Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τι θα γίνει στην παρέλαση τη̋ 25η̋ Μαρτίου;

EBÄÏ ÌÁ ÄÉ ÁÉ Á Å ÖÇ ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Σελ. 3, 6, 19

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 819 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Στο ΠΑΣΟΚ «ανοίγουν σαµπάνιε̋» για το χθεσινό αποτέλεσµα

Μεγάλη συµµετοχή

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έκοψε την πίτα του στο Σκοπευτήριο τη̋ Φήκη̋

και επιστροφή... ασώτων! «Υποσχέσει̋» Λαζαρίδη από τα Τρίκαλα

3.800 Τρικαλινοί στι̋ κάλπε̋ χθε̋

Σελ. 21

Να είµαστε εκεί!

 Πάνω από 200.000 µέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ

πήγαν µέχρι τι̋ κάλπε̋ για να ψηφίσουν τον µοναδικό υποψήφιο πρόεδρο  Ψήφισαν και πολλά γνωστά στελέχη που είχαν διαγραφεί, ανεξαρτητοποιηθεί ή αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα  Το µεγάλο στοίχηµα του Ευάγγελου Βενιζέλου, για επανασυσπείρωση του χώρου και ευπρεπή αποτέλεσµα στι̋ εθνικέ̋ εκλογέ̋, µόλι̋ άρχισε... Αναλυτικά στη Σελ. 24

Σουίτα art cafe Σε πέντε χρόνια «έρχονται»...

Ικανοποίηση στο τοπικό ΠΑΣΟΚ

πετροδολλάρια στην Ελλάδα!

για τη συµµετοχή στι̋ εκλογέ̋

Σελ. 4

«Κάνε... πουλί, να δει̋ καλό!»

Σελ. 24

Έτρεξαν για τον Θανάση... Συναυλία ενίσχυση̋

για του̋ απεργού̋ τη̋ Χαλυβουργική̋

Σελ. 21

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Μία ξεκαρδιστική θεατρική παράσταση ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9µ.µ. / ΕΙΣΟ∆ΟΣ 5 ευρώ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 6981 391 933

Του̋... γονάτισε (εκτό̋ του µνηµονίου) και ο χειµώνα̋

Μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά η συµµετοχή στον ηµιµαραθώνιο

Σελ. 5

Ολόκληρη η αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε 12 σελίδε̋

CMYK

στη µνήµη του Θανάση Σταµόπουλου


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

∆ΩΡΕΑΝ µαζί µε τον «δ» την ∆ευτέρα 26 Μαρτίου

«Αναθάρρησε» ο Κίτσιο̋, υπερ-αισιόδοξο̋ ο Στέφανο̋!

Αριστείδη̋ Παππά̋:

Άνοιξε τη λεωφόρο τη̋ επανάσταση̋ του 1821 και η πατρίδα του, τα Τρίκαλα, τον «τίµησαν» µε µία… πάροδο! Και µε την λησµονιά… ΜΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ του «δ» για τη ζωή και τη δράση του σπουδαίου τρικαλινού διανοητή και αγωνιστή τη̋ ελευθερία̋, βασισµένη σε στοιχεία πολύχρονη̋ και επίµοχθη̋ επιστηµονική̋ έρευνα̋ των συµπολιτών µα̋ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΩΛΗ (συντ. Λυκειάρχη) και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ (Κοινωνιολόγου Ιστορικού) Η ζωή και η δράση του συµπατριώτη µα̋ που «όργωσε» τα Βαλκάνια και

την Ν. Ρωσία για να οργανώσει την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 και βρήκε τραγικό θάνατο λίγε̋ ηµέρε̋ πριν αρχίσει η εξέγερση του Γένου̋. Ένα παράδειγµα επιστήµονα, ανθρώπου, αγωνιστή, πάντα επίκαιρο και ιδιαίτερα σήµερα, που οι θεσµοί, οι ιδέε̋ και οι αξίε̋ καταρρέουν. Ένα̋ δικό̋ µα̋ ήρωα̋ που περιµένει τη δικαίωσή του

Η ικανοποιητική συµµετοχή των πολιτών στι̋ χθεσινέ̋ εκλογικέ̋ διαδικασίε̋ του ΠΑΣΟΚ και στα Τρίκαλα αναπτέρωσε τι̋ ελπίδε̋ των ιστορικών στελεχών του τοπικού ΠΑΣΟΚ για τι̋ επιδόσει̋ του κόµµατο̋ του̋ στι̋ εθνικέ̋ κάλπε̋. Μάλιστα ένα εξ αυτών, ο πρώην νοµάρχη̋ Στέφανο̋ Πατραµάνη̋ ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που δεν δίστασε να βάλει και στοίχηµα πω̋ το ΠΑΣΟΚ τελικά θα έρθει ξανά πρώτο κόµµα και µάλιστα µε ποσοστό γύρω στο 32%! Πιο «προσγειωµένο̋» πάντω̋ εµφανίσθηκε ο «Πατριάρχη̋» Χρήστο̋ Οικονόµου ο οποίο̋ είπε πω̋ µέχρι χθε̋ υπολόγιζε ένα 25% αλλά βλέποντα̋ τη συµµετοχή πιστεύει πω̋ τελικά «θα πιάσουµε ένα 28%». ∆εν θα σα̋ αποκαλύψουµε, τουλάχιστον πριν τι̋ εκλογέ̋, το «στοίχηµα» που βάλαµε µε τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ… ∆.Κ.

Προεκλογικέ̋ περιοδείε̋ αρχίζει η ∆ΗΜΑΡ Στα πλαίσια τη̋ επικοινωνία̋ του κόµµατο̋ µε του̋ πολίτε̋ και ενηµέρωση̋ για τι̋ θέσει̋ και τη̋ προτάσει̋ τη̋ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κλιµάκιο στελεχών τη̋ Νοµαρχιακή̋ Οργάνωση̋, προγραµµατίζει τι̋ ακόλουθε̋ επισκέψει̋: ∆ευτέρα 19 Μαρτίου: ∆ροσερό, Μουριά, Λυγαριά, Γόµφοι Τρίτη 20 Μαρτίου: Παραπόταµο, Βαλοµάνδρι, Φωτάδα Τετάρτη 21 Μαρτίου: Αγία Κυριακή, Μεγάλα Καλύβια.

ΟΧΙ ΣΤΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ∆Ε ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡ (από το χθεσινό ΒΗΜΑ)

«Καθηµερινή» η τουριστική προβολή του Ν. Τρικάλων

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ! ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΗ, στι̋ 6:30µµ, στην πλατεία Εθνική̋ Αντίσταση̋

Στο γνωστό ένθετο περιοδικό τη̋ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» µε τίτλο «ταξίδια» είχε χθε̋ την τιµητική του ο Νοµό̋ Τρικάλων. Μάλιστα πρωτοσέλιδα φιγουράριζε, πριγµένη στο πράσινο, η τοξωτή γέφυρα τη̋ Πόρτα̋ Παναγιά̋. Αξίζει να σα̋ µεταφέρουµε την πρώτη παράγραφο του αφιερώµατο̋, το οποίο υπογράφει ο δηµοσιογράφο̋ Ντίνο̋ Κιούση̋: «Ένα̋ πολύ αγαπηµένο̋ προορισµό̋, όχι µόνον επειδή βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο τη̋ Ελλάδα̋, αλλά επειδή είναι και µια πολύ όµορφη πόλη, τουλάχιστον για τα νεοελληνικά δεδοµένα». Ο «διάλογο̋» έχει κάνει πολλέ̋ αναφορέ̋ στην ανάγκη να στηριχθούµε ω̋ νοµό̋ (και) στον τουρισµό και θα συνεχίσουµε αυτή µα̋ την σταυροφορία και µε ειδικά ρεπορτάζ και αφιερώµατα µέσα και Μία από τι̋ καταπληκτικέ̋ από το «ζω», το νέο περιοδικό που συνοδεύει από φωτογραφίε̋ του αφιερώµατο̋, που απεικονίζει τον καταράκτη σήµερα την εφηµερίδα µα̋. στο πέτρινο γεφύρι τη̋ Υ.Γ.: Στο καθ’ όλα άψογο αφιέρωµα εντοπίσαµε Παλαιοκαρυά̋ και ένα µικρό «λαθάκι». Στι̋ γευστικέ̋ προτάσει̋ που κάνει ο κ. Κιούση̋ σε όσου̋ επισκεφθούν τα Τρίκαλα συµπεριλαµβάνει και την ταβέρνα-ουζερί «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ», η οποία δυστυχώ̋ όπω̋ γνωρίζουµε εµεί̋ οι Τρικαλινοί, έχει κλείσει εδώ και ενάµισυ περίπου χρόνο και µάλιστα πλέον στο χώρο λειτουργεί κατάστηµα υποδηµάτων… ∆.Κ.

Αύριο Τρίτη 20 Μάρτη, που η Βουλή συζητάει τη δανειακή σύµβαση – λαιµητόµο, το ΚΚΕ διοργανώνει συγκεντρώσει̋ διαµαρτυρία̋ σε όλη τη χώρα. Υψώνουµε φωνή αντίθεση̋ και καταδίκη̋ σε µια συµφωνία που υποθηκεύει τη ζωή του λαού για πάνω από 30 χρόνια. Γυρνάνε στο µεσαίωνα την εργατική τάξη και τα λἀκά στρώµατα για τα κέρδη του κεφαλαίου, για τη σωτηρία των µηχανισµών τη̋ λειτουργία̋ του. Φορτώνουν στο λαό απίστευτα βάσανα και φτώχεια, καταδικάζουν τα παιδιά των εργαζοµένων στην ανεργία ή να δουλεύουν µε 400 ευρώ. Όλα για τη σωτηρία του κεφαλαίου. Η ΕΕ, η συγκυβέρνηση και άλλοι παρατρεχάµενοι, το βάρβαρο και απάνθρωπο σύστηµα προσπαθούν να σώσουν, βάζοντα̋ το πιστόλι στον κρόταφο του λαού. Με εµπιστοσύνη στο ΚΚΕ και στη δύναµη τη̋ λἀκή̋ πάλη̋ µπορούµε να ανατρέψουµε τα αντιλἀκά σχέδια και να χαράξουµε το µέλλον προ̋ όφελο̋ των εργαζοµένων. Ελάτε να ακούσετε τη φωνή του ΚΚΕ, την πρότασή του για το πώ̋ θα βγούµε από τη σηµερινή τραγική κατάσταση.

Κλείστε τ’ αυτιά σα̋ στου̋ διάφορου̋ «σωτήρε̋» που δήθεν τώρα θυµήθηκαν το λαό, όταν επί χρόνια εφάρµοζαν την πολιτική που τον τσακίζει. Κλείστε τ’ αυτιά σε όσου̋ πίνουν νερό στο όνοµα τη̋ ΕΕ και ταυτόχρονα υπόσχονται στο λαό λύσει̋ σε όφελό̋ του. Ακούστε προσεκτικά τη µοναδική ρεαλιστική πρόταση διεξόδου από την κρίση.Εµπρό̋ τώρα µε το ΚΚΕ! Στου̋ καθηµερινού̋ αγώνε̋ και στι̋ εκλογέ̋. Να παρεµποδίσουµε την καταστροφή του λαού, µε οδηγό και προοπτική την ανατροπή τη̋ εξουσία̋ - δικτατορία̋ των µονοπωλίων. Λαό̋ κυρίαρχο̋ είναι ο λαό̋ κάτοχο̋ του πλούτου που παράγει. Έξω από την ΕΕ, µονοµερή̋ διαγραφή του χρέου̋, κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων µε λἀκή εξουσία.

Όλοι και όλε̋ στην πικετοφορία του ΚΚΕ ! ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΗ, στι̋ 6.30 µ.µ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ Από το γραφείο τύπου τη̋ ΝΕ Τρικάλων του ΚΚΕ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Τα «Ξωτικά» έσωσαν τη χώρα!!!

Του Ηλία Σιαφάκα Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων, την περασµένη Πέµπτη, µε κύριο θέµα συζήτηση και όχι έγκριση για το Μύλο των Ξωτικών. Μια σύγκληση του Σώµατο̋, αποκαλυπτική, αποδεικτική και κυρίω̋ απαντητική στο ερώτηµα πω̋ «η χώρα έφτασε εδώ, στο χείλο̋ του γκρεµού και οδεύει στην καταστροφή». Ο δήµαρχο̋, όντω̋ έµπειρο̋, δεν θα καταφύγει στι̋ συνήθει̋ εκρήξει̋ του, τόσο στην πρωτολογία του, όσο και στη δευτερολογία. Προτιµά του̋ χαµηλού̋ τόνου̋, τη γενικόλογη επιχειρηµατολογία, την υπεκφυγή σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που τέθηκαν. Στο ίδιο µήκο̋ κύµατο̋, η πλειοψηφία των ταγών τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ επιλέγουν να µην τοποθετηθούν καν, άλλωστε µε τη σιωπή αποφεύγουν να εκτεθούν, να αντιπαρατεθούν, να απαντήσουν. Αναπόφευκτα, από υπερβολικό ζήλο; πειθαρχώντα̋ όσα αποφασίστηκαν «εντό̋ των τειχών», στην «Οµάδα»; Το βάρο̋, το άγθο̋, τη̋ υπεράσπιση̋ του εγχειρήµατο̋, πέφτει στι̋ πλάτε̋ ορισµένων, πρόθυµων ή µη µελών τη̋ πλειοψηφούση̋ παράταξη̋. Οι οποίοι, πράγµατι, υπερβαίνουν τον εαυτό

του̋, εµφανίζονται, διατεθειµένοι να διαρρήξουν τα ακριβά ή µη ιµάτιά του̋. «Και εκατό χιλιάδε̋ ευρώ να έµπαινε µέσα ο ∆ήµο̋, εµένα δεν θα µε πείραζε καθόλου», οµολογεί οιστρηλατούµενο̋ ο ένα̋. «Καταφέραµε να γίνουν γνωστά τα Τρίκαλα από την Αυστραλία µέχρι τι̋ Βόρειε̋ χώρε̋!!!!» κοµπορρηµονεί ένα̋ δεύτερο̋. «Άλλαξε η εικόνα τη̋ πόλη̋, άλλαξε η διάθεση των πολιτών!!!» αποφαίνεται µία τρίτη. «Κάναµε τα Τρίκαλα πόλη αναφορά̋, η εικόνα πήγε σε όλε̋ τι̋ γειτονιέ̋ του κόσµου!!» κορυβαντιά ένα̋ ακόµα. Από κοντά, σπεύδουν να θριαµβολογήσουν, εµπλεκόµενοι υπηρεσιακοί παράγοντε̋ και συµπολίτε̋ και που έχουν εύλογο, κατάδηλο συµφέρον από την προσφορά θεαµάτων και άρτου στου̋ Τρικαλινού̋. Όχι η φράση «µε το Μύλο των Ξωτικών, σώσαµε τα Τρίκαλα, σώσαµε τη χώρα» δεν εκστοµίστηκε. Προφανώ̋ γιατί είναι τόσο χιλιοειπωµένη, ίσω̋ επειδή τέτοιο τραγέλαφο δεν τον άντεχε κανένα̋, προδήλω̋ γιατί ειπώθηκε µε άλλα λόγια. Τα ερωτήµατα έµειναν αναπάντητα Μολαταύτα και παρά το γεγονό̋ ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση παρουσιάστηκε στη συζήτηση του εν λόγω θέµατο̋, αυτοαποπροσανατολισµένη, πλαδαρή και πολυκερµατισµένη και οι υπόλοιπε̋ παρατάξει̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κινήθηκαν µεταξύ γενικότερων πολιτικών θέσεων και διατύπωση συγκεκριµένων, απτών ερωτηµάτων, που όµω̋ δεν τα υπερασπίστηκαν σθεναρά και αφεύκτω̋ παρέµειναν µε-

τέωρα, η αδυσώπητη πραγµατικότητα επιβάλλει η ∆ηµοτική Αρχή να απαντήσει σε όσα οι πολίτε̋ τούτη̋ τη̋ πόλη̋, µυηµένοι ή αµύητοι, καχύποπτοι ή µη, αναρωτιούνται. Είναι όντω̋ ισοσκελισµένο̋ –µε απόκλιση λίγων ευρώ– ο πρὁπολογισµό̋ των Ξωτικών; Για να «ισοσκελιστεί» διέθεσε ο ∆ήµο̋ 61.500 ευρώ, τα οποία θα µπορούσαν να πάνε να βουλώσουν κυριολεκτικά καµία τρύπα από τι̋ πολλέ̋ και χαίνουσε̋ στην πόλη και τα χωριά του ∆ηµου; Αυτόχρηµα, ο πρὁπολογι-

σµό̋ αρχικά είχε προσδιοριστεί στα 220.000 ευρώ και έφτασε αισίω̋ στι̋ 330.000 ευρώ; - απόκλιση σχεδόν 50% Όπω̋ εύστοχα επισηµάνθηκε, αφού τα υπολειπόµενα προ̋ είσπραξη ανέρχονται στι̋ 85.000 ευρώ και ο ∆ήµο̋ χρωστάει 70.000, η διαφορά που αριθµητικά προκύπτει που εδράζεται; Επιπροσθέτω̋, αφού ο ∆ήµο̋ έβαλε 50.000 ευρώ και η χορηγία του ΟΠΑΠ που α̋ σηµειωθεί διαχειρίζεται χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων, ύψου̋ 50.000 ευρώ «και δόθηκε στα όρια του πολιτικού σκανδάλου», είναι εξαιρετικά αµφίβολο να υπάρξει και του χρόνου, τότε, «τι δέον γεννέσθαι», που θα βρεθούν αυτά τα εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ ευρώ που θα λείπουν;

Τελευταίο-αλλά όχι έσχατο-ερώτηµα, απτού οικονοµικού µεγέθου̋, επιβεβαιώνεται η επισήµανση, πω̋ «αφού η ∆ηµοτική Αρχή ισχυρίζεται, χωρί̋ να παραθέτει συγκεκριµένα στοιχεία, ότι οι επισκέπτε̋ στο Μύλο έφθασαν στι̋ 370.000 και τα έσοδα απ’ αυτού̋ στι̋ 49.000 ευρώ, κάθε επισκέπτη̋ πόσα ξόδεψε προ̋ όφελο̋ του ∆ήµου. Μήπω̋ 20 λεπτά του ευρώ; Εν κατακλείδι, ο Μύλο̋ των Ξωτικών, δεν ήταν ένα εγχείρηµα αµιγώ̋ οικονοµικίστικο. Έτσι το αντιµετωπίζουν όσοι-κυρίω̋ όψιµαανακάλυψαν τον Τ. Φρίντµαν και τη Σχολή του Σικάγου, για να δικαιολογήσουν, εκ των υστέρων, τον ιδεολογικό καιροσκοπισµό του̋. Τα «Ξωτικά» είναι ένα ζήτηµα που παραµένει ανοιχτό για την πόλη, καθώ̋ έχει κοινωνικέ̋ άρα και ηθικέ̋ πτυχέ̋, αφορά τον πυρήνα τη̋ λειτουργία̋ τη̋ Αυτοδιοίκηση̋, έχει άµεση συνάφεια µε την ταξινόµηση, ιεράρχηση και αναγκαιότητα που ξοδεύεται το δηµόσιο χρήµα. ∆ηµόσιο χρήµα που καθώ̋ στι̋ µέρε̋ µα̋, αντίστοιχε̋ πολιτικέ̋ και πρακτικέ̋, «µεθόδευσαν» να τελεί εν ανεπαρκεία δεν µπορεί να ξοδεύεται για φιέστε̋, µε ρίσκα, χωρί̋ εξονυχιστική διαφάνεια, προ̋ όφελο̋ των λίγων. Τη στιγµή µάλιστα που λείπει-ή επικαλούνται πω̋ λείπει-για να µαζευτούν σκουπίδια από του̋ δρόµου̋, για να στηριχθούν συµπολίτε̋ που έχουν υπερβεί τα όρια τη̋ εξαθλίωση̋, για να ανακουφιστούν άνθρωποι που έχουν απολέσει όχι µόνο εργασία και αυθυπαρξία αλλά και χαµόγελο και προσδοκία.

Η περίπτωση του Βασίλη Τσιτσάνη και του Ν. Καρακώστα

Να στηριχθούµε ω̋ Τρίκαλα στη µουσική µα̋ παράδοση Πρόταση του Σωτήρη Τόγελου προ̋ κάθε αρµόδιο τοπικό φορέαΜουσείο ∆ηµοτικού Τραγουδιού (Β. Τσιτσάνη̋ – Ν. Καρακώστα̋) Η ∆ηµοτική Ελληνική Μουσική έχει την αφετηρία τη̋ στην Αρχαία Ελλάδα. Στην εξέλιξή τη̋, πάτησε γερά στο Βυζάντιο και στη συνέχεια αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία καθώ̋ και σε άλλε̋ περιοχέ̋.

Έτσι εξελίχθηκε στη σηµερινή µα̋ λἀκή µουσική, όπω̋ είναι το ρεµπέτικο και το δηµοτικό τραγούδι. Όταν ζει̋, ακού̋, νοιώθει̋ και κατανοεί̋ τη δική σου µουσική, χαράζει̋ το σήµερα και προδιαγράφει̋ το αύριο. ∆ιεκδικεί̋ και προετοιµάζει̋ το αύριο, που ανήκει στα παιδιά σου και αφήνει̋ πίσω σου πολύ περισσότερα από όσα κληρονόµησε̋. Τα Τρίκαλα ω̋ τραγουδοµάνα πόλη γέννησε και ανέθρεψε αρκετού̋ και εξαίρετου̋ µουσικού̋ Είκοσι οχτώ (28) χρόνια πέρασαν από το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη, τον κορυφαίο Τρικαλινό δηµιουργό του ρεµπέτικου και λἀκού τραγουδιού, και το έργο του έχει περάσει στο υποσυνείδητο του Ελληνικού λαού. Πενήντα οχτώ (58) χρόνια, επίση̋, πέρασαν από το θάνα-

το του Ν. Καρακώστα, ενό̋ άλλου κορυφαίο Τρικαλινού δηµιουργού τη̋ δηµοτική̋ µα̋ µουσική̋, που άφησε πίσω του ένα πλούσιο µουσικό έργο. Ο Ν. Καρακώστα̋ γεννήθηκε στην Κρανιά Ασπροποτάµου του νοµού Τρικάλων. Ήταν ένα̋ από του̋ άριστου̋ δεξιοτέχνε̋, του κλαρίνου στα δηµοτικά µα̋ τραγούδια. Έδωσε στο κλαρίνο την πρωτοκαθεδρία στην παραδοσιακή ορχήστρα. Έζησε και έπαιξε στα Τρίκαλα, στο ∆οµοκό και στη Λαµία. Από το 1931 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου έπαιξε στο κέντρο «Έλατο̋» στην πλατεία Λαυρίου. Ηχογράφισε πολλού̋ δίσκου̋ 78 στροφών πριν το 1940 και µερικού̋ δίσκου̋ 45 στροφών αργότερα. Συνεργάστηκε µε όλα τα µεγάλα ονόµατα τη̋ ∆ηµοτική̋ µουσική̋ τη̋ εποχή̋ του.

Το µέγεθο̋, η αξία, η συµβολή και η προσφορά του Νίκου Νίκου Καρακώστα στο δηµοτικό τραγούδι, ήταν τέτοια, που δηµιουργεί την επιτακτική ανάγκη ίδρυση̋ Μουσείου ∆ηµοτικού Τραγουδιού, πλάι στο Μουσείο Τσιτσάνη. Το θέµα τη̋ ίδρυση̋ Μουσείου ∆ηµοτικού Τραγουδιού έχει ξανά τεθεί εκ µέρου̋ µου, στο παρελθόν και στον τοπικό τύπο και στο βιβλίο µου «Περί δηµοτικών άξιων τραγουδιών» καθώ̋ και ω̋ αίτηµα σε διάφορου̋ τοπικού̋ φορεί̋, αλλά δυστυχώ̋ δεν έτυχε κάποια̋ θετική̋ ανταπόκριση̋. Όµω̋ επειδή πιστεύω στο σηµαντικό έργο του Νίκου Καρακώστα, το οποίο πρέπει και οφείλουµε να το κληροδοτήσουµε στι̋ νέε̋ γενιέ̋, επαναφέρω το θέµα και ελπίζω σε θετική ανταπόκριση των τοπικών φορέων. Σωτήρη̋ Τόγελο̋

Τι θα γίνει στην παρέλαση τη̋ 25η̋ Μαρτίου; Να σηµειωθεί εξ’αρχή̋ ότι ούτε προφητικέ̋, ούτε διαγνωστικέ̋ ικανότητε̋ έχει ο υπογράφων. Γι’αυτό και δεν πρόκειται να απαντήσει ευθέω̋ στο ερώτηµα του τίτλου. Με την ευκαιρία όµω̋ τη̋ συζήτηση̋ και τη̋ εύλογη̋ αγωνία̋ που διακατέχει τον πολιτικό κόσµο τη̋ χώρα̋, είναι ευκαιρία να αποτυπώσουµε ορισµένε̋ σκέψει̋, να µιλήσουµε Του για το νόηµα τη̋ επετείου και Σωτήρη Κύρµπα το πω̋ οι κυβερνώντε̋ επιχειρούν (παίζοντα̋ µε τη φωτιά, είναι αλήθεια) να «κρυφθούν» πίσω από διακηρύξει̋ για «…αποτροπή πράξεων που πλήττουν τη ∆ηµοκρατία και το κράτο̋ ∆ικαίου». Α̋ βάλουµε λοιπόν τα πράγµατα στη θέση του̋: 1. Στι̋ 25 Μαρτίου ο ελληνικό̋ λαό̋ τιµά την επέτειο τη̋ Επανάσταση̋ του 1821 και τη̋ Απελευθέρωσή̋ του από την Οθωµανική σκλαβιά. Τιµά βεβαίω̋ επίση̋ του̋ πρωτεργάτε̋ τη̋ Επανάσταση̋, πολλοί από του̋ οποίου̋ θυσιάστηκαν στον αγώνα για µια ελεύθερη και κοινωνικά δίκαιη πατρίδα. 2. Ο ελληνικό̋ λαό̋ έχει το αναφαίρετο δικαίωµα να αποδώσει αυτόν τον φόρο τιµή̋ µε ποικίλε̋ εκδηλώσει̋. Η παρέλαση τη̋ µαθητική̋ νεολαία̋ και των στρατιωτικών µονάδων είναι µία από αυτέ̋. Η τιµή αυτή αποδίδεται στο πρόσωπο των επισήµων εκπροσώπων τη̋ κυβέρνηση̋, ω̋ νοµίµων εκπροσώπων τη̋ ελληνική̋ πολιτεία̋. 3. ∆υστυχώ̋ όπω̋ όλοι γνωρίζουµε, στο παρελθόν µα̋ δεν καταγράφονται µόνο ηρωικέ̋, επαναστατικέ̋ και ανιδιοτελεί̋ πράξει̋ αυτοθυσία̋, αλλά και προδοσίε̋, ραγιαδισµοί και υστερόβουλε̋ ενέργειε̋ ανθρώπων που µε µελανά χρώµατα περιλαµβάνονται στην ιστορία µα̋. 4. Στο προκείµενο, οι σύγχρονοι «επίσηµοι» εκπρόσωποι τη̋ κυβέρνηση̋ και του κράτου̋ είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να οµιλούν - και κυρίω̋ να παραστούν - στι̋ εκδηλώσει̋ τη̋ επετείου τη̋ 25η̋ Μαρτίου, γιατί τα έργα και οι ηµέρε̋ του̋ συνάδουν µε την προδοσία, τον ραγιαδισµό και κυρίω̋ τον εξανδραποδισµό του ελληνικού λαού. 5. ∆εν δικαιούνται να οµιλούν για την ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού (και δη τη̋ Επανάσταση̋ του ’21) αυτοί που οδήγησαν την χώρα στο καθεστώ̋ τη̋ σύγχρονη̋ υποδούλωση̋ (βλέπε κυβερνήσει̋ Παπανδρέου-Παπαδήµου), αυτοί που ω̋ σύγχρονοι κοτζαµπάσηδε̋ καταληστεύουν τον ελληνικό λαό (βλέπε Βενιζέλο̋), αυτοί που έχουν καταγραφεί ω̋ διεθνεί̋ χαφιέδε̋ - συνεργάτε̋ των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών (βλέπε Πάγκαλο̋ στην υπόθεση Οτσαλάν), αυτοί που ντύνουν µε ιδεολογικό µανδύα την Παγκοσµιοποίηση και την υπαγωγή τη̋ χώρα̋ στο ∆ΝΤ (βλέπε ∆ιαµαντοπούλου που πρότεινε την αγγλική ω̋ επίσηµη γλώσσα του ελληνικού κράτου̋). Η παρουσία αυτών και των εκπροσώπων του̋ είναι που αµαυρώνει την παρέλαση για την εθνική µα̋ επέτειο. 6. Όπω̋ σε άλλε̋ περιπτώσει̋ ο ελληνικό̋ λαό̋ έχει το δικαίωµα να επιδοκιµάζει και να χειροκροτεί φιλολἀκέ̋ πράξει̋ και πολιτικέ̋, το ίδιο δικαίωµα έχει να αποδοκιµάζει όσου̋ τον έχουν προδώσει, παρά την επινόηση των τελευταίων να βαφτίσουν το γιουχάισµα «πράξη βία̋». 7. Τέλο̋, προσφάτω̋ ακούµε διάφορα «περίεργα», όπω̋ ότι µόνο ο ελληνικό̋ στρατό̋ είναι άξιο̋ τιµή̋ στι̋ εθνικέ̋ µα̋ επετείου̋ και ότι στη θέση των «πουληµένων πολιτικών» θα έπρεπε να τιµάται η ηγεσία του στρατεύµατο̋. Βεβαίω̋, µε γείτονα την Τουρκία (δυστυχώ̋), ο ελληνικό̋ στρατό̋ είναι απαραίτητο̋ για το έργο που καλείται να επιτελέσει, την διασφάλιση δηλαδή τη̋ εθνική̋ µα̋ ακεραιότητα̋ και ανεξαρτησία̋. Για όσου̋ όµω̋ θεωρούν ότι πέραν αυτού ο ελληνικό̋ στρατό̋ έχει επιπλέον «διευρυµένα» καθήκοντα, να του̋ θυµίσουµε ότι στην πρόσφατη ιστορία µα̋ «διευρυµένε̋» ενέργειέ̋ του (βλέπε προδοτικό πραξικόπηµα Σαµψών κατ’εντολή τη̋ Χούντα̋ τη̋ Αθήνα̋) άνοιξαν την πόρτα για την εισβολή και κατοχή τη̋ µισή̋ Κύπρου από τον τουρκικό στρατό.


4

ΤΟΠΙΚΑ Από την Ιερά Μονή Βαρλαάµ Μετεώρων όπου φυλάσσεται

Θερµή υποδοχή τη̋ εικόνα̋ τη̋ Σταύρωση̋ στην Καλαµπάκα Στον Ι.Ν. Κοιµήσεω̋ Θεοτόκου

παρουσία κλήρου και πιστών

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ικανοποιητική προσέλευση στην χθεσινή εκδήλωση τη̋ ΝΟ∆Ε Τρικάλων τη̋ Ν.∆.

Θα µα̋ σώσουν τα... πετρέλαια είπε ο Λαζαρίδη̋!

Με την δέουσα λαµπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη έγινε η υποδοχή τη̋ ιερά̋ εικόνα̋ τη̋ Σταύρωση̋ στην Καλαµπάκα το απόγευµα του Σαββάτου από την Ιερά Μονή Βαρλαάµ όπου φυλάσσεται. Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Η υποδοχή τη̋ έγινε στι̋ 18.00 στα προπύλαια του Ιερού Ναού Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείµ, κληρικού̋ και πλήθο̋ πιστού̋ που µε ευλάβεια έσπευσαν να υποδεχθούν και να προσκυνήσουν στην εικόνα που είχε γίνει στόχο̋ ιερόσυλων προ ετών και

βρέθηκε στη Γερµανία απ΄ όπου επέστρεψε και πάλι στη βάση τη̋ και έκτοτε φυλάσσεται για λόγου̋ ασφαλεία̋ στην Ιερά Μονή Βαρλαάµ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κειµήλιο ανεκτίµητη̋ αξία̋ και ω̋ γνωστό είχε δωριθεί από του̋ αυτοκράτορε̋ του Βυζαντίου και ω̋ είθισται κάθε χρόνο µεταφέρεται στην Καλαµπάκα. Μετά την υποδοχή που έγινε µε τη δέουσα λαµπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε ο Μέγα̋ Εσπερινό̋ και ο παρακλητικό̋ κανόνα̋ του Τιµίου Σταυρού ενώ την Κυριακή τελέστηκε ο Όρθρο̋ , η δοξολογία και η περιφορά τη̋ εικόνα̋ και στη συνέχεια η αρχιερατική θεία λειτουργία ενώ το απόγευµα εψάλλει ο ∆΄ Κατανυκτικό̋ Εσπερινό̋ και αµέσω̋ µετά η εικόνα αναχώρησε και πάλι για την Ιερά Μονή Βαρλαάµ Μετεώρων.

Πλέον µπορούµε να… κοιµόµαστε ήσυχοι!... Αν η Ν.∆. κερδίσει τι̋ εκλογέ̋ και περάσει τον πρώτο ένα-ενάµισι δύσκολο χρόνο, τότε σε µια πενταετία, θα… µαζεύουµε λεφτά απ’ τα… πετρέλαια!!!... Το είπε ο σύµβουλο̋ του Σαµαρά, Χρύσανθο̋ Λαζαρίδη̋, απ’ τα Τρίκαλα… Όντα̋ ο κεντρικό̋ οµιλητή̋ ηµερίδα̋ τη̋ τοπική̋ ΝΟ∆Ε για την «οικονοµία και την ανάπτυξη» τόνισε πω̋ «εκεί γύρω στο 2016-2017 θα αρχίσουν να εισρέουν οι πόροι από την εκµετάλλευση του ορυκτού µα̋ πλούτου, του πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου»!!!... Όπω̋ είπε ο Χρ. Λαζαρίδη̋ τα κοιτάσµατα Φυσικού Αερίου τη̋ χώρα̋ µα αντιστοιχούν στο 10% των αναγκών τη̋ Ευρώπη̋ και µαζί µε αυτά τη̋ Κύπρου φτάνουν το… 17%. Θα αξιοποιηθεί είπε και η ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου, ενώ όσον αφορά το πρώτο δύσκολο χρόνο η Ν.∆. θα… ανακόψει την ύφεση και να ρίξει το βάρο̋ στην… ανάπτυξη!... Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν είπε πω̋ θα προχωρήσουν όλα αυτά. Η οµιλία του έµοιαζε περισσότερο µε µια… έκθεση ιδεών, παρά µε ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση̋, µόλι̋ λίγε̋ εβδοµά-

δε̋ πριν τι̋ εκλογέ̋. Μίλησε απλά για επανακεφαλοποίηση των Τραπεζών ώστε να εξασφαλιστεί ρευστότητα, για τι̋ συντάξει̋ που δεν θα µειωθούν και για του̋… λαθροµετανάστε̋ οι οποίοι θα προωθηθούν στι̋ πατρίδε̋ του̋!... Τέλο̋ δεσµεύτηκε για ∆ικαιοσύνη, ώστε αυτοί που µα̋ έφεραν στο Μνηµόνιο 1, να τιµωρηθούν… Και ζήτησε ασφαλώ̋ αυτοδυναµία για να µπορέσει η Ν.∆. να εφαρµόσει το πρόγραµµά τη̋ χωρί̋ δεσµεύσει̋. Νωρίτερα ο πρόεδρο̋ τη̋ οικεία̋ ΝΟ∆Ε Νίκο̋ Μουζακιάρη̋ έκανε λόγο για τη µοναδική ελπίδα του τόπου που είναι η Ν.∆., ενώ το έτερο στέλεχο̋ τη̋ κεντρική̋ διοίκηση̋ που απεστάλη στα Τρίκαλα, ο Γρ. ∆εσταυρίδη̋ ζήτησε απ’ όλου̋ «αγώνα και όποιο̋ αγωνιστεί θα ανταµειφθεί»!... Μέλη τη̋ Ν.∆. έθεσαν ερωτήσει̋

στον Χρ. Λαζαρίδη για την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει το κόµµα εφόσον έρθει στην Κυβέρνηση, τόσο στο τοµέα τη̋ γεωργία̋ και τη̋ κτηνοτροφία̋, όσο και σε αυτόν τη̋ Παιδεία̋. Ο Ηλ. Βλαχογιάννη̋ στη τοποθέτησή του εξαπέλυσε δριµύ κατηγορώ ενάντια στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ µίλησε για την ανάγκη συσπείρωση̋ προκειµένου να µπορέσει το κόµµα να πετύχει την αυτοδυναµία στι̋ ερχόµενε̋ εκλογέ̋.

Τεράστια η επιτυχία του Σκακιστικού Οµίλου

«Ερωτεύτηκαν» το σκάκι οι Τρικαλινοί µαθητέ̋! Στο 4ο Λύκειο Τρικάλων βρέθηκαν …Κυριακάτικα, 180 µαθητέ̋, όχι για µελέτη αλλά για να «ακονίσουν» το µυαλό του̋, πάνω στα 64 ασπρόµαυρα κουτάκια του σκάκι. Η νεοσύστατη Σκακιστική Κίνηση (ΣΚΑ.ΚΙ.) Τρικά-

και µεράκι, κατάφερε να διοργανώσει µε τεράστια επιτυχία του̋ χθεσινού̋ αγώνε̋. Τα δηµόσια εύσηµα τη̋ ανήκουν σε µια εποχή πολύ δύσκολη που χρειάζεται η κοινωνία και ειδικά τα παιδιά να έχουν διεξόδου̋. λων, κατάφερε αυτό που λίγου̋ µήνε̋ πριν, φάνταζε ω̋ απίθανο. Όχι µόνο δηµιούργησε την Κίνηση, την έβαλε αµέσω̋ σε επίσηµη αναγνώριση αγώνων και µε όρεξη

Οι ειδήσει̋ στα Τρίκαλα

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων στο Νοσοκοµείο

Οι µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ βλάπτουν σοβαρά την υγεία Στα πλαίσια τη̋ «Ηµέρα̋ δράση̋ για την υγεία» αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων επισκέφθηκε την περασµένη εβδοµάδα το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Τρικάλων και

συναντήθηκε µε το ∆ιοικητή του, κ. Μιχάλη Λοπατατζίδη καθώ̋ και µε την πρόεδρο τη̋ Ένωση̋ Νοσοκοµεια κών Γιατρών και Κέντρων Υγεία̋ κ. Κυριακή Παγδάτογλου –Σπυροπούλου. Στη συνάντηση διατυπώθηκε εκ µέρου̋ τη̋ αντιπροσωπεία̋ του ΣΥΡΙΖΑ η εναντίωση τη̋ ριζοσπαστική̋ αριστερά̋ σε κάθε σχέδιο συγχώνευση̋ και υποβάθµιση̋ του Γ.Ν. Νοσοκοµείου Τρικάλων τη χρονική στιγµή µάλιστα που ο µισό̋ ενεργό̋ πληθυσµό̋ έχασε ή κινδυνεύει να χάσει άµεσα τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα. Ζήτησε να παραµείνουν στο Νοσοκοµείο όλα τα αναπτυγµένα Τµήµατα, να µην γίνουν ενοποιήσει̋ Κλινικών και Τµηµάτων µε τα αντίστοιχα του Νοσοκοµείου Καρδίτσα̋ (προβλέπονται στον εφαρµοστικό Νόµο τη̋ νέα̋ µνηµονιακή̋ σύµβαση̋), να καλυφθούν όλε̋ οι αναγκαίε̋ θέσει̋ νοσηλευτικού – ιατρικού – εργαστηριακού προσωπικού, να υπάρχει ασφαλέ̋ πρόγραµµα εφηµεριών, να γίνει προµήθεια νέου µαστογράφου, να ζητηθούν πρόσθετε̋ πιστώσει̋ για τι̋ λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ για να µην υπάρξουν ελλείψει̋ υγειονοµικού υλικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσεται µε όλε̋ του τι̋ δυνάµει̋ στην πολιτική που εφαρµόζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγεία̋ που µε βάση τα αλλεπάλληλα µνηµόνια και την πολιτική τη̋ τρό̓κα ετοιµάζει ένα µέλλον χωρί̋ δηµόσια υγεία για του̋ πολίτε̋, αφού µέσα από τη δίωξη κάθε δοµή̋ κοινωνική̋ πρόνοια̋ και τη συγχώνευση των τοµέων υγεία̋ των ασφαλιστικών ταµείων στον ΕΟΠΥΥ, επιχειρεί να στριµώξει 9.5 εκ ασφαλισµένου̋ σε ένα σύστηµα µε λιγότερου̋ και χειρότερα αµειβόµενου̋ γιατρού̋ και περικοπή των παροχών για του̋ ασφαλισµένου̋. Την ίδια ώρα που το δηµόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα καταστρέφεται, το ΕΣΥ καταρρέει έχοντα̋ δραµατικέ̋ ελλείψει̋ υλικών, εξοπλισµού και κυρίω̋ προσωπικού, ενώ παραµένουν απλήρωτε̋ οι εφηµερίε̋ γιατρών και νοσηλευτών που σώζουν ανθρώπινε̋ ζωέ̋, όταν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και εργαζόµενοι που αποτελούν στην πλειοψηφία του̋ το µοναδικό του στήριγµα εξαθλιώνονται µισθολογικά και εργασιακά οι µεγάλοι ιδιωτικοί όµιλοι συνεχίζουν το πάρτι πάνω στα ερείπια. Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για : • ∆ωρεάν αναβαθµισµένε̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ υγεία̋ για όλου̋ όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα. • Σωτηρία και αναβάθµιση των δηµόσιων νοσοκοµείων, µε επαρκή στελέχωση και εξοπλισµό, µε αξιοπρεπεί̋ συνθήκε̋ δουλειά̋ και αµοιβών για του̋ εργαζόµενου̋. • Ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµια̋ φροντίδα̋ υγεία̋, µε οικογενειακού̋ γιατρού̋, µε κέντρα υγεία̋ πλήρω̋ εξοπλισµένα, για ευχερή και έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών στου̋ γιατρού̋ και τι̋ υπηρεσίε̋ υγεία̋ Προτεραιότητα έχουν οι ανάγκε̋ των ανθρώπων και όχι τα συµφέροντα των δανειστών. Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη!

CMYK

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

5

Ζητούν άµεση βοήθεια από το υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋

Ο χειµώνα̋ «γονάτισε» οικονοµικά του̋ κτηνοτρόφου̋ Επιστολή τη̋ Οµοσπονδία̋ προ̋ τον υπουργό κ. Σκαναδαλίδη Σε δεινή οικονοµική κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι του νοµού Τρικάλων όχι µόνο επηρεαζόµενοι από την συγκυρία αλλά και λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών. Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Η κατάσταση τη̋ κτηνοτροφική̋ οικογένεια̋ καθηµερινά βαδίζει από το κακό στο χειρότερο για του̋ γνωστού̋ λόγου̋ και σαν µην έφθανε αυτό ήλθαν και οι δυσµενεί̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ να διογκώσουν τα προβλήµατα του κλάδου. Αυτό προκύπτει µε βάσει σχετικό αίτηµα τη̋ Οµοσπονδία̋ Κτηνοτροφικών Συλλόγων του νοµού Τρικάλων «Η Στά-

νη» προ̋ τον υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων κ. Κώστα Σκανδαλίδη το οποίο συνάµα κοινοποιείται και προ̋ την ∆ιοίκηση του ΕΛΓΑ ζητώντα̋ την άµεση στήριξη του̋ καθώ̋ η βαρυχειµωνιά έπληξε του̋ κτηνοτρόφου̋ τη̋ περιοχή̋. Ειδικότερα µε επιστολή προ̋ τον κ. Σκανδαλίδη ο Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ κ. Κώστα̋ Πώχο̋ αναφέρει: «κ. υπουργέ λόγω των τελευταίων δυσµενών καιρικών συνθηκών, υπερβολική χιονόπτωση και πολύ χαµηλών θερµοκρασιών που επικράτησαν και επικρατούν ακόµη στην περιοχή µα̋, παρατηρήθηκε µεγάλο πρόβληµα στο ζὠκό κεφάλαιο όπω̋ µείωση τη̋ ποσότητα̋ παραγωγή̋ γάλακτο̋.

Λόγω τη̋ άθλια̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ που περνούµε παρακαλούµε άµεσα όπω̋ µα̋ βοηθήσετε». Τα όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ καταδεικνύουν την κραυγή αγωνία̋ των Τρικαλινών κτηνοτρόφων οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν «γονατίσει» οικονοµικά λόγω τη̋ κρίση̋ αλλά και των άσχηµων καιρικών συνθηκών και αν δεν ληφθεί κάποια ουσιαστική µέριµνα από την πολιτεία τα πράγµατα θα χειροτερέψουν. Θεωρείται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη οι αρµόδιοι του υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ να αντιµετωπίσουν θετικά το αίτηµα του κλάδου.


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Με απόφαση του Κώστα Αγοραστού

Σκέψει̋ και προτάσει̋ για τον εορτασµό τη̋ 25η̋ Μαρτίου Στι̋ 28 Οκτωβρίου γκρεµίσαµε µια κυβέρνηση Στι̋ 28 Οκτωβρίου το πλήθο̋ των πολιτών αυτή̋ τη̋ χώρα̋ όρθωσε το ανάστηµά του διαδήλωσε την αντίθεσή του στα µνηµόνια, στην Τρόικα, στην Ε.Ε. και στι̋ πολιτικέ̋ που εφαρµόζουν και γκρέµισε την κυβέρνηση Παπανδρέου. Το µνηµονιακό µπλοκ εξουσία̋ βρήκε διέξοδο σε µια άλλη κυβέρνηση, κυβέρνηση τη̋ υποτιθέµενη̋ εθνική̋ ενότητα̋ και «έκτακτη̋ ανάγκη̋», την κυβέρνηση του διορισµένου τραπεζίτη Παπαδήµου. Στι̋ 25 Μαρτίου διαδηλώνουµε για να διώξουµε το µαύρο µέτωπο Τρόικα̋, Τραπεζιτών και ΣΕΒ Στόχο̋ µα̋ είναι ο πυρήνα̋ τη̋ πολιτική̋ που εφαρµόζει αυτή η κυβέρνηση και συµπυκνώνεται στα εξή̋: • Ληστρικά µέτρα για του̋ πολλού̋ - ∆ιάσωση των ξένων και ντόπιων τραπεζών • Φτώχεια και ανεργία για του̋ πολλού̋ - Επενδύσει̋ και κέρδη για τον ΣΕΒ • Αφανισµό̋ εργασιακών δικαιωµάτων – Κέρδη για τα αφεντικά • Εξαφάνιση του Κοινωνικού κράτου̋ – Ιδιωτικοποιήσει̋ και ευκαιρίε̋ για του̋ επενδυτέ̋ Η κυβέρνηση µαζί µε τα παπαγαλάκια των δελτίων των οκτώ θριαµβολογούν για την «διάσωση» τη̋ χώρα̋. Στην πραγµατικότητα αυτοί που σώθηκαν είναι οι µεγαλοεπενδυτέ̋ τοκογλύφοι και το µεγάλο κεφάλαιο και σίγουρα πάντω̋ δεν σώθηκαν οι: • Ένα εκατοµµύριο άνεργοι, οι απολυµένοι και όσοι πρόκειται να απολυθούν • Οι άστεγοι και όλοι αυτοί που ψάχνουν το «γεύµα» του̋ στα σκουπίδια • Το 30% του πληθυσµού που ζει κάτω από τα όρια τη̋ φτώχεια̋ • Οι µικροµεσαίοι και αυτοαπασχολούµενοι που βάζουν λουκέτα • Οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι που χάνουν µισθού̋ και συντάξει̋ • Η νεολαία χωρί̋ µέλλον Ρίχνοντα̋ µατιέ̋ στο µακρινό αλλά και πρόσφατο παρελθόν, αντλώντα̋ δύναµη και έµπνευση από τα κινήµατα και τι̋ εξεγέρσει̋ των λαών σε όλο τον κόσµο, αγωνιζόµαστε για το παρόν και οραµατιζόµαστε το µέλλον. Στι̋ 25 Μαρτίου διαδηλώνουµε ξανά ∆ικιά µα̋ προτεραιότητα δεν είναι η διάλυση τη̋ παρέλαση̋ (παρ’ ότι ποτέ δεν ήµασταν υπέρ των παρελάσεων), ούτε η έκφραση µια̋ – ούτω̋ ή άλλω̋ δικαιολογηµένη̋– οργή̋ προ̋ το πολιτικό προσωπικό, του̋ «επισήµου̋». ∆ικό̋ µα̋ στόχο̋ είναι η µε όσο πιο µαζικού̋ όρου̋ έκφραση τη̋ λἀκή̋ αγανάκτηση̋, στόχο̋ µα̋ είναι η ανατροπή αυτή̋ τη̋ απάνθρωπη̋ ταξική̋ πολιτική̋. Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που την δηµιούργησαν

ΕΡΓΑΤΟ˴ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Ν.Τρικάλων καλεί του̋ εργαζόµενου̋ και τι̋ εργαζόµενε̋ του Ν. Τρικάλων να συµµετέχουν στην ΗΜΕΡΙ∆Α που διοργανώνει, µε θέµα συζήτηση̋: «Οι συνέπειε̋ για τα κοινωνικά δικαιώµατα και τι̋ συλλογικέ̋ συµβάσει̋ εργασία̋ µετά την υιοθέτηση του 2ου Μνηµονίου». ∆ιάλογο̋ (ερωτήσει̋ και απαντήσει̋). Η ΗΜΕΡΙ∆Α θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 και ώρα 5.30 µµ στην αίθουσα του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ µε καλεσµένο και κεντρικό οµιλητή τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΨΑΛΗ Ερευνητή εργασιακών σχέσεων, Επιστηµονικό συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ. Τρίκαλα 16-3-2012 Για τη ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Ν.Τ. Η Πρόεδρο̋ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΑ

Ο Γεν. Γραµµατέα̋ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΕΛΛΑΣ

Στο ΕΣΠΑ έργα ύδρευση̋ για τον ∆ήµο Πύλη̋ Πρόκειται για τη «Βελτίωση δικτύου ύδρευση̋ Φήκη̋ – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισµό̋ υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.∆. Φήκη̋ και Φιλύρα̋» πρὁπολογισµού 403.109,24 ευρώ. Βελτιώνονται τα δίκτυα ύδρευση̋ του ∆ήµου Πύλη̋ µετά από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριµένα το έργο «Βελτίωση δικτύου ύδρευση̋ Φήκη̋ – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισµό̋ υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.∆. Φήκη̋ και Φιλύρα̋» πρὁπολογισµού 403.109,24 ευρώ, έχει ω̋ στόχο τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και τη̋ ποσότητα̋ του νερού σε δίκτυα ύδρευση̋ οικισµών

του ∆ήµου. Όπω̋ ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστό̋: «Είναι ένα σηµαντικό έργο που θα αναβαθµίσει την ποιότητα ζωή̋ των κατοίκων. Στόχο̋ του είναι η εξάλειψη των φαινοµένων έλλειψη̋ πόσιµου νερού στην εν λόγω περιοχέ̋ και η παροχή επαρκού̋ και κατάλληλη̋ ποιότητα̋ πόσιµου νερού στου̋ κατοίκου̋ του». Το έργο εντάσσεται στο

ΕΣΠΑ Θεσσαλία̋, Άξονα̋ Προτεραιότητα̋ 4 «Αειφόρο̋ Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωή̋ στη Θεσσαλία» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπἀκό Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ και µε ∆ικαιούχο και Φορέα Υλοποίηση̋ το ∆ήµο Πύλη̋. Αφορά δε σε: α) Κατασκευή αγωγού ύδρευση̋ που θα συνδέει την υδρευτική γεώτρηση

στο Τ.∆. Φήκη̋ µε υπάρχουσα δεξαµενή στο ίδιο τοπικό διαµέρισµα, καθώ̋ και την κατασκευή νέου υδρευτικού αγωγού που θα συνδέει την δεξαµενή µε το δίκτυο ύδρευση̋ στο Τ.∆. Ελευθεροχωρίου. β) Κατασκευή οικίσκου και εξοπλισµό υδρευτική̋ γεώτρηση̋ µε όλα τα απαιτούµενα συστήµατα για την τροφοδοσία τη̋ δεξαµενή̋ και του δικτύου ύδρευση̋ του Ελευθεροχωρίου από τη γεώτρηση του Τ.∆. Φήκη̋. Εξοπλισµό µε όλα τα απαιτούµενα συστήµατα για τη τροφοδοσία τη̋ δεξαµενή̋ από τη γεώτρηση στο Τ.∆. Φιλύρα̋. Ο ωφελούµενο̋ πληθυσµό̋ από την κατασκευή του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 2.423 κατοίκου̋.

Σκληρή επιστολή προ̋ Σαµαρά από τον Μπάµπη ∆εληλίγκα Αξιότιµε κύριε πρόεδρε τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋, Είµαι στέλεχο̋ τη̋ παράταξη̋ από το 1974, εκλεγµένο̋ στην ΟΝΝΕ∆ και επί σειρά ετών στη ΝΟ∆Ε Τρικάλων. Παραµένω µέχρι και σήµερα στην µεγάλη παράταξη τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋. Κύριε πρόεδρε, αναφέρατε ότι όταν θα έρθετε στην εξουσία και γίνετε πρωθυπουργό̋, θα φέρετε το «πόθεν έσχε̋» στου̋ βουλευτέ̋ από το 1974 µέχρι και σήµερα. Συµφωνώ απόλυτα µε την πρόταση σα̋ και θα πρότεινα την πρόταση αυτή να την κάνετε πράξη από σήµερα! Ο λόγο̋; Ακούγονται πολλά ονόµατα στην Ελλάδα πρώην νοµαρχών, δήµαρχων, γεν. γραµµατέων υπουργείων, διοικητών ∆ΕΚΟ, διευθυντών υπουργείων και πολλών άλλων που ασκούσαν εξουσία, ορισµένοι εκ των

οποίων «παρακαλούσαν» να χάσει στι̋ προηγούµενε̋ εκλογέ̋ η Ν.∆. για να χαθούν στη συνέχεια τα ίχνη του̋. Επειδή πάρα πολλοί από αυτού̋ µπήκαν στην πολιτική χωρί̋ «καπέλο» και έφυγαν µε «µεγάλο καπέλο», οφείλετε να εφαρµόσετε το «πόθεν έσχε̋» τώρα. Μόνο µε αυτό τον τρόπο θα µπορέσετε να κάνετε ένα σηµαντικό βήµα στο δρόµο για τη σωτήρια τη̋ χώρα̋. Κύριε πρόεδρε, αναφέρατε από το βήµα του κοινοβουλίου πω̋ όταν θα έρ-

θετε στην εξουσία και γίνετε πρωθυπουργό̋, θα βγάλετε τι̋ «κουκούλε̋». Κάντε το πράξη τώρα! Μετά τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κέντρο τη̋ Αθήνα̋ κατά τα οποία συνελήφθησαν κουκουλοφόροι µέσα στο ∆ηµαρχείο των Αθηνών, δεν κάνατε ερώτηση στη Βουλή προ̋ τον υπουργό Προστασία̋ του Πολίτη σχετικά µε το ποια ήταν τα «γνωστά άγνωστα» άτοµα. Επιτέλου̋ ο ελληνικό̋ λαό̋ πρέπει να µάθει την αλήθεια. ∆ιαγράψατε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη διότι ψήφησε το 1° µνηµόνιο που κατά τη γνώµη σα̋ ήταν «συννεφιά» ενώ το 2° µνηµόνιο που ψηφήσατε εσεί̋ το θεωρούσατε... ξαστεριά. ∆ιαγράψατε τον κύριο Σωτήρη Χατζηγάκη, ένα ιστορικό στέλεχο̋ τη̋ παράταξη̋, τον µοναδικό στι̋ τάξει̋ τη̋ Νέα̋ ∆ηµο-

κρατία̋ βουλευτή από το 1974 επειδή εξέφραζε «κατά καιρού̋» την γνώµη του σε αρκετά θέµατα... γνώµη την οποία ακολουθούσατε και εσεί̋ αργότερα, δηλαδή ακολουθούσατε την ίδια πολιτική ενώ µε γνώµονα το καλό τη̋ παράταξη̋, έκανε κριτική για του̋ στενού̋ σα̋ συνεργάτε̋ του̋ οποίου̋ εγώ προσωπικά δε θα του̋ αποκαλέσω;» «σταγονίδια» αλλά «χαρτογιακάδε̋». Σα̋ προτείνω λοιπόν στο στενό σα̋ περιβάλλον να έχετε και «πολιτικά» πρόσωπα. Σεβαστέ πρόεδρε... η πολιτική δε χρειάζεται «εγωισµού̋» και λεονταρισµού̋». Με εκτίµηση Μπάµπη̋ ∆εληλίγκα̋ Πρώην Αντινοµάρχη̋ Τρικάλων Πρώην Αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ Καλούνται οι συνάδελφοι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆., των Επιχειρήσεων, καθώ̋ και οι συνάδελφοι που ανήκουν ∆ιοικητικά στου̋ ∆ήµου̋ (πρώην Νοµ. Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.), στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει στι̋ 20 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πµ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων µε θέµατα ηµερήσια̋ διάταξη̋: • Απολογισµό̋ δράση̋ απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου • Οικονοµικό̋ απολογισµό̋ • Καθορισµό̋ τρόπου, ηµεροµηνία̋ και τόπου διενέργεια̋ εκλογών για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋, αντιπροσώπων για την Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. και το Νοµαρχιακό Τµήµα τη̋ Α.∆.Ε.∆.Υ. • Προθεσµία εγγραφή̋ νέων µελών • Εκλογή Εφορευτική̋ Επιτροπή̋ Η παρουσία όλων των συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη για την παραπέρα πορεία του Συλλόγου Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο


διαλογο̋

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Με ρεκόρ συµµετοχών και µε δυνατά ονόµατα στο finis, ο 5ο̋ Ηµιµαραθώνιο̋

Καλαµπάκα̋-Τρικάλων, που διοργανώθηκε µε επιτυχία από το Σύλλογο ∆ροµέων  Ντέρµπι «αιωνίων» η… µάχη για την πρωτιά που την κέρδισε ο Κώστα̋ Πούλιο̋ από την θρυλική Αγρελιά, ενώ υπήρξε κι ένα απρόοπτο συµβάν στον τερµατισµό

Θα... γίνει θεσµό̋

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Προβάδισµα Μετεώρων

 Η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ πήρε βαθµό στο ντέρµπι κορυφή̋ (2-2 µε το Φλαµούλι) κι έχει το πάνω χέρι στην κούρσα του τίτλου

10, 13

Óåëßäε̋ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Άσχηµα τα… µαντάτα

 Η Κασσιώπη «αναστήθηκε», κι έβγαλε διπλό στο Νυδρί, καθιστώντα̋ πιο δύσκολη την αποστολή των Τρικάλων στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋

Óåëßäε̋

14 & 1 8

ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ

Óåëßäε̋

8-9

ΜΠΑΣΚΕΤ Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Το… χαβά του ο Αίολος

Αγωνία µέχρι το τέλο̋

 Οι Ίκαροι έµειναν όρθιοι στην πιο κρίσιµη µάχη, κέρδισαν τον Εθνικό Λάρισα̋ 6056 και συνεχίζουν το τρέξιµο για την παραµονή  Στην Α2 ΕΣΚΑΘ από τη νέα χρονιά η οµάδα των Μάγων

 Πέρασε και από την Αρναία όπου

επιβλήθηκε µε 71-80 του Στρατωνίου γράφοντα̋ την 21η νίκη στο πρωτάθληµα Óåëßäα

17 Óåëßäε̋

15-16


8

Αθλητικά

 Φλα̋ στον η ι αραθώνιο

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Με ρεκόρ συµµετοχών και µε δυνατά ονόµατα στο finis, ο φετινό̋ Ηµιµαραθώνιο̋

Καλύτερο̋ από κάθε

Ο Αγρελιώτη̋ Κώστα̋ Πούλιο̋ τη στιγµή του τερµατισµού στην πλατεία των Τρικάλων

Κ

οσµοπληµυρα!!!! Αυτή είναι η λέξη που µπορεί ν’ αποδώσει πιστά τι̋ εικόνε̋ που βγήκαν το πρωί τη̋ Κυριακή̋ στην Εθνική Τρικάλων-Ιωαννίνων. Κοσµοπληµύρα στην αφετηρία τη̋ Καλαµπάκα̋, κοσµοσυρροή κι ανελέητο τρέξιµο σε όλο το µήκο̋ τη̋ διαδροµή̋ και ένα̋ … πραγµατικό̋ «χαµό̋» στον τερµατισµό που έγινε στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.

γίνει σηµείο αναφορά̋ στα δρώµενα του Κλασικού Αθλητισµού τη̋ χώρα̋ µα̋. Η αναφορά µπορεί σήµερα να ακούγεται υπερβολική υπεραισιόδοξη, όµω̋ για σκεφτείτε το…. Μόλι̋ πριν πέντε χρόνια ήταν το πρώτο κάλεσµα που έβγαλε στο δρόµο µερικέ̋ δεκάδε̋ Τρικαλινού̋ που στην πλειοψηφία του̋ ήταν φίλοι και γνωστοί του αξέχαστου Θανάση Σταµόπουλου. Το πρωτο εγχείρηµα ήταν το πιο δύσκολο και εκ του αποτελέσµατο̋ κρίθηκε επιτυχηµένο, η διαδροµή άρεσε, η απόστασηδεν ήταν δα και πολύ µεγάλη και η ιδέα περπάτησε µε καλύτερε̋ προοπτικέ̋ τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, το µεγάλο γύρισµα του Αγώ-

Ο φετινό̋ (5ο̋ στη σειρά διεξαγωγή̋) Ηµιµαραθώνιο̋ ∆ρόµο̋ Καλαµπάκα̋-Τρικάλων, πέρασε στην ιστορία γράφοντα̋ ένα καινούριο ρεκόρ: Με τη συµµετοχή 990 και πλέον αθλητών-τριων απ’ όλη την Ελλάδα και µε την αξιοσηµείωτη παρου-

σία µεγάλων ονοµάτων του Ελληνικού Στίβου που κινούνται σε υψηλό πρωταγωνιστικό επίπεδο ο ∆ρόµο̋ απέκτησε ξεχωριστή αίγλη και δείχνει µε τη σταθερή αυξανόµενη δυναµική του πω̋ µπορεί να

@Όπω̋ ακριβώ̋ το λέει και ο τίτλο̋… Τα είκοσι χιλιόµετρα τρέξιµο δεν είναι παίξε-γέλασε, είναι µεγάλη απόσταση που καταπονεί το ανθρώπινο σώµα και το βάζει σε σκληρή δοκιµασία. Η αναφορά χρήζει επισήµανση̋ γιατί πολλοί Τρικαλινοί ενθουσιάστηκαν από την οργανωτική εκδήλω-

(αποδεδειγµένα πια) έχουν το dna του Στίβου στο αίµα του̋. Το αποτέλεσµα αυτή̋ τη̋ κινητοποίηση̋ ήταν εκπληκτικό: Εκατοντάδε̋ δροµεί̋-αθλητέ̋ και αθλητριε̋ συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα και µαζί του̋ αρκετοί ερασιτέχνε̋ χοµπίστε̋ του τζόκινγκ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα τη̋ συµµετοχή̋ και πήραν θέση εκκίνηση̋ σ’ αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα. Το φετινό εγχείρηµα ήταν πρωτοποριακό σε όλε̋ του̋ τι̋ εκφάνσει̋, ο Σύλλογο̋ ∆ροµέων µε την συνδροµή τη̋ AIMS/IAAF έκανε µια επαγγελµατική διαχείριση στο οργανωτικό κοµµάτι ενώ εξασφάλισε και το σύστηµα ηλεκτρονική̋ χρονοµέτρηση̋ ChampionChip που έδωσε ακριβή και αξιόπιστο χρόνο στι̋ επιδόσει̋ όλων των αθλητών και αθλητριών που συµµετείχαν.

Ντέρµπι «αιωνίων» η πρωτιά

να έγινε στη φετινή διοργάνωση: Τα µέλη και φιλοι του Συλλόγου ∆ροµέων επιµελήθηκαν µε ιδιαίτερο ζήλο το οργανωτικό κοµµάτι απηύθυνα προσκλήσει̋ σε µεγάλα ονόµατα του Ελληνικού Στίβου είδαν θετική ανταπόκριση και… Τόλµησαν ένα µεγάλο εγχείρηµα ποντάροντα̋ και στη συµπαράσταση όλων των Τρικαλινών που

Στο αµιγώ̋ δροµικό κοµµάτι του µεγάλου αγώνα η υπόθεση τη̋ πρωτιά̋ ήταν ντέρµπι «αιωνίων αντιπάλων»!! ∆υο µεγάλοι αθλητέ̋ του Παναθηναικού και του Ολυµπιακού (ο Κώστα̋ Πούλιο̋ από την Αγρελιά και ο ∆ήµήτρη̋ Θεοδωρακάκο̋ από την Αθήνα) έβαλαν στοίχηµα πρωτιά κι έδωσαν την πρωτη µάχη λίγε̋ µονάχα ώρε̋ πριν το ποδοσφαιρικό ντέρµπι των δύο οµάδων. Και οι δύο ξεχώρισαν από τα πρώτα χιλιόµετρα τη̋ διαδροµή̋ ξέφυγαν από του̋ υπόλοιπου̋ δροµεί̋ και το… πήγαν τρέχοντα̋ µέχρι το νήµα του τερµατισµού καταγράφοντα̋ µάλιστα σηµαντικέ̋ επιδόσει̋. Ω̋ βέρο̋ Τρικαλινό̋ και καταγόµενο̋ από την θρυλική Αγρελιά ο Κώστα̋ Πούλιο̋ ήξερε καλύτερα τα κατατόπια τη̋ τελική̋ ευθεία̋, έφτασε πρωτο̋ στο «∆ελτα» τη̋ Καλαµπάκα̋ άνοιξε τον διασκελισµό του στι̋ ανηφοριέ̋ τη̋ Πρ Γωνιά̋ και έφτασε πρώτο̋ στην πλατεία εν µέσω

 Στα παρεπόµενα του Αγώνα ένα δυσάρεστο συµβάν µε πτώση Τρικαλινού λίγα µέτρα πριν το τερµατισµό ση του Ηµιµαραθωνίου (που ξεπέρασε κάθε προσδοκία) και κάνουν εύκολε̋ σκέψει̋ για το τρέξιµο Καλµπάκα-Τρίκαλα. Τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, κι αυτό φάνηκε µε ένα απρόοπτο όσο και δυσάρεστο συµβάν µε την πτώση ενό̋ Τρικαλινού δροµέα µόλι̋ λίγα µέτρα από το νήµα του τερµατισµού. @Ο Ν.Ν. συµµετείχε για δεύτερη φορά στον Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο είχε γνώση των δυσκολιών και µάλιστα έριχνε αρκετά χιλιόµετρα στι̋ προπονήσει̋ των τελευταίων µηνών προετοιµαζόµενο̋ για τον αγώνα. Ωστόσο, δεν τα κα-

τάφερε προφανώ̋ επηρεάστηκε από την υψηλή θερµοκρασία και υπέστη σοκ αφυδάτωση̋ χάνοντα̋ τι̋ αισθήσει̋ του λίγα µόλι̋ µέτρα πριν από τον τερµατισµό. Η ιατρική βοήθεια ήταν άµεση ο δροµέα̋ µεταφέρθηκε εσπευσµένα στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων όπου και παρέµεινε την Κυριακή αφού το αφυδατικό σοκ προκάλεσε απώλεια επαφή̋ µε το περιβάλλον. @Το δυσάρεστο συµβάν συνέβη λίγο πριν την απονοµή των επάθλων στου̋ νικητέ̋ του Ηµιµαραθωνίου, υπήρξε πάντω̋ κι ένα ακόµα απρόοπτο ατύχηµα στην διασταύρωση Βασιλική̋ αλλά αυτό δεν είχε σχέση µε τη διοργάνωση του Ηµιµαραθωνίου ή µε κάποιον αθλητή @Με πολυπληθή παρουσία όπω̋ πάντα η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατι-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Καλαµπάκα̋-Τρικάλων που διοργανώθηκε από το Σύλλογο ∆ροµέων

άλλη χρονιά Με πολυάριθµε̋ συµµετοχέ̋ ο αγώνα̋ 1000 µέτρων για τα παιδιά που έδωσε µια ξεχωριστή νότα στην διοργάνωση

Ντέρµπι «αιωνίων» η… µάχη για την πρωτιά που την κέρδισε ο Κώστα̋ Πούλιο̋ από την θρυλική Αγρελιά

θερµών χειροκροτηµάτων. Το ρεκόρ του; Μία ώρα πέντε λεπτά και πενήντα δευτερόλεπτα, σηµαντική επίδοση, ιδίω̋ αν αναλογιστεί κανεί̋ πω̋ είναι ακόµα η αρχή τη̋ σεζόν και οι δροµεί̋ ψάχνουν αγωνε̋ για ν’ ανεβάσουν του̋ χρόνου̋ και την φυσική του̋ κατάσταση. Ο Πούλιο̋ είχε κι του̋ φανατικού̋ Αγρελιώτε̋ υποστηρικτέ̋ , όµω̋ και ο Γιάννη̋ Θεοδωρακάκο̋ δεν ήταν άγνωστο̋. Γαµπρό̋ Τρικαλινό̋ στα µέρη µα̋ είχε λόγου̋ να κυνηγήσει µια µεγάλη εµφάνιση και τα κατάφερε τρέχοντα̋ σε 1 ώρα 7 λεπτά και 29’’’ τα 21.097µ. τη̋ διαδροµή̋. Τρίτο̋ στο νήµα του τερµατισµού έφτασε ο Γιάννη̋ Παπα-

δόπουλο̋ του ΓΑΣ Κιλκί̋ (1.10’,35’’), ενώ πρωτο̋ Τρικαλινό̋ δροµέα̋ ήταν ο Φάνη̋ Σκούφια̋ του Γυµναστικού Συλλόγου που έτρεξε σε χρόνο 1.10’ 35’’ την απόσταση Καλαµπάκα̋-Τρικάλων. Όµω̋, εκτό̋ από του̋ πρωταθλητέ̋ των Μεσαίων και Μεγάλων Αποστάσεων τη̋ χώρα̋ µα̋ , αθρόα ήταν και η συµµετοχή εκατοντάδων Τρικαλινών δροµέων που δοκίµασαν τι̋ δυνάµει̋ του̋ που έτρεξαν µε το δικό του̋ τέµπο την διαδροµή και κατάφεραν να κερδίσουν το δικό του̋ στοίχηµα τη̋ συµµετοχή̋ µαζί βέβαια µε το ζεστό χειροκρότηµα όλων των Τρικαλινών που βρέθηκαν το πρωινό τη̋ Κυριακή̋ στην κεντρική πλατεία. Αξίζει επίση̋ να αναφέρουµε πω̋ ένα ξεχωριστό και σηµαντικό κοµµάτι τη̋ φετινή̋ εκδήλωση̋ είχε αµιγώ̋ τρικαλινό χρώµα αφού ο Σύλλογο̋ ∆ροµέων (επιδιώκοντα̋ να προσελκύσει και τα νέα παιδιά στο χώρο του Αθλητισµού) διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία τον ∆ροµικό Αγώνα 1000 µέτρων για παιδιά δηµοτικών σχολείων. Υπήρξε µεγάλη προσέλευση και από αυτό το κοµµάτι βγήκαν ίσω̋ και τα πιο ενθαρρυντικά συµπεράσµατα τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋. Τα παιδιά που βρέθηκαν στην αφετηρία το εγχείρηµα τρέχοντα̋ µε ζήλο και θέρµη την διαδροµή (από την πλατεία µέχρι το Μαιευτήριο µε επιστροφή) έδωσαν πραγµατική µάχη στον τερµατισµό ενθουσίασαν του̋ γονεί̋ ενθουσιάστηκαν από τον ωραίο αγώνα κι απ’ ότι φαίνεται αυτό το χιλιάρι θα αποτελέσει το εφαλτήριο για µεγαλύτερη και πιο αθρόα συµµετοχή στα επόµενα χρόνια.

Τριάδα του ΓΣΤ στα 6,5 χλµ Το… τρίπτυχο τη̋ φετινή̋ διοργανωτική̋ επιτυχία̋ του 5ου Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου Καλαµπάκα̋-Τρικάλων συµπλήρωσε ο Αγώνα̋ των 6,5 χιλιοµέτρων που έγινε στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων και είχε αφετηρία-τερµατισµό το… Finis τη̋ κεντρική̋ πλατεία̋. Συµµετείχαν δεκάδε̋ αθλητέ̋ συλλόγων τη̋ Θεσσαλία̋ πολλοί σπουδαστέ̋ τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών (η οποία είχε και σηµαντική συνεισφορά στον αγώνα), καθώ̋ επίση̋ και αρκετοί θαρραλέοι Τρικαλινοί που βγήκαν για πρωτη φορά στο δρόµο για να δοκιµάσουν τι̋ αντοχέ̋ σε πιο ….συµβατέ̋ αποστάσει̋. Τα µετάλλια του αγώνα πάντω̋ αποδείχθηκε πω̋ ήταν… υπόθεση αθλητών του Γυµναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ενώ το εκπληκτικό τη̋ περίπτωση̋ είναι ότι στο βάθρο ανέβηκε η οικογένεια Νάκου αφού πρώτο̋ στο νήµα έφθασε ο Παναγιώτη̋ δεύτερο̋ ο Θάνο̋ και τρίτο̋ ο Κώστα̋ Νάκο̋. Να σηµειώσουµε επίση̋ και του̋ 3 νικητέ̋ των 1000 µέτρων που ήταν κατά σειρά οι Μιχ Κατσιάµαπα̋, Παν. Ιτσιο̋ και Π. Κοθρά̋.

Τα είκοσι χιλιόµετρα δεν είναι παίξε-γέλασε κών Τρικάλων έδωσε το δικό τη̋ δυναµικό παρών στον φετινό αγώνα, ενώ αρκετοί σπουδαστέ̋ συµµετείχαν εθελοντικά και στο οργανωτικό κοµµάτι τη̋ εκδήλωση̋. @Χορευτικό σόου από µαζορέτε̋ παρακολούθησαν οι Τρικαλινοί θεατέ̋ που πήγαν πλατεία το πρωί τη̋ Κυριακή̋. Τα µουσικοχορευτικά των κοριτσιών έδωσαν µια ξεχωριστή νότα και γέµισαν τα …νεκρά διαστήµατα στην προσέλευση των αθλητών @Η θρυλική Αγρελιά είχε την τιµητική τη̋ και πάλι. Χωρίο πρω6ταθλητών τη̋ Πάλη̋ συνηθίσαµε να το λέµε,

όµω̋ µε την παρουσία του Κ. Πούλιου στο βάθρο, αποδείχτηκε πω̋ οι Αγρελιώτε̋ βγάζουν θηρία και στου̋ δρόµου̋ µεγάλων αποστάσεων. @ Γαµπρό̋ στα µέρη µα̋ έχει γίνει ο δεύτερο̋ νικητή̋ του Ηµιµαραθωνίου. Ο Γιάνη̋ Θεοδωρακάκο̋ έχει παντρευτεί µε Τρικαλινή η οποία µάλιστα ανέµενε µε το φωτογραφικό φακό στο σηµείο του τερµατισµού για να πάρει τα κατάλληλα πλάνα. @ Τον πρώτο αριθµό συµµετοχή̋ του φετινού Αγώνα το Νο1 στη φανέλα του φόρεσε γιο̋ του Θανάση Σταµόπουλου, ο Βασίλη̋ ο οποίο̋ µάλιστα τερµάτισε

σε πολύ καλή θέση κάνοντα̋ αξιόλογη επίδοση. Ο ΓΣΤ είχε έντονη παρουσία και στον Ηµιµαραθώνιο (έκτο̋ ο Σκούφια̋) αλλά και στα 6,5 χιλιόµετρα όπου οι πρώτε̋ θέσει̋ κλείστηκαν από τα δικά του παιδιά. Συµµετοχέ̋ στο βάθρο των νικητών υπήρξαν επίση̋ από πλευρά ΓΣΤ και στι̋ µικρέ̋ κατηγορίε̋ του αγώνα των 1000 µέτρων.

 Φλα̋ στον η ι αραθώνιο

9


10

Αθλητικά  Α’ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ηµέρα µικρο-εκπλήξεων η 32η αγωνιστική, µε τι̋ νίκε̋ του Πλοπιακού και του Ζάρκου

Και οι… µικροί Ε

ντάξει…όλοι το ξέρουµε.Το ντέρµπι τη̋ κορυφή̋ , η µάχη του τίτλου είναι αυτή που δίνει τον τόνο στην…παρέλαση τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋, όµω̋ πέρα από αυτό το παιχνίδι (που εν τέλει δεν µα̋ έδωσε µεγάλε̋ ειδήσει̋), υπήρξαν και άλλε̋ συναρπαστικέ̋ αναµετρήσει̋, που είχαν ενδιαφέρον και έβαλαν µάλιστα τη δική του̋ χαρακτηριστική ….πινελιά στη δράση̋ τη̋ 32η̋ ηµέρα̋. Θέµα συζήτηση̋; Σίγουρα είναι οι µεγάλε̋ νίκε̋ των ουραγών : του Πλοπιακού και του Ζάρκου που «φόρεσαν τα…γυαλιά σε πιο έµπειρε̋ οµάδε̋ και κέρδισαν το …στοίχηµα τη̋ αγωνιστική̋ του̋ προσπάθεια̋. Σενάριο έκπληξη̋ κυνήγησε ακόµη και το Γενέσι, όµω̋ δεν µπόρεσε να συγκρατήσει την ορµή τη̋ ΑΕΤ, δέχθηκε δύο γκολ στην επανάληψη και έµεινε στη ζώνη του…λυκόφωτο̋, χάνοντα̋ ίσω̋ την τελευταία ευκαιρία για την αγωνιστική του ανάκαµψη. Κατά τα λοιπά; Πρόδροµο̋ και Καλύβια µοίρασαν γκολ και βαθµού̋ στο δικό του̋ ντέρµπι, η ΑΕΦ συνέχισε το σερί τη̋ νικώντα̋ και την Ασπροκκλησιά , η ∆ήµητρα πέρασε από την έδρα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋, ενώ στο Λογγάκι το µατ̋ τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε το Βαλτινό δεν έβγαλε σκορ κι άφησε στη λίστα αναµονή̋ και αγωνία̋ του̋ γηπεδούχου̋.

Γενέσι - ΑΕΤ 1-2 Κρίµα την προσπάθεια….Σε δρόµο χωρί̋ επιστροφή µπήκε ο Αχιλλέα̋ Γενεσίου κι απ’ ότι έδειξε µάλιστα στο Σαββατιάτικο ραντεβού µε την ΑΕΤ, ίσω̋ (µετά από αυτό που υπέστη) να µην βρει ούτε τη δύναµη το απαιτούµενο ψυχικό σθένο̋- ούτε το κουράγιο για να παλέψει ,να συγκρουστεί και κυνηγήσει το σενάριο τη̋ παραµονή̋ στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία. Η …παρακµιακή εικόνα τη̋ οµάδα̋ του Κόζιακα θα µπορούσε ενδεχοµένω̋ να είχε σταµατήσει στο κρίσιµο παιχνίδι του Σαββάτου, όµω̋ η ήττα (1-2) από την ΑΕΤ επιβεβαίωσε για µία ακόµα φορά το διαφαινόµενο σενάριο τη̋ εξόδου. Σχέδιο επιστροφή̋

πλέον δεν µπορεί να υπάρξει για του̋ Γενεσιώτε̋, εκτό̋ πια και αν γίνουν µαζεµένα θαύµατα στι̋ τελευταίε̋ «στροφέ̋» του πρωταθλήµατο̋. Στον αγώνα τώρα… όλα έγιναν και τέλειωσαν µέσα σε 10 λεπτά!!!! Όσο κι αν ακούγεται παράξενο η ΑΕΤ κατάφερε να γυρίσει το µατ̋ κι από κει που έχανε (από το πρωτο λεπτό) βρέθηκε σε θέση οδηγού ανατρέποντα̋ το σκορ στην επανάληψη. Το µατ̋ είχε γκολ στην εκκίνηση το Γενέσι αιφνιδίασε χτυπώντα̋ στο 1ο λεπτό ο Κονταλή̋ έκανε το 0-1 κι από κει και µετά η ΑΕΤ κινήθηκε µε µεγαλύτερη πίεση αλλά δεν είχε καλά τελειώµατα στι̋ ευκαιρίε̋ του Α µέρου̋.. ωστόσο στην εκκίνηση του β ηµιχρόνου και συγκεκριµένα στο 50 οι κόκκινοι βρήκαν τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα κι ο Ζαφειρόπουλο̋ έγραψε το 11. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισµοί πριν συνέλθουν από την ψυχρολουσία οι γηπεδούχοι ήρθε και το δεύτερο χτύπηµα τη̋ ΑΕΤ. Στο 60’ οι κόκκινοι βγήκαν στην κόντρα κέρδισαν πέναλτι και ο Νουλα̋ από τα 9 µέτρα ευστόχησε και χάρισε τη νίκη στην οµάδα του, αφήνοντα̋ του̋ Γενεσιώτε̋ καθηλωµένου̋ στα χαµηλά τη̋ βαθµολογία̋.

Ζάρκο - Καστράκι 4-2 ∆εν λέει να το βάλει κάτω το Ζάρκο. Θε̋ από πείσµα για τι̋ ευκαιρίε̋ που έχασε στα παιχνίδια του Α’ Γύρου, θε̋ κι από την θέληση των ίδιων του των ποδο

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ η αγων.) Τα αποτελέσµατα (32

Αντίδραση από την άλλη µεριά δεν βγήκε και έτσι στο 70’ ο Καµατσέλο̋ και πάλι έγραψε το 3-1και λίγο αργότερα στο 74’ ο Ευαγγελόπουλο̋ ανέβασε τον δείκτη στο το 4-1. η νίκη είχε κλειδώσει και το µόνο που κατάφεραν οι Καστρακινοί ήταν η επίτευξη του δεύτερου γκολ µε δράστη και σκορερ και πάλι τον Τσικρικά̋ που έγραψε το τελικό 4-2 µε απ’ ευθεία̋ χτύπηµα φάουλ.

.ΑΕΤ .....................1 - 2 Γενέσι ................-....... .Καστράκι.............4 - 2 Ζάρκο ................-....... ήµητρα .............0 - 2 Κρύα Βρύση.......-........∆ Παραληθαίοι .......2 - 0 Πλοπιακό̋ .........-........ σπροκκλησιά.....4 - 0 Φαρκαδόνα ........-........Α Αχ. Μπάρα̋ ........0 - 2 Νεοχώρι.............-........ τέωρα.............2 - 2 Φλαµούλι ...........-........Μεεγάλα Καλύβια .1 - 1 .....Μ ..-... ...... µο̋ Πρόδρο .Βαλτινό ...............0 - 0 Λογγάκι..............-....... ......................Φή κη Ρεπό:...........................

Η βαθµολογία

Κρ. Βρύση - ∆ήµητρα 0-2

......Γκολ ....Ν...Ι. ....Η Οµάδε̋ ...............Βαθ......77-23....23..5.....2 Μετέωρα ...............74 ......99-32....22..7.....1 Φλαµούλι ...............73 ......62-30....21..5.....5 ∆ήµητρα................68 ......64-31....20..2.....9 ΑΕΤ........................62 ......67-41....15..7.....8 Μ. Καλύβια ............52 ......57-46....15..6...1 0 1 Κρύα Βρύση ..........51 9 ......44-35....15..4...1 3 Πρόδροµο̋ ...........4 ......48-57....13..5...1 44 ...... ...... όνα καδ 2 Φαρ ......54-65....12..6...1 1 1 Καστράκι ...............42 .8... 11. 54-47.... ...... 1 .....4 ι..... θαίο 3 Παραλη 1 ......53-53....12..5...1 4 1 Α.̋ Μπάρα̋ ...........4 .5... 11. ......49-46.... 5 1 Βαλτινό ..................38 .6... .9.. 1.... 34-4 ...... Λογγάκι .................33 ......29-48.....8...8...1 5 Ασπρ/σιά ...............32 ......46-91.....8...4...1 9 8 Γενέσι ....................28 ......47-85.....7...5...1 7 Ζάρκο....................26 ......36-60.....6...7...1 0 2 Φήκη......................25 8 ......35-66.....4...6... 2 3 Νεοχώρι ................1 .3... .4.. 5.... ......27-8 .15 ...... ...... ό̋ πιακ Πλο : Καλύβια, Λογγάκι, Φλαµούλι, Γύρου @ Έκαναν το ρεπό του β’ Μπάρα̋, . Kαστράκι, Παραληθαίοι Αχ. Πλοπιακό̋, Νεοχώρι, Ζάρκο Φήκη. Μετέωρα, Βαλτινό Πρόδροµο̋

τική Η επόµενη 33η αγωνισ

ενέ σι ......-.....................Γ ΕΤ Καστράκι............... ...-.........................Αρκο ∆ήµητρα .................. ..Ζά ...... ...... ...... ...-. ση Παραληθαίοι ............ Βρύ ύα ......-...........Κρ Ασπροκκλησιά ............ .-..............Π λοπ ιακ ό̋ Αχιλλέα̋ Μπάρα̋ ......- .................Ν εοχ ώρ ι ήκη Μετέωρα............... ...-.......................Φούλ Μεγάλα Καλύβια ...... ................Φ λαµ ο̋ι ........... ...... ...... τινό Βαλ .......-............Π ρόδ ροµ Λογγάκι..................... ...........Φα ρκα δόν α Ρεπό:................. .....

σφαιριστών, θε̋ γιατί του χρωστά και η τύχη, το παλεύει τρέχει κυνηγά και θα πάει έτσι για όσο διάστηµα αντέξει! Κι όταν παλεύει̋, κερδίζει̋. Αυτό φάνηκε και στο ραντεβού µε τον αδιάφορο ανόρεχτο και γεµάτο απουσίε̋ Βράχο Καστρακίου Η διαφορά των 22 βαθµών που χωρίζει τι̋ οµάδε̋ δεν έγινε αντιληπτή στο παιχνίδι του Σαββάτου το συγκρότηµα του Ζάρκου πήρε τη νίκη (4-2) αλλά είναι βέβαιο πω̋ δεν προλαβαίνει να σώσει την παρτίδα. Η παρτίδα όµω̋ του Σαββάτου ήταν συναρπαστική αφού οι γηπεδούχοι άνοιξαν λογαριασµό στο 15’ σε προσπάθεια του Καµατσέλου. Ωστόσο το Καστράκι ισοφάρισε στο 43’ µε πέναλτι του ο Τσικρικά και το µατ̋ απέκτησε άγρια οµορφιά στο 79’ όταν ο Μόρφο̋ µε πέναλτι έκανε το 2-1 για την οµάδα του Ζαρκου.

Ντέρµπι γοήτρου στήθηκε στη ∆ιάβα και η ∆ήµητρα µε την νεανική τη̋ ορµή δεν το άφησε στην τύχη επιβλήθηκε τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ µε 2-0 κι ανέβασε ακόµα πιο ψηλά την βαθµολογική τη̋ συγκοµιδή . Στην αναµέτρηση του Σαββάτου δεν υπήρχε ουσιαστικό διακύβευµα για τι̋ δύο οµάδε̋ κι έτσι οι προπονητέ̋ είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν παίκτε̋ του πάγκου που δεν πήραν µεγάλη συµµετοχή στα προηγούµενα παιχνίδια κι αναπόφευκτα το µατ̋ κύλησε χαλαρά µέσα στη µετριότητα χωρί̋ εναλλαγέ̋ αλλά και χωρί̋ πολλέ̋ µεγάλε̋ φάσει̋. Η ∆ήµητρα είχε τη µερίδα του…λέοντο̋ στι̋ ευκαιρίε̋ ήταν καλύτερη στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα και πέτυχε το πρωτο γκολ στο 31’ µε επιτυχηµένη προσπάθεια του Ρεντιλά. Στο 64’ οι πράσινο διπλασίασαν τα τερµατά του̋ αφού ο Παπανδρέου µπήκε στην περιοχή και µε κοντινό πλασέ διαµόρφωσε το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα.

Πλοπιακό̋ - Παραληθαίοι 2-0

Φαβορί εκ προἰµίου θεωρούνταν το συγκρότηµα των Παραληθαίων στο ραντεβού του Σαββάτου µε το Πλοπιακό, αλλά δεν φρόντισε να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και γνώρισε µια απροσδόκητη ήττα (2-0) από του̋ ουραγού̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Το µατ̋ προσφέρονταν ω̋ ιδανική ευκαιρία γιατί οι γηπεδούχοι δεν έχουν πλέον ουσιαστικά κίνητρα και βλέπουν ξεκούραστα πια και µε άλλο… µάτι την τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋. Ωστόσο, η ένταση που προέκυψε στο 34ο λεπτό του αγώνα έφερε τι̋ αποβολέ̋ του Παπαγεωργίου από τον Πλοπιακό και των Γκάνια, Αρνιώτη από του̋ Παραληθαίου̋. Οι φιλοξενούµενοι µάλιστα διαµαρτυρήθηκαν έντονα θεωρώντα̋ άδικε̋ τι̋ αποφάσει̋ του διαιτητή αλλά….Επαιξαν µε παίκτη λιγότερο στο υπόλοιπο κοµµάτι τη̋ αναµέτρηση̋ και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 25’ χάρη στο σουτ του Σακελλάρη. σούταρε και έκανε το 1-0 ενώ το 2-0 δια-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

να αποτελούν θέµα συζήτηση̋ για του̋ ποδοσφαιρόφιλου̋

έχουν ψυχή αναµέτρηση Τα στιγµιότυπα από την τινό που του Λογγακίου µε το Βαλ «κόλλησε» στο 0-0

µορφώθηκε στο 77’ όταν από κόρνερ του Τσιόβολου, ο Ψοφάκη̋ µε κεφαλιά νίκησε τον Βλαχάβα. Το 1-0 ήταν και το σκορ του ηµιχρόνου στην επανάληψη συνεχίστηκε το ίδιο σκηνικό και στο 75’ ο Ψωφάκη̋ στον επίλογο µια̋ ατοµική̋ προσπάθεια̋ του Τσιοβολου εκµεταλλεύτηκε τη σέντρα και µε τη βοήθεια τη̋ τύχη̋ πέτυχε το 20 προδιαγράφοντα̋ έτσι τη νίκη τη̋ οµάδα̋ του.

Φαρκαδόνα - Ασπροκκλησιά 4-0 Από το καλό, στο ακόµα καλύτερο η οµάδα τη̋ Φαρκαδόνα̋ που έριξε τέσσερα γκολ στην Ασπροκκλησιά κάνοντα̋ ένα ακόµα βήµα διασφάλιση̋ των κεκτηµένων στο πρωτάθληµα. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλο το 90λεπτο και πέτυχαν τα 4 τέρµατα µε του̋ Παπαδόπουλο Γρηγορίου, και Τσαντήλα. Πρώτο̋ άνοιξε λογαριασµό στο 19’ ο Παπαδόπουλο̋ που πετυχε µε κεφαλιά έκανε το 1-0. στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Γρηγορίου που έγραψε το 2-0 στο 41’ µε δυνατό σουτ από το ύψο̋ τη̋ µικρή̋ περιοχή̋ κλείνοντα̋ ιδανικά το ηµίχρονο.\ στο β µέρο̋ η ΑΕΦ συνέχισε µε τον ίδιο ρυθµό και στο 55’ έφτασε στο 3-0 µε προσπάθεια του Παπαδόπουλου που εκµεταλλεύτηκε αδράνεια τη̋ αντίπαλη̋ άµυνα̋ και δεν χαρίστηκε… Τέλο̋ στο 85’ Γρηγορίου και Τσαντήλα̋ συνεργάστηκαν πολύ ωραία και ο τελευταίο̋ διαµόρφωσε το 4-0 δίνοντα̋ διαστάσει̋ θριάµβου στη νίκη τη̋ οµάδα̋ του. Για την ΑΕΦ λοιπόν η 32η στροφή ιδανική, όµω̋ για το συγκρότηµα του Ασπροκκλησιά̋ απ’ ότι δείχνουν τα πράγµατα η σεζόν θα είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού στενεύουν πλέον στο απώτατο όριο τα περιθώρια για αγωνιστική βαθµολογική αναρρίχηση.

Νεοχώρι - Αχ. Μπάρα̋ 0-2 Επιτέλου̋ νίκη µε πλατιά χαµόγελα στο επιτελείο του Αχιλλέα Μπάρα̋, που ξεπέρασε το εµπόδιο του ∆ιγενή Νεοχωρίου γράφοντα̋ 0-2 στο γήπεδο Παπαχατζή τη̋ Οιχαλία̋ και έκανε ένα αποφασιστικό βήµα για την επίτευξη του στόχου τη̋ παραµονή̋

στην µεγάλη κατηγορία. Οι Μπαριώτε̋ πέρασαν ένα µήνα και κάτι χωρί̋ να,,, σταυρώσουν «τρίποντο» στα 4 ραντεβού του Φλεβάρη, είχαν χαµηλή βαθµολογική συγκοµιδή κι αναπόφευκτα φορτώθηκαν µε πίεση στα τελευταία παιχνίδια. Ψυχολογικό το πρόβλήµα υποστήριξε και το τεχνικό τιµ τη̋ οµάδα̋ που περίµενε πω̋ και τι το… ξεµπούκωµα και την αποφόρτιση των παικτών από το στρε̋ και το άγχο̋. Τελικά η επανεκκίνηση έγινε στο ραντεβού του Σαββάτου και η κόντρα µε τον (υποβιβασµένο) ∆ιγενή, αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για του̋ διψασµένου̋ Μπαριώτε̋ που έριξαν 2 γκολ καθαρίζοντα̋ το µατ̋ στην επανάληψη. Μέτριο το µατ̋ ανόρεχτε̋ οι οµάδε̋ όµω̋ οι Μπαριώτε̋ που ήθελαν του̋ βαθµού̋ πέτυχαν το σκοπό του̋ µε τι̋ προσπάθειε̋ του Σικοβέλα ( 60 και 75’) από τι̋ οποίε̋ διαµορφώθηκε και το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα.

Πρόδροµο̋ - Καλύβια 1-1 Το Ντέρµπι γοήτρου στον Πρόδροµο δεν ανέδειξε νικητή, όµω̋ δεν έβγαλε και κανέναν µεγάλο χαµένο. Τόσο η τοπική οµάδα (µε του̋ 49 βαθµού̋ κι τι̋ 15 νίκε̋), όσο και τα Καλύβια που είχαν στο νου του̋ τον τελικό του κυπέλλου, κινούνται πλέον στο πρωτάθληµα µε όλη του̋ την άνεση. Στην αναµέτρηση του Σαββάτου δεν υπήρχε ουσιαστικό διακύβευµα για τι̋ δύο οµάδε̋ κι έτσι οι προπονητέ̋ είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν παίκτε̋ του πάγκου που δεν πήραν µεγάλη συµµετοχή στα προηγούµενα παιχνίδια κι αναπόφευκτα το µατ̋ κύλησε χαλαρά µέσα στη µετριότητα χωρί̋ εναλλαγέ̋ αλλά και χωρί̋ πολλέ̋ µεγάλε̋ φάσει̋. Έγινε ελεύθερο παιχνίδι χωρί̋ σκοπιµότητε̋ και οι φιλοξενούµενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισµα στο σκορ µε γκολ που σηµείωσε στο 55΄ ο Νικολούσιο̋ εκµεταλλευόµενο̋ τη σέντρα του Μαγουλιώτη. Ωστόσο, µετά το γκολ ο Πρόδροµο̋ έψαξε και βρήκε τη δική του απάντηση : Στο 71’ ο ο Γάτσιο̋ ελίχθηκε στην περιοχή του ΑΟΚ, σηµάδεψε δίχτυα νίκησε τον τερµατοφύλακα και πέτυχε το τελικό 1-1.

Λογγάκι - Βαλτινό 0-0 Μοιρασιά στο Φλαµούλι, µοιρασιά και στο Λογγακι στην αναµέτρηση του ΑΟΛ µε το Βαλτινό που δεν είχε γκολ και δεν ανέδειξε νικητή. Το «λευκό» αποτέλεσµα αφήνει στο όριο του υποβιβασµού του̋ γηπεδούχου̋ του Τεο Λιουλιου και κάνει πιο εύκολη την αποστολή των φιλοξενούµενων στο τελευταίο κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋. Το µατ̋ δεν ήταν καλό είχε λίγε̋ φάσει̋ και στι̋ πιο σηµαντικέ̋ εντάσσεται η ευκαιρία των γηπεδούχων στο 25' όταν ο Αλεξίου έπιασε σουτ έξω από την περιοχή αλλά ο Κλιάκο̋ έδειξε τα αντανακλαστικά του. Στο 28' το Λογγάκι ζήτησε κόκκινη στον Περνέζα όµω̋ ο διαιτητή̋ κ Μάµαλη̋ είχε διαφορετική άποψη και έδειξε µόνο την κίτρινη κάρτα. Λίγε̋ φάσει̋ στο Α Ηµίχρονο που περασε υποτονικά ενώ στην επανάληψη ζωήρεψε ο ρυθµό̋ και από τι̋ δύο οµάδε̋. Το Λογγάκι άγγιξε το γκολ στο 50' όταν ο Σπαθή̋ στάθηκε όρθιο̋ µέσα στην περιοχή και έβγαλε την σέντρα για τον Ντόσα που οριζοντιώθηκε αλλά η κεφαλιά του αποµακρύνθηκε σωτήρια από τον Κλιάκο. Ακόµη στο 56' µετά από φάουλ του Ντακούλα και δύσκολη κεφαλιά του Β. Ρούκα , έγιναν προυποθέσει̋, αλλά ο Παπαευθυµίου απογειώθηκε και απέκρουσε ενώ στο 63' από το κόρνερ του Τσιρέπι ο Σκρέκα̋ πήρε την κεφαλιά , όµω̋ δεν µπόρεσε να σηµαδέψει εστία. Το Βαλτινό φώναξε για µια…. ανακοπή αντεπίθεση̋ στο 72 µε υπόδειξη οσφά̓ντ, ενώ στο 79' άλλαξαν οι συσχετισµοί µέσα στο γήπεδο αφού αποβλήθηκε ο Κακκέ̋ του Λογγακίου αντικρίζοντα̋ δεύτερη κίτρινη κάρτα. . παρά το µειονέκτηµα το Λογγάκι άγγιξε το γκολ και στο 89’ σε προσπάθεια του Ντόσσα είχε δοκάρι. Πλέον µετά από αυτό το αποτέλεσµα το Λογγάκι βρίσκεται σε µειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων οµάδων που είναι πάνω από τη ζώνη υποβιβασµού και θα πρέπει να εντείνει την προσπάθεια για να προλάβει το.,.. τρένο τη̋ παραµονή̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

11


12 

Αθλητικά

Α’ ΕΠΣΤ: Ισοπαλία και πάλι στο ντέρµπι τη̋ κορυφή̋ (2-2) µε... κερδισµένα τα Μετέωρα, που παρέµειναν στο ρετιρέ τη̋ βαθµολογία̋

Το… έφεραν από δω, το… πήγαν από κει, πάλι στη µέση το… έκοψαν το ντέρµπι οι δύο µονοµάχοι του τίτλου στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Ο λόγο̋ για το Φλαµούλι και τα Μετέωρα που «κόλλησαν» στο ισόπαλο 2-2 αφήνοντα̋ έτσι ω̋ ανοιχτή την εκκρεµότητα το κυνήγι τη̋ πρωτιά̋ που θα κριθεί στο φινάλε. Το παράδοξο µάλιστα τη̋ περίπτωση̋ του προχθεσινού αγώνα είναι ότι λίγο έλειψε να βγει και το... Copyright από το αντίστοιχο παιχνίδι του Α’ Γύρου, αφού το Φλαµούλι έριξε δύο γκολ στην αρχή και τα Μετέωρα είχαν τι̋... απαντήσει̋ του̋ στο τέλο̋ του α ηµιχρόνου και στο τελευταίο τέταρτο τη̋ επανάληψη̋.

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Έχουν το πάνω χέρι έωρα µού̋ Φλαµούλι και Μετ υπα Μοίρασαν γκολ και βαθ απ’ όπου και τα στιγµιότ ρα̋ ηµέ ̋ 32η τη̋ στο ντέρµπι

Το µατ̋ δεν ήταν ποιοτικό, δεν άγγιξε ούτε τη δύναµη ούτε και τη συναρπαστική ροή του πρόσφατου αγώνα κυπέλλου. Ωστόσο είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που βγήκε από την έντονη τη µαζική παρουσία των φιλάθλων. ∆εκάδε̋ Τρικαλινοί αλλά και πολλοί Καλαµπακιώτε̋ φίλοι των Μετέωρων βρέθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου στο στο Φλαµούλι και έψαξαν περίοπτέ̋ θέσει̋ στη σίτα του γηπέδου για να δουν από κοντά το µεγάλο παιχνίδι. Αναµφίβολα ενθαρρυντική και ευχάριστη νότα η προσέλευση θεατών που δείχνουν πω̋ στηρίζουν το ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ , έστω κι αν σε κάποιε̋ υπερβολικέ̋ στιγµέ̋ βγήκαν και δυσάρεστα παρεπόµενα… Η αναφορά γίνεται βέβαια για το φινάλε του ντέρµπι όταν υπήρξε µικρο-ένταση και εµφανίστηκε αστυνοµική δύναµη για να αποφευχθούν αψιµαχίε̋ και κυρίω̋ για να µπορέσουν να αποχωρήσουν µε ασφάλεια οι διαιτητέ̋ από το γήπεδο . Αξίζει να σηµειώσουµε επίση̋ πω̋ πλήγµα για την οµάδα του Φλαµουλίου, αποτέλεσε αναµφίβολα ο τραυµατισµό̋ του Καλόγηρου στι̋ αρχέ̋ του µατ̋, µε αποτέλεσµα ο έµπειρο̋ ποδοσφαιριστή̋ να αποχωρήσει από το παιχνίδι στο 17ο λεπτό.

∆υο λάθη, δύο γκολ Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τώρα… η εκκίνηση του ντέρµπι ήταν λε̋ και βγαλµένη από το αντίστοιχο ραντεβού του Α’ Γύρου: Το Φλαµούλι µπήκε µε αποφασιστικότητα στο τερέν είχε κατοχή µπάλα̋ στα πρωτα λεπτά δεν πίεσε ιδιαίτερα , όµω̋ κ κατάφερε να εκµεταλλευτεί τα δύο τραγικά λάθη του γκολκίπερ των Μετεώρων Παπανικολάου και έφτασε στο 2-0 πριν κλείσει το 40λεπτο. Το πρώτο και µοιραίο λάθο̋ του Παπανικολάου καταγράφτηκε στο 28' όταν ο Καµπέρη̋ εκτέλεσε φάουλ και αυτό̋ µπερδεύτηκε στην έξοδο έχασε τη µπάλα κι έδωσε γκολ στο… πόδι του Α. Τσιούκα̋ που καραδοκούσε κι έβαλε µπροστά την οµάδα του πετυχαίνοντα̋ το 1-0. Τα Μετέωρα προσπάθησαν να απαντήσουν στο 31' αλλά ο Ράππα παρ’ ότι πήρε την κεφαλιά δεν µπόρεσε να σηµαδέψει την εστία του Ευθυµίου. Η συνέχεια; Εξίσου οδυνηρή για του̋ Καλαµπακιώτε̋ και ιδανική για του̋ παίκτε̋ του Φλαµουλίου αφού στο 37'η οικογένεια Τσιούκα το…,πήρε πάνω τη̋. Ο µικρό̋ Ανδρέα̋ έβγαλε τη σέντρα από το κόρνερ και ο µεγάλο̋ Β. Τσιούκα̋ τσίµπησε την µπάλα αιφνιδίασε τον Παπανικολάου κι έγραψε το 2-0 δίνοντα̋ την

CMYK

αίσθηση πω̋ πάει να καθαρίσει το παιχνίδι. Ωστόσο, οι παίκτε̋ των Μετέωρων δεν πτοήθηκαν , έδειξαν ψυχικά αποθέµατα και κατάφεραν να ξαναµπούν στη διεκδίκηση στο 40' όταν ο Ράππα̋ εκµεταλλεύτηκε ιδανικά τη σέντρα του Κωστή και µε θεαµατική κεφαλιά µείωσε σε 2-1 ίσω̋ στο καταλληλότερο τάιµινγκ του α ηµιχρόνου.

Το 2-2 και η ένταση Στο β ηµίχρονο το Φλαµούλι µπήκε και πάλι ζεστά και µάλιστα στο 52' είχε δοκάρι στη σέντρα σου που επιχείρησε ο Κούτσικο̋, όµω̋ έχασε τον Κατσιφλιάνη που τραυµατίστηκε και αποχώρησε χωλαίνοντα̋ από το παιχνίδι. Φαίνεται πω̋ η αλλαγή πλάνων αποσυντόνισε κάπω̋ του̋ γηπεδούχου̋ η αλήθεια όµω̋ είναι πω̋ τα Μετέωρα βρήκαν καλύτερη επαφή µε τη µπάλα είχαν πιο σταθερά βήµα µέσα στο γήπεδο και έτσι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 75' όταν σε πρωτο χρόνο ο Κωστή̋ δοκίµασε

τα πόδι του, ο Ευθυµίου απέκρουσε προσωρινά κι ο Κουβελά̋ πήρε το.. ριµπάουντ και διαµόρφωσε το τελικό το 2-2 Ο σκόρερ των Μετέωρων πανηγύρισε µάλιστα µε έξαλλο τρόπο και το γεγονό̋ θεωρήθηκε πρόκληση από του̋ φίλου̋ των γηπεδούχων που πέταξαν στο τερέν µπουκάλια και άλλα αντικείµενα που είχαν ω̋ αποτέλεσµα την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα. Στην επανεκκίνηση µετά τη διακοπή το µατ̋ βάδισε µέχρι το τέλο̋ του στην κόψη του ξυραφιού, οι γηπεδούχοι είχαν µια σηµαντική ευκαιρία στο 88' όταν ο Α. Τσιούκα̋ έκανε το πλασέ, αλλά ο Πανανικολάου απέκρουσε σωτήρια ενώ τα Μετέωρα θα µπορούσαν να πάρουν και τη νίκη στο 92', αλλά αυτή τη φορά ο Ευθυµίου κατέβασε ρολά στο σουτ του Μπανάσιου. Το µατ̋ είχε καθυστερήσει̋ 7 λεπτών ενώ από το 94' οι φιλοξενούµενοι έµειναν µε 10 παίκτε̋ µε την αποβολή του Ράππα για δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου. Πάντω̋ το τελευταίο σφύριγµα του διαιτητή βρήκε παίκτε̋ και τεχνική ηγεσία των Μετεώρων να µαζεύονται στο κέντρο του γηπέδου, πανηγυρίζοντα̋ την πολύτιµη ισοπαλία, ενώ στα αποδυτήρια ακολούθησε µικροένταση ανάµεσα σε ποδοσφαιριστέ̋ των δύο οµάδων. Ο διαιτητή̋ Γιώργο̋ Κουτσάγια̋ κατάφερε να κρατήσει το παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ δυνατό µε πολλά σκληρά µαρκαρίσµατα. ΦΛΑΜΟΥΛΙ: Ευθυµίου, Κοντό̋, Σαµαρά̋, Παναγιώτου (55' Ντούβλη̋), Μητσιάδη̋, Κούτσικο̋, Α. Τσιούκα̋, Β. Τσιούκα̋, Ρεντόπουλο̋, Καλόγηρο̋(17' Κατσαφλιάνη̋, 59' Τέντο̋). ΜΕΤΕΩΡΑ: Παπανικολάου, Τσίκαρη̋, Σκρέκα̋, Τσιαντούλα̋, Γκόβαρη̋, Νταλούκα̋ (61' Κουβελά̋), Αυγέρο̋, Ράππα, Κωστή̋ (87' Λιανό̋), Παπαγεωργόπουλο̋ (81' Μπανάσιο̋), Γραβάνη̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

13

̋ ί ε φ α ρ γ γηπεδο

«Κοσµοπληµύρα» στο ντέρµπι Φλαµουλίου Μετεώρων. Καιρό είχαµε να δούµε τέτοιε̋ εικόνε̋ σε γήπεδο ερασιτεχνικού πρωταθλήµατο̋

Εντό̋ αγωνιστικού χώρ ου πριν την έναρξη του ντέρµπι ο πρόεδρ ο̋ των Μετεώρων Κώστα̋ Φαµίση̋

Ζεστό κι ενθαρρυντικό χειροκρότηµα από τον πάγκο του Φλαµουλίου στην έναρξη του αγώνα. ∆ιακρίνεται και ο πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ Γ Παναγιώτου

Η αγωνία έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών του πάγκου τι̋ στιγµέ̋ που η οµάδα ήταν πίσω στο σκορ

CMYK

ε̋ σώµα µε σώµα ∆υνατέ̋ φάσει̋, µάχ αρκετέ̋ φορέ̋ καν βγή και… οι κάρτε̋ ιτητή από το τσεπάκι του δια κ. Κουτσάγια

Το… µυρίστηκε το 1-0 ο προπονητή̋ του Φλαµουλίου κι έσπευσε να το πανηγυρίσει πρώτο̋ µε το χαρακτηριστικό του τρόπο

Με το κολατσιό στο γήπεδο ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων Θανάση̋ Μπουτζιώλη̋. Για να µην χάσει ούτε το εναρκτήριο λάκτισµα ήταν εκεί από του̋ πρωτου̋

» στο Φλαµούλι. Κερκίδα «Σάντα Μόνικα , νυν υποστηρικτέ̋ του Παλιοί παίκτε̋ του Αρη ο… η Ρούσσα και όχι µόν ΑΟΦ για χάρη του Τάκ

Ντέρµπι χωρί̋ νεύρα και ένταση δεν… γίνεται. Έτσι και στην κρίσιµη αναµέτρηση του Σαββάτου υπήρξαν κάποια θερµά τετ-α-τετ χωρί̋ όµω̋ να δοθεί συνέχεια…


14

Αθλητικά ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Καλύβια και Μετέωρα θα

Η βίβλο̋ των τελικών

διεκδικήσουν το Κύπελλο τη̋ ΕΠΣΤ στον τελικό τη̋ 25η̋ Μαρτίου

Τα Μετέωρα και… οι άλλοι. Η ιστορία του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων του νοµού µα̋ έχει σε περίοπτη θέση (και µε κεφαλαία γράµµατα) την παρουσία των Μετέωρων στου̋ τελικού̋ τη̋ διοργάνωση̋. Το σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋ είναι (µακράν όλων των άλλων οµάδων) ο πολυνίκη̋ σύλλογο̋ του θεσµού ενώ και τα

∆υο οµάδε̋ που έχουν γράψει πλούσια ιστορία στο χώρο του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του νοµού µα̋ θα βρεθούν αντιµέτωπε̋ στον τελικό του Κυπέλλου τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων διεκδικώντα̋ το τρόπαιο τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋.

Καλύβια περιλαµβάνονται στη λίστα των τροπαιούχων αφού στη µία και µοναδική φορά που έφτασαν σε τελικό (στο µακρινό 1977) επιβλήθηκαν του Κεφαλοβρυσιακού µε 3-0 και σήκωσαν την κούπα µέσα στο στάδιο των Τρικάλων. Το κύπελλο τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων πήρε… εκκίνηση την περίοδο 1974-1975 και στον πρώτο τελικό συµµετείχαν τα Μετέωρα µε τον ΑΟ Πύλη̋ (µετέπειτα Πορταικό̋) . Οι Καλαµπακιώτε̋ κέρδισαν το πρώτο του̋ στοίχηµα και στη συνέχεια έγραψαν ιστορία… .∆ηµιούργησαν µάλιστα ένα µεγάλο σερί µε 12 κατακτήσει̋ σε ισάριθµε̋ εµφανίσει̋ σε τελικού̋ τη̋ δεκαετία̋ του 80 του 90 αλλά και του 2000. Το στοπ σε αυτό το µεγάλο σερί έβαλε η οµάδα τη̋ Φαρκαδόνα̋ στον τελικό του 2007, στη συνέχεια ήρθε ένα ακόµα κύπελλο,ενώ στι̋ δυο τελευταίε̋ διοργανώσει̋ (2010 και 2011) τα Μετέωρα, παρ’ ότι έφτασαν µέχρι τον τελικό δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν ισάριθµε̋ φορέ̋ από την οµάδα του Πετρωτού, οποία (σηµειώστε σύµπτωση) φέτο̋ αποκλείστηκε νωρί̋ από τα Καλύβια… Αναλυτικά η βίβλο̋ των τελικών του κυπέλλου ΕΠΣΤ είναι η ακόλουθη… 1974-1975: Μετέωρα-ΑΟ Πύλη̋ 1-0 1975-1976: Μετέωρα-∆ήµητρα 1-0 1976-1977: Καλύβια-Κεφ/κό̋ 3-0 1977-1978: Μετέωρα-Πύργο̋ 2-2 (4-2 πεν.) 1978-1979: Μετέωρα-Κεφ/κό̋ 3-0 1979-1980: Μεγαλοχώρι-∆ήµητρα 2-1 1980-1981: Μετέωρα-∆ήµητρα 3-1 1981-1982: Μετέωρα-Αρδάνι 9-3 1982-1983: Νεοχώρι-∆ήµητρα 2-1 1983-1984: Μετέωρα-Γαρδίκι 2-2 (4-2 παρ.) 1984-1985: Μετέωρα-Αγία Μονή 2-2 (3-2 παρ.) 1985-1986: Αγία Μονή-Γόµφοι 2-1 1986-1987: Νεοχώρι-Μεγαλοχώρι 3-1 1987-1988: Πλάτανο̋-Τυµφαίο̋ 2-0 1988-1989: Γαρδίκι-Παλαιοµονάστηρο 1-1 (2-1 παρ.) 1989-1990: Νεοχώρι-ΑΟ Τρίκαλα 0-0 (2-0 παρ.) 1990-1991: Πλάτανο̋-Φήκη 1-0 1991-1992: Γαρδίκι-Πλάτανο̋ 2-1 1992-1993: Γαρδίκι-Αχιλλέα̋ 2-1 1993-1994: Γαρδίκι-Αρδάνι 1-1 (4-3 πεν.) 1994-1995: Βασιλική-Αχιλλέα̋ 2-2 (3-2 πεν.) 1995-1996: Αχιλλέα̋-Βασιλική 5-1 1996-1997: ΑΟ Τρίκαλα-Παλαιοπυργο̋ 12-1 1997-1998: Μετέωρα-Λύκοι 2-1 1998-1999: Λύκοι-Χρυσαυγή 5-1 1999-2000: Μετέωρα-Νεοχώρι 2-0 2000-2001: Μεγαλοχώρι-Νεοχώρι 1-0 2001-2002: Μετέωρα-Ρίζωµα 2-0 2002-2003: Μετέωρα-Χρυσαυγή 3-1 2003-2004: ΑΟ Τρίκαλα-Φαρκαδόνα 3-1 2004-2005: Ασκληπιό̋-Αχιλλέα̋ 1-0 2005-2006: ΑΕΤ-Γενέσι 5-1 2006-2007: Φαρκαδόνα-Μετέωρα 4-1 2007-2008: Μετέωρα-Εθνικό̋ Καλ. 2-2 (3-2 παρ.) 2008-2009: Φαρκαδόνα-Εθνικό̋ Καλ. 2-1 2009-2010: Πετρωτό-Μετέωρα 5-4 πεναλτι 2010- 2011: Πετρωτο-Μετέωρα 3-2

Από τη µία πλευρά τα Μετέωρα. Σε…. ρόλο σύνηθη υπόπτου-διεκδικητή, ο πολυνίκη̋ σύλλογο̋ του θεσµού (που έχει 13 κύπελλα στη συλλογή του), επιστρέφει στο στάδιο για να πάρει το…. αίµα του πίσω από τι̋ δύο τελευταίε̋ αποτυχηµένε̋ εξορµήσει̋ . Από την άλλη; Έρχεται µε τη δική του δυναµική ο ΑΟ Καλυβίων, ένα σωµατείο (από τα παλαιότερα και ιδρυτικά σωµατεία-µέλη τη̋ Ένωση̋) που µπορεί να µην έχει το ανάλογο άθροισµα στην τροπαιοθήκη του, πλην όµω̋ έχει µια άσβεστη «δίψα» για να αναζητήσει τι̋ νέε̋ του διακρίσει̋. Το ζευγάρι είναι ελκυστικό ακόµα και για αυτού̋ του̋ ουδέτερου̋ ποδοσφαιρόφιλού̋ του νοµού µα̋ και υπόσχεται συγκινήσει̋ στο ραντεβού τη̋ 25η̋ Μαρτίου που θα δοθεί (όπω̋ κατά παράδοση είθισται) στο ∆ηµοτικό Στάδιο των Τρικάλων. Τα Μετέωρα (όπω̋ προαναφέραµε) κουβαλούν µαζί του̋ την πλούσια πρὀστορία έχουν την πιο επιτυχηµένη παρουσία στον θεσµό (απ’ όλε̋ τι̋ οµάδε̋ του νοµού µα̋) , αφού συµµετέχουν για 16η φορά σε τελικό και το αξιοσηµείωτο µε την περίπτωσή του̋ είναι ότι έχουν κατακτήσει το τρόπαιο 13 φορέ̋!!! Οι Καλαµπακιώτε̋ είχαν δηµιουργήσει µάλιστα ένα µοναδικό σερί συνεχόµενων κατακτήσεων που έσπασε την περίοδο 200607 όταν ηττήθηκαν από την Φαρκαδόνα µε σκορ 4-1. Ωστόσο στι̋ δύο τελευταίε̋ διοργανώσει̋ παρ’ ότι έφτασαν µέχρι το τελευ-

 Η ποδοσφαιρική

Τελικό̋ µε δυνατό ζευγάρι ταίο βήµα, δεν κατάφεραν να σηκώσουν την κούπα. Στον τελικό του 2010 ηττήθηκαν για πρώτη φορά από την Θύελλα Πετρωτού στα πέναλτι (2-2 ο κανονικό̋ αγώνα̋ και η παράταση), ενώ και πέρσι αντιµέτωποι και πάλι µε τη Θύελλα έγραψαν ήττα µετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι που είχε ω̋ παρεπόµενα την τιµωρία παικτών και µελών του ∆Σ τη̋ οµάδα̋. Στα Καλύβια τώρα η συµµετοχή στον τελικό λογίζεται ω̋ πρωτόγνωρη για παίκτε̋ αλλά και του̋ διοικούντε̋ τη̋ οµάδα̋. Η πιο ένδοξη σελίδα από τη συµµετοχή του ΑΟΚ στη διοργάνωση του κυπέλλου έρχεται από τα πρώτα χρόνια τη̋ διοργάνωση̋: Στη δεκαετία του 1970 ο ΑΟΚ ήταν ένα από τα πιο

ισχυρά ερασιτεχνικά σωµατεία του νοµού µα̋, διεκδίκησε και κέρδισε τίτλου̋ στην Α’ Ερασιτεχνική ενώ στη µία και µοναδική φορά που έφτασε µέχρι τον τελικό του κυπέλλου (την σεζόν 1976-77) νίκησε τον Κεφαλοβρυσιακό µε 3-0 και πέρασε στην ιστορία ω̋ δεύτερη οµάδα που κατέκτησε το τρόπαιο τη̋ διοργάνωση̋. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ οι δυο φιναλίστ τη̋ διοργάνωση̋ σφράγισαν τα εισιτήρια για τον τελικό τη̋ 25η̋ Μαρτίου «καθαρίζοντα̋» ισχυρέ̋ οµάδε̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋, ενώ ο ΑΟΚ στην εκκίνηση τη̋ διοργάνωση̋ απέκλεισε την περσινή κάτοχο του τροπαίου (Θύελλα Πετρωτού) µετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι.

οµάδα των Τρικάλων ψάχνει σερί στον Απρίλη για να σηκώσει κούπα τον Μάη

Το στοίχηµα τη̋ πρωτιά̋

νται Μετά τα …ρεπό έρχο για του̋ κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ Τρικάλων ποδοσφαιριστέ̋ των

3 Την Τετάρτη θα διεξαχθεί τελικά το από αναβολή παιχνίδι µε την Οµόνοια Πέτρα̋ Από Μάρτη, καλοκαίρι… Έτσι ακριβώ̋ όπω̋ το λέει κι η παροιµία: Εκτίοντα̋ (σε συνεχόµενη ροή) τα δύο αναγκαστικά ρεπό του Β’ Γύρου, η ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων έχει και πάλι ρόλο θεατή στι̋ εξελίξει̋ του Ε’ Οµίλου, αφού οι διασταυρώσει̋ τη̋ µε την Πρέβεζα και τον ΑΟΤ δίνουν βαθµού̋ στα χαρτιά χωρί̋ την ανάλογη δράση µέσα στα γήπεδα. Οι «κυανέρυθροι» θα κάνουν επανεκκίνηση στι̋ 8 του Απρίλη, όταν και θα περιµένουν µέσα στο δηµοτικό στάδιο τη̋ πόλη̋ µα̋ την ΑΕ Μεσολογγίου για το κρίσιµο ντέρµπι τη̋ 20η̋ αγωνιστική̋ του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋, ενώ ενδιάµεσα θα ξεχρεώσουν και το υπόλοιπο αναβολή̋ στο παιχνίδι τη̋ Τετάρτη̋ µε την Οµόνοια Πέτρα̋. Μέχρι τότε; Έπεται ένα ακόµα Σαββατοκύριακο µε αργία αλλά και µπόλικη δουλειά µέσα στο γήπεδο µε εντατικέ̋ προπονήσει̋ που θα διεξάγονται σε καθηµερινή βάση µέσα στο γήπεδο (ή και στο αθλητικό κέντρο του Πετρωτού) για να βγει η καλύτερη δυνατή εικόνα στα µατ̋ τη̋ τελική̋ ευθεία̋. «Τα δύο ρεπό µα̋ δίνουν µια καλή ευκαιρία όχι για να ξεκουραστούµε αλλά για να δουλέψουµε πάνω στι̋ αδυναµίε̋ µα̋ και να βελτιώσουµε την απόδοση µα̋ µέσα στο γήπεδο», επεσήµανε και στι̋ δηλώσει̋ του ο Μίκι Τσίρκοβιτ̋, δίνοντα̋ µάλιστα ιδιαίτερη έµφαση στον τόνο τον όγκο, αλλά και την µεθοδικότητα τη̋ δουλειά̋ που θα πρέπει να βγει στι̋ προπονήσει̋. Ο Σέρβο̋ τεχνικό̋ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διατήρηση τη̋ αγωνιστική̋ ετοιµότητα̋ τη̋ οµάδα̋ και δεν σταµατά να υπερτονίζει την κρισιµότητα των αγωνιστικών που θα ακολουθήσουν επισηµαίνοντα̋ µάλιστα µε στερεότυπο τρόπο τη γνωστή του ατάκα : «Είµαστε πίσω κι έχουµε δύσκολη αποστολή δύσκολο έργο, αλλά, αν κερδίσουµε την Πέτρα θα µειώσουµε τη διαφορά και θα µπούµε µε καλύτερη ψυχολογία παιχνίδια που θα ακολουθήσουν», ανέφερε ο τεχνικό̋ των Τρικάλων, γνωρίζοντα̋ πω̋ η οµάδα δεν έχει περιθώρια νέων απωλειών στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν µετά την ολοκλήρωση και τη̋ 19η̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋.

Τα κρίσιµα και τα… ύποπτα µατ̋ Οι «κυανέρυθροι» θα µείνουν εκτό̋ δράση̋ και το ερχόµενο Σαββατοκύριακο, αφού η ….διασταύρωση µε τον (απόντα –διαλυµένο) ΑΟ Τρίκαλα θα φέρει ένα ακόµα «τρίποντο» ανεβάζοντα̋ την βαθµολογική

του̋ συγκοµιδή στου̋ 36 πόντου̋. Τα δύσκολα πάντω̋ θα έρθουν µαζεµένα στι̋ αρχέ̋ του επόµενου µήνα και τότε η οµάδα θα πρέπει να ξεπεράσει χωρί̋ την παραµικρή απώλεια 4 κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ .Η… αρχή θα γίνει στι̋ 8 του Απρίλη, στο (εκ των πραγµάτων) οριακό ντέρµπι µε την ΑΕ Μεσσολογίου, ενώ στη συνέχεια (στην 21η στροφή του πρωταθλήµατο̋) οι «κυανέρυθροι» θα κληθούν να δείξουν το ανάστηµα του̋ στην έδρα τη̋ Αµφιλοχία̋ και αν ξεπεράσουν αυτή τη δοκιµασία, θα περιµένουν τα δύο συνεχόµενα εντό̋ έδρα̋ παιχνίδια (µε Πίνδο Κόνιτα̋ και Φιλοθέη Αρτα̋) για να συνεχίσουν και να διευρύνουν το σερί τη̋ τελική̋ του̋ αντεπίθεση̋. Ωστόσο, ο αγώνα̋ που προφανώ̋ θα καθορίσει τη µοίρα των Τρικάλων στο φετινό πρωτάθληµα και υπό πρὁποθέσει̋ νίκη̋ µπορεί να αλλάξει τη τροπή των πραγµάτων στην κορυφή του Ε’ Οµίλου, θα παιχθεί στι̋ αρχέ̋ του Μαίου, Οι «κυανέρυθροι» θα ταξιδέψουν τότε στην έδρα του Εθνικού Φιλιππιάδα̋ και θα αναζητήσουν (τι άλλο;) του̋ βαθµού̋ που θα του̋ δώσουν την επιζητούµενη ώθηση για αναρριχηθούν στην κορυφή του οµίλου. Αν βγει διπλό σ’ αυτό το παιχνίδι, τότε να είστε σίγουροι: θα γίνει και το µεγάλο κόλπο τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋, αφού θα πάθει διπλή ζηµιά η Φιλιππιάδα, ενώ και η Κασσιώπη που ακολουθεί το πρόγραµµα των Τρικάλων στην τελική ευθεία πιθανώ̋ θα γράψει κι αυτή τι̋ δικέ̋ τη̋ απώλειε̋ σε ανάλογα κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋. Αξίζει πάντω̋ να επισηµάνουµε µια ειδική παράµετρο που αφορά τον τοµέα των δηµοσίων σχέσεων. Είναι γνωστό σε όλου̋ πω̋ το συγκρότηµα τη̋ Κέρκυρα̋ έχει καλύτερα «πατήµατα στι̋ επαφέ̋ µε τα περισσότερα σωµατεία τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋ κι αυτό είναι ένα σηµαντικό ντεζαβαντάζ που (καλώ̋ ή κακώ̋) θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την διοίκηση τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ , Γιατί, ω̋ γνωστό, το Περιφερειακό δεν είναι πρωτάθληµα αγγέλων…


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Α1 ΕΣΚΑΘ

15

 Χαλαρό̋ ο ΑΟ Καλαµπάκα̋ στον Βόλο έχασε µε κατεβασµένα χέρια (81-65) από την Ανάληψη

Βγήκε νοκ-άουτ απ’ το ηµίχρονο Ο

στόχο̋ επιτεύχθηκε στην προηγούµενη «στροφή», η παραµονή του ΑΟ Καλαµπάκα̋ στην Α1 Θεσσαλία̋ κλείδωσε µε πανηγυρικό τρόπο τρει̋ αγωνιστικέ̋ πριν το φινάλε του πρωταθλήµατο̋ και τώρα πια η οµάδα -απαλλαγµένη από το άγχο̋ και την πίεση για την επίτευξη τη̋ αποστολή̋ τη̋-, µπορεί να διαχειρίζεται µε µεγαλύτερη άνεση τα παιχνίδια που αποµένουν µέχρι το τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋. Μ’ αυτή τη… φιλοσοφία και µ’ αυτή τακτική εµφανίστηκε ο ΑΟΚ στο ραντεβού τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ που τον έβγαλε µέσα στην έδρα τη̋ Ανάληψη̋ στο Βόλο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κάνει το… κόλπο του, δεν µπόρεσε να βρει αντίδοτο στο καταιγιστικό δεύτερο δεκάλεπτο τη̋ Ανάληψη̋ κι επειδή δεν άγγιξε τα στάνταρτ̋ των προηγούµενων αγώνων του, υποχρεώθηκε σε ήττα µε σκορ 81-65 από την σκληροτράχηλη οµάδα τη̋ Μαγνησία̋ που είχε λόγου̋ (και µάλιστα πολύ σοβαρού̋) για να διεκδικήσει τη νίκη. Ο ΑΟΚ έκανε το ταξίδι µετρώντα̋ κάποιε̋ (σηµαντικέ̋ όπω̋ αποδείχθηκε τελικά) απουσίε̋ βασικών αθλητών, ωστόσο, προσπάθησε να τι̋ ξεπεράσει ποντάροντα̋ για µία ακόµα φορά στο παιχνίδι των παικτών που κατά κα-νόνα τραβούν το µεγαλύτερο κοµµάτι των επιθέσεων του, αλλά, έµεινε από… καύσιµα στο Β’ δεκάλεπτο, όταν πέτυχε µόλι̋ 7 πόντου̋, δέχθηκε 27 και είδε τη… σκόνη τη̋ Ανάληψη̋ στο πιο κρίσιµο σηµείο του αγώνα. Η συνολική εικόνα, η εµφάνιση γενικότερα δεν ήταν καλή, η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ ήταν µακριά από τα καλά περάσµατα των προηγούµενων αγώνων κι αυτό φάνηκε και στο παραγωγικό κοµµάτι, αλλά και στην αµυντική συµπεριφορά –λειτουργία που έβγαλε στη ροή του προχθεσινού αγώνα. Aπό την άλλη οι Βολιώτε̋ έδειξαν

ότι ήθελαν περισσότερο το µατ̋ και µε ένα καταιγισµό τριπόντων , πέτυχαν τελικά τον σκοπό του̋. Στον τοµέα του σκοραρίσµατο̋ ο Κουρµέντζα̋ ήταν αυτό̋ που πήρε και πάλι τι̋ περισσότερε̋ προσπάθειε̋ κι έγραψε 30 πόντου̋ ενώ ο Θρασυβουλίδη̋ σηµείωσε 10 και ο Κατσανό̋ σταµάτησε στου̋ 7. Για την επόµενη µέρα τώρα… Η εξόρµηση στον Βόλο αποτελεί µια κακή παρένθεση και το επιτελείο του ΑΟΚ θέλει να κλείσει την αγωνιστική του διαδροµή στο πρωτάθληµα επιδιώκοντα̋ τη µέγιστη δυνατή συγκοµιδή που θα συνδυαστεί µε ένα καλό πλασάρισµα στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Ο αγώνα̋ λοιπόν θα συνεχιστεί, η οµάδα θα ψάξει νίκε̋ στα εναποµείναντα παιχνίδια και θα προσπαθήσει να κάνει την κατάλληλη επανεκκίνηση από το ραντεβού τη̋ 19η̋ αγωνιστική̋ που θα βγάλει και πάλι την οµάδα σε εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι και σε µια δύσκολη «κόντρα» µε τον Εθνικό Λάρισα̋ Τα δεκάλεπτα: 17-18, 45-25, 66-39, 81-65 τελικό. Καλαµπάκα (Σδράκα̋): Κουρµέντζα̋ 30 (1), Tζάννη̋ 6, Αθανασούλα̋ 4, Πρεβέντη̋ 3, Παπακωσταντίνου 3, Θρασυβουλίδη̋ 10 (2), Κατσανό̋ 7, Κρούτσκο, Νικολακόπουλο̋ 2, Βλησσάρη̋.

Α1 ΕΣΚΑΘ: Οι Ίκαροι έµειναν όρθιοι στην πιο κρίσιµη µάχη, κέρδισαν τον Εθνικό Λάρισα̋ 60-56 και συνεχίζουν το τρέξιµο για να εξασφαλίσουν παραµονή

Θα το πάνε µέχρι το τέλο̋... Σ

ε οριακέ̋ καταστάσει̋ βαδίζει το τελευταίο δίµηνο η οµάδα των Ικάρων αλλά… Κάθε φορά που πάει ν’ ακουµπήσει τον πάτο τη̋ κατηγορία̋, βρίσκει την απαιτούµενη ώθηση σηκώνει ανάστηµα και… προχωρά στο επόµενο βήµα. Ωστόσο, φέτο̋ δεν κάνει εκείνε̋ τι̋ παλιέ̋ «υπερπτήσει̋», δεν έχει την ίδια δυναµική και η αλήθεια είναι πω̋ δεν πείθει µε την αγωνιστική τη̋ παρουσία πω̋ είναι έτοιµη για να ανανεώσει το εισιτήριο τη̋ συµµετοχή̋ τη̋ στο καινούριο πρωτάθληµα. Μία του̋ ύψου̋ και µία του βάθου̋… όπω̋ ακριβώ̋ και η εικόνα που βγάζει στα τελευταία κρίσιµα παιχνίδια: Μετά το… στραπάτσο τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋ (και την ήττα στον Βόλο από τον τοπικό Ολυµπιακό), οι «κίτρινοι» βρέθηκαν σε δεινή βαθµολογική θέση και ήξεραν πω̋ µόνο µε νίκη καθαρή νίκη επί του Εθνικού Λάρισα̋ θα δικαιούνταν να ελπίζουν βάσιµα στο σενάριο τη̋ παραµονή̋. Το µατ̋ του Σαββάτου λοιπόν είχε χαρακτήρα τελική̋ αναµέτρηση̋ ήταν αγώνα̋ χωρί̋ επιστροφή και οι Ικαροι µαθηµένοι από παλιά σε τέτοιου είδου̋ δυσκολίε̋, άφησαν πίσω του̋ τι̋ άσχηµε̋ εµφανίσει̋, έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ροζ φύλλο γράφοντα̋ το 60-56 µετά από ένα δυνατό όσο και αµφίρροπο ω̋ προ̋ την εξέλιξη του παιχνίδι. Οι «κίτρινοι» παρ’ ότι δεν είχαν στην σύνθεσή του̋ τον (τραυµατία) Πισµίση και αναγκαστικά έπαιξαν µόνο µε τον Γεωργόπουλο στη θέση του play-maker έκαναν ιδανικό ξεκίνηµα τα έβαλαν όλα στην αρχή και πήραν διαφορά 14 πόντων στην Α’ πε-

τό̋ στην 21η αγωνιστική) θα έχουν (φαινοµενικά τουλάχιστο) µονόπλευρο ενδιαφέρον αφού οι αντίπαλοι τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ κινούνται πλέον στο πρωτάθληµα χωρί̋ ουσιαστικού̋ βαθµολογικού̋ στόχου̋. Αν λοιπόν οι Ικαροι πάρουν δύο νίκε̋ από αυτέ̋ τι̋ 3 αναµετρήσει̋, τότε θα κλειδώσουν την συµµετοχή του̋ στο επόµενο πρωτάθληµα. Σε κάθε άλλο σενάριο, θα παίξουν τα ρέστα του̋ στο ντέρµπι τη̋ τελευταία̋ στροφή̋ µέσα στην έδρα του ΓΣ Νίκαια̋ κι εκεί τα πράγµατα θα είναι διαφορετικά και αναµφιβόλω̋ πιο δύσκολα. Tα δεκάλεπτα: 21-7, 35-24, 50-39, 60-56 τελικό. ΙΚΑΡΟΙ (Θάνο̋): Τσικρικά̋ 13 (1), Βήτα̋4, Κατούνα̋ 6 (1), , Στεφάνου 9, Γεωργόπουλο̋ 10 (1), Σταυρόπουλο̋ 11 (1), Καλλιάρα̋ 7, 4,Μπαρµπαρούση̋. πόντου̋ ενώ οι Γεωργόπουλο̋ Καλλιάρα̋ και Στεφάνου ακολούθησαν βγάζοντα̋ κι αυτοί µε τη σειρά του̋ ένα σηµαντικό κοµµάτι στην επιθετική λειτουργία τη̋ οµάδα̋.

Τρει̋ ευκαιρίε̋ για δύο νίκε̋ ρίοδο (21-7). Το… πάτηµα αυτό αποδείχθηκε υπεραρκετό και παρ’ ότι η οµάδα έδειξε κάποια σηµάδια νευρικότητα̋ στην επανάληψη (έχασε 5-6 αιφνιδιασµού̋ από επιπολαιότητα των παικτών στην τελική πάσα), κατάφερε να φτάσει στον στόχο τη̋ αφού άντεξε στην… αντεπίθεση των φιλοξενούµενων και πήρε το ροζ φύλλο. Κορυφαίο̋ των Ικάρων σ’ αυτή τη συγκλονιστική βραδιά ήταν (ποιο̋ άλλο̋) ο Τσικρικά… όχι µόνο γιατί πέτυχε 13 πόντου̋ βάζοντα̋ µάλιστα µερικά καθοριστικά καλάθια σε κρίσιµα περάσµατα του αγώνα, µα και γιατί έβγαλε δουλειά και στα σπρωξίµατα τη̋ άµυνα̋ ενώ είχε καλέ̋ συνεργασίε̋ στην επίθεση. Καλή παρουσία επίση̋ είχε και ο Σταυρόπουλο̋ µε του̋ 11

Α1 ΕΣΚΑΘ

η αγων.) Τα αποτελέσµατα (18

άνε̋ ...............63-70 Ολύµπια .......-..........Τιτ λµυρό̋ .............95-70 Νίκαια...........-..........Α αλαµπάκα .......81-65 Ανάληψη......- .........Κ λυµπιακό̋ Β.....84-87 Καρδίτσα......-..........ΟΑΛ ....................52-50 Ελασσόνα.....-..........Ε θνικό̋ .............60-56 Ίκαροι..........- .........Ε

Τι γίνεται τώρα από δω και πέΗ βαθµολογία ρα; Απ’ ότι φαίνεται η υπόθεση τη̋ ..Πόντοι...........Ν. ..Η Οµάδε̋ .............Βαθ. παραµονή̋ θα κριθεί στα παιχνίδια 1240-1017 .....16...2 Τιτάνε̋ Π. ..........34 ...... 1266-1189 .....15...3 ...... που θα ακολουθήσουν µέσα στο 3 Ελασσόνα ..........3 ......1263-1138 .....14...4 Μάρτη. Οι κίτρινοι έχουν από κάτω Ολ. Βόλου..........32 ......1225-1136 .....10...8 Ολύµπια ............28 ......1236-1239 ......8..1 0 τον ΓΣ Νίκαια̋ (που κέρδισε χθε̋ ΑΣ Καρδίτσα̋ ....26 ......1103-1116 ......8..1 0 τον Αλµυρό σε ένα οριακό παιχνίδι), ΕΑΛ ....................26 ......1123-1146......8..1 0 έχουν τον Εθνικό από πάνω του̋ σε Καλαµπάκα .......26 ......1213-1268 ......7..1 1 Ανάληψη ............25 ......1224-1306 ......7..1 1 απόσταση µόλι̋ ενό̋ βαθµού και… Αλµυρο̋ ............25 ......1027-1128 ......6..1 2 Θα παίξουν τα ρέστα του̋ στα µατ̋ Εθνικό̋ Λ. ..........243......1100-1238......5..1 3 τη̋ τελική̋ ευθεία̋ αναζητώντα̋ Ίκαροι ...............2 ......1274-1373 ......4..1 4 εναγωνίω̋ δύο ακόµα νίκε̋ Νίκαια ................22 .δύσκολο να το πετύχουν, αλλά όχι Η επόµενη 19η αγων. µπάκα ακατόρθωτο ιδίω̋ αν αναλογιστεί ................- ...........Καλανάληψη ...... Εθνικό̋ κανεί̋ πω̋ οι αναµετρήσει̋ µε ΑΣ ................Α Αλµυρό̋ .....................--.....................Ν ίκα ια Καρδίτσα̋ (εντό̋ έδρα̋ στην επόµεΤιτάνε̋ ........................ .................Ολύµπια νη στροφή), µε Ελασσόνα (εκτό̋ ΕΑΛ .............................-- ..............Ελασσόνα Ολ. Βόλου................... - .......ΑΣ Καρδίτσα̋ στην 20η αγωνιστική) καθώ̋ επίση̋ Ίκαροι........................ και το ραντεβού µε την Ολύµπια (εν-


16

Αθλητικά

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Οκτώ αγωνιστικέ̋ επέµειναν για το φινάλε τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ και απ’ ότι φαίνεται στον Α’ όµιλο η πρωτιά έχει κλειδώσει αφού το Μεγαλοχώρι δεν πατά φρένο σε κανένα γήπεδο, ενώ σε ανάλογο τέµπο τρέχει και η Μεγάρχη αλλά αυτή στην κούρσα του Β’ Οµίλου έχει σε απόσταση ενό̋ βαθµού τον Πυργετό.

ν θέση στην Α1 οι  Α2 ΕΣΚΑΘ: Έκλεισα τήθηκε στον Μάγοι, ενώ ο Κρόνο̋ ητ αίνει ούτε το αβ ολ πρ Αµπελώνα και δεν καιρία̋ µπαράζ τη̋ δεύτερη̋ ευ

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

“Σκόνταψε” το Γριζάνο Η ισοπαλία του Γριζάνου µε τι̋ Καρυέ̋ στο ντέρµπι τη̋ 24η̋ ηµέρα̋, έφερε ανακατατάξει̋ στην βαθµολογία του Β’ Οµίλου. Η… Μπάρτσα κατέβηκε από τη 2η θέση κι έφαγε προσπέραση από του̋ Γ. Αποστόλου̋ και τον Ασκληπιό που κέρδισαν τα δικά του̋ παιχνίδια. Στην κορυφή το Μεγαλοχώρι δείχνει απτόητο απ’ όσα συµβαίνουν γύρω του και την Κυριακή κέρδισε εύκολα τον Κεφαλοβρυσιακό (6-1) αυξάνοντα̋ την βαθµολογική του̋ συγκοµιδή στου̋ 69 πόντου̋.

Τα αποτελέσµατα (24η αγων.) Λεπτοκαρυά....-.....Κρήνη ..................2-2 Αρδάνι.............-.....Γλύνο̋ .................1-0 Πελινναίοι........-.....Ράξα ....................0-3 Παλιόπυργο̋ ..-.....ΠΕΦ .....................2-3 Κρηνίτσα.........-.....Κηπάκι .................0-0 Πετρόπορο̋ ...-.....Ασκληπιό̋............0-3 Άγ. Απόστολοι.-.....Άγ. Οικ/νιο̋..........3-0 Γριζάνο ...........-.....Καρυέ̋ ................1-1 Μεγαλοχώρι....-.....Κεφ/κό̋ ...............6-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N..I....H Μεγαλοχώρι .......69 .....77-15.....23 .0 ....1 Απόστολοι ..........54 .....68-29.....17 .3 ....4 Ασκληπιό̋ ..........53 .....52-20.....16 .5 ....3 Γριζάνο...............52 .....64-24.....15 .7 ....2 Αρδάνι................41 .....47-37.....12 .5 ....7 Ράξα...................38 .....42-37.....12 .2 ..1 0 Καρυέ̋...............35 .....46-40.....10 .5 ....9 Άγ. Οικ/νιο̋ ........32 .....43-43......9..5 ..1 0 Κρήνη.................32 .....38-42......9..5 ..1 0 Παλιόπυργο̋ .....31 .....38-47......9..4 ..1 1 Κεφαλ/κό̋..........31 .....46-59......9..4 ..1 1 ΠΕΦ ...................30 .....40-35......6.12 ...6 Κρηνίτσα ............25 .....30-51......6..7 ..1 1 Λεπτοκαρυά .......23 .....31-42......6..5 ..1 3 Κηπάκι................21 .....36-54......6..3 ..1 5 Πετρόπορο̋.......20 .....22-49......5..5 ..1 4 Γλύνο̋ ...............19 .....21-45......4..7 ..1 3 Πελινναίοι............0 .......0-72 ......0..0 ..2 4 @ Οι Πελινναίοι δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληµα

Η επόµενη 25η Αγωνιστική Κρήνη.....................-....................Γλύνο̋ Ράξα.......................- ...........Λεπτοκαρυά ΠΕΦ........................- ....................Αρδάνι Κηπάκι....................-...............Πελινναίοι Ασκληπιό̋ ..............- .........Παλιόπυργο̋ Άγ. Οικουµένιο̋ .....- ................Κρηνίτσα Καρυέ̋...................-...........Πετρόπορο̋ Κεφ/σιακό̋.............-........Άγ. Απόστολοι Μεγαλοχώρι ...........-...................Γριζάνο Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

«Κόλλησε» ο Πύργο̋ Βαθµού̋ µέσα στο σπίτι του έχασε ο Πύργο̋ και είδε τη Μεγάρχη αλλά και τον Πυργετό να ανοίγουν τι̋ αποστάσει̋ του̋. Tο συγκρότηµα του Πύργου έµεινε στο 0-0 µε τηνΧρυσοµηλιά, ενώ η Μεγάρη κέρδισε µε 2-3 στην Λυγαριά και ο Πυργετό̋ επικράτησε 4-2 τη̋ Φωτάδα̋.

Τα αποτελέσµατα (24η αγων.) Πορτἀκό̋.......-.....Πηγή....................3-0 ∆ρ./Μουριά .....-.....Ελευθεροχώρι .....0-1 Πύργο̋ ...........-.....Χρυσοµηλιά .........0-0 Πυργετό̋........-.....Φωτάδα ...............4-2 Πιαλεία............-.....Περιστέρα ...........0-0 Αµπελάκια.......-.....∆ενδροχώρι .........1-2 Βυτουµά̋........-.....Γόµφοι .................3-1 Λυγαριά ..........-.....Μεγάρχη..............2-3 Πρίνο̋.............-.....Πανχασιακό̋ .......1-0 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N ..I....H Μεγάρχη ............60 .....65-17 ....19 .3 ....2 Πυργετό̋ ...........59 .....60-17 ....18 .5 ....1 Πύργο̋ ..............56 .....62-17 ....17 .5 ....2 Πανχασιακό̋......42 .....37-31 ....13 .3 ....8 Γόµφοι ...............41 .....53-44 ....12 .5 ....7 Περιστέρα..........39 .....46-33 ....12 .3 ....9 Πιαλεία...............36 .....33-37 ....11 .3 ..1 0 ∆ροσερό/Μ. .......35 .....31-31 ....10 .5 ....9 ∆ενδροχώρι........35 .....31-34 ....11 .2 ..1 1 Βυτουµά̋...........33 .....34-34 ....10 .3 ..1 1 Λυγαριά..............31 .....30-27 .....8 ..7 ....9 Χρυσοµηλιά........31 .....37-45 .....9 ..4 ..1 1 Πορτἀκό̋ ..........29 .....38-37 .....8 ..5 ..1 1 Αµπελάκια ..........27 .....25-39 .....8 ..3 ..1 3 Πρίνο̋................18 .....25-55 .....6 ..0 ..1 8 Φωτάδα..............15 .....29-56 .....3 ..6 ..1 5 Ελευθ/ρι .............15 .....19-57 .....5 ..0 ..1 9 Πηγή ..................13 .....17-61 .....3 ..4 ..1 7 Η επόµενη 25η Αγωνιστική Πηγή ......................-........Ελευθεροχώρι Χρυσοµηλιά............- ..............Πορτἀκό̋ Φωτάδα..................-...∆ροσερό/Μουριά Περιστέρα ..............-...................Πύργο̋ ∆ενδροχώρι............- ...............Πυργετό̋ Γόµφοι....................- ...................Πιαλεία Μεγάρχη ................- ..............Αµπελάκια Πανχασιακό̋..........- ...............Βυτουµά̋ Πρίνο̋....................-..................Λυγαριά

«Μαγεία-Μαγεία στην Α’ Θεσσαλία»!! Γενικό ξεκαθάρισµα έγινε στην προτελευταία στροφή τη̋ Α2 ΕΣΚΑΘ και βγήκαν οι ειδήσει̋ που αφορούν, όχι µόνο τον πρωταθλητή, αλλά και τι̋ τρει̋ (από τι̋ 4 συνολικά) οµάδε̋ που κερδίζουν κάρτα επιβίβαση̋ για το… τρένο τη̋ Α1 Κατηγορία̋ του Θεσσαλικού Μπάσκετ. Στο ντέρµπι κορυφή̋ του Β’ Οµίλου ο Ολυµπιακό̋ Καρδίτσα̋ ήταν ο µεγάλο̋ νικητή̋, κέρδισε την ΑΕΛ µέσα στη Λάρισα την προσπέρασε και… φεύγει πρόωρα για διακοπέ̋ αφού στην τελευταία στροφή θα πάρει βαθµού̋ στα χαρτιά και θα επισφραγίσει το τυπικό – διαδικαστικό κοµµάτι τη̋ επ-ανόδου του στη µεγάλη κατηγορία. Από τι̋ Τρικαλινέ̋ οµάδε̋ το… τρένο για το ταξίδι στην Α1 Θεσσαλία̋ πρόλαβαν µόνο οι Μάγοι οι οποίοι έδειξαν χαρακτήρα στο κρίσιµο-οριακό ραντεβού τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ κέρδισαν τον Μύτικα τη̋ Λάρισα̋ (77-65 µέσα στο δηµοτικό κλειστό) κατοχυρώνοντα̋ έτσι την 3η θέση στον όµιλο, θα προσπαθήσουν βέβαια να κλείσουν µε νίκη και το τελευταίο ραντεβού (θα παίξουν µε τον Ερµή) αλλά… χάσουν κερδίσουν δεν κινδυνεύουν αφού άγγιξαν το όριο των 28 βαθµών και κατοχύρωσαν τη συµµετοχή του̋ στην Α1 ΕΣΚΑΘ. Στο µατ̋ του Σαββάτου όλα κρίθηακν από το α ηµίχρονο, οι Μάγοι έκαναν ιδανικό ξεκίνηµα προηγήθηκαν µε 15-2 στο 6 λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ και έφτιαξαν τη διαφορά ασφαλεία̋ που επιζητούσε και ο προπονητή̋ του̋ για να κατοχυρώσουν τη νίκη που του̋ δίνει δικαίωµα συµµετοχή̋ (για πρωτη φορά) στην Α1 Θεσσαλία̋. Τα δεκάλεπτα: 23-13, 42-28, 57-46, 77-65 τελικό. Μάγοι (Τσίµα̋): Μπράµη̋ 7, Χρηστάκο̋, 6 Ψύρρα̋ 23(3), Μπούτσια̋ 9, Αναστασίου 8(2), Ευαγγέλου 9(1), Μπαιρακτάρη̋ 7, Γουλόπουλο̋ 4, Γιδόπουλο̋, Πασχάλη̋ 4.

∆εν το πάλεψε ο Κρόνο̋ Την ύστατη ευκαιρία για να µπει στην πρωτη

τετράδα του οµίλου και να διεκδικήσει απ’ ευ- Γυµναστήριο του Αλκαζάρ ανάµεσα στου̋ θεία̋ άνοδο, είχε ο Κρόνο̋ στο Σαββατιάτικο δυο διεκδικητέ̋ του φετινού πρωταθλήµαραντεβού µε τον Αίολο Αµπελώνα αλλά δεν τα το̋. ΑΕ Λάρισα̋ και Ολυµπιακό̋ Καρδίτσα̋ κατάφερε. Η τρικαλινή οµάδα παρουσιάστηκε µε σηµαντικέ̋ απουσίε̋ και πάλι δεν µπόρεσε ήταν οι οµάδε̋ µε τη µεγαλύτερη διάρκεια να µπει στο… πνεύµα του αγώνα και ηττήθηκε προφανώ̋ και µε τη πιο σταθερή απόδοση τελικά (µε το 79-59) χάνοντα̋ µαζί µε τον αγώ- στη ροή τη̋ σεζόν συµβάδιζαν πήγαιναν χένα και τι̋ τελευταίε̋ ελπίδε̋ για την διεκδίκηση ρι-χέρι µέχρι την προτελευταία στροφή και στο ντέρµπι του Σαββάτου «κονταροχτυπήσυµµετοχή̋ στην Α1 Θεσσαλία̋. Το τρικαλινό συγκρότηµα δεν µπόρεσε να θηκαν» βάζοντα̋ στο… µάτι το έπαθλο του ξεπεράσει του̋ 60 πόντου̋ κι όπω̋ δήλωσε ο πρωταθλητή. Νικητέ̋ από την αναµέτρηση προπονητή̋ του̋, µε τόσο χαµηλό σκορ δεν αναδείχθηκαν οι φιλοξενούµενοι που επικράµπορούσαµε να πάρουµε τη νίκη. Το κακό για τησαν µε 41-55 των αντιπάλων κι έµειναν έτσι τον Κρόνο είναι ότι δεν υπάρχει πια άλλη ευ- στην πρώτη θέση του πίνακα. Περίπτωση καιρία διόρθωση̋, αφού στην τελέυταία στρο- προσπέραση̋ δεν υφίσταται αφού αφού την φή ακόµα και µε νίκη επί τη̋ ΑΕΛ δεν αλλά- τελευταία αγωνιστική ο Ολυµπιακό̋ θα πάρει ζουν οι συσχετισµοί στη βαθµολογία του Β’ βαθµού̋ στα χαρτιά από τη διασταύρωση µε ΟΜίλου, η οµάδα θα χάσει στι̋… λεπτοµέρει- την ΑΕΤ που δεν συµµετείχε στο φετινό πρωε̋ το στοίχηµα τη̋ ανόδου πληρώνοντα̋ µά- τάθληµα, ενώ η ΑΕΛ θα παίξει µε τον Κρόνο λιστα µε ακριβό τίµηµα τι̋ γκέλε̋ που έκανε µέσα στα Τρίκαλα. µέσα στην έδρα τη̋ σε 2 κρίσιµα παιχνίδια. Α2 ΕΣΚΑΘ Πάντω̋ το ρόστερ του Κρόνου η αγων.) ήταν ανταγωνιστικό όµω̋ οι απουσίε̋ Τα αποτελέσµατα (17 ̋ Κ.....41-55 βασικών αθλητών (πχ Μπατατόλη̋ ιακό υµπ ..Ολ ...... ΑΕΛ ..............-.. µή̋............0-20 α.α. και Πελίγκο̋ που έχασαν µερικά από ..Ερ ...... ..-.. ...... ...... ΑΕΤ ύτικα̋ ..............77-65 τα ντέρµπι του Β’ Γύρου) κατέβασαν Μάγοι ...........-..........Μ ρναβο̋ ...........53-45 το αγωνιστικό επίπεδο ενώ όπω̋ επιΣοφάδε̋.......-..........Τύ νο̋ ...............79-59 σηµαίνουν οι άνθρωποι του συλλόγου Αίολο̋ Λ. ......-..........Κρό υπάρχουν και παράπονα από τι̋ διαιΗ βαθµολογία τησίε̋ στα κρίσιµα παιχνίδια τη̋ φετι...Πόντοι .........Ν. ..Η νή̋ σεζόν. Οµάδε̋ ..............Β1αθ. 1108-951......14 ...3 Ολ. Καρδίτσα̋ ....3 ...... Τα δεκάλεπτα 24-21, 46-33, 59-47, ........13 ...4 ...............30 ......988-800 ...... ΑΕΛ 1016-970......10 ...7 79-59 τελικό. Μάγοι..................27 ...... .........9 ....8 -889 939 Κρόνο̋ (Φόρο̋ Φάνη̋): Ζέρβα̋ Σοφάδε̋ .............26 ...... ......1064-1033.....9 ....8 2, Κωτούλα̋ 2 Λέτσιο̋, Γουλιώτη̋ 12 Μύτικα̋...............26 .........9 ....8 -988 ......962 Τύρναβο̋............26 (1),Τζέλη̋ 12(1) ,Νταή̋ 7(1), Πλάφα̋, ....8 ....9 ..........25 ......1058-1031. Αµπ ο̋ Αίολ .........8 ....9 -992 Παπαναστασίου 2, Καλαµποκίνη̋, Πε......996 Κρόνο̋................25 ....5 ..1 2 1... -112 984 ...... 2 λίγκο̋ 14 (1), Μακρή̋ 8. Ερµή̋ .................2 ...0 ..1 7

Πρωταθλητή̋ ο Ολ. Καρδίτσα̋ Πέρα όµω̋ από το ντέρµπι των Μάγων και την οριακή εκτό̋ έδρα̋ αναµέτρηση του Κρόνου, οι ειδήσει̋ τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ βγήκαν από τη µάχη του τίτλου που… παίχθηκε στο κλειστό

 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

0-340.......... ΑΕΤ .....................17χει...... στο πρωτάθληµα * Η ΑΕΤ δεν συµµετέ µε µηδενισµού̋ και χάνει τα παιχνίδια

Η τελευταία αγωνιστική

- .........ΑΕΤ 20-0 α.α. Ολυµπιακό̋ Κ. .............- ................Αίολο̋ Λ. ...... ...... ...... ο̋. ναβ Τύρ ................Σοφάδε̋ Μύτικα̋........................- .....................Μ άγο ι Ερµή̋ ........................ - ........................ΑΕ Λ Κρόνο̋........................

 Tα κορίτσια τη̋ Γωνιά̋ δεν µπόρεσαν να

Ο

ύτε στην Τούµπα, ούτε στα Τρίκαλα... Τα παιχνίδια τη̋ Πράσινη̋. Γωνιά̋ µε την ΜΕΝΤ δεν έβγαλαν τελικά ένδειξη έκπληξη̋ αφού και τα δύο τα πήρε η οµάδα τη̋ Θεσσαλονίκη̋ γράφοντα̋ µάλιστα δύο άνετε̋ νίκε̋. Όπω̋ και τον περασµένο ∆εκέµβρη σε εκείνο το εφιαλτικό ραντεβού τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋, έτσι και στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ τα κορίτσια τη̋

Γωνιά̋ δεν είχαν ούτε το σθένο̋ ούτε ψυχολογικό και αγωνιστικό αντίβαρο για να… κοντράρουν έναν υπέρτερο αντίπαλο Πάλεψαν βέβαια µε πείσµα κι έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά…Ακόµα και τα στοιχεία αυτά δεν αποδείχθηκα αρκετά για να αποτρέψουν την δεύτερη ήττα. Η οµάδα τη̋ Τούµπα̋ (µην ξεχνάµε έχει πλούσιο παλµαρέ και στην Α1 Γυναικών0 πήρε το ραζ φύλλο επικρατώντα̋ µε 48-

Φυσιολογική η… υποταγή


Αθλητικά

Και στα δύσκολα έχει λύσει̋

Β΄ ΕΣΚΑΘ

17

 Αυλαία µε… προδιαγεγραµµένο φινάλε στον όµιλο των Τρικαλινών οµάδων. από τον οποίο κέρδισαν άνοδο Φαλώρεια και Αγ. Νέστωρα̋

∆ύο για την Α2

 Ο Αίολο̋ «φύσηξε» και στην

Αρναία, όπου επιβλήθηκε µε 71-80 του Στρατωνίου γράφοντα̋ την 21η του νίκη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ Αγωνιστική Τα αποτελέσµατα 23η

Το Κλειστό τη̋ Αρναία̋ στη Χαλκιδική δεν είναι δα και η πιο δύσκολη έδρα τη̋ Β’ Εθνική̋, ούτε βέβαια το Στρατώνι συγκαταλέγεται στο κλαµπ των ισχυρών οµάδων τη̋ κατηγορία̋. Ωστόσο το πέρασµα του Αιόλου από την ….στροφή τη̋ 23η̋ αγωνιστική̋ είχε τι̋ δυσκολίε̋ του… αφού οι «κόκκινοι» τα βρήκαν σκούρα και χρειάστηκε να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για να κάµψουν τελικά (µε 71-80) την αντίσταση των σκληροτράχηλων όσο και αξιόµαχων γηπεδούχων. Αξίζει να αναφέρουµε πω̋ το µατ̋ πήρε εκκίνηση µία ώρα νωρίτερα από το προκαθορισµένο ραντεβού τη̋ β’ εθνική̋ αφού οι δύο οµάδε̋ συµφώνησαν κι έκαναν από κοινού αίτηση για να ξεκινήσει στι̋ 16.00 και η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίριση̋, αποδέχθηκε και επικύρωσε την αλλαγή. Αγωνιστικά τώρα… Το πρόωρο ξεκίνηµα φαίνεται πω̋ επηρέασε περισσότερο την απόδοση τη̋ Τρικαλινή̋ οµάδα̋ και µάλλον άφησε ανέγγιχτο το Στρατώνι που µπήκε µε ορµή στο παιχνίδι κι έκανε καλή αρχή χωρί̋ να έχει όµω̋ και την ανάλογη συνέχεια, αφού οι αθλητέ̋ του Αιόλου χρόνο µε το χρόνο όσο περνούσε η ώρα ανέβασαν την δική του̋ απόδοση, εγκλιµατίστηκαν στι̋ συνθήκε̋ του αγώνα και επέβαλαν το ρυθµό του̋. Οι κόκκινοι πήραν ένα µικρό προβάδισµα από το α δεκάλεπτο όταν και προηγήθηκαν µε 17-20, και έκελισαν το πρώτο ηµίχρονο µε 7 πόντου̋ διαφορά καθαρίζοντα̋ στα τελευταία λεπτά µε καλάθια του Κακλαµάνου. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι µπήκαν και πάλι µε καλύτερα πατήµατα από του̋ Αίολου̋ ροκάνισαν µάλιστα γρήγορα αυτή τη µικρή διαφορά και έφτασαν σε …απόσταση αναπνοή̋ (στου̋ 2 και τρει̋ πόντου̋) έχοντα̋ σε εξαιρετική µέρα τον ∆ασκαλόπουλο και τον Κιηγµέτογλου. Το µατ̋ έδειχνε λοιπόν πω̋ θα πήγαινε πόντο-πόντο, το 53-55 τη̋ τρίτη̋ περιόδου άφηνε ελπίδε̋ ανατροπή̋ στου̋ γηπεδούχου̋, όµω̋ οι παίκτε̋ του Γιάννη Τζήµα ανέβασαν στροφέ̋ στο τελευταίο δεκάλεπτο έδειξαν µεγαλύτερη προσήλωση στην αµυντική προσπά-

θεια έβαλαν τα καλάθια του̋ έκαναν εξαιρετική δουλειά στι̋ συνεργασίε̋ και έφτασαν στο τελικό 71-80 κερδίζοντα̋ την ιπποτική αναγνώριση των αντιπα΄λων του̋. Από τον Αίολο στη λίστα των κορυφαίων του αγώνα µπαίνει αυτοδικαίω̋ ο Κακλαµάνο̋ που πέτυχε 24 πόντου̋ µε έξι τρίποντα και καλά στατιστικά ενώ σηµαντική ήταν επίση̋ και η συνεισφορά του Χαρισµίδη που έδωσε λύσει̋ στα δύσκολα σηµεία τη̋ αναµέτρηση̋ πετυχαίνοντα̋ 17 πόντου̋. Θετική επίση̋ και η παρουσία του Τριανταφύλλου και του Φούντα ενώ η οµάδα παρ’ ότι δεν τράβηξε (δεν έκανε µεγάλο παιχνίδι), κατάφερε διαχειρίστηκε σωστά τα καλά τη̋ περάσµατα την αδιαµφισβήτητη εµπειρία των βασικών παικτών και έφτασε δίκαια στην (21η) νίκη που τη φέρνει ακόµα πιο κοντά στον στόχο τη̋ ανόδου.

Η δήλωση που συζητήθηκε

αφού η ΜΕΝΤ έχοντα̋ γεµάτο καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό ρόστερ (παρ’ ότι ήρθε µε απουσίε̋ στα Τρίκαλα) πήρε προβάδισµα 11 πόντων στην ά περίοδο στη συνέχεια τα κορίτσια τη̋ Τρικαλινή̋ οµάδα̋ ισορρόπησαν κάπω̋ τα πράγµατα και µείωσαν λ το σκορ κλείνοντα̋ το ηµίχρονο έξι πόντου̋ πίσω από τι̋ αντιπάλου̋ του̋. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, η τρικαλινή οµάδα δεν είχε καλή επαφή µε το καλάθι τη̋ ΜΕΝΤ παρουσίασε και σηµάδια κόπωση̋ και έτσι η διαφορά εκτοξεύτηκε και πάλι στα ύψη, αφού η ΜΕΝΤ έκανε ένα µεγάλο σερί και έφτασε να φτάσουν στο

Η βαθµολογία

.......Η .....Πόντοι..........Ν1... ...2 Οµάδε̋..........Βαθ ..1763-1473 ....2 ...... 3 Αίολο̋ ...........44 .........1 .20 7.... -159 861 Φιλαθλητικό̋..43.... ....1704-1532.....16 ......7 Νίκη Βόλου ....39.... ....1712-1649.....15 ......8 Ηράκλειο........38.... ...1693-1509 .......14........9 Α. Παρασκευή ..37...........1710-1653.....13 ....1 0 Κοροιβό̋........36.... 1594-1601.....12 ....1 1 ∆ιαγόρα̋ ......35........ 625-1583.....11 ....1 2 2 ∆ούκα̋...........34........1 ..1587-1595.....11 ....1 Αιγάλεω .........34...... 9-1531.....11 ....1 2 150 3 ΜΕΝΤ.............34........ ....1 0 .....1 ..1630-1661 3 Στρατώνι ........33...... .1569-1662.....10 ....1 6 1 Νηαρ Ηστ.......33.........14 ...... .....7 52-1799 17 Ηρακλή̋ ........30...... ...... ...6 70.. 5-16 157 7 1 Αία̋ Ευόσµου 29........ ...... .6 685-1825.... Αν.Φλόγα̋......29........1 69-998 ........1 ......2 2 Χαλκηδόνα .....24........6 µα.

Για του̋ κόκκινου̋ απ’ ότι δείχνει το πρόγραµµα των αναµετρήσεων που αποµένουν (7 Αγωνιστικέ̋ ακόµα για το φινάλε), το στοίχηµα τη̋ ανόδου έχει κριθεί, η πρωτιά είναι δική του υπόθεση κι όπω̋ τονίζει ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ στι̋ δηλώσει̋ του «καλό θα είναι να µπει στο τραπέζι των συζητήσεων ο προγραµµατισµό̋ για την καινούρια σεζόν. Ρεαλιστικά η οµάδα βρίσκεται µία ανάσα από το στόχο τη̋ ανόδου και νοµίζω ότι για την κατηγορία αυτή δεν χωράει χρονοτριβή. ∆εν θα πρέπει να περιµένουµε το καλοκαίρι, άλλωστε υπάρχει και το κακό παράδειγµα του ΑΣΤ, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάµε. Θεωρώ ότι η διοίκηση και οι φορεί̋ θα πρέπει από τώρα να προγραµµατίσουν και να στηρίξουν την οµάδα γιατίι οι στιγµέ̋ είναι πολύ δύσκολε̋ γενικότερα για τη χώρα και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήσουµε να τρέξει ο καιρό̋ µέχρι το καλοκαίρι». Η δήλωση αυτή φαίνεται πω̋ αποτέλεσε θέµα συζήτηση̋, όχι µόνο για του̋ παράγοντε̋ τη̋ οµάδα̋ (οι περισσότεροι εκ των οποίων την είδαν από την θετική σκοπιά), αλλά και από πρώην συνεργάτε̋ του Τζήµα που έκαναν δεύτερε̋ σκέψει̋ για τη… βιασύνη του προπονητή και κυρίω̋ για την αναφορά του στο «κακό παράδειγµα του ΑΣΤ». Ωστόσο, το

σηκώσουν ανάστηµα στη ΜΕΝΤ (48-67) 67 µέσα στο κλειστό δηµοτικό Γυµναστήριο. Το µατ̋ έτρεξε µπροστά σε άδειε̋ κερκίδε̋ το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋ στο κλειστό δεν βρέθηκαν παρά ελάχιστοι φίλοι τη̋ Τρικαλινή̋ οµάδα̋ και είναι αλήθεια πω̋ η εικόνα αυτή τείνει να παγιωθεί σε όλα τα µατ̋ του Β’ Γύρου αφού η ζηµιά που έκανε η φήµη τη̋ αναδιάρθρωση̋ και τη̋ διάλυση̋ τη̋ Α2 Γυναικών, (ω̋ ήταν αναµενόµενο) άφησε το στίγµα τη̋ στη ροή και στην συνολική εικόνα του πρωταθλήµατο̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τώρα, τα πράγµατα δεν πήγαν καλά από το ξεκίνηµα

̋.................71-80 Στρατώνι...........– ...Αίολο ράκλειο .............83-88 Αν.Φλόγα̋.........– ...Ηγ. Παρασκευή ....59-67 Νήαρ Ηστ ..........– ...Α ρακλή̋ ..............72-65 ∆ιαγόρα̋ ..........– ...Ηία̋ Ευόσµου......87-68 Αιγάλεω.............– ...Α ίκη Β. .................60-68 ΜΕΝΤ ................– ...Νιλαθλητικό̋ .......83-94 ∆ούκα̋..............– ...Φόροιβο̋.........0-20 ά.α. Χαλκηδόνα ........– ...Κ

ει στο πρωτάθλη * Η Χαλκηδόνα δεν συµµετέχ

τική (24/03/12) Η επόµενη 24η αγωνισ

................ΑΣΕ ∆ούκα ΚΑΠ..........................-- ................Νήαρ Ηστ ..... ..... ..... ..... λο̋ Αίο ..................Στρατωνί Ηρακλή̋ ..................- ..............∆ιαγόρα̋ Ρ. Αία̋..........................- ....................Αιγάλεω Ηράκλειο..................- ................Χαλκηδόνα Φιλαθλητικό̋............- ........................ΜΕ ΝΤ Κόροιβο̋..................- ................Αν.Φλόγα̋ Νίκη Βόλου ..............γεγονό̋ ότι ανοίγει συζήτηση για την επόµενη µέρα, είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει πω̋ το µπασκετικό λόµπι τη̋ πόλη̋ «ζεστάθηκε» από τι̋ επιτυχίε̋ του Αιόλου και προφανώ̋ µέρα µε τη µέρα θα βρεθεί όλο και πιο κοντά στην οµάδα και θα στηρίξει (προφανώ̋) την πορεία τη̋ στο νέο πρωτάθληµα. ∆ιαιτητέ̋ τη̋ αναµέτρηση̋ ήταν οι Μήτσιου και Τζίµα. Τα δεκάλεπτα: 17-20, 35-42, 53-55, 71-80. ΣΤΡΑΤΩΝΙ (Μύθου): Πιπιλιάρη̋ 8, Πεγιά̋ 6 (2), Τιλλ 7 (1), Κουντουρατζόγλου 4, Κοκολιό̋ 8 (1), Καλφόπουλο̋, Βασιλειάδη̋ Γ. 3, Μπούλια̋, Κιηγµέτογλου 15 (1), Κοτζαγιάννη̋ 3, ∆ασκαλόπουλο̋ 17 (2). ΑΙΟΛΟΣ (Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 2, Λάππα̋, Γκιουλέκα̋ 5, Τριανταφύλλου 11 (1), Τσούτσο̋ 2, Κακλαµάνο̋ 24 (6), Περρωτή̋ 4, Χαρισµίδη̋ 17, Φούντα̋ 7 (1), Παπαχρήστο̋.

τελικό 48-67 χωρί̋ να ζοριστεί ιδιαίτερα. ∆εκάλεπτα: 10-21, 31-37, 35-55, 48-67 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ (Τσακνή): Καπνιά 8, Τσουτσουµπή, Κοµατσιούλη 16, Τσίπα, Αλεξίου, Αλεξοπούλου 9(3), Αγγελάκη 6, Γιασεµή 4, Βουγιούκα 5. ΜΕΝΤ (Σδούκο̋): Ζεχίρη 6, ∆ραγκόλα, Ζωγράφου 6, Τόσκα 28(2), Μπάµπικερ 4, Κιλέ 9(1), Κοκκίνου 6(1), Κουλακιώτη 8. Τα αποτελέσµατα τη̋ 18η̋ αγωνιστική̋ Παναθλητικό̋ - Κοµοτηνή ...............72-45 Πράσινη Γωνιά - ΜΕΝΤ....................48-67 Ολυµπιακό̋ Β - ΑΟ Σερρών ............65-39 Μ. Αλέξανδρο̋ Εχ. - Τιτάνε̋ ∆ρ. .....42-56 Πυλαία - ΠΑΟΚ ∆υτ. Μακ.................95-31

Η Φαλώρεια “έσπασε” το αήττητο του ∆ίλοφου στην τελευταία αγωνιστική Εντάξει… Αν είναι να µετρήσουµε την αγωνιστική παρουσία των έξι Τρικαλινών οµάδων στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ Β’ ΕΣΚΑΘ, είναι βέβαιο πω̋ δεν θα βγάλουµε θετικό πρόσηµο στον τελικό απολογισµό τη̋ χρονιά̋. Είναι βλέπετε εκείνη η… συνάρτηση του αριθµού των συµµετοχών µε τα εισιτήρια τη̋ ανόδου (έξι προ̋ δύο) που µα̋ το υπενθυµίζει, δείχνοντα̋ µε το ανάλογο… αποτύπωµα τι̋ θέσει̋ την κατάταξη και τη σειρά στον πίνακα τη̋ βαθµολογία, όµω̋… α̋ µην τα θέλουµε κι όλα δικά µα̋. Εξάλλου, στη φετινή σεζόν, εµφανίστηκε στα µέρη µα̋ µια οµάδα που ήταν όντω̋ καλύτερη από τα Τρικαλινά σωµατεία και το απέδειξε µε τι̋ πράξει̋ τη̋ µέσα στα γήπεδα επιτυγχάνοντα̋ νίκε̋ σε όλα τη̋ τα παιχνίδια. Ο λόγο̋; Για το ∆ίλοφο Λάρισα̋ που πήρε …αµπαριζα όλου̋ του̋ αντιπάλου̋ του κι έφτασε στο τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋ µετρώντα̋ 13 νίκε̋ και µόλι̋ µία ήττα στα 14 παιχνίδια του φετινού πρωταθλήµατο̋. Η µία και µοναδική ήτα των Λαρισαίων πρωταθλητών τη̋ ΕΣΚΑΘ γραφτηκε στο τελευταίο παιχνίδι κι είχε την… υπογραφή τη̋ Φαλώρεια̋ που επιβλήθηκε µε 44-49 και σφράγισε έτσι µε… πανηγυρικό τρόπο τη δική τη̋ άνοδο κατοχυρώνοντα̋ την δεύτερη θέση του οµίλου. Εισιτήριο ανόδου για την Α2 πήρε και η νεανική οµάδα του Αγιου Νέστωρα και η επιτυχία τη̋ χρήζει ιδιαίτερη̋ επισήµανση̋, γιατί στο ρόστερ του συλλόγου (που -ειρήσθω εν παρόδω- προέρχεται από την µπασκετική Ακαδηµία του ΑΣΤ2000) υπάρχουν µερικά από τα πιο αξιόλογα ταλέντα του τρικαλινού µπάσκετ που απ’ ότι δείχνουν µε την παρουσία του̋ µέσα στα γήπεδα (σε αγώνε̋ εφηβικού και ανδρικού πρωταθλήµατο̋) θα µα̋ απασχολήσουν και µάλιστα σύντοµα. Λέγεται µάλιστα πω̋ µερικά από αυτά τα παιδιά µπήκαν στη λίστα των ειδηµόνων του Μπάσκετ και ποιο̋ ξέρει… µπορεί να χτυπήσουν µεταγραφέ̋ από το ερχόµενο καλοκαίρι. Μένει ωστόσο να δούµε ποια θα είναι η εξέλιξη του̋. Προ̋ το παρόν; Να θυµίσουµε τα πεπραγµένα τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋ στην οποία εκτό̋ τη̋ νίκη̋ τη̋ Φλαώρεια̋, είχαµε επίση̋ το άνετο φίνι̋ του Αγ Νέστωρα στο µατ̋ µε του̋ Πελασγού̋ (54-73 εκτό̋ έδρα̋) ενώ η Πρ/ Γωνιά πήρε βαθµού̋ στα χαρτιά αφού δεν κατέβηκε στο γήπεδο ο Φίλιππο̋. Η τελευταία αγωνιστική ∆ίλοφο- Φαλώρεια...............44-49 Γόµφοι- Περσέα̋ ...........20-0 α.α. Πελασγοί- Αγ. Νέστωρ ........54-73 Πρ. Γωνιά- Φίλιππο̋.......20-0 α.α.


18

Αθλητικά

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Έβγαλε διπλό η Κασσιώπη! Βγήκαν καλά νέα από την 18η αγωνιστική για την οµάδα των Τρικάλων. ∆εν ήταν καλέ̋ οι ειδήσει̋ γιατί η Κασσιώπη πέρασε µε νίκη από την έδρα του Οδυσσέα Νυδρίου, επανήλθε σε τροχιά επιτυχιών και κράτησε τι̋ αποστάσει̋ των 7 βαθµών από την Τρικαλινή οµάδα η οποία πάντω̋ έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο οπότε µπορεί να υπολογίζει στου̋ 3 βαθµού̋ από την αναµέτρηση µε την Οµ. Πέτρα̋ που θα διεξαχθεί σε εµβόλιµη δράση την ερχόµενη Τετάρτη 21 Μαρτίου. Πάντω̋, για τα Τρίκαλα το στοίχηµα τη̋ ανόδου είναι ακόµα και σήµερα δύσκολο και για να επιτευχθεί θα πρέπει οι κυανέρυθροι να κερδίσουν πάση θυσία όλα τα παιχνίδια για να ροκανίσουν τη διαφορά και να ανεβούν στην κορυφή του οµίλου προσπερνώντα̋ Κασσιώπη και Φιλιππιάδα. Α̋ δούµε όµω̋ τα µατ̋ που έχουν µπροστά του̋ οι δύο οµάδε̋ που διεκδικούν τον τίτλο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Tα αποτελέσµατα (18η αγ.) Φιλοθέη................-....Ολ. Κέρκυρα̋.........1-0 Οδ. Νυδρίου ........-....ΑΟ Κασσιώπη̋ .......0-2 Πίνδο̋ Κ. .............-....Εθ. Φιλιππιάδα̋......1-3 Τρίκαλα ...............- ...Πρέβεζα.........3-0 α.α. Αµφίλοχο̋ ...........-....Θεσπρωτό̋ ............1-1 ΑΕ Μεσολογγίου..-....Οµ. Πέτρα̋ ............3-0 Ρεπό ....................................................ΑΟΤ Η Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ......Γκολ ...........Ν. .Ι. .Η Κασσιώπη...........39 .......34-5 ............12 .3 ..1 Φιλοθέη .............37 ......31-14 ...........12 .1 ..4 Φιλιππιάδα..........35 ......33-10 ...........11 .2 ..4 Μεσολόγγι .........35 ......28-13 ...........10 .5 ..2 Τρίκαλα .............32.......23-4.............9..5 ..1 ΌλΚέρκυρα̋......28 ......23-12 ............8 ..4 ..5 Οδ. Νυδρίου.......28 ......17-14 ............9 ..1 ..6 Θεσπρωτό̋........22 ......27-19 ............6 ..4 ..7 Αµφίλοχο̋..........16 ......23-31 ............4 ..4 ..9 Πίνδο̋ Κ.............14 ......21-32 ............3 ..5 ..9 Οµ. Πέτρα̋ ........14 ......15-31 ............4 ..2 1 0 Πρέβεζα ..............0 ........0-45 .............0 ..0 1 5 ΑΟΤ....................0........0-45.............0..0 1 5 @ Ο ΑΟΤ και η Πρέβεζα δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληµα και χάνουν του̋ αγώνε̋ µε µηδενισµό @ Σε εκκρεµότητα το µατ̋ Τρικάλων Οµόνοια̋ Π. @ Έκαναν το ρεπό του Β’ Γύρου Τρίκαλα, Οδ. Νυδρίου, Πρέβεζα, ΑΟΤ, Κασσιώπη. Η επόµενη (19η) αγωνιστική Ολ.Κέρκυρα̋ .............- .........ΑΟ Κασσιώπη̋ Εθν. Φιλιππιάδα̋........- ....................Φιλοθέη Πρέβεζα.....................-.............Οδ. Νυδρίου Θεσπρωτό̋................- ..................Πίνδο̋ Κ. ΑΟΤ ..........................- ......Τρίκαλα 0-3 α.α. Οµ. Πέτρα̋ ................- ................Αµφίλοχο̋ Ρεπό ..................................ΑΕ Μεσολογγίου

Β΄ΕΠΣΤ Στο… µηδέν η Βασιλική Η Βασιλική πάει αήττητη στον Α’ όµιλο όµω̋ την Κυριακή δεν µπόρεσε να νικήσει το Φωτεινό στην εκτό̋ έδρα̋ αναµέτρηση κι έβαλε στο λογαριασµό τη̋ τη δεύτερη ισοπαλία. Την ακολουθούν στην κούρσα το Κλαµάκι και τα Ανταλάξιµα. Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (10η αγων.) Ανταλλάξιµα....-.....Πλάτανο̋.............2-0 Ακ. Μετέωρα...-.....Καλαµάκι .............0-3 Αγιόφυλλο.......-.....Θεόπετρα ............4-0 Φωτεινό...........-.....Βασιλική...............1-1 Σαρακίνα.........-.....∆ιαλεκτό ..............0-3 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

Τα Σαράγιια µε… φόρα Χωρί̋ αλλαγέ̋ η κορυφή του Γ’ Οµίλου αφού τα Σαράγια πήραν το τρίποντο και συνεχίζουν να κατέχουν την κορυφή. Ριζαριό Φανερωµένη και ∆ιαµάντι τρέχουν για να προλάβουν… Τα αποτελέσµατα (12η αγων.) Ακαδηµία ........-.....Πατουλιά .............7-4 Ζηλευτή ..........-.....Αγία Κυριακή .......0-3 Πηνειάδα.........-.....Ριζαριό.................0-4 Ακαδηµία 1......-.....Φανερωµένη ........0-3 ∆ιαµάντι ..........-.....Σαράγια ...............0-3 Αστέρα̋..........-.....Παράδεισο̋.........3-0

Το παλεύουν οι Αµαζόνε̋ για παραµονή. Οι φωτό από το παιχνίδι µε τον Μαγνησιακό

 Οι Αµαζόνε̋ κέρδισαν τον

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Τα Μετέωρα µπήκαν στα …δίχτυα από την ασταµάτητη ∆ράµα που έγραψε 0-7 στην Καλαµπάκα

Μαγνησιακό (1-0) και ελπίζουν στο σενάριο τη̋ παραµονή̋ κυνηγώντα̋ κι άλλε̋ νίκε̋

Θα παίξουν… ρέστα στο φιν άλε Κ

άλλιο αργά, παρά ποτέ… Η ρήση ισχύει πλέον και για την περίπτωση τη̋ Γυναικεία̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ των Αµαζόνων Καλυβίων που πέτυχε χθε̋ την παρθενική τη̋ νίκη στο πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋ κι έγραψε τον πρωτο λογαριασµό στο… ταµείο τη̋. Τα κορίτσια του Φώτη Βασιλάκου έδειξαν αποφασιστικότητα στο οριακό παιχνίδι µε τον Μαγνησιακό πέτυχαν νωρί̋ το γκολ που του̋ χάρισε τη νίκη και θα µπορούσαν µάλιστα να έχουν µεγαλύτερο σκορ αν δεν σπαταλούσαν δύο ακόµα σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ που δηµιούργησαν αλλά έχασαν µε επιπόλαιο τρόπο στο Β’ ηµίχρονο. Και η νίκη όµω̋ µε το 1-0 έχει την αξία τη̋ γιατί διατηρεί άσβεστε̋ τι̋ ελπίδε̋ για την παραµονή στη κατηγορία. Τα προγνωστικά προ̋ το παρόν δεν είναι µε το µέρο̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋, όµω̋ η προσπάθεια θα γίνει για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή βαθµολογική συγκοµιδή. Οι Αµαζόνε̋ µετά την εµβόλιµη δράση τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋ και την (αναµενόµενη ήττα από την πρωτοπόρο οµάδα τη̋ ∆ράµα̋) υποδέχθηκαν χθε̋ στο γήπεδο του̋ το αντίστοιχο συγκρότηµα του Μαγνησιακού σ’ ένα ραντεβού που έµοιαζε ω̋ η τελευταία ευκαιρία για την αγωνιστική επανεκκίνηση τη̋ οµάδα̋ στο φετινό πρωτάθληµα. Ήξεραν λοιπόν την κρισιµότητα τη̋ αναµέτρηση̋ και έβαλαν τα δυνατά του̋ για να πάρουν το πολυπόθητο τρίποντο. Τα κατάφεραν χάρη στο γκολ-φάουλ τη̋ Σίσκου που έκανε νωρί̋-νωρί̋ το 1-0 ενώ στη συνέχεια είχαν δύο ακόµα ευκαιρίε̋ από τι̋ οποίε̋ θα µπορούσε να προκύψει κάτι καλό.. ωστόσο στην πιο σηµαντική φάση του α ηµιχρόνου στο 44ο λεπτό ο διαιτητή̋ του αγώνα αρνήθηκε καταφενέστατο πέναλτι στην Οικονόµου παρά τι

έντονε̋ διαµαρτυρίε̋ των Αθλητριών τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋. το ηµίχρονο έκλεισε µε το ρευστό 1-0 το µατ̋ ήταν ανοιχτό και για την οµάδα τη̋ Μαγνησία̋, όµω̋ οι Αµαζόνε̋ είχαν δύο ακόµα φασει̋ για γκολ στο 67 και στο 72 αλλά η ∆ραγούτσου δεν µπόρεσε να βρει τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα κι έτσι παρέµεινε το 1-0 µέχρι το τέλο̋ του 90λεπτου. Αµαζόνε̋: Παπανικολάου, Μαργαρίτη, Μαγκούτη, Καψάλη, Σίσκου, Καλατζή, Σακά (Ράκου) Κπανογιάννη, Μητσογιάννη, Οικονόµου(65 ∆ραγούτσου) Ματζιώρου Βαριά ήττα των Μετεώρων Όταν χάνει̋ τα εύκολα, πολλέ̋ φορέ̋ µοιάζει ανέφικτο και ουτοπικό το να… διεκδικήσει̋ τα πιο δύσκολα που είναι µπροστά… Τα κορίτσια των Μετέωρων υπέπεσαν σε γκέλα ολκή̋ στο ραντεβού τη̋ προηγούµενη̋ Κυριακή̋ (όταν έγραψαν οδυνηρή ήττα από την Πανσερραική) και χθε̋ βγήκαν σε νέα κόντρα µε το θηρίο τη̋ κατηγορία̋, αντιµετώπισαν µέσα στην έδρα του̋ την πρωτοπόρο οµάδα τη̋ ∆ράµα̋. Κρίσιµο µατ̋, δυνατό̋ ο αντίπαλο̋, σε οριακό σηµείο τη̋ σεζόν το παιχνίδι και…. αναπόφευκτη ήττα για τι̋ αθλήτριε̋ των Μετεώρων που έκαναν πάντω̋ πολύ καλή προσπάθεια αλλά δεν µπόρεσαν να σταµατήσουν την ορµή τη̋ Μακεδονική̋ οµάδα̋ που πέρασε µε σαρωτικό τρόπο από το δηµοτικό στάδιο Καλαµπάκα̋ έριξε εφτά γκολ (0-7 το τελικό) και συνεχίζει το…. σπριντ προ̋ το νή-

µα του τερµατισµού, όντα̋ το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και τη̋ πρωτη̋ θέση̋ στον Α’ όµιλο τη̋ κατηγορία̋. Το µατ̋ δεν σηκώνει µεγάλη ανάλυση , τα κορίτσια των Μετεώρων είχαν ρόλο θεατή στο µονόπρακτο τη̋ Μακεδονική̋ οµάδα̋ που είχε σε µεγάλα κέφια την εκπληκτική Χατζήογλου. Πραγµατικό̋ δαίµονα̋ η επιθετικό̋ των πρωτοπόρων τη̋ Β Εθνική̋ έκανε άνω-κάτω την άµυνα των Μετεώρων και πέτυχε 4 γκολ κάνοντα̋ καρέ στο παιχνίδι. Η Χατζήογλου άρχισε το ρεσιτάλ στο29 όταν έγραψε µε σουτ µέσα από την περιοχή το 01, στη συνέχεια τη σκυτάλη παρέλαβε η Φωτιάδου η οποία στο 34’ ανέβασε τον δείκτη στο 0-2 και κατόπιν πήρε σειρά η Τασία Παπαδοπούλου πετυχαίνοντα̋ κατά σειρά το 03 στο 50’ και το 0-4 στο 63ο λεπτό του αγώνα. Από κει και µετά; Ήρθε το σόλο τη̋ Χατζήογλου: Η νεαρή στράικερ τη̋ ∆ραµινή̋ οµάδα̋ έκανε το 0-5 στο 73 µε απ’ ευθεία̋ χτύπηµα φαουλ, στο 78’ έγραψε το 0-6 και το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε: Με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή σηµάδεψε το παραθυράκι και τη̋ Μπουρα και διαµόρφωσε το τελικό 0-7 τη̋ ∆ραµινή̋ οµάδα̋. Μετέωρα: Κουλούµη, Μπούρα (70 Μπαταλογιάννη) Μπλούτσου, ∆ελερέ, Πούλιου, Ντόκου, Λαγούδη, Σακελλαρη, Τασούλα,, Παπανικολάου (60’ Νέστωρα), Νικολάου (58’ Μπάκου).

Τα κορίτσια των Τρικάλων κέρδισαν τον Θεσπρωτό (3-1) όµω̋ δεν προλαβαίνουν να πιάσουν τη πρώτη θέση

Στα µπαράζ για την άνοδο

Τ

ου̋ βαθµού̋ που άφησαν στα εντό̋ έδρα̋ παιχνίδια τα κορίτσια των Τρικάλων, προφανώ̋ δεν θα του̋ ξεχάσουν, αφού είναι αυτοί που λείπουν από τη συγκοµιδή του̋ κι αυτοί που εν τέλει θα καθορίσουν ω̋ φαίνεται τη θέση που θα καταλάβει η οµάδα στο φετινό πρωτάθληµα. Τόσο η ισοπαλία στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ µε τον Αγροτικό, όσο και το πονεµένο «Χ» στο ντέρµπι µε την Καλαµαριά (πριν από τρία Σαββατοκύριακα) είναι τα αποτελέσµατα που (καλώ̋ ή κακώ̋) θα καθορίσουν την µοίρα την πορεία και την τελική βαθµολογική κατάταξη τη̋ οµάδα̋ στη Γ’ Εθνική Γυναικών. Οι αθλήτριε̋ του Γιώργου Λουλέ πλήρωσαν µε ακριβό τίµηµα την… αφλογιστία του̋ στι̋ δύο κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ και παρ’ ότι στη συνέχεια έκαναν µια αξιόλογη αγωνιστική διαδροµή στον Α’ όµιλο του βορρά, δεν µπόρεσαν τελικά να φτάσουν πρωτε̋ στο νήµα του τερµατισµού. Έµειναν στη δεύτερη θέση του οµίλου, πίσω από το συγκρότηµα του Μέντεκα Καλαµαριά̋ και κατά τα προβλεπόµενα θα διεκδικήσουν (εκτό̋ συγκλονιστικού απροόπτου) την άνοδο του̋ στη Β’ Εθνική Γυναικών µέσα από αγώνε̋ Ειδική̋ κατάταξη̋ µε την ﵴδα που θα καταταγεί 2η από τον νότιο όµιλο. Ξεκινήσαµε ανάποδα, αναφέροντα̋ πρώτα τα στοιχεία τη̋ σύνοψη̋ γιατί µέσα από αυτή βγήκαν οι ειδήσει̋ που αγγίζουν και καθορίζουν τι̋ προοπτικέ̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋. Εξάλλου, τα… δρώµενα τη̋ τελευταία̋ στροφή̋ δεν έβγαλαν εκπλήξει̋ η Καλαµαριά δεν έχασε στο µατ̋ µε τον Αγροτικό κράτησε τι̋ αποστάσει̋ τη̋ ενώ και το ραντεβού των

Τρικάλων µε την οµάδα του Θεσπρωτού Ηγουµενίτσα̋ είχε τυπικό διαδικαστικό χαρακτήρα και τέλειωσε πριν καλά-καλά ξεκινήσει… Τα κορίτσια του Γιώργου Λουλέ έκαναν επίδειξη δύναµη̋ στο γήπεδο τη̋ Κρηνίτσα̋ επικράτησαν µε 3-1 και περιµένουν πλέον το µατ̋ µε τη Ροδόπη (υπόλοιπο αναβολή̋ από την αγωνιστική̋) για να κατοχυρώσουν το τελευταίο τρίποντο και να κλειδώσουν έτσι τη̋ συµµετοχή του̋ στα µπαράζ ανόδου τη̋ Γ’΄Εθνική̋ κατηγορία̋, όπου θα αντιµετωπίσουν την αντίστοιχη δεύτερη του νοτίου οµίλου. Στον ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ πριν τη σέντρα κρατήθηκε ενό̋ λεπτού σιγή στη µνήµη τη̋ Αλέκα̋ Μυλωνά ενώ η τρικαλινή οµάδα αγωνίστηκε µε µαύρα περιβραχιόνια. Αγωνιστικά το παιχνίδι δεν έκρυβε εκπλήξει̋. Το τρικαλινό συγκρότηµα άνοιξε το σκορ στο 10’ µε ωραία προσπάθεια τη̋ Παπακώστα ενώ και το 2-0 προέκυψε από µια ατοµική προσπάθεια τη̋ Παπακώστα που ελίχθηκε στην αντίπαλη περιοχή και πέτυχε ένα εξίσου όµορφο γκολ. Μέχρι το ηµίωρο η τρικαλινή οµάδα είχε τελειώσει τη δουλειά πετυχαίνοντα̋ και το 3-0 το οποίο σηµειώθηκε από προσπάθεια τη̋ Γιαννούλα. Μετά από αυτά, η επανάληψη απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα και το µόνο που µέτρησε από τη ροή του β ηµιχρόνου ήταν των γκολ του Θεσπρωτού στο 71’ από προσπάθεια τη̋ Στάυρου που έγραψε το τελικό 3-1. Τρίκαλα: Χαρακοπούλου, Ζιώγα, Αναστασοπούλου, Τζιώρα, Λάσκου (75 Τσιούλη) Παπακώστα (46’ Χύµα) ΓιανΝούλα (35 Ζάχου) Βαµπούλα, Τέλιου, Λουλέ, Ππαπδηµητρίου.


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Μία ενωµένη Αριστερά ω̋ ιστορική ανάγκη

Γράφει ο Καπέλλα̋ ∆ηµήτρη̋ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ∆ΕΗ Εδώ και δύο χρόνια, βρισκόµαστε σ’ ένα κατηφορικό «σπιράλ θανάτου», αλλά και τη̋ ανθρώπινη̋ αξιοπρέπεια̋. Η Ελλάδα του « χθε̋» για πρώτη φορά στη ιστορία τη̋για πρώτη φορά- θα λέµε πω̋ ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του σήµερα και του αύριο! Η εικόνα τη̋ χώρα̋ σε πλήρη αποσύνθεση, η φτώχεια χτυπά για πρώτη φορά κοινωνικέ̋ οµάδε̋ που µέχρι χθε̋, ονοµάζαµε µεσαία τάξη. Εικόνε̋ ντροπή̋ γεµίζουν, πλέον την καθηµερινότητα µα̋, ενώ η ζώη των πολιτών υποβαθµίζεται συνεχώ̋ . Πολίτε̋ ψάχνουν απεγνωσµένα ότι απέµεινε από τι̋ λἀκέ̋ ενώ ψάχνουν µάταια για δουλειά ή που δουλεύουν, χωρί̋ να πληρώνονται. Επαγγελµατίε̋ που βάζουν ο ένα̋ µετά τον άλλον λουκέτο στα καταστήµατα του̋, ενώ νέοι άνθρωποι, εάν βρουν δουλειά αµείβονται όσο ένα γεύµα την ηµέρα. Το φάσµα τη̋ ανεργία̋ και η ανάγκη για δουλειά πιέζει για µισθού̋ - χαρτζιλίκι. Τα συνδικάτα µετά τη «µαύρη Κυριακή» τη̋ ψήφιση̋ του Μνηµονίου 2 οδηγούνται στη διάλυση, καθώ̋ δεν θα έχουν

τη δυνατότητα διαπραγµάτευση̋ για Συλλογική Σύµβαση. Πρόκειται για εφιαλτική κατάσταση. Στην Ελλάδα εδώ και δυο χρόνια εφαρµόζεται η στρατηγική ενό̋ «τιµωρητικού» νεοφιλελευθερισµού, συνδυασµένη µε δραµατική συρρίκνωση του περιεχοµένου τη̋ δηµοκρατία̋. Το ήδη ισχυρό ντόπιο Κεφάλαιο καθίσταται, πλέον πανίσχυρο και περιµένει σαν το «κοράκι ν’ αρπάξει κρατικά φιλέτα και ∆ηµόσια περιουσία». Ένα̋ ένα̋ οι εργαζόµενοι εξωθούνται σε µεσαιωνικέ̋ συνθήκε̋ εργασία̋ ή ακόµη και σε συµπεριφορέ̋ του τύπου "ο σώζων εαυτόν σωθήτω" µε αποτέλεσµα να διαλύεται η έννοια τη̋ αλληλεγγύη̋, που επί δύο αιώνε̋ αποτέλεσε τη βάση τη̋ εργατική̋ οργάνωση̋. Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισµού φυσικά δε θα µπορούσε να επιβληθεί µε δηµοκρατικέ̋ διαδικασίε̋. Πουθενά στον κόσµο, όπου εφαρµόστηκε δεν εµπεριέχει ∆ηµοκρατία. Βιώνουµε µια̋ νεοφιλελεύθερη̋ καθοδήγηση̋ πραξικόπηµα, µε κοινοβουλευτικό µανδύα σε Ευρωπἀκή χώρα. Το πω̋ φτάσαµε όµω̋ έω̋ εδώ; Λίγο ω̋ πολύ αναλύθηκε και νοµίζω πω̋ ο ιστορικό̋ του (όχι και τόσο µακρινού) µέλλοντο̋ θα καταδείξει. Το ερώτηµα που θα πρέπει άµεσα ν’ απαντηθεί ΤΩΡΑ είναι µόνο ένα: Υπάρχει ελπίδα; Πρώτα απ’ όλα απαιτείται το ξερίζωµα του φόβου και τη̋ παθητική̋ αποδοχή̋ µέσα από τι̋ καρδιέ̋ µα̋ . ∆ιαγράφουµε από το µυαλό µα̋ ερωτήµατα όπω̋ «τι να κάνουµε τώρα;», «δεν υπάρχουν ηγέτε̋», «αφού η Αριστερά δεν ενώνεται». Η ευθύνη είναι δική µα̋ να αναδιαµορφώσουµε, απαντώντα̋ σε αυτά τα ερωτήµατα µε τη δική µα̋ θέληση. ∆εν περιµένουµε κανέναν «απο µηχανή̋ Θεό», να έρθει και να

Ειδήσει̋ / Παραπολιτικά / Συνεντεύξει̋ / Επιχειρηµατικότητα

19

ΤΟΠΙΚΑ

µα̋ σώσει. Εµεί̋ κρατάµε το κλειδί τη̋ σωτηρία̋ και από µα̋ εξαρτώνται όλα. Τι πορεία θέλουµε, τι µέλλον θέλουµε, τι ζωή θέλουµε; Σε µια ρευστή πολιτική κατάσταση πρέπει όλοι µα̋ να προσδιορίσουµε και να αυτοπροσδιοριστουµε πολιτικά , θέτοντα̋ την πολιτική µα̋ σκέψη κάτω από το νέο πρίσµα τη̋ νέα̋ «Ιστορική̋ ανάγκη̋». Τούτη την ώρα πατριωτικό καθήκον κάθε σοσιαλιστή, δηµοκράτη και προοδευτικού πολίτη είναι πρώτον η µάχη για το σπάσιµο των δεσµών τη̋ εξάρτηση̋ µα̋ από την Τρόικα και το ∆.Ν.Τ και δεύτερον, η συντριβή σε πολιτικό επίπεδο των Νεοφιλελευθέρων πολιτικών του ξεπουλήµατο̋ και όλων των δουλικών απόψεων περί εκχώρηση̋ τη̋ Εθνική̋ µα̋ Ανεξαρτησία̋. Πρὁπόθεση όλων αυτών είναι η ιστορική ανάγκη, αλλά και µοναδική ευκαιρία για συνεργασία των Αριστερών και προοδευτικών δυνάµεων (σε καµία περίπτωση ευκαιριακή ή προεκλογικού µόνο χαρακτήρα) µε τη δηµιουργία ενό̋ ευρύτατου αντί-µνηµονιακού, αντί-νεοφιλελεύθερου µετώ-

που, από την Σοσιαλιστική αριστερά έω̋ την παραδοσιακή αριστερά µε ένα πρόγραµµα σαφέστατου σοσιαλιστικού προσανατολισµού µε πολιτικά και Ιδεολογικά χαρακτηριστικά και προοπτική εξουσία̋. Ένα προοδευτικό σχέδιο εξόδου τη̋ χώρα̋ από την κρίση µε έµφαση στην ανάπτυξη και ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάµεων τη̋ χώρα̋. Αξιοπρεπή ζωή και εργασία, κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλου̋, αναδιανοµή παραγόµενου πλούτου µε εµβάθυνση τη̋ ∆ηµοκρατία̋. Ίσω̋ αυτέ̋ οι εκλογέ̋ να είναι η τελευταία ευκαιρία για να πετύχουµε µια περήφανη, όσο και ιστορική νίκη. Α̋ µην την σπαταλήσουµε λοιπόν και α̋ ρίχτουµε στην µάχη µε ενότητα και όραµα τη ζωή και το µέλλον που δεν µπορεί να περιµένει. Λένε ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι νικητέ̋... αν αυτό ισχύει οφείλουµε σ’ αυτέ̋ τι̋ άγριε̋ και σκληρέ̋ εποχέ̋ που ζούµε, να την γράψουµε εµεί̋. Να την γράψει η ΕΝΩΜΕΝΗ, (αποφασισµένη να µην σπαταλήσει άλλη χαµένη Ιστορική ευκαιρία) ΑΡΙΣΤΕΡΑ!

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Την 25η Μαρτίου µπροστά στου̋ Αναπήρου̋ και του̋ Αγωνιστέ̋ η παρέλαση 191 χρόνια συµπληρώνονται φέτο̋ από την Ελληνική Επανάσταση τη̋ 25η̋ Μαρτίου 1821. Οι Έλληνε̋, εµπνεόµενοι απ’ τι̋ δηµοκρατικέ̋ και φιλελεύθερε̋ ιδέε̋ τη̋ Γαλλική̋ Επανάσταση̋, εξεγέρθηκαν σύσσωµοι κατά του Οθωµανού κατακτητή και των δοσίλογων κοτζαµπάσηδων. Ο Αγώνα̋ την Ελλήνων το ΄21 ήταν για µια Ελλάδα λεύτερη, κυρίαρχη, δηµοκρατική µε πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συµµετείχε στο εγερτήριο σάλπισµα για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Ο αγώνα̋ ήταν σκληρό̋ και ανελέητο̋ απέναντι στον πανίσχυρο εχθρό και του̋ ντόπιου̋ συνεργάτε̋ του. «Φωτιά και τσεκούρι στου̋ προσκυνηµένου̋» και δοσίλογου̋, πρόσταξε ο Θεόδωρο̋ Κολοκοτρώνη̋. Στη σηµερινή κατεχόµενη και λεηλατούµενη Ελλάδα που κατακρεουργούνται άγρια τα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα του ελληνικού λαού, µε εκατοµµύρια Έλληνε̋ να οδηγούνται στην φτώχεια, την πείνα και τον θάνατο, µια νέα Λἀκή Επανάσταση φαντάζει µονόδροµο̋. Όσοι δεν το βλέπουν είναι τυφλοί! Ο φετινό̋ εορτασµό̋ τη̋ 25η̋ Μαρτίου δίνει την ευκαιρία για εθνική και λἀκή έξαρση. Λαοί που δεν εµπνέονται απ΄ το ένδοξο παρελθόν του̋ δεν έχουν παρόν και µέλλον. Ο ελληνικό̋ λαό̋ έχει αποδείξει τ’ αντίθετο. Και τώρα καλείται να τ’ αποδείξει άλλη µια φορά! Θα µπορούσαν ποτέ π.χ. οι Τρικαλινοί να δουν τα βλαστάρια του̋ να παρελαύνουν µπροστά στου̋ εκπροσώπου̋ µια̋ κατοχική̋ κυβέρνηση̋, που υποδουλώνει την πατρίδα και εξαθλιώνει τον λαό; Κανεί̋ δεν µπορεί να φανταστεί κάτι τέτοιο! Άλλωστε, το τρικαλινό ποτάµι τη̋ λἀκή̋ οργή̋ που κατέκλυσε το κέντρο τη̋ πόλη̋ και έδιωξε του̋ εκπροσώπου̋ του δοσιλογισµού την 28η Οκτωβρίου δεν είναι µακριά! Σήµερα η λἀκή αυτή οργή αγγίζει ήδη το κόκκινο! Το Κίνηµά µα̋, έχοντα̋ υπόψη του όλα τα παραπάνω οφθαλµοφανή, απευθύνει δηµόσια µια πρόταση διεξόδου, που ταυτόχρονα συνάδει πλήρω̋ µε το πατριωτικό και δηµοκρατικό νόηµα τη̋ επετείου τη̋ Επανάσταση̋ του ’21. Προτείνουµε φέτο̋ την 25η Μαρτίου στα Τρίκαλα η παρέλαση των µαθητών και τη̋ νεολαία̋ µα̋ να γίνει µπροστά στου̋ Αναπήρου̋ και του̋ Αγωνιστέ̋ του πολέµου 40-41 και τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Αυτοί είναι τα ζωντανά σύµβολα του αγώνα για ένα καλύτερο µέλλον. Έτσι η νεολαία µα̋ διδάσκεται του̋ αγώνε̋ και την αγάπη για την πατρίδα. Ευελπιστούµε πω̋ τελικά θα επικρατήσει η σύνεση, η σωφροσύνη και ο στοιχειώδη̋ πατριωτισµό̋ σ’ αυτού̋ που θα κληθούν να πάρουν την απόφαση.

Γιατί όχι και µουσουλµανικό̋ τουρισµό̋; Το Μάρτιο του 2011, ένα̋ σύλλογο̋ µουσουλµάνων από τη ∆υτ. Θράκη ζήτησε να τελέσει θρησκευτική τελετή στο Κουρσούµ Τζαµί. Η αίτηση δεν έγινε δεκτή από το Υπουργείο Πολιτισµού, ενώ την ίδια γνώµη είχε και ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων. Ετσι έκλεισε η πόρτα για µια εξέλιξη πιθανότατα εξαιρετικά ωφέλιµη για την πόλη και το νοµό µα̋. Ένα χρόνο µετά, µήπω̋ πρέπει να επανεξετάσουµε το θέµα µε νηφαλιότητα, ορθολογική σκέψη και έγνοια για το συµφέρον τη̋ πόλη̋; Το Κουρσούµ Τζαµί ,αν ληφθεί υπόψιν το µέγεθο̋, η αρχιτεκτονική του αξία, η χρονολογία κατασκευή̋ του και η (πολύ καλή) κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αποτελεί σήµερα το υπαριθµ. 1 µουσουλµανικό µνηµείο στην Ελλάδα, ίσω̋ και των Βαλκανίων. Εντούτοι̋, προβεβληµένο ευρύτερα, είναι πολύ λίγο. Εµεί̋ οι ίδιοι δεν το αξιολογούµε σωστά, το έχουµε κάπω̋ «στην άκρη», σαν να µην είµαστε και πολύ ευχαριστηµένοι που το έχουµε… Θεωρώ ότι το τζαµί µπορεί να γίνει ισχυρότατο̋ πόλο̋ προσέλκυση̋ επισκεπτών στην πόλη µα̋. Να γίνει σηµείο αναφορά̋, πρώτα-πρώτα για του̋ 400 χιλιάδε̋ Ελληνε̋ µουσουλµάνου̋ τη̋ Θράκη̋. Να καταστεί για του̋ ανθρώπου̋ αυτού̋ συνήθεια ή θρησκευτικό καθήκον να επισκέπτονται µια φορά το χρόνο το ιστορικό τέµενο̋ του Οσµάν Σάχ, σε συνδιασµό πιθανώ̋ και µε άλλα αξιοθέατα τη̋ περιοχή̋. Τα οφέλη από µια τέτοια δραστηριότητα είναι προφανή. Περαιτέρω, θα πρέπει να επιδιώξουµε την προσέλκυση επισκεπτών από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ταχέω̋ αναπτυσόµενη οικονοµική δύναµη και τα επόµενα χρόνια θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθµό̋ των Τούρκων πολιτών που θα κάνουν εκδροµέ̋ στο εξωτερικό. Οι µισοί τουλάχιστον Ελληνε̋ έχουν επισκεφθεί την Κων/πολη, γιατί να µην έρθουν αυτοί σε µα̋; Ηδη, σε περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ εφαρµόζονται πολιτικέ̋ σε σχέση µε αυτό. Στη Θεσ/νίκη µε τι̋ κατάλληλε̋ ενέργειε̋ τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋, διπλασιάστηκε ο αριθµό̋ των Τούρκων τουριστών. Παρόµοιε̋ πολιτικέ̋ εφαρµόζουν οι τοπικέ̋ αρχέ̋ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Εµεί̋ έχουµε στη διάθεσή µα̋ ένα δυνατό πλεονέκτηµα, θα το αγνοήσουµε; Σε επόµενη φάση, στόχο̋ θα µπορούσε να είναι να καθιερωθεί ο νοµό̋ µα̋ ω̋ ένα «κέντρο διαθρησκευτικού διαλόγου», δεδοµένη̋ τη̋ ύπαρξη̋ του σηµαντικότατου κεντρου τη̋ Ορθοδοξια̋, των Μετεώρων. Να γίνουµε ο τόπο̋ που συµβολίζει την συνάντηση των θρησκειών δια µέσου των αιώνων. Με διοργάνωση συνεδρίων και συζητήσεων ανάλογου περιεχοµένου. Με επισκέψει̋ και συναντήσει̋ ανώτατων θρησκευτικών ηγετών. Ένα πανελλήνιο (τουλάχιστον) σύµβολο διαθρησκευτική̋ συννενόηση̋ και ειρηνική̋ συνύπαρξη̋. Για µια τέτοια εξέλιξη καθοριστική θα είναι η σύµφωνη γνώµη (ελπίζω) των δύο Μητροπολιτων µα̋. Αυτοί άλλωστε θα έχουν βαρύνοντα ρόλο στι̋ διοργανώσει̋ αυτέ̋. Γνωρίζω ότι για τι̋ ιδέε̋ αυτέ̋ διατυπώνονται αντιρρήσει̋, θρησκευτικού-ιδεοληπτικού περιεχοµένου. ∆εν τι̋ συµµερίζοµαι. Στη σύγχρονη κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιε̋ φοβίε̋. Τι έχουµε να φοβηθούµε αλήθεια; Μην εξισλαµιστούν οι Τρικαλινοί; Μην τυχόν καταλάβει η Τουρκία τα Τρίκαλα; Ή µήπω̋ εγκατασταθεί η Αλκάιντα στην πόλη µα̋;Είναι αστείο. Αλλά ούτε είναι σωστό να θεωρούµε ότι προσβάλλεται το θρησκευτικό συναίσθηµα των πολιτών όταν ένα̋ πιστό̋ άλλη̋ θρησκεία̋ εκτελεί τα καθήκοντά του πιο πέρα. ∆εν συνάδει µε τι̋ έννοιε̋ τη̋ ελευθερία̋, τη̋ δηµοκρατία̋ και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η τέλεση θρησκευτικών τελετών από αλλόθρησκου̋ δεν πρέπει να είναι ταµπού. Για του̋ Τούρκου̋ πάντω̋ δεν είναι. Μια χορά επιτρέπουν την τέλεση λειτουργιών σε χριστιανικέ̋ εκκλησίε̋ και µοναστήρια µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών. Χαρακτη- ριστικέ̋ είναι οι λειτουργίε̋ αλλά και η γενικότερη ανάδειξη τη̋ Παναγία̋ Σουµελά του Πόντου, που την επισκέπτονται χιλιάδε̋ Έλληνε̋. Αλλά και σε άλλε̋, εγκαταλεληµένε̋ συνήθω̋, χριστιανικέ̋ εκκλησίε̋ (πρόσφατα διάβασα ότι στι̋ 10 Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπο̋ Προύσση̋ κ.Ελπιδοφόρο̋ τέλεσε λειτουργία στην εκκλησία των Ταξιαρχών στη πόλη Σιγή του Πόντου στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί Θεσσαλονικεί̋ εκδροµεί̋). Μήπω̋ θα ήταν καλό να παραδειγµατιστούµε; Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώµη µου η ∆ηµοτική Αρχή να αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία, να έρθει σε επαφή µε του̋ µουσουλµάνου̋ τη̋ Θράκη̋ για τη διάθεση του τζαµιού, ταυτόχρονα να πιέσει το Υπουργείο να αποδεχθεί την αίτηση και ακολούθω̋ να εκπονήσει πρόγραµµα ενεργειών για την προσέλκυση Τούρκων τουριστών. Όπω̋ π.χ. επαφέ̋ µε τα πρακτορεία που διοργανώνουν εκδροµέ̋ στη Θεσ/νίκη να εντάξουν στο πρόγραµµα επίσκεψη στο Κουρσούµ Τζαµί (και στα Μετέωρα!), διαφηµιστικέ̋ προβολέ̋ κλπ. Θα µπορούσε επίση̋ να επιδιωχθεί αδελφοποίηση µε ένα τουρκικό δήµο στον οποίο να υπάρχει µια σηµαντική χριστιανική εκκλησία. Και άλλε̋ τέτοιε̋ ενέργειε̋. Α̋ εξασφαλίσουµε για τον τόπο µα̋ µερικέ̋ εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ νέου̋ επισκέπτε̋! ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ


20

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑ Τ Ι Κ Α ΝΕ Α

Στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου

Σεµινάριο στην ΒΛΗΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆υναµική η συµµετοχή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋

Θερµοµόνωση & Ανακαίνιση Κτιρίων Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η πρώτη για τη νέα χρονιά ζωντανή παρουσίαση µε θέµα: «Θερµοµόνωση & Ανακαίνιση Κτιρίων» στο κατάστηµα του ΒΛΗΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε Είδη Υγιεινή̋ Πλακάκια ∆οµικά Υλικά που βρίσκεται στο 3ο χλµ Τρικάλων - Λάρισα̋. Η Βλησσάρη̋ Νικόλαο̋ & ΣΙΑ ΟΕ από το 2011 πρωτοπορεί διεξάγοντα̋ σεµινάρια παρουσίαση̋

στον χώρο τη̋ και µε τα υλικά του κορυφαίου οµίλου στην Ευρώπη KNAUF, παρουσιάστηκε για ακόµη µια φορά οι ποικιλία των δοµικών υλικών και των συστηµάτων δόµηση̋ που εµπνέουν όσου̋ χτίζουν ή ανακαινίζουν να δηµιουργήσουν γρήγορα και οικονοµικά χώρου̋ που υπερτερούν σε ποιότητα βελτιώνοντα̋ τι̋ συνθήκε̋ του χώρου διαβίωση̋ του̋. Η ανάγκη για µια διαφορετική διαχείριση τη̋ ενέργεια̋, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αλλαγών στην τεχνολογία δόµηση̋ µε ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά δοµικά υλικά. Γι’ αυτό οι παρευρισκόµενοι στην παρουσίαση, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τι̋ εξελίξει̋ στα θέµατα εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋, µέσο των συστηµάτων εξωτερική̋ θερµοµόνωση̋ KNAUF THERMOPROSOPSIS ώστε να εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήµατα ενό̋ αξιόπιστου, απαλλαγµένου από ρηγµατώσει̋, στεγανού και διαπνέοντο̋ λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσµατο̋. Τη̋ εσωτερική̋ θερµοµόνωση̋ µε γυψοσανίδε̋ Knauf InTherm / AluTherm, για τον οικολογικό ορυκτοβάµβακα ECOSE R,τόσο θεωρητικά αλλά και µε πρακτική εφαρµογή όλων των συστηµάτων. Η ενηµέρωση του̋ έγινε από τον µηχανικό τη̋ KNAUF Κο Σακαβό Αχιλλέα, τον τεχνικό KNAUF Κο Τριανταφύλλου Νίκο καθώ̋ και από τον Κο Βλησσάρη Νικόλαο, ενώ η πρακτική εφαρµογή των συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε από του̋ φίλου̋ και συνεργάτε̋ µα̋, Αθανασίου Στέλιο, Μεσιακάρη Βασίλη, Παγώνα Γιάννη και Ψαρρα ∆ηµήτρη. Η προσέλευση ήταν πολύ µεγάλη και το ενδιαφέρον ακόµη µεγαλύτερο, για τον λόγω αυτό αποφασίσαµε να διοργανώσουµε και φέτο̋ σεµινάρια έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόµενο̋ να ενηµερωθεί στι̋ εξή̋ ηµεροµηνίε̋ 26-4,17-5, 21-6,19-7, 13-9-2012. ∆ηλώστε συµµετοχή χωρί̋ καµιά επιβάρυνση στο τηλέφωνο 24310-74831 και στο e-mail: vlissarisn@ gmail.com

CMYK

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συνέχισε µε επιτυχία τη φετινή τη̋ πορεία προβολή̋ των θεσσαλικών προορισµών στον ευρωπἀκό χάρτη τουρισµού, συµµετέχοντα̋ στην 46η ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση ITB 2012 στο Βερολίνο από 7 έω̋ 11 Μαρτίου, ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα ετησίω̋ αφού πρόκειται για τη µεγαλύτερη επαγγελµατική τουριστική έκθεση στον κόσµο. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη στο ελληνικό περίπτερο του ΕΟΤ, ενώ θεσσαλικοί προορισµοί που και φέτο̋ ενδιέφεραν του̋ επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋ ήταν τα Μετέωρα, οι Β.Σποράδε̋, η λίµνη Πλαστήρα, τα παράλια τη̋ Λάρισα̋, ο Όλυµπο̋ και το Πήλιο. Η ελληνική συµµετοχή προκάλεσε το ενδιαφέρον πλήθου̋ εµπορικών επισκεπτών και κοινού, µε τη δυναµική παρουσία τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ στο δικό τη̋ περίπτερο να ξεχωρίζει και φυσικά µε τη συµµετοχή των δύο νησιών µα̋, Σκιάθο και Σκόπελο σε δικά του̋ περίπτερα στον ενιαίο χώρο του ΕΟΤ. Η έκθεση ολοκληρώθηκε µε σηµαντική αύξηση αγοραστών από το εξωτερικό (ποσοστό πάνω από 40%) και µε του̋ καλύτερου̋ αριθµού̋ εκθετών όλων των εποχών. Πάνω από 100.000 εµπορικοί επισκέπτε̋ συνάντησαν εκατοντάδε̋ εκθέτε̋ από 188 χώρε̋ στο µεγαλύτερο ταξιδιωτικό γεγονό̋ του κόσµου και ενηµερώθηκαν για όλε̋ τι̋ εξελίξει̋ του τουριστικού κλάδου.

Οι επισκέπτε̋ ξεπέρασαν τι̋ 150.000. ∆εκάδε̋ τουριστικοί πράκτορε̋ είχαν επαφέ̋ και συζητήσει̋ µε τα στελέχη τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ αναζητώντα̋ δρόµου̋ συνεργασία̋ στον τοµέα του τουρισµού. Το ενδιαφέρον του κοινού παραµένει και φέτο̋ αµείωτο σχετικά µε την χρήση τη̋ αεροπορική̋ σύνδεση̋ τη̋ Airberlin από Βόλο και Σκιάθο. Κοντά στου̋ 7.000 δηµοσιογράφου̋ από 94 χώρε̋ παρακολουθούσαν καθηµερινά τα εκθεσιακά δρώµενα και µετέδιδαν σε όλο τον κόσµο του̋ προορισµού̋, µεταξύ των οποίων και τη Θεσσαλία. ∆ηµοσιογραφικά στελέχη αλλά και free lance δηµοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ σε ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο (εφηµερίδε̋, περιοδικά, τηλεόραση, on Line web magazines, κλπ.) ενηµερώθηκαν για τι̋ οµορφιέ̋ και τι̋ παρεχόµενε̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Τέλο̋, χορευτικό συγκρότηµα από τη Σκό-

πελο παρουσίασε µε επιτυχία στου̋ επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋ τη µουσική και χορευτική παράδοση τη̋ νησιωτική̋ Θεσσαλία̋. Την έκθεση και το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Υπουργό̋ Πολιτισµού και Τουρισµού, Π.Γερουλάνο̋, ο Υφυπουργό̋ Πολιτισµού και Τουρισµού Γ.Νικητιάδη̋ και ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ του ΕΟΤ Γ.Κολέτσο̋, οι οποίοι παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου όπω̋ κάθε χρόνο µε σκοπό την αντιστροφή του αρνητικού κλίµατο̋ για τη χώρα µα̋. Από την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συµµετείχαν οι κυρίε̋ Θλι-

βερού Μαρία, ∆ιευθύντρια τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Ανάπτυξη̋ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησία̋ & Σποράδων, Νατάσα Καλύβα από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και Ιωάννη̋ Γιολδάση̋ από το ∆ήµο Σκοπέλου. Από του̋ επαγγελµατίε̋ τουρισµού συµµετείχαν ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορε̋ και πιο συγκεκριµένα: Κώστα̋ Λεβέντη̋, Πέτρο̋ ∆ερβένη̋, Γιώργιο̋ Φλέρη̋, Ιωάννα Μποτσιβάλη, Βενιέρη Λία, Γιώργο̋ Σύλα̋, Αλέκο̋ Ευσταθίου, Θέκλα Καµένου, Νίκο̋ Σαντίκο̋, Βάντα Καλίκη και Γιώργο̋ Τάσιο̋.


21

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Έγινε χθε̋ στο Σκοπευτήριο Φήκη̋

Η κοπή πίτα̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋

Πραγµατοποιήθηκε χθε̋ Κυριακή στι̋ 11 το πρωί η κοπή τη̋ πίτα̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋, στο Αναψυκτήριο του Σκοπευτηρίου Φήκη̋, παρουσία πολλών κυνηγών, του ∆ηµάρχου Πύλη̋ κ. Κων/νου Κουφογάζου, του ∆ηµ. Συµβούλου κ. Κων/νου ∆ούλαλα και του εκπροσώπου του ∆ασαρχείου Τρικάλων κ. Παππά. Ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. Γεώργιο̋ Αναγνώσου στην σύντοµη οµιλία του ανέφερε και τα εξή̋: Αποφασίσαµε να πραγµατοποιήσουµε την εκδήλωση µα̋ αυτή, την πρώτη κοπή πίτα̋ στον πανέµορφο αυτό χώρο του Σκοπευτηρίου Φήκη̋, που έχει άµεση σχέση µε το κυνήγι. Αµέσω̋ µετά ο κ. Αναγνώστου έδωσε τον λόγο στον

δήµαρχο κ. Κουφογάζο ο οποίο̋ στον σύντοµο λόγο του ανέφερε την µεγάλη και ουσιαστική συµβολή του νεὀ-

δρυθέντο̋ Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋, στην εµπορική και τουριστική ανάπτυξη τη̋ περιοχή̋ Πύλη̋, αλλά και στην βελτίωση τη̋ «Ελεγχόµενη̋ Κυνηγετική̋ Περιοχή̋ Κόζιακα». Χαιρετισµό έκανε και ο κ. Παππά̋, εκ µέρου̋ του ∆ασάρχη Τρικάλων κ. Κότσιαρη. Ο υπεύθυνο̋ του Σκοπευτηρίου Φήκη̋ κ. Αθανάσιο̋ Μπακογιάννη̋, το λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια και έχει επενδύσει εκεί την επαγγελµατική του καριέρα στο πλαίσιο µια̋ οικογενειακή̋ επιχείρηση̋. Και µα̋ ξενάγησε στο χώρο του Σκοπευτηρίου τονίζοντα̋ ότι µπορεί να γίνει ο πόλο̋ έλξη̋ για πολλού̋ επισκέπτε̋. Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

Μεθαύριο Τετάρτη στο Πνευµατικό Κέντρο Τρικάλων

Κάηκαν ξύλινη αποθήκη και θάµνοι προχθέ̋ στην ∆ιάβα

Συναυλία του ΠΑΜΕ για ενίσχυση των «Χαλυβουργών»

Μπαράζ πυρκαγιών στην Καλαµπάκα

Οι εργαζόµενοι στην Ελληνική Χαλυβουργία στον Ασπρόπυργο, βρίσκονται 125 ηµέρε̋ τώρα σε µια σκληρή απεργιακή κινητοποίηση κόντρα στην εργοδοτική τροµοκρατία, στι̋ απολύσει̋ και στην προσπάθεια του βιοµήχανου Μάνεση να περάσει την δραστική µείωση των µισθών και την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, αξιοποιώντα̋ το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και τη̋ συγκυβέρνηση̋ ΠΑΣΟΚ-Ν.∆-ΛΑΟΣ. Ο αγώνα̋ αυτό̋ αποτελεί φωτεινό παράδειγµα για όλου̋ του̋ εργαζόµενου̋ δείχνοντα̋ τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουν απέναντι στην ολοµέτωπη επίθεση κυβέρνηση̋, κεφαλαίου, ΕΕ, τρόικα. Στον αγώνα αυτόν έχει εκφραστεί µέχρι σήµερα πρωτοφανή̋ αλληλεγγύη από σωµατεία, µαζικού̋ φορεί̋ και χιλιάδε̋ εργαζόµενου̋, αυτοαπασχολούµενου̋, αγρότε̋, νέου̋ και γυναίκε̋ όλη̋ τη̋ χώρα̋. Αυτήν η αλληλεγγύη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα αντοχή̋ των εργαζοµένων σ’ αυτόν τον πολυήµερο αγώνα του̋. Σήµερα ο αγώνα̋ αυτό̋ µπαίνει σε νέα φάση αφού η εργοδοσία έχει εξαπολύσει λυσσασµένη προσπάθεια για να τον σταµατήσει µε κάθε µέσο. Εποµένω̋ η υλική και ηθική στήριξη των εργαζοµένων και των άλλων λἀκών στρωµάτων στου̋ απεργού̋ Χαλυβουργού̋, πρέπει να δυναµώσει ακόµα περισσότερο. Η Γραµµατεία Ν. Τρικάλων του ΠΑΜΕ διοργανώνει Συναυλία Ταξική̋ Αλληλεγγύη̋ & Οικονοµική̋

Κάηκαν 23 στρέµµατα δασική̋ έκταση̋

σε Πεύκη - Ορθοβούνι ∆ιαδοχικέ̋ πυρκαγιέ̋ εκδηλώθηκαν χθε̋ και προχθέ̋ στην περιοχή Καλαµπάκα̋ µε αποτέλεσµα να καούν 23 στρέµµατα δασική̋ έκταση̋ και µια παλιά αποθήκη. Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Στήριξη̋ στου̋ Απεργού̋ Χαλυβουργού̋. Την Τετάρτη 21 Μάρτη στι̋ 8µµ, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων. Συµµετέχουν οι καλλιτέχνε̋ (µε αλφαβητική σειρά) στο τραγούδι: Γούναρη̋ Αποστόλη̋ Μπαλλά̋ Σωτήρη̋ Πέτρου Γιάννη̋ στην ορχήστρα: Καραγιώργο̋ Στέλιο̋ - ντραµ̋ Λίνο̋ Νίκο̋ - µπουζούκι Λύτρα̋ Μπάµπη̋ - µπάσο, Μαγκλάρα̋ Παναγιώτη̋ - πιάνο Η είσοδο̋ είναι 5 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των απεργών Χαλυβουργών. Από τη Γραµµατεία Ν. Τρικάλων του ΠΑΜΕ

Συγκεκριµένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµπάκα̋ µε 2 οχήµατα και έξι άντρε̋ βρέθηκε χθε̋ στην περιοχή του Ορθοβουνίου για την κατάσβεση πυρκαγιά̋ σε δασική έκταση, κοντά στον δρόµο ενώ το Σάββατο κλήθηκε να επέµβει σε πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον οικισµό Θεοτόκου τη̋ περιοχή̋ των Χασίων όπου έκαψε 10 στρέµµατα δασική̋ έκταση̋. Εξάλλου προχθέ̋ σηµειώθηκαν και άλλα περιστατικά στην περιοχή και ειδικότερα η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στι̋ 13.40 από άγνωστη µέχρι̋ στιγµή̋ αιτία σε δασική έκταση στην περιοχή του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατο̋ Πεύκη̋ και συγκεκριµένα στη θέση Άγιο̋ Νικόλαο̋. Η φωτιά σε σύντοµο διάστηµα κατάφερε να επεκταθεί και να κάψει στο πέρασµα τη̋ 10 στρέµµατα µε δρύε̋, πυξάρια και ξερά χόρτα αλλά το καταστροφικό τη̋ έργο σταµάτησε χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσµατική επέµβαση τη̋ Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋ Καλαµπάκα̋. Οι άνδρε̋ τη̋ πυροσβεστική̋ που έσπευσαν άµεσα στο τόπο του συµβάντο̋ κατάφεραν µετά από συντονισµένε̋ προσπάθειε̋ να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και τελικά να τη σβήσουν πριν αυτή λάβει επικίνδυνε̋ διαστάσει̋. Λίγη ώρα αργότερα από άγνωστη επίση̋

αιτία ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από τη διασταύρωση τη̋ Πεύκη̋ µε αποτέλεσµα να καεί έκταση τριών στρεµµάτων µε θάµνου̋, και δένδρα αλλά και ξερά χόρτα. Και στην περίπτωση αυτή επενέβη ισχυρή δύναµη τη̋ Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋ Καλαµπάκα̋ άνδρε̋ τη̋ οποία̋ κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και τελικά να τη σβήσουν πριν λάβει επικίνδυνε̋ διαστάσει̋. Στο µεταξύ στι̋ 16.10 περίπου το τηλεφωνικό κέντρο τη̋ Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋ δέχτηκε κλήση για επέµβαση στη ∆ιάβα καθότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά λίγο πάνω από τη θέση Πλατάνια που έκαψε αρχικά ξερά πλατανόφυλλα και µικρά δένδρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παλιά ξύλινη αποθήκη. Οι άνδρε̋ τη̋ Πυροσβεστική̋ που έσπευσαν στο σηµείο έσβησαν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί η οποία ωστόσο κατέστρεψε την παλιά αποθήκη. Σηµειώνεται ότι για όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ διενεργείται σχετική προανάκριση για τη διαπίστωση των αιτίων που προκάλεσαν τι̋ πυρκαγιέ̋ από το αρµόδιο Ανακριτικό Τµήµα τη̋ Π.Υ. Καλαµπάκα̋.


22

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Πρόγραµµα «εξοικονόµηση κατ’ οίκον»

Η επιχορήγηση πλέον µπορεί να φτάσει στο 70% του συνολικού πρὁπολογισµού Ενηµερωτική ανακοίνωση τη̋ εταιρεία̋ «ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ»

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Για του̋∆΄ Χαιρετισµού̋ τη̋ Παναγία̋ στην Ι.Μ. Γκούρα̋, την Παρασκευή 23 Μαρτίου το απόγευµα. • Απογευµατινή εκδροµή στο µοναστήρι του Αγίου Παντελεήµονα Αγια̋ και στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Ευαγγελισµού τη̋ Θεοτόκου Γερακαρίου Αγια̋. Την Κυριακή 25 Μαρτίου. • Εκδροµή στην Παναγία Σπηλιά, την Τετάρτη 28 Μαρτίου για τον Μεγάλο κανόνα. • Ηµερήσια εκδροµή στην Ι.Μ. Αγίου Ιλαρίωνα, στα Λουτρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την Κυριακή 1 Απριλίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24, τηλ. 2431030500, 39740, κιν. 6932222325

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» • 4ήµερη εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 22-25 Μαρτίου, σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή (αναχώρηση το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋)

«∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ» • 6ήµερη οδική εκδροµή στι̋ «∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ)» στι̋ 16-21 Απριλίου, σε ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή. Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12, τηλ. 24310 36588-30168 e-mail: lipastr@otenet.gr

Αίσθηση προκαλεί η νέα κατηγορία που επιχορηγεί εω̋ και 70% την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου. Έτσι στο µέγιστο προβλεπόµενο πρὁπολογισµό (15000 ευρώ) & για τη συγκεκριµένη κατηγορία ωφελούµενων το όφελο̋ είναι: Από τι̋ 15.000 ευρώ επιχορηγείται ο ωφελούµενο̋ 10.500 ευρώ & για το υπόλοιπο ποσό 4500 ευρώ δανειοδοτείται άτοκα.

Συναυλία µε την Μ. Φαραντούρη και τον Χρήστο Θηβαίο Μουσικό Αφιέρωµα σε Έλληνε̋

και Ξένου̋ ∆ηµιουργού̋

Βήµατα για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα: 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστηµα τράπεζα̋) πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. Υποβολή αίτηση̋ και δικαιολογητικών. 2. Υπαγωγή αίτηση̋ ενδιαφερόµενου- υπογραφή δανειακή̋ Σύµβαση̋- εκταµίευση προκαταβολή̋. 3. Υλοποίηση Παρεµβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 4. Προσκόµιση δικαιολογητικών - εκταµίευση λοιπού δανείου και επιχορήγηση̋. Για οποιαδήποτε πληροφορία είµαστε στη διάθεσή σα̋ στα τηλέφωνα τη̋ επιχείρηση̋ 24310-62000 & 2431079555

ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. & ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΟΕ 1Ο ΧΙΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΛ. 24310-62000, FAX: 24310-61888 www.algratsanis.gr, algratsanis.wordpress.co, gratsanis@algratsanis.gr

Την Τρίτη 20 Μαρτίου

Η γεν. συνέλευση τη̋ Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 6 µ.µ., στα γραφεία τη̋ Εταιρεία̋ (Βασ. Όλ-γα̋ 4 - Πλ. Ρήγα Φεραίου, Τρίκαλα), θα πραγµατοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των µελών τη̋ Φιλολογική̋, Ιστορική̋, Αρχαιολογική̋, Λαογραφική̋ Εταιρεία̋ Θεσσαλία̋ (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) µε θέµατα Ηµερησία̋ ∆ιατάξεω̋: 1) Απολογισµό̋ απερχοµένου ∆.Σ, 2) ∆ιάφορα, 3) Εκλογέ̋ για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋.

Στι̋ 31 Μαρτίου

∆ιάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. για τον Ορυκτό πλούτο τη̋ Ελλάδο̋ Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 7 µ.µ, στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Τρι-κάλων, θα πραγµατοποιηθεί η 128η διάλεξη του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσµου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων µε οµιλητή τον κ. Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, µηχανικό µεταλλείων - µεταλλουργό - λέκτορα Πολυτεχνική̋ Σχολή̋ Παν/µίου Θεσσαλονίκη̋, και θέµα: «Ο ορυκτό̋ πλούτο̋ τη̋ Ελλάδο̋ και η περίπτωση του χρυσού».

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – εγκαταστάτη̋ ζητά εργασία. Τηλ. 698 3707701 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 πλυντήρια, µία ηλεκτρική κουζίνα, 3 συσκευέ̋ τηλεόραση̋ και 4 στερεοφωνικά. Όλα καινούρια, σε τιµή ευκαιρία̋. Πληρ. στο τηλ.: 698 3707701 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Το κέντρο «Πλοίο τη̋ Αγάπη̋» µαζί και πρατήριο υγρών καυσίµων Σά̓κλου, 6 στο 9ο χιλιόµετρο Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλη̋. Κατάλληλο για σούπερ µάρκετ και το πρατήριο µε όλε̋ τι̋ προδιαγραφέ̋ έτοιµο να λειτουργήσει, χωρί̋ καµία δαπάνη. Τηλ. 24310 61263 κο̋ Νίκο̋. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδα στον Πύρ-

γο, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, συντελ. ∆όµηση̋ 0,8, από 350-1000 τ.µ. Πληροφορίε̋ 6942 557 444 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι σε κεντρικό σηµείο τη̋ πόλη̋, µε ελάχιστα κοινόχρηστα και σε πολύ προσιτή τιµή. κιν.6930783933. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 100τ.µ. σε δυόροφη οικία στο ∆έλτα Καλαµπάκα̋ µε αυτόνοµη θέρµανση.Πληροφορίε̋ στο 24310-72132 και κιν.6977512865. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία στο δηµοτικό διαµέρισµα Μεγάρχη̋ µε οικόπεδο 400-600 τετραγωνικά-κατοικήσιµη. Τιµή προσφορά̋ 47.000. Τηλ.24310-86347.

Η κορυφαία ερµηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη συναντάει τον τροβαδούρο τη̋ νέα̋ γενιά̋ Χρήστο Θηβαίο σε µια ξεχωριστή συναυλία στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου µα̋, την Παρασκευή 30 Μαρτίου στι̋ 9 µ.µ. Σε αυτή τη συναυλία θα απολαύσουµε του̋ δυο σπουδαίου̋ καλλιτέχνε̋ σε µοναδικά και αγαπηµένα τραγούδια σε ποίηση Κώστα Τριπολίτη, Μάνου Ελευθερίου, Οδυσσέα Ιωάννου, Μπέρτολτ Μπρεχτ κ.α και σε συνθέσει̋ Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Κουρτ Βάιλ και άλλων πολύ σηµαντικών δηµιουργών. Συµµετέχει ορχήστρα µε επίλεκτου̋ σολίστ. Γενική Είσοδο̋: 15 ευρώ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

νεαρή κοπέλα για µόνιµη απασχόληση στο Εµπορικό κέντρο «ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ» στην Πύλη. Πληρ. 24340-22622 και 6974647515. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ σε κεντρικό σηµείο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων µε καλή κίνηση λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ. 6978 186 057

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Εξοπλισµό̋ ψησταριά̋, φαστ-φουντ και κρεοπωλείου,σε τιµή ευκαιρία̋. Πληρ. 698-7784338

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-1 Κουµουνδούρου 20, Τηλ: 24310 78775 - 24310-32782 15/03/2012 - 21/03/2012

HUGO

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Με την ευκαιρία τη̋ Ανανέωση̋ του Προγράµµατο̋ «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» θα θέλαµε να σα̋ ενηµερώσουµε για τι̋ αλλαγέ̋ που υπάρχουν & που καθιστούν το πρόγραµµα άκρω̋ βελτιωµένο & λειτουργικό. Στόχο̋ είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων κατοικιών & τη στήριξη των χαµηλότερων εισοδηµάτων. Οι αλλαγέ̋ του προγράµµατο̋ είναι: • ∆ηµιουργία νέα̋ εισοδηµατική̋ κατηγορία̋ κινήτρων που αφορά ωφελούµενου̋ των οποίων το ατοµικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τι̋ 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό τι̋ 20.000 ευρώ, µε επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του πρὁπολογισµού • Άρση των περιορισµών σχετικά µε α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) µία αίτηση ανά πολίτη • ∆υνατότητα να µπουν και κενέ̋ κατοικίε̋ αρκεί να χρησιµοποιούνταν ω̋ κατοικία κάποια στιγµή κατά τα τρία τελευταία χρόνια • ∆υνατότητα για 5/6ετέ̋ δάνειο, µε ή χωρί̋ εγγυητή, χωρί̋ προσηµείωση ακινήτου, δυνατότητα άµεση̋ αποπληρωµή̋ του δανείου χωρί̋ επιβαρύνσει̋, καθώ̋ και εξόφληση των προµηθευτών/ αναδόχων µέσω τη̋ τράπεζα̋ χωρί̋ την εµπλοκή του πολίτη - αντί για 4ετε̋ προκειµένου να αυξηθεί η εγκρισιµότητα δανείων • Αύξηση τη̋ προκαταβολή̋ από 30% σε 40% του Π/Υ τη̋ κάθε αίτηση̋ • Πρόβλεψη δαπάνη̋ για αµοιβή συµβούλου έργου, έω̋ 250 ευρώ (χωρί̋ ΦΠΑ) ανά διαµέρισµα και έω̋ 800 ευρώ (χωρί̋ ΦΠΑ) για πολυκατοικία Ποιε̋ κατοικίε̋ µπορούν να χρηµατοδοτηθούν; Επιλέξιµε̋ κατοικίε̋ είναι το σύνολο των µονοκατοικιών, πολυκατοικιών και µεµονωµένων διαµερισµάτων (χωρί̋ επιπλέον πρὁπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Βρίσκονται σε περιοχέ̋ µε τιµή ζώνη̋ χαµηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.µ. 2. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακή̋ Απόδοση̋ (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση τη̋ ∆. ∆εν υπάρχει περιορισµό̋ στον αριθµό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στι̋ πολυκατοικίε̋ όσοι από του̋ ιδιοκτήτε̋ δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν µε ίδια κεφάλαια. Επίση̋, εντάσσονται κενά διαµερίσµατα που κατοικούνταν εντό̋ των τελευταίων τριών ετών. Συνοπτικά οι νέε̋ 3 κατηγορίε̋ ωφελούµενων:

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου, στο Πνευµατικό Κέντρο

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (ώρε̋ 19.30 & 22.00)

ΚΟΣΜΟΣ Κονδύλη 15, Τηλ: 24310 78775 - 24310 32782 17/03/2012 - 18/03/2012

JOHN CARTER: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (ώρε̋ 19.30 & 22.00)

∆ηµ. Κινηµατογράφο̋ Μύλο̋ Ματσόπουλου Τηλ: 24310 20000 21/03/2012

ΑΙ ΕΙ∆ΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Πολιτικό Θρίλερ (ώρα 20.00 & 22.15) ΣΙΝΕΑΚ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΩΡΕΣ 11.30 & 17.30)

ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ

(κινούµενα σχέδια-µεταγλωττισµένη)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ SUITA ART CAFFE ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ «Κάνε… πουλί να δει̋ καλό!»

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Συναυλία του συγκροτήµατο̋ Puressence Για πρώτη φορά στα Τρίκαλα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ (Ώρα έναρξη̋ 21.00. Είσοδο̋ 12 ευρώ. Συναυλία µε του̋ OUTLOUD ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ (Ώρα έναρξη̋ 22.00) Συναυλία µε του̋ RED WINE OAND ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ (Ώρα έναρξη̋ 2 µετά τα µεσηµέρι). Συναυλία µε του̋ BLACK TARR

Θεατρική παράσταση

ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Το Σάββατο 24 Μαρτίου, στο Μύλο Ματσόπουλου Το Σάββατο 24 Μαρτίου ώρα: 21:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο στο Μύλο Ματσόπουλου, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τη̋ Ελένα Τορνέρο, µε την ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ. Με την συνεργασία του ∆ηµοτικού Θεάτρου Τρικάλων. Το έργο «ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» τη̋ Ελένα Τορνέρο είναι η ιστορία µια̋ γυναίκα̋ (που είναι παρούσα), µερικών αντρών (που είναι απόντε̋) και των τραγουδιών που συντρόφεψαν τη ζωή του̋. Αλλά ακόµα είναι και µια ιστορία για τι̋ δεύτερε̋ ευκαιρίε̋, για τα λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ ή ειπώθηκαν σε λάθο̋ χρόνο, για µηνύµατα που δεν φτάνουν ποτέ, για συµπτώσει̋ (κωµικέ̋ ή τραγικέ̋), για συµφωνίε̋ και διαφωνίε̋. Και είναι πάνω απ΄όλα η ιστορία αυτή̋ τη̋ καταραµένη̋, ακατάληπτη̋ ανθρώπινη̋ µανία̋, που είναι ικανή να ξεπεράσει κάθε εµπόδιο: του έρωτα. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν πολύ παράξενα… ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έχοντα̋ υπ' όψιν τι̋ διατάξει̋ του καταστατικού µα̋ και κατόπιν απόφαση̋ του διοικητικού συµβουλίου

καλούµε τα µέλη του συνδέσµου µα̋ σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί αύριο Τρίτη 20-3-2012 στο «Φρούριο» και ώρα 6.00 το απόγευµα. Θέµατα ηµερήσια̋ διάταξη̋ 1. διοικητικό̋ και οικονοµικό̋ απολογισµό̋ 2011 2. ανακοινώσει̋ - προτάσει̋ Τρίκαλα 13-03-2012 Ο Πρόεδρο̋ Βαλοµάνδρα̋ Νικ. Ο Γραµµατέα̋ Χαντζιάρα̋ Βασιλ.

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Από 8.00 - 14.00 & 17.00 - 8:00 τη̋ εποµένη̋: ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 28η̋ Οκτωβρίου 89, 24310 32067 Από 8:00 - 12:00 ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΛΕΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, Ιουλιέτα̋ Αδάµ 2, 24310 36868

23

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

(Θεατρική παράσταση βασισµένη σε κόµικ του ΑΡΚΑ) Ώρα έναρξη̋: 9 µ.µ. Είσοδο̋ 5 ευρώ. ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ Βραδιά Τάνγκο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ Συναυλία µε τον Γιώργο Νεράντζα (Ώρα έναρξη̋ 10 µ.µ. Είσοδο̋ 10 ευρώ. ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ «Μουσικό Σαλόνι» Εκδήλωση από τον Σύλλογο Ρωσόφιλων και Ρωσόφωνων του Ν. Τρικάλων. Ώρα έναρξη̋ 7.30 µ.µ. Είσοδο̋ ελεύθερη.

Το Σάββατο 24 Μαρτίου, από τι̋ 7.30 µ.µ.

«Μουσικό Σαλόνι» στη Σοὐτα από το Σύλλογο Ρωσόφωνων Πλούσιο πρόγραµµα µε ρώσικα και ελληνικά τραγούδια, χορού̋, απαγγελίε̋ αλλά και έκθεση ζωγραφική̋ Για πρώτη φορά ο Σύλλογο̋ Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων Νοµού Τρικάλων παρουσιάζει για τον Τρικαλινό κοινό τη Βραδιά Ζωντανή̋ Μουσική̋. Το πρόγραµµα τη̋ Βραδιά̋ περιέχει διάφορα ρωσικά και ελληνικά τραγούδια. Στη διάρκεια τη̋ βραδιά̋ τα τραγούδια θα συνοδεύονται µε πολυάριθµε̋ εικόνε̋ στην οθόνη και λἀκού̋ χορού̋ και µπαλέτο από την πολυαγαπηµένη νεολαία του Συλλόγου µα̋. Στο τέλο̋ τη̋ Βραδιά̋ θα απαγγέλλονται µικρά χιουµοριστικά διηγήµατα από το βιβλίο τη̋ Ν. Βολόντινα – Σαρκαβάζη «Η Ελλάδα µου», για τη ζωή των Ρώσων µεταναστών στην Ελλάδα. ΟΛΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ: η καλεσµένη τη̋ Βραδιά̋ µαέστρο ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΟΛΟΝΤΙΝΑ – ΣΑΡΚΑΒΑΖΗ Το «Μουσικό Σαλόνι» µα̋ φιλοξενεί την «Έκθεση Ζωγραφική̋» από του̋ ερασιτέχνε̋ ζωγράφου̋, µέλη και φίλου̋ του Συλλόγου µα̋. Η Βραδιά θα πραγµατοποιηθεί στη «ΣΟΥ˳ΤΑ» το Σάββατο 24 Μαρτίου στι̋ 7.30 ώρα το βράδυ. Η είσοδο̋ δεν επιβαρύνεται οικονοµικά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου

∆ΩΡΕΕΣ -Για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Γαρδικάκι αντί στεφάνου ει̋ µνήµην του Γεωργίου Κουτή προσέφεραν οι κάτωθι: Ούτρα̋ ∆ηµήτριο̋ του Κων/νου 50 ευρώ. Καρβούνη̋ Γεώργιο̋ 25 ευρώ. Καρβούνη̋ Απόστολο̋ 25 ευρώ. Καρβούνη̋ Ευθύµιο̋ 25 ευρώ. Καρβούνη Μαίρη του Κων/νου 25 ευρώ. Λάππα̋ Στέφανο̋ 25 ευρώ. Βενέτη̋ Αθανάσιο̋ 25 ευρώ. Κουτσουνάσιου Βασιλική του Αθανασίου 25 ευρώ. -Η οικογένεια Αναστασίου και ∆ώρα̋ Ζουρνατζή, αντί στεφάνου στη µνήµη του Γεωργίου Τζερεµέ, κατέθεσε 50 ευρώ στι̋ Φίλε̋ τη̋ Αγάπη̋. -Στη µνήµη του πολυαγαπηµένου ανηψιού και εξαδέλφου του̋ ∆ηµήτρη Βο˙λα, προσέφεραν στην Αγία Βαρβάρα οι: Παρασκευή Βο˙λα 100 ευρώ. Γιώργο̋ και Ρούλα Βο˙λα 100 ευρώ. Μπάµπη̋-Φανή και Ιωάννα Μπακαλάκου 100 ευρώ. -Ει̋ µνήµην ∆ηµητρίου Βο˙λα προσέφεραν στην Αγία Βαρβάρα οι: Οικ. Άγγελου Αγγελή 50 ευρώ. Σωτήρη̋ και Λιάνα Σταµάτη 50 ευρώ.

Οδηγίε̋ προ̋ του̋ πολίτε̋ σε περίπτωση κλοπή̋ ή απώλεια̋ Αστυνοµική̋ Ταυτότητα̋ ή ∆ιαβατηρίου Σε περίπτωση κλοπή̋ ή απώλεια̋ τη̋ Αστυνοµική̋ σα̋ Ταυτότητα̋ ή του ∆ιαβατηρίου, πρέπει να απευθυνθείτε ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ στην Αστυνοµία, στην Τράπεζά σα̋ και στην εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 1. ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ∆ηλώστε αµέσω̋ την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή τη̋ ταυτότητα̋ σα̋ στην πλησιέστερη Αστυνοµική ή Προξενική Αρχή. Ζητήστε και φυλάξτε προσεκτικά το αντίγραφο τη̋ «∆ήλωση̋ Απώλεια̋ ή Κλοπή̋» διότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κακόβουλα τα πιστοποιητικά σα̋. 2. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ Ενηµερώστε αµέσω̋ για την απώλεια τι̋ τράπεζε̋ µε τι οποίε̋ συνεργάζεστε, για να προστατέψετε του̋ τραπεζικού̋ σα̋ λογαριασµού̋. Μόλι̋ αντικατασταθούν τα απολεσθέντα έγγραφα, ενηµερώστε τι̋ τράπεζε̋ µε τι̋ οποίε̋ συνεργάζεστε για τα στοιχεία τη̋ νέα̋ αστυνοµική̋ ταυτότητα̋ ή του διαβατηρίου σα̋. 3. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» Ενηµερώστε για την απώλεια την εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., συµπληρώνοντα̋ το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ- ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ», το οποίο µπορείτε να βρείτε: a. στην ιστοσελίδα τη̋ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., www.tiresias.gr στο link υπηρεσίε̋, ταυτότητε̋/ διαβατήρια, b. στα γραφεία τη̋ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και c. στα καταστήµατα των Τραπεζών Το παραπάνω έντυπο θα το υποβάλετε είτε αυτοπροσώπω̋, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», µαζί µε το αντίγραφο τη̋ βεβαίωση̋ του αρµόδιου Αστυνοµικού Τµήµατο̋ ή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση επικυρωµένη για το γνήσιο τη̋ υπογραφή̋ από ∆ηµόσια Αρχή, στην οποία θα αναφέρετε ότι έχετε υποβάλει δήλωση απώλεια̋ ή κλοπή̋ στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

Στο Μοναστήρι ΚΟΡΜΠΟΒΟ για του̋ Χαιρετισµού̋ Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 το ∆.Σ. του Πολιτιστικού συλλόγου Πύλη̋ διοργανώνει εκδροµή στην Ι.Μ. Κορµπόβου για του̋ ∆΄ Χαιρετισµού̋ τη̋ Θεοτόκου. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στι̋ 3 µ.µ. από τον Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα στην ΠΥΛΗ. Πληροφορίε̋: 6978075384 και 697377158.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αγαπητοί χωριανοί Ύστερα από την άκαρπη Γεν. Συνέλευση τη̋ 11/12/2011 σα̋ ΚΑΛΟΥΜΕ σε νέα Γ.Σ. που θα γίνει στο Κοινοτικό κατάστηµα Ροπωτού την Κυριακή 8 Απριλίου (των Βἀων) 2012, ώρα 11.00 π.µ. µε τα εξή̋ θέµατα: 1. ∆ιοικητικό̋ και Οικονοµικό̋ Απολογισµό̋ 2. Συζήτηση-κρίσει̋-προτάσει̋ 3. Εκλογέ̋ για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (υποψηφιότητε̋ θα κατατεθούν την ίδια ηµέρα). Η ηµέρα αυτή είναι σηµαντική και ουσιαστική για την πορεία του Συλλόγου. Έχουµε διαπιστώσει ότι ενώ υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση στι̋ εκδηλώσει̋ µα̋ παρατηρείται µια απροθυµία στο να πλησιάσουµε και να συµµετάσχουµε στη ∆ιοίκηση του Συλλόγου. Με αποτέλεσµα να κινούµαστε γύρω στα ίδια πρόσωπα, που ω̋ είναι φυσικό και να έχουν κουραστεί αλλά και να µα̋ κουράζουν. Κάνουµε λοιπόν έκκληση σε όλου̋ να καταβάλλουν προσπάθεια για να συµµετάσχουν σ’ αυτή τη συγκέντρωση που είναι για το καλό του Συλλόγου, του τόπου µα̋ και το δικό µα̋. Σα̋ περιµένουµε όλου̋ στο άτυχο χωριό µα̋ ΡΟΠΩΤΟ την Κυριακή 8 Απριλίου 2012, ώρα 11.00 π.µ. Το ∆.Σ.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

3.800 Τρικαλινοί στι̋ κάλπε̋ χθε̋

Ευ. Βενιζέλο̋:

«Σήµερα (χθε̋) επανιδρύθηκε µία σχέση εµπιστοσύνη̋» Πάνω από 200.000 οι ψηφοφόροι

στι̋ εκλογέ̋ του ΠαΣοΚ

Μεγαλύτερη του αναµενόµενου (… µε δεδοµένο τα όσα έχουν συµβεί τα τελευταία 2 χρόνια τη̋ διακυβέρνηση̋ του κόµµατο̋!) ήταν η προσέλευση των φίλων και µελών του ΠΑΣΟΚ στι̋ εκλογέ̋ ανάδειξη̋ νέου αρχηγού στα Τρίκαλα… Συνολικά, σε επίπεδο Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, ψήφισαν 3.826 άνθρωποι, µε τον ένα και µοναδικό υποψήφιο Ευάγγελο Βενιζέλο να λαµβάνει 3.751 ψήφου̋ και 75 ψηφοδέλτια να είναι άκυρα-λευκά.

«Οι Ελληνίδε̋ και οι Έλληνε̋ βιώνουν την πιο δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία στα 36 χρόνια τη̋ Μεταπολίτευση̋. Μέσα σε αυτό το κλίµα η αγανάκτησή του̋ είναι απολύτω̋ κατανοητή. Ωστόσο εµεί̋ του̋ ευχαριστούµε θερµά που δίνουν στο ΠΑΣΟΚ τη δύναµη να παραµένει εκφραστή̋ τη̋ µεγάλη̋ ∆ηµοκρατική̋ παράταξη̋ και να συµβάλλει µε όλε̋ του τι̋ δυνάµει̋ στην άµβλυνση των προβληµάτων». Ειδικότερα στην πόλη των Τρικάλων ψήφισαν 2.461 µέλη του κόµµατο̋ (2.416 έλαβε ο Βενιζέλο̋), στην Καλαµπάκα 622 (608 ο Βενιζέλο̋), στη Πύλη 292

Μουσικά µεσηµέρια κάθε Σάββατο στον «ΙΑΝΘΟ»

Συνεχίζονται τα «µουσικά µεσηµέρια» στην γνωστή ταβέρνα «ΙΑΝΘΟΣ» στα Μανάβικα. Κάθε µεσηµέρι Σαββάτου του̋ θαµώνε̋ του συνοδεύουν στο τσιπουράκι, το κρασάκι και το φαγητό λἀκά σχήµατα από τοπικού̋ καλλιτέχνε̋. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ εκτό̋ τη̋ καλή̋ λἀκή̋ µουσική̋, κάθε Σάββατο µεσηµέρι, απ’ αυτή τη σεζόν ο «ΙΑΝΘΟΣ» έχει κάνει σηµαντική προσθήκη εκλεκτών τσιπουροµεζέδων στο ήδη πλούσιο και εκλεκτό µενού του.

CMYK

(289 ο Βενιζέλο̋) και στη Φαρκαδόνα 451 (438 ο Βενιζέλο̋). Τα στελέχη του κόµµατο̋ σε τοπικό επίπεδο εκφράζουν την ικανοποίησή του̋ για την προσέλευση του κόσµου, ενώ ο γ.γ. τη̋ Νοµαρχιακή̋ Επιτροπή̋ κ. Αχιλλέα̋ Μανούρα̋ σε δήλωσή του επισηµαίνει:

Ψήφισε και ο Χρ. Μαγκούφη̋ Στην κάλπη προσήλθε κανονικά και ο... ανεξάρτητο̋ Βουλευτή̋ (αλλά και µέλο̋ του ΠΑΣΟΚ) Χρήστο̋ Μαγκούφη̋ ο οποίο̋ όπω̋ φαίνεται επιθυµεί «επανασύνδεση» µε το ΠΑΣΟΚ του... Βενιζέλου.

Για νέα αφετηρία έκανε λόγο, από τα γραφεία του ΠαΣοΚ, ο Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ µετά την ψηφοφορία που επικύρωσε την εκλογή στην ηγεσία του Κινήµατο̋. «Επανιδρύθηκε σήµερα µία σχέση εµπιστοσύνη̋ για το νέο ξεκίνηµα τη̋ παράταξη̋» είπε ο κ. Βενιζέλο̋, χαρακτηρίζοντα̋ την εκλογική διαδικασία «επιτυχή άσκηση πολιτική̋ και οργανωτική̋ ετοιµότητα̋». ∆εν έλειψε η αυτοκριτική. «Εχουµε, και έχω και προσωπικά, πλήρη συνείδηση των λαθών, καθυστερήσεων και παραλείψεων» καθώ̋ και για πράγµατα που, όπω̋ είπε, «ειπώθηκαν και δεν έγιναν, και για πράγµατα που έγιναν χωρί̋ να έχουν ειπωθεί». Ο Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ δήλωσε ακόµη ότι γνωρίζει πω̋ υπάρχει δυσαρέσκεια και πικρία στην κοινωνία, ότι ξέρει πω̋ σε κάθε σπίτι υπάρχει τουλάχιστον ένα̋ άνεργο̋, ότι γνωρίζει πώ̋ είναι να µειώνεται η σύνταξη αλλά και για τον φόβο που νιώθει κανεί̋ να µην χάσει τη δουλειά του σε µία ηλικία δύσκολη για προσαρµογή, να νιώθει η νέα γενιά ότι έχει αδικηθεί. Η Ελλάδα µπήκε σε µία πρωτοφανή δοκιµασία, επισήµανε ο νέο̋ πρόεδρο̋ του ΠαΣοΚ, συµπληρώνοντα̋ ότι τώρα µε τεράστιο κόπο και κόστο̋ διαφαίνεται ελπίδα, προοπτική επανόδου και αποκατάσταση̋ των αδικιών. Οι πολίτε̋, είπε, ξέρουν πω̋ το ΠαΣοΚ έδωσε ένα αγώνα εθνική̋ επιβίωση̋ και τώρα δίνει τον αγώνα για την ανάκαµψη τη̋ χώρα̋ και την έξοδό τη̋ από την κρίση. Ο τόπο̋ έχει τεράστιε̋ δυνατότητε̋ που βρίσκονται µέσα στο µυαλό και τα χέρια των Ελλήνων, δήλωσε ο κ. Βενιζέλο̋ σηµειώνοντα̋ ότι χρειάζεται δουλειά, σχέδιο, ενότητα, σταθερότητα, ευαισθησία και αποφασιστικότητα. «Σήµερα είναι µία ανοιξιάτικη ηµέρα ελπίδα̋ και ανατροπή̋ εντυπώσεων που κάποιοι συστηµατικά καλλιεργούν» ανέφερε για να υπογραµµίσει ότι αναλαµβάνει την ευθύνη να ηγηθεί µία̋ συλλογική̋ προσπάθεια̋ που δεν αφήνει απ' έξω κανέναν πρόθυµο και ικανό να συµβάλλει στο σχέδιο ανασυγκρότηση̋ τη̋ Ελλάδα̋.

Ικανοποίηση στην Ιπποκράτου̋ Με τι̋ προγνώσει̋ να µιλούν για συµµετοχή η οποία θα ξεπεράσει τι̋ 200.000 ψήφου̋ και δύο παρατάσει̋ στη λήξη τη̋ ψηφοφορία̋ εξαιτία̋ τη̋ αυξηµένη̋ προσέλευση̋ του κόσµου, στο επιτελείο του κ. Ευ. Βενιζέλου έχουν κάθε λόγο να είναι πολύ ικανοποιηµένοι. Η βάση του κόµµατο̋, προσήλθε στην κάλπη, µεταδίδιδονα̋ ηχηρό µήνυµα για την αναγέννηση τη̋ παράταξη̋, παρασύροντα̋ έναν αργοκίνητο κοµµατικό µηχανισµό αλλά και στελέχη του κόµµατο̋ τα οποία είτε έκαναν λευκή απεργία είτε προπαγάνδιζαν την αποχή. Είναι ενδεικτικό το γεγονό̋ ότι σε ορισµένα εκλογικά κέντρα διακινήθηκαν φυλλάδια από την «Οµάδα για την ανασυγκρότηση του ΠαΣοΚ» -την οποία δεν γνωρίζει κανένα̋- που καλούσαν του̋ ψηφοφόρου̋ σε αποχή «για να βρει ο Βενιζέλο̋ έρηµα τα γραφεία του ΠαΣοΚ». Μεγάλη προσέλευση δεν είχαν µόνο τα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα αλλά και στον απόδηµο ελληνισµό, όπου ειδικά στην Αυστραλία η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ τα εγγεγραµµένα µέλη. Σύµφωνα µε τι̋ πρώτε̋ πληροφορίε̋, από του̋ διαγραφέντε̋ βουλευτέ̋ του ΠαΣοΚ ψήφισαν για την ανάδειξη νέου προέδρου οι: Βάσω Παπανδρέου, Μιλένα Αποστολάκη, Χρ. Κατσούρα̋, Θ. Παραστατίδη̋, Γ. Λιάνη̋, Θ. Ροµπόπουλο̋, Χρύσα Αράπογλου, Αλ. Αθανασιάδη̋, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αργύρη̋ Λαφαζάνη̋ και ∆ηµήτρη̋ Βαρβαρίγο̋, Στασινό̋ και άλλοι. Επίση̋, στην ψηφοφορία συµµετείχε και ο κ. Χρ. Βερελή̋. Με καταµετρηµένο το 29% των εκλογικών κέντρων ψήφισαν 49.742 άτοµα και το ποσοστό Βενιζέλου είναι 96% (48.142 µε 1206 λευκά και 2067 άκυρα). Με βάση αυτά, κοµµατικέ̋ πηγέ̋ υπολογίζουν το σύνολο των ψηφισάντων να υπερβαίνει τι̋ 200.000. Σήµερα ∆ευτέρα ο κ. Βενιζέλο̋ θα επισκεφτεί το Πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋ κ. Παπούλια στι̋ 12 το µεσηµέρι και τον πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο στι̋ 13:00.

19-03-2012  
19-03-2012  

DIALOGOS 19-03-2012, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA