Page 1

Diyarbakýr kýzýla büründü D

oðu ve Güneyd oðu Anadolu bölgesindeki birçok kentte kar yaðýþý yaþamý olumsuz etkilerken, Diyarbakýr ve Mardin'de toz bulutlarý gökyüzünü kýzýla boyadý. „ Sayfa 4’te

Kadýn ve çocuklara Bölgede beyaz esaret saðlýk taramasý D oðu ve Güneydo ðu'da etkisini artýran kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirdi. Birçok ilçede okullar yoðun yaðýþ nedeniyle tatil edilirken, yüzlerce köy ve mezra yolu ulaþýma kapandý. „ Sayfa 4’te

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediye Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten Hasýrlý Mahallesi Kadýn Destek Merkezi (KADEM), kadýn ve çocuklara yönelik saðlýk taramasý yaptý. „ 3’te

Yaðlý yemek sonrasý þiddetli aðrý varsa B

En favori kýþ içecekleri

B

SALI 8 OCAK 2013

u soðuk havalarda en çok arzulanan 'sýcak bir içecektir'. Kýþ içeceklerinden en favorileri ise salep ve bozadýr. „ 2’de

u þikayet safra kesesi taþý belirtisi olabilir. Karnýn sað üst tarafýnda, sýrta ve omuza vuran safra kesesi aðrýsýnýn kalp krizi belirtileriyle karýþtýrýlabildiðini belirtti. „ 2’de

DiSiAD: Süreci destekliyoruz www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, akan kanýn durmasý ve sorunun çözümü yönünde baþlatýlmýþ olan süreci önemseyip, desteklediklerini söyledi.

Yeni Büyükþehir D Yasasý tartýþýldý

Ý

çiþleri Bakanlýðý ve Türkiye Belediyeler Birliði ortaklýðýyla 6360 Sayýlý Kanun Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, yasanýn kaynaklara eriþim, yerel kültür ve dillerin korunmasý ve vesayet konusunda kat etmesi gereken mesafelerin olduðunu söyledi. „ 6’da

Diyarbakýr'da en popüler isimler Muhammet ve Yusuf

T

Yeniþehir'de hizmet ataðý

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, yeni yýlda yapacaðý çalýþmalarý halka duyurdu. Belediye Baþkaný Kurbanoðlu, spor kompleksi, 2 adet park yapýmý olmak üzere 4 yeni çalýþmayý hayata geçireceklerini belirtti. „ 5’te

'Açýklamalarý umut verici' Baysal, milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat'ýn, Öcalan ile yaptýðý görüþmenin iþ camiasýnda umut verici mesaj olarak algýlandýðýný ifade etti. Baysal, "Bugün gelinen noktada sorunun çözümüne dair kamuoyuna yansýyan umut verici mesajlar herkes gibi bölge iþ camiasýný da umutlandýrmýþtýr. Dolaylý da olsa sorunun muhataplarýyla baþlatýlan diyalog süreci oldukça önemli adýmdýr. Nihayetinde gerek yerel, gerek ulusal basýna yansýyan mesajlar oldukça ümit verici mesajlar olmuþtur” diye konuþtu. „ 7’de

Bölgede barýþ umudu

„ 7’de

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da en fazla kullanýlan isimleri açýkladý. Uras, son dönemlerde bebeklere Diyarbakýr'da 'Muhammed ve Yusuf isminin verildiðini söyledi. „ 8’de

ÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, 30 yýlda 40 bini aþkýn kiþinin yaþamýný yitirdiðini, 10 binlerce insanýn yerinden göç ettirildiðini, milyarlýk kaynaðýn ise heba olduðunu belirtti. Geçmiþte bu acýlarýn yaþanmasýna raðmen hükümetlerin çözüm yerine yangýna körükle gitmeyi tercih ettiðini ifade eden Baysal, "Bütün bu acýlar yaþanýrken, ülke yönetim erkini elinde bulunduranlar sorunu teþhis ve tedavi yolunu aramak yerine, yangýna körükle gitmeyi tercih ettiler. Özellikle inkarcý ve retçi politikalarýn uygulanmasý sorunu giderek çözümsüzleþtirdi” dedi.

Diyarbakýr'da aranan Diyarbakýr'da esrar ve sigara operasyonu iki kiþi yakalandý D D

iyarbakýr'da gasp ve yaralama olayýna karýþan 2 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý çalýþma kapsamýnda, bir kiþiyi yaralayýp, parasýný gasp eden iki kiþinin yakalandýðý açýklandý. „ 7’de

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekipler kentte düzenledikleri operasyonlarda esrar ve kaçak sigara ele geçirdi. Diyarbakýr'da yapýlan yol kontrol uygulamasýnda bir araçta yapýlan aramada 41,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. „ 3’te

Þehit aileleri ezber bozdu Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Adana Þube Baþkaný Ersin Güluçar, akan kanýn durmasý için Öcalan ile görüþülmesinde bir sakýnca olmadýðýný belirterek, "Bu görüþmeleri istemeyenin vatandaþlýðýndan þüphe ederim" dedi. „ 9’da

Siirt'te 8 bin öðrenciye giyim yardýmý

Kürkçü'den þok iddia

osyal Sorumluluk projesi kapsamýnda Birleþmiþ Markalar adý altýnda kurulan bir dernek tarafýndan Siirt'e gönderilen giyim yardýmýnýn ikinci daðýtýmý yapýldý. „ 8’dee

Asgari geçim sýnýrý 3 bin 5 23 lira

„ 6’da

B

DP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, Ýzmir'de cezaevinde görüþtüðü PKK'lý hükümlülerin, bir baþgardiyanýn kendilerine "Neden savaþý durdurdunuz, neden Hükümeti kurtarýyorsunuz?" dediðini iddia etti. „ 9’dae

S


2

Saðlýk

8 OCAK 2013 SALI

Ishalin ilacý yoðurt Ýshalken hangi besinler tüketilmeli, hangilerinden kaçýnýlmalý?

Ý

shal vücudun dengesini bozan hatta hafif semptomlarý bile ciddi iþ ve sosyal hayatý etkileyen olumsuz bir saðlýk sorunu. Tedavi sürecinde ise hem ilaç hem de beslenme önemli bir rol oynuyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, ishal durumunda izlenmesi gereken beslenme düzenini anlattý. Ýshalin nedenine göre barsak düzenleyiciler ve kiþiye özel beslenme önerileri ile oluþan ishalin hýzla iyileþtirilmesi saðlanmalýdýr. Ýshal durumunda birincil olarak dikkat edilmesi gereken vücudunun büyük bir kýsmý (yüzde 7080) su olan vücudumuzda, ishale baðlý kaybolan sývýnýn vücutta yerine konmasýdýr. Özellikle birçok birey tarafýndan yapýlan en büyük yanlýþlardan biri, ishal olan kiþinin ishalinin durmasý için su ve sývý alýmýnýn azaltýlmasýdýr. Oysa ishal tanýsý konmuþ olan her birey, vücudun hýzlý sývý kaybýný dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sývý takviyesi yapýlmalýdýr. Her dýþkýlama sonrasýnda kiþi temiz ve ýlýk su içmelidir. Ülkemizde 1986 yýlýnda baþlatýlan bir program sayesinde ishalli tüm bireylere özellikle kullanýlan AST (Aðýzdan Sývý Tedavisi) olarak adlandýrýlan uygulama ile tuz-þeker karýþýmý paketlerin temin edilmesi, hayati olarak ishalin

sorunlarýndan kurtulmamýza yardýmcý olmuþtur. Evde kolayca hazýrlanacak su ve elektrolit kaybýný önleyecek hayat kurtarýcý sývý karýþýmý: 1 litre ýlýk su içerisine 1 yemek kaþýðý toz þeker 1 tatlý kaþýðý tuz karýþtýrýlýr ve her dýþkýlamadan sonra yarým su bardaðý olarak önerilir. Ýshal Tedavisinde Nasýl Beslenmeli? Ýshalde kullanýlmasý önerilen en doðru besinler, kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapasý, pirinç çorbasý veya pirinç suyu, patates haþlama veya püresi, yoðurt ve ayrandýr. Ayrýca ishal olan kiþide iþtahsýzlýk da tetiklenmekte ve geçici bir süre kilo kaybý gözlenebilmektedir. Bu nedenle özellikle önemli olan proteinin gün içerisinde beslenme ile yeterli miktarda saðlanmasý önem kazanmaktadýr.

HÝÇBÝRÝ EV YAPIMI YOÐURDUN YERÝNÝ TUTMAZ. 5 DAKÝKADA YAPABÝLECEÐÝNÝZ YOÐURT TARÝFÝNÝ ÝZLEMEK ÝÇÝN TIKLAYIN. Haþlanmýþ Yaðsýz Et Tercih Edilmeli Ýshal süresince iyice haþlanmýþ olan yaðsýz dana, tavuk, sýðýr ve kuzu etleri önerilebilir. Balýk ve etler hazýrlanýrken çok az yað kullanýlmalý hatta mümkünse ýzgara, haþlama ve fýrýnlama tercih edilmelidir. Ayrýca ishalin tedavisinde baðýrsaktan suyun geri emilimini uyaran besinler kullanýlýr. Bu duruma yardýmcý olan besinler, içi çýkarýlmýþ beyaz ekmek, pirinç lapasý, grisini ve peksimet veya krakerlerdir ve bir bileþen olarak glikoz da baðýrsaktan suyun geri emili-

minde etkilidir. Ýshal tedavisinde önemli olan bir diðer nokta da baðýrsak faaliyetlerini artýran bir etmen olan diyet posasý alýmýnýn kýsýtlanmasýdýr. Posa içeriði diðer sebzelere göre daha düþük olduðu için çocuklara hazýrlanacak olan içerisine pirincin de eklenmesi önerilen sebze çorbalarýnda kullanýlabilecek sebzeler þunlardýr: pancar, kuþkonmaz, soðan, dereotu, hindiba, marul, patates, taze bezelye, domates, kereviz ve ýspanaktýr.

Ýshal Süresince Tüketilmesi Önerilmeyen Besinler Enginar, lahana, bürüksel lahanasý, yeþil fasulye, kuru bezelye ve yeþilbiberdir. Ayrýca kepekli ekmek ve tüm ürünler, diyet bisküviler, çið sebzeler, yer fýstýðý, ayva, çikolata, yaðlý yemekler, kýzartmalar, marul ve beyaz lahana ishal bitene kadar tüketilmemelidir. Özellikle böðürtlen, kuru meyveler, üzüm, hurma ve armut ishal tedavisinde sakýncalý olabilecek meyvelerdendir. Bütün bu besinlerin doðru seçiminin yaný sýra doðru verilme þekli de çok önemlidir. Ýshal olan her kiþi tedavi süresince az ve sýk beslenmelidir, beslenmedeki yað miktarý azaltýlmalýdýr. Yoðurt, barsak saðlýðýnýn devamlýlýðý için kullanýlabilecek önemli bir besindir. Yoðurdun içerisinde bulunan yararlý bakteriler, baðýrsakta

bulunan ve ishale sebep olan tehlikeli mikroplarýn baðýrsakta yaþama þansýný azaltýr. Yoðurdun içerisindeki yararlý bakteriler sayesinde baðýrsak ortamýnda aside dönüþür ve zararlý olan bakteri enzimlerinin çalýþmasý engellenmiþ olur. Bütün bu etkileri sayesinde annelerimizin ishal sýrasýnda özellikle pirinç ve patates ile birlikte kullandýðý yoðurt doðru ve temel bir besin olma özelliði göstermektedir.

Yaðlý yemek sonrasý þiddetli aðrý varsa

Bu þikayet safra kesesi taþý belirtisi olabilir.

K

arnýn sað üst tarafýnda, sýrta ve omuza vuran safra kesesi aðrýsýnýn kalp krizi belirtileriyle karýþtýrýlabildiðini belirten Genel Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Tuðrul Tansuð, bu aðrýnýn özellikle aðýr yaðlý yemeklerin ardýndan çok daha þiddetli

yaþanmasý durumunda safra kesesi taþlarýndan þüphelenilmesi gerektiðini ifade ediyor. Safra kesesi her ne kadar karaciðerin komþuluðunda, safranýn depolandýðý bir organ olsa da anatomik olarak karaciðerin bir parçasý olarak tanýmlanýr. Gün içinde karaciðerde yapýlan yaklaþýk 700 ml safra, ortak karaciðer kanalýna boþalýr.

En favori kýþ içecekleri B

u soðuk havalarda en çok arzulanan 'sýcak bir içecektir'. Kýþ içeceklerinden en favorileri ise salep ve bozadýr. Salep ve boza haricinde bitki çaylarý da hem ýsýtýr hem þifa verir hem de bizi hastalýklardan korur. Ihlamur, ada çayý bunlardan en çok tercih edilenlerdir. Hem içimizi ýsýtan hem de þifa veren bu içeceklerin faydalarý saymakla bitmez. Ihlamur: Ihlamurun içinde uçucu yað, tanen, C ve P vitamini, reçine ve enzimler de bulunuyor. Ihlamurun yemek hazmýný kolaylaþtýrýcý etkisi vardýr. Mide problemi olan kiþiler 1 tatlý kaþýðý bal ile tükettikleri takdirde mide hazmýný kolaylaþtýracak ve rahatlatacaktýr ayrýca ýhlamur baðýþýklýk sisteminin artmasýna sebep olduðu için kýþ aylarýnda karþýlaþtýðýmýz nezle ve gribe karþý da etkilidir. Salep: Salebin müsilaj özelliði dokular üzerine yumuþatýcý etki yapar, bir nevi dokunun üzerine katman oluþturur, korur ve rahatlýk verir. Özellikle mide rahatsýzlýklarýnda etkili olan salep, hazmý kolaylaþtýrarak

Safranýn içeriðinde karaciðerden süzülen atýklar ve sindirim için gerekli enzimler yer alýr. Safranýn bileþimi, kiþinin beslenme þekline göre deðiþiklik gösterse de temel olarak ayný öðelerden oluþur. Safra kanalýnýn onikiparmak baðýrsaðýna baðlandýðý uçta, etrafýnda büzme kasý olan bir meme bulunur. Sindirim sisteminin istirahat ettiði zamanlarda yani açken büzme kasý kapalý durur. Böylece karaciðerden gelen safra, doðrudan baðýrsaða akmaz ve safra kesesinde depolanýr. Özellikle yaðlý bir yemek yenildiðinde bu meme açýlýr, safra kesesi büzülür ve içindeki safranýn onikiparmak baðýrsaðýna boþalmasý saðlanýr. Böylece safra gýdalarla daha iyi karýþýr ve içeriðindeki sindirim enzimlerinden yararlanýlýr.

Belirtiler Safra kesesi taþýnda, karnýn sað üst tarafýnda, sýrta ve omuza vuran bir

aðrý olduðunu bu aðrýnýn kalp krizi belirtileriyle karýþtýrýlabildiðini belirten Doç. Dr. Tuðrul Tansuð, bu aðrýnýn özellikle aðýr yaðlý yemeklerin ardýndan çok daha þiddetli yaþandýðýný, çünkü yaðlý yemeklerin sindirimi için safranýn içindeki maddelere daha fazla gereksinim duyulduðunu belirtiyor. Bazen küçük taþlarýn keseden düþerken "safra yollarý koliði" ortaya çýktýðýný ve sancý yaptýðýný belirten Doç. Dr. Tansuð, "hastada üþüme, titreme ve ateþ varsa, bu durum safra kanallarýnda iltihap (kolanjit) olduðuna iþaret eder, akut pankreatitte ise belirtiler daha þiddetli görülüyor" diyor.

Taný ve tedaviler Safra kesesi hastalýklarýna taný koymada, en sýk ultrasonografiden yararlanýldýðýný belirten Doç. Dr. Tuðrul Tansuð, ultrasonografi incelemesi sýrasýnda sabah açlýðýnýn gerektiðinin altýný çiziyor. Cerrahi

tedavide safra kesesi taþlarýnýn alýnýp kesenin yerinde býrakýlmasý gibi bir yöntem bulunmadýðýný, taþlarla birlikte organýn tamamýnýn alýnmasý gerektiðini ifade eden Genel Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Tansuð, hiçbir belirti vermeyen, tesadüfen saptanan taþlarda ise izlem yolunun tercih edilebildiðini belirtiyor. Doç. Dr. Tansuð, uygulanan cerrahi yöntemleri ise þöyle açýklýyor: "Safra kesesinin alýnmasý gereken durumlarda laparoskopik kolesistektomi uygulanýyor; safra kesesi karýn duvarýnda yapýlan 3 veya 4 küçük kesiden yapýlan kapalý ameliyatla alýnýyor. Laparoskopik kolesistektomi karýna yalnýzca göbek deliðinden girilerek tek kesiden de yapýlabiliyor. Tek kesi sayesinde hastanýn karýn solunumu sýrasýnda çok daha az aðrý oluyor, iyileþme hýzlanýyor ve iz kalmýyor. Laparoskopik kolesistektomiden sonra hasta ayný gün ayaða kalkabiliyor ve bir gün sonra taburcu edilebiliyor."

Evcil hayvanlar ve hayvan besleme

Hangi hayvanlarý, nasýl besleyebilirsiniz? Özellikle son yýllarda, evde hayvan beslemek isteyen birçok insan soluðu evcil hayvan satan dükkânlarda alýyor. Evde hayvan beslemek isteyenlerin, hayvanlarý sokaktan ya da barýnaktan almak yerine, bu dükkânlardan almayý tercih etmesi özellikle hayvan haklarý dernekleri ve hayvanseverler tarafýndan büyük tepki çekiyor. Hayvanlarýn satýlýk olmadýðýný belirten hayvanseverler, dükkânlarda satýlmak üzere bekletilen hayvanlarýn da saðlýk koþullarýnýn iyi olmadýðýna dikkat çekiyor.

Peki, sokaktan ya da barýnaktan hayvan alýrken nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle hayvanlarýn aþýlarýnýn yapýldýðýna dikkat etmek þart! Çünkü birçok dükkân sahibi bu hayvanlara aþý yaptýrmýyor. Ayrýca hayvanýn hastalýklý olmamasýna, bit ya da pire bulundurmamasýna da dikkat edilmeli! Çok þiþman ya da çok zayýf hayvanlar da mutlaka tedavi edilmeli. mideyi rahatlatýyor. Bunun yaný sýra tarçýnla tüketiminde ise özellikle üst solunum yollarýnda etkili oluyor. Öksürük ve bronþiti tedavi ediyor. Tarçýn ile tüketilen salep ayrýca tarçýnýn kan þekeri dengesini saðladýðý için tokluk verir ve tatlý isteklerini azaltýr. Özellikle þeker yerine tatlandýrýcý ile tüketilen salep hem tatlý isteðini giderir hem de tok tutar bu yüzden diyet yapanlara önerilir.

Evde hayvan beslerken nelere dikkat edilmeli? Evde hayvan beslemenin çocuklarýn zekasýný geliþtirdiði araþtýrmalarla kanýtlanmýþ bir gerçek. Dolayýsý ile evcil bir hayvana sahip olmak hem size hem ona hem de çevrenizdekilere iyi gelecektir. Ancak evde hayvan beslemenin risklerini azaltmak için hayvan besleme kurallarýna da çok dikkat etmek gerek! Örneðin evcil hayvanýnýz köpek ya da kedi ise tüylerinin bakýmý ve tuvalet temizliði çok önemli. Peki, evde hangi hayvanlar beslenir? Son zamanlarda evde deðiþik hayvan türleri beslemek çok ilgi çekiyor. Ancak en gözde evcil hayvanlar kedi, köpek, kuþ, balýk, su kaplumbaðasý, tavþan ve hamster… Ancak son

zamanlarda evinde sincap, yýlan, iguana, bukalemun gibi hayvanlarý besleyenler de var.

Evcil hayvanlarýn eðitimi Evcil hayvan eðitimi, evcil hayvan beslemede çok önem verilen konulardan biri! Evcil hayvanlarýn eðitimi konusunda, hayvan beslemeve eðitme konusunda uzman kiþilerden yardým alýnabilir. Ancak bir hayvaný eðitebilmenin ilk koþulu onunla ilgilenmek ve ona sevgi göstermektir. Ancak hayvanýnýzý eðitmeye baþlayacaðýnýz yaþ da çok önemlidir. Köpek eðitmeni ve uzman Asým Sarýçiftçi bu konu ile ilgili olarak "Nasýl ki, 3 yaþýndaki çocuðunuzu birinci sýnýfa gönderip ondan hiçbir verim alamazsanýz, zamanýndan önce eðitilmeye çalýþýlan bir evcil hayvandan da verim alamazsýnýz" diyor.


Diyarbakýr'da esrar ve sigara operasyonu D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekipler kentte düzenledikleri operasyonlarda esrar ve kaçak sigara ele geçirdi. Diyarbakýr'da yapýlan yol kontrol uygulamasýnda bir araçta yapýlan aramada 41,5 kilo-

8 OCAK 2013 SALI

gram esrar maddesi ele geçirildi. Merkez Kayapýnar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, þüpheli gördükleri bir aracý durdurdu. Araçta yapýlan aramalarda 41,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili

bir kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Ýki eve sigara operasyonu

Diyarbakýr'da iki eve yapýlan operasyonda 37 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Baðlar ilçesinde iki ayrý eve operasyon düzenledi. Operasyonlarda 37 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildiði öðrenilirken, el konulan kaçak sigaralarýn Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldüðü belirildi.

Kadýn ve çocuklara saðlýk taramasý Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediye Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten Hasýrlý Mahallesi Kadýn Destek Merkezi (KADEM), kadýn ve çocuklara yönelik saðlýk taramasý yaptý. belirtildi. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Diþ Hekimliði ve Hemþirelik Yüksekokul öðrencileri tarafýndan yapýlan taramaya 30 kiþilik bir ekip katýldý. Sur Belediyesi organizasyonu ile yapýlan tarama konusunda bilgi veren KADEM yöneticisi Gülbahar Örmek, yapýlan taramalardan çýkan sonuçlara göre neler yapýlmasý gerektiði konusunda kadýnlara çeþitli bilgiler verdiklerini ifade etti.

Diþ saðlýðý anlatýldý

T

aramaya Sur Belediye Meclis Üyesi Semra Turan, Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði (MEGAM-DER) üyesi öðrenciler, çok sayýda kadýn ve çocuk katýldý. Sur Belediyesi ve MEGAM-DER'in ortak yürüttüðü çalýþmanýn diðer kadýn destek merkezlerinde de yapýlacaðý

Örmek, "Sur Belediyesi Kadýn Destek Merkezi (KADEM) olarak çeþitli kurumlarýn ortak çalýþmasýyla, saðlýk taramalarý ve koruyucu saðlýk hizmetleri tarzýnda bazý hizmetler vermeye baþladýk. Amacýmýz mahalle sakinlerinin akýllarýna takýlan sorularý rahatlýkla sorabilecekleri ortamlar oluþturmak ve bu yönde eðitimlere devam etmektir. Bugün yapýlan taramada diþ saðlýðý anlatýldý, tansiyon ve þeker ölçümü yapýldý. Çýkan sonuçlara göre neler yapmalarý gerektiði kadýnlara anlatýldý. Doktora gidemeyen veya derdini anlatamayan kadýnlarýmýza daha samimi bir ortam yaratmak ve bu saðlýk hizmetlerini ayaklarýna götürerek hizmete ulaþmalarýný kolaylaþtýrmaktýr. Bu tür hizmetlerimiz MEGAM-DER, SES ve Tabipler Odasý ile ortak çalýþarak devam edecektir" dedi.

Bankamatiklere dýþkýlý saldýrý

Diyarbakýr'da kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler, gece geç saatlerde poþetlere doldurduklarý insan dýþkýlarýný bankamatiklerin para çekme ünitelerine atýyor.

S

abah bankamatiklerden para çekmeye giden vatandaþlar, gördükleri manzara karþýsýnda hayrete düþtüklerini söyledi. Bankamatiklerden para çekmeye giden vatandaþlar, "Hayvanlar bile yaptýklarý pisliðin üzerini örtüp öyle ayrýlýrlarken, bir insanýn, evden pisliðini poþetle-

re koyup gelip insanlarýn ortak kullandýklarý bu aletlere sürmesi þaþkýnlýk verici" dediler.

Bir yýldýr devam ediyor Bankamatiklerin kamerasýndan adamýn 45 yaþ civarýnda olduðunu tespit ettiklerini

ifade eden banka görevlileri ise, yüzünü gizlediði için þahsýn kimliðini tespit edemediklerini belirtti. Banka görevlileri, "Yaklaþýk bir senedir, birkaç haftada bir þahýs bu eylemi gerçekleþtiriyor. Ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþ durumdayýz. Adamýn bu eylemi neden gerçekleþtirdi-

Þemdinli'de iki mevsim

ðini de bilmiyoruz. Eylemi gerçekleþtirirken yüzünü gizlediði için bankamatiðin kamerasý kimliðini tespit edemiyor. Biz gelip cihazlarý temizlemekten üþenmiyoruz ancak, müþterilerimizin maðduriyeti söz konusu" diye konuþtular.

Hakkari'nin Þemdinli ilçe merkezinde soðuk hava etkili olurken, Irak sýnýrýna yakýn Derecik Beldesi'nde ise adeta bahardan kalma günler yaþanýyor.

Serçelerin hayatta kalma çabasý

H

Þ

emdinli ilçesinde aþýrý soðuklardan birçok vatandaþýn evindeki su borularý ve sayaçlar dondu. Evlerin duvarlarýnda oluþan buz kütleri ise soðuk havanýn ne denli etkili olduðunu gözler önüne serdi. Öte yandan ilçeden 65 kilometre uzaklýktaki Dereçik Beldesi'nde ise bahardan kalma günler yaþanýyor. Beldede havalarýn sýcak olmasýný fýrsat bilen ve arýcýlýkla ilgilenen Necirvan Türkoðlu, "Burada havalar çok sýcak. Arýlarýmýz daha önce ilçe merkezindeydi. Birçok arý kovanlarýmýz soðuktan dolayý zarar gördü. Buranýn iklimi Kuzey Irak'a yakýn olduðu için sýcak ve burada kar yok. Biz de arý kovanlarýmýzý buraya getirdik. Ýlçe merkezinde kar ve soðuk varken burada hayvanlar bile otlanýyor" dedi.

Sýnýra zýrhlý araç sevkiyatý Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) tarafýndan PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamýnda sýnýr bölgesine yapýlan askeri sevkiyat devam ediyor. TürkiyeIrak sýnýrýnda konuþlandýrýlmýþ

olan sýnýr birliklerine Van üzerinden çok sayýda askeri araç sevk edildi. Akþam saatlerinde Van'a giden askeri konvoy, geceyi Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý'nda geçir-

di. Sabah saatlerinde ikmal yapan konvoy, öðlene doðru zýrhlý ve sinyal kesici araçlar eþliðinde Hakkari'deki sýnýr bölgelerine gitmek üzere yola çýktý.

akkari'de hüküm süren olumsuz hava þartlarýna karþý hayatta kalma çabasý içinde olan serçeler, kýþ þartlarýna adeta meydan okuyor. Hakkari'de kentsel dönüþümün yaygýnlaþmasý toprak evlerin azalmasý ve yerine çok katlý binalarýn yer almasý üzerine yuva bulamayan serçeler, aðaç dallarýnýn arasýna girerek soðuklardan korunmaya çalýþýyorlar. Önceki yýllara oranla sayýlarý her geçen gün azalan serçeler, dondurucu soðuklara adeta meydan okuyorlar. Yörede "Cücka sivanda" olarak isimlendirilen ve genel olarak toprak evlerin damlarýnda veya duvarlarýndaki oyuklarda yaptýklarý yuvalarla yaþayan serçeler, yuva bulamadýðý için karla kaplý aðaç dallarýnýn arasýna girerek yaþam mücadelesi veriyorlar. Bazý vatandaþlar, yaban hayatýna karþý daha duyarlý olunmasý gerektiðini belirtti. Metin Yalçýn isimli vatandaþ, "Kýþ aylarýnda aç kalan kuþlar için ailelerin pencerelerinin dýþ tarafýna ekmek kýrýntýlarý býrakmasý gerekiyor. Böylece kuþlar yiyecek sýkýntýsý çekmekten kurtulmuþ olacaklarý gibi bizler de sevap kazanmýþ olacaðýz" dedi.


4

HABER

8 OCAK 2013 SALI

Diyarbakýr kýzýla büründü Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesindeki birçok kentte kar yaðýþý yaþamý olumsuz etkilerken, Diyarbakýr ve Mardin'de toz bulutlarý gökyüzünü kýzýla boyadý. S

uriye üzerinden gelen toz bulutlarý, öðleden sonra Diyarbakýr ve Mardin'i etkisi altýna aldý. Görüþ mesafesinin 100 metreye kadar düþtüðü kentte gökyüzü kýzýla boyandý. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü, toz bulutlarýnýn beklendiðini belirterek, korkulacak bir durumun olmadýðýný açýkladý. Kuvvetli güneyli rüzgarlarýyla gelen toz bulutlarýnýn rüzgar ve yaðmurla birlikte sona ereceðini belirten meteoroloji yetkilileri, "Toz bulutlarý beklenen bir geliþmeydi. Sabahtan beri kuvvetli güneyli rüzgarlarý, akþama kadar devam edecek. Akþam saatlerinde de rüzgar ve yaðmurla birlikte sona erecek" dediler.

Kar yaðýþý geliyor Diyarbakýr'da havanýn yaðmurlu geçeceðini belirten meteoroloji yetkilileri, yaðmurlu havanýn yerini kar yaðýþýna býrakacaðýný ifade ederek, "Bugün Diyarbakýr bölgesinde yaðmur, kuzey bölgesinde kar þeklinde olacak. Yarýn öðlen saatlerinde merkez dahil tüm sýnýr kes-

imlerimizde, kar yaðýþý devam edecek ve Çarþamba günü sona erecek. Kar yaðýþý sonrasýnda kuvvetli buzlanma olacak. Günün en yüksek sýcaklýðý 1 derece olacak. Cuma sabah sýcaklýk 10-11 dereceye düþecek. Çok ciddi bir soðuk hava geliyor. Vatandaþlarýmýzýn buna göre hazýrlýklý olmasý gerekiyor" diye konuþtular.

Araçlar çamura bulandý Mardin'de ise görüþ mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düþmesine neden olan toz bulutlarý, gündüz ortasýnda araç sürücülerinin farlarýný yakmasýna neden oldu. Vatandaþlar toz bulutu nedeniyle dýþarýya astýklarý çamaþýrlarý içeriye almak zorunda kalýrken, araçlarýn üzeri de sarýya boyandý. Vatandaþlarýn büyük bölümü yoðun toz nedeniyle dýþarýya çýkmamayý tercih ederken, bazý sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarýný oto yýkamacýlara götürdü, bazýlarý da kendi imkanlarýyla temizlemeye çalýþtý.

Mardin Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ de toz bulutlarý nedeniyle solunum yollarý rahatsýzlýklarý bulunanlarýn dýþarý çýkmamasý gerektiði uyarýsýnda bulundu.

Bölgede beyaz esaret

Doðu ve Güneydoðu'da etkisini artýran kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirdi. Birçok ilçede okullar yoðun yaðýþ nedeniyle tatil edilirken, yüzlerce köy ve mezra yolu ulaþýma kapandý.

H

akkari'de etkisini sürdüren yoðun kar yaðýþý nedeniyle il genelinde 135 köy ile 375 mezra yolu ulaþýma kapandý. Hakkari Valiliði Ýl Hýfzýssýhha Kurulu kararýyla Hakkari merkez baþta olmak üzere Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ýl merkezindeki 11 mahalle yolu ulaþýma kapanýrken, çarþý merkezindeki birçok araç ise adeta kardan kayboldu. Bazý vatandaþlar araçlarýn üzerindeki karlarý küreklerle temizledi. Lapa lapa kar yaðýþý arasýnda evlerine gitmeye çalýþan vatandaþlar ise adeta kardan adama dönüþtüler. Belediye Baþkanlýðý karla mücadele

Zayi ilanlarý Muþ/Varto nüfus müd. kayýtlý olup, Diyarbakýr Nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ali Erdemirci Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 05.12.2012 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Sinan Þen D.Ü. Meslek Yüksek okulu Elektrik bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Roni Ekmekçi S.N 1050448449 nolu mükellefi olup 306951’den 307350’e kadar olan seri nolu faturalarý kaybettim.Hükümsüzdür Þükran Avþar

8 OCAK 2013 SALI YIL: 12 SAYI: 4141 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ekipleri ise kapanan mahalle yollarýný açmak için çalýþma baþlattýðý belirtildi. Bazý belediye iþçileri ise, ellerine kürek alarak araçlarýn giremediði caddelerdeki kar yýðýnlarýný temizleme telaþý içersine düþtüler. Hakkari'deki birçok vatandaþ ise olumsuz hava þartlarýný göz önünde bulundurarak okullarý zamanýnda tatil ettiren Hakkari Valiliði'ne teþekkür etti. Muþ'ta hayat felç Muþ'ta 2 günden beri etkisini sürdüren kar yaðýþý nedeniyle merkez ve ilçelere baðlý 262 köy yolu ulaþýma kapandý. Kentte etkili olan kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirdi. Muþ-Kulp yolunu yoðun kar yaðýþý ve fýrtýna nedeni ile ulaþýma kapattýklarýný belirten Karayollarý 113. Þube Þefi Sulhattin Ömeroðlu, Muþ-Bingöl karayolu üzerindeki Boðulan Geçidi, Muþ-Erzurum Seferek Geçidi, Muþ-Bulanýk Kazana yokuþunda fýrtýna ve kar yaðýþý sebebiyle ulaþýmda güçlük çekildiðini söyledi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Köy Yollarý Þube Müdürü Fesih Çakýr ise, "Þu anda 262 köy ulaþýma kapalý durumda. Ekiplerimiz bu sabah itibariyle yol açma çalýþmalarýna baþladý. Özellikle yüksek bölgelerde fýrtýna etkili olmasý sebebiyle ulaþýma açýlan yollar kýsa sürede tekrar kapanýyor. Bu nedenle ekiplerimiz zor koþullarda çalýþmalarýna devam ediyor. Vatandaþýmýzýn bu konuda biraz sabýrlý olmalarýný istiyoruz. Kar yaðýþýnýn durmasý halinde kýsa sürede ulaþýma kapalý durumda bulunan tüm köylerimizin yolunu açacaðýz" dedi. Muþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede ise, kar yaðýþýndan dolayý ekiplerin sürekli hazýr bekletildiðini vurgulayarak, þehirde çalýþma yapmakta zorlandýklarýný söyledi.

olan kar yaðýþý hayatý olumsuz yönde etkilerden, yatýlý ilköðretim bölge okullarý (YÝBO) dýþýndaki ilk ve orta dereceli okullarý 2 gün tatil edildi, onlarca köy ve mezra yolu ulaþýma kapandý. Ýlçe Kaymakamý Tahir Þahin, yaklaþýk 70 köy ve 50 mezranýn yollarýnýn aþýrý tipiden dolayý kapandýðýný ve köylere gerekli ulaþýmý saðlamak üzere Ýlçe Özel Ýdare araçlarýnýn bölgelerde çalýþmaya baþladýðýný söyledi. Kaymakam Þahin, "Ýlçemizde 72 saattir yoðun bir kar yaðýþý var. Bu nedenle ilçe Hýfzýssýhha Kurulu'nu topladýk. Okullarý 2 gün tatil ettirdik. Þu an kar mücadele ekiplerimiz sahada çalýþýyorlar. Özellikle kötü hava þartlarýnda hastalarýmýza öncelik vermekteyiz. Þu an iki hastamýzý hastaneye ulaþtýrdýlar. Vatandaþlarýn da duyarlý davranmasýný istiyoruz. Bu konuda muhtarlara gerekli bilgileri verdik. Yanlýþ ihbarlara hep yaptýrým uygulama gibi bir niyetimiz yok. Vatandaþlarýn duyarlý olmasý gerekir. Çünkü yanlýþ ihbara gittiðimizde doðru ihbarý kayýp etmiþ olacaðýz. Karýn durmasý ile tüm yollarýmýzý açacaðýz" dedi. Bitlis ilçeleri kara gömüldü Bitlis ve ilçelerinde 3 gündür devam eden kar yaðýþý ve elveriþsiz hava þartlarý nedeniyle hayat adeta durma noktasýna geldi. Hizan, Tatvan merkez birinci kademe okullar ve merkeze baðlý köylerde okullar 2 gün tatil edildi. Elveriþsiz hava þartlarý nedeniyle Tatvan merkez ve baðlý köylerdeki okullar, iki günlüðüne tatil edildi. Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, çarþamba, perþembe ve cuma günü içinse hava þartlarýn baðlý deðerlendirme toplantýsý yapýlacaðýný belirtti. Öte yandan i çede etkili olan saðanak yaðýþ ve fýrtýna ise hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Kente sýk sýk elektrik kesintileri meydana geliyor. Hizan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abit Arvas ise, yoðun kar yaðýþý ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve baðlý köylerde okullarýn 1 gün tatil edildiðini söyledi. Yedisu'da kar tatili

Varto'da okullar tatil Muþ'un Varto ilçesinde 2 günden beridir etkili

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamý Hasan Çiçek, olum-

suz hava þartlarý nedeniyle okullarýn iki gün tatil edildiðini söyledi. Yedisu'da etkili olan tipi ve fýrtýna nedeniyle hayat adeta durma noktasýna geldi. Kar kalýnlýðýnýn yarým metreyi geçtiði ilçede tüm köy yollarý ile Yedisu-Karlýova ve Yedisu-Erzurum karayollarý ulaþýma kapandý. Kaymakam Hasar Çiçek, Ýlçe Hýfzýssýhha Kurulu olarak okullarý iki gün tatil ettikleri söyledi. Tipi ve fýrtýnanýn hala devam ettiðini belirten Kaymakam Çiçek, "Tipi ve fýrtýnanýn devam etmesinden dolayý köy yollarýný açamýyoruz. Köylerdeki acil hasta durumunda hemen yolu açýyoruz. Ancak olumsuz hava þartlarýndan dolayý açtýðýmýz yollar tekrar kapanýyor. 13 köy yolumuzda þu an kapalý. Hava durumunun normale dönmesiyle bir günde bütün köy yollarýmýzý tekrar ulaþýma açarýz" dedi. Okullarýn durumu ile ilgili yarýn öðle saatlerinde tekrar Ýlçe Hýfzýssýhha Kurulu olarak toplanacaklarýný ifade eden Kaymakam Hasan Çiçek, duruma göre bir karar alacaklarýný da sözlerine ekledi. Van'ý fýrtýna vurdu Van'da saatteki hýzý 50 kilometreyi bulan fýrtýna nedeniyle çok sayýda evin çatýsý uçtu. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren fýrtýna, yaþamý olumsuz etkiledi. Saatteki hýzý 50 kilometreyi bulan fýrtýna nedeniyle Van-Erciþ karayolu üzerinde bulunan Þemsibey Mahallesi Afet Konutlarý'nda çok sayýda evin çatýsý uçarken, elektrik ve telefon kablolarý koptu. Enerji ve iletiþim hatlarýndaki arýzalarýn giderilmesi için Vangölü Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (VEDAÞ) ile Türk Telekom ekiplerinin çalýþma baþlattýðý belirtildi. Mahalle sakinleri, çatýlarýný saðlam yapýlmamasýna tepki gösterirken, bir önce sorunlarýnýn giderilmesi yönünde yardým talebinde bulundu.

Cemil Bayýk'tan silah býrakma þartý

PKK yöneticilerinden Cemil Bayýk, çözüm iradesi ve projesi ortaya konulursa, bundan sonra silahlý güçlerin durumunun ne olacaðýnýn tartýþýlabileceðini belirtti.

Cemil Bayýk, Öcalan ile baþlayan görüþmeleri Yeni Özgür Politika ve Azadiya Velat gazetelerinde yayýnlanan köþe yazýsýnda deðerlendirdi. "AKP Ýçin Son Þans" baþlýklý yazýsýnda Bayýk, þu görüþleri dile getirdi: Eðer Türk devletinin Kürt sorununda çözüm niyeti varsa bu görüþmeler müzakere sürecine evirilebilir. Bu konuda Kürt tarafý hazýrdýr. Kürtlerde bir çözüm iradesi vardýr. Hiç kimse bu iradenin olmadýðýný söyleyemez. Ancak AKP hükümeti ve basýnýn ortaya koyduðu gibi sorun silah býrakma ve silahlý güçlerin mevzilerini terk etmesi gibi konursa bu yaklaþým bir çözüm niyeti olmadýðýný gösterir. Çünkü bu tür sorunlarda önce siyasi konular müzakere edilir. Çözüm iradesi ve projesi ortaya konulursa, bundan sonra

silahlý güçlerin durumunun ne olacaðý tartýþýlabilir. Yoksa arabayý atýn önüne koþmak olur ve baþtan oyunbozanlýk yapýlýr. Eðer yine oyalama taktiðine giderse bir çözüm iradesi olmadýðý netleþecektir. Ne sorunu çözen ne de ezme baþarýsýný gösteren AKP'nin siyasi sonu gelecektir.

Eninde sonunda çözülecek Kürt sorunu gibi önemli olan bir konuda siyasi bencillik içinde olmak ve çözüm iradesi göstermemek siyasi kapasite darlýðý anlamýna gelir. Siyasi kapasitesi dar olan bir partinin de Türkiye'yi bir süre daha yönetmesi zordur. Bu düzeyde siyasi kapasitesi dar olan iktidarlar ise konjonktür gereði bir süre ayakta kalsalar da sonuçta düþmekten kurtulamazlar. AKP

doðru anlarsa bu görüþmeler geliþebilir. 'Ben bu süreci önceki yýllar gibi götürürüm' diye düþünüyorsa amiyane deyimle eþekten düþmüþe döner. Kürt Halk Önderi her iþine sorumlu ve ciddi yaklaþýr. Makul çözüm için irade de ortaya koyar. Ama basitliklere, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluklara da prim vermez. Herkes bunu böyle bilmelidir. Bu sorun eninde sonunda çözülecektir. Müzakereyle çözmek tabii ki tercih edilir. Bu nedenle bu görüþmeler anlamlýdýr. PKK de, Kürt halký da, demokrasi güçleri de Kürt Halk Önderinin arkasýnda olacak ve bu görüþmelere destek verecektir... AKP'nin politikasý kýsa sürede netleþir. Hiç kimseyi öyle eskisi gibi yýllara yayýlan bir belirsizlik ve beklenti içinde tutamaz.


HABER

8 OCAK 2013 SALI

5

Yeniþehir'de hizmet ataðý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, yeni yýlda yapacaðý çalýþmalarý halka duyurdu. Belediye Baþkaný Kurbanoðlu, spor kompleksi, 2 adet park yapýmý olmak üzere 4 yeni çalýþmayý hayata geçireceklerini belirtti.

Y

eniþehir Belediyesi, 2013 yýlýnda hayata geçireceði bazý çalýþmalarý düzenlediði tanýtým toplantýsýnda açýkladý. Toplantýya Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, BDP'li yöneticiler, Yeniþehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle muhtarlarý ve engelli derneklerinin temsilcileri katýldý. Slaytlar eþliðinde yapýlacak çalýþmalarýn bir kýsmýný anlatan Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Yeniþehir'in merkezi sayýlan Ofis bölgesinde yapýlacak kaldýrým çalýþmalarýnýn engelli yurttaþlar da düþünülerek yapýla-

caðýný söyledi. Kurbanoðlu, spor kompleksi, 2 adet park, Ofis semtinin bir kýsmýnýn bazalt ile kaplanmasý ve mahalle evlerinin yapýmý olmak üzere 4 yeni çalýþmayý hayata geçireceklerini belirtti. Yaklaþýk 6 milyon TL ile çalýþmalarý gerçekleþtireceklerini ifade eden Kurbanoðlu, Kurt Ýsmail Paþa, Ekinciler, Gevran ve Bað-kur civarlarýnda bulunan sokaklarýn kaldýrým çalýþmalarýnýn 2013 yýlýnda yapýlacaðýný vurguladý.

Mehmet uzun Parký yapýlacak Ýlçe otogarýna bitiþik yerde 20 bin metrekareden

oluþan Mehmet uzun Parký'ný

da hayata geçireceklerini kaydeden Kurbanoðlu, çalýþmanýn yakýnda baþlayacaðýný söyledi. Kurbanoðlu, "Þehitlik semtinde ilçe otogar bitiþiðinde bulunan 20 bin metre kare alana sahip olacak parkýmýzýn yapýmýna baþlayacaðýz. Burada iki adet basketbol sahasý, bir adet çocuk oyun grubu, bir adet spor aleti, park içerisinde 200 metre kare park-bahçe þantiyesi ve Mehmet Uzun Anýtý yer alacaktýr. Mardin yolu üzerinde bulunan fidanlýk ve sosyal tesisimiz içinde planladýðýmýz 53 bin metrekare

spor kompleksini yaþama geçireceðiz. Spor kompleksimizin etrafýnda bir kilometrelik koþu parkuru ve bisiklet yolu bulunacak ve koþu parkuru dökme kauçuktan döþenecektir. Yine kompleksimizde bir adet bisiklet yolu, bir adet sentetik futbol sahasý, iki adet mini futbol sahasý, iki adet basketbol sahasý, iki adet voleybol sahasý, iki adet tenis kortu, bir adet soyunma odasý ve kafeterya yer alacaktýr. Kompleksin yaný sýra Tanýþýk, Eser, Elidolu, Bahçelievler ve Güvercinlik mahallelerine de mahalle evleri yapýlacak'' dedi.

Baðcýlar'a yaðmur suyu þebekesi

Diyarbakýr'ýn en önemli altyapý ihtiyaçlarýndan biri olan yaðmursuyu þebekesi döþeme çalýþmasý yürüten DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Baðcýlar Mahallesi'nde 1400 milimetre çapýnda þebeke döþüyor.

D

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü, kentin en önemli altyapý ihtiyaçlarýndan biri olan Yaðmur Suyu Þebeke döþeme çalýþmalarýný sürdürüyor. Geçen yýl DSÝ'nin sulama kanalýnýn olduðu 4 kilometrelik hat boyunca Kýsmi Yaðmur Suyu Kolektör Hattý döþenmiþti. Halen Kayapýnar Belediyesi tarafýndan söz konusu alanda çevre düzenlemesi yapýlýyor. DÝSKÝ þimdi

de Baðcýlar Mahallesi'nde bulunan Hamravat Evleri'nin arkasýndan baþlayýp 75 Metrelik yolun Mahabad Bulvarý'nýn Urfa Yolu ile kesiþtiði noktaya kadar bin 164 metre uzunluðunda Yaðmur Suyu Þebeke Hattý döþüyor. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün kendi öz kaynaklarý ile hayata geçirdiði bu çalýþma 210.000 TL'ye mal olacak.

Daha sonra 2400'lük hat döþenecek Bu hat daha sonra 2400 milimetre çapýndaki dev yaðmur suyu þebeke borularýyla birleþtirilecek. Bu hat Newroz alanýndan baþlayýp Lice Afet Evlerine kadar 2 bin 908 metre uzunluðunda olacak. Ýhalesi 9.240.000.000 TL'ye yapýlan projeye önümüzdeki günlerde

baþlanacak. Diðer yandan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü yine Baðcýlar Mahallesi 1200. sokakta baþlayýp Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nin arkasýna kadar devam eden bir altyapý çalýþmasý da sürdürüyor. Bu hatta 310 metre yaðmur suyu þebekesi, 310 metre de kanalizasyon þebekesi döþeniyor.

Mardin'de aile içi iletiþim kursu Mardin'de her yýl yüzlerce fakir öðrenciye ücretsiz eðitim ve öðretim veren 'Okuma Salonlarý', öðrenci velilerine aile için iletiþim kursu vermeye baþladý.

'Eðitimle Yeþeren Fidanlar' projesi kapsamýnda Mardin Ortaköy Beldesi'nde

açýlan gençlik merkezinde okuyan 220 öðrenci velisine aile içi iletiþim kurslarý baþlattý. Okuma salonunda, öðrenci velilerine yönelik aile içi iletiþim ve madde baðýmlýlýðýnýn zararlarý konusunda rehber öðretmen Riyad Tezcan tarafýndan seminer veriliyor. MARKÖYDER Baþkaný Ýbrahim Bilgiç, yoðun katýlýmýn olduðu kurslarda ailelerin ihtiyaçlarý olan çeþitli bilgiler verildiðini söyledi. Toplumun kalkýnmasý için

Van'da turizm canlanacak

ailenin çok önemli olduðunu ifade eden Bilgiç, "Dernek olarak bu türlü sosyal etkinliklere devam edeceðiz. Üniversiteye hazýrlýk döneminde aile içi iletiþim çok önemlidir. Burada herhangi bir olumsuzluk yaþandýðýnda çocuðun eðitim hayatý sekteye uðrar ve aile içi iletiþim bozukluðu yaþanabilir. Bunun önüne geçmek için aileleri bu tür kurslara davet ediyoruz" dedi.

Tatvan'da polis-halk dayanýþmasý

tür konularda risk altýnda olduklarýný dile getirdiler. Sorumlu amirler bu tür sorunlarýn çözümü için söz konusu problemleri not almýþtýr. Toplantýlarda birim amirlerince periyodik aralýklarla muhtarlar, mahalle sakinleri, esnaflar ve mahallede bulunan okullar ziyaret edilerek yapýlan ziyaretlerden edinilen izlenimlerin rapor haline getirilip bahse konu sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý kararý alýnmýþtýr" dedi.

T

ürkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný Abdullah Tunçdemir, kentteki konaklamanýn alt yapýsýnýn tamamlandýðýný söyledi. Tunçdemir, deprem sonrasý il turizminin çok gerilediðini belirtti. Van'ýn kýsa sürede toparlandýðýný ve bu süreç içerisinde 5 yýldýzlý, 3-4 yýldýzlý otellerin sayýsýnýn arttýðýný anlatan Tunçdemir, "Bunu iyi pazarlamamýz gerek. Yeni sezona iyi bir baþlangýç yaparak, turizmimizin geçmiþ yýllardaki gibi eski haline gelmesi için herkesin elini taþýn altýna koyma zamanýdýr. Bölgemiz merkezi bir il. Komþu ülkelerimizin pazarlarýný buraya taþýmak için farklý etkinlikler organizasyonlar gerçekleþtirmeliyiz. Örneðin Ýran'da perþembe cuma günleri, Ermenistan'da ise cumartesi, pazar günleri tatil. Bu pazarlarý iyi deðerlendirmek gerekir. Irak'ta sýcak havalar yüzünden insanlar ne yapacaklarýný þaþýrýyor, bu sirkülasyonu iyi kullanmak durumundayýz. Öte yandan kiliselerimizin bu restorasyonlarý baþta olmak üzere yeni alýþveriþ merkezlerinin yapýmý gibi çalýþmalarý biran önce yapmalýyýz. Önümüzdeki turizm sezonuna bu projelerin startýný vermiþ olarak girmeliyiz. Deprem sonrasý süreci iyi deðerlendirirsek, umuyorum yeni sezonda çok daha iyi bir yerde olacaðýmýzý göreceðiz. Bu konuda gerek bizler ve gerekse de yetkililer baþta olmak üzere herkesin elinden geleni yapmasý için seferber olmasý lazým" dedi.

En önemli sorun güven

Bitlis'in Tatvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, ilçedeki sorunlarýn belirlenerek ortak çözüm bulunmasý amacýyla mahalle muhtarlarýyla toplantý düzenledi. Emniyet Müdürü Hikmet Baþer baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda, polis halk kaynaþmasýyla sorunlara çözüm bulunacaðý belirtildi. Toplantýda ayrýca Tatvan Emniyet Müdürlüðünde görevli polis amirlerinin her birine 2 mahalleden sorumlu olmasý kararý alýndý. Mahalleden sorumlu amirler, sorumluluk bölgesinde olan mahalle muhtarlarýný, mahalle sakinlerini, mahalle esnaflarýný ve mahallesinde bulunan okullarý periyodik aralýklarla ziyaret ederek gözlemlerini rapor halinde düzenleyerek toplantýlarda komisyona sunacak. Her birim amirin, sorumlu olduðu mahallenin muhtarýyla birlikte

sorunlara çözüm yollarý aramasý, birlikte çalýþmanýn daha faydalý olacaðý yönünde karar alýndý. Emniyetin alanýna girmeyen bazý sorunlar için ilgili kurumlara yazýlý olarak bilgi vermek suretiyle koordineli çalýþmalar yapýlmasýnýn hedeflendiði kaydedildi. Gençlerin sorunlarý da ele alýndý Tatvan Ýlçe Emniyet Müdürü Hikmet Baþer, mahalle muhtarlarý ve sorumlu amirlerin bu tür toplantýlarý periyodik bir þekilde sürekli yapmalarý, verilecek kararlarda müþterek hareket edilmesinin toplantýlardan beklenen verimi arttýracaðýný söyledi. Yapýlan toplantýda mahallelerin genel sorunlarýnýn yanýnda özellikle gençlerinin sorunlarý dile getirildiðini kaydeden Baþer, "Her muhtar kendi mahallelerindeki gençlerin hangi

Toplantýya katýlan mahalle muhtarlarý ise, ilçede metruk binalarýn olduðunu, boþta gezen gençlerin de buralarda vakit geçirerek uygunsuz davranýþlarda bulunduklarýna dikkat çekerek önlem alýnmasýný istedi. Ýnternet kafelerin çok olduðunu, çocuklarýn okullara gitmeyerek kafelere gittiklerini ve buralarda kötü alýþkanlýklar edindiklerini, bundan dolayý zamanla okullarý býraktýklarýný, paralarý olmadýðý zaman kafelere borçlandýklarýný ifade eden muhtarlar, Tatvan ilçesini bir mahalle olarak deðil bir bütün olarak ele almanýn daha verimli olacaðýný dile getirdiler. Muhtarlar, en önemli sorunun birbirlerine güvenmemek olduðunu, bundan dolayý öncelikle birbirlerine güvenin saðlanmasý gerektiðini dile getirdiler. Bu tür toplantýlarýn çok verimli olacaðýný, toplantýya davet edilmesinden dolayý da Ýlçe Emniyet Müdürü Baþer'e teþekkürlerini sunan muhtarlar, Tatvan'ýn sorunlarýný dile getirirken trafik sorununun ortak sorun olduðunu, ilçe merkezinde trafikten dolayý vatandaþlarýn maðdur olduklarýný kaydettiler.


6

EKONOMÝ

8 OCAK 2013 SALI

Asgari geçim sýnýrý 3 bin 5 23 lira

Türkiye Kamu-S Sen, çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn bin 759 TL, 4 kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 3 bin 523 TL olduðunu açýkladý.

T

ürkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yaptýðý 2012 Aralýk ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarý açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aralýk 2012 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada, çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý bin 759 TL olarak hesaplanýrken, 4 kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi 3 bin 523 TL olarak belirlendi. Araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,52, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrýnýn da bir önceki aya

göre yüzde 0,45 oranýnda arttýðý ve bin 363 TL olduðu vurgulandý.

Aylýk gýda harcamasý 773 TL Araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aralýk 2012 verilerine göre günlük 25,79 TL olduðu belirlendi. Ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý 773 TL olarak hesaplandýðý araþtýrmada, þöyle denildi: " Geçtiðimiz

yýl bin 607 TL olan yoksulluk sýnýrý, 2012 yýlýnda yüzde 9,5'lik artýþla bin 759 TL oldu. 4 Kiþilik ailenin asgari yaþam sýnýrý ise 3 bin 224 TL'den 3 bin 523 TL'ye çýkarak yüzde 9,3'lük artýþ gösterdi. Açlýk sýnýrý 2011 yýlýnýn son ayýnda bin 232 TL iken 2012 yýlýnda yüzde 10,6 artarak bin 363 TL'ye ulaþtý. 2012 yýlýnda TÜFE yüzde 6,16 oranýnda artmýþ olmasýna raðmen gerçekte enflasyon vatandaþýn cebine yüzde 9,3 ile yüzde 10,6 arasýnda yansýdý."

Mardin ZMO'da deðerlendirme toplantýsý Z

iraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Mardin Ýl Temsilciliði'nde 2013 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþileri ile deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýda bilirkiþilik konusu, sorun ve öneriler tartýþýldý. ZMO Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, 2013'te yapýlacak zirai bilirkiþilik mevzuatý konusunda üyelere bilgi verdi. Ziraat mühendislerinin görev ve yetki alanlarýna giren kamulaþtýrma ile mülk bilirkiþiliði konusuna çok büyük önem verdiklerini belirten Dündar, "Bilindiði gibi 2012 kasým ayýnda 31 meslektaþýmýza 3 günlük bilirkiþi eðitimi

verdik, Mardin'de tarýmsal alanda yapýlacak keþiflerde görev alacak meslektaþ eksikliðimizi gidermiþ olduk. Ziraat mühendislerinin görev alanýnda sýkýntý yaþamamasý için toplantýlarýmýz periyodik olarak devam edecek, meslektaþlarýmýzýn hukukunu korumak için her türlü çabayý göstereceðiz'' dedi.

Sýkýntýlar paylaþýldý Sene baþýnda olduðu gibi kamulaþtýrma bilirkiþisi olan üyeleriyle ilk toplantýlarýný gerçekleþtirdiklerini ifade eden Dündar, ziraat mühendisliði mesleðinin çalýþma alanlarýndan biri olan zirai

Yeni Büyükþehir Yasasý tartýþýldý Ý

çiþleri Bakanlýðý ve Türkiye Belediyeler Birliði ortaklýðýyla 6360 Sayýlý Kanun Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, yasanýn kaynaklara eriþim, yerel kültür ve dillerin korunmasý ve vesayet konusunda kat etmesi gereken mesafelerin olduðunu söyledi. Green Park Otel'de yapýlan toplantýya Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz ile ilçe belediye baþkanlarý ve belediye yetkilileri katýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, insanlýk ailesinin geliþim sürecinin tüm katmanlarýna ev sahipliði yapmýþ bir kent olan Diyarbakýr'da bu toplantýnýn yapýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bu toplantýnýn düzenlemenin yürürlüðe gireceði tarihten 15 ay önce düzenlenmesinin çok sevindirici olduðunu belirten Baydemir, Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ile Türkiye Belediyeler Birliði'ne teþekkür etti.

'Yasa ileri bir adým…' Baydemir, yasanýn içselleþtirilmesi, tüm teknik teferruatlarýn anlaþýlmasý, paylaþýmlarýn yapýlmasý yasanýn vasfýyla ve ruhuyla yaþam bulmasý açýsýndan da büyük bir önem arz ettiðini ifade etti. Yerel

sayýsýnýn da bin 977'den 425'e ineceðini ifade eden Bilmez, toplam belediye sayýsýnýn 2 bin 950'den bin 425'e düþeceðini kaydetti. Bilmez, yeni uygulamayla büyükþehir belediyelerin vergi gelirlerinden pay alma oranýnýn yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseleceðini dile getirerek, þöyle konuþtu:

Belediye gelirleri artacak

yönetimler 21. yüzyýlýn ideal yönetim modeli olma yolundaki yükseliþini halen sürdürdüðünü ifade eden Baydemir, þunlarý söyledi: "Yerinden yönetim, çaðýmýzýn en kabul gören yönetim modellerinden biri olma ilgisini hala sürdürüyor. Türkiye'nin, AB'nin bir parçasý olma yolunda arzu sahibi olsa da yerel yönetim modeli konusunda almasý gereken mesafeler bulunduðunu hepimiz biliyoruz. Yasa benim açýmdan ileri adým olmakla birlikte henüz alýnmasý gereken mesafeleri var. Öncelikle kaynaklara eriþim konusunda, yerel kültür ve dillerin

korunmasý ile vesayet konusunda önemli mesafeler var."

Belediye sayýsý düþüyor Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'nin deðiþim sürecinden geçtiðini belirterek, 6360 sayýlý Kanun'un, idari yapýyý deðiþtiren birçok deðiþikliðe neden olacaðýný bildirdi. Düzenlemenin ardýndan büyükþehir sayýsý 16'dan 29'a, büyükþehir ilçe sayýsý 143'ten 500'e yükselirken, il belediye sayýsýnýn 65'ten 52'ye, ilçe belediye sayýsý 749'dan 418'e, belde belediye

"Eskiden bu payýn yüzde 70'i doðrudan alýnýyordu. Bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 60'a indirildi. Büyükþehir belediyeleri vergi gelirlerinin yüzde 60'ýný doðrudan alacak, yüzde 40'ýný havuza gönderecek. Bu deðiþiklik Diyarbakýr ve Erzurum için büyük bir avantaj; Ýstanbul, Kocaeli, Ankara ve Ýzmir için ciddi dezavantajdýr. Bu vergi gelirleri az olan belediyeleri korumak için yapýldý. Nüfusu ayný olan yerleþim birimlerinden yüz ölçümü büyük olan belediyeler daha fazla para alacak. Düzenlemeye büyükþehir belediyelerinin gelirinde artýþ olacak. Çünkü tüzel kiþiliði sona erecek Ýl Özel Ýdaresi ile kapanan belde belediyelerin paralarý büyükþehir belediyesine gelecek. Belediyelerin, büyükþehir belediyesi olduktan sonra aldýðý para miktarýnda yüzde 52 artýþ olacak."

Antep fýstýðý 12 ila 15 liradan iþlem gördü

G

aziantep Ticaret Borsasý'nda (GTB) kavrulmuþ Antep fýstýðýnýn kilogramý 12 ila 15 lira, boz iç Antep fýstýðýnýn kilogramýnýn ise 39 ila 40,40 lira arasýnda deðiþen fiyattan iþlem gördüðü bildirildi. Gaziantep Ticaret Borsasý'ndan yapýlan açýklamada, "Kýrmýzý kabuklu Antep fýstýðýnýn kilogramý 7,50 ila

8,20 lira, kavrulmuþ Antep fýstýðýnýn kilogramý 12 ila 15 lira, boz iç Antep fýstýðýnýn kilogramý 39 ila 40,40 lira arasýnda iþlem gördü. arpa 0,68, kýrmýzý kabuklu mercimek, 0,95 kýrmýzý iç mercimek 1,34-1,70, presli pamuk (Std1) ise 2,96lira arasýnda deðiþen fiyatlardan iþlem gördü" denildi.

bilirkiþiliðin odalarý üyelerinden seçilen meslektaþlarý tarafýndan yürütüldüðünü söyledi. Dündar, "2013 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþiliðine seçilen arkadaþlarýmýzýn görevlerini layýkýyla yapacaklarýndan þüphem yok. Bugünkü toplantýmýzda zirai bilirkiþiliðin mevzuatýný ve karþýlaþtýðýmýz sýkýntýlarý paylaþtýk. 2013 yýlýnýn tüm üyelerimiz açýsýndan, meslek onuruna yakýþýr ve baþarýlarla dolu bir yýl olarak geçmesini diliyorum'' diye konuþtu. Toplantý, üyelerin karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý dile getirmesi ve önerileri ile devam etti.

Van OSB'de yer sýkýntýsý Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer sýkýntýsý yaþanýyor. Van OSB'de 94 fabrika üretim yapýyor. Ancak 137 firma da yatýrým için sýrada bekliyor. Yatýrým isteklerine cevap veremeyen Van OSB'de 1. etabýn ardýndan kurulan 2. etabýn da yetmemesi ile birlikte 3. etap tamamlanma aþamasýna geldi. Alt yapýsý büyük oranda tamamlanan 3. etapta 51 parsel 45 yatýrýmcýya verildi. Bu firmalardan 5'i yatýrýmlarýna baþladý, 39'u ise çalýþmalarýna devam ediyor. 3. etabý da yüzde 100 doluluk oranýna ulaþan Van OSB'de þimdi 4. etap için kollar sývandý. Ancak 4. etap da tamamlansa yine sýrada bekleyen yatýrýmcýlara yetmeyecek. Bunun için arayýþlara giren OSB yönetimi, OSB ile kuzeydeki çevre yolu arasýndaki 290 hektarlýk alaný OSB alaný olarak tescillemek için giriþimlere baþladý. Van OSB'de yatýrým için aralarýnda Çin ve Avrupa kaynaklý giriþimcilerin de bulunduðu 137 firma sýrada bekliyor. OSB'nin kapýsýný çalanlara yer tahsisi yapýlamýyor. 4. etabýn imar ve parselasyonu üzerinde çalýþan Van OSB Yönetimi, en fazla 20 firmaya yer tahsisi yapabilecek. OSB yönetimi, yatýrýmcýlarýn baþka yerlere yönelmemesi için çalýþmalarýný yoðunlaþtýrarak OSB ile çevre yolu arasýndaki 290 hektarlýk alanýn da OSB alaný olarak tescillenmesi amacýyla giriþimlerine baþladý. Ýmar ve parselasyonu yapýlýyor Van OSB'de 4. etabýn imar ve parselasyonu Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'nýn (DAKA) desteði ile yapýlýyor. OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Hakan, 4. etabýn tamamlanmasýndan sonra bu etapta en fazla 20 firmaya yer tahsisi yapýlabileceðini kaydediyor. Van'ýn yeni teþvik paketinde 6. bölgede yer almasýnýn yatýrým talepleri üzerinde etkisi olduðuna dikkat çeken Hakan, 4. etapta yer verilecek firmalarý belirlemek için birçok kriteri göz önüne almak durumunda kalacaklarýný söylüyor. En nitelikli, yatýrýma ve üretime en hýzlý þekilde geçebilecek güce sahip 20 firmayý belirleyeceklerini kaydeden Hakan, "OSB'nin ilk zamanlarýnda 'ne olursan ol buraya yatýrým yapmaya gel' diye yalvarýyorduk. Ancak þimdi geldiðimiz noktada daha seçici davranmak zorundayýz ve 'nitelikli deðilsen sýraný bekle' diyoruz. Bu yatýrýmcýlarýmýzý kaçýrmak istemiyoruz. Bu nedenle OSB'den kuzey taraftaki Çevre Yoluna kadar olan 290 hektarlýk alanýn OSB'ye kazandýrýlmasý için giriþimlerimiz var. Sanayi Bakanlýðý bunu 2013 yatýrým programýna almýþ durumda. 290 hektarlýk alaný OSB'mize dahil edersek yatýrým isteklerine cevap olabileceðiz." Þeklinde konuþtu. Ortadoðu'nun ticaret merkezi olacak OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Hakan, Van'a yatýrým yapmak isteyen firmalar arasýnda Çin ve Avrupa Kaynaklý büyük firmalarýn olduðunu da söyledi. Yatýrým taleplerinin aðýrlýklý olarak enerji, inþaat ve gýda sektörlerinden geldiðini de belirten Hakan, Çin-Türk iþbirliði gibi büyük yatýrýmlarýn Van'da yapýlacak olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý. Hakan, Van'ý cazip kýlan ve yatýrým isteðinin fazla olmasýnýn sebeplerini de þöyle sýraladý: ''Van, bölgede merkez olabilecek tek il. Teþviklerin etkisi ve Van'ýn 6. bölgede yer almasý. Ekonomik istikrar ve güven. Daha önce 1. ve 2. etaba yatýrým yapanlarýn para kazanmasý örneði. Büyük bir potansiyelin olmasý. Van'ýn Kozmopolit bir il olmasý ve muadilinin olmamasý. Ortadoðu'ya ihracat yapabilmek açýsýndan yakýn olmasý. Yatýrýmlarýn tamamýnýn gerçekleþmesi ile birlikte Van Ortadoðu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olabilir. Özellikle enerji konusunda çok büyük yatýrýmlar yapýlacaðý görülüyor. Gelecekte Van enerji alanýnda Ortadoðu'nun yatýrým ve üretim üssü olursa kimse þaþýrmasýn."


GÜNCEL

8 OCAK 2013 SALI

DÝSÝAD: Süreci destekliyoruz Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, akan kanýn durmasý ve sorunun çözümü yönünde baþlatýlmýþ olan süreci önemseyip, desteklediklerini söyledi. 'KCK tutuklularý serbest D býrakýlmalý' ÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, 30 yýlda 40 bini aþkýn kiþinin yaþamýný yitirdiðini, 10 binlerce insanýn yerinden göç ettirildiðini, milyarlýk kaynaðýn ise heba olduðunu belirtti. Geçmiþte bu acýlarýn yaþanmasýna raðmen hükümetlerin çözüm yerine yangýna körükle gitmeyi tercih ettiðini ifade eden Baysal, "Bütün bu acýlar yaþanýrken, ülke yönetim erkini elinde bulunduranlar sorunu teþhis ve tedavi yolunu aramak yerine, yangýna körükle gitmeyi tercih ettiler. Özellikle inkarcý ve retçi politikalarýn uygulanmasý sorunu giderek çözümsüzleþtirdi. Ülkenin bölüneceði yönünde kamuoyunda yaratýlan yapay korkular ise durumu daha da aðýrlaþtýrmýþtýr. Oysaki, Kürt sorunu akýlcý politikalarla çözüme kavuþturulabilirdi. Baþta Kürt kimliðinin tanýnmasý olmak üzere, demokratik hak ve özgürlüklerin geliþtirilmesiyle akan kan durdurulabilir, soruna kalýcý çözümler üretilebilirdi" dedi.

'Açýklamalarý umut verici' Baysal, milletvekilleri Ahmet Türk ve

Ayla Akat'ýn, Öcalan ile yaptýðý görüþmenin iþ camiasýnda umut verici mesaj olarak algýlandýðýný ifade etti. Baysal, "Bugün gelinen noktada sorunun çözümüne dair kamuoyuna yansýyan umut verici mesajlar herkes gibi bölge iþ camiasýný da umutlandýrmýþtýr. Dolaylý da olsa sorunun muhataplarýyla baþlatýlan diyalog süreci oldukça önemli adýmdýr. Nihayetinde gerek yerel, gerek ulusal basýna yansýyan mesajlar oldukça ümit verici mesajlar olmuþtur. Hükümet tarafýndan baþlatýlan bu önemli süreçte, baþta medya ve sivil toplum örgütleri konuya daha fazla ilgi göstermeli ve süreci destekleyen katkýlarýný ortaya koymalýdýr. Özellikle ana muhalefet partisinin süreci destekler yöndeki mesajlarý herkes gibi bizlerde de büyük heyecan yaratmýþtýr. Baþta TBMM çatýsý altýnda yer alan tüm siyasi partiler olmak üzere, sivil toplum örgütleri, siyasi kaygýlarýný bir kenara býrakarak ülke menfaatlerini öncelikli kýlan politikalarla bu sürece dahil olmalýdýrlar" þeklinde konuþtu.

Kürt sorunun çözümü için artýk kalýcý, somut adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirten DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, þöyle konuþtu: "Kürt sorununun çözümü için artýk kalýcý ve somut adýmlarýn zamaný gelmiþtir. Özellikle sorunun muhataplarýna çok daha büyük sorumluluklar düþmektedir. Süreci sekteye uðratabilecek hal ve davranýþlardan uzak durarak, olasý provokasyonlarý önleyici tedbirler alýnmalýdýr. Daha da önemlisi taraflardan hiçbiri süreçten çekilmemeli, bilakis süreci sonuca götürecek saðduyulu politikalarda kararlýlýk göstermelidirler. Bu sürecin devamý ve baþarýlý sonuca ulaþmasý için zaman kaybedilmeden gerekli sosyal, siyasal, kültürel ve demokratik haklarý geliþtirici yasal düzenlemeler yapýlmalý, çatýþmasýzlýk ortamý saðlanmalý, demokratik siyasetin önü açýlmalý, yargý süreci hýzlandýrýlarak KCK adý altýnda tutuklu bulunan siyasetçiler serbest býrakýlmalýdýr. Sonuç itibariyle, akan kanýn durmasý ve sorunun çözümü yönünde baþlatýlmýþ olan süreci önemsiyor ve destekliyoruz."

Bölgede barýþ umudu

Ýmralý görüþmeleri bölgede olumlu hava estirdi. Görüþmelerinin sonuca ulaþacaðýný umudunu taþýyan bölge halký, bu hassas dönemde her kesimin söylemlerine dikkat etmesi gerektiði görüþünde.

A

K Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, AK Parti hükümetinin iktidara geldiði günden bu yana Kürt sorunu ile yakýndan ilgilendiðini ve çözümü için de sürekli elini taþýn altýna koyduðunu söyledi. Son geliþmelerin umut verici olduðunu belirten Aras, "Son bir hafta içinde yaþanan bu geliþmeler umut vericidir. Baþlatýlan bu giriþimin yerinde bir hareket olarak görmekteyiz. Temenni ederiz ki bu giriþimlerin sonunda bu sorun çözülür. Ýnþallah bu giriþimler farklý bir yere çekilmez. Çünkü daha önce bu tür giriþimler olmuþ, ancak sekteye uðratmak için farklý güçler ve farklý eller iþin iþine girmiþtir. Hassas olan bu dönemde insanlarýn söylemlerine çok dikkatli olmasýný istiyor. Herkesin bu iþin sabote edecek söylemlerden bulunmasý gerekir. Bu ateþin sönmesi noktasýnda kimin elinde ne geliyorsa özveri ile çalýþmasý gerekir. Ýnþallah memleket ve bölgemiz için yapýlan bu çalýþma meyvesini verir. Bu giriþimler bölgede umutlu bir hava estirdi ve

herkes artýk bir beklenti içinde. Ýnþallah bu konuda olumlu bir sonuç alýrýz" dedi.

CHP: Desteðe hazýrýz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van Ýl Baþkaný Cemal Þen de, baþlatýlan bu sürece destek verdiklerini belirterek, "Bilindiði üzere Türkiye gündemi çok hýzlý deðiþiyor. Bu hafta geliþen ve oluþturulan bir heyetin Ýmralý'ya gitmesini önemli bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Ülkenin en önemli, en can alýcý ve en acý olan sorunu Kürt sorunudur. Bu sorunun barýþçýl bir noktada çözülmesi Türkiye'deki tüm halklarýn yararýnadýr diye düþünüyorum. Genel Baþkanýmýz bu sürece destek vereceðini açýkladý. Biz de Genel Baþkanýmýzýn bu aldýðý tarihi kararý destekliyoruz. Demokratik açýlým gibi bu görüþmenin yine bir seçim manevrasý olmasý ihtimali de göz ardý etmiyoruz. Ama biz bu sorunun çözümünde hükümete destek veriyoruz" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr'da aranan iki kiþi yakalandý Bitlis'te KCK operasyonu D B itlis'te Emniyet Müdürlüðü ile jandarma ekipleri tarafýndan yapýlan KCK operasyonunda 8 kiþi gözaltýna alýndý. Bitlis Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, PKK/KCK adýna eylem ve faaliyetlerde bulunmak, PKK örgütüne bilerek ve isteyerek yardým ve yataklýk etmek suçlarýndan dolayý adli makam-

larýn kararý operasyon düzenlendiði bildirildi. Açýklamada, Emniyet Müdürlüðü ile jandarma ekipleri tarafýndan düzenlenen KCK operasyonunda F.K., M.F.M., Y.S., A.A., Z.K., S.Y., H.M. ve M.Y. isimli þahýslarýn ikametlerinde yapýlan arama neticesinde yakalanarak gözaltýna alýndýklarý belirtildi.

Tunceli Üniversitesi'nde gerginlik Tunceli Üniversitesi'nde, Ortadoðu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) öðrencilere destek olmak amacýyla iki gün önce çýkan olaylarýn ardýndan, öðrenciler sýnavlara girmeyerek boykot baþlattý. Polis 3 öðrenciyi okul önünde gözaltýna alýrken, öðrenciler sýnava girilen sýnýflara kartopu fýrlattý. Geçtiðimiz cuma günü Tunceli Üniversitesi'nde ODTÜ'deki öðrencilere destek olmak amacýyla mühendislik fakültesi kantinine afiþ asmak isteyen bir grup öðrenci ile güvenlik görevlileri arasýnda arbede yaþanmýþ ve 19 öðrenci gözaltýna alýnmýþtý. Dün sabah okula giden öðrenciler, kantine ve mühendislik fakültesi giriþine boykot afiþleri asarak sýnavlara girmedi. Bu arada okul önüne

gelen çevik kuvvet ekipleri üç öðrenciyi gözaltýna aldý. Rektör Durmuþ Boztuð'un öðrencilerden özür dilemesi ve gözaltýna alýnan öðrencilerin serbest býrakýlmasý amacýyla rektörlük binasýna kadar sloganlar eþliðinde yürüyen öðrenciler, burada bir açýklama yaparak tekrar mühendislik fakültesine gitti. Öðrenciler, boykot kararýna uymayarak sýnava girilen sýnýflarýn önüne gelerek, sýnýflara kartopu fýrlattý. Kampüste kar altýna bekleyiþlerini sürdüren öðrenciler, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, polis üniversite dýþýnda güvenlik önlemlerini yoðunlaþtýrdý. Üniversitesi'nin, yaþanan olaylar ve boykot nedeniyle 4 gün tatil edildiði kaydedildi.

iyarbakýr'da gasp ve yaralama olayýna karýþan 2 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý çalýþma kapsamýnda, bir kiþiyi yaralayýp, parasýný gasp eden iki kiþinin yaka-

landýðý açýklandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "21 Eylül 2012 günü saat 8.20 sýralarýnda Kaynartepe Mahallesi 211. Sokak üzerinde müþteki þahsa 2 þüpheli tarafýndan býçak ile saldýrmak suretiyle cebinde

bulunan 45 lira parasý ile cüzdanýn gasp edilmesi olayý ile ilgili olarak, Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerinin firari þüphelileri yakalamaya yönelik titiz çalýþmalarý sonucunda olayý gerçekleþtirdiði tespit edilen þüpheli þahýs 28

Aralýk 2012 günü saat 15.00 sýralarýnda yakalanmýþtýr. Diðer þahsýn ise 10 Aralýk 2012 günü hýrsýzlýk suçundan yunus timlerimizce suçüstü yakalanarak çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir" denildi.

Üniversite internet sitesinde Kürtçe bölüm H

akkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, üniversite resmi internet sitesinde oluþturulan Ýngilizce ve Kürtçe bölümlerin tanýtýmýný yaptý. Makamýnda basýn mensuplarýna açýklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ceylan, üniversitenin internet sitesinde Ýngilizcenin yaný sýra Kürtçe bir bölüm de açtýklarýný söyledi. Prof. Dr. Ceylan, "Bildiðiniz gibi üniversitemizde Kürtçe seçmeli dersler vardý. Öðrenciler bu konuda derslerini alýyorlar. Kürtçe Öðretmenliði bölümü çalýþmalarýna baþladýk ve neticesini bekliyoruz. Bunun sonucunu da sizlerle paylaþacaðýz. Kürtçe çalýþma kapsamýnda üniversitemizin web sayfasýný Kürtçeye de çevirdik. Arkadaþlarýmýz büyük bir özveri ile bunu tamamlayýp aktif hale getirilmiþtir. Kürtçeyi bir farklý bir dil deðil, medeniyetimizin kültürümüzün bir parçasý olarak görüyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr Ebubekir Ceylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan, bir üniversite görevlisi tarafýndan sinevizyon gösterimi eþliðinde yeni açýlan Kürtçe ve Ýngilizce bölümlerin tanýtýmýný yapýldý.


8

HABER

8 OCAK 2013 SALI

Diyarbakýr'da en popüler isimler Muhammet ve Yusuf Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da en fazla kullanýlan isimleri açýkladý. Uras, son dönemlerde bebeklere Diyarbakýr'da 'Muhammed ve Yusuf isminin verildiðini söyledi.

T

ÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye'de 1 milyon 421 bin 540 kiþinin Mehmet, 1 milyon 305 bin 58 kiþinin Fatma, 1 milyon 124 bin 620 kiþinin Mustafa, 1 milyon 6 bin 383 kiþinin Ayþe ve 912 bin 228 kiþinin ise Ahmet ismini kullandýðýný söyledi. Uras, Diyarbakýr'da tüm yaþ gruplarýnda

46 bin 405 kiþinin Mehmet, 23 bin 248 kiþinin Fatma, 18 bin 117 kiþinin Ahmet, 14 bin 590 kiþinin Emine ve 14 bin 503 kiþinin ise Zeynep ismiyle kayýtlý bulunduðunu dile getirdi. Uras, Þanlýurfa'da ise 66 bin 674 kiþinin Mehmet, 44 bin 651 kiþinin Fatma, 37 bin 857 kiþinin Emine, 35 925 kiþinin Ahmet, 31 857 kiþinin

Mustafa isimleriyle kayýtlý bulunduðunu kaydetti. Þanlýurfa'da Mehmet ve Zeynep Son dönemlerde dünyaya gelen bebeklerde Diyarbakýr'da en fazla Muhammed ve Yusuf, Þanlýurfa'da ise Mehmet ve Zeynep isimlerinin verildiðini belirten Uras, Türkiye genelinde ise bebeklere en fazla Zeynep ve Elif isimlerinin konul-

duðunu açýkladý. TÜÝK verilerine göre son yýllarda Türkiye'de dünyaya gelen bebeklere sýrasýyla en fazla Zeynep, Elif, Yusuf, Arda ve Mustafa isimleri verilirken, Diyarbakýr'da Muhammed, Yusuf, Zeynep, Elif ve Mehmet, Þanlýurfa'da ise Mehmet, Zeynep, Ahmet Yusuf ve Fatma isimleri konuldu.

Siirt'te 8 bin öðrenciye giyim yardýmý

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda Birleþmiþ Markalar adý altýnda kurulan bir dernek tarafýndan Siirt'e gönderilen giyim yardýmýnýn ikinci daðýtýmý yapýldý.

Misbah YILMAZ Önceki gün Fatih Ýlköðretim Okulu'nda yapýlan daðýtým törenine katýlan Vali Ahmet Aydýn, ihtiyaç sahiplerine giyim malzemelerini daðýtmýþtý. Dün de Sancaklar Ýlköðretim Okulu'nda ihtiyaç sahibi öðrencilere düzenlenen törenle daðýtým yapýldý. Daðýtýma katýlan Vali Ahmet Aydýn, Türkiye'nin farklý il ve ilçelerindeki Valilikler aracýlýðý ile tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara

yaþ, beden ve cinsiyet özelliklerine göre, özel üretim ile hazýrlanan giyim malzemelerinin daðýtýldýðýný söyledi.

Mont ve ayakkabý Hayýrseverler tarafýndan yapýlan yardýmlarýn Siirt için önemli bir ihtiyaç olduðunu belirten Vali Aydýn, þunlarý söyledi: "Ýlimiz genelinde 6-18 yaþ aralýðýnda sosyal güvencesi olmayan ve yardýma muhtaç toplam 8 bin öðrenciye,

1 adet mont ve 1 çift ayakkabýdan daðýtýlýyor. Yardýmlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý aracýlýðý ile Ýl merkezi ve ilçelerde önceden tespiti yapýlan ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýldý. Projede emeði geçen tüm firmalarýmýzý caný gönülden tebrik ediyorum." Vali Aydýn, çocuklarýn gözlerindeki sevinci görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiðini de sözlerine ekledi.

'Yeni Anayasa ve Kürtler' paneli M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde 'Yeni Anayasa ve Kürtler' konulu panel düzenlendi. Panele BDP PM Üyesi Fesih Özel, BDP Mardin Ýl Baþkaný Sihem Elveren Alp, BDP Kýzýltepe Ýlçe Baþkaný Zeyyat Aðaoðlu, Kýzýltepe Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, MEYADER, MADAY-DER, KURDÎ-DER,

KESK, DÝSK ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Panele Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Anayasa Uzmaný Prof. Dr. Mithat Sancar ile Dicle Üniversitesi Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Vahap Coþkun konuþmacý olarak katýldý. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Türkiye'nin halen bir darbe anayasasý ile yönetilen ülke

olduðunu ifade ederek, "Her þeyden önce yeni ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç vardýr. Türkiye'nin demokrasi sorunu vardýr. Türkiye'de çoðulcu ilkelerine uyulmayan bir iþleyiþ var bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'de insan haklarý sorununu var. Hala aðýr ve sistematik bir þekilde insan haklarý ihlalleri yaþanan bir Türkiye var" dedi.

Muþ'ta 19 okuldan AB'ye proje Kuþ ve balýk çeþitlerine ilgi B

M

uþ Milli Eðitim Müdürü Ali Tatlý, Kýz Çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Arttýrýlmasý Hibe Programý'na 19 okulun proje sunduðunu söyledi. Tatlý, projede baþvuru süresinin de sona erdiðini belirtti. Milli Eðitim Müdürlüðü Ar-Ge Birimi tarafýndan bilgilendirme toplantýsý yapýldýðýný ifade eden Tatlý, baþvuru dönemi boyunca da bütün kurumlara proje hazýrlama konusunda rehberlik edildiðini vurguladý. Tatlý, "Ýnsan kaynaðýna yatýrýmýn güçlendirilmesi için eðitimin kalitesini artýrmak, eðitim ve iþgücü piyasasý arasýndaki baðý güçlendirmek ve özellikle kýz çocuklarý olmak üzere, okula devam oranlarýnýn arttýrýlmasýdýr. Bu teklif çaðrýsý için ayrýlan toplam bütçe 10 milyon avrodur. Bu toplamýn yüzde 85'lik miktarý Avrupa Komisyonu'ndan ve yüzde 15'lik miktarý Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütçesinden ortak finansman olarak saðlanmaktadýr. Bu programda yakýn geçmiþte yaþanan doðal afetler nedeniyle öðrencilerin eðitim kurumlarýna eriþiminin etkilendiði Van, Muþ, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsamaktadýr. Her bir proje için öngörülen asgari hibe tutarý 150 bin ve azami hibe tutarý 250 bin avrodur" dedi.

itlis'in Ahlat ilçesinde 3 yýldýr açmýþ olduðu Pet Shop'ta balýk ve kuþ çeþitlerini satan Bilal Akagündüz, çevre ilçelerden çok sayýda vatandaþýn ilçeye balýk ve kuþ almak için geldiðini söyledi. Ýlçede bu tür Pet Shop'lara ihtiyaç duyulduðunu belirten Akagündüz, özellikle çocuklarýn kuþlara yoðun ilgi gösterdiðini ifade etti. Akagündüz, "Ahlat'ta balýk ve kuþ beslemeyi seven çok sayýda vatandaþ var. Ben de ilçemizdeki bu eksikliði bir nebze olsun tamamlamak istedim. Balýk ve kuþ beslemeyi çok sevdiðim için sürekli bu ihtiyaçlarýmý ilçe dýþýndan karþýlýyordum. Açmýþ olduðum iþyerini gören vatandaþlarda çok beðeniyor. Hint bülbülü, muhabbet kuþu, kanarya, cennet papaðaný, keklik ve birçok kuþ çeþidimiz var. Bazý çocuklar gelip saatlerce kuþlarla vakit geçiriyor. En çok muhabbet kuþlarýna raðbet gösteriliyor. 15 günde bir farklý türde kuþ ve balýk çeþitlerimiz geliyor. Her türlü balýk, akvaryum ve kuþ aksesuarlarý var. Balýk çeþitlerimizde ise en çok köpek balýðý ilgi gören balýk çeþitleri arasýnda yer alýyor. Þu anda en ucuz kuþ çeþidimiz ise 15 TL'den satýlan bülbül kuþudur. En pahalý kuþ türü ise 200 TL'den satýlan Pakistan papaðanýdýr" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

8 OCAK 2013 SALI

9

Þehit aileleri ezber bozdu Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Adana Þube Baþkaný Ersin Güluçar, akan kanýn durmasý için Öcalan ile görüþülmesinde bir sakýnca olmadýðýný belirterek, "Bu görüþmeleri istemeyenin vatandaþlýðýndan þüphe ederim" dedi.

D

iyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda jandarma uzman çavuþ olarak görev yaparken 2001 yýlýnda Diyarbakýr kýrsalýnda operasyon sýrasýnda PKK ile girilen çatýþmada dizinden vurulan Ersin Güluçar, bir süre tedavi gördü ancak diz kapaðýndan vurulduðundan askerlik yapamayacak duruma geldiði için gazi oldu. Gazi olduktan sonra da vatana hizmet etmeye devam eden Güluçar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Adana Þube Baþkaný oldu. Burada kendisi gibi gazi arkadaþlarý ve þehit yakýnlarýnýn hizmetine koþan Güluçar, son günlerde akan kanýn durmasý için Ýmralý Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüþmelere olumlu baktýðýný söyledi. Akan kanýn durmasýný istediklerini belirten Güluaçar, "Ülkemizde

30 yýlý aþkýn terör olaylarý var ve bu terör olaylarýnda vatan evlatlarýmýzý kaybettik. Uzuvlarýný kaybedip çok zor þartlar içinde yaþamýný sürdüren gazilerimiz var. Biz bu süreçte artýk terör olaylarýndan dolayý sabahlarý þehit haberleriyle uyanmak istemiyoruz. Bundan ötürü artýk kimle görüþeceklerse görüþsünler, kimle ne yapacaklarsa yapýp bu terörü bir an önce bitirsinler. Tüm þehit aileleri ve gaziler olarak terörün bitmesi, akan kanýn durmasý için bir an önce birtakým adýmlarýn atýlmasýný istiyoruz. Artýk ülkemizin terör belasýný kazýmasý lazým. Devletin yetkilileri Öcalan ile görüþülmesi gerekiyorsa, onunla görüþsünler. Bu kan bitecekse görüþsünler. Bizim olmazsa olmazlarýmýza, terörden dolayý gazi olan ve canýný kaybeden þehit yakýnlarýmýzýn

çizgilerine hassasiyet göstererek, rencide etmeden, bizlerin ödediði bedellere saygý göstererek, bundan sonraki kanýn durmasý için bir an önce görüþülüp bitirilmesini istiyoruz" dedi.

'Acýlarla hep biz yaþýyoruz' "Ateþ düþtüðü yeri yakýyor" diyen Güluçar, "Bu acýlarla hep biz yüzleþiyoruz. Bir an önce terörün bitirtilip, terörün geride býraktýðý þehit eþinin, babasýnýn, annesinin, çocuklarýnýn hayata tutunmasý için bir takým projeler üretmemiz lazým. Öcalan ile görüþülmesinde bir sakýnca görmüyoruz. Çünkü devletin istihbarat ekibi bir teröristle bile saatlerce görüþebiliyor. Alýnan bilgilerle Mehmetçiðin þehit olmasýnýn önüne geçiliyor. Bu olaya böyle bakýp, polemik haline getirmemek

lazým. Çünkü görüþülme sonucundaki bilgilerin deðerlendirilmesi sonucu ülkemizdeki terör bitecek. Bence bu tür görüþmeleri istemeyenlerin vatandaþlýðýndan þüphe etmek lazým. Eðer gerçekten insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýysa, ülkede terörün bitmesini kalben istemesi lazýmdýr. Terörün bitmesini istemeyen insanlar bizim iyiliðimizi istemeyen insanlardýr. Yüreðinde vatan sevgisi olan, oðlu þehit olunca vatan sað olsun diyen insanlarýmýz varken, öte yandan da terörün bitmemesi için devletin attýðý adýmlarý farklý lanse edip, polemik haline getirilmesini biz anlamsýz buluyoruz. Bu süreçte hep beraber üzerimize düþeni yapýp, ülkemizi terör belasýndan kurtarmamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu.

Kürkçü'den þok iddia

BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, Ýzmir'de cezaevinde görüþtüðü PKK'lý hükümlülerin, bir baþgardiyanýn kendilerine "Neden savaþý durdurdunuz, neden Hükümeti kurtarýyorsunuz?" dediðini iddia etti.

M

illetvekili Ertuðrul Kürkçü, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu ile birlikte Ýzmir Aliaða Þakran Cezaevi Kampüsü ile bazý karakollarda yaptýklarý incelemeler hakkýnda bilgi verdi. Cezaevine gittiklerinde yöneticilerin ihlal ve kusurlarý gizlemek, kaçýrmak ve birbirlerini kollamak için zincirleme iþbirliði içinde olduklarýný gözlemlediðini iddia eden Kürkçü, karakol ziyaretlerinden sonra cezaevlerini incelediklerini söyledi. Kürkçü, cezaevine gitmeden önce, 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan PKK'lý 11 hükümlünün Kýrýklar F Tipi Cezaevi'ne nakledildiklerini gördüklerini ifade ederek, "Neden gönderildiklerini sorun-

ca cezaevi yönetimi çeþitli nedenler öne sürdü. Biz onlarla görüþmek istediðimizi söyleyince, AK Parti Ýzmir Milletvekili Hamza Dað ile birlikte kaldýklarý cezaevine gittik. Görüþtüðümüz mahpuslar, arama bahanesiyle 50 gardiyanýn saldýrýsýna uðradýklarýný ve bunu milletvekillerine söylememeleri için de buraya gönderildiklerini anlattý. Hatta saldýrý sýrasýnda bir baþgardiyanýn, 'neden savaþý durdurdunuz, neden hükümeti kurtarýyorsunuz?' dediðini belirttiler" dedi.

'Habersiz gidilmeli' Kürkçü, cezaevinde olanlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaðýný söyledi. Cezaevi ve karakollara, habersiz gidilmesi gerektiðini kaydeden Kürkçü,

Türkiye'nin Afganistan hamlesi kýzdýrdý

Türkiye'nin Afganistan'da bir barýþ anlaþmasýnýn saðlanmasýna yönelik olarak devreye girdiðini ancak Ankara'nýn "arabuluculuk" giriþiminin, Afganistan'da önemli bir askeri varlýðý olan Hindistan'ý "kaygýlandýrdýðý" bildiriliyor. Türkiye'nin Afganistan barýþ sürecinde "yeni bir oyuncu" olarak ortaya çýktýðý, Pakistan tarafýndan serbest býrakýlan üst düzey Taliban liderlerine "ev sahipliðin yapmayý önerdiði" öne sürülüyor. Pakistan Today gazetesine göre, Hindistan Ulusal Güvenlik Danýþmaný Shivshankar Menon, Þubat ayýnda Türkiye'ye ziyaret edecek. Menon'un Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker ve Dýþiþleri Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþeceði belir-

Rum kilisesi doðalgaz iþine giriyor R

um Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, kilisenin doðalgaz iþine gireceðini, bu amaçla bazý Ýsrail þirketleriyle temas halinde olduklarýný açýkladý. Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, ekonomik krizden Hristofyas

tilirken, görüþmelerde Hindistan tarafýnýn bazý düþüncelerini dile getirmek istediði ifade ediliyor.

Hindistan'ýn "kýrmýzý çizgileri Bu baðlamda Hindistan'ýn hükümetini sorumlu tuttu, doðalgaz operasyonunun hakkýyla yürütülemediðini öne sürdü. Kilisenin doðalgaz çýkarýlmasý ve pazarlanmasýna talip olduðunu açýklayan Baþpiskopos, "Bazý Ýsrail þirketleriyle temas halindeyiz ve bu alana da gireceðimize inanýyorum. Kilise bu ülkeye doðru hizmetler yapmak istiyorsa faaliyette bulunmak, yatýrým yapmak zorunda. Harekete geçmek için hükümetin deðiþmesini bekleyeceðiz. Çünkü bu hükümet ilerlemiyor" dedi.

'Krizden çýkmanýn tek yolu' Doðalgazýn taþýnacaðý boru hattý

görüþmelerde büyük olasýlýkla ABD'nin Afganistan'dan çekiliþinin hýzlandýrýlmasý gereðinin yaný sýra Talibanlarýn Afganistan'da gelecekteki hükümet ile ilgili konumuna iliþkin "kýrmýzý çizgileri"nin dikkate alýnmasýný isteyeceði belirtiliyor. Aralýk ayýnda Ankara'da Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasýnda yapýlan "üçlü zirve"de Taliban'ýn Türkiye'de bir büro açmaya davet edilmesi önerisinin ortaya atýldýðý öne sürülürken, "Bunun Türkiye'nin Mýsýr'ýn Müslüman Kardeþlerine ve sývýlaþtýrma tesisi için birkaç yýl gerekeceðini ifade eden Hrisostomos, ekonomik krizden çýkýþýn tek yolunun Akdeniz'de bulduklarý doðalgaz rezervi olduðunu ileri sürdü. Hristofyas hükümetini doðalgaz konusunu idarede baþarýsýz bulduðunu belirten Hrisostomos, sondajýn üzerinden 2 yýl geçtiði halde fazla ilerleme olmadýðýndan yakýndý. Baþpiskopos, "Konuya ilgi duyan, finansman saðlayabilecek birçok þirket varken boru hattýnýn döþenmesine çoktan baþlanmasý gerekirdi" þeklinde konuþtu.

"Bir haftadan önce bizim geleceðimizi herkes biliyor, sorunlarýn silsile içinde üstü örtülüyor. 4 karakola gittik ama dördünde de nezarethanede kimse yoktu, böyle bir þey olabilir mi? Ýnsan haklarýný incelemekten çok, devletin kusurlarýný gizlemek görevi yürütüyoruz" þeklinde konuþtu. Kürkçü, bir soru üzerine, özel yetkili mahkemelerin "düþman ceza hukuku" uyguladýðýný, kiþileri "esir edilmesi gereken düþman" olarak gördüklerini iddia etti. "Komisyonun Ýmralý'ya gitme durumu olabilir mi?" sorusuna Kürkçü, "Ben bunun için daha önce pek çok kez baþvuruda bulunmuþtum. Komisyon, Öcalan için tecrit uygulandýðýnda, bir yýl önce gitmeliydi ama artýk vekiller gittikten sonra komisyon gitmese de olur" yanýtýný verdi.

verdiði yardýma benzeyeceði" de iddia edildi.

'Afgan gruplarýnýn hoþuna gitmeyebilir' Pakistan Today, kaynaklara dayanarak Ankara'nýn Taliban'ýn büro açmasýna izin vermeye kadar gitmeyebileceðini ancak Taliban ile Afganistan arsýndaki görüþmelerin ülkesinde olmasýna izin vermeye istekli olabileceðini belirterek þöyle devam etti: "Ancak Türkiye'nin dahil olmasý, Afganistan içerisindeki bazý gruplarýn hoþuna gitmeyebilir. Analistler, kesinlikle Dostum ve Özbekler ile Hazaralarýn çekincelerinin olacaðýný, giriþimin baþarýlý olabilmesi için de bu çekincelerin gözetilmesi gerekeceðini söylüyorlar."

'Kredi baþvurusu yaptýk' Kilise'nin, cemaatini desteklemek için kredi alacaðýný, istihdam olanaklarý yaratýlmasý için de uluslararasý örgütlere baþvurulduðunu açýklayan II. Hrisostomos, doðalgaz kaynaklarýnýn doðru kullanýlmasý ve birlik olunmasý halinde ekonomik krizden kýsa zamanda kurtulabileceklerini iddia etti. Rum kesiminde milyarlarca Euro'luk mal varlýðý bulunan kilise, bankacýlýk, finans ve emlak gibi bir dizi sektördeki yatýrýmlarýyla dikkat çekiyor.

CHP'de 14 yýlda 600 kiþi ihraç edildi

C

HP'de 1999 yýlýndan bugüne kadar 600 kiþinin partiden ihraç edildiði, bu kiþilerden 118'inin Parti Meclisi (PM) kararý ile 17 ismin de mahkeme kararý ile partiye döndüðü belirtildi. CHP'de, 5 Ocak'ta gerçekleþtirilen PM'nin onayýna sunulan MYK Raporu'nda Genel Sekreterlik Faaliyet Raporu'na da yer verildi. Raporda, 28 Aðustos 1999 tarihli PM kararý ile yürürlüðe konulan "Üyelik Yenileme Yönetmeliði"nden bugüne kadar 14 yýlda 600 kiþi ihraç, 193 kiþinin de geçici ihraç cezasý aldýðý belirtiliyor. 2012 yýlý sonu itibarýyla parti kütüðünde 465 kiþi kesin ihraç dosyasýnda 3 kiþi ise geçici ihraç dosyasýnda kayýtlý bulunuyor. Bu 600 ihracýn 157'si Yüksek Disiplin Kurulu kararýyla 443'ü de il disiplin kurulu kararýyla gerçekleþti. Raporda 17 kiþinin mahkeme kararýyla döndüðü, 118 ismin de PM kararýyla yeniden üye yapýldýðý belirtiliyor. CHP'den yine ayný süreçte 193 ismin de geçici olarak ihraç edildiði ifade edilirken 190 isim yeniden partiye döndü. Rapora göre, 29 Aralýk 2012 tarihi itibarýyla parti kütüðüne kayýtlý 972 bin 243 üye bulunuyor. Bu üyelerden 279 bin 228'i kadýn, 125 bin 761'i gençlerden oluþuyor.


10

GÜNDEM

8 OCAK 2013 SALI

Patriotlar yola çýktý Türkiye'nin NATO'dan talep ettiði Patriot füzeleri geliyor. Patriot füzelerinden ikisi dün Hollanda'dan yola çýktý. Almanya'nýn göndereceði Patriotlar ise bugün yola çýkacak.

T

ürkiye'de konuþlanacak 6 Patriot hava savunma bataryalarýndan ikisi Hollanda'dan yola çýktý. Patriotlarý taþýyan gemilerin 21 ya da 22 Ocak'ta Türkiye'ye ulaþmasý bekleniyor. Patriotlarla birlikte 270 Hollanda askeri de havayoluyla füzelerin konuþlanacaðý Adana'ya gelecek. Bir hafta sürecek teknik çalýþmalarýn ardýndan füzelerin hazýr olacaðý kaydediliyor. Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

Patriotlar ise bugün gemiyle yola çýkacak. Alman askerleriyse önce Ýncirlik'e, oradan karayoluyla Kahramanmaraþ'a gidecek.

Gaziantep, Adana ve Maraþ Gaziantep'e konuþlandýrýlacak 2 Patriot bataryasý için de, geçen hafta Amerika Birleþik Devletleri'nden 27 asker Türkiye'ye gelmiþti. ABD'nin Patriot rampalarý, ay sonuna

kadar Gaziantep'te 5'inci Zýrhlý Tugay Komutanlýðý'ndaki hakim tepelere konuþlandýrýlacak. Patriotlarla birlikte Türkiye'de konuþlanacak ABD, Alman ve Hollanda askeri sayýsýnýn binden fazla olmasý bekleniyor. ABD'den gönderilecek Patriotlar Gaziantep, Hollanda'dan yola çýkan Patriotlar Adana, Almanya'dan gelecek füzelerse Kahramanmaraþ'ta konuþlanacak.

Esad'ý sevindiren geliþme

Ýran, Suriye Devlet Baþkaný Beþer Esad'ýn ülkedeki gerilimin son bulmasý adýna yaptýðý konuþmaya destek verdi. Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi, Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad'ýn teklif ettiði sulh planýnýn Suriye halký için bir fýrsat olduðunu ifade etti. Esad'ýn sözlerinin desteklediklerine dikkat çeken Salihi, Esad'ýn Ýsrail zulmü altýndaki Filistin halkýna destek veren ifadelerinden ötürü kutladý. Ýran, Suriye'deki þiddet hadiselerinin baþlangýcýndan itibaren Esad taraftarý siyasetini sürdürüyor. Ýsrailli kaynaklarýn iddiasýna göre, Ýran, Esad'ýn Ýsrail'e karþý cephenin ekseninde yer almasýndan dolayý Esad'a saygý duyuyor. Ayrýca Ýran da

Þam'daki Esad iktidarý gibi birçok Arap ve Batý ülkesinin desteklediði Suriyeli muhalif gruplarý "terörist" olarak görüyor. Çin'den çözüm açýklamasý

Çin Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Hong Ley, Suriye'de þiddetin durmasý için tüm taraflarýn kabul ettiði bir çözüme açýk olduklarýný söyledi. Sözcü, þiddetin Suriye halkýna acý getirdiðini belirterek, "En kýsa sürede bir çözüm bulunmalý" dedi. Suriye'de rejimin ve muhalefetin halkýn temel ve uzun vadeli çýkarlarýný öncelikleri haline getirmesi çaðrýsýnda bulunan Hong, ülkede þiddetin bir an önce durmasý gerektiðini ifade etti.

Türkiye gözünü Afrika'ya dikti B

aþbakan Erdoðan'ýn 5 günlük Afrika gezisi dünya basýnýnda ilgi odaðý oldu. Ýngiliz Financial Times gazetesi, Erdoðan hükümetinin Avrupa pazarlarýndan uzaklaþýrken, dünya genelinde ön saflarda bir role soyunduðunu yazdý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 5 günlük Afrika gezisi, Ýngiliz Financial Times gazetesine, "Afrika'da nüfuzunu artýrma arayýþýndaki Türkiye'' baþlýðýyla konu oldu. Haberde, Türkiye'nin Çin, Brezilya ve Hindistan'dan sonra, Afrika'da ekonomik ve siyasi etkisini artýrma çabasýnda olduðu belirtildi. Times, Türkiye'nin ekonomik

krizdeki Avrupa'dan giderek uzaklaþýrken, yeni pazar arayýþýna girdiði ve dünyanýn her köþesinde gücünü artýrmak için çaba gösterdiðini ileri sürdü. Türkiye'nin son 3 yýlda Afrika kýtasýnda 19 elçilik açtýðý hatýrlatýlarak, Çad, Gine ve Cibuti'deki elçiliklerin de bu ay sonuna kadar hizmete girecekleri vurgulandý. 7.5 milyar dolar ticaret hacmi Türkiye'nin Afrika'ya giriþinde Somali'yi ana karargahý olarak belirlediði ifade edilen haberde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2011 yýlýndaki Somali ziyaretinin önemine dikkat çekildi. Afrika kökenli olmayan bir dün-

ya liderinin 20 yýl aradan sonra ilk kez Somali'yi ziyaret ettiði vurgulandý. Haberde, Türkiye'nin Sahra altý Afrika ülkeleriyle 2000 yýlýnda 742 milyon dolar olan ticaret hacminin 2011 yýlýnda 7.5 milyar dolara çýktýðý da belirtildi. Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Afrika ile güçlenen iliþkilerinde Fethullah Gülen okullarýnýn rolüne de dikkat çekti. Gazete, Gülen hareketine yakýn bir örgüt olarak nitelediði Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON'un Afrika þirketleriyle kurduðu bireysel baðlarýn da iliþkileri güçlendirilmesinde önemli rol üstlendiðini ileri sürdü.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

8 OCAK 2013 SALI

11

Diyar'da gündem gece

Diyarbakýrspor'da tüm umutlarýn baðlandýðý Ýstanbul ve Ankara'da iki etaplý yapýlacak destek geceleri için çalýþmalar hýzlandý. Önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen listedeki isimlere yönelik ziyaretlere baþlanacak. 'KISA SÜREDE ÝYÝ ÞEYLER BAÞARDIK' Diyarbakýrspor Genel Menajeri Ramazan Kahramaner,kayyum yönetiminin kýsa sürede önemli çalýþmalara imza atarak kulübün temel ihtiyaçlarýný karþýladýðýný ve sezon baþýnda kampa gidemeyen takýmý Antalya'ya kampa gönderdiðini söyledi. Kulüpte toparlama süreci baþlatarak bunda da baþarýlý olduklarýný anlatan Kahramaner," Çok kýsýtlý olanaklarla iyi þeylerin baþarýldýðýna inanýyoruz. Takýmý -3 puandan + 6 puana kadar getirdik.E ksikliklerimizden dolayý 10-11 puan da kaçmýþtýr. 17-18 puanýmýz olmuþ olsaydý 2. yarý da 12-13 puan almamýz durumunda yüzde yüz ligde kalmamýz kesinleþmiþ olacak ve spor otoritelerinin kafasý karýþacaktý. Yine de iddialarýmýz devam etmektedir. Kýsýtlý olanaklara raðmen kaloriferimiz düzenli yandý, yemeðimiz çýktý, personele ve futbolculara kasým ayýnda bir miktar ödemeleri ödendi, aralýk ayýnda bazý acil ihtiyaçlar karþýlandý. Ocak ayýnda da kesin ödemeler yapýlacaktýr. Futbolcularýn sözleþmeleri tek tek ele alýnacak, bu

hususta gerekli düzenlemeler yapýlacaktýr." dedi.

'TAKIMA CÝDDÝYET KAZANDIRILDI' Küskün futbolcularý yeniden takýma kazandýrdýklarýný belirten Kahramaner,teknik direktör Rafet Ýyem'in de takýma bir disiplin ve ciddiyet kazandýrdýðýný kaydetti. Kahramaner,"Küskün futbolcular takýma yeniden kazandýrýlmýþ, sorun yaratan kalmak istemeyen uygun görmediðimiz futbolcular takýmdan uzaklaþtýrýlmýþ, takýma yeni bir disiplin kazandýrýlmýþ, yeni bir hava getirilmiþtir.Bir aylýk ara en iyi þekilde deðerlendirmeye alýnmýþ, yeniden eksik olan antrenman kamp, maç malzemeleri alýnmýþ, yenilenmiþ altyapýdan 9-10 futbolcuyla görüþülüp 56 tanesi takýma kazandýrýlmýþtýr. 2 haftalýk kamp için Antalya Kemer'de Þato Prestij Oteline gidilmiþtir." þeklinde konuþtu.

'DESTEK GECELERÝNDEN UMUTLUYUZ' Destek gecelerinin kulübün geleceði için büyük önem taþýdýðýný ifade eden

Kahramaner,buradan toplanacak para ile transfer yasaðýný kaldýrmak istediklerini anlattý. Kahramaner,"En büyük umutlarla beklenen, daha önce bahsedilen "Diyarbakýrspor destek ve dayanýþma geceleri" organizasyonlarý 45 yýllýk tarihinde en organizeli þekilde Ýstanbul ve Ankara'nýn en seçkin otellerinde kararlaþtýrýlmýþtýr. 25 Ocak 2013 tarihinde Ýstanbul'da, 9 Þubat 2013 tarihinde de Ankara'da Diyarbakýrspor'un en heyecanlý, en anlamlý, en dikkat çeken geceleri olacaktýr. Beklentilerimiz gecelerden gelen para ile öncelikle transfer yasaðýný açmak, transfer yapýp yüzde yüz ligde kalmaktýr. Þayet paramýz yetmezse, gerekli maddi desteði alamasak bile paramýz, futbolcumuz, personelimize, primlerimize yetecek þekilde olacaktýr. Bu þekilde de lig de tutunma umutlarýmýz devam edecektir.Þimdiden gecelerimize, davetiyelerimize gerekli ilgisini ve yardýmýný esirgemeyen, satýþýnýn desteði konusunda gerekli özveriyi gösteren, dostluðunu eksiltmeyen herkese teþekkür ediyoruz."Diyarbakýrspor yaþasýn, baþka Diyarbakýrspor yok!" diyoruz."dedi.

Erganispor kampa gitti

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) ilk yarýda en yakýn rakibine dört puan fark atan Erganispor, ikinci yarý hazýrlýklarý için Antalya'nýn Alanya ilçesine gitti.

E

rganispor Basýn Sözcüsü Süleyman Kýzan, ligde ilk etabý iyi bir yerde tamamlamalarýna karþýn hedefledikleri puanýn gerisinde kaldýklarýný ifade etti. Kýzan, ikinci yarýya eksiksiz bir þekilde girmek istediklerini belirterek, "Ýlk yarý performansýmýzdan aslýnda tam olarak memnun deðiliz. Neden memnun olmadýðýmýzda açýklamak gerekirse çok kolay maçlarda puanlar kaybettik. Neticede geride býraktýðýmýz süreçte takýmýmýz ilk devreyi lider tamamladý. Bu durum bizim için hedefimizin yarýsýna ulaþtýðýmýz anlamýna geliyor. Þimdi hedefimizin kalan yarýsýna ulaþmak için sýfýrdan baþlayacaðýz. Bu amaçla takýmýmýz devre arasý kampýný gerçekleþtirmek üzere bugün Antalya'ya gitti. Burada Kemal Zeydan hocamýz ve ekibi nezaretinde gerçekleþtireceðimiz antrenmanlar ve hazýrlýk maçlarý ile ikinci yarýya eksiksiz bir þek-

Kaya: Oyunculardan memnunum

Þ

anlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren oyuncularýnýn gösterdiði performanstan memnun olduðunu söyledi. Kaya, yaptýðý açýklamada, ikinci yarý hazýrlýklarýnýn Antalya'nýn Belek beldesinde devam ettiðini belirterek, "Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile yaptýðýmýz özel maçý 2-0 kazandýk. Ýlk yarýdan itibaren takýmla çalýþan oyuncularýmýz kampta iyi bir performans gösterdi. Oynayan bütün oyuncularýn son durumlarýný bu maçta gördük" diye konuþtu. Mevcut oyuncularýn kamp hazýrlýklarýndan memnun olduðunu dile getiren Kaya, "Bazý transferlere ihtiyaç var. Birkaç gün içinde takýmýn geleceðine ve transferlerine iliþkin önemli adýmlarýn atýlmasýný umuyoruz" dedi. Bu arada sarý-yeþilli ekipte, kamp çalýþmalarýnýn 11 Ocak'ta tamamlanmasý planlanýyor.

Adanaspor, Elazýðspor'u devirdi!

Adanaspor, Antalya kampýndaki ilk özel maçýnda Süper Lig ekibi Sanica Boru Elazýðspor'u 2-0 maðlup etmeyi baþardý.. ADANASPOR: 2 - SANÝCA BORU ELAZIÐSPOR: 0 HAKEMLER: Fevzi Uygun xxx, Naime Katar xxx, Erhan Aslan xxx ADANASPOR: Tolgahan xx (Dk.55 Zülküf xx), Ýzzet xxx (Dk.55 Tayfun xx), Ýlkem xx (Dk.75 Berk x), Tuna xxx (Dk.46 Koray xx), Merthan xx (Dk.78 Özðür Bayer x), Sedat xxx (Dk.69 Barýþ xx), Fevzi xx (Dk.46 Cem xxx), Rahman xxx, Bülent xx (Dk.78 Ferhat x), Ümit xx (Dk.46 Chibuzor xx), Burak xxx (Dk.55 Okan xxx) SANÝCA BORU ELAZIÐSPOR: Ývesa xxx (Dk.46 Mirsat x), Adem Alkaþi xx, Ahmet Görkem xx, Spahýja xx, Eren xx, Mustafa Sarp xx (Dk.46 Önder Turacý x), Sane xx (Dk.46 Murat Kayalý x), Mehmet Çakýr xxx, Köksal xx (Dk.46 Bilal Çubukçu xx), Aydýn Karabulut xx (Dk.46 Feýndouno x), Herve Tum xx GOLLER: Dk.3 Burak Çalýk, Dk.73 Cem Özdemir

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

ilde girmek istiyoruz" dedi.

"TECRÜBELÝ FUTBOLCULAR ALACAÐIZ" Kýzan, ikinci yarýya daha güçlü bir þekilde girmek istediklerini ve teknik ekibin raporu doðrultusunda bir kaç futbolcu ile görüþme halinde olduklarýný belirtti. Kýzan, "Takýmýmýzýn ilk yarýda ki konumunun deðiþmemesi için yönetim kurulumuz elinden geleni yapmaktadýr. Takýmýmýza katký saðlayacaðýný düþündüðümüz bir kaç futbolcu ile görüþtük. Antalya da gerçekleþtirdiðimiz kampa katýlacaklar performanslarýna göre teknik heyetimiz bu futbolcular ile ilgili son kararý verecek. Þuanda transfer ile ilgili sadece þunu belirtebilirim, görüþtüðümüz futbolcular Bank Asya, 2. Lig hatta Süper Lig'de de forma giymiþ futbolculardýr. Takýmýmýzýn kalan yarým döneminde büyük katký saðlayacaðýný düþündüðümüz isimlerdir. Erganispor için elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Hedefimiz yeniden profesyonel liglere dönmektir" diye konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

8 OCAK 2013 SALI

REKLAM

08.01.2013 Gazete Sayfaları  

08.01.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you