Page 1

25. 09.2009г Сандански

Програма КОМЕНСКИ

УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА

Регионът е вашият учебник 01.09. 2007—30.06.2009

СЪДЪРЖАНИЕ Кратко описание…………………...2 Цели............................................2 Резултати ................................ ...2

Влияние на проекта .............. ...3 Холандия 2008 ……………….....4

Франция 2008………………......... 8 България 2009…………...…….....9

Участници:

Земеделска професионално-техническа гимназия СемюрШатийон, Франция—координатор

Професионален център за селскостопанско обучение в гр. Леуварден, Фризия, Холандия—партньор Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев” гр.Сандански, България - партньор

Франция 2009 ........................ 12

Научени уроци ..................... .13


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬРСТВОТО Успехът на едно партньорство не се измерва само по конкретните видими резултати, но и по своя ефект. Особенно важно е то да предизвиква реални промени. Нашето партньорство е такова. По време на двугодишния период, ние учители и ученици от трите училища се запознахме и обогатихме с различни форми и методи на учене, подобрихме начините си за провеждане на практическо обучение, изградихме нов подход за неговото оценяване, запознахме се с добри практики за живот / Франция – производство на екологично чисти храни и вина, Холандия – изпол-

зване на велосипеда като алтернативно средство за транспорт, учене по време на спорт, игра, провеждане на изпит за оценка на професионалните умения, изготвяне на украси и аранжировки от отпдни материали, България – подбор на ученици за участие в мобилност, представяне на местни традиции и обичаи/ . Опознавайки регионите на партньорските страни ние научихме най-важния урок – как да използваме своя потенциал, за да благустройваме своя край , да го ценим, за работим и живеем в него и за него.

Ако гледаш една година напред посади цвете, ако гледаш десет години напред посади дърво, ако гледаш сто години напред - УЧИ през целия си живот! ЦЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

Самото наименование на проекта определя основната му цел.

Какво ни даде подновеното партньорство и как постигнахме неговите цели?

С опознаване на региона и неговите ресурси участниците в проекта успяха да:

Изготвено бе досие на туристическите и земеделските ресурси в Сандански регион.

1. Да обменят добри практики свързани с професионалното образование 2. Да се запознаят с традиците, обичаите и културноисторическото наследство на партньорските страни 3. Да подобрят езиковите си умения 4. Да формират умения за нетрадиционни форми на ученеучение по време на работа, спорт, развлечения и др. 5. Да разширят хоризонта си като граждани на обединена Европа 6. Да формират толерантност и зачитане на културните различия на трите партньорски страни

 

Представена бе традиционната българска кухня.

Разработен бе web сайт , презентации, филми за посещенията и брошури, посветени на туризма и земеделието в регионите.

 

Осъществено бе участие в дейности, характерни за страната домакин.

Посетени бяха културно-исторически паметници на страните партньори.

 

Осъществени бяха срещи с местните органи на управление.

Създадени бяха лични контакти, въз основа на които се усъвършенства езиковата култура на участниците, учителите придобиха необходимия опит за коопериране с колегите си.Дейностите станаха обществено достояние чрез местните медии.

Реализирането на целите на проекта доведе до многостранно израстване на всички участници. Партньорството се задълбочи както в професионален, така и в личен аспект. Намирането на общ интерес – неговия професионален характер, даде възможност ние, партньорите да се опознаем добре и създадем възможности за мултиплициране на резултатите от него.

2


Влияние на Партньорството В резултат на осъществените контакти на местно ниво със свои връстници и по време на социалните контакти в страните партньори, учениците получиха реална представа за нивото си на владеене на езика. Обмяната на идеи и практики повиши тяхното самочувстие и ги обогати многостранно. Мотивира ги както в образователното направление, така и в личен план и активно да участват в обучението. Всичко ново провокира техния интерес и ги изпълни с ентусиазъм да продължат. Представиха бита, културата и традициите на своята страна. Разкриха нейната индивидуалност, чувствайки национална принадлежност и патриотизъм. Водени от любопитство завързаха запознанства, отчасти възприеха чуждата култура и това ги обогати. Създадените контакти прерастнаха в приятелства чрез прилагането на съвременните ИКТ умения. Всичко това повиши тяхното самочувствие и им даде увереност и удоволетворение от осъщественото партньорство. Тази увереност им помогна да развият умения за представяне на собствените си идеи . Учителите, участници в проекта, имаха възможност да затвърдят и подобрят езиковите си умения, както и да придобият увереност при изразяването на чужд език, общувайки както с ученици така и с педагогическия персонал в страните партньори. Обмененият опит с колеги обогати педагогическите умения и спомогна за пренасяне на добрите практики на местно ниво. Запознавайки се с нивото и особеностите на образователната система в страните партньори, те развиха амбицията и мотива да приложат видяното в своята област и дейност, вдъхновиха се от нови идеи и развиха нови умения. Добрите постижения ги мотивираха да повишават своя професионализъм. Новите запознанства дадоха възможност да се черпят знания за културата, бита и историята на страните партньори. Имаха реална възможност и среда да представят българската нация и нейните особености. Получиха шанс да приложат наученото както на професионалното поприще, формална среда , така и при неформалните контакти. Контактите по време и след мобилностите се осъществиха чрез ИКТ и това доведе до подобряване на уменията в тази област . Прилагайки опита на страните партньори, след като се запознахме с положителната обучителна практика в други държави, променихме съобразно българското законодателство в областта на образованието организацията на учебната работа. Увеличиха се възможностите за дейност на самото училище. Засилиха се международните аспекти в работата му. Повиши се качеството на обучението, като акцентирахме върху неговата практическа насоченост. Учениците създадоха реални продукти, свързани с тяхната професия, които намериха реализация в училищната и градската дейност. Видяха реализацията на своя труд и получиха удовлетворение от свършеното. Проекта позволи участие на местната общност в работата на училището и засили доверието им към тази институция. В областта на чуждоезиковото обучение знанията излязоха извън класната стая и намериха своето приложение в реалната комуникативна среда .

Влияние върху учениците  

 

подобрени езикови умения;

подобрени ИКТ умения;

подобрени социални умения ;

повишена мотивация ;

повишено самочувствие ;

нови знания за страните партньори и техните култури;

нови умения за учене по време на спорт и развлечение, нетрадицинно учене.

Влияние върху учителите   

подобрени езикови умения;

подобрени ИКТ умения ;

подобрени педагогически умения; повишена мотивация;

подобрени умения за управление на проекти ;

нови знания за страните партньори и техните култури .

Влияние върху училището   

промени в организацията на учебната работа;

по-силна подкрепа от училищното ръководство ;

промени в политиката за чуждоезиково обучение; по-добро сътрудничество между служителите; по-добър имидж на училището .

3


РАЗКАЗ ЗА ЕДНО ПЪТУВАНЕ В ХОЛАНДИЯ

21 април - 27 април 2008г.

За изпълнение на целите на проекта, ние - 9 ученика – 6 от специалност „Селски туризъм” и 3 от „Данъчен и митнически посредник” , двама учители – преподавател по английски език /работния език на проекта/ и преподавател по информатика и информационни технологии и директора на гимназията посетихме Холандия и по-точно областта Фризия за периода от 21.04 до 27.04.2008г.

В деня на пристигането ни в страната, нашите домакини – г-н Ейберт ван Енгелен и ученици, участници в проекта ни показаха някои по-забележителни места в столицата на страната им. Преминавайки по най- прекия път за гр. Леуварден , по дига прекарана през морето, стигнахме до столицата на провинция Фризия. По пътя видяхме зеленината , каналите и огромните цветни масиви, характерни за страната. Естествено първата спирка бе училището на нашите домакини. Неговият директор г-н Ханс Арстен ни запозна с програмите, по които се обучават холандските ученици. Направихме обиколка на учебната сграда – кабинети, работилници, компютърни зали. Разгледахме собствената им „зоологическа градина” . Бяхме настанени в малко селище /5164 жители/ с име Звагвестинде, в спортна база. След направената разходка в селището, впечатлени от хубавите къщи, добре поддържаните дворчета, изпълнени с много зеленина, цветя, миниатюрни фигурки и красиво оформени лабиринти,. уморени, но изпълнени с ентусиазъм се подготвихме следващия ден. Очакваше ни изпълнение на програмата, подготвена от холандските ученици, изучващи специалност „Спорт, развлечения, отдих” по програма „ Outdoor live” / буквален превод - живот на открито/.

Вторият ден в страната на лалетата започна с представяне на аграрните и туристическите ресурси на нашия регион. Освен презентациите, нашите ученици предложиха на своите холандски връстници блог-дневник, в който участниците в проекта да вписват своите впечатления и да обсъждат общи теми. И тъй като провинция Фризия е разположена на 3349км2 земя и 2392 км2 вода ние са запътихме към селище с име Терхерне /800 жители/, намиращо се в община Боарнсрехим / 18950 жители , в центъра на провинцията/, където имахме възможност да плаваме по вода използвайки фризийска лодка с 2 платна. В миналото тези лодки са били семейни жилища и с тях семейството е изкарвало прехраната си, превозвайки различни товари. По време на плаването, а и разбира се и по време на пътуването до мястото, където нощувахме се запознахме с основните дейности на фризиците – риболов, животновъдство, отглеждане на цветя и разбира се туризъм. Особено голямо впечатление ни направиха съоръженията за разпръскване на оборска тор. Останахме удивени и от различните видове патици, които свободно и необезпокоявани от никого, обитават каналите и отглеждат своите малки. След вечеря имахме възможност да упражняваме Фърлупинг / Fierljeppen/, традиционен спорт за Холандия и в частност за провинция Фризия, който прилича на овчарския, но скачането е над вода. Естествено ние не успяхме да се спра-

4


вим перфектно както нашите холандски приятели, но поне се опитахме и се надяваме че следващия път ще бъдем по-добри . Научихме се, че за да изпълниш този скок ти трябва не само добра двигателна култура, умение добре да плуваш, но е необходимо да умееш да се съсредоточаваш и да преодолееш страха от височината. Треньорът от спортната база поощри всички, който направиха успешен скок като връчи медали, а на най-старателни и усърдни българи – Невена, Методи и г-жа Подгорска бяха връчени флагчета. Дори и в спорта за развлечение наградите са необходими. Третият ден на нашето пребиваване беше ден за културен туризъм. Имахме чудесната възможност да посетим Национален музей на открито. Той е създаден през 1912г от група частни лица., който виждайки нарастващата индустриализация и урбанизация, решават да запазят националните традиции, старите занаяти и умения. Те купуват имението Ватерберг, но официално музеят е открит на 13.07.1918г. По време на втората световна война някои от сградите са разрушени, но той е бил убежище на участниците в съпротивата. През 70те години , част от сградите са били опожарени и на тяхно място е оформено малко площадче, на което карахме „ретро” велосипед или малка количка. Площадчето е заобиколено със работилнички, в които се прави хляб, сладкиши, бонбони и други лакомства, характерни за страната по технологии от 19 век . Самия музей е изпълнен в различни работилници, вятърни мелници, ковачници, тъкачници и перални от миналото. Ние успяхме да видим колара и мелничара и те ни демонстрираха своята работа. В къщите е направена историческа възстановка, събрани са и са показани всякакви инструменти, съдове, дрехи, мебели от различните години. Същевременно с това нашите холандски приятели ни показаха как трябва да ценим нашия етнос и да възпитаваме подрастващите с традициите и обичаите на народа, от който произлизаме. Видяхме малки деца / вероятно от големия град/, които се учат да доят крава / макет/, които пълнят вода с помпа и които засаждат растения под форма на игра. Посетителят може да направи обиколка на целия музей качвайки се на ретро трамвай, може да проследи технологичния процес за производството на прословутото холандско сирене / кой знае защо, но напомня много на нашия кашкавал, и на вкус и на цвят/. Една част от средствата за издръжка на музея са субсидия от държавата, а другата част се осигурява от собствени приходи. И тук, както навсякъде в областта Фризия се разхождат

свободно различни животни – коне, овци, патици и различни видове птици. В музея е открита и нова зала / в аеродинамична форма/ представляваща музей на бъдещето, която за съжаление не успяхме да посетим. Но това може да е повод да се върнем там отново. Разбрахме, че през 2005г. е провъзгласен за Европейски музей на годината.

5


След вечеря потеглихме за Леуварден, към училището партньор, където бяхме свидетели на грандиозен спектакъл-ревю на цветята. Учениците от различните класове на клас по „Дизайн и аранжиране на цветя”, облечени в традиционно облекло на държавата, която представят, дефилираха на специално украсен подиум с изработените от тях букети също свързани с държавата. На това представяне те получават оценка за своите практически умения. Останахме впечатлени от професионализма им, проявен по време на спектакъла, харесахме цветните експозиции представени във фоайетата на учебната сграда. Няма да забравим красотата и простотата, с която беше аранжиран подиума / пластмасови бутилки, една част напълнени с течност в различни цветове, в които е сложен стрък а друга – с разноцветни капачки/. Същевременно на всички нас много ни се прииска и нашите практически изпити за придобиване на специалност да се провеждат по този начин, да стимулират творчеството ни и да ни подтикват към повече въображение. Но...нищо не зависи само от нас.

Имахме щастието да бъдем приети от кмета на община Донтумодел. Малка община с 19500 жители на площ 85,75 км2 земя и 1,71 км2 вода . вода. Общината обхваща 11 селища и се управлява от кмет, който се назначава от кралицата. Населението избира 17 общински съветници на всеки 4 години. И тук се работи по проекти, свързани с учене през целия живот. В самата община работят 200човека, във всяко селище има начално училище, а в по-големите - и едно основно. Процентът на безработица е много малък – броя на безработните е 350. Основните задачи на общината са свързани с реда, с озеленяването, с добрите комуникации , не видяхме дупки по пътищата, със строителството, с отдиха и туризма . Работи се по програми свързани с използване на алтернативни източници на енергия.. В общината са изградени 13 къмпинга, 4 заведения за бърза закуска, 2 хотела 9 ресторанта, 2 музея – античен и на цветята, 30 други форми за обслужване на жителите и туристите като супермаркети . В този бранш работят 160 човека. Общината развива исторически, пешеходен, велосипеден и воден туризъм / кану/. В манастирът, намиращ се в общината се провежда обучение как да се отглеждат различни култури. Сравнявайки сградата на общината с нашата не може да не споделим, че тя е много слънчева, просторна. Всички служители работят в такива офиси, че се виждат от всички посетители.

В тази община имахме възможност да се научим да управляваме кану. Отпътувахме за селището Веенуоде с 3728 жители. Нашите приятели взеха кану под наем за всеки от нас. . Прекарахме 2 незабравими часа и малко изморени, но доста мокри се прибрахме в базата, където всеки от нас трябваше освен да се преоблече с дрехите, които предварително си беше взел, да спази традицията и да си подготви храната сам, на барбекю в заведението от което наехме лодките.

6


В петък ни очакваше нова изненада – посещение на остров Амеланд, до който се стига с ферибод. С изненада установихме, че вятърът на палубата е доста силен и бързичко се прибрахме в големия салон, пригоден за пътниците. След слизането на острова взехме колела под наем и започнахме обиколката. Малко е да се каже, че останахме очаровани от плажовете и дюните , прекрасните гледки, голямото разнообразие от птици. Островът е резерват . Неговите жители се занимават предимно със селско стопанство и с туризъм. Направихме малка почивка в селището Нея с 1200 жители и поехме обратно към пристанището. Завръщайки се на континента усетихме, че края на нашето пребиваване наближава. Двама от нашите холандски приятели се сбогуваха с нас и заминаха с родителите си на краткотраен отдих. За наше съжаление , а и надяваме се и за тяхно, те пропуснаха дегустацията на типично български храни като стар фасул с наденица, лозови сърми, луканка, бяло саламурено сирене и червено нашенско вино. В събота използвайки услугите на железницата / не е като БДЖ/ пристигнахме в Леуварден, където всеки от нас закупи сувенир или някой друг традиционен продукт за областта. Разходката отново ни напомни за каналите и многото вода във Фризия . Снимки, раздяла и стягане на куфари. Сутринта рано потеглихме за летището в Амстердам, от където излетяхме за България.

Тръгвайки си от страната на лалетата и незабравимите водни атракции, всеки от нас си пожела да се върне отново тук, в тази земя и вода изпълнена със спокойствие, тишина, свобода и силен дух. Има какво да научим от този народ, който е направил грандиозен опит да победи природата, който се грижи за нея и за собственото си здраве като спортува активно. Видяхме страна, в която спокойствието и свободата се отнасят не само за хората, но и за различните животински видове. Видяхме по- различни начини на учене и оценияване на придобитите знания и получихме силна мотивация за изучаване на чужди езици, една необходимост за общуване и осъществяване на мултикултурен диалог.

7


ФРАНЦИЯ

От 3 до 6 юни 2008 г От 3 юни до 6 юни 2008 г. посетихме Земеделската гимназия в Шатийон сюр Сен. Целта на нашето пътуване бе уточняване на датите на предстоящите мобилности в България и свързаните с тях дейности през третата година от съместния проект между средните земеделски училища в България, Холандия и Франция. Пътуването се осъществи със самолет, като имахме престой в столицата на Австрия – Виена. Времето между полетите използвахме за да направим разходка до центъра на Виена. Столицата ни впечатли със своята чистота, спокойствие и подреденост. Навсякъде се чувстваше атмосферата на престоящото европейско първенство по футбол. Във Франция бяхме посрещнати сърдечно от новото ръководство на гимназията и от колегите ни. На 5 юни 2008 г. ни бе организирана разходка с кораб по Бургундския канал. Бургундският канал е строен в продължение на 59 години / от 1775 до 1834 г/. Каналът следва реките Йонна и Саона. Нашето пътуване по канала започна от Пуйи ън Оксоа, където каналът преминава през подземен тунел, дълъг 3333 метра. Този тунел е строен в продължение на 7 години от 4 000 души. Разходката бе впечатляваща. След това разгледахме морския музей, в който се потапяш в света на канала – неговата история, география, техника и спомени. След обяд посетихме Земеделската гимназия в Семюр. Там се състоя нашата работна среща. Проведохме разисквания с нашите колеги партньори от Холандия и Франция и взехме следните решения: 1. Срещата в Сандански да се състои от 06.04.2009 г. до 11.04.2009 г. 2. Финалната среща да бъде във Франция на 25.05.2009 г. 3. Взето бе решение за стартиране на ..Web блог между училищата партньори, чиято цел е да се водят дискусии между учениците от различните училища, за да се изготви финалният продукт / CD-ROM/ за тригодишното партньорство по проекта.Останахме доволни от постигнатите решения. На 6.06.2008 г. потеглихме обратно за България. Четиричасовия престой в Париж използвахме, за да посетим хълма Монмартър и черквата Сакре Кьор. Завърнахме се доволни от постигнатото и заредени с енергия за нови срещи.

Работна среща на ръководителите и координаторите на проекта, Франция

8


ПАРТНЬОРИТЕ СА В БЪЛГАРИЯ В пероида от 12 до 16 април нашето училище бе домакин на срещата между наши учители и ученици и гости от Земеделска професионална техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон,регион Бургундия-Франция, като координатор и Професионаления център за селскостопанско обучение ”Фризия” в гр.Леуварден-Холандия- партньор като нас.

Целта на срещата бе гостите да се запознаят с местните традици и обичаи, свързани с автентичен фолклор, да участват в училищно тържество “От Цветница до Великден”. Заедно с това на гостите бяха показани множество защитени природни обекти, исторически забележителности, условия за маршрутно-познавателен и балнеоложки туризъм в региона. Бяха споделиха идеи за съвместни проекти и бъдещи партньорства и бяха набелязани темите им. Холанските ни партньори са позитивно настроени към желанието ни да продължим сътрудничеството си в областта на цветарството и механизация на селското стопанство. Какво се случи през тези дни, изпълнени не само с емоции и вълнения, но и с ползотворна работа. На 14.04.2009г. посрещнахме нашите

гости от Франция и Холандия. На летището в гр.София ги очакваха Невена,Златина и Розалия от ХІ-а клас и г-жа Терзиева-учител по английски език в ЗПГ. Пътуването до гр.Сандански се осъществи с новия училищен автобус. По време на пътуването нашите гости бяха впечатлени от красивата ни природа. Холандската група специално хареса високите ни планини и стръмни хълмове, поради фак-

та, че Холандия е известна като „равната земя”. След обичайните задръствания в София, автобусът пристигна благополучно в нашия град около 21 часа. .

В училищния стол бе организирана тържество с участието на формация “Леб и вино”, чрез която наши ученици издирват, съхраняват и популяризират автентичен фолклор във всичките му прояви - музика, песен, танц, текстил, инструменти, носии. Основната концепция на формацията е предаване на ценната народна култура «от уста на уста». Така провокирани от изпълненията на нашите ученици много от гостите заиграха българско хоро. Създаде се прекрасна атмосфера. 15.04. април 2009– Рилски манастир, Шилигарника и Банско

Тръгнахме рано сутринта от училището ни. Вълнението се усещаше във въздуха. След едно забавно пътуване най-накрая видяхме величествения Рилски манастир да се извисява пред нас. Чуждестранните ни гости бяха искрено впечатлени от гледката. Наехме екскурзовод и той разказа за невероятната история на манастира и на Иван Рилски. Църквата беше най-голямата атракция за тях, тъй като те са католици. Впечатляващи също бяха и стенописите, изобразяващи сцени от Страшния съд. Имахме кратка почивка, през която всички седнахме на една маса и се опознахме по-добре. След почивката всички дружно се отправихме към следващата ни цел, а именно Шилигарника. Веднага след като слязохме от автобуса предприехме една широкомащабна, интернационална борба със снежни топки. Всички много се забавляваха, а гората кънтеше от смеховете ни. След това – изморени и премръзнали – ние се отправихме към Банско. В Банско учениците имаха свободно време, за да разгледат града и да попият от атмосферата на Възраждането.

Вечерта, когато се прибрахме в Сандански, през свободното време се позабавляваме с игра на билярд. На 16 април 2009 гостите от Франиця и Холандия се срещнаха с Председателя

9


на Общинския съвет на града ни. Те получиха информация за работата на общинския съвет, неговата структура и преоритетни направления за бъдещето на общината.

След часовете в училището се проведе

тържество, посветено на големите християнски празници- Лазаровден и Цветница. Наши

ученици представиха сценките от Свещеното Писание, когато Исус възкресява Лазар от мъртвите и тържественото му влизане в Ерусалим. Танцовият състав към училището изпълни песни и танци , свързани със същите християнски празници като лазаруването. На нашите гости им беше изключително интересно да се запознаят със зародилите се от тези Библейски сценки традиции и как се спазват те в нашата страна. Сцената, на която се състоя тържеството, беше украсена от ученици от специалността Цветарство, които бяха боядисали великденски яйца и изработили чудесни декорации с тях. След представлението заведохме нашите гости до Роженския манастир, Мелник и местността Рупите. Докато изкачвахме хълма на път за Роженския манастир ученици от специалностите Селски туризъм и Данъчен и митнически посредник запознаха нашите пар-

тньори по проекта с историята на манастира, построен през13век, за което старателно се бяха подготвили. Малко преди да се изкачим на върха, където е разположен манастира, спряхме за обяд в механа Рожен, където представителите на училищата партньори имаха прекрасната възможност да опитат от характерните за местната кухня гозби, потапяйки се в атмосферата на българския бит, която битовата обстановка в механата създаваше. Заредени с много енергия стигнахме до манастира, където занемяхме от величието на природата и разкрилата се пред нас панорамна гледка. Единствено ограниченото време, с което разполагахме, ни даде сили да се откъснем от прегръдката на величествения Балкан, който пази тайни и спомени за редица поколения. Разкриващата се гледка ни даде усещането, като че ли всеки момент щяхме да полетим. Нашите холандски приятели бяха най-много впечатлени от въздействието на планината, тъй като не са в състояние да изпитат това

чувство в родната си страна, която е изцяло равнинна, но която от своя страна има собствен чар.

На връщане към автобуса някои от гостите забелязаха завързаните за клоните на дървета, мартеници. Това беше и повод те да бъдат запознати с още една българска традиция.

Така, изпълнени с емоционален заряд и с лица, сияещи от задоволство отпътувахме за Мелник. Докато пътувахме нашите ученици отново поднесоха интересни факти за най-малкия град в България. Там, отделихме цялото си време за посещение на Кордопуловата къща, до която стигнахме пеш, за да можем да разгледаме построените в характерния за периода на Турскато робство архитектурен стил къщи. Кордопуловата къща е най-голямата и внушителна постройка от периода на Средновековието и Възраждането - построена е през 1754 от богатото семейство Кордопулови. В избата, която е

10


издълбана в скалата под формата на тунел, са изложени няколко огромни бъчви. Там ни предложиха да дегустираме прочутото Мелнишко вино. Опитахме и домашно приготвено сладко от зелени смокини.

Следващата ни спирка беше Рупитемястото, където световноизвестната пророчица прекара последните години от живота си. Разгледахме църквата „Св.Петка” и си починахме от интересното, но уморително пътуване, като седнахме на тревата около минералния извор. Разбира се, тези, които не повярваха на табелата, посочваща температурата на водата, се опариха като решиха да проверят лично.

Усведомихме гостите си, че в региона където живеем, се намират половината от минералните извори в страната ни, която заема трето място в света по брой минерални извори след Япония и Италия. Ето защо, в нашия регион лечебният туризъм е много популярен. Минералната вода от региона на Рупите е благоприятна за лекуване на заболявания на сърдечносъдовата, опорно-двигателната, нервната система, заболявания на кожата, половата система и лечение на стерилитета сред жените.

Когато се върнахме в Сандански разполагахме с час да се приготвим за тържественото изпращане на гостите в механа Сандански, към Интерхотел Сандански. Директорът на ЗПГ”Кл.Тимирязев” приветства нашите партньори като пожела на всички ни задълбочаване и разрастване на сътрудничеството, с включване на още страни-участнички. Традиционната за региона на Сандански фолк музика създаде невероятна атмосфера и разчупи националните различия. За миг забравихме националната си принадлежност и се хомогенизирахме . Учениците мобилизираха комуникативните си умения и езикови познания, като се постараха да използват в употреба колкото се може повече думи от лексиката, научени през годините до сега. Тези срещи, прекарани в задушевна обстановка, бяха изключително стимулиращи и ги амбицира силно да дадат найдоброто от себе си, за да постигнат още подобри резултати. Появилият се стремеж за самоусъвуршенстване им помогна да преодолеят инерцията и им даде сили да поемат срещу течението, което ги открои сред всички останали.

ставлява атракция за чужденците-вече има няколко къщи, закупени от чужденци. То също така е известно с това, че има изключително богати залежи на мрамор, който се добива от най-голямата на Балканите кариера, разположена малко над селото и обработва в около 20 различни цеха за производство на мраморни изделия в самото село. В така наречения Арт Център-Илинденци скулптурите са направени от речни и земни камъни и са пръснати по целия хълм. Към него е изградена хотелска част и посетителски център. Скулптурите и позициите , на който те са поставени, правят мястото на центъра уникално гледано от близо и далеч. Направени от скулптори от различни и далечни страни като Япония, Мексико и САЩ, те всякаш са срастнали с природата. Характерното за този симпозиум е, че една скулптура се прави от няколко ваятели. Освен скулптури в района на Арт Центъра се намира амфитеатър с места за около 300 човека, който е много подходящ за артистични и художествени изяви. След като разгледахме амфитеатъра поехме по пътечката, водеща обратно до селото. От него тръгват и неколцина туристически пътеки, водещи до пещерите, поляните и върховете на Пирин. Последният ден от визитата на холандските ни приятели приключи с вкусен обяд в селото, след което им предоставихме следобяда за разходки в града и пазаруване по магазините.

На 17 април 2009г. френският тим замина за родната си земя, а с холандците отпътувахме за намиращия се в с.Илинденци, община Струмяни симпозиум на скулптури, който е най-големият на Балканския полуостров. Селото е разположено на хълм и пред-

11


ФИНАЛНА СРЕЩА—ФРАНЦИЯ 2009 От 02. 06. до 06. 06.2009 г. в училището – координатор се проведе заключителната работна среща. Основната и цел бе да се проследи работата по проекта, да се отчетат резултатите и се набележат мерки за оптимизиране на партньорството. Представител на холандското училище бе Ханс Аартсен – директор. Френската страна бе представена от директора на Земеделското училище. В срещата взеха участие и френски ученици. Те представиха презентации за посещенията си в Холандия и България. Посредством филм бе представена и провинция Бургундия, Франция. Същите бяха представени на страните на CD-ROM. Обсъдена беше възможността за продължаване на сътрудничеството и разрастването му с други страни. Пътуването до Франция бе осъществено със самолет на унгарските авиолинии MALEV, през Будапеща.

Във Франция бяхме посрещнати сърдечно от любезните домакини. Това бе среща между дългогодишни партньори и приятели. На 03.06. ни бе организирано посещение в град Дижон. Това е град в Източна Франция—главен административен център на департамента Кот д'Ор, както и историческа столица на Бургудия. Населението на града и околностите е около 237 000 души. Градът е известен със своята дижонска горчица . През 1634г. в Дижон 23 производители на горчица получават изключителното право да я произвеждат и продават. Туристическата обиколка включваше разглеждане на забележителностите в центъра, Катедралата Сент Бенин , символа на града – бухала, кметството и др. На следващия ден посетихме провинция Шампания и в кооперация CHASSENAY D’ARCА се запознахме с технологията за производство на истинското шампанско, на което цената започва от €25. Дегустирахме бяло шампанско „Шардоне” и розе от региона. На 05.06. потеглихме обратно за България. Отделихме нужното внимание и на столицата – Париж. Посетихме катедралата позната у нас под името «Парижка Света Богородица», Лувъра.

12


Реални промени Нов подход в професионалното обучение; Ново отношение към региона; Ж е л а н и е за изучаване на чужди езици; Ново чувство за принадлежност и г р а ж д а н с к а отговорност; Богата култура; Нови умения за б ъ д е щ а реализация.

Íàó÷åíè óðîöè: óðîöè Eäíî ïàðòíüîðñòâî å óñïåøíî ñàìî òîãàâà, êîãà-

òî òî óñïÿâà äà ïîñòèãíå çàëîæåíèòå ðåçóëòàòè; Íàé-äîáðîòî

ïðèçíàíèå çà ïàðòíüîðñòâîòî å

ïðèçíàíèåòî íà îíåçè (ó÷èòåëè è ó÷åíèöè), çà êîéòî òî ðàáîòè; Íàé-ãîëÿìî çíà÷åíèå çà ïàðòíüîðñòâîòî å íà-

ìèðàíåòî íà îáù èíòåðåñ, à òîâà å íåãîâèÿò ïðîôåñèîíàëåíõàðàêòåð ; Åäíî ïàðòíüîðñòâî å öåííî, êîãàòî òî íîñè ðå-

àëíè ïðîìåíè.

ЗПГ “Климент Тимирязев” гр. Сандански ул. “Георги Казепов” 1 www.zpg-sandanski.com E-mail: mail@zpgsandanski.com : +359 746 32448

Дейностите по проекта са финансирани по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

Project  
Project  

program Comenus