Page 31

DNEVNIK

ponedeqak22.februar2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

MARGINALIJE SRPSKE ISTORIJE

31 4

Pi{e: Dr ^edomir Anti}

Dru Barimor

E. T. Za vreme posete Zemqi, grupa vanzemaqaca biva slu~ajno otkrivena od grupe qudi. U toj panici, prido{lice na Zemqu pobegnu u svoj brod i napuste je, ali zaboravili su na malenog vanzemaqca, koji se tada na|e posve sam, ostavqen, na wemu nepoznatoj planeti. Ubrzo na|e prijateqa u 10-godi{wem Eliotu… Uloge: Henri Tomas, Dru Barimor, Piter Kojoti, Robert Meknafton, [on Fraj, K. C. Martel Re`ija: Stiven Spilberg (Nova TV, 20.55) 08.15 10.05 10.40 11.30 12.30 13.20 14.10 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.15 20.00 20.55 22.40 22.55 23.55 00.25 01.20 02.20

Ezo TV Tata i zetovi Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN Na{a mala klinika Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Na{a mala klinika IN Dnevnik Najboqe godine E. T, film Vesti Nestali Sajnfild Post mortem Vidoviti Milan E.T, film

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00

Hendl, `ivot pop ikone Detektivi brodskih olupina Vampirska princeza @iveo Pakistan Bo Brumel – taj divni ~ovek Tajne Renesanse Najva`nija utakmica u `ivotu Rat na Arktiku Moj dnevnik Kraqevski dnevnici Ernest Hajnkel – san o letewu Hitlerov omiqeni plemi} Abrahomova deca Carstvo mora Tokio: Dan kada se zavr{io rat Ko si zapravo ti? Iza kulisa Vijetnamskog rata Moj dnevnik Kraqevski dnevnici Ernest Hajnkel – san o letewu

15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.30

Papirmanija Skajland [argarepko Papirmanija Skajland [argarepko ^ovek iz grada Sala{ u Malom ritu Ni{ta bez mame [arada Tajna Kaspara Hauzera Jaguarov skok U`ivaj Dok |avo ne sazna da si mrtav

06.00 Sestrinstvo putuju}ih pantalona 2 08.00 Porodica Seviy 09.50 Uhvati Smarta 11.40 Filmovi i zvezde 12.10 Stariji sin 13.40 Ze~ica na koleyu 15.15 Eragon 16.55 Ima{ petqu? 18.30 Qubav boli 20.05 Belami 22.00 Prava krv 22.45 Ananas ekspres 00.35 Egzistencija

07.10 Dobro jutro, Hrvatska 09.13 Dolina sunca 10.15 Kineski zid: Mongolski osvaja~i, dok. serija 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an|elom 13.20 Meklodove }erke 14.20 TV kalendar 14.40 Normalan `ivot 15.40 Mewam svet 16.10 Hrvatska u`ivo 17.40 Najslabija karika, kviz 18.20 Kod Ane 18.35 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.10 Dnevnici jedne dadiqe, film 21.55 Potro{a~ki kod 22.35 Otvoreno 00.00 Na rubu nauke 00.55 Zvezdane staze 01.40 Pri~e Rut Rendel: Zidovi vo}waka 02.40 Pri~e Rut Rendel: Koprena je pala 03.30 U tu|oj ko`i 04.20 Skica za portret 04.35 Potro{a~ki kod

06.00 07.00 08.00 10.00

03.00 05.00

U divqini Meklodove }erke Ubistva u Midsameru Iza kemere: Pri~a arlijevih an|ela Meklodove }erke Sudija Ejmi Ubistva u Midsameru Tra~ Sudija Ejmi Xordan Medijum Deli} sekunde Gresi iz pro{losti Dinastija: Izme|u seksa, pohlepe i manipulacije Osvetnik U divqini

08.30 10.35 11.05 11.35 12.05 12.55

Astro {ou Princ iz Belera Pod istim krovom Dadiqa Ekskluziv Ve~era za 5

12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00

SERIJA

Dadiqa 08.48 09.05 09.30 10.05 12.30 13.05 13.20 13.35 13.53 14.08 14.25 15.10 16.00

18.20 18.55 21.10 22.10 23.00 23.15 00.05 04.00

^arobna plo~a 2 Pustolovine Marka i Goge Vip Muzi~ki klub Evergrin Vip Muzi~ki klub Ton i ton Etika TV vrti} ^arobna plo~a 2 Kod Ane Zvezdane staze Na rubu nauke ZOI Vankuver 2010: Hokej na ledu: Kanada - SAD, snimak ZOI Vankuver 2010: Hokej na ledu: [vedska - Finska, snimak ZOI Vankuver 2010: Bob dvosed, snimak ZOI Vankuver 2010: Umetni~ko klizawe, snimak @upanijska panorama ZOI Vankuver 2010: Skokovi - ekipno Bitange i princeze Dr Haus ZOI - pregled dana ZOI Vankuver 2010: Skokovi - ekipno, snimak U tu|oj ko`i ZOI Vankuver 2010.: Umetni~ko klizawe - ples slobodno, prenos

SERIJA

Dr Haus Haus i ekipa sre}u se s tinejyerkom koja se onesvestila tokom bo`i}ne predstave u {koli. Uskoro saznaju da je problemati~na devojka trpela nasiqe od sredwo{kolskih kolega… Uloge: Hju Lori, Liza Eld{tajn, Omar Eps, Robert [on Leonard, Yenifer Morison, Yesi Spenser, Piter Yejkobson (HRT 2, 22.10)

06.50 08.30 10.30 11.30 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00

Mi~el Intermeco 1 Moja slatka debequca Marfijev zakon Intermeco 2 @ene fudbalera Moja slatka debequca Dr Finli Marfijev zakon Intermeco 3 Lulu na mostu Dr Finli Seksualni `ivot @ene fudbalera Prevera

04.00 06.10 08.00 10.00

Bla`enstvo Bili Batgejt Smoki i bandit Gorile u magli: Pri~a o Dajen Fosi Qudi od ~asti Pobuna na vojnoj akademiji Tihi beg Kako biti normalan Sve ostaje u porodici Bla`enstvo Prqava Bez daha

12.10 14.20 16.00 18.00 20.00 22.00 00.10 02.00

Maksvel odlu~i da kupi novi prsten za Fren pa ga Silvija odvede u radwu ujaka Stenlija, kao ~lana porodice. Do{av{i tamo, predomisle se i vrate po prsten u Kartije. Zahvaquju}i prstenu, Fren je spomenuta u dru{tvenoj kolumni, ali pogre{no napisanog imena… Uloge: Fren Dre{er, ^arls [ognes, Nikol Tom, Benyamin Salisburi, Medlin Zima, Danijel Dejvis (RTL, 17.35)

Fren Dre{er

13.50 14.40 16.15 16.40 17.10 17.35 18.00 18.55 19.05 20.00

Drugo lice Heroji iz strasti Malkolm u sredini Princ iz Belera Pod istim krovom Dadiqa Kraq Kvinsa Ekskluziv Ve~era za 5 Xejms Bond 007: Operacija Svemir, film 22.10 Kikbokser 4, film 00.00 Voz smrti, film 01.40 Astro {ou

09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Budu}i svet Kako to radi Stvarno velike stvari Generalka Ameri~ki ~operi Peta brzina U deli}u sekunde Pre`ivqavawe Stvarno velike stvari Generalka Razotkrivawe mitova Kako to radi ^udovi{ta iz reke Nakon ujeda Pre`ivqavawe Divqe i bez cenzure Generalka Opake ma{ine

06.40 07.25 08.25 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.30 15.00 15.30 16.30 17.30 18.00 18.45 19.00 20.45 22.45 00.15 01.00

Hokej na ledu Hokej na ledu Umetni~ko klizawe Biatlon Alpsko skijawe Zimski sportovi Hokej na ledu Biatlon Alpsko skijawe Zimski sportovi Biatlon Umetni~ko klizawe Zimski sportovi Skija{ki skokovi Zimski sportovi Skija{ki skokovi Kros-kantri skijawe Skija{ki skokovi Kros-kantri skijawe Umetni~ko klizawe

[umadinac me|u qudo`derima Konga M

ilan Jovanovi} Morski bio je lekar, istra`iva~ i etnograf“. Dr Dini} je bio vitez profesor Velike {kole i Vojne akadeKara|or|eve zvezde, a pismom mu se zahvalio i mije u Beogradu, a neko vreme i doktor li~no belgijski kraq Leopold. U beogradskom na prekookeanskim brodovima austrijskog “Loj~asopisu “Iskra” Dini} je objavio putopis “Srpda”. Kad se po~etkom osamdesetih godina na{ao ska pisma iz Konga”. Bio je pravi ponositi strana obali @utog mora, nije se bez razloga bojao nac, koji je Zapadnu Evropu smatrao svojom drumr`we koju je kinesko stanovni{tvo gajilo pregom, duhovnom domovinom. Uspeti u tom velikom ma belcima. U Hong Kongu je posebnu pa`wu pobelom svetu bio je poseban ciq. Zato ne ~udi {to svetio majkama koje svoju decu dr`e u korpama na je na po~etku svog putopisa pri~a kako su ga zadile|ima kako bi mogle da ih istovremeno quqaju vqeno posmatrali slu`benici `elezni~ke stai ~u~e}i rade. Poku{avao je da odbije usluge nice u Briselu i bili zahvalni kad im je podelio rik{e: „Da re~em pravo, moja se demokratska ulaznice koje su omogu}avale da razgledaju velepriroda bunila kad me je tamo vozao ~ovek. Nelepni brod kojim se otisnuo ka Africi. Ploveprijatno je gledati svog sa~oveka u ulozi tegle}e }i kraj Monrovije, prestonice Liberije, prve `ivotiwe.“ afri~ke nezavisne dr`ave, nije mogao se odupre„Cela Hina poludi o novoj ti a da predsedni~ku palatu godini“, zabele`io je Jovanone zapi{e pod navodnicima. vi}. Vredan narod koji tokom Dini} je opisao razne obi~itave godine radi, posle ki~aje Kongoanaca, pa i qudoneske Nove godine dve sedmi`derstvo. ce u`ivao u karnevalima i ne„Ovaj obi~aj rasprostraradu. Praznovawe je toliko da wen je gotovo po svoj teritosu svi koji nisu spremili zariji dr`ave. Kod nekih plelihe bili osu|eni na glad. Vemena to je, tako re}i, narodna rovao je da je obi~aj karnevala institucija i praktikuje se i raznobojnih maski stigao u otvoreno. Kod wih pojesti Evropu ba{ iz Kine. Jovanosvog bli`weg pravo je zadovi} je pomalo idealizovao kivoqstvo koje se tra`i. Kod neski narod. Tvrdio je: „Barudrugih i ako se naro~ito ne tom se Hina slu`i od vajkada, tra`i, ipak se ne ustru~avaju ali samo da ru{i stene i grada ga obelodane kad im se pridi putove; od nas je nau~ila lika uka`e.“ puniti oru`je wime! Pravda Druge vrste jela nisu tolii sila u Hineza su identi~ni ko odbijale balkanskog putpojmovi, a to obja{wava {to nika: „O korwa~ama nije poje wihova dr`ava kroz tolike trebno da reknem da se one ovvekove stajala ~vrsto, dok su de mnogo tro{e, a ~orbaod se oko we drobile druge pa i Karikatura o krvavoj belgijskoj wih izredna, kojom i mi odponestajale.“ ^etvrt veka pre upravi Kongom ~iwemo svaki ru~ak i ve~eru. Rusko-japanskog rata iz 1904, Tro{i se vrlo rado jedna osoJovanovi} se pitao se da li }e miroqubivost isbita fela velikih gu{terova – do metar i po duto~waka uticati na Evropqane ili }e „ti narodi `ine. Meso mu je bledo-crveno, kao od prilike u dodiru s nama prisvojiti, kao Japanci, divqu, mlado tele}e i pripremqeno u formi bifteka, osvaja~ku }ud na{u i po~eti da nas tamane oru`zaista je vrlo ukusno... Kad se pak ubije jedan hijem {to smo im mi utisli u ruke?“ popotam, to je prava sve~anost u selu. Nije ni ~uKosta Dini} je ro|en 1854. u Brusnici kraj do, jer on da i do 3.000 kila mesa i zahrani celo Gorweg Milanovca, studirao je na Velikoj {koli selo za dva tri dana. Pe~enica od hipopotama kad je 1874. osu|en zbog svojih politi~kih uvereisto je ukusna kao i od vola...“ wa. Tek {to je oslobo|en, naredne godine napuDr Kosta Dini} bio je, me|utim, po svoj prili{ta studije i pridru`uje ustanicima u Bosni. Tu ci nesvesni svedok najsurovije kolonijalne vlase upoznao s budu}im krasti koju je Afrika imala qem Petrom I. Po zavru novom veku. Slep za {etka Velike isto~ne mra~nu stvarnost, Dini} Lekar Milan Jovanovi} Morski krize odlazi u Pariz i je pripisivao Belgiji i pi{e kako je iz ideolo{kih studira medicinu. Wegowenom kraqu Leopoldu razloga u Hong Kongu poku{avao da va doktorska disertacija, iskorewivawe ropstva u odbije usluge rik{e: „Da re~em objavqena na francuskom Africi: „Najve}a zaslujeziku, privukla je veli- pravo, moja se demokratska priroda ga i slava pripada kraqu ku nau~nu pa`wu. U vrei wegovom malom no hrabunila kad me je vozao ~ovek me trijumfa radikala i brom narodu belgijskom, u ulozi tegle}e `ivotiwe” uspostave slobodoumnog {to su posledwi tragovi ustava iz 1888. vratio se u ove gadne trgovine i{~eSrbiju i radio kao op{tinski i sreski lekar u zli. Kraq Leopold uzeo je inicijativu za uniPirotu i Smederevskoj Palanci. Biran je i za po{tewe ropstva i sve ratne ekspedicije izdr`aslanika. Ipak, promene re`ima i stalni premevao je iz svoje vlastite kase. Po cenu ogromnih {taji podstakli su dr Dini}a da opet napusti Srnov~anih `rtava i skupocenih `ivota belgijbiju. S porodicom putuje u [vajcarsku, gde postaskih sinova koji su hrabro pali na bojnom poqu je li~ni lekar kneza Petra. Posle povratka Kabore}i se protivu varvarstva i `rtvuju}i se za ra|or|evi}a, Dini} je bio ~lan u`eg kruga kracivilizaciju i svog velikog kraqa, trgovina roqevih poverenika. Umro je u Beogradu 1907. bqem, potpuno je uni{tena. Ovo civilizatorsko Dva puta, 1896–99. i 1899–1903, Dini} je u Kondelo, Evropa je priznala kraqu Leopoldu i u gu radio za belgijsku vladu. Kao lekar Dru{tva znak priznawa, dala na upravu najve}i deo cen`eleznica, jedan je od ranih posetilaca tropske tralne Afrike i titulu suverena nezavisne drAfrike, neki biografi tvrde ~ak i „prvi srpski `ave Kongo.“

Kwigu ^edomira Anti}a „^ETRNAESTI VOJVODA I DEVET BABA” u izdavu “Evolute” iz Beograd, mo`ete naru~iti putem telefona 065/ 678–3323 i 011/ 2621–204 ili sajtova www.evoluta.co.rs i www.evolutabc@gmail.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"