Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ

Reliance New

www.dhamakpunjabdee.com

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

PHONE : 718-850-7444

ê³ÜÅì

08

âÅ: ÔðéÅî ÇÃ¿Ø ôÅé éÔƺ ðÔ¶

DHAMAK PUNJAB DEE

ê³ÜÅì

Õ»×ðà ù ÔðÅÀ¹ä òÅÃå¶ ÇÕö òÆ êÅðàÆ éÅñ...

11

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

WEEKLY NEWSPAPER15 June 2011  VOL: 1-45

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

ìÅñÆò¹µâ ÕËàðÆéÅ ÕËë íð ×ÂÆ âÅÇÂðÆ

23

25

ù¿çðåÅ ù ×ÇÔÇäÁ» çÆ ñ¯ó éÔÄ

ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå òµñ¯º ðÅäÅ ìðÆ ñôÕð çÆ îçç ñÂÆ ç¯ôÆ ÕðÅð, øËÃñ¶ 寺 íÅðå ÇéðÅô

ÇôÕÅׯ8êÅÇÕÃåÅéÆ î±ñ ç¶ ÕËé¶âÆÁé éÅ×ÇðÕ åÔµò°ð Ô°ÃËé ðÅäŠ鱧 ÁîðÆÕÅ çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ç¶ ç¯ô 寺 ìðÆ Õð ÇçµåÅ ÔË êð À°Ã 鱧 êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ éÅñ ÃÇÔï¯× Õðé Áå¶ âËéîÅðÕ ÇòÚ ÇÂÕ Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ ÔË¢ ìÅðź î˺ìðź òÅñÆ ÇÜÀ±ðÆ é¶ ÁÅêä¶ øËÃñ¶ ÒÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅäÅ î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź ç½ðÅé ÃÅܯ8 ÃÅîÅé î°ÔµÂÆÁÅ Õðé çÅ ç¯ôÆ éÔƺ ÔË¢ ÇÂà Ôîñ¶ ÇòÚ AFF ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ãé¢ ÇÂà ç¯ô ÇòÚ À°Ã 鱧 À°îð ÕËç çÆ

Ã÷Å Ô¯ ÃÕçÆ ÃÆ¢ ç¯ Ççé ç¶ ÇòÚÅð òàźçð¶ 寺 ÇêµÛ¯º øËÃñ¶ çÅ ÁËñÅé Õðç¶

ÕÃÅì նà Òå¶ éÔÄ êò¶×Å Õ¯ÂÆ ÁÃð : ÇéÕî î°§ìÂÆ8ÁîðÆÕÅ çÆ ÁçÅñå òµñ¯º î°§ìÂÆ Ôîñ¶ ç¶ ÃÇÔç¯ôÆ åÔµò°ð ÔËÃÅé ðÅäŠ鱧 ìðÆ Õðé ç¶ øËÃñ¶ çÅ ÁµåòÅçÆ ÁÜîñ ÕÃÅì ÇÖñÅë Úñ ðÔÆ ÕÅ鱧éÆ êzÇÕÇðÁÅ Áå¶ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ ÇÖñÅë ç¯ôź Òå¶ Õ¯ÂÆ ÁÃð éÔƺ êò¶×Å¢ Çòô¶ô ÃðÕÅðÆ òÕÆñ À°Üòñ ÇéÕî é¶ ÁµÜ ÇÂæ¶ øËÃñ¶ Òå¶ êzåÆÇÕÇðÁÅ ÷ÅÇÔð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÕ õìð ¶ܧÃÆ é±§ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°ºÜ À°é·Åº 鱧 ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå ç¶ øËÃñ¶ éÅñ ç°µÖ ê°µÜÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ, ìðåÅéÆÁÅ, íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÃÅÇÜô Ãì§èÆ ÕÅ鱧é ìÔ°å Ãêµôà ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÇÂÕ òÅð ÃÅÇ÷ô ØóÆ ×ÂÆ Áå¶ ÇÂÔ ÷ð±ðÆ éÔƺ ÇÕ ÃÅÇÜôØÅÇóÁź òñ¯º À°Ã Òå¶ (ìÅÕÆ ÃøÅ E Óå¶)

ԯ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ç÷ñ·Å ÜµÜ ÔËðÆ âÆ (ìÅÕÆ ÃøÅ E Óå¶)

íÅðå òµñ¯º ÇéðÅôÅ ÷ÅÇÔð

éòƺ ÇçµñÆ8î°§ìÂÆ ç¶ ÁµåòÅçÆ Ôîñ¶ ç¶ ç¯ôź 寺 ÇôÕÅׯ ÇòÚ ÇÂÕ ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå òµñ¯º êÅÇÕÃåÅéÆ î±ñ ç¶ ÕËé¶âÆÁé éÅ×ÇðÕ åÔµò°ð Ô°ÃËé ðÅäŠ鱧 ìðÆ Õðé ç¶ øËÃñ¶ Òå¶ íÅðå ÃðÕÅð é¶ ÇéðÅôÅ ÷ÅÔð Õðç¶ Ô¯ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Û¶åÆ ÔÆ À°Ã ç¶ Áå¶ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ ç¶ î˺ìð âËÇòâ Õ¯ñîé ÔËâñÆ ÇÖñÅë íÅðåÆ ÁçÅñå ÒÚ ÇòÚ ç¯ô êµåð çÅÇÂð Õðé ìÅð¶ Û¶åÆ ÔÆ øËÃñÅ ñò¶×Æ¢ ×zÇÔ î§åðÅñ¶ ÇòÚ Á§çð±éÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ìÅð¶ ÃÕµåð ï±. Õ¶. ìźÃñ é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÒÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ øËÃñ¶ 寺 ÇéðÅô ԯ¶ Ôź¢ ÃzÆ ìźÃñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ½îÆ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ ÇÜÔóÆ ÔËâñÆ ÇÖñÅë îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË, é¶ ç¯ôÆÁź ÇÖñÅë íÅðåÆ ÁçÅñå ÇòÚ ç¯ô êµåð çÅÇÂð Õðé 寺 êÇÔñź ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå ç¶ éåÆܶ çÆ À°âÆÕ Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)


2

èîÕ

Çòôò çðôé

June 15, 2011 Wednesday

Á¿×ð¶÷ Ö¯ÜÆ Ç´ô ×Åðéð òµñ¯º Çâ÷ÅÂÆé Á˵î.Á˵Ã. òÆ. ÁËÕÃêñ¯ðð Ãì Ãðë¶Ã ÇòÀÈÇÂ¿× ´Åëà, ÇÜà ÇòÚ AB ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ ìËáä çÆ Ü×·Å þÍ ÇÂà òÅÔé ù Çÿ×ñ Ü» â¹Áñ ÜŶÃÇàÕ ðÅÔÄ ÁÅÃÅéÆ éÅñ Õ¿àð¯ñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ Çµ毺 åµÕ ÇÕ Çðî¯à Õ¿àð¯ñ éÅñ òÆÍ ÇÂÔ ÁÅêäÆ è¹ðÆ Óå¶ ÇìéÅ ÇÕö ÃîµÇÃÁÅ ç¶ CF@ Çâ×ðÆ çÅ î¯ó ñË ÃÕçÅ þ å¶ êÈðÆ ðøåÅð éÅñ ÃÅ㶠G Ø¿ÇàÁ» åµÕ êÅäÆ ÇòÚ ðÇÔ ÃÕçÅ þÍ

ÃzÆ ×°ð± ÔðׯÇì§ç ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ ×°ð×µçÆ Ççòà î½Õ¶ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì Á§ÇîzåÃð ÇòÖ¶ ÃÜŶ ׶ ÁÅñ½ÇÕÕ Üñ¯Á çÅ Ççzô¢

¶ Ãîïöñ Ô¯ñ ð ¶ ç Õ ¯ æ î¯Ã¶àÅ å¶ ÃÖðÆç¯

sas Smoà ¶ñat ñ ¯ Ô le b a il a v A saÅle le¯Ã hoî Wà Rate


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

ÃøÅ A ç¶ ìÅÕÆ ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå òµñ¯º... Çñé¶éòÆìð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅäÅ ñôÕð çÅ ÃÅܯ ÃÅîÅé î°ÔµÂÆÁÅ Õðé Áå¶ êËקìð î°Ô§îç ç¶ ÕÅðà±é êzÕÅÇôå Õðé òÅñ¶ âËéîÅðÕ ç¶ ÇÂÕ ÁõìÅð Òå¶ Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô çÅ ç¯ôÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇéÁź ÇòíÅ× é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅäŠ鱧 ç¯òź îÅîÇñÁź ÇòÚ C@ ÃÅñ ÕËç çÆ Ã÷Å Ô¯ ÃÕçÆ ÔË Áå¶ À°Ã 鱧 Çìéź îÚñÕ¶ ç¶ Ã§ØÆ ÇÔðÅÃå ÒÚ ðµÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ øËÃñŠðäÅÀ°ä çÆ åÅðÆÕ çÅ Áܶ åÕ ÁËñÅé éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇéÁź ÇòíÅ× ç¶ ì°ñÅð¶ ð˺â¶ñ ÃËîì¯ðé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ã§ØÆ ÁçÅñå çÆ ÇÜÀ±ðÆ é¶ ðÅäŠ鱧 âËéîÅðÕ ÇòÚ ÁµåòÅçÆ ÃÅÇ÷ô ñÂÆ ÃÅܯAÃÅîÅé À°êñìè ÕðòÅÀ°ä Áå¶ ñôÕð¶ åÅÇÂìŠ鱧 ÃÅܯAÃÅîÅé î°ÔµÂÆÁÅ Õðé ñÂÆ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË¢ À°Ã 鱧 î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź ÒÚ ÃÅܯAÃÅîÅé î°ÔµÂÆÁÅ Õðé ñÂÆ ç¯ôÆ éÔƺ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ðÅäÅ øËÃñŠðäé ÇêµÛ¯º ð§é Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ðÅäÅ ç¶ òÕÆñź çÅ î§éäÅ ÇÕ î°Õµçî¶ ÇòÚ ÖÅîÆÁź Ãé, ÇÜà ÕÅðé À°Ô øËÃñ¶ Çòð°µè ÁêÆñ Õðé׶¢ ðÅäÅ ç¶ òÕÆñ êËàÇðÕ ìñ¶×é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô î°Õµçî¶ å¯º ìÅÁç ç¶ çÃåÅò¶÷ Üî·Åº ÕðòÅÀ°ä Ã ÁçÅñå 鱧 ÕÇÔä׶ ÇÕ À°Ã 鱧 ç¯ôÆ áÇÔðÅÀ°ä ñÂÆ ã°Õò¶º Ãì±å éÔƺ Ôé Áå¶ î°Õµçî¶ ÒÚ ÕÂÆ ÖÅîÆÁź Ãé¢ ìñ¶×é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅäŠ鱧 ÇÜé·Åº ç¯òź îÅîÇñÁź ÇòÚ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË À°é·Åº ç¯òź ÒÚ À°Ã 鱧 AEAAE ÃÅñ ÕËç çÆ Ã÷Å Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÜÀ±ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñôÕð 鱧 ÃÅܯAÃÅîÅé î°ÔµÂÆÁÅ Õðé éÅñ ÇÕö çÆ î½å éÔƺ Ô¯ÂÆ, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà îÅîñ¶ ÒÚ À°îð ÕËç çÆ Ã÷Å

éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ¢ À°Ã 鱧 Ôð¶Õ îÅîñ¶ ÒÚ òµè 寺 òµè AE ÃÅñ ÕËç çÆ Ã÷Å Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð é¶ ðÅäÅ Áå¶ î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź ç¶ ÃÇÔç¯ôÆ âËÇòâ Õ¯ñîé ÔËâñÆ ÇòÚÕÅð ×°êå å½ð Òå¶ àËê ÕÆåÆ ×ÂÆ ×µñìÅå Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ¢ ìñ¶×é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ øËÃñ¶ ÇòÚ ìÔ°å ÔÆ ÁÅêÅ Çòð¯èÆ ×µñź Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ ñôÕð î°§ìÂÆ Ôîñ¶ ÇòÚ î°ãñ¶ å½ð Òå¶ ôÅÇîñ ÔË éÅ ÇÕ âËéîÅðÕ îÅîñ¶ ÒÚ¢ ìñ¶×é î°åÅìÕ ÃðÕÅð Õ¯ñ ÇÂÔ Ãì±å Ôé ÇÕ ñôÕð Õ°Þ ç¶ð åÕ âËéîÅðÕ Çòð°µè ÃÅÇ÷ô ÒÚ ôÅÇîñ ÃÆ¢ ÇÂà åð·Åº ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÇÜÀ±ðÆ ÇÂà éÅñ ÃÇÔîå Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅ鱧 ðÅäÅ Òå¶ ÇòôòÅà ÔË, À°Ô ç¯ôÆ éÔƺ ÔË¢ ÇÜÀ±ðÆ ç±Ãð¶ øËÃñ¶ Òå¶ êÔ°§ÚÆ ÔË, ÁÃƺ À°é·Åº ç¶ øËÃñ¶ çÅ ÃÇåÕÅð Õðç¶ Ôź êð ÃÅ鱧 ñ×çÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº é¶ ×ñå øËÃñÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÇôÕÅׯ çÆ ÁçÅñå ÒÚ Çå§é Ôëå¶ åÕ ÚµñÆ Ã°äòÅÂÆ ÇêµÛ¯º ÇÂÔ øËÃñŠðäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ðÅäÅ ç¶ ç±Ãð¶ òÕÆñ ÚÅðñà ÃÇòëà é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÕ òµâÅ î°µçÅ ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ ÕÆ ÇÂÔ ç¯ò¶º Ã÷Åòź éÅñA éÅñ Úµñä×ÆÁź¢

ÕÃÅì նà Óå¶...

Áîñ éÔƺ ÕÆåÅ åź À°Ô Çéðç¯ô ìä ׶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÅÇ÷ô ÁÅêä¶ ÁÅê ÒÚ Ã÷Åï¯× ÁêðÅè ÔË¢ ÃzÆ ÇéÕî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 ÇôÕÅׯ ÁçÅñå é¶ ÔËâñÆ çÅ ÇÂÕìÅñÆÁÅ ÇìÁÅé ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ Áå¶ ðÅäÅ é¶ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ éÅñ Çîñ Õ¶ ÃÅÇ÷ô ðÚÆ ÃÆ åź ðÅäŠ鱧 î°§ìÂÆ Ôîñ¶ ÇòÚ¯º ìðÆ ÕðéÅ ÁÅêä¶AÁÅê ÒÚ Á§åðÇòð¯èÆ øËÃñÅ ÔË¢

ç¹éÆÁÅ

3

ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø é¶ Çå§é Ô¯ð鱧 ç°ÁÅÂÆ ðÅÜÃÆ ôðä ç¯ Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ç°ÁÅÂÆ ÇÃàÆ÷éÇôê

ÃËÕðÅî˺௠A ÁîðÆÕÅ ç¶ êzÇõè òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ ÁËà ñÅÁ é¶ Çå§é Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ðÅÜÃÆ ôðä ç°ÁÅÂÆ ÔË¢ ÇÂÔéź ÇòÁÕåÆÁź ç¶ éÅî Ôé ÜÇå§çð Ú¯êóÅ ×°ðÇî§çð Ú¯êóÅ Áå¶ èð°ò Ú¯êóÅ¢ ÇÂÔéź 鱧 ðÅÜôÆ ôðä ÃÅé ëðźÃÇÃÕ¯ ÕËñÆë¯ðéÆÁź ÇòÖ¶ ÇîñÆ¢ ÇÂÔéź çŠնà ìÔ°å ÔÆ ×°§ÞñçÅð ÃÆ¢ ÜÇå§çð Ú¯êóÅ é¶ ÃÅⶠêµåðÕÅð 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶Õð À°Ôéź ç¶ òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø éÅ Ô°§ç¶ åź À°Ôéź ç¶ êÇðòÅð çŠնà ÕçÆ òÆ êÅà éÔƺ ÃÆ Ô¯ ÃÕçÅ¢ ðÅÜÃÆ ôðä Çîñä éÅñ ÇÂÔéź å¶ ñµ×Æ âÆê¯ðà¶ôé òÆ Ô°ä à°µà ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø é¶ ç¯ Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê òÆ ç°ÁÅÂÆ ÔË¢ ÇÜé·Åº ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê ÇîñÆ ÔË À°Ôéź ç¶ éÅî ÔðÇò§çð ÇÃ§Ø ç½èð Áå¶ ÃåéÅî ÇÃ§Ø îÇÔå¯é Ôé ÇÂÔéź 鱧 Á§×z¶÷Æ ìÔ°å ÔÆ Øµà ÁÅÀ°ºçÆ ÃÆ¢ ÔðÇò§çð ÇÃ§Ø ç½èð 鱧 Á½ð¶×é ê¯ðàñ˺â ÇòÖ¶ ÇÃàÆ÷éÇôê ÇîñÆ Áå¶ ÃåéÅî ÇÃ§Ø îÇÔ寺 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê ëÇð÷鯺 ÕËñÆë¯ðéÆÁź ÇòÖ¶ ÇîñÆ¢ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø Ç§îÆ×z¶ôé ç¶ êzÇõè òÕÆñ Ôé å¶ Ô°ä åµÕ 1800 (ÁáÅðź ý) 寺 òÆ òµè ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ðÅÜôÆ ôðä ç°ÁÅ Ú°µÕ¶ Ôé Áå¶ 400 寺 òµè ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê ç°ÁÅ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÇÂÔéź ç¶ çëåð ÇéÀ±ïÅðÕ, ëðÆîźà, ÃËÕðÅî˺௠Áå¶ ëÇð÷鯺 ÇòÖ¶ ÃÇæå Ôé¢


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

AMINDEEP S. BRAR D. PAUL SINGH MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON BITTU (KUNAL JEWELERS) DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL JAGJIT SINGH PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA HARJIT SINGH LADDI LEGAL ADVISORS

S. BUR SINGH JASPREET SINGH REPORTER BALJIT SINGH AMINDEEP S. BRAR DESIGN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

June 15, 2011 Wednesday

ÇízôàÅÚÅð õåî Õðé ÓÚ Á¿ç¯ñé» çÆ íÈÇîÕÅ ÇêÛñ¶ Ççéź ÇòÚ Á§éÅ Ô÷Åð¶ Áå¶ À°é·Åº ç¶ Çìµñ çÅ ÖðóÅ ÇåÁÅð Õðé ÇòÚ ê±ðÆ å¶÷Æ ÇçÖÅÂÆ ÔË¢ ÃÅæÆÁź òµñ¯º Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ ìÅìÅ ðÅîç¶ò òµñ¯º ÇÂö Ã ç½ðÅé ÃðÕÅð ÁÅêäÆ åËÁ ÕÆåÆ éòƺ éÆåÆ ÇízôàÅÚÅð Áå¶ ÕÅñ¶ èé Ãì§èÆ ÇÜà åð·Åº ç¶ Á§ç¯ñé Áé°ÃÅð ÇÂà êzíÅò 鱧 ØàÅÀ°ä ñÂÆ ïåéôÆñ é÷ð Û¶ó¶ ׶ Ãé, À°é·Åº ÇòÚ À°áÅÂÆÁź î§×ź 鱧 êÇÔñźM ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂé·Åº îÃÇñÁź Òå¶ Õ°Þ ÇòÁÕåÆÁź êÇÔñ åź ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×áܯó ÃðÕÅð òµñ¯º î§éä Üź çÃæÅòź çÆ ÔÆ ×µñ î§é ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ ×µñ òÆ çÅ ïåé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ êð ÇÂÕ Ôµç 寺 ìÅÁç ÇÜæ¶ êzåµÖ ÜÅêä ñµ×Æ ÔË ÇÕ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅä òÅñÅ ñ¯ÕêÅñ ÇÂÔ ÃÅðÆ Ãð×ðîÆ À°ñà êzíÅòÆ ÃÅìå Ô¯äÆ ô°ð± Ô¯ Çìµñ çÅ ÖðóŠïèź ÃÇÔå ÔÆ ÕÅ鱧é çÅ ð±ê ×ÂÆ, À°æ¶ ÃðÕÅð Òå¶ ÇÂà ׵ñ çÅ òÆ Ôðø ÁÅÀ°ä ÁõÇåÁÅð Õð ÃÕ¶×Å¢ ÇÂà çÅ ÇéðäÅ ìÅÁç ÇòÚ ÔÆ ñµ×Å ÇÕ Ã§ÇòèÅé 鱧 Õ°Þ ì§ÇçÁź çÆÁź ǵÛÅòź ԯ¶×Å ÇÕ ÇÂÔ ÇÕ§éÅ Õ° êzíÅòôÅñÆ ÃÅìå Ô°§çÅ ÔË? î°åÅÇìÕ ÔÆ éÔƺ ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ Çìéź ôµÕ ÇêÛñ¶ Ã ÇòÚ òµÖMòµÖ ÃÇîÁź Òå¶ Õ¶ºçð çÆÁź À°Õå ç¯ò¶º î°µç¶ íÅðåÆ ÃîÅÜ é±§ Õ¯Ôó òÅº× ÇÚ§ìó¶ ðÔ¶ ÃðÕÅðź Õ°Þ ÁÇÔî îÃÇñÁź ìÅð¶ Áä×ÇÔñÆ Ôé¢ ÇÂé·Åº Ãì§èÆ Ô°ä åµÕ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ÇçÖÅÀ°ºçÆÁź ðÔÆÁź Ôé, ÇÜà ÕðÕ¶ ç¶ô çÆÁź À°µÚ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø ÚÅðÅܯÂÆÁź òµâ¶ êzíÅòź òÅñÆÁź ÃÅìå éÔƺ Ô¯ÂÆÁź¢ ÁçÅñåź Áå¶ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã§ÃæÅòź 鱧 ÁÅêäÅ ð¯ñ ÕÂÆ çÔÅÕ¶ êÇÔñź ÇízôàÅÚÅð 鱧 ð¯Õä ñÂÆ ÇåÁÅð ÕÆå¶ ×¶ ñ¯ÕêÅñ ÁçÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Ô°ä ÇÂé·Åº Á§ç¯ñéź 寺 ìÅÁç ç¶ô çÅ îÅÔ½ñ Çìµñ 鱧 çÃç ÇòÚ ê¶ô ÕðÕ¶ ÃðÕÅð ÕÅ鱧é çÅ ð±ê ç¶ä 寺 ÁÃîðæ ìçÇñÁÅ ÔË¢ ñ¯ÕMîéź ÇòÚ ÇÂé·Åº î°µÇçÁź êzåÆ òè¶ð¶ ÜÅÇ×zåÆ ÁÅÂÆ ðÔÆ ÔË¢ Á§éÅ Ô÷Åð¶ Áå¶ ðÅîç¶ò òµñ¯º ÁÅð§í¶ Á§ç¯ñéź é¶ ÇÂÕ òÅð åź ÔË¢ À°é·Åº é¶ Ãêµôà ð±ê ÇòÚ ÃðÕÅð 鱧 ÇÂÔ Ã°é¶ÔÅ ÇçµåÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ÇÂé·Åº îÃÇñÁź 鱧 ÇòÚÅðMÚðÚÅ ç¶ Õ¶ºçð ÇòÚ ñË ÁźçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¶ô ÃÅÔîä¶ ê¶ô ÇÂé·Åº ÁÇÔî ÃîµÇÃÁÅòź éÅñ Çéêàä ñÂÆ ÁîñÆ ÃîÅÜ Ã¶òÆÁź çÆ ÇÂÔ ç¶ä ÔÆ ÕÔÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË ÇÕ ÃðÕÅð é¶ ñ¯ÕêÅñ Õçî Ú°µÕ Õ¶ ÇÂé·Åº ç¶ Ú§×¶ éåÆܶ ÃÅÔîä¶ ÇñÁÅÀ°ä¶ ÔÆ êËä׶¢

ÿêÅçÕ çÆ Õñî 寺

Ü篺 ÁÕÅñÆ çñ å¶ Õ»×ðà çÅ ×áܯó Ô¹¿çÅ ÃÆ

ìóÅ ÁÜÆì ÇÃðñ¶Ö ÔË å¶ Ôð êó·é òÅñ¶ ù ÔËðÅéÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ÇêÛñ¶ E@ ÃÅñ 寺 Õ»×ðÃ å¶ ÁÕÅñÆ êÅðàÆ ÇÂÕMçÈܶ ç¶ Çòð¼¹è Öó¶· ÔéÍ ê³ÜÅì ÇòÚ ÇÂÔ ç¯ò¶º î¹¼Ö êÅðàÆÁ» Ôé Áå¶ AIFF ÇòÚ Üç ê³ÜÅì ÇòÚ¯º ÔÇðÁÅäÅ Áå¶ ÇÔîÅÚñ ÇéÕñ ׶, À°ç¯º 寺 ÁÕÅñÆ ÕÂÆ òÅð ðÅÜ Õð Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ Ô¹ä òÆ Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ ÁÕÅñÆ î¹¼Ö î³åðÆ ÔéÍ AIFF 寺 êÇÔñ» òÆ ÁÕÅñÆ çñ î¹¼Ö Çòð¯èÆ êÅðàÆ ðÔÆ ÔËÍ ÃÅⶠðÅÜÃÆ ÃîÅÜ ÇòÚ å» Çòð¯è ÇÂà Լç å¼Õ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ò¼ÖMò¼Ö êÅðàÆÁ» ç¶ ñÆâð ÃîÅÇÜÕ ÃîÅ×î» Óå¶ òÆ ÇÂռᶠéÔÄ Ô¹¿ç¶Í ÇÂÇåÔÅà ×òÅÔ ÔË ÇÕ ÕÂÆ òÅð ÁÕÅñÆ å¶ Õ»×ðÃÆ ÇÂÕ¼á¶ Ô¯Â¶Í Ã»ÞÆÁ» Ú¯ä» òÆ ñóÆÁ»Í ÇÂÕ Ã¹ð Ô¯ Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ìäé 寺 êÇÔñ» ñÅÔ½ð ÇòÚ ÁÕÅñÆ å¶ Õ»×ðà êÅðàÆÁ» é¶ Çîñ Õ¶ ×áܯó ÃðÕÅð ìäÅÂÆÍ ÇÂÃ ç¶ êÇÔñ¶ î¹¼Ö î³åðÆ Ãð ÇÃÕ¿çð ÇÔïÅå Ö» ìä¶ ÃéÍ Çëð Ãð ÇÖ÷ð ÔïÅå Ö» ìä¶Í ÃÌÆ íÆî ÃËé üÚð Õ»×ðà ò¼ñ¯º å¶ Ã: ìñç¶ò ÇÃ³Ø å¶ Çëð Ã: Ãòðé ÇÃ³Ø ÁÕÅñÆ ÕËìÇéà î³åðÆ ÃéÍ ç¯ò¶º êÅðàÆÁ» ÇÂÕ¼áÆÁ» Ô¯ Õ¶ î¹ÃÇñî ñÆ× Çòð¹¼è ñóçÆÁ» ÃéÍ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Çòð¯è ÇòÚ òÆ Ã»ÞÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕðçÆÁ» ÃéÍ AIDH ÇòÚ Üç êÇÔñÆ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ìäÆ å» ê³Çâå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ êÌèÅé î³åðÆ ìä¶Í À°Ã ÇòÚ ÁÕÅñÆ êÅðàÆ ò¼ñ¯º Ã: ìñç¶ò ÇÃ³Ø ð¼ÇÖÁÅ î³åðÆ òܯº ôÅÇîñ Ô¯Â¶Í AIDG ÇòÚ ç¶ô ÁÅ÷Åç Ô¯ Ç×ÁÅÍ éò¶º ê³ÜÅì ÇòÚ ÁÕÅñÆMÕ»×ðà ûÞÆ ÃðÕÅð ìäÆÍ âÅ: ׯêÆ Ú¿ç íÅð×ò î¹¼Ö î³åðÆ ÃéÍ Ã: Ãòðé ÇÃ³Ø Áå¶ ÃðçÅð À°µÜñ ÇÃ³Ø ò÷Æð ÃéÍ ê³Ü ÃÅñ ç¯ò¶º êÅðàÆÁ» ÇÂÕ¼áÆÁ» ðÔÆÁ»Í ÇÂæ¶ î˺ ÇÂÔ òÆ ç¼Ã ç¶ò» ÇÕ AIBE 寺 ñË Õ¶ AIDB å¼Õ Ôð ÁÕÅñÆ Õ»×ðà êÅðàÆ çÅ î˺ìð òÆ ðÇÔ ÃÕçÅ ÃÆÍ ìÅìÅ ÖóÕ ÇÃ³Ø Õ»×ðÃ ç¶ òÆ

åðñ¯¯Úé ÇÿØ

ÿå øåÇÔ ÇóØ, ê³Çâå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ, îÅÃàð åÅðÅ ÇóØ, ÜÃÇàà ׹ðéÅî ÇóØÍ êÌèÅé ÃéÍ îÅÃàð åÅðÅ ÇÃ³Ø Õ»×ðà êÅðàÆ çÆ Õî¶àÆ ÇÜÃ é¶ Õ½îÆ Þ¿âÅ Çåð¿×Å Ú¹ÇäÁÅ, À°Ã ç¶ î˺ìð ÃéÍ ê³Çâå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ ÜËå¯ òÅñ¶ ÁÕÅñÆ î¯ðÚ¶ ÇòÚ ÁÅ Õ¶ ÕËç ԯ¶ å¶ éÅíŠܶñ· ÇòÚ ðÔ¶Í AIEB ÇòÚ Üç êÇÔñÆ òÅð íÅðå ÇòÚ Ú¯ä» Ô¯ÂÆÁ», ÁÕÅñÆ êÅðàÆ é¶ ò¼Öð¶ å½ð Óå¶ Ú¯ä ñóÆÍ ÒêËêÃÈÓ Ü¯ ò¼ÖðÆ Ãà¶à ÃÆ, À°æ¶ ÁÕÅñÆ ìÔ¹Ç×äåÆ ÇòÚ Ô¯ ׶ å¶ À°é·» Õ°Þ Ô¯ð ÇòèÅÇÂÕ» ù éÅñ ñË Õ¶ ÁÅêäÆ ÃðÕÅð ìäÅ ñÂÆÍ Ã: Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø ðÅó¶òÅñ¶ ÇÂÃ ç¶ î¹¼Ö î³åðÆ ìä ×Â¶Í Õ»×ðà êÅðàÆ é¶ î¹ó ÇòÚÅð ÕðÕ¶ ÁÕÅñÆÁ» éÅñ ùñ·Å Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅÍ Ãí 寺 êÇÔñ» ÒêËêÃÈÓ ÇòÚ Ã: Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø ðÅó¶òÅñÅ éÅñ ÃîÞ½åÅ ÕÆåÅ, ÇÜà Áé°ÃÅð ðÅó¶òÅñÅ ×ð¹¼ê AIEF ÇòÚ Õ»×ðà ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ Ç×ÁÅÍ Ã: í¹Çê³çð ÇÃ³Ø îÅé, Ã: ÕðåÅð ÇÃ³Ø çÆòÅéÅ, ìÅìÅ ÔðéÅî ÇÃ³Ø í¹ñ¼æ, Ã: å¶ÜÅ ÇÃ³Ø ìÇá§âÅ, Ã: êÌÆåî ÇÃ³Ø î¯ëð À°é·» ç¶ éÅñ ÃéÍ ÇÂà 寺 å°ð¿å Çê¼Û¯º ÃÅðÆ ÁÕÅñÆ êÅðàÆ é¶ òÆ Õ»×ðà éÅñ ùñ·Å Õð ñÂÆÍ ÕîÅñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ é¶ AIEE ÇòÚ Õ»×ðÃ ç¶ Á³ÇîÌåÃð ÇÂÜñÅà Ã ÇÂÕ ì¶ÇîÃÅñ ôÕåÆ êÌçðôé ÕÆåÅ ÃÆÍ AIEF ÇòÚ ÒêËêÃÈÓ à¹¼à Ç×ÁÅ å¶ ê³ÜÅì ÇòÚ ôÅÇîñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶ êÌèÅé è¶ìð íÅÂÆ ÃéÍ À°é·» é¶ ¦îÆ ×¼ñìÅå

Çê¼Û¯º ÁÕÅñÆMÕ»×ðà ÃîÞ½å¶ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅÍ ÇÂà Áé°ÃÅð AIEG ÇòÚ ÁÃ˺ìñÆ å¶ êÅðñÆî˺à Ú¯ä» ÇòÚ ÃÅð¶ ÁÕÅñÆ Õ»×ðà çÆ ÇàÕà Óå¶ Ú¯ä ñó¶Í Ã: ðÅó¶òÅñÅ, Ç×ÁÅéÆ ÕðåÅð ÇóØ, Ã: Ô¹Õî ÇóØ, Ã: Ãòðé ÇóØ, Ã: ìñç¶ò ÇóØ, Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ, Ã: ×¹ðîÆå ÇóØ, Ã: ÁÅåîÅ ÇóØ, Ã: ÁÜÆå ÇÃ³Ø ÃðÔ¼çÆ ÁÅÇç Áé¶Õ» ÁÕÅñÆ ñÆâð êÅðñÆî˺à å¶ ÁÃ˺ìñÆ ç¶ î˺ìð ìä¶Í Ã: Ô¹Õî ÇÃ³Ø ÇâêàÆ ÃêÆÕð ñ¯Õ ÃíÅ ìä ×Â¶Í Ã: ðÅó¶òÅñÅ å¶ Ç×ÁÅéÆ ÕðåÅð ÇÃ³Ø ê³ÜÅì ç¶ î³åðÆ ìä ×Â¶Í Ã: êÌåÅê ÇÃ³Ø ÕËð¯º î¹¼Ö î³åðÆ ÃéÍ ÇÂÔ ×áܯó ÕÂÆ ÃÅñ Ú¼ÇñÁÅ êð ê³ÜÅìÆ ÃÈìÅ Á³ç¯ñé ÁÕÅñÆ êÅðàÆ é¶ ìó¶ ÷¯ð éÅñ ÚñÅ Çç¼åÅÍ ÇÂà ÕÅðé ÁÕÅñÆ Õ»×ðà 寺 çÈð Ô¯ ×Â¶Í AIFB çÆÁ» Ú¯ä» ÁÕÅñÆ Õ»×ðÃÆ ÇÂÕMçÈܶ ç¶ Çòð¹¼è ñó¶Í AIFF ÇòÚ ê³ÜÅìÆ ÃÈì¶ çÆ î³× î³éÆ ×ÂÆ å¶ A éò¿ìð AIFF ù ÔÇðÁÅäÅ Áå¶ ÇÔîÅÚñ êÌç¶ô ò¼Ö Ô¯ ×Â¶Í AIFG ÇòÚ ê³ÜÅì çÆÁ» Ú¯ä» ÇòÚ ÁÕÅñÆ Çܼå ׶ å¶ ÜÃÇàà ׹ðéÅî ÇÃ³Ø î¹¼Ö î³åðÆ ìä¶Í Õ»×ðÃ é¶ ÇÂÕ ÃÅñ Çê¼Û¯º ÁÕÅñÆÁ» ÇòÚ ë¹¼à êòÅ Çç¼åÆ å¶ Ã: ñÛîä ÇÃ³Ø Ç×¼ñ ù î¹¼Ö î³åðÆ ìäÅ Çç¼åÅÍ Õ»×ðÃ é¶ îçç òÅêà ñË ñÂÆ å¶ î¹ó Ú¯ä» Ô¯ ×ÂÆÁ»Í ÁÕÅñÆ Çëð ÇÜ¼å¶ å¶ ÜÃÇàà ׹ðéÅî ÇÃ³Ø î¹ó î¼¹Ö î³åðÆ ìä ×Â¶Í ÇÂÔ ÃðÕÅð Û¶åÆ Çâ× êÂÆ å¶ Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ AIG@ ÇòÚ î¹¼Ö î³åðÆ ìä ×Â¶Í ÇÂÕ ÃÅñ Ãí áÆÕ ÇðÔÅ êð ÜéÃ¿Ø êÅðàÆ Ü¯ ÁÕÅñÆÁ» éÅñ ×áܯó ÇòÚ ôÅÇîñ ÃÆ, ç¶ ÇòèÅÇÂÕ» é¶ ÁÃåÆø¶ ç¶ Çç¼å¶ å¶ ÁÕÅñÆ Ø¼àMÇ×äåÆ ÇòÚ ðÇÔ ×Â¶Í ÕÅùé Áé°ÃÅð ìÅçñ ÃÅÇÔì î¹¼Ö î³åðÆ éÔÄ ÃÆ ðÇÔ ÃÕç¶Í Çëð ÁÇÜÔÅ î½ÕÅ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ÁÕÅñÆMÕ»×ðà Ãì¿è î¹ó ùèðé ç¶ ÁÅÃÅð ìä ×Â¶Í ( ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ)

îé¹µÖ ÁÅêäÆ Ã¯Ú çÆ À¹êÜ Ô¹¿çÅ þÍ À¹Ô ܯ ïÚçÅ þ À¹ÔÆ Ô¯ Ü»çÅ þÍ Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÖìÅð

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

êðîÅåîÅ éÅñ ܹóé Áå¶ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Ã¹ä¯ Ã¹äÅú å¶ ñÅÇÂë ìéÅú

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ð¶âÆú

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

êðòÅÃÆ êÌÿ×

June 15, 2011 Wednesday

5

À°µØ¶ ÇÚµåðÕÅð Á˵î. Á˵ë. Ô°ÃËé éÔƺ ðÔ¶  ðÅôàðêåÆ, À°µê, ðÅôàðêåÆ, êzèÅé î§åðÆ, ïéÆÁÅ ×źèÆ å¶ ÕñÅ Ü×å ò¼ñ¯º ç°µÖ êz×à ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

éòƺ ÇçµñÆOÁÅêä¶ ÇÚµåðź ñÂÆ ô°Ôðå ÔÅÇÃñ Õðé ç¶ éÅñ ÔÆ éÅðÅ÷×Æ Þµñä òÅñ¶ êzÇÃè íÅðåÆ ÇÚµåðÕÅð îÕì±ñ ÇëçÅ Ô°ÃËé (IE) çÆ ÁµÜ ñ§âé ç¶ ðÅÇÂñ ìð§êàé ÔÃêåÅñ ÒÚ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ êçî Çòí±ôä ê°ðÃÕÅð êzÅêå Ô°ÃËé ì°ãÅê¶ çÆÁź ÇìîÅðÆÁź ÕÅðé À°Ô ìÆå¶ ÕðÆì â¶ã îÔÆé¶ å¯º ÔÃêåÅñ ÒÚ ÷¶ð¶ ÇÂñÅÜ Ãé¢ Á˵î. Á˵ë. ç¶ éÅî éÅñ îôÔ±ð Ô°ÃËé 鱧 ÒíÅðå çÅ ÇêÕÅÃ¯Ò òÆ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ îÔÅðÅôàð ç¶ ê§âðê°ð ÒÚ AG Ãå§ìð, AIAE 鱧 Üéî¶ Ô°ÃËé ÇÔ§ç± ç¶òÆ ç¶òÇåÁź ç¶ ìäŶ ÁÅêä¶ ÇÚµåðź ç¶ ÕÅðé ÇòòÅç ÒÚ ÁŠ׶ Ãé¢ ç¶òÆ ç°ð×Å Áå¶ ÃðÃòåÆ ç¶ ÇÚµåðź Òå¶ ÇÔ§ç± Üæ¶ì§çÆÁź é¶ À°é·Åº çÆ ÇåµÖÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ Áå¶ ÃÅñ AIIH ÒÚ ÇÚµåðÕÅð ç¶ Øð Òå¶ ÔîñÅ Õð Õ¶ À°é·Åº çÆ ÕñÅÇÕzåÆÁź 鱧 íÅðÆ é°ÕÃÅé êÔ°§ÚÅÇÂÁÅ¢ ëðòðÆ

î°§ìÂÆ ÒÚ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé ìÅñÆò°µâ ÁçÅÕÅð ÁÅÇîð õÅé éÅñ (õܶ) ÇÂÕ ê°ÃåÕ ÇðñÆ÷ ÃîÅð¯Ô ç½ðÅé ÁçÅÕÅðÅ åµì± éÅñ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ Ôé îÕì±ñ ÇøçÅ Ô°ÃËé¢ B@@F ÒÚ ÇÔ§ç± ç¶òÆ ç¶òÇåÁź ç¶ é×é ÇÚµåð ìäÅÀ°ä ÕÅðé À°é·Åº Çòð°µè ñ¯Õź çÆÁź íÅòéÅòź 鱧 á¶Ã êÔ°§ÚÅÀ°ä çÅ î°ÕµçîÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ î°ÕµçîÅ çðÜ Ô¯ä Áå¶ ÜÅ鯺 îÅð Ççµå¶ ÜÅä çÆÁź èîÕÆÁź Çîñä 寺 ìÅÁç Ô°ÃËé ÃÅñ B@@E 寺 ÁÅåî ÜñÅòåé òܯº â°ìÂÆ ÒÚ ðÇÔ ðÔ¶ Ãé¢ À°é·Åº 鱧 ÜéòðÆ B@A@ 鱧 Õåð çÆ éÅ×ÇðÕåÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜà 鱧 À°é·Åº é¶ ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÔÇðç°ÁÅð çÆ Ç÷ñ·Å ÁçÅñå òµñ¯º

éÔÄ ðÔ¶ âÅ: Ç×µñ

ÃðÆ,ÕËé¶âÅ ç¶ ê§ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ âÅ: çðôé Ç×µñ (FH) çÅ ÇÂ毺 ç¶ ÃðÆ îËî¯ðÆÁñ ÔÃêåÅñ ÒÚ ÇçÔźå Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢À°Ô ÇêÛñ¶ ÃÅñ 寺 Õ˺Ãð çÆ éÅî°ðÅç ÇìîÅðÆ éÅñ êÆóå Ãé¢ êÇðòÅðÕ Ã±åðź Áé°ÃÅð ÃzÆ Ç×µñ é¶ ô°µÕðòÅð Ãò¶ð ò¶ñ¶ Á§Çåî ÃÅÔ ñ¶¢ çé B@@G ÇòÚ À°é·Åº çÆ ÇÕâéÆ ÒÚ é°Õà ò¶ñ¶ Õ˺Ãð çÅ êzíÅò êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, î×𯺠ÇÕâéÆ Õµãä éÅñ ÃÇæåÆ ÕÅì± Ô¯ä ÕÅðé ÇÃÔå áÆÕ ðÔÆ, êz§å± Ü°ñÅÂÆ, B@A@ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð Çëð Õ˺Ãð é¶ ÃzÆ Ç×µñ 鱧 ÁÅêäÆ ñê¶à ÒÚ ñË ÇñÁÅ¢ ê§ÜÅì ç¶ Çê§â ã°µâÆÕ¶ ç¶ Ü§îêñ âÅ: çðôé Ç×µñ ê§ÜÅì ÒÚ ÁÇèÁÅêé ÕÅðÜ ÒÚ Ã¶òÅòź ÇéíÅÀ°ä î×𯺠ÕËé¶âÅ ÁŠ׶ å¶ ÃµåðÇòÁź 寺 ÃÅÇÔåÕ ÔñÇÕÁź ÒÚ Ãð×ðî Ô¯ ׶¢

í¶Ü¶ ׶ çîé çÅ Ô°ÃËé é¶ Õç¶ ÜòÅì éÔƺ ÇçµåÅ¢ ÁçÅñåÆ Ô°Õî Òå¶ À°é·Åº çÆ íÅðå ÒÚ ÃÅðÆ ÜÅÇÂçÅç ÷ìå Õð ñÂÆ ×ÂÆ¢ À°é·Åº ç¶ ÇõñÅø ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ ÷îÅéåÆ òÅð§à òÆ ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ãé¢ ÔÅñźÇÕ, Ô°ÃËé ÇÂÔ ÕÇÔ§ç¶ ðÔ¶ ÇÕ À°Ô íÅðå òÅêà ÜÅä ç¶ ÚÅÔòÅé Ôé, êz§å± À°é·Åº çÆ ÇÂÔ ÇµÛÅ ê±ðÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕÆ¢ Ô°ÃËé ç¶ Çå§é ÇÚµåð ÔÅñ ÒÚ ÔÆ ì¯éÔ¶î ÇòÚ Ô¯ÂÆ ÇéñÅîÆ ÒÚ B.CB Õð¯ó ð°ê¶ ÒÚ ÇéñÅî ԯ¶¢ À°é·Åº ç¶ ÇÚµåðź çÆ êÇÔñÆ êzçðôéÆ AIEB ÇòÚ

×¹ðç¹ÁÅðÅ îµÖä ôÅÔ «ìÅäŠÿ×å ñÂÆ Ãò¶ð 寺 ÔÆ Ö¹µñÅ

ÇéÀ¹ïÅðÕ. ×¹ðç¹ÁÅðÅ ìÅìÅ îµÖä ôÅÔ «ìÅäÅ ç¶ êÌèÅé ÜðéËñ ÇÃ¿Ø Ç×ñÜÆÁ» é¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ þ ÇÕ ëÅÇÂð ÇâêÅðàà é¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù Ö¯ñ· ÇçµåÅ þÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Ô¹ä Ãò¶ð¶ H òܶ 寺 ôÅî ÚÅð òܶ åµÕ Ö¹ñ·Å ðÔ¶×ÅÍ Ã¿×å ×¹ðÈ Øð ÁÅ ÃÕçÆ þÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ Õ¹µÞ Ççé êÇÔñ» ëÅÇÂð ÇâêÅðàî˺à é¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ ÇÂîÅðå ù Õ¹µÞ ÕÅðé» ÕðÕ¶ ÃÆñ Õð ÇçµåÅ ÃÆÍ Ô¹ä ÇâêÅðàà é¶ À¹ÃÅðÆ ç¶ Õ¿î» òÅÃå¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÇÔì ù Ö¯ñ· ÇçµåÅ þÍ À¹é·» ÃÅðÆ Ã¿×å ù ÁêÆñ ÕÆåÆ þ ÇÕ ÃÅù ÁÅêäÆ ÔÀ¹îË Ûµâ Õ¶ ÁÅêà ÓÚ Çîñ ìËá Õ¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ Õ¿î ÕÅÜ Õðé¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ÁÅêä¶ ñóÅÂÆ Þ×ÇóÁ» ÕðÕ¶ ÔÆ ÇÂà åð·» çÆÁ» ÃîµÇÃÁÅò» ÁŪçÆÁ» ÔéÍ

ÇÜÀ±ðÖ ÒÚ ñµ×Æ ÃÆ ÇÜÃ é¶ À°é·Åº 鱧 ï±ðê Áå¶ ÁîðÆÕÅ ìÔ°å ô°Ôðå ÇçòÅÂÆ¢ íÅðå ÃðÕÅð é¶ AIEE ÒÚ À°é·Åº 鱧 êçî ÃzÆ ê°ðÃÕÅð êzçÅé ÕÆåÅ ÃÆ, AIGC ÒÚ À°é·Åº 鱧 êçî í±ôä Áå¶ Çëð AIIA ÒÚ êçî Çòí±ôä ê°ðÃÕÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÃÅñ AIHF ÒÚ À°é·Åº 鱧 ðÅÜ ÃíÅ ç¶ î˺ìð éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Ô°ÃËé é¶ ×Ü ×ÅîéÆ, ÇîéÅéôÆ Áå¶ Â¶ à¶ñ ÁÅø æzÆ ÇÃàÆ÷ Çëñîź òÆ ìäÅÂÆÁź¢ Á˵î. Á˵ø. Ô°ÃËé çÆ î½å Òå¶

ðÅôàðêåÆ êzÇåíÅ êÅÇàñ Áå¶ êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ç°µÖ çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ô°ÃËé çÆ î½å éÅñ ÕñÅ Ü×å 鱧 éÅ ê±ðÅ Ô¯ä òÅñÅ ØÅàÅ ÇêÁÅ ÔË¢ ÃðÕÅð Ôð îçç ñÂÆ ÇåÁÅðOÇÂö ç½ðÅé Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶ Ô°ÃËé ç¶ êÇðòÅð òÅñ¶ À°é·Åº 鱧 íÅðå ÇòÚ Ãê°ðç ¶ õÅÕ ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé åź ÃðÕÅð ÇÂà çì§èÆ Ôð çíò ç¶ä ñÂÆ ÇåÁÅð ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ çøåð òµñ¯º ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÒÚ À°Õå ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ¢


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ

June 15, 2011 Wednesday

AIDH 寺 Ô°ä åÕ êÅÇÕ é±§ ÁîðÆÕŠ寺 C@ Áðì âÅñð çÆ îçç

òÅÇô§×àé : úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é çÆ î½å 寺 ìÅÁç ÇÂÕ åð·Åº ÇÜæ¶ ÁîðÆÕÆ Ã§Ãç êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇçµåÆ ÜÅä òÅñÆ îçç çÆ ðÕî Òå¶ î°ó 寺 ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË, À°æ¶ ÁîðÆÕÆ Õź×ðà çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÃÅñ AIDH 寺 Ô°ä åÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁîðÆÕŠ寺 C@ Áðì âÅñð 寺 òµè çÆ îçç çÆ ðÕî ÇîñÆ ÔË¢ ÇÂà îçç çÆ ðÕî çÅ B ÇåÔÅÂÆ ÇÔµÃÅ AA Ãå§ìð å¶ ÁµåòÅçÆ Ôîñ¶ 寺 ìÅÁç êzçÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õź×ðà çÆ Ö¯Ü Ã¶òÅ é¶ DG ê§ÇéÁź çÆ ÁÅêäÆ Á§çð±éÆ Çðê¯ðà ðÅÔƺ Õź×ðÃ ç¶ î˺ìðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà îçç çÆ ðÕî 寺 Çîñä òÅñ¶ ñÅí Òå¶ Õ°Þ ÇòÁÕåÆ ÃòÅñÆÁÅ ÇéôÅé Öó·Å Õð ÃÕç¶ Ôé Áå¶ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ôé ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ÃðÕÅð òñ¯º

 ÁîðÆÕÆ Õ»×ðà çÆ Çðê¯ðà ÓÚ Ô¯ÇÂÁÅ Ö¹ñÅÃÅ

ÜòÅìç¶ÔÆ Áå¶ Ã°èÅðź çÆ ÕîÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà ðÅÔƺ ìäé òÅñÆ ÃÅÖ é±§ òÆ êÅÇÕÃåÅéÆ ñ¯Õź çðÇîÁÅé ëËñÆ ÁîðÆÕÅ Çòð¯èÆ íÅòéŠصà Õð Çç§çÆ ÔË¢ Çðê¯ðà ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÇåÔÅÃÕ êµÖ¯º ÇòµåÆ ÃÅñ B@A@ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ îçç ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ ç¶ôź ÒÚ êÅÇÕÃåÅé êzî°µÖ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ òè¶ð¶ îÅÇÔðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆ éÆåÆ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé ðäéÆåÕ êµÖ¯º ÕÅëÆ ÁÇÔî ÔË¢ Çðê¯ðà ÕÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ñÅç¶é çÆ î½å òð×ÆÁź Õ°Þ åÅ÷Å ØàéÅòź

Ö°ëÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ ñÆÕ

ÇÂ¼Õ ÞÅå ê±ðìÆ ÁëðÆÕÅ ÒÚ ÁñÕÅÇÂçÅ çÅ î°ÖÆ Ã¯îÅñÆÁÅ ÒÚ ã¶ð

òÅÇô§×àé :ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁëðÆÕÅ ç¶ Ãí 寺 òµè ñ¯óÆºç¶ ÇòÁÕåÆ ë÷ñ Áìç°ñÅ î°Ô§îç çŠïîÅñÆÁÅ ÇòÚ îÅÇðÁÅ ÜÅäÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÁµåòÅçÆ çÅ Á§å ÔË Áå¶ ê±ðìÆ ÁëðÆÕÅ ÇòÚ ÁñÕÅÇÂçÅ çÆ î°ÇÔ§î ñÂÆ ÇÂÕ òµâÅ ÞàÕÅ ÔË¢ ÕÆéÆÁÅ å¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ CH ÃÅñÅ î°Ô§îç î¯×ÅçÆô± ÇòÖ¶ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°Ô B@@B ÇòÚ Ô¯Â¶ ÁµåòÅçÆ ÔîÇñÁź ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð ÃÆ¢ À°Ã 鱧 ïîÅñÆÁÅ çÆ ÇÂÕ Ú½ÕÆ é¶ó¶ ð°Õä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ êð éÅ ð°Õä Òå¶ ×¯ñÆ îÅð ÇçåÆ ×ÂÆ¢

ÇêÛñ¶ ÃÅñ éÅñ¯º ç°µ×ä¶ ÔÇæÁÅð ò¶Ú¶×Å ÁîðÆÕÅ

òÅÇô§×àé : ÁîðÆÕŠ鱧 À°îÆç ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂà ÃÅñ DF.A Áðì âÅñð çÆ ÕÆîå ç¶ ÔÇæÁÅð ò¶Ú¶×Å, ܯ ìÆå¶ ÃÅñ çÆ å°ñéÅ éÅñ¯º ç°µ×ä¶ Ôé¢ C@ Ãå§ìð 鱧 Öåî Ô¯ ðÔ¶ ÇòµåÆ ÃÅñ B@AA ç½ðÅé ÁîðÆÕŠ鱧 À°îÆç ÔË ÇÕ Çòç¶ôÆ ë½ÜÆ ÇòÕðÆ êzÇÕÇðÁÅ ðÅÔƺ À°Ô ǧéÆ ðÕî ç¶ ÔÇæÁÅð å¶ Ã¶òÅòź ò¶Ú ñ¶×Å¢ B@@@ ç¶ ô°ð± ÒÚ ÁîðÆÕÅ é¶ ë½ÜÆ À°êÕðéź çÆ ÇòÕðÆ A@ Áðì âÅñð åÕ ÔÆ ÕÆåÆ ÃÆ ÜçÇÕ B@@E ÒÚ ÇÂÔ òµè Õ¶ C@ Áðì âÅñð Ô¯ ×ÂÆ¢

òÅÇô§×àé : ÁîðÆÕÅ ç¶ Ú¯àÆ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòÚ ÁµåòÅçÆÁź ç¶ ì§ì ìäÅÀ°ä ìÅð¶ B ÕÅðÖÅÇéÁź çì§èÆ ÁÇÔî Ö°ëÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü Áå¶ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. ç¶ êzî°µÖ ÁÇèÕÅðÆÁź éÅñ ÃźÞÆ ÕÆåÆ ÃÆ êð À°Ô ñÆÕ Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ ÁµåòÅçÆÁź é¶ Ã§íÅÇòå ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ å¯º êÇÔñź ÔÆ ÇÂñÅÕÅ Ûµâ ÇçµåÅ¢ òÅÇô§×àé ê¯Ãà é¶ ÁîðÆÕÅ Áå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ Ö°ëÆÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ é¶ B òÅð êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁµåòÅçÆÁź ç¶ ì§ì ìäÅÀ°ä ç¶ ÕÅðÖÅÇéÁź ç¶ ÇàÕÅÇäÁź ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÃÆ êð ÇÂà ׵ñ çÆ ÇíäÕ ñµ×ÇçÁź ÔÆ ÁµåòÅçÆ ÁÅêä¶ Ö¶åð 鱧 À°âŶ ÜÅä ç¶ âð ÕÅðé çíÅÇòå ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ å¯º êÇÔñź ÔÆ íµÜ ׶¢

ÕÅðé ç¯Ôź ç¶ôź ç¶ ç¯ êÅÃó ÇðôÇåÁź ÇòÚ ÇÖÚÅÁ êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÜà ÕÅðé êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇçµåÆ ÜÅä òÅñÆ ÁîðÆÕÆ îçç çÅ íÇòµÖ ×ËðEïÕÆéÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õ°Þ Ã§Ãç î˺ìðź ñÂÆ ÁÇÔî î°µçÅ ÇÂÔ Ô¯ò¶×Å ÇÕ ÁîðÆÕÅ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé çÆ ðäéÆåÕ ÁÇÔîÆÁå ç¶ ÕÅðéź Áå¶ ç¯Ôź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ÇòÁÅêÕ Ô°§çÆ ÜÅ ðÔÆ ì¶íð¯Ã×Æ é±§ ÇÕò¶º çå°Çñå ÕÆåÅ ÜŶ¢ ç±Ü¶ êÅö ÁîðÆÕÆ ìÜà Áå¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇçµåÆ ÜÅä òÅñÆ îçç çÆ ðÕî ìÅð¶ Çðê¯ðà ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ Áܶ ÇÜà ìÜà ç¶ çìÅÁ 鱧 ÃÇÔé Õð ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ç¯ êÅÃó Ãì§èź ÇòÚ ÇÜà åð·Åº çÅ ÇÖÚÅÁ ÁÅÇÂÁÅ ÔË, 鱧 ò¶ÖÇçÁź AABòƺ Õź×ðà êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÇÂà ÇòôÅñ Çéò¶ô

ÇÂÃñÅîÅìÅç/òÅÇô§×àéC êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ÁµåòÅçÆÁź éÅñ ÇîñÆí°×å ç¶ Ãì±å ê¶ô Õðé éÅñ ÁîðÆÕÆ çÆ Ö°øÆÁŠ¶ܧÃÆ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶ ç¶ î°ÖÆ Çñúé êé¶àÅ çÅ êÅÇÕÃåÅé çÆ ø½ÜÆ ñÆâðÇôê éÅñ àÕðÅÁ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕÅ EêÅÇÕÃåÅé Ãì§èź ÒÚ åÅ÷Å åð¶óź êË ×ÂÆÁź Ôé¢ ÃzÆ êé¶àÅ ÇÜÔó¶ Õñ· ÁÚéÚ¶å êÅÇÕÃåÅé ç¶ ç½ð¶ Òå¶ ê°µÜ¶ é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃËéÅ î°ÖÆ ÁôëÅÕ êzò¶÷ ÇÕÁÅéÆ Áå¶ ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. ç¶ î°ÖÆ ñËëàÆéËà Üéðñ ÁÇÔîç ô±ÜÅ êÅôÅ éÅñ ìÆåÆ ðÅå îÆÇà§× ç½ðÅé ÁµåòÅçÆÁź å¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź ÇòÚÕÅð ×µáܯó ç¶ Ãì±å ê¶ô ÕÆ嶢 ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. é¶ ÇêÛñ¶ Õ°Þ ÔëÇåÁź ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé ç¶ õ°øÆÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÁµåòÅçÆÁźñ ç¶ ç¯ ÇàÕÅÇäÁź çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ êð Ü篺 êÅÇÕÃåÅéÆ ø½Ü é¶ À°é·Åº æÅòź Òå¶ ÛÅêÅ îÅÇðÁÅ åź ÁµåòÅçÆ À°æ¯º

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

êÇÔñź ÔÆ ñÅºí¶ Ô¯ Ú°µÕ¶ Ãé¢ ÃzÆ êé¶àÅ é¶ êÅôŠ鱧 êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁµåòÅçÆÁź çÆ êÅÇÕÃåÅé çÆÁź ððµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º îçç Õðé Ãì§èÆ À°ê×zÇÔ çÆÁź åÃòÆðź Áå¶ Ô¯ð Ö°øÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ Ãì±å Ççµå¶¢ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶ ç¶ î°ÖÆ é¶ êÅÇÕÃåÅéÆ Üéðñź éÅñ çêÅçå ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ A@ Çî§à çÆ òÆâÆú ç¶ÖÆ ÇÜà ÇòÚ ÁµåòÅçÆ ò÷ÆðÃåÅé ÇòÚ ç¯ ì§ì ëËÕàðÆÁź 鱧 ÖÅñÆ Õð ðÔ¶ Ãé¢ àÅÂÆî÷ ðÃÅñ¶ é¶ ÁÅêä¶ Ã±åðź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ çµÇÃÁÅ ÇÕ ì§ì çÆ ÇÂÕ ëËÕàðÆ îÆðź ôÅÔ ÒÚ ÔË Áå¶ ç±ÃðÆ çµÖäÆ ò÷ÆðÃåÅé ÇòÚ ÔË¢ À°µåðÆ ò÷ÆðÃåÅé ç¶ ÁµåòÅçÆÁź ìÅð¶ ôµÕ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÔÅÇë÷ ×°ñ ìÔÅç°ð Áå¶ ÇÃðÅܱçÆé ÔÕÅéÆ èÇóÁź éÅñ Ãì§èå Ôé ÇÜÔó¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ ÃðÔµç êÅð ÁîðÆÕÆ Áå¶ éÅ௠ÃËÇéÕź 鱧 ÇéôÅéÅ ìäÅ ðÔ¶ Ôé¢ ôµÕ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ç¯òź ìÔÅç°ð Áå¶

ÔÕÅéÆ ×°µàź çÅ êÅÇÕÃåÅé çÆ ø½Ü éÅñ ôźåÆ ÃîÞ½åÅ Ô¯ Ú°µÕÅ ÔË¢ ÁÅêäÆÁź îÆÇà§×ź ç½ðÅé êé¶àÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. 鱧 ôµÕ ÔË ÇÕ ÁµåòÅçÆÁź 鱧 ÛÅê¶ å¯º êÇÔñź êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÇÚåÅòéÆ ç¶ ÇçµåÆ ÃÆ¢ Ü篺 B îÂÆ é±§ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃÆñ Õîźâ¯÷ é¶ ÁñÕÅÇÂçÅ î°ÖÆ é±§ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁËìàÅìÅç ôÇÔð ÇòÚ îÅð î°ÕÅÇÂÁÅ ÔË À°ç¯º 寺 ÁîðÆÕÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÁµåòÅçÆÁź ÇÖñÅë øËÃñÅÕ°é ÕÅðòÅÂÆ Òå¶ ÷¯ð ç¶ ðÔ¶ Ôé Áå¶ À°Ã 鱧 ÁÅÂÆîé ÁñE÷òÅÔðÆ Áå¶ ÇÂÇñÁÅà ÕôîÆðÆ Ãî¶å ê§Ü ÁµåòÅçÆÁź çÆ Ã±ÚÆ Ã½ºêÆ ÃÆ¢ ¶. ìÆ. ÃÆ. ÇéÀ±÷ çÅ ÕÇÔäÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ å¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÇÂÔ ×µñ ÃòÆÕÅð ÕÆåÆ ÇÕ ì§ì ìäÅÀ°ä òÅñÆÁź æÅòź 寺 ÁµåòÅçÆÁź çÅ ìÚ Õ¶ ÜÅäÅ ÇÂÕ òµâÅ ÞàÕÅ ÔË¢

ÒÃËÕà çÅ ìÔ°å ô½ÕÆé ÃÆ ñÅç¶éÒ

òÅÇô§×àé : ÁîðÆÕÅ ç¶ ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ Ã±ì¶ ÇòÚ ÕËçÆÁź 鱧 À°é·Åº ç¶ èðî î°åÅìÕ çÅó·Æ ðµÖä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ä ìÅð¶ ÃÇÔîåÆ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÃµÖ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÇÂÕ î˺ìð é¶ ôéÆòÅð ÇÂæ¶ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ¢ ÇõÖź òñ¯º ÇÂÕ ÇÃµÖ ÕËçÆ Ã°ÖÇܧçð ÇÃ§Ø ìÃðÅ òñ¯º ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÒÚ Ã°èÅð Áå¶ î°ó òöìÅ ÇòíÅ× Çòð°µè çÅÇÂð î°Õµçî¶ ÇòÚ ÇÂÔ ÃîÞ½åÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÒÇÃµÖ Õ±ñÆôéÒ î°åÅìÕ ÃîÞ½å¶ ÁèÆé ìÃðÅ ç¶ çÅó·Æ éÅ Õµàä ç¶ Áé°ôÅÃéÅîåÕ ÇðÕÅðâ 鱧 ò¶Öç¶ Ô¯Â¶ À°Ã 鱧 ÁÇÜÔÅ Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçµåÆ ÜŶ×Æ¢ ìÃðŠ鱧 ÇÂà ñÂÆ ÕÂÆ òÅð Áé°ôÅÃéÅîåÕ êÅì§çÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ¢ ÃîÞ½å¶ ÁèÆé çÅó·Æ ðµÖä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇÃðë ÇõÖź 鱧 ÔÆ éÔƺ ÇçµåÆ ×ÂÆ Ãׯº Ãí ÕËçÆÁź 鱧 ÁÅêä¶ èðî î°åÅìÕ çÅó·Æ ðµÖä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

òÅÇô§×àé¸ ò·ÅÂÆà ÔÅÀ±Ã éËôéñ ÃÇÕúÇðàÆ Õ½ºÃñ é¶ ÔÅñ çÆ ØóÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ âð¯é Ôîñ¶ ÜÅðÆ ðµÖä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁµåòÅçÆÁź ç¶ ÇàÕÅÇäÁź òÅñ¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇàÕÅÇäÁź ÇòÚ Çî÷ÅÂÆñ Ôîñ¶, Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ñóÅÂÆ ìÅð¶ îåí¶ç Áå¶ ÁËìàÅìÅç ÇòÖ¶ ÁîðÆÕÆ Õîźâ¯÷ òñ¯º ñÅç¶é Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ ÕÅðé êËçÅ Ô¯ÂÆ ç¯Ôź ç¶ôź ÇòÚ åñÖÆ ìÅð¶ ÇòÚÅð Õðé ñÂÆ ÇÂÔ îÆÇà§× Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ÇÂÕ À°Ú ÁÇèÕÅðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ òÅñ ÃàðÆà Üðéñ é¶ çÇÃÁÅ ÔË ÇÕ îÆÇà§× ÇòÚ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. ç¶ î°ÖÆ Çñúé êé¶àÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁñÕÅÇÂçÅ Çòð°µè ñóÅÂÆ ñÂÆ âð¯é Ôîñ¶ ÔÆ Ãí 寺 òµè ÕÅð×ð Ôé¢ ÇÂÕ Ô¯ð ÁÇèÕÅðÆ é¶ Ü¯ ÇÂÔ Ôîñ¶ Øà Õðé ÇòÚ ÇòôòÅà ðµÖçÅ ÃÆ, é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé òñ¯º âð¯é Ôîñ¶ ì§ç Õðé ç§ì§èÆ ÕÆåÆ î§× ìÅð¶ êÅÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁź éÅñ ×µñìÅå ç¶ Úñç¶ âð¯é ÔîÇñÁź ìÅð¶ ÇòÚÅðź ÜÅðÆ ðÇÔä×ÆÁź¢ ÁîðÆÕé ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ìÔ°îå, ÇÜé·Åº ÇòÚ Ôîñ¶ صà Õðé ç¶ î°çÂÆ òÆ ôÅîñ Ôé, é¶ ÇÂà ׵ñ Òå¶ ÃÇÔîåÆ êz×à ÕÆåÆ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ñ°Õ¶ ÁµåòÅçÆÁź Çòð°µè âð¯é Ôîñ¶ ÔÆ ÕÅð×ð Çõè ԯ¶ Ôé¢

ÃÆÁÅÂƶ î°ÖÆCêÅÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁź ÓÚ àÅÕðÅ

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÒÚ ÇÃµÖ ÕËçÆÁź 鱧 çÅó·Æ ðµÖä çÆ ÇÂÜÅ÷å

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

êÅÇÕ Òå¶ âð¯é Ôîñ¶ ÜÅðÆ ðÇÔä׶

òÅÇô§×àé— ÁîðÆÕÆ î°ÇÔ§î ÒÚ îÅð¶ ÜÅ Ú°µÕ¶ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é ìÅð¶ À°Ã çÆ ÇÂÕ êåéÆ éÜòÅ é¶ ÇçñÚÃê ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÔË¢ À°Ã î°åÅìÕ ñÅç¶é 鱧 ÃËÕà ÕðéÅ ìÔ°å êçç ÃÆ Áå¶ ÜòÅéÆ ç¶ Ççéź ÒÚ À°Ô ÕÂÆEÕÂÆ Ççé åÕ ì˵âð±î ÒÚ¯º éÔƺ ÇéÕñçÅ ÃÆ¢ éÜòÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÜÔÅçÒ å¯º êðåä ÇêµÛ¯º ñÅç¶é À°Ã éÅñ ì˵âð±î ÒÚ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÕÂÆEÕÂÆ Ççé åÕ ìÅÔð éÔƺ ÇéÕñçÅ ÃÆ¢ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×µñ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁËìàÅìÅç ÇòÖ¶ ñÅç¶é ÁÅêäÆÁź C êåéÆÁź éÅñ ðÇÔ§çÅ ÃÆ¢ ÁîðÆÕÆ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé ÇÂà Õ˺êà ÒÚ¯º ÇòÁÅ×ðÅ Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÕÅî íóÕÅÀ± çòÅÂÆÁź ÇîñÆÁź Ãé¢ éÜòÅ çÆ ÜÆòéÆ ÇñÖ ðÔÆ ÇÂÕ ÁîðÆÕé êµåðÕÅð ÜÆé é¶ Ü篺 À°Ã Õ¯ñ¯º ê°µÇÛÁÅ ÇÕ ñÅç¶é éÅñ ðÇÔä ç½ðÅé À°é·Åº çÅ Ãí 寺 êçç òÅñÅ Ãîź ÇÕÔóÅ ÃÆ åź À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã½ä çÅ Ãîź¢ éÜòÅ ç¶ ì¶à¶ À°îð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü篺 À°Ô ìµÚÅ ÃÆ åź ñÅç¶é Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ¯º ÁÅÀ°ä ÇêµÛ¯º À°Ã çÆ î§îÆ é±§ ì˵âð±î ÒÚ ñË ÜźçÅ ÃÆ Áå¶ ÕÂÆEÕÂÆ Ççé ìÅÔð éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ ÃÆ¢ éÜòÅ ÇÜà Ã AG ÃÅñ çÆ ÃÆ åź À°Ã çÅ ñÅç¶é éÅñ ÇòÁÅÔ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ êð ÁîðÆÕÅ Òå¶ Ô¯Â¶ I/AA ç¶ Ôîñ¶ ÇêµÛ¯º ç¯òź çðÇîÁÅé åñÅÕ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

7


8

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ ÞÅå

ÁÅó·åÆ çÅ é½Õð BB ñµÖ ñË Õ¶ ëðÅð

ñ°ÇèÁÅäÅ7æÅäÅ Õ¯åòÅñÆ ç¶ Ø¶ð¶ Á§çð êËºç¶ ÇÂñÅÕ¶ ìÅ× î§âÆ ì±à¶ ôÅÔ ÇòÚ ÇÂÕ ÁÅó·åÆ çÅ é½Õð BB ñµÖ ð°ê¶ çÆ éÕçÆ Ú¯ðÆ ÕðÕ¶ ëðÅð Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ìñìÆð Ú§ç éÅîÆ ÇÂà ÁÅó·åÆ çÅ ëðî Ü×å ðÅî åðöî ðÅî éÅî å¶ ÁÅó·å çÅ Õ§î ÔË¢ â¶ã ÃÅñ êÇÔñź À°é·Åº é¶ Øð¶ñ± Õ§î ÕÅð ñÂÆ ô§Õð ç¶ò é¶êÅñÆ é±§ é½Õð ðµÇÖÁÅ ÃÆ, ðÅå 鱧 ô§Õð ç¶ò Øð ç¶ ÃÅð¶ çðòÅ÷¶ ì§ç ÕðÕ¶ ýºçÅ ÃÆ, êð ìÆåÆ ðÅå À°Ãé¶ ìñìÆð Ú§ç çÆ êåéÆ ÃzÆîåÆ ðîÅ îÇÔ§çð± ç¶ Õîð¶ çÅ ÇêÛñÅ çðòÅ÷Å ì§ç éÔƺ ÕÆåÅ Áå¶ ÁµèÆ ðÅå 鱧 ô§Õð ç¶ò ÁÅêä¶ ÃÅæÆ Õ¶ôò éÅñ À°Õå Õîð¶ ÇòÚ ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ À°æ¶ ðµÖÆ ñÅÕð çÆ ÚÅìÆ ñË Õ¶ À°Ã ÇòÚ êÂÆ BB ñµÖ çÆ éÕçÆ Ú¯ðÆ ÕðÕ¶ ëðÅð Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ØàéÅ çÅ êåÅ ÁµÜ Ãò¶ð¶ ñµ×Å Ü篺 ìñìÆð Ú§ç ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð À°Ãç¶ Õîð¶ ÇòÚ ÁŶ¢ À°é·Åº ò¶ÇÖÁÅ ÇÕ ÇåܽðÆ Ö°µñ·Æ ÔË å¶ À°Ã ÇòÚ êÂÆ éÕçÆ ×ÅÇÂì ÔË¢ ÞµÖó å¶ îÆºÔ ÕÅðé ç¯ çÆ î½åF

çðÜéź ÷õîÆ ôÇÔäÅ7ìÆå¶ òÆðòÅð çÆ ðÅå ÁŶ å¶÷ ÞµÖó å¶ îÆºÔ ÕÅðé ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ å¶ ÇÂÕ Á½ðå çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÜçÇÕ çð÷éź ÇòÁÕåÆÁź ç¶ ÷õîÆ Ô¯ ÜÅä çÆ Ã±ÚéÅ êzÅêå Ô¯ÂÆ ÔË¢ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð î§Ççð ïñ·Åº ç¶ îµá é¶ó¶ å¶ÜÅ ÇÃ§Ø òÅÃÆ ×¯Çì§çê°ðŠկᶠçÆ í¶ç íðÆ ÔÅñå ÇòÚ ñÅô ÇîñÆ ÔË¢ å¶ÜÅ ÇÃ§Ø ëËÕàðÆ ÇòÚ Ú½ºÕÆçÅð çÆ é½ÕðÆ ÕðçÅ ÃÆ å¶ À°Ã çÆ ñÅô ëËÕàðÆ ç¶ ìÅÔ𯺠ÇîñÆ¢ ÃîÇÞÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ À°Ô îÆºÔ å¶ ÞµÖó çÆ ñê¶à ÇòÚ ÁÅ Õ¶ î½å ç¶ î±§Ô ÇòÚ ÜÅ ÇêÁÅ¢ ÇÂö åð·Åº Çê§â êµÖ¯ Õ¶ çÆ ÇÂµÕ ì÷°ð× Á½ðå ìÚé Õ½ð çî å¯ó ×ÂÆ¢

ÃðÔµç 寺 Áø×Åé éÅ×ÇðÕ ÕÅì±

ÁàÅðÆ ÃðÔµç7ìÆ.Á˵Ã.ÁËë DA ìàÅñÆÁé çÆ ÃðÔµçÆ Ú½ÕÆ î°ÔÅòÅ ç¶ é÷çÆÕ å¯º ÁµÜ ÃðÔµç êÅð ÕðÕ¶ êÅÇÕÃåÅé ÜÅä çÆ åÅºØ ÒÚ ÁŶ ÇÂÕ ÕÅì°ñ Áø×Åé ç¶ éÅ×ÇðÕ é±§ ìÆ.Á˵Ã.ÁËë ç¶ ÜòÅéź Ç×zøåÅð ÕðÕ¶ ê°Çñà æÅäÅ ØÇð§âÅ ç¶ î°ÖÆ Çôòðçðôé ÇÃ§Ø ç¶ ÔòÅñ¶ ÕÆåÅ¢ íÅðåÆ Ö¶åð Á§çð ñµ×Æ Õ§ÇâÁÅñÆ åÅð 寺 Ç×zøåÅð ÕÆå¶ Áø×Åé éÅ×ÇðÕ ÔìÆì°µñ ÔµÕ ê°µåð î°Ô§îç À°ñ ÕÅì°ñ Õ§èÅð À°Ã Ã ìÆ.ÁËÃ.ÁËë ç¶ ÜòÅéź ç¶ Ôµæ ñµ×Å Üç À°Ô íÅðå òÅñ¶ êÅÃÆú êÅÇÕÃåÅé ÜÅä çÆ åÅºØ ÇòÚ ÃÆ¢

èîÕ June 15, 2011 Wednesday

âÅ: ÔðéÅî ÇÃ¿Ø ôÅé éÔƺ ðÔ¶

Ú§âÆ×ó· : ÃÅÇÔåÕ Ö¶åð çÆ ôÅÔÃòÅð ôõÃÆÁå å¶ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ÃÅÇÔå ôz¯îäÆ ç¶ ÃéîÅé éÅñ ÇéòÅ÷¶ ׶ âÅ. ÔðéÅî ÇÃ§Ø ôÅé (HH) ÇÂà øÅéÆ Ã§ÃÅð 鱧 ÁñÇòçÅ ÁÅÖ ×¶ Ôé¢ À°é·Åº ìÆå¶ Õµñ· ǵ毺 ç¶ êÆ.ÜÆ.ÁÅÂÆ. ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ ÁÅÖðÆ ÃÅÔ ÇñÁÅ¢ À°Ô ÇêÛñ¶ Õ°Þ Ççéź 寺 ÇìîÅð Úµñ ðÔ¶ Ãé¢ âÅ. ôÅé çÆ ÇõÇÖÁÅ êzÅêåÆ çÆ ×µñ Õðƶ åź ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ ÁÅê ê§ÜÅìÆ å¶ Á§×z¶÷Æ ÇòÚ ÁËî.¶., êÆ.ÁËÚ.âÆ., âÆ. Çñà, ëÅðÃÆ å¶ ê§ÜÅìÆ ÒÚ ÁÅéð÷, ÁËë. ÁÅð. ¶. ÁËÃ. (ñ§çé), ÁËî.ÁËÃ.¶. (êËÇðÃ) Áå¶ ÁËî.ìÆ.ÁËÃ. (ÁËÇâéìð×) Ãé¢ âÅ. ôÅé ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ×°ð± éÅéÕ Ú¶Áð ç¶ êz¯ëËÃð å¶

 ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå Ü×å ñÂÆ ÕÆå¶ ÕÂÆ îÔÅé Õ¿î

Ú¶ÁðîËé ðÔ¶¢ ÇÂµæ¶ ÔÆ ê§ÜÅìÆ ÇòíÅ× Áå¶ ÇÃµÖ ÃàµâÆ÷ ÇòíÅ× ç¶ î°ÖÆ, ÇÂö ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ ÃËé¶à ç¶ î˺ìð, ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ Á§ÇîzåÃð å¶ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñÅ ç¶ ÃÆéÆÁð ëËñ¯, ï±éÆòðÇÃàÆ ×ðźà ÕÇîôé ç¶ ÇÂÕ Ö¯Ü êzÅÜËÕà ç¶ Çêz§ÃÆêñ êzÅÜËÕà Çé×ðÅé Áå¶ Ç§âÆÁé Õ½ºÃñ ÁÅë ÇÔÃà¯ðÆÕñ ÇðÃðÚ éòƺ ÇçµñÆ ç¶ ÃÆéÆÁð ëËñ¯ ðÔ¶¢ âÅ. ôÅé é¶ ÇÜµæ¶ ÇÃµÖ ÃÅÇÔå ÇòÚ îÔµåòê±ðé ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ, À°µæ¶ ê§ÜÅìÆ å¶ Ã±ëÆ ÃÅÇÔå ç¶ Ö¶åð ÇòÚ òÆ À°é·Åº çÅ ï¯×çÅé ÇÂÕ îÆñFêµæð òÅº× ÔË¢ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð À°é·Åº H@ ç¶ ÕðÆì ê°ÃåÕź Áå¶ B@@ 寺 òè¶ð¶ Ö¯Ü êðÚ¶ ÇñÖ¶¢ ÃÅÇÔåÕ Ö¶åð ÇòÚ À°é·Åº ç¶ îÔµåòê±ðé ï¯×çÅé ÃçÕÅ ê§ÜÅì

ÃðÕÅð òµñ¯º À°é·Åº 鱧 ÃÅÇÔå ôz¯îäÆ ê°ðÃÕÅð éÅñ ÇéòÅÇÜÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÂÔÆ éÔƺ, ðÅÜ ÃðÕÅð òµñ¯º ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ÃðÔ§ç ëåÇÔ Ççòà ç½ðÅé òÆ À°é·Åº 鱧 Çòô¶ô å½ð å¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, Ú§âÆ×ó· êzôÅÃé é¶ À°é·Åº 鱧 ÒÁËÕÃÆñ˺à ÇÂé Çñàð¶ÚðÒ ê°ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ¢ ÁÅêäÆ Õñî ç¶ ÷ðƶ âÅ. ôÅé é¶ Á§åððÅôàðÆ çôî¶ô ê°ðÃÕÅð ÁîðÆÕÅ òÆ ÔÅÇÃñ ÕÆåÅ¢ âÅ. ôÅé ÁÅêä¶ ÇêµÛ¶ ÁÅêäÆÁź C èÆÁź Áå¶ A ê°µåð ܯ ÇÕ ÁËÚ.âÆ.ÁËë.ÃÆ. ìËºÕ ÇòÚ ÃÆéÆÁð ÁÔ°ç¶çÅð Ôé, Ûµâ ׶ Ôé¢ î°µÖ î§åðÆ òµñ¯º ç°µÖ êz×à7ÇÂà ç½ðÅé î°µÖ î§åðÆ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ âÅ: ôÅé ç¶ ÁÕÅñ ÚñÅä¶ Òå¶ â±§Ø¶ ç°µÖ çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂÕ ô¯Õ ðé¶Ô¶ ÇòµÚ î°µÖ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ âÅ: ôÅé òµñ¯º ìå½ð ÇÂÕ À°µØ¶ ÇÃµÖ ÇòçòÅé, ÁÕÅçÇîÕ å¶ ì°µèÆÜÆòÆ òܯº ÇÃµÖ ÁÇèÁËé ÇòµÚ êŶ òâî°µñ¶ ï¯×çÅé 鱧 Ôî¶ôÅ ïÅç ðµÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å¢

ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÓÚ Ú§×Æ ÕÅð×°÷ÅðÆ òÅÇñÁź 鱧 ÔÆ ç¶ò»×» ÇàÕà» : ìÅçñ

êz¯: ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ§Ø ç¶ éÅòñ ÒÁµè ÚÅéäÆ ðÅåÒ çÅ ÇëñîÆ ð±ê Ô°ä ۯචêðç¶ Òå¶

êÇàÁÅñÅ7ê§ÜÅì ç¶ î°µÖ î§åðÆ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź êÇÔñź ÕðŶ ÜÅä Ãì§èÆ ÃÅðÆÁź ÇÕÁÅÃFÁÅðÅÂÆÁź 鱧 áµêÇçÁź Ãêôà ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź Ã ÇÃð Ô¯ä×ÆÁź¢ íÅçïº ð¯â ÃÇæå ÇÂÕ êËñ¶Ã ÇòÚ Ã§×å çðôé ç½ðÅé êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ÇàÕàź ç¶ä ìÅð¶ Áܶ Õ¯ÂÆ ÇòÚÅðFòàźçðÅ éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ êð À°é·Åº Ãêôà ÕÆåÅ ÇÕ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ ÇàÕàź ÃÅø ðæð¶ Áå¶ Ú§×Æ ÕÅð×°÷ÅðÆ òÅñ¶ ÁÅ×±Áź 鱧 ÔÆ ÇçµåÆÁź ÜÅä×ÆÁź Áå¶ ÇÂÔ ÇàÕàź òÆ êÅðàÆ êzèÅé Ã: ðÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ ÔÆ ç¶ä׶¢ êÇàÁÅñÅ ôÇÔð ç¶ òµÖF òµÖ êzÅÜËÕàź ÇÜé·Åº ÇòÚ éò¶º ìµÃ Áµâ¶ çÆ À°ÃÅðÆ, êÆä ñÂÆ íÅÖóÅ éÇÔð ç¶ êÅäÆ çÆ ÃêñÅÂÆ, àðÆàî˺à

ÜËåFê§ÜÅìÆ íÅôŠ鱧 ÇêÁÅð Õðé òÅÇñÁź ñÂÆ ÇÂÔ õìð ÃÕ±é ç¶ò¶×Æ ÇÕ Çòôò êzÇõè ê§ÜÅìÆ ç¶ ÃÅÇÔåÕÅð êçî ÃzÆ êz¯: ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ§Ø ç¶ éÅòñ ÒÁµè ÚÅéäÆ ðÅåÒ çÅ îÇñÁÅñî íÅôÅ ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇøñîźÕä ܱé ç¶ åÆܶ Ôøå¶ å¯º îÇñÁÅñî ÚËéñ Òå¶ êzçðÇôå Ô¯äÅ ô°ð± Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź êz¯: ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ§Ø ç¶ éÅòñ Òîó·Æ çÅ çÆòÅÒ å¶ ÒÁ§é·¶ دó¶ çÅ çÅéÒ À°µå¶ Õ½îÆ Çëñî ÇòÕÅà ÕÅðê¯ð¶ôé î°§ìÂÆ (ÁËé.ÁËë.âÆ.ÃÆ.) òµñ¯º Çëñîź òÆ ìä Ú°µÕÆÁź Ôé¢ À°é·Åº çÆ Òîó·Æ çÅ çÆòÅÒ Çëñî 鱧 AII@ ÇòÚ Ãðì¯åî Ö¶åðÆ íÅôÅ çÅ Çëñî ê°ðÃÕÅð òÆ ÇîÇñÁÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº 寺 ÇÂñÅòÅ À°é·Åº ç¶ ÚÅð éÅòñź Áå¶ Áé¶Õź ÕÔÅäÆÁź Òå¶ ê§ÜÅìÆ Áå¶ ÇÔ§çÆ ÇòÚ àËñÆ Çëñîź å¶ ñóÆòÅð ìä Ú°µÕ¶ Ôé¢

êñźà ÁÅÇç ôÅÇîñ Ôé ìÅð¶ ê°µÛ¶ ÜÅä Òå¶ î°µÖ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜ íð ÇòÚ Õð¯óź ð°ê¶ õðÚ ÕðÕ¶ ÇòÕÅà ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÕö òÆ ôÇÔð Üź Çê§â éÅñ Õ¯ÂÆ ÇòåÕðÅ éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà î½Õ¶ î°µÖ î§åðÆ é¶ ED Çê§âź çÆÁź ê§ÚÅÇÂåź 鱧 F. BA Õð¯ó çÆÁź ×ðźàź òµÖFòµÖ ÇòÕÅà ÕÅðÜź ñÂÆ ÇçµåÆÁź¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º ÃÅÀ°äÆ çÆÁź øÃñź ç¶ ÁËñÅé¶ Ãîðæé î°µñ ÇòÚ ÕÆå¶ òÅè¶ é±§ î÷ÅÕ ÕðÅð Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ÇÂà çÅ Ãõå Çòð¯è Õð¶×Æ¢ À°é·Åº Õ¶ºçð ÃðÕÅð 寺 î§× ÕÆåÆ ÇÕ Ãîðæé î°µñ çÅ ÁËñÅé Õðé ñÂÆ øÅðî±ñ¶ ÇòÚ åìçÆñÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Þ¯é¶ çÆ ÖðÆç ÕÆîå ÇòÚ ÇÃðø H@ ð°ê¶ òÅèÅ ÕðéÅ åź ÇÕÃÅéź ç¶ ÷õîź Òå¶ ñ±ä ÇÛóÕä

ìðÅìð ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà Ã ç½ðÅé âÆ÷ñ Áå¶ ÖÅçź çÆÁź ÕÆîåź ÇòÚ ÕÂÆ ×°äź òÅèÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õź×ðà òñ¯º ñŶ ÜÅºç¶ ç¯ô ÇÕ ê§ÜÅì ÇòÚ ×°ÁźãÆ ðÅÜź éÅñ¯º âÆ÷ñ Áå¶ êËàð¯ñ çÆÁź ÕÆîåź ÇòÚ òÅèÅ ðÅÜ ÃðÕÅð çÆ òµè àËÕà éÆåÆ çÅ ÇõàÅ ÔË, ìÅð¶ î°µÖ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êËàð¯ñÆÁî êçÅðæź çÆÁź ÕÆîåź Õ¶ºçð é¶ ÇéðèÅÇðå ÕðéÆÁź Ô°§çÆÁź Ôé¢ î°µÖ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òµñ¯º ÃóÕź çÆ À°ÃÅðÆ Áå¶ î°ð§îå ñÂÆ ðÅÜ ç¶ Ö¶åð Áå¶ âÆ÷ñ çÆ Öêå 鱧 D@:F@ Áé°êÅå Áé°ÃÅð ò§â Õ¶ ÃÆ.ÁÅð.ÁËë. (Ã˺àð ð¯â ø§â) ÁèÆé ø§â ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅºç¶ Ãé êð Ô°ä Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ G@:C@ Áé°êÅå î°åÅÇìÕ øÅðî±ñÅ ÇåÁÅð ÕðÕ¶ ê§ÜÅì éÅñ ÇÂµÕ Ô¯ð ÇòåÕðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÒÇõÖź å¶ ïÔ±çÆÁź çÆ ÁÅêÃÆ êzêµÕ ÃźÞÓ Á§ÇîzåÃð : îÅéòåŠ鱧 çðê¶ô ÃîµÇÃÁÅòź Áå¶ èðîÆ ñ¯Õź çÅ ï¯×çÅé Çòô¶ Òå¶ Ç§âÆÁÅ ÔËìÆà¶à Ã˺àð, ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ÇêÛñ¶ Ççéƺ ïÔ±çÆ èðî å¶ ÇÃµÖ èðî ç¶ î°ÖÆÁź çÆ Ô¯ÂÆ îÆÇà§× ç½ðÅé ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð ÇÃ§Ø ÃÅÇÔì Ç×ÁÅéÆ ×°ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ ÇÃµÖ èðî çÆ ÇòñµÖä Ô¯ºçFÔÃåÆ å¶ êÇÔÚÅä Ãì§èÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ê¶ô ÕðÇçÁź ïÔ±çÆ å¶ ÇÃµÖ èðî ÒÚ ô°ð± Ô¯ÂÆ ×µñìÅå 鱧 ô°íFô×é ÇÕÔÅ Áå¶ ÇÂà çÆ ÃëñåÅ ñÂÆ ô°í ǵÛÅòź í¶à ÕÆåÆÁź¢ îÆÇà§× ç½ðÅé ïÔ±çÆÁź òµñ¯º ê¶ôÕô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ï±.ÁËé.ú. 鱧 ÁÇÜÔÅ ÕÅ鱧é ìéÅÀ°ä ñÂÆ ÇñÇÖÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÇÕö òÆ èðî ç¶ èÅðÇîÕ ÃæÅé Òå¶ ÇÕö òÆ êzÕÅð çÅ ÔîñÅ éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢ ÁµÜ ÇÂ毺 ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ ÇìÁÅé Áé°ÃÅð ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Üæ¶:

 Üæ¶çÅð ×°ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ ÇÃµÖ èðî çÆ ÇòñµÖäåÅ å¶ êÇÔÚÅä Ãì§èÆ ÚÅéäÅ êÅÇÂÁÅ

éòƺ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ïÔ±çÆ Áå¶ ÇÃµÖ èðî ç¶ î°ÖÆÁź çÆ Ô¯ÂÆ îÆÇà§× çÅ Ççzô¢ ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ èÅðÇîÕ ÁÕÆÇçÁź êµÖ¯º ÇõÖź å¶ ïÔ±çÆÁź çÆ ÁÅêÃÆ êzêµÕ ÃÅºÞ ÔË¢ À°é·Åº ÇÂà òÅðåÅñÅê 鱧 ÜÅðÆ ðµÖä çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ¢ íÅðå ÇòÚ ÇÂ÷ðÅÂÆñ ç¶

ðÅÜç±å îÅðÕ Ã¯ëð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ ÃÅñź 寺 ïÔ±çÆ Áå¶ ÇÃµÖ èðî çÆ ÃÅºÞ ÇÜµæ¶ ÇÃèźåÕ, ÇòÚÅðèÅðÕ ÔË À°æ¶ êð§êðÅ×å òÆ ÔË¢ ÇÂà îÆÇà§× ç½ðÅé Çòôò êzÇõè

îé¯ÇòÇ×ÁÅéÆ âÅ: ÜÃò§å ÇÃ§Ø é¶ÕÆ, ÇÃµÖ ÇòôòÕ¯ô ç¶ î°µÖ Ã§êÅçÕ âÅ: ܯè ÇçØ, ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñÅ Áå¶ Ç§àðFÇðñÆÜÆÁà Áë¶Áð ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÇîÃàð ð°ìÅÇ â¶òâ ð¯ôé é¶ òÆ ïÔ±çÆ èðî çÆ ê°ðÅåéåÅ å¶ ÇÃµÖ èðî éÅñ ÇÃèźåÕ ÃÅºÞ Ãì§èÆ ÇòÚÅð Ãź޶ ÕÆ嶢 îÆÇà§× 寺 êÇÔñź ìÅòÅ ÜËé å¶ ìÆìÆ ÇÕðéܯå Õ½ð é¶ ç¯òź èðîź ç¶ êzåÆÇéèź çÆ ÜÅäFêÇÔÚÅä ÕðòÅÂÆ¢


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ ÞÅå

Ú±éÆ ñÅñ í×å ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÇâêàÆ ÃêÆÕð ìä¶

Ú§âÆ×ó·DíÅÜêÅ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ Ú±éÆ ñÅñ í×å 鱧 ÁµÜ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ çÅ ÇâêàÆ ÃêÆÕð Ú°ä ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃÅìÕÅ ÇâêàÆ ÃêÆÕð ÃzÆ ÃµåêÅñ ×°ÃÅÂƺ 鱧 ÕËìÇéà î§åðÆ òܯº î§åðÆ î§âñ ÇòÚ ôÅÇîñ Õð ñ¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÇÂÔ ÁÔ°çÅ ÖÅñÆ ÇêÁÅ ÃÆ¢ ç±Ü¶ êÅö Õź×ðà ÇòèÅÇÂÕ çñ çÆ ÁÅ×± ìÆìÆ ðÅÇܧçð Õ½ð íµáñ é¶ ÁµÜ Ãçé ÇòÚ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ Ô°ÕîðÅé Çèð òµñ¯º ÇÂÕ ìËáÕ çÅ ÃîÅ×î ì°ñÅ Õ¶ ñ¯Õå§åð çÅ Õåñ ÕÆåÅ þ¢

íðÜÅÂÆ òµñ¯º ééÅä çÅ Õåñ

Ô°ÇôÁÅðê°ð/çñÔÅDÇê§â Õ¯àñÅ çÆ BE ÃÅñÅ ÁîéçÆê Õ½ð, ÇÜà çÅ ìÆå¶ ÃÇéÚðòÅð À°Ã ç¶ Øð ÒÚ ÔÆ Õåñ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, çÆ íðÜÅÂÆ é±§ ê°ÇñÃ é¶ Ç×zøåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ê°Çñà Áé°ÃÅð Øð¶ñ± Þ×ó¶ 鱧 ñË Õ¶ À°Ã çÆ íðÜÅÂÆ îè± ìÅñÅ é¶ Õ˺ÚÆ éÅñ òÅð ÕðÕ¶ ÁîéçÆê çÅ Õåñ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. ðÅÕ¶ô Á×ðòÅñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ AA ܱé 鱧 Ãò¶ð¶ ÕðÆì A@ òܶ ÇîzåÕÅ çÆ îź ÜÃÇò§çð Õ½ð 鱧 ÇÕö é¶ àËñÆø¯é ÕðÕ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã ç¶ Ø𯺠ÚÆÖź çÆ ÁòÅ÷ ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ ÜÃÇò§çð Ü篺 Øð ÁÅÂÆ åź À°Ã é¶ ò¶ÇÖÁÅ ÇÕ À°Ã çÆ ñóÕÆ çÆ Ö±é éÅñ ñæêæ ñÅô êÂÆ ÃÆ Áå¶ À°Ã çÆ ÛÅåÆ Áå¶ ×ñ¶ Òå¶ â±§Ø¶ ÇéôÅé Ãé¢

ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×± ÇìÁÅéìÅÜÆ ÕðÕ¶ îÅÔ½ñ קèñÅ Õð ðÔ¶9îÅé

Á§ÇîzåÃðDÕËêàé ÁîÇð§çð ÇçØ, Ã: ðÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ Áå¶ Ã: éòܯå ÇÃ§Ø ÇÃµè± òµñ¯º ÇÂÕ ç±Ãð¶ 鱧 ÁÖìÅðÆ ÇìÁÅéź ðÅÔƺ èîÕÆÁź ç¶ä çÆ ÇÃÁÅÃå éÅñ ê§ÜÅì çÅ îÅÔ½ñ קèñÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÇÜÔÆ ÇìÁÅéìÅ÷Æ Õç¶ òÆ ê§ÜÅì çÅ Õ°Þ éÔƺ ÃòÅð ÃÕçÆ, Ãׯ ÇÂÃç¶ îÅó¶ éåÆܶ ÔÆ ÇéÕñ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ôìçź çÅ êz×àÅòÅ Ã: ÇÃîðéÜÆå ÇÃ§Ø îÅé êzèÅé ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (Á§ÇîzåÃð) é¶ ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆ ÇìÁÅéìÅ÷Æ ê§ÜÅì çÅ îÅÔ½ñ õðÅì Õð ðÔÆ ÔË¢

June 15, 2011 Wednesday

ÇðôÇåÁ» çÅ Õåñ

êåéÆ å¶ ìµÚÆ çÆ ÔµÇåÁÅ ÇêÛ¯º õ¹çÕ¹ôÆ

Üñ§èðDÃæÅéÕ Çé÷Ååî é×ð ÇòÖ¶ ÇÂÕ êzòÅÃÆ î÷ç±ð é¶ ÁÅêäÆ êåéÆ Áå¶ ì¶àÆ çÆ ×ñÅ Ø°µà Õ¶ ÔµÇåÁÅ Õðé À°êð§å ëÅÔÅ ñÅ Õ¶ õ°çÕ°ôÆ Õð ñÂÆ¢ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ç¶ ԯ¶ æÅäÅ E ç¶ î°ÖÆ ÃåÇò§çð ÇÃ§Ø é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ëËÕàðÆ ç¶ îÅñÕ À°çË Ú½èðÆ é¶ ÁÅêäÆ ëËÕàðÆ ÇòÚ ×¶àîËé çÆ é½ÕðÆ ñÂÆ ÇÂÕ êzòÅÃÆ î÷ç±ð ðÅܶô Õ°îÅð 鱧 ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ìÆå¶ ì°µèòÅð 鱧 À°Ã çÅ íðÅ ÁÜË ÁÅêäÆ êåéÆ Áå¶ D ÃÅñź çÆ ìµÚÆ Ãî¶å À°Ã 鱧 Çîñä ÁÅÇÂÁÅ ÇÜé·Åº 鱧 À°çË Ú½èðÆ é¶ ðÅܶô 鱧 Õ°Þ ç±ðÆ Òå¶ Ççµå¶ ׶ Õîð¶ ÇòÚ À°Ã éÅñ ðÇÔä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ¢ Ü篺 ðÅܶô ç°êÇÔð B òܶ ÁÅêäÆ ÇâÀ±àÆ Òå¶ Ç×ÁÅ Áå¶ ðÅå 鱧 I.AE òܶ ç¶ ÕðÆì ÁÅêä¶ Õîð¶

 íðÅ é¶ ç¶ÖÆÁ» Õî𶺠ÓÚ êÂÆÁÅ» ñÅô»

ÇòÚ òÅêà êðÇåÁÅ åź ðÅܶô ç¶ íðÅ ÁÜË, À°Ã çÆ íðÜÅÂÆ ÚźçéÆ Áå¶ íåÆÜÆ ×½ðÆ (D) çÆÁź ñÅôź Õîð¶ ÇòÚ êÂÆÁź Ãé¢ ØàéÅ çÆ Ã±ÚéÅ Çîñä Òå¶ Â¶. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. îñÕÆå ÇÃ§Ø Áå¶ ê°Çñà êÅðàÆ Ãî¶å î½Õ¶ Òå¶ ê°µÜ¶¢ æÅäÅ î°ÖÆ Áé°ÃÅð ÜÅêçÅ ÔË ÇÕ ÁÜË é¶ êÇÔñź ÁÅêäÆ êåéÆ Áå¶ ìµÚÆ é±§ ×ñÅ Ø°µà Õ¶ îÅÇðÁÅ Áå¶ Çëð õ°ç ëÅÔÅ ñÅ Õ¶ õ°çÕ°ôÆ Õð ñÂÆ¢ ê°ÇñÃ é¶ ñÅôź Õì÷¶ ÇòÚ ñË Õ¶ îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢

ׯñÆÁź îÅð Õ¶ êåéÆ çÆ ÔµÇåÁÅ îÜÆáÅ9Çê§â í§×ÅñÆ Õñź ÇòÖ¶ ×°ðîÆå ÇÃ§Ø (ÃÅìÕÅ ë½ÜÆ) é¶ îÅî±ñÆ åÕðÅð À°êð§å ÁµÜ ç°êÇÔð Ã ÁÅêäÆ êåéÆ Ü¯ ÇÕ Çê§â çÆ ÁÕÅñÆ êÅðàÆ éÅñ Ãì§Çèå î½Ü±çÅ Ãðê§Ú ÃÆ, çÆ ÁÅêä¶ ñÅÇÂÃ˺ÃÆ ÇêÃå½ñ éÅñ ׯñÆÁź îÅð Õ¶ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ Áå¶ ÁÅêäÆ ñóÕÆ Õ°ñÇò§çð Õ½ð å¶ Çê§â çÅ ÔÆ ÇÂÕ Ô¯ð é½ÜòÅé ×°ðî°µÖ ÇÃ§Ø ê°µåð ñÛîä ÇçØ, ܯ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÁÅêÃÆ åÕðÅð 鱧 Öåî Õðé çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ ÃÆ é±§ òÆ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ קíÆð ÷õîÆ Õð ÇçµåÅ¢ ÇÜé·Åº 鱧 Á§ÇîzåÃð ç¶ ×°ð± éÅéÕ ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ çÅÖñ ÕðòÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà ØàéÅ çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇîñÇçÁź ÔÆ æÅäÅ î°ÖÆ êzÆå ǧçð ÇçØ, ê°Çñà ڽºÕÆ í§×ÅñÆ ç¶ Ç§ÚÅðÜ Â¶. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. ÜÃÇò§çð ÇçØ, ¶. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. êñÇò§çð ÇçØ, ¶. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. Ü×Çò§çð ÇÃ§Ø é¶ ê°Çñà êÅðàÆ Ãî¶å êÔ°§Ú Õ¶ ÇîzåÕ çÆ ñÅô Õì÷¶ ÇòµÚ ñË Õ¶ Á×ñ¶ðÆ ÕÅðòÅÂÆ Áîñ ÇòÚ ÇñÁźçÆ ÔË¢

ÒêÇÔñÆ Ü§× êÇÔñÆ ëÇåÔÒ ÇçòÃ ç¶ Ãì§è ÒÚ é×ð ÕÆðåé ÃÜÅÇÂÁÅ

Á§ÇîzåÃð9êÇÔñÆ Ü§× êÇÔñÆ ëÇåÔ ÇçòÃ ç¶ Ãì§è ÇòÚ ÁµÜ ×°: ôÔÆç ìÅìÅ çÆê ÇÃ§Ø (ôÔÆç קÜ) 寺 ×°: ÇÕñÅ ñ¯Ô×ó· ÃÅÇÔì åµÕ ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé ÃÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÃzÆ ×°ð± ×z§æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Ûµåð ÛÅÇÂÁÅ Áå¶ ê§Ü ÇêÁÅÇðÁź çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÇÂà é×ð ÕÆðåé 鱧 ðòÅéÅ Õðé 寺 êÇÔñź ×°: ôÔÆç ×§Ü ç¶ ×z§æÆ íÅÂÆ Ü¯×Å ÇÃ§Ø òµñ¯º ÁðçÅà ÕÆåÆ ×ÂÆ, ÇÜà À°êð§å ÇÂÔ é×ð ÕÆðåé ×°: ôÔÆç ×§Ü ÃÅÇÔì 寺 ÁÅð§í Ô¯ Õ¶ ×°: ðÅîÃð ÃÅÇÔì ìÅìÅ çÆê ÇÃ§Ø ÕÅñ¯éÆ, Ú½Õ î°éÆ, Ú½Õ Õð¯óÆ, Ú½Õ î§éÅ ÇçØ, Ú½Õ êðÅ×çÅÃ, ìÅ÷Åð ×°ð± ðÅîçÅÃ, ìzÔîì°àÅ îÅðÕÆà Áå¶ ôÇÔð ç¶ òµÖDòµÖ ìÅ÷Åðź 寺 Ô°§çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ×°: ÇÕñÅ ÃzÆ ñ¯Ô×ó· ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÃîÅêå Ô¯ÇÂÁÅ¢

Á§ÇîzåÃð é¶ó¶ êàÅÕÅ ëËÕàðÆ ÒÚ èîÅÕÅ, ÚÅð îð¶9C ÷õîÆ

ÃÅÇçÕ é¶ó¶ ÇÂÕ Ö¶å ÒÚ î÷ç±ð Þ¯éÅ ñÅÀ°ºç¶ ԯ¶¢ åÃòÆð: ×°ðí¶Ü ÇÃ§Ø Ú½ÔÅé

ê§ÜÅì íð ÓÚ Þ¯é¶ çÆ ñ°ÁÅÂÆ ô°ð±

ÃÅÇçÕ9ÃðÕÅð òµñ¯º ðµÖ¶ ÇéðèÅÇðå Ã A@ ܱé 寺 ê±ð¶ ê§ÜÅì ÇòÚ Þ¯é¶ çÆ ñ°ÁÅÂÆ çÅ Õ§î ô°ð± Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ êÅòðÕÅî é¶ ÁµÜ 寺 Çå§é ×ð°µêź ÇòÚ ÁµáDÁµá اචֶåÆ ÃËÕàð 鱧 ÇìÜñÆ ÃêñÅÂÆ ç¶äÆ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂÔ ×ð°µê Ãò¶ð¶ ÚÅð òܶ 寺 AB òܶ åµÕ, AB 寺 ðÅå H òܶ åµÕ Áå¶ ðÅå H 寺 Ãò¶ð¶ D òܶ åµÕ Úµñä׶¢ ÁµÜ ò¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÕÃÅé Ö¶åź ÇòÚ êÅäÆ Ûµâ Õ¶ ÷îÆé 鱧 Õµç± Õð ðÔ¶ Ãé Áå¶

ÕÅð éÇÔð ÓÚ Çâµ×Æ ÇÂÕ¯ êÇðòÅð ç¶ D ÜÆÁź Ãî¶å E î½åź

Ú¶åéê°ðÅ/ìàÅñÅ/ÕÅñÅ Áë×ÅéźDìÆåÆ ðÅå ñÅÔ½ð ìzÅºÚ éÇÔð ÇòÚ ÁÚÅéÕ ÕÅð Çâµ×ä ÕÅðé ÇÂÕ êÇðòÅð ç¶ ÚÅð ÜÆÁź Ãî¶å E ÜÇäÁź çÆ ç°µÖçÅÂÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ î½Õ¶ 寺 êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð Çê§â À°ç¯òÅñÆ Ö°ðç æÅäÅ Õ¯àñÆ Ã±ðå îµñ·Æ (×°ðçÅÃê°ð) ç¶ òÃéÆÕ ×°ðçÆê ÇÃ§Ø (FB ÃÅñ) Ãê°µåð ÖÜÅé ÇçØ, À°Ã çÆ êåéÆ ÇÃîðÜÆå Õ½ð (F@ ÃÅñ), À°é·Åº çÆ é±§Ô ÇÃîðéÜÆå Õ½ð (BE ÃÅñ), ñóÕÅ éòçÆê ÇÃ§Ø Ã¯é±§ Áå¶ Çê§â çÅ ê§Ú ôðéÜÆå ÇÃ§Ø (C@ ÃÅñ) Ãê°µåð ñì¶çÅð ×°ðéÅî ÇÃ§Ø ÇìîÅð ԯ¶ ìµÚ¶ åòôðéÜÆå ÇÃ§Ø (G ÃÅñ) Ãê°µåð éòçÆê ÇÃ§Ø é±§ ñË Õ¶ Á§ÇîzåÃð 鱧 ðÅå ÕðÆì B òܶ ÜÅ ðÔ¶ Ãé ÇÕ ðÃå¶ ÇòÚ À°é·Åº çÆ îÅð±åÆ ÕÅð êÆ. ìÆ. EH ÜÆ. I@EG ÇÜà 鱧 ôðéÜÆå ÇÃ§Ø ÚñÅ ÇðÔÅ ÃÆ å¶÷ ðøåÅð Ô¯ä ÕÅðé ñÅÔ½ð ìzÅºÚ éÇÔð ç×åê°ðÅ ç¶ ê°ñ çÆ ì°ðÜÆ éÅñ òµÜ Õ¶ éÇÔð ÇòÚ ÁÚÅéÕ ÜÅ Çâµ×Æ¢

î÷ç±ð êéÆðÆ ê°µà Õ¶ çÅìź ñ×Å ðÔ¶ Ãé¢ Ü篺 ÃðÕÅð òµñ¯º Ççµå¶ ÇÂà ÇéðèÅÇðå Ã ìÅð¶ ÇÕÃÅéź çÆ ðÅÇ ÜÅéäÆ ÚÅÔÆ åź ÇÕÃÅéź çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÔË åź áÆÕ, ÃÅðÅ Þ¯éÅ ÇÂÕ¯ Ã ñµ×çÅ ÔË, ÇìîÅðÆ Øµà ÁÅÀ°ºçÆ ÔË, ÞÅó Ú§×Å ÇîñçÅ ÔË êð ÇÂà ÕÅðé î÷ç±ðź çÆ ìÔ°å ØÅà ÁÅÀ°ºçÆ ÔË, ÇÂÕ¯ Ã î÷ç±ð éÔƺ ÇîñçÅ, ìÅÔ𯺠î÷ç±ð صà ÁÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ æ¯ó·¶ ÔÆ Ã ÇòÚ Þ¯é¶ çÆ ñ°ÁÅÂÆ ç¶ íÅÁ Ú½×°ä¶ Ô¯ ׶ Ôé¢

Á§ÇîzåÃð9ÇÂ毺 é¶óñ¶ Çê§â ǵìä Õñź ÇòÖ¶ ÇÂÕ êàÅÕÅ ëËÕàðÆ ÇòÚ Áµ× ñµ×ä ÕÅðé ԯ¶ ÇíÁÅéÕ èîÅÕ¶ ÇòÚ C Á½ðåź Ãî¶å D ÜÇäÁź ç¶ îðé Áå¶ D Ô¯ð ç¶ ×§íÆð ð±ê ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯ ÜÅä çÆ õìð ÔË¢ ÁµÜ ìÅÁç ç°êÇÔð ÕðÆì ÚÅð òܶ Çê§â ǵìä Õñź ÇòÖ¶ Úñ ðÔÆ êàÅÕÅ ëËÕàðÆ ÇòÚ ÁÚÅéÕ Áµ× ñµ× ×ÂÆ¢ ò¶ÖÇçÁź ò¶ÖÇçÁź ÇÂÔ Áµ× ÇíÁÅéÕ ð±ê èÅðé Õð ×ÂÆ Áå¶ ëËÕàðÆ ÇòÚ ê¶ êàÅÇÕÁź 鱧 ñµ× ×ÂÆ ÇÜà éÅñ òÅðÆDòÅðÆ ê§Ü ÷¯ðçÅð èîÅÕ¶ ԯ¶¢ èîÅÕ¶ Â¶é¶ ÷ìðçÃå Ãé ÇÕ ÇÂà B@ îðñ¶ ÇòÚ ìäÆ ëËÕàðÆ çÆ Ûµå À°µâ ×ÂÆ Áå¶ ëËÕàðÆ ÇòÚ Õ§î Õðç¶ ÕðîÚÅðÆ ÇÂÃ ç¶ Ô¶áź ÁŠ׶¢ ÇÂà ØàéÅ ÇòÚ Çå§é Á½ðå ÕðîÚÅðÆÁź Ãî¶å D ÇòÁÕåÆÁź çÆ î½Õ¶ Òå¶ î½å Ô¯ ×ÂÆ å¶ C ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ îðé òÅÇñÁź ÇòÚ ç¯ ñóÕÆÁź òÆ ôÅÇîñ Ãé ÇÜé·Åº çÆ êÇÔÚÅä êzÆåÆ ê°µåðÆ Ã°Öç¶ò ÇçØ, ð±êÅ ê°µåðÆ ìÖôÆô ÇÃ§Ø Áå¶ ëËÕàðÆ ç¶ îÅñÕ ç¶ ÃÔ°ð¶ ç¶ å½ð Òå¶ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂÕ Ô¯ð é¶ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÜźÇçÁź çî å¯ó ÇçµåÅ¢


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

ÃÆìÆÁÅ å¶ ÖÇÔðÅ é¶ ÇìéÅ ôðå î°ÁÅøÆ î§×Æ : ÕËêàé Õź×ðÃ ç¶ ê§ÜÅì îÅîÇñÁź ç¶ Ç§ÚÜÅð ÃzÆ ×°ñÚËé ÇÃ§Ø ÚðÕ Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶¢ À°é·Åº éÅñ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Áå¶ ìÆìÆ ðÇܧçð Õ½ð íµáñ òÆ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ Ú§âÆ×ó*ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ òµñ¯º ç¯ Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕź Ã: ðÇð§çð êÅñ ÇÃ§Ø ÃÆìÆÁÅ å¶ Ã: ðÖêÅñ ÇÃ§Ø ÖÇÔðÅ òµñ¯º Õî¶àÆ ÇòÚ ÁÔ°ç¶çÅðź çÆ Çéï°ÕåÆ é±§ ñË Õ¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇõñÅøå çÅ îÅîñÅ ÃîÅêå Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÁµÜ ÇÂæ¶ ê§ÜÅì íð ç¶ Ç÷ñ·Å êzèÅéź å¶ Ô¯ð ÁÔ°ç¶çÅðź çÆ ìËáÕ å¯º ìÅÁç êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ç½ðÅé ê§ÜÅì Õź×ðÃ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº éÅñ ê§ÜÅì Õź×ðÃ ç¶ Ç§ÚÅðÜ ÃzÆ ×°ñÚËé ÇÃ§Ø ÚðÕ, ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð çÆ ÁÅ×± ìÆìÆ ðÇܧçð Õ½ð íµáñ, ñìÅ Õź×ðÃ ç¶ îÆå êzèÅé Ã: ñÅñ ÇÃ§Ø òÆ î½Ü±ç Ãé¢ ÕËêàé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ÇòèÅÇÂÕź 鱧 À°é·Åº òµñ¯º ÁêäŶ ׶ ð°Ö êzåÆ é¯Çàà ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ãé ÇÜà Òå¶

À°é·Åº é¶ ÇìéÅ ôðå î°ÁÅøÆ î§× Õ¶ Áµ×¯º ÁÇÜÔÅ éÅ Õðé çÆ ×µñ ÕÔÆ ÔË¢ ÇÂà î½Õ¶ ÃzÆ ÚðÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì çÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ ÇòÚ Ô¯ð ÁÔ°ç¶çÅð ôÅÇîñ Õðé ñÂÆ Õź×ðà çÆ ðÅôàðÆ êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ å¯º ÇÂÜÅ÷å î§×Æ ×ÂÆ ÔË, å¶ Ü篺 ÇÂÜÅ÷å Çîñ ×ÂÆ åź Ô¯ð ÁÔ°ç¶çÅðź çÆ Çéï°ÕåÆ Õð ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ Õź×ðà ÁÅÀ°ºçÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ Áññź 鱧 ÃÅÔîä¶ ðµÖ ÔÆ ñ¯Õź ÇòÚ ÜÅò¶×Æ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòÚ ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ ÇÂµÕ ðËºÕ çÆ éÆåÆ çÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ñÂÆ ÇÂà òÅð À°îÆçòÅðź çÅ ÁËñÅé ÕÅøÆ Ãîź êÇÔñź ÔÆ Õð ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å åź ÇÕ À°îÆçòÅð ÃÔÆ ã§× éÅñ êzÚÅð Õð ÃÕä¢ ÕËêàé é¶ êz¯: çÇò§çðêÅñ ÇÃ§Ø í°µñð çÆ ëźÃÆ çÆ ÃÜÅ À°îð ÕËç ÇòÚ åìçÆñ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ îÅîñ¶ Ãì§èÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÇÕÀ°ºÇÕ Çå§é ÜµÜ Ãé å¶ ÃÅð¶ ëźÃÆ ç¶ä ñÂÆ ÇÂµÕ îµå éÔƺ Ãé ÇÜà ñÂÆ êz¯: í°µñð 鱧 ôµÕ çÅ ñÅí ÇçµåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÃÆ¢ ÚðÕ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ Õź×ðà ê§ÜÅì ÇòÚ êz¯: í°µñð ç¶ îÅîñ¶ 鱧 ÇÕö òÆ ÔÅñ ÇòÚ Ú¯äź çÅ î°µçÅ éÔƺ ìäŶ×Æ¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òµñ¯º Þ¯é¶ ç¶ Øµà¯ Øµà Ãîðæé î°µñ ÇòÚ F@ ð°ê¶ Õ°ÇÂàñ òÅèÅ ÕÆå¶ ÜÅä Òå¶ ÁÅêäÆ éÅ õ°ôÆ ÷ÅÇÔð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÕËêàé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ìÅð¶ À°Ô Õ¶ºçð éÅñ ×µñ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÕËêàé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ï±æ Õź×ðà çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ ÇÕö òÆ ÃÆéÆÁð Õź×ðÃÆ ÁÅ×± òµñ¯º çõñ Òå¶ çìÅÁ éÔƺ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ¢

ÃÆàź Çܵåä ñÂÆ ÇÕö òÆ êÅðàÆ éÅñ Ú¯ä ×áܯó ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçË : ðÅî±òÅñÆÁÅ

ç×ð±ð*ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ê§ÜÅì ÇòÚ ÁÅ×ÅîÆ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ç½ðÅé ÃÆàź Çܵåä ñÂÆ ÇÕö òÆ êÅðàÆ éÅñ Ú¯ä ×áܯó Õð ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁź êÅðàÆ ç¶ êzèÅé Ã: ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ ÁµÜ ÇÂæ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ê§ÜÅì çÆÁź Û¯àÆÁź êÅðàÆÁź, Çܧé·Åº ÇòÚ ÕÇîÀ±ÇéÃà, ìÔ°Üé ÃîÅÜ êÅðàÆ, ÁÕÅñÆ çñ (ñ½º×¯òÅñ) Áå¶ Ô¯ð êÅðàÆÁź ôÅÇîñ Ôé, ÇÂÕµáÆÁź Ô¯ ×ÂÆÁź åź ê§ÜÅì çÆÁź ç¯ò¶º òµâÆÁź êÅðàÆÁź 鱧 åð¶ñÆÁź ÁÅ ÜÅä×ÆÁź¢ ÁÃƺ ê§ÜÅì ÇòÚ åÆÃðÅ ìçñ ÇñÁÅÀ°ä ç¶ ïåé Õð ðÔ¶ Ôź êð ê§ÜÅì ç¶ ñ¯Õ ÃÅâÅ ÃÅæ éÔƺ ç¶ ðÔ¶¢ Ã:

ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ Ãêµôà ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ñ·Å ç×ð±ð Áå¶ ìðéÅñÅ çÆÁź çà çÆÁź çà ÃÆàź Òå¶ À°é·Åº çÆ êÅðàÆ ÁÅêä¶ À°îÆçòÅð Öó·¶ Õð¶×Æ Áå¶ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÕö éÅñ Ú¯ä ÃîÞ½åÅ Ô¯ ÜÅò¶¢ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ ÁµÜ ÇÂæ¶ îÅñòÅ Ö¶åð éÅñ Ãì§Çèå G Ç÷Çñ·Áź ç¶ ï±æ ÁÅ×±Áź çÆ îÆÇà§× 鱧 çì¯èé Õðé êÔ°§Ú¶ Ãé¢ Üç À°é·Åº 鱧 ÁÅ×ÅîÆ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ç½ðÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ éÅñ ×áܯó çÆ Ã§íÅòéÅ ìÅð¶ ê°ÇµÛÁÅ Ç×ÁÅ åź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ À°é·Åº éÅñ¯º ìÔ°å ܱéÆÁð Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ À°é·Åº éÅñ ×µñìÅå Ô¯ ÃÕçÆ ÔË ×áܯó éÔƺ¢

Ãåñ°Ü çÇðÁÅ ÒÚ E é½ÜòÅé â°µì¶ ÇÂÕ çÆ ñÅô ÇîñÆ, ç¯ é±§ ìÚÅÇÂÁÅ

ñ°ÇèÁÅäÅ?æÅäÅ î¶ÔðìÅé ç¶ Ø¶ð¶ Á§çð êËºç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÜîÅñê°ð ñ¶ñ¶ é¶ó¶ Ãåñ°Ü çÇðÁÅ ÇòÚ éÔÅÀ°ä ׶ Çå§é é½ÜòÅé çÇðÁÅ ÇòÚ â°µì ׶, Çܧé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ é½ÜòÅé çÆ ñÅô ê°Çñà 鱧 Çîñ ×ÂÆ¢ â°µì¶ Ô¯Â¶ ÇÂé·Åº é½ÜòÅéź çÆ ôéÅÖå òð°é Õ°îÅð, åð°é Õ°îÅð Áå¶ òÇð§çð ÇÃ§Ø À°ðø ÁµíÆ òܯº ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ Çܧé·Åº çÆ À°îð B@ 寺 BB ÃÅñ ç¶ çðÇîÁÅé ÔË Áå¶ ÕÅñÆ ÃóÕ Òå¶ ðÇÔä òÅñ¶ Ôé¢ Çå§é¯º é½ÜòÅé ÁÅêà ÇòÚ ç¯Ãå Ãé¢ ÁµÜ Ãò¶ð¶ ÇÂÔ é½ÜòÅé, ÜîÅñê°ð ñ¶ñ¶ é¶ó¶ Ãåñ°Ü çÇðÁÅ å¶ éÔÅÀ°ä ׶ Ãé¢ éÔÅÀ°ä Ã ÇÂÕ é½ÜòÅé çÅ êËð ÇëÃñ Ç×ÁÅ å¶ À°Ô çÇðÁÅ ç¶ â±§Ø¶ êÅäÆ ÒÚ ÚñÅ Ç×ÁÅ Ü篺 À°Ã ç¶ Çîµåð À°Ã鱧 ìÚÅÀ°ä ñµ×¶ åź êÅäÆ ç¶ å¶÷ òÔÅÁ ÕÅðé À°Ô òÆ â±§Ø¶ êÅäÆ ÒÚ Úñ¶ ׶¢ À°æ¶ î½Ü±ç Õ°Þ ÇòÁÕåÆÁź é¶ À°é·Åº 鱧 ìÚÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ, êð À°Ô ÕÅîïÅì éÔƺ ԯ¶¢ ñÚéÅ Çîñç¶ ÔÆ æÅäÅ î¶ÔðìÅé ç¶ î°ÖÆ ÃzÆ Ã°Çîå ñç î½Õ¶ Òå¶ êÔ°§Ú¶¢ ê°Çñà òµñ¯º ׯåÅ Ö¯ðź çÆ îçç éÅñ ÇÂé·Åº é½ÜòÅéź çÆ íÅñ ÕÆåÆ Áå¶ À°é·Åº 鱧 òð°ä Õ°îÅð çÆ ñÅô Çîñ ×ÂÆ¢ ÜÅºÚ ÁÇèÕÅðÆ ÃzÆ Ã±ç é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂö ç½ðÅé ç¯ Ô¯ð é½ÜòÅéź ç¶ çÇðÁÅ ÒÚ â°µìä ìÅð¶ êåÅ ñµÇ×ÁÅ Áå¶ ìÚÅÁ çñ é¶ À°é·Åº 鱧 ìÅÔð Õµã ÇñÁÅ Áå¶ À°é·Åº 鱧 ÔÃêåÅñ çÅÖñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃzÆ Ã±ç é¶ ñ¯Õź 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ Ãåñ°Ü ÒÚ êÅäÆ çÅ òÔÅÁ å¶÷ ÔË Áå¶ À°Ô éÔÅÀ°ä ñÂÆ çÇðÁÅ Á§çð éÅ ÜÅä¢

ê³ÜÅì

11

Õź×ðà 鱧 ÔðÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕö òÆ êÅðàÆ éÅñ ×áܯó ñÂÆ ÇåÁÅð Ôź : ìÅçñ

êÅåóź?ê§ÜÅì ç¶ îµÖ î§åðÆ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õź×ðà êÅðàÆ çÅ ÃøÅÇÂÁÅ ÕðÕ¶ ÔÆ ÇízôàÅÚÅð çÅ õÅåîÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ êÅåóź ÇòÖ¶ ç×å çðôé ç¶ ç±Ü¶ Ççé ÇòÕÅà ÕÅðÜź ñÂÆ ôÇÔð Áå¶ Çê§âź 鱧 ðÅôÆ ò§âä î×𯺠êµåðÕÅðź ç¶ Ã°ÁÅñź çÅ ÜòÅì Çç§ÇçÁź î°µÖ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜÔóÆ òÆ êÅðàÆ Õź×ðà 鱧 ÔðÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÆ ÔË ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÃÅð¶ ÇÔµå ÇåÁÅ× Õ¶ À°Ã éÅñ Ú¯ä ÃîÞ½åÅ Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð ÔË¢ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º ìÆå¶ Ã ç½ðÅé ñ×Ŷ ׶ î¯ðÇÚÁź Áå¶ ñó¶ ׶ çØðôź ÇòµÚ òè Úó Õ¶ ÇÔµÃÅ êÅÀ°ä òÅñÆ Õ˺Ãð êÆóå îÇÔ§çð Õ½ð 鱧 Üéðñ ÃÕµåð êz¯: êz¶î ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ ç¶ ïåéź ÃçÕÅ î°µÖ î§åðÆ òµñ¯ ÇÂµÕ ñµÖ ê§ÜÅÔ Ô÷Åð ð°ê¶ çÆ ðÅôÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ ç×å çðôé ç¶ ç±Ãð¶ Ççé Ç÷ñ·Å êzÆôç êÇàÁÅñÅ ç¶ Ú¶ÁðîËé îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ñÅñòÅ, Õ¯ÁÅêz¶Çàò ìËºÕ êÇàÁÅñÅ ç¶ ÁËî. âÆ. ÔÇð§çðêÅñ ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ, ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð êz¯: êz¶î ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ, êz¯: ÇÕðêÅñ ÇÃ§Ø ìⱧ×ð, Ç÷ñ·Å êzÆôç ç¶ Ú¶ÁðîËé îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ñÅñòÅ, ÔðÜÆå ÇÃ§Ø ÁçÅñåÆòÅñÅ, ððÜÆå ÇÃ§Ø ðµÖóÅ, ÔÇð§çðêÅñ ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ Ãî¶å òµâÆ Ç×äåÆ ÇòµÚ Ãðê§Ú?ê§Ú Áå¶ ÁÕÅñÆ íÅÜêÅ òðÕð ÔÅ÷ð Ãé¢


12

íÅðå

ÇÂ¼Õ ÞÅå ÇÃðÇëð¶ êz¶îÆ é¶ Çå§é ÇòÇçÁÅðæäź 鱧 Õ°ÚÇñÁÅ í¯êÅñFîµè êzç¶ô çÆ ðÅÜèÅéÆ í¯êÅñ ÒÚ ÇÂÕ ÇòÇçÁÅðæÆ å¶ ÇÂÕåðëÅ ÇêÁÅð ÒÚ ÇÂà åð·Åº ÔÅòÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ ÕÇæå êz¶ÇîÕÅ Ãä¶ À°Ã çÆÁź ç¯ ÃÔ¶ñÆÁź 鱧 ÕÅð éÅñ Õ°Úñ ÇçµåÅ¢ ê°ÇñÃ é¶ ÕÅð Õì÷¶ ÒÚ ñË Õ¶ ç¯ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź ç¶ ÇÖñÅø ÇÂðÅçÅ Õåñ çÅ îÅîñÅ çðÜ Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ê°Çñà Áé°ÃÅð àÆ. ÁÅÂÆ. àÆ. ǧÜÆéÆÁÇð§× ÕÅñÜ çÆÁź C ÇòÇçÁÅðæäź òÆðòÅð 鱧 ìµÃ ÒÚ¯º À°åð Õ¶ ÁÅêä¶ ôÕåÆ é×ð ÃÇæå Ô¯Ãàñ ÜÅ ðÔÆÁź Ãé À°Ã Ã À°é·Åº 鱧 ÕÅð ÚÅñÕ é¶ ÃÅÔîä¶ å¯º àµÕð îÅð Õ¶ Õ°Úñ ÇçµåÅ¢

î°§ìÂÆ ÒÚ À°µØ¶ êµåðÕÅð çÆ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ ÔµÇåÁÅ

î°§ìÂÆF ÇÂæ¶ À°µåðFêµÛîÆ î°§ìÂÆ ç¶ êòµÂÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÚÅð ÁäêÛÅå¶ ì§ç±ÕèÅðÆ ÇòÁÕåÆÁź ܯ î¯àð ÃÅÂÆÕñź Òå¶ ÃòÅð Ãé, é¶ Á§×ð¶÷Æ ÁõìÅð ÒÇîµâ â¶ÁÒ ç¶ À°Ø¶ ÕðÅÂÆî Çðê¯ðàð Üï¯åÆ â¶. ܯ ÁêðÅè Ü×å çÆÁź õìðź ç¶ Ö¯ÜÆ êµåðÕÅð ÃÆ, çÆ ×¯ñÆÁź îÅð Õ¶ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ å¶ î½Õ¶ 寺 ëðÅð Ô¯ ׶¢ ÜÅǧà ê°Çñà ÕÇîôéð ðÜéÆô öá é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Üï¯åÆ â¶. 鱧 ÇÔðÅé çÅéÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ×¯ñÆÁź îÅðÆÁź ×ÂÆÁź¢

ÃóÕ Õ§ã¶ Ã°µÇåÁź Òå¶ àðµÕ ÚÇó·ÁÅFç¯ ì÷°ð× Á½ðåź çÆ î½å

Çõèòź ì¶àFìÆåÆ ÁµèÆ ðÅå Çõèòź ì¶àFÇÕôéê°ðÅ ÃóÕ Òå¶ òö Çê§â Ç×µçóÇò§âÆ ç¶ ÃóÕ Õ§ã¶ Ã½º ðÔ¶ ñ¯Õź Òå¶ ÇÂÕ å¶÷ ðøåÅð àðµÕ ÁÅä ÚÇó·ÁÅ, ÇÜà éÅñ ç¯ ì÷°ð× Á½ðåź çÆ î½Õ¶ Òå¶ ÔÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ, ÜçÇÕ ç¯ Ô¯ðź 鱧 îÅî±ñÆ Ãµàź ñµ×ÆÁź¢ ê°Çñà Áé°ÃÅð Ü×ðÅÀ°º é÷çÆÕ ÃzÆ ðÅî Õ±ñð ëñ¯ð Çîµñ çÅ âðÅÂÆòð ðÖÇò§çð ÇÃ§Ø ê°µåð ܯðÅ ÇÃ§Ø òÅÃÆ Çõèòź Õñź ÁËñ.êÆ. àðµÕ é§ìð êÆ.ìÆ. AC ÃÆ @GB@ 鱧 ñË Õ¶ èðî Õ¯à 寺 ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆ êð ÁÚÅéÕ À°Ô ÁÅêäŠçå°ñé ×°ÁÅ ìËáÅ Áå¶ àðµÕ ÃóÕ Õ§ã¶ î§ÇÜÁź Òå¶ Ã°µå¶ ñ¯Õź Òå¶ ÁÅ ÚÇó·ÁÅ, ÇÜà ÕÅðé å¶Ü Õ½ð (G@) êåéÆ éð§Üä ÇÃ§Ø Áå¶ îÅñä Õ½ð (H@) êåéÆ ÇêÁÅðÅ ÇÃ§Ø î½Õ¶ Òå¶ ÔÆ çî å¯ó ×ÂÆÁź Áå¶ ç¯ Ô¯ð î˺ìðź 鱧 îÅî±ñÆ Ãµàź ñµ×ÆÁź¢

èîÕ June 15, 2011 Wednesday

ÛåÆÃ×ó· ÇòÚ éÕÃñÆ ÔîñÅFA@ ÜòÅé ôÔÆç ðŶê°ðFÇÂ毺 ñ×í× CE@ ÇÕñ¯îÆàð ç±ð ÛåÆÃ×ó· ç¶ çźå¶òÅóÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ×åî ÇòÖ¶ îÅúòÅçÆÁź òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ ôÕåÆôÅñÆ ÷îÆéÆ Ã°ð§× ì§ì èîÅÕ¶ ÇòÚ A@ ððµÇÖÁÅ ÜòÅé ôÔÆç Ô¯ ׶ å¶ C Ô¯ð קíÆð ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÇÂÔ ÔîñÅ ñ§ØÆ ðÅå A@.C@ òܶ ç¶ ÁÅÃêÅà À°Ã ò¶ñ¶ Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 éÕÃñÆÁź é¶ ÇÂÕ ôÕåÆôÅñÆ èîÅÕÅ ÕðÕ¶ ððµÇÖÁÅ ÜòÅéź çÆ ìÅð±çÆ Ã°ð§× Çòð¯èÆ ×µâÆ À°âÅ ÇçµåÅ¢ çźå¶òÅóÅ ç¶ ÁËÃ.êÆ Á§ÇÕå ×ð× é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ã±Ô Çîñä Òå¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÜòÅé B ×µâÆÁź ÇòÚ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ ÖåðéÅÕ Õà¶ÕÇñÁÅä Ö¶åð ÇòÚ îÅúòÅçÆÁź çÆ åñÅô ÇòÚ ×¶ Ãé¢ ÇÜÀ°º ÔÆ À°Ô ×åî é¶ó¶ ÇÂÕ ê°ñ Õ¯ñ 갵ܶ åź éÕÃñÆÁź é¶ ÇòÛÅÂÆ ìÅð±çÆ ÷îÆéÆ Ã°ð§× ðÅÔƺ ÇÂÕ ôÕåÆôÅñÆ èîÅÕÅ ÕÆåÅ å¶ Á§èÅè°§ç ׯñÆÁź ÚñÅÂÆÁź¢ ê°ñÆà ÜòÅéź é¶ òÆ ×¯ñÆÁź çÅ î¯óòź ÜòÅì ÇçµåÅ ÇÜà Òå¶ éÕÃñÆ î½Õ¶ 寺 ëðÅð Ô¯

׶¢ ×ð× é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ I ÜòÅé î½Õ¶ Òå¶ ÔÆ çî å¯ó ׶ Üç ÇÕ ÇÂÕ çźå¶òÅóŠ鱧 ÇñÜźÇçÁź ðÃå¶ ÇòÚ çî å¯ó Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÷ÖîÆÁź ÇòÚ¯º B çÆ ÔÅñå קíÆð ÔË ÇÜé·Åº 鱧 ðŶê°ð í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ñµ×çÅ ÔË ÇÕ éÕÃñÆÁź é¶ ìÅð±çÆ Ã°ð§× èîÅÕÅ Þµñä ç¶ Ãîðµæ ÜòÅéź çÆ ×µâÆ é±§ À°âÅÀ°ä ñÂÆ ì§ì èîÅÕ¶ ÇòÚ C@

ÇÕñ¯×zÅî ÇòÃø¯àÕ Ãî×ðÆ òðåÆ ÔË¢ èîÅÕ¶ òÅñ¶ ÃæÅé 寺 ÇÂÕ Ô¯ð ìÅð±çÆ Ã°ð§× òÆ ÇîñÆ ÔË¢ ÇÂÔ èîÅÕÅ À°Ã ò¶ñ¶ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË Ü篺 éÕÃñÆ ÒÜéÇêå±ðÆÒ ÔøåÅ îéÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà Ôøå¶ ç½ðÅé éÕÃñÆ Üôé

ÇÚµåðÕÅð Ô°ÃËé Ãê°ðçF¶FõÅÕ

Õ¶ºçð ù ÔîÅÇÂå ÜÅðÆ ðµÖ¶×Å âÆÁËî Õ¶

Ú¶éÂÆFâÆ. ÁËî. Õ¶. é¶ Õ¶ºçð çÆ ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×áܯó (ï±. êÆ. ¶.) ÃðÕÅð ÇòÚ ìä¶ ðÇÔä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ Ú¶éÂÆ ÒÚ ÁµÜ Ô¯ÂÆ êÅðàÆ çÆ ìËáÕ ÒÚ ÇÂÔ øËÃñÅ ÇñÁÅ¢ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ å¶ âÆ. ÁËî. Õ¶. ç¶ î°ÖÆ ÁËî. Õð°äÅÇéèÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ Ô¯ÂÆ ìËáÕ ÒÚ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź Õð°äÅÇéèÆ é¶ ÇÕÔÅ ÒÃêËÕàzî دàÅñ¶ îÅîñ¶Ò 鱧 òèÅ Úó·ÅÁ Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃÅ鱧 Õź×ðà éÅñ Õ¯ÂÆ ÇçµÕå éÔƺ ÔË¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

îé°µÖÆ î¯Ô çÅ ð§×...×°ÔÅàÆ ç¶ ÇÂÕ ÇÚóÆÁÅ Øð ÇòÚ ÇÂÕ åñÅì է㶠ÔÅæÆ éÇÔñÅÀ°ºçÅ ÇÂÕ îÔÅ寢 (õܶ) 챧ç êÅäÆ çÅ ÃòÅñ..ܯèê°ð (ðÅÜÃæÅé) ÇòÖ¶ åµêçÆ ç°êÇÔð¶ à±àÆ ÒÚ¯º êÅäÆ êÆä ç¶ ïåé ÕðçÆ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ ÇÚóÆ¢

÷îÅéå ñÂÆ ÕéÆî¯ÞÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà êÔ°§ÚÆ

éòƺ ÇçµñÆFâÆ. ÁËî. Õ¶. çÆ Ã§Ãç î˺ìð Áå¶ ÃÅìÕÅ åÅÇîñéÅâ± î°µÖ î§åðÆ ÁËî. Õð°éÅÇéèÆ çÆ ê°µåðÆ ÕéÆî¯ÞÆ é¶ ÷îÅéå ñÂÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà çÅ ÁµÜ Õ°§âÅ ÜÅ ÖóÕÅÇÂÁÅ ÔË¢ ç¯ Ççé êÇÔñź ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ÕéÆî¯ÞÆ çÆ ÷îÅéå çÆ Áð÷Æ ðµç Õð ÇçµåÆ ÃÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÕÅëÆ ÁÃðFðÃ±Ö òÅñÆ Ã§Ãç î˺ìð ÔË Áå¶ ìÅÔð ÜÅ Õ¶ À°Ô B ÜÆ ÃêËÕàzî Ø°àÅñ¶ ç¶ Ãì§è ÇòÚ ×òÅÔź 鱧 êzíÅÇòå Õð ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂà ذàÅñ¶ çÆ ÜźÚFêóåÅñ Õð ðÔÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ ÕéÆî¯ÞÆ À°µå¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ Ø°àÅñ¶ ÇòÚ¯º BAD Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ðÅôÆ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ îñÕÆÁå òÅñ¶ àËñÆÇò÷é ÚËéñ, ÕñËÃéÅð ñÂÆ êzÅêå ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà ç¯ô ç¶ åÇÔå, ÕéÆî¯ÞÆ ÇÜÃ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

îéÅÀ°ºç¶ Ôé å¶ Ôîñ¶ òÆ Õðç¶ Ôé¢ çźå¶òÅóÅ Ç÷ñ·Å éÕÃñÆÁź çÅ ×ó· ÔË¢ ç¯ ÃÅñ êÇÔñź éÕÃñÆÁź é¶ ÇÂà Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÇÂÕ òµâÅ ÔîñÅ ÕðÕ¶ GF ÃÆ.ÁÅð.êÆ.ÁËë. ÜòÅéź çÆ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢

 ÁçÅñå é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ×òÅÔ» Ô¯ ÃÕç¶ Ôé êÌíÅÇòå

ç¶ Õ¯ñ ÚËéñ ÇòÚ B@ ëÆÃçÆ ô¶Áð Ôé, 鱧 ÇåÔÅó ܶñ· ÇçµñÆ ÇòÚ Õ°Þ Ôøå¶ êÇÔñź í¶Ü ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂà ÚËéñ ç¶ ÁËî. âÆ. ôðç Õ°îÅð çÆ ÷îÅéå çÆ çðÖÅÃå òÆ ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ðµç Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ ÁµÜ À°Ã é¶ òÆ ÷îÅéå ñÂÆ Áð÷Æ Ã°êðÆî Õ¯ðà ÇòÚ ÇçµåÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź, ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ Çòô¶ô ÁçÅñå êÇàÁÅñÅ ÔÅÀ±Ã ç¶ ÜµÜ ú. êÆ. ÃËäÆ é¶ òÆ ç¯òź çÆÁź ÷îÅéå çÆÁź Áð÷ÆÁź ðµç ÕðÕ¶ ܶñ· í¶Ü ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÃÅìÕÅ

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

Õ¶ºçðÆ àËñÆÕÅî î§åðÆ Áå¶ âÆ. ÁËî. Õ¶. ç¶ ñÆâð ¶. ðÅÜŠ鱧 ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ÁçÅñå òµñ¯º ÃêËÕàzî Ø°àÅñ¶ ÇòÚ ëðòðÆ ÇòÚ ÔÆ ÇåÔÅó ܶñ· í¶Ü ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÕéÆî¯ÞÆ é¶ ÷îÅéå çÆ î§× ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÅ ìµÚÅ ÃÕ±ñ ÜźçÅ ÔË ÇÜà çÆ À°Ã é¶ ç¶ÖíÅñ ÕðéÆ ÔË Áå¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. 鱧 ÜźÚFêóåÅñ ñÂÆ À°Ã çÆ Õ¯ÂÆ ÷ð±ðå éÔƺ ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö âÆ. ÁËî. Õ¶. êÅðàÆ ç¶ î°ÖÆ Õð°éÅÇéèÆ ìÔ°å ç°ÖÆ Ôé Áå¶ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÆ êÅðàÆ ç¶ AH çÃç î˺ìð âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø çÆ ÃðÕÅð 寺 Ãîðæé òÅêà ñËä, ÇÜà éÅñ Õź×ðà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ Ãź޶ êz×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ ÃðÕÅð âÅòźâ¯ñ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ñ§çé (¶ܧÃÆ) : êzÇõè íÅðåÆ ÇÚµåðÕÅð îÕì±ñ ÇëçÅ Ô°ÃËé ÇÜé·Åº çÅ ìÆå¶ Ççéƺ ÇçÔźå Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ, 鱧 ÇÂæ¶ ê±ðé î°ÃÇñî ðÃîź éÅñ Ãê°ðçF¶FÖÅÕ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇòÛ¯óÅ ç¶ Ú°µÕ¶ ÇÚµåðÕÅð Ô°ÃËé çÆÁź Á§Çåî ðÃîź î½Õ¶ À°é·Åº ç¶ ÚÅð¶ ì¶à¶ ôëÅç, ôîôÅç, î°ÃåøÅ å¶ À°òËà 寺 ÇÂñÅòÅ ç¯ò¶º ì¶àÆÁź ÁÕÆñÅ å¶ ðÅÂÆÃÅ òÆ î½Ü±ç Ãé ÜçÇÕ íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôéð éÇñé ñðÆ, À°çï¯×êåÆ ñÕôîÆ Çîµåñ, ÜÆ.êÆ. ÇÔ§ç±ÜÅ, ܯÇקçð ç×ð, ÁÅÇÃø ÇÂìðÅÇÔî òÆ ê°µÜ¶¢

íÅðå ÒÚ G@ Ô÷Åð ìµÚ¶ ÁËÚ. ÁÅÂÆ. òÆ. éÅñ êÆóå

Õ¯ñÕÅåÅFðÅôàðÆ Â¶â÷ Õ§àð¯ñ ì¯ðâ Áé°ÃÅð ç¶ô ÒÚ ÕðÆì G@ Ô÷Åð ìµÚ¶ ÁËÚ. ÁÅÂÆ.òÆ. ¶â÷ éÅñ êÆóå Ôé¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅåð ìµÇÚÁź 鱧 ÇÂÔ ÇìîÅðÆ ÁÅêÇäÁź 寺 Ô¯ÂÆ ÔË¢ ï±éÆöë Ãà¶à ¶â÷ êzÆò¯ºôé Á˺â Õ§àð¯ñ ðÃÅÇÂàÆ ç°ÁÅðÅ ÁÅï¯ÇÜå ÃËîÆéÅð ÒÚ é¶Õ¯ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÆóåź ç¶ Õ°Þ îÅîñ¶ ÒÚ ÁððµÇÖÁå àÆÕÅ ñ×ÅÀ°ä å¶ Ö±é Úó·ÅÀ°ä éÅñ òÆ Ã§ì§Çèå Ôé¢ ç¶ô ÇòÚ BA Ô÷Åð ìµÇÚÁź 鱧 ÇÂÔ ð¯× îÅòź 寺 ëËñçÅ ÔË¢ íÅðå ÒÚ ï±éÆöë, ÁËÚ. ÁÅÂÆ. òÆ. å¶ Â¶â÷ î°ÖÆ ÂÆò¯é Õ¶îð¯éÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ã§ÃæÅ ç¶ô ÒÚ Â¶â÷ êÆóå îÅòź 寺 ìµÇÚÁź ÇòÚ ÁËÚ. ÁÅÂÆ. òÆ. òÅÇÂðà 鱧 êÔ°§Úä 寺 ð¯Õä ñÂÆ ïåé Õð ðÔÆ ÔË ÇÜÃ ç¶ ñÂÆ çòÅÂÆÁź å¶ Ô¯ð À°êÕðé À°êñµìè ÕðòŶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

Ã ç¶ ÔÅä çÆÁź ìäé ÔÇæÁÅðì§ç ø½Üź : êÅÇàñ

ç¶ÔðÅç±éÇÂæ¶ Ç§âÆÁé ÇîñàðÆ ÁÕËâîÆ (ÁÅÂÆ. ÁËî. ¶.) ÇòÖ¶ EDF Ü˺àñîËé ÕËÇâàź çÆ êÅÇÃ§× ÁÅÀ±à êð¶â î½Õ¶ ÁÇèÕÅðÆÁź å¶ ÜòÅéź 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ðÅôàðêåÆ êzÇåíÅ êÅÇàñ é¶ î°ñÕ çÆÁź ÔÇæÁÅðì§ç ë½Üź 鱧 Áܯն ÒÇ×ÁÅé ï°µ×Ò ÇòÚ çðê¶ô Ú°ä½åÆÁź çÅ Çîñ Õ¶ àÅÕðÅ Õðé çŠõçÅ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆ Ã°ðµÇÖÁŠ鱧 çðê¶ô Ú°ä½åÆÁź ÇòÚ ñ×ÅåÅð åìçÆñÆÁź ÁÅ ðÔÆÁź Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº Ú°ä½åÆÁź çÅ âà Õ¶ ÃÅÔîäÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢ ÁÅêä¶ Ã§ì¯èé ÇòÚ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÁܯÕÅ Ü§× çÅ îËçÅé ñ×ÅåÅð ìçñ ÇðÔÅ ÔË å¶ ÃÅâÆ ðÅôàðÆ Ã°ðµÇÖÁŠ鱧 Áé¶Õź Ú°ä½åÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢Ò ðÅôàðêåÆ é¶ é½ÜòÅé ø½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 õçÅ ÇçµåÅ ÇÕ À°Ô Áé°ôÅÃé ÕÅÇÂî ðµÖÇçÁź ÁÅêä¶ ÚÇðµåð

íÅðå

13

HeartShare

First Step Preschool 118-01 101 AVENUE RICHMOND HILL, NY 11419

(718) 805-7117

SUMMER CAMP PROGRAM 2011 å¶ ÇòòÔÅð 鱧 À°µÚÕ¯àÆ çÅ ìäÅÀ°ä Áå¶ ÁÅêä¶ ëð÷ź êzåÆ Ôî¶ôź ÜÅ×ð±Õ ðÇÔä¢ ðÅôàðêåÆ é¶ ÁÇèÕÅðÆÁź ÇÜé·Åº ÇòÚ AG Çòç¶ô î°ñÕź ç¶ ÜòÅé å¶ ç¯ ÇéêÅñ éÅñ Ãì§Çèå Ôé, 鱧 ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÕ ï¯è¶ ç¶ éÅñ<éÅñ ôźåÆ Áå¶ Ü¶å± òܯº òÆ ÃîÅÜ ÇòÚ ÇòÚðé åź ܯ À°é·Åº çÅ ÇÕðçÅð Ô¯ð ÇéÖð¶¢

ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ ñó¯ Æºç¶ ADC ÇòÁÕåÆÁź çÆ éòƺ ñÚÆ ò˵ì Òå¶ êÅÂÆ éòƺ ÇçµñÆ : Õ¶ºçðÆ ÜÅºÚ ÇìÀ±ð¯ é¶ ìÔ°å ÔÆ ñ¯óÆºç¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ×óìó êŶ ÜÅä ÕÅðé ò˵ìÃÅÂÆà 寺 ÁÅêäÆ êÇÔñÆ Ã±ÚÆ òÅêà ñËä ÇêµÛ¯º ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ é¶ ADC éÅòź òÅñÆ éòƺ ñÚÆ ÁÅêäÆ ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ êÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ Ã±åðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ñµ×íµ× EE@ éÅòź òÅñÆ ÇêÛñÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ¯º Õ¶òñ ADC ÇòÁÕåÆÁź ÇÜé·Åº ÇÖñÅë ðËâ ÕÅðéð é¯Çàà ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË çÆ Ã±ÚÆ ÔÆ ê±ðÆ åÃçÆÕ ÇêµÛ¯º ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ñåðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ìÅÕÆ éÅòź 鱧 Û¶åÆ ÔÆ ÇÂà ÇòÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ êÅÇÕÃåÅé 鱧 E@ ñ¯óÆºç¶ ÁµåòÅçÆÁź çÆ Ã½ºêÆ ×ÂÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ×óìóÆ êŶ ÜÅä ÇêµÛ¯º ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ ÕÅëÆ ÁÅñ¯ÚéÅ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ Çëð¯÷ ðÆôç ÖÅé éźÁ çÅ ÇòÁÕåÆ ÇÜà çÅ éźÁ í×½ó¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ ÃÆ î°§ìÂÆ çÆ ÁÅðæð ܶñ· ÇòÚ ì§ç ÃÆ¢ ÇÂà ×ñåÆ ÇêµÛ¯º ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ é¶ ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÕ Ç§ÃêËÕàð 鱧 î°Áµåñ Õð ÇçµåÅ Áå¶ ÇÂÕ ê°Çñà ÕêåÅé Áå¶ ÇÂÕ À°ê ê°Çñà ÕêåÅé 状ܧÃÆ ç¶ Ç§àðê¯ñ Çò§× ÒÚ¯º åìÅçñÅ Õð ÇçµåÅ¢

For Children 3-5 Years Old th th July 5 To August 12 8:30am - 1:30pm

Your child will enjoy socialization, arts and crafts, educational games, music, dance and field trips with certified teachers.

SUMMER CAMP 2011 REGISTRATION FORM


14

èîÕ

íÅðå

June 15, 2011 Wednesday

òÆ÷Å Çéïîź ÒÚ Çãµñ ç¶ ÃÕç¶ Ôé íÅðå å¶ êÅÇÕ

î°§ìÂÆ ÒÚ íÅðÆ îÆºÔ ç½ðÅé ÃÅÂÆÕñ Òå¶ ÁÅêäÆ î§Ç÷ñ òµñ òèçÅ ÇÂÕ ðÅÔ×Æð¢

ÇÂ¼Õ ÞÅå

ïî°éÅ éçÆ ÒÚ ê§Ü ñóÇÕÁź çÆ â°µìä ÕÅðé î½å

éòƺ ÇçµñÆC ïî°éÅ éçÆ ÇòÚ éÔÅÀ°ä ׶ ê§Ü ñóÇÕÁź çÆ â°µìä ÕÅðé î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ ê°Çñà ñåðź Áé°ÃÅð ÇÂÔ ÔÅçÃÅ ì°ðÅðÆ ÇòÖ¶ ÕðÆì ê§Ü òܶ òÅêÇðÁÅ Ü篺 Ãòð±ê é×ð ç¶ òÃéÆÕ ê§Ü ñóÕ¶ ׯñ± (BA), ×°ðîÆå (BA), ׯÇò§ç (B@), ìźն (AH) Áå¶ Çòô鱧 (AF) ïî°éÅ éçÆ ÇòÚ éÔÅ ðÔ¶ Ãé¢ êzåµÖ çðôÆÁź Áé°ÃÅð ÇÂé·Åº ÇòÚ¯º ÇÂµÕ ñóÕŠⱧض êÅäÆ ÇòÚ ÚñÅ Ç×ÁÅ, ìÅÕÆ ÚÅð ñóÇÕÁź é¶ À°Ã 鱧 ìÚÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ, êð Ⱨض êÅäÆ ÇòÚ À°Ô òÆ â°µì ׶¢ ÃæÅéÕ ñ¯Õź é¶ ØàéÅ Ãì§èÆ ê°Çñà ñÇÚå ÕÆåÅ, ÇÜà ÇêµÛ¯º ê°ÇñÃ é¶ ñÅôź êÅäÆ ÒÚ¯º ÕµãÆÁź¢

òÕÆñ ç¶ô íð ÒÚ ÇÕå¶ òÆ Õð ÃÕä׶ êzËÕÇàÃ

éòƺ ÇçµñÆAì°µèòÅð 寺 òÕÆñ î°ñÕ íð ÇòÚ ÇÕö òÆ ÁçÅñå ÇòÚ òÕÅñå Õðé ñÂÆ Ãîðµæ Ô¯ä׶¢ À°Ô ÁÇÜÔÅ ÁÅêäÆ ÇµÛÅ Áé°ÃÅð ÇÕö òÆ ðÅÜ ÇòÚ Çìéź ÒàðźÃëð ñÅÇÂçÃÒ å¯º Õð ÃÕä׶¢ Õ¶ºçð é¶ ÇÂÔ ÁËñÅé òÕÆñź ç¶ ÁËÕà AIFA çÆ èÅðÅ C@ ðÅÔƺ ÕÆåÅ¢ íÅò¶º ÇÂà ÁËÕà 鱧 êÅà ԯ¶ E@ ÃÅñ Ô¯ ׶ Ôé êð I ܱé 寺 ÇÂà èÅðŠ鱧 Çëð 寺 ÇñÁźçÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

B ÜÆ Ø°àÅñ¶ ÒÚ Õ°Þ Ô¯ð éźÁ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä׶ éòƺ ÇçµñÆC ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ B ÜÆ ÃêËÕàðî Ø°àÅñ¶ ÇòÚ ç±ÃðÅ ç¯ôA êµåð çÅÇÂð Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ ÇòÚ ÔË ÇÜà ÇòÚ Õ°Þ Ô¯ð òµâ¶ ñ¯Õź ç¶ éźÁ ç¯ôÆÁź òܯº ôÅÇîñ ÕÆå¶ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ òµÖAòµÖ ëðîź ç¶ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆ ôÅÇîñ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé ÇÜé·Åº ç¶ éźÁ Úñ ðÔÆ ÜÅºÚ ÇòÚ ôÅÇîñ ÕÆå¶ ×¶ Ãé¢

éòƺ ÇçµñÆ (êÆ. àÆ. ÁÅÂÆ.)AíÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé Ãå§ìð îÔÆé¶ ÒÚ òÆ÷Å êzäÅñÆ ÇòÚ Û¯à ç¶ ÃÕç¶ Ôé, ÇÜà éÅñ ç¯òź ç¶ôź ç¶ êµåðÕÅðź, ê¶ôÅòðź Áå¶ À°µØ¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 ïÅåðÅ Õðé ÇòÚ Ã½Ö Ô¯ò¶×Æ¢ ç¯ò¶º ç¶ô çï°Õå ÕÅðÜÕÅðÆ àÆî çÆÁź îÆÇà§×ź ÇòÚ òðåîÅé òÆ÷Å ÃîÞ½å¶ ÇòÚ Ã¯è ñÂÆ Çîñ Õ¶ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé åź ܯ ×zÇÔ ÃÕµåð êµèð çÆ Á×ñÆ îÆÇà§× ñÂÆ ÁÅÖðÆ ÃîÞ½å¶ é±§ ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ×zÇÔ ÃÕµåð êµèð çÆ îÆÇà§× Ãå§ìð ÇòÚ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶Õð ç¯ò¶º ç¶ô ÇÂÕ ÃîÞ½å¶ Òå¶ êÔ°§Ú ÜÅºç¶ Ôé åź êÇÔñÆ òÅð íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÁÅêäÆ

 òÆ÷Å Çéïîź ÒÚ Çãµñ ç¶ ÃÕç¶ Ôé íÅðå å¶ êÅÇÕ

òÆ÷Å êzäÅñÆ é±§ À°çÅð ìäÅÀ°ä׶¢ íÅðå é¶ êµåðÕÅðź, ê¶ôÅòðź Áå¶ À°µØ¶ éÅ×ÇðÕź Áå¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ îðÆ÷ź 鱧 òÆ÷ź ÜÅðÆ Õðé ç¶ Çéïîź ÒÚ Çãñ ç¶ä çÆ åÜòÆ÷ ê¶ô ÕÆåÆ ÔË¢ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ éòƺ åÜòÆ÷ åÇÔå ÇÂÔ òÆ÷Å ôÇÔð Õ¶ºçÇðå éÔƺ Ô¯ä׶ Áå¶ òÆ÷Å èÅðÕ é±§ ê±ð¶ ç¶ô ÇòÚ ÇÕå¶ òÆ ÁÅÀ°äCÜÅä çÆ Ö°ñ· Ô¯ò¶×Æ¢ íÅðå é¶ åÜòÆ÷ ê¶ô ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ï¯×

ðÅîç¶ò é¶ òðå å¯ÇóÁÅ Á§ç¯ñé ÜÅðÆ ðµÖä çÅ ÁËñÅé

ç¶ÔðÅç±éAï¯×Å À°ÃåÅç ìÅìÅ ðÅîç¶ò é¶ ÇêÛñ¶ I Ççéź 寺 ÚµÇñÁÅ ÁÅ ÇðÔÅ îðé òðå èÅðÇîÕ ÁÅ×±Áź çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ å¯ó ÇçåÅ¢ ÁÅðà ÁÅë ÇñÇò§× ç¶ Ã§ÃæÅêÕ ÃzÆ ÃzÆ ðòÆô§Õð ܯ ìÅìÅ ðÅîç¶ò 鱧 òðå å¯óä ñÂÆ îéÅÀ°ä òÅÃå¶ ïåéôÆñ Ãé, é¶ ÁµÜ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ìÅìÅ é¶ Ü±Ã êÆ. Õ¶ òðå Öåî Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ðÅîç¶ò ÇÜé·Åº é¶ ÇízôàÅÚÅð å¶ ÕÅñ¶ èé ç¶ î°µÇçÁź 鱧 ñË Õ¶ ÔÇðç°ÁÅð ÇòÚñ¶ ÁÅêä¶ ÁÅôðî ÇòÚ îðé òðå ô°ð± ÕÆåÅ ÃÆ, 鱧 ÇêÛñ¶ ô°µÕðòÅð ÇÃÔå Çò×ó ÜÅä ÕÅðé ÇÂæ¶ ÇÔîÅñÆÁé ÔÃêåÅñ ÇòÚ çÅÖñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ìÅìÅ ðÅîç¶ò 鱧 ÔÃêåÅñ ÇòÚ¯º BCC Ççéź ÇòÚ Û°µàÆ Çîñä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ï¯×Å ×°ð± ç¶ ÃÅæÆ ìÅñÇÕzôé ÇÜé·Åº é¶ òÆ ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ ÁÅêäÅ òðå å¯ÇóÁÅ, é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅìÅ ðÅîç¶ò é¶ Ã§åź, ÁÅêä¶ Ã˺Õó¶ Ú¶ÇñÁź å¶ ô°í ÇÚ§åÕź çÆ ì¶éåÆ î§éÇçÁź òðå Öåî ÕÆåÅ ÔË êð À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅÖðÆ ÃÅÔ åµÕ ÃÇåÁÅ×zÇÔ ÜÅðÆ ðÖä׶¢ À°é·Åº é¶ ìÅìÅ ç¶ Ú¶ÇñÁź å¶ Ô¯ð ÃîðæÕź 鱧 òÆ òðå Öåî Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ¢ ìÅñÇÕzôé é¶ ñ¯Õź åµÕ ÇízôàÅÚÅð Çòð°µè ðé¶ÔÅ êÔ°§ÚÅÀ°ä ÒÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ îçç ñÂÆ îÆâÆÁÅ çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂÔ ê°µÛ¶ ÜÅä Òå¶ ÇÕ ÃðÕÅð Çòð°µè ñóÅÂÆ ÒÚ ÔÅð Ô¯ÂÆ ÔË åź ìÅñÇÕzôé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ½ä ÔÅðçÅ ÔË å¶ Õ½ä ÇܵåçÅ ÔË, ÇÂÔ Õ¯ÂÆ î°µçÅ éÔƺ ÔË¢ ÃÅâÅ À°ç¶ô ÇízôàÅÚÅð Çòð°µè ðÅôàð 鱧 Ü×ÅÀ°äÅ ÃÆ, ÇÜà ÇòÚ ÁÃƺ Ãëñ ԯ¶ Ôź å¶ ñóÅÂÆ

ÇÃòñ ðÃÅÇÂàÆ ñ¯Õå§åðÆ Ã§ÃæÅòź 鱧 Õî÷¯ð Õðé çÆ Õ¯Çôô ÒÚ : î°ÖðÜÆ

Õ¯ñÕÅåÅAÕź×ðÃ é¶ Á§éÅ Ô÷Åð¶ Áå¶ ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò òµñ¯º ô°ð± ÕÆå¶ Á§ç¯ñé çÅ î°ÕÅìñÅ Õðé ñÂÆ î°ÇÔ§î ô°ð± Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÃòñ ðÃÅÇÂàÆ ç¶ ÇÂÕ òð× Òå¶ ñ¯Õå§åðÆ Ã§ÃæÅòź 鱧 Õî÷¯ð Õðé çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË¢ Çòµå î§åðÆ êzäÅì î°ÖðÜÆ é¶ ÇÂæ¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ Õź×ðà ÇÃòñ ðÃÅÇÂàÆ ç¶ åÅ÷Å Á§ç¯ñéź ìÅð¶ çÃåÅò¶÷ ñË Õ¶ ÁÅò¶×Æ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ÇÂÔ Á§ç¯ñé ðÅÜéÆåÕ å½ð Òå¶ ñ¯Õź Õ¯ñ ñË Õ¶ ÜÅò¶×Æ¢ À°é·Åº ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°Þ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź çÃç çÆ ñ¯Õå§åðÆ êzäÅñÆ ç¶ Õ§îÕÅÜ é±§ éôà Õðé çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔÆÁź Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ B@@I 寺 ÇÂÔ ×µñ ê±ðÆ åð·Åº Ãêµôà ÃÆ ÇÕ Õ°Þ êÅðàÆÁź ñ¯Õå§åðÆ çÆ Ã§ÃçÆ êzäÅñÆ é±§ éôà ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÆÁź ÔéÍ

ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ¢ îðé òðå Öåî Õðé ç¶ ÁËñÅé 寺 ìÅÁç À°æ¶ î½Ü±ç ìÅìÅ ç¶ ÃîðæÕź é¶ ÃðÕÅð Çòð°µè éÅÁð¶ ñŶ¢ ìÅñÇÕzôé é¶ À°µåðÅÖ§â ç¶ î°µÖ î§åðÆ ðÅî¶ô ê¯ÖÇðÁÅñ çÅ òÆ Ç÷§î¶òÅðÆ å¶ ×§íÆðåÅ éÅñ ÇéíÅÂÆ í±ÇîÕÅ ñÂÆ è§éòÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂö ç½ðÅé Õź×ðÃ é¶ ìÅìÅ ðÅîç¶ò òµñ¯º òðå Öåî Õðé çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ ÔË¢ êÅðàÆ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ÜéÅðèé Ççò¶çÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅìÅ òµñ¯º òðå å¯óé çÆ Ú§×Æ õìð ÔË¢ ÜéåÅ êÅðàÆ ç¶ î°ÖÆ Ã°ìðÅîéÆÁî ÃòÅîÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅìÅ òµñ¯º òðå Öåî ÕðéÅ ðÅôàð ñÂÆ åõñÆ òÅñÆ ×µñ ÔË¢

òÆ÷Å ÁÅèÅð Òå¶ íÅðå çÆ ïÅåðÅ Õð ÇðÔÅ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ Ü¶Õð ç¯ ÃÅñ Á§çð ç°ìÅðÅ ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË åź À°Ã 鱧 ððµÇÖÁÅ ÜÅºÚ å¯º Û¯à ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ òÆ÷Å éÆåÆ À°çÅð ìäŶ ÜÅä êzåÆ ÃÕðÅåÇîÕ Ôź, åź ܯ ç¯òź ç¶ôź ç¶ éÅ×ÇðÕź ÇòÚÕÅð çêðÕ òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ Ã§ï°Õå ÕÅðÜÕÅðÆ àÆî çÆ òÆ÷Å î°µç¶ Òå¶ ç¯ ÇçéÅ îÆÇà§× ÇêµÛ¯º ç¯òź Çèðź é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô òðåîÅé òÆ÷Å êzäÅñÆ ÇòÚ Ã¯è ñÂÆ éòƺ ÇçµñÆ ÇòÚ Á×Ãå îÔÆé¶ ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆ îÆÇà§× ÇòÚ ×µñìÅå ÜÅðÆ ðµÖä ñÂÆ ÃÇÔîå Ô¯ ׶ Ôé¢

êzèÅé î§åðÆ òÆ ñ¯ÕêÅñ ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ Ô¯ò¶ : Çç×Çòܶ

×±éÅ (îµè êzç¶ô)A Õź×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð Çç×Çòܶ ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ êzèÅé î§åðÆ å¶ ÇéÁźêÅÇñÕŠ鱧 òÆ ñ¯ÕêÅñ ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ ÇñÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË êz§å± ÇòòÃæÅ ÇÂà åðź çÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ ñ¯ÕêÅñ ÁÅêä¶ ÁÔ°ç¶ çÆ ç°ðòð寺 éÅ Õð ÃÕ¶¢ ÇéµÜÆ ïÅåðÅ Òå¶ ÁÅêä¶ ×zÇÔ é×ð ðÅد×ó· ÁŶ Çç×Çòܶ é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ðÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕ ñ¯ÕêÅñ ç¶ åÇÔå êzèÅé î§åðÆ, ÇéÁźêÅÇñÕÅ, ×ËðCÃðÕÅðÆ Ã§×áé å¶ À°çï¯Ç×Õ ØðÅÇäÁź 鱧 ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ Üç î°µÖ î§åðÆ ÃÆ åź î˺ î°µÖ î§åðÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ é±§ ñ¯ÕêÅñ ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ ÇñÁźçÅ ÃÆ¢ À°é·Åº Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÆ ñ¯Õå§åð êzäÅñÆ ÇòÚ Ã§Ãç ÃðìÀ°µÚ ÔË å¶ ÇÂà êzäÅñÆ åÇÔå çÃç î˺ìð 寺 ñË Õ¶ ÁÅî éÅ×ÇðÕ åµÕ ÁÅêä¶ Ã°ÞÅÁ ç¶ ÃÕçÅ ÔË êz§å± ECG ÇòÁÕåÆÁź òµñ¯º ÃðÕÅð À°êð çìÅÁ êÅÀ°ä çÆ êzÇòðåÆ Ã§ÃçÆ ñ¯Õå§åð ñÂÆ À°ÇÚå éÔƺ ÔË¢

ìÅñ ÇÕðå 寺 Ôð ÃÅñ A.B ñµÖ Õð¯ó çÅ ÕÅñÅ èé

éòƺ ÇçµñÆAíÅðå ÒÚ ÕÅñ¶ èé ìÅð¶ ÇÛóÆ ç¶ô ÇòÁÅêÆ ìÇÔà çðÇîÁÅé õ°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ÒÚ Ôð ÃÅñ ñ×í× A.B ñµÖ Õð¯ó çÅ ÕÅñÅ èé ìÅñ ÇÕðå ç¶ îÅÇèÁî ðÅÔƺ ÇåÁÅð Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ íÅðå ÒÚ ìÅñ ÇÕðå Òå¶ ìÚêé ìÚÅú Á§ç¯ñé çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÇÂÔ ÃÅðÆÁź ×µñź ÇéÕñ Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆÁź Ôé¢ ÇÂà Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ìÅñ ÇÕðå 寺 øÅÇÂçÅ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂà çÆ î§× ÒÚ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Çðêð¯à ÒÚ Áµ×¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ñÅí Çîñä éÅñ ìÅñ î÷ç±ðź çÆ î§× òèÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ìµÇÚÁź 鱧 ÃÃåÆ î÷ç±ðÆ Òå¶ ðµÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÁÇèÁËé ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ìÅñ î÷ç±ðÆ ÒÚ Çîñä òÅñ¶ øÅÇÂç¶ å¯º ÇízôàÅÚÅð å¶ ÕÅñ¶ èé ÒÚ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ç¶ô ÒÚ ñ×í× F Õð¯ó ìµÚ¶ Õ§î Õðç¶ Ôé Áå¶ À°Ô êzåÆ Ççé AE ð°ê¶ çÆ Á½Ãå çÆ ÕÆîå Òå¶ ÃÅñ ÒÚ B@@ Ççé åÕ Õ§î Õðç¶ Ôé¢ Çðê¯ðà åÇÔå ç¶ô ÒÚ F Õð¯ó ìÅñ î÷ç±ð ìçñ ç¶ å½ð Òå¶, F Õð¯ó æ¯ó¶ òµâ¶ ìÅñ î÷ç±ð êzåÆ Ççé AAE ð°ê¶ çÆ î÷ç±ðÆ Òå¶ Õ§î Õðç¶ Ôé ÇÜà 寺 À°Ô î÷ç±ð A, CH@@@ Õð¯ó ð°ê¶ êËçÅ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ÃàµâÆ Áé°ÃÅð ç¯òź ÕÆîåź ÇòÚÅñ¶ A.B@ ñµÖ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ Á§åð ÔË¢ Çðê¯ðà ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº êËÇÃÁź 鱧 é½ÕðÆ Õðé òÅñ¶ ñ¯Õź 鱧 ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË, ÜçÇÕ ÷ð±ðåî§ç ñ¯Õź 鱧 êËÃÅ éÅ ç¶ Õ¶

ìÅñ î÷ç±ðÆ Òå¶ òè¶ð¶ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ð°÷×Åð Õðé òÅñÅ ÁÅêäÆ ÁÅîçéÆ çÅ Õ¯ÂÆ òÆ àËÕà ÃðÕÅð 鱧 éÔƺ Çç§çÅ ÇÜà éÅñ ç¶ô ÒÚ A. B ñµÖ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ ÕÅñÅ èé ÇåÁÅð Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

June 15, 2011 Wednesday

êÅÇÕ é±§ Ö°ô Ô¯ä ÚÅÔÆçÅ ÇÕ íÅðå îçç Õð ÇðÔË ÇÂÃñÅîÅìÅç Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç Õð÷ÂÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå çÆ À°é·Åº ç¶ ç¶ô ÒÚ î½Ü±ç×Æ ÇÕö òÆ åðÆÕ¶ éÅñ êÅÇÕÃåÅé Çòð°µè éÔƺ òðåÆ ÜÅ ÃÕçÆ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 Ö°ô Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ Ô¯ð ×°ÁźãÆ Áë×ÅÇéÃåÅé çÆ íÅðÆ îçç Õð ÇðÔÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃðÕÅðÆ àËñÆòÆ÷é êÆ àÆ òÆ éÅñ ÇÂÕ î°ñÅÕÅå ÇòÚ ÃzÆ Õð÷ÂÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå Áë×ÅÇéÃåÅé çÅ ê°ðÅäÅ ç¯Ãå Ô¯ä ç¶ éÅå¶ À°Ã çÆ íÅðÆ îçç Õð ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇòåÆ îçç î°ÔµÂÆÁÅ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé Áë×ÅÇéÃåÅé çÅ Ü°óòź íðÅ ÔË¢ ÃzÆ Õð÷ÂÆ é¶ ÇÂà ֶåð ÇòÚ ôźåÆ Áå¶ ÃÇæðåÅ ñÂÆ Áë×ÅÇéÃåÅé éÅñ ÃÇÔï¯× òèÅÀ°ä ÇòÚ êÅÇÕÃåÅéÆ ñÆâðÇôê Áå¶ ñ¯Õź òñ¯º ÇéíŶ ð¯ñ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ¢ ÇÂÕ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÇòÚ À°Ô ÇÂà ׵ñ éÅñ ÃÇÔîå Ãé ÇÕ ÃÅìÕÅ ÃËÇéÕ ôÅÃÕ êzò¶÷ î°ôµðë ç¶ ÕÅðÜÕÅñ ç¶ î°ÕÅìñ¶ Ü篺 çÆ êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ çÆ ÃðÕÅð ÃåÅ ÇòÚ ÁÅÂÆ ÔË À°ç¯º 寺 êÅÇÕÃåÅé Áå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚÕÅð Ãì§è ðèð¶ Ôé¢

âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

ðÅòñÇê§âÆ ç¶ ë½ÜÆ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ ê°µÜä Òå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç Õð÷ÂÆ ìÇÚÁź éÅñ åÃòÆð ÇÖÚòÅÀ°ºç¶ ԯ¶¢

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

15 Ô°ä ÕËé¶âÅ òµñ¯º òÆ A@ ÃÅñÅ ìÔ°î§åòÆ òÆ÷Å

à¯ðźàÕËé¶âÅ é¶ íÅðå éÅñ òêÅðÕ Ãì§èź 鱧 éòź î¯ó Çç§ç¶ ԯ¶ éòƺ òÆ÷Å êzäÅñÆ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË ÇÜà åÇÔå íÅðåÆ ÁÅêä¶ A@ ÃÅñÅ òÆ÷Å åÇÔå ÕÂÆ òÅð ÇÂà ç¶ô çÆ ïÅåðÅ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ Úñ ðÔ¶ ç¯ ÇçéÅ êzòÅÃÆ íÅðåÆ Ççòà ÕËé¶âÅ7B@AA ç½ðÅé íÅðå ÃðÕÅð ç¶ À°µÚ êµèðÆ êzåÆÇéèÆÁź Áå¶ íÅðåÆ À°çï¯× íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ ÃîÅêå Ô¯ÂÆ ÇÂÕ îÆÇà§× ÇêµÛ¯º ÕËé¶âÅ ç¶ Á§åððÅôàðÆ òêÅð î§åðÆ Áå¶ Â¶ôÆÁÅ êzôźå ׶àò¶ ç¶ î§åðÆ ÁËâòðâ ëÅÃà é¶ ÇÂÔ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ éòƺ òÆ÷Å êzäÅñÆ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÕÅð ç°òµñ¶ òêÅð, Çéò¶ô Áå¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ Ãì§èź 鱧 îÜì±å Õð¶×Æ¢ ÕËé¶âÅ ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð êzòÅÃÆ íÅðåÆ Ççòà ÁÅï¯ÇÜå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÃîÅð¯Ô çÅ êzì§è íÅðå ÃðÕÅð, ǧâ¯7ÕËé¶âÅ Ú˺ìð ÁÅë ÕÅîðà Áå¶ íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôé é¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚ íÅðå çÅ ÃÅñ îéÅÀ°ä ñÂÆ ÕÆåÅ ÔË¢ ÃîÅð¯Ô ÒÚ À°µåðÆ ÁîðÆÕÅ Áå¶ ÕËìðÆÁÅÂÆ ç¶ôź ÇòÚ ðÇÔ ðÔ¶ íÅðåÆ î±ñ ç¶ ñ¯Õź çÆ êzåÆÇéèÆ òëç çÆ Á×òÅÂÆ ÕðÇçÁź Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ îÔÅðÅäÆ êzéÆå Õ½ð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º ç¶ô çòµñÅ òêÅð 鱧 Ô¯ð î÷ì±å Õðé ñÂÆ ÃÇÔîå Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå Áå¶ ÕËé¶âÅ çÅ Á×ñ¶ ê§Ü ÃÅñź ÇòÚ ç°òµñÅ òêÅð AE Áðì âÅñð åÕ ÇñÜÅä çÅ ÇéôÅéÅ ÔË¢

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


16

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

June 15, 2011 Wednesday

êÅÇÕ ÓÚ ç¯ ì§ì èîÅÕ¶9CE îð¶, I@ ÷õîÆ

ÇêôÅòð9êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇêôÅòð ôÇÔð ç¶ ÇÂÕ ÖÚÅDÖÚ íð¶ ìÅ÷Åð ÇòÚ Ô¯Â¶ ç¯ ì§ì èîÅÇÕÁź ÇòÚ Øµà¯Dصà CE ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ I@ Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ ì§ì èîÅÕ¶ ÇêôÅòð çÆ Ã°êð îÅðÕÆà ÇòÚ ìÆåÆ ÁµèÆ ðÅå 鱧 ԯ¶¢ ÖËìð êÖå±éÖòÅ Ã±ì¶ çÆ ðÅÜèÅéÆ é±§ ÇêÛñ¶ Õ°Þ ÃÅñź ç½ðÅé ÁµåòÅçÆÁź òñ¯º òÅðDòÅð ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Ã±ì¶ ç¶ Ã±ÚéÅ î§åðÆ îÆÁź ÇÂëÇåÖÅð Ô°ÃËé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ôîñ¶ ÇòÚ CE ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ I@ ÷õîÆ Ô¯Â¶ Ôé¢ ñ¶âÆ ðÆÇâ§× ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ BA ÷õîÆÁź çÆ ÔÅñÕ ÕÅëÆ éÅ÷°Õ ÔË¢ âÅÕàðź é¶ ñ¯Õź 鱧 Ö±é çÅé Õðé çÆ Ô§×ÅîÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ ÁÅêð¶ôé ÇÂÜÅ÷ ÁÇÔîç ÖÅé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñÅ èîÅÕÅ æ¯óÆ åÅÕå òÅñÅ ÃÆ Áå¶ À°Ã éÅñ Õ°Þ ñ¯Õ ÷õîÆ Ô¯Â¶ Ãé¢ Ü篺 ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ êµåðÕÅð Áå¶ ê°ÇñÃ

ÇÂ¼Õ ÞÅå ÚÆé ÒÚ Ôó·Åº ÕÅðé DD î½åź

ìÆÇܧ×DÚÆé ç¶ ê±ðìÆ ÇÔµÇÃÁź ÒÚ òÆðòÅð ðÅå å¶ ô°µÕðòÅð 鱧 Ô¯ÂÆ î¯Ôñ¶èÅð ìÅÇðô ç¶ ÕÅðé DD ñ¯Õź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ ÃîÅÚÅð ¶ܧÃÆ ÇÃéÔ±ÁÅ Áé°ÃÅð ÇÜÁÅ×ôÆ, Ô°ìÂÆ å¶ Ô°éÅé ÒÚ Ô°ä åµÕ CC ñ¯Õ ñÅêåÅ Ôé¢ Ô°ìÂÆ ÒÚ î¯Ôñ¶èÅð ìÅÇðô ç¶ ÕÅðé éçÆÁź ç¶ ÇÕéÅð¶ à°µà ׶ Ôé å¶ Ôó· Áå¶ ÇîµàÆ ÇÖÃÕä ç¶ ÕÅðé ìÔ°å ÃÅð¶ îÕÅé ð°ó· ׶¢

î°ôµðë ÇõñÅø ÃæÅÂÆ Ç×zøåÅðÆ òÅð§à ÜÅðÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅçDêÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÂÕ ÁµåòÅç Çòð¯èÆ ÁçÅñå é¶ B@@G ÒÚ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ ì¶é÷Æð í°µà¯ çÆ ÔµÇåÁÅ Õðé ç¶ îÅîñ¶ çÆ Úñ ðÔÆ ÜÅºÚ ÇòÚ ÃÇÔï¯× éÅ ç¶ä ìçñ¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ êz¶ò÷ î°ôµðë ÇÖñÅë ÁµÜ ÃæÅÂÆ ×Ëð÷îÅéåÆ ÃæÅÂÆ òÅð§à ÜÅðÆ ÕÆ嶢 Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ ì§ì èîÅÕÅ, BA ÔñÅÕ ÕÅì°ñDÁø×ÅÇéÃåÅé ç¶ Õ§èÅð Ã±ì¶ ÇòÚ ÃóÕ Õ§ã¶ ðµÖ¶ ì§ì ÕÅðé ԯ¶ èîÅÕ¶ ÒÚ ìµÃ ÇòÚ ÃòÅð BA ÇòÁÕåÆ ÔñÅÕ Ô¯ ׶ ÇÜà ÒÚ H ìµÚ¶ ôÅÇîñ Ãé¢ Á§çð±éÆ îÅîÇñÁź ç¶ î§åðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Õå èîÅÕÅ ÁµÜ Ãò¶ð¶ A@ òܶ Á×ðÅéìÅç ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ Üç ìµÃ ÔÅ÷Æ å¯º ñÅÔ½ð ÜÅ ðÔÆ ÃÆ¢ îðé òÅÇñÁź ÒÚ H ìµÚ¶ òÆ ôÅÇîñ Ôé ÜçÇÕ ÇÂÕ Á½ðå ÷ÖîÆ Ô¯ ×ÂÆ¢

ÕµàóÅ åµÕ ð¶ñ ðÅÔƺ ÜÅ ÃÕä׶ ôðèÅñ±

éòƺ ÇçµñÆ9À±èîê°ðDÕµàóÅ ð¶ñ ñÅÂÆé ç¶ Á×ñ¶ ÃÅñ ô°ð± Ô¯ ÜÅä 寺 ìÅÁç òËôä¯ ç¶òÆ î§Ççð ç¶ çðôéź ñÂÆ ôðèÅñ± Ô°ä ÇõèÅ ÕµàóÅ åµÕ ð¶ñ ×µâÆ ðÅÔƺ ÜÅ ÃÕä׶¢ À°µåðÆ ð¶ñò¶ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÕµàóÅ çÅ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé åÕðÆìé ÇåÁÅð ÔË ÜçÇÕ À±èîê°ðDÕµàóÅ ð¶ñ ñÅÂÆé çÅ ÇéðîÅä ÕÅðÜ òÆ ÜÅðÆ ÔË å¶ ÇÂÔ B@AB åµÕ î°Õ§îñ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢

 ÷õîÆÁź ÒÚ H ê°Çñà î°ñÅ÷î Áå¶ ÕÂÆ êµåðÕÅð ôÅÇîñ

î°ñÅ÷îź Ãî¶å òµâÆ Ç×äåÆ ÒÚ ñ¯Õ ÇÂյᶠԯ ׶ åź ç±ÃðÅ èîÅÕÅ Õ°Þ Çî§àź ÇêµÛ¯º Ô¯ÇÂÁÅ¢ ç±ÃðÅ èîÅÕÅ ç¶ÃÆ ì§ì éÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜÔóÅ ÇÂÕ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÒÚ Û°êÅ Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÜõîÆÁź ÇòÚ ÇÂÕ ÇéÀ±÷ ÚËéñ

ÃzÆñ§ÕÅ ÃðÕÅð åÅÇîñź éÅñ éÃñÆ îÃñ¶ çÅ Ôµñ ñµí¶9íÅðå

Õ¯ñ§ì9ÃzÆñ§ÕŠ寺 éÃñÆ Þ×ó¶ çÅ å°ð§å Ôµñ ñµíä çÆ î§× ÕðÇçÁź íÅðå é¶ îÇÔ§çÅ ðÅÜêÕö ÃðÕÅð Òå¶ ØµàÇ×äåÆ åÅÇîñź éÅñ ðÅÜéÆåÕ ÃîÞ½åÅ Õðé ñÂÆ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ¢ Çòç¶ô ÃÕµåð Çéð±êîÅ ðÅú Áå¶ ðµÇÖÁÅ ÃÕµåð êðçÆê Õ°îÅð çÆ ÔÅ÷ðÆ ÒÚ ÃzÆñ§ÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ îÇÔ§çÅ ðÅÜêÕö éÅñ ×µñìÅå ÇêµÛ¯º Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÃñÅÔÕÅð Çôòô§Õð îËéé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆñ§ÕÅ ÃðÕÅð åÅÇîñź éÅñ å°ð§å ðÅÜÃÆ ÃîÞ½åÅ Õð ÃÕçÆ ÔË¢ Õ¯ñ§ì¯ ÒÚ ðÇÔ§ç¶ íÅðåÆ êµåðÕÅðź 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÃzÆ îËéé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜÃÆ Ôµñ òܯº ÃzÆñ§ÕÅ é¶ AIHG çÇòèÅéÕ èÅðÅ ÇòÚ Ã¯è çÅ êÇÔñź ÔÆ êzä ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÜÔóÆ òè¶ð¶ Ö¶åðÆ Ö°çî°ÖÇåÁÅðÆ çÆ î§× ÕðçÆ ÔË¢ ÇòòÅçê±ðé AIHG ïè íÅðåDÃzÆñ§ÕÅ ôźåÆ ÃîÞ½å¶ çÅ éåÆÜÅ ÃÆ êð ÇÂÔ ÃzÆñ§ÕÅ ÇòÚ åÅÇîñ òµÖòÅç 鱧 Öåî Õðé ÒÚ éÅÕÅî ÇðÔÅ¢

çÅ ÃæÅéÕ ÇìÀ±ð¯ ÚÆë Áå¶ H ê°Çñà î°ñÅ÷îź Ãî¶å ÕÂÆ êµåðÕÅð ôÅÇîñ Ôé¢ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅÇðÁź çÆ ÔÅñå Öåð¶ 寺 ìÅÔð ÔË¢ ÇÂà Ôîñ¶ çÆ ÇÕö òÆ Ã§×áé é¶ Ç÷§î¶òÅðÆ éÔƺ ñÂÆ¢ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÇìÜñÆ Õµà

ÕÅðé ìÚÅÁ ÕÅðÜź ÒÚ ð°ÕÅòà êËçÅ Ô°§çÆ ðÔÆ¢ ððµÇÖÁÅ ìñź é¶ ÇÂñÅÕ¶ 鱧 ضð¶ ÇòÚ ñË ÇñÁÅ ÔË Áå¶ åñÅôÆ ÁÅêð¶ôé ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ èîÅÇÕÁź Ã ìÅ÷Åð íÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°æ¶ ÕÂÆ îôÔ±ð ãÅì¶ å¶ Ô¯àñ Ôé¢ àËñÆòÆ÷éź òñ¯º ÇçÖÅÂÆÁź åÃòÆðź ÇòÚ èîÅÕ¶ òÅñÆ æź Òå¶ îñì¶ ç¶ ã¶ð Áå¶ Ö±é éÅñ Çñìó¶ Õêó¶ ÇçÖÅÂÆ ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÕ ÷õîÆ ÇòÁÕåÆ ìÚÅÁ ñÂÆ ð½ñÅ êÅ ÇðÔÅ ÔË ÜçÇÕ À°Ã ç¶ ÇêÛ¶ Áµ× ç¶ íźìó îÚ¶ ԯ¶ Ôé¢ ÇìÜñÆ çÅ àðźÃëÅðîð Áµ× çÆÁź ñêàź ÒÚ ëà Ç×ÁÅ Áå¶ Áµ× é¶ ÕÂÆ ÇÂîÅðåź 鱧 ñê¶à ÒÚ ñË ÇñÁÅ¢ èîÅÇÕÁź é¶ é¶ó¶ çÆÁź ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂîÅðåź ç¶ ôÆô¶ å¯ó Ççµå¶¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç– ÁîðÆÕÅ çÆ Õ¶ºçðÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. ç¶ î°ÖÆ Çñúéê¶é¶àÅ ÇÜà îÕÃç 鱧 ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé êÔ°§Ú¶ Ãé À°Ã ÇòÚ À°Ô éÅÕÅî ðÔ¶ Ôé¢ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. éÅñ åñÖ ÇðôÇåÁź ÇòÚ Ã°èÅð Òå¶ Çìéź ÇÕö ÃÇÔîåÆ ç¶ ÔÆ ê¶é¶àÅ òåé êðå ׶¢ À°Ô ô°µÕðòÅð ôÅî 鱧 ÇÂÃñÅîÅìÅç êÔ°§Ú¶ Ãé¢ ÃæÅéÕ îÆâÆÁÅ î°åÅÇìÕ À°é·Åº êÅÇÕÃåÅé çÆ ÷îÆéÆ ë½Ü ç¶ î°ÖÆ Üéðñ ÇÕÁÅéÆ Áå¶ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. ç¶ Üéðñ êÅôÅ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ êð êzèÅé î§åðÆ å¶ ðÅôàðêåÆ é±§ éÔƺ Çîñ¶¢ À°é·Åº ðÅòñÇê§âÆ ç¶ ë½ÜÆ Ô˵âÕ°ÁÅðàð ÇòÖ¶ ÔÆ ÇÕÁÅéÆ å¶ êÅôÅ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ íÇòµÖ ÇòÚ ç¯Ôź ç¶ôź çðÇîÁÅé Ö°ëÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ ÃźÞÆ Õðé ìÅð¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÃðÕÅðÆ Ã±åðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ê¶é¶àÅ êÅÇÕÃåÅé çÆ ë½Ü òñ¯º ÇçÖÅÂÆ ×ÂÆ Ç÷ç ÕÅðé ÔËðÅé Ôé¢ ë½Ü é¶ ÁîðÆÕÅ

òñ¯º ððµÇÖÁÅ ç¶ êzÃåÅò 鱧 òÆ ðµç Õð ÇçµåÅ¢ ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ê¶é¶àÅ é¶ ÇÕÁÅéÆ Áå¶ êÅôÅ ç¶ éÅñDéÅñ Ô¯ðéź ñ¯Õź éÅñ òÆ î°ñÅÕÅå éÔƺ ÕÆåÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂ§Þ Õðé çÅ À°é·Åº çÅ Õ¯ÂÆ êz¯×ðÅî éÔƺ ÃÆ¢ îÆâÆÁÅ çÆÁź Öìðź î°åÅÇìÕ ÁµåòÅçÆÁź Áå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź ÇòÚÅñ¶ ×áܯó 鱧 ñË Õ¶ ×µñìÅå ç½ðÅé ê¶é¶àÅ å¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ ë½ÜÆ ñÆâðÇôê ÇòÚÅñ¶ ÁÇóµÕÅ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà çì§èÆ ê¶é¶àÅ é¶ ÇÕÁÅéÆ Áå¶ êÅôÅ ÃÅÔîä¶ Ãì±å òÆ ðµÖ¶ Ãé¢ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. âÆ. ë½ÜÆ î°ÇÔ§î 鱧 ñË Õ¶ ÇÂÃñÅîÅìÅç òñ¯º ÇåµÖÅ ÇÂåðÅ÷ êz×àÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê¶é¶àÅ çÆ ïÅåðŠ寺 êÇÔñź ÇÕÁÅéÆ é¶ Ãêôà ôìçź ÇòÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÃÆ. ÁÅÂÆ.¶ . 鱧 ÇÂÕµÇñÁź î°ÇÔ§î ÚñÅÀ°ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÔƺ ç¶ò¶×Å¢

ê¶é¶àÅ çÆ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ×µñ éÅ ìäÆ, òÅêà ÁîðÆÕÅ ðòÅéÅ

Õ°Þ ÔÆ ÃÅñź ÒÚ D@ Ô÷Åð ñ¯Õź åÕéÆÕÆ ÖðÅìÆ ÕÅðé À°åÇðÁÅ é¶ Ú¯ðÆ ç¶ êÅÃê¯ðà Òå¶ Ãëð ÕÆåŠñðÜÆ À±ðÜÅ éÅñ Úµñä òÅñÅ ÜÔÅ÷

Çç×Åê°ðDÔòÅìÅ÷Æ Ö¶åð ÇòÚ ÇÂÕ éòź Ö°ñÅÊððµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÔËðÅé Õð ç¶ä òÅñÅ ÔË¢ ǧàðê¯ñ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÔÅñ ç¶ ÃÅñź ÇòÚ ñ×í× D@@@@ ÇòÁÕåÆÁź é¶ Ú¯ðÆ ç¶ êÅÃê¯ðà Òå¶ Çòôò ïÅåðÅ ÕÆåÆ ÔË ¢ ǧàðê¯ñ ç¶ î°ÖÆ ð¯éÅñâ Õ¶. é¯ì¶ñ é¶ ÇÂÕ Ç§àðÇòÀ± ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁµåòÅçÆ Áå¶ ÁêðÅÇèÕ ÇêÛ¯Õó òÅñ¶ ñ¯Õź çÅ Ú¯ðÆ ç¶ êÅÃê¯ðà Üź éÕñÆ ÕÅ×÷ź ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ ÇÂÕ ç¶ô 寺 ç±Ü¶ ç¶ô çÅ Ãëð Õðé çÅ ÇÃñÇÃñÅ ÜÅðÆ ÔË ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÔòÅìÅ÷Æ À°çï¯× ç¶ ñÂÆ ì¶Ôµç Öåð¶ òÅñÆ ×µñ ÔË¢ ÇÂÔ À°çï¯× ÇÂé·Åº ç¶ ÇéôÅé¶ Òå¶ ÔË¢ é¯ì¶ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆå¶ ÕÂÆ îÔÆÇéÁź ç½ðÅé ÁÃƺ DI Õð¯ó êÅÃê¯ðàź çÆ ÛÅäìÆä ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ñµ×í× D@@@@ ÁÇÜÔ¶ ÇòÁÕåÆÁź çÅ êåÅ ñµ×Å ÇÜé·Åº é¶ Ú¯ðÆ ç¶ êÅÃê¯ðà Üź ÕÅ×÷Åå ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Ãëð ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·Åº D@@@@ ÇòÁÕåÆÁź ç¶ Ãëð ç¶ çÃåÅò¶÷ź çŠçì§è BF ç¶ôź éÅñ ÔË ¢ ÇÂé·Åº ç¶ôź 鱧 ǧàðê¯ñ òñ¯º ñÇÚå Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË ¢

ìð°Ã¶ñÃD ñðÜÆ À±ðÜŠ寺 Úµñä òÅñ¶ ÃÇòà÷ðÃñ˺â ç¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ Òïñð ǧêñÃÒ é±§ åÕéÆÕÆ ÖðÅìÆ ÕÅðé ðÃå¶ ÇòÚÕÅð ìð°Ã¶ñà ÇòÚ ÔÆ À°åÅðéÅ ÇêÁÅ¢ ÇÂÔ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ êËÇðà 鱧 ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÔÅñźÇÕ ÜÔÅ÷ ç¶ çñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î½Ãî ðèðé ç¶ ìÅÁç À°Ô Çëð 寺 ÇÂà 鱧 À°âÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô Õðé׶¢ ÇÂà ÜÔÅ÷ é¶ Õµñ ìµçñź ç¶ ÇòÚÕÅð À°âÅé íðÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ ÇÂà ÜÔÅ÷ çÆ ìð°Ã¶ñà 寺 êËÇðà çÆ ç±ÜÆ À°âÅé ÃÆ êð êÅÇÂñà Á˺âð¶ ì¯ðôìð× é±§ ÇÂà ÇòÚ åÕéÆÕÆ ÖðÅìÆ ñµ×Æ¢ ÇÂÃ é¶ Á§åð ðÅôàðÆ Ã î°åÅÇìÕ B òÜ Õ¶ C@ Çî§à Òå¶ À°âÅé íðÆ ÃÆ êð íÅðÆ îÆºÔ Áå¶ å¶÷ ÔòÅòź ÕÅðé ÇÂà çÅ Ãîź ìçñ Ç×ÁÅ¢

×µçÅëÆ çÅ Õ°óî éÅà¯ ç¶ Ôîñ¶ ÒÚ ÷ÖîÆ

Çåzê¯ñƸñÆìÆÁÅ ç¶ Ô°ÕîðÅé ×µçÅëÆ ç¶ Õ°óî Áñ Ö°ÇòñçÆ éÅà¯ ç¶ ÔòÅÂÆ Ôîñ¶ ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ Ôé¢ ìÅ×Æ ë½Ü ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ ÁËåòÅð ÇÂæ¶ çÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜèÅéÆ ç¶ éÅñ ñµ×ç¶ ÇÂÕ ôÇÔð Òå¶ ôéÆòÅð ðÅå ç¶ð ׶ ԯ¶ éÅà¯ ç¶ Ôîñ¶ ÇòÚ À°Ô ÷ÖîÆ Ô¯Â¶¢ À°é·Åº çÅ ÇÂÕ ÃæÅéÕ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÇÂñÅÜ Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº çÆ ì¶àÆ çÅ Õðéñ ×µçÅëÆ ç¶ ÇÂÕ ì¶à¶ éÅñ ÇòÁÅÔ Ô¯ÇÂÁÅ¢


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

17


18

èîÕ

ç¹éÆÁÅ/ ÁÜì:×Üì

June 15, 2011 Wednesday

òÅåÅòðä ç¶ ×§èñ¶ å¶ ÷ÇÔðÆñ¶ Ô¯ä ÕÅðé ê§ÛÆÁź çÆ Ô¯ºç êåé òµñ

ÕÆò ï°Õð¶éÆ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ô¯Á ç½ðÅé Áµ× çÆÁź Áçí°µå ò§é×ÆÁź çÅ êzçðôé Õðç¶ Ô¯Â¶¢ ÇÂæ¶ ô°ð± ԯ¶ ê§Üò¶º ÒëÅÇÂðÒ î¶ñ¶ ÒÚ ëðźÃ, ÜðîéÆ, ÃàÅÕñ˺â Çëéñ˺â ÁÅÇÂðñ˺â, ì°ñ×ÅðÆÁÅ, ð±Ã å¶ ï°Õð¶é çÆÁź àÆîź ÇÔµÃÅ ñË ðÔÆÁź Ôé¢

ÇÂ¼Õ ÞÅå AAE ÃÅñ çÆ ì¶ì¶ ÁµÛðÆ çÅ ÇçÔźå

òâÅñÅ ìź×ð :AIòƺ ÃçÆ çÆ Ü§îêñ òâÅñÅ ìź×ð çÆ AAE ÃÅñ çÆ ì¶ì¶ ÁµÛðÆ çÅ ÁµÜ Ãò¶ð¶ ÇçÔźå Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ì¶ì¶ ÁµÛðÆ é±§ ñî¶ðÆ À°îð ÕÅðé ñ¯Õ ç±ð¯ºFç±ð¯º ò¶Öä ñÂÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ãé¢ ì¶ì¶ ÁµÛðÆ çÆÁź ÚÅð ñóÕÆÁź Áå¶ ê§Ü ñóÕ¶ Ôé¢ ÇÜé·Åº ÇòÚ¯º ê§Ü ñóÕ¶ Áå¶ ÇÂÕ ñóÕÆ ÁÅêäÆ À°îð í¯× Ú°µÕ¶ Ôé å¶ ìÅÕÆ å§çð°Ãå Ôé¢ ì¶ì¶ çÆ Ô°ä ê§Üòƺ êÆó·Æ Úµñ ðÔÆ ÔË Áå¶ ì¶ì¶ ç¶ ç¯Ôå¶, ç¯ÔåðÆÁź, ê¯å¶, êóê¯ÇåÁź Ãî¶å ÕðÆì ADG ÜÆÁ Ôé¢

Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ CB åÅÇñìÅé ã¶ð

Ô¶ðÅå, AB ܱé (¶. Á˵ë. êÆ.)F Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ êµÛîÆ ÇԵö ÒÚ ìÅçØÆÃ Ã±ì¶ ÒÚ ø½Ü Ե毺 CB åÅÇñìéÅé ñóÅÕ¶ ã¶ð Ô¯ ׶ ÜçÇÕ BE Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ À°Õå çÅÁòÅ ÕðÇçÁź Áø×ÅÇéÃåÅé ø½Ü ç¶ ÇÂÕ åðÜîÅé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ åÅÇñìÅé ÇêµÛñ¶ BD اÇàÁź ç½ðÅé ø½Ü ç¶ ÇÂÕ Çòô¶ô ÁÅêz¶ôé ç½ðÅé îÅð¶ ׶¢

ë¶Ãì°µÕ ç¶ ÕðîÚÅðÆ é½ÕðÆ å¯º çå°ôà êð åäÅÁ ç¶ ÇôÕÅð

ì¯ÃàéF ÁîðÆÕÅ çÆÁź òµâÆÁź åÕéÆÕÆ Õ§êéÆÁź ÒÚ Õ§î Õðé òÅñ¶ ÕðîÚÅðÆÁź ÒÚ¯º ïôñ é˵àòðÇÕ§× ò˵ìÃÅÂÆà ë¶Ãì°µÕ ç¶ ÕðîÚÅðÆ Ãí 寺 ÜòÅé Áå¶ Õ§î å¶ åéÖÅÔ ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ Ã§å°ôà Ôé êð åäÅÁ 寺 êÆóå Ôé¢ ÇÂÕ éò¶º ÁÇèÁËé î°åÅÇìÕ ×±×ñ ñÂÆ Õ§î Õðé òÅñ¶ ÕðîÚÅðÆÁź 鱧 Ô¯ð Õ§êéÆÁź ç¶ î°ÕÅìñ¶ Ç÷ÁÅçÅ êËö Çîñç¶ Ôé¢ Ãƶà ÃÇæå ÇÂÕ Ö¯Ü ëðî Òê¶ ÃÕ¶ñÒ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ë¶Ãì°Õ ç¶ ÕðîÚÅðÆ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçŠçå°ôà å¶ Ô¶òñ¶à êËÕÅðâ ç¶ Ãí 寺 صà çå°ôà Ôé¢ îÅðÕ Ü°Õ¶ðìð× çÆ Õ§êéÆ ë¶Ãì°µÕ ÒÚ Õ§î Õðé òÅÇñÁź çÆ Á½Ãå À°îð BF ÃÅñ ÔË¢

ÔËâñÆ åµÕ î°ó êÔ°§Ú çÆ î§× Õð ÃÕçË íÅðå éòƺ ÇçµñÆ:î°§ìÂÆ ÁµåòÅçÆ Ôîñ¶ ÒÚ åÔµò°ð Ô°ÃËé ðÅäŠ鱧 ÇôÕÅׯ çÆ ÁçÅñå òµñ¯º ìðÆ ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ øËÃñ¶ çÅ ê±ðÅ ÁÇèÁËé Õðé ÇêµÛ¯º íÅðå ñôÕðF¶F åÅÇÂìÅ ç¶ ÁµåòÅçÆ å¶ êÅÇÕÃåÅéÆ î±ñ ç¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ â¶Çòâ Õ¯ñîËé ÔËâñÆ å¯º ÁîðÆÕÅ ÒÚ Çëð ê°µÛÇ×µÛ çÆ ÁÅÇ×ÁÅ î§×¶ ÜÅä ìÅð¶ øËÃñÅ Õð¶×Å¢ ÁÇèÕÅðå ñåðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ òÅð ܵÜź ç¶ øËÃñ¶ çÅ ÇòÃæÅð ÃÅÔîä¶ ÁÅ ÜÅä ìÅÁç ðÅôàðÆ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ (Á˵é. ÁÅÂÆ. ¶.) ç¶ ÁÇèÕÅðÆ Á§åððÅôàðÆ îÅÇÔðź éÅñ ÚðÚÅ Õðé׶ Áå¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ íÇòµÖÆ ðäéÆåÆ ìÅð¶ øËÃñÅ Õðé׶¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ åðÜîÅé îÅðÕ à¯éð é¶ òÅÇô§×àé ÒÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ Õ¯ÂÆ î§× ÁÅÀ°ºçÆ ÔË åź ÁîðÆÕÅ ÔËâñÆ åÕ î°ó 寺 íÅðå çÆ êÔ°§Ú ÃæÅÇêå Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ä Òå¶ ÇòÚÅð Õð ÃÕçÅ ÔË¢ ÔËâñÆ, ðÅäÅ Áå¶ Ô¯ðéź ÇõñÅø îÅîñ¶ îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ Á˵é. ÁÅÂÆ. ¶. é¶ ÇôÕÅׯ çÆ ÁçÅñå ÒÚ ÕÅ鱧éÆ êzÇÕÇðÁÅ ÃîÅêå Ô¯ä åÕ Ç§å÷Åð Õðé çÅ ÇéðäÅ ÕÆåÅ¢ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ éÅñ Ü°ó¶ çÃåÅò¶÷ Áå¶ Ãì±å î§×¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº çÃåÅò¶÷ź çÅ ÁÇèÁËé Õðé 寺 ìÅÁç ÁÇèÕÅðå ñåð ÔËâñÆ, ðÅäÅ Áå¶ Ô¯ðéź ç¶ ÇõñÅø íÅðå çÆ ÇÕö ÁçÅñå ÒÚ ç¯ô êµåð çÅÇÂð Õðé ìÅð¶ øËÃñÅ Õðé׶¢

Áì¯ÔðFÃðÕÅðÆ ïåéź ç¶ ìÅòܱç Áå¶ ÜÅ×ð±ÕåÅ çÆ ØÅà ÕÅðé Çç鯺F Ççé קèñ¶ å¶ ÷ÇÔðÆñ¶ Ô¯ ðÔ¶ òÅåÅòðé ÕÅðé ê§ÛÆÁź çÅ ÜÆòé êåé ç¶ ÇÕéÅð¶ ÔË¢ ÕðÆì ÇÂÕ çÔÅÕÅ êÇÔñÅ ÇÜµæ¶ Øðź ç¶ ìé¶ÇðÁź, çðµÖåź Òå¶ Áå¶ ÁÅÃîÅé ÇòÚ òµÖ¯ºFòµÖð¶ ê§ÛÆÁź çÆ ÚÇÔÕ Ô°§çÆ ÃÆ À°Ô Ô°ä ÇÚóÆÁÅ Øðź Á§çð ÔÆ ÃÆîå ðÇÔ ×ÂÆ ÔË¢ ê§ÛÆÁź ç¶ ÜÆòé çÅ Ô¯ ÇðÔÅ êåé ÕÆå¶ éÅ ÕÆå¶ îé°µÖÆ ñÅêzòÅÔÆ çÅ òÆ ÇôÕÅð ÔË¢ ÃÅⶠòµñ¯º ëÃñź å¶ Á§èÅFè°§ç ÕÆàéÅôÕź çÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ òð寺 å¶ çðµÖåź çÆ ÕàÅÂÆ ê§ÛÆÁź ç¶ ÜÆòé 鱧 Öåî Õð ðÔÆ ÔË òÅåÅòðé ÇòÚ Çç鯺FÇçé ÁÅ ÇðÔÅ ÇéØÅð ÇÂé·Åº ê§ÛÆÁź ñÂÆ òµâÅ ÖåðÅ ÔË¢ êÇÔñź ÇÜµæ¶ Øðź ç¶ ìé¶ÇðÁź Òå¶ Ã§Øä¶ çðµÖåź çÆÁź àÔäÆÁź, å¯ÇåÁź å¶ Ô¯ð ê§ÛÆÁź çÆÁź ÁÅòÅ÷ź ðäÅÂÆ Çç§çÆÁź Ãé À°Ô ñ×ê× Ô°ä Áñ¯ê ÔÆ Ô¯ ×ÂÆÁź Ôé¢ ÁÅÃîÅé ÇòÚ ÇÜµæ¶ Õ綺 ê§ÛÆÁź çÆÁź âÅðź ôÅî ò¶ñ¶ ò¶Öä 鱧 ÇîñçÆÁź Ãé À°æ¶ Ô°ä êzç±ôä ç¶ è±§Â¶ çÆÁź êðåź ÇçÖÅÂÆ Çç§çÆÁź Ôé¢ ê§ÛÆÁź ç¶ ÖÅä¶ ÇòÚ ÕÆàéÅôÕ ð±êÆ ÷ÇÔð òèä å¶ ÇÂé·Åº ç¶ ÁÅñ·ÇäÁź ñÂÆ Ô°§ç¶ çØä¶ çðµÖåź ç¶ Øàé ÕÅðé ê§ÛÆÁź çÆ Ç×äåÆ ØàÆ ÔË¢ òÅåÅòðé ÇÚ§åÕ âÅ: ðÅÕ¶ô ÃÇÔ×ñ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Õ°çðåÆ Ãîå¯ñ 鱧 ìäÅÂÆ ðµÖä òÅñ¶ Áå¶ îé°µÖÆ ÜÆòé ÒÚ ÃÔÅÂÆ Çõè Ô¯ä òÅñ¶ ê§ÛÆÁź çÆ Ô¯ºç 鱧 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÇÜµæ¶ ÃðÕÅðÆ êµèð Òå¶ òµâ¶ À°êðÅÇñÁź çÆ ñ¯ó ÔË À°æ¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÅêä¶ å½ð Òå¶ ïåé Õðé¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ܯ òÅåÅòðé 鱧 ððµÇÖÁå ÕÆåÅ ÜÅò¶ å¶ Áñ¯ê Ô¯ ðÔ¶ ê§ÛÆÁź 鱧 ÜÆÀ°ºçÅ ðµÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢

éô¶ ÒÚ ×µâÆ ÚñÅÀ°ºç¶ é¶ GB ëÆÃçÆ âðÅÂÆòð

ñ§âé¸Çìzà¶é ÒÚ GB ëÆÃçÆ å¯º Ç÷ÁÅçÅ âðÅÂÆòðź é¶ î§ÇéÁÅ ÇÕ À°Ô éôÅ ÖÅ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÀ°ºç¶ Ôé¢ âðÅÂÆòðź Òå¶ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ Ãðò¶Öä ÒÚ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ Ãðò¶Öä Õðé òÅñÆ ìÆîÅ Õ§êéÆ ÒâÅÇÂðËÕà ñÅÇÂÃÒ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñµ×í× CE ëÆÃçÆ âðÅÂÆòðź é¶ í§× ÖÅ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÂÆ å¶ Ô¯ð AE ëÆÃçÆ âðÅÂÆòðź é¶ Õ¯ÕÆé ñËä 寺 ìÅÁç ×µâÆ ÚñÅÂÆ¢ ÇÂà åÇÔå Ô¯ð éôÆñ¶ êçÅðæ ÖÅä 寺 ìÅÁç BB ëÆÃçÆ âðÅÂÆòðź é¶ ×µâÆ ÚñÅÂÆ¢ ÁõìÅð Òâ¶ñÆ ÁËÕÃêz˵ÃÒ Áé°ÃÅð ìÆîÅ Õ§êéÆ é¶ ñµ×í× AB ñµÖ òÅÔé ÖêåÕÅðź Òå¶ ÇÂÔ Ãðò¶Öä ÕÆåÅ ÔË¢ Õ§êéÆ ç¶ Á˺âÆ ×¯ñâìÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ éôÆñ¶ êçÅðæ ÖÅ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÀ°äÅ úéÅ ÔÆ ×ËðFÇ÷§î¶çÅðÅéÅ ÔË, ÇܧéÅ ôðÅì êÆ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÀ°äÅ¢

ÜÅêÅéÆ Á½ðå é¶ Ç÷§çÅ ðÇÔä ñÂÆ ÖÅèÅ ØÅÔ

úÂÆö (ëðźÃ) ÇòÖ¶ ìÅñÆò°µâ ÁçÅÕÅðÅ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ìÚé دÇóÁź çÆ ç½ó 鱧 ò¶ÖçÆ Ô¯ÂÆ¢

ÕðçÅôÆÁź 鱧 Õ§î Õðé çÅ éôÅ

ÕÅáî§â±¸ é¶êÅñ ç¶ êÔÅóź ÇòÚ B ÔëÇåÁź åÕ íàÕçÆ ðÔÆ ÇÂÕ ÜÅêÅéÆ îÇÔñÅ êðìåÅð¯ÔÆ é¶ ØÅÔ Áå¶ ìźà ÖÅ Õ¶ ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ ÇìåÅÂÆ¢ ÇÂà ç½ðÅé ÇÂà Á½ðå é¶ éÇÔð çÅ êÅäÆ êÆåÅ, Û¯àÆÁźFÛ¯àÆÁź ×°ëÅòź ÇòÚ ôðé ñÂÆ Áå¶ ðµì 鱧 êzÅðæéÅ ÕÆåÆ¢ Çê§â çÆ ÇÂÕ Á½ðå é¶ îÅÕÆÕ¯ ÂÆòÅë±ÕÆ é±§ ÇÂÕ ×°ëÅ é¶ó¶ êÅÇÂÁÅ ÇÜæ¶ À°Ô AC Ççéź åÕ íàÕä 寺 ìÅÁç êÅÂÆ ×ÂÆ¢ ÂÆòÅë±ÕÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ Ô¯àñ 寺 ׯÃÅÂÆ Õ°§â ÞÆñ ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ÂÆ ÃÆ Ü¯ ÕÅáî§â± 寺 ñ×í× B@@ ÇÕñ¯îÆàð ç±ð ÔË¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç À°Ô î°Ö ðÃå¶ å¯º íàÕ ×ÂÆ Çëð ÇÂà 鱧 ñµí éÔƺ ÃÕÆ¢

êµåðÕÅðź çÆ ÔµÇåÁÅ çÆ ×°µæÆ Ã°ñÞÅÀ°ä ÒÚ íÅðå ÇêµÛ¶ éòƺ ÇçµñÆ:î°§ìÂÆ ç¶ ÃÆéÆÁð ÕðÅÂÆî Çðê¯ðàð çÆ ÔµÇåÁÅ çðÇîÁÅé ÁÅÂÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ êµåðÕÅðź çÆ ÔµÇåÁÅ çÆ ×°µæÆ Ã°ñÞÅÀ°ä ÒÚ íÅðå ç°éÆÁÅ íð ÒÚ ACò¶º ÃæÅé Òå¶ ÔË¢ êµåðÕÅð ððµÇÖÁÅ Õî¶àÆ (ÃÆ. êÆ. ܶ.) çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð AC ç¶ôź ÒÚ íÅðå õåò¶º ÃæÅé Òå¶ ÔË¢ êÇÔñÆ ÜéòðÆ B@@A 寺 CA ççìð B@AA çðÇîÁÅé Õ¶òñ AC ç¶ôź ÒÚ ÔÆ ê§Ü Üź ê§Ü 寺 Ç÷ÁÅçÅ êµåðÕÅðź çÆ ÔµÇåÁÅ çÆ ×°µæÆ éŠðñÞÅ ÃÕä òÅñ¶ ç¶ôź 鱧 ÔÆ ÇÂà ñÚÆ ÒÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÃÆ. êÆ. ܶ. çÆ Çðê¯ðà ÒÚ Ôð ç¶ô çÆ Üé çÇÖÁÅ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Áä ðñÞ¶ îÅîÇñÁź çÆ Ç×äåÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂðÅÕ ÒÚ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ IB îÅîñ¶ Áä ðñÞ¶ Çîñ¶¢ ÜçÇÕ ÇëñêÅÂÆé EB Áä ðñÞ¶ îÅîÇñÁź éÅñ ç±Ü¶ ÃæÅé Òå¶ ÇðÔÅ¢ êÅÇÕÃåÅé A@ò¶º ÃæÅé Òå¶ ÇðÔÅ ÜçÇÕ ì§×ñÅç¶ô 鱧 AAò¶º ÃæÅé Òå¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢

êµåðÕÅðź çÆ ÔµÇåÁÅ ç¶ ÁäðñÞ¶ îÅîñ¶

ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ î°§ìÂÆ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð êµåðÕÅð ç¶

Õåñ éÅñ êµåðÕÅðź çÆ ÔµÇåÁÅ ç¶ ÁäðñÞ¶ îÅîñ¶ ÇÂÕ òÅð Çëð ð¯ôéÆ ÇòÚ ÁŠ׶ Ôé¢ ÒǧÇêÀ°ÇéàÆ Ç§âËÕà B@AAÒ Áé°ÃÅð ìÆå¶ çÔÅÕ¶ ÇòÚ ÁÇÜÔ¶ îÅîÇñÁź éÅñ íÅðå ACò¶º ÃæÅé Òå¶ ÔË¢

ñ§âé–ïôñÅÂÆà ÇÕî ÕÅðçÅôÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 Õ§î Õðé çÅ éôÅ ÔË Áå¶ Û°µàÆÁź ÇòÚ òÆ Õ§î ÕðçÆ ÔË¢ ò˵ìÃÅÂÆà ÒÕźàËÕà ÇîÀ±Ç÷Õ âÅà ÕÅîÒ Áé°ÃÅð ÕðçÅôÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË , îË鱧 Õ§î Õðé çÅ éôÅ ÔË ¢ ǵ毺 åµÕ ÇÕ Û°µàÆÁź ÇòÚ òÆ î˺ Õ§î ÕðçÆ Ôź , Õç¶ ÁÅêäÆ ò˵ìÃÅÂÆà ç¶ ñÂÆ Ü°µåÆÁź ç¶ Çâ÷ÅÂÆé êçç ÕðçÆ Ôź åź Õç¶ êðÇëÀ±î êzÚÅð ç¶ ñÂÆ åÃòÆðź íÅñçÆ Ôź ¢ ÕðçÅôÆÁź é¶ ÔÅñ ÇòÚ ÔÆ î§×äÆ ÕÆåÆ ÔË ¢ À°ÃçÆ ÇÂÕ ÁÅéñÅÂÆé ô± Õ§êéÆ å¯º ÇÂñÅòÅ Õµêó¶, ×ÇÔä¶, êðÇëÀ±î Áå¶ Çå§é ì±àÆÕ Ôé ¢ À°ÃçÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô Õ§î ê±ðÆ ñ×é éÅñ ÕðçÆ ÔË¢


First Sai Baba Temple in Southeastern Pennsylvania Ãð×ðîÆÁ»

June 15, 2011 Wednesday

Aman Brar : With blessings of Sadguru Sainath, a group of devout families have initiated the efforts to open a Sai temple in the city of Downing Town, PA. A Large number of devotees donated/ Sponsored towards deities (Like Sai Baba, Radha

aj came from a very respectable doctor’s family from Punjab, India where his father is a head of the non-profitable organization and he grew up in the environment where they did lot of community work so there are some inherent qualities from his parents which cultivated in him. He has been educated in India and came to use with few dollars in his pocket. He then settled in Downingtown, PA USA. Being a normal person living on ship for 6 month away from the family made him to be joyfully and cheer fully person and spend all money lavishly. Then Raj married Neeraj who is a big devotees of Shirdi Sai Baba who has asked Raj to leave all the external enjoyments to live happily then Raj heard her words and then he started his spiritual side of life by knowing more about Sai. With no temple for about 40 miles in the area whenever they want to visit a temple it used to be a long drive. One day Raj landed in Philadelphia airport where he saw Shirdi Sai Baba’s picture in the airport then he thought this was an indication from Baba to start a temple in this area. One fine day a real estate agent reached out to Raj and asked if he is interested to buy a property in Downingtown which is 21.5 acres, as soon as Raj saw this property he was able to visualize that this was a miracle from Baba and wanted to get this temple here. The Township try to avoid getting this set up here but with the help of Baba’s

R

Krishna, Ram Parivar, Shiv Parivathi, Nandi etc.), On Friday for the Donors Family and Friends Special Pooja & Abhishekam was performed. More than 600 people attended this Special Occasion of Prana Prathista of Shirdi Sai baba on June 10th to

12th & god blessings. Mr. Raj & Family, Mr. Sanjeev Chopra (Shree Ram Fuel) Sadhu Singh, Kuldeep Singh Lovely Sweets N.J. Bittu & Family Kunal & Karan Jewelers made a significant Conrtributions Towards the establishment.

About Temple Jai Sai Ram! About two years ago, with blessings of Sadguru Shirdi Sai Baba, a group of devout families have initiated the efforts to open a Sai Temple in the city of Downingtown, PA. With their continued and dedicated efforts, today the Sai Temple PA is built with 1600 sq.ft within 21 acres of temple land. In the last two years, we have made significant progress including received approval for having Sai Temple in our temple land from local township, remodelled the temple building with amenities, procured statues for all deities like Ram Parivar, Shiva Parvathi, Durga Ma and life size Shridi Sai Baba statue from India, performed various functions and followed all Hindu festivals and auspicious events. In 2010 alone we had around 20000 devotees visited our temple with just three hours of opening only on Thursdays and Sundays. Now we are in the final phase of road and parking lots construction before we open our temple for all seven days with two full time priests from June 10th 2011. Yes, we have just completed of “Prana Prathishta of Shirdi Sai

19

Baba and deities” on Friday 10th, Sat 11th and Sun 12th June 2011. We have around sixty dedicated members and volunteers and 600 hundred devotees who live nearby cities in Chester county PA. About 2000 people witnessed the holy event of Prana Prathishta last week. In order to have these infrastructures in place and basic amenities, we are in need of financial help from our community. As Baba’s says “Patience and Perseverance” is the key to attain our main goals, we have reached this point with the help of members, devotees and community. We would request you to help and be part of this effort. We appreciate for your sponsorship/donations that will make a huge difference in serving our community. May our Sadguru Shirdi SAI shower his blessings on you and your family. Please do not hesitate to contact us in case of questions. Thank You. -Kulraj Singh, President, Sai Temple PA

blessings he was able to answer and provide all the information to get the necessary approvals for the temple. Once the permits came he started temple construction work with lot of difficulties but he never lost hope. Raj has a strong vision to get this up and running. After a long 2 years struggle on June 12the 2011 the Sai temple became a reality. Working towards our vision. Now we have 60 dedicated members and volunteers and large number of devotes in nearby cities in Chester County, PA. About 2000 people witnessed the holy event of Prana Pratistha on June 12th Our main mission is to promote the philosophy of Shri Shirdi Sai Baba. To conduct charitable activities such as medical aid, relief to people affected by natural calamities, organize shelters to the homeless, annadaana (feeding) to the destitute. To translate, print, publish or distribute books, periodicals and literatures to promote the goals and objectives of the organization. To sponsor or support religious, spiritual, cultural, educational or charitable activities or organizations in the United States or abroad. OUR VISION: The primary objective of Shirdi Sai Temple in Downingtown, PA is to facilitate worship services similar to Shri Shirdi Sai Baba Mandir in Shirdi, India. The long term plans include development of picturesque 21.5 acres land in Downing town, PA comprising Baba's mandir, staff quarters, multi-purpose hall and meditation center for use of devotees.


20

èîÕ June 15, 2011 Wednesday


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

21


èîÕ

22

June 15, 2011 Wednesday

VAN WYCK

PHARMACY

Free Delivery

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

ìÅñÆòȼâ

June 15, 2011 Wednesday

ì¶ì¯ éÅðÅ÷ ÔË! ÒÔÆð¯ÇÂéÓ çÆ ÔÆð¯ÇÂé éÅ ìä ÃÕÆ

öñåÆ å» êÈðÆ åð·» ì¶ì¯ çÆ ÔË, êð ÇÂÔ ÕêÈð Õ°óÆ ÁÅêäÆ öñåÆ ÕçÆ éÔÄ î³éçÆÍ À¹Ã ç¶ ÇéôÅé¶ Óå¶ Çìé» òÜ·Å îè¹ð í¿âÅðÕð Áå¶ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ÁŠ׶ ÔéÍ ÇÜò¶º ÇÕ ÃÅð¶ ÜÅäç¶ ÔÆ Ôé ÒÔÆð¯ÇÂéÓ Çëñî ÕðÆéÅ ÕêÈð ù ñË Õ¶ îè¹ð í¿âÅðÕð ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÃéÍ ÕðÆéÅ é¶ ôðå» çŠ¶éÅ íÅðÆ êÔÅó Öó·Å Õð Çç¼åÅ ÇÕ ì¯Þ Ú¹¼ÕäÅ îè¹ð ñÂÆ éÅî¹îÇÕé Ô¯ Ç×ÁÅÍ À°é·» é¶ ÕðÆéŠ寺 Çê¼ÛÅ Û°âÅÇÂÁÅ Áå¶ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ù ðÅ÷Æ Õð ÇñÁÅÍ ÕðÆéÅ é¶ Ã¯ÇÚÁÅ éÔÄ ÃÆ ÇÕ îè¹ð ÇÂà åð·» òÆ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ ÃÈåð» Áé°ÃÅð îè¹ð 寺 å» ÕðÆéÅ éÅðÅ÷ ÔË ÔÆ, ÁËôòÇðÁÅ Óå¶ òÆ À°Ô íóÕÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ìÅñÆò¹¼â ÇòÚ ÇÂÕ öËðMÁËñÅÇéÁÅ Çéïî ÔË, ÇÜà Áé°ÃÅð ÕñÅÕÅð ÒÀÓ ù ÔàÅ Õ¶ ܶÕð ÒÁÓ ù ÇñÁÅ Ü»çÅ ÔË å» Çëñî ÃÅÂÆé Õðé 寺 êÇÔñ» ÕñÅÕÅð ÒÁÓ ÕñÅÕÅð ÒÀÓ éÅñ ×¼ñìÅå Õð ñ˺çÅ ÔËÍ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ é¶ ôÅÇÂç ÁÇÜÔÅ ÇÂà ñÂÆ éÔÄ ÕÆåÅ ÇÕªÇÕ ÕðÆéÅ é¶ Çëñî ÃÅÂÆé éÔÄ ÕÆåÆ ÃÆÍ À°Ã éÅñ îè¹ð çÆ ÇÃðø ×¼ñìÅå ÔÆ Úñ ðÔÆ ÃÆ, êð ì¶ì¯ çÆ é÷ð ÇòÚ ÇÂÔ òÆ öñå ÔËÍ òËö òÆ îè¹ð çÆÁ» Çëñî» ÇòÚ ÔÆð¯ÇÂé» ç¶ ð¯ñ çîçÅð Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ðòÆéÅ à¿âé òð×Æ ÁÅî ÁÇíé¶åðÆ òÆ À°é·» çÆ Çëñî ÇòÚ Õ¿î ÕðÕ¶ ò¼â¶ ÇÂéÅî ÔÅÃñ Õð Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÇÂà åð·» ÕðÆéÅ ç¶ Ô¼æ¯º Çëñî çÅ ÇÖÃÕ ÜÅäÅ À°Ã ù ÇÕ¿éÅ ÃåÅ ÇðÔÅ Ô¯ò¶×Å, ÇÂà çÅ Á³çÅ÷Å ÃÇÔܶ ÔÆ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÃÅæ ÛµÇâÁÅ

î³çÅ Ãî» ÇÕö Óå¶ éÅ ÁÅò¶, Õ¼ñ· å¼Õ ÕËàðÆéÅ ÕËø, ÇêÌÁ³ÕÅ Ú¯êóÅ À°Ã éÅñ Çøñî» Õðé ñÂÆ ÔÅó¶ Õ¼ãçÆÁ» Ãé êð Ô¹ä ÇÂÕ éòÄ Çøñî ÓÚ ÕËàÆ ù Üç êåÅ Ú¼ÇñÁÅ ÇÕ À°Ô Á¼ÕÆ çÆ éÅÇÂÕŠԯ¶×Æ å» À°Ãé¶ åÅðÆÖ» çÅ ìÔÅéÅ Øó Õ¶ é»Ô Õð Çç¼åÆÍ îËù ïÅç ÔË ÕËàÆðéÅ ñÂÆ î˺ ÒÕÂÆÁ»Ó ù ÇÃëÅðô» êÅÂÆÁ» ÃéÍ ×¼ñ ÃÅø ÔË ÇÕ ñ×ÅåÅð ë¶ñ· Ô¯ ðÔÆÁ» Çøñî» é¶ î¶ðÅ ìÅ÷Åð ÖðÅì Õð Çç¼åÅ ÔË å¶ Ô¹ä å» êðÛÅò¶º ò¼ñ¯º òÆ ÃÅæ Û¼âä òÅñÆ ×¼ñ ÔËÍ

òÇÔî ÕðÆéÅ çÅ

Òì¶ì¯Ó ù òÇÔî ÔË ÇÕ Ü¶ À°Ã ÃËø éÅñ ôÅçÆ Õð ñÂÆ å» ÕËðÆÁð Öåî Ô¯ ÜÅò¶×Å, å» ÔÆ À°Ô ÒÕÅÜñÓ å¶ ÒÜÈÔÆ ÚÅòñÅÓ ç¶ ÇòÁÅÔ ìÅÁç ÕËðÆÁð çÅ Çòôñ¶ôä Õð ðÔÆ ÔËÍ ÕðÆéÅ ç¶ ÇÂà òÇÔî é¶ ÃËø ÁñÆ çÆ ÔÅñå éÅ ÇÂèð, éÅ À°èð òÅñÆ ìäÅ Çç¼åÆ ÔËÍ

23

Çøñî ÇéðîÅä òñ ðòÆéÅ à¿âé

B@@C:B@@D ÓÚ ðòÆéÅ à¿âé ÒÇÚñâðé÷ Çøñî ùÃÅÇÂàÆ ÁÅø dzâÆÁÅÓ çÆ êÌèÅé ìäÆ, êð ì¼Ú¶ ۯචԯä ÕðÕ¶ À°Ã é¶ ÁÃåÆøÅ ç¶ Çç¼åÅÍ ì¶àÆ ðÅôÅ å¶ ì¶à¶ ðäìÆð çÆ î³îÆ ðòÆéÅ à¿âé é¶ ç¯ ñóÕÆÁ» ׯç òÆ ñÂÆÁ» Ôé, ÇÜé·» çÆ êó·ÅÂÆ çÅ ÖðÚÅ ðòÆéÅ ÔÆ ÕðçÆ ÔË...

Çøñî Òê¼æð Õ¶ ëÈñÓ AIIA 寺 ÁÅêäÅ ÕËðÆÁð ô¹ðÈ Õðé òÅñÆ CG ÃÅñÅ ðòÆéÅ à¿âé Á¼ÜÕñ· ÁÅêä¶ ÇòåðÕ êåÆ ÁÇéñ æâÅéÆ éÅñ Çì÷éËà ÿíÅñ ðÔÆ ÔËÍ ðòÆéÅ é¶ ÇÜ¿éÆÁ» òÆ Çøñî» ÕÆåÆÁ» Ôé, À°Ã ç¶ Õ¿î çÆ åÅðÆø òÆ Ô¯ÂÆ å¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ ÁËòÅðâ òÆ òèÆÁÅ ÁÇíéË ÕðÕ¶ êÌÅêå ÕÆå¶Í ÇéðîÅåÅMÇéðç¶ôÕ ðòÆ à¿âé å¶ òÆéÅ à¿âé çÆ ñÅâñÆ èÆ ðòÆéÅ à¿âé Á¼ÜÕñ· ÕÂÆ Ãà¶Ü ô¯Á» ñÂÆ ÇåÁÅðÆ Õð Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÕÂÆ ô¯Á ÁÅ Ú¹¼Õ¶ Ôé å¶ Õ°Þ Õ° çÆ ÇåÁÅðÆ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ î¯ÔðÅ, ÇçñòÅñ¶, ñÅâñÅ, ÷îÅéÅ çÆòéÅ, ÇÖñÅóÆúº Õ¶ ÇÖñÅóÆ, çîé, üåÅ, ç¯ìÅðÅ ÁÅÇç ÚðÇÚå Çøñî» ÔéÍ êÇÔñÆ Çøñî Òê¼æð Õ¶ ëÈñÓ ù ÕÂÆ ÁËòÅðâ Çîñ¶Í B@@CMB@@D ÓÚ ðòÆéÅ à¿âé ÒÇÚñâðé÷ Çøñî ùÃÅÇÂàÆ ÁÅø dzâÆÁÅÓ çÆ êÌèÅé ìäÆ, êð ì¼Ú¶ ۯචԯä ÕðÕ¶ À°Ã é¶ ÁÃåÆøÅ ç¶ Çç¼åÅÍ ì¶àÆ ðÅôÅ å¶ ì¶à¶ ðäìÆð çÆ î³îÆ ðòÆéÅ à¿âé é¶ ç¯ ñóÕÆÁ» ׯç òÆ ñÂÆÁ» Ôé, ÇÜé·» çÆ êó·ÅÂÆ çÅ ÖðÚÅ ðòÆéÅ ÔÆ ÕðçÆ ÔËÍ èÅðÇîÕ å¶ ÃîÅÇÜÕ Õ¿î» ÓÚ À°Ô ìðÅìð ÇÔ¼ÃÅ ñ˺çÆ ÔË êð ÇçÖÅòÅ éÔÄ ÕðçÆÍ ×¯ç ñÂÆÁ» ì¶àÆÁ» ÛÅÇÂÁÅ å¶ êÈÜÅ ñÂÆ ÖÅà Ãî» Õ¼ã Õ¶ À°é·» ù ÇîñçÆ ÔËÍ ÇÂÔ À°Ô ì¼ÚÆÁ» Ôé ÇÜé·» ù ÃîÅÜ é¶ ç¹ðÕÅð Çç¼åÅ ÃÆÍ ê³ÜÅìä ðòÆéÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁÃñ ÓÚ Ö¹ôÆ å» ñ¯óò¿ç» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÕðÕ¶ ÇîñçÆ ÔËÍ ÃîÅÇÜÕ Õ¿î» ç¶ éÅñMéÅñ ðòÆéÅ Á¼Ü Çøñî ÇéðîÅä ò¼ñ òÆ ÁÅ ðÔÆ ÔË, î¹ìÅðÕ»Í

ÁÕôË Õ°îÅð : ÁÅÂÆâÆÁÅ îÅÃàð ÇÂÕ Ô¯ð éòÄ õìð ÁÕôË Õ°îÅð ç¶ Ãì¿è ÓÚ å°ÔÅù ç¼Ãä ÜÅ ðÔ¶ Ô» å» Çëð Ã¹ä¯ ÇÕ ÁÕôË é¶ ÕËé¶âÅ ÓÚ ÇÂÕ êÔÅó ÔÆ ÖðÆç ÇñÁÅ ÔËÍ ÔË éÅ Çëð ÔËðÅé×Æ òÅñÆ ×¼ñ ÇÕ êñÅ໠寺 ìÅÁç êðìå ÖðÆç Õ¶ ò¼â¶ èéÅã» ù òÆ ÁÕôË é¶ çðÃÅ Çç¼åÅ ÔË ÇÕ À°Ô ç¹éÆÁÅ ÓÚ ÇÕö éÅñ¯º ؼà éÔÄÍ ÁÅêä¶ ÇÂà ÒÖå𯺠ն ÇÖñÅóÆÓ çÆ ï¯ÜéÅ ÕËé¶âÅ òÅñ¶ êÔÅó Óå¶ ÇÂÕ ôÅéçÅð Þ½ºêóÆ ìäÅÀ°ä çÆ ÔËÍ ÇÂèð Çøñî» ÓÚ Õ¿î ñÆÔ å¯º Ôà Ç×ÁÅ ÔË å¶ À°èð éò¶ºMéò¶º ÇòÚÅð ÁÕôË ç¶ ÇçîÅ× ÓÚ À°êÜ ðÔ¶ ÔéÍ Úñ¯, ÁÇíéË ÓÚ Õ°ðÃÆ

ÇÔ¼ñÆ å» êÔÅó Óå¶ Øð ìäÅ Õ¶ Ç÷¿ç×Æ å» Ú¯àÆ çÆ ðÔ¶×Æ Á¼ÕÆ îÆÁ» çÆ) ÇÂÕ Ô¯ð ÔñÕÆMë¹ñÕÆ ×¼ñ ÁÕôË çÆ Õðç¶ Ô» å» ÔîMÀ°êð ùéÆñ ôËàÆ éÅñ À°Ô Á¼ÜÕñ· ç¹¼ÖMù¼Ö ò¿âÅÁ ÇðÔÅ ÔËÍ Ã¹éÆñ éÅñ À°Ô êÇÔñ» ÇÜÔÆÁ» ôðÅðå» Õð ÇðÔÅ ÔËÍ À°Ã åð·» çÆ ç¯ÃåÆ Ã¹éÆñ ôËàÆ éÅñ Ô¯ ×ÂÆ ÔË , ÇÜà åð·» çÆ êÇÔñ» Ô¯ÇÂÁÅ ÕðçÆ ÃÆÍ Çç¼ñÆ ÓÚ ÁÕôË é¶ Ã¹éÆñ éÅñ Çîñ Õ¶ ôÈÇà³× ï±Çéà ù ì¶òÕ±ø ìäÅÇÂÁÅÍ ÇÂÕ Ç´Õà ìÅñ ï±Çéà ù ÇçÖÅ Õ¶ ÁÕôË é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Ã¿ÃÅð Õ¼ê Ü¶å± ÇÂÇåÔÅÃÕ ìÅñ ÔË, ÇÜÃ

Óå¶ ÁÅÖðÆ Û¼ÕÅ ò¼ÇÜÁÅ ÃÆÍ ÁÕôË çÆ ÇÂà îéØóå ÕÔÅäÆ ÓÚ Ã¹éÆñ ôËàÆ ìÅÕÅÇÂçÅ êÅåð ÃÆÍ ÁÕôË é¶ ï±Çéà ç¶ éÅñ Ô¯àñ òÅÇñÁ» ù òÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ Ç´Õà ìÅñ ç¶ çðôé Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅÍ ÇÂÕ òÅð å» ÃÅð¶ ÔÆ ÁÕôË é¶ îÈðÖ ìäÅ Çç¼å¶Í ÁÕôË çÆÁ» ÁÇÜÔÆÁ» ×¼ñ» ÔÆ À°Ã ù ÚðÚÅ ÓÚ ð¼Öä ñÂÆ ÕÅøÆ ÔéÍ Úñ¯, êÇàÁÅñÅ ÔÅÀ±Ã êÂÆ ÖÈÔMÖÅå¶ ÓÚ, Ô¹ä êÔÅó» Óå¶ Øð ìä± å¶ À°æ¶ ìËá Õ¶ ÁÕôË îÆÁ» ù éò¶ºMéò¶º ÁÅÂÆâƶ ùÞä׶Í

î¹×èŠׯâö... ×ñåÆÁ» 寺 å½ìÅ

ÇÂÔ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇøñîÆ Ú¯ä ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ î¹×èŠׯâö ÇíÁ³Õð ×ñåÆÁ» ÕðçÆ ðÔÆ ÔË êð ÇÂà Ã À°Ô ùڶå Ô¯ ×ÂÆ ÔË å¶ Ô¹ä ×ñåÆÁ» çÆ Õ¯ÂÆ ×¹¿ÜÅÇÂô éÔÄ ÔËÍ ÁÅÇÖð î¹×èÅ ç¶ ÕËðÆÁð çÅ ÃòÅñ ÔË ÇÂà ñÂÆ Ã¯ÚMÃîÞ Õ¶ À°Ô Ô¹ä êËð ê¹¼à ðÔÆ ÔËÍ é¯à Õð¯ À°Ã çÆÁ» åÅ÷Å ë¯à¯Á» ç¶Ö¯×¶ å» é÷ð ÁŶ×Å ÇÕ ÇÂÔ ÕÅøÆ ìçñÆ Ô¯ÂÆ î¹×èŠׯâö ÔËÍ Ô¹ä À°Ã é¶ ÁÅêäÅ òÅñ» çÅ Á³çÅ÷ òÆ ìçñ Õ¶ ÇìñÕ°ñ ÚÆéÆ Á½ðå òð×Å ìäÅ ÇñÁÅ ÔËÍ Ô¹ä¶ ÇÜÔ¶ ÔÆ À°Ô Çâ÷ÅÂÆéð ÇòÕðî ëðé»â÷ ñÂÆ à½Ôð éÅñ ð˺ê Óå¶ ÚñçÆ é÷ð ÁÅÂÆÍ ìÂÆ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ î¹×èÅ ç¶ Á³çÅ÷ ÔÆ ìçñ¶ ԯ¶ ÃéÍ ×ÇÔÇäÁ» çÆ

ÇÂÕ îôÔÈðÆ ñÂÆ Ø¼×ðÅ êÅ Õ¶ î¹×èÅ ðÅÜÃæÅéä ñ¼× ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂèð ÁÇçÇåï ç¼å çÆ Çøñî ÒÇòñ ï± îËðÆ îÆÓ å¶ À°Ã çÆÁ» é÷ð» ÇàÕÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ÷ÅÇÔð ÔË ÇÕ î¹×èÅ çÆ ÇÂÔ ð¹î»ÇàÕ Õî¶âÆ Çøñî ÔËÍ ÇéÕ¶ ìÜà òÅñÆ ÇÂà Çøñî ÓÚ ÜÆÁMÜÅé éÅñ À°Ã é¶ Õ¿î ÕÆåÅ ÔËÍ ÁÅêäÆ Çé¼ÜÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ À°ñà ÇÂà ÓÚ î¹×èÅ ÁÅè¹ÇéÕ Õ°óÆ ìäÆ ÔË å¶ ÔÅÇÃÁ» çÅ å» èîÅñ ÔË ÔÆÍ Á¼Ü ç¶ çðôÕ» çÆ êÿç ÁÇçåï çÆ ÇÂÔ Çøñî ԯ¶×ÆÍ î¹×èÅ ÁÅÖçÆ ÔËÍ Çøñî ÒÇòñ ï± îËðÆ îÆÓ çÆ Ãî¹¼ÚÆ àÆî ç¶ ×¹ä À°Ô ×Å ðÔÆ ÔËÍ ìÅÕÆ î¹×èÅ é¶ ÁÇçåï çÆ ôËñÆ Áé°ÃÅð Ö¹¼ñ·¶ Ççñ éÅñ åóÕMíóÕ òÅñ¶ Ççzô... îËðÆ îÆ ÓÚ Çç¼å¶ ÔéÍ


24

èîÕ

ÇÃÔå

June 15, 2011 Wednesday

å°ÔÅâÆ ÜÅé ñË ÃÕçÆ ÔË

À°çÅÃÆ

×¹ðîÆå Õ½ð ÇòÚ ÇâêðËôé Ü» À°çÅà çÆ ÇìîÅðÆ ç¶ ñ¾Ûä À¹ç¯º êÎz×à Ô¯ä¶ ô¹ð± ԯ¶ Üç À¹Ã ù í¹¾Ö ñ¾×äÆ ì§ç Ô¯ ×ÂÆÍ À¹Ã é¶ í¹¾Ö ù áÆÕ Õðé òÅñÆÁ» çòÅÂÆÁ» ñËäÆÁ» ô¹ð± Õð Çç¾åÆÁ»Í Áܶ À¹Ã çÆ í¹¾Ö áÆÕ éÔƺ ÃÆ Ô¯ÂÆ ÇÕ À¹Ã é¶ ðÅå ù éƺç éÅ ÁÅÀ¹ä ÕÅðé éƺç çÆÁ» çòÅÂÆÁ» çÆ òð寺 ÕðéÆ ô¹ð± Õð Çç¾åÆÍ ÇÂÃ ç¶ ìÅòܱç À¹Ô ÃÅðÆ ðÅå ýº éÅ ÃÕçÆÍ À¹Ô Ç÷§ç×Æ å¯º å§× ÁÅ ×ÂÆ þÍ Üç ÇÂÕ Ççé À¹Ã é¶ å§× ÁÅ Õ¶ ÁÅåîÔ¾ÇåÁÅ Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ å» À¹Ã ç¶ êåÆ ù Ô¾æ»QêËð» çÆ êË ×ÂÆÍ À¹Ô å¹ð§å îé¯ð¯× îÅÇÔð âÅÕàð Õ¯ñ ñË Õ¶ Ç×ÁÅÍ âÅÕàð é¶ ×¹ðîÆå Õ½ð éÅñ ×¾ñìÅå Õðé 寺 ìÅÁç ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ãù Õ¯ÂÆ Ô¯ð ÇìîÅðÆ éÔƺ ìñÇÕ À¹Ã ù å» ÇâêðËôé çÆ ÇìîÅðÆ þÍ ÇâêðËôé ç¶ Ã½ îðÆ÷» ÇòÚ¯º ê§ÜÅÔ ëÆÃçÆ ñ¯Õ å» ÇÂà ù ê¶à çÅ çðç, ÇÃð çðç Ü» Ô¯ð ÇìîÅðÆ éÅñ ܯó ñËºç¶ ÔéÍ ê¿ÜÅÔ ëÆÃçÆ ñ¯Õ ÇâêðËôé ÇòÚ¯º ìÅÔð ÁÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô ÇòÚ éô¶, éôÆñÆÁ» Ü» éƺç çÆÁ» ׯñÆÁ» ñËºç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, êð ÇÂÔ ÃÅðÆÁ» Õ¯Çôô» ÁÃëñ Çþè Ô¹§çÆÁ» ÔéÍ ÇÂé·» ñ¯Õ» ù Ü» å» çòÅÂÆÁ» êÚçÆÁ» éÔƺ Ü» ÃçÅ ñÂÆ ñ¾× Ü»çÆÁ» ÔéÍ

ÖÈé çÅ çìÅÁÖÈé çÅ çìÅÁ À°µÚÅ Ü» éÆò» ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ ÇìîÅðÆ þ ܯ Á¼ÜÕñ· ÁÅî Ô¯ ×ÂÆ þÍ Ôð êÇðòÅð ÓÚ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ ì§çÅ ÁÇÜÔÅ î˺ìð Ô¹§çÅ þ ÇÜà 鱧 ÖÈé çìÅÁ çÆ ÇìîÅðÆ þÍ Á¼ÜÕñ· çÅ ÖÅäÅ êÆäÅ, ðÇÔäQÃÇÔä, à˺ôé, ÕÃðå é ÕðéÅ, ìñ¾â êzËôð ç¶ î¹¾Ö ÕÅðä ÔéÍ ÖÈé çÅ çìÅÁ ç¯ êzÕÅð ç¶ Ô¹§ç¶ é¶ : ÇÕö êÇðòÅð ç¶ î˺ìð 鱧 À°µÚ ÖÈé çìÅÁ Ü» ÇÕö Á³çðÈéÆ ÇìîÅðÆ ÕðÕ¶ éÆò» ÖÈé çìÅÁ Ô¹§çÅ þÍ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ôðÅì å¶ ÇÃ×ð¶à êÆºç¶ Ôé, î¯àÅê¶ éÅñ ×zÃå Ôé, Ü» ôðÆð ÇòÚ ÇñÇêâ çÆ îÅåðÅ òèÆ Ô¯ò¶, À¹é·» 鱧 À°µÚ ÖÈé çìÅÁ Ô¯ä çÅ ÖåðÅ Ç÷ÁÅçÅ Ô¹§çÅ þÍ Ü¶ å¹Ãƺ êÇÔñÆ Ç÷§ç×Æ Ú ÃàÆðÅÇÂâà ܻ îÇÔñÅò» é¶ ×ðí Çéð¯èÕ ×¯ñÆÁ» ÖÅèÆÁ» Ôé å» òÆ ìñ¾â êzËôð Ô¯ä çÅ ÖåðÅ òè Ü»çÅ þÍ ÕÂÆ òÅð ñ¯Õ» 鱧 ìñ¾â êzËôð Ô¹§ç¶ ԯ¶ òÆ êåÅ éÔƺ ñ×çÅÍ ÇÂà ñÂÆ îÔÆé¶ Ú ÇÂÕ òÅð ìñ¾â êzËôð ÷ðÈð ÚËÕ ÕðÅÀ°ºç¶ ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ Ü¶ å¹ÔÅ鱧 ñ×ÅåÅð ÇÃð çðç, ê¶ôÅì Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÀ¹äÅ, Ççñ çÆ èóÕä òèäÅ, Çê¾á çðç, ê¶ôÅì Ú Üñä Ü»

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÖÈé çÅ çìÅÁ

ÇâêðËôé çÅ î±ñ ÕÅðé: Üç ÔÅÂÆê¯æËñÇîà ÇêÚ±àðÆ ×z§æÆ ÇòÚ¯º ÕÅðàÆÕÅðà¯Çëé åðñ êçÅðæ ìÅÔð ÁÅÀ¹äÅ ô¹ð± Ô¯ Ü»çÅ þ Ü» ÇÃð¯à¯Çéé é¯ðÁËâðÆéÅÇñé å¶ â½êÅîÆé ÇðÃËêàð÷ ÇòÚ ÖÅà ÇÕÃî çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ þ å» Õ¯ÂÆ òÆ îé¹¾Ö ÇâêðËôé çÆ ÇìîÅðÆ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ÃÕçÅ þÍ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×¾ñ òðéäï¯× þ ÇÕ ÇÂÔ ÇìîÅðÆ ÇçîÅ× ç¶ ò¾â¶ 寺 ò¾â¶ àËÃà ÇÜò¶º ÁËî. ÁÅð. ÁÅÂÆ Ü» ÃÆ. àÆ. ÃÕËé çÆ îçç éÅñ éÔƺ ñ¾íÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÇÕªÇÕ ÇâêðËôé çÅ ÕÅðé ÇÂé·» ÇçîÅ× ç¶ àËÃà» ÇòÚ éÔƺ ÁŪçÅÍ ÁÃƺ îé¯ÇòÇ×ÁÅÇéÕ àËÃà» çÆ îçç éÅñ ìÔ¹å ÔÆ Ã½Ö¶ åðÆÕ¶ éÅñ ÁÅêä¶ ÁÅê Øð ìËá Õ¶ ÔÆ ÁÅêäÆ ÇìîÅðÆ ù ñ¾í ÃÕç¶ Ô»Í ÇÂé·» ÇòÚ¯º Õ¹Þ îé¯ÇòÇ×ÁÅÇéÕ àËÃà ÇÂæ¶ Çç¾å¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé : J ÕÆ å¹ÔÅù Ôð ò¶ñ¶ ÃðÆðÕ çðç», ÇÃðçðç, Õî÷¯ðÆ Ü» æÕÅòà îÇÔñà Թ§çÆ ðÇÔ§çÆ þ? J ÕÆ å¹ÔÅù ÁÅî ÁÅòÅ÷ òÆ ð½ñÅ ñ×çÆ þ ÇÜò¶º ì¾ÇÚÁ» çÅ ì¯ñäÅ ÁÅÇç? J ÕÆ å¹ÔÅù ÁÅêä¶ ÁÅñ¶Qç¹ÁÅñ¶ Õ¯ÂÆ òÆ ÚÆ÷ Ú§×Æ éÔƺ ñ×çÆ? J ÕÆ å¹ÔÅâÅ ð¯ä ù Ççñ ÕðçÅ þ? J ÕÆ å¹ÔÅù éƺç éÔƺ ÁŪçÆ? J ÕÆ å¹ÔÅù í¹¾Ö éÔƺ ñ×çÆ Ü» ÖÅäŠùÁÅç éÔƺ ñ×çÅ? J ÕÆ å¹Ãƺ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ç±ÃÇðÁ»

ìñ¾â êzËôð çÅ ÇÂñÅÜ Ô¯ÇîÀ¹êËÇæÕ çòÅÂÆÁ» éÅñ Ô¯ ÃÕçÅ þÍ Ô¯ÇîÀ¹êËÇæÕ ÇÂñÅÜ Ãðñ, ùð¼ÇÖÁå, å¶ ÇìéÅ ÃÅÂÆâQÇÂëËÕà çÅ Ô¹§çÅ þ, Ô¯ÇîÀ¹êËÇæÕ çòÅÂÆÁ» ç¶ éÅñ ܶ å¹Ãƺ ÁÅêä¶ ÖÅäQêÆä, ðÇÔäQÃÇÔä çÅ åðÆÕÅ ìçñ ñò¯ å» ìñ¾â êzËôð å¹ÔÅ鱧 ÕçÆ å§× éÔƺ Õð¶×ÅÍ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ» çÅ ò÷é Ç÷ÁÅçÅ þ, À¹Ô ÕÃðå Ü» ÃËð éÅñ ÁÅêäÅ ò÷é ØàÅÀ¹ä, ôðÅì Ü» ÇÃ×ðà éÅ êÆä, å¶ éîÕ Ø¼à 寺 Øà ÖÅä, à˺ôé ؼà ñËä, å» ìñ¾â êzËôð áÆÕ Ô¯ ÃÕçÅ þÍ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

âÅÂÆÇà³× ÕðÇçÁ» ÕËñôÆÁî ÷ðÈð ñú îÅÇÔð» çÅ î³éäÅ ÔË ÇÕ âÅÂÆÇà³× Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ» ù ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ ÕËñôÆÁî òè¶ð¶ îÅåðÅ ÇòÚ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Üðéñ ÁÅë ÕñÆÇéÕñ Á˺⯴¯éÅñÅÜÆ Á˺â î¶àÅì¯ñ÷Æî Áé°ÃÅð âÅÂÆÇà³× Õðç¶ Ã ñ×í× A@@ ÇîñÆ×ÌÅî ÕËñôÆÁî ð¯÷ ñËä éÅñ íÅð ØàçÅ ÔË Ü篺 ÇÕ À°Ô Á½ðå» Ü¯ ÕËñôÆÁî éÔÄ ñ˺çÆÁ», À°é·» çÅ íÅð âÅÂÆÇà³× ç¶ ìÅòÜÈç òè Ü»çÅ ÔËÍ ÕËñôÆÁî çÅ Ãí 寺 ò¼âÅ Ãð¯å ÇÚÕéÅÂÆ ðÇÔå ç¹¼è Áå¶ À°Ã 寺 ìÇäÁÅ çÔÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ âÅÂÆÇà³× Õðç¶ Ã ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ Çìé» ÇÚÕéÅÂÆ òÅñÅ ç¹¼è Áå¶ çÔÆ ÷ðÈð ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

êåñÅ Ô¯ä ñÂÆ Ã Óå¶ í¯Üé Õð¯

ÇÂéëËÕôé Ô¯äÅ, ÇÂÔ ÇìîÅðÆÁ» Ô¹§çÆÁ» é¶ å» âÅÕàð 寺 ìñ¾â êzËôð ÷ð±ð ÚËÕ ÕðòÅÀ¹Í À°µÚQçìÅÁ ÇÂÕ ÖåðéÅÕ ÇìîÅðÆ þÍ ÇÂÔ鱧 Áäç¶ÖÅ éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅÍ Ü¶ ڧ׶ âÅÕàð Õ¯ñ¯º ÇÂñÅ÷ ÕðÅ Õ¶ ÇÂà 鱧 ð¯ÇÕÁÅ éÅ Ç×ÁÅ å» å¹ÔÅ鱧 ìz¶é þîð¶Ü, ì¶Ô¯ôÆ, Á¾Ö» çÆ ð¯ôéÆ Øà Ô¯ ÜÅäÅ Ü» Á¾Ö» 寺 ÇçÖäÅ ÔÆ ì§ç Ô¯ ÜÅäÅ, Ççñ çÅ ç½ðÅ, ×¹ðç¶ ë¶ñ· Ô¯ ÜÅäÅ òð×ÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÃÕçÅ þÍ

Ô¹ä ùä¯

éÅñ¯º Áñ¾×, ì¹ÇÞÁÅ å¶ à¹¾ÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ îÇÔñà Õðç¶ Ô¯? J ÕÆ å¹ÔÅù ÁÅêäÅ ð¯÷îðÅ Õ§î ç¶Ö Õ¶ âð ñ×çÅ þ Ü» ð¯÷îðÅ Õ§î ì¯Þ ñ¾×çÅ þ? J ÕÆ å¹ÔÅù àËñÆòÆ÷é ç¶ÖäÅ Ü» ÁÖìÅð êó·éÅ Ú§×Å éÔƺ ñ¾×çÅ? J ÕÆ å¹ÔÅù ÇÕö ù ÇîñäÅ Ú§×Å éÔƺ ñ¾×çÅ å¶ ÇÂÕ¾ÇñÁ» ðÇÔäÅ Ú§×Å ñ¾×çÅ þ? J ÕÆ å¹Ãƺ ÁÅêä¶ ÁÅê ù õåî Õðé (ÁÅåîÔ¾ÇåÁÅ) ìÅð¶ ïÚç¶ ðÇÔ§ç¶ Ô¯? J ÕÆ å¹Ãƺ Ôð Ã ÃÇÔî¶ Ü» âð¶ ԯ¶ ðÇÔ§ç¶ Ô¯ ÇÕ å¹ÔÅⶠéÅñ Õ¯ÂÆ ç¹ðØàéÅ éÅ òÅêð ÜÅò¶? J ÕÆ å¹ÔÅⶠÇçîÅ× ÇòÚ Õ¯ÂÆ òÆ ë÷±ñ ×¾ñ ëà ܻçÆ þ å¶ Õ¯Çôô Õðé Óå¶ òÆ éÔƺ ÇéÕñçÆ? J ÕÆ å¹Ãƺ ÇÃðø ÜÆòé ìåÆå Õð ðÔ¶ Ô¯, å¹ÔÅâÅ ÇÜÀ±ä çÅ ÚÅÁ Öåî Ô¯ ü¾ÕÅ þ? éåÆÜÅ: ܶÕð À¹êð¯Õå àËÃà» ÇòÚ¯º ؾà 寺 ؾà Çå§é àËÃà» ç¶ À¹µåð ÒÔ»Ó ÇòÚ Ôé å¶ ÇÂé·» ÕðÕ¶ å¹ÔÅâÆ Ø¾à 寺 ؾà ÇÂÕ îÔÆé¶ å¯º òè¶ð¶ Ç÷§ç×Æ êÎzíÅÇòå ÔË å» ÇéÃÚË ÔÆ å¹Ãƺ ÇâêðËôé çÆ ÇìîÅðÆ ç¶ ÇôÕÅð Ô¯Í ÇÂñÅÜ: îé¯ÇòÇ×ÁÅÇéÕ îÅÇÔð» é¶ ÇÂñÅÜ ç½ðÅé ÁŪçÆÁ» î¹ôÕñ» ù î¹Ö ð¾Ö Õ¶ ÁËÚ. âÆ. ÁÅð . êÆ. é»Á çÅ ÇÂÕ êz¯×ðÅî ÇåÁÅð ÕÆåÅ þ ܯ ÇÕ ìÔ¹å ÔÆ ÇçñÚÃê, ýÖÅ å¶ ÕÅîïÅì êÎz¯×ðÅî þÍ ÇÜà éÅñ ÇÂà ÇìîÅðÆ çÅ ÇÂñÅÜ Ã½ ëÆÃçÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ

ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ ÁÅêäÅ íÅð ØàÅÀ°ä ñÂÆ í¹¼Ö ñ¼×ä Óå¶ òÆ éÔÄ Ö»ç¶ Áå¶ ÁÅêäÆ í¹¼Ö ù îÅðé çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ ÔéÍ Ü¶ å°ÃÄ êåñÅ Ô¯äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÇÜÔÅ éÅ Õð¯ ÇÕªÇÕ ÇÂÕ ÃÆîŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ í¹¼Ö îÅðé Óå¶ ÖÈé ÇòÚ ôðÕðÅ çÆ îÅåðÅ Øà Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÃÅâÅ ÃðÆð ôðÕðÅ Áå¶ ÕÅðì¯ÔÅÂÆâ̶à ñÂÆ åðÃä ñ×çÅ ÔË ÇÜà éÅñ ÃÅâÅ îé Çî¼áÅ Áå¶ ÇÚÕéÅÂÆ òÅñ¶ êçÅðæ ÖÅä ù ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇìÔåð ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÁÅêä¶ Õ¯ñ ؼà ÇÚÕéÅÂÆ Áå¶ ôðÕðÅ òÅñ¶ ÃéËÕà ð¼Ö¯ Áå¶ í¹¼Ö ñ¼×ä Óå¶ ÃÆîå îÅåðÅ ÇòÚ À°é·» ù ÖÅ ñúÍ êÅäÆ òÆ À°ÇÚå îÅåðÅ ÇòÚ êÄç¶ ðÔ¯Í ÇÃÔå îÅÇÔð Ççé ÇòÚ Ø¼à¯Qؼà F òÅð æ¯ó·ÅQ æ¯ó·Å ÖÅä ù ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

June 15, 2011 Wednesday

Òð§

çðåŠ鱧 ×ÇÔÇäÁź çÆ ñ¯ó éÔƺÒ, ÇÂÔ îÅ௠íÅðåÆ éÅðÆ ñÂÆ ÁµÜ ç¶ ÃÅÇÂ§Ã ï°µ× ÇòÚ îÔµåòê±ðé æź ðµÖçÅ ÔË¢ íÅðåÆ éÅðÆ çÅ ×ÇÔÇäÁź éÅñ ñµç¶ ÜÅäÅ ê°ðÅåé ðòÅÇÂåź Áé°ÃÅð ÁµÜ òÆ êó·¶8ÇñÖ¶ ï°µ× ÇòÚ êzÚµÇñå ÔË¢ ÕÆ Ã°§çðåÅ ÇÃðë ×ÇÔÇäÁź éÅñ Çô§×Åð ÕðÕ¶ ÔÆ Ô°§çÆ ÔË? ÇÂÔ êzôé ÁµÜ çÆ éÅðÆ ÃÅÔîä¶ ÇòÚÅðéï¯× ÔË Ü篺 ÇÕ å¶÷ ðëåÅð ï°µ× ÇòÚ ìÅÔðñ¶ ç¶ô Á×ÅºÔ ¦Ø Ú°µÕ¶ Ôé¢ ×ÇÔÇäÁź ç¶ Ç÷ÁÅçÅ é°ÕÃÅé ÔÆ Ôé, ëÅÇÂç¶ åź ôÅÇÂç ÔÆ

ð§çðåŠ鱧

Õ¯ÂÆ Ô¯ä¢ ×ÇÔÇäÁź ç¶ ÇÃñÇÃñ¶ ÇòÚ êÇðòÅð çÆ ÁÅðÇæÕ çôÅ Õî÷¯ð Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ÇòÁÅÔ é±§ ñóÕÆ ñÂÆ ç¯òź êÅÇÃÁź 寺 ×ÇÔä¶ êŶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂà åð·Åº êËö çÆ ìðìÅçÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ñóÕÆ òÅñ¶ ÒéµÕ ðµÖäÒ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ Çò寺 ìÅÔð Ô¯ Õ¶ ×ÇÔä¶ ìäòÅÀ°ºç¶ Ôé¢ Çê§âź ÇòÚ åź Ç÷îƺçÅð ÷îÆéź ×ÇÔä¶ ÕðÕ¶ Üź ò¶Ú Õ¶ ÇòÁÅÔ À°µêð ðÆï8ðÆà ÇÂÕ8ç±Ü¶ 寺 òµè êËÃÅ ÖðÚç¶ Ôé, ÇÜÔóÅ ÇÕ Ç÷ÁÅçÅ ×ÇÔÇäÁź À° êð ÖðÇÚÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ×ÇÔä¶ ìäòÅ Õ¶ À°é·Åº 鱧 çíÅñä ñÂÆ ÃîµÇÃÁÅ êËçÅ Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ Á×ð ÇÕö Õ¯ñ Ç÷ÁÅçÅ ÕÆîåÆ ×ÇÔä¶ Ôé åź À°Ã 鱧 ðÅå 鱧 Ú¯ðÆ ç¶ âð ÕÅðé éƺç òÆ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ¢ ìÅÔð ðÃå¶ ÇòÚ Ãëð Õðç¶ Ã Ôî¶ôÅ îé Á§çð ÇÂÔ¯ âð ðÔ¶×Å¢ ìµÃź, î¶ÇñÁź, íÆó8íóµÕ¶ òÅñÆÁź æÅòź Á§çð ÁÕÃð ÷éÅéÆÁź çÆÁź Ú¶éÆÁź, ×ñ ç¶ ÔÅñ, Õ§éź ç¶ òÅñ¶ ÁÅÇç ÁµÖ ÞîÕÇçÁź ñÅÔ°ä Üź íÆó ÕÅðé Çâµ×ä çÆÁź ØàéÅòź ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ÁÅî òÅêðçÆÁź Ôé¢ ×ÇÔä¶ ÁÕÃð í°µÖ¶ îð ðÔ¶ ì§ç¶ 鱧 Ú¯ðÆ Áå¶ ñ°µà ñÂÆ À°ÕÃÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÕÂÆ ÷éÅéÆÁź Ç×ð¯Ô ìäÅ Õ¶ ÁÕÃð ìµÃź Áå¶ Ô¯ð ÜéåÕ æÅòź Á§çð ×ÇÔä¶ Ú°ðÅÀ°ä Üź ñÅÔ°ä çÆ íÅñ ÇòÚ ÇëðçÆÁź ðÇÔ§çÆÁź Ôé¢ ÃÅ鱧 ÁÅêä¶ Á§çð ÞÅå îÅð Õ¶ ç¶ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÕÆ ÁÃƺ Ú¯ð Áå¶ ñ°à¶ð¶ ìäÅÀ°ä ÇòÚ Ç÷§î¶òÅð åź éÔƺ? ×ÇÔä¶ êÅÀ°ä éÅñ Õ§îÕÅð Õðé ÇòÚ ð°ÕÅòà ê˺çÆ ÔË¢ ÇÂÕ ÃÅçÅ ÇÂÃåðÆ ëËÕàðÆ ÇòÚ Üź ÇÕå¶ Ôµæ éÅñ Õ§î Õðé Ã ñÅ÷îÆ òµè Õ§î Õð¶×Æ¢ ×ÇÔä¶ îé çÆ ÇÂÕÅ×ðåŠ鱧 í§× Õðç¶ Ôé¢ ×ÇÔä¶ ÛäÕç¶

×ÇÔÇäÁź

çÆ ñ¯ó éÔƺ

ÕñÅ î¶ÕÁµê çÆ

Õ

ÂÆ òÅðÆ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÕÂÆ ñóÕÆÁź Çìéź ÜÅäÕÅðÆ å¯º î¶Õ8Áµê Õð ñ˺çÆÁź Ôé ܯ ÇÕ ç¶Öä ÇòÚ Õ°Þ Áè±ðÅ åź ÷ð±ð ñµ×çÅ ÔÆ ÔË, êð ¶éÅ ÇçñÇÖµÚòź òÆ éÔƺ Ô°§çÅ¢ ÁÃñ ÇòÚ ÕÂÆ òÅðÆ ÁÃƺ òèÆÁÅ ÇÕÃî çÅ ÃÅîÅé ÖðÆçä çÆ ìÜŶ ÃÃå¶ é±§ åòµÜ¯ ç¶ ÜÅºç¶ Ôź¢ ܯ ÇÕ ÃÅâÆ ÚîóÆ ñÂÆ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ Çõè Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁÅú Ãí 寺 êÇÔñź ÜÅäƶ ÇÕ ÃÅ鱧 î¶Õ8Áµê Õðé ñÂÆ ÇÕÔóÆÁź8ÇÕÔóÆÁź ÚÆ÷ź çÆ ñ¯ó ê˺çÆ ÔË¢ ÕñƺÇÜ§× ÇîñÕ, ÕñƺÇÜ§× ÕðÆî, ÁËÃàzÆÜ˺à ñ¯ôé, ÃÇÕµé à¯ÇéÕ, ìñÆÚ, ñ¯ôé, ëÅÀ±ºâ¶ôé, ë¶Ã êÅÀ±âð, ð±÷, ÁÅÂÆ ôËâ¯, ÁÅÂÆ ñÅÂÆéð, îÃÕÅðÅ, ÇñêÃÇàÕ, ×Çñµàð ÁÅÇç¢ Ü¶Õð å°ÔÅ鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅâÆ ÚîóÆ é±§ ë¶ôÆÁñ çÆ ñ¯ó ÔË åź Ãí 寺 êÇÔñź ë¶ôÆÁñ ÷ð±ð ÕðòÅÀ°¢ ë¶ôÆÁñ çÅ ÁÃñ îåñì ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÕ åź ÇÚÔð¶ çÆ îÅñô Ô¯ ÜźçÆ ÔË, ç±ÜÅ ÚîóÆ ÃÅø å¶ ÚîÕçÅð ìä ÜźçÆ ÔË¢ Ôð ê§çðź Ççé ìÅÁç ë¶ôÆÁñ ÷ð±ð ÕðòÅÀ°¢ ܶÕð å°Ãƺ Øð ÇòÚ ÔÆ Õ°Þ ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯ åź Á§â¶ çÆ ÃëËçÆ ë¶ôÆÁñ ìðµô éÅñ ÁÅêäÆ ÚîóÆ Òå¶ ñÅ ñÀ°, ðµÕä Òå¶ Ãê§Ü çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ À°åÅð ÇçÀ°¢ Ç夆 Ü篺 å°ÔÅâÆ ÚîóÆ ÃÅë å¶ î°ñÅÇÂî Ô¯ ÜÅò¶×Æ åź î¶Õ8Áµê òÆ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÕÅøÆ òèÆÁÅ ñµ×¶×Å¢ î¶Õ8 Áµê Õðé ñÂÆ Ãí 寺 êÇÔñź ÕñƺÇÜ§× ÇîñÕ éÅñ ÁÅêäÅ ÇÚÔðÅ ÃÅø Õð¯ å¶ ð±§ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ Ãí îËñ ò×ËðÅ À°åÅð ÇçÀ°¢ ܶÕð å°ÔÅâÆ ÚîóÆ Ö°ôÕ ÔË åź ÕñƺÇÜ§× ÕðÆî ñ×ÅÀ°¢

ÁËÃàðÆÜ˺à ñ¯ôé ÇÚÔð¶ çÆ ÚîóÆ ç¶ ëËñ¶ ԯ¶ ððÅÖź 鱧 íðçÅ ÔË¢ ÇÚÕéÅÂÆ òÅñÆ ÚîóÆ òÅñÆÁź ÇÂÃåðÆÁź 鱧 ÇÂà çÅ êzï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ð°µÖÆ ÚîóÆ Òå¶ ÃÇÕµé à¯ÇéÕ òðÇåÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ Ãźòñ¶êé 鱧 ç±ð Õðé ñÂÆ ìñÆÚ çÆ òð寺 Õ悁Ôð ê§çðź Ççé ìÅÁç Üź îÔÆé¶ ìÅÁç ìñÆÚ çÅ êzï¯× Õ悁ïÅç ðµÖ¯ ìñÆÚ ÕzÆî ÇòÚ Áî¯éÆÁÅ çÆ Øµà 寺 صà òð寺 Õð¯ Ç÷ÁÅçÅ Áî¯éÆÁÅ êÅÀ°ä éÅñ ÇÚÔð¶ çÆ ÚîóÆ ÇãñÕäÆ ô°ð± Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÚÔð¶ 鱧 Ú§×Æ åð·Åº ÃÅë Õð ñÀ°¢ Ö°ôÕ ÚîóÆ Òå¶ ñ¯ôé ñ×ÅÀ°¢ À°Ã 寺 ìÅÁç æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ëÅÀ±ºâ¶ôé ñË Õ¶ Çì§çÆÁź ç¶ ð±ê ÇòÚ ÇÚÔð¶ Òå¶ ñ×ÅÀ° å¶ Ôµæź ç¶ ê¯ÇàÁź éÅñ ÃÅð¶ ÇÚÔð¶ Òå¶ ëÅÀ±ºâ¶ôé ëËñÅÁ ÇçÀ°¢ Ú§×Æ åð·Åº ëÅÀ±ºâ¶ôé ÇîÕà Õð¯ åź ܯ èµì¶ éÅ ÇçÃä¢ Õ§éź ç¶ ÇêµÛ¶ åµÕ, ×ðçé ç¶ Áµ×¶ ÇêµÛ¶ Ãí Ü×·Å Ú§×Æ åð·Åº ñ×ÅÀ°¢ À°Ã 寺 ìÅÁç ë¶Ã êÅÀ±âð ñ×ÅÀ°, Çëð ÁÅÂÆ ôË⯠çÅ êzï¯× Õð¯ À°Ã 寺 ìÅÁç ÁÅÂÆ ñÅÂÆéð å¶ îÃÕÅðÅ ñÅÀ°¢ ÁÅÂÆ ìð¯ êËéÇÃñ òÆ ÇëµÕÆ ÇÜÔÆ ñ×ÅÀ°¢ ÇÂà Ãí 寺 ìÅÁç òÅðÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ÇñêÃÇàÕ çÆ Ü¯ ÇÕ å°ÔÅⶠñà ç¶ î°åÅÇìÕ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ܶÕð ñà Üź ÃÅó·Æ çÅ ð§× ÇëµÕÅ ÔË å¶ ÇñêÇÃàÕ Ôî¶ôÅ ×±ó·¶ ð§× çÆ ÔÆ ñ×ÅÀ°¢ ÇñêÇÃàÕ ç¶ éÅñ ç¶ ð§× ç¶ éÅñ çÆ ÔÆ ÇñêñÅÂÆé çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õ悁Á×ð ÇÕå¶ êÅðàÆ Üź ÇòÁÅÔ Òå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ô¯ åź ×Çñµàð ò×ËðÅ çÅ êzï¯× òÆ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ Á§å ÇòÚ Çì§çÆ çÆ òÅðÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË Ü¯ ÇÕ å°ÔÅⶠêçç çÆ ÔÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢

25

ðÇÔä ÕÅðé çëåðÆ Õ§îÕÅÜ ÇòÚ ÇòØé ê˺çÅ ÔË¢ ç±ÇÜÁź çÅ ÇèÁÅé òÆ ÇÖµÇÚÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ îðç î°ñÅ÷îź 鱧 ×ÇÔÇäÁź ç¶ ÛäÕä çÆ ÁÅòÅ÷ îµñ¯8îµñÆ À°ÕÃÅÀ°ºçÆ ÔË, ÇÜà éÅñ Õ§î ÇòÚ ð°ÕÅòà êËçÅ Ô°§çÆ ÔË¢ Ôð Ã ×ÇÔä¶ êÅÀ°ä éÅñ ÇÂÔ ØÃç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÕÂÆ òÅðÆ à°µà òÆ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂà åð·Åº ç°ìÅðÅ8ç°ìÅðÅ ìäÅÀ°ä éÅñ ÇÂÔ Ã°ÇéÁÅð¶ ܯ׶ ÔÆ ðÇÔ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº çÆ ÕÆîå å¶ ò÷é Øà ÜźçÅ ÔË¢ ÁµÜÕñ· Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔÇäÁź çÆ éÕñ òÆ Úµñ êÂÆ ÔË¢ éÕñÆ Áå¶ ÁÃñÆ çÅ êåÅ éÔƺ ñ×çÅ å¶ ÕÂÆ òÅðÆ Ô¶ðÅë¶ðÆ òÆ Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ×ÇÔÇäÁź Òå¶ Ôð Õ¯ÂÆ ÁµÖ ðµÖçÅ ÔË¢ ÁÖìÅðź ÇòÚ ÁÕÃð ÷éÅéÆÁź 寺 êźâ¶, ܯåôÆ Áå¶ ÇÃÁÅÇäÁź òµñ¯º ×ÇÔä¶ ñ°µà Õ¶ ëðÅð Ô¯ä çÆÁź Öìðź êó·ç¶ Ôź¢ í¯ñÆÁź ÷éÅéÆÁź ×µñź ÇòÚ ÁÅ Õ¶ ÃÅð¶ ×ÇÔä¶ À°åÅð Õ¶ Üź Á§ç𯺠յã Õ¶ ìÅì¶ é±§ ç¶ Çç§çÆÁź Ôé¢ ìÅìÅ ç°µ×äÅ Õðé çÅ ñÅñÚ ç¶ Õ¶ ðë±8ÚµÕð Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ìÅÁç ÇòÚ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆÁź ÷éÅéÆÁź ÇëÕð ÇòÚ îÅéÇÃÕ ð¯×ź çÆ ÜÕó ÇòÚ ÁÅ ÜźçÆÁź Ôé¢ ìµÇÚÁź Á§çð ×ÇÔÇäÁź çÅ ô½Õ òµÇâÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶ Õ°çðåÆ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÕÂÆ îÅê¶ ÃÕ±ñÆ ìµÇÚÁź 鱧 ñÅâ8ñÅâ ÇòÚ ×ÇÔä¶ êÅÀ°ä çÆ ÁÅçå êÅ Çç§ç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ìµÚ¶ êÇÔñź åź ëËôé î°åÅÇìÕ â°êñÆÕ¶à ×ÇÔä¶ êÅÀ°ºç¶ Ôé êð ìÅÁç ÇòÚ ÁÃñÆ ×ÇÔä¶ î§×ä ñµ× êËºç¶ Ôé¢ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ð°ÞÅé ÕÅðé êó·ÅÂÆ òµñ¯º À°é·Åº ìµÇÚÁź çÅ ÇèÁÅé êÅö ÚñÅ ÜźçÅ ÔË¢ Á×ð ÃÕ±ñ ÁÇèÁÅêÕź ç¶ ×ÇÔä¶ êŶ Ô¯ä׶, ðíÅÇòÕ ÔÆ ìµÚ¶ À° êð ÇÂà çÅ êzíÅò êò¶×Å¢ ìµÇÚÁź çÅ ÇèÁÅé òÆ êó·ÅÂÆ ÇòÚ éÔƺ ñµ×¶×Å¢ ÃÅç×Æ ×ÇÔÇäÁź éÅñ¯º ÇÕå¶ òµè êzíÅÇòå ÕðçÆ ÔË, ìôðå¶ ÇÕ Á½ðå ìÅÕÆ ×°äź éÅñ îÅñ¯8îÅñ Ô¯ò¶¢


26

èîÕ

Øð ÿÃÅð/ÜÆòé ÜÅÚ

June 15, 2011 Wednesday

Á¼

Ü AC 寺 AI ÃÅñ å¼Õ çÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ (àÆé¶Üð) çŠdzàðé˵à å¶ î¯ìÅÂÆñ ò¼ñ Ç÷ÁÅçÅ Þ¹ÕÅÁ Ô¯äÅ ÃÅâÆ ×¿íÆð Ãî¼ÇÃÁÅ ÔËÍ ÇÂé·» ÚÆ÷» éÅñ ÜÅäÕÅðÆ å» ìÔ¹å Çîñ Ü»çÆ ÔË êð À°Ô Ç×ÁÅé éÔÄ ÇîñçÅ, ܯ À°é·» ù ÇÂÕ Ú¿×Å îé¼¹Ö ìäÅ ÃÕ¶Í Üç À°Ô ÁÅêä¶ ì÷¹ð×» ç¶ Ã¿êðÕ ÇòÚ ÔÆ éÔÄ ÁÅÀ°ºç¶ å» ÇÕ毺 À°Ô ÁÅêä¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ìÅð¶ ÜÅä ÃÕä×¶Í Ã¯ôñ éËàòðÇÕ¿× çÅ ÁÅÕðôä À°é·» ù ÇÂà Õçð «íÅÁ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÕÂÆ ì¼Ú¶ ð¯÷ÅéÅ ÕÂÆIÕÂÆ Ø³à¶ ÇÂé·» Óå¶ ÁÅêäÅ Ãî» ìðìÅç Õðé ñ¼×¶ ÔéÍ ÁËÃ. ÁËî. ÁËÃ. Ü» é˵à Óå¶ ç¯Ãå» ù ÿç¶ô í¶Üç¶ Ã À°Ô ۯචôìç» çÅ êÌï¯× Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà éÅñ À°é·» ç¶ íÅôÅ Ç×ÁÅé Óå¶ ì¹ðÅ ÁÃð ê˺çÅ ÔËÍ ÃÕ±ñÆ ÇüÇÖÁÅ ÇòÚ ÇÂÔ ×¼ñ» éÔÄ ç¼ÃÆÁ» Ü»çÆÁ»Í ÇÂÔ ÃÅⶠÇüÇÖÁÅ ã»Ú¶ çÆ Ãí 寺 ò¼âÆ ÕîÆ ÔË ÇÕ ÇüÇÖÁÅ ã»Ú¶ é¶ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ÁÅÚÅð ÇòòÔÅð, Ãç×¹ä», Çòò¶Õ òð×ÆÁ» î¹ãñÆÁ» ×¼ñ» çÆ ìÜŶ ÇÃðë ì½ÇèÕ ×¼ñ» ÔÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ ÇçîÅ×» ÇòÚ òÅóé çÅ ìÆóÅ À°áÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ì¼ÇÚÁ» çÅ íÇò¼Ö ùèÅðé çÅ Ç÷¿îÅ Á¼Ü Ç÷ÁÅçÅåð îÅÇêÁ» Óå¶ ÔÆ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÇèÁÅêÕ» ÇòÚ ÁÅêä¶ Õ¿î êÌåÆ Ãîðêä ìÔ¹å ؼà ç¶Öä ù ÇîñçÅ ÔËÍ Á¼Ü ÜòÅéÆ ÇòÚ êËð ð¼Ö ðÔ¶ ì¼ÇÚÁ» çÆ Ãò¶ð êÈðÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ ÇîÀ±Ç÷Õ ÇÃÃàî ÁÅé ÕðÕ¶ ô¹ðÈ Ô¿¹çÆ ÔËÍ éÅñ ÔÆ Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ ÂÆIî¶ñ òÆ ÚËµÕ ÕðéÅ ÷ðÈðÆ Ô¿¹çÅ ÔËÍ Õ°Þ Ø³à¶ Ü¯ ÕÅñÜ ÇòÚ ìÆåç¶ Ôé, À°é·» ù Û¼â Çç¼åÅ ÜÅò¶ å» ÃÅðÅ Ãî» ÁÅÂÆ ê¯â, àÆ. òÆ. Áå¶ î¯ìÅÂÆñ ë¯é òð×ÆÁ» ÚÆ÷» ù ÇÂÃå¶îÅñ ÕðÇçÁ» ÔÆ ìÆå Ü»çÅ ÔËÍ

ìÅñîé» ÇòÚ

âð çÆ íÅòéÅ

â

é½ÜòÅé êÆó·Æ çÆ

ÇÕÔóÆ î³Ç÷ñ ÇÂé·» ÚÆ÷» 寺 Çìé» ÇÂé·» çÅ ÜÆòé ÁðæÔÆä Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ îÆâÆÁÅ é¶ ÇÂé·» ù ÒÜËéð¶ôéIÁËîÓ (î¯ìÅÂÆñ, îñàÆîÆâÆÁÅ, îñàÆàÅÃÇÕ¿×, îñàÆÚËéñ, îËéÇðÜî, îÅÀ±Ã ÁÅÇç ç¶ çÆòÅé¶) é»Á Çç¼åÅ ÔËÍ ÇÂñËÕàz¯ÇéÕ ÚÆ÷» Óå¶ ÇÂé·» çÆ ÇéðíðåŠܯ î¹ôÇÕñ» êËçÅ Õð ðÔÆ ÔË, À°Ã ÕÅðé ÇÂé·» ç¶ îÅÇêÁ» çÅ ê̶ôÅé Ô¯äŠùíÅÇòÕ ÔËÍ AC 寺 AI ÃÅñ å¼Õ ç¶ ì¼Ú¶ ÁÇÜÔ¶ ç½ð 寺 ×¹÷ð ðÔ¶ Ô¿¹ç¶ Ôé, Ü篺 À°Ô ØðI

êÇðòÅð òÅÇñÁ», ç¯Ãå», ÜÅäIêÛÅä òÅÇñÁ» Óå¶ êÌÃêð êÌíÅò êÅ Õ¶ ÇðôÇåÁ» ç¶ îÅÇÂé¶ ÃîÞç¶ Ôé êð ÇÂé·» ÚÆ÷» ÓÚ ð¼¹Þ¶ ðÇÔä ÕÅðé À°é·» ù ÇÂé·» ×¼ñ» ñÂÆ Ãî» ÔÆ éÔÄ ÇîñçÅÍ Á¼Ü ÇÂÔ ÚÆ÷» ÜÆòé çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä Ú¼¹ÕÆÁ» Ôé Áå¶ ì¼ÇÚÁ» ù ÇÂé·» 寺 çÈð éÔÄ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ êð ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ êó·ÅÂÆ å¶ ÇÂé·» ç¶ À°êï¯× ÇòÚ Ã¿å°ñé ìäÅ Õ¶ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶Í

å» ÇÕ

êðÇçÁ» çÆ Ü¶

À°îð òè¶

å°ÔÅâÅ Øð ÁÇÜÔ¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÔË, ÇÜæ¶ èÈóIÇî¼àÆ Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» êðÇçÁ» ù îÔÆé¶ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð ÷ðÈð è¯ò¯, éÔÄ å» ç¯ îÔÆÇéÁ» ÇòÚ ÇÂÕ òÅð è¯ò¯Í ÃÈåÆ êðÇçÁ» ù Øð ÇòÚ ÔÆ è¯ò¯ Áå¶ ÇÜé·» êðÇçÁ» Óå¶ íÅðÆ Õ¿î ÕÆåÅ Ô¯ò¶, À°é·» ù âÌÅÂÆÕñÆé ÕðòÅúÍ êðÇçÁ» ù ð¯÷ÅéÅ ÞÅó¯ å» ÇÕ èÈóIÇî¼àÆ À°é·» Á³çð Ü¿î éÅ ÃÕ¶Í å°ÃÄ êðÇçÁ» ù òËÕï±Áî ÕñÆéð (Õ±óÅIÕðÕà çÆ ÃøÅÂÆ Õðé òÅñÅ ï¿åð) éÅñ òÆ ÃÅø Õð ÃÕç¶ Ô¯Í êðÇçÁ» ç¶ ð¿×» ù ÃÔÆ ð¼Öä ñÂÆ À°é·» ù ÇÃÀ°ºç¶ Ã À°é·» ç¶ æ¼ñ¶ ÁÃåð ÷ðÈð ñÅúÍ Ü¶ å°ÃÄ êðÇçÁ» ù âÌÅÂÆÕñÆé ÕðòÅÀ°ºç¶ Ô¯ å» À°é·» ù Û¶ îÔÆé¶ å¯º ìÅÁç ÔÆ âÌÅÂÆÕñÆé ÕðòÅúÍ ÇÂà éÅñ À°Ô Ç÷ÁÅçÅ Ãî» Ú¼ñä×¶Í êðç¶ ìäÅÀ°ä ñÂÆ å°ÃÄ ÁÅêäÆÁ» ê¹ðÅäÆÁ» ÇÃñÕ çÆÁ» ÃÅó·ÆÁ», ë¹ñÕÅðÆÁ» å¶ íÅð¶ ç¹ê¼ÇàÁ» çÅ êÌï¯× Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ÁÇÜÔ¶ êðÇçÁ» ù ÖÈìÃÈðåÆ éÅñ

ÇÃòÅúÍ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ êðÇçÁ» ù Ç÷ÁÅçÅ è¯äÅ éÔÄ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ Ç÷ÁÅçÅ è¯ä éÅñ ÇÂé·» çÆ Õ°çðåÆ ÚîÕ îð Ü»çÆ ÔËÍ êðÇçÁ» ñÂÆ î¹ñÅÇÂî Õ¼êÇóÁ» çÆ Ú¯ä ÇìÔåð ðÇÔ³çÆ ÔË, ÇÂÔ Ç÷ÁÅçÅ Ã å¼Õ Úñç¶ ÔéÍ ÕóÕ Õ¼êó¶ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ éÅ Õð¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ç¶

ÜñçÆ êÅàä çÅ âð ðÇÔ³çÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ ð¿× ç¶ Õ¼êó¶ çÆ Ú¯ä éÅ Õð¯, ÇÜÃ ç¶ ÇéÕñä çÅ ÖåðÅ Ô¯ò¶Í ð¿× ÇéÕñ ÜÅä Óå¶ ÇÂÔ ìÔ¹å í¼ç¶ ñ×ç¶ ÔéÍ êðÇçÁ» ù ÇÕö Õ°ôñ ÕÅðÆ×ð 寺 ÔÆ ÇÃòÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂé·» çÆ òèÆÁÅ ÇÃñÅÂÆ éÅ Ô¯ò¶ å» ÇÂÔ à¿×¶ ԯ¶ ÕÅëÆ õðÅì ñ×ç¶ ÔéÍ

ð ÇÂÕ Õ°çðåÆ íÅòéÅ ÔËÍ ÁÅÇç ÕÅñ 寺 ÔÆ îé¼¹Ö ÇÕö éÅ ÇÕö ÁÇç¼Ö ôÕåÆ, ÁÅòÅ÷ Ü» ÇÕö åð·» ç¶ íËÁ 寺 ÇÚ¿åå ÇðÔÅ ÔËÍ ìÚêé 寺 ÔÆ ÕÂÆ åð·» ç¶ âð ÃÅⶠîé» ÇòÚ ìËá Ü»ç¶ ÔéÍ ì¼ÇÚÁ» ç¶ îé ÇòÚñ¶ âð À°µêð ÇÕò¶º ÕÅìÈ êÅÇÂÁÅ ÜÅò¶, ÇÂÔ îÅÇêÁ» ñÂÆ ÇÂÕ ìÔ¹å ò¼âÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔËÍ Ü¶Õð ô¹ðÈ å¯º ÔÆ îÅê¶ Ã¹ÚÅðÈ ïåé Õðé å» ì¼ÇÚÁ» ç¶ âð À°µêð ÕÅìÈ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ Ô¹ä êÌôé êËçÅ Ô¿¹çÅ ÔË ÇÕ ì¼Ú¶ ÇÕÔóÆ ×¼ñ 寺 Ç÷ÁÅçÅ âðç¶ ÔéÍ ÁÅî å½ð Óå¶ ì¼Ú¶ å¶÷ ÁÅòÅ÷, Ôé¶ðÅ, â¿Èض êÅäÆ, ÁÜÆì åð·» ç¶ êÌÛÅò¶º, À°µÚÆ Ü×·Å ÁÅÇç 寺 òè¶ð¶ âðç¶ ÔéÍ ì¼ÇÚÁ» ç¶ ÃðÆðÕ Áå¶ îÅéÇÃÕ ÇòÕÅà ÇòÚ âðé éÅñ ìÔ¹å ð¹ÕÅòà ê˺çÆ ÔËÍ ô¹ðÈIô¹ðÈ ÇòÚ ì¼Ú¶ ÃÕ±ñ ÜÅä 寺 òÆ âðç¶ ÔéÍ Ü¶ ì¼ÚÅ ÃÕ±ñ ÜÅä 寺 âðçÅ ÔË å» î»IìÅê ù ÃîÞäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ âð À°Ã ñÂÆ éÅÕÅðÅåÇîÕ íÅòéÅò» êËçÅ Õð¶×ÅÍ ÃÕ±ñ ÜÅä ç¶ âð ù ÔàÅÀ°ä ñÂÆ îÅÇêÁ» ù Ö¹ç ì¼Ú¶ ç¶ ÃÕ±ñ æ¯ó·Å ÇÚð ÜÅäÅ êò¶×ÅÍ Û¯àÆ À°îð 寺 ÔÆ ì¼Ú¶ ç¶ ÇòÔÅð Áå¶ ×åÆÇòèÆÁ» À°µêð é÷ð ð¼ÖäÆ ÷ðÈðÆ ÔËÍ Ü¶Õð ÃÔÆ Ã Óå¶ ì¼ÚÅ âðé 寺 éÔÄ ÔàçÅ å» ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã ÇòÚ ÇÂÔ âð À°Ã òÅÃå¶ ×¿íÆð îÅéÇÃÕ ÇìîÅðÆÁ» êËçÅ Õð ç¶ò¶×ÅÍ ÁÅú, Õ°Þ é°Õå¶ ÜÅäƶ, ÇÜé·» çÆ îçç éÅñ ÁÃÄ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ù âð 寺 ìÚÅÁ ÃÕç¶ Ô»Í J î»IìÅê ù Ö¹ç ì¼ÇÚÁ» ÃÅÔîä¶ ÃÅÔÃÆ Ü» ìÔÅçð Ô¯ä çÅ êÌíÅò ç¶äÅ êò¶×ÅÍ ÕÂÆ òÅð Øð ÇòÚ ÇÕö ù âðçÅ ç¶Ö Õ¶ ì¼Ú¶ âðéÅ ÇÃ¼Ö Ü»ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ Ü¶Õð âðé çÆ ÃÇæåÆ ÁÅ ÜÅò¶, ì¼Ú¶ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅêäÅ ÇòÔÅð ÿÜî íðêÈð ð¼Ö¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ð¼ì 寺 ìÅÁç îÅê¶ ÔÆ ì¼Ú¶ ù Ãí 寺 ò¼âÅ ÁÅÃðÅ ÜÅêç¶ ÔéÍ J ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» íÅòéÅò» ù é÷ðÁ³çÅ÷ éÅ Õð¯Í Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÜà ׼ñ ù ÁÃÄ ÔñÕÅ ÃîÞç¶ Ô», ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ À°Ô ìÔ¹å ò¼âÆ Ô¯ò¶Í J ì¼Ú¶ éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÕ¶ À°Ã ç¶ îé ÇòÚ Û°ê¶ âð ù çÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ J ì¼Ú¶ ù ÖÅäÅ ÖòÅÀ°ä Ü» ÃòÅÀ°ä ñÂÆ Õç¶ òÆ ÇÕö ÖÅà ÚÆ÷ çÅ é»Á ñË Õ¶ éÅ âðÅúÍ ÇÂÔ ã¿× Õ¯ÂÆ ÃîÞçÅðÆ çÅ êËîÅéÅ éÔÄ ÔËÍ ÇÂà éÅñ ì¼Ú¶ ù Ô½ñÆIÔ½ñÆ ÃîÞ ÁÅ ÜÅò¶×Æ ÇÕ À°Ã ù ÁËò¶º ÔÆ âðÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ü¶Õð À°Ô âð ÜÅò¶ å» ÇÂÔ âð ê¼Õ¶ å½ð Óå¶ À°Ã ç¶ îé ÇòÚ ÁÅ ÜÅò¶×Å, ÇÜà ÕÅðé Á¼×¶ Ú¼ñ Õ¶ À°Ã ç¶ ÇòÁÕåÆåò ÇòÚ ð¹ÕÅòà êò¶×ÆÍ J ܶÕð ì¼ÚÅ ÇÕö ÚÆ÷ Ü» ÇÕö ÇòÁÕåÆ å¯º âðçÅ ÔË å» ÇÂà çÅ ÚðÚÅ ÁÅî ñ¯Õ» ÇòÚ ì¼Ú¶ ç¶ ÃÅÔîä¶ éÅ Õð¯, ì¼ÚÅ ÔÆä íÅòéÅ îÇÔÃÈà Õð¶×ÅÍ J ìÔ¹å ۯචì¼Ú¶ ù ÇÂÕ¼ñ¶ ù àÆ. òÆ. Ü» Çëñî» éÅ ç¶Öä Ççú, ÇÕö éÅ ÇÕö ò¼â¶ î˺ìð ç¶ ÃÅÔîä¶ ÔÆ ì¼ÚÅ ê̯×ðÅî ç¶Ö¶, À°Ã ù âðÅÀ°äÆÁ» Çëñî» Áå¶ ÜÅçÈÂÆ ÃÆðÆÁñ» 寺 çÈð ÔÆ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶Í ÇÂÔ ÃîÞäÅ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ î¹ãñ¶ ïåé» éÅñ ÔÆ ÇÂÕ êñ ÇòÚ ì¼Ú¶ çÅ âð çÈð éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅ, ÇÂà òÅÃå¶ ÃìðIÿå¯Ö çÆ ÷ðÈðå Ô¿¹çÆ ÔËÍ ñ¯ó ÔË ì¼ÇÚÁ» çÆ îÅéÇÃÕ ÁòÃæÅ ù ÃîÞä çÆ, À°é·» Á³ç𯺠âð çÆ íÅòéÅ Õ¼ãäÅ ò¼ÇâÁ» çÅ ÔÆ ëð÷ ÔË, À°é·» ù ìÔÅçð ñ¯Õ» çÆÁ» ÕæÅò» ÇòÖÅÂÆÁ» Áå¶ Ã¹äÅÂÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ


èîÕ

ÃÅÇÔå ÕñÅ

June 15, 2011 Wednesday

Õ¹Þ ÕÇÔ³ç¶BÕÇÔ³ç¶ î¶ð¶ éËä ÇÜò¶º ýº ׶, Ü篺 å¶ð¶ Ô¯ºá ÒöËð»Ó çÆ ÕÔÅäÆ ÕÇÔ ×Â¶Í ìçñç¶ ÒÔÅñÅåÓ å¯º ØÅìÇðÁŠû î˺ òÆ, êð ÒÇôÕò¶Ó Ô¿ÞÈÁ» å¶ òÕå Ã¿× òÇÔ ×Â¶Í Ô¹ä êåÞó î×𯺠ÁÅÀ°äÆ ÔË Üç ìÔÅð, ÇÂÔ Ã¯ÚÇçÁ» ÒùñØç¶Ó Á¼Öð îé ÇòÚ ñÇÔ ×Â¶Í ÖçôÅ å» ÃÆ îËù À°Ôç¶ ÒÇÜÀ±ºç¶Ó Ô¯ä çÅ, êð ÇÚõÅ ç¶ ÃìÈå À°Ôù Òî¯ÇÂÁÅÓ ÕÇÔ ×Â¶Í ÇÂÔ åóëçÆ Õ¯ÂÆ ñÇÔð ÔË Ü» Õ¯ÂÆ îÆé, ÇÂö Òç¹ÇìèÅÓ ÇòÚ Þ¼Öó» çÅ Üìð ÃÇÔ ×Â¶Í î˺ ðÈÔ ç¶ ÷ñ÷ñ¶ ÓÚ¯º ç¶ÇÖÁÅ Üç êÌÆå ù, î¶ðÆ ÒåñÅôÓ ç¶ ÕÅðò» æŶº ÔÆ Öó·¶ ðÇÔ ×Â¶Í ÕÆ åËù òÆ î¶ðÆ Òðî÷Ó çÅ ÇÖÁÅñ ÔË Õ¯ÂÆ, å¶ð¶ Ö¹Ãä ç¶ â𯺠ÒÔ½ñÓ Õñ¶Ü¶ ÓÚ ìÇÔ ×Â¶Í À°Ô òÆ å¶ð¶ ÖÅì» ÓÚ ÒñÆéÓ Ô¯ò¶...ÁÅîÆé! ÇÂ³Þ Ü»ç¶BÜ»ç¶ ðÅå ç¶ Òܹ×ùÓ îËù ÕÇÔ ×Â¶Í ÇÂÕ òÅð ç¶ÇÖÁÅ ÃÆ À°Ôé¶ îËù ¦ØÇçÁ», ô¹Õð, î¶ð¶ Òë¹¼ñ»Ó À°êð ÔÅçö ԯ䯺 ðÇÔ ×Â¶Í J ê̯: åðÃêÅñ Õ½ð J

ö÷ñ éîÃå¶ ÕðÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ÃÅâÆ Þ¯ñÆ íð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ñË Õ¶ ì¶óÆ Ú¼êÈ çÈð ÇÕéÅð¶ åÆÕð, ÃÅⶠÇçñ ÓÚ¯º åð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í À°îð ìÔÅð» Çëð éÅ ÁÅòä ×¹ñôé ç¶ ÇòÚ, î½Ãî À°å¶ îð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ÁËò¶º çÆê Ü×Å éÅ ò¶Ö ì¹ÞÅ ç¶ò¶×Æ, é¶ð·Æ Õ¯ñ¯º âð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ÃÅâÆ Ãåð¿×Æ êÄØ ÓÚ ê˺çÆ ÇÕäÇîä ÇòÚ,

ÕÅÇò îÇÔøñ À°ñÞ¶ À°ñÞ¶ î¹¼Õ ×¶ Çðôå¶, Ú¿×Å Ô¯ÇÂÁŠ๼à ׶ Çðôå¶Í Ô¿ÞÈÁ» òÅñÆ ê¼åÞó Á³çð, ù¼Õç¶ Ã¹¼Õç¶ Ã¹¼Õ ׶ Çðôå¶Í é¶ð·ÆÁ» ç¶ ÇòÚ çÆò¶ ò»×È, ì¹¼Þç¶ ì¹¼Þç¶ ì¹¼Þ ×¶ Çðôå¶Í øð÷» çÆ îÜìÈðÆ Á¼×¶, Þ¹¼Õç¶ Þ¹¼Õç¶ Þ¹Õ ×¶ Çðôå¶Í îÅðÈæñ ÇòÚ Üç ÁÅÂÆ ìÅÇðô, À°µ×ç¶ À°µ×ç¶ À°µ× ׶ Çðôå¶Í J ÇòÕÅà ôðîÅ ×¹ðçÅÃê¹ðÆ J

27

Õç¶ ð¯Ã¶ Õç¶ Þ×ó¶ Õç¶ ÇîñäÅ Õç¶ Ô¼ÃäÅÍ Õç¶ ×ñ ñÅ Õ¶ Ú¹¼ê ðÇÔäÅ, Õç¶ éË䯺 ÔÆ Õ°Þ ç¼ÃäÅÍ Õç¶ å¼ÕäÅ, Õç¶ ÞÕäÅ Õç¶ ÕÇÔäÅ Õç¶ Ã¹éäÅ Õç¶ à¼êäÅ Õç¶ é¼ÚäÅ, Õç¶ ð¯äÅ Õç¶ Ô¼ÃäÅÍ Õç¶ æñ ò»× ÇòÛ ÜÅäÅ, Õç¶ Üñ ò»× Ôó· ÜÅäÅÍ Õç¶ îÚäÅ, Õç¶ ò×äÅ, Õç¶ À°áäÅ, Õç¶ ò¼ÃäÅÍ Õç¶ ÕÇÔäÅ, Õç¶ ÕðéÅ, Õç¶ Ú¹¼êBÚÅê Ô¯ ðÇÔäÅ, Õç¶ î³×äÅ, Õç¶ ç¶äÅ, Õç¶ ê¹Û䯺 Çìé» ç¼ÃäÅÍ ìóÅ Áçí¹å ÔË Ççñ î¶ðÅ ÇÕö ù ÔË õìð éÅ ÔÆ ÇÂö ÁÅÖ¶ À°îð î¶ðÆ é¶ îËù ÁÅÔð ñÅ ð¼ÖäÅÍ

J çÆê ÷ÆðòÆ J

Çí¼Ü ñË ðÈÔ å¼Õ áð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í Úó·ç¶ Ú¿é ç¶ ò»×È¿ ÃÅù òÆ ñ¯Á ç¶ Õ¶, ñ¯Â¶ ñ¯Â¶ Øð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í Á¼è ÇòÚÅñ¶ Û¼â éÅ ÇêÁÅð ÓÚ, ÃÅⶠկñ¯º, Çܼå ÜÅ Ü» Çëð Ôð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ÇòÚ ìÔÅð» ܶ 屿 î½Ü» «¼àÆÁ» é¶, êåÞó çÅ ç¹¼Ö ÷ð ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í ÒìÅñîÓ çÅ î³é ÕÇÔäÅ ÇÂÕ ìçñ¯àÆ ìä Õ¶, ïն À°å¶ òð· ÜÅ î³¹ÇâÁÅ Ü»ç¶ Ü»ç¶Í J ìñÇò¿çð ÒìÅñîÓ ×¹ðçÅÃê¹ð J

24

HOURS

EMERGENCY SERVICE

AVTAR SINGH TINNA D.D.S.

168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

260-05

(718) 291-1200


28

À°

èîÕ

ÃÅÇÔå/çðôé

à Ççé î¶ðÆ î» íËóÅ ÇÜÔÅ î³ÈÔ ìäÅ Õ¶ ìËá ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà Ççé î¶ð¶ Øð ÇÂÕ ñóÕÆ é¶ Üéî ÇñÁÅ ÃÆÍ î» é¶ î³ÈÔ ÁÅÂÆ òÆ ÕÇÔ Çç¼åÆ, ÒÁ¼×¶ Øð ÓÚ æ¯ó·Æ ×ðÆìÆ ÃÆ, À°å¯º Õ°óÆ çÅ Ô¯ð ì¯Þ ÁÅä ÇêÁŠ¶ÍÓ î» ç¶ ì¯ñ îËù êÿç éÔÄ ÃÆ ÁÅÂ¶Í ÇÂôÅð¶ éÅñ î˺ Øð òÅñÆ ù Ú¹¼ê ðÇÔä ñÂÆ ÁÅÖ Çç¼åÅ å¶ Ô¼ÃÇçÁ» î» ù ÁÅÇÖÁÅ, ÒìÆÜÆ Úñ¯ Õ¯ÂÆ ×¼ñ éÂÄ... ×ðÆì ç¶ Øð Ü¿îÆ èÆÁ çÅ é»Á òÆ ÁÅê» ×ðÆì Õ½ð ÔÆ ð¼Ö Çç³é¶ Á»ÍÓ î» ù î¶ðÆ ×¼ñ Óå¶ ÔÅÃÅ ÁÅ Ç×ÁÅÍ î¶ðÆ Øð òÅñÆ òÆ Ô¼Ã êÂÆÍ À°Ã Ççé ç¶ ìÅÁç î˺ Õ¼êóÅ ò¶Úä ñÂÆ êÇÔñ» éÅñ¯º òè¶ð¶ Çê³â» çÅ ë¶ðÅ ñÅÀ°ä ñ¼× ÇêÁÅ ÃÆÍ Õ¯ÂÆ íËä Õ¼êóÅ ñ˺çÆ å¶ Õ¯ÂÆ îËù ÚÅÔ ìäÅ Õ¶ òÆ ÇêñÅ Çç³çÆÍ Õ¯ÂÆ ð¯àÆ ìäÅ Õ¶ ÖòÅ Çç³çÆÍ ÇÂÕ ì÷¹ð× îÅåÅ å» Ôð ð¯÷ îËù ñ¼ÃÆ çÅ íÇðÁÅ ò¼âÅ Ç×ñÅà ÇêñÅÇÂÁÅ ÕðçÆ ÃÆÍ À°Ã é¶ îË毺 Õç¶ Õ¼êóÅ éÔÄ ÃÆ ÇñÁÅÍ Øð ÇòÚ ÇÂÕ¼ñÆ ÇðÔÅ ÕðçÆ ÃÆ, ìà îËù Á³çð ì¹ñÅ Õ¶ ñ¼ÃÆ ÇêñÅÀ°äÆ å¶ ÁÅÖäÅ, Ò屿 å» ÇéðÅ îËù î¶ðÅ ÜËñÅ ÂÆ ñ×ç˺ ê¹¼åÍ Û¯à¶ ÇÜÔ¶ ù ø½Ü ÓÚ ÕðÅ ÓåÅ ÃÆÍ ç¶ô ñÂÆ ôÔÆç Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ î¶ðÅ ê¹¼åÍ À°ÔçÅ Çêú å» ç¹¼Ö ÃÔÅð éÂÄ ÃÆ ÃÇÕÁÅ, ùäçÅ ÂÆ î¹¼Õ Ç×ÁÅ ÃÆÍ î˺ êåÅ éÂÄ ÇÕò¶º ܶðÅ ÕðÆ ÇëðçÆ Á», ÇÂÔ ÁÅÖÇçÁ» À°Ã é¶ â°ÃÕ êËäÅÍ î¶ðÆÁ» Á¼Ö» òÆ íð ÜÅäÆÁ»Í î˺ À°Ã ù Ô½ÃñÅ Çç³ç¶ ÕÇÔäÅ, Òî˺ òÆ å¶ðÅ ÜËñ» ÂÆ Ô», ìÆìÆ å±¿ Ççñ éÅ Ô½ñÅ ÕÇðÁÅ ÕðÍÓ î¶ðÆ ×¼ñ å¶ À°Ã ù ãÅðà ÇîñçÅ ÃÆ å¶ À°Ô Õ°Þ Ççé ìó¶ òèÆÁÅ Õ¼ã ÇñÁÅ ÕðçÆ ÃÆÍ ÕÂÆ òÅð Ü篺 À°Ã é¶ Ççñ íð ñËäÅ å» î˺ Çëð À°ÃçÅ ÜËñÅ ìä Õ¶ À°Ôç¶ Øð ÇÕ¿éÅBÇÕ¿éÅ ÇÚð ìËᶠðÇÔäÅÍ ÇÂÔ î˺ ÁÅêäÅ ëð÷ ìäÅ ÇñÁÅ ÃÆÍ êð Çëð òÆ À°Ôù Õ¯ÂÆ ×¼ñ ïÅç ÁÅÀ°ºçÆ å» À°Ô åóë À°áçÆÍ À°ÔçÆÁ» Á¼Ö» êÅäÆ éÅñ íð Ü»çÆÁ» å¶ À°Ô ÇÂà êÅäÆ ù Á³çð ÔÆ Á³çð êÆ Ü»çÆÍ î˺ Ãí Õ°Þ í»ê Ü»çÅÍ À°Ã Ççé î˺ ÁÅêä¶ Øð Ü¿îÆ èÆ ìÅð¶ ç¼ÇÃÁÅ ÃÆ å» À°Ô ìóÅ Ö¹ô Ô¯ÂÆ ÃÆÍ À°Ôé¶ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ, ÒèÆÁ» Ü¿îçÆÁ» ÔÆ ò¼âÆÁ» Ô¹¿çÆÁ» é¶ ê¹¼å, Øð ÜòÅÂÆ òÅñÅ ìä Ü»çËÍ å±¿ î¶ðÆ ÇÂÕ ×¼ñ ùä...ÍÓ À°Ôé¶ ÇÜò¶º Õ¯ÂÆ

ñØÈ ÕæÅ ÒÔ» ìÂÆ ÔË Õ¯ÂÆ ÇàÕ௺ ì×Ëð, ÇàÕà ñË ñò¯...ÍÓ Òâ¶ã ÇàÕà çÂÄ...ÍÓ ÒÁ¼èÆ ÇÕà çÆ ÁË?Ó À°Ã é¶ ìà çÆ ìÅðÆ ÓÚ¯º å¶÷Æ éÅñ Çê¼Û¶ ò¼ñ ù í¼Ü¶ Ü»ç¶ Ççzô» ÇòÚ ×¹ÁÅÚÆ ÁÅêäÆ èÆ ò¼ñ ÇÂôÅðÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ, Òî¶ðÆ ì¼ÚÆ çÆ...Ó ÒéÔÄ ÜÆ, ÇÂà çÆ å» êÈðÆ ÇàÕà ñ¼×¶×Æ...ÍÓ ÒÁܶ å» Çé¼ÕÆ ÔË...ÍÓ ÒîÅê¶ ù å» ÁÅêä¶ Ü¹ÁÅÕ

June 15, 2011 Wednesday

ÕÔÅäÆ

Çî³éÆ ÕÔÅäÆÁ»

ܹ×å

ÜËñ¶

çÆ Ô¾àÆ

éÃÆÔå ç¶äÆ Ô¯ò¶, î˺ À°Ôç¶ Õ¯ñ Ô¯ Ç×ÁÅÍ Ò屿 Ô¹ä Øð Øð ÜÅ Õ¶ Õ¼êóÅ éÅ ò¶ÇÚÁÅ Õð, å¶ðÆ ìæ¶ðÆ êÛÅä Ô¯ ×ÂÆ Â¶Í ÁÅÔ ìËáÕ çÅ ìÈÔÅ ìÅÔð ò¼ñ Ö¹ñ·çË ×ñÆ ÓÚ, 屿 ÇÂæ¶ Ô¼àÆ ìäÅ Õ¶ ìÇÔ ÓÜÅÍÓ ìÆìÆ é¶ ò¼âÆ ÃÅðÆ ×¼ñ Û¶åÆ éÅñ ÁÅÖ Çç¼åÆ ÃÆÍ Ô¼àÆ êÅÀ°äÅ î¶ð¶ ò¼Ã çÆ ×¼ñ éÔÄ ÃÆ êð ìÆìÆ ç¶ òÅðBòÅð ÇÂÔ¯ ÔÆ ×¼ñ ÕÇÔä Óå¶ î˺ ôÇÔð òÅñ¶ ÁÅêä¶ ôÅÔ» éÅñ ×¼ñ ÕðÕ¶ À°é·» Õ¯ñ¯º ÔÆ æ¯ó·Å ìÔ¹å Õ¼êóÅ ÇñÁÅ Õ¶ ìÆìÆ çÆ ìËáÕ ù Ô¼àÆ ìäÅ ÇñÁÅ å¶ ìÅÔð Õ¿è Óå¶ ÇñÖòÅ Çç¼åÅ, ÒÜËñ¶ çÆ Ô¼àÆ, òèÆÁÅ Õ¼êóÅ, æ¯ó·Æ Ö¼àÆÍÓ ìÆìÆ é¶ Ü篺 ÇÂÔ ç¶ÇÖÁÅ å» À°Ô ìóÅ Ö¹ô Ô¯ÂÆÍ ñÅ×ñ¶ Çê³â» ç¶ ñ¯Õ î¶ð¶ Õ¯ñ Ô¼àÆ Óå¶ ÁÅÀ°ä ñ¼× êÂ¶Í éÅñ¶ å» À°é·» é¶ Õ¼êóÅ ÖðÆçäÅ å¶ éÅñ¶ ÇÕ¿éÅBÇÕ¿éÅ ÇÚð ìÆìÆ Õ¯ñ ìËá Õ¶ ×¼ñ» ÕðéÆÁ»Í ìÆìÆ çÅ îé Ô¯ð ×¼ñ» ò¼ñ ñ¼× Ü»çÅ å» îËù ìóÆ Ö¹ôÆ Ô¹¿çÆÍ ôÅî ù ôÇÔð ÁÅêä¶ Øð ÁÅ Õ¶ î˺ ÃÅðÅ Õ°Þ ÁÅêäÆ î» å¶ ÁÅêäÆ Øð òÅñÆ ù ç¼ÃäÅÍ À°é·» é¶ ìóÅ Ö¹ô Ô¯äÅÍ À°Ô òÆ Õç¶BÕç¶ Çê³â ÜÅ Õ¶ ìÆìÆ ù Çîñ ÁÅÇÂÁÅ ÕðçÆÁ» ÃéÍ î¶ðÆ èÆ ù ÇÕ¿éÅBÇÕ¿éÅ ÇÚð À°Ôé¶ ñÅâ ñâÅÀ°ä¶ å¶ ÕÇÔäÅ ÒÇêú é¶ ÁËò¶º ×ðÆì Õ½ð é»Á ð¼Ö ÓåÅÍ Ü¿îÇçÁ»

ÂÆ Çêú ù Ô¼àÆ ìäÅ ÓåÆ ÇÂÔ íñÅ ÇÕ¼èð çÆ ×ðÆì Ô¯ÂÆÍÓ ÇÂÔ ì¯ñ ùäÇçÁ» î˺ òÅÇÔ×¹ðÈ çÅ ñ¼ÖBñ¼Ö ô¹Õð ÕðéÅÍ À°Ã Ççé î˺ ÇìñÕ°ñ ÇéãÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà Ççé ÁÚÅéÕ ìÆìÆ çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ çÈð¯ºBé¶ÇóÀ°º ìÆìÆ ç¶ ÃÅð¶ Çðôå¶çÅð ÁÅ ×Â¶Í Õîð¶ çÆ é°¼Õð ÓÚ ìËáÅ î˺ Á¼æðÈ òÔÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ Çê³â ç¶ Ãðê³Ú ÃÅÇÔì é¶ î¶ð¶ ÇÃð Óå¶ Ô¼æ ðÖÇçÁ» ìÆìÆ ù î¯ãÅ ç¶ä ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆÍ Çðôå¶çÅð» ÇòÚ Ø¹ÃðBî¹Ãð Ô¯ÂÆ ÃÆ êð Ãðê³Ú é¶ ÇÕö ò¼ñ ÇÖÁÅñ éÔÄ ÃÆ ÕÆåÅÍ ìÆìÆ çÅ Á³Çåî ÿÃÕÅð òÆ À°é·» é¶ î¶ð¶ Լ毺 ÔÆ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À°ÔçÆ ÇÕÇðÁÅ Õðî çÆ ðÃî òÆ î˺ ÔÆ ÕÆåÆ ÃÆÍ í¯× òÅñ¶ Ççé ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ Á³Çåî ÁðçÅà 寺 ìÅÁç Ãðê³Ú ÃÅÇÔì é¶ Çðôå¶çÅð» å¶ Çê³â ç¶ ÇÂÕ¼á ÇòÚ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ, ÒìÆìÆ ì¶Á³å Õ½ð çÆ î½å çÅ ÃÅù Ãí ù ìóÅ ç¹¼Ö ÔËÍ À°Ôé¶ ÁÅêäÅ ÜòÅé ê¹¼å ç¶ô ñÂÆ Õ°ðìÅé Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ ÁÃÄ Õç¶ òÆ À°ÔçÅ ç¶ä éÔÄ ç¶ ÃÕç¶Í ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ î» Ôð ÇÕö ç¶ íÅ×» ÇòÚ Ô¯ò¶ ÇÜÃ é¶ ôÇÔ𯺠ÁÅ Õ¶ ë¶ðÆ ñÅÀ°ä òÅñ¶ Ú¿çé ÇÃ³Ø ù ÁÅêäÅ ê¹¼åð ìäÅ Õ¶ ÁÅêä¶ Øð ÇòÚ ÔÆ Ô¼àÆ ìäÅ Çç¼åÆ å¶ îðé 寺 êÇÔñ» ÔÆ îËù å¶ êàòÅðÆ ÃÅÇÔì ù üç Õ¶

ïÅåðÅ

ÁÅêäÅ Øð å¶ ÁÅêäÆ á¶Õ¶ çÆ Çç¼åÆ æ¯ó·Æ ìÔ¹å êËñÆ òÆ Ú¿çé ÇÃ³Ø ç¶ é»Á ñòÅ Çç¼åÆÍÓ Ãðê³Ú ç¶ ì¯ñ ùä î¶ð¶ ð½º×චÖó·¶ Ô¯ ×Â¶Í î˺ í¹¼ì» îÅðBîÅð Õ¶ ð¯ ÇêÁÅÍ ÒÔ½ºÃñÅ ð¼Ö Ú¿çé...Ó, Ãðê³Ú é¶ Çëð ÁÅÇÖÁÅ, Ò屿 ÇÂà ñÅÇÂÕ ÔÆ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ å±¿ À°Ã î» ù Ô¼ÃäÅ ÇÃÖÅÇÂÁÅ ÃÆÍ å±¿ À°Ã î» ç¶ Ôð ç¹¼ÖBçðç ù ÃîÇÞÁÅ ÃÆ å¶ Ô¹ä À°Ã î» é¶ ÁÅêäÅ øð÷ ÇéíÅÁ Õ¶ Ãí Õ°Þ å¶ðÆ Þ¯ñÆ ÓÚ êÅ Çç¼åÅ ÔËÍÓ Ãðê³Ú ç¶ ì¯ñ» é¶ ÃÅÇðÁ» çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ Ô¿ÞÈ íð Çç¼å¶Í í¯× Óå¶ ÁÅÂÆ î¶ðÆ î» å¶ î¶ðÆ Øð òÅñÆ çÅ ð¯äÅ òÆ ì¿ç éÔÄ ÃÆ Ô¯ ÇðÔÅÍ î¶ðÆ Øð òÅñÆ çÆ ×¯çÓÚ ìËáÆ î¶ðÆ Û¯àÆ ÇÜÔÆ ì¼ÚÆ ×¯ÇãÁ» íÅð Çðó·çÆ î¶ðÆ Þ¯ñÆ ÓÚ ÁÅ Õ¶ ìËá ×ÂÆÍ Ãî» ÁÅêäÆ å¯ð å°ðçÅ Ç×ÁÅÍ î¶ðÆ Ô¼àÆ ò¼âÆ ìä ×ÂÆÍ Çê³âBÇê³â, ôÇÔðBôÇÔð ÜËñ¶ çÆ Ô¼àÆ çÅ é»Á ÇòÕä ñ¼×ÅÍ Ô¼àÆ Óå¶ ñ¼×Æ ìÆìÆ ì¶Á³å Õ½ð çÆ ë¯à¯ ò¼ñ Ü篺 òÆ ç¶ÖçÅ Ô» å» À°Ã ç¶ ì¯ñ ïÅç ÁÅÀ°ºç¶ é¶, ÒÇêú é¶ ÁËò¶º ×ðÆì Õ½ð é»Á ð¼Ö ÓåÅÍ Ü¿îÇçÁ» ÂÆ Çêú ù Ô¼àÆ ìäÅ ÓåÆ, ÇÂÔ íñÅ ÇÕ¼èð çÆ ×ðÆì Ô¯ÂÆÍÓ... Á¼Ü î¶ðÆ À°Ô èÆ Â¶éÆ ò¼âÆ Ô¯ ×ÂÆ Â¶ ÇÕ À°Ã ù êåÅ ÂÆ éÔÄ ÇÕ ×ðÆìÆ ÕÆ Ô¹¿çÆ Â¶Í

Ôî¶ôÅ Çé¼Õ¶ ÂÆ ñ×çË ÁÅ... êÈðÆ ÇàÕà ñò¯ êÈðÆ...ÍÓ ÒáÆÕ ÁË Çëð ç¯ ÂÆ ç¶ ç¯...ÍÓ À°Ã é¶ æ¯ó·Å Çéî¯ÞÈä¶ Ô¹¿ÇçÁ» ÇÕÔÅÍ Õ¿âÕàð 寺 ç¯ ÇàÕà» ñË Õ¶ À°Ã ù ÁÚÅéÕ îÇÔÃÈà ԯÇÂÁÅ, ÇÕ À°Ã çÆ èÆ ïÕÅïÕ ÁËéÆ ò¼âÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÚñçÆ ì¼Ã ÇòÚ ìËÇáÁ»B ìËÇáÁ» À°Ô Ô¯ð ÇÕö ïÅåðÅ Óå¶ ÇéÕñ Ç×ÁÅ ÃÆÍ &èðîêÅñ ÃÅÇÔñ

Á¼Ü Ãò¶ð¶ ÔÆ ÚÅÔ ëóÅÀ°ºÇçÁ» êåÆ çÅ Ö¹ô ÇÜÔÅ îÈâ ç¶Ö Õ¶ êåéÆ é¶ ×¼ñ Û¶óÆ, ÒîÇÖÁ» ÜÆ, ì¼Ú¶ ð¯÷ Á½Ö¶ Ô¹¿ç¶ ÁÅ, ÇÕåÅì» ÇÕ¼æ¶ ð¼Öƶ? ÃÅðÅ Ççé ð¹ñçÆÁ» ðÇÔ³çÆÁ» é¶Í î˺ ÕÇÔéÆÁ» ÇÂÕ ðËÕ òÅñÆ ÁñîÅðÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÁÅ, À°Ô éÅ ñË çÂƶ ÁËåÕÄ ÇÂé·» ùÍÓ ÇÂÔ Ã¹äÇçÁ» ÃÅð êåÆ çÅ êÅðŠüå ÁÃîÅéÆ ÜÅ ÚÇó·ÁÅ, ÒÁÅÔ¯ 屿 å» ìæ¶ðÅ Õ°Þ ÕÇÔéÆ Á», ÁËò¶º éÅ ÇÃð ÚÅÇó·ÁÅ Õð ÇÂé·» ùÍ Õ¼ñ¶B Õ¼ñ¶ ù ÁñîÅðÆ ÚÅÔÆçÆ ÁÅ, êó·é íÅò¶º ç¯ Á¼Öð éÅÍ æ¯ù ÕÆ êåÅ îÔÆéÅ ÇÕò¶º ÇÃð¶ ñ×çÅ åéÖÅÔ éÅñÍ Øð¶ ìËáÆ éòÆÁ» ÇòÀ°ºåÅ ØóÆ ÜÅéÆ Á» ÃÅðÅ ÇçéÍÓ ×¼ñ Çò×óçÆ ç¶Ö êåéÆ Ú¹¼ê Õð Ó×ÆÍ ðÅå ù ð¯àÆ ìäçÆ ç¶Ö êåÆ é¶ ÇÂÕ î¯àÅ ÇÜÔÅ êËµ× Á³çð ù¼à ð¯àÆ ÖÅä çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ñÂÆÍ êåéÆ é¶ Çìé» î³×¶ 寺 ç¯ Á³ÇâÁ» çÆ í¹ðÜÆ çÆ êñ¶à êåÆ Á¼×¶ ð¼ÖÇçÁ» ÇÕÔÅ, Òî˺ ÜÆ Á¼Ü ÁñîÅðÆ êÿç Õð ÁÅÂÆ Á», ìÔ¹å ïÔäÆ ÁÅ, ÕÇÔ³ç¶ ÇÕôå» Óå¶ ç¶ ç¶ò»×¶ÍÓ Ò屿 ë¶ð Ãò¶ð òÅñÆ ×¼ñ, î˺ åËù ÇÂÕ òÅð ÕÇÔ ÓåÅ...ÍÓ ÒîÇÖÁ» ÜÆ, êÇÔñ» î¶ðÆ êÈðÆ ×¼ñ å» Ã¹ä ñúÍÓ ÒÕÆ Ã¹ä ñ», Ô» ç¼ÃÍÓ ÒÀ°Ã ÁñîÅðÆ ÓÚ éÅ ÇÂÕ Û¯àÅ ÇÜÔÅ ìÔ¹å ÔÆ Ã¯ÔäÅ ÖÅéÅ ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ôÆô¶ çÅÍ ç¹ÕÅé òÅñ¶ é¶ îËù Ö¯ñ· Õ¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ, ÇÕö é¶ ÕÇÔ Õ¶ ìäÅÇÂÁÅ ÃÆ, ÇÂÕ ì¯åñ å¶ ÚÅð Ç×ñÅà ð¼Öä ñÂÆÍÓ ÁÅÖðÆ ×¼ñ ùä êåÆ ì¹¼ñ·» ÓÚ Çî³éÅ ÇÜÔÅ Ô¼ÇÃÁÅ, ÇÜò¶¶º îé çÆ î¹ðÅç êÈðÆ Ô¯ ×ÂÆ Ô¯ò¶Í ÒñË... Á˺ ÇÕå¶ î˺ åË毺 ìÅÔð Á»... å¶ðÆ Ö¹ôÆ ÓÚ î¶ðÆ Ö¹ôÆ ÁÅÍ Õðç¶ ë¯é ç¹ÕÅé Óå¶Í Ãò¶ð¶ ÃÅÞð¶ ÔÆ Û¼â ÜÅä ÁñîÅðÆÍÓ &ìñðÅÜ Õ°ÔÅóÅ

×¹¼ÃÅ

ÇêåÅ ÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆÍ Ü篺 ìÔ¹å ×¹¼ÃÅ ÁÅò¶ å» ð¹¼Ö ñÅ׶ ÜÅ Õ¶ Öó¯ ÜÅÇÂÁÅ ÕðÍ ÁÅêäÅ ×¹¼ÃÅ À°Ã Óå¶ ñÅÇÔÁÅ ÕðÍ ÇÂÕ Ççé üÚî¹¼Ú À°Ã ù ìÔ¹å ×¹¼ÃÅ ÁÅÇÂÁÅÍ ÁÅêä¶ Óå¶Í ÁÅêÇäÁ» Óå¶Í Çì×ÅÇéÁ» Óå¶Í ๼චùêÇéÁ» Óå¶Í À°Ô ÇêåÅ çÅ ÇÕÔÅ Ú¶å¶ ÕðÕ¶, ÇòÔó¶ ç¶ ð¹¼Ö ԶỠÜÅ Öó¯åÅÍ À°Ô ×¹¼Ã¶ éÅñ íÇðÁÅ, ð¹¼Ö Óå¶ À°µÚÆB À°µÚÆ ÚÆÇÕÁÅÍ ×Åñ·» Õ¼ãÆÁ»Í Øÿ¹é ÚñÅÂ¶Í ñ¼å» îÅðÆÁ»Í êð ð¹¼Ö Ú¹¼êÚÅê Öó¯åÅ Ãí ùäçÅ ÇðÔÅÍ ÃÔÅðçÅ ÇðÔÅÍ êð ì¯ÇñÁÅ Õ°Þ éÔÄÍ À°Ã ù ð¹¼Ö çÆ ÖÅî¯ôÆ Óå¶ Ô¯ð òÆ ×¹¼ÃÅ ÁÅÇÂÁÅÍ ×¹¼Ã¶ éÅñ Õ¿ìÇçÁ» À°Ã é¶ ð¹¼Ö ù ÷¯ðB÷¯ð éÅñ Ô¬äÇçÁ» ÇÕÔÅ, Ò屿 Õ°Þ ì¯ñçÅ ÇÕÀ°º éÄ...?Ó åç ÔÆ ÇÔñç¶ ð¹¼Ö 寺 Õ°Þ ëñ ÷îÆé Óå¶ Çâ¼×¶ å¶ ÇÂÔ ò¶Ö Õ¶ À°Ã çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ¯º Á¼æðÈ àêÕ êÂ¶Í &èðîêÅñ ÃÅÇÔñ


èîÕ

Ö¶â ÿÃÅð

June 15, 2011 Wednesday

29

ֶ⻠ÇÃÁÅÃÆ î¹øÅç 寺 ÁÅ÷Åç Ô¯ä íÅðå çÆÁ» ֶ⻠çÆ Õî»â ÇÃÁÅÃåçÅé» ç¶ Ô¼æ ÔË Ü» À°é·» ç¶ êñ¯Ã¶ ÁëÃð» ç¶ Ô¼æÍ Ãí ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ÁÅî ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×ÈÁ» å¶ ÁëÃð» Õ¯ñ ֶ⻠ìÅð¶ ñ¯óƺçÅ Ç×ÁÅé éÔƺ Ô°³çÅ êð À°Ô Ö¶â» ç¶ Ú½èðÆ ìä ìÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ö¶â ÜÅäÕÅðÆ çÆ æ» À°é·» Õ¯ñ ÇÃÁÅÃÆ ôÕåÆ Ô°³çÆ ÔË, ÇÜà çÆ À°Ô Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ òÆ ç¹ðòð寺 Õðç¶ ÔéÍ À°é·» ù Ö¶â» å¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÅ ÇøÕð éÔƺ Ô°³çÅ, ֶ⻠ðÅÔƺ ÁÅêäÆ ÇÃÁÅÃå ÚîÕÅÀ°ä çÅ ÔÆ ÇøÕð Ô°³çËÍ À°Ô Ö¶â Ú˺êÆÁéÇôê»/Õ¼ê» ç¶ Ã ÃæÅé Ú¹äé, êÌì³èÕ ñÅÀ°ä, àÆî» çÆ Ú¯ä Õðé, Ã¼ç¶ å¶ ÃéîÅé ç¶ä, ì¯ñäDÚ¼ñä, ×¼ñ ÕÆ Ö¶â» éÅñ Ü°ó¶ ÃÅð¶ ê¼Ö» çÅ ëËÃñÅ Õðé ò¶ñ¶ ÁÅêäÅ ÇÃÁÅÃÆ ÇÔå ò¶Öç¶ ÔéÍ Ö¶â» ðÅÔƺ òÆ À°Ô ÁÅêäÅ ò¯à ìËºÕ òèÅÀ°äÅ ÔÆ ñ¯Úç¶ ÔéÍ Çé׷Šֶ⻠À°å¶ éÔƺ, ò¯à ìËºÕ À°µå¶ Ô°³çÆ ÔËÍ ÁÅêäÅ ÇÃÁÅÃÆ ÇÔ¼å êÅñÇçÁ» ÇÖâÅðÆ å¶ Ö¶â îÅÇÔð Öȳܶ ñŶ Ô°³ç¶ ÔéÍ îËù ðÅôàð î³âñ ֶ⻠çÆ îôÅñ òÅÔ×Å ìÅðâð Óå¶ êÔ°³Úä ò¶ñ¶ åÆà îÅð Ö» çÅ ÇñÇÖÁÅ ì³ç ïÅç ÁÅ Ç×ÁË : ÒÕÅîéòËñæ çÆ Ü篺 îôÅñ êÔ°³ÚÆ, òÅÔ׶ ìÅâð Óå¶ ×¶à ìäŶ ÔË ÃÆÍ ôÆñÅ çÆÕôå òÆ Çç¼ñÆ å¯º Ú¼ñ ÁÅÂÆ, Ú³âÆ×ó· 寺 ìÅçñ ÜÆ ÁŶ ÔË ÃÆÍ ÇÕ¼ç» Çê¼Û¶ ÕñîÅçÆ òÆ ðÇÔ Ü»çÅ, àÆ. òÆ. ÕËîð¶ ÜÆÔé¶ ñ×òŶ ÔË ÃÆÍ òÅðÆ òÅðÆ îôÅñ ù Ô¼æ ñÅ Õ¶, ë¯à¯ À°é·» é¶ õÈì ÇÖÚòŶ ÔË ÃÆÍ Ã¼ç¶ Ô¯Â¶ ÇÖâÅðÆ Ãé Öó·¶ Çê¼Û¶, èÅó ñÆâð» çÆ Á¼×¶ ñÅÂÆ ÔË ÃÆÍ è½ä À°µÚÆ ÃÆ ÇÃÁÅÃÆ ñÆâð» çÆ, éÆòƺ À°æ¶ ÇÖâÅðÆÁ» êÅÂÆ ÔË ÃÆÍÓ ÇÜà ÕÅ ÕÅî À°ÃÆ Õ¯ ýºê¶ ç¶ Õæé Áé°ÃÅð

ֶ⻠çÅ ÕÅðÜ Ö¶â Ö¶åð ç¶ îÅÇÔð» ù ýºÇêÁÅ ÜÅò¶ å» ÔÆ Ö¶â» çÅ ÇìÔåð ÇòÕÅà ԯ ÃÕçË å¶ ÇìÔåð éåÆܶ êÌÅêå ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕç¶ é¶Í êð ÇÃÁÅÃÆ îÃñÔå» ÕÅðé ÁÇÜÔÅ éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ ÔÅñ» ÇÕ Ö¶â» çÅ Ö¶åð ÁÇÜÔÅ Ö¶åð ÔË ÇÜà ÇòÚ ÇÃÁÅÃå çÅ Õ¯ÂÆ çÖñ éÔƺ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ ê³ÜÅì çÆÁ» ֶ⻠çÆ ×¼ñ ÔÆ ñË ñò¯, ê³ÜÅì Õ¯ñ Â¶é¶ Ö¶â îÅÇÔð Ôé ÇÕ À°é·» çÆÁ» öòÅò» ñË Õ¶ ê³ÜÅì î¹ó ç¶ô ÇòÚ Ö¶â» çÅ î¯ÔðÆ ÃÈìÅ ìä ÃÕçËÍ Ô°ä ÇÂÔç¶ å¯º ÔÇðÁÅäÅ å¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÃÈì¶ Á¼×¶ ÇéÕñ ׶ ÔéÍ ÁÃñ ÇòÚ ê³ÜÅì ç¶ ÇÃÁÅÃåçÅé ê³ÜÅì ç¶ Ö¶â ÇòíÅ× å¯º òÆ ñ¯Õ óêðÕ ÇòíÅ× çÅ ÔÆ Õ³î ñËä çÆ ñÅñÃÅ ð¼Öç¶ ÔéÍ î˺ ê³ÜÅì ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ Õì¼âÆ Çòôò Õ¼ê ÕÅëÆ é¶Çóúº ò¶ÇÖÁÅ ÔË å¶ À°Ã ìÅð¶ ÒÁ¼Öƺ Çâ¼áÅ Õì¼âÆ Çòôò Õ¼êÓ ÇÕåÅì òÆ ÇñÖÆ ÔËÍ Õì¼âÆ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ Ôðîé ÇêÁÅðÆ Ö¶â ÔË, ÇÜà çÅ Çòôò Õ¼ê ÇÃÁÅÃÆ çÅÇÂÇðÁ» 寺 ìÅÔð ÇéÕñ Õ¶ ÕðÅÇÂÁÅ å¶ ò¶ÇÖÁÅ ÜÅäÅ ìäçÅ ÃÆ êð Õì¼âÆ Õ¼ê ç¶ Õ»×ðÃÆ ñÅ׶ òÆ éÔƺ ñ¼×¶Í À°é·» é¶ ÇÂÔ¯ ÃîÇÞÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÁÕÅñÆÁ» çÅ ô¯Á ÔËÍ ÇÂò¶º ÔÆ êÇàÁÅñ¶ ÇòÚ ÕðòÅÂÆÁ» dzâ¯DêÅÇÕ ê³ÜÅì ֶ⻠ÇòÚ ÁÕÅñÆÁ» é¶ Õ¯ÂÆ ÇçñÚÃêÆ éÔƺ ÃÆ ñÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÃîÞç¶

Çòôò ê¼èð Óå¶ ÔÅÕÆ ÕÅëÆ åð¼ÕÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÂà çÆ åÅ÷Å À°çÅÔðé ÇÂö òð·¶ ê¯ñ˺â ÇòÖ¶ ԯ¶ dzâ¯ð Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ ç½ðÅé ç¶Öä ù ÇîñÆ, Ü篺 ê¯ñ˺â òð×Æ àÆî é¶ ñ×ÅåÅð åÆÜÆ òÅð dzâ¯ð Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ çÅ ëÅÂÆéñ Ö¶ÇâÁÅ ÜçÇÕ ÁÅÃàðÆÁÅ, ðÈà òð×ÆÁ» àÆî» ëÅÂÆéñ ÇòÚ ê¼¹ÜÆÁ»Í çÈܶ êÅö íÅðåÆ ÔÅÕÆ, ܯ ÇÕö ò¶ñ¶ Çòôò ÔÅÕÆ çÅ î¯ÔðÅ ÃÆ, À°Ã ÇòÚ ê³ÜÅìÆ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ÁÇÔî íÈÇîÕÅ ÃÆÍ ê³ÜÅìÆ íÅò¶º êÅÇÕÃåÅéÆ Ô¯ò¶ Ü» íÅðåÆ, ÇÂé·» Çìé» ç¹éÆÁÅ çÆ ÔÅÕÆ ÁèÈðÆ ÔËÍ Á¼Ü òÆ ÔÅÕÆ çÅ ÁÃñ î¯Ô, ÔÅÕÆ ç¶ ÁÃñ ô¹çÅÂÆ, Çòôò ê¼èð çÆ ÔÅÕÆ îÅðÕÆÇà³× íÅðå ÇòÚ¯º ÔÆ ÇîñçÆ ÔËÍ ÇÂà çÆ åÅ÷Å À°çÅÔðé ÁËë. ÁÅÂÆ. ÁËÚ. ò¼ñ¯º ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÕðòŶ ׶ Çòôò Õ¼ê ç½ðÅé ÇîñÆ, Ü篺 Çòôò Õ¼ê ç½ðÅé ÁËë. ÁÅÂÆ. ÁËÚ. é¶ Õð¯ó» ð¹ê¶ íÅðåÆ Õ¿êéÆÁ» Õ¯ñ¯º ÔÅÕÆ ÇÃð Óå¶ ÇÂռᶠÕÆå¶Í êð ܯ íÅðåÆ ÔÅÕÆ ç¶ òðåîÅé ÔÅñÅå Ôé Ü» ܯ ÁåÆå ÇòÚ íÅðåÆ ÔÅÕÆ éÅñ òÅêÇðÁÅ ÔË Ü» ܯ íÇò¼Ö ç¶ ÁÅÃÅð ÇçÃç¶ Ôé, À°Ã 寺 éÔÄ ñ×çÅ ÇÕ íÅðåÆ ÔÅÕÆ åð¼ÕÆÁ» ò¼ñ ÜÅò¶×ÆÍ Õ¯Ú ìðÅôÅ ÇÜÃ é¶ æ¯ó·ÅDìÔ¹åÅ íÅðåÆ ÔÅÕÆ ù ñÆÔ» Óå¶ ÇñÁ»çÅ ÃÆ, À°Ã ù Õ°Þ Øó¼î Ú½èðÆÁ» é¶ å¿×Dê̶ôÅé ÕðÕ¶ Õ¼ã Çç¼åÅ ÔËÍ ×¼ñ ÕÆ ÔË, ܶÕð ÔÅñÅå ÇÂ³Ü ÔÆ Úñç¶ ðÔ¶ å» íÅðåÆ ÔÅÕÆ çÅ ÇÂà èðåÆ Óå¶ éÅî¯DÇéôÅé Çîà ÜÅò¶×ÅÍ Á¼Ü ç¶ Ã ÇòÚ òÆ êìÇñÕ ÃÕ±ñ» ç¶ ì¼ÇÚÁ» ù ÔÅÕÆ ìÅð¶ Õ¯ÂÆ Ç×ÁÅé éÔÄ, ܶÕð

ÃÅð¶ ì¼ÇÚÁ» ù ÇÕö Ö¶â Ö¶âä ìÅð¶ ê¼¹ÇÛÁÅ ÜÅò¶ å» À°Ã çÅ Þ¼à ÜòÅì Ç´Õà Ô¿¹çÅ ÔË, Çê³â» ÇòÚ Õì¼âÆ ù Ç÷ÁÅçÅåð ì¼Ú¶ ÜÅäç¶ Ôé, àÆ. òÆ. ÚËéñ» Óå¶ ÔÅÕÆ êÈðÆ åð·» ×ÅÇÂì ÔË, Çê³â»DôÇÔð» ÇòÚ ÔÅÕÆ ç¶ îËçÅé òÆðÅé Ô¯ ׶ Ôé Ü» ÔÅÕÆ îËçÅé» ÓÚ ÇÂîÅðå» ìä ×ÂÆÁ» ÔéÍ ×ðÅà ðÈà Óå¶ íÅò¶º æ¯ó·¶DìÔ¹å¶ À°êðÅñ¶ Ô¯ ðÔ¶ Ôé êð î³Ç÷ñ Ãð Õðé ñÂÆ ìÔ¹å ò¼â¶ À°êðÅÇñÁ» çÆ ñ¯ó ÔËÍ À°êðñ¶ ê¼èð Óå¶ ÔÅÕÆ îËçÅé» ÓÚ Ø¼à, ÜçÇÕ ÁçÅñå» ÓÚ Ç÷ÁÅçÅ Ö¶âÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÔÅÕÆ ç¶ ðÖòÅÇñÁ» ù ÇÃðë Õ°ðÃÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË, À°Ã çÆ Ü¿× ÜÅðÆ ÔËÍ ÔÅÕÆ çÆÁ» ê¹ðÅäÆÁ» êÌÅêåÆÁ» ÇÂÕ ÇÂÇåÔÅà çÅ ê³éÅ ìä Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÇÕö òÆ î¹ñÕ çÆ Õ½îÆ Ö¶â ù î»DÖ¶â çÅ çðÜÅ ÔÅÃñ Ô¿¹çÅ ÔË êð Ü篺 ÁÃÄ ÁÅêäÆ î» çÆ ê¼å ð¯ñ ðÔ¶ Ô» å» ÃÅâÅ ÔÅÕÆ çÅ Õ½îÆ ÚÇð¼åð ÁÅêä¶DÁÅê ÔÆ â¼¹ì ÇðÔÅ ÔË, å» Çëð ÇÂÔ Õ½îÆ Ö¶â ÇÕ¿éÅ Õ° Ãî» ìäÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔËÍ çÈܶ êÅö Ç´Õà òÅÇñÁ» é¶ ÁÅêäÆ Ö¶â ù Õ½îÆ Ö¶â çÅ çðÜÅ ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ À°êðÅñ¶ ô¹ðÈ Õð Çç¼å¶ Ôé, Õ°Þ çÔÅÕ¶ êÇÔñ» Ç´Õà ÇÕæ¶ ÃÆ å¶ ÔÅÕÆ ÇÕæ¶ ÃÆ, Á¼Ü Ç´Õà ÁÃîÅé Óå¶ ÔË, ÔÅÕÆ ëðô Óå¶ ÔË, ç¯ò» ç¶ î¹ÕÅî ÇòÚ ò¼âÅ êÅóÅ êË Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÅÖð ×¼ñ å» À°µÚ¶ î¹ÕÅî òÅñ¶ çÆ ìäéÆ ÔË, ÔÅÕÆ ç¶ ðÖòÅñ¶ ÇÂÔ ìËá Õ¶ ïÚä ÇÕ ê¯ÇåÁ» ù ÔÅÕÆ ç¶ òÅÇðà ìäÅÀ°äÅ ÔË Ü» éÔÄÍ éÔÄ å» Çëð ì¶óÅ å» Ççé¯DÇçé â¼¹ì ÔÆ ÇðÔÅ ÔËÍ êÌîÅåîŠùî¼å ìÖô¶Í Ü×ðÈê ÇÃ§Ø ÜðÖó

ÇÃÁÅÃÆ îÃñÔå» ÕÅðé ÁÇÜÔÅ éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ ÔÅñ» ÇÕ Ö¶â» çÅ Ö¶åð ÁÇÜÔÅ Ö¶åð ÔË ÇÜà ÇòÚ ÇÃÁÅÃå çÅ Õ¯ÂÆ çÖñ éÔƺ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ ê³ÜÅì çÆÁ» ֶ⻠çÆ ×¼ñ ÔÆ ñË ñò¯, ê³ÜÅì Õ¯ñ Â¶é¶ Ö¶â îÅÇÔð Ôé ÇÕ À°é·» çÆÁ» öòÅò» ñË Õ¶ ê³ÜÅì î¹ó ç¶ô ÇòÚ Ö¶â» çÅ î¯ÔðÆ ÃÈìÅ ìä ÃÕçËÍ Ô°ä ÇÂÔç¶ å¯º ÔÇðÁÅäÅ å¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÃÈì¶ Á¼×¶ ÇéÕñ ׶ ÔéÍ ÁÃñ ÇòÚ ê³ÜÅì ç¶ ÇÃÁÅÃåçÅé ê³ÜÅì ç¶ Ö¶â ÇòíÅ× å¯º òÆ ñ¯Õ óêðÕ ÇòíÅ× çÅ ÔÆ Õ³î ñËä çÆ ñÅñÃÅ ð¼Öç¶ ÔéÍ

íÅðåÆ ÔÅÕÆ å¶ðÅ Õ½ä ÇòÚÅðÅ

Ãé ÇÂÔ Õ»×ðà çÅ ô¯Á ÔËÍ ÁÇÜÔÆ êÔ°³Ú ê³ÜÅì çÆÁ» ֶ⻠ñÂÆ éÕÅðÅåÇîÕ ÔËÍ Ô°ä Õì¼âÆ çÅ çÈÜÅ Çòôò Õ¼ê Ô¯äÅ ÔËÍ Ã. ùÖìÆð ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ êÇÔñÅ ÇÂéÅî ç¯ Õð¯ó ð°ê¶ ÁËñÅé Çç¼åÅ ÔË Ü¯ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ ÁËñÅé Õðé Ã çÈÜÆÁ» ֶ⻠ò¼ñ òÆ ò ¶ Ö ä Å ÚÅÔÆçËÍ ÇÂéÅî å» ÇÂÕ Õð¯ó òÆ ÕÅëÆ ÃÆÍ ÁÃñ Ç ò Ú

Çòôò Õ¼ê ÕðòÅÀ°ä òÅÇñÁ» çÆ Çé×·Å Õì¼âÆ À°å¶ éÔƺ, Õì¼âÆ

ðÅÔƺ ÕÆå¶ ÓÕ¼á» ç¶ ò¯à ìËºÕ À°å¶ ÔËÍ ÇÂö ñÂÆ À°Ô Õì¼âÆ Õ¼ê çÅ Ãî» Çîæä, ôÇÔð å¶ Ãà¶âÆÁî Áå¶ ì¯ñä Ú¼ñä òÅñ¶ Çîæä ñÂÆ ÇÃÁÅÃÆ î¹øÅç î¹¼Ö ð¼Ö ðÔ¶ ÔéÍ Ø°ÃðDî¹Ãð Ô¯ ðÔÆ ÔË ÇÕ Õ¼ê ÁÕå±ìð ÇòÚ ÕðòÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶Í Ãí ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ÇÂÔ Þ¯éŠóíÅñä çÅ îÔÆéÅ ÔËÍ Ü篺 ê³ÜÅì çÆ ÇÕÃÅéÆ êÈðÆ ð°¼ÞÆ Ô°³çÆ ÔËÍ Çòôò Õ¼ê ñÂÆ ÇÂÔ îÔÆéÅ À°µÕÅ ÔÆ ã°¼Õò» éÔƺ êð Õ¼ê ÇÂà ñÂÆ ì¶ð°¼åÅ ÕðòÅÀ°ä çÆÁ» îÃñÔå» Ô¯ ðÔÆÁ» Ôé ÇÕ Ú¯ä ÷ÅìåÅ éÅ ñÅ×È Ô¯ ÜÅò¶! Ú¯ä ÷ÅìåÅ ÇÕö ù ֶ⻠ÕðòÅÀ°ä Ü» Õì¼âÆ çÅ Çòôò Õ¼ê ÕðÅÀ°ä 寺 éÔƺ ð¯ÕçÅÍ À°Ô å» ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» å¶ Ú¯ä À°îÆçòÅð» ù éÜÅÇÂ÷ ÇÃÁÅÃÆ ñÅÔÅ ñËä 寺 ÔÆ ð¯ÕçÅ ÔËÍ Õì¼âÆ ç¶ Çòôò Õ¼ê ñÂÆ ã°Õò» Ãî» éò³ìð 寺 îÅðÚ ç¶ îÔÆÇéÁ» ÇòÚ ÔÆ áÆÕ ðÔ¶×ÅÍ ÇêÌ¿: Ãðòä ÇóØ


SPORTS

èîÕ

Ind vs WI: West Indies thump India by 103 runs in 4th ODI

30

June 15, 2011 Wednesday

ANTIGUA: Leg-spinner Anthony Martin grabbed 4-36 on Monday to help spur West Indies to an emphatic 103-run victory over India in the fourth ODI at the Sir Vivian Richards stadium. Martin was ably assisted by seamer Andre Russell (3-16) and captain Darren Sammy (2-43) as India crumbled to 146 all out in pursuit of West Indies' 249-8 off 50 overs. The host's total had earlier been built around opener Lendl Simmons, who scored 67 off 78 balls, and Kieron Pollard's wellcrafted 70 of 72 deliveries. Simmons anchored the top order while fellow Trinidadian Pollard guided the hosts after a middle order collapse. Seamer Praveen Kumar led the visitors with 3-37 while leg-spinner Amir Mishra claimed 2-56. Sammy was delighted that his team could finally post a win in the series to reduce the deficit to 3-1. "We did a lot of the things better in this game," he said. "Throughout the series, we've been improving. As long as we keep improving, I'm happy. We've still got a young team and we're still trying to find that

winning mindset and today it was really good to see the guys putting out a keen effort." Indian captain Suresh Raina was critical of his batsmen. "We didn't bat well, to be honest. Our shot selection was really wrong," he said. "We kept losing the shape. We kept losing wickets and we didn't have partnerships in between." India's new ball pair of Kumar and Ishant Sharma made early inroads after captain Suresh Raina won the toss for the fourth time and again sent the hosts in. Sharma struck first when Danza Hyatt (1) spooned a catch to Manoj Tiwarty at back-

ward point off the shoulder of the bat. West Indies slumped to 12-2 when Ramnaresh Sarwan (1) slapped Kumar to the same fielder. Simmons and Darren Bravo rebuilt in a stand of 53 for the third wicket before Mishra made his mark. Bravo compiled 15 off 36 balls before he chipped an on-drive to deep midwicket where Tiwary hauled in his third catch. Marlon Samuels (8) was also a Mishra victim, leg before wicket to a googly. Simmons struck three sixes and three fours in notching his sixth half century in his last eight one-day innings. But Tiwary's direct hit from short midwicket ran out the right-hander and left the West Indies reeling at 103-5 in the 27th over. Pollard and wicket-keeper Carlton Baugh ensured the innings reached respectability, adding 96 off 107 balls for the seventh wicket. Pollard dominated, lashing six fours and two sixes in his fourth one-day 50, while Baugh notched 39 off 57 balls. Pollard holed out to long-off in the batting powerplay, but Andre Russell (25 of 14 balls) kept the momentum towards the end.

Murray fights back to win Queen's title LONDON: Briton Andy Murray withstood an athletic onslaught from Jo-Wilfried Tsonga to beat the Frenchman 3-6, 7-6, 6-4 and win the final of the Queen's Club championships on Monday. The climax of the Wimbledon warm-up event was being held a day late after rain washed out play on Sunday and, while conditions stayed dry, Murray weathered the storm of Tsonga's fast groundstrokes, diving volleys and energetic charges. "He was playing a different sport to me in the first two sets. I've never seen anyone dive so much," the world number four grinned in a courtside interview. Murray, who picked up his second Queen's trophy after also triumphing in 2009, goes into next week's grasscourt grand slam at the All England Club having given the British public and media even more reason than usual to set expectations high. Having dished out a grasscourt masterclass to American Andy Roddick in the semifinals, Murray was forced to play a different game against Tsonga who hurled every

imaginable shot at the Briton while also throwing his body across the court. The Frenchman's high-risk strategy of attack had looked like paying off before an unlucky net cord in the 11th game of the second set prevented him from breaking to serve for the match. The ball bounced off the top of the net and had looked like it would make it over the net before dropping down on the wrong side in what was a major turning point in the match. "I remember only this ball," Tsonga

said on court. "Today I had only one chance, it was this one but I missed it. But today Andy was just too good and I will try to beat him next time." Fifth seed Tsonga had lost to Murray in the quarterfinals at last year's Wimbledon and he found himself lacking once again as the Scot drew on his experience of three grand slam final appearances, as well as his passing shots, to see him through. His mouth often caught somewhere between a grimace and a look of mild amusement as Tsonga reached the most impossible shots, Murray gave the Frenchman a taste of his own medicine with some outlandish shots of his own. His first between-the-legs forehand was unbelievably batted back by a diving Tsonga in the second set but the second time he tried the trick, he won the point at the net to go 53 up in the final set. "I got my feet a bit messed up and I wasn't planning on doing that when I went forward, I do it sometimes in practice but I've never tried it at the net but I'll give it a few more goes," said Murray.

Kumar claimed both Baugh and Russell in the penultimate over to end with the best figures. India's reply never managed to find any momentum once Sammy removed both openers with his medium pace. Manoj Tiwary, in his first match of the series, pushed tentatively outside off and feathered a catch to wicket-keeper Carlton Baugh. Parthiv Patel struck three fours in 26 off 32 balls before Sammy grasped a stunning one-handed return catch to end his resistance at 41-2. Russell removed Subramaniam Badrinath to a fine Baugh catch behind as India slipped further to 62-3. Martin tightened the home team's grip by removing Virat Kohli (21), captain Suresh Raina (10) and the in-form Rohit Sharma (39). Kohli was beaten in flight and stumped by Baugh while Raina played an expansive stroke and hauled a catch to midwicket. Lendl Simmons' part-time medium pace accounted for Yusuf Pathan (1) before Sharma top-edged a slog at Martin at 124-7. Russell ensured there would be no fightback, dismissing Praveen Kumar and Ravichandran Ashwin.

Mavericks capture first championship with victory over Heat MIAMI: The Dallas Mavericks ended three decades of frustration by capturing their first championship with a 105-95 victory over the Miami Heat on Sunday to win the best-of-seven NBA Finals 4-2. Veteran guard Jason Terry came off the bench to score 27 points and lead a long-range assault by the Mavericks, who connected on 11 of 26 from beyond the arc. "This team never gave up when faced with adversity - always responded," said a jubilant Terry. Dallas forward Dirk Nowitzki, the MVP of the series, had an offnight, scoring 21 points but shooting only nine of 27 from the floor. However, the 32-year-old, 10time All-Star had 10 points in the fourth quarter to squash Miami's comeback attempts and claim his first title. "I still really can't believe it," said Nowitzki. "We worked so hard and so long for it. "The team has been on an unbelievable ride through so many ups and downs and always staying together and working. I still can't believe it." "To our fans who came here to Miami

... We heard you," Mavericks owner Mark Cuban told the crowd after the game. "You rock." LeBron James had nine points in the opening period but finished with only 21 for the game to lead the Heat. Chris Bosh scored 19 and Mario Chalmers added 18 for Miami, who had 16 turnovers and hit only seven of 23 from threepoint range and only 20 of 33 from the line. "I just can't believe the journey," said 17-year NBA guard Jason Kidd of the Mavericks. "I came here twice (the finals) and this is the third time. The third time is the charm." Nowitzki shot one for 12 from the floor in the first half but Dallas still held a 53-51 lead because of 19 points by Terry, who hit eight of 10 shots, including three of five from beyond the arc. Dallas, buoyed by eight points from Nowitzki and six from Jason Kidd, outscored the Heat 28-21 in the third quarter to take an 81-72 lead into the final frame. Six-foot guard JJ Barea scored five points during an 8-0 run by the Mavericks to boost a four-point lead to 89-77 with eight minutes remaining.

Serena grateful to be back after blood clot health scare EASTBOURNE: Serena Williams is not making any promises as she returns to tennis following a year away due to injury and a serious health problem, with the one-time number one saying on Monday she is just glad to be back in the mix. "I'm not preparing for today or for Wimbledon, I'm preparing for the rest of my career," said Williams, entered on a wild card into the Wimbledon grass-court tune-up at Eastbourne on the English south coast. "I'm just here to do the best I can and I'm here not to lose. So that's about it. "I'm just taking everything one day at a time, and I'm not putting too much expectation on myself or on my game. Most of all I'm just happy to be in competition." Williams now stands 25th in the world after last playing a match as she won Wimbledon last July. A cut on her foot suffered while exiting a German restaurant just days later ended up requiring two sur-

geries, with the 13-time Grand Slam winner blaming 20 weeks in a walking cast for this year's blood clot problem in her lung which nearly ended her career and threatened her health. "(Doctors) said I had clots in both lungs, a lot of people die from that because you don't recognise it," said Williams. "I couldn't breathe, I honestly just thought I was out of shape. So I thought I needed to get on the treadmill. "They said it could have gotten a lot more serious a day later or two days later. It could have been really not good. "It could have possibly been career-ending, but for the grace of God I got there in time and I was able to recover from it." The 29year-old praised her physio for sending her to hospital instead of a party that day in February, a decision which may have helped save the life of the champion. Williams makes her Eastbourne start on Tuesday, opening in the first round against Tsvetana Pironbkova of Bulgaria.

Cheerleaders perform during the Swatch World Tour Beach Volleyball competitions in Beijing, China.


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

31


WORLD NEWS

When it comes to scandal, girls will never be boys

32

WASHINGTON: There was a collective rolling of the eyes and a distinct sense of "Here we go again" among the women of the House of Representatives last week when yet another male politician, representative Anthony D Weiner, confessed his "terrible mistakes " and declared himself "deeply sorry for the pain" he had caused in sexual escapades so adolescent as to almost seem laughable. Female politicians rarely get caught up in sex scandals. Women in elective office have not, for instance, blubbered about Argentine soul mates (see: Sanford, Mark); been captured on federal wiretaps arranging to meet

high-priced call girls (Spitzer, Eliot); resigned in disgrace after their parents paid $96,000 to a paramour's spouse (Ensign, John) or, as in the case of Weiner, blasted lewd self-portraits into cyberspace. It would be easy to file this under the category of "men behaving badly," to dismiss it as a testosterone-induced , hard-wired connection between sex and power (powerful men attract women, powerful women repel men). And some might conclude that busy working women don't have time to cheat. But there may be something else at work: Research points to a substantial gender gap in the way women and men approach running for office .

UNITED NATION: Voicing concern over the escalating violence in Syria and curtailment of the people's access to communication and information services there, a UN agency has said the rights of citizens must be respected and demanded lifting of restrictions on media in that country. "Reports coming from Syria are alarming," Irina Bokova, the Director-General of the UN Educational, Scientific and Cultural Organisation ( UNESCO), said. "The rights of citizens must be respected, as must the rights and security of journal-

ists. This includes the right to freedom of expression, the need to access information and the ability to communicate." The decision to shut down internet access and cell phone networks, to block broadcasters and prevent journalists from doing their job is "not acceptable," Bokova added. Taking note of a promised amnesty and call for national dialogue, she urged the Syrian authorities to "immediately restore internet and cell phone services for citizens, to lift restrictions on the media and to prevent acts of aggression against journalists, so that

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

For the exec with everything, a $230k dog to protect it June 15, 2011 Wednesday

Women have different reasons for running, are more reluctant to do so and, because there are so few of them in politics , are acutely aware of the scrutiny they draw — all of which seems to lead to differences in the way they handle their jobs once elected. "The shorthand of it is that women run for office to do something, and men run for office to be somebody," said Debbie Walsh, director of the Center for American Women and Politics at Rutgers University . Studies show that women are less likely to run for office; it is more difficult to recruit them, even when they have the same professional and educational qualifications as men.

When she costs $230,000, as Julia did, the preferred title is "executive protection dog" . This 3-year-old German shepherd , who commutes by private jet between a Minnesota estate and a home in Arizona, belongs to a canine caste that combines exalted pedigree, child-friendly cuddliness and arm-lacerating ferocity. Julia and her ilk have some of the same tracking and fighting skills as the dogs used in elite military units like Navy Seal Team 6, which took a dog on its successful raid of Osama bin Laden's compound in Pakistan . In fact, Julia was sold by a trainer, Harrison Prather, who used to supply dogs to Seal Team 6 and the British special forces. But

then Prather switched to a more lucrative market. "Either rich people discovered me or I discovered them — I can't remember which happened first," he said. He and others in the highend dog training business say prices have shot up thanks to the growing number of wealthy people around the world who like the security — and status — provided by a dog with the right credentials . Moguls and celebrities now routinely pay $40,000 to $60,000 for a wellbred German shepherd that is certified as an expert in the sport of Schutzhund, which means "protection dog" . The price can go much higher if a dog does well at an international championship, as Julia did.

WASHINGTON: US Representative Anthony Weiner on Saturday defied a call from his party leader to resign and said he will instead seek treatment and a leave of absence following an internet sex scandal. The 46-year-old Democratic lawmaker announced his decisions shortly after House Democratic Leader Nancy Pelosi urged him to go for help, but also to resign from Congress. Weiner's determination to remain has angered Democrats, who say his inappropriate online exchanges with women have hurt the party just as it looks ahead toward next year's elections. In a brief statement, the congressman's spokeswoman, Risa Heller, indicated Weiner would remain in office at least until he receives unspecified professional help. "Congressman Weiner departed this morning to seek professional treatment to focus on becoming a better husband and healthier person," Heller said

. "In light of that, he will request a short leave of absence from the House of Representatives so that he can get evaluated and map out a course of treatment to make himself well." Earlier Saturday, Pelosi and other House Democrats publicly called on Weiner to step down, frustrated by his refusal to step aside after first admitting on Monday to inapproriate internet relations with at least six women. "Congressman Weiner has the love of his family, the confidence of his constituents, and the recognition that he needs help," Pelosi said in a statement. "I urge Congressman Weiner to seek that help without the pressures of being a Member of Congress." Democratic National Committee Chair Debbie Wasserman Schultz called his behavior "indefensible" and the head of the Democrats' campaign fundraising in the House, Representative Steven Israel said it had become "an insurmount-

able distraction to the House." The top Democrats appeared to coordinate their statements to add pressure on Weiner, a seventerm lawmaker from New York, to resign for sending lewd pictures of himself to women over the Internet and then lying about it. New Yorkers still support him Weiner has thus far refused to resign, bolstered by support from his New York constituents. According to a NY1-Marist poll, 56 percent of adults in his district believe he should stay in office, while 33 percent say he should quit. The telephone survey of 512 adults was conducted on Wednesday, two days after Weiner admitted to having had inappropriate online exchanges with at least six woman. It had a margin of error of plus or minus 5 percentage points. Patrick Egan, a political science professor at New York University, said the poll results aren't particularly surprising. "This isn't Kansas, Utah or Alabama.

US Congressman urged to resign, seeks treatment

UN agency asks Syria to end repression Taylor Swift makes her way through the crowd as she performs during the Country Music Association Music Festival.

èîÕ

they can report freely on events as is their duty." Syria has been in the maelstrom of domestic unrest since March when protesters started taking to the streets to demand democratic reforms and greater civil liberties. The country's authorities have been widely criticised for their often bloody repression of demonstrations. The protests are part of a broader uprising this year across North Africa and the Middle East that have already toppled the longstanding regimes in Tunisia and Egypt and led to ongoing conflict in Libya.

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

'Palin got death threats after veep nomination' LOS ANGELES: Sarah Palin received death threats after she was nominated as Republican John McCain's running mate in 2008 presidential elections, according to emails released on Friday, reflecting her meteoric rise. The then Alaska governor also emerges as hard-working and very concerned about her image from the 24,000 pages of emails released under a Freedom of Information request. "Can you believe it?" Palin wrote in late August 2008, responding to a congratulatory message after she was announced as McCain's surprise and controversial pick as vice-presidential nominee. "He told me yesterday — it moved fast! Pray! I love you," she added in an email highlighted by the NYT, which along with other media outlets was rifling through the mass of exchanges released by the state of Alaska.

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

WORLD NEWS

News Brief Hundreds of thousands parade for gay rights in Rome ROME: Hundreds of thousands of people paraded through central Rome in a gay pride parade on Saturday, with many criticising Prime Minister Silvio Berlusconi's government for failing to grant same-sex rights. "I want to tell the world, Europe and above all Italy, which is a bit closed, that we have the right to be treated like human beings," said 22-year-old Nikita, who wore a silver dress with high heels and feathers. Slogans at the parade read "Different People, Same Rights" and "Equality and Human Rights for All!" as people waved rainbow flags in a festive atmosphere.

SINDANGAN ( PHILIPPINES): A Filipino blacksmith's son who stopped growing when he was a toddler was declared the world's shortest man today as he celebrated his 18th birthday. Measuring just 59.93 centimetres, or 23.5 inches, Junrey Balawing is the oldest of four siblings -- the rest all of normal stature -- born in the rural town of Sindangan on southern Mindanao island. "Officially he is the world's shortest man," said Craig Glenday, editor-in-chief of the Guinness Book of World Records who measured Balawing in front of cheering relatives and villagers. The previous record holder was Khagendra Thapa Magar of Nepal, who was measured in 2010 at just over 26 inches. "Thank you to all of you for supporting my son, the world's

shortest man," Junrey's father, Reynaldo, told a crush of reporters and photographers. Junrey then blew out a candle on a cake specially made for him, before telling the crowd in a tiny voice in the local dialect: "Kapoy (I'm tired)." A throng of

Germany says sprouts source of killer bacteria outbreak BERLIN: Germany has identified contaminated sprouts as the source of a killer bacteria outbreak that has claimed the lives of at least 30 people, the head of the national public health institute said Friday. "It's the sprouts," the president of the Robert Koch Institute, Reinhard Burger, told a news conference on the outbreak of enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) in northern Germany. "People who ate sprouts were found to be nine times more likely to have bloody diarrhoea or other signs of EHEC infection than those who did not," he said speaking of a study done of people who fell ill after eating in restaurants.

33

Filipino declared world's shortest man

June 15, 2011 Wednesday

European Parliament President Jerzy Buzek (R) plays with children during his visit to the Atfaluna Society for Deaf Children in Gaza.

In DSK’s France, one of three say they’ve had an office fling

PARIS: One in three French people claim to have had a workplace romance, most often a short-lived fling, according to a survey published on Friday. The survey, released as the arrest of former IMF head Dominique Strauss-Kahn on sex assault charges has unleashed a broad debate in his native France about sex and politics and the line between public and

private lives, also showed that one in 10 respondents used the Internet in office hours to flirt. The poll backs up a trend across the developed world where many meet their longterm partners in the office due to working ever longer hours, and where Internet availability and social media sites make online flirting possible through the workday.

Sri Lanka awaits release of fishermen by Indian authorities

COLOMBO: Sri Lanka on Monday said it was awaiting the release of at least 41 of its fishermen and eight boats by the Indian authorities. Fishermen of about five boats were arrested for allegedly poaching in Indian waters around Tamil Nadu while those in the remaining vessels had come under attack by Somali pirates and were later freed by Indian authorities, Sri Lankan fisheries ministry said. "We have been informed of them being freed by the Indian coastal guards. They would soon be coming home once the Indians issued their

release orders," Narendra Rajapaksa, the fisheries ministry spokesman said. Rajapaksa said the freed fishermen and the boats would be handed over by the Indian coast guards officials to the Sri Lankan Navy at Kankesanturai in Sri Lanka's north on a date to be arranged soon. Indian and Sri Lankan fishermen have been frequently caught on each other's waters for poaching. This week Indian National Security advisor Shiv Shankar Menon said contact between the fishermen organisations had led to the reduction of such incidents.

wellwishers, including politicians, witnessed the official measurement then handed him wads of cash which his parents said would go towards the family's meagre savings. Junrey's father said he had always believed his son to be special. He said he had

been sickly as a toddler and stopped growing when he was two years old, but all the local doctors who examined him could not diagnose the problem. His mother, Concepcion, said Junrey has difficulty standing for long periods and has to be assisted when walking. His uncle, Paulino Empag, who is the local village chief, said friends and relatives were very protective of Junrey and some considered his special condition a lucky charm for the rural, superstitious community. "He is a very special boy. He has trouble speaking and standing up, but he is God's blessing to his family and to the community," he said. After the official announcement, Empag said the family was expected to return to their modest home in the village and celebrate Junrey's birthday. "Noodles and meat have been prepared. We're just happy for him," Empag said.

KATHMANDU: The centuries old most sacred Hindu temple Pashupatinath is facing an embarrassing problem--a sudden rise in the population of mice and cockroaches which has threatened its main structures. The mice menace is so serious that it has affected the daily prayers and scared the Bhandaris (storekeepers). Bhandaris lodged a formal complaint with the Powerful Independent Committee for Study of the Management of Pashupati ( PICSMP), a committee formed to look into temple problems on Sunday. In their 20-point complaint letter the Bhandaris have said the temple may collapse any time if it is not renovated immediately, one of the members of the committee, Shiva Sharan Rajbhandari, said. There are thousands of mice running inside the temple and the pillars of the temple covered with gold palate and copper have become hollow from inside, which might collapse any time, Bhandari said. There is a need to immediately renovate the temple which

has not been renovated for more than a century, he said. The temple, which is listed in the UNESCO World Heritage Sites, was built in 516 BS (1459 AD) by Lichhavi King Mandev and has been renovated only twice so far. The main temple was first renovated by the Malla King Bhupatindra Malla in 1700 BS (1643 AD) and later by the hereditary prime minister Chandra Shumsher Janga Bahadur Rana some one hundred years ago, according to the 20-point letter submitted by the Bhandaris. The Bhandaris also suspect that the original wooden support of the temple hidden beneath the silver-coated walls may have already collapsed.

Pashupatinath temple under threat from mice and cockroaches


9 7 2 1 8 6 3 5

1 6 7 3 5 9 2 4

2 5 4 9 6 7 1 8

7 4 1 6 9 2 8 3

3 1 8 5 2 4 7 9

8 9 3 4 7 1 5 6

6 3 5 7 1 8 4 2

4 2 9 8 3 5 6 7

9 2 4 7 6 5 1 8

5 8 6 2 4 3 9 1

34 ENTERTAINMENT CROSSWORD

6 8 5 1 2 9 3 7

4 1 3 6 9 8 5 2 7

8 6 7 2 4 5 3 1 9

9 3 2 1 8 6 4 7 5

2 1 9 6 8 3 5 4

8 4 3 2 7 1 6 9

3 9 1 4 5 8 7 2

4 3 7 8 1 6 9 5

1 6 2 5 4 7 8 3

7 5 6 9 3 4 2 1

5 8 6 4 7 9 1 3 2

1 7 4 3 5 2 8 9 6

3 2 5 9 1 4 7 6 8

7 9 8 5 6 3 2 4 1

8 3 4 1 2 7 9 6

9 2 3 8 6 4 5 1

7 2 4 5 6 3 9 5 6 1 7 8 1 8 2 6 5 7 6 9 7 3 4 2 5 4 3 9 8 1 2 6 9 8 1 5 June 15, 2011 Wednesday Puzzles - Book 1 4 Novice 1 8 7 Sudoku 3 6 From www.veryfreesudoku.com 3 7 5 4 2 9

SUDOKU-36 Sudoku Puzzle 17

6 4 1 8 2 7 9 5 3

1 4 9 5 7 3 2 8

Sudoku Puzzle 1

Catch-Words -29

Sudoku Puzzle 16 2 5 9 7 3 1 6 8 4

5 7 8 3 9 2 4 6

4 6 1 9 5 7 2 8 3

3 9 5 2 8 6 4 1 7

2 7 8 1 4 3 6 9 5

5 4 6 8 3 9 1 7 2

8 2 9 6 7 1 5 3 4

1 3 7 4 2 5 9 6 8

7 1 4 3 9 2 8 5 6

9 5 2 7 6 8 3 4 1

6 8 3 5 1 4 7 2 9

ANSWER OF SudokuPUZZLE-35 Puzzle 18 SUDOKU 8 6 4 3 5 7 1 2 1 2 7 8 9 4 5 3 5 9 3 2 1 6 4 8 6 7 2 4 3 1 8 9 9 4 1 5 8 2 6 7 3 5 8 7 6 9 2 1 7 3 5 1 4 8 9 6 4 1 9 6 2 3 7 5 2 8 6 9 7 5 3 4

4

9 6 7 5 3 4 2 8 1

2

3 1 1 6 3 5 8 2 5 9 1 7 6 8 4

6 4 2 9 8

èîÕ

4 8 1 8 2 6 3 4 5 8 7 1 4 7 2 1 3 5

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅú éÔÄ Ô¯äÅ 2ñÆ çÅ ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Sudoku Ãðñ êµèð0A çÆPuzzle Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

DOWN

ACROSS 1. Judicial decision (8) 5. An ornamental sunken panel (6) 9. Mangle (8) 10. Writer (6) 12. Followed by thunder (9) 13. A South American bird (5) 14. Highest point (4) 16. An inscription on a tombstone (7) 19. Give in (7) 21. A large chime (4) 24. Rinse, as with a solvent (5) 25. Warranty (9) 27. A typeface with slanting letters (6) 28. A sleeveless dress resembling an apron (8) 29. Baby cat (6) 30. Inflexibly entrenched and unchangeable (8)

Answer of Crossword-28

http://www.crosswordpalace.com/

PUZZLE

1. Disarray (6) 2. Senility (6) 3. Money extracted as a penalty (5) 4. Weblike (7) 6. Servile flattery (9) 7. Convulsion (8) 8. Sealed (8) 11. Chills and fever (4) 15. Sear tissue (9) 17. A star-shaped character (8) 18. Resident (8) 20. Pleads (4) 21. A slowly moving mass of ice (7) 22. A leisurely walk (6) 23. Rely (6) 26. Once more (5)

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

5 4 2 4 6 1 7 9 8 2 5 9 4 5 7 4 8 3 6 3 9 6 8 3 1 5 2 9 3 8 1 2 4 7READY 9 2 1 : ANEES BAZMEE 5DIRECTOR 2 6 8 STARRING : SALMAN KHAN, ASIN, ARYA BABBAR, PARESH RAWAL VERDICT : - NEW ENTRY

PYAAR KA PUNCHNAMA

DIRECTOR : LUV RANJAN PRODUCER : ABHISHEK PATHAK STARRING : KARTIKEYA TIWARI, RAYO BHAKHIRTA, DIVYENDU SHARMA, SONALLI SEHGAL VERDICT : - NEW ENTRY

HAUNTED - 3D

DIRECTOR : VIKRAM BHATT PRODUCER : VIKRAM BHATT, ARUN RANGACHARI STARRING : MAHAAKSHAY, TIA BAJPAI VERDICT : - HIT

RAGINI MMS

DIRECTOR : PAWAN KRIPALANI PRODUCER : EKTA KAPOOR STARRING : RAJ KUMAR YADAV, KAINAZ MOTIVALA VERDICT : - AVERAGE

STANLEY KA DABBA

DIRECTOR : AMOLE GUPTE PRODUCER : AMOLE GUPTE STARRING : PARTHO, DIVYA DUTTA, AMOLE GUPTE VERDICT : - FLOP

THIS WEEK RELEASE

JOKES Reaction after affair??? British girl:-No worry! Chinese:-Love to share!! Russian girl:More than love!!! Indian girl says:---pl, don't tell this to anyone....... ******** Patient: I have one problem, doctor.. Doctor: which problem? Patient: When i talk i can not see the person. Doctor: when it happens? Patient: On the Phone. ******** Short jokes on maths.. Mom: Do you know the full form of math? Son: Yes, it is mentally affected teacher harassing students!! short jokes on handwriting.. Mother: Can you do anything in short that others can not do? Son: Yes mom, i can read my handwriting.. ******** Short jokes on heart.. A boy said to a girl: "Come in my heart and stay here forever". Girl replied:-"Should i remove my sleepers???" Boy: "No dear, its not a temple , come without removing!!!!!" --------Mack opened the door, it's broken.. He opened the tap, again it's broken... Than tried to open the suitcase, it's broken... Now fearing of going into bathroom!!!

Bheja Fry 2 Release date June 17, 2011 Cast-Vinay Pathak, Minissha Lamba, Amol Gupte, Kay Kay Menon DirectorSagar Ballary


WORLD NEWS

China confess-a-kickback websites draw inspiration from India èÎĂ&#x2022;

June 15, 2011 Wednesday

BEIJING: China's avid internet users are taking a leaf from India's anti-corruption drama by opening websites so citizens can confess, sometimes in pitiless detail, to buying off officials. Chinese people can be disdainful of poorer India, but some have sought inspiration from the anti-corruption anger that has swept the South Asian nation, fanned by the internet. Several Chinese confess-abribe websites, including "I Made a Bribe" (www.ibribery.com), have been inspired by an Indian website "I paid a bribe" (ipaidabribe.com), Hong Kong's Wen Wei Po newspaper reported on Monday. "Stop seeking improper gains and promote equal competition, and return to us the dream of a fair China," says the Chinese-language front-page of the "I Made a Bribe" website. "Please reveal your experiences of paying bribes so embezzlement and corruption have nowhere to hide." India ranked worse than China in Transparency International's 2010 survey of

perceived corruption, with China 78th out 178 nations and regions counted, and India 87th. But the tales posted on China's new anti-bribery websites suggested that residents their have plenty to complain about. "NO CHOICE BUT TO BRIBE" China's ruling Communist Party regularly vows to stamp out corruption, but a long queue of convicted officials

also testifies that bribery and illicit enrichment remain common. On another new Chinese confess-a-bribe website (www.522phone.com), one businessman said he had paid 3 million yuan ($463,000) to officials to win contracts, including taking a planning official on a 10-day tour of Europe. "Don't think I'm trying to show off my wealth with this posting," the businessman wrote. "It's just I'm so toothless

35

and helpless in the face of current-day society." "We hate corrupt officials, but we're desperate to be recruited as officials. We hate monopolies, but wrack our brains to get into high-paying employers. We mock bent ways, but then try to pull personal connections to get our own business done." Other postings on the sites included stories of kickbacks for permission to sell medicine, underhand sell-offs of stateowned mines to cronies, payments of money and cigarettes to pass driving school, and "red envelopes" of cash to doctors to ensure expectant mothers were well treated. "There's no choice but to pay bribes," said one message on the "I Made a Bribe" website, which said it was from a teacher who paid off education officials for jobs and promotions. "Each time you naively assume you can get something done using regular procedures...the result is you find nothing gets done unless you spend money to settle things

with them." None of these anonymous claims could be verified. The Chinese websites do not specify who is running them and whether they have official approval. In the past, some local governments have tried to use the Internet to encourage citizens and officials to confess to corruption. China has more Internet users than any other country in the world -- more than 450 million of them -- and, even with censorship, they have already made the Internet a lively forum for airing complaints about corruption. But the new anti-corruption websites may be too blunt for Beijing to tolerate. Beijing has shut down other, investigative websites used to air corruption claims. One message on "I Made a Bribe" voiced fears it would be shut by China's censors. "China's national conditions are nothing like India's," it said. "If the government lets this website continue, this country will have a little hope. If it's shut, then there's no hope at all."

LONDON: An Italian space buff has claimed to have spotted the face of Mahatma Gandhi etched into the the rocks of Mars while scanning through latest pictures of the Red Planet. Matteo Lanneo was surveying the amazing pictures sent from Europe's Mars Orbiter back to Earth when he came across this uncanny resemblance to the father of the Indian nation, Daily Mail reported. The head appears to have a moustache and shaven head and prominent eyebrows, just like Mahatma Gandhi, it quoted Lanneo as saying. It is not the first time that a face has been spotted on Mars. In July 1976, the American Viking 1 Orbiter took a photograph that appeared to show a hill in the shape of a human face on the dusty surface of Mars. Within days of its discovery in 1976, space enthusiasts were speculating that the structure was man-made and had been built by Martians in the distant past. However, an image taken with Nasa's high-definition HiRISE camera in 2010 showed

the face was just a large, rocky hill. Seeing faces on Mars is a case of pareidolia - where a random stimulus is perceived as having significance, be it a symbol seen in a cloud or a face on a piece of toast. Scientists theorize the phenomenon occurs because humans are hardwired to recognise familiar objects as a survival technique, the report said. ESA's Mars Express has just celebrated its eighth years in space. The Orbiter takes highresolution images and maps the minerals on the surface. It also explores the subsurface using radar.

Berlusconi suffers humili- Riot in China Mahatma Gandhi's face etched on Mars ating referendum defeat city after offi-

ROME: Italian Prime Minister Silvio Berlusconi suffered a humiliating defeat on Monday in opposition-backed referendums to block nuclear power and abolish a law intended to give him legal immunity. It was the embattled premier's second blow in less than a month after his People of Freedom party lost critical mayoral votes in Milan and Naples and even Berlusconi supporters were saying something needed to change quickly. "The high turnout in the referendums shows a will on the part of citizens to participate in decisions about our future that cannot be ignored," Berlusconi said, after official data showed 57 percent of voters had taken part. Turnout was of crucial importance since the referendums required participation of more than 50 percent in order to have legal force. "The will of Italians is clear on all the subjects of this consultation. The government and parliament must now respond fully," Berlusconi

said. Final results are due later on Monday but early data showed crushing votes of more than 90 percent against the government in the four referendum questions -- one on nuclear, one on the immunity law and two on water privatisation. The vote against government plans to resume a nuclear programme reflects popular unease about atomic energy in Europe after the Fukushima disaster in Japan and is likely to set back any prospects of nuclear power in Italy for decades. "Italians have finally woken up and decided to take their destiny into their hands," said a jubilant Margherita Sina, 25, one of hundreds partying in the streets of Rome as people around her waved trade union and Greenpeace flags. "This is huge! Italians have become more responsible," she said. Sixteenyear-old Laura said: "It's the beginning of the end for Berlusconi, this really is the end of Berlusconi-ism."

cial dies in police custody BEIJING: Residents say paramilitary police are patrolling the streets of a central Chinese city following a riot there over the death of city councilman while in police custody. Authorities have suspended a deputy Communist Party chief of Lichuan in an apparent effort to calm the anger caused by the June 4 death of local people's congress deputy Ran Jianxin. While Ran's death remains officially under investigation, relatives say he was beaten to death and have circulated photos on the Internet purporting to show bruises covering his body. Thursday's riot prompted police to bring in reinforcements from the paramilitary People's Armed Police backed by armored cars. The patrols were reported by residents who refused to give their names for fear of reprisals.

US establishes Now, reach Beijing contact with to Shanghai in 5 hrs Mullah Omar BEIJING: Sometime in end June Beijing and ISLAMABAD: The US has established contacts with Afghan Taliban leader Mullah Muhammad Omar to negotiate an end to the conflict in Afghanistan, a media report said on Tuesday. Abdul Haqiq, a former Afghan Taliban spokesman who used the alias Mohammad Hanif, played a key role in helping Washington reach out to Mullah Omar, The Express Tribune newspaper quoted a source as saying. Haqiq was arrested by US and Afghan intelligence agents in Afghanistan in June 2007.

Shanghai would get another connection: the bullet trains. The new bullet trains linking Beijing and Shanghai will cost passengers three to four times more than what India's Rajdhani costs and run more than three times faster. Bullet trains will nearly halve the travel time to five hours and would be of two types; one running at 300kph and another at 250kph. The fare will be 1,750 yuan for business class for the 1,300km journey between Beijing and Shanghai for the 300khp train. Second class seats on the bullet train will cost 550 yuan, the equivalent. ''The fare is much lower at 410 yuan for second class and 650 yuan for first class for trains running at 250kph,'' China's vice minister of railways Hu Yadong said. Trains moving at 300kph will cover the distance in 4.48 hours. The normal express trains take about 10 hours at present.


36 LIFE STYLE

èîÕ June 15, 2011 Wednesday

Ways to keep cholesterol in check

that traps and helps remove some cholesterol, bile acids and waste in the gut. This is why I recommend my patients supplement low fat, low cholesterol diets with 7 grams of soluble fiber from psyllium daily, as in Metamucil.

WEAR A PEDOMETER AND INCREASE DAILY ACTIVITY

Lowering cholesterol is one of the most imperative things to do to promote overall heart health. And now Metamucil and Dr. Michael Roizen, Chairman of the Wellness Institute at Cleveland Clinic and host of the upcoming PBS series, "Younger You," have suggested five things you need to do to lower your cholesterol.

You'd be amazed to see how many extra steps you can take in one day -- grab a pedometer and watch the numbers roll as you make simple changes for your health and take the stairs, walk to work, or stroll around the neighbourhood to increase your physical activity for better heart health. Tracking your progress throughout the day can be great inspiration to keep going, and walking is a simple and easy type of exercise to help lower cholesterol!

The first, and one of the simplest tips, is to get more fiber in your diet - but not just any kind, because not all fibers work the same way. Viscous soluble fiber like psyllium fiber, the natural dietary fiber found in Metamucil, is proven to help lower total and "lousy" LDL cholesterol because it forms a thick gel

A healthy lifestyle requires motivation, encouragement and a friend to lean on. Grab an exercise buddy and support each other in the challenge to lower your cholesterol. Take long walks together and encourage each other to try new types of physical activity to get the heart pumping and to keep cholesterol

TAKE PSYLLIUM

GET AN EXERCISE BUDDY

Why going

BEWARE OF HIDDEN FATS AND SUGARS

Be an informed eater; get to know your ingredients and read the nutrition labels thoroughly. Hidden sugars and unhealthy ingredients can increase your weight, which can lead to high cholesterol. Stay away from foods that contain high levels of saturated fat, cholesterol and hidden sources of sugar such as high fructose corn syrup, some dextrins, or evaporated cane juice.

ADD DHA

DHA is short for docosahexaenoic acid, a polyunsaturated fatty acid. Regular intake of DHA can aid in proper heart function and help lower levels of Low Density Lipoprotein (LDL), or the "lousy" cholesterol3, and raise levels of High Density Lipoprotein (HDL), or the "healthy" cholesterol. Popular sources of DHA are salmon, sardines, tuna – but if you aren't a seafood fan, try fish oil supplements, or if you don't like fishy taste, get them from vegetarian supplements made from algal DHA.

High fibre diet decreases mortality A diet having excessive fibre, particularly the kind from whole grains, can help you live longer, a new study has claimed. Diets rich in fibre are already linked to multiple health benefits, including preventing gastrointestinal disorders, diabetes, heart disease and cancer. The study, published in an international medical journal, found that eating lots of dietary fibre reduces a person's risk of dying from heart disease, infections, and respiratory diseases. "Prior studies have focussed on the relationship between fibre intake and cardiovascular disease. A few have examined the link between dietary fibre and mortality," says Yikyung Park, the author of the study and a mem-

GREEN TEA

LIFE

ber of a renowned cancer research facility. He says, "Our analysis adds to the literature and suggests that dietary fibre is associated with a decreased likelihood of mortality."

IMPROVES QUALITY

' veg'

is good for you Experts tell you why going veg is a good idea, even if it's just once a week Detoxifies: A veggie diet contains dietary fibre (bottle gourd, pumpkins, spinach, cabbages), which flushes toxins out of the body. A diet containing only eggs, fish and mutton is a poor source of fibre. Stronger bones: Gorging on meat can lead to protein overload. This can tax our kidneys, interfere with the absorption of calcium and prompt the body to extract existing calcium from the bones. Such calcium excretion is rare amongst vegetarians. Carb deficiencies: A nonvegetarian diet is a poor source of carbohydrates. Carb-deficiency can lead to ketosis – a condition where the body starts breaking down fat (instead of carbs) as a source of energy. Easy digestion: Complex carbohydrates in vegetarian foods are digested gradually providing a steady source of glucose. Conversely, meats

levels down! Enjoy each other's company and laugh – reduced levels of stress will help your heart too!

rich in fat and proteins are difficult to digest. Healthy skin: Eating beetroot, tomato, pumpkin and bitter gourd can clear off blemishes. And guava, apples, pears and peaches, eaten along with their peel, promise a glowing complexion.

Weight

management :

Avoiding meat is the simplest way to reduce fat intake. Instead, eating whole grains, legumes, vegetables, nuts, and fruits, lowers cholesterol levels, blood pressure, and obesity. Easy on the teeth: Our molars are more suitable for grinding grains and vegetables than tearing flesh. Digestion begins with the saliva, which can only digest complex carbohydrates present in plant foods. Phyto nutrients: Diabetes, cancer, kidney disease, stroke and bone loss are partially preventable with a good intake of phytonurtients. As these are present only in vegetarian diet, the non-vegetarians are at a loss.

OF

Previous studies have shown that people who consume the highest levels of green tea tend to have lower risks of several chronic degenerative diseases such as cardiovascular disease and osteoporosis. Now, a new study has suggested that drinking green tea and practicing tai chi may promote bone health as well as reduce the risk of inflammation in postmenopausal women. Researcher Chwan-Li Shen, an associate professor and a researcher at the Laura W. Bush Institute for Women's Health at the Texas Tech University Health Sciences Center, focused on postmenopausal women and investigated the potential for green tea to work synergistically with tai chi in enhancing bone strength. She carried out a doubleblind, placebo-controlled, intervention trial that involved 171

postmenopausal women who had weak bones but not fullfledged osteoporosis, for six months. She placed the women into four groups. One group was given a placebo drug and no tai chi, the second was giving green tea pills but no tai chi, the third was given placebo pills but they did tai chi three times a week, while the fourth group had both the green tea pills and did tai chi. She collected blood and urine samples, and assessed the women's muscle strength. The results showed consuming the equivalent of four to six cups of steeped green tea daily and doing tai chi enhanced bone health within three

months. A similar effect was found for muscle strength at the 6-month time point. Perhaps most remarkable, however, was the substantial effect that both GTP and tai chi had on biological markers of oxidative stress, the main precursor to inflammation.Participants taking tai chi classes also reported significant beneficial effects in quality of life in terms of improving their emotional and mental health. Shen concluded that there is a 'favourable effect of modest green tea consumption on bone remodeling in this pre-osteoporotic population." The results were presented as a poster at the Experimental Biology meetings on April 10, 2011.


èîÕ June 08, 2011 Wednesday

37


èîÕ

STAR AGE / SPIRITUALITY

38

15, 2011 Wednesday

PANDIT KRISHAN KUMAR Astrology & Numerology Lal Kitab & Vastu Specialist ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICON

December-23 to Januar-20

A

This is a good day to get new things started. It might be a good time to do outstanding paperwork. You will have good insights and a quick eye for what is out of place. Today the Moon brings you into contact with events that make you think about the deeper mysteries of life.

Today the Sun is beside Mercury in the heavens, which will make you think, talk and move a good deal faster than usual. It’s a fidgety kind of influence. Mercury in mythology was the messenger of the gods. He flitted around with wings on the heels of his sandals so was never still.

The old scout motto of “Be Prepared” is not a bad idea at all today. Try to get everything in shipshape order before you launch into activity or discussions. Sometimes it is a good idea to be self-critical, particularly before other people get a chance to have a look at your pet schemes.

Today you are full of bright ideas, chattering away in grand style, determined to get your views across. Try to listen as well since you could pick up useful feedback. Write down a few bullet points before you start and that way you won’t be distracted from your main points.

s a regular at religious discourses, one often finds followers of one guru or faith criticising those of other faiths because they think that their own philosophy is far superior. They tend to assess the learnedness or otherwise of a teacher according to the number of disciples and ashrams he has. If those who profess to be spiritual seekers behave in this manner, what can we expect from lesser mortals? Why is it so difficult for us to respect the right of others to follow any teaching or teacher of their choice? No one who claims loyalty to any faith that advocates compassion, tolerance and understanding can afford to ignore these tenets. "Few, among thousands of men and women, strive for perfection; and a few perchance, among the blessed ones striving thus, know Me in reality", said Krishna to Arjuna in the Gita (7.3). Too many of us are pre-occupied with unearthing details of when Krishna was born and

TAURUS

April-21 to May-20

LEO

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

(646)-500-9625 37-18, 74th Street, 2nd floor, Jackson Heights, NY 11372

You may be inclined to spread yourself a little thin today because you are trying to handle six things at once. So get your list of priorities straight before you start, then tick them off as you go along. Try to focus your attention on your personal relationships.

GEMINI

You may not be a list-making person, but it might be a good idea today because you could end up forgetting things. Too many ideas are chasing round inside your head. You have to have some kind of structure to what you are saying otherwise you won’t communicate clearly.

VIRGO

May-21 to June-21

August-24 to September-23

This is definitely not a day for sitting still. You will be whizzing around on short-distance journeys, writing more letters than usual, making phone calls galore. You feel you just have to talk, talk, talk. Just watch a slight tendency to tell other people exactly what you think of their inadequacies.

SAGITTARIUS

The Sun close to Mercury today can put you into mental overdrive, so you zip on so quickly that you miss out on opportunities. If you can pause to collect your scattered wits you will achieve more. If you rush ahead too fast you may get careless. Try to focus on your working situation.

PISCES

November-23 to December-22

You are on an adrenaline rush today, so you want to pack more things into the schedule. If you can go with the speed of your thinking and not trip yourself up, then you could motivate companions into joining in. They will appreciate the freshness of your approach.

Maybe you feel a little wound-up today but you can make good use of your hyper-active state. You will be absolutely on the ball in discussions, having more than enough ideas and witty suggestions to keep the conversation flowing. The Moon will keep you moving smartly around.

A really bright, breezy mood will keep you fully stretched today. You will be a positive fountain of inspiration. But trying to catch your stream of consciousness and bottle it may be much trickier. You won’t want to stop long enough to consolidate your thinking or come to any sensible.

Today your mind will be leaping from subject to subject at computer speed. Unfortunately companions may be slower than you so try to slow down once in a while to check they are actually hearing what you have to say. Be absolutely clear about what may seem to be trivial details.

The path of pure love

when he actually delivered the Gita. We are more interested in knowing what Jesus looked like, and whether he really got resurrected. We tend to get ensnared in irrelevant details, and we begin to lose sight of the wood for the trees. Few love God unconditionally. Ramakrishna would tell the story of some men who went into a mango orchard. They began counting the leaves, twigs and branches, examining their colour, comparing their size, and then proceeded to argue about who was right. The most sensible among them began eating the fruit. Similarly, a truly spiritual person is not bothered about the history or geography of God; he simply yearns for God, he is not as keen to memorise the Gita's verses as he is to follow its teachings. R a m a k r i s h n a

January-21 to February-19

Paramhansa did not spend time reading the scriptures. He advised all seekers to 'eat the mangoes', leaving it to the learned to

pore over the details. He knew from personal experience that God could be reached via any path. He found God by following the

February-20 to March-20

various paths of the Hindu faith, including the Vaishnava, Shaiva and Tantric paths. He discovered the beauty of Christ and Mohammed by learning about them. At the end of each path God was there, waiting for His beloved devotee. The only qualification needed was Pure Love. A true devotee, no matter which faith he believes in, goes through the equivalent of a crucifixion. Jesus was crucified, Meera was tortured by her in-laws, Prahlada was terrorised by his father, Kabir was ridiculed by society, Namdeva was labelled mad, Tulsidas was threatened by the upper caste and Socrates was given poison to drink. None was spared. The Lord demands complete surrender. He resides in our hearts. But only the pure are allowed into this sacred space, and that's why we need the

guidance of a hallowed sadhguru. Ramakrishna said that the heart was like God's living room. So we need to keep it clean. Ramana Maharshi explained that to seek true consciousness, you must concentrate on the heart which is the seat of consciousness – or we could say it is consciousness itself. The heart is another name for reality, he said, and this is neither inside nor outside the body. Loving God results in 'rising' rather than 'falling' in love. Your vision gradually begins to encompass entire humankind, all living beings and inert matter as well. You become One with That. Loving an earthly being means possessiveness, and this is restrictive. That's why you 'fall' in love. Loving God, however, enables us to love all. This way, you can achieve ultimate oneness of existence or Brahmn.


èîÕ June 15, 2011 Wednesday

39


THE KING OF PUNJABI MEDIA SINCE 1995 www.dhamakpunjabdee.com

PHONE : 718-850-7444

SPORTS Murray fights back to win Queen's title

WEEKLY NEWSPAPER

WORLD NEWS 'Palin got death threats after 32 veep....

 15

LIFE STYLE Ways to keep cho36 lesterol...

Vietnamese threat to China, from the sea? 30

BEIJING: China is suddenly faced with a serious challenge with war-like noises coming from Vietnam. With Hanoi announcing a live ammunition drill on the South China Sea, Beijing must decide how to protect its fishermen in the disputed waters. This is the first-ever challenge from Vietnam to China's superpower image during the long years of dispute over the Nansha Islands. For once, the Chinese government is carefully weighing options before making a public statement over what a newspaper backed by the Communist Party of China described as an attempt to "create new enmity". China has reasons to worry because it is engaged in sea disputes with Japan, Philippines and Indonesia as well. It cannot do anything to encourage its different sea neighbours to join hands and form a

front. This is why Chinese foreign ministry is avoiding a sudden outburst on the unusually hostile announcement from Hanoi, sources said. The announcement from Hanoi is a reaction to Beijing's warning that Vietnamese halt all oil exploration in the South China Sea. Northern Maritime Safety Corp announced on Friday it will carry out two exercises lasting a total of nine hours in an area in the South China Sea on

US treasure-hunter to look for Osama’s body WA S H I N G T O N : Treasure-hunter Bill Warren of California has reportedly launched a search operation in the North Arabian Sea to discover the body of Osama bin Laden, as he does 'not believe in the statement given by the US government' that his body was buried at sea. US forces had earlier said that they had buried the former al-Qaida leader in the North Arabian Sea with the help of the USS Carl Vinson warship, but Warren said that this was the only detail of the location that was released. The veteran explorer launched the hunt because he believes president Barack Obama did not give enough proof of the terrorist's death, the Daily Mail reports.

Warren insisted he will go ahead with the search despite the fact that the use of hi-tech equipment and several boats would make it an extremely expensive affair. "We do this because we are patriotic Americans and feel that Obama failed to provide the proof," he added. The Pentagon had earlier claimed that after killing bin Laden, his body was placed in a 'weighted bag' and tipped into the sea.

Monday. It warned boats and ships to stay out of the area. The CPC controlled Global Times described Hanoi's move as the "lowest form of nationalism to create new enmity between the people of the two countries." China never blackmailed smaller countries. "But when a small country turns that around and tries to blackmail China, the Chinese people will on the one hand feel rather angry, while on the other hand find it quite amusing," it said. Vietnam recently complained Chinese fishing boats were disturbing surveyors looking for the possibility of oil in the concerned islands. Beijing said Vietnamese ships had on Thursday chased away Chinese boats fishing in areas that rightfully belong to China. The incident had "seriously endangered the safety of the Chinese fishermen," Chinese foreign ministry spokesman Hong Lei said.

June 2011  VOL: 1-45

SPIRITUALITY The path of pure love

38

Tires Shop New & Used Tires & Rims of All Sizes

àËÕÃÆ òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ Çòô¶ô ÇðÁÅÇÂå

126-93 Willets Point Blvd. (Near Shea Stadium) Corona NY 11368

US Navy intercepts North Korean ship at sea: Report WASHINGTON: The US Navy intercepted a North Korean ship suspected of carrying missile technology to Myanmar and after dramatic standoff forced it to turn back, according to a report of The New York Times. Pyongyang was forced to recall the ship home after last month's confrontation, which involved several days of diplomatic wrangling, the newspaper said in its report late Sunday, citing unnamed US officials. The US government made no official announcement about the operation, the paper added. But it said US officials had described the episode as an example of how they can use a combination of naval power and diplomatic pressure to enforce UN sanctions imposed on North Korea after its 2009 nuclear test. "This case had an interesting wrinkle: the ship was North Korean, but it was flagged in Belize," one US official told The Times.

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com

June-15-2011-NP  

June-15-2011-NP