Page 1

ปราโมทย์ นาครทรรพ

24 มกราคม 2554

ตอนที่ 1

ก.ต่างประเทศก ับร ัฐบาลประจานตนเองและประเทศไทย

ผม

ว่ามันเป็ นเรือ ่ งตลกทีห ่ วั เราะไม่ออก

เศร้าทีก ่ ระทรวงการต่างประเทศ นาโดย นายกษิต ภิรมย์ หนึ่งในดาวอภิปรายของ ขบวนการพันธมิตรฯ ผูถ ้ ก ู รัฐบาลบริวาร คนไทย ต ้องช่ว ยกั น กาจั ด ศั ต รูท ี่แท ้จริง ของ บ า้ น เ มื อ ง

คื อ

เ ผ ด็ จ ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ ง แ ล ะ

คณาธิป ไตยผู กขาด ส่ว นนายกรั ฐ มนตรีห รือ นั กการเมื อ งนั ้ น เป็ นแต่ เ พี ย งกาฝากหรื อ อาคั น ตุก ะพเนจร เมื่อ ถึง เวลาจะไปก็ ต ้องไป จะอยู่ขั ด ขวางความเจริญ ของชาติทาไม

ทัก ษิ ณ อาศัย สมุน ตกค้า งในสานัก งาน ตารวจไล่ลา่ ตัง้ ข้อหาผูก ้ อ ่ การร้าย ในขณะ ทีน ่ ายกษิตยังต้องพึง่ พาทนาย และเงินเรีย่ ไรของพันธมิตรฯ ต่อสูค ้ ดีอยู่ นายกษิต กลับตกเป็ นจาเลยการเมืองคนสาคัญ ของ พันธมิตรฯ และเครือข่ายคนไทยรักแผ่นดิน

นายอภิ สิ ท ธิ ์ เวชชาชี ว ะ นายก รัฐมนตรี ก็โดนด้วยในข้อหาสมคบกับฮุน เซนและรัฐบาลกัมพูชา ทาลายเอกภาพ บูรณภาพ แห่งดินแดนประเทศไทยของ ตนเอง จะโดยประมาทเลินเล่อหรือเห็น แก่ตาแหน่ งและลาภยศแอบแฝง ของตน เองและพวกพ้องทัง้ สองฝ่ าย คงจะต้อง ต่อสูพ ้ ส ิ ูจน์ก ันอย่างไม่ลดละ ผลจะออกมาอย่างไร ผูท ้ จี่ ะได้รบั อานิสงส์แน่ๆ ก็คือทักษิณกับฮุนเซน ส่วนชาติบา้ นเมือง จะได้อะไรหรือ ้ อยูก เปล่า ขึน ่ บั ความเป็ นจริงว่าคนไทยจะ รักชาติบา้ นเมือง จริงจังเพียงใดหรือไม่ และสังคมไทย จะมีพลังแผ่นดินทีก ่ ว้าง ขวางใหญ่โต และทรงพลังพอเพียงทีจ่ ะตี แผ่สจั ธรรมความจริง ให้คนไทยส่วนใหญ่ พากันออกจากความเงียบ มาต่อสูจ้ ดั การ กับการคอร์รปั ชันอานาจ ของคณาธิปไตย

ก.ต่ า งประเทศกับ รัฐ บาลประจานตนเองและประเทศไทย เหตุไฉนกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลจึงประจานตนเองและประเทศไทยตลอดมาอย่างไม่ลดละ นอกจากความสัมพันธ์อันดีกับกัมพู ชาหรือความสัมพันธ์อันดีส่วนตัวกับฮุนเซนแล้ว มีเงื่ อนงาอะไรที่ กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยจึงยอมถู กกล่าวหาว่า ตัวเป็ นไทยแต่ใจเป็ นกัมพูชา


เผด็จการ ทีเ่ กาะกินบ้านเมืองและเลือดเนื้อ ของประชาชนคนไทย มาอย่างยาวนาน ได้หรือไม่ คนไทยต้องช่วยกันกาจัดศัตรูทแ ี่ ท้จริง ของบ้านเมือง คือ เผด็จการเลือกตัง้ และ คณาธิปไตยผูกขาด ส่วนนายกรัฐมนตรี หรือนักการเมืองนัน ้ เป็ นแต่เพียงกาฝาก หรืออาคันตุกะพเนจร เมือ ่ ถึงเวลาจะไปก็ ต้องไป จะอยูข ่ ัดขวางความเจริญของชาติ ทาไม เหตุไฉนรัฐบาลอภิสท ิ ธิ ์ จึงต้องตก อยู่ในฐานะต้องเผชิญหน้ า กับมวลมิต ร ผูส ้ นับสนุนจนได้เข้ามาคุมอานาจรัฐ เหตุไฉนเมือ ่ วันที่ 18 มกราคม 2554 ประชาชนต่างกลุม ่ ต่างอาชีพถึง 82,000 คนใน 72 องค์กร จึงมอบหมาย ให้อดีตผูส ้ มัคร ส.ส.พรรคประชาธิปต ั ย์ คือนายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นาความกราบ บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห ่ วั “ขอ พึ่งพระบารมี กราบบังคมทู ลถวายฎีก า เพือ ่ ทรงพระกรุณาพระราชทานคาแนะนา ให้รฐั บาลพ้นจากตาแหน่ ง เพือ ่ ดาเนิน การต่อไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ” คนเหล่านี้แท้ๆ ทีส ่ นับสนุนรัฐบาล นายอภิสท ิ ธิ ์ ต่อสูข ้ บวนการเสื้อแดงทาส ของ พ.ต.ท.ทักษิณ มิให้ยอมแพ้กระแส กดดันให้ “ยุบสภา-ลาออก” การกดดัน ดังกล่าว ทาลายภาพลักษณ์ประเทศไทย ย่ อ ยยับ เป็ นครั้ง แรกในประวัติ ศ าสตร์ ด้ ว ย ก า รล่ ม ก า รป ระ ชุ ม สุ ดย อ ดผู้ นา

อาเซียนที่พทั ยา และลามปามต่อเนื่อง ยกระดับความระยาต่าช้า และเสียหาย จนกระทั่งถึงวันเผาบ้านเผาเมือง ที่ราช ประสงค์ ทาไมบัด นี้ ค นเหล่านี้ จึงหันหลัง ให้ก บ ั นายอภิสิท ธิอ์ ย่างไม่มีเยื่อใย คาตอบก็ คือ คนเหล่านี้ ห มดความ เชื่ อ ถื อ ว่า นายอภิสิท ธิจ์ ะลบล้า งความ ชั่ วร้ายของระบอบทัก ษิ ณได้ มิห นาซา้ ยังทาตัวแบบว่าแต่เขาอิเหนาเป็ นเอง และทาท่าจะเก่งกว่าครูเสีย อีก คาตอบนี้ บรรจุอยู่ในคาถวายฎีก า 344 บรรทัด 3,173 คาหรือ 14,983 ตัวอัก ษร มีสาระสาคัญอยู่ 3 ข้อหลัก ๆ ได้แก่ 1. รัฐบาลนายอภิสิท ธิ ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐ มนตรี ในฐานะรัฐ บาลของ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ห วั ละเว้น ไม่ ทาหน้ าที่ ปล่อยปละละเลย ยินยอมให้ ทหารกัมพูช ายึด ครองดิน แดนไทย และ ล่าสุ ด กรณี ลกั พาตัวสมาชิก รัฐสภาและ คณะรวม 7 คน ทาให้เกิด ความเสียหาย ต่อราชอาณาจัก รและปวงชนชาวไทย 2. รัฐบาลทีม ่ ีพรรคประชาธิปต ั ย์เป็ น แกนนา ได้กระทาข้อตกลง MOU 2543 เป็ นการเลิ ก ล้ ม การปัก ปัน เขตแดน ที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห ่ วั กระทากับฝรั่งเศส ทาให้สูญเสียดินแดน รอบปราสาทพระวิหาร พื้นทีต ่ ามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา 1.8 ล้านไร่ และ


พื้นทีอ ่ า่ วไทย 1 ใน 3 แทนทีจ่ ะยุตก ิ ลับ ยืนยันปฏิบตั แ ิ ละพยายามทาสิง่ ทีผ ่ ด ิ ให้ถูก กฎหมาย ทัง้ ๆ ทีร่ วู ้ า่ ทาให้ราชอาณาจักร ไทยจะเสียดินแดนมหาศาล รัฐบาลยังละเว้น ไม่ทาหน้ าที่รกั ษาอธิปไตยของประเทศ ยินยอมให้ถ อยและถอนกาลังทหารของ ไทยตาม MOU 2543 และปล่อยให้ก ัมพูชา ส่งทหารและ ประชาชน ยึดครองดินแดนไทย โดยลา้ แนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทีไ่ ด้ปก ั ปัน เรียบร้อยตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 และให้ กัมพูชานาพืน ้ ทีใ่ นอ่าวไทย ไปให้บริษท ั ต่างชาติ สัมปทานขุดเจาะสารวจพลังงาน มีการสร้างความสับสน โดยการเรียกพื้นที่ ทีไ่ ม่ชดั เจน ก่อนจะเรียกว่าเป็ น “พื้นทีท ่ บั ซ้อน” หรือ “พืน ้ ทีพ ่ พ ิ าท” ซึง่ ถือเป็ นกล อุ บ ายหลอกลวง ในการเตรี ย มการยก ดินแดนให้กบั กัมพูชา 3. รัฐบาลกลับว่าจ้างนักวิชาการ และสือ ่ รณรงค์ให้เห็นดีเห็นงามว่าพื้นที่ ทับซ้อนนั้น เป็ นของกัมพูช า ล้วนเป็ น กระบวนการยกดิน แดน ให้ก บ ั กัมพูช า กัมพูชาได้สง่ ทหาร ประชาชนชาวกัมพูชา รุกราน ยึดครองโดยพฤตินยั รัฐบาล เพิกเฉยปล่อยให้กมั พูชาออกสัมปทานแก่ บริษท ั ต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการ ทา เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วหลายพืน ้ ที่ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทีร่ ฐั บาลรับ ตาแหน่ ง ทหารกัมพูชารุกรานข่มเหง ราษฎรไทย แต่รฐั บาลไม่ทาหน้าทีป ่ กป้ อง

คุม ้ ครองราษฎร กลับแถลงว่าเป็ นความผิด ของราษฎรไทย ทีบ ่ ุกรุกพืน ้ ทีท ่ ับซ้อน หรือ ดินแดนของกัมพูชา ไม่เคยแสดงท่าทีใน การรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ ปล่อย ให้ร ัฐ บาลกัม พู ช า เหยี ย ดหยามย่า ยี ประหนึ่งว่า กองทัพไทยและทหารไทยไม่ มีความหมาย เป็ นการกระทบต่อพระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ในเนื้อหาฎีกาข้อต่อมา ระบุวา่ นาย อภิสท ิ ธิไ์ ม่ปฏิบ ัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย ที่ บ ญ ั ญัติ ว่ า ประเทศไทยเป็ นราชอาณาจักรเดียว จะ แบ่งแยกมิได้ รวมทัง้ ประมวลกฎหมาย อาญาได้บญ ั ญัตวิ า่ ผูใ้ ดก็ตามทีท ่ าให้เสีย ดินแดนแก่ชาติอน ื่ มีความผิดฐานกบฏใน ราชอาณาจักร การปล่อยให้กมั พูชาอ้าง สิทธิดน ิ แดน แห่งราชอาณาจักรไทยตาม แผนทีอ ่ ตั ราส่วน 1:200,000 รวมทัง้ ปล่อยให้กมั พูชา เข้ามายึดครองดินแดน แสดงท่าทีวา่ ดินแดนแห่งราชอาณาจักร ไทยดังกล่าว เป็ นดินแดนของกัมพูชา มี ความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักร และ ยัง ไม่ ก ระทาหน้ า ที่ อัน เป็ นการพิ ท ก ั ษ์ รัก ษาเอกราชอธิ ป ไตย และบู ร ณภาพ เหนือดินแดน ก่ อ นหน้ า การถวายฎี ก า เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ์ ค นไทย 7 คนโดนทหาร กัมพูชาจับ โดยเหตุบริเวณทีจ่ บั นัน ้ ยังไม่ มีขอ ้ ยุตวิ า่ เป็ นดินแดนของผูใ้ ด รัฐบาล กัมพูชาจึงเป็ นผูก ้ ระทาผิดละเมิด MOU


แต่รฐั บาลกลับใส่รา้ ย ป้ ายสีพลเมืองของ ตนเอง ว่ากระทาผิดลา้ เข้าไปในดินแดน กัมพูชา และยอมรับอธิปไตยทางศาลของ ์ จี่ ะพิสูจน์ กัมพูชาเหนือดินแดน สละสิทธิท ได้แน่นอนว่าเป็ นของไทย อดีตผูพ ้ พ ิ ากษาศาลฎีกา 2 ท่าน คือ นายสุเทพ กิจสวัสดิ ์ ถวายฎีกาพระเจ้าอยูห ่ วั ต้ น ปี นี้ ว่ า นายกรัฐ มนตรี เ มิ น เฉยไม่ รับทราบหนังสือชี้แจง 2 ฉบับเตือนเรือ ่ ง MOU เป็ นโมฆะในเดือนสิงหาคม 2553 และสัปดาห์ทแ ี่ ล้ว นางยินดี วัชรวงศ์ ต่อ สุวรรณ วินิจฉัยว่าการทีร่ ฐั บาลแสดงการ ยอมรับทีด ่ น ิ ทีค ่ นไทยถูกจับกุมนัน ้ เป็ น ของกัมพูชา เป็ นความผิดกฎหมายอาญา ฐานกบฏภายในราชอาณาจักร มีโทษถึง ประหารหรือจาคุกตลอดชีวต ิ

การถวายฎีกาเรือ ่ งดังกล่าว ถูก บิดเบือนโดยหน่ วยงาน และสือ ่ รับจ้างของ รัฐ บาลว่า เป็ นเพี ย งฎีก า ขอให้ในหลวง ทรงช่วยคนไทยทีถ ่ ูกจับทัง้ 7 คนซึง่ เป็ น การรบกวนเบื้ อ งพระยุ ค ลบ าท โดยมิ สมควร เหตุไฉน กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลจึงประจานตนเอง และประเทศ ไทย ตลอดมาอย่างไม่ลดละ นอกจาก ความสัม พัน ธ์ อ น ั ดี ก บ ั กัม พู ช า หรือ ความสัมพันธ์อ ันดีสว่ นตัวกับฮุนเซน แล้ว มี เ งื่ อ นงาอะไร ที่ ก ระทรวงการต่ า ง ประเทศและรัฐบาลไทย จึงยอมถูกกล่าว หาว่า ตัว เป็ นไทยแต่ ใ จเป็ นกัม พู ช า

คอยอ่ า นฉบับ หน้ า

ก.ต่างประเทศกับรัฐบาลประจานตนเองและประเทศไทย  

ก.ต่างประเทศกับรัฐบาลประจานตนเองและประเทศไทย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you