Page 1

Divendres 7 de gener del 2000

US 4 CANTONS

225 ptes.

El "diari" de Sant Cugat Sumari El GEPA fa una crida perquè els avets i els residus nadalencs es portin a la deixalleria Pàgina 15

Núm. 318 Any Vil

Els delictes a la ciutat baixen d'un 8 , 1 % Els robatoris a domicilis particulars són els incidents més comuns

Els okupes de Torre Blanca demanaran disculpes als veïns per les molèsties causades Pàgina 26

Els comerciants locals inicien el període de rebaixes amb descomptes d'entre el 20% i el 50# Pàgina 2S

Jordi Bosch, Montse Guallar i Ignasi Riera duen la poesia al Teatre-Auditori Pàgina .?V

I,'aplicació

del Pla 2000 ha incrementat

eh recursos, les tècniques i eh efectius policia/s

aconseguint

una actuació

més eficaç dels agents

FOTO: X. L.

Pàgina 21

El tennista local Alex Corretja diu a ELS 4 CANTONS que vol acabar entre els deu primers al rànquing de VATP

Voptimització dels serveis socials és el principal repte de Fadministració per al 2 0 0 0 Educació, sanitat, esports i urbanisme centraran els esforços polítics

Pàgina 33

Pàgines 3 a 7 h l · '.·^--ifrjWi·?^^

EIS 4 CANTONS el "diari" de Sant Cugat

et surt a compte Entrades per al cinema i molts espectacles... i tot per TRUCA I INfORMA-TEN

10.800 otes.

TEL. 93 589 62 82

GARRIGA *9É£L

Mones pròpia $

Oficines C.X·irie, 2 I exposició (fH*Ajyntafiwtit) Crta. Cerdanyola, 87-71 TelFaxa3B752»02 TeUF«x93 589 18 78 %' !ww«Ç*«M Cugat i - ^ ^ ^ efes» •^j^v ÜÜ

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE

r^CATALONIA k.JCERAMIC •

Rï^^l • • • • •

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Accessoris

I^H ^ H

SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

I ^ H

HORARI:

^ ^ H ^^M ^ ^ H ^ ^ ^

dl. o dv. de 8 a 13 h de 15 a 20 h ds. de 9 a 13 h idel6a20h

• Banyeres d'hidromassatge • Materials per a la construcció

EXPOVENDES: PMW, Ctra. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Valle». Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 4 6 Rocafort, 112. Barcelono. Tel. 93 426 0 0 08


Publicitat

ELS /CANTONS Divendres, 1 de gener del 2000

Fes-te soci del RACC. Serem sempre al teu costat. Per donar-te la millor assistència a tu i als teus arreu del món. I a més, com a soci gaudiràs de molts altres avantatges i serveis. Ara, si et fas soci del RACC a la Delegació de Sant Cugat, et regalem una subscripció de sis mesos al diari OS 4CANTONS de Sant Cugat. Retalla i porta'ns aquesta sol·licitud i cada setmana et farem arribar a casa OS4CANTONS

Nom: .. . Adreça: . CP:

.. .Població

-

^

^

^

liPiaiiiii;;

Telèfon .

D e l e g a c i ó RACC a S a n t C u g a t : R a m b l a Ri b a t a N a d a , 20 «Tel. 93 495 50 71


* - . . * . • • r · . o í i '-

U S 1 CANTONS ^^_"

M

El tema de la

hetmana Divendres. 7 de gener M JiW

m

R e p t e s

er

a /

2 0 0 0

La ciutat encara el nou any amb projectes en tots els àmbits El nou equip polític pot redefinir la ciutat del futur Ai'RA COSTA • Sant Cugat -

Lluny dels mals auguris i de les prediccions fatalistes, la ciutat ha canviat d'any - q u e no de segle, ni de m i l · l e n n i - sense cap incidència destacable. L'I de gener del 2000 ha estat, si fa no fa, com l'I de gener del 1999 i com presumiblement serà el del 2001. Això, però, no resta càrrega simbòlica al nou any que aquesta setmana s'ha iniciat, un any q u e per a Sant Cugat pot ser molt important.

nou e q u i p de govern. El 1999 va dur a la ciutat un nou alcald e , L l u í s R e c o d e r , i un bon nombre d e regidors nous - 1 6 dels 25 e x i s t e n t s - i això vol dir que, p r e s u m i b l e m e n t , durant a q u e s t any es p o d r a n v e u r e nous projectes, noves idees i, sobretot, noves maneres de fer política local. Cada un dels regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, han començat a treballar d e ferm en els projectes q u e volen tirar e n d a v a n t e n aquesta legislatura, en compliment dels programes electorals que al seu dia van defensar. Alguns quedaran en simples pro-

meses o bones intencions, d'altres no es resoldran fins a anys propers, però de ben segur que un bon grapat es materialitzaran durant aquest any 2000. La xifra màgica pot esdevenir una primera presa de contacte amb allò en q u è es pot convertir aquesta ciutat a partir d'ara. És per això que aquest any pot resultar de cabdal importància. Les bases que durant aquest curs s'estableixin permetran caminar cap a una ciutat més sostenible, segura, rica culturalment i socialment parlant o, per contra, e n un m u n i c i p i a m b greus deficiències socials, amb un c r e i x e m e n t descontrolat i

La ciutat afronta el tombant d'any amb reptes importants FOTO: X. /.. amb una identitat cada cop més desfigurada. Q u e la balança decaigui cap a un o altre c a n t ó d e p è n en gran mesura dels governants, però t a m b é de l'esperit ciutadà, de la conscienciació dels veïns, de l'empenta de les associacions...

D e prioritats, n'hi ha moltes, tantes com feina per fer. Però cal q u e dins de cada àmbit es comenci a concretar i sobretot q u e es treballi perquè els ciutadans vegin que els programes q u e van votar es c o m e n c e n a complir.

L'Ajuntament presentarà el Pla Global d'Equipaments dins el primer trimestre de Pany

qüestió d'un any ni de dos, però sí que se n'han de començar a fixar les bases. D e moment, Carbó ja ha anunciat la seva voluntat d e dissenyar un model urbà dividit en multicentres. "Hi haurà un centre molt potent - e l nucli antic de la ciutat-, i després a cada barri establirem petits centres on els veïns puguin resoldre les seves necessitats comercials, culturals i socials s e n s e n e c e s s i t a t de desplaçar-se al nucli històric de la ciutat". Aquesta serà una tasca lenta que segurament encara s'estendrà durant la pròxima legislatura però q u e d u r a n t el 2000 es pot presentar oficialm e n t i començar a desenvolupar.

El principal canvi q u e afectarà de manera transversal l'esdevenir de la ciutat ha estat el

U r b a n i s m e

La urbanització dels districtes també s'ha d'assolir en els pròxims quatre anys A. C. • Sant Cugat-

partits van aprovar per unanimitat que la Promotora Municipal de l'Habitatge Promusa, s'encarregués de dur a terme la u r b a n i t z a c i ó d e la F l o r e s t a i Mira-sol, per la qual cosa aquest organisme podria començar a treballar ja immediatament. Pel que fa al disseny del pla d'equipaments per a la ciutat, el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan

La política urbanística d'enguany hauria de venir marcada bàsicament per dos temes: la urbanització dels districtes i la presentació del pla d'equipaments per a la ciutat. El primer dels dos p u n t s ò b v i a m e n t n o es podrà realitzar íntegrament dur a n t el 2 0 0 0 de Carbó, va assep e r ò el q u e sí La rehabilitació gurar el d e s e m s'hauria de deif entOm del monestir bre passat que ja xar e n l l e s t i t estava molt a q u e s t any és l'aprovació deavançat i que es finitiva del Pla podria presentar Especial de Reen dos o tres meforma Interior sos, anunci q u e ( P E R D de les s i t u a r i a la p r e Planes i l'inici de la seva exesentació oficial del pla per al pricució. A més, també s'hauria de mer trimestre d'enguany. completar la xarxa de clavegueAquest projecte ha de decidir la res de la Floresta, tal com va ubicació dels nous equipaments prometre el tinent d'alcalde de (educatius, socials, sanitaris...) Serveis Urbans i Descentralitque s'han de construir a la ciuzació, Joan Recasens, i avançar tat per fer front al creixement en la instal·lació de la de Mirade població i a les necessitats sol. En el ple d e desembre, els d'aquesta. La priorització abso-

també s'haurà d'acabar enguany

l'.oposició demana plans directors per als districtes. FOTO: X. l.ARROSA luta que l'equip de govern ha fet d'aquest tema ha obligat a aparcar temporalment la planificació del darrer espai urbanitzable de Sant Cugat - l ' a n o m e nat Eix Vertebrador- i, per tant, aquest projecte segurament no

es definirà durant aquest any. Repensar el m o d e l d e ciutat És una feina que la nova àrea de Ciutat Sostenible té molt clar que s'ha d e dur a terme. N o serà

El tercer gran objectiu per enguany hauria de ser la promoció de nous habitatges socials i e s p e c i a l m e n t de pisos d e lloguer, una mesura àmpliament demanada pels partits d'esquerres i q u e l'alcalde s'ha compromès a estudiar per al 2000. Com a gransobres, quedaria pendent de reso/dre, també enguany, la rehabilitació d e l'entorn del monestir - e n c a r a per acabar- i la restauració dels desperfectes urbanístics d e Coll Fava, pels quals el d e s e m b r e passat es va aprovar la constitució d'una Comissió Especial de Seguiment.


Setmana

ÜLS/CAIVrOr'íS Dnriittin: 7t/i

Medi

«riirrM.'M'

A m b i e n t

La sostenibilitat del •

municipi marcarà totes les polítiques A Ï R A COSTA

- Sant Cugat Amb l'establiment d u n a àrea anomenada de Ciutat Sostenible, l'alcalde. Lluís Recoder, ha deixat ben clar que cl respecte al medi ambient serà una de les màximes en la seva manera de fer política. I ,a \ oluiitat de treballar per la sostenibilitat del municipi serà un factor transversal que marcarà totes les polítiques que s'apliquin a partir d'ara però que tindrà el seus màxims e x p o n e n t s en les actuacions dutes a terme des de l'àrea de Ciutat Sostenible. Algunes mesures ja es van començar a encaminar a finals de l'any anterior per tal que el 2000 es puguin desenvolupar de ple. Es el cas de la inclusió d e Sant Cugat dins els òrgans de gestió del Parc de Collserola. L'alcade personalment representarà la ciutat en aquest organisme i dins d'aquest any provarà d'aconseguir les primeres subvencions del mateix per tal de mi-

llorar i promocionar l'extensió del Parc que es troba en territori santeugatenc. Així mateix, l'àrea d e Ciutat Sostenible està ultimant tot un seguit d'itineraris per conèixer Collserola, q u e es p r e s e n t a r a n i es començaran a fer també enguany. Estalviar rei·iirso» Vetllar per estahiar al màxim els recursos naturals serà una altra de les fites tic l'equip de govern. Per aconseguir-ho, a partir d'enguany s'aplicaran bonificacions e c o n ò m i q u e s a aquelles empreses constructores que dotin els seus edificis de mecanismes per controlar i reduir el consum d'aigua. Així mateix, l'Ajuntament s'ha posat en contacte a m b l'Institut Català de l'Energia per analitzar la contaminació lumínica q u e produeix la ciutat i provar de corregir-la. En aquest sentit, l'àrea de Serveis Urbans i Descentralització ha començat ja a substituir els actuals fanals

T r a n s p o r t

La pivtm l'í ii\ I orrr Xrgra enrara un té tia ta, però tutliuiii ton fiti I/I/I ?.< remi tirà aviat

d e la c i u t a t per d ' a l t r e s d e menys contaminants lumínicament parlant. T r a c t a r les deixalles La qüestió dels residus és un altre tema cabdal dins la protecció del medi ambient. Si a finals d'any s'inaugurava la primera deixalleria municipal, el 2 0 0 0 es p r e v e u c o m e n ç a r a construir-ne una més propera al centre de la ciutat, i en pocs mesos s'inaugurarà t a m b é la

í

planta de eompostatge de Can Calopa, per al tractament dels residus orgànics. Això suposarà la posada en marxa de la darrera fase del programa Residu Mínim, a partir del qual els ciutadans hauran de separar a casa seva la brossa orgànica d e la inorgànica. A banda d'aquestes qüestions concretes la ciutat té plantejats alguns reptes molt importants, però que de moment no tenen data de superació prevista. El més destacat és, sens dubte, la

m o b i l i t a t

l'O'l'O: .V. 117 Í.ARRO.SW.

protecció de Torre Negra i dels seus rodals, tina intenció que ja fa sis anys que s'arrossega i que continua estancada a la comissió d'Urbanisme de Barcelona. Junt amb Torre Negra, caldria protegir altres espais encara verges de la ciutat com ara el turó d ' e n L l u c , Can B u s q u e t s , el Vasconzel, C a n M o n t m a n y o Mas Fuster, el futur dels quals està en mans de la Comissió de Seguiment ciutadanoinstitucional q u e s'ha creat per a aquests efectes.

P r o t e c c

El RACC acabarà l 9 estudi sobre trànsit que ha de permetre redissenyar la mobilitat a la ciutat

i o

Les mesures de seguretat es reforçaran

La supressió delpeatge de ÍA-7 col·laborarà a descongestionar les vies A.C. - Sant Cugat farà controls aleatoris i multarà els vehicles que excedeixin els límits de soroll permesos establerts per l'ordenança municipal pertinent.

A.C. - Sant CugatI .'únic segur en matèria de transport i mobilitat és que el Reial Automòbil Club de Catalunya <RA( X :> ha d'enllestir enguany l'estudi sobre mobilitat que va iniciar en el darrer trimestre del 1W), 1 ,a investigació es du a terme gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament de Sant Cugat i ha de permetre que l'equip de govern adopti mesures per millorar els desplaçaments en transport prisat per la ciutat. Aquest objectiu va molt lligat al potenciament del transport públic, un altre dels reptes dels dirigents locals. Si bé es fa ja imprescindible que' es reforcin -quant a freqüència i nombre de combois- les línies d'autobús que van als districtes, el tinent d'alcalde de Serveis Urbans i Descentralització, Joan Recasens, va a n u n c i a r q u e això depèn de la unitat tarifària de tots els mitjans de transport públics. 1,

Connexions supraiiiunicipals

tlutoir^t •ti'iiiai 11 tiaihit UllO /• i ; ni Uni'i n ta i 11'i i n'pm t púhlu per

com que aquesta encara va per llarg, difícilment durant aquest any es podrà donar per resolt el problema del trànsit a la ciutat. Tot i així, Recasens ha confirmat que la seva àrea "està fent totes les gestions necessàries" perquè es pugui crear un bitllet únic i un sistema múltiple de transport

\ I

"tant aviat com sigui possible". Mentre el RACC acaba l'estudi i arriben les solucions per descongestionar el trànsit urbà, l'Ajuntament ha posat a la pràctica diverses mesures coercitives perquè els vehicles respectin al màxim les normes de circulació. Així. des d'aquest any la policia local

La gran consecució d'enguany en matèria de comunicacions, però, ja s'ha produït. Des de l'I de gener l'A-7 ja és una autopista lliure de peatges. A més. el ministeri de f o m e n t ha anunciat que el 2000 s'iniciaran les obres de reforç de la B-30. d'on se suprimiran els dos semàfors que tantes cucs provocaven a l'alçada de Sant Cugat. 1 les connexions supramunicipals poden millorar encara molt més si Renfc es decideix finalment enguany a habilitar per a passatgers la lína de rodalia Mollet-Papiol, que tindria dues estacions a Sant Cugat. L'alcalde va anunciar fa poques setmanes que la companyia ferroviària li havia confirmat aquesta voluntat però que faltava acabar de fixar una data.

"El meu objectiu és intentar deixar la situació millor que la que em vaig trobar en assumir aquesta nova responsabilitat". Així definia Jordi Farrés, tinent d'alcalde de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana, les seves fites en matèria de seguretat per als pròxims quatre anys. El repte, d'entrada, no es presenta gaire difícil ja que Sant (àigat està considerada com una cicles ciutats més segures de la comarca. Amb tot, durant aquest any que s'inicia Farrés provarà de reforçar la presència policia! als districtes, potenciant encara més la policia de barri. Tot i que no hi ha constància que en aquestes zones es produeixin més delictes que al centre, la gent s'hi sent menys segura. Per això. un dels objectius del tinent d'alcalde serà motivar els agents de la Policia Local perquè estableixin una atenció més directa al ciutadà alhora que s'incrementen les dotacions i la ptesència policia!.


Setmana

ELS-f CANTONS Divendres, 1 de gener del 2000

S e r v e i s

P o l í t i c a

U e d u c a c i ó i la sanitat tornen a atraure tota P atenció de les autoritats locals

L'estabilitat del govern continua Elpotenciament de Voficina de la dona serà un altre dels objectius per al 2000a l'aire Els serveis socials de Sant Cugat Ceducació, sanitat, benestar, igualtat de la dona...) comencen a patir greus mancances, a causa, en gran mesura, del creixement desaforat que ha tingut la ciutat en els darrers anys. Això ha fet que esdevinguessin el punt de mira principal de les classes polítiques que enguany intentaran posar remei a algunes d'aquestes situacions. L'educació i la sanitat registren el problemes més greus. A. C. - Sant Cugat La llista de reptes per al 2000 dins el camp dels serveis socials és llarga però està encapçalada per dos grans noms: la sanitat i l ' e n s e n y a m e n t . En el primer dels dos casos l'objectiu primordial serà millorar els serveis que s'ofereixen dotant la ciutat de més recursos i de més personal. El pas decisiu serà la construcció de l'ampliació de l'actual C e n t r e d'Atenció Primària (CAP) en uns terrenys fronterers entre Mira-sol i Valldoreix. Però tot i que ja s'han cedit els terrenys per acollir aquest equipament, encara no s'ha ftxat una data per començar a construir-lo. Ell que sí s'ha promès, de boca del mateix conseller de Sanitat, Eduard Rius, és que mentre no es construeixin a q u e s t e s instal·lacions s'habilitaran uns es-

de Catalunya, actualment en fallida. La superació de la crisi va t a m b é per llarg i de m o m e n t ningú gosa arriscar-se a afirmar que el problema es desencallarà aquest mateix any, encara que tothom coincideix en la urgència que corre resoldre'l. On sí s'actuarà enguany és en l'àmbit del tractament de malalties d e g e n e r a t i v e s . Així, ja s'ha anunciat que abans de l'estiu es preveu tras-

La nova oficina de Correus hauria d'estar enllestida abans de restiu

üadar el centre d ' a t e n c i ó de malalts d'Alzehimer a uns altres locals més grans q u e permetin incrementar la capa-

citat d'atenció. Reptes educatius Pel que fa a l'ensenyament, no només cal construir ja el quart institut, sinó que alguns sectors comencen a parlar ja d'un cinquè equipament. De moment l'únic cert és que existeix una

/*./ nou institut permetria treure eh barrat ons de l'Arnau Cadell FOTO: X. L. pais provisionals per tal d'ampliar l'atenció sanitària durant aquest mateix any. L'altra gran qüestió sanitària per resoldre és el futur de l'Hospital General

mancança real, però l'administració catalana encara no ha fet cap pas decisiu per esmenar-la. En canvi, sí que s'ha iniciat -i ja està molt avançada- l'ampliació

A.C.

En l'àmbit purament polític, l'estabilitat del govern municipal és el principal serrell per resoldre. Tot i així, el camí a seguir no està gens clar. Mentre l'oposició demana que s'ampliï l'equip de govern mitjançant un pacte, Cill continua mantenintse prudent i defineix l'aprovació dels pressupostos per al 2000 com el principal repte polític. La convocatòria d'eleccions generals per al mes de març pot determinar un canvi en aquest sentit, ja que actualment tots els partits es concentren en la preparació de la campanva electoral. Pel que fa als organismes inst i t u c i o n a l s cal e s p e r a r q u e Mentre no s'amplia el CAP, s'habilitaran espais sanitaris provisionals FOTO: X.l aquest sigui l'any de la consolide l'escola Collserola que si s'abé es podrien posar en marxa dació definitiva dels consells de plica el previst en el mapa esdistricte com a organismes polío, si més no, ser impulsats ducolar, a partir del setembre d'entics descentralitzats i principals rant aquest any. Es tractaria, guany hauria d'acollir els instruments de participació ciud'una banda, de la nova oficina tadana en la presa de decisions alumnes que actualment van al de Correus que ja s'està consexecutives. col·legi Pla i Farreras p e r q u è truint al carrer Ildefons Serdà i a q u e s t edifici a la vegada es que presumiblement entrarà en En relació amb la resta d'insconvertís en quart institut. funcionament abans de l'estiu. titucions, s'espera que l'AjunAl mateix temps, la tinent d'alL'altre servei seria el del Retament de Sant Cugat vagi incalde de Serveis Personals, Àncorporant-se a poc a poc en tots gistre de la Propietat, la creació gels Ponsa, ha els organismes supramunicipals. del qual va aproEl primer ha estat la Mancovar se a n y pas Sat p e r Ò q U e e n munitat de Municipi de l'àrea estan treballant Q prepamr mia m a r metropolitana, dins la qual l'ep e r q u è la G e ° cara no té dat; ta quip de govern provarà de fer-se neralitat c o n s per posar-se en un lloc durant aquest any per trueixi una nova marxa. començar a gaudir dels avantatescola bressol Finalment i ges que pot proporcionar a la pública a la ciu*iiï;«i:si^issi dins l'àmbit de ciutat. tat, un equipamsmmmm. [ a Promoció de m e n t sol·licitat des d'amplis la Ciutat, la regidora Marta SuEn darrer terme i també com a sectors veïnals i polítics. birà ha anunciat per aquest any objectiu a curt termini, apareix Per analitzar aquests procesl'inici d'un estudi sobre les posla voluntat del nou equip de gosos i plantejar nous reptes, s'ha sibilitats turístiques de Sant Cuvern de parar una atenció diconvocat per aquesta primavegat així com del disseny de marecta i més personalitzada a la ra la II Mostra d'Ensenyament terial d'informació turística, com ciutadania, un desig que l'alcalPúblic de Sant Cugat. ara una guia de la ciutat o fude ja ha començat a complir reulletons de promoció dels divernint-se amb tots els col·lectius sos àmbits turístics. Altres serveis de la ciutat que ho han demanat.

confirmat que lambe es començarà

_ r

-

de la ciutat amb informació turística

l'n dels projectes que podria rebre més impuls durant el 2000 és el del Centre d'Atenció a la Dona. Segons va declarar l'octubre passat la tinent d'alcalde de Presidència i Benestar Social, M e r c è C o n e s a , d u r a n t aquest any es potenciarà i s'ampliarà aquesta oficina -actualment oberta només un cop el mes-. "Volem oferir un servei molt més ampli que inclogui assessorament jurídic i psicològic, però també cursos de formació i desenvolupament integral de la dona, oportunitats laborals, assessorament econòmic, e t c " , va declarar Conesa. Hi hauria, a més, dos serveis d'importància cabdal que tam-

Tant si vostè és a casa com si no hi és... AUXVYD continua vetllant per la seva llar

SISTEMES

DE

SEGURETAT

AGLULMX,

Prestigi» Seguretat i Servei

SISTEMES DE SEGURETAT :CH·tEH£N*S XWtOKSIXKKOO

Lluis Company*, 50-T«t. 93 $»9 17 99-Sant Cugat del VoH*»


Setmana

ELS «fCAIYIWS Divendres, 7 de gener del 1000

E s p o r t s

Construir i remodelar les instal·lacions són necessitats urgents Ai.i-.x Loi·i.z

No pot tornar LI passar un any més sense que les instal·lacions municipals no siguin arranjades i. d'altra banda, que se'n const r u e i x i n d e n o v e s . D e fet, aquest va ser el principal motiu pel qual el 3 de maig de l'any p a s s a t un g r u p n o m b r ó s d e clubs esportius santeugatencs fundessin la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat. Amb el propòsit d'exigir a l'Aj u n t a m e n t un canvi d'actitud respecte a aquesta deficiència evident d'instal·lacions municipals, la plataforma no va deixar de treballar des de llavors fins a aconseguir q u e el consistori

presentés el 9 de desembre passat - e n la segona trobada de treball entre l'alcalde Lluís Recoder i la Coordinadora d'Entitats Esportives després de les Eleccions Municipals del j u n y - una primera fase teòrica d'un nou pla d ' e q u i p a m e n t s esportius. Recoder ja fa mesos que treballa per aconseguir els recursos econòmics que han de fer viable aquest projecte que, segons Eerran Domínguez, tècnic de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament, costarà entre 2.000 i 2.500 milions de pessetes. El projecte queda fet, malgrat es desenvoluparà en funció de la disponibilitat econòmica. La Coordinadora està ben vista tant des del consistori com de

Aque\ta tuto'ii ajui ru ullla pumera trobada que van mantenir I hih Ruodeí i la Coordinadora /'O/O XI l'oposició, que en tot moment ha recolzat la plataforma i, a més a més, s'ha c o m p r o m è s a defensar els seus interessos. Un pas endavant en l'edificació de nous equipaments esportius per a la ciutat seria que en els pressupostos del 2000 q u e encara

s'han d'aprovar hi hagués una partida concreta per a instal·lacions esportives municipals. Un any d'ascensos Quant a les competicions oficials dels principals equips sèniors, ara

mateix, els que tenen més possibilitats de pujar són el CV Sant Cugat, l'Olimpyc, el Júnior masculí i el sènior "A" de tennis de taula de la U E Sant Cugat. Per contra, podrien perdre la categoria el Sant Cugat, l'handbol UE Sant Cugat i el Júnior masculí.

Economia

C u l t u r a

La recerca de nous espais és el La p r o m o c i ó del c o m e r ç principal repte dins l9 àmbit cultural local serà el punt de mira del m ó n e c o n ò m i c Els ciutadans demanen la popularització del Teatre-Auditori A.C.

Ai RA COSTA

L'àmbit de la cultura és un dels més madurs de la ciutat, per això els reptes dins d'aquesta àrea són difícils d e c o m p t a r , i e n c a r a menys de fixar de cara a aquest any. Tant govern com ciutadania estan satisfets a/nb el nivell cultural de la ciutat, però coincideixen a detectar-hi una gran mancança: els espais. Associacions, entitats i col·lectius culturals han reivindicat sistemàticament a l'adm'nistració que els ofereixi nous espais on poder dur a terme les seves activitats i aquest serà el principal repte de la tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àngels Ponsa, per a aquesta legislatura. La solució, però, segurament no arribarà el 2000 perquè l'àrea tot just acaba d'iniciar un estudi sobre les necessitats reals del municipi i les solucions que s'hi poden oferir. El que sí que es farà aquest any és potenciar encara més el TeatreAuditori. Si a finals del 1999 es van presentar els nous abonaments temàtics i els descomptes per a posseïdors del carnet jove, enguany i segons Ponsa, "potenciarem la coproducció d'espectacles i el taller d'escenografies per tal d'obtenir més recursos". A més, es buscarà la manera que les entitats culturals de la ciutat

i que "si no aquest any, sí que en els p r ò x i m s " , acabaran construint-se aparcaments al centre. El desenvolupament complet D e s d e l'àrea d e P r o m o c i ó del Pla de Dinamització ComerEconòmica i Hisenda, Pasqual cial és, sens dubte, el gran repte d'Ossó, treballa paral·lelament econòmic que es presenta a la en dos grans objectius: atraure ciutat en els pròxims mesos. Es empreses de fora perquè s'instracta d'un pla molt complet que tal·lin a Sant Cugat i veure com inclou, a grans trets, la vianalites pot explotar econòmicament el zació del nucli històric de la ciupas del T G V per la ciutat. Tots tat i la construcció de nous apardos són, de fet, objectius a mig caments per fomentar el passeig termini ja que el primer requedels vianants per les zones coreix molt temps i negociació i el mercials. segon no podrà aplicar-sefinsq u e l'estació no prengui forma - n o Ja fa força mesos que Ajuntaestarà construïda ment i col·lectius fins al 2004-. De de comerciants totes maneres, hi treballen però aquest any 2000 es preveu que el l'oiupanó de la masia de lonr Mama evidencia la mama d~tspai- K)'l() X I 2000 es faci el servirà p e r q u è D'Ossó faci les salt definitiu. A també puguin usar el teatre, semés d'alguna festa. primeres gesfinals del 1999 es gons ha explicat la tinent d'alAltres propostes calde. van fer ja les pri- s e m n altreS objectius tions en tots dos sentits. L'altre teatre del municipi, el de meres proves pi-

Atraure noves empreses i aprofitar econòmicament el pas del TGV

La Unió també enceta enguany un any important. El col·lectiu celebrarà durant tot el 2000 el seu centenari amb activitats i manifestacions culturals de tota mena. A més, també serà enguany quan buscaran els recursos necessaris per restaurar el teatre, tasca que no podran culminar, segurament, fins d'aquí a quatre o cinc anys. I una altra entitat cultural que també està d'enhorabona el 2000 és la coral del Club M u n t a n y e n c que enguany celebra el seu 25è aniversari. Al llarg de l'any oferiran diversos concerts especials, a

Alguns grups de l'oposició i, en especial ERC, van presentar durant la darrera campanya electoral municipal algunes propostes per a l'àmbit cultural que podrien ser recollides per l'administració. Així, els republicans van demanar que es construís una biblioteca nova adreçada al públic universitari i que s'emprenguessin noves mesures per catalanitzar el municipi. També es va demanar la creació -proposta feta també per altres partits i persones de la ciutat- de com a mínim un museu a Sant Cugat.

u sl

ue tre

Q ' Q " lot de tancament J l i l lslllllllll HIllIllI ballarà a ple rend e c a r r e r s al diment durant aquest any serà el trànsit rodat -Santiago Rusinol, Servei Municipal d'Ocupació Valldoreix, Sant Antoni- i tot fa (SOM). El seu responsable, Jorpreveure que durant aquest any di Farrés, ja ha avançat que enes tanquin definitivament alguguany es faran nous cursos de fornes vies. La planificació de nous mació per als col·lectius als quals aparcaments ja és una qüestió costarà més trobar feina d'aquí a més complicada, especialment uns anys, "és a dir, als joves amb en un m o m e n t en què el sòl a fracàs escolar, les persones entre Sant Cugat escasseja i quan en40 i 60 anys que han estat aparcara no hi ha un consens ampli tades del món laboral i els analsobre aquesta qüestió. Tot i així, fabets en temes informàtics". el regidor de Comerç, Consum, L'objectiu final és caminar cap a Indústria i Serveis, Jaume Tula plena ocupació justa i solidària. bau, ha afirmat que ja hi treballa


Enquesta

ELS / C A 1 Y I Ü N S Divendres, 7 de genrr del >00ú

L

' e n a u e s t a

\

7

•%,

Quins objectius té per a aquest nou any 2 0 0 0 i què n'espera? Com sol passar tots els principis d'any, tothom aprofita aquests dies per marcar-se uns objectius i uns desitjós que esperen complir al llarg de l'any. També a la nostra ciutat, els santcugatencs comencen l'any 2000 amb uns quants reptes personals i amb moltes esperances pel que fa a la resta de la societat. Entre els més joves, predomina el desig de poder acabar els estudis i poder trobar una feina que els agaradi i que els permeti independitzar-se i fer la seva

vida. Els més grans, el que volen és veure realitzats els seus somnis, tot allò per què han treballat al llarg de la seva vida i que, fins a aquest moment, encara no s'ha acomplert. D'altra banda, i siguin de l'edat que siguin, tots esperen també que aquest sigui un bon any per a la gent que estimen i que, a més, durant el 2000 desapareguin les guerres, les injustícies i la pobresa que han protagonitzat bona part del segle XX. / ESTER CASTANYER.

TOTICANAS 41 ANYS MK.STRK

ELISENDA TORTOSA 25 ANYS ESTUDIANTA

ANNA SANTIAGO 19 ANYS ESTUDIANTA

ANDRKAGON/.ÀI.E/. 2 6 ANYS ESTUDIANTA

"Espero que durant l'any 2000 vingui tot el que no ha vingut fins ara. Kl que m'agradaria més és que tothom, jo entre ells, trobem el nostre camí per poder anar tirant endavant".

"Espero que durant aquest any pugui acabar la carrera, trobar feina i anar a viure fora de casa els pares, i espero el millor per tota la gent que, com jo, vol viure la seva vida amb la gent que s'estima".

"Per a l'any 2000 jo espero que desaparegui tota la pobresa que hi ha al món, i per a mi espero que em vagin bé els estudis i que durant aquest proper any pugui acabar l'institut".

"Com a estudianta d'economia, espero que l'economia mundial millori, sobretot la dels països del Tercer Món. També voldria que la gent recapacités més respecte a les guerres i la vida en societat".

KNRIC MARCO ' 78 ANYS KNSKNYAMKNT

JOSEP PELLICER 30 ANYS COMERCIANT

MONTSE BORDAS 5 ANYS ESTUDIANTA

ADRIANA AGUILAR 21 ANYS ESTUDIANTA

"Sent eoherent amb la meva vida. voldria fer de la utopia una realitat, és a dir, aconseguir fer realitat aquelles coses en les quals hem posat il·lusions i bona part dels esforços de la nostra vida".

"Jo tinc molts projectes. Primer de tot, m'agradaria casar-me amb la meva nòvia, tenir un fill, acabar la casa que estem construint. També vull gestionar el meu negoci, i moltes més coses".

"No ho sé, a mi m'agradaria que m'anés molt bé l'escola. Aquest any vaig a! Carles Riba però l'any q u e ve c o m e n ç a r é a anar al Col·legi Sant Ignasi. Jo vull passar-m'ho molt bé a l'escola".

"Per a l'any 2000 espero que la gent tingui més amor dins seu, llavors no hi hauria tantes injustícies ni tantes guerres. Quant a mi, espero seguir estudiant teatre i poder dedicar-m'hi".

Ja v<

s entrena ? ? ?

Viatge al SALVATGE OEST 2000 (10 al 26 d'Agost) També en preparació: VIDA DE FARAONS (Egipte Gran Luxe, 17 al 24 d'abril) + RUTA DELS CÀTARS (21 al 24 d'abril) + MERAVELLES D'EUROPA (Alsacià i la Selva Negra, 1 al 8 d'agost) + SÍRIA I JORDÀNIA (3 al 17 de setembre) + Viatges PONT DEL PILAR + Viatges PONT DE DESEMBRE. SI DESITJA REBRE PROGRAMA DETALLAT AL SEU DOMICILI: TRUQUIN'S 0 VINGUI A LES NOSTRES OFICINES.

USSÍA \ TOURS . - ^ ^

oc

«*" Plana de l'Hospital, 10. Tel. 93 589 61 50


EIS 4 CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Obres completes (abreujades) de

W. SHAKESPEARE T A R T N R A E U dimarts 11

dijous 13

Av. Paral·lel, 60 Barcelona

Fer la Reducida Shakespeare Company ambjosu Ormaetxe, Fernando Alzibu i

Javier Gurruchaga ^ • v ;,

IS DFt • % \

CL 11 Cl Ct» D 1 '

GRATIS produït per: f | [ j |

*

que facin la

- ^

rva

recomanat per: ELS4CANTONS

« ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR

-O1 93 589 62 82 de au dv. de9 a20h


OS 4 CANTONS

Política Divendres, 7 r/e ^e/n r del JL \ \?

La casa de la vila Juan

Carrasco.

Regidor

del

PSC

"Cal una àrea específica que s'ocupi de la descentralització A I R A COSTA

- Sant Cugat La seva incursió en la vida política local va ser paral·lela a un protagonisme creixent en el teixit associatiu. Així. quan Juan Carrasco va saltar definitivament a la palestra de la dialèctica i de la lluita d'idees ho va fer amb les butxaques plenes de coneixements populars. Ara pot lluitar amb totes les armes per resoldre els problemes dels barris més desfavorits perquè fa anys que s'hi passeja i que en coneix la gent. - Ha estat molls anys vinculat als moviments educatiu-. |>erò a l'hora d'assumir ima regidoria s'ha decantat |M>r la descentralització territorial. Es un repte |>ersonal? - T o t i que sabia que aquesta havia de ser una decisió del portaveu del grup. tenia molt clar que això era el que volia fer. A l'hora d'elaborar cl programa i durant la campanya electoral ja vaig fer moltes propostes i vaig defensar sempre que calia reequilibrarel nucli amb els districtes i que era des d'aquests, i no des del centre, des d'on calia abordar els problemes de transport, d'habitatges socials, d'equipaments esportius i culturals. A més, tenia contactes molt fluids amb les associacions veïnals. així que vaig poder assumir aquestes qüestions. - Vostè confia en els consells de districte com a organisme» polítics útils? - Sí, sí. Però crec que l'equip de govern, i en aquest cas el president dels consells, ha de canviar el tarannà i la manera d'actuar. S'ha d'aprofundir mes en la participació ciutadana i hem de pactar una nova reforma del títol cinquè del ROM. - Així» ja es va fer no fa gaire temps. - Sí i reconec que ara encara no és el moment de fer-ne una altra. p e r ò :i curt termini ens l'haurem

de plantejar. - Ara 110 toca. - No, ara no hem de fer filosofia, el q u e cal és q u e els consells arranquin d'una vegada. Els dis-

•>•>

veïns de la ciutat puguin tenir les mateixes eines de participació. — Creu que en aquesta legislatura es resoldran, finalment, els problemes dels districtes? - Hem de ser realistes: els problemes de tots els districtes no s'acabaran en aquesta legislatura perquè són massa, però sí que els podem encarar i començar-hi a aplicar solucions. — Digui, digui... - El PER1 de les Planes, per exemple, sí que ha d'estar a punt durant aquesta legislatura, igual que els tres accessos a aquest districte. A la Floresta pot estar acabat el clavegueram i els accessos al Centre Cívic i a l'escola La Floresta. així com cl tema de la piscina, el de la promoció del comerç i la urbanització d'algun sector de carrers més. I a Mira-sol les clavegueres de Bell Indret, la cobertura de les dues rieres, la recuperació de la caserna d e la Guàrdia (avií, la remodelació de la plaça Borràs i l'asfaltatge d'una gran part del districte.

— El trol>o moll optimista. Ciim/sco llii'ituríi. en els pròxims i/tmtre nins per resoldre h - dil'iinn i< • d,h distintes FOTO: A'.HV I.ARROSA. - Ho sóc i espero que d'aquí a quatre anys, el model de descentrictes són com un coll d'ampolla, tralització es pugui aplicar al censer que es convoqui un consell de associacions i entitats, i a més. s'on hi ha moltes actuacions i detre. Hem de deixar el tema predistricte i que ningú ho sàpiga. hauria de presentar l'ordre del dia mandes històriques dels veïns enparat p e r q u è a la p r ò x i m a Les convocatòries de sessions s'i mantenir-lo obert a propostes i darrerides i tot això s'ha de resollegislatura es pugui iniciar ja la haurien de publicar a la premsa nous temes fins a l'últim moment. dre. descentralització administrativa. local i als taulers d'anuncis de les - Com a vocal de l'oposició, - Si després s'enceta la nova Si no. haurem fracassat. quins seran els seus objectius? reforma del ROM, quins canvis - Vull fomentar els consells des — Alguna fórmula màgica? projiosarà? d'una actitud de respecte envers - Necessitem una àrea especí- No m'inventaré res nou, són el president i els altres represenfica que s'ocupi de la descentracoses que ja vaig proposar a la pritants polítics i veïnals però demalització i de la participació ciuta•Alguns deuen creure que mera reunió de descentralització. nant que tot s'aprovi en el si del d a n a . I na àrea forta q u e no Juan Carrasco és un novell Crec que caldria donar més pes al consell, de forma oberta i transestigui diluïda en altres qüestions 1 en el món de la política però mateix ple, l'ordre del dia s'hauparent. En segon lloc penso estar. i que tingui al capdavant una pers'equivoqueu. Per bé que ria d'elaborar entre tots. les coen totes les comissions de treball sona valenta i àgil que se centri ; aquesta és ia prunera vegada missions informatives haurien de i seguir tots els temes perquè el íntegrament en aquesta tasca. Noque exerceix el càrrec de repoder dictaminar. Però en tot això PSC va guanyar les eleccions en més així podrà lluitar i demanar gidor a l'Ajuntament de Sant hem d'estar d'acord tots els partits. els districtes i tenim un comprocoses a altres àrees de l'AjuntaC u g a t , ja fa m o l l * anys - I en qiiè més? mís moral, polític i ètic amb els ment. ( -exactament 2-1— que s'ar- Cal establir unes prioritats i, veïns d'aquests barris. Finalment. — La tinença d'alcalde de Ser! rosses» per aquest món. £1 sobretot, dissenyar uns plans dipenso ser sempre molt realista. vis Urbans i Descentralització 1976 va començar a militar rectors per a cada districte. No Només faré propostes que hagi no li sembla una bona idea. i al PSC. El 1 9 7 8 va ser IUI s'han de resoldre només les qüesestudiat molt bé i de la viabilitat Han fet compatibles coses molt dels fundadors de la secció tions urbanístiques, també cal fer de les quals n'estigui molt segur. diferents: què té a veure el mansanlcugaienca del partit i de* un pla sobre la descentralització En té preparades algunes? teniment dels carrers amb la pard'aleshores ha format jKirt administrativa, els equipaments Kn tinc un parell de molt imticipació ciutadana? Al final mai de diverses executives, ha reculturals, el teixit social... portants, però de tipus general. narà m é s a q u e s t polític que : presentat el partit al consell - Alguns veïns ja no confien en D'una banda crec que els consells l'alcalde i potser aquesta és l'es• comarcal i ha sigut, durant vostès. Què s'hi pot fer? de districte haurien d'incloure retratègia del partit coalitzat, però I molts anys, secretari d'orga- Pedagogia, informació i treball. presentants de més col·lectius. A si és així, mal anirà per Sant Cu[ nitzaeió. Ara surt de l'aiinaI fem de parlar amb els represenbanda dels veïnals, haurien d'agat perquè pagarem un preu molt i ri per encarar-se al» seus opotants veïnals per explicar-los quicollir portaveus de la gent gran, elevat. I que consti que no és cap sitors potfóce i Buüar a cara na és la funció dels consells de de les dona, del col·lectiu esporatac personal a l'amic i company districte i quin paper hi poden jutista, de l'àmbit cultural... Però Recasens, però mentre tot això i tempeque h o e$gar ells i nosaltres. La informació abans, caldria dividir el centre en estigui diluït en una mateixa àrea, peravett,/A.C. també és imprescindible: no pot dos districtes més perquè tots els fracassarà.

i

Un polític

a l'ombra


10

Política

ELS4CAJVT0ÍVB Divendres, 7 de irnrrdel 2000

Desitjós

per

al

2 0 00

Els polítics encaren el n o u any amb la vista posada a les generals La urbanització dels districtes és la principal preocupació local KSTKR C.VSTANYKR

- Sant Cugat Kls grups polítics de Sant Cugat afronten el nou any amb diversos reptes. Kls més destacats són la urbanització dels districtes, noves /unes esportives i preparar la campanya per a les properes eleccions generals. Des de l'equip de govern d e C i l ' . l'alclade de Sant Cugat, Lluís Recoder, es proposa tirar e n d a v a n t el seu programa d e govern i "treballar des de tots els àmbits per fer de Sant Cugat una ciutat més neta, m é s dinàmica i més cultural". Kn aquest sentit. Recoder destaca la renovació de les zones e s portives, la vianalització d e l centre històric i treballar en la urbanització dels districtes. El l'SC, per la seva banda, té com a prioritat treballar per aconseguir la majoria local a les eleccions generals del 12 de març. Segons el seu portaveu, Jordi M e n é n d e z , "tot i la situació

banització dels districtes i la construcció de noves zones esportives. S e g o n s R o d r í g u e z , "calen noves instal·lacions en millors condicions q u e les actuals ". Kl P P també sha proposat arribar a l'abaratiment i la supressió final de la taxa de sanejament. IC-V veuen com a repte d'aquest nou any les eleccions generals, però també tenen prevista una renovació de la comissió política local i del seu president, càrrec q u e actualment ocupa Francesc Godàs. D'altra banda, des d'ICV, Joan Martí Balada ha destacat la v o l u n t a t de c o n t i n u a r amb el seu programa polític en àmbit local Per últim, KRC es planteja com a prioritats millorar les condicions de la ciutat Els polítics esperen que enguun v es resolguin els grum problemss de la cuitat F:X. en /.. a s p e c t e s com ara el medi ambient, l'habitatge o q u e hi econòmica favorable q u e ha govern de majories, i poder mihagi m é s participació en els llorar la situació d'algunes enaconseguit el PP, sembla q u e consells de districte.A banda titats de la ciutat. Des del PP, la aquesta formació no acaba d'ad'això, i s e g o n s el p o r t a v e u seva portaveu, Berta Rodríguez. rrencar i és possible aconseguir Eduard Pomar, "cal treballar per ha dit que treballaran sobretot una nova majoria". D'alun govern municipal més sòlid per aconseguir la legalització tra banda, d e s del PSC espeque l'actual." ren t a m b é aconseguir un nou del P E R I d e les Planes, la ur-

Triadú en lloc de Trias com a conseller de la Presidència A.C. - Sant Cugat El polític santeugatenc, Joaquim Triadú, serà el nou conseller de la Presidència de la Generalitat quan Xavier Trias deixi aquest càrrec per encapçalar la llista de C i l ' per a les eleccions generals. Amb aquests anunci. fet aquesta setmana pel president Jordi Pujol, es tanca la reorganització del govern català que en els darrers mesos ha dut de cap els principals dirigents de la coalició nacionalista. Amb 40 anys d'edat, Triadú és un polític amb una àmplia experiència en diversos càrrecs dins la Generalitat. D e fet. en la darrera reorganització que Pujol va fer al govern català, el nom del polític santeugatenc ja va sonar amb força per ocupar alguna de les conselleries. Finalment se l'ha designat per fer-se càrrec de Presidència, una de les àrees més fortes de l'executiu nacional. Per substituir Triadú ja s'especula amb el nom de (Carles Huarte, actual director general de Difusió de la Generalitat.

Griful Oil, s. L. Servei Estació

GASOLÏ CALEFACCIÓ CENTRE DE DISTRIBUCIÓ PER A EMPRESES I PARTICULARS - Gasolis A, B i C de primera qualitat - Ports gratuïts a partir de 400 litres - Descomptes a partir de 500 litres - Comptador volumètric homologat, exactitud en el subministrament - Servei personalitzat, fins a 60 m de mànega - Grans ofertes en funció del consum

A,B i C

- Telèfon D'URGÈNCIES 610 45 55 01

E.S. CENTRE EstaCiOnS d e SerVei

al Centre de Sant Cugat (4 Cantons)

(93) 674 06 07

E.S. CAN SOLÀ a la Crtra. de Cerdanyola

(93) 589 45 55

DISTRIBUCIÓ DE GASOLIS A D O M I C I L I 93 589 45 55


Publicitat

ELS / C A M O N S Divendres, 7 de gener M.iOOO

I

* * *

\

*

4

* *

•"JIÍIJWUIISÜ *i

• •

£

•i»

;

\ ~F*

l\

*

i

Í1*

!-]

» V

*

..•'.!

t:

\ .

*

k IS

La resposta Un nou servei. Un nou telèfon* que pot resoldre alguns tràmits sense haver-se de desplaçar, que dóna resposta i orientació, principalment, sobre temes relacionats amb l'Administració de la Generalitat i també sobre d'altres serveis. El 012 posa, a l'abast de tothom, infinitat de dades d'interès. Només cal telefonar.

atenció ciutadana * * » > • *

J^ InfoCat Wk Generalitat Mm de Catalunya

*91,2 ptes. els 3 minuts o fracció.

n


EISJ CANTONS

nuo

12

Divendres, 7 de gener del 2000

E d i t o r i a l

O S CANTONS Setmanari independent Je Sant (.nuat del \allès

^

d« Sani Cugat 8-L.

Carrer Sant A n t o n i . 44. - OKI941 Sant C u g a t d e l Vallès T e l . SH<> í>2 H2 - I- J X 674 20 24 Kdiein electrònica: h t t p : / / v i l a w e b . f o m / s j n t e u K H t K - n u i l cls4cJntons@totsiintvugjt.eom

Consol d'Administració R j n m n (irau l president I Josep M í jlncri/1». l'e re l'Aqueritj i Xavier l-ornells (editor delegat l

Un 2 0 0 0 ple de projectes

Directora \ u r j CoMJ

Redacció I V m a ile In M-tutuiut: Hster (l.istan>er; Polític « / E n t o r n / O p i n i ó : Aura Costa: Stx-W·tat: Anna Borau; E c o n o m i a : Joan Soriano ; Cultura: T o m Mtmtenegro; Esport»: Alcx López;

Comercial (!armen hvjralar i Sònia Massana

CoitMtl Editorial Ramon í i r a u (president! Josep M. Cabrcri/o Iviccprcsidcnil Víctor \ k \ j n t l r e . l r a n c c · . i Carlró. Jordi Casas. Nards (Castanyer. Altxrn i)c l'ablo. IVrc Kst|ui:Kla. Xavier l-orncüs. Rogi:li Pedró, Ramon l'rov U n í s l'iiiu. Knuli Renti. Montserrat Rumbau, l'acn Soler. Josep A lèiMiló. Joan Ibrtnsa. Josep M . Sans Trase, J.,m Irosano, Núr.aZabala Aura Costa (secretària)

Subscripcions Sintlü (iómev

Fotografia X j n l.arrosa i Kdtianl l-arinses

Disssny I maquotacló Joan F u e r t e s , Marta ( a b r o l

Corrocclo Hlama Pi

Impr···ló Rotinipresi'»72)4llllsijS

Distribució MailinK Vallès S I. 'l'cl. SH1* J.V7I Dipòsit le K al <il-4tr>-<J.s

(S)ACPC

C/K·tTifa·wM.l·d/ ttfn5*1237l

Distribució A'ELS 4 CANTONS als subscriptors

S«C»JDI

D

esprés de parlar-ne durant moltes mesos ha arribat l'any 2000 i en contra de tot pronòstic, ho ha fet sense produir cap efecte que no fos la ressaca de cada any. Empreses, serveis bàsics i forces de seguretat han vist tombar l'any sense que això els ocasionés cap problema i ara alguns debaten si això ha estat així per la preparació que s'havia fet en previsió de possibles disfuncions o perquè realment no hi havia cap perill real. El cas és que Sant Cugat encara l'any 2000 -que no el nou segle, ni el nou mil·lenni, per més que alguns encara s'entestin a defensar-ho-, amb la tranquil·litat d'haver superat la primera prova: la del temut efecte. Caldrà veure ara si és capaç de superar amb la mateixa desimboltura els diversos

E I

reptes que se li plantegen des serveis sanitaris i educatius dels diferents àmbits: la cul- que pateix la ciutat, un fet que tura, el medi ambient, l'urba- no és novetat però que en el nisme, el teixit associatiu, els 2000 hauria de solucionar-se esports, la seguretat ciutada- una vegada per totes. Al marna... ge d'aquests dos grans àmbits Hi ha mol-tal vegada els ta feina per Caldrà veure SÍ la més importamsfer, perquè enguany també tot i que CUltat éS CapaÇ de s'hauria d'obrir la Sant Cugat nova oficina de és una ciu- SUperar eh reptes que té Correus, s'hauria tat benes, de potenciar i IVJvj»- | j u i s ; u s . i d i i % A tant i ar " * " * *" imb plantejats per ui 2000 ampliar consideuna qualitat rablement els i un nivell dins ràmbit esportiu, serveis que ofede vida enreix el Centre vejables, el urbanístic i de serveis d'Atenció a la Dona i caldria fort creixeurbicar i dissenment regisyar l'oficina del trat en els darrers anys li han fet perdre Registre de la Propietat que ha de tenir el municipi. En punts en el rànquing. La superació -ja llarga- dels l'àmbit de la promoció ciuta50.000 habitants ha posat en dana és bo que la nova regievidència la insuficiència de doria comenci a treballar per-

l e c t o r

què almenys editi durant aquest any el primer material informatiu turístic de promoció del municipi que permeti comançar a impulsar la ciutat fora de les seves fronteres. Hi ha, a més, dos altres grans reptes que centren l'atenció de gairebé tota la ciutadania. D'una banda, hi ha l'urgent i ja dibuixat projecte de remodelació i construcció d'equipaments esportius i, de l'altra, la tant o més que urgent urbanització dels districtes de les Planes, la Floresta i Mirasol. Són a grans trets alguns dels problemes més importants que l'executiu hauria de resoldre durant aquest any o, com a mínim, deixar encarats perquè si no el 2000 sí el 2001 es puguin donar per tancats. Hi ha molta feina per fer i, en molts casos, no és gens senzi-

e s c r i u

Els eextos cramesos a aquesca secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Les greus ferides sanitat pública

de la

La premsa local es va acomiadar de l'any 1999 amb la notícia d'un nen que va resultar ferit al cap per uns desconeguts que van llançar una pedra contra el cotxe en què viatjava, a prop del centre comercial. La bretolada podia haver tingut conseqüències greus per a l'infant però per sort l'agressió s'ha resolt amb uns punts a la templa i uns dies d'angúnia a l'hospital. A alguns veïns de la nostra associació - l'Associació de Veïns Monestir- a més de lamentar l'incident, ens crida l'atenció un altre aspecte de la notícia, encara més greu. Com comenta el periodista d'E/ Gran Sant Cugat (30-121999). el nen ferit ha patit un

«**«*»i

BELL «MHM»^

nes proves a Terrassa fou traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va passar satisfactòriament un temps d'observació. El fet de llegir la notícia d'aquest itinerari d'urgències ens ha recordat, a un grapat de nosaltres, experiències que hem viscut en circumstàncies similars. Per e x e m p l e , el diagnòstic d'una infecció infantil o cosir una ferida suposen massa habitualment espe-

qui a quatre anys hi haurà un nou ambulatori. Mentrestant, el conseller Rius espera que la gent no faci soroll, encara que no tinguem assistència domiciliària, que sigui deficient el servei d'ambulàncies i que el CAP estigui col·lapsat sense remei. Costa, però, entendre que el senyor Rius no pugui imaginar el patiment inútil i injust que aquesta situació, ja vella, causa en la gent; un patiment com el que va suportar el nen ferit per un cop de pedra i la seva família. No obstant això, Assessorament Fiscal i Comptable creiem que viure uns dies de Planificació Fiscal guàrdia al nostre CAP donaria al conseller i assessors motius Serveis d'Assessorament Financer C|ATS per tenir imaginació i sensibiAssessorament i Planificació Laboral litat. Alguns veïns l'acompanServeis Jurídics Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84 • Fax93 590 30 10 • 08190 SANT CUGATyaríem amb acolliment i gratitud. / XAVIER LABORDA (Sant Cugat)

desplaçament - e n argot tècnic, derivacions- per centres assistencials tant delirant com dissortadament habitual en molts altres casos. En resum, en la primera visita el pacient va passar pel CAP de Sant Cugat i d'allà fou enviat al CAP de Rubí. Uns dies després, amb símptomes d'alguna complicació, el nen va ser portat per la família al CAP de Rubí, des d'on va ser enviat a la Mútua de Terrassa. Després d'u-

rar al servei d'urgències del CAP, sobrecarregat de feina i mancat de recursos, per tal de rebre al final la inquietant recomanació d'anar al servei hospitalari de Terrassa. Qui administra la sanitat i les coses de la ciutat potser veuran el problema només des d'una banda del taulell de reclamacions. I per això el conseller Eduard Rius i d'altres, s'acontenten a fer un passeig per un solar on qui sap si d'a-


Opinió

ELS /CANTONS Divendres, 7 de gener del 3000

La

13

l l o t j a

HGC, un servei públic? FRANCESC GODÀS

A

mb aquest mateix títol, l'any 1978 l'agrupació local del PSUC en la seva publicació La Forca criticava la construcció de l'Hospital General de Catalunya (una iniciativa de 150 socis i fundadors, representants destacats de l'oligarquia financera i la indústria farmacèutica), al mateix temps que advertia de l'incert futur que li esperava, premonició que s'ha comprovat com a certa vista la presentació recent d'una inacceptable fallida voluntària. Per e x e m p l e d è i e m que aquell hospital havia de ser públic, atès que es construïa en una zona solitària aleshores tipificada com a zero, necessitada d'infraestructures hospitalàries. També advertíem com el cost llit/dia s'incrementava espectacularment i dubtàvem que l'Hospital General pogués equilibrar el seu pressupost, tenint en compe que les fonts de finançament eren molt poc flexibles: només procedents dels seus socis. Aportàvem la veu autoritzada del Dr. Soler Sabarís (senador de l'Entesa dels Catalans, impulsor del ser-

El

Sever

vei Català de Salut), que denunciava com la meitat de les places hospitalàries a Catalunya eren privades, «i més encara, aquestes clíniques -i aquest

Les dades són contundents: un passiu que supera els 21.000 milions per un actiu de només 17.000 milions

és el plantejament de l'Hospital General de Catalunya-, sobreviuen gràcies a concerts amb la Seguretat Social. És a dir, que amb les quaotes dels treballadors es financen uns llits privats...». Per tant, ara com abans, mantenir l'Hospital General de Catalunya implica sostreure a la sanitat general recursos econòmics i descarregar el pes del «cost social» d'aquesta sobredimensionada obra sobre els ingressos dels treballadors.

i

en

Les dades són contundents: un passiu que supera els 21.000 milions de pessetes, per un actiu de només 17.000 milions. I això després de la suspensió de pagaments de l'any 1993, que va establir un pla de viabilitat, basat en la venda de serveis a la sanitat pública i en la negociació del deute (per exemple, entre d'altres, l'Ajuntament de Sant Cugat va renunciar al cobrament del deute concret). Doncs bé, mentre l'aportació del Servei Català de la Salut ha anat incrementant any darrere any (si l'any 1995 era de 500 milions, ara ja és de 1.750 milions anuals: el 30% dels seus ingressos), cada any l'hospital ha tingut unes pèrdues comptables entre 1.000-2.000 milions anuals. Quan han passat els 3 anys de carència que establia el pla de viabilitat, no ha pogut fer front als pagaments (per exemple 287 milions a l'Ajuntament de Sant Cugat d'IBI i IAE, impostos que mai no ha liquidat i als quals cal no renunciar, que no ens en sobren) i s'ha vist abocat a la fallida. És del tot insostenible, i per tant injustifi-

T i t o

cable la contínua aportació del Servei Català de la Salut. Les sortides que plantegen els administradors de l'hospital són inacceptables, en quant estan basades o en la condonació d'una part important del deute i seguir amb la mateixa concepció empresarial que s'ha demostrat inviable, o bé en el fet que els creditors (administracions públiques en la seva major part) es quedin amb l'hospital, però amb l'obligació de

Caldria estudiar la possibilitat d'incorporar l'hospital a la Xarxa d'Hospitals Públics prestar els serveis actuals als socis de la mútua propietària a canvi d'una insuficient prestació econòmica. Iniciativa per Catalunya-Verds

£ I

creu que la solució del problema ha de passar pel reconeixement de fallida de l'Hospital General de Catalunya, per la pèrdua de qualsevol dret per part de la societat propietària. Caldrà aleshores estudiar la possibilitat de la incorporació de l'hospital a la XHP (Xarxa d'Hospitals Públics), coordinat amb la resta d'hospitals comarcals, de forma que pugui atendre els dèficits existents tant en la comarca com de la regió sanitària central, o bé adequar l'hospital com a centre terciari d'alta tecnologia. És evident que en aquesta decisió han de pesar tant l'existència del mateix hospital, difícilment reconvertible a una altra activitat, com el problema laboral inherent. Hem de ser conscients, però, que el dèficit de la sanitat comarcal no rau en la manca d'infraestructures hospitalàries sinó en una política sanitària restrictiva, tant en recursos econòmics, com en planificació i personal. Francesc Godàs és el portaveu IC-V

p o r x o

Any nou, visió nova? MARTÍ OLAYA

P

er Tots Sants, amb el plat calent de les autonòmiques a taula, vaig fer l'esborrany d'un article que al capdavall no vaig acabar de madurar. Potser va ser un petit escrúpol formal; perquè algú va dir que l'estiuet de Sant Martí s'havia avançat a Tots Sants en contra de la predicció tradicional del temps. I jo feia anar la meva fantasia pel camí d'una paràbola: revolta dels sants per tal de propiciar el canvi i fer-se seva una potestat meteorològica -discutible, tanmateix- que ostentava aquell sant fiduciari de la meitat d'una capa i que va donar a un pobre la meitat que de ple dret li pertocava. Però, i si tornava a fer bo? I si tornava a fe l'estiuet de Sant Martí quan tocava, malgrat l'opinió dels simpàtics homes del temps? Jo ja em veia amb l'article al carrer, bon temps i mala cara, aguantant l'espelma d'una parà-

bola llavors sense sentit. Per sí o per no, l'article avortat, la paràbola, el temps càlid i agradós de Tots Sants i el fred que pelava de Sant Martí, no me'ls he pogut treure del cap. I ara, en

Més aviat m'enderio a pensar que res no és nou, res no canvia, sinó nosaltres i la nostra manera de fer començar l'any, en el moment aquell de pensar en el tòpic de l'any nou vida nova, més aviat m'enderio a pensar en la rebel·lia de dir que res no és nou, res no canvia, sinó nosaltres, la nostra manera de mirar, d'entendre, de fer les coses.

La nostra actitud de ciutadans. La nostra capacitat de crítica... Deixem-ho. Pontifico i no em vull perdre pels grenys, que diria mossèn Ballarín. Ho vull salvar de l'oblit, però... A l'article hi havia una reflexió final bo i donant una ullada a Sant Cugat i a aquelles coses que de feia temps s'havien deixat per després de les eleccions municipals; a les que quedaven ajornades per esperar les autonòmiques, i a les que, segons que sembla, caldrà que esperin les generals. Tot plegat, pensava i penso, no serà que tots els sants -amb batusses i tot entre els més populars-, posen pals a les rodes del temps? A les rodes de la governabilitat? Qui liia passa, legislatura empeny! Per si de cas i apunten bastos, m'abrigaré amb el tros de capa del meu pobre sant Martí. Martí Olaya és escriptor


14

Opinió

ELS I CANTONS Durtu/ns, 7 dt-wm-r M1000

E í

t e r r a t

Sant Cugat 2 0 0 0 IOSF.P CANALS

M

uxart, artista que en els a n y s s e i x a n t a i setanta va participar en l'Kscola Catalana de Tapís de Sant Cugat, en la seva renovació conceptual, és el q u e ara en un dels principals monuments nacionals del mil·lenni q u e finalitzem, el monestir de Sant Cugat ens mostra tota la seva força creativa en les pintures " M o n t s e r r a t " . La nostra ciutat. Sant Cugat, inicia a m b personalitat pròpia dins dels nombrosos actes del 2000. a m b aquesta mostra, la provocació d e l s n o u s t e m p s humanístics, ja que els lligams escollís per a q u e s t autor, les muntanyes de Montserrat, i la càrrega espiritual q u e té per a tots nosaltres Montserrat i per ser Sant Cugat seu d ' u n mo-

nestir t a m b é b e n e d i c t í , q u e ha marcat la vida del país durant a q u e s t mil·lenni q u e finalitza, no podíem deixar de manifestar-nos. Aquesta exposició a més dels aspectes p r ò p i a m e n t plàstics del nivell d ' u n artista com és Muxart, tot un símbol t a m b é d i n s la plàstica c a t a l a n a , és t a m b é un lligam e n t r e els dos mil·lennis i l'espiritualitat religiosa a m b la qual s'inicia el jubileu del tercer. La nostra ciutat inicia el 2000 a m b la primera exposició artística d'Europa, i ho fa en una de les joies de l'art romànic e u r o p e u , com és el magnífic claustre romànic del Reial Monestir de Sant C u g a t del Vallès, tot recreant la iconografia de la muntanva santa de

Catalunya, vista amb la particular praxi creativa de Muxart com a c e n t r e espiritual, religiós i turístic. A m b a q u e s t a e x p o s i c i ó un nou caminar ert els nous temps es nota en el nostre claustre. tot un símbol dins l'art internacional del mil·lenni q u e finalitzem. Avui amb les pintures de Muxart dedicades a la m u n t a n y a de M o n t s e r r a t , es converteix també en un lligam e n t r e els dos mil·lennis i l'esp i r i t u a l i t a t religiosa a m b la qual s'inicia el tercer. Montserrat i Sant Cugat, dos monestirs q u e t e n e n paral·lelisme històric entre el segon i tercer mil·lenni cristià i la important influència que han tingut i q u e encara té l'ordre ben e d i c t i n a , c o m és el cas d e

El

6

Montserrat per al país, és carregada de simbologia espiritual d ' u n t e m p s i d ' u n país. Avui Sant Cugat, de nou, és un toc d'atenció a l'espiritualitat dels h o m e s e n el tercer mil·lenni i per aquest motiu, l ' e x p o s i c i ó c o m p t a a m b la col·laboració de l'abadia de M o n t s e r r a t i de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, a m b seu al Reial Monestir. Tal com diu l'abat de M o n t s e r r a t «L'art p e r t a n y a l'esperit. La sensibilitat artística, tocada p e r l'obra d'art, s'eleva per d a m u n t de les coses habituals i de les utilitats primàries i s'obre a uns valors gratuïts i espirituals q u e fan que l'home sigui més q u e allò q u e s e m b l a ser. A m é s d ' u n f e n o m e n biològic únic i irre-

petible, l'home sent dins del seu cor una crida a una plenitud de bellesa, de vida, de bonesa q u e ve d e m é s a m u n t . Per això la fe i .l'art no s'oposen sinó que s'enriqueixen. La fe necessita l'art per expressar-se b e l l a m e n t i l'art és el r e s u l t a t feliç d ' u n esforç d e l'artista per copsar i per transmetre aquella bellesa que evoca una p l e n i t u d inabastable. Per això el s e n t i m e n t artístic predisposa al s e n t i m e n t religiós i li dóna forma." Sant Cugat, "terra d'artistes", no podia tenir millor entrada al 2000, a m b el contrast d ' u n e s pedres i unes pintures que ens parlen de l'home d'ahir, d'avui i del d e m à . Josep Canals és galerista

s o t e r r a n i

Post festiim, ^Pestum?' TOAN GARRIGA

D

u r a n t el b a t x i l l e r a t a p r e n s dites o refranys q u e d e s p r é s dels anvs et q u e d e n e m p e l t a des p e r e n n m e n t . Aquesta, c o n c r e t a m e n t , d'origen llatí. significa la i n d e f e c t i b l e depressió q u e e x p e r i m e n t a v e n a l'època dels romans els ciutadans de l'Imperi un cop acabades una successió de testes i bacanals. 2000 anys després, crec que la dita continua vigent, l ' n cop rranscorreguda la primera tongada de celebracions nadalenq u e s . ens envaex un emboiramcnt i una pesadesa d ' e s t ó m a c q u e ens fa estirar

d e la iaia, l ' e s c u d e l l a d e la les cames, prendre sucs i força tat q u e no té plat a la nostra mare o el faisà de la sogra, no aigua, i tot seguit anar al jaç taula familiar.^O és q u e sene n s o m p l e n prou per h a v e r per agafar forces per al s e zillament la gana va lligada a d'anar a sopar l'entrecot a m b güent tram del ral·li culinari... l'estat d'esperit i les rialles enp e b r e a m b els amics, els eso no? comanadisses que escoltava i Doncs, per l ' e x p e que sonaven acompasriència personal viscuDesprés de la primera tongada de sadament amb ies forda. no. Vaig sortir a doq u i l l a d e s i els glops, nar una volta el vespre celebracions nadalenques ens envaeix e r e n s i n ò n i m d e code Nadal i quina va ser munió entre l'estómac la meva sorpresa en obun emboiramenti una pesadesa i la ment, alliberada de s e r v a r q u e la g e n t . cotilles i barreres a les lluny d'haver p e r d u t la d'estómac que ens fa estirar les cames quals hi estem obligats gana, envaïa els restauper m a n t e n i r la pau i rants i no precisament la f r a t e r n i t a t que per p r e n d r e infusions i aquests dies obliguen camamilles. paguetis al pesto amb la nòvia mes que mai? o la pizza calzone amb doble (), senzillament q u e , com diu Davant d'aquesta realitat, em ració de formatge a m b l'amisp r e g u n t o si és q u e els galets un conegut, "aquestes festes

J O , ABANS QUE ARRIBÉS EL CA? D'ANY, TENIA BEN CLAR QÜE AQUESTES FESTES HEM GASTARIA, SI FA HO FA, E l MATEIX QÜE ELS ALTRES ANYS...

. . . Í E l ò , NO SÉ COM HA ESTAT, QÜE t>E TANT SENTIR A fARLAR ÏEL TEMUT EFECTE a O O O HE ACABAT LLENÇANT LA CASA ttR LA FINESTRA... I TOT LLEGAT, T>E L'EFECTE FATÍWÇ

... RE5S P£ RE5&SS H

estan fetes per menjar", i au, a menjar fins q u e r e b e n t e m , q u e com diu Grasset "el món s'acaba" i qui sap si el dia 1 ens q u e d a r e m sense aigua o sense llum a causa de V efecte 2000 i no podrem ni escalfar una llauna al microones. Q u i s a p , p o t s e r hi ha u n a mica de cada. Ara q u e , si ens veiessin els romans, es delirien per unes saturnals com aquestes. Ah, per cert, el de l'entrecot a m b pebre era jo. Bon profit a tots.

RES OE RESSS, WÜS P

Joan Garriga és escriptor aficionat

...ESfERfc&KU

7 A VEÜRXS QUAN COMENCIN A ARRIBAR ELS CXRRECS t>E LES TARGETES VE CRÈDIT

...VEURÀS SI Ei. SEHTIUM L'EFECTE POS MILÜ


EIS4CANT0NS

Entorn

15

Divendres, 7 de gener del Jt >th >

R e s i d &t s

Campanya de reciclatge per Nadal La nova deixalleria municipal recull tots els residus propis d'aquestes festes La nova deixalleria municipal de Sant Cugat participa enguany en el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipal que ha impulsat l'Entitat de M e d i A m b i e n t de l'àrea

metropolitana de Barcelona. Un dels objectius d'aquest p r o g r a m a és conscienciar la població de la importància de reciclar els residus, sobretot durant aquestes festes de Na-

Els avets de Nadal es poden portar aquest any a la nova deixalleria municipal. FOTO: XAVl

E S T K R CASTANYER

- Sant Cugat Durant les festes de Nadal es genera una gran quantitat de residus entre els quals destaquen els arbres de Nadal, les ampolles de cava o els plàstics i cartrons que serveixen per embolicar els regals. Per tal d e reciclar tots aquests residus, la nova deixalleria municipal de Sant Cugat, ubicada als terrenys de Can Calopa, participa enguany en el Programa Metroplità de Gestió de Residus Municipals, impulsat per l'Kntitat de Medi Ambient de l'Area Metropolitana de Barcelona. I n dels objectius

d'aquest programa és precisament que, un cop passades les festes de Nadal, tots els ciutadans portin els seus residus a les deixalleries més properes. "Aquest és un bon moment per mentalitzar-nos, agafar el cotxe i acostra-nos a la deixalleria", explica la responsable del Centre d'Estudis i Projectes Alternatius de Sant Cugat, Imma Casajoana,"sempre h e m de procurar no g e n e r a r residus, però durant aquests dies ens trobem sovint a m b plàstics, porexpan o papers que serveixen per embolicar els regals, i tot això ho podem portar a la deixalleria perquè ho reciclin".

dal. I és que durant aquestes dates, es generen una gran quantitat d'escombraries procedents dels embolcalls dels regals, ampolles de cava buides o els abres de Nadal que so-

l.ARRÒSA.

Un dels objectes més típicament nadalencs són els arbres d e N a d a l , i é s p e r això q u e aquesta campanya està pensa-

Imma Casajoana: és un bon moment per mentalitzar-nos, agafar el cotxe i acostar-nos a la deixalleria da sobretot per als avets. Ja siguin naturals o de plàstic, els arb r e s e s p o d e n p o r t a r a la deixalleria, on rebran el tracta-

vint o es moren o no volem conservar. Aquest any, tots els santcugatencs tenen la possibilitat de portar tots aquests residus a la nova deixalleria municipal de Sant Cugat.

I w dels objectius de la campanya es reciclar les ampolles de cava buides. FOTO: XI,.

ment corresponent. "En el cas dels arbres naturals, si després de Nadal se'ns moren o no els fem servir, els podem portar a la deixalleria, on es reciclaran com a adob". Imma Casajoana ha afegit que des del CEPA treballen per promoure la substitució d'aquests avets nadalencs per altres plantes més pròpies del nostre clima. Per acabar, un altre aspecte destacat d'aquesta campanya és la recollida d'ampolles de cava buides, amb la finalitat de sotmetre-les a un tractament de neteja i poder reutilitzar-les. D e s d e fa tres anys. CEPA promou cada Nadal aquesta iniciativa i. segons

Casajoana, té una bona acollida a la ciutat: "el primer any vam començar amb 6 comerços adherits per portar-hi les ampolles, i des de l'any passat ja hi col·laboren unes 24 botigues. Ara, a més,es poden portar a la mateixa deixalleria". I m m a Casajoana ha aprofitat t a m b é la campanya d e Nadal per recordar als santeugatencs que ja hi ha prevista una nova deixalleria per al centre de Sant Cugat. Segons la responsable de CEPA, "tot i que aquesta instal·lació queda una mica allunyada, de moment, i mentre no es construeixi la segona deixalleria, hem de fer aquest esforç".

llillliliilli FiRPi SliPçlililM Av. Graelfs, 35 ll.ffnllesa ^ :||Se|éi:;!ej;Íeú

COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A LA MOTOCICLETA

Tei. 93 590 86 66 Fax 93 590 66 67 e-maíl: leonelli@leonelli.com web: wwwieonelii.com


16

Entorn

Q S 4 CA1VTONS Divendres, 7 de eener del 1000

V i e s

de

c o m u n i c a c i ó

Continua la protesta contra el projecte d'una autovia a Valldoreix

Els semàfors de la B-30 se substituiran per rotondes

Els veïns de Can Majó han presentat un manifest i 1.100 signatures K. C. - Sant Cugat Ki-.i)\( ( i<> - Sant Cugat -

I .'Associació de Veïns de Can Majó tic \alldoreix continua els actes de protesta contra l'auto\ia prc\ista en cl l'la Ccneral Metropolità (PCM), una via de dos carrils que tra\cssana Valldoreix per connectar la B-.i(l i els túnels de Nallvidrera. D a \ . u u la possibilitat que es construeixi aquest vial. els veïns d'aquesta /ona, juntament amb altres assciciLicions veïnals del municipi i diverses entitats i partits polítics de \alldoicix i Sant Cugat. han presentat un manifest de protesta en què es demana la dcsatcctació d'aquesta v ia i la revisió del PCM en aquest territoi. Kl manifest, que va acompanyat de 1.100 signatures, destaca e n t r e a l t r e s p o s s i b l e s c o n s e q ü è n c i e s , l'efecte medi ambiental d'aquesta autovia, la contaminació acústica i l'augm e n t del trànsit al d i s t r i c t e . D'altra banda, a més del manifest. els representants de l'As-

Kl projecte de remodelació dels laterals de l'A-7 ja està en marxa. Així ho va anunciar fa uns dies l'alcalde de Sant Cugat. L l u í s Recoder, d e s p r é s d'una reunió amb el secretari d'Kstat d'infraestructures, Albert Vilalta, 'lot i que Recoder va anunciar que es trobarà properament amb el cap de la Demarcació de Carreteres de l'Kstat a C a t a l u n y a . A u r e l i a n o López I Ieredia, per parlar amb més detall sobre aquest proejete. l'alcalde ja va avançar que, entre altres coses, la remodelació preveu la substitució dels semàfors que actualm e n t r e g u l e n el t r à n s i t en aquestes vies per unes roton/•.'/ I'(i 1/ pnvfti que l'iuilir: iii tia: y :>.</ l'tdldoivix r/es tle l/i so/w del residiu fuis <d C.liih de 'l'ennh del distriíte. FOTO: CEDIDA des que faran més fluida la circulació. Recoder va valorar posociació de Veïns de Can Majó l'KMD de Valldoreix i una dezena de gener i ha afegit que sitivament aquesta proposta ja es van reunir fa unes setmanes ies veïnes afectades, "durant "els veïns estem a l'espera de que, segons va dir "són moltes a m b l'alcalde de Sant Cugat, aquesta primera trobada l'alcalconèixer la postura de l'alcalde les persones que creuen cada Lluís Recoder, per conèixer la de va prendre nota del probleper fer una cosa o una altra. De dia a q u e s t s laterals i q u e es postura de l'equip tle govern ma i va dir que se n'informaria". m o m e n t , estem recollint més veuen afectades pels embusamb relació a aquest tema. SePérez ha dit també que tenen firmes i tenim clar que farem sos que es produeixen a l'alçagons ha explicat a aquest diari prevista una nova trobada amb qualsevol cosa per evitar que el da dels semàfors". ('armen Pérez, vocal tle I PS(: a Recoder cap a la segona quinprojecte pugui tirar endavant".

L'Ajuntament Els serveis vol "quedar abans que l'eix bé" a Coll Fava vertebrador A. (:.

A. C.

- S a n t Cugat -

- Sant Cugat -

Kl fet que s'hagi creat una comissió especial de seguiment de la restauració dels desperfectes urbanístics de Coll Fava no farà que l'equip de govern es prengui més seriosament aquesta qüestió. Així ho ha dit l'alcalde, Lluís Recoder, després d'explicar que la solució d'aquesta situació sempre ha estat un dels objectius pels quals ha treballat el seu equip de govern i que, per tant, no calia crear cap grup específic per trobarhi una solució. "L'Ajuntament és el primer interessat perquè s'arregli tot, ja que volem quedar bé amb els veïns i si acceptéssim les obres en mal estat, els desperfectes els hauríem de pagar nosaltres", ha dit Recoder.

Kl projecte urbanístic de l'Kix Vertebrador continuarà aturat almenys fins (pic s'hagin solucionat les mancances q u e en matèria de serveis (esportius. sanitaris, educatius...) pateix Sant Cugat. L'alcalde de la ciutat. Lluís Recoder, ha explicat que abans de programar res de nou cal trobar tina solució als problemes actuals de la ciutat i ha dit que fins q u e no es r e s o l g u i n les mancances dins d'aquests àmbits no es podran dur nous habitants a la ciutat. Així, ha afegit Recoder, "fixarem el timing de l'Kix Vertebrador quan ens sembli oportú i sempre després de fer una profunda reflexió".

CENTRE DE LA IMATGE P/JI, ,i J ü ' D; Gaih-:,. >

y;j/;;;.56 ~-l - &r

§J5»ligital El teu distribuïdor de cameres pomt j material digital Kodak a Sant Cugat

Urbanism

Promusa estudia construir habitatges de lloguer a Can Cabassa La promotora ha iniciat una política de compra de sòl ArRA C O S T A

- Sant Cagat La zona de Can Cabassa podria acollir la primera promoció de pisos de lloguer construïts per la Promotora Municipal de l'Habitatge, Promusa, d'acord amb les propostes llançades per la Generalitat de Catalunya. Tot i que encara no s'ha precisat ni confirmat aquesta possibilitat, l'alcalde, Lluís Recoder, va llançar aquesta idea en l'esmorzar de fi d'any que va mantenir amb els representants de la premsa local i comarcal. Durant l'aete, l'alcalde va recordar -tal com ja havia anun-

ciat al darrer p l e - que la Promotora M u n i c i p a l havia exhaurit tot el sòl de q u è disposava per p o d e r c o n s t r u i r - h i habitatges de tipus social a excepció de la zona de Can Cabassa, on encara s'hi pot edificar. Kn un principi, en aquesta àrea s'hi havien de construir 56 habitatges destinats a la venda p e r ò e n c o m e n ç a r - h i les obres, els operaris van trobar restes arqueològiques al subsòl que van obligar a aturar els treballs. D u r a n t a q u e s t s mesos, arqueòlegs e x p e r t s han estat estudiant el jaciment m e n t r e l'Ajuntament espera un dictamen sobre la necessitat que si-

gui preservat o no. És en aquest marc que Recoder va apuntar que si no es pogués prosseguir amb la construcció d'habitatges, se'n podria destinar una part al lloguer, tal com han demanat diversos partits polítics de forma reiterada. encara que aquesta és una possibilitat "que s'ha d'estudiar detingudament", va afegir. L'alcalde també va anunciar que Promusa ha iniciat una política d'adquisició de nou sòl, el primer exponent de la qual ha estat la c o m p r a d ' u n s t e rrenys situats darrere del monestir, que s'ha fet efectiva fa un parell de setmanes.

Ofertes recomanades A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, a ZOOM et donem la màxima qualitat i el millor servei!

Una n e t e j a a n u a l g r a t u ï t a d u r a n t t r e s a n y s v a l o r a d e s en 1 5 . 0 0 0 p t e s . al c o m p r a r a q u e s t e s c a m e r e s

Nikon Zoom 210

Canon Prima Súper Zoom 135

1 6 . 9 5 0 ptes. (iva inclòs)

4 1 . 1 0 0 ptes. (iva inclòs)


Sahit

ELS-ICANTONS Divendres, 7 de gener del 2000

17

Medicina i Salut GUIA

MEDICA Geriatria

Metge capçalera

GERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans en el seu domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació: C/ Àngel Guimerà. 3. «936740804

J A ESQUIROL CAUSSA Geriatria Av. Torre Blanca, 2-8 As, Sanitària, Agrupació Mútua, Sanitas, M. Rstc, Previasa., Mútua HOC. Urg. 24 h, domicili.

Centre de Rehabilitació 8 U S A N A NICOLETTI Sant Antoni, 74. « 9 3 6 7 4 7 4 37

Cirurgia DR. FERNANDEZ LAYOS Cirurgia general, aparell chge&iu. ASCPrevtasa-Sanítas. Av. Torre Blanca, 2-B, 2n, A1

« 9 3 589 47 00

Consult. Centre Mèdic C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, entr. 1a. •B 9 3 674 15 2 6

Dietètica-Nutrició DRA. M. D O M I N G O GALLART Mediana general dietètica. Dffiuns. dimecres > divendres. hores convingudes. Plaça Doctor Galtes, 5, 1r 3a. •a 93 674 « 3 2 9 i 93 589 64 83 C E N T R E D'OBESITAT I M E D I C I N A ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà • Ora. Rosario Sagarna • Dra. Llum Garcia Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca. 2-8, 2a planta, desp. 8-9,

» 93 589 43 57 93 589 43 58

Ecomedicina AYUR PI. Ajuntament

INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens, control de malate, ajuda ala tef, trastorns especials Salut i reserves a domicili. Av. Torre Banca, 2-8,3r, desp. 11 i 12. ' « 9 3 5893967

TELE ASStS. I N P R O S S 2 4 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts cromes o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema sereu, rapíd, segur t de poc cost. Av. Torre Blanca. 2-8,3r A. « 9 3 58939 67

Homeopatia

Infermeria

Dia. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domcC-mútues. Major. 36.2n.

«936740025

Laboratoris

SOFIA R O M A FERRÉ Fisioteràpia. Ass. Sanitària, Fialc. Asisa.

LABORATORI D R . ECHEVARNE

CVWItà.49.

Santiago Rusinol. 17, baixos.

« 9 3 6 7 4 48 72

« 9 3 5 8 9 6 0 55.

OR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur - Previasa - Assistència sanitària MerMac. Francesc Moragas, 48, ent. 2a. « 9 3 6 7 5 4 8 53

Mútues

Pedagogia-Logopèdia BEGONA VINALLONGA Pedagogia, logopèdia. Problemes llenguatge i aprenentatge. VHIà.5-7.1r 2a. « 9 3 589 12 15

Odontologia

C L Í N I C A DENTAL D R . B R A N D T Ortodòncia i odontologia genera). Santa Maria, B, 1r2a. «935897040 CLÍNICA ORTODÒNCIA I WSFUNCtó TEMPORO-MANDIBULAR Av.TbrreBiJnca,2-8,2nA.despalx6. «5890396-6752212

ORA. M. J A U M E SAURA Clhfca dental, ot a dv 9-13 h i 16-20 h. Pg, Sant Magí, 22, baixos. « 9 3 6 7 4 23 36

« 93 67563 39

Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21. « 9 3 589 51 0 6

U N I O N M U S E B A tBESVtCO Mútua d'Accidents de Treball núm. 271. Plaça Augusta, 3. «936751002 Fax 9 3 6 7 5 1 0 0 2

CLÍNICA DENTAL M A J O R PI. Un», 3,2rt 1a (U. Companys/Colom) «936747240

SERVEI D'INFERMERIA Servei a domicili tots els dies de l'any. « 93 589 43 44 « 6 0 » 34 33 44

Psicologia-Psiquiatria

CENTRE DE SALUT OCULAR

Otorinolaringòleg

CLÍNICA OENTAL AUTRAN Odontologia general, impteitdogia, pròtesis, odontopediatría, ortodòncia, mútues. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a, 11. « 9 3 6 7 5 0 8 03

HOMEOPATIA DE LA I N F À N CIA I L'ADOLESCÈNCIA Ora. Margarita Rabasa Hostanch. Col: 15.097 Rbla. Rtbatadada, 20 1er 3a « 9 3 6 7 4 72 16

Fisioteràpia

« 9 3 5 8 9 3 9 26. « 6 0 9 3 3 10 8 0

Oftalmologia

CLÏNICA D E N T A L VALLS-BULDÚ Major. 23-25.1er 3a « 9 3 6 7 5 6 4 77

Pediatria J M . COROMINAS CASARAMONA Pediatria, asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20,1r 3a. « 9 3 674 72 16

PILAR CANOSA Ú B E D A Pediatria - Medicina adolescent. Av. Torre Blanca. 2-8, 3r pis. « 93 674 57 9 8 9 3 5 8 9 35 4 8

DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteraél». Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27.2n 1a. « 9 3 674 3 6 5 3 93 418 4 8 4 8

INSTITUT PSiCOMÈDIC S A N T CUGAT Psicologia cínica, psiquiatria, depressions, aJóohoBsme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r A, desp. 11 i 12. « 9 3 5 8 9 3 7 87 M . DOLORS CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent. 1 a. « 9 3 6741526 « 9 3 6740147

INPROSS ASSISTÈNCIA A DOMICILI • Teleassistència, servei 24 hores • "Cangurs" d'avis i nens • Atenció i companyia a persones grans • Controls a malalts: medicació, cures, sondes... • Ajuda a la llar: neteja, bugaderia, compres, menjars...

DR. JESÚS FERNANDEZ BAIZAN Tocogínecofogia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 21,4t 1a « 93 588 48 08 « 9 3 6 7 4 7 4 0 9 Particular

Traumatologia

Podologia

JOSEP D O M I N G O P E C H Traumatologia, ortopèdia. Assistència Sanitària. Previasa. Medytec, Policlínic Torreblanca, 2-8, 2a-10. «935891888

J O S E P M . FREIXEDES Malalties dçl peu, ortesis, plarrtHtes ortopèdiques, papitomes, cirurgia del peu. Hores convingudes « 9 3 5 8 9 6 3 13 t r 6 2 9 16 9 5 3 6

DR. FERM(N A R A M B U R O Cirurgia ortopèdica fraumatotògica. Hores convingudes. Girona, 2 1 , 1r3a. « 9 3 674 43 46 935890534

^HÉÈ

^ ^ N f c l I l L Jlllllr

Tocoginecologia-Obstetrícia

DRA. MILAGROS MARTÍNEZ M E DINA I J . J . GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas, 125, tr 2a. « 93 5 8 9 1 3 07

DRA. ANNA PUJIBET I ALOES Pediatna. Vitalicio Salud Maplre. Endavallada, 21, 1r « 93 589 29 95 9 3 6 7 4 20 7 9

flam*. VSBrSftÉP

CENTRE PSICOTERÀPIA DEL •VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Or. Galtes, S, 2n 3a. « 9 3 5 8 9 4051

• Transports especials: individuals i en grup

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

Av. Torre Blanca, 2-8,3r A, desp. 11 -12 SANT CUGAT DEL VALLÈS

»»****«**••*•**»#•«•««.*«#

Consell de la setmana: %* Al nostre país s'ha creat r e c e n t m e n t u n g r u p d'estudi contra la g r i p , f o r m a t per epidemiòlegs, microbiòlegs, neumòlegs, metges de primària, de medicina preventiva i farmacòlegs, per investigar els mecanismes de detecció precoç, diagnòstics i identificació de les formes en què pot manifestar-se la malaltia per evitar que es produeixi una pandèmia (malaltia epidèmica estesa a molts països i que afecta molts individus del mateix país a la vegada). La iniciativa de formar aquesta comissió ha partit de la Sociedad Espanola de Quimioterapia, que s'encarregarà d ' a c t u a l i t z a r els coneixements sobre aquesta malaltia, que cada any afecta a més de quatre milions de persones al nostre país. També en l'àmbit mundial es va formar un g r u p de vigilància que estudia cada any com es presenta el virus per poder elaborar amb temps noves vacunes que responguin a les característiques del moment, ja que es tracta d'un virus amb una elevada capacitat mutant. De moment es comercialitza un nou antivíric en forma d'inhalador que actua sobre el nucli del virus i per tant, serveix per a totes les seves variants, redueix a l h o r a el

Combatre la grip temps de la infecció i evita complicacions posteriors. Aquest fàrmac (que conté principalment zanamivir) ha de pendre's en les primeres 48 hores perquè sigui més eficaç i alleugereixi els efectes de la grip: febre, dolor muscular, cansament i malestar general. És important distingir els símptomes d'una infecció per grip d'altres problemes respiratoris que puguin afectar en general la població durant els mesos d'hivern. Una de les preocupacions dels viròlegs és que la infecció de la grip pot transmetre's no només entre persones, sinó també d'animals a persones, com va passava fa dos anys a Hong Kong, quan la grip va ser encomanada per aus als habitants d'aquesta ciutat, i es va estendre una epidèmia que els experts no dubten que pugui tornar a repetir-se. També es pot transmetre entre els animals mateixos, sobretot en les espècies d'aus i porcs. De moment els dies 1 i 2 de gener passats els serveis d'urgència d'alguns hospitals van enregistrar col·lapses per les complicacions que pateixen les persones amb malalties respiratòries cròniques en c o n t r a u r e la grip.

SERVEI D'INFERMERIA TOTS ELS DIES DE LANY

Tel. 93 589 43 44 609 34 33 44

__0_ CLÍNICA DENTAL V

*

1 1 s

-

B

u

t

<) í-

SERVEI A DOM1CIU D'INFERMERIA

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

Major, 23-25, 1er 3a Dra. Margarita Rabasa Hostench Col: 15.097

Rbla. Ribatallada, 20 • 1er 3a Tel. 93 674 72 16

Si vol anunciar-se en aquesta secció, truquin's al telèfon

Tel. 9 3

675

64

77

Sant Cugat

CENTRO OE ECOMEDICINA

PRODUCTOS NATURAL£S PARA LA BELLEZA Y EL BIENESTAR NATUROPATlA KINESIOLOGlA MASAGE

-

ACUPUNTURA -

IRIDOLOGlA

TERAPÉUTICO

H . Ayuntamiento Tel. 93 675 63 39


Entorn

18

l·lSHl'VIVIU

>1NS /)/:rmlns.

7 tir-mer M

hk\>

RAMBLA DEL CELLER: /

s

c a r Cr

2si

€1

I uncions: ranil'la

M

í

urluniti

sortiffd

(6JUFIP<»IPÍ

TT "T na de la mitja dotzena de vies que I conformen el tramat d'artèries prinV ^ y cipals de la ciutat, |a rambla del Celler és un llarg vial de comunicació que transcorre paral·lel a la carretera de Cerdanyola i a Pavinguda Pla del Vinyet, tot i que amb sentit circulatori contrari, És per

això q u f a | i é | t i r a i n | l a ha esdevingut una via típicjí # l l r i d f d ^ la ciutat peràls'vehi* eles; qpi|^f|it|fc#aspecte atractiu i pel fet de posar fn eaitaèté dues grans zpnes vendes, firen plfiislivianants l'aspecte de pas-; seig.1Éífe| traçat privilegiat, que connecta ta|cafïetera de Cerdanyola i l'avinguda

!dflNf;:G|rtf C;àtala#ef atii^eleirxèf iran- • ';cè|c'"Íe;!f^féíagas, SÍ # n f r # d § ! lf pobtaeió, ''f#m|':-v|iafamp|i fspiuVíè·rljilfitiat'·dp flel '^mès enllà j|eí;passe;ig|FpnÍesc.Maci|; un dels comtals del qual rep el rípírn df carrer Jòilep^Piigp ÇadafaMh. .;;•

u ELFA 79, S.L.

Montserrat Santacreu

Rbla del Celler. 91 Tel. 93 SB9 77 78 - 93 589 89 66

a f

Fax 93 589 89 66

Òptica Professionals de la visió Moda en ulleres Adaptació de tot tipus de lents de contacte TOT EN SERVEIS D'ÒPTICA Les millors marques

08190 Sant Cugat (Barcelona) Rètota / SanyaltUacM GrWIca

J.D. ESTUDI CUINES, S.L < C^

JAUME DÍAZ Rbla. del Celler, 83 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès Tel i F a x 9 3 6 7 5 6 1 11

Rbla. del Celler, 17 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona

Tel. i Fax 93 674 74 49

>

RÈTOLS

LLumínosos Textos i logotips Retolació vehicles Aparadors Pancartes & Tanques Banderoles Directoris Senyalètica Marquesines lluminoses Plaques d'identificació Glaçats de vidres

PER DONAR FORMA A tA SEVA tMATGE T&NfM SOLUCIONS ME» AL SCÜ NEGOCI


Entorn

ELS4CAIVIWS Divendres. 7 de gener del 2000

19

UN ESPAI PER AL DESENVOLUPAMENT /

«P

A

mitjans del segle passat l'equivalent espacial d e la rambla del Celler que coneixem avui era un camí pel qual passava ben just un carro. Al costat hi passava una riera, i, al final, apareixia on ara hi ha el parc de la Pollancreda un desnivell de 15 a 20 metres que feia funcions d'abocador. Com tot espai urbà públic, el camí havia nascut d'una necessitat clara: connectar la carretera de Barcelona amb les masies de la Torre Blanca i la Torre Negra, i hi transcorria contínuament una circulació atrafegada de

r

t

s

La via es va transformar radicalment amb el descens de Vactivitat agrària

e Noves necessitats urbanístiques han fet aparèixer una rambla de l'antic camí FOTO: XAVI LARROSA

Cooperatiu, situat en aquell emplaçament. El carrer, però, no es transformà en rambla fins al 1969, quan es dugué a terme la primera fase de la cobertura de la riera de Sant Cugat, o riu Major (nom que apareix encara en algunes escriptures notarials) fins a la Torre Blanca. Com si es tractés d'un acte de congruència del temps, la pràctica extinció de tota activitat agrària a la moderna ciutat d'ara va comportar la pèr-

carros plens de raïm. Malgrat la seva petitesa, la via havia pres un lloc dintre de la vida del poble gràcies al seu paper de camí de pas típic de l'aplec de Sant Medir. N o va ser fins al 1927 quan es d e c i d í l ' a l i n e a m e n t d'aquest camí entre Can Gatxet de la Riera i la Fassina Vella, per transformar-lo en carrer, q u e rebria el nom del Celler

dua de la majoria dels seus testimonis urbanístics. De restes d'aquest passat pel que fa a la rambla del Celler en trobarem a la nau d'arcs parabòl·lics, que feia les funcions de sala de màquines a l'antiga associació cooperativa, i poca cosa més. A mesura que es van anar urbanitzant els terrenys de cultiu a banda i banda de la via, la funció d e la rambla va patir una transformació radical, al ritme que ho feia també la ciutat. Les necessitats urbanísti-

DECORACIONS

*

BRASERIA LA BOLERA

ques d'una nova Sant Cugat van fer la resta. Avui, transformada, d ' u n a b a n d a , en una gran sortida de la ciutat cap a Cerdanyola i la ronda Nord, i d'una altra, en un eix vertebrador de grans equipaments comercials, esportius i verds, la rambla del Celler ha esdevingut el paradigma d'una comunitat que si tradicionalment havia dedicat els seus recursos al sector primari, vol encarar el futur creant vies de relació comercial i social.

r\n

ESTUDI CUINES I BANYS

ESPARREGS

futurèfriut

POLLASTRE

BRAONS

ALBERGÍNIES

XAI

SELLS DE B BENESTAR

Aliments biològics,

CALÇOTS

complements nutricionals, ortopèdia tècnica i esportiva, ajuts tècnics a la llar, cosmètica natural i massatges

Reserves al tel. 93 674 16 75 Baixada de l'Alba, 20 (al costat de la P. Nacional)

Cu*

a f

VERDS

CARXOFES

t

8* ^ ^ ^

XURRASCO

S

Rambla del Celler, 25 08190 Sant Cugat del Vallès

Teís. 589 08 33 - 675 30 52

RAMBLA DEL CELLER, 39 - Tal. 93 675 92 62


EISíGWrONS

Societat

20

Divendres, 1 de gener det 2000

C a n v i

d ' A n y

Sant Cugat entra de ple en el 2 0 0 0 sense cap indici aparent de Vefecte Moltes empreses locals reconeixen que encara continuen alerta Segons s'afirmava a priori, totes les mesures de prevenció podrien haver estat poques. A l'hora de la veritat, però, molta gent va estar alerta durant la nh de Cap d'Any esperant uns esdeveniments que no van arribar a succeir. Des del Centre d'Emergències que Ajuntament i cossos de seguretat van crear per a l'ocasió no es va registrar cap incidència en els serveis bàsics; però tampoc les grans empreses del municipi han tingut cap problema. Això de moment, perquè moltes continuen expectants.

ANNABOR.U

-Sant Cugat Kl ja famósefecte 2(hh's'haquedat en un joc de paraules. L'arribada del nou any, amb canvi de dígit incorporat, no ha comportat cap problema, però han estat moltes les persones mobilitzades al municipi per solucionar possibles incidents. "No ha passat res, i aquesta és la gràcia de la previsió". Així descriu Jordi Farrés, tinent d'alcalde de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana, els esdeveniments d'una nit que s'havia plantejat hipotèticament com a molt intensa i va esdevenir "molt tranquil·la". I és que ningú va registrar res fora de l'habitual. li I Centre d'Emergències

creat especialment per a aquesta nit de transició no va haver d'intervenir en cap aspecte. Tot i això, membres del consistori i dels cossos de seguretat que operen a la ciutat van estar alerta des de quarts de dotze de la nit del 31 de desembre fins a les sis de la matinada del dia 1 de gener. El 2000 es va presentar sense cap novetat. "Tothom va reflectir una absoluta normalitat", confirma Alfonso Carballo, inspector en Cap de la Policia Estatal. Però, per si de cas, tothom s'havia preparat, des dels centres comercials fins als centres sanitaris. Carles Martí, màxim responsable del Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Cugat, com també ho han fet des de l'Hospital General de ('atalun-

C e l e b r a c i o n s

Sant Cugat festeja de manera multitudinària una entrada d'any sense incidents A. \\. M. - Sant Cugat -

Milers de santeugatencs van festejar l'arribada del 2000. Tant les nombroses festes privades, com les organitzades a diferents entitats de la localitat, així com la revetlla municipal van tenir una molt bona acollida. "Ks van superar amb escreix les expectatives", reconeix Carles Navarro, m e m b r e de l'organització de la festa pública que es va desenvolupar al pavelló de la rambla del Celler. P e r q u è , segons confirma, la festa municipal va acabar tenint molt èxit i sense patir cap incident digne d'esment. Prop de mil persones van assistir diven-

dres a la nit a la festa municipal, on, per Navarro, "tothom s'ho va passar d'allò més bé". I la diversió, que va estar persent fins a altes hores de la matinada, no va permetre que res espatllés l'alegria per entrar a un nou any. Perquè segons han reconegut tant els cossos de seguretat com els serveis sanitaris, aquesta ha estat "una de les revetlles més tranquil·les". "Normalment, però," apunta Antoni Ayuso, membre del dep a r t a m e n t d'Urgències de l'Hospital General de Catalunya, "ja es tracta d'una nit poc mog u d e t a c o m p a r a d a a m b d'altres". Una asseveració que comparteix Carles Martí, responsable del C e n t r e d'As-

mera nit de l'any. Totes, expectants per comprovar que les mesures aplicades funcionarien com s'esperava. Perquè tothom ha tingut molt present el possible efecte 2000 molt abans, amb plans d'actuació que han durat des d'un mes fins a dos anys. "Durant aquest temps" reconeix Oriol Perena. director tecnològic de Boehringer Ingelheim, "s'han hagut de canviar moltes coses per tenir-ho tot molt controlat". Un seguiment que en tots els casos no se centrava només en la mateixa empresa "sinó que també s'han tingut presents les companyies amb les quals es treballa" apunta Felip Pintó, cap informàtic de Lucas-Delphy, "a més", com també ha reconegut Ricard Garriga, responsable informàtic de Sharp, "no es tracta només d'una qüestió informàtica sinó que qualsevol aparell amb una instal·lació elèctrica es podia veure afectat". De moment, però, un efecte "que no era per tant", segons Lluís Romero, cap d'informàtica de JVC; només ha provocat una renovació de material a les empreses.

l/i previsió hafet que et possible efecte 2(XK) no s'hagi manifestat enlloc K: X.L. Els responsables afirmen que la vigilància continuarà com a mínim ya, afirma que va ser "tot correcte". fins a finals de febrer per veure si temps", ha reconegut Montserrat I el mateix han constatat des dels els nous sistemes informàtics apreGasol, membre del gabinet de Ferrocarrils de la Generalitat, on cien que aquest any és bixest. F,n premsa de l'empresa. es va complir el servei tota la nit, alguns casos es té la voluntat d'a"de manera normal, només atullargar fins a finals d'any aquesta Normalitat aparent rant els combois trenta minuts preatenció especial. De moment. veient que els subministraments doncs, tot funciona amb aparent També moltes empreses del mupoguessin presentar algun contranormalitat. nicipi van passar de guàrdia la pri-

Es contrueix l'orfenat de Romania A. B. M.

Aprop d'una trentena de santeugatencs van veure d'aprop dimarts passat en que consisteix i en quina fase dedesenvolupament es troba el projecte solidari que centra l'atenció dels Amics de la U N E S C O d e ValldoreixSant Cugat. Perquè els m e m bres de l'associació van organtzar una vídeo conferencia per explicar als seus conciutdans quina és la situció a Rumania que Més de 1.200 persones van assistir a la festa organitzada al pavelló F: I:. F. els ha mogut a participar en la creació d'un centre per a joves sistència Primària (CAP) de la guretat, des de la Policia Estatal sense família: Un o r f e n a t ciutat, q u e a p u n t a q u e la dis'ha reconegut que no hi va haper al qual estan recaptant fons f e r è n c i a a m b les e n t r a d e s ver cap incident, tan sols, sedes de fa algun temps, i que, sed'urgència del dia anterior va gons han afirmat des de la Poligons han confirmat des de l'Asser molt petita (130 visites el dia cia Local, un petit accident de sociació, d'aquí a poc començarà 31 de desembre, per 138 el dia trànsit a la matinada que només a construir-se 1). Pel que fa als cossos de seva causar danys materials.


Societat

ELS /CATÍTONS Divendres. 1 de «ener del 1000

21

B a l a n ç

La Policia Estatal supera els seus objectius durant P any 1 9 9 9

*

nr *

i

» 4

*

*•

El que fins ara era un projecte, és ja un programa consolidat. Els membres de la comissaria local de la Policia Estatal reconeixen estar molt satisfets dels resultats que els ha permès obtenir l'aplicació del que es coneix com a Pla 2000: més efectius policials, més vehicles, novetats informàtiques i una mateixa línia de treball, "estar més a prop del ciutadà", amb un objectiu clar, fer reduir la delinqüència a la ciutat en un 8%. Els fruits del primer any han superat aquesta xifra en una dècima, però, segons confirmen des de la comissaria, el principal problema santcugatenc pel que fa a la seguretat continuen sent els robatoris als habitatges.

A. B. M. - Sant Cugat Incorporar i optimitzar els recursos necessaris. Aquest era un dels objectius que destacava com a importants l'embrionari Projecte 2000 del cos de la Policia Estatal. Un cop convertit en Pla, aquest precepte ha donat els seus fruits a Sant Cugat: la comissaria ha superat l'objectiu establert a principis d e l'any 1999 i s'ha aconseguit que disminueixin els delictes en un 8,1%, una dècima per sobre del que estava previst. "Aquest èxit el devem en gran part", reconeix l'inspector en Cap de la comissaria santcugatenca, Alfonso Carballo, "no no-

més a l'aplicació del Pla sinó també a la cooperació amb altres forces de seguretat". D e fet, però, la ciutat continua registrant alguns dels delictes més tipificats, malgrat que en tots els apartats hagin decrescut les xifres. En aquest sentit, tal com apunta l'inspector en Cap, "el principal problema santcugatenc d e seguretat ciutadana continuen sent els robatoris amb força a l'interior dels habitatges": només han disminuït en un 3,46%. Perquè, si hi ha un apartat en què l'any 1999 hagi estat prolífic pel que fa a intervenció policial ha estat l'estipulat com a delictes amb violència: tant els robatoris amb intimidació com les estre-

0 r v e t s

El cementiri municipal tindrà sis panteons nous abans de la primavera A. B. M. - Sant CagatEls panteons familiars tenen molta sortida al cementiri municipal de Sant Cugat. Per Nomber, l'empresa que en gestiona cl servei, és proporcionalment el que més demanen els santeugatencs i és per aquest motiu que s'ha previst la construcció de sis noves edificacions per posar-les a la venda. Segons ha explicat Santiago Munné, cap d'Administració de Nomber, la construcció començarà "a finals d'aquest mes de gener o, com a molt tard, a principis de febrer". El procés q u e apunta Munné preveu que els sis panteons estiguin enllestits abans de la primavera. "Es fan sense gaire problema", explica el cap d'Administració, "vénen prefabricats i en poc més de dues setmanes es pot tenir l'estructura de formigó feta, cal anivellar el terreny, fer els forats, enjardinar... però no suposa cap complicació". De moment, però, l'ampliació de la capacitat del cementiri es

quedarà en aquests sis nous panteons. "Encara q u e d e n moltes tombes", apunta Munné, "des de l'última construcció". Perquè un mes després d'agafar la concessió del servei -el juliol de 1997- es van construir 10 panteons i 80 tombes. Dels primers, se n'han venut 8, mentre que de les segones, només s'han adjudicat poc més d'una quinzena. Tombes i panteons són les dues opcions més valorades al cementiri municipal: el nínxol individual més car (els situats al segon pis) té actualment un preu de 150.000 pessetes i la concessió és a trenta anys. Mentre que les concessions dels panteons i les tombes són a 99 anys i amb preus molts diferenciats: els primers - a m b sis departaments- tenen un cost actual que supera els dos milions de pessetes, mentre q u e les t o m b e s - a m b dos departaments- valen poc menys de vuk-centes mil pessetes. Els nínxols continuen sent l'opció més escollida al cementiri santcugatenc: en total n'hi ha 5.190, mentre que de tombes i panteons, només 120.

El Pla 2000 de la Poliria Estatal ha permès renovar en molts aspectes la comissaria de Sant Cugat. FO TO: E4C. bades han estat menors en més d'un 20% de diferència. Pel que fa a la violència, segons Alfonso Carballo, "aquesta és una ciutat molt tranquil·la, on la convivència és molt bona", al·ludint a la poca activitat de denúncies en aquest sentit regist r a d a d u r a n t el p e r í o d e . El delicte que també ha disminuït és el de robatoris de vehicles, que han descendit en un 4%, i també les infraccions de robatori a l'interior dels vehicles, que han baixat en un 3%. En general, doncs, l'activitat delictiva registrada a Sant Cugat ha decrescut i, segons el màxim responsable de la comissaria local de la Policia Estatal, "si hi ha menys denúncies, és perquè hi ha menys delictes". Perquè, segons Carballo, una altra de les c l a u s q u e han fet p o s s i b l e aquests resultats és el fet que la ciutadania estigui més sensibilitzada a la col·laboració amb la policia: "sempre que s'observi alguna acció sospitosa", apunta l'inspector, "és bo que se'ns comuniqui perquè hi puguem intervenir". Una cooperació que

: El mapa del delicte 'V

-<rç*er Alfonso Carifclio, insçctor en Ca£ de la comissaria santc&gatenca, , Éfant Cugat & *una ciutat ïftp& no gaire moviment •;*fefictiu*. El problema més ^ p » en $egttr<^m»tada••:#& Són robatoris ca habi; ÍK«ge$, un §e% JK9& <pe &o ^produeix a toies k» som$ del municipi. Perquè, segoas f«sspee~ «w, cada bam t&|e® seves çaracterísriqàes: éxí, el tt' pus de delicte mí& comès -jí la ciutat es petpfetra sof&rctot als districtes de J$tra-sol i també, en certa laesura, a les Planes i a Ja Floresta» A Valldoreix cl 1999 va portar alguns ro3*atom de bicicletes, "ja CflSBtrolats", i pel que fa al £éatre. Coli Fava es des«sarca corn *la wm més iÍ.$a"./À,B.M,

t

l'inspector considera tan valuosa com la que poden obtenir d'altres cossos de seguretat. Les renovacions del Pla Els delictes han disminuït però perquè, tal com reconeixen des d e la comissaria, altres factors han a u g m e n t a t gràcies al Pla 2000. En primer lloc, els efectius de la comissaria local: s'han incorporat quatre nous agents, i s'ha arribat a un total de 53 membres. També hi ha hagut altres canvis pel q u e fa als recursos d e q u è disposa la comissaria a l'hora de desenvolupar les seves tasques: el parc automobilístic s'ha vist incrementat durant el 1999 amb tres nous vehicles K (els que es fan servir per les investigacions d'incògnit) i dos nous vehicles Z (els que patrullen, a m b distintius policials). T a m b é s'ha vist renovat tot l'equip informàtic, fet q u e permet, per e x e m p l e , una resposta més ràpida a l'hora de buscar informacions, o que s'hagi agilitzat, "molt" segons Carballo", la tramitació del D N I .

EIS 4 CANTONS "el diari de Sant Cugat"

hem canviat ï'aire<pa I f t c f reu electrònic. A partir d'ara podeu enviar-nos els vostres missatges a:

e1s4cantons@totsanteugat.com


22

Societat

¥1S /CANTONS f),zT„</,n. i,h • «i·iier del 1000

S o l i d a r i t a t

La partida d'emergències del 0,7% es destina a Veneçuela i PIndia ANNA ROKAI

- Sant Cugat La Comissió de Seguiment del 0,7% ha decidit atorgar la partida de cooperació a emergències a dos projectes de cooperació vinculats amb catàstrofes naturals. Veneçuela i l'índia són els països que rebran aquesta aportació, que suposa esgotar la totalitat del pressupost del 1999 que restava en termes de cooperació. "Després de valorar-ho entre tots els membres de la Comissió", explica Àngels Ponsa, tinent d'alcalde de Serveis Personals, "hem decidit que ambdues situacions eren prou importants per rebre el nostre suport econò-

mic". l'n suport que es xifra en les 937.(XX) pessetes disponibles que es faran arribar als dos estaments que coordinen els projectes a la zona. Creu Roja rebrà 450.000 pessetes santeugatenques per al seu programa d'actuació a l'índia, on durant el mes d'octubre un huracà i un cicló van destruir la llar de més d'un milió de persones. També es van arrasar estructures de comunicació, cultius i subministraments bàsics en els districtes de Ganjam, Puri, Jagatsinghpus, Khurda, Gajapatri, Balasore i Orissa. L'actuació solidària en aquesta zona pretén cobrir les necessitats alimentàries, portar assistència

Des de mitjans de 191') els projectes de cooperació es coordinen des de l'oficina solidària FOTO: XAYI1.ARRÒSA. sanitària, i facilitar l'allotjament temporal, així com materials per a la construcció de llars provisionals. En la mateixa línia s'aplicaran les 487.700 pessetes destinades a Veneçuela. El Fons Català de Cooperació serà l'encarregat de fer arribar a les organitzacions civils

Campanyes 661

TJn nen, una joguina" beneficia enguany més d'un centenar d'infants Alguns delsjocs es reparteixen també al Raval barceloní

kls tir»iinirï,idnrs han tomat a valorar com a po-.it/: a la ii po.ta dil· conautadtins ti l·l \ntt nida l·l/lO A. B. M. -Sant Cugat En total han estat 117 els infants santeugatencs que han rebut alguns dels jocs recollits amb la campanya "( n nen, una joguina", que cada any organitzen els joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià I JÍ iniciativa d'aquest Nadal ha estat. segons han valorat els organitzadors, "molt positiva". 1 és que en total s'han superat les set-centes joguines recaptades, "una xifra més o menys similar a la de l'any passat" explica Anna Blàzquez, membre del col·lectiu organitzador. El que no ha arribat a la mateixa quantitat que en l'ante-

rior edició és el nombre de famílies a les quals s'adreçaven els resultats de la campanya. "Enguany totes les sol·licitants", confirma Blàzquez, "han passat per les dues assistentes socials, tant la de l'Ajuntament com la de Càrites que hi ha a la parròquia". Així, el nombre de famílies ha estat de 37, quasi la meitat que l'any passat, segons ha explicat Blàzquez. D'aquestes famílies, 19 són de Sant Cugat centre (un total de 42 nens), 13 més de les Planes (on reben joguines 22 nens), 3 a la Floresta (5 nens) i 2 a Valldoreix (també cinc n e n s ) . A cada nen, conjuntament amb els 43 del Centre de Sant Medir de disminuïts,

\ l

se'ls ha repartit tres joguines, "provant", assegura Blàzquez. "que s'ajustessin al que els infants havien demanat". Algunes famílies van recollir els regals a la parròquia, d'altres van preferir que els ho portessin a casa la mateixa nit de Reis. Algunes entitats i mitjans de comunicació hi han col·laborat, com el Tot Sant Cugat'que va ser un punt de recollida des de l'Envelat de Nadal.La bona participació, segons els organitzadors, que hi ha hagut enguany, ha permès que un any més s'hagin pogut donar algunes de les joguines recollides a famílies necessitades del Raval barceloní, que també van ser repartides el mateix dia 5.

q u e f o r m e n el C o m i t è d ' E m e r g è n c i e s a Caracas, on les inundacions han causat la mort i desaparició de milers de persones. Contingència i suport als damnificats, així com la reconstrucció i reactivació productiva són les fases que es pretenen assolir.

Aquests són els dos darrers projectes de cooperació que cofinancia l'Ajuntament a través de la seva oficina solidària durant l'any 1999. Un període que, segons Ponsa, ha estat "ple d'iniciatives que s'aniran desenvolupant, j u n t a m e n t amb d'altres, durant el 2000."

Jaume Tubaii L'església estudia ampliar protestant la fira de Reis analitza el futur A. B. M.

A. B. M.

El regidor de Comerç, Consum, Indústria i Serveis de l'Ajuntament de Sant Cugat, Jaume Tubau, ha manifestat la seva voluntat d'estudiar l'ampliació de la fira de Reis amb vistes a l'edició del proper Nadal. "Enguany la fira ha estat un èxit, sobretot d'afluència de públic", reconeix el regidor "però els participants m'han fet saber la seva queixa respecte al poc espai de què disposen". I és que en aquesta edició, segons han confirmat des del consistori. alguns dels artesans interessats a participar a la mostra han hagut de quedar-se a la llista d'espera, atès que només es munten setanta parades a la plaça Octavià. "No només en l'aspecte d'encabir més artesans, que també seria bo", argumenta Tubau, "sinó pel fet que els participants volen poder demostrar com fan les seves peces a tothom que s'apropa a la fira". Mantenint aquesta idea promotora de la fira - q u e els artesans locals poguessin demostrar les seves arts i obres- el regidor apunta algunes possibilitats per estudiar, com seria el fet de tallar el trànsit a un dels costats de la plaça per poder ampliar la fira de Reis de Sant Cugat. "Encara ho hem d'estudiar, però el que està molt clar" conlou Tubau, "és que de la plaça Octavià no es pot moure, perquè és on sempre s'ha fet i es tracta d'un bon entorn".

Prop de dues-centes persones han visitat l'església protestant de Valldoreix durant els darrers dies de l'any. El motiu és que aquesta comunitat cristiana participava en la celebració de l'Expio 2000 connectant en directe via satèl·lit amb les conferències que tenien lloc arreu del món. Del 28 de desembre fins al dia 31, s'han tractat diferents temes al voltant del futur, i del paper que hi desenvoluparà l'església cristiana, amb una participació mundial que els organitzadors han xifrat per sobre dels 400 milions de persones . La col·laboració de l'església protestant valldoreixenca en aquesta conferència internacional ha consistit, a part de eonnectar-se amb les ponències, organitzar-ne de paral·leles abordant amb feligresos de la ciutat temes similars: "tot ha girat entorn de la passió, la visió i la missió de l'església en el futur", confirma aEus 4 CANTONS Josep Monells, pastor de l'església protestant de Valldoreix. I per fer aquestes anàlisis han comptat amb la cooperació de les altres quatre comunitats evangelistes que hi ha al municipi per desenvolupar xerrades com ara "El matrimoni al nou mil·lenni", o "Els nens i ensenyament cristià" Monells apunta que "sobretot és als infants a qui hem d'adreçar gran part de la nostra obra social, tot i que estem oberts a tots els ciutadans del municipi".


R S / C A N T O N S Divendres, 7 de gener del 2000

Publicitat

Si a q u e s t a és la i n a t q e nés p r o p e r a q^ue t e n s de la n a t u r a , val nés q^ue t'acostis a i € x p s u ; - 5 m-irU al Palau Robert. La natura és diversió però, sobretot, és un bé que cal respectar, conservar i millorar per gaudir-ne així en tota la seva intensitat. Del 6 d'octubre al 30 de juny, al Palau Robert de Barcelona, podràs descobrir el passat, el present i el f u t u r dels nostres espais naturals protegits. Una exposició que et donarà la imatge d'una natura que va més enllà de tot el que coneixes. T'hi esperem

(ZfKï

r>

i-x

lllf) Generalitat fillií de Catalunya Sí '%.

7&

*

^Í:k *i

y<V

Süíl < !r

* S»frf

elPenódico

«Bsw.gencat.es/probert

*

f«S

23


24

Societat

E 1 S Í C A I V I O N S l)k;;i/im.

7 rif p;i,r del 2000

LA SETMANA EN IMATGES

PASTORETS NADALENCS I FLORESTANS Si lli ha alguna cosa molt lligada al Nadal aquesta és la representació d'FAs pastorets. El teatre de La Unió ha estat l'escenari que els de la Floresta han fet servir per actuar a Sant Cugat per primera vegada. Davant prop de dues-centes persones, EJs pastorets florestans van escenificar L'adveniment del N e n Jesús, / es van manifestar molt contents, tant de poder actuar convidats al centre, com que l'obra tingués tant èxit. Pàgina: 40 FOTO: EDUARD FARLNYES

UNA NIT MÀGICA Milers de nens han parlat aquests darrers dies amb els patges reials per fer-los saber els seus desitjós i les seves il·lusions. Després d'un any, els Reis Màgics tornen a visitar la ciutat, enviant primer els seus emissaris en senyal de bona voluntat: si els nens han estat bons i els patges han fet ben feta la seva feina, els Reis hauran repartit enguany tot un munt de regals. FOTOÍXAVILARROSA

UN CAP D'ANY SENSE EFECTES La revetlla d'entrada al 2000 ha estat d'allò més tranquil·la, cap incident destacable, cap succés imprevist provocat pel conegut efecte 2000... només moltes expectatives que es van transformar en grans festes. Els santcugatencs van tornar a sortir al carrer per celebrar l'arribada del nou any de festa en festa, amb amics, familiars i companys. Pàgina: 20 FOTO: EDUARD FAR/NYES

TOTHOM TÉ DRETA JUGAR Un èxit. Els santcugatencs han tornat a respondre, com era d'esperar, a la campanya nadalenca Un nen, una joguina que s'organitza cada any des de la parròquia de Sant Pere Octavià perquè molts infants puguin tenir també la seva nit màgica de Reis. Una iniciativa que, també aquest any, va provocar un somriure d'il·lusió a més d'un centenar d'infants que encara hi deuen estar jugant. I és que si tothom té dret a somiar, tothom té dret també a jugar. Pàgina:22 FOTO:XAVILARROSA


Societat

E L S í C / U V I W S Divendres. 1 de gener del 2000

25

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

LA VELLA DIXIELAND TORNA A SONAR Després de dos anys sense venir per Sant Cugat, La Vel la Dixieland va omplir la setmana passada íEnvelat de Nadal. K/s seus ritmes de jazz, swing / blues van ser els encarregats de posar llum i color a una de les nits que s'han organitzat enguany a l'Envelat. El grup barceloní va tornar a entusiasmar el públic local, que no va fallar a la cita proposada a les darreries de Pany. Pàgina 39 FOTO. XA VI LARROSA

ROCK CATALÀ A RITME D'ENVELAT Arribar, pujar i vèncer. Pep Sala va aconseguir apassionar els joves santcugateucs que van assistir per veure'l i escoltar-lo a l'Envelat de Nadal. Una instal·lació que es va omplir fins al capdamunt per sentir les noves peces del rocker català. Sala va començar el concert en solitari, d'una manera intimista, amb només una guitarra i la seva veu, i el va acabar fent votar els santcugateucs que s'hi van aplegar. Tothom va ballar rock a ritmes d'Envelat de Nadal. Pàgina:39 F0T0:XAV1 EARROSA

L'ART DE MUXART ENCETA L'ANY Formes i colors per donar diferents perspectives a la muntanya màgica. Montserrat vista pels ulls del santcugateucs, però des de la influència de Muxart, que s'ha encarregat d'inaugurar l'any de manera pictòrica. FA claustre del monestir ha estat l'entorn triat per exposar les obres de gran format de l'artista de Martorell. Pàgina: 42 Foto: EDUARD FARINYES

tels

mobles

corre

mobles

Francesc Moragas, 33 SANT CUGAT DEL VALLÈS


26

Societat

ELS/CANIWS Divendres. 7 f/e gener de/.'000

M o v i m e n t s

s o c i a l s

R e c o d e r avisa els okupes que n o alterin la pau veïnal Els membres del Casal demanaran disculpes pel soroll A. B. M.. - Sant Cugat -

l,es relacions entre els m e m bres del Casal Social O k u p a t i cl consistori han (ires aquests dics un cert caire de tibantor. L'acalde de Sant Cugat. Lluís Recoder. ha reconegut públic a m e n t "estar molt e m p i p a t amb Ics persones que s'estan a la masia Torre Blanca". Així ho va manifestar durant l'entrevista concedida al programa C.íistni» de Ràdio Sant Cugat. en cl qual va definir la situació com "difícil". R e c o d e r \a reconèixer q u e ha\ ia " i n t e n t a t establir una \ ia de diàleg" per tal que l'espai e s d e v i n g u é s un lloc on la jo\entut de la ciutat pugui desem filup.ir les sc\ es activitats, almenvs aquells q u e ho vulguin. "El q u e no puc a d m e t r e " . \a matisar en antena el batlle de Sant ('ugat, "és q u e això es faci a costa dels veïns". Segons argumenta l'alcalde, "aquells que reivindiquen la

llibertat personal no respecten la llibertat dels altres, q u e en aquest cas és el dret al descans dels veïns". I és q u e la policia ja ha r e b u t a l g u n e s tiueixes ciutadanes alertant del soroll q u e produeixen algunes de les activitats q u e es d e s e n v o l u p e n al Casal Social

K/s membres del Casal Okupat faran arribar una carta als veïns demanant perdó per les molèsties

Okupat. especialment els caps de setmana. "Ks r e f e r e i x e n als c o n c e t s que organitzem alguns divendres i d i s s a b t e " , explica un tlels m e m b r e s del col·lectiu o k u p a s a n t e u g a t e n c , Arnau M o n t s e r r a t , "i r e c o n e i x e m que es deu a un problema tèc-

n i c " . Un i n c o n v e n i e n t q u e . segons Montserrat, està sent resolt: "De moment hem suspès aquestes activitats per un t e m p s , i estem à p u n t d'acabar la insonorització del local". FI que els o k u p e s sembla cpie no e n t e n g u i n , però, " é s q u e els v e ï n s , a m b els quals s e m p r e h e m potenciat la c o n v i \ ò n c i a " e x p l i c a el m e m b r e del Casal, "avisin la policia abans de fer-nos conèixer la seva opinió: nosaltres mai h e m volgut molestar ningú"Per Montserrat es tracta d'una q ü e s t i ó " d ' i n c o m p a t i b i l i tats", però tot i això, el col·leciu ha decidit en assemblea provar de solucionar la qüestió i ha fet pública la seva intenció de fer arribar unes cartes als veïns demanant-los perdó. així com ha anunciat que s'organitarà una xocolatada a la qual cons idaran tothom i q u e es preveu que es dugui a terme el proper diumenge dia Ió de gener.

Els membres del Camil estan insonoritzant hi masia E: XA \ 7 I.ARKOSA

C M a r d o n s

El primer nadó vallesà del 2 0 0 0 neix a la ciutat i rep un premi de Ràdio Sant Cugat

S a n i t a t

L'ús de la targeta sanitària a les farmàcies crea dubtes als professionals locals Els membres del sectorpensen que podria causarproblemes Oriol A mai és també' 11 segon nadó català d'nquest an y E: XA VI I.ARR OSA A. B. M. A. B. M. - Sant Cugat Ningú en té gaire informació encara. 1 AI [possibilitat d'emprar la tar-' geta sanitària individual (TSI) també a les farmàcies ha creat certs dubtes entre els professionals del sector a la ciutat. I )e moment, segons informen des de la Generalitat.aquesta possibilitat és encara una prova pilot a divuit farmàcies del país (ubicades a tretze municipis diferents) que va començar el desembre. Es tracta d'una prova que ha de permetre experimentar amb la TSI la incorporació del codi d'identificació personal. Kls pacients hauran de presentar la targeta sempre que adquireixin productes amb recepta mèdica del .Servei Català de la Salut i el farmacèutic haurà de comprovar que les dades coincideixen. "Si s'implanta definitivament" afirma Montserrat Moral. delegada dels farmacèutics a la ciutat, "es poilen produir situacions molt dures"."Representarà mi esforç per LI tots", apunta al·lu-

\\ll.ARR()S\ /• /> liimiíiièutu \ loiaE leioneixen e··taihiipniuinit- /• \ coneix Conxita Llorens, "perquè dint als problemes que pot represi bé ot significa una eliminació desentar per als farmacèutics i, en ia burocratització a l'hora d'aconmolts casos, la incomoditat que seguir els medicaments per als mapoden sentir els pacients. En lalats crònics, hauria de ser el metaquest sentit s'han manifestat tamge qui en realitzés el control", una bé altres professionals de la ciutat: posició que també defensa Maria d'una banda, "més control no semJosé Arévalo, tot i que. com les sepre és dolent" ren meix \ lontscrrat ves companves, reconeix que s'Domènech, "en Liquest cas seria liLiurà d'esperar que conclogui hi molt mé.sacurad;i I;i dispensació", pro\ a pilot per fer-ne qualsevol \ai de l'altra. es veu "molt imiablc" loració. la se\ a generalit/Licio. tal com re-

Va néixer per cesària quan sonava l'última c a m p a n a d a del 1999. Amb 3.200 quilograms i pocs segons de vida, Oriol Amat Roselló es va convertir en el primer nadó vallesà i diuen que el segon català de l'any 2000, perquè als mateixos instants naixia a l'Hospital Josep Trueta de Girona Guillem Teixidor Mayolas. El que sí és clar és que Oriol ha estat el primer a néixer a Sant Cugat durant aquest darrer any d e l m i l · l e n n i . F e t q u e li ha permès ser el receptor del premi organitzat pet Ràdio Sant Cugat, en col·laboració amb la companyia d'assegurances Catalana Occident. El guardó consisteix en una pòlissa de 100.000 pessetes, prima única que els pares podran anar ampliant en un futur. L'acte d'entrega. desenvolupat dilluns al migdia al mateix I lo-spital General de ( !;itLilunya, va comptar ;imb hi prcsènchi de

Manuel Farré, director de Relacions Públiques de Catalana Occident, que va destacar que "els diners s'aniran revaloritzant periòdicament i el dia de demà poden ser utilitzats, per exemple, per finançar els estudis del nen". El lliurament va comptar també amb l'assistència del cap d'Informatius de Ràdio Sant Cugat, Albert Mallol. " E s t e m molt contents" reconeix el cap d'Informatius "de la bona rebuda que socialment ha tingut la campanya". Una iniciativa que afirmen que es repetirà l'any vinent, i que esperen " q u e es vagi consolidant amb el temps, creant cada vegada més complicitats entre tothom". Oriol Amat Roselló és. doncs, el primer guardonat d'aquesta nova campanya. L'Oriol és el segon fill de Jordi Amat. de 36 anys, i Amabilia Roselló.de 34 anys. El primer fill del matrimoni. que resideix a Sabadell. té sis anvs i es diu Marc.


Societat

ELSIC4INT0NS Divendres. 1 de gener del 2000

S e n s i b i l i t z a c i ó

La Coordinadora per la Pau vol que les escoles locals siguin objectores Durant el mes de gener esperen tenir les primeres respostes dels centres A. R. M.

gumenta Mota, "s'orienta sobretot als estudiants de secundària, que són els possibles soldats que volen reclutar". És per aquest motiu que, un cop adreçada la informació pertinent sobre el tema als estaments educatius afectats, durant el mes de gener engegaran una campanya de seguiment i contacte més a fons per veure si els instituts es fan definitivament objectors o no. " De moment", apunta el membre de la Coordinadora, "semblen més predisposats els centres públics que els privats, però encara és d'hora per dir què passarà".

-Sant Cugat-

La Coordinadora per la Pau de Sant Cugat s'ha marcat com un dels propòsits de l'any nou aconseguir que els centres educatius del municipi es facin objectors. Aquesta plataforma està formada per ciutadans a títol individual i per altres grups santeugatencs com el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) i el Grup Natura, i tenen com a directrius d'actuació tres iniciatives: la sensibilització de la ciutadania envers els conflictes, la campanya d'objecció fiscal contra les inversions de l'Estat en armament, i la d'objecció militar a les escoles. Es aquesta tercera la que ja van reprendre a finals d'any i de la qual esperen obtenir els primers fruits durant el mes de gener. Una campanya que en àmbit estatal està promoguda per col·lectius i entitats consolidats en la lluita a favor de la cultura de pau. La Coordinadora ha pres les brides de la iniciativa a Sant Cugat i ha fet els primers contactes amb la co-

lsi campanya va adreçada, sobretot, als estudiants de secundària F.:X. I.. munitat escolar perquè prengui jectius que mouen la campanya". posició sobre això. "Volem sensiEl que es pretén, segons els seus bilitzar tant els estudiants, els proimpulsors, és que els centres edufessors i directors, com els pares", catius del municipi es neguin a parexplica un dels membres de la platicipar en les campanyes d'infortaforma impulsora, José Fernanmació sobre l'exèrcit professional do Mota, "i per aquest motiu vam que el ministeri de Defensa està acudir al Consell Escolar Municidesenvolupant en altres centres de pal a exposar les motivacions i obl'Estat. "Aquesta campanya", ar-

De fet, no tots els centres es manifestaran durant aquest mes de gener, tal com reconeix Jordi Beltran, director de l'Institut Arnau Cadell: "per la nostra banda" explica, "esperarem que es pugui reunir el Consell Escolar del centre, perquè és una decisió que hauria de sorgir des dels mateixos estudiants, un cop ben informats, i al mateix temps sembla que la resposta social negativa ha fet que la campanya del ministeri no tingui tan presents les escoles".

27

Un expert madrileny parla de Txetxènia a Sant Cugat ANNABORAI'

La Casa de Cultura acollirà el proper dia 10 de gener (a les 20 hores) la conferència d'un dels experts de l'Estat espanyol.sobre els temes del Caucas, el professor Carlos Taibo. Director del Pro-' grama d'Estudis Russos a la Universitat Autònoma de Madrid, Taibo ha escrit una vintena de llibres sobre l'Europa de l'Est i l'antiga Unió Soviètica. A més, el madrileny és comentarista de política internacional a diferents mitjans de comunicació d'àmbit estatal. La seva xerrada a Sant Cugat ha estat organitzada per la Coordinadora per la Pau, amb la col·laboració del Grup N a t u r a i el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC). "Després de la bona resposta que vam obtenir a les primeres conferències", explica Mònica Bernabé, membre de l'entitat santeugatenca, "ara volem informar els santeugatencs s o b r e el q u e està p a s s a n t a Txetxènia i per això hem volgut fer aquest esforç de portar Carlos Taibo a la ciutat". La visita del professor coincideix amb la presentació del llibre Conflicto de Chechenia. Una guia introductòria.

S o l i d a r i t a t En paral·lel a les Malvines

Els A m i c s d e Mira-sol e n c e t e n u n a c a m p a n y a d e recaptació p e r Papadrinament d'infants colombians

Amb el títol de Txetxènia, les claus del conflicte, la conferència de Carlos Taibo, segons ha explicat el mateix ponent a E L S 4 CANTONS,

Amb els diners es bequen els estudis de joves que viuen a VAmazones A. B. M. -Mira-sol-

Es diu Elio Guillcrmo. El seu parc és mort i la seva marc és cega, i ell viu amb ella, els seus germans i cl seu ciet, que també té problemes de visió. Aquesta és la família que rep de manera directa els fruits de la solidaritat d'alguns mirasolencs, perquè per segon any consecutiu han decidit enviar a Elio Guillermo els diners necessaris per sortir del seu poble al mig de l'Amazones i poder estudiar a Letícia, població fronterera amb Brasil i Perú. La campanya, q u e comença a q u e s t s dies, està impulsada -igual que la de l'any anteriorpels Amics de Mira-sol en col·laboració amb la parròquia del districte i l'Associació de Veïns de Sant Joan que cedeix una part del seu pressupost. "iVimportant" , explica Montserrat Guinart, impulsora de la campanya, "és que els indígenes arribin a tenir la cultura suficient per poder fer front, defensar i provar de solucionar

aportarà noves visions sobre els antecedents de la situació txetxena "tant pel que afecta als russos, a la comunitat local, com a la poca reacció que hi ha hagut internacionalment davant de la situació". El professor madrileny exposarà els "trets fonamentals d'aquest conflicte". Una situació que per Taibo es remunta al segle XIX, quan Rússia va conquerir Txetxènia, "negant-li tota autodeterminació". Després de la independència assolida el 1996 amb la derrota militar russa, ara s'ha tornat a activar el conflicte a la zona. "Actualment", afirma Taibo, "s'està encobrint una voluntat de refermar l'aparell militar rus, però no descarto que pugui passar com als militars argentins a les Malvines", conclou.

Els A mirs de Mira-sol conviden tothom a apadrinar un dels nens del Centre Juvenil A mazànicl·'Ol'O: CEDIDA els seus problemes i interessos: ni els enginyers més preparats tenen l'experiència que ells tenen". És amb aquest objectiu que des de fa uns anys apadrinen nens de l'Amazones vinculats al Centre Juvenil Amazònic (CEJAM). La primera experiència es remunta a l'any 1992, quan Guinart va tor-

nar de Colòmbia i poc després va poder coordinar a Mira-Sol una xerrada amb el pare Joan Font, un dels responsables del centre colombià. L e s línies d'actuació d'aquesta institució passen no només per formar els indígenes de la zona perquè es puguin fer càrrec dels problemes dels seus po-

blats, sinó també per la protecció de l'ecologia de la selva en perill. L'any passat, Amics de Mira-sol va poder enviar 115.000 pessetes a Elio Guillermo, una quantitat que, segons ha explicat a E L S 4 C A N T O N S Montserrat Guinart,

esperen augmentar e n aquesta edició.

AIRTOUR "Catalunya des de l'aire" Excursions en avioneta, només per 7.500 ptes. Informació: 666.42.81.42 http://oirtour.pvirt.com e-moil·· airtourQairtel.net


EIS 4 CANTONS

Economia Diíiiu/ris, 7lie gener del1000

28

Campanyes

Catalana Occident compra MNA assegurances A. B. M.

La companyia Catalana Occident, amb seu a Sant Cugat, va formalitzar dijous passat, 30 de desembre, la seva adquisició de la totalitat de les accions de Multinacional Asseguradora (MNA) ijre fins ara estaven en propietat de Caixa de Catalunya. Aquesta operació, autoritzada per la Direcció General d'Assegurances, ha costat més de mil milions de pessetes. Segons han reconegut fonts de la companyia santeugatenca, els responsables d'ambdues entitats han mostrat la seva "satisfacció" amb la transacció, atès que "Caixa Catalunya seguirà oferint als seus clients cobertura d'assegurances generals a través d'una de les principals companyies del sector" i "Catalana augmenta la seva massa en la branca d'assegurances per automòbils", i doblarà els ingressos per primes que tenia fins ara (23.109 milions de pessetes). Catalana espera poder fer rendible en tres anys una companyia que fins ara era deficitària.

Els comerciants santeugatencs posen esperances en les rebaixes Els botiguers reconeixen que el sector més sol·licitat serà el de roba Des d'un 2 0 % fins a un 50% se situa el barem de descomptes que es podran apreciar aquests dies en les botigues i comerços santeugatencs. Han començat les rebaixes i ho han fet, segons reconeixen els membres del sector, amb molt bon peu seguint la inèrcia de consum nadalenc. Es preveu que aquestes rebaixes tambó afavoriran el sector de ia roba.

ANNABORAI

Avui comença el període de rebaixes que durarà fins al proper dia de març, amb uns descomptes que oscil·laran des del 20% fins al 50%. Una campanya comercial que els membres de) sector encaren amb grans expectatives: "Després de la bona campanya nadalenca" afirma José Maria Folch, tècnic de comerç interior de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, "es presenten molt ben estabilitzades". També ho afirmen els membres del sector a Sant Cugat. Perquè, si bé tots apunten que apriori no es pot fer un balanç exacte de quins seran els resultats de les rebaixes a Sant Cugat, al mateix temps reconeixen que es tracta d'un perí-

ode força fnictífet per al comerç local perquè, en paraules de Susana Pena, adjunta de Gerència de Sant Cugat C e n t r e Comecial, "l'afluència de públic aquests dies ja és més elevada que la de l'any passat", una opinió compartida també pels membres de Sant Cugat Comerç. Tant els responsables de la gran superfície com els de l'associació reconeixen que també enguany es desenvoluparà una camanya publicitària especial per aquestes dates. Pel que fa als primers, es continuarà en la línia de posar publicitat a diferents mitjans de comunicació, amb la novetat que també s'anunciaran als autobusos de Rubí "per aconseguir més difusió a la població veïna". Per la seva banda, Sant Cugat Comerç ha decidit que els seus membres identifiquin

Les rebaixes duraran fins al dia 6 de març FOTO: XAVI LARROSA. la campanya amb un cartell anunciador. En tots dos casos també es controlarà que totes les botigues compleixin les mesures legals establertes en aquest període, com ara les dates de la campanya o el manteniment de tots els serveis igual que la resa de l'any, així com que els productes que es venen tinguin to-

tes les garanties de qualitat. Pel que fa als sectors més afavorits pel període, els comerciants reconeixen que se seguirà la línia de cada any: en un principi on més repercutirà serà en roba i complements, i més endavant preveuen que també es notarà l'increment de vendes en els objectes de parament de la llar.

R e c a p t a c i ó

L'Ajuntament augmenta la informació sobre els períodes d e pagament fiscal Es reparteixen a la ciutat 20.000 calendaris de butxaca A. B. M.

L'agenda de recaptació es reparteix etiguany amb un calendari de butxaca F: X. I..

L'Ajuntament ha editat un any més el calendari fiscal per al 2000. Coordinat pel servei de rendes del consistori, la campanya d'informació sobre l'agenda de la recaptació municipal s'ha ampliat enguany aportant una novetat: calendaris de butxaca. "Pagar impostos no agrada a ningú", afirma Ignasi Llambrich, cap de l'àrea de Promoció Econòmica i Finances, "però com a mínim amb aquestes mesures podrem estar molt informats de quan s'ha de fer". Perquè, segons reconeix el cap d'àrea, l'Ajuntament està obligat per llei a fer públiques les dates d'a-

quests períodes de recaptació, "però amb aquestes campanyes queda molt mesclar". A banda dels calendaris de butxaca, com ja es realitza des de fa uns anys, també s'ha distribuït el calendari de paret, que, a més d'incloure els períodes de pagament, mostra les festes, les commemoracions locals, així com altres activitats socioculturals que es desenvolupen al municipi. El calendari de paret també inclou, com cada any, una secció de telèfons i adreces d'interès. I >a impressió d'ambdós calendaris ha tingut 20.000 exemplars de tirada. D'aquests, segons ha confirmat Llambrieh, més de 17.000 han estat repartits bústia per bústia a tot el

municipi a les famílies, comerços i empreses. La resta es pot trobar al consistori i a oficines municipals. Les dates Pel que fa als períodes de pagament, l'impost de vehicles es podrà abonar de l'I de febrer al 10 d'abril; el de béns immobles anual, de l'I d'abril al 8 de juny (o si és per semestres, el primer en les mateixes dates i el segon de l'I d'octubre al 8 de novembre); el d'activitats econòmiques de l'I d'octubre a l'I 1 de desembre, igual que la taxa de recollida i eliminació de residus als locals (als habitatges serà de l'I de maig al 10dejuliol)iladelgualde I'l de setembre al 8 de novembre.


Economia 29

ELS4GUNTONS Divendres, 1 de gener del 2000

l e s empreses:

TAVISA

Dora Hernàndez va arribar al món de l'aeronàutica i a Sant Cugat per amor, seguint les passes del seu marit, que volia ser pilot. "Se'n va anar a Terranova a pescar bacallà per tal de pagar-se els estudis, però la campanya de pesca va ser un desastre; aleshores vam venir a parar a la fàbrica de Condiesel -avui Lucas-, de Sant Cugat, que és molt a la vora de l'aeroport de Sabadell", explica.

D o r a H e r n à n d e z . Gerent

"Som com els pagesos, sempre pendents de la meteorologia" JOAN SORIANO

- Sant Cugat - Qui va tenir la idea d'aquest negoci? - El va engegar el meu exmarit. I na vegada obtingut cl títol de pilot es va orientar per l'aviació comercial i va comptar amb la col·laboració d'un inversionista de Barcelona. El 23 de marc de 1982 es va fundar l'empresa, de la qual jo també n'era sòcia Posteriorment vam comprar la participació de l'inversor i, més endavant, vaig adquirir les accions de qui era el meu marit. Ara, jo m'he quedat amb Tavisa, q u e vol dir Trabajos d e Aviación, SA. - A què es dedica Tavisa, concretament? - A més de fer fotografia aèria per encàrrec, fem publicitat aèria. - La de l'avioneta q u e a l'estiu acostuma a arrossegar u n a

pancarta per sobre les platges? - Exactament. Aquesta activitat ens proporciona la major part dels ingressos anuals. Però té l'inconvenient que és molt estacionaria. En pràcticament quatre mesos, de I'l de juny al 15 de setembre, vola per tot arreu per on pot volar. La demanda d'aquests serveis és intensíssima. No donem l'abast. Volem arreu de les costes espanyoles. - Com s'ho h a n fet, aleshores, per n o p e r d r e clients? - N o hem tingut més remei que subcontractar altres compayies. En la pràctica, funcionen com a delegacions de Tavisa. Treballen per a nosaltres quan rebem comandes per a les zones que ells cobreixen tant pel que fa a la publicitat com a la fotografia. - Quins altres serveis ofereix Tavisa? - Els derivats de la nostra activitat. Tenim un arxiu de 25.000

diapositives de Catalunya. Però t a m b é t e n i m moltes imatges d'Andalusia, de la C o m u n i t a t Valenciana, de les illes Balears. T a m b é en tenim de Ics pistes d'esquí d'arreu d'Espanya. L'arxiu està en constant evolució. També fem localitzacions d'exteriors per a productores de cinema, televisió o publicitat. Donem qualsevol servei que tingui a veure amb l'espai aeri. - Fins a quin punt el seu treball d e p è n del clima? - Això afecta especialment el treball d e la fotografia. Quan algú ens demana un termini de realització del treball, sempre afegim: "Si el clima ho permet". Som com els pagesos, si no plou, bufa el vent, si no hi ha boira, neva. - Q u i n s s ó n els p r i n c i p a l s clients d e la fotografia aèria? - Fonamentalment les empreses editorials. Però també les institucions públiques, especial-

Dora Hernàndez, alseu despatx delrarrer Villa. FOTO: XAVI I.ARROSA ment els ajuntaments. - Quant costa un r e p o r t a t g e d e fotografies aèries? — D e p è n del radi d'acció. Per e x e m p l e , si e n s e n c a r r e g u e n unes vistes especials de la Zona Franca de Barcelona i la meva base d'operacions és Sabadell, el r e p o r t a t g e costa e n t r e les 80.000 i les 90.000 pessetes. Les cameres fotogràfiques són també especials. - Des de l'avió t a m b é es fan vídeos? - Se'n poden fer, però les imatges vibren. Si es vol fer un ví-

deo promocional o professional s'ha de fer des d'un helicòpter. — I n negoci com aquest, no es faria millor des de les instal·lacions d ' u n aeroport? — E n absolut. Sant Cugat té molt bona combinació tant per carretera com per tren. Estem a un pas de l'estació. És molt còm o d e tant per al personal d e l'empresa com per als clients. A més, estem a mig camí entre Sabadell, Terrassa i Barcelona. A Sabadell tenim un cartell anunciador q u e c o m p l e i x una excel·lent funció publicitària.

PANASONIC VWCOCAMERA HV-VX27 E VMS-C

LOEWE TV PANOHÀM1C XEIOS S 2 8 1 32"

: J»«WB.:«E3ar;

:*HKfc Q Í 1 A

PANASONIC TVC PMMWMIHC TX-36 P « o 3»"

HITACHI M4NICAOENA AX-MS

ï

Aquest Nadal en e! caliu de la vostra llar Recorda el nostre eslògan:

l'IMILAR T0BELLA

* ^

•;

Santiago Rusinoi, 47 - 49

Tel. 93 674 06 57 - 93 674 79 09


ELS4CANT0ÏVS

30

Immobiliària Dkmetrrs, 7 tir gaifr del iOOO

A R E N A S A N ALQUILER • Despacho z. Can Gatxtt Sup.: 62 m2. Diafàno, totalmente exterior, muy luminoso, plaza de pàrking. Alquiler 75.000 ptas. • T o m «dotada nueva. .C/ Salvador Espríu (Z. Coll Fava Caprabo). Sup.: 200 m2, 3 hab. (1 suite con vestidor), 2 bates, 1 aseo, salón-comedor 30 rn2, cocina-office, buhardilla 35 m2, armarios empotrados, terraza 30 m2, garage 2 coches, sala de màquinas, calefacción a gas, suelo de marmol y gres. Suministros contratados y zona comunitària con piscina. Alquüen 150.000 ptas. • fito con terraza 100 M 2 . 2. Monasterio. Sup.: 90 m2, 3 hab. dobles, 2 banos completes, amplio saLcom., cocina-office, galeria, todo exterior, calefac. gas, suministros contratados, pk. AlquHer: 97.500. • Pbo z. Monasterio. Sup.: 80 m2, 2 hab. dobles, bafio completo, amplio y luminoso saL-com., cocina equip., lavadero, tot. xterior, calefac., gas natural suministros contratados, pf. pàrking. Atquiler: 75.000. C/Endavaltada.

2 1 bx * Tet. 9 3

A

589 45

Usos

. .desde hasta y obra nueva desde

16 mill. .84 mill. 19,8 mill.

. .desde hasta

38 milL 75 milL

.desde hasta

27 milL 195 milL

VIVIENOAS EN

ALQUILER

Pisos en alqutter desde basta

59.000 250.000

Casas en atquHor desde hasta

90.000 1.000.000

C0NSULTEN0S !! Sres. propietarios, nos urgen vMendas en alouHer por gran cartera de dientes ÜPrario COntinuado: de Urnes a sàbado. de 9 a 21

66

N

F I N

PISOS EN V E N T A • Z. Centro. Reformado. Sup.: 91 m2, 3 dorm., 1 bano, calefac. a gas, ascensor, sal.-com. de 24 m2. Precio.: 23.9 Mill. • Z. Estadón. Sup. 105 m2, 4 dorm., 2 banos, calef. a gas, ascensor, 1 pk. Magnífïcos acabades. Precio: 36.1 Mill. • Z. Arrabasada. Dúplex en construcción. Sup. vivienda 108 m2 + 50 m2 solàrium, 3 dorm., 2 banos, calef. a gas, ascens., 1 pk. + trastero. Acabados calidad. Precio: 39.5 Mill. TORRES EN V E N T A • Z. Golf. Adosada de lujo. Sup.: 350 m2 vivienda + 70 m2 de jard. priv., 5 dorm., 3 banos, 2 aseos, sit. privilegiada y mag. panoràmica al golf Sant Cugat. Precio: 74 Mill. • Mira-sol. Unif. Z. Centro. Sup.: 263 m2 vivienda + 48 m2 trzas. + 33 m2 sótano. Solar: 568 m2, 4 dorm., 3 banos, 1 aseo, pisdna, zona tranquila y residencial. Prerio: 75 Mill.

Lil^AfUMUJ-,

G R A N C A R T E R A DE EN VENTA

mFmrnmm.

ALQUILER • Apartamentos con o sin muebles. Varias zonas St. Cugat, 1 dorm. doble, com.-sal., coc. bafio compl., traza. A partir de 45.000 ptas./mes. • Z. Centro. 3-4 dorm., com.-sal., c o c , bafio compl., aseo, calefacc, park. Buen estado, exterior, sol. 85.000 ptas./mes. • Z. Centro. 4 dorm., com.-sal., coc, 2 banos, trza., parket. 80.000 ptas./mes. • L0CALES Z. Centro, a partir de 60 m2. Muchas posibilidades. A partir de 70.000 ptas./mes. VENTA • Ctra. Cerdanyola. A reformar, 3 dorm., com.-sal., c o c , bafio compl., balcón. 12.600.000. • Z. Golf. 3 dorm., amp. sal.-com., coc.-off., 2 b., gran trza. Muy buen estado. 33.000.000. • Cerca Monasterio. 4 dorm., com.-sal., 2 b., balc T/reformado, muy b. estado. 20.400.000. • La Floresta. Jto. FGC. Terreno 350 m2, 4 dorm., com.-sal., c o c , 2 b., desp. Mucho sol y vistas. 40.000.000

éMu.mmkimmmmMOusm^M3m,

• Can Trabal. Casa individual 2 habitariones, comedor con chimenea, cocina y bafio. Trastero y bodega. Solar 238 m2. Fabulosas vistas y mucho sol. Todos los servidos de alta. Precio: 14 millones. • Jto. Estadón. Piso alto 70 m2, 3 hab., sal-com., coc. y b. completo ref., trza., sol t/dia. Predo: 17 Mill. • Mira-sol. Torre individual 100 m2, 4 hab., saL-com., coc. reformada, bafio completo reform. y aseo, garaje cubierto. Solar 340 m2. Predo: 32 Mill. • Junto al Pinar. Parcela 975 m2. Calificadón 20 a/10. Es edificable en el acto. Predo: 30 Mill. • Junto al Pinar. Casa indiv. 4 hab., com., coc. y b. completo. Solar 685 m2. Z. Alta y soleada. Predo: 40 MilL • Sant Domènech. Atico dúplex seminuevo, 132 m2, 3 hab., + estudio, saL-com., coc.-office, bano completo, trza., sol y vistas, pisdna, parket calef., pàrking. Predo: 125.000 ptas./mes. • Sant Domènech. Bajos de 100 m2, 3 hab., saL-com. 30 m2, coc.-off., bafio completo y aseo., calef., jardín priv. 100 m2, pàrking, servidos de alta. Predo: 130.000 ptas./mes.. • Vinyet-Coí. Europa. Piso nuevo a estrenar, 4 hab. c/armarios, sal.-com., coc.-off. tot. equip., b. comp. y aseo c/ducha, trza., jard. y pisdna comunitària, pàrking + trastero. Predo: 150.000 ptas./mes.

M>mmimm

ALQUILERES • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com. Sal. - Coc. - 2 Dorm. Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc comun. - 110.000 • Coll Fava: Bajos con terraza. Nuevo a estrenar. 85 m2 - Com. - Sal. Coc. - 3 Dorm. - Bafio. - As. con ducha - Ase. - Calef. - Jard. y Pisc. comun. - 120.000 120.000 • C/ LI. Companys: Apto. amueblado - 45 m2 - Com.-Sal. - Cocam. - 1 Dorm. - Bafio -65.000 • C/ Monasterio: 100 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 4 Dorm. - 2 Ban. - Calef. - Ase. - 65.000 • C/ Oriente: 60 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bafio - Trast. - Pk. 1 Coch. - 65.000 • P. del Hospital: Amueblado - 65 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bafio - Ase. - Calef. - 75.000 • Coll Fava: 85 m2 - Com.-Sal.- Coc. Off. 3 Dorm. - Ban. - Aseo con ducha - Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comun. - 110.000 • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc comun. - 100.000 ::HÓS»ï*aL

:

. m « i T é l . 9 3 « S Í T 0 3 6 7 í,:/ F. M a c í à , 6 9

·

,

3 ï " 6 7 4 Í 4 f »

L T I • Parc Central. Obra nueva, dúplex, 4 hab., acabados de calidad, jardín, pi. pk desde 39.150.000. • PI. Augusta. Piso 170 m2, 4 hab., estancias muy amplias, sal.-com. 40 m2, coc.-off. 48.700.000. • Av. Lluís Companys. 3 e r piso, 70 m2, 3 hab., b. salem, cocina, ascensor. 21.750.000. • Detràs FGC. Piso de 4 habitadones a reformar. 17.500.000. • Cerca Squash . Piso para entrar a vivir, 3 hab., bafio, salón independiente y cocina. 17.990.000. • Bellaterra. Casita de 3 hab. + banos, salón con chimenea, bonito jardín, bien comunicada, buena orientación. 47.700.000. • Golf. 5 hab. + estudio, 3 b., salón 45 m2, jardín privado, impecable. 79.950.000. • Squash. Dúplex 2 hab. + estudio, b. y aseo, salón/coc. americana. Pàrking opcional 27.990.000. • À. Guimerà. F. seminueva, 3 hab., b. y aseo, amplio salón, trza., pi. pk, trastero, acab. edad. 36.950.000. • La Floresta. Unifamiliar 250 m2, diseno moderno, reform. 4 afios, 4 hab., 2 b., aseo. 53.340.000. Av. Rius i Taulet. 3 3

*

Tet* » 3

5»9 71

71

• 362 - Monasterio. Piso 90 m2, 4 dormitorios, bafio y aseo, cocina-office, lavadero, todo exterior, balcón 5 m2, todo reformado, alto, con ascensor. PVP: 20,5 M.' • Torreblanca. Piso 65 m2, 3 dormitorios, ascensor. A reformar. PVP 14,7 M. • Vinyet. Planta baja 130 m2, 3 dormitorios, 2 banos, 2 amplias terrazas, pàrking y trastero, zona comunitària. Todo reformado e impecable. PVP: 44,2 M. • 3 6 1 - Coll Fava. Atico 120 m2, 4 dormitorios, 2 banos, cocina-office, suelos de parquet, terraza 15 m2, 2 plazas de pàrking y trastero, zona comunitària y piscina. A estrenar. PVP: 38,8 M. • 319 - Vinyet. Piso 150 m2, 4 dormitorios, codna-office, terraza 10 m2, pàrking y trastero, zona comunitària con piscina, posibilidad de buhardilla. PVP: 43 M. • 367 - Rius i Taulet. Piso 110 m2, 4 dormitorios (3 dobles), 2 banos, salón 25 m2, codna 15 m2, terraza 10 m2, suelos de gres y parquet. Para entrar a vivir. PVP: 29,4 M. • 373 - Estadón. Piso 100 m2, 4 dormitorios, bano y aseo, terraza 10 m2, suelos parquet, calefacción, pàrking 2 vehículos PVP: 30 M.

Rbta. del Celler, 2 • TM. 9 3 5 8 9 OO 6 6

I N I C I A T I V E N T A DE T O R R E S • Z. Estadón. 240 m2 solar, 50 m2 ediftcados. 37 M. • Z. Privilegiada. Adosada 190 m2, zona com., piscina. 44.20 M. • Z. Col. Maragall. Adosada esquinera, 170 m2, 93 m2 jardín. 46 M. • Mira-sol. Finca sefioriaí, Z80 m2, 800 mZ solar. 78 M.

PISOS • C/ Domers. 50 m2, estudi 1 dormitori. 16.000.000. • Rbla. del Celler. Àtic, 3 dormitoris. 17.000.000. • C/ Orient 3 dormitoris, 2 ascensors. 19.000.000. • Pla del Vinyet. 84 m2, 2 dormitoris, 2 pàrquings, piscina. 35.000.000. • C/ Villa (Golf). 100 m2, 3 dormitoris, 2 banys, parquing. 39.000.000. ADOSSADA • C/ Santa Rosa, 14. 170 m2, jardí, garatge (2 c ) , 3 dormitoris. 45.000.000. UNIFAMILIARS • La Floresta. Solar 1.200 m2, casa 90 m2. 35.000.000. • Mira-sol (5 min. estado), totalment restaurada. 39.500.000. • Valldoreix (Montmany). Solar 750m2, casa 255 m2 + terrasses, 89.250.000. • Mira-sol (Can Rosas) 500 m2, solar 1.400 m2, garatge (4 c ) . 160.000.000.

V E N T A DE P I S O S • Rubí. Casco antiguo. 56 m2 + trza. pk. 16.8 M. ALQUILERES • Ctra. Cerdanyola. 70 m2, 3 hab. Reform. 65.000. • Z. St. Francesc. Reformado, 4 hab. 80.000. • Estadón. 90 m2, 3 hab. Reformado. 90.000. • Colomer. Adosada alto standing con ascensor, 4 h + estudio + pk 5 pi., jardín. 300.000.

C/ Santiaoo RusiftoL ..32.» Tel. 93 . 6 7 5 : : » : » :

m^.mmsM'mmxmL·^* *«** ~ m:.--$7.:*.:xz..'*i - 9 3 J 7 4 . a : M . B I L I A

VENTA • PISOS EN PARC CENTRAL. Acabados de alto standing. • Atico. 140 m2 útiles, 3 hab. dobles con armarios emp., 2 banos, coc.-off., salón comedor, lavadero, terraza 100 m2, 3 pi. de aparcamiento, zona com. con piscina y sala comunitària. . .85 M • Piso. 140 m2 útiles 4 hab. c/armarios emp., 3 banos, cocina-office, salón-comedor 40 m2, lavadero, terraza 14 m2, 2 pi. de aparcamiento, comunidad c/pisdna y sala comunitària. . . .55 M • Casa adosada en El Colomer. Planta sótano: 2 pi. pàrking, lavadero y plancha. Planta baja: salón-comedor con chimenea, aseo y cocina-office. Planta 1 " : 1 suite, 2 hab., y bafio. Planta 2 a : estudio, solàrium y excelentes vistas. Decoración y muebles a medida 58 M. ALQUILER • Piso c/ Xerric. 4 hab. , 1 bafio, calefacción, recién pintado « Piso en Coll Fava. Nuevo, 3 hab., 2 b., parquet, park., trast, y piscina • Local. 80 m2. en c/ La Mina

85.000 110.000 80.000

PISOS EN VENDA • Z. Estado. 70 m2, menjador-estar, cuina, safareig, 3 dormitoris, bany, terrassa.

17.000.000

PISOS EN LLOGUER • Z. Estado. Moblat, 110 m2, menj.-est. cuina-of., safar., 3 dorm. (2 d.) b., lav., trsa., calef. 105.000 TORRES ADOSSADES • Pla del Vinyet. 215 m2, jardí privat 30 m2, menjador-saló, cuina-office, 4 dorm., 2 b., lavabo, estudi, terrasa solàrium, calefaedó, garatge 3 places. 49.500.000 TORRES UNIFAMILIARS • Mira-sol. En construcció, vivenda 336 m2, solar 430 m2, menj.-estar i llar de foc, cuina-off., safar., 5 dorm. (1 suit./stda. a trsa. solàrium), 2 b., aseo, calef., marbre, parquet, 2 pk78.000.000 • Can Gatxet En construcció, vivenda 300 ml, solar 600 m2, menjador-estar, cuina-off., 5 dorm. (1 suitte), 2 banys, lavabo, calef., marbre, parquet, garatge 2 places. 110.000.000

P—•.A'J'ilHUiy.LJ.l·.I.LUmt-.^.KAfl


HER

I M D ES A

F I N Q U E S

PISOS

,

L|

n

• Rubi-Ref. 1718. Progreso. Piso 75 m2, 2 hab., bano, cocina nueva, ascensor, puertas de roble. Para entrar a vivir. 12.500.000 ptas. • Rubí-Ref. 1881. Serreta. Piso 85 m2, 5 hab., baho y cocina muy bien, terraza, ascensor, muy soleado, puetas de embero. Para entrar a vivir. 13.750.000 ptas. • Rubí-Ref. 1122. Centro. Piso 75 m2, 3 hab., aseo y cocina impecables, terraza, ascensor, muy soleado, ventanas aluminio, muy bien. 11.800.00 ptas. CASAS Y TORRÉS • Rubí-Ref. 2680. Vallès Park. Torre 107 m2, 3 hab., bano, aseo y cocina nuevos, patio 500 m2, garaje 94 m2. 28.000.000 ptas. • Rubí-Ref.2007. Castellnou. Torre 55 m2, 3 hab., bano y coc. impec. Patio 390 m2. Para entrar a vwir. 19.500.000 ptas. • Rubí-Ref. 3118. Can Fatjó. Torre adosada 186 m2, 4 hab., 2 banos y cocina impecable, terraza, calefacción, ventanas inglesas. Para entrar a vivir. 27.300.000 ptas.

Cervamtes. 5 2 . Rubí •

VENTAS • Coll Fava. Atico dúplex, 120 m2, 3 hab. (1 suitte), 2 b., sal.-com. 28 m2, coc, trza., buh. 30 m2 c/ trza. 25 m2, 1 pi. pk., jardín com. c/piscina. 45 mill. • Plaza Augusta. Piso 150 m2 útiles, 4 hab. dob., 2 b., sal.-com. 45 rn2, coc.-off., trza., acab. l a calidad, perf. estado. 44.5 mill. Pariona opcional 1.5 mill. • C/ Mariné. Piso 150 m2, 4 hab., (1 suite), 2 b., aseo, saL-com. 40 m2, coc.-off. 25 m2, 2 trzas., 2 pi. pk, trast., z. comunitària. Comp. reformado, alarma, pers. elect., parket aire acond. en saL-com. 60 mill. • C/ Bergara. Piso 150 m2, 3-4 hab., 3 b., sal.-com. 40 m2, coc.-off., trza. 20 m2, 2 pi. pk, trast., z. com. c/ piscina. Comp. reformado, parket, aire acond. en sal.-com. 67 mill. ALQUILERES • C/ Santa Teresa. Apartamento 65 m2, 2 hab., 1 b., sal.-com., coc, trza. 8 m2, 1 pi. pàrking, trastero, zona com., con piscina. 105.000 ptas./mes.

Tel. 9 3 6 9 7 45 62

Plaça O c t a v t à . 8 - T e l . 93 6 7 5 4 3 0 2 - 9 3 6 7 4 57 0 4

F I N D PISOS • 888- Ctra. Cerdanyola. 78 m2, com., coc. ref., 3 h. (antes 4), 1 b., calef. radiad., ascensor, gas natural, ocupación inmediata. 18.200.000. • 897 -Av. Lluís Companys. 75 m2, com., coc, 3 hab. (2 ext.), 1 b., ascensor, soleado, 19.500.000. • 923 - Pla del Vinyet. 80 m2, trza. 25 m2, cm., coc, lavadero, 2 h., 1 b., parquet, calef., 1 pk, trast., pisc com., solo estrenado. 33.600.000. • 785. Z. Golf. Sal.-comed. 30 m2, coc, 3 hab., 2 b., tza. 10 m2, 1 pk, trast, jardín com. 34.500.000. TORRES A D O S A D A S • 919 - Z. Resid. 250 m2, garaje 2 c , sal.-com., coc, 3 hab., 3 b., aseo, estudio c/bafío y trza., calef., etc 53.000.000. • 921 - Z. P. Central Esquinera, 240 m2, jard. privado 200 m2 c/pisc, garaje 2 c, trast, sal.-com. 40 m2, coc.-off., 4 hab., 2 b., aseo, estudio c/trza., impecable. 63.000.000.

VENDES • Valldoreix. Unifamiliar 330 m2, parcela 1072 m2, 8 hab., 3 banys, cuina-offke 11 m2, terrassa 125 m2, jardí 1.000 m2, pàrking 4 places + traster. 78.000.000. C-923. • Mira-sol. Casa 300 m2, 5 hab., 2 banys + aseo, saló 30 + 10 m2, terrassa, park 3 pi. + trast, parquet, calef., a/a. 90.000.000 . C-879 • Estación. Pis 130 m2 , 4 hab., bany + aseo, saló 33 m2, terrassa 36 m2, park 2 pL, gas, calef., ascen. 37.000.000. P-2694 • Sant Cugat. Local cèntric i comercial. üoguer:150.000 + IVA, Traspàs 3.000.000 . En ple funcionament. • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 hab. i àtics. Des de 19.900.000. • Valldoreix. Terreny 465 m2 amb pianos visats. Carrer asfaltat. 26.250.000. T-159.

DOS d e M a i g . 2 5 . T e l . 9 3 5 8 9 8<4 OO

I N M A LLOGUERS • Pis. A prop Creu Roja, 3 hab., bany, calefacció, tot exterior. 60.000 + 1.200 comunitat • Pis. A prop estació, 2 hab., tot reformat, calefacció, subministraments d'alta. 65.000 ptes. C. inclosa. • Pis. A prop estació, 4 hab., bany, aseo, tot exterior, calefacció. 90.000 ptes.. • Pàrking lloguer. C/ Sant Jordi. 11.000 ptes. VENDES • Àtic triplex. Cèntric, 120 m2, 3 hab.+estudi, parquet, calef., terrassa, 45 m2 exterior. 42.500.000 ptes. • Casa. El Colomer, adossada, 150 m2, 3 hab., + estudi, 2 banys, aseo, calefac, jardí 25 m2, llar de foc, pàrking. 45 milions. • Pis nou. A estrenar, a prop estació, 100 m2, 4 hab., 2 banys, calef., parket, pi. pàrking i traster. 37 milions. • Pis. Rius i Taulet, 120 m2, 4 hab. dobles, 2 banys, tot esterior, calef., parket, aire cond., terrassa, pàrking, 40 milions.

VENDES • Pis. Cèntric, 4 dorm., 1 bany, 1 lavabo, ascensor, vistes • • • • •

23 M.

Pis. C/ Bellaterra, 110 m2, 4 dorm., 2 banys, vistes, sol, pàrquing opcional Pis. Z. Mercat nou, 3-4 dorm., 2 banys, 1 lavabo, pàrquing, traster, piscina Pis. Cèntric, 135 m2, possible 200 m2, 5 dorm., 3 banys, pàrquing i trast, pisc Tonre. Al costat de Montserrat, solar 990 m2, casa 230 m2, pàrquing, celler. Impecable Torre. Valldoreix, cèntrica, solar 866 m2, casa 150 m2. Per reformar

28 M. 32.8 M. 44 M. 31,5 M. 50 M.

• Torre. Z. Estació Valldoreix, solar 1.000 m2, 7 dorm., 3 banys. Bon estat

64 M.

• Torre. Tibidabo, 7 dorm. (2 suites), 4 banys, lavabo, piscina climat Impecable

150 M.

• LOCALS, DESPATXOS, PUCES DE PÀRQUINGS en diverses zones.

A V . L l u í s C o m o a n v s . 5 2 • 9 3 6 7 - 4 7 7 7 6 - 9 3 5 8 9 4 2 OS

M—^üïïJ^gfggCTMrai

E R

F I N ;ATENCION! Magnifico piso de alto standing (ATICO DÚPLEX) Inmejorable ubicación CARACTERÍSTICAS • Puertas de roble • 240 m2 • Caipinteria de aluminio • 4 dormitorios (Climalit) (inirialmente 6 dobles) • Parquet • 4 banos completos • Doble acristalamiento • Salòn-comedor 60 m2 • 2 Pàrkings • Estudio 70 m2 • Calefacción y aire • Trastero acondicionado. • Zona GOLF Sant Cugat Precio: 78.000.000 ptas.

IMMOB.

&

• Casa adosada. Esquinera seminueva. Sup. const. 170 m2 jardín, 100 m2, 2 pk, salón, coc.-office, aseo, lavad., 3 dormit., 2 banos, estudio, terraza. 46.000.000 ptas. • Casa adosada. Esquinera junto FGC. Sup. const. 250 m2, jardín 110 m2, salón, coc.-office, lavadero, aseo, 4 dorm., 2 banos, 3 pàrking, trastero.56.000.000 ptas. • Casa adosada. Zona Colomer. Sup. const 250 m2, jardin 35 m2, salón 35 m2 c/chimenea, aseo, coc.office, 2 pk, trast, lavad., 4 dorm., 3 banos, estudio, terraza, z. comunitària c/piscina. 57.800.000 ptas. • Casa individual. Cerca FGC Valldoreix. Sup. const. 300 m2, jardín 800 m2, 2 pàrking, trast, lavad., 2 banos, 4 dorm., estudio, salón, coc.-office, z. com. c/piscina, frontón, columpios. 72.000.000 ptas. • Piso frente Kampió. Sup. const. 110 m2, trza. 10 m2, salón, coc.-off., 4 dorm., 2 b., 28.500.000 ptas. • Piso Rius i Taulet Sup. const. 150 m2, trza. 15 m2, salón, coc.-office, lavad., 4 dorm., bano, aseo, reformado, parquet, pàrking. 40.950.000 ptas. • Atico triplex. Zona estación. Sup. const. 280 m2, 4 terrazas, salón c/chimenea, comedor, coc.-office, lavad., 5 dorm., 3 banos, aseo, estudio, 2 pàrkings, trast., z. comunitària c/piscina. 84.900.000 ptas.

JPtaça O c t a v i à . 4 * 9 3 5 8 9 5 4 5 4 •

9 3 6 7 4 8 4 OS

T I L VENTA

LLOGUERS • Av. Lluís Companys. 90 m2, 3 habitacions, 2 terrasses amb sol, cuina i bany complets, galeria, calefacció, a prop de l'estació. 69.000. • C/ Gorina. 60 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets. 55.000. • Baixada de l'Alba. 110 m2, 4 habitacions, cuina i bany complets, terrassa. 65.000.

• Z. Centro-Estación. 120 m2, e x t , soleado, total, reformado, impecable, 4 hab dob., bano + aseo, salón-comedor, cocina + freg., trza, calefac. Para entrar a vivir. 25 mill. • Z. Centro-Estación. Av. Enlace. A reformar. Exterior. Bajos 76 m2, 3 hab., salón-comedor, bano, cocina + fregadero. Apto vivienda o despacho. 14 mill. ALQUILER • C/ Solsona-Graells. A estrenar. 93.000 ptas. Pk. opcional (+12.000 ptas). ESTABLECIMIENTOS • Bar-Restaurante en traspaso. Ocasión. Z. centro Sant Cugat, con todas las instalaciones, gran terraza, aire acond. 240.000 alquiler. Traspaso a convenir.

SOLAR I N D U S T R I A L EN VENTA

• Local C/ Adrià Gual (Roquetes-Can Magí). 76 m2. 60.000.

• Sup. 1.900 m2. Fachada Ronda, jto.túnel Valtvidrera/Chic. Edif. 3 plantas, 3.702 m2 de techo. P À R K I N G S EN V E N T A Y A L Q U I L E R

V i l l a , 1 - l o c a l 8 (entrada per Dr. M u r i l l o . 2 1 Í • T e l . 9 3 6 7 4 8 8

VENTAS • Mas Janer. Torre con 3 habitaciones, bano + aseo, cocina espaciosa, garaje y jardín en perfecto estado. Para entrar a vivir. Precio: 38.5 mill. • Sant Cugat. Casa de pueblo completamente reformada, 4 habitaciones + estudio, 3 banos, patio interior. Precio: 65 mill. • Valldoreix. Torre nueva construcción, 276 m2 y parcela 1000 m2. Acabados de calidad, 4 hab., 3 banos, garaje amplio. Buena zona. Precio: 68 mill.

OI

LLOGUERS Pisos • Rbla. del Celler. 4 1 . 3 hab., bany, lavabo, saló-menjador, cuina, safareig, terrassa i plaça d'aparcament. • Nous per estrenar a Coll Fava. 3 hab., 2 banys comp., saló-menjador, cuina moblada, safareig, terrassa, pi. d'aparcament amb traster, piscina i jardí com. Des de 87.000 ptes./mes. • Rbla. Ribatallada. 100 m2, 4 hab., armaris encastats, bany comp., lavabo, saló-menj., cuina moblada, terrassa i plaça d'aparcament (opcional). 125.000 ptes./mes. Cases • Can Rabella (Mira-sol). 3 hab., 2 banys complets, cuina moblada, saló-menjador, estudi, plaça d'aparcament i jardí privat 150.000 ptes./mes. Locals • Av. Francesc Macià. 55 m2, ideal per a negoci.

Passatge del Celler, s / n • 9 3 5 8 9 4 9 4 4

- impresa germano espanola de Servidos Inmobiliarios

VENDES • • • • •

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

135. Àtic dúplex, 5 hab., 2 banys, menjador 45 m2, 2 places de pàrquing, terrasses. 73 M. 139. Àtic dúplex, 1 hab., bany, aseo, menjador 30 m2, estudi amb solàrium, terrassa. 30 M. 141. Pis 4 hab., bany d'origen, terrasa. Molt a prop de l'estació. 17,5 M. 143. Àtic, z. comunitària, 4 hab., bany, aseo, terrassa 80 m2, pàrquing. 45 M. 155. Torre amb piscina, 3 hab., 2 banys, menjador 29 m2, pàrking, 3 terrases. 42 M.

LLOGUERS • Ref. 133. Casa amb 3 hab., 2 banys, aseo, menjador 30 m2, pàrquing, trsa. 30 m2. 250.000 ptes./mes. • Ref. 154. Pis a prop estació, 4 hab., bany, aseo, menjador 32 m2, pàrking, terrassa. 120.000 ptes./mes.

D i . M u r i l l o . 6 . Swrtt C u q a t • T e l . 9 3 6 7 5 6 2

75

-

TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDDJA iQué hacemos? Ofrecemos un Servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección cuida especialmente el buen estado de codnas y banos. iCómo trabajamos? Nuestra filosofia de Servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez • Eficàcia • Trato y seguimienta oerwnalizado jDónde operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-DiagonaL Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. iNuestros clientes? Multinacionals, Entidades financieras y Consulados. ildiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalan y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMÍUAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT

ItteMran.i.RSztiTde, 8 . Barcelona • Tel. 93 2<M:S5 2©


EISIGUNTCMNS

Guia Comercial Hm guia pràctica ADVOCATS TORTOSA PUIG St. Bonaventura. 13 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya. 22, 1r2a 93 674 41 64 EULÀLIA PINYOL Manel Farrés, 15 A - loc. D 93 674 44 69 LI. GRIERA CABELLO Fces. Moragas, 5 3r 3a 93 674 44 94

BAR STOP Rius i Taulet, 56 935891299 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí. 10 93 5 8 9 4 7 9 0 CABALLU PETIT Cerveseria 93 589 14 56

BELLES ARTS CABANAS Santiago Rusinol, 54 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 93 674 43 90

ANTENES PARABÒLIQUES ANTENEX Àngel Guimerà. 2 93 589 22 47

ARQUITECTURA FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina. 17. L. B 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ Creu. 6-8, 2n 3a 93 589 65 6» 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4r 1a 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. Rius I Taulet. 13 93 589 4 1 4 7 MARTÍ FINET MIRA Santa Maria, 38 3 2' 93 589 30 65 M. MAR EJARQUE Santa Mana. 38. 3r 2a 93 589 30 65

ASSEGURANCES • J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B 93 675 30 12

ASSESSORIES DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D 93 674 44 69

BICICLETES CARDONA Valldoreix, 41 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 93 589 1 7 5 7

CARNISSERIES TUBAU La Torre, 14 93 674 1285 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 936753065 TUBAU Mercat Pere San Parada 104 93 589 14 18 TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix

SAGARRA Endavallada. 22 93 674 01 60

CENTRES PSÍQUICS TALLER JERONI MORAGAS Av. Viladetprat, 79 93 674 5 0 4 8

AUTOMÒBILS

T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 93 675 56 53

RODÓ Rius i Taulet, 6 936898280 CATALOMA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, km 3 93 5 8 0 1 5 0 0 FOAP Rius i Taulet, 27 93 674 0 5 0 3 93 5 8 9 3 1 2 1

BAR PICCOLO Valldoreix, 29 93 5 8 9 1 1 9 8

M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. 93 674 26 24 934170759

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 93 674 03 08

CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 93 674 5 3 9 6 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Cm Crist Treballador, s/n

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé. 1 Obert dissabte tarda 93 675 5 9 5 3

COPISTERIES

EL PONT Girona, 3 93 675 01 75

ARPALI Valldoreix ,45

HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix 93 674 75 98

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 93 674 13 81 93 675 18 20

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 9 3 6 7 5 36 53

FLORISTERIA L'AMAZÒNIA Dr. Murillo. 8 93 590 60 71

OFINOVA Lluís Companys, 18 93 675 23 73

CONSTRUCCIONS BELSCON XXI, S-A. Ptge. Font de Sant Rafael, 18-20, baixos Te/. 93 675 32 67 balsconxw@nexo.es

CRISTALLERIES CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. Lluís Companys, 29 93 674 13 98

fi MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Paca Joan Borràs, 1 93 674 15 46

PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix, 44-46 93 674 71 64

ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 93 675 56 74

FUSTERIA EBENISTERIA 93 699 67 48 93 674 70 68

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina. 13 93 589 57 76

VILAR ELECTROLLAR Santa Maria. 20 93 5 8 9 0 2 71

SALA RUSINOL Santiago Rusinol 93 675 4 7 5 1

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon. 21 9 3 6 7 5 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 93674 1239

CANALS GALERIA D'ART De la Creu. 16 93 675 49 02 POU D'ART Balmes ,35 93 590 60 86

LAJUONENCA Major. 29 93 675 2 5 8 6

93 5 8 9 8 1 0 8 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 41

93 58928 33

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Cm. Crist Treballador, s/n 93 6 7 4 1 4 5 3 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 93674 6172 GIMNÀS ST. CUGAT

Anselm Clavè, 20 93 59082 79

ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 9 3 675 1904

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 9 3 6 7 5 3100 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada. 20 935893852

SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons 93674 30 81 SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 9 3 674 98 62 UESC Cànovas del Castillo, 9 93 675 23 90

93 589 56 57

ADMINISTRACIÓ N. 2. Major, 33 936740174

MAJIK Sant Jordi, 29 935890266

ESTILISTA P. RAMÍREZ Del Carme, 38 936748563

LUDOTEOUES

MOBLES JARDÍ

SCOOTY LÚDIC Xerric, 8 93 590 6 1 8 9

INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 93 589 00 23

LLARS D'AVIS

- •

MODA CONFECCIÓ

MIRA-SOL Victòria, 48 93 589 2 0 1 8

BENETTON Santa Maria, 21 93 6 7 4 8 5 02

LA FLORESTA Pearson, 36 93 589 78 00

BLUE MOON Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 93 675JK 67

LES PLANES 93 675 5 1 0 5

LLIBRERIES PAPERERIES

CAMPMANY Valldoreix, 16 93 674 14 82 LA MODISTA Plana de l'Hospital 3-5 local 6

93 589 86 69

WALL STREET INST. Av. Lluís Companys, 15 93 589 60 72

LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 93 589 8 6 1 7

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 93 589 72 32

IMMOBILIÀRIES

INFORMÀTICA

MARBRES MARMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons Campoamor, 12 - Nau 3 93 675 5 1 0 8

TOT PUNT Sant Antoni, 19 93 674 00 97 VORAVIU Sant Antoni, 25-27 93 5 8 9 8 8 55

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 93 590 80 60 PROGRAM ACCÉS Rbla Can Mora. 18 93 675 15 56 VALLÈS ^ TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 93 590 8 0 6 0

INSTAL·LACIONS A. ZAMORA, SJMsOnto Verdaguer. 18 9 3 5 8 9 26 38 MANTSERV.SA Av. Catalunya 18 93 674 60 58

ATEUER BLAU Av. Torreblanca, 2 93 589 19 31

MUSICAL ST.CUGAT Rosseló, 13 93 675 47 57

MASSATGES ESTÈT,

VALLÈS NET Sant Ramon, 4 93 6 7 4 8 9 1 8 •

KAILA CENTER Del Sol, 22 93 590 05 41 SILUET CONTROL Esperanto. 12 interior baixos 93 5 8 9 2 3 43

JARDINERIES GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 93 674 36 94

FOAP Rius i Taulet, 27 93 674 05 03 SUMINISTROS VALLDOREIX Mss.J. Verdaguer, 107 93 674 14 90

MENJARS PREPARATS ROSTIDORALA LLENYA OLIVÉ Sant Martí, 9 93 589 8 2 75

MERCERIES JOGUINES JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 93 674 15 32

LA PERLA Major, 3 93 674 01 38

JEANLOLHSDAVB Plaça Dr. Galtes, 5 93 675 6 1 7 0

Castillejos, 11 93 589 53 54 TOTCABELL Av. Primavera, 7 - ent. 4a Cerdanyola

El

OBRES CONSTRUCCIONS

STANZA Valdoreix,10 93 674 6 5 9 8 PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 5891732

ÒPTIQUES TEDODÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 9 3 5 8 9 44 95

PARAMENT DE LA LLAR

LLEGUMS SALUMS Sant Antoni, 50 93 674 57 52

FERRON Rius i Taulet, 20 93 674 68 47 PISCINES SANT CUGAT Enric Granados, 10 93 589 25 29

POLLERIES

REPARTIDORS MA1UNG VALLÈS, S.L Mercè Rodoreda, 8 93 589 23 71

RESIDÈNCIA 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 93 6 7 4 4 2 23

ROBA INFANTIL CUCARRÓ Santiago RusirVjl, 30 93674 5 5 8 0

ROBA PER ALA LLAR FALGUERA V*à,1 93 675 24 01

93 674 13 96

MISSATGERS MRW Ildefons Cerdà. 4 93 590 26 80

MIREIA'S Valldoreix, 33 93 674 99 40

MOBLES DECORACIÓ

ANFUS JOIERS Santiago Rusinol. 45 93 589 50 72

CARRÉ MOBLES Fces. Moragas, 33 93 674 09 95 93 674 15 50

SANBER-5 Anselm Clavé, 20 93 674 45 71

ADMINISTRACIÓ N. 1 Valldoreix, 67 A

PASTISSERIES SÀBAT Santiago Rusinol, 46 9 3 6 7 5 12 99

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6

LA LIONESA Valldoreix, 79 93 674 07 71

SABATERIES REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 9 3 6 7 5 3 2 74 TATER'S Sant Antoni, 62 93 675 55 06

SEGURETAT PERRUQUERIES CARNEIBOSCH

93 589 22 32

Francesc Moragas, 29 935896088

EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2

DISON ESTILISTES Martorell, 12

TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç. 27 93 6 7 4 6 3 62 TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35 93 674 69 50 TALLERESMENA Pg. Torreblanca. 13 93 674 53 01

AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Ctra. de Cerdanyola, 49 93 589 87 02

TINTORERIA ST. CUGAT Sant Antoni, 1 93 674 1182 TINTORERIA ST. CUGAT Santiago Rusinol, 35 93 674 11 83 TINTORERIA ST. CUGAT Rbla. Ribatallada, 34 93 675 22 28 TINTORERIA ST.CUGAT Av. Uuis Companys, 2 93 674 4 1 6 7

TRANSPORTS ASS. RADIO TAXI 93 5 8 9 4 4 22 93 675 51 51

VETERINARIS DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Obert nit i festius 93 6 7 4 6 9 4 5 Tel. urgències 908 89 8 1 3 6 93 674 6 9 4 5 LA FAUNA Rbla. del Celler, 35-37 93 674 13 05 VETERINOS Rius i Taulet, 31 93 589 7 1 4 0

SÚPER HOGAR Plaça Octava, s/n 93589 8999

Vila, 6 JOGUINES NINS Villa, 9

TALLER ELECTROSOL Sol. 19 93 674 36 88

TINTORERIES PISCINES

GENEVIEVELETHU 93 6 7 4 0 3 1 6

93 590 6066

TELEFONIA PESCA SALADA I

RESIDÈNCIES

CONSTRUALPA Santa Maria, 9 , 1 r 1 a 935890151

LEONELU, SA. COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A MOTOCICLETES Av. Graells, 35

93 692 79 04

BOHEMACRYSTALL Valldoreix, 49 93589 7202

INSTITUTS BELLESA ™ M A T . CONSTRUCCIÓ ESTÈTICA P. RAMÍREZ Del Carme, 38 93 674 85 63

JUANI Xemc,28 93 674 66 99

POLLERIA SANT CUGAT Mc.Torreblanca.Pda. 1 -5 93 675 13 8

MES MARCS Enric Granados, 15 93 589 14 29

SALUT NATURAL AMB LES MANS (SPA) Les Domes, 11 656 8 9 0 1 4 9

FORMA'S Elies Rogent, 18 A 93 675 4 0 06

PERRUQUERIA VERDI

PAPELERIALUFA C. Valldoreix, 23 93 590 61 19

HAMBURGUESERIES MC DONALDS Ct Comercial St. Cugat 93 674 46 54

93 58900 14

TRINITY Rbla. Can Mora. 18 93675 22 01

GELATS ARTESANS

GIMNASOS ESPORTS ESCOLA THAU Vial Interpolar

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas. 8 9 3 5 8 9 2 2 64

FOTOGRAFIA.VIDEO FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 93 674 79 68

TOBELLA MILAR Santiago Rusinol, 49 93 674 06 57

ENSENYAMENT

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 93 674 1 1 4 0

Veure pàgines 30-31

FUSTERIES ELECTRODOMÈSTICS

HÍPIQUES

FLORISTERIES

COPISTERIA THER Sant Antoni. 24 93 589 74 42

93 589 4 7 4 2

HIDROCULTIUS

FERRETERIES

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 93 589 7 5 1 2

BALLS DE SALO PEPE ASENSIO Anselm Clavé. 14 93 675 49 37

EL PUNT Copes i sopars 670594001

CENTRE COMERCIAL PRYCA Rubi-St. Cugat km 4 93 565 4 9 0 0

CERÀMIQUES

Borrell, 6 Tel i Fax 93 674 34 75

CLÀSSIC Av. Torreblanca. 2 93 674 19 03

ENQUADERNACIONS • H E R B O L A R I S DIETÈTICA

GALERIES D'ART PAPIOL Venda i neteja Qjnovas dé Castio, 4 9 3 6 7 4 6 5 00

VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A 9358954 43

T.M.G. TALLERS

SI

93 674 5747

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 93 674 17 84

LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n 93 589 20 00

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pda. 125 93 5 8 9 3 8 0 6

93674 96 02

ALUMINIS ALUMINIS GARRIGA Orient, 65. baixos 93 675 29 02

CONGELATS

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta 666 42 8 1 4 2 IBERPLAN VIATGES Valldoreix. 59 93 5 8 9 1 6 78 USSIATOURS Plana Hospital 93 589 6 1 5 0

AUX-VYD Av. Lluís Companys. 50 93 5 8 9 1 7 9 9

XARCUTERIES TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 93 6 7 4 0 8 11


EIS4CVNTONS

33

de gener del JOOO

T e n n i s

B à s q u e t

Alex Corretja: "Vull tornar a ocupar una posició al top-10" El santcugatenc inicia dilluns la temporada temíística a ÍATP de Sydney Àlex Corretja està més motivat que mai per tornar a ser el tennista que l'any 1 9 9 8 va assolir el Campionat del M ó n . V o l tornar a situar-se entre els millors i el seu nou

camí comença dilluns a l'ATP de Sydney, en el seu primer torneig de la nova temporada q u e comença. Corretja s'estrena en el q u e és la seva novena temporada

com a tennista professional, després que la temporada passada no li sortissin les coses com li hauria agradat El 2 6 è l o c al rànquing així ho explica.

\íA;\ LÓI'KZ - Sant Cugat -

El tennista santcugatenc Alex Corretja inicia el proper dilluns a l'ATP Tour de Sydney la seva novena temporada com a tennista professional. Kn una entrevista concedidaa Kl.s4CANTONS.Corretja ha explicat que el principal objectiu que s'ha marcat per a aquesta temporada és el de "tornar a ocupar una de les deu primeres posicions al rànquing mundial de l'ATP". La temporada anterior va finalitzar en el 26è lloc al rànquing però el que més el preocupa ara mateix és "tornar a jugar a tennis amb il·lusió. Cada dia treballo per ser millor tennista". I Jany passat, Alex Corretja no va fer una bona temporada. Les lesions i algunes malalties van privar el tennista local de poder desenvolupar un bon tennis. Es per aquest motiu que el santcugatenc assegura q u e " p o r t o molt de temps sense jugarà un bon nivell però estic molt motivat perquè he fet una excel·lent pretemporada". Corretja, que també ha reconegut que "el fet d'estar al top-10 es paga", vol anar pas a pas i "torneig a torneig". Alex Corretja ha fet la pretemporada en diferents instal·lacions. Primer va fer una etapa d'una setmana a Andorra i posteriorment va treballar a les ordres del seu nou preparador físic, l'exjugador d'handbol del FC Barcelona, Petrít Fejzula, al C T La Salut i també a la Vall d'Hebron de Barcelona. L'anterior preparador físic de Corretja va ser Salva Sosa. El tennista de 25 anys creu, però, que

«ex Donttja, K 25 «nys, estreni en|«My un mu prepvad·r físic: l'exjugador d'handbol del FC Banslm·, Petrit Fejzula FOTO: XWI lARROSA

ha recuperat la força, l'aspecte físic i mental perdut. Quant a ritme de competició, el santcugatenc creu que a hores d'ara "sóc a un setanta per cent de les meves possibilitats". Enguany, una temporada més Javier Dudu Duarte continua sent el seu entrenador. Després de ser finalista la campanya anterior a Sydney, Long Island i Mallorca, Alex Corretja provarà d'aconseguir, com a mínim, el que seria el desè trofeu del santcugatenc. Fins ara, el tennista local ha guanyat els títols següents: Buenos Aires (1994); Estoril, Roma i Sttutgart (1997); i Dubai, Gstaad, Indianàpolis, Lió i el Campionat del Món (1998).

Sydney i VOpen d9Austràlia són eh seus primers tests •Alex Corretja farà el seu debut oficial a la no\ a temporada el proper dilluns, quan s'iniciarà un dels pruners tornejos de la present campan\ j . el de l'ATP Tour de S\dne\ En la última edició d'aquesta pro\a del circuit internacional, el sana ugatenc en va ser finalista després de caure davant Todd Martin Posteriorment afrontarà a Melbourne el primer (írand Slam. l'Open d'Austràlia, que començarà el proper dia 17.1 'an\

passat, d santeugacene va caure « | segona ronda amb el no* ruegtïhrístian Rudd. Serà en et decurs d'aquesta competic i ó quan es donarà a conèixer quias són els jugadors que int e g r e n l'equip espanyol d e Copa Davis per disputar la primera eliminatòria del G r u p Mundial de la Copa Davis contra Itàliaa M u i c i a e l 4 , 5 i 6 d c febrer. Corretja està convençut que aquestacon\ocatòriaaixecarà "molta expectació". /A.L.

La UE Sant Cugat visita la pista del cuer, el Sant Jordi AL. - Sant Cugat -

Després de dos caps de setmana sense competició al grup segon de Primera Catalana, el sènior "A" masculí de la C E Sant Cugat provarà dissabte de sumar el que seria la tercera victòria fora de casa de la present temporada dels fins ara set partits disputats. L'equip santcugatenc ha de visitar la pista de l'últim classificat del grup, el CEB Sant Jordi de Rubí, que només ha guanyat una de les tretze jornades disputades, en partit corresponent a la penúltima jornada de la primera volta. El Sant Jordi, dirigit pel tècnic santcugatenc Sito Roque, va vèncer curiosament en la darrera jornada, quan va superar a casa el Sant Medir, novè classificat, per 58 punts a 46. David Barbens, entrenador de la UE Sant Cugat i expreparador de l'equip rubinenc, assegura que "conec força bé aquest equip i puc constatar que, malgrat els mals resultats que han aconseguit fins ara, té un potencial capaç de guanyar qualsevol equip de la categoria". Amb tot, però, Barbens considera que "el fet que el Sant Jordi només hagi guanyat un partit en tota la lliga ens obliga a derrotarlos. Estic segur que serà un partit amb molta tensió. Som dos equips que ens coneixem molt bé i hi ha rivalitat". Per aquest partit, Braulio Argento és l'única baixa que presenten els santcugatencs. En les últimes setmanes, Barbens ha reconegut que si el seu equip vol lluitar per ocupar una de les primeres places, haurà de superar la seva assignatura pendent: guanyar fora de casa. La UE Sant Cugat és setè.

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS Anys

i quilòmetres

d'experiència

Tel 93 580 67 00


Esports

34

U S I C A I Y I O > S Divendres, 7 tie zener del 1000

F u t b o l

sala

El I Torneig Benèfic de Reis supera les previsions inicials Amb aquest acte, rOlimpyc La Floresta va recaptar unes 150 joguines U n e x e m p l e d e solidaritat és el q u e va mostrar diumenge passat l'Olimpyc La Floresta, que va organitzar a m b èxit absolut la primera edició del Torneig BeneALK\

fic de Reis. L'organització va poder reunir unes 1 5 0 joguines, una xifra superior a la que inicialment esperava l'entitat que presideix Joan Ramon Subirats. El president

va confirmar que aquest campionat tindrà continuïtat l'any vinent però que espera que pugui celebrar-se en un lloc més idoni, com el pavelló municipal.

LÓI'KZ

- Sant Cugat -

L'Olimpyc La Floresta va acomplir diumenge passat l'objectiu que s'havia plantejat en el I Torneig Benèfic de Reis de Futbol Sala: recaptar com més joguines millor. Finalment, van col·lectar unes 150 joguines que faran possible que cap nen i nena de La Floresta es quedi sense regal per al dia de Reis. F.l president de l'entitat organitzadora d'aquest acte, Joan Ramon Subirats, ha valorat de forma molt positiva la quantitat de joguines que s'havien pogut reunir: "Hem superat les previsions inicials". Subirats va assegurar que aquesta iniciativa tindrà continuïtat el gener \ inent perquè "és una obra social que és molt necessària ". FI president florestà, però. desitjaria que en l'edició de l'any vinent es pugui celebrar al pavelló municipal de Sant ( aigat i no pas en dos llocs diferents com en aquesta ocasió: el pavelló de voleibol de Sant ('ugat a Valldoreix i a les pistes municipals de la Floresta. D'aquesta manera, el que es pretén és centralitzar el torneig en un lloc més cèntric on els santcugatencs hi puguin participar amb

L'Olimpyc La Floresta i el FC Barcelona V M jugar el partit central del I Trofeu Benèfic de Reis FOTO: EDUARD FMUNYES

més facilitat. D'aquesta manera, segons el president de l'Olimpyc. "omplirem el pavelló de joguines i de públic". L'aete central d'aquest torneig benèfic va ser el partit que va enfrontar l'Olimpyc amb el primer equip de la secció de futbol sala

del FC Barcelona, cine milita a Divisió de Plata. L'equip blaugrana va vèncer per 0 gols a 7. Aquest partit va ser seguit per unes 200 persones. Alberto Pérez, tècnic del Barca, va dir que "pel Barca ha estat un orgull poder ser avui aquí per recaptar joguines".

Més vencedors F.l Chess. al quadrangular masculí, i el Mas Janer, al femení, van ser els altres dos equips vencedors del torneig. Joan Ramon Subirats va lliurar un trofeu a tots els equips participants.

UOUmpyc vhita el tercer sense ReL·ach •Amb la important baixa per | lesió de Jordi Reixach, l'O: limpyç La Floresta es desplaça dissabte a Lleida per enfrontar: se al Sícoris Club, tercer a la I ta 11 la a quatre ponts dels d'Àngel ruiz. Reixach es va lesio, nar greument diumenge en el ' partit q u e va enfrontar 1*0j limpyc i el Barca al I Torneig I Benèfic de Reis. Al minut dos de la segona meitat, el jugador , tlorestà va caure lesionat. Ris ! metges encara no han confir, mat l'abast de la lesió del ftoi restà, malgrat sembla que no ; pe >drà tornar a jugar amb cl seu equip com a mínim fins d'aquí a dos mesos. L'absència d'aquest jugador, clau en l'esquema tlorestà, podria deixarj se notar. Dissabte tampoc no podran jugar ni Ventura, sancionat, ni Aranda, lesionat. L'entrenador florestà creu que aquest xoc serà "un partit molt difícil perquè es tracta d'un molt bon equip que a priori és un dels favorits per pujar a Divisió de Plata". Per quarta jornada consecutiva, els de la Floresta afrontaran el seu compromís de lliga com a segon classificat, tot i que en aquests moments comparteix el liderat amb l'Alfa-5 de Barcelona, equip amb el qual s'enfrontarà d'aquí a tres jornades, la darrera de la primera volta a la lliga. L'Olimpyc, que ha guanyat els últims sis partits, ha d'afrontar les últimes tres jorna^ des. Els florestans han guanyat tots els partits fora. /A.L.

F u t b o l

Schònhòfer: "No tots els jugadors del primer equip estan motivats" El tècnic avança que "és un bon moment per incorporar juvenils" A.L. - Sant Cugat -

L'entrenador-jugador del Sant Cugat Fsport, 1 lans Schonhófer, ha afirmat aquesta mateixa setmana que hi ha alguns casos molt concrets de jugadors del primer equip que no estan motivats, tot i la crítica situació que pateix el Sant Cugat Fsport, que és cuer dePrimera ('atalana amb 12 punts i a set punts de la zona de permanència. F,l tècnic ha explicat que "després del parèntesi nadalenc la majoria de jugadors, però no tots, han tornat amb la motivació que cal per voler intentar sortir tic la situació en què ens trobem". Schònhòfer s'ha mostrat molest per l'actitud d'alguns ju-

gadors i és per això que apunta que "és un bon moment per incorporar jugadors del juvenil", que d'aquesta manera podrien disposar d'una bona oportunitat per ferse un lloc a l'equip. Aquests són el porter Alacid i els jugadors Calderón i Sanahuja. "Al Sant Cugat Fsport només hi jugaran aquells jugadors que tinguin il·lusió per jugar. Hi ha jugadors que estan afluixant, que han abaixat la guardià". Dotze punts clau Hans Schonhófer ha detallat que per al seu equip, els propers quatre enfrontaments al campionat són del tot clau. F^l Sant (aigat encara havia de visitar a l'hora de

tancar aquesta edició el Ripollet, diumenge rep el Vilafranca, després tornarà a jugar al municipal contra el Vilassar de Mar en partit corresponent a la primera jornada de la segona volta i finalment es desplaçarà al terreny de joc d'un rival directe, el Prat. "Aquests 12 punts són clau per no quedar-nos ja despanjats de la /ona de salvació", ha indicat l'entrenador-jugador local, que també ha afegit que "cal sumar punts sigui on sigui i de la manera que sigui dins el que permet el reglament. I k m d'asgotar totes les opcions". El cos directiu i tècnic del Sant Cugat continua treballant en la incorporació d'un davanter resolutiu i d'un porter jove que també pugui jugar al juvenil.

El Sant Cugat necessita encadenar

positim per abandonar l'última posició FOTO: X.L


ELS ICANKKSS

Esports

iïrcendrcs. 1 de gfwr del >000

Futbol

35

sala

El Winterthur no descarta guanyar a la pista del líder Jaume Estrada adverteix que "podem fer saltaria sorpresa' ALKX LÓPKZ

- Sant Cugat L'FS Winterthur Sant Cugat té un més que complicat enfrontament aquest diumenge al matí. Els jugadors que dirigeix Jaume Estrada es desplacen a la pista del líder del grup sisè de Primera Nacional "A", l'FS La UniónLas Palmas, de Santa Coloma de Gramanet. Lentrenador-jugador del Winterthur, Jaume Estrada, ha explicat que aquest xoc "és un partit complicat perquè el La l'nión és un dels equips que ha demostrat estar més en forma del campionat en les onze jornades celebrades fins ara". El tècnic, però, no descarta donar la sorpresa: "Nosaltres podem guanyar a la pista del líder com ho podem fer en qualsevol altra pista del grup. Podem imposar-nos allà on ens toqui jugar, sempre que juguem concentrats i amb molta intensitat". L'estadística diu que el Winterthur Sant Cugat ha guanyat els últims tres partits a la competició i, a més, ho ha fet amb

H o q u e i

tan sols han cedit

resultat positiu". Per aquest enfrontament, és baixa el porter Jordi Rodríguez. Fins ara, l'FS Sant Cugat ha sumat un punt més fora de casa que no pas al pavelló municipal. Dels cinc enfrontaments disputats com a equip visitant, ha sumat 10 dels 15 punts possibles amb un balanç de tres victòries, un empat i una derrota. Tan sols el Calvià ha estat capaç de derrotar els santeugatencs en el que va ser el pitjor partit de la temporada dels vermell-i-negres.

una derrota en cinc

Falten tres jornades

partits fora de casa

Tres són les jornades que manquen perquè finalitzi la primera volta al campionat de lliga al grup sisè de Primera Nacional "A". Aquesta jornada el Winterthur visita la pista de La l'nión, després rebrà el Maxon " B " , penúltim amb 7 punts, i tancarà la primera volta a Palma de Mallorca, a la pista de l'Elèctrica Ciem, desè amb 13 punts. En vista d'aquests tres xocs, Jaume Estrada assenyala que "cal anar

golejades al pavelló municipal contra el C N Caldes i L'EsclopEscola Pia i fora a la pista del Sant Andreu d e la Barca. En aquests tres partits, els vermelli-negres han anotat un total de 25 gols, i s'han convertit d'aq u e s t a manera a m b el segon equip que marca més gols a la lliga després del Vilassar de Mar. El conjunt santeugatenc és cin-

Els vermell-i-negres

què a la taula amb 19 punts, a vuit punts del primer a la taula. Estrada creu que els seus homes poden obtenir un bon resultat diumenge si tenim en compte la bona trajectòria de l'equip en les darreres tres jornades. Jaume estrada creu que "si l'equip sap mantenir aquesta línia de treball, tenim opcions d'endur-nos un

J&L

BWaterttacNrt·v·itpMtsMLjlhHM, visiti li IHtr M mp F m BUMM HUHNYB

partit per partit i guanyar tots els punts que siguin possibles". El principal objectiu que s'ha fixat el primer equip de l'entitat que presideix Josep Maria Zapater és el de "mantenir-se a la part alta de la taula", tal com ell mateix ha explicat. Dels quatre primers classificats,

tan sols el Vilassar de Mar, segon, i el Manacor, tercer, han estat capaços de vèncer el Winterthur. El 30 de desembre passat el primer equip va celebrar un sopar de germanor que evidencia el bon moment esportiu que passa l'equip de Jaume Estrada.

p a t i n s

Sanchez afirma que a partir d'ara la fita és acabar entre els quatre primers a la taula AL. - Sant Cugat-

Després de no conèixer la derrota al grup "A" de Primera Catalana, el sènior masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat visita dissabte a la nit, quan falten tres jornades perquè acabi la primera volta al campionat, la pista de l'Aiscondel Vila-seca, equip que ha perdut Ics últimes quatre jornades. L'adversari dels santeugatencs ocupa la novena posició amb 10 punts, mentre que els de Lluís Sanchez són sisens amb cinc punts més. Els vermell-i-negres, que ocupen la millor classificació de la temporada, són a sis punts del primer lloc. però a tan sols tres de

la tercera posició. Amb el decurs de les dotze jornades celebrades fins ara, el Patí Hoquei Club s'ha consolidat a la part alta de la taula. De fet, el jove equip local no perd des del 7 de novembre, quan va caure a la pista del primer classificat, el Reus Deportiu. Aquest ha estat un dels tres únics xocs en què l'equip santeugatenc ha cedit una desfeta. L'entrenador del sènior masculí. Lluís Sanchez, té molt clar que "a partir d'ara la fita és finalitzar la lliga entre els quatre primers". Objectiu: sis punts Quan falten tres jornades perquè finalitzi la primera volta, Lluís

DONATIUS

El PiU Hsquei provarà de sumar la setena victéría a la lliga que li prapamani apraiar-se a la una I"ascens FOTO: XAVIUUIWSA

Sanchez s'ha proposat la fita d'"in tentar acabar la primera volta su mant els sis punts possibles". Se gons el màxim responsable del primer equip masculí, "en aquestes tres jornades hem de ratificar la nostra posició a la taula" perq u è d ' a q u e s t a manera cl seu equip podria agafar "l'empenta

necessària per intentar atrapar a la segona volta els dos primers classificats", que comparteixen 21 punts. Aquests tres enfrontaments són a la pista de l'Aiscondel Vilaseca, al pavelló municipal contra L'Hospitalet, setè, i al pavelló del Calafell, últim i setzè a la taula. Lluny del pavelló municipal, el

Patí Hoquei Club tan sols ha perdut un partit: va ser a la pista del Reus Deportiu.. Dels 18 punts en joc, el conjunt local n'ha sumat 11, amb un balanç de tres victòries, dos empats i una derrota. Pel partit a Vila-seca, no podrà jugar Ruben Munoz, sancionat per acumulació de targetes.

"Caixa de Catalunya" cte. n° 090200046502 o per internet: www.lacaixa es Rambla de Catalunya 32,1er 1a. 08007 Barcelona. Tel. (93) 487 78 78. Internet: www.seker.es/munidas

Mans Unides

Directe al Tercer Món


Esports

36

FUTBOL

gener del 2000

1 1 . 0 0 Sant Cugat-Barberà (ds)

l a Catalana 1 2 . 0 0 Sant (aigat-Yilafranca (dg)

2a Div. fem. «B»

C a d e t femení

1 7 . 3 0 Les Planes-Meridiana (ds)

(!N Sabadell-CV Sant Cugat

CNSabadell-Sant Cugat «B»

1 2 . 1 5 \V. Sant Cugat-Centelles (dg)

2 a Div. A l e v í

Veterans

12.00 Júnior-Sabadell (ds)

Femení base

1 1 . 1 5 PB SantCugat-Fontetes (ds)

Cranollcrs-Sant Cugat «A»

1 1 . 0 0 W . Sant Cugat-Yallirana (dg)

2 a Regional

HOQUEI

12.00 Can Rull-La Farga <dg>

2 a Div. Femení

2 a Div. Juvenil

1 2 . 0 0 Sant Boi-PB Sant (iugat (dg)

11.00 Montsant-Olimpyi' Floresta (ds)

3 a Regional

PATINS

l a Catalana 2 0 . 3 0 Vila-Seca-PH Sant Cugat (ds)

11.00 J. Cerdanyola-W. Sant Cugat (ds)

RUGBI

1 2 . 0 0 Sant (juiry.e-Jiinior (dg)

Cadet

1 2 . 0 0 l'B Sant Cugat-R. Llorens (dg)

3a Divisió

Fèmines

BÀSQUET

Mas Janer-Joyeria C. Meridiana

P H Sant Cugat (descansa)

San Pedró Lumcn-Sant Cugat

1a C a t a l a n a

Cadet

Can Boada-PB Sant Cugat

1 9 . 0 0 Sant Jordi-UK Sant Cugat «A. (ds)

Escola Pia-W. Sant Cugat (ds) Olimpyc Floresta (descansa) (ds)

12.(K) Mira-sol Adesa-( :.in Boada (dg)

2 a Div. Juvenil Júnior-Roureda

3 a Catalana «B» 1a Div. C a d e t

1 2 . 3 0 Gasso Ripollet-St Cugat •• A»(dg)

1 6 . 1 5 Jabac-CKF Sant Cugat (ds)

1 9 . 0 0 IIE Sant Cugat «B-Alta-.S (ds)

1 6 . 3 0 Can Fatjo-PB Sant Cugat (ds)

1 9 . 3 0 Escolapis-B.Sant Cugat «B(ds)

Júnior PH Sant Cugat (descansa)

TENNIS

Juvenil 1 7 . 4 5 Sant Celoni-PH St. Cugat (ds)

i|E

TAULA

1a Provincial

Infantil 19.00 Manresa-Olimpyc Floresta (ds)

S a m

c; U gat-FI Ciervo

17.30 Esparreguera-W. Sant Cugat (ds)

2 a Provincial

1 7 . 0 0 Rubí-Júnior(ds)

Infantil

Aleví

2 a Catalana femení 2 a Div. C a d e t

Sant Cugat-Hospitalet

Aigüestortes-Olímpyc Floresta

1 4 . 0 0 PH St. Cugat«B»-Sant Josep (ds)

l ' E Sant Cugat-Rtpollct La Penya-l'E Sant Cugat

12.45 Sant Nicolau-UF Sant Cugat (dg)

1 0 . 1 5 Castcllar-Sant Cugat (dg)

Aleví

1 6 . 0 0 Sant Cugat-Industrial (ds) 1 7 . 4 5 PB Sant Cugat-Can Rull (ds) 1 0 . 0 0 Mira-sol-adesa-Tibidabo (dg)

1 4 . 0 0 Castellet-PH Sant Cugat (ds)

Júnior

W^mZ w 0m.WW mfwW

1 6 . 3 0 Alisos-l'K Sant Cugat (ds)

HANDBOL

Benjamí

P r e f e r e n t Juvenil

1 3 . 0 0 PH St. Cugat «A»-Vilanova (ds)

1 6 . 3 0 San Cristobal-Sant Cugat (ds)

1 2 . 0 0 PH St. Cugat «B-Vilanova (ds)

Juvenil femení 1a Div. Infantil

FUTBOL

Prebenjamí

Les Planes-Fonc Castellana

1 4 . 3 0 Malgrat-PH Se. Cugat «A» (ds)

1 6 . 0 0 l'B Sant Ctigat-N.Terrassa (ds)

1a N a c i o n a l « A »

1 1 . 0 0 PH St. Cugat «B»-Vilanova (ds)

2 a Div. Cadet

1 9 . 0 0 Sícoris-Olímpyc Floresta (ds)

P r e f e r e n t Infantil

Sant Cugat-San Antonio Llefià

4 a Divisió

IIE Sant Cugat-La Roca

SALA

2 a Divisió

1 0 . 0 0 Sitges-PH Sant Cugat «C- (ds)

Mataró-UE Sant Cugat

1 2 . 1 5 La Unión-W. Sant Cugat (dg)

4 a Div. femení Joventut-Mira-sol Les Planes-Font Castellana

18.00 Sant Cugat-Damm (ds)

l a Divisió 2 a Div. Infantil

ESQUAIX

1 6 . 0 0 Chess-Sant Gervasi (ds)

VOLEIBOL

0 9 . 0 0 Sant Cugat-Can l-'atjó (ds) 1 1 . 0 0 Can Rull-Mira-sol(ds)

1a Divisió femení 2 0 . 3 0 Sabadell-MasJaner .<A» (ds

Mira-sol-Can Déu Incresa-At. Sant Cugat

1 0 . 0 0 Badia-PB Sant Cugat (ds) Júnior-Les Fonts

5 a Divisió

1a Categoria 1a Divisió masc.

Caldes-Sant Cugat «A»

Prat «A»-CV Sant Cugat

Sant Cugat <.B»-Badalona

6 a Divisió Guadiana Can Palet-Sant Cugat

1a Div. Aleví

2 a Divisió «A»

1 0 . 0 0 Can Fatjó-Sant (aigat (ds)

Sp. Prat-Olimpvc Floresta

Juvenil femení

2a Categoria

Lavínia-Champion

CV Sant Cugat-Granollcrs

Sant Cugat «A»-Anyos Club

1 1 . 0 0 R. 1 Jorcns-I'B Sant (Aigat (ds)

O F E R T E S

,

/

Program Accés É S C O t A DlNFORM*YTTCA

Rbla. Can Mora, 1 8 1W. 9 3 SSO « 3 6 B Mtpr/Swww.aal·cc··.eom

flors

W&

Sant Francesc-Palau Plegamans

#!•>

W^fw.

: "«W™*»:.

PWRW ..:':. w i P "

" Wa» ~.

1|NF

i pi antfcS"

l'amazòrita Flor tallada Flor seca Cefltets naturals i artificials RtmcaeOMwa 06fii»»íWurnenges Dr. Murillo n° 8 Tel. 93 590 60 71 Sant Cugat

At_ Sant Cugat (descansa)

m

SEMPRE ELS MILLORS PREUS

Mytlï

LLENÇOLS • EOREDONS TOVALLOLES • COIXINS FUNDES SOT* . NÒRDICS MANTES • BARNUSSQS JOCS DC TAULA TOT TIPUS OC C O R T I N C S PER A LA SEVA LLAR

Plaça Octavià (Al costat del Monestir) Tel. 9 3 6 7 5 9 0 2 0

Important tons d'humanitats Títols curiosos Culdida saccló infantil PI. de Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17 Fax 93 674 15 73 •

e-mall: my1hosSmythosllibrerla.com http://www.mythoslllbreria.com

ELAUIBE • Escudos heràldicos por encargo • Artículos regionales • Paisajes, textos, poemas, mapas...


Esports

ELS fCAOTONS Divendres,! dt gener del 1000

Primera Catalana

Sant Andreu-Palafrugell ..3-1

Kubi

14

<i

Can Boada

13

9

San l . o i c n / o 13

7

Canl-'atjo

12

7

36

San P c d m

\3

6

38

Momscrtat

15

6

37

IXrputadotcs 13 l-es l ' o m s Equip

PJ PG

St. Andreu

17

Júpircr

17

PE

GF

GC

Punts

6

il

17

36

35

22

31

1

2

12

111

l ' B S . Cugat 1 3

2

« I I

Camí Vell

I

3

13

PJ PC_ PE

PP

GF

Punts

Manyanet

12

9

I

2

324

19

La Rita

12

7

4

1

3.17

IK

Sarrià'lèr

12

6

4

2

3111

Sant Kstcvc

12

7

0

5

517

312

14

Bordils

12

6

2

4

275

271

14

Tics de Vlayn 12

6

2

4

311

5118

14

9

14

U>

22

57

Castelló

12

5

3

4

294

283

13

29

21

28

Vilassar Mar 17

31

24

27

Cerdanyola VI. 17

33

19

26

CKiKC

12

6

I

5

327

325

13

Santlïoià

17

26

21

26

l.aminados

12

5

3

4

514

315

13

Pcrcladj

16

8

26

24

26

València

12

5

0

7

Igualada

17

K

21

Sant Quir/e

12

4

0

Castelldefels 17

5

28

1M

24

lEStCugatl2

3

Vilafranca

17

7

li

23

24

Cavà

12

P. Mafumet

17

7

28

34

24

Cardedeu

12

Valls

17

7

8

25

Palafrugell

17

6

7

27

Ripollet

17

7

9

1K

Masnou

17

6

8

17

Manresa

17

6

X

16

Granollers

17

5

8

23

35

19

Andorra

17

5

9

26

ii

18

12

34

12

SantQuirae

13

P.Nuevo

Prat

16

3

SalM Cugat

I7

3

26

23

1

13

2

1

2

10 1»

PP

PF

Sant Pere

13

10

3

975

880

23

.Sferic Terrassa

13

9

4

931

801

22

Andorra

13

9

4 94.5

897

22

Sedis-Mjusa

13

8

5

928

898

21

Cerdanyola

13

8

5 866

850

21

13

Segona Regional GRUP 5

7 7

6 813 6 906

Sabadell U Farga Cerdanyola Lumen Barberà

15 13 15 15

15

9 9

PE

PP

GF

953

19

Sant Medif

7

862

919

19

7 7 6

Punta

33

2

9

27

9

>} 51

«

29 29 27 24

15

7

30

24

Mauri ni

15

7

22

24

15

25

6

l.a Planada

15

7

28

24

15

7

33

24

Juventut25

15

7

Can Rull

15

7

25

26

Caldes VI

15

4

16

22

Llanu

15

Mil·lenari

15

4

La Romànica 14

852 744 878

7 875

12

Ripollet

13

9 895

Sant Jordi

13

12 709

853 859 822 852 861 958

19 19 18 18

29

17

La propera (9 de gener): Sedis-Mausa-CN Terrassa; Rubí-Ripollet; Sferic Terrassa-Cerdanyola; Lleida-Grup Barna; Les Corts-CN Caldes; Sant PereCN Sabadell; Sant Medir-Andorra; Sant Jordi-UE Sant Cugat.

23

14

38

13

Ripollet

14

i

29

II

15

3

39

II

PG

La propera (9 de gener): Juan XXHI-Sabadell; Barberà-La Romànica; Badia-Lumen; Caldes M.-Millenari; Can Rull-La Farga; Castellar-Ripolleq Maurina E.-Tibidabo; E. Cerdanyola-25 Setembre; Llano-La Planada.

Tercera Regional G R U P 14

12

1

cx:R

789

6111

23

12

2

651

.564

22

Construccions 12

3

766

653

21

Bellspott

12

3

597

554

21

L'Hospitalet

12

4

671

574

20

Santpedor

12

5

564

493

19

7

645

6!9

17

APB

538

584

17

CK.SB

589

594

17 16

8

590

633

12

8

664

720

16

\iladec-ans.B. I I

6

620

6(M

16

Martorell

9

585

668

15

Sant Marti

Júnor

14

11

2

1

66

16

Punta 3S

Sant Andreu 13

11

(I

2

49

22

33

Mà-a-wl

10

0

3

42

16

30

13

3

30

261

Vilafranca

12

10

I

1

58

il

(Juart

11

2

31

II)

20

8

282

Juneda

12

9

(I

3

.56 37

l'niversirat Alacant 11

2

28

12

20

1

8

302

Monjos

II

8

1

2

63

33

L'Illa Jordi

1

29

9

19

1

3

8

2H7

Mollerussa

12

7

1

4

51

36

Algaida

4

24

17

18

I

2

9

290

PH Sant Cugat

12

6

3

3

52

43

Algar Surmcnor

II

6

19

20

16

L'Hospitaler

12

4

3

5

41

48

Santa Coloma

II

6

21

li

16

Martincnc

12

5

1

6

41

56

ïcrol

11

8

16

25

14

Vlla-scca

12

5

0

7

46

46

Rubí

10

7

13

27

13

Vendrell

12

3

3

6

38

44

Hortons

II

9

7

.10

13

Ina.Sant Just

12

3

2

7

.54 40

Ciutadella

9

6

15

19

12

Cornellà

12

3

2

7

35

44

Dolores

0

4

3(1

10

L'Kspluga

12

4

(I

8

41

55

Gcniol el Pla

1 1 3

1

7

26

4(1

Vilanova

12

3

0

9

45

81

Calafell

12

2

I

9

26 .54

9

Síeoris

11

8

PI

PP

3

GF

GC Punta

73

27

49

31

28

46

29

24

HE St Cugat 12

9

SS3

713

IS

Viladecans «A» 11

7

537

591

15

9-

477

12

La propera (15 de gener): Terol-CV Sant Cugat; Dolores-Sanca Coloma; Ciutadella-Rubí; L'Illa Sant JordiAlgar Surmenor, Quart-Universitat d'Alacant; Algaida-Rubí.

Primera Catalana Masculí

11

6

I

47

31

12

6

3

47

43

Equip

PJ

PG

PP

La Murga

11

6

4

55

48

Almacelles

II

10

1

32

7

21

Andorra

12

5

49

46

Sr. P e r e i Si. Pau

11

10

31

10

21

Industrias

11

4

39

50

Inefc

11

7

25

17

18

T.Cortada

11

4

28

40

11

7

26

21

18

Manresa

11

3

32

37

Divisió d'Honor Femení

At. Seure Manotcll

II

23

22

17

Cothcra

»*»!•_

» J _ PG

Clrlcm

11

II)

48

Valdcluz

11

9

32

R. Sociedad

II

7

24

Sardincro

11

5

ClubCampol! At. Terrassa

II

l..Sevilla

II

12

17

RCPolo

II

16

28

Club Kgara

11

13

32

Júnior

1]

8

28

HOQUEI HERBA

11

3

35

4(1

Prat

11

21

22

17

C N Sabadell 11

3

35

51

CV Sant Cugat

11

20

24

16

l'B Mtmtsertat 12

2

41

68

11)

Llars M u n d c t

11

22

26

15

RuM

11

1

32

5(1

5

Santa ( àaoava

11

2(1

24

15

L ' H o s p i t a l e t 11

0

38

55

14

Awon

11

17

26

15

14

9

Arenys

11

11

29

13

4

12

13

Mimtgat

11

11

31

12

3

7

30

L a propera (8 de gener): Alfa 5-La Almúnia; Manresa-Industrias Garcia; Sicoris-Olímpic Floresta; Èpic Casino-Corbera; CN. Sabadell-L'Hospitalec La Murga-Rubí; Andorra-T.Cortada.

Equip

PJ PG

l.al'nión

11

PE

PP

GF

9

0

2

45

29

Vilassar Mar 12

8

2

2

64

37

26

Manacor

8

I

2

42

25

25

II

GC

FC BatcelonalO

6 6

4 1

1 4

1

11 11 II II

Calvià

10

L'Esclop

12

Llopart

11

Maxon

10

Sant Andreu 11

48 56

1

1)

10

37 46

19

57

18

•50

44

14

50

61

14

48

TBWSTAUIÀ

Grup 1

Primera Divisó Masculí

PC Punta ...PJ..PG

PE

PP

GF

ÇC

Punta

l'E Sant Cugat

28

5

Atlètic 1952 I J

9

4

27

15

18

Kl Ciervo

25

9

13

At. Terrassa 13

X

3

46

23

18

l'aleons

17

15

10

Ripollet

16

13

9

17

17

9

Sant Andreu

II

20

7

Horta

8

11

7

N o u Barris

3

24

6

19

38

13

52

12

61

1(1

10

La propera (10 de gener): Arenys M.-SPSP; Axxon-Manorell;. At Segre-Santa Coloma; Inefc-Santa Coloma; Prat-CV Sant Cugat; Almacelles-Llars Mundet.

12

51

39

I)

Tercera Nacional

27

47

45

PP

Punta

iq-la 6

PI

L a propera (4 de gener): Júnior-Universidad Sevilla; R. SociedadClub de Campo; RC Polo-Club Egara; Sardinero-Atlètic Terrassa; CD TerrassaValdeluz.

Primera Nacional A GRUP 6

C N Caldes

La propera (9 de gener): Olesa-CESB; Sant Getvasi-Sant Martí; L'Hospitalet-Viladecans «B»; Martorell-Santpedor; CCR-Bellsporq Construccions-Vilanova; Sant Nicolau-UE Sant Cugat; APB-Viladecans «A».

IS 21

Èpic Casino

W. Sant Cugat U

12

La propera (9 de gener): Cornellà-L'Espluga; Vendrell-Vilanova; Vilafranca-Reus; Calafell-Monjos; Hospitalet-Martinenc; Vila-seca-PH Sant Cugat; Juneda-Mollerussa; Ina Sant Just-Geniol el Pla.

10

SP

La Almúnia

KlèctficaC.

GC

SC

9

1 1 9

llabar-Català 11 Sant Nicolau

Sant C ïervasi

GF

PP

12

11

Montsant

PP

PG

CV Sant Cugat

Olimpir F.

Centelles

PE

PJ

36

PP

Olesa

Vilanova

PJ PG

Equip

72

PJ PG

13

Castellar

Equip

GF G C I

1

16

30

41

PP

I

Segona Catalana G R U P 1 Femení PJ

4

PE

1(1

Primera Nacional A GRUP 5

Alfa 5

GRUPB

12

17

24

Juan X X I I I

4

8

13

907

27 .VI

3

llbidabo

Badia

Lleida

Primera Nacional Femení

PJ PG

20

942

C N Caldes

GC

889

20

7

l-est/m-s

La Romànica-Ripollet . . . .0-3

791

Rubí

C N Sabadell

Primera Catalana GRUPA

Reus Deportin

FUT«Ol,S«J,

PG

C N Terrassa

VGUEIBOt

Eqaap

L a propera (16 de gener): Cardedeu-València; Gavà-Sant Esteve; Laminados-Tresde Mayo; La Roca-Manyanet; l'E Sant Cugat-Bordils; CastcllóGEiEG; Sant Quirze-Sarrià de Ter.

PJ

Grup Barna

PG

59

Primera Catalana GRUP 2

rESamCugat 13

PJ

17

52

B*$m«T

La propera (9de gener): Andorra-Sant Andreu; Gramenet M.-lgualada; Perelada-Manresa; Castelldefels-Santboià; Mafumet-Cerdanyola M.; GranollersRipollet; Sant Cugat-Vilafranca; PalafrugellVilassar M.; Valls-Prat; Júpiter-Masnou.

Equip

13

La propera (9 de gener): Depuradores-Camí Vell; Sant Andreu-Montserrat T.; Sant Quirze-Júnior; CastellbisbalRubí; PB Sant Cugat-PB R. Llorens; Mirasol Adesa-Can Boada; Can Fatjó-Pueblo Nuevo T.; P. San Pedro-San Lorenzo; Matadepera-Les Fonts.

Equip

HOQUEI PATINS

16

69

17

Cramcnct

La propera (JO de gener): Júnior-AL 1952; Rimas-Club Ega.a; RC PoloPedralbes; Honigvogel-Barceloní; KHC-Cin Salas; At. Terrassa-Línia 22.

24

5

13

Equip

L a propera (8 de gener); Babar-Català-Vilassar Mar; FC Barcelona-Centelles; Monsant-Manacor. LlopartCalvià; Elèctrica Ciem-CN Caldes; Maxon-Sant Andreu; La Unión-W. Sant Cugat; Escota Pia (descansa).

43

5

14

R. U n t e m 1(1

Primera Nacional GRUP C

37

Júnior

13

6

3

36

18

16

KHC

IJ

b

4

25

20

15

Honigvogel

U

5

3

17

12

15

RCPolo

IJ

6

5

37

25

15

Club Kgara (àtn Salas

13 . 4 13

6

2

20

4

27

16

15

25

14

Rimas

13

5

6

23

23

12

37

49

U n i a 22

13

3

7

18

35

9

43

62

Pedtalbes

13

1

9

11

40

5

36

62

Barceloní

13

1

10

10

45

4

Flor de Maig

14

La propera (9 de gener): Nou Barris-Faleons Sabadell; UE Sant Cugat-El Ciervo; Ripollet-A. Flor de Maig; Sant Andreu-Horta TT.


U S 4 CANTONS £

^\

H

Espectacles

Lultiira

38

Diirnt/ns.

E s p e c t a c l e s

Guallar i Riera tanquen Pany Oliver al Teatre-Auditori

7 r/r aaier

r/r/,\W

Jordi Bosch. Porta Espai pel somni al Teatre-Auditori

"La poesia ha alimentat des de sempre els nostres sentiments" TOM

MONTKNKORO -Sant Cugat-

El Teatre-Auditori s'omplirà d e m à dels versos de M i q u e l Martí i Pol, amb Espai pel somni, un recull de poesia en la veu de Jordi Bosch fusionada a m b el món sonor percussiu d'Angel Pereira i la veu cantant de Nina. Bosch, Premi Nacional de T e a t r e 1994, és un actor santeugatenc amb una àmplia trajectòria professional.

Això (luixa vol apropar l'obra ile Pere Quan <ilpúhlif l'O'/O: X. I,.

T. M.S. - Sant Cugat -

I / e p í l e g ilc l'Any Joan Oliver prendrà forma, aquesta nit a Sant Cu^at. d'espectacle poètic. I n recull de diferents textos tic la poesia, el teatre i els escrits narratius de Pere Quart, altert'go literari de Joan Oliver, són els e l e m e n t s q u e aprofiten Montse Guallar i Ignasi Riera per dur a terme un viatge a través de la vida i l'obra. però sobretot per les idees. del controvertit escriptor s a b a d e l l e n c en cl c e n t e n a r i del seu n a i x e m e n t . 1 / e s p e c t a c l e , a m b el n o m d\l/AÓ anixa. q u e s e g o n s la c r e a d o r a de la d r a m a t ú r g i a , Marta P c s s a r r o d o n a , " t é vocació d ' h o m e n a t g e ' , vol oferir "la veu de l'home que apareix d a r r e r e d e l ' e s c r i p t o r " , un home " a m b una història personal tan envitrieollada com el segle q u e t a n q u e m " . El director del muntatge, Pere Pla-

nella ho aconsegueix, com ell mateix diu, "volent donar a la poesia el tractament d ' e s p e c tacle, com qualsevol altre llenguatge escènic", cosa que permet una forta implicació del públic en la recerca d e la cara més personal de l'escriptor. De fet, al m u n t a t g e apareix un autor q u e , en veu de l'escriptor, polític i nebot d'Oliver, Ignasi Riera "impressiona per una c o n t u n d è n c i a i originalitat q u e el fan c o m p l e t a ment actual". És per això que l'actriu Montse Guallar. tot i a d m e t r e q u e la poesia és per ella "encara una assignatura p e n d e n t " , creu que la dificultat del muntatge resideix "no en el fet de fer servir text poètic, sinó en els canvis de registre". Tanmateix, Ignasi Riera assegura q u e Oliver "és un personatge difícil, algú capaç de no afalagar ni tan sols les alternatives, i q u e continua irritant fins i tot avui dia".

- Tothom coincideix ([ne la poesia està en un molt hon moment, i sobretot la poesia tractada des de punts de vista i amb llenguatges diferents. - Jo penso q u e sí. D e totes maneres, la poesia sempre ha tingut la seva acceptació. La paraula del poeta és la que ens ha alimentat a tots plegats amb els sentiments, la prova és q u e en teatre el pare de tots és Shakespeare, un poeta. La grandesa d'un bon poeta rau en ser capaç de donar tina idea q u e pugui ser entesa per tothom, això és el q u e fa q u e sigui universal i que rebi la constant acc e p t a c i ó del p ú b l i c . Actualment, no és que la poesia s'hagi normalitzat, però sí que hi ha un interès q u e fa que això q u e era abans tan minoritari cada vegada sigui més habitual. - Han quedat sorpresos de la reacció de la gent davant els textos de Martí i Pol? - Ta un parell d'anys que vam muntar el primer Martí i Pol, un espectacle on venia la gent i s'ho passava molt bé. Des del principi vam quedar sorpresos, no del fet que la gent s'ho passés bé, sinó que la gent vingués a una activitat tan minori/ària com era escoltar una selecció de poemes. - Creu que aquesta primera dificultat d'accedir al pú-

blic que té la poesia se supera and) la introducció d'elem e n t s c o m la m ú s i c a o el cant? - Es clar, la gràcia està en com es vesteix la poesia per fer-la atractiva, situant sempre la paraula a primera línia. El que demana la poesia a l'espectador és simplement que vingui a escoltar. i la paraula va entrant i

JordiRosrh.

FOTO.X.Í..

suggerint. El q u e s'ha de fer amb aquesta paraula és donarla com més ben embolicada millor perquè aconsegueixis q u e el públic s'ho passi bé pensant, sentint i emocionant-se. - Quin és el paper que desenvolupa la música a l'obra? - Hem volgut defugir de l'instrument clàssic: el piano, el violoncel. el saxó... Àngel Pereira domina el món sonor, les percussions, els sorolls de mil tipus. Ell ha pogut copsar el món que té cada peça, una història que comença i s'acaba, i li ha donat un món sonor. - L'obra introspectiva i moltes vegades plena de sarcasme

de Martí i Pol ha admès la música fàcilment? - No, perquè hem defugit de la melodia clàssica, i això permet acompanyar el poema de tot un univers sonor. I Icm trobat una sonoritat q u e està al servei de la paraula, que li dóna suport i la subratlla. - Com és per a un actor haver-se d'enfrontar davant el públic amb un text tan íntim. en què a més no hi intervenen personatges? - En la poesia no intervenen personatges, és cert. A mi cm venia de gust fer un Martí i Pol, un poeta amb qui he connectat s e m p r e . A p a r t i r d ' a q u í , la meva postura personal és que si jo ho sento i ho dic amb aquesta emoció, segur q u e puc compartir amb els altres aquest sentiment. És així de fàcil. Això sí, cada poema és un món, jo el faig meu d ' u n color d e t e r m i nat i el faig tal com el veig. Algú altre ho pot veure d'una altra manera, però segur q u e l'ànima és sempre la mateixa, Tha donada el poeta. - A l ' o b r a hi ha tres e l e ments al servei del text: la veu parlada, la cantada i la música. Com han relacionat aquests elements? - Una cosa és la veu parlada. que dirà la idea del poeta, el món sonor ho acaba d'embolicar i el so de la veu h u m a n a quan canta ajuda a aquesta única idea, que és que la paraula suggereixi i ajudi a donar i a provocar l'emoció. - La seva trajectòria és prou dilatada, ha intervingut en obres de teatre, cinema i televisió, cosa que no tothom pot dir... - Sí q u e en trobaríem molts més. El q u e em sembla fantàstic és poder enriquir cadascun d'aquests camps amb els altres.

Des de sempre donant suport a la vida cultural de la nostra ciutat

Lucas

wmiy

Lucas Diesel Systems S.L

Treballant des de Sant Cugat per a tot el món Ctra. d e Cerdanyola, s / n - 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès - (Barcelona)


Cultura

BLS /C4NIÜN5 Divendres, 7 de gener dtl 2000

A c t u a c i o n s

P e p Sala ofereix les seves darreres composicions a l'Envelat El rocker català va revalidar el suport dels seus incondicionals i comptar a m b moltes incondicionals, a qui agraeix el suport, assegura q u e "el feno-

T. M. S. -Sant Cujjat-

P e p Sala va revalidar dilluns passat el suport dels seus incondicionals a l'Envelat de Sant Cugat, amb una actuació en què el rocker català va repassar bona part de les seves cançons més conegudes per al públic. Sala, a c o m p a n y a t d ' u n a nombrosa banda, i amb un últim disc acabat de sortir ("fruit de la n e c e s s i t a t q u e tinc de fer cançons" ), va començar el concert a m b allò q u e semblava una concessió a l'intimisme, amb la sola presència de la veu i d e la seva guitarra, p e r p a s s a r r à p i d a m e n t a la contundència dels seus temes més r e c e n t s i p o p u l a r s , q u e són els que li estan fent guanyar un lloc important en el panorama musical català. Van ser p r e c i s a m e n t a q u e s tes les composicions més corejades per les nombroses seguidores del cantant q u e , tot

men

Pep Sala va omplir íEnvelat sense gaires problemt J / . XA 171.ARR O.SA

de

1 C S / Í 7 / / Í e n el

rock

català s'ha magnificat molt", tot i que admet que "la relació amb el p ú b l i c de les a c t u a cions durant aquest últim any ha estat fantàstica, de les millors que es p o d e n tenir". L ' e x c o m p o n e n t del grup de rock Sau, per qui "la música és s e m p r e un reflex del q u e es viu", assegura q u e se sent més c ò m o d e fent concerts en espais petits, com ara a l ' E n velat de Nadal de Sant Cugat, " p e r q u è és tot més p r ò x i m , t e n s la g e n t a la vora i e t s a casa d'ells, i això fa que tot plegat sigui més real". Potser per això, les més de 300 persones q u e es van aplegar a l'espai lúdic per viure l'actuació de P e p Sala i escoltar-lo fer música, que segons ell mateix diu "és el q u e m é s m'agrada", van poder assaborir dues hores del més real i intens rock fet en català.

39

Retard, fans i negoci • L'inici del concert d e l rocker Pep Sala.va estar marcat, d'una banda, pel nombrós grup de noies, i no tan noies, que van congregar-se des de ben bé una hora abans, i amb una temperatura propera als zero graus, a les portes de l'espai nadalenc, i que van protagonitzar una corredissa cap a l'escenari e n obrir-sc les portes per trobar la millor posició, l ' n grup de fans que, havent accedit a l'espai, van haver d'esperar durant quasi una hora l'inici del c o n c e r t , però que van començar a ballar amb cl primer acord. Davant mateix de la porta d'accés, els que entraven al recinte del concert trobaven un taulell ple de revistes, samarretes i material discogràfic d'un Pep Sala que, si musicalment vol aconseguir un so personal, en el seu assequible merchandising, amb abundants al·lusions a Sau i ai seu desaparegut cantant Carles Sabater, no ho aconsegueix. / T. M. S.

A c t u a c i o n s

El jazz de La Vella Dixieland amb la trompeta de Josep Farràs fa vibrar els santeugatencs

ESFERA D'ART ACADÈMIA TALLER DIBUIX I PINTURA

El 'Hot time' del grup barceloní omple de ritme lEnvelat T. M. -Sant Cugat-

l ' n Envelat de Nadal ple a vessar de gent disposada a passar-s'ho bé va ser l'ambient que es va trobar La Vella Dixieland dijous passat en trepitjar l'escenari del p o p u l a r espai d e lleure. El grup, q u e feia dos anys que no tocava a la ciutat i que venia disposat, en paraules del trompctista i responsable del grup Pep Col. "a tocar bona música i a arribar a la gent", va plantejar una actuació de prop de dues hores, en q u è la popular banda de jazz va interpretar una barreja de música de Nova Orleans a m b estàndards de string "i alguna cosa de /dues". Gol, tot i reconèixer "la forta p e r s o n a l i t a t " d ' u n grup q u e porta enregistrats set discos i ha realit/at més de 800 actuacions, va voler agrair la presència al seu espectacle Hot /inic del trompctista de Terrassa Jo-

CLASSES PER A NENS I ADULTS

ADULTS - Aprenentatge de totes les tècniques • Iniciació al dibuix i a la composició • Preparació proves accés a Belles Arts

NENS - Classes de plàstica per a fomentar l'educació visual i la creativitat del nen a partir dels 5 anys • Tallers de dibuix, pintura, modelat i cartopedra

Molt ,ii', i ,' >, i. ^pouits a combatre et fred van optar peljazz de La Vella Dixieland. FOTO: XAVI LARROSA. ,-H.JJ Maria MUHU Farràs, I uuaj, "una una de ui. les ics sep grans estrelles de casa nostra, que no ha estat mai prou reconegut", els solos del qual van ser sorollosament aplaudits pel

puum-. i^i trompctista u o m p c u s i a barceuarcepúblic. El loní, si bé va reconèixer que "portar vint anys fent jazz amb una mateixa formació és un fet extraordinari", va recordar que

i>a Vella vena Dixieland u i x i c i a n u és es un cas La atípic dins el panorama musical, que va sorgir d'un grup d'amics disposats a fer el millor jazz clàssic.

HORARIS Matins: dimarts i dijous de 10 a 12 h Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 21 h D i v · n d r · · tancat (depenent d» cursos especfflcs)

C / Sant Ramon, 21 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 675 91 44


40

Cultura

US-/-CANTONS /)«W/ H . 7 de gener del

E s p e c t a c l e s

L'Envelat tanca dissabte les seves portes amb gran èxit d'assistents Circ, pallassos i ball tradicional, propostes per als últims dies T o \ i Movn·A'Kí.Ko - Sant Cugat -

L'Knvclat de Nadal enfila la recta final d'aquesta temporada amb una programació que promet deixar els més m e n u t s bocabadats. I .'espai de lleure, que en paraules de la t i n e n t d'alcalde de Serveis Personals, Àngels l ' o n s a , vol fer " q u e d u r a n t a q u e s t e s festes el públic infantil i juvenil gaudeixi d'instal·lacions i activitats adients en horaris de tarda i nit", ha acomplert els seus objectius ami) escreix. Tant és així que l'Knvclat ha triplicat tant l'espai d ' a e m i tats com el n o m b r e de visitants, en el seu primer any d'ubicació al Pla del \ i n \ e t . Ks per tot això que abans que finalitzi la programació de tallers i espectacles, ja es pot dir que les propostes d ' e n g u a n y han tingut el fa\or del públic. tant e l'infantil com de l'adult. I tot i que la proposta de lleu-

t "i V i t & t

I'Envelnt de Sciiltil irii/liilii tl seu fui'tir iii tit••^iiiiis i infinits FOTO: X. /..

T. M. S. - Sant C u g a t -

L'obra ha estat ja representada a Valldoreix, ja que el grup està format per membres del Casal d'Avis, però no a la T loresta. on la vocal d'Activitats Culturals de la l'RKK. Maria Jesús Costa, espera "arribar a una llarga col·laboració perquè el seu repertori agrada molt", i s'estrenarà el proper dia Ió a la 1 nió.

f a n t i í

'Els pastorets' de la Floresta van triomfar davant el públic de La Unió Santcugatenca

Els nens són protagonistes un any més T. M.S.

K.STKR C A S T A M K R

- Sant Cugat -

- Sant Cugat -

Kls més menuts han esdevingut un anv més els protagonistes de les activitats que l'Ajuntament organit/.a a IT.iuelat de Nadal. Nens i nenes, acompanyats sempre dels seus pares, han volgut passar una estona de les festes nadalenques en alguna deies atraccions, tallers i espectacles que l'Knvclat ofereix. A banda del nou minitren. una de les atraccions d'enguany que fa les delícies dels més petits. l'espectacle de pallassos El cavallerdel'nus -vermell, de la companyia La Puça i els tallers de jocs amb L'Obrador Lúdic que van passar per l'Knvclat dilluns passat, han estat indiscutiblment ducs de les activitats amb més acceptació. Kl dimarts, després d'una cercavila amb el grup Xip \ a p , la carpa va acollir l'arribada dels ambaixadors reials, que van rebre les cartes dels nens i nenes. per deixar pas a un nou taller, en aquest cas dedicat a la papiroflèxia, amb Pep Gómez.

La sarsuela de Marchosos a la UREF

Kl grup de teatre Los Marchosos del Vallés portarà la sarsuela més castissa a la l'nió Rec r e a t i v a i K s p o r t i v a d e la Floresta amb la representació de l'obra Los elaveles demà dissabte a la tarda. Los elaveles, una obra típica madrilenya del mestre Serrano, és. en paraules del seu director, Albert Boscà, "la història de les noies d'una fàbrica que pretenen el gerent". Segons Boscà. q u e creu q u e el g è n e r e líric "agrada sobretot a la gent gran". la r e p r e s e n t a c i ó constarà de d u e s parts, la primera de les quals serà un assortiment de "cançons de sempre" cantades cnplay back, que donarà pas a la sarsuela.

re q u e fa cada any l'Ajuntament té previst tancar les portes demà dissabte, no ho vol fer sense oferir abans tres de les activitats infantils més interessants del seu programa. La companyia itinerant Desastrosus C i r k u s serà l'encarregada avui mateix de dur els menuts a un divertit viatge pel món del circ. Desastrosus Cirkus realitzarà al llarg de tot el matí un complet taller de circ, en q u è els n e n s i n e n e s de Sant C u g a t podran a p r e n d r e tots aquells trucs propis d'aquesta art escènica i practicar les habilitats que tant els sorprenen. Després de dinar s'ha previst una Tarda de Circ per a n e n s i n e n e s d e t o t e s les edats. Dissabte, els protagonistes de les activitats de l'Knvclat de Nadal seran els pallassos, amb un xou especial de la companyia Clown Teatre. Després es durà a terme una Nit de Ball tradicional, a m b el grup Ministrils de la Palla.

2000

Molts pmes i iifiisvnii viure plegats les actnitah di l'Entelat l-.X. I.

Es pectacles de tot tipus han animat a gi uns i menuts FOTO X

IARR0SA.

Prop de 170 persones van assistir diumenge a la representació à'Ets pastorets que es va fer a La Unió Santcugatenca. L'obra va anar càrrec del Grup de Pastorets de la Floresta, que per primera vegada des de la seva creació, actuaven a Sant Cugat. Sota el títol de E/s pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, aquesta obra va oferir als santcugatencs la possibilitat de gaudir del clàssic text nadalenc de Josep Maria Folch i 'Torres. Personatges tan coneguts com el Lluquet, el Rovelló, Jeremies o Llueifer van omplir durant més de dues hores el teatre de La l'nió amb les seves aventutes i amb un gran toc de comicitat. I és que un dels principals objectius dels organitzadors d'aquest muntatge és, segons un dels directors de l'obra, Xavier Gerhard, "passar-s'ho bé i divertir el públic". Amb aquesta finalitat, el Grup de Pastorets

va incorporar al m u n t a t g e alguns e l e m e n t s nous com per exemple una coreografia de les Fúries de I'lnfeni, o un detall més televisiu: un telèfon mòbil que Jeremies va oferir al nen Jesús, enmig de les rialles del públic. Ja fa set anys que l'Associació de Veïns de la Floresta van començar a representar FAspastorets per les festes de Nadal, i actualment l'obra ja és una tradició) al districte. Aquest any i per primera vegada, F.Is pastorets d e i a Floresta van arribar a Sant Cugat, convidats per I>a l nió Santcugatenca, i l'experiència ha estat força positiva. Així ho va explicar Gerhard. que va afegir que "aquesta era la tercera representació q u e fèiem aquest any i ha anat molt bé. Normalment la darrera funció sempre és més fluixa però hem treballat molt perquè això no passés i jo estic molt content". Al final de l'obra, el públic també va demostrar la seva satisfacció, amb un fort aplaudiment per als actors i els responsables del muntatge.


Estètica

Q S /CANTOPS Divendres. 7 de gener del >000

Estètica i Bellesa

ESTILISTA SOLÀRIUM ESTHETICIENNE PROMOCIÓ ESTÈTICA

l'article: No estaria malament començar l'any amb una imatge renovada i fer realitat així la vella idea d'acolorir els cabells, aconseguint així revifar i rejovenir l'expressió del rostre. Descobriu l'estil i el color que millor us va i no us hi resistiu, ja que els últims avenços científics protegeixen més que mai els cabells. Segons la permanència del color, es poden classificar en les categories següents: TINT PERMANENT Aconsegueix el color de cabells que es vulgui fins a dos tons de diferència amb el natural i cobreixen els cabells blancs al 100%. Caldrà, però, retocar les arrels cada tres o quatre setmanes. Està compost d'aigua oxigenada, colorants i quasi sempre amoníac. La decoloració és el pas previ a la coloració permanent i és necessària per passar d'un color molt fosc a un ros molt clar o un vermell intens i sempre a mans un professional. REFLEXOS A m b aquesta tècnica s'aconsegueix il·luminar l'aspecte acolorint alguns blens estratègicament, sense canviar el color natural dels cabells. La combinació ideal seria sobre un fons cendra o castany, reflexos daurats i coure per als més foscos. Però de vegades també es fan servir dos tons, segons les zones que es vulguin ressaltar o matitsar. Per donar color només en l'arrel s'aplica la tècnica del paper de plata i quan es busca la sensació d'escombrat, s'utilitza la pinta i es treballa amb determinats blens. La seva durada es d'uns quatre mesos. COLORACIÓ NO PERMANENT És molt natural i no provoca l'efecte arrel i està pensada per a aquelles dones que s'inicien en el món de la coloració o per a les que només volen canviar de color temporalment. Es compon d'ingredients orgànics i extractes vegetals que, lluny d'agredir l'estructura dels cabells, l'enriqueixen. Per accentuar la l l u m i n o s i t a t dels cabells caldrà emprar xampús específics que intensifiquen el color gràcies als seus extractes de castanyer, henna i camamilla. Es troba en dues modalitats diferents: • Coloració directa. Actua amb suavitat per realçar la intensitat del color natural, també dissimula els primers cabells blancs fins a un 30% i té una durada de 6 o 8 rentades. • Coloració t o sobre to. Comporta un canvi

Color pels cabells

Tractaments: Facials i corporals Maquillatge Depilació a la cera: tèbia i calenta Manicura - Pedicura Massatges

100 % NATURAL (henna) Fet amb herbes naturals, a més d'acolorir proporciona brillantor i vitalitat als cabells. La seva aplicació, però, requereix una bona dosi de paciència i habilitat.

ToT ÇAbEll Tor pel teu cabell Tot pel teu cos lot per maquillatge Tot en perfumeria TOTPERATU $ ALS MILLOR PREUS

de color en transparència, aporta reflexos o enfosqueix lleugerament els cabells, però mai no els aclareix. Cobreix el 50% dels cabells blancs i desapareix després de 3 o 4 setmanes. COLORACIÓ D'UN SOL DIA Aquesta manera d'acolorir fugaçm e n t permet a aquelles dones que no volen córrer cap risc d'equivocar-se o a les que els agrada canviar molt sovint de color, poder veure's diferents a base d'escumes i xampús de color, que desapareixeran en la primera rentada. Les màscares de colors també tenen molt èxit, es presenten en diverses tonalitats, permeten maquillar els cabells ble a ble alhora que hi donen un toc divertit.

41

C/ Valldoreix, 61 - Tel. 9 3 6 7 5 0 6 0 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Senoras y senoritas

NOVETAT: EXTENSIONS Meleno extrallorga en unes hores 100% cabells naturals

Si quereis poner un poco de misterio en vuestra cara yo os enseno a maquillaros sin que lo note nadie, ya veràs qué cambio. Llamame 93 674 85 63

619837621 y os daré màs detalles

Tel. 93 589 46 51

m

p e r r u q u e r s PERRUQUERIA ESTÈTICA SOLÀRIUM Al servei de Sant Cugat des de 1955

93 589 60 88 C/ Francesc Moragas, 23 bis l e r 08190 Sant Cugat del Vallès

C/ Francesc 9 3 675 58 55 centreMoragas, 25 • Tel d'estètica 08190 Sant Cugat del Vallès

(Jonirol

No sempre el color de moda és el més afavoridor. Hi ha, doncs, altres aspectes importants: Cabells clars o castanys i pell i ulls clars Hi harmonitza el ros mel i vainilla, hi contrasta el ros nòrdic o venecià i n'obté una imatge sofisticada el t o pèl-roig. Cabells castanys o pèl-rojos foscos, pell pàl·lida i ulls clars. Hi harmonitza el coure o el t o fosc, hi contrasta un caoba intens i en dóna una imatge esnob el ros venecià. Cabells i ulls foscos, i pell blanca Hi combina un negre blavós, negre albergínia o negre regalèssia, hi contrasten tots els tons caoba i proporciona una imatge sofisticada, un platí. D'aspecte llatí Hi harmonitzen uns blens que aportin llum al color original, hi constrasten uns blens vermells i rossos sobre negres o castanys i en donen una imatge sofisticada els colors intensos (vermells, violats, blaus i daurats).

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina

Tractaments corporals Micropigmentació Tatuatges

K

C/ ML SOL, 22 08190 SANT CUGAT Tfno. 93 590 05 41

Massatge biosmòtlc Quiromassatge

Estètica hores convingudes

O Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

-

Aromateràpia

QA

Hkfcoteràpia Tractament natural pels peus Tractaments facials Tractament antl-estrès Peeling corporal amb productes naturals

|

SdCüt

,! f Í^ÍUra/" I I I sf | | | Um6 & ||| TtiatlS ^^^^^^ ^^* Sani Cugai del Vallès

Tractamant de tangotarapla I algoteràpia par. ciàtica i lumbàlgia

contractures i tendinitis acne psoriasis artrosis artritis cel·lulitis i aprimament

Cl Les domes, 11 (cant. pi. Pere San) Tel. 656 890 149

el consell: • Quan es fa la primera coloració s'ha de passar una prova per evitar el risc d'al·lèrgies. Per comprovar-ho s'hi aplica una petita quantitat del producte. • És important escollir tints de bona qualitat perquè els agents químics no deteriorin la cutícula dels cabells. També és convenient emprar un xampú o crema per a cabells tenyits i a l'estiu, aplicar hi màscares reparadores de l'acció solar. • Aquests preparats són vulnerables i amb el temps podrien deteriorar-se, per això no guardeu el producte restant. • Si heu d'escollir vosaltres el t o per aplicarvos-el a casa, no us fieu del t o de la carta o de la model de la f o t o , perquè podria tenir

un color de base diferent del vostre. Per no equivocar-vos busqueu la intensitat més propera als vostres cabells, per exemple, si sóu castanyes clares i desitgeu uns reflexos vermellosos, escolliu un vermell clar i no pas el mitjà ni el més fosc. • Uns cabells tractats amb productes químics per modelar, blens o amb henna n a t u r a l , abans de colorar han de passar per les mans d'un professional. • A uns cabells fins se'ls pot donar aparença de més volum coiorejant uns flocs dos tons per sota del color natural. • L'henna no es recomana per a cabells decolorats prèviament, que porten reflexos o quan són totalment blancs.

si vols

if

anunciar-te, . . . truca'ns ;==; al

I

3 589 o2 oZ


42

Cultura

flS-f.CAiVIXMNS /J/tvW/»-. ? * 9 W / Y W . ' ( W

£ » t í f a f s

Marta Major, n o v a presidenta d'una Firart r e n o v a d a T(>\l \|( l\ I I \l.( .Ui ) - Sant Cugat -

I ,'assni I.K in sanlcugatcnca tic promoció de Ics arts plàstiques Firart IKI escollit recentment ninii presidenta en la figura de la pintora Marta \la|or. Aquesta renovació tic la presidència, fruit del consens d'una junta totalment renovada i formada per dones, posa punt final a la situació ocasionada per la dimissió de l'anterior e q u i p directiu, encapçalat per Laura Sancho/.. La nova presidenta de Firart, Marta Major, admet que "és possible que amb els anys li ha faltat |a l'anterior junta] una mica

de suport", fet que hauria donat Moc a la dimissió. A mes. Major creu que Li dilatada permanència de l'anterior equip al capdavant tic Firart ha provocat la necessitat "d'un esforç de renovació"', ja que "s'hav ia perdut part de la il·lusió que hi h.i\ ia inicialment". Major romandrà tres anvs en el càrrec, durant els quals la nova responsable vol aconseguir que "el treball de Firart tingui més ressò entre el públic, com el tenen les associacions que realitzen tasques com la nostra a altres municipis", tot i que pensa que "és una feina que s'ha de ter a poc a poc". Per aconseguir-ho. Major vol "potenciar totes les ac-

l.ii iiiiv.'i /unti/ //i h i/n/l n/iihii //i pij IU/II ii pot(iiii/ir Ics stirs i/ftiiiltit.< I <)l!) \\\ I I \RROS 1 tivitats destinaries als socis, i aconseguir captar nous membres fent el contrari del que s'acostuma a fer: primer, realitzar activitats interessants per fer que poc a poc la gent s'hi apunti". La nova presidenta defensa que Firart ha de ser alguna cosa més per als santeugatencs que l'or-

E x p o s i c i o n s

ganitzadora de la fira de pintors que es fa a la plaça Octavià el primer diumenge de cada mes. Segons Major, Firart, una associació que té l'objeetiu tic fomentar l'art i la cultura en l'àmbit local i q u e c o m p t a en la actualitat amb més de seixanta socis, "intentarà a partir d'ara es-

tar present com a entitat en totes les activitats del poble, i connectar amb associacions d'altres ciutats per fer coses juntes i realitzar intercanvis". Fmtre els nous projectes, l'associació té previst promoure un seminari de pintura especialitzat en models.

I n i c i a t i v e s

Muxart apassiona els santeugatencs amb una emocionant "Montserrat"

Imma P u e y o c o m e n t a l'exposició de Grau Garriga al Club Muntanyenc

Gran acollida de la primera exposició de l'any T. M. S. - Sant Cugat -

I. M.S. - Sant Cugat -

Quan tot just fa una setmana q u e es va iniciar l ' e x p o s i c i ó "Montserrat" de Jaume Muxart, el primer dia de gener passat a les dot/e ilcl migdia, el galcrista i promotor de la iniciativa. Josep Canals, considera que "la mostra es pot considerar un èxit, tant de públic com en terreny mediàtic". cosa que (banals atribueix ;il fet que "era una ocasió única de veure la seva obra de maduresa en un ambient excepcional". Muxart. per la seva banda, no s'extranva del fet que Montserrat desperti un gran interès entre cl públic, ja que "la muntanya té una part molt màgica que arriba al subconscient de la gent". i que ell ha volgut transmetre a través tle colors primaris i línies pures, junt amb l'espiritualitat que desprèn el massís . Fls 26 (juadres de gran format que es presenten al claustre es caracteritzen per un expressionisme en què l'emoció adopta

F.l Club Muntanyenc va oferir dimarts passat la possibilitat d'aproximar-se a la polièdrica obra de l'artista santeugatenc Josep Grau Garriga amb una visita pels gravats q u e exposa l'entitat comentada per la historiadora de l'art i pintora Imma Pueyo. La visita, que es va dur a terme el dia abans de la cloenda de l'exposició, volia aconseguir, en paraules de Pueyo, "copsar l'evolució de l'obra del pintor mitjançant dos moments molt concrets de l'obra en gravat". una tècnica que reflecteix "la immensa majoria dels elements MiiMirt lui i retit un massís inspiraren les emocions FOTO: F. FAR/XYF.S que apareixen en la resta de la seva producció", l ' n total de 21 un paper protagonista, ja que se- rell plasmar en els seus olis la obres c o m p l e t a v e n el cos d e força i la vitalitat que presideigons admet el mateix pintor, "el l'exposició, dividida entre la fixen la seva obra. sentiment ha de prevaler semguració i primers treballs dels Simultàniament a aquesta mospre per damunt de la tècnica". anys cinquanta i els gravats de tra, Galeria ('anals ha inaugurat Fn paraules de Josep ('anals, el les últimes dues dècades. el seu propi recorregut per la di"Montserrat" de Muxart. "malatada obra del fundador d'un Així, tant l'interès pels conjoritàriament inventat", és fordels primers grups d'avantguartrastos. com el gust de la relació malment "l'adopció d'un codi", entre el blanc i el negre, trets que permet a l'artista de Martoda espanyols.

r A m a t Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

que es complementen amb una sòlida coherència formal i la constant simetria, passant pel dramatisme i la força del gest. així com pels motius recurrents com el quadre dins el quadre o els subjectes del seu entorn, van esdevenir dimarts, en les clarificadores paraules de Pueyo, l'objecte d'una recerca ininterrompuda de Grau Garriga, amb un significat heterogeni i uniforme, q u e n o m é s a l'última part del seu treball creatiu el pintor ha pogut despullar, entrant en el terreny de l'abstracció més pura. Pueyo, que assumeix que tota interpretació massa elaborada "és excessiva" perquè "l'ànima de la pintura rau en el fet que l ' e s p e c t a d o r i n t e r p r e t i cada obra", no va deixar de ressaltar elements menys coneguts del pintor, com ara l'expressió picassiana de certes obres, o la influència del noucentisme q u e ocupa a l g u n s m o m e n t s d e l s anys cinquanta d'un Grau Garriga a la recerca d'un llenguatge propi.

(X 93 590 68 80

Sant Just Bonavista 63-65 ) 93 480 36 00


ELS 4CANTONS

Cultura

Divendres, 7 de gener del 2000

El

43

r e p o r t a t g e

Els afores de Sant Cugat són molt boscosos cap a l'est i sud-est. Els primers camins que s'endinsen a la serra són plens d'abocaments de runa i porqueria: plàstics, maons, cadires, neveres, carros de supermercat... La gent hi llença de tot. L'any 2000 ens trobarà ben mal educats.

El bosc: qui l'embruta, qui el neteja? "Tota cultura és també barbàrie" ( W. Benjamtn) M A R I À N G K I . A ROVIRA - Sant Cugat -

Tots aquells que es passegen sovint pels afores de la població, tant si van per camps com per la muntanya, es deuen haver cansat de veure, a molts indrets, tota mena de residus abocats a qualsevol racó. Passen setmanes, passen mesos, i els objectes romanen allí on els van fer caure. El Patronat de Collserola fa neteges dins el bosc, a més del manteniment de les 29 àrees de lleure. A vegades són netes i a vegades no. L'any 98 s'hi recolliren 109.201 quilos de brossa amb un cost de 20 milions. Al quadre d e dades de la memòria anyal s'hi recullen 41 neteges fetes, d u e s fetes pels voluntaris. 61.440 quilos són el total de la recollida al bosc, en 40 vegades. - F e m q u a t r e o cinc n e t e g e s cada any, grups de 15 0 20 voluntaris, i hi trobem de tot. El més curiós?: Motos trencades, un cotxe, un porc semienterrat, matalassos, somiers... Sembla impossible, però també hem localitzat d u e s o tres urnes funeràries. La Irene és la voluntària responsable del grup de neteges i ens en fa cinc cèntims. Recolli-

des d Mas Pins amb trenta saques grans ben plenes, al Forat del Vent, 700 quilos de vidre, cotxes que no es poden recollir fins que hi vagi una grua... Algun, molt vell, amb els anys s'ha anat integrant al paisatge i els animals n ' h a n fet la seva comuna. - El més abundant són les runes d'obres, mocadors de paper i preservatius. D e les coses estranyes q u e trobem, tenim el projecte de fer-ne un petit museu. De l'equip, ja que ens falten guants i d'altre material. Si és dur ? No, és molt gratificant, compensa. A més, treballes amb l'equip. Arribes, veus el lloc que fa pena, i en marxar tot ha canviat. En una hora o dues canvia el paisatge. L'estat actual d e la neteja a Collserola és força deficient. Hi ha molta porqueria visible. A prop de Sant Cugat, uns quants llocs semblen oblidats d e tota recollida: Davant el C l u b Natació, prop del Pi d'en Xandri, i d'altres. El t e r m e local, l'ha d e preservar l'Ajuntament? La falta de col·laboració amb el patronat s'ha dit que s'esmenaria, però tot resta igual. N o netegen ni els uns ni els altres. És clar q u e l'origen és quan s'embruta, si no es fessin abocaments no hi hauria pro-

C r í t i c a

Taurons

de

blema. La conscienciació ciutadana és lenta, però no es fa sola. Potser caldria que fossin prioritàries les campanyes educatives. Tants milions llençats e n dir q u e som sis m i l i o n s , mentre en aquest àmbit tot està per fer. Els residus són un problema greu a nivell mundial. A més riquesa, més residu. Nova York produeix unes 20.000 tones per dia, mentre Amman en fa 500. T ò q u i o 10.000, Roma 2.000 i Lisboa 900. Aquí, l'abocador del Garraf s'havia de clausurar fa tretze anys, però ara en tancaran n o m é s la meitat, cosa q u e ha estat mal rebuda pels que volen salvar el parc. No saben trobar alternativa per a les 930.000 tones de brossa que fa, cada any l'àrea m e t r o p o l i t a n a . La rest a u r a c i ó d e part del t e r r e n y s'endurà 1.500 milions.

setmana, etc. Fabriquem massa residus. Una capsa de bombons pot dur set o vuit embolcalls innecessaris: només per millorar-ne l'aspecte. Caldria que els consumidors ho rebutgessin. Adam Smith deia que quan els comerciants es trobaven per prendre cafè ho aprofitaven per conspirar contra els consumidors.

La llei obligarà, d ' a q u í a un any, els pobles de més de 5.000 habitants a separar les deixalles. Dels 120 que hi ha a Catalunya només trenta estan preparats. A Barcelona proposen un pacte per la neteja i es miren a m b lupa els contractes. A Sant Cugat sembla que hi ha moltes coses per millorar, que si taxes abusives, deixalleria llunyana, falta d e c o n t e n i d o r s , carrers molt bruts després del cap de

Els 600 milions de cotxes q u e hi ha al m ó n p r o d u e i x e n olis molt verinosos. Els gasos d'aerosols, tabac, barbacoes i a m b i e n t a d o r s p e r j u d i q u e n l'atmosfera. L'aigua bruta segueix sent la gran assassina: Cada any moren cinc milions de nens de disenteria. Les restes dels abocadors immensos es van filtrant cap a terra, les clavegueres se'n van al mar. De les dioxines no se'n parla gaire, caldria tenir-ne

c i n e

amotinats

S'ha de dir a favor del director Renny Harlin, el finlandès hiperadrenalínic, que té un sentit de l'acció trepidant i un humor realment macabre, adjectiu que en ell esdevé elogi, ja que correspon a l'esperit d'un nen terriblement entremaliat que vol jugar perversament amb el públic. Aquest darrer tret és el més destacat de Deep Blue Sea, ja que el més interessant d'una història mil vegades repetida, que compta amb una excusa mínima per desenvolupar, són les diferents maneres en què els taurons poden menjar, trossejar i esqueixar el grup de científics i guardadors que hi experimen-

ten i que acaben per ser les víctimes de la persecució implacable de les seves criatures. Per no descobrir cap sorpresa, només faré referència a la llarga odissea patida per un dels membres de l'eq u i p , i n t e r p r e t a t per Stellan Skarsgard (protagonista de Rompiendo las o/as de Lars von Trier), en una seqüència que està portada al límit, amb un estira i arronsa que arriba a desconcertar l'espectador, q u e espera un tractament més convencional. Harlin pot treballar amb tòpics dels més gastats però no se'n pot dir que sigui impersonal. Queda clar que Harlin és indiferent totalment a l'argument i que prescindeix alegrement de qualsevol possible segona lectura, situant-se amb Deep Blue Sea a les antípodes de l'obra mestra d e H e r m a n n Melville, Afoby Dick,

més informació. S e m b l a e v i d e n t q u e caldria comprar pocs envasos, reutilitzar-ne, donar i no llençat... R E C I C L A R . P e r fer una llauna nova cal molta energia, però una de reciclada, un 95 % m e n y s . P e r q u è cremar és un mal sistema. Abans als abocadors hi entrava la llum i les bactèries feien la d e s c o m p o s i c i ó , ara, a m b aquests volums de porqueria, ja no és possible. Aquí, consum i consum, allà pobresa i pobresa : 600 milions de nens, a tot el món, viuen en la misèria, segons l'informe recent d e l'Unicef. És on porta, cada vegada més, aquesta manera de viure. Un any nou sense vida nova, sota el sol de l'hivern encetat q u e , per animar l'esperança, ens allarga la llum del dia.

MONTSERRAT MASDÉU "Entre dos mil·lenis" dimarts 77 últim dia

ISABEL SÀEZ

Pel·lícula: Deep Blue Sea Director: Renny Harlin Actors: Saffron Burrvws, SamuelL. Jackson, ThomasJane Durada: 105 minuts

Un bosr que no es manté net FOTO: MARÍ ÀNGELA ROVIRA.

mare de totes les obres posteriors sobre monstres marins, amb un rerefons que constitueix la seva veritable raó de ser. Harlin es capbussa de dret en una acció frenètica, la seva preocupació màxima és mantenir el ritme d'una caça a l'home, tema recurrent en la seva filmografia. Persecucions, enemics implacables, herois i heroïnes igualment implacables, resistència sobrehumana al dolor i grans efectes especials, tot marca de fàbrica de Harlin, espurnejat d'un toc de misogínia. Seqüència rere seqüència, sempre busca l'espectacularitat. Es diria que segueix les passes del James Cameron pte-Títanic, però sense la marcada ambició d'aquest últim. Deep Blue Sea és un joguina que no crea cap reacció de terror real; només resulta una certa diversió perversa.

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat Horari ininterromput de dilluns a diumenge

sffiól

Tel. 93 675 47 51


Gastronomia

44

U S /CANTONS Divendres, 1 de gener del 2000

La cuina de casa

San» Martí, 10 08190 - San» Cugat dd VaRès Com si fos de tota la vida MIM

FRANCÈS (CAJtAMKXA)

H L M AMSHCA - K X X 5 1

BAR. REST. ARNAU

EL CASINET

LA JUONENCA

Passeig Francesc Macià, 71, local 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

Camí de Can Ganxet 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

Xerric, 30 93 6741348 Gelats artesans

BAR BOKATA

EL JORDI'S

LA JUONENCA

Mana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

Sant Jordi, 39 93 6741118 Amanides i entrepans

Villa, 1, cant. Murillo, local 4

BACCO

EL MESÓN

LA MASIA

Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizjes

Maça Octavià, 6 93 6741047 Brasería i cuina de mercat

Av. les Corts Catalanes, s/n

BAR MELMELADA

EL PUNT

LA PASTA BOIXA

Valldoreix, 56 93 589 1185 Cafeteria i menjars casolans

Sabadell, 41 670 5940 01 Copes i sopars

Alfons Sala, 24 93 6751503 Pizzeria, creperia

BAR PICCOLO

FRANKFURT LA PALTA

MAS ROIG

Valldoreix, 29 93 5891198 Cafeteria, pizzes i entrepans

Rambla Can Mora, 24 93 589 5011 Frankfurts

93 675 00 86

CABASSA CASTANO

GRANJA AUGUSTA

NAKHALA

Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

Plaça Augusta, 4 93 589 8890 Cafeteria

Sabadell, 9 93 674 58 71 Cuina marroquí i pizzes

ROSTIDORA LLENYA

OLIVER PLATS PREPARATS PER ENDUR

93 675 3402 Gelats artesans i cafeteria

mmsimsomwmiefí-Mtfím Sant Martí, 9 imitmMCAe·cnEvtoiA) Tel. 93 589 82 75

93 589 3445 Cuina catalana casolana

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

Plaça Mas Roig, 4

PI. Barcelona 93 675 52 46

Xai, entrecot a la brasa

per carn de la bona

CAN EDO

ITALIANS

PA I PA

Lleó XIII

Sant Jordi

Carn a la brasa i calçots

Sant Bonaventura, 6 93 67464 33 Menú diari

CAN BARATA

LA CANTONADA

TORRADA GRILL

I I I · I I I I I · I I I I I I I I · I I I I I I I I

Ctra. Rubi a Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargol llauna i arròs negre

Plaça Monestir, 1 93 584 23 32 Creps, amanides, menús

Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Especialitat en brasa

Carrer de la Torre, 14

CAN CASOLETA

LA GRANJA

Sant Bonaventura, 39, baixos 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

St. Antoni - plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

CABALLU PETIT

LA JUONENCA

Sant Jordi, 33 93 58914 56 Cerveseria

Major, 29 93 675 25 86 Gelats artesans i cafeteria

93 692 24 24

la xocolata... « f f v ^ K • I s antrapans... • f f v f f v • I cafè... * K * K las pastos... f f v f K • I suís... * f v * H

93 5894945 Menú diari. Baguets calentes

Tel. 93 674 12 85

m Mercat Municipal Torrebhnca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65 Amanida de fruites 2000

la recepta:

Tasta la nova carta Sopars d'empresa

m Mercat Pere San

Després es tallen les fruites a quarts, es disposen en una enciamera de vidre i s'hi incorporen les nous. A continuació s'exprem la llimona i una taronja per afegir el suc a les fruites. Espolseuho amb sucre. Col·loqueu l'enciamera en un lloc sec fins al moment de servir. Si ho voteu, es poden afegir altres fruites exòtiques, que es poden aconseguir en els mercarts. En el moment de servir-ho, peleu i talleu els plàtans i tireu-hi per sobre algunes fulles de menta fresca. També es pot ruixar amb un got del licor de fruites del sabor que més us agradi.

Ingredients: - 1 llimona - Plàtans - 1/2 pinya - 2 pomes delicioses - 2 taronges - 1/2 aranja - 2 peres no gaire madures - 100 g de nous pelades - 50 g de sucre - 1 got del licor preferit - Fulles de menta fresca

Elaboració: Es pelen acuradament les fruites i es treuen les llavors de les pomes i les peres. També la pell blanca de les taronges i aranges i la part central de la pinya, que és fibrosa.

Consell: Els plàtans es pelen en l'últim moment perquè no s'ennegreixin. Per mesdar les fruites, és millor no emprar coberts sinó sacsejar el bol i així la fruita no s'aixafarà. Amb aquesta amanida internacional, els ordinadors es refaran de l'efecte 2000.

Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18 ^&

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

IB Jtesón Tota

Bar Restaurant una tradició

Pi. O c t a v i à , 6 Tel. 9 3 674 Í O 4 7

CAFETERIA RESTAURANT

C Sant Jordi. 33 - Tel.93 589 14 96 Vttufttof mXs

PI. Pere Saii. 6 «» V

(Mercat Vell)

„A„

Tfl. <M SH«> 72 71

ESPECIALITAT EN BRASA

Plaça Augusta, t

LA M A S I A

s

1 1 1

("arnw i v e r d u r e s brasa

Cuina catalana i casolana

Coques xapata

Menú diari: 1.100 ptes.

Cargols a la llauna

Tel. 93 589 34 45

•SMSMSMU&I

Granja-Bar

Augusta

ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS

BAR RESTAURANT CAFÈ

ARNAU M E N Ú DIARI DE DILLUNS A DISSABTE

T«tSWr«ílttJ8ttO Df BKJWTOLV BtL15KWUIEfl·MK1*HSl

HKwmm.xmmwtwm'%

PLATS DEL DIA Tel. M:t .ÏB9 8B <M>

R Francesc Macià, 71 • L4 Tel. 93 589 03 76 Sant Cugat del Vallès

SantCupt C^naç £o.m*rcíai


Publicitat

Q S /C4NTONS Divendres, 7 tiegenerdel 2000

45

Cent saiitcugatencs dibuixats per

V"' L'exposició dels

en Frederic Cabanas

dibuixos originals realitzats per l'artista

Au à/is is grafològiques

Frederic Cabanas es pot visitar a la Sala 1 * U

de la Casa de Cultura de Sant Cugat, al costat del Monestir

s

d'Eugènia Barrachina

fcV^c\X$'^•S^'

Si "diari" 4 * Sant Cu««t

• • • • «

-v^rr YEUKO SAMT CUGAT

CINESA SANT CilOAT

$ecuestrandoabSrta.rin9(e Baseketball(Muchaspetotasenjuego) SantC^at 2

16.45-19.15-22.00

16.00 -18.10 - 20,20 - 22.30

16.30-18.15 -22.00

;

16.00-18.15-20.30-22.40 yg^g

16.00-18,15-20.30-22.45

Sant Cugat 4

16.15-18.30-20.40-22.45

Vetm£ï4

16.00 -18,10-20_?0-22.3D

BS S t f N T

YsfmoS

CUGAT

ESTRENA

16.00 -18.15 - 20.30-2240

£/hm"K*m//IMN&&H.

4§ SETMANA

ESTRENA

4? SETMANA

É Dia de l'espectador

6S SETMANA

SALA 2: 16,30 -19,15 - 22,00 GOLFA: 00,35 13 ANYS

Q 23 §3 33 ®

Pàrking 2h. gratis

17.00-19.45-22.50

Tots els divendres i dissabtes SESSIONS "GOLFES''

SALA 4: 16,00-18,10-20,20-22,30 . GOLFA: 00,30 13 ANYS |

CINESH

16.00-18.15-20.30-22.50

Yelmo 9 El fin detosdías

http://www.cinesa.es

16.0) / 18.00-20.00-22.50

Yelmo8 Elsoftero

AstérixyObélix

S«cuestrandoalaSrta.Tingte

17.00-19.45-22.35

Yelmo7 Iron Giant/Cuaftdo vuetvas...

gowfinger, el pfcaro

DeepBlueSea

Yalmo 6 AnayeJrey

___________

077: El inundo nunca es aufetente Sant Cugat 3

Tarxén y^^?

16.10-18.20-2O.40-22.45

Jove

Carnet d'estudiant —„_..„.

Venda anticipada .„.i..„»^.

5S S

Carnet més grans de 65 anys ^.ct:

Reserva telèfonper .-.^.„

SI S

Venda les 24 h. als ServiCaixa

Accessos minusvàlids

Si

Pagament amb targeta de crèdit

rO

Sessions numerades

v SSfeiler 903-333831


Cultura

46

Poc fet. El magazín d'humor. Amb Jesús Torné i Xavi Rodríguez • De 7.00 h a 8.00 h • De 13.00 ha 14.00 h El despertador, amb Salva Vallvé Avaut-matx. L'infonnatiu d'esports • D e 8.00 ha 10.00 h • D e 14.00 ha 15.00 h Primera Plana, amb Geni Lozano Vallès sense Eronteres (repetició) • D e 10.00 ha 13.00 h • Garnbirvta, el magazín, amb Clara Borrell D e 15.00 ha 17.00 h Àlbum, amb David Villena • De 13.00 a 13.30 h Sant Cugat Avui: l'infonnatiu, amb Josep • De 17.00 ha 18.30 h l'estrena. El programa de cinema. Amb Xavi M. Miró Torras, Jordina Reinon i Toni Garcia • De 13.30 ha 13.30 h l'.eritirvista fre petició), amb Geni Lozano • De 18.30 ha 19.00 h Ràdio Plav, amb Sònia Carmona • D e 13.30 li a 14.00 h Amb molt de gust. l'espai de gastronomia. • D e 19.00 ha 21.00 h Puc d'assaig, amb Carles Roca amb l'ep Blanes •De 21.00 ha 22.00 h • D e 14.00 ha 17.00h Entre bambolines. Programa de teatre Vol de tarda, amb Ksteve Llop • A partir de les 11 Música al teu costat • De 17.00 ha ll>.00h l'andana, elmagazín amb Iolanda Casas Diumenge • D e 10.00 ha 20.00 h • De 8.00 h a 9.00 h Al lloro, el musical, amb Salva Vallvé l/t missa del Monestir • De 20.00 h a 20.33 li • De 9.00 h a 9.30 h l'esportiu, amb Gemma Montero . Mites i llegendes de Sant Cugat • D e 20.35 ha 21.00 h • D e 9.30 ha 10.00 h El millor del magazín Esport en marxa la edició • D e 21.00 ha 22.00 h Sona clàssica (dilluns), Rock World (di- •De 10.00 ha 13.30 h marts), Dance I sgrnd (dimecres), ChillOut Nostra dansa/ L·i sarsuela/ Roda d'amics amb J. Fàbregas i R Pahissa (dijous), Jazz Cava (divendres). • D e 13.30 ha 14.00 h • De 22.00 h a 24.00 h Esport en mana Ja edició El que queda del dia, amb Joan Vallvé • De 14.00 ha 16.00 h • A partir de les 24 h Tal com érem, amb J. M. Alvira Música al teu costat • De 16.00 h a 19.00 h • De 7 a 24 h, Cada hora informació local als Bulletins Bon rotllo, presentat per Raquel Iniesta • D e 19.00 ha 21.00 h Informatius. Buc d'assaig, amb Carles Roca • D e 8.00 ha 10.00 h • D e 21.00 ha 22.00 h És cap de setmana, amb Joan Vallvé Esport en marxa 3a edició • De 10.00 ha 13.00 h • A partir de les 11 Música al teu costat

U S I CANTONS l)knitln:<. 7 rk «<ïi,r rltl lihV

De dWuns a divendres

Ç"**.

Tot allò que sempre va voler saber sobre

El proper dilluns, dia 10 de gener, tots els santeugatencs que ho desitgin disposaran d'una oportunitat única: un dels millors experts de l'Estat espanyol sobre els conflictes del Caucas visita la ciutat. Car/os Taibo, director del Programa d'Estudis Russos de la Universitat Autònoma de Madrid, ve a Sant Cugat convidat per la Coordinadora per la Pau. L objectiu serà donar a tots els santeugatencs una visió diferent a la que es pot apreciar pels mitjans de comunicació sobre el conflicte a Txetxènia: l'origen, les causes, tot el procés, possibilitats de futur i, sobretot, les diferents perspectives: la russa, la de la comunitat local, i la de la resta d'estats internacionals que no han demostrat gaire reacció davant els darrers esdeveniments succeïts a la zona. Una conferència que serà molt més que actual: molt interessant. La xerrada serà a la Casa de Cultura i començarà a les vuit del vespre.

ESPECTACLES INFANTILS DIVENDRES

8 DISSABTE

Txetxènia

• De 10.30 a 14 h. Taller de circ i Tarda de circ (18.30 h) amb Desastrosus Cirkus i l'espectacle El callejems. Org. Ajuntament. Al Nadal a l'Envelat

MÚSICA. RECITALS I BALL • A les 22 h. Sarsuela LosClaveles a càrrec dels Marxosos del Vallès. Org. Marxosos del Vsllès. A la UREF. • A les 22 h. Nit de ball tradicional amb el Ministrils de la Palla. Org. Ajuntament. Al Nadal a l'Envelat.

SALES MUNICIPALS (Casa de Cultura) • Frederic Cabanas: «A grans trets. Santeugatencs per un final de segle». Mostra de caricatures. Fins al 15 de gener.

ESPECTACLES INFANTILS • De 10.30a 14 h. Jocs amb Jugui Mòbil i taller de danses amb el grup Mediterrània. Org. Ajuntament. Al Nadal a l'Envelat. • A les 18.30 h. Tarda de pallassos amb Clownx Teatre i l'espectacle Oi el Quixot. Org. Ajuntament Al Nadal a l'Envelat.

EXCURSIONS. SORTIDES I TROBADES DIUMENGE

10 D I U . I NS

tallers DIFERENTS DIES

• XXV Copa Sant Cugat d'Esquí de Fons. Org. CMSC. A Sant Joan de l'Erm. • A les 8 h. Matinal a Sant Llorenç del Munt: circumval·lació a la Mola. Org. CMSC. Sortida: a la plaça Octavià. • A les 9 h. Passeig per Collserola: Pantà de Vallvidrem-Mtoa Grott. Org.: CMSC. Sortida: davant CSMC.

• Jaume Muxart, pintures, «Montserrat». Fins al 13 de febrer. Al claustre del monestir de Sant Cugat. • Marta Ballvé, pintures. Fins al 23 de gener.

CONFERÈNCIES I XERRADES SALES PRIVADES • A les 20 h. "Txexènia, les claus del conflicte", a càrrec de Carlos Taibo. Org. Coordinadora per la Pau de Sant Cugat. Col. Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat i Grup de Natura del CMSC. A la Casa de Cultura. f • Manuel Millet, ceràmica. Fins , al 9 de gener. A l'Espai Lluís Ribas (c/Gorina, 13). ESPLAI PER A PETITS • De 17 a 20 h cada dissabte fins a finals de juny. Org. Esplai l'Esquitx. Col. Ajuntament-AA Madeac. Al Casal Cul• Col·lectiva de Nadal, pinrura. tural de Mira-sol. Fins al 12 de gener. A Pou d'Art DIBUIX I PINTURA (c/Balmes, 35). • Matins i tardes fins a finals de juny. Per a nens i adults, aprenentatge de totes les tècniques, iniciació al dibuix, preparació per a proves d'accés a Belles Vrts i Oficis, etc. A Esfera d'Art. • Esther Villar, pintura. Fins al 27 de gener. A Galeria La Terra (MerJOCS DE ROL . càntic). • De 19 a 21 h cada dilluns fins a finals de juny. Org. Doble Via-Ajuntament. A l'Espai Jove de la Floresta.

TREBALLS MANUALS • De 17 a 18 h cada dimarts fins a finals de juny. Qig. Col·lectiu Cent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta. CANT CORAL •A les 18 h cada dijous fins a finals de juny. Org. Col·lectiu Cient Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta. CLASSES PER A ADULTS • De 17 a 18 h cada dilluns fins a finals de juny. Org. Col·lectiu Gent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. Al Centre Social Í Sanitari de la Floresta.

GIMNÀSTICA • De 18 a 19 h. Org. Col·lectiu Gent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta.

PROJECCIÓ DE VÍDEOS • A les 16 h cada dissabte fins a finals de juny. Org. Col·lectiu Gent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta.

• Josep Moscardó, pintura i escultura. Gener i febrer. A La Galeria (Sant Jordi, 14).

POESIA. • Això guixa. Textos de Joan Oliver, Pere Quart. 1 de gener, a les 10 del vespre. • Espai pel somni. 8 de gener, a les 10 del vespre.


Cultura

ELS /CANTONS Dhen/íres, 7 dt gtner del 2000

47

~«V^\t'"

AJUNTAMENT

I Pia 8 i S t s . S e v e r í i P a c i e n t , b i s b e s i Eladi i E u g è n i a , m r s .

Cine? Cinesa (reserves) 935890941

Sant Cugat

9358922 88

CinesIfelmo(reserves) 902124134

Casa de Cultura

9358913 82

Club Muntanyenc

936745396

EMDVaBdoretx

93674 2719

Coral de la Unió

9367410 06

QMIC

935893188

Esbart Sant Cugat

936752652

PROMUSA

935891732

Uar d'Avis Parròquia

93 589 05 98

Piscina VaSdoreix

9367540 55

Pia 9 S t s . El B a p t i s m e d e J e s ú s i M a r c e l li, b i s b e . P i a 10 ^ S t s . A g a t ó , p.; G o n ç a l d ' A m a r a n t o , cf. i N i c a n o r , d i a c .

ASSlSTÈNÍ^ SANITÀRIA

1S58TÏT2T CAP - Urgències

935894465

Centre Soc. San. t F

935897800

Ctre.AiztieiwrSJ.C.

9367423 83 9367424 59

Dispensari la Floresta 1 3 6 7 4 7 6 7 5 "

93675 5959

Tot Sant Cugat

936748661

P i a 12 M o d e s t , mr; N a z a r i , m j o . i S t a . Taciana, mr.

Va» tfHebron

934272000

Sani Joan de Déu

932034000

Teíèton de l'Esperança 93414 4848

AAPP Montserrat Val).

93 674 21 05

Pia 13 S t s . H i l a r i , b i s b e , dr. i V e r ò n i c a d e B e n a s c o , v g .

Hisenda

93 5891155

Jutjat

93 674 66 96

PATCHWORK Dimarts de 10.30 a 12 h

Les Planes

93204 75 03

St. Pere ÒctavSà

936741163

Dilluns de 19 a 21 h

• ORFEBRERIA Nivell 1 . Dijous de 17.30 a 19.30 h Nivell 2. Dimarts de 17.45 a 19.45 h

936740569

• IOGA

POLICIA Cuerpo Nacional

93 674 78 58

Municipal i Protecció Civil

'"ÀAÍrÏAÏgu*rial!Ór'MM57T5Íl9

MunicipaKValldoreixI

908 79 51 25

AAW V. Carme Mira-sol 93 674 10 03

Comissaria St. Cugat

93 674 7612

AAW St. Joan Mira-sol 93674 7103

DNI (Cita prèvia)

93589 3080

~93268456f

Urgències

Dimecres de 2 0 . 3 0 a 22 h Divendres 7

Beringues

Uuis Companys, 46

93 674 04 83

JAZZ

092

' 93'6742078"

Consumidors

• P i a 14 „ _ , _ _ , Fèlix d e N o i a , prev. i M a l a q u i e s , prof.

D I B U I X I P I N T U R A Adults I joves

Valldoreix

AA Prop. i V. la Floresta 93 674 20 89 ^'ÀAPpTwMÍra-sói'

JOIERIA Inici gener. Dimecres d e 16 a 18 h

S^w'Can'ÍSajo'vàiír 93 674 50 49 93674 2197

(Nou curs) Inici gener. Divendres de 9.30 a 10.30 h

PARRÒQUIA

ASSOCIACIONS AAPPiW Valldoreix

TAI-TXl

:

ORGANISMES OFICIALS

General de Catalunya 935891212

Plaça del Casal, s/n. Tel. i fax 93 589 82 $9

93569 6282

Ràdio Sant Cugat

CrwTfic^irSarrt CugaT* Creu Roja Valldoreix

Informació I inscripcions De dimarts a divendres De9a13 i d e 1 7 a 1 9 h

P i a 11 A l e x a n d r e , b i s b e , mr.; T e o d o s i , mr. i S t a . H o n o r a t a v g s .

MITJANS COMUNICACIÓ : Bs 4 Cantons

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Infantil

Dimecres de 17.30 a 18.45 h

• JAZZ Juvenil Dissabte 8

Moral

Dimecres d e 18,50 a 2 0 . 2 0 h

93 675 33 44

Santa Teresa, 40

091

" P U N T " PLÀSTICA Dimarts de 17.30 a 18.45 h

BOMBERS

SERVEIS "936928080

Bellaterra

™"085

Generalitat

9369980 80

Rubí- Sant Cugat

ASOI

936753503

CPA

9358916 74

ÒTc^eira^-MÏicnegrj 93 589 76 05 GÏrmarrarCavis

"93589~5798'

GYM-AERÒBIC

Aigües la Floresta

93674 20 89

Catalana de Gas

9372529 44

Correus

93674 7096

ENHER Rubí

936991B92

FECSA (atenció dient)

900 73 73 73

FECSA (avaries)

90074 74 74

Funerària

93589 55 52

Repsol-Butà

93 67415 80

SCflEA

93 589 00 21

Grup Sup. Immigrants 93674 9314 Sant Cugat Comerç

Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h Diumenge 9

Texidó

Rbla. del Celler, 97

93 674 77 49

BALLS DE SALÓ Divendres de 22 a 2 3 . 3 0 h

• TEATRE I n f a n t i l i juvenil Dijous d e 1 7 . 3 0 a 20 h Dilluns 10

Serret

Pg. Baixador, 78 (Mira-sol)

93 674 23 72

VITRALLS Dimecres de 12 a 13.30 h

• ESTAMPACIÓ Dimecres de 10.15 a 11.45 ti Dtmarts 11

isern

Pg. La Floresta, 9. La Floresta 93 674 18 63

93674 03 22 TRANSPORTS Aeroport

93478 50 00

Carreteres

93204 22 47

FGC

932051515

Arxiu Nac. Catalunya ~93"58977B8

Grua

93674 33 71

Casal Cultural Mira-so 93 589 20 18

RENFE

93490 02 02

Casal d'Avis SC

9358916 38

Port

93 318 87 50

Casal Valldoreix

""93'6744599

Ràdio Taxi

935694422

Taxis fcaradal

93 67409 97

Valldoreix (parada)

93674 1111

LLEURE Arxiu Gavín

93674 25 70

Arxiu Municipal

93 5890712

Ctre. Civtc la Floresta ™93589'5847 Ctre. CÍVIC les Planes

93675 5105

Dimecres 12

93 674 33 53 .

Domènech P g . St. Magí, 50

D i s s a b t e 8 d e gener TEATRE.Poema de Nadal de Josep M. Sagarra, a m b el Grup de Teatre Obert i la Coral l'Harmonia. Org. Grup de Teatre Obert i Coral l'Harmonia de Valldoreix. Col. EMD de Valldoreix. A les 21.30 h a la parròquia de Sant Cebrià.

Diumenge 9 de gener Dijous 13

Llorens

93 674 15 31

Santa Maria, 27

• TITELLES INFANTILS El peix d'or amb la Companyia Binixiflat. Org. EMD de Valldoreix. A les 12 h al Casal de Cultura de Valldoreix.

!4* «*?* l'i * i

„.W^. sx^&í*-»***..

7

:*J

&.J&itm.%

Sortides des de Mas Janer

Sortides des de F. Colom

-Dies feiners. 1a sortida: 06.00 h-07.00 h-08.00 h i a les hores en punt fins a les 22.00 h

-Dies feiners. 1a sortida; 05.45 h del matí i cada hora i mitja fins a les 22.15 h

L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de FGC de Sant Cugat.

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.15 h del matí i cada hora i mitja fins a tes 22.15 h

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.00 h-08.00 h-09.00 h i a les hores en punt fins a les 22.00h

Sortides des de l'estacio

L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de FGC de Sant Cugat.

-Dies feiners. 1 a sortida: 06.35 h del matí i cada hora í mitja fins a tes 21.35 h

Sortides des de l'avinguda Alfons Sala

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 08.05 h de) matí i cada hora i mitja fins a les 21.35 h

-ÍWes feiners. 1a sortida: 06.40 h-07.40 h i als 40 minuts de cada hora fins a les 21.40 h

Recorregut

L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de FGC de Sant Cugat.

estació, plaça Centre, la Floresta, F. Colom

F. Colom, la Floresta, plaça Centre, Mercat, CAP, Lluís Companys,

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.40 h-08.40 h i als 40 minuts de cada hora fins a les 21.40 h L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de FGC de Sant Cugat. -Dies feiners. 1 a sortida: 05.40 h-06.25 h i als 25 minuts de cada hora fins a les 22.25 h Recorregut.

Av. Pla del Vtnyet, Francesc Moragas, av. Rius i Taulet, pg. Sant Magí, La Mina,

Abat Armengol, av. Francesc Macià, La Torre, plaça Octavià, Santiago Rusínol, av. Rius i

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 06.25 h i ats 25 minuts de cada hora fins a tes 2225 h -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55 h, 07.55 h i 11.55 h (feiners)

Taulet, av. Uuis Companys, estació Sant Cugat i CAP de Mira-sol.

Sortides des de Sant Domènec

^ i e s feiners. 1a sortida: 05.15-05.40 i als 40 minuts de cada hora fins a les 22.10 h

-Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46 h i ais 16 i 46 minuts de cada hora fins a tes 22.16 h

-Dissabtes. 1a sortida: O5.t5-O5.40 i 06.10 h i als 10 minuts de cada hora fins ales 22.10 h

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.16h-09.46 h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a tes 22.16 h

-Diumenges i festius. 1a sortida: 07.10 h i als 10 minuts de cada hora fins atès 22.10 h

Sortides des de Sant Francesc

-Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40 h i 23.00 h (feiners). 23.00 h (dissabtes i

-Dies feiners. 1 a sortida: 06.23 h-06.53 h i als 23 i 53 minuts de cada hora Ens a fes 22.23 h

festius)

-Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.23 h-09.53 h i als 23153 minuts de cada hora fins a tes 22.23 h Sortides des de l'estació FGC -Dies feiners. 1a sortida: 06.05 h-06.35 h i ats 05 i 35 minuts de cada hora fins a fes 22.35 h

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.45 i als 15 i 45 minuts de cada hora fins a les 21.45 h

-Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.05 h-09.35 h i als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.35 h

-Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i als 45 minuts de cada hora fins a tes 21.45 h

Recorregut. Sant Domènec, CAP, Sant Francesc, plaça Coll, Mercat Torreblanca, monestir, estació

-Diumenges i festius.1a sortida: 06.45h i als 45 rrínuts de cada hora ftis a les 21.45 h

FGC, Colomer, Sant Domènec

-Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners).


E1S4CANT0NS 48

Divendres. 7 (h -hturde! _ViV

S e t m a n a r i d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

Francesc Casajuana

. Exàrbitre defutbol

IORDI CASAS

"L'àrbitre de futbol continua estant mal vist" Al.KX Loi'KZ - Sant Cugat -

Des dels 11S anys. l'exàrbitre de futbol santeugatenc Francesc Casajuana Rifà va dedicar tota la seva vida a l'arbitratge. Ha estat 11 anys col·legiat de futbol, sis dels quals xiulant partits a Primera Divisió. Des de fa sis anys i mig és president del Comitè T è c n i c d'àrbitres de la F e d e r a c i ó C a t a l a n a de Futbol. - Com definiria l'arbitratge? - I .'àrbitre és un esportista que administra Ics regles del joc. Es una tasca que es fa amb aquesta intenció: la de fer-ho de la millor manera possible. A Negades. Ics coses et surten bé i d'altres no tant. - Quines són aquelles característiques que ha d'acomplir nu I ton col·legiat? - Fa condició primordial que ha de tenir un bon àrbitre és l'honradesa. D'altra banda però, també ha de tenir una bona condició física i tenir una capacitat d'adaptació al partit q u e està xiulant: 1 li ha partits que tenen una dificultat diferent a d'altres i l'àrbitre bo és aquell que sap adaptar-se a aquest partit transmetent credibilitat i dominant el partit. Als àrbitres, els dic sempre que una targeta ben treta pot ser primordial p e r q u è aquell partit vagi bé i potser no n'hagis de treure cap més. A vegades. aquesta targeta treta de més o no treta pot fer que un partit \ agi millor o pitjor. - Quina és la situació actual que passa el món arbitral? - L'arbitratge català té molt bona valiit. Cada cop hi ha més gent jove q u e a poc a poc ha anat pujant de categoria i ha fet q u e la m i t j a n a d ' e d a t d e l s col·legiats sigui més baixa. El nivell mitjà dels nostres àrbitres és més que bo. A nivell català, la nostra assignatura pend e n t és la d e tenir u n a representació d'àrbitres catalans a Primera Divisió. Ara tan sols

-«0$ L t i f

l'f

f H

Francesc Casajuaiia Rita va xiularsis temporades a Primera Dnisio FO'/'fJ: X.I..

en t e n i m un. Antoni Llonch Andreu. A Segona Divisió "A" en tenim dos: Xavier Moreno i Jesús Téllcz. Malgrat tot, a Segona Divisió "B" i a Tercera Divisió hi ha àrbitres que en un futur poden arribar a xiular a la màxima categoria del futbol estatal. - Per què, des de sempre. l'àrbitre ha estat mal vist? - A vegades, l'àrbitre pren decisions que són equívoques o que almenys la gent creu que ho són. D'aquesta manera, en ocasions, el públic creu que l'àrbitre ha tingut la intenció de perjudicar el seu equip. I això mai és així perquè qualsevol àrbitre ha de tenir una condició primordial que és l'honradesa, si no, ja no es pot considerar un bon àbitre. A més, de vegades, no disposa d ' e l e m e n t s sufi-

cients per poder veure si una jugada s'ha produït d'una manera o d'una altra. A vegades, l'àrbitre encerta o no. De totes maneres, tot i que continua sense ser ben vist als camps de futbol, crec que en aquest aspecte hem millorat molt en els últims anys. - Per què costa tant q u e pugin àrbitres catalans a x i u l a r a Primera Divisió? - Aquest és un tema complicat. Hi ha hagut un buit entremig, on no teníem àrbitres per anar pujant de categories perquè els que hi havia eren massa grans. Q u a n jo vaig entrar com a president hi havia gent jove però que estava molt avall. Ha calgut treballar amb aquests àrbitres. Alguns ja són a les portes. D'altra banda, també val a dir que totes les coses fora de

" EI fenomen televisiu Sergi Albert no m'agrada. Sovint opina, no informa"

v a LI è

'L'efecte 9/25'

Catalunya ens costen de guanyar: no ens regalen res de res. - Hi ha àrbitres que es deixen vendre? - Amb tot això jo no hi crec. Aquesta és una frase molt fàcil de dir però que no correspon a la realitat. Actualment, l'arbitratge està totalment net com una patena. - Què ens podria dir de l'arbitratge femení? - Hi va haver un moment que es van concentrar un bon nombre d'àrbitres, però darrerament n'ha disminuït el nombre. Actualment. en tot Catalunya hi ha una trentena d'àrbitres. Però, amb tot. hi ha un parell o tres d ' à r b i t r e s q u e p o d e n arribar lluny, l'n exemple ben clar és l'àrbitre de Palma de Mallorca, Carolina Domènech, que xiula a Segona Divisió "B ". - Es partidari d'aplicar noves tecnologies que pugnin beneficiar els àrbitres a l'hora de xilular un enfrontament? - Sempre he estat contrari a tot això en l'aspecte de fer un canvi radical. 1 laver de prendre una decisió en la qual s'hagi de trigar és t o t a l m e n t n e g a t i u . L'àrbitre ha de decidir d'una fornia ràpida. Em semblaria bé que mitjançant la tècnica poguéssim saber al moment aquelles jugades de gol confuses de si entra o no l'esfèrica. - Què li sembla el fenomen televisiu de l'exàrbitre Sergi Albert? - Particularment no m'agrada. No m'agrada perquè de vegades fa comentaris que no tenen res a veure amb l'arbitratge. És el seu punt de vista i això és opinar, no informar. - Sí a les seleccions esportives catalanes? - Com a m e m b r e de la F e d e ració Catalana de Futbol puc dir que existeix la voluntat que aquests partits q u e c e l e b r e m cada any es continuïn disputant. Però la idea que puguin tenir una competició oficial ho veig molt complicat.

Ja és un fet, V efecte JiW no ens ha fet la punyeta i hem pogut iniciar el segle, malgrat ser un inici més fals que un t/uro sez'illtino. Ara als santeugatencs ens tocarà estar atents a \efecte V/15. En altres paraules, l'efecte que produeix el fet de comptar només amb 9 regidors d'un total de 25, quan s'ha de governar una ciutat de quasi 60.000 habitants. De moment. qui dia passa any empeny. Però no sembla que l'alcalde ho porti amb l'enteresa que requereix el fet d'estar a punt de discutir i Notar el primer pressupost del segle XXI. A l'oposició, en un esmorzar a m b els mitjans de comunició, li fot sense engaltar. Primer diu q u e li manca coherència política i després, i perquè vagi fent boca amb vista al pressupost, indica que només té "voluntat de fer fracassar cl govern i de posar pals a Ics rodes". I com que Ics plantofades solen anar de ducs en dues, també es despatxa a gust amb el moviment veïnal organitzat. En la particular picabaralla entre aquell i la regidora de Comunicació (sii) i promoció de la ciutat (que no pas de les AY), l'alcalde els deixa anar allò (pic "només sento crítiques' i "no donen cap proposta ni alternativa". Incoherència, pals a les rodes, crítiques, manca tic propostes... Em sembla que Ye/crte 9/J5 costarà de pair. Perquè no sigui dit, jo hi aportaré cl meu granet. I. ves per on. es tracta d'un tema de comunicació. Em retereixo al calendari hidicofiscal que hem rebut. I na gran idea sense cap mena de dubtes. Encara que corre el risc, i aquesta és la crítica bona, que entte tanta festa i activitat ens oblidem de les dades de pagament. La crítica dolenta és que no sé què hi fan al dors del calendari els logotips i adreces de quatre gestories locals. Patrocinen els actes culturals que se'ns anuncien o té quelcom a v e u r e a m b el fet q u e gestionen els interessos fiscals d'alguns (o molts) santeugatencs? Com que no vull que se m'acusi de no fer propostes, aquí en va una: que la cavalcada de Reis d'enguany sigui finançada per les botigues de joguines del nostre municipi (també amb dret a publicitat, òbviament).

PI. de la Unió, 3 - Tel. 93 590 80 60 Sant Cugat del Vallès www.valles.com

Hardware, Software &Webs

Diari de Sant Cugat 318  

Diari de Sant Cugat nº318, 7 de gener de 2000

Diari de Sant Cugat 318  

Diari de Sant Cugat nº318, 7 de gener de 2000