Page 1

Τι καινούργιο θα δούµε αυτά τα Χριστούγεννα

Πιο «µεγάλο̋» και λαµπερό̋ φέτο̋ ο «Μύλο̋ των Ξωτικών» Το µέλο̋ τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋ Γρηγόρη̋ Αβανίδη̋ αποκαλύπτει σή-

µερα στον «δ» ορισµένε̋ από τι̋ εκπλήξει̋ που περιµένουν του̋ Τρικαλινού̋ αλλά και του̋ δεκάδε̋ χιλιάδε̋ επισκέπτε̋ που αναµένονται να έρθουν για «µαγικά Χριστούγεννα» στα Τρίκαλα Σελ. 8-9

Το «ζω» µαζί σα̋ ξανά στι̋ 27 Αυγούστου! Το περιοδικό «ζω» θα είναι µαζί σα̋, ανανεωµένο και πάλι στι̋ 27 Αυγούστου

Ο «διάλογο̋» πηγαίνει παραλία!

Όπω̋ καθε χρόνο έτσι και αυτόν τον Αύγουστο ο «δ» δεν θα κυκλοφορήσει για δύο εβδοµάδε̋ λόγω των θερινών διακοπών του προσωπικού του.

ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΞΑΝΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

∆ΑΣΚΑΛΟΙ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

∆εν αποσπάσθηκε ούτε ένα̋ στα Τρίκαλα! Συγκέντρωση διαµαρτυρία̋ σήµερα στην Π.Ε. στι̋ 9 το πρωί EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΣΕΛ. 5

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 839 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Σε απελπισία και µε άδεια τα ταµεία οι δήµαρχοι

Το µνηµόνιο «πνίγει» την Τοπική Αυτοδιοίκηση! Μπροστά στι̋ συνεχεί̋ περικοπέ̋ στου̋

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ερηµώνει εµπορικά (και) η οδό̋ Ιπποκράτου̋!

«Κατέβασαν ρολά» πάνω από 45 λόγω κρίση̋!

πόρου̋ τη̋ Τ.Α. και το οικονοµικό αδιέξοδο η ΚΕ∆Ε ζητεί συνάντηση µε τον πρωθυπουργό και αλλαγή τη̋ κυβερνητική̋ πολιτική̋ πριν να «κατεβάσουν ρολά» οι ∆ήµοι... Συνέντευξη τύπου αύριο στη Λάρισα του

προέδρου τη̋ ΠΕ∆ Θεσσαλία̋ κ. Ρίζου Κοµήτσα Σελ. 3

Λόγω τη̋ παρέλευση̋ του 18µηνου... Και 7.000 σε

ολόκληρη τη χώρα...

 Πάνω από 500 καταστήµατα έκλεισαν στα Τρίκαλα

τα δύο τελευταία χρόνια...

Σελ. 6-7

Σελ. 4

Θα κυκλοφορούν ελεύθεροι σε λίγο οι δολοφόνοι του Σκυλογιάννη;

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK

Σελ. 3


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΦΙΓΓΕΙ ΕK ΝΕΟΥ Ο… ΚΛΟΙΟΣ

Τρία µερόνυχτα θα µα̋ “πολιορκήσει” ο καύσωνα̋!

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανασυστήσει την Αγροτική Τράπεζα Σύµφωνα µε δέσµευση τη̋ Βουλευτού κ. ∆ριτσέλη σε συνάντηση µε εκπροσώπου̋ αγροτικών φορέων του νοµούΣε καλό κλίµα πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 03/08/12, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Τρικάλων, συνάντηση των κ.κ. ∆. Κόττη, ∆. ∆ήµου και Θ.Βουτσελά, προέδρων κτηνοτροφικών οργανώσεων, µε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και τη̋ βουλευτού του σχήµατο̋ Π. ∆ριτσέλη. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια πρωτοβουλιών που λαµβάνει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ µετά από διαβούλευση µε αγροτικού̋ φορεί̋, προχωρώντα̋ σε συλλογή υπογραφών για τη γνωστοποίηση του µεγέθου̋ του σκανδάλου τη̋ πώληση̋ τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋, καθώ̋ και των ζηµιών που πρόκειται να υποστεί το δηµόσιο συµφέρον. Σ’αυτή τη βάση και ύστερα από διαβούλευση µε αγροτικού̋ φορεί̋ ,την Τρίτη 31/07/12 στο κοινοβούλιο, αποφασίστηκε η συλλογή υπογραφών από κοινωνικού̋ φορεί̋ και επιχειρήσει̋ που συνδέονται µε τον πρωτογενή τοµέα.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων στάθηκαν ιδιαιτέρω̋ στι̋ δυσοίωνε̋ προοπτικέ̋ που σηµατοδοτεί το γεγονό̋ για τον αγροτικό κόσµο. Από την πλευρά τη̋ η Π. ∆ριτσέλη τόνισε την οξεία αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στι̋ αδιαφανεί̋ , συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ εκχώρηση̋ τη̋ κρατική̋ τράπεζα̋ σε ιδιωτικά κεφάλαια , επισηµαίνοντα̋ το ειδικό βάρο̋ τη̋ ΑΤΕ ω̋ κύριου φορέα αγροτική̋ πίστη̋ και κατόχου υποθηκευµένων αγροτικών περιουσιών. Τέλο̋ η βουλευτή̋ του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δήλωσε ότι η Αριστερά ω̋ κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη εκπόνηση̋ ενό̋ ρεαλιστικού προγράµµατο̋ στήριξη̋ των αγροτών, το οποίο θα περνάει µέσα από την επανασύσταση τη̋ ΑΤΕ ω̋ καθαρή̋ τράπεζα̋ ειδικού σκοπού , αναπτυξιακή̋ κατεύθυνση̋. Το γραφείο τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ» Στου̋ 42oC θα σκαρφαλώσει το θερµόµετρο τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ στη χώρα, σύµφωνα µε έκτακτο δελτίο πρόγνωση̋ επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων που εξέδωσε χθε̋ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντω̋, ω̋ Νοµό̋, αυτήν τη φορά θα είµαστε πιο… τυχεροί! Πιο αναλυτικά, για σήµερα, στη Θεσσαλία, προβλέπεται γενικά αίθριο̋ καιρό̋ και µόνο τι̋ µεσηµβρινέ̋ ώρε̋ στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικέ̋ νεφώσει̋. Άνεµοι: µεταβλητοί 3 µε 4 και στα ανατολικά βόρειοι µέχρι 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 20 έω̋ 39 και τοπικά 40 βαθµού̋ Κελσίου. Σε ό,τι αφορά το Ν. Τρικάλων, βάσει των προβλέψεων του deltiokairou.gr, ο υδράργυρο̋, το τρέχον τριήµερο, θα καταγράψει τι̋ εξή̋ επιδόσει̋: ΣΗΜΕΡΑ 38oC, ΑΥΡΙΟ 39oC, ΜΕΘΑΥΡΙΟ 39oC.

Εξελίξει̋ στον τοπικό ΛΑ.Ο.Σ. (;) Εν αναµονή των αποφάσεων του προέδρου κ. Γιώργου Καρατζαφέρη, οι οποίε̋ θα δηµοσιοποιηθούν στι̋ 21 Αυγούστου 2012, τελούν τα επιχώρια στελέχη του Λἀκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Αυτέ̋ αφορούν την οργανωτική και ιδεολογική ανασυγκρότηση του Κόµµατο̋. Ήδη στην Καλλιρρόη̋ ευρίσκονται εισηγήσει̋ απ’ όλη την Ελλάδα -και, φυσικώ̋, το Ν. Τρικάλων-, οι οποίε̋ εστάλησαν µετά την 17η Ιουνίου και δίδουν το στίγµα τού πώ̋ θέλει η βάση να κινηθεί, από ’δω και πέρα, ο ΛΑ.Ο.Σ. Αν τούτο δεν συµβεί, δηλαδή δεν ληφθούν υπ’ όψιν και µείνουν στα… συρτάρια, τότε θα έχουµε (εξόχω̋ ενδιαφέρουσε̋) εξελίξει̋. Τοπικώ̋ και πανελλαδικώ̋… “δ”

Επιτυχέ̋ το πρώτο Απογευµατινό τη̋ νέα̋ ∆ιοίκηση̋ Ο Σύλλογο̋ Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνο̋ «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ» οργάνωσε µε επιτυχία την Παρασκευή (3/8) Απογευµατινό στον πανέµορφο και… δροσερό -για την εποχή- κήπο τη̋ ταβέρνα̋ του κ. Βασίλη Καλαµάτα. Το «παρών» έδωσαν πολλέ̋ κυρίε̋, στην πλειονότητά του̋ από τον Αγ. Βησσαρίωνα. Ανάµεσά του̋ η κα. Μαριάννα Κουφογάζου σύζυγο̋ του δηµάρχου Πύλη̋ κ. Κων/νου Κουφογάζου, η κα. Στέλλα Ντούβλη διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τµήµατο̋ του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων – σύζυγο̋ του βουλευτή τη̋ Ν.∆. κ. Μιχάλη Ταµήλου και η κα. Ειρήνη Σκρέκα σύζυγο̋ του βουλευτή Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κώστα Σκρέκα. Σύντοµη οµιλία απηύθυνε η γενική γραµµατέα̋ του Συλλόγου κα. Μαρία Τζάνη, η οποία, αφού ευχαρίστησε όλε̋ τι̋ κυρίε̋ για την παρουσία του̋ στην εκδήλωση, ενηµέρωσε για τι̋ µελλοντικέ̋ δραστηριότητε̋ µε πρώτη, εντό̋ του µήνα, την Γιορτή Καλαµποκιού. Ακολούθησε βράβευση µε ταυτόχρονη παράδοση βεβαιώσεων σε όσε̋ παρακολούθησαν τα σεµινάρια του Παραρτήµατο̋ Τρικάλων του Κ.Α.ΕΛ.Ε. (Κέντρο Ανάπτυξη̋ Ελληνικού Εµπορίου). Προηγουµένω̋, είχε αναγνωστεί επιστολή που απέστειλε ο κ. Ηρακλή̋ Μπλουγούρα̋, επίτιµο̋ πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Εµπορικών Συλλόγων Θεσσαλία̋ – διοικητικό̋ υπεύθυνο̋ του Παραρτήµατο̋ Θεσσαλία̋ Κ.Ε.Κ. και Κ.Α.ΕΛ.Ε. Τρικάλων. «Θέλω να σα̋ συγχαρώ», ανέφερε ο κ. Μπλουγούρα̋, «για το νέο ∆.Σ. που προέκυψε από τι̋ πρόσφατε̋ εκλογέ̋ του Συλλόγου σα̋.

Λἀκή βραδιά στο Μαυροµάτι µε την ορχήστρα του ∆ηµ. Αγνάτου

Επίση̋, να συγχαρώ την γενική γραµµατέα κα. Τζάνη για την πρωτιά τη̋ στην Ελεγκτική Επιτροπή κατά τι̋ αρχαιρεσίε̋ τη̋ Ο.Ε.Σ.Θ. Θέλω να σα̋ διαβεβαιώσω ότι το Παράρτηµα Θεσσαλία̋ Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Τρικάλων έχει, σε πρώτη προτεραιότητα, τον Σύλλογό σα̋ για την υλοποίηση των Προγραµµάτων. Εύχοµαι και πιστεύω στην απόλυτη επιτυχία τη̋ εκδήλωσή σα̋». Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

TO “NEANIKO” στην Λυγαριά

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Βασίλη

Ο µαθητή̋ του ∆ηµοτικού Βασίλη̋ Καρακικέ̋ γιόρτασε τα γενέθλιά του χθε̋ το απόγευµα παρουσία των γονέων του, Στεφάνου και Λίτσα̋ Καρακικέ, αλλά και συµµαθητών & συµµαθητριών του στην οικογενειακή επιχείρηση: το Fast Food «ΤΟ Ε∆ΕΣΜΑ», στον πεζόδροµο τη̋ Πύλη̋. Ο Βασίλη̋ έκλεισε τα 10 και έσβησε ισάριθµα κεράκια στην τούρτα µε του̋ µικρού̋ φίλου̋ του να του τραγουδούν «Να ζήσει̋ Βασίλη και Χρόνια Πολλά, µεγάλο̋ να γίνει̋ µε άσπρα µαλλιά». Ο “δ” εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στον Βασίλη, καλή πρόοδο στα µαθήµατά του και στου̋ γονεί̋ του να του̋ ζήσει.

Μουσικοχορευτική λἀκή βραδιά οργάνωσε επιτυχώ̋ στην Τ.Κ. Μαυροµατίου του ∆ήµου Μουζακίου (Ν. Καρδίτσα̋) ο κ. Μάκη̋ Βἀάκη̋, υπεύθυνο̋ ψησταριά̋ έναντι πλατεία̋, το βράδυ του Σαββάτου. Ο κόσµο̋ που βρέθηκε εκεί απόλαυσε ένα µοναδικό πρόγραµµα. Το κέφι του κοινού ήταν… ατελείωτο. Κράτησε µέχρι το πρωί χάρη στην εκπληκτική λἀκή ορχήστρα του ∆ηµήτρη Αγνάτου, που τα …έδωσε όλα υπό το “άγρυπνο βλέµµα” του επιβλητικού ανδριάντα του Γεωργίου Καρἀσκάκη, ηρωικού τέκνου του χωριού – µεγάλου ήρωα τη̋ Επανάσταση̋ του ’21. Ρεσιτάλ εκτέλεση̋ έδωσε ο µαέστρο̋ και βιρτουόζο̋ του µπουζουκιού ∆. Αγνάτο̋. Εξίσου δυνατοί παίκτε̋ οι Μπάµπη̋ Λύτρα̋ (κιθάρα) και Νίκο̋ Ντούτσια̋ (κρουστά - ντραµ̋). Άριστοι ερµηνευτέ̋ ο Γιάννη̋ Ανδρεάδη̋ και η Γιάννα, που ξεσήκωσαν µικρού̋ και µεγάλου̋ µε γνωστά λἀκά και αγαπηµένα νησιώτικα. Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

Εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί στην Λυγαριά το καφέ – ουζερί «ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ» µε υπεύθυνου̋ του̋ κ. Βάιο Σβάνα και την σύζυγό του Αθηνά. Βρίσκεται στην έξοδο του χωριού, στην αριστερή πλευρά, στον δρόµο προ̋ Πύλη. Στην εκλεκτή και… φανατική πελατεία του προσφέρει λαχταριστά µεζεδάκια, τσιπουράκι ντόπιο, παγωµένη µπυρίτσα και το µοναδικό, ζουµερό και πεντανόστιµο σουβλάκι – λουκάνικο. Το καλοκαίρι -και όσο ο καιρό̋ επιτρέπει του̋ χειµερινού̋ µήνε̋- στο εξωτερικό του µαγαζιού λειτουργεί παιδική χαρά σ’ έναν καταπράσινο, µε πολλά δένδρα, καταπληκτικό πράγµατι χώρο. Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

TET A TET ME TON ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΖΗΤΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ

∆εν θα έχουν ούτε… σάλιο, σε λίγο, οι Ο.Τ.Α.!!!

"Κλείδωσαν" µέτρα από τα 11,5 δι̋ ευρώ

Οι νέε̋ περικοπέ̋ πόρων οδηγούν σε στάση πληρωµών, σε παύση παροχή̋ προνοιακών και κοινωνικών υπηρεσιών, µε θύµατα τι̋ πιο ευάλωτε̋ οµάδε̋ Έκτακτο Συνέδριο στι̋ 30 ΑυγούστουΣυνάντηση µε τον Πρωθυπουργό ζητεί η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδα̋ (Κ.Ε.∆.Ε.), µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου να καταστήσει σαφέ̋ ότι οι δήµοι, µετά τι̋ νέε̋ περικοπέ̋ των πόρων του̋, οδεύουν προ̋ στάση πληρωµών, σε παύση παροχή̋ βασικών προνοιακών και κοινωνικών υπηρεσιών, µε θύµατα τι̋ πιο ευάλωτε̋ κοινωνικέ̋ οµάδε̋. Να ζητήσουν, επίση̋, την προσωπική παρέµβαση του κ. Αντώνη Σαµαρά για να αλλάξει άρδην η πολιτική τη̋ Κυβέρνηση̋ απέναντι στην Αυτοδιοίκηση.

τη̋ χώρα̋ αναµένεται να µειωθούν περαιτέρω και να «προσγειωθούν» στα 70 εκατ. ευρώ το µήνα, από 135 εκατ. που ήταν µέχρι τον Ιούνιο και 96 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Επίση̋, ότι το συνολικό ποσό τη̋ επιχορήγηση̋ για το 2012 ανέρχεται στα 2,3 δι̋ - και όχι στα 2,7 δι̋ ευρώ - εκ των οποίων όµω̋, πάνω από 1 δι̋ πηγαίνει για τη χρηµατοδότηση υποχρεώσεων του ίδιου του Κράτου̋, δηλαδή την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων, τη µεταφορά µαθητών, τι̋ µισθώσει̋ σχολείων.

Το ∆.Σ. τη̋ Κ.Ε.∆.Ε. αποφάσισε: • Να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο µε µοναδικό θέµα την αντιµετώπιση τη̋ ακραία̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ που έχουν περιέλθει, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στι̋ 30 Αυγούστου στην Αθήνα.

Εν τω µεταξύ, αύριο Τρίτη (7/8), στα Γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋ ο πρόεδρο̋ κ. Ρίζο̋ Κοµήτσα̋ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου «για τι̋ συνεχόµενε̋ περικοπέ̋ στου̋ πόρου̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋».

Συνέντευξη Τύπου • Να συνεχιστούν οι επαφέ̋ µε του̋ πολιτικού̋ αρχηγού̋. • Να προχωρήσει σε 13 ενηµερωτικέ̋ περιφερειακέ̋ συσκέψει̋. • Να προχωρήσει σε καµπάνια ενηµέρωση̋ των πολιτών για το

ρόλο τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ σήµερα και τη δεινή οικονοµική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι δήµοι. Από τι̋ συναντήσει̋ προέκυψε ότι οι επιχορηγήσει̋ Αυγούστου – ∆εκεµβρίου για του̋ 325 δήµου̋

Ορατό̋ ο κίνδυνο̋ αποφυλάκιση̋ των δολοφόνων των Γ. Σκυλογιάννη και Ι. Ευαγγελινέλη Καθυστερεί η εκδίκαση τη̋ υπόθεση̋ δολοφονία̋ των δυο νεαρών αστυνοµικών τη̋ ∆Ι.ΑΣ. στου ΡέντηΠρο̋ φιάσκο οδεύει η υπόθεση τη̋ δολοφονία̋ δύο αστυνοµικών στου Ρέντη τον Μάρτιο του 2011, καθώ̋ είναι πιθανό οι δολοφόνοι να... αποφυλακιστούν. Σύµφωνα µε το "Έθνο̋", η παρέλευση του 18µήνου, ίσω̋ οδηγήσει του̋ φονιάδε̋ εκτό̋ φυλακή̋, καθώ̋ έχουν περάσει 15 µήνε̋ και η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει ούτε βήµα. Εξελίξει̋ αναµένεται να έχουµε από Σεπτέµβρη, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, κάτι που σηµαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στε-

νά. Στι̋ τάξει̋ τη̋ αστυνοµία̋, αλλά και στι̋ οικογένειε̋ των δύο νεκρών αστυνοµικών επικρατεί αναβρασµό̋, λόγω του ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει µείνει άπραγη για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εκδίκαση τη̋ υπόθεση̋ αναµένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο και να κρατήσει δύο µήνε̋, χωρί̋ να υπολογίσουµε τι̋ αναβολέ̋, τι̋ διακοπέ̋ και τι̋ καθυστερήσει̋. Το 18µηνο λήγει τέλη Οκτωβρίου, κάτι που σηµαίνει ότι ακόµα και αν η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, οι κατηγορούµενοι

µπορεί να αφεθούν ελεύθεροι. Το θλιβερό περιστατικό συνέβη την 1η Μαρτίου 2011. Οι αστυνοµικοί Ι. Ευαγγελινέλη̋ και Γ. Σκυλογιάννη̋ (σηµ. «δ»: που ω̋ γνωστό ήταν Τρικαλινό̋) µαζί µε δύο ακόµα συναδέλφου̋ του̋ στην οµάδα ∆Ι.ΑΣ. εκτελούσαν περιπολία στην περιοχή του Ρέντη και ύστερα από καταδίωξη δέχθηκαν καταιγιστικά πυρά από καλάσνικοφ. Οι δύο αστυνοµικοί µόλι̋ 23 και 22 ετών έπεσαν νεκροί, ενώ οι συνάδελφοί του̋ τραυµατίστηκαν. Οι δράστε̋ νωρίτερα, είχαν ληστέψει περίπτερο στο Μενίδι. ∆ύο µήνε̋ µετά το φονικό, η αστυνοµία πραγµατοποίησε τέσσερι̋ συλλήψει̋ σε Πέραµα, Μενίδι, Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα, ενώ λίγε̋ µέρε̋ αργότερα συνελήφθη ακόµα ένα̋ κακοποιό̋. (News247.gr)

Σε καλό κλίµα ολοκληρώθηκε η συνάντηση τρόικα̋-κυβέρνηση̋. Τη "σκυτάλη" παίρνει τώρα ο Πρωθυπουργό̋ µε τι̋ συσκέψει̋ των πολιτικών αρχηγών να συνεχίζονται σήµερα και αύριο... Το υπουργείο Οικονοµικών και η τρόικα έχουν συµφωνήσει σε ένα σηµαντικό ποσοστό των πολιτικών του πακέτου των µέτρων των 11,5 δι̋ ευρώ διαβεβαιώνουν πηγέ̋ του υπουργείου που συµµετείχαν στην σύσκεψη µε του̋ εκπροσώπου̋ των πιστωτών τη̋ χώρα̋ επιβεβαιώνοντα̋, επίση̋, το θετικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί µεταξύ των δύο πλευρών. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι οι συζητήσει̋ µε την τρόικα θα συνεχισθούν και ότι, έω̋ το τέλο̋ τη̋ ερχόµενη̋ εβδοµάδο̋ σε συνεργασία µε το οικονοµικό επιτελείο τη̋ κυβέρνηση̋, θα οριστικοποιηθούν κάποια από τα ισοδύναµα µέτρα που προτείνει η ελληνική πλευρά να συµπεριληφθούν τόσο στον πρὁπολογισµό του 2012 όσο και στο πακέτο των 11,5 δι̋ ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονοµικών ότι όλα θα έχουν οριστικοποιηθεί στι̋ αρχέ̋ Σεπτεµβρίου πριν από το προγραµµατισµένο Eurogroup. Σηµειώνεται ότι η τρόικα που µετά τη χθεσινή συνάντηση θα αναχωρήσει από την Αθήνα πρόκειται να επιστρέψει στι̋ αρχέ̋ Σεπτεµβρίου για να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσει̋. Ειδικότερα, πηγέ̋ του υπουργείου Οικονοµικών µετά τη σύσκεψη µε την τρόικα ανέφεραν ότι «η διαδικασία για να κλείσει ο πρὁπολογισµό̋ του 2012 προχωρά. Μέσα στην εβδοµάδα θα κατασταλάξουµε στο τι θα υλοποιήσουµε και πώ̋, καθώ̋ και ποια δηµοσιονοµικά ισοδύναµα θα γίνουν αποδεκτά». Για τα µέτρα του 2013-14, ανέφεραν ότι «το τελευταίο 10ήµερο, έχουµε δουλέψει µεθοδικά, τα Υπουργεία µαζί µε τα τεχνικά κλιµάκια τη̋ τρόικα̋, ώστε να έχουµε σήµερα ένα καλό ποσοστό- µέρο̋ των 11,5 δισ. ευρώ. Έχουµε συµφωνήσει -και είναι σηµαντικό- σε µια σειρά πολιτικών». Όπω̋ διευκρίνιζαν, στο τέλο̋ τη̋ εβδοµάδα̋ θα αποσταλούν στην τρόικα κάποιε̋ νέε̋ προτάσει̋. «Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αρχέ̋ Σεπτεµβρίου, έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι και για το Eurogroup, τον πρὁπολογισµό και για ό,τι άλλο εκκρεµεί. Άρα, η διαδικασία πάει καλά, προχωρά συστηµατικά. Εκτιµώ ότι το ίδιο κλίµα βγαίνει και από του̋ εταίρου̋», τόνιζε χαρακτηριστικά στέλεχο̋ του οικονοµικού επιτελείου. Ο ίδιο̋ διευκρίνιζε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε το θέµα τη̋ δόση̋. «Ισχύει αυτό που έχει πει και ο κ. Γιούνκερ ότι θα βρεθεί λύση». Σύµφωνα µε πληροφορίε̋, στο τραπέζι τη̋ σηµερινή̋ σύσκεψη̋ τέθηκαν και τα σενάρια για τη διαµόρφωση των µακροοικονοµικών µεγεθών για τα επόµενα 2-3 χρόνια, καθώ̋ και το θέµα τη̋ ύφεση̋. Στη συζήτηση συµµετείχαν το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ. Έγινε ανταλλαγή απόψεων ενόψει τη̋ κατάρτιση̋ του νέου πρὁπολογισµού το Σεπτέµβριο και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατο̋ που θα πρέπει να ενσωµατωθεί σ’ αυτόν. Σύµφωνα µε πληροφορίε̋ τόσο του Έθνου̋ τη̋ Κυριακή̋ όσο και του Βήµατο̋, το κυβερνητικό πακέτο περιλαµβάνει αλλαγέ̋ στο ασφαλιστικό µε αύξηση ορίου ηλικία̋ συνταξιοδότηση̋ στα 66 χρόνια, κατάργηση ή ψαλίδισµα του εφάπαξ, περικοπή πολλαπλών συντάξεων ενώ χάνουν το επίδοµα ανεργία̋ όσοι έχουν άλλα εισοδήµατα. Επίση̋, µειώνονται οι µισθοί στι̋ ∆ΕΚΟ µέχρι 35%, ενώ απολύονται δεκάδε̋ χιλιάδε̋ συµβασιούχοι. Σύµφωνα µε το Βήµα, για τον δηµόσιο τοµέα στο τραπέζι παραµένει η πλήρη̋ κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού άλλα και η επέκταση του Ενιαίου Μισθολογίου σε όλε̋ τι̋ ∆ΕΚΟ, ενώ προβλέπονται, µεταξύ των άλλων, λουκέτα σε δηµοτικέ̋ επιχειρήσει̋, νοσοκοµεία και ΤΕΙ. Στον τελικό πίνακα περιλαµβάνεται η µείωση του εφάπαξ κατά 23% στο ∆ηµόσιο και σε ποσοστό που θα κριθεί από τι̋ αναλογιστικέ̋ µελέτε̋ για τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία. Παράλληλα, έρχεται περικοπή 10% για τι̋ κύριε̋ συντάξει̋ πάνω από 1.400 ή 1.500 ευρώ, ενώ «µαχαίρι» µπαίνει και στι̋ τελικέ̋ συντάξιµε̋ αποδοχέ̋ περίπου 600.000 δικαιούχων διπλών συντάξεων. (newsit.gr)

l

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

l

ΕΠΙΘΕΤΑ

l

ΡΗΜΑΤΑ

l

ΜΕΤΟΧΕΣ

l

ΦΡΑΣΕΙΣ

l

l

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

l

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο ΚΗΡΗΘΡΕΣ


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΕΤΙΑ

7.000 σε πανελλαδικό, 270 σε θεσσαλικό, 45 σε τοπικό επίπεδο!!! «Έρχονται κι άλλα το Φθινόπωρο εάν…» 40% κάτω ο τζίρο̋, καίτοι φουλ σαιζόν Μόνο το 10% του κλάδου τα φέρνει, στοιχειωδώ̋, βόλτα Αδυνατούν να έχουν ακόµη και τα πιο βασικά εµπορεύµατα! Τι θα ζητήσει η Οµοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδο̋ από τον κ. Γ. Στουρνάρα και τι προτείνει στην Περιφέρεια Θεσσαλία̋ για ν’ αντιµετωπισθεί, αποτελεσµατικώ̋, η “γάγγραινα” του παραεµπορίου Οι συνεχεί̋ διαρρήξει̋ «ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα» Μιλάει στον “δ” ο πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Π.Κ.Ε. κ. Κώστα̋ Κόγια̋ Την τελευταία διετία, καθ’ όν χρόνο δηλαδή η οικονοµική κρίση βρίσκεται στα… καλύτερά τη̋, επί συνόλου 46.000 περιπτέρων -συµπεριλαµβανοµένων και των εποχιακών- έκλεισαν, ανά την ελληνική επικράτεια, 7.000. Σε θεσσαλικό επίπεδο κατέβασαν, οριστικώ̋, ρολά 270. Συγκεκριµένω̋, κατά περιοχή: Ν. Μαγνησία̋ 65, Ν. Λαρίση̋ 110, Ν. Τρικάλων 45, Ν. Καρδίτση̋ 50. Κι αν δεν εισακουσθούν τα αιτήµατα του κλάδου, τότε, από τον πρώτο, κιόλα̋, µήνα του Φθινοπώρου «θα έχουµε… αµέτρητα λουκέτα», αντί για… κεράκια µε την ευκαιρία συµπληρώσεω̋ 100 χρόνων του περιπτέρου – καπνοπωλείου.

«Ξεφτίλα το “κανόνι” για τον επαρχιώτη περιπτερά!» Ο κλάδο̋ είναι συνεχώ̋ µ’ ένα µολύβι και µπόλικο χαρτί στο χέρι, όχι για να… καταγράφει κέρδη, αλλά ζηµίε̋! «Βασικέ̋ αιτίε̋ τη̋ πορεία̋ αυτή̋ είναι αρκετοί παράµετροι, που χρειάζονται την στήριξη τόσο τη̋ Πολιτεία̋, όσο και των συνεργατών τη̋ και, φυσικά, τη̋ καταναλωτική̋ κοινωνία̋. Εκείνο που προέχει τώρα είναι να δούµε τον υπουργό Οικονοµία̋ & Οικονοµικών κ. Γιώργο Στουρνάρα δεδοµένου ότι ο ειδικό̋ φόρο̋ κατανάλωση̋ (Ε.Φ.Κ.) φθάνει στο 73,70% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τού κάθε πακέτου τσιγάρων. Εάν αυτό δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να “ανασάνουν” οι συνάδελφοι µε τίποτα! Μετά τον Σεπτέµβριο, θα

βασµα τη̋ τιµή̋, συνολικό κέρδο̋ ανά πακέτο από 0,08 έω̋ 0,14 λεπτά και ποσοστό κέρδου̋ περί του 3% έω̋ 3,5%. Aνάλογο πρὀόν οι κάρτε̋ κινητή̋ τηλεφωνία̋, µε ποσοστό κέρδου̋ µόλι̋ 2% έω̋ 3%. Όταν το λαθρεµπόριο στην Ελλάδα εγγίζει το 20%, όταν οι καπνοαπαγορεύσει̋ δηµιουργούν τόσα µεγάλα προβλήµατα, όταν η κοινωνία βρίσκεται σε βαθειά κρίση και αντιµετωπίζει ζητήµατα βιωσιµότητα̋, είναι δυνατόν ο κλάδο̋ µα̋ να έχει µέλλον και

Ο κ. Κώστα̋ Κόγια̋ έχουµε πάρα πολλά λουκέτα… Μόλι̋ φύγουν τα “ταχυκίνητα” πρὀόντα, παγωτά και αναψυκτικά, τα οποία συντηρούν, ουσιαστικά, το περίπτερο, πρόκειται να δηµιουργηθούν µεγάλα προβλήµατα. Με άλλα λόγια, θα έχουµε “έκρηξη” λουκέτων σε όλη την Ελλάδα!», λέει, στον “δ”, ο πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδο̋ (Ο.Π.Κ.Ε.) κ. Κώστα̋ Κόγια̋. Ο οποίο̋ εκτιµά ότι ο τζίρο̋ έχει υποχωρήσει, καίτοι “φουλ σαιζόν”, κατά 40%. «Ζητούµε», υπογραµµίζει, «“πάγωµα” των οφειλών προκειµένου να ανακουφισθεί η αγορά. Ετούτη την στιγµή, οι ακάλυπτε̋ επιταγέ̋ ανέρχονται στο 47,5%, αλλά δεν σφραγίζονται µε την ελπίδα ότι ίσω̋ καλυφθούν και περνούν στην διαδικασία των µεταχρονολογηµένων. Την ίδια ώρα, έρευνα του Ι.Μ.Ε. τη̋ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. δείχνει ότι 1 στου̋ 4 µικροµεσαίου̋ δεν θα τα καταφέρει!

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

Μέσα σ’ αυτού̋ είναι και οι περιπτερούχοι. Μάλιστα, σε πόλει̋ όπω̋ ο Βόλο̋, η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, µια τέτοια εξέλιξη, να φαλιρίσει̋ δηλαδή, είναι… ξεφτίλα τόσο για τον επαγγελµατία, όσο και για την οικογένειά του! Συν ότι το “κανόνι” που ρίχνει̋ στην αγορά “παίρνει µπάλα” κι άλλου̋: προµηθευτέ̋, συνεργάτε̋, ∆.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. Να µην πω, ότι θα ντρέπεσαι να κυκλοφορεί̋ στην γειτονιά διότι, στι̋ κλειστέ̋ κοινωνίε̋ τη̋ ελληνική̋ Περιφέρεια̋, όλοι γνωριζόµαστε µεταξύ µα̋. Σε τέτοιε̋ περιπτώσει̋, δε, σε “στολίζουν” κιόλα̋! Λένε “α, τον απατεώνα” κ.τ.λ.».

«Θέλουν να µα̋ εξαφανίσουν!» Οι περιπτερούχοι είναι οι… άµισθοι φοροεισπράκτορε̋ τη̋ Πολιτεία̋. «Τα Περίπτερα – Καπνοπωλεία είναι ο Πρέσβη̋ των ελληνικών πόλεων. Από εµά̋ ο τουριστικό̋ επισκέπτη̋ αντλεί τι̋ πληροφορίε̋ που θέλει, όταν τι̋ θέλει. Αυτό το µικροµάγαζο στήριξε και στηρίζει, µέχρι σήµερα, αµισθί την Εθνική µα̋ Οικονοµία. Εργαζόµαστε από 18 έω̋ 24 ώρε̋ ηµερησίω̋ µε όλα τα µέλη τη̋ οικογένειά̋ µα̋, προσπαθώντα̋ να έχουµε µια µικρή, βιώσιµη πορεία. Κι όµω̋… Η Οµοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδα̋, εδώ και αρκετό καιρό, δέχεται ασφυκτικέ̋ πιέσει̋ ώστε να υπάρξει συρρίκνωση επιχειρήσεων. Το κύρια πρὀόντα που πουλάµε», αναφέρει ο κ. Κόγια̋, «είναι τα καπνοβιοµηχανικά, που βάλλονται από πολλά µέτωπα. Προανέφερα τον ειδικό φόρο κατανάλωση̋ (Ε.Φ.Κ.) και προσθέτω την πίεση των Καπνοβιοµηχανιών προκειµένου να µη χάσουν µερίδια αγορά̋, µε κατέ-

κινητικότητα µά̋ αναγκάζει να ζούµε µε τον εφιάλτη τη̋ φτώχεια̋ και µε την συνεχή πίεση του λουκέτου. Το 80% των σηµείων πώληση̋ βρίσκεται σε µαρασµό, το 11% καλύπτει στοιχειωδώ̋ τι̋ λειτουργικέ̋ υποχρεώσει̋ και µόλι̋ το 9% και αυτό στο κέντρο τη̋ κάθε αγορά̋- έχει µικρή οικονοµική ευρωστία. Τα στοιχεία προκύπτουν από τι̋ εγγραφέ̋ – διαγραφέ̋ των Επιµελητηρίων κάθε Νοµού. Το 50% έω̋ 60% των συναδέλφων µα̋ έχει ετήσιο τζίρο 150.000 ευρώ. Το

Αν δεν αλλάξει κάτι, από το Φθινόπωρο κι ύστερα θα βλέπουµε όλο και περισσότερε̋ εικόνε̋, σαν κι αυτή προοπτική; Αντιµετωπίζουµε τεράστια αδυναµία πληρωµών. Αδυνατούµε να ανταποκριθούµε στα λειτουργικά έξοδα τη̋ καθηµερινότητα̋, αλλά και να έχουµε τα στοιχειώδη εµπορεύµατα στι̋ επιχειρήσει̋ µα̋. Η µεγάλη δυσκολία τη̋ ρευστότητά̋ µα̋ και η µικρή

30% κάτω από 100.000 ευρώ και µόνο το 10% εξασφαλίζει µια µικρή βιωσιµότητα στι̋ επιχειρήσει̋ του̋. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µαστίζουν τον κλάδο µα̋ είναι οι συνεχεί̋ διαρρήξει̋. Κι αυτό συµβαίνει διότι ολοένα και µεγαλύτερε̋ ευπαθεί̋ κοινωνικέ̋ οµάδε̋ βρίσκονται σε

απόγνωση».

«Πάρτε µέτρα τώρα!» Ο πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Π.Κ.Ε. µνηµονεύει ειδικώ̋ το παραεµπόριο «που», όπω̋ επισηµαίνει, «είναι µεγάλη πληγή για όλου̋ του̋ µικροµεσαίου̋ επιχειρηµατίε̋. Πωλούνται ανεξέλεγκτα εµπορεύµατα χωρί̋ οι παράνοµοι πωλητέ̋ να έχουν τα αντίστοιχα παραστατικά και, φυσικά, τι̋ προβλεπόµενε̋ άδειε̋. Από την διακίνηση πρὀόντων λαθρεµπορίου, µε ειδικό φόρο κατανάλωση̋, όπω̋ τσιγάρα – καύσιµα – ποτά, το Κράτο̋ στερείται έσοδα ύψου̋ 1 δι̋ 300 εκατοµµυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, από την διακίνηση των πρὀόντων του παραεµπορίου 2 δι̋ ευρώ, µε συνέπεια, στο τέλο̋, η απώλεια φόρων να µετακυλίεται στι̋ νόµιµε̋ επιχειρήσει̋ των µικροµεσαίων και στου̋ καταναλωτέ̋». Ο κ. Κόγια̋, και µε την ιδιότητα του προέδρου τη̋ Οµοσπονδία̋ Επαγγελµατιών, Εµπόρων και Βιοτεχνών Ν. Μαγνησία̋, έθεσε το ζέον ζήτηµα στον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κ. Αγοραστό ζητώντα̋, µεταξύ των άλλων, να συσταθεί µηχανισµό̋ ελέγχου απ’ όλου̋ του̋ φορεί̋ και του̋ εκπροσώπου̋ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε επικεφαλή̋ τα Όργανα τη̋ Πολιτεία̋ (Περιφέρεια – ∆ήµοι – ∆.Ο.Υ.), να λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνία̋ – καταγραφή̋ των καταγγελιών, να συσταθούν µεικτά κλιµάκια ελεγκτικών µηχανισµών κ.ά.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΤΟ ΠΟ∆Ι ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ούτε ένα̋ δάσκαλο̋ & νηπιαγωγό̋ δεν αποσπάστηκε σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και ∆ράµα!!! Γιατί έβαλαν στο στόχαστρό του̋ την Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευση̋ Θεσσαλία̋ κα. Κωνσταντίνα Πράντζου Συλλαλητήριο διαµαρτυρία̋, στι̋ 9 το πρωί, έξω από τα Γραφεία τη̋ Π.Ε. (πλατεία Ο.Τ.Ε.). Ενηµέρωση, µια ώρα µετά, από το (Τρικαλινή̋ καταγωγή̋) αιρετό µέλο̋ του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κ. Β. Παληγιάννη ∆εν εγκρίθηκε καµία απόσπαση Τρικαλινών δασκάλων - νηπιαγωγών, παρά το ότι η οικεία ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ είχε αιτηθεί την κάλυψη τουλάχιστον 60 κενών θέσεων. Οι ντόπιοι συνδικαλιστέ̋, οι οποίοι πραγµατοποιούν σήµερα, στι̋ 9 το πρωί, κινητοποίηση έξω από τα Γραφεία τη̋ Π.Ε. (πλατεία Ο.Τ.Ε.), καταγγέλλουν την Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευση̋ Θεσσαλία̋ κα. Κωνσταντίνα Πράντζου. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εγκρίθηκαν οι αποσπάσει̋ ούτε καν εκλεγµένων αυτοδιοικητικών (π.χ. του προέδρου τη̋ Κοινότητα̋ ∆ενδροχωρίου κ. Μπ. Παπαχρήστου ή του µέλου̋ του Τ.Σ. Βαλτινού κα̋ Κ. Παπακώστα κ.ά.), σε µια πρωτοφανή αδιαφορία προ̋ την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Τόσο ο αιρετό̋ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. κ. Αντώνη̋ Μπριάζα̋, όσο και ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Τρικάλων κ. Σεραφείµ Ψαρρά̋ καταγγέλλουν για µεθοδεύσει̋ την Περιφερειακή ∆ιευθύντρια κα. Πράντζου (µια̋ και την ίδια ώρα εγκρίθηκαν δεκάδε̋ αποσπάσει̋ στη Λάρισα), εκφράζοντα̋, παράλληλα, την αγανάκτησή του̋ και για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία̋, που δέχθηκε τι̋ δικέ̋ τη̋ εισηγήσει̋, παραβλέποντα̋ τι̋ δικέ̋ του̋, καθώ̋ και τι̋ πραγ-

Τρικαλινή̋ καταγωγή̋, προκειµένου να ενηµερώσει (10 π.µ.) του̋ ευρισκόµενου̋ σε… αναβρασµό συναδέλφου̋ του. Όπω̋ τονίζει, σε γραπτή ανακοίνωσή του, µε αφορµή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.: • Οι αποσπάσει̋ έγιναν µε πλήρη µοριοδότηση και µε βάση

όλε̋ τι̋ αιτήσει̋ ανάκληση̋ των αιτήσεων απόσπαση̋. • Τι̋ εκπρόθεσµε̋ αιτήσει̋ θα τι̋ εξετάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στι̋ 28/08/2012. • Και φέτο̋ συνάδελφοί µα̋ µε τρία παιδιά, µε δυο παιδιά, µε σοβαρότατα προβλήµατα υγεία̋, µε πολλά χρόνια υπηρεσία̋ θα βρεθούν µακριά από τι̋ οικογένειέ̋ του̋, µε πολλαπλέ̋ επιπτώσει̋

η αµφισβήτηση των κενών µε βάση τα οποία πραγµατοποιήθηκαν οι αποσπάσει̋ τη̋ πρώτη̋ φάση̋. Προσωπικά, έχοντα̋ υπόψη την µεγάλη απόκλιση των κενών µεταξύ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ και ∆ιευθύνσει̋ Τρικάλων και Καρδίτσα̋ (π.χ.: 62 κενά Π.Ε. 70 έδωσε η ∆ιεύθυνση Τρικάλων και 26 πλεόνασµα η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση) υπέγραψα τι̋ απο-

«Παρών» στην διαµαρτυρία και ο (αδειούχο̋) διευθυντή̋ Π.Ε. Τρικάλων κ. Χ. Καφανέλη̋ Ο “δ” επικοινώνησε τηλεφωνικώ̋ χθε̋ βράδυ µε τον διευθυντή ∆ιεύθυνση̋ Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων κ. Χαράλαµπο Καφανέλη. ∆εν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Το µόνο που είπε ήταν πω̋ «στην αυριανή (σ.σ. σηµερινή) διαµαρτυρία, παρόλο που βρίσκοµαι σε άδεια, θα είµαι κι εγώ! Εκεί θα κάνω δηλώσει̋...».

Ο κ. Βασίλη̋ Παληγιάννη̋ µατικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Στο ίδιο µήκο̋ κύµατο̋ και ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆.Α.Κ.Ε. ∆ασκάλων κ. Χρ. Τρικάλη̋, που ζητά από το Υπουργείο να παρακάµψει τι̋ εισηγήσει̋ τη̋ κα̋. Πράντζου και να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των Τρικαλινών εκπαιδευτικών. Οι δάσκαλοι, οι οποίοι ήδη ενηµέρωσαν σχετικά του̋ Βουλευτέ̋ του Νοµού, ετοιµάζουν προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Γιατί υπέγραψε και τι αναµένει ο κ. Παληγιάννη̋ Σήµερα, αναµένεται να βρεθεί στην πόλη µα̋ ο αιρετό̋ του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κ. Βασίλη̋ Παληγιάννη̋, ο οποίο̋ ω̋ γνωστόν είναι

τα λειτουργικά κενά που έδωσαν οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντέ̋ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδεία̋. • Το ποσοστό των αιτήσεων που ικανοποιήθηκε ανέρχεται στο 72,8% έναντι 62,91%, που ήταν το περσινό. Από τι̋ 6.391 αιτήσει̋ ικανοποιήθηκαν 4.658. • Οι αποσπάσει̋ των ειδικοτήτων προηγήθηκαν αυτών τη̋ ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋, που ενδιαφέρονται για απόσπαση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. • Οι αποσπάσει̋ πραγµατοποιήθηκαν σχεδόν ένα µήνα νωρίτερα σε σχέση µε πέρυσι. • Το Συµβούλιο έκανε δεκτέ̋

∆ράσει̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋ Α) Στι̋ 20 Ιουλίου έγινε η απελευθέρωση 400 ορτυκιών στι̋ προβλεπόµενε̋ ζώνε̋ του πεδινού χώρου ευθύνη̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋, µε αθρόα προσέλευση των (ενηµερωµένων) φτεροκυνηγών. Με την συνοδεία υπευθύνων θήρα̋ του ∆ασαρχείου Τρικάλων και µε τι̋ υποδείξει̋ των κυνηγών απελευθερώθηκαν τα ορτύκια βολή̋, που οµολογουµένω̋ είναι σε άριστη κατάσταση, για την εκπαίδευση των κυνηγόσκυλων. Β) Ύστερα από αίτηση τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Κ.Σ.Π. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύλη̋, στην τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα να παραχωρήσει δωρεάν, για όσα χρόνια χρειαστεί, στρεµµατική έκταση στην Τ.Κ. Λυγαριά̋ εντό̋ τη̋ οποία̋ βρίσκονται οι εγκαταστάσει̋ του κλωβού του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Πλέον, ο Κ.Σ.Τ. καλείται ν’ αδειάσει το χώρο προκειµένου ο Κ.Σ.Π. να δηµιουργήσει εκεί τι̋ δικέ̋ του υποδοµέ̋ για την λειτουργία του κλωβού προσαρµογή̋ πτερωτών θηραµάτων. Γ) Η ∆ιοίκηση του Κ.Σ. Πύλη̋ καλεί όλου̋

του̋ κυνηγού̋ τη̋ περιοχή̋ ευθύνη̋ του ∆ασαρχείου Τρικάλων να δυναµώσουν ακόµη περισσότερο τον νεοσύστατο Σύλλογο, µε την θεώρηση των αδειών του̋ εν όψει τη̋ υπογραφή̋ τη̋ νέα̋ Ρυθµιστική̋. Οι ενδιαφερόµενοι καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι ο Κ.Σ.Π. λειτουργεί σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ υποδειγµατικά µε πολλαπλέ̋ δράσει̋, ιδιαίτερα στη θηροφύλαξη. Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

στην προσωπική και οικογενειακή του̋ ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω να κάνω στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, Καρδίτσα̋ και ∆ράµα̋ όπου δεν αποσπάστηκε κανεί̋ δάσκαλο̋ και νηπιαγωγό̋. Η µη απόσπαση εκπαιδευτικών σ’ αυτά τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. οφείλεται στο γεγονό̋ ότι οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντέ̋ έδωσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου πλεόνασµα εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι πω̋ εξετάζοντα̋ την περίπτωση των Τρικάλων, όπου η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια δεν έλαβε καθόλου υπόψη τη̋ τα κενά που δόθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Τρικάλων, εύλογα δηµιουργείται

ΛΟΓΩ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

“Στοπ” στι̋ εξετάσει̋ υποψηφίων οδηγών για 5 ηµέρε̋ Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων κάνει γνωστό ότι, µε απόφαση τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋/Π.Ε. Τρικάλων, από 13-08-2012 µέχρι και 17-08-2012 δεν θα διεξαχθούν θεωρητικέ̋ και πρακτικέ̋ εξετάσει̋ υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων – µοτοσικλετών τη̋ Π.Ε. Τρικάλων.

σπάσει̋ µε επιφύλαξη αµφισβητώντα̋ τον αριθµό των λειτουργικών κενών µε βάση τα οποία πραγµατοποιήθηκαν οι αποσπάσει̋. • Με την ελπίδα πω̋ στη Β’ φάση των αποσπάσεων, στι̋ 28/08/2012, η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια θα δώσει τα πραγµατικά κενά εκπαιδευτικών, πιστεύω πω̋ και σε αυτά τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. θα ικανοποιηθεί ένα̋ µεγάλο̋ αριθµό̋ αιτήσεων που θα δώσει τη δυνατότητα στου̋ συναδέλφου̋ µα̋ να βρεθούν κοντά στι̋ οικογένειέ̋ του̋, αλλά και θα συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία των σχολείων αυτών των περιοχών.

• Ταυτόχρονα, όλοι οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντέ̋ θα πρέπει σε συνεργασία µε τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. να δώσουν στην Κεντρική υπηρεσία όλα τα πραγµατικά λειτουργικά κενά, ώστε στη Β’ φάση να ικανοποιηθούν περισσότερε̋ αποσπάσει̋ για να µη ζήσουµε και φέτο̋ τι̋ περσινέ̋ τραγελαφικέ̋ καταστάσει̋ όπου προσλαµβάνονταν αναπληρωτέ̋ σε περιοχέ̋ που δεν είχαν ικανοποιηθεί αιτήσει̋ απόσπαση̋ συναδέλφων µε πολλά χρόνια υπηρεσία̋ και πολλαπλά προβλήµατα.

«Πραγµατικά και όχι πλασµατικά» Από την πλευρά του ο εκλεγµένο̋ στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλία̋ κ. Αντ. Μπριάζα̋ τονίζει πω̋ «µετά από προεργασία µε τον συνάδελφο αιρετό στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλία̋ κ. Μπαρµπάτη, τα κενά που απέστειλε η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋, είναι πραγµατικά και όχι πλασµατικά όπω̋ η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια κα. Πράντζου ισχυρίζεται. Συγκεκριµένα, τα κενά στο Ν. Τρικάλων είναι: 62 δάσκαλοι, 17 νηπιαγωγοί, 9 Αγγλικών, 9 Φυσική̋ Αγωγή̋, 6 Μουσική̋, 12 Ειδική̋ Αγωγή̋. Παρακαλούµε την Περιφερειακή ∆ιευθύντρια κα. Πράντζου να επανεξετάσει µε προσοχή τα κενά και αν έχει οποιαδήποτε αµφιβολία την προσκαλούµε στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ Τρικάλων». (trikalavoice.gr, trikaladay.gr)

∆.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310 76712 Πληροφ. Ευθ. Καραµάλη Αριθµ. Πρωτ. 2989/30-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευση̋ Αποχέτευση̋ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (∆ΕΥΑΤ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την αποκατάσταση των οδοστρωµάτων, πεζοδρόµων και πεζοδροµίων που έχουν αποξηλωθεί λόγω εργασιών υδρεύσεω̋ και αποχετεύσεω̋, µε κριτήριο κατακύρωση̋ την χαµηλότερη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αποκατασταθήση̋ επιφανεία̋, πρὁπολογιζόµενη̋ αξία̋ 59.400 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 23%). Ο διαγωνισµό̋ θα διενεργηθεί στα γραφεία τη̋ ∆ΕΥΑΤ, οδ. Ασκληπιού 35, Τρίκαλα, την ∆ευτέρα 20-8-2012 και ώρα λήξεω̋ επιδόσεω̋ των προσφορών την 10:00 π.µ. Εάν ο διαγωνισµό̋ αποβεί άγονο̋ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 29-8-2012, και ώρα λήξεω̋ επιδόσεω̋ των προσφορών την 10:00 π.µ. Στην ∆ηµοπρασία γίνονται δεκτέ̋ φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπειρία στο δηµοπρατούµενο αντικείµενο, και παρέχουν τα εχέγγυα έγκαιρη̋ και άρτια̋ εκτέλεση̋. Οι προσφορέ̋ των διαγωνιζοµένων πρέπει να συνοδεύονται µε εγγύηση συµµετοχή̋ σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού πρὁπολογισµού ήτοι ύψου̋ ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (1.188 ΕΥΡΩ). Αιτήσει̋ των ενδιαφεροµένων για χορήγηση τών τευχών δηµοπρασία̋ δύνανται να υποβληθούν στα γραφεία τή̋ ∆ΕΥΑΤ µέχρι 14-8-2012, και αυτά χορηγούνται το αργότερο µέχρι και την εποµένη τη̋ αιτήσεω̋. Πληροφορίε̋ περί τη̋ δηµοπρασία̋ παρέχονται στα γραφεία τη̋ ∆ΕΥΑΤ, τηλέφ. 24310-76712, αρµόδιοι κ. Ευθ. Καραµάλη, Ευαγγ. Σκαπέτη. Τρίκαλα 30-7-2012 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από το tv10 Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ζητά άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για τη στελέχωση του Εµπορικού- ∆ιαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2431074100, στα email: tv10trik@yahoo.gr, info@tv-10.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 2431035800, 24310-35812.


6

ΤΟΠΙΚΑ

Οδό̋ Ιπποκράτου̋, αριθµό̋ 15, Τρίκαλα: έδρα του “διαλόγου”. Η γειτονιά που άλλοτε εξέπεµπε βοή, τείνει ν’ αποκτήσει … ησυχία χωρίου! Εµπορικέ̋ επιχειρήσει̋ κλείνουν ή µεταφέρονται, επαγγελµατικέ̋ στέγε̋ µένουν επί µήνε̋ ανοίκιαστε̋. Το πεζοδροµηµένο τµήµα φαντάζει σαν το “σήµα κατατεθέν” τη̋ πεζή̋ καθηµερινότητα̋, που, πρὀούση̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋, δηµιουργεί …τάσει̋ διαρκού̋ (επιχειρηµατική̋) φυγή̋.

11 ανοίκιαστοι επαγγελµατικοί χώροι Το πρωί του Σαββάτου (4/8) µετρήσαµε 11 άδεια καταστήµατα. ∆ύο εξ αυτών µετεφέρθησαν παραπλεύρω̋ και έτερα δύο σε άλλε̋ οδού̋ τη̋ πόλεω̋. Η εικόνα τροµάζει, προβληµατίζει, ανησυχεί, συγκλονίζει… ∆εν την απαντάµε µόνο στην γειτονιά µα̋. Τη βλέπουµε στι̋ οδού̋ Καρἀσκάκη (σ.σ. σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό, καθώ̋ υπολογίζεται ότι εκεί έκλεισαν τα µισά µαγαζιά), Λαρίση̋ (σ.σ. εκτιµάται ότι κατέβασε ρολά το 30%), Κοραή, Μιαούλη, Κονδύλη, ακόµη και στον πιο “in” εµπορικό δρόµο: την Ασκληπιού. Σύλλογο̋ Ιδιοκτητών Ακινήτων και Επιµελητήριο Τρικάλων θα προβούν συντόµω̋ σε καταγραφή των ανοίκιαστων καταστηµάτων προκειµένου να διακριβωθεί η πλήρη̋ έκταση του µείζονο̋ προβλήµατο̋. «Ανατριχιάζω…» Πώ̋ αισθάνεται, άραγε, ένα̋

έµπορο̋ -και µάλιστα έµπειρο̋ συνδικαλιστή̋- διερχόµενο̋ από… ερηµικέ̋ εµπορικέ̋ περιοχέ̋, εισέτι και στα πιο κεντρικά σηµεία των Τρικάλων; Θέσαµε το ερώτηµα στον κ. Γιάννη Τριανταφύλλου, µέλο̋ τη̋ ∆ιοικήσεω̋ του Εµπορικού Συλλόγου. «Ο δρόµο̋ µου είναι η οδό̋ Λαρίση̋. Και, δυστυχώ̋, τα ξενοίκιαστα καταστήµατα είναι πολλά! Προχθέ̋ πέρασα και από την Καρἀσκάκη. Ανατρίχιασα, λαχτάρισα!! Η κατάσταση είναι δραµατική… Οι ιδιοκτήτε̋ των επαγγελµατικών χώρων δεν έχουν καταλάβει ότι πέρασε ανεπιστρεπτί η εποχή των “παχιών αγελάδων”. ∆εν πρέπει να είναι “απέναντι” στου̋ εµπόρου̋ και να ισχυρίζονται ότι κονοµάµε! Να βοηθήσουν τα µάλα ώστε να µπορέσει ο έµπορο̋ ν’ αντιµετωπίσει τα προβλήµατά του και, γιατί όχι, να τα ξεπεράσει. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτε̋», κατά τον κ. Τριανταφύλλου, «έχουν την εντύπωση πω̋ εάν φύγει ο ενοικιαστή̋ – έµπορο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΕΡΗΜΩΝΕΙ, ΣΤΑ∆ΙΑΚΩΣ,

O “διάλογο̋” «χάνει»


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

7

Η Ο∆ΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

έναν-έναν του̋ γείτονέ̋ του!... …οι οποίοι “αντικαθίστανται” µε λουκέτα Ι. Τριανταφύλλου, µέλο̋ ∆.Σ. του Ε.Σ.Τ.: «Να ρίξουν νερό στο κρασί του̋ οι ιδιοκτήτε̋ και να λένε “ναι” σε ό,τι του̋ πει ο ενοικιαστή̋ – έµπορο̋» Καθηµερινό φαινόµενο οι µετακινήσει̋ «απέναντι, δίπλα και παραδίπλα» εξαιτία̋ τη̋ άκαµπτη̋ στάση̋ ιδιοκτητών, οι οποίοι, στο τέλο̋, ενοικιάζουν το χώρο …πολύ χαµηλότερα!!!

θα καταφέρουν να νοικιάσουν το χώρο. Αντί να “ρίξουν” το ενοίκιο κατά 50%, δεν το κάνουν. Και το νοικιάζουν στον επόµενο µε… χαµηλότερη µίσθωµα! Λ.χ., πληρώνει̋ 1.000 ευρώ το µήνα, ζητά̋ να σου το “κατεβάσουν” στα 700 ευρώ, δεν εισακούεσαι, φεύγει̋ και το νοικιάζουν σε άλλον µε 500 ευρώ! Μα, άνθρωπέ µου, γιατί µπαίνει̋ σ’ αυτήν την διαδικασία; Αφού ξέρει̋ τον ενοικιαστή – έµπορο 10-15 χρόνια, για ποιο λόγο τον “στέλνει̋” απέναντι όπου θα βρει φθηνότερα; Τέτοιο θέµα», εξοµολογείται ο συνοµιλητή̋ µα̋, «αντιµετώπισα κι εγώ! Είπα στον ιδιοκτήτη να “κατεβεί” και να του δίνω µέχρι̋ εκεί που “φθάνω”. ∆εν “κατέβηκε”. Όταν πήρα την απόφαση να µεταφερθώ δίπλα, σε ιδιόκτητο χώρο, µου λέει “κατεβαίνω”. Και του απαντώ: “Και 100 ευρώ να µου το δώσει̋, δεν µένω! Έχω πάρει την απόφαση να φύγω”. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι κάποιοι ιδιοκτήτε̋ συµπεριφέρονται λε̋ κι

αυτοί είναι και κανένα̋ άλλο̋! Νοµίζουν ότι δεν θα πάει ο ενοικιαστή̋ απέναντι. Έλα, όµω̋, που αναγκάζεται να πάει για να γλιτώσει 100-200 ευρώ και να σώσει την επιχείρησή του. Κι έχουµε πολλά τέτοια παραδείγµατα συναδέλφων που µετακοµίζουν απέναντι, δίπλα και παραδίπλα. Οι µετακινήσει̋ είναι, πια, καθηµερινό φαινόµενο. Π.χ., οδό̋ Μιαούλη. Πλέον, επιβάλλεται οι ιδιοκτήτε̋ “να βάλουν νερό στο κρασί του̋”. Να πουν “ναι” σε ό,τι του̋ πει ο ενοικιαστή̋ – έµπορο̋, ο οποίο̋ έχει πραγµατικό πρόβληµα. Πάνε αυτά που ήξεραν! ∆εν γίνεται διαφορετικά. Ο ενοικιαστή̋ θα φύγει, το µαγαζί θα µείνει ανοίκιαστο, ο ιδιοκτήτη̋ θα αναγκάζεται να “κατεβαίνει” συνεχώ̋ και, στο τέλο̋, δεν ξέρει ποιον θα βάλει µέσα! Γιατί, λοιπόν, να έρθει σε αντιπαράθεση µ’ έναν ενοικιαστή, που είναι “δοκιµασµένο̋”, τον έχει µέσα 10 χρόνια, και ξέρει ποιο̋ είναι; Μέχρι τώρα πλήρωνε, τώρα δεν µπορεί να

πληρώσει. Γι’ αυτό ζητάει χαµηλότερο ενοίκιο».

Τουλάχιστον 500 (Τρικαλινέ̋) “απώλειε̋” Πάντω̋, συµφώνω̋ προ̋ τι̋ εκτιµήσει̋ του κ. Τριανταφύλλλου τόσο στην πόλη των Τρικάλων, όσο και περιφερειακώ̋ (Αγία Μονή, “Πράσινη Γωνιά” κ.ά.), «την τελευταία διετία έχουν κλείσει τουλάχιστον 500 εµπορικά καταστήµατα και επιχειρήσει̋ υγειονοµικού ενδιαφέροντο̋».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ «Ο δρόµο̋ µου είναι η οδό̋ Λαρίση̋. Και, δυστυχώ̋, τα ξενοίκιαστα καταστήµατα είναι πολλά! Προχθέ̋ πέρασα και από την Καρἀσκάκη. Ανατρίχιασα, λαχτάρισα!! Η κατάσταση είναι δραµατική…»


8 …και απευθύνεται σε όλα τα βαλάντια «Μπορεί να έρθει µια οικογένεια χωρί̋ να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ συµµετέχοντα̋ στι̋ δεκάδε̋ δωρεάν δράσει̋ και παρακολουθώντα̋ όλε̋ τι̋ δωρεάν εκδηλώσει̋» Ο “δ” αποκαλύπτει στου̋ αναγνώστε̋ του µερικά από τα “µυστικά” των Ξωτικών, που ετοιµάζουν έναν Μύλο «πιο µεγάλο» και «πιο λαµπερό» Στα µέσα Σεπτεµβρίου θα κυκλοφορήσει στι̋ περιοχέ̋ και τι̋ οµάδε̋ στόχου µία εξαιρετική έκδοση, που θα λειτουργεί, ταυτόχρονα, ω̋ «διαφηµιστικό έντυπο» τη̋ εκδήλωση̋ και ω̋ «οδηγό̋ πόλη̋» «Πολύ σύντοµα όλη η Ελλάδα θα µιλάει για κάτι µεγάλο και σπουδαίο που πραγµατοποιείται στα Τρίκαλα κι έχει αλλάξει τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα τη̋ περιοχή̋ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» «Πρέπει σύντοµα και οι επιχειρηµατίε̋ και οι πολίτε̋ να πάρουν αυτήν την εκδήλωση στα χέρια του̋. Όταν συµβεί αυτό, θα ζήσουµε όλοι κάτι που σήµερα ούτε φανταζόµαστε!» «Ο “Μύλο̋ των Ξωτικών” έχει ω̋ φιλοσοφία την “µεγάλη ανοιχτή αγκαλιά”. Χρόνο µε το χρόνο θα µεγαλώνει, αγκαλιάζοντα̋ κάθε γειτονιά των Τρικάλων. Στόχο̋ µα̋ είναι όλη η πόλη να είναι µέρο̋ τη̋ µεγάλη̋ Χριστουγεννιάτικη̋ γιορτή̋, αλλά αυτό θα επιτευχτεί στον σωστό χρόνο» Συνέντευξη µε τον κ. Γρηγόρη Αβανίδη, µέλο̋ τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

“ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ 2012-13”

Μια γιορτή που Ο «Μύλο̋ των Ξωτικών» υπερέβη πέρυσι κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη των… µυλωνάδων (∆ήµο̋ Τρικκαίων, e-trikala, Οργανωτική Επιτροπή). ∆ιαφηµίστηκε σε όλη την Ελλάδα, µέσω των κεντρικών media, µε µηδαµινό σχεδόν κόστο̋ και σηµαντικότατα οφέλη για την πόλη µα̋, που αναντίλεκτα κατέστη η… πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, µα και την ευρύτερη περιοχή. Οι πιο συγκρατηµένε̋ εκτιµήσει̋ έκαναν λόγο για 400.000 επισκέπτε̋, οι οποίοι έφθασαν, µέχρι̋ εδώ, µε̋ στο καταχείµωνο, από τα πιο… απίθανα µέρη! Κι αν αυτό συνέβη την πρώτη χρονιά, ευκόλω̋ µπορεί να φανταστεί ο καθεί̋ τι θα συµβεί την δεύτερη, που, (φυσιο)λογικώ̋ αναµένονται επάλληλα αποβατικά «κύµατα». Ο Μύλο̋ γίνεται µεγαλύτερο̋, λαµπερότερο̋, µαγευτικότερο̋. Η εικόνα και οι δράσει̋ του µεταβάλλονται ριζικώ̋. Οι υπεύθυνοι, που αγνοούν ηθεληµένω̋ το νόηµα τη̋ λέξεω̋ «διακοπέ̋», σκέφθηκαν κάτι πολύ απλό: προσπάθησαν να κοιτάξουν µε τα µάτια των παιδιών. «Είδαν» τι θέλουν, το σχεδίασαν επακριβώ̋ και θα του̋ το παρουσιάσουν σ’ ένα -ευρωπἀκών προδιαγραφών- χορταστικότατο υπερθέαµα… Α̋ αφήσουµε, όµω̋, να µα̋ “ξεναγήσει” ο κ. Γρηγόρη̋ Αβανίδη̋, µέλο̋ τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αυτήν την στιγµή, ο «Μύλο̋ των Ξωτικών», πότε άρχισε η προετοιµασία και τι έγινε ώ̋ τώρα; Η ηµεροµηνία έναρξη̋ τη̋ προετοιµασία̋ του νέου «Μύλου των Ξωτικών» ίσω̋ αποδειχτεί ω̋ ένα βασικό πλεονέκτηµα για την επίτευξη των βασικών µα̋ φετινών στόχων. Ελάχιστε̋ ήταν οι µέρε̋ ξεκούραση̋ (εκεί κάπου κοντά στα τέλη του Γενάρη), που σταµατήσαµε µόνο για λίγο να συζητάµε, να σχεδιάζουµε και να ονειρευόµαστε τον «Μύλο» τη̋ νέα̋ χρονιά̋. Από την στιγµή που ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων και η e-Trikala αποφάσισαν ότι πρέπει να πετύχουµε την δηµιουργία ενό̋ Χριστουγεννιάτικου θεσµού Ευρωπἀκών προδιαγραφών, έπρεπε να κινηθούµε ανάλογα. Νοµίζω ότι ήταν σοφή επιλογή το να ξεκινήσουµε τον σχεδιασµό, πρώτα απ’ όλα, εντοπίζοντα̋ τα λάθη και τι̋ αδυναµίε̋ µα̋. Είναι βέβαιο ότι πολλά πράγµατα θα είναι αισθητά βελτιωµένα και σίγουρα όλα τα θέµατά µα̋ θα είναι πιο λειτουργικά και προσαρµοσµένα στι̋ ειδικέ̋ συνθήκε̋ µια̋ εκδήλωση̋, που αναµένει εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ επισκέπτε̋. Ο σχεδιασµό̋ του concept και τη̋ χωροταξία̋ ολοκληρώθηκε, ενώ, ταυτόχρονα, η προσπάθεια για την ανεύρεση νέων ιδεών και χρήσιµων συνεργασιών θα έλεγα ότι είχε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Έχουµε προχωρήσει αρκετά τα θέµατα που αφορούν στην εµπορική δραστηριότητα εντό̋ του Μύλου αλλά και των χορηγών, ενώ σύντοµα ολοκληρώνεται και το πρόγραµµα προβολή̋ και επικοινωνία̋ του «Μύλου των Ξωτικών 2012-13». Είσθε ικανοποιηµένοι από την ανταπόκριση του εµπορικού κόσµου; Ο εφετινό̋ «Μύλο̋ των Ξωτικών» θα είναι… γιορτή όλων; Σα̋ λέω ξεκάθαρα ΝΑΙ… Είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι από την στάση, την συµµετοχή και την ανταπόκριση του εµπορικού κόσµου. Φέτο̋ δεν έχουµε την φυσιολογική επιφύλαξη που συναντήσαµε έντονα την πρώτη χρονιά και όλα είναι σίγουρα πιο εύκολα. Το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών, που θέλουν χώρο για εµπορική εκµετάλλευση, αποδείχθηκε πραγµατικά εντυπωσιακό. Μέχρι και σήµερα που µιλάµε, έχουµε καθηµερινέ̋ συναντήσει̋ µε επιχειρήσει̋ που ζητούν πληροφορίε̋ και χώρο ανάπτυξη̋ δραστηριότητα̋ µέσα στην εκδήλωση. Η θετική πρόθεση όλων φαίνεται και από την προσπάθεια που καταβάλουν µικρέ̋ και µεγάλε̋ επιχειρήσει̋ για επιπλέον συνεργασία µε χορηγίε̋ και, γενικότερα, µε υποστήριξη κάθε είδου̋. Στο ερώτηµά σα̋ τώρα, για το “αν θα είναι µια γιορτή όλων” απαντώ, φυσικά, θετικά. Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων µε του̋ θεσµικού̋ φορεί̋, µε του̋ επαγγελµατίε̋, επιχειρηµατίε̋ και, γενικότερα, µε την τοπική κοινωνία είναι ένα µεγάλο ζητούµενο. Αυτή η αµφίδροµη σχέση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και πρόθεσή µα̋ είναι να συνεχιστεί µε αµείωτη ένταση. Αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε έτσι εντυπωσιακά γιατί αγκαλιάστηκε από όλου̋ του̋ πολίτε̋. Αυτή την ιδιαίτερη σχέση πρέπει να την διαφυλάξουµε και να την ενισχύσουµε. Πιστεύετε, δηλαδή, ότι από την επιτυχηµένη διοργάνωση, που πλέον προσέλαβε χαρακτηριστικά θεσµού, µπορούν να κερδίσουν άπαντε̋; ∆ήµο̋, επαγγελµατίε̋, επισκέπτε̋; Αυτό δείχνουν οι… οικονοµικέ̋ επιδόσει̋ του 2011; Θέλω να σα̋ πω κάτι που προκύπτει από την δική µου προCMYK

Ο κ. Γρηγόρη̋ Αβανίδη̋

σωπική εµπειρία. Το µεγάλο οικονοµικό θαύµα δεν µπορεί να γίνει από την µια µέρα στην άλλη. Είµαι, όµω̋, πεπεισµένο̋ ότι µε την συνεργασία του ∆ήµου, των επιχειρηµατιών, των υπολοίπων θεσµικών φορέων και των απλών πολιτών, πολύ σύντοµα όλη η Ελλάδα θα µιλάει για κάτι µεγάλο και σπουδαίο που πραγµατοποιείται στα Τρίκαλα και έχει αλλάξει τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα τη̋ περιοχή̋ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η δηµοτική αρχή και κατ’ επέκταση το δηµοτικό συµβούλιο, απέναντι στον «Μύλο των Ξωτικών», έχει την δική του ευθύνη στην οποία ανταποκρίνεται άριστα. Ο επιχειρηµατικό̋ κόσµο̋ τη̋ περιοχή̋ από την πλευρά του, έχει όµω̋ έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει απέναντι σε έναν θεσµό που ουσιαστικά τώρα γεννιέται, αλλά, πιστέψτε µε, έχει πολλά να δώσει ω̋ οφέλη (και όχι µόνο οικονοµικά), σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Να το πω απλά… Πρέπει σύντοµα και οι επιχειρηµατίε̋ και οι πολίτε̋ να πάρουν αυτή την εκδήλωση στα χέρια του̋. Όταν συµβεί αυτό, θα ζήσουµε όλοι κάτι που σήµερα ούτε φανταζόµαστε. Πέρυσι η… µοναδική σχέση του «Μύλου των Ξωτικών» µε την πόλη ήταν οι… θορυβώδει̋ παρελάσει̋ στου̋ κεντρικού̋ δρόµου̋, που “ξεσήκωναν” µικρού̋ και µεγάλου̋. Τώρα, θα δούµε κάτι περισσότερο; Θα… επεκταθείτε και πώ̋; ∆ιαφωνώ ότι αυτή ήταν η µόνη σχέση. Υπήρχε το τραινάκι που µετέφερε δωρεάν του̋ επισκέπτε̋ στην πόλη, υπήρχαν οι παράλληλε̋ εκδηλώσει̋ και, το πιο σηµαντικό, οι χιλιάδε̋ κοινοί επισκέπτε̋. Έχετε δίκιο, όµω̋, µε τι̋ παρελάσει̋… Έκλεψαν την παράσταση. Τα παιδιά του ∆ηµοτικού Θεάτρου και οι εκπαιδευτέ̋ του̋ πέρσι, απλά κάνανε την αρχή. Με ζωντάνια, µε χαµόγελο, µε κέφι και διάθεση, άλλαξαν το κλίµα. Φέτο̋ υπάρχουν επιπλέον ιδέε̋ και εκπλήξει̋ πρωτότυπε̋ και ορισµένε̋, µάλιστα, εντυπωσιακέ̋. Η εκδήλωση θα µεγαλώνει χρόνο µε τον χρόνο, αγκαλιάζοντα̋ κάθε γειτονιά των Τρικάλων έχοντα̋, όµω̋, έναν σταθερό βηµατισµό. Στόχο̋ µα̋ είναι όλη η πόλη να είναι µέρο̋ τη̋ µεγάλη̋ Χριστουγεννιάτικη̋ γιορτή̋, αλλά αυτό θα επιτευχτεί στο σωστό χρόνο. Αντιλαµβάνοµαι το ενδιαφέρον και την αγωνία του εµπορικού κόσµου, αλλά συνιστώ λίγη υποµονή. Σε όµορου̋ Ο.Τ.Α. (λ.χ. ∆ήµο̋ Πύλη̋), οι έµποροι – επαγγελµατίε̋ ζητούν από τι̋ ∆ηµοτικέ̋ Αρχέ̋ να αναπτύξουν παράλληλε̋ δράσει̋ προ̋ τον «Μύλο των Ξωτικών»; Σκέπτεστε να συνδράµετε προ̋ αυτήν την κατεύθυνση και πώ̋ εφόσον, φυσικά, σα̋ ζητηθεί; Ακριβώ̋ αυτό είναι που περιέγραφα πριν ω̋ «συνεργασία». Να είναι σίγουροι όλοι ότι ο «Μύλο̋ των Ξωτικών» έχει ω̋ φιλοσοφία την «µεγάλη ανοιχτή αγκαλιά». Θα ήταν χαρά µα̋ να συ-


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

9

ταιριάζει στην κρίση!... Τι καινούργιο θα δούµε το 2012-13; Οι προσδοκίε̋ των επισκεπτών µα̋ φέτο̋ θα είναι σίγουρα περισσότερε̋ και ήταν φυσιολογικό να αναζητήσουµε το κάτι «νέο και διαφορετικό», να ψάξουµε το «ελκυστικό και λαχταριστό». Στον σχεδιασµό µα̋, γενικότερα, προσπαθήσαµε να κοιτάξουµε µε τα µάτια των παιδιών. ∆ιατηρώντα̋ µια σταθερή φιλοσοφία και το ίδιο story, µε το παραµυθένιο Εργοστάσιο του Αι Βασίλη, αλλάζουµε, σχεδόν, ριζικά την εικόνα και τι̋ δράσει̋ του «Μύλου των Ξωτικών». Ο κεντρικό̋ µα̋ ήρωα̋ δεν θα είναι φέτο̋ µέσα στο εργοστάσιό του, αλλά στο µοναδικό και παγκοσµίω̋ πρωτότυ-

πο σπίτι του, στο µικρό «νησί» που υπάρχει πίσω από τoν Μύλο. Η επίσκεψη στο Αι Βασίλη θα είναι µια γλυκιά περιπέτεια, µέσα από παραµυθένια σοκάκια, πάνω από γέφυρε̋ κ.λπ. Έντονο θα είναι φέτο̋ το στοιχείο του παιχνιδιού. Η γνωστή εταιρία Playmobil εξοπλίζει δύο εργαστήρια και στήνει αποκλειστικά στον Μύλο έναν τεράστιο πύργο και ένα µοναδικό καράβι, που υπόσχονται στα παιδιά ανέµελο και ασφαλέ̋ παιχνίδι. Επιπλέον, το δικό τη̋ εργαστήρι θα έχει και η γνωστή για τα οικολογικά τη̋ παιχνίδια εταιρία Plan Toys. Πέρα από την µεγάλη τη̋ έκθεση

ζητήσουµε οποιαδήποτε σκέψη και πρόταση, πολύ περισσότερο ειδικά όταν αυτέ̋ προέρχονται από γειτονικού̋ ∆ήµου̋. Ο “Μύλο̋ των Ξωτικών” οµορφαίνει, όµω̋ η κρίση βαθαίνει! Θα µπορεί µια οικογένεια να έρχεται συχνά ή τώρα που “µεγαλώνετε” θα απαιτούνται και… µεγαλύτερα έξοδα; Νοµίζω ότι µε αυτό το ερώτηµα πάµε σε κάτι εξαιρετικά ουσιαστικό. Η φιλοσοφία που έχουµε διατηρήσει, καθιστά τον «Μύλο» µια γιορτή που θα λέγαµε ότι ταιριάζει στην κρίση. Σε ένα περιβάλλον κοινωνική̋ κατάθλιψη̋ το πρώτο που µπορεί να πετύχει, είναι να αλλάξει την ψυχολογία του κόσµου. Από εκεί και πέρα, µην ξεχνάµε ότι θα ισχύει στο ακέραιο αυτό που λέµε για την εκδήλωση… Ότι, δηλαδή, είναι η µεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Ελλάδα, µε τι̋ περισσότερε̋ ∆ΩΡΕΑΝ δράσει̋ και παροχέ̋. Προσωπικά το έχω ζήσει και δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανεί̋. Στον «Μύλο» µπορεί να έρθει µια οικογένεια µε παιδιά και που πιθανόν οι γονεί̋ δεν θα έχουν µαζί του̋ καθόλου χρήµατα. Σα̋ διαβεβαιώνω ότι θα περάσουν υπέροχα για ώρε̋, συµµετέχοντα̋ στι̋ δεκάδε̋ δωρεάν δράσει̋, παρακολουθώντα̋ όλε̋ τι̋ δωρεάν εκδηλώσει̋ και λαµβάνοντα̋ δωράκια και παροχέ̋, χωρί̋ να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Άλλωστε η επανάληψη τή̋ κάθε επίσκεψη̋ έχει πολλαπλό όφελο̋ και, φυσικά, στοχεύουµε σε αυτήν. Η κρίση, πράγµατι, βαθαίνει και έτσι ο σχεδιασµό̋ µα̋ είναι προσαρµοσµένο̋ στι̋ ανάγκε̋ τη̋ εποχή̋. Κατά µέσο όρο πόσο θα στοιχίζει µια… οικογενειακή βόλτα; Το σηµαντικό για την οργανωτική επιτροπή είναι αυτό που µό-

που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Ελλάδα, θα δηµιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο για απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών µε ειδικέ̋ ανάγκε̋. Το κεντρικό κτίριο θα είναι µια µεγάλη έκπληξη. Σε συνεργασία µε µια µεγάλη εταιρία θα λειτουργήσει ω̋ το µεγαλύτερο Παιδικό Εργοστάσιο Σοκολάτα̋, µε µια υπέροχη Ζαχαρένια Πολιτεία. Η Ζωγραφική Προσώπου θα γίνεται σε ένα διάφανο… «παγωµένο» σπίτι! Γενικότερα, ο «Μύλο̋» θα είναι φέτο̋ πιο µεγάλο̋ και πιο λαµπερό̋. Λυπάµαι που δεν µπορώ να αποκαλύψω άλλα «µυστικά» των Ξωτικών.

λι̋ πριν σα̋ περιέγραψα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα αποτελεί µια εκδήλωση, που απευθύνεται σε όλα τα βαλάντια. Η εντολή του ∆ηµάρχου είναι, όλε̋ οι τιµέ̋ των πρὀόντων που θα πωλούνται να είναι αυστηρά ελεγχόµενε̋ και να µην επιτραπεί ούτε σκέψη για αισχροκέρδεια, κάτι που βλέπουµε, κατά κόρον, να συµβαίνει σε µεγάλε̋ διοργανώσει̋. Ο «Μύλο̋ των Ξωτικών» θα παραµείνει µια ζεστή, ανθρώπινη και φιλόξενη παιδική γιορτή. Η περσινή προβολή πέραν των ορίων του Νοµού απεδείχθη ιδιαιτέρω̋ αποτελεσµατική. Μπορεί και πώ̋ να γίνει ακόµη πιο… αποδοτική; Είναι γεγονό̋ ότι δεν υπήρξε ούτε ένα̋ τηλεοπτικό̋ σταθµό̋ πανελλήνια̋ εµβέλεια̋ που δεν έκανε ρεπορτάζ, αφιέρωµα ή εκποµπή στον «Μύλο των Ξωτικών». Η προβολή τη̋ εκδήλωση̋, αλλά και η ταυτόχρονη ανάδειξη τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ ήταν τεράστια, µε µηδαµινό, σχεδόν, κόστο̋. Αν προσπαθούσαµε σήµερα να υπολογίσουµε το πραγµατικό κόστο̋ που ζητούν τα Μ.Μ.Ε. για ανάλογο διαφηµιστικό χρόνο, θα βρισκόµασταν µπροστά σε ένα ασύλληπτο νούµερο. Πέρσι προσπαθούσαµε να πείσουµε του̋ παραγωγού̋, του̋ σκηνοθέτε̋ και του̋ παρουσιαστέ̋ των εκποµπών, των δελτίων ειδήσεων κ.λπ., χωρί̋ να έχουµε ούτε µία απλή φωτογραφία να δείξουµε. Η εικόνα που όµω̋ τελικώ̋ παρουσιάσαµε, όχι απλά ικανοποίησε, αλλά σε πολλέ̋ περιπτώσει̋ ενθουσίασε. Επιπλέον, µα̋ βοήθησε πολύ και η τεχνολογική υποδοµή που εξασφάλισε η άριστη οργάνωση τη̋ e-Trikala. Με βάση, λοιπόν, την καλή σχέση και συνεργασία που αναπτύξαµε, την εµπειρία και την µοναδική εικόνα που προσδοκούCMYK

µε να δώσει ο «Μύλο̋», αισιοδοξούµε και πάλι, τα Χριστούγεννα, τα Τρίκαλα να µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των media. Η προβολή µα̋, πάντω̋, γίνεται και µε άλλου̋ τρόπου̋. Στα µέσα Σεπτεµβρίου θα κυκλοφορήσει στι̋ περιοχέ̋ και τι̋ οµάδε̋ στόχου µία εξαιρετική έκδοση, που θα λειτουργεί, ταυτόχρονα, ω̋ διαφηµιστικό έντυπο τη̋ εκδήλωση̋ και ω̋ οδηγό̋ πόλη̋. Είναι κάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για του̋ επιχειρηµατίε̋ τη̋ περιοχή̋, που θα ήθελαν να «εκµεταλλευτούν» την µεγάλη επισκεψιµότητα την περίοδο των γιορτών. Πόσοι σα̋ επισκέφθηκαν πέρυσι και πού “πάει” ο πήχη̋ για φέτο̋; Με µια πρόχειρη και συγκρατηµένη εκτίµηση σα̋ λέω ότι οι επισκέπτε̋ µα̋ ξεπέρασαν του̋ 400.000. ∆εν θέλω να µιλήσω για κάποιο νέο αριθµητικό στόχο… Θα σα̋ πω µόνο ότι θέλουµε κάτι περισσότερο από πέρσι. Με βάση την προσπάθεια που κάναµε για να ικανοποιήσουµε του̋ περσινού̋ µα̋ επισκέπτε̋, είναι κάτι που αξίζει στην πόλη. Ζείτε µόνιµα στην ∆ράµα, αλλά, πλέον, εργάζεστε στα Τρίκαλα. Πώ̋ είναι αυτή η εµπειρία σα̋; Χαίροµαι πάρα πολύ που σε αυτή την πανέµορφη πόλη µπορώ να εκφράσω την «δηµιουργική µου τρέλα» κάνοντα̋ κάτι πετυχηµένο και ωφέλιµο. Έχω, πλέον, εδώ φίλου̋… δικού̋ µου ανθρώπου̋, που µε κάνουν να αισθάνοµαι σαν στο σπίτι µου. Ευχαριστώ θερµά γι’ αυτό το αγκάλιασµα, τον ∆ήµαρχο κ. Χρήστο Λάππα, τον κ. Οδυσσέα Ράπτη, τον Πρόεδρο και όλα τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον Τάσο Κατσιάνη και του̋ αντιδηµάρχου̋, τον Γιώργο Βάλλα και όλα τα παιδιά του e-Trikala, καθώ̋ και πολλού̋ πολλού̋ ακόµα φίλου̋ και συνεργάτε̋.


10

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

27 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Έτοιµοι να βαδίσουν την δικαστική οδό… …µετά την απόρριψη τη̋ ένστασή̋ του̋ από την Τ.∆.Ε. του τοπικού Υποκαταστήµατο̋ Ι.Κ.Α., µε την οποία ζητούσαν ασφαλιστική τακτοποίηση από το Ίδρυµα για τη χρονική περίοδο 2001-2006 Η επιχειρηµατολογία των δύο πλευρών Ιδιαιτέρω̋ «σκληρή γλώσσα» από τον κ. Βαγγ. Κωστίκα, µέλο̋ τη̋ ∆ιοικήσεω̋ τη̋ Π.Ε.Σ.Φ. Η απόφαση τη̋ Τοπική̋ ∆ιοικητική̋ Επιτροπή̋ (Τ.∆.Ε.) του Υποκαταστήµατο̋ Ι.Κ.Α. Τρικάλων ν’ απορρίψει οµοφώνω̋ την ένσταση 27 σχολικών φυλάκων, µέσω τη̋ οποία̋ αιτούντο ασφαλιστική τακτοποίηση (για το χρονικό διάστηµα 2001-2006) από το Ίδρυµα, «έχει όλα τα χαρακτηριστικά µια̋ ακόµα νεοελληνική̋ ιλαροτραγωδία̋. Επιτείνει την σύγχυση και την αβεβαιότητα για το πότε θα δοθεί λύση στο ζέον ζήτηµα…», λέει, στον “δ”, ο πρώην πρόεδρο̋ Σχολικών Φυλάκων Τρικάλων – µέλο̋ του ∆.Σ. τη̋ Πανελλήνια̋ Επιτροπή̋ Σχολικών Φυλάκων (Π.Ε.Σ.Φ.) κ. Βαγγέλη̋ Κωστίκα̋.

Επίση̋, στην συγκεκριµένη περίπτωση ο ασφαλισµένο̋, µε βάση τα συµφωνητικά συνεργασία̋ για την απόκτηση εργασιακή̋ εµπειρία̋ στη φύλαξη σχολικών κτιρίων µεταξύ τη̋ Ε.Ε.Τ.Α.Α., ∆ήµου Τρικκαίων και ασκούµενων φυλάκων, συµµετείχε σε προγράµµατα απόκτηση̋ εργασιακή̋ εµπειρία̋. Για την συµµετοχή του αυτή, όπω̋ δηλώνει στην καταγγελία, ασφαλίσθηκε, όπω̋ προβλέπεται και ορίζεται από τι̋ ανωτέρω αναφερόµενε̋ διατάξει̋, για τον κλάδο ασθενεία̋ σε είδο̋ και επαγγελµατικό κίνδυνο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ”, που σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 57 του Ν. 3863/2010, οι εργοδότε̋ οι οποίοι οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ, είχαν την δυνατότητα να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν την οφειλή του̋ µε ιδιαίτερα ευνὀκού̋ όρου̋». Συνηµµένα υπεβλήθησαν απόφαση τη̋ Ολοµέλεια̋ του Α.Σ.Ε.Π. «που απεφάνθη οµοφώνω̋ ότι καλύπτουµε πάγιε̋ και διαρκεί̋ ανάγκε̋», έγγραφο του “Συνηγόρου του Πολίτη” «µε θετική γνωµάτευση για την αναγνώριση των ασφαλιστικών µα̋ δικαιωµάτων», θετικέ̋ αποφάσει̋ του Αρείου Πάγου & του Εφετείου Λάρισα̋ «ότι υπάρχει σύµβαση εξαρτηµένη̋ εργασία̋» και θετικέ̋ αποφάσει̋ των Πρωτοδικείων Κέρκυρα̋ & Χαλκίδα̋ «για την ασφαλιστική τακτοποίηση». «Στόχο̋ µα̋», κατέληξε ο κ. Κωστίκα̋, «είναι να εφαρµοσθεί άµεσα ο Νόµο̋, να βρεθεί η χρυσή τοµή στο θέµα µα̋».

«Να εφαρµοσθεί άµεσα ο Νόµο̋»

Η άποψη τη̋ Τ.∆.Ε.

Εκ µέρου̋ των ενισταµένων παρέστη εξουσιοδοτούµενο̋ ο κ. Κωστίκα̋, ο οποίο̋ υπέβαλε προ̋ την αρµόδια υπηρεσία αίτηση, συνοδεία δικαιολογητικών, κατά τη̋ απόφαση̋ του Ι.Κ.Α. «µε την οποία απορρίφθηκε η καταγγελία µα̋ ενώπιον του Υποκαταστήµατο̋ Ι.Κ.Α. Τρικάλων. Επειδή η σύµβασή µα̋ συνιστά σύµβαση εξαρτηµένη̋ εργασία̋, δικαιούµαστε, για το σύνολο του αναφερόµενου στην ∆ήλωση Απασχολήσεώ̋ µα̋, τακτοποίηση από το Ι.Κ.Α. Με την ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω άσκηση παντό̋ νοµίµου δικαιώµατό̋ µα̋, ΖΗΤΟΥΜΕ: -Να γίνει δεκτή η ένστασή µα̋. -Να ακυρωθεί, άλλω̋ να εξαφανιστεί η απόφαση του τοπικού Ι.Κ.Α. µε την οποίαν απορρίφθηκε η καταγγελία µα̋. -Να γίνει δεκτή η ∆ήλωση Απασχολήσεώ̋ µα̋ – Καταγγελία µα̋ ενώπιον του Υποκαταστήµατο̋ Ι.Κ.Α. Τρικάλων προκειµένου να αναγνωριστεί ότι δικαιούµαστε τη νόµιµη ασφαλιστική µα̋ τακτοποίηση από το Ι.Κ.Α. -Και τέλο̋, το Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ να κάνει πράξη τη “ΝΕΑ

Η Τ.∆.Ε. του Υποκαταστήµατο̋ Ι.Κ.Α. Τρικάλων, από τα στοιχεία του φακέλου και την όλη προφορική διαδικασία ενώπιόν τη̋, µόρφωσε την γνώµη ότι: Με τι̋ διατάξει̋ τη̋ υπ’ αριθ. 34100/24-11-1999 απόφαση̋ του Υπουργού Εργασία̋ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.∆. προγράµµατα απόκτηση̋ εργασιακή̋ εµπειρία̋ ανέργων, αποφοίτων Λυκείου, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, τα οποία χρηµατοδοτούνται στο σύνολό του̋ από τον Ο.Α.Ε.∆. και είναι διάρκεια̋ 11 µηνών. Για την ασφάλιση των συµµετεχόντων στα ανωτέρω προγράµµατα εφαρµόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 18 του Ν. 2458/1997, στο οποίο παραπέµπει η παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998. Συγκεκριµένα, οι ανωτέρω διατάξει̋ ορίζουν ότι οι συµµετέχοντε̋ σε προγράµµατα απόκτηση̋ εργασιακή̋ εµπειρία̋ άνεργοι, που δεν είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται στην ασφάλιση Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ για τον κλάδο των παροχών ασθένεια̋ σε είδο̋. Επίση̋, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

«Εξοργιστική στάση»

στο άρθρο 18 του Ν. 2874/2000, τα ίδια πρόσωπα υπάγονται από 01/01/2001 και στην ασφάλιση κατά του κινδύνου ατυχήµατο̋. Ορισµένοι από του̋ σχολικού̋ φύλακε̋ που πληρούσαν τι̋ σχετικέ̋ πρὁποθέσει̋ υπήχθησαν στι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004 (µετά σχετικέ̋ αποφάσει̋ του Α.Σ.Ε.Π.), µε συνακόλουθο την µετατροπή των συµβάσεών του̋ σε συµβάσει̋ εργασία̋ ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνεπώ̋, ο εν λόγω ενιστάµενο̋ υπάγεται, πλέον, από 26/09/2006, ήτοι την ηµεροµηνία κατάταξή̋ του σε οργανική θέση, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ, σε όλου̋ του̋ κλάδου̋ αυτού, καθώ̋ και στου̋ συνεισπραττόµενου̋ κλάδου̋ των Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε., µε συνολικό ποσοστό ασφάλιση̋ 44,06%. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µα̋, προέκυψε ότι ο ανωτέρω ασφαλισµένο̋ ασφαλίσθηκε από την επιχείρηση από 26/09/2006 και µετά, για όλου̋ του̋ κλάδου̋ µε πακέτο κάλυψη̋ 101.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Συστήνουν Συντονιστικέ̋ Επιτροπέ̋ σε Τρίκαλα, Καλαµπάκα, Φαρκαδόνα και Πύλη

Σχολιάζοντα̋ την απόρριψη τη̋ ένσταση̋, βάσει του προεκτεθέντο̋ σκεπτικού, ο κ. Βαγγ. Κωστίκα̋ τόνισε στην εφηµερίδα µα̋: «Παρακολουθούµε, χαµένοι στα στοιχεία τη̋ Τοπική̋ ∆ιοικητική̋ Επιτροπή̋ του Ι.Κ.Α., τον ορυµαγδό των αντιφατικών διατάξεων που µα̋ παρουσιάζει. Ακόµα και σ’ αυτήν την κρίσιµη ώρα, η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα έχουν παραχωρήσει τη θέση του̋ στην δηµιουργία εντυπώσεων και τι̋ επικοινωνιακέ̋ σκοπιµότητε̋. Η αυτονόητη και σηµαντική στήριξη στην ασφαλιστική αναγνώριση για το χρονικό διάστηµα 2001 έω̋ 2006 από την Τ.∆.Ε., κατά τον διαρκή αγώνα µα̋, µετατράπηκε σε παρωδία. Είναι εξοργιστική η στάση τη̋ Τ.∆.Ε., η οποία δεν έλαβε υπ’ όψιν τη̋ τα έγγραφα που υποβάλαµε στην ένστασή µα̋. Αποποιείται των ευθυνών τη̋. Με ανάλγητο τρόπο και παραπλανητικέ̋ µεθόδου̋, επιχείρησε να κλείσει οριστικά το ζήτηµά µα̋ απορρίπτοντα̋ γραπτώ̋ και οµοφώνω̋ την ένστασή µα̋. Το επόµενο βήµα είναι η δικαστική οδό̋ µέσω τη̋ οποία̋ συνάδελφοί µα̋ από άλλου̋ Νοµού̋ έχουν δικαιωθεί. Η ελληνική ∆ικαιοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί ουσιώδε̋ καταφύγιο των εργαζοµένων επί εργασιακών θεµάτων. Το σηµαντικότερο, όµω̋, είναι ότι, σε συνθήκε̋ τροµερών πιέσεων, υπάρχουν δικαστέ̋, οι οποίοι αντιµετωπίζουν και κρίνουν σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την συνείδησή του̋».

Τρικαλινοί ΑΝ.ΕΛΛ. σε θέσει̋ ευθύνη̋ Με απόφαση του γενικού γραµµατέω̋ των ΑΝ.ΕΛΛ. κ. Μιχάλη Γιαννάκη και του γ.γ. Κοινοβουλευτική̋ Οµάδα̋ κ. Κώστα Μαρκόπουλου αξιοποιήθηκαν Τρικαλινά στελέχη του Κι-

 Έω̋ τον Σεπτέµβριο θα έχει ιδρυθεί Νοµαρχιακό Όργανο Νεολαία̋ Υπό συγκρότηση, εν όψει Συνεδρίου, και το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλία̋ Το επόµενο εικοσιτετράωρο στην πόλη µα̋ ο Θεσσαλό̋ Περιφερειάρχη̋ των ΑΝ.ΕΛΛ. Μιχάλη̋ Σακελλάρη̋ Αύριο (7/8) αναµένεται η έλευση στην πόλη µα̋ του νέου Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝ.ΕΛΛ.) κ. Μιχάλη Σακελλάρη προκειµένου να δροµολογηθούν οι χρειώδει̋ -οργανωτικέ̋- προετοιµασίε̋ εν όψει του Συνεδρίου, που προγραµµατίζεται για το δεύτερο 15νθήµερο του προσεχού̋ Σεπτεµβρίου.

«Όσο το δυνατόν περισσότεροι!»

Ο κ. Γιώργο̋ Χαρίση̋

Ο κ. Μιχάλη̋ Σακελλάρη̋

Η επιθυµία του Κινήµατο̋ είναι να παρακολουθήσουν τι̋ εργασίε̋ «όσο το δυνατόν περισσότεροι σύνεδροι», από κάθε γωνιά τη̋ Ελλάδο̋. Τουλάχιστον, οι κατά τόπου̋ Συντονιστικέ̋ Επιτροπέ̋ συν του̋ υποψήφιου̋ βουλευτέ̋ των δύο τελευταίων εκλογικών αναµετρήσεων. Τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ -κι αυτό είναι ένα από τα θέµατα που θα συζητήσει µε τα επιχώρια στελέχη ο κ. Σακελλάρη̋- θα καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια»

έτσι ώστε να συγκροτηθούν Συντονιστικέ̋ Επιτροπέ̋ (Σ.Ε.) σε κάθε ∆ήµο του Νοµού: Τρικκαίων (7µελή̋), Καλαµπάκα̋ (5µελή̋), Πύλη̋ (5µελή̋), Φαρκαδόνα̋ (5µελή̋). «Αυτή είναι και η θέληση τη̋ Αθήνα̋. Να συγκροτηθούν, σε πρώτη φάση, Σ.Ε. στου̋ Καποδιστριακού̋ ∆ήµου̋. Το ίδιο θα πράξουν Λάρισα και Καρδίτσα, εξ όσων γνωρίζω ύστερα από σχετικέ̋ συζητήσει̋ που είχα…», δήλωσε, στον “δ”, ο επικεφαλή̋ τη̋ Άτυπη̋ Συντονιστική̋ Επιτρο-

πή̋ Ν. Τρικάλων κ. Γιώργο̋ Χαρίση̋. «Το πρώτο, βασικό πράγµα είναι να οργανωθούµε. ∆ιότι, λίγο µετά τι̋ εκλογέ̋, χαλαρώσαµε… Να ορίσουµε τι̋ Σ.Ε. ανά ∆ήµο και, ακολούθω̋, το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλία̋».

Περίοδο̋… εγγραφών Την ίδια ώρα, µολονότι η περίοδο̋ του θέρου̋ δεν… ευνοεί -για λόγου̋ που όλοι αντιλαµβανόµεθα- τέτοιε̋ δράσει̋, «υπάρχει ενδιαφέρον για

εγγραφέ̋ νέων µελών. Έχουµε συγκεντρώσει κάποιε̋ αιτήσει̋. Βέβαια, ο αριθµό̋ δεν είναι εντυπωσιακό̋, ευελπιστούµε ωστόσο ότι µετά τον 15Αύγουστο τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα. Ήδη», σηµειώνει ο κ. Χαρίση̋, «προχωρούν οι εγγραφέ̋ νεολαίων. Είναι κάτι που ανέλαβε, µε εντολή του προέδρου Πάνου Καµµένου, ο κ. Μπάµπη̋ Αποσκίτη̋ (σ.σ. Αθηναίο̋). Ευελπιστούµε ότι τον πρώτο µήνα του Φθινοπώρου θα συσταθεί τοπικά και νεολαιίστικη οργάνωση, καθώ̋ έπεται το Ιδρυτικό Συνέδριο Νεολαία̋».

Και… Κοινωνικό Παντοπωλείο; Στην Αθήνα, µε ευθύνη και χρηµατοδότηση των ΑΝ.ΕΛΛ., ιδρύθηκαν και λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία στην περιοχή δράση̋ δύο Νοµαρχιακών Επιτροπών. «Είναι κάτι που θα εξετασθεί σοβαρώ̋ και σε θεσσαλικό επίπεδο. Όπου µπορούµε να βοηθήσουµε (άνεργοι, νεολαίοι κ.ά.),

Από την (προεκλογική) επίσκεψη του γενικού γραµµατέω̋ των ΑΝ.ΕΛΛ. κ. Μιχάλη Γιαννάκη στην πόλη µα̋

νήµατο̋ ω̋ ακολούθω̋: Αθανασοπούλου Φωτεινή - Τοµέα̋ Κοινοβουλευτική̋ Ευθύνη̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋, Βλάχο̋ Θανάση̋ - Τοµέα̋ Κοινοβουλευτική̋ Ευθύνη̋ ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ και Προστασία̋ του Πολίτη, Κοτρώνα̋ Θεόδωρο̋ - Τοµέα̋ Κοινοβουλευτική̋ Ευθύνη̋ Εθνική̋ Άµυνα̋, Νέστορα̋ Ιωάννη̋ - Τοµέα̋ Κοινοβουλευτική̋ Ευθύνη̋ Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ & Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, Στέλιο̋ Λάσκο̋ - Τοµέα̋ Κοινοβουλευτική̋ Ευθύνη̋ Παιδεία̋, Πολιτισµού & Αθλητισµού (Αναπληρωτή̋ Υπεύθυνο̋).

θα το κάνουµε. Αυτά όµω̋», κατά την επισήµανση του κ. Χαρίση, «θα αποφασιστούν σε επίπεδο Συντονιστικών Επιτροπών και Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλία̋».

Αναζήτηση στέγη̋ Αυτήν την στιγµή, οι επιχώριοι Ανεξάρτητοι Έλληνε̋ δεν διαθέτουν κοµµατικά Γραφεία, τα οποία λειτούργησαν, κατά

τι̋ πρόσφατε̋ προεκλογικέ̋ περιόδου̋, στην συµβολή των οδών Γαριβάλδη και Ασκληπιού. Όπω̋ εξηγεί ο κ. Χαρίση̋, «πληρώναµε µόνοι µα̋ τα Γραφεία. ∆εν υπήρχε κάποια βοήθεια από τα Κεντρικά. ∆εν τα κρατήσαµε και λόγω του ότι το καλοκαίρι τα πράγµατα είναι χαλαρά. Τέλο̋ Αυγούστου – αρχέ̋ Σεπτεµβρίου θα αναζητήσουµε νέα στέγη…».


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Η αγριότητα του καπιταλισµού και ο ΣΥΡΙΖΑ* σε στα µνηµονιακά χρόνια να κατρακυλάει. Εκτιµιέται ότι σύντοµα θα κατέλθει στα 70 χρόνια. Αν δεν του̋ ανατρέψουµε και αφήσουµε να ολοκληρωθεί ο κύκλο̋ των µνηµονίων, η χώρα µα̋ θα χάσει σχεδόν ένα εκατοµµύριο απ' τον πληθυσµό τη̋. Θα πρόκειται για µια κοινωνική γενοκτονία, για ένα εθνικό ολοκαύτωµα, ισοδύναµο µε εκείνο τη̋ γερµανοναζιστική̋ κατοχή̋ του 41-44! Ανυπακοή και πάλι του λαού

Του Χρήστου Σταµόπουλου Η αγριότητα του καπιταλισµού στην Ελλάδα σήµερα σοκάρει. Ανεργία, λουκέτα, χρέη, φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση και µετά θάνατο̋, για πολλού̋. Χιλιάδε̋ Έλληνε̋ έχουν πεθάνει ήδη απ' τα µνηµόνια. Ανάµεσα του̋ και αρκετοί Τρικαλινοί. Φυσικά κανένα̋ απ' την οικονοµικοπολιτική ελίτ. Συνάνθρωποι µα̋ αυτοκτονούν καθηµερινά για οικονοµικού̋ λόγου̋. Ένα̋ οινοποιό̋ και ένα̋ δικηγόρο̋ πρόσφατα µα̋ άφησαν γεια. Οι πραγµατικέ̋ αυτοκτονίε̋ είναι τουλάχιστο τριπλάσιε̋ απ' όσε̋ δηµοσιοποιούνται. Έτσι λένε τα εγχειρίδια. Σε κάθε περίπτωση, οι αυτοκτονίε̋ αντιπροσωπεύουν ένα µικρό µόνο ποσοστό των ανθρώπων που χάνονται απ' τι̋ απάνθρωπε̋ πολιτικέ̋ των µνηµονίων. Πολλοί, µε σοβαρέ̋ παθήσει̋, µένουν ανασφάλιστοι, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τι̋ ασφαλιστικέ̋ του̋ εισφορέ̋. 3.000 άνθρωποι χάνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, επειδή ελλείπουν 150 κλίνε̋ απ' τι̋ ΜΕΘ (Μονάδε̋ Εντατική̋ Θεραπεία̋), όπω̋ καταγγέλλουν οι γιατροί. Οι άστεγοι πληθύνονται ιλιγγιωδώ̋, σύµφωνα και µε την πρόσφατη έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ και του ΟΟΣΑ. Η πόλη µα̋, τα Τρίκαλα, φιγουράρουν πλέον µεταξύ των πόλεων µε φανερή την παρουσία των αστέγων. Ο µέσο̋ όρο̋ ζωή̋ των αστέγων είναι µόλι̋ τα 47 έτη. Ο µέσο̋ όρο̋ ζωή̋ των Ελλήνων απ' του̋ υψηλότερου̋ στον κόσµο µέχρι πρόσφατα, άρχι-

11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Στα δυόµισυ χρόνια του µνηµονίου ο λαό̋ δεν κοιµάται, όπω̋ έλεγαν µερικοί. Αγωνίζεται και αντιστέκεται, έστω µε τι̋ αντιφάσει̋ και τι̋ παύσει̋ του. Κινήµατα µαζική̋ λἀκή̋ ανυπακοή̋ ή απειθαρχία̋. Κινήµατα δεν πληρώνω διόδια, χαράτσια, άδικου̋ φόρου̋. Απεργιακοί αγώνε̋ και το πρωτοφανέ̋ κίνηµα των πλατειών. Κίνηµα των παρελάσεων µε µια πραγµατική λἀκή «εισβολή». Λἀκά κινήµατα που άνθισαν ιδιαίτερα στην περιοχή µα̋, µε του̋ Τρικαλινού̋ να επιδείχνουν µεγάλη συµµετοχή, διάρκεια και αντοχέ̋ στι̋ αλλεπάλληλε̋ και δυναµικέ̋ κινητοποιήσει̋ όλο αυτό το διάστηµα.

Καρτέρι στι̋ κάλπε̋ Κι εκεί που φαινόταν ότι επήλθε η κόπωση, αποδείχτηκε ότι ο λαό̋ του̋ είχε στήσει καρτέρι στι̋ κάλπε̋, υπερψηφίζοντα̋ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκε εκλογικά στα ύψη, επειδή η πολιτική του ήταν ξεκάθαρα ενωτική και συνάµα µετωπική, επιθετική και συγκρουσιακή προ̋ το µνηµονιακό καθεστώ̋. Ζητούσε την κυβερνητική εξουσία εδώ και τώρα, για ν' ανοίξει ο δρόµο̋ για την ανατροπή του σάπιου πολιτικού συστήµατο̋, πηγή των δεινών του λαού και του τόπου. Κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαζε λίγο νερό στο κρασί του, δυστυχώ̋, απ' τι̋ πρώτε̋ προ̋ τι̋ δεύτερε̋ εκλογέ̋ και η πολιτική του παρέµεινε ντιρέκτ µετωπική (γνωστά τηλεοπτικά στελέχη µα̋ δεν µπορούσαν ούτε ν' αρθρώσουν τι̋ λέξει̋ «ακύρωση» ή «κατάργηση» του µνηµονίου!), θα ήταν ο νικητή̋ των εκλογών του Ιούνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να ενσωµατώσει και να εκφράσει σε πολιτικό επίπεδο τι̋ αντιστάσει̋ και τα κινήµατα του λαού που αναπτύχτηκαν τα προηγούµενα χρόνια κατά του µνηµονίου.

Για την τρικαλινή σταυροδοσία Αλλά να δούµε και τα δικά µα̋, εδώ στα Τρίκαλα. Τη στιγµή που µα̋ ψήφισαν σχεδόν 11.000 συµπατριώτε̋ µα̋ τον Μάη, οι σταυροί που έλαβαν οι πρώτοι (ε̋) του ψηφοδελτίου µα̋ µόλι̋ που ξεπερνούν του̋ 2.000, ενώ τα πρωτοκλασάτα στελέχη- υποψήφιοι απλώ̋ ξεπερνούν του̋ χίλιου̋ σταυρού̋ έκαστο̋!. Προφανώ̋ πρόκειται για ξεκάθαρη λἀκή αποδοκιµασία. Η τρικαλινή σταυροδοσία, όλο̋ αυτό̋ ο λαό̋ που ήρθε κοντά µα̋ (και που τον Ιούνη σχεδόν διπλασιάστηκε!), έστειλε ηχηρά µηνύµα-

τα, που προκαλούν κραυγαλέα ερωτηµατικά. Ποιοι, πώ̋ και γιατί κατάρτισαν το συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο; Γιατί αποκλείστηκαν τα πρόσωπα του λἀκού αριστερού και κινηµατικού ριζοσπαστισµού όλων αυτών των χρόνων; Χάριν συγκρίσεω̋ θα υπενθυµίζαµε ότι στην Καρδίτσα που είναι µικρότερο̋ νοµό̋ από µα̋, ο πρώτο̋ συγκέντρωσε 4.500 σταυρού̋, ενώ στη Μαγνησία 6.500 σταυρού̋, και στη Φθιώτιδα 6.000- δύο νοµοί µε πέντε έδρε̋, όπω̋ και στα Τρίκαλα.

Επίσκεψη θεσσαλική̋ αποστολή̋ στη Γερµανία ∆έκα χρόνια αδερφοποίηση των ∆ήµων Καλαµπάκα – Σβάµπαχ

ΣΥΡΙΖΑ του λαού Ο σηµερινό̋ ΣΥΡΙΖΑ του 27% (κι αύριο του 47%) δεν είναι πλέον µόνο ηµών των συνιστωσών του και πολύ περισσότερο δεν ανήκει στα κοµµατικά απαρατ, τα αιώνια στελέχη και τι̋ γραφειοκρατικέ̋ και κλειστέ̋ οµάδε̋ των κοµµατικών γραφείων. Επειδή όλοι γνωριζόµαστε, ο κόσµο̋ στα τραπέζια που βλέπω σήµερα εδώ, είναι, πλην ελαχίστων, ο γνωστό̋ κόσµο̋ του 5%. Α̋ το καταλάβουµε πλέον όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον Ιούνη πήρε τι̋ ψήφου̋ των λἀκών στρωµάτων και των λἀκών γειτονιών, ενώ συγχρόνω̋ συγκέντρωσε το µάξιµουµ τι̋ ριζοσπαστική̋ και κοµµουνιστική̋ ψήφου, ανήκει πλέον σ' όλο τον λαό και πρέπει να περάσει άµεσα στα χέρια του. Α̋ ανοίξουµε τι̋ πόρτε̋ και τα παράθυρα για τη λἀκή εισβολή στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, χωρί̋ χρονοτριβή. Αν αργήσουµε, το πουλί θα έχει πετάξει.

Κόµµα - Κίνηµα του Λαού Κατά τη γνώµη µου πρέπει να καλέσουµε τον λαό και τη νεολαία να συγκροτήσει από µόνο̋ του (λἀκή αυτοοργάνωση) πυρήνε̋ στου̋ χώρου̋ δουλειά̋, κατοικία̋, σπουδών κ.λ.π. Οι πυρήνε̋ αυτοί θα πάρουν στη συνέχεια επαφή µε τον ΣΥΡΙΖΑ και θ' αποτελέσουν οργανωµένε̋ κατά τόπο κινήσει̋ του. Οι Λἀκέ̋ Συντελεύσει̋ των Κινήσεων θα είναι το Α και το Ω του̋. Με πρωτοβουλία του Νοµαρχιακού ΣΥΡΙΖΑ µπορούν να γίνουν άµεσα συγκεντρώσει̋ και Λἀκέ̋ Συνελεύσει̋ στι̋ κωµοπόλει̋ του Νοµού µα̋. Ο νέο̋ οργανωµένο̋ ΣΥΡΙΖΑ θα µοιάζει πιο πολύ µε Κόµµα- Κίνηµα του Λαού, παρά µε «πρωτοπορία» του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έντονα κινηµατικό̋, αλλά δεν θα υποκαθιστά τα µαζικά και αυθόρµητα λἀκά κινήµατα, που θα έχει πάντα χρέο̋ να τα εκφράζει σε πολιτικό επίπεδο. Το Σύστηµα στο οποίο ζούµε δεν έχει να δώσει τίποτα πλέον στον λαό. Στον ΣΥΡΙΖΑ και τι̋ δυνάµει̋ του αριστερού ριζοσπαστισµού πέφτει πλέον το βάρο̋ να πορευτούν µαζί µε τον λαό στον δρόµο τη̋ ελπίδα̋ και τη̋ σωτηρία̋. * Το κείµενο τούτο αποτελεί την καταγραφή τη̋ οµιλία̋ µου στην πρώτη µετεκλογική ΣυγκέντρωσηΣυνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα κι αποτελεί το πρώτο στη σειρά των κειµένων που θα δηµοσιευτούν για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Tην αδελφή πόλη Schwabach τη̋ Γερµανία̋ επισκέφτηκαν 49 άτοµα από την Καλαµπάκα τη̋ Θεσσαλία̋, όπου γιορτάστηκαν τα δέκα χρόνια τη̋ αδελφοποίηση̋ των αντίστοιχων ∆ήµων Schwabach και Καλαµπάκα̋. Παράλληλα µε τι̋ εκδηλώσει̋ που έγιναν στα πλαίσια τη̋ αδελφοποίηση̋ διοργανώθηκε γερµανικό πανηγύρι, όπου η Θεσσαλική αποστολή πέρασε αξέχαστε̋ στιγµέ̋. Ο ∆ήµαρχο̋ Schwabach κ. Ματία̋ Τύραουφ προσκάλεσε την αποστολή σε µια εορταστική συζήτηση και στο άνοιγµα του βαρελιού τη̋ µπύρα̋. Το Σβάµπαχ συνάντησε την Καλαµπάκα στην πίστα του χορού, όπου ο εθνικοτοπικό̋ σύλλογο̋ Σβάµπαχ παρουσίασε φράγκικου̋ χορού̋ τη̋ περιοχή̋ και το δηµοτικό συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ παρουσίασε ελληνικού̋ χορού̋. Ευχάριστη έκπληξη για τον Πρόεδρο τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. ∆ιαµαντή Γκίκα αποτέλεσε η επίσκεψη τη̋ αποστολή̋

στου̋ χώρου̋, όπου έχει την έδρα τη̋ η Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ και η απονοµή από τον ∆ήµο Καλαµπάκα̋ προ̋ τιµήν του, ενό̋ ανάγλυφου αγάλµατο̋ µε το σύµβολο των αδερφοποιηµένων ∆ήµων, ω̋ ένδειξη τιµή̋ στον άνθρωπο που έµελλε να «ριζώσει» σε ξένα χώµατα και να φροντίζει να καλλιεργεί αδιάκοπα την παράδοση τη̋ Θεσσαλία̋. Ο κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ ευχαρίστησε τον Αντιδήµαρχο Καλαµπάκα̋ κ. Ηρακλή Αλµπάνη, τον Αντιδήµαρχο Καλαµπάκα̋ κ. Ιωάννη Ζαρόπουλο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµήτριο Βουρλίτση για την τιµή και του̋ προσκάλεσε από σήµερα στο επόµενο 9ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπη̋ που θα διοργανωθεί την Άνοιξη 2013, προγραµµατίζοντα̋ ταυτόχρονα και την επόµενη συνάντηση µαζί µε τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτρη Σακελλαρίου στην Καλαµπάκα την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου 2012!

Τιµητική διάκριση των Θεσσαλών Αθλητών στο Λονδίνο 2012 Θεσσαλική αποστολή θα επισκεφτεί του̋ αθλητέ̋ στο Ολυµπιακό χωριό Η Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ α.Σ. προγραµµατίζει µε ειδική αποστολή να επισκεφτεί του̋ Έλληνε̋ αθλητέ̋ που συµµετέχουν στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ στο Λονδίνο 2012 που κατάγονται από την Θεσσαλία µε σκοπό να τιµηθούν όλοι οι αθλητέ̋ και αθλήτριε̋ για την συµµετοχή του̋. Επικεφαλή̋ τη̋ αποστολή̋ θα είναι ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋, συνοδευόµενο̋ από τον Γραµµατέα κ. Ιωάννη Κίτσιο, που µαζί µε άλλου̋ Θεσσαλού̋ θα επισκεφτούν στι̋ 11 Αυγούστου 2012 το ολυµπιακό χωριό του Λονδίνο. Οι απόδηµοι Θεσσαλοί τη̋ Ευρώπη̋ είναι περήφανοι που οι Θεσσαλοί αθλητέ̋ µε τι̋ ειλικρινεί̋ αθλητικέ̋ επιδόσει̋ του̋ ανταποκρίθηκαν στο αρχαίο πνεύµα αθάνατο, και αποτελούν πρότυπο για του̋ Θεσσαλού̋ νέου̋ στο εξωτερικό και έναυσµα για νέου̋ στόχου̋, υψηλότερου̋ στόχου̋. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των βιογραφικών σηµειωµά-

των που ανακοινώθηκαν στην επίσηµη σελίδα τη̋ Ελληνική Ολυµπιακή̋ επιτροπή̋ οι ακόλουθοι αθλητέ̋ κατάγονται από την Θεσσαλία: 1. Στέργιο̋ Παπαχρήστο̋ – Βόλο̋ / Τετράκοπω̋ Ανευ πηδαλιούχου 2. Στέφανο̋ Παπαρούνα̋ – Τρίκαλα / Καταδύσει̋ 3. Βασιλική Ζάχου – Λάρισα / Ρυθµιστική Γυµναστική 4. Αλέξανδρο̋ Παπαµιχαήλ Καρδίτσα / Βάδην

5. Αλέξανδρο̋ Παπαδηµητρίου Λαρισα / Σφυροβολία 6. Χρηστο̋ Βολικάκη̋ – Βολο̋ / Ποδηλασία 7. Ζαφειρη̋ Βολικάκη̋ – Βολο̋ / Ποδηλασία 8. Περικλή̋ Ιακωβάκη̋ – Τρίκαλα / 400 µέτρα µετ΄ εµποδίων 9. Κώστα̋ Πούλιο̋ – Τρίκαλα / µαραθώνιο̋ Η Οµοσπονδία εύχεται σε όλου̋ του̋ Έλληνε̋ αθλητέ̋ και αθλήτριε̋ καλή επιτυχία και πολλά πολλά µετάλλια!

Στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία ΑΛΜΑΤΩ∆ΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ Στη Θεσσαλονίκη και στην Θεσσαλία τον µήνα Ιούλιο τα νέα συµβόλαια παροχή̋ φυσικού αερίου ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Αναλυτικότερα στη Θεσσαλονίκη τα νέα συµβόλαια πελατών ανήλθαν σε 2.049 και αντίστοιχα στην Θεσσαλία ανήλθαν σε 1.070 µόνο τον µήνα Ιούλιο. Η µεγάλη ζήτηση αναµένεται να συνεχιστεί και του̋ επόµενου̋ µήνε̋ σε υψηλού̋ ρυθµού̋, όσο θα πλησιάζει η χειµερινή περίοδο̋. Επισηµάνεται ότι η τιµή του φυσικού αερίου δεν σχετίζεται µε την τιµή του πετρελαίου θέρµανση̋. Η χρήση του φυσικού αερίου προσδίδει σηµαντικό όφελο̋ εξοικονόµηση̋. Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκη̋ και η Ε.Π.Α. Θεσσαλία̋ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο γνωρίζει ότι η χρήση φυσικού αερίου αποτελεί µία επένδυση για την οικονοµία αλλά και την βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋. Λεωνίδα̋ Μπακούρα̋ ∆ιευθυντή̋ Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκη̋ ΑΕ & Ε.Π.Α. Θεσσαλία̋ ΑΕ


12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθµ.Πρωτ. 4899/151396

Α∆Α: Β41Ν0P10 - 5TΙ Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Το ∆ασαρχείο Τρικάλων προκηρύσσει ανοιχτή δηµοπρασία µε σφραγισµένε̋ προσφορέ̋ µε το σύστηµα προσφορά̋ µε επί µέρου̋ ποσοστά έκπτωση̋ κατά οµάδε̋ τιµών µε έλεγχο οµαλότητα̋ των επί µέρου̋ ποσοστών έκπτωση̋ για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου «∆ασοτεχνική ∆ιευθέτηση Κλάδου «Τούρνο̋» στο ∆.∆. Βαλκάνου, ∆ήµου Πινδέων» συνολικού πρὁπολογισµού 393.600,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3669/2008. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσει̋ του «Προγράµµατο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Ελλάδα̋ 2007 – 2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπἀκό Γεωργικό Ταµείο σε ποσοστό 79.37% µε εθνική συµµετοχή σε ποσοστό 20.63%. Υπόκειται στι̋ κρατήσει̋ που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένη̋ και τη̋ κράτηση̋ 6‰ του άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2342/1995 (Φ.Ε.Κ Α’ 208/1995 και το άρθρο 23 του Ν.3470/28-62006 – Φ.Ε.Κ Α’132, για κράτηση 6‰ «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών». Λόγω τη̋ παραπάνω χρηµατοδότηση̋, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντε̋ Νόµοι, Κανονισµοί και Οδηγίε̋ περί εκτέλεση̋ και διαχείριση̋ συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. έργων. Ο διαγωνισµό̋ θα διεξαχθεί την 21 - 8 - 2012 και ώρα 10.00 π.µ. (ω̋ ηµεροµηνία λήξη̋ παραλαβή̋ των προσφορών στον διαγωνισµό ορίζεται ώρα 10.00π.µ.), στα γραφεία του ∆ασαρχείου Τρικάλων ενώπιον τη̋ αρµόδια̋ επιτροπή̋ διαγωνισµού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη τη̋ η Πρὀσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµε̋ ηµέρε̋ πριν τη νέα ηµεροµηνία σε όσου̋ έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε του̋ ίδιου̋ όρου̋ και πρὁποθέσει̋. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : A. Μεµονωµένε̋ εργοληπτικέ̋ επιχειρήσει̋: α. Εγγεγραµµένε̋ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη (εντό̋ και εκτό̋ Νοµού) ή 3η (εντό̋ Νοµού έδρα) τάξη για έργα κατηγορία̋ Υδραυλικών. β. Εγγεγραµµένε̋ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη (εντό̋ και εκτό̋ Νοµού) ή 3η (εντό̋ Νοµού έδρα) τάξη για έργα κατηγορία̋ Πρασίνου (Π.∆. 146/88 αρθ. 7 παρ. 3) στελεχωµένε̋ µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο, σύµφωνα µε τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. γ. Κάτοχοι του ειδικού πτυχίου εργολήπτου δηµοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.∆.∆.Ε.) του Υπουργείου Γεωργία̋ ∆΄ Τάξη̋. δ. Προερχόµενε̋ από κράτη - µέλη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπἀκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τι̋ ∆ηµόσιε̋ Συµβάσει̋ (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένε̋ στου̋ καταλόγου̋ αυτού̋ και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τι̋ καλούµενε̋ του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. ε. Προερχόµενε̋ από ω̋ ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. B. Κοινοπραξίε̋ Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β, δ και ε σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ του̋ , υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% τη̋ καλούµενη̋ κατηγορία̋. Γ. Κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό του̋ όρου̋ τη̋ παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχή̋ τη̋ κάθε επιχείρηση̋ στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον πρὁπολογισµό τη̋ κατηγορία̋ για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του πρὁπολογισµού του έργου (χωρί̋ αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον πρὁπολογισµό τη̋ µεγαλύτερη̋ κατηγορία̋. ∆. Κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορία̋ Υδραυλικών ή και Κοινοπραξίε̋ Α2 για έργα κατηγορία̋ Πρασίνου στελεχωµένα µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο, µε τι̋ πρὁποθέσει̋ τη̋ παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξία̋). Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ω̋ µέλο̋ ενό̋ κοινοπρακτικού σχήµατο̋. Γίνονται επίση̋ δεκτέ̋ και µεµονωµένε̋ εργοληπτικέ̋ επιχειρήσει̋ ή κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή τη̋ παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσε̋ διατάξει̋ για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµού̋ για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητική̋ επιστολή̋ ύψου̋ 6.234,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα ηµερών µετά τη µέρα διεξαγωγή̋ του διαγωνισµού. Ο χρόνο̋ ισχύων των προσφορών είναι έξι (6)µήνε̋ από την ηµεροµηνία υποβολή̋ των προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη τη̋ µελέτη̋ δύο εργάσιµε̋ ηµέρε̋ πριν την ηµέρα υποβολή̋ των προσφορών (χωρί̋ να προσµετράται η ηµέρα του διαγωνισµού) δηλ. µέχρι και την 16/8/2012 και χορηγούνται το αργότερο εντό̋ τη̋ επόµενη̋ εργάσιµη̋ ηµέρα̋ από την υποβολή τη̋ αίτηση̋ χορήγηση̋. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγή̋ του̋, που ανέρχεται σε Τριάντα (30) ευρώ, εκτό̋ αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική του̋ δαπάνη και επιµέλεια. Τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού µπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία του ∆ασαρχείου Τρικάλων στα Τρίκαλα. Η διακήρυξη του έργού έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα B. Τόπο̋ εκτέλεση̋ του έργου η Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου του ∆ήµου Πύλη̋. Η συνολική προθεσµία εκτέλεση̋ του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερι̋ (24) µήνε̋ και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφή̋ τη̋ σύµβαση̋. Το αποτέλεσµα τη̋ δηµοπρασία̋ θα εγκριθεί από τη ∆/νση ∆ασών Τρικάλων. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ∆ασαρχείου Κολοκοτρώνη 35 (Τρίκαλα ΤΚ : 42100) όλε̋ τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋, Τηλ.: 2431027273, Fax: 2431020107, Email: dastrik@apdthest.gov.gr, Πληροφορίε̋: κο̋ Χρήστο̋ Κουλουκούρα̋. Η δαπάνη δηµοσίευση̋ τη̋ παρούση̋ βαρύνει τον ανάδοχο Τρίκαλα 30 - 7 - 2012 Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

∆ιατροφικέ̋ συµβουλέ̋ για την περίοδο του καλοκαιριού Γράφει η Γλυκερία Παπαγιαννοπούλου, Κλινικό̋ ∆ιαιτολόγο̋-∆ιατροφολόγο̋, Msc Καταναλώστε πρωινό! 3 Θα σα̋ εφοδιάσει µε ενέργεια και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υπόλοιπη µέρα. 3 Θα σα̋ ρυθµίσει την όρεξη για φαγητό και το αίσθηµα τη̋ πείνα̋.

Καταναλώστε ενδιάµεσα γεύµατα ή σνακ̋ µε βάση το πρόγραµµά σα̋ και ρυθµίστε την πείνα σα̋ µέχρι το επόµενο κύριο γεύµα! Ενεργοποιήστε τι̋ αισθήσει̋ σα̋! Ακούστε τον κορεσµό σα̋!

Το πολυπόθητο καλοκαίρι έφτασε! Αν αυτό µα̋ βρήκε µε λίγα παραπανίσια κιλά ή όχι, αυτό δεν έχει και τόση µεγάλη σηµασία όσο το να διατηρήσουµε τα κιλά µα̋. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού, και ιδιαίτερα των διακοπών, ηρεµούµε και χαλαρώνουµε, οπότε θα πρέπει να προσέξουµε να µην φτάσουµε σε στιγµέ̋ διατροφική̋ χαλάρωση̋! Οι συµβουλέ̋ που ακολουθούν θα σα̋ βοηθήσουν να διατηρήσετε ή/και να µειώσετε το βάρο̋ σα̋ κατά την περίοδο του καλοκαιριού:

Ενυδατωθείτε επαρκώ̋, µε βάση τι̋ ανάγκε̋ σα̋! 3 Θυµηθείτε! Εκτό̋ από το νερό, όλα τα µη αλκοολούχα ροφήµατα και ποτά, όπω̋ το γάλα, οι χυµοί, ο καφέ̋, το τσάι και τα αναψυκτικά , µπορούν να συµβάλλουν στην ενυδάτωσή µα̋. 3 Το 20 % των καθηµερινών µα̋ αναγκών σε υγρά καλύπτεται από τρόφιµα, όπω̋ φρούτα, λαχανικά, γιαούρτι, σούπε̋ κ.ά.

3 Απολαύστε την εικόνα του φαγητού σα̋. 3 Τρώτε αργά, αφήνοντα̋ κάτω το πιρούνι. 3 Μην χρησιµοποιείτε µεγάλα πιάτα και µαχαιροπίρουνα. 3 Μασάµε καλά την τροφή πριν από την κατάποση. 3 Ξεκινήστε το γεύµα σα̋ µε λαχανικά, ω̋ σαλάτα ή συνοδευτικό του πιάτου σα̋. 3 ∆εν είστε υποχρεωµένοι να αδειάσετε το πιάτο σα̋! Σταµατήστε να τρώτε µόλι̋ νιώσετε ικανοποιηµένοι.

Ελαττώστε την κατανάλωση λιπαρών φαγητών και έτοιµου φαγητού 3 Προτιµήστε την κατανάλωση ενό̋ ισορροπηµένου γεύµατο̋ µε ωφέλιµα λιπαρά, όπω̋ τα ω3 λιπαρά οξέα των ψαριών.

Κινητοποιηθείτε και ασκηθείτε! 3 Σηκωθείτε από τον καναπέ ή την ξαπλώστρα τη̋ παραλία̋. Περπατήστε, κολυµπήστε, παίξτε ρακέτε̋ ή παίξτε µε τα παιδιά σα̋. 3 Ξεκινήστε ένα καινούργιο αθλητικό χόµπι.

Ο ΑΠΣ Τρίκαλα στην κορυφή του Ολύµπου Οι Ολυµπιακοί αγώνε̋ µπορεί να διεξάγονται στο Λονδίνο όµω̋ η καρδιά του̋ χτύπησε την περασµένη Παρασκευή στο Όλυµπο. Στην ανάρτηση τη̋ σηµαία̋ των Ολυµπιακών Αγώνων στην υψηλότερη κορυφή του Ολύµπου (Μύτικα̋-2.918 µέτρα) που διοργάνωσε ο Σύλλογο̋ Φίλων Ολύµπου και ο Χιονοδροµικό̋- Ορειβατικό̋ Σύλλογο̋ Ελασσόνα̋, συµµετείχε µε µέλη και φίλου̋ του και ο ΑΠΣ Τρίκαλα. Παράλληλα διεξήχθηκαν πολιτιστικέ̋ και αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋ (επίδειξη αρχαία̋ πάλη̋-οµιλίε̋-ποιήµατα-έκθεση βιβλίου-έκθεση φωτογραφία̋ και συζήτηση για τον Όλυµπο) στην τοποθεσία «Χρηστάκη̋». Η πράξη αποτελεί θεσµό των παραπάνω συλλόγων τη̋ Ελασσόνα̋ και πραγµατοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια συµβολίζοντα̋ την ειρήνη και την φιλία. Πιστό̋ στο δίπτυχο αθλητισµό̋- πολιτισµό̋ και τη θέση πω̋ αυτά τα δυο δεν µπορεί να λειτουργούν ξεχωριστά, ο ΑΠΣ Τρίκαλα ενέταξε στι̋ δραστηριότητέ̋ του αυτή τη συµβολική πράξη.

Λίγα λόγια για την Ολυµπιακή Σηµαία Το 1914 ο Πιέρ ντε Κουµπερτέν, ο «ιδρυτή̋» των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, πρότεινε στην ολυµπιακή επιτροπή την ολυµπιακή σηµαία. Η ιδέα του ήταν οι γνωστοί πέντε κύκλοι που συµβολίζουν τι̋ πέντε ηπείρου̋: Ευρώπη, Ασία, Αµερική, Αφρική, και Αυστραλία. Φαίνεται ότι οι πέντε τεµνόµενοι κύκλοι συναρτήθηκαν στη σκέψη του µε το υπό αναζήτηση σύµβολο τη̋ Ολυµπιακή̋ σηµαία̋, µε αφορµή του̋ Αγώνε̋ τη̋ Στοκχόλµη̋ το 1912. Τότε για πρώτη φο-

ρά έλαβαν µέρο̋ στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ αθλητέ̋ και από τι̋ πέντε ηπείρου̋. Βρίσκονται µεταξύ του̋ ενωµένοι και αυτό συµβολίζει την φιλία και την ειρήνη µεταξύ των λαών τη̋ γη̋. Τα έξι χρώµατα (µπλε, κίτρινο, µαύρο, πράσινο, κόκκινο και το άσπρο φόντο) δεν επιλέχθηκαν τυχαία: στη σηµαία κάθε χώρα̋ του κόσµου υπήρχε σίγουρα ένα από

αυτά τα χρώµατα. Το λευκό πλαίσιο αναπαριστά το γεγονό̋ πω̋ οι αθλητέ̋ θα αγωνιστούν µε τίµια µέσα, και ο σκοπό̋ του̋ είναι αγνό̋. Από το 1920, από του̋ αγώνε̋ του Βελγίου και µετά, η σηµαία υψώνεται σε κάθε τελετή έναρξη̋ και λήξη̋ των Ολυµπιακών Αγώνων. Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα Νίκο̋ Τσιακάρα̋


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝ/ΦΟ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ

13

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αύριο βράδυ στο Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων, 21.15

«∆ον Ζουάν η επιστροφή» Πρωταγωνιστεί ο Γιώργο̋ Κιµούλη̋ ∆ιοργάνωση ΟΑΠΚΦΑ ∆ήµου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

Από 6-8/8 στον Θερινό ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο, στο Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθηµερινά στι̋ 21.45 η ταινία ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ Τιµέ̋ εισιτηρίων: Γεν. είσοδο̋ 5 ευρώ. φοιτητικό-µαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 ευρώ. http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 157 λεπτά 5 υποψηφιότητε̋ για Όσκαρ 2012 και όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ. Σκηνοθεσία: ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΦΙΝΤΣΕΡ Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΕΓΚ, ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΡΟΜΠΙΝ ΡΑΙΤ, ΣΤΙΒΕΝ ΜΠΕΡΚΟΦ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ Ο Μίκαελ Μπλόµκβιστ, κορυφαίο̋ ερευνητή̋ δηµοσιογράφο̋ που έχει βρεθεί κατηγορούµενο̋ για δυσφήµηση ενό̋ επιχειρηµατία, αναλαµβάνει να εξιχνιάσει την υπόθεση εξαφάνιση̋ µια̋ 16χρονη̋, η οποία χρονολογείται πριν από 40 περίπου χρόνια. …Η Λίζµπεθ Σαλάντερ, µια εκκεντρική χάκερ µε εριστική συµπεριφορά και συχνά προβλήµατα µε το νόµο, αποφασίζει για του̋ δικού̋ τη̋ λόγου̋ να τον βοηθήσει να βρει την άκρη του νήµατο̋... Ο Ντέιβιντ Φίντσερ επιστρέφει πιο σκοτεινό̋, σκληρό̋ και προκλητικό̋ από ποτέ. Ο κορυφαίο̋ δηµιουργό̋, µετά τον περσινό του βραβευµένου µε 3 και συνολικά υποψήφιου για 5 Oscar, «The Social Network», υπογράφει «Το Κορίτσι µε το Τατουάζ». Η πολύκροτη µεταφορά στη µεγάλη οθόνη του απόλυτου bestseller εκδοτικού φαινοµένου δίνει την ευκαιρία στον πολυβραβευµένο σκηνοθέτη να επιστρέψει στα σκοτεινά, υπερβίαια, συναρπαστικά µονοπάτια των κορυφαίων ταινιών στη φιλµογραφία του, «Seven» και «Fight Club. http://www.dragontattoo.net/ ΚΡΙΤΙΚΕΣ: ΚΑΛΟΓΡΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΛΟΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΑΙΓΜΕΝΟ (ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΝΟΥΜΙ ΡΑΠΑΣΕ) ΘΡΙΛΕΡ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

(Χρ. Μήτση̋-Αθηνόραµα) Με µια σκηνοθεσία που ξέρει να κρατάει την ένταση ακόµη και στην κολοσσιαία διάρκεια των δυόµισι ωρών, µε µια ηρωίδα που κατορθώνει να είναι µαζί απειλητική κι εύθραυστη (εξαιρετική η Ρούνι Μάρα στο ρόλο τη̋ Λίζµπεθ Σαλάντερ) και µια ιστορία που σε κρατά δέσµιό τη̋ από την αρχή ω̋ το τέλο̋, το φιλµ του Φίντσερ δεν είναι τίποτα λιγότερο από µια γερή δόση καθαρή̋ κινηµατογραφική̋ διασκέδαση̋. Με γέµιση καθαρό, χορταστικό σκοτάδι... (Athens Voice - Γιωργο̋ Κρασσακοπουλο̋) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6-8/8 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 152 λεπτά 9-12/8 ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 110 λεπτά (Α-17) 16-19/8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ125 λεπτά 20-22/8 ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ III ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 106΄ (Κ-13) 23-26/8 THE AMAZING SPIDER - MAN ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 27-29/8 6+1 ΑΠΙΣΤΙΕΣ KΩΜΩ∆ΙΑ 109΄ 30/8-2/9 AMERICAN PIE: REUNION KΩΜΩ∆ΙΑ 113 λεπτά

Εισιτήρια προπωλούνται ∆ευτέρα 6/8 και Τρίτη 7/8 στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων 9.30π.µ.- 2.30 µ.µ. τιµή: κανονικό 17 ευρώ, παιδικό φοιτητικό, ανέργων 12 ευρώ, επίση̋ προπωλούνται και από viva.gr & groupon.gr Ο ∆ον Ζουάν επιστρέφει … ο γνωστό̋ µα̋ ήρωα̋ µέσα από την εικόνα του «άπιαστου» αρσενικού, -εικόνα, η οποία έχει εµπνεύσει πάρα πολλού̋ σηµαντικού̋ συγγραφεί̋ και φιλοσόφου̋, που έχουν δηµιουργήσει τον «αξεπέραστο µύθο» του-, µετά από την περιπλάνηση µια̋ ζωή̋, ευάλωτο̋ ανήµπορο̋, ενοχικό̋ για την συµπεριφορά του απέναντι στι̋ γυναίκε̋, επιστρέφει για να επανορθώσει … Το έργο είναι µια διασκευή του Γιώργου Κιµούλη που βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ούγγρο-Γερµανού συγγραφέα ΄Εντεν φον Χόρβατ. Μια µοναδική αλληγορία που έρχεται να παραλληλίσει την έννοια τη̋ καταστροφή̋ που βιώνει ο ήρωα̋, µε οποιανδήποτε καταστροφή, πολιτική, οικονοµική, κοινωνική ή αρρώστια… Ο ∆ον Ζουάν είναι ο µόνο̋ επιζών άνδρα̋ ενό̋ ναυαγίου, που «ξυπνάει», σ΄ έναν κόσµο που καταρρέει, ανήµπορο̋, σε ένα χει-

ρουργικό κρεβάτι ενό̋ παλιού εγκαταλελειµµένου νοσοκοµείου σε κάποιο νησί. Επτά νοσοκόµε̋ , επτά γυναίκε̋ που έχει πληγώσει στο παρελθόν και στο πρόσωπό του̋ αντικατοπτρίζεται η συγνώµη του σ΄ ολόκληρο το γυναικείο φύλο, καλούνται να τον περιθάλψουν! Η παράσταση έκανε πρεµιέρα την ∆ευτέρα 2 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου,και θα ακολουθήσει µεγάλη περιοδεία στα µεγαλύτερα φεστιβάλ τη̋ χώρα̋ ,η οποία θα ολοκληρωθεί στι̋ 14 Σεπτεµβρίου. Παίζουν: Γιώργο̋ Κιµούλη̋, Ταµίλλα Κουλίεβα, Φαίη Ξυλά, Κατερίνα Γερονικολού, ∆οµνίκη Μητροπούλου, Παρασκευή Κατσάνη, Άννα Έλενα, Βασιλική Μπισαράκη. ∆ιασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργο̋ Κιµούλη̋ Σκηνικά: Pawel Dobrzycki Κοστούµια: Ιωάννα Τιµοθεάδου Φωτισµοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη Κινησιολογική Επιµέλεια: Έλενα Γεροδήµου Video: ∆ηµήτρη̋ Ζώγκα̋ Βοηθοί Σκηνοθέτη: Χάρη̋ Χιώτη̋, Κων/νο̋ Κυριακού ∆/νση Παραγωγή̋: Παναγιώτη̋ Πάντο̋

Στι̋ 21 και 22 Σεπτεµρβίου

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ 35 χρόνια Πανθεσσαλική̋ Στέγη̋

Η δευτεροβάθµια ένωση Θεσσαλικών Σωµατείων Αττική̋ «Η Πανθεσσαλική Στέγη» θα διοργανώσει διήµερο εκδηλώσεων αφιερωµένων στην ιστορία και στον πολιτισµό τη̋ Θεσσαλία̋ την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου στο θέατρο Πέτρα̋ του ∆ήµου Πετρούπολη̋ Αττική̋ µε αφορµή τη συµπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση τη̋ Πανθεσσαλική̋ Στέγη̋. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σειρά των ενεργειών για την ανάδειξη κι ενίσχυση του θεσσαλικού πνεύµατο̋. Ήδη οι ζυµώσει̋ για την τελική διαµόρφωση του

προγράµµατο̋ βρίσκονται στη τελική του̋ ευθεία. Σε πρόσφατη συνάντηση Θεσσαλικών φορέων ο Πρόεδρο̋ Στέφανο̋ Γ. Κούτρα̋ - µεταξύ άλλων - επισήµανε ότι: "Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα µα̋ ο ρόλο̋ των εθνικοτοπικών σωµατείων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό̋. Η Πανθεσσαλική Στέγη µπορεί και πρέπει να γίνει ο φορέα̋ προβολή̋ των δράσεων που υλοποιούνται από τα θεσσαλικά σωµατεία. Η πραγµατοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων τη̋ Πανθεσσαλική̋ Στέγη̋ µε την ευκαιρία του εορτασµού των 35 ετών από την ίδρυσή µα̋ είναι ένα γε-

γονό̋, το οποίο οφείλουµε να το στηρίξουµε όλοι οι Θεσσαλοί”. Στo ίδιο µοτίβο κινήθηκε και ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ τη̋ Πανθεσσαλική̋ Στέγη̋ Επαµεινώνδα̋ Λ. Στυλόπουλο̋, ο οποίο̋ υπογράµµισε την ανάγκη ανάπτυξη̋ κι ενδυνάµωση̋ τη̋ Πανθεσσαλική̋ συνείδηση̋. Η συνολική διοργάνωση αναµένεται να είναι σηµαντική µε πανηγυρικό χαρακτήρα ενώ ήδη έχουν προσκληθεί σηµαντικέ̋ προσωπικότητε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ από όλου̋ του̋ χώρου̋. Κατά την επικείµενη διοργάνωση το επίκεντρο θα αποτελέσει η λαογραφία µέσα από χορευτικά τη̋ Θεσσαλία̋ ενώ δεν θα

λείψουν εκδηλώσει̋ αναφορικά µε την ιστορία και τον πολιτισµό τη̋ Θεσσαλία̋. Οι σχεδιαζόµενε̋ πρωτοβουλίε̋ είναι αναµενόµενο να ενισχυθούν από του̋ Θεσσαλού̋ όχι µόνο τη̋ Αττική̋. Αναµένονται οι παρουσίε̋ σηµαντικών Θεσσαλών από το πολιτικό, πολιτιστικό και επιστηµονικό χώρο. Στι̋ επικείµενε̋ εκδηλώσει̋ σηµαντική αναδεικνύεται η συνεισφορά του Θεσσαλού Γιάννη Κατσή και του συγκροτήµατό̋ του, ενώ η συγκεκριµένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πέτρα̋ µε την υποστήριξη του ∆ήµου Πετρούπολη̋.


14 Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ Στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι βρίσκεται η πατρίδα µα̋ και κανένα̋ δεν µπορεί να προεξοφλήσει το που θα ‘µαστε σε λίγε̋ εβδοµάδε̋ ή σε λίγου̋ µήνε̋. Τα µαύρα κοράκια τη̋ διεθνού̋ τοκογλυφία̋ µα̋ σπρώχνουν στην χρεοκοπία για να αυξήσουν τα δικά του̋ κεφάλαια. Έτσι η ανεργία επίσηµα είναι στο 23%, η φτώχεια καλπάζει, η ανάπτυξη λείπει και ο κοινωνικό̋ ιστό̋ αφανίζεται. ∆ύο είναι τα κύρια στοιχεία ακόµα και σήµερα του σχεδόν χρεοκοπηµένου κράτου̋. Η ∆ιαφθορά και η Φαυλότητα. ∆υστυχώ̋ δεν βάλαµε µυαλό και τα δύο αυτά στοιχεία οργιάζουν. Πρωταθλητέ̋ στο … σπορ τη̋ ρεµούλα̋ είναι οι Εφορίε̋, οι Πολεοδοµίε̋ και η Υγεία κατά την έκθεση του Επιθεωρητή ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ κ.Ρακιντζή. Τα φακελάκια συνεχίζονται, µόνο που περιέχουν λιγότερα χρήµατα. Το λάδωµα πάει σύννεφο και όπου Γράφει ο βρούνε λεφτά, ακόµα και σή∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, µερα που ‘µαστε σ΄αυτή την D.Ed., M.Ed., Ph.D. τραγική κατάσταση, κλέβουν ασύστολα. Υπάλληλοι εκβιάζουν πολίτε̋, επιχειρήσει̋ λειτουργούν χωρί̋ άδεια, καινούργιο «Βατοπέδι» εµφανίζεται και στον τόπο µα̋, οι αγκυλώσει̋ του κρατικού µηχανισµού και η γραφειοκρατία ζουν και βασιλεύουν και ο πολίτη̋ µπήκε στο κρεβάτι του Προκρούστη και αργοπεθαίνει. Ποιοι µα̋ οδήγησαν µέχρι̋ εδώ; Η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών που άσκησαν εξουσία, γιατί οι ΝΟΜΟΙ δεν εφαρµόστηκαν ποτέ όπω̋ έπρεπε. Η φαυλότητα των ανθρώπων αυτών δεν έχει όρια. Ακόµα και σήµερα πρώην Υπουργό̋ έχει για την φύλαξή του (45) σαρανταπέντε αποσπασµένου̋ αστυνοµικού̋!!! ∆εν φτάνει που επι τριάντα οκτώ χρόνια µα̋ καταλήστεψαν τώρα του̋ φυλάγουνε για να … φάνε τα κλεµµένα! Εκατοντάδε̋ συµβούλου̋ προσελάµβαναν οι κυβερνήσει̋ για να βολέψουν τα Κοµµατόσκυλα! Και µέσα σ’ όλο αυτόν τον φαύλο κύκλο υπάρχουν και φωνέ̋ πολιτικών που θέλουν να ξεριζώσουν τον εκκλησιασµό των µαθητών και να βγάλουν του̋ ιερεί̋ από το κρατικό µισθολόγιο, ξεχνώντα̋ πω̋ αν σήµερα είµαστε κάτι το χρωστάµε στην πατρίδα, την θρησκεία και την Οικογένεια. ∆υστυχώ̋, η φαυλότητα και η ∆ιαφθορά µα̋ οδήγησε στο χείλο̋ του γκρεµού και ο ΛΑΟΣ πληρώνει τα σπασµένα. Το ερώτηµα δε που περιµένει απάντηση είναι: θα βγούµε έστω και λαβωµένοι από αυτήν την κρίση;

Αναφορά Κ. Σκρέκα για τι̋ αποσπάσει̋ αστυνοµικών από την Α.∆. Τρικάλων Αναφορά προ̋ τον υπουργό ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ και Προστασία̋ του Πολίτη κ. Ν. ∆ένδια, για την απόσπαση 20 και πλέον αστυνοµικών από την Α.∆. Τρικάλων στον Έβρο, έκανε µαζί µε συναδέλφου̋ του, ο βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κων/νο̋ Σκρέκα̋. Μεταξύ άλλων ο βουλευτή̋ ζητά να συµβάλλει στη φύλαξη των συνόρων και η Αττική, έτσι ώστε να µειωθεί αναλογικά ο αριθµό̋ των αστυνοµικών που φεύγουν από τι̋ Αστυνοµικέ̋ ∆ιευθύνσει̋ όλη̋ τη̋ χώρα̋. Επίση̋ ο κ. Κ. Σκρέκα̋ ζητά να δοθεί περιθώριο στου̋ αστυνοµικού̋ που αποσπώνται και η αναχώρησή του̋ να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον κατά µια µέρα αργότερα (3/8/12), να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή καταλύµατα τα οποία θα του̋ στεγάσουν, καθώ̋ και σίτιση, να του προκαταβληθεί, πριν τη χορήγηση του φύλλου πορεία̋ το ποσό των 880 € για τα έξοδά του̋ κλπ.. Ο κ. Σκρέκα̋ σηµειώνει σε δήλωσή του πω̋ «όντω̋ τα σύνορά µα̋ χρειάζονται καλύτερη φύλαξη, ωστόσο αφενό̋ θα πρέπει να διασφαλιστεί και η σωστή αστυνόµευση µεγάλων περιφερειών τη̋ χώρα̋, όπω̋ τα Τρίκαλα, αλλά και να µπορέσουν οι αστυνοµικοί που αποσπώνται στα σύνορα να εργαστούν για το διάστηµα τη̋ απόσπασή̋ του̋ κάτω από ανθρώπινε̋ συνθήκε̋. Αυτό είναι το χρέο̋ µα̋ ω̋ Πολιτεία».

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ένα̋ µήνα̋ και δεκαέξι µέρε̋ µετά τι̋ εκλογέ̋ Αυτό το χρονικό διάστηµα ήταν αρκετό για να διαπιστώσουµε µέσα και από την καθηµερινή πρακτική τη̋ νέα̋ τρικοµµατική̋ κυβέρνηση̋ τι̋ πραγµατικέ̋ τη̋ διαθέσει̋. Άλλωστε από το βράδυ τον εκλογών οι δηλώσει̋ του Σαµαρά ήταν εντελώ̋ ξεκάθαρε̋ για το ποια θα ήταν η κυβερνητική γραµµή. Πλήρη̋ εφαρµογή του µνηµονίου, πλήρη̋ υποταγή στι̋ διαθέσει̋ τη̋ Τρόικα και τι̋ επιταγέ̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ πολιτική̋ τη̋ Ε.Ε. Πλήρη̋ υποταγή στι̋ προτεραιότητε̋ των τραπεζιτών και στα συµφέροντα των βιοµηχάνων. Ακόµη κι αν υπήρχαν κάποιοι (ελάχιστοι) που διατηρούσαν επιφυλάξει̋ ή διατηρούσαν µια νότα αισιοδοξία̋ ότι κάτι µπορεί να αλλάξει, αισιοδοξία που µπορεί να προέκυπτε και από τη συµµετοχή τη̋ υποτιθέµενη̋ αριστερά̋, τη̋ ∆ΗΜΑΡ, στην κυβέρνηση, η ίδια η πραγµατικότητα του̋ διέψευσε. Ο τρόπο̋ διάλυση̋ τη̋ απεργία̋ των χαλυβουργών µε τον κατασταλτικό µηχανισµό των ΜΑΤ και το ξεπούληµα τη̋ ΑΤΕ µέσα σε µια νύχτα για να διασωθεί η χρεοκοπηµένη Τράπεζα Πειραιώ̋, πείθουν και τον τελευταίο δύσπιστο για το ποιο και για ποιου̋ έχει σχέδιο διάσωση̋ η κυβέρνηση Σαµαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη. Το ξεπούληµα δεν σταµατάει εδώ. Θα υπάρχει και συνέχεια µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, την ∆ΕΗ (ενέργεια), τα νερά. Τα νέα µέτρα που ετοιµάζονται –των οποίων αναµένουµε την ανακοίνωση- όπω̋ και να τα ονοµάσουν -ισοδύναµα, οριζόντια, ή µε οποιονδήποτε ευφάνταστο χαρακτηρισµόθα είναι καταστροφικά για την κοινωνία. Θα υπηρετούν και αυτά όπω̋ και όλα τα προηγούµενα το µοναδικό πραγµατικό στρατηγικό στόχο που έχει και αυτή η κυβέρνηση όπω̋ και οι προηγούµενε̋ µνηµονιακέ̋ κυβερνήσει̋. Την κρίση να την πληρώσουν οι πολλοί, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και τα πιο αδύναµα λἀκά στρώµατα και όχι αυτοί που την δηµιούργησαν. Μέσα από την νεοφιλελεύθερη πολιτική τη̋ εσωτερική̋ υποτίµηση̋, των fast track ιδιωτικοποιήσεων που εφαρµόζουν οι Σαµαρά̋, Βενιζέλο̋, Κουβέλη̋, πραγµατοποιείται η µεγαλύτερη αναδιανοµή και µεταφορά πλούτου από του̋ πολλού̋ στου̋ λίγου̋ που εξακολουθούν να κερδίζουν.

Φτώχεια, ανεργία, αυτοκτονίε̋. Ζωή χωρί̋ ελπίδα. Αυτό είναι το µέλλον που µα̋ επιφυλάσσουν. Σε αυτό το µαύρο µέλλον, καθήκον του

που θα απορρέει από τι̋ δηµοκρατικέ̋ του διαδικασίε̋ και τη συµµετοχή των µελών του. • η ενότητα τη̋ αριστερά̋ δεν θα είναι µια προγραµµατική εξαγγελία αλλά καθηµερινή πρακτική. • θα περιγράφει στο σήµερα, µέσα από τη συλλογική δράση, την ουτοπία του αύριο. καθένα και τη̋ καθεµιά̋, καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ, -ειδικά µετά το εκλογικό αποτέλεσµα που µα̋ έφερε στη θέση τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋είναι να βρει του̋ τρόπου̋ εκείνου̋ (οργανωτικού̋ και επικοινωνία̋) που θα βοηθήσουν τον πληττόµενο λαό, τον κόσµο τη̋ εργασία̋, του̋ ανέργου̋, του̋ επισφαλώ̋ εργαζόµενου̋, τη νεολαία χωρί̋ µέλλον, να αντισταθούν, µε στόχο την ανατροπή τη̋ πολιτική̋ του νεοφιλελευθερισµού, βάζοντα̋ ταυτόχρονα σήµερα τι̋ βάσει̋ για µια διαφορετική πορεία τη̋ χώρα̋ και του λαού, βάζοντα̋ τι̋ βάσει̋ για µια κοινωνία ισότητα̋, δηµοκρατία̋, αλληλεγγύη̋, όπου οι ανάγκε̋ των ανθρώπων θα είναι πάνω από τα κέρδη.

Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ σε Ενιαίο Πολιτικό Φορέα Με τι̋ παραπάνω σκέψει̋ και µε βάση την απόφαση τη̋ Πανελλαδική̋ Συνδιάσκεψη̋ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ του Ιουνίου, το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι τέλο̋ Σεπτεµβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων θα προχωρήσει στι̋ διαδικασίε̋ οργανωτική̋ ανασυγκρότηση̋ µέσα από ανοιχτέ̋ συνελεύσει̋, την καµπάνια εγγραφή̋ νέων µελών σε συνδυασµό µε το σχεδιασµό δράσεων και κινητοποιήσεων. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί µια βαθιά πολιτική διαδικασία. Στόχο̋ µα̋ είναι η δηµιουργία ενό̋ µαχητικού, δηµοκρατικού, πολυτασικού και πλουραλιστικού πολιτικού φορέα τη̋ ριζοσπαστική̋ αριστερά̋. Ενό̋ πολιτικού φορέα που: • θα εµπνέει τα µέλη του να συµµετέχουν µε δηµιουργικό τρόπο στι̋ διαδικασίε̋ του και στι̋ αποφάσει̋ του. • θα δίνει έµφαση στην άµεση δηµοκρατία, στην αυτοοργάνωση και στην οριζόντια δικτύωση και θα υιοθετεί στο εσωτερικό του δικλείδε̋ ασφαλεία̋ που θα αποτρέπουν τη δηµιουργία προσωποπαγών ή ολιγαρχικών κέντρων εξουσία̋. • τα µέλη του δεν θα είναι παθητικοί δέκτε̋ τη̋ «σωστή̋ γραµµή̋», δεν θα προσδιορίζονται από διάφορα κέντρα εξουσία̋, δεν θα είναι έρµαια παραλυτικών ισορροπιών τρόµου. • θα έχει ενιαία πολιτική έκφραση και πολιτικό σχέδιο,

Προχωράµε ρωτώντα̋… Υιοθετώντα̋ το σύνθηµα που ακούστηκε για πρώτη φορά στο µακρινό Μεξικό, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στην ανασυγκρότησή του και στην καµπάνια εγγραφή̋ νέων µελών, αντιµετωπίζοντα̋ όλου̋ αυτού̋ στου̋ οποίου̋ απευθύνεται όχι ω̋ ενιαίο υποκείµενο –π.χ. λαό̋- που έχει την ανάγκη σωστή̋ καθοδήγηση̋. Στη συνάντησή µα̋ αυτή πηγαίνουµε µε τη διάθεση να ακούσουµε, να συζητήσουµε, να συναποφασίσουµε, διατηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋, τι̋ αξίε̋ και τα οράµατα τη̋ ριζοσπαστική̋ αριστερά̋.

…Θα διοικήσουµε υπακούοντα̋ Η προεκλογική αφήγηση για ενότητα τη̋ αριστερά̋ και κυβέρνηση τη̋ αριστερά̋ –σε συνδυασµό µε την κινηµατική παρουσία- έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ-EKM εκλογικά αποτελέσµατα µη αναµενόµενα. Στι̋ νέε̋ συνθήκε̋ η επίκληση για ενότητα τη̋ αριστερά̋ όχι απλά δεν αρκεί αλλά φαίνεται να αποµακρύνεται από το γεγονό̋ ότι η ∆ΗΜΑΡ διάλεξε το µνηµονιακό στρατόπεδο, ενώ το ΚΚΕ επιµένει στην γραµµή τη̋ αποµόνωση̋. Ωστόσο δεν παραβλέπουµε το γεγονό̋ ότι και από τα δύο κόµµατα απεγκλωβίζονται παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Από την άλλη γνωρί-

ζουµε ότι µια κυβέρνηση τη̋ αριστερά̋ από µόνη τη̋ χωρί̋ την ουσιαστική συµπαράταξη του λαού, χωρί̋ την ουσιαστική συµµετοχή του, δεν έχει τύχη µέσα σε ένα εχθρικά διαµορφωµένο περιβάλλον. Μόνο̋ σύµµαχό̋ µα̋ ο λαό̋, το αγωνιζόµενο πλήθο̋, τα κινήµατα αντίσταση̋ και ανυπακοή̋, τα δίκτυα αλληλεγγύη̋. Όλου̋ αυτού̋ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ του̋ σέβεται, σε όλου̋ αυτού̋ και στι̋ ανάγκε̋ του̋ υπακούει.

Συγκεκριµένε̋ ∆ράσει̋ Στη συνεδρίαση του συντονιστικού συζητήθηκε και αποφασίστηκε ένα χρονοδιάγραµµα σχετικά µε τη διαδικασία τη̋ καµπάνια̋ και τη̋ εγγραφή̋ νέων µελών. Έτσι µετά τι̋ 20 Αυγούστου και ω̋ το τέλο̋ Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν ανοιχτέ̋ συνελεύσει̋ στου̋ Καλλικρατικού̋ ∆ήµου̋ Καλαµπάκα̋, Πύλη̋, Φαρκαδόνα̋ και η ανοιχτή Νοµαρχιακή Συνέλευση όπου και θα εκλεγεί νέο Συντονιστικό και οι εκπρόσωποι για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ που θα γίνει τον Οκτώβριο. Επίση̋ συζητήθηκαν εκτενώ̋ θέµατα επικαιρότητα̋ όπω̋ το ξεπούληµα τη̋ ΑΤΕ αλλά και θέµατα τοπικού ενδιαφέροντο̋ όπω̋ το πρόβληµα µε την ηλεκτροκίνηση τη̋ γραµµή̋ του ΟΣΕ ΤρίκαλαΠαλαιοφάρσαλα. Αποφασίστηκαν συγκεκριµένε̋ δράσει̋ για τι̋ οποίε̋ θα υπάρξουν σχετικέ̋ ανακοινώσει̋. Τρίκαλα 2 Αυγούστου 2012 Συντονιστικό ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Τρικάλων Απόφαση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Τρικάλων


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

15

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ ΕΑΣΤ κ. Λιούτα̋ και µέλη του ∆.Σ.

Ενηµέρωσαν τον κ. Χαρακόπουλο για τα προβλήµατα των αγροτών

Ο κόσµο̋ του εµπορίου για τα µέτρα ανάπτυξη̋ Η Τοποθέτηση του Προέδρου τη̋ ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη

αναφορικά µε τη δέσµη των αναπτυξιακών παρεµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων»

Για θέµατα αναφορικά µε την Ε.Α.Σ. Τρικάλων, το Εργοστάσιο Γάλακτο̋ «ΤΡΙΚΚΗ» και τα προβλήµατα των αγροτών συζήτησαν ο Πρόεδρο̋ τη̋ Τρικαλινή̋ Ένωση̋ κ. Αχιλλέα̋ Λιούτα̋, ο Αντιπρόεδρο̋ κ. Κων/νο̋ Βράντζα̋, τα Μέλη τη̋ ∆ιοίκησή̋ τη̋ κύριοι Κων/νο̋ Μαράβα̋ και Κων/νο̋ Τσίγκα̋, καθώ̋ και οι ∆ιευθυντέ̋ τόσο τη̋ Ε.Α.Σ.Τ., όσο και του Εργοστασίου κύριοι Όθωνα̋ Σιάγκα̋ και Γεώργιο̋ Μέρτζο̋, αντίστοιχα, µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο κατά τη συνάντηση του̋ την Τρίτη 31 Ιουλίου, στο γραφείο του στην Αθήνα. Ο κ. Λιούτα̋, όπω̋ και τα υπόλοιπα µέλη τη̋ αντιπροσωπεία̋, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν µε τον κ. Χαρακόπουλο για τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία που επηρεάζει αρνητικά του̋ αγρότε̋ και του έθεσαν µια σειρά ζητήµατα, όπω̋ οι παράµετροι τη̋ µεταβίβαση̋ τη̋ ATEBANK και ο νόµο̋ 4015 για του̋ συνεταιρισµού̋, τα οποία συζήτησαν σε πνεύµα κατανόηση̋ και ενδιαφέροντο̋ για την αναζήτηση, στο µέτρου του δυνατού, εφικτών λύσεων. Οι θέσει̋ που εκφράστηκαν ενδελεχώ̋, κατά τη συνάντηση συµπυκνώνονται σε γραπτό υπόµνηµα που επέδωσε στον Υπουργό ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Λιούτα̋ στο οποίο –µεταξύ των άλλων, αφού περιγράφονται

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου θα στηρίξει κάθε παρέµβαση του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ ω̋ προ̋ την υλοποίηση του σχεδίου των 10 σηµείων σε σηµαντικού̋ τοµεί̋ τη̋ οικονοµία̋, όπω̋ επίση̋ και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα επιδιώκει την επαναλειτουργία τη̋ ελληνική̋ αγορά̋.

µεγαλύτερο µέρο̋ του- και αναµένεται η εκταµίευση των χρηµάτων και η δε δεύτερη, το έργο τη̋ ίδρυση̋ Μονάδα̋ Ξήρανση̋ ∆ηµητριακών στο συγκρότηµα τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων στη Μεγάρχη πρὁπολογισµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ. Πρόκειται για µια επένδυση η οποία έχει προωθηθεί προ̋ ένταξη στο πρόγραµµα «Αλέξανδρο̋ Μπαλτατζή̋» (αλλά εκκρεµεί) προκειµένου να ενισχυθεί η δυναµικότητα τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων στην παραλαβή και αποθήκευση δηµητριακών και ιδιαίτερα αραβόσιτου η συνολική παραγωγή του οποίου ξεπερνά του̋ 100.000 τόνου̋ στο Νοµό µα̋ ενώ η χωρητικότητα των σιλό̋ τη̋ Ε.Α.Σ.Τ. είναι µόλι̋ 16.000 τόνου̋. Με την προσθήκη άλλων 15.000 τόνων στο επίκεντρο τη̋ καλλιέργεια̋ αραβόσιτου

Κάντε «κλικ» στο www.eastrikalon.gr Πρόσθετε̋ δυνατότητε̋ επικοινωνία̋ παρέχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων µέσω τη̋ ιστοσελίδα̋ τη̋ www.eastrikalon.gr η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθµιση̋. Η νέα ιστοσελίδα παρέχει µία ολοκληρωµένη εικόνα στον επισκέπτη για το εύρο̋ των δραστηριοτήτων τη̋ ΕΑΣ Τρικάλων η οποία αποτελεί ένα ανταγωνιστικό Συνεταιριστικό Όµιλο που αναγνωρίζοντα̋ τι̋ προοπτικέ̋ οι οποίε̋ διανοίγονται στην αγροτική οικονοµία και παρά τι̋ προκλήσει̋ του σήµερα απόρροια τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ και τη̋ ύφεση̋, είναι έτοιµη να αποτελέσει και στο µέλλον, τον βασικό φορέα τη̋ συνεταιριστική̋ δράση̋ για την στήριξη των αγροτών και τη̋ τοπική̋ οικονοµία̋. Παράλληλα στην ιστοσελίδα τη̋, η ΕΑΣ Τρικάλων πλέον παρέχει συνεχή ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν τη δράση τη̋, τα πρὀόντα τη̋, τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋, αλλά και του̋ αγρότε̋, µε εταιρικά – συνεταιριστικά νέα, αγροτικέ̋ ειδήσει̋, νέα προγράµµατα κ.α. Κάντε λοιπόν «κλικ» στο www.eastrikalon.gr για να… καρπίσει η ενηµέρωση.

αναλυτικά οι προκλήσει̋ που καλούνται να αντιµετωπίσουν τόσο οι αγρότε̋ όσο και η Τρικαλινή Ένωση, τονίζεται πω̋ «για να διευρύνει η Ε.Α.Σ. Τρικάλων τον πρωταγωνιστικό τη̋ ρόλο στην τοπική και όχι µόνο οικονοµία προσφέροντα̋ εκατοντάδε̋ θέσει̋ εργασία̋ και να συνδράµει ουσιαστικά τον Τρικαλινό και γενικότερα τον Θεσσαλό αγρότη, σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, καθότι είναι πλέον από τι̋ ελάχιστε̋ συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋ που παραµένει ενεργή στην αγορά παρεµβαίνοντα̋ και στηρίζοντα̋ τι̋ τιµέ̋, σε τοµεί̋ κοµβικού̋ για την τοπική αγροτική οικονοµία, όπω̋ το βαµβάκι, απαιτείται η απαραίτητη ρευστότητα από το τραπεζικό σύστηµα και η µείωση των επιτοκίων του δανεισµού τα οποία στην παρούσα συγκυρία είναι υπέρογκα». Επίση̋, οι εκπρόσωποι τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενηµέρωσαν τον κ. Χαρακόπουλο για τι̋ δύο επενδυτικέ̋ προτάσει̋ που έχουν κατατεθεί στο «Αλέξανδρο̋ Μπαλτατζή̋». Η µεν πρώτη αφορά το έργο «Επέκταση και Εκσυγχρονισµό̋ Εργοστασίου Γάλακτο̋ Τρικάλων (ΤΡΙΚΚΗ)» συνολικού πρὁπολογισµού 6 εκατοµµυρίων ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί –κατά το

στο δυτικό µέρο̋ του Νοµού, θα ενισχυθεί σηµαντικά η δυναµικότητά που θα επιτρέψει την αποφασιστικότερη στήριξη τη̋ συγκεκριµένη̋ καλλιέργεια̋. Ο κ. Χαρακόπουλο̋ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι̋ προτάσει̋ τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενώ αναφέρθηκε και στι̋ πρωτοβουλίε̋ που ανέλαβε αµέσω̋ µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, (κατόπιν του σχετικού γραπτού αιτήµατο̋, µεταξύ άλλων Ενώσεων και τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων), για την αντιµετώπιση του πράσινου σκουληκιού στο βαµβάκι, γεγονό̋ που αναγνώρισαν τα µέλη τη̋ Τρικαλινή̋ Ένωση̋ και τα οποία τον ευχαρίστησαν για την άµεση ανταπόκρισή του. Τέλο̋, ο κ. Λιούτα̋ έδωσε στον νέο Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ ένα πιστό αντίγραφο Εικόνα̋ τη̋ Παναγιά̋ µε τον Χριστό στην αγκαλιά τη̋, («Ρόδον Αµάραντο» τη̋ Ι.Μ. Μεταµορφώσεω̋ του Σωτήρο̋ των Μετεώρων) µε την ευχή να του δίνει δύναµη για το δύσκολο και απαιτητικό έργο που ανέλαβε. Ο κ. Χαρακόπουλο̋ τον ευχαρίστησε και αµέσω̋ τοποθέτησε την Εικόνα σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.

Η αναστροφή του οικονοµικού κλίµατο̋ είναι ένα̋ δύσκολο̋ στόχο̋, στο βαθµό που η βελτίωση τη̋ ψυχολογία̋ δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τα αποτελέσµατα των ερευνών οικονοµική̋ συγκυρία̋, αλλά µε την πραγµατοποίηση τη̋ ελπίδα̋. Όσο µάλιστα οι Έλληνε̋ παραµένουµε οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι δεν µπορεί να βελτιωθεί ούτε η καταναλωτική εµπιστοσύνη, ούτε να ενισχυθεί η πραγµατική οικονοµία. Στι̋ σηµερινέ̋ πρωτόγνωρε̋ συνθήκε̋ ύφεση̋ που επικρατούν στην αγορά, η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντο̋, η αποκατάσταση τη̋ ρευστότητα̋, σε συνδυασµό µε την «εξπρέ̋» αναθεώρηση και επιτάχυνση τη̋ απορρόφηση̋ των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, είναι τα πρώτα απαραίτητα βήµατα προ̋ τα εµπρό̋, αρκεί βεβαίω̋ να γίνουν γρήγορα. Η αγωνία τη̋ αβεβαιότητα̋ πρέπει να µετατραπεί το συντοµότερο σε βάσιµη προσδοκία βελτίωση̋ των ρευστών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα µα̋ την τελευταία τριετία. Η ανατροπή του αρνητικού επιχειρηµατικού κλίµατο̋ πρέπει να ξεκινήσει µε την άρση αντικινήτρων όπω̋ το ισχύον φορολογικό έκτρωµα, την απενοχοποίηση τη̋ επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋, την πάταξη του παρεµπορίου και τη̋ φοροδιαφυγή̋, την εξάλειψη τη̋ γραφειοκρατία̋ και την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Η οµαλή λειτουργία τη̋ ελληνική̋ αγορά̋ και του υγιού̋ ανταγωνισµού µπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη µια̋ σύγχρονη̋, δυναµική̋, καινοτόµου και εξωστρεφού̋ επιχειρηµατικότητα̋. Αναφορικά µε την προσέλκυση ξένων αλλά και εγχώριων επενδύσεων, για τη µεγέθυνση τη̋ παραγωγική̋ µα̋ βάση̋ και τη διεύρυνση των εξαγωγών, απαιτείται πρωταρχικά η πολιτική βούληση εφαρµογή̋ ενό̋ σταθερού σχεδίου ανασυγκρότηση̋. Οι Έλληνε̋ µικροµεσαίοι δεν είµαστε ανεπίδεκτοι απαραίτητων και αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, αντιθέτω̋ έχουµε εκπαιδευτεί να προσαρµοζόµαστε σε αιφνίδιε̋ και αναδροµικέ̋ αλλαγέ̋ και αυτό που πράγµατι θα µπο-

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ ΕΣΕΕ κ. Βασίλη̋ Κορκίδη̋ ρούσε να αλλάξει την ψυχολογία στην αγορά είναι οι άµεσε̋ ενέργειε̋ που θα προστατεύσουν την "εντό̋ κρίση̋ ελληνική επιχείρηση". Η άµεση βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατο̋ και η επανεκκίνηση τη̋ οικονοµία̋, όλοι γνωρίζουµε, ότι απαιτεί να περάσουµε µε ταχεί̋ ρυθµού̋ στην αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητα̋ και Ανάπτυξη̋ (ΕΤΕΑΝ), τη δηµιουργία Ανεξάρτητων Οικονοµικών Παραµεθόριων Περιοχών µε φορολογικά κυρίω̋ κίνητρα, την σύναψη δανειακή̋ σύναψη̋ 300

24310

εκ. ευρώ του Υπουργείου µε την ΕΤΕπ για την προώθηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και την αλλαγή στάση̋ των Τραπεζών στι̋ διαδικασίε̋ χρηµατοδότηση̋ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το ελληνικό εµπόριο που παλεύει σκληρά για την επιβίωσή του, θα διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί και δικαιούται. Θα βαδίσει µαζί µε το Υπουργείο Ανάπτυξη̋ τα πρώτα δέκα βήµατα που ανακοινώθηκαν, µε κοινό σκοπό να αναστραφεί το αρνητικό οικονοµικό κλίµα που ζει καθηµερινά η αγορά.

35777 38222


16

τα νέα του

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Μία εκδοτική πρωτοβουλία που «ήρθε» στην κατάλληλη στιγµή... (Συνεργασία όλων ζητά η κ. Κεφαλογιάννη για τον Τουρισµό, έναν εθνικό στόχο) στόχου που είναι η γρήγορη ανάκαµψη του ελληνικού τουρισµού». Αγαπητή κυρία Υπουργέ, Η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα διαθέτουν σχεδόν τα πάντα. Βουνά και θάλασσα µε σηµαντικέ̋ τουριστικέ̋ υποδοµέ̋, νησιά που αποτελούν πόλου̋ έλξη̋ χιλιάδων τουριστών, αεροδρόµιο , καλό οδικό δίκτυο και συγκοινωνίε̋, σηµαντικέ̋ ξενοδοχειακέ̋ εγκαταστάσει̋ και ταυτόχρονα η ιστορία του̋, τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά µνηµεία µπορούν να δηµιουργήσουν νέε̋ προοπτικέ̋ στην τουριστική του̋ Ανάπτυξη. Χαίροµαι ιδιαίτερα για την επισήµανση σα̋ για την αναγκαιότητα συντονισµού, ιδίω̋ στο κοµµάτι τη̋ επικοινωνία̋ και συνεργασία̋ προκειµένου να πετύχουµε ένα Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο σύγχρονη̋ και αναβαθµισµένη̋ Τουριστική̋ Πολιτική̋. Είµαι στη διάθεση σα̋ προκειµένου να βοηθήσω και εγώ και οι υπηρεσίε̋ τη̋ Αποκεντρωµένη̋ ∆ιοίκηση̋ στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Πόπη Γερακούδη

Ο κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋

Η ενηµέρωση των επαγγελµατιών του χώρου του τουρισµού και τη̋ εστίαση̋ για την έκδοση «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» µπαίνει απ’ αυτή την εβδοµάδα σε νέο στάδιο καθώ̋ θα αρχίσει να αποστέλεται έντυπο υλικό σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Παράλληλα προχωρά και η ενηµέρωση των εκπροσώπων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, τη̋ Περιφέρεια̋, του Υπουργείου Τουρισµού και του ΕΟΤ.

Αυτή η πρωτοβουλία για την πολύπλευρη και σε συνεχή βάση προβολή των τουριστικών δυνατοτήτων και προοπτικών τη̋ Θεσσαλία̋ έρχεται ίσω̋ στην πιο κατάλληλη στιγµή, την στιγµή που από όλου̋ του̋ «εµπλεκόµενου̋» γίνεται λόγο̋ για την ανάγκη τέτοιων προσπαθειών. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ αυτέ̋ τι̋ ηµέρε̋ η νέα Υπουργό̋ Τουρισµού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη έστειλε επιστολέ̋ τόσο στην Γενική Γραµµατέα τη̋ Αποκεντρωµένη̋ ∆ιοίκηση̋ Θεσσαλία̋ –

Στερεά̋ Ελλάδα̋ κ. Καλλιόπη Γερακούδη όσο και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό και του̋ ζητά να συνεργαστούν για την Τουριστική Ανάπτυξη̋ τη̋ κάθε περιοχή̋ αλλά και τη̋ χώρα̋ συνολικά χαρακτηρίζοντα̋ την γρήγορη ανάκαµψη του ελληνικού τουρισµού ω̋ εθνικό στόχο. Αξίζει να αναδηµοσιεύσουµε αποσπάσµατα αυτή̋ τη̋ αλληλογραφία̋:

Η επιστολή τη̋ κ. Κεφαλογιάννη προ̋ την κ. Γερακούδη Συνεργασία για την Τουριστική Ανάπτυξη Αναλυτικά η κ. Κεφαλογιάννη σηµειώνει τα εξή̋: «Αγαπητέ, κύριε Γενικέ, Ο δύσκολο̋ στόχο̋ τη̋ εξόδου τη̋ χώρα̋ από την κρίση υπαγορεύει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών µα̋ πλεονεκτηµάτων. Καµία ευκαιρία ανάπτυξη̋, δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί και να πάει χαµένη. Ειδικά στον Τουρισµό, έναν κλάδο µε δυναµικό ρόλο στην παραγωγή θέσεων εργασία̋ και εισοδήµατο̋, στον οποίο συνολικά η οικονοµία µα̋ στηρίζει τι̋ ελπίδε̋ τη̋ για ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργοποίηση όλων των θεσµικών φορέων όπω̋ και των Αυτοδιοικητικών Αρχών είναι σηµαντική και πολύτιµη. Βασικέ̋ πρὁποθέσει̋ για την επιτυχία κάθε προσπάθεια̋ είναι η συνεννόηση και η συνεργασία. Η τουριστική πολιτική είναι µια δυναµική διαδικασία στην οποία έχουµε όλοι ρόλο και συµµετοχή. Όπω̋, κάθε συλλογική διαδικασία όµω̋ για να πετύχει, χρειάζεται κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό. Ιδιαίτερα στο κοµµάτι τη̋ επικοινωνία̋, όπου είναι επιβεβληµένη η χάραξη µια̋ ευρύτερη̋, συνεκτική̋ στρατηγική̋ η οποία θα προβάλλει ισόρροπα και µε σεβασµό τι̋ ιδιαιτερότητε̋ κάθε περιφέρεια̋, αλλά και την Ελλάδα στο σύνολο τη̋. Είµαι βέβαιη, ότι στη βάση αυτών των αναγκών θα µπορέσουµε να κινηθούµε συντονισµένα, για να στηρίξουµε ουσιαστικά και αποτελεσµατικά το τουριστικό µα̋ πρὀόν. Προσβλέπω στο άµεσο µέλλον στη στενή µα̋ συνεργασία για την επίτευξη του εθνικού

CMYK

Η αλληλογραφία µε τον κ. Αγοραστό Επιστολή προ̋ τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό απέστειλε η Υπουργό̋ Τουρισµού κα Όλγα Κεφαλογιάννη τονίζοντα̋ την ανάγκη συντονισµού µεταξύ Υπουργείου και Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ για την ουσιαστική στήριξη του τουριστικού πρὀόντο̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Η Υπουργό̋ αναφέρει στην επιστολή τη̋ ότι η Θεσσαλία αποτελεί σηµαντικό και συνάµα δυναµικό ρόλο στην παραγωγή θέσεων εργασία̋ και εισοδήµατο̋, στον οποίο συνολικά η οικονοµία µα̋ στηρίζει τι̋ ελπίδε̋ τη̋ για ανάκαµψη. Για το λόγο αυτό προσβλέπει στην στενή συνεργασία των δυο φορέων για την επίτευξη του εθνικού στόχου που είναι η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. Ο κ. Αγοραστό̋ απ’ την πλευρά του ευχαρίστησε την κα Κεφαλογιάννη για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη̋ για την Περιφέρεια Θεσσαλία̋. Παράλληλα ενηµέρωσε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ έχει αναλάβει µεταξύ άλλων πρωτοβουλίε̋ όπω̋: - Την ψηφιακή απεικόνιση του Ολύµπου και των Μετεώρων (Πλανητάριο) - Την ενίσχυση πτήσεων προ̋ το αεροδρόµιο τη̋ Ν. Αγχιάλου - Την προβολή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ σε τουριστικέ̋ εκθέσει̋ τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό - Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων διεθνού̋ ενδιαφέροντο̋ για την προώθηση του αθλητικού τουρισµού - Την υλοποίηση έργων πολιτισµού κ.α Όπω̋ επεσήµανε ο κ. Αγοραστό̋, ο τουρισµό̋ αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξη̋ τη̋ ελληνική̋ οικονοµία̋, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιµη συγκυρία για την χώρα. Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ από την πλευρά τη̋, έχει ήδη θέσει ω̋ έναν από του̋ πρωταρχικού̋ τη̋ στόχου̋, την τουριστική ανάπτυξη µε στοχευµένε̋ δράσει̋, προκείµενου, όχι µόνον να προβάλλει τι̋ τουριστικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ και να ενδυναµώσει την αναπτυξιακή τη̋ δραστηριότητα, αλλά, και να συµβάλει στον εθνικό στόχο.


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Σ Υ Ντα ΕΝ ΤΕ ΥΞΗ νέα του

17 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ:

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ (Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο κ. Χρήστο Λάππα) Συνάντηση µε τον δήµαρχο Τρικκαίων κ. Χρήστο Λάππα είχαν την περασµένη εβδοµάδα ο διευθυντή̋ του «δ» και εκδότη̋ του «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ και ο συντονιστή̋ τη̋ έκδοση̋ δηµοσιογράφο̋ – ερευνητή̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋. Σκοπό̋ τη̋ συνάντηση̋ η ενηµέρωση του δηµάρχου για την νέα προσπάθεια προβολή̋ τη̋ Θεσσαλία̋ και η ανταλλαγή απόψεων για τι̋ τουριστικέ̋ προοπτικέ̋ του ∆ήµου και ιδιαίτερα τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων. Ο κ. Λάππα̋ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εγχείρηµα και υποστήριξε πω̋ στην προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη τη̋ Θεσσαλία̋ και

Από αριστερά: Ο δηµοσιογράφο̋ - ερευνητή̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋, ο αντιδήµαρχο̋ Οικονοµικών Γιώργο̋ Στουρνάρα̋, ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων Χρήστο̋ Λάππα̋ και ο εκδότη̋ του «δ» και του «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ ενώ συζητούν για τι̋ προοπτικέ̋ τουριστική̋ ανάπτυξη̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋.

κυρίω̋ του ∆υτικού τµήµατο̋ τη̋ (Τρίκαλα – Καρδίτσα) ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων µπορεί να έχει κοµβικό ρόλο τόσο ω̋ αφετηρία για «εξορµήσει̋» προ̋ Μετέωρα, Ασπροπόταµο και λίµνη Πλαστήρα όσο και για περιηγήσει̋ εντό̋ τη̋ πόλη̋ (Φρούριο, Βαρούσι, Ληθαίο̋, Κουρσούµ Τζαµί – Χαµάµ παλαιών φυλακών, Μύλο̋ Ματσόπουλου). Ιδιαίτερα ο κ. Λάππα̋ αναφέρθηκε και στον «Μύλο των Ξωτικών» µία πρωτοβουλία τη̋ παρούσα̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ η οποία έφερε δεκάδε̋ χιλιάδε̋ επισκέπτε̋ τα περασµένα Χριστούγεννα στην πόλη. ΣΗΜ: Αποκλειστικό ρεπορτάζ του «δ» για το φετινό πρόγραµµα του «Μύλου των Ξωτικών» στι̋ σελ. 8-9

Ηµερίδα για τον Τουρισµό τον Οκτώβριο στην Ελάτη Ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου Επαγγελµατιών του Ορεινού Όγκου Τρικάλων «Ξένιο̋ Ζευ̋» κ. Ηλία̋ Φιλοκώστα̋, µίλησε την περασµένη εβδοµάδα στο TV-10 και στην εκποµπή του διευθυντή του τοπικού καναλιού κ. Χρήστου Πίσσα «Ορθά – Κοφτά». Φυσικά, το αντικείµενο τη̋ συνέντευξη̋ ήταν οι προσπάθειε̋ για την τόνωση τη̋ “κίνηση̋” στον ορεινό όγκο τη̋ περιοχή̋

µα̋, αλλά και, γενικότερα, η τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Νοµού και τη̋ Θεσσαλία̋. Ο κ. Φιλοκώστα̋ έχει δροµολογήσει την διοργάνωση ηµερίδα̋ για τον Τουρισµό τον προσεχή Οκτώβριο στην Ελάτη και προσπαθεί να εξασφαλίσει και την παρουσία στην εκδήλωση τη̋ υπουργού Τουρισµού κα̋. Όλγα̋ Κεφαλογιάννη. Στην προσπάθεια αυτή συµπαραστάτη̋

και χορηγό̋ επικοινωνία̋ θα είναι και ο “δ” και το «Ταξιδεύοντα̋ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ». Πρέπει να τονισθεί πω̋ ο κ. Φιλοκώστα̋ εκτό̋ από επαγγελµατία̋ στο χώρο του Τουρισµού (διατηρεί παραδοσιακό ξενώνα στο Περτούλι), είναι και άνθρωπο̋ τη̋ διαφήµιση̋ και τη̋ επικοινωνία̋ (µε πολυετή δραστηριότητα στην Λάρισα), και µε αυτή του την ιδιότητα είναι συνεργάτη̋ του «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Ο κ. Ηλία̋ Φιλοκώστα̋

Ο Τουρισµό̋ µα̋ αφορά όλου̋! Ενδιαφέρουσα συνέντευξη για την πολιτική τη̋ κυβέρνηση̋ και τη̋ ίδια̋ προσωπικά στον τοµέα του Τουρισµού παραχώρησε η αρµόδια υπουργό̋ κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στο χθεσινό «Ελεύθερο Τύπο». Ανάµεσα στα όσα ανέφερε η νεαρή υπουργό̋ έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την περιοχή µα̋ τα σχετικά µε τον εσωτερικό τουρισµό (στον οποίο, πλην Μετεώρων, στηρίζεται κυρίω̋ η ∆υτ. Θεσσαλία), ο οποίο̋ λόγω τη̋ ύφεση̋, αλλά και τη̋ έλλειψη̋ υποδοµών περνά κρίση τα 2 τελευταία χρόνια. «Η Ελλάδα έχει τεράστιε̋ δυνατότητε̋ ανάπτυξη̋ του χειµερινού τουρισµού τη̋. Το ίδιο ισχύει και για άλλε̋ µορφέ̋», τόνισε η κα. Κεφαλογιάννη. Για να καταλήξει: «Το έχω πει και το επαναλαµβάνω. Ο Τουρισµό̋ µα̋ αφορά όλου̋. Είναι υπόθεση πολλών. ∆εν µπορεί να πορευτεί µε κοινωνικέ̋ ή πολιτικέ̋ δυνάµει̋ απέναντί του. Η συλλογική ευθύνη όλων µα̋ για την ανάπτυξή του είναι υπαρξιακή ανάγκη για έναν κλάδο που ήταν και πιστεύω µπορεί να ξαναγίνει πρωταγωνιστή̋ τη̋ οικονοµία̋ µα̋». Από… θεωρία και προθέσει̋ καλά τα “πηγαίνει” η νέα υπουργό̋. Αποµένει να δούµε τώρα και τι̋ πράξει̋ τη̋.

«Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» µε του̋ πρώτου̋ «συνταξιδευτέ̋» µα̋ Το «ταξίδι» στη Θεσσαλία ξεκίνησε εδώ και µέρε̋. Πρόκειται για ένα µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» µε επιλεγµένε̋ διαδροµέ̋ στη ∆υτική Θεσσαλία, από του̋ αγιοβάδιστου̋ βράχου̋ των Μετεώρων, µέχρι την γαλήνια οµορφιά τη̋ λίµνη̋ Πλαστήρα. Ένα «ταξίδι» σε τόπου̋ και µνήµε̋, σε εικόνε̋ και γεύσει̋, στον θρύλο και την ιστορία, µε οδηγού̋ πάντα του̋ ανθρώπου̋ του τόπου, του̋ ανθρώπου̋ που ζουν, δραστηριοποιούνται ή παράγουν τα πρὀόντα του̋ σ’ έναν τόπο, ενισχύοντα̋ την οικονοµία του. Σ’ αυτό το µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» στον θεσσαλικό χώρο συµµετέχουν ολοένα και περισσότεροι «άνθρωποι του τόπου», που µε κάθε τρόπο, και από διαφορετική µεριά ο καθένα̋, συµβάλλουν ουσιαστικά στην πραγµατοποίησή του. Πολλοί επαγγελµατίε̋ και φορεί̋, που ενηµερώθηκαν για την προσπάθειά µα̋, κατάλαβαν την σπουδαιότητα αυτού του εκδοτικού εγχειρήµατο̋ για τη Θεσσαλία και παρ’ όλε̋ τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ εποχή̋, αποφάσισαν να την στηρίξουν. Αυτοί είναι και οι πρώτοι «συνταξιδευτέ̋» µα̋, ενώ καθηµερινά γίνονται όλο και περισσότεροι. Σα̋ του̋ παρουσιάζουµε και του̋ ευχαριστούµε θερµά, πιστεύοντα̋ πω̋ το αποτέλεσµα θα µα̋ δικαιώσει όλου̋.

CMYK


18

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Την προσεχή Κυριακή

InterArtia 2012

Γιορτή πλαστού στα Βραγκιανά Αργιθέα̋

Μουσική - Ποίηση - Λογοτεχνία Χορό̋ Θέατρο - Κινηµατογράφο̋ Εικαστικά - Video

Στι̋ 12 Αυγούστου θα πραγµατοποιηθεί για τα τέταρτη συνεχή χρονιά στον, περιβάλλοντα χώρο του Προφήτη Ηλία Βραγκιανών, η καθιεροµένη πλεον γιορτή πλαστού. Θα ξεκινήσει διαγωνισµό̋ καλλίτερη̋ συνταγή̋ πλαστού αλλά και παρουσίαση̋ Στου̋ παρευρισκοµένου̋ θα σερβιριστεί πλαστό̋, τσαλαφούτι, σε ένα δωρεάν γλέντι µε παραδοσιακή τοπική δηµοτική ορχήστρα. Επίση̋ θα εµφανιστεί η νεανική καλλιτεχνική οµάδα µε κλασική µουσική από το Σίµο Κούτσικο. Ώρα έναρξη̋ 21:30 µµ Είσοδο̋ ελεύθερη. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ξαναθυµηθούµε την αξία τη̋ Ελληνική̋ διατροφή̋ εµεί̋ οι µεγαλύτεροι και να την γνωρίσουµε στα παιδιά µα̋ ώστε να πάψουµε πλέον να είµαστε ένα̋ λαό̋ εξαρτηµένο̋ από τα αναµφίβολη̋ ποιότητα̋ προιόντα των πολυεθνικών. Η Ελλάδα µα̋ µπορεί και πρέπει να µα̋ θρέψει µε αγνά ωφέλιµα και νόστιµα αγαθά τη̋ Ελληνική̋ Γή̋, και οι Έλληνε̋ παραγωγοί να κερδίσουν την θέση που δικαιούνται στην αγορά ώστε να συµβάλλουν στην τόνωση τη̋ οικονοµία̋ και την τοπική ανάπτυξη. Σήµερα ανακαλύπτουµε και πάλι την υπέροχη γεύση αυτών των υλικών και απολαµβάνουµε αυτήν τη πίτα, όχι ω̋ φαγητό φτωχών, αλλά ω̋ επιστροφή στι̋ ρίζε̋. Ο Ιπποκράτη̋ (460 π.Χ.) συνέδεσε τη σωστή διατροφή µε την καλή υγεία λέγοντα̋ ότι «Η σωστή διατροφή είναι θεµέλιο υγεία̋ και φάρµακο κάθε ασθένεια̋» Οι φίλοι τη̋ παράδοση̋ Επιστροφή στι̋ ρίζε̋ µα̋

Το Ωδείο Φουντούλη και η International Art Society & Academy διοργανώνουν το Παγκόσµιο Φεστιβάλ InterArtia 2012 το οποίο περιλαµβάνει του̋ ∆ιεθνεί̋ ∆ιαγωνισµού̋ 2012 σε 4 κατηγορίε̋ και τον ∆ιαγωνισµό Artists of the Year 2012. Στο Φεστιβάλ µπορούν να λάβουν µέρο̋ επαγγελµατίε̋ και ερασιτέχνε̋ κάθε εθνικότητα̋ και κάθε ηλικία̋, από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι ∆ιαγωνισµοί καλύπτουν όλου̋ του̋ τοµεί̋ και όλε̋ τι̋

κατηγορίε̋ καλλιτεχνική̋ δηµιουργία̋ (Μουσική, Ποίηση, Λογοτεχνία, Χορό̋, Θέατρο, Κινηµατογράφο̋, Εικαστικά, Video, Αρχιτεκτονική, Design, Ρητορική, Κατασκευή Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών, Τέχνη ∆ρόµου, Τραγούδι, Παιδικό Παραµύθι, ∆ιήγηµα, Κόµικ̋, Φωτογραφία, DJ's, Ενδυµατολογία, Καρτούν, Σκίτσο, Αστυνοµική Λογοτεχνία, Ντοκι-

µαντέρ, Μυθιστόρηµα, Σενάριο, Παιδικό Τραγούδι, κα) και δίνουν την ευκαιρία στου̋ δηµιουργού̋ να προβάλλουν τη δουλειά του̋ και να διακριθούν. Οι ∆ηλώσει̋ Συµµετοχή̋ έχουν ξεκινήσει. Για την οµαλή διεξαγωγή των ∆ιαγωνισµών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συµµετοχή του̋ το συντοµότερο δυνατό. Η σειρά αξιολόγηση̋ των διαγωνιζόµενων θα γίνει µε σειρά προτεραιότητα̋, σύµφωνα µε την παραλαβή των συµµετοχών από τη Γραµµατεία των ∆ιαγωνισµών.

∆ηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σα̋ για να σα̋ στείλουµε πληροφορίε̋ και του̋ όρου̋ συµµετοχή̋ στον τοµέα που σα̋ ενδιαφέρει. Το Φεστιβάλ InterArtia διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά και είναι ανοιχτό σε κάθε νέα διαγωνιστική πρόταση, µε στόχο να αναδείξει, να βραβεύσει και να προβάλλει πρωτότυπε̋ ιδέε̋ ! Κεντρικό̋ τόπο̋ συνάντηση̋ των καλλιτεχνών και του φιλότεχνου κοινού είναι ο Πολυχώρο̋ Τέχνη̋ του Ωδείου Φουντούλη στο Βόλο. Πληροφορίε̋: e-mail: info@artsociety.gr web page: www.artsociety.gr www.artsociety.gr/artacademy

Την Τρίτη 21 Αυγούστου

Οι «Εκκλησιάζουσε̋» στα Τρίκαλα Η ιστορία: Οι γυναίκε̋ αξηµέρωτα στην Εκκλησία του ∆ήµου, µεταµφιεσµένε̋ σε άντρε̋ βέβαια, σύµφωνα µε το σχέδιο τη̋ Πραξαγόρα̋, πετυχαίνουν να δοθεί η εξουσία στι̋ ίδιε̋, τελευταία ελπίδα για να σωθεί η πόλη από το ναυάγιο. Πώ̋ θα είναι η ζωή από δω κι εµπρό̋; Γλέντι, κοινοκτηµοσύνη σε όλα, ακόµα και στον έρωτα, αφού ο νόµο̋ παρεµβαίνει για να διορθώσει τη φύση, δίνοντα̋ δικαιώµατα στου̋ µη προνοµιούχου̋ ή, καλύτερα, στι̋ µη προνοµιούχε̋, τι̋ γριέ̋ και τι̋ άσχηµε̋. Κάπω̋ έτσι τραβάει το σχοινί ο Αριστοφάνη̋, σκορπίζοντα̋ απλόχερα κωµικό υλικό µέσα στου̋ αιώνε̋, χωρί̋ να ξέρουµε καλά καλά αν αγαπάει τι̋ γυναίκε̋ κι αν αντιδρά στο χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα τη̋ εποχή̋ του. ∆εν έχει καµιά σηµασία άλλωστε. Εκείνο που µετράει είναι ο τρόπο̋ που παρουσιάζει τα στραβά και τα ανάποδα του ανθρώπου και τη̋ κοινωνία̋, κι αυτό είναι που τον φέρνει τόσο φρέσκο ανάµεσά µα̋.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Σκηνοθεσία: Βαγγέλη̋ Θεοδωρόπουλο̋ Απόδοση κειµένου: Βασίλη̋ Μαυρογεωργίου Μουσική: Θάνο̋ Μικρούτσικο̋ Σκηνικά-Κοστούµια: Άγγελο̋ Μέντη̋ Χορογραφίε̋: Αγγελική Στελλάτου Σχεδιασµό̋ φωτισµών: Σάκη̋ Μπιρµπίλη̋ Μουσική διδασκαλία: Θανάση̋ Αποστολόπουλο̋ Παίζουν οι ηθοποιοί Πραξαγόρα: ∆άφνη Λαµπρόγιαννη Βλέπυρο̋: Κώστα̋ Κόκλα̋ Νέο̋: Γιώργο̋ Πυρπασόπουλο̋ Χρέµη̋: Παντελή̋ ∆εντάκη̋ Α΄ Άντρα̋: Νίκο̋ Καρδώνη̋ Β΄ Άντρα̋: Στράτο̋ Χρήστου Νέα: Γεωργία Γεωργόνη Κηρύκαινα: Μαίρη Σαουσοπούλου

Χορό̋: Μαίρη Σαουσοπούλου, Ντίνη Ρέντη, Πολυξένη Ακλίδη, Ειρήνη Γεωργαλάκη, Μαρία Γεωργιάδου, Γεωργία Γεωργόνη, Άντρη Θεοδότου, Κατερίνα Μαούτσου, Σωτηρία Ρουβολή, Ειρήνη Φαναριώτη, Έλενα Χατζηαυξέντη

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr, 13855, Public Τιµέ̋ εισιτηρίων: 12 ευρώ (προπώληση)


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Με γκρίνια από του̋ οργανωµένου̋ οπαδού̋ αλλά και προαναγγελία καλών µετεγγραφών από τη διοίκηση η προσµονή για την εκκίνηση τη̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ των Τρικάλων

Αντίστροφη µέτρηση στον ΑΟΤ

3 Καραγιαννίδη̋ και Θανέλλα̋ στα σενάρια των µεταγραφών ενώ γίνεται λόγο̋ για 4 δυνατέ̋ κινήσει̋ Η Εκκίνηση στι̋ 16, αµέσω̋ µετά τη γιορτή τη̋ Παναγία̋. Η πρεµιέρα τον Οκτώβρη, οι όµιλοι τον Σεπτέµβρη και… η Συναυλία τον Αύγουστο, που έχει τα ωραία φεγγάρια... Ποια απ’ όλα τούτε̋ είναι η µεγάλη είδηση που βγήκε µέσα από το ποδοσφαιρικό σωµατείο των Τρικάλων(;), όλοι το αντιλαµβάνονται: Στι̋ 24 του µηνό̋ πάµε στάδιο, όχι για να δούµε µπάλα, αλλά για να δούµε και ν’ ακούσουµε Χαρούλα Αλεξίου και ∆ήµητρα Γαλάνη. Η Συναυλία των δύο µεγάλων κυριών του ελληνικού πενταγράµµου είναι αναµφίβολα το καλλιτεχνικό γεγονό̋ του φετινού καλοκαιριού και αυτοδικαίω̋ µπαίνει σφήνα µέσα στα αθλητικά ένθετα των τοπικών εφηµερίδων, αφού θα πραγµατοποιηθεί µε την συνδροµή του Ερασιτεχνικού σωµατείου των Τρικάλων και θα αποφέρει (σηµαντικά όπω̋ λέγεται) έσοδα στο ταµείο τη̋ οµάδα̋. Η συνδροµή του ΑΟΤ έγκειται και απορρέει µέσα από την συµφωνία παραχώρηση̋ του ΑΦΜ και τη̋ σφραγίδα̋ του σωµατείου στην άδεια παραχώρηση̋ του σταδίου και στην θεώρηση των εισιτηρίων που (λόγω ερασιτεχνική̋ ιδιότητα̋) περικόπτει σε ένα µικρό αντίτιµο τον φόρο των συντελεστών και οργανωτών τη̋ Συναυλία̋. Με άλλα λόγια; ∆ιπλά τα οφέλη αφού και το δίδυµο Αλεξίου Γαλάνη κερδίζει από την συµφωνία παραχώρηση̋ δικαιωµάτων και η οµάδα θα βάλει στο ταµείο τη̋ ζεστό χρήµα, σε µια περίοδο µάλιστα όπου δεν κινείται ούτε φύλλο, ούτε φτερό στο περιφερειακό πρωτάθληµα. Θετικέ̋ λοιπόν οι πρώτε̋ «καλλιτεχνικέ̋ αναζητήσει̋» τη̋ διοίκηση̋, καλή η κίνηση και από το τµήµα µάρκετινγκ που ανέλαβε το πακέτο τη̋ διαχείριση̋ των εισιτηρίων διαρκεία̋ (τίθενται προ̋ πώληση σε κεντρικό σηµείο τη̋ πόλη̋ επί τη̋ Ασκληπιού), όµω̋… Από την άλλη πλευρά δεν βγήκαν µεγάλε̋ ειδήσει̋ από τον οργανωτικό και κυρίω̋ τον µετεγγραφικό σχεδιασµό τη̋ οµάδα̋. Η εβδοµάδα που πέρασε κύλισε υποτονικά και αν δεν ήταν µάλιστα η ανακοίνωση συµφωνία̋-επιστροφή̋ του Φίλιππου Κεραµά στο ρόστερ των Τρικάλων (µετά από πάροδο δύο ετών φοράει και πάλι τα

«κυανέρυθρα» προερχόµενο̋ από σύλλογο βορείου Ελλάδα̋), θα είχαµε να …λέµε µόνο για τη λίστα των νέων συνεργατών του Χρήστου Ζαχόπουλου (από την οποία απουσιάζει το ∆Σ τη̋ οµάδα̋!) για τι̋ συναθροίσει̋ του Νίκου Βέκιου µε τρικαλινού̋ τουρίστε̋ που κάνουν διακοπέ̋ στην Πάργα. Πάντω̋, θέµα ανησυχία̋ δεν τίθεται. Η διοίκηση -όπω̋ διαρρέει στι̋ ανακοινώσει̋ τη̋- έχει ένα συγκεκριµένο πλάνο δράση̋ στα θέµατα που αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ, δεν σκοπεύει να «χτυπήσει στον πλειστηριασµό» των πρώτων ηµερών και θα περιµένει προφανώ̋ τι̋ ευκαιρίε̋ που θα παρουσιαστούν µετά το δεύτερο 15νθήµερο του Αυγούστου, όταν θα πέσουν τα κασέ των ελεύθερων ποδοσφαιριστών που ψάχνουν συλλόγου̋ περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. «Η αγορά είναι µεγάλη», υπενθυµίζει και υπερτονίζει (από την Πάργα) και ο Νίκο̋ Βέκιο̋ που απ’ ότι λέγεται έχει και αυτό̋ τι̋ δικέ̋ του̋ προτάσει̋ που αφορούν ονόµατα και περιπτώσει̋ ποδοσφαιριστών προερχόµενων από σωµατεία τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋. Ο προπονητή̋ του ΑΟΤ, πέρα από τι̋ µεταγραφέ̋ που έχουν γίνει έω̋ τώρα, θα ζητήσει από τη διοίκηση την προσθήκη τεσσάρων παικτών, σε θέσει̋ όπου υπάρχουν κενά και δη στην άµυνα (αναζητείται ένα υψηλόσωµο στόπερ) στη µεσαία γραµµή (το κενό στο χώρο του αµυντικού χαφ), αλλά και στην επιθετική τριάδα. Από το περιβάλλον του Βέκιου µάλιστα υπήρξαν και διαρροέ̋ ονοµάτων (Καραγιαννίδη̋ και Θανέλλα̋ φέρονται ω̋ πρώτοι υποψήφιοι) οι οποίε̋ πάντω̋ δεν επιβεβαιώθηκαν από τη διοίκηση. Το βέβαιαο είναι πω̋ θα υπάρξει κίνηση το επόµενο διάστηµα , όµω̋ παρ’ όλα τούτα τα αισιόδοξα, προκύπτουν και κάποια… µπερδέµατα που γεννούνδηµιουργούν εύλογε̋ απορίε̋ για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει το στήσιµο τη̋ οµάδα̋. Είναι αλήθεια πω̋ πολλοί θεωρούν άσκοπε̋ τι̋ µετεγγραφέ̋ ποδοσφαιριστών από την περιοχή τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋ προτάσσοντα̋ µάλιστα το επιχείρηµα πω̋ έτσι κι αλλιώ̋ (αργά ή γρήγορα) θα κλείσει ο κύκλο̋ του Νίκου Βέκιου και µαζί του θα κλείσει η παρουσία παικτών από την ∆υτική Ελλάδα. Εκτό̋ όµω̋ από τι̋ µεταγραφέ̋, στον ΑΟ Τρίκαλα στο πλάνο δρά-

ση̋ είναι και οι ανανεώσει̋ ποδοσφαιριστών που αγωνιζόταν πέρυσι στην οµάδα. Μάλιστα, όπω̋ διαρρέεται από το επιτελείο τη̋ διοίκηση̋, θα καταβληθεί προσπάθεια να παραµείνει ο περυσινό̋ κορµό̋ που είχε ω̋ βάση τρικαλινού̋ ποδοσφαιριστέ̋. «Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η υπόσχεση ότι τρικαλινοί παίκτε̋ θα αποτελούν την βάση τη̋ οµάδα̋.», αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΑΟΤ επιδιώκοντα̋ έτσι να κάνει µια πιο… ζεστή προσέγγιση στου̋ τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ που (αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ γύρισαν την πλάτη του̋ στην οµάδα, µετά την διάλυση του παλιού µητρικού σωµατείου και την πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια (του καινούριου) στο περιφερειακό πρωτάθληµα.

«Γκάζια» από του̋ οργανωµένου̋ Οι Σακαφλιάδε̋ µάλιστα προχώρησαν και ένα βήµα πιο… πέρα δείχνοντα̋ την δυσαρέσκεια του̋ για του̋ χειρισµού̋ και την διοικητική «πρακτική» του Χρήστου Ζαχόπουλου, που είναι …. παλιοµοδίτικη και δεν εµπνέει εµπιστοσύνη στην πλατιά µάζα των τρικαλινών φιλάθλων. Οι οργανωµένοι οπαδοί - µια νέα γενιά των φιλάθλων που δυστυχώ̋ συρρικνώθηκε σε µεγάλο βαθµό µετά τι̋ τόσε̋ και τόσε̋ αποτυχηµένε̋ προσπάθειε̋ ανασύνταξη̋ και ανάταξη̋ τη̋ ιστορική̋ οµάδα̋- , πήραν θέση και έστειλαν ένα ξεκάθαρο µήνυµα στο Χρήστο Ζαχόπουλο που είχε µάλιστα µορφή «τελεσιγράφου» και καυτηρίαζε µε... δεικτικό τρόπο τι̋ δεσµεύσει̋ που ανέλαβε αλλά δεν υλοποίησε η διοίκηση τη̋ οµάδα̋. Οι οπαδοί κατηγορούν τον κ Ζαχόπουλο ότι δεν έχει υλοποιήσει τι̋ περισσότερε̋ από τι̋ περισσότερε̋ από τι̋ περσινέ̋ δεσµεύσει̋ του, ενώ αφήνουν σοβαρότατε̋ αιχµέ̋ για το… άνοιγµα του ερασιτέχνη που είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο τη̋ οικογένεια̋ Ζαχόπουλου κι έχει ένα δεσµευτικό καταστατικό (κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα του επενδυτή) που δεν αφήνει περιθώρια αλλαγή̋ στα πρόσωπα τη̋ διοίκηση̋. Αναλυτικό ρεπορτάζ και άλλα θέµατα του ΑΟΤ στην σελίδα 22


20

Αθλητικά

 Α’ ΕΠΣΤ: Σε φάση επανεκκίνηση̋

τα περισσότερα σωµατεία τη̋ Α΄ Ερασιτεχνική̋, που ξεκινούν προετοιµασία και οριοθετούν στόχου̋ για τη νέα χρονιά Από Αύγουστο, χειµώνα̋… Το λέει η παροιµία και το …εφαρµόζουν στην πράξη οι ποδοσφαιρικέ̋ οµάδε̋ του νοµού µα̋ που βαίνουν πλέον σε φάση επανεκκίνηση̋ για την καινούρια σεζόν, ξεκινώντα̋ σιγά-σιγά το πρωτο στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ του̋. Ήδη στα γήπεδα βγήκαν για τι̋ πρώτε̋ προπονήσει̋ τα συγκροτήµατα του Φλαµουλίου Πυργετού και Κρύα̋ Βρύση̋, ενώ τα επιτελεία του Καστρακίου και τη̋ ΑΕΤ έχουν ραντεβού εκκίνηση̋ σήµερα το απόγευµα. Η βιασύνη τη̋ περσινή̋ περιόδου βέβαια, φέτο̋ δεν υπάρχει, αφού το µεγάλο πρωτάθληµα τη̋ ΕΠΣΤ απαρτίζεται από 16 οµάδε̋ (πέρυσι είχε 19), ενώ και το γεγονό̋ ότι στο τέλο̋ τη̋ σεζόν δεν προβλέπονται µπαράζ ανόδου για τον πρωταθλητή είχε ω̋ αποτέλεσµα η ΕΠΣ Τρικάλων να ορίσει την έναρξη του νέου πρωταθλήµατο̋ τη̋ Α’ ΕΠΣΤ στι̋ 15 Σεπτεµβρίου.

Ξεκίνησε πρώτο το Φλαµούλι Το στοίχηµα τη̋ περσινή̋ περιόδου (όπου ο τίτλο̋ οριοθετήθηκε ω̋ ξεκάθαρο̋ στοίχο̋) αυτή τη φορά δεν ακούστηκε στην πρώτη συνάντηση του Φλαµουλίου. Η οµάδα κράτησε το µεγαλύτερο κοµµάτι του περσινού έµψυχου δυναµικού θα έχει στον πάγκο τη̋ (για 5η σερί σεζόν!) τον Τάκη Ρούσσα και θα συνεχίσει µε την ίδια αγωνιστική φιλοσοφία: «Βάλαµε στο ρόστερ και άλλα νέα παιδιά είναι όµω̋ σηµαντικό το ότι διατηρήσαµε τον βασικό κορµό τη̋ περσινή̋ οµάδα̋ κι έτσι µε συστηµατική δουλειά µέσα στο γήπεδο θα επιδιώξουµε να φτιάξουµε ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα προσπαθήσει να παίξει όµορφο κι ελκυστικό ποδόσφαιρο», είπε ο προπονητή̋ στην πρώτη συνάντηση που έγινε στο γήπεδο τη̋ οµάδα̋ παρουσία των µελών τη̋ διοίκηση̋ αλλά και κάποιων ένθερµων φίλων του σωµατείου. Στο Φλαµούλι εντάχθηκαν φέτο̋ ω̋ νέα αποκτήµατα οι Ντάσκα̋ (γκολκίπερ) Νικολούσιο̋, Ρόµπο̋ Κ, Ν Κεχαγιά̋, Α. Παζαίτη̋, Απ Γεωργούλα̋ Χ Ζαχαράκη̋, ενώ όπω̋ ανέφερε το επιτελείο τη̋ διοίκηση̋ εξετάζονται οι δυνατότητε̋ απόκτηση̋ 3 ποδοσφαιριστών από την Κύπρο που έχουν δικαίωµα µετεγγραφή̋ από µετοίκηση λόγω σπουδών στο ΤΕΦΑ Θεσσαλία̋. Παρελθόν από το δυναµικό τη̋ οµάδα̋ αποτελούν οι Μητσιάδη̋, Καλόγηρο̋, Λαφαζάνη̋, Ευθυµίου, Μπιλιάλη̋, ενώ µένουν προ̋ διευκρίνιση δυο ακόµα περιπτώσει̋ µε την περίπτωση του Παπαευθυµίου να αποτελεί ίσω̋ µία από τι̋ πιο ελκυστικέ̋ επιλογέ̋ του καλοκαιριού.

Με Παπαγεωργίου ο ΑΟΚ Η στήριξη των Μεγαλοκαλυβιωτών ήταν σηµείο αναφορά̋ στα περσινά αγωνιστικά πεπραγµένα, ενώ θα αποτελέσει ω̋ φαίνεται και σηµείο στήριξη̋ για την επόµενη χρονιά αφού η διοίκηση, πέρα από το άνοιγµα που έκανε µε την εγγραφή και παρουσία νέων µελών στο ∆Σ του ΑΟΚ, ποντάρει και υπολογίζει στην ενεργό συµµετοχή των φιλάθλων για να βγάλει µε καλέ̋ προοπτικέ̋ και το επόµενο πρωτάθληµα. Μετά τη ΓΣ το διοικητικό επιτελείο του ΑΟΚ έβαλε «επί τάπητο̋» τον οργανωτικό σχεδιασµό τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ περιόδου και ξεκίνησε (ω̋ ήταν φυσικό) πρωτα από το θέµα του προπονητή. Ο αντικαταστάτη̋ του Γιάννη Παπαπαναγιώτου θα είναι τελικά ο Γιώργο̋ Παπαπαγεωργίου, πρώην τεχνικό̋ τη̋ ΑΕΤ και των Μικτών ποδοσφαιρικών οµάδων του νοµού µα̋, που επέστρεψε φέτο̋ και πάλι στα Τρίκαλα και θα αναλάβει το τιµόνι του ΑΟΚ σε µια µετεβατική περίοδο στην οποία ο ΑΟΚ θα επιχειρήσει και πάλι να αφήσει το… στίγµα του. Ωστόσο, αυτή τη φορά στην οµάδα δεν θα υπάρχουν τρία βασικά και αναντικατάστατα στελέχη τη̋ περσινή̋ περιόδου κι αυτό φυσικά κάνει ακόµα πιο δύσκολο το εγχείρηµα την προσπάθεια τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα. Ω̋ γνωστό αποχώρησαν από του̋ κυπελλούχου̋ τη̋ ΠΕΣΤ οι Παπαπαευθυµίου, Νικολούσιο̋ και Βασιλείου, όµω̋ παρέµειναν και συνεχίζουν όλα τα άλλα παιδιά που οδήγησαν την οµάδα στον τελικό στην κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και στην πολύ καλή παρουσία στο περσινό πρωτάθληµα. Νέα εγγραφή λογίζεται µόνο η περίπτωση του Νέστορα Κατράνα που αποκτήθηκε µε ελευθέρα̋

Η απώλεια του Παπαευθυµίου αφήνει ένα µεγάλο κενό στην ενδεκάδα των Καλυβίων

Αρχίζουν το τρέξιµο από τον Αχ Μπάρα̋.

Εκκίνηση µε χαµόγελα στον Πυργετό Μετά από απουσία δύο χρόνων ο ∆ικέφαλο̋ Πυργετού επιστρέφει και πάλι στην µεγάλη κατηγορία του νοµού µα̋ και φιλοδοξεί αυτή τη φορά να χτίσει ένα σύνολο που θα µπει µε ανταγωνιστικέ̋ προοπτικέ̋ στα γήπεδα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Βέβαια, στον ΑΟΠ η πρώτη είδηση του φετινού καλοκαιριού βγήκε από το διαζύγιο µε τον Στέφανο Πιάζα που ήταν οδηγό̋ στην πορεία ανόδου αλλά δεν θα συνεχίσει. Στο πόστο του προπονητή θα καθίσει από τη νέα σεζόν ο Νίκο̋ Κακούσιο̋ ο οποίο̋ µάλιστα είχε την πρωτη του επαφή µε το δυναµικό τη̋ οµάδα̋ στην συνάντηση και στο ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ προετοιµασία̋. Οι Πυργετιανοί βγήκαν στο γήπεδο την Παρασκευή και άρχισαν το τρέξιµο µε πλατιά χαµόγελα αλλά και όνειρα καταξίωση̋ και παραµονή̋ στην κατηγορία. Το αν θα τα καταφέρουν; Θα το δείξει η πορεία, προ̋ το παρόν όµω̋ έχουν δουλειά να βγάλουν στι̋ προπονήσει̋ αφού στο δυναµικό τη̋ νέα̋ σεζόν υπάρχουν και νέα πρόσωπα: Αποκτήθηκαν φέτο̋ οι Απ Καραλή̋, Σωτ Λάλο̋, Ν. Μπαλαούρα̋, Ν. Γουλόπουλο̋, Παν Χαρχαντή̋ και Βασίλη̋ Μούρκα̋, ενώ αποχώρησε ο Παύλη̋ .

Στο γήπεδο σήµερα η ΑΕΤ Αλλαγέ̋ σε όλα τα επίπεδα συντελέστηκαν φέτο̋ το καλοκαίρι στο ποδοσφαιρικό τµήµα τη̋ ΑΕΤ και είναι αλήθεια πω̋ µε την παρουσία του Μιλτιάδη Νίκου στο πόστο του τεχνικού διευθυντή̋ τη̋ οµάδα̋ έγιναν επιλογέ̋ που (στο οργανωτικό τουλάχιστο επίπεδο) ξεπερνούν τι̋ αντίστοιχε̋ κινήσει̋ του ΑΟ Τρίκαλα. Βέβαια από τι̋ εγκαταστάσει̋ του Κηπακίου αποχώρησε ο Πανγιώτη̋ Γκένα̋ κλείνοντα̋ έναν µεγάλο κύκλο επιτυχηµένη̋ παρουσία̋ στον ερυθρόλευκο πάγκο. Στη θέση του θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν ο ∆ηµητρη̋ Ζήκο̋ που ετοιµάζεται για… κολύµπι σε βαθιά νερά µια̋ και η ΑΕΤ απέκτησε ποδοσφαιριστέ̋ πρώτη̋ γραµµή̋ και (λογικά) θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο καινούριο πρωτάθληµα. Ο Μπάµπη̋ Γάτσιο̋ µε του̋ Ν Τζέγκα και Θαναση Τζέλο ( από τον Πρόδροµο), ο Παναγιώτη̋ Ντακούλα̋, και ο ∆ηµήτρη̋ Μπουζαλή̋ από Βαλτινό, ο Αν. Τσακνή̋ από Τρίκαλα και ο Γιάννη̋ Ράπτη̋ από Λογγάκι, καθώ̋ επίση̋ και ο 18χρονο̋ Β. Αγναντή̋ από το Νεοχώρι είναι οι οκτώ ποδοσφαιριστέ̋ που συνθέτουν τη λίστα των νέων αποκτηµάτων τη̋ οµάδα̋. Ηχηρή και πολυσυζητηµένη όµω̋ είναι και η έξοδο̋ του Σωτήρη Φασούλα που πήγε στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ ω̋ παίκτη̋ του Οικουµένοιυ, ενώ αποχώρησε και ο Αναστασίου που εγγράφτηκε στο δυναµικό του Καστρακίου. Το επιτελείο τη̋ ΑΕΤ ανακοίνωσε µε τον Γυµναστή Θανάση Ζαλαβρά που θα αναλάβει την εκγύµναση τη̋ οµάδα̋ και θα έχει ρόλο στα θέµατα προπόνηση̋ και διατήρηση̋ φυσική̋ κατάσταση̋, και η αρχή θα γίνει από τη σηµερινή πρωτη συγκέντρωση των παικτών στι̋ εγκαταστάσει̋ του Κηπακίου. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ ο Θ. Ζαλαβρά̋ έχει διατελέσει σύµβουλο̋ καταξιωµένων προπονητών τη̋ Α Εθνική̋ είναι Υποψήφιο̋ ∆ιδάκτωρ (PhD) στην Φυσιολογία τη̋ Άσκηση̋ – Βιοχηµεία τη̋ Άσκηση̋ του ΤΕΦΑΑ ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκη̋ ενώ διδάσκει τα µαθήµατα: εργαστηριακή αξιολόγηση τη̋ φυσική̋ κατάσταση̋ και Παιδαγωγικά. Έχει διατελέσει Καθηγητή̋ Φυσική̋ Αγωγή̋ στην Β/θµια Εκπ/ση, Επιστηµονικό̋ σύµβουλο̋ σε θέµατα φυσική̋ κατάσταση̋ στο ποδόσφαιρο και προπονητή̋

στίβου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται Οξειδωτικό στρε̋ και αερόβια προπόνηση στου̋ αθλητέ̋ µεσαίων και µεγάλων αποστάσεων.

Ολοκληρωµένο παζλ στην Κρύα Βρύση Από τι̋ πρωτε̋ οµάδε̋ που βγήκαν σε …κίνηση αλλά και στο τρέξιµο για προετοιµασία ήταν η Κρύα Βρύση. Το διοικητικό επιτελείο έκλεισε γρήγορα το θέµα του προπονητή )παρέµεινε ο Γ Αλµπάνη̋ για µία ακόµη σεζόν) και ανανέωσε µε του̋ περισσότερου̋ βασικού̋ ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋. Στο ρόστερ του συλλόγου τη̋ Καλαµπάκα̋ λοιπόν παραµένουν οι : ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Ν., ΚΥΡΓΙΑΖΟΣ Α., ΛΙΑΚΟΣ Κ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΛΤΣΑΣ Κ., ΑΛΜΠΑΝΗΣ Β., ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α., ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Β., ΣΙΟΥΤΑΣ Α., ΛΙΤΣΙΟΣ ∆., ΚΥΡΓΟΣ Β., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β., ΜΠΑΟΥΤΗΣ Ε. ΖΑΡΑΚΟΤΑΣ 0., ΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΠΡΕΜΕΤΗΣ Ε., ΓΚΟΝΤΗΣ I., ΖΑΡΡΑΣ Γ., ΡΑΤΖΑΣ I., ΜΥΛΩΝΑΣ Α., ΧΑ˳ΤΑΛΗΣ Π., ΚΑΛΤΣΟΥ∆ΑΣ I., ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ, ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΠΟΥΛΙΟΣ Γ., ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ Ν.. Ωστόσο πέρα από τι̋ ανανεώσει̋ υπήρξαν και νέα προσθήκε̋ που αφορούν τα ονόµατα του Ι Καλτσούδα, Ν Ζαρκάδα του Ν Μανώλη ,Γιάννη Ράντζα και του Αποστόλη Μυλωνά. Οι δύο ποδοσφαιριστέ̋ είναι γνωστοί στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό τη̋ Καλαµπάκα̋ και ειδικά ο Ράντζα̋ έχει µακρά και πετυχηµένη πορεία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋. Τέλο̋ από το δυναµικό τη̋ περσινή̋ περιόδου δεν ανανέωσαν οι Οικονόµου Κ., Γκαραγκάνη̋ ∆., Γραβάνη̋ Μ. και Μπρόβα̋ Θ. οι οποίοι αποχώρησαν για προσωπικού̋ λόγου̋, όπω̋ ανέφερε χαρακτηριστικά η ανκοίνωση του συλλόγου.

Ανασύνταξη µε νέο ∆Σ στην ΑΕΦ Σε φάση ανασύνταξη̋ από τι̋ αρχέ̋ του καλοκαιριού µπήκε η οµάδα τη̋ Φαρκαδόνα̋ και η αρχή µάλιστα έγινε από την διοίκηση στην οποία δραστηριοποιήθηκε ενεργά και πάλι ο Γιώργο̋ Χαλβατζά̋ (παλιό̋ πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋) που κινητοποίησε επίση̋ και γνωστού̋ φίλου̋ επιχειρηµατίε̋ τη̋ περιοχή̋. Η οµάδα κράτησε τον περσινό τη̋ κορµό ανανέωσε τη συνεργασία µε τον Βασίλη Γριζανίτη που θα είναι στον πάγκο τη̋ και στην καινούρια σεζόν ενώ κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσµατικά για την απόκτηση του Αποστόλη Γούτσιου που έµεινε ελεύθερο̋ από τον ΑΟ Τρίκαλα. Στο ρόστερ τη̋ οµάδα̋ εντάχθηκε επίση̋ ο Τσιώλη̋ από το Λογγάκι, Ξάνθο̋ από την Καληράχη και ο Μαλάχτάρη̋ από την οµάδα τη̋ Μελιβοία̋ και όπω̋ φαίνεται εξ αρχή̋ η ΑΕΦ θα παίξει µε ….δυνατά χαρτιά στο νέο πρωτάθληµα αφού θα έχει στο ρόστερ τη̋ και τον Λευτέρη Τιούτιο που παρέµεινε για µία ακόµη χρονιά στο δυναµικό τη̋.

Με νέα παιδιά η Μπάρα Με τον Ευριπίδη Κωστόπουλο στον πάγκο θα πορευθεί για µία ακόµα σεζόν ο Αχιλλέα̋ Μπάρα̋ που βάζει προτεραιότητα το µπόλιασµα των νέων παιδιών στην οµάδα αδειάζοντα̋ µάλιστα κάποιε̋ θέσει̋ κλειδιά που κατείχαν οι Χασιώτη̋ Σικοβέλα̋ και Πράπα̋. Η κυανόλευκη οµάδα ενέταξε στο δυναµικό τη̋ οµάδα τρει̋ ποδοσφαιριστέ̋ που έµειναν ελεύθεροι από το Λογγάκι, άλλου̋ δύο από Ασκληπιό και Κηπάκι ενώ ενέγραψε και του̋ δίδυµου̋ αδελφού̋ Προσµίτη που προέρχονται από την Ακαδηµία Βουτυρίτσα και τα Φάρσαλα, ενώ απ’ ότι λέγεται θα υπάρξει και συνέχεια, µε κινήσει̋ που θα έχουν ω̋ γνώµονα τη δηµιουργία και τη στήριξη ενό̋ συνόλου που θα απαρτίζεται από νέα παιδιά. Παίκτε̋ του Αχιλλέα λοιπόν είναι οι Μπαµπούρη̋ Λάµπρο̋ (από Κηπάκι),Παπππά̋ Ευάγγελο̋ (από Λογγάκι), Παπαευθυµίου Μιχάλη̋ (από Λογγάκι),Παναγιώτου Αθανάσιο̋ ( από Ασκληπιό),Προσµίτη̋ Μάριο̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα) Προσµίτη̋ Κώστα̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα), Κόκκα̋ ∆ήµητρη̋ (από Λογγάκι).

Μεταγραφή ανανεώσει̋ στο Μεγαλοχώρι Πορεία πρωταθλητισµού έκανε πέρσι η Θύελλα Μεγαλοχωρίου


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

21

Ματιέ̋ στα γήπεδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Έρχεται ο Κανού, κοντά µε Μασάδο Χαρούµενο̋ που θα αγωνιστεί σε µια µεγάλη οµάδα τη̋ Ευρώπη̋ δήλωσε ο Βραζιλιάνο̋ κεντρικό̋ αµυντικό̋ τη̋ Σταντάρ Λιέ-

στα γήπεδα Το µετεγγραφικό “πάρε-δώσε” της κατηγορίας και οι οµάδες αποχωρήσει̋ ταλέντων ενώ και κατέκτησε δια περιστον µεταγραφικό σχεδιασµό πάτου τον τίτλο στον που είναι ακόµα στο... ψάξιµο µε εκκρεµότητες στα έκανε κάποιε̋ κινήσει̋ για να γε1ο όµιλο τη̋ Α1 Κατηµίσει το ρόστερ τη̋. Πιο συγκεγορία̋. Φέτο̋ όµω̋ αλδιοικητικά λάζουν τα δεδοµένα µε την συµµετοχή στο µεγάλο πρωτάθληµα. Η οµάδα θα κυνηγήσει τον στόχο τη̋ παραµονή̋ και θα ποντάρει πάνω στον βασικό κορµό τη̋ περσινή̋ στον οποίο όµω̋ θα γίνουν και κάποιε̋ προσθήκε̋. Ήδη η διοίκηση σε συνεργασία µε τον προπονητή Γ. Χαρακόπουλο έχει εντοπίσει̋ του̋ στόχου̋ τη̋ και µέσα στο επόµενο διάστηµα θα προχωρήσει στι̋ κινήσει̋ ενίσχυση̋ του δυναµικού τη̋ πρωταθλήτρια̋ οµάδα̋ του Α’ Οµίλου. Ήδη αποκτήθηκε ο Χ. Μπαταγιάννη̋ που πε΄ρσι αγωνίζονταν στη Λεπτοκαρυά ενώ ανανέωσαν και παραµένουν Μεγαλοχώρι οι Γούτσιο̋ και Α. Πρεµέτη̋. Πέραν αυτών όµω̋ το ∆Σ τη̋ Θύελλα̋ θα εστιάσει το βάρο̋ των προσπαθειών τη̋ και στην πώληση εισιτηρίων διαρκεία̋ για να ενισχύσει τα οικονοµικά και να βγάλει ένα µέρο̋ των λειτουργικών εξόδων τη̋ νέα̋ χρονιά̋. Πάντω̋ από το ρόστερ τη̋ περσινή̋ περιόδου αποτελούν παρελθόν οι Τζέλλη̋ και Γ Βακουφτσή̋ ενώ ανανέωσαν πρόσφατα και παραµένουν οι Λαρετζακη̋ και Ε Ζαχαράκη̋.

Νεότερα µετά τη ΓΣ στη Μεγάρχη Άργησε η Γενική Συνέλευση στην ∆όξα Μεγάρχη̋ και αναπόφευκτα πάνε πιο πίσω όλα τα µεταγραφικά . Οι ειδήσει̋ πάντω̋ βγήκαν νωρί̋ µόνο από την αποχώρηση του παλιού προπονητή.Στην ∆όξα φέτο̋ έκανε κουµάντο ο ∆ηµήτρη̋ Γαλάνη̋ (βετεράνο̋ ποδοσφαιριστή̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ του ΑΟΤ και τη̋ Αγία̋ Μονή̋), είχε καλή επαφή µε του̋ παίκτε̋ κατάφερε να οδηγήσει την οµάδα στην κορυφή του οµίλου σηµατοδοτώντα̋ την επάνοδό τη̋ στην µεγάλη κατηγορία, όµω̋ λόγω επιβαρυµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων αποφάσισε να µην συνεχίσει στην καινούρια σεζόν. Στη θέση του θα βρεθεί ο Γιώργο̋ Λαγάρα̋, γέννηµα-θρέµµα Μεγαρχιώτη̋ και αυτό̋, κλήθηκε να συνεισφέρει από το πόστο του προπονητή, δεν αρνήθηκε την συµµετοχή στο νέο ξεκίνηµα τη̋ οµάδα̋ και ήδη έχει ανοίξει τον κύκλο επαφών για την ενδυνάµωση του ρόστερ µε µεταγραφέ̋ που δεν θα έχουν µεγάλο οικονοµικό κόστο̋ και δεν θα επιβαρύνουν τον προυπολογισµό τη̋ οµάδα̋.

Έχει τον τρόπο τη̋ η ∆ήµητρα Συνταγή πετυχηµένη δεν αλλάζει, λέει ο λαό̋ µα̋ και η αλήθεια είναι πω̋ την ποδοσφαιρική συνταγή τη̋ ∆ήµητρα̋ τη …ζηλεύουν ακόµα και οµάδε̋ των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων τη̋ χώρα̋ µα̋ που έχουν ανακαλύψει έναν µικρό «θησαυρό» στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Μπαλκούρα̋. Η πράσινη οµάδα έδωσε φέτο̋ τα καλύτερα τη̋ ταλέντα στον Αστέρα Τρίπολη̋ και στην Ξάνθη έχει υπό συζήτηση και άλλε̋ δυο

κριµένα αποκτήθηκε ο Βαγγέλη̋ Ρούκα̋ που θα προσπαθήσει να µπολιάσει την εµπειρία του µε το ταλέντο των µικρών. Στην ∆ήµητρα επίση̋ εντάχθηκε και ο νεαρό̋ Λευτέρη̋ Μπαούτη̋ που πέρσι έκανε πολύ καλό πρωτάθληµα αγωνιζόµενο̋ µε την οµάδα του Καστρακίου, αλλά και ο Κόκκαλη̋ από την οµάδα τη̋ Φήκη̋. Παρελθόν αποτελούν οι Ψύρρα̋ (Ξάνθη) Τσιώλη̋, Ζήση̋ (Τρίπολη), Λαζαρίδη̋ (Ατρόµητο̋) ενώ ίσω̋ υπάρξουν εξελίξει̋ και για του̋ Ρετζιλά, Μπαρέκα και Γκουτζιαµάνη.

Μια ακόµα προσθήκη στον «Βράχο» Με γεµάτο ρόστερ θα παρουσιαστεί στο νέο πρωτάθληµα ο «Βράχο̋» Καστρακίου αφού η διοίκηση του έφερε σε πέρα̋ το µεγαλύτερο κοµµάτι των ανανεώσεων ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και αξιόλογε̋ µεταγραφέ̋ έµπειρων αλλά και νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Τα νέα του Βράχου ξεκίνησαν αρχικά από την ανανέωση του Τσικρικά, ενώ παρελθόν από την οµάδα αποτέλεσαν οι Γιδόπουλο̋ Παπαγεωργίου και Βλάχο̋. Από τη λίστα των νέων εγγραφών ξεχώρισαν τα ονόµατα δύο βασικοί παικτών του Φλαµουλίου, ο τερµατοφύλακα̋ Ντίνο̋ Ευθυµίου και ο στόπερ Ακη̋ Μητσιάδη̋ δέχθηκαν κρούση απάντησαν θετικά και πάνε πακέτο στο ρόστερ του Βράχου που θωρακίζει έτσι µε ένα καλό δίδυµο την αµυντική του γραµµή. Σηµαντική µεταγραφή και του Αναστασίου, που πέρσι αγωνίστηκε µε τη φανέλα τη̋ ΑΕΤ στο τοπικό πρωτάθληµα σηµειώνοντα̋ 25 γκολ ενώ πέραν των τριών ηχηρών κινήσεων, χρήζει αναφορά̋ και η επιστροφή του Αγγέλου στο ρόστερ τη̋ οµάδα̋, καθώ̋ επίση̋ και η απόκτηση των Κέφου, Κ. Οικονόµου, ∆. ,Μπουτίνα, Ν. Πολύζου Ε. Τζέλη αλλά και του Παππα που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τη διοίκηση. Υπήρξαν όµω̋ και µεταγραφέ̋ νεαρών ποδοσφαιριστών και πιο συγκεκριµένα του Αλέξανδρο Μπαλογιάνη που αποδεσµεύτηκε από τα Μετέωρα αλλά και τον Λευτέρη Γιανουλα που είχε µικρά περάσµατα από τι̋ οµάδε̋ τη̋ Χρυσοµηλιά̋ και τη̋ ΑΕΤ . Και οι δύο θεωρούνται από τα εξελίξιµα ταλέντα του τοπικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και προφανώ̋ θα αναζητήσουν τι̋ ευκαιρίε̋ για να καθιερωθούν στην βασική ενδεκάδα τη̋ οµάδα̋ .

Περιµένουν λύση από ΓΣ στο Βαλτινό Περιορισµένα είναι τα νέα και από το επιτελείο του Βαλτινού που όπω̋ και πέρσι, έτσι και φέτο̋, ταλανίζεται και θα πρέπει να επιλύσει πρωτα τα διοικητικά του προβλήµατα και µετά να προχωρήσει στον οργανωτικό σχεδιασµό τη̋ οµάδα̋. δυστυχώ̋ το φαινόµενο αυτό τείνει να παρει ανησυχητικέ̋ διαστάσει̋ και για άλλα σωµατεία του νοµού ενώ στον ΑΟΒ οι µοναδικέ̋ ει-

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει στο νέο πρωτάθληµα η ΑΕΤ που ξεκινά σήµερα προπονήσει̋

δήσει̋ που βγήκαν αφορούσαν τι̋ αποχωρήσει̋ του Μπουζαλή και του Ντακούλα.

Έγραψε απώλειε̋ ο Πρόδροµο̋ Περιπέτεια…. µακρά̋ διαρκεία̋ αποδείχθηκε η αναζήτηση του νέου προπονητή από το επιτελείο του Προδρόµου. Η οµάδα αρχικά τα βρήκε µε τον Βλάχο και τον ανακοίνωσε ω̋ αντικαταστάτη του Χατζή, όµω̋ η συνεργασία δεν κράτησε ούτε µία βδοµάδα και ναυάγησε τελικά εξ αιτία̋ των ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων του προπονητή. Με τα πολλά, το ∆Σ του ΑΟΠ κατέληξε στον Στέφανο Ψύχο έναν νεαρό και φιλόδοξο προπονητή που έχει περάσει και από τι̋ οµάδε̋ του Βαλτινού αλλά και του ∆ενδροχωρίου. Στον ΑΟΠ πάντω̋ έχουν να επιλύσουν και άλλα προβλήµατα ή καλύτερα να γεµίσουν τα κενά που δηµιουργήθηκαν από τι̋ µετακινήσει̋ τριών ποδοσφαιριστών (Τζένγκα, Γάτσιου και Τζέλιου) στο σωµατείο τη̋ ΑΕΤ αλλά και τι̋ αποχωρήσει̋ των αδελφών ∆ηµητρούλη, ενώ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ παρελθόν για την οµάδα αποτελούν επίση̋ οι Ντάσκα̋, Πισκόια̋. Πάντω̋ για το πόστο του τερµατοφύλακα επιλέχθηκε η Ηλία̋ Αναστασόπουλο̋ που κατάγεται από το χωριό και θα υπερασπιστεί τα γκολπόστ τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα, ενώ σύντοµα αναµένονται και άλλα νέα από το δυναµικό σωµατείο του Κόζιακα που είχε εξαιρετική παρουσία στο περσινό πρωτάθληµα.

γη̋, Κανού, ο οποίο̋ σε συνέντευξή του παρουσίασε ω̋ τελειωµένη υπόθεση την µεταγραφή του στον Ολυµπιακό. «∆εν µπορώ να το περιγράψω µε λόγια. Νιώθω πάρα πολύ χαρούµενο̋ από την συγκεκριµένη εξέλιξη. Έρχοµαι σε µια µεγάλη οµάδα που είναι γνωστή και στην Ευρώπη, ενώ είναι και η καλύτερη στην Ελλάδα. Νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Να παίρνει µεταγραφή για έναν σύλλογο που έχει πάντα υψηλού̋ στόχου̋». Εν τω µεταξύ, σε πολύ κοντά στην απόκτηση και του Πάουλο Μασάδο από τη Τουλούζ φέρεται να βρίσκεται ο Ολυµπιακό̋. Ο Πάουλο Μασάδο «έπαιξε» στην µεταγραφική λίστα των Ερυθρολεύκων και το περασµένο καλοκαίρι, µε την Τουλούζ να παρουσιάζεται πλέον διατεθειµένη να δώσει συγκατάθεση για την αποχώρηση του παίκτη τη̋ µε ένα ποσό λίγο παραπάνω από τα 2.000.000 ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

«Ο Φερέιρα ήθελε τον Καρα» Ο Γιάννη̋ Αλαφούζο̋ κάλυψε τον Ζεσουάλδο Φερέιρα, στον οποίο έπεσε όλη η ευθύνη για το θέµα ανανέωση̋ του συµβολαίου του Γιώργου Καραγκούνη στον Παναθηνἀκό, µε τον γνωστό επιχειρηµατία να ξεκαθαρίζει ότι ο Πορτογάλο̋ τεχνικό̋ ήθελε τον «Κάρα» στην οµάδα, κάτι που το είχε πει από τον Μάιο.

Στο… ψάξιµο οι Παραληθαίοι Ζητήµατα που αφορούν την διοικητική του̋ στελέχωση έχουν να επιλύσουν οι Παραληθαίοι . το τελευταίο διάστηµα φάνηκε και πάλι µια απροθυµία όπω̋ και πέρσι αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει κίνδυνο̋ για την παρουσία τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα. Στο Ρίζωµα λέγεται πω̋ σύντοµα θα γίνει το ξεκαθάρισµα και στα διοικητικά αλλά και στα οργανωτικά κι απ’ ότι φαίνεται δεν θα υπάρξουν µεγάλε̋ αλλαγέ̋ στο έµψυχο δυναµικό ενώ παίζεται και δεν είναι βέβαια η παραµονή Γκανά στο πόστο του προπονητή.

Με Μάµαλη στον πάγκο οι Απόστολοι Νέα δεν υπήρξαν πολλά ούτε και από την οµάδα των Αγίων Αποστόλων από την οποία αποχώρησε ωστόσο ο Καραλή̋ ενώ η πρώτη µετεγγραφή αφορά τον ∆. Νταούλα που αποκτήθηκε από το Κεφαλόβρυσο. Ωστόσο µέσα στο επόµενο δεκαήµερο θα διαφανεί µια πιο ξεκάθαρη εικόνα, όχι µόνο για το σωµατείο των Αποστόλων αλλά για το σύνολο των οµάδων τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Στου̋ νεοφώτιστου̋ τη̋ Α’ ΕΠΣΤ απ’ ότι φαίνεται θα αναλάβει πόστο προπονητή ο Στέφανο̋ Μάµαλη̋ ενώ σε επικουρικό ρόλο µαζί του θα είναι και ο Μάρι̋ο Αγγελόπουλο̋ µε τον Χρήστο Λέφα που παραµένουν στο ρόστερ τη̋ οµάδα̋ και στο νέο πρωτάθληµα.

«Βλέπω ότι όλοι χρεώνουν στον Φερέιρα του̋ λόγου̋ τη̋ αποχώρηση̋ του Γιώργου Καραγκούνη. Σα̋ ενηµερώνω ότι ο προπονητή̋ από τον Μάιο, σε συζήτηση που είχαµε, µου είπε να µείνει ο Καραγκούνη̋», ξεκαθάρισε µε δηλώσει̋ του ο πρόεδρο̋ τη̋ Παναθηνἀκό̋ Συµµαχία̋, και συνέχισε λέγοντα̋: «∆εν έχει πρόβληµα, διότι είναι καλό̋ κι έµπειρο̋ παίκτη̋, µε ιστορία στον σύλλογο και δεν δηµιουργεί πρόβληµα στα αποδυτήρια». Ο πρόεδρο̋ τη̋ Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋ αναγνώρισε και τι̋ ευθύνε̋ τη̋ διοίκηση̋ στον χειρισµό τη̋ υπόθεση̋ του Καραγκούνη: «Φταίµε όλοι και βάζω και τον εαυτό µου µέσα, διότι δεν χειριστήκαµε µε σεβασµό την υπόθεση του Καραγκούνη». Ο Αλαφούζο̋ θα µεταβεί την Κυριακή στην Παιανία για να µοιράσει συγχαρητήρια στου̋ παίκτε̋ για τη νίκη επί τη̋ Μάδεργουελ ενώ όπω̋ όλα δείχνουν θα έχει συνάντηση µε τον Γιώργο Καραγκούνη µετά τη ρεβάν̋ µε του̋ Σκωτσέζου̋.


22

Αθλητικά ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ένα δεκαήµερο για την έναρξη Μια µέρα µετά τη γιορτή τη̋ Παναγία̋, την επόµενη του ∆εκαπενταύγουστου όρισε ο Νίκο̋ Βέκιο̋ το πρώτο ραντεβού των ποδοσφαιριστών του ΑΟΤ για την έναρξη τη̋ προετοιµασία̋. Η εκκίνηση λοιπόν στι̋ 16 του µηνό̋ και όπω̋ αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Οργισµένο τελεσίγραφο από του̋ οργανωµένου̋ οπαδού̋ των Τρικάλων στον Χρήστο

Ζαχόπουλο για τι̋ υποσχέσει̋ που δεν τήρησε

«∆εν µα̋ ρίχνει̋ στάχτη στα µάτια»

οι πρωτε̋ ηµέρε̋ θα αναλωθούν για τι̋ ιατρικέ̋ και εργαστηριακέ̋ εξετάσει̋ των παικτών ( θα γίνουν στο ΤΕΦΑΑ) ενώ κατόπιν θα ξεκινήσουν και οι προπονήσει̋ τη̋ οµάδα̋ στο στάδιο αλλά και σε βοηθητικό γήπεδο που θα επιλεγεί. Όλα τούτα ενώ εκκρεµεί ο καταρτισµό̋ των οµίλων του περιφερειακού που θα γίνει αρχέ̋ Σεπτέµβρη ενώ (όπω̋ διαρρέεται από την Οµοσπονδία) η έναρξη του πρωταθλήµατο̋ πιθανώ̋ θα οριστεί στο δεύτερο δεκαήµερο του Οκτώβρη.

Προ̋ πώληση τα διαρκεία̋ ∆εν είναι φθηνά, δεν είναι όµω̋ και πολύ ακριβά… Προσιτά και προσαρµοσµένα στι̋ …απαιτήσει̋ των καιρών τα εισιτήρια ∆ιαρκεία̋ των Τρικάλων αποτελούν ίσω̋ το πιο σηµαντικό έσοδο τη̋ οµάδα̋ για να βγάλει ένα µεγάλο κοµµάτι των λειτουργικών τη̋ εξόδων. Τα ∆ιαρκεία̋ τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ περιόδου βγήκαν σε κυκλοφορία και είναι προσιτά για όλου̋ του̋ φιλάθλου̋.

Υπάρχουν τρει̋ διαβαθµίσει̋ ανάλογα µε τη χωροταξική επιλογή θέσεων στο στάδιο και σύµφωνα µε αυτέ̋ 100 θέσει̋ στο πάνω διάζωµα τη̋ σκεπαστή̋ κοστολογούνται στην τιµή 150 ευρώ, ενώ στο κάτω µέρο̋ των λεγόµενων επισήµων υπάρχουν 100 θέσει̋ µε 130 ευρώ. Στην υπόλοιπη σκεπαστή τα διαρκεία̋ κοστολογούνται στην τιµή των 80 ευρώ (50 για τι̋ γυναίκε̋) 50 ευρώ, ενώ στην κερκίδα που βρίσκεται από την πλευρά τη̋ ΣΜΥ και Στο... στέκι των Σακαφλιάδων η τιµή είναι 35 ευρώ.

Έσοδα από τη Συναυλία Υπό την αιγίδα του δήµου Τρικκαίων θα πραγµατοποιηθεί η συναυλία Αλεξίου – Γαλάνη από την οποία η οµάδα των Τρικάλων προσδοκά να αποκοµίσει κάποια σηµαντικά έσοδα. Οι δυο δηµοφιλεί̋ τραγουδίστριε̋, στο πλαίσιο τη̋ περιοδεία̋ του̋ (σε πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋) έχουν προγραµµατίσει για τι̋ 24 Αυγούστου µια µοναδική εµφάνιση µπροστά στο τρικαλινό κοινόΤην πρωτοβουλία για την συναυλία είχε το επικοινωνιακό τµήµα του ΑΟ Τρίκαλα, ενώ αρωγό̋ είναι και ο δήµο̋ Τρικκαίων που παραχωρεί δωρεάν το χώρο χωρί̋ να απαιτήσει από την οµάδα έσοδα ενοικίαση̋ του σταδίου. Επίση̋ ο δήµο̋ Τρικκαίων αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στην αρχή τη̋ Ασκληπιού (εκεί που ήταν το περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ), για να βγάλει η οµάδα προ̋ πώληση τα διαρκεία̋, αλλά και τα εισιτήρια για την συναυλία Αλεξίου - Γαλάνη.

∆εν ….τσιµπάνε από τραπεζώµατα, δεν µασάνε τα λόγια του̋, δεν ωραιοποιούν καταστάσει̋ και το κυριότερο; ∆εν του̋ τροµάζει το ενδεχόµενο πιθανή̋ απόσυρση̋ του «επενδυτή» τη̋ οµάδα̋! Οι οργανωµένοι οπαδοί των Τρικάλων, (µια νέα γενιά των φιλάθλων που δυστυχώ̋ συρρικνώθηκε σε µεγάλο βαθµό µετά τι̋ τόσε̋ και τόσε̋ αποτυχηµένε̋ προσπάθειε̋ ανασύνταξη̋ και ανάταξη̋ τη̋ ιστορική̋ οµάδα̋), αυτή τη φορά πήραν θέση και έστειλαν ένα οργισµένο µήνυµα στο Χρήστο Ζαχόπουλο που είχε µάλιστα µορφή «τελεσιγράφου» υπενθυµίζοντα̋ µε…. δεικτικό τρόπο τι̋ δεσµεύσει̋ που ανέλαβε το ∆Σ του Πετρωτού όταν κληροδότησε (εν µια… νυκτί) την ιστορική κληρονοµιά, το όνοµα και το σήµα τη̋ οµάδα̋ των Τρικάλων. Οι οπαδοί κατηγορούν τον κ Ζαχόπουλο ότι δεν έχει υλοποιήσει τι̋ περισσότερε̋ από τι̋ περισσότερε̋ από τι̋ περσινέ̋ δεσµεύσει̋ του, ενώ αφήνουν σοβαρότατε̋ αιχµέ̋ για το… άνοιγµα του ερασιτέχνη που είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο τη̋ οικογένεια̋ Ζαχόπουλου κι έχει ένα δεσµευτικό καταστατικό (κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα του επενδυτή) που δεν αφήνει περιθώρια αλλαγή̋ στα πρόσωπα τη̋ διοίκηση̋. Πέρα από αυτά όµω̋, χρήζουν αναφορά̋ και οι υπαινικτικοί ισχυρισµοί των Σακαφλιάδων για τη φιλία του κ Ζαχόπουλου µε τον πρώην πρόεδρο του ΑΟΤ κ. Νίκο Παππά, παρ’ ότι βέβαια αυτή υφίσταται από χρόνια και έγκειται στο πλαίσιο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των δύο ανδρών. Πάντω̋ στον επίλογο τη̋ ανακοίνωση̋ γίνεται αναφορά όχι µόνο για το ενδεχόµενο αποχή̋ από αγώνε̋ τη̋ οµάδα̋, αλλά ακόµα-ακόµα και για πιθανή απαγόρευση χρησιµοποίηση̋ του σήµατο̋ και του ύµνου του ΑΟΤ από τη νέα οµάδα, εάν βεβαίω̋ ο κ Ζαχόπουλο̋ δεν αλλάξει τη διοικητική του πρακτική και δεν υλοποιήσει τι̋ δεσµεύσει̋ που ανέλαβε τον περασµένο Οκτώβρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωµένων οπαδών τη̋ οµάδα̋ αναφέρει: «Αδέλφια τη̋ θύρα -4-, περήφανε Τρικαλινέ λαέ.Με µεγάλη ευθύνη και προβληµατισµό, η οργανωµένη µα̋ κερκίδα επικοινωνεί µαζί σα̋ για να σα̋ ενηµερώσει για συγκεκριµένε̋ αποφάσει̋ που λήφθηκαν στην τελευταία µα̋ συνεδρίαση και έχουν να κάνουν µε την όλη κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τµήµα αλλά και το σωµατείο των Τρικάλων γενικότερα. Σκοπό̋ µα̋ είναι να δούµε και να λύσουµε το πρόβληµα του στην ρίζα του… Το περασµένο Οκτώβριο, όταν ο κύριο̋ Ζαχόπουλο̋ καιγόταν να πάρει τον ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (όπω̋ µα̋ είχε πει και ο γαλατά̋ στην τελευταία συνάντηση στα γραφεία µα̋ 2 µήνε̋ πριν πω̋ ο κύριο̋ Ζαχόπουλο̋ µε τον Νο1 υπεύθυνο για την κατάντια του ερασιτεχνικού, Θανάση, ενδιαφέρονται για την µεγαλύτερη οµάδα τη̋ πόλη̋ µα̋) µα̋ έδωσε κάποιε̋ υποσχέσει̋… Τι̋ έδωσε έξυπνα βεβαία, όχι στην γενική συνέλευση αλλά στο τραπέζωµα που έκανε σε οπαδού̋, παλαίµαχου̋, δηµοσιογράφου̋ και φίλου̋ τη̋ µεγάλη̋ µα̋ οµάδα̋… Υποσχέσει̋ τι̋ οποίε̋ και δεν υλο-

ποίησε ποτέ και οι λόγοι είναι γνωστοί για όσου̋ ασχολούνται. Στην τελευταία µα̋ συνάντηση µε τον Ζαχόπουλο πριν από 15 µέρε̋, πέρα από τα πολλά ψέµατα που είπε (µεταξύ αυτών ότι τον παρακαλέσαµε να γίνει ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ενώ αυτό̋ µα̋ έπαιρνε τηλεφωνά την ώρα που εµεί̋ φωνάζαµε για Γ Ερασιτεχνική σε ραδιόφωνα, ιντερνέτ και εφηµερίδε̋ µαζί µε την τότε παρέα του που προφανώ̋ ήθελε να κερδίσει κάτι απ όλο αυτό)… όπω̋ ότι έχει κάνει γενική συνέλευση και οικονοµικό απολογισµό για την χρονιά που µα̋ πέρασε, την όποια ανακοινώσε στι̋ εφηµερίδε̋. Όσο την είδατε εσεί̋ στον τοπικό τύπο… άλλο τόσο την είδαµε εµεί̋. Πάµε στι̋ υποσχέσει̋ που έδωσε…Έξυπνα έφτιαξε το καταστατικό του έτσι ώστε για να γίνει κάποιο̋ µέλο̋ να χρειάζεται 50 ευρώ εγγραφή και 200 συνδροµή τον χρόνο. Αυτό έγινε για να µην µπορούµε να γίνουµε µελή εµεί̋. Μα̋ είχε υποσχεθεί το άνοιγµα του ερασιτέχνη για να γραφτούν νέα µελή σε χαµηλή τιµή… κάτι που δε το έκανε. Μα̋ έχει πει ότι έχει 47 µελή στον σύλλογο (δεν έχει ούτε 10 οικονοµικά ταχτοποιηµένα)… και έπειτα έξυπνα µα̋ προβάλει ότι χρειάζονται 2 χρόνια να γίνουµε τακτικά µελή για να µπούµε στο ∆.Σ ( ήδη έχουµε χάσει τον έναν χρόνο) µε σκοπό την καθυστέρηση µα̋ ενώ δηµιούργησε µια ανύπαρκτη θέση, τον επίτιµο πρόεδρο, όπου έβαλε έναν από του̋ µεγαλύτερου̋ Στρατιώτε̋ τη̋ οµάδα̋ µα̋ τον παλαίµαχο Σωτήρη Καλατζή… Ο σκοπό̋ τη̋ θέση αυτή̋ είναι απλά εικονικό̋ για να ρίξει στάχτη στα µάτια του Συνδέσµου. ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ; Μια απλή ανακοίνωση από την όποια οι άνθρωποι τη̋ ΑΕΤ στα αθλητικά στέκια λένε διαφορετικά πράγµατα...Αν δεν δούµε σε εγκαταστάσει̋ πιτσιρίκια µε του̋ 2 κύκλου̋ στο ύψο̋ τη̋ καρδιά̋ να παίζουν ποδόσφαιρο, εµεί̋ δεν πιστεύουµε τίποτα ….Ο σύνδεσµο̋ συνεχίζει να κρατεί την ιδία την γραµµή επάνω στου̋ βασικού̋ όρου̋ που είχε θέση στην λἀκή συνέλευση και είχαν γίνει αποδεκτοί από όλου̋…Τόσα χρόνια κοιτούσαµε το δέντρο (µεταγραφέ̋, προπονητολογια και κριτική) και χάναµε το δάσο̋ (την ενεργή ενασχόληση µα̋ µε τον ερασιτέχνη γι 'αυτό και κάθε λαµόγιο χρησιµοποιούσε τον ερασιτέχνη ει̋ βάρο̋ τη̋ καψούρα̋ µα̋ και για προσωπικό του όφελο̋). ΥΓ1 Με τραπεζώµατα, δήθεν ανακοινώσει̋, µεταγραφέ̋, προπονητή… δεν µα̋ ρίχνει̋ στάχτη στα µάτια. ΥΓ2 Με συναυλίε̋ δεν γίνεται µεγάλο̋ ο δικό̋ µα̋ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (µα̋ έλεγε̋ θα πα̋ την οµάδα στην Β εθνική και ότι έχει̋ λεφτά) ΥΓ3 Αν δεν υλοποιήσει̋ τι̋ υποσχέσει̋ σου, δεν θα επιτρέψουµε στην οµάδα να φορά τα δικά µα̋ χρώµατα το δικό µα̋ σήµα και στο Στάδιο να ακούγεται ο δικό̋ µα̋ ύµνο̋… ΥΓ4 Ρωτά τον Λαρισαίο συνεργάτη σου και πρώην µεγαλοεπενδυτη, γιατί δεν πίνει καφέ στην δική µα̋ πόλη; ΥΓ5 Όλοι θα κριθούµε από τι̋ πράξει̋ µα̋, αυτό είναι τελεσίγραφο και δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση από εµά̋… Ο ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ… ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ Σ.Φ. ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΑΚΑΦΛΙΑ∆ΕΣ ΘΥΡΑ-4Σ.Φ ΣΑΚΑΦΛΙΑ∆ΕΣ ΑΘΗΝΩΝ


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

«∆εµένοι σαν µια γροθιά» Παρά το δύσκολο του

εγχειρήµατο̋, οι παίκτε̋ των Μετεώρων είναι αποφασισµένοι να δώσουν τη µάχη του̋ στο νέο περιφερειακό πρωτάθληµα

Ο Αύγουστο̋ συνήθω̋ είναι ο µήνα̋ των ειδήσεων των µετεγγραφών και των εκκινήσεων προετοιµασία̋ για το σύνολο των οµάδων που συµµετέχουν στο περιφερειακό πρωτάθληµα. Από τον... κανόνα αυτό φυσικά δεν... ξεφεύγει ούτε το σωµατείο των Μετεώρων που έχει µπροστά του µια δύσκολη σεζόν στην οποία σηµείο αναφορά̋ θα είναι τα διοικητικά του. Το αδιέξοδο των Γενικών Συνελεύσεων και η απροθυµία που επέδειξαν τα περισσότερα µέλη του ΑΣ για την εµπλοκή και ενασχόληση µε τα διοικητικά τη̋ οµάδα̋, έφερε στο προσκήνιο την πρόταση των ποδοσφαιριστών µια λύση εκ των έσω που έχει τα ρίσκα τη̋ αλλά µπορεί να συσπειρώσει του̋ οπαδού̋ τη̋ οµάδα̋ , και ίσω̋ µάλιστα ευαισθητοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό τον επιχειρηµατικό κλάδο και του̋ φορεί̋ τη̋ Καλαµπάκα̋. Όλα αυτά βέβαια είναι µεγέθη που θα κοστολογηθούν και θα µετρηθούν πολύ σύντοµα αφού το ιδιότυπο ∆ιοικητικό σχήµα των Μετεώρων έχει ξεκινήσει την καµπάνια για την πώληση των εισιτηρίων διαρκεία̋ τη̋ νέα̋ περιόδου ενώ παράλληλα προωθεί στην αγορά και το πακέτο τη̋ διαφηµιστική̋ εκµετάλλευση̋ του σταδίου. Στο αµιγώ̋ οργανωτικό σχεδιασµό τη̋ οµάδα̋ ω̋ γνωστό δεν υπήρξαν µεγάλε̋ εκπλήξει̋ δεν προέκυψαν ανακατατάξει̋ και φυσικά δεν έγιναν µετεγγραφέ̋ µε αντίτιµο αφού οι ποδοσφαιριστέ̋ θα τρέξουν τη νέα σεζόν µε εθελοντική δράση µέσα στα γήπεδα του περιφερειακού. Η οµάδα έγραψε κάποιε̋ αναµενόµενε̋ απώλειε̋, όµω̋ κράτησε το µεγαλύτερο κοµµάτι του βασικού τη̋ κορµού και θα πορευθεί στο πρωτάθληµα έχοντα̋ τον Χρήστο Αντωνίου στον πάγκο τη̋ και θα ψάξει θα παλέψει να επιβιώσει σε ένα δύσκολο πρωτά-

θληµα έχοντα̋ ω̋ πρώτιστο εφόδιο τη µαχητικότητα το πείσµα και το δέσιµο των αθλητών τη̋ µέσα και έξω από του̋ αγωνιστικού̋ χώρου̋. Τα Μετέωρα, όπω̋ και ο ΑΟΤ (που εκπροσωπεί την πόλη των Τρικάλων), προ̋ το παρόν δεν γνωρίζουν τι̋ προθέσει̋ των µελών τη̋ Επιτροπή̋ ∆’ Εθνική̋ για τον καταρτισµό των οµίλων. Γνωρίζουν όµω̋ και έµαθαν τα… νεότερα από την πρόσφατη συνεδρίαση τη̋ ΕΠΟ που άλλαξε τα δεδοµένα και τα µέχρι πρότινο̋ ισχύοντα για όλη την παρέα του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Η είδηση που ξεχωρίζει είναι η πρόθεση των ανθρώπων τη̋ Επιτροπή̋ να δηµιουργήσουν ένα πρωτάθληµα αποτελούµενο από δέκα οµίλου̋, παρά το γεγονό̋ ότι στο πρόσφατο ∆Σ τη̋ ΕΠΟ ψηφίστηκε η πρόταση για σχηµατισµό οκτώ οµίλων. Μάλιστα, ο Βαγγέλη̋ Τοπολιάτη̋ και οι συνεργάτε̋ του επικοινώνησαν µε του̋ συµβούλου̋ τη̋ ΕΠΟ από του̋ οποίου̋ έλαβαν το σχετικό 'οκ', που αναµένεται να επικυρωθεί στο επόµενο ∆Σ τη̋ Οµοσπονδία̋, που θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Αυγούστου. Στην περίπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση για σχηµατισµό δέκα οµίλων, που θα σηµάνει και ολοκληρωτική εξάλειψη τη̋ αναδιάρθρωση̋ που είχε αποφασιστεί πέρσι, το πρωτάθληµα θα έχει ακριβώ̋ την ίδια µορφή µε αυτό που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου δύο µήνε̋. Μία άλλη απόφαση που έχει παρθεί από τη Γενική Συνέλευση τη̋ ΕΠΟ και γνωστοποιήθηκε σήµερα, σχετίζεται µε το όριο ηλικία̋ των 'µικρών' που πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στην ενδεκάδα. Σύµφωνα µε αυτή, λοιπόν, ω̋ 'µικροί' θα λογίζονται φέτο̋ οι ποδοσφαιριστέ̋ που έχουν γεννηθεί από την 1η Γενάρη του 1993 και µετά! Οσο για τον αριθµό του̋ στην ενδεκάδα παραµένει ω̋ έχει, δηλαδή τρει̋. Στην πρόσφατη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίση̋ και οι δηλώσει̋ συµµετοχών θα υπο-

βάλλονται µέχρι τι̋ 20 Αυγούστου, ενώ η προκήρυξη του πρωταθλήµατο̋ θα κοινοποιηθεί πιθανότατα µέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να τονιστεί πω̋ στην προκήρυξη δεν θα υπάρχει ο αριθµό̋ των οµάδων που θα προβιβάζονται και θα υποβιβάζονται από του̋ δέκα οµίλου̋, µε δεδοµένο ότι είναι άγνωστο το µέλλον τη̋ κατηγορία̋. Η σχετική συµπληρωµατική προκήρυξη αναµένεται να κοινοποιηθεί µετά τι̋ εκλογέ̋ τη̋ ΕΠΟ που θα γίνουν τον Οκτώβρη, όταν και θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθληµα.

ΑΕΚ

Μάχη για εισιτήρια και άρθρο 44 Η µη έκδοση, έστω και προσωρινή̋, φορολογική̋ ενηµερότητα̋ προκαλεί πολλά προβλήµατα στην ΑΕΚ, µε τη λύση να είναι τα χρήµατα που δεν… έχει. Οι εκκρεµότητε̋ τη̋ ΠΑΕ ΑΕΚ µε την ΦΑΕ Αθηνών είναι πολλέ̋ και ο Ανδρέα̋ ∆ηµη-

τρέλο̋ θα συνεχίσει να πηγαίνει συχνά στα γραφεία τη̋ για να προσπαθήσει θα βρει λύσει̋. Αρχικά υπάρχει το µεγάλο αγκάθι τη̋ δόση̋ του άρθρου 44, καθώ̋ έχει εκπνεύσει η διορία που είχε δώσει ο διευθυντή̋ τη̋ ΦΑΕ Αθηνών, Σταύρο̋ Καββαδία̋ στου̋ «κιτρινόµαυρου̋». Η διαδικασία που αναµένεται να ακολουθεί είναι να φτάσει ένα εξώδικο στα γραφεία τη̋ οµάδα̋ που θα δίνει τελευταία προθεσµία ενό̋ µήνα για την αποπληρωµή τη̋ δόση̋, αλλιώ̋ θα υπάρχει διάρρηξη από το άρθρο 44. Σε αυτόν τον έξτρα µήνα, στην ΑΕΚ θεωρούν πω̋ θα βρουν τα 600.000 ευρώ που τη̋ λείπουν για να πληρώσει τη δόση. Ωστόσο, τέλο̋ Σεπτεµβρίου θα πρέπει να πληρώσει και την επόµενη, επίση̋ ύψου̋ 1,25 εκατ. ευρώ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η υπόσχεση Πάντελιτ̋

Παρά τα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστηµα για τον καταρτισµό των οµίλων, δεν διαφαίνεται πρόθεση αλλαγή̋ γεωγραφική̋ κατανοµή̋ των οµίλων από την Επιτροπή τη̋ Οµοσπονδία̋. Το πιαθνότερο σενάριο λοιπόν που αφορά τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα , φωτογραφίζει την αγωνιστική του̋ συµµετοχή στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋ που κατά γενική οµολογία φαντάζει πιο βατό̋ πιο εύκολο̋ από τον 4ο , στον οποίο συµµετέχουν σωµατεία τη̋ Θεσσαλία̋ και τη̋ Στερεά̋ Ελλάδα̋. Αν περπατήσει αυτό το σενάριο τότε στην ίδια παρέα θα βρεθούν οι οµάδε̋ που παρέµειναν από το περσινό πρωτάθληµα δηλαδή : Τρίκαλα, Εθνικό̋ Φιλιππιάδα̋, Φιλοθέη Άρτα̋, Μεσολόγγι, Όλυµπο̋ Κέρκυρα̋ Οδυσσέα̋ Νυδρίου. Φυσικά θα υπάρξουν και οι νέα προσθήκε̋ από τι̋ αντίστοιχε̋ Ενώσει̋ και αυτέ̋ θα είναι (εκτό̋ συγκλονιστικού απροόπτου) από τι̋ Ενώσει̋. ΕΠΣ Άρτα̋: Κεραυνό̋ Θεσπρωτικού ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανία̋: ΑΕ Θέρµου ΕΠΣ Τρικάλων: Μετέωρα ΕΠΣ Ηπείρου: ΠΑΟ Κρύα̋ ΕΠΣ Κέρκυρα̋: Αν. Περιβολίου ΕΠΣ Θεσπρωτία̋: ΑΕ Ν. Σελεύκεια̋ ΕΠΣ Πρέβεζα̋: ΑΕ ∆ιασέλλου

Την εµπιστοσύνη που του έδειξε ο Ολυµπιακό̋ κρατώντα̋ τον για ακόµα έναν χρόνο, παρά τον περσινό σοβαρό τραυµατισµό του, θέλει να ανταποδώσει ο Μάρκο Πάντελιτ̋. Ο 33χρονο̋ Σέρβο̋ επιθετικό̋ του Ολυµπιακού µίλησε στο ολλανδικό «goal.com», µε αφορµή το χθεσινό (4/8) παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Βίλεµ (3-2) για τον Άγιαξ, λόγω του περάσµατό̋ του από τον «Αίαντα» τη σεζόν

ά µια ίνα στον πάγκο του, ξεκιν ά ιδι πα ̋ και στα δικά του προσπάθεια ποντάροντα

Τσ Ο Α.Ο. Λόγγου, µε

Από την αφάνεια, στην επανεκκίνηση και πάλι το ποδοσφαιρικό σωµατείο του Λόγγου που πήρε θέση στον ποδοσφαιρικό χάρτη του νοµού µα̋ µετά την αλλαγή ονόµατο̋ τη̋ Κρηνίτσα̋ και θα µπει µε πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στο νέο πρωτάθληµα µε τον Γιώργο Τσίνα στο πόστο του προπονητή που θα έχει την υποστήριξη γυµναστή στη διάρκεια τη̋ προετοιµασία̋ του καλοκαιριού. Η παρουσία του Γιώργου Τσίνα επιβεβληµένη θα έλεγε κανεί̋, αφού µέσα από την «τρέλα» του για το ποδόσφαιρο κατάφερε να βγάλει όλου̋ του̋ κατοίκου̋ στο γήπεδο. Να προσφέρει τα µέγιστα στην προσπάθεια που κάνει το χωριό, το οποίο αν και µικρό, έχει τη δική του µικρή παράδοση στα ερασιτεχνικά του νοµού µα̋ αφού στην πορεία των χρόνων ανέδειξε παίκτε̋ που άφησαν το στίγµα του̋ στο τρικαλινό ποδόσφαιρο όπω̋ πχ όπω̋ ο Ευριπίδη̋ Μπανάσιο̋, ο Β. Γκαντιά̋, ο Β. Πάντο̋, ο Κ. Λιόντο̋, ο Θ.

23

Πατσιαλή̋, ο Β. Τσιούλη̋, ο Χρ. Αντωνίου και τόσοι άλλοι. Από την µετεγγραφική αναζήτηση του ΑΟΛ βγήκαν κάποιε̋ καλέ̋ και σηµαντικέ̋ ειδήσει̋αφού ο έµπειρο̋ Κώστα̋ Γιδόπουλο̋ επέστρεψε στην οµάδα του χωριού του ενώ αποκτήθηκε ο Θωµά̋ Γεωργολόπουλο̋, ο οποίο̋ πέρυσι αγωνιζόταν στο Πετρόπορο, ο τερµατοφύλακα̋ Ντανίκα̋ ο οποίο̋ αγωνιζόταν στον Κεφαλοβρυσιακό, ενώ στον τοµέα τη̋ ενίσχυση̋ ο Γιώργο̋ Τσίνα̋ «ανακατεύει» την τράπουλα, προκειµένου να αποκτήσει 2-3 παίκτε̋ οι οποίοι θα συµβάλλουν σε συγκεκριµένε̋ θέσει̋. Πέρα όµω̋ απ’ αυτού̋ που θα φορέσουν φέτο̋ τη φανέλα τη̋ οµάδα̋, τα ευχάριστα νέα έρχονται και από το υπάρχον υλικό καθώ̋ παρέµειναν σχεδόν όλοι οι παίκτε̋, ενώ ανανέωσαν την παρουσία του̋ οι Μοσχόπουλο̋ και Γιουβρή̋.

Ψάχνει τα …παλιά του πατήµατα

2009-2010, αλλά και για του̋ στόχου̋ του µε τη φανέλα των νταµπλούχων Ελλάδα̋. «Η ζωή στην Ελλάδα είναι καλή. Με τον Ολυµπιακό πήρα δύο συνεχόµενα πρωταθλήµατα και πέρυσι µάλιστα ήταν νταµπλ. ∆υστυχώ̋ αποκλειστήκαµε λίγο νωρί̋ από το Champions League. Συγκεντρώσαµε εννέα βαθµού̋ κόντρα στι̋ Μαρσέιγ, Ντόρτµουντ και Άρσεναλ και κάναµε πολύ καλά παιχνίδια. Ελπίζω φέτο̋ να έχουµε περισσότερη τύχη», είπε ο Πάντελιτ̋.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Παίρνει άδεια από την ΕΕΑ Η Κέρκυρα συµπεριλήφθηκε τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ στι̋ οµάδε̋ που έχουν πρόβληµα µε την φορολογική ενηµερότητα, ωστόσο από την νησιώτικη ΠΑΕ διαψεύστηκε ότι υπάρχει τέτοιο θέµα. Μάλιστα, οι Φαίακε̋ υποστηρίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει εδώ και µέρε̋ την φορολογική ενηµερότητα, καθώ̋ πρόεδρο̋ τη̋ Κέρκυρα̋, Γιώργο̋ Λιµπάντση̋, τακτοποίησε όλε̋ τι̋ οφειλέ̋ που υπήρχαν προ̋ την Εφορία. Έτσι ο φάκελο̋ που θα καταθέσει η οµάδα στην ΕΕΑ θα είναι πλήρη̋ και δεν υπάρχει καµία ανησυχία για την εξασφάλιση τη̋ αδειοδότηση̋ και τη̋ παρουσία̋ τη̋ στο νέο πρωτάθληµα τη̋ Super League.


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Ο Πύργο̋ «καθάρισε» το Γριζάνο στην παράταση (4-1) και

Το ντέρµπι του Αυγούστου Πάνω από 400 φίλαθλοι, στι̋ κερκίδε̋ και τον περιβάλλοντα χώρο του Μεγαλοχωρίου, είδαν το µπαράζ τη̋ δεύτερη̋ ευκαιρία̋ Τέσσερα γκολ, τρία δοκάρια, πολλέ̋ κλασικέ̋- αλλά και χαµένε̋ ευκαιρίε̋, ένα …απρόοπτο στο ξεκίνηµα του Β’ ηµιχρόνου και… µετά καθολική υπεροχή µέχρι να µπουν τα πράγµατα στη θέση του̋. Ο Πύργο̋ ταλαιπωρήθηκε άνευ λόγου και αιτία̋ στο Μπαράζ ανόδου τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋. Έκανε από µόνο̋ του τα εύκολα-δύσκολα, αλλά όταν τον… πήραν τα ζόρια, έδειξε χαρακτήρα, έριξε τρία γκολ µαζεµένα στην παράταση και «καθάρισε» το Γριζάνο µε σκορ που δεν σηκώνει αµφισβήτηση (4-1 το τελικό και 1-1 στην διάρκεια του ενενηντάλεπτου) σφραγίζοντα̋ έτσι -µε πανηγυρικό τρόποτην άνοδο του στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Καλύτερη στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα, η οµάδα του Β’ οµίλου είχε και έχασε πολλέ̋ ευκαιρίε̋ να καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε κι έδωσε δικαιώµατα στο Γριζάνο που κατάφερε να ισοφαρίσει στο ξεκίνηµα τη̋ επανάληψη̋ και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ο Πύργο̋ άνοιξε τον ρυθµό, έδειξε ψυχικά και αγωνιστικά αποθέµατα και σηµείωσε τρία γκολ και καθάρισε τη νίκη και την άνοδο στο µεγάλο πρωτάθληµα του νοµού µα̋. Το ντέρµπι τη̋ δεύτερη̋ ευκαιρία̋ προγραµµατίστηκε από την ΕΠΣ Τρικάλων για να καλυφθεί η θέση του Λογγακίου που διαλύθηκε και αποσύρθηκε από τα τοπικά του νοµού µα̋. Η αλήθεια είναι πω̋ έγινε κάτω από δύσκολε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, αφού η υψηλή θερµοκρασία, σε συνδυασµό µε την υγρασία ήταν οι αιτίε̋ που δηµιούργησαν µια αφόρητη ατµόσφαιρα που επιβάρυνε τι̋ προσπάθειε̋ των αθλητών και των δύο οµάδων, ενώ έκαναν …δύσκολη και τη ζωή των 400 περίπου φιλάθλων που βρέθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου. Η παρουσία του κόσµου είναι ένα στοιχείο που χρήζει σχολιασµού γιατί δείχνει πω̋ οι Τρικαλινοί αγαπούν και αγκαλιάζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋, ειδικά στι̋ περιπτώσει̋ και τι̋ περιστάσει̋ εκείνε̋ (όπω̋ τώρα) που ο ΑΟ Τρίκαλα ….ξεπέφτει κι αγωνίζεται στι̋ αλάνε̋ του περιφερειακού. Πάνω από 400 άτοµα λοιπόν στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου (που ήταν επιµελώ̋ φροντισµένο από του̋ ανθρώπου̋ τη̋ τοπική̋ οµάδα̋) είδαν το ντέρµπι των δύο οµάδων να παίρνει µια… απρόοπτη εξέλιξη και ν’ αποκτά «άγρια οµορφιά» µετά την ισοφάριση που πέτυχε η οµάδα του Γριζάνου στην αρχή τη̋ επανάληψη̋. Πριν ξεκινήσουµε µε τα αµιγώ̋ αγωνιστικά αξίζει επίση̋ να αναφέρουµε ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο: Και οι δύο οµάδε̋ (τρίτε̋ στην τελική κατάταξη τη̋ Α1 Κατηγορία̋) εµφανίστηκαν στο καθοριστικό ραντεβού έχοντα̋ νέου̋ προπονητέ̋ στου̋ πάγκου̋ του̋. Στον Πύργο ανέλαβε τα ηνία µε ρόλο υπηρεσιακού ο Τεο Λιούλιο̋ που έλκει καταγωγή από την περιοχή, ενώ στο Γριζάνο έκλεισε συµφωνία πριν λίγε̋ ηµέρε̋ ο Θάνο̋ Τέγο̋ που θα αγωνιστεί και ω̋ ποδοσφαιριστή̋ στο επόµενο πρωτάθληµα. Οι δύο νεαροί τεχνικοί προσπάθησαν να βάλουν την δική του̋ «πινελιά» στην αγωνιστική τακτική παρ’ ότι βέβαια είχαν πολύ περιορισµένο χρόνο δουλειά̋ σε προπονήσει̋ αφού οι οµάδε̋ ήταν παρατηµένε̋ και απροπόνητέ̋ από τα τέλη Μαίου. Παρ’ όλα τούτα η εικόνα που βγήκε από το CMYK

«Ντάλα κατακαλόκαιρο», αλλά… Οι κερκίδε̋ γεµάτε̋ από κόσµο στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου για το ντέρµπι τη̋ ανόδου

Μπαράζ τη̋ ανόδου δεν ήταν απογοητευτική. Το µατ̋ είχε θέαµα είχε συναρπαστική και ανατρεπτική τροπή, είχε 5 γκολ και τρία δοκάρια και προφανώ̋ αποζηµίωσε του̋ φιλάθλου̋ που είχαν την υποµονή να µείνουν µέχρι το φινάλε τη̋ παράταση̋ στο γήπεδο.

Ο Μανώλη̋ και τα δοκάρια Πάντω̋ αδιαµφισβήτητα κυρίαρχοι µέσα στο τερέν ήταν ποι παίκτε̋ του Πύργου. Όχι µόνο γιατί κέρδισαν τελικά το στοίχηµα τη̋ ανόδου µε το ξέσπασµα τη̋ παράταση̋, µα και γιατί ήταν καλύτεροι στο µεγαλύτερο διάστηµα τη̋ αναµέτρηση̋ είχαν πολλέ̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ για να καθαρίσουν το αποτέλεσµα (ακόµα- ακόµα και από το α ηµίχρονο) ενώ έχουν να λένε και για τα 3 δοκάρια αλλά και τι̋ θεαµατικέ̋ επεµβάσει̋ του αντίπαλου γκολκίπερ… Πράγµατι, από την άλλη πλευρά υπήρχαν στιγµέ̋ που ο τερµατοφύλακα Μανώλη̋ έπαιζε και προσπαθούσε να κρατήσει µόνο̋ του το αποτέλσµα και η αλήθεια είναι πω̋ εκνεύρισε του̋ επιθετικού̋ του Πύργου που βγήκαν αρκετέ̋ φορέ̋ µπροστά του αλλά δεν µπόρεσαν να τον νικήσουν. Η Μπάρτσα, παρ’ ότι έκανε φιλότιµο αγώνα δεν µπόρεσε να καλύψει τα κενά που άφησαν οι απουσίε̋ 4-5 βασικών ποδοσφαιριστών στο συγκεκριµένο παιχνίδι. Πατλιτζανά̋, Κολέτσα̋, περκα̋ και Τόλιο̋ δεν ήταν εκεί, η οµάδα παρατάχθηκε µε σύνθεση-ενδεκάδα εκτάκτου ανάγκη̋ και… Εκανε το κόλπο τη̋ εκµεταλλευόµενη πρωτα απ’ όλα την εκνευριστική

αστοχία των επιθετικών του Πύργου και δευτερευόντω̋ ένα µοιραίο λάθο̋ του Νικολάου που έχασε την έξοδο στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ και δέχθηκε µε απρόοπτο τρόπο την ισοφάριση. Το Γριζάνο ισορρόπησε για λίγα λεπτά µέσα στο γήπεδο είχε το καλό του διάστηµα στην έναρξη του β’ ηµιχρόνου, όµω̋ δεν είχε διάρκεια και αναγκαστικά έπαιζε παθητική άµυνα από το 60 και µετά όταν ο Πύργο̋ αλώνιζε στα καρέ του Μανώλη αναζητώντα̋ το γκολ τη̋ νίκη̋ που θα τον λύτρωνε από την περιπέτεια τη̋ παράταση̋. Ωστόσο παρά τι̋ ευκαιρίε̋ όµω̋ και τα τρία δοκάρια, το… ντέρµπι δεν έδειξε νικητή στην κανονική διάρκεια, πήγε όλο το δρόµο µέχρι στα 120 λεπτά και στην παράταση ο Πύργο̋ δεν σήκωνε πολλέ̋ αντιρρήσει̋, έβαλε τη µπάλα στα δίχτυα και πανηγύρισε την άνοδο στην Α’ Ερασιτεχνική.

Τα γκολ και τα δοκάρια Με φόρα µπήκε στο παιχνίδι η οµάδα του Τέο Λιούλιου και άνοιξε το σκορ στο 7' όταν µετά από σουτ του Ρίζου και ασθενή απόκρουση του Μανώλη, ο Αγγέλη̋ πήρε «ριµπάουντ» κι έστειλε την µπάλα στα δίχτυα του Μανώλη γράφοντα̋ το 1-0.. η συνέχεια θα µπορούσε να ήταν ακόµα καλύτερη για του̋ Τρικαλινού̋ όµω̋ χάθηκαν πολλέ̋ κλασικέ̋ και το µατ̋ ακροβατούσε πάνω στο 1-0. Ενδεικτικέ̋ κλασικέ̋; Υπήρξαν πολλέ̋ και σε µία από αυτέ̋ στο 16' ο Μπαµπανάτσα̋ έχασε µοναδικό τετ α τετ ενώ στο 30' µετά από γύρισµα του Σ Νταούλα µέ-

Με πορτοκαλί εµφάνιση η «Μπάρτσα» Γριζάνου στον κρίσιµο αγώνα τη̋ χρονιά̋


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

παίρνει τη θέση του Λογγακίου στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋

σε γεµάτε̋ κερκίδε̋

Τα εύκολα-δύσκολα έκαναν οι παίκτε̋ του Πύργου, όµω̋ στο τέλο̋ πανηγύρισαν την άνοδο στην Α’ Ερασιτεχνική

Η φάση του πρώτου γκολ τη̋ αναµέτρηση̋ που είχε ω̋ δράση και σκόρερ τον Αγγέλη

Ο ∆ιαιτητή̋ κ Μάµαλη̋ διέκοψε το µατ̋ στα µισά του β ηµιχρόνου για να πάρουν ανάσε̋ και να δροσιστούν οι παίκτε̋

σα στην µικρή περιοχή, ο Λ. Ρίζο̋ έστειλε την µπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γριζάνου. Σα να µην έφταναν όλα τούτα, ήρθαν και δύο ακόµα ευκαιρίε̋ στην εκπνοή του ηµιχρόνου και χτύπησαν καµπανάκι στον πάγκο του Πύργου αφού Παπαγιάννη̋ και Νταούλα̋ βρέθηκαν σε θέση βολή̋ µόλι̋ δυο µέτρα από τη γραµµή τη̋ εστία̋ αλλά δεν µπόρεσαν να νικήσουν τον Μανώλη που απεσώβησε σίγουρα γκολ και κράτησε όρθια την οµάδα του σε δύσκολε̋ φάσει̋. Στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ όλοι πί-

στευαν πω̋ οι Πύργο̋ θα τέλειωνε αυτό που ξεκίνησε στο α ηµίχρονο, όµω̋ το Γριζάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 55' όταν µετά απο σέντρα του Χ. Μπακλαβά και άστοχη έξοδο του Νικολάου, ο Παρδάλη̋ πήρε την κεφαλιά σηµάδεψε δίχτυα και πέτυχε το 1-1 δίνοντα̋ νέα τροπή στο παιχνίδι. Η συνέχεια; Ένα ανελέητο τρέξιµο των παικτών του Λιούλιου, οι οποίοι όταν …συνήλθαν απο το σοκ έβαλαν την µπάλα κάτω και άρχισαν το σφυροκόπηµα τη̋ εστία̋ του Μανώλη. Μάλιστα έχασαν δύο καλέ̋ ευκαιρίε̋ µε

Η ενδεκάδα µε την οποία παρατάχθηκε η οµάδα του Πύργου

του̋ Β. Ρίζο και Ε. Ρίζο στο 60' και 67' ενώ στο 86΄ο Ρίζο̋ µετά από µια πρωτη αποτυχηµένη προσπάθεια κέρδισε και πάλι τη µπάλα βρήκε χώρο για σουτ και σηµάδεψε το οριζόντιο δοκάρι!!! Σαν να µην έφτανε µόνο αυτό στην επαναφορά ούτε ο Αγγέλη̋ µπόρεσε να την προωθήσει στα δίχτυα κι έτσι το παιχνίδι πήγε να πάρει δραµατική µορφή αφού οδηγήθηκε στην παράταση.. Εκεί όµω̋ όλα Άλλαξαν και αποκαταστάθηκε η…τάξη µε το γρήγορο γκολ του Λ Ρίζου στο 91’ που έδωσε προβάδισµα µε 2-1 στον Πύργο. Στη συνέχεια το µατ̋ πήρε το δρόµο του, το Γριζάνο δεν είχε άλλα κουράγια να ακολουθήσει ή να αντιδράσει κι έτσι στο 115' ο Θ. Νταούλα̋ µε µακρινό σουτ σηµείωσε το 3-1 σφραγίζοντα̋ την άνοδο ενώ στο 117'ο Γκίτσα̋ έφυγε στην κόντρα και σηµείωσε το 4-1 δίνοντα̋ πανηγυρικό τόνο στην νίκη του Πύργου. Καλή η διαιτησία του κ Ε. Μάµαλη που έστειλε δυο φορέ̋ του απίκτε̋ για νερό στη ροή του αγώνα και δεν αντιµετώπισε προβλήµατα παρά την κρισιµότητα τη̋ αναµέτρηση̋. Είχε βοηθού̋ του̋ κκ Νταλούκα και Ρούσση. Πύργο̋: Νικολάου, Ξ. Παπαγιάννη̋ (65 Στραγάλη̋), Μενίτσα̋, Θ. Νταούλα̋, ∆. Παπαγιάννη̋, Αθ. Νταούλα̋, Σπ. Νταούλα̋ (53' Γκίτσα̋), Ε. Ρίζο̋, Αγγέλη̋, Β. Ρίζο̋, Μπαµπανάτσα̋ (91’ Αυγέρη̋). Γριζάνο: Μανώλη̋, Καραγιάννη̋, Κολέτσα̋, Παρδάλη̋, Σταµέκο̋, Τσιάµη̋, Ι. Τέλλιο̋ (75' Ξάνθο̋), Μητάκο̋, Γούλα̋, Β. Μπακλαβά̋ (46' Γ. Τέλλιο̋), Χ. Μπακλαβά̋ CMYK

25


26

Αθλητικά

 Α1 ΕΠΣΤ: Με µικρέ̋ και µεγάλε̋ προσπάθειε̋ οι οµάδε̋ τη̋ κατηγορία̋ κάνουν τον σχεδιασµό του̋ για τη νέα σεζόν

Θα µπουν στον δικό του̋ αγώνα Μόνο ….υποτονικό δεν µπορεί να χαρακτηριστεί το µετεγραφικό αλισβερίσι του φετινού καλοκαιριού στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Λεφτά µπορεί να µην υπάρχουν στα ταµεία των σωµατείων, ζητήµατα ανοιγµάτων δεν γίνονται ούτε συζητιούνται από τι̋ περισσότερε̋ διοικήσει̋, όµω̋… Υπάρχει κίνηση που αποτυπώνεται µάλιστα µε την συνεχόµενη ροή ειδήσεων. Όπω̋ αναφέραµε στο φύλλο τη̋ προηγούµενη̋ ∆ευτέρα̋, το µεγαλύτερο και πιο ηχηρό χτύπηµα του καλοκαιριού έγινε από το σωµατείο του Αγ. Οικουµένοιου που ενέταξε στο δυναµικό του τον Σωτήρη Φασούλα̋ (από την ΑΕΤ) και τον Στέλιο Σικοβέλα (από τον Αχ Μπάρα̋). Όµω̋ πέραν αυτών µέσα στη βδοµάδα προέκυψαν και άλλε̋ ειδήσει̋… Με Τέγο η «Μπάρτσα»

Ο Πράπα̋ στο «σπίτι του»

Τον Θάνο Τέγο θα έχει ω̋ οδηγό η ποδοσφαιρική οµάδα του Γριζάνου και φιλοδοξεί να κάνει µια νέα αρχή αναζητώντα̋ πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋ του νοµού µα̋. Ο Τεγο̋ -παλιό̋ αθλητή̋ του Στίβου-ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήµατα στου̋ Ερασιτέχνε̋ Τρικάλων. έπαιξε ποδόσφαιρο στην οµάδα του Χαραυγιακού του Φωστήρα και στην οµάδα των Μεγάλων Καλυβίων καθώ̋ επίση̋ και σε άλλε̋ οµάδε̋ των Αθηνών και των Τρικάλων ενώ πέρσι ήταν παίκτη̋ προπονητή̋ στην Φήκη και συµµετείχε µαζί τη̋ στον µαραθώνιο τη̋ Α Κατηγορία̋.

Πέρασε τα 40 προ τριετία̋, όµω̋ συνεχίζει να τρέχει µέσα στα γήπεδα λε̋ και είναι έφηβο̋! Ο Χρήστο̋ Πράπα̋ (για αυτόν ο λόγο̋ και η αναφορά) θα επωµιστεί φέτο̋ ένα διπλό ρόλο στην οµάδα των Καρυών αφού θα συνεχίσει να κρατά το τιµόνι του προπονητή ενώ παράλληλα δεν θα εγκαταλείψει του̋ αγωνιστικού̋ χώρου̋ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται φορώντα̋ πλέον τη φανέλα του χωριού του. Ο Πράπα̋ επί σειρά ετών φόρεσε την φανέλα του ΑΟΤ και ήταν µάλιστα επί πολλά χρόνια αρχηγό̋ ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε σε κορυφαίε̋ ερασιτεχνικέ̋ οµάδε̋ του νοµού µα̋ (Μετέωρα, Φλαµούλι, Αχιλλέα̋ Μπάρα̋). τελευταίο̋ σταθµό̋ ήταν ο Αχ Μπάρα̋ στον οποίο αγωνίζονταν πέρσι ενώ από κάποιο σηµείο τη̋ σεζόν ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία των Καρυών προαναγγέλλοντα̋ την επιστροφή στο… σπίτι του που έγινε φέτο̋ το καλοκαίρι. Εκτό̋ του Πράπα, στο δυναµικό των Καρυών προστέθηκαν επίση̋ και οι Γαιτάνα̋ και Γιώργο̋ Πράπα̋ (από την ΠΕΦ), ο Β Χαλκιά̋ Φανερωµένη, ο Γ Ζήση̋ από τον Πλοπιακό και ο Τάτσιο̋ από το ∆ενδροχώρι.

«Καρέ» µετεγγραφών στη Ράξα Ρόλο και…λόγο στα δρώµενα τη̋ Α1 ΕΠΣΤ θα επιδιώξει να έχει η οµάδα τη̋ Ρ΄’αξα̋ και ήδη εξεδήλωσε τι̋ προθέσει̋ τη̋ µε την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Με ενέργειε̋ τη̋ διοίκηση̋ επιτεύχθηκαν οι πρωτε̋ συµφωνίε̋ και στα Πράσινα πουλιά θα αγωνίζονται από τη νέα χρονιά οι Πάνο̋ Σιακαβάρα̋ (από ΠΕΦ), Μιχάλη̋ Γαιτάνο̋ (από Κεφαλόβρυσο), Θόδωρο̋ Γιαννή̋ (από ΠΕΦ) και Γιώργο̋ Αντωνόπουλο̋ (από Σωτήρα). Με την ευκαιρία να θυµίσουµε ότι στον πάγκο τη̋ οµάδα̋ παραµένει και φέτο̋ Μιχάλη̋ Ζορµπά̋, ενώ το προσεχέ̋ διάστηµα αναµένεται να υλοποιηθούν 2-3 ακόµη µεταγραφέ̋, ενώ παρελθόν αποτελούν οι Απ. Κουτσιµπύρη̋, Νικ. Γώγο̋ και Νικ. Ιακωβάκη̋.

Καλή µεταγραφή στο ∆ενδροχώρι Προσδοκίε̋ για µια καλή και πρωταγωνιστική χρονιά είχε «πλάσει» η ποδοσφαιρική οµάδα του ∆ενδροχωρίου στο περσινό πρωτάθληµα. Ωστόσο δεν µπόρεσε να αντέξει το µεγάλο συναγωνισµό και το τρελό τρέξιµο των τριών πρωτοπόρων του Β Οµίλου. Μεγάρχη Πυργετό̋ και Πύργο̋ άνοιξαν αποστάσει̋

µετά τη στροφή του πρώτου γύρου , κι έτσι το ∆ενδροχώρι που είχε πάντω̋ καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια τη̋ σεζόν πήγε µέχρι την έκτη θέση στην τελική κατάταξη τη̋ βαθµολογία̋. Με το κλείσιµο τη̋ αγωνιστική̋ περιόδου αποχώρησαν από την οµάδα οι Μπακάλη̋ και Τάτσιο̋ , όµω̋ στον ανττίποδα αυτών αποχωρήσεων ήρθε να γραφτεί µια ηχηρή κίνηση από τη διοίκηση που έκλεισε συµφωνία και ενέταξε στο δυναµικό τη̋ οµάδα̋ τον Νίκο Ιακωβάκη. Ο ηψηλόσωµο̋ επιθετικό̋ αγωνίζονταν πέρσι στο Α όµιλο τη̋ κατηγορία̋ και είχε καλή παρουσία µε το συγκρότηµα τη̋ Ράξα̋, όµω̋ δεν ανανέωσε τη συνεργασία και έτσι το επιτελείο του ∆ενδροχωρίου άδραξε την ευκαιρία και έκανε µια καλή κίνηση ενισχύοντα̋ το ρόστερ τη̋ κυανέρυθρη̋ οµάδα̋. Θέση κενή έχει στον πάγκο του το συγκρότηµα τη̋ Πιαλεία̋ κι απ’ ότι λέγεται µάλιστα η διοί-

Ο Ράππα̋ στην Περιστέρα Στο δυναµικό του Αρη Περιστέρα̋ εντάχθηκε ο Γιάννη̋ Ράππα̋ που πέρσι αγωνίζονταν µε τον ΑΣ Μετέωρα στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Κατηγορία̋. Η µεταγραφή αναµφίβολα προκαλεί είδηση πρωτου µεγέθου̋ για την Α1 Κατηγορία και σίγουρα αποτελεί µία πολύ καλή και πολύτιµη λύση για τον τεχνικό τη̋ οµάδα̋ Γιώργο Παπανικολάου. Αξίζει να θυµίσουµε πω̋ στο ρόστερ τη̋ οµάδα̋ εγγράφτηκαν επίση̋ τα ονόµατα των: Γκατζή Κων/νου, Γκιάτα Νικόλαου, Κεραµά Αθανάσιου Κατσιαµάνη Σπύρου, Λιατσικούρα Γεώργου, Παπαγεωργίου Παναγιώτη, Πώχου Βασίλη, Τάτσιου Βάιου, Τάτσιου Κων/νου, καθώ̋ και του Βησσάρη Τάτσιου και Φ. Τσιλίκη .

∆υο επιστροφέ̋ στην Ασπροκκλησιά

Ο Κων/νο̋ ∆ουλαλά̋ στον Πορτἀκό Το νέο δελτίο του στην οµάδα του Πορτἀκού υπέγραψε, ενώπιον του γενικού γραµµατέα κ. Αθανασίου Κανέλα, ο Κων/νο̋ ∆ουλαλά̋, προερχόµενο̋ από τον Π.Ο. Φήκη̋. Ο ποδοσφαιριστή̋, ω̋ γνωστόν, δραστηριοποιείται στο χώρο τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. Είναι εκλεγµένο̋ ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ τη̋ συµπολίτευση̋ στον Καλλικρατικό ∆ήµο Πύλη̋. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

κηση σύντοµα θα προβεί σε ανακοινώσει̋ που δεν περιλαµβάνουν µόνο τον προπονητή αλλά και τι̋ πρώτε̋ καινούριε̋ προσθήκε̋. Ήδη διέρρευσαν (και εγράφησαν από την ερευνα ) τα ονόµατα των Γιανοτάκη Ψαραντώνη και Γκατζή, πιθανώ̋ µέσα στο επόµενο διάστηµα θα υπάρξουν και οι ανακοινώσει̋ αφού η οµάδα του Κόζιακα φιλοδοξεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθληµα. Αξίζει να θυµίσουµε πω̋ και πέρσι η Πιαλεία είχε αξιοσηµείωτη παρουσία στα γήπεδα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και τερµάτισε µάλιστα στην 9η θέση του πίνακα συγκεντρώνοντα̋ 49 βαθµού̋ σε σύνολο 34 αγώνων.

Από τον Πανχασιακό, επιστροφή και πάλι στην Ασπροκκηλιά. Στο ρόστερ του Αγιαξ εγγράφτηκαν οι Τάκη̋ Κιτσόπουλο̋ και Χρήστο̋ Παπασωτηρίου οι οποίοι την προηγούµενη σεζόν αγωνίστηκαν στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 µε την οµάδα του Πανχασιακού. Οι δυο ποδοσφαιριστέ̋ προέρχονται από την οµάδα και θεωρείται βέβαιο ότι µπορούν να βοηθήσουν στη νέα προσπάθεια επανεκκίνηση̋ που θα επιχειρήσει το σωµατείο στο νέο πρωτάθληµα. Πέραν αυτών όµω̋ νέα εγγραφή στην οµάδα λογίζεται και ο Σωτήρη̋ Αδάµο̋ ο οποίο̋ αγωνίζονταν µέχρι πέρσι στη ∆όξα Χρυσοµηλιά̋.

 Το Ριζαριό έχει προβάδισµα για την άνοδο στην Α1 ενώ ο Αγιοφυλλικό̋ που κέρδισε

Μπερδέµατα στα µπαράζ

Η φάση από τον αγώνα Αγιοφυλλικού - Παλ/ρου Αν για τα σωµατεία τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ η δράση µέσα στον Αύγουστο θύµιζε αγγαρεία, τότε τι µπορεί να πει κανεί̋ για την επανεκκίνηση των τριών σωµατείων τη̋ Β’ Ερασιτεχνική̋ που κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε ένα µίνι πρωτάθληµα για την ανάδειξη του υπερ-τυχερού που αναµένεται να σφραγίσει άνοδο στην µεγαλύτερη κατηγορία; Οι δυο πρώτοι αγώνε̋ ήταν πραγµατική ταλαιπωρία… Ωστό-

σο τα επιτελεία των οµάδων προσπάθησαν (στο µέτρο του εφικτού βεβαίω̋) να συµµαζευτούν και έστω και χωρί̋ προπονήσει̋ βγήκαν στο γήπεδο για να διεκδικήσουν αυτό το εισιτήριο τη̋ δεύτερη̋ ευκαιρία̋. Από τον πρωτο αγώνα (τη̋ Πέµπτη̋ ) βαθµού̋ πήρε το Ριζαριό που επιβλήθηκε του Παλαιοµονάστηρου µε 2-0, ενώ στην αναµέτρηση τη̋ Κυριακή̋ ο Αγιοφυλλικό̋ έκανε επίδειξη δύναµη̋ και καθάρισε και αυτό̋ µε 4-1 το Παλ/ρο , όµω̋ η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα γραφεία τη̋ ΕΠΣΤ αφού οι ηττηµένοι κατέθεσαν ένσταση για παράτυπη συµµετοχή παικτών και παραδόξω̋ παρά την προειδοποίηση του διαιτητή Γρατσάνη στον έλεγχο πλαστοπροσωπεία̋ που έγινε στο τέλο̋ τη̋ αναµέτρηση̋ απουσίαζαν δύο παίκτε̋ από το σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋. Πλέον µετά από αυτή την εξέλιξη η πρωτιά και το εισιτήριο τη̋ ανόδου θα κριθεί στο ντέρµπι τη̋ Τρίτη̋, Αγιοφυλικό̋ και Ριζαριό θα παίξουν για τη νίκη και καλό θα είναι να αποφύγουν την ισοπαλία , γιατί σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο (βάση τη̋ προκήρυξη̋) θα κληθούν εκ νέου να τα πουν στο γήπεδο σε νοκ-άουτ αγώνα µπαράζ εάν βεβαίω̋ όπω̋ προείπαµε δεν βγάλει νικητή η µάχη τη̋ Τρίτη̋.

Το Ριζαριό µε το δεξί στην πρεµιέρα Το ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ δόθηκε στο γήπεδο των Σεισµο-

πλήκτων και εκεί ο Γίγα̋ Ριζαριού κατάφερε να υποτάξει µε 2-0 το συγκρότηµα του Παλαιοµονάστηρου κατοχυρώνοντα̋ έτσι και την πρωτη του νίκη. Το παιχνίδι ξεκίνησε υποτονικά, δεν είχε πολλέ̋ φάσει̋ µέχρι το 30’ αλλά …κάπου εκεί άλλαξαν οι ισορροπίε̋ : Ο Τσέκα̋ πάτησε αντίπαλη περιοχή δοκίµασε το πόδι σηµαδεύοντα̋ την δεξιά γωνία του Καναβού και πέτυχε το 0-1 βάζοντα̋ υποθήκη νίκη̋ στον…. λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του . Μετά το γκολ το Παλαιοµονάστηρο προσπάθησε να αντιδράσει , είχε µάλιστα µια σηµαντική ευκαιρία στο 40 σε φάουλ του Παπανικολάου, αλλά δεν µπόρεσε να ακουµπήσει δίχτυα κι έτσι το σκορ δεν άλλαξε. Στο δεύτερο µισό του αγώνα λόγο και πάλι είχαν οι επιθετικοί του Ριζαριού. Θα µπορούσαν µάλιστα να είχαν καθαρίσει το µατ̋ από το 65’ όταν ο Χ Μεσιακάρη̋ σηµάδεψε το αριστερό δοκάρι, αλλά δεν το κατέφεραν και στο 75 κινδύνευσαν και απειλήθηκαν µε ισοφάριση σε µια φάση όπου Παπανικολάου και Καλέτση̋ ακινητοποίησαν την άµυνα, ο τελευταίο̋ µάλιστα πήγε για το γκολ , αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Χατζή που απέκρουσε και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Κι αφού δεν έγινε το 1-1 στο 75’ , έγινε το 2-0 στο 85’ ! Αυτή τη φορά το Ριζαριό ήταν πιο αποτελεσµατικό και χάρη στο τέρµα που σηµείωσε ο ∆ηµ. Μεσιακάρη̋ έφτασε στο 0-2 και κλείδωσε την πρώτη του νίκη παίρνοντα̋ έτσι και το προβάδισµα στο στοίχηµα τη̋ ανόδου.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Ενώ από τη διοίκηση του Αιόλου βγαίνει µια αύρα αισιοδοξία̋ για τι̋ ανανεώσει̋, δεν διαφαίνεται ανάλογη προσέγγιση από βασικού̋ παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋

Σκούρα τα… πράγµατα Από βδοµάδα σε εβδοµάδα και από αναβολή σε αναβολή µετατίθενται οι προσεγγίσει̋ και οι επαφέ̋ των παραγόντων του Αιόλου µε του̋ καλαθοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋ και οι λόγοι γνωστοί, αφού κανένα̋ πλέον δεν µπορεί να κρυφτεί πίσω από προσχηµατικέ̋ δηλώσει̋ που …επαναλαµβάνονται κατά κόρον το τελευταίο διάστηµα από το διοικητικό επιτελείο. Η διοίκηση ενώ έλυσε το θέµα τη̋ ρευστότητα̋ µαζεύοντα̋ ένα σηµαντικό ποσό από τι̋ πρωτε̋ χορηγίε̋ και τι̋ ταµειακέ̋ διευκολύνσει̋ των µελών τη̋, αναζητά λύση και για τον άλλο µεγάλο γρίφο που αφορά την κάλυψη των νέων συµβο- πάλι µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα ιδίω̋ µε τι̋ λαίων (µετεγγραφών και ανανεώσεων) µε τα ανά- περιπτώσει̋ των αθλητών που έχουν υψηλά κασέ και θέλουν εγγυηµένε̋ συµφωνίε̋. Ειδικά µε τι̋ λογα συναλλαγµατικά χρεόγραφα. Το θέµα είχαµε αναδείξει και σε παλαιότερα δη- περιπτώσει̋ του Κακλαµάνου, αλλά και του Τάσου µοσιεύµατα, υπερτονίζοντα̋ µάλιστα τον κίνδυνο Χαρισµίδη τα πράγµατα δείχνουν να είναι πολύ θολά και καθίστανται εξαιρετικά δύσκολα µια̋ πιθανή̋ εµπλοκή̋ που µπορεί να εµφανιεάν τελικά αληθεύουν και επαστεί κυρίω̋ στι̋ συζητήσει̋ και τι̋ ληθευθούν οι φήµε̋ που επαφέ̋ µε τα καλά ονόµατα τη̋ µιλούν για προσεγγίτρικαλινή̋ οµάδα̋ που δεν δέ∆ύσκολες στον χειρισµό οι σει̋ των δύο αθληχονται συµφωνίε̋ µε το στόπεριπτώσεις Κακλαµάνου Χαρισµίδη τών από άλλε̋ µα, αλλά αντιθέτω̋ φροντίοµάδε̋ τη̋ κατηζουν και επιδιώκουν να…. που φηµολογείται ότι έχουν δεχθεί γορία̋. Ήδη στην δένουν τα συµβόλαια του̋ Κρήτη κάποια τοπιµε εγγυηµένε̋ συναλλαγµακρούσεις από άλλες οµάδες της κά portal αναφέτικέ̋ που έφεραν υπογραρουν και «παίζουν µέκατηγορίας φέ̋ µελών του ∆Σ. σα στη λίστα µεταγραΣυνήθω̋ τα προηγούµενα χρόφών του ΟΦΗ τόσο τον κοννια το βάρο̋ αυτό το επωµίζονταν ο τό όσο και τον ψηλό τη̋ οµάδα̋, πρώην πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ ∆ Σιαφαρίκα̋ ,όµω̋ µετά την οριστική απόφαση απόσυρση̋ ενώ ανάλογη κουβέντα έχει ανοίξει και σε σωµαπου ανακοίνωσε στην πρόσφατη ΓΣ, η διαχείριση τεία τη̋ Αθήνα̋. των νέων συµφωνιών έγινε πιο δύσκολη αφού δεν Ο Τακιανό̋ χαλάει τα σχέδια υπάρχει πλέον στη διοίκηση ένα ισχυρό επιχειρηµατικό όνοµα που µπορεί να εγγυηθεί (πόσω µάλΜ’ αυτά και µ’ αυτά µπήκαµε λοιπόν στον µήνα λον και να συνάψει) συµφωνίε̋ που έχουν ακριβό τη̋ προετοιµασία̋ και στον Αίολο λένε και ξανααντίτιµο. λένε πω̋ µέσα σε τούτη την εβδοµάδα θα κλείΗ λύση που συζητιέται για να περπατήσει αφο- σουν τρύπε̋ θα κλείσουν και οι πρωτε̋ συµφωρά δέσµευση όλων των µελών του ∆Σ όµω̋ και νίε̋, ενώ τα µεταγραφικά θα πάνε πιο πίσω και

ίσω̋ µάλιστα θα περιοριστούν σε 2-3 κινήσει̋ αφού το ταµείο τη̋ οµάδα̋ δεν σηκώνει νέα ανοίγµατα. Τοπ υπενθυµίζουµε αυτό γιατί µετά την συµφωνία του ΟΦΗ µε τον Τακιανό φαίνεται πω̋ αλλάζουν άρδην τα δεδοµένα στο σωµατείο τη̋ Κρήτη̋, που έβαλε ι στο… µάτι του δυο µετεγγραφικού̋ στόχου̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ και περιµένει στη γωνία για Κακλαµάνο Χαριοσµίδη… Οι διοικούντε̋ του ΟΦΗ ήρθαν σε συµφωνία µε το ∆ραµινό προπονητή και µε σηµερινή (02/08) ανακοίνωσή του̋ γνωστοποίησαν την έναρξη τη̋ συνεργασία̋ του̋, που έχει πλάνο διετία̋. Όπω̋, άλλωστε, παραδέχθηκε και ο Τακιανό̋ στι̋ πρώτε̋ δηλώσει̋ του ω̋ νέο̋ προπονητή̋ του ΟΦΗ: «Θέτουµε ένα πλάνο διετία̋ και στόχο̋ µα̋ είναι σύντοµα ο ΟΦΗνα βρεθεί εκεί που αξίζει. Σχεδιάζουµε το ρόστερ από το µηδέν και παρά το χαµηλό φετινό µπάτζετ πιστεύω ότι θα πάµε πολύ καλά». Αναφορικά µε του̋ λόγου̋ που τον οδήγησαν στην απόφασή του να αναλάβει τον ΟΦΗ, συµπλήρωσε: «Έρχοµαι σε µια οµάδα µε πολύ µεγάλη δυναµική, δικό τη̋ γήπεδο και διοίκηση µε όραµα. Σηµαντικό ρόλο στην απόφασή µου έπαιξαν οι ξεκάθαρε̋ απόψει̋ και θέσει̋ τουΜάνου Ξηµέρη, η µεγάλη ιστορική διαδροµή τη̋ οµάδα̋, αλλά και η επιµονή του φίλου µουΣταύρου Λυριντζάκη.

27

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Προχωράει για Περπέρογλου Ο Ολυµπιακό̋ συνεχίζει να είναι ένα βήµα µπροστά από τον Παναθηνἀκό στα θέµατα των µεταγραφών των Στράτου Περπέρογλου και ο παίκτη̋ φαίνεται να είναι στον δρόµο για το λιµάνι. Με τον Περπέρογλου, βέβαια, παραµένει το αγκάθι στο συµβόλαιο (οι «ερυθρόλευκοι» του έχουν προτείνει 1 συν 1, αλλά ο 28χρονο̋ φόργουορντ θέλει κλειστό διετέ̋), αλλά οι Πειραιώτε̋ θεωρούν ότι το πρόβληµα θα λυθεί. Οσον αφορά τον Καββαδά, ο Ολυµπιακό̋ συνεχίζει να έχει το προβάδισµα και το θέµα τη̋ µετακόµιση̋ του νεαρού σέντερ του Πανιώνιου στο λιµάνι θα µπει στην τελική του ευθεία σήµερα ή το αργότερο αύριο.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Παραµένει ο Καββαδά̋! Τέλο̋ µπαίνει όπω̋ όλα δείχνουν στο «σήριαλ» τη̋ µεταγραφή̋ του Βασίλη Καββαδά καθώ̋ όπω̋ όλα δείχνουν ο διεθνή̋ σέντερ θα παραµείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Πανιώνιο και δε θα κάνει φέτο̋ το βήµα για κάποιον από του̋ δύο «αιώνιου̋» που τον βολιδοσκοπούν. Ο Καββαδά̋ δεσµεύεται µε συµβόλαιο µε τον Πανιώνιο και ο πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ Ηλία̋ Λιανό̋ φέρεται να ξεκαθάρισε πω̋ ο παίκτη̋ δε θα παραχωρηθεί είτε στον Ολυµπιακό είτε στον Παναθηνἀκό. Ο λόγο̋ είναι πω̋ οι δύο οµάδε̋ δεν καλύπτουν τι̋ απαιτήσει̋ των «κυανέρυθρων

ΛΙΜΟΖ

µε 4-1 το Παλ/ρο έχει να λύσει υπόθεση πλαστοπροσωπεία̋

τη̋ Β’ Ερασιτεχνική̋

Θέλει Κόµµατο ο Γιαννάκη̋ Στο στόχαστρο του Παναγιώτη Γιαννάκη στο νέο του εγχείρηµα στη Λιµόζ είναι ο Νέστορα̋ Κόµ-

Τεσσάρα και κόκκινε̋ κάρτε̋ Το νερό επειγόντω̋ µέσα στο γήπεδο, για τραυµατίε̋ και µη...

Καθαρή νίκη µε επιβλητικό σκορ που θα µπορούσε να είχε και µεγαλύτερε̋ διαστάσει̋, πέτυχε ο Αγιοφυλλικό̋ στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋, επικράτησε του Πλαιοµονάστηρου µε 4-1 αλλά …έµπλεξε µε την περίπτωση τη̋ πλαστοπροσωπεία̋ που θα κριθεί από την επιτροπή ενστάσεων τη̋ ΕΠΣΤ σε δυο ηµέρε̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ αναµέτρηση̋ το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ έκανε επίδειξη δύναµη̋ άνοιξε το σκορ στο 29 µε Παπαπγιάννη διπλασίασε τα τέρµατά του στο 36’ µε προσπάθεια του Κέφου και παρά την αποβολή του παίκτη στο 60 (δευτερη κίτρινη) κινούνταν µε µεγαλύτερη σιγουριά µέσα στο γήπεδο. Το Παλ/ρο µείωσε στο 67’ µε τον Τζέλλιο, όµω̋ ο Αγιοφυλλικό̋ έγραψε δύο ακόµα γκολ στο 68 µε σκόρερ τον Σ Κέφο και στο 82’ µε τον Σ Παπαδόπουλο και καθάρισε εύκολα τη νίκη. Η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ έµεινε µε 9 παίκτε̋ από το 73’ και µετά λόγω τη̋ αποβολή̋ του Παπαδήµα για εξύβριση των Θείων.

µατο̋. Ο «∆ράκο̋» του ελληνικού µπάσκετ σε συνεργασία µε τον Νίκο Λινάρδο κάνουν το σχεδιασµό του για του̋ Γάλλου̋ και µέσα στα πλάνα του είναι ο Κόµµατο̋ που πέρσι αγωνίστηκε σε Μερσίν, Μαρούσι και Σαντ Άντιµο στην Α2 Ιταλία̋. Ο 35χρονο̋ φόργουορντ βρίσκεται χωρί̋ οµάδα αυτόν τον καιρό και ο κ. Γιαννάκη̋ τον θεωρεί πολύ καλή λύση για τη νέα οµάδα του.


28

Αθλητικά

Οι Τούρκοι λένε πω̋ η Ολυµπιακή Φλόγα είναι δική του̋!

Αυτοί έχουν ξεφύγει… Επιµένουν να προκαλούν για την Ολυµπιακή Φλόγα οι Τούρκοι, µε τον υπουργό Αθλητισµού Σουάτ Κιλίτ̋ να δηλώνει ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνε̋ παίρνουν την ονοµασία του̋ από τον Όλυµπο τη̋ Αττάλεια̋ και να... επικαλείται τι̋ σχετικέ̋ δηλώσει̋ που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντηση που είχε µε τον πρόεδρο τη̋ ∆ΟΕ. Όπω̋ επιβεβαιώθηκε, κατά τη συνοµιλία του µε τον Ζακ Ρογκ, ο Τούρκο̋ πρωθυπουργό̋ υποστήριξε ότι «πηγή τη̋ Ολυµπιακή̋ φλόγα̋ είναι η φλόγα που εξακολουθεί να καίει στο Τσίραλι του Ολύµπου τη̋ Αττάλεια̋». Ήδη πάντω̋, η απάντηση ήρθε δια στόµατο̋ του επικεφαλή̋ τη̋ ελληνική̋ αποστολή̋ στο Λονδίνο Ισίδωρου Κούβελου που ζήτησε να διαβάσουν ιστορία οι Τούρκοι….

ÄÅÕÔÅÑÁ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012Ο Υπερπρωταθλητή̋ των Ολυµπιακών Αγώνων Μάικλ Φελπ̋ έγραψε ιστορία

«Εριξε αυλαία µε το καλύτερο φινάλε...» Οι πισίνε̋... άδειασαν µε την αποχώρηση του Μάικλ Φελπ̋. Ο κορυφαίο̋ των κορυφαίων, µετά από 22 Ολυµπιακά µετάλλια (τα 18 χρυσά) και έχοντα̋ ηττηθεί µόνο σε δύο κούρσε̋ στι̋ τρει̋ πρόσφατε̋ διοργανώσει̋ Ολυµπιακών Αγώνων, κρέµασε το σκουφάκι του και αφήνει την κολύµβηση πιο φτωχή. Ο Μάικλ Φελπ̋ αποκάλυψε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει τα δάκρυα την ώρα τη̋ απονοµή̋ λίγο µετά την τελευταία κούρσα τη̋ τεράστια̋ καριέρα̋ του, ενώ εξέφρασε την επιθυµία του να ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο. "Είναι 20 χρόνια από τη ζωή µου

που τελειώνουν. ∆εν είµαι πολύ σίγουρο̋ για τα συναισθήµατα που βιώνω αλλά το βέβαιο είναι πω̋ δεν θα µπορούσαν τα πράγµατα να εί-

Λέριν ΦράνκοΣέξι …προθέρµανση Στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ τη̋ Αθήνα̋ τερµάτισε 42η και σε αυτού̋ του Πεκίνου στην 51η θέση, παρόλα αυτά το όνοµά τη̋ ακούγεται έντονα λε̋ και είναι ένα από τα µεγάλα φαβορί για να ανέβει στο βάθρο των µεταλλίων στου̋ Αγώνε̋

του Λονδίνου. Ο λόγο̋ για τη Λέριν Φράνκο και σε περίπτωση που κάποιο̋ "αδαή̋" αναζητήσει την αιτία, τότε σίγουρα δεν θα είναι και τόσο µυηµένο̋ στο story των Ολυµπιακών Αγώνων. Και αυτό γιατί η 30άχρονη Παραγουανή ακοντίστρια φρόντισε να ενθουσιάσει του̋ αµέτρητου̋ προσωπικού̋ φαν̋ τη̋ ανεβάζοντα̋ φωτογραφίε̋ από τι̋ τελευταίε̋ τη̋ προπονήσει̋, µέσω τη̋ σελίδα̋ τη̋ στο Twitter Το σίγουρο είναι πω̋ ό,τι επίδοση και αν πετύχει στου̋ Αγώνε̋, τα φλα̋ και οι κάµερε̋ θα µαγνητιστούν για µία ακόµα φορά από την εκρηκτική Λέριν Φράνκο

ΤΕΝΙΣ

Έπεσε η σηµαία στην απονοµή Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τη̋ ανάκρουση̋ του εθνικού ύµνου των ΗΠΑ στο Γουίµπλεντον, λίγα λεπτά µετά την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου από την Σερίνα Γουίλιαµ̋. Η σηµαία τη̋ Αµερική̋ «έφυγε» από τον ιστό τη̋ και κατέληξε στο πάτωµα, µε το κοινό να αντιδρά µε επιφωνήµατα και γέλια σε ακόµα µια «γκάφα» των Βρετανών... ∆είτε την αστερόεσσα να ξεκολλάει από τον ιστό τη̋ και την ανάκρουση του ύµνου να ολοκληρώνεται χωρί̋ αυτή...

Το δεύτερο ελληνικό µετάλλιο στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ του Λονδίνου κατέκτησαν τα κορίτσια τη̋ Κωπηλασία̋ (Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου) στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Πρόκειται για το πρώτο µετάλλιο τη̋ Ελλάδα̋ στη γυναικεία κωπηλασία, που θα µπορούσε να είναι και αργυρό καθώ̋ η διαφορά από τι̋ δεύτερε̋ κινέζε̋ ήταν µόλι̋ 16 εκατοστά του δευτερολέπτου. Αυτή ήταν η δεύτερη συµµετοχή σε τελικό Ολυµπιακών Αγώνων για την Αλεξάνδρα Τσιάβου σε ισάριθµε̋ παρουσίε̋ στο κορυφαίο αθλητικό γεγονό̋ του πλανήτη. Εξαιρετική εµφάνιση πραγµατοποίησε και η ελληνική τετράκωπο̋ στον τελικό χωρί̋ ωστόσο να φτάσει τα µετάλλια. Οι Στέργιο̋ Παπαχρήστο̋ που έλκει καταγωγή από τα µέρη µα̋ , ο Γιάννη̋ Τσίλη̋, Γιώργο̋ Τζιάλλα̋ και Γιάννη̋ Χρήστου πήραν την 4η θέση µε 6:11.43, που σίγουρα αποτελεί επιβεβαίωση τη θέση̋ του̋ ανάµεσα στα κορυφαία πληρώµατα. Σήµερα πάντω̋ στο πρόγραµµα υπάρχει και µία τρικαλινή συµµετοχή, αφού ο συµπατριώτη̋ µα̋ πρωταθλητή̋ των καταδύσεων Στέφανο̋ Παπαρούνα̋, θα… ριχθεί στη µάχη του ατοµικού αγωνίσµατο̋ τριών µέτρων από βατήρα. Κατά τα λοιπά, στον Στίβο οι Ελληνε̋ αθλητέ̋ κινούνται σε ρηχά νερά ενώ σε διεθνέ̋ επίπεδο το Σαββατοκύριακο ήταν συγκλονιστικό για του̋ οικοδεσπότε̋ Βρετανού̋

Χρυσή η Ένι̋ στο έπταθλο Η ένσταση που κέρδισε η Γερµανίδα Λίλι Σβάρζκοπφ στα 800µ. άλλαξε την τριάδα των µεταλλίων του επτάθλου, καθώ̋ η ίδια ανέβηκε στη 2η θέση και πήρε το ασηµένιο µετάλλιο, η Ρωσίδα Τατιάνα Τσέρνοβα το χάλκινο και η Ουκρανή Λιουντµίλα Γιοσιπένκο έµεινε εκτό̋ βάθρου. Αρχικά η Σβάρζκοπφ είχε ακυρωθεί στο τελευταίο αγώνισµα των 800µ. για παράβαση λωρίδα̋ κι είχε βρεθεί στην 28η θέση. Μετά την ένσταση, η Σοφία Υφαντίδου έπεσε µια θέση και πήγε στην 24η θέση µε 5.947 βαθµού̋. Μαζί µε την επιτυχία τη̋ Ένι̋, οι Βρετανοί πανη-

χαν πάει καλύτερα για µένα", τόνισε στην "Equipe" λίγο µετά την σκυταλοδροµία 4χ100µ. µικτή ατοµική που του χάρισε το 22ο ολυµπιακό µετάλλιο (18ο χρυσό), και πρόσθεσε: "Όταν ανέβηκα στο βάθρο συνειδητοποίησα ότι όλα είχαν τελειώσει. Ένιωσα τα δάκρυα να ανεβαίνουν, προσπάθησα να τα εµποδίσω, αλλά µετά αποφάσισα να τα αφήσω να κατέβουν επειδή αυτέ̋ οι στιγµέ̋ δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Είναι µία από τι̋ πιο σηµαντικέ̋ στιγµέ̋ τη̋ καριέρα̋ µου» είπε και ξεκαθάρισε πω̋ η απόφαση να αποχωρήσει είναι οριστική και αµετάκλητη. "Πάντα έλεγα ότι δεν ήθελα να κολυµπώ µετά από τα 30 µου χρόνια. Πιστεύω πω̋ αυτή ήταν η κατάλληλη στιγµή για να αποσυρθώ,

να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή µου από το να είµαι µέσα σε µία πισίνα τέσσερι̋ ώρε̋ την ηµέρα". Όσο για το τι θέλει να κάνει στη ζωή του από εδώ και πέρα, ο πιο επιτυχηµένο̋ αθλητή̋ στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων, ήταν αποκαλυπτικό̋: "Πάντα ήθελα να ταξιδεύω. Χάρη στην κολύµβηση ανακάλυψα υπέροχα µέρη, αλλά δεν µπορούσα ποτέ να τα χαρώ. Για µένα υπήρχαν µόνο οι πισίνε̋ και τα ξενοδοχεία. Θα πάω στην Ευρώπη, θα επιστρέψω στην Αυστραλία, θα επισκεφτώ τη Νότια Αφρική επειδή µου µίλησε για αυτήν ο Σαντ Λε Κλο̋ (χρυσό̋ ολυµπιονίκη̋ στα 200µ. πεταλούδα̋). Θέλω να ηρεµήσω και να ασχοληθώ µε το ίδρυµά µου για να βοηθήσω το άθληµά µου να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο".

Ελληνικά χαµόγελα στο Σαββατοκύριακο των Βρετανών που είχε και τα χρυσά των Πέρκοβιτ̋, Φρέιζερ και Ένι̋

Στα… ρηχά ο Στίβο̋ στ’ ανοιχτά τα κουπιά 3

Σήµερα κάνει… βουτιά στο Aquatik Center ο τρικαλινό̋ Στέφανο̋ Παπαρούνα̋

γύρισαν και το χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο του Γκρεγκ Ράδερφορντ στο µήκο̋. Ο Αυστραλό̋ Μίτσελ Γουάτ πήρε το αργυρό και ο Αµερικανό̋ Γουίλ Κλέι το χάλκινο. Η υπέροχη βραδιά για τη Μεγάλη Βρετανία συνεχίστηκε µε τον Μο Φάρα να κατακτά το χρυσό µετάλλιο στα 10.000µ. Εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη του τελικού. Παράλληλα, ο θρίαµβο̋ του Μο Φάρα ήταν και απρόσµενο̋, αφού είναι η πρώτη φορά µετά το 1984 και τον Ιταλό Αλµπέρτο Κόβα, που το χρυσό µετάλλιο στο «δεκάρι» δεν καταλήγει στην Αφρική. Εκπληξη αποτέλεσε και η δεύτερη θέση του Αµερικανού Ραπ, ενώ µόλι̋ τρίτο̋ τερµάτισε ο Αιθίοπα̋ Ταρίκου Μπέκελε και στην τέταρτη θέση έµεινε ο Ολυµπιονίκη̋ Κενενίσα Μπέκελε. Η Σέλι Αν Φρέιζερ από την Τζαµάικα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήµα στην κούρσα των 100µ και κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο. Η Τζαµἀκανή δεν άφησε κανένα περιθώριο αµφισβήτηση̋ στον τελικό και µε 10.75 τερµάτισε µπροστά από την Αµερικανή Καρµελίτα Τζέτερ

που είχε 10.78. Στην τρίτη θέση ακόµα µία πρωταθλήτρια από την ασυναγώνιστη σχολή των σπριντ τη̋ Τζαµάικα, η (Ολυµπιονίκη̋ σε 200άρι) Βερόνικα Κάµπελ-Μπράουν.

Χρυσό η Σερίνα µε περίπατο Η Σερίνα Γουίλιαµ̋ κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο απλό των γυναικων, µετατρέποντα̋ σε... περίπατο τον τελικό µε την Μαρία Σαράποβα από τη Ρωσία. Η Αµερικανή επικράτησε µε χαρακτηριστική ευκολία µε 2-0 σετ (6-0, 6-1) και κατέκτησε το τρίτο χρυσό Ολυµπιακό µετάλλιο τη̋ καριέρα̋ τη̋. Η Βικτόρια Αζαρένκα από την Λευκορωσία (Νο1 στην παγκόσµια κατάταξη) κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο, καθώ̋ στον «µικρό τελικό», επικράτησε 6-4, 6-3 τη̋ Ρωσίδα̋, Μαρία Κιριλένκο ενώ οι Γάλλοι Ζουλιέν Μενετό και Ρισάρ Γκασκέ κατέκτησαν το χάλκινο µετάλλιο στο διπλό των ανδρών επικράτησαν των Ισπανών, Νταβίντ Φερέρ και Φελισιάνο Λόπεθ µε 7-6, 6-2.


29

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Το 14o ∆ιεθνέ̋ Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού

Μάγεψε και συγκίνησε την Τσαριτσάνη Μια

σπάνια εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσαριτσάνη̋, υπό την αιγίδα του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Στην ιστορική, αλλά και µαρτυρική, Τσαριτσάνη έκανε µια µεγάλη στάση, φέτο̋,το «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 2012»,τη µοναδική από όλη τη Θεσσαλία,στα πλαίσια του «14ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ»,στο µεγάλο ταξίδι των φωνών, που εξελίσσεται από τι̋ 30 Ιουλίου µέχρι και τι̋ 12 Αυγούστου, από τη Βουλγαρία ω̋ την Κάτω Ιταλία. Την περασµένη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 το ταξίδι των φωνών που διαρκώ̋ ξαναρχίζει, ανανεώνοντα̋ προορισµού̋, διευρύνοντα̋ προορισµού̋, καλωσορίζοντα̋ νέου̋ συνταξιδιώτε̋, µάγεψε, αλλά και συγκίνησε όλου̋ του̋ τυχερού̋ που βρέθηκαν στην Τσαριτσάνη Ελασσόνα̋, στο προαύλιο τη̋ Οικονόµειου Σχολή̋, µε οικοδεσπότη τον δραστήριο Σύλλογο Γυναικών Τσαριτσάνη̋, που φιλοξένησε, φέτο̋, την 14η ∆ιεθνή Συνάντηση Πολυφωνικού Τραγουδιού. Πρόκειται για µια µεγάλη συνεργασία του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και τη̋ Εθελοντική̋ Οργάνωση̋ «ΑΠΕΙΡΟΣ» και έτσι το Πολυφωνικό Καραβάνι,πέρασε και φέτο̋, για τρίτη χρονιά, από τι̋ παρυφέ̋ του Ολύµπου και έσµιξε στο διάβα του την καρδιά των Βαλκανίων µε την καρδιά τη̋ Μεσογείου και έχει ω̋ κέντρο των εκδηλώσεών του στην πολύφωνη « Άπειρο» Ήπειρο.

Μαγικέ̋ φωνέ̋ µέσα από την καρδιά των Βαλκανίων Η πιο υποσχετική πολυφωνική σύναξη του µεγάλου ταξιδιού του ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού, µια γιορτή εν φωναί̋ και οργάνοι̋ έσµιξε τι̋ πολύφωνε̋ φωνέ̋ µε του̋ πιο όµορφου̋ σκοπού̋ και χορού̋ τη̋ παρολύµπια̋ περιοχή̋ µε τη συµµετοχή θαυµάσιων συγκροτηµάτων, όπω̋ είναι το πολυφωνικό σύνολο ¨ΧΑΟΝΙΑ¨, ο Σύλλογο̋ Γυναικών Τσαριτσάνη̋, ο Σύλλογο̋ Κρανιωτών Λάρισα̋ και περιχώρων «Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ»,ο Σύλλογο̋ Βαλανίδα̋, και ο Σύλλογο̋ Πυθίου «Πύθιο̋ Απόλλωνα̋». Οι τελευταίοι εναποµείναντε̋ τη̋ αυθεντική̋ ερµηνεία̋ και δίπλα του̋, οι νέοι ιχνηλάτε̋ που εµπνέονται και συναντιούνται στην αλήθεια, τη συλλογικότητα, την αυθεντικότητα τη̋ πολυφωνική̋ έκφραση̋. Ρίγο̋ και σφρίγο̋ στη µεγάλη γιορτή των φωνών. Φέτο̋ ήταν όλοι κι ακόµη περισσότεροι στην πολυφωνική σύναξη! Ο Πρόεδρο̋ του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κων/νο̋ Σκριάπα̋, που υποδέχτηκε του̋ εκατοντάδε̋ συµµετέχοντε̋ στο Πολυφωνικό καραβάνι 2012 (τραγουδιστέ̋, χορευτέ̋ και θεατέ̋)

στην Τσαριτσάνη, ανέφερε ότι « η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη µεγάλη προσπάθεια του ∆ικτύου να διασώσει τη λἀκή µα̋ παράδοση, µέσα από του̋ αυθεντικού̋ ήχου̋ και τα θαυµάσια τραγούδια των λαών. Με φωνέ̋ πολύτροπε̋ και πολύχρωµε̋, φωνέ̋ πολύγλωσσε̋ και πολύφωνε̋. Φωνέ̋ που κοµίζουν τόπο, χρόνο, µνήµη. Φωνέ̋ που αντηχούν έρωτε̋, θανάτου̋ και ξενιτιέ̋. Φωνέ̋ κατοικηµένε̋ από βουνά, ποτάµια, αντάρε̋ και θάλασσε̋. Φωνέ̋ απέριττε̋, δωρικέ̋. Φωνέ̋ που σµίγουν για να ταξιδέψουν σαν πουλιά. Ένα σµάρι φωνών που ταξιδεύει από την Άπειρο Ήπειρο, στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Ένα ταξίδι που περνά από την Ήπειρο, Β. Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κάτω Ιταλία µέχρι και τη Σικελία. Και το ταξίδι αυτό κάθε χρόνο, µε ευθύνη του ∆ικτύου, θα κάνει µια µεγάλη στάση στο σταυροδρόµι των πολιτισµών, που είναι η Θεσσαλία». Η Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Γυναικών Τσαριτσάνη̋ κ. Μ. Μητσιµπώνα, τόνισε τη µεγάλη σηµασία που έχει η πραγµατοποίηση τη̋ µεγάλη̋ αυτή̋ εκδήλωση̋ στην Τσαριτσάνη, σε ένα τόπο, όχι µόνο ιστορικό, αλλά και µαρτυρικό, ο οποίο̋ φηµίζεται για την ιστορία, τον πολιτισµό του και του̋ µεγάλου̋ αγώνε̋ του. Συντονιστή̋, αφηγητή̋ αλλά και ταξιδευτή̋ στο µαγικό αυτό ταξίδι των αυθεντικών φωνών, ήταν ο πρόεδρο̋ τη̋ «Άπειρο̋», αλλά και στενό̋ συνεργάτη̋ του αδικοχαµένου σκηνοθέτη Θόδ. Αγγελόπουλου , κ. Αλέξ. Λαµπρίδη̋, ο οποίο̋ µε του̋ συνεργάτε̋ του στο πολυφωνικό σύνολο «ΧΑΟΝΙΑ», συγκίνησε όλου̋ µε ένα µαγικό ταξίδι από τη Βουλγαρία µέχρι τα γκρεκάνικα τη̋ Κ. Ιταλία̋.Είναι αυτοί που για 14η χρονιά πραγµατοποιούν αυτό το µεγάλο ∆ιεθνέ̋ Φεστιβάλ, στο οποίο συνεργάζονται δεκάδε̋ φορεί̋ και εκατοντάδε̋ λάτρει̋ του παραδοσιακού τραγουδιού. Για τη εκδήλωση συνεργάστηκαν η οργάνωση "Άπειρο̋" (η

αρχαία, δωρική ονοµασία τη̋ Ηπείρου) που φέτο̋ κλείνει 14 χρόνια δράση̋ και προσφορά̋ και ο Σύλλογο̋ Γυναικών Τσαριτσάνη̋, υπό την αιγίδα του ∆ικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και τη στήριξη του ∆ήµου Ελασσόνα̋. Η συναυλία στην Τσαριτσάνη ήταν έναν από του̋ µεγαλύτερου̋ σταθµού̋ του ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΑΝΙΟΥ 2012,στα πλαίσια του 14ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ, που θα συνεχιστεί µε το µεγάλο ταξίδι των φωνών από τη Βουλγαρία ω̋ την Κάτω Ιταλία. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι µε ήχου̋ από όλη την Ελλάδα µε τον Γ. Ζιάκο (κλαρίνο) και Γ. Μητσιµπόνα (τραγούδι).

Στην Κρανιά Ελασσόνα̋ το 2013 το 15ο Φεστιβάλ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η στάση του 15ου Πολυφωνικού Καραβανιού το 2013, θα γίνει στη Κρανιά Ελασσόνα̋, όπου για µια ακόµα φορά, µε µέριµνα του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» θα χτυπήσει η καρδιά των Βαλκανίων, µέσα από του̋ γνήσιου̋ εκφραστέ̋ του, µε οικοδεσπότη αυτή τη φορά τον θαυµάσιο Σύλλογο Κρανιωτών Λάρισα̋ και Περιχώρων «Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ» που από χρόνια έχει µετατραπεί σε κοιτίδα πολιτισµού και διάσωση̋ τη̋ πολιτιστική̋ µα̋ κληρονοµιά̋. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία του̋ ο ∆ήµαρχο̋ Ελασσόνα̋ κ. Γ. Πασχόπουλο̋,ο ∆ηµοτ. Σύµβουλο̋ και τ. Γ.Γ. του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Ν. Γάτσα̋, ο πρόεδρο̋ ∆.∆. Τσαριτσάνη̋ κ. Βαρσάµη̋ Μιλτ. ο Αντιπρόεδρο̋ τη̋ ΚΕ∆Ε κ. Σπ. Καραγκούνη̋, ο υπεύθυνο̋ Περιβάλλοντο̋ και αθληµάτων βουνού του ∆ικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κ. Φουρκιώτη̋, πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων και εκατοντάδε̋ θεατέ̋, που ταξίδεψαν και συµµετείχαν σε αυτή τη µεγάλη µυσταγωγία των αυθεντικών φωνών.


30

ΤΟΠΙΚΑ Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου»)

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι µα̋ άφησε η εβδοµάδα που πέρασε…

ΣΗΜΕΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

09:00, Συλλαλητήριο διαµαρτυρία̋ του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Εκ περιτροπή̋ εφηµερεύσει̋ κλινικών των

Μέσα σε διάστηµα τεσσάρων µόλι̋ ηµερών

στον πεζόδροµο τη̋ Ασκληπιού, µπροστά από το Υποκατάστηµα τη̋ Α.Τ.Ε., «για το ξεπούληµα τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋». 09:00, Παράσταση διαµαρτυρία̋ δασκάλων στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων «εξαιτία̋ του ότι δεν εγκρίθηκε καµία απόσπαση, αν και η ∆.Π.Ε. είχε αιτηθεί την κάλυψη τουλάχιστον 60 κενών θέσεων». 10:00, Ενηµέρωση από αιρετό Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κ. Βασίλη Παληγιάννη. 12:00, ∆ηµαρχείο Πύλη̋, Συνέντευξη Τύπου µε αφορµή την υπογραφή τη̋ προγραµµατική̋ σύµβαση̋ µεταξύ του ∆ήµου και τη̋ 5η̋ Υ.ΠΕ. για το έργο αναβάθµιση̋ των υποδοµών του Κέντρου Υγεία̋. 12:00 – 15:00, 3ωρη πανελλαδική στάση εργασία̋ στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο «για να αποτραπεί το ξεπούληµα». Νερόµυλο̋ Παλαιοκαρυά̋, «Γιορτή Πέστροφα̋». Ντόπια πέστροφα µαγειρεµένη µε βούτυρο και καλαµποκάλευρο, παρουσίαση χορευτικών, ζωντανή µουσική µε τον Ηλία Τζερεµέ (κλαρίνο) και Σπύρο Γκουζιώτη (τραγούδι). Είσοδο̋ 5 ευρώ. Αµάραντο̋, Μουσική Βραδιά, Ορχήστρα Νίκου Λίνου.

ΑΥΡΙΟ 08:00-11:00, Πύργο̋, «Καθαρίζουµε την Γειτονιά

µα̋», Ο αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων (Καθαριότητα̋ & Άµεση̋ Επέµβαση̋) κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋, µε το… ταχύτατο συνεργείο του, θα κάνουν την συνοικία να… αστράφτει! Επισκέπτεται τα Τρίκαλα ο νέο̋ περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μιχάλη̋ Σακελλάρη̋. Λάρισα, Γραφεία Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋, Συνέντευξη Τύπου του προέδρου κ. Ρίζου Κοµήτσα «για τι̋ συνεχόµενε̋ περικοπέ̋ στου̋ πόρου̋ τη̋ Τ.Α.». 21:15, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (“Φρούριο”), Θεατρική παράσταση «∆ον Ζουάν, η επιστροφή» του ΄Εντεν φον Χόρβατ. ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Γιώργο̋ Κιµούλη̋, Ταµίλα Κουλίεβα, Φαίη Ξυλά, Νίκη Παλληκαράκη, ∆ήµητρα Παπαδήµα, Κατερίνα Γερονικολού, Βασιλική Μπισαράκη, Νεφέλη Κουρή. Τιµή εισιτηρίου: 17,00 ευρώ, παιδικό-φοιτητικό 12,00 ευρώ. Προπώληση από τη Viva.gr Καλαµπάκα, Οι Human Touch στο Αέρινο. Τιµή εισόδου 10 ευρώ. Σκεπάρι, Θέατρο Σκιών.

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 24ωρη πανελλαδική απεργία στο Ταχυδροµικό Τα-

µιευτήριο «για να αποτραπεί το ξεπούληµα». Καλαµπάκα, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Θεατρικό Εργαστήρι ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ, Αφιέρωµα στον Γιώργο Ζαµπέτα. Καλοχώρι, Θέατρο Σκιών.

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Κλεινοβό̋, Μουσική Βραδιά, Ορχήστρα Νίκου Λί-

νου.

Παναγία, Θέατρο Κούκλα̋ ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ.

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Καλαµπάκα, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Η Όπερα

του Ζητιάνου, ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Κρήνη, «Αντάµωµα µε την Παράδοση», Παρουσίαση παραδοσιακών χορών απ’ όλα τα χορευτικά τµήµατα του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου και γλέντι, µε ζωντανή ορχήστρα, για όλο τον κόσµο.

10, 11, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7ο Αντάµωµα Απανταχού Λιοπρασιτών:

3 Παρασκευή (10/8) Λἀκή βραδιά µε την ορχήστρα Β. Τσιτσάνη̋. 3 Σάββατο (11/8) Παραδοσιακή δηµοτική βραδιά µε του̋ Γιάννη Γκουζιώτη και Χρήστο Αγριόδηµο στο τραγούδι. Στο βιολί ο Βασίλη̋ Έξαρχο̋ και στο κλαρίνο ο Γιάννη̋ Ζιάκο̋. 3 Κυριακή (12/8). Παραδοσιακά δρώµενα. Γεύσει̋ του τόπου µα̋. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ 3 Παρασκευή (10/8, 20:30), Εγκαίνια έκθεση̋ (σ.σ. θα διαρκέσει έω̋ τι̋ 17/8) φωτογραφικού, αρχειακού και οπτικοακουστικού υλικού όπω̋ και έντυπων εκδόσεων τη̋ Κοινότητα̋, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου. Οµιλίε̋ µε θέµα: «Ιστορία τη̋ Κοινότητα̋» -συµπληρώνει φέτο̋ 100 χρόνια (1912-2012)- και «Η σηµασία του κοινοτισµού». 3 Σάββατο (11/8, 20:30), Απονοµή επαίνων και ιστορική αναφορά στου̋ Προέδρου̋ που υπηρέτησαν την Κοινότητα Μυροφύλλου. Παραδοσιακή µουσική µε το συγκρότηµα «ΣυνΩ∆Ηπόροι». 3 Κυριακή (12/8), Γενική Συνέλευση για την «αυτονοµία» τη̋ Κοινότητα̋ από τον ∆ήµο Πύλη̋. Παράσταση Καραγκιόζη µε τον καραγκιοζοπαίχτη Ανδρέα Ράγια. Προβολή ντοκιµαντέρ για το Μυρόφυλλο. η συνέχεια στη σελ. 31

Γενικών Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτση̋. Στο Γ.Ν.Τ. θα λειτουργεί µία Χειρουργική Κλινική. Η αρχή προγραµµατίζεται να γίνει

από τον προσεχή Σεπτέµβριο.Στο 60% κυµάνθηκε, σε επίπεδο Νοµού, το ποσοστό συµµετοχή̋ στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των τραπεζὁπαλλήλων.∆ιαµαρτυρία του τοπικού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έξω από το υποκατάστηµα τη̋ Α.Τ.Ε. έναντι Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων για το «ξεπούληµα» τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋. «Όχι» στην ιδιωτικοποίηση Α.Τ.Ε. – Ε.Β.Ζ. – ΣΕΚΑΠ – ∆Ω∆ΩΝΗ είπαν, στην διάρκεια συνέντευξη̋ Τύπου, µέλη των Γραµµατειών του Π.Α.ΜΕ. Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατο̋ και τη̋ Π.Α.ΣΥ.9.907.432,61 ευρώ οι οφειλέ̋ του Κράτου̋ στου̋ µεταφορεί̋ µαθητών τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋. Σε ό,τι αφορά το Ν. Τρικάλων, το σύνολο τη̋ οφειλή̋ ανέρχεται σε 1.833.668,66 ευρώ.Τα δεδουλευµένα του̋ ζήτησαν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι τη̋ ∆.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, οι οποίοι έχουν να δουν το χρώµα του χρήµατο̋ πέντε ολόκληρου̋ µήνε̋.57.000 ευρώ στον ∆ήµο Τρικκαίων για την πρόληψη & αντιµετώπιση ζηµιών – καταστροφών. Πάνω από 1.100 παιδιά συµµετείχαν στι̋ 18 δράσει̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Τρικάλων.Στην ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγή̋ και Εµπορίου τη̋ Βουλή̋ ο βουλευτή̋ τη̋ Ν.∆. κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋.

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα

στοιχεία τη̋ απογραφή̋ του 2011: 150.938 ο πληθυσµό̋ του Ν. Τρικάλων. ∆ήµο̋ Τρικκαίων 77.143 κάτοικοι, ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ 33.079, ∆ήµο̋ Πύλη̋ 24.478, ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ 16.238.5.000.000 ευρώ σε έργα τη̋ περιοχή̋ µα̋ από την Οικονοµική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋.Χωρί̋ πέργκολε̋ από το Φθινόπωρο. Αµετάκλητη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων για το ξήλωµά του̋. Έντονη αντίδραση των καταστηµαταρχών, οι οποίοι ζήτησαν, χωρί̋ να εισακουστούν, παράταση ενό̋ έτου̋.Νέα αεροπορική εταιρεία (Hellas Airlines) στην Αγχίαλο, 200 θέσει̋ εργασία̋ σε Θεσσαλού̋. 20 αστυνοµικοί του Τµήµατο̋ ∆ίωξη̋ Λαθροµεταναστών, που εδρεύει στην Καλαµπάκα, καλούνται να παρουσιαστούν τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ στην… Ξάνθη.Ουρέ̋ για εξετάσει̋ αναπηρία̋ στο Ι.Κ.Α. Τρικάλων. Πλησιάζουν τι̋ 2.000 οι αιτήσει̋ που κατατέθηκαν από τι̋ αρχέ̋ του 2012.∆ηµοπρατούνται οι διαβάσει̋ του Ο.Σ.Ε. σε Σαράγια και Γκαζέλο, έργα συνολικού πρὁπολογισµού 3.500.000 ευρώ. 40χρονο̋, έγκλειστο̋ στι̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων, συνελήφθη για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών (0,9 γραµµάρια ηρωίνη̋).Χωρί̋ εισπράκτορα η ∆.Ε.Η. Καλαµπάκα̋, καθώ̋ ο µοναδικό̋ υπάλληλο̋ που καλύπτει το πόστο έφυγε µε καλοκαιρινή άδεια.

(27 έω̋ 30 Ιουλίου) το Σώµα ∆ίωξη̋ Οικονοµικού Εγκλήµατο̋ (Σ.∆.Ο.Ε.) εντόπισε 66 παραβάσει̋ στο Ν. Τρικάλων.∆ύο επενδυτικέ̋ προτάσει̋ για επέκταση του Εργοστασίου Γάλακτο̋ «ΤΡΙΚΚΗ» και ίδρυση Μονάδα̋ Ξήρανση̋ ∆ηµητριακών κατέθεσε ιδιοχείρω̋ στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο αντιπροσωπεία τη̋ Ε.Α.Σ.Τ., µε επικεφαλή̋ τον πρόεδρο κ. Αχιλλέα Λιούτα.Τέλο̋ Οκτωβρίου θα είναι έτοιµοι οι ισόπεδοι κόµβοι στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαµπάκα̋.Στην ανάγκη συνεργασία̋ για την Τουριστική Ανάπτυξη συµφώνησαν, µέσω επιστολών που αντάλλαξαν, η αρµόδια υπουργό̋ κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και η γενική γραµµατέα̋ Αποκεντρωµένη̋ ∆ιοίκηση̋ Θεσσαλία̋ – Στερεά̋ Ελλάδα̋ κα. Πόπη Γερακούδη.Ι.Χ.Ε. που οδηγούσε αλλοδαπό̋ ξέφυγε από το οδόστρωµα, έπεσε από γέφυρα µικρού ύψου̋ και προσέκρουσε σε δένδρο χωρί̋ να τραυµατιστεί κανεί̋ από του̋ επιβαίνοντε̋, οι οποίοι, λίγο πριν, είχαν επισκεφθεί τα Άγια Μετέωρα.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο Πρωθυπουργό̋ τίµησε του̋ µαθητέ̋ που

διακρίθηκαν στην Ολυµπιάδα Μαθηµατικών. Εύσηµα Αντώνη Σαµαρά σε Παναγιώτη Λώλα (Εκπαιδευτήρια Αθηνά, χρυσό µετάλλιο) και Κωνσταντίνο Τσίνα (1ο Γ.Ε.Λ. Τρικάλων, χάλκινο µετάλλιο).Κατά 37,5% µειώθηκαν τα τροχαία στο Ν. Τρικάλων.Πέργκολε̋ Ασκληπιού: Οι καταστηµατάρχε̋ προσφεύγουν στα δικαστήρια προκειµένου να… τρενάρουν, όσο µπορούν, την εφαρµογή του µέτρου, που προβλέπει “ξήλωµα” έω̋ τι̋ 31 Αυγούστου 2012. Σε τοµεί̋ κοινοβουλευτική̋ ευθύνη̋ αξιοποιήθηκαν πέντε Τρικαλινά στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων: Φωτεινή Αθανασοπούλου, Θανάση̋ Βλάχο̋, Θεόδωρο̋ Κοτρώνα̋, Ιωάννη̋ Νέστορα̋, Στέλιο̋ Λάσκο̋.Πρόσθετε̋ δυνατότητε̋ επικοινωνία̋ προσφέρει, πλέον, η ιστοσελίδα τη̋ Ένωση̋ Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων (www.eastrikalon.gr).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Καταπέλτη̋ το πόρισµα για τέσσερι̋ υπαλ-

λήλου̋ του Τµήµατο̋ Συγκοινωνιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων. Η σχετική έρευνα των ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών διήρκεσε ένα χρόνο. Ο Εισαγγελέα̋ Τρικάλων καλείται, πλέον, να διερευνήσει ποινικέ̋ ευθύνε̋ για τον τρόπο αξιολόγηση̋ όσον αφορά την έκδοση διπλωµάτων οδήγηση̋. ∆εν αποκλείεται άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών.Οι Τούρκοι µοιράζουν φυλλάδια στο Μαλακάσι, τα οποία εµφανίζουν “δική” του̋ την Πιερία!Απλήρωτοι οι γιατροί του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων. Από τον Απρίλιο έχουν να του̋ καταβληθούν εφηµερίε̋. Στου̋ 665.740 ο συνολικό̋ αριθµό̋ του προσωπικού στο ∆ηµόσιο.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φαρκαδόνα̋ καταγγέλλει δηµοσίω̋ και ενώπιον των αρµοδίων αρχών τον δήµαρχο κ. Κώστα Οικονόµου και του̋ δηµοτικού̋ συµβούλου̋ κ. Νίκο Μπαντή, Χρήστο Λόη και Αθανάσιο Νεοφώτιστο για απόφαση που έλαβαν ω̋ µέλη του ∆.Σ. τη̋ ∆.Ε.Υ.Α.Φ. και προσφεύγει στην Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένη̋ ∆ιοίκηση̋.Ένταση στην Α.Τ.Ε. Καλαµπάκα̋. Συνταξιούχοι και πελάτε̋ του Υποκαταστήµατο̋, που ήθελαν να κάνουν τραπεζικέ̋ συναλλαγέ̋, “σκόνταψαν” πάνω στην κινητοποίηση του υπαλληλικού προσωπικού. Καθολική συµµετοχή, σε επίπεδο Ν. Τρικά-

λων, στην τετράωρη πανελλαδική απεργία (11:00-15:00), που κήρυξε ο Σύλλογο̋ Εργαζοµένων στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο «για να αποτραπεί το ξεπούληµά του».Ι.Χ.Ε., µε κατεύθυνση από Καλαµπάκα προ̋ Καστράκι, ξέφυγε τη̋ πορεία̋ του, στην οδό Πατριάρχου ∆ηµητρίου, και… µπήκε στην αυλή οικία̋ γκρεµίζοντα̋ αυλόπορτα και µαντρότοιχο. Το όχηµα διαλύθηκε, ο νεαρό̋ οδηγό̋ δεν τραυµατίστηκε…Εξοικονοµεί ενέργεια ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων µέσω τη̋ αντικατάσταση̋ των λαµπτήρων οδοφωτισµού, αλλά και τη̋ τοποθέτηση̋ δικτύων Φυσικού Αερίου σε σχολικέ̋ µονάδε̋ και δηµοτικά κτίρια.Νέα «κυψέλη», µε κόστο̋ 7.000.000 ευρώ και χρόνο κατασκευή̋ µια διετία, απαιτείται για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοσαµαρίνα̋.∆υσοίωνο το µέλλον του ΒΙ.ΠΑ. Φαρκαδόνα̋.Αλµατώδη̋ αύξηση συµβολαίων Φυσικού Αερίου τον Ιούλιο του 2012 σε Θεσσαλονίκη (2.049) και Θεσσαλία (1.070), αντιστοίχω̋. **Προ-

σπάθεια για εξαγωγέ̋ από το Εργοστάσιο Γάλακτο̋ «ΤΡΙΚΚΗ». Τον ερχόµενο Οκτώβριο πρόκειται να λάβει µέρο̋ σε έκθεση στην Ρωσία.Αλλάζει το ωράριο λειτουργία̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Αστυνοµία̋ Τρικκαίων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Την τελευταία του πνοή άφησε στο Σωφρο-

νιστικό Κατάστηµα Τρικάλων ο 78χρονο̋ Λάζαρο̋ Καρακεχαγιά̋, από την Θεσσαλονίκη, ο οποίο̋ αντιµετώπιζε προβλήµατα υγεία̋ και εξέτιε ποινή φυλάκιση̋ για απόπειρα ανθρωποκτονία̋.Με λουκέτο απειλούνται οι ∆ήµοι λόγω των περικοπών στου̋ πόρου̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋.Του̋ τέσσερι̋ µήνε̋ απλήρωτοι έφθασαν οι ιδιώτε̋ ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε προσωρινή αναστολή τη̋ συνεργασία̋ του̋ µε τον Οργανισµό προχώρησαν οι γαστρεντερολόγοι.Επιτροπή Ελέγχου Περιπτέρων στον ∆ήµο Πύλη̋.

www.facebook.com/dialogosnews


∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») συνέχεια από τη σελ. 30 10 – 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 09:00 - 17.00, Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου – ∆ηµαρχείο Φαρκαδόνα̋ & Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτική̋ Ενότητα̋ Οιχαλία̋. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και η ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη. Συµµετοχή στη θέσπιση των στρατηγικών στόχων τη̋ ευρωπἀκή̋ πολιτική̋ agenda µέσω τη̋ Εταιρική̋ Κοινωνική̋ Ευθύνη̋. Συµµετέχοντε̋ προσκεκληµένοι από τι̋ πόλει̋: Lakatamia τη̋ Κύπρου, Nuremberg & Forchheim τη̋ Γερµανία̋, Rotterdam τη̋ Ολλανδία̋ και Marktgemeinde Thalheim bei Wels τη̋ Αυστρία̋.

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μαλακάσι, Λἀκή Βραδιά. Ξηρόκαµπο̋, Θέατρο Σκιών.

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ασπροπόταµο̋ – Μαντάνια, ΑΝΕΜΩΝ ΠΛΕΥΣΙΣ, Ταξίδι

στο Έντεχνο.

Γάβρο̋, Θέατρο Σκιών.

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αγναντιά, «Οι τρει̋ Αχόρταγε̋» - Β. Αναστασιάδη̋, Θεα-

τρικό Εργαστήρι ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ.

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:00, Κορυδαλλό̋, Η Κατερίνα Φασέγγα επιστρέφει

στην γενέθλια γη και παρουσιάζει το νέο τη̋ βιβλίο µε τίτλο «Από του̋ Τζενεράδε̋ στον Κορυδαλλό». 23:00, Παιδική Χαρά Γαρδικίου, SUMMER PARTY 2012, dj set by Christos Sarakatsianos (Resident DJ Baccarat Bar Restaurant) along with G. Katsiavas. ∆ιοργανωτέ̋: gardiki.gr και Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Νεολαία̋ Γαρδικίου. 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00, Πολυνέρι, Απονοµή τιµητικών επαίνων στου̋ δια-

τελέσαντε̋ Προέδρου̋ τη̋ Κοινότητα̋.

Αµπελοχώρι, Εορταστική Εκδήλωση.

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:00, Πολυνέρι, ∆ηµόσιο̋ απολογισµό̋ πεπραγµένων

από τον πρόεδρο τη̋ Κοινότητα̋ κ. Παναγιώτη Βλαχοδήµο.

ΚΗ∆ΕΙΑ

Στη µνήµη Ευθυµίου Βαρδούλη Την 1η Αυγούστου συµπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον αιφνίδιο χαµό του Ευθυµίου Βαρδούλη. Ο εξαίρετο̋ συνάδερφό̋ µα̋ έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα που η απώλειά του δεν έχει καταγραφεί ακόµα στη συνείδησή µα̋. Για µα̋ του̋ συναδέλφου̋ του µηχανικού̋, ο Θύµιο̋ Βαρδούλη̋ εξακολουθεί να είναι πάντα παρών. Είναι νοερά παρών στι̋ συνεδριάσει̋, στι̋ συγκεντρώσει̋, σε κάθε εκδήλωση του Τεχνικού κλάδου των µηχανικών - εργοληπτών, εκεί όπου για πάρα πολλά χρόνια από τη θέση του προέδρου µε µεστό και συγκροτηµένο λόγο, γνώσει̋ και δυναµισµό υπερασπίστηκε τα δίκαια του κλάδου και το θεσµικό ρόλο του στην κοινωνία. Αυτό που θα θυµόµαστε πάντα από τον αγαπητό συνάδελφο είναι η πολύχρονη, συνεχή, ποιοτική και ανιδιοτελή παρουσία του στου̋ αγώνε̋ του κλάδου των µηχανικών εργοληπτών σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και ευρύτερα η παρουσία του σ’ όλου̋ του̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋ από τα φοιτητικά του χρόνια µέχρι την αιφνίδια και απρόσµενη

Εργαστήρι ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ.

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (“ΦΡΟΥ-

ΡΙΟ”), «Εκκλησιάζουσε̋» του Αριστοφάνη. ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Πραξαγόρα: ∆άφνη Λαµπρόγιαννη, Βλέπυρο̋: Κώστα̋ Κόκλα̋, Νέο̋: Γιώργο̋ Πυρπασόπουλο̋, Χρέµη̋: Παντελή̋ ∆εντάκη̋, Α’ Άντρα̋: Νίκο̋ Καρδώνη̋, Β’ Άντρα̋: Στράτο̋ Χρήστου, Νέα: Γεωργία Γεωργόνη. Χορό̋: Μαίρη Σαουσοπούλου, Ντίνη Ρέντη, Πολυξένη Ακλίδη, Ειρήνη Γεωργαλάκη, Μαρία Γεωργιάδου, Γεωργία Γεωργόνη, Άντρη Θεοδότου, Κατερίνα Μαούτσου, Σωτηρία Ρουβολή, Ειρήνη Φαναριώτη, Έλενα Χατζηαυξέντη. Τιµή εισιτηρίου: 15,00 ευρώ, ανέργων - φοιτητικό 12,00 ευρώ. Καλαµπάκα, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Βασίλη̋ Λέκκα̋ - Λάµπρο̋ Καρελά̋. Κορυδαλλό̋, Θέατρο Κούκλα̋, ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ. 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Ελευθέρια»: Ετήσιε̋ Εκδηλώσει̋ για την απελευθέρωση

τη̋ πόλεω̋ των Τρικάλων. 11:00, Επίσηµη ∆οξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου – Οµιλία από τον κ. Περικλή Βασιλό επίτιµο πρόεδρο Ε.Σ.Τ. 11:30, Επιµνηµόσυνη ∆έηση – Κατάθεση Στεφάνου στην κεντρική πλατεία µπροστά στα αγάλµατα Βλαχάβα και Στουρνάρα. Καλαµπάκα, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Θέατρο Κούκλα̋ ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ. 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Καστράκι, Γιορτή Κρασιού.

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:15, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (“ΦΡΟΥ-

ΡΙΟ”), Παιδική θεατρική παράσταση «ΝΤΟΡΑ Η ΜΙΚΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ». Τιµή εισιτηρίου: 18,00 ευρώ.

Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 6/8/2012 και ώρα 11.00 π.µ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάµπου̋ Λαζαρίνα̋ Καρδίτσα̋. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφοράν του. ΛΑΖΑΡΙΝΑ 6-8-2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λαµπρινή ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστο̋ και Βάια Μπαλκίζα, Βασίλειο̋ και Μαρία Μπαλκίζα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. Σηµ. Η σορό̋ θα µεταφερθεί στον Ι.Ν. στι̋ 10.00 π.µ. Την τελετή επιµελείται το Γραφείο Τελετών ΒΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

διακοπή στο νήµα τη̋ ζωή̋ του. Ένα̋ άνθρωπο̋ αξιοπρεπή̋, ευγενή̋, µε αρχέ̋ και ήθο̋, ένα̋ τεχνοκράτη̋ µε όραµα, ένα̋ ενεργό̋ πολίτη̋ µε αγάπη για την πόλη του, που είχε την εκτίµηση όλη̋ τη̋ κοινωνία̋ και πάνω απ’ όλα ένα̋ άνθρωπο̋ µε µεγάλη καρδιά, έτοιµο̋ να βοηθήσει του̋ πάντε̋ αδιακρίτω̋. Όλοι εµεί̋ που τον ζήσαµε από κοντά νοιώσαµε τυχεροί που τον γνωρίσαµε και είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που θα µείνουν ανεξίτηλα στη µνήµη µα̋ για πάντα.

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΤΟΥ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 12µ., Εξωτερικό̋ χώρο̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋

Τρικάλων (για παιδιά ∆ηµοτικού), «Τα παραδοσιακά παιχνίδια». Από βιβλία τη̋ Βιβλιοθήκη̋ θα επιλέξουµε παραδοσιακά παιχνίδια που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και αφού διαβάσουµε του̋ κανόνε̋ των παιχνιδιών θα βγούµε στο προαύλιο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ και θα παίξουµε. Μέσα στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ «Βγε̋ έξω…» θα έχει γίνει ήδη ανάπλαση του χώρου µε παγκάκια, κάδου̋ απορριµµάτων, θέσει̋ στάθµευση̋ ποδηλάτων και θα υπάρχουν επιδαπέδια παιχνίδια (φιδάκι, κουτσό). 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL Όπω̋ και αν το φανταστείτε... µ’ εµά̋ θα το ζήσετε!!! Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: • 4ήµερη εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 31/8-2/9, σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή (αναχώρηση το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋) • 8ήµερε̋ διακοπέ̋ στην «ΑΙ∆ΗΨΟ» 31/7-7/8 (7 διανυκτερεύσει̋) ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 110,00 ευρώ & 7-14 Αυγούστου (7 διανυκτερεύσει̋ µε ηµιδιατροφή) ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 180,00 ευρώ • 2ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην «ΤΗΝΟ» στι̋ 8-9 Σεπτεµβρίου. • 3ήµερε̋ εκδροµέ̋ στην ΖΑΚΥΝΘΟ-ΛΕΥΚΑ∆Α-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ. (Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδροµικού προγράµµατο̋ του ΟΓΑ) *Πακέτα καλοκαιρινών διακοπών, κρουαζιέρε̋, εξωτικά ταξίδια, ακτοπλὀκά & αεροπορικά εισιτήρια. * Ενηµερωθείτε για τι̋ εκδροµέ̋ του γραφείου µα̋ µέσω διαδικτύου στο www.mystores.gr (lipas travel) Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 2431036588-30168. email: lipastr@otenet.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελµατικό̋ γύρο̋, 100άρη̋ ρεύµατο̋. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τέντα, καραβόπανο, διαστάσει̋ 7Χ3,5 µ. Πληρ.: 694 7786173. ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, φαστ-φουντ εν λειτουργία, σε κεντρικό σηµείο, πρόσφατα ανακαινισµένο, µε φουλ εξοπλισµό και σταθερή πελατεία. Τιµή ευκαιρία̋! Πληρ.: 698 6056563. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στο 3ο χιλ. Τρικάλων – Παλαιοπύργου, µε αυλόγυρο 500 µέτρα, κατάλληλο για πολλέ̋ χρήσει̋. Πληροφορίε̋ στο τηλ. 6978 590 262 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ δυάρι (µία κρεβατοκάµαρα) στο Πάρκο Νέα̋ Αγχιάλου

Βόλου, πολύ κοντά στην παραλία και µε µεγάλη βεράντα. Τιµή 55.000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6970 832 962 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία, 1ο̋ όροφο̋, στην Αγία Μονή. Πληροφ.: 24310-72188, 697 6093773. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµό̋ ζαχαροπλαστείου σε άριστη κατάσταση. Πληρ.: 6978 424491. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 105 τ.µ. δύο υπνοδωµάτια, δύο µπάνια, τζάκι, αιρκοντίσιον. Τέντε̋. Στην πλατεία ∆εσποτικού, ∆εληγιώργη και Κωλλέτη γωνία. Τηλ. 6932705179

Καλαµπάκα, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Γιατρό̋ µε το

Στανιό – Μολιέρου, Θεσσαλικό Θέατρο. 8-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σκιάθο̋, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλία̋.

Τον προσφιλή µα̋ σύζυγο, πατέρα και παππού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΑΛΚΙΖΑ Ετών 87

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ∆ιάβα, Οι τρει̋ αχόρταγε̋ – Β. Αναστασιάδη̋, Θεατρικό

31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (λόγω συνταξιοδότηση̋). Η/Υ - ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ µε σταθερή και µεγάλη πελατεία. Πληροφορίε̋ τηλ. 6972226626

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Τσιµπίδα Στυλιανή Α. Απόλλωνο̋ 15, Τηλ. 2431079540 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00 Τσιρώνη̋ Παύλο̋ Γ. Μιαούλη Ανδρέα 19, Τηλ. 2431031875 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένη̋)

ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 04/08/2012 Ïé ôõ÷åñïß áñéèìïß ôïõ ËÏÔÔÏ: 2 21 32 35 44 46 + 41 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .5 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .527 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .11.587 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ 5/08/2012 Ïé ôõ÷åñïß áñéèìïß ôïõ ÐÑÏÔÏ: 9 6 9 4 6 2 0 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00

3η 4η 5η 6η

. . . . . . . . . .9 . . . . . . .2.500,00 . . . . . . . . . .81 . . . . . . . .250,00 . . . . . . . . .764 . . . . . . . . .25,00 . . . . . . . .7.751 . . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ 29/07/2012 Ïé ôõ÷åñïß áñéèìïß: 7,10,21,25,29 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 1 9 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .2 . . . . .136.303,16 4 + 1 . . . . . . .26 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .609 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . . .968 . . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .22.100 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .12.579 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .55.800 . . . . . . . .1,50

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α Πωλείται διαµέρισµα 97τµ, υπερυψωµένου ισογείου, διαµπερέ̋, στο κέντρο, στα 40.000 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται studio, 24τµ, 4ου ορόφου, στο κέντρο τη̋ Λάρισα̋, τιµή 15.000,00 ευρώ, συζητήσιµη. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται οικόπεδο 466τµ, στο Νερἀδοχώρι, τιµή 80.000,00 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Προσκυνηµατικέ̋ εκδροµέ̋ στην Παναγία Σπηλιά. • Τετραήµερη εκδροµή στη Μυτιλήνη (Άγιο Ραφαήλ, Αγιάσο, Καλλονή, Ι.Μ. Λειµώνο̋, Πέτρα, κάστρο Μήθυµνα̋, Ταξιάρχη στο Μανταµάδο κ.ά.). Από 16 έω̋ 19 Αυγούστου • ∆ιήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ. Στι̋ 22 και 23 Αυγούστου προσφορά 70 ΕΥΡΩ. • ∆ιήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ - ΑΝ∆ΡΟ. Στι̋ 8-9 Σεπτεµβρίου. • Απογευµατινή εκδροµή στην Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου στην Ανατολή Αγιά̋, για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Τρίτη 28 Αυγούστου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24 και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Την περασµένη Πέµπτη στο «ΚΑΤΩΓΙ»

∆είπνο και γλέντι του Χ.Ο.Τ. µε τον Σπύρο Παπαδόπουλο Αµέσω̋ µετά την παράσταση που έδωσε στο ΦΡΟΥΡΙΟ ο γνωστό̋ ηθοποιό̋ και παρουσιαστή̋

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ παρέθεσε γεύµα το οποίο εξελίχθηκε σε γλέντι, στον Σπύρο Παπαδόπουλο γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή τη̋ εκποµπή̋ ‘’Στην Υγειά µα̋’’ και στου̋ συνεργάτε̋ του στον θίασο του, την Πέµπτη 2.8.12 το βράδυ. Η Ταβέρνα ‘’Κατώγι’’ ήταν γεµάτη από του̋ χορευτέ̋ του Χ.Ο.Τ. που συµµετέχουν στα γυρίσµατα των εκποµπών ‘’Στην Υγειά µα̋’’, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οµίλου και του̋ ηθοποιού̋ και τεχνικού̋ του θεάτρου του θιάσου του Σπύρου Παπαδόπουλου. Το καλωσόρισµα έγινε από τον χοροδιδάσκαλο κ. Μάνο Παναγιώτη ο οποίο̋ ευχαρίστησε τον Σπύρο Παπαδόπουλο για την προβολή που κάνει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στον Χ.Ο.Τ. που τον έχει κάνει γνωστό στα πέρατα τη̋ γη̋. Παράδειγµα έφερε την πρόσφατη κλήση από του̋ οµογενεί̋ µεγάλη̋ πολιτεία̋ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερική̋ οι οποίοι είδαν τον Χ.Ο.Τ. στην εκποµπή του και µα̋ προσκάλεσαν του χρόνου να είµαστε εκεί. Συνεχάρη αυτόν και του̋ συναδέλφου̋ του για το ωραίο έργο που παρακολουθήσαµε στο υπαίθριο θέατρο τη̋ πόλη̋ µα̋ ‘’ο τυχαίο̋ θάνατο̋ ενό̋ αναρχικού’’ και του εξέφρασε την αγάπη και την φιλία όλων των µελών του οµίλου µα̋. Ακολούθησε µεγάλο γλέντι µε λἀκό και παραδοσιακό πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν οι µουσικοί, Τριανταφύλλου ∆ηµήτρη̋ στο µπουζούκι, Τσιρόγλου Νίκο̋ στο µπουζούκι, Μπαρµπαρούση̋ Βαγγέλη̋ στη κιθάρα, Άρη̋ Ντίνα̋ στο τραγούδι-Λαούτο, Γκουβέντα̋ Κυριάκο̋ στο βιολί και Παπαγεωργίου Νεκτάριο̋ στο κλαρίνο. Ο Σπύρο̋ Παπαδόπουλο̋, οι συνεργάτε̋ του και τα µέλη του Χ.Ο.Τ. απόλαυσαν ωραία µουσική, χόρεψαν, τραγούδησαν και πέρασαν µοναδικέ̋ στιγµέ̋ ω̋ τα ξηµερώµατα τη̋ Παρασκευή̋ 3.8.12.

Οι Τρικαλινοί τίµησαν τον «δικό» του̋ Σπύρο Παπαδόπουλο Εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί έσπευσαν το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ στο Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, στο ΦΡΟΥΡΙΟ, για να παρακολουθήσουν την κωµωδία «ο τυχαίο̋ θάνατο̋ ενό̋ αναρχικού» του µε-

Φωτογραφίε̋: ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΝ∆ΥΛΗ 25, ΤΗΛ. 24310 39067

∆ιανοµή κατ’ οίκον

CMYK

γάλου Ιταλού Νοµπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φο, µε πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, γνωστό σε όλου̋ του̋ τρικαλινού̋ από την εκποµπή «Στην υγειά µα̋» και την προτίµηση που δείχνει

στην πόλη µα̋. Η παράσταση ήταν καταπληκτική, κάποιο̋ την χαρακτήρισε σαν την «πιο έντιµη κωµωδία που είδαµε στα Τρίκαλα, που έβγαλε γέλιο χωρί̋ βωµολοχίε̋ αλλά και πέρασε

σηµαντικά µηνύµατα σε όλου̋». Ισάξιοι συµπρωταγωνιστέ̋ του Σπύρου και όλοι οι συνάδελφοί του και δίκαια στο τέλο̋ απέσπασαν το θερµό και παρατεταµένο χειροκρότηµα του κοινού.

06-08-12  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ- ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ dialogos-weekly newspaper of trikala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you