Page 1

c m y

NOVISAD*

^ETVRTAK10.MAJ2012.GODINE

GODINALXX BROJ23430 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

DOGOVORILISETADI]IDA^I]

Demokrateisocijalisti nastavqajuzajedno str. 2

LIDERSVM-aSUMWAUBROJAWEGLASOVA

Pastor:@estokosmo pokradeninaizborima

str. 3

Pajti}: Kra|ajenau~na fantastika

str. 3

NASLOVI

TRENDRASTAMALIGNIHTUMORA UVOJVODINI

Politika

Godi{we obolijedan mawigrad

3 Rezultati pokrajinskih izbora – {est mandata podelilo sedam lista

Ekonomija 5 Isplata stare devizne {tedwe

NoviSad 8 Biciklisti~ka staza od Novog Sada do Iloka

str. 13

Vojvodina

11 U Kawi`i obnovqena proizvodwa u posrnuloj fabrici

Dru{tvo 13 Uskoro upis u sredwe {kole – pred osmacima 307 smerova

Crna 15 Incident u Aradcu podiglo selo na noge

Foto: S. [u{wevi}

MRKOWI]IJE[I]OBI[LIRADOVE NASTAROMPUTUNOVISAD–BEOGRAD

HIQ AD E NOV OS A\ AN A NA „RITM U EVROP E”: Koncertom„RitamEvrope”nekolikohiqadaNovosa|anaiNovosa|anki obele`ilo je Dan pobede nad fa{izmom, 9.maj.NaTrguslobodeuNovomSadusino} su,kakojeired,prvinastupilidoma}ini, novosadski ska bend „Mamurluk”, posle kojihsunabinuiza{lekom{ijeizBeograda, jedan od najperspektivnijih doma}ih

bendova„Zemqagruva”.Zakulminacijuve~eri pobrinuli su se mnogo poznatiji gosti iz regiona – sarajevski bend „Letu {truke”i„Lajbah”izSlovenije.Sarajlije su razgalile publiku pesmama „Mjesto za dvoje”,„[uti{”i„Paranoja”,dokjekultni „Lajbah”jo{jednompokazaodaseopravdano nalazi me|u bendovima koji diktiraju ritamEvrope. J.Zdelarevi}

SINO] NA UGLU ULICA MI[E DIMITRIJEVI]A I KOLA SRPSKIH SESTARA U NOVOM SADU

Foto: S. [u{wevi}

Krvavirafal uba{tipicerije „Aleksandar”

str. 15

str. 16 – 20

SPORT

n HLADANTU[ZA ODBOJKA[E NASTARTU

n VO[ASPREMNA ZA^A^ANE

n UNOVOMSADUKO[ARKA UTRANSU

Sun~ano itoplo

Najvi{a temperatura26°S

Obnavqase vojvo|anska `ilakucavicastr. 6 SKO^ILACENAHRANEKOJANIJEPOD ZA[TITOMMAR@IIUVOZNIHPROIZVODA

Poskupelijogurt isir,auskoro }eisalama str. 6


2

POLiTikA

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.

SNS(24,04)–DS(22,11),Tadi}(25,37)–Nikoli}(25,02) Republi~ka izborna komisija saop{tila je ju~e da je na osnovu 98,44 obra|enih bira~kih mesta, na parlamentarnim izborima najvi{e glasova osvojila koalicija oko Srpske napredne stranke – 24,04 odsto i 73 mandata, dok je koalicija oko Demokratske stranke dobila 22,11 odsto glasova i 67 mandata. Na parlamentarnim izborima je, po podacima RIK-a, glasalo 3.843.173 bira~a, a neva`e}ih listi}a bilo je 4,35 odsto. Koalicija oko Socijalisti~ke partije Srbije osvojila je 14,53 odsto glasova i 44 mandata, Demokratska stranka Srbije sedam odsto i 21 mandat, Koalicija „Preokret”, koju predvodi LDP, 6,52 odsto glasova i 20 mandata, dok su Ujediweni regioni Srbije dobili 5,49 odsto glasova i 16 mandata. Mawinski Savez vojvo|anskih Ma|ara osvojio je 1,77 odsto glasova i pet mandata, SDA Sanxaka 0,69 odsto i dva mandata, a lista „Svi zajedno” dobila je 0,63 odsto glasova i jedan mandat.

Mawinska lista „Nijedan od ponu|enih odgovora„, na kojoj je i urednik Nove srpske politi~ke misli \or|eVukadinovi}, dobila je 0,59 odsto glasova i jedan mandat. Bez poslanika u parlamentu ostala je Srpska radikalna stranka, za koju je glasalo 4,63 odsto iza{lih na izbore, „Dveri” su dobile 4,34 odsto glasova, Pokret radnika i seqaka Zorana Dragi{i}a 1,46 odsto glasova, Socijaldemokratski savez Neboj{e Lekovi}a 0,42 odsto, a Reformisti~ka stranka 0,22 odsto. Mawinska Koalicija Albanaca Pre{evske doline dobila je 0,3 odsto glasova, a Crnogorska partija 0,1 odsto, dok je za „Komunisti~ku partiju – Josip Broz„ glasalo 0,74 odsto bira~a. RIK je saop{tio da je na osnovu 98,67 odsto obra|enih bira~kih mesta kandidat Demokratske stranke za predsednika Srbije BorisTadi} na predsedni~kim izborima osvojio 25,37 odsto glasova, a kandidat Srpske napredne stranke TomislavNikoli} 25,02 odsto glasova.

TOMISLAVNIKOLI]NAJAVQUJEO[TRIJUKAMPAWU

„Objavi}emo{tase desilounedequ”

Predsedni~ki kandidat Koalicije „Pokrenimo Srbiju” TomislavNikoli} izjavio je da }e kampawa za dan-dva dobiti sasvim druga~iji tok i da }e on u ~etvrtak ili petak objaviti informacije o tome {ta se desilo na izborima u nedequ. Nikoli} tvrdi da je Srbiju i politi~are na vlasti „preuzeo kriminal”, da su politi~ari na vlasti „ogrezli u kriminalu i ne prezaju ni od ~ega jer ra~unaju da }e pobediti 20. maja”, kao i da }e informacije o tome saop{titi sutra ili prekosutra. – Vreme je da znate s kim imate posla i da znate {ta se desilo na izborima u nedequ, a ne da

rali Srbiju”, ali posle izbornih rezultata 20. maja „oni vi{e ni{ta lo{e ne}e mo}i da urade za Srbiju”. Predsedni~ki kandidat SNSa je ocenio da }e gra|ani 20. maja birati izme|u dva na~ina i stila – sada{wosti, u kojoj je Srbija u Evropi poznata kao najgora zemqa, i budu}nosti, koja mo`e biti mnogo boqa. On je ponovio da `eli da bude predsednik svih gra|ana Srbije, da ne `eli da ih razdvaja ve} sastavqa, pozivaju}i one koji su glasali za druge kandidate da 20. maja glasaju za wega. – Danas posebno pozivam one koji su glasali za predsednika Socijalisti~ke partije Srbije da ne slu{aju onoga koji je odmah po objavqivawu rezultata postavio svoje li~ne uslove, a ne uslove gra|ana za stvarawe koalicije s onima koji su se surovo i `estoko obra~unali s tom istom strankom i wenim najboqim kadrovima kad su dolazili na vlast – naveo je Nikoli}, predstavqaju}i nekada{we osniva~e i funkcionere SPS-a. Nekada{wi funkcioneri SPS-a, me|u kojima su Zoran Bingulac, RajkoLu~anin, Aleksa Joki}, Miloje Mihajlovi}, Zoran Vujovi}, Tomislav Milenkovi} i GoranRadosavqevi} Guri, pozvali su glasa~e socijalista da u drugom krugu predsedni~kih izbora podr`e Nikoli}a. Komentari{u}i podr{ku lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovi}a Borisu Tadi}u,

Ko{tunicai„Dveri” Nikoli} je potvrdio da je dobio pismo koje mu je uputio lider DSS-a VojislavKo{tunica .On je rekao da Ko{tunicu i wega ne razdvaja mnogo toga i da je svako du`an da se zbog interesa dr`ave odrekne malo svog identiteta, na kojem je insistirao u kampawi, radi zajedni~kog interesa. – Voleo bih da se dogovorimo, ali ne prejudiciram ni{ta – rekao je Nikoli}, i naveo da se sla`u u tome da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, tako da ne}e ni biti potrebe da Ko{tunica u potpunosti odustane od svojih politi~kih stavova. Nikoli} je najavio i da }e o eventualnoj podr{ci za drugi krug razgovarati s predstavnicima „Dveri”. cela Srbija tuguje dok kriminalci slave pobedu – rekao je Nikoli} na konferenciji za novinare, i dodao da, „kada tako nastupa, to zna~i da ima ne{to u rukama”. On je rekao da protiv sebe ima suparnika koji ne preza ni od ~ega samo da bi ostao na vlasti jer je „upla{en koliko }e wegovih prijateqa ostati ne na vlasti, nego na slobodi”. Po wegovim re~ima, u Srbiji se „okupqaju oni koji su gwavali, davili, mu~ili i maltreti-

Nikoli} je naveo da mu se Markovi} pre nekoliko dana „zakleo u krsnu slavu da }e pozvati gra|ane da glasaju za Nikoli}a”. – Mo`da je u me|uvremenu promenio slavu – rekao je Nikoli}. On ju~e na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke izjavio da }e, ako postane predsednik Srbije, podneti ostavku na funkciju predsednika SNS-a.

Zukorli}: Ne}utrgovati Predsedni~ki kandidat na izborima 6. maja muftija Mua- merZukorli} saop{tio je da u drugom krugu predsedni~kih izbora ne}e podr`ati nijednog kandidata i da oni treba da pokrenu inicijativu za razgovor ukoliko `ele da imaju korist od glasova koje je on dobio. Kako javqa Radio „Sto plus„, Zukorli} je rekao da ne-

ma nameru da svoje glasove politi~ki unov~i. – Ja nemam takve ambicije, i to je moja prednost, i ne}u pristati na dogovor u kojem }e neko dobiti podr{ku mojih glasa~a, a da to bude rezultat nekog banalnog politi~kog dogovora gde mi se ne{to nudi ili obe}ava – rekao je on.

Tadi} i Nikoli} su u{li u drugi krug predsedni~kih izbora koji }e biti odr`an 20. maja. Po privremenim rezultatima RIK-a, kandidat Socijalisti~ke partije Srbije IvicaDa~i} osvojio je 14,22 odsto glasova, a kandidat Demokratske stranke Srbije VojislavKo{tunica 7,45 odsto. Kandidat Ujediwenih regiona Srbije ZoranStankovi} osvojio je 6,54 odsto glasova, a peto mesto zauzeo je kandidat „Preokreta„ ^edomirJovanovi} s 5,03 odsto glasova. Kandidatkiwa Srpske radikalne stranke Jadranka[e{eq dobila je 3,79 odsto glasova, VladanGli{i} iz Pokreta „Dveri” 2,77 odsto, kandidat Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvanPastor 1,63, kandidat Pokreta radnika i seqaka Zoran Dragi{i} 1,53 odsto, a Muamer Zukorli}, koga je kandidovala grupa gra|ana, 1,38 odsto. Kandidatkiwa Socijaldemokratskog saveza DanicaGruji~i} dobila je 0,79 odsto glasova. Neva`e}ih listi}a na predsedni~kim izborima bilo je 4,47 odsto.

DOGOVORILISETADI]IDA^I]

Demokrateisocijalisti nastavqajuzajedno Koalicija „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” i Koalicija „Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS„ ju~e su postigle dogovor o nastavku zajedni~ kog po li ti~ kog delovawa i da }e koalicija oko socijalista u drugom krugu predsedni~kih izbora podr`ati Borisa Tadi}a. Dve koalicije }e za jed ni~ ki ra di ti na formirawu parlamentarne ve}ine u Skup{tini Srbije, kao i skup{tinama lokalnih samouprava, Beogradu i AP Vojvodini, navedeno je u saop{tewu DS-a. „Koalicija Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS }e u drugom krugu izbora za predsednika Srbije podr`ati Borisa Tadi}a”, navedeno je u saop{tewu. Sva kadrovska pitawa u konstituisawu organa vlasti i lokalnih samouprava bi}e, kako se dodaje, predmet daqeg raz go vo ra po sle za vr {e nih izbora za predsednika Srbije. Boris Tadi} je rekao ju~e da jo{ uvek niko nije razgovarao o skup{tinskoj ve}ini jer je izborni proces nije zavr{en. – Prvo da se zavr{e predsedni~ki izbori, pa onda o skup{tinskoj ve}ini. Siguran sam u to da }e Srbija da nastavi sigurnim putem. Niko nije razgovarao o ve}ini ve} svi pokazuju nameru da se ona formira na prirodan na~in od stranaka koje su saglasne strate{kim ciqevima Srbije, na~inom kojim bi se ona vodila

Da~i}potvrdio dogovor

u bu du} no sti i prin ci pi ma koji bi bili va`e}i za budu}u skup{tinsku ve}inu – kazao je Tadi} u Boru. Na pitawe o mogu}nosti koalicije sa SNS-om, Tadi} je rekao da po{tuje svaku poli-

tin Mrkowi} izjavio je ju~e da je logi~no da nova vlast bude sastavqena od onih partija ko je su ~i ni le pret hod nu vlast, dodav{i da su gra|ani naj vi {e po ve re wa da li tim kadrovima. Mrkowi} je nakon

Engleskakraqica – Politikom se ne bavim da bih postao predsednik. Mene to ne zanima na taj na~in. Ne zanima me titula. Mene ne zanima da budem engleska kraqica u Srbiji. Mene samo zanima da li }e iza ovog posla koji radim ostati putevi, nova radna mesta, nova tehnologija, fakulteti, i da li }e ispred nas biti uspostavqena {ansa za boqu budu}nost – kazao je Tadi}. Po wegovim re~ima, bitno je da se od „male Srbije“ napravi mo}an spoqnopoliti~ki sistem u korist gra|ana. ti~ku instituciju Srbije, i da uva`ava svaki glas koje su dobi le po li ti~ ke stran ke na ovim izborima, ali da ne vidi svrhu bilo kakve koalicije sa SNS-om. Pot pred sed nik So ci ja li sti~ke partije Srbije Milu-

obilaska radova na starom putu In|ija – Novi Sad kazao Tanjug u da je postignut strate{ki dogovor izme|u Demokratske stranke i SPS-a. – Ivica Da~i} je sposoban politi~ar, pametan talentovan ~ovek koji se dokazao u ra-

DRAGANMARKOVI]PALMAOBELODANIODOGOVORSDEMOKRATAMA

Novavlada,skup{tinska ve}inaipodr{kaTadi}u Li de ri ~e ti ri stran ke, DS-a, SPS-a, PUPS-a i JS-a, Boris Tadi}, Ivica Da~i}, Jov an Krk ob ab i} i Drag an Markovi} Palma dogovorili su se ju~e o formirawu koalicije koja }e ~initi budu}u vladu Srbije, potvrdio je ju~e nana konferenciji za novinare obelodanio lider JS Dragan Markovi} Palma. On je do dao da }e Ko a li ci ja SPS–PUPS–JS-a po dr `a ti kan di da ta Li ste „Iz bor za boqi `ivot“ Borisa Tadi}a u drugom krugu predsedni~kih izbora 20. maja, i kao prihvatqive partnere u novoj Vladi naveo SVM i URS, a za LDP postavio uslove. Palma novinarima nije `eleo da otkrije gde su se ~etiri lidera u Beogradu sastala u ranim jutarwim satima, a za na{ list je kratko objasnio „u jednoj prostoriji“. Lider JS-a je rekao da dan pre toga u Jagodini, daju}i podr{ku Tadi}u za predsednika Srbije, nije iza{ao iz okvira koalicionog dogovora, i da je to

ve} bio stav i wegovih partnera Da~i}a i Krkobabi}a. Palma je objasnio se s Tadi}em sastao u Jagodini nakon {to je kandidat za predsednika i lider DS-a gostovao na lokalnoj TV „Palma plus“, ne otkrivaju}i gde, ali da je Tadi} tada „pojeo ~etiri kugle sladoleda od vanile i malage“ i da je tada dogovoreno sve. – Sve je krenulo iz Jagodine, kao i 2008. godine, Jagodina }e Srbiju uvesti u Evropu, kao {to ju je izvela na more gde smo, bratemi}i se s gr~kim gradom Hrisopolija na po klon do bi li pet hek ta ra zemqe – rekao je Palma, obja{wavaju}i dogovor po kojem }e koalicije „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” i „Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS” zajedni~ki raditi na formirawu parlamentarne ve}ine u Skup{tini Srbije, kao i u skup{tinama lokalnih samouprava, gradu Beogradu i Vojvodini. Markovi} je u obra}awu novinarima rekao da na

sastanku lidera, koji je trajao kratko, nije bilo razgovora o funkcijama niti o premijerskom mestu i da }e se o to me raz go va ra ti po sle 20. maja. Lider JS-a je naveo da Da~i} zaslu`uje premijersko mesto i da su ga rezultati preporu~ili za tu funkciju, ali da na sastanku ju~e ujutro o tome nije bilo re~i. Po Palmi, u ovom trenutku vladu bi formirali DS, Koalicija SPS–PUPS–JS-a, SVM i URS. Na pitawe da li bi u wu u{lao i LDP, Markovi} je rekao da bi ta stranka morala dosta toga da promeni da bi mogla biti deo te vlade, ali da je uveren u to da lider LDP-a ne}e promeniti svoju politiku. – Mo`emo da pijemo kafu s Tomislavom Nikoli}em, ali {to se ti~e podr{ke – to je zavr{eno ju~e u Jagodini – rekao je Markovi}, uz opasku da se program wegove koalicije ne poklapa s napredwa~kim. D.Milivojevi}

Li der So ci ja li sti~ ke partije Srbije Ivica Da~i} potvrdio je da je postignut dogovor o nastavku za jed ni~ kog po li ti~ kog de lo va wa Ko a li ci je SPS–PUPS–JS-a i Demokrat ske stran ke, ko ja }e BorisaTadi}apodr`ati u drugom krugu predsedni~kih iz bo ra. Da ot klo ni svaku nedoumicu, Da~i} je insistirao na podatku da premijersko mesto u ju~era{wem razgovoru nije niko po mi wao, a da je on prethodnih dana o tome govorio iskqu~ivo na nivou principa. – Za mene je prioritet da nastavim rad u Ministarstvu unutra{wih poslova, a {ta }u biti pored toga, to je mawe va`no. Ja mogu da ne budem ni{ta, va`no je da sam lider koalicije koja ima 44 poslani~ka mesta, i to u odnosu 25 SPS, 12 PUPS, sedam za JS – poru~io je Da~i}, i ipak podsetio na to da je dodada{wi premijer Mirko Cvetkovi} obavqao i funkciju ministra finansija. znim vremenima i ima apsolutnu podr{ku i na{e partije, a ja verujem da ima veliku podr{ku i me|u gra|anima Srbi je. Je dan od kan di da ta za premijera }e sigurno biti Da~i} i moj predlog je da to bude on – zakqu~io je Mrkowi}. LIDERDSS-a VOJISLAVKO[TUNICA

Temeqna promena

Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica rekao je ju~e da je uputio pismo lideru Koalicije „Pokrenimo Srbiju” Tomislavu Nikoli}u, poru~iv{i mu da je Srbiji potrebna temeqna promena dr`avne politike i da budu}i predsednik Srbije treba da se zalo`i za to da Skup{tina Srbije proglasi politi~ku neutralnost. „Verujem da je Srbiji potrebna su{tinska i temeqna promena dr`avne politike, a to je mogu}e samo ako se stavi ta~ka na pogre{nu i pogubnu politiku koja je vladala Srbijom posledwe ~etiri godine da EU nema alternativu. Zbog toga sam i poslao pismo predsedniku SNS-a Tomislavu Nikoli}u”, rekao je Ko{tunica, navodi se u saop{tewu DSS-a. Ko{tunica je uveren u to da su prave promene mogu}e samo su{tinskom promenom dosada{we politike. „I naravno, uvek sam spreman da o tome s Nikoli}em razgovaram”, dodao je Ko{tunica.


c m y

politika

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

3

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. PIK SAOP[TIO REZULTATE POKRAJINSKIH IZBORA

[ezdesetmandata podelilosedamlista U novom sazivu Skup{tine Vojvodine60mandatakojiseraspodequju po proporcionalnim sistemupodeli}esedamstranaka ikoalicija. Po kona~nim rezultatima kojejeju~eobjavilaPokrajinska izborna komisija na osnovu sto odsto obra|enih glasova,najvi{emandatapripaloje listi Demokratske stranke, kojajeosvojila20,98odstoglasova,naosnovukojih}eimati 16poslanika.Listakoalicije okupqene oko Srpske naprednestrankeosvojilaje18,32odsto glasova i ima}e 14 poslanika.SledekoalicijaokoSocijalisti~ke partije Srbije kojajeosvojila11,20odstoglasova,odnosnodevetmandata,i Liga socijaldemokrata Vojvo-

dines11,20odstoglasovakoji noseosamposlani~kihmesta. U pokrajinskom parlamentu Srpskaradikalnastrankasa6,3 odstoglasovaima}epetposlanika, Savez vojvo|anskih Ma|ara sa6,15odstoglasova~etirimandata,iDemokratskastrankaSrbije s 5,92 odsto glasova tako|e ~etiriposlani~kamesta.

Ispod cenzusa na pokrajinskimizborimaostalisu„Preo- kret„ sa 4,76 odsto glasova, „Dveri„ sa 4,56 odsto i URS s 3,85 odsto glasova. Ostale izborne liste osvojile su dosta maweglasova. Preostalih 60 poslanika Skup{tineVojvodiebirasepo ve}inskom sistemu, tako da }e se kona~an raspored ovih mandata znati tek nakon 20. maja, kada se odr`ava drugi krug pokrajinskihibora.Uprvomkrugu,naime,nikoodkandidatapo ve}inskom modelu nije osvojio ve}inskupodr{ku,takoda}eu svih60izbornihjedinicauPokrajini gra|ani mo}i da se odlu~ujuizme|udvakandidatakoji su osvojili najvi{e glasova 6.maja.

Po podacima PIK-a, najvi{e kandidata u drugom krugu ima}e DS – 50, dok }e SNS imati 29, SPS 16, SVM deset, LSV osam, URS dva, a Demokratska stranka vojvo|anskih Ma|ara,LDPiDSSpojednog. S tim {to je Op{tinska izbornakomisijauTiteluponi{tilaizborenajednombira~kommestu,te}eonibitiponovqeni13.maja,kada}eseznati i ko }e biti kandidati u drugomkruguutojizbornojjedinici. PIKjeju~esaop{tioidaje pravo glasa na pokrajinskim izborima iskoristilo ne{to vi{e od milion bira~a, odnosno58,3odsto.Odtogajeneva`e}ihlisti}abilo4,69odsto. B. D. S.

ULOGA SPS-a OKO VLASTI U VOJVODINI

Bajatovi}:Nemaiznena|ewa Sli~nokaoposlepro{lihizbora, tako }e i nakon ovogodi{wegglasawa6.majaformirawe vlasti u Vojvodini sa~ekati ishod s drugih nivoa. Pro{li put se~ekalonapoliti~kidogovoro republi~kojvlastiionojuBeo- gradu,asada}epo~etakpregovora u Vojvodini sa~ekati ne samo drugi krug direktnih izbora za poslanike 20. maja, kojim se Po-

Protivkandidati Koalicija okupqena oko SPS-auVojvodini}eudrugomkrugupokrajinskihizbora 20. maja po ve}inskom sistemuimati16svojihkandidata.Protivkandidati}eim ~aku13slu~ajevabitipredstavnici Koalicije „Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}„. Dva su iz redova SNS-a,ajedanizSVM-a. krajinska skup{tina kompletira,negoikona~anizborpredsednika dr`ave istog dana izme|u kandidata DS-a Borisa Tadi}a i SNS-aTomislavaNikoli}a. Potpredsednik DS-a Bojan Pajti}, aktuelni predsednik Vlade Vojvodine, ka`e da u toj strancido20.maja„nemajuname-

rudaulazeubilokakvepoliti~ke dogovore o ne~emu {to je u ovomtrenutkusekundarno”. –Apsolutniprioritetjeobezbediti pobedu Borisa Tadi}a zbogtoga{tojetopredus lovdaqih evropskih integracija ove zemqe - izjavio je Pajti} za Tanjug. Iz DS-a je, ina~e, ju~e stigla vestda}ewihovakoalicija„Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” i savez „Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS” zajedni~ki raditinaformirawuparlamentarne ve}ine u Skup{tini Srbije, kaoiuskup{tinamalokalnihsamouprava, Beogradu i AP Vojvodini.AkoalicijaokoIviceDa~i}a }e,kakojesaop{teno,udrugom krugu izbora za predsednika dr`avepodr`atiBorisaTadi}a. Socijalisti su i posle pro{lih izbora imali svoju ulogu kod formirawa vlasti, izme|u ostaloginapokrajinskomnivou, u Vojvodini. Tada su s osvojena tri proporcionalna mandata, {tojeoko5,6odstoglasova,iuz jo{jedanve}inskimandat,u{liu vojvo|ansku vlast, iako je apsolutni pobednik tih izbora, DS, mogaodajeformiraisam.Tada{wi saveznici DS-a postavqali supitawedaliVojvodinamorada pla}a politi~ke ra~une koji su

napravqeniuBeograduiSrbiji, gdesebezsocijalistanijemoglo. Sada}e,porezultatimaovogodi{wih pokrajinskih izbora po proporcionalnom sistemu, koa- licija oko SPS-a imati devet

mandata (11,3 odsto glasova) i o~ekuje politi~ke pregovore o formirawu vlasti u Vojvodini. Razgovorisu,pore~imapredsednika PO SPS-a Du{ana Bajatovi}a,ve}po~eli. –Siguransamutodarazgovore o koalicijama i na lokalu i na svimdrugimnivoimave}vodesve stranke.Jali~nosamve}imaotakverazgovore,kojisudodu{epreliminarni i nezvani~ni – rekao

jeBajatovi},ponoviv{idaveruje da su takve razgovore vodili i predstavnicidrugihstranaka. Govore}i o Skup{tini AP Vojvodine,onjerekaoda„tune}e bitinikakvihiznena|ewajersu rezultati izbora potpunojasni“. – Vlast treba upakovati tako da bude funkcionalna i dobra za gra|ane,anezapoliti~ke trgovce – istakao je Bajatovi}. Onjekazaoida u SPS-u lokalni odbori mogu bez posebnog odobrewa zapo~eti pregovoreostvarawu koalicijanagradskom nivou jer „oni najboqe znaju situaciju u svom mestu i {ta je najboqe za wihovesugra|ane”.Me|utim,kona~nu odluku o tim pregovorima donosi vrh stranke, budu}i da StatutSPS-a,podse}a,predvi|a davawesaglasnostivrhastranke, alise,nagla{ava,„gotovoredovnode{avadatasaglasnostpredstavqa samo puku formalnost, odnosnopotvrdudogovorenog”. S. N. Kova~evi}

LDP:Neubilokakvuvlast L i b e r a l n o - d e m o k r a t s k a partijaocenilajeju~edajeu ovom tren utk u neod g ov orn a svakapolemikaoformirawu vlad e, na koj oj ins is tir aj u koalicioni partneri Demokratske stranke, jer se tako

samopove}avakonfuzijauzemqi.Jasnojeda}evladabiti formirananakondrugogkruga izbora i zbog toga }emo o tom e tad a gov or it i, sao p{tio je LDP. Smatramo da smoobavezni,navodiLDP,da

uradimosveposloveokojima smo jed in i tok om kamp aw e otvoreno govorili, a koji se moraju uraditi da bi Srbija bilanormalnazemqa.Mo`emodabudemosamouvladikoja}eimatirazumevawezata-

kvuvrstuposla,izatonemo`emodabudemodeobilokoje vladaju}e koalicije ukoliko je wen ciq tragawe za kakvom-tak vom parl am ent arnom ve} in om, zak qu~ io je LDP.

REKLI SU ^anak:URS}e zavr{itikaoJUL

Ili}:Narodme razo~arao

[utanovac:Opremijeru otom–potom

– Ne bih da kalkuli{em o novoj vladi jer to nema veze sa mnom. Znam samo jedno – URS je pokazao da takav tip skupqawanagomilutolikoheterogenihqudi, potpunorazli~itihbiog raf ij a, jedn os tavn o ne mo`e da se zavr{i druga~ije nego {to se zavr{ila pri~a s JUL-om.Mislimdajetajprojekatuvelikojmerikompromitovaoidejuregionalizma u Srbiji, koja je beskrajno va`na za ukupanprocesdemokratizacijedru{tva– rekao je lider LSV-a Nenad ^anak za „Blic” odgovaraju}i na pitawe {ta je za Srbiju boqe, da u vladi bude LDP ili URS. ^anakjenajavioda}eponovobitiposlanikuSkup{tiniSrbije.Onjedodaodane vidisebeuizvr{nojvlasti. – U Vladi Srbije zaista ne vidim sebe, mogu}ejeda}uopetbitiposlanik–rekao je^anak.

Lider NS-a Velimir Ili} izjavio za „Pres„ dagajenarodrazo~arao i da nije o~ekivao „ovako lo{„ rezultat na nedeqnim op{tim izborimauSrbiji. – Ose}am se prevareno,alinemislimdasmo gubitnici jer }e najvi{e izgubiti gra|ani koji nisu glasali za promene–kazaojeon. NakonstatacijudajeKoalicija„PokrenimoSrbiju“,ukojojjeiwegovaNovaSrbija,ipakosvojilanajvi{emandatazasastav naredne Skup{tine, Ili} je odgovorio: „O~ekivaosamdaosvojimonajmawe100mandata:nemogudaverujemdajeosvanuo7.maj, adajeuSrbijisveisto“.Anapitawekoje krivzato,Ili}jerekaodasu„svineiskreni“idasevodesamoli~niminteresima“. – Gra|anima je bilo va`nije da na \ur|evdanslave,dapijan~eidasenajedunego da glasaju za promene, da pokrenu Srbiju – dodaojeliderNS-a.

Potpredsednik Demokratske stranke Dragan [utanovac izjavio je ju~e da je s Koalicijom SPS–PUPS–JS-a dogovoreno da ve}ina koja je ~iniladosada{wuvladu nastavi da radi, a da }e sesostalimpartnerima – Liberalno-demokratskompartijomiUjediwenimregionimaSrbije – razgovarati posle 20. maja. On je na konferenciji za novinare rekao tako|e da }epremijerskomestobitirezultatkoalicionihdogovora. Napitawedalijekandidatzapremijera, [utanovacjerekaoda}eseiotomerazgovaratiposle20.maja,idodaoda}epremijersko mestobitirezultatkoalicionihdogovora. –Logi~nojedastrankasnajvi{eglasovada mandatara,alinemamodilemuakodrugiimaju kvalitetnogkandidata,daotomerazgovaramo –rekaoje[utanovacodgovaraju}inapitawe dali}epremijerskomestopripastidemokratamaililiderusocijalistaIviciDa~i}u.

LIDER SVM-a SUMWA U BROJAWE

Pastor:@estoko smopokradeni naizborima Preds edn ik Sav ez a vojv o|anskih Ma|ara I{tvan Pastor saop{tio je ju~e da }e zbogtoga{tosu„`estokopokradeni” na izborima 6. maja, zatra`itidaserezultatiizbora na svim nivoima preispitaju.Onjetako|erekaoda je podr{ka nekom od predsedni~k ih kand id at a u drug om krugu izbora sada dovedena u pitawe. – Ne{to se desilo izme|u tren utk a dav aw a glas ov a i trenutka prebrojavawa glasova. Mi smo 24 ili 48 sati od zatvarawa izbornih mesta do sino}izgubilitre}inu,odnosno blizu 30.000 glasova. @elimo da dobijemo odgovor kako je to mogu}e – zapitao je Pas tor na konf er enc ij i za novinare. Lider SVM-a tvrdi da kao preds edn i~k i kand id at nij e dobio 91.400 glasova kao {to jebiloobjavqeno,nego63.262 glasa,navode}idasuutrenutkukadajeobjavqenovajrezul-

Onjetako|epostaviopitawerezultatanapokrajinskim izborima, navode}i da je na uzorku od oko 20 odsto SVM osvojio6,40odstoglasova,asa 100odstoobra|enihbira~kih mesta6,15odsto.

Ni{ta vi{e ne va`i Govore}i o podr{ci nekom od kandidata u drugom krugu predsedni~kih izbora, lider SVM je rekao da sveono{tojedosino}govoriovi{eneva`i,„a{ta }edava`i-to}emodavidimo”. LiderSVM-ajetako|ezapitaokakojemogu}edatastranka u Subotici dobije nepunih 16.000glasovaida„na{ibira~inapetlistaglasajunasvakojsasvimrazli~ito”. Pastor je upitao i kako je mogu}edauSentiSVMdobije

LSV i SVM –Kakojetomogu}edaseLSV,kojegnigdenijebilo,odjednom uzdigne kao feniks, pro|e cenzus i bi}e neko ko odlu~uje pri vlasti?–rekaojeju~ePastor. Liga socijaldemokrata Vojvodine odmah je sino} reagovala, zahtevaju}iodpredsednikaSVM-aI{tvanaPastoradaseizviniipovu~eizjavuosumwiurezultatkojijeLSVostvariona izborima.„Usuprotnom,svojeoceneistavove}emoratidadokazujenasudu.Istovremeno,podse}amoPastoranatodaseLigaborilaprotivkra|eglasovajo{devedesetihgodinapro{log veka,kadawegautojborbinijebilo.Umestodala`nooptu`ujedruge,I{tvanuPastorubibiloboqedapreispitaza{toje SVM izgubio podr{ku bira~a„, saop{tila je stranka Nenada ^anka. tatxakovislisti}imaizSubotice, Ba~ke Topole, Malog I|o{aiKawi`e„jo{biliu Subotici”. – [to se republi~ke liste ti~e,kakojemogu}edasmood zatvarawa bira~kih mesta pa doju~es95.375glasova,kojisu vredeli sedam mandata, spali na 67.841 glas, koji danas vredepetmandata?Kakojetomogu}e?–upitaojePastor.

lokalneizbore,adaonizgubi upredsedni~kojtrciodBorisaTadi}a ilida„uBajmokuna izborima za Mesnu zajednicu dobijemo500glasovavi{enego{tosmouistomtomBajmoku dobili na lokalnim izborima”.Onjeistakaodani{ta od objavqenih rezultate ne}e prih vat it i jer izr a` av a ozbiqnusumwu,izatra`ioda seglasawepreispita. S. I.

Pajti}: Nau~nafantastika Potp reds edn ik Dem okratske stranke Bojan Pajti} smatradasutvrdweSavez a vojv o| ans kih Ma| ar a daimjenaizborimapokradeno 30.000 glasova neverovatne,alidaukolikojebilo zloupotreba, odgovorni treb a da snos e pos led ice.”To mi zvu~i kao nau~na fantastikadaseukradetolikibrojglasova,jerusvakom bira~kom odboru nalaze se preds tavn ic i svih stranaka”, rekao je Pajti} za TV B92 i dodao da svako ko je vr{io zlouopotrebe na bira~kom mestu treba da bude ka`wen.Pajti} je kazaodasugra|aniuVojvodini razl i~ it o glas al i na razli~itim nivoima, pa je

tako, kako je naveo, pokrajinskalistademokrataimala svega ~etiri odsto mawe podr{ke nego republi~ka, iakosunarepubli~kojbili i LSV i SDPS Rasima Qaji}a.”To bi zna~ilo da bi na{arepubli~kalistatrebalodabude13putave}aod pok raj ins ke, ali qud i su razli~itoglasalinarazli~it im niv oi m a”, rek ao je Pajti}.Onjedodaodapolovin a ma| ars kog bir a~k og telaglasazama|arske,apolovina za gra|anske stranke, {to govori i ~iwenica dajeDSosvojilaapsolutnu ve}inuuAdi,asli~nojeiu Senti i Kawi`i, gde je ve}insko ma|arsko stanovni{tvo.

Server:Bezvelikih promena Saradnik u odeqewu za Me|unarodnestudijepriuniverzitetu Xon Hopkins Danijel Server ocenio je da su rezultatiizborauSrbijislo`eni i konf uz ni, ali gen er aln o, nem a vel ik ih prom en a. „Stvarni pobednik na ovim izborimajeIvicaDa~i},koji jepokazaodalekoboqerezultate nego u pro{losti, {to nijeslu~ajsaTomislavomNikoli}em ili Borisom Tadi}em„, rekao je Server za Glas Amerike. Prema wegovom mi-

{qewu, u drugom krugu predsedni~kih izbora, u ovom moment u, Tad i} ima izv es nu prednost u odnosu na Nikoli}a. Server je ocenio i da su stvarnerazlikeizme|udvojice predsedni~kih kandidat u Srbiji minimalne. Dakle, ve}arazlikajeupoliti~kojfilozofiji i nijansama. Tadi} `eli da bude vi|en kao vi{e proevropski kandidat od Nikoli}a,takodasustvarnerazlike minimalne”, izjavio je Server.


4

politika

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. GIKPONOVOBROJAOGLASOVE

NoviSad:Radikaliipak ispodcenzusa

glaSawe Ni{

^a~ak

U Ni{u, SNS je osvojio 21,90 odsto glasova, DS 18,50, URS 14,80, SPS 13,77, DSS 6,4 i LDP 5,59. U Skup{tini grada Ni{a je 61 odbornik. Napredwaci }e u Skup{tini grada imati 17 mandata, DS 15, URS 11, SPS deset, DSS i LDP po ~etiri. Izbori su poni{teni na 17 glasa~kih mesta.

U ^a~ku je pet lista osvojilo gotovo identi~an procenat glasova. Liste NS–DSS-a i DS–SDP-a imaju po 15,79 procenata, SNS 15,61, „Dveri„ 15,48 i SPS–PUPS–JS 14,60. Slede URS sa 6,63 procebta i „Preokret„ s 5,48.

Kragujevac Koalicija „Zajedno za Kragujevac – URS”, na ~ijem je ~elu Veroqub Stevanovi}, pobedila je na lokalnim izborima u Kragujevcu. Ta koalicija je osvojila 38,28 glasova. Sledi lista „Pokrenimo Srbiju SNS – Tomislav Nikoli}” s 18,13, glasova, a na tre}em mestu „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” s 12,68 odsto. Socijalisti su ~etvrti s 9,9 odsto glasova, slede „Preokret„ s 5,59 odsto i DSS s 5,8.

Kru{evac Lista „Promene – dr Branislav Katan~evi}” osvojila je 23,18 odsto glasova, „Pokrenimo Kru{evac – Tomislav Nikoli} – SNS, NS, Pokret Snaga Srbije-BK i Pokret socijalista„ 21,37 odsto, „Ivica Da~i} SPS–JS„ – 16,66 odsto, „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}„ 14,22 odsto, „DSS – dr Vojislav Ko{tunica” 6,98 odsto.

Kraqevo Kraqev~ani su najvi{e glasova dali listi SNS-a, 20,6 procenata. Slede DS (16,4), SPS–PUPS–JS (13,8), „Dveri„ (9,8), URS (8,3), „Pokret za Kraqevo„ (7,2), DSS (6,03), „Preokret„ (5,7) i SDS (5,36).

Pirot Sedam od deset kandidovanih lista za lokalne izbore u Pirotu pre{lo je cenzus. Od 56 mesta u Skup{tini op{tine Pirot, 22 }e pripasti „Koaliciji za Pirot – Vladan Vasi} – URS„, deset koaliciji okupqenoj oko SNS-a „Pokrenimo Pirot”, sedam mesta ima}e SPS–PUPS i {est Demokratska stranka. Specifi~nost ovih lokalnih izbora je {to }e tri grupe gra|ana imati 11 odborni~kih mesta u pirotskoj skup{tini.

NoviPazar Lista „Evropski Novi Pazar – Rasim Qaji}„ osvojila je 32,66 procenta iza{lih bira~a, „SDA – Sulejman Ugqanin„ 26,31, „Sve zajedno BDZ – Emir Elfi}„ 19,88, Koalicija Mirsada \erleka – SNP i URS 7,66, „Pokrenimo Novi Pazar – Tomislav Nikoli}„ 5,48, „Zajedno za Novi Pazar – SRS–SPS–JS i PUPS„ 4,41,

Vaqevo Na lokalnim izborima u Vaqevu po preliminarnim rezultatima, najvi{e glasova osvojile su koalicije oko SPS-a i SNS-a, po 20 odsto i mogu ra~unati na po 11 odborni~kih mandata. Pobednik prethodnih izbora DS s osvojenih 17 odsto glasova je na tre}em mestu i ima}e devet odbornika. Iznena|ewe izbora u Vaqevu je dobar rezulatat Udru`ewa gra|ana „Pobeda”, koje je osvojilo osam odborni~kih mandata. „Pokret za Vaqevo”, Koalicija „Preokret” i DSS trebalo bi da imaju po tri odbornika, a cenzus nisu pre{li SRS i Komunisti~ka partija.

Vrawe Koalicija SPS–PUPS–JS– SDPS-a osvojila je 12.050 glasova, {to je 25,67 odsto, „Za demokratsko Vrawe – Goran Stefanovi}„ 18,10 odsto, „Pokrenimo Vrawe – Tomislav Nikoli}„ 17,51 odsto, URS 14,50 odsto, DSS 7,10 odsto glasova.

[abac Po nezvani~nim rezultatima izbornih komisiji, od ukupno 69 odbornika u {aba~koj skup{tini, DS je osvojio 25 mandata, SNS 14, URS 11, SPS osam, LDP–SPO – Bogata Srbija {est, DSS pet.

U`ice – Zbog gre{ke prilikom brojawa glasova, „Dveri„ nisu, kako je bilo objavqeno, pre{le cenzus u U`icu – rekla je ju~e za Tanjug predsednica Gradske izborne komisije Mirjana Perovi}. Ona je objasnila da je do gre{ke do{lo jer je cenzus ra~unat prema broju va`e}ih listi}a, umesto u odnosu na ukupan broj glasova. – Lista “Dveri za `ivot U`ica” po prvobitno objavqenim rezultatima imala je 5,1 odsto osvojenih glasova i tri odborni~ka mesta. Nakon ispravqene gre{ke, „Dveri„ sada imaju 4,8 odsto glasova pa ne mogu imati predstavnika u Skup{tini grada U`ica. Sve izborne liste sada imaju mawi procenat osvojenih glasova, ali se samo u slu~aju „Dveri„ to odrazilo na cenzus – rekla je Mirjana Perovi}. Mandate prvobitno pripisane „Dverima” dobile su tri najboqe rangirane stranke na izborima, tako da }e najvi{e mandata u u`i~koj skup{tini imati lista “Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” – 22, zatim lista “Pokrenimo U`ice – Tomislav Nikoli}” – 16 i “Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS” – 11 mandata.

Loznica Po podacima URS-a, najvi{e glasova osvojili su wihovi kandidati 30,06 odsto (18-20 mandata), slede SNS sa 17,08 odsto (10-11 mandata), DS s 11,05 odsto ({estsedam mandata), SPS–SDPS 10,17 odsto, PUPS 7,55 odsto, JS 6,48 odsto, LDP 5,23 odsto i GG Privrednici i poqoprivrednici 5,6 odsto glasova. Od 12 lista za lokalne izbore cenzus pre{lo osam, a ispod crte ostali su SRS, DSS, „Dveri„ i KP.

Po`arevac Koalicija SPS–PUPS–JS-a od maksimalnih 68 odborni~kih mandata u Skup{tini grada Po`arevca osvojila je 18, po 17 mandata imaju SNS i DS, sledi URS sa {est, Koalicija „Preokret” i SRS s po pet mandata. DSS i dve grupe gra|ana nisu pro{le cenzus.

Jagodina Koalicija JS–SPS–PUPS-a ubedqivo je pobedila na lokalnim izborima u Jagodini sa 60,6 odsto. Ona }e u budu}em sazivu gradske skup{tine imati 22 odbornika, SNS ~etiri, DS tri, a DSS dva odbornika.

GorwiMilanovac U Gorwem Milanovcu najvi{e glasova osvojila je izborna lista SPS–PUPS-a – 8.578, slede SNS sa 4.018, DS s 2.774, DSS s 1.957, URS s 1.950 i NS s 1.558 glasova.

Aleksinac SNS je u Aleksincu osvojio 22,54 odsto glasova – 16 mandata, DSS 19,03 odsto – 13 mandata, SPS 16,50 odsto – 11 mandata, DS 15,10 odsto – deset mandata, URS 7,42 odsto – pet mandata.

Gradska izborna komisija je nakon ponovnog brojawa glasova saop{tila da Srpska radikalna stranka nije pre{la cenzus u Novom Sadu i tako ne}e imati odbornike u gradskoj skup{tini. Prigovor je podnela Liga socijaldemokrata Vojvodine, a GIK ga je prihvatio. – Prilikom brojawa glasa~kih listi}a obra~unati su samo va`e}i, ali ne i svi glasa~ki listi}i koji su glasali i tu je bila gre{ka. To su neva`e}i, ali i svi listi}i koji su uzeti, a mo`da nisu zavr{ili u bira~koj kutiji. Tako nakon ponovnog brojawa SRS umesto 5,13 odsto osvojenih glasova ima 4,91, {to je ispod cenzusa – rekao je za „Dnevnik” predsednik GIK-a Predrag Zagor~i}. Kako smo saznali, do gre{ke je do{lo zbog programa „Informatike” napravqenog za obra~un mandata po Dontovom sistemu, koji je obuhvatao samo va`e}e glasa~ke listi}e. Predsednik GO SRS-a \ura| Jak{i} izjavio je za na{ list da je sve to, kao i ono {to se de{avalo na dan glasawa, potpuna lakrdija.

Ovakvakra|ailopovluksunezabele`eni upoliti~kom`ivotuNovogSada (\ura|Jak{i},SRS) – Ovakva kra|a i lopovluk su nezabele`eni u politi~kom `ivotu Novog Sada! – poru~io

je Jak{i}. – LSV je ulo`io prigovor, a sa SPO-om su kupili oko 7.000 glasova, i to pa-

rama gradskih preduze}a. Na gotovo svim bira~kim mestima na{i ~lanovi su zvali policiju jer su gla so vi ku po va ni. Ovakav skandal dovodi u pitawe regularnost izbora na svim bi ra~ kim me sti ma u No vom Sadu. Dobili smo dozvolu od GIK-a za uvid u bira~ki materijal pa }emo danas sve pregledati. Zagor~i} je rekao, dodu{e nezvani~no, da }e ~etiri mandata radikala biti raspodeqena na DS, LSV, SPS i DSS. On je dodao da SNS ne}e dobiti odborni~ko mesto iako su drugi po broju osvojenih glasova i da je to zbog Dontovog sistema i na~ina obra~una koli~nika. Ukoliko se ra~unica poka`e kao ta~na, u Skup{tini Novog Sada sede}e DS s 19 odbornika, SNS i LSV ima}e 16, SPS osam, RDS {est, DSS {est, „Dveri„ pet i SVM i NOPO po jednog odbornika. Tako je ve}ina DS, LSV, SPS, SVM sa 44 glasa jo{ sigurnija. D.Igwi}

PORTPAROLKALSV-aALEKSANDRAJERKOV

USkup{tiniSrbijeima}emo najmawepetmandata Portparolka Lige socijadePortparolka LSV-a kazala mokrata Vojvodine Aleksanje da wena stranka jo{ ne razdra Jerkov izjavila je ju~e da mi{qa o eventualnom u~e{}u }e ta stranka u narednom saziu Vladi Srbije, o ~emu }e, kavu re pu bli~ kog par la men ta ko je navela, razgovarati naimati najmawe pet poslanika, kon 20. maja, i „kad vidimo kaa verovatno i vi{e kad se okoko }e vlada izgledati i ko }e u na~a izborni proces u Pokrawoj sedeti”. jini. Ona je ju~e na konferenAleksandra Jerkov izjavila ciji za novinare kazala da je je i da je jo{ uvek otvoreno piLSV na proporcionalnim iztawe pozicije gradona~elnika borima za SkupNovog Sada i da {tinu Vojvodine o ras po de li osvo jio osam Jo{uvekjeotvoreno funkcija u gradu pitawepozicije mandata, ali da nije bilo razgoima jo{ osam vo ra iz me |u te gradona~elnika kan di da ta ta u stranke i DS-a. NovogSada, drugom krugu po– Kad o tome aoraspodeli krajinskih izbobudemo razgovara po ve}inskom funkcijaugradunije ra li s DS-om, bilorazgovora mo de lu, ko ji }e obavesti}emo se odr `a ti 20. izme|uligeiDS-a javnost, a nikamaja. ko ne}emo s wi– O~ekujemo da ma komunicira}e se broj mandata u republi~ti putem medija, bez obzira na kom par la men tu po pe ti na to kako se drugi pona{aju u iz{est ili sedam, a zbog uspeha bor nom pro ce su – ka za la je koji smo ostvarili na pokraona, komentari{u}i najavu akjinskim izborima, po{to je na tuelnog gradona~elnika Igoto me i ba zi ra na ras po de la ra Pavli~i}a da }e na tom memandata u Skup{tini Srbije – stu ostati i u narednom mandakazala je Alwksandra Jerkov. tu. Liga je, podsetimo, na repuPo podacima LSV-a sa svih bli~kim parlamentarnim izbira~kih mesta u Novom Sadu, borima nastupila u koaliciji najvi{e glasova za Skup{tinu s Demokratskom strankom. grada osvojio je DS – 17,79 od-

sto, sle di SNS s 15,72 odsto i LSV s 15,59 odsto, a cenzus su pre{li jo{ DSS, SPS, „Dveri„ i Romska demokratska partija. Aleksandra Jerkov je istakla da ti rezulatati pokazuju da }e Liga u gradskoj koaliciji biti ravnopravan partner. – Odnos snaga u na red noj grad skoj vlast bi}e druga~iji i izborni rezultat omogu}io nam je vi {e pro sto ra da delujemo u interesu No vog Sa da, {to }emo i raditi jer nemamo politi~ke gazde u Beogradu, a imamo kvalitetne qude za sve ~elne funkcije u gradu, pa i za mesto gradona~elnika – poru~ila je ona. Aleksandra Jerkov je izrazila zadovoqstvo i izbornim rezultatima stranke na pokrajin skim iz bo ri ma, uka zu ju }i na to da je LSV jedina stranka iz koalicije vladaju}e u APV koja je ostvarila boqi rezulatat nego na prethodnim izbori ma. Na ve la je i da je ta

FUNKCIONERSNS-aIGORMIROVI]OIZBORIMAUVOJVODINI

Imali5,asad15mandata Funkcioner SNS-a Igor Mirovi} izjavio je ju~e na konferenciji za novinare da je ta stranka veoma zadovoqna svojim rezultatima u Vojvodini jer je na minulim izborima za poslanike po proporcionalnom sistemu utrostru~ila broj mandata u odnosu na pre tri godine, kada su osnovani. On je kazao da je wihova koalicija „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikoli}” osvojila 19,5 odsto glasova, svega dva odsto mawe od DS-a. To je, po wegovim re~ima, 15 mandata u Skup{tini Vojvodine, jedan mawe od DS-a. Mirovi} je ocenio da je „glavni gubitnik” ovih izbora DS jer je osvojio tre}inu mandata mawe nego 2008. godine, na pro{lim izborima za poslanike Skup{tine Vojvodine po proporcionalnom sistemu. Mirovi} je dodao da Koalicija „Pokrenimo Vojvodinu” ima 31 kandidata koji su u{li u drugi

krug za izbor pokrajinskog poslanika po ve}inskom sistemu. On je pozvao bira~e, sve one koji nisu, kako je kazao, glasali za koaliciju oko DS-a, da u drugom krugu po-

Nu|ennovac... – Prvi put je i otvoreno, javno, nu|en novac za glasawe, u automobilima, kafeima, restoranima, a pora`avaju}e je {to je veliki broj gra|ana to prihvatio – rekao je Mirovi}, navode}i da je re~ o krivi~nom delu i pozvaju}i medije da od Policijske uprave zahtevaju izve{taj o broju prijava gra|ana da im neko nudi novac za glasawe. dr`e kandidate SNS-a, kako pokrajinske, tako i predsedni~kog kandidata Tomislava Nikoli}a. Funkcioner SNS-a je istakao da su bira~i „kao nikada do

sada masovno izbrisani iz bira~kog spiska” i da je me|u wima wegova supruga, koja zato na bira~kom mestu 172 u Novom Sadu, u O[ „Sowa Marinkovi}”, nije mogla da glasa iako je, kako je ispri~ao, proverom u elektronskom sistemu potvr|eno da je upisana. U SNS-u procewuju da je ukupan broj bira~a koji tako nisu evidentirani u bira~kom spisku izme|u 50.000 i 70.000. Komentari{u}i rezultate SNS-a u Novom Sadu, Mirovi} je kazao da nisu zadovoqni i da je moglo vi{e. Na pitawe o formirawu budu}e vlasti u Vojvodini i u Srbiji, kao i o ulozi SPS-a u tome, odgovorio je da }e se o tome znati nakon drugog izbornog kruga. Najvi{e od predsedni~kih izbora, smatra, zavisi formirawe republi~ke pa i pokrajinske vlasti. S.N.K.

stranka pre{la cenzus u 26 od 45 lokalnih samouprava u Vojvodini. Kan di dat LSV-a u dru gom krugu ve}inskih izbora Aleksandar Jovanovi}, ina~e predsednik saziva novosadske skup{tine u odlasku, poru~io je da }e, ukoliko osvoji poslani~ki mandat u pokrajinskom parlamentu, insistirati na ja~awu uloge pokrajinskog parlamenta i na formirawu vojvo|anske policijske uprave. B.D.S.

VESTI Protest „Dveri” Pokret „Dveri„, koji nije pro{ao cenzus za ulazak u republi~ki parlament, najavio je za danas protest u Beogradu. U tom pokretu tvrde da su pokradeni na izborima odr`anim u nedequ, 6. maja.

Dragi{i}: Tra`i}emo ponovno brojaweglasova Predsednik Pokreta radnika i seqaka Zoran Dragi{i} najavio je ju~e da }e nakon zvani~ no ob ja vqe nih re zul ta ta izbora tra`iti ponovno prebrojavawe glasova. On je izjavio da je tokom nedavno odr`anih izbora do{lo do „ve}e izborne kra|e nego za vreme Milo{evi}a 1996. godine”.


KONKURSOTVOREN DO18.MAJA

Izvoznicima 150miliona dinara Agencija za strana ulagwa i promociju izvoza (SIEPA) podsetila je izvozno orijentisane privredne subjekte da podnesu zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za pove}awe izvoza jer je javni poziv otvoren do 18. maja. – SIEPA je obezbedila oko 150 miliona dinara za podsti-

caje privrednim subjektima – navela je predstavnica SIEPA-e Natalija Terzi} na prezentaciji u Privrednoj komori Beograda. Ona je dodala da su podsticaji nameweni privrednim dru{tvima, zadrugama i preduzetnicima, kao i poslovnim udru`ewima, za nastup na inostranim sajmovima i otvarawe predstavni{tava na stranim tr`i{tima. – Ta bespovratna sredstva mogu se koristiti i za istra`ivawe tr`i{ta, sertifikaciju proizvoda i izradu promotivnog materijala, a pojedina~ni iznosi podsticaja se kre}u od 300.000 do 20 miliona dinara – kazala je Natalija Terzi}, i podsetila na to da privredni subjekti moraju da ispuwavaju odre|ene uslove kada konkuri{u za bespovratna sredstva, kao {to su pozitivno poslovawe u 2010. i 2011. godini i da je od ukupnih prihoda ostvarenih u te dve godine 20 odsto bilo od izvoza. Na javni poziv ne mogu se javiti privredni subjekti koji su u ste~aju ili postupku likvidacije. Natalija Terzi} je podsetila na to da je SIEPA do sada objavila 12 javnih poziva i za 1.137 privrednih dru{tava odobrila 549,5 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Telekomu porastao prihod Doma}a telekomunikaciona kompanija Telekom „Srbija” ostvarila je blagi rast prihoda i sna`an rast neto dobiti, pokazuju nekonsolidovani finansijski izve{taji ove kompanije koje je objavila Agencija za privredne registre. Telekom je ostvario nekonsolidovani poslovni prihod od 87,3 milijarde dinara, {to je rast od 2,3 posto u odnosu na godinu dana ranije, objavqeno je na sajtu brokerske ku}e „Sinteza invest grup” . Prihod od prodaje iznosio je 86,8 milijardi dinara i registrovao je identi~nu stopu rasta.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

5

IZITPOTVRDIODAJERECESIJASTIGLA

Srbijau{la unovuekonomskukrizu – Srbija je u recesiji – izjavio je ju~e saradnik Instituta za tr`i{na istra`ivawa (IZIT) Sa{a \ogovi}. Na konferenciji za novinare on je rekao da je Srbija ispunila dva uslova koja defini{u recesiju, a to su pad bruto doma}eg proizvoda u dva uzastopna kvartala i rastu}a nezaposlenost. \ogovi} je precizirao da je u tre}em kvartalu 2011. u odnosu na prethodni kvartal BDP smawen 0,7 odsto i da je u posledwem kvartalu te godine opao jo{ 0,3 odsto, a da je procena da }e pasti i u prvom kvartalu ove godine. – Srbija taj uslov za recesiju ispuwava i podvla~i ga debelo jer je

u prvom kvartalu ove godine BDP sasvim izvesno ni`i nego u posledwem kvartalu 2011. godine – istakao je on. Po wegovim re~ima, Srbija je u protekle ~etiri godine imala rast nezaposlenosti, koja je dostigla oko 24 odsto radno sposobnog stanovni{tva, s trendom da se ta zakonomernost nastavi i da do kraja ove godine procenat nezaposlenih bude 25 odsto. – To je, zaista, alarm koji treba da upozori celu naciju jer da se to de{ava u nekim razvijenim tr`i{nim zemqama, bilo bi znak za veliku uzbunu – rekao je \ogovi}, i dodao da u razvijenim zemqama i u

slu~aju da stopa nezaposlenosti do|e do devet odsto dolazi do masovnih socijalnih nezadovoqstava. Saradnik beogradskog IZIT-a je ocenio da je Srbija pred ponorom duboke ekonomske i dru{tvene krize, isti~u}i da }e nova vlada morati da ima jasnu vizuju i ciq, koji ne}e po~ivati na virtuelnim pretpostavkama nego na realnim ~iwenicama, i da }e sinergijski morati da re{ava nagomilane probleme. Me|u tim problemima su, kako je naveo \ogovi}, i lo{a poslovna klima, visok javni dug, prevelik i neefikasan javni sektor i nedovr{ena reforma pravosu|a.

BEZINVESTICIJASVETSKIHKOMPANIJANEPI[ENAMSEDOBRO

Strancispasavaju na{aradnamesta Bez direktnih stranih investicija, i to pre svega grinfild, u Srbiji ne}e biti ni ozbiqnog razvoja, ni rasta zaposlenosti, ni stabilizacije kursa, op{ta je ocena doma}e stru~ne javnosti i ekonomske nauke te je jasno {ta }e biti najva`niji zadatak budu}e vlade. Deset godina privatizacije je pokazalo da ni najuspe{nije prodate kompanije nisu pove}ale broj zaposlenih ve} su ga smawile pa je i to dokaz da nam se bez stranih kompanija ne pi{e najboqe. – Jedan od glavnih razloga za investirawe u Srbiju je pristup velikom tr`i{tu od preko milijardu stanovnika zahvaquju}i me|udr`avnim sporazumima o slobodnoj trgovini koje je Srbija potpisala, ocenio je direktor Kancelarije Privredne komore Slovenije u Srbiji DmitarPolovina. On je naveo da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini s Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom, SAD, EU, CEFTA i EFTA zemqama, a osim toga, strate{kim koridorima 10 (autoput) i sedam (Dunav), Srbija povezuje Zapadnu Evropu s Bliskim istokom, objavqeno je u publikaciji „Strane direktne investicije u Srbiji 2001–2011”. Jo{ jedna od prednosti Srbije za investicije, kako je naveo, je i povoqan poreski re`im, a kqu~ni problemi Srbije u privla~ewu stranih direktnih investicija su, posebno, sudski sistem, infrastruktura i birokratija. Poboq{awe poslovnog ambijenta podrazumevalo bi i poja~anu borbu protiv korupcije jer se radi

UVojvodininajvi{einvesticija U Vojvodini trenutno posluje oko 230 stranih kompanija, koje zapo{qavaju vi{e od 63.000 radnika, pokazuju podaci Pokrajinskog fonda za podr{ku investicija u Vojvodini (VIP-fond). Po tim podacima, ovi investitori su u Pokrajinu, kroz 307 investicionih projekata, ulo`ili 6,4 milijardi evra, {to predstavqa oko 45 odsto svih investicija koje u do{le u Srbiju od 2000. godine naovamo. Najvrednije su bile investicije u vojvo|anski poqoprivredno-prehrambeni sektor – vi{e od dve milijarde evra. Sledi sektor finansija, s 1,3 milijardom investicija, zatim gra|evinska industrija (825 miliona), energetika i naftna industrija (515 miliona evra). o jednom od najve}ih problema u stvarawu dobre i zdrave tr`i{ne privrede i u sprovo|ewu dobro uravnote`ene ekonomske politike koja }e podsticati privrednu aktivnost i privla~iti investicije. – Vlada Srbije je u uslovima ekonomske krize svoju politiku u

velikoj meri temeqila na privla~ewu stranih direktnih investicija pa je Srbija u proteklom periodu uspela da postane jedna od najprivla~nijih zemaqa za investitore u okru`ewu – ocenio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a]iri}.

On je naveo da je u uslovima ekonomske krize, kada qudi masovno ostaju bez posla, privla~ewe stranih investicija jedini na~in da se neka radna mesta i otvore, objavqeno je u publikaciji „Strane direktne investicije u Srbiji„. Po wegovim re~ima, dobro je {to je Vlada jo{ pre krize zauzela dobar kurs ekonomske politike kada su u pitawu direktne strane investicije i wihovo privla~ewe. – Mislim na zajedni~ko delovawe u smeru strate{ki bitnih investicija iz tri sektora – automobilskog, ICT, kao i elektronskog, ali i vizije Srbije kao idealne proizvodne platforme za izvozno orijentisane investicije – rekao je ]iri}. Za to je, po negovom mi{qewu, najboqi primer „Fijat”, koji }e sam podi}i srpski izvoz 15 posto, uposliti hiqade doma}ih radnika direktno, a vi{estruko vi{e kao kooperante i dobavqa~e. Na pitawe koliki se priliv stranih direktnih investicija o~ekuje u ovoj godini, ]iri} je rekao da bismo ponavqawem rezultata od pro{le godine, kada su strane direktne investicije iznosile oko dve i po milijarde dolara, mogli biti zadovoqni. – Mislim da s projekcijama za ovu godinu treba biti jo{ oprezniji, ali ve} sada mogu da ka`em da bismo ponavqawem ovog rezultata mogli biti prezadovoqni. Ovo je daleko najvi{e investicija u pore|ewu sa svim susedima, a u nivou s jednom Rumunijom, zemqom EU, koja je gotovo tri puta ve}a od Srbije – rekao je ]iri}. E.Dn.

EUROBANKEFG

Isplata stare devizne {tedwe Kao zvani~ni agent Vlade Srbije, Eurobank EFG ispla}iva}e ovogodi{wu ratu obveznica stare devizne {tedwe koja dospeva od 31. maja, saop{tila je ju~e ta banka. Klijenti banke }e naplatiti svoje obveznice uz va`e}e li~ne isprave – li~na karta, izbegli~ka legitimacija, legitimacija raseqenog lica ili paso{ – i izvod o stawu na ra~unu u Centralnom registru, depou i kliringu za hartije od vrednosti. Novac je, kao i do sada, obezbe|en iz buxeta Srbije, te }e

tako biti ispla}eni svi klijenti koji dostave validnu dokumentaciju. U `eqi da proceduru u~ini {to jednostavnijom, Eurobank EFG vlasnicima stare devizne {tedwe pru`a specijalnu pogodnost – davawe naloga za prenos dospele rate stare devizne na ra~un slobodne {tedwe, ~ime klijenti {tede vreme i ostvaruju dodatni prihod, uz mogu}nost da im je novac uvek na raspolagawu, navedeno je u saop{tewu. Eurobank EFG omogu}ila je svim zainteresovanim gra|anima da posredstvom specijalne opcije internet-stranice www.eurobankefg.rs/savetnikzastednju ili besplatnim pozivom na broj 0800 / 1111–44 dobiju odgovore na sva pitawa, dok se za dodatne informacije koje se odnose na isplatu stare devizne {tedwe mogu raspitati kod svog li~nog bankara.

PREKOGRANI^NASARADWAUISTRA@IVAWUIRAZVOJU

Srpsko-ma|arskainovacija,anovciEU „Prenos regionalnog strate{kog planirawa i me|uregionalne strategije razvoja inovacija regija Ju`na velika ravnica u Ma|arskoj i Vojvodina u Srbiji” naziv je projekta koji je predstavqen u novosadskom Informativnom centru za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju. On se realizuje u okviru programa prekograni~ne saradwe IPA i traje do kraja ove godine. Ukupna vrednost projekta je blizu 110.000 evra, srpska strana dobija oko 40.500 iz fonda EU, a oko 7.000 evra daje Pokrajina. Iz potrebe da se podigne konkurentnost Vojvodine i ju`ne Ma|arske i pomogne rad pre svega malih i sredwih preduze}a, „Del-alfuldi„ Regionalna inovaciona agencija iz Segedina i Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju iz Novog

Sada (BSC), ~iji je osniva~ Vlada Vojvodine, u{li su u zajedni~ki projekat INTERRIS. On obuhvata izradu zajedni~ke strategije razvoja inovativnosti za regije Ju`na velika rav-

promena u na~inu proizvodwe, marketin{kom nastupu, odnosu prema zaposlenima, poboq{awu proizvoda, a koja se mo`e komercijalizovati, odnosno izraziti vredno{}u na tr`i{tu.

Onlajianketa100firmi Dr Krawac ka`e da je u planu da 100 organizacija iz ju`ne Ma|arske i 100 iz Vojvodine onlajn popune upitnike da bi se sagledalo stawe u oblasti inovacija, koje su prepreke da se ono poboq{a, {ta su mogu}nosti i potrebe ispitanika. Predmet ispitivawa su organizacije kojima treba inovativno znawe, one koje mogu da im pru`e usluge razvoja i istra`ivawa i tre}a grupa su organizacije koje vr{e transfer usluga od istra`iva~kih organizacija ka malim i sredwim, pa i velikim preduze}ima. nica (ju`na Ma|arska) i Vojvodina. Ekspert u projektu dr Mirjana Krawac obja{wava za na{ list da se pod inovativno{}u podrazumeva svaka i najmawa

Naime, kako inovativne aktivnosti ne poznaju granice, treba uraditi jednu ovakvu strategiju – imaju}i u vidu velike sli~nosti izme|u regija u pogledu obi~aja, kulture, gotovo istih

geografskih uslova, ali i razlike, pre svega {to je Ma|arska ~lanica Evropske unije, a Srbija to jo{ nije. Gotovo sve zemqe ~lanice EU imaju ovakve regionalne inovativne strategije. Partneri imaju za ciq da Strategijom obezbede po~etak prekograni~ne saradwe u oblasti istra`ivawa i razvoja, pro{irewe palete inovacio-

nih usluga organizacija koje podr`avaju inovacije, pove}awe posve}enosti zainteresovanih strana prema inovacijama, definisawe operativnih prioriteta u nacionalnom planirawu resursa i definisawe mogu}nosti za velike prekograni~ne projekte. Po{to je ju`na Ma|arska uradila svoju Strategiju razvoja inovativnosti, nedostajao joj

je deo koji se odnosi na prekograni~ne, odnosno zajedni~ke mogu}nosti. Ponudili su transfer svog znawa iz regionalnog strate{kog planirawa i da se uradi anketa organizacija iz obe regije da bi dopunili svoju strategiju, a Srbija napravila svoju prvu Strategiju razvoja inovativnosti. Sagovornica obja{wava da }e u okviru programa biti odr`ano nekoliko treninga na kojima }e ma|arski partner preneti svoja znawa i iskustvo BSC-u. Same strategije }e se oblikovati na radionicama u koje }e biti ukqu~eni sve ciqne grupe: MSP, velike kompanije, nevladine organizacije, lokalne samouprave, fakulteti, instituti, trening centri, privredne komore, regionalne agencije, konsalting kompanije... R.Dautovi}


6

ekOnOMiJA

~etvrtak10.maj2012.

MRKOWI]IJE[I]OBI[LIRADOVENASTAROM PUTUNOVISAD–BEOGRAD

Obnavqase vojvo|anska `ilakucavica – Blizina Koridora 10 je perspektiva za razvoj industrije i privrede, a to je In|ija prepoznala i iskoristila – istakao je ju~e ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkowi} dodav{i da ta op{tina mo`e poslu`iti kao primer ostalima u Srbiji.

sa Vlade Srbije prema lokal noj sa mo u pra vi ko ja shvata zna~aj i ula`e napor u kori{}ewe resursa – istakao je Mrkowi}. Gradona~elnik Goran Je{i} je podsetio na to da je prilikom obilaska ovog puta pre sedam meseci ministar obe}ao da }e ovde inve-

In|ijasigurnonajuspe{nijigraduSrbiji iprimersvimadu`Koridora10,paidaqe, kakoseradiulokalnojsamoupravi On je prilikom obilaska radova na starom putu od In|ije ka Novom Sadu, novinarima kazao da je In|ija sigurno najuspe{niji grad u Srbiji i primer svima du` Koridora 10, pa i daqe, kako se radi u lokalnoj samoupravi ako se na raspolagawu ima ju re sur si kao {to je autoput, reka Dunav ili `eleznica. – In|ija je primer i uzor {ta gradovi du` Koridora 10 dobijaju wegovim zavr{etkom – naveo je Mrkowi}. Ministar je izrazio nadu da }e i ovaj stari put {to pre biti gotov, dodav{i da on za gra|ane zna~i mnogo. – Sve {to je do sada ura|eno u In|iji je dokaz odno-

stirati, i dodao da su u ovom tre nut ku ra do vi ve} pri kraju. – Ovaj put je `ila kucavica za op{tinu In|ija i Vojvodinu, i najprometnija veza izme|u Beograda i Novog Sada. Wime radnici idu na posao, |aci u {kolu i sav jav ni tran sport pro la zi tim putem, a sada on kona~no izgleda u skladu s evropskim nivoom – naglasio je Je{i}. Po wegovim re~ima, ceo taj posao }e biti zavr{en na dobrobit srpske privrede. On je podsetio na to da resorno ministarstvo u~estvuje u jo{ nekoliko projekata u In|iji.

OTPBANKA

No}muzeja za„bonus”ra~un OTP banka je tradicionalno sponzor manifestacije No} muzeja. Ulaznice se i ove godine mogu kupiti i u wihovim poslovnim jedinicama. Oni koji to u~ine, imaju mogu}nost da do kraja ovog meseca u ovoj ku}i otvore „bonus paket„ ra~un, a tada }e mo}i da ga koriste baz naknade za vo|ewe u naredna tri meseca. Prilikom otvarwa ra~una potrebno je pokazati uplatnicu za kartu na kojoj se vidi da je nabavqena preko wih. Svi posetioci koji kupe karte u ekspoziturama OTP banke mogu kao nagradu dobiti ulaznice za koncert grupe „La familija” koji }e se odr`ati 19. maja u wihovoj filijali u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina 6. D.V.

„LUKOILSRBIJA”SNIZIOCENE

GorivokodRusajeftinije zbogDanapobede Naftna kompanija „Lukoil Srbija” snizila je cene svih naftnih derivata i gasa u maloprodaji, kao i evrodizela u veleprodaji, u ~ast Dana pobede nad fa{izmom 9. maja, i to pojeftiwewe osta}e na snazi i nakon praznika. U skladu s tom odlukom, svi derivati i auto-gas jeftiniji su od 1,5 do osam dinara po litru, saop{tila je ju~e ta naftna kompanija. Premijum BMB-95, ~ija je cena sni`ena 2,90 di-

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,7596

112,9996

114,5756

109,4236

Australija

dolar

1

85,0586

86,7945

88,7908

84,7982

Kanada

dolar

1

84,3786

86,1006

88,0809

84,1203

Danska

kruna

1

14,7606

15,0618

15,4082

14,7154

Norve{ka

kruna

1

14,4725

14,7679

15,1076

14,4282

[vedska

kruna

1

12,3083

12,5595

12,8484

12,2706

[vajcarska

franak

1

91,3445

93,2087

95,3525

91,0649

V.Britanija

funta

1

136,4829

139,2683

142,4715

136,0651

SAD

dolar

1

84,6257

86,3528

88,3389

84,3667

Kurseviizovelisteprimewujuseod9.5.2012.godine

nara, ko{ta 142 do 143 dinara litar, u za vi sno sti od ben zin ske sta ni ce. Evropremijum BMB-95 jeftiniji je 7,90 dinara i ko{ta 149 dinara. Cena D-2 je sni`ena 4,90 dinara i iznosi 138 dinara. Cena evrodizela je spu{tena 3,70 dinara i kre}e se od 144,9 do 146,5 dinara, a evro lo`-uqe je jeftinije 4,50 dinara i ko{ta 106 dinara litar, navodi se u saop{tewu „Lukoila”.

SKO^ILACENAHRANEKOJANIJEPODZA[TITOMMAR@IIUVOZNIHPROIZVODA

Poskupelijogurt isir,auskoro}e isalama

Cene su i u maju krenule navi{e, a u prvim danima ovog meseca „oti{la” je mahom uvozna roba zbog pada dinara, i to sokovi, deterxenti, sredstva za li~nu higijenu... Me|utim, poskupeli su i mleko i mle~ni proizvodi koji nisu „pod uredbom”, a trgovcima je najavqeno i poskupqewe uqa, mesnih prera|evina, doma}e kozmetike... Jedino {to je pojeftinilo su jaja, koja su u marketima pala i 20 do 30 odsto, te se dovode u pitawe razlozi zbog kojih su frapantno poskupela pred uskr{we praznike. Mleko Suboti~ke mlekare UHT „oti{lo„ je dva posto, pojedini jogurti tako|e toliko, a skupqi su i sir i ~okoladno mleko. Tako|e, uqare su nam najavile poskupqewa, i to od jednog do {est procenata, me|utim, ni{ta konkretno nam nisu dostavile, re~eno nam je u velikim trgovinskim ku}ama. Pomenimo, do ovih poskupqewa ne dolazi zbog trgovaca ve} zbog proizvo|a~kih cena, tako da se na taj na~in ne kr{i uredba o ograni~ewu mar`i za najva`nije namirnice jer one i daqe ne prelaze deset odsto. Tako|e, i hemi~ari najavquju nova poskupqewa u maju. Proizvo|a~i i dobavqa~i koji od po~etka meseca nisu korigovali cenovnike, uradi}e to, a me|u wima je i „Beohemija”. Pomenimo, „Loreal” je „digao” svoj program tri do deset posto, „Xonson i Xonson” od jedan do sedam, a doma}i brendovi iz sveta kozmetike poskupe}e deset do 12 posto. Ina~e, „Lorealovi” {amponi za kosu „garnije”, „elsev” i „fruktis” poskupeli su od pet do 7,4 posto, dezodoransi i losioni i mleka za telo „garnije” skupqi su 3,3, odnosno osam posto, kreme za lice {est, a farbe za kosu od 4,5 do 6,7 posto.

„Prokter end Gembl” je cene svojih proizvoda korigovao od tri do deset posto. Me|u wima su {amponi za kosu „hed end {olders”, „vo{ end go” i „panten”, higijenski ulo{ci „naturela” i „olvejs”... Tako|e, skupqi su i „Henkelovi” deterxenti za ve{. Sokovi kompanije „Pepsi” poskupeli su prethodne nedeqe,

sto, a mesnih narezaka od pet procenata. Podsetimo, i pre izbora se pri~alo, a i sada se {u{ka o mogu}em rastu cena, pre svega onih koje reguli{e dr`ava. Ekonomski stru~waci ukazivali su na ~iwenicu da }e do izbora tr`i{te biti mirno, odnosno da }e nadle`ne insitucije nastojati da ne do|e do velikih pogor{a-

Uqejeftinijenajesen? – Jestivo uqe u Srbiji moglo bi pojeftiniti u drugoj polovini godine jer se o~ekuje dobar rod uqarica i stabilna doma}a proizvodwa, a i situacija na me|unarodnom tr`i{tu ide naruku ni`im cenama – o~ekuje Vojislav Stankovi}. On podse}a na to da je cena jestivog uqa u Srbiji sada ni`a oko 18 procenata u odnosu na isti period 2010. godine. U doma}im trgovinama litar uqa trenutno ko{ta od 120 do 130 dinara, zavisno od vrste, dok je lane ko{talo izme|u 140 i 150 dinara po litru. a potom su „sko~ili” i „Rauhovi”. „Fruvita” je, ~uli smo od trgovaca, najavila poskupqewe do juna, i to dva do deset posto, a skupqi }e biti i „neskvik” napici, sedam posto. Pojedine doma}e mesne industrije najavile su za kraj maja poskupqewe polutrajnih proizvoda od tri po-

wa u standardu stanovni{tva. Me|utim, kako ka`u, te{ke i nepopularne odluke mora}e da se donesu, a to podrazumeva i pove}awe cena. – Narednog meseca o~ekujemo blagi pad inflacije, a zatim rast zbog sezonskog rasta cena vo}a i povr}a. U drugoj polovi-

ni godine, posle parlamentarnih i predsedni~kih izbora, mogu}e je pove}awe regulisanih cena pa bismo kraj ove i po~etak naredne godine mogli do~ekati s inflacijom na gorwoj granici ciqanog koridora – izjavio je krajem pro{log meseca guverner centralne banke Dejan [o{ki}, dodaju}i da o~ekuje da bi mogle porasti one regulisane cene koje Vlada nije htela da pove}a u predizbornom periodu. U regulisane cene, pomenimo, spadaju elektri~na energija, prirodni gas, komunalne, saobra}ajne, telekomunikacione i po{tanske usluge, pa i TV-pretplata. Tako|e i lekovi, duvan, putarine i usluge obdani{ta. Pod dr`avnom kapom su i hleb, ~ija je cena uredbom ograni~ena na 44 dinara, a i druge najva`nije namirnice „zakucane” su mar`ama od deset odsto. Stru~waci iz Privredne komore Srbije ne o~ekuju, pak, poskupqewe namirnica u dogledno vreme. Vladine uredbe koje se odnose na hleb i ograni~ewe mar`i velikim su delom doprinele tome da situacija na tr`i{tu bude stabilna. Ponuda je stabilizovana i u dogledno vreme ne treba o~ekivati nikakve poreme}aje na tr`i{tu, navode ono. – Nema nesta{ice, doma}e tr`i{te je stabilizovano, a tome je, izme|u ostalog, doprinela i Vladina uredba o ograni~ewu mar`i za najva`nije namirnice. Me|utim, na{ problem su zarade i nezaposlenost. Stoga merama ekonomske politike treba pospe{iti rast i dinamiku rasta u ostalim sektorima da bismo ostvarili ve}u zaposlenost i podigli nivo `ivotnog standarda stanovni{tva – ocewuje za na{ list savetnik predsednika Privredne komore Srbije za agrar VojislavStankovi}. S.Glu{~evi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom Nafta a.d. , Beograd

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

dnevnik

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (486,47 0,94)

13,64%

12.500

550.000

Progres a.d. , Beograd

8,89%

49

2.116

Energoprojekt Visokogradnja a.d.

7,75%

445

21.360

Mlekara a.d. , Subotica

2,97%

1.699

3.398

Agrobanka a.d. , Beograd

0,00

940

0,00

Pet akcija s najve}im padom

Promena %

Cena

Promet

-12,00%

23.155

92.620

NIS a.d., Novi Sad

Imlek a.d. , Beograd

-11,84%

1.675

16.750

Go{a FOM a.d. , S. Palanka

-11,25%

355

1.775

Agrobanka a.d. , Beograd

-10,64%

840

Go{a monta`a a.d. , V. Plana

-10,17%

Banini a.d. , Kikinda

Vojvo|anskih top-pet akcija Banini a.d. , Kikinda Neoplanta a.d. , Novi Sad

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Imlek a.d. , Beograd

0,00%

3.025

1.787.775

AIK banka a.d. , Ni{

-1,58%

1.554

908.666

-1,75%

2.358

728.510

-10,64%

840

621.836

Galenika Fitofarmacija a.d. Agrobanka a.d. , Beograd Komercijalna banka a.d. , Beograd

0,00%

940

9.400

-0,32%

621

6.495.759

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

0,22%

459

1.128.033

Energoprojekt holding a.d.

0,89%

454

70.884

621.836

Tigar a.d. , Pirot

0,00%

490

2.450

2.650

140.450

Metalac a.d. , Gorwi Milanovac

0,60%

1.680

67.200

Promena %

Cena

Promet

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno

0,00

4.460

0,00

-12,00%

23.155

92.620

Razvojna banka Vojvodine a.d.

0,00

1.000

0,00

-0,77%

385

43.120

Soja protein a.d. , Be~ej

0,00

528

0,00

Podunavqe a.d. , Beo~in

0,00%

164

24.108

Alfa plam a.d. , Vrawe

0,00

6.850

0,00

Agroba~ka a.d. , Ba~ka Topola

0,00%

2.160

12.960

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

302

0,00

Mlekara a.d. , Subotica

2,97%

1.699

3.398

Sviiznosisudatiudinarima


Akcijadobrovoqnog davawakrvi Akcijadobrovoqnogdavawakrvi,kojupetugodinu za redom organizuje kompanija “Mekdonalds” i InstitutzatransfuziologijuVMA,odr`a}esedanas,sutraiusubotu12.majaod8do15.30satiispredrestorana“Mekdonalds”naTrguslobode.Sugra|ani,kojibudu`elelidadajukrv,preovoghumanogdelapro}i}elekarskipregled,asvedavaoce“Mekdonalds”}enagraditiveu~erimazaobroku wihovomrestoranu. N. R.

„Tajbogna{” uGradskoj biblioteci Kwiga „Taj bog na{„ autora @arkaA}imovi}a bi}epredstavqenave~erasu19satiu^itao- nici Gradske biblioteke, Dunavska1.Govori}ePetarV.Arbutina, Miodrag Petrovi} i autor. N. R.

Promocijakwige Ra{ePeri}a Kwiga„Jaukvaseqene”Ra{ePeri}a bi}epredstavqenadanasu12 sati u sve~anoj sali Bogoslovije Sveti Arsenije prvi Sremac”. O kwizi}egovoritiprofesorSvetozarBorak,istori~arikwi`evnik@arkoDimi}, dramskaumetnicaVericaMilo{evi} iautor, a umuzi~komdeluprogramanastupi}ehorbogoslova. U18satiuKlubukulture„Karom”bi}eotvorenaizlo`bakola`a „@ankaumomsnu”VericeMilo{evi}.Uprogramuu~estvuju@arko Dimi},Ra{aPeri},MarijanaHupik (flauta)iautorka. Z. Ml.

Novosadska ~etvrtak10.maj2012.

U`ivaweusuncu, aliumereno

matologa da je neophodno za{tititi ko`u od sunca. Ve}ina qudi u`iva provode}i vreme sun~aju}i se, ali smatra se da je produ`ena izlo`enost ultraqubi~astom zra~ewu povezana sa sve ve}im brojem slu~ajeva raka ko`e. Ovome je doprinelo i sve ja~e UV zra~ewe, na koje ne mo`emo da uti~emo, ali tu je i slepo verovawe, prisutno naro~ito kod pripadnica `enskog pola, da je peplanuli ten lep{i i u trendu. Iako je sunce neophodno za sintezu vitamina D, za rad

srca i pravilnu funkciju imuno-sistema, ne treba mu se izlagati preterano ~esto, ako ne `elimo da se kasnije suo~imo sa katastrofalnim posledicama. Za sve pobornike stava da je sunce zdravo, stru~waci nagla{avaju da je za dobrobiti koje poti~u od sunca dovoqno svega 15 minuta dnevno izlagawa sun~evim zracima. Zakqu~ak je da je kqu~ u umerenosti, a pored toga redovni samopregled i briga o sopstvenoj ko`i osnova je prevencije. I. Dragi}

POLA VEKA AKUD „SOWA MARINKOVI]”

Koncertorkestra harmonika Sve~ani koncert Orkestra harmonika AKUD „Sowa Marinkovi}”, koji se organizuje povodom 50 godina postojawa i radaovogdru{tva,odr`a}eseu subotu12.majau20satiuSinagogi, Jevrejska 11. Pod dirigentskompalicomGoranaPeni}a orkestar }e izvesti dela Johanesa Bramsa, Nikolaja Rim-

skog Korsakova, Stevana Divjakovi}a, Stevana Hristi}a, @or`aBizea,Slavka[uklara, PetraIli}a^ajkovskog,MorisaRavelaiJohana[trausa.Povodom jubileja, zaslu`nim ~lanovima ovog orkestra bi}e dodeqena priznawa. Ulaz na koncertjebesplatan. N. R.

V remeploV

Sajamzadovoqio sveukuse Na 30 hektara izlo`benog prostoraoko1.500doma}ihpreduze}ai400preduze}aiz35zemaqaEvrope,Amerike,Azijei Afrike,izlo`ilojesvojeproizvodeokuiproceniposetilaca 41. Novosadskog poqoprivrednogsajmaotvorenog10.maja 1974. Za deset dana wih je bilo oko600hiqada.Otvaraju}iovu privrednu priredbu Xemal Bi-

Crta~ki ~etvrtak, koji organizuje Artklinika,odr`a}esedanasod15do 22 sata na Art klinici, Ulica gr~ko{kolska5.Ovajkursukqu~ujenapredne kurseve crtawa za upis na Akademiju, unapre|ivawe crta~kih ve{tina i Ve~erwiakt.Tako|e,danas}enaovommestu u 15 sati biti otvorena izlo`ba „Glasa~kilisti}i”. N. R.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

skom toplih dana, neizD beola`na su upozorewa der-

Kursevicrtawa uArtklinici

jedi}, predsednik Saveznog izvr{nogve}a,naglasiojedaona sigurnodoprinosiostvarivawu „zelenog plana” Jugoslavije. Biojeupravu,jersunaovomsajmubilizadovoqniiprodavcii kupci.Prodatojenahiqadenovihtraktora,kombajnaidrugih ma{ina, na hiqade tona raznovrsnesemenskerobe... N. C.

OBELE@EN DAN POBEDE NAD FA[IZMOM

Polo`enivenci naspomen-obele`ja Gradona~elnik Igor Pavli~i}, predstavnici gradskog odbora SUBNOR-a, Vojske Srbije i rezevnih vojnih stare{inapolo`ilisuju~evencenaspomen-obele`jupoginulim borcimaNOR-anaGradskomgrobqu,povodomobele`avawa Danapobedenadfa{izmom.Vencisupolo`eniinaspomenikNovosadskogpartizanskogodredana^eneju. -Danpob ed enadfa{ iz momjedankoj iseucel omsvet u obel e` av aikoj inik ad anesmem ozab or av it i-ist ak aoje Pav li~ i}.-Svionikoj isusvoj`iv otdal izaslob od u,dali su sve za ono {to mi imam o dan as i zbog tog a je va` no neg ov at iovutrad ic ij u,se} at isena`rt veinavredn os ti zbogkoj ihsuonipal i. B. M.

Foto:B.Lu~i}

NAJATRAKTIVNIJE GRA\EVINSKO ZEMQI[TE JO[ SE NE PRODAJE

Placporedstadiona ~ekanamenu Najatraktivnije gra|evinsko zemqi{te u Novom Sadu pored stadiona „Kara|or|e”, na uglu Bulevaraoslobo|ewaiCaraLazara,niovegodinesene}eprodavati jer za taj plac nije ura|en plan detaqne regulacije (PDR). UZavoduzaizgradwugradasurekli da je ura|en plan generalne regulacije prostora za me{ovitu namenu izme|u Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, Stra`ilovske, @arka Zrewanina, Bulevara Mihajla Pupina, Jevrejske i Futo{ke; dok }e se plan detaqne regulacije za sam plac raditi kad odlu~i Grad i „Urbanizam”. Direktor „Urbanizma” AleksandarJevti} ka`eza„Dnevnik” da je PDR bio ura|en u sazivu gradske vlasti od 2004. do 2008. godine, ali nije bio usvojen u Skup{tinigrada.Ondodajedaje u me|uvremenu promewen Zakon o planirawu i izgradwi, pa je moraoprvodaseuradiplangeneralneregulacije. - Plan detaqne regulacije placaporedstadionanijeovego-

Na placu se planiraju sadr`aji za sport, rekreaciju i gradski centar s poslovnim prostorom dine u prioritetima, jer se sad radenaseqenamesta.Madabudu}eGradskove}emo`edaodlu~i dasePDRradi,{to}emomiondaiu~initi.Svakako}eradio-

nica „Toplane” morati da se ukloni,apretpostavqamda}eto biti slu~aj i sa inspekcijama, ali napomiwem o tome }e Grad odlu~iti-rekaojeJevti}.

PreporukezaizraduPDR-asu daseuokvirustadiona,uzBulevar oslobo|ewa izgradi objekat za sport i rekreaciju sa gara`om, {to podrazumeva i rekonstrukciju i nadogradwu jugoi- sto~neijugozapadnetribine,uz mogu}nostnatkrivawastadiona. Tako|e, treba preispitati na Spensu izgradwu hotela ili objektazasme{tajsportista. Kadjere~oneizgra|enomzemqi{tutuseplanirajusadr`aji za sport, rekreaciju i gradski centar s poslovnim prostorom. Namena prostorne potceline i planiranih objekata u okviru we, utvrdi}e se u planu u zavisnosti od konkretnih programa. Planirane sadr`aje je mogu}e fazno realizovati, ali da ~ine arhitektonsku celinu. Spratnost planiranih objekata utvrdi}ePDR,alimaksimalnazauzetost potceline je 50 odsto. Spratnost planiranih objekata sekre}eodPdoP+2zasportske objekteiodP+2doP+15zaposlovneobjekte. D. Igwi}

„Vodovod”raskidaugovorsizvo|a~em?

Va{ar uFutogu

ovog gradskog preduze}a Branko Bjelajac nasamomgradili{tu. Prema re~ima portparola”Vodovoda”DavoraSantra~a,zemqi{tesenagradili{tuzboglo{eg sastavaodrawaitakoonemogu}ava da se planirano uredi u roku. Zasadseneznakada}eceoposao biti gotov, niti koliko }e jo{ novcabitipotrebno. Podsetimo,sredinommartazapo~etisuradoviparalelnouulicamaLaslaGala,ArseTeodorovi-

De~jiva{arbi}eodr`anusubotu, 12. maja od 10 do 12 ~asova na platou Kulturno-informativnogcentra„Mladost”uFutogu,UlicaCaraLazara42.Izlaga~i zbog ograni~enog broja mesta treba da se prijave danas na broj894-225.Ulazjebesplatan. Posetioci}eusubotuu12~asova mo}i i da pogledaju predstavu„Crvenkapa”uPozori{tu KIC „Mladost”. Ulaz na predstavustaje100dinara. A. Va.

PREKID RADOVA U ULICAMA LASLA GALA I ALEKSE [ANTI]A

U Ulici Lasla Gala do{lo je dozastojauzamenicevizavodovodikanalizaciju,pasustanari teulicespravomquti,jerve}vi{eodmesecdanagacajupobarama kadapadneki{ailigutajupra{inukadjelepovreme.O~itodase ne{tozakomplikovalo,jerjepreduze}e „Vodovod i kanalizacija”najavilo raskid ugovora sa izvo|a~em radova u ovoj i u ulici Alekse [anti}a. O razlozima za to danas }e govoriti direktor

}aiAlekse[anti}anavodovodnojikanalizacionojmre`i.Tada je proceweno da zamena tih cevi, najve}im delom starih oko 50 godina,zbirnoko{tablizu50miliona dinara. Najavqeno je da }e kompletno ure|ewe ulice, uz asfaltirawe trotoara, puta i prilazazgradama,ku}amailokalima, obele`avawe parking-mesta, ozelewavawe,teobnavqawarasvete, bitigotovodoavgusta. Q. Na.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

~etvrtak10. maj2012.

Besplatnove`bawe tai~i~uana Akcijabesplatnogve`bawatai~i~uanai}ikunga„NoviSadtai~igrad”po~iwedanasu18~asovauDunavskomiLimanskom parku.^asovi}eseodr`avatiuovadvaparkasvakogutorkai~etvrtkaod18do19~asovadokrajaseptembra.Programve`bawa realizujuu~iteqitai~i~uana DraganPetrovi} iNadaPetrovi} izkluba„Sun”.Pristupjeslobodanzasvegra|ane. A. Va.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” POKLAWAJU

„Sre}nii kadjete{ko” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Mono i Mawana”u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se prva ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na

broj te¬le¬fo¬na 528-765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici,biti darivani po pri¬me¬rkom kwige „Sre}ni i kad je te{ko” EndruaMetjuza uizdawu„Mono iMawane“.Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari “Vulkan” u tr`nom centru “Merkator”.

Problem oporavka posle nesre}ejeutome{toseodwene oporavimo uvek! U kwizi }e te saznati: kako razmi{qaju sre}ni qudi i kako vi mo`ete biti poput wih; kako da pre`ivite velikigubitak;kakodasa~uvate prisebnostizadr`iteravnote`unakonotkaza;kakodabudete sre}ni pre nego {to upoznate gospodinaPravog;kakodabudete sre}ni kad se za gospodina Pravogispostavidajegospodin Pou~no iskustvo! Ona obuhvata inspirativne pri~e o qudima kojisu:ostalibeznovca;do`iveli veliku nesre}u; izgubili ~itavu porodicu; upropa{}eni alkoholom, drogom, bole{}u... Va{ vodi~ za put do sre}e! Za{tosunekiqudiuveknapravom mestu u pravo vreme? Kako da postanete jedan od wih? Za{to crvenosvetlopredugotrajeba{ kad kasnite na sastanak? Kako todabogatisasvimslu~ajnodo|u do novca, dok gubitnik uvek ostajegubitnik?Odgovornaova i sli~na pitawa je u na~inu na koji razmi{qamo. Kwige EndruaMetjuza}evam,uzduhovite ilustracije, dati zabavne, mudre,jednostavneikorisnesavete kako da svoj `ivot na~inite jednostavnijim, smislenijim i zabavnijim. A. Va.

Noseba{tenski ikrupanotpad Ba{tenskiotpaddanas}eseodnositiuVeterniku,asutrauPetrovaradinu i Bege~u. Travu, li{}e, grawe, korov i sli~an otpad gra|anitrebadaostaveispredsvojihku}ado6~asova. Kontejnerizaodlagawekrupnogotpadabi}epostavqenidosuboteuMZ„Slanabara”nauglovimaulica^enejskeiRitske,OtokaraKer{ovanijaiNizijske,uOmladinskojulicikodFK„Proleter”iuUliciSentandrejskiput76. A. L.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8do11 ~asovaBogdanaGarabantina2-14;od9do12 streli{te;od9do14 ~asovaCve}arska1-45,4-32;od8do9.30 ~asova deo ulice \. Rajkovi}a, deo uliceJa{eIgwatovi}a,deoulicePavlaStamatovi}a,deoulice Kosovska, deo ulice Marka Miqanova, GRO „Budu}nost”; od 10 do12 ~asovadeouliceGunduli}eva, deo ulice \. Rajkovi}a, deo uliceBelewive.Veternik:od11 do12.30 D.Jovanovi}a,G.Ger{i}a, Nova 91, Petra Bige, mesar „Matijevi}”, Novosadski put i Komarov;od9do10.30 naseqeBo{kov i Ivana Bo`idara. ^erevi}: od 8.30 do 13 ~asova delovi vikendnaseqaMalaTestera,Kalu|ericaiPanxinobrdo.Koviq: od8do16 ~asovapovremenoupojednim ulicama naseqa. Veternik: od 7.30 do 13.30 povremeno u pojedinimulicamanaseqa. SutraNoviSad:od8do12 ~asova Naseqe Kamewar. Futog: od9do13 ~asovaMilanaVidaka

2-20,1-25,@elezni~ka22-44,Poqoprivredna {kola; od 9 do 10.30 ~asova Rade Kondi}a 117143, Prvomajska 54-74, 47-67, 64, 53-55, 73-75, Republike Srpske 60-84, 63-87, 46-58, 27, 57-61, Z. ^elara122-154,157-171,175-203, 173, Toze Markovi}a 42-92, 3569, Marije Bursa} 54-60, 57-65, Va{ari{te.^ortanovci:od8.30 do 12 ~asova deo vikend naseqa Kraqev breg. [angaj: od 9 do 12.30 ~asovanaseqe[angajiToplana, luka, KK „Grani~ar”, benzinske pumpe na auto putu, Putinvest,Stanicazadohlosirawe vode, HGP i Zem. zadruga; od 9 do 12.30 Nova 93, 101,102, 103, 104, 105, 106, Koledarska, Dodolska. ^erevi}:od8.30do13 ~asova delovi vikend naseqa Mala Testera, Kalu|erica i Panxinobrdo.Koviq:od8do16 ~asova povremeno u pojednim ulicama naseqa. Veternik: od 7.30do13.30 povremenoupojedinimulicamanaseqa.

dnevnik

„CIKLOIVENT” OBELE@IO PROJEKAT VREDAN 350.000 EVRA

Biciklisti~kastaza NoviSad–Ilok? Novi Sad je izdvojio oko 350.000evrazaizradustudijeizvodqivosti izgradwe biciklisti~ke staze od Novog Sada do Iloka, re~eno je ju~e prilikom odr`avawa manifestacije „Cikloivent” kod glavnog ulaza [tranda. Pomenutu studiju uradiojeFakultettehni~kihnauka uNovomSadu.Premare~imagradona~elnika Igora Pavli~i}a studijajedeoprojektaunapre|ewa me|unarodne dunavske biciklisti~kerute,aGradjeve}otpo~eo sa aktivnostima u vezi sa projektovawem i izvo|ewem radova na izgradwi biciklisti~kihstazanapomenutom potesu. - Ovaj projekat omogu}i }e Graduda u~estuje nanovimraspisanim konkursima za dodelu bespovratnihsredstavaizevropskih fondova.Idejanamjedana{eop-

{tine i regije pove`emo biciklisti~kom stazom uz Dunav do Ba~ke Palanke, odnosno Iloka. Zna~ajovogprojektaiskazujesei u ~injenici da je biciklizam u ekspanzijiibrojnituristidolazeuna{gradupravoovimdvoto~ka{ima-kazaojePavli~i}podse}aju}i da je u Novom Sadu ve} uveden gradski bicikl, ure|en je kej i obezbe|eni su razli~iti sportskorekreativni sadr`aji. Projekat je obele`en putovawem biciklista koji su ju~e, na Dan Evrope, krenuli iz Novog Sada,Ba~aiBa~kogPetrovca,a fini{vo`wejebio uBa~kojPalanci, u blizini grani~nog prelaza. Ovdesuseokupilisviu~esnici,kaoioniizRepublikeHrvatske, kojisukrenuliizOsijeka. Projekat finansira Evropska unija, a organizatori mani-

festacijesuOp{tinaBa~kaPalanka i Vukovarsko-srijemska `upanija, u partnerstvu sa Gra-

dom Novim Sadom i op{tinama Ba~iBa~kiPetrovac. A. Jerini}

GRAD I POKRAJINA OBEZBEDILI NOVAC ZA TALENTOVANE SREDWO[KOLCE

Mladiroboti~ari ipakidunatakmi~ewe U~enici Elektrotehni~ke {kole „Mihajlo Pupin” takmi~i}e se 17. maja na evropskom prvenstvu iz robotike Eurobot u Francuskoj, jer su Gradska uprava za obrazovawe i Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe obezbedili novac za put i sme{taj. Profesor Vasa Bjelica, koji je pripremao |ake,isti~edajesadanajva`nije da novac bude upla}en {to pre, kako bi |acikrenulinavreme. -Sadajeizvesnoda}emo se takmi~iti u Francuskoj,jersunamGradiPokrajinaobezbedili300.000dinara,a najva`nije je da novac stigne navreme.U~enicisusevredno pripremali od oktobra pro{le godine, ulo`ili su sve svoje slobodno vreme i napravili dva odli~na robota, koje }emopredstavitiuFrancuskoj -rekaojeBjelica. Prema wegovim re~ima novosadski tim takmi~i se pro-

U~eniciElektrotehni~ke{kole„MihajloPupin” izborilipravodau~estvujunaevropskom prvenstvuizrobotikeEurobotuFrancuskoj tiv finansijski mo}nijih timova, koji su tehnolo{ki napredniji, ali se nadaju da }e znawem pokazati da su dobri konkurenti i da }e predstavitiNoviSadunajboqemsvetlu.

Ovi mladi i uspe{ni qudi ka`u da su se za robotiku zainteresovali ~im su upisali sredwu {kolu, a sekcija, koju vodi profesor Bjelica, pru`ila im je mogu}nost da se

poka`u i u prakti~nom delu.Svojubudu}nostvideba{uovojnauci,koja je svakim danom sve naprednija, ali jo{ uvek nisu sigurni da li }e ostatiuSrbiji.Jedanod takm i~ ar a i u~en ik Elektrotehni~ke {kole Nikola Dobrijevi} ka`eda}eovomnaukomnastaviti da se bavi i na fakultetu. -Svojubudu}nostvidim u robotici, jer je to tehnologija koja brzo napreduje.Nakonsredwe{kole planiram da upi{em Fakultettehni~kihnaukaigde}u nastavitidasebavimovomnau- kom.Pro{legodinesampropustioprilikudaodemnatakmi~eweuRusiju,jerkaoiovegodine nije bilo dovoqno novca zasveu~enike.Dragomijeda}u ovegodinemo}idaodem,jermi kao maturantu mnogo zna~i da u~estvujem na jednom ovakvom takmi~ewu - rekao je Dobrijevi}. N. R.

BESPLATNE RADIONICE U CK13

[tasufanziniikakoseprave OmladinskicentarCK13organizujebesplatneradionicena kojima }e se u~esnici upoznati spojmomfanzina,nau~itikako seonistvarajuinapravitisvoja izdawa. Radionice }e se odr`atiod14.do18.majauprostorijamaCK13inamewenesumladimaod16do26godina,kojeinteresuje aktivizam, dizajn i samoizdava{tvo. Pore~imaJeleneTip{in iz CK13, radionice su deo projek-

ta „Uradi sam - fanzin„, a ciq jedaseu~esniciupoznajusaaktivisti~kom {tampom i samizdatkulturom. -Uprakti~nomdeluu~esnici }epravitisvojefanzinenateme dru{tvenih problema, antifa{izma, feminizma, siroma{tva, tranzicije, nasiqa, dru{tvenih pokreta, anga`ovane muzi~kesceneiumetnosti.Poredovoga,omogu}i}emoimizdavawe jo{ ~etiri publikacije,

nakon zavr{etka projekta - obja{wavaTip{in. Drugideoprojektajekonferencija, koja }e se odr`ati po zavr{etku radionica, 19. i 20. maja, na kojoj }e biti predstavqenifanzinikojesunapravili u~esnici. Predvi|ena je i projekcija filma Sini{e Dugowi}a „Fanzini sa Marsa”, u komejeprikazanafanzinscena uSrbijitokomdevedesetihgodina.

U BUYETU GRADA OVE GODINE

Zapolitikuzapo{qavawa 56miliona Ugradskombuxetuzafinasiraweaktivnepolitikezapo{qavawanateritorijiNovogSadazaovugodinuplanirano je 69 miliona dinara. Za finasirawe pripravnika,otvarawenovihradnihmesta i dodatne obuke i obrazovawe bi}e izdvojeno56milionadinara. Za program finasirawa 73 pripravnikaplaniranoje31,5milionadinara, subvencijezaotvarawenovihradnihza 25 gra|ana iznose pet milona dinara, a pri tom }e odre|enu prednost imati osobesainvaliditetom.Najavneradove odinteresazaGrad,kojitrebadauposle 150 qudi, dato je 10 miliona dinara. Programi dodatne obuke i obrazovawa 800gra|anabuxet}eko{tatisedammilionadinara,azasajmovezapo{qavawa obezbe|enoje364.000dinara. AkolokalnasamoupravaobezbedipolovinuparazasvojAkcioniplan,mo`e

Ministarstvu ekonimije i regionalnog razvoja podneti zahtev za u~e{}e u finasirawu odre|enih programa. Grad je rukovode}i se tim pravilima, poslao predlog Ministarstvu za u~e{}e sa po pet miliona dinara u subvencijama za otvarawe novih radnih mesta i organizovawujavnihradova. Za sufinansirawe programa, pored polovinenovca,lokalnasamoupravamoraimatiilokalniSavetzazapo{qavaweidonetAkcioniplanzapo{qavawa. Iz pro{logodi{weg Akcionog plana zapo{qavawa za nastavak realizacije javnih radova u ovoj godini obezbe|eno je 400.000 dinara, a za finasirawe stru~nog osposobqavawa i zapo{qavawa pripravnika 12,5 miliona dinara. Buxetski fondom upravqa Gradska upravazaprivredukojaobavqaistru~neposlove. A. L.

-Namerajedaseokupeiumre`e mladi qudi, kroz {tampu i etiku„uradisam”,kaoidasepodr`i wihov aktivizam, a nakon zavr{etkau~esnici}emo}idase prikqu~epostoje}imsadr`ajima ikolektivimaOmladinskogcentraCK13-dodajeTip{in. Prijave za u~e{}e traju jo{ danas,asveinformacijenalaze se na internet stranici OmladinskogcentraCK13,ck13.org. J. Zdjelarevi}

Yeziraweu Kulturnomcentru Koncertbenda„Nejked”odr`a}esesutrau21~asu Klubu„Tribinamladih”Kulturnogcentra,Katoli~ka portabroj5.Bend~ineBranislavRadojkovi}-basi kontrabas, Ivan Mihajlovi} - bas, Milo{ Puni{i}harmonika,RadeMiqu{kovi}-violina,NenadBrankovi}-gitaraiGoranMilo{evi}-bubawiperkusije. Muzikaovogbendaspojjexeza,fankaietno-balkanske muzike, a autori je nazivaju i novom mediteranskommuzikom.KoncertuorganizacijiKulturnog centradeojeciklusa„Xezmetronom”. A. L.

„Tinderstiks” uPozori{tumladih „Tinderstiks”, jedan od najzna~ajnijih indi soul poprokbendovanastupi}esutrau21~asuvelikojsaliPozori{tamladih.Bendpromovi{esvojnovialbum„The something rain”, anaistoimenojturnejiodr`a}esamojedankoncertuSrbijiitopoprviputu NovomSadu.Pre„Tinderstiksa„nastupi}efrancuskimuzi~arTomasBelhom.Ulaznicesemogukupitiu pretprodajiuOmladinskomcentruCK13,poceniod 1.700 dinara, a na dan koncerta cena ulaznice bi}e 2.000dinara. J. Z.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

NA TRI LOKACIJE U PROMETNOJ ULICI

Podzemnikontejneri stigliuJevrejsku U sklopu rekonstrukcije Jevrejske ulice JKP „^isto}a” je postavila {est novih podzemnih kontejnera za komunalni otpad. Dva su postavqena u Jevrejskoj ulici preko puta Sinagoge,dvanaugluVasePelagi}a i Jevrejske i dva na uglu Gajeve i Jevrejske, kod tr`nog centra „Planeta”. U Novom Sadu je ranije postavqeno26podzemnihkontejnera,takodauznovih{est,sada ukupno ima 32 podzemna kontejnera.

Ovo preduze}e je u septembru 2010. godine postavilo prva dva podzemnakontejnerauUliciModene,atokom2011.godineposta-

vqenasujo{24–nadvelokacije uuliciIlijeOgwanovi}a,nadve lokacijenaTrifkovi}evomtrgu, natrilokacijenaBulevaruMihajlaPupina,uuliciJovana \or|evi}a, iza zgrade Banovine, kod zgrade Srpskog narodnog pozori{ta, na Trgu Marije Trandafil, u Pa{i}evojiMasarikovojulici. Podzemnikontejneripredstavqajunajboqina~inodlagawa otpada po{to onemogu}avaju {irewe neprijatnih mirisa, kao ni rasipawe i

preturawesme}a,awihovomugradwomsepostiglodacentarNovog Sadaizgledalep{eiurednije.U delukontejnerapodzemqomsenalazi nepropusna vre}a, dok se na povr{ininalazispoqnoku}i{te kontejnerasaotvoromzaubacivawe sme}a. U jedan podzemni kontejnerstajesme}akolikoiu~etiri klasi~na kontejnera, koji se nalazenaulicamailiu~etrdeset klasi~nih kanti za sme}e koje se koriste u individualnom tipu stanovawa. Q. Na.

STRANCI RADO DOLAZE NA POQOPRIVREDNI SAJAM

Hotelskesobeplanule jo{po~etkomgodine Stranci u Novi Sad dolaze uglavnomzavrememanifestacija, apremapodacimaTuristi~keorganizacijeNovogSada,~ak50odsto stranih gostiju sti`e u grad samozbog„Egzita”iliPoqoprivrednog sajma. Kapaciteti hotelskog sme{taja su i po nekoliko meseci unapred rezervisani zbog Poqoprivrednogsajma,koji}ese odr`atiod12.do18.maja.Sobei apartmaniserezervi{uve}po~etkomgodinezaovihsedamdanaumaju, a hotelske cene nisu posebno formirane i uve}avane u vreme Sajma. Sme{taj u jednokrevetnoj sobi s no}ewem uz doru~ak ko{ta

7.000dinara,udvokrevetnojsobije 8.200,acenaapartmanajeoko13.000 dinara,ka`uuhotelu„Park”. - Popuweni smo u potpunosti, svih 224 soba je zauzeto, a gosti namdolazeizzemaqabiv{eJugoslavije, a ima i stranaca iz AustrijeiNema~ke.Sli~nasituacijajebilaipro{legodine.Zaistaimamovelikibrojgostijuza vreme ovakvih velikih manifestacija-isti~uuhotelu„Park”. Austrijancisuuglavnomzauzeli sme{tajnikapacitethotela„Best vesternPrezident”,atojedonekle logi~no s obzirom da je Austrija ovogodi{wipartnersajma.

-ImamoigosteizMakedonije, kao i iz drugih gradova Srbije, a sobeserezervi{utri,~etirimesecaunapred.Uzavisnostiodtipasobe,cenesekre}uod60do220 evra-ka`uuovomhotelu. Gosti iz regiona su rezervisali sobe u hotelu „Putnik”. Cena sme{tajaujednokrevetnojsobiuz no}ewesdoru~komje4.060,aisti tretman u dvokrevetnoj sobi ko{ta5.720dinara. Po re~ima Tihane Vidakovi} izTONS-asme{tajnikapaciteti uNovomSaduzadovoqavajupotrebe posetilaca za vreme velikih manifestacija kao {to su Poqo-

AnsamblHMBC uSinagogi

DANAS NA LIMANU

Predavawezadijabeti~are Predavawe „Dijabetes i povi{en krvni pritisak”odr`a}esedanasu17~asovauSavetovali{tu za dijabetes Doma zdravqa koje se nalazinaLimanu,BulevarcaraLazara75.Telefonzadodatneinformacijeje4879-833.U Savetovali{tupacijentisvakodnevnodobijajuuputstvaopravilnojishrani,fizi~kojak-

tivnostiistilu`ivotauop{te,dnevnompra}ewu glikemije kao i samodavawu insulina. Dvaputamese~noseorganizujeradsdijabeti~arimaumalojgrupi,apredavawaodijabetesu odr`avajusejednomnedeqno.PoredSavetovali{ta na Limanu, radi i Savetovali{te u objektu„JovanJovanovi}Zmaj”. I. D.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena:„Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (13.50), „Ma~ak u ~izmama” (16), „kung fu panda 2” (13.20), „Hepi fit 2” (12.15), „[e{ir profesora koste vuji}a” (15.10), „Loraks” (13.45, 15.45), „Ogledalce, ogledalce” (14.10, 16.10), „igre gladi” (17.30), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (18.05, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20.15), „klip” (20.05), „Bojni brod” (17.45, 22.15), „Legenda o kung fu zeki” (13.10), „Lok aut” (22), „Osvetnici” (14, 16.50, 17, 19.30, 20, 22.10, 22.45), „Mra~ne senke” (18, 20.20, 22.40), „Pupijeva potraga” (15)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena „Pera dobrinovi}” drama „Uje`„ (19.30) Pozori{temladih:mala sala „Baba Jaga” (18) Novosadskopozori{te:„^arobwak iz Oza” (19)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, dunavska 35–37 (utorak - petak Ad 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „vi{e od pola veka za{tite prirode u vojvodini”

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE:TamaraVujovi} (de~akaidevoj~icu)izNovogSada, DEVOJ^ICE: Ma{a Davidovi}, Ines Goranovi} i Sandra Fi{er-[obot izNovogSada,JelenaMatijevi} izKuzmina,@ivana \uki} iz^elareva,AnaJoveti} izTemerina,Bla`enaPintir iz Veternika,DraganaDubqaniniz[a{inaca,GordanaKrsti} izBudisaveiSawaKalinovi} izBa~kogJarka, DE^AKE: Jasmina Por~a, Svetlana Stojanovi}, Vesna Ra{kovi},DraganaLov~evi} iJelenaAndonovskaizNovogSada,Blanka Kondi} izBa~aiJelena]osi} izPetrovaradina.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: VericaZdravkaMarinkov(1934)u10.30sati,Valerija\ulaVeka{(1939)u11.15(ispra}aj),Gizela[andora[alanki(1933)u 12,JovoIlijeMiri}(1941)u12.45,NikolaQubomiraIvane`a (1950)u13.30,ZoltanLajo{aOkawi(1954)u14.15,@ivkaVlajinkaBaj~i(1947)u15iZoranRadivojaNeatnica(1962)u15.45 sati(urna). NaAlma{komgrobquuNovomSadudanas}ebitisahrawena NadaDimitrijaAk{amovi}(1922)u13sati.

privredni sajam i „Egzit”. Ukupno ima 3.500 kategorisanog sme{taja, u koji spadaju hoteli, apartmani i turisti~ko naseqe Ribrskoostrvo,amimotoga,tusu ihosteliiprivatnisme{taj. Me|unarodni poqoprivredni sajam,najve}iuregionu,posetilo je2010.godine315.000qudi,dokje pro{le godine bilo 350.00 posetilaca. Ovo je zaista prilika da svi turisti~ki subjekti ostvare dobru zaradu u kratkom vremenskomperiodu,kaoidastranigostiuvrsteNoviSadnamapuomiqenihturisti~kihdestinacija. I. Dragi}

Ansambl „Holstuonarmusik bigbendclub„ ili HMBC, kako ih jo{ fanovi skra}eno zovu, odr`a}esutrau20~asovakoncertuSinagogi, uorganizacijiAustrijskogkulturnogforuma. Ulaznakoncertjebesplatan,asvakokodo|e mo}i}edau`ivaumuzi~kimstilovimaodMisisipijadovrhaaustrijskihAlpa. A. L.

9

IZGRADWA VRELOVODA U ULICI BRANISLAVA NU[I]A

Zarastere}eniji istabilnijisistem Izgradwa novog dela vrelovodne mre`e po~ela je u Ulici Branislava Nu{i}a, akakojenakonferencijiza novinare istakao direktor „Novosadske toplane” Vladimir Jeli} ovi radovi bi trebali da budu gotovi do kraja meseca. Uloga novih stometaravrelovodajeraster e} ew e dva mag is traln a vrelovoda zbog kojih su gra|aniutomdelugradaimali slabije grejawe. Nakon izgradwenovogdelavrelovoda sistembiuovomdelutrebao da se potpuno stabilizuje. Cena ovog posla je tri i po milionadinara.

-Toplanajeu~iniliapuno toga da se postoje}i, stari, vrelovodikojisuzbogdotrajalosti pravili dosta problemazamene-rekaojepredsednik Skup{tina grada Aleksandar Jovanovi}. - Uz rekonstrukciju i izgradwu novihvrelovodaisistemgrejawa se unapredio. Sve ukupnotodovodidotogadaNovi Sad ima kvalitetnije komunalneusluge. Onjedodaoda}eseovgleta u Radni~koj ulici raditi rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije i vrelovoda, {to }e biti jedna od ve}ih inveB. M. sticija.

Foto:R.Hayi}

Konopacglavu~uva Tokomprepodneva,radnimdanom,dokjetvr|avamirnaitek spokojim{eta~emilitrka~em uposeti,radniciizvodeegzibicijepowenimpadinama.Letoje uvelikotu,iakokalendarka`e druga~ijeitvr|avuvaqaureditizapredstoje}iperiodukome }e do~ekati hiqade festivalskih posetilaca. [to se mora,

nijete{ko,alivisitisawenih bedemabezposebnihskela,konstrukcija i osigurawa, nije lako.Ovajkosa~trave,privezanje zakoleguimakolikonesigurno izgledalo,ipakse~inidaslako}omobavqaposao.Jer,uvekje lak{ekadznamodanamneko~uvale|a. J. Z.

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

~etvrtak10.maj2012.

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanomod8do 20,subotomod8do14

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul.MihajlaPupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825,520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevaroslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel:6350-664, 6350-740


~etvrtak10.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`ewe ostane zauvek sjajna perla u niski se}awa, „Dnevnik” svakog dana osim nedeqe objavquje zajedni~ke fotografije malih maturanata iz {kola sa teritorije Grada Novog Sada i iz Sremskih Karlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malih maturanata iz Novog Sada i sela koja pripadaju Gradu, kao i 76 maturanata iz Sremskih Karlovaca. Prodefilova}e tako kroz ovu malomaturantsku galeriju slike 141 odeqewa iz 35 osnovnih {kola, u kojima se nastava odvija na srpskom, slova~kom i ma|arskom jeziku.

Osnovna {kola „Svetozar Markovi} Toza”, Novi Sad

VIII1

VIII2

VIII3

VIII4

VIII5

VIII6

Sutra: O[ „Dositej Obradovi}” i O[ „Nikola Tesla”, Novi Sad


vojvodina

dnevnik

ПОДРШКА ПОКРАЈИНСКИХ ФОНДОВА ПРЕДУЗЕЋУ „ВИСА ПРОМ”

Обновљена производња у посрнулој фабрици КАЊИЖА: Обновљене погоне Фабрике за прераду дрвета „Виса пром” у Кањижи отворио је јуче председник Владе Војводине др Бојан Пајтић, у присуству покрајинског секретара за рад Мирослава Васина, сувласника овог предузећа Милана Ковачевића и Милана Кравића, менаџмента фирме, њихових пословних партнера и гостију. У овој фабрици запослена су 63 радника. Пајтић је изјавио да свакога дана траје борба за нова радна места и да је нова производња заснована на месту пропале фабрике. Највећи део производње кањишке фабрике намењен је извозу, а за упошљавање радника потписан је уговор за субвенцију из покрајинских средстава, док је преко ЈП „Војводина шуме” обезбеђено снабдевање сировинама. - Влада Војводине не само да ће финансирати нова радна места него ће преко „Војводина шума” обезбеђивати сировину, а омогућено је нормално снабдевање електричном енергијом. Пратићемо и подржавати

све оне колективе који развијају привреду, отварају нова радна места и извозе - рекао је Пајтић који је са сувласницима потписао уговор за субвенционисање отварања нових радних места у кањишкој фабрици. Предузеће „Виса пром” ове године обележава јубилеј - 20 година рада, па се од отварања нових погона фабрике која је била посрнула, ништа лепше није могло десити, рекао је Милан Ковачевић. Пре куповине пропале Фабрике за прераду дрвета „Петар Драпшин”, Предузеће „Виса пром” је запошљавало 45 радника, а према речима Ковачевића, колико ће се упослити радника у наредном периоду зависиће од набавке сировина и услова на тржишту. - У последње време доста смо улагали у обнављање фабрике, а са развојем технологије планирамо упошљавање нових радника. Ова фабрика је стара, постоји од 1870. године, једна је од најстаријих у општини Кањижа, али смо унели нову технологију, дошли су нови људи и са новом пословном политиком планирамо да освајамо нова тржишта.

Бојан Пајтић и Мирослав Васин јуче у кањишкој фабрици за прераду дрвета

Фабрика је обновљена уз подршку Владе Војводине, пословних партнера и бивших радника и стручњака који су нам били велика подршка каже Ковачевић. Фабрика има капацитет за обим производње у вредности три до четири милиона евра годишње, а пре-

ма речима Ковачевића у овој години очекује се производња вредна 1,5 милиона евра, од чега од извоза око милион евра. Фабрика за производњу има купце у Словенији и Италији, а настојања су да се роба пласира у Немачку, Белгију и друге земље. Tекстифото: М. Митровић

~etvrtak10.maj2012.

ГРАДИ СЕ КОЛЕКТОРСКА МРЕЖА У СУБОТИЦИ

Беззагађења Палићкогјезера СУБОТИЦА: У Суботици је потписан уговор о зајму између Града Суботице и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и уговор о пројекту између ЕБРД и ЈКП „Водовод и канализација”. Реч је о кредиту од 11 милиона евра, на 12 година, укључујући три године грејс периода.Уговоре су потписали градоначелник Суботице СашаВучинић, заменик директора ЕБРД за градску инфраструктуру Лин О’ Грејди и директорка ЈКП „Водовод и канализација” Снежана Пејчић. Влада Србије је потписала уговор о гаранцијама и кроз овај кредит ће се изградити колекторска мрежа, фабрика воде и избушити четири бунара. - У плану је да се изгради колектор два и седам, Водозахват два и избушиће се бунари. Систем колекторске мреже ће бити заокружен и грађани у градским и приград-

ПРИ КРАЈУ РЕНОВИРАЊЕ ЗГРАДЕ КИКИНДСКЕ ОПШТИНЕ

Декоративноосветљење иобновљенафасада

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ

Цвеће на споменицима ослободилаца

НОВИ БЕЧЕЈ: Поводом Дана побаде над фашизмом у Другом светском рату и Дана Европе, чланови Општинског одбора СПС-а, Друштва руско-српског пријатељства и Удружења бораца СУБ НОР-а Нови Бечеј, положили су јуче цвеће и венце на споменик палим Црвеноармејцима и спомен обележја борцима и жрвама фашистичког терора у центру Новог Бечеја. М. К.

Венцинаспомен-гробници

ШИД: Свечана седница поводом обележавања 67 година слободе одржана је јуче у Шиду. Потпредседник СУБНОР-а Радојица Крунић подсетио је на то да је у Адашевцима подигнут први устанак у Срему, те да је ова општина имала невине жртве усташке државе и велик број бораца Народно ослободилачког рата. Ученици Гимназије „Сава Шумановић“ рецитовали су пригодне песме. На крају су на спомен-гробницу положени венци. Д. С.

МЛАДИ ИЗ ОЏАКА У АКЦИЈАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

Саосећајуса угроженима инемоћнима

ОЏАЦИ: Обележавање међународног дана Црвеног крста, као и манифестација „Недеља Црвеног крста” у знаку су младих активиста ове светске хуманитарне организације. Млади активисти посетили су оџачки Диспанзер за заштиту здравља жена и Друштво за ментално недовољно развијене особе, и том приликом уручили скромне пригодне поклоне. - Циљ нам је да што више младих укључимо у све акције које водимо и на задовољство свих и успели смо у томе. Потребно је да младима улијемо осећај за пружање помоћи угроженима, немоћнима, настрадалима. Радује нас да се све више младих одлучује за добровољно давала-

штво крви, по чему смо годинама међу водећим општинама у Војводини. У клубу младих активиста припрема се изложба ликовних радова приспелих на конкурс „Крв живот значи”. Посебно нас радује да на такмичењима у пружању прве помоћи, млади из наше општине, заузимају завидан пласман готово сваке године - каже РадивојРадивојевић, секретар Црвеног крста Оџаци. Млади активисти се едукују и припремају за понашање у несрећама и ванредним ситуацијама, затим за подршку равноправног приступа здравственој заштити у миру и у време ванредних ситуација, и ангажују у изградњи културе ненасиља и мира. С. Мр.

Смотраталената ПАНЧЕВО: У Основној школи „Исидора Секулић“ је одржана 11. Регионална смотра научно истраживачких радова ученика из Баната. Учествовало је 68 ученика, са 48 радова, а троје најбољих наступиће на Републичкој смотри у Београду, 2. јуна. Реч је о ученицима од седмог разреда основне до четвртог раз-

реда средње школе. Замишљено је да ученици раде тест знања који је на Републичком нивоу и други део, одбрана и презентација њихових научно-истраживачких радова. Оба ова податка доносе по 50 поена, тако да се на Смотри може освојити највише 100 поена. З. Дг.

КИКИНДА: Реновирање општинске зграде у Кикинди, према најави начелника управе Бранка Љубоје, требало би да буде завршено до краја овог месеца. По његовим речима, зграда је врхунски урађена, тако да су приче о наводном закречавању чиста малициозност. Остало је да се заврши још десни део зграде и двориште. Током реконструкције било је проблема са недостатком новца, а и временски услови нису били наклоњени, јер да би фасада била урађена неопходно је било да јутарња температура буде изнад пет степени, те је све то успорило радове. Када се уклони и други део скеле урадиће се декоративно осветљење, а зграда је обезбеђена видео-надзором, каже Љубоја. Зграда је реконструисана у више фаза, а за овај посао издвојено је четрдесетак милиона динара. Када све буде коначно завршено тада ће се знати и тачан износ.

Бранко Љубоја испред oпштинске зграде

Прва фаза обухватала је комплетну измену кровне конструкције, замену црепа и реконструкцију куле, као и постављање бакра на кров и куполе. У другој фази је санирана фасада и заме-

њена је столарија. Ова зграда је подигнута 1894. године и за све радове добијена је сагласност Завода за заштиту споменика Суботице, чији су стручњаци надзирали радове. А. Ђ.

ПРЕКО ДЕСЕТ ГРАДИЛИШТА У КИКИНДИ

Послепозоришта, наредуфитнеспарк КИКИНДА: У кикиндском Народном позоришту завршена је адаптација фоајеа, која је раније била предвиђена програмом Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града”. Скинута је ламперија, замењене су електроинсталације, све је омалтерисано и на крају окречено. Извођач је била фирма „Технобор“ из Кикинде, а вредност адаптације била је 550 хиљада динара. - Руководство Народног позоришта определило се и за занатске радове у управи зграде. Ради се о замени подова и инсталација, кречење, уређење санитарних чворова и друго. Вредност посла је 1,3 милиона, а

извођач је кикиндска фирма „Пемир” -каже директорица Дирекције ЕдитаДивковић. У току је и завршетак радова на четири игралишта. По једно је постављено у Мокрину, Баранди, у Микронасељу и у Улици Душана Васиљева. - Ускоро би требало да буде завршено постављање фитнес парка у Микронасељу. На игралиштима и на простору око фитнес парка, као и на делу шеталишта у Микронасељу поставићемо 15 нових клупа и канти за отпатке -објашњава Едита Дивковић.. У ове послове уложено је око три милиона динара, а извођач радова је

фирма „Еуроинекс” из Бечеја. У току је и постављање међуспратне конструкције, куполе и плоча на храму светог „Василија Острошког” у Банатском Великом Селу, а завршава се капела у Новим Козарцима. - Завршава се и подлога за скејт парк у близини управне зграде Спортског центра “Језеро”. - каже Едита Дивковић. При крају је изградња чесме код Железничке станице у коју су уложена три милиона динара. У наредних неколико дана биће уграђена опрема и чесма ће моћи да се коритсти. А. Ђуран

Фестивал младости, хуманости, љубави

КИКИНДА: Ученици шестих разреда из осам основних школа, такмичењем на градском тргу обележили су 8.мај, Светски дан Црвеног крста. Надметање се традиционално организује и носи назив „Фестивал младости, хуманости, љубави и лепоте”. Знање из области здравља и прве помоћи показали су ученици из кикиндских школа: „Свети Сава”, „Вук Караџић”, „Јован Поповић”, „Ђура Јакшић”, и „Фејеш Клара”, затим ученици из школе „Миливој Оморац” у Иђошу, из мокринске „Васа Стајић” и великоселске „Славко Родић”. Прво место освојили су ученици ОШ „Ђура Јак-

шић”, њих шесторо, пет дечака и једна девојчица, а Александар Изда из победничке екипе, истакао је

11

да су првенствено победили јер су били сложни и радили су заједно. А. Ђ.

ским насељима ће имати исте услове живот – рекао је градоначелник Суботице Кроз овај пројекат око 12.000 становника Суботице биће повезано на канализациону мрежу, а то ће допринети заустављању загађења Палићког језера. За финансирање пројекта обезбеђена је и донација од два милиона евра од Европског заједничког фонда за западни Балкан. Колекторска мрежа ће се градити у дужини од пет километара и на овај начин ће се повећати степен покривености услугама са садашњих 40 на 60 одсто. - Изградња фабрике воде је битна јер ће се обезбедити довољне количине здраве пијаће воде у гради и приградским насељима попут Љутово, Горњи и Доњи Таванкут – рекла је директорка ЈКП “Водовод и канализација” Снежана Пејчић. С. И.

На сцени од Јагодине до Вршца

СЕНТА: Глумцима сенћанске Камерне сцене „Мирослав Антић“ предстоји серија наступа, па тако данас, са представом „Покондирена тиква“ Јована Стерије Поповића у режији Дејана Цицмиловића, гостују у Јагодини. Представа „Цврчак“ у недељу 13.маја иде у Крушчић на Покрајински фестивал малих сцена ВОФЕМС. Вредни сенћански глумци са „Покондиреном тиквом“ 16.маја гостују у Беочину, а са овом представом наступају 21.маја на покрајинској смотри аматерских позоришних друштава Војводине у Старој Пазови, на коју 25.маја иду и са комадом „Цврчак“. Два дана пре наступа у Старој Пазови представу „Цврчак“ сенћански ансамбл извешће у позоришту „Стерија“ у Вршцу. М. Мр.

Сликарство војвођанских Мађара ТЕМЕРИН: У галерији КИЦ „Лукијан Мушицки“ отворена је изложба “Сликарство војвођанских Мађара 1900 – 1990“, из колекције уметничких радова Ђуре Поповића из Новог Сада. Директорка КИЦ „Лукијан Мушицки“ Мариа Агоштон представила је вредна дела Јожефа Пехана, Шандора Олаха, Беле Фаркаша, Шандора Чавошија, Арпада Балажа, Лајоша Хушвета, Лукача Ђелмиша, Јожефа Ача, Пала Петрика и Емерика Фејеша. М. Мл.

Првирођендан АВИВпарка

ПАНЧЕВО: Први рођендан прославио је АВИВ парк у Панчеву. Отворен је нови део са бројним локалима, а на прву годишњицу успешног рада уручена је донација Дому за децу без родитељског старања „Споменак” за опремање станова. - Уговором смо обавезали закупце да запошљавају људе из Панчева - рекао је ИфтахАлони, сувласник Компаније АВИВ Арлон. Центар има око 40 локала у којима се могу наћи неки од водећих светских и домаћих робних брендова каже Данка Гладовић, директорка маркетинга компаније АВИВ, а запослено је пар стотина људи. З. Дг.


RePORTA@e

~etvrtak10.maj2012.

c m y

12

dnevnik

OBAVE[TAJACSBANIJEPAPRIKOMIZVO@ENOMNEMCIMAUREDIOCELUPRIGREVICU

Veliki~ovek malevaro{i e{tani Prigrevice su se dostojno odu`ili svom nekada{wem sugra|aninuRajku^uli,kogasmatraju najzaslu`nijim za razvoj naseqa,pasunastotugodinuod ro|ewai36.odsmrtipostavili wegovu bistu ispred mesne biblioteke i spomen-plo~u na prostorijama zavi~ajnog udru`ewakojenosiwegovoime.

M

Samopodobrupamte^ulu

Prigrevica, koja danas ima oko 4.000 stanovnika, svojevremeno je u velikoj Jugoslaviji pomiwana kao najure|enijeseloudr`avi,sasfaltiran im ulic am a, razv ij en im agrarom i zna~ajnim svotama koje su ulagane u obrazovawe mladih. Ni za `ivota Rajko nijevoleodasezaslugepripisujesamowemu,aliipakseon

izdvajao vizijom i zaraznom energijom. Radovan – Rajko ^ule ro|en je1912.useluBojni,uimu}noj banijskoj porodici. Osnovnu {kolu je zavr{io u rodnom mestu, a gimnazijsku diplomu stekao u obli`woj Glini, gde je neko vreme bio sudski pisar. Ubrzo se preselio u Beograd i pristupio radni~kom

pokretu,apotomi NOP-u. Pred oslobo|ewe zemqe poslat je na dvogodi{we {kolovaweuSSSR i po povratku bio raspore|en na visok e du` nos ti u slu`bama bezbednosti. Tri godine je bio zat o~ en ik Gol og otok a i Direktorvodioradnikeikom{ijenamore 1953. doselio se u Prig rev ic u gde su nak on Prigreva~kiPIKjespremrata kol on iz ov an i weg ov i no do~ekao i privrednu rezemqaci. formu 1965, kada je zapo{qaImao je tek 36 godina kada vao 400 radnika i 600 sezonajepostavqenzadirektoraZe- ca. Dosta je prihoda ostalo mqoradni~ke zadruge, koja je Kombinatu, dovoqno mo}nom ubrz o prer as la u Poq op ri- da ula`e u poboq{awe `ivovredni kombinat, zaslu`an za tasela. razvijawesvihprivrednihde„Na svaki dinar koji selo latnosti u selu. Vremenom su ulo`iuinfrastrukturu,PIK mlin, ciglana, kudeqara, ugo- }edatijo{jedan,anasvakinastiteqski objekti i koopera- mewen kulturi, PIK }e dati cijapostalideoPIK-a. dva„, govorio je svojevremeno – Rajk o je blag ov rem en o ^ula, koga s mnogo po{tovawa shvatiodajepovrtarstvomno- pamte vreme{ne kom{ije. Zago akumulativnije od ratar- hvaquju}i wemu, sagra|ena je stva i pozvao ~uvenog Nedu Spomen-biblioteka u znak seBugarina da s grupom radnika }awa na ~lanova porodice organizujeba{tovanlukjerse Prigrev~ana poginule u NOBme{tani,kojisustigliuglav- u. Od kad je Kombinat onemonom iz kr{evite Like, nisu }ao,tozdaweseizdr`avastaltime previ{e bavili. Ubrzo nim samodoprinosom. PIK je je u Nema~ku po~ela da se iz- presudno pomogao i osnivawe vozi paprika iz Prigrevice. posebnog fonda iz kojeg su kuLagodno se tada `ivelo u na- povanekwige,aliinagra|iva{emselupasuseuzavi~ajpo- ni najboqi u~enici i visoko~elivra}atiakademci~imbi {kolaca, pa je Prigrevica biokon~ali studije na beograd- la selo s najvi{e diplomiraskim fakultetima – se}a se nihstudenatanastostanovni\uro^anak,uMZpredsednik ka. Nagra|ivani su i oni koji Komisije za kulturu i ~elnik sudoprinelirazvojusela,ito zavi~ajnogudru`ewa. izsvihoblasti.

–Idanasseme{tanise}aju kako je Rajko naredio da se pooru sve parcele ispred ku}aidoma}inimapodeliotravadajeposeju–pri~a^anak, i dodaje da je Prigrevica prva u {iroj okolini kupila atom atsku tel ef ons ku centralu,sveulicepoplo~anesu kock om, zam ew en a nis kon aponskaelektri~namre`a,izgra|en je vodovod, putevi do ataraisilosi...Zna~ajnesvote ulagane su u sport, na KanaluDTDpodignutjemoteli ure| en a pla` a, otvor en zavi~ajn i muzej, org an iz ov an a su letovawe na moru za zaposlene u PIK-u, ali i wihove susede. Nakon privatizacije, Prigrevicajeostalabezkombinata,ukojemdanasradimalome{tana. Mnogi su bili primorani natodaseokrenusvojimimawima i porodi~nom baznisu, alidoksestarijisasetomse}aju kako se u Prigrevici nekada `ivelo, mla|ima je te{kodaimpoveruju. JelisavetaPrel~ec


dru[tvo

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

13

TRENDRASTAMALIGNIHTUMORAUVOJVODINI

Godi{weobolijedan mawigrad PO^ASTI ZA DAN POBEDE: Predsednica Skup{tine Srbije, koja zamewuje predsednika Republike, Slavica\uki}-Dejanovi} polo`ila je, povodom 9. maja, Dana pobede nad fa{izmom u Drugom svetskom ratu, venac na grob Neznanog junaka na Avali: „Srbija pamti svoje junake znane i neznane, koji su utkali svoje `ivote u pobedu nad fa{izmom„, upisala je ona u Spomen-kwigu. Na spomenik Neznanom junaku venac je polo`io i ministar odbrane Dragan [utanovac, u pratwi na~elnika General{taba Vojske Srbije Qubi{eDikovi}a. Uz vojne i dr`avne po~asti, venac na spomenik Neznanom junaku na Avali polo`ila je i delegacija Vojske Srbije. Dr`avni praznik Dan pobede nad fa{izmom u Drugom svetskom ratu obele`en je brojnim manifestacijama u Beogradu i Srbiji. Na Spomen-grobqe oslobodilaca Beograda vence su polo`ili predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva odbrane i grada Beograda. Odavawu visokih dr`avnih i vojnih po~asti prisustvovali su predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejyana.

POZNATANAU^NICABARBARAERLIHIZ AMERIKEGOSTOVALANAPMF-u

Istra`iva~ine priznajugranice Na Prirodno-matemati~kom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pro{le sedmice boravila je nau~nica svetskog renomea dr Barbara Erlih (Barbara Ehrlich), redovni profesor Yale University School of Medicine, Departmanazafarmakologijui}elijsku i molekularnu fiziologiju.DrErlihjejedanodvode}ih svetskih stru~waka u oblasti kalcijumskih kanala, objavquje radoveunajboqimnau~nim~asopisima,organizovalajeidr`ala predavawa na vode}im nau~nim

nogu, ote`ano kretawe i nemogu}nostsavijawaprstiju)„. Dr Barbara Erlih je u novosadskoj akademskoj i nau~noj zajedniciboravilakaogostdrAn|elke ]eli} i dr Edvarda Petrija sDepartmanaPMF-azabiologijuiekologiju. ^uveniJejluniverzitetujednom trenutku bio je zajedni~ka akademska i istra`iva~ka ku}a ovimnau~nicimatesusaradni~ke i prijateqske veze nastavqene.Naime,An|elka]eli}jesvojevremeno diplomirala fiziku naPMF-u,azatim oti{lauSAD,gde je magistrirala fiziku na Ilinoj univerzitetu u ^ikagu, a zatim magistrirala i doktorirala biofizikunaUniverzitetu Ro~ester. Provelajepetgodina na postdoktorskim studijama naJejlu,ulaboratorijidrBarbare Erlih,gdejeradila na prou~avawu kalcijumskih sigProf. dr Barbara Erlih prilikom boravka nala u }elijama i u Novom Sadu veziizme|ustrukkonferencijama i dobitnica je tureifunkcijejonskihkanalau mnogobrojnihnagradazasvojnanastankubolesti,saop{tilisus u~noistra`iva~ki rad. LaboraPMF-a.DrAn|elka]eli}jedna torijaukojojradi„poku{avada jeodonihna{ihmladihnau~niodgovori na pitawe kako }elije kakojisuseuposledwihnekolireguli{u unutar}elijsku konkogodinavratiliusvojuzemqu. centracijukalcijuma,kojauti~e Sasuprugom,Amerikancemitana pojave bolesti kao {to je, na ko|e vrsnim nau~nikom dr primer, bolest policisti~nih EdvardomPetrijem,2010.godine bubrega (PKD) ili poreme}aja dolazi u Novi Sad, na PMF-ov kao {to je neuropatija (gubitak Departmanzabiologijuiekoloose}ajaiboloviuprstimarukui giju,gdeoboje,uzvawuvi{egnau~nog saradnika, rade u LaboratorijizabiohemijuimolekularNau~nabitka nubiologiju. Sada „novosadski zet”, dr zapopravku Edvard Petri ro|en je u Pitcitostatika sburgu,gdejenaistoimenomuniNasvomnovosadskompredaverzitetu diplomirao hemiju, vawu dr Erlih je govorila o magistrirao i doktorirao bionajnovijim rezultatima wene hemiju na Univerzitetu Ro~elaboratorije u istra`ivawu ster, a postdoktorske studije na posledica tretmana „taksoJejluniverzitetuulaboratoriji lom” („taxol”, koji se prodaje dr Titusa Bogona, gde se bavio pod nazivom „paclitaxel”, citostrukturnom biologijom i kristatik je koji se naj~e{}e kostalnom strukturom molekula ristiule~ewurakaplu}a,dojproteina. Dr Petri je prvi i za keijajnika).Utojlaboratorisada jedini istra`iva~ koji se ji u SAD otkrili su dve supbavi proteinskom kristalograstance koje imaju spsobnost fijomuSrbiji! da spre~e najte`e ne`eqene Na PMF-u ukazuju na to da efekte i nuspojave „taksola” prof. dr Barbara Erlih i daqe bezuticajanawegovoantikansara|ujesdr]eli}idrPetricerogeno svojstvo. Obe supjem, te da je ameri~ka nau~nica stancesuuprocesupotvr|ivasvojboravakuNovomSaduiskowa,auskorobitrebalodakreristilazadogovoreobudu}ojnanuiklini~kaispitivawa. u~noj saradwi s ovim fakultetomUNS-a. V.^eki}

UregistruzarakuInstitutu za onkologiju Vojvodine upravo suobra|enipodaciza2008.godinu.Po{tosesvakipodatakuRegistru mora proveriti, to je posledwaobra|enagodina. – Broj mu{karaca novoobolelih od malignih bolesti u 2008. godiniuVojvodinije5.302,a`ena 4.762, ili ukupno oko 10.000, {toodgovarajednommawemgradu–ka`edirektorInstitutaza onkologiju Vojvodine prof. dr Du{anJovanovi}.–Brojumrlih od raka u Pokrajini je 3.438 mu{karaca i 2.476 `ena, ili oko 7.000qudi.Malignitumorisuu porastu, {to se bele`i i u razvijenimzemqamasveta,alibitno je da je ve} nekoliko godina trendumirawabolesnikaodrakasporijiodtrendabrojanovootkrivenih slu~ajeva. To zna~i

kod `ena najzastupqeniji rak dojke, grli}a materice i debelog creva, a kod mu{karaca rak plu}a, debelog creva i prostate. Od prvih desetmalignihtumora koji se naj~e{}e javqaju me|u stanovni{tvom svi pokazuju trend rasta, osim raka`elucakojiima trendpada. –Uposledwihpetnaestak godina u Srbiji se sprovodi le~ewebakterijehelikobakterpilorikoja se nalazi u `elucu. Onaspadaukancerogenaprvekategorije. Rak`elucakodosoba

Iporedboqedijagnostike,idaqe,kodnasiu svetu,okopetodstomalignihtumorapronalazimo ile~imosamokaometastaze,jernemo`emo daotkrijemogdejeprimarnitumor da se tumori ranije otkrivaju, kaoidaseboqele~e. U toku je obrada podataka malignih tumora po lokalizacijama.Me|utim,ve}sadaseznadasu

koje su zara`ene tom bakterijom jeizme|u~etirii{estputa~e{}iuodnosunaonekojenisu.S drugestrane,ishranaqudijedaleko kvalitetnija nego nekada, u

namirnicama je zna~ajno mawe konzervansa, pre svega nitrita kojisekoristiozapreradumesa i wegove pripremu za su{ewe, a vi{e se tro{i sve`e meso ili onodubinskizamrznuto–ka`edr Jovanovi}. Bele`iseipo~etakpadabrojaobolelihodrakagrli}amaterice, {to je rezultat du`eg perioda sprovo|ewa akcije ranog otkrivawa te vrste raka, odnosno pronala`ewa promena koje

prethoderaku.Odstrawewemtih promena prakti~no se spre~ava rak. Od akcija koje bi trebalo uskoro da krenu – a to su akcija ranog otkrivawa raka debelog crevaidojke–tako|eseo~ekuje pad broja obolelih od malignih tumoratihlokaliteta. [ta je uzrok rasta broja obolelihodraka?Ujavnostisenaj~e{}e pomiwe bombardovawe bombamasosiroma{enimuranijumom,me|utim,drJovanovi}to negira. – Upodacima Prirodno-matemati~kogfakultetauNovomSadu i daqe stoji da na ovim prostorimanijebilobombardovawa bombamasosiroma{enimuranijumom pa se pove}awe broja obolelihodrakanemo`etimetuma~iti. Ono se tuma~i ubrzanim i stresnijim na~inom `ivota i starewempopulacijejerseznada semalignitumoridaleko~e{}e javqaju u tre}em `ivotnom dobu nego kod mla|ih qudi, i zna~ajnim poboq{awem dijagnostike pa se maligni tumori ranije otkriju. I pored boqe dijagnostike,idaqe,kodnasiusvetu,oko pet odsto malignih tumora pronalazimo i le~imo samo kao metastazejernemo`emodaotkrijemogdejeprimarnitumor–ka`e na{sagovornik. J.Barbuzan

USKOROUPISUSREDWE[KOLE

Predosmacima307smerova Upisna groznica ni ove godine ne}e zaowihstru~nih{kola,vi{eod17.000jeure- ke.Odukupnogbrojamestauostalim{kobi}imalematurante,bezobzirana~iwenidovnim gimnazijskim smerovima, a ne{to lama, za vanredne u~enike predvi|eno je cuda}eusredwo{kolskimklupamasasvim vi{eod15.000mestaimauklasi~nimtro- 2.226 u trogodi{wim smerovima sredwih sigurnozasvebitimesta.Pitawejesamoda godi{wim smerovima sredwih stru~nih stru~nih {kola, 1.078 u ~etvorogodi{wim li}eba{sviuseptembrusestiuu~ioniceu {kola.Osimtihmesta,iugimnazijamaiu smerovimaovih{kolai25ugimnazijama. kojesunajvi{e`eleli.Akaoilane,iove sredwim stru~nim {kolama predvi|ena su Da}esezasvakogosmakausredwim{kogodine }e raspored zavisiti od odnosa rasmestaiuoglednimodeqewima.Utrogodi- lamana}ine{to{togainteresujeobe}ava polo`ivihmesta,bodovaskojima}eu~eni{wim smerovima sredwih stru~nih {kola i~ak307razli~itihsmerovarazvrstanihu cikonkurisatizaupisiiskazanih`eqaza ovihmestaimagotovo1.500,u~etvorogodi- 16podru~jarada.Uz13gimnazijskihsmeronastavak {kolovawa. Osmi razva, tu je i 20 smerova u podru~ju redovegodinezavr{avatekkoji Momciidevojkestarijiod17godinamogunastaviti rada poqoprivrede, proizvodwe u~enik vi{e od 78.000, a Miniipreradehrane,17smerovau{u{kolovawekaovanredniu~enicijerje starstvo prosvete raspisalo je marstvuiobradidrvete,20ugezawihpredvi|enone{tovi{eod3.300mesta konkurszapopunuvi{eod83.000 ologiji,rudarstvuimetalurgiji, mesta za redovno {kolovawe u ~ak52smeraupodru~juradamasredwim stru~nim {kolama i gimnazijama, {wim smerovima ih je vi{e od 7.500, a u {instvaiobrademetala,25uelektrotehnitezajo{vi{eod2.800mestau{kolamai gimnazijama580.Kadaseovebrojkepretvo- ci,27uhemiji,nemetalimaigrafi~arstvu, odeqewimazatalenteizajo{gotovo1.700 reuprocente,gotovo60odstomestajeu~e- 17utekstilstvuiko`arstvu.Upodru~juramestau{kolamaiodeqewimazau~enikes tvorogodi{wimsmerovimasredwihstru~- dageodezijaigra|evinarstvoponu|enoje28 posebnim potrebama. Osim toga, i momci i nih{kolaipodvadesetakodstoutrogodi- obrazovnihprofila,usaobra}aju22,utrgodevojkestarijiod17godinamogunastaviti {wimsmerovimaiugimnazijama,aodtoga vini,ugostiteqstvuiturizmu14,uekonomi{kolovawe kao vanredni u~enici jer je za ne{tovi{eod11odstojeuoglednimode- ji,pravuiadministraciji12,uhidrometeowihpredvi|enone{tovi{eod3.300mesta. qewima. Razli~ita struktura mesta je i u rologijidva,ukulutri,umetnostiijavnom Istrukturaovihmestaveomajerazli~i- {kolama za talente, u kojima ima bezmalo informisawu27,uzdravstvuisocijalnojzata.Najvi{eihje,~akvi{eod41.000,ukla- 1.900mestazabudu}eumetnike,vi{eod900 {titi20iudelatnostili~nihusluga~etisi~nim~etvorogodi{wimsmerovimasred- ugimnazijamai69mestazavanredneu~eni- riobrazovnaprofila. D.Deve~erski

NAVELIKOSEIZNAJMQUJUIPRODAJUPOMAGALAZAPOLAGAWEISPITA

Najskupqakameraugra|enaunao~are Okolina fakulteta, studentskidomoviiautobuskastajali{tauBeogradu,kaoiinternet, izve{tava Tanjug, preplavqeni su oglasima za iznajmqivawe i prodaju „bubica„, mikrokamera i drugih „pomagala„ za polagaweispita. „Iznajmqujem be`i~ne bubice, voki-tokibubice,kamereudugmetu i hemijskoj olovci. Najnoviji modeli! Uspe{nost na ispitu zagarantovana„,jedanjeodoglasana drvetu u blizini Poqoprivrednog fakulteta u Zemunu, ali su sli~ne„ponude„izlepqeneugotovosvimdelovimagrada. Na internetu se mo`e na}i oglas slede}eg sadr`aja: „Be`i~-

na bubica, student buba, mo`e u kombinacijiskameromudugmetu, modelisokovratnikpetqom,blututpetqom,sa{tapi}petqom,sistemiprotivometawaiblokatorisignalanema~keproizvodwe„. Takav model staje kompletno u u{nikanalianatomskimujeprilago|entakodajetotalnonepri-

Blokatori Jedan od fakulteta koji je me|uprvimanabavio„blokator signala„ je Pravni fakultetuBeogradu,awimese mo`epohvalitiinovosadski Fakultettehni~kihnauka.

metansastrane,ubojijeko`e,vadisepincetom,kristalno~istog zvuka, ima usmeren zvuk i ne ~uje sesastrane.Dolaziukompletusa specijalnimosetqivimmikrofonomskrivenimispodmajice,navodiogla{iva~. Isti prodavac, koji robu isporu~uje na teritoriji cele biv{e SFRJ, nudi i baterije za bubice, mikrokamereudugmetu,olovci,s be`i~nim prenosom slike na daqinuod100ili300metara,urealnomvremenu,gledawenaudaqenommestusmogu}no{}usnimawa, rikorder-plejer s TFT-ekranom zasnimaweispita.Uoglasujenaveden i broj mobilnog telefona prodavca!

„Bubice„ se iznajmquju za 30 evra. Voki-toki s „bubicom„ ko{taod80do120evra,a„bubica„s telefonomod100do150evra.Najskupqa je kamera s audio-vizuelnimpredajnikomsme{tenimunao~arimaiko{taoko350evra.

VESTI Rai~evi}:Nijebilo akcidenta –UJP„NuklearniobjektiSrbije”(NOS) tokomsprovo|ewaeksperimenta19.aprilanijebilonikakvogakcidenta,nitidirektneili indirektneopasnostipozaposlene,akomisija koju je formiralo Ministarstvo prosvete i naukebido18.majatrebalodaispitasvedetaqe tog doga|aja – izjavio je v. d. direktora NOS-aJago{Rai~evi}. Onjeuputioprimedbu {tome|u~lanovimakomisijekojajeju~ezapo~ela inspekcijski nadzor nisu predstavnici nadle`nogregulatornogtela–Agencijezaza-

{tituodjonizuju}egzra~ewa–inaveodaje19. aprilasprovodenauobi~ajenaoperacijatokom koje su otkrivena jo{ dva izvora zra~ewa za kojesenijeznalo,adajenajve}adozakojusuzaposlenitadamogliprimitijednakadozikoju primiputniktokomprekookeanskogleta.

Predava~iizIzraela naFEPPS-u Na Fakultetu za evropske pravno-politi~kestudijeuNovomSadukadetiizraelskogMinistarstva inostranih poslova Dovrat Zilberstin iAsefSegevodr`alisupredavawa:

„Politi~kisistemuIzraelu”i„Izraelkao dr`avaupovoju”.Uzkratkoupoznavawesistorijom i geopoliti~kom situacijom, predstavqenojetrenutnopoliti~kostaweuIzraelu i ekonomski napredak postignut od osnivawa 1948.godine. Posebna zanimqivost za studente, u svetlu nedavnoodr`anihizborauSrbiji,bilojetuma~ewe najsve`ije vesti o ulasku premijera Benxamina Netanijahua ukoalicijusnajve}om opozicionom partijom. Nakon odr`anog predavawa,zajednospredava~imanabrojnapitawastudenataodgovaraojeizamenik{efaMisijeIzraelauSrbiji EjalNaor. V.H.


CRnA HROnikA

~etvrtak10.maj2012.

USENTI

Zadr`anzbogheroin a Policijski slu`benici u Senti su odredili zadr`avawe do48satiI{tvanuK. (19839iz Sente, zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~no delo neovla{}eneproizvodweistavqawau prometopojnihdroga.

Kod osumwi~enog je prona|enooko420gramapra{kastematerijezakojuseosnovanosumwa da u sebi sadr`i opojnu drogu heroin,saop{tenojeju~eizPU Kikinda. M.Mr.

NEDOUMICEOBIV[EMKOMANDANTUOVK

Haradinaju(ni)je odobrena privremenasloboda Predstavnica za {tampu Ha- ~ajaratovawanaKosovu1998.go{kog tribunala Nerma Jela~i} dine. nijeju~emoglanidapotvrdini Uprvostepenompostupku,Hada demantuje navode pri{tin- radinajiBaqajsuoslobo|eni,a skih medija da }e biv{i koman- Brahimaj je osu|en na {est godantOVKRamu{Haradinaj biti dina zatvora. Tu`ila{tvo je privremeno pu{ten na slobodu ulo`ilo `albu na presudu, a narednihdana. -Nemogunidapotvrdim nidaodbacimtenavode-reklajeJela~i}evaTanjugu. Pri{tinskimedijisujavili,pozivaju}isenaizvoreizTribunala,dajesudsko ve}eodlu~ilodaseHaradinaju, optu`enom za ratne zlo~ine,omogu}idanaslobodido~ekaokon~aweponovqenogpostupkaprotivwega. Pri{tinska Televizija „Klan Kosova„ je izvestila Ramu{Haradinaj dabiv{ipremijerKosovatreba @albeno ve}e je nalo`ilo da da se vrati u Pri{tinu krajem su|ewe bude delimi~no ponoove ili po~etkom slede}e nede- vqeno,po{estod37ta~akaopqe. tu`nice, uz obrazlo`ewe da je Zavr{nere~iupostupkupro- tokomprocesabiloznatnihpotiv Haradinaja i ostale dvojice te{ko}a u pribavqawu iskaza optu`enih, biv{ih pripadnika svedokapo{tosumnogiodwih, OVK Idriza Baqaja i Qahija kako pi{e u presudi, naveli Brahimaja,trebadabuduodr`astrah kao razlog za nepojavqine25.i26.juna.Trojicaqudisu vawepredsudom.Tojeprvipooptu`eni za zlo~ine protiv ~onovqeni postupak u istoriji ve~nostiikr{ewezakonaiobiHa{kogtribunala.

NAKON[TOJEUSEVERNOMDELU KOSOVSKEMITROVICEUSMR]ENSAVOMOJSI]

Ubicanepoznati poslepolagodine

Ni posle pola godine od ubistvakosovskogSrbinaSavaMojsi}a u severnom delu Kosovske Mitrovice, me|unarodna i lokalna policija na Kosovu i Metohiji nisu uspele da prona|u i procesuiraju odgovorne za ovaj zlo~in.PortparolEuleksaIrinaGudeqevi}izjavilajeTanjugu dajeistragauvezisovimslu~ajemutoku,avi{edetaqauvezis ubistvomMojsi}anisuimalini ukosovskojpoliciji. Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju OliverIvanovi} izjaviojeju~e mitrovi~kom Radiju “Kontakt plus”daneverujedapolicija`elidaistra`iovoubistvo. -Znamdaobave{tajnipodaci nisu dovoqni za sud, ali su dovoqni za pokretawe ozbiqne istrage.Uslu~ajuSaveMojsi}a imamoosobukojajeosumwi~ena i koja je pobegla. Ne vidim da Euleks ne{to ozbiqnije radi, jer to su pitawa koja te{ko da mo`emoo~ekivatida}eAlbanciistra`itidokraja-rekaoje Ivanovi}. On je dodao da ako

Albancinisuspremninazaistragu, onda bi Euleks morao na sebedapreuzmeodgovornost,da preuzme ~itavu istragu i da sankcioni{e dosada{we nepostupawe organa vlasti u Pri{tini. Ivanovi}jekazaodabitomogla da bude politi~ka sankcija, li~nausmislusmewivawa~ovekakojijeneuspe{novodioistragu,upozoriv{idanesamoslu~aj Sava Mojsi}a, ve} i ostali zlo~ini na Kosovu polako padaju u zaborav. SavoMojsi}jeubijen9.novembraunasequBr|aniusevernom delu Mitrovice a u istom incidentu jo{ dvojica Srba - Rado{ Vuki}evi} i Veqko \or|evi} te`e su povre|eni kada je i na wih pucano iz vatrenog oru`ja. Ovaj incident pre pola godine najo{trije je osudila Vlada Srbije oceniv{i tada da me|unarodna zajednica zata{kava zlo~ine nad Srbima {to, kako je oceweno,ugro`avaopstanaksrpske i nealbanskih zajednica na KosovuiMetohiji.

ZBOGSTRANELETILICESBATAJNI^KOGAERODROMA JU^EPODIGNUTADVADE@URNALOVA^KAAVIONA

Italijanskisportskiavion „zalutao”uSrbiju Inspektori Direktorata civilnogvazduhoplovstvaSrbijesu ju~e, ~im je sportski italijanski avion sleteo na mali aerodrom u selu Veliki Radinci kraj SremskeMitroviceoti{linatulokacijukakobiutvrdilisve~iweniceuvezistomletilicom. -DirektoratcivilnogvazduhoplovstvajeodAgencijezakontrolu leta dobio informaciju da se taj avion nalazi u na{em vazdu{nomprostoru-reklajeTanjugu portparolDirektorataKatarina Andri}Milosavqevi}.OnajenavelaidasuinspektoriDirektorta,odmahpodobijawuinformacija o sletawu te letilice oti{li naaerodromuseluVelikiRadinciida}everovatnodanasimati preliminarniizve{taj. SportskilakiavionTL-96italijanskeproizvodweju~eujutroje povrediovazdu{niprostorSrbije a pilot je oko 9.30 sati sleteo na mali aerodrom u selu Veliki RadincikrajSremskeMitrovice, re~enojeprethodnoTanjuguuMinistarstvuodbrane.

Avganistancime|u opremomzadijalizu Zajedni~komakcijomcarineipolicijenagrani~nomprelazuHorgo{ju~esuotkrivenadvaavganistanskadr`avqaninakojasupoku{ala dailegalnopre|udr`avnugranicu,sakriv{iseukamionkojijeprevozioopremuzadijalizuuNema~ku,saop{tilajeUpravacarina. Carinicisuprilikomkontrolekamionaprimetilidanajednojod plombipostojetragovilepka,zbog~egasuseodlu~ilidagaotvorei me|ukutijamasarobomprona{liilegalneemigrante. M.B.

-Obave{tewedajetaletilica uvazdu{nomprostoruSrbijestiglojeizHravatske,aodmahsupodignutadvade`urnalova~kaavionasaerodromaBatajnica-rekao jena~elnikUpraveMinistarstva odbrane za odnose s javno{}u pukovnik Milisav Pajovi}. On je preciziraodajepilottogaviona samsleteojermuje,poprviminformacijama,nestalogorivo,ada jeodulaskuuSrbijusvevremebio na radarima doma}eg Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbraneVojskeSrbije. - Prilikom ulaska u vazdu{ni prostorSrbijeletilicajebilau radarskom zahvatu Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane,odnosnouradarskojslicirekaojePajovi}.Onjeobjasnioda sudvalova~kaavionasaerodoromaBatajnicareagovalatrenutno, odnosnodasupoletelaumomentu kadajeletilicabilauna{emvazdu{nomprostoru. Pajovi} je rekao i da je pilot naveodajeleteouSmederevokakobidovezaosina,alidanijeja-

TL-96sleteozbognedostatkagoriva

sno„kakojepreleteoceluHrvatsku i u{ao u Srbiju” bez najave. Onjedodaoidadaquistraguotoj letilicivodiMinistarstvounutra{wihposlova. U Policijskoj upravi Sremske MitroviceTanjugujere~enodaje avionprinudnosleteouslednedostatka goriva i spustio se na sportskiaerodromuVelikimRa-

dincimakodSremskeMitrovice. U civilnom vazduhoplovstvu Srbijeod2010.godineukupnojeevidentirano20udesaraznihletilicaukojimajebilopoginulihipovre|enih,uprkoskontrolamaklubova i sportskih aerodroma od strane nadle`nih i insistirawu napo{tovawubezbednosnihstandarda.

PRESUDAVI[EGSUDAUBEOGRADUUPREDMETU„BRA]ABITI]I”

Policajciponovo oslobo|enioptu`bi Vi{isuduBeograduobjavioje ju~epresuduposleponovqenogsu|ewapolicajcimaSretenuPopovi}u i Milo{u Stojanovi}u kojomsuponovooslobo|eniodoptu`bidasu„u junu 1999.godineNN licima umi{qajno pomogli u ratnom zlo~inu nad ratnim zarobqenicima trojicom pripadnika OVK, ameri~kim dr`avqanima albanskog porekla bra}om Biti}i – Ilijem, Agronom i Mehmetom, a u kontekstu i bliskoj vezi sasukobomnaKosmetu”. Ju~eobjavqenompresudom,sudsko ve}e Posebnog odeqewe za krivi~na dela ratnih zlo~ina utvrdilo je, kako je navedeno u obrazlo`ewu, da „nema nijednog dokazadasuokrivqenipreduzeli bilo koju radwu u vezi s krivi~nimdelomkojeimsestavqanateret,tedateradwenedostajuuopisuuoptu`nici”. -Izoptu`nicesete{komo`e razaznatikojeseradweokrivqenima stavqaju na teret - naveo je predsedavaju}isudskogve}asudija RastkoPopovi}. Sud se, rezimiraju}i dokazni postupak, u obrazlo`ewu presude detaqnoosvrnuonasadr`ajoptu`nice u kojoj se opisuje da su okrivqeni Sreten Popovi}, u

„Stojanovi}je,ponaloguokrivqenog Popovi}a, slu`benim vozilom prebacio o{te}ene u Nastavni centar u Petrovom Selu,

kadje 2001.godineuPetrovomselu otkrivena masovna grobnica posmrtnihostatakacivilaalbanskenacionalnostiodranijedove-

SretenPopovi}(levo)iadvokatBo`oPrelevi}

kod Kladova. Okrivqeni Sreten Popovi}jepripremioprostoriju u Nastavnom centru u koju su o{te}ene smestili i dr`ali zatvoreneunehumaniminehigijenskim uslovima do 9. jula 1999. godine. Kasno te no}i, okrivqeni Popovi}jepodobijenomnalogu, predao o{te}ene NN pripadni-

Tu`ila{tvonajavilo`albu Tu`ila{tvozaratnezlo~inejenajaviloda}eulo`iti`albuna presudukojomsuju~eoslobo|enioptu`bidvojicasrpskihpolicijaca SretenPopovi}iMilo{Stojanovi}dasupomoglineposrednimizvr{iocimaulikvidacijibra}eBiti}i1999.godineuPetrovomselu. @alba}euzakonoskomrokubitiulo`enaApelacionomsudupo{totu`ila{tvoprimipisaniotpravakpresude,navodiseusaop{tewutu`ila{tva. svojstvu komandira voda Operativno poternih grupa, a Milo{ Stojanovi} u svojstvu komandira odeqewaistogvoda,8.jula1999. godinepreuzelitrojicubra}uBiti}iizOkru`nogzatvorauProkupqunakon{tosuizdr`alikaznu po prekr{ajnom postupku zbog ilegalnog ulaska u SR JugoslavijuizAlbanije.

OTKRIVENONAPRELAZUHORGO[

dnevnik

c m y

14

cimaMUP-aSrbije“,citiraoje glavnisudijaoptu`nicu.Daqese opisujedasuNNlicanakon{to supreuzelibra}uBiti}i„o{te}enimavezaliruke`icom,ugurali ih u slu`beno vozilo i odvezlinalokacijuizanastavnogcentra, gde su usmr}eni hicima iz ru~nog vatrenog oru`ja u potiqa~nideoglave“.Znatnokasnije,

{ili pripadnici MUP-a Srbije. PredTu`ila{tvomjete`akzadatakdautvrdikojekadigdeubio bra}u Biti}i -naveo je predsedavaju}i ve}a sudija Rastko Popovi},isti~u}idateodgovoreo~ekujerodbinakojajeizgubilanajmilijekaoijavnost. U obrazlo`ewupresudejenavedeno da„nijedokazanonidasesve ovo dogodilo u kontekstu i bliskojvezisoru`animsukobimana KosovuiMetohiji“.Glavnisudija jeobjasnio dasu„datumompotpisivawa vojno-tehni~kog sporazma uKumanovuokona~naneprijateqstva i da se ne mo`e prihvatiti kao datum okon~awa 26. jun 1999. kadjeodlukomNarodneSkup{tineukinutoratnostawe“. -Nemadokazadasubra}aBiti}i bili ratni zarobqenici. Nema dokaza da su okrivqeni znali ko su bra}a Biti}i. Kad su ih

Advokat:Netrebalikovati Branilacdvojiceoptu`enihzaubistvobra}eBiti}i,advokatBo`o Prelevi}, izjavio je ju~e da je zadovoqan osloba|aju}om presudom,alidazbogtognetrebalikovatijeridaqetajzlo~innijerasvetqen. -Vi{esamnegozadovoqanosloba|aju}ompresudomprotivmojih brawenikaipostupawemsuda-zadovoqenajevladavinaprava.Daje biloikakvihdokaza,sudbiihosudionadrakonskekazne-poru~ioje Prelevi}novinarimaispredSpecijalnogsuda.-Me|utim,netreba likovatijeridaqeostajenerazja{wenokojeubiobra}uBiti}i. Prelevi}jenapomenuodasusuditu`ila{tvou~inilisvedase utvrdikrivicaoptu`enih,kaoidasepovodomtogzlo~inavodijo{ jednaistragaprotiv{estlica. zenihsKosova,uwojsuprona|enaitelatrojicebra}eBiti}i. Uobrazlo`ewupresudeseocewujedaiznavodaoptu`nicenije jasno „~ime su okrivqeni doprineli ili pomogli NN pripadnicimaMUP-adaizvr{ekrivi~no delo“. Iznetjestavdaje„nejasan navodoptu`bedasuo{te}enili{enipravanapravi~noinepristrasnosu|ewe“. - Nema dokaza kada, gde i ko je izvr{io ubistvo bra}e Biti}i. Nema dokaza da su ubistvo izvr-

okrivqeni preuzeli izzatvorau Prokupqu, nisu dobili dokumentacijudasuoniratnizrobqenici - navedeno je, pored ostalog, u obrazlo`ewupresude. Postupak protiv okrivqenih Sretena Popovi}a i Milo{a Stojanovi}a po~elo je 13. novembra2006.godine,aprvompresudom su, tako|e oslobo|eni optu`be. Tu presudu je 1. novembra 2010. ukinuoApelacionisuduBeogradugodineinalo`ioponavqawe postupka. J. J.

UGORWIMKOMARICAMA,KODKRAGUJEVCA,UGINULOMILIONIPOP^ELA

Vlasniksumwaunamernotrovawe UGorwimKomaricamakodKragujevcau 62 ko{nice uginilo je vi{e od milion i po p~ela, a p~elar Branislav Savi}, koji setimebavivi{eodtridecenije,sumwa daihjenekonamernootrovao. - Ovo nije slu~ajno trovawe p~ela koje sede{avausezonicvetawavo}aikadase onoprska,negojeovonamernotrovaweza-

to {to su sve p~ele bile u ko{nicama i svesuuginuleuko{nicama-rekaojeSavi}zaTelevizijuKragujevac. Ponavquju}i da nije re~ o slu~ajnom trovawup~ela,Savi}jerekaodajeslu~aj prijaviopolicijiidajejedanbrojuguniluhp~elaposlaonatoksilo{kuanalizuu VojnomedicinskuakademijuuBeogradu.

Ko{nicesp~elamabilesunaSavi}evom ogra|enom imawu u Gorwim Komaricama, a dasumusvep~eleuginulevideoje7.majaizjutra.[tetajeneprocewiva,kadaseznada jezastvarawesamojedneko{nicesdobrim rojemp~elapotrebnookodvegodine,atuje idobitodmedaip~eliwihproizvoda,kaoi koristkojusuimalivo}ari. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

Neboj{a T. (1960) s prijavqenim prebivali{tem u Ba~koj Palanci zadobio je te{ke telesne povrede, opasne po `ivot, iz automatskog oru`ja. Pucwava se dogodila sino} oko 18.30 sati u ba{ti novosadske picerije „Aleksandar”, na uglu ulica Kola srpskih sestara i Mi{e Dimitrijevi}a, nadomak policijske ispostave na Grbavici. Povre|eni je, s obziqnim povredama glave i rana po drugim delovima tela, dovezen u Klini~ki centar Vojvodine u svesnom stawu, gde je oko 20 sati operisan. Nakon doga|aja policija je tragala za osobom ili vi{e wih koje se mogu povezati s ovim doga|ajem, a prema nezvani~nim saznawima, po~inilac je pobegao prema Medicinskoj {koli i obli`wem grobqu, gde ga je, kako nezvani~no saznaje-

15

SINO]NAUGLUULICAMI[EDIMITRIJEVI]AIKOLASRPSKIHSESTARAUNOVOMSADU

Krvavirafaluba{ti picerije„Aleksandar” mo, sa~ekao automobil i odvezao u zasad nepoznatom pravcu. Prema re~ima o~evidaca, sve se desilo iznenada. Neboj{a T. je sedeo s dru{tvom za stolom u ba{ti i pio pi}e. U jednom trenutku je mladi} u crnoj trenerici i s ribolova~kim {e{irom projurio trotoarom pored letwe ba{te i odjednom se za~ula pucwava. Napada~ je ispalio rafal ka Neboj{i T., koji je pao kao poko{en, ~uli smo na licu mesta.

OTACOSUMWI^ENZAJEZIVUNEBRIGU PONOVOOKRIVQEN

Napaoslu`benicu De~jesigurneku}e? Policija je zadr`ala Miroslava M. (1972) iz Beo~ina pod sumwom da je po~inio krivi~no delo ugro`avawa sigurnosti tako {to je fizi~ki napao `enu koja rukovodi Sigurnom de~jom ku}om, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. Osumwi~enom se pripisuje da ju je psovao i pretio joj smr}u prilikom poseta ovoj ustanovi u kojoj su sme{tena wegova deca. Policija je kod osumwi~niog prona{la no`, a posle saslu{awa, de`urni istra`ni sudija Osnovnog suda odredio mu je pritvor do 30 dana. Kako “Dnevnik” nezvani~no saznaje, re~ je o ~oveku koji je u februaru ove godine osumwi~en da je sa svojom suprugom Jelenom M. (1980), s prebivali{etem u Novom Sadu, po~inio krivi~no delo zapu{tawa i zlostavqawa dece. Oni su se tada teretili da su svoje blizance, ro|ene u decembru prethodne godine, smestili u nehigijenske uslove i neodgovaraju}e se starali o wima, te tako grubo zanemarili roditeqske du`nosti. Tom prilikom, 23. januara, de~ak je primqen u Institut za zdravstvenu

~etvrtak10.maj2012.

za{titu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i preminuo istog dana, a devoj~ica, koju je na insistirawe lekara otac doneo narednog dana, zadr`ana je na bolni~kom le~ewu. Nakon toga, troje pre`ivele dece uzeto je od roditeqa. Podsetimo, lekarka koja je primila i pregledala de~aka, saznav{i da je devoj~ica bliznakiwa ostala kod ku}e, zahtevala je da je odmah dovedu, ali su roditeqi doneli malenu tek narednog dana. Nakon {to se oporavila, sme{tena je u Sigurnu ku}u. Zatim su radnici Centra za socijalni rad u iznajmqenoj uxerici na Klisi bez vode zatekli i dvoje starije dece u veoma lo{im i tu`nim uslovima. Po ne kim in for ma ci ja ma, blizanci, ro|eni 17. decembra, su umesto maj~inog mleka pili kravqe razbla`eno vodom. Okri vqe ni ro di te qi ni su nigde radili, a nisu ni bili u sistemu socijalne za{tite, odnosno nisu primali pomo} jer se, navodno, za wu nisu ni obra}ali, saznajemo nezvani~no. M.V.

Niko drugi nije pogo|en, iako je u piceriji bilo jo{ qudi. Na trotoaru su ostale ~aure, a na podu letwe ba{te bili su, kako je zabele`ila i kamera na{eg fotoreportera, tragovi krvi i jedna sporstka torba. Ka ko smo ~u li od vi {e qu di na li cu me sta, oso ba ko ja je ra we na ima na di mak @a bac i po zna ta je po to me {to vo zi sku po ce ne auto mo bi le i old ta je me re. Sta nu je u ob la `woj vi {e sprat ni ci, is pred ko je je par ki ran „vol vo 444” star oko po la ve ka, ko ji iz gle da kao da je ju ~e iza {ao iz fa bri ke. U ulazu u zgradu u kojoj stanuje Neboj{a T. jedan ~ovek nam je potvrdio da mu je kom{ija povre|en, ali i dodao da ne sme da ka`e ni{ta vi{e o wemu, a odmah potom se sklonio s prozora. Povre|eni je, po re~ima vi{e osoba,

poznat policiji odranije. Na mesto doga|a iza{li su mnogi

rukovodioci Policijske uprave u Novom Sadu, a uvi|ajem je rukovodio de`urni istra`ni sudija novosadskog Vi{eg suda

NenadSimovi}. Vi{e detaqa o doga|aju o~ekjemo danas iz policije. M.V. Foto: S.[u{wevi}

INCIDENTUARADCUPODIGAOCELOSELONANOGE

[kolabez|akazbog napadanadevoj~ice Oko 300 |aka Osnovne {kole „Bratstvo” u Aradcu kod Zrewanina ju~e nije oti{lo na nastavu jer je, kako tvrde roditeqi, dve devoj~ice iz te {kole napala grupa romske dece. Majka jedne od, kako se tvrdi, napadnutih devoj~ica BranislavaJanovski rekla je da se incident desio u subotu, 4. maja, po podne, kada je devoj~ice, koje su se igrale u parku, napala grupa romske dece. Otac druge napadute devoj~ice Aleksandar Srdanov bio je revoltiran ~iwenicom da iz policije jo{ nisu imali nikave infomacije, ali i time {to je, kako ka`e, znao rodi-

li da }e da je seksualno napastvuju i hvatali je za me|uno`je. Stra{no je to {to u {koli ka`u da }e nas tu`iti jer nismo dopustili deci da idu na nastavu, a ja pitam: {ta }e biti ukoliko oni koji su moju devoj~icu napali, ne budu adekvatno ka`weni? Ja ne}u da pognem glavu i pravim se slep – naveo je besno ovaj otac. Po re~ima me{tana, koje smo ju~e sreli u blizini parka, sli~ni incidenti de{avali su i ranije u tom selu. – Donedavno nismo ni imali park, a sad, kad je kona~no izgra|en, desi se ovako ne{to. To nije igra, to je bio napad, i deca i

Parkukojemsedogodioincident

– Rezultat sastanka je odluka da po{aqemo dopis Policijskoj upravi Zrewanin da bi se i ovde otvorila policijska stanica. Ju~e sam predao zahtev i peticiju koju je potpisalo oko 450 gra|ana. Dok se stanica ne otvori, tra`imo da ovde budu policijske patrole koje }e raditi 24

Foto: R. Hayi}

vreme koje se ne mo`e nadoknaditi. I, kad do|e do polagwa mature, krivi}e nas, zaposlene u {koli, {to nastava nije odr`ana – rekao je Dragan, dodaju}i da se ovaj incident desio van {kolske teritorije ali da su se, o~igledno, posledice prenele i u samu {kolu.

OPTU@NICAPROTIVMLADI]AIZBEO^INA ZBOGZLOSTAVQAWAMALOLETNICE

Devojkaprebijena pavu~enakolima

Protiv Beo~inca Pavla B. (28), koji se tereti da je pretpro{log meseca maloletnoj J. K. (17) iz Rume naneo te{ke telesne povrede zlostavqawem i mu~ewem na Fru{koj gori, novosadsko Osnovno tu`ila{tvo podiglo je op{tu`nicu, a wemu je produ`en pritvor do 20. maja. Okrivqeni se tereti da je 19. marta automobilom odvezao svoju devojku iz Rume na Andrevqe i nad wom se i`ivqavao. Navodno, on ju je u {umi, daleko od o~iju javnosti, istukao, a potom

vezao za kola i vukao po putu. Ona je tom prilikom slomila nos i zadobila kontuzije. Po krivi~noj prijavi, osumwi~eni je potom povre|enu ostavio u dvori{tu ku}e wene drugarice, koja ju je zatekla i pozvala Hitnu pomo}. Maloletnica je, navodno, lekarima u Sremskoj Mitrovici kazala da joj je povrede nanela nepozanta osoba. Ipak, doktori su o doga|aju obavestili policiju, a dva dana kasnije osumwi~eni je li{en slobode. M.V.

NANOVOSADSKOJGRBAVICI

Lisicezalan~i} Futo`anin MilenkoT. (1992) uhva}en je prekju~e u Gogoqevoj ulici na novosadskoj Grbavici neposredno nakon {to je u obli`woj Ulici Do`a \er|a otrgao zlatni lan~i} prolaznici iz

Kragujevca. Protiv osumwi~enog podneta je krivi~na prijava u redovnom postupku, navodi se u ju~era{wem saop{tewu Policijske uprave u Novom Sadu. M.V.

AleksandarSrdanov

teqe i ro|ake grupe dece koja su napala wegovu k}erku. – Svi se mi znamo i veoma sam besan {to niko nije do{ao da mi se izvini – rekao je Srdanov, koga je ju~e ekipa „Dnevnika” zatekla u blizini parka gde se incident desio, kako obilazi i nadgleda svoje k}erke dok su se igrale. – Grupa romske dece zadirkivala je moju k}erku, tra`ili su joj da poka`e im „onu stvar”, pri~a-

roditeqi to moraju da shvate. Ne znam {ta da radim, i moja deca ovde dolaze da bi se igrala, a sve se to desilo u po bela dana – rekla je jedna me{tanka, koja je tra`ila da ostane anonimna. U MZ Aradac kazali su da je preksino}, upravo zbog ovog doga|aja, odr`an sastanak na kojem je odlu~eno da se pokrene postupak otvarawa policijske stanice u ovom selu.

Osudalokalnihvlasti Incident u Aradcu nai{ao je i na osudu lokalne samouprave. Gradona~elnik Zrewanina MiletaMihajlov rekao je da je organizovan sastanak s predstavnicima zrewaninske policije, MZ Aradac i da je odlu~eno da se, izme|u ostalog, u tom selu poja~a policijski nadzor. Predsednik Skup{tine Zrewanina Aleksandar Marton apelovao je na smirivawe tenzija, a me{tane Aradca pozvao da se suzdr`e i mirno iska`u svoj stav. – Ukoliko se utvrdi odgovornost za nasilni~ko pona{awe i ugro`avawe tu|eg, maloletnog `ivota, najo{trije osu|ujem takvo delo i zahteva}u najstro`u kaznu kao sankciju – rekao je Marton.

PetarNedeqkov

~asa – objasnio je sekretar MZ PetarNedeqkov. Na~elnik [kolske uprave u Zrewaninu Stani{a Bawanin kazao je da su obavqeni razgovori s direktorom i pedagogom {kole, i naveo da se ne sme dozvoliti da jedno nasiqe proizvede drugo. Direktor O[ „Bratstvo”, koju poha|aju napadnuta deca, Valeri Dragan potvrdio je da dosta dece ju~e nije do{lo u {kolu i izrazio `aqewe zbog maturanata. – Osmacima }e ovo najte`e pasti jer je to za wih izgubqeno

ValeriDragan

On je spomenuo da je Savet roditeqa ve} tra`io da se postavi obezbe|ewe u {koli, ali da za to nema novca, te da je pripadnicima romske populacije jo{ i ranije nu|eno da se otvori posebno odeqewe za wihovu decu, {to su oni odbili. Predstavnik Roma iz tog sela Du{koMitrovi} izrazio je `aqewe zbog incidenta, i naveo da }e razgovarati s roditeqima romske dece i od wih zatra`iti da se situacija smiri. Kako je naveo, u Aradcu `ivi oko 3.500 stanovnika, a wih oko 200 su Romi. A.Jerini}


SPORT

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

c m y

16

KONTINENTALNE KVALIFIKACIJE U BUGARSKOJ ZA OLIMPIJSKE IGRE

Hladantu{nastartu Srbija - Bugarska 0:3 (22:25, 16:25, 23:25) SOFIJA: Hala „Armejec”, gledalaca: 12.500, sudije: Gaup (Francuska), Jener (Turska). SRBIJA:Kova~evi} 9, Jani} 2, Petkovi} 1, Terzi} 2, Stankovi}, Niki} 5, Miti}, Ra{i}, Atanasijevi} 19, Starovi}, Podra{~anin 6, Rosi} (l). BUGARSKA: Bratoev 4, @ekov, Kazijski 9, Skrimov, V. Nikolov 16, Josifov 3, Salparov (l), Todorev 11 (10 bl), Aleksiev 11, Pen~ev, N. Nikolov, Sokolov. Odbojka{i Srbije pora`eni su od Bugarske na premijeri Kontinetalnih kvalifikacija u Sofiji i na lo{ na~in zapo~ela turnir koji odlu~uje o jednom putniku na Olimpijske igre u London. Bugari su u svim segmentima igre bili boqi od aktuelnog evropskog prvaka i zaslu`eno pobedili no{eni doma}om publikom i tako ve} osigurali mesto u polufinalu. Orlovi su bili u podre|enom polo`aju od po~etka do kraja susreta, a samo su na mahove li~ili na selekciju velikog evropskog A grupa [panija-Slovenija Srbija-Bugarska

1.Bugarska 2.[panija 3.Srbija 4.Slovenija

2 1 1 2

2 1 0 0

B grupa Finska-Nema~ka

1.Nema~ka 2.Italija 3.Finska 4.Slova~ka

2 1 2 1

2 1 0 0

0 0 1 2

6:0 3:0 0:3 0:6

0 0 2 1

6:1 3:2 3:6 0:3

3:0 0:3 6 3 0 0

1:3 6 2 1 0

Dana{wi program A grupa Srbija-[panija (16.30) B grupa Slova~ka-Finska (13.30) Italija-Nema~ka (19.45)

AleksandarAtanasijevi}najefikasnijipojedinacme~a

i svetskog renomea, {to nije bilo dovoqno da se ozbiqnije parira veoma kvalitetnoj i koncentrisanoj reprezentaciji Bugarske. Parirali su na{i momci Bugarima na po~etku me~a. Posle po~etnog ispitivawa snaga bilo je 8:8, a doma}in se prvi odlepio posle odli~nih servisa koje je kasnije pretvarao u poene iz kontre. Za tren oka su Bugari pobegli na 13:9, a na 16:10 na drugom obaveznom odmoru u prvom setu. Nisu pomogli tajmauti koje je tra`io na{ selek-

tor Kolakovi} jer je samo Milo{ Niki} bio raspolo`en i odr`avao nas koliko-toliko u igri. Kaskali smo za Bugarima pet-{est poena razlike, a jedino smo uspeli da ih uzdrmamo u zav{nci seta kada smo, posle dobrih servisa rezervnog tehni~ara Miti}a napravili seriju i pri{li na samo tri poena zaostatka (20:23). Ipak, bilo je premalo vremena da se na~ini kompletni preokret i Bugari su poveli. O~ekivalo se da }e period dobre igre s kraja seta dati krila

na{oj reprezentaciji u nastavku, ali se to nije desilo. Otvorili su Bugari drugi set serijom 5:0 posle sjajnih servisa Kazijskog. Lagano su odr`avali rano ste~enu prednost sve do kraja seta, a nisu pomogle ni izmene iz na{eg tabora (ulazio Starovi} umesto Atanasijevi}a, a Jani} umesto Kova~evi}a). Uspeli smo na kratko da odigramo boqe i pri|emo na 13:16, ali je Todorov ~esto znao da postavi neprelazni zid na mre`i i osujeti na{e napade. Zato su Bugari, lak{e od o~ekivanog, do{li do dvosetovnog vo|stva posle ubedqivih 25:16. Boqe su orlovi otvorili tre}i period igre, pre svega shvativ{i da vi{e nema mesta za gre{ke i slabu igru, pa su posle dobre igre u poqu poveli 6:3. Ipak, veoma brzo uzvratili su Bugari i preokrenuli stawe stvari na terenu serijom 6:0. Na{ servis bio je mlak, a prijem dosta slab pa je zato {kripilo u organizaciji napada i u realizaciji. Ponovo su veoma motivisani Bugari do{li do svoje igre i bez problema odr`avali prednost od nekoliko poena, ne dopu{taju}i na{im momcima da ih ozbiqnije ugroze. Uspeli smo posle dobre odbrane i nekoliko Jani}evih bravura u napadu da se primaknemo na svega poen zaostatka (19:20, 20:21). Imali smo kontru za izjedna~ewe, ali je mladi Atanasijevi} pogre{io dva puta utastopno. Atanasijevi} je bio zaslu`an {to smo mini serijom 2:0 do{li do 22:23, ali je ponovo pgre{io na kontri za izjedna~ewe, a na me~ lopti je izblokiran i Bugari su do{li do neo~ekivano lagane pobede nad aktuelnim vladarom Starog kontinenta. M. Risti}

MarkusBeme

Panceri upolufinalu

Finska - Nema~ka 1:3 (29:31, 19:25, 25:21, 16:25) SOFIJA: Hala „Armejac”, gledalaca: 600, sudije: Dudek (Poqska), Markov (Rusija). FINSKA: Tervaporti, Esko 3, Siltala 10, Samelvuo 3, Hietanen 1, Kunari 10, Mi. Oivanen

~u Kon ti ne tla nih kva li fi kacija osigurali su plasman u polufinale turnira, na kojem }e po bed nik obez be di ti olimpijsku vizu. Posle neizvesnog prvog seta, u kojem su odlu~ivale nijanse, Nemci su prona{li igru vrednu bodova

[panija–Slovenija 3:0 (25:17, 25:23, 25:18) SOFIJA: Hala „Armejac”, gledalaca: 1.600, sudije: Labasta (^e{ka), Blijaer (Belgija). [PANIJA: Ruperez 2, Noda 7, Seviqano 10, Altajo 1, Delgado 1, Rodrigez, Sugranes 6, Rokamora, Fernandez 13, Vikiana, Qenas (l), Perez 16. SLOVENIJA: Flajs 7, Pajenk 11, Planin~, Satler, Gasparini 12, Kamnik, Plot (l), Vin~i} 1, Urnaut 7, Poker{nik, Vidi} 1, Cebuq 12. 18, [umov 7, Ma. Oivanen 11, Ojansivu, Letonen, Hivareinen (l). NEMA^KA: Pop 12, Stojvarld (l), [varc 2, Ti{er 3, Andrae, Kaliberda 14, Beme 18, Grozer 6, [eps 10, Kampa, Duene, Ginter 13. Odbojka{i Nema~ke pobedom nad Finskom u drugom me-

i sa vla da li kva li tet nu se lekciju Finske, koja je veliku {an su pro pu sti la pr vog da na tak mi ~e wa u me ~u sa Italijanima. Nema~ka }e danas igrati sa Italijom i posle tog me~a }e se znati ko }e s prvog, a ko s drugog mesta u polufinale. M. R.


c m y

dnevnik

INTERVJUADEMAQAJI]AZA„KORIJEREDELOSPORT”

Pogre{iojesam, psovaonisam Ned eq u dan a pos le inc identaukojemgajetrenerDelio Rosi fizi~ki napao tokom utakmice, Adem Qaji} je za „Korijere delo sport” dao intervju. Qaji} je novinaru utic ajn og dnevn ik a det aqn o opisao sve {to se dogodilo pro{le srede u me~u Fiorentin a–Nov ar a, po~ ev od trenutkaizmeneiwegovenepromi{qene reakcije, do novog sukobastreneromnapoluvremenu. - Ono {to me je zaista ko{talokodovesuspenzijenije finansijskakazna,ve}to{to ne mogu da treniram sa saigra~ima-rekaojereprezentativacSrbije. AdemQaji}jesvestandaje posleincidentasDeliomRosijem postao simbol mladih razm a` en ih qud i, koj i ne priznaju autoritet nadre|enog. - Znam to i `ao mi je, jer uop{te nisam takav. Ja po{tujemsvakoga. Tonijetakoizgledalou31. minutu utakmice s Novarom, kad a je Qaj i} zam ew en pri vo|stvu rivala od 2:0. On se tadausprotiviotreneru. - Pogre{io sam i zbog toga se izviwavam navija~ima Fiorentine, trenerima i sagra~ima. @alim duboko zbog tog incidenta,biosampodpritiskom,jersamveoma`eleorezultat koji bi nas oslobodio brige oko opstanka. Najgora stvar koja mo`e da se dogodi igra~ujedatakobrzobudezamewen,bezmogu}nostidauti~enasituaciju.

blu na pod i po~eo da me vre|a. Ja sam odg ov or io, a De Silvestri i Nastasi} su me smirivali. Hvala im. Zahvalan sam i kapitenu Gamberiniju, koji je posle pobede u Le~euimaolepere~izamene. l [vaj car ski re pre zen ta ti vac Va qon Be hra mi, koji je ro|en u Kosovskoj Mi tro vi ci i zna srp ski, ka`e da Delio Rosi nije ispri~ao celu istinu. Za{to vas onda toliko qudi optu`uje? - Ne optu`uju me igra~i, ve}uglavnomtreneri. l Adem se izvinio saigra~ima, navija~ima, upravi kluba. Za{to ne i Rosiju? - Ne mogu da mu oprostim, jerjepoku{aodameudaridok sambiobespomo}an.Imamro|akaoddesetgodinauSrbiji, gleda sve moje utakmice, bio je{okiran.Mojiroditeqisu odmahseliukolaikrenuliu Firencu. Uvek su bili uz meneovihdana. l U Italiji ka`u da istina obi~no ne stoji na jednoj strani. - Ponavqam: pogre{io sam. Ali zar je wegova reakcija bila normalna? Bio sam nervozan jer je utakmica po~ela veomalo{e,azajednogigra~a najva`nije je da ose}a podr{kutrenera. l Delio Rosi vam je nije davao? - Protiv Intera pucao sam penal, proma{io ga, {to je veoma bolno. Minut kasnije sam zamewen, a trener mi je rekao da nisam dovoqno tr-

SPORT

~etvrtak10.maj2012.

[EFSTRU^NOG[TABAVOJVODINEZLATOMIRZAGORI]UO^IGOSTOVAWAU^A^KU

Nemamoizbor–pobeda ZafudbalereVojvodine pobeda nad BSKom ve} je u klupskoj arhivi, a kompletna pa`wa je preba~ena na subotwu utakmicu u ^a~ku. Susret sa iz Superlige otpisanim Borcem bi}e prilika da crveno-beli ostvare jo{ jedan trijumf i da se sasvim pribli`e ostvarivawu osnovnog ciqa - plasmanu u kvalifikacije za Ligu Evrope. Ho}eliutomeuspetinezavisi samo od duela na Stadionu kraj Morave,ve}iodsusretaposledwegkolaJelenSuperlige,ukojem Vojvodina do~ekuje Crvenu zvezdu. - Obe utakmice koje nas o~ekujudokrajaprvenstvazanassu izuzetnozna~ajne-rekaoje{ef stru~nog {taba novosadskog superliga{a Zlatomir Zagor~i}. -UutakmicisBorcemmi,osim pobede,nemamodrugogizborai pripremamo se da stignemo do svatriboda.Tokomovesedmice podi`emo atmosferu u ekipi, tra`imo od svih igra~a maksimalno zalagawe, a tek pred polazak za ^a~ak odredi}emo igra~e koji }e konkurisati za tim. Kakva je situacija sa zdravqemigra~a? -PoznatojedajeAlmamiMoreira otputovao u Portugal na oporavak od povrede i na wega vi{e ne mo`emo da ra~unamo u ovom prvenstvu. Stefen Apija se,me|utim,prikqu~ioekipii trenira,alijo{uveknismoodlu~ili da li }e biti u konkurenciji za duel s Borcem, ili }emo ga sa~uvati za utakmicu s Crvenom zvezdom. Ostali igra-

~isuzdraviitrenirajunormalno. Boracjepo{tenozadu`ioNovosa|ane,eliminisav{iihizKu-

pa Srbije posle dvome~a u polufinaluovogtakmi~ewa.Utakmicausubotubi}eprilikadasecrveno-belireva{iraju^a~anima?

KUPRUSIJE

TrofejRubinu FudbaleriRubinaizKazawaprviputuistorijiosvojilisuKup Rusije, po{to su u finalu savladali Dinamo iz Moskve sa 1:0 (0:0).Jedini gol na utakmici, odigranoj na Centralnom stadionu u Jekatenburgu,postigaojeRomanEremenkou78.minutu. Rubin je titule {ampiona Rusije osvajao 2008. i 2009. godine, a prethodnonajve}iuspehuKupubiomujeplasmanufinale2009.godine. Titulu{ampionaRusijedrugiputuzastopnoosvojiojeZenitiz SanktPeterburga.

SAOP[TEWEZAJAVNOSTFKPARTIZAN

~ao. Sam o min ut kas nij e? Oti{ao sam u svla~ion icu i ni{ta nisam rekao, ali me je pogodilo, jer sam se nadao da }udobitinekovrmenaterenu da se iskupim za proma{aj i uradimne{tozaFiorentinu. l Na vi ja ~i su sta li na stranu Rosija, koji je odmah dobio otkaz. Vama ugovor traje do 2014. godine, plani ra te li da osta ne te u klubu? - @elim da ostanem. Nadam seda}uostati.Kupiosamku}u, otpla}ujem kredit za wu. Uwojjeranije`iveoOsvaldo koji je sada oti{ao u Romu. Qudikojikupujuku}e`eleda ostanunaistommestu. l Ne `elite da se selite? - Ne. @elim da igrawem za ovajklubiovajdrespoka`em kolikomijestalo. l A {ta }ete ako ceo stadion po~ne da vam zvi`di na povratku na teren? - Rekoh ve}, ja nisam razma`eniklinackojirazmi{qasamoonovcuikolima.NoviPazarjeveomablizuKosova.Kada sambiomaliokomojeku}eletele su rakete, padale bombe. Zvi`dukasesigurnone}uupla{iti. Delio Rosi pri~ao je o tomekakojetreniraoradni~ku decu u klubovima toliko siroma{nimdasusefenomzakosu grejali u svla~ionici. Ali u momNovomPazaruminismoni imalisvla~ionice–uplasti~nimkesamanosilismomajicei {ortseve i presvla~ili se napoqu, ~ak i kada bi zimi bilo minus15.Nakrajubismoopremu popakovali nazad u kese i i{liku}inaprawe-istakao je Adem Qaji}, srpski fudbaler u intervjuu za „Korijedere delosport”.

Fudbalski klub Partizan izdao je saop{tewepovodompisawamedijaoblokadira~unasrpskog{ampionaudesetnacionalnih banaka. Naime, crno-belima je Narodna banka Srbije blokirala ra~une zbogprislinenadoknadeoko18miliona dinaradugovawa. Iz Partizana isti~u da je neuspe{no ulagaweuigra~epro{logletananeloveliku {tetu klubu, ali da su sredstva za mirnofunkcionisaweunarednimmesecimaipredstoje}iprelaznirokobezbe|ena. Saop{teweFKPartizanprenosimou celosti: „FK Partizan je naporima svog rukovods tva obezb ed io sreds tva za mirn o funkcionisawe kluba u narednim mesecima,kaoizaneophodnapoja~awaupredstoje}emprelaznomroku.

Kupnateritoriji Vojvodine Odigrano je pretkolo fudbalskogKupaSrbijenateritorijiVojvodine,apostignutisu slede}i rezultati: ^ELAREVO: ^SK - Ba~ka Topola 1:0, BEO^IN: Cement - Zadrugar 1:8, SENTA: Senta - Pali} 2:1, OXACI:TekstilacItes-Radni~ki ([) 0:0 (penalima 5:6), BANATSKO VELIKO SELO: Kozara-Mladost (BJ) 0:0(penalima 2:3), STARA PAZOVA: Jedinstvo - Kikinda 1:0, STANI[I]: Stani{i} - Ba~ka 1901 3:6. PrvokoloKupaSrbijenateritoriji Vojvodine igra se 23. maja, a sastaju se: \UR\EVO: Ba~ka1923-Mladost(BJ),[ID: Radni~ki - Senta, VETERNIK: Veternik-Sloga(T),SUBOTICA:Ba~ka1901-Zadrugar,STARAPAZOVA:Jedinstvo-Dunav (SB), RUMENKA: Jedinstvo Radni~ki (NP), STAR^EVO: Borac - Vr{ac, PADINA: Dolina - ^SK. Sve utakmice }e se igratiod17~asova.

Srbija32. FudbalskareprezentacijaSrbijezadr`ala je32.mestosa725bodovananajnovijojranglistiMe|unarodnefudbalskefederacije(FIFA).Nalistinemave}ihpromena,jerjepro{log meseca odigrano samo osam reprezentativnih utakmica i to uglavnom prijateqskog karaktera. RANG-LISTA: 1. (1) [panija 1.442, 2. (2) Nema~ka1.345,3.(3)Urugvaj1.309,4.(4)Holandija 1.207, 5. (5) Portugal 1.190, 6. (6) Brazil 1.165, 7. (7) Engleska 1.132, 8. (8) Hrvatska 1.114, 9. (10) Argentina 1.076, 10. (9) Danska 1.069, 11. (11) Rusija 1.049, 12. (12) Italija 1.041,13.(13)^ile968,14.(14)Gr~ka961,15. (15)ObalaSlonova~e951,16.(16)Francuska 938,17.(17)[vedska931,18.(18)Irska891,19. (19)[vajcarska891,20.(22)Meksiko868...32. (32)Srbija725...

U ovoj takmi~arskoj sezoni izostanak plasmana u grupnu fazu evropskih kupova,anakonrekordnogulagawaod3miliona evra u prelaznom roku, ne samo da je naneo nenadoknadivu materijalnu {tetu klubu,ve}jeiugroziolikvidnostposlovawa. U zimskom prelaznom roku klub je odbionekolikoponudazatransferigra~a u `eqi da se ekipa ne oslabi i da se ostvare takmi~arski ciqevi. Bio je to rizi~an potez koji je dao svoj sportski rezultat, a velikim naporima rukovodstva sve obaveze su izmirivane na vreme ilisaminimalnimzaka{wewem. Kao {to smo ve} naveli, stabilnost kluba je u narednim mesecima obezbe|ena, a sigurno je da }e deo sredstava biti usmeren ka dovo|ewu poja~awa„ - stoji u saop{tewu.

NOVOSADSKALIGA

NOVOSADSKA PODRU^NALIGA KOVIQ:[ajka{-Metalac 1:2, SRBOBRAN: Srbobran Sutjeska 1:2, BA^KA PALANKA: Stari grad - Kabel 1:0, PETROVARADIN: Petrovaradin - Vrbas 2:0, GAJDOBRA: Hercegovac - Borac ([) 1:0, RUMENKA:Jedinstvo-Slavija(NS)1:1,\UR\EVO:Ba~kaSlavija (P) 5:0, Omladinac slobodan. 1.Borac([) 24 2.Srbobran 23 3.Vrbas 24 4.Kabel 24 5.Jedin.(R) 23 6.Sutjeska 24 7.Ba~ka(\) 23 8.Petrovar. 23 9.Hercegovac 23 10.Slavija(NS) 24 11.Starigrad 23 12.Omladinac 23 13.MetalacAV 23 14.[ajka{ 23 15.Slavija(P) 23

14 5 14 4 11 6 12 3 9 8 10 5 8 7 8 7 8 7 7 10 8 5 6 9 6 7 6 2 5 1

5 5 7 9 6 9 8 8 8 7 10 8 10 15 17

37:25 54:26 39:21 49:30 36:28 22:23 41:27 33:34 24:26 30:34 29:28 31:36 21:34 29:53 27:68

47 46 39 39 35 35 31 31 31 31 29 27 25 20 16

FUTOG: Futog - Partizan 8:1, SIRIG: Sirig - Vinogradar3:0,NOVISAD:@elezni~ar - Fru{kogorski partizan 0:1, ^ENEJ: ^enej - TSK 0:7, BUDISAVA:Dinamo-Fru{kogorac 0:5, RAKOVAC: Borac Proleter 0:4, KISA^: Tatra Mladost(NS) 0:1, ^EREVI]: Sremac-Ba~ka(B)2:5. 1.TSK 25 2.Mladost 25 3.Sirig 25 4.Futog 25 5.F.part.(-1) 25 6.Fru{kog.(-1)25 7.Ba~ka 25 8.Vinog.(-3) 25 9.Partizan 25 10.Tatra 25 11.Dinamo(-2) 25 12.^enej 25 13.@elezni~ar 25 14.Sremac(-2) 25 15.Proleter(-3) 25 16.Borac(-6) 25

-Mimotivne}emotra`iti urevan{izmu,ve}udisciplinovanojigriivisokomnivou koncentracijesvakogodigra~a.Nikakvaosvetailine{to drugonesmedanambudeuglavama, ve} samo `eqa da nadigramo rivala i osvojimo tri boda.Imamo{ansudanakraju prvenstva budemo i tre}eplasirani, ali samo ukoliko upreostaledveutakmiceostvar im o stop os tot an u~in ak. Uz to, za takav rasplet bi}e nam neophodan i eventualni poraz Radni~kog u preostale dve utakmice s Partizanom u Kragujevcu, ili Radom u Beogradu. UtakmicasBSK-ompokazalajenekedobrestvariuigri Vojvodine, pre svih tu mislimo na partiju i sposobnost kreacije Marka Poletanovi}a, golgetersku probu|enost Abubakara Oumarua, ali i na velikozalagawesvihigra~ai ispoqenu`equdatrijumfuju. Pretp os tav qam o da vas to ohrab ruj e pred sam fin i{ {ampionata? -Naravnodanassvetohrabriidokazujedanikoodigra~akojikonkuri{uzaprvitim nijeslu~ajnouVojvodini.Svi ovimomciimajukvalitetine bih se ovom prilikom vra}ao u pro{lost i na to zbog ~ega nisu ostvarivali `eqene rezultate. Na nama je da jakim tren ing om pod ign em o niv o forme i da ispunimo klupski ciq. Zato verujem da mo`emo da stign em o do pob ed e nad Borcem i da u dobrom raspolo`equdo~ekamoderbisCrvenom zvezdom na na{em stadionu. To bi bio pravi zavr{etak sezone, fudbalski praznikuNovomSadu,aliiutakmicaodvelikogzna~ajazanas u kojoj bismo mogli da o~ekujemopunetribine. Jestelioptimistapopitawu raspleta prvenstva i ostvarewa`eqeVojvodinedaponovozaigrauEvropi? -Naravno,uveksamoptimista - rekao je na kraju ZlatomirZagor~i}. A.Predojevi}

LISTAFIFA

Sredstvaobezbe|ena Delio Rosi je rekao da je ~uo uvrede na srpskom na ra~un porodice i da re~i mogu da povrede dubqe nego pesnice. - Kada sam iza{ao aplaudiraosam,napraviogestpalcem i rek ao na ital ij ans kom – „svaka~ast,majstore,stvarno zna{ posao”. Ponavqam, to je pogre{no.Ali,ninakrajpametiminijebiloda}eimati takvureakciju.Tra`iosamod Skajadaemitujesnimak,dami se sa usana pro~ita {ta sam rekao.^uosamglasinedasam uvredio wegovu mrtvu majku, pri~ao o hendikepiranom detet u… Ni{ ta od tog a nij e ta~no. Ako neko doka`e da sam to rekao, spreman sam da odmah napustim fudbal. Tek po{to je Delio Rosi nekoliko puta poku{ao da me udari, rekao sam mu – ti si {u*ak, ubi}ute.Tosamrekaonasrpskomiznamdajeru`no.Jedan od pomo}nih trenera uhvatio mejezarukuirekao–„Ademe, smiri se”. Menaxer kluba me je zatim uhvatio za drugu ruku. Ali, nisam ja taj koji je trebalo da se smiri. Sre}om dasamshvatiotere~iuprkos uzbu|ewu, nisam reagovao na napadizbogtogasamponosan. Timesampokazaodasumeroditeqilepovaspitali. l [ta su uradile kolege na klupi? -Reklisumidaodmahodem usvla~ionicu.Ipak,odlu~io sam da ostanem na klupi, jer sam `eleo da pomognem saigra~ima kako sam mogao, bodrewem. l A na poluvremenu? -Objasniosam{tasedogodilo nekim saigra~ima, a ondajeu{aotrener.Baciojeta-

17

22 20 15 15 14 12 12 9 9 7 9 8 7 6 7 1

1 2 5 2 3 4 1 6 3 8 4 3 5 4 1 2

2 104:8 3 61:20 5 56:28 8 64:31 8 41:33 9 56:32 12 52:50 10 36:40 13 43:59 10 34:35 12 38:46 14 29:65 13 23:45 15 34:61 17 34:74 22 19:97

67 62 50 47 44 39 37 30 30 29 29 27 26 20 19 -1

PODRU^NALIGA ZREWANIN BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Mladost (L) 3:0, KNI]ANIN:Potisje-Begej(@) 2:0, SE^AW: Bile}anin - OFK Gradnulica (Z) 3:2, VOJVODA STEPA: Crvena zvezda - Naftagas (B) 3:0, RUSKO SELO: Crvenazvezda-Borac(A)4:3, KLEK: OFK Klek - Naftagas (E) 2:4, MELENCI: Rusanda Borac (Z) 3:2, KRAJI[NIK: Krajina-Vojvodina(P)4:2. 1.Bile}anin 24 18 2.C.zvezda(RS) 24 16 3.Naft.(E) 24 13 4.Borac(A) 24 13 5.Krajina 24 13 6.Borac(ZR) 24 11 7.Begej 24 11 8.OFKGradn. 24 11 9.C.zvezda(VS)24 9 10.Mladost(BD)24 9 11.Rusanda 24 8 12.Vojvodina 24 8 13.Potisje 24 7 14.Naftagas(B)24 6 15.Mladost(L) 24 5 16.OFKKlek 24 6

1 4 5 4 3 5 4 3 2 1 4 3 4 4 6 3

5 4 6 6 8 8 9 10 13 14 12 13 13 14 13 15

65:33 67:20 35:23 43:26 51:31 42:34 52:24 40:33 33:52 32:44 31:48 26:37 36:63 25:48 32:59 37:75

55 52 44 43 42 38 37 36 29 28 28 27 25 22 21 21


18

S PORT

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

I\OKOVI]NEZADOVOQANPLAVOM[QAKOMUMADRIDU

Zva}u^akaNorisa damipomogne Odluka organizatora turnira u Madridu dacrvenu{qakuzamene plavom izazvala je bes i nezadovoqstvo svih tenisera. Novak \okovi} nije bio najo{trijiukritikamadoknijeistr~aonawuipobedioDanijela Himeno Travara (2:1). Neo~ekivano te{ko, s obzirom na rang protivnika, ali sasvim o~ekivano-akoseuzmeuobzir katastrofalnapodloga.Nolese klizao, padao, borio da odr`i ravnote`u i na kraju izvojevao pobedu. Posle me~a bio je nervozaniizneonizkritikanara~un nove podloge, koje bi ovog puta morale biti najozbiqnije shva}ene,sobziromnatodadolazeodprvogteniserasveta. - [ta mogu da ka`em o me~u? Moj protivnik je igrao veoma dobro, servirao veoma dobro i bio skoncentrisan. U va`nim momentimaijasambiopribran, iako mi je bilo nemogu}e da se kre}em kako `elim.Uglavnom sam poku{avao samo da udarim lopticu, da serviram i ~ekam gre{ku protivnika. Za mene to nije tenis. Ili nam recite da obu~emokopa~kezafudbalili }u pozvati ^aka Norisa da mi ka`ekakodaigramnaovojpod-

lozi-rekaojeNovaknakonferencijizanovinare. Pozdravdvojiceteniseraposleme~aposlu`ioimjedarazmene nekoliko re~i o podlozi. [panacjerekaodaterenni{ta ne vaqa i da nije ni video lopticu.\okovi}jetopotvrdio. -Nemamre~idaopi{emkako jetoizgledalo...Ipak,takojekako je i sad ne mo`emo ni{ta tu da promenimo. Moj utisak o plavoj {qaci nije pozitivan. Ne}udase`alim,alitojeono

NAOLIMPIJADIULONDONU

Parkerpredvodi Francuze Ko{arka{ka federacijaFrancuskeobjavila je spisak od 18 igra~a koji }e konkurisati za ekipu trikolora na predstoje}im Olimpijskim

ToniParker

igrama.Ekipupredvodiplejmejker San Antonio Sparsa Toni Parker,aosimweganajzvu~nija imena su Niko Batum, @oakim Noa, Boris Dijao i Roni Turijaf.Utimseposle~etirigodi-

neodsustvavra}aJakubaDijavara. Rivali Francuzima u grupi A na OI u Londonu bi}e SAD, Tunis,Argentinaidveekipeiz kvalifikacija. Plejmejkeri: Toni Parker (San Antonio), Rodrig Buboa (Dalas), Endru Albisi (Gravlen), Stid ^ikambu ([alon). Bekovi:NandodeKolo(Valensija), Janik Bokolo (Gravlen), Fabijan Kozer ([ole). Krila: Nikola Batum (Portland), Mikael @elabal (Himki), [arl Kaudi(LeMan),JakubaDiavara (Vareze).Krilnicentri:Boris Dijao (San Antonio), Floran Pjetrus (Valensija). Centri: @oakimNoa(^ikago),IanMainmi (Dalas), Kevin Serafan (Va{ington), Roni Turijaf (Majami),AliTraore(LokomotivaKubaw). Za slu~aj da se neko povredi, odre|ene su i zamene: Mikael Pjetrus (Boston, bek), Aleksi A`ansa (Strazbur, centar), IvanFurnije(Poatje,bek),TomasUrtel(KahaLaboral,plejmejker), Edvin Xekson (Asvel, bek)iKimTili(Asvel,krilni centar).

JUNIORSKIFAJNAL-EJTUISTANBULU

ZvezdaprotivBarse Juniorski tim ko{arka{a CrvenezvezdeDivaotputovaojeuIstanbul, gde }e od danas do nedeqe u~estvovati na fajnal-ejtu Evrolige.OsimZvezdeiBarse,uAgrupitakmi~i}esejo{AnadoluEfes iLijetuvosRitas.Prvoplasirana ekipa izbori}e u~e{}e u finalu gde}eigratisnajboqimizBgrupe, koju ~ine Fenerbah~e Ulker, Zagreb,@algirisireprezentacijaKine.Atmosferautaborucrveno-belihjeizvanredna,asviigra~isuveomamotivisanidasepredstaveu{toboqemsvetlu. - U~estvujemo na veoma jakom turniru,takodajevrlote{kodavatibilokakveprognoze.Ono{to

o~ekujemosuminimalnotridobre utakmicekoje}esigurnouvelikoj meri na adekvatan na~in pomo}i na{imigra~imadadaqenapreduju - rekao je trener Beogra|ana MilanMandari}. Zvezda}enastartuturniraimati renomiranog protivnika i nimalolakzadatak. - Maksimalno repsektujemo sve rivale,patakoiBarselonu.Moji igra~i su zaista bili posve}eni treningu tokom ~itave sezone i u~e{}e na fajnal-ejtu za sve wih predstavqa {lag na tortu. Nadam seda}emopru`itidobreigreina krajuimatirazlogzazadovoqstvo -istakaojeMandari}.

POLUMARATONUSOMBORU

Inordijskatrka Somborskipolumaraton,33.poredu,odr`a}ese20.maja.Start }ebitiu10~asovaucentrugrada.Uokviruovemanifestacijebi}eodr`anaitrkaunordijskomtr~awunastazidugoj1.770metara. Prijave za ovu trku su do 20. maja u 9.30 ~asova u Sokolskom domu (centargrada,prekoputabenzinskepumpe).Zadodatneinformacijekontaktiratiorganizatoranabrojtelefona:061/2717173.Naovu trkupotrebnojedo}isa{tapovimazanordijskotr~awe,amoguda poslu`eitrejkingiliskija{ki{tapovi. Ina~e, 20. maj je progla{en od svetske asocijacije ovog sporta (INWA)zasvetskidannordijskogtr~awa. G.M.

{to se}am. Nemam problem da svetoka`eminadamseda}emo imatiozbiqnudiskusijuotome kako}eturnirizgledatinarednoggodinanaovojpodlozi-rekaojeNovak. Novak je demantovao tvrdwe zagovornika plave {qake da ne postoji razlika u odnosu na crvenu i istakao da je wegov dan{wi protivnik, kvalifikant, bio u po~etnoj prednosti jer je odigrao vi{e me~eva na novoj podlozi.

- Ovo mi je bio prvi me~ na ovoj podlozi, a on je ve} odi- grao tri i to je samo po sebi prednost.Te{kojena}idobar balanszadobruigruikontrolu loptice. Ona, jednostavno, odska~e mnogo mawe nego na crvenoj {qaci. Zbog tih stvarinemoguni{tadapredvi|am jerjepotpunodruga~ijeodsvega na ~emu sam igrao do sad dodaojeon. Prvitenisersvetarekaoje da ne mo`e da ka`e kako }e igrati u slede}em kolu, po{to se za turnir pripremao na crvenoj {qaci, stigao u Madrid i video da }e, kao i svi,imatimnogoproblemada seprilagodi. - Ne znam kako }e mi biti u narednim me~evima, ali ovde sam da osvojim turnir. To mi je posaoishvatamgaveomaozbiqno,pasmatramdabisva~ijemi{qeweoovojstvarimoraloda se razmotri. Igra~i moraju bitiza{ti}eni,po{toioniimajusvojaprava,adono{eweodlukedaseigranaplavoj{qacije praviprimerzajednostranoodlu~ivawe - istakao je Novak i podvukao: - Nisam ~uo nijednog igra~a ni igra~icu da ka`e da imseovapodlogasvidela.

ViktorTroicki

TURNIRUMADRIDU

Troickiispao SrpskiteniserViktorTroickinijeuspeodaseplasirautre}e koloturnirauMadridu,po{toje izgubio od Francuza Ri{ara Gaskeasa7:5,6:3.TojeprviViktorov poraz u tre}em me|usobnom okr{aju sa Gaskeom. Troicki se dr`aosvedozavr{niceprvogseta, kadajeGaskeiskoristioprvuijedinubrejkloptuutomdeluigre. U drugom setu Francuz je u {estomgemunapraviobrejkidokrajajelakopriveome~kraju. U prvom gemu Gaske je osvojio svepoenenasvojservis.Troicki se malo vi{e mu~io, Francuz je ~ak stigao do izjedna~ewa, ali je srpskireprezentativacizdrugog poku{aja osvojio gem. Igra~i su bez ve}ih problema osvojili i slede}advagemanasvojservis,uz samopojedanizgubqenpoen.Upe-

tomgemuTroickijeosvojiojedan, a u {estom Gaske dva poena. U istom ritmu nastavilo se sve do zavr{niceseta,tj.do12.gema.TadajeTroickompopustilakoncentracija, a Francuz je iskoristio prvu set loptu – 7:5 za 43 minuta igre. Malo je nedostajalo da Gaske potpunopreuzmekontrolunadme~om po~etkom drugog seta, ali je Troickispasaobrejkloptuudrugom gemu. Ono {to nije tada, 18. tenisersvetau~iniojeu{estom gemu – Troicki je uspeo da spasi prvubrejkloptu,alijedruguGaskerealizovaoipoveojesa4:2.U narednadvagemanasvojservisGaskenijeimaonikakvihproblema, pajedo{aodotrijumfazaskoro satipoigre,adaTroickinijenapravionijednubrejkloptu.

Kobiproma{ioOklahomu Los An| el es Lejkersi nisu pobedili Denver Nagetse u petoj utakm ic i ser ije.Iako su igrali u svomStejplsCentru, iako je Kobi Brajant ubacio 43 poena, Lejkersi su izgubili utakmicu, pa }e moratiprolazudrugokoloisastanaksaOklahomaSitiTanderomdatra`euKoloradu.U suprotnom, vrati}e se u L. A. namajstoricu.Brajantjeproma{iotrojkuzaprodu`etak99:102! Iza Braj ant a prv i strelac bio je Endrju Bajnam sasvega16poena,uz11skokova, dok je Met Barns ubacio 11. Na drugoj strani, rezervistiAndreMileriXavalMegi ubacili su 24 i 21 poen, s tim da je Megi imao i 14 skokova.AronAfalopostigaoje 19,aDaniloGalinari14poena. Dvocifren bio je i Kenet Feridsadeset,paetoodgovorakakojeDenverdobiome~. Indijanajedovr{ilaposao protiv oslabqenih Orlando Mexika, koji bez povre|enog Dvajt a Hau a rd a nis u mog li ozbiqno da naude solidnom i na svim pozicijama popuwenom timu pejsersa. U petom me~u serije bilo je glatkih 105:87zadoma}e,kojisada~ekaju pobednika serije Majami Hit - Wujork Niks.Indijana kona~no ima ekipu koja mo`e dapobedisvakoga.DeniGrenxerubacioje25poena,Dejvid

Vestimaoje12uzosamskokova,dveblokadeidveizgubqene lopte, Xorx Hil dodao je 15,uz{estskokova,DarenKolisonsaklupeubacioje19,uz {est asistencija, Roj Hibert imaoje11poena,sedamskokovaidveblokade. BulsisuodbilidasepredajuekipiFiladelfijaSiksersa, iako su gotovo osu|eni na propast bez najboqeg igra~a

KobiBrajant(levo)

Derika Rouza.Suo~eni sa 1:3, Bulsisuizabralispecifi~an put ka pre`ivqavawu. Uveli su utakmicu u spor ritam, sa mnogo prqav{tine i tu~e, sa jakimfaulovimai~vrstimodbranamaitoimseisplatilo77:69, za rezultat 3:2 u korist Fil ad elf ij e, koj a sad a ima drugume~loptuusvojojdvora-

ni.Ipak,Bulsimajepotreban jo{jedanpodviguFiladelfiji.Zak uv al o se i u Xorx iji.AtlantaHoksiuzvratilisu BostonSeltiksimaismawili na2:3useriji,tako|eizbegav{i eliminaciju u petom me~u poputDenverai^ikaga.Bilo je87:86,anedavnooporavqeni Al Horford pogodio je posledwa dva {uta za svoj tim i prod u` io mu `iv ot u plejofu.Horford, koji je prv i put startovao jo{ od januara, nije samo poga|ao u napadu, ve} je u fini{u odigrao dve sjajne odb ran e i tak o pon eo epit et igra~autakmice. IST OK: (1) ^ikago - (8) Filad elf ij a 77:69, rezultat u seriji 2:3, (2) Majami (7)Wujork,rezultat u seriji 3:1, (3) Indijana - (6) Orl and o 105:87, rezultat u seriji 4:1, (5) Atlanta - (4) Boston 87:86,rezultatuseriji2:3 ZAPAD: (1) San Antonio (8)Juta,rezultatuseriji4:0, (2)OklahomaSiti-(7)Dalas, rezultat u seriji 4:0, (3) LA Lejkers-(6)Denver99:102,rezultat u seriji 3:2, (4) Memfis - (5) LA Klipers, rezultatuseriji1:3.

NADOBROTVORNOJAUKCIJI

AleksandraRadowi}

REVAN[POLUFINALA PLEJ-OFAZA@ENE

^okanke ufinalu

Vojvodina-^oka1:4 NOVI SAD: Stonoteniska sala SPC „Vojvodina”, gledalaca 50, sudija: Grubor (Ba~kaPalanka). REZULTATI: Savi} - Fewve{i0:3(-9,-6,-6),Mijin-Radowi} 0:3 (-5, -10, -9), Dimani} Kormawo{3:0(2,12,9),Savi}Radowi}0:3(-9,-7,-8)1:3,Dimani}-Fewve{i1:3(-4,-7,-3). Stonoteniserke ^oke plasiralesuseufinaleplej-ofapo{tosuupolufinaluudvame~a bile boqe od novosadske Vojvodine.U^okijebilo4:0,auNovom Sadu 4:1. Jedinu partiju za Novosa|ankeurevan{uosvojila jeiskusnaStanisavaDimani}. U drugom polufinalu Senta je pobedila u dva me~a Vr{ac 4:1i4:2. S.S.

Brajantovamaska67.100dolara Za{titnamaskakojujeKobiBrajantnosiona11 me~evaufebruaruimartuprodatajenadobrotvornojaukcijiza67.100dolara.Brajantjemaskunosio po{tomujeDvejnVejdslomionosnaOl-starme~u uOrlandu,asavprihodi}i}eudobrotvornuorganizaciju„PorodicaKobijaiVaneseBrajant”. Po~etna cena za{titne maske bila je svega 250 dolara,adokona~necifrestigloseposle129pojedina~nih ponuda. Brajant se tako|e potpisao na maskupreaukcije. OrganizacijeporodiceBrajantuglavnomsebavi pomagawem besku}nika u Los An|elesu, gde oko 50.000qudi`ivinaulicamaovoggrada,aprocewujesedajeoko7.000-10.000besku}nikamla|eod24 godine. Dokjenosiopomenutumasku,Brajantjeprose~no postizao31,1poenpome~u,anautakmicisMinesotaTimbervulvsimadostigaojecifruod29.000postignutihpoenauNBAkarijeri. Kobijeistakaodaseose}aokaousaunidokjenosiomaskutokomutakmica,ajo{umartuse{alio da}ejeponuditinaaukciju,kakobivideodalije ikodovoqnoglupdakupiznojavumasku.

KobiBrajantsmaskom


c m y

dnevnik

SPORT

~etvrtak10.maj2012.

19

DRAGAN ZEKOVI] IGRA SVE BOQE U DRESU VOJVODINE SRBIJAGAS

Trojka{ ekstraklase Ko{arka{i VojvodineSrbijagas,zasada, isp uw av aj u ono {to su planirali na startu takmi~ewa u Superligi Srbije. Uo~i prvenstva je re~enoda`eledasedokopaju plej-ofaizaigrajuuJadranskoj ligi. Trenutno su na ~etvrtojpozicijiiimaju{esnaest bodova, a to mesto omogu}ava ispuwewe plana. Me|utim,dokrajaliga{kogtakmi~ewaostalojejo{~etirikola i pred crveno - belima su ozbiqniispiti. Novosadskisuperliga{jeu prethodnom kolu pobedio Hemofarm u Vr{cu sa 100:95 ( posle produ`etka od pet minuta).Ponovojedobrupartiju pru`iokrilnicentarDragan Zekovi}, ~ije trojke razoru-

se dom ogn em o Sup erl ig e. Ostvar il i smo `eq e pa su apet it i por as li. Klups ki ~elnici i stru~ni {tab, na ~elustreneromSini{omMati}em, kazali su da je novi ciq plasman u plej - of. Na poziciji smo koja nam to garantuje,alidokrajajeostalo jo{~etirikolaimoramobitiveomaoprezniidobitinajmawetriutakmice. OdkakojeZekovi}kro~io na ko{arka{ki teren postao je prepoznatqiv po trojkama, po wima ga znaju i navija~i Vojvodine. - Mo`da }e zvu~ati malo prepotentno,alisvojklubvidimuJadranskojligi,oveili sled e} e god in e. Tren ir al i smo zaista dobro, atmosfera jeizuzetnaiverujemdamo`e-

Uskoroiuistomklupskomdresu:MomirIli}iMarkoVujin

PRVOTIMAC KILA I KAPITEN SRPSKE REPREZENTACIJE MOMIR ILI]

Radujemse dolaskuVujina Rukometa{KilaMomirIli}izjaviojeda`elidaduplirakrununapredstoje}emfajnal-foruLige{ampionaSrpski reprezentativac pro{le nedeqe je sa Kilom ve} dupliraokrunuunacionalnomKupuiu{ampionatuNema~ke. -Ciqnamjedazavr{imoovajmesecsanajsjajnijimevropskimpeharom.Imadostavremenadofinalnogturnira,trebadobrodase pripremimo.Kadasamve}dupliraonema~ketitule,voleobihdato u~inimisaLigom{ampiona-ka`enajboqiigra~EvropskogprvenstvauSrbiji. Ili}dodajedajeono{toihizdvajauodnosunaostaletimoveto {tonerazmi{qajuotrofejima,ve}samoopobedama.

-Otrofejimasekodnasnegovoriprevi{e.Jasamve}duplirao krunuudresuKila,ave}inaigra~aovdejeosvojilapo{esttakvih trofeja.Ono{tonasizdvajauodnosunaostalejeto{tominerazmi{qamootrofejima,ve}onarednojpobedi.Tojepokazateqvelikogkarakteraoveekipe. Ili}u}eseuKilunarednesezonepridru`itiMarkoVujin. -PozitivnojetoizaKilizaorlove.Sigurno}emoratidapro|eodre|enovremekakobiseMarkoadaptiraounovojsredini,ali jesasvimsigurnoda}euKiludanapreduje,posta}ejo{boqiigra~. Jednostavno, u ovakoj ekipi, sa ovakvim rukometa{ima, morate da napredujetesasvakimodra|enimtreningom.Sre}ansamzbogwegovogdolaska-istakaojeIli}.

PARTIZAN IZABRAO

Vujasinovi}novi trener DraganZekovi}(41)uakciji

`avaju rivale, kao i skokovi podobako{a. - Oti{li smo u Vr{ac da pobedimoiuspelismo.Me|utim, doma}in nam je zadao dosta muka, iako je posledwi na tab el i. O~ig ledn o je da na strani igramo malo slabije nego na svom terenu, ali va`na je pobeda. Istina, malo namjenedostajaloenergije,da li zbog umora, ili zbog pauze oddvesedmice,zaistaneznam -ka`eZekovi}. Ovaj momak od 207 santimetarado{aojeuVojvodinupro{legodineizOKKBeog rada. Promenio je nekoliko doma}ih klubova, a bio je u inostrans tvu. U Rim in ij u nij e imao dovoqnu minuta`u, ali jezatouBe~u,klubuveomapogodnom za mlade igra~e, pru`aodobrepartije. - Kad sam do{ao u crveno beli tabor ciq nam je bio da

momnogo.Uostalom,tojena{ zadatak,jerodko{arke`ivimoimoramodabudemoistinski profesionalci. Drago mi je{tosegledaociponovovra}ajunatribineivoleobihda je tako bilo od letos. Neka malasalaSpensabudeuvekispuwena i moji saigra~i i ja bi}emo zaista sre}ni, jer navija~i su ti koji nas nose na utakmicama. Zek ov i} je u najb oq im sportskimgodinamailogi~no veomaambiciozan. - Iskreno, najradije bih u Vojvodini ostao jo{ godinu dana. Dopada mi se ova sredina,ukojojmo`edasenapreduje i ona je prava odsko~na daskazaodlazakuinostranstvo. Novi Sad je veoma lep i privla~angrad.Ovdezaistau`ivamusvemu-istakaojeDragan Zekovi}. M. Pavlovi}

Leg end arni srps ki v a t e r p o l i - sta Vlad imirVujasinovi}novi je trener Vaterpolo klub a Part iz an, saznaj e B92. Uprav a srpskog {ampiona }e izd at i sao p{ tew e u koj em }e pot vrd it i wegovo imenovawe na mesto trenera jednog od naju s pe{ nij ih svets kih vat erp ol o klubova. Vujasinovi} }e na mestu trenera zameniti Igora Milanovi}a, koji je tim doveo do titule prvaka Evrope pro{le godine. Milanovi} je me- VladimirVujasinovi} sto tren er a nap us tio zbog wegovih uslova da preuzme tu li~n ih prob lem a. Uprav a funkciju bio je da klub zadr{ampiona Srbije je vagala da `i aktuelni sastav na okupu, lidanamestutreneraostane {to bi narednih meseci treUro{ Stevanovi}, koji je vobalo da bude glavni zadatak diotimufini{usezoneukoupravekluba. jojjeodbrawenatitulaunaciVujasinovi} je igra~ku kaonalnom prvenstvu. Ipak, porijeri po~eo u Rijeci, da bi {tojeVujasinovi}odlu~ioda potombiobiodvostruki{amokon~auspe{nuigra~kukaripion Jugoslavije s Crvenom jeru, on je imenovan za novog zvezdom.Potomjeosvajaotrotrenera crno-belih. Jedan od feje s Barselonom, Partiza-

nom,Romom,Pro Rekom, Barselonom, Nept un om (Malta) i Flumimenseom(Brazil). Pos ledw e godine karijere proveo je u Partizanuskojimje osvoj io ~et ir i dup le krun e, uz tit ul e prv ak a Evrope i SuperkupaEvrope. S reprezentacijom Jugoslavije/Srbije bio je svets ki {ampion 2005. godine, tros truk i prv ak Evrop e (2001, 2003, 2006), vic e{ ampion na Olimpijskim igrama 2004.godine(uzbronze2000.i 2008), te tros truk i osvaj a~ Svets ke lig e (2005, 2006, 2008). [to se ti~e individualnih priznawa, Vujasinovi} je bio MVP Evropskog prvenstva u Ma|arskoj 2001. godine, a te istegodineinajboqisportistauizborusvetskepliva~ke asocijacije(FINA).

U SENTI

Memorijalniturnir Ko{arka{ki klub Basket starizSentepovodom40godina `enske ko{arke u ovom potiskom gradu organizuje prvi memorijalni turnir „@ikica Stoj{i}”.

Turnir}eseodr`ati12.maja usaliO[„11.novembar„uSenti. Pored doma}eg kluba, u~estvuju Subotica 96, Beo~in i Sivac. M. Mr.

PREDSEDNIK MOK-a @AK ROG

Turskoj iliOI, iliEP

Predsednik MOK @ak Rog izjaviojeda}e,ukolikoTurska dobije organizaciju Olimpijskih igara 2020. godine, zatra`itiodtezemqedaodustaneod kandidaturezaEPufudbalu.

@akRog

- Ukoliko MOK odlu~i da Istanbul organizuje Olimpijske igre 2020. godine, s po{tovawem}emozamolitinadle`ne uTurskojdaodustanuodEvropskogprvenstvaufudbalu,shodnopraviluuvezisaorganizovawem vi{e velikih sportskih doga|ajauistojgodini-rekaoje Rog. Kandidaturu za doma}ina Olimpijskihigara2020.godine, osimIstanbula,podnelisujo{ Tokio,Madrid,DohaiBaku. ABA LIGA

Zadarumesto Zagreba Ko{arka{iZadraizborilisu plasmanuplej-ofhrvatskeligei tako obezbedili mesto u regionalnoj ABA ligi slede}e sezone.Zadar je u direktnom duelu za ~etvrto mesto bio boqi od aktuelnog{ampionaZagreba90:89posleprodu`etka.JunakZadrabioje plejmejker Ante Dela{ koji je trojkomufini{uprodu`etkadoneo pobedu svom timu. Ponovo je sjajanbionajtalentovanijihrvatskiko{arka{Dario[ari}(ro|en1994)sa12poenai16skokova. Zagreb je osmim porazom u 14 me~eva definitivno ostao bez mesta u plej-ofu ~ime se oprostioodtitule,samosezonuposle istorijskogplasmanauEvroligu. Zadarnemazagarantovanomestou ABAligi,Hrvatska}enaosnovu nacionalnog koeficijenta dobitipozivnicu,ali}eZadarzapovratakuABAligumoratidaplati,{tojeupitnozatimkojive} godinama ima velikih finansijskihproblema.


20

SPORT

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

U PETAK PO^IWE ME^ ZA SVETSKOG PRVAKA U MOSKVI

Geqfandnapada Anandovtron

Svetski {ahovski {ampion Vi{vanatan Anand iz Indije igra}e u petak protiv IzraelcaBorisaGeqfandaprvime~duelazaosvajawetitule svetskog prvaka. Posledwi put kadasusedvavelemajstorasukobilauMoskvizasvetskukrunu, Hladniratjeuvelikobesneo,a {ah mu je bio jedno od glavnih oru`ja. Epski duel Garija KasparovaiAnatolijaKarpovaiz 1984.i1985.godineprekinutje bezpobednika,po{toseotegao. Ovog puta, pobednik u duelu izme|u Geqfanda i Ananda bi}e odlu~en posle serije koja }e trajati tri nedeqe. Duel }e se sastojatiiz12me~evaimajstorice ako bude potrebna, koja je zakazanaza30.maj.Iako}epo-

Vi{vanatanAnand

bednik ste}i titulu svetskog prvaka, ni jedan od takmi~ara nijerangirankaoprvinasvetu, po{to je tu titulu dr`i 21-godi{we norve{ko ~udo Magnus Karlsen, biv{i u~enik Kasparova, koji je inspirisao mla|e generacije {ahista. Ipak, Moskvau`ivautome{to}eponovo postati {ahovska prestonicasveta.Tojetitulakojujeponosnodr`alauvremekadajetablazaigrawebilajednoodbojnih poqa komunista protiv kapitalistasaZapada. -Bilismoujedinstvenojsituacijikojasenikadne}eponoviti. Iz nekog razloga, sovjetske vlasti su odlu~ile da {ah bude jedna od onih stvari kao {to je balet, u kome smo morali da budemoprvi-napisaojeuuvodniku ~asopisa „[ahovska revija” urednikMarkGluhovski. Me~ Karpov - Kasparov imao jeiideolo{kupozadinu.Stari-

ji Karpov bio je miqenik sovjetskenomenklature,dokjeKasparov, sin Jermenke i Jevreja, biobuntovnikkojisenijeuklapao u sliku mladog komuniste. Svetska {ahovska federacija (FIDE)prekinulajewihovepski duel posle 48 me~eva, pre nego {to je bilo ko stigao da pobedi, ali u trenutku kada se ~inilo da je Kasparov prevagnuo. Ta odluka zna~ila je da je Karpov, koji je tokom duela izgubio vi{e od 10 kilograma, automatskizadr`aotitulu.Kasparovujepreostalodase`ali na {ahovske vlasti, ali je zato pobedio u revan{u posle nekoliko meseci i postao jedan od najve}ih{ampionauistoriji. Kasparov je 2005. godine prestao da igra {ah i posvetio se politici, postav{ijedanodnajglasnijih protivnika ruskog predsednika Vladimira Putina. Duel KarpovKasparov inspirisao je novu generacijuigra~ausvetu, ukqu~uju}i i one koji se danas bore za titulu. Jedna studija moskovske agencije VTsIOM pokazalo je da ~ak 49 odsto svih Rusa idaqeigra{ah.S drugestrane,interesovawe Zapada za igru poraslo je pojavom temperamentnog Karlsena, koji je u januaru 2010.godinepostao najmla|i igra~ na prvom mestu svetske rang liste, sa 19 godina. Gluhovski je ocenio da je on „Majkl Xordan {aha”. Karlsen se ne bori za titulu zato {to je pro{le godine odustao od kvalifikacionog turnira, kritikuju}iFIDEzbogna~ina nakojijeorganizovan.Tuodluku je kritikovao wegov biv{i mentor Kasparov. To je otvorilo put za druge kandidate, a {ansu je najboqe iskoristio Geqfand, ro|en u SSSR-u, koji jepobedionaturnirukandidata iizboriopravodaizazovesvetskogprvakaAnanda.Geqfandje trenutno20.nasvetskojranglisti. Anand je ~etvrti, iza Karlsena,LevonaAronijanaizJermenijeiRusaVladimiraKramnika.Anandva`izafavoritau ovomduelu. Moskvajedobilapravodaorganizuje me~ za svetsku titulu po{to je uspela da prona|e bogatedonatore,kojisuobezbediliukupninagradnifondod2,55 milionadolara.

Probnopaqewe olimpijskogplamena Generalna proba za paqewe olimpijskogplamenakoji}egoreti na Igrama u Londonu pro{la je glatko, a obavqena je na mestugdesunastaleOlimpijske igre.Glumicaobu~enausve{tenicu iskoristila je konkavno ogledalo da bi ispred Hrama Here u Olimpiji, starog 2.600

godina, koncentrisala sun~eve zrakeiupalilabakqu.Tajplamenslu`i}ekaorezervazamalo verovatni slu~aj da na zvani~noj ceremoniji vreme bude obla~no. Toseunovijojistorijidesilo samo jednom, pred OlimpijskeigreuSidneju2000.godine, po{to su one odr`ane kasnije. Oblaci su, me|utim, ometali

prethodne tri ceremonije za Zimskeigre.Probujeposmatralo nekoliko stotina posetilaca ove arheolo{ke lokacije. Prilazsutra{wojzvani~nojceremonijibi}estrogokontrolisan.Prvadvojicanosilacaplamena ro|ena su u Britaniji od ocaGrkaimajkeBritanke.Prvi je Spiros Janoitis,32-godi{wipliva~izLiverpula,kojijepre~etirigodineuPekinguosvojio srebrnu medaqu za Gr~ku u trci na pet kilometara na otvorenom. London }e mu biti ~etvrta Olimpijada. On }e bakqu predati 19-godi{wem Aleksu Lukosu, ro|enom u kvartu Wuham u isto~nomLondonu,gdesenalazi Olimpijskipark. Plamen }e u Gr~koj pre}i 2.900kilometara,abakqu}enositi 490 qudi, a onda }e vatra biti predati londonskim organizatorimanastadionuPanatenijan u Atini, na kome su odr`ane prve moderne olimpijske igre.

VaterpolistiSrbijesuaktuelni{ampioniEvrope

SKUP[TINA VATERPOLO SAVEZA SRBIJE

Kadseosvajajumedaqe, tap{aweporamenu Ve}smonaviklida gledamo i slu{amo kako su na{i sportistipraviijediniambasadori Srbije u svetu, kako ihpoliti~arikoristezasvoje potrebe,odnosnokakoseguraju da se slikaju kad se napravi uspeh...Navikli smo i na to da mnogi vrhunski sportisti Srbijemorajudakukajuimoleda imseudelenekasredstva.Ni{ta se nije promenilo. Ili nije se zna~ajnije promenilo. Bli`e se Olimpijske igre u Londonu, a jedna od retkih ekipnih reprezentacija koja }e predstavqati Srbiju je vaterpolo selekcija. Vaterpolo savez Srbije odr`ao je sednicu, na kojoj je saop{teno da staweubuxetunijeidealno.

- Navikli smo na nedostatak sredstava, ~ujemo da }e nam buxet biti smawen za 10 odsto.Posleseosvojimedaqa panastap{uporamenu.Itako u krug. Kada se sve to pogledanisamnezadovoqanisamo neka nam sponzori budu u mo}i da ispune dogovore - rekao je predsednik VSS VeliborSovrovi}. Gen er aln i sek ret ar VSS Marko Stefanovi} je dodao da se {tedelo na svim nivoima, pa i da se posluje po starom, poz nat om princ ip u kompenzacija. -Svelismotro{koveputovawa na najmawu meru. Predvideli smo prihode i rashode aradimoinasklapawuugovora sa mawim sponzorima koji

su nam jako potrebni. Poslovali smo pozitivno, veliki deo duga isplatili, ostale su obav ez e prem a igra~ im a i stru~nom{tabuine{tomalo premadobavqa~ima.Zahvaquju}i ugovoru sa „Malm{tajmom„, proizvo|a~em bazenske opreme, termine za treninge dobijamoikrozkompenzaciju -rekaojeStefanovi}. [to se ti~e Olimpijskih igara,uVSSverujuda}ebiti ostvar en uspeh, da }e bit i osvojena medaqa. Predsednik VSS ka`e da mu je `eqa da Srbijabudeufinalu. - Verujem da }emo ponovo obradovati naciju - dodao je Sovrovi}. Reprezentacija}euBeograduponovonajve}imdelomtre-

niratinabazenimaZavodaza sportimedicinusportauKo{utwaku. - U sjajnim uslovima imamo besplatan bazen. Planiramo da tamo odr`imo Dan vaterpola, ve~eru sa igra~ima i sponzorima,daudobropoznatojatmosferipotvrdimostatus koji vaterpolo ima u srpskomsportu-rekaojeStefanovi}. [to se ti~ e prip remn og turnira,otkazanojeu~e{}eu Dablinu. Razumqivo, jer bi tamoprotivniciSrbijebili oni iz grupe na olimpijskom turniru.UmestoDablina,Srbija }e u~estvovati na turniruuPortugaletiod6.do8.jula. Protivnici }e biti Gr~ka,[panijaiKanada.

IZ STREQA^KOG SAVEZA SRBIJE

Senioriijuniori naokupu U~esnici seniorskogSvetskogkupau Milanu(od13.do21. maja),kaoikandidatizaomladinskereprezentacije za juniorski {ampionat Evrope MK oru`jem, ~iji }e doma}inbitiBolowa(od10. do 15. jula), okupili su se na priremama u Novom Sadu i Beogradu, koje }e trajati do 12.majakada}eseodr`atii drugiKupMKoru`jem. - U Nov om Sad u su svi strelci, osim Damira Mikeca i Dimitrija Grgi}a, koji }eu~estvatinaSvetskomkupu u Milanu - ka`e v. d. selektoraGoranMaksimovi}.Sa wima su i sedam juniorki ipetjuniorakojikonkuri{u zaBolowu. Drugi Kup Srbije za juniorke i seniorke MK pi{toqem30plus30metakaodr`a}ese11.aprilauBeogradu,a MK pu{kom i pi{toqem na 50metarauNovomSadu12.i 13.maja. UNovomSadujekoordinatorMiraMaksimovi},atreneriLidijaMihajlovi},Marijana Novkovi} (devoja~ko Fri~), Ivan Manojlovi} i Sa{aIlker,doksajuniorkamauBeograduradeIvanKvasnevski,MarioBla`akiBobanMarinkovi}. SastavzaMilano-pu{ka: Andrea Arsovi} (Partizan), Ivana Maksimovi} i Dragana Todorovi} (obe N. Beo-

NemawaMirosavqevsespremazaSvetskikupuMilanu

gradU{}e),NemawaMirosavqev i Drag an Mark ov i} (oboj ic a N. Sad), Stev an Plet ik os i} („^ik a Mat a“, Kragujevac) i Milenko Sebi}(Policajac),pi{toq:Jasna [ekari} i Zorana Arunovi}(C.zvezda),BobanaVeli~kovi} (Bor 030), Andrija Zlati} („A. Dejovi}“, U`ice), Damir Mikec (Polica-

jac)iDimitrijeGrgi}(Akademac). Kandidati za E[ u Bolowi– pu{ka, juniori: Milo{ Tasi} (Vrawe), @arko Trifuwagi} (Novi Sad), Borislav Maz iw an in (Pol ic ajac),Igor^otra(Zvezdara)i Stefan Aleksandrovski (Jedinstvo,StaraPazova),juniorke:MarinaSimi}iDu{i-

ca Antonijevi} (Novi Beo- grad U{}e), Tijana Koladik (Pan~evo), Katarina Biser~i} (Ni{), Jelena Zeqaji} (Part iz an), Mart a Bir e{ (Jedinstvo) i Natalija @ugi} (Zvezdara), pi{toq – juniorke: Danica Ra{eta (Zemun Centar), Ana Alentijev (Smed er ev o) i Aleks and ra Matija{evi}(C.zvezda).


kULTURA

c m y

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

21

ГАЛЕРИЈА„БЕЛАРТ”ИАУСТРИЈСКИКУЛТУРНИФОРУМ НАНОВОСАДСКОМСАЈМУ

ПРИЗНАЊЕЗАЦЕЛОКУПНОПЕСНИЧКОДЕЛО ИДОПРИНОССРПСКОЈПОЕЗИЈИ

Изложбаскулптура Диjане Шварценберг

Владимиру Копицлу награда „Десанка Максимовић”

УаулиНовосадскогсајма,ХајдукВељкова11,усуботу,12.мајау 18 часова биће отворена изложба скулптурааустријскеуметницеДиjане Шварценберг, коју приређују новосадска Галерија „Бел aрт” и Аустријски културни форум. Изложбасеорганизује поводом учешћа Аустрије као земље партнера на Новосадском пољопривредном сајму који се такође отвараданас. Диана Шварценберг је завршила средњу школу за графички дизајн, а потом дипломирала и магистрирала на бечком Универзитету примењених уметности (одсек вајарство и сликарство).По окончању студија основала је студио за графику и дизајн а потом и издавачку кућу (Candorverlag). Перманентно се бави уметничким стваралаштвом, пре свега скулптуром. Рођена у породици велепоседника шума, по сопственом сведочењу ова уметница је, још од ране младости - задивљена природом. Инспирисана природним окружењем, поштујући властиту природу она настоји да оствари засебну природу свог ликовног дела (скулптура,цртеж).Сва своја интересовања ова скулпторка преводи у

специфичну игру облика.Своје фигуралне скулптуре, вештом обрадом кованог и вареног гвожђа те специфичном употребом жице,дефинише као чврсте,разуђене и прозирне конструкције.

У случају вајарке Диане Орговани Шварценберг избор материјала је одлучујуће битан за начин формирања властитог вајарског израза, за формирање скулпторских облика који се најчешће доимају попут реификованог цртежа.Та специфична

линијска структура њених творевина је уметници омогућила да оствари експресиван израз.Основни материал је гвожђе а најчешће се ради о одбаченим стварима (пољопривредне алатке, куке, федери и сл.). Вајарка поштује материјал и његово порекло, не мења му основно својство,настојећи да га распореди у смислене пластичке целине.Специфичан је однос према маси -она је разуђена,мрежаста и чврста.Но, најефектнији је однос ове скулптуре и простора. Свака скулптура је прожета свеколиким простором који се слободно протеже кроз извајану форму – те је ова уметничка остварења могуће схватити као део свеколике дијалектике.Истовремено, скулптуре Диане Орговани Шварценберг намењене су и „простору средини“ (Фосијон), у урбаном и природном окружењу где подједнако убедљиво делују као засебне творевине људског стваралачког духа… Новосадском изложбом Диана Орговани Шварценберг представља се као зрела уметница, као скулпторка која суверено влада основним постулатима вајарског израза, али и као уметница која успева да нас својим делом обрадује,да нас врати природи –од које се тако често и безразложно удаљавамо забављени умреженим технолошким медијима али и бројним кризним манифестацијама света у коме живимо-указујуорганизатори. Изложбатраједо18.маја. K.Р.

УЗРЕЊАНИНУСУТРАПРЕМИЈЕРАКОЉАДИНЕ„КОКОШКЕ”

Безхрабростизапромене Народнопозориште„ТошаЈовановић“уЗрењанинусутраћепремијерноизвестипредставу„Кокошка“ Николаја Кољаде, у режији Бојане Лазић. Популарну драму руског писца (Казахстан, 1957) о петоро људи који раде у позоришту у провинцији, редитељка видикаопричуоживотимаљудина

Николај Кољада, писац чији комади(„МурлинМунро“,„Бајка о царевој мртвој кћери“, „Кокошка“, „Полонеза Огињског“) лако проналазе пут до сцене, ипак ће бити први пут представљен зрењанинској публици. Бојани Лазићједвострукипрвипут–да режира Кољаду, и да режира у

селити се... Представа је о ситуацији у којој морамо да изаберемохоћемолисесуочитиса непријатномистиномилићемо да наставимо – изјавила је редитељка, подсећајући да је социјални миље из деведесетих, у који је драма изворно смештена,иданасактуелан.–На-

Неоавангардни песник Владимир Копицл добитник је награде „Десанка Максимовић„ за целокупно песничко дело и допринос српској поезији, саопштила је jуче у Народоној библиотеци Србије председница жирија песникиња Радмила Лазић. Жири у коме су још били Дејан Илић, Даница Вукићевић, Гојко Божовић, Предраг Петровић оценио је да је лауреат за 2012 годину „продубио песмотворне могућности српског језика, проширио песничко поље, а његови завидни песнички домети извориште и упориште налазе у самом језику”. „Реконструишући и деконструишући поетски говор Копицл истражује његове различите нивое и потенцијале а песнички текст се не заснива на готовом песничком обрасцу већ на поступку карневализације песничког метеријала којим се стварају нове, неочекиване везе и успоставља дијалог са другим текстовима културе и субкултуре„, пише у образложење одлуке. Жири је оценио да „Копицлову поезију одлукује цитатност, хумор,иронија,загонетка,пародич-

ни тон,она је лудистички необуздана те пружа обиље смисла и значења ...и изградио је аутономни песнички рукопис дајући тако драгоцени допринос српској поезији”. Задужбина „Десанка Максимовић„ је најавила да ће награда бити уручена у Бранковини 16.маја у подне. Задужбина ће у оквиру традиционалних Десанкиних мајских сусрета организовати у НБС 21. маја округли сто о прошлогодишњем добитнику награде Душку Новаковићу а јуче је представила избор из његове поезије „Забава за утучене„као 17.књигу у едицији „Награда Десанка Максимовић”.Управитељ Задужбине проф.др Станиша Тутњевић је истакао да је ова едиција постала својеврсна историја српске поезије краја 20. и почетка 21. века а њен значај је велик за будуће историчаре књижевности јер лауреати имају слободу да

одаберу песме и тако понуде увид у сопствене песничке идеје. У присуству песникиње Мирјане Стефановић која је добила исто призање 2010, представљен је зборник радова са округлог стола о њеној поезији одржаног прошле године. (Танјуг)

ПРЕДСТАВАЈОВАНАЋИРИЛОВАУЦЕНТРУЗАКУЛТУРНУДЕКОНТАМИНАЦИЈУ

Крлежин„Излет у Русију” Представа „Излет у Русију„, по тексту Мирослава Крлеже у режији Јована Ћирилова,чија ће премијера бити 11.маја у Центру за културну деконтаминацију (ЦЗКД)уБеограду,врхунац је сарадње са партнерима из региона у промишљању ангажованог театра,изјавила је јучедиректорка ЦЗКД-а Борка Павићевић. „Ниво критичког мишљења у нашим срединама је нешто што свакако треба подизати,путем знања и уметности„, нагласила је она на конференцији за новинаре. Павићевићева је подсетила да ЦЗКД са партнерима из Загреба, Тузле и Приштине ради на регионалном пројекту „Нове политике солидарности„кроз културу и производњу знања. Представа „Излет у Русију„такође је део процеса „Ризик„ који кроз серију продукција,јавних читања и сценских поставки преиспитују позоришне форме и иницира критику постојећег модела „производње позоришта„,додала је она. Крлежин путопис и есеј, написан после посете Москви у доба Совјетског савеза 1925. године, давно је драматизовао Мирослав Беловић за Југословенско драмско позориште, али текст није стигао до реализације и сада се изводи први пут.

Ћирилов је изјавио да је Крлежа његова интелектуална младалачка љубав,уз напомену да у Србији постоји доза одбојности према том аутору и левици уопште. „Обрадовало ме је што су сви глумци из прве прихватили рад на представи и што ипак постоји интересовање за теме које она покреће„, рекао је он и додао да је као редитељ - почетник, јер ово му је тек друга режија, дозволио да и други учествују у процесу рада.„У програму би требало да пише: режија - Ћирилов и сарадници„, изјавио је он посебно помињући Павићевићеву и Бориса Бакала, али и цео глумачки ансамбл. Крлежу игра Милутин Милошевић, а у екипи су Владимир Алексић,Дамјан Кецојевић,Марко Јанкетић,Цвијета Месић. Ћирилов је рекао да га „импресионира то што је млади Крлежа у Москви реално увидео све недостатке социјализма,али се није разочарао у саму левицу”. „Његова жива и сложена мисао показује оно што је важно и у нашим политичким условима, пружа истину да мисао левице постоји„, нагласио је он. Милошевић је изјавио да је и срећа и велика одговорност добити

задатак да се представи таква личност као што је Крлежа. „У почетку ми текст није био јасан,зато сам се потрудио да прикупим што више података. Радили смо на лак и леп начин,трудећи се да на сцени дамо лик са пуно нијанси„,рекао је он. Кецојевић, који игра адмирала бивше царске флоте, такође је рекао да је текст тежак за сцену,али да је постављен на начин који ће бити гледљив и забаван и људима који не знају историју. Алексић (у улози немачког капиталисте) изразио је задовољство што је ова представа пружила иначе ретку прилику да глумци сарађују са врхунским интелектуалцима. Месићева (бароница) рекла је да јој је драго што учествује у пројекту јер је за њу Ћирилов један од релевантнијих делова историје ове земље. Дизајн представе потписују Ангелина Атлагић и Дејан Пантелић, музику и дизајн звука Владимир Пејковић. У креативном тиму су Павићевић, Бакал, Андреј Носов, Бранимир Стојановић, Владимир Тупањац и Тара Тепавац. После београдске премијере и две репризе 12.и 13.маја,представа ће бити изведена у Приштини,Тузли,Загребу и другим градовима у региону. (Танјуг)

НОВИФИЛМНАРЕПЕРТОАРУ„АРЕНЕСИНЕПЛЕКС” Фото:Ј.Д.Његовић

периферијинесамокултурнесцене,негоиморалнојпериферији,о људима чији је страх од промене већиодстрахаодживотапроведеногулажиисамозаваравању. Уредитељскојподели,глумице Ала, Дијана и Нона биће Јелена Шнеблић, Наташа Илин и Сања Радишић.РедитељаФјодораиграћеИванЂорђевић,аликВасје,позоришног администратора, тумачићеМиркоПантелић.

Народном позоришту „Тоша Јовановић“уЗрењанину.Зању,јунаци приче су позоришни уметницикојијакодоброглуме,алиу животу,ненасценисвогпровинцијскогпозоришта.Такосусами себикреиралифарсубезизгледа даизњеизађу.БојанаЛазићкаже да јој је цела та ситуација чак ближагротесци: - Није лако одлучити се за развод, променити посао, пре-

дам се да ће публика уживати као што је цела екипа уживала док је радила, као и то да ће умети да препозна да иако је реч о комедији, она има своје озбиљнедубине. Сценограф представе „Кокошка“ у зрењанинском позоришту био је Игор Васиљев, а на сценском покрету са редитељком и глумцимајесарађиваоДамјанКецојевић.

УБЕОГРАДУПОЧЕЛА КОНФЕРЕНЦИЈАБАЛКАНСКЕМРЕЖЕПЕНЦЕНТАРА

Књижевнаикултурнаразмена У Београду је јуче отворена прва конференција Балканске мреже ПЕН центара, са циљем интензивирања књижевне и културне размене балканских земаља. Како је рекла председница Српског ПЕН-а Вида Огњеновић, циљ Балканске мреже ПЕН центара,коју чине сви балкански центри,јесте ширење читатељства и домета књижевне речи и бољи проток идеја. У седишту Српког ПЕН центра,Огњеновићева је,на отварању конференције Балканске мреже ПЕН центара, оценила да треба искористити савремену технологију како би се балкански центри међусобно приближили,како би се подстакло издаваштво,организовале турнеје писаца, размениле идеје... Председник Међународног ПЕН-а Џон Рапстон Сол снажно је подржао оснивање мреже балканских ПЕН центара подсетивши да на све-

ту постоји 144ПЕН центара и да је нереално очекивати да сви они сарађују кроз једну међународну канцеларију. Потребно је отворити различите нивое сарадње,односно сарадњу на више нивоа,рекао је Сол и подсетио да у оквиру ПЕН-а постоји више комитета -писаца у заробљеништву,жена писаца,комитета за језик и превођење -и да је мрежа балканских ПЕН центара само још један начин регионалне сарадње. Писац књиге „Пропаст глобализма и преобликовање света„током боравка у Београду имаће,како је најавио његов српски издавач „Архипелаг„више сусрета са читаоцима а у плану је и српско издање романа у коме се као један од јунака појављује Васа Чубриловић,учесник у атентату на Фердинанда и касније познати српски историчар.

„Мрачнесенке”ТимаБартона Нови филм Тима Бартона “Мрачне сенке“ наћи ће се од данасна репертоару биоскопа „Арена синеплекс“. Године 1752. Џошуа и Наоми Колинс,са малим сином Барнабасом, запловили су из Ливерпула у Енглеској како би започели нови живот у Америци.Али чак ни океан није био довољан да побегну од тајанственог проклетства које прогања њихову породицу. Две деценије пролазе и Барнабас (Џони Деп) господари имањем Колинвуди живи раскалашним начином живота, док не начини тешку грешку сломивши срце Анжелике Брушар (Ева Грин). Вештица, у сваком смислу те речи, Анжелика га осуђује на судбину гору од смрти:претвара га у вампира, а потом га жи-

вог сахрани. Два века касније, Барнабас случајно бива ослобођен из гробнице и излази у веома измењени свет 1972. године. Враћа се на Колинвуд и открива да је некада величанствено имање пропало. Дисфункционални остаци породице Колинс нису много боље прошли, сваки са својим мрачним тајнама. Улоге уз Џонија Депа, тумаче Мишел Фајфер, Хелена Бонам Картер и Ева Грин. Холивудски глумац ЏониДепизјавиоједа својууспешнукаријеру дугује редитељу Тиму Бартону, преносе британски медији. Глумац који је осам пута сарађиваосаБартоном-последњи пут на филму „Мрачне сенке” рекао је острвским медијима да би највероватније радио као глумац у Б филмовима да није билоБартона.


22

svet

~etvrtak10.maj2012.

OBELE@ENDANEVROPE

NOVI„SUHOJ”NESTAOSA44PUTNIKA

E{ton:Narednagodinapresudna zaoporavak BRISEL: Visoka predstavnica EU za spoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton poru~ila je ju~e, povodom obele`avawa 62. godi{wice [umanove deklaracije, da }e Evropa nastaviti da aktivno radi na re{avawu globalnih problema, a da je pred wom presudna godina za oporavak. „Predstoje}a godina bi}e presudna za oporavak Evrope - i za wewu budu}nost. Ne samo u pogledu koraka koje }emo preduzeti u samoj EU u vezi sa ekono-

mijom i pridru`ivawem Hrvatske u julu 2013, ve} i u pogledu na{eg globalnog anga`ovawa”, navela je E{ton u saop{tewu. Isti~u}i da je Dan pobede prilika da se osvrnemo i na istoriju i na budu}nost integracije Evrope, E{tonova je kazala da „osnova evropske privrede ostaje jaka”, a „zajedni~ke vrednosti koje nas povezuju va`nije nego ikad”, rekla je E{ton, izra`avaju}i uverewe da Evropa mora da ostane „aktivno anga`ovana {irom sveta”.

Visoka predstavnica EU je naglasila da je od pro{log Dana Evrope postignut zna~ajan na pre dak, na vo de }i po seb no Evrop sku slu `bu za spoq ne aktivnosti i sistem za upravqawe kriznim situacijama, ali da „mnogo toga jo{ predstoji”. U svim evropskim prestonicama organizuju se manifestacije povodom 9. maja 1950, kada je [uman u deklaraciji izneo vi zi ju uje di we ne, nad na ci o nalne Evrope.

Ketrin E{ton

URUSIJIOBELE@ENNAJVE]INACIONALNIPRAZNIK–DANPOBEDE

Tradicionalnavojnaparada naCrvenomtrguuMoskvi MOSKVA: Najve}i ruski nacionalni praznik, Dan pobede, obele`en je ju~e tradicionalnom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi, a predsednik Rusije Vladimir Putin poru~io da svi treba da se sete za{to je po~eo Drudi svetski rat rat i da analiziraju lekcije iz pro{losti koje su i danas aktuelne. Pored Putina i premijera Dmitrija Medvedeva, defileu vojnika i tehnike, kojim se slavi poveda u Drugog svetskog ratu i slom fa{izma, prisustvovali su najvi{i ruski zvani~nici, veterani Drugog svetskog rata, ~lanovi diplomatskog kora, novinari i hiqade zvanica. Ta~no u 10 ~asova oglasila su se zvona na kremaqskoj kuli Spaskog daju}i znak da 67. Parada pobede mo`e da po~ne uz zvuke sovjetske patriotske pesme “Sveti rat” koju je izveo vojni orkestar od 1.100 ~lanova. Komandant parade general pukovnik Valerij Gerasimov i ministar odbrane Anatolij Ser|ukov po{li su drugome u susret stoje}i u crnim kabrioletima koji su se sreli na sredini Crvenog trga ispred tribine na kojoj su bili Putin i Medvedev. Ser|ukov je zatim obavio smotru jedinica sa~iwenih od svih rodova vojske, policije, Federalne slu`be

Vojnici na Crvenom trgu

bezbednosti i Ministarstva za vanredne situacije, koje su mu odpozdravqale gromkim poklicima “ura”. Kada je obavio smotru jedinica, Ser|ukov je predao raport vrhovnom komandantu oru`anih snaga Vladimiru Putinu, a pre nego {to je on uzeo re~, intonirana je ruska himna. Putin je istakao da je Drugi svetski rat bio neizbe`an, jer agresivne namere nacista nisu blagovremeno nai{le na organizovan otpor, zbog ~ega je ~ove~anstvo moralo da plati ogromnu cenu, a najve}u tada{wi Sovjetski Savez. “@elim danas da naglasim, samo striktno po{tovawe me|unarodnih normi, po{tovawe nacionalnog suvereniteta i samostalnog izbora svih naroda, neke su od potpunih garancija da se tragedija pro{log rata ne}e ponoviti”, rekao je Putin. Nakon wegovog govora usledio je defile jedinica i borbene tehnike me|u kojom su bili i protiv-vazdu{ni sistemi “S-400 trijumf” i protv-raketni “Iskander”, a Putin je po okno~awu defilea si{ao sa bine da bi pozdravio komandante jedinica i ratne veterane i sa kojima se fotografisao. Ki{a koja je padala ~itave no}i i jutra prestala je pola ~asa pre po~etka parade zahvaquju}i akciji 10 specijalnih aviona koji su ispustili gasnu smesu za rasterivawe oblaka.

Za`rtvebrodolomaprekodvamilionaevra RIM: Vlasnik broda „Kosta Konkordija”, koji se nasukao kod Italije 13. januara, kompanija za luksuzna krstarewa „Kosta kro~ere” isplatila je po 9.000 evra od{tete za 235 francuskih putnika, odnosno ukupno 2,1 milion evra, potvrdio je advokat kompanije. Kada je brod „Kosta Konkordija” udario je u greben nedale-

ko od toskanskog ostrva \iqo, prevrnuo se, a u nesre}i je poginulo 32 qudi raznih nacionalnosti. Ovim sporazumom je takore}i re{en spor izme|u kompanije i francuskih putnika. U nesre}i je poginulo {est francuskih dr`avqana, a 456 se spaslo. Advokat Bernar Kurtua je rekao da je 180 familija prihvatilo od{tetu koju je predlo`i-

dnevnik

la italijanska kompanija od po 11.000 evra i prihvatila da odustane od svakog daqeg sudskog gowewa, dok se oko dvadeset putnika pridru`ilo grupnoj tu`bi u SAD, a oko 20 putnika iz Francuske }e sami da nastave sa tu`bama. Na brodu se nalazilo ukupno 4.229 putnika, me|u kojima oko 3.200 turista iz 60 zemaqa i oko

1.000 ~lanova posade. Putnici sa „Konkordije” podneli su vi{e tu`bi protiv vlasnika broda kompanije „Kosta kro~ere”, u Italiji, Francuskoj i SAD-u. U Italiji, gde se vodi glavni sudski proces, osumwi~eno je devet osoba ukqu~uju}i i kapetana broda Fran~eska Sketina, za vi{estruko ubistvo iz nemara i napu{tawe broda

Udesiliotmica YAKARTA: Najnoviji ruski civilni avion „Suhoj superxet 100” sa 46 putnika i ~lanova posade nestao je sa radara za vreme demonstracionog leta u Indoneziji. Vlasti sumwaju da se sru{io, ali se ne iskqu~uje mogu}nost da je otet. Aerodromski operateri u Indonezijskog prestonici, odakle je avion uzleteo, ka`u da se avion nije vratio kada je bilo zakazano. Kako navode, avion nije imao ni goriva za du`i put. Ne{to pre nego {to je nestao sa radara posada aviona zatra`ila je dozvolu da se sa spusti na 2.000 metara. Letelica je ubrzo posle toga nestala sa radara,

a, prema navodima aerodromskih zvani~nika u toj oblasti se nalazi planina visine 2.100 metara. Me|utim, indone`anske vla-

sti ne iskqu~uju mogu}nost otmice aviona. Od 44 putnika, osmoro je Rusa, dok su ostali predstavnici velikih aviokompanija koji su do{li da vide demonstraciju i sposobnosti nove letelice.

SIRIJA

Konvojposmatra~a naleteonaminu DAMASK: Konvoj me|unarodnih posmatra~a naleteo je na minu prilikom ulaska u Daru, na jugu Sirije. U eksploziji je raweno najmawe osam sirijskih vojnika, me|u kojima i jedan oficir. Sirijska vojska pratila je konvoj prilikom obilaska juga zemqe. [ef posmatra~ke misije UN u Siriji norve{ki general-major Robert Mud, koji se nalazio u konvoju, ostao je nepovre|en. „Ovo je na`alost primer svakodnevnih prilika {irom Sirije”, rekao je Mud nakon eksplozije da bi potom oti{ao u bolnicu da poseti rawene. Ostalih 12 posmatra~a koji su putovali sa norve{kim generalom tako|e su izbegli povrede. U konvoju se nalazio i portparol misije UN, Nirax Sing. Eksploziju je izazvala mina postavqena

na putu, koja je eksplodirala nakon {to su ~etiri vozila UN bezbedno u{la u Daru. Ina~e, pobuwenici su tokom posledwih meseci prili~no mnogo mina i eksplozivnih naprava postavili na putevima i rutama za snabdevawe sirijske vojske. Trenutno u Siriji ima oko 50 posmatra~a UN koji nadgledaju krhko primirje koje je stupilo na snagu 12. aprila u okviru mirovnog plana UN u {est ta~aka i izaslanika Arapske lige Kofi Anana. Iako su sukobi prvobitno obustavqeni 12. aprila, obe}ano primirje nije ispo{tovano i krvoproli}e u Siriji nije prestalo, i pored toga {to su u ponedeqak odr`ani parlamentarni izbori koje je vlada promovisala kao veoma zna~ajne na putu ka reformama, ali ih je opozicija bojkotovala.

KINA

Silekoriste slepogadvokata PEKING: Kineski dr`avni listovi optu`ili su ju~e „strane sile” da koriste slepog advokata ^ena Guang~enga, koji je pobegao iz ku}nog pritvora i jedno vreme se sklonio u ameri~koj ambasadi, kao politi~ko oru`je za demonizaciju Kine. „Spoqne snage bi `elele da koriste to kako bi politizirale i proglasile op{tim neke od kineskih dru{tvenih sukoba”, objavio je u komentaru kineski list na engleskom jeziku „Global tajms”. U komentaru se isti~e da strane sile `ele da „^enov slu~aj postane nere{iv, privu~e me|unarodnu pa`wu i da se napravi pitawe veliko kao ono {to se doga|alo u Libiji i Siriji, tako da

oni mogu da to iskoriste kao povod za demonizirawe cele Kine”. Kineski dr`avni mediji su posvetili malo pa`we ^enovom bekstvu iz ku}nog pritvora u ameri~ku ambasadu, {to je dovelo do diplomatske krize izme|u Va{ingtona i Pekinga i punilo stranice novina {irom sveta. U komentaru se navodi sa samouki advokat nije svestan da ga „koriste” kao politi~ko oru`je, preneo je AFP. „^en nije shvatio da ga koriste i da je wegov slu~aj postao nacionalno politi~ko pirtawe”, navodi se u komentaru i pita „kako oni mogu biti tako surovi da koriste hendikepiranu osobu u svojim politi~kim igrama”.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI NIKOLA SARKOZI Doskora{wi francuski predsednik Nikola Sarkozi, koji je u drugom krugu predsedni~kih izbora u nedequ pretrpeo poraz, polako se priprema za odlazak sa funkcije i politi~ke scene. Ju~e je predsedavao svom posledwem Savetu ministara i to je bila prilika da premijer Fransoa Fijon iznese bilans wegovog petogodi{weg mandata. Novozabrani predsednik, Fransoa Oland, preuzima du`nost 15. maja.

HAMID KARZAI Predsednik Avganistana Hamid Karzai upozorio je ju~e da sve ve}i broj civilnih `rtava u vazdu{nim napadima NATO mo`e da ugrozi sporazum koji je potpisao sa vlastima SAD.”Ako gra|ani Avganistana nisu bezbedni, potpisivawe sporazuma o strate{kom partnerstvu nema nikakvog smisla”, navodi se u saop{tewu. Karzai se ju~e obratio porodicama posledwih `rtava.

JULIJA TIMO[ENKO Liderka ukrajinske opozicije i biv{a premijerka Julija Timo{enko je, zbog le~ewa diskus hernije, prevezena iz zatvora u Harkovu u bolnicu u tom gradu na istoku Ukrajine. „Prilikom transfera zatvorenica nije iznela nikakvu primedbu. Po re~ima lekara, weno zdravstveno stawe se nije pogor{alo posledwih dana. Za le~ewe }e biti zadu`eni nema~ki lekar Luc Harms i ukrajinski lekari”.

Krticaujemenskomogranku AlKaide WUJORK: Ameri~ki mediji prenose da je terorista koji je uhva}en pre dva dana sa specijalnom bombom koja se nalazila u wegovom dowem ve{u u stvari dvostruki agent koji radi za CIA. On je uspeo da se ubaci u jemenski odsek Al Kaide, gde je lo-

nom bombom, sli~noj onoj koja je kori{}ena u propalom napadu 2009. godine. Agent je dobio zadatak od saudijskih obave{tajaca da ubedi. Al Kaidine lokalne vo|e da `eli da izvede samoubila~ki napad na ameri~ki putni~ki avion.

Agent dobio zadatak od saudijskih obave{tajaca da ubedi Al Kaidine lokalne vo|e da `eli da izvede samoubila~ki napad na ameri~ki putni~ki avion cirao kretawe bombe pre nego {to ju je ukrao i pobegao iz zemqe. Agent, po nacionalnosti Saudijac, poslat je odmah nakon {to je CIA saznala da Al Kaidin ogranak na Arabijskom poluostrvu planira napad sa specijal-

I dok ameri~ke vlasti i gra|ani mogu da odahnu po{to je zavera otkrivena i opasnost po zapadne avione i putnike otklowena, nova tehnologija kojom je napravqena bomba prili~no je uznemirila zapadne obave{tajne agencije.

Dowi ve{ teroriste u kojem je prona|ena bomba

Prema prvim analizama, bomba koja je napravqena bez ijednog metalnog dela daleko je naprednija od one kojom je planirano da se izvr{i napad na transatlanski

avion u Detroitu 2009. godine na Bo`i}, iako je veoma sli~na woj. Dvostruki agent se sada nalazi na sigurnom, u Saudijskoj Arabiji, navodi „Wujork tajms”.


BALkAn

c m y

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

GR^KA

PREDSEDNIKEVROPSKOGSAVETAHERMANVANROMPOJ

EUjedinapreprekanovom ratuubiv{ojJugoslaviji BRISEL: Predsednik Evrop- skog saveta Herman van Rompoj izjaviojeju~edajeevropskaperspektivajedinina~indaseizbegnu novi ratovi na prostoru biv{eJugoslavije. „U biv{oj Jugoslaviji je pre samo15godinabiogra|anskirat, ~ak i genocid, a jedini na~in da se izbegnu novi ratovi je evropska perspektiva za te zemqe”, rekaojeVanRompojuspecijalnoj emisiji„Jurowuza”povodomDana Evrope. „Naravno,onimorajudaispune sveuslove,aliwihovabudu}nost je evropska budu}nost, ina~e }emo ponovo imati rat u Evropi”, izjavio je Van Rompoj odgovaraju}i na pitawa gledalaca,odkojihsunekikritikovali EUzato{tose{irinapodru~je zapadnog Balkana. Van Rompoj je naveo primere [panije, Portugalije i Gr~ke, koji su se okrenuli EU nakon {to su odlu~ilidatrajnoodbacediktaturu i fa{izam. ”EU nije samo garantmira,negoigarantdemokratije,izatosutezemqeu{leu UnijuÚ”,rekaojeVanRompoj. Komentari{u}i uspon ekstermne desnice u Francuskoj, Gr~kojiHolandiji,VanRompojje rekao da se EU mora boriti za o~uvawedostignutihvrednosti. „Evropski zakoni, ustav i vrednosti kao {to su ukidawe

Herman van Rompoj

diskriminacije, ravnopravnost `ena i odvojenost crkve od dr`ave se moraju po{tovati”, rekao je Van Rompoj, i dodao da rast ekstremizma nije nezaustavqiv.

Predsednik Evropskog saveta je rekao da je raspad EU nezamisliv,jergra|aniogromneve}ine zemaqa ~lanica `ele ostanak u Unijiievrozoni.”Anketera|ene uo~iizborauGr~kojpokazujuda

Raspad EU nezamisliv, jer gra|ani ogromne ve}ine zemaqa ~lanica `ele ostanak u Uniji i evrozoni Onjepodsetionaprimersopstvene domovine, Belgije, gde je ekstremno nacionalisti~ki Flamanski blok 2004. godine dobioskoro25odstoglasova,dok sadaimaupolamawe.

75odstonarodane`eledaiza|u iz evrozone”, napomenuo je Van Rompoj. Zawegaje,kakoka`e,nezamislivodaneko`elidaseodrekne tr`ista od 500 miliona qudi i

SU\EWEBIV[IM^ELNICIMABUDVE

Tu`ila{tvotra`ikazne, odbranaosloba|awe PODGORICA: Crnogorsko tu`ila{tvozatra`ilojeju~e, u zavr{noj re~i na su|ewu u slu~aju Zavala, zatvorske kazne za optu`ene biv{e ~elnike op{tine Budva, dok su wihovi advokati istakli da tokomsu|ewenijedokazanakrivicaipredlo`iliosloba|aju-

nog pol o` aj a i ovla{ }ew a pribavili imovinsku korist predu z e} u „Zav al a Inv est”, izakojegjestalalaruskafirma„Miraks”,aop{tiniBudva naneli{tetuod821:000evra. Zamenik specijalnog tu`iocaLidijaVuk~evi}kazalaje dajetokompostupkananesum-

Podgorica

}u presudu. Za slu~aj Zavala, pored biv{eg gradona~elnika BudveRajkaKuqa~e,optu`eni suinekada{wipotpredsednik op{tineDraganMarovi}iposlan ik Dem ok rats ke part ij e socijalista\or|ijePiwati}, kaoijo{osamosoba,zbogkrivi~nog dela zloupotrebe slu`benogpolo`aja. Ponovojverzijioptu`nice, oni su zloupotrebom slu`be-

wiv na~in utvr|eno da su optu` en i po~ in il i kriv i~n a delakojaimsestavqajunateret i zbog toga od sudije ValentinePavli~i}tra`ilada ihproglasikrivimikaznipo zakonu. Kuqa~in advokat Borivoje Borovi} ocenio je da izmena optu`nice predstavqa lutawe Tu`ila{tva, sa ciqem da se nanese{tetaokrivqenima.

Borovi}smatradajedovoqnorazlogadasenesamoKuqa~a, nego svi ostali optu`eni, oslob od e odg ov orn os ti. „Ne vidi se na~in na koji je Kuqa~a zloupotrebio slu`beni pol o` aj. Svi okriv qen i ne samodanegirajukrivicunego iznose i identi~nu odbranu, pa sud wihove iskaze mora prihvatiti kao ubedqive”,kazaojeon. Borovi}esenadada}e sud oslob a| aj u} om presudom pokazati da je crn og ors ko pravosu|e slobodno i nezav is no od izv r{ ne vlasti. Punomo}nikop{tine Bud va Spom enk a Bili}uzavr{nojre~i jenaveladataop{tina ne mo`e prihvatitinavodeoptu`nice. Ona je ocen il a da nij ed an sprov ed en i dokaznijeukazaodasu optu`eninabilokoji na~ in op{ tet il i tu bud vans ku op{ tin u. Izn o{ ew e zav r{ ne re~iadvokataodbrane bi} e nas tav qen o i dan as u podgori~komVi{emsudu. Svi optu`eni ranije su odbacilisveta~keoptu`nicei negirali bilo kakvu odgovornost. Vrhovno dr`avno tu`ila{tvo podiglo je 22. marta pro{ le god in e opt u` nic u biv{ih budvanskih funkcionera, zbog zloupotrebe slu`ben og pol o` aj a u slu~ aj u „Zavala”. (Tanjug)

POVODOM120.GODI[WICERO\EWAJOSIPABROZA

Krenula{tafetamladosti izNik{i}a NIK[I]: Povodom 120. godi{wice ro|ewa Josipa Broza Tita, krenula, ju~e je iz Nik{i}a krenula„[tafetabratstvaijedinstva”koja}e, preko Podgorice i jo{ nekoliko gradova Crne Gore,sti}iprekoSrbijeuMakedoniju. Tacrnogorska{tafeta,kakojenajavioorganizatortemanifestacije,strankapodnazivom„Jugoslovenska komunisti~ka partija Crne Gore”, trebalobidasepre25.majauSmederevusretnesa jednom{tafetomizSlovenije.Zatimbijednaod wihbilaostavqenauMuzeju25.majauBeogradu,

adrugauTitovojrodnojku}iuKumrovcu.Slovena~ka{tafeta}epro}ikrozHrvatskuiBosnui Hercegovinu. Ro|endanpredsednikaSFRJJosipaBrozaTita, 25.maj,ve}vi{egodinaobele`avanevladinaorganizacija „Generalni konzulat SFRJ”, sa sedi{temuTivtu. TelevizijaCrneGorejepovodom32.godi{wice smrti Josipa Broza Tita, 4. maja reprizirala svojudokumentarnuemisijuodpredvedecenijeo TitovomboravkuuCrnojGori.

23

zatvori se u svoju zemqu od 20 ili 50 miliona, i da mora da pokazuje paso{ kad god putuje u inostranstvo. On je, me|utim, istakao da se EU nikada ne}e pretvoriti u Sjediwene dr`ave Evrope, po ugledu na Ameriku. ”Mi imamo 27 ~lanica, 28 ako ra~unamo Hrvatsku,isvakaimasvojuistoriju, neko 200, a neko hiqadu godina”, rekao je Van Rompoj. DodaojedaEUimai23jezikai jo{vi{eidentiteta,{toje~ini bitnodruga~ijimodAmerike. Predsednik Evropskog saveta je istakao i da program podsticawa privrednog rasta nije u suprotnosti sa merama {tedwe, i da je na politi~arima da povrate poverewe gra|ana tako {to }e ostvariti rast. On je podsetiodajeuzemqamaseverne Evrope ve} zabele`en privredni rast i da su prognoze za slede}ugodinudobre. Brane}i odluku ve}ine funkcionera EU da ne u~estvuje na evropskomfudbalskomprvenstvu u Ukrajini zbog zlostavqawa JulijeTimo{enko,VanRompojje rekao da je time poslata „vrlo jasna politi~ka poruka” da Ukrajinamoradapo{tujequdska prava.”Ja ne}u i}i jer EU nema svojureprezentaciju,aBelgijaje ispala iz kvalifikacija”, rekao jeVanRompoj.

Isplata Dafinine {tedwe PODGORICA: U Crnoj Gori bi od jula trebalo da po~ne isplata devizne {tedwe kod biv{ih beogradskih banaka-DafimentbankeiJugoskandika, saop{teno je iz crnogorskog Ministarstva finansija. Taj resor vlade CrneGore,kakojesaop{teno, o~ekujeda}esedo1.julastvoriti uslovi za isplatu deviznihsredstavakojasubiladeponovana kod tih banaka. Iz Ministarstva finansija Crne Gore je navedeno da intenzivnoradenaobradipodataka kojesukrajemfebruarapreuzeliodNarodnebankeSrbije. Utokusuu~itavawe,provera iupodobqavawepodataka,kao i prera~un valuta i saldirawe prema doma}im kursnim listama.

Kineska droga PODGORICA: Uzemqama kojeokru`ujuCrnuGorupojavile su se nove sinteti~ke droge poreklom iz Kine, koje su jeftinije i uglavnom se prodaju preko Interneta, pi{u „Vijesti”. List upozorava dasunovedrogeuoblikumirisnih {tapi}a, prepoznatqivesupoegzoti~nommirisuite`ejekontrolisatiwihovuprodajujer~estosadr`e supstance koje nisu na listi zabrawenih. „Vijesti” navode da su ovim povodom zvali Upravupolicije,alidadosada nisu dobili odgovor kolikoCrnojGoripretiopasnost odtakvihvrstadroga. Podse}a se da je nedavno u BiHiRSsaop{tenodasena wihovomtr`i{tunalazeraznevrstedrogazakojesesumwa daseproizvodeuKini.Droge prime}ene na wihovom tr`i{tupodnazivima„spajs”,„magi~nizmaj”i„krokodil”du`e vreme pomiwu se na svetskom tr`i{tu narkotika. „Spajs” nastaje me{awem psihoaktivnihsupstancidobijenihizkanabisa ili indijske konopqe iraznogbiqa. Droga „magi~ni zmaj” sadr`isuvoegzoti~nobiqe.Prodaje se u obliku mirisnih {tapi}a za aromatizovawe prostorija.

Ciprasne}e program{tedwe ATINA: Liderradikalnihle- zumomerama{tedweuzamenuza vih snaga Siriza Aleksis Ci- pomo}i EU i MMF-a koji je popras,kojijedobiomandatdafor- stigala vlada premijera Lukasa mirakoalicionuvladu,sastaose Papadimosa pristati na takvu ju~esa{efovimaglavnihgr~kih koaliciju. stranka ukqu~uju}i lidere konPrema pomenutom sporazumu, zervativne Nove demokratije i Gr~ka treba da smawi penzije i PASOK-a kako bi poku{ao da plate,podigneporezeiukinehipostigne dogovor. Cipras je me- qaderadnihmestaujavnomsekto|utim u utorak rekao da opredeqewe Gr~ke za program {tedwe, koji podr`avaju Nova demokratija i PASOK „vi{e ne va`i” jer su ga odbacili bira~i,takodaseprocewuje da je ju~era{wi sastanak unapred bio osu|en na neuspeh. Ogor~eni zbog mera{tedwekojeje vlast donela kako bi udovoqila stranim kreditorima i spre~ila bankrot, Aleksis Cipras Grcisunaizborima unedequkazniliNovudemokra- ruuzamenuzadvapaketapomo}i tijuiPASOKkojesadavi{ene uukupnojvrednostiod240milimogusamedaformirajuvladu,na- jardievra.„Nema{ansedaponovodiBi-Bi-Si. vo podmetnemo ono {to je gr~ki Cipras, ~ija je koalicija Si- narod odbacio na izborima”, reriza bila druga na izborima po- kaojeju~eCipras. sle Nove demokratije dobio je Ukoliko Cipras ne uspe da mandat po{to je lider Nove de- formira vladu, taj mandat }e

Mogu}inoviizbori PredloglideraradikalnihlevihsnagaSirizaAleksisaCiprasadaseGr~kapovu~eizdogovorasme|unarodnomzajednicomoko mera{tedwedove{}edo„sigurneitrenutnekatastrofe”,izjavio jeju~eliderNovedemokratijeAntonisSamaras.Samarasovakonzervativna Nova demokratija ve} je do`ivela fijasko u poku{aju formirawa nove Gr~ke vlade, mada }e Samaras i Cipras ponovo razgovaratiupoku{ajudanapravenovukoalicionuvladu.Akose nebudena{lore{eweokosada{wegpoliti~kogzastoja,noviizborimorajudabuduponovoodr`ani,prenelajeagencijaAP.

mokratije Antonis Samaras u utorakpoku{aodaformiravladuido`iveoneuspeh. Ciprassadanajavqujeda}epoku{atidaformirakoalicijuna ru{ewu sporazuma sa EU ili MMF-om,awegoveizjaveume|unarodnoj javnosti podsti~u strahovawaodjo{dubqekrizeiizlaska Gr~ke iz zone evra. On je zasadauspeodaobezbedipodr{ku Demokratske levice, mawe levi~arske stranke ali ne i komunisti~keKKE. Malojeme|utimverovatnoda }e Nova demokratija i PASOK koje su u martu podr`ale spora-

bitipoverenlideruPASOK-a Evangelosu Venizelosu. U slu~aju da ni to ne uspe, predsednikPapuqas}eodr`atizajedni~kisastanakipozvatiihna formirawe vlade nacionalnog jedinstva. Ako i taj posledwi poku{aj propadne Gr~ku o~ekuje novi izbori u junu i kreirawe opasnog vakuumanavlastiume|uvremenu. Gr~kautakvojsituacijine}ebitiustawudapovu~esvojme|unarodni zajam, {to zna~i da }e se ponovo suo~iti sa opasno{}u od bankrota i izlaska iz evrozone, navodiBi-Bi-Si.

BOSNA I HERCEGOVINA

Incko:Po{tovati pravduza`rtve SARAJEVO: Dvadeset godinaposlepo~etkasukobauBosni i Hercegovini i daqe smo svesni da je za `rtve, za wihove porodice i za celu BiH pravda jo{ jednako va`na, kazao je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Incko se u Sarajevu, pre dva dana, sastao s

Valentin Incko

glavnimtu`iocemHa{kogtribunala Ser`om Bramercom, saop{teno je iz Kancelarije visokogpredstavnika(OHR). „^iwenica da su stavovi u vezisdoga|ajimakojisuseodigrali u BiH u periodu izme|u 1992. i 1995. godine jo{ uvek suprotstavqeni, jo{ jednom potvr|uje potrebu da svi navodniratnizlo~inibuduupotpu-

nosti istra`eni i da osobe odgovornezawihbuduizvedene pred lice pravde”, istakao je Incko. Visoki predstavnik i glavni tu`ilacTribunalasuizrazili punu podr{ku dr`avnim pravosudnim institucijama, ali su dodali da je tempo sprovo|ewa dr`avnestrategijeza procesuirawe ratnih zlo~inaidaqespor. Sagovornici su se usaglasili da je potrebno ja~ati entitetska tu`ila{tva i sudove kako bi oni mogli, u skladu sa zakonom, da odra|uju predmete na kojima ve} godinama rade, kaoipredmetekojisu im preba~eni s dr`avnognivoa. „Moramo biti apsolutno sigurni da postoji dovoqan nivo stru~nosti za procesuirawe ovih predmeta i za sprovo|ewe va`nih mera kao {to su podr{ka svedocima i za{tita svedoka”,kazaojeIncko. On je naglasio da }e OHR nastavitidapodr`avaaktivnostiHa{kogtribunala.Bramerc je u vi{ednevnoj poseti BiH koja}etrajatido9.maja.


24

ekOLOGiJA

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

AKCIJANOVOSADSKEO[„SVETOZARMARKOVI]TOZA”I „DNEVNIKA”

Sakupqeno12.000 istro{enihbaterija

Svaka baterija kojoj je pro{ao vek ci 4-2, a oni su skupili 1.297 baupotrebe postaje opasan otpad koji se terije. morazbrinutinabezbedanna~in.Uko-U~enicisuprvopo~elidadonose liko se istro{ene baterije ilirecibaterije odku}e,akasnijesukrenuli mo akumulatori bace zajedno sa ostada obilaze kom{iluk i da skupqaju lim sme}em, postoji rizik da otrovne istro{enebaterije.Poslekom{ilusupstancedospejuulanacishrane.Zakakrenulisupokvartu,tesmonaneto su u~enici novosadske Osnovne ki na~in o~istili Detelinaru od {kole „Svetozar Markovi} Toza”, a opasnogotpada.Ovebaterije}emoda ubrzosuimseprikqu~iliinovinari odnesemourecikla`nicentaruVrdi fotoreporteri na{eg lista, pokrenik-ka`eNaranxi}. nuli akciju prikupqawa starih bateU~enici 3-3 razreda, Andrea Pajrija.Zatrimesecaprikupwenoblizu ~in i Vuka{in Roksandi}, rekli su 12.000 baterija, od kojih su u~enici namju~edaimseveomadopalaovaakprikupiliprekodevethiqada. cija idabivolelidaseonanastavi. -U~enicina{e{koleprvosuskuZnaju da nisu pobedili, ali ka`u da pqali elektronski otpad i skupili imnijekrivo,po{tosuovimskupqasutonuipo,{tonasjedovelonaprwem u~inili ne{to korisno za privomestopobrojuskupqenohotpadau roduuwihovomokru`ewu. odnosunadruge{koleugradu-pri~a -Na{razred,sau~iteqicomDragadirektor O[ „Svetozar Markovi} nomKlevari},skupioje530baterija, Toza”PetarNaranxi}.-Zatimmije aii{lismokodkom{ijaiprijateqa. fotoreporter „Dnevnika” Slobodan Nekojetra`iobaterijeodrodbine,a [u{wevi} daoidejukakobi moglida nekojedoneoodku}e.U~iteqicanam nastavimo i sa prikupqawem otpada U~enici Vuka{inRoksandi}iAndreaPaj~in je rekla da su baterije veoma opasan koji je dobar za recikla`u. Predlo- idirektorPetarNaranyi} Foto:S.[u{wevi} otpadizatonamjedrago{tosmobar `iosamdasenapraviminitakmi~edelimi~no sa~uvali okolinu - ka`u weizme|uu~enikani`ihrazreda. odeqewekojejenajvi{eskupilo i}i}eu Andrea i Vuka{in. Ina~e, u {koli se akTako su |aci od drugog do ~etvrtog bioskopotro{ku{koleigleda}efilm cija ne zavr{ava, ve} uskoro kre}e novi razredaskupqaliistro{enebaterije,a posopstvenomizboru.Pobednicisu|akrugtakmi~ewa. Q.Nato{evi}

Zelenaregulativa Subotice Kako bi se u Subotica ta~no znalo koliko ima zelenila u gradu, pokrenut jeprojekat„Zelena regulativa Subotice” pod nazivom „Prikaz i analiza zelenih povr{ina Subotice i predlozi za wihovo unapre|ewe”.Osnovazaizraduovogprojekta bio je Lokalni ekolo{ki akcioni planiProstorniplan Subotice,adokumentjepolazna osnova za sva budu}a ulagawa u zelenilougradu. Stru~ni rukovodilac projekta „Zelena regulativa Subotice“AnicaTeofilovi},izZavodazaurbanizamBeograda,isti~edasezaSuboticumo`ere}i

da je zeleni grad, ali da je potrebnounapreditifunkcionalnostzelenihpovr{ina. PremaGeneralnomplanu,Subotica raspola`e sa oko 2.400 hektarazelenihpovr{ina,{to predstavqa oko 30 odsto predmetnog podru~ja. Javne zelene povr{inezauzimajuoko660hektaraili27odstoukupnihzelenih povr{ina. Da bi projekat za`iveoneophodnojedaseformira geografski informacionisistemzelenihpovr{inaSubotice u ciqu efikasnijeg i ekonomi~nijeg upravqawa, odr`avawa i planirawa zelenih povr{ina. S. I.

KODBA^KOGGRADI[TA

Ure|ewepla`e naStarojTisi Pro{le godine se u dobroj merizakasnilosure|ewempla`e na Staroj Tisi kod Ba~kog Gradi{ta, pa sada vredni aktivisti Mesne zajednice ne `ele daponoveistugre{ku. -Pla`aje,ipak,uspeladase osposobipro{logleta,aliima tujo{daseporadi–ka`epredsdenik Saveta mesne zajednice Ba~ko Gradi{te Vladimir Jovanovi}. - Ve} smo zasadili 28 sadnica belih brestova po grani~nojlinijiprostorakojinam jedatnaupravqawe,sadaplaniramo da jo{ jednu turu kamena oblutka ubacimo u vodeni pli}ak,~imebismoomogu}ilibezbednijiulazaku~istuvodu,ana obali }emo doneti novi kontigentpeska.Uplanujepostavqawe suncobrana s tr{~anom nastre{nicomi,naravno,redovno odr`avawe travnatog prostora upozadinipla`e.

Imaju}i u vidu da se pla`a nalazi u Parku prirode Stara TisakodBisernogostrva,svese uklopiloupravilaovogza{ti}enogprirodnogdobra. -Idosadajeovajprostorbio vrlo pose}en, po{to je tu lociranovikendnaseqe,aodkakoje sveu{lousastavParkaprirode vaqarazmi{qatikakodasejo{ vi{e oplemeni i ~uva. Postoji inicijativa se uz prilazni put odseladovikendnaseqaudu`inine{tovi{eodkilometrazasadi lipa sa obe strane kolovoza. Ukoliko se uspe{no zavr{e pregovorisa jednimrasadnikom danamdajusadnicelipe,zakoju godinu}edrvoredlipebitiorijentir prilaza vikend nasequ, pla`i kraj Stare Tise i mostu preko vodotoka ka Bisernom ostrvuidaqenajbli`emputudo NovogBe~eja,dodaojeVladimir Jovanovi}. V.Jankov

Pomorribeu Velikomba~komkanalu U ponedeqak ujutru kod Turije pecaro{e je na Velikom ba~kom kanalu do~ekao ne`eqen, ali na`alost dobro poznatprizor:nastotineuginulihribajeplutalopopovr{ini. Ovakve stvari se de{avaju gotovo redovno. Nekad se kao uzrok navodi nizak vodostaj, nekad se misli da su krivci fabrikeizVrbasaiSrbobra-

na, me|utim, samo se naga|a i {pekuli{e. Kaopopravilukadaseovako ne{to dogodi, konstatuje se pomor, ali se skoro ni{ta konkretno ne preduzima da se ovakvi nemili doga|aji spre~e, a i akoseve}dese,dasenede{avaju ponovo. Ovoga puta vodostaj nijebionizak,paopetostajenepoznanicakojekriv. @.J.

POKRETBIOBA[TEPROFESORKEBRANKELAZI]

Decau~eroditeqe zdravom`ivotu Pokret „De~ije bioba{te” profesorka Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Branke Lazi}, koja je sada u penziji, neguje ve} gotovo dve decenije. Po wenim re~ima, osnovna ideja ekolo{kog vaspitawa dece pred{kolskog i mla|eg osnovno{kolskog uzrastajedasepokaa`e kakose biqke, ako se vole kao qudi, mogu boqe gajiti. Bio-ba{ta mo`ebitinapoqu, usobiili na prozoru, a to se u pred{kolskim ustanovama i {kolama jako dobro mo`e realizovati. - Od pokretawa projekta bio-ba{tedecasupunonau~ila - konstatuje profesorka Lazi}. - Prvi u~esnici ovog projekta su sada ve} odrasli qudi, svi s velikim ekolo{kim obrazovawem, znaju da organska proizvodwa povr}a, cve}a,lekovitogbiqa,spuno prijateqa biqaka, prijateqa insekata, koji im poma`u, omogu}ava da ono {to se gaji bude lep{e i boqe. Zadovoqna sam {to je program bioba{te u{ao u redovan pedago{ki program pred{kolskih ustanova i ni`ih razreda osnovnih {kola, {to se i daqe razvija i {to se „De~ija bioba{ta”na{laiizme|ukoricakwige. Profesorka Lazi} isti~e izuzetan uspeh postignut za skoro dve decenije, posebno kadaseznaukakvimseuslovima radilo. -Tojeiizuzetanuspehrukovodilaca pred{kolskih usta-

„De~ijabioba{ta”u{lajeuredovanpedago{ki programpred{kolskihustanovaini`ihrazreda osnovnih{kola,ana{laseiizme|ukoricamakwige nova i {kola, pedagoga, vaspita~a,roditeqaivelikogbroja dece. Najve}i uspeh je zainteresovanost dece, koja sve {to nau~eprenoseroditeqima.Deca ih u~e za{to treba pevati cve}u,za{tone{tosaditi,za{to su {argarepa i crni luk prijateqi. Ono {to deca nau~e,prenoseroditeqimaitose odra`ava na ishranu, {to je najboqe.Potvrdazatojei{to se pokret bio-ba{te ukorenio u mnogim sredinama, a u potiskim op{tinama u okviru manifestacije „Potisko prole}e”,trajeve}dvanaestgodinasmatraprofesorkaLazi}.

Ona nagla{ava da je pokret bioba{te dobra osnova za proizvodwu organske zdrave hrane, na {ta upu}uje i wena kwiga „Bio-ba{ta za vas”, koja govori o ba{tenskoj i wivskoj proizvodwi povr}a, {to je osnova organske proizvodwe. -Poqoprivrednismokraji uslov za organsku proizvodwu hrane su odli~ni, ima dosta malihindividaulanihposeda, koji treba da budu bio-ba{te. Netrebakoristitipesticide idrugahemijskasredstva,treba jesti kvalitetno, zdravstvenobezbednopovr}eipro-

davatiganapijacama-predo~avaBrankaLazi}. Ona ukazuje da prihvatawe upotrebeorganskezdravehranezavisiodedukovanostigra|ana, a pre svega onih koji proizvodetakvuhranu. -USrbiji,posebnouVojvodini, organska proizvodwa povr}azazelenepijacemo`e dadominira.U NovomSaduje ve}ajepotra`wanegoponuda takvehrane,alisene{tomewa i o~ekujemo boqu budu}nost organske poqoprivrede. Me|utim, ima regiona u koji zaostaju u organskoj proizvodwi. Zato je neophodno da se vi{e radi na edukaciji i pomirewu ekolo{kog i ekonomskog profita u organskoj proizvodwi, jer je te{ko nekoga ubediti da proizvodi i gubi.Potrebnojedaop{tine imaju svoje agrarne buxete iz kojih bi se finansiralo uvo|ewe organske proizvodwe, stimulisali proizvo|a~i i proizvodwarazvijala.Organska proizvodwa hrane mo`e da bude profitabilna, jer su neki krenuli sa 800 kvadratnihmetaraba{te,asadaina 30 hektara imaju organsku proizvodwu povr}a. Kada se nau~eelementiorganskeproizvodwe, koji se razlikuju od konvencionalne, kada se wom ovlada i posti`u dobri prinosi, takvi proizvodi imaju boqu cenu, i uz dobar marketing, mo`e biti dobar porodi~ni biznis - ka`e profesorkaLazi}. M.Mitrovi}

SME]EKAORESURSZAPROIZVODWUSTRUJEITOPLOTNEENERGIJE

Godi{wese bacioko 50milionaevra Visokorazvijenezemqeodavnosushvatilezna~ajpreradeotpada,patakouNema~koj danas ima oko 6.000 postrojewa za dobijawe energije iz sme}a, dok su ona u regionu i Srbiji prava retkost. Kako se procewujedabipreradomkomunalnogotpadaSrbijamogladapokrijepetodstodana{we proizvodwe struje, jasno je da se moravi{epa`weposvetitisme}ukoje,a praksadrugihdr`avatopokazuje,nijeza bacawe. Naime,svetseodavnooslawanasme}e kaoresurszaproizvodwustrujeitoplotneenergije.ZemqeEvropskeunijeprerade40odstokomunalnogotpada,auSrbiji

svega10procenata,{tozna~ida se svake godine “baci” najmawe 50 miliona evra kojibimoglidasepotro{ezanekedruge namene.Ipak,ne{tosemewajerseo gradwi savremenih pogona za preradu otpada sa straniminvestitorimapregovaraudesetakgradovauSrbiji,atojemogu}ejer su svezakonskepreprekeuklowene.Projekte spremaju u Ni{u, [apcu, Kragujevcu, Vrawu i nekoliko gradova u Vojvodini.Posebnojeva`noto{toinvestitori nudedaihupotpunostifinansirajuikoristepostoje}edeponije. Svakogdanabaci seoko 5.000tonasme}aod~egapolovinazavr{inadivqimde-

ponijama, koje su naj~e{}e uz vodotokove i zelene povr{ine. Srbiji nedostaje i sortiraweotpada,alijepotrebnaipromena mnogih navika, kao i uvo|ewe organizovanihposlovadabi senapravina~in iskoristila mogu}ost koje prerad sme}a pru`a. Dovoqno je da seuzeme recept za dobroupravqawekomunalnimotpadomod Stolkhoma,gradakoji100odstosme}akoristizagrejaweiproizvodwustruje.^ak iakosvakodnevnosme}enebude odmah pametno iskori{eno, neophodno je po~eti, pa}esegodinamaprocenatiskori{}avawapove}avati,a`ivotnasredina}ebiti ~istija. Q. M.


Svet poznatih

dnevnik

К

~etvrtak10.maj2012.

Ворхолов цртеж за пет долара

олекционар који је на једној гаражној распродаји у САД купио збирку цртежа, открио је међу њима и цртеж поп уметника Ендија Ворхола. Бизнисмен Енди Филдс (48) платио је пет долара за пет цртежа на распродаји у Лас Вегасу 2010. године. Када је одлучио да урами један од

цртежа открио је сакривени цртеж испод њега, за који се испоставило да је Ворхолов и који је процењен на 1,3 милион фунти. Филдс, међутим, не намерава да прода свог Ворхола, бар не још неколико година. „Пријатељи и ја често одлазимо на гаражне распродаје. То је

25

PAPARACO

увек забавно и често нађете добре ствари”, рекао је он за ББЦ. Филдс је објаснио и како је пронашао цртеж: „Поново сам урамљивао једну од слика и када сам скинуо позадину видео

сам цртеж и препознао црвене усне Ендија Ворхола.” Верује се да је реч о цртежу Рудија Волија, музичара из тридесетих, који је Ворхол урадио када је имао девет или 10 година. „Стручњаци мисле да је цртеж од историјске важности јер Ворхол није радио ништа у поп арт маниру све до своје 23. године”, рекао је Филдс.

Он сматра да је првобитни власник цртежа сакрио дело из безбедносних разлога. Филдс се сада нада да ће цртеж бити изложен у музеју. „То би било много боље него да чами у неком сефу. Волео бих да га задржим јер сакупљам уметничка дела, али не намеравам још неколико година да га продам”, рекао је Филдс. Ворхолови принтови често буду продати по милионским ценама. Његов први аутопортрет је 2011. продат за 38,4 милиона долара (23,5 милиона фунти).

Зечица Кејт Аптон О

на није само лице са насловнице „Спортс илустрејтеда”, она је и креаторка. Манекенка Кејт Аптон (19) креирала је линију купаћих костима за бренд „Бич Бајни„. Кејт је већ неколико сезона заштитно лице ове модне компаније, а сада су је самостално

осмислила колекцију бикинија које је, наравно, сама рекламирала. Уколико вас интересује цена костима са потписом Кејт Аптон, знајте да се горњи и доњи делови продају одвојено, и да коштају од од 135 до 155 долара по комаду.

Ко су најлепше бринете у спорту И

нтернет сајт Блечер рипорт објавио листу најсексепилнијих бринета у спорту, на којој се налазе и две Српкиње - Снежана Перић и Ана Ивановић.

Међу именима Серене Вилијамс, Кристин Ерон, Данице Патрик и Аманде Беард, нашла су се и имена две наше спортисткиње - једно је име Ана Ивановић

Ештон Кучер као Стив Џобс Х

оливудски глумац играће главну улогу у инди филму о оснивачу компаније Аппле. Звезда серије „Два и по мушкарца” Ештон Кучер, играће Стива Џобса у филму режисера Џошуе Мајкла Стерна који ће се једноставно звати „Џобс”.

девојке којој је забрањено да учествује у даљим изборима за најлепшу тенисерку, а друго име супруге Ђорђа Пантића. Лепа каратисткиња Снежана Перић нашла се на 46. месту листе најсексепилнијих бринета у свету спорта. „Српкиња се полако пење на лествици интернационалног каратеа, али брзо у очима фанова широм света”, пише портал. Што се тиче Ане Ивановић, која се на листи најсексепилнијих бринета налази на осмом месту, Блеацхер Репорт пише да се „Ана можда налази на 17 месту WТА

Снежана Перић

листе, али је и даље на првом месту по свом сексепилу„. На листи 50 најсексепилнијих бринета нашле су се и лепотице које су своје место у свету спорта „зарадиле везама са познатим спортистима, па се тако на трећем месту нашла вереница Џорџа Клунија Елизабета Каналис због везе са Кристијаном Вијеријем, на петом Адриана Лима, на 21. месту, далеко иза Ане Ивановић, девојка Криса Хамфриза Ким Кардашијан, а на 29. најпознатија навијачица на свету Лариса Рикелме.

Филм говори о животу Стива Џобса и његовом путу од веселог хипија до челника једне од најуспешнијих компјутерских компанија. Сценарио је писао Мет Вајтли, а снимање почиње у мају ове године.

Леонардов двојник Млади глумац Келан Меколиф добио је улогу „тинејџера” Леонарда ди Каприја. Аустралијски глумац играо је до сада у филмовима „Флипид” и „ја сам број четири„, а каже да је част играти младу верзију лика Ди Каприја у филму „Велики Гетсби” База Лурмана. „Лео и ја не личимо толико, али су ми офарбали косу, ставили сочива и направили другачију фризуру, и одједном

сам изгледао исто као он у ‘Титанику‘„, рекао је глумац. „Велики Гетсби” биће премијерно приказан у 3Д технологији, што је необично за филмове који нису акциони блокбастери. Меколиф је рекао да се Лурман није трудио да направи тродимензионално „лудило”, већ да је употреба те технологије усмерена на оживљавање боја и дубине, и дочаравање времена у којем је Гетсби живео.

У рингу са Џесиком Албом О

на је слатка мама две девојчице и бије као мушкарац! Холивудска глумица Џесика Алба снимила је рекламу за YоуТубе са рвачем Џоном Морисоном.

У кратком видеу са снимања се може видети како једна од најсексепилнијих жена на свету увежбава сцену у којој би „млати” Морисона.


porodica

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

c m y

26

ДецауСрбији буцмастаилења П НЕВЕРОВАТНА луДОСТ

Д

Свестевидели, алиовулутку бољеданисте

евојчице(идечаци)сесад могуигратиВБАЦлуткицом. Скраћеница ВБАЦ односисенавагиналнорађањенакон царског реза. То је, наравно, важнатемаокојојжелимопоучитималудецу.Или? Слатка плетена луткица има ‘ожиљак’одцарскогрезанатрбуху ималоноворођенче(заједноспупчаномврпцомиплацентом)којесе можеродитикрозвагиналниотвор. Лутке су рукотворине фирме „Мама Мор” и служе као ‘едукацијскосредствокоједемонстрира нормалан, природан пород, дојењеизближавањемајкеидетета’,

У

пише на веб страници канадске фирме. Зближавању и дојењу још јенекакоразумљивопоучаватидецу,мадајенејаснозаштојепосебнаизрађеналутка.Замалудецује можда добро да постану свесна овогпозитивногпонашања,нозаштобитребаларазмишљатиопланирањуконкретногпорода? Што нас чека у будућности? Анатомски исправна Барбие и Кенстестомзатрудноћу?Кућица-породилиште? Након што луткеродеукади,децаћемоћи пререзати пупчану врпцу или можда дати епидуралну анестезију.

Грљењестрого забрањено

једној америчкој школи ученицимајезабрањенода сегрле. Загрљајинисупожељниуједној нижојсредњојшколиуамеричком граду Њу Џерсију након забране којујеувеодиректоршколеТајлер Блекмор. Директор је саопштио да је ученицима грљење забрањено након појединих „случајева не-

прикладних физичких интеракција”. ШколскинадзорникДејвидХејлиистакаоједајеучењеђакаприкладном комуницирању дужност школстваиоцениоБлекморовуодлукукаоразумну. Упркос новоуведеној забрани, ученици који се буду грлили неће битисуспендованиизшколе,додао јеХејли.

етина деце у Србији је умерено гојазна или гојазна, а више од једне четвртине малишана у источној Србији има проблема садечијомгојазношћу.Основни узрок дечије гојазности су неправилна исхрана и недостатакфизичкеактивности. Пилот пројекат „ЗдравоРастимо“, који су спровели Атлетски савез Србије и компанија Нестле уз подршку Министарства спорта и омладине и Министарства просвете, окупио је од почетка школске године око 900 ученика седмих разреда из Беогр ада, Ниша и НовогСада. Ученици девет основних школа у Србији имали су прилику да, кроз вођена програмска предавања и радио нице, усвоје нова знања о здравим животним навикама,укојимјефокусбио наздравојисхраниифизичкој активности. Према званичним подацима Министарства здравља, петина деце у Србији је умерено гојазнаилигојазна,авишеод једне четвртине малишана у источнојСрбијиимапроблема садечијомгојазношћу. Резултати анкетирања у оквиру пројекта показали су да је основни узрок дечије гојазности неправилна исхрана деце и недостатак физичке активности. Сациљемдаутиченазнањеи свест о здравој исхрани у најранијем узрасту, пилот пројекат „ЗдравоРастимо” је путем четири модула у оквиру пројекта, тематски покрио и на тај начин представио основношколцима основе правилне исхране, планирање оброка и разумевањесвојставахране,као

залајевеликипорастзнањана специфичним питањима, док је знање деце у просеку повећаноза 20одсто. Анкетесутакођепоказаледа се велики број деце неадевкватно храни, скоро једна петина деце не доручкује сваки дан, док су намирнице које најчешће једу током боравка у школи сендвичи и грицкалице. Поред правилне исхране, значајан фактор који доприносиочувањуздрав ља децејестередовно бављење физичкомактивношћу.Према резултатима анкет е трећина ученика преко три сата дневно сед и испред компјутера, док се

и промене у пубертету и утицајспортаназдравље. Професионални нут риционисти су за потребе радионица припремили брошуру, интерактивнеигреивидео материјале, а предавања су одржали њихови професорикојисупретходно прошли обуку у окв иру овогпрограма. Резултати две анкете, које су

спроведене на самом почетку пројекта те на крају предавања, показали су да је након предавања знање деце о здравој исхрани у просеку порасло за 20 одсто. На самом почетку, тек је

око трећина деце знало да одговори које су основне групе намирница, док преко 90 одсто

ученика није знало које намирнице дају енергију. Након предавања, финална анкета пока-

свега четвртина бави спортом, уз образложење да им за спорт недостајевреме.

Научитемалишане давозе бицикл С

вакодетебидопетегодинеживотатртебалоданаучи да вози бицикл. Ево неколикосаветастимувези. Бициклизамјездравспорткоји помаже да се правилно развију ножни мишићи, да се успостави осећај равнотеже и повећа капацитетдисајнихоргана. Каддетенаучидавозибицикл унајранијемузрасту(саветујесе даовладаовомвештиномдопете године)оноуједноразвијаиосећај самопоуздања и личне вредности:савладалојеновупрепрекуиостварилосвојупрвувожњу уживоту. Акостеодлучилидасасвојим малишаномкренетеуводебициклизма,следитеследећесавете: Деца од 1 до 3 године Деца до три године немају довољно развијенемоторичкерадњекакобиодржавала равнотежунабициклу са два, односно четири (два помоћна) точка. Много је боље да возетрицикл(инатај начин боље развијају ножне мишиће), уместоштоћесатимавртети дечји бицикл који није функционално прилагођен њиховом узрасту (мањи обртај педала,штозначимањиразвојножнихмишића). Идеалан је метални трицикл са нешто вишим дрвеним седиштем, који је стабилнијиипогоднијзавожњу од пластичног. Међутим нека вам основномерилозакуповину трицикла буде цена: купите што јефтинији, јер деца врло

брзо излазе из трицикл-фазе (до тригодине). Трицикл је једноставан за вожњу.Битноје дадетепрвонаучи да држи ноге на педалама. Објаснитемудаволаннесмедадржи јакоичврстојерћеусупротном тешкоодржатиправациравнотежу (мада деца са трицикла врло реткопадају). Ходајте испред њега и реците му да вози ка вама. Кад научи право да вози (што ће се десити врлобрзо)објаснитемукакосада даидемалолевоакакомалодесно. И за пола сата вожње ваш малишн постаће сјајан „трициклиста”.Научитегадаправилно седиидаизбезбедноснихразлогагледаувекправо,испредсебе.

Децастаријаод3године Првоупознавањедететасаовим спортским реквизитом нека буде граматичко-научитегадасекаже бицикл,анебициклаилибицикло

ида,нажалост,унашемјезикуне постојиглаголкојиобјашњаварадњукадасевозибицикл,мадабициклањезвучисимпатично. У куповину бицикла крените заједно са дететом. Немојте да вам основни параметри буду фирма произвођача и спољашњи изгледбицикла.Најбитнијеједа бициклбудеједноставан(безмењача који није потребан за прве вожње, много је битнија задња кочница), величине од 50 до 70 цм,даволанбуде10цмвишиод седишта(збогуспостваљањаравнотеже) и да, оно што је најбитније, када дете седне на бицикл стопаламаобеногедодирујутло. Дечји бицикл малишани возе од треће до седме године живота (доклегодможедасепродужује седиште и волан). Иакомногиимајупомоћне точкове, такви се не препоручујујеротежавају почетну обуку. Уколико се дете навикне и ослони на помоћне точкиће,сутраћемноготеже идужеучитидауспоставиравнотежунадваточка.Затобиобукутребало започетинадваточка. За прве „кораке” на бициклу изаберите равнеасфлатиранеповршине у парковима или шеталиштима. Придржите бицикл са задањестране(изадетета) за седиште и реците малишану да се попне на седиште, тако што ће једну ногу наслонити на педалу докћедругомослонац иматиназемљи.Рукамаједетеухватиловолан.Битноједаволан држи опуштено, да га не стеже, јер сваки проблем са равноте-

жом произилази из стегнутости игрчамишића. Притискомнапедалудетеполази,стављадругуногунапедалуи узвашупомоћ(вигаидаљеблаго држиште за седиште) почиње да одржаваравнотежу.Дететадатреба да вози само право. Уколико почне да скреће лево или десно (штоћеседеситисамоакочврсто држи волан) , зауставите га, објасните му зашто се то дешава, и крените из почетка. Возите бициклоко10метара,затимстаните, окренитегаицелурадњупоновитеизпочетка.Немојтепрвипутда префорсиратедете.Довољноједа првог дана проведе 20 минута на бицикли јер мора постепено да стекнеосећајравнотежеаимозгу

јепотребновремедаусвојииобрадиновеинформације. Исту вежбу понављајте и наредних дана. После четири до петтренинганакојимадетеучи да вози право, научите га да скрећелевоидесно:држитегаи даљезаседиштеиобјашњавате мудаволаномлаганоскренека левој,односнодеснојстрани. Осталојејошдамалишананаучитедаправиокрет.Уколикоове тренинге изводите свакодневно (довољнојеипо20минута)ваше дете ће за десет дана научити да самосталновозибицикл.Алинемојтегаодмахпуштатисамог,мождаћеонојошнеколикопутазахтевативашеприсуство,какобисе осетилосигурнијим.


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

27

IZDAJEM lokal 60m2 ul. Stevana Mokrawca br.18. Telefon 063/505-198. 52553

PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor od 80m2 - 740m2 u Novom Sadu, [ajka{ka 6. Telefon 061/140-2000. 52399

PRODAJEM fiat punto 2003. godine, klima, radio, registrovan do decembra 2012. g. pre{ao 130.000 km, cena 2.400 fiksno. Telefon 063/771-9107. 52398

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/131-2135. 52222 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 52476 MOLER i farbar radi brzo i dobro. Telefon 021/6435-095. 52636

preparat protiv PRIRODAN hemoroida ispitan u nadle`noj ustanovi, li~no proveren, eliminisan za 7 dana, deda Rado{. Telefon 52459 064/240-55-49, 037/490-797.

PRODAJEM koke nosiqe stare 10 meseci, te{ke 2kg, ve}e koli~ine vr{imo dostavu. Cena 150 dinara. Telefoni: 021/848-188, 063/511-932. 52555

RADILA bih kao negovateqica i pru`ala usluge, pomo} u ku}i u Ba~koj Palanci.Telefon 064/180-79-35. 52487

KUPUJEM stare automobile do 200e, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 52356 HITNO PRODAJEM odmah useqiv jednosoban stan. Telefon 021/6330452. 52565 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor. Tel. 021/6399-305. 52559 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399-305. 52558

Posledwi pozdrav

SOMBORSKI BULEVAR, odli~ni novi brzo useqivi 1.5 stanovi, cena 1,130/m2 (uz dogovor) sa PDV-om, mogu}nost kupovine putem subvencionisanih kredita!!! Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15014

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 52560

IZDAJEM jednoiposoban stan, CG, telefon, kablovska klima, prazan, povoqno na du`i period. Telefon: 064/97-440-79. 51755 IZDAJEM kompleno opremqenu garsoweru sa terasom i dva le`aja ulica Danila Ki{a 100 m2 od Bulevara. Telefoni: 6614-683, 064/472-0900. 52603 IZDAJEM name{tenu garsoweru M. Gorkog br. 6 ispred Spensa. Telefon 063/511-939. 52657 POVOQNO izdajem name{tenu garsoweru na Bulevaru cara Lazara 85 /15. Telefon 064/153-20-10. 52512 IZDAJEM praznu garsoweru od 30m2 kod Sajma, Ul. Bra}e Popovi} br. 4 za 100E. Telefon: 064/221-5667. 52540 NOVA DETELINARA kod ABC-a, jednoiposoban stan, veoma komforan, nename{ten. Telefeon: 063/8708-225. 52541 IZDAJE se name{ten stan na Novom nasequ. Telefoni: 6215-156 i 063/19455-88. 52562 IZDAJEM u centru kompletno novoname{tenu garsoweru od 30m2 u ul. Vojvode Bojovi}a 8A, II sprat, terasa, kablovska. Cena 120 E. Telefoni: 064/200-10-50 i 021/52-88-67. 52586

IZDAJEM name{tenu garsoweru 29m2 Novo Naseqe, ul. \or|a Johana Nik{i}a 6. Telefoni: 021/6336-253 i 065/55-30-726. 52591

STAN u Budimpe{ti, strogi centar, ekskluzivno name{ten, prvi sprat, 70m2, 75.000e hitno. Telefon 063/207935. 52557 BULEVAR, u blizini hotela „Park”, nov stan sa odvojenom kuhiwom, ukwi`en, cena 29.900. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15001

U GUNDULI]EVOJ ULICI u novijoj ukwi`enoj zgradi garsowera na IV spratu sa liftom, cena 22.500. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15002 CARA DU[ANA, ukwi`ena novija garsowera od 24m2 na III spratu, 25.000. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15003 SR. KAMENICA, odmah useqiva garsowera u zgradi, 21m2, II sprat, cena 16.500. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15004

GRBAVICA u „Aleksandar” zgradi, novi ukwi`en 2.0 stan II spratu sa liftom+paking mesto u dvori{tu, cena 51.000. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15005 NOVO NASEQE, odli~an 1.5 potpuno nov stan od 44m2 na I spratu, odmah useqiv, cena 40.800E. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15006 N. DETELINARA, nov, ukwi`en, useqiv odmah 1.5 stan od 36m2 po ceni 39.000. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15007 LIMAN, u novijoj zgradi, ukwi`en, useqiv 1.5 stan, cena 49.750. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15008 KOD BETANIJE, u novoj zgradi odli~nog kvaliteta, ukwi`en nov 2.0 klasi~an stan od 56m2 na I spratu, mo`e i zamena za 3.0-3.5 stan na Limanu i okolina... Telefon 063/82883-77, www.bomil.rs. 15009 GRBAVICA, u zgradi od fasadne cigle, 2.0 u funkciji 2.5 stan, renoviran, ukwi`en 55m2, cena 53.600. Telefon 063/828-83-99. 15010 ]IRPANOVA, ukwi`en, useqiv 1.5 stan, cena 40.200. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15011

BULEVAR EVROPE, u luks zgradi, odli~an odmah useqiv potpuno nov neuseqavan 2.5 stan (odli~na oprema, |akuzi i sl.), cena 55. 500 evra. Tel. 6366-952, www.bomil.rs. 15012 KEJ, ukwi`en, odr`avan 2.5 stan od 70m2, cena 63.900 sa gara`om od 12m2. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15013 GRBAVICA, noviji 2.5 stan od 66m2, ukwi`en, na II spratu sa liftom, cena 66.900. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15015 SOCIJALNO, u novoj zgradi ekstra kvaliteta, odli~an 3.0 stan od 78m2. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15016 CENTAR u Vase Staji}a, odli~an dvostran ukwi`en 3.0 stan od 83m2 na I spratu, pogodan i za poslovni prostor... Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15017 OKOLINA BULEVARA, u Ulici Save Kova~evi}a, ukwi`en 3.0 stan odli~nog rasporeda, I sprat, cena 67.000. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15018

LIMAN, ukwi`en originalno 3.5 stan od 92,5m2 na II spratu, cena 85.500. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15019 CENTAR, u @elezni~koj ulici, salonski stan od 120m2, II sprat, cena 108.000. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15020

CENTAR, kod Izvr{nog ve}a i Dunavskog parka u jedinstvenoj zgradi, odli~an 5.0 stan salonskog tipa sa visokim plafonima, luksuzno renoviran 138m2, sa velikom terasom i parking mestom u dvori{tu... Telefon 063/828-83-77, slike na www.bomil.rs. 15021

POTRA@WA stanova, ku}a, vikendica, vo}waka, placeva, za izdavawe, kupovinu. Kupujemo lokaciju za zgradu, iskqu~ivo jedan vlasnik. Telefoni: 021/6621-797, 063/598-463, 021/6215-260. 52547 PRODAJEM 5000m2 u stamb. zoni porodi~no stanovawe. Mo`e 2500m2. Cena dogovor. Tlefon 069/294-34-33. 52400 PRODAJEM 171 ar gra|. parcela, radna zona u Rumi, uz put M-21. uz aut. stanicu. Telefon 069/294-34-33. 52401 VETERNIK 13000m2 za halu, placeve, stan, prvi sprat, centar 900E, drugi sprat, 44m2, 1100E, plac Petrovaradin, Klisa. Telefon:6215260, 6621-797, 063/598-463. 52548 USEQIVA suva ku}a, bez ulagawa, kong, dve sobe, kuhiwa, kupatilo i {pajz 100m2 stambene povr{ine, sa zemqom od 5 ara i wiva prve klase 2 ara 76m2 u Ba~kom Gradi{tu na odli~noj lpkaciji blizu centra i bus stanice za 12.000E. Mo`e dogovor. Telefon 063/766-73-50. 52596 PRODAJEM ku}u u Rumi, blizu centra pov. 230m2 sa objektima na placu od 1200m2. Telefon 069/294-34-33. 52402

Nadi Buqi}

od brata Steve sa porodicom.

52709

Posledwi pozdrav

Nadi Buqi} od: bra}e Ilije, Jovana, Milana i Mom~ila sa porodicama.

52711


28

^iTUQe l POMeni

~etvrtak10.maj2012.

dnevnik

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Sa tugom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je zauvek zaspala na{a supruga, mama i sestra

Tatjana ]ulibrk

Joki

Milena Dalmacija

ro|. Vukov 10. 9. 1938 - 8. 5. 2012. Posledwi ispra}aj je u petak, 11. 5. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Weni: Dragan, Sawa i Jasmina. 52708

S tugom i setom u srcu, opra{tamo se od na{e drage

Mila kumo na{a, pro{lo je predugih 40 dana... Na svakom koraku ostavila si ne{to da nas se}a koliko si nesebi~na, originalna i predivna bila. Ostali smo uskra}eni za takvog prijateqa, a na{e dete ostalo je bez kume.

Posledwi priki

pozdrav

dragom

Jovi

S qubavqu i po{tovawem, Goran i Svetlana sa momcima.

od: Marinka, Verice i Baneta sa porodicom.

52694

52700

Posledwi pozdrav dragoj snaji

Promenila si nas zauvek.

Vole te: Nata, Cvele i kumica Duwa.

52702

Posledwi pozdrav bratu

Tatjane ]ulibrk

Leposavi Lalovi}

Igwat Luka~ Veliko hvala.

Mirku Mati}u Wene zaove Milica i Mira sa porodicama. od brata Petra Mati}a i Ho{ek Jelice.

od: devera Marinka, Radivoja i Voja sa porodicama.

Ve~no }e te pamtiti tvoj Dule, Juca, Ivana i Tamara sa porodicom.

52699

52693

52706 52703

Sa tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Drago Gruji}

Posledwi pozdrav

Zaspao si i ostavio nas bez ijedne re~i. Svima si nam bio beskrajna podr{ka i hvala ti na svemu. Pokazao si nam {ta je to {to je nejvrednije za `ivota i nikada te ne}emo zaboraviti.

Tatjana ]ulibrk

tetka Tawi od Sawinih prijateqa: Olge, Marka, Brane i porodica Gencel, Kolar, Cvetkovi} i Glogovac.

Opra{tamo se od i pa`qive, na{e kom{inice.

dobre prve

Tvoji: supruga Zorica, sinovi Sa{a i Mi}a, snahe Tawa i Maja i unuke Tina, Sandra i Teodora. Neka ti je ve~na slava i hvala.

Porodice: Bajin i Kati}.

Sahrana je u petak, 11. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu.

52707

52687

52686

Sahrana je danas, 10. 5. 2012. godine, na ^eratskom grobqu, u Sremskim Karlovcima, u 13 ~asova. Svaki naredni trenutak bez tebe pravi}e nam veliku prazninu u srcima. Tvoja vedrina i osmeh nikada nam ne}e pobe}i iz se}awa. Zauvek }e{ `iveti u na{im pri~ama. Supruga Persida sa decom i familijom.

Okawi Zoliki

Jovanka Purti}

na{em dobrom te~i, svaku i pa{enogu. Porodice: Mandi} i ^apo.

52710

52705

Vreme prolazi, a bol ne prestaje. Zauvek }e{ ostati sa nama.

52712

ostaje{ zauvek u na{im srcima.

52698

52692

Ve~no zahvalni: supruga Eta i sin Du}a.

Tetka Maja, te~a Boro, baba Rozika, bra}a Dejan i Milan sa porodicama. 52704

Igwat Luka~ Xeri preminuo 9. 5. 2012. godine.

Kom{inici Jovanki posledwi pozdrav od kom{ija iz zgrade Bul. Ja{e Tomi}a 16.

Sahrana }e se obaviti u petak, 11. 5. 2012. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 12 sati. Wegovi najmiliji. 52691

52689

Sa qubavqu i tugom opra{tamo se od na{e tetke

Nade Ak{amovi} Dade

Milena Dalmacija

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Svastika Jovanka, Dola, Slavka i {urak Milutin sa porodicama.

Sahrana je 10. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Vrbasu. O`alo{}eni: suprug Radenko, sin Milan i }erka Mira sa porodicama, sestre Mira i Slobodanka.

Obave{tavamo najbli`u rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni

Du{an Molnar

Du{anu Molnaru

Xeri

Posledwi pozdrav

Preminuo je na{ dragi suprug, otac, deda i svekar

Posledwi pozdrav dragom zetu, te~i i dedi

Leposava Lalovi}

Mira i Rajko.

52688

S neizmernom tugom opra{tamo se od na{eg

Zorana Neatnice KOLEKTIV DEPARTMANA ZA STO^ARSTVO POQOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

59810-P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragoj

Mirno spavaj

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

TU@NO SE]AWE Vremenu je, tako se ~ini, Vekove~no ve~it traj, Ovom svetu, toj praznini, Nigde po~etak, nigde kraj...

An|ele moj

Valiki

~etvrtak10.maj2012.

SE]AWE Sve vi{e nam nedostaje{ draga na{a Milena.

Nadi Buqi}

Doc. dr Milena Dalmacija

Milena Ivana, Nada, Milica, Tawa i Quba.

Renatu

Tvoja kumica Ivana.

29

od brata Sekule sa porodicom.

26. 10. 1984 - 1. 4. 2012.

\ur|a, Anita i Dragana.

Tvoja Katedra. 52639

52683

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav uvek lepo raspolo`enoj i vedroj, dragoj

Joki

@ivki Baj~i

od porodice @i`a.

52638

52666

52676

TU@NO SE]AWE Sve {to tebi napi{em izgubim i obri{em i kao da se nije ni desilo. Samo na srcu nosim znak tvoje ime kao o`iqak, ako te sretnem slu~ajno...

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustio na{ dragi

Zoran Neatnica

Nadi Moqac

od wenih mnogobrojnih prijateqica iz dru{tva qubiteqa cve}a.

ro|. 9. 8. 1962.

od Moqac Milo{a sa porodicom.

Mileni I verujemo u slu~ajno i zauvek.

Danas, 10. 5. 2012. godine, u 15.45 ~asova bi}e pohrawena urna, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica.

\ur|a, Anita i Dragana.

52644 52680

Posledwi pozdrav dragoj

52637

52663

52672

DESETOGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav sestri

Voqena

Marina Vojislavu Aleksi}u

Nadi Buqi}

Joki

10. 5. 2002 - 10. 5. 2012.

od brata Markana sa porodicom.

od: Vesne, Pere i Milice Popac.

Uspomenu na tvoj dragi lik i beskrajnu qubav, koju si nam darovao, zauvek nosimo u srcima i mislima.

Jovanka Purti} Posledwi pozdrav na{oj dragoj Joki. Po~ivaj u miru. Tvoji: Dragiwa, Ana i Sr|an.

52681

Nadi Buqi}

Nadi Buqi}

od brata Ilije sa porodicom.

3

ro|. Popovicki od kom{ija iz Ulice Ka}e Dejanovi} 19.

od porodice Vuk~evi}.

52667

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je draga na{a majka, ta{ta i baba

Nada Buqi}

52643

52660

Danas je 10 godina od kada nas je napustio na{

POMEN Navr{ava se ~etrdeset dana od prerane smrti na{eg dragog

Rade Sinadinovi}

preminula u 65. godini. Sahrana je danas, 10. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na ^eratskom grobqu, u Sremskim Karlovcima. O`alo{}eni: }erka Tawa, zet Ilija i unuci Veqko, Nikola i Jelena. 52665

Godine prolaze, a se}awa ne blede. Tvoji: Sena, Jelena, Ivan i Dante. 52488

52371

POMEN

Mari Kon~ar Dani prolaze, `ivot te~e daqe. Bol za tobom ve~no - ostaje @ive}e{ ve~no u na{im mislima i srcima! Tvoj Dmitar sa familijom.

Porodica Ve~ei. 52668

Tetica Qiqa, te~a Kole, Gordana, Vuk i Nikola.

52655

Nadi Ak{amovi}

Jovi Miri}u

S tugom se opra{tamo od na{eg {ogora i te~e.

Renato, volimo te.

Posledwi pozdrav dragoj baki

Posledwi pozdrav

Ilija [ibali}

od sestre Du{anke sa porodicom.

52645

52605

52671

Posledwi pozdrav sestri

Renato Vukovi}

Nedeqko sa porodicom [atara.

Tvoji najmiliji.

Posledwi pozdrav sestri

i posle 40 dana du{om paraju tuga, ~emer i jad... jer svi na{i snovi sagore{e u plamenu ne~ije nepa`we. No, hvala ti na svakom trenutku koji si mi poklonila, jer si iza sebe ostavila okean divnih uspomena. Neka te An|eli ~uvaju.

52653

52646

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 8. maja 2012. godine, u 90. godini preminula na{a draga mama i baka

Zlatka Emi}a Zlaje Pomen obele`avamo u subotu, 12. maja 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. Uvek }e{ `iveti u na{im srcima, a se}awe na tebe traja}e ve~no. Tvoji najmiliji, porodice: Emi}, Trbojevi} i Karan. 52651

Nada Ak{amovi} ro|ena Popovicki Sahrana je danas, 10. maja 2012. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Boba i unuk Vladimir sa suprugom Mirjanom. 52652


tv program

~etvrtak10.maj2012.

ЧарденаДунаву Овај телевизијски серијал настао је из жеље аутора да широјјавностиоткријелепоту специфичног угоститељског миљеа који се негује на обаламаДунава.Тосучарде,насталејошудавнавремена,а осталедоданашњихдана. (РТВ1,22.35) 09.00 СветиСава-изградњахрама,уметничкипрограм 10.00 Вести 10.08 Гимназијалци 11.00 Кухињица 12.00 Вести 12.10 Изнашегсокака 13.05 Додатиживотгодинама 14.00 Вести 14.05 Документ 14.30 Повратакнасело 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Фолдеркултура 15.30 Плавикруг 16.00 Гимназијалци 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 19.30 ТВДневник 20.05 ПоследњибегнаБалкану: Скрнављењеилузија 21.00 Сучељавање 22.00 Војвођанскидневник 22.35 ЧарденаДунаву 23.00 ПоследњибегнаБалкану: Скрнављењеилузија 00.05 Једаннаједан 00.30 Сучељавање 01.20 Концертгодине

07.00 Токшок 08.00 Концертгодине 09.00 Снимакконцерта„Шинобуси ипутници” 09.45 Студио„М”:Најва-нијаадреса: „Бранимиринепријатељи” 10.35 НОМУС2008.РишарГалијаноиТангарија2.део 11.00 КонцертуСинагоги-Тараф деХаидокус1.део 11.45 Пословниуспех,емисија на мађарском+музика 12.30 Вести(мађ) 12.40 Украјинскапанорама 13.10 Друговигангстери, устајте 14.25 ТВбаштине 15.15 Добровече, Војводино(рум) 16.45 ТВМагазин(рус) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Кухињица–мађ. 20.00 Добровече, Војводино(рус) 21.30 УлицаРедРоуд,филм 23.20 Фолдеркултура 23.45 ТВбаштине 00.10 ТВПродаја

08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00

Панонско јутро Анали Вреле гуме За корак испред Теманедеље Путоманија Белилукипапричица Војвођанске вести Панонска хроника Портрет привредника Војвођанске вести Анали Арт-бокс Војвођанске вести Кибиц фенстер Војвођанске вести

14.24 14.59 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.07 22.02 23.05 23.50 00.10 01.03 02.40 03.44 04.16 04.47 05.48

06.30 08.30 09.00 09.10 10.00 11.00 11.10 11.30 12.30 13.00 13.10 14.00 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.00 17.25 17.30 18.45 19.00 19.30 19.40 19.45 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 23.50

Новосадскојутро Хранаивино Вести Серијскипрограм Документарнипрограм Вести РецептиЛауреРавајоли Капри Серијскипрограм Вести Опчињени Евонаскодвас Вести Украденасрца Повезивање Објектив(слов) Објектив(мађ) Азбука родитељства Хранаивино Главанаглаву Новосадскопоподне Неонсити Објектив Објектив(слов) Главанаглаву Објектив(мађ) Личнагрешка Витраж Опчињени Објектив РецептиЛауреРавајоли Капри Украденасрца

09.30 АТПМастерсМадрид 12.00 СКСТУДИО 13.00 АТПМастерсМадрид1/8Финале 22.30 ОдбојкаКвалификацијеза ОИ:Шпанија-Србија 00.00 ЕвролигаМагазин 01.00 ОдбојкаКвалификацијеза ОИ:Италија-Немачка 03.00 ПремијерлигаМагазин 03.30 Премијерлига,вести 04.00 Фудбалмондијалмагазин

Фолк шоу Уживаћете у песми Шабана Шаулића,Драгане Мирковић, Миле Китића,Цакане,Дејана Матића,ЗлатеПетровић,Ћире, Гоге Секулић и Саше Матића. Музички коктел за све љубитеље праве народне музике!(КТВ,20.00)

06.05 08.00 09.05 10.10 10.30 11.06 12.00 12.15 12.33 13.19

Драгана Мирковић

Јутарњипрограм Јутарњидневник Вишеодигре Сасвимприродно МојалепаСрбија Ћелија Дневник Спортплус Местозлочина:Њујорк Дваданаредитеља-Петар Цвејић:Растетрава, филм ЗадњакућаСрбије2 Гастрономад ОвојеСрбија Селогори, абабасечешља ДневникРТВ Штарадите, бре Београдскахроника Окомагазин Слагалица, квиз Дневник Селогори, абабасечешља Великиизазов, квиз Да, можда, не Местозлочина:Њујорк Дневник РужнаБети Ноћнибиоскоп:Приватна пракса, филм Вишеодигре Окомагазин Сасвимприродно Селогори, абабасечешља Верскикалендар

ОДБОЈКА: КВАЛИФИКАЦИЈЕЗАЛОИ

Шпанија–Србија

(РТС 2,16.24) 08.05 08.16 08.32 08.55 09.15 10.23 10.52 11.17 11.45 12.35 13.02 14.25 14.44 15.21 16.24 17.57 18.24 18.50 18.55 19.01 19.12 19.22 19.33 20.00 20.30 21.00 21.59 22.29 22.47 23.21

dnevnik

c m y

30

Френинеципеле Тумачењекњижевногдела Мансарда2 ПолитичкеидејеуСрба Подотворенимнебом ЕвропаиСрби У свету Трагупростору Међународнатрибинакомпозитора Беокулт Трезор ПолитичкеидејеуСрба Подотворенимнебом Капри Одбојка:Квалификацијеза ЛОИ,Шпанија-Србија, пренос Савтајплес Породичникругови Озибу3 Мунзи Великиимали ОткривајмосветсаЂолетом Оливија Френинеципеле Животистандарди Метрополис Капри БилиједномкалмициуБеограду ЛиковнаколонијаРТС Другивек Партибрејкерси

06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 14.00 16.00 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 19.35 20.05 21.00 23.05 00.05 01.05 03.05 03.50 04.15

Заувјексусједи Топшоп Долинасунца Топшоп Хоћудазнам Вести Дневнимагазин Цртанифилмови Нашамалаклиника Вести Спортскипреглед Пријатељи Џои Квиз:Путокосвета Вести+Измеђудвеватре Штрумфови Уводуанатомију Филм:Плаћениубица Вести Режиме Филм:Црвенапрашина Уводуанатомију СаутПарк Филм:МишићавиДедаМраз

07.00 07.50 08.15 08.40 09.20 10.00 11.00 11.30 12.00

АвантуремалогПере Звезданиште ТајнисветмедеБенџамина Нодиуземљииграчака Ешли Сабрина Генератор Рекс Хунтик Моји џепни љубимци

Пљачка Трећег рајха У рано пролеће 1941. године, кад је Хитлер почео да осваја Европу,у Београд су се сјатили најбољи обијачи и фалсификатори;међу њима и Главоња и Калауз.Они су завили у црно многе банке и знани су полицији широм Европе. Улоге: Драган Николић, Никола Ђуричко, Катарина Жутић,ИсидораМинић Режија:Здравко Шотра (Хепи,20.20) 12.30 12.40 13.20 13.40 13.55 14.00 15.30 15.55 17.30 17.55 18.35 19.35 20.20 22.00 23.10 00.30 01.00 02.50 04.00

БајкаоТибету Квизић Пресовање Телешоп Вести Изгубљене године Вести Једна жеља једна песма Насловнастрана –квиз Телемастер Јелена Црни Груја Филм:ПљачкаТрећеграјха Долина вукова Изгубљене године Црни Груја Филм Звездана капија Универзум Јелена

ПолијанаРоуз

Мајк Фарел

Приватна пракса Доктор Барден је психолог и свакодневно запада у најразличитија искушења како у приватном,тако и у професионалном свету. Једнога дана, у његову ординацију долази нимфоманка тражећи помоћ... Улоге:Мајк Фарел,Морин Стаплтон,Денис Милер Режија:Мајкл Пресман (РТС1,01.03)

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.10 22.15 23.40 00.10 00.25 01.00

08.00 09.00 10.00 12.30 13.00 14.00 14.50 15.40 15.45 18.00 18.30 19.30 21.00 23.00 00.00

Уловитрофеј Љубавузалеђу Филм:Корациизмагнемирниле СналажљивиТед Љубавузалеђу Монк ДокторХаус Двоугао Филм:Острвоискушења СналажљивиТед Обичниљуди Филм:Хасанагиница Филм:Црнакњига Редизакон Филм:Краљсалсе

Ексклузив Експлозив Три Хил Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Сулејман Величанствени Радна акција Сурвајвер Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Три Хил

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Подсјајемзвезда,14.00Живетисвојживот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељењезаубиства,19.00Објектив,20.00Фолкшоу,22.00Објектив,22.30Токшоу,00.00Објектив,00.30Фолкшоу

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9,15.00Фарма,16.30Инфо К9,17.00Бибер,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Спорт из другог угла,22.15Бибер,22.30 Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15Сремнадлану:Пећинци,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

Ђавоља столица Ник и Семи су момак и девојка који ради забављања,а пре свега дрогирања одлазе у локалну напуштену зграду. Након узимања пар доза Семи умире насилном смрћу у једном,мало је рећи,језивом догађају као и,мало је рећи, језивој столици... Улоге:Ендрју Хауард, ПолијанаРоуз, Мет Бери, Дејвид Гент Режија:Адам Мејсон (Пинк,00.45) 05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.30 15.30 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 22.30 00.00 00.45 02.15 03.00 04.00 05.00

Добројутро Брачнисудија Градскевести Тачноуподне-живо Недељнопоподне Љубавиосвета Сити Националнидневник МојесрцекуцазаЛолу Маланевеста Националнидневник Маланевеста Љубавиосвета 48сатисвадба Свезаљубав Немогућамисија Филм:Ђавољастолица Калифорникација Звер Плавигром МојесрцекуцазаЛолу

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak10.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20

Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Најгорамаманасвету Екстремниводичза родитељесаЏоФрост Л.А.Инк Стручњакзаторте Најбољиамеричкикувар Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Нованадапосластичара Краљицаслаткиша Стручњакзаторте ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Нованадапосластичара

МартинаГедек

21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Човекова историја Капија просвећења Путовања и открића Тајни ратови Ловци на нацисте Каћуша –мала жена у великом рату Други светски рат у боји Звезде сребрног екрана Човекова историја Атина:Истина о демократији Михаил Руди –портрет пијанисте Тајни ратови Војиничев код – најтајанственији рукопис на свету У телу Хенрија осмог Други светски рат у боји Звезде сребрног екрана Човекова историја Атина:Истина о демократији

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Сунцеимесец Девојчицасашибицама Лепотицаизвер Осветник Триамигоса Доказ Америчкапита Гувернанта Новисветскихаос Еротскифилм Еротскифилм

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Гувернанта Росинајепривилегованаи размазена. Након изненадне смрти оца, она одлуцује да постане гувернанта породициуШкотској.Убрзоћеуновој породици почети страственаафера... Улоге:МиниДрајвер,Том Вилкинсон, Џонатан Рајс Мајерс Режија: Сандра Голдбахер (Синеманија,20.00)

МиниДрајвер

06.00 07.50 08.15 09.40 11.10 12.50 13.15 14.45 16.50 18.15 20.05 21.30 23.00 00.55 01.40 03.10 04.45

Нештопозајмљено Васпитањезапочетнике ФантастичнигосподинФокс Синемаверите Гангстерскапеторка Филмовиизвезде Надаренеруке:ПричаоБену Карсону Мртавугао Гуливеровапутовања Правикантри2.Поклон Убицасаинтернета Срећковић Дечацинеплачу Узвратниударац Бунтовник 13 ЉубавнизлочиниуКабулу

Животдругих Источни Берлин, средина осамдесетих година. Георг је познати источнонемачки писац и драматичар, ожењен познатом глумицом КристомМаријом.Једногаданапознати агент Штазија, добија наредбудашпијунираспоменутипар... Улоге: Себастиан Кох, МартинаГедек,УлрихМехе, УлрихТукур,ТомасТеме Режија:ФлоријанХенкел фонДонерсмарк (ХРТ1,21.35)

Дијагноза:Убиство Вокер,тексашкиренџер НешБриџис УбиствоуМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Монк Видовњак Филм:Продајаневиности Филм:Војниковаљубавна прича

07.10Мојиџепниљубимци 07.25Кобра11 09.35Ексклузивтаблоид 09.53Куварипо 09.55Вечераза5 11.05 Ватренонебо 12.00Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Вечераза5 17.58Куварипо 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 20.50Уводуанатомију 21.45Сурвајвер 23.40ЦСИ 00.35РТЛвести 01.40ЦСИЊујорк 02.20Астрошоу

СЕРИЈА 07.00 09.05 10.11 11.07 12.00 12.32 13.18 14.11 14.41 14.56 15.13 16.04 17.28 18.20 19.12 19.30 20.10 21.05 21.35 00.05 00.25 00.40

01.35 02.20 03.02

Добројутро,Хрватска Лугарница Прашкопролеће,док.филм ДебиТревиспреуређује Дневник Кадзаволим,времестане ДрОз,токшоу Тренутакспознаје ХрватскахроникаБиХ Културнабаштина ПоносРаткајевих Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо 8.спрат,ток-шоу 20пет,квиз Дневник Свеу7!,квиз Поласатакултуре ЦиклусдобитникаОскара: Животдругих,филм Дневник3 Спорт Сатирично-глазбенавечерса ЖељкомВукмирицомпрема мотивимаБаладаПетрице КеремпухаМирослава Крлежа Инмедијасрес ДрХаус Трачара

07.50 МалаТВ 08.20 Псећаопходња 08.45 Х2ОУзмаловоде!серијаза младе 09.10 Школскисат 10.00 ПреносседницеХрватског сабора 13.30 Портрет,филм 15.00 Цртанифилм 15.05 ДеграсиНовинараштај 15.30 Олујнисвет 15.55 Школскисат 16.40 МалаТВ 17.10 Љубавузалеђу 18.00 Регионалнидневник 18.20 Жупанијскапанорама 18.30 ТриХил 19.15 Телетабис 19.40 Музика,музика... 20.00 Инмедијасрес 20.50 Залагаоница,док.серија 21.35 ДрХаус 22.20 Трачара 23.15 Закониред 00.00 Ууреду 00.20 Ретровизор

07.30 Дубокоупрерији 09.00 Биографија-КолинФарел 10.00 ПериМејсон:Смртоносан начинживота 11.30 Дубокоупрерији 13.00 Биографија-КевинКостнер 14.00 Крсташ 16.00 Браћапооружју 17.35 Биографија-КолинФарел 18.30 Дубокоупрерији 20.00 Биографија-КевинКостнер 21.00 Возтрезор 23.00 Резервнеубице

06.00 07.30 10.00 12.00 14.00 15.50 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Секси звер Између љубави и игре Скупље од драгуља Доживотна Можда беба Снег пада на кедрове Акција у центру града Дони Дарко Милерово раскршће Хотел за љубавнице Женско вече

Уводуанатомију Немил осрдни покољ, талачка криза и смрт колега оставили су дубок и незаборавантрагнаособљуСијетл Грејс Мрси Вест болнице па имупомоћимстижестручни саветникзатрауме,психолог др Ендрју Перкинс, који ће проценитиколикојетрагедијауздрмаладокторе... Улоге:ЕленПомпео,СандраОх,ПатрикДемпси,ЏастинЧејмберс,ЧандраВилсон Режија:ШондаРајмс (РТЛ,20.50)

ЕленПомпео

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05

01.40

Како то раде? У делићу секунде Преживљавање Трговци аутомобилима Аутомобили Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Врхунско градитељство Преживљавање Како се прави? Како то раде? Прљави послови са Питером Шмајхелом Потрага за Бигфутом Пецање голим рукама Уклета кућа Разоткривање митова Прљави послови са Питером Шмајхелом Потрага за Бигфутом

08.30 09.00 09.30 09.45 10.00 11.00 12.00 14.45 17.30 19.15 19.30 21.15 00.00 00.45

Аутомобилизам Аутомобилизам Атлетика Коњички спорт Билијар Тенис Тенис Бициклизам Фудбал Фудбал Фудбал Борилачки спорт Фудбал Бициклизам

21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

А

Њено височанство инфлација

ко су серијски престанци отплате дугова наивна као и идеја да су азијске земље имуне на уобичајени за земље које пролазе кроз кризе узроковане престанцима отплате дугова. развојну фазу тржишта у настајању, онда Године 1947. Кина је имала инфлацију од преко тенденција да се упадне у периоде високе и екс- 1.500 процената, а Индонезија преко 900. Чак су и тремно високе инфлације представља њихову још азијски „тигрови„, Сингапур и Тајван, искусили упадљивију заједничку одлику. Ниједно тржиште инфлацију знатно вишу од 20 посто током раних у настајању током историје, укључујући и САД, седамдесетих година 20. века. Африка, што моније успело да избегне периоде високе инфлаци- жда не изненађује, знатно је лошија. Ангола је је. Наравно, проблем престанке отплате спољног имала инфлацију од преко 4.000 посто 1996, а и унутрашњег дуга и инфлација суштински су по- Зимбабве је до 2007. већ достигао 66.000 процевезани. Тешко да се можемо поуздати у то да ће ната, што значи да је на путу да превазиђе Репувлада која изабаре да престане да отплаћује дугове очувати вредност новца. И стварање новца и трошкови камата на дугове улазе у буџетско ограничење владе, а у кризи финансирања суверене власти окренуће се свим могућим изворима прихода. У већини случајева, висока инфлација и сломови девизних курсева представљају резултат владине злоупотребе монопола над издавањем новца који је она сама себи доделила. У периоду после високе инфлације, овај монопол често постаје окрњен због распрострањене упот ребе чврстих валута и/ли индексирања у њима, дакле због „доларизације„. Као што негативне последице утицаја банкарских криза на привреду дуго тају, тако су и последице инфлације дуготрајне. Кључни налаз који произлази из нашег исто- Нико није имун ријског разгледања инфлације и девизних курсева јесте колико је тешко да земље блику Конго, која је прошла кроз три епизоде хипобегну од историје високе и несталне инфлаци- перинфлације од 1970. је. Заправо, постоје јаке паралеле између превазиУ модерно време нисмо навикли на то да сканлажења историје високе инфлације и превазила- динавске земље везујемо за превелике проблеме с жења историје серијских престанака отплате ду- инфлацијом, али и оне су у ранијим периодима га. Те две историје су, наравно, често испреплете- искусиле високу инфлацију. Норвешка је имала не. стопу инфлације од 152 посто 1812, Данска 48 поКолико год су нека смањења вредности кованог сто 1800, а Шведска 36 посто 1918. Историја инновца спектакуларна, нема сумње да је долазак флације у Латинској Америци после Другог светштампарије новца подигао инфлацију на поптуно ског рата чувена је и спектакуларна, с многим нови ниво. Током историје, све земље биле су случајевима хиперинфлације у мирнодопско вресклоне инфлацији, међутим, почевши од 20. века, ме осамдесетих и деведсетих. Лоше перформансе инфлација је драстично порасла. У периоду од 16. Латинске Америке, међутим, делују мање јединдо 18. века све земље у Азији ствено када се посматрају из и Европи прошле су кроз знашире перспективе, у смислу Ко л и к о год су не к а сма њ е њ а чајан број година с инфлациброја разматраних земаља и вредности кованог новца јом вишом од 20 посто, а већидужине историјског периода. на је имала и значајан број го- спектакуларна,нема сумње Чак су и Канада и САД исдина када је инфлација била кусиле епизоде инфлације од да је долазак штампарије виша од 40 посто. Узмимо на преко 20 посто. Иако стопа новца подигао инфлацију пример Кореју, за коју подаци инфлације у САД 18. века нина поптуно нови ниво почињу од 1743. Она ја имала када није достигла троцифен инфлацију од преко 20 посто број после, јесте достигла 24 готово половину времена до 1800, а инфлација је посто 1864. током Грађанског рата. Наравно, Конбила виша од 40 одсто током трећине тог периода. федерација јесте достигла троцифрену ингфлациТи проценти су слични и за Пољску, за коју има- ју током рата који је изгубила. Инфлација у Канамо податке од 1704. Чак је и Уједињено Краљев- ди такође је достигла 24 посто 1917. Само Нови ство имало инфлацију вишу од 20 посто током Зеланд и Панама нису искусили ниједан период с пет процената времена почевши од 1500. То је ве- инфлацијом од преко 20 посто, иако је инфлација роватно потцењена вредност – распрострањено је на Новом Зеланду недавно достигла чак 17 процеуверење да су званични подаци о инфлацији то- ната (1980), а у Панами 16 посто 1974. ком Другог светског рата и у периоду непосредно Као и у случају престанка отплате дугова, прве после њега знатно нижи од стварних стопа ин- године после светске рецесије из 2001. показале флације. Колоније у Латинској Америци имале су су се релативно мирним јер није било веома височесте налете високе инфлације давно пре својих ке инфлације, мада је више земаља имало проблератова за независност од Шпаније. ме. Многи посматрачи, пратећи исту логику као и Већина земаља у Азији и Африци, међутим, ис- код престанка отплате спољног дуга, закључили кусила је таласе високе и веома високе инфлаци- су да је „овог пута другачије„ и да се инфлација је. Идеја да су азијске земље биле имуне на висо- никада више неће вратити. Међутим, мирни перику инфлацију латиноамеричког типа подједнако је оди не трају бескрајно. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

~etvrtak10.maj2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Крочите упорно и формирате значајнепутевекојивасводекареализацијивашихживотнихциљеваиидеала.Искориститесвешансеиверујтеу себе.Званичнипапиривамидуукорист.Односисиностранством.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

10. maj 2012.

Имате добру позицију у каријери, иако вам једна женска особа може стваратиодређенепроблеме.Сарађујте с мушкарцима данас. Финансијскаситуацијајесвебоља. Планираникраћипут.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Радујте се сваком новом дану и неизвесностиштаћевамлеподонети. Због Венере у вашем знаку, у своје друштво примате само драге особе. Љубав је игра јер је живот игра.Уживајтеуигрању.

МесецјеуземљаномзнакуЈарца пастеи сувишеозбиљнизасвојегодине. Усредсређени на каријеру, иматедобруконцентрацијузаради дугорочнепројекте. Штоможетеданас,неостављајтезасутра.

Успешни сте, поготово у јавности и на званичним састанцима, скуповима. Имате наклоност неких мушких особа од ауторитета па заједнички можете учинити све што је у заједничкоминтересу.

Вредни сте, радни, активни менталноифизички,итоћетакопотрајати.Данасследиреализацијадуготрајногтруда,резултатикојеочекујете. Уљубавистеодсутни.Занемарилистепровод. Будитеумеренији.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Пословна ситуација је успешна. Приливновцаћевамдобродоћи.У основи,ништаново,истамета,исто одстојање. Љубавниодностечесвојимтоком,углавномповашемнахођењу.

Данас озбиљније схватите пословну ситуацију. Новца никад довољнопабисте моглибити штедљиви.Иматеу изгледувеликепројекте ипланове,накојимаупорнорадите. Решењејенавидику.

Месецјеиданасу вашемзнакуи доприноси емотивним и интуитивнимпоривима.Покажитедрагојособидаивиуметедабудетеосећајни и страсни, па организујте неки вид проводаизабаве.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Имате велике пројекте у изгледу, билодасеониодносенапосаоили нешто друго. Можете градити и радити на некретнинама, уређивати својживотнипростор.Усвакомслучају,складихармонија.

Водулије,водупије,одводеживи. А вода у симболици представља знање,којеиматеикоједелитесвимаокосебе.Дакле,упреводу,ширитесвојеидејеиостварујетесвојежеље.Пожртвованисте.

Имате могућности да уређујете свој дом и окупљате пријатно друштво. Данас сте оптерећени обавезама,аливећсутрајеновидан,многолепшиибољи.Решаватеуспешно неказваничнапитања.

TRI^-TRA^

Децамезову именом V REMENSKA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

25

Subotica

24

Sombor

25

Kikinda

25

Vrbas

25

B. Palanka

25

Zreњanin

26

S. Mitrovica 26 Ruma

26

Panчevo

26

Vrшac

25

Srbija Beograd

26

Kragujevac

26

K. Mitrovica 26 Niш

НаконштојесадашњасупругаТома Круза, Кејти Холмс једном изјавила дајењеговаусвојенадецазовумајком, огласиласеиНикол,којајерекладаје јакоболикадајеИзабела иКонор зову именом. Иако се 19-годишња Изабела Круз већ годинама није у јавности појавила сасвојоммајкомНиколКидман,тврди дасуидаљевеомаблиске. -Волимсвојумаму.Онајемојамајка и одлична је. Понекад се видимо и разговарамо.Мисмојакоблискапородица - изјавила је Изабел. Чини се да Николнемислидасутакоблиске. - Моја деца ме не зову мамице, чак нимама.Зовумеименом,штомрзими говорим им да престану - изјавила је Никол.

PROGNOZA

27

VIC DANA

Evropa

и тоПло

НОВИСАД:Сунчаноипријатнотопло.Ветарслабсеверни. Притисак изнад нормале. Минимална температура 10, а максималнаоко25степени. ВОЈВОДИНА: Сунчаноитоплије.Ветарслабсеверни.Притисакизнаднормале.Минимална температура 7,амаксимална 26степени. СРБИЈА: Сунчаноималотоплије.СамоћенајугоистокуиистокуСрбијебитидневногразвојаоблакаузређупојавулокалних пљусковапослеподне.Ветарслабсеверни.Притисакизнаднормале.Температура од6 до27степени. Прогноза за Србију у наредним данима: У петак сунчано и јоштоплије.Усуботутакођетопло,анасеверуСрбијепослеподненаоблачењеимогућипљусковикрајемдана.Унедељусвугде захлађењесакишомузумерендопојачансеверозападниветар. Упонедељакхладносакишомповремено,аодуторкапостепенотоплије. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временскеприликеутицаћеповољнокаконахроничнеболеснике такоинасвеосетљивеособе.Известанопрезипаксесаветује особамасасрчанимтегобама.Метеоропатскереакцијеувиду поспаностииуморамогусејавитиублажојформи.

Madrid

32

Rim

24

London

19

Cirih

27

Berlin

26

Beч

27

Varшava

27

Kijev

24

Moskva

20

Oslo

10

St. Peterburg 22 Atina

26

Pariz

25

Minhen

28

Budimpeшta

26

Stokholm

16

СиђесветиПетарназемљу итражиЧуруг.НаиђенаЛалу иупитага: -Јели,знашлипутдоЧуруга? -Знам,алинемогудатикажем. -Каконеможеш?Знашлитико самја?Акоминекажеш,кад умреш,нећешурај. -Неканећу,нећешнитиуЧуруг!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

276 (-15)

Slankamen

339 (-4)

Jaшa Tomiћ

Apatin

349 (-12)

Zemun

372 (-5)

Bogojevo

317 (-8)

Panчevo

380 (-4)

Smederevo

522 (-2)

Baч. Palanka 311 (-1) Novi Sad

298 (-2)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

243 (0)

Tendencija stagnacije

Senta

287 (-2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (-2)

Tendencija stagnacije

Titel

334 (-6)

NERA

Hetin

106 (14)

TISA

91 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 229 (-13) Beograd

Kusiћ

318 (-4)

68 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 10.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 10.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"