Page 1

Кошарка

СПОРТ

Од02. 10. 2010г . т ре ба шедаз а почнек оша рк а рс к а т ас е з оназ ак ој абе шепре дв иде нодаз а в ршина07. 06. 2011г . Т ре ба шедаиг ра а тДе с е те к ипив ов к у пноос у мна е с е тк ол ак а депрв от еше с тпл а с ира ние к ипик еј аформира а тСу пе рк оша рк а рс к а т ал иг а к а деќ ес ебора тз ат ит у л а т а . Ос т а на т ит ече т ирит имаќ ес ебора тз аопс т а нокв ое л ит нот одру шт в о. Вопрв от ок ол ос ил ит ет ре ба шедаг и одме ра тВа рда рОс иг у ру в а њеиР а бот ничк ив оСк опј е , ме ѓ у т оат имотнаВа рда рОс иг у ру в а њег оот к а жас в ое т оу че с т в ов ок у потпора ди не ма њефина нс ис к ис ре дс т в а , паз а т оаипоче т ок отнас е з она т аепре ме с т е нз а09, 10, 2010г , с е па кт имотнаФе ниИнду с т риќ еј аот в ори с е з она т анадома ше нт е ре нпре че к у в а ќ иг ос т ру мичк иотт имнаАБА.

Ракомет

в . ВТ ик в е шМе тал у рг Вос а бот а т а25. 09. 2010гв оС. СЈ а с миннапа рк е т отна с т а пиј ат имов ит енаВ. В. Т ик в е шиМе т а л у рг . Пру жив меодл иче нот порима ќ ипре дв ид де к аиг ра мес оу шт ее де нодпре т е нде нт ит ек онт ит у л а т аша мпион. Коне чниотре з у л т а тбе ше20: 32иа к ооче к у в а нпора з , дана поме не ме де к адобрау л ог аз аг ол е ма т аг олра з л ик аодиг раис у дис к а т адв ој к а . Не дос у де нит ефа у л иибе з с мис л е нит еис к л у чу в а ња , подпре к ршокна 8ме т риз ак оибе адос у ду в а нипе на л иис л ичног ора з у рна ае нт у з иј а з мотк ог ак ог ана ј л е с нопос т иг ну в а в мег ол ов ииј апол не в ме мре жа т анаДив и.

В. ВТ иквешБорец

Наде н29. 09. 2010г( Сре да ) ра к оме т а рит енаВ. ВТ ик в е шг ипре че к а аг ос т ит еодБоре цВе л е с . Сеодиг рау шт ее де нна т пре в а родс у пе р ма шк а т ара к оме т нал иг а . Г л а диј а т орит еов ој па тбе ав иднора с пол оже низ ат имс к аиг раноиз апобе да . Ша л е в с к и, Мил ос а в ље в иќиПопов бл е с к а анат е ре нот , к а к оиг ол ма нотПа у новк ој с едо12минима шеприме нос а мое де нг ол, на с прот ина шит е9пос т иг на т иг ол а . Кон с а миотк ра ј наме чотмора шедаинт е рв е нирана ша т апол ициј аидас пре чипог ол е минциде нтодс т ра нанана в ив а чк а т аг ру паодВе л е с Г е миџиик оипочна аме ѓ у с е бнодас епре с ме т у в а а т .

Фу дбал! ! !

Наде н19. 07. 2010г од. в о15: 30hнаГ ра дс к иотс т а дион" Т ик в е ш"с ес ре т на ае к ипит енаТ ик в е шина11Ок т омв ри. Дв е т ее к ипипок а жа ае дна к а в а л ит е т наиг ра , с омног уша нс и. З аз а лнит уе днаша нс анеу с пе а ј адај аре а л из ира т , пана т пре в а ротз а в ршис оре з у л т а т0: 0.

16  

В.ВТиквеш-Борец Ракомет НаНаден19.07.2010год.во15:30h наГрадскиотстадион"Тиквеш"сесретнааекипите наТиквешина11Октомври.Двете екипипокажааедн...