Page 1

Marathi News Online Do you want to read all the latest news From Maharashtra In Marathi then Divya Bhasakr will provide you Online news in Marathi language.

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


Lok Sabha Polls AAP BJP Congress Politics News In Marathi

नवी दिदिल्ली द- आम दआदिमी दपार्टीचे द नेत दे कुमार्र दिवश्वार्स दयार्ंनी दमार्फी द मार्िगितल्यार्नंतर दिदिल्ली द िवधार्नसभेतील दसंयक् ु त दजनतार् द दिलार्च दे एकमेव द आमदिार्र दशोएब दइक्बार्ल दयार्ंनी द 'आप'चार् दपार्िठिंबार् दकार्यम दठिे वलार् द आहे . आमदिार्र दइक्बार्ल दयार्ंनी द मख् ु यमंत्री दकेजरीवार्ल दयार्ंची दभेट द घेतल्यार्नत ं र, त्यार्ंनी दहे दप्रकरण द10 वषार्र्षांपव ू ीचे दअसल्यार्चे दसार्ंिगितले.


Marathi News

Nanded Crime Woman Barn Case

नार्ंदिेड द- येथील दएकार् द िवधवेवर द जबरदिस्तीकरणार्-यार् द नरार्धमार्ने दमिहलेने दिवरोध द आिण दआरडार्ओरड दकेली द म्हणून दितलार् दिजवंत द जार्ळण्यार्चार् दप्रयत्न दकेलार् द आहे . मिहलार् दगिंभीर द जखमी दअसन ू दआरोपी द सभ ु ार्ष दफुलार्री दफरार्र दआहे . Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/


If you want to Read More News About Sports then visit At:-

http://divyamarathi.bhaskar.com/sports-news/

You Can Also Visit At our Face Book page :- https://www.facebook.com/diyamarathi Twitter :- https://twitter.com/diyamarathi

Thanks For Given your valuable Time

Read more- http://divyamarathi.bhaskar.com/

Marathi news  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you