Page 1

rþûtt…ºte ¼t»Þ

1

>> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

©e rþûtt…ºte ¼t»Þ

àæ„æÝ¢Îç±Ú癄æùƒüÎèçÐÜUæw²æ ÅèÜUæ ±æ‡æè }æXHLçЇæè ™ ã稄¢ ²S²æç¶H¢ }æXH}æì Ýï~æï }æXHÎï ™ Îæï<±H稄¢ Ýë‡ææ¢ ÐÚ¢ }æXH}æì J ±v~æ¢ }æXHÜëUÓ™ ÐæΙçH„¢ ²S²æç¶H¢ }æXH}æì ¨æïù²¢ }æXH}æê<„Úæ¨é …xæ„æï çÝy²æóæ çRU²æóæ }æXH}æì JJ yûthÄt{trÄ…r‚, …hƒúñ, …h{tí{t, Ëðor™Þk‚t, Ëðtoð‚the, …wY»ttu¥t{™thtÞý™wk rŒÔÞ MðY… ËŒt ËðoftÞtuo{tk {k„÷ fh™tYk Au. su™wk M{hý{tºt …ý Ëðuo«fthu y{k„¤™u ™ü fh™tYk Au. su™e ðtýe {k„¤Y… Au. su™wk nËðwk, ™uºt™tufxtût, ntÚt™wk ÷xfwk, {w¾f{¤, [hý™wk rð[hý ytrŒ Ëðuo {k„¤Y… s Au. yuðt {nt«¼w ©enrh yt …]Úðe™u rð»tu yr‚ …qLÞ …rðºt yûthÄt{ ‚wÕÞ A…iÞt™u rð»tu «„x ÚtÞt ™u yt¾t rðï™wk fÕÞtý fhðt …tŒw¼toð …t{e™u, y™k‚ Sðtí{tytu™u …tu‚t™wk yrð™tþe …Œ …{tzðt {txu yíÞk‚ fYýt fhu÷e Au. {w{wûtw {tuût¼t„e Sðtí{tytu™tk ytíÞkr‚f fÕÞtý {txu ‘‘Þtðí[Lÿ rŒðtfhti’’ ËwÄe™tu rð[th fhe™u …tu‚t™t ӌބ‚ yr¼«tÞtu Mð{w¾ ðtýeY…u «„x fhu÷ Au. …qðo yð‚th{tk ðtËwŒuð su ©ef]»ýY…u «„x ÚtR™u su{ ¼„ðŒT„e‚t™tu W…Œuþ yswo™™u r™r{¥t ƒ™tðe™u ytÃÞtu, ‚u{ yt ¼„ðt™ ©eMðtr{™thtÞýu MðnM‚u ðtÜ{Þ MðY…u «„x ÚtR™u ðuŒtu, …whtýtu, W…r™»tŒtu, {nt¼th‚ ytrŒ Ëðuo þtMºttu{tkÚte WæÄth fhe™u y{]‚{Þ ½e MðY…u yt ™t™e yuðe rþûtt…ºte yt…e Au. Võ‚ 212 &÷tuf{tk hnu÷wk y{]‚™u …[tððt {txu ©eS™t s{ýtntÚtY… ÷neÞt yt»toáüt, {nt{wr™ þ‚t™kŒS {nŠ»tyu ‚u™t W…h yÚtorŒ…eft rxft h[e™u ©eS{nthts™t ytr©‚ ËíËk„eytu™u …ehMÞwk Au. yt rþûtt…ºte™e yt¿tt «{týu hnu™thtu ð„o yt÷tuf y™u …h÷tuf™u rð»tu {ntËw¾™u …t{þu yuðt …hƒúñ …wY»ttu¥t{™thtÞýu ytþeðtoŒ yt…u÷t Au. yt¿ttÚte rðYæÄ ð‚o™thtytu ƒÒtu ÷tuf™u rð»tu {ntfü™u …t{þu yuðe V¤©wr‚ …ý ƒ‚tðu÷e Au. suÚte {t‚t ‚wÕÞ yt rþûtt…ºte™e yt¿tt ytr©‚s™tu {txu Ëuð™ fhðt ÞtuøÞ ntuðtÚte y™u yûthÄt{™e «tÂóY… V¤ yt…™the ntuðtÚte yt¿tt «{týu ð‚oðt™e ËtðÄt™e ytr©‚ ¼õ‚tuyu yð~Þ ht¾ðe òuRyu. {nt{wr™ þ‚t™kŒ {nŠ»tyu su yt rþûtt…ºte W…h rðM‚th fhu÷tu Au ‚u™wk ‘‘yÚtoŒer…ft xeft’’ yuðwk ™t{tr¼Ät™ ytÃÞwk Au. ytðt {nt™ „úkÚt™u Ë{sðt {txu ËíËk„™e sYh ntuÞ Au. Ëí…wY»ttu™t «Ëk„ rð™t Ë{sðtu fXe™ Au. ð¤e yts™t Þw„ «{týu yÕ… ƒwræÄðt¤t (þt†áÂüyu) Sðtí{tytu™u Ë{sðt {txu y™u ð¤e ytuAt Ë{Þ{tk ðÄwk Ë{sðt {txu rðît™ Ëk‚tuyu fÚtt «Ëk„™t {tæÞ{Úte Ënusu Ë{S þftÞ ‚uðe rþûtt…ºte™e yt¿ttytu Ë{òððt™t «Þí™tu fhu÷t Au.


rþûtt…ºte ¼t»Þ

2

‚uðe s he‚u yt…ýt ¼ws {krŒh{tkÚte y.r™. Ë.„w. Mðt{e Ä{orfþtuh ŒtËS™t rþ»Þ y.r™. þtMºte Mðt{e ©ehk„ ŒtËS y™u ‚u{™t f]…t…tºt rþ»Þ þtMºte Mðt{e rËæÄuïh ŒtËS ¼ws {krŒh™t yuf ©uc rðît™ þtMºte Au. suytu™e ô{h ™t™e Au A‚tk …ý ©eS{nthts™e y™u „wY ‚Útt Ëk‚tu™e f]…tÚte ‚u{™u rð»tu Ëthe rðî¥tt hnu÷e Au. ‚uytuyu fýtoxf htßÞ™t {u÷ftuxt {wft{u [th ð»to yÇÞtË fhe™u yt[tÞo ™e ze„úe «tó fhu÷e Au. þtMºte Mðt{e rËæÄuïh ŒtËSyu rþûtt…ºte ¼t»Þ™e Ëtu Úte …ý ðÄw fÚtt …thtÞýtu fhe™u ËíËk„e ¼õ‚tu™u y{]‚…t™ fhtðu÷wk Au. suytuyu ‚u{™t {w¾uÚte fÚtt Ëtk¼¤u÷e Au ‚uytu™u ðthkðth Ëtk¼¤ðt™e RåAt Út‚e hnu Au. ‚uÚte fux÷tf ¼õ‚tu fuËux îtht Ëtk¼¤‚t hnu Au. yt{ A‚tk ËíËk„eytu™e yr‚þÞ {tk„ýe ntuðtÚte yt rþ¼t…ºte™e fÚtt …wM‚fY…u «„x fhðt y{tu yt¿tt yt…e íÞthu ¼õ‚tu ƒnw htS ÚtÞt. ‚uÚte yt rþûtt…ºte™wk ™t{ rþûtt…ºte ¼t»Þ ht¾e™u ¼ws {krŒh{tkÚte …nu÷e ðnu÷e s y{tu ƒnth …t¤eyu Aeyu. yt{tk yt…ýt „wYðÞo yt[tÞo ©e ftiþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts™e yt¿tt {u¤ðu÷ Au. ‚uytu …ý ytðt ËíËk„ ËtrníÞ A…tÞ y™u Sðtí{tytu Ë{S™u {tuût™u {t„uo [t÷u y™u ©eS{nthts™u htS fhu yuðt ytþÞÚte ‚uytu …ý ¾qƒ s htS ÚtÞt Au. ½tuh f¤eft¤{tk ¼xf‚t ÷tuftu™u yt „úkÚt yr‚þÞ Ëw¾eÞt fhu yuðtu Au. {w{wûtw ©enrh™t ytr©‚ ¼õ‚s™tu yt™wk ðtk[™ fhe™u ËtYk yuðwk ©enrh™t ðtkÜ{Þ MðY…™wk ¿tt™ Ëk…tŒ™ fhe™u f]‚tÚto‚t y™w¼ðþu. yt „úkÚt Ënw …tu‚t™t ½uh ðËtðu yuðe yt¿tt Mðefthþtu. ƒesw yt „úkÚt A…tððt{tk þtMºte {tðS ¼„‚ ‚Útt ƒ¤Œuð Mðt{eyu ftuBÃÞwxh{tk At…e™u W{k„Úte Ëuðt yt…e Au ‚Útt «wV ËkþtuÄ™™wk ftÞo ¾qƒ ¾k‚Úte …whtýe Mðt{e RïhMðY… ŒtËSyu fhu÷wk Au. A‚tk …ý ftuR ¼q÷[qf hne „R ntuÞ ‚tu ‚u™tu ™eh - ûteh LÞtÞu òuR™u ËwÄthe ðtk[ðt «Þí™ fhðtu. ÷e. {nk‚ …whtýe Mðt{e nrhMðY… ŒtËS

>> yt „úkÚt™wk „tihð >> su{ ¼„ðŒT„e‚t Ëðuo ðuŒtu ‚Útt ðuŒtL‚tu™t yuf ËthY… Au, ‚u{ yt rþûtt…ºte „úkÚt, Ëðuo Ä{oþtMºttu™t yuf ËthY… Au. su{ {Ä{t¾e y™uf …w»…tu{tkÚte Ëth „úný fhe™u yufrºt‚ fhu Au, ‚u{ ©eS{nthtsu y™uf Ä{oþtMºttuY…e …w»…tu{tkÚte Ëth „úný fhe™u yt rþûtt…ºte{tk yufrºt‚ fhu÷tu Au. ©eS {nthtsu rð[th fÞtuo fu- f¤eÞw„{tk {™w»Þ™e ytÞw»Þ ƒnws xwkfe ntuÞ Au. y™u ‚u{tk …ý ËkËth ËkƒkÄe ÔÞðntrhf ftÞtuo{tk y™u r™ÿt{tks ytÞw»Þ™tu {tuxtu ¼t„ ÔÞ‚e‚ Út‚tu ntuÞ Au. y™u ð¤e f¤eÞw„{tk {™w»Þtu™e Ëth„útne ƒwÂØ …ý ntu‚e ™Úte, ‚uÚte {™w»Þ Ëðuo Ä{oþtMºttu™wk {kÚt™ fhe™u ò‚u Ä{o y™u yÄ{o™tu r™ýoÞ fhe þfþu ™rn. yt he‚u rð[the™u ©eS{nthtsu …tu‚u s Ëðo Sðtu™t fÕÞtý™u {txu Ëðuo Ä{oþtMºttu™tu Ëth „úný fhe™u …tu‚t™t ytr©‚ ¼õ‚s™tu™u yu Ëth, rþûtt…ºte Y…u Ë{Š…‚ fhu÷tu Au. ©wr‚ su{ s„‚ s™™e fnuðtÞ Au, yÚtto‚T ©wr‚ su{ {t‚t™e …uXu n{uþtk s„‚™wk rn‚ s fnu Au, yrn‚ ‚tu õÞthuÞ …ý fnu‚e ™Úte. ‚u{ yt rþûtt…ºte …ý Ëðo Sð«týe{tºt™e {t‚t Au. {t‚t su{ …tu‚t™t ƒt¤f™u ™t™e {tuxe Ëðuo r¢Þtytu þe¾ðtzu Au, ‚u{ yt rþûtt…ºte Ëðuo ËíËk„eytu™u õÞthu WXðwk, fuðe he‚u Œt‚ý fhðwk, fuðe he‚u {¤{qºt™tu íÞt„ fhðtu, fuðe he‚u M™t™ fhðwk, RíÞtrŒf ‚{t{ ™t™e {tuxe r¢Þtytu þe¾ðtzu Au. y™u {t‚t™e …uXu n{uþtk s„‚™wk rn‚ s fnu™the Au. yus fthýÚte yt rþûtt…ºte™u (¨±ü…è±çã„æ±ã:) Ëðo Sðtu™wk rn‚ fh™the fnu÷e Au.


rþûtt…ºte ¼t»Þ

3

y™u ð¤e su{ ðuŒtu™tu ¼„ðt™™t {w¾ Útfe ytrð¼toð ÚtÞtu Au, ‚u{ yt rþûtt…ºte™tu …ý ¼„ðt™ îtht s ytrð¼toð ÚtÞtu Au. y™u ð¤e ¼„ðt™u …tu‚u s fnu÷wk Au fu- yt {the ðtýe yu {tYk s MðY… Au. {txu ðuŒMðY… yt rþûtt…ºte „úkÚt ¼„ðt™™wk Ëtûtt‚T {qŠ‚{t™ MðY… Au. y™u yt rþûtt…ºte™t 212 &÷tuf™e ykŒh Ë{„ú Ä{oþtMºttu™t hnMÞ™tu Ë{tðuþ fhu÷tu Au. {txu yt rþûtt…ºte Ëðtuo…he y™u Ëðtuo¥t{ „úkÚt Au.

Ä{o™wk {níð. {Úç„ §ç„ {}æü: rðï™u Äthý fhu ‚u™u fnuðtÞ Ä{o. ftuR …ý Y…u Ä{o rðï™u Äthý fhu Au. {™w»Þtu™u ËŒt[th™t Y…{tk Ä{o Äthý fhu Au. òu {™w»Þtu™e ykŒh y®nËtrŒf ËŒt[th ™ ntuÞ ‚tu {™w»Þtu ®nËt, [tuhe, ÷wkx, Vtx RíÞtrŒfu fhe™u rAÒt r¼Òt ÚtR òÞ, {txu y®nËtrŒf ËŒt[th Y…u Ä{o {™w»Þtu™u n{uþtk Äthý fhe hÌttu Au. ftuR…ý ™t™e {tuxe ËkMÚttytu ntuÞ ‚u™u Ä{o ËkMÚttfeÞ ƒkÄthýY…u Äthý fhu Au. ftuR…ý ËkMÚtt™tk òu ËkMÚttfeÞ ƒkÄthýtu ™ ntuÞ, ‚tu yu ËkMÚtt™t Ëk[t÷ftu WåA]k¾÷ ƒ™e òÞ, y™u ËkMÚtt ÔÞðÂMÚt‚ [t÷e þfu ™rn. y™u ð¤e yt ht»xÙtu Au ‚u™t …ý ftÞŒt ntuÞ Au. yÚtto‚T htsfeÞ ƒkÄthýtu ntuÞ Au. ‚tu Ä{o yu ftÞŒtY…u ht»xÙtu™u Äthý fhu Au. òu ht»xÙtu™t ftÞŒt ™ ntuÞ ‚tu «ò y™u «Ät™tu Wåþ]k¾÷ ƒ™e òÞ, y™u [tuhe, ®nËt, y™t[th, ƒ¤tífth RíÞtrŒfu fhe™u Œuþ™e Ëðuo «ò rAÒt r¼Òt ÚtR òÞ. yt he‚u ftuR™u ftuR Y…{tk Ä{o Ëk…qýo rðï™u Äthý fhu Au. y™u ð¤e Ä{o {™w»Þ™u Ët[t yÚto{tk {t™ð ƒ™‚tk þe¾ðtzu Au. Ä{o {™w»Þtu{tk …hM…h rðïtË Wí…Òt fhu Au. fthý fu Ä{or™»X {™w»Þ™tu ƒÄt rðïtË fhu Au, …ý yÄ{eo™tu ftuR…ý rðïtË fh‚wk ™Úte. Ä{o {™w»Þ™u rððufe y™u ËkÞ{e ƒ™tðu Au. Ä{o rð™t ‚tu ftuR…ý ËtÄ™tu™e fu {kºttu™e rËÂØ Út‚e ™Úte. {txu s Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼Âõ‚ yt [th ¼„ðt™™u …t{ðt™tk {wÏÞ ËtÄ™tu «r‚…tŒ™ fhu÷tk Au. ‚u{tk Ä{o™u «tÚtr{f MÚtt™ «tó ÚtÞu÷wk Au.

y™w¿tt y™u ytŒuþ. yt¿ttytu ƒu «fth™e ntuÞ Au- yuf y™w¿tt y™u ƒeòu ytŒuþ. ‚u{tk y™w¿tt ðifÂÕ…f ntuÞ Au. su{ fu- yuftŒþe™u rŒðËu W…ðtË fhðtu yu y™w¿tt Au, yu{tk rðfÕ… hÌttu Au fu òu W…ðtË ™ ÚtR þfu ‚tu V¤tnth fhe ÷uðwk. y™u „{u ‚u{ ntuÞ ‚tu …ý yuftŒþe™wk ðú‚ ‚tu ftuR …ý he‚u fhðwk s, yu ytŒuþ Au. ytŒuþ{tk ƒtkÄ Atuz ntu‚e ™Úte, …ý y™w¿tt{tk ƒtkÄAtuz ntuÞ Au. yt rþûtt…ºte „úkÚt yuf ytŒuþ „úkÚt Au. yt rþûtt…ºte{tk hnu÷t ‚{t{ ytŒuþtu rþhtu{tLÞ y™u yð~Þ MðeftÞo Au. fux÷tf ÷tuftu Ëkfwr[‚ ƒwÂØÚte «uhtR™u yuðwk fnu‚t ntuÞ Au fu, ©eS{nthtsu htÄtf]»ýtrŒf Œuðtu™e {qŠ‚ytu …Ähtðu÷e Au, yu ‚tu …htuût™t s™tu™u yt Ëk«ŒtÞ{tk ¾U[ðt {txu …Ähtðu÷e Au. {txu yu yt…ýt {txu W…tMÞ ™Úte. yt he‚u yt rþûtt…ºteY…e ytŒuþ „úkÚt™e ykŒh ƒtkÄAtuz fh‚t ntuÞ Au. …ý yt ytŒuþ „úkÚt™e ykŒh ftuR…ý ò‚™e ƒtkÄAtuz ÚtR þfu ™rn. y™u ð¤e fux÷tf ÷tuftu yuðwk fnu‚t ntuÞ Au fu, ©e{ŒT¼t„ð‚trŒf ytX ËåAtMºttu ©eS{nthts™u Rü Au, …ý rþhtu{tLÞ ™Úte. yt he‚™e ƒtkÄ Atuz yt rþûtt…ºte „úkÚt™e ykŒh Út‚e ntuÞ Au. …ý yt…íft¤ rËðtÞ yt „úkÚt™e ykŒh ftuR…ý ò‚™e ƒtkÄAtuz yt…ðt{tk ytðe ™Úte. y™u òu fhu Au ‚tu yt „úkÚt™tu y™tŒh Au. su{ LÞtÞt÷Þ™tu ytŒuþ rþhtu{tLÞ y™u yð~Þ MðeftÞo ntuÞ Au, A‚tk òu ftuR yu ytŒuþ™tu y™tŒh fhu ‚tu yu{™u htsfeÞ Œkz yt…ðt{tk


&÷tuf - 1

rþûtt…ºte ¼t»Þ

4

ytðu Au. ‚u{ yt rþûtt…ºte™t ytŒuþ™tu ftuR …ý …wY»t y™tŒh fhu Au, ‚tu ‚u™u yð~Þ …th{uïhe Œkz {¤u s Au. fŒt[ htsfeÞ ŒkzÚte …wY»t …tu‚t™e ƒwÂØ™t ƒ¤u Axfe þfu Au. …ý …th{uïhe ŒkzÚte ftuR …ý …wY»ttu …tu‚t™e ƒwÂØ™t ƒ¤u õÞthuÞ …ý Axfe þf‚t ™Úte. fthý fu …h{tí{t ‚tu ÓŒÞ{tk ƒuËe™u «týe{tºt™e ƒwÂØ™u …fze ht¾u Au.

{k„÷t[hý. ftuR…ý ÄtŠ{f fu Ët{tSf ftÞo™t «thk¼{tk yð~Þ …tu‚t™t RüŒuð™u Ëk¼thðt òuRyu, ytðe «t[e™ …hk…ht Au, y™u rþü …wY»ttu™tu yt[th Au. y™u su „úkÚt™e ytrŒ{tk, {æÞ{tk y™u yk‚{tk òu …tu‚t™t RüŒuð™u ÞtŒ fhe™u {k„÷t[hý fhðt{tk ytðu Au, ‚tu yu „úkÚt {tuxe «rËÂØ™u …t{u Au, ytðe «t[e™ …hk…ht™u, y™u rþüt[th™u y™wËhe™u ©eS{nthtsu yt rþûtt…ºte™tu «thk¼ fh‚tk MðMðY…™wk M{hý fhu÷wk Au. ¥……®…‰ ™…∫™… ∫l…i…… Æ…v…… ∏…“∂S… ™…∫™…… ∫i… ¥…I… ∫… * ¥…fixn˘…¥…x… ¥…ΩÙ…Æ∆ i…∆ ∏…“EfiÚπh…∆ æ n˘  S…xi…™…‰ **1** su™t ztƒt …z¾t{tk htrÄftS hÌttk Au, y™u su™t ðût:MÚt¤™u rð»tu ÷û{eS hÌttk Au, y™u ð]LŒtð™{tk rðnth fh™tht yuðt ©ef]»ý™wk nwk ÓŒÞ{tk æÞt™ fYk Awk. Ët{tLÞ…ýu {k„÷t[hý fhðtÚte rðΙtu™tu ™tþ ÚttÞ Au, y™u rðΙtu™tu ™tþ ÚtðtÚte „úkÚt™e r™ŠðΙ…ýu Ë{tÂó ÚttÞ Au. yt he‚u r™ŠðΙ…ýu „úkÚt™e Ë{tÂó Útðe yu {k„÷t[hý™wk V¤ þtMºttuyu ƒ‚tðu÷wk Au. yÚtto‚T {k„÷t[hý fhðtÚte f{osLÞ su yk‚htÞtu ntuÞ, yu r™ƒo¤ ƒ™u Au, ‚uÚte rðΙ fhðt Ë{Úto ÚtR þf‚t ™Úte. nðu ynª yuðe yuf þkft W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au fu, f{osLÞ yk‚htÞtu ‚tu f{toÄe™ Sðtí{tytu™e ykŒh ntuÞ Au. …h{tí{t ‚tu f{o™u ytÄe™ ÚtR™u sL{ Äthý fh‚t ™Úte, …h{tí{t …tu‚u Mð‚kºt Au. {txu f{osLÞ yk‚htÞtu …h{tí{t™tu M…þo fhe þfu s ™rn. ‚tu …Ae …h{tí{t™u {k„÷t[hý fhðt™wk þwk «Þtus™ Au ? {txu ©eS{nthtsu fhu÷wk yt {k„÷t[hý r™»V¤ ntuÞ yu{ sýtÞ Au, yuðe þkft Au. yt þkft™wk Ë{tÄt™ fh‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- Ðí²æï…Ý¢ ç±Ýæ „é }æ¢ÎæïùçÐ Ý Ðí±„ü„ï JJ§ç„JJ «Þtus™ rð™t ‚tu {q¾o …wY»t™e …ý ftuR ftÞo{tk «ð]Â¥t Út‚e ™Úte, ‚tu Ëtûtt‚T Rïh™e «Þtus™ rð™t™e «ð]Â¥t õÞtkÚte ntuÞ ? ™ s ntuÞ. „S}ææçÎ΢ }æXHæ™Ú‡æ¢ }æÝéc²HèH²æ HæïÜUæ±Ïææï{Ýæ²ñ± JJ§ç„JJ {txu yt ©eS{nthtsu fhu÷t {k„÷t[hý{tk ‚tu ƒeò {™w»Þtu™u rþûtý yt…ðtY… «Þtus™ Aw…tÞu÷wk Au. ©eS{nthtsu …tu‚t™t áütk‚Úte ƒeò {™w»Þtu™u rþûtý yt…u÷wk Au fu, ftuR…ý ftÞo™t «thk¼{tk yð~Þ …tu‚t™t RüŒuð™u ÞtŒ fhðt òuRyu. {txu ©eS{nthtsu fhu÷wk {k„÷t[hý r™»V¤ ™Úte, ËV¤ s Au. nðu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e …nu÷t &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su ©ef]»ý™t ztƒt ¼t„{tk htrÄftS W¼u÷tk Au. ‘‘W¼u÷tk Au’’ yt{ fÌtwk ‚uÚte htrÄftS™tu ËuðtÄ{o ƒ‚tðu÷tu Au, ™rn ‚tu ƒuXu÷tk Au yu{ fnuðwk òuRyu. W¼u÷tk Au yt{ fÌtwk ‚uÚte …qò™u ÞtuøÞ nth, [kŒ™trŒf W…[thtu™wk …tºt ntÚt{tk ÷R™u htÄtS ©ef]»ý™e Ëuðt{tk ¾ƒzŒth ÚtR™u ntsh hnu÷tk Au, ytðtu ¼tð Ëq[ðu÷tu Au. y™u ð¤e su ©ef]»ý™t ðût:MÚt÷{tk ÷û{eS hÌttk Au. ’’Ÿæ²ç„ ãçÚ}æì‘‘ §ç„ Ÿæè: JJ n{uþtk su ¼„ðt™™tu s yt©Þ fhe™u hnu, ‚u™u fnuðtÞ ÷û{e, ytðe ÷û{e þ猙e ÔÞwí…Â¥t Au. yÚtto‚T ÷û{eS, ¼„ðt™ ©ef]»ý Útfe yuf ûtýðth …ý Œqh ÚtR þf‚tk ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ðtõÞ «{týY… Au.– ’’™HæùçÐ ²ÓÀîè Ýü …ãæç„ ÜU<ã癄ì JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu ÷û{eS yr‚ [k[¤ Au. yuf


&÷tuf - 1

rþûtt…ºte ¼t»Þ

5

søÞtyu ÂMÚth hne þf‚tk ™Úte. htò ntuÞ ‚u™u hkf fhe Œu, y™u hkf ntuÞ ‚u™u htò fhe Œu. y™u ð¤e {tuxt {tuxt htòytu …ý ÷û{e™e «tÚto™t fhu Au, A‚tk ÷û{eS ƒÄt™tu r‚hMfth fhe, yuf s ¼„ðt™™t [hýf{¤™wk Ëuð™ fhu Au. [k[¤ ntuðt A‚tk ¼„ðt™™tu õÞthuÞ …ý íÞt„ fh‚tk ™Úte. nðu ÷û{eS ðût:MÚt÷{tk hÌttk Au, ‚u™wk «{tý þwk ? ‚tu fnu Au fu ¼t„ð‚™t yü{MfkÄ™u rð»tu Ë{wÿ{kÚt™™e fÚtt Au, ‚u{tk fnu÷wk Au fu– „S²æ: çŸæ²ç›…xæ„æï …ÝÜUæï …Ý‹²æ ±ÿææïçݱæ¨}æÜUÚæï„ì ÐÚ}æ¢ ç±|æê„ï: JJ §ç„ JJ Ë{wÿ{tkÚte Wí…Òt ÚtÞu÷tk ÷û{eSyu ¼„ðt™™u Ëðuo„wýtuÚte Ëk…Òt {t™e™u, ™ðt f{¤™e {t¤t ¼„ðt™™t fkX{tk …nuhtðe, y™u …Ae ÷ßò™e ËtÚtu ¼„ðt™™e yt„¤ ßÞthu W¼tk hÌttk íÞthu ºtýu ÷tuf™t r…‚t ¼„ðt™u ºtýu ÷tuf™tk {t‚t ÷û{eS™u ðût:MÚt¤{tk yrð[¤ ðtË ytÃÞtu. yt he‚u ÷û{eS™t ðût:MÚt¤{tk r™ðtË rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. ð¤e su ©ef]»ý htÄt y™u ÷û{eS™e ËtÚtu ð]LŒtð™{tk rðnth fhe hÌtt Au. ynª fŒt[ ftuR™u þkft ÚttÞ fu ð]LŒtð™{tk ‚tu ¼„ðt™ ©ef]»ý fuð¤ htrÄftS™e ËtÚtu s rðnth fhe hÌtt n‚t. y™u ÷û{eS™tu ©ef]»ý™e ËtÚtu rðnth ‚tu îtrhft{tk s «rËØ Au. fthý fu YÂõ{ýeY… ÷û{eS ©ef]»ý ¼„ðt™™u îtrhft{tk s …hÛÞtk n‚tk. y™u íÞtks rðnth fhu÷tu n‚tu. A‚tk ynª htÄt÷û{e™e ËtÚtu ð]LŒtð™{tk ©ef]»ý™tu rðnth þt fthýÚte fÌttu ? yt™t Ë{tÄt™{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, ðt‚ rƒ÷fw÷ Ët[e Au. su {™w»ÞY…u hnu÷tk YÂõ{ýeY… ÷û{eS™tu rðnth îtrhft{tk s «rËØ Au, A‚tk {™w»Þtu òuR ™ þfu yuðtk rŒÔÞMðY…u ÷û{eS n{uþtk ©ef]»ý™t ðût:MÚt÷{tk hnu Au. {txu rŒÔÞ MðY…u ÷û{eS n{uþtk ð]LŒtð™{tk …ý ©ef]»ý™e ËtÚtu s n‚tk. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™tu Œþ{MfkÄ «{týY… Au. …²ç„ „ïùç{Ü¢U …‹}æÝæ ±í…: Ÿæ²„ §ç‹ÎÚæ àæEÎ~æ çã JJ §ç„ JJ „tu…eytu ¼„ðt™ ©ef]»ý «íÞu fnu Au fu– nu «¼w ! ‚{tht sL{™u ÷eÄu yt ðús yrÄf þtu¼u Au. fthý fu yt ðús{tk ‚{the ËtÚtu ÷û{eS r™hk‚h hnu÷tk Au. yt he‚u ð]LŒtð™{tk ©ef]»ý ËtÚtu ÷û{eS™t rðnth rð»tÞu ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. ytðt su ©ef]»ý ‚u™wk nwk ÓŒÞ{tk æÞt™ fYk Awk. ÓŒÞ yux÷u ÓŒÞtftþ{tk su f{¤ Au, íÞtk Ëtûtt‚T ¼„ðt™™tu ðtË Au. {txu Ëðuo þtMºttu{tk æÞt™ fhðt ÞtuøÞ MÚtt™ ӌޙu s ƒ‚tðu÷wk Au. ¼t„ð‚™t ytX{t MfLÄ{tk „suLÿ™e M‚wr‚ Au.– }æéQUæy}æç|æ: S±Nβï ÐçÚ|ææç±„æ² JJ §ç„ JJ „suLÿ fnu Au fu– nu «¼w ! su {wõ‚tí{tytu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk ‚{thtu Ëtûttífth fhu Au, yuðt ‚{tu™u ™{Mfth fYk Awk. yt he‚u ¼t„ð‚{tk …h{tí{t™tu Ëtûttífth ÓŒÞ{tk s ƒ‚tðu÷tu Au. {txu ÓŒÞ s æÞt™ fhðt ÞtuøÞ MÚtt™ fnu÷wk Au. nðu ynª fŒt[ ftuR™u þkft ÚttÞ fu ¼õ‚tu ntuÞ ‚tu ‚u …tu‚t™t RüŒuð™wk æÞt™ fhu, ynª Ënò™kŒ Mðt{eyu ©ef]»ý™u …tu‚t™t RüŒuð Mðefthe™u æÞt™ fÞwO, {txu Ënò™kŒ Mðt{e …ý yuf ©ef]»ý™t ¼õ‚ Au. yt he‚u Ënò™kŒ Mðt{e™u ¼õ‚ ‚hefu Mðefthðt yu ‚v™ ÞtuøÞ ™Úte. fthý fu rþûtt…ºte ÷¾‚e ð¾‚u Ënò™kŒ Mðt{eyu W…Œuüt™tu Ä{o MðeftÞtuo Au. W…Œuüt ntuÞ ‚u™e «tÚtr{õ‚t ntuÞ Au su, «Út{ …tu‚u yt[hý fhe™u rþ»Þtu™u rþûtý yt…ðwk. ynª Ënò™kŒ Mðt{eyu rþ»Þtu™t rþûtý™u {txu W…Œuüt™tu Ä{o MðeftÞtuo ‚uÚte yu ftkR ¼õ‚ ƒ™e s‚t ™Úte. yu‚tu Ëtûtt‚T Rïh Au. fuð¤ W…Œuüt ‚hefu {™w»Þ™wk …tºts ¼sðu÷wk Au. su{ Y…f fh‚e ð¾‚u ftuR rnhÛÞtût™wk …tºt ¼sðu, ‚uýu fhe™u yu ftkR rnhÛÞtût ƒ™e s‚tu ™Úte, yu ‚tu fu𤠂u™wk y™wfhý fhu Au. su{ ftuR rþûtf rðãtÚteoytu™u þe¾ztððt {txu …txe W…h yufztu „wkXu, ‚uÚte ‚u rþûtf ftkR rðãtÚteo ƒ™e s‚tu ™Úte. rþûtf rþûtf™t MÚtt™u s hnu Au, y™u rðãtÚteo rðãtÚteo™t MÚtt™u hnu Au.


&÷tuf - 2

rþûtt…ºte ¼t»Þ

6

yus he‚u ¼õ‚tu™u þe¾ztððt {txu Ënò™kŒ Mðt{eyu ©ef]»ý™wk æÞt™ fÞwO, ‚uýu fhe™u Ënò™kŒ Mðt{e ftkR ¼õ‚ ƒ™e s‚t ™Úte. Ënò™kŒ ‚tu yuf Ëtûtt‚T …qýtoð‚th s Au. y™u yð‚th ‚Útt yð‚the™wk y¼uŒ…ýwk ntuðtÚte Ënò™kŒ Mðt{e™u yð‚the …ý fne þftÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>1>> ±…J…… ®… ∫…ΩÙV……x…∆n˘∫¥……®…“ ∫…¥……« z…V…… ∏…i……x…¬ * x……x……n‰˘∂… ∫l…i……x…¬  ∂…I……{…j…” ¥…fik……±…™… ∫l…i…: **2** ©eS{nthts ƒeò &÷tuf{tk …tu‚t™tu …rh[Þ yt…‚tk fnu Au fu, ð]¥tt÷Þ …wh{tk hÌttu yuðtu Ënò™kŒ Mðt{e su nwk, ‚u su ‚u swŒt swŒt Œuþtu «íÞu hnu÷t Ëðuo {tht ytr©‚tu «r‚ yt rþûtt…ºte ÷¾wk Awk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒMðt{e yt &÷tuuf™tu yr¼«tÞ r™Y…ý fh‚tk fnu Au fu- ©eS{nthts s™tu™t fÕÞtý™u {txu swŒt swŒt Œuþtu{tk rð[hý fhu Au. ftuR yuf s MÚt¤{tk ÷tkƒtu Ë{Þ hnu‚t ™Úte, …ý yt rþûtt…ºte ÷¾e yu ŒhBÞt™ ©eS{nthts ð]¥tt÷Þ…wh{tk hnu÷t n‚t. ‚uÚte ynª ð]¥tt÷Þ…wh™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au, yu{ Ë{sðwk. y™u ð¤e yt „úkÚt ftuýu ÷ÏÞtu Au, yu „úkÚtf‚to™wk …ý rðþu»t ¿tt™ òu ™ ntuÞ ‚tu yu „úkÚt™u ðtk[ðt Ëtk¼¤ðt{tk ƒwÂØ{t™ …wY»ttu™e «ð]Â¥t Út‚e ™Úte. ‚uÚte ©eS{nthtsu ’’¨ã…æÝ‹ÎS±æ}æè‘‘ ytðwk «rËØ …tu‚t™wk ™t{ ÷¾u÷wk Au. nðu þ‚t™kŒ Mðt{e ‘‘Ënò™kŒ’’ þ猙tu yÚto fh‚tk Ë{òðu Au fu- su™e ykŒh Ëns yt™kŒ hÌttu ntuÞ, ‚u™u fnuðtÞ Ënò™kŒ. ËkËthe {™w»Þtu{tk Ëns yt™kŒ ntu‚tu ™Úte, …hk‚w nhðt Vhðt™t ËtÄ™tuÚte «tó Út‚tu fwrºt{ (ƒ™tðxe) yt™kŒ ntuÞ Au. …ý …h{tí{t™e ykŒh ‚tu MðMðY…™tu Ëns yt™kŒ ntuÞ Au. {txu yt rþûtt…ºte™e ÞÚttÚto yt¿ttytu™wk …t÷™ fh™tht ¼õ‚tuu™u MðMðY…™tu Ëns yt™kŒ yt…ðt {txu ©eS{nthtsu …tu‚t™t y™uf ™t{tu{tkÚte ynª ‘‘¨ã…æÝ‹ÎS±æ}æè’’ ytðt …tu‚t™t ™t{™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. nðu ynª ©eS{nthtsu {tht ytr©‚tu «íÞu rþûtt…ºte ÷¾wk Awk, yt{ fÌtwk, ‚uÚte …tu‚t™t ytr©‚tu rËðtÞ ƒeò™u yt rþûtt…ºte{tk yrÄfth ™Úte yu{ ™rn. …hk‚w yt rþûtt…ºte™e ykŒh {t™ð{tºt™tu yrÄfth Au. A‚tk …ý yt rþûtt…ºte™e ykŒh hnu÷t Ä{tuo™tu ‚íft¤ s Mðefth fhe ÷uðt{tk …tu‚t™t ytr©‚tu™tu {wÏÞ yrÄfth Au, yu sýtððt {txu ’’çÝ…æçŸæ„æÝì‘‘ ‘‘{tht ytr©‚tu «íÞu’’ ytðtu WÕ÷u¾ ©eS{nthtsu fhu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au. nðu ynª „Z…wh, ðz‚t÷, y{ŒtðtŒ, fu ¼ws™t nrh¼õ‚tu «íÞu yt rþûtt…ºte ÷¾wk Awk, ytðtu ftuR yuf Œuþ™tu WÕ÷u¾ ™rn fhe™u, swŒt swŒt Œuþtu «íÞu hnu÷t {tht ytr©‚tu «íÞu rþûtt…ºte ÷¾wk Awk. yt{ fÌtwk ‚uÚte yu{ sýtÞ Au fu ©enrh™t rþ»Þtu ½ýt Au. y™u ©enrh™tu «‚t… Œuþ rðŒuþ{tk Ë{wÿ…ÞoL‚ ÔÞt…e™u hnu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au. y™u ð¤e yt rþûtt…ºte ©eS{nthtsu ftuR™e …tËu ÷¾tðe ™Úte, …tu‚u s ò‚u ntÚt{tk f÷{ ÷eÄe Au. yu™e M…ü‚t {txu ’’çH¶æç}æ ¨ã…æÝ‹ÎS±æ}æè‘‘ nwk …tu‚u s ÷¾e hÌttu Awk. ytðtu ynª WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>2>> ß……j……‰ Æ…®…|…i……{…‰SUÙ…Æ…®…™……‰v…«®…«V…x®…x……‰: * ™……¥…™……‰v™……|…∫……n˘…J™…ÆP…÷¥…“Æ… ¶…v……Ë ∫…÷i……Ë **3** ®…÷E÷Úxn˘…x…xn˘®…÷J™……∂S… x…Ë π`ÙEÚ… •…¿S…… Æh…: * M…fiΩÙ∫l……∂S… ®…™……Æ…®…¶…^Ù…t… ™…‰ ®…n˘…∏…™……: **4** ∫…v…¥……  ¥…v…¥…… ™……‰π…… ™……∂S… ®… SUÙπ™…i……∆ M…i……: * ®…÷HÚ…x…xn˘…n˘™……‰ ™…‰ ∫™…÷: ∫……v…¥…∂S…… J…±…… + {… **5** ∫¥…v…®…«Æ I…EÚ… ®…‰ i…Ë: ∫…¥…Í¥……«S™……: ∫…n…˘ ∂…π…: * ∏…“®…z……Æ…™…h…∫®…fii™…… ∫… ΩÙi……: ∂……∫j…∫…®®…i……: **6**


&÷tuf - 3-4

rþûtt…ºte ¼t»Þ

7

Ä{oŒuð Útfe su{™tu sL{ Au, yuðt su y{tht ¼tR ht{«‚t…S ‚Útt RåAtht{S, ‚u{™t …wºt su yÞtuæÞt«ËtŒ y™u h½wðeh yt ƒÒtu yt[tÞtuo ‚Útt {wfwLŒt™kŒtrŒf ™iÂcf ƒúñ[theytu, ‚Útt {Þtht{ ¼è ytrŒf „]nMÚt ËíËk„eytu, ‚Útt y{tht rþ»Þ…ýt™u …t{u÷e ËÄðt y™u rðÄðt Ëðuo ƒtRytu, ‚Útt {wõ‚t™kŒtrŒf su Ëðuo ËtÄw…wY»ttu. yt ƒÄt ËíËk„eytuyu …tu‚t™t Ä{o™e hûtt™t fh™tht y™u þtMºttu{tk «{týY… ‚Útt ©e{ÒtthtÞý™e M{]r‚yu Ërn‚ y{tht Yzt ytþeðtoŒ ðtk[ðt >>3-6>> ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt [thu &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, ©eS{nthts …tu‚t™t Ëðuo ¼õ‚tu™u ytþeðtoŒ yt…‚tk Ënw «Út{ ƒÒtu yt[tÞtuo™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. Ët{tLÞ…ýu yt…ýu ftuR™t W…h …ºt ÷¾eyu íÞthu ½h{tk fu fwxwkƒ{tk su ftuR {tuxtu ntuÞ ‚u™wk ™t{ …nu÷wk ÷¾eyu Aeyu. ‚u{ ƒÒtu yt[tÞtuo™wk Ëk«ŒtÞ{tk «Út{ MÚtt™ Au. yÚtto‚T Ëk«ŒtÞY…e fwxwkƒ{tk ƒÒtu yt[tÞtuo {tuxt Au, „wY Au, ‚uÚte ƒÒtu yt[tÞtuo™wk …nu÷wk ™t{ rþûtt…ºte{tk ÷¾tÞu÷wk Au yu{ òýðwk >>3>> ƒeò ™kƒh{tk ©eS{nthtsu ™ircfƒúñ[theytu™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ƒúñ[Þo yux÷u þwk ? y™u ƒúñ[the yux÷u ftuý ? ‚Útt ™iÂcfƒúñ[the yux÷u ftuý ? yt ƒtƒ‚ þ‚t™kŒ Mðt{eyu ËhË he‚u Ë{òðu÷e Au– ÜU}æü‡ææ }æÝ¨æ ±æ™æ ¨±æü±Sƒæ¨é ¨±üÎæ J ¨±ü~æ }æñƒÝé y²æxæ¢ Ïæír晲Z Ðí™ÿæ„ï JJ §ç„ ÜUæ}ñ æïü JJ n{uþtk Ëðuo yðMÚttytu{tk y™u Ëðo søÞtyu {™, f{o y™u ð[™ ðzu {iÚtw™™tu íÞt„ fhe Œuðtu ‚u™u ƒúñ[Þo fnu÷kw Au. yu ƒúñ[Þo™kw su …t÷™ fhu ‚u™u fnuðtÞ Au ƒúñ[the. y™u {hý …ÞO‚ òu ƒúñ[Þo™kw …t÷™ fhu ‚tu ‚u™u ™iÂcf ƒúñ[the fnuðtÞ Au. nðu ynª ftuR «r‚ðtŒe yuðe þkft W…ÂMÚt‚ fhu Au fu ’’ÎèÍæüÜUæH¢ Ïæír晲ü}æì’’ JJ §ç„ ÜUçH±Á²ïü¯êQïU: JJ ÷tkƒt Ë{Þ™wk ™iÂcf ƒúñ[Þoðú‚ fr÷Þw„{tk …t÷™ fhðwk ™rn. yt he‚u ™iÂcfƒúñ[Þo™tu s fr÷Þw„{tk r™»tuÄ fhu÷tu Au. ‚tu yt Þw„{tk ™iÂcf ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fh™tht ™iÂcf ƒúñ[theytu õÞtkÚte ntuÞ ? ™ s ntuÞ. ‚tu …Ae ynª ‘‘™iÂcf’’ ytðt þ猙tu WÕ÷u¾ þt {txu fhðt{tk ytÔÞtu Au ? yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- fr÷Þw„{tk ™iÂcf ƒúñ[Þo™tu su r™»tuÄ fhu÷tu Au, yu‚tu su™u ¼„ðt™™wk ƒ¤ ™ ntuÞ, ¼„ðt™™tu su™u yt©Þ ™ ntuÞ, y™u yus fthýÚte ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðt{tk yË{Úto ntuÞ, yuðt …wY»ttu™u {txu r™»tuÄ fÞtuo Au. …ý su™u ¼„ðt™™tu yt©Þ Au, ¼„ðt™™wk ƒ¤ Au, yuðt …wY»ttu ‚tu fr÷Þw„{tk …ý ™iÂcf ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhe þfu Au. ¼t„ð‚™t «Út{ MfkÄ{tk fnu÷wk Au- çÜUóæé ÏææHï¯é àæêÚï‡æ ÜUçHÝæ {èÚ|æèL‡ææ J ¥Ðí}æœæ: Ðí}æœæï¯é ²æï ±ëÜUæï Ýë¯é ±„ü„ï JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- su{ ËtðÄt™ yuðtu su ðY Au. yu‚tu, su …þw xtu¤tk™tu yt©Þ ht¾u ™rn, yuðt yuftfe …þw W…h s «ð‚uo Au. …ý su …þw xtu¤tk™tu yt©Þ ht¾u Au, ‚u™t W…h ðY™e «ð]Â¥t Út‚e ™Úte. ‚u{ su™u ¼„ðt™™tu yt©Þ ™ ntuÞ yuðt …wY»t W…h s fr÷Þw„™e «ð]Â¥t ÚttÞ Au. …ý su™u ¼„ðt™™tu yt©Þ Au, yuðt …wY»ttu W…h fr÷Þw„ ftkR …ý fhe þf‚tu ™Úte. {txu ¼„ðt™™tu su™u yt©Þ Au yu‚tu fr÷Þw„{tk …ý ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhe þfu Au. y™u ð¤e ¼õ‚tu™e ft{ðtË™t ‚tu ¼Âõ‚ ðzu s ™tþ …t{e òÞ Au. yt ƒtƒ‚ ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷e Au- ÐíæïQïUÝ |æçQU²æïxæïÝ |æ…„æï }ææù¨ÜëU‹}æéÝï: J ÜUæ}ææ NÎIJæ Ýà²ç‹„ ¨±ïü }æç² NçÎ çSƒ„ï JJ §ç„ JJ ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! {tYk ¼s™ fh™tht ¼õ‚™t ÓŒÞ{tk nwk ßÞthu r™ðtË fYk Awk, íÞthu ¼õ‚™t ӌޙe Ëðuo ft{ðtË™t ™tþ …t{e òÞ Au. {txu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™wk su™u ƒ¤ Au, yuðt …wY»ttu™u fr÷Þw„{tk …ý ™iÂcf ƒúñ[Þo ðú‚™e ûtr‚ Út‚e ™Úte. nðu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e „]nMÚt þ猙e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ‘‘„]n’’ yux÷u …í™e, …í™e™e ËtÚtu su hnu ‚u™u „]nMÚtt©{e fnuðtÞ Au. …ý ƒk„÷tu ƒ™tðe™u ‚u™e ykŒh hnu™thtu „]nMÚt fnuðt‚tu ™Úte. >>4>>


&÷tuf - 5-6-7

rþûtt…ºte ¼t»Þ

8

nðu „]nMÚttu™t WÕ÷u¾ …Ae [tuÚtt ™kƒhu ©eS {nthtsu ËÄðt y™u rðÄðt ƒnu™tu™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. …r‚™e ËtÚtu su Mºte hnu‚e ntuÞ ‚u™u ËÄðt Mºte fnuðtÞ Au. y™u su™tu …r‚ {]íÞw …t{e „Þtu ntuÞ ‚u™u rðÄðt Mºte fnuðtÞ Au. yt rþûtt…ºte{tk ©eS{nthtsu ƒúñ[theytu{tk {wfwLŒ ƒúñ[the™t ™t{™tu {wÏÞ…ýu r™Œuoþ fhu÷tu Au. „]nMÚttu{tk {Þtht{ ¼è™tu {wÏÞ…ýu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. y™u Ëk‚tu{tk {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t ™t{™tu {wÏÞ…ýu WÕ÷u¾ ÚtÞtu, …ý ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytu™u {æÞu ftuR …ý yuf Mºte™t ™t{™tu {wÏÞ…ýu WÕ÷u¾ fhu÷tu ™Úte. ‚u™wk fthý þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytu™e þtMºttu{tk …h‚kºt‚t ƒ‚tðu÷e Au. yus fthýÚte ynª Mºteytu™u {æÞu ftuR yuf Mºte™t ™t{™tu {wÏÞ…ýu WÕ÷u¾ fÞtuo ™Úte. y™u su …h‚Lºt ntuÞ ‚u™wk ™t{ …tA¤ {qfðt{tk ytðu Au. su{ r…‚t™e yt„¤ …wºt™e …h‚kºt‚t fnu÷e Au, ‚uÚte ftuR…ý «Ëk„{tk r…‚t™wk ™t{ {tu¾hu ntuÞ Au, y™u …tA¤ …wºt™tu Ë{tðuþ ntuÞ Au. yus he‚u Mºteytu …h‚Lºt Au. {txu s ynª rþûtt…ºte{tk …wY»ttu™t r™Œuoþ …Ae Mºteytu™t ™t{™tu r™Œuoþ fhu÷tu Au yu{ òýðwk. ytðtu þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. nðu ynª ËðoÚte AuÕ÷u ©eS{nthtsu ËtÄw…wY»ttu™tu r™Œuoþ fhu÷tu Au. ¨æŠÝé±ç‹„ ¨æ{²ç‹„ ±æ {}æZ ÐÚÜUæ²Z ±ïç„ ¨æ{±: JJ §ç„ JJ Ä{oftÞo yÚtðt …htu…fth™wk ftÞo …tu‚u ËtÄu y™u ƒeò™u ËÄtðu ‚u™u ËtÄw…wY»ttu fnu÷t Au. ynª Ëk‚tu™u ©eS{nthtsu ËðoÚte …tA¤ ÞtŒ fÞto Au, yu™wk fthý þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òð‚tk fnu Au fu, yt ËíËk„™e Ëk…qýo sðtƒŒthe ©eS{nthtsu yt[tÞo y™u Ëk‚tu W…h {qfu÷e Au. yt ƒÒtu ‚{t{ ËíËk„™u Ët[ð™tht Au. ‚uÚte yt[tÞo ËtiÚte yt„¤ y™u Ëk‚tu ËnwÚte …tA¤ hne™u ËíËk„eytu W…h Œu¾hu¾ ht¾u Au. y™u ð¤e Ëk‚tu™u MðÄ{o{tk rðûtu… fh™th ÔÞtðntrhf ftÞtuo{tk ytËÂõ‚™tu y¼tð ntuÞ Au. ‚uÚte {tuxu ¼t„u Ëk‚tu Ä{or™c s ntuÞ Au. yt fthýu ©eS{nthtsu Ä{o™wk hûtý fh™tht ytþeðtoŒ yt…ðt {txu Ëk‚tu™u AuÕ÷u Ëk¼thu÷t ntuÞ yu{ sýtÞ Au. >>5>> yt he‚u ©eS{nthtsu ‚{t{ ¼õ‚s™tu™u Ëk¼the™u ytþeðtoŒ yt…u÷t Au fu, ©ef]»ý ¼„ðt™ Ëðuo ¼õ‚tu™u yuðe ytí{þÂõ‚ yt…u fu suÚte yt rþûtt…ºte{tk hnu÷t Ä{tuo™wk Ëh¤‚tÚte …t÷™ ÚtR þfu. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, ©eS{nthtsu ©ef]»ý ¼„ðt™™u Ëk¼the™u su ytþeðtoŒ yt…u÷t Au. ‚u ¼õ‚tu™u yuðwk Ëq[ðu Au fu, ¼„ðt™™u Ëk¼the™u òu ytþeðtoŒ yt…ðt{tk ytðu ‚tu …tu‚t™e ykŒh hnu÷t ynkfth™tu ™tþ ÚttÞ Au. y™u yu ytþeðtoŒ V¤u Au. …ý òu ynkfthÚte (nwk fnwk Awk ™u, ò ‚tYk ËtYk Útþu. ytðt ynkfthÚte) yt…ðt{tk ytðu ‚tu yu ytþeðtoŒtu fŒe…ý ËV¤ŒtR Út‚t ™Úte, yt he‚u ©eS{nthtsu ¼õ‚tu™u þe¾t{ý yt…u÷e Au. y™u su ©eS{nthtsu ytþeðtoŒtu ytÃÞt Au. yu ‚{t{ þtMºttu™u {tLÞ Au. fthý fu þtMºttu{tk MðÄ{o™wk hûtý fhðwk yu s ËðoËw¾™wk {q¤ fnu÷wk Au. ¨é¶}æï±ï猨„¢ HæïÜïU ¨±ïü¯æ}æçÐ ÎïçãÝæ}æì J „‹}æêH¢ „é S}æë„æï {}æü: „¢ ÚÿæïlÕ„ S„„: JJ §ç„ JJ þtMºttu{tk …wºt™wk hûtý ÚttÞ, fu Ä™™wk hûtý ÚttÞ fu Mºte™wk hûtý ÚttÞ ‚u™u Ëðuo Ëw¾™wk {q¤ ƒ‚tðu÷wk ™Úte. Ëðuo Ëw¾™wk {q¤ ‚tu Ä{o™t hûtý™u s ƒ‚tðu÷wk Au. M{]r‚{tk fnu÷wk Au fu- yt ÷tuf{tk Ëðuo «týeytu™u Ëw¾ s RÂåA‚ Au. Œw:¾ ftuR™u …ý òuR‚wk ™Úte. Ëðuo «týeytu Ëw¾™u þtuÄu Au. …ý Ëw¾™wk {q¤ ‚tu Ä{o fnu÷ Au. {txu «Þí™ …qðof Ä{o™wk hûtý fhðwk òuRyu.yt he‚u M{]r‚yu Ä{o™t hûtý™u Ëðuo Ëw¾tu™wk fthý ƒ‚tðu÷ Au. {txu s ©eS{nthtsu yt…u÷t MðÄ{o™wk hûtý fh™tht ytþeðtoŒ þt†{tLÞ Au. y™u yt he‚u …ºt ÷¾‚e ð¾‚u su ytþeðtoŒ yt…ðt yu rþüt[th™e her‚ fnu÷e Au. >>6>> BEÚ…O…‰h…Ë¥… ®…x…∫…… {…j…“±…‰J…: ∫…Ω‰Ùi…÷EÚ: * +¥…v……™……Ê%™…®… J…±…Ë: ∫…¥…«V…“¥… ΩÙi……¥…ΩÙ: **7** y™u nu‚wyu Ërn‚ yt rþûtt…ºte™tu ÷u¾ Ëðuo ¼õ‚tuyu yuft„ú {™ ðzu Äthý fhðtu, y™u yt rþûtt…ºte™tu su ÷u¾ Au, ‚u Ëðuo


&÷tuf - 8-9

rþûtt…ºte ¼t»Þ

9

Sðtu™wk rn‚™u fh™thtu Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, su yt rþûtt…ºte ©eS{nthtsu ÷¾e Au, yu Ëðuo Sðtu™t rn‚™u {txu Au. {txu yt rþûtt…ºte™u yuft„ú {™ ðzu ðtk[ðe y™u Ëtk¼¤ðe. ftuR…ý ftÞo™e ykŒh {™™e yuft„ú‚t yr‚ ytð~Þf Au. {™™e yuft„ú‚t rð™t ftuR…ý ftÞo rËæÄ ÚtR þõ‚wk ™Úte. ƒeòk ÔÞtðntrhf ftÞtuo{tk ytËõ‚ yuðtk {™ ðzu òu yt rþûtt…ºte™wk ©ðý fhu÷wk ntuÞ fu ðtk[™ fhu÷wk ntuÞ, ‚tu yu ™rn Ëtk¼éÞt Ë{t™ y™u ™rn ðtkåÞt Ë{t™ Au. ©wr‚{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au fu- ¥‹²~æ}æÝæù|æê±¢ÝæùÎàæü}æì, ¥‹²~æ}æÝæù|æê±¢ ÝæŸææñ¯}æì JJ §ç„ JJ ftuRyu «&™ fÞtuo fu yt {týË™u ‚{u òuÞtu ? íÞthu ‚u™t W¥th{tk fnu÷wk Au fu, {tYk {™ ƒesu n‚wk ‚uÚte nwk òuR þõÞtu ™rn. yÚtðt {tYk {™ ƒesu n‚wk ‚uÚte nwk Ëtk¼¤e þõÞtu ™rn. yt W…hÚte yu Ëtrƒ‚ ÚttÞ Au fu {™w»Þ {™ ðzu s òuR þfu Au, y™u {™ ðzu s Ëtk¼¤e þfu Au. fthý fu ßÞtk ËwÄe {™ $rÿÞtu™u y™wËhu ™rn, íÞtk ËwÄe RrLÿÞtu …tu‚…tu‚t™t rð»tÞtu „úný fhe þõ‚e ™Úte. yÚtto‚T {™™e ßÞtk ËwÄe «ËÒt‚t ™ ntuÞ, íÞtk ËwÄe RrLÿÞtu™u rð»tÞtu™wk M…ü ¿tt™ Út‚wk ™Úte. {txu s yt rþûtt…ºte™u yuft„ú {™ ðzu Äthý fhðe, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u ©eS{nthtsu yt rþûtt…ºte ÷¾e Au, yu Ëðuo Sðtu™wk rn‚ fh™the Au. ðtM‚ð{tk ‚tu su rþûtt…ºte™e yt¿tt …t¤u, ‚u™wk fÕÞtý ‚tu ÚttÞ s, …hk‚w yt rþûtt…ºte™e yt¿tt …t¤™th ¼õ‚™t ËkƒLÄ{tk òu ftuR ytðu, ‚tu ‚u™wk …ý fÕÞtý ÚttÞ. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ fnu‚t fu, y{tht ¼õ‚™t „tu¤t™wk su ftuR …týe …eþu, ‚u™wk …ý y{tu fÕÞtý fheþwk. yt he‚u yuftÂL‚f ¼õ‚tu™t ËkƒkÄÚte ƒeò Sðtu™wk …ý fÕÞtý ÚttÞ Au. {txu yt rþûtt…ºte ytzf‚he he‚u (…hk…htyu) Ëðo Sðtu™wk rn‚ fh™the Au. y™u ËeÄe he‚u su yt rþûtt…ºte™e yt¿tt …t¤‚t ntuÞ yuðt ¼õ‚™wk s fÕÞtý fh™the Au. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, yt &÷tuf{tk ‘‘nu‚wyu Ërn‚ rþûtt…ºte Äthý fhðe’’ yt{ ©eS{nthtsu fÌtwk, ‚tu yu nu‚w fÞt ? ‚tu yu nu‚w nðu …Ae™t ƒu &÷tuf{tk ©eS{nthts ƒ‚tðu Au. >>7>> ™…‰ {……±…™… xi… ®…x…÷V……: ∫…SUÙ…∫j…|… i…{…… n˘i……x…¬ * ∫…n˘…S……Æ…x…¬ ∫…n˘… i…‰%j… {…Æj… S… ®…ΩÙ…∫…÷J……: **8** i……x…÷±±…R¬P™……j… ¥…i…«xi…‰ ™…‰ i…÷ ∫¥…ËÆ∆ E÷Ú§…÷r˘™…: * i… <ΩÙ…®…÷j… S… ®…ΩÙ±±…¶…xi…‰ EÚπ]Ù®…‰¥…  ΩÙ **9** ©eS{nthtsu rþûtt…ºte ÷¾‚tk ƒu nu‚wytu ƒ‚tðu÷t Au. su {™w»Þtu ËåAtMºttu{tk «r‚…tŒ™ fhu÷t ËŒt[thtu™wk …t÷™ fhu Au, ‚u {™w»Þtu yt÷tuf{tk y™u …h÷tuf{tk {ntËw¾eyt ÚttÞ Au. (yt yuf nu‚w) y™u fwƒwÂØðt¤t su {™w»Þtu ËåAtMºttu{tk fnu÷t y®nËtrŒf ËŒt[thtu™kw WÕ÷k½™ fhe™u RåAt™wË k th ð‚o™ fhu Au ‚u {™w»Þtu ‚tu yt ÷tuf{tk y™u …h÷tuf{tk {ntŒw:r¾Þt ÚttÞ Au. (yt ƒeòu nu‚)w >>8-9>> ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ƒu &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Ëw¾™wk {q¤ Ä{o fnu÷tu Au. ‚uÚte Ä{o™wk hûtý fh™tht {™w»Þtu yt÷tuf{tk y™u …h÷tuf{tk ƒúñtrŒf™t Ëw¾ fh‚tk …ý yrÄf {ntËw¾eyt ÚttÞ Au. yu nu‚wÚte yt rþûtt…ºte™e ykŒh hnu÷t Ä{o™wk ÞÚttÚto …t÷™ fhðwk. yt …nu÷tu nu‚w Au. >>8>> y™u ð¤e su …wY»ttu ËŒt[th™wk WÕ÷k½™ fhe™u RåAt™wËth ð‚o™ fhu Au, ‚u …wY»ttu su™wk ðýo™ ™ ÚtR þfu yuðt yr™ðo[™eÞ Œw:¾™u …t{u Au. ¼„ðŒT„e‚t{tk …ý fnu÷wk Au fu- ²: àææ›ç±ç{}æéy¨ëÁ² ±„ü„ï ÜUæ}æÜUæÚ„: J Ý ¨ ç¨çh}æ±æŒÝæïç„ Ý ¨é¶¢ Ý ÐÚæ¢ xæç„}æì JJ §ç„ JJ su …wY»ttu þt†™e {ÞtoŒt™tu r‚hMfth fhe™u RåAt™wËth yt[hý fhu Au, ‚u …wY»ttu yt÷tuf™u rð»tu ftuR …ý «fth™e rËÂØ y™u Ëw¾™u …t{‚t ™Úte, y™u {ntŒw:¾eÞt ÚttÞ Au. ‚u{s …h÷tuf{tk Ëthe „r‚™u …t{‚t ™Úte. ¼t„ð‚{tk …ý fnu÷wk Au fu ²Î¨æñ àææ›}æéÌY² S±ñÚæ™æ²æü²üxæ<ã„: ¥±„ü„


&÷tuf - 10-11

rþûtt…ºte ¼t»Þ

10

ç™Ú¢ ÜUæH}æÍææ²éÚàæéç™}æüHæ„ì JJ yt ¼t„ð‚™t &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, yò{u÷™tu ßÞthu {]íÞw Ë{Þ «tó ÚtÞtu Au, íÞthu yò{u÷™u ÷uðt {txu Þ{™t Œq‚tu ytðu÷t Au. yu Þ{™t Œq‚tu™u òuR™u ¼Þ …t{u÷t yò{u÷u …wºt™t Þtu„u ™thtÞý™t ™t{™wk Wå[thý fhu÷wk Au. ‚uÚte ‚íft¤ s rð»ýw™t …t»toŒtu ntsh ÚtÞt Au. Þ{™t Œq‚tu y™u rð»ýw™t …t»toŒtu™tu ËkðtŒ ÚtÞtu Au, ‚u{tk rð»ýw™t …t»toŒtu fnu Au fu, yt yò{u÷u ™thtÞý™wk ™t{ ÷eÄu÷wk Au, ‚uÚte yt yò{u÷ y{thtu Au. y™u Þ{™t Œq‚tu fnu Au fu, yt yò{u÷u þtMºttu™wk WÕ÷k½™ fhe™u RåAt™wËth yt[hý fhu÷wk Au, y™u Sð™…ÞO‚ …t…{Þ ytÞw»Þ ÔÞ‚e‚ fhu÷e Au, y™u ð¤e ðu~Þt™wk yÒt ¼ûtý fhu÷wk ntuuðtÚte yr‚ y…rðºt ÚtÞu÷tu Au, y™u yu …t…tu™wk «tÞÂù‚ …ý fhu÷wk ™Úte. {txu yt yò{u÷™u y{tu Ä{ohtò …tËu ÷R sRþwk. fthý fu yt÷tuf{tk su™u …t…tu™wk «tÞÂù‚ fhu÷wk ™ ntuÞ ‚u™u Ä{ohtò Œkz ðzu «tÞÂù‚ fhtðe™u þwæÄ fhu Au. yt{ ßÞtk fnu÷wk Au íÞtk …ý þtMºttu™e {ÞtoŒtytu™wk WÕ÷k½™ fhe™u su RåAt y™wËth yt[hý fhu Au, yu {ntŒw:¾e ÚttÞ Au. {txu ©enrh™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu- òu ‚{tu yt ƒÒtu nu‚wytu™e ËtÚtu rþûtt…ºte™u Äthý fhþtu ‚tu ‘‘{ÞtoŒt™wk …t÷™ fh™th {ntËw¾eÞt ÚttÞ Au’’ ytðt {nt Ëw¾™t MðtÚtoÚte y™u ‘‘{ÞtoŒt™tu íÞt„ fh™tht {nt Œw:¾e ÚttÞ Au’’ ytðt {ntŒw:¾™t ¼ÞÚte yt rþûtt…ºte™e ÞÚttÚto yt¿ttytu™wk …t÷™ Útþu s. {txu yt ƒÒtu nu‚wytu™e ËtÚtu yuft„ú {™ ðzu rþûtt…ºte™u Äthý fhðe ytðwk ‚tí…Þo Au. >>9>> +i……‰ ¶…¥… n¬¶…®…« SUÙπ™…Ë: ∫……¥…v……x…i…™…… J…±…Ë: * |…“i™…Ëi……®…x…÷∫…fii™…Ë¥… ¥…Ãi…i…¥™…∆  x…Æxi…Æ®…¬ **10** yus fthýÚte Ë{„ú {tht rþ»Þtu ntuÞ ‚u{ýu ËtðÄt™ ÚtR™u «er‚ðzu r™hk‚h yt rþûtt…ºte™u y™wËhe™u s ð‚oðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ Ë{òð‚tk fnu Au fu- òu yt…ýu ËtðÄt™ ™ ntuRyu ‚tu sYh RrLÿÞtu fw{t„uo [t÷e òÞ Au. y™u yt…ýu Ä{o{t„o Útfe ¼úü ÚtRyu Aeyu. {txu rþûtt…ºte™e yt¿ttytu™wk …t÷™ fhðt{tk ËtðÄt™ hnuðwk òuRyu. y™u ð¤e yt rþûtt…ºte™e yt¿ttytu «u{Úte …t÷™ fhðe òuRyu. yt¿ttytu™wk ƒu «fthu …t÷™ ÚttÞ Au. yuf ‚tu «u{Úte y™u ƒeswk ¼ÞÚte, yÚtto‚T ƒ¤tífthu …t÷™ fhðwk …zu Au. su{ fu LÞtÞtrÄþ™e yt¿tt, fu …tu÷eË™e yt¿tt ftuR «u{Úte …t÷™ fh‚wk ™Úte. …ý ƒ÷t‚T ¼ÞÚte s …t÷™ fhðe …zu Au. …ý yt rþûtt…ºte™e yt¿ttytu™wk òu nwk …t÷™ fheþ, ‚tu {™u {ntËw¾™e «tÂó Útþu. ytðt WíËtnÚte rþûtt…ºte™e yt¿ttytu™wk «u{Úte …t÷™ fhðwk. y™u ð¤e yuf rŒðË fu ƒu rŒðË ™nª, …hk‚w ßÞtk ËwÄe þheh{tk «tý y™u þheh™e M{]r‚ ntuÞ íÞtk ËwÄe r™hk‚h ËtðÄt™ ÚtR™u «u{Úte rþûtt…ºte™u y™wËthu ð‚oðwk, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>10>> EÚ∫™…… {… |…… h…x……‰  Ω∆Ù∫…… x…Ë¥… EÚ…™……«%j… ®……®…EËÚ: * ∫…⁄I®…™…⁄EÚ…®…iE÷Úh……n‰˘Æ {… §…÷r˘¨… EÚn˘…S…x… **11** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ftuR…ý Sð«týe{tºt™e ®nËt ™ fhðe; y™u òýe òuR™u ‚tu Íeýt yuðt sq, {tkfz, [tk[z RíÞtrŒf Sð™e …ý ®nËt õÞthuÞ fhðe ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {™, f{o y™u ð[™Úte ftuR™tu y…fth fhðtu ™rn, ftuR™u fü yt…ðwk ™rn. ‚u™u þtMºttuyu y®nËt fnu÷e Au. y®nËt ðú‚‚tu yr‚ Ëqû{ y™u „n™ Au. ®nËt fÞto rð™t ‚tu yt ËkËth{tk ftuR ¼tu„sLÞ …ŒtÚttuo™e «tÂó …ý Út‚e ™Úte. þtherhf ftuR…ý f{o fh‚e ð¾‚u ®nËt ‚tu Út‚e s ntuÞ Au. ®nËt™tu {wÏÞ Ëútu‚ ƒwÂØ Au. ƒwÂØ ftuR…ý ðM‚w™tu r™ýoÞ fhe™u ð[™ ‚Útt f{o{tk {™™u «ð]‚ fhu Au. ƒwÂØ{tk suðtu r™ùÞ ÚttÞ Au yu «{týu {™, þheh™u y™u ðtýe™u «ð‚toðu Au. ‚uÚte ßÞthu Ëk…qýo ËtÂíðf ƒwÂØ ÚttÞ, íÞthu s Ëqû{ ®nËtÚte ƒ[e þftÞ Au. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- Sð«týe{tºt™e


&÷tuf - 12

rþûtt…ºte ¼t»Þ

11

®nËt fhðe ™rn. ‚u{tk fŒt[ ftuR yu{ Ë{S ƒuËu fu ©eS{nthtsu ®nËt™tu r™»tuÄ fhu÷tu Au, yu‚tu ƒfhtk {]„÷tk ytrŒ {tuxtk «týeytu™e ®nËt™tu r™»tuÄ fÞtuo Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ytðe {tuxe ®nËt fh‚t ntuÞ yu‚tu yt rþûtt…ºte™u ÷tÞf s fnuðtÞ ™rn. {txu ©enrh fnu Au fu, {tht ytr©‚tuyu òýe òuR™u {åAh, {tkfz ytrŒf Ëqû{ Sð™e …ý õÞthuÞ ®nËt fhðe ™rn. yòý‚tk òu ÚtR òÞ ‚tu ¼õ‚™t ðú‚ y™u ‚…trŒf™t …wÛÞÚte yu …t…™tu ™tþ ÚtR òÞ Au, …ý òýe òuR™u fhu÷tk …t…tu õÞthuÞ …ý ™tþ …t{‚tk ™Úte. þtMºttu{tk yòý‚tk ÚtÞu÷tk …t…tu™tu s «tÞÂù‚ rðrÄ ƒ‚tðu÷tu Au. su{ fu- ÜëUy±æ ÐæТ Ðê±ü}æÏæéçhÐê±Z Ð釲æçÝ ™ï„ì ÜéUL„ï ÏæéçhÐê±ü}æì J ¨ „yÐæТ Ýê΄ï {}æüàæèHæï ±æ¨æï ²ƒæ }æçHÝ¢ ÿææÚ²évy²æ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ÔÞtË ¼„ðt™ fnu Au fu- …wY»t «Út{ yòý‚tk ftuR …t… fhe ™t¾u÷wk ntuÞ, y™u …Ae ßÞthu ¾ƒh …zu, íÞthu …ùt‚t… …qðof ‚u …t…™t r™ðthý™u {txu òu ftkRf …wÛÞ fhu, ‚tu ‚u …wY»t yu …t…™u Œqh fhe þfu Au. su{ {r÷™ ð† …tðzh ðzu fu Ëtƒw™ ðzu þwØ ÚtR þfu Au. ‚u{ yòý‚tk fhu÷wk …t… s «tÞÂù‚ ðzu Œqh ÚtR þfu Au. …ý òýeòuR™u fhu÷wk …t… ‚tu «tÞÂù‚ ðzu …ý Œqh ÚtR þf‚wk ™Úte. yt rð»tÞ{tk Þt¿tðÕõÞ Ér»t™wk ð[™ «{týY… Au.– Ðíæ²çp„ñÚÐñy²ïÝæï ²Î¿ææÝÜëU„¢ |æ±ï„ì J ÜUæ}æ„æï ò±ãæ²üS„é ±™ÝæçÎã …æ²„ï JJ §ç„ JJ Þt¿tðÕõÞ fnu Au fu- yòý‚tk fhu÷wk …t… s «tÞÂù‚ ðzu Œqh ÚttÞ Au. òýe òuR™u fhu÷wk …t… ‚tu «tÞÂù‚ ðzu …ý Œqh Út‚wk ™Úte. …hk‚w òýe òuR™u fhu÷tk …t…{tk ‚tu «tÞÂù‚ yt…™tht …wY»t™t ð[™™t ƒ¤Úte yu …t…e …wY»t yt÷tuf{tk ÔÞðnth™u ÞtuøÞ ÚttÞ Au. yÚtto‚T ÷tuf{tk ¼¤e òÞ Au …ý …t… Œqh Út‚wk ™Úte. fŒt[ ynª ftuR™u þkft ÚttÞ fu- …t…™u ÷eÄu s yu …t…e {™w»Þ ÔÞðnth™u yÞtuøÞ ƒ™u÷tu n‚tu, y™u òýe™u fhu÷wk …t… ‚tu ™tþ …t{‚wk ™Úte. ‚tu …t… ™tþ …tBÞt rð™t …t…e {týË ÔÞðnth{tk fuðe he‚u ¼¤e þfu ? yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- …t…™e ƒu þÂõ‚ Au. yuf ‚tu ™hf Wí…Òt fh™the, y™u ƒeS ÔÞðnth™u htuf™the. ‚u{tk òýe™u fhu÷tk …t…{tk ™hf™u Wí…Òt fh™the þÂõ‚™tu ™tþ Út‚tu ™Úte. A‚tk …ý ÔÞðnth™u htuf™the þÂõ‚™tu ‚tu ™tþ ÚtR òÞ Au. yÚtto‚T yt÷tuf{tk yu ÔÞðnth{tk ¼¤e òÞ Au. …ý òýe™u fhu÷wk …t… …wÛÞÚte Xu÷t‚wk ™Úte. y™u «tÞÂù‚ fh™thtu …wY»t ƒÒtu™tk V¤™u swŒtk swŒtk ¼tu„ðu Au. yt rð»tÞ{tk …htþh„e‚t™wk ðtõÞ «{týY… Au. ¥¿ææÝæçh ÜëU„¢ ÐæТ „Шñ±æç|æçÝÝéüÎï„ì J Ïæéh²æ ÜëUy±æ „é ²: ÐæТ àæé|æ}æï±æùÝéç„Dç„ JJ Ðíæ²çp„¢ ÝÚ: ÜëUy±æ ©|æ²¢ ¨æïùàÝé„ï Ðëƒxæì JJ §ç„ JJ …htþh Ér»t fnu Au fu- yòý‚tk fhu÷wk …t… ‚… ðzu Œqh ÚttÞ Au. …ý su {týË òýe™u …t… fhu Au, y™u …Ae yu …t…™u Œqh fhðt {txu …wÛÞ fhu Au. ‚tu yu …t…e {týË …t… y™u …wÛÞ yt ƒÒtu™tk V¤tu swŒtk swŒtk ¼tu„ðu Au. «Út{ su …t… fhu÷wk ntuÞ, ‚u™wk V¤ ™hf ¼tu„ðu Au y™u ™hf™u ¼tu„ðe ÷eÄt …Ae …t…™u Xu÷ðt {txu su …wÛÞ fhu÷wk ntuÞ, yu …wÛÞ™wk V¤ Ëw¾ ¼tu„ðu Au. …ý òýe™u fhu÷tk …t…tu …wÛÞÚte Xu÷t‚tk ™Úte. {txu ƒwÂØ…qðof …t…t[hý Ëðo «fthu õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>11>> n‰˘¥…i…… {…i…fi™……M……l…«®…{™…V……n‰˘∂S…  Ω∆Ù∫…x…®…¬ * x… EÚi…«¥™…®…ÀΩÙ∫…Ë¥… v…®…«: |……‰HÚ…‰ ∫i… ™…x®…ΩÙ…x…¬ **12** {tht ytr©‚ ntuÞ ‚u{ýu Œuð‚t y™u r…‚]ytu™t Þ¿t™u {txu …ý ƒfht, {]„÷t, ËË÷t ytrŒf Sð™e ®nËt fhðe ™rn. fthý fu þtMºttu{tk y®nËt Au yus {tuxt{tk {tuxtu Ä{o fÌttuu Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk fnu Au fu- ftuR søÞtyu þtMºttu™t ™t{u Œuðtu™e yt„¤ ®nËt Út‚e ntuÞ Au,


&÷tuf - 12

rþûtt…ºte ¼t»Þ

12

‚tu ftuR søÞtyu Œuðtu™t Þ¿t{tk …ý ®nËt Út‚e ntuÞ Au. ‚Útt r…‚]ytu™t ™t{u ©tØ{tk …ý ®nËt Út‚e ntuÞ Au. ©enrh fnu Au, ytðe ®nËt …ý ™ fhðe. Þ¿t{tk ™rn, ftuR Œuð Œuðe Ë{ût ™rn, y™u ©tØ{tk …ý ™rn. fthý fu y®nËt Au yu s {tuxtu Ä{o Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- ðuŒtu{tk ftuRf søÞtyu ‘‘Þ¿t{tk ®nËt fhðe.’’ ytðtu ®nËt™tu su yt¼tË Au, yu‚tu fu𤠮nËt™t Ëkftu[™u {txu Au. ftuR ÔÞÂõ‚ ßÞtk ™u íÞtk ƒnw ®nËt fh‚tu ntuÞ, ‚u™u yxftððt {txu Au. …ý ™tÂM‚ftu y™u {tkË ¼ûtý{tk ytËõ‚ yuðt …wY»ttu ðuŒtu™tu þwk rËØtL‚ Au, ‚u™u Ë{ßÞt rð™t ‚v™ ¾tuxe he‚u ®nËt «ð‚toðu÷e Au. ƒtfe rðrÄY…u ðuŒ fu þtMºttu{tk ftuR…ý søÞtyu rnkËt™wk «r‚…tŒ™ ™Úte. fuð¤ Ëkftu[Y…u s õÞtkf s ®nËt™wk «r‚…tŒ™ Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au- HæïÜïU ò±æ²æç}æ¯}æl¨ï±æ çÝy²æS„é …‹„æï Ýü çã „~æ ™æïÎÝæ J ò±çSƒç„S„ï¯é ç±±æ㲿æ¨éÚæxæíãñÚæ¨é çݱëçœæçÚCæ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- yt ÷tuf{tk {iÚtw™ fhðwk, {tkË ¼ûtý fhðwk y™u ŒtY™wk …t™ fhðwk yt ºtý ƒtƒ‚{tk ftuR™u …ý yt¿tt fhðe …z‚e ™Úte. yu‚tu ytËÂõ‚Úte {™w»Þtu{tk r™íÞ «ð‚uo÷ Au. yt™e ßÞtk íÞtk y™u su{ ‚u{ ƒnw «ð]Â¥t Út‚tk ðuŒtuyu {ÞtoŒt ƒtkÄe Au fu Ëk‚t™tuí…Â¥t™u {txu rððtn fhe™u {iÚtw™ fhðwk, …ý ßÞtk íÞtk ™rn. y™u {tkË ¼ûtý fhðt{tk ƒnw ytËÂõ‚ ntuÞ, y™u ftuR…ý «fthu hne þftÞ ™rn, ‚tu yï{uÄ Þ¿t fhe™u {tkË ¼ûtý fhðwk. fthý fu yï{uÄ Þ¿t ‚tu htò ‚Útt Ä™ðt™ rËðtÞ Ët{tLÞ {™w»ÞtuÚte ÚtR þfu ™rn. ‚uÚte ytðt r™Þ{tu ðzu Ët{tLÞ {™w»Þtu{tkÚte {tkË ¼ûtý™e «ð]Â¥t yxfe òÞ Au. y™u ŒtY™wk …t™ fhðt{tk yr‚ ytËÂõ‚ ntuÞ, ftuR…ý «fthu hne þftÞ ™rn, ‚tu Ëqºtt{ýe Þ¿t fhe™u ŒtY™wk …t™ fhðwk. yt he‚u {ÞtoŒt ƒtkÄe™u ðuŒtuyu ðÄe „Þu÷e «ð]Â¥t{tk r™ð]Â¥t s RåAu÷e Au. yÚtto‚T Ëkftu[ fhtðu÷tu Au. …ý rnkËt fhðe s, ŒtY™wk …t™ fhðwk s, yuðtu ftuR ðuŒ™tu rËØtL‚ ™Úte. yt he‚u ¼t„ð‚{tk ðýoðu÷wk Au. «r‚ðtŒe ynª þkft fhu Au. fu ®nËt fhðt™e {™tR fhtu Atu ‚tu …Ae Þ¿t fuðe he‚u fhe þftÞ ? ðuŒ{tk ‚tu ’’¥…ïÝ ²…ï„‘‘ ys ðzu Þ¿ttu fhðt, ytðtu rðrÄ ƒ‚tðu÷tu Au. þ‚t™kŒ Mðt{e yt™tu W¥th yt…‚tk fnu Au fu- ys ðzu Þ¿ttu fhðt yuðtu su rðrÄ ƒ‚tðu÷tu Au, yu rðrÄ{tk ys þ猙tu yÚto ztk„h ÚttÞ Au, …ý ƒfhtu ™rn. yt rð»tÞ{tk Ä™ksÞ™wk ðtõÞ Au fu- ’’¥…›ñ±æ<¯ÜUæï ±íèçã: JJ §ç„ JJ ºtý ð»to su{™u rð‚e „Þtk ntuÞ, y™u ðtðeyu ‚tu …ý W„u ™rn, ytðe su ztk„h ‚u™u þt†{tk ys þçŒÚte fnu÷ Au. {txu ztk„h RíÞtrŒf ntu{ÿÔÞtu ðzu Þ¿ttu fhðt, …hk‚w ƒfhtrŒf «týeytu ðzu fŒe …ý Þ¿ttu fhðt ™rn. y™u ð¤e ðuŒ ‚tu fŒe …ý ®nËt fhðt™wk fnu s ™rn. yt rð»tÞ{tk ™thŒ…k[htºt™wk ðtõÞ «{týY… Au- Ÿæé焱üÎç„ ç±ES² …ÝÝè± çã„¢ ¨Îæ J ÜUS²æçÐ Îíæïã…ÝÜ¢U Ý ±çQU Ðí|æé„yÐÚæ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, ðuŒtu ‚tu s„‚™e {t‚t Au. {t‚t su{ …tu‚t™t ƒt¤f™wk n{uþtk rn‚ s fnu, ‚u{ ðuŒtu …ý Ëtht rðï™wk n{uþtk rn‚ s fnu Au. ftuR™tu ÿtun ÚttÞ fu ®nËt ÚttÞ yuðwk ðuŒtu fŒe …ý fnu s ™rn. fthý fu ðuŒtu …ý «¼w…htÞý Au. y™u …h{tí{t™tu ‚tu yu yr¼«tÞ Au fu Ëðuo «týeytu™u …tu‚t™e {tVf òuðtk. su{ {™u ËL{t™ ËtYk ÷t„u Au, yu{ ƒeò™u …ý ËtÁk ÷t„‚wk nþu. y™u su{ y…{t™ {™u ¾htƒ ÷t„u Au, ‚u{ ƒeò™u …ý y…{t™ ¾htƒ ÷t„‚wk nþu. {™u su{ {hðwk „{‚wk ™Úte, ‚u{ ƒeò™u …ý {hðwk „{‚wk ™rn ntuÞ. {™u {tYk Sð™ ðnt÷wk ÷t„u Au, ‚u{ ƒeò™u …ý ðnt÷wk ÷t„‚wk nþu. yt he‚u Ëðuo «týeytu™u …tu‚t™e …uXu òuðtk, yt «{týu ¼„ðŒT„e‚t{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u yswo™ «íÞu fnu÷wk Au. {txu Ëðuo «týeytu™u …tu‚t™e …uXu òuðtk, ytðtu ¼„ðt™™tu yr¼«tÞ Au. ‚tu su Rïh™tu yr¼«tÞ ntuÞ, yu s ðuŒ™tu ntuÞ Au. {txu ðuŒtu fŒe …ý «týeytu™e ®nËt fhðt™wk fnu s ™rn. {txu ftuR…ý «týeytu™e Þ¿t™u {txu …ý ®nËt fhðe ™rn.


&÷tuf - 13

rþûtt…ºte ¼t»Þ

13

y™u ð¤e ®nËt{Þ Þ¿t™wk V¤ ‚tu þtMºttu{tk ƒnw s ¾htƒ ƒ‚tðu÷wk Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ðtõÞ «{týY… Au.- |ææï |ææï Ðí…æЄï Úæ…Ýì ÐàæêÝì Ðಠy±²æùŠ±Úï J ¨¢¿ææçЄæÝì …è±¨¢YæÝì çÝÍæëü‡æïÝ ¨ãdàæ: JJ »„ï y±æ¢ ¨¢Ðí„èÿæ‹„ï S}æÚ‹„æï ±ñà樢 „± J ¨¢ÐÚï„}æ²:ÜéÅñçàÀ‹Î‹y²éçyƒ„}拲±: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, «t[e™ ƒŠn»t htòyu y™uf ®nËt{Þ Þ¿ttu fhu÷t n‚t. Þ¿ttu fhe fhe™u yt s„‚™e ƒÄe …]Úðe™u r[‚he {qfu÷e n‚e. yuf 𾂠ßÞtk Þ¿tfwkz ÚtÞu÷tu ntuÞ, íÞtk Vheðth ƒeòu Þ¿tfwkz ÚtR þfu ™rn. ‚uÚte htò …tËu Þ¿t {txu søÞt hne ™nª. ‚uÚte rð[th fhu Au fu, {thu Þ¿ttu fR søÞtyu fhðt ? yt{ ßÞtk rð[thu Au, íÞtk s «¼w™e «uhýtÚte ™thŒ{wr™ …ÄtÞto. htò ™thŒ{wr™™u fnu Au fu- nu {w™u ! yt… {™u søÞt ƒ‚tðtu, {U Þ¿ttuu fhe™u ËthtÞu rðï™e …]Úðe™u r[‚he {qfe Au. nðu {the …tËu søÞt ™Úte. ‚u Ë{Þu ™thŒS fnu Au fu- ‚{tu fuðt Þ¿ttu fhtu Atu ? htòyu W¥th ytÃÞtu fu- ‘‘®nËt{Þ.’’ íÞthu ™thŒS fnu Au, ‘‘yhu !!! hts™T ! ®nËt{Þ Þ¿ttu fŒe Út‚t nþu ? ®nËt{Þ Þ¿t™wk V¤ ‚tu ‚{u swytu. !!! ‚{tuyu Þ¿t{tk r™ŒoÞ…ýu {thu÷tk nòhu nòh …þwytu ‚{the htn òuR™u ytftþ{tk W¼tk Au. swytu ! yu Ëðuo …þwytu ‚{™u ƒtu÷tðu Au fu- ‘‘ynª ytð, ynª ytð’’ ‚thtu ƒŒ÷tu ÷Ryu. r™ŒoÞ yuðtu ‚wk, ‚u r™Œtuo»t yuðtk y{™u {thu÷tk Au, {txu ynª ytð, ‚™u ‚tht f{o™wk V¤ yt…eyu. yt he‚u Ëðuo …þwytu …tufthu Au. {txu nu hts™T ! {Þto …Ae ‚{tu ßÞthu …h÷tuf{tk sþtu íÞthu ‚{™u òuR™u ¢turÄ‚ ÚtÞu÷tk ƒÄtk …þwytu ‚{tht ‚÷ ‚÷ sux÷t xwfzt fhe ™t¾þu. yt he‚u ßÞthu ™thŒu fÌtwk, íÞthu htò™u …ý ™thŒS™e f]…tÚte ytftþ{tk ¢turÄ‚ ÚtÞu÷tk …þwytu Œu¾tÞtk Au. ‚uÚte htò yr‚ ¼Þ¼e‚ ÚtR™u ®nËt{Þ Þ¿ttu Atuze ŒeÄt n‚t. yt he‚u ®nËt{Þ Þ¿t™wk V¤ yr‚þu ¾htƒ fnu÷wk Au. nðu «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu- «íÞût …þw™u {tÞto rð™t ¾heŒu÷t {tkË ðzu Þ¿t fheyu ‚tu þwk Œtu»t Au ? ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au, ‚u{tk …ý Œtu»t Au.– «Út{ ‚tu {tkË ðzu Þ¿ttu ÚttÞ s ™rn. y™u ¾heŒu÷t {tkË ðzu Þ¿ttu fh™thtu …ý ½t‚fe s fnu÷tu Au. {tfOzuÞ{wr™yu (1) yuf {tkË ÷tð™th, (2) …þw™u {thðt {txu y™w{tuŒ™ yt…™th, (3) {tkË™t fxft fh™th, (4) ¾heŒ™th, (5) ðnU[™th, (6) htkÄ™th, y™u (7) {tkË ¾t™th. yt Ët‚uÞ™u ½t‚fe™e „ý™t{tk ytðhu÷t Au. {txu ¾heŒu÷t {tkËÚte …ý Þ¿t ÚttÞ ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. nðu suðe he‚u Œuð‚tytu™t Þ¿t{tk ®nËt fhðe ™rn. yuðe s he‚u r…‚]ytu™t Þ¿t{tk fu ©tØ{tk …ý ®nËt fhðe ™rn. r…‚]ytu {tkËÚte fŒe …ý ‚]ó Út‚t ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™e ykŒh ™thŒ{wr™™wk ð[™ Au. – Ý ÎlæÎæç}毢 Ÿææhï Ýæ™ælæ„ì {}æü„œ±ç±„ì J }æ鋲óæñ: S²æ„ì ÐÚæ Ðíè焲üƒæ Ý Ðàæéô㨲æ JJ§ç„JJ ™thŒS fnu Au fu, ©tØ{tk r…‚]ytu™u fŒe…ý {tkË y…oý fhðwk ™rn. y™u …tu‚t™u {tkË™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. fthý fu r…‚]ytu {wr™ytu™wk yÒt su Ët{tu, r™ðth, ŒqÄ y™u ½eÚte suðt «ËÒt y™u ‚]ó ÚttÞ Au, ‚uðt {tkËÚte fŒe…ý ‚]ó Út‚tk ™Úte. {txu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, ftuR…ý ÄtŠ{f r¢Þt™e ykŒh ftuR…ý «fth™e ®nËt fhðe ™rn. ËtÂíðf‚tÚte s Ëðuo ÄtŠ{f r¢Þtytu™wk y™wct™ fhðwk. >>12>> ∫j…™…… v…x…∫™… ¥…… |……{i™…Ë ∫……©……V™…∫™… S… ¥…… C¥… S…i…¬ * ®…x…÷π™…∫™… i…÷ EÚ∫™…… {… ÀΩÙ∫…… EÚ…™……« x… ∫…¥…«l…… **13** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu Mºte, Ä™ y™u htßÞ™e «tÂó™u yÚtuo …ý ftuR {™w»Þ™tu ðÄ Ëðo«fthu õÞthuÞ …ý fhðtu s ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt {™w»Þ þhehÚte Ëðuo …wY»ttÚttuo™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu yt {™w»Þ þheh™tu òu ðÄ fhe ™t¾ðt{tk ytðu ‚tu Ëðuo …wY»ttÚttuo™tu ðÄ fÞtuo fnuðtÞ Au.


&÷tuf - 14

rþûtt…ºte ¼t»Þ

14

þtMºttu{tk {™w»Þtu™e ®nËt™tk ºtý r™r{¥ttu {wÏÞ…ýu ƒ‚tÔÞtk Au. Mºte, Ä™ y™u htßÞ. òufu yt…ýu {™w»Þ™tu ðÄ fheyu y™u ‚u™t ƒŒ÷t{tk Mºte™e «tÂó ÚtR s‚e ntuÞ, yÚtðt Ä™ ‚Útt [¢ð‚eo htßÞ™e «tÂó Út‚e ntuuÞ, ‚tu …ý {™w»Þ™tu ðÄ ‚tu Ëðo «fthu íÞtßÞ Au. õÞthuÞ …ý fhðtu ™rn. fthý fu- {™w»Þ™tu ðÄ fh™tht {™w»Þ™u Vheðth {™w»Þ sL{™e «tÂó Út‚e ™Úte. Ýëy±¢ ÝÚÜU|ææïxææ‹„ï Ýëã‹„éÝü ÐéÝ|æü±„ï ì JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu- {™w»Þ™tu ðÄ fh™th …wY»t™u «Út{ ™hf™e «tÂó ÚttÞ Au. y™u ™hf™u ¼tu„ÔÞt …Ae …ý Vheðth {™w»Þ sL{™e «tÂó Út‚e ™Úte. …hk‚w …þw-…ûte™e Þtur™™u …t{u Au. {txu ftuR…ý MðtÚto™u {txu {™w»Þ™tu ðÄ fhe ™t¾ðtu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>13>> +…i®…P……i…∫i…÷ i…“l…Ê% {… x… EÚi…«¥™…∂S… x… G÷Úv…… * +™……‰M™……S…Æh……i…¬ C¥…… {… x…  ¥…π……‰n¬§…xv…x…… n˘x…… **14** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ‚eÚto™u rð»tu …ý ytí{½t‚ fhðtu ™rn. y™u ¢tuÄ™t r™r{¥tu ‚Útt yÞtuøÞ yt[hý™t r™r{¥tu Íuh ¾tR™u fu „¤u xw…tu ¾tR™u fu fqðt{tk …ze™u RíÞtrŒf ftuR he‚u ytí{½t‚ fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su{ ƒeò {™w»Þ™t þheh™tu ðÄ fhðtu ™rn, ‚u{ …tu‚t™t þheh™tu …ý ðÄ fhðtu ™rn. s„‚{tk yu{ fnuð‚ Au fu ‚eÚto{tk sR™u òu {hu ‚tu yu™tu {tuût ÚttÞ. yu{ òu ‚eÚto{tk sR™u {hðtÚte {tuût ÚtR s‚tu ntuÞ, ‚tu yk‚ ð¾‚u Ëðuo {™w»Þtu ‚eÚto{tk sR™u s {hu, y™u Ëðuo {tuût¼t„e ÚtR òÞ. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ‚eÚto{tk sR™u su {hðwk, yu {nt yÄ{ …t… Au. ‚eÚto{tk sR™u {hðtÚte õÞthuÞ …ý {tuût Út‚tu ™Úte. …hk‚w íÞtk sR ¼„ðíM{hý fhðtÚte s {tuût ÚttÞ Au. …ý þheh íÞt„ðtÚte ™rn. ‚eÚto{tk sR™u þheh íÞt„ðt rð»tu ftuR þtMºttu{tk ðtõÞtu òu ytð‚tk ntuÞ ‚tu yu ËíÞÞw„ …híðu Au, yu{ Ë{sðwk. …ý f¤eÞw„{tk ™rn. {txu yr‚ ‚wåA Mð„torŒf™tk Ëw¾™e «tÂó™u {txu fu {tuût™e RåAtÚte Ë{„ú …wY»ttÚttuo™u ËtÄe yt…™th yuðt {™w»Þ þheh™tu ðÄ fhðtu s ™rn. yt {™w»Þ þhehÚte ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ÚtR þfu Au. y™u ¼Âõ‚ðzu ‚tu Ëðuo …wY»ttÚttuo™e «tÂó ÚttÞ Au. ¼Âõ‚ðzu Mð„o™e «tÂó ÚttÞ Au y™u {tuût™e …ý «tÂó ÚttÞ Au. y™u òu yt þheh™tu ™tþ fhe ™t¾u ‚tu ¼Âõ‚ «tó ÚtR þfu ™rn. y™u ¼Âõ‚ rð™t ‚tu ftuR …wY»ttÚttuo™e «tÂó ÚttÞ ™rn. y™u Mð„o fu {tuût™e …ý «tÂó ÚttÞ ™rn. y™u ™hf™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu þtMºttu{tk fŒt[ fnu÷tu ntuÞ A‚tk f¤eÞw„{tk ‚tu yu ytí{½t‚ ftuR…ý «fthu õÞthuÞ fhðtu ™rn. yt «{týu þtMºteÞ ytí{½t‚™tu r™»tuÄ fhe™u, nðu fux÷ef ðth Mð¼tð™u ðþ ÚtR™u ytí{½t‚ Út‚tu ntuÞ Au, ‚u™tu …ý r™»tuÄ fhu Au– ytí{½t‚ ¢tuÄÚte …ý ÚttÞ Au. {týË{tk ßÞthu ¢tuÄ ÔÞt…u Au, íÞthu yu {týË yux÷tu ƒÄtu rðf¤ ƒ™e òÞ Au fu, yu ð¾‚u rð[th rððuf™wk ¼t™ hnu‚kw ™Úte. yu ûtý yr‚ ¼Þkfh ykÄfth{Þ ntuÞ Au. ytí{½t‚ fh™thtu ftkR …ý rð[the þõ‚tu ™Úte. yu™u rð[th{tk y™u áÂü{tk ykÄfth Œu¾tÞ Au. ykÄfth{tk ™u ykÄfth{tk {týË ytí{½t‚ fhe ƒuËu Au. {txu ©enrh™tu yr¼«tÞ yu Au fu- ßÞthu ¢tuÄ ytðu íÞthu Äehs y™u rððufu fhe™u ¢tuÄ™u Œqh fhðtu. …ý „¤u xw…tu ¾tR™u fu Íuh ¾tR™u yÚtðt fqðt{tk …ze™u RíÞtrŒf ftuR he‚u ytí{½t‚ fhðtu ™rn. y™u ð¤e ÷tuf ÷ßòÚte …ý ytí{½t‚ Út‚tu ntuÞ Au. …tu‚tÚte ƒnw ¼Þkfh yuðwk yÞtuøÞ yt[hý ÚtR „Þwk ntuÞ, y™u Ëðuo {™w»Þtu yu{™u rVxfth‚tk ntuÞ, r‚hMfth …qðof fhze ™shu òu‚tk ntuÞ, Ë{ts{tk õÞtkÞ {tuZwk ƒ‚tðtÞ yuðe ÂMÚtr‚ ™ ntuÞ íÞthu Œqh Œuþ{tk [tÕÞt sðwk y™u íÞtk «tÞÂù‚ fhe™u ¼„ðt™™wk ¼s™ fhðwk …ý ytí{½t‚ fhðtu ™rn. ytí{½t‚ fh™th™u ½tuh ™hf™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk ©wr‚™wk ðtõÞ Au. ¥æ¨é²æü Ýæ}æ „ï HæïÜUæ ¥‹{ïÝ „}æ¨æ ±ëœææ: J „æ¢S„ï Ðíïy²æùç|æxæÓÀç‹„ ²ï ÜïU ™æy}æãÝæï …Ýæ: JJ §ç„ JJ yÚto:- ytí{½t‚ fh™tht {™w»Þtu ½tuh ™hf™u …t{u Au. y™u …tu‚u {™w»Þ þheh™u ÔÞÚto „w{tðu÷wk ntuðtÚte, y™u {™w»Þ þheh™e ®f{‚ Ë{S ™ ntuðt™u fthýu Vheðth, ytí{níÞt fh™tht s™tu {™w»Þ sL{™u …t{‚t ™Úte. …hk‚w …þw-…ûte™t sL{™u …t{u Au, ytðtu ¼tð Au. >>14>>


&÷tuf - 15

rþûtt…ºte ¼t»Þ

15

x… ¶…I™…∆ ∫…¥…«l…… ®……∆∫…∆ ™…Y… ∂…π]Ù®… {… C¥… S…i…¬ * x… {…‰™…∆ S… ∫…÷Æ…®…t®… {… n‰˘¥…˘ x…¥…‰ n˘i…®…¬ **15** y™u ð¤e {tht ytr©‚tuyu Þ¿t fh‚tk ƒtfe hnu÷t {tkË™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn, y™u Œuð™u r™ðuŒ™ fhu÷wk yuðwk Ëwht ntuÞ fu {ã ntuÞ ‚u™wk …ý …t™ fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su{ ƒeò™t ðÄÚte y™u …tu‚t™t ðÄÚte Œqh hnuðwk, yu s he‚u {tkË ¼ûtýÚte …ý Ëðo «fthu Œqh hnuðwk. ¼õ‚tuyu Þ¿t fh‚tk ƒtfe hnu÷t {tkË™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn, yux÷u ¼õ‚tu ‚tu {tuût {t„uo hnu÷t ntuðtÚte õÞthuÞ …ý ®nËt{Þ Þ¿t fhu s ™rn. …hk‚w ƒeò MÚtt™f™u rð»tu ftuRyu ®nËt{Þ Þ¿t fhu÷tu ntuÞ, y™u …tu‚t™u yt{krºt‚ fÞto ntuÞ, y™u yu Þ¿t{tk Œuð‚tytu™u fu r…‚]ytu™u {tkË y…oý fhu÷wk ntuÞ y™u Œuð ‚Útt r…‚]ytu™u y…oý fh‚tk ƒtfe hnu÷wk «ËtŒe™wk {tkË ntuÞ A‚tk …ý {tht ytr©‚tuyu ¼ûtý fhðwk ™rn. {tkË ‚tu Ëðo y…rðºt ðM‚wytu{tk ËðoÚte yrÄf y…rðºt Au. ‚u™t M…þo™tu …ý íÞt„ fhðtu ½xu, ‚tu …Ae {tkË™wk ¼ûtý ‚tu ÚttÞ s õÞtkÚte ? ™ s ÚttÞ. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- su™tu ytnth þwØ nþu, ‚u™wk yk‚:fhý þwØ Útþu. y™u ytnth su™tu yþwØ nþu ‚u™wk yk‚:fhý …ý yþwØ Útþu. ‚u™wk «{tý Œt™Ä{o{tk ¼e»{r…‚tyu fÌtwk Au fu- …wY»t „{u ‚uðt {tuxt {tuxt Þ¿ttu fhu, …ý òu ‚u™tu ytnth þwØ ™ ntuÞ ‚tu ‚u™wk yk‚:fhý þwØ Út‚wk ™Úte. fŒt[ ftuR Þ¿ttu ™ fhe þfu, …ý òu ‚u™tu ytnth …rðºt nþu ‚tu yu™wk yk‚:fhý …rðºt Útþu s. y™u yk‚:fhý þwØ ÚtðtÚte Ëtht rð[thtu «tó fhe þfþu. y™u {tkË ftkR ð™ðu÷e fu ð]ût Útfe Wí…Òt Út‚wk ™Úte. {txu Ëðo «fthu {tkË ¼ûtý fhðt{tk Œtu»t s Au. {™wM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu’’ÝæùÜëUy±æ Ðíæç‡æÝæ¢ ôã¨æ¢ }æ梨}æéyÐl„ï Ò癄ì J Ý ™ Ðíæç‡æ±{: S±x²üS„S}ææ‹}æ梨¢ Ý |æÿæ²ï„ì JJ §ç„ JJ {tkË™e Wí…Â¥t™u {txu «týe™tu ðÄ ytð~Þf Au. y™u «týeytu™tu ðÄ ftkR Mð„o Ëw¾™u yt…™thtu ™Úte. {txu {tkË ¼ûtý{tk Ëðo«fthu Œtu»t fÌttu Au. y™u ð¤e {nt¼th‚{tk yuf fÚtt Au fu- RLÿu ®nËt{Þ Þ¿t™tu ythk¼ fÞtuo. ‚u Ë{Þu íÞtk ðrËctrŒf Ér»tytu sR …ntUåÞt Au. íÞtk Ér»tytu y™u RLÿ™tu ËkðtŒ Au. RLÿ fnu Au fu ðuŒtu{tk ®nËt{Þ Þ¿ttu ÷¾tÞu÷t Au. {txu ðuŒtu ®nËt …htÞý Au. Ér»tytu fnu Au fu ™rn, ðuŒ{tk ®nËt{Þ Þ¿ttu rðrÄY…u ÷¾tÞu÷t ™Úte. {txu ðuŒtu ®nËt …htÞý ™Úte, …hk‚w y®nËt …htÞý Au. yt{ ƒÒtu™tu ßÞthu ËkðtŒ [t÷e hÌttu n‚tu. ‚u Ë{Þu W…rh[hðËw ™t{™t htò íÞtk …ÄtÞto Au. Ér»tytuyu W…rh[hðËw htò™u ËkþÞ …qAâtu fu, nu hts™T ! ®nËt{Þ Þ¿ttu ÚttÞ fu ™rn ? yÚtto‚T {tkË™wk ¼ûtý ÚttÞ fu ™rn ? ‚u Ë{Þu ðËw htòyu rð[th fÞtuo fu ftu™tu fÞtu …ût Au, yu nwk sht …wAe ÷ô. htò …wAu Au, nu Ér»tytu ! ‚{thtu …ût fÞtu Au ? y™u Œuð‚tytu™tu …ût fÞtu Au ? íÞthu Ér»tytuyu fÌtwk fu- ®nËt{Þ Þ¿ttu îtht …ý {tkË ¼ûtý ™ ÚttÞ yu y{thtu …ût Au. y™u ®nËt{Þ Þ¿ttu ðuŒ {tLÞ Au, {txu ®nËt{Þ Þ¿ttu îtht {tkË™wk ¼ûtý ÚttÞ, yu Œuð‚tytu™tu …ût Au. ‚u Ë{Þu RLÿ ðËw htò™tu r{ºt Út‚tu n‚tu. ‚uÚte RLÿ™tu ¾tuxtu …ût ht¾e™u htòyu fÌtwk fu- ®nËt{Þ Þ¿ttu ÚttÞ Au y™u ™Úte …ý Út‚t. yÚtto‚T ðuŒtu ®nËt …htÞý Au y™u y®nËt …htÞý …ý Au. yt{ ßÞtk htòyu ðuŒtu™u ®nËt …htÞý fÌtt ‚u s Ë{Þu ytftþ W…hÚte …]Úðe W…h …ze „Þt. ‚u ðËw htò Þ¿ttu™t …wÛÞÚte ytftþ{tk rð[hý fh‚t n‚t. Vheðth Ér»tytuyu htò™u Ë{òÔÞt fu ‚{tuyu ðuŒ™u ®nËt…htÞý fÌtt ‚uÚte ‚{tu ytftþ W…hÚte …]Úðe …h …ze „Þt Atu. {txu nsw …ý ‚{u fntu fu ðuŒtu ®nËt…htÞý ™Úte. íÞthu Vheðth …ý htòyu fÌtwk fu ™t, {U fÌtwk yu ƒhtƒh Au. yt{ ßÞtk fÌtwk íÞtk …]Úðe Vtxe y™u


&÷tuf - 16

rþûtt…ºte ¼t»Þ

16

htò …]Úðe{tk «ðuþe {nt™ fü™u …tBÞt. yt he‚u ®nËt{Þ Þ¿ttu îtht …ý {tkË ¼ûtý{tk {tuxtu Œtu»t Au. {txu Ëðo «fthu {tkË ¼ûtý fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{eyu ‚tu ËíËk„eSð™{tk At÷ Ërn‚ yÂø™{tk þuftÞu÷e ÷e÷e ˪„tu™u …ý ¾tðt™e {™tR fhe Au. ¥æÎíæü ÏæÌæS„ƒæÉv²æï |æëCæ: S²é²ülçÝS„é¯æ: J Ðéç}|æÝü |æÿ²æS„ï ¨êÿ}æ…è±æ‹„¨}|æ±æ„ì JJ §ç„ JJ ðt÷, ‚wðuh, ðxtýt, [tuht RíÞtrŒf ˪„ ÄtLÞtu òu At÷ W‚tÞto rð™t yÂø™{tk þufu÷ ntuÞ fu …týe{tk ƒtVu÷ ntuÞ ‚tu {tht ytr©‚ yuðt Mºte-…wY»ttuyu õÞthu …ý yu ˪„tu ¾tðe ™rn. fthý fu ˪„tu™u þuf‚e ð¾‚u fu ƒtV‚e ð¾‚u ƒnthÚte Œu¾t‚t ™ ntuÞ yuðt Ëqû{ feztytu ˪„tu™e ykŒh s Wí…Òt ÚtÞu÷t ntuÞ Au, ‚u™tu ™tþ ÚttÞ Au. {txu yuf ‚tu ®nËtY… Œtu»t ÷t„u Au, y™u ƒeòu yt…ýu yu ˪„tu™wk ¼ûtý fheyu yux÷u {tkË ¼ûtý™tu Œtu»t ÷t„u Au. yt «fthu ƒu Œtu»t ÷t„‚t ntuðt™u fthýu {tht ytr©‚tuyu yu ðM‚w™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. y™u ð¤e RüŒuð…ýu {tLÞ yuðt ft÷e¼ihðtrŒf™u r™ðuŒ™ fhu÷ Ëwht y™u {ã ‚u™wk …ý …t™ fhðwk ™rn. þtMºttu{tk ºtý «fth™e Ëwht y™u yr„Þth «fth™wk {ã ƒ‚tðu÷wk Au. {™wM{]r‚{tk ºtý «fth™e Ëwht™wk ðýo™ fhu÷wk Au, su{ fu- ’’xææñÇè }ææŠ±è „ƒæ ÐñCè 籿æï²æ ç~æç±{æ ¨éÚæ JJ §ç„ JJ‘‘ yuf ‚tu „tu¤{tkÚte ƒ™tðu÷e, ƒeS {nwzt{tkÚte ƒ™tðu÷e, ºteS ÷tux{tkÚte ƒ™tðu÷e. yt{ ºtý «fth™e Ëwht þt†{tk ƒ‚tðu÷e Au. y™u yr„Þth «fth™wk {ã …ý þt†{tk ðýoðu÷wk Au. Ðæݨ¢ Îíæÿæ}ææ{êÜ¢U ¶æ…êüÚ¢ „æH}æñÿæ±}æì J }ææ{êyƒ¢ ¨ñÚ}ææçÚC¢ }æñÚï²¢ ÝæçHÜïUÚ…}æì JJ §ç„ JJ yuf ‚tu Vt™Ë ™t{™t V¤{tkÚte ƒ™tðu÷wk, ƒeswk ÿtût{tkÚte, ºteswk {nwzt{tkÚte, [tuÚtwk ¾swh{tkÚte, …tk[{wk ‚t¤{tkÚte, Aêwk þuhze{tkÚte, Ët‚{wk {Ä{tkÚte, ytX{wk ®ËÄze{tkÚte, ™ð{wk yrhXt{tkÚte, Œþ{wk Ätºte, Ätð¤e y™u „tu¤™t …týe{tkÚte, y™u yr„Þth{wk ™t¤eÞuh{tkÚte ƒ™tðu÷wk. yt he‚u yr„Þth «fth™tk {ãtu þt†{tk ƒ‚tÔÞtk Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, yt he‚u yu Ë{Þ{tk Ëwht y™u {ã™t ™¬e fhu÷t «fthtu n‚t. su{ fu ºtý «fth™e Ëwht, y™u yr„Þth «fth™wk {ã. Ëwht yux÷u …e‚tk™e ËtÚtu s ƒwrØ{tk {tun W…òðu, Ët™ ¼t™ ¼w÷tðe Œu, su™u ‚eðú ™þtu fnu Au. y™u {ã yux÷u n¤ðtu ™þtu. ytðtk yr„Þth «fth™tk {ãtu ‚u ð¾‚u ðýoÔÞtk Au. yíÞthu ‚tu y™uf «fth™tk ƒ™u Au. …ý su …eðt{tk fuV [zu, su …eðtÚte rð[th‚kºt s ƒŒ÷tR òÞ, yuðe fuVe ðM‚w {tht ytr©‚tuyu õÞthuÞ …ý …eðe ™rn. ytðtu ¼tð Au. nðu ynª «r‚ðtŒe yuðe þkft fhu Au fu, su™u ŒtY™wk …t™ fhðt{tk yr‚ ytËÂõ‚ ntuÞ, su yr‚ ht„Úte ŒtY™wk …t™ fh‚t ntuÞ, ‚u™u {txu ¼÷u ‚{tu {™tR fhtu, …ý Œuð‚tytu™u r™ðuŒ™ fhu÷t ŒtY™u «ËtŒY… Ë{S™u …eðt{tk þwk Œtu»t Au ? þ‚t™kŒ Mðt{e yu™tu W¥th yt…‚tk fnu Au fu- Ëtk¼¤tu :- Œuð‚tytu ËtÂíðf Au. {™w»Þtu htsËe Au. y™u yËwhtu ‚t{Ëe Au. yt {tuxtu «rËØ hts{t„o Au. ‚u{tk Œuð‚tytu™u Ëwht™wk r™ðuŒ™ fhðwk, yus «Út{ ½xe‚ ™Úte. Œuðtu™u Ëwht™wk r™ðuŒ™ ÚttÞ s ™rn. fthý fu Ëwht yu yËwhtu™wk yÒt fnu÷wk Au. …hk‚w Œuð‚tytu™wk yÒt ™Úte. Œuð‚tytu™wk …qs™ ‚tu ŒqÄ…tf, …w»…tu ytrŒf ËtÂíðf W…[thtuÚte fnu÷wk Au. {txu Œuðtu™u r™ðuŒ™ fhu÷wk «ËtŒY… yuðwk …ý Ëwht fu {ã ‚u™wk õÞthuÞ …ý …t™ fhðwk ™rn. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>15>> +EÚ…™……«S…Æh…‰ C¥…… {… V……i…‰ ∫¥…∫™… {…Æ∫™… ¥…… * +R¬M…SU‰Ùn˘…‰ x… EÚi…«¥™…: ∂…∫j……tË∂S… G÷Úv…… {… ¥…… **16** y™u õÞthuf …tu‚tð‚u ftkRf yÞtuøÞt[hý ÚtR „Þwk ntuÞ yÚtðt ƒeòð‚u yÞtuøÞt[hý ÚtR „Þwk ntuÞ, ‚tu þMºttrŒfu fhe™u …tu‚t™t yk„™wk ‚Útt ƒeò™t yk„™wk AuŒ™ fhðwk ™rn, yÚtðt ¢tuÄu fhe™u …ý …tu‚t™t fu ƒeò™t yk„™wk AuŒ™ fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, su{ ftuR …ý «týeytu™e ®nËt fhðe ™rn. ‚us he‚u ftuR …ý «týeytu™t


&÷tuf - 17

rþûtt…ºte ¼t»Þ

17

yk„™wk AuŒ™ …ý fhðwk ™rn. õÞthuf ÷tuf y™u þt†{tk r™»tuÄ fhu÷t …t…f{o™wk yt[hý …tu‚tÚte yÚtðt ƒeòÚte ÚtR „Þwk ntuÞ, ‚tu ‚÷ðth, Ahe, ËòÞtu ytrŒf þMºttuðzu fhe™u …tu‚t™t yÚtðt …tu‚t™tu y…htÄ fh™th Mºte, …wY»t, …þw, …ûte ytrŒf ƒeò™t fýo, ™trËft, rþ&™ ytrŒf yk„™wk AuŒ™ fhðwk ™rn. ¼„ðt™u yt…u÷t y¾krz‚ þheh™u òu …tu‚u ¾krz‚ fhe ™t¾u Au, ‚tu yu ¼„ðt™™tu ÿtun fÞtuo fnuðtÞ Au. y™u yu™t W…h ¼„ðt™™tu fwhtS…tu ÚttÞ Au. ‚uÚte ðthkðth sL{{hýY…e ËkË]r‚{tk ¼ú{ý «tó ÚttÞ Au. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, …tu‚t™t ntÚtðzu [tuhe RíÞtrŒf yÞtuøÞ f{o ÚtR „Þwk ntuÞ, yÚtðt ™uºttu ðzu …hMºte W…h fwáÂü RíÞtrŒf …t… f{o ÚtR „Þwk ntuÞ, y™u …Ae rð[thu fu {tht ntÚtÚte yÚtðt ™uºttuÚte ytðwk yÞtuøÞ f{o ÚtÞwk. {txu {thu nðu nM‚ ‚Útt ™uºttu òuRyu s ™rn. yt{ ytðuþ{tk ytðe™u nM‚™u ft…e ™t¾u, ™uºttu™u Vtuze ™t¾u, ‚uýu fhe™u ÓŒÞ{tk hnu÷t ðu„tu ftkR Œqh ÚtR s‚t ™Úte, y™u yu …wY»t ftkR S‚urLÿÞ …ý fnuðt‚tu ™Úte. fthý fu Ëðuo RrLÿÞtu™tu ™tÞf {™ Au, yÚtto‚T RrLÿÞtu™u «uhýt yt…™th {™ Au. y™u {™™u «uhýt yt…™the ƒwÂØ Au. ƒwÂØ suðtu r™ùÞ fhu Au. yu «{týu {™, RrLÿÞtu™u «ð‚toðu Au. {txu RrLÿÞtuu™u AuŒe ™t¾ðtÚte ftuR yÚto rËØ Út‚tu ™Úte. ËtÂíðf ðt‚tðhý{tk hne™u, y™u ËtÂíðf f{oÚte ßÞthu ƒwÂØ™u ËtÂíðf ƒ™tððt{tk ytðu, íÞthu s {™ y™u RrLÿÞtu W…h ftƒw ytðe þfu Au. íÞthu s …wÁ»t S‚urLÿÞ ƒ™e þfu Au. yu{ A‚tk …ý òu õÞthuf «f]r‚™u …hðþ ƒ™e™u …tu‚tÚte ‚Útt ƒeòÚte ftkRf yÞtuøÞ yt[hý ÚtR „Þwk ntuÞ, ‚tu þt†™u y™wËthu ÞÚttþÂõ‚ «tÞÂù‚ ðú‚ fhðwk, yÚtðt ƒeò …tËu fhtððwk yu ÞtuøÞ Au. …ý yk„tu™wk AuŒ™ fhe ™t¾ðwk yu ÞtuøÞ ™Úte, ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e MfkŒ…whtý{tk fnu÷wk Au fu- ÐÚS² ~æ樅ÝÝè ÝæïÓ™æ²æü ±æxæçÐ Ò癄ì JJ §ç„ JJ ƒeò™u ºttË Wí…Òt fh™the ðtýe …ý õÞthuÞ ƒtu÷ðe ™rn. ‘‘ytsu nwk {tht yk„™u ft…e ™t¾eþ, fu ‚{u yt ŒuðŒ¥t™wk yk„ ft…e ™t¾tu’’ ytðwk …tu‚t™t ‚Útt ƒeò™t yk„™u AuŒðt™wk ð[™ …ý ƒtu÷ðwk ™rn. ƒtu÷ðt{tk …ý …t… Au, ytðtu ¼tð Au. ‚uðe s he‚u ftuR Œwso™ …wY»ttuyu, yÚtðt …tu‚t™t ËkƒLÄeytuyu {{oMÚt¤™u ¼uŒe ™t¾u yuðwk fXtuh ð[™ fnu÷wk ntuÞ, y™u ‚uýu fhe™u …tu‚t™u ¢tuÄ Wí…Òt ÚttÞ, yhu ! {™u yt{ fÌtwk, yt{ ytðuþ{tk ytðe™u …ý …tu‚t™t yk„™wk ‚Útt ƒeò™t yk„™wk AuŒ™ fhðwk ™nª. fthý fu ¢tuÄ Au yu …tu‚u fhu÷t Ë{„ú …wÛÞ{tºt™u ƒt¤e ™t¾™th Au. {txu ¢tuÄ™u r™Þ{{tk fhe ÷uðtu, …ý yk„tu™wk AuŒ™ fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>16>> ∫i…‰x…EÚ®…« x… EÚi…«¥™…∆ v…®……«l…«®… {… E‰Úx… S…i…¬ * ∫…∫¥…… ®…EÚ…π`ÙÙ{…÷π{…… n˘ x… O……¡∆ i…n˘x……Y…™…… **17** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, Ä{oftÞo fhðt™u yÚtuo …ý [tuhe™wk f{o ™ fhðwk, y™u ÄýeÞt‚e su ftü …w»…trŒf ðM‚w, ‚u ‚u™t Äýe™e yt¿tt rð™t ÷uðe ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- Ä{o™u yÚtuo …ý [tuhe ™ ÚttÞ, ‚tu …tu‚t™t fwxwkƒ™t …tu»týtrŒf™u {txu fu …tu‚t {txu ‚tu [tuhe õÞtkÚte ÚttÞ ? ™ s ÚttÞ. [tuhe™wk f{o yux÷u Äýe™e ntshe{tk ƒ¤tífthu, yÚtðt ‚tu Äýe™e „uhntshe{tk …thft ÿÔÞ{tºt™wk nhý fhe ÷uðwk, …thfwk ÿÔÞ ÷wkxe ÷uðwk ‚u™u fnuðtÞ [tuhe™wk f{o, ytðwk [tuhe™wk f{o ftuR Ä{o ËkƒkÄe ftÞo™u {txu …ý fhðwk ™rn. fthý fu [tuhe™wk ÿÔÞ ƒeò™t yk‚:fhý™u õ÷uþ yt…e™u {u¤ðu÷wk ntuÞ Au. y™u yu yLÞtÞ™wk fnuðtÞ Au. {txu yu [tuhe™wk ÿÔÞ Ä{oftÞo {txu ÞtuøÞ s ™Úte. ™er‚ y™u LÞtÞÚte «tó fhu÷wk ÿÔÞ ntuÞ yu s Ä{oftÞo {txu ÞtuøÞ Au.


&÷tuf - 17

rþûtt…ºte ¼t»Þ

18

þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- yt…ýt {™{tk õÞthuf yu{ ÚttÞ su nwk ¼„ðt™™tk Œþo™ {txu {krŒh{tk òô Awk, y™u yt ðM‚w …ý ¼„ðt™™u y…oý fhðe Au, yt{tk yt…ý™u õÞtk MðtÚto Au, fu𤠼„ðt™™u {txu ÷uðe Au ™u ? yu{ {t™e™u ftuR™e ðtze{tkÚte …w»…trŒf ðM‚w [tuhe™u ¼„ðt™™u y…oý fhðt{tk ytðu, ‚tu yu y…oý r¢Þt{tk ftkR …t… ™Úte, yu{tk ‚tu …wÛÞ s Au. …ý yu …wÛÞ ‚tu su{™e ðM‚w ntuÞ ‚u{™u s {¤u Au. …tu‚t™t ¼t„{tk ‚tu …tu‚u [tuhe fhe, ‚u™wk …t… s {¤u Au. yt rð»tÞ{tk Œt™¾kz™u rð»tu Þ{M{]r‚™wk ðtõÞ Au. ¥ÐNy² ÐÚS²æƒZ ÎæÝ¢ ²S„é Ðí²ÓÀç„ J ¨ Îæ„æ ÝÚÜ¢U ²æç„ ²S²æƒæüS„S² „yÈUH}æì JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- …thft ÿÔÞ™wk nhý fhe™u Œt™ yt…ðwk fu ftuR…ý Ä{oËkƒLÄe ftÞo fhðwk, ‚u{tk ƒu r¢Þtytu ÚttÞ Au. yuf r¢Þt …t…Y… Au, y™u ƒeS r¢Þt …wÛÞY… Au. …thfwk ÿÔÞ [tuhe ÷uðwk yu r¢Þt …t…Y… Au. y™u …thft ÿÔÞ ðzu su Ä{oËkƒLÄe ftÞo fhðwk, yu r¢Þt …wÛÞY… Au. …ý yu …wÛÞ su™e ðM‚w ntuÞ ‚u™t ¾t‚t{tk s{t ÚttÞ Au. y™u [tuhe fhe™u Ä{oftÞo fh™th …wY»t™t ¾t‚t{tk ‚tu …t… s s{t ÚttÞ Au. …ý …wÛÞ ™rn. {txu {tht ytr©‚tuyu LÞtÞÚte {u¤ðu÷t ÿÔÞÚte s Ä{oËkƒLÄe ftÞo fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ftuR…ý ðM‚w ÄýeÞt‚e ntuÞ, yu ðM‚w ‚u™t Äýe™e yt¿tt rð™t ÷uðe ™rn. ftuR…ý ðM‚w …tu‚t™u òuR‚e ntuÞ, ‚tu ‚u™t Äýe™e yt¿tt ÷R™u s ÷uðe. y™u su ðM‚w™tu ftuR Äýe ™ ntuÞ, yuðe ðM‚w ÷uðt{tk ftuR Œtu»t ™Úte. {tuxu ¼t„u Äýe rð™t™e ftuR ðM‚w ntu‚e ™Úte. ðM‚w™tu ftuR ™u ftuR Äýe ntuÞ Au. ftuR sk„÷ fu …ntztu ntuÞ yu …ý Ëhfth™e nM‚f ntuÞ Au. ‚uÚte {tr÷fe™e ðM‚w ‚u™t {tr÷f™e yt¿tt rð™t ÷uðe ™rn. y™u ð¤e þtMºttu{tk ftuRf søÞtyu [tuhe fhðt™e Awx …ý yt…u÷e Au. su{ fu- çm…S„ë‡æñ¢{ÐécÐæç‡æ ¨±ü„: S±±ÎæãÚï„ì JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- „tÞ™u {txu ½tË òuR‚wk ntuÞ, Þ¿t™u {txu ftü òuR‚tk ntuÞ, yÚtðt Œuð™u {txu …w»… òuR‚tk ntuÞ, ‚tu ƒÄe søÞtyuÚte …tu‚t™wk òýe™u ÷R ÷uðwk. yt{tk þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu- …nu÷t™t ËíÞÞw„™t Ë{Þ{tk, ftuR „tÞ {txu ½tË ÷u, fu ntu{™u {txu ftü ÷u, yÚtðt Œuð™u {txu …w»… ÷u, ‚u{tk fŒt[ ftuR yu{™t {tr÷f ƒtu÷‚t ™rn ntuÞ. fthý fu- …nu÷t™t Ë{Þ{tk {tuxu ¼t„u {™w»Þtu ËtÂíðf n‚tk, y™u „tÞ ‚Útt Œuð™u rð»tu ¼tð™tðt¤tk n‚tk. …ý yíÞth™t Ë{Þ{tk òu ftuR yt M{]r‚™u Ëk¼the™u ftuR™e ðtze{tk „tÞ™u {txu ½tË fu Œuð™u {txu …w»… ÷uðt {txu «ðuþ fhu, ‚tu yu™e þwk Œþt ÚttÞ ? fthý fu ðtze™t {tr÷f™u Þ¿t™tu, Œuð™tu fu „tÞ™tu {rn{t ™ …ý ntuÞ, ‚uÚte ͽzt rËðtÞ ½tË fu …w»…trŒf ftkR …ý «tó ÚttÞ ™rn. fuð¤ f÷n s «tó ÚttÞ Au. {txu þ‚t™kŒ Mðt{e™tu ‚tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, yt f¤eÞw„{tk su ftuR…ý ðM‚w òuR‚e ntuÞ, ‚tu Äýe™u …qAe™u s ÷uðe. y™u ð¤e {™wÉr»tyu õÞthuf yt…íft¤{tk [tuhe™e Aqx …ý yt…u÷e Au. çm…æïùŠ±xæ: ÿæè‡æ±ëçœæ: mæç±ÿæê mï ™ }æêHÜïU J ¥æÎÎæÝ: ÐÚÿæï~ææ„ì Ý Î‡Ç¢ Îæ„é}æã<„ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- ftuR Ë{Þu ftuR …wY»t {t„o{tk ¼xf‚tu ntuÞ, ƒnw ¼q¾ ÷t„u÷e ntuÞ ‚tu yu …wY»t òu ƒeò™e ðtze{tkÚte ƒu þuhze™t ËtkXt fu ƒu {q¤t ÷R ÷u ‚tu yu htò™t Œkz™u ÞtuøÞ ™Úte. ‚uðe s he‚u ftuR …wY»t™u ºtý W…ðtË ÚtR „Þt ntuÞ, yuðtu …wY»t [tuÚtu rŒðËu ftuRf™e ðtze{tkÚte yuf xf [t÷u ‚ux÷wk òu yÒt „úný fhe ÷u, ‚tu …ý yu™u Œtu»t ÷t„‚tu ™Úte. yt{tk þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ yu Au fu, {tr÷f òu ntsh ntuÞ, ‚tu {tr÷f™u …wAe™u s ÷uðwk. …ý {tr÷f òu ntsh ™ ntuÞ, y™u …tu‚t™u ºtý W…ðtË ÚtR „Þt ntuÞ, yuðtu …wY»t òu [tuÚtu rŒðËu yuf xf sux÷wk yÒt ÷R ÷u, yÚtðt ƒu þuhze™t ËtkXt fu ƒu {q¤t ÷R ÷u, ‚tu yu Œtu»t™tu ¼t„eŒth ƒ™‚tu ™Úte. fthý fu yu yt…íft¤™tu rð»tÞ Au. yt…íft¤{tk ‚tu yt…íft¤™t Ä{o «{týu hnuðwk, ytðwk ©enrh™wk ‚tí…Þo Au. >>17>>


&÷tuf - 18

rþûtt…ºte ¼t»Þ

19

¥™… ¶…S……Æ…‰ x… EÚi…«¥™…: {…÷ ®¶…: ∫j…“ ¶…∂S… ®……∆  ∏…i…Ë: * t⁄i…… n˘ ¥™…∫…x…∆ i™……V™…∆ x……t∆ ¶…R¬M…… n˘ ®……n˘EÚ®…¬ **18** y™u y{tht ytr©‚ …wY»ttu ‚Útt Mºteytu ntuÞ, ‚u{ýu ÔÞr¼[th õÞthuÞ …ý fhðtu ™rn. y™u sw„th ytrŒf ÔÞË™tu™tu íÞt„ fhe Œuðtu; y™u ¼tk„, „tkòu, yVeý ytrŒf fuV fh™the ðM‚w™wk õÞthuÞ …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu ËŒt[th™u yr‚ {níð yt…u÷wk Au. „]nMÚttu {txu ËŒt[th{tk Ëtht{tk ËtYk …tËwk yuf…í™e ðú‚ Au. …tu‚t™e …í™e rËðtÞ ƒeS ‚{t{ Mºteytu «íÞu {t‚]¼tð, ƒnu™¼tð, fu Œefhe¼tð hnu, ytðt „]nMÚt™u ƒúñ[the™e Ë{t™ W¥t{ fnu÷tu Au. y™u òu „]nMÚt …wY»ttu fu Mºteytu™t ÓŒÞ{tk …t…{Þ ðtË™t™tu «ðuþ ÚttÞ, y™u yu «ðuþ™u …tu‚u yxftðe þfu ™rn, y™u òu yr™c yt[hý fhu, ‚tu yu „]nMÚt {nt…t…e ƒ™u Au. y™u yt ÷tuf{tk …ý {nt™ ®™Œt™u …t{u Au. yt rð»tÞ{tk ynª {™wM{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. òç|æ™æÚæœæé |æ„éü: ›è HæïÜïU çÝ‹l„æ¢ ÐíæŒÝæïç„ J àæëxææH²æïçÝ}ææŒÝæïç„ ÐæÐÚæïxæñp ÐèDz„ï JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu Mºte òu ÔÞr¼[th f{o fhu, yÚtto‚T òu …h…wY»t™tu Ëk„ fhu ‚tu yu Mºte yt ÷tuf{tk ®™Œt™u …tºt ƒ™u Au. y™u …h÷tuf{tk rþÞt¤e™e Þtur™™u …t{u Au. y™u yu Þtur™{tk …t… ‚Útt htu„ ðzu …ezt …t{u Au. yu s «{týu …wY»t òu …hMºte™tu Ëk„ fhu, ‚tu …wY»t …ý yt ÷tuf{tk ®™Œt™u …tºt ƒ™u Au. y™u …h÷tuf{tk rþÞt¤™e Þtur™™u …t{u Au. y™u yu Þtur™{tk …t… y™u htu„ ðzu …ezt …t{u Au. yt he‚u ƒÒtu™u Ë{t™ Œtu»t fÌttu Au. ‚uðe s he‚u {nt¼th‚™t yt™wþtËr™f …ðo{tk …ý {nt™ Œtu»t ƒ‚tÔÞtu Au- ÐÚÎæÚï¯é ²ï }æêÉæpÿæéÎéüC¢ Ðí²é†…„ï J „ïÝ ÎéCS±|ææ±ïÝ …æy²‹{æS„ï |æ±ç‹„ çã JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su …wY»ttu Mºteytu W…h ¾tuxe áÂü fhu Au, yu …wY»ttu …tu‚t™t s Œwü Mð¼tðu fhe™u sL{Úte s ytkĤt ÚttÞ Au. y™u ð¤e ðtËwŒuð{tntíBÞ{tk …ý ƒ‚tðu÷wk Au fu- „]nMÚtt©{e …wY»ttuyu ft{¼tðu fhe™u …hMºteytu™u õÞthuÞ …ý òuðe ™rn. y™u ©tØ, …ðo y™u ðú‚ ytrŒf rŒðËtu{tk …tu‚t™e Mºte™tu …ý Ëk„ fhðtu ™rn. y™u ð¤e Œuð¤M{]r‚™e ykŒh …ý ÔÞr¼[th™t rð»tÞ{tk {nt™ Œtu»t ƒ‚tðu÷tu Au- ²æ ÜUæ}æïÝæù‹²ÐéL¯¢ ²æï¯æùç|æ¨Úç„ Ò癄ì J ¨æ ¶Úè ¨#…‹}æçÝ çÝڲ拄ïùç„Lxæì |æ±ï„ì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ yu Au fu- su Mºte ft{tËõ‚ ÚtR™u …h…wY»t™tu Ëk„ fhu Au. yu Mºte «Út{ ™hf™u …t{u Au. y™u ™hf™wk Œw:¾ ¼tu„ðe ÷eÄt …Ae Ët‚ sL{ …ÞO‚ „Äuze™t sL{™u …t{u Au, y™u yr‚ htu„e ÚttÞ Au. yus he‚u ¼t„ð‚ þt†{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- su Mºte y™u …wY»t ƒÒtu …hM…h òu ÔÞr¼[th f{o fhu Au, ‚tu Þ{Œq‚tu ™hf{tk [tƒwfðzu «nth fh‚t Útft yÂø™Úte ‚…tðu÷e ÷t÷[tu¤ ÷tuZt™e Mºte™e …q‚¤e ËtÚtu …wY»t™u yt®÷„™ fhtðu Au. y™u …wY»t™t …q‚¤tk™e ËtÚtu Mºte™u yt®÷„™ fhtðu Au. yt he‚u ÔÞr¼[th f{o™wk {nt™ Œw:¾ ‚{t{ þtMºttu{tk ðýoÔÞwk Au. {txu {™ ðzu fhe™u …ý ÔÞr¼[th fhðtu ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. þ‚t™kŒ Mðt{e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ft{ ðzu rðb¤ ƒ™u÷t fux÷tf …wY»ttu yuðtu ƒfðtŒ fhu Au fu, Mºte y™u …wY»t™u …hM…h òu «u{ Wí…Òt ÚttÞ y™u …hM…h Ëk{r‚Úte òu ft{¢ezt fhðt{tk ytðu ‚tu Œtu»t ÷t„‚tu ™Úte, …hk‚w ƒ¤tífth{tk s Œtu»t Au. þ‚t™kŒ Mðt{e yt™wk ¾kz™ fh‚tk fnu Au fu- yt ðt‚ rƒ÷fw÷ yÞtuøÞ Au. …t… y™u …wÛÞ™e ÔÞtÏÞt yu s Au fu, su {nthts™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðwk, yu …wÛÞ Au. y™u {nthts™e yt¿tt™wk WÕ÷k½™ fhðwk yu s …t… Au. ƒeS ftuR …t… …wÛÞ™e ÔÞtÏÞt s ™Úte. {txu …hM…h Ëk{r‚Úte su ft{¢ezt fhðt{tk ytðu, yu …ý yt¿tt™wk WÕ÷k½™ s Au. y™u yt¿tt™wk WÕ÷k½™ yus …t… Au. ©eS{nthts™e yt¿tt yuðe Au fu, yÂø™ y™u ƒútñý™e Ëtûteyu „]nMÚt su Mºte …hýu÷e ntuÞ, yu rËðtÞ™e ‚{t{ Mºteytu{tk {t, ƒnu™ y™u Œefhe™e ¼tð™t


&÷tuf - 18

rþûtt…ºte ¼t»Þ

20

ht¾ðe. y™u yu ¼tð™t òu ™ hne þfu, ‚tu yt¿tt™wk WÕ÷k½™ Au. y™u yt¿tt™wk WÕ÷k½™ yus …t… Au. ƒeS ftuR …t…™e ÔÞtÏÞt ™Úte. {txu …hM…h «u{Úte fu Ëk{r‚Úte …ý yr™c f{o fhðwk ™rn. ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e fux÷tf yuðtu ƒfðtŒ fhu Au fu, su ðM‚w yt…ýu ƒòh{tkÚte ¾heŒu÷e ntuÞ, yu ðM‚w™t {tr÷f yt…ýu fnuðtRyu Aeyu, ‚u{ ƒòh{tkÚte …iËt yt…e™u ¾heŒu÷e Mºte Au, yu …hMºte fnuðt‚e ™Úte. yu‚tu …tu‚t™e s Mºte fnuðtÞ Au. {txu ‚u™tu Ëk„ fhðt{tk Œtu»t ™Úte. ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ðt‚™wk ¾kz™ fh‚tk fnu Au fu- su Mºteytu Ä™Úte …tu‚u t™t þheh™u ðnU[‚e ntuÞ, yuðe Mºteytu™u ‚tu þt†{tk ðu~Þt fnu÷e Au. y™u ðu~Þt Mºte™tu Ëk„ fhðt{tk yrÄf Œtu»t þt†{tk ƒ‚tÔÞtu Au. {txu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu- yÂø™ y™u ƒútñý™e Ëtûteyu …tu‚u su Mºte™u …hÛÞtu ntuÞ, yu rËðtÞ™e ‚{t{ Mºteytu™u rð»tu ft{¼tðÚte Út‚e yr™c r¢Þt™tu íÞt„ fhe Œuðtu. y™u ð¤e sw„th ytrŒf ÔÞË™tu™tu íÞt„ fhe Œuðtu. su …tu‚t™u fÕÞtý™t {t„oÚtfe …tzu, fÕÞtý™tu {t„o íÞt„ fhtðu ‚u™u fnuðtÞ ÔÞË™. {txu r™ÔÞoË™e yuðt …wY»ttu s {tuût™t yrÄfthe Au. ÔÞË™e ftuR rŒðË ËkÞ{e y™u ËtÂíðf ƒ™e þf‚tu ™Úte. ÔÞË™™tu íÞt„ fhu yus ¼õ‚ ƒ™e þfu Au. ÔÞË™ {týË™u ÷t[th ƒ™tðe Œu Au. su ðM‚w™wk ÔÞË™ ntuÞ, yu ðM‚w òu yuf rŒðË «tó ™ ÚttÞ ‚tu ÔÞË™e™u {txu ytftþ …t‚t¤ yuf ÚtR s‚tk ntuÞ Au. yt¾tu rŒðË yu ƒu[u™e y™w¼ð‚tu ntuÞ Au. yt {™w»Þ Œun Rïhu ytÃÞtu Au. yu yÒt y™u …týe rð™t [t÷u ™rn. …ý yu rËðtÞ™wk sux÷wk sux÷wk þheh{tk …uXwk yu ƒÄtk ÔÞË™tu Au. ÔÞË™tu fuð¤ Ä™™tu s ™tþ fhu Au yuðwk ™Úte, …hk‚w þheh™tu …ý ™tþ fhu Au. þheh™tu ™tþ yux÷u ythtuøÞ™tu ™tþ. ÔÞË™tu ƒwÂØ™tu ™tþ fhu Au. ƒwÂØ™tu ™tþ yux÷u Ëth yËth™tu rð[th fhðt™e þÂõ‚™tu ™tþ. Œûtu {™w»Þ™tk Œþ «fth™tk ÔÞË™tu ƒ‚tÔÞtk Au. ›è lê„¢ }æëxæ²æ }æl¢ Ýëy²¢ xæè„¢ ±ëƒæÅÝ}æì J ±æl¢ çÝ‹Îæ çαæ S±æÐæï ò¨ÝæçÝ Ýë‡ææ¢ Îàæ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yÚto Au fu- Mºte yuf ÔÞË™ Au fthý fu Mºte{tk ytËÂõ‚ Út‚tk …wY»t™u fÕÞtý™t {t„oÚtfe …tzu Au. su fÕÞtý™t {t„oÚtfe …tzu yu™wk ™t{ ÔÞË™. sw„th yu …ý yuf ¼Þkfh ÔÞË™ Au. ‚us he‚u {]„Þt fhðe, {ã™wk …t™ fhðwk, ™]íÞ fhðwk, „útBÞ „e‚tu „tðtk, ¾tuxe he‚u Vhðwk, ÔÞÚto ðtSkºttu ð„tzðtk, yu …ý yuf ÔÞË™ Au. fthý fu su™u ðtSkºt™wk ÔÞË™ …ze „Þwk ntuÞ yu htºte rŒðË ftkR swyu s ™rn. …h™e ®™Œt fhðe yu …ý yuf ÔÞË™ Au. fthý fu ƒeò™e ®™Œt fhðt™wk su™u ÔÞË™ …ze „Þwk ntuÞ, ‚u™u Úttuze ½ýe ®™Œt fÞto rËðtÞ þtkr‚ s ytðu ™rn. ‚uÚte yu ®™Œt {tuût{t„o Útfe …tz™the Au, {txu ®™Œt yu ÔÞË™ Au. rŒðË™e r™ÿt yu …ý yuf ÔÞË™ Au, fthý fu su™u rŒðË™e r™ÿt fhðt™e xuð ntuÞ, ‚u™u òu rŒðË™e r™ÿt {¤u ™rn, ‚tu yu ƒu[u™e y™w¼ðu Au. yt he‚u Œûtu {™w»Þtu™tk Œþ «fth™tk ÔÞË™tu ƒ‚tÔÞtk Au. ©eS{nthts™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu- suðe he‚u Ëtu™t™e Útt¤e{tk ÷tu¾kz™tu Œt„ sht …ý þtu¼u ™rn. ‚u s he‚u ¼„ðt™™t ¼õ‚™u ÔÞË™tu …ý sht þtu¼u ™rn. {txu ¼õ‚tuyu ÔÞË™tu™tu Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu. y™u ð¤e ¼tk„, „tkòu, yVeý, {ts{ yu ytrŒf fuV fh™the ðM‚w™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. su{ {ã (ŒtY) {Œ Wí…Òt fhu Au, y™u rð[th‚kºt{tk VuhVth fhe ™t¾u Au. ‚uðe s he‚u ¼tk„, „tkòu, yVeýtrŒf fuV fh™the ðM‚w™wk ¼ûtý …ý þheh{tk {Œ Wí…Òt fhu Au. y™u rð[th‚kºt™u ƒŒ÷tðe ™t¾u Au. {txu s ™thŒeÞ …whtý{tk fnu÷wk Au fu- Ý |æÿ²¢ }ææÎÜ¢U çÜUç@çÓ™œæç±|æí}æÜëUçh „Îì JJ §ç„ JJ r[¥t™e rð¼útkr‚™u fh™the, ftuR…ý ðM‚w™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. yÚtto‚T n{uþtk ËtÂíðf ðM‚w™u þheh{tk «ðuþ yt…ðtu, suÚte n{uþtk ËtÂíðf rð[thtu hnu, y™u


&÷tuf - 19 - 20

rþûtt…ºte ¼t»Þ

21

n{uþtk ËÈt„uo [t÷ðt™t Ëtht rð[thtu r[¥t{tk «fxu. {txu r[¥t™e rð¼útr‚™u fh™th ftuR…ý {tŒf ðM‚w™wk ¼ûtý fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>18>> +O……¡…z…‰x… {…C¥…∆ ™…n˘z…∆ i…n÷˘n˘E∆Ú S… x… * V…M…z……l…{…÷Æ…‰%x™…j… O……¡∆ EfiÚπh…|…∫……t {… **19** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su™t ntÚt™wk htkÄu÷ yÒt ‚Útt su™t …tºt™wk s¤ …tu‚t™u „úný fhðt ÞtuøÞ ™ ntuÞ, ‚tu ‚u ¼„ðt™™e «ËtŒe™t {tntíBÞu fhe™u …ý s„ÒttÚt…whe rð™t ƒeò MÚtt™f™u rð»tu „úný fhðwk ™rn; …ý s„ÒttÚt…whe™u rð»tu s„ÒttÚtS™tu «ËtŒ ÷uðtÞ ‚u{tk Œtu»t ™Úte. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu, ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk …rðºt ytnth™u {níð yt…u÷wk Au. òu ytnth …rðºt y™u ËtÂíðf nþu ‚tu s Sð™ ËtÂíðf ƒ™e™u ytæÞtÂí{f {t„o™t …kÚtu ÂMÚth ÚtR þfþu. {txu su{™wk yÒt ‚Útt su{™t …tºt™wk s¤ ftuR…ý y…rðºt‚t™t fthýu …tu‚tÚte Mðefthe þftÞ yu{ ™ ntuÞ ‚tu yu Mðefthðwk ™rn, …ý s„ÒttÚt…whe™u rð»tu s„ÒttÚt ¼„ðt™™tu «ËtŒ ÷uðt{tk Œtu»t ™Úte. yu rËðtÞ «ËtŒe™t {tntíBÞÚte …ý ÷uðwk ™rn. s„ÒttÚt ¼„ðt™™wk þtMºttu{tk ƒnw {tuxwk {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au. …whtý «rËØ yuf fÚtt Au fu- s„ÒttÚt ¼„ðt™™e ßÞthu MÚtt…™t ÚtR íÞthu Ëðuo Œuð‚tytu s„ÒttÚt ¼„ðt™™tk Œþo™ fhðt …ÄtÞto n‚t. ÷t¾tu {týËtu™e s™ {uŒ™e ¼u¤e ÚtR n‚e. ‚u ð¾‚u …ý ¼t‚™tu «ËtŒ ðnU[t‚tu n‚tu. Ëðuo s™tu ™e[u …ze „Þu÷tu ¼t‚ …ý «ËtŒe™t {tntíBÞÚte ÷u‚t n‚t. yu Ë{Þu {ntŒuðS …ý yuf ¼t‚™tu Œtýtu {w¾™e ykŒh {wõÞtu. ‚u™u òuR™u ƒúñtS …ý ðtkft ðéÞt, «ËtŒe™tu ¼t‚™tu Œtýtu ntÚt{tk ÷eÄtu …ý ƒúñtS™u þkft Út‚tk yu ¼t‚™tu Œtýtu {w¾{tk {wõÞtu ™rn. ‚uÚte ƒúñtS™u {krŒh{tk s„ÒttÚt ¼„ðt™™tk Œþo™ ÚtÞtk ™rn. ‚u Ë{Þu ƒúñtS þkfh™u fnuðt ÷tøÞt fu, yt {krŒh{tk s„ÒttÚt ¼„ðt™ rƒhtßÞt Au yu fR søÞtyu Au ? {krŒh ‚tu ¾t÷e Au. íÞthu þkfhu fÌtwk fu, y{™u ‚tu ƒÄt™u Œþo™ ÚttÞ Au. ‚{™u fu{ Út‚tk ™Úte ? rð[th rð{þo fÞto …Ae ßÞtk ƒúñtSyu ™e[u …zu÷tu ¼t‚™tu Œtýtu W…tze™u {w¾{tk {wõÞtu, íÞtk s ƒúñtS™u s„ÒttÚtS™tk Œþo™ ÚtÞtk. ‚uÚte s„ÒttÚtS™t «ËtŒ™wk {tntíBÞ yuðwk Au fu, yu{tk ðýto©{™tu ƒtÄ ytð‚tu ™Úte. yt ‚tu yuf s„ÒttÚt…whe™e ðt‚ ©eS {nthtsu ÷¾e, …ý þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, yt ËíËk„{tk {tuxt {tuxt WíËðtu ÚttÞ Au, ‚u{tk ÷t¾tu ¼õ‚s™tu ¼u¤t Út‚t ntuÞ Au. fux÷tf ô[ òr‚™t ntuÞ Au, fux÷tf ™e[ òr‚™t ntuÞ Au. ƒÄt ðýo™t {™w»Þtu ntuÞ Au, ‚tu íÞtk …ý s„ÒttÚt…whe Ë{S™u «ËtŒ ÷R ÷uðt{tk Œtu»t ™Úte. yu rËðtÞ ƒesu yt…ýu „Þt ntuRyu y™u ftuR «ËtŒe yt…‚wk ntuÞ ‚tu íÞtk …tu‚t™u „úný fhðt ÞtuøÞ ™ ntuÞ, ‚tu ‚u «ËtŒe …ý „úný fhðe ™rn. fthý fu ytnth þwÂØ yu y„íÞ™e ƒtƒ‚ Au. „{u ‚u™wk ¾t™thtu {týË õÞthuÞ …ý Ëwrð[the ƒ™e þf‚tu ™Úte. yu™e ƒwÂØ{tk Ëtht rð[thtu ytð‚t ™Úte. y™u Ëtk¼¤u÷t Ëtht rð[thtu ÂMÚth Út‚t ™Úte. fthý fu ytnth ‚uðtu ytuzfth, suðtu ytnth ntuÞ ‚uðwk yk‚:fhý ÚttÞ Au. y™tsÚte {týË™wk yk‚:fhý ƒŒ÷tR òÞ Au. hËtuR òu yr‚ …rðºt he‚u Út‚e ntuÞ, y™u ¼„ðt™™u y…ýo Út‚e ntuÞ ‚tu {týË™t rð[thtu sYh ƒŒ÷tR òÞ Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu ytnth þwØ ht¾ðtu, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>19>>  ®…l™……{…¥……n˘: EÚÀ∫®… ∂S…n˘ {… ∫¥……l…«∫™…  ∫…r˘™…‰ * x……Æ…‰{™……‰ x……{…∂…§n˘…∂S… ¶……π…h…“™……: EÚn˘…S…x… **20** y™u ð¤e {tht ytr©‚tuyu …tu‚t™t MðtÚto™e rËÂØ™u yÚtuo …ý ftuR™t W…h r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý fhðtu ™rn. y™u y…þçŒtu õÞthuÞ …ý ƒtu÷ðt ™rn.


&÷tuf - 20

rþûtt…ºte ¼t»Þ

22

þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ ðýoð‚tk fnu Au fu, þhehÚte s …t… ÚttÞ yuðwk ™Úte. {™, f{o y™u ð[™Úte …t…f{o ÚttÞ Au. ftuR™wk ¾htƒ ®[‚ðeyu yu su{ {™™wk …t… Au, [tuhe RíÞtrŒf f{o fheyu yu su{ þhehËkƒkÄe f{o™wk …t… Au. yus he‚u ¾htƒ y™u ¾tuxe ðtýe ðt…heyu yu ð[™™wk …t… Au. r{ÚÞt…ðtŒ yu yuf ðtýe™tu ¼Þkfh Œtu»t Au. yÚtto‚T ðtýe™wk ƒnw s {tuxwk …t… Au. ftuR™t W…h ¾tuxe he‚u ythtu… {wfðtÚte …k[{nt…t… fh‚tk …ý ¼Þkfh …t… ÷t„u Au. yt rð»tÞ{tk ytrŒíÞ…whtý™wk ð[™ «{týY… Au- ²æçÝ ç}扲æùç|æàæS„æÝæ¢ Ð„‹y²Ÿæêç‡æ ÚæïÎÝæ„ì J „æçÝ Ðé~ææÝì ÐàæêÝì ÍÝç‹„ „ï¯æ¢ ç}扲æùç|æàæ¢ç¨Ýæ}æì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, su{™t W…h r{ÚÞt…ðtŒ ythtu…ý fhðt{tk ytðu÷tu ntuÞ, ‚u™t {™{tk ƒnw s Œw:¾ ÚttÞ Au fu {U ftkR fÞwO ™Úte, A‚tk yt ¾tuxe he‚u {™u ƒŒ™t{ fhu Au. yt{ ½ýwk Œw:¾ ÚtðtÚte ‚u™wk niÞwk ¼htR ytðu Au. y™u ytk¾tu{tkÚte y©wytu Ëhe …zu Au. yu ytkËwytu™tk sux÷tk ®ƒŒwytu yt …]Úðe W…h …zu Au, ‚ux÷t r{ÚÞt y…ðtŒ fh™th™t …wºttu y™u …þwytu ™tþ …t{e òÞ Au. yÚtto‚T ytk¾{tkÚte Ëhe …zu÷tk y©wytu s …wºttu y™u …þwytu™tu ™tþ fhe ™t¾u Au. y™u þtMºttu{tk ƒúñníÞt ytrŒf …k[ {nt…t…tu fÌttk Au. ‚tu yu …k[{nt…t…tu™wk «tÞÂù‚ þt†{tk ƒ‚tÔÞwk Au, …ý r{ÚÞt y…ðtŒ™wk ‚tu «tÞÂù‚ …ý þt†{tk ƒ‚tÔÞwk ™Úte. ™hf{tk r™ðtË yus yu™wk «tÞÂù‚ Au. Þt¿tðÕõÞÉr»tyu …ý r{ÚÞt…ðtŒ ythtu…ý™tu {nt™ Œtu»t fÌttu Au. ç}扲æùç|æàæ¢ç¨Ýæï Îæï¯æï çm: ¨}ææï |æꄱæçÎÝ: J ç}扲æùç|æàæS„Îæﯢ ™ ¨}ææÎœæï }æë¯æ ±ÎÝì JJ §ç„ JJ r{‚tûtht ™t{™e xeft{tk rð¿tt™uïh …krz‚u yt &÷tuf™tu yÚto fhu÷tu Au fu, ƒeò ftuR™e [z‚e Út‚e ntuÞ, ƒeòu ftuR …tu‚tÚte yt„¤ ™ef¤e s‚tu ntuÞ, ‚u™u òuR™u «Út{ R»Þto Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u íÞth …Ae R»Þto™u fthýu yu™u …tAtu …tze ™t¾ðt {txu ½ýtu ½ýtu ¢tuÄ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ¢tuÄu fhe™u ‚tu ‚u™wk yk‚:fhý f÷wr»t‚ ƒ™e òÞ Au. yÚtto‚T yk‚:fhý ykÄfth{Þ ƒ™e òÞ Au. yu ËtYk ™hËwk rð[the þf‚tu ™Úte. y™u …Ae rð[tÞto rð™t ƒeò™e yt„¤ ¾tuxe ¾tuxe ðt‚tu fhu Au fu- yt™u ‚tu …hMºte™tu Ëk„ fÞtuo Au, ƒúñníÞt fhu÷e Au, yu rËðtÞ …ý yt™u ½ýtk ½ýtk Œw»f{tuo fhu÷tk Au. ‚{™u ¾ƒh ™rn ntuÞ, …ý {™u ƒÄe ¾ƒh Au. yt he‚u fÞwO ftkR ™ ntuÞ, A‚tk R»Þto™u fthýu r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý fhu Au. Þt¿tðÕõÞ fnu Au fu, yt he‚u r{ÚÞt…ðtŒ ythtu…ý fh™th …wY»t™us …t… ƒu ½ýwk ÷t„u Au. …tu‚u ftkR …t… fÞwO ™ ntuÞ, A‚tk ƒeò W…h su …t…tu™tu fuð¤ ythtu… {qfu Au, yus …t…tu …tu‚t™u ƒ{ýtk ÷t„u Au. y™u nðu r{ÚÞt y…ðtŒ ‚tu ™rn, …hk‚w {™w»Þ {tºt ¼w÷™u …tºt Au. ‚uÚte ftuR {™w»ÞÚte ftkR ¼w÷ ÚtR „R ntuÞ, yu yt…ýu òý‚t ntuRyu fu, yt f{o y{qf ÔÞÂõ‚yu fhu÷wk Au. A‚tk ònuh{tk «ftþ fhðwk ™rn. suýu …t…f{o fÞwO Au, ‚u™u yuftk‚{tk ƒtu÷tðe™u Ë{òððtu fu yt f{o ‚™u þtu¼‚wk ™Úte. yt …t…f{o s Au. y™u yt ‚tht {txu rn‚fthe ™Úte. yt{ Ë{òðe™u Ëthu hM‚u ðt¤ðtu, Sð™wk rn‚ fhðwk yu Ëßs™tu™wk f‚oÔÞ Au. y™u òu …t… fh™the ÔÞÂõ‚™u Ë{òÔÞt rð™t y™u [u‚ðýe ytÃÞt rð™t yu …t…™u s™ Ë{ût ònuh{tk «ftþ fhe Œu ‚tu ’’|æꄱæçÎÝ: ¨}æ:‘‘ JJ §ç„ JJ ƒÒtu™u Ë{t™ Œtu»t ÷t„u Au. …tu‚u yu Œtu»tÚte hrn‚ ntuÞ A‚tk yu Œtu»t™tu ¼t„eŒthe ƒ™u Au. fuð¤ yux÷wk s ™rn, su™t W…h r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý fhu÷tu ntuÞ, ‚uýu sL{Úte ythk¼e™u ƒeòk …ý su su …t…tu fÞtO ntuÞ, yu Ëðuo …t…tu r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý fh™th™u ð¤„u Au. yt he‚u rð¿tt™uïh …krz‚u Þt¿tðÕõÞ Ér»t™t &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fhe Au. y™u ð¤e suðe he‚u r{ÚÞt y…ðtŒ yu ðtýe™wk …t… Au, ‚uðe s he‚u y…þçŒtu ƒtu÷ðt yu …ý ðtýe™wk s …t… Au. ðtýe yuðe ðM‚w Au fu y{]‚ ðtýe{tkÚte Íhu Au, y™u Íuh …ý ðtýe{tkÚte s Íhu Au. fnuðtÞ Au fu ‚÷ðth™tu ½t ÁÍtR þfu Au, …ý ðtýe™tu ½t ftuR rŒðË ÁÍtR þf‚tu ™Úte. y…þçŒtu yux÷u su ðtýe ƒtu÷ðtÚte Ët{e ÔÞÂõ‚™u Œw:¾ ÚtR s‚wk ntuÞ, Ët{e ÔÞÂõ‚™wk {{o MÚt¤ ¼uŒtR s‚wk ntuÞ,


&÷tuf - 21

rþûtt…ºte ¼t»Þ

23

ytðe ™e[™e ðtýe su ƒtu÷ðe ‚u™u y…þçŒtu fnuðtÞ Au. „útBÞðt‚to™u …ý y…þçŒtu fnuðtÞ Au. „t¤tu Œuðe ‚u™u …ý y…þçŒtu fnuðtÞ Au. {txu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yu yr¼«tÞ Au fu {tht ytr©‚tuyu ðtýe ð„h rð[thu ƒtu÷ðe ™rn, …týe y™u ðtýe yt ƒÒtu™tu „t¤e™u W…Þtu„ fhðtu. …týe™u ð†Úte „t¤ðwk, y™u ðtýe™u rððuf ‚Útt rð[thÚte „t¤ðe. >>20>> n‰˘¥…i……i…“l…« ¥…|……h……∆ ∫……v¥…“x……∆ S… ∫…i……®… {… * ¥…‰n˘…x……∆ S… x… EÚi…«¥™……  x…xn˘… ∏…¥™…… x… S… C¥… S…i…¬ **21** y™u Œuð‚t, ‚eÚto, ƒútñý, …r‚ðú‚t, ËtÄw y™u ðuŒ ‚u{™e ®™Œt õÞthuÞ fhðe ™rn, y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, y…þçŒtu ƒtu÷ðt, „t¤tu Œuðe, r{ÚÞt…ðtŒ ythtu…ý fhðtu, yu su{ ðtýe™wk …t… Au. ‚u{ ftuR™e …ý r™LŒt fhðe yu …ý ðtýe™wk …t… Au. ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk …ý ðtýe™u ftƒw{tk ht¾ðt™e ¼÷t{ý fhu÷e Au, Œuð‚t, ‚eÚto, ƒútñý, ËtÄw…wY»ttu, …r‚ðú‚t Mºte, y™u ðuŒtu, yt A sýt™e ®™Œt ‚tu {~fhe{tk …ý fhðe ™rn. y™u rð™ÞÚte hrn‚ yuðt ftuR …wY»ttu òu ®™Œt fh‚t ntuÞ, ‚tu Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. ¾htƒ ƒtu÷ðt{tk su{ …t… Au, ‚u{ ¾htƒ Ëtk¼¤ðt{tk …ý …t… Au. {txu ðtýeÚte ftuR™t „wýtu™u n÷ft fhðt ™rn. ðtýe™u ƒhtƒh rððufÚte ƒtu÷ðe. su …wY»ttu ðtýe™t Œtu»t™u S‚e þf‚t ™Úte, yu …wY»ttu ftuR™t …ý ytŒh…tºt ƒ™e þf‚t ™Úte. y™u su …wY»ttu ðtýe™tu ËkÞ{ ht¾u Au, sux÷wk òuRyu ‚ux÷wk s ƒtu÷u Au, «Þtus™ rð™t™wk õÞthuÞ ƒtu÷‚t ™Úte, y™u ‚u{tk …ý {Äwh ðtýeÚte ƒeò™t niÞt™u yt™krŒ‚ y™u Ëíf]‚ fhu Au, ‚u …wY»ttu ‚tu Ëðuo Œuð‚tytu™t …ý ytŒh …tºt ƒ™e òÞ Au. {txu ftuR ÔÞÂõ‚™e ËtÚtu yt…ý™u ™ „{u ‚tu yu yu™u hM‚u, yt…ýu yt…ýt hM‚u, …ý ®™Œt õÞthuÞ fhðe ™rn. fthý fu ƒeò™e ®™Œt fhðtÚte ‚u™tk …t… ÄtuðtÞ Au y™u yt…ýtk ‚tu …wÛÞ ÄtuðtÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk ÔÞtË{wr™™wk ð[™ «{týY… Au- çÝ‹Îæù‹²S²æy}æÝ: àHæÍææ m²¢ ¨éÜëU„ÝæàæÜëU„ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu ƒeò™e r™LŒt, y™u …tu‚t™e «þkËt, yt ƒÒtu …tu‚t™t …wÛÞ™u s ™tþ fh™th Au. {txu ƒeò ftuR™e …ý ®™Œt fhðe ™rn. ‚u{tk …ý Œuð‚tytu™e ®™Œt ‚tu ytí{t™u yÄtu„r‚{tk s ™t¾™the Au. {txu „{u ‚u Œuð ntuÞ, yt…ý™u Xef ÷t„u ‚tu {tÚtwk ™{tððwk y™u òu Xef ™ ÷t„u ‚tu {tÚtwk ™ ™{tððwk. …ý ftuR Œuð™e ®™Œt ‚tu õÞthuÞ …ý fhðe ™rn. fthý fu Œuðtu™e ®™Œt fhðt{tk ÷t¼ ‚tu yuf …iËt ¼th …ý ™Úte, su Au yu ‚tu ™wfþt™ s Au. y™u ð¤e ‚eÚto™e …ý ®™Œt fhðe ™rn, fthý fu ‚eÚto™e ®™Œt fhðtÚte ‚eÚto™e ykŒh {n‚t Au, ‚u{tk ‚tu ftuR …ý Wý… ytð‚e ™Úte. su Wý… ytðu Au, yu ‚tu ®™Œt fh™th™e ykŒh s ytðu Au, ‚tu ®™Œt fhðtÚte ÷t¼ þwk ? ƒÄe he‚u ¾tux s Au. {txu ƒwÂØ{t™ …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu ¾tux™tu ÔÞt…th ‚tu õÞthuÞ fhðtu ™ òuRyu. y™u ð¤e ƒútñýtu™e …ý ®™Œt fhðe ™rn. {™w»Þtu{tk ƒútñýtu™wk «tÚtr{f …qßÞ MÚtt™ Au. ƒútñýtu „wY™e Ë{t™ fnuðtÞ Au. {txu ƒútñýtu™e ®™Œt yu „wY™e ®™Œt Ë{t™ Au. y™u „wY™e ®™Œt ‚tu …tu‚t™e ytÞw»Þ™u ƒt¤e ™t¾™th Au. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™wk ð[™ «{týY… Au. xæéLçÝ‹Îæ Îãy²æ²é}æüÝéc²æ‡ææ¢ Ý ¨¢àæ²: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, „wY™e ®™Œt {™w»Þtu™e ytÞw»Þ™u ƒt¤e ™t¾u Au. yu{tk ftuR ò‚™tu ËkþÞ ™Úte. y™u ð¤e …r‚ðú‚t Mºte™e …ý ®™Œt fhðe ™rn. fthý fu …r‚ðú‚t Mºte™tuu {tuxtu {rn{t Au. ËíËk„eSð™ ƒ‚tðu Au fu, ðtÞw …ý …r‚ðú‚t Mºte™tu M…þo fh‚tk zhu Au. y™u …r‚ðú‚t Mºte™tk Œþo™ …ý …t…™tu ™tþ fhu Au. {txu …r‚ðú‚t Mºte™e ®™ŒtÚte Œqh hnuðwk. y™u ð¤e ðuŒ™e …ý ®™Œt fhðe ™rn. ðuŒ ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™™t {w¾{tkÚte ytrð¼toð™u …t{u÷t Au. {txu ðuŒ™e ®™Œt™u ‚tu


&÷tuf - 22-23

rþûtt…ºte ¼t»Þ

24

ƒúñníÞt™e Ë{t™ fnu÷e Au. yt rð»tÞ{tk Þt¿tðÕõÞ {wr™™wk ð[™ «{týY… Au. ±ïÎçÝ‹Îæ Ïæíræãy²æ ¨}æ¢ ¿æï²}æì JJ §ç„ JJ nðu ynª þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, su{ {nt…wY»ttu™e ®™Œt fhðe ™rn. ‚u{ ftuR Ët{tLÞ s™™e …ý ®™Œt fhðe ™rn. fu{ fu yt…ýu su{™e ®™Œt fheyu, yu{™tk ‚tu …t…tu s ÄtuðtÞ Au, y™u yt…ýe ykŒh «ðuþu Au. {txu ®™Œt fhðtÚte yt…ý™u …t… rËðtÞ ƒeswk fþwk s {¤‚wk ™Úte, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>21>> n‰˘¥…i……™…Ë ¶…¥…‰t∫™…Ë ∫…÷Æ…®……∆∫… x…¥…‰n˘x…®…¬ * ™…i{…÷Æ…‰V…… n˘ÀΩÙ∫…… S… x… ¶…I™…∆ i… z…¥…‰ n˘i…®…¬ **22** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su Œuð‚t™u Ëwht y™u {tkË™wk r™ðuŒ™ Út‚wk ntuÞ, y™u ð¤e su Œuð‚t™e yt„¤ ƒfht ytrŒf Sð™e ®nËt Út‚e ntuÞ; ‚u Œuð‚t™u r™ðuŒ™ fhu÷wk ™iðuã ¼÷u yÒt s¤ ntuÞ ‚tu …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- yt «f]r‚ {kz¤™e ykŒh su{ {™w»Þ htsËe y™u ‚t{Ëe ntuÞ Au. ‚u{ Œuð‚tytu …ý htsËe y™u ‚t{Ëe ntuÞ Au. ßÞtk Ëwht, {tkË™wk r™ðuŒ™ Út‚wk ntuÞ, ƒfhtk ytrŒf Sð™e ®nËt Út‚e ntuÞ, íÞtk ËtÂíðf Œuð‚tytu™tu ðtË ntuÞ s ™rn. y™u ËtÂíðf Œuð‚tytu Ëwht y™u {tkË™tu fŒe …ý Mðefth fhu s ™rn. htsrËf y™u ‚t{rËf su Œuð‚tytu ntuÞ, yu s Ëwht{tkË™tu Mðefth fhu Au. {txu htsË, ‚t{Ë yuðt ftuR…ý Œuð‚tytu™u r™ðuŒ™ fhu÷wk ¼÷u yÒt ntuÞ, ‚tu …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. fthý fu yu yÒt W…h htsrËf y™u ‚t{rËf Œuð‚tytu™e áÂü …zu÷e ntuÞ Au. ‚uÚte ¾t™th™e ËtÂíðf‚t™tu ™tþ fhu Au. ¾t™th™wk yk‚:fhý …ý htsrËf ‚t{rËf ¼tðÚte ÔÞtó ƒ™u Au. yt rð»tÞ{tk rð»ýwÄ{o™wk ð[™ «{týY… Au. }æl}æ梨æçàæÝæï Ýæl}æóæ¢ çã¨æL™ïÚçÐ J ±ñc‡æ±ïÝ ç±àæï¯ï‡æ ¨y±ÝæàæÜUÚ¢ çã „„ì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yr¼«tÞ Au fu- {ã {tkË ¼ûtý fh™tht fu ®nËt{tk Y[eðt¤t Œuðtu ntuÞ fu {™w»Þtu ntuÞ, ‚u{™wk yÒt ftuRyu ¼ûtý fhðwk ™rn. ði»ýðtu ntuÞ ‚u{ýu ‚tu rðþu»tu fhe™u ¼ûtý fhðwk ™rn. fthý fu ytðwk yÒt Ëíð™tu ™tþ fhu Au. Ëíð™tu ™tþ ÚtðtÚte Ëtht rð[thtu™tu ™tþ ÚttÞ Au. y™u Ëtht rð[thtu™tu ™tþ ÚtðtÚte {™w»Þ™wk yÄ:…‚™ ÚttÞ Au. {txu ©eS{nthts™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, htsrËf ‚t{rËf {™w»Þtu™tu Ëk„ su{ Ëðo «fthu Atuze Œuðtu òuRyu. yu s he‚u yuðt Œuðtu™tu Ëk„ …ý Ëðo «fthu Atuze Œuðtu òuRyu. A‚tk …ý ftuR Œuðtu™e yð¿tt fhðe ™rn. ™{Mfth {tºt fhe ÷uðt, yt ƒtƒ‚ nðu …Ae™t &÷tuf{tk ©eS{nthts fnu Au. >>22>> nfi˘π]¬¥……  ∂…¥……±…™……n˘“ x… n‰˘¥……M……Æ… h… ¥…i®…« x… * |…h…®™… i…… x… i…q‰˘¥…n˘∂…«x…∆ EÚ…™…«®……n˘Æ…i…¬ **23** y™u ð¤e {tht ytr©‚ ntuÞ ‚u{ýu, {t„o™u rð»tu [t÷‚tk rþðt÷ÞtrŒf su Œuð{krŒh ytðu, ‚u™u òuR™u ™{Mfth fhðtu. y™u {krŒh{tk …Ähtðu÷t su Œuð ntuÞ ‚u™wk ytŒh Útfe Œþo™ fhðwk. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt…ýu ½uhÚte ƒnth „{u íÞtk s‚t ntuRyu, íÞtk {t„o{tk rþð, „ýuþ, ËqÞo™thtÞý, …tðo‚eS ytrŒf ftuR…ý Œuð {krŒhtu ytðu ‚tu yu Œuð {krŒhtu™u s «Út{ «ýt{ fhe ÷uðt, yt …nu÷tu rðrÄ Au. y™u ƒeòu rðrÄ yu Au fu, yu {krŒhtu™e ykŒh su Œuðtu …Ähtðu÷t ntuÞ, yu Œuðtu™tk ytŒh Útfe Œþo™ fhðtk. y™u òu yu{ ™ fhu ‚tu yu Œuð™t y…htÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk ðrËcM{]r‚™wk ð[™ «{týY… Au. ÎﱄæÐíç„}ææ¢ ÎëcÅì±æ ²ô„ ™ ÎëCì±æ ™ ²æïçxæÝ}æì J Ý}æSÜUæÚ¢ Ý ²: ÜéU²æü„ì Ðíæ²çpœæ貄ï çã ¨: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, Œuð‚tytu™e «r‚{t™u fu ftuR ËtÄw{ntí{tytu™u òuR™u su …wY»t ™{Mfth fh‚tu ™Úte, y™u yt„¤ ðÄu Au. yu …wY»t «tÞÂù‚™u ÞtuøÞ ÚttÞ Au. yÚtto‚T yu y…htÄe ƒ™u Au. ðtÂÕ{rfht{tÞý{tk yuf fÚtt ytðu Au fu, „tÞ™u ™{Mfth ™rn fhðtÚte rŒ÷e…htò™u y…htÄ ÚtÞtu, y™u ‚uÚte htò™u Ëk‚t™tu ÚtÞtk ™rn. …Ae „wY ðrËc …tËu sR™u «tÞÂù‚ {tøÞwk, y™u ðrËc™t fnuðt


&÷tuf - 24

rþûtt…ºte ¼t»Þ

25

«{týu „tÞ™e Ëuðt rŒ÷e… htòyu fhe, y™u íÞthƒtŒ Ëk‚t™ ÚtÞwk. yt he‚u „tÞ™u ™{Mfth fÞto ð„h yt„¤ ðÄðtÚte òu ytx÷tu Œtu»t ÷t„‚tu ntuÞ, ‚tu …Ae Œuð fu ¼„ðt™™t {nt™ ¼õ‚tu™u ™{Mfth fÞto ð„h yt„¤ ðÄeyu ‚tu sYh Œtu»t ÷t„u Au. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, yt…ýu su™u yt…ýt RüŒuð {t™‚t ntuRyu, yu rËðtÞ™t ftuR…ý Œuð™u ™{Mfth fhðtÚte …r‚ðú‚t ¼Âõ‚™tu õÞthuÞ …ý ¼k„ Út‚tu ™Úte. r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu …ý …tu‚t™t ftÔÞ{tk fÌtwk Au fu, su{ ytftþ{tk ƒtý AtuzðtÚte, yu ƒtý „{u íÞtk …]Úðe W…h s …zu Au. yu s he‚u Ëðo ™{Mfth fuþ𠼄ðt™™u s «tó ÚttÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>23>> ∫¥…¥…h……«∏…®…v…®……Ê ™…: ∫… ΩÙ…i…¥™……‰ x… E‰Úx… S…i…¬ * {…Æv…®……Ê x… S……S…™……Ê x… S… {……J…hbEÚ ±{…i…: **24** y™u …tu‚…tu‚t™t ðýto©{™tu su Ä{o, ‚u ftuR…ý ËíËk„eyu íÞt„ fhðtu ™rn, y™u …hÄ{o™wk yt[hý fhðwk ™rn, ‚Útt …t¾kz Ä{o™wk yt[hý fhðwk ™rn, y™u fÂÕ…‚ Ä{o™wk …ý yt[hý fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, Ë]Âü™t ythk¼ft¤Úte ðuŒtuyu ðýto©{™e {ÞtoŒt ƒtkÄe Au. yu ðýto©{™e {ÞtoŒt y™trŒ ft¤™e Au, yts ft÷™e ™Úte. {txu yu ðýto©{™e {ÞtoŒt{tk hne™u «¼w™wk ¼s™ fhðwk, …ý {ÞtoŒt™wk õÞthuÞ …ý WÕ÷k½™ fhðwk ™rn. ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk ‘‘{tht ytr©‚tuyu ðýto©{™t Ä{o™wk …t÷™ fhðwk’’ yt{ ™rn fnu‚tk ‘‘ftuR …ý {tht ytr©‚tuyu ðýto©{™t Ä{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn’’ yt he‚u íÞt„ þ猙tu «Þtu„ fÞtuo Au, yu™wk fthý yu Au fu, Sð™{tk ftuRðth ¼õ‚tu …ý ¼Âõ‚ y™u ¿tt™™t ƒ¤Úte ðýto©{Ä{o™tu íÞt„ fhe Œu‚t ntuÞ Au. ytðt «Ëk„tu õÞthuf ƒ™‚t ntuÞ Au. ‚u™t r™ðthý™u {txu su™u ¼Âõ‚ y™u ¿tt™™wk ƒ¤ ntuÞ, yuðt …wY»tu …ý ßÞtk ËwÄe Œun™e M{]r‚ ntuÞ, íÞtk ËwÄe ðýto©{Ä{o™tu íÞt„ fhðtu òuRyu ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u òu yu Ä{o™tu íÞt„ fhe Œuðt{tk ytðu ‚tu yt÷tuf{tk ‚u{ s …h÷tuf{tk y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. Ä{o Au yu ¼wÂõ‚ y™u {wÂõ‚™t ËtÄ™Y… Au. Ëft{¼tðÚte òu Ä{o™wk …t÷™ fhu÷wk ntuÞ, ‚tu Mð„torŒf ¼wÂõ‚ yt…u Au. y™u r™»ft{¼tðÚte fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu Ä{o™wk òu Ëuð™ fhu÷wk ntuÞ, ‚tu yu Ä{o {wÂõ‚ yt…u Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ð[™ «{týY… Au- {}æü ¥æ™çÚ„: Ðé¢¨æ¢ ±æÑì}æÝ:ÜUæ²Ïæéçhç|æ: J HæïÜUæÝì ç±àææïÜUæÝì 籄Ú焲ƒæÝ‹y²}æ¨çXÝæ}æì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tuu yus yÚto Au fu, Ëft{e …wY»ttu™u Ä{o Mð„torŒf ÷tuf yt…u Au. y™u r™»ft{e …wY»ttu™u {tuûtY…e V¤ yt…u Au. {txu r™»ft{¼tðÚte fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu Ä{o™wk …t÷™ fhðwk òuRyu. y™u ð¤e Ä{o Ëðuo ËtÄ™tu™wk {q¤ Au. ¼„ðt™™e «tÂó™tk Ëðuo ËtÄ™tu{tk Ä{o™e s «Ät™‚t Au. Ä{o rð™t ™Úte ¿tt™™e «tÂó Út‚e, y™u ™Úte ¼Âõ‚™e «tÂó Út‚e. ‚uÚte Ëðuo ËtÄ™tu™t {q¤ Y… su Ä{o, ‚u™tu òu íÞt„ fhe Œuðt{tk ytðu ‚tu, Ëðuo ËtÄ™™wk {q¤ AuŒtÞwk fnuðtÞ Au. ’’}æêH¢ Ýæàæï Üé„: àææ¶æ‘‘ su{ ftuR ð]ût™wk {q¤ AuŒtR òÞ, ‚tu yu ð]ût™e zt¤¾eytu AuŒtR òÞ yu{tk fnuðwk s þwk ? yu‚tu AuŒtR s òÞ. ‚u{ Ä{o™tu íÞt„ fhðtÚte Ëðuo ËtÄ™tu AuŒtýtk fnuðtÞ Au. {txu ftuR…ý {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu Ä{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e …hÄ{o™wk yt[hý fhðwk ™rn. …hÄ{o yux÷u ƒeòytu™tu Ä{o. „]nMÚt™t Ä{tuo íÞt„eytu {txu …hÄ{o fnuðtÞ, y™u íÞt„eytu™t Ä{tuo „]nMÚt {txu …hÄ{o fnuðtÞ. yt{ …hM…h yufƒeò™t su Ä{o ‚u™u …hÄ{o fnuðtÞ Au. ð[™t{]‚{tk ¼„ðt™ Ënò™kŒ Mðt{eyu fnu÷wk Au fu- „]nMÚt™t Ä{tuo íÞt„e™u {txu Œq»týY… Au, y™u íÞt„e™t Ä{tuo „]nMÚt {txu Œq»týY… Au. „]nMÚttu™u y÷kfthtu Äthý fhðtk yu þtu¼tY… Au. ‚tu íÞt„e™u yu Œq»týY…Au. íÞt„e™u Mºte™tu íÞt„ ht¾ðtu yu þtu¼tY… Au. ‚tu „]nMÚt™u yu Œq»týY… Au. yt he‚u


&÷tuf - 25-26

rþûtt…ºte ¼t»Þ

26

…hM…h yfƒeò™t Ä{tuo Œq»týY… Au, y™u ‚u™u …hÄ{o fnuðtÞ Au. „e‚t{tk …ý fÌtwk Au fu- ’’S±{}æïü çÝ{Ý¢ Ÿæï²: ÐÚ{}ææïü |æ²æ±ã: JJ §ç„ JJ …tu‚t™t Ä{o{tk hne™u s Sð™ ÔÞ‚e‚ fhðwk, yu fÕÞtýfthe Au. …ý …h™tu su Ä{o Au, yu‚tu ¼Þ™u yt…™thtu Au. {txu …hÄ{o™wk fŒe …ý yt[hý fhðwk ™rn. y™u ð¤e …t¾kz Ä{o™wk yt[hý …ý fhðwk ™rn. su{tk ðuŒ™e Ä{o{ÞtoŒt™wk ¾kz™ ÚtR s‚wk ntuÞ, yu …t¾kz Ä{o fnuðtÞ Au. yÚtto‚T ðuŒ rðYØ Ä{o. su{ fu y®nËt Au yus ðuŒ {tLÞ Ä{o Au, {txu ðuŒ y®nËt …htÞý Au. A‚tk ftuR {tk˼ûtý™e ytËÂõ‚yu fhe™u ðuŒ rðYØ yuðt ®nËt{Þ Þ¿t™u …ý Ä{o {t™e ÷u Au. yu ðuŒ rðYØ …t¾kz Ä{o fnuðtÞ Au. fthý fu ®nËt{Þ Þ¿t{tk Ä{o{ÞtoŒt™wk ¾kz™ ÚtR òÞ Au. {txu ®nËt{Þ Þ¿ttu fhðtY… su Ä{o Au, yu …t¾kz Ä{o Au. yÚtto‚T ðuŒ rðYØ Ä{o Au. y™u ð¤e fÂÕ…‚ Ä{o™wk yt[hý fhðwk ™rn. fÂÕ…‚ yux÷u þt†™t ytÄth rð™t …tu‚t™e RåAtyu fÕ…u÷tu Ä{o, ‚u™u fÂÕ…‚ Ä{o fnuðtÞ Au. su{ fu ©eS{nthtsu fÌtwk fu, ðuŒtrŒf ytX ËåAtMºttu y{tu™u Rü Au. {txu yu ¼ýðtk y™u Ëtk¼¤ðtk, yt þtMºteÞ Ä{o Au. …ý yt{tk fux÷tf™e yuðe fÕ…™t ntuÞ Au fu, ©eS{nthts™u yu ðuŒtrŒf ytX ËåAtMºttu Rü Au, …ý {tLÞ ™Úte. ytðe he‚u …tu‚t™e RåAtÚte fÕ…™t fhe™u yu þtMºttu™u ¼ýðt Ëtk¼¤ðt{tk yYr[ ƒ‚tððe, yu fÂÕ…‚ Ä{o fnuðtÞ Au. fthý fu yt{tk ftuR þtMºttu™tu ytÄth ™Úte. fu𤠅tu‚t™e s fÕ…™t Au. {txu fÂÕ…‚ Ä{o™wk yt[hý fhðwk ™rn. …t¾kz Ä{o y™u fÂÕ…‚ Ä{o yt ƒÒtu yÄ{o™e s þt¾tytu Au. {txu Ä{o¿t yuðt …wY»ttuyu yÄ{o™e …uXu s ‚u™tu íÞt„ fhe Œuðtu ytðtu yr¼«tÞ Au. >>24>> EfiÚπh…¶…H‰Ú: ∫¥…v…®……«u˘… {…i…x…∆ ™…∫™… ¥……C™…i…: * ∫™……k…x®…÷J……z… ¥…Ë ∏…¥™……: EÚl……¥……i……«∂S… ¥…… |…¶……‰: **25** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su™t ð[™™u Ëtk¼¤ðu fhe™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ y™u …tu‚t™tu Ä{o, yu ƒu Útfe …ze sðtÞ, ‚u™t {w¾ Útfe ¼„ðt™™e fÚttðt‚to ™ Ëtk¼¤ðe. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, su ðõ‚t™t {w¾™e ðtýe Ëtk¼¤ðtÚte yt…ýu òu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ y™u …tu‚t™t Ä{o Útfe …ze s‚t ntuRyu, ‚tu yu ðõ‚t™e ykŒh ¼Âõ‚ y™u Ä{o ntuÞ s õÞtkÚte ? ™ s ntuÞ. ðõ‚t™e ykŒh òu ¼Âõ‚ y™u Ä{o ntuÞ ‚tu ©tu‚t™u ftuR rŒðË ¼Âõ‚ y™u Ä{o Útfe ¼úü Útðt™tu «Ëk„ ytðu s ™rn. fthý fu ÷tuf{tk …ý fnuð‚ Au fu, niÞu ntuÞ ‚u ntuXu ytðu, y™u fqðt{tk ntuÞ ‚tu nðtzt{tk ytðu. ðõ‚t™t ÓŒÞ{tk òu Ä{o y™u ¼Âõ‚ ntuÞ, ‚tu {w¾{tk …ý Ä{o«Ät™ y™u ¼Âõ‚«Ät™ þçŒtu s «„x Út‚t ntuÞ. y™u òu ðõ‚t™t ÓŒÞ{tk Ä{o y™u ¼Âõ‚ ™ ntuÞ, ‚tu ‚u™t {w¾u …ý Ä{o y™u ¼Âõ‚™t yt¼tËY… s þçŒtu ðnu‚t ntuÞ Au. {txu su ðõ‚t Ä{o Ërn‚ ¼„ðt™™e ¼Âõ‚{tk r™ctðt¤tu ntuÞ yuðt ðõ‚t™t {w¾ Útfe s ¼„ðt™™e fÚtt ðt‚to Ëtk¼¤ðe. …ý su™t ÓŒÞ{tk ¼Âõ‚ ™ ntuÞ, y™u Ä{o …ý ™ ntuÞ yuðt ðõ‚t™t {w¾ Útfe ™ef¤‚t þçŒtu™e ykŒh Ä{o y™u ¼Âõ‚™tu ykþ ntu‚tu ™Úte. ‚uÚte ‚u™u „útBÞðt‚to fnuðtÞ Au. y™u þt†{tk „útBÞðt‚to ©ðý fhðt™tu r™»tuÄ fhu÷tu Au. {txu {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu Ä{o«Ät™ y™u ¼Âõ‚«Ät™ yuðt þçŒtu Ëtk¼¤ðt, …ý Ä{o™t yt¼tËY… y™u ¼Âõ‚™t yt¼tËY… yuðe „útBÞ ðt‚to õÞthuÞ …ý Ëtk¼¤ðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>25>> ∫¥…{…Æp˘…‰ΩÙV…x…x…∆ ∫…i™…∆ ¶……π™…∆ x… EÚÃΩÙ S…i…¬ * EfiÚi…Px…∫R¬M…∫i™…HÚ¥™……‰ ±…÷\S…… O……¡… x… EÚ∫™… S…i…¬ **26** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su ËíÞ ð[™ ƒtu÷ðu fhe™u …tu‚t™tu ‚Útt …thftu ÿtun ÚtR s‚tu ntuÞ, yuðwk su ËíÞ ð[™ ‚u


&÷tuf - 26

rþûtt…ºte ¼t»Þ

27

õÞthuÞ ƒtu÷ðwk ™rn; y™u su f]‚Ιe ntuÞ, ‚u™t Ëk„™tu íÞt„ fhe Œuðtu; y™u ÔÞðnth ftÞo{tk ftuR™e ÷tk[ ÷uðe ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð r™Y…ý fh‚tk fnu Au fu, yt…ýt {™{tk yu{ ÚttÞ fu {thu n{uþtk Ët[wk s ƒtu÷ðwk Au, ¾tuxwk õÞthuÞ ƒtu÷ðwk ™Úte. A‚tk …ý Ët[wk ƒtu÷ðtÚte òu …tu‚t™u yÚtðt ƒeò™u …ezt ÚtR s‚e ntuÞ, ‚tu yuðwk Ët[wk õÞthuÞ ƒtu÷ðwk ™rn. yu rËðtÞ n{uþtk Ët[wk ƒtu÷ðwk. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu, ¾tuxwk ƒtu÷ðt{tk ‚tu þtMºttu™u rð»tu {nt™ Œtu»t fÌttu Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. Ý s¨y²æ„ì ÐÚæïù{}æü §ç„ ãæï±æ™ |æêçÚ²}æì J ¨±Z ±æïÉé}æH¢ }æ‹²ï «é„ïùHèÜUÐÚ¢ ÝÚ}æì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yÚto Au fu ¾tuxwk ƒtu÷ðwk, yu {tuxtu yÄ{o Au. yËíÞ rËðtÞ ƒeòu ftuR {tuxtu yÄ{o ™Úte. yt «{týu …]Úðeyu fÌtwk Au. y™u ð¤e …]Úðe fnu Au fu nwk {tht W…h Ítz, …ntz RíÞtrŒf Ëðuo Äthý fhðt Ë{Úto Awk, …ý ¾tuxwk ƒtu÷™th …wY»t™u nwk Äthý fhðt Ë{Úto ™Úte. yt he‚u ¾tuxwk ƒtu÷ðt{tk {nt™ Œtu»t fÌttu Au. ‚tu …Ae þt {txu Ët[wk ™ ƒtu÷ðwk ? Ët[wk s ƒtu÷ðwk òuRyu. ‚tu …Ae ‚{tu ¾tuxwk ƒtu÷ðt™wk þt {txu fntu Atu ? þ‚t™kŒ Mðt{e yt þkft™wk Ë{tÄt™ fh‚tk fnu Au fu, y{tu n{uþtk ftkR ¾tuxwk ƒtu÷ðt™wk fnu‚t ™Úte, suýu fhe™u W…h fnu÷t Œtu»t™tu «Ëk„ ytðu. y{thtu yr¼«tÞ ‚tu yuðtu Au fu, ftuR Ë{Þu «týeytu™wk {]íÞwk ÚttÞ yuðtu yt…íft¤ ytðe …zu÷tu ntuÞ, yu Ë{Þu ¾tuxwk ƒtu÷ðtÚte òu «týe {]íÞw Útfe ƒ[e s‚wk ntuÞ ‚tu ¾tuxwk ƒtu÷e™u …ý «týeytu™wk hûtý fhðwk, ytðtu y{thtu yr¼«tÞ Au, ™rn fu n{uþtk ¾tuxwk ƒtu÷ðt™tu. n{uþtk su ¾tuxwk ƒtu÷u Au, ‚u™e ‚tu yt÷tuf{tk {nt™ y…feŠ‚ ÚttÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk ¼„ðt™™wk ð[™ «{týY… Au. ¨±Z Ýïç„ ¥Ýë„¢ Ïæíê²æ„ì ¨ ÎécÜUè<„: E¨Ýì }æë„: J ›è¯é Ý}æü ç±±æãï ÝæÝë„¢ S²æTéxæé猨„}æì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk yu{ fÌtwk Au fu, n{uþ™u {txu su ¾tuxwk ƒtu÷u Au, ‚u™e yt÷tuf{tk Œwü feŠ‚ ÚttÞ Au. y™u yu …wY»t Sð‚tu {hu÷tu Au. {txu n{uþtk ¾tuxwk ƒtu÷ðwk ™rn. …ý …tu‚t™t fu ƒeò™t «tý™wk hûtý fhðt{tk ¾tuxwk ƒtu÷tÞ, Mºteytu™e yt„¤ ¾tuxwk ƒtu÷tÞ, ntkËe {~fhe{tk ¾tuxwk ƒtu÷tÞ, rððtn fh‚e ð¾‚u ¾tuxwk ƒtu÷tÞ, …tu‚t™t „wY™u {txu ¾tuxwk ƒtu÷tÞ, ‚tu ‚u{tk Œtu»t ™Úte, {txu ©enrh™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu yrnkËt Ä{o «Ät™ Au. ‚uÚte …tu‚t™e fu ƒeò™e ®nËt Út‚e ntuÞ ‚tu ¾tuxwk ƒtu÷e™u …ý yu ®nËt™u yxftððe. y™u ð¤e f]‚Ιe™tu Ëk„ fhðtu ™rn. yt…ýu fhu÷t W…fthtu™u su ðtýe™t «÷t…tuÚte ÔÞÚto fhe ™t¾u, ‚u™u fnuðtÞ f]‚Ιe. yÚtto‚T yt…ýu ½ýt W…fthtu fÞto ntuÞ, A‚tk yu y™uf søÞtyu ƒtu÷‚tu Vhu fu yu{ýu {tht {txu þwk ËtYk fÞwO Au ? {thtu þwk W…fth fÞtuo Au ? {™u ‚tu {tht ™Ëeƒ{tk n‚wk ‚u {éÞwk. yt he‚u yt…ýt W…fthtu™u ðtýe™t «÷t…Úte su nýe ™t¾u, ‚u™u f]‚Ιe fnu÷tu Au. ytðt f]‚Ιe™tu Ëk„ fhðt{tk {nt™ Œtu»t Au. yt rð»tÞ{tk Œuð¤{wr™™wk ðtõÞ «{týY… Au. ÏæíræÍÝï ™ ¨éÚæÐï ™ S„ïÝï ™ xæéL„ËÐxæï J }æéçÝç|æ<ÝcÜëUç„: ÐíæïQUæ ÜëU„ÍÝï ÝæçS„ çÝcÜëUç„: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yÚto Au fu- ƒúñníÞtrŒf …tk[ …t…tu™wk «tÞÂù‚ þt†{tk ƒ‚tÔÞwk Au, …ý f]‚Ιe™wk ‚tu «tÞÂù‚ s þtMºt{tk ƒ‚tÔÞwk ™Úte. yÚtto‚T f]‚Ιe ƒúñníÞtrŒf …k[ {nt…t… fh‚tk …ý yrÄf …t…e Au. ©enrh™tu yr¼«tÞ Au fu, ytðt f]‚ΙeÚte sht Œqh hnuðwk, suÚte yuðt f]‚Ιe™t …t…tu™tu yt…ýe ykŒh «ðuþ ÚttÞ ™rn. y™u ð¤e ftuR™e ÷tk[ õÞthuÞ …ý „úný fhðe ™rn. ’’ÐíÓÀóæ¢ xæës„ï‘‘ JJ §ç„ JJ ¾t™„e{tk su ÷uðtÞ, ‚u™u fnuðtÞ ÷tk[. LÞtÞ™e y™u nf™e ðM‚w ¾t™„e{tk ÷uðt™e ftuR sYh …z‚e ™Úte. yLÞtÞ™wk su Ä™ ntuÞ, yus ¾t™„e{tk ÷uðwk …zu Au. ÷tk[™wk ÿÔÞ ftuR…ý ÔÞÂõ‚ «u{Úte yt…‚e ™Úte. ftuR {™w»Þ™u yð~Þ™wk ftkR ft{ …zu÷wk ntuÞ, íÞthu yu {™w»Þ ftuR yrÄfthe …tËu sR™u ft{ …th …tzðt™tu «Þí™ fhu


&÷tuf - 27-28

rþûtt…ºte ¼t»Þ

28

Au, íÞthu yu yrÄfthe ¼Þ ƒ‚tðu Au fu, ‚{thtu „w™tu ƒnw {tuxtu Au, yÚtðt ‚{tYk ftÞo ƒnw yx…xwk Au. ‚{u òu ytx÷wk {™u yt…þtu ‚tu s ‚{tYk ftÞo …th …ze þõþu, ™rn ‚tu ‚{tu {he sðt™t Atu. yt{ ¼Þ ƒ‚tðe™u ftÞo™u …th …tzðt ‚í…h ÚtÞu÷t …wY»t …tËuÚte At™e he‚u ÷tk[™wk Ä™ „úný fhðt{tk ytðu Au. {txu ÷tk[™wk ÿÔÞ ÔÞÂõ‚™t r™:þtËt ËtÚtu™wk ntuÞ Au, yt…ðwk …z‚wk ntuÞ Au, …ý «u{Úte y…t‚wk ™Úte. òu «u{Úte y…t‚wk ntuÞ ‚tu yu ¼ux fnuðtÞ, …ý ÷tk[ fnuðtÞ ™rn. ÷tk[ y™u ¼ux{tk ½ýtu ‚Vtð‚ Au. ÷tk[ yt…ðe …zu Au, ßÞthu ¼ux y…t‚e ntuÞ Au. ÷tk[™wk ÿÔÞ òu yt…ýe …tËu ytðu ‚tu yu õ÷uþ y™u ºttË W…òðu Au. ÷tk[™wk ÿÔÞ {™w»Þ™u õÞthuÞ …ý Ëw¾e Útðt Œus ™rn. ÷u‚e ð¾‚u sht Ëw¾ fu yt™kŒ suðwk sýtÞ, …ý …rhýt{u ÷tk[™wk ÿÔÞ Œw:¾Y… Au. {txu ÷tk[™wk ÿÔÞ „úný fhðwk ™rn. yt rð»tÞ{tk MfkŒ…whtý™wk ð[™ «{týY… Au. ’’©yÜUæï™lê„Îæñy²æ„üÎíò¢ ÎêÚæ„ì ÐçÚy²…ï„ì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ÷tk[™wk ÿÔÞ, sw„th™wk ÿÔÞ, ftuR ŒtËe™wk ÿÔÞ y™u Œw:¾e {týË™wk ÿÔÞ yt [th «fth™t ÿÔÞ™tu ŒqhÚte s íÞt„ fhe Œuðtu. y™u ð¤e Þt¿tðÕõÞu fnu÷wk Au fu, su ÷tk[ ðzu Sð‚tu ntuÞ, ‚u™u htò ntuÞ ‚u{ýu Ëk…Â¥t ÷R™u Œuþðxtu yt…e Œuðtu. {txu ©enrh™tu yu yr¼«tÞ Au fu, ËtÂíðf y™u LÞtrÞf ð]Â¥tÚte «tó ÚtÞu÷wk ÿÔÞ „úný fhðwk. …ý ÷tk[™t ÿÔÞ™tu ‚tu M…þo …ý fhðtu ™rn. >>26>> S……‰Æ{…… {…¥™…∫… x…x……∆ ∫…R¬M…: {……J… hbx……∆ i…l…… * EÚ… ®…x……∆ S… x… EÚi…«¥™……‰ V…x…¥…\S…x…EÚ®…«h……®…¬ **27** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu [tuh, …t…e, ÔÞË™e, …t¾kze, ft{e ‚Útt Au‚h…ªze™wk f{o fh™tht, yt A «fth™t {™w»Þ™tu Ëk„ fhðtu ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk ƒ‚tðu÷t A «fth™t {™w»Þtu™tu Ëk„ fhðtu ™rn, yux÷u ‚uytu™e ËtÚtu r{ºt‚t fhðe ™rn, ‚uytu™e ËtÚtu ƒuËðwk, WXðwk …ý ™rn. fthý fu yuðt …wY»ttu™e ËtÚtu ƒuËðt, WXðtÚte ‚u™e yËh sYh …tu‚t™u ÷t„u Au. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™wk ð[™ «{týY… Au. ’’²çÎ ¨‹„¢ ¨ï±„ï ²l¨‹„¢ „ÐçS±Ý¢ ²çÎ ±æ S„ïÝ}æï± J ±æ¨æï ²ƒæ ÚX±àæ¢ Ðí²æç„ „ƒæ ¨ „ï¯æ¢ ±àæ}æ|²éÐñç„ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yr¼«tÞ Au fu, òu Ëk‚™u Ëuðu ‚tu Ëk‚ Ëh¾tu ÚttÞ Au. òu yËk‚™u Ëuðu ‚tu yËk‚ ÚtR òÞ Au. òu [tuh™wk Ëuð™ fhðt{tk ytðu ‚tu …tu‚u [tuh ÚtR òÞ Au. W¥t{ …wY»ttu™wk Ëuð™ fhðtÚte ©uc ƒwÂØ ÚttÞ Au. {æÞ{ …wY»ttu™u ËuððtÚte ‚u™e ƒwÂØ {æÞ{ ÚttÞ Au. y™u ™e[ …wY»ttu™e ËtÚtu ËnðtË ht¾ðtÚte ‚u™e ƒwÂØ ™e[ ÚtR òÞ Au. su{ ËVuŒ ð†™u suðt hk„{tk …÷t¤eyu, ‚uðt hk„™t ðþ…ýt™u sYh …t{u Au. ‚u{ …wÁ»t su{™wk Ëuð™ fhu, ‚u{™e yËh sYh …tu‚t™u ÷t„e òÞ Au. y™u ð¤e …wY»ttu™u suðtk þtMºttu™tu Ëk„ ntuÞ, ‚u …wY»t™e ƒwÂØ ‚uðt «fth™e s ÚttÞ Au. ËåAtMºttu™wk òu Ëuð™ ntuÞ, ‚tu ‚u™e ƒwÂØ Ë‚T ÚttÞ Au. y™u yËåAtMºttu™wk Ëuð™ ntuÞ, ‚tu ‚u™e ƒwÂØ yË‚T ÚttÞ Au. {txu Ëßs™ …wY»ttu™wk Ëuð™ fhðwk, ËåAtMºttu™wk Ëuð™ fhðwk. …ý yËí…wY»ttu™wk fu yËåAtMºttu™wk Ëuð™ õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>27>> ¶… HÚ∆ ¥…… Y……x…®……±…®§™… ∫j…“p˘¥™…Æ∫…±……‰±…÷¶……: * {……{…‰ |…¥…i…«®……x……: ∫™…÷: EÚ…™…«∫i…‰π……∆ x… ∫…R¬M…®…: **28** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su …wY»ttu ¼Âõ‚ y™u ¿tt™™tu ytuÚt ÷R™u Mºte, ÿÔÞ y™u hËtMðtŒ ‚u™u rð»tu yr‚þÞ ÷tu÷w… Útft …t…™u rð»tu «ð‚o‚t ntuÞ, ‚u {™w»Þ™tu Ë{t„{ fhðtu ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, su …wY»ttu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ y™u ytí{¿tt™™tu ytuÚt ÷R™u Mºte, ÿÔÞ y™u ™t™t«fth™t hËtMðtŒtu ‚u{™u rð»tu ‚]»ýtÚte Þwõ‚ ÚtR™u …hMºte™tu Ëk„ fhðtu ytrŒf …t…f{o{tk «ð‚o‚t ntuÞ, ‚uðt …wY»ttu™tu Ëk„ fhðtu


&÷tuf - 28

rþûtt…ºte ¼t»Þ

29

™rn. fux÷tf …wY»ttu ‚tu þt†{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk ¼Âõ‚™t {tntíBÞ™wk ƒ¤ ÷R™u …t…f{o{tk «ð‚o‚t ntuÞ Au. su{ fu ytrŒíÞ…whtý{tk ¼„ðt™™t ™t{tuå[thýY… ¼Âõ‚™wk {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au. Ýæ}ÝæïùçS„ ²æ±„è àæçQU: ÐæÐçÝÎüãÝï ãÚï: J „汄 ÜU„éZ Ý àævÝæïç„ Ðæ„Ü¢U Ðæ„ÜUè …Ý: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yÚto Au fu, ¼„ðt™™t ™t{{tk ‚tu y…th þÂõ‚ hnu÷e Au. …t…tu™u ƒt¤ðt{tk ¼„ðt™™t ™t{™e ykŒh sux÷e þÂõ‚ hnu÷e Au, ‚ux÷tk ‚tu …t…e …wY»t …t… fhðt™u …ý Ë{Úto ÚtR þõ‚tu ™Úte. {™w»Þ sux÷tk …t…tu fhu yu Ëðuo …t…tu ¼„ðt™™t ™t{tuå[thýÚte ™tþ …t{e òÞ Au. yt he‚u þtMºttu{tk su {ntíBÞ ƒ‚tðu÷wk ntuÞ, ‚uýu fhe™u ‚tu ¼„ðt™™t ™t{tuå[thý{tk yrÄf ™u yrÄf «ð]Â¥t Útðe òuRyu, ™rn fu …t…f{o{tk «ð]Â¥t. fux÷tf s™tu ‚tu ¼„ðt™™t ™t{tuå[thý Y… yt ¼Âõ‚™t {ntíBÞ™tu ytuÚt ÷R™u yu{ rð[th‚t ntuÞ Au fu, ™t{tuå[thýY… ¼Âõ‚Úte ‚tu ƒÄtk …t…tu ™tþ …t{e òÞ Au, ‚tu …Ae …hMºte™tu Ëk„ fhðtu, [tuhe fhðe, ytrŒf ƒu ºtý «fth™tk …t…tu fhðt{tk þwk ðtkÄtu Au. ßÞtk Ëðuo …t…tu ™tþ ÚtR s‚tk ntuÞ, ‚tu íÞtk ƒu ºtý …t…tu ™tþ …t{e òÞ, yu{tk fnuðwk s þwk ? yu ‚tu …t{e s òÞ. ytðe ƒwÂØÚte su …t…e …wY»ttu …hMºte™tu Ëk„ fhðtu ytrŒf …t…f{o{tk «ð‚o‚t ntuÞ, ‚u™tu Ëk„ fhðtu ™rn, ytðtu ¼tð Au. y™u su …wY»ttu yt he‚u ¼Âõ‚™tu ytuÚt ÷R™u …t…f{o{tk «ð‚uo Au, ‚u …wY»ttu ¼„ðt™™t y…htÄe Au. yt rð»tÞ{tk …k[htºtþt†™wk ðtõÞ «{týY… Au- Ýæ}Ýæï ÏæHæÓ™ ÐæÐæçÝ ²ï ÜéU²éüS„ïùÐÚæç{Ý: JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, ™t{™t ƒ¤Úte su …wY»ttu …t…f{o fhu Au, ‚u …wY»ttu ¼„ðt™™t y…htÄe Au y™u ð¤e …È…whtý{tk …ý fnu÷wk Au fu- Ýæ}Ýæï ÏæHæ„ì ²S² ÐæÐÏæéçhÝü ç±l„ï, „S² ²}æñ<±àæéçh: JJ §ç„ JJ ¼„ðt™™t ™t{™t ƒ¤Úte su …wY»ttu™e …t…f{o{tk …t… ƒwÂØ Út‚e ™Úte, yÚtto‚T …tu‚u …t… f{tuo fÞto fhu, A‚tk ‘‘yt f{tuo …t…Y… Au.’’ yt he‚u …t…f{o{tk …t…ƒwÂØ su™u Út‚e ™Úte, ‚u …wY»ttu™e ‚tu Þ{htò s þwÂØ fhu Au, …ý yt ÷tuf{tk ‚u™e «tÞÂù‚trŒfu fhe™u þwÂØ Út‚e ™Úte. {txu ©eS{nthts™tu yuðtu yr¼«tÞ Au fu, ¼Âõ‚™tu ytuÚt ÷R™u ftuRyu …t…f{o{tk «ð‚oðkw ™rn. y™u ftuR «ð‚o‚t ntuÞ, ‚tu ‚u™tu Ëk„ fhðtu ™rn. y™u ð¤e su{ ¼Âõ‚™tu ytuÚt ÷R™u …t…f{o{tk «ð‚oðwk ™rn. yu s he‚u ¿tt™™tu ytuÚt ÷R™u …ý …t…f{o{tk «ð‚oðwk ™rn. „e‚t{tk fÌtwk Au fu- ¿ææÝæçxÝ: ¨±ü ÜU}ææüç‡æ |æS}æ¨æ„ì ÜéUL„ï „ƒæ JJ §ç„ JJ W…tË™t fhðtÚte W…tËf™e ykŒh ƒúñ™t „wýtu™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au. y™u ßÞthu ƒúñ™t „wýtu™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au. íÞthu yu Sð ƒúñ™e Ë{t™ ÚttÞ Au. ‚uÚte ‚u Ë{Þu Sð™u …ý ƒúñ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ƒúñ™t „wýtu™tu ßÞthu Sðtí{t{tk ytrð¼toð ÚttÞ Au, íÞthu s Sðtí{t™u …h{tí{t™t MðY…™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au, y™u Sðtí{t {tÞt™t ‚{t{ ht„Úte hrn‚ ÚtR òÞ Au. yt he‚u …h{tí{t™t MðY…™tu su Ëtûttífth Au, ‚u™u s ¿tt™Y…e yÂø™ fÌttu Au. y™u yu ¿tt™Y…e yÂø™ ßÞthu «„x ÚttÞ Au, íÞthu y™trŒft¤™tk Ëðuo …wÛÞ y™u …t…Y… f{tuo ƒ¤e™u ¼M{ ÚtR òÞ Au. yt he‚u „e‚t{tk ¿tt™™wk {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au. yt ¿tt™™t {tntíBÞ™tu ytuÚt ÷R™u ¥ã¢ ÏæírææçS}æ, Ý }æï ÜU}æüÏææ{: JJ §ç„ JJ ‘‘nwk ƒúñ Awk’’ nwk ‚tu „{u ‚uðtk f{o fYk, {™u ftuR f{o™tu ƒtÄ ™Úte; ytðe ƒwÂØÚte …t…f{o{tk «ð‚oðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e rðþu»t Ë{òð‚tk fnu Au fu, ßÞthu ¿tt™Y…e yÂø™ «„x ÚttÞ Au, íÞthu s {tÞt™t ‚{t{ ht„tu r™ð]Â¥t …t{e òÞ Au. ‚uÚte su™t ÓŒÞ{tk ¿tt™Y…e yÂø™ «„x ÚtÞtu ntuÞ, yu …wY»t õÞthuÞ …ý òýe™u …t…f{o{tk «ð‚eo þfu ™rn. A‚tk su …wY»ttu ¿tt™™tu ytuÚt ÷R™u …t…f{o{tk «ð‚uo Au, ‚u™u ¿tt™e fnuðtÞ s ™rn. yu fu𤠿tt™™tu ytzkƒh s fhu Au. y™u òu RåAt™wËth yt[hý fhðt{tk «ð]Â¥t ÚtR òÞ Au, ‚tu yu «ð]Â¥t™wk {q¤ ÓŒÞ{tk hnu÷t …k[rð»tÞ™t ht„tu Au. y™u …k[rð»tÞ{tk su ht„ Au, yu s y¿tt™™wk {q¤ Au. ‚tu su™t ÓŒÞ{tk y¿tt™™wk {q¤ s W¼wk ntuÞ, ‚u™u ƒúñ¿tt™e fnuðtÞ s fu{ ? ™ s fnuðtÞ. yt rð»tÞ{tk ™i»fBÞo rËÂØ™wk ðtõÞ «{týY… Au. Úæxææï


&÷tuf - 29

rþûtt…ºte ¼t»Þ

30

}æêH}æÏææï{S² 癜æòæ²æ}æ|æêç}æ¯é J ÜéU„: àææmH„æ „S² ²S²æçxÝ: ÜUæïÅÚï„Úæï: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, su ð]ût™t ƒ¾tu÷{tk Ä„Ä„‚tu yÂø™ hÌttu ntuÞ, yu ð]ût{tk ™e÷tþ õÞtkÚte ntuÞ ? ™ s ntuÞ. yus he‚u su™t ÓŒÞ{tk Ä„Ä„‚t …k[rð»tÞ™t ht„tu hÌtt ntuÞ, yuðt …wY»ttu™u ¿tt™e fnuðtÞ s fu{ ? ™ s fnuðtÞ. A‚tk …ý ’’¥ã¢ ÏæírææçS}æ‘‘ nwk ƒúñAwk {™u ftuR f{o™tu ƒtÄ ™Úte, ytðt ¼tðÚte òu RåAt™wËth yt[hý fhðt{tk «ð]Â¥t ÚtR òÞ Au, ‚tu yu y¿tt™e s Au. fthý fu su ƒúñ¿tt™e ntuÞ, ‚u™e ‚tu òýe òuR™u õÞthuÞ …ý …t…f{o{tk «ð]Â¥t ÚttÞ s ™rn. y™u òu …t…f{o{tk «ð]Â¥t ÚtR òÞ Au, ‚tu ‚u™t ÓŒÞ{tk …k[rð»tÞ™t ht„ Au. y™u ‚us y¿tt™™wk {q¤ Au. òu y¿tt™™wk {q¤ ÓŒÞ{tk ntuÞ, ‚tu yu ƒúñ¿tt™e fnuðtÞ ™rn. {txu fu𤠿tt™™tu ytk[ztu ytuZe™u su …wY»ttu …t…f{o fh‚t ntuÞ, yuðt …wY»ttu™tu õÞthuÞ …ý Ëk„ fhðtu ™rn, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e Ët[e he‚u su™t ÓŒÞ{tk ¿tt™Y…e yÂø™ «ßsðr÷‚ ÚtÞtu ntuÞ, ‚u™u ƒeò ftuR V¤™e y…uûtt ntu‚e ™Úte, y™u f{o™e ËtÚtu …ý ËkƒLÄ hnu‚tu ™Úte, A‚tk…ý ßÞtk ËwÄe Œun™wk M{hý ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚tu ƒeòytu™t Ëk„ún™u {txu …ý ËØ{o™wk yt[hý fhðwk, yus ƒúñ¿tt™e™u ÞtuøÞ Au. …ý Œwht[th fhðtu yu ÞtuøÞ ™Úte. fthý fu {nt…wY»ttu™t yt[hý™u ƒeò y¿tt™e ÷tuftu y™wËhu Au. ²lÎæ™Úç„ ŸæïDS„œæÎï±ï„Úæï …Ýæ: JJ §ç„ JJ {nt…wY»ttu su su yt[hý fhu Au, ‚u ‚u yt[hý™u ƒeò y¿tt™e s™tu y™wËhu Au fu, {tuxt fhe „Þt, ‚tu yt…ýu …ý fhðwk. {txu ¿tt™e …wY»ttuyu …ý ßÞtk ËwÄe Œun™wk M{hý ntuÞ, íÞtk ËwÄe ËŒt[th Atuzðtu ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>28>> EfiÚπh…EfiÚπh……¥…i……Æ…h……∆ J…hbx…∆ ™…j… ™…÷ HÚ ¶…: * EfiÚi…∆ ∫™……k…… x… ∂……∫j…… h… x… ®……x™…… x… EÚn˘…S…x… **29** y™u su þtMºttu{tk ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ðhtntrŒf yð‚thtu™wk ÞwÂõ‚ ðzu ¾kz™ fhu÷wk ntuÞ, yuðtk þtMºttu™u {tht ytr©‚tuyu õÞthuÞ …ý {t™ðtk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu, fux÷tf {tÞtðtŒe …wY»ttu ÞwÂõ‚ytu ðzu ¼„ðt™™t MðY…™wk ¾kz™ fh‚t ntuÞ Au fu, þtMºttu{tk Ëðoºt ¼„ðt™™e ÔÞt…õ‚t «r‚…tŒ™ fhu÷e Au. yÚtto‚T …h{tí{t yýw yýw{tk ÔÞt…e™u hÌtt Au, yus …h{tí{t™wk «Ät™ ÷ûtý Au. {txu …h{tí{t r™htfth Au. òu …h{tí{t Ëtfth ntuÞ ‚tu yu ytfth™e ËtÚtu ÔÞt…f ƒ™e þfu ™rn. ytfthðt¤e ðM‚w n{uþtk yuf s Œuþ{tk hnu Au. su{ fu ytf]r‚rðrþü …wY»ttu su Ë{Þu {]íÞw÷tuf{tk ntuÞ, yu …wÁ»ttu yus Ë{Þ{tk Mð„o ÷tuf™u rð»tu ™ ntuR þfu. y™u su Ë{Þu Mð„o ÷tuf{tk ntuÞ yu …wÁ»ttu yus Ë{Þu {]íÞw÷tuf{tk ™ ntuR þfu. ½h{tk ntuÞ yu ðM‚w yus Ë{Þu ƒnth ™ ntuR þfu, y™u ƒnth ntuÞ, yu ðM‚w yus Ë{Þu ½h{tk ™ ntuR þfu. yt he‚u ytfthðt¤e ðM‚w yuf ŒuþMÚt fnu÷e Au. {txu òu …h{tí{t Ëtfth ntuÞ ‚tu Ëtfth …h{tí{t™e ÔÞt…f‚t ½xe þfu ™rn. …ý þtMºttu{tk ‚tu …h{tí{t™u ÔÞt…f fnu÷t Au. ‚uÚte þt†{tLÞ yu …h{tí{t™e ÔÞt…f‚t™tu r‚hMfth ÚtR þfu ‚u{ ™Úte. {txu òu …h{tí{t™e ÔÞt…f‚t™tu Mðefth fhðtu ntuÞ, ‚tu …h{tí{t™u r™htfth s fnuðt …zþu, ‚uÚte r™htfth yuf s ËíÞ Au. y™u ht{f]»ýtrŒf yð‚thtu™t su ytfthtu òuÞt{tk ytðu Au, yu ‚tu {tÞt{Þ Au, {txu r{ÚÞt Au. yt he‚u su þtMºttu{tk ÞwÂõ‚ytu ðzu ¼„ðt™™t ytfth™wk {q¤{tkÚte r™fkŒ™ fhe ™t¾u÷wk ntuÞ, yuðtk þtMºttu {tht ytr©‚tuyu ðtk[ðtk Ëtk¼¤ðtk ™rn. y™u yu þtMºttu ™tÂM‚f™tk þtMºttu™e …uXu s yËíÞ òýðtk. ðuŒtu{tk ¼„ðt™™wk Ëtfth…ýwk s «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au- ’’¨±ïü ±ïÎæ ²yÐÎ}æì ¥æ}æÝç‹„‘‘ JJ §ç„ Ÿæé„ï: JJ yt ©wr‚™tu yuðtu yÚto Au fu, Ëðuo ðuŒtu ¼„ðt™™t [hý™wk «r‚…tŒ™ fhu Au. ¼„ðt™™tk òu [hý ntuÞ, ‚tu ƒeòk yk„tu …ý ntuÞ. {txu ðuŒtu ¼„ðt™™u rŒÔÞ {qŠ‚{t™


&÷tuf - 29

rþûtt…ºte ¼t»Þ

31

«r‚…tŒ™ fhu Au, {txu …h{tí{t Ëtfth Au. ÝÝé ’’çÝxæéü‡æ¢ „çóæÚæÜUæÚ¢ ÐÚ¢Ïæíræ çÝçÚç‹Îí²}æì’’ ’’„ÎÐæç‡æÐæÎ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ nðu ynª «r‚ðtŒe yuðe þkft fhu Au fu, ‚{tu fntu Atu fu- ©wr‚{tk …h{tí{t™u Ëtfth fÌtt Au, …ý yt ©wr‚{tk ‚tu …h{tí{t r™„woý y™u r™htfth s Ëtrƒ‚ ÚttÞ Au. yt ©wr‚{tk ‚tu «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytðu÷wk Au fu, …h{tí{t r™„woý Au, r™htfth Au, RrLÿÞtuÚte hrn‚ Au, …h{tí{t™t ntÚt ™Úte, …h{tí{t™tk [hý ™Úte. yt he‚u ©wr‚ytu …h{tí{t™u r™„woý r™htfth s fnu Au. ‚tu ‚{tu fuðe he‚u …h{tí{t™u Ë„wý y™u Ëtfth fntu Atu ? yt þkft™tu sðtƒ yt…‚tk þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu ©wr‚ytu su ftkR …ý fnu Au, yu ËíÞ fnu Au. ©wr‚ytu{tk ftuR…ý ò‚™tu Œtu»t ™Úte. ¼„ðt™™e ykŒh {tÞt{Þ ËíðtrŒf „wýtu ™Úte. {txu ©wr‚ytu …h{tí{t™u r™„woý fnu Au. y™u rŒÔÞ ¿tt™, þÂõ‚, ƒ÷, yiïÞo, ðeÞo, ‚us RíÞtrŒf y™k‚ fÕÞtýfthe „wýtu ¼„ðt™{tk hÌtt Au, ‚uÚte ©wr‚ytu …h{tí{t™u Ë„wý fnu Au. ¼„ðt™™u yt…ýt suðt {trÞf nM‚[hýtrŒf ™Úte, {txu ©wr‚ytu …h{tí{t™u r™htfth fnu Au. y™u …h{tí{t™u {tÞt™t ftÞoÚte hrn‚, rŒÔÞ nM‚[hýtrŒf Au. yÚtto‚T …h{tí{t™tu rŒÔÞ ytfth Au, {txu ©wr‚ytu …h{tí{t™u Ëtfth fnu Au. y™u ð¤e …h{tí{t™e RrLÿÞtu ™Úte, yt{ ßÞtk fÌtwk Au, íÞtk …ý …h{tí{t™u yt…ýt suðe {trÞf RrLÿÞtu ™Úte. rŒÔÞ RrLÿÞtu ‚tu Au s yu{ Ë{sðwk. {txu ©wr‚ytuÚte s yu rËæÄ ÚttÞ Au fu, …h{tí{t Ë„wý y™u Ëtfth Au. yux÷t s {txu ©e¼t»Þ{tk ht{t™wò[tÞuo …ý rŒÔÞ fÕÞtýfthe „wýtu™t Þtu„u ¼„ðt™™wk Ë„wý…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. y™u «tf]‚ {trÞf „wýtu™t y¼tðu ¼„ðt™™wk r™„woý…ýwk {tuxt rðM‚thÚte «r‚…tŒ™ fÞwO Au. y™u ð¤e ’’¨ »ïÿæ„ HæïÜUæóæé ¨ë…æ’’ JJ §ç„ JJ …h{tí{tyu ßÞthu Ë]Âü fhðt™tu ËkfÕ… fÞtuo, íÞthu {nt{tÞt Ët{e áÂü fhe. yt ©wr‚Úte rËæÄ ÚttÞ Au fu, nsw yt {tÞt™wk ftÞo Wí…Òt ÚtÞwk ™ n‚wk, ‚uÚte …nu÷tk …ý …h{tí{t™u ™uºttu n‚tk, {txu yu ™uºttu {trÞf ™ Ëk¼ðe þfu, fthý fu nsw {tÞt™wk ftÞo Wí…Òt ÚtÞwk s ™ n‚wk. {txu rËæÄ ÚttÞ Au fu, …h{tí{t™u rŒÔÞ ™uºt Au. y™u òu ™uºttu ntuÞ ‚tu ƒeS RrLÿÞtu …ý ntuÞ. {txu …h{tí{t™e rŒÔÞ y{trÞf RrLÿÞtu …ý Au, ytðwk rËæÄ ÚttÞ Au. ‚{t{ ©wr‚ytuÚte yu s rËæÄ fhe þftÞ Au fu, …h{tí{t {trÞf RrLÿÞtu, {trÞf þheh y™u {trÞf „wýtuÚte hrn‚ Au. {txu r™htfth r™„woý fnuðt{tk ytðu Au. y™u rŒÔÞ RrLÿÞtu, rŒÔÞ þheh y™u rŒÔÞ fÕÞtýfthe „wýtuÚte …h{tí{t Þwõ‚ Au, ‚uÚte …h{tí{t™u Ë„wý y™u Ëtfth fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e …h{tí{t™u yt…ýtk yt {trÞf ™uºttuÚte òuR þft‚t ™Úte, ‚uÚte …h{tí{t™u ©wr‚ytu{tk yY… fÌtt Au. yu …h{tí{t rŒÔÞ áÂüÚte s òuR þftÞ Au. {txu …h{tí{t™wk rŒÔÞY… y™u rŒÔÞ ytf]r‚ fnuðt{tk ftuR ƒtÄ ™Úte. Þtu„eytu rŒÔÞ áÂüÚte …tu‚t™t ÓŒÞ{tk …h{tí{t™u Œu¾u Au. {txu …h{tí{t Ëtfth Au. y™u …h{tí{t Y…ðt™ Au. y™u ð¤e Þtu„eytu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk …h{tí{t™u Œu¾u Au. {txu áüt y™u á~Þ™e ykŒh ¼uŒ …ý rËæÄ ÚttÞ Au. yÚtto‚T Œu¾™thtu su ytí{t yu …h{tí{t Útfe r¼Òt Au. …h{tí{t ‚¥ð …]ÚtfT Au. y™u ytí{t ‚¥ð …ý …]ÚtfT Au. …h{tí{t yuf Au, y™u ytí{tytu y™uf Au. …h{tí{t þu»te Au, y™u ytí{tytu þu»t Au. …h{tí{t Mðt{e Au, y™u ytí{tytu ŒtË Au. …h{tí{t W…tMÞ Au, y™u ytí{tytu W…tËf Au. …h{tí{t r™Þt{f Au, y™u ytí{tytu r™ÞBÞ Au. …h{tí{t f{oV÷™t «Œt‚t Au, y™u ytí{tytu yu f{oV¤™t ¼tuõ‚t Au. yt he‚u …h{tí{t y™u Sðtí{tytu …hM…h rð…he‚ Ä{tuoÚte rðrþü ntuðtÚte ƒÒtu™e ykŒh {nt™ ¼uŒ ©e¼t»Þ{tk rðM‚thu÷tu Au. {txu Sðtí{tytu …h{tí{t™u ytÄe™ ntuðt A‚tk, ‚¥ðu fhe™u …h{tí{t Útfe


&÷tuf - 29

rþûtt…ºte ¼t»Þ

32

swŒt Au. yt he‚u Ëðuo ©wr‚ytuÚte y™u …whtýtuÚte yu r™ùÞ ÚttÞ Au fu, …h{tí{t Ëtfth Au, {tÞt Útfe …h Au, y™u Sðtí{tytu Útfe …ý …h Au. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu- ’’}ææ²æÐÚ¢ ¨æÜUæÚ¢ Ïæíræ ™ïœæ<ã „ySƒæÝ}æçÐ ±QUò}æì‘‘ ’’§ç„ ™ï„ì ¨y²}æì‘‘ JJ …h{tí{t òu {tÞtÚte …h y™u Ëtfth ntuÞ, ‚tu yu Ëtfth ƒúñ™wk MÚtt™ …ý ‚{thu fnuðwk òuRþu. fthý fu r™htfth ðM‚w™u ytÄth òuR‚tu ™Úte, yÚtto‚T r™htfth ðM‚w™u hnuðt™wk ftuR yuf MÚtt™ ntu‚wk ™Úte, r™htfth Ëðoºt ÔÞt…f ntuÞ Au. Ëtfth ðM‚w™u ‚tu ytÄth òuRyu, yÚtto‚T hnuðt™wk MÚtt™ òuRyu. {txu ‚{tu òu ƒúñ™u Ëtfth fnu‚t ntu, ‚tu ‚{thu Ëtfth ƒúñ™wk MÚtt™ …ý fnuðwk …zþu. yt™t sðtƒ{tk ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, ‚{the ðt‚ rƒ÷fw÷ Ët[e Au. ƒúñ òu Ëtfth ntuÞ ‚tu ‚u™u hnuðt™wk MÚtt™ …ý ntuðwk s òuRyu. y™u yu MÚtt™ ©wr‚, M{]r‚, Rr‚ntË y™u …whtýtu{tk «rËæÄ Au. su™u yûthÄt{ fnu Au, su™u yûthƒúñ fnu Au, su™u ƒúñ÷tuf fnu Au, y™u su™u ðifwkX þçŒÚte …ý fnu Au. yt rð»tÞ{tk ©wr‚™wk «{tý ¼t»Þfth hsw fhu Au- ’’»„„ì ¨y²¢ ÏæíræÐéÚ¢‘‘ JJ §ç„ JJ ’’¥Ðã„ÐæŒ}ææ sï¯ ÏæíræHæïÜU:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ©wr‚ytu{tk …h{tí{t™t MÚtt™™u ƒúñ…wh y™u ƒúñ÷tuf þçŒÚte fnu÷wk Au. y™u ð¤e M{]r‚{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au- ’’„~æ Ðí²æ„æ xæÓÀç‹„ Ïæíræ Ïæíræç±Îæï …Ýæ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼„ðŒT„e‚t™wk ðtõÞ Au. yt ðtõÞ{tk fnu÷wk Au fu yŠ[{t„uo s™tht ƒúñ¿tt™eytu …h{tí{t™t ƒúñ…wh ™t{™t MÚtt™™u …t{u Au. yt he‚u ‚{t{ þtMºttu, Rr‚ntËtu y™u …whtýtu{tk ¼„ðt™™wk yûthÄt{ ™t{™wk MÚtt™ «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. y™u ð¤e yûthƒúñ, ƒúñ…wh fu ƒúñ÷tuf ™t{™t …h{tí{t™t MÚtt™™e yt„¤ ƒeòk Ëðuo Œuðtu™tk MÚtt™tu …ý ™hf™e Ë{t™ fÌttk Au. {txu Ëðuo MÚtt™tuÚte Wíf]ü …h{tí{t™wk ƒúñ…wh, yûthƒúñ fu ƒúñ÷tuf ™t{™wk MÚtt™ Au, yu rËæÄ ÚttÞ Au. y™u ð¤e fux÷tf {tÞtðtŒeytu fnu Au fu- Ëtfth ðM‚w n{uþtk yuf s MÚtt™{tk hnu÷e ntuÞ Au. Ëtfth ntuÞ ‚u™wk ÔÞt…f…ýwk ½xe þfu ™rn. ynª ‚tu ¼„ðt™™wk Ät{ Au yu rËØ ÚtÞwk. ¼„ðt™ Ëtfth Au, yu …ý rËØ ÚtÞwk. Ëtfth ¼„ðt™ …tu‚t™t Ät{{tk yuf s søÞtyu rƒhtsu÷t Au. ‚uÚte fŒt[ ftuR yuðe þkft fhu fu …h{tí{t òu Ät{{tk yuf s søÞtyu rƒhtsu÷t ntuÞ, ‚tu …h{tí{t™wk …rhÂåAÒt…ýwk Xhu, y™u ‚uÚte …h{tí{t™e su ÔÞt…f‚t Au yu ½xe þfu ™rn. yt™t W¥th{tk ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, su{ ytftþ{tk hnu÷tu ËqÞo Ëtfth Au, A‚tk …ý …tu‚t™t MðY…{tkÚte ™ef¤‚t ‚us ðzu fhe™u yt¾t ƒúñtkz{tk ÔÞt…e™u hÌttu Au. ‚uðe s he‚u …h{tí{t …ý ƒúñ÷tuf ™t{™t …tu‚t™t MÚtt™{tk hÌtt Au. y™u …tu‚t™t MðY…¼q‚ ËÂå[Œt™kŒtrŒf þÂõ‚ytu ðzu fhe™u {tÞt y™u {tÞt™tk ftÞo¼q‚ su Sðtu y™u Rïhtu™u rð»tu yk‚Þto{eY…u, yÚtto‚T ËtûteY…u ÔÞt…e™u hÌtt Au. {txu …h{tí{t …rhÂåAÒt ™Úte. yÚtto‚T fuð¤ Ät{{tk s hÌtt Au, yuðwk ™Úte. Ät{{tk hÌtt Útft s …tu‚t™e þÂõ‚ ðzu ËtûteY…u Ë{„ú ƒúñtkz{tk ÔÞt…f Au. yt he‚u …h{tí{t Ëtfth ntuðt A‚tk …ý …h{tí{t™e ÔÞt…f‚t™wk ¾kz™ Út‚wk ™Úte. «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu- …qðuo fnu÷ ‚{t{ ©wr‚ytu™t «{týtu™e ykŒh ftuR…ý MÚt¤u f]»ý þçŒ ‚tu òuÞt{tk ytð‚tu ™Úte. fu𤠅h{tí{t, …hƒúñ ytrŒ þçŒtu òuÞt{tk ytðu Au. ‚uÚte f]»ý fh‚tk, …h{tí{t, …hƒúñ ytrŒ þçŒtuÚte fnuðt ÞtuøÞ ¼„ðt™ …]ÚtfT ntuÞ yu{ sýtÞ Au. yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, ©ef]»ý Au yus …h{tí{t, …hƒúñ Au. …h{tí{t ‚¥ð yuf s Au, {txu …h{tí{t, …hƒúñ ytrŒ þçŒtuÚte fnuðt ÞtuøÞ ‚¥ð ©ef]»ý Útfe swŒwk ™Úte. yt rð»tÞ{tk ÔÞtË™wk ð[™ «{týY… Au. àæЄæïù¨ÜëUÎì ç±c‡æé¢ ²Îì Ïæíræ ÐÚ}æò²}æì J çE~ææï Ý …æ„æï ç…uæ²æ¢ Ýæ‹{¢ ç±ç±àæ„éS„}æ: JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t ðtõÞ{tk htò ÞwrÄÂchu ™thŒ «íÞu fnu÷wk Au fu- …hƒúñ


&÷tuf - 29

rþûtt…ºte ¼t»Þ

33

…h{tí{t yuðt ©ef]»ý™u ðthkðth „t¤tu yt…‚t Œk‚ð¢ y™u rþþw…t÷™e S¼{tk ftuZ fu{ ÚtÞtu ™rn ? y™u yu ƒÒtu ykÄ‚{ ™t{™t ™hf{tk fu{ «ðuþ fÞtuo ™rn ? yÚtto‚T yu ƒÒtu™u ¼„ðt™u {wÂõ‚ þt {txu yt…e ? ynª yt ¼t„ð‚™t ð[™{tk ©ef]»ý™u …hƒúñ ‚hefu ðýoðu÷t Au. yu rËðtÞ XufXuftýu ©ef]»ý Au yu s …hƒúñ Au. yt «{týu «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. ‚uÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu, …h{tí{t …hƒúñ þçŒÚte fnu÷wk ‚¥ð, ©ef]»ý Útfe swŒwk ™Úte, ©ef]»ý Au yus …hƒúñ Au. y™u ð¤e «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu- ©ef]»ý ¼÷u …hƒúñ ntuÞ, …ý su ƒúñ…wh Ät{™u rð»tu hnu÷ {q¤ …wY»t ¼„ðt™ Au, su™u …h‚¥ð fnu Au, Ëðuo yð‚thtu™t yð‚the fnu Au, ytðt {q¤…wY»t …h‚¥ð …h{tí{t™u f]»ý þçŒÚte fnuðt ½xe þfu ™rn. fthý fu yu {q¤…wY»t ¼„ðt™u ßÞthu ît…h™u yk‚u ðËwŒuð y™u Œuðfe Útfe yð‚th Äthý fÞtuo íÞth …Ae s f]»ý ™t{™e «ð]Â¥t ÚtÞu÷e Au. ‚uÚte …nu÷tk f]»ý ™t{™e «rËÂØ n‚e s ™rn. yÚtto‚T ðËwŒuð Œuðfeyu s ¼„ðt™™wk ‘‘f]»ý’’ ytðwk ™t{ …tzu÷wk Au, {txu Ät{{tk hnu÷t ¼„ðt™™u ‘‘f]»ý’’ þçŒÚte fne þftÞ ™rn. yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ðËwŒuð Œuðfe™u ½uh ¼„ðt™ «„x ÚtÞt ‚uÚte …nu÷tk …ý ¼„ðt™™e ‘‘f]»ý’’ ytðt ™t{™e «rËÂØ n‚e s. yt rð»tÞ{tk Ëk…qýo ¼t„ð‚ …whtý «{týY… Au. su{ fu- ¨æ }ææ¢ S}æëç„}æëüxæÎïãïùçÐ ±èÚ ! ÜëUc‡ææ™üÝÐí|æ±æ Ýæï …ãæç„ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk ¼h‚Syu hnw„ý htò «íÞu fnu÷wk Au fu- f]»ý™wk …qs™ fhðtÚte Wí…Òt ÚtÞu÷e M{]r‚ {]„™t sL{™u rð»tu …ý {thtu íÞt„ fÞtuo ™ n‚tu. yÚtto‚T {]„™t sL{™u rð»tu …ý {™u …qðo™t sL{™e M{]r‚ hnu÷e n‚e. ynª ‘‘f]»ý™wk …qs™’’ yt «{týu f]»ý þ猙tu «Þtu„ fhu÷tu ntuðtÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu- ytrŒ ËíÞÞw„{tk …ý ¼„ðt™™e ‘‘f]»ý’’ ytðt ™t{™e «rËÂØ n‚e. y™u ð¤e - ÜëUc‡æ汄æÚæïy¨±¨¢|æí}ææïùSÐëàæÎì JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t ðtõÞ{tk þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au fu- hts™T ! ¼„ðt™ f]»ý™tu sL{ ÚtÞtu ‚u™u Ëtk¼¤e™u yt™kŒ{tk ytðe „Þu÷t ðËwŒuðu ËkfÕ… fÞtuo fu- {thu ½uh f]»ý™tu sL{ ÚtÞtu ! ! ! {txu nwk (10000) Œþnòh „tÞtu™wk Œt™ yt…eþ. ynª nsw ©ef]»ý™tu sL{ s ÚtÞtu n‚tu, …ý ™t{fhý ÚtÞwk ™ n‚wk, ™t{fhý ÚtÞtÚte …nu÷tk s ðËwŒuðu f]»ý þ猙tu «Þtu„ fhu÷tu ntuðtÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu- ¼„ðt™™wk y™trŒ f]»ý ™t{ Au, …ý „tufw¤ {Útwht{tk …ÄtÞto …Ae s ‘‘f]»ý’’ ytðwk ™t{ …zu÷wk ntuÞ yu{ ™Úte. y™u ð¤e yð‚th MðY… ðËwŒuð y™u Œuðfe™t su …wºt Au, ‚u™e …ý f]»ý ™t{Úte s «rËÂØ Au. su{ Ät{{tk hnu÷t ©ef]»ý yu …hƒúñ Au. ‚u{ ðËwŒuð Œuðfe™t …wºt su ©ef]»ý Au, yu …ý …hƒúñ Au. A‚tk su …wY»ttu yu ©ef]»ý™u …hƒúñ òý‚t ™Úte ‚u …wY»ttu™u yËwhtu fnu÷t Au. yt rð»tÞ{tk ¼„ðŒT„e‚t «{týY… Au. ¥±…æÝç‹„ }ææ¢ }æêÉæ }ææÝé¯è¢ „Ýé}ææçŸæ„}æì J ÐÚ¢|ææ±}æ…æÝ‹„æïï }æ}æ |æê„}æãïEÚ}æì JJ }ææïÍææàææ }ææïÍæÜU}æü‡ææï }ææïÍæ¿ææÝæ 籙: J Úæÿæ¨è}ææ¨éÚè¢ ™ñ± ÐíÜëUç„¢ }ææïçãÝè¢ çŸæ„æ: JJ §ç„ JJ yt ¼„ðŒT„e‚t™t ðtõÞ{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u yswo™ «íÞu fÌtwk Au fu- nwk Ëtûtt‚T …hƒúñ Awk, Rïhtu™tu …ý Rïh Awk, A‚tk {tht …h{ ¼tð™u ™rn òý™tht su …wY»ttu {™u Ët{tLÞ {™w»Þ™e Ë{t™ òýu Au, ‚u …wY»ttu {tun™u Wí…Òt fh™the htûtËe yuðe ytËwhe «f]r‚™u yt©e™u hnu÷t Au. y™u ‚u …wY»ttu™e Ëðuo ytþtytu, f{tuo y™u ¿tt™ r™»V¤ Au, yu ƒÄt r[¥t ð„h™t Au, fu suÚte {™u Ët{tLÞ {™w»Þ™e Ë{t™ òýu Au. y™u ð¤e su …wY»ttu {™w»ÞY…u hnu÷tu yuðtu su nwk, ‚u {™u Ëtûtt‚T …hƒúñ òýe™u {tht sL{ y™u f{o™u ‚¥ð…qðof rŒÔÞ òýu Au, ‚u …wY»ttu Œun™tu íÞt„ fhe™u Vheðth sL{ Äthý fh‚t ™Úte, …hk‚w {™u s …t{e òÞ Au. yt ¼„ðŒT„e‚t™t ðtõÞÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu, {™w»ÞY…u hnu÷t rŒÔÞ{qŠ‚{t™ yuðt su ©ef]»ý Au, yus …hƒúñ Au.


&÷tuf - 30

rþûtt…ºte ¼t»Þ

34

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt 29 {t &÷tuf™tu W…Ëknth fh‚tk fnu Au fu- ðuŒtu{tk, W…r™»tŒtu{tk, M{]r‚ytu{tk y™u …whtýtu{tk ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ðhtntrŒf yð‚thtu™wk rŒÔÞ{qŠ‚{t™…ýwk, {tÞt™t „wýtuÚte hrn‚…ýwk y™u Ë{„ú fÕÞtýfthe „wýtuÚte Þwf‚…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. y™u ‚u s he‚u …h{tí{t™t Ät{{tk hÌtt su {wõ‚tu Au, ‚u{™wk …ý rŒÔÞ{qŠ‚{t™…ýwk, {tÞt™t„wýtuÚte hrn‚…ýwk y™u fÕÞtýfthe rŒÔÞ„wýtuÚte Þwõ‚…ýwk, þt†{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. su{ …h{tí{t™e ykŒh {tÞt™tu ÷uþ …ý ™Úte, yu s he‚u …h{tí{t™t Ät{{tk y™u {wõ‚tu{tk …ý {tÞt™tu ÷uþ ™Úte. {txu ftuRf þtMºttu{tk ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ðhtntrŒf yð‚thtu™wk fuð¤ r™„woý…ýwk y™u r™htfth…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO ntuÞ, yuðtk þtMºttu™u {tht ytr©‚tuyu õÞthuÞ …ý ðtk[ðtk, Ëtk¼¤ðtk ™rn. yux÷wk s ™rn su þt†{tk ðhtntrŒf yð‚thtu™wk y…f]ü…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO ntuÞ, yÚtto‚T yð‚thtu™u …ý Sð™e …kÂõ‚{tk ƒuËtze ŒeÄt ntuÞ, yuðtk þtMºttu™u …ý õÞthuÞ ðtk[ðtk, Ëtk¼¤ðtk ™rn. ytðtu ©eËnò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>29>> +M…… ±…i…∆ x… {……i…¥™…∆ {……x…“™…∆ S… {…™…∫i…l…… * ∫x……x…… n˘ x…Ë¥… EÚi…«¥™…∆ ∫…⁄I®…V…xi…÷®…™……®¶…∫…… **30** y™u ð¤e y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „téÞt rð™t™wk s¤ ‚Útt ŒqÄ …eðwk ™rn; y™u su s¤™u rð»tu Ëqû{ Sðtu ½ýtf ntuÞ, yuðt s¤u fhe™u M™t™trŒf r¢Þt fhðe ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- s¤ n{uþtk „t¤e, þwØ fhe™u …eðwk. „téÞt rð™t™wk s¤ …eðwk ™rn. s¤{tk ftuR ™u ftuR yÞtuøÞ ðM‚w hnu÷e ntuÞ Au, su þheh™t ythtuøÞ™u ntr™ …ntU[tzu Au. {txu {™wM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu ’’ÎëçCÐê„¢ ‹²¨ï„ì Ðæ΢ ±›Ðê„¢ …H¢ çÐÏæï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ áÂüÚte …rðºt fhu÷t «Œuþ{tk …„ {qfðtu, yÚtto‚T hM‚tu ¾htƒ ‚tu ™Úte ™u ? …„ {wfðtÚte ftuR Sð™e ®nËt ‚tu ™Úte Út‚e ™u ? yt{ òuR™u íÞth …Ae …„ {wfðtu. y™u ð†Úte s¤™u þwØ fhe™u …eðwk, „téÞt rð™t™wk s¤ …eðt{tk ‚tu …whtýtu{tk {nt™ Œtu»t fnu÷tu Au’’}æyS²xæíæãS² ²yÐæТ ¯‡}ææ¨æ|²æ‹„Úï |æ±ï„ì J »ÜUæãï „y¨}æ¢ ¿æï²}æÐê„¢ ²æï …H¢ çÐÏæ„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- A {tË …ÞO‚ {tAe{th {tA÷tk {thu, y™u sux÷wk …t… ÷t„u Au, ‚ux÷wk …t… yuf s rŒðË „téÞt rð™t™wk s¤ …e™th™u ÷t„u Au. fthý fu „téÞt rð™t™t s¤{tk õÞthuf á~Þ yuðtk sk‚wytu …ý WŒh{tk [tÕÞtk òÞ Au. õÞthuf hu‚e, f[htu ytrŒf yÞtuøÞ ðM‚w …ý „téÞt rð™t™t s¤ îtht WŒh{tk [t÷e òÞ Au. suÚte þheh™t MðtMÚÞ™u yËh …ntU[u Au. „téÞt rð™t™t s¤{tk fu „t¤u÷t s¤{tk ™uºttuÚte òuR ™ þftÞ, yuðtk yá~Þ ƒuõxheÞtk ‚tu hnu÷tk s ntuÞ Au. yu{™wk ‚tu „t¤ðtÚte …ý r™ðthý ÚtR þfu ™rn. A‚tk …ý õÞthuf á~Þ yuðtk Ëqû{ sk‚wytu …ý s¤™e ykŒh òuÞt{tk ytð‚tk ntuÞ Au, yu WŒh™e ykŒh [tÕÞtk ™ òÞ, ‚uÚte n{uþtk ËtðÄt™e ht¾e™u s¤ „téÞt rð™t õÞthuÞ …ý …eðwk ™rn. y™u òu „téÞt rð™t™wk s¤ …eðu, ‚tu {tk˼ûtý™e Ë{t™ Œtu»t ÷t„u Au. yt rð»tÞ{tk yuf M{]r‚™wk ð[™ «{týY… Au.- ’’™}æü±æçÚ |æ±ï‹}æ梨¢ }æ梨¢ „æï²}æxææçH„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, [t{ztk™t ftu»t™wk s¤ {tkË™e Ë{t™ fÌtwk Au. y™u „téÞt rð™t™wk s¤ …ý {tkË™e Ë{t™ fnu÷wk Au, {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu „téÞt rð™t™wk s¤ …eðwk ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. nðu yuf 𾂠„t¤u÷wk …týe õÞtk ËwÄe [t÷u, yt ƒtƒ‚{tk þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu ’’çmÐÚæ±ç{‘‘ yuf 𾂠„t¤u÷wk …týe (6) f÷tf ËwÄe „t¤u÷wk „ýtÞ, A f÷tf …Ae Vheðth „t¤ðwk òuRyu, Ëðthu „t¤u÷wk ƒ…tuhu „t¤ðwk òuRyu, y™u ƒ…tuhu „t¤u÷wk Ëtksu „t¤ðwk òuRyu. y™u ð¤e ŒqÄ …ý „téÞt rð™t™wk …eðwk ™rn. fthý fu ŒqÄ{tk õÞthuf „tÞ ytrŒf …þwytu™t þheh{tkÚte Ákðtztk ¾he …zðt™tu Ëk¼ð


&÷tuf - 31-32

rþûtt…ºte ¼t»Þ

35

ntuÞ Au. y™u …þwytu™u Œtun‚e ð¾‚u {åAh, f[htu ytrŒf yÞtuøÞ ðM‚w™tu …ý …zðt™tu Ëk¼ð ntuÞ Au. {txu „t¤e ™t¾ðtÚte ŒqÄ™e þwÂØ ÚttÞ Au. y™u ð¤e ƒòh{tkÚte ¾heŒu÷ ½e, ‚u÷ ytrŒf ytnth™t W…Þtu„{tk ÷uðt‚e «ðtne ðM‚w …ý „t¤e™u s ðt…hðe. fthý fu ½e, ‚u÷ ytrŒf hËtu™u ßÞthu „t¤eyu Aeyu, íÞthu ftuRf Ë{Þu ‚u{tkÚte fuþ, feze, {åAh, íÞt„ fhðt ÞtuøÞ Atþ™tu ¼t„, y™u yu rËðtÞ ƒeòu f[htu …ý òuÞt{tk ytðu Au. yíÞth™t Ë{Þ{tk ‚tu ƒÄwk rVÕxh ÚtR™u ytðu Au, ‚uÚte ftuR fuþ, feze, {åAh ytrŒf sk‚wytu™tu fu f[ht™tu Ëk¼ð ntu‚tu ™Úte, A‚tk …ý {nthts™e yt¿tt Au, y™u „t¤ðt{tk ftuR {tuxwk fü …ý ™Úte. {txu ftuR…ý hËtu ntuÞ, ‚u™u „t¤e™u s ðt…hðt òuRyu. y™u þtMºttu{tk …ý ½e, ‚u÷ ytrŒf hËtu™u yÂø™{tk „h{ fhe „t¤e ™t¾ðtÚte þwÂØ ƒ‚tðu÷e Au. ’’Ú¨æÝæ¢ ±çqxææHÝæ„ì‘‘ JJ §ç„ JJ y™u ð¤e su s¤{tk Ëqû{ sk‚wytu ½ýtk ntuÞ, yu s¤{tk M™t™ fhðtÚte, nM‚ [hý ÄtuðtÚte, ðMºttu ÄtuðtÚte, ‚u{ s …tºttu {tksðtÚte Ëqû{ sk‚wytu™tu ™tþ ÚttÞ Au, y™u Ëqû{ sk‚wytu™tu ™tþ ÚtðtÚte y®nËt ™t{™t …h{ Ä{o™u rð»tu Œq»tý™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚uÚte …wY»t™tu y®nËt{Þ Ä{o hnu‚tu ™Úte, rnkËt{Þ ƒ™e òÞ Au. {txu Ëðuo ðýoðt¤t …wY»ttu ntuÞ fu Mºteytu ntuÞ, ‚u{ýu Ëqû{ sk‚wðt¤tk s¤ ðzu M™t™trŒf r¢Þt õÞthuÞ …ý fhðe ™rn, ytðtu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>30>> ™…n˘…Ëπ…v…∆ S… ∫…÷Æ™…… ∫…®{…fiH∆Ú {…±…±…‰x… ¥…… * +Y……i…¥…fik…¥…Ët‰x… n˘k…∆ S……t∆ x… i…i…¬ C¥… S…i…¬ **31** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su yti»tÄ ŒtY ‚Útt {tkËÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u yti»tÄ õÞthuÞ ¾tðwk ™rn; y™u su ðiã™t yt[hý™u òý‚t ™ ntuRyu, yuðt yòÛÞt ðiãu yt…u÷wk yti»tÄ …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …tu‚t™t þheh™u MðMÚt y™u r™htu„e ht¾ðwk sYhe Au. þheh òu MðMÚt y™u r™htu„e ntuÞ, ‚tu ’’àæÚèÚ}ææl¢ ¶Hé {}æü¨æ{Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ þhehÚte s Ä{o yt[hý ÚtR þfu Au. y™u yt þhehÚte s …h{tí{t™e ¼Âõ‚ ÚtR þfu Au. yt þheh y™uf …wY»ttÚttuo™t ËtÄ™¼q‚ Au. {txu þheh™u MðMÚt ht¾ðwk, yu ‚tu ÞtuøÞ s Au. …ý þheh MðMÚt ht¾ðt ËtYk ykŒh {tkË {rŒht™tu su «ðuþ fhtððtu, yu ÞtuøÞ ™Úte. {txu su{ ƒ™u ‚u{ þheh™e ykŒh yti»tÄ™t Þtu„u …ý ŒtY {tkË™tu «ðuþ ™ ÚttÞ, yuðe ft¤S ht¾ðe òuRyu. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- yt ƒÄt Ä{tuo Ët{tLÞ…ýu MðMÚt Œþt™t ƒ‚tÔÞt Au. ftuR Ë{Þu «tý …ý hnu ™rn, ytðe {tuxe rƒ{the ytðe …zu, íÞthu ftuR ðiã fnu fu ‚{™u yt yti»tÄ ÷uðwk …zþu, y™u yu yti»tÄ …ý {tkË {rŒhtÚte r{r©‚ Au. y™u òu yt yti»tÄ ÷uþtu ‚tu s þheh ƒ[þu, ™rn ‚tu þheh ƒ[þu ™rn. ytðt Ë{Þ{tk ‚tu þheh™u ƒ[tððwk yus «tÚtr{õ‚t Au, yu{ Ë{S™u òýu {tkË {rŒhtÚte Þwõ‚ yti»tÄ™wk ¼ûtý ÚttÞ, yÚtðt yòýu ÚttÞ, ‚tu ‚u™wk ÞÚttþÂõ‚ «tÞÂù‚ fhe ™t¾ðwk. {her[ M{]r‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu’’}æ梨ç}æŸææxæÎÐíæàæï „#ÜëUÓÀî¢ ç±àææï{‹æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, ftuR ¼Þkfh rƒ{the ytðe …zu, y™u {tkËÚte r{r©‚ yuðt yti»tÄ™wk òu ¼ûtý fhðwk …zu, ‚tu ‚u™t «tÞÂù‚ Y…u ‚óf]åAÙ ™t{™wk ðú‚ fhe ™t¾ðwk. yÚtto‚T yt…íft¤ ytðu íÞthu yt…íft¤™tu Ä{o Mðefthe ÷uðtu. y™u ßÞthu yt…íft¤™e r™ð]Â¥t ÚttÞ, íÞthu ÞÚttþÂõ‚ «tÞÂù‚ fhe™u …tu‚t™t {wÏÞ Ä{o{tk ytðe sðwk. y™u ð¤e yòÛÞt ðiãu yt…u÷t yti»tÄ{tk õÞthuf ™rn ¼ûtý fhðt ÞtuøÞ y…rðºt ðM‚w ytðe s‚e ntuÞ Au. {txu Ëthe he‚u …rhr[‚ yuðt ðiãu yt…u÷wk yti»tÄ „úný fhðwk, …ý y…rhr[‚ ðiã™wk yti»tÄ „úný fhðwk ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>31>> ∫l……x…‰π…÷ ±……‰EÚ∂……∫j……¶™……∆  x… π…r‰˘π…÷ EÚn˘…S…x… * ®…±…®…⁄j……‰i∫…V…«x…∆ S… x… EÚ…™…» π`ÙÙ“¥…x…∆ i…l…… **32**


&÷tuf - 33

rþûtt…ºte ¼t»Þ

36

y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu {¤-{qºt fhðt™u yÚtuo ÷tuf y™u þt†{tk r™»tuÄ fhtÞu÷tk MÚtt™ftu{tk õÞthuÞ {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn, ‚Útt Útwkfðwk …ý ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- fux÷tkf MÚtt™tu yuðtk ntuÞ Au fu, su {¤-{qºt fhðt™u yÚtuo ÷tufáÂüyu r™»tuÄ fhtÞu÷tk ntuÞ Au. su{ fu ƒeò™t ½h™wk ytk„ýwk, ftuR htsfeÞ MÚtt™ su ytuVeË fu …tu÷eË™e f[uhe, y™u ‚÷ðth, ƒkŒqf ytrŒf þMºttu™u Äthý fh™th ÔÞÂõ‚™wk MÚtt™, RíÞtrŒf MÚtt™tu {¤{qºt fhðt™u yÚtuo ÷tuf{tk r™»tuÄ fhu÷tk Au. {txu ytðtk MÚtt™tu{tk {¤-{qºt fhðt sðwk ™rn. y™u ð¤e fux÷tkf MÚtt™tu yuðtk ntuÞ Au, su {¤-{qºt fhðt™u yÚtuo þt†áÂüyu r™»tuÄ fhtÞu÷tk ntuÞ Au. su{ fu- ’’Ý xææï±í…ï Ý ±Ë}æèÜïU ÝæïÎÜïU Ý ™ |æS}æçÝ J Ý xæ„ïü¯é ¨¨œ±ï¯é Ý ç„Dóæ ™ ±„ü}æçÝ‘‘ JJ §ç„ JJ ’’Ý ÈUæHÜëUC|æê |ææxæï ÝÎè„èÚï ™ ¨ñÜU„ï J Ý …è‡æüÎﱄæxææÚï Ý Ú‰²æ²æ¢ Ý ¨¢SÜëU„ï JJ ÝæÐíæ±ëœæçàæÚæ: ÜéU²æü‹}æH}æê~æ 籨…üÝ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt MfkŒ…whtý™wk ð[™ Au. yt{tk {¤-{qºt™u yÚtuo fux÷tkf MÚtt™tu ðßÞo fnu÷tk Au- ftuR „tiþt¤t ntuÞ, htVztu ntuÞ, íÞtk {¤-{qºt™tu íÞt„ ™ fhðtu. fthý fu „tiþt¤t ‚tu yr‚ …rðºt fnuðtÞ Au, y™u htVzt{tk Ëqû{ sk‚wytu ntuÞ Au. s¤{tk {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn, fthý fu ðYýŒuð™tu y…htÄ ÚttÞ Au. ftuR ht¾™tu Z„÷tu …zu÷tu ntuÞ, ‚u™t W…h …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn, su{tk sk‚wytu ½ýtk hnu‚tk ntuÞ, yuðtu ftuR ¾tztu ntuÞ ‚u{tk …ý {¤-{qºt fhðtk ™rn. W¼t W¼t {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. su {t„o{tkÚte {™w»Þtu™e yðhsðh Út‚e ntuÞ, yuðt {t„o{tk …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. Ëthtu «Œuþ ntuÞ, ðt¤e [tu¤e™u þwØ fhu÷tu ntuÞ, íÞtk …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. ‚u s he‚u hu‚t¤ ™Œe™tu rf™thtu ntuÞ, ßÞtk {™w»Þtu ƒuË‚tk ntuÞ, íÞtk …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. y™u sq™tk ÚtR „Þu÷tk Œuð{krŒhtu ntuÞ fu su{tk ftuR {týË …ý Vhf‚wk ™ ntuÞ, ytðt {krŒhtu{tk ¼q‚™tu ðtË ntuÞ Au, {txu íÞtk …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. ƒòh{tk {¤-{qºt fhðtk ™rn. ð]ût™e AtÞt ntuÞ fu su ð]ût™e AtÞt™tu {™w»Þtu W…Þtu„ fh‚tk ntuÞ, hM‚u [t÷‚tk {™w»Þtu rðËt{tu ¾t‚tk ntuÞ, …þwytu …ý ™e[u ƒuËe™u rð©tkr‚ ÷u‚tk ntuÞ, ytðtk ð]ût™e AtÞt{tk ftuR rŒðË {¤-{qºt fhðtk ™rn. y™u „tÞ, ƒútñý, ËqÞo, [kÿ, yÂø™, „wY, Mºte y™u Œuð ‚uytu™e Ët{u {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. y™u {M‚f™u ZtkõÞt rð™t …ý {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu ™rn. yt he‚u yt ƒÄtk MÚtt™ftu þt†{tk r™»tuÄ fÞtO Au. yt rËðtÞ™tk ƒeòk su MÚtt™ftu ntuÞ, íÞtk {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu. y™u ð¤e W…h r™»tuÄ fhtÞu÷tk MÚtt™ftu{tk Útwfðwk …ý ™rn. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>32>> +u˘…Ɖh… x… x…M…«®™…∆ |…¥…‰π]Ù¥™…∆ x… i…‰x… S… * ∫l……x…‰ ∫…∫¥…… ®…E‰Ú ¥……∫…: EÚ…™……Ê%{…fiπ]¬¥…… x… i…i{… i…®…¬ **33** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu îth rð™t «ðuþðwk ™rn, y™u ™ef¤ðwk …ý ™rn. yÚtto‚T [tuh {t„uo fhe™u …uËðwk ™rn, y™u ™eËhðwk ™rn, ‚uðe s he‚u ÄýeÞt‚t MÚtt™f™u rð»tu ‚u™t Äýe™u …qATÞt rð™t W‚thtu fhðtu ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu õÞthuf yt…íft¤{tk „wó he‚u sðt ytððt {txu ½h{tk ht¾u÷wk su îth ‚u™u yîth fnuðt{tk ytðu Au. yÚtto‚T yÞtuøÞ îth fnuðt{tk ytðu Au. yÚtðt yu™wk ™t{ [tuh îth …ý fnuðtÞ Au. yÚtðt ‚tu îths ™ ntuÞ, ‚u™u …ý yîth fnuðtÞ Au. ftuR ðt¤ fhu÷e ntuÞ, rfÕ÷tu ntuÞ fu ¼ª‚ ntuÞ, ‚u{™u WÕ÷k½e™u õÞthuÞ …ý …uËðwk ™rn, y™u ƒnth ™ef¤ðwk ™rn. yt rð»tÞ{tk {™wM{]r‚ «{týY… Au. ’’¥mæÚï‡æ Ý ™æ„è²æ„ì xæíæ}æ¢ ±æ ±ïà}æ ±æù±ë„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu yÚto Au fu- ftuR „t{ ntuÞ, ½h ntuÞ fu ðkze ntuÞ, ‚u{tk îth rð™t õÞthuÞ …ý «ðuþ fhðtu ™rn. fthý fu ftuR™u þkft ÚttÞ fu yt [tuh ‚tu ™rn ntuÞ ™u ? ‚u™t fh‚tk «rËØ


&÷tuf - 34

rþûtt…ºte ¼t»Þ

37

{t„uo s «ðuþ fhðtu, yu rn‚tðn Au. y™u «rËØ {t„uo s ™ef¤ðwk suÚte ftuR™u ftuR ò‚™tu ËkŒun ÚttÞ ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ÄýeÞt‚wk ftuR ½h ntuÞ, Ä{oþt¤t ntuÞ, ‚u™u rð»tu ‚u MÚtt™™t {tr÷f™u …qAât rð™t W‚hðwk ™rn. y™u òu ÄýeÞt‚t MÚtt™f™u rð»tu ‚u™t Äýe™u …qAât rð™t W‚thtu fhu÷tu ntuÞ, y™u ßÞthu Äýe™u ¾ƒh …zu fu yt {the hò rð™t ynª W‚Þtuo Au. íÞthu yu Äýe òu htsrËf, ‚t{rËf Mð¼tð™tu ntuuÞ, ‚tu yr‚ ¢tuÄtÞ{t™ ÚttÞ, y™u r‚hMfth fhe™u ßÞthu yt…ý™u ftZe {qfu, íÞthu yt…ý™u …ý ¢tuÄ Wí…Òt ÚttÞ. yt{ …hM…h ¢tuÄ Wí…Òt ÚtðtÚte ͽztu ÚttÞ Au, y™u ÔÞÚto {nt™ f÷uþ Wí…Òt ÚttÞ Au. {txu ÄýeÞt‚t MÚtt™f™u rð»tu, ‚u™t Äýe™u …qAât rð™t yuf htºte …ý W‚thtu fhðtu ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu ynª ÄýeÞt‚t MÚtt™{tk W‚hðt™e {™tR fhe Au. ‚uÚte su MÚtt™™tu ftuR {tr÷f s ™ ntuÞ, ‚uðtk MÚtt™ftu{tk W‚hðt{tk Œtu»t ™Úte. su MÚtt™tu™tu ftuR {tr÷f ™ ntuÞ, ‚uðtk MÚtt™tu ðrËc {wr™yu ðýoðu÷tk Au- ’’±ÝæçÝ Ýlæï çxæÚ²S„èƒæü‹²æ²„ÝæçÝ ™ J Îﱶæ„æp xæ„æü ²ï „ï¯é S±æ}æè Ý ç±l„ï‘‘ JJ §ç„ JJ ð™™tu ftuR {tr÷f ™Úte, ™Œeytu™tu ftuR {tr÷f ™Úte, …ðo‚tu™tu ftuR {tr÷f ™Úte, Ëtðosr™f ‚eÚttuo, Œuðt÷Þtu, y™u „wVtytu ‚u{™tu …ý ftuR {tr÷f ntu‚tu ™Úte. yt ƒÄtk Ëtðosr™f MÚtt™tu fnuðtÞ Au. {txu ytðtk {tr÷f rð™t™tk su MÚtt™tu ntuÞ, íÞtk yu{™u yu{ W‚hðt{tk ftuR ò‚™tu ƒtÄ ™Úte, ytðtu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>33>> Y……x…¥……i……«∏…÷ i…x……«™……« ®…÷J……i…¬ EÚ…™……« x… {…⁄ØÒπ…Ë: * x…  ¥…¥……n˘:  ∫j…™…… EÚ…™……‰« x… Æ…Y…… x… S… i…VV…x…Ë:**34** y™u {tht ytr©‚ …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu, Mºteytu™t {w¾ Útfe ¿tt™ ðt‚to Ëtk¼¤ðe ™rn. y™u Mºteytu ËtÚtu rððtŒ fhðtu ™rn. ‚Útt htò Ëk„tÚtu y™u htò™t {týËtu Ëk„tÚtu rððtŒ fhðtu ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR Mºte þtMºttu™u ¼ýu÷e ntuÞ, y™u ˼t fhe™u «ð[™tu yt…‚e ntuÞ, …thtÞýtu fh‚e ntuÞ, ‚tu yu ˼t{tk {tht ytr©‚ …wY»ttuyu Ëtk¼¤ðt sðwk ™rn, Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu sðwk. yÚtto‚T …wY»ttuyu Mºte™t {w¾ Útfe ¿tt™ðt‚to Ëtk¼¤ðe ™rn. ½h{tk fŒt[ {t‚t …wºt™u þt†™tu W…Œuþ yt…u, ‚tu …wºtu «u{Úte Ëtk¼¤ðtu. y™u …í™e ntuÞ ‚u …tu‚t™t …r‚™u W…Œuþ yt…u, ‚tu …r‚yu …ý «u{Úte Ëtk¼¤ðtu. fthý fu …r‚ òu fw{t„uo òÞ ‚tu ‚u™tu yÄtuo ¼t„ …í™e™u «tó ÚttÞ Au. {txu …í™e™e Vhs …ý ¾he fu …tu‚t™t …r‚™u W…Œuþ yt…ðtu. {txu …r‚™u …í™e™t {w¾ Útfe W…Œuþ Ëtk¼¤ðt{tk ftuR Œtu»t ™Úte. …ý ftuR Mºte …tx fu ƒtòuX ht¾e™u fÚtt ðt‚to fhðt ƒuËu ‚tu …wY»ttuyu Ëtk¼¤ðt sðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- Ët{tLÞ he‚u Mºteytu™e ðtýe{tk …wY»ttu™wk {™ ytf»tto‚wk ntuÞ Au. ‚uÚte …wY»ttu òu Mºteytu™t {w¾ Útfe fÚtt ðt‚to™wk ©ðý fhðt {tkzu, ‚tu Äehu Äehu Mºteytu™e ðtýe Ëtk¼¤ðt{tk ytËÂõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ytËÂõ‚ Au, yus rðf]r‚ Au. Mºte™e ðtýe Ëtk¼¤ðt{tk ytËÂõ‚ ÚtðtÚte Mºte™tu {™tu{™ «Ëk„ ÚttÞ Au. y™u …Ae Äehu Äehu Mºte™t «Ëk„u fhe™u yuðt áZ ƒkÄ™™e «tÂó ÚttÞ Au fu, su ƒkÄ™™u …Ae ¼uŒe þft‚wk ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt†™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’Ý „ƒæùS² |æ±ï‹}ææïãæï Ïæ‹{pæù‹²Ðí¨X„: J ²æïç¯y¨Xælƒæ Ð風æï ²ƒæ „y¨çX¨X„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yÚto yuðtu Au fu, fr…÷ ¼„ðt™ {t‚t™u fnu Au, nu {t‚tS ! …wY»ttu™u Mºteytu™t «Ëk„u fhe™u suðtu {tun y™u ƒkÄ™ ÚttÞ Au, yuðtu {tun y™u ƒkÄ™ ‚tu ƒeò ftuR™t «Ëk„u fhe™u Út‚tk ™Úte. y™u ð¤e nu {t‚t ! {the MºteY…e {tÞt™wk ƒ¤ ‚tu ‚{u swytu, yu™t ƒ¤™e nwk þwk ðt‚ fYk. Œþu rŒþtytu™u „òð™tht yuðt …wY»ttu™u …ý su Mºte yuf ¼úfwrx™t rð÷tË{tºtÚte …„™e …u™e ™e[u Œƒtðe Œu Au. yÚtto‚T …wY»t™u yuðtu …htÄe™ fhe ŒuAu fu ƒuËe ò, ‚tu ƒuËe òÞ. y™u WXe ò ‚tu WXe òÞ. yt he‚u Mºteytu™tu


&÷tuf - 35

rþûtt…ºte ¼t»Þ

38

«Ëk„ {tuxt {tuxt ¿tt™eytu™u …ý ƒkÄ™ fh™thtu Au. {txu {tht ytr©‚ …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu Mºteytu™t {w¾ Útfe ¿tt™ðt‚to™wk ©ðý fhðt{tk yt„ún ht¾ðtu ™rn. y™u ð¤e {tht ytr©‚ …wY»ttu ntuÞ, ‚u{ýu Mºteytu™e ËtÚtu rððtŒ fhðtu ™rn. yÚtto‚T Mºteytu™e ËtÚtu rðYØ ðtŒ fhðtu ™rn. y™u òu rðYØ ðtŒ fhu ‚tu, swXwk ƒtu÷ðwk, ð„h rð[thu ftÞo fhe ™t¾ðwk, f…x fhðwk, RíÞtrŒf Mºteytu™t Mðt¼trðf Œw„woýtu fnu÷t Au. yu Mðt¼trðf Œw„woýtu™u Mºte s÷Œe ðþ Út‚e ntuÞ Au. ‚uÚte rðYØ ðtŒ fh™tht …wY»t™u y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e htò fu hts…wY»ttu ËtÚtu …ý rððtŒ fhðtu ™rn. fthý fu htò ‚Útt hts…wY»ttu™u hts™wk fu Ë¥tt™wk ƒ¤ ntuÞ Au. ‚uÚte htò fu hts…wY»ttu ËtÚtu òu rððtŒ ÚttÞ ‚tu …Ae yu ftuR™t Ë{òÔÞt Ë{su ™rn. y™u rððtŒ fh™th™u {nt™ y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu su{ ƒ™u ‚u{ htò y™u hts…wY»ttuÚte Œqh hnuðwk. ytðtu ¼tð Au. >>34>> +{…®……x……‰ x… EÚi…«¥™……‰ M…÷∞Òh……∆ S… ¥…Æ“™…∫……®…¬ * ±……‰E‰Ú |… i… π`ÙÙi……x……∆ S…  ¥…n÷˘π……∆ ∂…∫j…v……Æ“h……®…¬ **35** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „wYytu™wk y…{t™ fhðwk ™rn, ‚Útt su yr‚þÞ ©uc {™w»Þ ntuÞ, ‚Útt ÷tuf™u rð»tu «r‚Âc‚ {™w»Þtu ntuÞ, ‚Útt su rðît™ {™w»Þtu ntuÞ, y™u su þ†Äthe {™w»Þtu ntuÞ, ‚u Ëðuo™wk y…{t™ fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …wY»ttu™t ™ð „wYytu fnuðtÞ Au- ’’¥æ™æ²üp çЄæ Á²ïDæï |æíæ„æ ™ñ± }æãèÐç„: J }ææ„éH: EàæéÚ›æ„æ }ææ„æ}æãçЄæ}æãæñ JJ ±‡æüŸæïD: çЄëòp Ðé¢S²ï„ï xæéÚ±æï }æ„æ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk …wY»t™t ™ð „wYytu ðýoðu÷t Au. ‚u{tk «Út{ yt[tÞo su ntuÞ ‚u „wY fnuðtÞ Au, {txu yt[tÞo™wk y…{t™ fhðwk ™rn. yu s he‚u r…‚t, {tuxt¼tR, htò, {t{t, ËËhtu, hûtf, ™t™tu, ŒtŒtu y™u ftftu yt ™ð „wYytu þt†{tk «r‚…tŒ™ fÞto Au. {txu þt†{tk ƒ‚tðu÷t yt ™ð „wYytu™wk y…{t™ fhðwk ™rn, n{uþtk ‚uytu™wk ƒnw{t™ fhðwk. yus he‚u «ÏÞt‚„wýtuðt¤t su {nt…wY»ttu ntuÞ, ËtÄw Ëk‚tu ntuÞ, ‚uytu™wk …ý y…{t™ fhðwk ™rn. ‚Útt yt ÷tuf{tk «r‚ct™u …t{u÷t ftuR htò ntuÞ fu htsfeÞ …wY»ttu ntuÞ, ‚Útt ©uc òr‚, ©uc yt[hý, ‚u ðzu yt ÷tuf{tk «r‚ct™u …t{u÷t ntuÞ, y™u òr‚yu fhe™u ¼÷u W‚h‚t ntuÞ, …ý Ä™trŒfu fhe™u yt ÷tuf{tk «r‚ct™u …t{u÷t ntuÞ, ytðt ftuR…ý …wY»ttu™wk y…{t™ fhðwk ™rn. y™u ð¤e ðuŒ y™u þtMºttu™t …th™u …t{u÷t rðît™tuu ntuÞ, ‚uytu™wk …ý y…{t™ fhðwk ™rn. {™wM{]r‚{tk {™wyu fnu÷wk Au fu- ’’ÿæç~æ²¢ ™ñ± ¨ÐZ ™ Ïæíæræ‡æ¢ ™ ÏæãéŸæé„¢ J Ýæ±}æ‹²ï„ ±ñ |æêc‡æé¢ ÜëUàææÝçÐ ÜUÎæ™Ý‘‘ JJ §ç„ JJ ûtrºtÞ, Ë…o y™u ðuŒ ðuŒtk‚™t …th™u …t{u÷tu rðît™ ƒútñý, yt ºtýu ¼÷u þhehu yr‚ Œwƒ¤t ntuÞ, A‚tk yt ºtýuÞ™wk y…{t™ fhðwk ™rn, Auz‚e fhðe ™rn. fthý fu yt ºtýu ŒtZ{tk Íuh ht¾™tht Au. {txu ðuŒ þtMºttu™t …th™u …t{u÷t rðît™tu™wk y…{t™ fhðwk ™rn. y™u ð¤e ‚÷ðth, ƒkŒqf ytrŒf þMºttu™u Äthý fh™tht þ†Äthe …wY»ttu™wk …ý y…{t™ fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, Ëífth ™ ÚttÞ ‚tu ftkR ™rn, …ý ytx÷t …wY»ttu™wk y…{t™ ‚tu fhðwk ™rn. y™u Ëífth{tk ‚uytu ytðu yux÷u W¼t Útðwk, ytðtu ytðtu ƒuËtu. yu{ fne™u ytË™ W…h ƒuËtzðt, …týe™wk …qAðwk, {eXe ðtýeÚte ƒtu÷tððt, RíÞtrŒf he‚u ƒnw{t™ fhðwk, …ý yð¿tt õÞthuÞ fhðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u òu ftuR …wY»ttu™wk y…{t™ fhðt{tk ytðu, ‚tu {tuxt y™Úto™e …ý «tÂó ÚttÞ Au. ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, {nt…wY»ttu™tu su y…htÄ Au, yu‚tu fÕÞtýtu™tu ™tþ fhe ™t¾u Au. ytÞw»Þ, ÷û{e y™u Þþ™tu …ý ™tþ fhe ™t¾u Au. MfkŒ…whtý{tk …ý fnu÷wk Au fu-


&÷tuf - 36

rþûtt…ºte ¼t»Þ

39

’’¨„æ}æç„RU}ææÎï± Ð釲æÝæ¢ }æã„æ}æçÐ J ¨l: ÿæ²: S²æ„ì ¨±ïü¯æ}æçÐ ¥æ²é¯: ¨¢ÐÎæ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- …rðºt {nt™ yuðt ËtÄw…wY»ttu™e yð¿tt fhðtÚte ‚íft¤ s ytÞw»Þ y™u Ëk…Â¥t™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. su{ fu ¼õ‚ «FtŒ™tu y…htÄ fhðtÚte rnhÛÞfrþ…w™e Œuð‚t™t ðhŒt™Úte «tó ÚtÞu÷e ÷tkƒe ytÞw»Þ™tu y™u ÷û{e™tu ‚íft¤ s ™tþ ÚtÞtu n‚tu. {txu ftuR…ý {nt…wY»ttu ntuÞ, yt ÷tuf{tk «r‚Âc‚ ftuR ÔÞÂõ‚ ntuÞ, rðît™ ftuR ÔÞÂõ‚ ntuÞ, þ†Äthe ntuÞ, y™u „wYytu ntuÞ ‚uytu™wk y…{t™ fhðwk ™rn, …ý n{uþtk ‚uytu™wk ƒnw{t™ s fhðwk, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>35>> EÚ…™…» x… ∫…ΩÙ∫…… EÚ \S…iEÚ…™……Ê v…®…«∫i…÷ ∫…i¥…Æ®…¬ * {……`ÙÙx…“™……%v…“i… ¥…t… EÚ…™…«: ∫…R¬M……‰%x¥…Ω∆Ù ∫…i……®…¬ **36** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ, ‚u{ýu rð[tÞto rð™t ftuR…ý ftÞo ‚íft¤ fhðwk ™rn. y™u Ä{o ËkƒkÄe su ftÞo, ‚u ‚tu ‚íft¤ fhðwk. …tu‚u su rðãt ¼ÛÞt ntuRyu ‚u ƒeò™u ¼ýtððe y™u r™íÞ «íÞu ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðtu. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ftuR…ý ÔÞðnth ËkƒLÄe ftÞo ntuÞ, ‚u™u …tu‚t™e ƒwÂØÚte Ëthe he‚u rð[th fhe™u yÚtðt Ëí…wY»ttu™u …qAe™u fhðwk, …ý yfM{t‚ fhe ™t¾ðwk ™rn. rð[tÞto rð™t ftÞo fhe ™t¾™th …wY»t™u {nt™ Œw:¾™e «tÂó ÚttÞ Au. ¼thrð ™t{™t frðyu fnu÷wk Au fu- rð[tÞto rð™t ‚íft¤ ftuR…ý ftÞo fhðwk ™rn. y™u rð[tÞto rð™t ‚íft¤ su ftÞo fhe ™t¾ðwk yu yrððuf Au. y™u ‚u …h{ yt…Â¥t™wk MÚtt™ Au. ¼‚wonrhyu …ý fnu÷wk Au- ’’xæé‡æ±Îxæé‡æ±mæ ÜéU±ü„æ ÜUæ²ü}ææÎæñ ÐçÚ‡æç„Ú±{æ²æü ²Õ„: Ðç‡Ç„ïÝ J ¥ç„Ú|æ¨ÜëU„æÝæ¢ ÜU}æü‡ææ}ææç±Ðœæï|æü±ç„ NβÎæãè àæ˲„é˲æï ç±ÐæÜU:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, „wýðt¤wk yÚtðt ‚tu „wý rð™t™wk ftuR…ý ftÞo™u fh‚t rðît™ …wY»ttuyu «Þí™ …qðof yu ftÞo™wk …rhýt{ rð[thðwk òuRyu fu, nwk yt ftÞo™tu «thk¼ ‚tu fYk Awk, …ý yt ftÞo™wk …rhýt{ ¾htƒ ‚tu ™rn ytðu ™u ? yt he‚u ¾qƒ ¾qƒ rð[th fhe™u s ftÞo™tu ytŒh fhðtu òuRyu. y™u su …wY»t rð[tÞto rð™t yr‚ ðu„Úte ftÞo™tu «thk¼ fhe Œu Au, ‚u …wY»t™t {™{tk Ë‚‚ ®[‚t hnu Au fu, ftÞo™tu «thk¼ ‚tu ÚtR [wõÞtu Au, …ý yu™wk …rhýt{ þwk ytðþu ? yt he‚u ßÞtk ËwÄe yu f{o™e rËÂØ ™ ÚttÞ, íÞtk ËwÄe yu ftÞo ÓŒÞ{tk Ëk‚t…™u fh™tYk ÚttÞ Au. y™u þÕÞ™e …uXu ӌޙu ƒt¤™tYk ÚttÞ Au. {txu n{uþtk rð[the™u s ftÞo fhðwk. rð[the™u ftÞo fh™th n{uþtk Ëw¾e s ÚttÞ Au, Œw:¾e õÞthuÞ …ý Út‚t ™Úte. {nt¼th‚{tk yuf r[hfthe ƒútñý™e fÚtt Au- RLÿu „ti‚{{wr™™wk Y… Äthý fhe™u „ti‚{™e …Âí™ ynÕÞt™e ËtÚtu ŒwÔÞoðnth fhu÷tu n‚tu. yt ƒtƒ‚™e „ti‚{ {wr™™u ¾ƒh …z‚tk, „ti‚{ Ér»tyu ¢tuÄtÞ{t™ ÚtR™u …tu‚t™e …í™e ynÕÞt™u {the ™t¾ðt {txu …wºt™u yt¿tt fhe, …ý …wºt ‚tu {t‚t™wk {tntíBÞ Ë{S fhe™u, {t‚t™u {thðt{tk ½ýtu ½ýtu rð[th fÞtuo fu- {t‚t™u {thðt{tk ‚tu {nt™ …t… Au, {t‚t™u {the ™t¾ðtÚte …wºt™tu õÞthuÞ …ý Awxfthtu Út‚tu ™Úte, yt{ ½ýtu ½ýtu rð[th fhe™u ƒuËe hÌttu, …ý {t‚t™u {the ™rn. ‚uÚte „ti‚{{wr™ …tu‚t™t …wºt W…h yr‚ «ËÒt ÚtR „Þt, y™u …tu‚t™t …wºtu {t‚t™u {thðt{tk ÷tkƒtu Ë{Þ rð[th fÞtuo, ‚uÚte …tu‚t™t …wºt™wk ™t{ …ý r[hfthe Äthý fÞwO. r[hfthe yux÷u ‘‘÷tkƒtu Ë{Þ rð[th fh™th’’ yt he‚u rð[the™u ftÞo fh™tht …wY»ttu n{uþtk Ëw¾e s ÚttÞ Au, Œw:¾e õÞthuÞ …ý Út‚t ™Úte. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e Ä{o ËkƒLÄe òu ftuR ftÞo ntuÞ, ‚tu ‚íft¤ s fhe ™t¾ðwk, yu{tk ftuR™e htn òuðe ™rn, y™u ÷tkƒtu rð[th …ý fhðtu ™rn. ßÞthu Ä{oËkƒLÄe ftÞo fhðt™tu {™{tk rð[th Wí…Òt ÚttÞ, ‚us Ë{Þu yu ftÞo fhe ™t¾ðwk. ™rn ‚tu …Ae yu rð[th ƒŒ÷tR òÞ Au, y™u Ä{oËkƒLÄe ftÞo yxfe òÞ Au. fthý fu Ä{o™e „r‚ W‚tð¤e fnu÷e Au. ytsu yt…ýt {™{tk ËkfÕ… ÚtÞtu fu {thu yt Ä{oftÞo fhðwk Au, …ý Úttuzeðth …Ae {™{tk yuðtu ËkfÕ… Útþu fu nþu, ftkR ™rn. ytð‚u ð»tuo fheþwk. yt he‚u Ä{o ËkƒLÄe ftÞo{tk Íx Íx {™ ƒŒ÷tR s‚wk


&÷tuf - 36

rþûtt…ºte ¼t»Þ

40

ntuÞ Au, ‚uÚte Ä{o™e „r‚ W‚tð¤e þt†{tk ƒ‚tðu÷e Au. y™u ð¤e òu Ä{oËkƒLÄe ftÞo ‚íft¤ fhe ™t¾u÷wk ntuÞ, ‚tu…ý ftkR ntr™fthf Út‚wk ™Úte. fthý fu Ä{o ËkƒLÄe ftÞo …h÷tuf{tk ËntÞ fh™tYk Au- ’’{}æü »± ¨ãæ²è S²æ„ì ÐÚHæïÜïU Ý ™ï„Ú:‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- …h÷tuf{tk ‚tu fuð¤ Ä{o s {ŒŒ fh™thtu Au. yu rËðtÞ ƒeS ftuR…ý ðM‚w, fu ftuR…ý ÔÞÂõ‚ …h÷tuf{tk {ŒŒ fh™th ™Úte. {txu Ä{oËkƒLÄe ftÞo ‚íft¤ fhe ™t¾ðt{tk …tu‚t™u ftuR…ý «fth™e ntr™ Út‚e ™Úte. {nt¼th‚{tk yuf fÚtt Au. ÞwÂÄÂch htò …tu‚t™t ¼tRytu ËtÚtu htßÞ™e f[uhe{tk ƒuXt n‚t, ftkRf htsfeÞ {kºtýt [t÷‚e n‚e. ‚u Ë{Þu ftuRf r¼ûtwf ƒútñý íÞtk ytðe™u Œt™ ŒÂûtýt™e Þt[™t fhe. ‚u Ë{Þu ÞwÂÄÂch htòyu fÌtwk fu ¼qŒuð ! yíÞthu htßÞ™t yr‚rÚt„]n{tk W‚thtu fhtu, y™u ytð‚e ft÷u {¤òu. ‚{the RåAt …qýo Útþu. ‚u Ë{Þu r¼ûtwf ƒútñýu sðtƒ ytÃÞtu fu- ’’™H¢ ç±œæ¢ ™H¢ ç™œæ¢ ™H¢ …è籄}ææ±²æï: J ²}æS² ÜUL‡ææ ÝæçS„ {}æüS² y±çÚ„æ xæç„:‘‘ JJ §ç„ JJ nu hts™T ! ft÷™tu þtu ¼htuËtu ? ’’™H¢ 籜æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ …iËtu [k[¤ Au, ÷û{e yr‚ [k[¤ Au. ytsu yt…ýt ntÚt{tk ntuÞ, ™u ft÷u ™ …ý ntuÞ. {txu …iËtu ntÚt{tk ntuÞ íÞthu s Ä{o ftÞo fhe ÷uðwk òuRyu. {t™tu fu fŒt[ …iËtu ÂMÚth hnu, ‚tu {™w»Þ™wk {™ [k[¤ Au-’’™H¢ 癜æ}æì‘‘ ytsu {™{tk yu{ ÚttÞ fu ytx÷wk Œt™ fhðwk Au, ‚tu ytð‚e ft÷u {™ ƒŒ÷tR òÞ Au. fthý fu {™ ƒnw [k[¤ Au. {t™tu fu fŒt[ …iËtu y™u {™ yt ƒÒtu ÂMÚth hne òÞ, ‚tu …ý ’’™H¢ …è籄}ææ±²æï:‘‘ yt…ýt ƒÒtu™tk Sð™ [k[¤ Au. ytð‚e ft÷ ËwÄe{tk yt…ýt ƒÒtu{tkÚte yuf™wk {]íÞw ™ ÚtR òÞ ‚u™e þwk ¾tºte ? fŒt[ {t™tu fu ytð‚e ft÷ ËwÄe yt…ýu ƒÒtu Srð‚ hneyu, ‚tu …ý ’’{}æüS² y±çÚ„æ xæç„:‘‘ JJ §ç„ JJ Ä{o™e W‚tð¤e „r‚ þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷e Au. yÚtto‚T Ä{oËkƒLÄe ftÞtuo{tk {™w»Þ òu Ze÷tþ ht¾u ‚tu, ftuR rŒðË Ä{oftÞo fhe þf‚tu ™Úte. fthý fu Ä{oËkƒLÄe ftÞo{tk s÷Œe rð…he‚ ƒwÂØ Útðt™tu Ëk¼ð Au. ytsu fhðt{tk ytðu÷tu Ä{oËkƒLÄe ftÞo™tu ËkfÕ…, ytð‚e ft÷ ËwÄe{tk ‚tu rð…he‚…ýt™u …t{e òÞ Au. {txu ‚f {¤u yux÷u ‚h‚ s Ä{oftÞo fhe ÷uðwk. Ä{oftÞo fhðt{tk ftuR™e htn òuðe ™rn. {tuûtÄ{o{tk fnu÷wk Au fu- ’’E: ÜUæ²ü}æl ÜéU±èü„ Ðê±æüqï ™æÐÚæçqÜU}æì J Ý çã Ðí„èÿæ„ï }æëy²é: ÜëU„¢ ±æùS² Ý ±æ ÜëU„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ Ä{o ËkƒLÄe ftÞo ytð‚e ft÷u fhðt™wk ™¬e fÞwO ntuÞ, ‚tu ytsu s fhe ÷uðwk. ytð‚e ft÷™e htn òuðe ™rn. ƒ…tuh …Ae fhðt™wk ™¬e fÞwO ntuÞ, ‚tu ƒ…tuh …nu÷tk s fhe ÷uðwk, fthý fu {]íÞw ftuR™e htn òu‚wk ™Úte. yt…ýwk ftÞo yÄwYk nþu ‚tu…ý {]íÞw yt…ý™u ÷R™u [tÕÞwk sþu. {txu Ä{oftÞo{tk õÞthuÞ …ý «‚eûtt fhðe ™rn. Ä{oftÞo ‚tu ‚íft¤ s fhe ÷uðwk. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e …tu‚u „wY™e Ëuðt fhe™u y™u yÇÞtË fhe™u su rðãt «tó fhu÷e ntuÞ, yu rðãt ftuR Ëwþe÷ rþ»Þ ntuÞ, ‚u™u y…oý fhðe. fthý fu rðãtŒt™™u yr‚Œt™ fnu÷wk Au. ’’ç~懲æãéÚç„ÎæÝæçÝ xææ±: Ðë‰±è ¨ÚS±„è‘‘ JJ §ç„ JJ „tÞ™wk Œt™, …]Úðe™wk Œt™ y™u rðãtŒt™ yt ºtý yr‚Œt™tu fnu÷tk Au. y™u ð¤e rðãt ¼ýtð™th™u ƒúñ÷tuf™e «tÂó ÚttÞ Au. ’’ÐÚ抲æÐݨQUæï çã ÐéL¯S„é ²ÎàÝé„ï J „ÐS„yÐÚ}æ¢ „S² ÏæíræHæïÜUxæ}æ¢ S}æë„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu, r™:MðtÚto¼tðu ƒeò™u ¼ýtððt{tk ‚í…h yuðtu …wY»t ƒeò™u ¼ýtððtÚte su Œw:¾™u …t{u Au, yu ‚u™wk …h{ ‚… fnu÷wk Au, y™u yt ‚… ƒúñ÷tuf™u …{tz™tYk Au. {txu …tu‚u ¼ýu÷e rðãt ƒeò™u ¼ýtððe. y™u ð¤e ™ÂLŒ…whtý{tk [tiŒ «fth™e rðãtytu {wÏÞ fnu÷e Au. ‚u{tk ðuŒ™tk A yk„tu, y™u [th ðuŒtu, Ä{oþtMºttu, …whtýtu, {e{tkËtþt†, y™u ‚foþt†, yt [tiŒ rðãtytu «Ät™ Au, yt [tiŒ rðãtytu{tk yðtL‚h Wí…Òt ÚtÞu÷e ƒeS nòhtu rðãtytu Au. y™u yt [tiŒ rðãtytu™u {æÞu {e{tkËt ËkƒLÄe su ƒúñrðãt, …whtý ËkƒLÄe rðãt, y™u Ä{oþt† ËkƒLÄe rðãt, yt ºtý rðãtytu {wÏÞ fnu÷e Au.


&÷tuf - 37

rþûtt…ºte ¼t»Þ

41

y™u ‚u{tk …ý ƒúñrðãt Au, yu ƒÄe rðãtytu{tk …h rðãt fnu÷e Au. {txu ƒúñrðãt™wk Œt™ yt…™tht …wY»ttu™u Ëðuo Œt™tu™wk V¤ «tó ÚttÞ Au. {txu …tu‚u su rðãt «tó fhu÷e ntuÞ, yu rðãt S¿ttËw y™u Ëtht Mð¼tððt¤t rþ»Þ™u ¼ýtððe, ytðtu ©enrh™tu ¼tð Au. y™u ð¤e n{uþtk MðÄ{or™c yuðt ¼„ðt™™t su y™LÞ ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u™tu Ë{t„{ fhðtu, yÚtto‚T yuðt ¼õ‚™tk Œþo™ fhðtk, ðkŒ™ fhðtk, …qò fhðe, ð[™tu ÓŒÞ{tk Äthý fhðtk, RíÞtrŒf Y… su Ë{t„{ ‚u n{uþtk fhðtu. fthý fu ËíËk„ Au yu s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™u Wí…Òt fh™thtu Au. ’’|æ±æбxææïü |æí}æ„æï ²Îæ |æ±ïÁ…ÝS² „süÓ²é„ ¨y¨}ææxæ}æ: J ¨y¨X}ææï ²<ã „Îñ± ¨Îìxæ„æñ ÐÚæ±Úïàæï y±ç² …沄ï }æç„:‘‘ JJ §ç„ JJ {w[wfwLŒ htò ©ef]»ý™u fnu Au fu, nu «¼w ! yt ËkËth{tk ¼ú{ý fh‚t {™w»Þ™u ‚{the f]…tÚte ßÞthu {tuûtft¤ ™Sf ytðu Au, íÞthu «Út{ ‚tu ‚u™u yuftkr‚f Ëk‚™tu Ë{t„{ «tó ÚttÞ Au. y™u ßÞthu Ëk‚™tu Ë{t„{ «tó ÚttÞ Au, íÞthu s ‚{thu rð»tu ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ßÞthu ¼Âõ‚™tu WŒÞ ÚttÞ Au, íÞthu s Sðtí{t™tu {tuût ÚttÞ Au. yt he‚u Ëk‚™tu Ë{t„{ ¼Âõ‚™u Wí…Òt fh™thtu fÌttu Au. {txu n{uþtk yuftÂL‚f Ëk‚™tu Ë{t„{ fhðtu. y™u ð¤e su{ Ë{wÿ™t s¤{tk zwƒ‚t yuðt …wY»ttu™u ™tift Au, yus áZ yt©ÞY… Au, ‚u{ yt ËkËthY…e Ët„h{tk ô[ y™u ™e[ Þtur™{tk zqƒfeytu ¾t‚t yuðt …wY»ttu™u yuftkr‚f Ëk‚tu Au, yus …h{ yt©ÞY… fnu÷t Au. y™u ð¤e ƒnth WŒÞ™u …t{‚tu ËqÞo fu𤠃nth™t ykÄfth™u Œqh fhe þfu Au, …ý ӌޙt ykÄfth™u Œqh fhe þf‚tu ™Úte. …ý yuftÂL‚f Ëk‚tu ‚tu ¿tt™áÂü yt…e™u ӌޙt ykÄfth™u …ý Œqh fhe ™t¾u Au. y™u ð¤e „k„trŒf s¤{Þ su ‚eÚttuo Au, y™u Ät‚w yÚtðt …ÚÚth™e su Œuð‚tytu™e «r‚{tytu Au, ‚u ÷tkƒt Ë{Þu {™w»Þtu™u …rðºt fhu Au. …ý ¼„ðt™™t yuftkr‚f Ëk‚tu ‚tu Œþo™{tºtÚte s {™w»Þtu™u …rðºt fhu Au. y™u ð¤e yuftÂL‚f Ëk‚tu™tu Ë{t„{ ƒwÂØ™e sz‚t™u nhu Au, ðtýe™u rð»tu ËíÞ™wk ®Ë[™ fhu Au, ÷tkƒt Ë{Þ™tk ӌޙtk …t…tu™u …ý ƒt¤e™u ¼M{ fhe ™t¾u Au. {txu ytðt yuftkr‚f Ëk‚tu™tu Ë{t„{ …ý {™, f{o, y™u ð[™Úte fhðtu. …ý s¤{tk f{¤™wk …ºt hnu÷wk ntuðt A‚tk …ý yu …ºt™u su he‚u s¤™tu M…þo ÷t„‚tu ™Úte, yu he‚u W…hA÷tu Ë{t„{ fhðtu ™rn. …hk‚w yuðt yuftkr‚f Ëk‚tu™e Ëuðt fhðe, Ëk‚tu™wk ð[™ ÓŒÞ{tk Äthý fhðwk, Ëk‚tu™e yt„¤ …tu‚t™t Œtu»t fnuðt, yt he‚u «Ät™ rðrÄÚte Ëk‚tu™tu Ë{t„{ fhðtu. fthý fu Ëk‚tu™t Ë{t„{Úte Ëðuo ËtkËtrhf Ëk‚t…tu ™tþ …t{e òÞ Au. {txu s Ëk‚tu™t Ë{t„{™u y™u Ä{o™u «tý Útfe …ý yrÄf hûtý fhðt ÞtuøÞ fnu÷tk Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu r™»ft{¼tðÚte ftuR…ý ò‚™t MðtÚto rð™t fu𤠅tu‚t™t fÕÞtý™u {txu yð~Þ n{uþtk ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>36>> M…÷ØÒn‰˘¥…x…fi{…‰I……l…» x… M…®™…∆ ÆHÚ{…… h… ¶…: *  ¥…∑……∫…P……i……‰ x……‰ EÚ…™…«: ∫¥…†±……P…… ∫¥…®…÷J…‰x… S… **37** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „wY, Œuð y™u htò™tk Œþo™tÚtuo ¾t÷e ntÚtu sðwk ™rn, y™u ftuR™tu rðït˽t‚ fhðtu ™rn; ‚Útt …tu‚t™u {w¾u fhe™u …tu‚t™e «þkËt fhðe ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu, „wY™e …tËu ¾t÷e ntÚtu sðwk, yu „wY «íÞu™e y©Øt „ýtÞ Au. „wY «íÞu òu ©Øt ntuÞ, ‚tu „wY™t Œþo™tÚtuo õÞthuÞ …ý ¾t÷e ntÚtu sðwk ™rn. ftkRf ¼ux ÷R™u s „wY™e …tËu sðwk. y™u Œuð™e …tËu ¾t÷e ntÚtu sðwk, yu yÄtŠ{f‚t „ýtÞ Au. {txu Ä{or™c …wY»ttu ntuÞ, ‚u{ýu Œuð™e …tËu …ý ¾t÷e ntÚtu sðwk ™rn. yÚtto‚T Œuð™tk Œþo™u s‚e ð¾‚u Œuð™u y…oý fhðt {txu ftuR…ý V¤trŒf ðM‚w ÷R™u s sðwk. y™u ð¤e htò …tËu ¾t÷e ntÚtu sðwk, yu yrððuf „ýtÞ Au, y™u ‚u …wY»t™e ftÞofwþ¤‚t{tk „ý™t Út‚e ™Úte. {txu òu yt…ý™u


&÷tuf - 38

rþûtt…ºte ¼t»Þ

42

htò îtht ftkR ftÞo fhtððwk ntuÞ, y™u ftÞofwþ¤ ‚Útt rððufe ƒ™ðwk ntuÞ, ‚tu htò …tËu …ý ¾t÷e ntÚtu sðwk ™rn. y™u ð¤e ftuR™tu rðït˽t‚ fhðtu ™rn. nwk ‚{tYk yt ftÞo yð~Þ fhe yt…eþ, ‚{u sht …ý r[k‚t fhþtu ™rn. yÚtðt nwk ‚{tYk yð~Þ hûtý fheþ, ‚{tu ftuR ò‚™tu ¼Þ ht¾þtu ™rn. yt he‚u rðïtË yt…e™u, …Ae yu ftÞo fhe ™ yt…ðwk ‚u™u rðït˽t‚ fnuðtÞ Au. {txu yt…ýt{tk þÂõ‚ ntuÞ, ƒ¤ ntuÞ, ‚tus …htu…fth™tk ftÞo{tk òuztððwk, …ý ftuR™u ¾tuxe he‚u rðïtË yt…ðtu ™rn. fthý fu rðït˽t‚ Au, yu {nt…t… Au. ’’¨ }æãæÐæ„ÜUè |æê}ææñ ²æï ç±ES²æù‹²}æÎü²ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ su …wY»t ƒeò™u rðïtË yt…e™u …ezt yt…u Au, yÚtto‚T rðïtË yt…e™u ftÞo fhe ™Úte yt…‚tu, rðït˼k„ fhu Au, yu …wY»t yt …]Úðe W…h {nt…t…e fnu÷tu Au. rðït˼k„e yu {nt…t…e Au. {txu ftuR™tu rðït˽t‚ fhðtu ™rn. y™u ð¤e …tu‚t™u {w¾u fhe™u …tu‚t™e «þkËt fhðe ™rn. …tu‚t™u {w¾u …tu‚t™e «þkËt fhðe, yus …wÛÞ™u ƒt¤e ™t¾u Au. yt rð»tÞ{tk ÔÞtË™wk ð[™ «{týY… Au. ’’çÝ‹Îæù‹²S²æy}æÝ: àHæÍææ m²¢ ¨éÜëU„ÝæàæÜëU„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, ƒeò™e ®™Œt, y™u …tu‚t™e «þkËt yt ƒÒtu …tu‚t™t s …wÛÞ™u ™tþ fh™th Au. {txu ƒeò™e ®™Œt fhðe ™rn, y™u …tu‚t™e «þkËt fhðe ™rn. ‚u{ s ƒeò™e «þkËt …ý ÞÚttÞtuøÞ s fhðe òuRyu. yt rð»tÞ{tk yuf ™er‚ðtõÞ Au. ’’Ðíy²ÿæï xæéÚ±S„éy²æ: ÐÚæïÿæï ç}æ~æÏææ‹{±æ: J ÜU}ææü‹„ï Îæ¨|æëy²æp Ý ™ Ðé~æ: Ý ™ 盲:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ™er‚ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, „wYs™tu™e, yÚtto‚T Ëí…wY»ttu™e «þkËt fhðe ntuÞ, ‚tu «íÞût fhðe. yÚtto‚T ‚u™e ntshe{tk s fhðe. r{ºt fu ƒkÄwytu™e «þkËt fhðe ntuÞ, ‚tu yu{™e „uhntshe{tk ƒeò …tËu fhðe. ƒesu «þkËt fhðtÚte Äe{u Äe{u yu{™e …tËu …ntU[e òÞ Au. ™tufhð„o™e «þkËt fhðe ntuÞ, ‚tu f{toL‚u fhðe. yÚtto‚T yt…ýu ƒ‚tðu÷wk ft{ fhe yt…u, …Ae s «þkËt fhðe fu, ‚{tuyu yt ƒnw ËhË he‚u fÞwO Au. …ý ft{ …wÁk ÚtÞtÚte …nu÷tk ™tufhð„o™e «þkËt fhðe ™rn. y™u …tu‚t™t …wºt fu …í™e™e «þkËt fh‚tk sht rð[th fhðtu. fthý fu …í™e y™u …wºt yu ftkR ™tufh ™Úte, yu r{ºt …ý ™Úte. yu‚tu …tu‚t™wk s yk„ Au. {txu …í™e …wºt™tk su ð¾tý, ‚u …tu‚t™tk s ð¾tý fÞtO fnuðtÞ Au. {txu fnuðt™tu yu yr¼«tÞ Au fu, …tu‚t™e «þkËt ‚tu ™ s fhðe. y™u ƒeò™e «þkËt …ý rð[the™u ÞÚttÞtuøÞ s fhðe. >>37>> ™… ∫®…x…¬ {… Æ ΩÙi…‰% {… ∫™…÷nfi«˘∂™……x™…R¬M…… x… S……i®…x…: * i…q⁄˘π™…∆ ¥…∫…x…∆ x…Ë¥… {… Æv……™…» ®…n˘… ∏…i…Ë: **38** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su ð† …nuÞuo Útfu …ý …tu‚t™tk yk„tu Œu¾tÞ ‚uðwk su ¼wkzwk ð†, ‚u …nuhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- „wó ht¾ðt ÞtuøÞ su yk„tu, ‚u{™u Ztkfðt {txu ðMºttu Äthý fÞto™wk rðÄt™ Au. ‚tu su ðMºttu Äthý fÞto …Ae …ý „wó ht¾ðt ÞtuøÞ yk„tu ZkftÞ ™rn, ‚tu ð† Äthý fhu÷wk ntuÞ ‚tu…ý ™rn Äthý fÞto Ë{t™ Au. ËŒt[thŒe…{tk fuðwk ð† Äthý ™ fhðwk òuRyu, ‚u™wk rðÄt™ fhu÷wk Au- ’’¥ç„ ¨êÿ}æ¢ ™ Îëà²æX¢ SÈUæçÅ„¢ …æH¨çóæ|æ¢ J Ý {æ²Z }æçHÝ¢ ±æ¨æï {æ²Z àæéç™ ÍæÝ¢ ™ „Îì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, yr‚ Ëqû{ ð† Äthý fhðwk ™rn, Vtxu÷wk ð† Äthý fhðwk ™rn, {åAhŒt™e Ë{t™ òheðt¤wk ð† Äthý fhðwk ™rn. yus he‚u {u÷wk ð† Äthý fhðwk ™rn. …hk‚w ½txwk …rðºt y™u ÄtuÞu÷wk ð† Äthý fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- yt ËŒt[thŒe…{tk fÌtwk fu- Vtxu÷tk ‚Útt ò¤eðt¤tk f…ztk …nuhðtk ™rn. yu rð»tÞ{tk yu{ Ë{sðwk fu yr‚ „heƒ ntuÞ, y™u yr‚ íÞt„e ntuÞ, ‚u{™t {txu yt r™Þ{ ÷t„w …z‚tu ™Úte. ‚u{™u su ð† {¤u ‚u …nuhe ÷uðwk. fthý fu yr‚ „heƒ ntuÞ, y™u ‚eðú ðihtøÞu fhe™u su{ýu …tu‚t™t Œun™tu yr‚þu y™tŒh fhe ŒeÄtu ntuÞ, yuðt yr‚ íÞt„e ntuÞ, ‚u{™u ‚tu


&÷tuf - 39

rþûtt…ºte ¼t»Þ

43

ƒeò™e RåAtÚte ðMºttu «tó Út‚tk ntuÞ Au. {txu yt ƒÒtu™u Rïh RåAtÚte su ðMºttuu «tó ÚttÞ, yu ðMºttu …nuhe ÷uðtk. …ý ‚u rËðtÞ su Ä™ðt™ „]nMÚttu ntuÞ ‚u{ýu fŒe…ý Vtxu÷tk fu {r÷™ ðMºttu Äthý fhðtk ™rn. Ä™ðt™ „]nMÚttu ntuÞ ‚u{ýu ‚tu ½txtk, …rðºt y™u {qÕÞðt™ Ëthtk ðMºttu Äthý fhðtk. yuðtu ynª rððuf Ë{sðtu, ytðtu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>38>> v…®…Êh… Æ ΩÙi…… EfiÚπh…¶… HÚ: EÚ…™……« x… ∫…¥…«l…… * +Y… x…xn˘…¶…™……z…Ë¥… i™……V™…∆ ∏…“EfiÚπh…∫…‰¥…x…®…¬ **39** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ¼„ðt™™e ¼Âõ‚, Ä{oÚte hrn‚ Ëðo «fthu fhðe ™rn, Ä{o Ërn‚ s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. y™u y¿tt™e yuðt {™w»Þtu™e ®™Œt™t ¼Þ Útfe ¼„ðt™™e Ëuðt™tu íÞt„ fhðtu s ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Ä{o rð™t™e ¼Âõ‚ …tk„¤e fnu÷e Au. …tk„¤tu {™w»Þ õÞthuÞ …ý …ðo‚thtuný su{ fhe þfu ™rn, ‚u{ Ä{o rð™t™e …tk„¤e ¼Âõ‚ {™w»Þ™u {tuût…Œu …ntU[tze þf‚e ™Úte. Ä{o rð™t™e ¼Âõ‚ þYyt‚{tk ‚tu «ƒ¤ sýt‚e ntuÞ Au, …ý Äe{u Äe{u r™ƒo¤ ƒ™e™u, yk‚u ™tþ …t{e s‚e ntuÞ Au. y™u Ä{uo Ërn‚ su ¼Âõ‚ Au, yu‚tu Äe{u Äe{u …wÂü™u …t{‚e òÞ Au, y™u yk‚u …htftüt™u …t{e™u y¾kz M{]r‚™t Y…{tk …rhýt{™u …t{e òÞ Au, fu su™tÚte ftuR {tuxwk y™u fXe™ ËtÄ™ þtMºttu{tk fÌtwk ™Úte, {txu Ä{uo Ërn‚ s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- ’’²ƒæ »ÜUæÎà²æ¢ Ý |æé†…è„ ±ñc‡æ±: Ðÿæ²æïmü²æï:‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚{tk {™w»Þtuu™u yuftŒþe™tu W…ðtË fhðtu yu MðÄ{o fnu÷tu Au. y™u ƒeS M{]r‚{tk ¼„ðt™™u ™iðuã Ähe™u ¼„ðt™™e «ËtŒe™tu yuf s ftu¤eÞtu s{™tht …wY»t™u yt f¤eÞw„{tk A {tË W…ðtË™wk V¤ «tó ÚttÞ Au. ‚tu yt he‚u ¼„ðt™™e «ËtŒe™t {tntíBÞY… ¼Âõ‚ ðzu W…ðtË Y… MðÄ{o™tu ði»ýðtuyu íÞt„ fhðtu ™rn. fthý fu ði»ýðtu™u ‚tu n{uþtk ƒthu {tË ¼„ðt™™e «ËtŒe™wk yÒt s s{ðt™wk ntuÞ Au. {txu yuftŒþe™u rŒðËu ¼tus™™tu su r™»tuÄ Au, yu‚tu r™íÞ «tó ¼„ðt™™e «ËtŒe™t yÒt™tu …ý r™»tuÄ s Au, yu{ Ë{sðwk. {txu ¼„ðt™™e «ËtŒe™t yÒt™tu yuf s ftu¤eÞtu s{ðtÚte A {tË W…ðtË™wk V¤ «tó ÚttÞ Au, ytðe ÷t÷[Úte yuftŒþe™u rŒðËu yuf W…ðtËY… MðÄ{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. yÚtto‚T A {tË™t W…ðtË™wk V¤ s‚wk fhe Œuðwk, …ý yuftŒþe™t W…ðtËY… MðÄ{o™u s‚tu fhðtu ™rn. y™u ð¤e ’’„ïÐéS„ÐS„ïU …ãé±é: ¨FéÚæ²æü ÏæírææÝê™éÝæü}æ xæësç‹„ ²ï „ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ yu{ fnu Au fu, ¼„ðt™™t ™t{™e ykŒh ƒÄwk ytðe òÞ Au. ¼„ðt™™t ™t{™wk {tntíBÞ {tuxwk Au. ‚uÚte rþÞt¤t™e Xkze É‚w{tk fŒt[ M™t™ ™ ÚtR þfu, ‚tu …ý ftuR ò‚™tu ðtkÄtu ™rn, ¼„ðt™™wk ™t{ ÷R ÷uðwk. ¼„ðt™™t ™t{™e ykŒh M™t™ ytðe òÞ Au. ËkæÞtðkŒ™ …ý ytðe òÞ Au. M™t™ ËkæÞtrŒf™e f¤tfwx fhðt™e ftuR sYh ™Úte. yt he‚u fux÷tf «{tŒe s™tu fnu‚t ntuÞ Au. …ý ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- yt M{]r‚{tk ¼„ðt™™t ™t{™wk su {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au, yu ™t{™t {tntíBÞ™tu ytuÚt ÷R™u «t‚:ft¤{tk M™t™-ËkæÞtrŒf MðÄ{o™tu õÞthuÞ …ý íÞt„ fhðtu ™rn. MðÄ{o™u ËtÚtu ht¾e™u s ¼„ðt™™t ™t{™wk Wå[thý fhðwk, yu ÞtuøÞ Au, …ý ¼„ðt™™t ™t{tuå[thý™t ƒ¤Úte MðÄ{o™u Atuze Œuðtu, yu ÞtuøÞ ™Úte. y™u ð¤e ’’¨±Z ç±c‡æé}æ²¢ …xæ„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™e ykŒh ¿tt™™wk {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au fu, yt ËtYk s„‚ rð»ýw{Þ Au. Mºte …ý rð»ýw Au, y™u …wY»t …ý rð»ýw Au. ytðt ¿tt™™t {tntíBÞ™tu ytuÚt ÷R™u ¼„ðt™™t {krŒh{tk yÚtðt ¼„ðt™™e Ë{e…u hne™u, ðthkðth Mºteytu™t {w¾™u ™ òuðt Y… …tu‚t™tu MðÄ{o, y™u Mºteytu™e ntkËe {~fhe ™ fhðt Y… su …tu‚t™tu MðÄ{o ‚u™tu íÞt„ fhðtu ™rn.


&÷tuf - 39

rþûtt…ºte ¼t»Þ

44

y™u òu íÞt„ fhu, ‚tu {nt™ Œtu»t «tó ÚttÞ Au. ’’Ÿæè ç±c‡ææï}æüç‹ÎÚï çSƒy±æ ¨ï±æ²æ¢ „S² ±æ Ò癄ì J }æéÎæ ²ï ›è<ÝÚèÿæ‹„ï ²æïçÝÜUèÅæ |æ±ç‹„ „ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk nthe‚{wr™ fnu Au fu- ¼„ðt™™t {krŒh{tk hne™u, yÚtðt ¼„ðt™™e Ëuðt{tk hne™u su …wY»ttu n»to ðzu ðthkðth Mºteytu™u s òuÞt fhu Au, ‚u …wY»ttu Mºteytu™e Þtur™{tk feztY…u Wí…Òt ÚttÞ Au. {txu ¿tt™™t ƒ¤u fhe™u …ý ¼„ðt™™t {krŒh{tk áÂü™u r™Þ{{tk ht¾ðtY… MðÄ{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. y™u ð¤e ’’ÎàæüÝæ„ì ÎéçÚ„ÿæ²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ ðtõÞ™tu yÚto yuðtu Au fu, ¼„ðt™™tk Œþo™Úte …t…{tºt™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. yt «{týu M{]r‚{tk fnu÷tk ¼„ðt™™tk Œþo™™tk {tntíBÞ™tu ytuÚt ÷R™u sL{tüBÞtrŒ WíËðtu{tk Mºteytu™e ½ýe ¼ez ntuÞ Au, ‚tu yu Mºteytu™e ¼ez{tk «ðuþ ™ fhðtu, «ðuþ ™ fhðt Y… su MðÄ{o ‚u™tu íÞt„ ™ fhðtu. yÚtto‚T [t÷tu™u n{ýtk Mºteytu™e ¼ez{tkÚte «ðuþ fhe™u [tÕÞt sRyu, òu ftkRf …t… ÷t„þu ‚tu n{ýtk s {krŒh{tk sR™u ¼„ðt™™tk Œþo™ fheþwk, ‚uÚte …t…{tºt™tu ™tþ ÚtR sþu. yt he‚u Œþo™™t {tntíBÞ™t ƒ¤u fhe™u …ý MðÄ{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. fthý fu MðÄ{o™tu íÞt„ fhe™u ftuR …wY»t ¼÷u ¼„ðt™™tk Œþo™ fhu, ¼„ðt™™t ™t{™wk Wå[thý fhu, A‚tk…ý yu ¼„ðt™™tu y…htÄe fnu÷tu Au. yt rð»tÞ{tk ÷½wnthe‚M{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au.- ’’¥Ðãæ² çÝ…¢ {}æZ ÜëUc‡æ ÜëUc‡æïç„ ±æçÎÝ: J „ï ãÚïmïü篇ææï ¿æï²æ {}ææüƒZ …‹}æ ²hÚï:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su …wY»ttu …tu‚t™t Ä{o™tu íÞt„ fhe™u ¼÷u f]»ý, f]»ý, yt he‚u ¼„ðt™™t ™t{™wk Wå[thý fhu Au, A‚tk…ý ‚u …wY»ttu ¼„ðt™™t îu»te y™u þºtw òýðt, fthý fu ¼„ðt™™tu sL{ Ä{o™t hûtý™u {txu s ÚttÞ Au. {txu Ä{o™e ËtÚtu s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. y™u ð¤e ðhtn…whtý{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ’’Ÿæéç„ S}æëç„}æü}æñ± ¥æ¿ææ ²S„æ}æéÌY² ±„ü„ï J ¥æ¿ææ|æXè }æ}æ mï¯è ¨ }æjQæï Ý ±ñ {Úï‘‘ JJ §ç„ JJ ðhtn ¼„ðt™ …]Úðe «íÞu fnu Au fu- nu …]Úðe ! ©wr‚ytu{tk y™u M{]r‚ytu{tk «r‚…tŒ™ fhtÞu÷e su yt¿ttytu Au, ‚u {the s yt¿ttytu Au. {txu su …wY»ttu ©wr‚ y™u M{]r‚ ËkƒLÄe yt¿ttytu™wk WÕ÷k½™ fhe™u ð‚uo Au, ‚u yt¿tt¼k„e Au, {thtu îu»te Au, y™u {thtu ¼õ‚ …ý ™Úte. yt he‚u ðhtn ¼„ðt™u fÌtwk Au, {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu Ä{o™u ËtÚtu ht¾e™u s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe, …ý Ä{o™tu íÞt„ fhe™u ¼Âõ‚ fhðe ™rn. fthý fu Ä{o rð™t ¼Âõ‚™e õÞthuÞ …ý rËÂØ Út‚e ™Úte, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e yt…ýu ¼„ðt™™e Ëuðt fu ¼Âõ‚ fh‚t ntuRyu, íÞthu ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t ¼õ‚™wk {tntíBÞ ™rn òý™tht ftuRf y¿tt™e …wY»ttu òu yt…ýe ®™Œt fhu, ‚tz™ fhu ‚tu…ý yu r™kŒt y™u ‚tz™™t ¼Þ Útfe ¼„ðt™™e Ëuðt y™u ¼Âõ‚™tu íÞt„ fhðtu ™rn. fthý fu ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu™e su ®™Œt fhðe yu‚tu Œwso™tu™tu Mð¼tð ntuÞ Au. ‚tu Œwso™tu su{ …tu‚t™t Mð¼tð™tu íÞt„ fh‚t ™Úte. ‚u{ ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu Ëuðt y™u ¼Âõ‚ fhðtY… …tu‚t™t Mð¼tð™tu íÞt„ fhðtu ™rn. ®™Œt fhðe yu Œwso™tu™e þtu¼t Au, ‚tu yu ®™Œt™t ¼Þ Útfe Ëuðt y™u ¼Âõ‚™tu íÞt„ ™ fhðtu yu ¼õ‚™e þtu¼t Au. …htþhM{]r‚{tk ƒ‚tðu÷wk Au fu- ’’²æï ²S² „œ±¢ ÐéL¯æï Ý …æÝæç„ ¨ „S² çÝ‹Îæ¢ ÜéUL„ï Ý ç±mæÝì‘‘ JJ §ç„ JJ su …wY»ttu su{™wk {tntíBÞ òý‚t ™Úte, ‚u …wY»ttu yu{™e ®™Œt fhu Au. …ý {tntíBÞ òý™tht …wY»ttu fŒe …ý yu{™e ®™Œt fh‚t ™Úte. ‚u{ y¿tt™e …wY»ttu ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu™wk {tntíBÞ òý‚t ™Úte, ‚uÚte y¿tt™e …wY»ttu ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚™e ®™Œt fhu Au. {txu ¼õ‚tuyu ytðe ®™Œt™u „ýfthðe ™rn. ’’²S² ~ææ„æ ™RUUÐæç‡æÎéü…üÝS„¢ ÜUÚæïç„ çÜU}æì J „„æï Ý „j²æ„ì |æôQU …sæçmc‡ææïÝüÚ: ¨é{è:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk fnu÷wk Au fu- su{™wk hûtý fh™tht [¢…trý ¼„ðt™ Au, ‚u{™u Œwso™ …wY»ttu þwk fhe þfðt™t n‚t. {txu ƒwÂØ{t™ …wY»ttu ntuÞ. ‚u{ýu Œwso™tu™t ¼Þ


&÷tuf - 40-41

rþûtt…ºte ¼t»Þ

45

Útfe ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™tu íÞt„ fhðtu ™rn. su{ ð™{tk ®Ën Vh‚tu ntuÞ, y™u …tA¤Úte rþÞt¤eÞtk ƒw{tu …tzu ‚uýu fhe™u ®Ën þwk yu ð™™tu íÞt„ fhe Œu Au ? ™rn, ®Ën ‚tu yu rþÞt¤eÞtk™u ½tË™t ‚ý¾÷t™e Ë{t™ {t™u Au. ‚u s he‚u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu ‚tu ®Ën™e Ë{t™ Au. ‚u™u rþÞt¤eÞtk™e Ë{t™ yu Œwso™tu þwk fhe þfðt™t n‚t ? {txu ¼õ‚tuyu Œwso™tu™t ¼Þ Útfe ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™tu õÞthuÞ …ý íÞt„ fhðtu ™rn. su{ …qðuo ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚ «FtŒ, r…‚t rnhÛÞfrþ…w™t ¼Þ Útfe ¼Âõ‚™tu sht…ý íÞt„ fhu÷tu ™ n‚tu. y™u rð»ýw™u s f‚to Ë{S™u «FtŒS r™¼oÞ hÌtt n‚t, ‚uÚte rð»ýwyu «FtŒS™e hûtt fhe n‚e. ‚u s he‚u ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu ¼„ðt™™u s f‚to y™u hûtý fh™tht òýe™u r™¼oÞ hnuð,kw …ý Œwütu™t ¼Þ nuX¤ ŒƒtR™u {tuût{t„oY… ¼Âõ‚™tu íÞt„ fhe Œuðtu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>39>> =i∫…¥……Ω‰Ùπ…÷ x…i™…∆ S… EfiÚπh…®… xn˘Æ®……M…i…Ë: * {…÷ ®¶…: ∫{…fi∂™…… x… ¥… x…i……∫i…j… i…… ¶…∂S… {…÷ØÒπ……: **40** y™u WíËðtu™t rŒðËu ‚Útt r™íÞ «íÞu ¼„ðt™™t {krŒh{tk ytðu÷t …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu {krŒh™u rð»tu Mºteytu™tu M…þo fhðtu ™rn. ‚Útt Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu …wY»t™tu M…þo fhðtu ™rn, y™u {krŒh{tkÚte ™eËÞto …Ae …tu‚…tu‚t™e he‚u ð‚oðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Ët{tLÞ…ýu Mºte …wY»ttu™tu …hM…h M…þo {™™u ûttu¼ Wí…Òt fh™thtu Au. ‚uÚte ©eS{nthtsu ¼„ðt™™t {krŒh{tk rðþu»t…ýu M…þo™tu r™»tuÄ fÞtuo Au, yu ÞtuøÞ s fhu÷tu Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- yt &÷tuf™e ykŒh r™íÞ «r‚rŒ™ ¼„ðt™™t {krŒh{tk ytðu÷t …wY»ttu y™u Mºteytuyu {krŒh{tk …hM…h ƒwÂØ …qðof M…þo fhðtu ™rn. ynª ‘‘r™íÞ «r‚rŒ™’’ yt yuf þ猙t „únýÚte, ‚u™e ykŒh WíËðtu™tu …ý Ë{tðuþ ÚtR òÞ Au. r™íÞ «r‚rŒ™ yux÷u, ‘‘360 rŒðË’’ ‚u rŒðËtu™e ykŒh ‚{t{ WíËðtu™tu Ë{tðuþ ÚtR òÞ Au. A‚tk …ý yt&÷tuf{tk ‘‘WíËð’’ yu þ猙tu …]ÚtfT WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ‚u™wk fthý yu sýtÞ Au fu, WíËðtu{tk s™{uŒ™e ½ýe ntuÞ Au. ‚uÚte yËtðÄt™ …wY»ttu y™u Mºteytu™u …hM…h M…þo Útðt™tu Ëk¼ð hnu Au. y™u ‚uÚte s …tu‚t™t ¼õ‚tu™u WíËðtu{tk rðþu»t ËtðÄt™e h¾tððt {txu WíËðtu™tu …]ÚtfT r™Œuþ o fhu÷tu ntuÞ, yu{ Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ sýtÞ Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk hnu÷e ft{ðtË™t™t ykfhw tu ¼„ðt™™t {krŒh{tk «MVwrh‚ ™ ÚttÞ, ‚u {txu ¼„ðt™™t {krŒh{tk rðþu»t ËtðÄt™e ht¾e fhe, su{ ƒ™u ‚u{ Mºte …wY»ttu™t …hM…h M…þoÚte Œqh hnuðkw >>40>> EfiÚπh…n˘“I……∆ M…÷Æ…‰: |……{i…Ë∫i…÷±…∫…“®…… ±…E‰Ú M…±…‰ * v……™…Ê  x…i™…∆ S……‰v¥…«{…÷hb≈∆ ±…±……]Ù…n˘…Ë  u˘V…… i… ¶…: **41** „wY Útfe f]»ý™e Œeûtt™u (ði»ýðe Œeûtt™u) …t{u÷t {tht ytr©‚ ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ yt ºtýuÞ ðýo™t ({tht ytr©‚) ËíËk„eytuyu fkX™u rð»tu ‚w÷Ëe™e ƒuðze fkXe r™íÞ Äthý fhðe, ‚Útt ÷÷tx, ÓŒÞ y™u ƒu ntÚt yt{ [th søÞtyu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su{ W…™Þ™ ËkMfth rð™t „tÞºte {kºt y™u ðuŒtæÞÞ™{tk yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte, M™t™ rð™t …qò{tk su{ yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. ‚u{ Œeûtt „úný fÞto rð™t, ði»ýð…ýwk MðeftÞto rð™t, ¼„ðt™™e y[o™trŒ ¼Âõ‚{tk yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. ’’Îèÿææ „é ±í„¨¢xæíã:‘‘ JJ §ç„ JJ yr¼Ät™ ®[‚t{ýe{tk Œeûtt™tu ‚tí…ÞtoÚto ðýoðu÷tu Au fu- Œeûtt yux÷u, ‘ðú‚™tu Mðefth’ fhðtu. ‘‘nwk Rïh™tu Awk’’ yt he‚u Rïh™u Ë{Š…‚ Útðwk. yÚtto‚T ði»ýð …ýt™tu Mðefth fhðtu, rð»ýw™t þhýt„‚ ƒ™ðwk, y™u íÞth…Ae òu òýe òuR™u ftuR…ý …t…f{tuo fhðt{tk ™ ytðu ‚tu «thçÄf{o rËðtÞ …qðo™tk Ëkr[‚ …wÛÞ y™u …t…Y… f{o™tu &÷uþ þhýt„‚™u ÷t„‚tu ™Úte. yÚtto‚T …qðo™tk …wÛÞ y™u …t…Y… f{tuo þhýt„‚™u 𤄂tk ™Úte. ‚tu ftu™u ð¤„u Au ? fthý fu þtMºttu™tu yx÷


&÷tuf - 41

rþûtt…ºte ¼t»Þ

46

rËØtL‚ Au fu, f{tuo ¼tu„ÔÞt rð™t þtk‚ Út‚tk ™Úte. ‚u™t W¥th{tk þt†™e ykŒh fnu÷wk Au fu- þhýt„‚ ¼õ‚™e ßÞthu {wÂõ‚ ÚttÞ Au, íÞthu ‚u™tk Ëkr[‚ …wÛÞ y™u …t… ƒÒtu ðnU[tR òÞ Au. ‚u{tk þhýt„‚ ¼õ‚™e ËtÚtu su îu»t ht¾™tht ntuÞ, ‚u™u yu …qðo™tk …t…tu ð¤„u Au. y™u þhýt„‚ ¼õ‚™e ËtÚtu su …wY»ttu M™un Ähtð‚t ntuÞ, ‚u™u …qðo™tk …wÛÞtu ð¤„u Au. yt he‚u …wÛÞ y™u …t… ¼tu„ÔÞt rð™t þtk‚ Út‚tk ™Úte, ‚uÚte þhýt„‚ ¼õ‚™e ßÞthu {wÂõ‚ ÚttÞ, íÞthu yu ¼õ‚™t þºtwytu …t…™u ¼tu„ðu y™u M™uneytu …wÛÞ™u ¼tu„ðu. y™u þhýt„‚ ¼õ‚ …wÛÞ ‚Útt …t…Úte hrn‚ ÚttÞ Au. {txu s þtMºttu …tufthe …tufthe™u fnu Au fu- ¼„ðt™™t {nt™ ¼õ‚tu™e ËtÚtu îu»t ht¾ðtu ™rn. îu»t ht¾ðt™wk V¤ …t…{tk ¼t„eŒthe fhðe yus Au. y™u M™un ht¾ðt™wk V¤ …wÛÞ{tk ¼t„eŒthe fhðe yus Au. y™u ð¤e ytðe þhýt„r‚ ƒu «fth™e fnu÷e Au- yuf Ëîthf y™u ƒeS yîthf, ‚u{tk su þhýt„r‚ „wYîtht Mðefthðt{tk ytðu, ‚u™u Ëîthf þhýt„r‚ fnuðt{tk ytðu Au. „wYîtht yu Sð, Rïh™t [hý{tk Ë{Š…‚ ÚttÞ Au, y™u …Ae „wYîtht r™Þ{ y™u {kºtY… y™w„ún™u …t{e fhe, „wYyu ƒ‚tðu÷t {t„o™u y™wËthu fuð¤ Rïh™e «ËÒt‚t™u {txu Ëuðt ¼Âõ‚ fhðt{tk ytðu, ‚u™u Ëîthf þhýt„r‚ fnu÷e Au. ytðt Ëîthf þhýt„‚™e sðtƒŒthe „wY W…h ntuÞ Au. y™u su …wY»ttu Ëk…qýo þt†™t ¿tt™™u Ähtð™tht ntuÞ, ‚uðt …wY»ttu „wY rð™t …ý Ëtûtt‚T Rïh™u Ë{Š…‚ ÚtR þfu Au. yt he‚u Ëtûtt‚T ËeÄu ËeÄt Rïh™u su Ë{Š…‚ Útðwk, yu yîthf þhýt„r‚ fnu÷e Au. yt yîthf þhýt„r‚ fh‚tk Ëîthf þhýt„r‚ W¥t{ {™tÞu÷e Au. fthý fu- Ëîthf þhýt„r‚{tk „wY s h¾uðtz fhefu hnu Au. „wY n{uþtk þhýt„‚™e Œu¾¼t¤, {t„oŒþo™ yt…‚t hnu Au. yt he‚u „wYîtht …h{tí{t™u su Ë{Š…‚ Útðwk, ‚u™u Œeûtt fnuðt{tk ytðu Au. y™u yt Œeûtt ƒu «fth™e Au. yuf Ët{tLÞ Œeûtt y™u ƒeS {ntŒeûtt. nðu yu Œeûtt ftu™e …tËuÚte ÷uðe ? Œeûtt yt…™tht „wY fuðt ntuðt òuRyu ? yt ƒÄe ƒtƒ‚tu™wk ðýo™ ynª ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{eyu M…ü…ýu fhu÷wk Au. Ët{tLÞ…ýu ßÞthu ƒt¤f sL{u Au, íÞthu Ëti «Út{ yu ƒt¤f™u Ëk‚tu …tËu ÷tðu Au. Ëk‚tu yuf Ët{tLÞ {kºt ƒtu÷e™u …h{tí{t™t [hý{tk Ë{Š…‚ fhu Au. fkXe Äthý fhtðu Au, ð‚o{t™ yt…u Au. yt …ý yuf Œeûtt Au. yt Œeûtt{tk {kºt Œeûtt ntu‚e ™Úte, su Ëk«ŒtÞ™e …hk…htyu [tÕÞtu ytð‚tu þhýt„‚ {kºt Au, yu þhýt„‚ {kºt yt…ðt™e ÔÞðMÚtt ©eS{nthtsu „wY…Œu MÚtt…u÷t ƒÒtu yt[tÞtuo™u yt…e Au. {txu Âîòr‚ yuðt ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttuyu „wY…Œu hnu÷t yt[tÞo Útfe yð~Þ þhýt„‚ {kºt Mðefthðtu òuRyu. òu fu yt þhýt„‚ {kºt Mðefthðt™tu [thu ðýo™t …wY»ttu™u yrÄfth Au. …ý ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fhðt{tk {tºt ºtýu ðýo™u s y™u ËåAqÿ™u yrÄfth Au, ytðtu ¼tð Au. y™u yt Ët{tLÞ {kºt™tu s… fh‚tk fh‚tk ßÞthu áZ ðihtøÞ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u „]nMÚtt©{™u Atuze™u ƒúñ[Þo yt©{{tk «ðuþðt™e ÞtuøÞ‚t «tó ÚttÞ Au, íÞthu s {ntŒeûtt™tu yu …wY»t yrÄfthe ÚttÞ Au. yt he‚u Ët{tLÞŒeûtt y™u {ntŒeûtt, yt ƒÒtu Œeûtt™t su {kºttu Au, yu {kºttu yt…ðt™tu yrÄfth ©eS{nthtsu „wY…Œu MÚtt…u÷t ƒÒtu yt[tÞtuo™u yt…u÷tu Au. {txu yt ƒÒtu Œeûtt yt[tÞo Útfe s „úný fhðe. nðu Œeûtt yt…™tht „wY fuðt ntuðt òuRyu. „wY™t {w¾ Útfe «tó Út‚tu su {kºt Au, yu yuf {tuût™wk ƒes Au. su{ rƒÞthý ©uc ntuÞ, y™u s{e™ …ý V¤ÿw… ntuÞ, ‚tu yu W„e™u …tk„hu Au. ‚u{ {kºt™e ykŒh òu Œið‚ ntuÞ, y™u rþ»ÞY…e s{e™™wk yk‚:fhý …rðºt ntuÞ, ‚tu


&÷tuf - 41

rþûtt…ºte ¼t»Þ

47

yu {kºt yk‚:fhý{tk W„e™u …tk„hu Au. y™u {tuût…Œ y…tðu Au. …ý yu {kºt™e ykŒh Œið‚ „wY™u ÷R™u ytðu Au. {kºt yt…™th „wY™e ykŒh òu Œið‚ ntuÞ, ‚tu yu „wY{w¾ Útfe «tó ÚtÞu÷tu {kºt rþ»Þ™t yk‚:fhý{tk «ftþ fhu Au. …ý „wY{tk òu Œið‚ ™ ntuÞ, ‚tu yu {kºt rþ»Þ™t ÓŒÞ{tk W„e™u …tk„h‚tu ™Úte, y™u {tuût…Œ y…tð‚tu ™Úte. {txu „wY÷ûtýtuÚte Þwõ‚ yuðt „wY …tËuÚte Œeûtt {kºt „úný fhðtu. nðu {kºt™u yt…™tht „wY™tk ÷ûtýtu …ý rð¿tt™tu…r™»tíËkrn‚t™u rð»tu fnu÷tk Au fu- su{ýu …tu‚t™e RrLÿÞtu™u S‚e™u ðþ fhu÷e ntuÞ, RrLÿÞtu y™u yk‚:fhý™e r¢Þt™u Œtƒe™u ð‚o‚t ntuÞ, RrLÿÞtu yk‚:fhý™t ŒtçÞt …tu‚u Œƒt‚t ™ ntuÞ, þtMºttu{tk «rðý ntuÞ, MðÄ{o{tk r™íÞ hnu™tht ntuÞ, yt…íft¤™e ykŒh …ý …tu‚t™t Ä{o™tu íÞt„ fh‚t ™ ntuÞ, ytðt su ntuÞ, yus „wY…Œ™u ÷tÞf Au. y™u ð¤e ƒÄtk ÷ûtýtu ntuÞ, y™u Ä{oðkþe …ý ntuÞ, A‚tk òu yu™u rð»tu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ™ ntuÞ, ‚tu yu „wY…Œ™u ÷tÞf ™Úte. {txu su Ä{or™c ntuÞ, y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚{tk r™ctðt¤t ntuÞ, ytðt Ä{oðkþe su yt[tÞo, ‚u Útfe f]»ý™e Œeûtt, (yux÷u ði»ýðe Œeûtt) „úný fhe™u Ëti «Út{ ði»ýð…ýwk «tó fhðwk. y™u íÞth …Ae ði»ýð…ýt™u Ëq[ð™the yuðe ‚w÷Ëe™e ƒu Ëhðt¤e fkXe fkX{tk r™íÞ Äthý fhðe. fthý fu ði»ýðe Œeûtt yu yuf ËtÂíðfe Œeûtt Au. y™u ‚w÷Ëe Au, yu …ý ËtÂíðf‚t™u Ëq[ð™the Au. ‚w÷Ëe yuf ËtÂíðf ftc Au. {txu {tuûtËkƒLÄe ftuR…ý ËtÂíðf ftÞo™u fh™tht …wY»ttu™u fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fhðe òuRyu. y™u ð¤e fkXe fkX{tk r™íÞ Äthý fhe ht¾ðe. yt rð»tÞ{tk …k[htºt þt†™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’²¿ææïб脱„ì {æ²æü „éH¨èÜUæD}ææçHÜUæ‘‘ JJ §ç„ JJ su{ Þ¿ttu…ðe‚ r™íÞ Äthý fhðe òuRyu, Þ¿ttu…ðe‚ rð™t yuf …„÷wk …ý ¼htÞ ™rn. yu s he‚u fkXe …ý fkX{tk r™íÞ Äthý fhe ht¾ðe. fkXe Äthý fÞto rð™t yuf …„÷wk …ý ¼hðwk òuRyu ™rn, ytðtu Ënò™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e su …wY»ttu ‚fo fh™tht Au fu- ÷tfztk™u fkX{tk ™t¾ðtÚte þwk ÚttÞ ? ytðt su ‚foðtŒe …wY»ttu, fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fh‚t ™Úte. ‚u …wY»ttu ¼„ðt™™t ftu…Y…e yÂø™Úte ƒ¤‚t Útft ™hf{tk …zu Au. y™u ð¤e …þw™e Ë{t™ yuðt su …wY»ttu™t fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe ™Úte, ‚u …wY»t™wk yÒt {tkË™e Ë{t™ fnu÷wk Au. y™u s¤ {rŒht™e Ë{t™ fnu÷wk Au. {txu ¼õ‚tuyu ‚fo fÞto rð™t fu𤠩ØtÚte s ‚w÷Ëe™e fkXe yð~Þ Äthý fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- ½ýt ÷tuftu yuðwk {t™‚t ntuÞ Au fu- ‚w÷Ëe™e fkXe …qò Ë{Þ™u rð»tu s Äthý fhðe òuRyu, n{uþtk Äthý fhðe òuRyu ™rn. yÚtto‚T ¼tus™, þÞ™, {¤{qºt™tu íÞt„ fhðtu, yu ytrŒf r¢Þtytu{tk ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fhðe ™ òuRyu. ytðwk ½ýt™wk {k‚ÔÞ ntuÞ Au. …ý ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e™wk {k‚ÔÞ yu Au fu- ¼„ðt™™t [hý{tk Ë{Š…‚ fhu÷e «ËtŒe™e fkXe n{uþtk Äthý fhe þftÞ Au. y…rðºt r¢Þtytu™e ykŒh …ý Äthý fhe þftÞ Au. fthý fu ¼„ðt™™t [hý{tk Ë{Š…‚ ÚtÞt …Ae fkXe ƒúñY… ÚtR òÞ Au. ftuR y…rðºt‚t™tu Œtu»t …ý ÷t„‚tu ™Úte, {txu n{uþtk Äthý fhe ht¾ðe. y™u ð¤e «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu- ƒu Ëhðt¤e fkXe Äthý fhðt™tu þtu nu‚w Au ? yt™t sðtƒ{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ƒu Ëhðt¤e fkXe htÄt y™u f]»ý, ÷û{e y™u ™thtÞý, ™h y™u ™thtÞý yt he‚u Þw„÷MðY…™e W…tË™t™u Ëq[ð™the Au, yu{ òýðwk. ftuRf 𾂠yr‚ «u{u fhe™u htÄtrŒ ¼õ‚tu ¼„ðt™™t MðY…{tk ÷e™ hnu Au. íÞthu ¼„ðt™ yuf÷t ntuÞ Au. ‚uÚte õÞthuf yuf Ëhðt¤e fkXe Äthý fhðt{tk …ý Œtu»t ™Úte. nðu fkXe Äthý fhðt™tu {kºt rð»ýwÄ{o{tk «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. ’’„éH¨èÜUæD¨¢|æê„ï }ææHï ç±c‡æé…ÝçÐí²ï J çÏæ|æ<}æ y±æ}æ㢠ÜU‡Æï ÜéUL }ææ¢ ÜëUc‡æ±Ì|æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, ‚w÷Ëe™t ftü{tkÚte ƒ™tðu÷e, y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu™u r«Þ yuðe, nu fkXe ! nwk ‚{tu™u


&÷tuf - 42

rþûtt…ºte ¼t»Þ

48

fkX{tk Äthý fYk Awk. {txu {™u ¼„ðt™™tu r«Þ ¼õ‚ ƒ™tð. yt he‚u {kºt ƒtu÷e™u ‚w÷Ëe™e fkXe fkX{tk Äthý fhðe. y™u ð¤e ‚w÷Ëe yu Ë{…oý™tk Œuðe Au. ð]kŒtyu ‚… fhe™u ¼„ðt™™t [hý{tk Ë{…oý fÞwO Au. ‚uÚte þtr÷„út{ y™u ‚w÷Ëe™u r™íÞ Ëtn[Þo «tó ÚtÞwk Au. y™u ð]LŒt su ‚w÷Ëe, ‚u™u ¼„ðt™u n{uþtk …tu‚t™t [hý{tk htÏÞtk Au. ð™{t¤t Y…u ¼„ðt™ n{uþtk fkX{tk …ý Äthý fhu Au. ‚tu ytðtk ð]LŒtŒuðe™u yt…ýu fkX{tk Äthý fheyu Aeyu, yu Ë{…oý™u Ëq[ðu Au fu nðu nwk ¼„ðt™™tu ÚtÞtu, y™u ¼„ðt™ {tht ÚtÞt. yt he‚u ‚w÷Ëe™wk Äthý yu Ë{…oý™wk «r‚f Au. {txu ¼õ‚s™tuyu yð~Þ fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fhe™u ¼„ðt™™u Ë{Š…‚ Útðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ÷÷tx, ÓŒÞ y™u ƒÒtu ƒtnw™t {q¤, yt{ [th MÚtt™ftu™u rð»tu Wæðo…wkzÙ r‚÷ftu Äthý fhðtk. Wæðo…wkzÙ r‚÷f™u Äthý fÞto rð™t Ë{„ú Ëíf{tuo fhðt™tu yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. {txu yð~Þ Wæðo…wkzÙ r‚÷f …ý Äthý fhðwk òuRyu. ƒ]nÒtthŒeÞ…whtý{tk fnu÷wk Au fu- ²æxææï ÎæÝ¢ „Ðæï ãæï}æ: S±æŠ²æ²æï Îﱄæ™üÝ¢ J |æc}æè |æ±ç„ „y¨±Z ©Š±üÐé¢Çî ç±Ýæ ÜëU„}æì JJ Wæðo…wkzÙ r‚÷f™u Äthý fÞto rð™t Þ¿t, Œt™trŒf su ftkR…ý Ëíf{o fhu÷wk ntuÞ, yu ÔÞÚto ÚtR òÞ Au. y™u ð¤e Wæðo…wkzÙ r‚÷f ði»ýðtu™wk yËtÄthý r[ö Au, y™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f ËŒtÞ™u {txu Wæðo„r‚™u Ëq[ð™tYk Au. yÚtto‚T su rð»ýw™tu þhýt„‚ ÚtÞtu, ‚u™e n{uþtk Wæðo„r‚ s ÚttÞ Au, yÄtu„r‚ õÞthuÞ …ý Út‚e ™Úte, ytðwk Ëq[ð™th Au. {txu ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttu ntuÞ, ‚u{ýu Œeûtt „úný fhe™u fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe y™u ÷÷tx, ÓŒÞ y™u ƒÒtu ƒtnw™u rð»tu Wæðo…wkzÙ r‚÷ftu Äthý fhðtk, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>41>> i…k…÷ M……‰{…“S…xn˘x…‰x… S…xn˘x…‰x……l…¥…… ΩÙƉ: * EÚ…™…» {…⁄V……¥… ∂…π]‰Ùx… E‰Ú∂…Æ… n˘™…÷i…‰x… S… **42** y™u ‚u Wæðo…wkzÙ r‚÷f su ‚u, „tu…e[kŒ™ ðzu fhðwk, yÚtðt ¼„ðt™™e …qò fh‚tk ƒtfe hnu÷t «ËtŒe™t [kŒ™ ðzu fhðwk; yÚtðt ‚tu fuþh, fwkfw{ ytrŒfÚte r{r©‚ yuðtk «ËtŒe™tk [kŒ™ ðzu fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …qðo™t &÷tuf{tk su Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðt™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au, yu Wæðo…wkzÙ r‚÷f fÞt ÿÔÞðzu Äthý fhðwk, ‚u™wk rðÄt™ yt &÷tuf™e ykŒh fhðt{tk ytÔÞwk Au. …nu÷tu …ût yu Au fu ßÞtk „tu…eytu «u{u fhe™u ÷e™ ÚtÞu÷e Au, yuðe „tu{‚eËhtuðh™e su îtrhft{tntíBÞ{tk «rËØ „tu…e[kŒ™ ™t{™e {]Â¥tft ðzu, yÚtðt ftuR…ý …rðºt ‚eÚto™e {]Â¥tft ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk. ƒeòu …ût yu Au fu- ¼„ðt™™e …qò fh‚tk ƒtfe hnu÷t «ËtŒe™t [kŒ™ ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. yÚtðt ‚tu fuËh, fwkfw{trŒfÚte r{r©‚ fhu÷tk «ËtŒe™tk [kŒ™ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. yt ƒÄt …ûttu{tk …rðºt ‚eÚto™e su {]Â¥tft Au, yu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðt {txu W¥t{ fnu÷e Au. ’’…æq±è„èÚ¨¢|æê„æ¢ }æë΢ }æêŠÝæü çÏæ|æ<„²: J çÏæ|æ<„ LТ ¨æïùÜüUS² „}ææïÝæàææ² ÜïU±H}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu„k„t rf™thu hnu÷e {]r‚ft™u ÷tðe fhe su …wY»t {M‚f{tk Äthý fhu Au, yÚtto‚T yu {]r‚ft ðzu {M‚f{tk Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhu Au. yu …wY»t {t™tu fu fuð¤ ykÄfth™u Œqh fhðt {txu ËqÞo™t MðY…™u {M‚f{tk Äthý fhu Au. y™u ð¤e …È…whtý{tk fnu÷wk Au fu ßÞtk rŒÔÞ ¼„ðt™™tk ûtuºttu ntuÞ, yÚtto‚T ƒrÿ™thtÞýtrŒf rŒÔÞ ¼„ðt™™tk {krŒhtu ntuÞ, íÞtkÚte {]r‚ft ÷tðe fhe, ‚u {]r‚ft ðzu Ëðuo {™tuhÚttu™e «tÂó™u {txu Wæðo…wkzÙ r‚÷ftu Äthý fhðtk. y™u ð¤e ƒúñtkz …whtý{tk ‚tu {]r‚ft, [kŒ™, ¼M{ y™u s¤ yt [th ÿÔÞtu ƒ‚tðu÷tk Au. ‚u{tk «t‚: M™t™ fhe™u {]r‚ft ðzu


&÷tuf - 43-44

rþûtt…ºte ¼t»Þ

49

Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. y™u [kŒ™ ðzu ftuR Œuð™e y[to fhu÷e ntuÞ, ‚tu yu «ËtŒe™t [kŒ™ ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk; y™u òu nð™ fhu÷tu ntuÞ ‚tu nð™™e su ¼M{ ‚u ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. y™u s¤{tk hne™u r…‚]ËkƒLÄe ftuR f{o fh‚t ntuRyu, ‚tu yu s¤ ËkƒLÄe f{o™e rËÂØ™u {txu s¤ ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhe ÷uðwk. fthý fu Wæðo…wkzÙ r‚÷f™u Äthý fÞto rð™t ‚u ‚u f{o ÔÞÚto ÚtR òÞ Au. {txu Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu yt [th ÿÔÞtu ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðt™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au, ytðtuu yr¼«tÞ Au. >>42>> i…x®…v™… B¥… EÚi…«¥™…: {…÷hb≈p˘¥™…‰h… S…xp˘EÚ: * E÷ÚR¬E÷Ú®…‰x……l…¥…… ¥…fik……‰ Æ…v……±…I®…“|…∫…… n˘x…… **43** y™u Äthý fhu÷t ‚u Wæðo…wkzÙ r‚÷f™u {æÞu „tu…e[kŒ™ yÚtðt [kŒ™ ðzu „tu¤tfth [tkŒ÷tu fhðtu, yÚtðt ‚tu htÄt,÷û{eS™e «ËtŒe™wk yuðwk su fwkfw{ ‚u ðzu „tu¤tfth [tkŒ÷tu fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su ÿÔÞ ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f™wk rðÄt™ fÞwO, yus „tu…e[kŒ™trŒf ÿÔÞ ðzu Wæðo…wkzÙ r‚÷f™t ƒhtƒh {æÞ ¼t„{tk „tu¤tfth [tkŒ÷tu fhðtu. yÚtðt ‚tu htÄt y™u ÷û{e™e …qò fh‚tk ƒtfe hnu÷t «ËtŒe™t fwkfw{ ðzu „tu¤tfth [tkŒ÷tu fhðtu. yt he‚u ƒu …ût Au- yuf „tu…e[kŒ™ ðzu [tkŒ÷tu ÚtR þfu Au, y™u fwkfw{ ðzu …ý [tkŒ÷tu ÚtR þfu Au. ‚u{tk fwkfw{ yu {k„÷ ÿÔÞ Au, ‚uÚte fwkfw{™tu su [tkŒ÷tu Au, yu {k„¤™e r™þt™e Au; {txu «ËtŒe™t fwkfw{ ðzu „tu¤tfth [tkŒ÷tu fhðtu, yu W¥t{ …ût Au. [tkŒ÷tyu Ërn‚ su Wæðo…wkzÙ r‚÷f Au, yu ði»ýð Ëk«ŒtÞ™u sýtð™th Au. ’’©Š±üÐé‡Çî¢ ¨™‹ÎíÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ Œeûtt rðrÄ{tk ƒ‚tðu÷wk Au fu ði»ýðtu ntuÞ ‚u{ýu fwkfw{™t „tu¤tfth [tkŒ÷tyu Ërn‚ Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. y™u ð¤e rð»ýwÄ{tuo¥th{tk …ý fnu÷wk Au fu- ’’©Š±üÐé‡ÇîS² }æŠ²ï „é ãçÚÎíæ™ê‡æüÜéUVä}æ}æì J {æÚ²ï„ì ±ñc‡æ±æï çÝy²¢ ÜU}æHæÐí脲ï ÝëБ‘ JJ §ç„ JJ ði»ýðtu ntuÞ ‚u{ýu ÷û{eS™e «ËÒt‚t™u yÚtuo Wæðo…wkzÙ r‚÷f™e {æÞu fwkfw{ Äthý fhðwk. ‚uÚte s {tuxt ¼t„u ði»ýðtu Wæðo…wkzÙ r‚÷f™e {æÞu fwkfw{™wk Äthý fhu Au. yÚtto‚T ði»ýðtu „tu¤tfth [tkŒ÷tY…u fwkfw{ Äthý fhu Au, ‚tu ftuR ÷tkƒe ˤe™t Y…{tk {æÞu fwkfw{ Äthý fhu Au. yÚtto‚T Wæðo…wkzÙ r‚÷f™e {æÞu su fwkfw{™wk r[ö Au, yu ði»ýðíð™u Ëw[ð™tYk Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>43>> ∫…SU⁄Ùp˘…: EfiÚπh…¶…HÚ… ™…‰ i…Ë∫i…÷ ®……±……‰v¥…«{…÷hb≈E‰Ú *  u˘V…… i…¥…r˘…Æh…“™…‰  x…V…v…®…Êπ…÷ ∫…∆ ∫l…i…Ë: **44** y™u …tu‚t™t Ä{o™u rð»tu hnu÷t y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ yuðt su ËåAqÿtu ntuÞ ‚u{ýu ‚tu ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ™e …uXu s ‚w÷Ëe™e fkXe y™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- þwÿtu ƒu «fth™t Au, yuf ËåAqÿtu y™u ƒeò yËåAqÿtu. su …tu‚t™t Ä{o{tk r™»Xtðt¤t ntuÞ yu ËåAqÿtu y™u …tu‚t™t Ä{oÚte ¼úü ÚtÞt ntuÞ, yu yËåAqÿtu. „{u ‚uðe …At‚ ¿ttr‚™tu „ýt‚tu ntuÞ, …hk‚w òu {ã{tkËÚte Œqh hnu‚tu ntuÞ, þwØðkþ{tk sL{u÷tu ntuÞ, rnkËt ™ fh‚tu ntuÞ, ƒútñýtrŒf ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttu™e Ëuðt fh‚tu ntuÞ, y™u ‚uýu fhe™u …tu‚t™e ytSrðft [÷tð‚tu ntuÞ, yÚtðt ‚tu ftuR…ý {sqhe fu ¾u‚e îtht …tu‚t™e ytSrðft [÷tð‚tu ntuÞ, yu „{u ‚u ð„o™tu ntuÞ, þwÿ{tk yr‚ þqÿ ntuÞ, A‚tk ƒútñýtrŒf ºtýu ðýo™e …uXu s yu r‚÷f [tkŒ÷t™tu y™u ‚w÷Ëe™e fkXe™tu yrÄfthe Au. ËåAqÿtu™wk Âîòr‚ytu fh‚tk {tºt Úttuzwk s rð÷ûtý…ýwk Au. ËåAqÿtu ðuŒ™t {kºttu™wk Wå[thý fhe þfu ™rn. ßÞthu ƒútñýtrŒf ºtý ðýoðt¤t …wY»ttu ðuŒ™t {kºt™wk Wå[thý fhe þfu Au. þqÿ …ý yuf [tuÚttu ðýo Au. ðýo ntuðtÚte yu Ä{o™u ÞtuøÞ Au …ý ðuŒ™t {kºttu rËðtÞ yu


&÷tuf - 45-46

rþûtt…ºte ¼t»Þ

50

Ä{o™u ÞtuøÞ Au. yt he‚u ÔÞtËu {nt¼th‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. y™u ð¤e ðhtn…whtý™e ykŒh þqÿtu™e Œeûtt …ý «r‚…tŒ™ fhu÷e Au’’™æ„é±ü‡æüS² ±ÿ²æç}æ Îèÿææ}æl ²àæçS±Ýè‘‘ JJ §ç„ JJ ðhtn ¼„ðt™ …]Úðe™u fnu Au fu- nu …]Úðe ! nðu nwk [thu ðýoðt¤t …wY»ttu™e Œeûtt fnwk Awk. yt he‚u Œeûtt fnuðt™tu «thk¼ fhe™u, «Út{ ºtýu ðýo™e Œeûtt fne y™u íÞth …Ae- ’’àæéÎíS²æùçÐ Ðí±ÿ²æç}æ }æjQUS² ±ÚæXÝï‘‘ JJ §ç„ JJ ðhtn ¼„ðt™ fnu Au fu- nu …]Úðe ! nðu nwk {tht ¼õ‚ þqÿtu™e …ý Œeûtt fnwk Awk. yt{ fne™u þqÿtu™e …ý Œeûtt fnu÷e Au. yt «{týu [thu ðýoðt¤t …wY»ttu™u Ët{tLÞ Œeûtt „úný fhðt™tu yrÄfth Au. {txu …tu‚t™t Ä{o{tk hnu÷t ¼„ðt™™t ¼õ‚ su ËåAqÿtu ntuÞ, ‚u{ýu …ý Œeûtt „úný fhe™u fkX{tk ‚w÷Ëe™e fkXe, y™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f ‚Útt [tkŒ÷tu Âîòr‚™e …uXu s Äthý fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>44>> ¶…HËÚ∫i… n˘i…ÆË®……«±…‰ S…xn˘x……n“˘xv…x……‰n¬¶…¥…‰ * v……™…Ê EÚh`Ù‰Ù ±…±……]‰%Ùl… EÚ…™…«: E‰Ú¥…±…S…xp˘EÚ: **45** y™u ËåAqÿ rËðtÞ™t su òr‚yu fhe™u W‚h‚t yuðt {tht ¼õ‚ yËåAqÿtu ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu [kŒ™trŒf ftc™e ƒuðze fkXe ¼„ðt™™e «ËtŒe™e fhtðe™u fkX™u rð»tu Äthý fhðe, y™u ÷÷tx™u rð»tu fuð¤ [tkŒ÷tu fhðtu, …ý r‚÷f fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {™w»Þ {tºt™u ™t{fe‚o™trŒf ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk yrÄfth Au fu- yt {™w»Þ sL{ yr‚ Œw÷o¼ Au. ‚u™u …t{e™u su ftuR {™w»Þ ¼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ fh‚tu ™Úte, yÚtto‚T ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚tu ™Úte, yu …wY»t ¾hu¾h ËkËthY…e ykÄtht fqðt{tk …zu÷tu Au. yu ftkR Œu¾‚tu s ™Úte, yu™u ftkR ¼t™ ™Úte. òu ¼t™ ntuÞ ‚tu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhu, y™u òu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ™Úte fh‚tu, ‚tu yu ¼t™ rð™t™tu s Au. y™u ËkËthY…e ½tuh ykÄfth{Þ fqðt{tk …zu÷tu s Au. yt he‚u ¼t„ð‚{tk {™w»Þ {tºt™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt™tu yrÄfth fnu÷tu Au. {txu yËåAqÿtu ntuÞ ‚u{ýu …ý Œw÷o¼ {™w»Þ sL{™u ËtÚtof fhðt {txu fkX{tk [kŒ™trŒf™e ƒuðze fkXe y™u ÷÷tx{tk fuð¤ [tkŒ÷tu fhe™u ¼„ðt™™wk ™t{fe‚o™ fhðwk. y™u ð¤e yt[th{tÄð™u rð»tu ËíÞðú‚™wk ð[™ Au fu- ’’©Š±üÐé‡Çî}æë…é ¨æñ}²¢ HHæÅï ²S² Îë಄ï J ™æ‡ÇæHæïùçÐ ¨: àæéŠ{æy}ææ ÐêÁ² »± Ý ¨¢àæ²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su™t ÷÷tx{tk Ëh¤ y™u ËtiBÞ Wæðo…wkzÙ r‚÷f òuÞt{tk ytðu Au, yu …wY»t ¼÷u [kzt¤ ntuÞ A‚tk þwØtí{t ƒ™e™u …qßÞ ƒ™e òÞ Au, yu{tk ftuR ò‚™tu ËkþÞ ™Úte. ytðwk ËíÞðú‚™wk ð[™ ntuðtÚte òu fu [tkzt¤…ÞoL‚™t ftuR…ý {™w»Þ™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðt{tk Œtu»t ‚tu ™Úte, A‚tk…ý yËåAqÿtrŒftu™u «íÞût ¼„ðt™™e «r‚{t™wk …qs™ fhðwk, yu ytrŒf{tk yrÄfth ™Úte. yËåAqÿtrŒftu™u ‚tu fu𤠼„ðt™™e «r‚{t™tk Œþo™ fhðtk, ™t{fe‚o™ fhðwk yu ytrŒf{tk s yrÄfth Au. ‚uÚte ‚uytu™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðt™wk ftuR «Þtus™ ™Úte. fthý fu Wæðo…wkzÙ r‚÷f …qòrŒf™wk yk„ Au. ‚uÚte Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fÞto rð™t òu …qòrŒf fhðt{tk ytðu ‚tu yu ÔÞÚto ƒ™e òÞ Au. y™u yËåAqÿtu™u ‚tu …qòrŒf™wk rðÄt™ fhu÷wk ™Úte. {txu yËåAqÿtu™u Wæðo…wkzÙ r‚÷fÚte hrn‚ fuð¤ [tkŒ÷tu fhðtu, yu s ÞtuøÞ Au. y™u yu s he‚u ‚w÷Ëe™e fkXe Äthý fhðt{tk …ý Ë{sðwk, ytðtu ¼tð Au. >>45>>  j…{…÷hb≈ØÒp˘…I…v…fi i…™…Êπ……∆ ∫™……i∫¥…E÷Ú±……M…i…… * i…Ë∫i…÷  ¥…|…… n˘ ¶…: C¥…… {… x… i™……V™…… ∫…… ®…n˘… ∏…i…Ë: **46** y™u ƒútñýtrŒf™u rºt…wkzÙ ‚Útt Yÿtût™wk Äthý …tu‚t™e fw¤ …hk…htyu [tÕÞwk ytÔÞwk ntuÞ, y™u yu ƒútñýtrŒf y{tht ytr©‚ ÚtÞt ntuÞ, ‚tu…ý ‚u{ýu rºt…wkzÙ y™u Yÿtût™tu õÞthuÞ íÞt„ fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt ÷tuf{tk ƒu Ëk«ŒtÞtu y™trŒft¤Úte «rËØ Au. ‚u{tk yuf ‚tu rþð Ëk«ŒtÞ, y™u ƒeòu ði»ýð Ëk«ŒtÞ. ‚u{tk rþðËk«ŒtÞ™t …wY»ttu™u ði»ýðtu™t Ë{t„{u fhe™u rð»ýw™e ¼Âõ‚ fhðt{tk Yr[ Wí…Òt ÚtÞu÷e ntuÞ, y™u ði»ýð™t Wæðo…wkzÙtrŒf r[ötu Äthý fhðt™e RåAt ÚtÞu÷e ntuÞ, A‚tk…ý rþð™tk r[ötu™u íÞt„ fhðt{tk y™u Wæðo…wkzÙtrŒf


&÷tuf - 47

rþûtt…ºte ¼t»Þ

51

rð»ýw™tk r[ötu™u Äthý fhðt{tk ‚f÷eV …z‚e ntuÞ. {™w»Þtu ntkËe fhu fu yhu ! rþð™tu ¼õ‚ n‚tu ™u ð¤e rð»ýw{tk sR™u õÞtk ¼éÞtu ? y™u yu™tk ËkƒLÄes™tu …ý õ÷uþ fh‚tk ntuÞ fu, òu ‚thu y{the ¼u¤wk hnuðwk ntuÞ, y™u y{the ™t‚{tk ¼¤ðwk ntuÞ, ‚tu yt ft{ ™rn ytðu. yt{ ËkƒLÄeytu ‚hVÚte õ÷uþ Út‚tu ntuÞ, ‚uÚte òu ‚u ƒnthÚte rð»ýw™tu yt©Þ ™ fhe þfu, ‚tu …ý ‚u{ýu ykŒh™tu ¼tð þwØ ht¾ðtu fu- nwk rð»ýw™tk r[ötu ¼÷u Äthý fhe þf‚tu ™Úte. …ý nwk Awk ‚tu rð»ýw™tu s. yt he‚u ӌޙt ¼tð™e þwÂØ Au. yus ¼„ðt™™e «ËÒt‚t{tk nu‚wY… Au. ¼tð þwØ ™ ntuÞ, y™u Wæðo…wkzÙtrŒf rð»ýw™tk r[ötu Äthý fhu, ‚uýu fhe™u ftkR rð»ýw «ËÒt Út‚t ™Úte. yt rð»tÞ{tk rð»ýwÄ{tuo¥th™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’©Š±üÐé‡Çîàæ„ïÝæçÐ ±ë‹Î}ææHæàæ„ïÝ ™ J Ý ç±c‡æé: Ðí貄ï |æêÐ ç±àæéh¢ |ææ±}æ‹„Úæ‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- 100 yu 100 Wæðo…wkzÙ r‚÷ftu Äthý fÞtO ntuÞ, y™u Ëtu yu Ëtu ‚w÷Ëe™e fkXeytu Äthý fhe ntuÞ, A‚tk òu ¼tð þwØ ™ ntuÞ ‚tu rð»ýw «ËÒt Út‚t ™Úte. {tA÷tk „k„t™e ykŒh hnu‚tk ntuÞ, …ý yu™tu ¼tð þwØ ntu‚tu ™Úte, ‚uÚte yu „k„t{tk «r‚rŒ™ M™t™ fhðt A‚tk þwØ Út‚tk ™Úte. yt he‚u ¼tðþwÂØ Au, yus ¼„ðt™™e «ËÒt‚t{tk fthýY… Au. yt{ Ë{S™u ƒútñýtrŒf {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™e fw¤…hk…htÚte [tÕÞtk ytðu÷tk rºt…wkzÙtrŒf rþð™tk r[ötu íÞt„ fhðtk ™rn. fthý fu ði»ýðtu™u …ý yu rþð™tk r[ötu Äthý fhðt{tk õÞtkR r™»tuÄ Ëk¼¤t‚tu ™Úte. rºt…wkzÙtrŒf ‚tu ði»ýðtu™t htò yuðt þkfh™wk r[ö Au. y™u þkfh ‚tu Ëðuo ði»ýðtu{tk ©uc ði»ýð Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt† «{týY… Au’’±ñc‡æ±æÝæ¢ ²ƒæ àæ¢|æé:‘‘ JJ §ç„ JJ su{ Ëðuo ™Œeytu{tk „k„t ™Œe W¥t{ Au. su{ Ëðuo …whtýtu{tk ¼t„ð‚ …whtý W¥t{ Au. ‚u{ Ëðuo ði»ýðtu{tk rþðS, yu W¥t{ ði»ýð Au. {txu ƒútñýtrŒf {tht ytr©‚tu ntuÞ, ‚u{ýu rþð™wk r[ö …ý fŒt[ Äthý fhðwk …zu ‚tu yu{tk ftuR ò‚™tu Œtu»t ™Úte, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>46>> B‰EÚ…i®™…®…‰¥… ¥…Y…‰™…∆ x……Æ…™…h…®…Ω‰Ù∂…™……‰: * =¶…™……‰•…«¿∞Ò{…‰h… ¥…‰n‰˘π…÷ |… i…{……n˘x……i…¬ **47** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ™thtÞý y™u rþðS yt ƒÒtu™wk yuftí{…ýwk s òýðwk, fthý fu ðuŒ™u rð»tu ƒuÞ™wk ƒúñY…u fhe™u «r‚…tŒ™ fÞwO Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Sðtí{t™e su he‚u ºtý yðMÚtt Au, ò„ú‚, Mð¡, Ëw»twÂó. yus he‚u ðihtx™thtÞý™e …ý ºtý yðMÚtt Au. Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ. yðMÚtt™t Þtu„u Sðtí{tytu™t ºtý rð¼t„ …zu Au. ò„ú‚ yðMÚtt™t yr¼{t™e Sð, ‚u™u rðïtr¼{t™e fnuðtÞ Au. Mð¡tðMÚtt™t yr¼{t™e Sð ‚u™u ‚isËtr¼{t™e fnuðtÞ Au, y™u Ëw»twÂó yðMÚtt™t yr¼{t™e Sð ‚u™u «t¿ttr¼{t™e fnuðtÞ Au. yt he‚u yðMÚtt™t Þtu„u yuf s Sð™t rðï, ‚isË y™u «t¿t yt ºtý ¼uŒtu …zu Au. ‚u{ yðMÚtt™t Þtu„u ðihtx™thtÞý™t …ý ºtý rð¼t„ …zu Au. ‚u{tk ÂMÚtr‚ yðMÚtt™t yr¼{t™e rð»ýw fnuðtÞ Au. Wí…Â¥t yðMÚtt™t yr¼{t™e ƒúñt fnuðtÞ Au. y™u «÷ÞtðMÚtt™t yr¼{t™e rþð fnuðtÞ Au. su{ Sðtí{t™e ºtýu yðMÚttytu{tk ytí{‚¥ð ‚tu yuf s Au. fuð¤ yðMÚtt™t Þtu„u ytí{‚¥ð™e ykŒh rð¼t„ …zâtu Au. yus he‚u ðihtx™thtÞý™e ºtýu yðMÚtt{tk ytí{¥ð ‚tu yuf s Au. fuð¤ yðMÚtt™t Þtu„u ðihtx™thtÞý™e ykŒh rð»ýw, ƒúñt y™u rþð, yt ºtý rð¼t„tu …zât Au. ‚uÚte òu fu ƒúñt, rð»ýw y™u rþð yt ºtýuÞ™wk yuftí{…ýwk Au. A‚tk ©eS{nthtsu yt rð»ýw, y™u rþð™wk su ynª yuftí{…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au, ‚u™wk hnMÞ yu sýtÞ Au fu, yt ¼th‚Œuþ™e ykŒh, ‚u{tk …ý ŒÂûtý{tk rð»ýw¼õ‚tu y™u rþð¼õ‚tu™t {nt¼Þkfh ͽzt [t÷‚t n‚t. ŒÂûtý™e ykŒh rð»ýwftk[e y™u rþðftk[e Au. íÞtk yuf ƒtsw rþð™wk {krŒh Au, y™u yuf ƒtsw rð»ýw™wk {krŒh Au. íÞtk rð»ýwftk[e y™u rþðftk[e™e ykŒh htsÄ{o™t yt©ÞÚte ¼Þkfh níÞtftkztu ËòoÞtk Au. rþð¼õ‚tuyu rð»ýw¼õ‚tu™e níÞtytu fhe


&÷tuf - 48

rþûtt…ºte ¼t»Þ

52

y™u rð»ýw¼õ‚tuyu rþð¼õ‚tu™e níÞtytu fhe. yt he‚u {nt¼Þkfh Ëtk«ŒtrÞf ͽzt ÚtÞt n‚t. ‚u{tk yuf ƒeò™tk {krŒhtu …ý ‚tuze …tz‚t n‚t. y™u rþð™t ¼õ‚tu rð»ýw™u {tÚtwk ™{tðu ™rn, ‚u{s rð»ýw™t ¼õ‚tu rþð™u {tÚtwk ™{tðu ™rn. yux÷wk s ™rn, rþð™t ¼õ‚tu rð»ýw™wk ™t{ ÷u ™rn, y™u rð»ýw™t ¼õ‚tu rþð™wk ™t{ ÷u ™rn. y™u ð¤e Rr‚ntË{tk yuðwk …ý Ëtk¼¤ðt {¤u Au fu- rþð™t W…tËf htòyu ht{t™wò[tÞo™t rþ»Þ™e ytk¾tu …ý ¾U[e ftZu÷e n‚e. yt he‚u rþð¼õ‚tu y™u rð»ýw¼õ‚tu{tk …qðuo îu»t¼tð ¾qƒ s ð]ÂØ …t{u÷tu n‚tu. yu îu»t¼tð™u Œqh fhðt ©eS{nthtsu rð»ýw y™u rþð™wk yuftí{…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO ntuÞ, yu{ sýtÞ Au. þt†{tk ‚tu ƒúñt rð»ýw y™u rþð yt ºtýuÞ™wk yuf…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au- ’’Ý „ï }æIJӲé„ïù…ï ™ ç|æÎæ}懱çÐ ™ÿæ„ï‘‘ JJ §ç„ JJ þkfh ¼„ðt™ {tfOzuÞ{wr™ «íÞu fnu Au fu- nu {w™u ! su {nt…wY»ttu Au, yu þkfh yuðtu su nwk ‚u {thu rð»tu, rð»ýw™u rð»tu y™u ƒúñt™u rð»tu yýw{tºt …ý ¼uŒ òu‚t ™Úte. y™u ð¤e ™thŒ…k[htºt{tk …ý «r‚…tŒ™ fÞwO Au fu- rþð Au yu Ëtûtt‚T nrh Au, y™u nrh Au yu Ëtûtt‚T rþð Au. {txu rþð™tu su îu»te ntuÞ, yu ¼÷u™u rð»ýw™wk ¼s™ fh‚tu ntuÞ, A‚tk yu rð»ýw ÿtune Au. yt «{týu ynª rð»ýw y™u rþð™wk yuftí{…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. yt he‚u ƒúñt, rð»ýw y™u rþð yt ºtýuÞ™wk yuftí{…ýwk ntuðt A‚tk…ý ºtýuÞ™u {æÞu rð»ýw Ë¥ð„wý «Ät™ Au. yu s fthýÚte {tuût™u {txu ðuŒtuyu rð»ýw™u s W…tMÞ ‚hefu ðýoÔÞt Au. ƒúñt y™u þkfh ðihtx™thtÞý™e hòu„wý «Ät™ y™u ‚{tu„wý«Ät™ yðMÚtt Au, {txu yu ƒÒtu {tuût {txu þw¼t©Þ ™Úte. ‚uÚte s ðuŒtuyu {tuûtŒt‚t ‚hefu ƒúñt y™u rþð™e W…tË™t ðýoðu÷e ™Úte. …ý {tuûtŒt‚t ‚hefu ‚tu rð»ýw™u s W…tMÞ ‚hefu ðuŒtuyu ðýoðu÷t Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. ’’±Ú¢ ±ë‡æèE |æÎí¢ „ï «„ï ÜñU±Ë²}æl Ý: J »ÜU »±ïEÚS„S² |æxæ±æÝì ç±c‡æéÚò²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- Œuð‚tytu {w[wfwLŒ htò™u fnu Au fu- hts™T ! ‚{tu y{the …tËuÚte ðhŒt™ {t„tu. íÞthu htò fnu Au fu, ‚{tu òu «ËÒt ÚtÞt ntu, y™u yt…ðt RåA‚t ntu ‚tu {™u {tuût yt…tu. ‚u Ë{Þu Œuð‚tytu fnu Au fu- hts™T ! {tuût ‚tu y{tu ™ yt…e þfeyu, {tuût™t Mðt{e ‚tu yrð™tþe yuðt yuf s rð»ýw Au. {txuu {tuût rËðtÞ ƒeswk y{the …tËuÚte {t„tu, íÞthu htòyu r™ÿt {t„u÷e Au. yt he‚u ¼t„ð‚þt†{tk {tuûtŒt‚t ‚hefu rð»ýw™u s ðýoðu÷t Au. y™u Ät{{tk hnu÷wk su …h‚¥ð Au, su™u {ntrð»ýw fnu Au. yu‚tu RrLÿÞtu yk‚:fhý™u y„tu[h Au. yus …h‚¥ð rð»ýwY…u yt s„‚™wk …t÷™ fhu Au. yÚtto‚T ÂMÚtr‚ fhu Au. y™u ßÞthu yt …]Úðe W…h yÄ{o™e ð]ÂØ ÚttÞ Au, íÞthu yus …h‚¥ð ht{, f]»ý, Ënò™kŒ ytrŒf Y…u yð‚thtu™u Äthý fhu Au. y™u Ä{ohûtýîtht s„‚™wk …t÷™ fhu Au. yÚtto‚T Ä{ohûtýîtht s„‚™e ÂMÚtr‚ fhu Au. {txu …whtýtu{tk su{ ht{, f]»ý, Ënò™kŒ ytrŒf yð‚thtu™e W…tË™tyu fhe™u {tuût«tÂó ƒ‚tðu÷e Au. yus he‚u ðuŒtuyu rð»ýw™e W…tË™tyu fhe™u {tuût«tÂó ƒ‚tðu÷e Au. yu rËðtÞ ƒúñtrþðtrŒf™e W…tË™t fhðtÚte yt ÷tuf ‚Útt …h÷tuf™tk ‚u ‚u V¤™e «tÂó ÚttÞ Au. y™u ‚u ‚u ÷tuf™e «tÂó ÚttÞ Au. ÷tirff Ëw¾™u ¼tu„ÔÞt …Ae …ý ßÞthu rð»ýw™e ‚Útt ht{f]»ýtrŒf yð‚thtu™e þwØ W…tË™t «tó ÚttÞ Au, íÞthu s {tuût…Œ™e «tÂó ÚttÞ Au. yt he‚u ºtýu yðMÚttytu™t ¼uŒu fhe™u {tuût{tk ¼uŒ ƒ‚tÔÞtu Au. …ý yu ºtýu yðMÚttytu{tk MðY… ¼uŒ ™Úte. MðY…u fhe™u ƒúñt, rð»ýw, y™u rþð yt ºtýu™wk yuftí{…ýwk Au, A‚tk rð»ýw þwØ Ëíð„wý «Ät™ Au, {txu þw¼t©Þ Au. y™u þw¼t©Þ ntuðtÚte s W…tË™eÞ Au. yt he‚u MðY…u fhe™u ºtýu™e yuf‚t ntuðt™u fthýu rþð™t su ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu rð»ýw™t ¼õ‚tu™e ËtÚtu îu»t fhðtu ™rn. y™u rð»ýw™t ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu rþð™t ¼õ‚tu™e ËtÚtu îu»t fhðtu ™rn. yt he‚u …hM…h îu»t¼tð™u Atuze fhe …tu‚…tu‚t™t RüŒuð™wk ¼s™ fhðwk, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>47>> ∂……∫j……‰HÚ +…{…r˘®……Ê ™…: ∫… i¥…±{……{… n˘ EÚÃΩÙ S…i…¬ * ®…n˘… ∏…i…Ë®…÷«J™…i…™…… O…ΩÙ“i…¥™……‰ x… ®……x…¥…Ë: **48** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, þt†{tk fnu÷tu {tuxt yt…íft¤™tu su Ä{o, ‚u™u ™t™t yt…íft¤{tk {wÏÞ…ýu õÞthuÞ …ý „úný


&÷tuf - 49

rþûtt…ºte ¼t»Þ

53

fhe ÷uðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- MðMÚtft¤™t Ä{tuo þt†{tk …]ÚtfT ðýoðu÷t Au. y™u yt…íft¤™t Ä{tuo …ý …]ÚtfT ðýoðu÷t Au. yÚtto‚T {™w»Þ ßÞthu MðMÚt ntuÞ, ‚u Ë{Þ™t Ä{o swŒt Au. y™u ßÞthu Ëkfx{tk ytðe …zu÷tu ntuÞ, ‚u Ë{Þ™t Ä{tuo swŒt Au. su{ fu yt…íft¤™tu Ä{o yt M{]r‚{tk ƒ‚tÔÞtu Au- ’’¥æ„æïü ±í„æãàÝè²æÎóæ¢ ç±c‡æéçݱïç΄}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yÚto yu Au fu, {hý…Útthe{tk …zu÷tu yuðtu htu„e ntuÞ, ‚u{ýu yuftŒþe ytrŒf ðú‚™t rŒðËu …ý rð»ýw™u r™ðuŒ™ fhu÷wk yÒt s{e ÷uðwk. yt he‚u {tuxt yt…íft¤{tk ¼tus™™wk rðÄt™ fh™th þt†™u s {wÏÞ…ýu „úný fhe™u Úttuztu ‚tð ytðu fu Úttuzwk {tÚtwk Œw:¾u, ytðt ™t™t yt…íft¤{tk {tht ytr©‚tuyu yÒt s{e ÷uðwk ™rn. þt†{tk ‚tu …tu‚t™wk þheh suðe he‚u ø÷tr™™u ™ …t{u, y™u {]íÞw™u ðþ ™ ÚttÞ, yu he‚u yt…íft¤{tk ð‚oðt™wk rðÄt™ fhu÷wk Au. {nt™ yt…íft¤ ytðe …zu÷tu ntuÞ, ‚tu ftuR…ý «fthu þheh™wk hûtý fhðwk òuRyu, ytðtu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. ðuŒtL‚{tk yuf fÚtt Au. [t¢tÞý ™t{™t yuf Ér»t n‚t. yu Ér»t™t ytX W…ðtË ÚtÞt, ftkR ¾tðt yÒt {éÞwk ™rn. …Ae ™ð{u rŒðËu ftuR [tkzt÷ yzŒ htkÄ‚tu n‚tu. íÞtk yt Ér»t sR …ntUåÞt. [t¢tÞý Ér»tyu [tkzt¤™t ntÚt™t htkÄu÷t yzŒ {tøÞt. ‚uÚte [tkzt¤u yzŒ Ér»t™u ytÃÞt. þwØ ƒútñýðkþ{tk sL{u÷t [t¢tÞý Ér»t [tkzt¤™t htkÄu÷t yzŒ s{e „Þt. …Ae [tkzt¤™u rð[th ÚtÞtu fu yt Ér»t ¼qÏÞt Au, ‚uÚte ‚hMÞt …ý nþu. yux÷u [tkzt¤u {nŠ»t™u s¤ ytÃÞwk. ‚u Ë{Þu [t¢tÞý Ér»t ƒtuÕÞt fu {thtÚte ‚tht ntÚt™wk …týe …eðtÞ ™rn. nwk þwØ ƒútñý ðkþ{tk sL{u÷tu Ér»t Awk. íÞthu [tkzt¤u fÌtwk fu- {tht ntÚt™t htkÄu÷t yzŒ ‚{u s{e þftu, y™u …týe fu{ …e ™ þftu ? ‚u Ë{Þu [t¢tÞý Ér»tyu sðtƒ ytÃÞtu fu, {™u òu yíÞthu ftkR yÒt {éÞwk ™ ntu‚ ‚tu nwk {he sðt™tu n‚tu. ‚uÚte {tht «tý™t hûtý™u {txu yuf yt…Â¥t™tu Ä{o Mðefthe™u ‚tht ntÚt™t yzŒ {U MðeftÞto n‚t. y™u nðu ‚tu {tht þheh{tk [u‚™ ytðe „Þwk Au. ‚uÚte nsw …ý òu nwk yt…íft¤™t Ä{o™u y™wËhe™u ‚tht ntÚt™wk s¤ MðeftYk, ‚tu nwk Rïh™tu „w™u„th fnuðtô. {txu nðu {™u ‚tYk …týe ™ òuRyu. yt he‚u Ér»t{wr™ytuyu …tu‚t™t Sð™ îtht yt…ý™u þe¾ðtzâwk Au fu, þt†{tk òu Úttuze Aqx yt…e ntuÞ, ‚tu ‚u™tu ftÞ{ W…Þtu„ fhðtu ™rn. ßÞthu yt…íft¤ ntuÞ íÞthu yt…íft¤™t Ä{o™wk …t÷™ fhe ÷uðwk. y™u ßÞthu MðMÚtft¤ ytðu íÞthu «tÞÂù‚ fhe™u Vheðth …tu‚t™t {wÏÞ Ä{o{tk ytðe sðwk. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>48>> |…i™…Ω∆Ù i…÷ |…§……‰r˘¥™…∆ {…⁄¥…«®…‰¥……‰n˘™……p˘¥…‰: * ¥…v……™… EfiÚπh…∫®…Æh…∆ EÚ…™…«: ∂……ËS… ¥… v…∫i…i…: **49** ={… ¥…∂™…Ë¥… S…ËEÚj… EÚi…«¥™…∆ n˘xi…v……¥…x…®…¬ * ∫x……i¥…… ∂…÷S™…®§…÷x…… v……Ëi…‰ {… Æv……™…Ê S… ¥……∫…∫…“ **50** ={… ¥…∂™… i…i…: ∂…÷r˘ +…∫…x…‰ ∂…÷ S…¶…⁄i…±…‰ * +∫…R¬EÚ“h…« ={…∫{…fi∂™…∆ |……R¬®…÷J…∆ ¥……‰k…Æ…®…÷J…®…¬ **51** EÚi…«¥™…®…⁄v¥…«{…÷hb≈∆ S… {…÷ ®¶…Ɖ¥… ∫…S…xp˘EÚ®…¬ * EÚ…™…«: ∫…v…¥……x……Æ“ ¶…¶……«±…‰ E÷ÚR¬E÷Ú®…S…xp˘EÚ: **52** {…÷hb≈∆ ¥…… S…xp˘EÚ…‰ ¶……±…‰ x… EÚ…™……Ê ®…fii…x……l…™…… * ®…x…∫…… {…⁄V…x…∆ EÚ…™…» i…i…: EfiÚπh…∫™… S…… J…±…Ë: **53** |…h…®™… Æ…v……EfiÚπh…∫™… ±…‰J™……S……«∆ i…i… +…n˘Æ…i…¬ * ∂…Ci™…… V… {…i¥…… i…x®…xj…∆ EÚi…«¥™…∆ ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚ®…¬ **54** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, «r‚rŒ™ ËqÞtuoŒÞ …nu÷tk s ò„ðwk, y™u òøÞt …Ae ¼„ðt™™wk M{hý fhðwk; y™u íÞth …Ae þti[rðrÄ fhðt sðwk >> y™u …Ae yuf MÚtt™f™u rð»tu ƒuËe™u Œt‚ý fhðwk; y™u …Ae …rðºt s¤ ðzu M™t™ fhðwk; y™u M™t™ fÞtoƒtŒ Ätuyu÷wk yuf ð† …nuhðwk y™u yuf ytuZðwk >> y™u íÞthƒtŒ …rðºt …]Úðe W…h …tÚthu÷wk, þwØ y™u ftuR ƒeS ðM‚w™t M…þoÚte hrn‚, yuðt ytË™


&÷tuf - 49

rþûtt…ºte ¼t»Þ

54

W…h …qðo{w¾u ‚Útt W¥th{w¾u ƒuËe™u yt[{™ fhðwk >> y™u …Ae {tht ytr©‚ yuðt {tºt …wY»ttuyu [tkŒ÷tyu Ërn‚ Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk, y™u ËwðtrË™e su Mºteytu ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu …tu‚t™t ¼t÷™u rð»tu fuð¤ fwkfw{™tu [tkŒ÷tu fhðtu. >> y™u {the ytr©‚ rðÄðt Mºteytu ntuÞ, ‚u{ýu …tu‚t™t ¼t÷{tk r‚÷f ™ fhðwk y™u [tkŒ÷tu …ý ™ fhðtu. y™u íÞthƒtŒ ƒtR ¼tR Ëðuo ËíËk„eyu {™Úte fÕ…u÷t [kŒ™trŒf W…[thtuÚte ¼„ðt™™e {t™Ëe …qò fhðe. >> y™u íÞth …Ae htÄtf]»ý™e su r[ºt«r‚{t ‚u™wk ytŒh Útfe Œþo™ fhe, ™{Mfth fhe™u, …Ae …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ©ef]»ý™tu su yütûth {kºt, ‚u™tu s… fhðtu; y™u íÞth…Ae …tu‚t™wk ÔÞtðntrhf ft{fts fhðwk. >>49 - 54>> ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt A &÷tuf™e y™w¢{u ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼õ‚tuyu «t‚:ft¤{tk «r‚rŒ™ ËqÞtuoŒÞ ÚtÞtÚte …nu÷tk ò„ðwk. ËqÞtuoŒÞ yux÷u ËqÞo Œu¾tÞ yu ™rn, …hk‚w ËqÞtuoŒÞ yux÷u ƒútñ{wnq‚o{tk ò„e sðwk òuRyu. htºte™wk su AuÕ÷wk {wnq‚o ‚u™u ƒútñ{wnq‚o fnuðtÞ Au. y™u htºte™e AuÕ÷e ƒu ½ze™tu su Ë{Þ ‚u™u ËqÞtuoŒÞ fnuðtÞ Au. yÚtto‚T …tk[ y™u ƒth r{r™x …Ae™tu su Ë{Þ, ‚u™u ËqÞtuoŒÞ fnuðtÞ Au. {txu ËqÞtuoŒÞ ÚtÞtÚte …nu÷tk ò„e sðwk òuRyu. y™u Ëtzt [th ðtøÞtÚte ƒútñ{wnq‚o™e þYyt‚ ÚttÞ Au, ‚uÚte ËqÞtuoŒÞ …nu÷tk™tu su Ë{Þ Au, ‚u™u s ƒútñ{wnq‚o fnuðt{tk ytðu Au. yt ƒútñ{wnq‚o {™w»Þ™t þtherhf MðtMÚÞ {txu y™u {t™rËf MðtMÚÞ {txu …h{ ©uc Au. yt ƒútñ{wnq‚o{tk {™ y™u ƒwÂØ™e r™{o¤‚t ntuÞ Au. y™u ðtÞw™e yuf ƒwkŒ þtherhf MðtMÚÞ {txu yti»tÄ™e Ë{t™ ntuÞ Au. {txu ƒútñ{wnq‚o{tk su {™w»Þ r™ÿt™tu íÞt„ fhe™u ƒútñ{wnq‚o™t ðtÞw™wk Ëuð™ fhu Au, ‚u {™w»Þ™wk {™ «VwÂÕ÷‚ hnu Au. y™u ytí{t™e ykŒh ™ðe™ [u‚™t™tu y™w¼ð ÚttÞ Au. yu s fthýÚte {™w»Þ™u Œir™f Sð™{tk r™ÿt™t íÞt„ {txu yt ƒútñ{wnq‚o™tu Ë{Þ Ëðo©uc Ë{Þ Au. Sð™{tk «r‚rŒ™ {™w»Þ ò„‚tk™e ËtÚtu s rŒðË ŒhBÞt™ rðþt¤ Ë]Âü™e Ítk¾e fh‚tu hnu Au. y™u ËqR „Þt …Ae htºte ŒhBÞt™ «÷Þft¤™e Ítk¾e fhu Au. su{ «÷Þft¤{tk Ë{„ú Ë]Âü [u‚™tÚte hrn‚ ÚtR™u «÷Þft¤Y…e htºte™e þGÞt{tk Ëwðu Au. y™u ft¤u fhe™u Rïh™e «uhýtÚte Vheðth [u‚™tÚte Þwõ‚ ÚtR™u Ë{„ú Ë]Âü ò„]‚ ÚttÞ Au. yu s he‚u Œir™f Sð™™e ykŒh {™w»Þ rŒðË ŒhBÞt™ Ë{„ú Ë]Âü™e Ítk¾e fh‚tu Útftu Œun™t …tu»tý™u {txu yr‚ …rh©{ fhe™u Úttfe òÞ Au. íÞthu Úttfu÷tu «týe Úttf Œqh fhðt {txu [u‚™tÚte hrn‚ ÚtR™u htºte Y…e þGÞt{tk rð©tÂL‚ ÷u Au. y™u «t‚:ft¤ Út‚tk Vheðth Rïh™e «uhýtÚte ò„u Au. ò„u÷tu yu «týe htºte ŒhBÞt™ [u‚™tÚte hrn‚ ntuÞ Au. ftkR…ý þwØ ƒwØ ntu‚e ™Úte. ‚u Ë{Þu …ý Rïh yt…ýe hûtt fhu Au. y™u ËwhÂût‚ he‚u «t‚:ft¤{tk yt…ý™u s„tzu Au. yt Rïh™tu su W…fth, ‚u™u ™rn ¼w÷e™u «t‚:ft¤{tk ò„‚tk™e ËtÚtu s Rïh™wk M{hý fhðwk òuRyu. Ë{ÞËh ò„e „Þt ntuRyu, ‚tu ƒu ½ze (…tuýef÷tf) ¼„ðt™™wk M{hý fhðwk, y™u ™t{ fe‚o™ fhðwk, y™u ò„ðt{tk òu Úttuztu rð÷kƒ ÚtÞtu ntuÞ, ‚tu yð~Þ yuf ½ze (24 r{r™x) ¼„ðt™™wk M{hý ‚Útt ™t{fe‚o™ fhðwk òuRyu. y™u ™t{M{hý fÞto …Ae þti[ sðwk. yÚtto‚T rŒþtyu sðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- {¤{qºt™tu íÞt„ fh‚e ð¾‚u {ti™ Äthý fhðwk, yt yuf Ë™t‚™ {t„o Au. y™u òu {ti™ Äthý ™ fhu, y™u ðt‚tu fhu fu ƒeS ftuR r¢Þt fhu‚tu þtherhf MðtMÚÞ W…h ¾htƒ yËh …zu Au. fthý fu yt þheh™e ykŒh …tk[ «týtu Au. yÚtto‚T …tk[ ðtÞwytu Au- «tý, y…t™, ÔÞt™, WŒt™ y™u Ë{t™. ‚u{tk y…t™ ðtÞw îtht {¤{qºt™e r¢Þt ÚttÞ Au. y…t™ ðtÞw ßÞthu …tu‚t™e r¢Þt{tk ÷t„u÷tu ntuÞ Au íÞthu, ƒeò [th ðtÞwytu™tu ÔÞt…th {kŒ …ze s‚tu ntuÞ Au. ‚uÚte s y…t™ ðtÞw …tu‚t™wk …qýo ftÞo fhe þfu Au. yux÷t {txu {¤{qºt™t íÞt„ Ë{Þu {ti™ y™u þtk‚ hne™u y…t™ ðtÞw™u …tu‚t™e r¢Þt …qýo fhðt{tk {ŒŒY… Útðwk òuRyu. y™u {¤{qºt™tu íÞt„ fh‚e ð¾‚u ƒtu÷ðt™wk [t÷w ht¾eyu yÚtðt ftuR ƒeS r¢Þt{tk ÷t„e sRyu ‚tu «týðtÞw™e þÂõ‚ytu ðnU[tR òÞ Au. y™u y…t™ ðtÞw™wk ftÞo {kŒ …ze òÞ Au. ‚uÚte {÷tþÞ™e fu {qºttþÞ™e Ëk…qýo þwÂØ ÚtR


&÷tuf - 50

rþûtt…ºte ¼t»Þ

55

þf‚e ™Úte. ‚u™t fthýu s þheh™t MðtMÚÞ W…h {tuxe yËh …zu Au. {txu þtk‚ hne™u {¤{qºt™tu íÞt„ fhðtu òuRyu. yt rð»tÞ{tk Ä{oþt†™wk ðtõÞ «{týY… Au.- ’’©Ó™æÚï }æñƒéÝï ™ñ± Ðídæ±ï ΋„{æ±Ýï J Ÿææhï |ææï…ÝÜUæHï ™ ¯Åì¨é }ææñÝ¢ ¨}ææ™Úï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- {¤-{qºt™tu íÞt„ fh‚e ð¾‚u, {iÚtw™ fh‚e Ë{Þu, þheh{tkÚte ßÞthu YrÄh ™ef¤e hÌtwk ntuÞ íÞthu, Œt‚ý fh‚e ð¾‚u, ©tØ™u rð»tu y™u ¼tus™ fh‚e ð¾‚u, yt{ yt A r¢Þt{tk n{uþtk {ti™ Äthý fhðwk òuRyu. y™u ‚u{tk …ý {¤-{qºt™t íÞt„ Ë{Þu yð~Þ {ti™ Äthý fhðwk òuRyu, y™u ÂMÚth hnuðwk òuRyu. . nðu þti[rðrÄ fuðe he‚u fhðtu. yÚtto‚T rŒþtyu sR ytÔÞt …Ae nM‚trŒf™e þwÂØ fuðe he‚u fhðe, yu rð»tÞ{tk {™wyu ƒ‚tðu÷wk Au’’»ÜUæ çHXï xæéÎï ç„dæï Îàæ ±æ}æÜUÚï }æëÎ: J ©|æ²æï: ¨#Îæ„òæçS„dçS„dS„é Ðæβæï:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- rŒþtyu sR ytÔÞt …Ae þwØ {txe y™u s¤Úte yufðth ®÷„™u Ätuðwk. ºtýðth „wŒt™u, ztƒtnM‚™u 10 ðth, ƒÒtu nM‚™u ¼u¤t fhe™u Ët‚ðth y™u [hý™u ºtýðth Ätuðt òuRyu. yíÞth™t Ë{Þ{tk ‚tu ftuR ftÞo{tk W‚tð¤™u ÷eÄu, yÚtðt ‚tu þtMºttu™t ð[™{tk ©Øt ™ ntuðt™u fthýu yt…ýu ®÷„™u {txeÚte þwØ fhe þf‚t ™Úte. A‚tk …ý nM‚, [hý™u ‚tu ƒhtƒh þwØ fhðt òuRyu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- rŒþtyu sR ytÔÞt …Ae nM‚ y™u [hý™e þwÂØ {txu {txe™tu W…Þtu„ fhðtu, yu yíÞk‚ „wýfthe y™u Ëðtuo¥t{ Au. {txe™e ykŒh ¾thtþ™tu ¼t„ ntuÞ Au. y™u {txe™e ykŒh r[ftþ™tu ¼t„ rƒÕfw÷ ntu‚tu ™Úte. yÚtto‚T {txe ftuhe ntuÞ Au. ‚uÚte Ëðo«fth™t {¤™u Œqh fhðt{tk {txe Ë{Úto Au. Ëqû{{tk Ëqû{ {¤™t ¼t„™u …ý Œqh fhðt{tk Ë{Úto ntuðt™u fthýu {txe™u su {níð yt…e þftÞ, yuðwk {níð ƒeò ftuR…ý ÿÔÞ™u yt…e þftÞ ™rn. r…¥t™e «Ät™‚t™u fthýu {¤{tk su r[ftþ™tu ¼t„ hnu÷tu ntuÞ Au. yu r[ftþ™t ¼t„™u Ëtƒw™ s÷Œe Œqh fhe þfu ™rn. fthý fu ¾wŒ Ëtƒw™{tk …ý yuf ò‚™tu r[ftþ hnu÷tu ntuÞ Au. ‚uÚte r[ftþ r[ftþ™u Œqh fhe þfu ™rn. ßÞthu {txe{tk r[ftþ™tu ¼t„ ntu‚tu ™Úte, {txe rƒ÷fw÷ ftuhe ntuÞ Au. ‚uÚte {¤™t r[ftþ™t ¼t„™u {txe sÕŒe þwØ fhe þfu Au. {txu þtMºttu{tk nM‚trŒf™e þwÂØ {txu þwØ {txe™u s Ëðtuo¥t{ „ýtðe Au. ‚uÚte {txeÚte s nM‚trŒf™e þwÂØ fhðe yu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. y™u …tðzh fu Ëtƒw™Úte nM‚trŒf™e yíÞthu su þwÂØ fhðt{tk ytðu Au, yu Œuþft¤ Au. þtMºttu™tu yr¼«tÞ ™Úte. A‚tk…ý Ä{o™tu r™ýoÞ Œuþft¤™u y™wËthu s fhðt{tk ytðu Au. {txu Œuþft¤™u y™wËthu òu {txe {¤u ™rn, yÚtðt ‚tu {txe {¤‚e ntuÞ A‚tk…ý {txeÚte ntÚt ÄtuR þftÞ yuðt ƒtÚtY{ ™ ntuÞ, y™u r™ftË™e ÔÞðMÚtt …ý {txe™u y™wfw¤ ™ ntuÞ, ‚uÚte {txeÚte òuu ntÚt Ätuðt ƒuËeyu, ‚tu ‚h‚ s „xh ¼htR òÞ. yt ƒÄt Ëkòu„tu™u fthýu {txeÚte nM‚ ÄtuR þftÞ yuðe …rhÂMÚtr‚ ™ ntuÞ, ‚tu þwØ …tðzh fu þwØ Ëtƒw™Úte …ý ƒhtƒh Ëtð[u‚e ht¾e™u nM‚trŒf™e þwÂØ fhe ÷uðe. fthý fu þwÂØ yu y„íÞ™e ƒtƒ‚ Au. fÞt ÿÔÞÚte þwÂØ fhðe yu y„íÞ™e ƒtƒ‚ ™Úte. ftuR …ý ÿÔÞÚte nM‚trŒf™e þwÂØ Útðe òuRyu, ytðtu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. >>49>> y™u ð¤e þti[ fhe ÷eÄt …Ae yuf s MÚtt™f{tk ƒuËe™u Œt‚ý fhðwk. yÚtto‚T Œtk‚tu™u y™u S¼™u ËtV fhðe. Œt‚ý fhðwk yu …ý yt…ýe Œir™f r¢Þt™wk yuf yk„ Au. …tu‚t™t þheh™wk ythtuøÞ RåA‚t yuðtk ftuR …ý {™w»Þ ntuÞ, ‚u{ýu «r‚rŒ™ yð~Þ Œtk‚ y™u S¼™u ËtV fhðe òuRyu. yt þheh™e ykŒh Œtk‚tu™wk rðþu»t {níð Au. su ytnthÚte þheh™wk …tu»tý ÚttÞ Au, yuðt ytnth™u [tðe™u Ëqû{ ƒ™tððtu, yu Œtk‚™wk f‚oÔÞ Au. y™u {™w»Þtu™u {txu ytnth™e ytð~Þõ‚t Sð™™t ykr‚{ ûtý ËwÄe hnu Au. ‚uÚte Œtk‚tu™e ytð~Þõ‚t …ý Sð™™t ykr‚{ ûtý ËwÄe hnu Au. ‚uÚte Œtk‚tu™u òu ËtV fhðt{tk ™ ytðu, ‚tu Œtk‚tu™e ykŒh htu„ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u sÕŒe Œtk‚tu …tze ™t¾ðt …zu Au. {txu «r‚rŒ™ ËtðÄt™e …qðof Œtk‚tu™u ËtV fhðt òuRyu.


&÷tuf - 50

rþûtt…ºte ¼t»Þ

56

nðu Œtk‚tu™u ËtV fuðe he‚u fhðt, fÞt ÿÔÞÚte Œtk‚tu™u ËtV fhðt. yu ƒtƒ‚ Ë{òð‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au. yuf s søÞtyu ƒuËe™u Œt‚ý fhðwk. ’’Ý ç„Dóæ ±í…Ýì ÜéU²æüÝì Ý S±ÐÝì ΋„{æ±Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ W¼t W¼t Œt‚ý fhðwk ™rn. [t÷‚tk [t÷‚tk Œt‚ý fhðwk ™rn, y™u Ëq‚tk Ëq‚tk …ý Œt‚ý fhðwk ™rn. yÚtto‚T yuf s søÞtyu ƒuËe™u Œt‚ý fhðwk y™u Œt‚ý fh‚e ð¾‚u s¤™tu ÷tuxtu ËtÚtu ht¾ðtu, fu suÚte {æÞu {æÞu Œt‚ý ÄtuR þftÞ fu ftu„¤t …ý fhe þftÞ. y™u ð¤e ƒtu÷‚tk ƒtu÷‚tk Œt‚ý fhðwk ™rn. fthý fu Œt‚ý fh‚e ð¾‚u Œtk‚tu{tkÚte W‚h‚tu su {u÷ ƒtu÷ðtÚte …ux{tk W‚he òÞ Au. y™u þheh™wk MðtMÚÞ ƒ„tzu Au. ‚uÚte Œtk‚tu™u ½MÞt ƒtŒ …ý ‚h‚ s s¤ ðzu ftu„¤t fhe ÷uðt òuRyu. y™u íÞth …Ae S¼ W…h hnu÷e yþwÂØ, ‚u™u Œqh fhðe òuRyu. y™u S¼ W…h hnu÷e yþwÂØ Œqh fÞto …Ae …ý ‚h‚ s ftu„¤t fhe ÷uðt òuRyu. suÚte S¼™e yþwÂØ …ý WŒh{tk «ðuþ fhu ™rn. nðu Œtk‚ ËtV fhðt {txu ftü fÞt ð]ût™wk ÷uðwk. yÚtto‚T Œt‚ý fÞt ð]ût™wk ÷uðwk yu rð»tÞ{tk Ë{òð‚tk þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- su ð]ût{tk ftkxt hnu÷t ntuÞ, y™u su ð]ût{tkÚte Ätu¤tu ŒqÄ™tu ¼t„ ™ef¤‚tu ntuÞ, yÚtto‚T Aeh ™ef¤‚wk ntuÞ, yuðt ð]ût™wk Œt‚ý Œtk‚ ËtV fhðt {txu ©uc y™u ythtuøÞfthf Au. ‚u{tk …ý ÷ªƒzt™t ð]ût™wk Œt‚ý Œtk‚tu™u ËtV fhu Au y™u {w¾™e Œw„OÄe …ý Œqh fhu Au. y™u ƒeò …ý htu„tu™u Œqh fhu Au. yt he‚u …qðo™t Ér»t{wr™ytuyu ð]ût™t ft»XÚte Œtk‚ ËtV fhðt™wk rðÄt™ Œtk‚tu™e ËVtR™e ËtÚtu y™uf htu„tu™u Œqh fhðt {txu fhu÷wk Au. su{ fu ytÞwðiorŒfþt†{tk ƒ‚tðu÷wk Au fu- ’’ÏæβæZ }æ{éÚ: S±Ú:‘‘ JJ §ç„ JJ ƒtuhze™t ð]ût™wk Œt‚ý fhðtÚte Œtk‚tu™e ËVtR ÚttÞ Au. y™u ËtÚttu ËtÚt fkX™tu Mðh …ý {Äwh ƒ™u Au. yt he‚u ð]ûttu™e ykŒh y™uf «fth™t „wýtu hnu÷t Au. ‚uÚte Ér»t{wr™ytuyu ð]ût™t ftcÚte Œtk‚ ËtV fhðt™wk rðÄt™ fÞwO Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ð]ût™t ftcÚte Œtk‚ ËtV fhðt yus þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. yus Ér»t{wr™ytu™tu yr¼«tÞ Au. y™u ftu÷„ux ytrŒf xqÚt…uMxÚte su Œtk‚ ËtV fhðt yu Œuþft¤ Au. …ý þtMºttu™tu yr¼«tÞ ™Úte. y™u Ä{o™tu r™ýoÞ …ý Œuþft¤™u y™wËthu fhðt{tk ytðu Au. ‚uÚte Œuþft¤™u y™wËthu òu ftc™wk Œt‚ý «tó ™ ÚtR þfu, ‚tu ftuR…ý þwØ ÿÔÞÚte Œtk‚ ËtV fhðt òuRyu. Œtk‚ ËtV Útðt yus y„íÞ™e ƒtƒ‚ Au. …ý fÞt ÿÔÞÚte Œtk‚ ËtV fhðt yu y„íÞ™e ƒtƒ‚ ™Úte. {txu ftuR…ý …rðºt y™u þwØ ÿÔÞÚte Œtk‚ ËtV fhðt òuRyu. …ý y…rðºt ÿÔÞÚte Œtk‚ ËtV fhðt, yu ÞtuøÞ ™Úte, ytðtu yr¼«tÞ Au. nðu Œt‚ý fÞto …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- Œt‚ý fÞto …Ae …rðºt s¤ ðzu M™t™ fhðwk. Ë™t‚™ Ä{o™e ykŒh Ëðuo f‚oÔÞtu{tk M™t™ yuf yr™ðtÞo y™u ytð~Þf f‚oÔÞ Au. ËkæÞtðLŒ™trŒf Ët{tLÞ f{tuoÚte {tkze™u {nt™ yï{uÄ Þ¿t …ÞO‚™tk Ëðuo f{tuo™tu «thk¼ M™t™Úte s ÚttÞ Au. yt Œir™f f{o™e ykŒh M™t™ yu ËkæÞtðkŒ™ …qòrŒf™wk yk„ Au. M™t™ fÞto rð™t ËkæÞtðkŒ™-…qò ytrŒf{tk yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. y™u ð¤e ythtuøÞ‚t™e áÂüyu …ý M™t™™wk ½ýwk ƒÄwk {níð Au. yt…ýt þheh™e [tk{ze{tk yËkÏÞ ™t™tk rAÿtu hnu÷tk Au. yu rAÿtu{tkÚte þheh™e ykŒh™tu {¤ …hËuðt îtht ƒnth ™eféÞt s fhu Au. y™u …hËuðt™tu su ¼t„ ntuÞ Au, yu‚tu ðtÞwîtht ËwftR òÞ Au. yÚtto‚T ƒt»… ƒ™e™u Wze òÞ Au. ßÞthu ƒeòu þheh™tu {¤ rAÿtu{tk ò{e òÞ Au. òu yu {¤™u M™t™ îtht Œhhtus ËtV fhðt{tk ™ ytðu, ‚tu y{wf Ë{Þ ƒtŒ rAÿtu rƒ÷fw÷ ƒkÄ ÚtR òÞ Au. suÚte þheh™e ykŒh™tu {¤ y™u Œwr»t‚ ðtÞw ƒnth ™ef¤e þf‚tu ™Úte. su™t …rhýt{u y™uf «fth™t htu„tu Wí…Òt ÚttÞ Au. {txu «r‚rŒ™ M™t™ fhe™u [t{ze™u rƒ÷fw÷ MðåA fhe ÷uðe òuRyu. yt he‚u ythtuøÞ‚t™e áÂüyu


&÷tuf - 51

rþûtt…ºte ¼t»Þ

57

[t{ze™t {¤™e ËVtR yu M™t™™tu «tÚtr{f WŒu~Þ Au. y™u ð¤e ’’¥æÐæï ±ñ Ðíæ‡æ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ©wr‚{tk fÌtwk Au fu, s¤™t fýtu{tk «týþÂõ‚ Aw…tÞu÷e Au. {txu M™t™ fhðtÚte «týtu™u ‚]Âó {¤u Au. ‚uÚte þheh{tk MVwŠ‚ ‚Útt [i‚LÞ™tu WŒÞ ÚttÞ Au. yt¤Ë Œqh ÚttÞ Au. y™u {™ «VwÂÕ÷‚ ÚttÞ Au. y™u {™ «VwÂÕ÷‚ ÚtðtÚte ËkæÞtðkŒ™, …qò ytrŒf ÄtŠ{f ftÞtuo{tk «ËÒt y™u yuft„ú ƒ™u Au. yt he‚u ÄtŠ{f‚t™e áÂüyu M™t™™wk ½ýwk ƒÄwk {níð fnu÷wk Au. nðu M™t™ fuðt s¤Úte fhðwk ? yt rð»tÞ{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e …È…whtý™wk ðtõÞ WØ]‚ fhu Au. ’’Ýlæ¢ ÝÎï ±æ ¨Úç¨ „Çæxæï ±æÐèÜêUвæï: J FæÝ¢ ÐíàæS„}æéç΄}æçj: àæè„æç|æÚ‹±ã}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ™Œe, Ëhtuðh, ðtð, fwðtu, yÚtðt ftuR…ý ðnu‚tk …týe{tk M™t™ fhðwk, yu Ëðtuo¥t{ „ýtÞ Au. fthý fu þheh™t {¤Úte y™u ðtÞwÚte Œqr»t‚ ÚtÞu÷wk …týe, ðnu‚tk …týe{tk sÕŒeÚte ðne ™ef¤u Au. suÚte þwØ y™u ‚tswk s¤ þheh™u {¤‚wk hnu Au. {txu ßÞtk ËwÄe Ëk¼ð ntuÞ, íÞtk ËwÄe ðnu‚tk s¤{tk M™t™ fhðwk òuRyu. ™Œe, Ëhtuðh ytrŒf™tu Ëk¼ð ™ ntuÞ, ‚tu ðtð fu fwðt{tkÚte WØthu÷t s¤ ðzu M™t™ fhðwk ©uc Au. yu …ý òu y™wfq¤ ™ ntuÞ ‚tu ½h{tk ¼he ht¾u÷wk su þwØ …týe ntuÞ, ‚u™tÚte M™t™ fhðwk òuRyu. ‚u{tk …ý su™wk þheh Ë{Úto ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu Xkzt s¤Úte M™t™ fhðwk òuRyu. Ë{Úto ntuÞ y™u òu „h{ s¤Úte M™t™ fhu, ‚tu yu M™t™ ÔÞÚto fnu÷wk Au.- yt rð»tÞ{tk …htþh{wr™™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’±ëƒæ séc‡ææïÎÜUFæÝ¢ ±ëƒæ …挲}æ±ñçÎÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- yðirŒf {kºttu™tu s… fhðtu, yu ð]Útt Au. ‚u{ „h{ s¤Úte M™t™ fhðwk yu …ý ÔÞÚto Au. {txu þheh ƒhtuƒh ntuÞ ‚tu „h{ s¤Úte M™t™ fhðwk ™rn. su™wk þheh Œwƒo¤ ntuÞ, ‚u™u {txu „h{ s¤Úte M™t™ fhðwk yu ÞtuøÞ Au. …ý Ëþõ‚™u {txu ™rn. {txu Ëþõ‚ yuðt …wY»ttuyu Xkzt s¤Úte M™t™ fhðwk òuRyu. nðu yu M™t™ ™Œe fu Ëhtuðh{tk fhðt{tk ytðu, yÚtðt ½h{tk ™¤ W…h fhðt{tk ytðu, ßÞtk fhðt{tk ytðu íÞtk M™t™ fh‚e ð¾‚u þheh W…h ËtÄthý ð† ntuðwk òuRyu. ð† rð™t M™t™ fhðwk yu ðYýŒuð™tu y…htÄ „ýtÞ Au. y™u M™t™ fh‚e ð¾‚u {ti™ hnuðwk. yÚtðt ‚tu ¼„ðt™™wk ™t{ fu ‚eÚttuo™wk M{hý fh‚tk fh‚tk M™t™ fhðwk. …ý ðt‚tu fh‚tk fh‚tk õÞthuÞ …ý M™t™ fhðwk ™rn. y™u ð¤e «t‚:ft¤{tk Ëkûtu…Úte M™t™ fhe ÷uðwk, …ý ƒnw rð÷kƒ fhðtu ™rn. òu rðM‚thÚte M™t™ fhðwk ntuÞ ‚tu {æÞtöu fhðwk. «t‚:ft¤{tk òu rð÷kƒ fhu ‚tu …qò™tu Ë{Þ ÔÞ‚e‚ ÚtR òÞ Au. y™u …Ae …qò W‚tð¤Úte fhðe …zu Au. {txu «t‚:ft¤{tk sÕŒe sÕŒe M™t™ fhe ÷uðwk òuRyu, ytðtu ¼tð Au. nðu M™t™ fhe ÷eÄt …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- ÄtuÞu÷wk y™u …Ae Ëqftðu÷wk …rðºt yuf ð† …nuhðwk y™u ƒeswk yuf ð† W…h ytuZðwk. yt{ ƒu ðMºttu yð~Þ Äthý fhðtk. yuf ð† Äthý fh™th™u Ä{oþt†{tk ™ø™ fÌttu Au. {txu ƒu ðMºttu yð~Þ Äthý fhðtk. ƒeò ð†™tu òu y¼tð ntuÞ, ‚tu ƒeò ð†™t MÚtt™u yuf yrÄf Þ¿ttu…rð‚ Äthý fhe ÷uðe, …ý yuf ð† Äthý fhe™u s…trŒf ÄtŠ{f f]íÞ fhðwk ™rn. fthý fu yuf ð† Äthý fhe™u ÄtŠ{f f]íÞ òu fhu÷wk ntuÞ, ‚tu ‚u™wk V¤ yËwhtu ÷R òÞ Au. yt rð»tÞ{tk M{]r‚ ðtõÞ «{týY… Au. ’’»ÜU±æ¨æ …ÐïlS„é ²Îì ÎÎæç„ …éãæïç„ ™ J „y¨±ü}æ¨éÚï‹Îíæ‡ææ¢ Ïæírææ |ææxæ}æÜUËв„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk yu ‚tí…Þo Au fu- yuf ð† Äthý fhe™u su …wY»t s…, Œt™ yÚtðt ntu{ rð„uhu ÄtŠ{f f]íÞ fhu Au, ‚tu ‚u™wk ƒÄwk V¤ ƒúñtyu yËwhtu™u fÕ…e yt…u÷wk Au. ‚uÚte ‚u™wk V¤ …tu‚t™u ftkR…ý «tó Út‚wk ™Úte. {txu yuf ð† Äthý fhe™u ÄtŠ{f f]íÞ fhðwk ™rn. y™u ð¤e yuf ð† Äthý fhe™u ¼tus™ fhðt™e …ý {™tR fhe Au. ’’»ÜU±›æï Ý |æéçTæ„‘‘ JJ §ç„ JJ {txu ¼tus™ fh‚e ð¾‚u …ý ƒu ðMºttu Äthý fhðtk ytðtu ¼tð Au. >>50>> nðu yuf ð† …nuhðwk y™u yuf ytuZðwk. íÞth …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- …rðºt …]Úðe W…h …tÚthu÷wk y™u þwØ yuðt ytË™ W…h …qðo{w¾u ‚Útt W¥th{w¾u ƒuËe™u …qò™e þYyt‚ fhðe. ‚u{tk «Út{ yk‚:fhý™e þwÂØ™u yÚtuo …qò™wk «tÚtr{f yk„ su yt[{™ ‚u fhðwk.


&÷tuf - 51

rþûtt…ºte ¼t»Þ

58

yt[{™ fhðwk yu yuf …qò™wk s yk„ Au. su{ M™t™ fhðtÚte ƒtÌt þheh™e þwÂØ ÚttÞ Au. ‚u{ ¼„ðt™™t ™t{ {kºt™e ËtÚtu ºtý ðth yt[{™ fhðtÚte ykŒh™t Ëqû{ þheh™e þwÂØ ÚttÞ Au. yÚtto‚T yk‚:fhý™e þwÂØ ÚttÞ Au. yt he‚u MÚtq¤ y™u Ëqû{ þheh™e þwÂØ ÚtÞt …Ae s …qòrŒf ÄtŠ{f ftÞo fhðt™tu yrÄfth «tó ÚttÞ Au. {txu {tuxu ¼t„u Œhuf Ä{oftÞo™t «thk¼{tk ºtý ðth yt[{™ fhðwk òuRyu, ytðwk þtMºteÞ rðÄt™ Au. nðu y{wf ytË™tu W…h ƒuËe™u s Œhuf ÄtŠ{f ftÞo™t y™wct™™wk rðÄt™ þtMºttu™e ykŒh fhðt{tk ytÔÞwk Au. su{ fu- ’’¨±æüÝì ÜUæ}ææݱæŒÝæïç„ }æÝéc²: ÜU}ÏæHæ¨Ýï J Üëc‡ææç…Ýï |æ±ï‹}æéçQUS„Ð: òæÍæí™}æüç‡æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt …È…whtý™tu &÷tuf Au. yt™e ykŒh swŒtk swŒtk ytË™tu™wk rðÄt™ fhðt{tk ytðu÷wk Au. ftBÞ f{o™t y™wct™{tk fBƒ÷™t (W™™t) ytË™™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. {tuût ËBƒLÄe ftÞo{tk ft¤t {]„[{o™t ytË™™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. ‚…™e rËÂØ{tk ÔÞt½ú[{o™wk ytË™, ¿tt™™e «tÂó{tk Œ¼o™wk ytË™, y™u ythtuøÞ™e «tÂó{tk …tkŒztk™wk ytË™. yt he‚u þtMºttuyu ÄtŠ{f y™wct™{tk ytË™™u yuf yr™ðtÞo yk„ {t™u÷wk Au. yÚtto‚T ytË™ rð™t ÄtŠ{f y™wct™ ÚtR þfu ™rn. ytË™ rð™t fu𤠼wr{ W…h ftuR …ý ÄtŠ{f ftÞo™e fu {kºt™e rËÂØ Út‚e ™Úte. þtMºttu{tk yt he‚™wk su rðÄt™ Au, yu ytË™™e ÄtŠ{f‚t™u rËØ fhu Au. nðu ÄtŠ{f ftÞo™t y™w»Xt™{tk fŒt[ ytË™ ht¾ðt{tk ytðu÷wk ™ ntuÞ, ‚tu þwk Œtu»t Au ? y™u ytË™™wk þwk «Þtus™ Au. ‚u™u Ë{òð‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ÄtŠ{f ftÞo™u fh™th {™w»Þ y™u …]Úðe, yt ƒÒtu™u {æÞu ftuR…ý ytË™™wk ytðhý ntuðwk òuRyu. fu suÚte ÄtŠ{f ftÞo fh‚e ð¾‚u …]Úðe™e ykŒh hnu÷wk su „wÁíðtf»toý {™w»Þ™u «¼trð‚ fhe þfu ™rn. …]Úðe™e ykŒh hnu÷e Wòo þÂõ‚, {t™ð þheh™e ykŒh hnu÷e WòoþÂõ‚™u ytf»toý fhu Au. su{ fu …]Úðe y™u {™w»Þ™e {æÞu ftc, [e™e, hƒh, ytrŒf rðãw‚ þÂõ‚™t yðhtuÄf Y… ftuR…ý ðM‚w™wk ÔÞðÄt™ òu ntuÞ, ‚tu ‚th™e ykŒh hnu÷t rðãw‚™u …]Úðe ytf»toý fhe þõ‚e ™Úte. y™u yus fthýÚte {™w»Þ™u rðãw‚™tu fhkx ÷t„‚tu ™Úte. …ý òu …]Úðe y™u {™w»Þ™e {æÞu ftctrŒf™wk ÔÞðÄt™ ™ ntuÞ, ‚tu ‚th™e ykŒh hnu÷t rðãw‚™u …]Úðe ytf»toý fhe ÷u Au. ‚uÚte yu rðãw‚ {™w»Þ™t þhehîtht …]Úðe{tk «ðuþu Au. suÚte {™w»Þ™u rðãw‚™tu fhkx ÷t„u Au. y™u yus fthýÚte òu ntÚt{tk hƒh™t {tuò Äthý fhe™u rðãw‚™t ‚th™u yzfðt{tk ytðu, ‚tu þheh y™u ‚th™e {æÞu hƒh™wk ÔÞðÄt™ ntuðtÚte, …]Úðe rðãw‚™u ytf»toý fhe þõ‚e ™Úte. suÚte {™w»Þ™u rðãw‚™tu fhkx ÷t„‚tu ™Úte. yus he‚u …]Úðe™e ykŒh hnu÷e WòoþÂõ‚ {t™ð þheh™e ykŒh hnu÷e WòoþÂõ‚™u ¾U[u Au. ‚uÚte þt†{tk yuðtk ytË™tu™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au fu, …]Úðe{tk hnu÷e ytf»toý þÂõ‚™tu «‚efth fhe þfu. yt nu‚wÚte þtMºttu{tk ytË™tu™wk rðÄt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. fu- suÚte …]Úðe{tk hnu÷e ytf»toý þÂõ‚™tu {™w»Þ þheh{tk «¼tð …zðt Œu ™rn. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™u ÞtuøÞ yuðt ftuR…ý …rðºt ð†™t ytË™ W…h …qðo{w¾u ‚Útt W¥th{w¾u ƒuËe™u s …qò™tu rðrÄ «thk¼ fhðtu. nðu ÄtŠ{f ftÞo{tk …qðorŒþt y™u W¥thrŒþt™u s rðþu»t {níð yt…u÷wk Au, yu™wk fthý yu Au fu …qðorŒþt™u Œuð‚tytu™e rŒþt fnu÷e Au- ’’Îï±æÝæ}æï¯æ çÎxæì ²æ Ðíæ™è çЄë‡ææ}æï¯æ çÎxæì ²æ Îçÿæ‡ææ‘‘ JJ §ç„ JJ yt yÚtðoðuŒ™e ©wr‚ Au. yt ©wr‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, …qðo™e rŒþt Œuð‚tytu™e rŒþt Au. y™u ŒÂûtý rŒþt r…‚]ytu™e rŒþt Au. yt he‚u yÚtðoðuŒ{tk …qðo™e rŒþt™u Œuð‚tytu™e rŒþt {t™u÷e Au. {txu ftuR …ý ŒuðËkƒLÄe ftÞo …qðorŒþt ‚hV {w¾ ht¾e™u fhðwk, yu ©uc Au. y™u ð¤e …qðo rŒþt «„r‚™e rŒþt Au. yÚtto‚T Wæðo„r‚™e rŒþt Au. fthý fu …qðorŒþt{tk WŒÞ …t{u÷tu ËqÞo {æÞtö …ÞO‚ Wæðo„r‚™u …t{u Au. y™u …Âù{{tk s‚tk™e ËtÚtu s yÄtu„r‚™e þYyt‚ ÚttÞ Au. yt he‚u …qðo


&÷tuf - 52

rþûtt…ºte ¼t»Þ

59

rŒþt™u Wæðo„r‚™e y™u rðftË™e rŒþt fnu÷e Au. {txu …qðorŒþt ‚hV {w¾ ht¾e™u fhðt{tk ytðu÷wk ŒuðËkƒLÄe ftÞo rðftË y™u «„r‚™u …t{u Au, ‚Útt «¼tðþt¤e ƒ™u Au. ytðtu ¼tð Au. y™u W¥thrŒþt ytæÞtÂí{f «„r‚™wk MÚtt™ Au. y™u f{o«Ät™ yuðt yt ¼th‚¾kz{tk ytæÞtÂí{f «„r‚™t MÚtt™Y… su rn{t÷Þ, …ý W¥th rŒþt{tk rƒhts{t™ Au. y™u yu rn{t÷Þ{tk {™w»Þ™u ytæÞtÂí{f «„r‚{tk {ŒŒY… Útðt {txu rËØ Þtu„eytu hnu Au. ‚Útt rn{t÷Þ{tk Ér»tY…u Ëtûtt‚T ©e™h™thtÞý ¼„ðt™ rƒhtsu Au. su ™h y™u ™thtÞý Ér»t {™w»Þtu™u ytæÞtÂí{f «„r‚{tk ƒ¤ yt…ðt {txu ‚…ùÞto fhu Au. {txu s W¥th{w¾u ƒuËe™u ytæÞtÂí{f ftÞo fhðtÚte ytí{t{tk ƒ¤ «tó ÚttÞ Au. suÚte yu ftÞo «„r‚™u …t{u Au. nðu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt[{™™tu rðrÄ Ë{òð‚tk fnu Au fu, s{ýt nM‚™t yk„wXt™t y„ú¼t„™u ðtkftu ðt¤e™u, {æÞ{t ytk„¤e™t {æÞ™t …ðo{tk MÚtt…™ fhe™u, {tºt yzŒ™tu Œtýtu zwƒu yux÷wk s s¤ nÚtu¤e{tk „úný fhe™u, ƒÒtu nM‚™u ƒÒtu „tuXý™e {æÞu ht¾e™u, y™u s{ýt nM‚™u ztƒt nM‚™tu M…þo fhtððt …qðof, y™u ftuR…ý ¼„ðt™™tk ºtý ™t{tu Wå[thý …qðof ºtý ðth s¤™u nÚtu¤e™t ftkzt™t ¼t„Úte …e sðwk. yt he‚u yt[{™ fhðt™tu rðrÄ fnu÷tu Au. yt he‚u yt[{™ fÞto …Ae s …qòrŒf ÄtŠ{f ftÞo™tu «thk¼ fhðtu. >>51>> nðu yt[{™ fhe ÷eÄt …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- yt[{™ fhe ÷eÄt …Ae …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu s Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk. y™u íÞth…Ae Vheðth yt[{™ fhðwk. y™u ð¤e Wæðo…wkzÙ r‚÷f™tu rðrÄ ŒeûttrðrÄ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au fu- ’’©Š±üÐé‡Çîæç‡æ ™ xæëãSƒñ: ¨æ{éç|æp HHæÅï NçÎ Ïææãæïpïç„ ±æ¨éÎï± ¨¢ÜU¯ü‡æÐílé}ÝæçÝLhÝæ}æ}æ‹~æñ {æü²æüç‡æ‘‘ JJ §ç„ JJ „]nMÚttu ntuÞ fu ËtÄw…wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu ÷÷tx{tk ’’H ±æ¨éÎï±æ² Ý}æ:‘‘ yt {kºt ƒtu÷e™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk. y™u ’’H ¨¢ÜU¯ü‡ææ² Ý}æ:‘‘ yt {kºt ƒtu÷e™u ÓŒÞ{tk Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk. y™u ’’H Ðílé}Ýæ² Ý}æ:‘‘ yt {kºt ƒtu÷e™u s{ýt ntÚt{tk Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. y™u ’’H ¥çÝLhæ² Ý}æ:‘‘ yt {kºt ƒtu÷e™u ztƒt ntÚt{tk Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. yt he‚u ŒeûttrðrÄ{tk r™Y…ý fÞwO Au. ™iÂcfƒúñ[the y™u ðt™«MÚt ntuÞ ‚u{ýu fkX{tk yuf r‚÷f yrÄf fhðwk. rð»ýw „tÞºte™t …tk[ {kºttu ƒtu÷e™u, yÚtðt ftuR…ý ¼„ðt™™tk …tk[ ™t{tu ƒtu÷e™u ÷÷tx, fkX, ÓŒÞ, y™u ƒÒtu ƒtnw™tk {q¤, yt he‚u …tk[ MÚtt™ftu{tk Wæðo…wkzÙ r‚÷ftu Äthý fhðtk. ’’à²æ}æ¢ àææç‹„ÜUÚ¢ ÐíæïQ¢U ÚQ¢U ±à²ÜUÚ¢ |æ±ï„ì J ŸæèÜUÚ¢ Ðè„}æì §y²æãé ±ñc‡æ±¢ Eï„}æéÓ²„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt ƒúñtkz…whtý™tu &÷tuf Au. yt &÷tuf{tk f÷h™t ¼uŒÚte Wæðo…wkzÙ r‚÷f™t V¤{tk …ý ¼uŒ ƒ‚tÔÞtu Au. ~Þt{ r‚÷f þtkr‚™u yt…™tYk fnu÷wk Au. ÷t÷ r‚÷f ðþ fh™tYk fnu÷wk Au. …e¤wk r‚÷f ÷û{e yt…™tYk fnu÷wk Au. y™u ïu‚ r‚÷f ði»ý…ýt™u Ëq[ð™tYk fÌtwk Au. yt he‚u V¤¼uŒ ƒ‚tÔÞt Au. {txu …tu‚t™u su ÞtuøÞ …ût ntuÞ, y™u Ëk«ŒtÞ{tk su «[r÷‚ …ût ntuÞ, ‚u™tu Mðefth fhðtu. y™u ð¤e yu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Ëh¤ y™u ËtiBÞ ntuðwk òuRyu. y™u ™trËft™t {q¤Úte yÚtto‚T ¼úfwxeÚte ythk¼e™u fuþ…ÞoL‚ Äthý fhðwk òuRyu, y™u ð[{tk [tkŒ÷tu Ë{tÞ yux÷tu ËtUËhtu yðftþ Atuze Œuðtu òuRyu. y™u r‚÷f yheËt{tk òuR™u s, su he‚u þtu¼tÞ{t™ ƒ™u yu he‚u fhðwk òuRyu. y™u ð¤e …Ètu¥th¾kz™u rð»tu r‚÷f™t rð»tÞ{tk ƒu …ût fÌtt Au- ’’}æãæ|ææx汄: àæéh: Ðé‡Çî¢ ãçÚÐÎæÜëUç„ J ·ÇæÜUæÚ¢ „é ±æ Îïç± {æÚ²ïÎ銱üÐé‡ÇîÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, ¼„ðt™™t su ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu nrh…Œtf]r‚ ™t{™wk Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk.


&÷tuf - 53

rþûtt…ºte ¼t»Þ

60

W…h™t ¼t„{tk shtf …ntu¤wk ntuÞ ‚u™u nrh…Œtf]r‚ fnuðtÞ Au. yt nrh…Œtf]r‚ ™t{™wk r‚÷f Äthý fhe þftÞ Au. yÚtðt ‚tu Œkztfth Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. yÚtto‚T W…h y™u ™e[u Ë{t™ ntuÞ, ‚u™u Œkztfth fnuðtÞ Au. yt he‚u r‚÷f{tk ƒu …ûttu fÌtt Au. òu fu ƒÒtu ÞtuøÞ s Au, A‚tk Ëk«ŒtÞ™u rð»tu …hk…ht{tk su …ût [tÕÞtu ytð‚tu ntuÞ, yu …ût W¥t{ „ýtÞ Au, ytðtu ¼tð Au. ·ÇæÜUæÚ¢ HHæÅï S²æ„ì ÐkæÜUæÚ¢ „é ±ÿæç¨ J ±ï‡æéÐ~æçÝ|æ¢ ÏææuæïÚ‹²Îì ÎèÐæÜëUç„S}æë„}æì JJ §ç„ JJ y™u ð¤e ÷÷tx{tk Œkztfth, ðût:MÚt¤{tk f{¤™e Ë{t™ ytfthðt¤wk, y™u ƒÒtu ƒtnw{tk ðuýw…ºt™e Ë{t™ ytfthðt¤wk yÚtðt Œeðt™t ßÞtu‚™e Ë{t™ ytfthðt¤wk r‚÷f fhðwk. yt he‚u …Ètu¥th¾kz{tk rðÄt™ fÞwO Au. yt «{týu þtMºttu™t swŒt swŒt {‚tu ƒ‚tÔÞt Au. …ý þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yuðtu yr¼«tÞ Au fu- Ëk«ŒtÞ{tk su r‚÷f «[r÷‚ ntuÞ, yus fhðwk. …ý r¼Òt r¼Òt r‚÷ftu fhðtk ™rn. y™u ð¤e yt[{™ fhe ÷eÄt …Ae su{ …wY»ttuyu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk. ‚u{ ËwðtrË™e ƒtRytuyu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fhðwk ™rn. …ý ËwðtrË™e ƒtRytuyu ÷÷tx{tk fuð¤ fwkfw{™tu [tkŒ÷tu fhðtu. ’’HHæÅï ÜéUVä}æ¢ Ýæ¨æ|æê¯‡æ¢ ÜUÚÜUV‡æ}æì J ÜU‡Æ¨ê~æ¢ ™ ¨{±æ ÎêÚ²ïóæ ÜUÎæ™Ý‘‘ JJ §ç„ JJ ¼]„wÉr»tyu fnu÷wk Au fu- ËwðtrË™e ƒtRytuyu ÷÷tx{tk fwkfw{, ™trËft™wk yt¼q»tý, nM‚™wk fkfý y™u fkXËqºt yt [th ðt™tk™tu õÞthuÞ …ý íÞt„ fhðtu ™rn. yÚtto‚T yt [th ðt™tk y¾kz Äthý fhe ht¾ðtk, yt he‚u rðÄt™ fÞwO Au. {txu ËwðtrË™e ƒtRytuyu ÷÷tx{tk fuð¤ fwkfw{™tu [tkŒ÷tu s fhðtu, …ý Wæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk ™rn, ytðtu ¼tð Au. >>52>> y™u ð¤e yt[{™ fhe ÷eÄt …Ae ËwðtrË™e ƒtRytuyu ÷÷tx{tk su{ [tkŒ÷tu fhðtu, ‚u{ rðÄðt ƒtRytuyu ‚tu ÷÷tx{tk [tkŒ÷tu …ý fhðtu ™rn. fthý fu Wæðo…wkzÙ r‚÷f y™u [tkŒ÷tu òu fu Ëtk«ŒtrÞf r[ö Au, A‚tk yu ƒÒtu™e yt¼q»tý{tk „ý™t ÚttÞ Au. ‚uÚte rðÄðt Mºteytuyu ÷÷tx{tk yu ƒÒtu™kw Äthý fhðwk ™rn. fthý fu rðÄðt Mºteytu™u yt¼q»týtu Äthý fhðt™e {™tR Au- ’’ç±{±æ {æÚ²ïóæñ± ¨êÿ}æ±›}æHVç„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼]„wÉr»t™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk fnu÷wk Au fu- rðÄðt Mºteytuyu Ëqû{ ð† y™u y÷kfthtu Äthý fhðtk ™rn. yt he‚u rðÄðt Mºteytu™u y÷kfthtu Äthý fhðt™tu r™»tuÄ ntuðtÚte, ‚u{ýu [tkŒ÷tu …ý ÷÷tx{tk fhðtu ™rn. y™u íÞth ƒtŒ Ëðuo …wY»t ¼õ‚s™tu ntuÞ fu Ëðuo Mºte ¼õ‚s™tu ntuÞ, ‚u{ýu {t™Ëe …qò fhðe. {t™Ëe…qò™tu rðrÄ ƒÄtÞ™u {txu ËtÄthý fnu÷tu Au. …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu Wæðo…wkzÙ r‚÷f fÞto …Ae {t™Ëe …qò fhðe. y™u ËwðtrË™e ƒtRytu ntuÞ ‚u{ýu fwkfw{™tu [tkŒ÷tu fÞto …Ae ¼„ðt™™e {t™Ëe …qò fhðe. y™u rðÄðt ƒnu™tu ntuÞ ‚u{ýu [tkŒ÷t™tu y™u Wæðo…wkzÙ r‚÷f™tu r™»tuÄ ntuðtÚte yt[{™ fÞto …Ae ‚h‚ s ¼„ðt™™e {t™Ëe …qò fhðe. yt he‚™tu ynª rððuf Ë{sðtu. {t™Ëe…qò yux÷u suðt …tu‚u ¼„ðt™™u «íÞût òuÞu÷t ntuÞ, yÚtðt suðt ~ttMºtÚtfe ¼„ðt™™u Ëtk¼¤u÷t ntuÞ, yuðt ¼„ðt™™wk æÞt™ fhe ({™{tk M{hý fhe) {™Úte fÕ…u÷t {t™Ë W…[thtuÚte ¼„ðt™™wk …qs™ fhðwk. {t™Ëe …qò rŒðË ŒhBÞt™ …tk[ 𾂠fhðt{tk ytðu Au. …nu÷e «t‚:ft¤™e {t™Ëe…qò. ƒeS {æÞtöft¤™e {t™Ëe…qò. ºteS [th ðtøÞt™e yux÷u WíÚtt…™ft¤™e {t™Ëe…qò. [tuÚte ËkæÞtft¤™e {t™Ëe…qò. …tk[{e þÞ™ft¤™e {t™Ëe…qò. yt he‚u …tk[ 𾂠{t™Ëe …qò fhðe òuRyu. su …tk[ 𾂠{t™Ëe…qò fh‚t ntuÞ, yu W¥t{ ¼õ‚ fnuðtÞ Au. y™u su ºtý 𾂠{t™Ëe…qò fh‚t ntuÞ, yu {æÞ{ ¼õ‚ fnuðtÞ Au. y™u su yuf 𾂠{t™Ëe…qò fh‚t ntuÞ ‚u fr™c ¼õ‚ fnuðtÞ Au. y™u su™u {t™Ëe…qò ËtÚtu ÷t„‚wk 𤄂wk s ™ ntuÞ, yu „wý¼tððt¤tu ¼õ‚ fnuðtÞ Au. y™u su{ýu ¼„ðt™™u ytu¤ÏÞt s ™Úte, fuð¤ ËkËth{tk s håÞtu …åÞtu hnu Au, ‚u™u y¼õ‚ fnuðtÞ. {txu W¥t{ ¼õ‚…ýt™e …Œðe «tó fhe™u n{uþtk …tk[ 𾂠¼„ðt™™e {t™Ëe…qò fhðe òuRyu.


&÷tuf - 54

rþûtt…ºte ¼t»Þ

61

nðu {t™Ëe…qò fuðe he‚u fhðe, yu™tu ftuR r™Âù‚ rðrÄ ™Úte. Ët{tLÞ he‚u …tu‚t™t þheh™e ËtÚtu suðtu ÔÞðnth yt…ýu fheyu, yuðtu ÔÞðnth ¼„ðt™™e ËtÚtu fhðtu. yÚtto‚T rþÞt¤t{tk yt…ýu yt…ýt þheh™u „h{ s¤Úte M™t™ fhtð‚t ntuRyu, ‚tu ¼„ðt™™u …ý „h{ s¤Úte M™t™ fhtððwk. W™t¤t{tk yt…ýt þheh™u Xkzw s¤ òu „{‚wk ntuÞ, ‚tu ¼„ðt™™u …ý Xkzt s¤Úte M™t™ fhtððwk. yt he‚u É‚w™u y™wËthu …tu‚t™u su ðM‚w „{‚e ntuÞ, yuðe {™{tk fÕ…e™u ¼„ðt™™u y…oý fhðe. nðu ynª yuðtu rððuf Ë{sðtu fu- ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ yt ºtýu ðýo™u Âîòr‚ fnuðt{tk ytðu Au. y™u yt ºtýu ðýo™u Âîòr‚…ýt™u …{tz™th Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth™wk …ý þtMºttu{tk rðÄt™ fhu÷wk ntuðtÚte, ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttu ntuÞ, ‚u{ýu ËkæÞtðkŒ™ fhðwk òuRyu. …ý {tuxu ¼t„u ËkæÞtðkŒ™ ƒútñý rËðtÞ, ûtrºtÞ y™u ði~Þ™u rð»tu Œuþft¤™u y™wËthu ÷wó Au. A‚tk þt†™tu rðrÄ Au, {txu ynª ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu Wæðo…wkzÙ r‚÷f Äthý fÞto …Ae ËkæÞtðkŒ™ fhðwk. y™u íÞth …Ae {t™Ëe …qò fhðe. ytðtu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>53>> nðu {t™Ëe …qò fhe ÷eÄt …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- ƒtÌt…qò fhðe. ƒtÌt…qò{tk „wYyu …tu‚t™u su htÄtf]»ý ¼„ðt™™e fu ™h™thtÞý Œuð™e yÚtðt ‚tu Ëtûtt‚T Ënò™kŒ Mðt{e™e «r‚{t yt…u÷e ntuÞ, yu «r‚{t™u Ëtütk„ «ýt{ fhðt. «r‚{t yu Ëtûtt‚T Rïh™wk «‚ef Au. ‚uÚte «r‚{t™e W…tË™t «‚ef W…tË™t fnuðtÞ Au. «r‚{t™e ykŒh Ät‚w¼tð fu …ÚÚth¼tð™tu íÞt„ fhe™u òu «ýt{ fhðt{tk ytðu, ‚tu s «ýt{™u Rïh Mðefthu Au. ftü{tk yÂø™ hÌttu Au, A‚tk yu yÂø™™u ßÞtk ËwÄe Œeðtˤe fu ½»toý fhe™u «„x fhðt{tk ™ ytðu, íÞtk ËwÄe ftü{tk hnu÷tu yÂø™ ƒeò™u ƒt¤e þõ‚tu ™Úte. ‚u{ «r‚{t{tk Ät‚w¼tð fu …ÚÚth¼tð íÞt„ fhe™u, ÓŒÞ{tk ßÞtk ËwÄe yt {qŠ‚ ‚tu «íÞût …h{tí{t s Au. yt «r‚{t{tk y™u Ät{{tk hnu÷t ¼„ðt™{tk yuf htu{™tu …ý ¼uŒ ™Úte, ytðtu «íÞût¼tð «„x fhðt{tk ™ ytðu, íÞtk ËwÄe yu «r‚{t ftuR™tu …ý {tuût fhe þf‚e ™Úte. su{ yuf÷ÔÞ ™t{™t ¼e÷u ÿtuýt[tÞo™e {txe™e «r‚{t ƒ™tðe™u ‚u™e ykŒh «íÞût „wY¼tð «„x fhu÷tu n‚tu, su „wY¼tð™t™t «‚t…Úte yuf÷ÔÞ ƒtýrðãt{tk yswo™Úte …ý yrÄf r™…wý ÚtÞtu n‚tu. yÚtto‚T ÿtuýt[tÞo™e ykŒh hnu÷e rðãt {txe™e «r‚{t îtht yuf÷ÔÞ™e ykŒh «ðuþe n‚e. yus he‚u òu Ät‚w™e fu …ÚÚth™e «r‚{t™e ykŒh Ëtûtt‚T Rïh™e ¼tð™t «„x fhðt{tk ytðu, ‚tu s Rïh™e ykŒh hnu÷t „wýtu «r‚{t™e W…tË™t îtht W…tËf™e ykŒh «ðuþu Au. {txu «r‚{t™e ykŒh rŒÔÞ ¼tð ÷tðe™u ¼õ‚tuyu Ëtütk„ «ýt{ fhðt. Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu …k[tÜ «ýt{ fhðt. Œkz™e …uXu …]Úðe W…h …ze™u yÚtto‚T ËqR™u su «ýt{ fhðt ‚u™u Ët»xtÜ «ýt{ fnuðtÞ Au. y™u …]Úðe W…h ƒuËe™u su «ýt{ fhðt ‚u™u …k[tÜ «ýt{ fnuðtÞ Au. y™u ð¤e r[ºt «r‚{t™u M™t™ fhtððwk, fu [kŒ™™e y[to fhðe, yu yÞtuøÞ Au. ‚uÚte …qò™t Ë{„ú »ttuzþtu…[th™t MÚtt™u fu𤠫ýt{™wk s rðÄt™ fhu÷wk Au. Ät‚w ytrŒf™e «r‚{t ntuÞ, ‚tu M™t™, [kŒ™™wk ÷u…™ ytrŒf »ttuzþtu…[thtuÚte {kºt…qðof …qs™ fhe þftÞ, …ý r[ºt«r‚{t™u M™t™ fu [kŒ™™wk ÷u…™ ytrŒf fhe þftÞ ™rn. ‚uÚte r[ºt«r‚{t™u fu𤠙{Mfth fhe ÷uðt, ytðtu ¼tð Au. nðu r[ºt«r‚{t™u «ýt{ fÞto …Ae þwk fhðwk ? ‚tu fnu Au fu- …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu y™u yðftþ™u y™wËthu ©ef]»ý™tu ytX yûthðt¤tu þhý{kºt ‚u™tu s… fhðtu. y™u ÞÚttþÂõ‚ M‚tuºt™tu …tX fhðtu. ytx÷wk fÞto …Ae …tu‚t™t yrÄfth™u y™wËthu Wã{ fhðtu, y™u …tu‚t™t r™ðton™u W…Þtu„e ÿÔÞ™wk Ëk…tŒ™ fhðwk. yÚtto‚T ¾u‚e, ÔÞt…th ytrŒf ytSrðftÚte …tu‚t™t r™ðton™u {txu Wã{ fhðtu. ytðtu ¼tð Au. >>54>>


&÷tuf - 55

rþûtt…ºte ¼t»Þ

1

>> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

©e rþûtt…ºte ¼t»Þ

àæ„æÝ¢Îç±Ú癄æùƒüÎèçÐÜUæw²æ ÅèÜUæ ™…‰ i¥…®§…Æ“π…¥…n¬¶…HÚ…: ∫™…÷ ÆΩÙ…i®… x…¥…‰ n˘x…: * i…Ë∂S… ®……x…∫…{…⁄V……xi…∆ EÚ…™…«®…÷HÚGÚ®…‰h… ¥…Ë **55** {tht ytr©‚ ykƒhe»thtò™e Ë{t™ ytí{r™ðuŒe su ¼õ‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …ý W…h ƒ‚tðu÷t ¢{ ðzu {t™Ëe…qò …ÞoL‚™tu ƒÄtu rðrÄ fhðtu. (nðu …Ae™t &÷tufÚte ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™tu rðþu»t rðrÄ fnuðtþu.) ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òðu Au fu- ËíËk„eytu ƒu «fth™t fnu÷t Au. yuf Ët{tLÞ ði»ýð (ËíËk„e) y™u ƒeò W¥t{ ði»ýð (ytí{r™ðuŒe) ‚u{tk Ët{tLÞ ði»ýð ËíËk„eytu™tu Ët{tLÞ…ýu su r™íÞrðrÄ fÌttu, ‚u{tk {t™Ëe…qò …ÞO‚™tu su r™íÞrðrÄ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™u …ý Ë{t™ Au. nðu ytí{r™ðuŒe ftu™u fnuðtÞ ? ‚tu fnu Au fu- su{ýu …tu‚t™t þheh™e ËtÚtu …tu‚t™tu ytí{t ¼„ðt™™u yÚtuo r™ðuŒ™ fhe ŒeÄtu ntuÞ, …tu‚t™wk {™ ¼„ðt™™u ytÄe™ fhe ŒeÄwk ntuÞ, ‚uÚte …tu‚t™t {™™e RåAtyu ftuR…ý ftÞo fh‚t ™ ntuÞ, fu𤠼„ðt™™e RåAt™u y™wfw¤ s y™u ‚u{tk …ý ¼„ðt™ ËkƒLÄe s Ëðuo r¢Þtytu™u fh™tht ntuÞ, ‚u™u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu fnuðtÞ Au. ©eS{nthtsu „]nMÚttu{tk ykƒhe»t htò™u yuf ytŒþo ytí{r™ðuŒe ¼õ‚ {t™u÷t Au. su ykƒhe»t htò …tu‚u Ët‚îe…ðt¤e …]Úðe™u ¼tu„ð‚t n‚t. y¾qx ÷û{e y™u …w»f¤ ði¼ð™u «tó fhu÷tu n‚tu. A‚tk yu ƒÄt ði¼ðtu™u ™tþðk‚ {t™e fhe, fu𤠼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu{tk s M™un ƒtkÄu÷tu n‚tu. suýu fhe™u yt rðï™u ÷tuü™e Ë{t™ (f[ht™e Ë{t™) {t™u÷wk n‚wk. y™u RrLÿÞtu™e Ëðuo r¢Þtytu™u ¼„ðt™™tk Œþo™trŒf™u rð»tu s ht¾u÷e n‚e. …tu‚t™wk þheh ¼„ðt™ ËkƒLÄe Ëðuo r¢Þtytu™u rð»tu s ht¾u÷wk n‚wk. y™u …tu‚t™t {™™u fu𤠼„ðt™™t M{hý{tk s ht¾u÷wk n‚wk. …tu‚t™t ƒÒtu ntÚt™u ¼„ðt™™t {krŒh{tk ðt¤ðwk, ð„uhu Ëuðt{tk ht¾u÷t n‚t, y™u ƒÒtu fýo™u ¼„ðt™™e fÚtt Ëtk¼¤ðt{tk ht¾u÷t n‚t, ƒÒtu ™uºt™u ¼„ðt™™tk Œþo™™u rð»tu s ht¾u÷tk n‚tk, y™u ƒÒtu [hý™u ¼„ðt™™tk ‚eÚtoMÚtt™tu{tk …„u [t÷e™u sðt{tk ht¾u÷tk n‚tk, y™u …tu‚t™wk {M‚f ¼„ðt™™u ðkŒ™ fhðt{tk s ht¾u÷wk n‚wk, Sbt RrLÿÞ™u fu𤠼„ðt™™tu «ËtŒ ÷uðt{tk s ht¾u÷e n‚e, y™u ðtýe™u ¼„ðt™™t „wýtu™wk ðýo™ fhðt{tk s ht¾u÷e n‚e. yt «{týu Ë{„ú …tu‚t™tu f{o f÷t… yuf Þ¿t™thtÞý ¼„ðt™™u rð»tu s ht¾u÷tu n‚tu. y™u …tu‚t™t y™uf Ëuðftu n‚t, A‚tk ¼„ðt™™e Ëuðt …tu‚u ò‚u s fh‚t n‚t. ytðt ykƒhe»t htò™e Ë{t™ su ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ, ‚u{ýu ËqÞtuoŒÞÚte …nu÷tk ò„ðwk, íÞtkÚte ythk¼e™u {t™Ëe…qò …ÞO‚™tu Ëðuo rðrÄ y™w¢{u fhðtu, y™u nðu …Ae™t &÷tufÚte ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu™tu rðþu»t r™íÞrðrÄ fnu Au. >>55>>


&÷tuf - 56

rþûtt…ºte ¼t»Þ

2

∂…˱…“ ¥…… v……i…÷V…… ®…⁄Ãi…: ∂……±…O……®……‰%S™…« B¥… i…Ë: * p˘¥™…Ë™…«l……{i…Ë: EfiÚπh…∫™… V…{™……‰%l……π]Ù…I…Æ…‰ ®…x…÷: **56** y™u {tht ytr©‚ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ, ‚u{ýu {t™Ëe …qò fhe ÷eÄt …Ae …ÚÚth{tkÚte ƒ™tðu÷e ¼„ðt™™e {qŠ‚ ntuÞ, fu Ät‚w™e {qŠ‚ ntuÞ, yÚtðt ‚tu fuð¤ þtr÷„út{ ntuÞ, ‚u{™e {kºt…qðof [kŒ™trŒf »ttuzþtu…[thtu ðzu …qò fhðe. y™u íÞth …Ae ©ef]»ý™t yütûth {kºt™tu s… fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu {t™Ëe …qò fhe ÷eÄt …Ae ¼„ðt™™e …ÚÚth{tkÚte ƒ™tðu÷e {qŠ‚ ntuÞ, fu Ät‚w{tkÚte ƒ™tðu÷e {qŠ‚ ntuÞ, yÚtðt þtr÷„út{ ntuÞ, ‚u{™e {kºt…qðof »ttuzþtu…[thtuÚte …qò fhðe, …ý r[ºt«r‚{t™e …uXu fu𤠌þo™ fhe ÷uðtk ™rn. y™u ¼„ðt™™e «r‚{t{tk ‚Útt þtr÷„út{{tk Ät‚w fu …ÚÚth™tu ¼tð ytððt Œuðtu ™rn. yt {qŠ‚ y™u Ät{{tk hnu÷e {qŠ‚{tk yuf htu{ {tºt™tu …ý Vhf ™Úte, ytðt ¼tðÚte …qò fhðe. nðu …qsðt ÞtuøÞ {qŠ‚™t rð»tÞ{tk yuðtu rððuf Ë{sðtu fu „]nMÚttuyu …tu‚t™t ½h{tk …qsðt ÞtuøÞ {qŠ‚ Ät‚w™e ƒ™tðu÷e ntuÞ, ‚tu yuf ðU‚Úte {tuxe ht¾ðe ™rn. yÚtto‚T {tuxt {krŒhtu{tk, suðe {tuxe Ät‚w ytrŒf™e «r‚{t ntuÞ Au, yuðe {tuxe «r‚{t ½h{tk ht¾ðt™tu {tun ht¾ðtu ™rn, yuf s ðU‚™e ht¾ðe. y™u …ÚÚth{tkÚte ƒ™tðu÷e ntuÞ, ‚tu [th ytk„¤Úte {tuxe {qŠ‚ ½h{tk ht¾ðe ™rn. fthý fu {tuxe {qŠ‚ òu ht¾u, ‚tu ¾krz‚ Útðt™tu Ëk¼ð hnu Au. nðu þt÷„út{™e …qò{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e rððuf ƒ‚tðu Au fu- …qsðt ÞtuøÞ òu þtr÷„út{ ntuÞ ‚tu ƒufe ËkÏÞt{tk ƒu þtr÷„út{™e …qò fhðe ™rn. yu rËðtÞ [th, A, ytX, yu{ ƒufe ËkÏÞt{tk þtr÷„út{ …qS þftÞ. y™u yufe ËkÏÞt{tk yuf s þtr÷„út{ …qsðt …ý ºtý, …tk[ fu Ët‚ yu{ yufe ËkÏÞt{tk þtr÷„út{™e …qò fhðe ™rn. y™u [¢tkrf‚ þtr÷„út{ ntuÞ ‚tu ¾krz‚ …ý …qS þftÞ Au. yu rËðtÞ ¾krz‚ {qŠ‚ fu ¾krz‚ þtr÷„út{ …qsðt ™rn. yt he‚u …whtýtu y™u M{]r‚ytu{tk ðýoðu÷wk Au. nðu »ttuzþtu…[th ðzu ¼„ðt™™e …qò™tu y™w¢{ ðýoð‚tk fnu Au fu- «Út{ ¼„ðt™™wk æÞt™ fhe™u ytbt™ fhðwk. íÞth…Ae ¼„ðt™™u ƒuËðt {txu ytË™ yt…ðwk. s¤ðzu ¼„ðt™™tk [hý Ätuðztððtk, ¼„ðt™™u nM‚ Ätuðztððt, y™u ¼„ðt™™u ftu„¤t fhðt {txu s¤ y…oý fhðwk, ¼„ðt™™u M™t™ fhtððwk, y™u ¼„ðt™™u ð†, Þ¿ttu…ðe‚, y÷kfth, [kŒ™, …w»…, Äq…, Œe…, ™iðuã, …t™ƒezwk, V¤ y™u ŒÂûtýt y…oý fhðe. íÞth…Ae ¼„ðt™™e yth‚e fhðe. …Ae ¼„ðt™™u …w»…tks÷e y…oý fhðe. y™u …Ae «ŒÂûtýt ‚Útt ËtütÜ «ýt{ fhe™u ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhðe. y™u yk‚u rðËso™ fhðwk. yt he‚u …qò™tu ¢{ fÌttu Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tuyu yt y™w¢{Úte y™u »ttuzþtu…[thtuÚte ¼„ðt™™e …qò fhðe. ‚u{tk rMÚth «r‚{t ntuÞ, fu þtr÷„út{ ntuÞ, ‚u{™wk ytbt™ ‚Útt rðËso™ fhðwk ™rn. y™u ð¤e «r‚{t™wk …qs™ fh™tht …qòhe ntuÞ ‚u{ýu ¼„ðt™™e …qò fh‚tk ¼„ðt™™tu y…htÄ ÚtR ™ òÞ, ‚u™e ËtðÄt™e ht¾ðe. yt «r‚{t{tk Ëtûtt‚T ¼„ðt™ rƒhtsu Au, ytðtu ¼tð ht¾ðtu, y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™tu {tr÷f yt «r‚{t{tk rƒhtsu Au. ytðe ¼tð™t ht¾e™u «r‚{t™e yt„¤ {ÞtoŒt ht¾ðe. su{ yuf Ët{tLÞ {tuxtu {týË ytÔÞtu ntuÞ, ‚u™e yt„¤ yt…ýu rƒ÷fw÷ yËÇÞ ð‚o™ Œt¾ð‚t ™Úte. ‚u{ ¼„ðt™™e «r‚{t™e …tËu …ý yËÇÞ ð‚o™ Œt¾ððwk ™rn. ¼„ðt™™e «r‚{t™e yt„¤ {ÞtoŒt …qðof hnuðwk, yt he‚u ËtðÄt™e ht¾e™u su{ ¼„ðt™™tu ftuR…ý y…htÄ ™ ÚttÞ yu{ ¼„ðt™™e …qò fhðe. yu{ A‚tk òýu yòýu ¼„ðt™™t ftuR y…htÄtu ÚtR „Þt ntuÞ, ‚tu …qò™u yk‚u yt„¤ fnuðtþu, yuðtu {kºt ƒtu÷e™u ¼„ðt™™e …tËu ût{t™e Þt[™t fhðe. ’’¥ÐÚæ{ ¨ãdæç‡æ çRU²‹„ïùã<Ýàæ¢


&÷tuf - 56

rþûtt…ºte ¼t»Þ

3

}æ²æ J Îæ¨æïù²}æç}æç„ }ææ¢ }æy±æ ÿæ}æS± ÐéL¯æïœæ}æ‘‘ JJ §ç„ JJ nu «¼w ! nwk ‚{tht htºte rŒðË nòhtu nòh y…htÄtu fYk Awk. …ý nu «¼w ! yt yuf ‚{thtu ŒtË Au, yu{ {t™e™u {™u ût{t fhòu. yt he‚u rð™ÞÚte ™{ú ƒ™e™u ¼„ðt™™e «tÚto™t fhðe. y™u ¼„ðt™™e …qò fÞto …Ae ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu ¼„ðt™™tu su yütûth {kºt ‚u™tu ÞÚttþÂõ‚ s… fhðtu. nðu s… fuðe he‚u fhðtu ? ‚tu fnu Au fu- «Út{ M™t™ yt[{™trŒf ðzu …rðºt ÚtR™u, ð†™t ytË™ W…h ƒúñhkÄú y™u {q÷tÄth [¢™e hu¾t ËeÄe hnu, yu he‚u ËeÄt y™u ÂMÚth ƒuËðwk y™u s… fh‚e ð¾‚u …tu‚t™t nM‚™u sht…ý [÷tððtu ™rn. {t¤t™u ftuR…ý ð† ðzu yÚtðt „ti{w¾e ðzu Ztkfe Œuðe. {ti™ hne™u s… fhðtu. {™{tk {kºt™t yÚto™wk M{hý fhðwk. yÚtto‚T ™t{e™t y™wËkÄt™™e ËtÚtu {kºt™tu s… fhðtu. ƒeòk ftÞtuo{tk {™ ht¾e™u s… fhðtu ™rn. fthý fu ƒeò ftÞtuo{tk {™ ht¾e™u fhðt{tk ytðu÷tu s… ™ft{tu ƒ™e òÞ Au. fhðt A‚tk ftkR V¤ «tó Út‚wk ™Úte. ytsw ƒtsw …ý òuðwk ™rn. yt he‚u ÂMÚth hne™u W…tkþw s… fhðtu, yÚtðt ‚tu {t™rËf s… fhðtu. Úttuzt Úttuzt ntuX [÷tðe™u su s… fhðtu. yu W…tkþw s… fnuðtÞ Au. y™u ntuX [÷tÔÞt rð™t {™{tk ™u {™{tk su s… fhðtu, ‚u™u {t™rËf s… fnuðtÞ Au. W…tkËw s… fh‚tk {t™rËf s…™e ©uc‚t fnu÷e Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu yütûth {kºt™tu {t™rËf s… rðrÄ…qðof y™u ÞÚttþÂõ‚ fhðtu. y™u rð»ýw™t ftuR…ý {kºt™t s…{tk ði»ýðtu {txu ‚w÷Ëe™e {t¤t ©uc fnu÷e Au. ËtÂíðf, htsrËf y™u ‚t{rËf {kºttu™u ytÄthu, ‚Útt ËtÂíðf, htsrËf, y™u ‚t{rËf V¤™t ytÄthu swŒe swŒe {t¤tytu™e þt†{tk ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu÷e Au. òu {kºt ËtÂíðf ntuÞ, y™u fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s… fhðtu ntuÞ, ‚tu ‚w÷Ëe™e {t¤t ntuðe òuRyu, fthý fu ‚w÷Ëe™wk ftc ËtÂíðf fnu÷wk Au. y™u ftuR {kºt htsrËf ntuÞ y™u Mºte Ä™trŒf™e «tÂóY… htsrËf V¤™u {txu {kºt™tu s… fhðtu ntuÞ, ‚tu Yÿtût™e {t¤t ntuðe òuRyu. y™u ð¤e þtMºttu{tk su {thý {kºttu fnu÷t Au. yu ƒÄt ‚t{rËf {kºttu fnuðtÞ Au. {txu ‚t{rËf {kºttu™t ò…{tk ntzftk ytrŒf y…rðºt …ŒtÚttuo{tkÚte ƒ™tðu÷e {t¤t ntuðe òuRyu. yt he‚u ËtÂíðf, htsrËf y™u ‚t{rËf {kºt, ‚Útt ËtÂíðf, htsrËf, y™u ‚t{rËf V¤™u y™wËthu {t¤t™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðe Au. …ý fuð¤ {kºt™e „ý™t fhðt …wh‚e s {t¤t™e ÔÞðMÚtt ™Úte. yÚtto‚T fuð¤ {kºt™e ËkÏÞt òýðt …wh‚wk s {t¤t™wk «Þtus™ ™Úte. òu fuð¤ {kºt™e ËkÏÞt „ýðt …wh‚wk s {t¤t™wk «Þtus™ ntuÞ, ‚tu ftuR…ý {t¤tÚte fu ftuR…ý …ŒtÚtoÚte {kºt™e „ý™t ÚtR þfu Au. …ý þt†{tk swŒt swŒt ftü™e {t¤tytu™wk rðÄt™ fhu÷wk Au, ‚uÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu, {t¤t™wk «Þtus™ fuð¤ {kºt™e „ý™t …wh‚wk s ™Úte. …ý ËtÂíðf, htsrËf y™u ‚t{rËf V¤™t «Þtus™™u {txu Au, yu{ Ë{sðwk. ynª ©ef]»ý™tu su y»xtûth {kºt Au, yu Ëtûtt‚T rð»ýw™tu Au. rð»ýw ËtÂíðf Œuð Au. y™u {tuût«Œt‚t Œuð Au. {txu rð»ýw ËkƒLÄe ftuR…ý {kºt™t ò…{tk ‚w÷Ëe™e {t¤t™wk s «Ät™…ýwk fnu÷wk Au. {txu ytí{r™ðuŒe yuðt su ði»ýðtu ntuÞ, ‚u{ýu ‚w÷Ëe™e {t¤tÚte yütûth {kºt™tu s… fhðtu. y™u ‚w÷Ëe™e {t¤t òu ™ {¤u, ‚tu [kŒ™™e {t¤t, y™u òu [kŒ™™e …ý {t¤t ™ {¤u ‚tu …Ae ftuR…ý ftc{tkÚte ƒ™tðu÷e {t¤t ¼„ðt™™t [hý{tk Ë{…oý fhe™u ‚u™tÚte {kºt™tu s… fhðtu. y™u 108 {ýftðt¤e {t¤t W¥t{ fnu÷e Au. {txu {t¤t™e ykŒh 108 {ýft ntuðt sYhe Au. yt he‚u {kºt™t s…™tu rðrÄ þt†{tk ƒ‚tðu÷tu Au. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu- ytX yûthðt¤tu ©ef]»ý {kºt ‚tu …k[htºt þt†™u rð»tu y™u …whtýtu™u rð»tu «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. ðuŒ{tk ‚tu yu {kºt™wk «r‚…tŒ™ ™Úte. {txu òu {kºt ðuŒ{tk «rËØ ™ ntuÞ, ‚tu yu {kºt yðirŒf fnuðtÞ Au. y™u ’’±ëƒæ …挲}æì ¥±ñçÎÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yðirŒf {kºt™tu s… fhðtu yu ÔÞÚto Au, yÚtto‚T r™»V¤ Au. ytðwk M{]r‚ðtõÞ ntuðtÚte ©ef]»ý™t yütûth {kºt™t s…™wk r™»V¤…ýwk sýtÞ Au.


&÷tuf - 56

rþûtt…ºte ¼t»Þ

4

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt þkft™wk Ë{tÄt™ fh‚tk fnu Au fu- yt ©ef]»ý™t y»xtûth {kºt™wk yðirŒf…ýwk ‚Útt s…™wk r™»V¤…ýwk õÞthuÞ Ë{sðwk ™rn. fthý fu- ƒeò ftuR «tf]‚ Œuð Œuðe™t {kºttu ntuÞ, ‚u{tk Mð¼tð rËØ þÂõ‚ ntu‚e ™Úte. …ý ßÞthu ðirŒf ËkMfthtu fhðt{tk ytðu, íÞthu yu {kºttu{tk þÂõ‚ ytðu Au. ‚uÚte «tf]‚ Œuð Œuðe™t {kºttu™u ðirŒf…ýt™e y…uûtt Au, …ý Ëtûtt‚T …h{tí{t™tu ftuR…ý {kºt ntuÞ, ‚u™u ðuŒ™t ËkMfthtu™e y…uûtt ™Úte. yu‚tu Mð¼tðrËØ s ƒ¤ðt™ Au. ƒeò «tf]‚ ŒuðŒuðe™t {kºttu Mð¼tðrËØ r™ƒo¤ ntuÞ Au. y™u «tf]‚ Œuð Œuðe™t {kºttu™e ykŒh ðuŒ™t ËkMfthtuÚte s Ët{ÚÞo ytð‚wk ntuÞ Au. ‚uÚte «tf]‚ Œuð‚t™t {kºttu™u ðuŒ™t ËkMfthtu™e y…uûtt Au. …ý Ëtûtt‚T …h{tí{t™t {kºt™u ðuŒ™t ftuR…ý ËkMfth™e y…uûtt ™Úte. ‚uÚte …h{tí{t™tu {kºt ðuŒ{tk ntuÞ fu …Ae …whtýtu{tk ntuÞ, yÚtðt „{u ‚u þt†{tk hnu÷tu ntuÞ, yu‚tu Mð¼tðrËØ s ƒ¤ðt™ Au. {txu ©ef]»ý™t yütûth {kºt™t s…™wk r™»V¤…ýwk õÞthuÞ …ý Ë{sðwk ™rn. y™u ð¤e Ëtûtt‚T …h{tí{t ËkƒLÄe ftuR…ý ™t{ {kºt ntuÞ, yu ðirŒf{kºt fh‚tk …ý yrÄf V¤™u yt…™thtu Au, yu{tk ftuR þkft™wk MÚtt™ ™Úte. ’’ç±c‡ææïÚïÜñUÜUÝæ}ææçÐ ¨±ü±ïÎæç{Ü¢U }æ„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt …È…whtý™t ðtõÞ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, rð»ýw™wk yuf yuf ™t{ …ý Ëðuo ðuŒtu fh‚tk yrÄf {™tÞu÷wk Au. {txu ¼„ðt™™tu su ™t{{kºt, yu ðirŒf {kºt fh‚tk …ý yrÄf V¤™u yt…™thtu fÌttu Au. y™u ð¤e …È…whtý{tk Þ{htò y™u ƒútñý™t ËkðtŒ{tk Þ{htòyu fnu÷wk Au fu- ¼„ðt™™t ™t{ {kºt™tu s… fhðt{tk ytËõ‚ ÚtÞu÷tu …wY»t, fŒt[™u ftkRf …t… fhe ™t¾u, ‚tu …ý ‚u™u …t… …ht¼ð …{tze þf‚wk ™Úte. Þ{htò fnu Au fu- {tht ¼Þkfh Œq‚tu …ý ‚u™u …ht¼ð …{tze þõ‚t ™Úte, ytðwk ¼„ðt™™t ™t{{kºt™wk {tntíBÞ fnu÷wk Au. y™u ð¤e rð»ýwÄ{tuo¥th{tk fnu÷wk Au fu- ’’ÜëUc‡æïç„ }æXH¢ Ýæ}æ ²S² ±æç™ Ðí±„ü„ï J |æS}æè|æ±ç‹„ „S²æàæé }æãæÐæ„ÜUÜUæïŲ:‘‘ JJ §ç„ JJ su™e ðtýe{tk ‘‘f]»ý’’ Mðtr{™thtÞý, nrh, ytðtk {k„¤ ™t{tu «ð‚uo Au, yu …wY»t™e {nt…t…tu™e ftuxeytu …ý ‚íft¤ ƒ¤e™u ¼M{ ÚtR òÞ Au. y™u ð¤e ™]®Ën…whtý{tk ™]®Ën ¼„ðt™ fnu Au fu- su …wY»t ‘‘f]»ý f]»ý’’ yt he‚u r™íÞ {tht ™t{™tu s… fhu Au, ‚u …wY»t™u ‚tu nwk ™hf{tkÚte ‚íft¤ s yu he‚u ƒnth ftZwk Awk fu, su he‚u s¤™u ¼uŒe™u f{¤ ‚íft¤ s ƒnth ytðe òÞ Au. y™u ð¤e su …wY»t ËkËthY…e ft¤t ™t„Úte zkËtÞu÷tu ntuÞ, y™u yus fthýÚte ƒu ¼t™ ÚtR™u …zu÷tu ntuÞ fu, su™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fu ftkR…ý Ëws‚wk ™ ntuÞ. ytðt …wY»t™u ËkËthY…e Ë…o™t Íuh™u ™tþ fhðt{tk yti»tÄ™e Ë{t™ yuðt ¼„ðt™™t ™t{ {kºt™u s…e™u …wY»t ËkËthY…e Ë…o™t ÍuhÚte {wõ‚ ÚtR òÞ Au. y™u ð¤e ¼„ðt™ fnu Au fu- su{ ftuR {hý …t{e „Þu÷tu ntuÞ, y™u ‚u™u {]íÞwËkSð™e yti»tÄe …tðt{tk ytðu, ‚tu yu Sð‚tu ÚtR òÞ Au. ‚u{ {tYk ™t{ {]íÞwËkSð™e yti»trÄ™e Ë{t™ Au. yÚtto‚T {tYk ™t{ {he „Þu÷t™u …ý Sðtz™th Au. yt he‚u ¼„ðt™™t ™t{{kºt™wk {tntíBÞ «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. yt ¼„ðt™™t ™t{™wk su {tntíBÞ ƒ‚tðu÷wk Au ‚u{tk yt‚tu fuð¤ fnuðt {tºt Au. ytðwk ftkR ¼„ðt™™t ™t{™wk {tntíBÞ ntu‚wk nþu. ? yt‚tu þt†{tk fu𤠄Åtk ÷¾u÷tk Au. yt he‚u ¼„ðt™™t ™t{{tk fuð¤ yÚtoðtŒ™e fÕ…™t fhu Au. ‚u …wY»t™tu ‚tu õÞthuÞ …ý ™hf{tkÚte WØth Út‚tu ™Úte. {txu ¼„ðt™™t ™t{{tk yÚtoðtŒ™e fÕ…™t fhðe ™rn. yt «{týu ¼„ðt™™tu ™t{ {kºt ðuŒ{tk ntuÞ fu …whtý{tk ntuÞ, yÚtðt ‚tu ftuR «tf]‚ „úkÚt{tk ntuÞ, ‚tu …ý Mð¼tðrËØ ƒ¤ðt™ Au. ‚uÚte ¼„ðt™™t ftuR…ý ™t{{kºt™u su{ ðirŒf…ýt™e y…uûtt ™Úte, ‚u{ ©ef]»ý™t yütûth {kºt™u …ý ðirŒf…ýt™e y…uûtt ™Úte. ©ef]»ý™tu yütûth {kºt ¼÷u …k[htºt þt†{tk ntuÞ fu …Ae …whtý{tk ntuÞ A‚tk…ý ðirŒf {kºt fh‚tk …ý yrÄf V¤™u yt…™thtu Au. {txu {tht ytr©‚ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ, ‚u{ýu »ttuzþtu…[thtuÚte ¼„ðt™™e «r‚{t™wk …qs™ fhe ÷eÄt …Ae yütûth {kºt™tu ÞÚttþÂõ‚ s… fhðtu, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>56>>


&÷tuf - 57-58

rþûtt…ºte ¼t»Þ

5

∫i……‰j……n‰˘Æl… EfiÚπh…∫™… {……`ÙÙ: EÚ…™…«: ∫¥…∂… HÚi…: * i…l……%x…v…“i…M…“¥……«h…Ë: EÚ…™…» i…z……®…EÚ“i…«x…®…¬ **57** {tht ytr©‚ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ, ‚u{ýu yütûth {kºt™tu s… fÞto …Ae …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu ‘‘rð»ýwËnËú™t{’’ ytrŒf M‚tuºt™tu …tX fhðtu. y™u ËkMf]‚¼t»tt™u su ¼ýu÷t ™ ntuÞ, ‚u{ýu ÞÚttþÂõ‚ ¼„ðt™™wk ™t{fe‚o™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- rð»ýwËnËú™t{, ™thtÞýfð[, s™{k„÷ ‚Útt Ëðo{k„÷ RíÞtrŒf M‚tuºt™tu su …tX fhðtu, ‚u™u ƒúñÞ¿t fnuðtÞ Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ‚u{ýu ƒúñÞ¿t™e rËÂØ™u {txu ÞÚttþÂõ‚ rð»ýwËnËú™t{ ytrŒf M‚tuºt™tu r™Þ{ ðzu …tX fhðtu. y™u ËkMf]‚ ¼t»tt™u su ¼ýu÷t ™ ntuÞ, yÚtto‚T ËkMf]‚ ¼t»tt{tk ÷¾tÞu÷tk M‚tuºt™u su ðtk[e þfu yu{ ™ ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu M‚tuºttrŒf™t …tX™e …uXu r™Þ{…qðof ¼„ðt™™tk ™t{tu™wk fe‚o™ fhðwk, fu ™kŒ Ëk‚tu™tk h[tÞu÷tk fe‚o™tu ƒtu÷ðtk, y™u þtMºttu™tu MðtæÞtÞ fhðtu. yt ƒÄwk yÚto™t y™wËkÄt™ …qðof fhðwk, y™u «u{…qðof fhðwk, «u{ rð™t™wk y™u {tntíBÞ rð™t™wk fhu÷wk ƒÄwk ÔÞÚto ÚtR òÞ Au. {txu y»xtûth {kºt™tu s… ntuÞ, fu M‚tuºttrŒf™tu …tX ntuÞ, yu ƒÄwk yÚto™t y™wËkÄt™ …qðof y™u {tntíBÞ …qðof fhðwk. y™u ð¤e ™thŒ…k[htºt™u rð»tu …ý «r‚…tŒ™ fÞwO Au fu- ’’Ýæ}æÜUè„üÝ„æï ±æçÐ Ïæíræ²¿æ¢ ¨}ææ™Úï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu su M‚tuºttrŒf™tu …tX fhðtu, ‚u™u ƒúñÞ¿t fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{tk M‚tuºttrŒf™t …tX™tu òu Ëk¼ð ™ ntuÞ, ‚tu nrh, f]»ý, Mðtr{™thtÞý, ytðtk ¼„ðt™™t ™t{tu™wk fe‚o™ fhe™u ƒúñÞ¿t fhðtu. ytðtu ¼tð Au. >>57>> ΩÙƉå…v……™… x…Ë¥…‰t∆ ¶……‰V™…∆ |……∫…… n˘E∆Ú i…i…: * EfiÚπh…∫…‰¥……{…ÆË: |…“i™…… ¶… ¥…i…¥™…∆ S… i…Ë: ∫…n˘… **58** íÞth…Ae ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu, ¼„ðt™™u ™iðuã fhe™u ¼„ðt™™e «ËtŒe™wk yÒt s{ðwk. y™u n{uþtk «er‚ ðzu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu ¼„ðt™™e Ëuðt …htÞý Útðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- M‚tuºttrŒf™tu …tX fÞto …Ae ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ, ‚u{ýu MðÞk Útt¤ ƒ™tðe, yÚtðt su™wk yÒt …tu‚t™u „úný fhðt ÞtuøÞ ntuÞ, yuðt ƒútñýtrŒf îtht Útt¤ ƒ™tðztðe™u ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhðtu. y™u íÞth …Ae yth‚e ytrŒf {nt™iðuã™tu rðrÄ Ë{tó fhe™u ¼„ðt™™e áÂüY… y™w„ún su™u rð»tu hnu÷tu Au, yuðwk «ËtŒe™wk yÒt s{ðwk. ¼„ðt™™u ™iðuã fÞto rð™t™wk yÒt s{ðt{tk „ti‚{ {wr™yu …È…whtý{tk {nt™ Œtu»t fnu÷tu Au- ’’¥}ÏæÚè¯ xæëãï ÐÒ¢ ¨Îæù|æèC¢ ²Îæy}æÝ: J ¥çݱïl ãÚï|æéü†…Ýì ¨#…‹}ææçÝ ÝæÚÜUè‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yuðtu ¼tð Au fu- …tu‚t™t ½h™e ykŒh ‚iÞth fhtÞu÷wk, y™u …tu‚t™u r«Þ yuðwk su yÒt ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhe™u s n{uþtk s{ðwk òuRyu. su …wY»ttu ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t s{e ÷u Au, ‚u …wY»ttu Ët‚ sL{ …ÞO‚ ™thfe ÚttÞ Au. y™u ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhe™u ¼„ðt™™e «ËtŒe™wk yÒt su s{u Au, ‚u™u ‚tu {nt™ …qÛÞ ÚttÞ Au. yu …ý íÞtk s …È…whtý{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au- ’’Ýñ±ïlàæﯢ ²æïùàÝæç„ ™ çÝy²¢ ÐíæŒÝæïç„ ²¿ææ²éQUÜUæïçÅÐ釲}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu ¼tð Au fu, ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhe™u ¼„ðt™™e «ËtŒe™t yÒt™u su …wY»t ftu¤eÞu ftu¤eÞu ¼„ðt™™wk ™t{ ÷R™u s{u Au, ‚u …wY»t Œþnòh fhtuz Þ¿t™t …wÛÞ™u …t{u Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ ‚u{ýu n{uþtk ¼„ðt™™u ™iðuã Ähe™u «ËtŒe™wk yÒt s{ðwk.


&÷tuf - 59

rþûtt…ºte ¼t»Þ

6

y™u ð¤e ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu n{uþtk yÚtto‚T htºte rŒðË {tuxt n»toÚte õ÷uþ y™u Œk¼™tu íÞt„ fhe™u y™LÞ ¼tðÚte ¼„ðt™™e Ëuðt …htÞý Útðw.k ¼tðÚte hrn‚ yuðe Ëuðt™u ¼„ðt™ yÜefth fh‚t ™Úte, {txu «u{Úte y™u y™LÞ¼tðÚte ¼„ðt™™e Ëuðt{tk ‚í…h Útðw.k ¼tðÚte Úttuzkw …ý ¼„ðt™™u y…oý fÞwO ntuÞ ‚tu…ý ¼„ðt™™u yr‚ r«Þ ÷t„u Au- ’’Ÿæh²æïÐN„¢ ÐíD ï ¢ |æQïÝU }æ}æ ±æ²üçÐ J xæ‹{æï {êÐ: ¨é}æݨæï ÎèÐæïùóææl@ ôÜU ÐéÝ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu, ¼„ðt™ ©ef]»ý WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! ¼õ‚tuyu ¼tðÚte fuð¤ {™u s¤ y…oý fhu÷kw ntuÞ ‚tu…ý {™u yu yr‚þu r«Þ ÷t„u Au. ‚tu …Ae su ¼õ‚tu ¼tðÚte {™u yÒttrŒf y…oý fhu, y™u yu r«Þ ÷t„u, yu{tk ‚tu fnuðkw s þwk ? y™u ð¤e ¼tð rð™t ‚tu ½ýwk ƒÄwk ¼„ðt™™u y…oý fhe ŒeÄu÷wk ntuÞ, A‚tk …ý ¼„ðt™ htS Út‚t ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’|æê²üŒ²|æQUæïÐN„¢ Ý }æï „æï¯æ² ÜUËЄ JJ §ç„ JJ ¼„ðt™ ©ef]»ý WØð™u fnu Au fu- nu WØð ! ¼tð rð™t fu𤠅tu‚t™e feŠ‚™u {txu Ëthtk Ëthtk …õðtÒttu {™u y…oý fhu÷tk ntuÞ, y™uf «fth™t Ëwðýo™t Œt„e™t (½huýtk) {™u y…oý fhu÷t ntuuÞ, A‚tk nwk ‚uðtu «ËÒt Út‚tu ™Úte, fu suðtu ¼tðÚte «ËÒt Úttô Awk. yt he‚u ¼„ðt™ fu𤠼tð™t s ¼qÏÞt Au. ftuR …ŒtÚto™t ¼„ðt™ ¼qÏÞt ™Úte. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu ¼tðÚte ¼„ðt™™e Ëuðt …htÞý Útðwk. y™u ð¤e ‘‘n{uþtk’’ yt{ fÌtwk, ‚uÚte ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu ¼„ðt™™t ™t{M{hý™tu ‚tu yuf ûtýðth …ý íÞt„ fhðtu ™rn. ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- „{u ‚uðe …rhÂMÚtr‚ W¼e ÚttÞ, A‚tk yuf ûtý ðth …ý su ¼„ðt™™t ™t{ M{hý™tu íÞt„ fhu ™rn, ‚u™u W¥t{ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚ fnu÷tu Au. y™u ¼„ðt™™t ™t{ M{hý rð™t™tu su™tu yuf ûtý …ý [tÕÞtu òÞ Au. ‚u™e ytÞw»Þ™u WŒÞ y™u yM‚…ýt™u …t{‚tu ËqÞo nhe ÷u Au. yÚtto‚T ŒhhtusËqÞo WŒÞ …t{e™u yM‚ …t{u Au. y™u {™w»Þ™e ytÞw»Þ™tu yuf rŒðË ½xtze ™t¾u Au. ‚u{tk ¼„ðt™™t ™t{ M{hý rð™t™tu sux÷tu Ë{Þ òÞ Au, ‚u Ë{Þ™u ËqÞuo nhe ÷eÄu÷tu fnuðtÞ Au. y™u ™thŒeÞ…whtý{tk fnu÷kw Au fu- ’’»ÜUçS}æó挲ç„RUæ‹„ï }æéã„ê üï ãçÚ±<…„ï J ÎS²éç|æ}æéçü ¯„ïÝ±ï ²éQU}ææRUç‹Î„é¢ |æëàæ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ftuRf …wY»t™wk Ä™ [tuhtuyu ÷wxk e ÷eÄu÷kw ntuÞ, yu su{ yr‚ yt¢LŒ fhðt™u {txu ÞtuøÞ ÚttÞ Au, ‚u{ ¼„ðt™™t ™t{ M{hý rð™t™tu yuf {wn‚q o sux÷tu Ë{Þ …ý ËqÞŒo ðu u òu ÷wxk e ÷eÄu÷tu ntuÞ, ‚tu ‚u …wY»t™u ‚tu yr‚ yt¢LŒ fhðwk òuRyu, yr‚ YŒ™ fhðwk òuRyu. yt «{týu ™thŒeÞ…whtý{tk fnu÷kw Au. y™u ð¤e ¼„ðt™™wk ™t{ M{hý fhðt{tk ftuR Œuþ™tu r™Þ{ ™Úte fu yt Œuþ{tk ¼„ðt™™wk ™t{ M{hý ÚtR þfu. y™u yt Œuþ{tk ™ ÚtR þfu. y™u «t‚:ft¤{tk ¼„ðt™™t ™t{™wk M{hý ÚtR þfu, y™u ËtÞkft¤u fu {æÞtö ft¤u ™ ÚtR þfu. yuðtu ftuR ft¤™tu …ý r™Þ{ ™Úte. y™u ¼„ðt™™t ™t{ M{hý{tk ftuR y…rðºt‚t™tu …ý Œtu»t ™Úte. y…rðºt r¢Þt fh‚t ntuRyu, ‚u Ë{Þ™u rð»tu …ý ¼„ðt™™wk ™t{ M{hý ÚtR þfu Au. y™u ¼„ðt™™t ™t{ M{hý{tk WÂåAütrŒf™tu …ý r™»tuÄ ™Úte. yÚtto‚T yukXu {tuZu …ý ¼„ðt™™wk ™t{ ÷R þftÞ Au. yt he‚u Ëðuo Œuþ™u rð»tu, Ëðuo ft¤™u rð»tu, y™u Ëðo yðMÚtt™u rð»tu …ý ¼„ðt™™wk ™t{ M{hý ÚtR þfu Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tuyu y¾kz ¼„ðt™™wk ™t{ M{hý fhðwk òuRyu. ™t{ M{hý rð™t™tu yuf ûtý …ý sðt Œuðtu òuRyu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>58>> |……‰HÚ…∫i…‰ x…M…÷«h…… ¶…HÚ…  x…M…÷«h…∫™… ΩÙƉ™…«i…: * ∫…®§…xv……k… iGÚ™……: ∫…¥……« ¶…¥…xi™…‰¥…  ΩÙ  x…M…÷«h……: **59** su fthýÚte r™„woý yuðt ¼„ðt™™t ËkƒLÄu fhe™u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™e Ëðuo r¢Þtytu r™„woý ÚttÞ Au. yu s fthýÚte ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™u …ý r™„woý fÌtt Au.


&÷tuf - 59

rþûtt…ºte ¼t»Þ

7

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™wk òuðwk, Ëtk¼¤ðwk, ƒtu÷ðwk RíÞtrŒf yuf yuf RrLÿÞtu™e r¢Þtytu, {trÞf „wýtuÚte hrn‚, rŒÔÞ {qŠ‚, yuðt ¼„ðt™™e ËtÚtu òuztÞu÷e ntuÞ Au. yÚtto‚T Ëðuo r¢Þtytu ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s ntuÞ Au. ‚uÚte yu r¢Þtytu ¼÷u ƒeò™e Ë{t™ s „wý{Þ sýt‚e ntuÞ, A‚tk ¼„ðt™™t ËkƒkÄ™u fthýu „wýt‚e‚ s ÚtR òÞ Au. yt rð»tÞ{tk rð»ýwÄ{tuo¥th™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’²ƒæ xæXæ}ÏæéÝæï ²æïxææ„ì Ú‰²æ±æ²üçÐ xææX„æ}æì J ²æç„ çÝxæéü‡æ„æ}æï±¢ çRUU²æ xæé‡æ}æ²è ãÚï:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu ¼tð Au fu- suðe he‚u ƒòh™wk fu „xh™wk s¤ òu „k„t{tk sR™u ¼¤u ‚tu „k„t™t Þtu„u fhe™u „xh™wk …týe …ý „k„t…ýt™u …t{e òÞ Au. ‚uðe s he‚u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™e „wý{Þ yuðe r¢Þtytu fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s ntuðtÚte, ¼„ðt™™t ËkƒLÄ™u ÷R™u r™„woý…ýt™u …t{e òÞ Au. y™u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™e Ëðuo r¢Þtytu ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s ntuÞ Au. ‚uÚte ‚u Ëðuo r¢Þtytu™u r™»ft{ r¢Þtytu fnuðt{tk ytðu Au. r™»ft{ r¢Þtytu™u þtMºttu{tk Ëðo ©uc r¢Þtytu fnu÷e Au, fu su r™»ft{ f{tuo™tu õÞthuÞ …ý ™tþ Út‚tu ™Úte. yÚtto‚T ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu fhu÷tk f{o™wk V¤ fŒe…ý r™»V¤ s‚wk ™Úte. hÍz‚tk hÍz‚tk yk‚u ¼„ðt™™u «tó fhtðe™u s r™»ft{ f{o þtL‚ ÚttÞ Au. yt he‚u ¼„ðt™™t ËkƒLÄÚte ¼õ‚tu™e Ëðuo r¢Þtytu su{ r™„woý fnu÷e Au. ‚u{ ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu …ý r™„woý fÌtt Au. fthý fu- ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu …tu‚t™wk ‚™, {™, Ä™ y™u ytí{t …ý ¼„ðt™™u s y…oý fhe ŒeÄtu ntuÞ Au. ¼t„ð‚™t yuftŒþMfkÄ{tk ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu™t ¿tt™trŒf™wk …ý r™„woý…ýwk fnu÷wk Au. - Üñ±Ë²¢ ¨æçy±Ü¢U ¿ææÝ¢ Ú…æï ±ñÜUçËÐÜ¢U „é ²„ì J ÐíæÜëU„¢ „æ}樢 ¿ææÝ¢ }æçóæD¢ çÝxæéü‡æ¢ S}æë„}æì JJ yt ¼t„ð‚™t &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu þwØ Sðtí{t ËkƒkÄe su ¿tt™ ‚u™u ËtÂíðf ¿tt™ fnu÷wk Au. Œuð {™w»ÞtrŒf™t {trÞf ÷tuf¼tu„trŒf ËkƒkÄe su ¿tt™ ‚u™u htsË ¿tt™ fnu÷wk Au. {qZ…ýtÚte Þwõ‚ yuðt ƒt÷f fu {wk„trŒf™t ¿tt™™e Ë{t™ su ¿tt™ ‚u™u ‚t{Ë ¿tt™ fnu÷wk Au. y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu {™w»Þtf]r‚ yuðtu su nwk ‚u {thu rð»tu ‘‘yt s Ëtûtt‚T …hƒúñ ¼„ðt™ Au’’ ytðe su r™ct ‚u™u r™„woý ¿tt™ fnu÷wk Au. yus he‚u r™ðtË …ý [th «fth™tu Au - ð™{tk hnuðwk yu ËtÂíðf r™ðtË fnu÷tu Au, „t{{tk hnuðwk yu htsrËf r™ðtË fnu÷tu Au, sw„th™wk MÚt¤ ntuÞ yÚtðt fËtR¾t™wk ntuÞ íÞtk hnuðwk yu ‚t{rËf r™ðtË fnu÷tu Au, y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu {tht {krŒh{tk hnuðwk yu r™„woý r™ðtË fnu÷tu Au. yus he‚u f{o™u fh™thtu …ý [th «fth™tu fnu÷tu Au. - V¤{tk ytËÂõ‚Úte hrn‚ ÚtR™u ðýto©{ ËkƒkÄe f{o™u fh™thtu ËtÂíðf f‚to fnu÷tu Au. f{oV¤{tk ytËõ‚ ÚtR™u f{o fh™thtu htsË f‚to fnu÷tu Au. y™u {trÞf rð»tÞtu y™Úto™u yt…™tht Au, Œw:¾Y… Au yu …tu‚u òý‚tu ntuðt A‚tk ‚u™t M{hýÚte ¼úü ÚtR™u (¼t™ ¼q÷e™u) f{o fh™thtu ‚t{Ë f‚to fnu÷tu Au. y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu, {the yuftkr‚f ¼Âõ‚™u fh™thtu r™„woý f‚to fnu÷tu Au. yus he‚u ©æÄt …ý [th «fth™e fnu÷e Au - fuð¤ ytí{¿tt™™u rð»tu ©æÄt ËtÂíðf ©æÄt fnu÷e Au, fuð¤ ðýto©{ ËkƒkÄe f{o fhðt{tk ©æÄt htsrËf ©æÄt fnu÷e Au, yÄ{o{tk ©æÄt ‚t{rËf ©æÄt fnu÷e Au, ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu {the Ëuðt{tk ©æÄt r™„woý ©æÄt fnu÷e Au. yus he‚u ytnth …ý [th «fth™tu fnu÷tu Au - rn‚fthe, …rðºt y™u yr‚ …rh©{ rð™t Ënsu «tó ÚtÞu÷tu ytnth ‚u™u ËtÂíðf ytnth fnu÷tu Au. RrLÿÞtu™u Ëw¾ yt…ðt {txu yr‚ …rh©{Úte «tó fhu÷tu ytnth ‚u™u htsrËf ytnth fnu÷tu Au, y™u þheh™u …ezt yt…™thtu ‚Útt y…rðºt yuðtu su ytnth ‚u™u ‚t{Ë ytnth fnu÷tu Au, ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu, {™u y…oý fhu÷tu ytnth («ËtŒe™wk yÒt) ‚u™u r™„woý ytnth fnu÷tu Au. yus he‚u Ëw¾ …ý [th «fth™wk fnu÷wk Au - ytí{rð[thÚte Wí…Òt ÚtÞu÷wk su Ëw¾ ‚u™u ËtÂíðf Ëw¾ fnu÷wk Au, …k[ rð»tÞtuÚte Wí…Òt ÚtÞu÷wk su Ëw¾ ‚u™u htsrËf Ëw¾ fnu÷wk Au y™u {tun ‚Útt Œe™…ýtÚte


&÷tuf - 60-61

rþûtt…ºte ¼t»Þ

8

Wí…Òt ÚtÞu÷wk su Ëw¾ ‚u™u ‚t{rËf Ëw¾ fnu÷wk Au y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au fu {tht [rhºttu™tk ©ðý fe‚o™trŒfu fhe™u ‚Útt {tht MðY…™t æÞt™ Œþo™trŒfu fhe™u Wí…Òt ÚtÞu÷wk su Ëw¾ ‚u™u r™„woý Ëw¾ fnu÷wk Au. y™u ð¤e …k[htºt þt†™u rð»tu ‚tu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ ‚u™u yuftÂL‚f ¼õ‚tu fnu÷t Au. …r‚ðú‚t Mºte™e …uXu ¼„ðt™™u rð»tu MðÄ{o, ¿tt™, y™u ðihtøÞÚte Þwõ‚ y™LÞ¼Âõ‚ fhu Au, ‚u™u yuftÂL‚f ¼õ‚ fnuðt{tk ytðu Au. ytðt yuftÂL‚f ¼õ‚™e su y™LÞ ¼Âõ‚ Au, yu ‚tu {nt yt…íft¤{tk {tuxt rðΙtu ðzu, …ht¼ð™u …t{‚e ™Úte. suðe he‚u ðhËtŒ™e Äthtytu ðzu {tuxt {tuxt …ðo‚tu …ht¼ð™u …t{‚t ™Úte. ‚uðe he‚u ytðt y[¤ su yuftkr‚f ¼õ‚tu Œun A‚u r™„woý y™u {wõ‚ fÌtt Au. ytðt yuftkr‚f ¼õ‚™t ËkƒLÄu fhe™u y™k‚ Sðtu™tu …ý {tuût ÚttÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>59>> ¶…HËÚƉi…Ë∫i…÷ EfiÚπh……™……x…Ã{…i…∆ ¥……™…« {… C¥… S…i…¬ * x… {…‰™…∆ x…Ë¥… ¶…I™…∆ S… {…j…EÚxn˘°Ú±……t {… **60** ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™wk s¤ …ý õÞthuÞ …eðwk ™rn. ‚uðe s he‚u ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™wk …ºt, fLŒ, V¤trŒf™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t òu s¤ …ý …eðtÞ ™rn, ‚tu …Ae ŒqÄtrŒf ‚tu õÞtkÚte …eðtÞ ? ™ s …eðtÞ. yus he‚u ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t …ºt, fLŒ, V¤trŒf™wk …ý òu ¼ûtý ÚttÞ ™rn, ‚tu …Ae yÒttrŒf™wk ‚tu ¼ûtý õÞtkÚte ÚttÞ ? ™ s ÚttÞ. {txu …tu‚t™u r«Þ yuðe ftuR…ý ðM‚w, «Út{ ¼„ðt™™u y…oý fhe™u …Ae s …tu‚t™t W…Þtu„{tk ÷uðe. ©eS{nthts™u fnuðt™tu yu s yr¼«tÞ Au fu- ™ðwk ð† ntuÞ, ™ðwk ðtn™ ntuÞ, ™ðt y÷kfthtu ntuÞ, ™ðwk …tºt ntuÞ, RíÞtrŒf ftuR…ý ™ðe ðM‚w «tó ÚtÞu÷e ntuÞ, yu «Út{ ¼„ðt™™u Ë{…oý fhðe, y™u íÞth…Ae s …tu‚t™t W…Þtu„{tk ÷uðe. ‚{t{ ðM‚wytu™t Mðt{e, þu»te ¼„ðt™ Au. yÚtto‚T Ëðuo ðM‚wytu™t {tr÷f ¼„ðt™ Au. ‚uÚte ftuR…ý ðM‚w ¼„ðt™™u ƒ‚tÔÞt rð™t òu …tu‚u ¼tu„ðu Au, Mðefthu Au, ‚tu ‚u™u þt†{tk [tuh fnu÷tu Au. su{ yt ÷tuf{tk ftuR {tr÷fe™e ðM‚w ntuÞ, yu ðM‚w ‚u™t {tr÷f™u ƒ‚tÔÞt rð™t, {tr÷f™e …hðt™„e rð™t òu yt…ýu ¼tu„ðeyu, ‚tu yt…ýu [tuh fnuðtRyu Aeyu. yu s he‚u ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™e ftuR…ý ðM‚w™tu òu Mðefth fhðt{tk ytðu, ‚tu ‚u™u þt† áÂüyu [tuh fnuðt{tk ytðu Au. yux÷wk s ™rn, yt þheh …ý …tu‚t™wk ™Úte, A‚tk òu yt þheh™u …tu‚t™wk {t™e™u ¼tu„ðu, ‚tu yu …ý þt† áÂüyu [tuh fnuðtÞ Au. su ðM‚w …tu‚t™e ™ ntuÞ, A‚tk ‚u™u …tu‚t™e {t™e ÷uðe, ‚u™u [tuh fnuðtÞ Au, {txu ‚{t{ ðM‚w ¼„ðt™™e Au, yÚtto‚T ‚{t{ ðM‚w™t {tr÷f Rïh Au. ‚uÚte {tr÷f™e …hðt™„e {u¤ððt {txu «Út{ ftuR…ý ™ðe ðM‚w ¼„ðt™™u y…oý fhðe. ¼„ðt™™u y…oý fhtÞu÷e ðM‚w «ËtŒe™e fnuðt{tk ytðu Au. {txu ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tuyu …tu‚t™wk ‚™, {™ y™u Ä™ ¼„ðt™™u y…oý fhe Œuðwk. ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™e ftuR …ý ðM‚w …tu‚t™u {txu Mðefthðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>60>> ∫…¥…ÍÆ∂…HÚ…Ë ¥……v…«C™……n¬M…Æ“™…∫™……{…n˘…%l…¥…… * ¶…HÚ…™… EfiÚπh…®…x™…∫®…Ë n˘k¥…… ¥…fik™…∆ ™…l……§…±…®…¬ **61** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ð]Ø…ýt™u fthýu òu …tu‚tÚte …qòrŒf ÚtR þfu ™rn. yÚtðt ftuR {tuxe yt…Â¥t™u fthýu …tu‚tÚte …qòrŒf ÚtR þfu ™rn, ‚tu …tu‚t™u …qsðt ÞtuøÞ su ¼„ðt™™wk MðY… ‚u ƒeò ¼õ‚™u y…oý fhe™u, …Ae …tu‚t™u …tu‚t™t Ët{ÚÞo™u y™wËthu ð‚oðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ytí{r™ðuŒe ¼õ‚tu ntuÞ fu …Ae Ët{tLÞ ¼õ‚tu ntuÞ,


&÷tuf - 62

rþûtt…ºte ¼t»Þ

9

ƒÄt ¼õ‚s™tuyu ftuR…ý Ëkòu„tu™u fthýu …tu‚tÚte òu ƒtÌt …qò ÚtR þfu ™rn, ‚tu …tu‚t™u …qsðt ÞtuøÞ su ¼„ðt™™wk «r‚{tMðY… ntuÞ fu …Ae þt÷„út{ ntuÞ, yu ƒeò ÞtuøÞ ¼õ‚™u «tÚto™t …qðof y…oý fhe™u …tu‚t™u ‚tu Œuþ, ft¤ y™u þÂõ‚™u y™wËthu ð‚oðwk. y™u fuð¤ {t™Ëe…qò fhe™u …tu‚t™t ði»ýð…ýt™wk hûtý fhðwk. yt rð»tÞ{tk ÷½wnthe‚ M{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’¥æÐyÜUæHï ±ñc‡æ±æÝæ¢ ç±çã„¢ }æݨæ™üÝ}æì J »ÜU}æï± Ý Ïææs¢ „é çm„è²¢ àævy²|æ汄:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ftuR…ý yt…Â¥t™u fthýu òu …tu‚tÚte ƒtÌt…qò ÚtR þfu ™rn, ‚tu ði»ýðtuyu fuð¤ {™ ðzu …qs™ fhðwk. yÚtto‚T {™Úte fÕ…u÷t W…[thtu ðzu rð»ýw™e {t™Ëe …qò fhe™u …tu‚t™t ði»ýð…ýt™wk hûtý fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>61>> +…S……™…Êh…Ë¥… n˘k…∆ ™…tSS… i…‰x… |… i… π`ÙÙi…®…¬ * EfiÚπh…∫¥…∞Ò{…∆ i…i∫…‰¥™…∆ ¥…xt®…‰¥…‰i…Æk…÷ ™…i…¬ **62** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, yt[tÞuo su MðY… …tu‚t™u yt…u÷wk ntuÞ, ‚uðe s he‚u yt[tÞuo su MðY…™u «r‚ctrðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷wk ntuÞ, yus ¼„ðt™™wk MðY… «r‚rŒ™ Ëuððwk, yu rËðtÞ™tk ƒeòk ¼„ðt™™tk MðY…tu n{uþtk ðkŒ™ fhðt ÞtuøÞ Au, …ý «r‚rŒ™ Ëuððt ÞtuøÞ ™Úte. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt[tÞuo ¼„ðt™™wk su MðY… …tu‚t™u «r‚rŒ™ …qsðt {txu yt…u÷wk ntuÞ, ‚uðe s he‚u yt[tÞuo su ¼„ðt™™t MðY…™u «r‚ctrðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷wk ntuÞ, ‚u s MðY…™u ËuððtÚte ði»ýð Ëk«ŒtÞ™e su {ÞtoŒt Au, yu s¤ðtR hnu Au. y™u òu r¼Òt {t„o™t yt[tÞo, yÚtto‚T ði»ýðËk«ŒtÞ rËðtÞ™t ftuR rþð Ëk«ŒtÞ™t fu þtõ‚ Ëk«ŒtÞ™t yt[tÞuo yt…u÷wk fu «r‚ctrðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷wk ¼„ðt™™wk MðY… «r‚rŒ™ Ëuððt {tkzu, ‚tu ði»ýð Ëk«ŒtÞ™e su {ÞtoŒt Au ‚u rAÒt r¼Òt ÚtR òÞ Au. yt…ýtu yt WØð Ëk«ŒtÞ Au, yu WØð™t yð‚th ht{t™kŒ Mðt{eyu «ð‚toðu÷tu ntuðtÚte WØðËk«ŒtÞ fnuðtÞ Au. y™u W…tË™t™e he‚u ‚tu ði»ýðËk«ŒtÞ fnuðtÞ Au. fthý fu yt…ýt WØðËk«ŒtÞ{tk rð»ýw™e s W…tË™t «ð‚uo÷e Au, …ý rþð™e fu ftuR ƒeò Œuðtu™e W…tË™t «ð‚uo÷e ™Úte. ftuR…ý yð‚thtu™e W…tË™t fhðe, yu rð»ýw™e s W…tË™t fnuðt{tk ytðu Au. fthý fu Ëðuo yð‚thtu rð»ýw™t s yð‚thtu fnu÷t Au. yt he‚u yt…ýtu Ëk«ŒtÞ ði»ýðËk«ŒtÞ …ý fnuðt{tk ytðu Au. y™u yt Ëk«ŒtÞ™t «ð‚of WØðS Au {txu WØðËk«ŒtÞ™t ™t{Úte «rËÂØ™u …tBÞtu Au. yt…ýt WØðËk«ŒtÞ{tk ‚tu ÔÞðMÚtt fhtÞu÷e s Au fu, ©eS{nthtsu «MÚttr…‚ fhu÷ Ä{oðkþe yt[tÞuo su MðY… …qßÞ…ýu …tu‚t™u y…oý fÞwO ntuÞ, fu …Ae «r‚ctrðrÄÚte «r‚ctr…‚ fhu÷wk ntuÞ, yus MðY…™u «r‚rŒ™ Ëuððwk. y™u yu rËðtÞ™tk MðY…tu ¼„ðt™™tu ¼tð ht¾e™u «u{Úte ðkŒ™ fhðt ÞtuøÞ Au. ’’¥ÝæçÎ ç¨çhÐèÆ Ð釲ÿæï~æSƒ |æxæ±yS±MUÐæç‡æ „é ¨ïò拲ﱑ‘ JJ §ç„ JJ ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- s„ÒttÚt…whe, ht{uïh, ƒÿe™thtÞý, r‚Y…r‚ RíÞtrŒf «t[e™ …qÛÞ ‚eÚttuo™u rð»tu hnu÷tk ¼„ðt™™tk MðY…tu ¼÷u ftuR r¼Òt {t„o™t yt[tÞuo …Ähtðu÷tk ntuÞ, A‚tk …ý yu MðY…tu ‚tu yð~Þ Ëuððt ÞtuøÞ s Au. yt{ fÌtwk ‚uÚte òu fu ði»ýðËk«ŒtÞ™t ftuR…ý yt[tÞuo «r‚ctrðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷tk ¼„ðt™™tk MðY…tu™u Ëuððt{tk ftuR {tuxe ntr™ ™Úte, fu ftuR {tuxwk …t… …ý ™Úte. ¼„ðt™™tk MðY…tu™e ykŒh «fx ¼tð ÷tðe™u W…tË™t fhðtÚte {tuût …ý ÚttÞ, yu{tk ftuR ò‚™tu ËkŒun ™Úte. A‚tk yt…ýt {txu ‚tu ¼„ðt™™e yt¿tt yus Ëðtuo…rh Au. {txu ¼„ðt™™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðwk, yus …wÛÞ Au; y™u yt¿tt™wk WÕ÷k½™ fhðwk yus ntr™ Au. {txu yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk ©eS{nthtsu «MÚttr…‚ fhu÷t


&÷tuf - 63

rþûtt…ºte ¼t»Þ

10

ƒÒtu „tŒe™t yt[tÞuo «r‚ctrðrÄÚte MÚttr…‚ fhu÷tk ¼„ðt™™tk MðY…tu™u Ëuððtk, ytðe su {ÞtoŒt Au. yu {ÞtoŒt™tu su he‚u ¼k„ ™ ÚttÞ, yu he‚u ËtðÄt™ hne™u «¼w ¼s™ fhðwk, y™u ¼„ðt™™e «r‚{tytu{tk Ät‚w™e fu …ÚÚth™e ƒwÂØ õÞthuÞ ytððt Œuðe ™rn. …ÚÚth™e «r‚{t ntuÞ fu …Ae Ät‚w™e «r‚{t ntuÞ, ‚u{™e ykŒh «fx Rïh™e ¼tð™t ÷tðe™u ËuððtÚte s {tuût ÚttÞ Au. su{ ftü{tk yÂø™ hÌttu Au. …ý ßÞtk ËwÄe yÂø™™u «„x fhðt{tk ™ ytðu, íÞtk ËwÄe yÂø™ ftuR ðM‚w™u ƒt¤e þõ‚tu ™Úte. ‚u{ Ät‚w ytrŒf™e «r‚{t™e ykŒh ßÞtk ËwÄe «fx…ýt™e ¼tð™t Wí…Òt ™ ÚttÞ, íÞtk ËwÄe «r‚{tytu {™w»Þ™tu {tuût fhe þõ‚e ™Úte. {txu «r‚{tytu™e ykŒh …ÚÚth fu Ät‚w™e ƒwÂØ™tu íÞt„ fhe™u «íÞût…ýt™e ¼tð™t «„x fhðe. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>62>> ¶…M…¥…x®… xn˘Æ∆ ∫…¥…Í: ∫……™…∆ M…xi…¥™…®…x¥…ΩÙ®…¬ * x……®…∫…R¬M…“i…«x…∆ EÚ…™…» i…j……‰SS…Ë Æ… v…EÚ…{…i…‰: **63** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, «r‚rŒ™ ËtÞkft¤u ¼„ðt™™t {krŒh{tk sðwk, y™u {krŒh{tk sR™u htrÄft™t …r‚ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u™wk ô[u Mðhu ™t{ fe‚o™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- «r‚rŒ™ ËtÞkft¤u ¼„ðt™™t {krŒh{tk sR™u ™t{ fe‚o™ fhðwk. yt{ ©eS{nthtsu su fÌtwk, yu™tu yÚto yu{ Ë{sðtu ™rn fu «t‚:ft¤{tk ¼„ðt™™t {krŒh{tk sðwk s ™rn. «t‚:ft¤{tk …ý òu Ë{Þ {¤u ‚tu yð~Þ ¼„ðt™™tk Œþo™ fhðt {txu {krŒh{tk sðwk. …ý ynª ËtÞkft¤u ¼„ðt™™tk Œþo™tÚtuo {krŒh{tk sðt™tu su ©eS{nthtsu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au, ‚u™wk ‚tí…Þo yu Au fu, yt¾tu rŒðË yt…ýwk {™ ËtkËtrhf ftÞtuo{tk ytu‚«tu‚ hnu÷wk ntuÞ Au. ‚uÚte ËtkËtrhf y™u „útBÞ rð»tÞtuuY…e …ð™Úte rn÷tuzu [ze „Þu÷t {™™u þtk‚ fhðt™wk MÚtt™ ¼„ðt™™wk {krŒh fnu÷wk Au. ‚Útt ËtÞkft¤u ¼„ðt™™t {krŒh{tk sR™u ¼„ðt™™tk Œþo™ fhðtÚte, ¼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ fhðtÚte {™™u ÷t„u÷tu su ËtkËtrhf Úttf Œqh ÚtR òÞ Au. y™u {™ r™Šð»tÞe ƒ™e òÞ Au. yÚtto‚T rð»tÞtuY…e …ð™Úte rn÷tuzu [zu÷wk {™ þtk‚ ÚtR òÞ Au, ytðtu ¼tð Au. ¼„ðt™™t {krŒh{tk sR™u Wå[Mðhu ¼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ fhðwk, yt{ ©eS{nthtsu su fÌtwk ‚u™wk ‚tí…Þo yu Au fu, f¤eÞw„{tk ¼„ðt™™t ™t{ fe‚o™™u s {tuût™wk ËtÄ™ fnu÷wk Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ð[™ «{týY… Au- ’’ÜUHïÎæïü¯çÝ{ï Úæ…Ýì ¥çS„ sïÜUæï }æãæxæé‡æ: J ÜUè„üÝæÎï± ÜëUc‡æS² }æéQUÏæ‹{: ÐÚ¢ ±í…ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ{tk þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au fu nu- hts™T ! f¤eÞw„ ‚tu Œtu»t™t ¾týY… Au, A‚tk f¤eÞw„{tk yuf {tuxtu „wý hnu÷tu Au fu, su f¤eÞw„{tk fu𤠼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ fhðtÚte {™w»Þ {tuût „r‚™u …t{e òÞ Au. rð»ýw…whtý{tk …ý fnu÷wk Au fu- ’’Š²æ²Ýì ÜëU„ï ²…Ýì ²¿æñ›ï„æ²æ¢ mæÐÚïù™ü²Ýì J ²ÎæŒÝæïç„ „ÎæŒÝæïç„ ÜUHæñ ¨¢ÜUèy²ü ÜïUàæ±}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ËíÞÞw„{tk æÞt™ fhðtÚte {™w»Þ su „r‚™u …t{u Au. ºtu‚tÞw„{tk Þ¿ttu fhðtÚte {™w»Þ su „r‚™u …t{u Au. ît…hÞw„{tk ¼„ðt™™e …qò fhðtÚte {™w»Þ su „r‚™u …t{u Au. yu ™u yu „r‚ f¤eÞw„{tk fu𤠙t{ fe‚o™ fhðtÚte {™w»Þ™u «tó ÚttÞ Au. yÚtto‚T f¤eÞw„{tk ¼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ Au yus W¥t{ ËtÄ™ Au. ƒeò ËtÄ™tuÚte …ý {tuût ‚tu ÚttÞ Au. A‚tk ™t{ fe‚o™ yu Ëðuo ËtÄ™tuÚte Wíf]ü ËtÄ™ Au. rð»ýwÄ{tuo¥th{tk …ý fnu÷wk Au fu- su …wY»t «r‚rŒ™ nrh, f]»ý, Mðtr{™thtÞý, fuþð, „turðLŒ, ytðtk ™t{tu™wk ™tr{™t M{hý™e ËtÚtu Wå[thý fhu Au, yu …wY»t™u f¤eÞw„ õÞthuÞ …ý ƒtÄ …{tze þf‚tu ™Úte. y™u ð¤e „Yz …whtý{tk fnu÷kw Au fu, su …wY»t ËtðÄt™ ÚtR™u yuf s {wn‚q o …ÞO‚ ¼„ðt™™t ™t{tu™kw ™tr{™t M{hý ËtÚtu Wå[thý fhu Au, ‚u …wY»t …ý {tuûtrËÂØ™u …t{e òÞ Au. ‚tu …Ae n{uþtk su ¼„ðt™™t ™t{tu™kw Wå[thý fh‚tu ntuÞ, yu {tuûtrËÂØ™u …t{u yu{tk ‚tu fnuðkw s þwk ? yu ‚tu …t{u s. yt he‚u f¤eÞw„{tk ¼„ðt™™t ™t{ fe‚o™™u yuf Wíf]ü {tuût™t ËtÄ™ ‚hefu


&÷tuf - 64-65

rþûtt…ºte ¼t»Þ

11

þtMºttu{tk ðýoð÷ u kw Au. {txu «r‚rŒ™ ¼õ‚tuyu ¼„ðt™™t {krŒh{tk sR™u ô[uMðhu ¼„ðt™™wk ™t{ fe‚o™ fhðw,k ytðtu ¼tð Au. >>63>> EÚ…™……«∫i…∫™… EÚl……¥……i……«: ∏…¥™……∂S… {…Æ®……n˘Æ…i…¬ * ¥…… n˘j…∫… ΩÙi…∆ EÚ…™…» EfiÚπh…EÚ“i…«x…®…÷i∫…¥…‰ **64** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, «r‚rŒ™ ™t{fe‚o™ fÞto …Ae ¼„ðt™™e fÚtt y™u ðt‚to …h{ ytŒh Útfe fhðe y™u Ëtk¼¤ðe. ‚uðe s he‚u WíËð™u rŒðËu ðt®sºtu Ërn‚ ¼„ðt™™tk fe‚o™tu fhðtk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- «r‚rŒ™ ËtÞkft¤u ¼„ðt™™tk ™t{fe‚o™ y™u íÞth …Ae ¼„ðt™™e fÚttðt‚toyu fhe™u r™íÞ f{o™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. «t‚:ft¤{tk ËqÞtuoŒÞ ÚtÞtÚte …nu÷tk ò„ðwk íÞtkÚte ythk¼e™u r™íÞ f{o™e þYyt‚ ÚttÞ Au. y™u ËtÞkft¤u ¼„ðt™™e fÚttðt‚to fhe y™u Ëtk¼¤e™u r™íÞ f{o™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. su{ yÒt ‚Útt s¤ þheh™wk …tu»tý Au. ‚u{ fÚtt y™u ðt‚to yu ytí{t™wk …tu»tý Au. òu yÒt y™u s¤ ÔÞðÂMÚt‚ he‚u ÷uðt‚tk ntuÞ, y™u þheh{tk ƒhtƒh …[e™u h„uh„{tk …ntU[‚tk ntuÞ, ‚tu þheh þÂõ‚{t™ y™u …wü ƒ™u Au. yus he‚u ¼„ðt™™e fÚtt y™u ðt‚to r™Þr{‚ he‚u Œhhtus fhðt{tk ytðu y™u Ëtk¼¤ðt{tk ytðu, ‚tu yu h„uh„{tk W‚he™u ytí{t™u þÂõ‚{t™ y™u …wü ƒ™tðu Au. y™u ytí{t þÂõ‚{t™ y™u …wü ƒ™ðtÚte ft{-¢tuÄtrŒf yk‚:þºtwytu™tu ŒtçÞtu Œƒt‚tu ™Úte, y™u r™ŠðΙ…ýu ¼Âõ‚Þtu„™u rËØ fhe {tuût„r‚™u …t{u Au. f¤eÞw„{tk su{ ¼„ðt™™tk ™t{fe‚o™™u yuf Wíf]ü {tuût™t ËtÄ™ ‚hefu ðýoðu÷wk Au, yu s he‚u fÚttðt‚to™t ©ðý y™u fe‚o™™u …ý f¤eÞw„{tk Wíf]ü {tuût™t ËtÄ™ ‚hefu þtMºttu{tk ðýoðu÷ Au. ¼t„ð‚™t [‚wÚto MfkÄ{tk ¼„ðt™u «[u‚tytu «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’xæëãïEæç±àæ„æ¢ ™æçÐ Ðé¢¨æ¢ ÜéUàæHÜU}æü‡ææ}æì J }æmæ„æü²æ„²æ}ææÝæ¢ Ý Ïæ‹{æ² xæëãæ }æ„æ:‘‘ JJ §ç„ JJ nu «[u‚tytu ! {™w»Þtu ËkËth{tk hÌtt ntuÞ, y™u „]nMÚt™u ÞtuøÞ Ëðuo f{tuo fh‚t ntuÞ, A‚tk òu yu{™tu Ë{Þ ¼„ðt™™e fÚttðt‚toyu fhe™u ÔÞ‚e‚ Út‚tu ntuÞ, ‚tu yu „]nMÚt™u ËkËth ƒkÄ™™u {txu {™tÞu÷tu ™Úte. yÚtto‚T yu „]nMÚt™u ËkËth ÷u…e þõ‚tu ™Úte. y™u r™ŠðΙ…ýu ¼Âõ‚Þtu„™u «tó fhe™u {tuût„r‚™u …t{u Au. yt he‚u ¼t„ð‚{tk fÚttðt‚to™u ©uc {tuût™t ËtÄ™ ‚hefu ðýoðu÷ Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu «r‚rŒ™ ¼„ðt™™t {krŒh{tk sR™u ytí{t™t …tu»týY… fÚtt ðt‚to …h{ ytŒh Útfe fhðe y™u Ëtk¼¤ðe. y™u ßÞthu WíËð™t rŒðËtu ytðu íÞthu ðt®sºttu™e ËtÚtu Ät{Äq{Úte ¼„ðt™™tk ™t{ fe‚o™ fhðtk, yÚtto‚T «r‚rŒ™ fh‚t ntuRyu, ‚u™t fh‚tk WíËð{tk ftkR rðþu»t fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>64>> |…i™…Ω∆Ù EÚ…™…« ®…il…∆  ΩÙ ∫…¥…ÍÆ {… ®…n˘… ∏…i…Ë: * ∫…∆∫EfiÚi…|……EfiÚi…O…xl……¶™……∫…∂S…… {… ™…l……®… i… **65** y™u Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …qðuo fÌtwk yu «{týu s «r‚rŒ™ fhðwk y™u ËkMf]‚ ‚Útt «tf]‚ „úLÚttu™tu yÇÞtË …ý …tu‚t™e ƒwÂØ™u y™wËthu fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- «t‚:ft¤u ËqÞtuoŒÞ ÚtÞtÚte …nu÷tk ò„ðwk y™u ËtÞkft¤u ¼„ðt™™e fÚttðt‚to™u yk‚u ËqR sðwk. yt he‚u ËðthÚte ËtÞkft¤ …ÞO‚™tu su rðrÄ …qðo™t &÷tuf{tk ƒ‚tÔÞtu, ‚u™u r™íÞf{o fnuðtÞ Au. ‚tu yt r™íÞf{o™u «r‚rŒ™ {tht ytr©‚tuyu ËtðÄt™ ÚtR™u y™wËhðwk, y™u rŒðË ŒhBÞt™ ßÞthu Ë{Þ {¤u íÞthu ËkMf]‚ ¼t»tt{tk h[tÞu÷t fu «tf]‚ ¼t»tt{tk h[tÞu÷t „úkÚttu™tu yÇÞtË …ý …tu‚t™e ƒwÂØ™u y™wËthu fhðtu. „úLÚttu™tu yÇÞtË fhðtÚte s Ä{o y™u yÄ{o™wk MðY… sÛÞt{tk ytðu Au. y™u „úkÚttu™tu yÇÞtË fhðtÚte s ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚tu™wk {tntíBÞ òÛÞt{tk ytðu Au. y™u {tntíBÞ


&÷tuf - 66-67

rþûtt…ºte ¼t»Þ

12

òýðtÚte s ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ¼Âõ‚Úte s {tuût…Œ™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™wk ðtõÞ ynª «{tý ‚hefu xtkfu÷wk Au- ’’²ƒæ ²ƒæ çã ÐéL¯æï çÝy²¢ àæ曢 çݯﱄï J „ƒæ „ƒæ ç±…æÝæç„ ç±¿ææÝ}æƒ Úæ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- «r‚rŒ™ …wY»t su{ su{ þtMºttu™wk Ëuð™ fh‚tu òÞ Au, ‚u{ ‚u{ «Út{ ‚tu ytí{t y™u …h{tí{t™wk Ët{tLÞ ¿tt™ ÚttÞ Au. y™u …Ae su{ su{ þtMºttu™wk {™™ fh‚tu òÞ Au. ‚u{ ‚u{ ytí{t y™u …h{tí{t™t MðY…™wk rðþu»t ¿tt™ Út‚wk òÞ Au. yt he‚u ytí{t y™u …h{tí{t™wk rðþu»t ¿tt™ ÚtÞt …Ae s W…tË™t™tu «thk¼ ÚttÞ Au. yÚtto‚T ytí{t y™u …h{tí{t™t MðY…™wk su þt†sLÞ ÞÚttÚto ¿tt™ Au, yus W…tË™t™e (¼Âõ‚™e) ytÄth rþ÷t fnu÷e Au. y™u W…tË™t «tó ÚtÞt …Ae, ðýto©{tu™t Ä{o™wk su ÞÚttÚto yt[hý Au, yu W…tË™t™wk …tu»tf Au. yÚtto‚T ytí{t …h{tí{t™t þt†sLÞ ÞÚttÚto ¿tt™Úte W…tË™t™tu WŒÞ ÚttÞ Au. y™u ðýto©{™t yt[hýÚte W…tË™t …wÂü™u …t{e y¾kz …h{tí{t™t M{hý™t Y…{tk …rhýt{™u …t{u Au. y™u …tu»tf yuðt ðýto©{ Ä{o™t MðY…™wk ¿tt™ …ý þtMºttu™t yÇÞtË Útfe s «tó ÚttÞ Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu yð~Þ þtMºttu™tu yÇÞtË fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>65>> ™……nfi˘∂…Ë™……Ê M…÷h…Ë™…÷«HÚ∫i……nfi˘∂…‰ ∫… i…÷ EÚ®…« h… * ™……‰V…x…“™……‰  ¥…S……™…Í¥… x……x™…l…… i…÷ EÚn˘…S…x… **66** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su …wY»t suðt „wýÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u …wY»t™u ‚uðt ftÞo{tk rð[the™u s òuzðtu, …ý su …wY»t su ftÞo{tk ÞtuøÞ ™ ntuÞ, ‚uðt …wY»t™u yu ftÞo{tk õÞthuÞ …ý òuzðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su {týË suðt «fth™t ÄtŠ{f „wýtuÚte Þwõ‚ ntuÞ, yÚtðt suðt «fth™t ÔÞtðntrhf „wýtuÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u {týË™u ‚u™t „wý™tu r™ùÞ fhe, ‚u™t „wý™u ÞtuøÞ yuðt ftÞo{tk s òuzðtu, …ý ÷tÞft‚Úte rð…he‚…ýu õÞthuÞ òuzðtu ™rn. yt rð»tÞ{tk Þt¿tðÕõÞ Ér»tyu fnu÷wk Au fu- ’’{}æüÜëUy²ï¯é {}æü¿ææÝì ¥ƒüÜëUy²ï¯é Ðç‡Ç„æÝì J ›è¯é vHèÏææÝì çݲéçT„ Ýè™æÝì Ýè™ï¯é ÜU}æü¨é‘‘ JJ §ç„ JJ Ä{o ËkƒLÄe ftÞo ntuÞ, yu{tk Ä{o™u òý™tht …wY»t™e r™{ýkwf fhðe. y™u su …wY»t yÚto ftÞo{tk ÞtuøÞ ntuÞ, yÚtto‚T ðneðx ƒhtƒh [÷tðe þfu yu{ ntuÞ, ‚u …wY»t™e yÚtoftÞo{tk r™{ýwkf fhðe. y™u ð¤e Mºte ËkƒLÄe ftuR ftÞo ntuÞ, ‚u{tk ™…wkËf™e r™ÞwÂõ‚ fhðe, y™u ftuR ™e[™wk ftÞo ntuÞ, ‚u{tk ™e[ …wY»ttu™e r™{ýwkf fhðe. yt he‚u su™e suðe ÷tÞft‚ ntuÞ, yu he‚u …wY»t™e ftÞo{tk r™ÞwÂõ‚ fhðe. …ý ÷tÞft‚™u òuÞt rð™t õÞthuÞ …ý ftÞo{tk r™ÞwÂõ‚ fhðe ™rn. y™u òu fhðt{tk ytðu ‚tu yu ftÞo rAÒt r¼Òt ÚtR òÞ Au. ytðtu ¼tð Au. >>66>> +z…¥…∫j…… n˘ ¶…: ∫…¥…Ê ∫¥…EÚ“™……: {… ÆS……ÆEÚ…: * ∫…®¶……¥…x…“™……: ∫…i…i…∆ ™…l……™……‰M™…∆ ™…l……v…x…®…¬ **67** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t su Ëuðftu ntuÞ, fu …tu»Þð„o ntuÞ ‚u™e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒtðMºttrŒfu fhe™u ÞÚttÞtuøÞ Ëk¼tð™t fhðe. yÚtto‚T Ëk¼t¤ ht¾ðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR…ý «týe …tu‚t™u ytþhu hnu÷wk ntuÞ, ‚u™e yÒtðMºttrŒfu fhe™u fu yti»tÄtrŒfu fhe™u n{uþtk Ëk¼t¤ ht¾ðe. ‚u{™u Ëk‚wü fhðt, …ý f÷uþ õÞthuÞ …ý yt…ðtu ™rn. MfLŒ…whtý{tk ftþe¾kz™u rð»tu ™ð …tu»Þð„o ƒ‚tðu÷t Au- ’’}ææ„æ çЄæ xæéMU ÐçÕ ™æÐy²æçÝ ¨}ææçŸæ„æ: J ¥|²æxæ„: ÐíÐóææïùçxÝ: Ðæïc²±xææü ¥}æè ݱ‘‘ JJ §ç„ JJ {t‚t, r…‚t, „wÁ, …í™e, ™t™t ƒt¤ftu, yr‚ÂÚt, þhýu ytðu÷tu ftuR…ý …wY»t, …tu‚t™u ytþhu hnu÷tu ftuR…ý {swh, y™u yÂø™ yt ™ð …tu»Þð„o fnu÷t Au. ‚tu yt Ëðuo™e yÒt ðMºttrŒfu fhe™u Ëk¼t¤ ht¾ðe. ½h{tk ftuR …tu…x …t¤u÷tu ntuÞ, fu fq‚htu …t¤u÷tu ntuÞ ‚Útt ytk„ýt{tk …þwytu ƒtkÄu÷tk


&÷tuf - 68

rþûtt…ºte ¼t»Þ

13

ntuÞ, yt ƒÄt™e yÒt y™u s¤ ðzu Ëk¼t¤ ht¾ðe. …ý ‚u{™u õ÷uþ ÚttÞ yuðwk ð‚o™ ht¾ðwk ™rn. yt ÷tuf{tk su …wY»t ƒeò™wk hûtý fhe™u Sðu Au. yÚtto‚T yÒtðMºttrŒfu fhe™u ƒeò™u Ëk‚wü ht¾e™u …tu‚u Sðu Au, yus ËtÚtof Sðu Au. y™u su …wY»t …tu»Þ ð„o™wk …tu»tý fÞto rËðtÞ fu𤠅tu‚t™wk s …ux ¼h™th Au, ‚u™u þt†{tk Sð‚tu Útftu {hu÷tu fnu÷tu Au. y™u ð¤e Ëthtk Ëthtk ¼tus™, fu Ëthtk Ëthtk ðMºttu™u …tu‚u yuf÷tu s ¼tu„ðu Au. …tu»Þð„o™tu ¼t„ …tz‚tu ™Úte, ytðt MðtÚteo {™w»Þ™u ‚tu þt†{tk r™ŒoÞ{tk yr‚ r™ŒoÞ fnu÷tu Au. y™u …tu‚t™e …tËu yt…ðt ÞtuøÞ ðM‚w ntuðt A‚tk …ý …tu‚t™u ytþhu hnu™the ftuR…ý ÔÞÂõ‚ ntuÞ, fu …tu‚t™tu Ëuðf ntuÞ yÚtðt ftuR…ý …tu»Þð„o ntuÞ, ‚u{™u su …wY»t Ëk‚wü fhe þf‚tu ™Úte, ‚u …wY»t Ä{ý™e …uXu ¼÷u ïtË ÷u Au, A‚tk ‚u™u {]í«tÞ s òýðtu. yt he‚u Þt¿tðÕõÞ Ér»tyu «r‚…tŒ™ fÞwO Au. {txu ©enrh™tu yuðtu ¼tð Au fu ftuR…ý …tu‚t™u ytþhu hnu™th …tu»Þð„o ntuÞ, ‚u{™u f÷uþ yt…ðtu ™rn. >>67>> ™……nfi˘MM…÷h……‰ ™…: {…÷ØÒπ…∫i……nfi˘∂…… ¥…S…x…‰x… ∫…: * n‰˘∂…EÚ…±……x…÷∫……Ɖh… ¶……π…h…“™……‰ x… S……x™…l…… **68** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su …wY»t suðt „wýðt¤tu ntuÞ, ‚u …wY»t™u ‚uðt ð[™u fhe™u Œuþ ft¤™u y™wËthu ÞÚttÞtuøÞ ƒtu÷tððtu, …ý yuÚte ƒeS he‚u ™ ƒtu÷tððtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su …wY»t ¿ttr‚, fw¤, rðãt, ‚…, Þtu„, yiïÞo, «‚t… yu ytrŒf suðt «fth™t „wýtuÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u …wY»t™u ‚u ‚u „wýtuÚte Þwõ‚, y™u ‚u ‚u Œuþft¤™u y™wËthu Wå[thu÷wk su ð[™, ‚u ðzu s ƒtu÷tððtu. yÚtto‚T ‚u™t ‚u „wýtu™u Ët{u ht¾e™u s ƒtu÷tððtu, …ý ‚uÚte rð…he‚…ýu õÞthuÞ …ý ƒtu÷tððtu ™rn. nðu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Œuþ™u y™wËthu …wY»t™u fR he‚u ƒtu÷tððtu yu™tu rððuf Ë{òð‚tk fnu Au fu …tu‚t™tu s …wºt ntuÞ, „wýtuÚte Ëk…Òt ntuÞ, rðît™ ntuÞ, y™u yu …wºt™u ‚wkfthu ƒtu÷tðe™u s {tuxtu fÞtuo ntuÞ, Ë{Þ s‚tk yu …wºt …tu‚t™t „wý™u y™wËthu ftuR Ë¥tt W…h rðhts{t™ ÚtÞtu ntuÞ, ytðt …wºt™u r…‚t ¼÷u ½h{tk ‚wkfthu ƒtu÷tð‚t ntuÞ, …ý yus …wºt ßÞthu …tu‚t™e Ë¥tt W…h ntuÞ, yÚtðt ònuh ˼t{tk ƒuXtu ntuÞ, íÞthu ‚tu r…‚tyu …wºt™u ƒnw{t™…qðof y™u ƒnw ð[™Úte ƒtu÷tððtu. yt he‚u Œuþ™tu rððuf [wfðtu ™rn. …tu‚t™wk ½h yu …]ÚtfT Œuþ Au, y™u ˼t yu …ý …]ÚtfT Œuþ Au. nðu ft¤™u y™wËthu …wY»t™u fR he‚u ƒtu÷tððtu òuRyu, yu rððuf Ë{òð‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ft¤ yux÷u Ë{Þ yÚtðt yðMÚtt, …tu‚t™tu s rþ»Þ ntuÞ, A‚tk yðMÚttyu fhe™u òu ð]Ø ntuÞ ‚tu ‚u™u „wYyu {t™…qðof ƒnwð[™Úte ƒtu÷tððtu, …ý ‚wkfthu ƒtu÷tððtu ™rn. yÚtðt …tu‚t™tu s …wºt ntuÞ, ‚tu r…‚tyu …wºt™u ‚kwfthu (yufð[™u) õÞthuÞ …ý ƒtu÷tððtu ™rn. …tu‚t™t …tk[ ð»to™t ƒt¤f™u r…‚t su he‚u ƒtu÷tð‚t ntuÞ, yu he‚u …[tË ð»to™t …tu‚t™t …wºt™u ƒtu÷tðtÞ ™rn. yt ft¤™tu rððuf Au. yÚtto‚T yðMÚtt™tu rððuf Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu ftuR …ý …wY»t™u Œuþ y™u ft¤™wk y™wËkÄt™ ht¾e™u ‚u™t „wýtu™u y™wËthu s ƒtu÷tððtu. nðu ynª ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e M…ü‚t fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu ynª „wý þçŒ s „úný fhu÷tu Au. ‚uÚte ftuR …wY»t Œtu»tÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u™u ‚u™t Œtu»t™u y™wËthu ƒtu÷tððtu ™rn. yÚtto‚T ftuR ™uºttuÚte hrn‚ ntuÞ ‚tu ‘‘ nu ykÄ ! ’’ yt he‚u ƒtu÷tððtu ™rn. y™u ftuR Ä™Úte hrn‚ ntuÞ ‚tu ‘‘ nu r™Äo™ ! ’’ yt he‚u Œtu»t™u yt„¤ Ähe™u õÞthuÞ …ý ƒtu÷tððtu ™rn. yt he‚™tu ynª rððuf Ë{sðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>68>>


&÷tuf - 69-70

rþûtt…ºte ¼t»Þ

14

M…÷ØÒ¶…⁄{……±…¥…Ãπ…π`Ù-i™…… M… ¥…u˘k…{… ∫¥…x……®…¬ * +¶™…÷il……x…… n˘x…… EÚ…™…«: ∫…x®……x……‰  ¥…x…™…… x¥…i…Ë: **69** rð™ÞÚte Þwõ‚ {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „wY, htò, yr‚ð]Ø, íÞt„e ËtÄw, rðît™ y™u ‚…Mðe yt A sýt ytðu íÞthu ËL{w¾ WXðwk, ytË™ yt…ðwk ‚Útt {Äwh ð[™u ƒtu÷tððt RíÞtrŒfu fhe™u yu{™wk ËL{t™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR Ëßs™ …wY»ttu yÚtðt ftuR {nt™ …wY»ttu yt…ýu ½uh ytðu ‚tu W¼t ÚtR™u ‚íft¤ ‚u{™e ËL{w¾ sðwk, y™u ytŒh Útfe ‚u{™wk ËL{t™ fhðwk, y™u yt…ýu òu W¼t ÚtR™u ‚u{™wk ËL{t™ ™ fheyu ‚tu õÞthuf {nt™ y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. ¼t„ð‚™t Aêt MfLÄ{tk yuðe fÚtt Au fu- yuf 𾂠RLÿ yiïÞo™t {ŒÚte ytkĤtu ƒ™e „Þtu n‚tu, ¼he ˼t{tk …í™e þ[e™e ËtÚtu ô[t ®ËntË™ …h ƒuXtu n‚tu. yt„¤ yÃËhtytu ™]íÞ fhe hne n‚e. yus Ë{Þu íÞtk Œuð‚tytu™t „wY ƒ]nM…r‚ …ÄtÞto. RLÿu òuÞwk fu ƒ]nM…r‚ ˼t{tk ytðu Au, A‚tk RLÿ W¼tu ÚtÞtu ™rn, y™u ytË™ yt…e™u Ëífth …ý fÞtuo ™rn. …tu‚t™t ®ËntË™Úte zøÞtu …ý ™rn. ‚u Ë{Þu ƒ]nM…r‚ Ë{S „Þt fu yt yiïÞo™t {Œ™tu Œtu»t Au. ƒË íÞtkÚte [w…[t… ƒ]nM…r‚ ™ef¤e™u …tu‚t™u ½uh [tÕÞt „Þt, y™u …tu‚t™t Þtu„ ƒ¤Úte íÞtk yk‚Äto™ ÚtR „Þt. …Ae RLÿ™u ¼t™ ÚtÞwk, Œtuze™u ƒ]nM…r‚™u íÞtk „Þtu, …ý íÞtk ƒ]nM…r‚ n‚t ™rn. yt ƒtsw yËwhtu™u ¾ƒh …ze fu RLÿ™e ËtÚtu „wY ƒ]nM…r‚™tu yýƒ™tð ÚtÞu÷tu Au. yt ‚f™tu ÷t¼ ÷R™u þw¢t[tÞo™t ytŒuþÚte yËwhtuuyu Mð„o W…h [ztR fhe y™u RLÿ™t Mð„o™u yËwhtuyu rA™ðe ÷eÄwk. yt he‚u ƒ]nM…r‚™t Ët{u W¼t ™ ÚtðtÚte RLÿ …tu‚t™t htßÞ Útfe ¼úü ÚtÞtu n‚tu. y™u {tuxt y™Úto™u …t{u÷tu n‚tu. y™u ð¤e ¼t„ð‚™t ytX{t MfLÄ{tk ƒeS …ý yuf fÚtt Au fu- ÿrðz Œuþ™t yuf RLÿãwB™ htò n‚t. yuf Ë{Þu RLÿãwB™ htò …tu‚t™t htßÞ™tu íÞt„ fhe™u {÷Þt[÷ …ðo‚ W…h sR™u ¼„ðt™™e ythtÄ™t fh‚t n‚t. ‚u Ë{Þu Œið RåAtÚte y„MíÞ{wr™ íÞtk …ÄtÞto. RLÿãwB™ htòyu òuÞwk fu y„MíÞ Ér»t …ÄtÞto Au, A‚tk W¼t ÚtÞt ™rn. y™u y„MíÞ Ér»t™tu Ëífth fÞtuo ™rn. ‚u Ë{Þu y„MíÞ Ér»t ¢tuÄtÞ{t™ ÚtR™u fÌtwk fu nwk ynª ytÔÞtu, nwk Ér»t Awk, ‚wk sht W¼tu …ý Út‚tu ™Úte, ntÚte™e su{ {Œ{M‚ ÚtR™u ƒuXtu Au. ò ntÚte ƒ™e ò. yt he‚u y„MíÞ Ér»t™t þt…Úte RLÿãwB™ htò ½tuh y¿tt™{Þ ntÚte™e Þtur™™u …t{e „Þt. yt «{týu y„MíÞ Ér»t™tu y™tŒh fhðtÚte RLÿãwB™ htò {nt™ y™Úto™u …t{u÷t n‚t. {txu ©enrh™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, ftuR…ý {nt…wY»t …tu‚t™u ½uh ytðu ‚tu W¼t ÚtR™u ytË™ yt…ðwk, …týe …tðwk {Äwh ð[™u ƒtu÷tððt, RíÞtrŒfu fhe™u Ëífth fhðtu, …ý y™tŒh ‚tu õÞthuÞ fhðtu ™rn. >>69>> x……‰Æ…Ë EfiÚi¥…… {……n˘®…‰E∆Ú M…÷ØÒn‰˘¥…x…fi{…… xi…E‰Ú * ={…¥…‰∂™…∆ ∫…¶……™……∆ S… V……x…⁄ §…n¬v¥…… x… ¥……∫…∫…… **70** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „wY, Œuð y™u htò™e Ë{e…u ‚Útt ˼t{tk …„ W…h …„ [Ztðe™u ƒuËðwk ™rn, ‚Útt ð† ðzu Zª[ý ƒtkÄe™u …ý ƒuËðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthts yt &÷tuf{tk …tu‚t™t ¼õ‚tu™u ƒuËðt™tu rððuf þe¾ðtzu Au. „wY, Œuð fu htò™e Ë{e…u òu …„ W…h …„ [Ztðe™u ƒuËeyu ‚tu yu ynkfth Ëq[f yuf yrððuf „ýtÞ Au. {txu „wY, Œuð ‚Útt htò™e Ë{e…u ‚tu ™{ú y™u rððuf ¼tðÚte ƒuËðwk. yus he‚u ˼t{tk …ý ™{ú ¼tðÚte ‚Útt rððufÚte MðÂM‚f ytË™ ðt¤e™u ƒuËðwk. yÚtðt ‚tu …ÈtË™ ðt¤e™u ƒuËðwk, …ý …„ W…h …„ [Ztðe™u ƒuËðwk ™rn. y™u ð¤e „wY, Œuð ‚Útt htò™e Ë{e…u fu ˼t{tk ðMºttu ðzu


&÷tuf - 71-72-73

rþûtt…ºte ¼t»Þ

15

Zª[ý™u ƒtkÄe™u ƒuËðwk ™rn, ‚Útt …„ …ntu¤t fhe™u …ý ƒuËðwk ™rn. yt rð»tÞ{tk M{]r‚ðtõÞ «{týY… Au. ’’¥æ™æ²üS² ±ëhæÎïÚç‹„ÜïU ™ ¨ÎS²çÐ J ±èÚæ¨ÝïÝ ÐéL¯æï Ýæ¨è„ ÐíæñÉÐæó晑‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, yt[tÞo™e Ë{e…u fu ð]ØtrŒf™e Ë{e…u yÚtðt ‚tu ˼t{tk ðehtË™ ðt¤e™u ƒuËðwk ™rn. ‚Útt …„ …ntu¤t fhe™u ƒuËðwk ™rn. yÚtto‚T rððuf…qðof ƒuËðwk ytðtu yr¼«tÞ Au. >>70>> ¥…¥……n˘…‰ x…Ë¥… EÚi…«¥™…: ∫¥……S……™…Êh… ∫…ΩÙ C¥… S…i…¬ * {…⁄V™……‰%z…v…x…¥…∫j……tË™…«l……∂… HÚ ∫… S…… J…±…Ë: **71** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t yt[tÞo Ëk„tÚtu õÞthuÞ …ý rððtŒ fhðtu ™rn, y™u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒt, Ä™ y™u ðMºttrŒfu fhe™u …tu‚t™t yt[tÞo™u …qsðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …tu‚t™t yt[tÞo yux÷u „wY™e ËtÚtu rððtŒ fhðtu ™rn. yÚtto‚T yt[tÞo™tk Ä{oËkƒLÄe ÞtuøÞ ð[™ ntuÞ ‚tu …tAtk Xu÷ðtk ™rn. y™u yt[tÞo™e ðtýe ðzu yð¿tt fhðe ™rn, ‚Útt yt[tÞo™e ËtÚtu ðtýe ðzu fSÞtu …ý fhðtu ™rn. ’’ÐæHÝè²¢ xæéÚæï ±æüv²¢ ¨±üƒæ ÐÚ}ææÎÚæ„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, „wY™wk ð[™ Ëðo «fthu …h{ ytŒh Útfe …t÷™ fhðwk y™u „wY™e y™wð]Â¥t n{uþtk ò¤ððe. y™u ð¤e …tu‚t™t yt[tÞo™e …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu yÒt, Ä™, ð† ytrŒf W…nthtu ðzu …qò fhðe. rð»ýwhnMÞ™e ykŒh fnu÷wk Au fu- ’’©ÐæãæÚñ²üƒæàæçQU ÜUæHï ÜUæHï çÝ…¢ xæéL}æì J ¥™ü²ïgï±±„ì Ðíæ¿æ: ¨±üÎï±}æ²æïxæéL:‘‘ JJ §ç„ JJ rþ»Þtu ntuÞ ‚u{ýu Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu y™u …tu‚t™e þÂõ‚™u y™wËthu „wY™u W…nthtu y…oý fhe™u …qsðt. fthý fu „wY Ëðuo Œuð{Þ fnu÷t Au. „wY™e …qò fhðtÚte Ëðuo Œuðtu™e …ý …qò fhtÞu÷e ÚttÞ Au. {txu ¼tðÚte …tu‚t™t yt[tÞo™e Ëuðt fhðe ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>71>> i…®……™……xi…∆  x…∂…®™……∂…÷ |…i™…÷n¬M…xi…¥™…®……n˘Æ…i…¬ * i… ∫®…x…¬ ™……i™…x…÷M…®™…∆ S… O……®……xi……¥… v… ®… SU≈i…Ë: **72** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t yt[tÞo™u ytð‚t Ëtk¼¤e™u ytŒh Útfe ‚íft¤ yt[tÞo™e ËL{w¾ sðwk. y™u ‚u yt[tÞo …tu‚t™t „t{Úte …tAt …Äthu íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe ð¤tððt sðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt[tÞo ßÞthu …tu‚t™u ytk„ýu …Äth‚t ntuÞ íÞthu ¼tð…qðof „wY™e ËL{w¾ sR™u ‚u™wk ËL{t™ fhðwk, …tu‚t™t „wY™u ytðfth yt…ðtu, yu ‚tu rþ»Þ™tu …h{ Ä{o y™u …h{ f‚oÔÞ Au. y™u ð¤e ßÞthu „wY …tu‚t™t „t{Úte …tAt …Äthu íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe ð¤tððt sðwk. y™u „wY ßÞthu …tu‚t™t „t{Úte rðŒtÞ ÷u‚t ntuÞ íÞthu …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu „wY™u ¼uxtu …ý y…oý fhðe. {tÄðeÞ…htþhM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’Ðíy²éÎìxæÓÀï„ì ¨}ææ²æ‹„¢ ²æ‹„¢ ™æÝé±…í eï Lé }æì J xæíæ}ææ‹„æ±ç{ ¨è}ææ‹„æ±ç{ ±æù}ϱæàæ²æ±ç{‘‘ JJ §ç„ JJ „wY ßÞthu …Äthu íÞthu Ët{t sðw,k y™u ßÞthu rðŒtÞ ÷u íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe yÚtðt „t{™t Ëe{tzt …ÞO‚, yÚtðt ‚tu „t{™e ƒnth ftuR s¤tþÞ ntuÞ íÞtk ËwÄe ð¤tððt sðw.k ytðtu yr¼«tÞ Au. >>72>> + {… ¶…⁄ Æ°Ú±…∆ EÚ®…« v…®……«{…‰i…∆ ¶…¥…‰t n˘ * +…S…™…» i…ÃΩÙ i…z…Ë¥… v…®…«: ∫…¥……«l…«n˘…‰ ∫i…  ΩÙ **73** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ½ýwkf Au V¤ su{™wk yuðwk f{o òu Ä{oÚte hrn‚ ntuÞ ‚tu ‚u f{o™wk yt[hý fhðwk s ™rn. fthý fu Ä{o Au yus Ëðuo …wY»ttÚto™u yt…™thtu Au. {txu ftuRf V¤™t ÷tu¼u fhe™u Ä{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR {tuxt V¤™t «÷tu¼™Úte …tu‚t™t Ä{o™tu íÞt„ fhe Œuðtu ™rn. yt ÷tuf{tk y™u …h÷tuf{tk Ä{o Au, yus «týeytu™tu Ët[tu r{ºt Au. Ä{o rð™t ‚tu W…tË™t {t„o™e …wÂü …ý Út‚e ™Úte. y™u ‚u™t


&÷tuf - 74

rþûtt…ºte ¼t»Þ

16

rð™t {tuût™e rËÂØ Út‚e ™Úte. fthý fu {tuût™e rËÂØ{tk Ä{o …nu÷wk …„ÚteÞwk Au. ‚uÚte {tuût™tk Ëðuo ËtÄ™tu{tk Ä{o™e «tÚtr{õ‚t fnu÷e Au. y™u ð¤e yt ÷tuf ‚Útt …h÷tuf ËkƒLÄe su Ëw¾ Au, yu …ý Ä{o™wk …t÷™ fhðtÚte s «tó ÚttÞ Au. y™u Ä{o Au yus …tu‚t™t Ëðuo RÂåA‚ {™tuhÚttu™u yt…™th Au. M{]r‚™e ykŒh fnu÷wk Au fu- ’’»ïçãÜ¢U „é ¨é¶¢ ²œælә挲æ}æéçc}æÜ¢U ¨é¶}æì J {}æïü‡æñ± „ÎæŒÝæïç„ {}æü|æíCæï ç±Ýà²ç„‘‘ JJ §ç„ JJ yt÷tuf ËkƒLÄe ‚Útt …h÷tuuf ËkƒLÄe ftuR…ý Ëw¾ {™w»Þ Ä{o ðzu s «tó fhe þfu Au. y™u Ä{oÚte ¼úü ÚtÞu÷tu {t™ð yt÷tuf™t ‚Útt …h÷tuf™t Ëw¾ Útfe ¼úü s ÚttÞ Au. yÚtto‚T {tuxu ¼t„u Œw:¾™tu s ¼t„eŒthe ƒ™u Au. Ëft{ ¼tðÚte òu Ä{o™wk yt[hý fhðt{tk ytðu, ‚tu yu Ä{o Mð„torŒf™t Ëw¾™u yt…™th ÚttÞ Au. y™u r™»ft{ ¼tðÚte òu Ä{o™wk yt[hý fhðt{tk ytðu, ‚tu yu Ä{o {tuût™u yt…™th ÚttÞ Au. yt he‚u Ä{o Ëðuo …wY»ttÚto™u yt…™thtu fÌttu Au. {txu ftuR {nt™ «÷tu¼™{tk ðþ ÚtR™u Ä{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. yÚtto‚T ftuR …tu‚t™u «÷tu¼™ yt…u fu ‚wk yt {týË™tu ðÄ fhe ™t¾, nwk ‚™u yuf fhtuz Yr…Þt yt…eþ. ‚tu {™w»Þ™tu ðÄ fhðt Y… f{o Ä{oÚte rðYØ Au. ‚uÚte yuf fhtuz Yr…Þt™t «÷tu¼™Úte …ý y®nËtY… …tu‚t™t Ä{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn. yÚtto‚T ftuR…ý f{o yÕ… Ä{oÚte rðYØ ntuÞ, yuðt f{o™wk ftuR «÷tu¼™™u ÷eÄu …ý yt[hý fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>73>> {…⁄¥…Í®…«ΩÙ n¬¶…Æ {… ™…n˘v…®……«S…Æh…∆ C¥… S…i…¬ * EfiÚi…∆ ∫™……k…k…÷ x… O……¡∆ O……¡…‰ v…®…«∫i…÷ i…iEfiÚi…: **74** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …qðuo ÚtR „Þu÷t {nt…wY»ttuyu …ý òu õÞthuf ftkR yÄ{to[hý fÞwO ntuÞ, ‚tu ‚u™wk „úný fhðwk ™rn, y™u yu {nt…wY»ttuyu su Ä{to[hý fÞwO ntuÞ, ‚u™wk „úný fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …qðo ft¤u ÚtR „Þu÷t y™u ‚…, Þtu„, yiïÞo RíÞtrŒf „wýu fhe™u «rËØ yuðt ƒúñtrŒf rþü…wY»ttuyu …ý ft{t‚wh ÚtR™u …tu‚t™e s …wºte™e …tA¤ Œtuzðwk, yu ytrŒf yÄ{to[hý õÞthuf fÞwO ntuÞ; ‚tu ‚u™wk y™wËhý fhðwk ™rn. …ý yu{™t ð[™™u y™wËhðwk, ð[™™u y™wËhðtÚte fÕÞtý ÚttÞ Au. {nt…wY»ttu™tk ð[™tu fÕÞtýfthe ntuÞ Au, …ý yt[hýtu ‚tu ftuRf s fÕÞtýfthe ntuÞ, {txu {nt…wY»ttu™tk su …rðºt yt[hýtu ntuÞ, yu fÕÞtýfthe ntuÞ Au, ‚u™wk y™wËhý fhðwk, y™u y…rðºt yt[hýtu ntuÞ ‚u™wk y™wËhý fhðwk ™rn. y™u òu {qZ…ýtÚte {nt…wY»ttu™t y…rðºt yÚtðt ®™rŒ‚ yt[hý™wk y™wËhý fhu, ‚tu ‚u™e yÄtu„r‚ s ÚttÞ Au. M{]r‚ðtõÞ™e ykŒh fnu÷wk Au fu- Ýñ„„ì ¨}ææ™Úïy…æ„é }æݨæçÐ sÝèEÚ: J ç±Ýà²y²æ™ÚÝì }ææñɲælƒæ LÎíæïùçÏ{…¢ 籯}æì JJ §ç„ JJ suðe he‚u Ë{wÿ{tkÚte Wí…Òt ÚtÞu÷t Íuh™u þkfh …e „Þt. þkfh …tu‚u Ë{Úto ntuðtÚte yu Íuh™u …tu‚t™e Þtu„þÂõ‚Úte fkX{tk s Ëwftðe ŒeÄwk, …ý òu þkfh™tu ðtŒ ÷R™u ftuR Íuh™wk …t™ fhu ‚tu, …tu‚u yË{Úto ntuðtÚte {]íÞw s …t{u. {txu yË{Úto ntuÞ ‚u{ýu {™ ðzu …ý ®™rŒ‚ f{o™wk yt[hý fhðwk òuRyu ™rn. yuf 𾂠þkfht[tÞoS …tu‚t™t rþ»Þtu™e ËtÚtu r¼ûtt {t„ðt ™ef¤u÷t n‚t. ‚u Ë{Þu rþ»Þtu™e …heûtt ËtYk yuf ŒtY™e ¼êe …tËu ’’ç|æÿææ¢ Îïçã‘‘ yt{ fne™u W¼t hÌtt. ŒtY™e ¼êeðt¤t …tËu ‚tu yt…ðt ÞtuøÞ ƒeswk ftkR n‚wk ™rn. ‚uÚte ‚u{ýu yr‚ ¼tðÚte þkfht[tÞoS™t …tºt{tk ŒtY y…oý fÞtuo. y™u yus ð¾‚u þkfht[tÞoS rþ»Þtu™t Œu¾‚tk s yr‚ ¼tðÚte ŒtY …e „Þt. ‚u Ë{Þu fux÷tf rþ»Þtu™u yt™kŒ ÚtÞtu, y™u „wY yuðt þkfht[tÞoS™t yt[hý™u y™wËhe™u ŒtY …eðt ‚í…h ÚtÞt. ‚u Ë{Þu ‚tu þkfht[tÞoSyu rþ»Þtu™u ŒtY …e‚tk yxftÔÞt. …Ae Úttuzu yt„¤ s‚tk yuf ¼êe{tk rþþw™tu hË Wf¤‚tu n‚tu, íÞtk sR™u þkfht[tÞoS Wf¤‚t rþþw™wk …t™ fhðt ÷tøÞt, y™u …tu‚t™e Þtu„þÂõ‚Úte Wf¤‚t rþþw™u …ý …[tðe „Þt. ‚u òuR™u rþ»Þtu ‚tu …tAt nXðt ÷tøÞt. ‚u


&÷tuf - 75

rþûtt…ºte ¼t»Þ

17

Ë{Þu þkfht[tÞoSyu fÌtwk fu ytðtu, íÞtk ŒtY …eðt {txu ‚iÞth ÚtÞt n‚t, ‚tu yt Wf¤‚tu rþþw …ý …eytu. ‚u Ë{Þu rþ»Þtu Ë{S „Þt fu „wY ‚tu Ë{Úto Au. Ë{Úto „wY™t yt[hý™u y™wËhtÞ ™rn. …ý ‚u{™t W…Œuþ™u y™wËhtÞ. yt he‚u {nt…wY»ttu™tu ðtŒ ÷R™u ‚u{™t yt[hý™u õÞthuÞ …ý y™wËhðwk ™rn. {nt…wY»ttu™t yÞtuøÞ yt[hý{tk …ý ftkR ™u ftkR hnMÞ Aw…tÞu÷wk ntuÞ Au. su{ fu …htþh Ér»tyu {íMÞ„LÄt™e ËtÚtu rðnth fÞtuo, ‚tu …htþh Ér»t™t yu f{oÚte {íMÞ„LÄt Útfe ¼„ðt™ ÔÞtË™e Wí…Â¥t ÚtR. yt he‚u {nt…wY»ttuu™tk ®™rŒ‚ f{o{tk …ý „qZ hnMÞ ntuÞ Au. yu yt…ýu òýe þf‚t ™Úte. y™u ð¤e yt…ýt Ëk«ŒtÞ™t Rr‚ntË{tk yuðwk Ëtk¼¤ðt {¤u Au fu, [i‚LÞt™kŒ Mðt{e {t™™t fthýu ËíËk„{tkÚte ™ef¤e™u [tÕÞt „Þt. yt ðt‚ Ëtk¼¤e™u yt…ýt {™{tk yu{ ÚttÞ fu, {t™™t …ht¼ð™u ÷eÄu [i‚LÞt™kŒ Mðt{e …ý ËíËk„{tk hne þõÞt ™rn. [i‚LÞt™kŒ Mðt{e suðt {nt™ Ë{Úto™u …ý {t™ Útfe …ht¼ð ÚtÞtu. yt{ W…h™e áÂüÚte Úttuzwk ®™rŒ‚ suðwk ÷t„u, …ý yt{tk ‚tu Rïh™e s «uhýt n‚e. Rïh™u [i‚LÞt™kŒ Mðt{e îtht fwþ¤fwkðhƒtR™u …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ yt…e™u {tuût„r‚ yt…ðt™e n‚e. fwþ¤fwkðhƒtR™tu {tuût™tu Ë{Þ ™Sf ytðu÷tu n‚tu. ßÞthu {tuût™tu Ë{Þ ™Sf ytðu÷tu ntuÞ, íÞthu ftuR…ý {nt…wY»t™tu Þtu„ ÚttÞ Au. y™u {nt…wY»t™t Þtu„Úte Rïh{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ¼Âõ‚Úte {tuût ÚttÞ Au. ytðtu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. yt he‚u [i‚LÞt™kŒ Mðt{e {t™™u ÷eÄu „Z…whÚte ©eS{nthts™u Atuze™u [tÕÞt „Þt, ‚u{tk …ý fwþ¤fwkðhƒtR™u Rïh™t MðY…™wk ¿tt™ yt…ðt Y… „qZ hnMÞ Aq…tÞu÷wk n‚wk. {txu ftuR…ý {nt…wY»t™wk yÄ{o suðwk yt[hý sýtÞ ‚tu yu yt[hý™u fŒe …ý y™wËhðwk ™rn. {tºt yux÷wk s ™rn, {nt…wY»t™t yu yÄ{o suðt yt[hý™u Ëtk¼¤e™u ®™Œt …ý õÞthuÞ fhðe ™rn. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’ÜëU„æçÝ ²æçÝ ÜU}ææüç‡æ Îﱄñ}æéüçÝç|æS„ƒæ J Ýæ™ÚïœææçÝ {}ææüy}ææ Ÿæéy±æ ™æçÐ Ý ÜéUy¨²ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ¼e»{r…‚t{nu fnu÷wk Au fu- ftuR Œuð‚tytuyu ‚Útt {wr™ytuyu fhu÷t yÞtuøÞt[hý™wk y™wËhý Ä{toí{t …wY»ttuyu fhðwk ™rn. y™u yÞtuøÞt[hý™u Ëtk¼¤e™u Œuð‚tytu™e fu {wr™ytu™e ®™Œt …ý fhðe ™rn. fthý fu {nt…wY»ttu™t yÞtuøÞ f{o{tk ftkR ™u ftkR „wó hnMÞ Ë{tÞu÷wk ntuÞ Au. {txu ©enrh™tu ¼tð yuðtu Au fu {nt…wY»ttu™wk ËtYk yt[hý ntuÞ yus Mðefthðwk ¾htƒ yt[hý™u Mðefthðwk ™rn. y™u Ëtk¼¤e™u ®™Œt …ý fhðe ™rn. >>74>> M…÷¡¥……i……« i…÷ EÚ∫™…… {… |…EÚ…∂™…… x…Ë¥… E÷Új… S…i…¬ * ∫…®…nfi˘π]¨… x… EÚ…™…«∂S… ™…l……ΩÙ…«S……«¥™… i…GÚ®…: **75** {tht ytr©‚ ntuÞ ‚u{ýu, ftuR™e …ý „wó ðt‚ ftuR søÞtyu «„x fhðe ™rn. y™u su Sð™wk suðe he‚u ËL{t™ fhðwk ½x‚wk ntuÞ, ‚u™wk ‚uðe he‚u ËL{t™ fhðwk, …ý Ë{áÂüyu fhe™u yu {ÞtoŒt™wk WÕ÷k½™ fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR…ý …wY»t ntuÞ fu Mºte ntuÞ, fu ™…wkËf ntuÞ, ftuR™e …ý „wó ðt‚to ftuR™e Ë{e…u ònuh fhðe ™rn. ftuR™e „tu…™eÞ ðt‚to «rËØ fhe ™t¾ðtÚte ftuR Ë{Þu ‚u™u ytí{½t‚ fhðt™tu …ý «Ëk„ ytðu Au. y™u ð¤e ftuR™e „wó ƒtƒ‚ ònuh fhe ™t¾ðtÚte ½ýe 𾂠yt ÷tuf{tk ÔÞt…th ÄkÄt{tk …ý {tuxwk ™wfþt™ Út‚wk ntuÞ Au. Þt¿tðÕõÞ Ér»tyu …ý fÌtwk Au fu- ’’Ý çÜUç@„ì }æ}æüç‡æ SÐëàæï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ftuR™t …ý {{o MÚt¤{tk M…þo fhðtu ™rn. yÚtto‚T ftuR™wk ¾t™„e ð]‚tL‚ «„x fhðwk ™rn. y™u ð¤e Ëðoºt yuf s ƒúñ Au, ‚u{tk ftuý {tuxtu y™u ftuý ™t™tu, yt…ýt {txu ‚tu ƒÄtÞ Ëh¾t, yt he‚u Ë{áÂüÚte ÞÚttÞtuøÞ


&÷tuf - 76-77

rþûtt…ºte ¼t»Þ

18

…qò {ÞtoŒt™wk WÕ÷k½™ fhðwk ™rn. yÚtto‚T Ë{áÂüÚte …qs™eÞ ÔÞÂõ‚™tu y™tŒh fhðtu ™rn. su Sð™tu su he‚u …qò Ëífth fhðtu ½x‚tu ntuÞ, ‚u he‚u ‚u Sð™tu …qò Ëífth fhðtu. ytŒhýeÞ ðze÷ y™u …qs™eÞ ÔÞÂõ‚ ntuÞ ‚u™e …qò fhðe, ytŒh yt…ðtu. y™u ð¤e su™t{tk rðþu»t ËŒT„wýtu Œu¾tÞ ‚u™u rðþu»t ytŒh yt…ðtu, su™t{tk ytuAt ËŒT„wýtu Œu¾tÞ, ‚u™u ytuAtu ytŒh yt…ðtu. ËŒt[the ntuÞ ‚u™u rðþu»t ytŒh yt…ðtu, Œwht[the ntuÞ ‚u™u ytuAtu ytŒh yt…ðtu. y™u òu ËŒt[the y™u Œwht[the™u rð»tu, ‚Útt ¼õ‚ y™u y¼õ‚™u rð»tu Ë{t™ ytŒh ht¾u, y™u Ë{t™ …qò Ëífth fhu, ‚tu Ë‚T y™u yË‚T™tu su rððuf Au, ‚u ™tþ …t{e òÞ Au. y™u yt„¤ su {tuxt {tuxt ¼õ‚tu ÚtR „Þt Au, yu{ýu …ý ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚™tu s …ût htÏÞtu Au, rð{w¾™tu ftuRyu …ý …ût htÏÞtu ™Úte. y™u yt …]Úðe W…h sux÷t yð‚thtu ÚtÞt, yu{ýu …ý ¼õ‚tu™e hûtt fhe Au. y™u yËwhtu™tu ™tþ fÞtuo Au. {txu su™e sux÷e ÷tÞft‚ ntuÞ, ‚u™u ‚ux÷tu ytŒh yt…ðtu, …ý Ë{áÂüÚte {ÞtoŒt™tu ¼k„ fhðtu ™rn. y™u þt†{tk su Ë{áÂü ƒ‚tðu÷e Au, yu Ë{áÂü ‚tu yu søÞtyu ht¾ðe fu ô[ y™u ™e[ ƒÄt «týeytu™e ykŒh yk‚Þtor{…ýu ¼„ðt™ hÌtt Au. yu{ {t™e™u ƒÄt «týeytu™u ƒúñtí{f¼tðÚte ™{Mfth fhðt. yt he‚u ƒúñtí{f ¼tðÚte «týeytu™u ™{Mfth fhðtÚte yu ™{Mfth …h{tí{t™u s «tó ÚttÞ Au. y™u su{ {™u Œw:¾ ÷t„u Au, ‚u{ ƒeò™u …ý Œw:¾ ÷t„‚wk nþu, ytðt ¼tðÚte ftuR ô[ fu ™e[ «týeytu™u Œw:¾ yt…ðwk ™rn. yt he‚u ƒÄt «týeytu™u ytí{ð‚T {t™e™u Œw:¾ ™rn yt…ðt™e ƒtƒ‚{tk Ë{áÂü ht¾ðe. …ý ËŒt[the y™u Œwht[the™t rð»tÞ{tk ‚tu su™u sux÷wk ÞtuøÞ ntuÞ, ‚u™u ‚ux÷wk ËL{t™ fhðwk fu ytŒh yt…ðtu. …ý {™u ‚tu ƒÄt Ëh¾t yu{ {t™e™u …qò{ÞtoŒt™wk WÕ÷k½™ fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>75>> ¥…∂…‰π… x…™…®……‰ v……™…∂S……i…÷®……«∫™…‰% J…±…ËÆ {… * BEÚ ∫®…x…¬ ∏……¥…h…‰ ®…… ∫… ∫… i¥…∂…HËÚ∫i…÷ ®……x…¥…Ë: **76** {tht Ëðuo ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, [t‚w{toË™u rð»tu rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðtu. y™u su [th {tË …ÞO‚ rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðt{tk yË{Úto ntuÞ ‚u{ýu yuf ©tðý {tË™u rð»tu rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- [t‚w{toË yux÷u y»ttZ {rn™t™t þwõ÷ …ût™e r™Þ{ yuftŒþeÚte ythk¼e™u ftŠ‚f {rn™t™t þwõ÷ …ût™e «ƒtuÄ™e yuftŒþe …ÞO‚™t su [th {tË ‚u™u [t‚w{toË fnuðtÞ Au. yt [t‚w{toË™t su [th {rn™t Au yu Ëíð„wýe Au. y™u W™t¤t™t [th {rn™t ‚{tu„wýe Au, ‚Útt rþÞt¤t™t [th {rn™t hòu„wýe Au. y™u ð¤e [t‚w{toË™t [th {rn™t{tk Œuð‚tytu …ý ‚… fhu Au. yt…ýt RüŒuð ™e÷fkX ðýeoyu …ý …w÷nt©{{tk sR™u [t‚w{toË™t [th {rn™t ËwÄe ‚… fhu÷wk n‚wk. {txu yt [t‚w{toË Ëíð„wýe y™u ‚…tu{Þ Au. ‚uÚte ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu r™Þ{ ‚tu n{uþtk Äthý fhðtu, …ý [t‚w{toË{tk n{uþ™t fh‚tk ftkRf rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðtu. [th {tË …ÞO‚ rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðt™u {txu su yË{Úto ntuÞ, ‚u{ýu yuf ©tðý {tË{tk rðþu»t r™Þ{ Äthý fhðtu. y™u òu …wY»t [t‚w{toË™e ykŒh ftuR…ý rðþu»t r™Þ{ yÚtðt ‚tu ðú‚ Äthý fh‚tu ™Úte, y™u [t‚w{toË™u ÔÞÚto sðt Œu Au, ‚tu yu …wY»t™u yt¾t ð»to{tk ÚtÞu÷wk …t… ÷t„u Au. {txu [t‚w{toË{tk [thu {tË yÚtðt ‚tu yuf {tË yð~Þ rð~tu»t r™Þ{ Äthý fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>76>>  ¥…πh……‰: EÚl……™……: ∏…¥…h…∆ ¥……S…x…∆ M…÷h…EÚ“i…«x…®…¬ * ®…ΩÙ…{…⁄V…… ®…xj…V…{…: ∫i……‰j…{……`Ù: |…n˘ I…h……: **77** ∫……π]Ù…R¬M…|…h… i…∂S…‰ i…  x…™…®…… =k…®…… ®…i……: * Bi…‰π¥…‰EÚi…®……‰ ¶…Ci™…… v……Æh…“™……‰  ¥…∂…‰π…i…: **78**


&÷tuf - 77-78

rþûtt…ºte ¼t»Þ

19

y™u rðþu»t r™Þ{tu õÞt ? ‚tu fnu Au fu- ¼„ðt™™e fÚtt™wk ©ðý fhðwk, ‚Útt ¼„ðt™™e fÚtt ðtk[ðe, ‚Útt ¼„ðt™™t „wýtu™wk fe‚o™ fhðwk, ‚Útt ¼„ðt™™e {nt…qò fhðe, ‚Útt ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðtu, ‚Útt M‚tuºt™tu …tX fhðtu, ‚Útt ¼„ðt™™u «ŒÂûtýtytu fhðe, y™u ¼„ðt™™u ËtütÜ ™{Mfth fhðt. yt su ytX «fth™t r™Þ{tu Au, yu y{tuyu W¥t{ {t™u÷t Au. {txu yt r™Þ{{tkÚte ftuR yuf r™Þ{ [t‚w{toË{tk rðþu»t…ýu ¼Âõ‚yu fhe™u Äthý fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™™t ¼õ‚tuyu ðtk[ðt {tkzu÷e ©e{ŒT¼t„ð‚trŒf …whtýtu™e fÚtt «r‚rŒ™ r™Þ{ ðzu y™u rðrÄ…qðof Ëtk¼¤ðe, yt …nu÷tu r™Þ{ Au. (2) ftuR Ëtk¼¤™tht ntuÞ ‚tu ‚u™e yt„¤ «r‚rŒ™ r™Þ{ ðzu ðtk[ðe, yÚtðt ¼„ðt™™e Ë{e…u ƒuËe™u …thtÞý fhðe, yt ƒeòu r™Þ{ Au. (3) «tf]‚ ¼t»tt{tk h[tÞu÷tk ¼„ðt™™tk [rhºttu fu „wýtu™wk «r‚rŒ™ r™Þ{ ðzu fe‚o™ fhðwk, yt ºteòu r™Þ{. (4) …k[t{]‚ M™t™u fhe™u {ntr¼»tuf, {nt™iðuã, {ntyth‚e, ‚uýu Ërn‚ ¼„ðt™™e {nt…qò «r‚rŒ™ r™Þ{ ðzu fhðe, yt [tuÚttu r™Þ{. (5) Ëðuo {kºttu™tu htò su ¼„ðt™™tu yütûth {kºt ‚u™tu s… ÞÚttrðrÄ, ÞÚttþÂõ‚ y™u r™Þ{…qðof «r‚rŒ™ fhðtu, yt …tk[{tu r™Þ{. (6) rð»ýwËnËú™t{, s™{k„÷ M‚tuºt, Ëðo{k„÷ M‚tuºt ytrŒf M‚tuºt™tu …tX rðrÄ «{týu y™u ËkÏÞt™u y™wËthu «r‚rŒ™ r™Þ{…qðof fhðtu, yt Aêtu r™Þ{. (7) ‚uðe s he‚u 108 ytrŒf™t r™Þ{ðzu ¼„ðt™™u «ŒÂûtýtytu «r‚rŒ™ fhðe, yt Ët‚{tu r™Þ{. (8) y™u ¼„ðt™™u ËtütÜ «ýt{ «r‚rŒ™ r™Þ{…qðof fhðt, yt ytX{tu r™Þ{. ©eS{nthts fnu Au fu- yt ytX r™Þ{tu{tk Ëtûtt‚T ¼„ðt™™tu ËkƒLÄ Au, ‚uÚte …tu‚u RåAu÷t V¤Úte …ý yrÄf Wíf]ü V¤™u yt…™th Au, {txu yt ytX r™Þ{tu™u y{tuyu Ëðo©uc {t™u÷t Au. yu fthýÚte yt ytX r™Þ{tu™u {æÞu ftuR…ý yuf r™Þ{ rðþu»tu fhe™u y™u ¼Âõ‚ ðzu yux÷u ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s Äthý fhðtu, …ý ƒeò ftuR ÷tirff V¤™e «tÂó™u {txu, yt rð~tu»t r™Þ{ Äthý fhðtu ™rn. ƒeò …ý su Wíf]ü r™Þ{tu™tu M{]r‚ytu ‚Útt …whtýtu{tk Ëk„ún fhu÷tu Au, ‚u r™Þ{tu ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e ynª ƒ‚tðu Aun{uþtk …tu‚t™e RrLÿÞtu™u ¼„ðt™™t ËkƒLÄ rð™t™t …k[rð»tÞtu Útfe …tAe ðt¤e ÷uðe, …ý ßÞthu [t‚w{toË ytðu íÞthu rðþu»tu fhe™u RrLÿÞtu™u …tAe ðt¤ðe. y™u {™w»Þtu™t þheh{tk yuf ynkfth Y…e Íuh hnu÷wk Au, yu ynkfthY…e Íuh™tu ‚tu n{uþtk íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu, …ý ßÞthu [t‚w{toË ytðu íÞthu rðþu»tu fhe™u ynkfthY…e Íuh™tu íÞt„ fhe Œuðtu. y™u ð¤e ztÌtt …wY»ttuyu n{uþtk Ët[wk ƒtu÷ðwk òuRyu. …ý [t‚w{toË{tk ‚tu rðþu»tu fhe™u ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u yÚtuo Ët[wk ƒtu÷ðwk. y™u ð¤e ƒúñ[Þo fh‚tk ƒeòu ftuR ©uc Ä{o ™Úte, ‚uÚte …tu‚…tu‚t™t yt©{™u y™wËthu n{uþtk ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðwk, …ý [t‚w{toË™u rð»tu ‚tu rðþu»tu fhe™u ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðwk, ft{, ¢tuÄ y™u ÷tu¼ yt ºtýu ™hf™tk îth fnu÷tk Au. ‚u{tk ft{ ‚tu htS ht¾e™u «týeytu™wk ¾htƒ fhu Au, ‚uÚte ft{ fètu þºtw fnu÷tu Au. y™u ¢tuÄ «týeytu™t …wÛÞ™u ƒt¤e ™t¾™thtu Au. ‚Útt ÷tu¼ Ëðuo …t…tu™t {q¤Y… Au. {txu yt ºtýu þºtwytu™tu n{uþtk íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu. …ý [t‚w{toË{tk ‚tu rðþu»tu fhe™u yt þºtwytu™u S‚e ÷uðt. yt ƒÄt r™Þ{tu™u {æÞu ftuR…ý yuf r™Þ{ rðþu»tu fhe™u ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu Äthý fhðtu. y™u ð¤e rðþu»t r™Þ{tu Äthý fhðt, yt{ fÌtwk ‚uÚte Ët{tLÞ r™Þ{tu …ý …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu Äthý fhðt òuRyu, yuðwk Ëw[ðu÷wk Au. ‚u Ët{tLÞ r™Þ{tu ynª þ‚t™kŒ Mðt{e Ëkûtu…Úte ƒ‚tðu Au fu- [t‚w{toË™t …nu÷t {rn™t{tk þtf ¾tðt™tu íÞt„ fhðtu, ƒeò {rn™t{tk Œnª™tu íÞt„ fhe Œuðtu, ºteò {rn™t{tk ŒqÄ …eðt™tu íÞt„ fhe Œuðtu, y™u [tuÚtt {rn™t{tk su ÄtLÞ™tk ƒu …z Út‚tk ntuÞ, yuðt {„,


&÷tuf - 79

rþûtt…ºte ¼t»Þ

20

[ýt, yzŒ ytrŒf Â™tu íÞt„ fhe Œuðtu, [th {tË ËwÄe ¾tx÷t W…h fu …÷k„ W…h Ëwðt™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ðI‚tf, {q¤t y™u þuhze™tu íÞt„ fhe Œuðtu. su V¤{tk ½ýtkf ƒeòu ntuÞ, yuðtk V¤tu™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu. yt ƒÄt Ët{tLÞ r™Þ{tu þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷t Au. ‚tu yt r™Þ{tu™wk …ý [t‚w{toË{tk …t÷™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>77 - 78>> BEÚ…n˘∂…“x……∆ ∫…¥……«∫……∆ EÚi…«¥™…∆ µ…i…®……n˘Æ…i…¬ * EfiÚπh…V…x®… n˘x……x……∆ S…  ∂…¥…Æ…j…‰∂S… ∫……‰i∫…¥…®…¬ **79** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, Ëðuo yuftŒþeytu™wk ðú‚ ytŒh Útfe fhðwk. y™u sL{tü{e ytrŒf ¼„ðt™™t sL{rŒðËtu™wk ðú‚ …ý ytŒh …qðof fhðwk. ‚Útt rþðhtºte™wk ðú‚ …ý ytŒh…qðof fhðwk. y™u yu ðú‚tu™u rŒðËu {tuxt WíËðtu fhðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒÒtu …ût™e yuftŒþe™wk ðú‚ ©ØtÚte fhðwk. fux÷tf™tu {‚ yuðtu Au fu, þwõ÷ …ût™e yuftŒþe™wk ðú‚ yð~Þ fhðwk, …ý f]»ý…ût™e yuftŒþe™wk ðú‚ ™ ÚtR þfu ‚tu Œtu»t ™rn. y™u ð¤e fux÷tf™tu {‚ yuðtu Au fu- [t‚w{toË™e yuftŒþe™wk ðú‚ yð~Þ fhðwk, …ý ƒeS ytX {tË™e yuftŒþe™wk ðú‚ ™ ÚtR þfu ‚tu Œtu»t ™rn. …hk‚w ©eS{nthts fnu Au fu- ƒÒtu …¾ðtrzÞt™e yuftŒþe™wk ðú‚ yð~Þ fhðwk. yÚtto‚T ƒthu {tË™e Ëðuo yuftŒþeytu™u Ë{t™ „ýðe. ‚¥ðËt„h™u rð»tu fnu÷wk Au fu- ’’²ƒæ àæévHæ „ƒæ ÜëUc‡ææ ²ƒæ ÜëUc‡ææ „ƒæïœæÚæ J „éË²ï „ï }拲„ï ²S„é ¨ ±ñc‡æ± ©Ó²„ï‘‘ JJ §ç„ JJ su …wY»ttu ƒÒtu …¾ðtrzÞt™e yuftŒþe™u Ë{t™ {t™e™u yu{™wk ðú‚ fhu Au, ‚u™u s ði»ýð fnu÷tu Au. {txu ¼õ‚tuyu ƒÒtu …ût™e yuftŒþe™wk ðú‚ fhðwk. ðú‚ yux÷u W…ðtË, …qò, ò„hý yu ytrŒf™tu r™Þ{. yÚtto‚T yuftŒþe™u rŒðËu W…ðtË fhðtu, ¼„ðt™™e {nt…qò fhðe, ò„hý fhðwk, yu ytrŒf ðú‚tuÚte RrLÿÞtu™u ËkÞr{‚ fhe™u ¼„ðt™™e Ë{e…u ht¾ðe. ðú‚ y™u W…ðtËtuÚte RrLÿÞtu y™u {™ W…h rðsÞ {u¤ðe þftÞ Au. yuftŒþe ytrŒf ðú‚tu ‚Útt W…ðtËtu™t y™wct™Úte RrLÿÞtu y™u yk‚:fhý™e þwÂØ ÚttÞ Au. ðú‚tu y™u W…ðtËtuÚte y™uf þheh ËkƒLÄe ÔÞtrÄytu Œqh ÚttÞ Au, y™u {t™rËf ytrÄytu …ý Œqh ÚttÞ Au. [k[¤ {™™tu r™„ún fhðtu yus ‚{t{ ðú‚tu™wk ykr‚{ ÷ûÞ Au. {™™tu ßÞthu r™„ún ÚttÞ Au, íÞthu RrLÿÞtu yt…tu yt… ðþ ÚtR òÞ Au. yt he‚u (yr„Þth) RÂLÿÞtu™tu su ËkÞ{ Au, yu ytæÞtÂí{f {t„o{tk yr™ðtÞo Au. ßÞtk ËwÄe yr„Þth RrLÿÞtu ËkÞr{‚ ™Úte Út‚e, íÞtk ËwÄe {™w»Þ ytæÞtÂí{f {t„o™t …kÚtu [ze þf‚tu ™Úte. {txu Ëðuo yuftŒþeytu™wk ðú‚ ytŒh…qðof y™u ©ØtÚte fhðwk. y™u ð¤e yuftŒþe™u rŒðËu yÒt ‚tu õÞthuÞ …ý s{ðwk ™rn, y™u òu ftuR yuftŒþe™u rŒðËu yÒt s{e ÷u Au. ‚tu ‚u™u {nt™ Œtu»t ÷t„u Au. yt rð»tÞ{tk ÷½w ™thŒeÞ…whtý™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’»ÜUæÎà²æ¢ ²æï |æéÑìQïU ÝÚæïùóæ¢ ¨ „é Ðæ„ÜUè J 籇}æê~æÐê²±æçã‹²æ¢ Ð„y²ï± Ý ¨¢àæ²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu, su …wY»t yuftŒþe™u rŒðËu yÒt s{e ÷u Au. ‚u …t…e …wY»t rðüt, {wºt y™u …Á su{tk ðnu Au, ytðe ™Œe{tk …zu Au. yÚtto‚T ðthkðth sL{ y™u {hýY…e ËkËth™u …t{u Au. yu{tk ftuR ò‚™tu ËkþÞ ™Úte. {txu yuftŒþe™u rŒðËu yÒt ‚tu õÞthuÞ …ý s{ðwk ™rn. y™u ð¤e ƒúñ[ÞoÚte hrn‚ ftuR…ý ðú‚ V¤ yt…™th Út‚wk ™Úte, {txu ðú‚™u rŒðËu ƒúñ[Þo™wk yð~Þ …t÷™ fhðwk. ðú‚™u rŒðËu ‚Útt W…ðtË™u rŒðËu rŒðË™e r™ÿt™tu íÞt„ fhðtu, ‚uðe s he‚u {iÚtw™™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu. y™u ð¤e ðú‚™t rŒðËu ftü ðzu Œtk‚ ËtV fhðt ™rn. y™u ðú‚™t W…ðtË™u rŒðËu W…ðtË fh™thtyu htkÄu÷ yÒt™e Ët{wk òuðwk ™rn. ‚Útt yÒt™u Ëwk½ðwk …ý ™rn. y™u ð¤e yuftŒþe™t ðú‚™u rŒðËu …qýo W…ðtË fhðt{tk su yË{Úto ntuÞ ‚u{ýu V¤tnth fhe™u „tiý W…ðtË fhðtu, …ý y™ts ‚tu s{ðwk s ™rn. y™u «ƒtuÄ™e yuftŒþe, …rhðŠ‚™e yuftŒþe y™u r™Þ{™e yuftŒþe, yt ºtý yuftŒþe™u rŒðËu ‚tu V¤tnth fhðt™tu


&÷tuf - 79

rþûtt…ºte ¼t»Þ

21

…ý ™thŒeÞ…whtý{tk r™»tuÄ fhu÷tu Au.- ’’àæ²Ýï ™ }æÎéyƒæÝï }æyÐæEüÐçÚ±„üÝï J ÝÚæï }æêHÈUHæãæÚè ²çÎ NçÎ àæ˲¢ }æ}ææÐü²ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk yu ‚tí…Þo Au fu- r™Þ{™e, …rhðŠ‚™e ‚Útt «ƒtuÄ™e yuftŒþe, yt ºtý yuftŒþe™u rŒðËu su …wY»t V¤tnth fhe ÷u Au, ‚u …wY»t ‚tu {tht ÓŒÞ{tk {™u ¼t÷tk y…oý fhu Au. ytðwk {™u ðË{wk ÷t„u Au. yt he‚u MðÞk ¼„ðt™u fnu÷wk Au. y™u ð¤e yt ƒÄtk ðú‚tu su fnu÷tk Au, yu‚tu Ë{Úto™u {txu fnu÷tk Au. yË{Úto ntuÞ ‚u™u {txu yt r™Þ{tu ÷t„w …z‚t ™Úte. su{ fu’’Úæïxææ„üS² „é ¥óæ|æÿæ‡æïùçÐ Ý Îæï¯:‘‘ JJ §ç„ JJ …Útthe ðþ ÚtÞu÷t su htu„e ntuÞ, ‚u™u ‚tu yuftŒþe™u rŒðËu yÒt s{e ÷uðt{tk …ý Œtu»t ™Úte. yt Ëðuo ðú‚tu™tu su rðrÄ Au, yu‚tu ƒt¤f ð]Ø y™u htu„e rËðtÞ™t Ëþõ‚ {™w»Þtu™u {txu Au. nðu yu yuftŒþe fR he‚u «„x ÚtR, ‚u™e fÚtt ËíËkr„Sð™™t ºteò «fhý{tk rðM‚th …qðof ðýoðu÷e Au. ytrŒ ËíÞÞw„™u rð»tu yuf ™tzesk½ ™t{™tu yËwh n‚tu. ‚u™tu {whŒt™ð ™t{™tu …wºt n‚tu. {whŒt™ðu fXe™ ‚…ùÞto ðzu ƒúñt™e ythtÄ™t fhe™u ‘‘Œuð‚tytu Útfe …ý nwk ™ {Yk’’ ytðwk yðæÞ…ýt™wk ðhŒt™ «tó fhu÷wk n‚wk. ‚uÚte {Œ ðzu WØ‚ ƒ™e™u Œuð‚tytu™u ¾wƒ Œw:¾ yt…‚tu n‚tu. {whŒt™ðÚte …eztÞu÷t Œuð‚tytu ƒúñt™u þhýu sR™u …tu‚t™wk Œw:¾ r™ðuŒ™ fÞwO. ƒúñt …tu‚u {whŒt™ð™u {thðt {txu yË{Úto ntuðtÚte, Œuðtu y™u rþð™e ËtÚtu ûtehËt„h™u rf™thu sR™u, ‚eðú ‚…ùÞto ðzu ðtËwŒu𠼄ðt™™e ythtÄ™t fhe. ¼„ðt™ «ËÒt ÚtR™u «„x Œþo™ ytÃÞtk, Œuðtuyu {whŒt™ð Útfe …tu‚t™u ÚtÞu÷wk fü ¼„ðt™™e yt„¤ r™ðuŒ™ fÞwO. ðtËwŒu𠼄ðt™ Œuð‚tytu™wk fü Ëtk¼¤e™u, {whŒt™ð™e [Lÿð‚e ™t{™e ™„he «íÞu sR™u …tk[sLÞ ™t{™tu þk¾ ð„tzâtu. ‚u þk¾™tu ™tŒ Ëtk¼¤e™u {whŒt™ð ¼„ðt™™e ËtÚtu ÞwØ fhðt ÄËe ytÔÞtu. ¼„ðt™u {whŒt™ð™e ËtÚtu nòhtu ð»to …ÞO‚ ÞwØ fÞwO, …ý ƒúñt™t ðhŒt™™u ËíÞ fhðt {txu ¼„ðt™ {whŒt™ð™u {thðt Ë{Úto ÚtR þõÞt ™rn. …Ae Úttfe „Þu÷t ¼„ðt™ òýu ¼Þ …t{e „Þu÷t ntuÞ ™u þwk, ‚u™e …uXu ƒŒheft©{{tk ®Ënð‚e „wVt{tk sR™u ËqR „Þt. ¼„ðt™u …tu‚t™e yr„Þth RrLÿÞtu™u MðËL{w¾ fhe, ûtý ðth Þtu„r™ÿt™tu Mðefth fÞtuo, íÞtk ‚tu {whŒt™ð ‚íft¤ s ®Ënð‚e „wVt{tk ÄËe ytÔÞtu. Þtu„r™ÿt{tk Ëq‚u÷t ¼„ðt™u ‚tu íÞtk ytðu÷t WØ‚ {whŒt™ð™u yk‚Œ]oÂüÚte òýe ÷eÄtuu. y™u ƒúñt™t ðhŒt™Úte yu {whŒt™ð yðæÞ Au, yu{ òýe™u {whŒt™ð W…h sht ¢tuÄtÞ{t™ Út‚tk, ¼„ðt™™e yr„Þth RrLÿÞtu Útfe yr‚ ‚…ÂMð™e yuf Mºte Wí…Òt ÚtR. Y… y™u ËŒT„wýtuÚte Ëk…Òt yu ‚…ÂMð™e Mºte™u òuR™u {whŒt™ð {turn‚ ÚtR „Þtu, y™u ðhðt™e {tk„ýe fhe. ‚u Ë{Þu ‚…ÂMð™e ‚u Mºteyu ft{tLÄ ƒ™u÷t {whŒt™ð™u fÌtwk fu- ÞwØ{tk su {™u S‚u ‚u™u s nwk ðYk, ytðwk {tYk ðú‚ Au. {txu ÞwØ{tk S‚e™u {™u „úný fh. ‚u Ë{Þu ft{tLÄ ƒ™u÷t {whŒt™ðu rð[th fÞto rð™t ÞwØ™e þh‚™tu Mðefth fhe™u, ‚…ÂMð™e ‚u Mºte™e ËtÚtu ÞwØ ytŒÞwO. ÞwØ{tk ¢tuÄtÞ{t™ ÚtÞu÷e ‚…ÂMð™e Mºteyu {whŒt™ð™wk {M‚f ‚÷ðthÚte AuŒe ™tÏÞwk, {whŒt™ð {]íÞw …t{‚tk s ¼„ðt™ «ËÒt ÚtR™u Þtu„r™ÿt{tkÚte ò„]‚ ÚtÞt. y™u ‘‘‚{u ftuý Atu’’ ? yt «{týu ‚…ÂMð™e Mºte™u …wAâwk. ‚u Ë{Þu Mºteyu sðtƒ ytÃÞtu fu, nwk ‚{the yr„Þth RrLÿÞtu™t ‚us Útfe Wí…Òt ÚtR Awk. ‚uÚte s {tYk ™t{ yuftŒþe Au, y™u nwk ‚{the þÂõ‚ Awk, ‚Útt ƒúñtkz{tk Út™thtk ‚{t{ …t…tu™u nwk ™tþ fh™the Awk. …Ae ¼„ðt™u «ËÒt ÚtR™u ðhŒt™ {t„ðt fÌtwk, íÞthu yuftŒþeyu ¼„ðt™ …tËuÚte ðhŒt™ {tøÞwk fu- {tYk yt yuftŒþe™wk ðú‚ fh™th™u RÂåA‚ V¤™e «tÂó ÚttÞ. y™u su …wY»t {tht yt yuftŒþe™t ðú‚™u rŒðËu W…ðtË fhu, ‚u …wY»t Ëðuo …t…tuÚte {wõ‚ ÚtR™u, ¼wÂõ‚ ‚Útt {wÂõ‚™u …t{u. yt «{týu ‚…ÂMð™e yuftŒþeyu ðhŒt™ {tøÞwk.


&÷tuf - 80

rþûtt…ºte ¼t»Þ

22

¼„ðt™u «ËÒt ÚtR™u fÌtwk fu- ‘‘‚ÚttM‚w’’ nwk ‚{tu™u yu ðhŒt™ yt…wk Awk. {txu ytsÚte ythk¼e™u su ftuR…ý {™w»Þ {the …qò™e ËtÚtu ‚{tYk ðú‚ fhþu, ‚u {™w»Þtu RÂåA‚ {™tuhÚttu™u …t{þu. ðú‚ fh™th {™w»Þ òu {tuûttÚteo nþu, ‚tu ËkË]r‚ Útfe {tuût™u …t{þu. y™u òu ËtkËtrhf Ëw¾tÚteo nþu, ‚tu Ë{„ú ËkËth™tk Ëw¾tu™u …t{þu. yt «{týu Ëtûtt‚T ¼„ðt™u yuftŒþe™u ðh yt…u÷tu Au. ‚uÚte yuftŒþe™e ËtÚtu ¼„ðt™™tu Ëtûtt‚T ËkƒLÄ Au. y™u Ëtûtt‚T ËkƒLÄ™u fthýu s þtMºttu{tk yuftŒþe™wk {tuxwk {tntíBÞ «r‚…tŒ™ fhtÞu÷wk Au. ftuR…ý ðM‚w™wk fu ftuR…ý {™w»Þ™wk {tntíBÞ «íÞût ¼„ðt™™t ËkƒLÄ™u ÷R™u Au. …ý {tÞt™t y¿tt™Y…e ytðhý™u fthýu yt…ýu yu òýe þf‚t ™Úte. ‚tu yt yuftŒþe™e ËtÚtu ¼„ðt™™tu Ëtûtt‚T ËkƒLÄ ntuðt™u fthýu yuftŒþe™wk {tuxwk {tntíBÞ þt†{tk ƒ‚tðu÷wk Au. {txu Ëðuo ¼õ‚s™tuyu þtMºttu{tk {nt rðïtË ht¾e™u ©Øt™e ËtÚtu yuftŒþe™wk ðú‚ «u{…qðof fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. yus he‚u sL{tü{e, ht{™ð{e, ™]®ËnsÞÂL‚, ðt{™ sÞkr‚ ytrŒf …whtýtu{tk «rËØ ¼„ðt™™t «tŒw¼toð™e r‚rÚtytu™u rŒðËu …ý ðú‚ ytŒh Útfe y™u WíËðtu™e ËtÚtu fhðwk. ‚uðe s he‚u rþðhtºte™wk ðú‚ …ý ytŒh…qðof y™u WíËð™e ËtÚtu fhðwk. ði»ýðtu™u ðtŠ»tf ytu„ýºteË ðú‚tu r™íÞ…ýu fhðt™tk fnu÷tk Au- ’’±í„æçÝ ç±c‡æé|æQUæÝæ¢ çÝy²æÝè}ææçÝ ¨¢…xæé: J »ÜUæÎà²æïùç¶Hæ: àæéhæ mæÎàæè ±æ}æÝS² ™ JJ Ÿæè Úæ}æÎﱨÁ…‹}æݱ}æè çÎòç¨çhÎæ J ÜëUc‡æ…‹}ææC}æè ™æƒ Ýëô¨ãS² ™„éÎüàæè JJ çàæ±Úæç~æpïç„ }æéw² ±í„拲éQUæçÝ „œ±„:‘‘ JJ §ç„ JJ ƒthu {tË™e [tuðeË yuftŒþeytu, …[eþ{e ðt{™ îtŒþe, Aðeþ{e ht{™ð{e, ËíÞtðeþ{e sL{tü{e, yXâtrðþ{e ™]®ËnsÞÂL‚ y™u ytu„ýºteþ{e rþðhtºte. yt he‚u yt ytu„ýºteþ ðú‚tu, ði»ýðtu™u {txu n{uþtk r™íÞ…ýu yð~Þ fhðt ÞtuøÞ fnu÷tk Au. {txu ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu, ©eS{nthts™e yt¿tt «{týu yt ƒÄtk ðtŠ»tf ‚Útt {trËf ðú‚tu™wk …t÷™ fhe …tu‚t™t RüŒuð™u htS fhðt. >>79>> ={…¥……∫… n˘x…‰ i™……V™……  n˘¥…… x…p˘… |…™…ix…i…: * ={…¥……∫…∫i…™…… x…∂™…‰x®…Ël…÷x…‰x…‰¥… ™…z…fih……®…¬ **80** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, su rŒðËu ðú‚™tu W…ðtË fÞtuo ntuÞ, ‚u rŒðËu «Þí™ …qðof rŒðË™e r™ÿt™tu íÞt„ fhe Œuðtu. fthý fu su{ {iÚtw™u fhe™u {™w»Þ™t W…ðtË™tu ™tþ ÚttÞ Au, ‚u{ s rŒðË™e r™ÿtyu fhe™u …ý {™w»Þ™t W…ðtË™tu ™tþ ÚttÞ Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt ÷tuf™u rð»tu {tuxu ¼t„u W…ðtË™u rŒðËu ƒeswk ftuR ft{ ™ ntuðtÚte MðMÚt hnuðt {txu, y™u sÕŒe Ë{Þ …Ëth ÚtR òÞ, ‚u™u {txu rŒðË™e r™ÿt fhðt{tk ytð‚e ntuÞ Au. yÚtto‚T rŒðË™e r™ÿtyu fhe™u Ë{Þ ÔÞ‚e‚ fhðt{tk ytð‚tu ntuÞ Au. ‚uÚte ©eS{nthtsu …tu‚t™t ¼õ‚s™tu™u ðú‚ W…ðtË™u rŒðËu rŒðË™e r™ÿt ™ ÚttÞ, y™u su{ ƒ™u ‚u{ ¼„ðt™™e ËL{w¾ hnuðtÞ, yu WvuþÚte ynª rŒðË™e r™ÿt™tu rðþu»tu fhe™u r™»tuÄ fhu÷tu Au. yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu, Ëðuo ðú‚tu{tk ƒúñ[Þo™wk ytð~Þf…ýwk fnu÷wk Au. ƒúñ[ÞoÚte hrn‚ ðú‚tu™wk r™»V¤…ýwk fnu÷wk Au. y™u ƒúñ[Þo™tu ™tþ ðeÞo™t ËútðÚte ÚttÞ Au. y™u ðeÞoËútð™tk Ér»tytuyu ƒu fthýtu ƒ‚tðu÷tk Au.- ’’„hï„éS„é ›èÐí¨X: S±ŒÝ¢ ™ïç„ «ç¯ç|æmï ü{æïÓ²„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yuf Mºte™t «Ëk„ Útfe ðeÞo™tu Ëútð ÚttÞ Au. y™u ƒeswk fthý rŒðË™e r™ÿt fhðtÚte ytð‚t Mð¡ Útfe ðeÞo™tu Ëútð ÚttÞ Au. ‚u{tk Mºte™tu «Ëk„ Ëðo«fthu íÞt„ fhe ŒuðtÚte, y™u [ûtwhtrŒ $rÿÞtu™u r™Þ{{tk ht¾ðtÚte, …nu÷t fthýÚte Út‚tu su ðeÞo™tu Ëútð yxftðe þftÞ Au. y™u Mð¡Úte Út‚t ðeÞo Ëútð™u ‚tu, rŒðË™e r™ÿt íÞt„ fhðtÚte yxftðe þftÞ Au. {txu ðúr‚ ntuÞ ‚u{ýu ƒúñ[Þo™t ™tþ{tk fthýY…, Mºte™tu «Ëk„ y™u rŒðË™e r™ÿt, yt ƒÒtu™tu Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>80>> ∫…¥…«¥…Ëπh…¥…Æ…V…∏…“¥…±±…¶……S……™…«x…xn˘x…: * ∏…“ ¥…aÙ±…‰∂…: EfiÚi…¥……x…¬ ™…∆ µ…i……‰i∫…¥… x…h…«™…®…¬ **81**


&÷tuf - 81-82-83

rþûtt…ºte ¼t»Þ

23

EÚ…™……«∫i…®…x…÷∫…fii™…Ë¥… ∫…¥…« B¥… µ…i……‰i∫…¥……: * ∫…‰¥……Æ“ i…∂S… EfiÚπh…∫™… O……¡… i…n÷˘ n˘i…Ë¥…  ΩÙ **82** y™u Ëðuo ði»ýðtu™t htò yuðt ©e ðÕ÷¼t[tÞo™t …wºt su rðê÷™tÚtSyu, su ðú‚tu y™u WíËðtu™tu r™ýoÞ fhu÷tu Au. ‚u r™ýoÞ™u y™wËhe™u s Ëðuo ðú‚tu y™u WíËðtu fhðt. y™u rðê÷™tÚtSyu ¼„ðt™™e Ëuðt fhðt™e su her‚ fnu÷e Au, yus her‚ „úný fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yÂø™™t yð‚th…ýu «rËØ yuðt su ©e ðÕ÷¼t[tÞo, ‚u™t …wºt…ýu «„x ÚtÞu÷t ¼„ðt™ rðê÷™tÚtSyu, þhýu ytðu÷t s™tu™u sýtððt {txu ‘‘y{wf r‚rÚtyu yt ðú‚ fhðwk’’ yt he‚u yuftŒþe ytrŒf ðú‚tu™tu y™u yÒtfqxtrŒf WíËðtu™tu r™ýoÞ fhu÷tu Au. ‚u r™ýoÞ™u y™wËthu s Ëðuo ðú‚tu y™u WíËðtu fhðt, …ý ƒeòyu fnu÷e her‚ ðzu ðú‚tu y™u WíËðtu fhðt ™rn. ‚u{tk rðê÷™tÚtSyu fnu÷t ðú‚tu™t r™ýoÞ™wk ynª, ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fuð¤ yuf rŒþt Ëq[™ fhu Au. htºte y™u rŒðË™e {¤e™u fw÷ 60 ½ze ÚttÞ Au. ‚u{tk …k[tð™ ½ze™e òu Œþ{e ntuÞ, ‚tu yu Œþ{e™tu yuftŒþe{tk ðuÄ ytÔÞtu fnuðtÞ. ‚uÚte Œþ{e™t ðuÄðt¤e yuftŒþe™tu W…ðtË fhðtu ™rn. Œþ{e òu …k[tð™ ½zeÚte ytuAe ntuÞ, ‚tu yu yuftŒþe þwØ fnuðtÞ Au. ‚uÚte þwØ yuftŒþe™u rŒðËu W…ðtË fhðtu. nðu Œþ{e™tu ðuÄ yuftŒþe{tk ytð‚tu ™ ntuÞ, …ý þwØ ƒu yuftŒþe ytðe s‚e ntuÞ, ‚tu ƒeS yuftŒþe™tu W…ðtË fhðtu. y™u Œþ{™t ðuÄÚte hrn‚ yuftŒþe™tu ûtÞ ntuÞ, y™u ƒu ƒthË òu ytðe s‚e ntuÞ, ‚tu …nu÷e ƒthË™tu W…ðtË fhðtu. y™u ƒeS ƒthË™tk …thýtk fhðtk. yt he‚u fR r‚rÚtyu ðú‚ fhðwk, yu ‚{t{ ðú‚tu™tu r™ýoÞ rðê÷™tÚtSyu fhu÷tu Au. nðu rðê÷™tÚtSyu fnu÷t WíËð™t r™ýoÞ™wk rŒþt Ëq[™, ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fhu Au- ftŠ‚f {tË™t þwõ÷ …ût™e yuf{™u rŒðËu òu [kÿŒþo™ ntuÞ, ‚tu ‚u™t yt„÷u rŒðËu yux÷u rŒðt¤e™u rŒðËu yÒtfqx™tu WíËð fhðtu. y™u [kÿŒþo™ òu ƒes™u rŒðËu ntuÞ, ‚tu yuf{™u rŒðËu yÒtfqx™tu WíËð fhðtu. yÚtto‚T [kÿŒþo™™t yt„÷u rŒðËu yÒtfqx™tu WíËð fhðtu, …ý yt yÒtfqx™t WíËð{tk r‚rÚt™tu yt„ún ™Úte. yt he‚u ‚{t{ WíËðtu™e r‚rÚtytu™tu r™ýoÞ rðê÷™tÚtSyu fhu÷tu Au. {txu ‚u™t r™ýoÞ™u y™wËhe™u s Ëðuo ðú‚tu y™u WíËðtu fhðt. y™u ð¤e rðê÷™tÚtSyu fnu÷e Ëuðt her‚™wk …ý rŒþt Ëq[™, ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e ynª fhu Au- rþÞt¤t™e ËeÍ™ ytðu, íÞthu ¼„ðt™™u „h{ ðMºttu Äthý fhtððtk, ðËk‚ …k[{e ytðu yux÷u ¼„ðt™™u ïu‚ ðMºttu Äthý fhtððtk, y¾tºtes ytðu yux÷u ïu‚ ðMºttu Äthý fhtððtk, y»ttZe ƒesÚte fËwkƒ÷ ðMºttu Äthý fhtððtk. W™t¤t™e ËeÍ™{tk ¼„ðt™™u Xkzt s¤Úte M™t™ fhtððwk, rþÞt¤t™e ËeÍ™{tk „h{ s¤Úte M™t™ fhtððwk, y{wf Ë{Þu ¼„ðt™™u ytðt y÷kfthtu Äthý fhtððt, y{wf Ë{Þu ¼„ðt™™u y{wf «fth™t ¼tu„tu r™ðuŒ™ fhðt, ð„uhu ¼„ðt™™e Ëuðt fhðt™e su her‚ rðê÷™tÚtSyu fnu÷e Au. yus her‚ „úný fhðe. yÚtto‚T rðê÷™tÚtSyu ƒ‚tðu÷t {t„oðzu s ¼„ðt™™e Ëuðt fhðe. ©eS{nthts™u fnuðt™tu yu ¼tð Au fu, rðê÷™tÚtSyu ðú‚tu y™u WíËðtu™e „útÌt r‚rÚt™tu su r™ýoÞ fhu÷tu Au, yuðtu ƒeòu ftuR yt[tÞuo fhu÷tu ™Úte. ‚u{s ¼„ðt™™e «u{¼Âõ‚Úte Ëuðt fhðt™e her‚ rðê÷™tÚtSyu suðe ƒ‚tðu÷e Au, ‚uðe ƒeò ftuR yt[tÞuo ƒ‚tðe ™Úte. {txu {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu rðê÷™tÚtS™t s fnuðt «{týu ðú‚tu y™u WíËðtu fhðt. ‚u{s Ëuðt her‚ …ý rðê÷™tÚtS™t fnuðt «{týu s fhðe. >>81-82>> EÚi…«¥™…… u˘… ÆEÚ…®…÷J™…i…“l…«™……j…… ™…l…… ¥… v… * ∫…¥…ÍÆ {… ™…l……∂… HÚ ¶……¥™…∆ n˘“x…‰π…÷ ¥…i∫…±…Ë: **83** Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, îtrhft ytrŒf ‚eÚttuo™e Þtºtt …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu y™u þt†™t rðrÄ «{týu fhðe. y™u ð¤e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu Œe™s™tu™u rð»tu ŒÞtðt™ Útðwk.


&÷tuf - 83

rþûtt…ºte ¼t»Þ

24

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- þtMºttuyu ¼„ðt™™e «tÂó™tk su ËtÄ™tu ƒ‚tÔÞtk Au, ‚u{tk ‚eÚtoÞtºtt™u …ý ¼„ðt™™e «tÂó™tk ËtÄ™ ‚hefu ðýoðu÷ Au. ‚eÚto þ猙tu yÚto Au fu- ’’„Úç‹„ |æ±æôÏ{ …Ýæ »ç|æ: §ç„ „èƒæüçÝ‘‘ JJ §ç„ JJ su™t {tæÞ{Úte {™w»Þtu ËkËthY…e Ët„h™u ‚he, ¼„ðt™™u «tó fhu ‚u™u fnuðtÞ ‚eÚto. yÚtto‚T ‚thu yu ‚eÚto. yt he‚u ‚eÚto Ëuð™™u ¼„ðt™™e «tÂó™wk yuf ËtÄ™ fÌtwk Au. ‚eÚto™wk ÞÚttrðrÄ Ëuð™ fhðtÚte {™w»Þ™wk yk‚:fhý þwØ ÚttÞ Au. y™u yk‚:fhý™e ð]Â¥tytu …tð™ ÚtR™u ytæÞtÂí{f {t„uo [t÷ðt{tk Ë{Úto ÚtR òÞ Au. yt s fthýÚte yt ¼h‚¾kz{tk y™trŒ ft¤Úte ‚eÚtoÞtºtt fhðt™e «Útt [t÷e ytðu Au. ftuR…ý ¼qr{ ntuÞ, ‚u ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t yuftkr‚f Ëk‚tu™t ËkƒLÄÚte ‚eÚto{Þ ƒ™e òÞ Au. su ‚eÚto™u ¼„ðt™™tu fu ¼„ðt™™t Ëk‚tu™tu yrÄf ËkƒLÄ ÚtÞtu ntuÞ, ‚u ‚eÚto yrÄf …rðºt „ýtÞ Au. íÞtk™t hsfýtu …rðºt ntuÞ Au. íÞtk™wk …týe …ý …rðºt ntuÞ Au, y™u íÞtk™tu ðtÞw …ý …rðºt ntuÞ Au. A…iÞt, yÞtuæÞt y™u {Útwht{tk Ëtûtt‚T ¼„ðt™ «„x ÚtR™u ƒt¤ ÷e÷tytu fhe Au. ‚uÚte íÞtk™e ¼qr{™u Ëtûtt‚T ¼„ðt™™tu ËkƒLÄ ÚtÞtu Au. {txu yu ¼qr{ yrÄf …rðºt „ýtÞ Au. y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚tu Ëtu¤nòh yufËtu ™u ytX …tu‚t™e …í™eytu ËtÚtu îtrhft{tk ¾qƒ ÷e÷tytu fhe Au. y™u ¼„ðt™ Ënò™kŒ Mðt{eyu Ä{ofw¤™e ËtÚtu ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™u îtrhft™e Þtºttyu {tuf÷u÷t n‚t. ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e …tËu …iËt ™ ntuðtÚte, íÞtk™t Œwü …qòheytuyu ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™u îthftÄeþ ¼„ðt™™tk Œþo™ fhtÔÞtk ™rn. y™u ©enrh™e yt¿tt n‚e fu, îthftÄeþ™tk Œþo™ fÞto rð™t …tAt ytðþtu ™rn. ‚uÚte ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e íÞtk ytX rŒðË ¾tÄt …eÄt rð™t ƒuËe hÌtt n‚t. y™u yk‚u îthftÄeþ ¼„ðt™ «„x ÚtR™u «íÞût…ýu ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™u Œþo™ ytÃÞtk n‚tk. yt he‚u ¼„ðt™™t …h{ yuftkr‚f ¼õ‚ ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™t ËkƒkÄu fhe™u …ý, îthft™e ¼qr{ yr‚ …rðºt Au. y™u îthftÄeþ ‚tu r™íÞ íÞtk hnu÷t Au. ‚uÚte ði»ýð ¼õ‚tu™u {txu îtrhft yr‚ …qs™eÞ ytŒhýeÞ y™u yr‚ …rðºt Au. yus fthýÚte ©eS{nthtsu yt rþûtt…ºte{tk îtrhft™wk {wÏÞ…ýwk „úný fhu÷wk Au. yu rËðtÞ ¼„ðt™ Ënò™kŒ Mðt{e y™u ‚u{™t …h{ yuftkr‚f …tk[Ëtu …h{nkËtu™tu su su ¼qr{™u Ëtûtt‚T ËkƒLÄ ÚtÞtu Au. yu ¼qr{ …ý yr‚ …tð™ ‚eÚto{Þ fnuðtÞ Au. ‚uÚte ¼„ðt™ ©enrh y™u ‚u{™t yuftkr‚f …h{nkËtu „wsht‚{tk ßÞtk ßÞtk rð[hý fhe™u ¼qr{™u …tð™ ‚eÚto{Þ ƒ™tðe Au, ‚u ‚u …tð™ ‚eÚttuo™e …ý Þtºtt fhðe s òuRyu. …ý òu …tu‚t™wk Ëk…qýo Þtºtt fhðt™wk Ët{ÚÞo ™ ntuÞ, ‚tu fuð¤ îtrhft™e Þtºtt ‚tu yð~Þ fhðe s. yt WvuþÚte ©eS{nthtsu ynª îtrhft ‚eÚto™wk {wÏÞ…ýwk „úný fhu÷wk Au. y™u îtrhft™wk {wÏÞ…ýwk „úný fÞwO ‚uýu fhe™u ƒeòk ‚eÚttuo™wk „tiý…ýwk Au yuðe þkft fhðe ™rn. Ëtûtt‚T ¼„ðt™™t ËkƒLÄ™u …t{u÷tk ftuR…ý ‚eÚto ntuÞ, yu yr‚ …rðºt y™u y™wËhýeÞ s Au. y™u ð¤e Þtºtt þtMºttuõ‚ rðrÄ «{týu fhðe. rðrÄ rð™t ‚tu ftuR…ý ðú‚ ntuÞ fu Þtºtt ntuÞ fu ftuR…ý f{o ntuÞ, yu r™»V¤ fnu÷ Au. ‚eÚtoÞtºtt™e þYyt‚ fh‚tk …nu÷tk yt„÷u rŒðËu W…ðtË fhðtu. y™u …Ae „ý…r‚™wk …qs™ fhðwk. y™u íÞthƒtŒ {t‚tr…‚t™e yt¿tt „úný fhe™u s, ‚eÚtoÞtºtt™e þYyt‚ fhðe. ‚eÚto{tk sR™u ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðwk, ‚eÚttuo{tk ÞÚttþÂõ‚ Œt™ yt…ðwk, ‚eÚto{tk sR™u ftuR™e …tËuÚte Œt™ ÷uðwk ™rn. òýe òuR™u ftuR Sð™e ®nËt fhðe ™rn, ft{¼tðÚte Mºteytu™e Ët{u fwáÂü fhðe ™rn, òýe òuR™u ¾tuxwk ƒtu÷ðwk ™rn, ‚eÚto{tk sR™u ÞÚttþÂõ‚ W…ðtË fhðt, «rËØ ‚eÚto{tk sR™u {wkz™ fhtððwk, ‚eÚttuo{tk ©tØ fhtððwk, ‚eÚttuo{tk nM‚ [hý ytrŒf RrLÿÞtu™u r™Þ{{tk ht¾ðe. ‚eÚttuo{tk sR™u ÔÞÚto ¼ú{ý fhðwk ™rn, rð»tÞðtË™tytuÚte {™™u Œqh fhðwk, ynkfth™tu íÞt„ fhe Œuðtu, ‚eÚto{tk sR™u ¢tuÄ õÞthuÞ fhðtu ™rn, yt he‚u þtMºttuõ‚ rðrÄ«{týu su ‚eÚtoÞtºtt fhu Au, yus ‚eÚto™t Ëk…qýo V¤™u …t{u Au. y™u su …wY»t ‚eÚto{tk


&÷tuf - 84

rþûtt…ºte ¼t»Þ

25

sR™u rð»tÞðtË™tytuÚte r÷ó hnu Au. y™u [tuhe ÔÞr¼[th ytrŒf fwf{o{tk «ð]¥t hnu Au, ‚u …wY»t™tk ‚u …t…tu ð@÷u… ÚtR òÞ Au.’’¥‹²SƒæÝï ÜëU„¢ ÐæТ Ð釲ÿæï~æï ç±Ýà²ç„ J Ð釲ÿæï~æï ÜëU„¢ ÐæТ ±…íHïÐæï |æ±y²H}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ƒeòk MÚt¤tu™u rð»tu su …t…tu fhu÷tk ntuÞ, ‚u …rðºt ‚eÚtoûtuºt™u rð»tu ™tþ …t{u Au. …ý ‚eÚtoûtuºt{tk sR™u fhu÷tk …t…tu ‚tu yr‚ ð@÷u… ÚtR òÞ Au. yÚtto‚T ð@{tk [tUxu÷e ¾e÷e su{ W¾uze þft‚e ™Úte. ‚u{ ‚eÚto{tk fhu÷tk …t…tu «tÞÂù‚ ðzu …ý ™tþ fhe þft‚tk ™Úte. ‚uÚte ‚eÚto{tk sR™u …wÛÞ f{tððt™u ƒŒ÷u …t…™t ð@÷u……ýt™e s f{týe ÚttÞ Au. {txu ‚eÚto{tk sR™u ‚eÚtoÞtºtt™t r™Þ{tu™wk ƒhtƒh …t÷™ fhðwk. ‚eÚtoÞtºtt™t r™Þ{tu™wk …t÷™ fhe™u òu ‚eÚto™wk Ëuð™ fhðt{tk ytðu, ‚tu yð~Þ {tuût™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu ‚eÚtoV¤™t su yr¼÷t»te ntuÞ, ‚u{ýu W…h fnu÷t r™Þ{tu{tk ƒhtƒh Ëò„ hnuðwk òuRyu. y™u ð¤e su ‚eÚtoûtuºt{tk su «rËØ Œuð ntuÞ, yu Œuð™e {nt…qò yÚtðt ‚tu yÕ……qò fhðe. Œuð™u V÷trŒf ¼uxtu y…oý fhðe, íÞtk hnu™tht ƒútñýtu™u s{tzðt, íÞtk hnu÷t ¼„ðt™™t ¼õ‚ ði»ýðtu™e …qò fhðe, ƒútñýtu™u ŒÂûtýt yt…ðe, ð„uhu rðrÄ fnu÷tu Au. ‚tu yu rðrÄ™wk …ý ‚eÚto{tk …t÷™ fhðwk. yt he‚u rðrÄ…qðof ‚eÚtoÞtºtt fhðtÚte ‚eÚto™wk …qýo V¤ «tó ÚttÞ Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e Ëðuo ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu, Œe™s™tu W…h ðnt÷ ht¾™tht Útðwk. yÚtto‚T Œe™s™tu W…h ŒÞt ht¾ðe. ftuR Ä™Úte hrn‚ ntuÞ yu Œe™ fnuðtÞ Au. ftuR þheh™t yuftŒ yk„Úte hrn‚ ntuÞ, yu …ý Œe™ „ýtÞ Au. su htu„e ntuÞ yu Œe™ fnuðtÞ Au. y™u su Mð¼tðu fhe™u Œwƒo¤ ntuÞ, yu …ý Œe™ „ýtÞ Au. yt ƒÄt Œe™s™tu W…h …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu ŒÞt ht¾ðe. …tu‚t™t ËwÓŒ™e …uXu s Œwƒo¤ «týeytu™e Ëk¼t¤ ht¾ðe. ‚u™tu y™tŒh fu y…{t™ ð„uhu fhðwk ™rn. Œwƒo¤ «týeytu™u òu õ÷uþ yt…ðt{tk ytðu, ‚tu yfM{t‚ {tuxt y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’ÎéÏæüH¢ vHïàæ²ïlS„é Ðé}ææÝéÐã¨ïÓ™ ±æ J ¥æÜUçS}æÜUè}æ±æŒÝæïç„ ç±Ð΢ ¨ „é |æ겨è}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu- su …wY»t Œwƒo¤ «týe™u õ÷uþ yt…u Au, yÚtðt ‚tu ntkËe {~fhe fhu Au, ‚tu ‚u …wY»t yýÄthe yfM{t‚ {tuxe rð…Â¥t™u …t{u Au. y™u ð¤e su ftuR…ý …wY»t …tu‚u ƒ¤ðt™ ÚtR™u ƒeò Œwƒo¤ Sð™u …ezu Au, ‚tu ‚u …wY»t™tu yu yLÞtÞ Au y™u yu yLÞtÞ …tu‚t™t fw¤™u {q¤{tkÚte ƒt¤e™u ¼M{ fhe ™t¾u Au. yt he‚u {nt¼th‚{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. {txu ©enrh™tu yu yr¼«tÞ Au fu, ÞÚttþÂõ‚ Œwƒo¤ Sðtu W…h ŒÞt ht¾ðe, …ý r™ŒoÞ Útðwk ™rn. >>83>> ¥…πh…÷:  ∂…¥……‰ M…h…{… i…: {……¥…«i…“ S…  n˘¥……EÚÆ: * Bi……: {…⁄V™…i…™…… ®……x™…… n‰˘¥…i……: {…\S… ®……®…EËÚ: **84** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, rð»ýw, rþð, „ý…r‚, …tðo‚e y™u ËqÞo™thtÞý yt …tk[ Œuð …qßÞ…ýu {t™ðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu yt &÷tuf™e ykŒh Ëk…qýo Ë™t‚™ Ä{o™tu Ë{LðÞ fhu÷tu Au. ðirŒf ËkMf]r‚™e swŒe swŒe ðnU[tÞu÷e Äthtytu™u, ©eS{nthtsu yt &÷tuf™e ykŒh yufrºtf fhe™u, …tu‚t™t ӌޙe rðþt¤‚t™u yr¼ÔÞõ‚ fhu÷ Au. yt …tk[ Œuðtu™u …qßÞ…ýu {t™ðt, yu yuf ðirŒf ËkMf]r‚ Au. ðirŒf ËkMf]r‚™u ƒeò þçŒ{tk rnLŒw ËkMf]r‚ …ý fnu Au. yt …tk[ Œuðtu{tk su rð»ýw Au, yu yt s„‚™e Ë]Âü{tk …h{tí{t™tu ytrŒ yð‚th Au. y™u yt s„‚™e ÂMÚtr‚ ftÞo™u fhu Au. y™u rð»ýw™u s ðuŒtu{tk W…tMÞ Œuð fnu÷t Au. fthý fu rð»ýw þwØ Ëíðtí{f Au. {txu rð»ýw yt…ýt RüŒuð s Au, y™u Ëðo«fthu W…tË™eÞ Au. y™u þkfh ‚tu ðihts…wY»t™e yuf ‚{tu„wý «Ät™ yðMÚtt Au. ði»ýðtu{tk y„úuËh Au, y™u ði»ýðÄ{o™t «ð‚of Au, {txu yu rþðS …qs™eÞ Au.


&÷tuf - 85-86

rþûtt…ºte ¼t»Þ

26

y™u „ý…r‚ ‚tu ¼„ðt™™t ykþtð‚th Au, y™u Ëðuo Œuðtu™u {æÞu „ý…r‚™u y„ú …qßÞ…ýu MÚtt…™ fhu÷t Au, {txu „ý…r‚ …qßÞ Au. y™u …tðo‚e ‚tu þkfh™e yÄtoÜ™t Au, y™u ytrŒþÂõ‚ Au, ‚u{ s ¼„ðt™™e «tÂó{tk ËntÞf Au. ðús{tk „tu…eytuyu …tðo‚e™e ythtÄ™t fhu÷e n‚e, ‚u™t V¤MðY…u „tu…eytu™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e «tÂó ÚtÞu÷e n‚e. fwkrz÷…wh{tk YÂõ{ýeyu …tðo‚e™e ythtÄ™t fhu÷e n‚e, ‚u™t V¤MðY…u YÂõ{ýe …ý ¼„ðt™ ©ef]»ý™u …tBÞtk n‚tk. yt he‚u ¼t„ð‚{tk …tðo‚e™e ythtÄ™t™wk ðýo™ Au. {txu ¼„ðt™™e «tÂó{tk ËntÞf ‚hefu …tðo‚e …ý …qßÞ Au. y™u ËqÞoŒuð ‚tu Âîòr‚…ýt™u …{tz™th „tÞºte{kºt™t yrÄct‚t Œuð y™u ðuŒ{qŠ‚ ntuðtÚte Ä{o«ð]Â¥t™t yuf fthýY… Au. {txu ËqÞoŒuð …qßÞ Au. yt he‚u ©eS{nthtsu yt …k[Œuð™u …qßÞ…ýu {t™u÷t Au. su{ «r‚ct rðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷e yð‚thtu™e «r‚{tytu þw¼t©Þ Au, y™u ‚uÚte s W…tË™eÞ Au, æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au, ‚u{ rð»ýw þwØ Ë¥ðtí{f Au, {txu þw¼t©Þ Au. y™u ‚uÚte s W…tË™eÞ Au. æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. y™u rð»ýw™u s þtMºttu{tk {tuût™t Œuð‚t fnu÷t Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- yt …tk[ Œuð™u …qßÞ…ýu {t™ðt, yuðe ©eS{nthts™e s yt¿tt Au. ‚uÚte yt …tk[ Œuð™u …qsðtÚte …r‚ðú‚t ¼Âõ‚™tu (W…tË™t™tu) ¼k„ Útþu, yuðe sht …ý þkft fhðe ™rn. >>84>> ¶…⁄i……t÷{…p˘¥…‰ C¥…… {… ¥…®…« x……Æ…™…h……i®…EÚ®…¬ * V…{™…∆ S… ΩÙx…÷®…x®…xj……‰ V…{™……‰ x… I…÷p˘nˢ¥…i…: **85** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, òu õÞthuf ¼q‚«u‚trŒf™tu W…ÿð ÚttÞ, íÞthu ‚tu ™thtÞý fð[™tu s… fhðtu, yÚtðt n™w{t™S™t {kºt™tu s… fhðtu. …ý yu rËðtÞ ƒeò ftuR þwÿ Œuð™t M‚tuºt fu {kºt™tu s… fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt ËkËth™e ykŒh {™w»Þ ytrÄ, ÔÞtrÄ y™u W…trÄ{tkÚte ftuR™u ftuR ‚t…Úte …ezt‚tu ntuÞ Au. ‚tu ftuRf Ë{Þu ¼„ðt™™t ¼õ‚™u …ý yòýe W…trÄ ytð‚e ntuÞ Au. òu fu áZ ¼„ðt™™t ¼õ‚™e ykŒh yt ¼q‚trŒf™tu W…ÿð ntuÞ s ™rn. ¼„ðt™™t Ët[t ¼õ‚Úte ‚tu ¼q‚trŒf {r÷™ «týeytu …ý …rðºt ÚtR òÞ Au. ¼„ðt™™t Ët[t ¼õ‚Úte ¼q‚trŒf «týeytu ‚tu Úth Úth fk…u Au. {txu ¼„ðt™™t áZ r™ùÞðt¤t ¼õ‚™e ykŒh yt {r÷™ W…trÄytu ntu‚e ™Úte. A‚tk …ý òu yt[th rð[th™e {r÷™‚t ¼„ðt™™tu ¼õ‚ ht¾u, ‚tu ¼õ‚™e ykŒh …ý õÞthuf ¼q‚trŒf™tu W…ÿð ytðe …zu Au. ßÞthu yuðe ftuR yòýe ¼q‚trŒf™e W…tÄe ytðe …zu. íÞthu ¼t„ð‚™t Aêt MfkÄ{tk fnu÷t ™thtÞý fð[™tu s… fhðtu, yÚtðt yu W…ÿð™t r™ðthý™u {txu, n™w{t™S™tu {q÷{Lºt ‚Útt {t¤t{kºt ‚u™tu s… fhðtu. …ý yu rËðtÞ ûtwÿ ŒuðŒuðe™t {kºt™tu s… fhðtu ™rn. y™u òu ûtwÿ ŒuðŒuðe™t {kºt™tu ò… fhu ‚tu W…tË™t™tu ¼k„ ÚttÞ Au. …ý ytðt Œw:¾™t r™ðthý™u {txu, fü¼ks™ n™w{t™S™e MÚtt…™t fhðt{tk ytðu÷e Au. {txu n™w{t™S™e ythtÄ™t fhðt{tk W…tË™t™tu ¼k„ Út‚tu ™Úte.- ’’}æÎæy}ææÝ¢ ãÝé}æ‹„¢ ²: ¨}ææÚæ{ç²c²ç„ J ¥æÚæç{„æïùã}æï±æù~æ |æç±c²æç}æ çã „ïÝ „é JJ §ç„ JJ‘‘ ht{tÞý{tk ht{[kÿS™wk ð[™ Au fu, su …wY»t n™w{t™S™e ythtÄ™t fhþu, ‚tu yu n™w{t™S™e ythtÄ™t îtht {the s ythtÄ™t ÚtÞu÷e „ýtþu. {txu n™w{t™S™e ythtÄ™t fhðtÚte ƒeò™e ythtÄ™t fhu÷e fnuðt‚e ™Úte. y™u yus fthýÚte W…tË™t™tu ¼k„ ÚtÞtu …ý fnuðt‚tu ™Úte. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>85>> Æ¥…‰ Æxn˘…‰∂S……‰{…Æ…M…‰ V……™…®……x…‰%{…Æ…:  GÚ™……: *  ΩÙi¥……∂…÷ ∂…÷ S… ¶…: ∫…¥…Í: EÚ…™…«: EfiÚπh…®…x……‰V…«{…: **86** y{tht Ëðuo ËíËk„eytu ntuÞ ‚u{ýu, ËqÞo y™u [kÿ{t™wk ßÞthu „úný ÚttÞ íÞthu ƒeS Ëðuo r¢Þtytu™tu ‚íft¤ íÞt„ fhe™u, …rðºt ÚtR™u ©ef]»ý ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðtu.


&÷tuf - 87

rþûtt…ºte ¼t»Þ

27

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ËqÞo y™u [kÿ{t™wk „úný Útðt™e ‚iÞthe ntuÞ íÞthu «Út{ M™t™ fhe, …rðºt ÚtR™u ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðt ƒuËe sðwk. ßÞtk ËwÄe „úný [t÷u íÞtk ËwÄe ÂMÚth {™ ht¾e™u ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðtu. y™u ßÞtk ËwÄe ËqÞo ‚Útt [kÿ{t™wk „úný [t÷‚wk ntuÞ íÞtk ËwÄe ftuR ðMºttrŒf™tu M…þo fhðtu ™rn. y™u ð¤e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e ynª rðþu»t Ë{òð‚tk fnu Au fu, ßÞtk ËwÄe ËqÞo y™u [kÿ{t™wk „úný [t÷u, íÞtk ËwÄe sL{ y™u {hý™wk Ëq‚f ÷t„‚wk ™Úte. ‚uÚte Ëq‚fe …wÁ»ttu …ý „úný Ë{Þu ntu{, s…, …qò, ð„uhu Ëíf{o fhe þfu Au. „úný {wftR „Þt …Ae Vheðth sL{™wk ‚Útt {hý™wk Ëq‚f ÷t„u Au. y™u ð¤e Ëðuo …wÁ»ttu ntuÞ fu Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, ytftþ{tk hnu÷t ËqÞo „úný™u ‚Útt [kÿ„úný™u ËeÄu ËeÄwk òuðwk ™rn. ‚u÷™e ykŒh yÚtðt s¤™e ykŒh, yÚtðt ‚tu yheËt™e ykŒh …z‚t «r‚®ƒƒ îtht „úný òuðwk. yÚtðt ‚tu ™uºttu™e yt„¤ ð† ytzwk ht¾e™u „úný òuðwk, …ý «íÞût…ýu „úný òuðwk ™rn. y™u su „Š¼ýe Mºte ntuÞ ‚u{ýu ‚tu ËtðÄt™ hne™u, ™uºttu™e yt„¤ ðMºttrŒf™wk ytðhý htÏÞt rËðtÞ „úný õÞthuÞ …ý òuðwk ™rn. y™u òu „Š¼ýe Mºte ËeÄu ËeÄwk „úný swyu, ‚tu „¼o{tk hnu÷t ƒt¤f W…h ‚u™e yËh ÚttÞ Au. nðu ËqÞo „úný™t «thk¼Úte ƒth f÷tf …nu÷tk ðuÄ ÷t„e òÞ Au, ‚uÚte ƒth f÷tf …nu÷tk ¼tus™™tu íÞt„ fhe Œuðtu. y™u [kÿ„úný™t «thk¼Úte ™ð f÷tf …nu÷tk ðuÄ ÷t„u Au, ‚uÚte [kÿ„úný{tk ™ð f÷tf …nu÷tk ¼tus™™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ‚u{tk …týe …eðt™tu r™»tuÄ ™Úte. ËqÞo fu [kÿ„úný™t «thk¼Úte …nu÷tk …týe …eðt{tk Œtu»t ™Úte. „úný™tu «thk¼ ÚtÞt …Ae …týe …eðwk ™rn. y™u ð¤e ƒt¤f, ð]Ø y™u htu„e ntuÞ ‚u{ýu „úný™t «thk¼Úte ºtý f÷tf …nu÷tk ¼tus™ Atuze Œuðwk. yt rðrÄ ƒt¤f, ð]æÄ y™u htu„e™u {txu s rðþu»t Au, …ý ƒÄt {txu ™Úte. nðu ËtÞkft¤u ËqÞo ½uhtÞu÷tu òu yM‚ …t{e „Þtu ntuÞ, ‚tu „úný™tu Ë{Þ …whtu ÚtÞt …Ae M™t™trŒf r¢Þt fhe ÷uðe. …ý htºteyu ¼tus™ fhðwk ™rn. ßÞthu Ëðth{tk ËqÞo WŒÞ …t{u, íÞthu ËqÞo™tk Œþo™ fhe™u s ¼tus™ fhðwk. y™u [kÿ «t‚:ft¤{tk òu ½uhtÞu÷tu yM‚ …t{e „Þtu ntuÞ, ‚tu „úný™tu Ë{Þ …whtu ÚtÞt …Ae M™t™trŒf r¢Þt fhe ÷uðe. …ý yt¾tu rŒðË ¼tus™ fhðwk ™rn. ËtÞkft¤u ßÞthu [kÿ WŒÞ …t{u, íÞthu [kÿ™tk Œþo™ fÞto ƒtŒ s ¼tus™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>86>> V……i……™……®…l… i…x®…÷HÚ…Ë EfiÚi¥…… ∫x……x…∆ ∫…S…‰±…EÚ®…¬ * n‰˘™…∆ n˘…x…∆ M…fi ΩÙV…x…Ë: ∂…Ci™……x™…Ë∫i¥…S™…« <«∑…Æ: **87** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „úný {wftR hÌtt …Ae ðMºtu Ërn‚ M™t™ fhe™u, „]nMÚt ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu Œt™ fhðwk. y™u su íÞt„e ntuÞ ‚u{ýu ¼„ðt™™e …qò fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ËqÞo y™u [kÿ™wk „úný ßÞthu Ë{tó ÚttÞ íÞthu Ëðuo ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu, þheh W…h „h{ ft…z Äthý fhu÷wk ntuÞ fu W™™wk ð† Äthý fhu÷wk ntuÞ fu neht„¤ huþ{e ð† Äthý fhu÷wk ntuÞ, su ftkR…ý þheh W…h Äthý fhu÷wk ntuÞ, ‚u{™u …÷tzðt …qðof s „úný ËkƒLÄe M™t™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fuM{þt™ y™u „úný Ë{Þu ‚tu þheh W…h „h{ Ätƒze Äthý fhe ntuÞ fu ftux Äthý fhu÷tu ntuÞ, ‚u™u …÷tzðtu s …zu. yt ƒu «Ëk„ rËðtÞ þheh W…h Äthý fhu÷wk W™™wk ð† …÷tzu ‚tu [t÷u ™rn. nðu ßÞthu „úný Ë{tó Útðt™e ‚iÞthe{tk ntuÞ, íÞthu „]nMÚtt©{e …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu Œt™™tu ËkfÕ… fhe ÷uðtu. y™u …Ae ßÞthu „úný Ëk…qýo Ë{tó ÚtR òÞ, íÞthu M™t™ fhe™u ËkfÕ… fhtÞu÷wk Œt™ yt…e Œuðwk. y™u „]nMÚt rËðtÞ™t su íÞt„eytu ntuÞ ‚u{™e …tËu


&÷tuf - 88

rþûtt…ºte ¼t»Þ

28

yt…ðt ÞtuøÞ …ŒtÚto™tu Ëk„ún ntu‚tu ™Úte. ‚uÚte íÞt„eytuyu Œt™™e søÞtyu ¼„ðt™™e …qò fhðe. …qò fhðtÚte s Ë{„ú Œt™™wk V¤ «tó ÚttÞ Au. y™u ð¤e su …wY»t „úný™t r™r{¥t™wk M™t™ fh‚tu ™Úte, yu …wY»t ‚tu …tAwk Vheðth ƒeswk „úný ytðu íÞtk ËwÄe Ëw‚fe hnu Au. {txu yð~Þ „úný™t r™r{¥t™wk M™t™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>87>> V…x®……∂……ËS…∆ ®…fii……∂……ËS…∆ ∫¥…∫…®§…xv……x…÷∫……Æi…: * {……±…x…“™…∆ ™…l……∂……∫j…∆ S……i…÷¥…«h™…«V…x…Ë®…«®… **88** {tht ytr©‚ [thu ðýoðt¤t s™tu ntuÞ ‚u{ýu, sL{™wk Ëq‚f ‚Útt {hý™wk Ëq‚f …tu‚…tu‚t™t ËkƒLÄ™u y™wËthu y™u þt†™u y™wËthu …t÷™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ‚{t{ Ä{oþt†™e ykŒh Ér»t{wr™ytu îtht sL{™t Ëq‚f™e ‚Útt {hý™t Ëq‚f™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðe Au. þtMºttu{tk Ér»t{wr™ytuyu su yt Ëq‚f™e ÔÞðMÚtt fhu÷e Au. yu ÷tune™t ËkƒLÄ …h ytÄtrh‚ Au. su{ ytftþ{tk AtuztÞu÷t þçŒ ‚hk„tu ‚Útt r[ºt ‚hk„tu ‚hÂÜ‚ Út‚t Út‚t Ë{„ú Þkºttu{tk Vu÷tÞu÷t «íÞût òuÞt{tk ytðu Au. ‚u{ y{wf …uZe ËwÄe ÷tune™t ËkƒLÄtu …whu…wht Vu÷tÞu÷t hnu Au. yÚtto‚T y{wf …uZe ËwÄe ÷tune™t ËkƒLÄtu™tu …whu…whtu «¼tð hnu Au. ‚uÚte yuf ÔÞÂõ‚™wk {]íÞw Út‚tk yu {]íÞw™tu «¼tð Ë{t™ ÷tuneÚte Wí…Òt ÚtÞu÷t Ë{e…™t ËkƒÂLÄytu W…h Ëqû{Y…u yð~Þ …zu Au. yus fthýÚte Ér»t{wr™ytuyu rð&÷u»tý fhe™u r™ùÞ fhu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au fu, Ët‚ …uZe ËwÄe ÷tune™t ËkƒLÄ™e yËh …whu …whe hnu Au, y™u íÞth …Ae y™w¢{u yu ÷tune™tu ËkƒLÄ …ý ûteý Út‚tu òÞ Au. ‚u™u y™wËthu sL{™t Ëq‚f™u rð»tu fu {hý™t Ëq‚f™u rð»tu Ér»t{wr™ytuyu LÞq™trÄf Ëq‚f …t¤ðt™e ÔÞðMÚtt fhu÷e ntuÞ, yu{ yt…ýu fuð¤ fÕ…™t s fhe þfeyu Aeyu. …ý M…ü…ýu ‚tu su{ Au ‚u{ Ëq‚f™e ðt‚ ÓŒÞ{tk W‚h‚e ™Úte. A‚tk …ý Ér»t{wr™ytuyu su yt Ëq‚f …t¤ðt™t ytŒuþtu ytÃÞt Au, yu yt…ýt Ëw¾™u {txu ytÃÞt Au. …ý yt…ý™u nuht™ fhðt ‚tu ™Úte s ytÃÞt. Ér»t{wr™ytu™t r™ýoÞ{tk [tu¬Ë yt…ýwk rn‚ s Ë{tÞu÷wk nþu. ‚tu Ér»t{wr™ytuyu su Ëq‚f™t r™ýoÞtu fhu÷t Au, ‚u{tk rðïtË ht¾e™u yu «{týu, hnuðt{tk s yt…ýwk rn‚ Au. nðu Ér»t{wr™ytuyu su Ëq‚f™t r™ýoÞtu fhu÷t Au, ‚u{™wk rŒþtËq[™ fh‚tk, ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, …tu‚t™t fw¤{tk ftuR …wºt™tu sL{ ÚtÞtu ntuÞ fu ftuR …wºte™tu sL{ ÚtÞtu ntuÞ, ‚tu Ët‚ …uZeðt¤t s™tuyu ŒË rŒðË™wk …qýo Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u ytXÚte [tiŒ …uZeðt¤tyu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u …kŒhÚte yufðeþ …uZeðt¤tyu yuf rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. yÚtðt fuð¤ M™t™Úte …ý þwÂØ fnu÷e Au. yt he‚u yt sL{™t Ëq‚f™tu r™ýoÞ fnu÷tu Au. sL{™t Ëq‚f™e …uXu s {hý™t Ëq‚f{tk …ý Ë{S ÷uðwk. yt «{týu þtMºttu{tk Ët{tLÞ…ýu yt Ëq‚f™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu÷e Au. nðu rðþu»t…ýu Ëq‚f™t r™ýoÞ™u Ë{òð‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- sL{™t Ëq‚f{tk Œþ rŒðË ÔÞ‚e‚ ÚtÞt …Ae òu ¾ƒh …zu ‚tu Ëq‚f …t÷™ fhðwk ™rn. …ý {hý™t Ëq‚f{tk ‚tu ºtý {tË™e ykŒh{tk òu ¾ƒh …zu ‚tu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u ºtý {tË …Ae y™u A {tË™e ykŒh{tk, òu ¾ƒh …zu ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u A {tË …Ae ™ð {tË ËwÄe{tk ¾ƒh …zu ‚tu yuf rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u ™ð {tË …Ae òu ¾ƒh …zu ‚tu fuð¤ M™t™Úte þwÂØ fnu÷e Au. y™u ð¤e {t‚tr…‚t™wk {hý ÚtÞt …Ae ¼÷u™u yuf ð»to …Ae ¾ƒh …zu, ‚tu …ý …wºt™u …wYk Œþ rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u …r‚ …Âí™™u …ý yuf ð»to …Ae ¼÷u {hý™e ¾ƒh …zu, ‚tu…ý …r‚ …í™eyu …hM…h …qýo Œþ rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk.


&÷tuf - 88

rþûtt…ºte ¼t»Þ

29

nðu yuf sL{™wk Ëq‚f [t÷‚wk ntuÞ, y™u ðå[u ƒeswk òu sL{™wk Ëq‚f ytðu, ‚tu …qðo™t Ëq‚f™e ËtÚtu s …tA÷wk W‚he òÞ Au. ‚uÚte Vheðth …tA÷wk sL{™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk ™rn. yu s he‚u {hý™wk Ëq‚f [t÷‚wk ntuÞ y™u ðå[u ƒeswk {hý™wk Ëq‚f òu ytðu, ‚tu …qðo™t {hý™t Ëq‚f™e ËtÚtu s …tA÷wk {hý™wk Ëq‚f W‚he òÞ Au. ‚uÚte {hý™wk Ëq‚f …ý Vheðth …t÷™ fhðwk ™rn. nðu yt{tk sL{™wk Ëq‚f ™t™wk fnuðtÞ Au, y™u {hý™wk Ëq‚f {tuxwk fnuðtÞ Au. ‚uÚte òu {hý™wk Ëq‚f [t÷‚wk ntuÞ, y™u ðå[{tk òu sL{™wk Ëq‚f ytðu ‚tu {hý™t Ëq‚f™e ËtÚtu s sL{™wk Ëq‚f W‚he òÞ Au. …ý sL{™wk Ëq‚f [t÷‚wk ntuÞ y™u òu {æÞu {hý™wk Ëq‚f ytðu ‚tu sL{™t Ëq‚f™e ËtÚtu {hý™wk Ëq‚f W‚hu ™rn. {hý™wk Ëq‚f …whu …wYk Vheðth …t÷™ fhðwk …zu Au. ytðe þtMºttu{tk ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu÷e Au. nðu sL{ yt…™th su Ëqr‚ft ntuÞ, ‚u™t rð»tÞ{tk þt†{tk rðþu»t ƒ‚tðu÷wk Au fu- sL{™t Ëq‚f{tk sL{ yt…™th Ëqr‚ft™tu M…þo fhðtu ™rn, yu rËðtÞ ƒeò™tu M…þo fhðt{tk Œtu»t ™Úte. y™u òu sL{ yt…™th Ëqr‚ft™tu M…þo ÚttÞ, ‚tu M™t™{tºtÚte þwÂØ ÚttÞ Au. y™u ð¤e sL{ yt…™the Ëqr‚ft Œþ{u rŒðËu M™t™ fhe™u þwØ ÚttÞ Au. y™u íÞth …Ae …ý yu Ëqr‚ft hËtuzt{tk sR þfu ™rn, fu ftuR Œuð ËkƒLÄe f{o …ý fhe þfu ™rn. …wºt™u sL{ yt…™the Ëqr‚ft ºteË rŒðË …Ae ftuR…ý f{o fhe þfu Au. y™u fLÞt™u sL{ yt…™the Ëqr‚ft [tr÷Ë rŒðË …Ae ftuR…ý f{o fhe þfu Au. yt he‚u þtMºttu{tk ÔÞðMÚtt ƒ‚tðu÷e Au. nðu Œtk‚ WøÞt …nu÷tk òu ƒt¤f™wk {]íÞw ÚtR òÞ, ‚tu M™t™{tºtÚte þwÂØ fnu÷e Au. y™u Œtk‚ W„e „Þt ntuÞ …ý „¼o™t fuþ nsw W‚htÔÞt ™ ntuÞ, ‚uÚte …nu÷tk òu ƒt¤f {]íÞw …t{u ‚tu yuf rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u „¼o™t fuþ W‚htðe ™tÏÞt ntuÞ, …ý nsw Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ÚtÞtu ™ ntuÞ, ‚uÚte …nu÷tk òu ƒt¤f™wk {]íÞw ÚttÞ ‚tu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk, y™u Þ¿ttu…ðe‚ Äthý fÞto …Ae yÚtto‚T ytX ð»to …Ae òu ƒt¤f {]íÞw …t{u ‚tu …wYk ŒË rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. yt he‚u þtMºttu{tk ÔÞðMÚtt ƒ‚tðu÷e Au. nðu …hýtðu÷e Mºte òu r…‚t™u ½uh {]íÞw …t{u, yÚtðt r…‚t™u ½uh òu ƒt¤f™u sL{ yt…u, ‚tu {t‚tr…‚tyu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u ƒeò ƒkÄws™tuyu yuf rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. nðu ™t™tu òu {]íÞw …t{u ‚tu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u Þ¿ttu…rð‚ Äthý fhu÷e ntuÞ yuðt Œefhe™t Œefht {]íÞw …t{u ‚tu Œefhe™t {t‚t r…‚tyu ºtý rŒðË™wk, y™u su™tu Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth ÚtR „Þtu ntuÞ Au, yuðtu ¼týuòu {]íÞw …t{u ‚tu {t{tyu ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. y™u ð¤e ™t™e{t {]íÞw …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk, Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ÚtÞtu ™ ntuÞ, yuðtu Œefhe™tu Œefhtu {]íÞw …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk, Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ÚtÞtu ™ ntuÞ yuðtu ¼týuòu {]íÞw …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk, ËtËw fu ËËhtu {]íÞw …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk, y™u ƒnu™ {]íÞw …t{u ‚tu …ý ŒtuZ rŒðË™wk Ëq‚f fnu÷wk Au. VR, {t{e, {t{tu, fu {tËe, {]íÞw …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk, …tu‚t™tu ftuR „tZ r{ºt {hý …t{u ‚tu ŒtuZ rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. Þ¿ttu…ðe‚ Äthý fhe™u ðuŒ™wk yæÞÞ™ fh™th rþ»Þ òu {]íÞw …t{u ‚tu „wYyu ŒtuZ rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. ðuŒtæÞt…f y™u {kºt™u yt…™tht „wY (yt[tÞo) òu {]íÞw …t{u ‚tu rþ»Þ™u ºtý rŒðË™wk Ëq‚f …t÷™ fhðwk. yt he‚u Ëq‚f™e ÔÞðMÚtt þt†{tk ƒ‚tðu÷e Au. y™u ð¤e rðhõ‚ yuðt íÞt„e ËtÄw™tk {t‚tr…‚t òu {]íÞw …t{u ‚tu, íÞt„e ËtÄw™u fuð¤ M™t™ {tºt fnu÷wk Au. …hk‚w Ëq‚f …t¤ðwk


&÷tuf - 89

rþûtt…ºte ¼t»Þ

30

™rn. …tu‚t™t s fw¤{tk ftuR …r‚‚ ÚtR „Þtu ntuÞ, yu {]íÞw …t{u ‚tu…ý Ëq‚f …t¤ðwk ™rn. …tu‚t™t Œuþ™tu htò {]íÞw …t{u ‚tu ‚tht M™t™ fnu÷wk Au. nðu Ëq‚f™tu ßÞthu «Ëk„ ytðu, íÞthu yt…ýu Œhhtus ¼„ðt™™e su …qò fh‚t ntuRyu. yu ŒË rŒðË ËwÄe fhðe ™rn. ‚u{tk ytí{r™ðuŒe ¼õ‚s™tu …tu‚t™t ½h{tk su Ät‚w …t»ttý™e «r‚{t™wk …qs™ fh‚t ntuÞ, ‚u «r‚{t™wk …qs™ Ëq‚f ŒhBÞt™ ƒeò ftuR Ëq‚fÚte hrn‚ yuðt …tztuþe …tËu fhtððwk, …ý «r‚{t™u y…qs hnuðt Œuðe ™rn. y™u Œhhtus yt…ýu r[ºt«r‚{t™wk …qs™ fheyu Aeyu, yu …qs™ …ý Ëq‚f ŒhBÞt™ ƒeò …tËu fhtððwk. y™u …tu‚t™u fuð¤ {t™Ëe…qò fhðe, s… fhðtu, y™u M‚tuºttrŒf™tu …tX fhðtu. yt W…h fnu÷tk ƒÄtk Ëq‚ftu™e su ÔÞðMÚtt fhu÷e Au, yu‚tu {™w»Þ™u ftuR…ý «fth™tu yt…íft¤ ™ ntuÞ, ƒhtƒh MðMÚt Œþt{tk hnu÷tu ntuÞ, ‚u™u {txu yt ƒÄe ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu÷e Au. MðMÚtft¤™t Ä{tuo swŒt ntuÞ Au, y™u yt…íft¤™t Ä{tuo …ý swŒt ntuÞ Au. ‚uÚte ßÞthu {tuxtu yt…íft¤ ytðe …zu÷tu ntuÞ, íÞthu Ëq‚f™u rð»tu …ý Ëq‚f ÷t„‚wk ™Úte. fuð¤ M™t™{tºtÚte þwÂØ ÚtR òÞ Au. ytðtu Ëðuo þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. >>88>> ¶……¥™…∆ ∂…®…n˘®…I…… xi…∫…∆i……‰π…… n˘M…÷h…… x¥…i…Ë: * •……¿h…Ë: ∂……Ë™…«v…Ë™……« n˘M…÷h……‰{…‰i…Ë∂S… §……Ω÷ÙV…Ë: **89** {tht ytr©‚ ƒútñýtu ntuÞ ‚u{ýu, þ{, Œ{, ût{t, Ëk‚tu»t yu ytrŒf „wýtuÚte Þwõ‚ Útðwk, y™u y{tht ytr©‚ ûtrºtÞtu ntuÞ ‚u{ýu, þqhðeh…ýwk y™u Äehs…ýwk ytrŒf „wýtuÚte Þwõ‚ Útðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒútñýtuyu þ{, Œ{trŒ „wýtuÚte Þwõ‚ Útðwk. ‚u{tk þ{ yux÷u {™™tu r™„ún. {™™tu su r™„ún Au, yu s Ëw¾™t nu‚wY… Au. su{ýu {™™tu r™„ún ™Úte fhu÷tu, yÚtto‚T su{ýu …tu‚t™wk {™ r™Þ{{tk ™Úte fÞwO, yu …wY»ttu™u ftuR søÞtyu Ëw¾ «tó Út‚wk ™Úte. ßÞtk òÞ íÞtk {™ Œw:¾™t fthýY… ƒ™u Au. yt ƒtƒ‚{tk yuf M{]r‚ ðtõÞ «{týY… Au’’¥àææ‹„S² ÜéU„: ¨é¶}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- su{™wk {™ yþtk‚ Au, yÚtto‚T su{™wk {™ [k[¤ Au, yuðt …wY»t™u þtkr‚ õÞtkÚte ntuÞ, ™ s ntuÞ. {txu ƒútñýtu ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™t {™™tu r™„ún fhðtu. y™u Œ{, yux÷u RrLÿÞtu™tu r™„ún. yk‚:fhý{tk su su rð»tÞtu ¼htÞt Au, yu RrLÿÞtu îtht s ¼htÞt Au. ytk¾, ft™ ytrŒf RrLÿÞtu îtht ytËõ‚ ¼tðÚte su su rð»tÞtu™wk „úný fhðt{tk ytðu Au. ‚u ‚u rð»tÞtu™t yk‚:fhý{tk ËkMfth ƒuËe òÞ Au. y™u …Ae sL{tu sL{ yu ËkMfthtu yk‚:fhý{tkÚte Wí…Òt ÚtR™u ¼q‚«týe {tºt™u f{o{t„o{tk «ð‚toÔÞt fhu Au. {txu ƒútñýtuyu …tu‚t™e RrLÿÞtu™u r™Þ{{tk fhe ÷uðe. RrLÿÞtu™u su r™Þ{{tk fhðe, ‚u™u Œ{ fnuðtÞ Au. y™u ð¤e ût{t yux÷u ƒeò™t y…htÄ™u Ën™ fhe ÷uðt ‚u. ût{t ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™tu yuf {nt™ „wý Au. ût{t ht¾™th …wY»t W…h ¼„ðt™ ‚íft¤ s «ËÒt ÚtR òÞ Au. s{ŒÂø™ Ér»tyu …tu‚t™t …wºt …hþwht{ «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’±²¢ çã Ïæíæræ‡æS„æ„ ÿæ}æ²æãü‡æ„æ¢ xæ„æ: J ²ƒæ HæïÜUxæéLÎïü±: ÐæÚ}æïcÅK}æxææ„ì ÐÎ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ nu …wºt ! yt…ýu ƒútñýtu ût{t ðzu s …qßÞ…ýt™u …t{u÷t Aeyu. y™u Ë{„ú ÷tuf™t r…‚t ƒúñt …ý ût{t ðzu s ƒúñ…Œ™u …t{u÷t Au. {txu yt he‚u ËnËútswo™™t …wºttu™tu ðÄ fhe ™t¾ðtu, yu ƒútñý™u {txu ÞtuøÞ ™Úte. ƒútñý™u {txu ‚tu ût{t yus yt¼q»tý Au, y™u ût{t yus Zt÷Y… Au. {txu Äehs‚t Y…e „wý™tu yt©Þ fhe™u, n{uþtk ût{t Y…e yt¼q»tý™u Äthý fhðwk òuRyu. y™u ût{tY…e yt¼q»tý™u Äthý fhðtÚte s ¼„ðt™™e «ËÒt‚t ÚttÞ Au. yt «{týu s{ŒÂø™yu …wºt …hþwht{™u ût{t™tu W…Œuþ


&÷tuf - 90

rþûtt…ºte ¼t»Þ

31

fhu÷tu Au. y™u ð¤e ƒútñýtu™u Ëk‚tu»t ht¾ðtu òuRyu. Ëk‚tu»te ËŒt Ëw¾e. su Ëk‚tu»t ht¾u Au, yus Ëw¾ «tó fhe þfu Au. yËk‚tu»te õÞthuÞ …ý Ëw¾e ÚtR þf‚tu ™Úte. y™u yËk‚tu»t Au yus sL{ y™u {hýY…e ËkË]r‚™wk {q¤ fthý Au. ßÞtk ËwÄe rð»tÞtu{tk yËk‚tu»t Au, íÞtk ËwÄe …wY»t ytæÞtÂí{f {t„o™u …kÚtu [Ze þf‚tu s ™Úte. y™u ytæÞtÂí{f {t„o™u …kÚtu [Zât rËðtÞ sL{ y™u {hýY…e ËkË]r‚™tu ™tþ …ý Út‚tu ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt†™wk ð[™ «{týY… Au- ’’Ð風æïù²¢ ¨¢¨ëœæï: ãï„éÚ¨‹„æï¯æïùƒüÜUæ}æ²æï: J ²ÎëÓÀ²æïÐÐóæïÝ ¨¢„æï¯æï }æéQU²ï S}æë„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu ¼tð Au fu- Ä™ y™u rð»tÞ¼tu„™e ykŒh su yËk‚tu»t Au, yus sL{ y™u {hýY…e ËkË]r‚™wk {q¤ Au. y™u Œið RåAtÚte su ftkR «tó ÚttÞ ‚uýu fhe™u su Ëk‚tu»t ht¾ðtu, yu {tuût™t fthýY… Au. yÚtto‚T Ä™ y™u rð»tÞ¼tu„{tk yËk‚tu»tÚte ËkË]r‚ «tó ÚttÞ Au. y™u Ëk‚tu»tÚte {tuût «tó ÚttÞ Au. {txu ƒútñýtu ntuÞ ‚u{ýu Ëk‚tu»t ™t{™t „wýÚte Þwõ‚ Útðwk. y™u y®nËt, ŒÞt, ytrŒ „wýtuÚte …ý Þwõ‚ Útðwk. y™u ð¤e ûtrºtÞtu ntuÞ ‚u{ýu, þqhðeh…ýwk «tó fhðwk. yÚtto‚T hýËk„út{{tk WíËtn «tó fhðtu. …ý ftÞh ÚtR™u …eX ƒ‚tððe ™rn. fuð¤ su þqhðeh‚t Au, yu õÞthuf …tu‚t™wk …ý ™wfþt™ fhu Au, ‚uÚte ËtÚtu ËtÚtu Äehs‚t …ý «tó fhðe. ¼t„ð‚™t yr„Þth{t MfLÄ™u rð»tu ûtrºtÞtu™t Mðt¼trðf „wýtu fnu÷t Au- «¼tð, þtherhf ƒ¤, RrLÿÞtu™wk ƒ¤, Äehs‚t, þqhðeh‚t, r‚r‚ûtt, WŒth‚t, …rh©{, ƒútñýtu™u Œuð™e …uXu {t™ðt, y™u «ò W…h r™Þ{™ þÂõ‚ rð„uhu ûtrºtÞtu™t Mðt¼trðf „wýtu «r‚…tŒ™ fhu÷t Au. {txu ûtrºtÞtu ntuÞ ‚u{ýu ytðt „wýtuÚte Þwõ‚ Útðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>89>> ¥…Ë∂™…∂S… EfiÚ π…¥…… h…V™…E÷Ú∫…“n˘®…÷J…¥…fi k… ¶…: * ¶… ¥…i…¥™…∆ i…l…… ∂…⁄pË u˘«V…∫…‰¥…… n˘¥…fi k… ¶…: **90** {tht ytr©‚ ði~Þtu ntuÞ ‚u{ýu, ¾u‚e fhðe, ÔÞt…th fhðtu, ‚Útt ÔÞtsðxtu yu ytrŒf su ð]Â¥tytu ‚uýu fhe™u ð‚oðwk. ‚uðe s he‚u þwÿtu ntuÞ ‚u{ýu, ƒútñýtrŒf ºtýu ðýo™e Ëuðt fhðe, yu ytrŒf ð]Â¥tytu ‚uÚte Þwõ‚ Útðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ði~Þtu ntuÞ ‚u{ýu ¾u‚e fhðe. ð]Ø…htþhM{]r‚{tk fnu÷e her‚ ðzu …]Úðe Útfe ÄtLÞ™e su W…s fhðe ‚u™u ¾u‚e fnuðt{tk ytðu Au. y™u ði~Þtu ntuÞ ‚u{ýu ÔÞt…th fhðtu. þtMºttu{tk ™rn r™»tuÄ fhtÞu÷tk …ŒtÚttuo™u ÷t¼™u {txu ¾heŒðtk y™u ðU[ðtk, ‚u™u ÔÞt…th fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e ði~Þtu ntuÞ ‚u{ýu ÔÞtsðxtu fhðtu. Þt¿tðÕõÞM{]r‚™t ÔÞðnth yæÞtÞ{tk fÌtt «{týu ÞÚttÞtuøÞ Ä™™e ð]ÂØ™u {txu su ÿÔÞ™tu «Þtu„ fhðt{tk ytðu, yÚtto‚T ÿÔÞ™e ð]ÂØ™u {txu su htuftý fhðt{tk ytðu, ‚u™u ÔÞtsðxtu fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{tk ÔÞtsðxtY… ð]Â¥t «týeytu™u {txu Úttuze Œw:¾Y… Au. yt ð]Â¥tÚte fhsŒth yr‚ Œw:¾™u …t{u Au. ftuR Ë{Þu Är™fÄýe™t W…ÿðÚte fhsŒth™u ytí{½t‚ …ý fhðtu …zu Au. y™u su™t W…h fhs ™ ntuÞ, ‚u™u ½h{tk ¼÷u yzÄtu htux÷tu ¾tðt {¤u ‚tu …ý yu Ëw¾e Au. yt rð»tÞ{tk {nt¼th‚™t ythÛÞf…ðo™wk ð[™ «{tý Y… Au- ’’Ð@}æïùãçÝ ¯Dï ±æ àææÜ¢U Ð™ç„ ²æï xæëãï J ¥Ýëç‡æ ™æÐí±æ¨è ™ ¨ ±æçÚ™Ú }ææï΄ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- su …wY»t …tu‚t™t ½h{tk hne™u …tk[{u rŒðËu yÚtðt Aêu rŒðËu fuð¤ þtf htkÄe™u s{‚tu ntuÞ, A‚tk …ý ‚u™t W…h òu fhs ™ ntuÞ, y™u ‚u™u «ðtË ðuXðtuu …z‚tu ™ ntuÞ, ‚tu ‚u …wY»t yt™kŒ™u …t{u Au. …ý su™t W…h fhs ntuÞ, yu …wY»t õÞthuÞ …ý yt™kŒ {u¤ðe þf‚tu ™Úte. yt «{týu ÔÞtsðxtY… ð]Â¥t{tk «týeytu™u Œw:¾ hnu÷wk Au. y™u ð¤e þwÿtu ntuÞ ‚u{ýu ƒútñýtrŒf ºtý ðýo™e Ëuðt fhðe, yu ytrŒf ð]Â¥tytu ðzu …tu‚t™e ytSrðft [÷tððe. {nt¼th‚™t yt™wþtËr™f …ðo{tk fnu÷wk Au fu- ’’çm…àæéŸæ鯲æ àæéÎí: ÐÚ¢ Ÿæï²æïùç{xæÓÀç„‘‘ JJ §ç„ JJ ƒútñýtrŒf ºtýu ðýo™e Ëuðt fhðtY… ytSrðftÚte þwÿ


&÷tuf - 91

rþûtt…ºte ¼t»Þ

32

…h{ fÕÞtý™u …t{u Au. y™u ð¤e þwÿtu ntuÞ ‚u{ýu, {t‚tr…‚t™e Ëuðt fhðe, ‚Útt y®nËtrŒf Ä{tuo™wk …t÷™ fhðwk, yu ytrŒf „wýtuÚte …ý Þwõ‚ Útðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>90>> ∫…∆∫EÚ…Æ…∂S…… ºx…E∆Ú ∏……r∆˘ ™…l……EÚ…±…∆ ™…l……v…x…®…¬ * ∫¥…∫¥…M…fi¡…x…÷∫……Ɖh… EÚi…«¥™…∆ S…  u˘V…x®… ¶…: **91** y™u ƒútñý, ûtrºtÞ ‚Útt ði~Þ yt ºtýu ðýoðt¤t {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, „¼toÄt™trŒf Ëðuo ËkMfthtu ‚Útt ytÂöf f{o y™u ©tØ, yt ºtýu …tu‚…tu‚t™t „wÌtËqºt™u y™wËthu y™u Ä™ Ëk…Â¥t™u y™wËthu n{uþtk fhðtk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Ëðth{tk ËqÞtuoŒÞÚte ythk¼e™u ËtÞkft¤ …ÞO‚™tk su f{tuo þt†{tk rðÄt™ fhðt{tk ytðu÷tk Au. ‚u™u su{ r™íÞf{o yÚtðt ‚tu rŒ™[Þto fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{s „¼o{tk Œt¾÷ ÚtÞtÚte ythk¼e™u {]íÞw…ÞO‚™e su r¢Þtytu þt†{tk rðÄt™ fhðt{tk ytðu÷e Au, ‚u™u Sð™[Þto fnuðt{tk ytðu Au. su{ rŒ™[Þto r™Þr{‚ Au, ‚u{ Sð™[Þto …ý r™Þr{‚ Au. Sð™[Þto{tk ËkMfthtu, ytÂöf f{tuo y™u ©tØtu yt ºtýu ƒtƒ‚™wk «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytðu÷wk Au. ‚u{tk ËkMfthtu™wk ƒnw «tÄtLÞ Au, su ËkMfthtuÚte {™w»Þ {t™ð‚t™e …htftütyu …ntU[e þfu Au. y™u su ËkMfthtuÚte {™w»Þ ËÇÞ‚t™tk ô[t rþ¾htu …h ‚Útt ytæÞtÂí{f {t„o™t …kÚtu [Ze þfu Au. þtMºttu{tk „¼toÄt™trŒf Ëtu¤ ËkMfthtu {wÏÞ fnu÷t Au. Ëtu¤ ËkMfthtu{tk „¼toÄt™ ËkMfth …nu÷tu ËkMfth Au. „]nMÚt Ä{o™e ykŒh ’’çЄæ Ïæè…ÐíÎæï }æ„:‘‘ r…‚t Au yu yt Ë]ÂüftÞo{tk þÂõ‚MðY… ™the™t WŒh{tk ƒes™e MÚtt…™t fhu Au. su {t‚tr…‚t™wk {™ …rðºt ntuÞ, ‚u™kw Ëk‚t™ …ý …rðºt ÚttÞ Au. ‚uÚte {t‚t™t WŒh{tk ßÞthu „¼o™e MÚtt…™t ÚttÞ, íÞthu r…‚t™wk y™u {t‚t™wk suðkw {™ ‚uðkw s ƒt¤f Wí…Òt ÚttÞ Au. (1)’’xæ|ææü{æݨ¢SÜUæÚ:‘‘ su ƒt¤f „¼o{tkÚte s ËkMf]‚ ÚttÞ Au. yuƒt¤f yr‚ ƒ¤ðt™ y™u ËŒT„wýe ƒ™u Au. ‚uÚte Ëðuo ËkMfthtu{tk „¼toÄt™ ËkMfth™e «tÚtr{õ‚t Au. ¼trð ƒt¤f™wk Ëk…qýo ¼rð»Þ yt „¼toÄt™ ËkMfth™u ytÄtrh‚ Au. Ëk‚t™™e Wí…Â¥t {t‚tr…‚t™t Sðrðrþü þheh ‚Útt {™ Útfe ÚttÞ Au. ‚uÚte {t‚tr…‚t™t þtherhf „wý yð„wý ‚Útt {t™rËf „wý yð„wý ƒt¤f™e ykŒh «ðuþu Au. yus fthýÚte {t‚tr…‚t™t þtherhf ‚Útt {t™rËf Œtu»ttu™t r™ðthý {txu „¼toÄt™ ËkMfth™e ytð~Þõ‚t Au. ¾u‚e fh™th ¾uzw‚™u òu Ëtht V¤™e RåAt ntuÞ, ‚tu «Út{ ƒes™e y™u ¾u‚h™e þwÂØ yð~Þ fhðe òuRyu. ‚u{ yt Rïh™e Ë]Âü{tk …wY»t yu ƒes Au. y™u Mºte yu ¾u‚h Au. {txu „¼toÄt™ …qðuo Mºte ‚Útt …wY»t™e þtherhf y™u {t™rËf þwÂØ yð~Þ ntuðe òuRyu. „¼toÄt™ ËkMfth rððtrn‚ Mºte y™u …wY»t™u yu Ëq[ðu Au fu, Mºte …wY»t™tu …hM…h ËkƒLÄ fuð¤ rð»tÞ¼tu„™e ‚]Âó™u {txu ™Úte. …ý yuf ©uc Ëk‚t™™e Wí…Â¥t Y…e {nt™ Wvu~Þ™e …qŠ‚™u {txu s Au. rððtn™wk ‚tí…Þo yu ™Úte fu rððtrn‚ …r‚ …í™e …tu‚t™e RåAt™wËthu rð»tÞ¼tu„ ¼tu„ðu A‚tk yu™u …t… ÷t„u ™rn. rððtn™wk ‚tí…Þo yu Au fu, ðirŒf {kºttuÚte Mºte y™u …wY»t™u …hM…h ËkƒLÄ™e {tLÞ‚t «Œt™ fhe™u, Rïh™e …rðºt Ë]Âü{tk þwØ Ëk‚r‚™e Wí…Â¥t fhðe. ™rn fu rððtnÚte rð»tÞ™wk Ëuð™ fhðt™e ¾w÷e Awx yt…ðt{tk ytðu Au. „¼toÄt™ ËkMfth ‚tu …r‚ …í™e™t þtherhf ‚Útt {t™rËf …rðºt‚t™t {níð™wk ‚u{s ËkÞ{™t {níð™wk rŒøŒþo™ fhtðu Au. y™u {Œ, {tun ‚Útt ðtË™tÚte ykÄ ƒ™e™u „¼toÄt™ fhðt™tu r™»tuÄ fhu Au. nðu {™wyu su „¼toÄt™™e her‚ ƒ‚tðu÷e Au, ‚u™u y™wËthu òu „¼toÄt™ fhðt{tk ytðu, ‚tu ƒt¤f ƒ¤ðt™ y™u ËŒT„wýe ƒ™u Au. {txu {™wyu ƒ‚tðu÷e „¼toÄt™™e he‚ ynª Ëkûtu…Úte ðýo™ fhðt{tk ytðu Au. «„é S±æ|ææç±ÜU: ›è‡ææ¢ Úæ~²: ¯æïÇàæ: S}æë„æ: J „æ¨æ}æælæp„dS„é çÝç‹Î„ñÜUæÎàæè ™ ²æ


&÷tuf - 91

rþûtt…ºte ¼t»Þ

33

JJ1JJ ~æ²æïÎàæè ™ àæï¯æS„é ÐíàæS„æ Îàæ Úæ~æ²: J ²éx}ææ¨é Ðé~ææ …æ²‹„ï 盲æïù²éx}ææ¨é Úæ~æè¨é JJ2JJ {™wÉr»t™t ðtõÞ™tu yu ¼tð Au fu, su rŒðËu Mºte™u hòuŒþo™ ÚttÞ, yu rŒðËÚte ythk¼e™u Ëtu¤ htºteytu Au, yu Mºte™tu É‚wft¤ fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{tk «Út{™e [th htrºtytu Au, yu‚tu yr‚þu ®™rŒ‚ Au. su{ [th htºteytu íÞt„ fhðt ÞtuøÞ Au, ‚u{ hòuŒþo™Úte ythk¼e™u yr„Þth{e y™u ‚uh{e htºte …ý r™ÂLŒ‚ ƒ‚tðu÷e Au. {txu yr„Þth{e y™u ‚uh{e htºte íÞt„ fhðt ÞtuøÞ Au. ƒtfe™e Œþ htºteytu „¼toÄt™ {txu ©uc fnu÷e Au. ‚u{tk su™u …wºt™e RåAt ntuÞ ‚u{ýu hòuŒþo™™t [th rŒðËtu Atuze™u ƒufe htºteyu yux÷u Aêe, ytX{e, ŒË{e, ƒth{e, [tiŒ{e y™u Ëtu¤{e. yt A htºteyu „¼toÄt™ fhðwk. yt «{týu …wºttr¼÷t»te™u {txu A htºte fnu÷e Au. y™u fLÞt™e su™u RåAt ntuÞ ‚u{ýu, hòuŒþo™™t [th rŒðËtu Atuze™u, yufe htºte yux÷u …tk[{e, Ët‚{e, ™ð{e y™u …kŒh{e htºteyu „¼toÄt™ fhðwk. yt «{týu fLÞtr¼÷t»te™u {txu [th htºteytu fnu÷e Au. yuf {rn™t{tk fw÷ {¤e™u ŒË s htºteytu „¼toÄt™ {txu rðÄt™ fhðt{tk ytðu÷e Au. ‚u{tk …ý yuftŒþe, y{tðtMÞt ytrŒf …ðo™e htºteytu íÞt„ fhðt ÞtuøÞ Au. yt he‚u þtMºttuuõ‚rðrÄ «{týu y™u …í™e™e Ëk{r‚Úte, ‚Útt {t™rËf y™u þtherhf …rðºt‚tÚte fuð¤ Ëk‚r‚™e «tÂóY… Wvu~ÞÚte su Mºte y™u …wY»t™tu Ë{t„{ ‚u™u s „¼toÄt™ ËkMfth fnuðt{tk ytðu Au. y™u yt he‚u „¼toÄt™ ËkMfthÚte „¼o™e þwÂØ ÚttÞ Au. y™u ƒt¤f ‚usMðe ‚Útt ËŒT„wýe ƒ™u Au. (2)’’Ðé¢S±Ý¨¢SÜUæÚ:‘‘ yt ËkMfth „¼o Útfe …wºt Y…e V¤™e «tÂó™t Wvu~Þ™e …qŠ‚™u {txu fhðt{tk ytðu Au. „¼o{tk [tuÚtt {rn™tÚte …wY»t ‚Útt Mºte™tk Ëq[f yk„tu™e Wí…Â¥t™tu «thk¼ ÚttÞ Au. ‚uÚte yt ËkMfth ƒesu {rn™u yÚtðt ‚tu ºtesu {rn™u nsw fu𤠄¼o{tk {tkË™tu ®…z ntuÞ, íÞthu fhðt{tk ytðu Au. (3) ’’¨è}æ‹„æïóæ²Ý¨¢SÜUæÚ:‘‘ [tuÚtt {rn™tÚte ythk¼e™u ƒt¤f™u „¼o{tk ÓŒÞtrŒf Ëðuo yk„tu™e Wí…Â¥t ÚttÞ Au. íÞthÚte ythk¼e™u „¼o{tk hnu÷t ƒt¤f™u [i‚LÞþÂõ‚™tuu «tŒw¼toð Útðt ÷t„u Au. yus fthýÚte [tuÚtt {rn™u yÚtðt ‚tu ‚u …Ae …tk[{u fu Aêu {rn™u, Mºte™t þheh™e þwÂØ y™u „¼o{tk hnu÷t ƒt¤f™e hûtt, ‚Útt rþûtt yt ËkMfth™e ykŒh þtMºttuõ‚ rðrÄ «{týu fhðt{tk ytðu Au. suðe he‚u yr¼{LÞw™u „¼toðMÚtt{tk s [¢ÔÞqn™wk rþûtý «tó ÚtÞwk n‚wk. y™u «FtŒS™u …ý ™thŒSyu „¼toðMÚtt{tk s …h{tí{t™t {tntíBÞ™wk rþûtý yt…u÷wk n‚wk. (4) ’’…æ„ÜU}æü¨¢SÜUæÚ:‘‘ Ëk‚t™™e Wí…Â¥t ÚtÞt …Ae ƒt¤f™u M™t™, ™tr¼™wk AuŒ™, y™u ƒt¤f™u ŒqÄ …eðhtððwk, ƒt¤f™t sL{ r™r{¥tu r…‚t™u M™t™ fhðwk, Œt™ yt…ðwk, ð„uhu r¢Þt, yt ò‚f{oËkMfth™e ykŒh fhðt{tk ytðu Au. y™u ðirŒf ð[™tuÚte ƒt¤f™wk {k„¤ yt ËkMfth™e ykŒh fhðt{tk ytðu Au. (5) ’’Ýæ}æÜU}æü¨¢SÜUæÚ:‘‘ „tur¼÷„]ÌtËqºt™e ykŒh ƒ‚tðu÷wk Au fu- ’’…ÝÝægàæÚæ~æï òéCï àæ„Úæ~æï ¨¢±y¨Úï ±æ Ýæ}æ{ï²ÜUÚ‡æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ sL{Úte ythk¼e™u Œþ rŒðË ÔÞ‚e‚ ÚtÞt …Ae, yr„Þth{u rŒðËu fu ƒth{u rŒðËu ™t{fhý ËkMfth fhðt{tk ytðu Au. yÚtðt ‚tu Ëtu rŒðË ÔÞ‚e‚ ÚtÞt …Ae, yufËtu yuf{t rŒðËu Ëk‚t™™wk ™t{fhý fhðwk. yÚtðt yuf ð»to ðeíÞt …Ae …ý ™t{fhýËkMfth fhðt{tk ytðu Au. ‚u{tk {t‚t™e òu r™ƒo¤‚t ntuÞ


&÷tuf - 91

rþûtt…ºte ¼t»Þ

34

fu Œþ rŒðË …Ae …ý WXe þfu yu{ ™ ntuÞ, ‚tu Ëtu rŒðË …Ae yufËtuyuf{u rŒðËu ™t{fhý fhðwk. y™u òu r…‚t rðŒuþ{tk ntuÞ ‚tu yuf ð»to ÔÞ‚e‚ ÚtÞt …Ae …ý ™t{fhý ËkMfth ÚtR þfu Au. yt ™t{fhý ËkMfth ßÞtur‚»t þt†™t ytÄthu ðirŒf rðrÄÚte fhðt{tk ytðu Au. (6) ’’çÝcURU}æ‡æ¨¢SÜUæÚ:‘‘ sL{ …Ae ƒt¤f™u [tuÚtt {tË{tk yt ËkMfth fhtððt{tk ytðu Au. [tuÚtt {tËu ƒt¤f™e ¿tt™ RrLÿÞtu y™u f{o RrLÿÞtu Ëþõ‚ ÚttÞ Au. y™u ðtÞw, ‚zftu, xtZ ytrŒf™u Ën™ fhðt™u ÞtuøÞ ƒ™u Au. ‚uÚte [tuÚtt {tËu ƒt¤f™u ËqÞo ‚Útt [kÿ™tk Œþo™ fhtððt{tk ytðu Au. yÚtto‚T ËqÞo ‚Útt [kÿ™tk Œþo™ {txu ƒt¤f™u ƒnth ¾wÕ÷e søÞt{tk su ÷tððt{tk ytðu, ‚u™u r™»¢{ý ËkMfth fnuðtÞ Au. (7) ’’¥óæÐíæàæݨ¢SÜUæÚ:‘‘ yt ËkMfth{tk ƒt¤f™u Úttuzwk Úttuzwk yÒt s{tzðt™tu «thk¼ ÚttÞ Au. ‚uÚte ƒt¤f A fu Ët‚ {rn™t™tu ÚttÞ, íÞthu yt ËkMfth fhðt{tk ytðu Au. suÚte ƒt¤f yÒt …[tðe þfu. yÒt«tþ™ ËkMfth{tk ƒt¤f™e yt„¤ …wM‚f, y†, þMºttrŒf ½ýef ðM‚wytu ht¾ðt{tk ytðu Au. y™u ƒt¤f™u Awxtu {wfðt{tk ytðu Au. íÞthu ƒt¤f™u su ðM‚w{tk ðÄw ytf»toý ÚttÞ, ‚u™u ytÄthu ƒt¤f™e ¼trð Yr[™e fÕ…™t fhðt{tk ytðu Au. (8) ’’™æñH¨¢SÜUæÚ:‘‘ [ti÷ ËkMfth™e ykŒh ƒt¤f™wk rðrÄð‚T {wkz™ fhtððt{tk ytðu Au. y™u ƒt¤f™t {M‚f W…h rþ¾t™wk MÚtt…™ fhðt{tk ytðu Au. yt ËkMfth sL{Úte ythk¼e™u ºtesu ð»tuo fhðt{tk ytðu Au. yt ËkMfth™u [qztf{o ËkMfth …ý fnuðt{tk ytðu Au. y™u íÞthƒtŒ y™w¢{u ƒt¤f™tu fýoðuÄ ËkMfth …ý fhðt{tk ytðu Au. fýoðÄu ËkMfth™e ykŒh ƒt¤f™t ft™ ðªÄðt{tk ytðu Au. (9) ’’©Ðݲݨ¢SÜUæÚ:‘‘ Ëðuo ËkMfthtu fh‚tk Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth™e {n¥tt yrÄf Au. yt[tÞo ƒt¤f™u rðrÄ …qðof Þ¿ttu…ðe‚ yt…e™u ƒúñ[Þo™tu W…Œuþ yt…u Au. y™u …Ae yu ƒúñ[the ºtý rŒðË …ÞO‚ „wY™e …tËu „¼oY…u hnu Au. y™u …Ae ÂîsíðY… ƒeò sL{™u „úný fhe™u ƒnth ™ef¤u Au. yt he‚u Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth Âîòr‚…ýt™u …{tz™th Au. yÚtto‚T Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth yu ƒeòu sL{ fnuðt{tk ytðu Au. yt ËkMfth ƒútñýtu™u ytX{t ð»tuo, ûtrºtÞtu™u yr„Þth{t ð»tuo, y™u ði~Þ™u ƒth{t ð»tuo Äthý fhtðt{tk ytðu Au. ƒútñý ƒt¤f™tu ðËk‚É‚w{tk, ûtrºtÞ ƒt¤f™tu „úe»{É‚w{tk y™u ði~Þ ƒt¤f™tu þhŒÉ‚w{tk, yt ËkMfth fhðt{tk ytðu Au. yt he‚u ynª rþûtt…ºte{tk ËkMfth{Þw¾ þt†™u y™wËthu ™ð ËkMfthtu™wk {wÏÞ…ýu ðýo™ fhu÷wk Au. ÔÞtË{wr™yu ‚tu Ëtu¤ ËkMfthtu {wÏÞ…ýu ðýoÔÞt Au. y™u yt ™ð ËkMfthtu™wk ðýo™ fÞwO Au, yu rËðtÞ Ë{tð‚o™ ËkMfth fu su{tk rðãt™e Ë{tÂó fhðt{tk ytðu Au. rððtn ËkMfth y™u yk‚u ytiæðoŒurnf ËkMfth (yÚtto‚T yÂø™ ËkMfth) ð„uhu ËkMfthtu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. y™u ût{trŒf ytí{„wýtu™wk …ý ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt Ëðuo ËkMfthtuÚte y™u ytí{„wýtuÚte «týeytu™wk yk‚:fhý ËkMf]‚ ƒ™u Au. suÚte ytí{t™e WÒtr‚ ÚttÞ Au. yÚtto‚T ytí{t™e Wæðo„r‚ ÚttÞ Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- yt Ëðuo ËkMfthtu Ë{Þ y™u Ä™Ëk…Â¥t™u y™wËthu fhðt. su{ fu ftuRyu rððtn ËkMfth{tk yZ¤f Yr…Þt ¾[eo ™tÏÞt ntuÞ, ‚tu …tu‚t™u …ý ¾[oðt …zu yu{ ™rn. suðe …tu‚t™e Ä™Ëk…Â¥t™e {ÞtoŒt ‚u™u y™wËthu Ëðuo ËkMfthtu fhðt. y™u Ë{Þ™u y™wËthu yux÷u su{ fu …tu‚t™tu …wºt ntuÞ fu …wºte ntuÞ, ‚u™tu Ë{Þ ytðu yux÷u ÷ø™ fhe yt…ðtk òuRyu. …ý …wºt fu …wºte™t


&÷tuf - 91

rþûtt…ºte ¼t»Þ

35

[t÷eË ð»to ðe‚e „Þt …Ae òu ÷ø™ fhu, ‚tu f¤eÞw„{tk [t÷eË ð»to™tu {tuxu ¼t„u ð]Ø òuðt{tk ytðu Au. {txu Ë{Þ™u y™wËthu ƒÄt ËkMfthtu fhðt, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ytÂöf f{o yux÷u ËðthÚte ythk¼e™u ËtÞkft÷ ËwÄe™wk su M™t™, ËkæÞtðkŒ™, …qò yu ytrŒf f{o, ‚u …ý Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu y™u Ä™Ëk…Â¥t™u y™wËthu fhðwk. yt r™íÞf{o™wk rðÄt™ …qðuo fhðt{tk ytðu÷wk Au. {txu ynª rðM‚th fhtÞu÷tu ™Úte. y™u ð¤e ©tØ …ý Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu y™u Ä™Ëk…Â¥t™u y™wËthu fhðwk. ©Øt ht¾e™u fht‚wk su f{o, ‚u™u ©tØ fnuðt{tk ytðu Au. {her[Ér»tyu fnu÷wk Au fu- ’’Ðíï„¢ çЄ¢ëp çÝ<Îಠ|ææïÁ²¢ ²çyÐí²}ææy}æÝ: J Ÿæh²æ Îè²„ï ²~æ „ÓÀîæh¢ ÐçÚ™ÿæ„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt÷tuf{tkÚte yá~Þ ÚtÞu÷t «u‚tí{tytu™u Wvuþe™u, …tu‚t™u r«Þ yuðwk ftuR…ý ¼tußÞ …ŒtÚto fuð¤ þt†{tk ©Øt ht¾e™u su y™wct™{tk y…oý fhðt{tk ytðu, yu y™wct™™u ©tØ fnu÷wk Au. nðu ©tØ{tk su r…kzŒt™ y…oý fhðt{tk ytðu Au, ‚u™wk fthý yu Au fu- Sð yt MÚtq¤ ®…z™tu (þheh™tu) íÞt„ fhe™u Ëqû{ ®…z™e ËtÚtu r…‚]÷tuf{tk hnu Au. ßÞtk ËwÄe ƒeò MÚtq¤ ®…z™e «tÂó ™ ÚttÞ, íÞtk ËwÄe Ëqû{ ÷tuf™u rð»tu ‚u™tu r™ðtË ntuÞ Au. MÚtq÷ þheh™e «tÂó rð™t fuð¤ Ëqû{ þhehÚte Sð™e ¼tu„tr¼÷t»tt™e …qŠ‚ ÚtR þf‚e ™Úte. ‚uÚte r…‚]÷tuf{tk Ëqû{ þhehu hnu÷t Sð™u ¼tu„tÞ‚™ MÚtq÷ ®…z™e ÞtuøÞ‚t «tó ÚttÞ, ‚u™u {txu þtMºttuyu ®…zŒt™™wk rðÄt™ fhu÷wk Au. {]íÞw …Ae M{þt™ÞtºttÚte ythk¼e™u Œtnr¢Þt ËwÄe{tk rþð, …tLÚtf, ¾u[h, ¼q‚, y™u ËtÄf yt …tk[ ®…ztu y…oý fhðt™t ntuÞ Au, su …k[{nt¼q‚tu™t …qhf Au. íÞthƒtŒ ŒË rŒðË …ÞO‚ ŒË ®…ztu y…oý fhðt{tk ytðu Au, yt ŒË ®…ztu ‚u ‚u yk„tu™t …qhf ntuÞ Au. y™u [tuÚtu rŒðËu yÂMÚtËk[Þ™ ©tØ{tk yuf ®…z yt…ðt{tk ytðu Au, yu yL‚:fhý™tu …qhf ntuÞ Au. yt he‚u MÚtq¤ þheh™e ÞtuøÞ‚t rËÂØ™u {txu y…t‚t Ëtu¤ ®…ztu™u ’’¯æïÇàææ ~æ²è‘‘ fnuðt{tk ytðu Au. yÚtto‚T yu ðirŒf y™wct™™u ’’¯æïÇàææ ~æ²è‘‘ fnuðt{tk ytðu Au. yt rð»tÞ{tk yÚtðoðuŒ «{týY… Au. ’’²Îì ±æï ¥çxÝÚ…ãæÎïÜU}æX¢ çЄëHæïÜïU xæ}æ²Ýì …æ„±ïÎ: J „m: »„œæïÐéÝÚ挲æ²æç}æ ¨æXæS±xæïü çЄÚæï }ææβŠ±}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt É[t™tu yu yÚto Au fu- nu r…‚]ytu ! Œtnf{o Ë{Þu yÂø™yu su ‚{thtk yk„tu™u ¼M{ fhe ™t¾u÷tk Au, yu ‚{thtk yk„tu™u ®…zŒt™ r¢Þt îtht Vhe ¼tu„«tÂó™u ÞtuøÞ fhtðwk Awk. suÚte ‚{tu Ëðuo yk„tuÚte Þwõ‚ ÚtR™u Mð„o÷tuf{tk fu r…‚]÷tuf{tk yt™kŒ …t{tu. yt he‚u r…kzŒt™™e ËtÚtof‚t þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷e Au. þtMºttu{tk Œhuf Sðtí{tytu™e …tu‚…tu‚t™t f{o™u y™wËthu „r‚ fnu÷e Au. ‚u{tk {wÏÞ ƒu «fth™e „r‚ Au. yuf ‚tu ËkËth Útfe ËŒtÞ™u {txu {wÂõ‚. y™u ƒeS f{o™u y™wËthu Mð„o y™u ™hf÷tuf™u ¼tu„ðe™u Vheðth {]íÞw÷tuf{tk sL{ Äthý fhe™u f{o™tk V¤tu ¼tu„ððtk. yt ƒu «fth™e „r‚ «Ät™…ýu þtMºttuyu ðýoðu÷e Au. su™u þtMºteÞ¼t»tt{tk {wÂõ‚Œþt y™u ƒØŒþt ytðt þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. nðu su Sðtu™tk Ëft{ Ëíf{o yr‚þu W„ú ntuÞ, su™tu V¤¼tu„ su yt™kŒ {]íÞw÷tuf{tk sL{ Äthý fhe™u …ý yþõÞ ntuÞ, ‚u Sðtu Mð„torŒf …rðºt ÷tuf{tk sR™u yu f{o™tk V¤tu™u ¼tu„ðu Au. y™u ð¤e su Sð™tk …t…f{o yr‚þu W„ú ntuÞ, su™tu V¤¼tu„ su Þt‚™t {]íÞw÷tuf{tk þõÞ ™ ntuÞ, yu «týe ™hf{tk sR™u …t…f{o™t V¤Y…u Þt‚™t™u ¼tu„ðu Au. yt «{týu Mð„o y™u ™hf™t ¼tu„™u ¼tu„ÔÞt …Ae Vhe {]íÞw÷tuf{tk sL{ «tó ÚttÞ Au. yt „r‚™u …w™htð]Â¥tY… „r‚ fnu÷e Au. y™u ƒeS „r‚ y…w™htð]Â¥t fnu÷e Au. yÚtto‚T W…tË™tyu fhe™u ËŒtÞ™u {txu yt sL{-{hýY… ËkËthÚte


&÷tuf - 91

rþûtt…ºte ¼t»Þ

36

hrn‚ ÚtR òÞ Au. su™u {tuût fnuðt{tk ytðu Au. yt «{týu þtMºttu{tk Sð™e ƒu «fth™e s „r‚ ðýoðu÷e Au. ‚u{tk …w™htð]Â¥tY… „r‚{tk Sð ¼÷u r…‚]÷tuf{tk hnu÷tu ntuÞ, fu …Ae Vheðth ‚íft¤ {]íÞw÷tuf{tk sL{ Äthý fhu÷tu ntuÞ, fu …Ae Œuð÷tuf{tk hnu÷tu ntuÞ, yt Ëðo søÞtyu ‚u™u ©tØV¤ «tó ÚttÞ Au. yt ðuŒþt†™tu yx÷ rËØtk‚ Au. yt ƒtƒ‚{tk rð»ýwM{]r‚™wk ðtõÞ ‚Útt Œuð¤M{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’çЄëHæïÜUxæ„pæùóæ¢ Ÿææhï |æéV„ï S±{æ}æ²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚™tu yu yÚto Au, fu r…‚]÷tuf{tk hnu÷ «týe ©tØ{tk MðÄtÚte y…tÞu÷t yÒt™u s{u Au. y™u òu Sð r…‚]÷tuf{tk ™ ntuÞ, y™u ‚íft¤ ƒeò {™w»Þ sL{™e «tÂó ÚtR „Þu÷e ntuÞ ‚tu …ý ’’}æÝéc²y±ïùóæÐæÝæçÎÝæÝæ|ææïxæÚ¨æï |æ±ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ©tØ{tk y…oý fhtÞu÷wk yÒt ¼tuøÞhËtrŒf™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u {™w»ÞsL{{tk …ý «týeytu™u ‚]ó fhu Au. y™u òu «týe þw¼f{o™e ‚eðú‚t™u y™wËthu Mð„o{tk „Þu÷ ntuÞ ‚tu íÞtk …ý ’’„S²æùóæ}æ}æë„¢ |æêy±æ Îï±y±ïùŒ²ÝéxæÓÀç„‘‘ JJ §ç„ JJ ©tØ{tk y…tÞu÷wk yÒt y{]‚Y…{tk …rhýt{ …t{e™u ‚u™u ‚]ó fhu Au. y™u ð¤e- ’’Ðàæéy±ï ™ „ë‡æ¢ |æ±ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ òu {™w»Þ {]íÞw …t{e™u …þwÞtur™™u …t{u÷tu ntuÞ, ‚tu íÞtk …ý ©tØ{tk y…tÞu÷wk yÒt ‚]ý™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u ‚u™u ‚]ó fhu Au. y™u òu Sð ™hf{tk „Þtu ntuÞ, ‚tu íÞtk …ý ©tØ™wk yÒt ‚u™u ‚]ó fhu Au. yt ƒtƒ‚{tk rð»ýwM{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’Îï±y±ï ²æ„ÝæSƒæÝï 焲üx²æïÝæñ „ƒñ± ™ J }ææÝéc²ï ™ „ƒæùŒÝæïç„ Ÿææh¢ ²œæ¢ S±Ïææ‹{±ñ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚™tu yu yÚto Au fu- …tu‚t™t ƒkÄwytuyu yt…u÷wk ©tØ ŒuðÞtur™{tk, ™thfeÞ Þtur™{tk, …þw …ûte ytrŒf r‚ÞofÞtur™{tk ‚Útt {™w»Þ Þtur™{tk «týeytu™u «tó ÚttÞ Au. ™hfÞtur™{tk …ý Sð™u «týþÂõ‚ ntuÞ Au. ‚uÚte ©tØ{tk y…tÞu÷wk yÒt ‚]Âó™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u ™hf÷tuf{tk …ý «tó ÚttÞ Au. þtMºttu™wk ‚tí…Þo yu Au fu, ©tØ{tk y…tÞu÷wk yÒt ftuR…ý Þtur™{tk hnu÷t «týe™u ‚]ró™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u «tó ÚttÞ Au. y™u yu ‚]ró ftkR MÚtw¤ …ŒtÚttuo™t Ëuð™Úte «tó Út‚e ™Úte. W÷xe …ŒtÚttuo™t Ëuð™Úte ‚tu ÷t÷Ët ð]ÂØ …t{u Au. su{ su{ rð»tÞtu™wk Ëuð™ fhðt{tk ytðu Au, ‚u{ ‚u{ ÷t÷Ët™e ð]ÂØ ÚttÞ Au. …ý r™ð]Â¥t Út‚e ™Úte. ytðtu þtMºttu™tu y[¤ rËØtk‚ Au. ’’Ý …æ„é ÜUæ}æ: ÜUæ}ææÝæ}æéÐ|ææïxæïÝ àææ}²ç„ J ã籯æ ÜëUc‡æ±y}æïü± |æê² »±æç|æ±hü„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su{ nrð»Þ ðzu yÂø™ ðÄw™uðÄw «sðÂÕ÷‚ ÚttÞ Au, …ý þtk‚ Út‚tu ™Úte. ‚u{ rð»tÞ¼tu„™t Ëuð™Úte ‚tu ÷t÷Ët™e W¥thtu¥th ð]rØ ÚttÞ Au. …ý r™ð]Â¥t õÞthuÞ Út‚e ™Úte. {txu ©tØ™wk yÒt ftkR MÚtq÷ …ŒtÚttuo™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u «týeytu™u «tó Út‚wk ™Úte. …hk‚w ‚]Âó™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u «tó ÚttÞ Au. y™u òu MÚtq÷ …ŒtÚto™t Y…{tk ©tØ™wk yÒt «tó Út‚wk ntuÞ, ‚tu MÚtq÷ …ŒtÚttuo™t Ëuð™Úte r…‚]ytu™u fŒe…ý ‚]Âó {¤u s ™rn. y™u þtMºttu{tk ©tØtÒt r…‚]ytu™u ‚]ó fhu Au, yt «{týu ðýoðu÷wk Au. {txu ©tØtÒt ‚tu «týeytu™e ‚u ‚u …ŒtÚto{tk W…¼tu„™e su ÷t÷Ët, ‚u™e r™ð]Â¥t™t Y…{tk «tó ÚttÞ Au. y™u yu ‚]Âó yt÷tuf{tk ftuRf «týeytu™e ykŒh òuÞt{tk ytðu Au. su{ fu ftuRf {™w»Þ ‚Útt …þw …ûte LÞtÞÚte su {¤u ‚u «tó fhe, ¾tR …e™u ‚]ó hnu Au. y™u yLÞtÞ™tu ykþ «tó fhðt™e su™e sht…ý «ð]Â¥t Út‚e ™Úte. ‚u™e ftuh™wk yu{ Ë{sðwk fu …qðo™t yu{™t …wºttuyu rðrÄ «{týu ‚u™wk ©tØ fhu÷wk Au. ‚uÚte yt ÷tuf{tk ‚u{™e ‚]Âó òuÞt{tk ytðu Au. y™u ð¤e yt÷tuf{tk su™e ÷t÷Ët™e …qŠ‚ Út‚e s ™Úte. yLÞtÞÚte, [tuheÚte, ßÞtkÚte {¤u íÞtkÚte, suðwk {¤u ‚uðwk htºte rŒðË ¾tÄt fhu. sht …ý ‚]Âó ÚttÞ ™rn. y™u …t…™e …ý …hðt fhu ™rn. ‚u™e ftuh™wk yu{ Ë{sðwk fu, ‚u™t …qðo™t …wºttuyu rðrÄ …qðof ©tØf{o fhu÷wk ™Úte. ‚u™t …qðo™t …wºttu ™tÂM‚f ntuðt òuRyu. ‚uÚte ‚u™e yt÷tuf{tk sht …ý ‚]Âó òuÞt{tk ytð‚e ™Úte. {txu þtMºttu™wk ‚tí…Þo yu Au fu, ©tØ™t yÒt™tu Ëqû{tkþ ‚]Âó™t Y…{tk s «tó ÚttÞ Au. su{ fu Œuð‚tytu™u yÂø™{tk ntu{u÷e ¼tir‚f nÔÞ Ët{„úe ‚tu yÂø™{tk ¼M{ ÚtR òÞ Au, A‚tk …ý ‚u™tu su Ëqû{tkþ Au, yu s


&÷tuf - 92

rþûtt…ºte ¼t»Þ

37

Œuð‚tytu™u ‚]ó fhu Au, Ëk‚wü fhu Au. yus he‚u ©tØ{tk y…tÞu÷t yÒt™tu ¼tir‚f MÚtq÷tkþ ‚tu yÂø™{tk yÚtto‚T ƒútñýtu™e sXhtÂø™{tk ¼M{Ët‚ ÚtR òÞ Au. A‚tk…ý ‚u™tu su Ëqû{tkþ Au, yus r…‚]ytu™u ‚]ó fhu Au. {txu {]‚ «týe ftuR…ý Þtur™{tk hnu÷wk ntuÞ, íÞtk ‚u™u ©tØ ‚]Âó™t Y…{tk «tó ÚttÞ s Au. yt «{týu yt …w™htð]Â¥tY… „r‚™e ƒtƒ‚{tk ©tØ™wk ‚tí…Þo ðýoðt{tk ytÔÞwk Au. nðu ƒeS yuf y…w™htð]Â¥t Y… „r‚ fnu÷e Au. su{tk Sð ËŒtÞ™u {txu ËkËth Útfe {wõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™t Ät{{tk òÞ Au. ‚tu yu {wõ‚ Sð Mð¼tðrËØ s ‚]ó ntuÞ Au. ©tØ™t yÒtÚte {wõ‚ Sð™u ‚]Âó™e ytð~Þõ‚t ntu‚e ™Úte. ‚tu {nt™ ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu ‚tu ¼„ðt™™t Ät{{tk òÞ Au. ytðwk yt…ýu þt† Útfe Ëtk¼¤eyu Aeyu. yuðt yuftkr‚f ¼õ‚tu™t {]íÞw …Ae …ý yt…ýu ‚u™wk ©tØ fh‚t ntuRyu Aeyu. ‚tu yu™wk su ©tØ fhu÷wk ntuÞ, ‚u ©tØ™wk V¤ ftu™u «tó ÚttÞ Au ? yÚtto‚T ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚™t ©tØÚte ftu™u ‚]Âó {¤u Au ? yt™t «íÞw¥th{tk yu{ fnu÷wk Au fu, su{ yt…ýu …hŒuþ{tk ftuR™t W…h Yr…Þt™tu [uf {tuf÷u÷tu ntuÞ. y™u yu ÔÞÂõ‚ òu …hŒuþ{tk ntsh ntuÞ ‚tu [uf ™týt™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u yu ÔÞÂõ‚™u «tó ÚttÞ Au. y™u òu yu ÔÞÂõ‚ …hŒuþ{tk ntsh s ™ ntuÞ, ‚tu yu [uf …tAtu ð¤e™u {tuf÷™th™u «tó ÚttÞ Au. ytðe ÔÞðMÚtt yt÷tuf{tk òuÞt{tk ytðu Au. yus he‚u Sð òu yt …w™htð]Â¥tY… „r‚™e ykŒh ntuÞ, ‚tu yt…ýu yt…u÷wk ©tØ ‚]ró™t Y…{tk …rhýt{ …t{e™u ‚u™u «tó ÚtR òÞ Au. …ý òu S𠼄ðt™™t Ät{{tk „Þtu ntuÞ, ‚tu yu ©tØ™wk V¤ …tAwk ð¤e™u ©tØ fh™th™u ‚]ó fhu Au. ytðwk þtMºttu™wk ‚tí…Þo Au. {txu ©eS{nthts™u fnuðt™tu yr¼«tÞ yu Au fu- ËkMfthtu, ytÂöf f{o y™u ©tØ. yt Ë{Þ, Ä™Ëk…Â¥t, y™u …tu‚…tu‚t™t „wÌtËqºt™u y™wËthu fhðtk y™u …tu‚t™t Sð™™u y÷kf]‚ ƒ™tððwk. ‚u{tk ytït÷Þ™, ftíÞtÞ™, ÷txâtÞ™ ytrŒf {wr™ytuyu h[u÷tk fÕ…Ëqºttu ½ýtk Au. ‚u{tk …tu‚t™t ðuŒ™e þt¾t™t Ér»tyu h[u÷t fÕ…Ëqºt™e ykŒh fnu÷e her‚ ðzu ËkMfthtu, ytÂöf f{o y™u ©tØtu fhðtk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>91>> +Y……x……VY……x…i……‰ ¥……% {… M…÷ØÒ ¥…… ±…P…÷ {……i…EÚ®…¬ * C¥…… {… ∫™……k…ÃΩÙ i…i|……™… pk…∆ EÚ…™…» ∫¥…∂… HÚi…: **92** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, õÞthuf òýu yÚtðt yòýu ™t™wk fu {tuxwk …t… ÚtR òÞ, ‚tu …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu yu …t…™wk «tÞÂù‚ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {™w»Þ{tºt ¼w÷™u …tºt Au. sL{tu sL{™t ËkMfthtu™u ðþ ÚtR™u {™w»Þ ðthu ðthu …tu‚t™t {t„o Útfe ¼úü Út‚tu ntuÞ Au. ‚u{tk …tu‚t™e ¼w÷ Ë{S™u …tAtu …tu‚t™u hM‚u [ze þfu Au. yÚtto‚T …tu‚t™e ¼w÷™u su Ë{S þfu, ‚u™u s {™w»Þ fnuðt{tk ytðu Au. y™u …tu‚t™e ¼w÷™u su Ë{S þf‚tu ™Úte ‚u sL{Úte ¼÷u {™w»Þ ntuÞ A‚tk …þw s fnuðtÞ Au. {txu òýu yòýu …tu‚tÚte ftkR ¼q÷ ÚtR òÞ, ‚tu yu ¼q÷™u Ë{S r™»f…x ¼tðÚte {nt…wY»ttu …tËuÚte «tÞÂù‚ ÷R™u þwØ Útðt™tu «ÞtË fhðtu òuRyu. fthý fu …t…f{o fh™thtu …wY»t õÞthuÞ …ý Ëw¾e ÚtR þf‚tu ™Úte. …tu‚u suðwk ðtðu ‚uðwk s ÷ýe þfu Au. ÷ªƒztu ðtðe™u ytkƒt™e ytþt ‚tu õÞthuÞ …ý ht¾e þftÞ ™rn. ‚u{ …t… f{o fhe™u õÞthuÞ …ý Ëw¾™e ytþt ht¾e þftÞ ™rn. su …wY»t Ëíf{o fhu Au, yu Ëw¾e ÚttÞ Au. y™u su Œw»f{o fhu Au ‚u, Œw:¾e ÚttÞ Au. y™u ð¤e …t…f{o fhe™u yt…ýu òu «tÞÂù¥tÚte þwØ ™rn ÚtRyu, ‚tu Þ{Œq‚tu {th {the {the™u þwØ fhþu. fthý fu fhu÷wk f{o ¼tu„ÔÞt rð™t þtk‚ Út‚wk s ™Úte. þw¼ f{o ntuÞ fu yþw¼ f{o ntuÞ, ƒÒtu f{o ¼tu„ÔÞt rð™t þtL‚ Út‚tk ™Úte ’’¥|æêvy±æ Ý ÿæ貄ï ÜU}æü‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚™e ykŒh fnu÷wk Au fu, ¼tu„ÔÞt rð™t f{o™tu ™tþ Út‚tu ™Úte. {txu fwËk„u fhe™u fu Mð¼tðŒtu»t™u ytÄe™ ÚtR™u fhu÷tk ™t™tk yÚtðt {tuxtk …t…tu™wk «tÞÂù‚ …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu fhðwk.


&÷tuf - 92

rþûtt…ºte ¼t»Þ

38

nðu ynª «r‚ðtŒe yuðe þkft W…ÂMÚt‚ fhu Au fu- ’’Ð愲„èç„ Ðæ„ÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ …tu‚t™u ™hf{tk …tze ™t¾u ‚u™u fnuðtÞ …t…. ytðe …t… þ猙e ÔÞwí…Â¥t Au. ‚tu ™hf{tk fÞtk …t…tu …tzu ? ƒúñníÞtrŒf {tuxtk …t…tu s ™hf{tk …tze þfu, …ý ™t™tk …t…tu ™hf{tk …tze þfu ™rn. ‚uÚte ynª yu{ fnuðwk òuRyu fu, …tu‚tÚte ftkR {tuxwk …t… ÚtR „Þwk ntuÞ, ‚tu yu {tuxt …t…™wk «tÞÂù‚ fhðwk. …ý ™t™t …t…™wk «tÞÂù‚ fhðt™e ftuR sYh ™Úte. yt{ ™rn fnu‚tk ™t™tk y™u {tuxtk ƒÒtu …t…tu™wk «tÞÂù‚ fhðwk yt{ þt {txu ? yÚtto‚T {tuxt …t…™t «tÞÂù‚™wk rðÄt™ fhðwk yu ƒhtƒh Au, …ý ™t™t …t…™t «tÞÂù‚™wk rðÄt™ þt {txu ? yt þkft™wk Ë{tÄt™ fh‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, ‚{the ðt‚ rƒ÷fw÷ Ët[e Au fu, {tuxwk …t… s ™hf{tk …tze þfu, ™t™wk …t… ™hf{tk …tze þfu ™rn. …ý ™t™wk yuðwk yuf s …t… òu ½ýe ðth fhe ™t¾ðt{tk ytðu, ‚tu ™t™wk …t… …ý {tuxwk ÚtR òÞ Au. Äehu Äehu …t…™tu ½ztu ¼htR òÞ Au. ‚uÚte ™t™wk yuðwk …ý …t… ðthkðth fhe ™t¾ðtÚte {tuxwk ÚtR™u yð~Þ ™hf{tk …tz™th ƒ™u Au. {txu {tuxt …t…™e …uXu s ™t™t …t…™wk …ý ÞÚttþÂõ‚ «tÞÂù‚ fhe ™t¾ðwk òuRyu, ytðtu yr¼«tÞ Au. ’’ÐæТ ™ ¨±üƒæ Ý xææïÐÝè²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- …tu‚tÚte ftkR …t… ÚtR „Þu÷wk ntuÞ, ‚tu yu …t…™u Ëðo«fthu Ëk‚tzðwk ™rn. Ëk‚tze ht¾u÷wk …t… ð]ÂØ …t{‚wk òÞ Au. {txu ftuR {tuxt Ëí…wY»ttu ntuÞ, ‚u{™e yt„¤ …tu‚t™wk …t… «rËØ fhe Œuðwk. suÚte {tuxt Ëk‚tu f]…t fhe™u …t…™tu ™tþ fhtðe ™t¾u Au. yÚtðt ‚tu òu …t… «rËØ ÚtÞwk ™ ntuÞ, yÚtto‚T …tu‚t™t rËðtÞ ƒeò ftuR™u ¾ƒh ™ ntuÞ, ‚tu At™e he‚u ƒeò™u ¾ƒh ™ …zu, yu he‚u s… ðú‚trŒf At™wk ðú‚ fhe ÷uðwk. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu- Þ{htò™t ¼ÞÚte …t…™wk «tÞÂù‚ fhðt™wk ntuÞ Au. fthý fu yt…ýu ò‚u òu …t…™wk «tÞÂù‚ ™ fhe ™t¾eyu, ‚tu Þ{htò {th {the™u «tÞÂù‚ fhtðu Au. {txu Þ{htò Ätuft {the™u «tÞÂù‚ fhtðu ‚u™t fh‚tk ò‚u s …t…™wk «tÞÂù‚ fhðwk òRyuu. …ý At™t …t…™e Þ{htò™u òý ftuý fhu Au, fu yt ÔÞÂõ‚yu y{wf …t… fhu÷wk Au ? yt™wk Ë{tÄt™ fh‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, {™w»Þ su su …t… fhu Au. ‚u™e Þ{htò™u …ý ¾ƒh …ze òÞ Au. Þ{htò ¼„ðt™™e rð¼qr‚ ntuðt™u fthýu Ëðo¿t Au. ‚uÚte ƒeò ftuR òý ™ fhu A‚tk …ý Þ{htò ƒÄwk s òýe òÞ Au. y™u ËqÞtorŒ Œuðtu Au, yu …ý f{o™t ËtÂûtytu Au. ‚uÚte ËqÞtorŒf Œuðtu …ý Þ{htò™e yt„¤ ËtÂût …whu Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. ’’¨ê²æïüùçxÝ: ¶¢ }æLÎì xææ±: ¨æï}æ: ¨‹Š²æùãÝè çÎàæ: J Ü¢U ÜéU: ÜUæHæï {}æü §ç„ sï„ï ÎñsS² ¨æçÿæ‡æ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk rð»ýw¼„ðt™™t …t»toŒtu™u Þ{Œq‚tu fnu Au fu- nu …t»toŒtu ! ËqÞo, yÂø™, ðtÞw, [kÿ, ytftþ, ƒÒtu ËkæÞt, rŒðË, rŒþtytu, s÷, …]Úðe, ft¤ y™u MðÞk Ä{ohtò yt ƒÄt Sðtí{t™t Ëtûteytu Au. Sðtí{t At™e he‚u þwk þwk f{o fhu Au, ‚u™u yt Ëðuo òýu Au. {txu At™t …t…™wk …ý «tÞÂù‚ fhe ™t¾ðwk, yu ÞtuøÞ s Au. ‚u{tk òu …t… fh™thtu MðÞk …tu‚u Ä{oþt†™u òý‚tu ntuÞ, ‚tu …tu‚t™t …t…™u «rËØ fÞto rð™t s …t…™u ÞtuøÞ «tÞÂù‚ …tu‚u ò‚u s At™e he‚u fhe ÷uðwk. y™u su …wY»t «tÞÂù‚™t «fth™u òý‚tu ™ ntuÞ, ‚u{ýu Ä{oþt†™u òý™tht ftuR rðît™ ƒútñý™e …tËu sR™u fnuðwk, fu y{wf ftuRf ÔÞÂõ‚yu ytðwk At™wk …t… fhe ™t¾u÷wk ntuÞ, ‚tu ‚u{tk At™wk «tÞÂù‚ þwk ytðu ? {U fÞwO Au yu{ ™ fnu …ý ƒeS ftuR yòý ÔÞÂõ‚™t ƒt™u …wAðwk. yt he‚u ƒeò™t ƒt™u Ä{oþt†™u òý™tht Ëwþe÷ ƒútñý™u …wAe™u At™wk ðú‚ fhe ÷uðwk. …ý At™wk …t… «rËØ fhðt™e ftuR sYh ™Úte. y™u «tÞÂù‚ …ý {™w»Þ þheh ûtý¼k„wh ntuðtÚte ‚íft¤ s fhe ™t¾ðwk. y™u ð¤e «tÞÂù‚ …ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚yu Ërn‚ s fhðwk. …ý fuð¤ W…ðtËtu fhðtÚte …t…™e þwÂØ Út‚e ™Úte.


&÷tuf - 93

rþûtt…ºte ¼t»Þ

39

y™u su …t… «rËØ ÚtR „Þwk ntuÞ, ‚u «rËØ …t…™wk «tÞÂù‚ ‚tu ftuR {tuxt Ëk‚tu™t fnuðt «{týu fhðwk. yÚtðt ‚tu «tÞÂù‚™u yt…™tht rðît™ ƒútñýtu™e su ˼t, ‚u™u …»toŒ ˼t fnuðt{tk ytðu Au. ‚u …»toŒ ˼t™t W…Œuþ™u y™wËthu «tÞÂù‚ fhðwk. y™u su …»toŒ ˼t ntuÞ ‚u{ýu …ý Œuþft¤trŒf™u y™wËthu s «tÞÂù‚ yt…ðwk, …ý Œuþ, ft¤, yðMÚtt, þÂõ‚ y™u …t… ‚u{™u òuÞt rð™t yu{™u yu{ «tÞÂù‚ yt…ðwk ™rn. y™u Ä{oþt†™t yÚto™tu r™ùÞ fÞto rð™t, yu{™u yu{ RåAt™wËth «tÞÂù‚ yt…e Œu, ‚tu «tÞÂù‚ fh™thtu ‚tu …rðºt ÚttÞ Au. …ý «tÞÂù‚™u yt…™th …t…™u …t{u Au, y™u ‚u™u ƒúñ½t‚e fnu÷tu Au. {txu «tÞÂù‚™u yt…™th ftuR…ý ntuÞ, ‚u{ýu Ä{oþt† y™u Œuþft¤trŒf™tu r™ùÞ fhe™u s «tÞÂù‚ yt…ðwk, ytðtu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e su™u yukþe ð»to ÔÞ‚e‚ ÚtR „Þtk ntuÞ, ‚u yzÄt «tÞÂù‚™u ÞtuøÞ Au. yr„Þth ð»toÚte ythk¼e™u Ëtu¤ ð»to ËwÄe™tu su ƒt¤f ntuÞ, ‚u …ý yzÄt «tÞÂù‚™u ÞtuøÞ Au. ftuR htu„e ntuÞ yu …ý yzÄt «tÞÂù‚™u ÞtuøÞ Au. y™u …tk[ð»toÚte ythk¼e™u yr„Þth ð»to ËwÄe™tu ƒt¤f ntuÞ, yu òu ftkRf …t… fhe ™t¾u, ‚tu yu™wk «tÞÂù‚ ¼tR, r…‚t fu yu™tk ƒeòk ËkƒLÄes™tu ntuÞ ‚u fhu. y™u …tk[ ð»toÚte su ™t™tu ƒt¤f ntuÞ, ‚u™u ftuR …t… ™Úte, y…htÄ ™Úte, ‚uÚte ‚u™u htsŒkz fu «tÞÂù‚ …ý ™Úte. ytðtu Ä{oþt†{tk rððuf ƒ‚tðu÷tu Au. {txu «tÞÂù‚ yt…™th su ntuÞ ‚u{ýu yt rððuf™wk …ý y™wËkÄt™ ht¾ðwk. yt &÷tuf{tk ©eS{nthts™u fnuðt™tu yu ¼tð Au fu, fhu÷tk f{tuo yð~Þ ¼tu„ððtk …zu Au. y™u yu ¼tu„ðe™u s þtk‚ ÚttÞ Au. yÚtðt ‚tu «tÞÂù‚u fhe™u þtk‚ ÚttÞ Au. {txu òýu yÚtðt yòýu ÚtÞu÷tk …t…tu™wk «tÞÂù‚ yð~Þ fhðwk. >>92>> ¥…‰n˘…∂S… ¥™……∫…∫…⁄j…… h… ∏…“®…n¬¶……M…¥…i…… ¶…v…®…¬ * {…÷Æ…h…∆ ¶……Æi…‰ i…÷ ∏…“ ¥…πh……‰x……«®…∫…ΩÙª…EÚ®…¬ **93** i…l…… ∏…“¶…M…¥…n¬M…“i…… x…“ i…∂S…  ¥…n÷˘Æ…‰ n˘i…… * ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…∆ ∫EÚ…xn˘¥…Ëπh…¥…J…hbM…®…¬ **94** v…®…«∂……∫j……xi…M…«i…… S… ™……Y…¥…±C™…@Òπ…‰: ∫®…fi i…: * Bi……x™…π]Ù ®…®…‰π]Ù… x… ∫…SUÙ…∫j…… h… ¶…¥… xi…  ΩÙ **95** y™u [th ðuŒ, ÔÞtËËqºttu, ‚Útt ©e{ŒT¼t„ð‚ ™t{™wk …whtý, {nt¼th‚™u rð»tu hnu÷wk rð»ýwËnËú™t{M‚tuºt, ‚Útt ©e¼„ðŒT„e‚t, ‚Útt rðŒwhSyu fnu÷e su ™er‚, ‚Útt MfkŒ…whtý™t rð»ýw¾kz{tk hnu÷wk ðtËwŒuð{tntíBÞ y™u Ä{oþtMºttu™e yk‚„o‚ yuðe su Þt¿tðÕõÞÉr»t™e M{]r‚. yt ytX ËåAtMºttu y{™u Rü Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ºtýu &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu yt rþûtt…ºte{tk …qðo™t &÷tuf{tk yt[thËkrn‚t™wk ðýo™ fÞwO Au. y™u yt[thËkrn‚t™u {æÞu ftuR yt[th™tu òu ¼k„ ÚttÞ, ‚tu «tÞÂù‚trŒfu fhe™u ‚u™e þwÂØ™wk …ý ðýo™ fÞwO Au. y™u nðu yt ºtý &÷tuf™e ykŒh Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtýu™t MðY…™t ¿tt™ îtht ytæÞtÂí{f {t„o™e «„r‚™u {txu ©enrhyu ytX þtMºttu™wk ðýo™ fÞwO Au fu, su™u ËåAtMºttu fnuðt{tk ytðu Au. su þtMºttu ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t yð‚thtu™wk Ëtfth…ýwk «r‚…tŒ™ fh‚tk ntuÞ, y™u Sð ‚Útt ¼„ðt™™e ykŒh þu»tþu»te¼tð™wk yÚtto‚T Ëuðf y™u Mðt{e ¼tð™wk MÚtt…™ fh‚tk ntuÞ, y™u ð¤e {tÞt ‚Útt Rïh™e ykŒh þu»tþu»te¼tð™wk «r‚…tŒ™ fh‚tk ntuÞ, ytðtk su þtMºttu ntuÞ ‚u™u ËåAtMºttu fnuðt{tk ytðu Au. ytðtk ËåAtMºttu …ý y™uf Au. ‚u{tkÚte ©eS{nthtsu yt…ýe y™wfw¤‚t™u {txu ytX ËåAtMºttu™tu r™ùÞ fhe™u, yt…ýt r™íÞ yÇÞtË™u {txu …ËkŒ fÞtO Au. yu ytX ËåAtMºttu{tk su ðuŒ Au, ‚u™e „ý™t ©eS{nthtsu …nu÷e fhu÷e Au. fthý fu ðuŒ yu yt…ýe ËkMf]r‚™wk {q¤ Au. y™u su™u yt…ýu Ë™t‚™ Ä{o fneyu Aeyu, ‚u™wk …ý {q¤ ðuŒ Au. y™u ‚{t{ su ËåAtMºttu Au ‚u™wk …ý {q¤ ðuŒ Au.


&÷tuf - 93-94

rþûtt…ºte ¼t»Þ

40

nðu ðuŒ yux÷u þwk ? Ët{tLÞ…ýu ðuŒ™tu yÚto ÚttÞ Au ¿tt™. Ë]Âü™t ytrŒ ft¤{tk Ëtûtt‚ …wY»ttu¥t{ ™thtÞý Útfe ƒúñt™u su ¿tt™ «tó ÚtÞwk, ‚u™u ðuŒ þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. Ëtûtt‚T …hƒúñ …h{tí{tyu Ë]Âü™t ytrŒft¤{tk [‚w{wo¾ ƒúñt™u ðuŒ yt…u÷tu n‚tu. …Ae [‚w{wo¾ƒúñtyu Ëðuo Ér»tytu™u yu ðuŒ fne Ëk¼¤tÔÞtu. …qðuo ÷u¾™™e …Ør‚ ™ n‚e. ‚uÚte ðuŒ™wk fu𤠩ðý fhðt™e s «Útt n‚e. y™u yus fthýÚte ðuŒ™u ©wr‚ ytðt þçŒÚte …ý fnuðt{tk ytðu Au. ©wr‚ yux÷u ©ðý. yt ðuŒ y™trŒft¤Úte yíÞth ËwÄe su Ë[ðtÞt Au. yu‚tu ©ðý îtht W¥thtu¥th fkXMÚt …hk…htÚte Ë[ðtÞt Au. ¼t„ð‚trŒf „úLÚttu™e h[™t suðe he‚u ÔÞtËtrŒf {wr™ytuyu fhu÷e Au. yu he‚u yt ðuŒ™e h[™t ftuR …wY»ttuyu fhu÷e ™Úte. Ëtûtt‚T …h{tí{t™t {w¾ Útfe s yt ðtýe Ë]Âü™t ytrŒft¤{tk «ftrþ‚ ÚtR Au. ‚uÚte s yt ðuŒ™u y…tiÁ»tuÞ fnuðt{tk ytðu Au. y…tiÁ»tuÞ yux÷u ftuR …wY»tÚte h[tÞu÷ ™rn. ƒúñtîtht Ér»tytu™u «tó ÚtÞu÷tu su ðuŒ, ‚u™u Ér»tytuyu …hk…htÚte ò¤ðe htÏÞtu n‚tu. …qðuo ðuŒ yuf s n‚tu. …Ae {týËtu™e ƒwÂØþÂõ‚ {kŒ Útðt ÷t„e, yux÷u ÔÞtË ¼„ðt™u rð[tÞwO fu {™w»Þtu™e ƒwÂØ {kŒ Út‚e òÞ Au, ‚uÚte rðþt¤ yuðt yuf s ðuŒ™u yuf s ÔÞÂõ‚ fkXMÚt ht¾e™u ò¤ðe þfþu ™rn. ytðtu rð[th fhe™u ÔÞtËSyu ðuŒtu™t [th rð¼t„ fÞto. ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ, Ët{ðuŒ y™u yÚtðoðuŒ. yt he‚u ðuŒ™t [th rð¼t„ fhe™u ÔÞt˼„ðt™u ‘‘sir{™e, Ëw{L‚w, …i÷ y™u ytÚtðo. yt [th …tu‚t™t …wºttu™u yuf yuf ðuŒ ©ðýîtht ytÃÞt. sir{r™™u ÉøðuŒ, Ëw{L‚w™u ÞswðuoŒ, …i÷™u Ët{ðuŒ y™u ytÚtðo™u yÚtðoðuŒ ©ðýîtht ytÃÞt. yt [th ÔÞtË™t …wºttuyu [thu ðuŒtu™u ÓŒÞ{tk Äthý fhe ÷eÄt. …qðuo ftuR ðuŒtu ÷¾tý{tk ™ n‚t. ƒútñýtu …hk…htyu ðuŒrðãt™u fuð¤ fkXMÚt ht¾‚t n‚t. ‚uÚte ft¤u fhe™u ðuŒtu™tu ½ýtu ƒÄtu ¼t„ yíÞthu ÷wó ÚtÞu÷tu Au. yíÞth™t Ë{Þ™e ykŒh ÷¾tý{tk su ðuŒ™tu ¼t„ yt…ýe …tËu «tó Au. yu {tºt ðuŒ™t y{wf ykþtu s {tkz «tó Au. yt he‚u ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ, Ët{ðuŒ y™u yÚtðoðuŒ. yt [thuÞ™u ðuŒ þçŒÚte fnuðtÞ Au. {txu [thu {¤e™u yuf þt† Ë{sðwk. y™u ƒeswk þt† Au ÔÞtËËqºttu. ÔÞtËËqºttu yux÷u þwk ? ‚tu fnu Au fu- ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu™wk ‚tí…Þo Ë{òððt {txu ÔÞtË{wr™yu h[u÷tk Ëqºttu, ‚u™u ÔÞtËËqºttu fnuðt{tk ytðu Au. ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu{tk ftuRf søÞtyu swŒt swŒt Œuð‚tytu™t ™t{Úte …htuûtY…u …h{tí{t™wk ðýo™ fhðt{tk ytðu÷wk Au. ftuR søÞtyu RLÿY…u …h{tí{t™u ðýoðu÷t Au. ‚tu ftuRf søÞtyu yÂø™Y…u …h{tí{t™u ðýoðu÷t Au. y™u ftuR søÞtyu ËqÞoŒuð‚tY…u …h{tí{t™u ðýoðu÷t Au. y™u ftuR søÞtyu Ë{„ú Ë]Âü™t fthýY…u swŒt swŒt Œuð‚tytu™wk ðýo™ fhu÷wk Au. yt{tk ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu™wk ‚tí…Þo ‚tu ƒúñtí{f…ýu Œuð‚tytu™wk ðýo™ fhðt{tk ytðu Au. su{ fu ‘‘RLÿ …h{tí{t Au’’ yt he‚™wk ðýo™ fhðt{tk ytðu÷wk ntuÞ, íÞtk yu{ Ë{sðwk òuRyu fu RLÿ …h{tí{t ™Úte, …ý RLÿ™t su yk‚htí{t Au yu …h{tí{t Au. ‘‘Yÿ Ë{„ú Ë]Âü™t fthý Au’’ yt he‚™wk òu ðýo™ fhðt{tk ytðu÷wk ntuÞ, ‚tu íÞtk …ý yu{ Ë{sðwk òuRyu fu, Yÿ Ë{„ú Ë]Âü™t fthý ™Úte, …ý Yÿ™t su yk‚htí{t Au, yus Ë{„ú Ë]Âü™t fthý Au. yt he‚u ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu™wk ‚tí…Þo ‚tu ƒúñtí{f…ýu Œuð‚tytu™wk ðýo™ fhðt{tk Au. A‚tk…ý yÕ…¿t …wY»ttu ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu{tkÚte Ëtûtt‚T yu ‚tí…Þo™u Ë{S þf‚t ™Úte. y™u Ëtûtt‚T …h{‚¥ð …h{tí{t ™thtÞý™u Ë{„ú Ë]Âü™t fthýY…u òýðt{tk {r‚ ¼ú{e òÞ Au. ‚uÚte ‚u ‚u Œuð‚tytu™t fthý¼tð™wk ¾kz™ fhe™u, yt Ë{„ú Ë]Âü™t {q¤ fthý ‚tu yuf Ëtûtt‚T …wY»ttu¥t{ ™thtÞý s Au. y™u yus W…tMÞ …h{ ‚¥ð Au. ytðwk ðuŒtu ‚Útt W…r™»tŒtu™wk ‚tí…Þo Ë{òððt {txu- ’’¥ƒæ„æï Ïæíræç…¿ææ¨æ‘‘ yt «Út{ ËqºtÚte ythk¼e™u ’’¥Ýæ±ëçœæàæÏÎæ„ì‘‘


&÷tuf - 93-94-95

rþûtt…ºte ¼t»Þ

41

’’¥Ýæ±ëçœæàæÏÎæ„ì‘‘ yt ykr‚{ Ëqºt …ÞO‚ [th yæÞtÞ™e ykŒh ÔÞtË{wr™yu su Ëqºttu™e h[™t fhe Au, ‚u™u ÔÞtËËqºt fnuðt{tk ytðu Au, y™u þtherhfËqºttu …ý fnuðt{tk ytðu Au. y™u ÔÞtËËqºttu W…h ht{t™wò[tÞoSyu ¼t»Þ …ý fhu÷wk Au. su ¼t»Þ ‘‘©e¼t»Þ’’ ytðt ™t{Úte fnuðt{tk ytðu Au. yt he‚u ÔÞtËËqºttu yu ƒeswk þt† Au. su™u y{u ËåAt† ‚Útt yæÞtí{þt† {t™u÷wk Au. y™u ©e{Kt„ð‚ ™t{™wk …whtý yu ºteswk þt†. yt ©e{Kt„ð‚ ™t{™wk …whtý ©eS{nthts™u yr‚r«Þ n‚wk. «r‚rŒ™ r™íÞt™kŒ Mðt{e yÚtðt ‚tu «t„S …whtýe …tËu ŒtŒt¾t[h™t Œhƒth{tk fÚtt fhtð‚t, y™u ©eS{nthts «r‚rŒ™ Ëtk¼¤‚t. …whtýtu y™uf Au. …ý þtkr‚ yt…™th òu ftuR …whtý ntuÞ ‚tu ©e{Kt„ð‚ …whtý Au. ©e{Kt„ð‚ …whtý™e ykŒh Ë]»xâtrŒf ¼„ðt™™e rŒÔÞ ÷e÷tytu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. y™u yt ÷tuf™e {t™w»Þ ÷e÷tytu™wk ðýo™ …ý fhðt{tk ytÔÞwk Au. ¼„ðt™™t …qðuo ÚtR „Þu÷t {nt™ ¼õ‚tu™tk [rhºttu™wk …ý ðýo™ rðM‚th …qðof fhðt{tk ytÔÞwk Au. y™u Œþ{MfkÄ{tk ‚tu Ëðo©uc «u{ ftu™u fnuðtÞ, yu „tu…eytu™t {tæÞ{Úte ÔÞtËSyu r™Y…ý fÞtuo Au. {txu ©eS{nthts fnu Au fu, ©e{Kt„ð‚ …whtý y{tu™u r«Þ ËåAtMºt Au. y™u ¼t„ð‚ ™t{™wk ƒeswk yuf W……whtý Au, yu ynª ™ ÷uðtR òÞ. ‚u™t {txu ¼t„ð‚™wk ‘‘ ©e{‚T ’’ ytðwk rðþu»tý yt…u÷wk Au. y™u {nt¼th‚{tk hnu÷wk, ¼„ðt™™t yufnòh ™t{ðt¤wk ’’ç±c‡æé¨ãdÝæ}æ‘‘ su M‚tuºt Au, yu y{tu™u r«Þ [tuÚtwk ËåAtMºt Au. ƒeswk rð»ýwËnËú ™t{ M‚tuºt …È…whtý{tk hnu÷wk Au, yu ynª ™ ÷uðtR òÞ ‚u™u {txu ‘‘{nt¼th‚{tk hnu÷wk’’ ytðwk M‚tuºt™wk rðþu»tý yt…u÷wk Au. y™u ð¤e {nt¼th‚™t ¼e»{…ðo{tk «rËØ yZth yæÞtÞðt¤e su, ¼„ðŒT„e‚t y{tu™u r«Þ …tk[{wk þt† Au. {nt¼th‚™t ÞwØ™t {uŒt™{tk ßÞthu Ët{ Ët{e Ëu™tytu ÞwØ {txu Út™„™e hne n‚e, ‚u Ë{Þu ©ef]»ý¼„ðt™u yswo™™u su ‚¥ð¿tt™™tu W…Œuþ yt…u÷tu Au. yu W…Œuþ™wk r™Y…ý yt ¼„ðŒT„e‚t™e ykŒh ÔÞtË ¼„ðt™u fhu÷wk Au. ‚uÚte yt ¼„ðŒT„e‚t™u yæÞtí{þt† …ý fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e {nt¼th‚™t Wãtu„…ðo{tk Ä]‚ht»xÙ «íÞu rðŒqhSyu fnu÷e ™ð yæÞtÞðt¤e su ™er‚ Au, yu y{tu™u r«Þ Aêwk ËåAt† Au. su rðŒwh™er‚™e ykŒh rðŒwhS Ä]‚ht»xÙ htò™t {kºte…Œu hne™u r™hk‚h Ä]‚ht»xÙ™u Ët[tu {t„o ƒ‚tðu÷tu Au. ½ýe 𾂠Ä]‚ht»xÙ htò™u rðŒwhS Ët[tu {t„o ƒ‚tð‚t íÞthu htò™u …ËkŒ …z‚wk ™ n‚wk, A‚tk …ý Ä]‚ht»xÙ htò™e ¾wþt{‚ fÞto rð™t …tu‚t™e Vhs Ë{S™u rðŒwhS su Ët[e Ë÷tn n{uþtk yt…‚t hnu‚t, ‚u™u rðŒwh™er‚ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e MfkŒ…whtý™t rð»ýw¾kz{tk hnu÷wk, y™u ™thtÞý ¼„ðt™u ™thŒ{wr™ «íÞu fnu÷wk su, ðtËwŒuð{tntíBÞ yu y{tu™u r«Þ Ët‚{wk ËåAtMºt Au. þtMºttu ‚tu y™uf Au. ‚u{tk …hMðY… su ðtËwŒu𠼄ðt™ ‚u™wk {tntíBÞ yt þt†™e ykŒh suðwk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au, ‚uðwk ƒeòk þtMºttu™e ykŒh r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk ™Úte. y™u ¼„ðt™™u …t{ðt™t su Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼Âõ‚ yt [th ËtÄ™tu™wk ÞÚttÚto r™Y…ý, suðwk yt ðtËwŒuð {tntíBÞ™e ykŒh ÚtÞwk Au, ‚uðwk ƒeòk þt†{tk ÚtÞwk ™Úte. ‚uÚte ©eS{nthtsu y™uf þtMºttu™u {æÞu yuf ðtËwŒuð {tntíBÞ™u «ËkŒ fÞwO Au. y™u ð¤e Ä{oþt†™t {æÞ{tk hnu÷e su Þt¿tðÕõÞ Ér»t™e M{]r‚ Au, yu y{tu™u r«Þ ytX{wk ËåAt† Au. Þt¿tðÕõÞ Ér»tyu h[u÷e ƒeS Þtu„M{]r‚ Au, yu ynª ™ ÷uðtR òÞ, ‚u™t {txu ‘‘Ä{oþt†™t {æÞ{tk hnu÷e’’ ytðwk M{]r‚™wk rðþu»tý yt…u÷wk Au. yt «{týu ytX þtMºttu ©eS{nthtsu {tLÞ fhu÷tk Au. yt ytX þtMºttu Rïh™t MðY…™wk ËíÞ…ýwk «r‚…tŒ™ fh™thtk Au, {txu ËåAtMºttu fnuðt{tk ytðu Au. y™u ytX ËíþtMºttu Ëðo«fthu Sð™kw rn‚ fnu™thtk ntuðtÚte ©eS{nthts fnu Au fu, yu y{tu™u r«Þ Au. ytðtu Ënò™kŒ


&÷tuf - 96-97

rþûtt…ºte ¼t»Þ

42

Mðt{e™tu yr¼«tÞ Au. >>93-95>> ∫¥… ΩÙi…‰SU÷Ù ¶…Ɖi…… x… ®… SUÙπ™…Ë: ∫…EÚ±…ËÆ {… * ∏……‰i…¥™……x™…l… {……`Ù¨… x… EÚl…x…“™…… x… S…  u˘V…Ë: **96** …tu‚t™wk rn‚™u RåA‚t yuðt Ëðuo y{tht rþ»Þtu ntuÞ ‚u{ýu, yt ytX ËåAtMºttu Ëtk¼¤ðtk, y™u y{tht ytr©‚ su ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ yt ºtý ðýoðt¤t su …wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu yt ytX ËåAtMºttu ¼ýðtk, ¼ýtððtk ‚Útt yu{™e fÚtt fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt ytX ËåAtMºttu{tk yt÷tuf™wk y™u …h÷tuf™wk rn‚ Ë{tÞu÷wk Au. {txu yt÷tuf{tk Ëðo«fthu …tu‚t™tu yÇÞwŒÞ RåA‚t, y™u …h÷tuf{tk Ëw¾ ‚Útt {tuût™u RåA‚t yuðt su s™tu ntuÞ ‚u{ýu, yt ytX ËåAtMºttu™wk ©ðý fhðwk, [thu ðýoðt¤t …wY»ttu™u yt ytX þtMºttu™wk ©ðý fhðt{tk yrÄfth Au. …ý ‚u{tk su þwÿtu ntuÞ ‚u{ýu, yuf ðuŒ™t {kºt™wk ©ðý fhðwk ™rn. þwÿ™u ðuŒ Ëtk¼¤ðt{tk yrÄfth ™Úte. fthý fu þwÿ™u Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth ™Úte. y™u „tÞºte {kºt™tu W…Œuþ …ý ™Úte. ‚uÚte Þ¿ttu…rð‚ ËkMfth rð™t y™u „tÞºte {kºt™t W…Œuþ rð™t ðuŒ{tk yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. {txu þwÿtuyu ðuŒ™wk yæÞÞ™ ™ fhðwk, ‚Útt ðuŒ™wk ©ðý …ý ™ fhðwk. ðuŒ™wk yæÞÞ™ ‚Útt ©ðý ™ fhðwk yu þwÿ™tu Ä{o Au. {txu þwÿtuyu yt Ä{o™tu õÞthuÞ …ý íÞt„ fhðtu ™rn. þtMºttuyu þwÿ™u …tu‚t™e ÞtuøÞ‚t™u y™wËthu ºtýu ðýo™e Ëuðt fhðt™wk ftÞo ËtU…u÷wk Au. y™u Þ¿ttu…rð‚ ‚Útt ðuŒtæÞÞ™Y… fXe™ ðú‚Úte {wõ‚ fhu÷t Au. ºtýu ðýoðt¤t …wY»ttu™u ðuŒtæÞÞ™Úte su «tó ÚttÞ Au, yus þwÿtu™u ºtýu ðýo™e Ëuðt y™u ðuŒ rËðtÞ™t þt†™wk ©ðý fhðtÚte «tó ÚttÞ Au. {txu þwÿtuyu …tu‚t™e ÞtuøÞ‚t Ë{S™u ðuŒ™wk ©ðý fhðwk ™rn. y™u þwÿtu™u …whtý ©ðý fhðt™wk rðÄt™ fhu÷wk ntuðtÚte, …whtý™e ykŒh ytð‚t ðuŒ{kºt™wk ©ðý fhðt{tk Œtu»t ™Úte. y™u ð¤e ƒeò su ðirŒf …whtýtrŒf™u ¼ýðt{tk …ý þwÿtu™u Ëðo«fthu yrÄfth ™Úte. …ý fuð¤ Ëtk¼¤ðt{tk s yrÄfth Au. {txu þwÿtuyu fu𤠅whtýtu™wk ©ðý s fhðwk. þtMºttuyu su{™u su «{týu y™u sux÷wk fhðt™wk rðÄt™ fhu÷wk ntuÞ, ‚u{ýu ‚u «{týu y™u ‚ux÷wk s fhðwk, yus …wÛÞ Au. y™u yu «{týu ™ fhðwk yus …t… Au. …t… …wÛÞ™e ƒeS ftuR ÔÞtÏÞt ™Úte. {txu þwÿtuyu fu𤠅whtýtu™wk s ©ðý fhðwk. …ý …whtýtu ¼ýðtk ™rn, y™u ðuŒ™wk ‚tu ©ðý …ý fhðwk ™rn. y™u ƒeò su ƒútñýtu, ûtrºtÞtu y™u ði~Þtu ntuÞ ‚u{ýu, yt ðuŒtrŒf ytX ËåAtMºttu ¼ýðtk ‚Útt ¼ýtððtk y™u yu{™e fÚtt fhðe. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>96>> i…j……S……Æ¥™…¥…æ i… x…πEfiÚi……x……∆ S…  x…h…«™…‰ * O……¡… ®…i……I…Æ…‰{…‰i…… ™……Y…¥…±C™…∫™… i…÷ ∫®…fi i…: **97** y™u ytX ËåAtMºttu™u {æÞu yt[th, ÔÞðnth y™u «tÞÂù‚™t r™ýoÞ{tk ‚tu r{‚tûthtxeftyu Þwõ‚ Þt¿tðÕõÞÉr»t™e M{]r‚ „úný fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu þtMºttu{tk su „útÌt y™u Ëth¼q‚ ‚¥ð Au, yu yt…ýt {txu ËkþtuÄ™ fhe™u swŒwk ‚thðu÷wk Au. y™uf þtMºttuY…e Ë{wÿ{tkÚte „útÌt y™u Ëth¼q‚ ËkþtuÄ™ fhe™u yt…ý™u ytX ËåAtMºttu y…oý fhu÷tk Au. y™u yu ytX ËåAtMºttu{tk …ý „útÌt ‚¥ð™tu fux÷tuf rððuf yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu ƒ‚tðu÷tu Au fu, Þt¿tðÕõÞ Ér»t™e M{]r‚™u y{tuyu su «{týY… {t™u÷e Au, yu™tu yÚto yu ™Úte fu yt¾e M{]r‚ y{u «{tý {t™u÷e Au. …ý yt[th, ÔÞðnth y™u «tÞÂù¥t™t r™ýoÞ{tk s Þt¿tðÕõÞ Ér»t™e M{]r‚ y{tuyu «{tý¼q‚ {t™u÷e Au. …hk‚w ytí{t ‚Útt …h{tí{t™t ¿tt™™t r™ýoÞ{tk


&÷tuf - 98-99

rþûtt…ºte ¼t»Þ

43

y{tuyu «{tý¼q‚ {t™u÷e ™Úte. fthý fu Þt¿tðÕõÞ Ér»t™e M{]r‚™e ykŒh su ¿tt™«fhý Au, ‚u{tk ytí{t y™u …h{tí{t™wk y¼uŒ…ýwk ðýoðu÷wk Au. y™u …h{tí{t™u r™htfth ðýoðu÷t Au. ‚uÚte ¿tt™tkþ™u rð»tu yt M{]r‚ y{tuyu {tLÞ „ýu÷e ™Úte. …hk‚w r™íÞ™ir{Â¥tftrŒ yt[th™tu òu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, Éý™wk ÷uðwk Œuðwk RíÞtrŒf ÔÞðnth™tu òu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, y™u òýu yòýu ÚtÞu÷tk …t…tu™t «tÞÂù¥t™tu òu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, ‚Útt ËtkÏÞ¿tt™{tk W…Þtu„e þheh{tk hnu÷ ™tze‚kºt™tu òu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, ‚tu yt ytX ËåAtMºttu™u {æÞu Þt¿tðÕõÞ Ér»t™e M{]r‚™u, rð¿tt™uïh …krz‚u fhu÷e r{‚tûtht ™t{™e xeftÚte Þwõ‚ s „úný fhðe. fuð¤ r{‚tûtht xeft „úný fhðe ™rn. y™u ƒeò ftuR rðît™™e xeft ntuÞ, ‚tu yu …ý „úný fhðe ™rn. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>97>> ∏…“®…n¬¶……M…¥…i…∫™…Ëπ…÷ ∫EÚxv……Ë n˘∂…®…{…\S…®……Ë *˘ ∫…¥…«… v…EÚi…™…… Y…‰™……Ë EfiÚπh…®……ΩÙ…i®™…§…÷r˘™…‰ **98** y™u ð¤e {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, yt ytX ËåAtMºttu™u {æÞu ©e{Kt„ð‚ …whtý™t Œþ{MfkÄ y™u …k[{MfkÄ™u ¼„ðt™™wk {tntíBÞ òýðt {txu ËðoÚte yrÄf…ýu òýðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt &÷tuf{tk …ý ©eS{nthts fux÷tuf rððuf ƒ‚tðu Au. ¼t„ð‚™e ykŒh ƒth MfkÄtu Au. ƒthu MfkÄtu{tk ¼„ðt™™t yð‚thMðY…™wk ‚Útt ¼„ðt™™t {nt™ ¼õ‚tu™wk r™Y…ý fhðt{tk ytðu÷wk Au. y™u ƒthu MfkÄtu ¼„ðt™™e ÷e÷trð¼qr‚ ‚Útt r™íÞrð¼qr‚™wk r™Y…ý fh™tht Au. ‚uÚte ƒthu MfkÄtu fÕÞtýfthes Au. A‚tk…ý òu …h{tí{t™tu yËtÄthý {rn{t òýðtu ntuÞ, ‚tu Œþ{MfkÄ y™u …k[{MfkÄ™u ËðoÚte yrÄf…ýu òýðt. ©e{Kt„ð‚ …whtý yuf fÕ…ð]ût Au. ‚uÚte Ëk…qýo ¼t„ð‚ RÂåA‚ {™tuhÚttu™u yt…™th Au. y™u yu fÕ…ð]ût™e ™t™e {tuxe ƒth þt¾tytu (zt¤¾eytu) Au. y™u ƒth þt¾tytu{tkÚte Œþ{MfkÄ y™u …k[{MfkÄY…e ƒu þt¾tytu {wÏÞ Au. fthý fu …k[{MfkÄ ‚Útt Œþ{MfkÄ™e ykŒh ¼„ðt™™tu Ëðtuoíf]ü {rn{t ðýoðu÷tu Au. {txu Œþ{MfkÄ y™u …k[{MfkÄ™t yÇÞtËÚte s Ëk…qýo ¼„ðt™™t {tntíBÞ¿tt™™e rËÂØ ÚtR òÞ Au. yus fthýÚte ¼„ðt™™wk Ëðtuoíf]ü {ntíBÞ òýðt {txu ©e{Kt„ð‚ …whtý™tu Œþ{MfkÄ ‚Útt …k[{MfkÄ ‚u™tu yÇÞtË …ý ðthkðth fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>98>> n˘∂…®…: {…∆S…®…: ∫EÚxv……‰ ™……Y…¥…±C™…∫™… S… ∫®…fi i…: * ¶… HÚ∂……∫j…∆ ™……‰M…∂……∫j…∆ v…®…«∂……∫j…∆ GÚ®…‰h… ®…‰ **99** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, Œþ{MfkÄ, …k[{MfkÄ y™u Þt¿tðÕõÞÉr»t™e M{]r‚. yt ºtý „úLÚttu™u y™w¢{u y{tuyu {tLÞ fhu÷ ¼Âõ‚þt†, Þtu „ þt† y™u Ä{o þ t† òýðtk . yÚtto ‚ T Œþ{Mfk Ä Au yu ¼Âõ‚þt† Au , …k [ {Mfk Ä Au yu Þtu „ þt† Au y™u Þt¿tðÕõÞÉr»t™eM{]r‚ yu Ä{oþt† Au. yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Œþ{MfkÄ yu ¼Âõ‚þt† Au, yu{ ©eS{nthtsu þt {txu fÌtwk ? ‚u™t «íÞw¥th{tk fnu Au fu, {tntíBÞ¿tt™…qðof ¼„ðt™™u rðþu su yr‚þu M™un ‚u™u ¼Âõ‚ fnu÷e Au. y™u yu ¼Âõ‚ ‚tu Œþ{MfkÄ{tk Ëðoºt ¼„ðt™™u rð»tu „tu…eytu™t M™unY…u ðýoðu÷e Au. yÚtto‚T Œ~{MfkÄ™u rð»tu Xuf Xuftýu „tu…eytu™tu ¼„ðt™™u rð»tu M™un ðýoðu÷tu Au. {txu Œþ{MfkÄ™u ¼Âõ‚þt†…ýu ©eS{nthtsu {tLÞ fhu÷wk Au. ¼Âõ‚ ðzu yt©Þ fhðt ÞtuøÞ yuðt ©ef]»ý ¼„ðt™™wk yt Œþ{MfkÄ™u rð»tu s Œhuf yæÞtÞ{tk rðM‚th …qðof ðýo™ fhu÷wk Au, su{ fu Ý ÐUæÚ²ïù㢠çݱül¨¢²é…æ¢ S±¨æ{éÜëUy²¢ ç±Ïæé{æ²é¯æùçÐ ±: J ²æ }ææù|æ…Ýì Îé…üÚxæïãŸæ뢶Hæ: ¨¢±ëàÓ² „m: Ðí焲æ„é ¨æù{éÝæ


&÷tuf - 99

rþûtt…ºte ¼t»Þ

44

yt ¼t„ð‚™t Œþ{MfkÄ™t &÷tuf{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ „tu…eytu «íÞu fnu Au fu nu „tu…eytu ! ‚{tu r™Œtuo»t…ýu {the ËtÚtu òuztÞu÷e Atu, r™hk‚h {tYk M{hý fhtu Atu, y™u su ‚{tu Œw:¾u fhe™u …ý ‚tuze ™ þftÞ yuðe ½hY…e Ëtkfztu™u ‚tuze™u r™hk‚h {tYk ¼s™ fhtu Atu. ‚uÚte yt ‚{tht ©uc f{o™tu (yÚtto‚T Ëðo©uc «u{™tu) ƒŒ÷tu Œuð‚t™t Ëtu ð»to™e ytÞw»Þðzu …ý ðt¤ðt nwk Ë{Úto ÚtR þfwk ‚u{ ™Úte. {txu yíÞthu ‚{tht s ©uc f{o ðzu ‚{tht s ©uc f{o™tu ƒŒ÷tu ð¤tu. …ý {U fhu÷t «íÞw…fthÚte ™nª. yt he‚u „tu…eytu™e yr‚þÞ «u{Y… V¤¼Âõ‚™wk yt Œþ{MfkÄ™u rð»tu rðM‚th …qðof ðýo™ fhu÷wk Au. {txu Œþ{MfkÄ™wk ¼Âõ‚þt†…ýwk fnu÷wk Au. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu „tu…eytu™u ¼„ðt™ ©ef]»ý™t MðY…™wk ¿tt™ ™ n‚wk, ‚tu ¼„ðt™™t MðY…™t ¿tt™ rð™t „tu…eytu™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚ fuðe he‚u Wí…Òt ÚtR ? yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu ¿tt™ rð™t …ý ¼Âõ‚™e Mð‚kºt…ýu «ð]Â¥t ÚttÞ Au, yu{ ‚{u òýtu. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™tu yr„Þth{tu MfkÄ «{týY… Au, su{ fu ¿ææy±æù¿ææy±æùƒ ²ï ±ñ }ææ¢ ²æ±æÝì ²pæçS}æ ²æÎëàæ: J |æ…‹y²Ý‹²|ææ±ïÝ „ï }æï |æQU„}ææ }æ„æ: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ©ef]»ý¼„ðt™ WØðS «íÞu fnu Au fu, nu WØð ! nwk suðtu ËÂå[Œt™kŒ Awk, suðt «fth™t „wýtuÚte Þwõ‚ Awk, yuðtu {™u òýe™u fu òÛÞt rð™t su …wY»ttu y™LÞ¼tðÚte {™u ¼su Au ‚u {tht W¥t{ ¼õ‚tu {™tÞu÷t Au. y™u ð¤e yts yÚto™wk Œþ{MfkÄ{tk …ý ðýo™ fhu÷wk Au, su{ fu ÜëUc‡æ¢ ç±Îé: ÐÚ¢ ÜUæ‹„¢ Ý „é Ïæír愲æ }æéÝï J xæé‡æÐí±æãæïÐÚ}æS„æ¨æ¢ xæé‡æç{²æ¢ ÜUƒ}æì JJ §ç„ JJ yt Œþ{MfkÄ™t &÷tuf{tk …heÂût‚ htò þkft Wí…Òt fh‚tk þwfŒuðS™u fnu Au fu nu {w™u ! „tu…eytu ‚tu ©ef]»ý¼„ðt™™u …tu‚t™t …h{ …r‚ òý‚e n‚e, …hk‚w ©ef]»ý Au yus …hƒúñ Au, yt he‚u ©ef]»ý™u …hƒúñY…u òý‚e ™ n‚e, fuð¤ yuf {™w»ÞY…u s òý‚e n‚e. ‚tu „wýƒwÂØðt¤e yuðe „tu…eytu™tu rð»tÞ{tk hnu÷tu «ðtn fuðe he‚u r™ð]Â¥t™u …tBÞtu ? (yÚtto‚T „tu…eytu {tÞt™t „wýtuÚte fuðe he‚u {wõ‚ ÚtR ?) ytðt …heÂût‚ htò™t «&™™t W¥th{tk þwfŒuðS fnu Au fu, nu hts™T ! r™„woý yuðt ¼„ðt™™tu yt÷tuf™u rð»tu sL{ ‚tu {™w»Þ™t fÕÞtý™u {txu s ntuÞ Au. ‚uÚte r™„woý yuðt ¼„ðt™™u rð»tu ftuR ft{¼tð™u Äthý fhu, ftuR ¢tuļtð™u Äthý fhu, ftuR ¼Þ¼tð™u Äthý fhu, ftuR M™un¼tð™u Äthý fhu, ftuR …wºt¼tð™u Äthý fhu, ftuR r{ºt¼tð™u Äthý fhu, ‚tu yu ƒÄt r™„woý…ýt™u …t{e òÞ Au. fthý fu ¼„ðt™ ¼÷u {™w»ÞY…u hnu÷t ntuÞ A‚tk yu r™„woý Au. ‚uÚte r™„woý yuðt ¼„ðt™™t ËkƒkÄu fhe™u W…h fnu÷t ƒÄt r™„woý…ýt™u …t{e òÞ Au. ¼„ðt™ ©ef]»ý ðús{tk, {Útwht{tk, îtrhft{tk y™u nÂM‚™t…wh{tk yt [th MÚtt™ftu™u rð»tu {tuxu ¼t„u hnu‚t n‚t. ‚u ‚u MÚtt™tu{tk hnu÷t su …wY»ttu y™u Mºteytu ‚u{™tu ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk yt Œ~{MfkÄ™e ykŒh ðthkðth ðýo™ fhu÷wk Au. ‚u{tk «Út{ ðúsðtËe „tu…eytu™tu ¼„ðt™™u rð»tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk rŒþtËq[™ ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒMðt{e fhu Au- ’’ÎéSy²…pæÝéÚæxææïùçS}æÝì ¨±ïü¯æ¢ Ýæï ±í…æñÜU¨æ}æì J Ý‹Î „ï „Ý²ïùS}ææ¨é „S²æŒ²æïyÐçœæÜU: ÜUƒ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ „tu…eytu ™kŒS™u fnu Au fu, nu ™kŒS ! y{tu Ëðuo™u yt ‚{tht …wºt{tk yuðtu „tZ M™un Mðt¼trðf he‚u ÚttÞ Au fu, yu M™un Atuze …ý þft‚tu ™Úte. su{ y{tu™u ‚{tht …wºt ©ef]»ý™u rð»tu M™un ÚttÞ Au, ‚u{s


&÷tuf - 99

rþûtt…ºte ¼t»Þ

45

©ef]»ý™u y{thu rð»tu Mðt¼trðf M™un ÚttÞ Au. ‚tu nu ™kŒS ! …hM…h ytðtu „tZ M™un þt fthýÚte ÚttÞ Au ? yt he‚u ðúsðtËe „tu…eytu™tu ¼„ðt™™u rð»tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk yt Œþ{MfkÄ{tk ðthkðth y™u rðM‚th …qðfo ðýo™ fhu÷kw Au. {txu Œþ{MfkÄ™u ¼Âõ‚þt† fnu÷kw Au. y™u ð¤e {ÚtwhtðtËe „tu…eytu™t M™un™wk rŒþtËq[™ fh‚tk þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ’’¨}æÝ‹ÎÝì Ðí…æ: ¨±æü ÎëcÅì±æ Úæ}æ…ÝæÎüÝæñ J ¥Ðಋy²æï ÏæuãæçÝ ÝCHÏ{{Ýæ §±‘‘ JJ §ç„ JJ þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au, nu hts™T ! su{ ftuR …wY»t™wk Ä™ ¾tuðtR „Þu÷wk ntuÞ, y™u …Ae Vheðth ßÞthu ¾tuðtÞu÷wk Ä™ «tó ÚttÞ, íÞthu yu …wY»t™u fuðtu yr‚ yt™kŒ ÚttÞ Au. ‚u{ ©ef]»ý y™u ƒ¤ŒuðS ‚tu {Útwht™e «ò™wk yuf Ä™ n‚wk. ©ef]»ý y™u ƒ¤ŒuðS rðãt ¼ýðt „Þt n‚t, íÞthu {Útwht™e «ò™wk Ä™ ¾tuðtR „Þu÷wk n‚wk. y™u …Ae ßÞthu rðãt ¼ýe™u …tAt ytÔÞt, íÞthu {Útwht™e «ò™t ÓŒÞ{tk M™un Ë{tR þfÞtu ™rn. ‚uÚte yu M™un ÓŒÞ{tkÚte W¼htR™u ™uºttu îtht ðnuðt ÷tøÞtu. y™u {Útwht™e «ò ©ef]»ý ‚Útt ƒ¤ŒuðS™tk Œþo™ fhe™u n»to½u÷e ƒ™e „R. yt he‚u {ÚtwhtðtËe «ò™tu ¼„ðt™ ©ef]»ý™u rð»tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk Œþ{MfkÄ{tk ðthkðth r™Y…ý fhu÷wk Au. {txu Œþ{MfkÄ™u ¼Âõ‚þt† fnu÷wk Au. y™u îtrhftðtËe ÞtŒðtu™t M™un™wk rŒþtËq[™ fh‚tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ’’àæIJæ¨ÝæÅÝæHæÐRUèÇæSÝæÝæçÎÜU}æü¨é J Ý ç±Îé: ¨‹„}ææy}ææÝ¢ ±ëc‡æ²: ÜëUc‡æ™ï„¨:‘‘ JJ §ç„ JJ þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au, nu hts™T ! ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu s su{™tk r[¥ttu hnu÷tk Au, yuðt îtrhftðtËe ÞtŒðtu™u Ëq‚tk, ƒuË‚tk, ðt‚tu fh‚tk, fu M™t™ fh‚e ð¾‚u Ëðuo r¢Þtytu™u rð»tu r™hk‚h ©ef]»ý ¼„ðt™™wk s M{hý Út‚wk n‚wk. ‚uÚte …tu‚t™t Œun™u …ý òýe þf‚t ™ n‚t. yt he‚u îtrhftðtËe ÞtŒðtu™tu ¼„ðt™ ©ef]»ý™u rð»tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk yt Œ~t{MfkÄ{tk ðthkðth r™Y…ý fhu÷wk Au. {txu Œþ{MfkÄ™wk ¼Âõ‚þt†…ýwk fnu÷wk Au. y™u ð¤e nÂM‚™t…wh ðtËe …tkzðtu™t M™un™wk rŒþtËq[™ fh‚tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e ðýoðu Au fu- ’’ÎëcÅì±æ „}ææxæ„¢ Ðæƒæü }æéÜéU‹Î}æç¶HïEÚ}æì J ©œæSƒé²éüxæÐmèÚæ: Ðíæ‡ææ }æéw²ç}æ±æxæ„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ …tkzðtuyu htsËqÞ Þ¿t fhu÷tu n‚tu. íÞthu ©ef]»ý ¼„ðt™™u Þ¿t{tk …Äthðt «u{…qðof yt{kºtý yt…u÷wk n‚wk. ©ef]»ý ¼„ðt™ …tu‚t™t ¼õ‚ …tkzðtu™t yt{kºtý™u {t™ yt…e, nÂM‚™t…wh htsËqÞ Þ¿t{tk ßÞthu …ÄtÞto, íÞthu íÞtk ytðu÷t ©ef]»ý™u òuR™u …tkzðtu yufe ËtÚtu W¼t ÚtR „Þt. su{ þheh{tk {wÏÞ «tý ytð‚tk RrLÿÞtu Ë[u‚™ ÚtR òÞ, ‚u{ ©ef]»ý …Äth‚tk ƒÄt …tkzðtu htu{tkr[‚ ÚtR „Þt. y™u …tkzðtu™u ¼„ðt™ ©ef]»ý «íÞu su «u{ n‚tu, yu «u{ ÓŒÞ{tk Ë{tR þõÞtu ™rn. ‚uÚte ÓŒÞ{tkÚte W¼htR™u ™uºttu{tk y©wytu îtht yr¼ÔÞõ‚ ÚtÞtu. yt he‚u ¼„ðt™ ©ef]»ý™u rð»tu …tkzðtu™tu su M™un n‚tu, yu M™un™wk …ý yt Œ~t{MfkÄ{tk ðthkðth r™Y…ý fhu÷wk Au. {txu yt Œþ{MfkÄ™wk ¼Âõ‚þt†…ýwk fnu÷wk Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e rððu[™ fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu fÌtwk su …k[{MfkÄ yu Þtu„þt† Au. ‚tu …k[{MfkÄ yu Þtu„þt† þt {txu ? ‚u™t «íÞw¥th{tk fnu Au fu, …k[{MfkÄ{tk Þtu„þt†™tu rËØtL‚ M…ü…ýu fnu÷tu Au, {txu …k[{MfkÄ™wk Þtu„þt†…ýwk fnu÷wk Au. Þtu„þt†™t ytrŒ yt[tÞo rnhÛÞ„¼o Ér»tyu ¼„ðt™ ™thtÞý™u rð»tu r[¥tð]Â¥t™tu su r™htuÄ Útðtu yus Þtu„ Au. ytðtu …tu‚t™tu rËØtL‚ r™Y…ý fhu÷tu Au. y™u ð¤e …t‚Åsr÷yu …ý ’’²æïxæçpœæ±ëçœæçÝÚæï{:‘‘ JJ §ç„ JJ yt Ëqºtðzu r[¥t™e ð]Â¥t™tu su r™htuÄ Útðtu ‚u™u s Þtu„ fnu÷tu Au. y™u yu Þtu„™t …ý ƒu «fth Au. yuf nXÞtu„ y™u ƒeòu htsÞtu„. ‚u{tk «týtÞt{trŒfu fhe™u «Út{ «tý™tu r™htuÄ Útðtu yu nXÞtu„ fnu÷tu Au. y™u …h{tí{t™wk æÞt™ fh‚tk r[¥t™e ð]Â¥t™tu su r™htuÄ Útðtu ‚u™u htsÞtu„ fnu÷tu Au. yÚtto‚T …tu‚t™t r[¥t™u y¾kz …h{tí{t™e ykŒh su òuze Œuðt{tk ytðu ‚u™u htsÞtu„ fnuðtÞ Au. y™u yu r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄY… htsÞtu„™wk yt …k[{MfkÄ{tk Þtu„e


&÷tuf - 100

rþûtt…ºte ¼t»Þ

46

htòytu™tk [rhºttu™wk r™Y…ý îtht ðýo™ fhu÷wk Au. {txu yt …k[{MfkÄ™wk Þtu„þt†…ýwk fnu÷wk Au. su{ fu r«Þðú‚ htò htßÞ fh‚t n‚t, A‚tk …tu‚t™e r[¥tð]Â¥t™u y¾kz ¼„ðt™{tk òuze ht¾u÷e n‚e. yÚtto‚T r«Þðú‚ htò «ð]Â¥t{tk hne™u …ý y¾kz ¼„ðt™™wk M{hý fh‚t n‚t, ‚uýu fhe™u r«Þðú‚ htò™e r[¥tð]Â¥t™tu ¼„ðt™™u rð»tu r™htuÄ ÚtÞtu n‚tu. ytðt r«Þðú‚ htò™wk [rhºt yt …k[{MfkÄ{tk ðýoðu÷wk Au. y™u íÞth…Ae r«Þðú‚htò™t …wºt ytø™eÄúu …ý yütk„Þtu„ rËØ fhu÷tu n‚tu. y™u …tu‚t™e r[¥t™e ð]Â¥t y¾kz ¼„ðt™™e ËtÚtu òuze ŒeÄu÷e n‚e. y™u íÞth…Ae ytÂø™Äú™t …wºt ™tr¼htò …ý Ë{trÄÞtu„ ðzu ™h™thtÞý ¼„ðt™™e W…tË™t fh‚t n‚t. y™u ft¤u fhe™u ¼„ðt™™t ËtÄBÞo…ýt™u …t{e „Þt n‚t. y™u íÞth…Ae ™tr¼htò™t …wºt…ýu «„x ÚtÞu÷t ¼„ðt™ É»t¼ŒuðS …ý {™w»Þ ¼tð™wk y™wfhý fh‚t Útft, Þtu„™wk s yt[hý fhu÷wk n‚wk. y™u íÞth…Ae É»t¼ŒuðS™t …wºt ¼h‚S …ý {ntÞtu„e n‚t. yt Ëðuo Þtu„ehtòytu™tk [rhºt™wk yt …k[{MfkÄ™e ykŒh ytƒunwƒ ðýo™ fhðt{tk ytðu÷wk Au. {txu yt …k[{MfkÄ™u Þtu„þt† {t™u÷wk Au. y™u ð¤e R÷tðú‚trŒ ‚u ‚u ¾kztu™u rð»tu rþð, ¼ÿ©ðt, «FtŒ, ÷û{e y™u …]Úðe ytrŒf ¼õ‚tu™tu Ëkf»toý, nÞ„úeð, ™]®Ën, ™thtÞý y™u ðhtn ytrŒf ¼„ðt™™tk MðY…tu™u rð»tu r[¥t™e ð]Â¥t™t r™htuÄY… Þtu„, yt …k[{MfkÄ™u rð»tu «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. {txu …k[{MfkÄ™wk Þtu„þt†…ýwk {t™u÷wk Au. y™u ð¤e þwfŒuðSyu …ý ’’²çÎ΢ ²æïxææÝéàææ¨Ý}æì‘‘ yt Ëqºt™tu Ë{tðuþ fhe™u ‘‘Œun÷eŒe…f™t’’ LÞtÞÚte Ëk…qýo …k[{MfkÄ™wk Þtu„þt†…ýwk Ëq[ðu÷wk Au. y™u Þt¿tðÕõÞ M{]r‚™e ykŒh yt[th, ÔÞðnth, «tÞÂù‚, ðú‚tu, ft÷ y™u f{o™tk V¤tu yt{ A«fthu Ä{o™wk ÷ûtý ðýoðu÷wk Au. {txu Þt¿tðÕõÞ M{]r‚™u Ä{oþt† {t™ðt{tk ytðu÷wk Au. yt he‚u ©eS{nthtsu Œþ{MfkÄ™u ¼Âõ‚þt† y™u …k[{MfkÄ™u Þtu„þt† ‚Útt Þt¿tðÕõÞ M{]r‚™u Ä{oþt† «{tý…qðof {t™u÷wk Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>99>> ∂……Æ“ÆEÚ…h……∆ ¶…M…¥…n¬M…“i……™……∂S……¥…M…®™…i……®…¬ * Æ…®……x…÷V……S……™…«EfiÚi…∆ ¶……π™…®……v™…… i®…E∆Ú ®…®… **100** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ©eht{t™wò[tÞoSyu fhu÷wk su ÔÞtËËqºt™wk ©e¼t»Þ ‚Útt ¼„ðŒT„e‚t™wk ¼t»Þ, yu ƒu y{tYk yæÞtí{þt† Au, yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ytí{‚¥ð, {tÞt‚¥ð y™u ¼„ð¥t¥ð yt ºtý ‚¥ðtu™wk su þt†™e ykŒh «Ät™…ýu r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk ntuÞ, ‚u þt†™u yæÞtí{þt† fnuðt{tk ytðu Au. W…r™»tŒtu, „e‚t y™u ÔÞtËËqºttu yt ºtý „úLÚttu™e ykŒh yæÞtí{™wk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au. {txu yt ºtý „úLÚttu ©uc yæÞtí{þt† Au. ‚u{tk W…r™»tŒ Au yu ðuŒ™tu s Ëth Au. W…r™»tŒtu™e ykŒh y™uf «fth™e su ƒúñrðãtytu hnu÷e Au, ‚u ƒúñrðãtytu™wk Ëkf÷™ fhe™u ÞÚttÚto ƒúñrðãtytu™wk ‚tí…Þo Ë{òððt ÔÞt˼„ðt™u su Ëqºttu ÷ÏÞtk Au, ‚u™u þtherhfËqºttu fnuðt{tk ytðu Au. y™u hýËk„út{{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u yswo™ «íÞu su ËtkÏÞ¿tt™™tu W…Œuþ yt…u÷tu Au, ‚u™u ¼„ðŒT„e‚t fnuðt{tk ytðu Au. yt ƒÒtu þtMºttu Sð, {tÞt y™u Rïh ‚¥ð™wk r™Y…ý fh™thtk Au. y™u yt ƒÒtu þt† W…h swŒt swŒt yt[tÞtuoyu swŒtk ߌtk ¼t»Þtu ÷¾u÷tk Au. ‚u{tk ©e ht{t™wò[tÞoSyu ¼„ðŒT„e‚t y™u þtherhfËqºttu W…h su ¼t»Þ fhu÷wk Au, yu ¼t»Þ™e ykŒh ©e ht{t™wò[tÞoSyu Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtýu™t MðY…™wk ÞÚttÚto r™Y…ý suðwk fhu÷wk Au, ‚uðwk ƒeò ftuR yt[tÞuo fhu÷wk ™Úte. y™u Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtýu™tu y…]ÚtfT ËkƒLÄ suðtu ©e ht{t™wò[tÞoSyu r™Y…ý fÞtuo Au, yuðtu ƒeò ftuR


&÷tuf - 101-102

rþûtt…ºte ¼t»Þ

47

yt[tÞuo r™Y…ý fhu÷tu ™Úte. y™u yt ƒÒtu ¼t»Þ™e ykŒh ©eS{nthts™u r«Þ yuðwk su ¼„ðt™™wk Ëtfth…ýwk ‚u™wk …ý rðM‚th…qðof «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. ‚uÚte ©e ht{t™wò[tÞoSyu þtherhfËqºttu y™u ¼„ðŒT„e‚t W…h su ¼t»Þ fhu÷wk Au, yu ¼t»Þ™u ©eS{nthtsu «{tý¼q‚ {t™u÷wk Au. {txu yt ƒÒtu ¼t»Þ Ëk«ŒtÞ{tk yæÞtí{ ¿tt™þt† ‚hefu {tLÞ fhtÞu÷tk Au. yus fthýÚte ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu ytæÞtÂí{f ¿tt™™e «tÂó™u {txu yt ƒÒtu ¼t»Þtu™u ¼ýðtk y™u ¼ýtððtk, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>100>> Bi…‰π…÷ ™…… x… ¥……C™…… x… ∏…“EfiÚπh…∫™… ¥…fiπ…∫™… S… * +i™…÷iEÚπ…«{…Æ… h… ∫™…÷∫i…l…… ¶… HÚ ¥…Æ…M…™……‰: **101** ®…xi…¥™…… x… |…v……x…… x… i……x™…‰¥…‰i…Æ¥……C™…i…: * v…®…Êh… ∫… ΩÙi…… EfiÚπh…¶… HÚ: EÚ…™…Ê i… i…p˘ΩÙ: **102** {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, yt ytX ËåAtMºttu{tk su ð[™tu ¼„ðt™™t MðY…™wk yr‚ Wíf»to…ýwk fnu‚tk ntuÞ, ‚Útt Ä{o, ¼Âõ‚ y™u ðihtøÞ™wk yr‚ Wíf»to…ýwk fnu‚tk ntuÞ. ‚u ð[™tu™u ƒeòk ð[™tu fh‚tk «{tý…ýu {t™ðtk. y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ‚tu Ä{uo Ërn‚ s fhðe. ytðwk Ëðuo ËåAtMºttu™wk hnMÞ Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu ðuŒtrŒ ytX ËåAtMºttu «{tý…ýu MðeftÞtO, ‚u™tu yÚto yuðtu ™Úte fu, ytXu þtMºttu™tk yufyuf ð[™ «{tý¼q‚ {t™ðtk. þtMºttu{tk ƒu «fth™tk ð[™tu ntuÞ Au. ‚u{tk yuf ð[™ ðM‚w™tu Wíf»to «r‚…tŒ™ fh‚wk ntuÞ, y™u ƒeswk ð[™ ðM‚w™tu y…f»to «r‚…tŒ™ fh‚wk ntuÞ Au. ‚u{tk su ð[™ ðM‚w™tu Wíf»to «r‚…tŒ™ fh‚wk ntuÞ, yu ð[™™u s «{týY… {t™ðwk. yÚtto‚T yu ð[™™u «Ät™ y™u rËØtL‚ ð[™ {t™ðwk. y™u su ð[™ ðM‚w™tu y…f»to fnu‚wk ntuÞ, ‚u ð[™™u «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. yÚtto‚T yu ð[™™u „tiý {t™ðwk. y™u yu „tiý ð[™™tu «{tý¼q‚ rËØtL‚ ð[™™e ËtÚtu Ë{LðÞ fhðtu. ËåAtMºttu Au yu yuf þ猫{tý Au. ðuŒtL‚{tk ºtý «fth™tk «{týtu ðýoðu÷tk Au. yuf «íÞût «{tý, ƒeswk y™w{t™ «{tý, y™u ºteswk þçŒ «{tý. ËåAtMºttu™u þçŒ «{tý fnuðt{tk ytðu Au. y™u þ猫{týÚte «{uÞðM‚w™e rËÂØ ÚtR þfu Au. ’’Ðí}ææ‡ææ{èÝæ Ðí}æï²ç¨çh:‘‘ JJ §ç„ JJ ftuR…ý ðM‚w™tu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, yÚtto‚T ftuR…ý ‚¥ð™tu r™ýoÞ fhðtu ntuÞ, ‚tu yu «{týtu™u ytÄthu s ÚtR þfu Au. «{tý rð™t ‚tu ftuR…ý ‚¥ð™tu fu ðM‚w™tu r™ýoÞ ÚtR þf‚tu ™Úte. ‚u{tk ðM‚w fu ‚¥ð™t «íÞût ËkƒLÄ™u …t{e™u su r™ýoÞ fhðt{tk ytðu Au. yu «íÞût «{týÚte r™ýoÞ fhu÷tu fnuðtÞ Au. «íÞût «{tý yux÷u ¿tt™urLÿÞtu y™u {™. yt…ýu ¿tt™urLÿÞtu y™u {™ îtht fux÷ef ðM‚w™tu ÞÚttÚto r™ýoÞ fhe þfeyu Aeyu. yt ðM‚w MðtrŒü Au fu, …Ae rƒ™MðtrŒü Au, ‚u™tu r™ýoÞ S¼Y…e «íÞût «{týÚte ÚtR þfu Au. Sbt™tu ðM‚w™e ËtÚtu «íÞût ËkƒLÄ ÚtR þfu Au, ‚uÚte Sbt™u «íÞût «{tý {t™ðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e yt ðM‚w „h{ Au fu Xkze Au ? yÚtðt {]Œw Au fu fXe™ Au ? ‚u™tu r™ýoÞ íð[tY…e «íÞût«{týÚte ÚtR þfu Au. íð[t™tu ðM‚w™e ËtÚtu «íÞût ËkƒLÄ ÚtR þfu Au, ‚uÚte íð[t™u «íÞût «{tý {t™ðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e yt ðM‚w Y…ðt™ Au fu fwY…ðt™ Au, ‚u™tu r™ýoÞ ™uºtÚte ÚtR þfu Au. yt ðM‚w Ëw„kLÄe{t™ Au fu Œw„oLÄeÞwõ‚ Au, ‚u™tu r™ýoÞ ™tfÚte ÚtR þfu Au. y™u þ猙tu r™ýoÞ fýo RrLÿÞÚte ÚtR þfu Au. y™u {™ yt Ëðuo r™ýoÞtu{tk RrLÿÞtu™e ËtÚtu òuztÞu÷wk hnu Au. yt he‚u ¿tt™ RrLÿÞtu y™u {™ ftuR…ý ðM‚w™t «íÞût ËkƒLÄ™u …t{e™u r™ýoÞ fhu Au, {txu ¿tt™urLÿÞtu y™u {™™u «íÞût «{tý {t™ðt{tk ytðu Au. nðu fux÷ef ðM‚w™tu r™ýoÞ RrLÿÞtu™t «íÞût ËkƒLÄ rð™t fhðt{tk ytðu Au, ‚u™u y™w{t™ «{tý fnuðtÞ Au. yuf ðM‚w yt…ý™u RrLÿÞtuÚte «íÞût ÚtR ntuÞ, ‚u™t ytÄthu ƒeS ðM‚w™tu su r™ýoÞ fhðt{tk ytðu, ‚u™u y™w{t™ «{tý fnuðt{tk ytðu Au. su{ fu ftuR …ðo‚


&÷tuf - 101-102

rþûtt…ºte ¼t»Þ

48

W…h Œqh Œqh Äq{tztu Œu¾t‚tu ntuÞ, …ý yÂø™ Œu¾t‚tu ™ ntuÞ, íÞthu yt…ýu y™w{t™ fheyu Aeyu fu íÞtk yÂø™ ntuðtu òuRyu, fthý fu yÂø™ rËðtÞ Äw{tztu ntuR þfu ™rn. yt{tk Äw{tzt™tu r™ýoÞ ™uºturLÿÞY…e «íÞût «{týÚte ÚttÞ Au. y™u ™uºturLÿÞY…e «íÞût «{týÚte «{trý‚ ÚtÞu÷t Äw{tzt™t ytÄthu yt…ýu yÂø™™wk y™w{t™ fheyu Aeyu. yt he‚u y™w{t™ «{tý{tk yuf ðM‚w™u yt…ýu «íÞût y™w¼ðe ntuÞ, ‚u™t ytÄthu ƒeS ðM‚w™wk y™w{t™ ÚtR þfu Au. yt RrLÿÞtuY…e «íÞût «{tý y™u y™w{t™ «{týÚte ‚tu «f]r‚Úte Wí…Òt ÚtÞu÷tk su «tf]r‚f …ŒtÚttuo ntuÞ, ‚u{™tu s r™ýoÞ ÚtR þfu Au. …ý y«tf]‚ su rŒÔÞ …ŒtÚttuo ntuÞ fu, su fŒe…ý RrLÿÞtu™t y™w¼ð{tk ytÔÞtk s ™ ntuÞ, ytðtk rŒÔÞ …ŒtÚttuo™tu r™ýoÞ «íÞût «{týÚte fu y™w{t™ «{týÚte ÚtR þf‚tu ™Úte. ‚uÚte ytí{‚¥ð™tu r™ýoÞ, …h‚¥ð …h{tí{t™tu r™ýoÞ, r™íÞ rð¼qr‚™tu r™ýoÞ, ‚Útt …h‚¥ð …h{tí{t™u …t{ðt™tk su Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼Âõ‚ ytrŒf ËtÄ™tu™tu r™ýoÞ þt†ð[™tu™t ytÄthu s ÚtR þfu Au. yÚtto‚T þçŒ «{týÚte s ÚtR þfu Au. ËåAtMºttu yus þ猫{tý Au. y™u ©eS{nthtsu ytí{‚¥ð ‚Útt …h‚¥ð …h{tí{t™t r™ýoÞ {txu, y™u ytí{t …h{tí{t™u …t{ðt™tk su ËtÄ™tu, ‚u™t r™ýoÞ {txu ytX ËåAtMºttu yt…ý™u ytÃÞtk Au. yu ytX ËåAtMºttu{tk fux÷tkf ð[™tu «Ät™¼q‚ y™u «{tý¼q‚ ntuÞ Au. y™u fux÷tkf ð[™tu „tiý y™u y«{tý¼q‚ ntuÞ Au. ‚tu su «Ät™¼q‚ y™u «{tý¼q‚ ð[™tu ntuÞ, ‚u{™t ytÄthu s ‚¥ð™tu r™ýoÞ ÚtR þfu Au. …ý „tiý y™u y«{tý¼q‚ ð[™tu™t ytÄthu ‚¥ð™tu r™ýoÞ ÚtR þfu ™rn. su{ fu- ’’Ü¢U¨…Ú樋{ÜUæH²±Ýàææ˱æçÎ|²æï |æ²ÐHæ²Ý}ææïãæçα‡æüÝï |æxæ±ÎÐÜU¯ü §±æ|æ樄 JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk yuðwk ðýo™ òuÞt{tk ytðu Au fu, ©ef]»ý ¼„ðt™ sL{ Äthý fÞto …Ae ‚íft¤ s fkË Útfe ¼Þ …t{e™u „tufw¤ [tÕÞt „Þt. y™u shtËkÄ ßÞthu ÷~fh ÷R™u [ze ytÔÞtu, íÞthu ©ef]»ý ¼„ðt™ ¼Þ …t{e™u {Útwht ™„he™u Atuze ŒeÄe, y™u îthft{tk sR™u r™ðtË fÞtuo. y™u ft÷Þð™ ßÞthu ºtý fhtuz sux÷wk B÷uåA™wk ÷~fh ÷R™u [ze ytÔÞtu, íÞthu ©ef]»ý¼„ðt™ ¼Þ …t{e™u ™tËe „Þt, y™u hið‚t[¤ „wVt™tu yt©Þ fÞtuo. ‚Útt þtÕðu ßÞthu {tÞt Œu¾tze, íÞthu ©ef]»ý¼„ðt™ {tun …t{e „Þt. yt Ëðuo ð[™tu ¼„ðt™™wk y…f»to…ýwk fnu™thtk Au, ‚uÚte yt ð[™tu™u „tiý {t™ðtk, …ý «{tý¼q‚ {t™ðtk ™rn. yÚtto‚T yt ð[™tuÚte …h‚¥ð …h{tí{t™tu r™ýoÞ ÚtR þfu ™rn. fthý fu yt ð[™tuÚte ©ef]»ý ¼„ðt™ …ý Ët{tLÞ f{toÄe™ {™w»Þtu suðt ntuÞ ™u þwk ? yu{ sýtÞ Au. ‚uÚte ytðtk ð[™tu™u «Ät™ {t™e ÷uðtk ™rn, yt ð[™tu „tiý {t™ðtk. y™u yt „tiý ð[™tu™tu «{tý¼q‚ rËØtL‚ ð[™tu™e ËtÚtu Ë{LðÞ fhðtu. su{ fu- ’’Ò àææïÜU}ææïãæñ Fïãæï ±æ |æ²¢ ±æ ²ïù¿æ¨}|æ±æ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk s ð[™ Au. yt ð[™ îtht «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytðu÷wk Au fu, ¼„ðt™™u þtuf, {tun y™u ¼Þ õÞtkÚte ntuÞ ? yt ƒÄwk ‚tu {tÞt™wk ftÞo Au. y™u ¼„ðt™ ‚tu {tÞt Útfe …h y™u y¾krz‚ yiïÞoðt¤t Au. ‚uÚte {™w»Þ¼tð™u rð»tu …ý ¼„ðt™™wk ¿tt™ õÞthuÞ …ý ÷wó Út‚wk ™Úte. ¼„ðt™ „{u ‚uðtk [rhºttu fhu A‚tk…ý yÂø™™e …uXu r™Œtuo»t Au. yt ð[™tu ¼„ðt™™wk Wíf»to…ýwk fnu™thtk Au. ‚uÚte yt ð[™tu™u {wÏÞ y™u «{tý¼q‚ {t™ðtk, y™u …qðuo fnu÷tk „tiý ‚Útt y«{tý¼q‚ ð[™tu™tu yt rËØtk‚ ð[™tu™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu, …ý ƒÄtk ð[™tu Ëh¾tk {t™e ÷uðtk ™rn. y™u „tiý ð[™tu ‚tu yËwhtu™u {tun Wí…Òt fhðt {txu ntuÞ Au, yu{ òýðwk, …ý ¼„ðt™™e ykŒh ¼ÞtrŒf Œtu»ttu òýðt ™rn. y™u ð¤e- ’’|æê|ææÚ ÿæçЄæï ²ïÝ …ãæñ „Ó™ ÜUHï±Ú}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ð[™™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ¼„ðt™ ©ef]»ýu su þhehÚte yt …]Úðe™tu ¼th W‚tÞtuo, yu þheh™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu. yt ¼t„ð‚™t ð[™Úte ¼„ðt™™u …ý ËtÄthý {™w»Þ™e …uXu òýu {hðwk …z‚wk ntuÞ


&÷tuf - 101-102

rþûtt…ºte ¼t»Þ

49

™u þwk ? yu{ sýtÞ Au. …ý r™íÞ y™u rŒÔÞ{qŠ‚{t™…ýwk sýt‚wk ™Úte. ‚tu yt ð[™ ¼„ðt™™wk y…f»to…ýwk fnu™th Au, ‚uÚte yt ð[™tu™u „tiý {t™ðwk. …ý «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. yÚtto‚T yt ð[™Úte …h‚¥ð …h{tí{t™tu r™ýoÞ ÚtR þfu ™rn. fthý fu yt ð[™Úte ¼„ðt™ ©ef]»ý f{toÄe™ {™w»Þ suðt ntuÞ ™u þwk ? yu{ sýtÞ Au. ‚uÚte yt ð[™™tu yt„¤ fnuðtþu, yuðt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’}æy²ïüÝ ²æï xæéL¨é„¢ ²}æHæïÜUÝè„¢, y±æ¢ ™æݲÓÀÚ‡æÎ: ÐÚ}ææ›Îx{}æì J ç…x²ïù‹„ÜUæ‹„ÜU}æÐèàæ}æ¨æ±Ýèàæ: ôÜU S±æ±Ýï S±Úݲ‹}æëxæ²é¢ ¨Îïã}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t ð[™™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytðu÷wk Au fu, þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au, nu hts™T ! Þ{htò …tu‚t™t Þ{÷tuf «íÞu ÷R „Þu÷t „wY™t …wºt™u su ©ef]»ý ¼„ðt™u ‚us þhehu …tAtu ÷tðe yt…u÷tu n‚tu. nu hts™T ! ‚{tu ßÞthu {t‚t™t WŒh{tk n‚t íÞthu yïíÚtt{t™t ƒúñt†Úte ƒ¤e „Þu÷t n‚t. ‚u Ë{Þu …ý ¼„ðt™ ©ef]»ýu yïíÚtt{t™t ƒúñt† Útfe ‚{tÁk hûtý fhu÷wk n‚wk. y™u ð¤e su ©ef]»ý ¼„ðt™u ft¤™t …ý ft¤ yuðt þkfh™u …ý S‚e ÷eÄt n‚t. y™u ð¤e …tu‚t™u {th™th …thtÄe™u Œun™e ËtÚtu Mð„o{tk {tuf÷e ŒeÄtu n‚tu. ytðtk ftÞtuo ¼„ðt™ ©ef]»ýu fÞtO, ƒeò™t Œuntu™wk hûtý fÞwO. ‚tu þwk yu …tu‚t™t Œun™wk hûtý fhðt{tk yË{Úto ntuÞ ? ™ s ntuÞ. yt ð[™ ¼„ðt™™wk Wíf»to…ýwk fnu™th Au. ‚uÚte yt ð[™ {wÏÞ {t™ðwk, y™u «{tý¼q‚ {t™ðwk. y™u …qðuo fnu÷tk „tiý ð[™™tu yt «{tý¼q‚ rËØtk‚ ðtõÞ™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu, …ý ƒÄtk ð[™tu Ë{t™ {t™ðtk ™rn. y™u ð¤e ’’©±æã ÜëUc‡ææï |æxæ±æÝì ŸæèÎæ}ææÝ¢ ÐÚæç…„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au fu- hts™T ! ¼„ðt™ ©ef]»ý „tuðt¤tu™e ËtÚtu h{‚ h{‚t n‚t. h{‚{tk ƒu rð¼t„ …tzðt{tk ytÔÞt n‚t. ‚u{tk su nthu yu S‚u÷t™u ¾¼t W…h ô[fe™u Œtuzu, ytðtu Xhtð fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ‚u{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ nthe „Þt, ‚uÚte ©eŒt{t™u ¾¼t W…h W…tze™u [tÕÞt. yt ð[™ {™w»Þ ÷e÷t™u y™wfhý fh™tÁk „tiý ð[™ Au. fthý fu ©ef]»ý ¼„ðt™™e …ý Ët{tLÞ {týË™e …uXu nth «r‚…tŒ™ fhu÷e Au, ‚uÚte yt ð[™™u «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. fthý fu yt ð[™Úte …h‚¥ð …h{tí{t™tu r™ýoÞ ÚtR þfu ™rn. {txu yt„¤ fnuðtþu, yuðt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu yt „tiý ð[™™tu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’²é²éy¨„æ¢ ÜéU~æç™Îæ„„æç²Ýæ¢ …²: ¨ÎñÜU~æ Ý ±ñ ÐÚæy}æÝæ}æì J ç±ÝñÜU}æéyÐçœæH²çSƒ„èEÚ¢ ¨±ü¿æ}ææl¢ ÐéL¯¢ ¨Ýæ„Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk ð]ºttËwh RLÿ «íÞu fnu Au fu- nu Œuðuïh ! Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ™t r™ÞL‚t y™u Ëðo¿t yuðt ¼„ðt™ rËðtÞ ƒeò ÞtuØtytu™tu n{uþtk rðsÞ Út‚tu ™Úte. …htÄe™ yuðt Œuðtu ‚Útt {™w»Þtu™tu ‚tu ftuRf s 𾂠rðsÞ ÚttÞ Au. …ý Mð‚kºt yuðt ¼„ðt™™tu ‚tu ËðoŒt rðsÞ ÚttÞ Au. yt ð[™ ¼„ðt™™tu Wíf»to fnu™th Au. {txu «{tý¼q‚ y™u rËØtk‚ ð[™ {t™ðwk, …ý ¼„ðt™ ©eŒt{t Útfe …htsÞ …t{e „Þt, yu ð[™™u {wÏÞ {t™e ÷uðwk ™rn. yu ð[™™tu yt rËØtk‚ ðtõÞ™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. y™u ¼„ðt™™wk y…f»to…ýwk fnu™thtk su ð[™tu Au. yu ð[™tu {™w»Þ÷e÷t™u y™wfhý fh™thtk Au. y™u yu ð[™tu yËwhtu™u {tun Wí…Òt fhðt {txu s ntuÞ Au, yu{ òýðwk. y™u ð¤e Ä{o™wk y…f»to…ýwk fnu™thtk su ð[™tu ntuÞ, yu ð[™tu™u «{tý¼q‚ {t™ðtk ™rn, yu ð[™tu™u „tiý {t™ðtk. y™u yu „tiý ð[™tu™tu Ä{o™wk Wíf»to…ýwk fnu™th rËØtk‚ ð[™tu™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’„S}ææ„ì y±}æéh±æïy¨ëÁ² ™æïÎÝæ¢ Ðíç„™æïÎÝæ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! ‚{tu rðrÄ y™u r™»tuÄ Y…e Ä{o™tu íÞt„ fhe™u fuð¤ {thu þhýu ytðe òð. yt ð[™ Ä{o™wk y…f»to…ýwk fnu™th Au. yÚtto‚T


&÷tuf - 101-102

rþûtt…ºte ¼t»Þ

50

yt ð[™ Ä{o™wk {n¥ð ½xtz™th Au. fthý fu Ä{o rð™t ftuR ËtÄ™™e rËÂØ Út‚e ™Úte. {txu yt ð[™™u «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. y™u yt „tiý ð[™™tu yt„¤ fnuðtþu, yuðt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu Ë{LðÞ fhðtu. su{ fu- ’’{}ææïüçã }æjçQU²é„æï çÝ:ŸæﲨÜUÚ: ÐÚ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk ©ef]»ý s WØðS «íÞu fnu Au fu¼„ðt™™t ËkƒLÄðt¤tu Ä{o Au, yus …h{ fÕÞtý™u fh™thtu Au. {txu Ä{o Ërn‚ s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. Ä{o™tu íÞt„ fhe™u õÞthuÞ …ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe ™rn. yt ð[™ Ä{o™wk Wíf»to…ýwk fnu™th Au. yÚtto‚T Ä{o™wk {níð su{ Au yu{ ÞÚttÚto fnu™th Au. {txu yt ð[™ «{tý¼q‚ y™u rËØtk‚ ð[™ {t™ðwk. yt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu …qðuo fnu÷t „tiý ð[™™tu r™ýoÞ fhðtu, …ý Ëðuo ð[™tu Ëh¾tk {t™ðtk ™rn. y™u …qðuo Ä{o™t íÞt„ rð»tu su ð[™tu fÌttk, yu‚tu ¼Âõ‚Úte hrn‚ fuð¤ þw»fÄ{o™u {txu fÌttk Au, yu{ Ë{sðwk. fthý fu þw»fÄ{o {tuût™u yt…e þf‚tu ™Úte. {txu {tuûttÚteo ntuÞ ‚u{ýu, fuð¤ þw»fÄ{o™tu íÞt„ fhe™u ¼„ðt™™t ËkƒLÄðt¤tu su Ä{o ‚u™tu Mðefth fhðtu. ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e ¼Âõ‚™wk y…f»to…ýwk fnu™thtk su ð[™tu ntuÞ, yu ð[™tu™u «{tý¼q‚ {t™ðtk ™rn, yu ð[™tu™u „tiý {t™ðtk. y™u yu „tiý ð[™tu™tu ¼Âõ‚™wk Wíf»to…ýwk fnu™th rËØtk‚ ð[™tu™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’»±¢ Ðí¨óæ}æݨæï |æxæ±jçQU²æïxæ„: J |æx汜朱籿ææÝ¢ }æéQU¨XS² …沄 JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ¼Âõ‚Þtu„Úte ¼„ðt™™wk ‚¥ð¿tt™ «tó ÚttÞ Au. y™u ‚¥ð¿tt™Úte {wÂõ‚ ÚttÞ Au. ynª ¼Âõ‚ ¿tt™™wk ËtÄ™ ƒ™e òÞ Au. ¼Âõ‚ ‚tu Ëtûtt‚T {tuût™wk ËtÄ™ Au, ™rn fu ‚¥ð¿tt™™wk. ¼Âõ‚ {tuût™wk ykr‚{ ËtÄ™ ntuðwk òuRyu. …ý yt ð[™{tk ¼Âõ‚Úte ¿tt™ y™u ¿tt™Úte {tuût, yt he‚u ¼Âõ‚™tu {tuût ËtÚtu …hk…ht ËkƒLÄ, y™u ¿tt™™tu Ëtûtt‚T ËkƒLÄ ƒ‚tðu÷tu Au. ‚uÚte yt ð[™ ¼Âõ‚™wk y…f»to…ýwk fnu™th Au, yÚtto‚T yt ð[™ su{ Au yu{ ¼Âõ‚™wk {níð fnu™th ™Úte. {txu yt ð[™™u „tiý {t™ðwk, …ý «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. yt ð[™™tu yt„¤ fnuðtþu, yuðt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’ÜïU±HïÝñ± |ææ±ïÝ xæææï }ææ}æè²éÚ†…U¨æ J ²¢ Ý ²æïxæïÝ ¨æÑìw²ïÝ Îæݱ턄ÐæïùŠ±Úñ: JJ òæw²æS±æŠ²æ²¨¢‹²æ¨ñ: ÐíæŒÝé²ælÕ±æÝçБ‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! „tu…eytu fu𤠼Âõ‚¼tðÚte s {™u …t{e „R. Þtu„, ¿tt™, Œt™, ðú‚, ‚… y™u Þ¿ttu ðzu {™u …t{ðt {txu fux÷tf «Þí™tu fhu Au, A‚tk…ý su {the «tÂó Út‚e ™Úte. ytðtu su nwk ‚u {™u „tu…eytu fu𤠼Âõ‚Úte …t{e „R. yt ð[™ ¼Âõ‚™wk Wíf»to…ýwk fnu™th Au. yÚtto‚T yt ð[™ su{ Au ‚u{ ¼Âõ‚™wk {níð fnu™th Au, ¼Âõ‚™wk «r‚…tŒ™ fh™th Au. {txu yt ð[™ «{tý¼q‚ y™u rËØtk‚ ð[™ {t™ðwk. y™u yt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu …qðuo fnu÷tk „tiý ð[™™tu r™ýoÞ fhðtu, …ý Ëðuo ð[™tu Ëh¾tk {t™e ÷uðtk ™rn. y™u ð¤e ðihtøÞ™wk y…f»to…ýwk fnu™thtk su ð[™tu ntuÞ, yu ð[™tu «{tý¼q‚ {t™ðtk ™rn. y™u yu ð[™tu™tu rËØtk‚ ðihtøÞ™wk Wíf»to…ýwk fnu™thtk ð[™tu™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’²æ}æì ¥æçŸæy²ïç‹Îí²æÚæ„èÝì Îé…ü²æçÝ„ÚæŸæ}æñ: J ±²¢ …²ï}æ ãïHæç|æÎüS²êÝì ÎéxæüÐ焲üƒæ‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™wk ð[™ Au. yt ð[™{tk f~Þ…u rŒr‚ «íÞu fnu÷wk Au fu, su{ htò feÕ÷t™tu yt©Þ fhe™u [tuhtu™u h{‚ {tºtÚte S‚e ÷u Au. yus he‚u nu rŒr‚ ! ‚tht suðe Mºteytu™tu yt©Þ fhe™u, yÚtto‚T ‚tht suðe Mºteytu™e ËtÚtu hne™u, y{tu h{‚ {tºt{tk RrLÿÞtuY…e þºtwytu™u S‚e ÷Ryu Aeyu. yt ð[™ ðihtøÞ™wk y…f»toý…ýwk fnu™th Au. yÚtto‚T su{ Au yu{ ðihtøÞ™wk {níð fnu™th ™Úte. fthý fu ðihtøÞ rð™t


&÷tuf - 103

rþûtt…ºte ¼t»Þ

51

fŒe…ý RrLÿÞtu S‚e þftÞ ™rn. {txu yt ð[™™u „tiý {t™ðwk, …ý «{tý¼q‚ {t™ðwk ™rn. y™u yt ð[™™tu yt„¤ fnuðtþu, yuðt rËØtL‚ ð[™™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu. su{ fu- ’’Ý „ƒæùS² |æ±ï‹}ææïãæï Ïæ‹{pæù‹²Ðí¨X„: J ²æïç¯y¨Xælƒæ Ð風æï ²ƒæ „y¨çX¨X„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t ð[™{tk fr…÷ ¼„ðt™ {t‚t Œuðnqr‚ «íÞu fnu Au fu- nu {t‚tS ! Mºte™t «Ëk„ Útfe suðtu {tun y™u ƒkÄ™ …wÁ»t™u ÚttÞ Au, yuðtu {tun y™u ƒkÄ™ ƒeò ftuR™t «Ëk„u fhe™u Út‚tu ™Úte. {txu $rÿÞtu S‚ðt™u RåA‚t yuðt …wÁ»tu Mºte Útfe Œqh hnuðwk. yt ð[™ ðihtøÞ™wk Wíf»to…ýwk fnu™th Au. {txu yt ð[™™u «{tý¼q‚ y™u rËØtk‚ ð[™ {t™ðwk. y™u …qðuo fnu÷t „tiý ð[™™tu yt rËØtk‚ ð[™™e ËtÚtu r™ýoÞ fhðtu, …ý ƒÄtk ð[™tu Ë{t™ {t™e ÷uðtk ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e ðuŒtrŒf ytX ËåAtMºttu MðÄ{o Ërn‚ ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™wk «r‚…tŒ™ fh™thtk Au. {txu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ Ä{uo Ërn‚ s fhðe. Ä{o™tu íÞt„ fhe™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ Ëðo«fthu fhðe ™rn. fthý fu Ä{o Au, yu ¼Âõ‚™wk …tu»tý fh™th Au. …tu»tý òu ™ ntuÞ ‚tu ¼Âõ‚ ð]ÂØ …t{e™u V¤ yt…™th Út‚e ™Úte. {txu Ä{uo Ërn‚ ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe, yus Ëðuo ËåAtMºttu™wk hnMÞ Au. >>101 - 102>> v…®……Ê Y…‰™…: ∫…n˘…S……Æ: ∏…÷ i…∫®…fii™…÷{…{…… n˘i…: * ®……ΩÙ…i®™…Y……x…™…÷M¶…⁄ Æ∫x…‰ΩÙ…‰ ¶… HÚ∂S… ®……v…¥…‰ **103** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ©wr‚ y™u M{]r‚yu «r‚…tŒ™ fhu÷tu su ËŒt[th ‚u™u Ä{o òýðtu. y™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu {tntíBÞ¿tt™Úte Þwõ‚ su ½ýtu M™un, ‚u™u ¼Âõ‚ òýðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òðu Au fu- ©wr‚ yux÷u ðuŒ, y™u M{]r‚ yux÷u Þt¿tðÕõÞtrŒ Ér»tytuyu h[u÷e Ä{oËkrn‚t, ‚u{ýu yrÄfth™u y™wËthu yð~Þ …t÷™ fhðt {txu rðÄt™ fhu÷tu su ËŒt[th, ‚u™u Ä{o òýðtu. ËŒt[th yux÷u ÷tuf ‚Útt þt†Úte rðÁØ ™ ntuÞ yuðtu su yt[th, ‚u™u Ä{o òýðtu. ©wr‚ ‚Útt M{]r‚™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷tu su yt[th, ÷tufÚte òu rðYØ ntuÞ ‚tu ‚u ËŒt[th fne þftÞ ™rn. y™u su yt[th ÷tuf{tk «[r÷‚ ntuÞ, y™u òu ©wr‚ y™u M{]r‚ytuÚte rðYØ ntuÞ ‚tu ËŒt[th fne þftÞ ™rn. yÚtto‚T ÷tuf{tk «[r÷‚ ntuÞ, y™u þtMºttuÚte …ý rðYØ ™ ntuÞ, ytðtu su ËŒt[th, ‚u™u s Ä{o òýðtu. y™u ð¤e fuð¤ ðuŒÚte Ä{o™tu r™ýoÞ fhe þft‚tu ™Úte. fthý fu ðuŒ™e ykŒh ‚tu su {™w»Þ suðt ËíðtrŒf „wýtuÚte Þwõ‚ ntuÞ, ‚u™u y™wËhe™u s Ë{„ú rðÄt™tu fhu÷tk ntuÞ Au. fux÷tkf rðÄt™tu Ëíð„wýe {™w»Þtu™u {txu ntuÞ Au. fux÷tkf rðÄt™tu hòu„wýe {™w»Þtu™u {txu ntuÞ Au. y™u fux÷tkf rðÄt™tu ‚{tu„wýe {™w»Þtu™u {txu ntuÞ Au. su{ fu ðuŒ™e ykŒh yuf ~Þu™Þt„ ðýoðu÷tu Au. yu Þt„™e ykŒh òu rðrÄ…qðof ƒts …ûte™u ntu{ðt{tk ytðu, ‚tu …tu‚t™tu þºtw ßÞtk ntuÞ íÞtk s {]íÞw …t{e òÞ Au. yt rðÄt™ Ëíð„wýe {™w»Þ™u {txu ™Úte. yt rðÄt™ ‚tu ht„e yuðt ‚{tu„wý «Ät™ {™w»Þ™u {txu Au. yt he‚u ðuŒ yuf rðþt¤ Ë{wÿ Au. yu ðuŒY…e Ë{wÿ{tkÚte su™u sux÷wk ÞtuøÞ ntuÞ ‚ux÷wk s „úný fhðt ÞtuøÞ ntuÞ Au, …ý Ëðuo yuf yrÄfthe™u „úný fhðt ÞtuøÞ ntu‚wk ™Úte. ‚uÚte fuð¤ ðuŒÚte Ä{o™tu r™ýoÞ ÚtR þf‚tu ™Úte. {txu Ä{o™t r™ýoÞ™u {txu M{]r‚ þt†™u …ý ‚…tËðtk. yÚtto‚T ðuŒ{tk su «r‚…tŒ™ fhu÷wk ntuÞ, yu òu M{]r‚ þt†{tk ntuÞ, y™u ðuŒ ‚Útt M{]r‚{tk su «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytðu÷wk ntuÞ, yu òu {nt…wÁ»ttu™t yt[hý{tk ntuÞ, ‚tu s ‚u™u Ä{o fne þftÞ Au. ºtý søÞtyu su yt[th {¤‚tu ytð‚tu ntuÞ ‚u™u s Ä{o fne þftÞ Au. {nt¼th‚™t {tuûtÄ{o{tk …ý ºtý «fth™wk Ä{o™wk ÷ûtý fnu÷wk Au.- ’’¨Îæ™æÚ: S}æëç„: ±ïÎæç›ç±{¢ {}æüHÿæ‡æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™wk ‚tí…Þo yuAu fu, ËŒt[th yux÷u {nt…wÁ»ttu™tu ©uc yt[th, M{]r‚ yux÷u Ä{oþt†, y™u ºteòu ðuŒ. yt


&÷tuf - 103

rþûtt…ºte ¼t»Þ

52

ºtý Ä{o™wk ÷ûtý Au. yÚtto‚T su yt[th ðuŒ{tk ntuÞ yus M{]r‚{tk ntuÞ. y™u su yt[th ðuŒ y™u M{]r‚ yt ƒÒtu{tk ntuÞ, yus yt[th òu {nt…wÁ»ttu™t yt[hý{tk ntuÞ, ‚tu s yu Ä{o {t™e þftÞ Au. yt «{týu ºtýu{tk {¤‚tu su yt[th ‚u™u s Ä{o fnuðtÞ Au. yt he‚u ºtýu îtht r™ýoÞ …t{u÷ su Ä{ou, ‚u™wk …t÷™ fh™th {™w»Þ W¥t{ Ëw¾™u …t{u Au. yt rð»tÞ{tk {™wM{]r‚ «{tý¼q‚ Au.- ’’Ÿæéç„S}æëy²éç΄¢ {}æü}æÝéç„DÝì çã }ææݱ: J §ã ÜUè<„}æ±æŒÝæïç„ Ðíïy² ™æÝéœæ}æ¢ ¨é¶}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu ¼tð yu Au fu- ©wr‚ y™u M{]r‚{tk fnu÷t Ä{o™wk yt[hý fh™thtu {™w»Þ yt ÷tuf{tk {tuxe feŠ‚™u …t{u Au. y™u {he™u W¥t{ Ëw¾™u …t{u Au. yÚtto‚T Ä{o s Ëðuo Ëw¾™wk {q¤ Au. Ä{o rð™t ‚tu ftuR …wÁ»ttÚto™e rËÂØ ÚtR þf‚e ™Úte. {txu ©wr‚ M{]r‚ y™u {nt…wÁ»ttu™t yt[hý îtht Ä{o™tu r™ýoÞ fhe™u Œuþ-ft¤™u y™wËthu Ä{o™wk …t÷™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ¼„ðt™™t {tntíBÞ¿tt™Úte Þwõ‚ yuðtu ¼„ðt™™u rð»tu ËðtorÄf M™un-«u{ ‚u™u ¼Âõ‚ fnu÷e Au. ¼„ðt™™wk {tntíBÞ yux÷u ¼„ðt™™e {tuxtR, ¼„ðt™™wk Ët{ÚÞo, ¼„ðt™™wk …h…ýwk ð„uhu. ftuR …ý ðM‚w™wk ßÞtk ËwÄe {tntíBÞ Ë{òÞu÷wk ™ ntuÞ, íÞtk ËwÄe yu ðM‚w{tk «u{ Út‚tu ™Úte. ßÞthu ðM‚w™wk ÞÚttÚto {tntíBÞ Ë{òÞ Au, íÞthu s yu ðM‚w{tk ¼tð Wí…Òt ÚttÞ Au. ¼„ðt™ ‚tu Ëðo Útfe …h hnu÷wk yuðwk su yûthÄt{ ‚u™t Útfe …ý …h Au. ¼„ðt™ yûth, ft÷, {tÞt, ytrŒf Ëðuo™t r™Þt{f Au. Mð‚kºt, Ëðuo yiïÞtuoÚte Ëk…Òt y™u Ëðo«fthu W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au. ¼„ðt™™e {hS rð™t ‚tu yuf …tkŒzwk …ý ¾hðt Ë{Úto ™Úte. ¼„ðt™ Ëðuo Sðtu™u f{o™t ƒkÄ™ Útfe {wftððt{tk Ë{Úto Au. Ëðuo ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ™u fh™tht Au. ËqÞo y™u [kÿ …ý su ¼„ðt™™e yt¿tt{tk hne™u n{uþtk rð[hý fhu Au. Ë{wÿ …ý ¼„ðt™™e yt¿tt{tk hne™u …tu‚t™e {ÞtoŒt ytu¤k„‚tu ™Úte. ƒúñtrŒf Œuð‚tytu …ý n{uþtk ¼„ðt™™e yt¿tt{tk hne™u s …tu‚t™wk ftÞo fhu Au. yt «{týu ¼„ðt™™wk {tntíBÞ su{ Au yu{ òu òýu÷wk ntuÞ, ‚tu s ¼„ðt™{tk M™un Wí…Òt ÚttÞ Au. ytðtu {tntíBÞ¿tt™ …qðof™tu su M™un ‚u™u s ¼Âõ‚ fnuðtÞ Au.- ’’}ææãæy}²¿ææÝÐê±üÜUS„é ¨éÎëÉ: ¨±ü„æïùç{ÜU: J Fïãæï |æçQUçÚç„ ÐíæïQUæ ²²æ }æéçQUÝü™æ‹²ƒæ‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu ¼tð yu Au fu- {tntíBÞ¿tt™ …qðof yr‚áZ y™u ËðoÚte yrÄf yuðtu su ¼„ðt™{tk M™un ‚u™u ¼Âõ‚ fnu÷e Au. y™u ytðe ¼Âõ‚ ðzu s {tuût ÚttÞ Au. yu rËðtÞ ƒeò ftuR ËtÄ™Úte {tuût Út‚tu ™Úte. ƒeòk ËtÄ™tu™wk y™wct™ fhðtÚte ‚tu ¼Âõ‚™tu WŒÞ ÚttÞ Au. y™u ¼Âõ‚™t WŒÞÚte s {tuût ÚttÞ Au. yt V¤Y… «u{÷ûtýt ¼Âõ‚™wk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. fthý fu ¼Âõ‚ …ý ƒu «fth™e Au- yuf ËtÄ™Y… ¼Âõ‚ y™u ƒeS V¤Y… ¼Âõ‚. su V¤Y… ¼Âõ‚ Au ‚u™u «u{÷ûtýt ¼Âõ‚, ‚Útt …ht¼Âõ‚ …ý fnuðtÞ Au. ‚u{tk - ’’Ÿæ±‡æ¢ ÜUè„üÝ¢ ç±c‡ææï: S}æÚ‡æ¢ ÐæΨï±Ý}æì J ¥™üÝ¢ ±‹ÎÝ¢ ÎæS²¢ ¨w²}ææy}æçݱïÎÝ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ©ðýfe‚o™trŒf su ™ð «fth™e ¼Âõ‚ Au, ‚u™u ËtÄ™Y… ¼Âõ‚ fnu÷e Au. y™u ËtÄ™Y… ¼Âõ‚ fh‚tk fh‚tk su ¼„ðt™{tk «u{ Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚u™u V¤Y… ‚Útt «u{÷ûtýt ¼Âõ‚ fnuðt{tk ytðu Au. ytðe V¤Y… «u{÷ûtýt ¼Âõ‚ ‚tu ¼t„ð‚{tk „tu…eytu™u rð»tu {tuxu ¼t„u ðýoðu÷e Au. su{ fu- ’’xææïÐèÝæ¢ ÐÚ}ææÝ‹Î ¥æ¨è„ì xææï籋ÎÎàæüÝï J ÿæ‡æ¢ ²éxæàæ„ç}æ±²æ¨æ¢ ²ïÝ ç±Ýæù|汄쑑 JJ §ç„ JJ þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au- nu hts™T ! „tu…eytu™u …h{tí{t ©ef]»ý™u rð»tu y…th M™un hnu÷tu n‚tu. ‚uÚte „tu…eytu™u ßÞtk ËwÄe ¼„ðt™ ©ef]»ý™tk Œþo™ Út‚tk, íÞtk ËwÄe s yt™kŒ hnu‚tu n‚tu. ¼„ðt™™tk Œþo™ rð™t ‚tu yuf ûtý …ý {nt™ Þw„™e Ë{t™ ÷t„‚tu n‚tu. y™u ð¤e „tu…eytu ƒúñt™u …ý „t¤tu Œu‚e n‚e fu- nu ƒúñt ! ‚the ƒwÂØ ytuAe Au. yt y{thtk ™uºttu™e ykŒh …tk…ýtu þt {txu ƒ™tÔÞtk Au. su …tk…ýtu ¼„ðt™™tk Œþo™ fhðt{tk ytztk ytðu Au. yt he‚u „tu…eytu{tk V¤Y… «u{÷ûtýt ¼Âõ‚ n‚e, ‚u™wk ¼t„ð‚{tk ðýo™ fhu÷wk Au. ‚tu „tu…eytu™e …uXu ¼„ðt™{tk ËðoÚte yrÄf su M™un, ‚u™u s ¼Âõ‚ fnuðtÞ Au, yu{ ¼õ‚s™tuyu òýðwk. ytðtu ¼tð Au. >>103>>


&÷tuf - 104-105

rþûtt…ºte ¼t»Þ

53

¥…ËÆ…M™…∆ Y…‰™…®…|…“ i…: ∏…“EfiÚπh…‰i…Æ¥…∫i…÷π…÷ * Y……x…∆ S… V…“¥…®……™…‰∂…∞Ò{……h……∆ ∫…÷π`Ù÷Ù ¥…‰n˘x…®…¬ **104** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ¼„ðt™ rð™t ƒeò …ŒtÚttuo{tk su «er‚ ™rn, ‚u™u ðihtøÞ òýðtu. y™u Sð, {tÞt, ‚Útt Rïh yt ºtý™t MðY…™u su Yze he‚u òýðwk ‚u™u ¿tt™ fnu÷wk Au, yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yuf s ¼„ðt™{tk áZ M™un™u fthýu ‚]ýÚte ythk¼e™u {q¤ «f]r‚ …ÞoL‚™tk MÚttðh sk„{ Ëðuo …ŒtÚttuo{tk su ft¤„útË ƒwÂØ yÚtto‚T Ëðuo …ŒtÚttuo ft¤™t ftuzeÞtY… Au. ft¤u fhe™u ƒÄtk …ŒtÚttuo yuf rŒðË ™tþ …t{e òÞ Au. ytðe ™tþðk‚ ƒwÂØÚte yu …ŒtÚttuo™u ¼tu„ððt{tk su WŒtËe™…ýwk ‚u™u ðihtøÞ òýðtuu. ðihtøÞ™wk ÷ûtý ðtËwŒuð{tntíBÞ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au- ’’§yƒ¢ Ðí|ææï: ÜUæHàævy²æ H²ñÚï„ñp„é<±{ñ: J ¥¨i銱æùç¶H¢ „~ææùLç™±ñüÚæx²}æéÓ²„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™wk ‚tí…Þo yu Au fu- yt ƒúñtkztu™t su «÷Þtu ÚttÞ Au, yu [th «fth™t fÌtt Au- r™íÞ «÷Þ, ™ir{Â¥tf «÷Þ, «tf]‚ «÷Þ y™u ytíÞÂL‚f «÷Þ. ¼„ðt™™e ft¤ þÂõ‚Úte Út‚t su [th «fth™t «÷Þtu ðzu yt Ëk…qýo s„‚ ™tþ …t{e òÞ Au. yt he‚u Ë{„ú s„‚™u yËíÞ òýe™u, ‚u{tk su yYr[ ‚u™u ðihtøÞ fnu÷tu Au, yu{ òýðwk. y™u ð¤e Sð, {tÞt ‚Útt Rïh yt ºtýu™tk MðY…™u Ëthe he‚u su òýðtk, yu ¿tt™™wk ÷ûtý Au yu{ òýðwk. Sð yux÷u ’’…è±²ç„ ™ï„²ç„ §ç„ …è±:‘‘ yt þheh™u su [u‚™ ht¾u, þheh™u su Sðtzu ‚u™u Sð fnu÷tu Au. {tÞt yux÷u «f]r‚, su ¼„ðt™™e þÂõ‚ fnu÷e Au. y™u yt ƒúñtkzY…u ‚Útt þhehY…u …rhýt{™u …t{u Au. y™u Rïh yux÷u Ëðo™t r™Þt{f …hkƒúñ …h{tí{t. yt ºtý™t MðY…™u «{tý…qðof Yze he‚u òýðtk ‚u™wk ™t{ ¿tt™. ’’¿ææ²„ï §ç„ ¿ææÝ}æì‘‘ su ftuR …ŒtÚto™u òýðwk ‚u™u ¿tt™ fnuðt{tk ytðu Au. …hk‚w ytæÞtÂí{f{t„o{tk ‚tu Sð, {tÞt y™u Rïh™t MðY…™u Yze he‚u òýðtk ‚Útt yu ºtýu™t MðY…™tu …hM…h ËkƒLÄ þwk Au, ‚u™u su òýðwk ‚u™u ¿tt™ {t™u÷wk Au. ¼„ðŒT„e‚t{tk ¼„ðt™ ©ef]»ýu fnu÷wk Au fu- ’’ÿæï~æÿæï~æ¿æ²æï ¿æüæÝ¢ ²œæÁ¿ææÝ¢ }æ„¢ }æ}æ‘‘ JJ §ç„ JJ nu yswo™ ! ûtuºt y™u ûtuºt¿t™t MðY…™u su òýðwk, ‚u™u y{tuyu ¿tt™ {t™u÷wk Au. ‚u{tk ûtuºt yux÷u Sð y™u {tÞt, y™u ûtuºt¿t yux÷u Sð y™u {tÞtY…e ûtuºt™u òý™tht …h{tí{t. Sð y™u {tÞt™e ykŒh …h{tí{t yk‚Þtor{…ýu hnu÷t Au. ‚uÚte Sð y™u {tÞt yt ƒÒtu …h{tí{t™tk þhehtu fnuðtÞ Au. y™u yus fthýÚte ûtuºt fnuðtÞ Au. y™u …h{tí{t yu ƒÒtu ûtuºt™t þherh ytí{t Au, y™u yu ƒÒtu ûtuºt™u òý™tht Au, {txu …h{tí{t™u ûtuºt¿t fnuðt{tk ytðu Au. ‚tu yt he‚u ûtuºt su Sð y™u {tÞt, y™u ûtuºt¿t su …h{tí{t yt ºtýu™tk MðY…™u ‚Útt ºtýu™t ËkƒLÄ™u Yze he‚u su òýðwk, ‚u™u ¿tt™ fnuðt{tk ytðu Au, ytðtu ¼tð Au. >>104>> æi∫l……‰%h…÷∫…⁄I®… ∂S…p⁄˘{……‰ Y……i…… ¥™……{™…… J…±……∆ i…x…÷®…¬ * Y……x…∂…Ci™……  ∫l…i……‰ V…“¥……‰ Y…‰™……‰SU‰Ùt… n˘±…I…h…: **105** y™u su Sð Au ‚u ÓŒÞ{tk hÌttu Au, yýwËh¾tu Ëqû{ Au, [i‚LÞY… Au, òý™thtu Au, …tu‚t™e ¿tt™þÂõ‚ ðzu ™¾Úte rþ¾t…ÞO‚ ÔÞt…e™u hnu÷tu Au, y™u yAuã, ysh, y{h RíÞtrŒf ÷ûtýðt¤tu Sð Au, yu{ y{tht ytr©‚tuyu òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu …qðo™t &÷tuf{tk fÌtwk, su Sð, {tÞt y™u Rïh™t MðY…™u su{ Au ‚u{ òýðwk ‚u™u ¿tt™ fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{tk nðu y™w¢{u «Út{ Sð™t MðY…™u fuðe he‚u òýðwk, yu ƒtƒ‚ yt &÷tuf{tk Ë{òðu÷e Au. þt†sLÞ ytí{t y™u …h{tí{t™t MðY…™wk su ÞÚttÚto ¿tt™ Au, yu W…tË™t™e ytÄthþe÷t Au. {™w»Þ íÞthu s …h{tí{t™e W…tË™t fhe þfu Au fu, ßÞthu …tu‚t™t MðY…™u …h{tí{t fh‚tk LÞq™ òýu y™u …h{tí{t™u …tu‚tÚte yrÄf òýu. yÚtto‚T


&÷tuf - 105

rþûtt…ºte ¼t»Þ

54

ytí{t™u yuf …h{tí{t™tu s þu»t òýu, y™u …h{tí{t™u þu»te òýu. ytí{t™u ŒtË y™u Ëuðf Ë{su, y™u …h{tí{t™u Mðt{e Ë{su. ytðtu su Mðt{e Ëuðf ¼tð Au, yu ËŒtÞ™u {txu hnu Au, {tuûtŒþt{tk …ý hnu Au. yt he‚u Ëðo«fthu ytí{t fh‚tk …h{tí{t™u Wíf]ü y™u rð÷ûtý Ë{su, ‚tu s Sðtí{t …h{tí{t™e W…tË™t fhe þfu Au. {txu þt† sLÞ su ytí{t y™u …h{tí{t™t MðY…™wk ÞÚttÚto ¿tt™ yus W…tË™t™e ytÄthþe÷t fnu÷e Au. ytí{t …h{tí{t™t ÞÚttÚto ¿tt™Úte W…tË™t Wí…Òt ÚttÞ Au. yÚtto‚T ƒúñrðãt™tu «thk¼ ÚttÞ Au. y™u yu ƒúñrðãt Y… W…tË™t™e …wÂü ðýto©{ Ä{o™t ÞÚttÚto …t÷™Úte ÚttÞ Au, ytðtu rððuf Au. yus fthýÚte ©eS{nthtsu «Út{ yt &÷tuf{tk Ëkûtu…Úte Sðtí{t™t MðY…™wk ÞÚttÚto ¿tt™ r™Y…ý fhu÷kw Au. ‚u{tk su rðþu»týtu îtht rðrþ»Þ Sðtí{t™t MðY…™wk r™Y…ý ©eS{nthtsu fhu÷wk Au, yu rðþu»týtu yt &÷tuf{tk ™ð r™Y…ý fÞtO Au. su{ fu- ’’NySƒ:, (2)¥‡æé¨êÿ}æ:, (3)ç™ÎíéÐ:, (4)¿ææ„æ, (5)¿ææÝàævy²æ ¥ç¶Hæ¢ „Ýé¢ Ã²æŒ² çSƒ„:, (6)¥ÓÀïl:, (7)¥…Ú:, (8)¥}æÚ:, (9)¥…‹}ææ.‘‘ JJ §ç„ JJ yt ™ð Sðtí{t™t rðþu»týtu™wk y™w¢{u ðýo™ fh‚tk, ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- (1) ‘‘NySƒ:’’ ©eS{nthts fnu Au fu- yt þheh{tk Sðtí{t ÓŒÞf{¤™e ykŒh hnu÷tu Au. y™u yt rð»tÞ{tk AtkŒtuøÞ W…r™»tŒ …ý «{týY… Au- ’’¥ƒ ²çÎÎ}æçS}æÝì ÏæíræÐéÚï ÎãÚ¢ Ðé¢ÇÚèÜ¢U ±ïà}æ ÎãÚæïùçS}æóæ‹„Ú ¥æÜUæàæS„çS}拲΋„S„΋±ïCò¢ „mæ ç…¿ææ稄ò}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt AtkŒtuøÞ W…r™»tŒ™e ©wr‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, yt þheh{tk f{¤™e Ë{t™ ytfthðt¤wk y™u yíÞk‚ Ëqû{ ÓŒÞ ™t{™wk yuf ‘ðu~{’ yux÷u ½h y™u yu ÓŒÞY…e ½h™e ykŒh yk„wXt suðztu ytftþ hnu÷tu Au, su™u Œnhtftþ …ý fnu Au. yu Œnhtftþ™u rð»tu Sðtí{t hnu÷tu Au. y™u Sðtí{t{tk …h{tí{t hnu÷t Au. y™u ‚u …h{tí{t þtuÄðt ÞtuøÞ Au, y™u W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au. yt AtkŒtuøÞ W…r™»tŒ™t «{týÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu, Sðtí{t ÓŒÞY…e ½h{tk hnu÷tu Au. yÚtto‚T ÓŒÞMÚtt™ yu Sðtí{t™wk ½h Au. y™u ð¤e Sðtí{t™e ºtý yðMÚtt þtMºttu ƒ‚tðu Au- ò„ú‚, Mð¡ y™u Ëw»twÂó- ’’¥±Sƒè²„ïùS²æ¢ …è±ïÝ |ææïxææƒü}æì §ç„ ¥±Sƒæ JJ nðu yðMÚtt ftu™u fnuðtÞ ? ‚tu fnu Au fu f{o™u y™wËthu …k[rð»tÞ™t ¼tu„tu Ëk…tŒ™ fhðt {txu þheh™t y{wf MÚtt™{tk Sð™u su hnuðwk ‚u™u ‘‘yðMÚtt’’ fnuðtÞ Au. Ëíð„wý «Ät™…ýu Sðtí{tyu su f{tuo fhu÷tk ntuÞ, yu f{o™wk V¤ Sðtí{t ™uºtMÚtt™{tk hne™u Ëk…tŒ™ fhu Au. {txu ™uºtMÚtt™{tk hne™u Ëíð„wýtí{f f{o™tk V¤tu su Ëk…tŒ™ fhðtk, yus Sðtí{t™e ò„ú‚ yðMÚtt fnuðtÞ Au. y™u ‚uÚte s ò„ú‚ yðMÚtt ™uºtMÚtt™{tk hnu÷e fnuðtÞ Au. ‚uÚte Sð yt ò„ú‚ yðMÚtt{tk ™uºtMÚtt™™u rð»tu hne™u ƒtÌtþçŒtrŒf …k[rð»tÞtu™t ÞÚttÚto y™w¼ð{tk «ð]¥t hnu Au. yt rð»tÞ{tk {tkzqõÞ W…r™»tŒ «{týY… Au.- ’’…æxæçÚ„SƒæÝæï Ïæçã: Ðí¿æ: SƒêH|ææÜUì‘‘ JJ §ç„ JJ y™u ßÞthu htºte …zu Au, yÚtðt Sð ßÞthu ytht{™e ‚iÞthe fhu Au, íÞthu Sðtí{t {tÞt™u ytÄe™ ÚtR™u ™uºtMÚtt™{tkÚte nxe™u ÓŒÞMÚtt™{tk sðt ™ef¤u Au. ‚u Ë{Þu ™tze{t„o{tk fkXŒuþ™u …t{e™u Mð¡ yðMÚtt™u y™w¼ðu Au. hòu„wý «Ät™…ýu Sðtí{tyu su f{tuo fhu÷tk ntuÞ, yu f{o™kw V¤ Sðtí{t fkXŒuþ{tk hne™u Ëk…tŒ™ fhu Au. {txu fkXMÚtt™{tk hne™u hòu„ý w tí{f f{o™tk V¤tu su Ëk…tŒ™ fhðtk, yu s Sðtí{t™e Mð¡ yðMÚtt fnuðtÞ Au. y™u ‚uÚte s Mð¡ yðMÚtt fkXMÚtt™{tk hnu÷e fnuðtÞ Au. yt Mð¡ yðMÚtt{tk Sðtí{t ytÇÞL‚h þçŒtrŒf …k[rð»tÞtu™t yÞÚttÚto y™w¼ð{tk «ð]¥t hnu Au. yt rð»tÞ{tk …ý {tkzõq Þ W…r™»tŒ «{týY… Au- ’’S±ŒÝSƒæÝæïù‹„:Ðí¿æ: Ðíç±ç±QU|æéÜ‘ìU ‘ JJ §ç„ JJ y™u fkXMÚtt™Úte ßÞthu Sð {tÞt™u ytÄe™ ÚtR™u …tAtu …tu‚t™wk ½h su ÓŒÞMÚtt™ íÞtk …ntU[u Au, íÞthu {M‚f™wk su ftÞto÷Þ Au, yu Ëk…qýo ƒkÄ ÚtR òÞ Au. ‚uÚte ÓŒÞMÚtt™{tk ytðe™u Sð Ëw»twÂó yðMÚtt™u y™w¼ðu Au. yÚtto‚T „tZ r™ÿt™u y™w¼ðu Au. ‚{tu„wý «Ät™…ýu Sðtí{tyu su f{tuo fhu÷tk ntuÞ, yu f{tuo™wk V¤ Sðtí{t ÓŒÞY…e …tu‚t™t MÚtt™{tk hne™u Ëk…tŒ™ fhu Au. {txu ÓŒÞY…e …tu‚t™t MÚtt™{tk


&÷tuf - 105

rþûtt…ºte ¼t»Þ

55

hne™u ‚{tu„wýtí{f f{o™tk V¤tu su Ëk…tŒ™ fhðtk, yus Sðtí{t™e Ëw»twÂó yðMÚtt fnuðtÞ Au. y™u ‚uÚte s Ëw»twÂó yðMÚtt ÓŒÞMÚtt™f{tk hnu÷e fnuðtÞ Au. yt yðMÚtt{tk Sðtí{t ƒtÌt ‚Útt ytÇÞL‚h þçŒtrŒf …k[rð»tÞtu™t rð[thtuÚte þqLÞ (hrn‚) ÚtR™u ytht{ fhu Au. yt rð»tÞ{tk {tkzqõÞ W…r™»tŒ «{týY… Au.’’²~æ ¨é#æï Ý ÜU@Ý ÜUæ}æ¢ ÜUæ}沄ï, Ý ÜU@Ý S±ŒÝ¢ Ðà²ç„, „„ì ¨é¯é#}æì J ¨é¯é#SƒæÝ: Ðíæ¿æ: »ÜUè|æê„:‘‘ JJ §ç„ JJ nðu ynª fnuðt™wk ‚tí…Þo yu Au fu- Sðtí{t MðY…u fhe™u ‚tu ÓŒÞMÚtt™{tk s ÂMÚth hnu÷tu Au. ‚uÚte yu Sðtí{t MðY…u fhe™u ftkR ™uºtMÚtt™ fu fkXMÚtt™{tk s‚tu ™Úte. …ý Sðtí{t™e su [i‚LÞ þÂõ‚ Au, su™u Ä{o¼q‚ ¿tt™ …ý fnu Au. ytðe [i‚LÞ þÂõ‚ «Ëhý …t{e™u «Út{ fkX MÚtt™{tk òÞ Au, íÞthu Mð¡ yðMÚtt fnuðtÞ Au. y™u …Ae íÞtkÚte ßÞthu yu [i‚LÞ þÂõ‚ ™uºtMÚtt™{tk òÞ Au, íÞthu ò„ú‚ yðMÚtt fnuðtÞ Au. y™u ð¤e ßÞthu htºte …zu Au, íÞthu Vhe fkXŒuþ™u …t{u Au, y™u Mð¡Œþt™u y™w¼ðu Au. y™u ӌޙu …t{e™u Ëw»twÂó Œþt™u y™w¼ðu Au. yÚtto‚T [i‚LÞ þÂõ‚ …tAe ßÞthu ӌޙu rð»tu MðMðY…{tk ytðe™u ÷Þ …t{u Au, ‚u™u Ëw»twÂó yðMÚtt fnuðtÞ Au. su{ Ëti¼heÉr»t {tkÄt‚t™e …[tË fLÞtytu™e ËtÚtu rðnth fhðt {txu …tu‚u …[tË þhehtu Äthý fÞtO n‚tk. íÞthu Ëðuo þhehtu™e ykŒh ftkR Sðtí{t™wk MðY… ™ n‚wk. Sðtí{t‚tu yuf s þheh{tk hnu÷tu n‚tu. ƒeòk ytu„ý…[tË þhehtu{tk ‚tu «Ëhý …t{u÷e su …tu‚t™e [i‚LÞ þÂõ‚, ‚u îtht Ëti¼heÉr»t rð»tÞ¼tu„™u Ëk…tŒ™ fh‚t n‚t. y™u …tu‚t™e [i‚LÞ þÂõ‚ îtht s ytu„ý…[tË þhehtu™wk r™Þkºtý Út‚wk n‚wk. yus he‚u Sðtí{t yufs ÓŒÞMÚtt™{tk hnu÷tu Au. y™u ™uºttrŒf MÚtt™{tk «Ëhý …t{u÷e …tuu‚t™e [i‚LÞ þÂõ‚ îtht f{o¼tu„™u Ëk…tŒ™ fhu Au. {txu Sðtí{t™u hnuðt™wk MÚtt™ ‚tu yt þheh{tk yufs ÓŒÞ Au. ÓŒÞ{tk s Sðtí{t rðþu»t Ë¥ttÚte hnu÷tu Au. ytðtu Ëðo þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. (2)¥‡æé¨ÿê }æ:,:- y™u ð¤e ÓŒÞMÚtt™{tk hnu÷tu Sðtí{t yýw Ëh¾tu Ëqû{ Au. ‚uÚte yt MÚtq÷ ™uºttuÚte òuR þft‚tu ™Úte. ¼„ðŒT„e‚t{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. ’’¨êÿ}ææ‡ææ}挲㢠…è±:‘‘ JJ §ç„ JJ ©ef]»ý ¼„ðt™ yswo™™u fnu Au fu- nu yswo™ ! Ëðuo Ëqû{ ðM‚wytu{tk Sð yr‚ Ëqû{ Au. y™u yu Ëqû{ Sð™e ykŒh …ý nwk yk‚Þtor{…ýu hnu÷tu Awk. (3)ç™ÎíéÐ:, :- y™u ð¤e ÓŒÞMÚtt™{tk hnu÷tu y™u yr‚ Ëqû{ yuðtu su ytí{t Au, yu [i‚LÞMðY… Au. yÚtto‚T ¿tt™MðY… Au. ¿tt™MðY… su ntuÞ, yu n{uþtk «ftþf y™u MðÞk«ftþ ntuÞ Au. su{ fu- yt …wM‚f Au, yt {krŒh Au, yt «{týu …tu‚t rËðtÞ™e ƒeS ðM‚w™tu «ftþ fhu Au. yÚtto‚T ƒeS ðM‚w™wk ÞÚttÚto ðýo™ fhu Au. {txu ytí{t™u «ftþf fÌttu Au. y™u yu ytí{t …tu‚u …tu‚t™tu …ý «ftþ fhu Au. su{ fu- ‘‘nwk ytí{t Awk’’ yt «{týu ¿tt™MðY… ytí{t …tu‚t™tu …ý «ftþ fhu Au, {txu ytí{t™u MðÞk«ftþ fnu÷tu Au. ytí{t su{ ƒeS ðM‚w™tu «ftþ fhe þfu Au. ‚u{ su szðM‚w Au, yu ƒeò™tu «ftþ fhe þf‚wk ™Úte. su{ fu sz ðM‚w ‘‘yt …wM‚f Au’’ yt he‚u ƒeS ðM‚w™tuu «ftþ fhe þf‚wk ™Úte. y™u ‘‘nwk …wM‚f Awk’’ yt he‚u …tu‚t™tu …ý «ftþ fhe þf‚wk ™Úte. {txu ytí{t sz ðM‚wÚte Ëðo«fthu rð÷ûtý ¿tt™MðY… Au. (4)¿ææ„æ, :- y™u ð¤e ytí{t òý™thtu Au. yÚtto‚T ¿tt™„wý™t yt©ÞY… Au. òýðtY… su ¿tt™ Au, yu ytí{t™t ytÄthu hnu÷wk Au. su{ ËqÞo™tu «ftþ Au, yu ËqÞo™t ytÄthu hnu÷tu Au. ‚u{ Ä{o¼q‚ ¿tt™ Au, yu ytí{t™t ytÄthu hnu÷wk Au. ‚uÚte ytí{t™u Ä{eo, ¿tt™e, ¿tt‚t ytðt þçŒÚte fnuðtÞ Au. yÚtto‚T ƒwÂØ‚¥ðîtht su su ¿tt™ ÚttÞ Au, yu ¿tt™™tu yt©Þ ytí{t Au. yÚtto‚T ytí{t …tu‚t™e y…]ÚtfT


&÷tuf - 106

rþûtt…ºte ¼t»Þ

56

[i‚LÞþÂõ‚ îtht yæÞtí{, yrļq‚ y™u yrÄŒið™u òý™thtu Au. {txu ¿tt‚t fnuðtÞ Au. (5)¿ææÝàævy²æ ¥ç¶Hæ¢ „Ýé¢ Ã²æŒ² çSƒ„:, :- y™u ð¤e yt Sðtí{t …tu‚t™e [i‚LÞþÂõ‚Úte ™¾Úte rþ¾t…ÞO‚ Ëk…qýo þheh{tk ÔÞt…e™u hnu÷tu Au. Sðtí{t™wk rðþu»t yÂM‚¥ð ÓŒÞ{tk Au. yÚtto‚T MðMðY…u Sðtí{t ÓŒÞ{tk hnu÷tu Au. y™u [i‚LÞþÂõ‚îtht Sðtí{t™wk Ët{tLÞ yÂM‚¥ð ËthtÞu þheh{tk Au. yus fthýÚte þheh{tk ftuR…ý søÞtyu ftkRf Œw:¾ ÚttÞ, ‚u™e òý ‚h‚ s ÓŒÞ{tk Sðtí{t™u ÚtR òÞ Au. (6)¥ÓÀïl:, :- yt Sðtí{t ftuR…ý ðM‚wÚte AuŒe þft‚tu ™Úte. þMºttrŒfu fhe™u þheh™wk AuŒ™ ÚttÞ Au, …ý ytí{t™wk AuŒ™ Út‚wk ™Úte. ’’ÝñÝ¢ çÀ‹Îç‹„ àæ›æç‡æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼„ðŒT„e‚t™wk ðtõÞ …ý ƒ‚tðu Au fu Sðtí{t™u ftuR…ý AuŒe þf‚wk ™Úte. {txu Sðtí{t™u yåAuã fÌttu Au. (7)¥…Ú:, (8)¥}æÚ:, (9)¥…‹}ææ.‘‘ :- Sðtí{t™u õÞthuÞ …ý shtðMÚtt «tó ™Úte. yÚtto‚T Sðtí{t õÞthuÞ …ý ð]Ø Út‚tu ™Úte, {txu Sðtí{t™u ysh fÌttu Au. y™u õÞthuÞ {]íÞw …ý …t{‚tu ™Úte, {txu y{h fÌttu Au. y™u {]íÞw ™ …t{‚tu ntuðt™u fthýu sL{u …ý ™rn, {txu ysL{t fÌttu Au. yt þheh™wk s sL{ {hý Au, …hk‚w Sðtí{t™wk ™rn. þheh™tu Þtu„ yu s Sðtí{t™tu sL{ fnuðtÞ Au. y™u þheh™tu rðÞtu„ yus ‚u™wk {hý fnuðtÞ Au. …ý ðtM‚ð{tk Sðtí{t™wk sL{ y™u {hý ™Úte. ytðwk Sðtí{t™wk MðY… Au yu{ òýðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>105>> j…M…÷h……i®…… i…®…: EfiÚπh…∂… HÚnÊ˘ΩÙi…n˘“™…™……‰: * V…“¥…∫™… S……Ω∆Ù®…®…i……Ω‰Ùi…÷®……«™……¥…M…®™…i……®…¬ **106** y™u su {tÞt Au yu rºt„wýtÂí{ft Au, ykÄfthY… Au, ¼„ðt™™e þÂõ‚ Au. y™u Œun ‚Útt Œun™t ËkƒLÄeytu{tk ynk‚t y™u {{‚t fhtð™the Au, ytðe {tÞt òýðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {tÞt Au yu …h{tí{t™t r{÷™{tk Sðtí{t™u {txu yðhtuÄY… ƒ™e™u hnu÷e Au. yÚtto‚T Sðtí{t y™u …h{tí{t ðå[u …zŒtY… ƒ™e™u hnu÷e Au. yus fthýÚte ßÞtk Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtý ‚¥ðtu™wk r™Y…ý fhðt{tk ytðu Au. íÞtk y™w¢{{tk {tÞt™wk Sð y™u Rïh™e {æÞu r™Y…ý fhðt{tk ytðu Au. yt rþûtt…ºte{tk …ý ©eS{nthtsu Sð™t MðY…™wk r™Y…ý fÞto …Ae ƒeò ™kƒhu {tÞt™wk r™Y…ý fÞwO Au. y™u íÞth …Ae Rïh™t MðY…™wk r™Y…ý fÞwO Au. nðu {tÞt™t MðY…™wk r™Y…ý fh‚tk ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk {tÞt™tk …tk[ {wÏÞ rðþu»týtu r™Y…ý fÞtO Au. su{ fu- ’’(1) ç~æxæé‡ææy}ææ, (2) „}æ:, (3) ÜëUc‡æàæçQU:, (4) Îïãïù㢄æãï„é: (5) „Îè²ï }æ}æ„æãï„é: JJ yt …tk[ {tÞt™tk rðþu»týtu™e y™w¢{u ynª ÔÞtÏÞt fhðt{tk ytðu÷e Au. ‚u{tk «Út{. (1) ç~æxæé‡ææy}ææ, ’’~æ²æï xæé‡ææ: S±MUÐ|æê„æ ²S²æ §ç„ ç~æxæé‡ææy}ææ JJ‘‘ :- ºtý „wýtu Au MðY… ¼q‚ su{™t ytðe {tÞt Au. yÚtto‚T Ëíð„wý, hòu„wý y™u ‚{tu„wý yt ºtý „wýðt¤e {tÞt Au. {tÞt yt ºtý „wýtuÚte Sðtí{t™u ƒtkÄe ht¾u Au, y™u …wÛÞ …t…Y… f{tuo™u fhtðu Au. ‚u{tk Ë¥ð„wý «ftþMðY… Au. ‚uÚte ßÞthu yk‚:fhý{tk Ë¥ð„wý ð‚o‚tu ntuÞ, íÞthu ‘‘nwk ftuý Awk ?’’ ‚u™tu su{ Au yu{ «ftþ ð‚o‚tu ntuÞ Au. y™u Ëíð„wý™t yt™kŒ, ‚…, þtÂL‚ y™u Ëk‚tu»t ytrŒf Mðt¼trðf „wýtu ð‚o‚t ntuÞ Au. y™u hòu„wý rðûtu…MðY… Au. ‚uÚte ßÞthu hòu„wý ð‚o‚tu ntuÞ íÞthu {™ yr‚ [k[¤ ntuÞ Au. y™u ËkfÕ…îtht y™uf «fth™t rðûtu…tu Wí…Òt fhu Au. y™u hòu„wý™t yÂMÚth…ýwk,


&÷tuf - 106

rþûtt…ºte ¼t»Þ

57

«ð]Â¥tþe÷…ýwk, ¼uŒáÂü, ™t™t«fth™t {Œtu ytrŒf Mðt¼trðf „wýtu ð‚o‚t ntuÞ Au. y™u ‚{tu„wý {qZ MðY… Au. ‚uÚte ßÞthu ‚{tu„wý ð‚o‚tu ntuÞ íÞthu Sð™e ykŒh {qZ‚t ntuÞ Au. ËtYk ™hËkw ftkR…ý rð[the þf‚tu ™Úte. y™u ‚{tu„wý™t y¿tt™, {tun, r™ÿt, yt¤Ë, «{tŒ ytrŒf Mðt¼trðf „wýtu ð‚o‚t ntuÞ Au. Ëíð„wý, hòu„wý y™u ‚{tu„wý yt ºtýu „wýtu ӌޙe ykŒh ðthtVh‚e ð‚o‚t ntuÞ Au. ßÞthu yuf „wý «Ät™…ýu ð‚o‚tu ntuÞ íÞthu ƒeò ƒu „wýtu „tiý…ýu ntuÞAu. yt he‚u Ë]ÂüŒþt{tk ºtýu „wýtu rð»t{¼tðu ð‚o‚t ntuÞ Au. y™u «÷ÞŒþt{tk yt ºtýu „wýtu ËtBÞ yðMÚttyu ð‚o‚t ntuÞ Au. yt «{týu {tÞt™t yt ºtý„wýtu Au, ‚uÚte {tÞt™u rºt„wýtÂí{ft fnu÷e Au. (2) „}æ: :- y™u ð¤e yu {tÞt …tu‚u „tZ ykÄfthMðY… Au. su{ ykÄfth …ŒtÚttuo™u Ztkfe Œu Au. ‚u{ {tÞt y¿tt™Y…e ykÄfthÚte Sðtí{t™t MðY…™u Ztkfe Œu Au. ‚uÚte Œuntr¼{t™Úte hrn‚ þwØ ytí{MðY… «ftþe þf‚wk ™Úte. ’’„}ææï Ýæ}æ-S±MUÐæùÐíÜUæàæ:‘‘ ‚{ yux÷u ytí{MðY…™tu y«ftþ. yÚtto‚T y¿tt™Y…e ykÄfth™u fthýu ytí{MðY… ‘‘nwk ytí{t Awk y™u ËðoŒt ŒunÚte …]ÚtfT Awk.’’ yt he‚u «ftþe þf‚wk ™Úte. …ý ‘‘nwk {™w»Þ Awk, nwk Œuð Awk, nwk rðît™ Awk’’ yt he‚u Œun ¼tðÚte Þwõ‚…ýu «ftþu Au. yt «{týu {tÞt Sðtí{t™t ðtM‚rðf MðY…™u Ztkfe Œu™the Au, ‚uÚte ‚{tuY… fnu÷e Au. (3) ÜëUc‡æàæçQU:, :- y™u ð¤e {tÞt ¼„ðt™™e þÂõ‚ Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk «{tý ynª r™Y…ý fhu÷wk Au- ’’S±àævy²æ }ææ²²æ ²éQU: ¨ë…y²çœæ ™ Ðæç„ ™‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, …tu‚t™e þÂõ‚Y… {tÞtÚte rðrþü ÚtR™u …h{tí{t yt s„‚™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ fhu Au. ¼„ðt™™e Ë]ÂüY… ftÞo{tk {tÞt yuf W…fhý Au. yÚtto‚T ËtÄ™Y… Au. y™u ¼„ðt™™wk y…]ÚtfT rðþu»tý Au. {tÞt ¼„ðt™ Útfe …]ÚtfT hne þf‚e ™Úte. {txu ¼„ðt™™e þÂõ‚ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ykþ …ý fnuðt{tk ytðu Au. rðrþü ðM‚w™wk su y…]ÚtfT rðþu»tý ‚u™u ykþ þçŒÚte fnuðtÞ Au. su{ yt þheh {tÞt™wk s ftÞo Au. y™u Sðtí{t™t ¼tu„™u {txu yuf W…fhý Au. y™u Sðtí{tÚte …]ÚtfT yt þheh™wk yÂM‚íð ™Úte. …hk‚w Sðtí{t™u ÷R™u s yt þheh™wk yÂM‚íð Au. Sðtí{t ™ef¤e „Þt …Ae yt þheh™wk yÂM‚íð hnu‚wk ™Úte. ‚h‚ s þheh {xe™u þƒ™wk yÂM‚íð ytðe òÞ Au. y™u yk‚u …k[ {nt¼q‚{tk ¼¤e òÞ Au. yt «{týu yt þheh Sðtí{t™t ¼tu„™u {txu W…fhý ntuðtÚte, y™u Sðtí{t rð™t þheh™wk yÂM‚íð ™ ntuðtÚte þheh™u Sðtí{t™e þÂõ‚ ‚Útt ykþ fnuðtÞ Au. ‚us he‚u ¼„ðt™™e Ë]ÂüY… ftÞo{tk {tÞt yuf ËtÄ™Y… Au. y™u ¼„ðt™ rð™t {tÞt™wk yÂM‚íð …ý ™Úte, ¼„ðt™™u ÷R™u s {tÞt™wk yÂM‚íð Au. ‚uÚte {tÞt™u ¼„ðt™™e þÂõ‚ ‚Útt ykþ fnuðtÞ Au. y™u ¼„ðt™™e þÂõ‚ Au, ‚uÚte {tÞt Ëðo«fthu ¼„ðt™™u ytÄe™ Au. yus fthýÚte {tÞt su{™e þÂõ‚ Au, su{™u ytÄe™ Au, yuðt …h{tí{t™e þhýt„r‚ Mðeftheyu ‚tu s {tÞtÚte yt…ýu ƒ[e þfeyu Aeyu. {txu {tÞt Útfe {wõ‚ Útðt™u RåA‚t yuðt …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu Ëðo«fthu {tÞt™t r™ÞL‚t yuðt …h{tí{t™e þhýt„r‚ Mðefthðe òuRyu. þhýt„‚ ¼õ‚ W…h ßÞthu Rïh™tu y™w„ún ÚttÞ Au, íÞthu s {tÞtÚte {wÂõ‚ ÚttÞ Au, yu rËðtÞ õÞthuÞ …ý {tÞt Útfe {wÂõ‚ Út‚e ™Úte. ytðtu Ëðo þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. (4) Îïãïù㢄æãï„é: }ææ²æ :- y™u ð¤e {tÞt Œun™e ykŒh ynkfth™u Wí…Òt fh™the Au. òu fu ytí{t Ëðo«fthu þhehÚte rð÷ûtý Au A‚tk ‘‘nwk þheh Awk’’ ytðtu ynkfth su fhu Au, ‚u™wk fthý {tÞt Au. Sðtí{t™tu yuf s «fth™tu ynkfth ntuðtu òuRyu fu, nwk ¼„ðt™™tu ŒtË Awk. yt he‚u ŒtËíð™tu su ynkfth yus þwØ y™u ËtÂíðf ynkfth Au. yu ðtM‚rðf ynkfth™u Ztkfe™u {tÞt þheh{tk ynkfth Wí…Òt fhu Au. fu ‘‘nwk {™w»Þ Awk, nwk ft¤tu Awk, nwk Ätu¤tu Awk.’’ yt «{týu Œun{tk ynkfth Wí…Òt fh™the {tÞt òýðe.


&÷tuf - 107

rþûtt…ºte ¼t»Þ

58

(5) „Îè²ï }æ}æ„æãï„é: }ææ²æ :- y™u ð¤e yt {tÞt Œun™t ËkƒLÄeytu{tk {{‚t Wí…Òt fh™the Au. {{‚t™tu yÚto ÚttÞ Au ‘‘{tÁk’’ {tÁk yu þu»tu »tce rð¼Âõ‚ Au. yux÷u yt …ŒtÚto fu …wºt fu …í™e yu ytrŒf {tht þu»t¼q‚ Au. y™u nwk yu{™tu þu»te Awk. ytðtu {{‚t™tu yÚto Au. ðtM‚rðf he‚u Ëk…qýo s„‚ …h{tí{t™t þu»t¼q‚ Au. y™u …h{tí{t Ëk…qýo s„‚™t þu»te ({tr÷f) Au. yt Ëk…qýo s„‚ …h{tí{t™t þu»t¼q‚ Au. yt ðtM‚rðf yÚto™u Ztkfe™u {tÞt þheh ËkƒLÄe …ŒtÚttuo{tk {{‚t Wí…Òt fhu Au fu- ‘‘yt {thtu …wºt Au, yt {the …í™e Au, yt {the ðM‚w Au.’’ yt «{týu Œun ËkƒLÄe ftuR…ý …ŒtÚttuo{tk {{‚t Wí…Òt fh™the {tÞt òýðe. yt he‚u ¼õ‚s™tuyu {tÞt™wk MðY… òýðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>106>> æn˘™…‰ V…“¥…¥…VV…“¥…‰ ™……‰%xi…™……« ®…i…™……  ∫l…i…: * Y…‰™…: ∫¥…i…∆j… <«∂……‰%∫……Ë ∫…¥…«EÚ®…«°Ú±…|…n˘: **107** y™u su{ ÓŒÞ{tk Sð hÌttu Au, ‚u{ s ‚u Sð™u rð»tu yk‚Þtor{…ýu Rïh hÌtt Au. ‚u Rïh Mð‚kºt Au, y™u Ëðuo Sðtu™u f{oV¤ yt…™tht Au, yu{ òýðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk yk‚Þtor{…ýwk, Mð‚kºt…ýwk y™u Ëðo™t f{oV¤™u yt…ðt…ýwk yt ºtý rðþu»týtuÚte Rïh™t MðY…™wk r™Y…ý fÞwO Au. Rïh™tk yt ºtýu rðþu»týtu™e ÔÞtÏÞt fh‚tk þ‚t™kŒ Mðt{e «Út{ Rïh™t yk‚Þtor{…ýt™e ÔÞtÏÞt fhu Au. ’’(1) §EÚS² ¥¢„²æüç}æy±}æì‘‘ :- Rïh yux÷u …hƒúñ …h{tí{t. yu …h{tí{t ӌޙu rð»tu su{ Sð hÌttu Au, ‚u{ Sð{tk yk‚Þtor{…ýu hÌtt Au. ’’¥‹„: çSƒy±æ ²}æ²ç„- çݲ}æ²ç„ §ç„ ¥‹„²æü}æè‘‘ yk‚Þtor{ yux÷u …h{tí{t Sð™e ykŒh hne™u r™Þ{™ fhu Au. Sð™e ykŒh hnuðwk ‚u™u yk‚Þtor{…ýwk fnuðt‚wk ™Úte, …ý Sð™e ykŒh hne™u r™Þ{™ fhðwk ‚u™u yk‚Þtor{…ýwk fnuðtÞ Au. …h{tí{t Ëðuo Sðtí{tytu™u rð»tu y™u Ëðuo ƒúñtrŒf Rïhtu™u rð»tu r™ÞL‚tY…u hnu÷t Au. …h{tí{t r™Þ{™ y™u þtË™ f‚to Au. yt rð»tÞ{tk ¼„ðŒT„e‚t™wk ð[™ «{tý Au. ’’§EÚ: ¨±ü|æê„æÝæ¢ Ngïàæïù…éüÝ ç„Dç„ J |æíæ}æ²Ýì ¨±ü|æê„æçÝ ²‹~ææLÉæçÝ }æ沲摑 JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- …h{tí{t Ëðuo ¼q‚«týe {tºt™t ÓŒÞ{tk yk‚Þtor{Y…u rðhts{t™ Au. y™u f{o™u y™wËthu þhehY…e Þkºt{tk ƒuXu÷tk Ëðuo «týeytu™u ¼ú{ý fhtðu Au. yt he‚u …h{tí{t™u Sð™e ykŒh «ðuþe™u þtË™ f‚to fnu÷t Au. htòytu …ý «ò W…h þtË™ fhu Au, …ý yu htòytu™wk þtË™ ƒnthÚte ntuÞ Au, ykŒh «ðuþe™u ntu‚wk ™Úte. ‚uÚte «ò ftuR Ë{Þu htò™t r™ÞLºtý{tk hnu‚e ™Úte. y™u htò W…h ƒ¤ðtu …ý fhe þfu Au. …ý …h{tí{t™wk þtË™ htòytu™e …uXu fu𤠃nthÚte ™Úte. …hk‚w Sðtí{tytu™e ykŒh «ðuþe™u þtË™ fhu Au. …h{tí{t Sðtí{t™t yk‚:fhý™u …fze þfu Au y™u …rhðŠ‚‚ …ý fhe þfu Au. ‚uÚte Sðtí{tytu ftuR rŒðË …h{tí{t™t r™ÞkºtýÚte ƒnth ÚtR þf‚t ™Úte. n{uþtk …h{tí{t™t r™Þkºtý{tk s hnu Au. yt he‚u …h{tí{t su{ Sðtu{tk r™ÞL‚t…ýu hnu÷t Au. ‚u{ ƒúñtrŒf Rïhtu™e ykŒh …ý r™ÞL‚t…ýu hnu÷t Au. yt rð»tÞ{tk ïu‚tïu‚htu…r™»tŒ™wk ð[™ «{tý Au.- ’’„}æèEÚæ‡ææ¢ ÐÚ}æ¢ }æãïEÚ¢ „ï Îñ±„æÝæ¢ ÐÚ}æ¢ ™ Îñ±„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ©wr‚™tu yu yÚto Au fu…h{tí{t Ëðuo ƒúñtrŒf Rïhtu™t …ý Rïh Au. y™u RLÿtrŒf Ëðuo Œuð‚tytu™t …ý Œið‚ Au. yÚtto‚T Ëðuo Œuðtu ‚Útt Rïhtu™e ykŒh …ý r™ÞL‚tY…u hnu÷t Au. …h{tí{t™t þtË™Úte ftuR…ý ƒnth ™Úte, ytðtu yr¼«tÞ Au. (2) §üEÚS² S±„‹~æy±}æì :- y™u ð¤e Rïh su …h{tí{t ‚u Mð‚kºt Au. yÚtto‚T Rïh W…h Ëk[t÷™ fh™th ƒeòu ftuR ™Úte. …h{tí{t Sðtu™t, ƒúñtrŒf Rïhtu™t, ft¤, {tÞt, yûthƒúñ y™u Ät{{tk hnu÷t Ëðuo {wõ‚tu™t …ý r™ÞL‚t Au. yt he‚u …h{tí{t y™k‚ftuxe


&÷tuf - 107

rþûtt…ºte ¼t»Þ

59

ƒúñtkztu™t r™ÞL‚t Au. {txu …h{tí{t Mð‚kºt Au. y™u ð¤e …h{tí{t™wk r™ÞL‚t…ýwk ykŒh «ðuþe™u Au. htòytu™wk ƒnthÚte r™ÞL‚t…ýwk ntuðt™u fthýu ftuRf Ë{Þu «ò htòytu™u …h‚kºt ƒ™tðe þfu Au. …ý …h{tí{t™wk r™ÞL‚t…ýwk ykŒh «ðuþe™u ntuðtÚte …h{tí{t ftuR rŒðË …h‚kºt ƒ™e þfu s ™rn. …h{tí{t ËðoŒt Mð‚kºt s Au. (3) §üEÚS² ¨±üÜU}æüÈUHÐíÎy±}æì :- y™u ð¤e …h{tí{t Ëðuo Sðtu y™u Rïhtu™e ykŒh «ðuþe™u s ‚u™tk ‚u™tk f{oV¤™u yt…u Au. htòytu …ý «ò™u f{o™t V¤Y…u Œkz ‚tu yt…u Au, …ý ƒnth hne™u yt…u Au. ‚uÚte õÞthuf «ò htò™t Œkz Útfe Axfe þfu Au. …ý …h{tí{t ‚tu ykŒh «ðuþe™u ‚u™tk ‚u™tk f{oV¤™u yt…u Au. ‚uÚte ftuR…ý Sð fu Rïhtu …h{tí{t™t Œkz Útfe õÞthuÞ …ý Axfe þfu ™rn. su™u suðtk f{o fhu÷tk ntuÞ ‚u™u ‚uðwk V¤ yð~Þ ¼tu„ððwk s …zu Au. ‚u{tkÚte sht …ý ÷t„ð„Úte LÞq™ fu yrÄf Út‚wk ™Úte. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ð[™ «{tý Au. §üàææç|æ¨ëC¢ s±L‹Š}æãïùX Îé:¶¢ ±æ xæé‡æÜU}æü¨X„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ƒúñt r«Þðú‚ htò™u fnu Au fu- nu hts™T ! su{ {týË …þw™u ™tÚtu Au, …Ae {týË ßÞtk Œtuhu íÞtk ‚u …þw òÞ Au. ƒu …„ðt¤tu {týË [th …„ðt¤t …þw™u [tƒwfÚte ðþ fhu Au. yus «{týu ƒúñtS fnu Au fu, y{tu Ëðuo Œuð‚tytu ¼„ðt™™e …tËu ™tÚtu÷tk …þw™e Ë{t™ Aeyu. ‚uÚte …h{tí{t su{ [÷tðu ‚u{ [t÷eyu Aeyu. y™u y{tu y{thtk f{o™u y™wËthu …h{tí{tyu yt…u÷wk Ëw¾ y™u Œw:¾ …hðþ ÚtR™u ¼tu„ðeyu Aeyu. yt{ ßÞtk fnu÷wk Au íÞtk …ý …h{tí{t Ëðo™t f{oV¤™u yt…™tht Au. yu{ òýðwk. JJ …è±ï|²: §üEÚS² Ðëƒvy±}æì :- ynª ‚{t{ Sðtu ‚Útt Rïhtu™wk r™ÞBÞ…ýwk fÌtwk, y™u …h{tí{t™wk r™Þt{f…ýwk fÌtwk. Sðtu ‚Útt ƒúñtrŒf Rïhtu™wk …h‚kºt…ýwk y™u …h{tí{t™wk Mð‚kºt…ýwk fÌtwk. Sðtu™wk f{oV¤ ¼tuõ‚t…ýwk y™u …h{tí{t™wk f{oV¤«Œt‚t…ýwk fÌtwk. ‚uÚte rËØ ÚttÞ Au fu- Sð‚¥ðÚte …h{tí{‚¥ð swŒwk Au. Sð yuf …]ÚtfT ‚¥ð Au. y™u …h{tí{t …ý …]ÚtfT ‚¥ð Au. Sð y™u …h{tí{t ‚¥ð y™trŒ Au. Sð ŒtË Au, y™u …h{tí{t Mðt{e Au. Sð …h{tí{t™wk ûtuºt Au y™u …h{tí{t ûtuºt¿t Au. Sð þheh Au y™u …h{tí{t þherh ytí{t Au. Sð ÔÞtÃÞ y™u …h{tí{t ÔÞt…f Au. Sð …tÕÞ Au y™u …h{tí{t …t÷f Au. Sð þtMÞ Au y™u …h{tí{t þtËf Au. Sð W…tËf Au y™u …h{tí{t W…tMÞ Au. yt «{týu …h{tí{t y™u Sðtí{t ƒÒtu rð…he‚ Ä{tuoÚte Þwõ‚ Au. {txu ƒÒtu™e ykŒh …hM…h ¼uŒ rËØ ÚttÞ Au. y™u ð¤e Sð y™u …h{tí{t™t ¼uŒ™wk ðtM‚rðf…ýwk y™u y™trŒ…ýwk ¼„ðŒT„e‚t{tk …ý ðýoðu÷wk Au. ’’Ý y±ï±æ㢠…æ„é Ý樢 Ý y±¢ Ýï}æï …Ýæç{Ðæ: J Ý ™ñ± Ý |æç±c²æ}æ: ¨±ïü ±²}æ„: ÐÚ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ yswo™™u fnu Au fu- nu yswo™ ! nwk ytÚte …nu÷tk ¼q‚ft¤{tk ™ n‚tu yu{ ™rn, …hk‚w n‚tu s. y™u nu yswo™ ! ‚wk …ý ytÚte …nu÷tk ™ n‚tu yu{ ™rn, …hk‚w n‚tu s. y™u yt ÞwØ{tk W¼u÷t htòytu …ý ytÚte …nu÷tk ™ n‚t, yu{ ™rn …hk‚w yu …ý Ëðuo n‚t s. y™u nðu …Ae ¼rð»Þ{tk …ý yt…ýu Ëðuo ™rn ntuRyu yu{ …ý ™rn. …hk‚w ¼rð»Þ{tk Ëðuo ntuRþwk. ð¤e ¼„ðt™ fnu Au- nu yswo™ ! su{ nwk r™íÞ Awk, {thtu fŒe…ý ™tþ ™Úte, ‚u{tk ftuR ò‚™tu ËkþÞ ™Úte. ‚u{ ‚{tu …ý Ëðuo r™íÞ s Atu. {the …uXu ‚{thtu …ý fŒe ™tþ ™Úte. yt «{týu ¼„ðt™ ©ef]»ýu …ý ytí{t …h{tí{t™tu ¼uŒ ƒ‚tðu÷tu Au, y™u ƒÒtu™wk yrð™tþe…ýwk …ý ƒ‚tðu÷wk Au, y™u …hM…h ytí{tytu …ý yuf ƒeòÚte r¼Òt Au. ‚uÚte …hM…h ytí{tytu™tu …ý ¼uŒ ËíÞ y™u y™trŒ ƒ‚tðu÷tu Au. yt «{týu Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtýu™t MðY…™u su Yze he‚u òýðtk ‚u™u ¿tt™ fnu÷wk Au. yu{ Ëðuo {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu òýðwk. >>107>>


&÷tuf - 108

rþûtt…ºte ¼t»Þ

1

>> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

©e rþûtt…ºte ¼t»Þ

àæ„æÝ¢Îç±Ú癄æùƒüÎèçÐÜUæw²æ ÅèÜUæ ∫… ∏…“EfiÚπh…: {…Æ∆•…¿ ¶…M…¥……x…¬ {…÷∞Òπ……‰k…®…: * ={……∫™… <π]Ùn‰˘¥……‰ x…: ∫…¥……« ¥…¶……«¥…EÚ…Æh…®…¬ **108** y™u ‚u Rïh ftuý ? ‚tu …hkƒúñ ¼„ðt™ …wÁ»ttu¥t{ yuðt su ©ef]»ý ‚u Rïh Au. y™u ‚u ©ef]»ý yt…ýt W…tMÞ RüŒuð Au. y™u Ëðuo yð‚thtu™t fthý Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu …qðo™t yufËtu …tk[Úte yufËtu Ët‚ ËwÄe™t, yt ºtý &÷tuf{tk Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtý ‚¥ð™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. y™u ð[™t{]‚™e ykŒh ©eS{nthtsu Sð, Rïh, {tÞt, ƒúñ y™u …hƒúñ yt …tk[ ¼uŒtu™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ‚u{tk rþûtt…ºte™e ykŒh su ‘‘Rïh’’ þ猙tu WÕ÷u¾ Au, y™u ð[™t{]‚{tk fnu÷t su …tk[ ¼uŒtu ‚u™e ykŒh su ‘‘Rïh’’ þ猙tu WÕ÷u¾ Au, yu ƒÒtu{tk ¼uŒ Au. su{ fu- Sð, Rïh, {tÞt, ƒúñ y™u …hƒúñ yt …tk[ ¼uŒtu{tk su Rïh þ猙tu WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au. yu Rïh þçŒ ‚tu yt yuf ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ ðihts…wÁ»t Y… Rïh™u {txu WÕ÷u¾tÞtu Au. y™u yu ðihts…wÁ»t™tu Sðftuxe™e ykŒh yk‚¼toð ÚttÞ Au. su{ yt…ýtu yt Sð yuf þheh™wk Ëk[t÷™ fhu Au. ‚u{ ðihts…wÁ»t yt yuf ƒúñtkz™wk Ëk[t÷™ fhu Au. ytðtk ƒúñtkztu y™uf Au, ‚uÚte Rïhtu …ý y™uf Au. Sð ‚…trŒfu fhe™u Rïhftuxe™u …t{e þfu Au. yt yt…ýt þheh™wk Ëk[t÷™ fh™thtu Sð su{ ƒØ Au. ‚u{ yt ƒúñtkz™wk Ëk[t÷™ fh™th Rïh …ý ƒØ Au. A‚tk …h{tí{tyu ‚u™u ƒúñtkz™wk Ëk[t÷™ fhðt Y… ô[tu yrÄfth ËtUÃÞtu Au. ‚uÚte ‚u Wå[fûtt™t ytrÄftrhf Sðtu fnuðtÞ Au. …ý Au ‚tu Sð s. y™u ð¤e Sðtu y™u Rïhtu {tÞtÚte ƒkÄtÞu÷t ntuðtÚte - Sð, Rïh, {tÞt, ƒúñ, y™u …hƒúñ yt …tk[¼uŒtu™t y™w¢{{tk Sðtu y™u Rïhtu™wk {tÞtÚte …nu÷tk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au. y™u {æÞu ytðhýY… {tÞt™wk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au. …tk[ ¼uŒtu™t y™w¢{{tk {tÞt™wk r™Y…ý fÞto …Ae, [tuÚtt ¢{u su ƒúñ™wk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au, ‚u ƒúñ™tu …ý Sðftuxe™e ykŒh s yk‚¼toð fhðt{tk ytðu Au. A‚tk yu ƒúñ {tÞt™t ¼tðÚte hrn‚ Au, ‚uÚte {tÞt™wk r™Y…ý fÞto …Ae, [tuÚtt ¢{u yu ƒúñ™wk r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au. Sðtu y™u Rïhtu …h{tí{t™e W…tË™trŒfu fhe™u ßÞthu {tÞt™t ‚{t{ ¼tðtuÚte {wõ‚ ÚttÞ Au, íÞthu ƒúñ …Œðe™u …t{u Au. yûthƒúñ y™u ‚u™e ykŒh hnu÷t {wõ‚tu y™u r™íÞ{wõ‚tu yt Ëðo™u ƒúñþçŒÚte fnuðt{tk ytÔÞt Au. y™u nðu …tk[ ¼uŒtu{tk ykr‚{ su …hƒúñ ‚¥ð Au. yu‚tu Sðtu, Rïhtu, {tÞt y™u ƒúñ yt [thu™e ykŒh r™Þt{f…ýu hnu÷ Au. Ëðuo™t f{oV¤™u


&÷tuf - 108

rþûtt…ºte ¼t»Þ

2

yt…™tht Au. y™u y™k‚ftuxe ƒúñtkztu™t yrÄ…r‚ Au. su™u …h{uïh fnu Au. …h{tí{t fnu Au, ™thtÞý fnu Au. yt he‚u …tk[ ¼uŒtu{tk su ƒeò ™kƒhu Rïh þ猙tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, yu yt yuf ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ ðihts…wÁ»tY… Rïh™u {txu ÚtÞtu Au, yu{ òýðwk. y™u ð¤e rþûtt…ºte™e ykŒh ©eS{nthtsu …qðo™t ºtý &÷tuf{tk Sð, {tÞt y™u Rïh yt ºtý ‚¥ðtu™tu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ‚tu yt rþûtt…ºte{tk WÕ÷u¾ …t{u÷tk ºtý ‚¥ðtu{tk su Rïh ‚¥ð Au, yu ftuý Au ? ytðe þkft W…ÂMÚt‚ fhe™u, Rïh ‚¥ð™wk r™Y…ý yt yufËtuytX{t &÷tuf™e ykŒh ©eS{nthtsu fÞwO Au. yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu- …qðo™t &÷tuf{tk su Rïh ‚¥ð™wk r™Y…ý fÞwO, yu Rïh Ëtûtt‚T ©ef]»ý s Au. y™u yu ©ef]»ý fuðt Au ? ‚tu yu™t «íÞw¥th{tk …tk[ rðþu»týtu yt…u÷tk Au. (1) ÐÚ¢Ïæíræ, (2) |æxæ±æÝì, (3) ÐéL¯æïœæ}æ:, (4) Ý: ©ÐæS² §üCÎï±:, (5) ¨±æüç±|ææü±ÜUæÚ‡æ}æì JJ §ç„ JJ yt …tk[ rðþu»týtu™e y™w¢{u ÔÞtÏÞt fh‚tk, þ‚t™kŒ Mðt{e «Út{ …hkƒúñ þ猙e ÔÞtÏÞt fhu Au. (1) ÐÚ¢Ïæíræ, :- ©ef]»ý Au yu …hkƒúñ Au. …h{T yux÷u Ëðtuoíf]ü, y™u ƒúñ yux÷u {tuxt, Ëðoºt ÔÞt…f. ’’¥ÐæÚ}æçã}æy±æ„ì ¨±ïü|²æïùç{Ü¢U |汄èç„ Ïæíræ‘‘ JJ §ç„ JJ y…th {rn{t™u ÷eÄu su ËðoÚte yrÄf ntuÞ, ËðoÚte {tuxt ntuÞ ‚u™u fnuðtÞ ƒúñ. yÚtto‚T Ëðoºt ÔÞt…f ‚¥ð. ‚tu ©ef]»ý …tu‚t™e yk‚Þtor{ þÂõ‚Úte y™k‚fturx ƒúñtkztu{tk ÔÞt…e™u hnu÷t Au. {txu …h{tí{t ©ef]»ý™u ƒúñ þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. nðu ‘‘…h{T ƒúñ’’ ynª …h{T ytðwk rðþu»tý þt {txu ? ‚u™t «íÞw¥th{tk fnu Au fu- þtMºttu{tk «f]r‚™u …ý ƒúñ þçŒÚte fnu÷e Au. su{ fu- ’’}æ}æ ²æïçÝ}æüãÎì Ïæíræ‘‘ JJ §ç„ JJ y™u …h{tí{t ©ef]»ý ‚tu «f]r‚ Útfe ©uc y™u rð÷ûtý Au. {txu …hkƒúñ fnuðtÞ Au. y™u ð¤e þtMºttu{tk yûthÄt{™u ƒúñ þçŒÚte fnu÷wk Au. su{ fu- ’’Ïæírææw²¢ {æ}æ „ï ²æç‹„ àææ‹„æ:‘‘ JJ §ç„ JJ …ý ¼„ðt™ ©ef]»ý ‚tu yûthÄt{ Útfe …ý …h Au, ©uc Au, Ëðtuoíf]ü Au. yûthÄt{Úte rð÷ûtý Au. {txu …hkƒúñ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ðuŒ™u …ý ƒúñ þçŒÚte fnu÷t Au. …h{tí{t ©ef]»ý ‚tu ðuŒ Útfe …ý rð÷ûtý Au, {txu …hkƒúñ fnuðtÞ Au. yt «{týu þtMºttu{tk ƒúñ þçŒÚte «f]r‚, yûthÄt{ y™u ðuŒ™u fnu÷t Au. …h{tí{t ©ef]»ý™u yt ºtýuÚte rð÷ûtý fnuðt {txu, …hkƒúñ ytðt þçŒÚte fnu÷t Au, ytðwk ‚tí…Þo Au. (2) |æxæ±æÝì :- y™u ð¤e …h{tí{t ©ef]»ý™u rð»tu ‘‘¼„’’ þçŒÚte ðtåÞ yuðt A „wýtu hnu÷t Au. ‚uÚte ‚u™u ¼„ðt™ fnuðtÞ Au. ‘‘¼„’’ þçŒÚte fnuðt ÞtuøÞ „wýtu rð»ýw…whtý{tk ƒ‚tðu÷t Au- ’’»ïE²üS² ¨}æxæíS² {}æüS² ²àæ¨: çŸæ²: J ¿ææݱñÚæx²²æïpñ± ¯‡‡ææ¢ |æxæ §„èXÝæ‘‘ JJ §ç„ JJ Ë{„ú yiïÞo, Ä{o, Þþ, ÷û{e, ¿tt™ y™u ðihtøÞ yt A ¼„tu fnuðtÞ Au. ‚u ¼„tu ©ef]»ý™u rð»tu hnu÷t Au. {txu ©ef]»ý™u ¼„ðt™ fnuðtÞ Au. y™u ð¤e rð»ýw…whtý{tk s ¼„ðt™ þ猙tu yÚto fnu÷tu Au fu, su yt s„‚™e Wí…Â¥t™u, «÷Þ™u y™u Ëðuo «týeytu™tk su sL{ y™u {hý ÚttÞ Au ‚u™u …ý òýu, y™u {tuût fh™the su rðãt y™u ™hf{tk …tz™the su yrðãt ‚u{™u …ý òýu, ‚u™u fnuðtÞ ¼„ðt™. òu fu yt ¼„ðt™ þçŒ yuf s …h{tí{t ©ef]»ý™tu ðt[f Au. A‚tk …ý ¼„ðt™ ©ef]»ý™u y¾kz Äthe hnu÷t yuðt {nt™ Ë{Úto su …wÁ»ttu ntuÞ, ‚u™u …ý ¼„ðt™ þçŒÚte fnuðtÞ Au. yt «{týu Rïh yuðt ©ef]»ý™u ¼„ðt™ fnu÷t Au. y™u yu ©ef]»ý™u ÷R™u s ™thŒtrŒf™u …ý ¼„ðt™ fnu÷t Au, ytðwk ‚tí…Þo Au. (3) ÐéL¯æïœæ}æ: :- y™u ð¤e …h{tí{t ©ef]»ý, ûth y™u yûth yt ƒu «fth™t …wÁ»ttu Útfe W¥t{ Au, {txu …wÁ»ttu¥t{ fnuðtÞ Au. ’’ÿæÚæÿæÚæ|²æ}æì ©œæ}æ: §ç„ ÐéL¯æïœæ}æ:‘‘ JJ §ç„ JJ …h{tí{t ©ef]»ý, ûth þçŒÚte fnu÷t ƒØ Sðtu y™u Rïhtu Útfe …h Au, W¥t{ Au. y™u yûth


&÷tuf - 108

rþûtt…ºte ¼t»Þ

3

þçŒÚte fnu÷ su yûthÄt{ y™u {wõ‚tu ‚u Útfe …ý W¥t{ Au. yt «{týu ûth y™u yûth …wÁ»ttu Útfe W¥t{ Au, {txu …wÁ»ttu¥t{ fnuðtÞ Au. ¼„ðŒT„e‚t{tk …ý fnu÷wk Au fu- ’’mæç±}ææñ ÐéL¯æñ HæïÜïU ÿæÚpæÿæÚ »± ™ J ÿæÚ: ¨±æüç‡æ |æê„æçÝ ÜêUÅSƒæïùÿæÚ ©Ó²„ï JJ ©œæ}æ: ÐéL¯Sy±‹²: ÐÚ}ææy}æïy²éÎæN„: JJ yt ÷tuf{tk su ƒØ Sðtu Au ‚u™u ûth…wÁ»ttu fnuðtÞ Au. y™u su {wõ‚ Sðtu Au ‚u™u yûth …wÁ»ttu fnuðtÞ Au. ûth y™u yûth …wÁ»ttu Útfe su yLÞ Au. yÚtto‚T yt ƒÒtu Útfe …h y™u W¥t{ Au ‚u™u …wÁ»ttu¥t{ fnu÷t Au. yt «{týu Rïh yuðt ©ef]»ý™u …wÁ»ttu¥t{ þçŒÚte fnu÷t Au, ytðwk ‚tí…Þo Au. (4) Ý: ©ÐæS² §CÎï±: :- y™u ð¤e ©eS{nthts fnu Au fu- yu ©ef]»ý yt…ýt W…tMÞ RüŒuð Au. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt rþûtt…ºte{tk ßÞtk ßÞtk ‘‘©ef]»ý’’ ytðtu þçŒ ytðu Au. yu ©ef]»ý þçŒ, ðËwŒuð Œuðfe Útfe …wºtY…u «„x ÚtÞu÷t ‚tu Au s. …hk‚w ƒúñ…wh Ät{™e ykŒh su yð‚the …wÁ»t hÌtt Au, ‚u™wk ™t{ …ý ©ef]»ý Au. ‚uÚte ©ef]»ý y™trŒ þçŒ Au. ðËwŒuð Œuðfe Útfe «„x ÚtÞt …Ae ©ef]»ý ™t{ rðþu»t…ýu «ð‚uo÷wk Au. …hk‚w {q¤ su …h{tí{t ‚¥ð Au, ‚u™wk ™t{ …ý ©ef]»ý Au. ‚uÚte yt …]Úðe W…h yð‚the …wÁ»t™t su su yð‚thtu ntuÞ ‚u™u …ý ©ef]»ý fne þftÞ Au. fthý fu yð‚th y™u yð‚the™wk y¼uŒ…ýwk þt†{tk ðýoðu÷wk Au. {txu yt…ýt W…tMÞ R»xŒuð su ¼„ðt™ Ënò™kŒ Mðt{e Au, ‚u{™u …ý ©ef]»ý fne þftÞ Au. yus fthýÚte ©eS{nthtsu ynª …htuût…ýu fÌtwk Au fu, yu ©ef]»ý yt…ýt W…tMÞ RüŒuð Au. …ý …tu‚u ©eS{nthts yu {q¤ ‚¥ð ©ef]»ý Útfe swŒt ™Úte. {q¤ ‚¥ð yð‚the su ©ef]»ý Au, yus yt…ýt RüŒuð Ënò™kŒ Mðt{e Au, ytðwk ‚tí…Þo Au. (5) ¨±æüç±|ææü±ÜUæÚ‡æ}æì :- y™u ð¤e su ©ef]»ý Au, yu Ëðuo yð‚thtu™t fthýY… Au. yt …]Úðe W…h su su yð‚thtu ÚttÞ Au, yu Ëðuo yð‚thtu {q¤ ‚¥ð su ©ef]»ý ‚u Útfe s ÚttÞ Au. ‚uÚte yt…ýt RüŒuð su Ënò™kŒ Mðt{e Au yu…ý ©ef]»ý™t s yð‚th Au. fthý fu yð‚th þ猙e ÔÞw¥…r‚ s yuðe Au fu- ’’¥±„Úç„ §ç„ ¥±„æÚ:‘‘ yt …]Úðe W…h su W‚hu ‚u™u fnuðtÞ yð‚th. ‚tu yt…ýt RüŒuð Ënò™kŒ Mðt{e yt …]Úðe W…h yð‚Þto Au, ‚uÚte Ënò™kŒ Mðt{e {q÷ ‚¥ð su ©ef]»ý ‚u™t s yð‚th Au. A‚tk …ý yð‚th y™u yð‚the™wk y¼uŒ…ýwk Au. yt he‚u y¼uŒ…ýt™tu Mðefth fhe™u yð‚the …ý fne þftÞ Au. ytðwk ‚tí…Þo Au. nðu ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼t𠃂tð‚tk fnu Au fu- …qðo™t yufËtuËt‚{t &÷tuf{tk su Rïh™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk yu Rïh ftu™u òýðt ? ytðe þkft W…ÂMÚt‚ fhe™u ‚u™t «íÞw¥th{tk yu{ fÌtwk fu- su™u …hkƒúñ ¼„ðt™T …wÁ»ttu¥t{ fnu Au. y™u su Ëðuo yð‚thtu™t fthý Au, y™u su yt…ýt W…tMÞ RüŒuð Au. ytðt su ©ef]»ý ‚u™u s Rïh òýðt, yt he‚u ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. …ý ©eS{nthts …tu‚u s Rïh ntuðtÚte fne þf‚t n‚t fu …qðo™t yufËtuËt‚{t &÷tuf{tk ðýo™ fhtÞu÷t su Rïh Au, yu nwk s Awk. …ý ©eS{nthtsu yu{ fÌtwk ™rn, fthý fu yíÞthu ©eS{nthts W…Œuüt „wÁ ‚hefu rþ»Þtu «íÞu rþûtt…ºte ÷¾e hÌtt Au. ‚uÚte W…Œuüt „wÁ ‚hefu™e Vhs ƒòðe™u yuðwk Ëq[ðu÷wk Au fu, ftuR…ý W…Œuüt „wÁytuyu rþ»Þ™u …tu‚t{tk fŒe …ý òuzðt òuRyu ™rn. y™u ð¤e Rïh ‚¥ð yuf s Au. õÞthuÞ …ý ƒu {t™e þftÞ ™rn. Rïh™e ytf]r‚ytu y™L‚ {t™e þftÞ, Rïh™tk ™t{tu …ý y™L‚ {t™e þftÞ, …ý y™k‚ ytf]r‚ytu™t y™u þÂõ‚ytu™t yt©ÞY…, ‚u{s y™k‚ ™t{tu™t ™t{e yuðwk su Rïh™wk MðY… Au, ‚u™u y™k‚ {t™e þftÞ ™rn. Y…u fhe™u yÚtto‚T ytf]r‚yu fhe™u, ™t{u fhe™u yð‚thtu{tk ¼uŒ {t™e þftÞ, …ý y™k‚ þÂõ‚ytu™t yt©ÞY… su MðY… Au, ‚uýu fhe™u yð‚thtu{tk õÞthuÞ …ý ¼uŒ {t™e þftÞ ™nª. y™u MðY…u fhe™u ‚tu yð‚th ‚Útt yð‚the{tk …ý ¼uŒ {t™e


&÷tuf - 109-110-111

rþûtt…ºte ¼t»Þ

4

þftÞ ™rn. MðY… Ëðoºt yuf s Au. …ý Y… swŒtk swŒtk ntuÞ Au. yt…ýwk yt þheh Au yu Y… Au, y™u yt…ýt yt þheh{tk yt©ÞY…u hnu÷tu su Sðtí{t ‚u™u MðY… fnuðt{tk ytðu Au. Y… y™u MðY… n{uþtk …]ÚtfT …]ÚtfT ntuÞ Au. yu s he‚u …h{tí{t™e þwØËíð™e su ytf]r‚ ‚u™u Y… fnuðtÞ Au. y™u yu ytf]r‚™e ykŒh y™k‚þÂõ‚ytu™t yt©ÞY… su …hƒúñ ‚¥ð Au ‚u™u MðY… fnuðt{tk ytðu Au. ‚uÚte …h{tí{t y™k‚ ytf]r‚ytu™u Äthý fhu A‚tk ‚uu™e ykŒh y™k‚ þÂõ‚ytu™t yt©ÞY… …hƒúñ ‚¥ð yuf s ntuÞ Au. yt he‚u …hƒúñ ‚¥ð MðY…u fhe™u Ëðuo yð‚thtu{tk yuf s ntuÞ Au. y™u yð‚th ‚Útt yð‚the{tk …ý yuf s ntuÞ Au. …ý Rïh ‚¥ð swŒtk swŒtk ntu‚tk ™Úte. ‚uÚte ©eS{nthts …tu‚u ynª fne þf‚t n‚t fu …qðo &÷tuf{tk su Rïh ‚¥ð™wk ðýo™ fhu÷wk Au, yu Rïh ‚¥ð nwk s Awk. A‚tk …ý ynª Rïh ‚¥ð ‚hefu …htuût…ýu su ©ef]»ý™tu r™Œuoþ fÞtuo Au, yu r™Œuoþ Rïh™t MðY…™e ykŒh yuf‚t™u Ëq[ðu Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>108>> ∫… Æ…v…™…… ™…÷i……‰ Y…‰™……‰ Æ…v……EfiÚπh… < i… |…¶…÷: * ØÒ C®…h™…… Æ®…™……‰{…‰i……‰ ±…I®…“x……Æ…™…h…: ∫…  Ω **109** Y…‰™……‰%V…÷«x…‰x… ™…÷HÚ…‰%∫……Ë x…Æx……Æ…™…h…… ¶…v…: * §…±…¶…p˘… n˘™……‰M…‰x… i…k…z……®……‰S™…i…‰ ∫… S… **110** y™u Rïh yuðt su ©ef]»ý htrÄftSyu Þwõ‚ ntuÞ íÞthu ‘‘htÄtf]»ý’’ yuðu ™t{u òýðt; y™u ÁÂõ{ýeY… su ÷û{eS ‚uýu Þwõ‚ ntuÞ íÞthu ‘‘÷û{e™thtÞý’’ yuðu ™t{u òýðt. (109) y™u yu ©ef]»ý yswo™Úte Þwõ‚ ntuÞ íÞthu ‘‘™h™thtÞý’’ yuðu ™t{u òýðt. y™u ð¤e ‚u ©ef]»ý ƒ÷¼ÿtrŒf™u Þtu„u fhe™u ‚u ‚u ™t{u fnuðtÞ Au, yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ƒÒtu &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu, ¼„ðt™™tk MðY…tu{tk …hM…h ¼uŒ òýðtu ™rn. …qðo™t 107 {t &÷tuf{tk su Rïh ðýoÔÞt, yu Rïh ftuý Au ? ytðe þkft W…ÂMÚt‚ fhe™u 108 {t &÷tuf{tk fÌtwk fu yu Rïh f]»ý s òýðt, {txu ‚u ©ef]»ý ßÞthu ©eð]»t¼t™w ™t{™t „tu…™tk …wºte su htrÄft ‚uÚte Þwõ‚ ntuÞ íÞthu htÄtf]»ý yuðt ™t{Úte þt†{tk fnu÷t ntuÞ Au. y™u yus ©ef]»ý ¼e»{f™u ½uh «tŒw¼toð …t{u÷tk ÁÂõ{ýeY… ÷û{eÚte Þwõ‚ ntuÞ, íÞthu ÷û{e™thtÞý yuðt ™t{Úte þtMºt{tk fnu÷t ntuÞ Au, yu{ òýðwk. Ëtûtt‚T ÷û{eS ¼e»{f™u íÞtk ÁÂõ{ýe ™t{Úte «„x ÚtÞtk n‚tk. yt rð»tÞ{tk rð»ýw …whtý™wk ð[™ «{týY… Au- ’’ÚæÍæ±y±ïù|æ±„ì ¨è„æ Lçv}æ‡æè ÜëUc‡æ…‹}æçÝ‘‘ JJ §ç„ JJ yt rð»ýw…whtý™t ð[™{tk fnu÷wk Au fu- ht{tð‚th{tk ÷û{eS Ëe‚tY…u sL{ Äthý fÞtuo n‚tu. y™u ©ef]»ýtð‚th{tk ÷û{eS Yrõ{ýeY…u sL{ Äthý fÞtuo n‚tu. {txu ÁÂõ{ýeÚte Þwõ‚ yuðt su ©ef]»ý ‚u™u ÷û{e™thtÞý ™t{Úte òýðt. y™u ð¤e yswo™{tk ™h ¼„ðt™™tu ytðuþ n‚tu. yt ƒtƒ‚{tk {nt¼th‚™wk ð[™ «{týY… Au- ’’¥…éüÝï „é ÝÚæ±ïàæ: ÜëUc‡ææï ÝæÚ沇æ: S±²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yswo™{tk ™h ¼„ðt™™tu ytðuþ n‚tu, y™u ©ef]»ý MðÞk ™thtÞý n‚t. {txu yus ©ef]»ý yswo™Úte Þwõ‚ ntuÞ, íÞthu ™h™thtÞý ytðt ™t{Úte þt†{tk fnu÷t ntuÞ Au. yu{ òýðwk. y™u ð¤e yus ©ef]»ý ƒ÷ht{Úte Þwõ‚ ntuÞ, íÞthu ht{f]»ý ytðt ™t{Úte þt†{tk fnu÷t ntuÞ Au, yu{ {tht ytr©‚tuyu òýðwk. >>109-110>> Bi…‰ Æ…v……n˘™……‰ ¶…HÚ…∫i…∫™… ∫™…÷: {……∑…«i…: C¥… S…i…¬ * C¥… S…k…nR¬M…‰ i…∫x…‰ΩÙ…i∫… i…÷ Y…‰™…∫i…nˢEÚ±…: **111** +i…∂S……∫™… ∫¥…∞Ò{…‰π…÷ ¶…‰n˘…‰ Y…‰™……‰ x… ∫…¥…«l…… * S…i…÷Æ… n˘¶…÷V…i¥…∆ i…÷  u˘§……ΩÙ…‰∫i…∫™… S…Ë SUÙEÚ®…¬ **112** y™u yu htÄtrŒf ¼õ‚tu õÞthuf ‚tu ©ef]»ý ¼„ðt™™u …z¾u ntuÞ Au, y™u õÞthuf ‚tu yr‚ M™unu fhe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™t yk„™u rð»tu hnu Au, íÞthu ‚tu ‚u ©ef]»ý yuf÷t s ntuÞ Au yu{ òýðwk. (111) yu s fthýÚte ©ef]»ý ¼„ðt™™tk su MðY…tu ‚u{™u rð»tu Ëðo«fthu ¼uŒ òýðtu ™rn. y™u [‚w¼wos…ýwk, yü¼ws…ýwk, ËnËú¼ws…ýwk RíÞtrŒf su ¼uŒ sýtÞ Au, ‚u ‚tu Âî¼ws yuðt su ©ef]»ý™e RåAtyu fhe™u


&÷tuf - 113

rþûtt…ºte ¼t»Þ

5

Au yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ƒÒtu &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™™e …z¾u ð‚o‚t su htÄtrŒf ¼õ‚tu, ftuR Ë{Þu Ëðuo {™w»Þtu òuR þfu, yu he‚u ¼„ðt™™t …z¾t{tk Ë{e…u s hnu÷t ntuÞ Au. ‚u Ë{Þu ‚tu htÄtf]»ý, ÷û{e™thtÞý, ™h™thtÞý, ht{f]»ý, ËíÞtf]»ý ytðt ™t{Úte ©ef]»ý™u òýðt. y™u ftuR Ë{Þu yu htÄtrŒf ¼õ‚tu „tZ M™un™t ðþ…ýtÚte ©ef]»ý™t ÓŒÞtrŒf yk„{tk ÷e™ hnu÷t ntuÞ Au. íÞthu ‚tu Ëðuo™u yuf÷t ©ef]»ý s òuÞt{tk ytðu Au. …hk‚w htÄtrŒf ¼õ‚tu òuÞt{tk ytð‚t ™Úte. íÞthu ¼„ðt™ ‘‘©ef]»ý’’ ytðt ™t{ðt¤t ntuÞ Au yu{ òýðwk. yux÷t s {txu su {krŒh{tk yuf s ©ef]»ý™e {qŠ‚ ntuÞ íÞtk …ý htÄtrŒf Ëuðftu™wk {kz¤ ËtÚtu s ntuÞ Au, yu{ òýðwk. {txu su fthýÚte yuf s ©ef]»ý …tu‚t™e …z¾u ð‚o‚t Ëuðftu™t ¼uŒÚte htÄtf]»ýtrŒf ™t{tuu ðzu fnuðtÞ Au, yus fthýÚte «rËØ {tuxtk {krŒhtu{tk MÚtt…™ fhu÷tk htÄtf]»ý, ™h™thtÞý ytrŒf ™t{ðt¤tk ¼„ðt™™tk MðY…tu{tk Ëðo«fthu ¼uŒ òýðtu ™rn. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu- …z¾u ð‚o‚t Ëuðftu™t ¼uŒÚte ¼÷u …h{tí{t™t MðY…{tk ¼uŒ ™ ntuÞ, …ý Âî¼ws, [‚w¼wos, ËnËú¼ws yt he‚u ßÞtk ytfth s ƒŒ÷tR òÞ Au, íÞtk ‚tu ¼uŒ ntuðtu s òuRyu. yt™t W¥th{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ðM‚w‚tyu ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚tu Âî¼ws (ƒu nM‚ Þwõ‚) s Au. A‚tk ™x su{ …tu‚t™e RåAtÚte y™uf Y…tu Äthý fhu Au. ‚u{ Âî¼ws yuðt ©ef]»ý …tu‚t™e RåAtÚte s õÞthuf [‚w¼wosY…u, õÞthuf yü¼ws Y…u, õÞthuf ËnËú¼ws Y…u ÚttÞ Au. Þtu„{tÞt™t r™Þk‚t y™u ËíÞ ËkfÕ… yuðt ©ef]»ý …tu‚t™e RåAtÚte s, ¼õ‚tu™t {™tuhÚttu …qýo fhðt {txu [‚w¼woòrŒf Y…u ÚttÞ Au. {txu ¼„ðt™™t MðY…tu{tk Ëðo «fthu ¼uŒ òýðtu ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>111-112>> i…∫™…Ë¥… ∫…¥…«l…… ¶… HÚ: EÚi…«¥™…… ®…x…÷V…˶…÷« ¥… *  x…:∏…‰™…∫…EÚÆ∆  EÚ \S…k…i……‰%x™…z…‰ i… nfi∂™…i……®…¬ **113** y™u yt …]Úðe W…h {tht ytr©‚ Ëðuo {™w»Þtu ntuÞ ‚u{ýu, …qðuo fÌtt yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u™e s ¼Âõ‚ Ëðo «fthu fhðe. y™u yu ¼Âõ‚ rËðtÞ ƒeswk ftuR…ý fÕÞtýfthe ËtÄ™ ™Úte yu{ òýðwk. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt …]Úðe W…h ‚u{tk …ý ¼h‚¾kz™u rð»tu Œuð‚tytu …ý {™w»Þ sL{™u RåAu Au- ’’²l~æ Ý: S±xæü¨é¶æ±àæï範¢ çS±CS² ¨êQUS² ÜëU„S² àææï|æÝ}æì J „ïÝæ…Ýæ|æï S}æëç„}æÁ…‹}æÝ: S²æm¯ïü ãçÚ |æ…„æ¢ àæ¢ „Ýæïç„‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk Œuð‚tytu fnu Au fu- y{tuyu …qðo sL{{tk ftkRf …qÛÞ f{o fhu÷tk nþu, ‚uýu fhe™u yíÞthu y{tu™u Mð„o ÷tuf™e «tÂó ÚtÞu÷e Au. y™u nðu Mð„o÷tuf™wk Ëw¾ ¼tu„ð‚tk òu ftkRf …qÛÞ ƒtfe hnu÷wk ntuÞ ‚tu ‚uýu fhe™u y{tu™u ¼h‚¾kz{tk {™w»ÞsL{ «tó ÚttÞ. fthý fu {™w»Þ sL{Úte ¼„ðt™™wk M{hý ÚtR þfu Au. yt he‚u Œuð‚tytu …ý {™w»Þ sL{™e [tn™t yt ¼h‚¾kz{tk fhu Au. {txu yt ¼h‚¾kz{tk sL{u÷t {™w»Þtu ntuÞ, ‚u{ýu Ëðo «fthu ¼„ðt™™e s ¼Âõ‚ fhðe òuRyu. fthý fu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk {™w»Þtu™u s {wÏÞ yrÄfth Au, ™rn fu …þwytu™u. …þwytuÚte ‚tu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ÚtR þfu ™rn. yuf s {™w»Þ yuðwk «týe Au fu ¿tt™ rð¿tt™Úte Ëk…Òt ÚtR™u òýu÷e ðM‚w™u fne þfu Au, òýu÷e ðM‚w™u òuR þfu Au. y™u ytð‚e ft÷u þwk Útðt™wk Au ‚u™u …ý òýe þfu Au. yt ÷tuf ‚Útt …h÷tuf™u …ý òýe þfu Au. y™u yt {hýÄ{oðt¤t ŒunÚte òu {tuût™u RåAu ‚tu {tuûtÚte …ý Ëk…Òt ÚtR þfu Au. y™u ƒeòk su …þwytu Au, ‚u{™u ‚tu ¾tðwk y™u …eðwk yux÷wk s ¿tt™ ntuÞ Au. …þwytu òýu÷e ðM‚w™u fne þf‚tk ™Úte, y™u ytð‚e ft÷u þwk Útðt™wk Au ‚u™u òýe þf‚tk ™Úte. {txu …þwytu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe™u …tu‚t™wk fÕÞtý fhe þf‚tk ™Úte. yuf s {™w»Þ ¼Âõ‚ fhe™u …tu‚t™wk fÕÞtý fhe þfu Au. yux÷t s {txu yt {™w»Þ


&÷tuf - 113

rþûtt…ºte ¼t»Þ

6

sL{™e yr‚ Œw÷o¼‚t fnu÷e Au- ’’¥ãæï ¥}æè¯æ¢ çÜU}æÜUæçÚàææï|æÝ¢ Ðí¨óæ »¯æ¢ çS±Îé„¢ S±²¢ ãçÚ: J ²ñ…ü‹}æHÏ{¢ Ýë¯é |ææÚ„æç…Úï }æéÜéU‹Î¨ï±æñÐæç²Ü¢U SÐëãæ çã Ý:‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk Œuð‚tytu fnu Au fu- yntu ! ! ! su{ýu yt ¼h‚¾kz{tk {™w»Þ sL{ {u¤ðu÷tu Au, ‚u{ýu ftuý òýu þwk …wÛÞ f{o fhu÷tk nþu ? þwk yu{™t W…h Ëtûtt‚T ¼„ðt™ «ËÒt ÚtÞt nþu ? fu suÚte ¼„ðt™™e Ëuðt{tk W…Þtu„e {™w»Þ sL{ {u¤ðu÷tu Au. su {™w»Þ sL{™e yt…ýu …ý M…]nt fheyu Aeyu. yt «{týu Œuð‚tytu …ý ¼h‚¾kz{tk {™w»Þ sL{™e yr‚ Œw÷o¼‚t fnu÷e Au. yt {™w»Þ þheh ßÞthu íÞthu {¤‚wk ™Úte. ytðwk Œw÷o¼ su {™w»Þ þheh ‚u™u «tó fhe™u n{uþtk ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe òuRyu. y™u su …wÁ»t ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚tu ™Úte, yu …wÁ»t ¾hu¾h ¼„ðt™™e {tÞtÚte {tun …t{u÷tu Au- ’’²ïù|²<ƒ„æ}æçÐ ™ Ýæï Ýëxæô„ ÐíÐóææ ¿ææÝ¢ ™ „œ±ç±¯²¢ ¨ã{}æü ²~æ J ÝæÚæ{Ý¢ |æx汄æï 籄ڋy²}æéc² ¨¢}ææïçã„æ Ïæ„„²æ Ïæ„ }ææ²²æ „ï‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk ƒúñtS Œuð‚tytu «íÞu fnu Au fu- nu Œuð‚tytu ! yt {™w»Þ þheh yr‚ Œw÷o¼ Au. su {™w»Þ þheh™e yt…ýu …ý «tÚto™t fheyu Aeyu. ytðt Œw÷o¼ {™w»Þ þheh™u …t{e fhe su {™w»Þtu ¼„ðt™™e ythtÄ™t fh‚t ™Úte, ‚u {™w»Þtu ¾hu¾h rðM‚th™u …t{u÷e ¼„ðt™™e {tÞt ðzu {turn‚ ÚtÞu÷t Au. ™rn ‚tu ytðwk Œw÷o¼ {™w»Þ þheh …t{e fhe™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fu{ ™ fhu ? y™u ™Úte fh‚t {txu {tun …t{u÷t s Au, yu{ òýðwk. y™u ¼t„ð‚{tk fr…÷ ¼„ðt™ Œuðnwr‚ {t‚t «íÞu fnu Au fu- nu {t‚tS ! ‚eðú ¼Âõ‚Þtu„ ðzu {thu rð»tu y…oý fhu÷t {™™u ÂMÚth fhðwk, yux÷tu s {™w»Þ™tu yt ÷tuf{tk fÕÞtý™tu WŒÞ Au, ftuR ©e{k‚ ÚttÞ, ftuR þuX ÚttÞ, ftuR htò ÚttÞ, yu ftkR fÕÞtý™tu WŒÞ ™Úte. yu™tÚte õÞthuf …‚™ Útðt™wk Au. fÕÞtý™tu WŒÞ ‚tu yuf ¼„ðt™™e ¼Âõ‚Úte s ÚttÞ Au. yt «{týu ¼„ðt™u …tu‚u s fnu÷wk Au. y™u ð¤e yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu ¼th {wfu÷tu Au fu- yuf s ©ef]»ý ¼„ðt™™e s ¼Âõ‚ fhðe. ‚uÚte ƒeò Œuð‚tytu™e ¼Âõ‚ fhðt™tu r™»tuÄ Ëq[ðu÷tu Au. fthý fu {tuût yt…e þfu yuðe Œuð‚tytu{tk þÂõ‚ ™Úte. {tuût ‚tu yuf …h{tí{t s yt…e þfu Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™wk ð[™ «{týY… Au.- ’’±Ú¢ ±ë‡æèE |æÎí¢ „ï «„ï ÜñU±Ë²}æl Ý: J »ÜU »±ïEÚS„S² |æxæ±æÝì ç±c‡æéÚò²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu- {w[wfwLŒ htò ½ýt Ë{Þ …ÞO‚ Œuð‚tytu™t Ëu™t…r‚ hÌtt n‚t. …Ae ßÞthu þkfh™t …wºt ftŠ‚f Mðt{e «„x ÚtÞt íÞthu Œuð‚tytuyu {w[wfwLŒ htò™u fÌtwk fu, hts™T ! ‚{u nðu r™ð]¥t Úttytu, ‚{tÁk yt ftÞo nðu þkfh™t …wºt ftŠ‚fMðt{e Ëk¼t¤þu. ‚{tuyu ½ýt Ë{Þ ËwÄe y{the hûtt fhe, {txu y{the …tËuÚte ftkRf ðhŒt™ {t„tu. ‚u Ë{Þu {w[wfwkŒ htòyu fÌtwk fu- {™u {tuût yt…tu. íÞthu Œuð‚tytuyu fÌtwk fu hts™T ! {tuût ‚tu y{tu ™ yt…e þfeyu, {tuût™t Mðt{e ‚tu fuð¤ yuf rð»ýw s Au. {txu {tuût rËðtÞ ƒeswk ftkRf y{the …tËuÚte {t„tu. ‚u Ë{Þu {w[wfwkŒ htòyu Œuð‚tytu …tËuÚte r™ÿt {t„u÷e n‚e. yt «{týu ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. ‚uÚte rËØ ÚttÞ Au fu ƒeò Œuð‚tytu{tk {tuût yt…ðt™e þÂõ‚ ™Úte. {txu yt …]Úðe W…h {™w»Þ sL{™u …t{e™u yuf ©ef]»ý ¼„ðt™™e s ¼Âõ‚ fhðe, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk fr…÷ ¼„ðt™u Œuðnqr‚ {t‚t «íÞu fnu÷wk Au fu- nu {t‚tS ! ¼„ðt™ yuðtu su nwk ‚u {tÁk þhýwk MðeftÞto rËðtÞ {™w»Þtu™u ‚eðú ËkËth™tu ¼Þ õÞthuÞ …ý r™ð]Â¥t …t{‚tu ™Úte. ßÞthu {tÁk þhýwk Mðefthu, yÚtto‚T ßÞthu {the ¼Âõ‚ fhu íÞthu s ËkËth™tu ‚eðú ¼Þ r™ð]Â¥t™u …t{u Au. yu rËðtÞ ƒeò ftuR Œuð‚tytu™wk þhýwk MðefthðtÚte fu ‚u{™e ¼Âõ‚ fhðtÚte ËkËth™tu su ‚eðú ¼Þ Au, yu r™ð]¥t Út‚tu ™Úte. {txu yuf ©ef]»ý ¼„ðt™™e s ¼Âõ‚ fhðe òuRyu. yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu fÌtwk Au fu- Ëðo «fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. Ëðo«fthu yux÷u yt {™w»Þ Œun ûtý¼k„wh Au, ™tþðk‚ Au, õÞthu …ze sþu ‚u™tu Ë{Þ ftuR r™®ù‚ ™Úte. {txu ƒeò ftÞtuo{tk su ytŒh ‚u™tu íÞt„ fhe™u s Ëðo«fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe.


&÷tuf - 113

rþûtt…ºte ¼t»Þ

7

ytðwk Ëq[ðu÷wk Au. ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk õÞthuÞ …ý ð]ØtðMÚtt™e htn òuðe ™rn. fthý fu Þwðt™ Au yu ð]Ø Útþu fu ð]Ø ÚtÞtÚte …nu÷tk s {]íÞw …t{e sþu, yu™tu ftuR r™ùÞ ™Úte. ’’ÜUæï çã …æÝæç„ ÜUS²æl }æëy²éÜUæHæï |æç±c²ç„ J ²é±ñ± {}æüàæèH: S²æÎçÝy²¢ ¶Hé …è籄}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk «FtŒS ™t™t ™t™t rðãtÚteo ƒt¤ftu™u Ë{òðu Au fu- nu ƒt¤ftu ! ytËwhe rðãt ¼ýðt{tk yt…ýwk ftkR ™rn …tfu. {txu yt…ýu Ëðuo ™thtÞý™wk ™t{ ÷Ryu, ™thtÞý™wk ¼s™ fheyu, ™thtÞý™e ¼Âõ‚ fhðtÚte yt Sð™tu {tuût ÚtR òÞ Au. ‚u Ë{Þu ƒt¤ftuyu fÌtwk fu, n{ýtk ‚tu yt…ýu Þwðt™ Aeyu. ð]Ø Útþwk íÞthu ™thtÞý™wk ™t{ ÷Rþwk. yÚtto‚T {tuxt ÚtR™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fheþwk. yíÞthu ‚tu ¼ýðt™tu Ë{Þ Au. íÞthu «FtŒ fnu Au fu- nu ƒt¤ftu ! ftuý {tuxtu ÚtR™u ð]Ø Útþu ‚u™e ftuR™u ¾ƒh Au ? y™u ftu™wk {]íÞw …nu÷wk Útþu, yu …ý ftuý òýu Au ? {]íÞw™tu Ë{Þ ftuR r™Âù‚ ™Úte. {txu yu{ Ë{sðwk òuRyu ™rn fu n{ýtk Þwðt™ Aeyu, ‚uÚte ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ™rn fheyu, y™u ð]ØtðMÚtt{tk ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uþwk. yu Þwðt™ ð]Ø Útþu ‚u™e ftuR …ý ¾t‚he ™Úte. fŒt[ yu Þwðt™ ð]Ø ÚtÞt …nu÷tk …ý {he òÞ. {txu ƒeò ftÞtuo{tk su ytŒh ‚u™tu íÞt„ fhe™u Ëðo «fthu ÞwðtðMÚtt{tk s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’Ðí}æœæ}æéÓ™ñçÚç„ ÜëUy²ç™‹„²æ Ðí±ëhHæï|æ¢ ç±¯²ï¯é HæH¨}æì J y±}æÐí}æ„: ¨ã¨æùç|æÐl¨ï ÿæéÌæïçHãæÝæïùçãçÚ±æ¶é}æ‹„ÜU:‘‘ JJ §ç„ JJ su{ ftuR ôŒh ntuÞ yu Œtýt ¼u„t fh‚tu ntuÞ, y™u nsw ½ýt ¼u¤t fhe ÷ô ytðtu ÷tu¼ …ý ntuÞ, y™u ¼u¤t fhu÷t yu Œtýt™u ¾tðt …eðt{tk ƒnw ÷t÷Ëtðt¤tu ÚtÞtu ntuÞ, ytðt ôŒh™u y[t™f ft¤tu Ë…o „÷uVtk [tx‚tu [tx‚tu ytðu y™u …fze ÷u Au. Œtýt ƒÄt íÞtk s hne òÞ Au. ‚u{ {™w»Þ yt ftÞo fhðwk Au, nS …ý yt ftÞo fhðwk Au, ytðt «fth™e ®[‚t ðzu „tV÷ hnu÷tu ntuÞ. y™u ÷tu¼e ÚtÞu÷tu ntuÞ fu ytx÷wk Ä™ ¼u¤wk fhe ÷ô, ytðe he‚u ÷tu¼e ƒ™u÷t {™w»Þ™u y[t™f ft¤Y…e Ë…o ytðe™u …fze òÞ Au. ftkR ¼u¤wk Út‚wk ™Úte, ¼u¤wk ÚtÞt …nu÷tk …ý ft¤ yu™u …fze òÞ Au. {txu ƒeò ftÞtuo{tk su ytŒh ‚u™tu íÞt„ fhe™u Ëðo«fthu ÞwðtðMÚtt{tk s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u WØðS «íÞu fnu÷wk Au fu- yt þheh {hý Ä{oðt¤wk Auu. yÚtto‚T {he òÞ yuðwk Au, ™tþðk‚ Au. A‚tk …ý yt ™tþðk‚ þhehÚte Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût yt [thu …wÁ»ttÚttuo ËtÄe þftÞ Au. {txu rðît™ …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu ‚tu ßÞtk ËwÄe þheh™wk {]íÞw ™ ÚttÞ íÞtk ËwÄe{tk fÕÞtý™u {txu «Þí™ fhe ÷uðtu òuRyu. fthý fu {]íÞw ftuR™e htn òu‚wk ™Úte. {txu fÕÞtý ËkƒLÄe ftÞo òu ytð‚e ft÷™u {txu fhðt™wk ™¬e fhu÷wk ntuÞ, ‚tu ytsu s fhe ÷uðwk, ytð‚e ft÷™e htn òuðe ™rn. y™u ƒ…tuh …Ae òu fhðt™wk ™¬e fhu÷wk ntuÞ, ‚tu ƒ…tuh …nu÷tk s fhe ÷uðwk. fthý fu yt {™w»Þ þheh™wk {]íÞw yr™Âù‚ Au. {]íÞw™tu ftuR Ë{Þ r™Âù‚ ™Úte. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk Œ¥ttºtuÞ ¼„ðt™u ÞŒwhtò «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’HÏŠ±æ ¨éÎéHü|æç}æ΢ Ïæãé¨}|æ±æ‹„ï }ææÝéc²}æƒüÎ}æçÝy²}æÐèã {èÚ: J „ê‡æZ ²„ï„ Ý Ð„ïÎÝé}æëy²é ²æ±çóæ:Ÿæï²¨æ² ç±¯²: ¶Hé ¨±ü„: S²æ„ì‘‘ JJ §ç„ JJ nu hts™T ! yt {™w»Þ þheh ƒnw Œw÷o¼ Au. ßÞthu íÞthu {¤‚wk ™Úte. ƒnw sL{tu™u yk‚u yt {™w»Þ þheh {¤u÷wk Au. òu fu yt þheh {hýÄ{oðt¤wk Au, ‚uÚte …ze òÞ yuðwk ™tþðk‚ Au, A‚tk yt þhehÚte y™uf …wÁ»ttÚttuo ËtÄe þftÞ Au. {tuût …ý yt ™tþðk‚ þhehÚte s ËtÄe þftÞ Au. {txu yt {™w»Þ þheh™u …t{e fhe, ßÞtk ËwÄe{tk yt þheh {]íÞw™u ðþ ™ ÚttÞ, íÞtk ËwÄe{tk ztÌtt …wÁ»ttuyu fÕÞtý™u {txu «Þí™ fhe ÷uðtu òuRyu. fŒt[ ‚{u fnuþtu fu, òu fÕÞtý™u {txu «Þí™ fheyu ‚tu rð»tÞtu õÞthu ¼tu„ðeyu. ‚tu fnwk Awk fu rð»tÞtu ‚tu …þw, …ûte, ït™, Ëwfh, zwfh, ytrŒf Ëðuo Þtur™ytu{tk rð™t «Þí™u «tó ÚttÞ Au. …ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ‚tu yt yuf {™w»Þ þhehÚte s ÚtR þfu Au. {txu ƒeò Ëðuo ftÞtuo™tu su ytŒh ‚u™tu íÞt„ fhe™u Ëðo«fthu ÞwðtðMÚtt{tk s


&÷tuf - 113

rþûtt…ºte ¼t»Þ

8

¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe, ð]ØtðMÚtt™e htn òuðe ™rn. ytðtu yr¼«tÞ Au. yÚtðt ‚tu Ëðo«fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe, yt{ su ©eS{nthtsu fÌtwk. ‚u{tk Ëðo«fthu yux÷u {™, f{o y™u ð[™Úte ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe, ytðwk ©eS{nthtsu Ëq[ðu÷wk Au. ¼t„ð‚{tk ™¤fwƒuh y™u {ýe„úeð™e fÚtt Au. yuf 𾂠™¤fwƒuh y™u {ýe„úeð yt ƒÒtu Ä™™t {ŒÚte WØ‚ ÚtR™u ™ø™ Mºteytu™e ËtÚtu ™ø™ ÚtR™u M™t™ fh‚t n‚t. ‚u Ë{Þu Vh‚t Vh‚t ™thŒS íÞtk …ÄtÞto, yux÷u ™thŒ{wr™™u òuR™u Mºteytu ‚tu þh{tR „R, y™u ‚íft¤ s f…ztk …nuhe ÷eÄtk. …ý ™¤fwƒuh y™u {ýe„úeðu f…ztk …nuÞtO ™rn. y™u ð]ût™tk XtuXtk™e …uXu ™ø™ s ™thŒ{wr™™e yt„¤ W¼t hÌtt. ð¤e ™BÞt …ý ™rn, y™u ™thŒ{wr™™e ftkR…ý {ÞtoŒt ht¾e ™rn. yux÷u ™thŒ{wr™yu rð[th fÞtuo fu yt fux÷t ƒÄt WØ‚ ÚtR „Þt Au. ™ø™ ÚtR™u ™ø™ Mºteytu™e ËtÚtu M™t™ fhe hÌtt Au. y™u nwk ynª ytÔÞtu A‚tk …ý f…ztk Äthý fh‚t ™Úte. ytðt WØ‚™u ftkRf Ëò Útðe s òuRyu. ßÞtk ËwÄe Ëò ÚttÞ ™rn, íÞtk ËwÄe {týË Ë{su ™rn. su {týË™u SkŒ„e{tk ftuR rŒðË ftkR Œrhÿ‚t ™ ytðe ntuÞ, yu {týË™u Œrhÿ‚t™t Œw:¾™e þwk ¾ƒh …zu ? ftkR …ý ¾ƒh …zu ™rn. ð¤e su {týË™u …„{tk ftuR rŒðË ftkxtu ™ ÷tøÞtu ntuÞ, ‚u™u ftkxt™e ðuŒ™t™e þwk ¾ƒh …zu ? ftkxtu ßÞthu ÷t„u íÞthu ¾ƒh …zu. ‚u{ yt ƒÒtu™u òu ftkRf Ëò {¤u ‚tu s ¼t™ ytðu, …hk‚w ßÞtk ËwÄe Ëò {¤þu ™rn íÞtk ËwÄe …tu‚t™e WØ‚tR™tu íÞt„ fhþu ™rn. yt «{týu ™thŒ{wr™ rð[th fhe™u …Ae ƒÒtu™u þt… ytÃÞtu fu- ‚{tu ƒÒtu Ítz™t XtuXt™e …uXu ™ø™ W¼t Atu {txu ð]ût™e Þtur™™u …t{e òytu. yt «{týu ™thŒ{wr™yu þt… ytÃÞtu. yux÷u yu ƒÒtu™u ¼t™ ytÔÞwk fu, yt ƒnw ¾tuxwk ÚtÞwk, ™thŒ{wr™™tu y…htÄ ÚtÞtu. nðu {wr™yu þt… yt…e ŒeÄtu yux÷u ð]ût‚tu Útðwk s …zþu. yt{ rð[the™u yu ƒÒtu ‚h‚ s ™thŒ{wr™™t [hý{tk …zât, y™u «tÚto™t fhðt ÷tøÞt fu y{tht W…h ftkRf y™w„ún fhtu, y{the ¼w÷ ÚtR, nðu ƒeS ðth ytðwk ™rn fheyu. ð]ût™e Þtur™{tk y{tu ƒnw Œw:¾e ÚtRþwk, {txu y{tu™u {wõ‚ fhtu. yt «{týu ƒnw ƒnw ytSS fhe yux÷u ™thŒS y™w„ún fh‚tk fÌtwk fu- ‚{™u ð]ût ‚tu Útðwk s …zþu. A‚tk ð]ût™e Þtur™{tk …ý ‚{™u ¼„ðt™ {¤þu, y™u ‚{thtu WØth fhþu. yt «{týu y™w„ún fhe™u ™thŒS ‚tu [tÕÞt „Þt. y™u ™¤fwƒuh y™u {ýe„úeð yt ƒÒtu Þ{w™t ™Œe™t rf™thu Þ{÷tswo™ ™t{™t ð]ût…ýt™u …tBÞt. y™u yuf Ë{Þu ÞþtuŒtSyu ¼„ðt™ ©ef]»ý™u ¾tkzýeÞt ËtÚtu ƒtkÄu÷t n‚t. ¼„ðt™ ©ef]»ý ‚tu yu ¾tkzýeÞt™u ZËz‚t ZËz‚t Þ{w™t ™Œe™t rf™thu ßÞtk yt ƒu ð]ûttu W¼tk n‚tk, yu ƒu ð]ûttu™t {æÞ{tkÚte …Ëth ÚtÞt. ¼„ðt™ ©ef]»ý ‚tu ƒÒtu ð]ût™t {æÞ{tkÚte ™ef¤e „Þt …ý ¾tkzýeÞtu yu ƒÒtu ð]ûttu{tk VËtÞtu. ¼„ðt™ ©ef]»ýu òuhÚte ƒ¤ fÞwO yux÷u yu ƒÒtu ð]ûttu ‚wxe™u …]Úðe W…h …zâtk. y™u yu ð]ût{tkÚte ƒu Œuð™e Ë{t™ …wÁ»ttu Wí…Òt ÚtR™u ¼„ðt™ ©ef]»ý™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. ’’±æ‡æè xæé‡ææÝéÜUƒÝï Ÿæ±‡ææñ ÜUƒæ²æ¢ ãS„æñ ™ ÜU}æü¨é }æÝS„±ÐæβæïÝü: J S}æëy²æ¢ çàæÚS„± çݱ樅xæyÐí‡ææ}æï ÎëçC: ¨„æ¢ ÎàæüÝïùS„é |汜æUÝêÝæ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ™thŒ{wr™™t þt…Úte ð]ût™e Þtur™™u …t{u÷t ™¤fwƒuh y™u {ýe„úeð ð]ûtÞtur™ Útfe {wõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™e M‚wr‚ fh‚tk fnu Au fu- nu «¼w ! yt…™t y™w„únÚte y{tu ð]ûtÞtur™ Útfe {wõ‚ ÚtR™u Ëw¾e ÚtÞt Aeyu. nðu y{tu ‚{the …tËuÚte yu {t„eyu Aeyu fu, y{the ðtýe n{uþtk ‚{tht „wýtu™wk „t™ fhðt{tk hnu. y{tht ft™ n{uþtk ‚{the fÚtt Ëtk¼¤ðt{tk hnu, y{tht ntÚt n{uþtk ‚{tht ËkƒLÄðt¤e r¢Þt fhðt{tk hnu, y{tÁk {™ n{uþtk ‚{tht [hýtu™wk M{hý fhðt{tk hnu, y{tÁk {M‚f n{uþtk ‚{thtu su{tk r™ðtË Au, yuðt s„‚™u «ýt{ fhðt{tk hnu; y™u y{thtk ™uºttu n{uþtk ‚{tht yuftkr‚f ËtÄw…wÁ»ttu™tk Œþo™ fhðt{tk hnu. yt «{týu ™¤fwƒuh y™u {ýe„úeðu …ý ¼„ðt™™e …tËu {™, f{o y™u ð[™Úte ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ s {t„e Au. {txu Ëðuo ¼õ‚s™tu ntuÞ ‚u{ýu {™, f{o y™u ð[™Úte Ëðo«fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe, ytðtu yr¼«tÞ Au.


&÷tuf - 113

rþûtt…ºte ¼t»Þ

9

y™u ð¤e su …wÁ»ttu Œw÷o¼ yuðt {™w»Þ þheh™u …t{e fhe ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚t ™Úte, ‚u …wÁ»ttu™u {tuxt y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au, y™u ‚u …wÁ»ttu ytí{níÞtht fnu÷t Au, y™u …tu‚t™t ytí{t™u s Au‚h™tht fnu÷t Au.- ’’Ðíæ#æ Ýë…æô„ çy±ã ²ï ™ …‹„±æï ¿ææÝçRU²æÎíòÜUHæШ¢|æë„æ}æì J Ý ±ñ ²„ïÚóæ ÐéÝ|æü±æ² „ï |æê²æï ±ÝæñÜUæ §± ²æç‹„ Ïæ‹{Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚™e ykŒh Œuð‚tytuyu fnu÷wk Au fu- yt ÷tuf{tk Ëðuo yðÞðtuÚte Ëk…Òt yuðwk {™w»Þ þheh ‚u™u …t{e™u su …wÁ»ttu {tuût™u {txu «Þí™ fh‚t ™Úte, y™u „tV÷ hnu Au. ‚u …wÁ»ttu Vheðth …þw, …ûte ytrŒf Þtur™™u …t{e fhe yuðt {tuxt ƒkÄ™™u …t{e òÞ Au fu, su he‚u …ûte yufðth …thtÄe™e ò¤ Útfe {wõ‚ ÚtÞu÷wk ntuÞ, y™u Vheðth òu „tV÷‚t ht¾e™u yu s ð]ût W…h ƒuËu ‚tu Vheðth …thtÄe™t ƒkÄ™™u …t{e sR {]íÞw™u ðþ ÚttÞ Au. {txu „tV÷‚t™tu íÞt„ fhe Ëðo«fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhe ÷uðe. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk fÚtt Au fu- {w[wfwkŒ htò Œuð‚tytu …tËuÚte r™ÿt™wk ðhŒt™ «tó fhe™u yt …]Úðe W…h hið‚t[¤ …ðo‚™e „wVt{tk Ëq‚t n‚t. ‚u Ë{Þu ft¤Þð™ ¼„ðt™ ©ef]»ý™e …tA¤ ÚtÞtu yux÷u ¼„ðt™ ©ef]»ý yt„¤ yt„¤ ŒtuzÞt. y™u hið‚t[¤ …ðo‚™e „wVt{tk ßÞtk {w[wfwkŒ htò Ëq‚t n‚t, íÞtk …tu‚t™e ftk{¤e {w[wfwkŒ htò™u ytuZtze ŒeÄe, y™u …tu‚u íÞtk yá~Þ ÚtR „Þt. yt ƒtsw ft¤Þð™u …ý yu „wVt™e ykŒh «ðuþ fÞtuo. y™u yuf …wÁ»t™u ftk{¤e ytuZe™u Ëq‚u÷tu òuÞtu. yux÷u ft¤Þð™u rð[th fÞtuo fu, yt su Ëq‚u÷tu Au yu ©ef]»ý s Au. yu{ {t™e ft¤Þð™u ‚u™u yuf ÷t‚ {the. yux÷u {w[wfwkŒ htò ò„e™u ßÞtk ft¤Þð™™e Ët{wk òuÞwk íÞtk ‚tu ft¤Þð™ ƒ¤e™u ¼M{ ÚtR „Þtu. fthý fu {w[wfwLŒ htòyu Œuð‚tytu …tËuÚte ðhŒt™ {u¤ðu÷wk n‚wk fu, {™u ftuR r™ÿt{tkÚte s„tzu y™u yu™e Ët{wk òu nwk òuô, ‚tu yu ƒ¤e™u ¼M{ ÚtR òÞ. yt ƒtsw ft¤Þð™™wk {]íÞw Út‚tk ¼„ðt™ ©ef]»ý Vheðth á~ÞY…u ÚtÞt, y™u ftu{¤ [hýu „wVt{tk Vhðt ÷tøÞt. ‚u Ë{Þu {w[wfwkŒ htòyu ¼„ðt™ ©ef]»ý™u fÌtwk fu- ‘‘‚{tu ftuý Atu ?’’ íÞthu ¼„ðt™ ©ef]»ýu fÌtwk fu- …nu÷tk ‚{u ‚{tÁk ð]‚tk‚ fntu. …Ae nwk {tÁk ð]‚tk‚ fneþ. ‚u Ë{Þu {w[wfwkŒ htòyu Ë{„ú …tu‚t™wk ð]¥ttk‚ fÌtwk, y™u íÞth …Ae ¼„ðt™ ©ef]»ýu …ý …tu‚t™wk ð]¥ttk‚ fÌtwk. yu Ëtk¼¤e™u {w[wfwkŒ htòyu ¼„ðt™ ©ef]»ý™e M‚wr‚ fhu÷e Au fu- ’’HÏŠ±æ …Ýæï ÎéHü|æ}æ~æ }ææÝ鯢 ÜUƒç@ÎòX}æ²Õ„æïùÝl J ÐæÎæÚ籋΢ Ý |æ…y²¨‹}æç„ xæëüãæ‹{ÜêUÐï Ðç„„æï ²ƒæ Ðàæé:‘‘ JJ §ç„ JJ nu «¼w ! Ëðuo nM‚, [hý ytrŒf yðÞðtuÚte Ëk…Òt, y™uf sL{tu™u yk‚u fu𤠂{the f]…tÚte s «tó ÚtÞu÷t yuðt su Œw÷o¼ {™w»Þ sL{™u …t{e™u su …wÁ»ttu ‚{tht [hýf{¤™wk ¼s™ fh‚t ™Úte, ‚u …wÁ»ttu ¾hu¾h ËkËthY…e ykÄtht fqðt{tk s …zu÷t Au. yu ftkR Œu¾‚t s ™Úte. y™u yu{™u ftkR ¼t™ s ™Úte. òu ¼t™ ntuÞ ‚tu ¼„ðt™™wk ¼s™ fhu. y™u òu ¼„ðt™™wk ¼s™ ™Úte fh‚t ‚tu yu ¼t™ rð™t™t s Au. y™u ËkËthY…e ½tuh ykÄtht fqðt{tk …zu÷t s Au. yt «{týu ßÞtk {w[wfwkŒ htòyu ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhu÷e Au. íÞtk …ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ™rn fh™tht …wÁ»ttu™u {tuxt y™Úto™e «tÂó fnu÷e Au. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- yt …]Úðe W…h {nt {nu™‚u {tuût™t ËtÄ™Y… yuðt {™w»Þ þheh™u …t{e fhe, su …wÁ»ttu fuð¤ rð»tÞtu™u rð»tu s ytËõ‚ ÚttÞ Au, y™u ¼„ðt™™wk ¼s™ fh‚t ™Úte ‚u …wÁ»ttu ¾hu¾h Au‚htÞu÷t Au. y™u ‚u …wÁ»ttu™u þt†{tk ytí{níÞtht fnu÷t Au. fthý fu ‚u …wÁ»ttu ¼„ðt™™wk ¼s™ ™rn fhe™u …tu‚t™t ytí{t™u yÄtu„r‚{tk ™t¾™tht Au. {txu yt …]Úðe W…h Ëðuo ƒeòk ftÞtuo™tu su ytŒh ‚u™tu íÞt„ fhe™u, Ëðo«fthu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe, fthý fu ¼Âõ‚ rËðtÞ ƒeswk ftkR…ý fÕÞtýfthe ËtÄ™ ™Úte. ¼Âõ‚ Au yus Ëtûtt‚T fÕÞtý™u fh™the Au. ƒeòk su Œt™, ðú‚, ‚…, s…, ntu{, MðtæÞtÞ y™u ËkÞ{ ytrŒf ËtÄ™tu Au, yu ËtÄ™tuÚte


&÷tuf - 114

rþûtt…ºte ¼t»Þ

10

¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ËtÄe þftÞ Au. y™u ¼Âõ‚Úte s {tuût {u¤ðe þftÞ Au. yÚtto‚T ƒeòk ËtÄ™tu™u {tuût ËtÚtu …hk…ht ËkƒLÄ Au. …ý ¼Âõ‚™tu {tuût ËtÚtu Ëtûtt‚T ËkƒLÄ Au. {txu Ëðuo ËtÄ™tu fh‚tk ¼Âõ‚™wk Wíf]ü…ýwk fnu÷wk Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>113>> M…÷ h…x……∆ M…÷h…¥…k……™…… Y…‰™…∆ ¡‰i…i…¬ {…Æ∆ °Ú±…®…¬ * EfiÚπh…‰ ¶… HÚ∂S… ∫…i∫…R¬M……‰%x™…l…… ™…… xi…  ¥…n˘…‰%{™…v…: **114** y™u rðãtrŒf „wýðt¤t …wÁ»t™t „wýðt™…ýt™wk yu s …h{ V¤ òýðwk, su ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚ fhðe y™u ËíËk„ fhðtu. ¼Âõ‚ y™u ËíËk„ rð™t ‚tu rðît™ ntuÞ ‚u …ý yÄtu„r‚™u …t{u Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …wÁ»t™e ykŒh rðãtrŒf Yzt „wýtu ntuÞ …ý òu ¼Âõ‚ ™ ntuÞ ‚tu yu „wýtu ™ft{t Au. ¼Âõ‚ y™u ËíËk„ rð™t ftuR…ý „wýtu™e ËtÚtof‚t ™Úte. ’’Ðíæ²ï‡æ |æçQU²æïxæïÝ ¨y¨XïÝ ç±Ýæïh± J ÝæïÐæ²æï ç±l„ï ¨g²Ñì Ðíæ²‡æ¢ çã ¨„æ}æã}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! ¼Âõ‚Þtu„ y™u ËíËk„ rð™t {tuxu ¼t„u {tuût™tu ƒeòu ftuR Ëthtu W…tÞ ™Úte. fthý fu ËíËk„u fhe™u ¼Âõ‚Þtu„ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ¼Âõ‚Þtu„ ðzu s nwk …t{ðt ÞtuøÞ Awk. yÚtto‚T rðãtrŒf „wýtu ðzu …h{tí{t™e «tÂó þtMºttu{tk ƒ‚tðe ™Úte. …ý yuf s …h{tí{t™e ¼rf‚ ðzu s …h{tí{t™e «tÂó þtMºttu{tk ƒ‚tðe Au. y™u yu ¼Âõ‚ …ý ËíËk„Úte «tó fhe þftÞ Au. ‚uÚte ƒwrØ{t™ …wÁ»ttu™e yus ƒwÂØ Au, y™u ztÌtt …wÁ»ttu™wk yus znt…ý Au fu, {hýÄ{oðt¤t yËíÞ þhehÚte …h{tí{t™u «tó fhðt. yuf …h{tí{t™e «tÂó rËðtÞ yt ÷tuf™e „{u ‚ux÷e Ä™ Ëk…Â¥t «tó fhu, „{u ‚ux÷e rðãt «tó fhu, yu ftkR ƒwrØ{t™ …wÁ»ttu™e ƒwÂØ ™Úte. y™u ztÌtt …wÁ»ttu™wk znt…ý ™Úte. su{ rðÄðt Mºte™u yt¼q»týtu þtu¼tz‚tk ™Úte. ‚u{ ¼Âõ‚ hrn‚ …wÁ»t™u rðãtrŒf Yzt „wýtu þtu¼tz‚t ™Úte. ’’„yÜU}æü ãçÚ„æﯢ ²„ì ¨æ ç±læ „‹}æç„ ²ü²æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t ðtõÞ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ‚u s f{o Au fu, su f{oÚte ¼„ðt™ «ËÒt ÚttÞ. f{o fhðt A‚tk òu ¼„ðt™ «ËÒt ÚttÞ ™rn, ‚tu yu f{o ™Úte …ý yf{o s Au. yus he‚u ‚us rðãt Au fu, su rðãtÚte ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ. rðãt «tó fhðt A‚tk…ý òu ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ™ ÚttÞ ‚tu, yu rðãt ™Úte …ý yrðãt s Au. y™u òu ¼Âõ‚ Wí…Òt ™ ÚttÞ ‚tu yu rðãt r™hÚtof fnu÷e Au. {txu ¾qƒ …rh©{ fhe™u «tó fhu÷e rðãt™wk yus V¤ Ér»tytuyu fnu÷wk Au fu, su rðãtÚte ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ. y™u òu ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ™ ÚttÞ ‚tu ‚u™t …rh©{™wk ftkR …ý V¤ ™Úte. ‚uýu …rh©{ fÞtuo yus yu™wk V¤ Au. ’’àæÏÎÏæíræç‡æ çÝc‡ææ„æï Ý çÝc‡ææ²æ„ì ÐÚï ²çÎ J Ÿæ}æS„S² Ÿæ}æÈUHæï s{ïÝéç}æ± Úÿæ„:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t &÷tuf{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS «íÞu fnu Au fu- nu WØð ! su{ rðÞtyu÷e „tÞ ðËwfe sR™u ŒqÄ ™ yt…‚e ntuÞ, ‚uðe „tÞ™wk hûtý fh™th {™w»Þ™u fu𤠄tÞ™e hûtt fhðt™tu …rh©{ s V¤Y…u {¤u Au, …ý …rh©{™wk V¤ ŒqÄ {¤‚wk ™Úte. ‚u{ su …wÁ»t þtMºttu{tk r™»ýt‚ ntuÞ, A‚tk òu …hƒúñ …h{tí{t™t ¿tt™ îtht ¼Âõ‚ Ëk…tŒ™ fhðt{tk r™»ýt‚ ™ ntuÞ, ‚u™u þt† ¼ýðt{tk su …rh©{ ÚtÞtu ntuÞ yus V¤Y…u {¤u Au. …ý ¾htu …wÁ»ttÚto su {tuût V¤Y…u {¤‚tu ™Úte. yÚtto‚T þt† yÇÞtË™wk V¤ {tuût s ntuðwk òuRyu. yus fthýÚte fnu÷wk Au fu, rðãtrŒf „wýðt¤t …wÁ»t™t „wýðt™…ýt™wk …h{ V¤ ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚ y™u ËíËk„ òýðtu. y™u ð¤e ¼Âõ‚ y™u ËíËk„ rð™t ‚tu òýu yòýu Mºte, …wºt y™u Ä™trŒf™u rð»tu ytËõ‚ ÚtÞu÷t …wÁ»ttu ¼÷u ðuŒþt†™u ¼ýu÷t ntuÞ A‚tk ’’¥{: ²æç‹„‘‘ JJ §ç„ JJ rðît™ …wÁ»ttu ‘‘yÄ:’’ yux÷u {™w»ÞÚte ™e[Þtur™™u …t{u Au. yÚtðt ‚tu ™hf™u …t{u Au. MfkŒ…whtý{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ’’²l‹„ï Ýè²„ï ²æ}²ñÎêü„ñ|æüôQU ç±Ýæ ãÚï:‘‘ JJ §ç„ JJ …tu‚u yr‚ …rh©{Úte rðãtrŒf „wýtu Ëk…tŒ™ fÞto ntuÞ, A‚tk…ý òu ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ ™ ntuÞ, y™u fuð¤ Mºte, Ä™trŒf™u rð»tu ytËõ‚ ÚtÞu÷t ntuÞ, ytðt …wÁ»ttu™u ‚tu Þ{Œq‚tu Þ{÷tuf™u rð»tu ÷R òÞ Au.


&÷tuf - 115

rþûtt…ºte ¼t»Þ

11

y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk «FtŒSyu …ý fnu÷wk Au fu- ’’ç±mæÝÐèyƒ¢ ÎÝé…æ: ÜéUÅé}Ïæ¢ Ðéc‡æÝì S±HæïüÜUæ² Ý ÜUËÐ„ï ±ñ‘‘ JJ §ç„ JJ nu ŒiíÞ ƒt¤ftu ! …wÁ»t …tu‚u òý‚tu ntuÞ fu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðtÚte s fÕÞtý ÚttÞ Au. y™u ðuŒþt†™t …th™u …t{u÷tu ntuÞ A‚tk…ý y¿tt™e™e …uXu òu fu𤠅tu‚t™t fwxwkƒ™wk s …tu»tý fhu Au, y™u Mºte, Ä™trŒf™u rð»tu ytËõ‚ ÚttÞ Au, ‚tu yu …wÁ»t {tuût™u {txu fÕ…t‚tu ™Úte, …hk‚w ™hf™u {txu s fÕ…tÞ Au. ð¤e ðuŒtu …ý yu™wk hûtý fhe þf‚t ™Úte. su{ …ûte™tk ƒå[tk ntuÞ ‚u{™u ßÞthu …tk¾tu ytðu Au íÞthu {t¤t™tu íÞt„ fhe Œu Au. ‚u{ …wÁ»t ¼÷u ðuŒ ¼ýu÷tu ntuÞ, …ý òu …wÁ»t™e ¼Âõ‚ ™ ntuÞ y™u fuð¤ Mºte, Ä™trŒf™u rð»tu s ytËõ‚ ÚtÞu÷tu ntuÞ, ‚tu ‚u …wÁ»t™u yk‚ft¤u ðuŒtu …ý íÞt„ fhe Œu Au. yÚtto‚T ðuŒtu yu™wk hûtý fhe þf‚t ™Úte. {txu s ¼Âõ‚ y™u ËíËk„ rð™t ‚tu rðît™tu ntuÞ yu …ý yÄtu„r‚™u s …t{u Au, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>114>> EfiÚπh…∫i…n˘¥…i……Æ…∂S… v™…‰™……∫i…i|… i…®…… {… S… * x… i…÷ V…“¥…… x…fin‰˘¥……t… ¶…HÚ… •…¿ ¥…n˘…‰% {… S… **115** y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™t yð‚thtu ‚u æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. ‚Útt ©ef]»ý™e su «r‚{tytu yu …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au, {txu yu{™wk æÞt™ fhðwk. y™u {™w»Þ, ŒuðtrŒf Sðtu ¼„ðt™™t ¼õ‚ ntuÞ y™u ƒúñðu¥tt ntuÞ ‚tu …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ ™Úte. {txu yu{™wk æÞt™ ™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- þtMºttu{tk ßÞtk ßÞtk æÞt™™wk «fhý ytðu Au, íÞtk íÞtk Ëðoºt ¼„ðt™™t MðY…tu™wk s æÞt™ fhðt™tu W…Œuþ fhu÷tu Au. þt†{tk ¼„ðt™™tk …tk[ MðY…tu «r‚…tŒ™ fhu÷tk Au- ‘‘…h MðY…, ÔÞqn MðY…, rð¼ð MðY…, yk‚Þtor{ MðY…, y™u «r‚{t MðY…’’. yt …tk[ …h{tí{t™t MðY…tu™u {æÞu su …h{tí{t™wk MðY… yûthÄt{{tk hnu÷wk Au. htÄt, ÷û{e ytrŒf y™k‚ftuxe {wõ‚tu su™e Ëuðt fhe hÌtt Au. yu …h{tí{t™wk …h MðY… fnuðt{tk ytðu Au. …h MðY… yt…ýtk RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte y„tu[h Au. yÚtto‚T RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte „úný fÞto{tk ytð‚wk ™Úte. su{ ËqÞoŒuðu …tu‚t™e rfhýtu îtht „úný fhu÷wk s¤ ytftþ{tk ðht¤Y…u hnu÷wk Au. yu s¤ yt…ýtk RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte y„tu[h Au. ‚uÚte yu s¤ RrLÿÞtuÚte „úný fhe þft‚wk ™Úte. y™u ytftþ{tk ðht¤Y…u hnu÷wk s¤, {™w»Þ™u …eðt fu ð† Ätuðt {txu W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte. ‚u{ yûthÄt{{tk hnu÷wk su …h{tí{t™wk …h MðY… Au, yu RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte y„tu[h Au. A‚tk þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷tk r[ötu W…hÚte æÞt™ ÚtR þfu Au. …ý yu …h MðY… {™w»Þtu™u Ëuðt, …qò ‚Útt Œþo™trŒf™t W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte, fu su he‚u ytftþ{tk ðht¤Y…u hnu÷wk s¤ W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte. y™u su{ ytftþ{tk ðht¤Y…u hnu÷wk s¤ ðtŒ¤tk™t Y…{tk Wí…Òt ÚttÞ Au, A‚tk ‚u s¤ …ý {™w»Þtu™u …eðt fu ð† Ätuðt {txu ft{ ytð‚wk ™Úte. yus he‚u yûthÄt{{tk hnu÷wk …h MðY… Au, yu …h MðY… yt ƒúñtkz™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u …÷ÞY…e ftÞo™u {txu ðtËwŒuð, Ëkf»toý, «ãwB™, y™u yr™YØ yt [‚wÔÞqon Y…u «„x ÚttÞ Au. A‚tk yt [‚wÔÞqon MðY… …]Úðe …h™t {™w»Þtu™u Ëuðt, …qò ‚Útt Œþo™trŒf™t W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte. su ytftþ{tk ðtŒ¤tkY…u s¤ Wí…Òt ÚtÞwk ntuðt A‚tk W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte. yu [‚wÔÞqon MðY…™wk Ëuð™ ƒúñtrŒf Rïhtu s fhe þfu Au. y™u su{ ðtŒ¤tkY…u ytftþ{tk hnu÷wk s¤ yt …]Úðe W…h yð‚hu Au, ‚u{ …h{tí{t Ä{o™wk hûtý fhðt yt …]Úðe W…h ht{f]»ýtrŒf Y…u yð‚hu Au. yt ht{f]»ýtrŒf su yð‚thtu Au ‚u™u …h{tí{t™wk rð¼ð MðY… fnuðt{tk ytðu Au. su{ ðhËtŒ™wk s¤ n{uþ™u {txu


&÷tuf - 115

rþûtt…ºte ¼t»Þ

12

W…Þtu„{tk ytð‚wk ™Úte. …hk‚w {™w»Þtu yu s¤™tu Ëk„ún fhe™u W…Þtu„ fhe þfu Au. y™u …Ae™t Ë{Þ{tk ‚tu yu s¤ ðne™u Ë{wÿ{tk [tÕÞwk òÞ Au. ‚u{ …h{tí{t™t yt …]Úðe W…h ßÞthu ht{f]»ýtrŒf yð‚thtuu ÚttÞ Au, íÞthu su {™w»Þtu yt …]Úðe W…h ntsh ntuÞ yu {™w»Þtu yð‚thtu™wk æÞt™, Ëuðt, …qò rð„uhu fhe þfu Au. y™u …Ae™t Ë{Þ{tk ‚tu yu yð‚thtu [tÕÞt „Þt ntuÞ Au. ‚tu yt …]Úðe W…h yð‚hu÷wk …h{tí{t™wk rð¼ð MðY… ËŒtÞ™u {txu Ëðuo {™w»Þtu™u ‚u he‚u Œþo™trŒf{tk W…Þtu„e ™Úte, fu su he‚u ytftþ{tkÚte yð‚hu÷wk s¤ ËŒtÞ™u {txu ƒÄt {™w»Þtu™u W…Þtu„e ™Úte. nðu ytÔÞwk …h{tí{t™wk [tuÚtwk yk‚Þtor{ MðY…, fu su yk‚Þtor{ MðY… Ëðuo™t ÓŒÞ{tk hnu÷wk Au. ‚u …t‚t¤{tk hnu÷t s¤™e Ë{t™ Au. …t‚t¤{tk hnu÷wk s¤ su{ …]Úðe{tkÚte ƒnth WØtÞto rËðtÞ {™w»Þtu™u W…Þtu„{tk ytðe þf‚wk ™Úte. yr‚ …rh©{u fhe™u ßÞthu fqðtrŒf™wk r™{toý fhðt{tk ytðu, y™u …Ae ÞkºttrŒfu fhe™u …týe™u …t‚t¤{tkÚte ƒnth WØthðt{tk ytðu, íÞthu s {™w»Þtu s¤™tu W…Þtu„ fhe þfu Au. yus he‚u ÓŒÞ{tk hnu÷t …h{tí{t™t yk‚Þtor{ MðY…™u ßÞthu Þtu„trŒf ËtÄ™tu ðzu «„x fhðt{tk ytðu. íÞthu s yu yk‚Þtor{ MðY… {™w»Þtu™u Œþo™ æÞt™trŒf{tk W…Þtu„e ÚtR þfu Au. nðu …tk[{t «r‚{tMðY…u su …h{tí{t Au, yu‚tu ntÚt{tk hnu÷t s¤™t ÃÞt÷t™e Ë{t™ Au. ntÚt{tk hnu÷wk s¤ ßÞthu …eðt™e RåAt ÚttÞ íÞthu …e þftÞ Au. ‚u{ {qŠ‚Y…u hnu÷t …h{tí{t™wk Œþo™, æÞt™, Ëuðt, …qòrŒf ßÞthu RåAt ÚttÞ íÞthu fhe þftÞ Au. Ät‚w…t»tý™e su «r‚{t ntuÞ, ‚u{™e ßÞthu ðuŒ rðrÄÚte «r‚ct fhðt{tk ytðu Au, íÞthu yu Ëtûtt‚T …h{tí{t™wk MðY… fnuðt{tk ytðu Au. yt «{týu …h{tí{t™tk …tk[ MðY…tu þt†{tk ðýoðu÷tk Au. yt …tk[ MðY…tu{tk yûthÄt{™e ykŒh hnu÷wk su …h{tí{t™wk …hMðY… Au. y™u ƒeswk su ðtËwŒuðtrŒ [‚wÔÞqon MðY… Au. yt ƒÒtu …h{tí{t™tk MðY…tu RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte y„tu[h Au, A‚tk þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷tk ÷ûtýtu yÚtðt r[ötu W…hÚte yu ƒÒtu …h{tí{t™t MðY…tu™wk æÞt™ ‚tu ÚtR þfu Au. …ý yu MðY…™tk Ëtûtt‚T Œþo™trŒf ÚtR þf‚tk ™Úte. y™u ºteswk ht{f]»ýtrŒf yð‚thtu Y… su …h{tí{t™wk rð¼ðMðY… Au. yu Ëtûtt‚T RrLÿÞtu y™u yk‚:fhý™u „tu[h ntuÞ Au. ‚uÚte rð¼ðMðY…™wk æÞt™ Œþo™trŒf ÚtR þfu Au. …ý Ëðuo {™w»Þtu yu MðY…™tk Œþo™ æÞt™trŒf fhe þf‚t ™Úte. yu Ë{Þu su {™w»Þtu yt …]Úðe W…h ntsh ntuÞ, y™u yð‚thtu™u {¤e [qfu÷t ntuÞ, yu Œþo™, æÞt™trŒf™wk Ëw¾ ÷R þfu Au. …Ae™t su {™w»Þtu ntuÞ, yu ‚tu ht{f]»ýtrŒf yð‚thtu™e su «r‚{tytu «MÚttr…‚ fhu÷e ntuÞ, yu «r‚{tytu îtht yð‚thMðY… …h{tí{t™tk Œþo™, æÞt™trŒf™wk Ëw¾ {u¤ðe þfu Au. y™u yu «r‚{tytu Mttûtt‚T ¼„ðt™™t yð‚thtu™wk s «‚ef ntuðtÚte n{uþ™u {txu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. {txu {q¤MðY… su ¼„ðt™ ©ef]»ý, þt†{tk ƒ‚tðu÷tk ÷ûtýtu y™u r[ötu™t ytÄthu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. y™u {q¤MðY… ¼„ðt™ ©ef]»ý™t su ht{, ™]®Ën, ðhtn, ðt{™trŒf su yð‚thtu yu …ý þt†{tk ƒ‚tðu÷tk ÷ûtýtu y™u r[ötu™t ytÄthu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. ‚Útt Ät‚w …t»ttý™e yð‚thtuu™e su «r‚{tytu ntuÞ, yu «r‚{tytu™e ykŒh Ät‚w¼tð fu …ÚÚth¼tð™tu íÞt„ fhe, «íÞût …h{tí{t™e ¼tð™t «„x fhe™u n{uþ™u {txu yu «r‚{tytu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au, yt «{týu Ëðoºt æÞt™ «fhý{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. yu rËðtÞ Œuð, {™w»ÞtrŒf Sðtu ¼÷u ƒúñ™e ËtÚtu ËtÄBÞo…ýt™u …t{u÷t ntuÞ, A‚tk yu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ ™Úte. þtMºttu{tk ßÞtk æÞt™™wk «fhý ytðu íÞtk Ëðoºt Œuð, {™w»ÞtrŒ Sðtu™wk æÞt™ fhðt™tu r™»tuÄ s fhu÷tu Au. fu{ fu- ’’¥æÏæíræS„}Ïæвü‹„æ …xæ΋„òü±çSƒ„æ: J Ðíæç‡æÝ: ÜU}æü…çÝ„¨¢¨æÚ±àæ±<„Ý: JJ ²„S„„æï Ý „ï Š²æÝï Š²æçÝÝæ}æéÐÜUæÚÜUæ: J ¥ç±læ‹„xæü„æ: ¨±ïü „ï çã ¨¢¨æÚxææï™Úæ:‘‘ JJ §ç„ JJ rð»ýwÄ{o{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ‚]ýÚte ythk¼e™u ƒúñt …ÞO‚™tk Ëðuo «týeytu


&÷tuf - 116

rþûtt…ºte ¼t»Þ

13

…h{tí{t™e {nt™ þÂõ‚Y… su {tÞt ‚u™u ðþ ð‚o™tht Au. {txu ŒuðtrŒf ftuR…ý Sðtu æÞt™{tk W…fthf ™Úte. fthý fu ƒúñtrŒf Rïhtu …ý ËkËth{tk s ¼ú{ý fh™tht Au. ‚uÚte yu Ëðo™u ƒØ fnu÷t Au. {txu ƒØSðtu™wk æÞt™ fhðtÚte ‚tu ƒØ…ýt™e s «tÂó ÚttÞ, …ý {tuût™e «tÂó õÞthuÞ …ý ÚttÞ ™rn. {txu Œuð, {™w»ÞtrŒf Sðtu Ëðo«fthu æÞt™ fhðt ÞtuøÞ ™Úte. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft W…ÂMÚt‚ fh‚tk fnu Au fu- Œuð, {™w»ÞtrŒf su Sðtu Au, yu {tÞt™u s ðþ ð‚o™tht Au, ‚uÚte yu Ëðuo ƒØ Au, y™u ƒØSðtu™wk æÞt™ ÚtR þfu ™rn, yt{ su fÌtwk Au, ‚u ƒhtƒh Au. …ý su Sðtu {wõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u÷t ntuÞ, yuðt {wõ‚ Sðtu™wk æÞt™ fhðt{tk þwk Œtu»t Au ? yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e «{tý W…ÂMÚt‚ fh‚tk fnu Au fu- ’’ÐpæÎéjê„Ïææï{æp Š²æÝï Ýñ±æïÐÜUæÚÜUæ: J Ýñ¨<xæÜUæï Ý ±ñ Ïææï{S„ï¯æ}挲‹²„æï ²„:‘‘ JJ §ç„ JJ …qðuo ËkËth{tk ƒkÄtÞu÷t s ntuÞ, y™u …AeÚte ¼„ðt™™e W…tË™trŒfu fhe™u {wõ‚ ÚtÞt ntuÞ, ytðt {wõ‚tu …ý æÞt™{tk W…fthf ™Úte. fthý fu yu {wõ‚tu Mðt¼trðf þwØ ™Úte, …AeÚte W…tË™trŒfu fhe™u þwØ ÚtÞt Au. {txu {wõ‚tu™wk …ý æÞt™ fhðwk ™rn. y™u ð¤e «r‚ðtŒe þkft W…ÂMÚt‚ fh‚tk fnu Au fu- …tA¤Úte su {wõ‚ Œþt™u …t{u÷t ntuÞ, yu {wõ‚tu™wk æÞt™ ™ fhðwk yu ƒhtƒh Au. …ý su ËŒtÞ™u {txu {wõ‚ s Au, yt ËkËth{tk õÞthuÞ …ý ytðu÷t ™Úte ‚uÚte yu Mðt¼trðf þwØ Au. ytðt r™íÞ{wõ‚tu™wk æÞt™ fhðt{tk þwk Œtu»t Au ? yt™t W¥th{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- r™íÞ{wõ‚tu Mðt¼trðf þwØ Au, A‚tk …ý yu r™íÞ {wõ‚tu™wk MðY…, ÂMÚtr‚ y™u «ð]Â¥t ËŒtÞ™u {txu …h{tí{t™u ytÄe™ Au. yu r™íÞ{wõ‚tu …ý Mð‚kºt ™Úte. {txu …h‚kºt yuðt r™íÞ {wõ‚tu …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ ™Úte. ’’„S}ææœæÎ}æH¢ Ïæíræñ±Š²ï²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ Mðt¼trðf þwØ y™u Mð‚kºt yuf s …h{tí{t Au. {txu …h{tí{t s æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. y™u …h{tí{t™t «‚efY… su «r‚{tytu Au, yu …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. {txu yu{™wk æÞt™ fhðwk, …ý yu rËðtÞ ftuR ŒuðtrŒf™wk æÞt™ fhðwk ™rn. ‚u{tk …ý æÞt™™t ºtý «fthtu Au- ËtÜæÞt™, Ë÷e÷ æÞt™ y™u Ë…t»toŒ æÞt™. ‚u{tk …h{tí{t™t yuf yuf yÜ™wk su æÞt™ fhðwk, ‚u™u ËtÜæÞt™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u …h{tí{tyu su su ÷e÷tytu fhe ntuÞ, yu ÷e÷tytu™e ËtÚtu su …h{tí{t™wk æÞt™ fhðwk, yu Ë÷e÷ æÞt™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u {wõ‚tuyu Ërn‚ su …h{tí{t™wk æÞt™ fhðwk, ‚u™u Ë…t»toŒ æÞt™ fnuðt{tk ytðu Au. yt{tk {wõ‚tu™e ËtÚtu ¼„ðt™™wk æÞt™ fhðt{tk ftuR Œtu»t ™Úte. …ý yuf÷t {wõ‚tu™wk æÞt™ fhðwk ™rn. fthý fu {wõ‚tu™e ËtÚtu su ¼„ðt™™wk æÞt™ Au, ‚u{tk «Ät™‚t ¼„ðt™™e s ntuÞ Au. yÚtto‚T yu æÞt™{tk æÞuÞ ‚¥ð ‚tu …h{tí{t s ntuÞ Au. ƒeò {wõ‚tu ‚tu ¼„ðt™™e ËtÚtu ËuðfY…u ntuÞ Au. ‚uÚte Ë…t»toŒ æÞt™ ÚtR þfu Au, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>115>> x…V……i®……x…∆ •…¿∞Ò{…∆ n‰˘ΩÙj…™… ¥…±…I…h…®…¬ *  ¥…¶……¥™… i…‰x… EÚi…«¥™…… ¶… HÚ: EfiÚπh…∫™… ∫…¥…«n˘… **116** y™u y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, MÚtq¤, Ëqû{ y™u fthý yt ºtý Œuntu Útfe rð÷ûtý yuðt …tu‚t™t ytí{t™e ƒúñY…™e ¼tð™t fhe™u, ƒúñY… ytí{t îtht ©ef]»ý ¼„ðt™™e Ëðo«fthu ¼Âõ‚ fhðe. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- ¼Âõ‚ ƒu «fth™e Au. yuf ËtÄ™ ¼Âõ‚ y™u ƒeS ËtæÞ¼Âõ‚. Œun¼tðÚte Þwõ‚…ýu su ©ðý, fe‚o™trŒf ™ð «fth™e ¼Âõ‚ fhðt{tk ytðu, ‚u™u ËtÄ™ ¼Âõ‚ fnu÷e Au. y™u ytí{¼tðÚte


&÷tuf - 116

rþûtt…ºte ¼t»Þ

14

Þwõ‚ ƒúñY… ÚtR™u su ¼„ðt™™e ythtÄ™t fhðt{tk ytðu, yu ËtæÞ ¼Âõ‚ fnu÷e Au. yt ËtæÞ ¼Âõ‚ ftkR yt rþûtt…ºte™tu &÷tuf ðtk[‚t™e ËtÚtu fu Ëtk¼¤‚tk™e ËtÚtu ytðe þõ‚e ™Úte. fthý fu y™trŒ ft¤Úte yt Sðtí{t™tu Œun™e ËtÚtu yuf {uf ÚtR™u hnuðt™tu yÇÞtË ÚtÞu÷tu Au. ‚uÚte Sðtí{t™u Œun¼tðÚte hrn‚ Útðwk yu ƒnw s fXe™ Au. A‚tk ËtÄ™ ¼Âõ‚ fh‚tk fh‚tk Äehu Äehu ßÞthu þwÂØ ÚttÞ Au. íÞthu s Œun¼tð Awxðt {tkzu Au, y™u ytí{¼tð áZ Útðt {tkzu Au. y™u ßÞthu ytí{¼tð áZ ÚttÞ Au íÞthu s ƒúñ¼tð «tó ÚttÞ Au. yÚtto‚T Sðtí{t™e ykŒh ƒúñ™t ’’¥Ðã„ÐæŒ}æy±æçΑ‘ „wýtu™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au. y™u ßÞthu Sðtí{t™e ykŒh ƒúñ™t „wýtu™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au, íÞthu Sðtí{t ƒúñ™e Ë{t™ „wýðt¤tu ÚttÞ Au, …ý ƒúñ s ÚtR s‚tu ™Úte. fux÷tf™wk {t™ðwk Au fu- Sð s ƒúñ (¼„ðt™) ÚtR òÞ Au. ‚uÚte ƒúñ ÚtÞt …Ae ftuR™e ¼Âõ‚ fhðt™e hnu‚e ™Úte. yt ðt‚™wk ©eS{nthtsu ¾kz™ fhu÷wk Au fu, ƒúñY… ÚtR™u yux÷u yûthƒúñMðY… ÚtR™u …ý …hƒúñ™e ¼Âõ‚ fhðe. yÚtto‚T su ËtæÞ ¼Âõ‚ Au yu ‚tu ƒúñY… ÚtÞt …Ae s «tó ÚttÞ Au. su™u «u{÷ûtýt ¼Âõ‚ …ý fnuðt{tk ytðu Au. Œuntr¼{t™™e ËtÚtu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk ½ýtk ƒÄtk rðΙtu hnu÷tk Au. fthý fu ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼ yu ytrŒf y™uf Œtu»ttu Œuntr¼{t™™u y™wËhe™u s hnu÷t Au. ‚uÚte yu Ëðuo Œtu»ttu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk ytðhýY… Au. yus fthýÚte Œuntr¼{t™e …wÁ»t™u Ëðuo Œtu»ttu þtÂL‚Úte ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt Œu‚t s ™Úte. y™u Œuntr¼{t™e …wÁ»t™u sht Œun™e ykŒh Œw:¾ ytðu yux÷u ‚h‚ s ¼Âõ‚ {tu¤e …ze òÞ Au. …ý ytí{¼tðÚte Þwõ‚ su ¼Âõ‚ Au, yu ¼Âõ‚ ‚tu {tuxtk {tuxtk rðΙtu ðzu …ý …ht¼ð …t{‚e ™Úte. {txu ytí{t W…h Œuntr¼{t™Y… su fð[ hnu÷wk Au, yu fð[™u nxtðe™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. yt «{týu ƒúñ ÚtR™u …hƒúñ™e ¼Âõ‚ fhðe yus Ëðuo þt†™wk hnMÞ Au. Þtu„trŒf ËtÄ™tu ðzu ytí{t™tu ÞÚttÚto y™w¼ð fhe™u ƒúñY… ÚtÞu÷t ytí{t îtht ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ n{uþtk fhðe. ƒúñ ÚtR™u su …hƒúñ™e ¼Âõ‚ fhu Au, ‚u™u ©ef]»ý ¼„ðt™u W¥t{ ¼õ‚ fnu÷tu Au.- ’’™„é<±{æ |æ…‹„ï }ææ¢ …Ýæ: ¨éÜëUç„Ýæïù…éüÝ J ¥æ„æïü ç…¿ææ¨éÚƒæüƒèü ¿ææÝè ™ |æÚ„¯ü|æ JJ „ï¯æ¢ ¿ææÝè çÝy²²éQU »ÜU|æçQU<±çàæc²„ï J çÐí²æï çã ¿ææçÝÝæïùy²ƒü}æ㢠¨ ™ }æ}æ çÐí²:‘‘ JJ §ç„ JJ ©ef]»ý ¼„ðt™ fnu Au- nu yswo™ ! …qÛÞþt¤e yuðt [th «fth™t s™tu {™u ¼su Au. yt‚o, yÚttoÚteo, S¿ttËw y™u ¿tt™e. ‚u{tk …tu‚t™u yufðth ftkRf yiïÞo «tó ÚtÞu÷wk ntuÞ, y™u …Ae yu yiïÞo Œuþft¤™t Þtu„u ™tþ …t{e „Þwk ntuÞ. ‚tu ‚u™u Vheðth «tó fhðt™u {txu Œw:¾Úte Þwõ‚ ÚtR™u, su ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚tu ntuÞ ‚u™u yt‚o fnuðtÞ Au. …qðuo õÞthuÞ ™rn «tó ÚtÞu÷t yiïÞo™u fu Mð„torŒf™t Ëw¾™u {u¤ððt™u {txu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚tu ntuÞ ‚u™u yÚttoÚteo fnuðtÞ Au. y™u su fu𤠅tu‚t™t MðY…™u yÚtto‚T ytí{MðY…™u òuðt {txu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fh‚tu ntuÞ ‚u™u S¿ttËw fnuðtÞ Au. y™u su …wÁ»t fu𤠼„ðt™™u htS fhðt {txu r™»ft{ ¼tðÚte ƒúñ ÚtR™u …hƒúñ™e ¼Âõ‚ fh‚tu ntuÞ ‚u™u ¿tt™e fnuðtÞ Au. ¼„ðt™ ©ef]»ý fnu Au fu- yt he‚u [th «fth™t ¼õ‚tu {™u ¼su Au. ‚u{tk ¿tt™e ¼õ‚ r™íÞ {the ËtÚtu òuztÞu÷tu hnu Au. y™u ƒeò su ºtý ¼õ‚tu Au, yu‚tu ßÞtk ËwÄe …tu‚t™tu MðtÚto rËØ ™ ÚttÞ íÞtk ËwÄe s òuztÞu÷t hnu Au. y™u MðtÚto rËØ Út‚tk™e ËtÚtu {™u Atuze Œu Au. y™u ð¤e ¿tt™e™u ’’»ÜU |æôQU‘‘ yuf s {thu rð»tu ¼Âõ‚ Au. ßÞthu ƒeò ºtý ¼õ‚tu™u …tu‚…tu‚t™t MðtÚto{tk ¼Âõ‚ Au. yÚtto‚T …tu‚…tu‚t™t RÂåA‚ …ŒtÚttuo{tk ¼Âõ‚ Au. y™u ‚u™u {u¤ððt {txu {the ¼Âõ‚ fhu Au. yt «{týu ƒeò ºtý ¼õ‚tu™u {the ËtÚtu …hk…ht ËkƒLÄ Au. y™u ¿tt™e™u ‚tu Ëtûtt‚T ËkƒLÄ Au. {txu ¿tt™e ¼õ‚ ©uc fnu÷tu Au. yt «{týu ºtýu Œun™t ¼tðÚte …]ÚtfT ÚtR™u fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu s su


&÷tuf - 117-118

rþûtt…ºte ¼t»Þ

15

¼„ðt™™u ¼s‚tu ntuÞ, ‚u™tÚte ftuR…ý W¥t{ ¼õ‚ þtMºttu{tk fnu÷tu ™Úte. {txu {tht ytr©‚tu ntuÞ, ‚u{ýu Œun™t ¼tðÚte hrn‚ yuðt …tu‚t™t ytí{t™e ƒúñY…™e ¼tð™t fhe y™u ƒúñY…u fu𤠼„ðt™™e «ËÒt‚t™u {txu, n{uþtk ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>116>> ∏…¥™…: ∏…“®…n¬¶……M…¥…i…n˘∂…®…∫EÚxv… +…n˘Æ…i…¬ * |…i™…Ω∆Ù ¥…… ∫…EfiÚu˘π…Ê ¥…π…Ê ¥……S™……‰%l… {… hbi…Ë: **117** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ©e{ŒT¼t„ð‚™tu Œþ{MfLÄ «r‚rŒ™ ytŒh …qðof Ëtk¼¤ðtu. yÚtðt ð»tuo yufðth Ëtk¼¤ðtu. y™u …krz‚ ntuÞ ‚u{ýu «r‚rŒ™ ðtk[ðtu yÚtðt ð»tuo yufðth ðtk[ðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …qðuo ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt™wk su rðÄt™ fhu÷wk Au, yu ¼Âõ‚™e …wÂü ¼t„ð‚™t Œþ{MfkÄ Útfe ÚttÞ Au. ¼t„ð‚™e ykŒh {™w»ÞtuÚte ™ ƒ™e þfu yuðe y™uf ytùÞofthe ½x™tytu ðýoðu÷e Au. h{‚{tºt{tk ¼„ðt™ ©ef]»ýu fkËtrŒf yËwhtu™tu ™tþ fhu÷tu Au. y™u þhŒ É‚w™e htºteytu™u rð»tu ¼„ðt™ ©ef]»ýu „tu…eytu™e ËtÚtu ð]LŒtð™{tk rðnth fÞtuo A‚tk …tu‚t™wk ðeÞo M¾r÷‚ Útðt ŒeÄwk ™rn. yÚtto‚T Wæðohu‚t ƒúñ[the hÌtt. y™u ƒúñtS ßÞthu ðtAhztk ‚Útt „tu…ƒt¤tu™u W…tze™u ËíÞ÷tuf{tk ÷R „Þt, íÞthu ¼„ðt™ ©ef]»ý MðÞk …tu‚u …tu‚t™e Þtu„ þÂõ‚Úte ðtAhztkytu y™u „tu…ƒt¤tu Y…u ÚtR™u, yuf ð»to …ÞO‚ rðnth fÞtuo n‚tu. RíÞtrŒf y™uf rŒÔÞ y™u ytùÞofthe …h{tí{t™e ÷e÷tytu yt Œþ{MfkÄ{tk ðýoðu÷e Au. ‚uÚte yt Œþ{MfkÄ™wk ©ðý fhðtÚte …h{tí{t™wk y÷tirff {tntíBÞ òÛÞt{tk ytðu Au. ‚uÚte ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u íÞthu s {™w»Þ …h{tí{t™e {nt™ þÂõ‚Y… {tÞt™u ‚he™u ƒúñ…Œ™u …t{u Au. yus fthýÚte ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk yt¿tt fhu÷e Au fu, ¼õ‚s™tuyu ytŒh…qðof yux÷u ©ØtÚte «r‚rŒ™ ¼t„ð‚™tu Œþ{MfkÄ Ëtk¼¤ðtu. ©Øt rð™t òu Ëtk¼¤u÷tu ntuÞ ‚tu Rü V¤™e «tÂó Út‚e ™Úte. ’’¥Ÿæh²æ ãé„¢ Îœæ¢ „ÐS„#¢ ÜëU„@ ²„ì J ¥¨çÎy²éÓ²„ï Ðæƒü Ý ™ „„ì Ðíïy² Ýæï §ã‘‘ JJ §ç„ JJ ¼„ðŒT„e‚t{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u fnu÷wk Au fu- nu …tÚto ! ©Øt rð™t òu ntu{ fhu÷tu ntuÞ, Œt™ fhu÷wk ntuÞ, ‚… ‚…u÷wk ntuÞ, yÚtðt ‚tu ftuR …ý f{o ©Øt rð™t òu fhðt{tk ytðu÷wk ntuÞ, ‚tu yu Ëðuo yË‚T fnu÷wk Au y™u yt÷tuf{tk ftuR…ý V¤ yt…™tYk Út‚wk ™Úte. y™u {he™u …h÷tuf{tk …ý V¤ yt…™th Út‚wk ™Úte. {txu yt ©e{ŒT¼t„ð‚™tu Œþ{MfkÄ ©ØtÚte «r‚rŒ™ Ëtk¼¤ðtu. y™u su Œhhtus Ëtk¼¤ðt{tk Ë{Úto ™ ntuÞ, ‚u{ýu Œh ð»tuo yufðth …ý Ëtk¼¤ðtu. y™u su …krz‚ ntuÞ yÚtto‚T ËkMf]‚ „úkÚt™tu …tX fhðt{tk su Ë{Úto ntuÞ, ‚u{ýu «r‚rŒ™ Œþ{MfkÄ ðtk[ðtu, y™u su «r‚rŒ™ ðtk[ðt{tk yË{Úto ntuÞ, ‚u{ýu ð»tuo ð»tuo yufðth …ý ðtk[ðtu. fthý fu yt Œþ{MfkÄ™wk ©ðý fhðtÚte y™u ðtk[ðtÚte Ë{„ú y™Úttuo™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. y™u Œun™u yk‚u ¼„ðt™™t Ät{™e «tÂó ÚttÞ Au. ytðtu ©eS{nthts™tu yr¼«tÞ Au. >>117>> EÚ…Æh…“™…… {…÷Æ∂S…™……« {…÷h™…∫l……x…‰%∫™… ∂… HÚi…: *  ¥…πh…÷x……®…∫…ΩÙª……n‰˘∂S…… {… EÚ…™…Ê {∫…i…|…n˘… **118** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …rðºt MÚtt™{tk ƒuËe™u yt Œþ{MfkÄ™wk …whùhý …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðwk, yÚtðt fhtððwk. y™u yus he‚u rð»ýwËnËú™t{ ytrŒf su ËåAt† ‚u™wk …ý …whùhý …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðwk yÚtðt fhtððwk. fthý fu yu …whùhý {™ðtkrA‚ V¤™u yt…™tYk Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™™wk {krŒh ntuÞ fu …Ae „k„trŒf …rðºt ™Œeytu ntuÞ, fu ftuR …rðºt «Œuþ ntuÞ íÞtk ƒuËe™u yt Œþ{MfkÄ™wk 108 …thtÞýtu fhðt Y… su …whùhý, ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ƒútñý îtht


&÷tuf - 119

rþûtt…ºte ¼t»Þ

16

fhtððwk. yÚtðt …tu‚t™e …tX fhðt{tk Ët{Úteo ntuÞ ‚tu …tu‚u s ò‚u fhðwk. y™u …whùhý …ý yÚto™t y™wËkÄt™™e ËtÚtu y™u ©Øt …qðof fhðwk. fthý fu ©Øt rð™t fhtÞu÷wk ftuR…ý f{o r™»V¤ fnu÷wk Au. nðu ynª ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu …whùhý fhðwk. yt{ su ©eS{nthtsu fÌtwk. ‚u þÂõ‚™e ‚th‚BÞ‚t Œt™, ŒÂûtýtrŒf{tk òýðe. …ý …thtÞýtu™e LÞq™‚t{tk yu þÂõ‚™e ‚th‚BÞ‚t òýðe ™rn. …thtÞýtu ‚tu 108 fhðtÚte s …whùhý …qýo fÞwO fnuðtÞ Au. {txu …qýo 108 …thtÞýtuY… …whùhý fÞto …Ae …tuu‚t™e þÂõ‚ «{týu ƒútñýtu™u Œt™ ŒÂûtýt yt…ðe. ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e rð»ýwËnËú™t{ M‚tuºt, ¼„ðŒT„e‚t, ©ef]»ý™tu yütûth {kºt ytrŒf™wk …ý …whùhý …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu fhðwk yÚtðt fhtððwk. ytðtuu yr¼«tÞ Au. >>118>> nˢ¥™……®……{… n˘ EÚπ]Ù…™……∆ ®……x…÷π™……∆ ¥…… M…n˘… n˘π…÷ * ™…l…… ∫¥…{…ÆÆI…… ∫™……k…l…… ¥…fik™…∆ x… S……x™…l…… **119** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, ftuR Ë{Þu fü™u yt…™the Œuð ËkƒLÄe yt…Â¥t ytðe …zu, ‚Útt {™w»Þ ËkƒLÄe ftuR yt…Â¥t ytðe …zu, ‚Útt htu„trŒf yt…Â¥t ytðe …zu íÞthu, yu yt…Â¥t{tk …tu‚t™e y™u ƒeò™e su{ hûtt ÚttÞ ‚u{ ð‚oðwk . …ý yuÚte ƒeS he‚u ð‚oðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt…Â¥t{tk VËtÞu÷t {™w»Þtu™e Ëuðt fhðe, hûtt fhðe, y™u yt…Â¥t{tkÚte ƒnth ™ef¤ðt{tk yufƒeò™u {ŒŒY… Útðwk, yt {™w»Þtu™tu …h{ {t™ð Ä{o fnu÷tu Au. ftuR Ë{Þu yr‚ ð]Âü ÚttÞ, Œw»ft¤ ytðe …zu, y™u ¼qfk… ÚttÞ, y[t™f yÂø™ Wí…Òt ÚttÞ, RíÞtrŒf ŒuðËkƒLÄe yt…Â¥tytu fnuðtÞ Au. ‚tu ßÞthu ŒuðËkƒLÄe yt…Â¥tytu ytðe …zu íÞthu Ä{o, yÄ{o, ™t‚, ò‚, M…þo y™u yM…þo òuÞt rð™t fu𤠅tu‚t™e y™u ƒeò™e hûtt ÚttÞ yuðe he‚u ð‚oðwk. ‚uðe s he‚u htsfw¤™t ftuR {™w»Þ Útfe ftkR yt…Â¥t ytðe …zu÷e ntuÞ, ftuR [tuh Ä™ ÷wkxe ÷u‚t ntuÞ, RíÞtrŒf {™w»Þ ËkƒLÄe yt…Â¥tytu fnuðtÞ Au. ‚tu {™w»Þtu Útfe ytð‚e yt…Â¥tytu{tk …ý …hM…h yuf ƒeò™t ŒuntrŒf™wk hûtý ÚttÞ, yu he‚u ð‚oðwk. …ý yu Ë{Þu su™tk suðtk «thçÄ yu{ Ë{S™u ƒuËe hnuðwk ™rn. ÞÚttþÂõ‚ {ŒŒ fhe™u ƒeò™u yt…Â¥t{tkÚte ƒnth ftZðt™tu «Þí™ fhðtu, y™u …tu‚t™e …ý hûtt fhðe. ‚uðe s he‚u þheh{tk ftuR htu„ ytðe …zu÷tu ntuÞ, þMºttu™t ftuR ½t ðt„u÷t ntuÞ, RíÞtrŒf yt…Â¥t™u rð»tu …ý yti»tÄtrŒfu fhe™u fu ftuR…ý he‚u {ŒŒ fhe™u …hM…h yuf ƒeò™t ŒuntrŒf™wk hûtý fhðwk. …ý «thçÄ W…h Atuze™u ƒuËe hnuðwk ™rn. Ä{oþtMºttu{tk yt…íft¤™t Ä{tuo swŒt ÷¾tÞu÷t Au, y™u MðMÚtft¤™t Ä{tuo …ý swŒt ÷¾tÞu÷t Au. ’’¥‹²æï {}æü: ¨}æSƒS² 籯}æSƒS² ™æùÐÚ:‘‘ JJ §ç„ JJ {nt¼th‚{tk fnu÷wk Au fu- {™w»Þ ßÞthu MðMÚt Œþt{tk hnu÷tu ntuÞ ‚u Ë{Þ™t Ä{tuo swŒt Au. y™u ftuR…ý yt…Â¥t{tk ytðe …zu÷tu ntuÞ ‚u Ë{Þ™t …ý Ä{tuo swŒt Au. yt «{týu þtMºttu{tk ƒÒtu™t Ä{tuo swŒt swŒt ðýoðu÷t Au. {txu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚{tk y™wfw¤ yuðtu su yt Œun, ‚u™wk hûtý fhðt {txu yt…íft¤{tk …hÄ{o™wk yt[hý fhðt™e …ý þtMºttuyu Awx yt…u÷e Au. yt rð»tÞ{tk ðrËc M{]r‚ «{týY… Au.- ’’¥æy}æÝæï ±æ ÐÚS²æçÐ ÜUæ²Z Úÿæ‡æ}ææÐÎ: J ÐÚ{}ææüÝë„æSÐëà²SÐàææülñÚçÐ |æêç}æБ‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚™tu yu ¼tð Au fu- yt…íft¤{tk …hÄ{o™wk yt[hý fhe™u, ¾tuxwk ƒtu÷e™u, ‚Útt ™®n M…þo fhðt ÞtuøÞ ðM‚w™tu M…þo fhe™u …ý, yt…Â¥t Útfe …tu‚t™wk y™u ƒeò™wk hûtý fhðwk òuRyu. {txu ©enrh™tu ¼tð yu Au fu, ftuR…ý yt…Â¥t™t Ë{Þ{tk su he‚u …tu‚t™wk ‚Útt ƒeò™wk hûtý ÚttÞ yu he‚u ð‚oðwk, …ý yuÚte ƒeS he‚u ð‚oðwk ™rn. >>119>>


&÷tuf - 120

rþûtt…ºte ¼t»Þ

17

n‰˘∂…EÚ…±…¥…™……‰ ¥…k…V…… i…∂…Ci™…x…÷∫……Æi…: * +…S……Æ…‰ ¥™…¥…ΩÙ…Æ∂S…  x…πEfiÚi…∆ S……¥…v……™…«i……®…¬ **120** y™u {tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u{ýu, yt[th, ÔÞðnth y™u «tÞÂù‚ yt ºtýu™tu r™ýoÞ Œuþ, ft¤, yðMÚtt, òr‚ y™u Ët{ÚÞo ‚u™u y™wËthu f‚oÔÞ …ýu òýðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- þtMºttu™e ykŒh Ä{o™e ƒtƒ‚{tk y™uf «fth™e Aqx yt…ðt{tk ytðu÷e Au. Ä{o ‚tu {t™ð™t fÕÞtý™u {txu ntuÞ Au. ‚uÚte Ér»t{wr™ytuyu Ä{o™e ƒtƒ‚{tk ftuR…ý søÞtyu sz‚t Œt¾ðu÷e ™Úte. yt…íft¤{tk y™uf «fth™e Awxtu yt…ðt{tk ytðu÷e Au. y™u Œuþ ft¤™u y™wËthu …ý Ä{o™e ƒtƒ‚{tk y™uf yðftþtu ht¾ðt{tk ytðu÷t Au. Ä{o yt ÷tuf{tk …ý {™w»Þtu™t Ëw¾™u {txu ntuÞ Au. ‚uÚte Ä{o™e ƒtƒ‚{tk òu sz‚t ht¾ðt{tk ytðu ‚tu …Ae yu Ä{o Ëw¾Y… hnu ™rn. WÕxtu yu Ä{o {nt™ Œw:¾Y… ƒ™e òÞ Au. ‚uÚte ©eS{nthts yt 120 {t &÷tuf{tk fnu Au fu, «t‚:ft¤{tk M™t™ fhðwk, ËkæÞtðkŒ™ fhðwk, ytrŒf yt[th y™u Éý™wk ÷uðwk Œuðwk ytrŒf ÔÞðnth y™u òýu yòýu ÚtÞu÷tk …t…tu™wk «tÞÂù‚ yt ºtýu™tu ßÞthu f‚oÔÞ…ýu r™ùÞ fhðtu ntuÞ, íÞthu Œuþ W…ÿððt¤tu Aufu …Ae W…ÿðÚte hrn‚ Au ? y™u Œuþ Xkztu Au fu „h{ Au ? yt Ëðuo òuðwk. y™u ð¤e yíÞthu Ëwft¤ Au fu Œw»ft¤ Au ? yu …ý òuðwk. ð¤e …wÁ»t™e ƒtÕÞ, Þwðt fu ð]Ø yðMÚtt Au ? yu …ý òuðwk. y™u ð¤e ‚u ÔÞÂõ‚ Ä™ðt™ Au fu r™Äo™ Au ? yu …ý òuðwk. y™u ƒútñý, ûtrºtÞ, ði~ÞtrŒf òr‚ òuðe. y™u þheh™wk Ët{ÚÞo …ý òuðwk. yt ƒÄwk òuR™u íÞth …Aes yt[th ÔÞðnth y™u «tÞÂù‚™tu f‚oÔÞ…ýu r™ùÞ fhðtu. Ä{oþtMºttu{tk Œuþft¤trŒf™u y™wËthu s yt[thtrŒf™t ½ýt …ûttu òuÞt{tk ytðu Au. ‚u{tkÚte ftuR…ý yuf …ût Œuþft¤trŒf™u y™wËthu „úný fhðtu. su{ fu- ftíÞtÞ™ Ëqºt nrhnh¼t»Þ™u rð»tu ßÞtk ytÂöf «fhý Au, íÞtk M™t™rðrÄ{tk Œþ «fth™wk M™t™ ƒ‚tðu÷wk Au.- ’’ÝlæçÎ…HïÝ FæÝ¢ ±æL‡æ¢ }æéw²}æì J „S²æù¨¢|æ±ï ÐíàæS„|æS}æÝæ ¨±æüXæïhêHÝ}ææxÝï²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ «Út{ ‚tu ™Œe, fqðtu, ‚¤tð ytrŒf™t s¤ ðzu M™t™ fhðwk yu Œþ M™t™tu{tk {wÏÞ M™t™ fnu÷wk Au. y™u yt M™t™™u ‘‘ðtYý’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. nðu ftuR yuðtu Œuþft¤ ytðe …zu÷tu ntuÞ, y™u òu ™Œe,‚¤tðtrŒf™wk s¤ {¤u yu{ ™ ntuÞ ‚tu, …rðºt ¼M{ ðzu yt¾t þheh{tk ÷u…™ fhe™u M™t™ fhtÞ, ‚u M™t™™u ‘‘ytø™uÞ’’ M™t™ fnuðtÞ Au. y™u „tÞ™e ¾he{tkÚte Wz‚e hs™u þheh îtht su „úný fhðe ‚u™u ‘‘ðtÞÔÞ’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u M™t™™t {kºttu ƒtu÷ðt …qðof Œ¼o™t y„ú¼t„ ðzu {M‚f W…h s¤™wk su …tuûtý fhðwk ‚u™u ‘‘{kºt’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ¼e™t ð† ðzu yt¾t þheh™wk su {tso™ (÷wkAðwk) fhðwk, ‚u™u ‘‘ftr…÷’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. ’’¥æÐæïçãDæ‘‘ yt {kºt ƒtu÷e™u yt¾t þheh{tk su {tso™ fhðwk ‚u™u ‘‘ƒútñ’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u þheh{tk ‚eÚto™e {]Â¥tft ÷„tððe ‚u™u ‘‘…tŠÚtð’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ‚zftu ntuÞ A‚tk ðhËtŒ …z‚tu ntuÞ ‚u ðhËtŒ™t s¤ ðzu su M™t™ fhðwk ‚u™u ‘‘rŒÔÞ’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. {™ ðzu ¼„ðt™™wk M{hý fhðwk yu ‘‘{t™Ë’’ M™t™ fnuðtÞ Au. y™u ¼„ðt™™e «ËtŒe™t s¤™u þk¾{tk Äthý fhe™u su M™t™ fhðwk ‚u™u ‘‘ði»ýð’’ M™t™ fnuðt{tk ytðu Au. yt he‚u Œþ «fth™tk M™t™tu ƒ‚tðu÷tk Au. yt ƒÄtk M™t™™tu Œuþft¤trŒf™u y™wËthu f‚oÔÞ…ýu r™ùÞ fhðtu. su{ fu ftuR Xkztu rn{t÷Þ suðtu Œuþ ntuÞ, y™u íÞtk òu „h{ s¤™e ÔÞðMÚtt ™ ntuÞ, y™u Xkzt s¤Úte M™t™ fhðt s‚tk þheh …ze òÞ yuðe …rhÂMÚtr‚ ntuÞ, ‚tu ¼e™t f…ztkÚte þheh™u ÷wne™u …ý M™t™ fhðwk. yÚtðt þheh{tk ftuR yuðe ¼Þkfh rƒ{the ytðe …zu÷e ntuÞ, y™u s¤Úte M™t™ ÚtR þfu yu{ ™ ntuÞ, ‚tu M™t™™t yt Œþ «fth{tkÚte ftuR…ý yuf «fth™u „úný fhe™u …ý M™t™ fhðwk. yÚtðt ¼Þkfh Œw»ft¤ ytðe


&÷tuf - 120

rþûtt…ºte ¼t»Þ

18

…zu÷tu ntuÞ, y™u …eðt {txu …ý …týe {tkz {¤‚wk ntuÞ, ytðe …rhÂMÚtr‚ ntuÞ íÞthu…ý yt Œþ «fth™t M™t™{tkÚte ftuR…ý yuf «fth™u „úný fhe™u M™t™ fhe þftÞ Au. y™u ð¤e ËkæÞtðkŒ™ fu …qò{tk …ý yu he‚u s Ë{sðwk. yt…ýu yt…ýt ½h{tk rðM‚th …qðof ƒu f÷tf ËkæÞtðkŒ™ fu …qò fh‚t ntuRyu. …ý ftuR yuðtu ¼Þkfh Œuþft¤ òu ytðe …zu ‚tu …Ae …tu‚t™t Ët{ÚÞo™u y™wËthu ËkæÞtðkŒ™ fu …qò fhðe. y™u ð¤e r™íÞrðrÄ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, rŒþtyu sR ytÔÞt …Ae {txeÚte ntÚt Ätuðt òuRyu. ‚u{tk ftuR yuðtu Œuþ ntuÞ fu ßÞtk {txeÚte ntÚt Ätuðt™e ÔÞðMÚtt ™ ntuÞ. y™u òu {txeÚte ntÚt Ätuðt òÞ ‚tu yu {txe ƒuþ™{tk ¼htR òÞ yÚtðt ‚tu „xh{tk ¼htR òÞ, ‚tu yuðt Œuþ{tk …Ae {txeÚte s ntÚt Ätuðt …zu yuðtu ftuR r™Þ{ ™Úte. ‚u Ë{Þu ‚tu Œuþft¤™u y™wËthu ftuR …tðzh ntuÞ fu Ëtƒw™ ntuÞ ‚u™tÚte ntÚt™e þwÂØ fhe þftÞ Au. …ý yu …tðzh fu Ëtƒw™ …rðºt ntuðtk òuRyu. y™u ð¤e r™íÞ rðrÄ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ð]ût™t ftüÚte Œtk‚ ËtV fhðt, yÚtto‚T Œt‚ý fhðwk ‚u{tk …ý òu yuðt ftuR Œuþft¤ ntuÞ fu, ßÞtk ð]ût™t ftü™wk Œt‚ý {¤u ™rn. ‚tu …Ae ftuR…ý …rðºt ÿÔÞÚte fu …eAeÚte Œtk‚ ËtV fhe þftÞ Au. y™u ð¤e r™íÞ rðrÄ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ËqÞtuoŒÞÚte …nu÷tk ò„ðwk. yÚtto‚T ƒútñ{wnq‚o{tk ò„ðwk. ‚tu y{wf Œuþtu™e ykŒh ‚tu Ëtksu Œþ ðtøÞu ËqÞo™tu yM‚ ÚttÞ y™u Ëðthu ºtý ðtøÞu WŒÞ ÚtR s‚tu ntuÞ Au. ‚tu ytðt Œuþ{tk ËqÞtuoŒÞ fu ƒútñ{wnq‚o™tu r™Þ{ ÷t„w …zu ™rn. yt «{týu Ëðoºt ËŒt[th™tu r™ýoÞ Œuþft¤™u y™wËthu s fhðtu. y™u ð¤e ÔÞðnth «fhý{tk …ý yus he‚u òýðwk. ÔÞðnth{Þq¾™u rð»tu ƒ]nM…r‚yu fnu÷wk Au fu- ’’ÜïU±H¢ àææ›}ææçŸæy² Ý ÜU„üòæï ç݇æü²: J Îïàæ…æç„ÜéUHæ™æÚæÝì Ðíæ™èÝæÝì ÐæH²ïóæëÐ:‘‘ JJ §ç„ JJ htòyu sft‚ fu xuõË™e ƒtƒ‚{tk yÚtðt ‚tu Éý™wk ÷uðwk Œuðwk ytrŒf™e ƒtƒ‚{tk fuð¤ þt†™u ytÄthu r™ýoÞ fhðtu ™rn. su{ fu ŒÂûtý Œuþ™t s™tu {t{t™e …wºte ËtÚtu ÷ø™ fhu Au. yt ŒÂûtý Œuþ™tu ÔÞðnth Au. ‚tu htòyu «t[e™ yt[th™u y™wËthu s r™ýoÞ fhðtu. yÚtto‚T yu ÔÞÂõ‚ htò™t «tÞÂù‚ fu Œkz™u ÞtuøÞ ™Úte. yt he‚u Ëðoºt ÔÞðnth «fhý{tk òýðwk. yus he‚u «tÞÂù‚™t r™ýoÞ{tk …ý ð]Ø…htþhu fnu÷wk Au fu- ’’›è‡ææ¢ ÏææH±ëhæÝæ¢ ÿæè‡ææÝæ¢ ÜéUàæÚèçÚ‡ææ}æì J ©Ð±æ¨ælàæQUæÝæ¢ ÜU„üòæïùÝéxæíãp„ñ: JJ ¿ææy±æ Îïàæ¢ ™ ÜUæH¢ ™ ±²: ¨æ}扲ü}æï± ™ J ÜU„üòæïùÝéxæíã:¨çj}æéüçÝç|æ: ÐçÚÜUè<„„:‘‘ JJ §ç„ JJ «tÞÂù‚™u yt…™tht su Ëßs™ …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu Mºteytu W…h y™w„ún fhðtu. ƒt¤f ntuÞ fu, ð]Ø ntuÞ ‚u{™t W…h …ý y™w„ún fhðtu. ftuR Œrhÿ (r™Äo™) ntuÞ, htu„e ntuÞ y™u W…ðtË ytrŒf™u fhðt{tk yË{Úto ntuÞ ‚u{™t W…h …ý y™w„ún fhðtu. y™u yu y™w„ún …ý Œuþ, ft¤, yðMÚtt y™u Ët{ÚÞo ‚u™tu rð[th fhe™u fhðtu, …ý …ût…t‚u fhe™u y™w„ún fhðtu ™rn. Þt¿tðÕõÞÉr»tyu …ý fnu÷wk Au fu- ’’Îïàæ¢ ÜUæH¢ ±²: àæôQU ÐæÐ@æ±ïÿ²G ²yÝ„: J Ðíæ²çp„¢ ÐíÜUËŒ²¢ S²æl~æ ™æïQUæ Ý çÝcÜëUç„:‘‘ JJ §ç„ JJ M{]r‚þt†{tk {tuxu ¼t„u Ëðuo …t…tu™tk «tÞÂù‚ ÷¾u÷tk Au. A‚tk ftuR …t…™wk «tÞÂù‚ hne „Þwk ntuÞ. y™u f¤eÞw„{tk ftuR {™w»Þ yuðwk …t… fhe ™t¾u fu, su™wk «tÞÂù‚ M{]r‚ þt†{tk ÷¾tÞu÷wk ™ ntuÞ, ‚tu «tÞÂù‚™u yt…™tht …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu Œuþ, ft¤rŒf™tu «Þí™ …qðof rð[th fhe™u yu …t…™wk «tÞÂù‚ yt…ðwk, …ý Œuþft¤trŒf™tu rð[th fÞto rð™t …t…tu™wk «tÞÂù‚ yt…e Œu, ‚tu ftuR Ë{Þu «tÞÂù‚ fh™th …wÁ»t™t {hý™tu …ý «Ëk„ ytðe òÞ Au. su{ fu- ’’±æ²é|æÿææï çαæ ç„DÝì Úæô~æ Ýèy±æŒ¨é ¨ê²üÎÜëU‘‘ JJ §ç„ JJ Þt¿tðÕõÞM{]r‚™e ykŒh yuf «tÞÂù‚ ÷¾tÞu÷wk Au fu, rŒðËu ðtÞw™wk ¼ûtý fhu y™u yt¾e htºte fkX ËwÄe s¤{tk W¼tu hnu. nðu rn{t÷Þ suðt «Œuþ{tk s¤{tk W¼t hnuðt™wk «tÞÂù‚ yt…e Œu. yÚtðt f¤f¤‚e XkzeÚte Þwõ‚ rþÞt¤t™tu ft¤ ntuÞ, y™u yu ft¤{tk òu yt «tÞÂù‚ yt…e Œuðt{tk ytðu ‚tu, «tÞÂù‚ fh™th™wk yð~Þ {]íÞw s ÚttÞ. {txu su he‚u þheh {]íÞw™u ðþ ™ ÚttÞ, yu he‚u Œuþft¤trŒf™tu


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

19

r™ùÞ fhe™u s «tÞÂù‚™tu r™ýoÞ fhðtu òuRyu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>120>> ®…i…∆ ¥… ∂…π]Ù…uˢi…∆ ®…‰ M……‰±……‰EÚ…‰ v……®… S…‰ {∫…i…®…¬ * i…j… •…¿…i®…x…… EfiÚπh…∫…‰¥…… ®…÷ HÚ∂S… M…®™…i……®…¬ **121** y™u y{thtu su {‚ ‚u rðrþütîi‚ Au, yu{ òýðwk. y™u su „tu÷tufÄt{ Au, yu y{tu™u r«Þ Au. y™u ‚u „tu÷tuf Ät{™u rð»tu ƒúñY…u fhe™u ¼„ðt™™e su Ëuðt fhðe, yu y{tuyu {wÂõ‚ {t™e Au, yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™™t MðY…™u fuðe he‚u ‚Útt fÞt rËØtL‚™u y™wËthu Ë{sðwk òuRyu ? y™u ¼õ‚s™tu™wk ykr‚{ ÷ûÞ þwk ntuðwk òuRyu ? ©eS{nthtsu yt Ët{tLÞ Ä{o™t ykr‚{ &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fÞwO Au. «Út{ ‚tu ©eS{nthts ©eht{t™wò[tÞuo MÚtt…™ fhu÷t rðrþütîi‚ rËØtk‚™u {tLÞ ht¾‚tk fnu Au fu- rðrþütîi‚ yu y{thtu rËØtk‚ Au. yt ÷tuf{tk yîi‚, rðrþütîi‚, îi‚, îi‚tîi‚ y™u þwØtîi‚ yt …tk[ {‚tu «rËØ Au. su yt[tÞtuo ÚtÞt yu Ëðuo Sð, {tÞt y™u Rïh™t MðY…™wk ðýo™ fÞwO Au. Sð y™u {tÞt™tu …h{tí{t ËtÚtu þwk ËkƒLÄ Au ? ‚u™wk ƒÄt yt[tÞtuoyu r™Y…ý fÞwO Au. ‚u{tk ƒÄt yt[tÞtuo{tk Úttuzt Úttuzt {‚¼uŒtu Au. -: ¥mñ„ç¨h梄: :yt yîi‚ rËØtk‚™wk MÚtt…™ ©e þkfh Mðt{eyu fhu÷wk Au. yt rËØtL‚{tk ’’Ïæíræ ¨y²¢ …xæç‹}æ‰²æ …è±æï Ïæíræñ± ÜïU±H}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yuf s ƒúñ (…h{tí{t) ËíÞ Au. y™u yt s„‚ r{ÚÞt Au. yÚtto‚T s„‚ ™t{™wk ftuR …ŒtÚto s ™Úte. y™u Sð‚¥ð …ý r{ÚÞt Au. Sð yus …h{tí{t Au. su{ ËË÷t™tk þª„ztk™wk yÂM‚íð ºtýu ft¤{tk ™Úte. ‚u{ Sð y™u {tÞt™wk yÂM‚íð ºtýu ft¤{tk ™Úte. yuf s Rïh ‚¥ð s ËíÞ Au. fŒt[ ftuR™u þkft ÚttÞ fu ËË÷t™tk þª„ztk™wk yÂM‚íð ™Úte, yÚtto‚T r{ÚÞt Au. ‚uÚte ËË÷t™tk þª„ztk fŒe…ý òuÞt{tk ytð‚tk ™Úte. ‚u{ òu s„‚ r{ÚÞt ntuÞ, s„‚™wk òu ftuR yÂM‚íð s ™ ntuÞ, ‚tu yt s„‚ òuÞt{tk fu y™w¼ÔÞt{tk ytððwk òuRyu ™rn. yt™t W¥th{tk yîi‚eytu fnu Au fu- yrðãtY…e y¿tt™™u fthýu Œtuhze{tk su{ Ë…o™e ¼útÂL‚ ÚttÞ Au. ‚u{ su yuf ËíÞ¼w‚ …h{tí{t Au, yu …h{tí{t™u rð»tu yrðãt™t fthýu s„‚™e ¼útÂL‚ ÚttÞ Au. y™u yu ¼útÂL‚™wk {wÏÞ fthý yrðãt Au. ‚uÚte ßÞthu yrðãt™tu ™tþ ÚttÞ Au, íÞthu s„‚ {xe™u ƒúñ ƒ™e òÞ Au. y™u Sð …ý ƒúñ ƒ™e òÞ Au. fthý fu ðM‚w‚tyu Sð y™u sz s„‚, Rïh s Au. y™u ð¤e yu Rïh r™„woý Au. yÚtto‚T Rïh „wý rð™t™t Au. yu™e ykŒh ftuR…ý „wýtu ™Úte. y™u ‚uÚte s ƒúñ r™Šðþu»t Au. yu ƒúñ™e ykŒh ƒeòu ftuR…ý rðþu»t ™Úte. yt yîi‚ rËØtL‚ Au. -: yîi‚rËØtk‚{tk Œtu»t :þkfh Mðt{e™t yt yîi‚ rËØtL‚{tk Rïh …ý yrðãtÚte ZkftR™u …tu‚t™t Rïhíð™u ¼w÷e òÞ Au. y™u nwk Sð Awk. ytðe ¼útÂL‚Úte Þwõ‚ ÚttÞ Au. ‚uÚte Rïh fh‚tk …ý yrðãt™tu «¼tð yrÄf rËØ ÚttÞ Au. yt yîi‚rËØtL‚{tk {nt™ Œtu»t Au. y™u Rïh „wýtrŒfÚte hrn‚ Au {txu r™„woý y™u r™Šðþu»t Au, yt he‚u yîi‚eÞtu™wk su {t™ðwk Au. yu …ý {nt™ Œtu»t Au. ‚uÚte ©eS{nthtsu yt yîi‚rËØtL‚™u {tLÞ ht¾u÷tu ™Úte. -: þwØtîi‚ :-


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

20

yt rËØtL‚ ©eðÕ÷¼t[tÞoSyu MÚtt…™ fÞtuo Au. yt rËØtL‚{tk ¼„ðt™ þwØ y™u yuf Au. þwØ y™u yuf yuðt ¼„ðt™™t Ë‚T, r[‚T y™u yt™kŒ yt ºtý yËtÄthý Ä{tuo Au. Ë‚T, r[‚T y™u yt™kŒ MðY… yuðt …h{tí{t™u ßÞthu ÷e÷t fhðt™e RåAt ÚtR, íÞthu …h{tí{t …tu‚u s …tu‚t™e Þtu„þÂõ‚Úte yt™kŒ y™u r[¥t Ä{o™u Ztkfe ŒR™u “Ë‚T’’ MðY…u rðhts{t™ ÚtÞt, yu {tÞt ƒ™e. ‚uÚte {tÞt{tk yt™kŒ y™u r[¥t Ä{o ™Úte, y™u ð¤e íÞth …Ae …h{tí{t …tu‚u s …tu‚t™e Þtu„þÂõ‚Úte yt™kŒ y™u r[¥t Ä{o™u Ztkfe ŒR™u ‘‘r[‚T’’ Y…u rðhts{t™ ÚtÞt, yu Ëðuo Sðtu ƒLÞt. yÚtto‚T su{ yÂø™{tkÚte Ëqû{ ‚ý¾tytu Wí…Òt ÚttÞ, ‚u{ …h{tí{t Útfe [i‚LÞ Sðtu ‚Útt s„‚ Y…e ‚ý¾tytu Wí…Òt ÚtÞt. yt he‚u þwØ y™u yuf yuðt …h{tí{t™tu ykþtkþe ¼tð r™Y…ý fÞtuo Au. ‚uÚte …h{tí{t™u þwØ yuðt yîi‚ (yuf) ðýoðu÷t Au. -: þwØtîi‚{tk Œtu»t :ðÕ÷¼ Mðt{e™t yt þwØtîi‚ rËØtk‚{tk Sðtí{tytu ¼„ðt™™t s xwfzt Au. y™u s„‚ …ý yuf ¼„ðt™™tus xwfztu Au, ‚uÚte þwØ y™u yuf yuðt ¼„ðt™™e ykŒh åÞw‚¼tð, ûth¼tð fu rðfthe¼tð ytðe òÞ Au, su ðuŒ rðYØ Au. fthý fu ðuŒ{tk ¼„ðt™™u ‚tu yåÞw‚, yûth y™u yrðfthe fÌtt Au. þwØtîi‚ rËØtk‚{tk ¼„ðt™ yrðãtÚte ‚tu Zkft‚t ™Úte, …ý …h{tí{t™e ykŒh rðfthe¼tð y™u ûth¼tð ytðe òÞ Au, yt ðuŒ rðYØ ntuðtÚte {nt™ Œtu»t Au. ‚uÚte ©eS{nthtsu yt þwØtîi‚ rËØtL‚™u {tLÞ ht¾u÷tu ™Úte. -: îi‚rËØtk‚ :yt îi‚ rËØtk‚ ©e {tÄðt[tÞoSyu MÚtt…™ fhu÷tu Au. yt îi‚ rËØtk‚{tk Sð, {tÞt ‚Útt Rïh yt ºtýu ‚¥ðtu™tu ¼uŒ Mðefthðt{tk ytðu÷tu Au. ¼„ðt™, Sð y™u {tÞt r¼Òt r¼Òt ‚¥ð Au. ‚u{tk Rïh y™u Sð™e ykŒh Mðt{e Ëuðf¼tð «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. ¼„ðt™ Mð‚kºt Au y™u Sð …h‚Lºt Au. Mðt{e Mð‚Lºt ntuÞ Au. Ëuðf …h‚kºt ntuÞ Au. y™u su Ëuðf ntuÞ, yu n{uþtk ËuÔÞÚte yíÞk‚ r¼Òt ntuÞ Au. su{ htò ËuÔÞ Au. ‚tu yu htò …tu‚t™t Ëuðfð„oÚte yíÞk‚ r¼Òt Au. ‚u{ Sðtu Ëuðf ntuðtÚte, ËuÔÞ yuðt …h{tí{tÚte n{uþtk yíÞk‚ r¼Òt Au. yt he‚u Sð‚¥ð™e …h{tí{t Útfe yíÞk‚ r¼Òt‚t yt rËØtL‚{tk r™Y…ý fhu÷e Au. -: îi‚rËØtk‚{tk Œtu»t :yt rËØtk‚ {tuxu ¼t„u rðrþütîi‚ rËØtk‚™e Ë{t™ Au. …ý yt rËØtk‚{tk ºtýu ‚¥ðtu™u yíÞk‚ r¼Òt ƒ‚tÔÞtk Au. ºtýu ‚¥ðtu™tu …hM…h þwk ËkƒLÄ Au. yu «MÚttr…‚ fhðt{tk ytÔÞwk ™Úte. yt yuf {nt™ Œtu»t hnu÷tu ntuðtÚte ©eS{nthtsu yt îi‚ rËØtk‚™u …ý {tLÞ ht¾u÷tu ™Úte. -: îi‚tîi‚rËØtk‚ :yt {‚ ®™ƒtfto[tÞoSyu MÚtt…™ fhu÷tu Au. yt îi‚tîi‚™e ykŒh ƒu þçŒtu Au. yuf îi‚ y™u ƒeòu yîi‚. îi‚ yux÷u ¼uŒ, y™u yîi‚ yux÷u y¼uŒ. Sð y™u {tÞt ¼„ðt™™t s ykþtu Au. su{ yÂø™ Útfe ‚ý¾tytu Wí…Òt ÚttÞ, ‚u{ Sð y™u {tÞt ¼„ðt™ Útfe Wí…Òt ÚtÞu÷t Ëqû{ ‚ý¾tytu Au. su{ {nt™ yÂø™™e ßðt¤t Útfe yuf Ëqû{ ‚ý¾tu Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚u{tk su{ ¼uŒ hÌttu Au fu, yuf {nt™ yÂø™ y™u ƒeòu ‚ý¾tu, yu Ëqû{ yÂø™. yt he‚u su{ ¼uŒ hÌttu Au. ‚u{ Sð y™u {tÞt, yÂø™™t Ëqû{ ‚ý¾t™e Ë{t™ Au. y™u Rïh {nt™ yÂø™™e


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

21

ßðt¤t™e Ë{t™ Au. yt he‚u Rïh Útfe Sð y™u {tÞt™tu su ¼uŒ hÌttu Au, ‚u™u îi‚ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e su{ {nt™ yÂø™ Útfe Wí…Òt ÚtÞu÷t su Ëqû{ ‚ý¾tytu y™u yÂø™™e ßðt¤tytu yu …ý yuf ò‚™tu yÂø™ s Au. yt{ ‚tu òr‚yu fhe™u ‚ý¾tytu y™u ßðt¤t yt ƒÒtu Ë{t™ Au, y™u ƒÒtu yuf s Au. ‚u{ Sð y™u {tÞt ¼„ðt™ Útfe Wí…Òt ÚtÞu÷t Ëqû{ ‚ý¾tytu Au. ‚uÚte ƒúñíð òr‚yu fhe™u ‚tu ƒÒtu Ë{t™ Au. yt he‚u su y¼uŒ hÌttu Au ‚u™u yîi‚ fnuðt{tk ytðu Au. yt «{týu îi‚ y™u yîi‚ yt ƒÒtu þçŒtu ËtÚtu {¤e™u îi‚tîi‚ rËØtk‚ ƒ™u Au. y™u ð¤e ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu, ßÞthu Ë]Âü ntuÞ íÞthu yt ƒÄwk swŒwk swŒwk Œu¾tÞ Au, ‚uÚte îi‚. y™u ßÞthu «÷Þ ÚtR òÞ, íÞthu ƒÄwk …h{tí{tY… ÚtR òÞ Au, íÞthu yîi‚. yt he‚u yt rËØtk‚{tk …h{tí{t™u îi‚tîi‚ ðýoðu÷t Au. ÞtŒð«ftþt[tÞo …ý yt îi‚tîi‚™u {t™u Au. -: îi‚tîi‚rËØtk‚{tk Œtu»t :yt rËØtk‚™e ykŒh …ý Sð y™u Rïh™tu y¼uŒ, ‚Útt {tÞt y™u Rïh™tu y¼uŒ «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. ‚uÚte Sð™e ykŒh hnu÷t Ëw¾Œw:¾trŒ Œtu»ttu, y™u {tÞt™e ykŒh hnu÷wk rðfthe…ýwk ytrŒf Œtu»ttu …h{tí{t™e ykŒh rËØ ÚttÞ Au. yt yuf {nt™ Œtu»t hÌttu Au, ‚uÚte s ©eS{nthtsu yt îi‚tîi‚ rËØtk‚™u {tLÞ ht¾u÷tu ™Úte. -: rðrþütîi‚ rËØtk‚ :yt rðrþütîi‚ rËØtk‚ ©e ht{t™wò[tÞoSyu MÚtt…™ fhu÷tu Au. y™u Ëtûtt‚T …hƒúñ …h{tí{t ©enrhyu yt …]Úðe W…h ytðe™u ©e ht{t™wò[tÞo™t rðrþütîi‚ rËØtk‚™u rþhtu{tLÞ ht¾e™u ƒnt÷e yt…u÷e Au. ytÚte …nu÷tk ftuR…ý …h{tí{t™t yð‚thtuyu ftuR…ý yt[tÞo™t rËØtk‚™u …qýo…ýu {tLÞ‚t yt…u÷e ntuÞ, yuðwk ftuR þt†{tk Ëtk¼¤ðt{tk ytð‚wk ™Úte. yt s yuf yîi‚eÞ «Ëk„ Au fu- Ëtûtt‚T …h{tí{t ©enrhyu rðrþütîi‚ rËØtL‚™u rþhtu{tLÞ ht¾u÷tu Au. yt rðrþütîi‚ rËØtk‚™e ykŒh ‚{t{ ©wr‚ytu™wk ËL{t™ fhðt{tk ytðu÷wk Au. ftuR…ý ©wr‚™tu r‚hMfth fhðt{tk ytÔÞtu ™Úte. ßÞthu yîi‚ rËØtk‚{tk ‚tu fuð¤ y¼uŒ ©wr‚ytu™tu s Mðefth fhðt{tk ytðu Au. y™u yu rËðtÞ ƒeS ¼uŒ ©wr‚ytu ‚Útt ½xf ©wr‚ytu™tu íÞt„ fhðt{tk ytðu Au. y™u {æðt[tÞo™t îi‚ rËØtk‚{tk fu𤠼uŒ©wr‚™tu s Mðefth fhðt{tk ytÔÞtu Au. y™u ƒeS ©wr‚ytu™tu r‚hMfth fhðt{tk ytðu Au. yt he‚u ƒeò Ëðuo {‚tu{tk ‚{t{ ©wr‚ytu™u ËL{t™ yt…ðt{tk ytðu÷wk ™Úte. …ý rðrþütîi‚ rËØtk‚{tk ‚tu ‚{t{ ©wr‚ytu™u ËL{t™ yt…ðt{tk ytðu÷wk Au. ftuR…ý ©wr‚™tu r‚hMfth fhðt{tk ytðu÷tu ™Úte. yus fthýÚte yt rðrþütîi‚ rËØtk‚™u ©eS{nthtsu …qýo…ýu {tLÞ ht¾u÷tu Au. ðuŒtu{tk …h{tí{t™u rËØ fh™the {wÏÞ…ýu ºtý «fth™e ©wr‚ytu Au. ¼uŒ ©wr‚, y¼uŒ ©wr‚ y™u ½xf ©wr‚. -: ¼uŒ ©wr‚ :’’¿ææù¿ææñ mæ±…æ±èàææÝèàææñ‘‘ JJ §ç„ JJ yt ©wr‚ Sð y™u …h{tí{t™tu ¼uŒ «r‚…tŒ™ fh™the Au. {txu ¼uŒ©wr‚ fnuðt{tk ytðu Au. yt ©wr‚™tu yu yÚto Au fu, Sð y¿tt™e Au. yÕ…¿t Au. y™u …h{tí{t Ëðo¿t Au. Sð yË{Úto Au, y™u …h{tí{t Ë{Úto Au. yt «{týu yt ©wr‚{tk Sð y™u …h{tí{t™tu ¼uŒ M…ü sýtR ytðu Au. {txu ¼uŒ©wr‚ fnuðtÞ Au.


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

22

-: y¼uŒ©wr‚ :’’¨±Z ¶ç˱΢ Ïæíræ‘‘ JJ §ç„ JJ ’’„œ±}æ稑‘ JJ §ç„ JJ yt ƒÒtu ©wr‚ytu{tk …nu÷e ©wr‚ sz, s„‚ y™u …h{tí{t™tu y¼uŒ «r‚…tŒ™ fh™the Au. y™u ƒeS ©wr‚ Sð y™u …h{tí{t™tu y¼uŒ «r‚…tŒ™ fh™the Au. {txu y¼uŒ ©wr‚ fnuðt{tk ytðu Au. yt ƒÒtu ©wr‚ytu{tk «Út{™e ©wr‚™tu yu yÚto Au fu, yt Ëk…qýo s„‚ …h{tí{t Au, y™u ƒeS ©wr‚™tu yu yÚto Au fu, Wvt÷f{wr™ ïu‚fu‚w™u fnu Au. nu ïu‚fu‚w ! ‚wk ‚u Atu, yÚtto‚T ‚wk ‚u Rïh Atu. yt «{týu yt ƒÒtu ©wr‚ytu{tk Sð, s„‚ y™u …h{tí{t™tu y¼uŒ M…ü sýtR ytðu Au. ‚uÚte y¼uŒ ©wr‚ fnuðtÞ Au. -: ½xf©wr‚ :’’²: ÐëçƒÃ²æ¢ ç„DÝì ÐëçƒÃ²æ ¥‹„Úæï ²¢ Ðë烱è Ý ±ïÎ ²S² Ðë烱è àæÚèÚ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ’’²: ¥æy}æçÝ ç„Dóææy}æÝæïù‹„Úæï ²}ææy}ææ Ý ±ïÎ ²S²æy}ææ àæÚèÚ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ƒÒtu ½xf ©wr‚ytu Au. ¼uŒ y™u y¼uŒ ƒÒtu™u su ½xtðu ‚u™u ½xf ©wr‚ fnuðtÞ Au. ðuŒ{tk ¼uŒ©wr‚ y™u y¼uŒ ©wr‚™tu ßÞthu rðhtuÄ W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au, íÞthu ½xf ©wr‚ ¼uŒ™wk ‚Útt y¼uŒ™wk yÚto½x™ fhe™u ¼uŒ ©wr‚™t ‚Útt y¼uŒ©wr‚™t rðhtuÄ™u þtk‚ fhu Au. ƒÒtu™t xfhtð™u r™ðthu Au. yt ½xf ©wr‚ytu{tk …nu÷e ©wr‚™tu yu yÚto Au fu, …h{tí{t …]Úðe™e ykŒh yk‚Þtor{Y…u hnu÷t Au. …]Úðe™t ytÄth Au. y™u …]Úðe ytÄuÞ Au ‚uÚte …]Úðe …h{tí{t™wk þheh Au, y™u …h{tí{t þherh ytí{t Au. y™u ƒeS ©wr‚™tu yu yÚto Au fu, …h{tí{t Sðtí{t™e ykŒh yk‚Þtor{Y…u hnu÷t Au, Sðtí{t™t ytÄth Au. y™u Sðtí{t ytÄuÞ Au. ‚uÚte Sðtu …h{tí{t™wk þheh Au, y™u …h{tí{t Sðtu™t þherh ytí{t Au. yt «{týu ½xf ©wr‚ Sðtí{t ‚Útt …h{tí{t™tu y™u sz, s„‚ ‚Útt …h{tí{t™tu þheh-þherh¼tð «r‚…tŒ™ fhu Au. -: ½xf©wr‚îtht ¼uŒ©wr‚™tu Ë{LðÞ :rðrþütîi‚ rËØtk‚{tk ¼uŒ©wr‚™tu …ý þheh-þherh¼tðÚte Ë{LðÞ fhðt{tk ytðu÷tu Au. sz s„‚ y™u Sð yt ƒÒtu Rïh Útfe r¼Òt ‚tu Au, …ý yufŒ{ r¼Òt ™Úte. r¼Òt ntuðt A‚tk Rïh ËtÚtu Ëk÷ø™ Au. yu{ yt ½xf©wr‚îtht «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. su{ yt…ýwk yt …k[¼q‚™wk þheh Au, yu þheh, ykŒh hnu÷t þherh Sðtí{t Útfe ‚¥ðu fhe™u …]ÚtfT ntuðt A‚tk yt…ýu þheh™u Sðtí{t Útfe …]ÚtfT fhe þf‚t ™Úte. ‚u{tk yt…ýwk yt þheh ‚¥ð ytÄuÞ Au, y™u Sðtí{t ‚¥ð þheh™tu ytÄth Au. yus he‚u Sðtu y™u sz s„‚ yt ƒÒtu …h{tí{t™tk þhehtu Au. y™u …h{tí{t yu ƒÒtu™t þherh ytí{t Au. ‚uÚte Sðtí{tytu y™u sz s„‚, ‚¥ðu fhe™u þherh yuðt …h{tí{t Útfe ‚Œ™ …]ÚtfT ntuðt A‚tk…ý …h{tí{t Útfe swŒtk …ze þf‚tk ™Úte. ‚u{tk Sðtí{t ‚¥ð y™u sz ‚¥ð ytÄuÞ Au. y™u …h{tí{t ‚¥ð ytÄth Au. yt…ýt þheh Útfe su{ Sðtí{t r¼Òt Au, ‚u{ Sðtu y™u sz s„‚ Útfe …h{tí{t …ý r¼Òt Au. yt he‚u ¼uŒ™u ½xf©wr‚ {tLÞ ht¾u Au, …ý Mð‚kºt…ýu ™rn. -: ½xf©wr‚ îtht y¼uŒ ©wr‚™tu Ë{LðÞ :su{ yt…ýwk þheh y™u Sðtí{t™tu yrð™t¼tð ËkƒLÄ hnu÷tu Au. yÚtto‚T …hM…h y¼uŒ ËkƒLÄ fnu÷tu Au. ‚u{tk yt…ýt þheh™wk yÂM‚íð Sðtí{t™u ÷R™u Au, Sð rð™t yt…ýt yt þheh™wk yÂM‚íð ™Úte. ßÞthu þheh{tkÚte Sð ™ef¤e òÞ Au, íÞthu ƒeò ûtý{tk s þheh™wk yÂM‚íð {xe òÞ Au, y™u þƒ™wk yÂM‚íð ytðe òÞ Au. yt he‚u Sðtí{t™u ÷R™u s þheh™wk yÂM‚íð Au. ßÞtk ËwÄe þherh


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

23

Sðtí{t Au, íÞtk ËwÄe s þheh Au. y™u þherh Sðtí{t òu ™Úte, ‚tu þheh …ý ™Úte. þheh ‚tu yu ™u yu Œu¾t‚wk ntuðt A‚tk, Sðtí{t™t y¼tð™u fthýu ‚u™u þƒ fnuðtÞ Au. þheh fnuðt‚wk ™Úte. yt «{týu yt…ýwk þheh y™u Sðtí{t yt ƒÒtu™tu y¼uŒ ËkƒLÄ fnu÷tu Au. ‚uÚte ‘‘nwk {™w»Þ Awk.’’ ‘‘nwk Œuð Awk.’’ yt ðtõÞtu{tk ‘‘ {™w»Þ y™u Œuð’’ yt ƒÒtu þheh ðt[f þçŒtu Au, A‚tk y¼uŒ ËkƒLÄ™u fthýu þhehÚte rðrþü yuðt Sðtí{t™t ðt[f ƒ™u Au. ‚uÚte ‘‘nwk {™w»Þ Awk’’ yux÷u {™w»Þ þhehÚte rðrþü nwk Awk. ‘‘nwk Œuð Awk.’’ yux÷u ŒuðþhehÚte rðrþü nwk Awk. Sð Au yu ftkR {™w»Þ ™Úte, y™u Œuð …ý ™Úte. Sð Au yu {™w»Þíð y™u Œuðíð yt ƒÒtuÚte rð÷ûtý Au. A‚tk y¼uŒ ËkƒLÄ™u fthýu ‚u ‚u þhehðt[f þçŒtuÚte fnuðt{tk ytðu Au. yus he‚u Sð y™u szT s„‚™tu …h{tí{t™e ËtÚtu yrð™t¼tð ËkƒLÄ fnu÷tu Au. yÚtto‚T Sð y™u szT s„‚™wk yÂM‚íð s„Œeþ yuðt …h{tí{t™u ÷R™u Au. yk‚Þto{e yuðt …h{tí{t rð™t Sð y™u szT s„‚™wk yÂM‚íð ™Úte. yt he‚u Sð y™u szT s„‚™tu s„Œeþ™e ËtÚtu y¼uŒ ËkƒLÄ fnu÷tu Au. ‚uÚte Sð ðt[f Ëðuo þçŒtu, ‚Útt szT s„‚ ðt[e Ëðuo þçŒtu yk‚Þto{e yuðt s„Œeþ™e ykŒh s rðht{ …t{u Au. yus fthýÚte ‘‘Sð ƒúñ Au’’ yux÷u SðÚte rðrþü ƒúñ Au, …ý Sð ftkR ƒúñ ™Úte. y™u ‘‘…]Úðe ƒúñ Au.’’ yux÷u …]ÚðeÚte rðrþü ƒúñ Au, …ý …]Úðe ftkR ƒúñ ™Úte. yt he‚u …h{tí{t òu fu, ‚¥ðu fhe™u Sð ‚Útt szT s„‚ Útfe rð÷ûtý Au, A‚tk y¼uŒ ËkƒLÄ™u fthýu, yÚtto‚T þheh-þherh¼tð ËkƒkÄ™u fthýu ‚u ‚u szT s„‚ ðt[e þçŒtuÚte, ‚Útt Sð ðt[f þçŒtuÚte s„Œeþ™u s fnuðt{tk ytðu Au. ðM‚w‚tyu szíð y™u Sðíð Útfe s„Œeþ yuðt …h{tí{t rð÷ûtý Au. yt he‚u s„Œeþ rð™t szT s„‚ ‚Útt Sð™wk yÂM‚íð ™Úte, {txu ‚u™tu …h{tí{t™e ËtÚtu y¼uŒ ËkƒLÄ Au. y™u ‚uÚte s szT s„‚ y™u Sð Útfe s„Œeþ™u yr¼Òt ðýoðu÷t Au. yt «{týu ½xf ©wr‚ þheh-þherh¼tðÚte y¼uŒ™u …ý {tLÞ ht¾u Au. y™u ¼uŒ ©wr‚ ‚Útt y¼uŒ ©wr‚™tu su rðhtuÄ W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au, ‚u™u þtk‚ fhu Au. yt «{týu rðrþüîi‚ rËØtk‚™e ykŒh ‚{t{ ©wr‚ytu™tu Ë{LðÞ fhðt{tk ytðu÷tu Au. yus fthýÚte yt rðrþütîi‚ rËØtk‚™u ©eS{nthtsu rþhtu{tLÞ ht¾u÷tu Au. nðu rðrþütîi‚ þ猙tu yÚto Ë{òð‚tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ’’ç±çàæC²æï: ¥mñ„}æì‘‘ §ç„ ç±çàæCæmñ„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ƒÒtu yðMÚttytuÚte rðrþü yuðt yuf …h{tí{t ‚u™u fnuðtÞ rðrþütîi‚. yu ƒÒtu yðMÚttytu fR ? ‚tu fnu Au fu- yuf fthý yðMÚtt y™u ƒeS ftÞo yðMÚtt. -: fthý yðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t :yt Œu¾t‚t s„‚™tu ßÞthu «÷Þ ntuÞ Au, íÞthu Sð y™u szT s„‚ yt ƒÒtu™e yr‚ Ëqû{ Œþt ntuÞ Au, y™u yu ƒÒtu ‚¥ð ™t{ Y…™t rð¼t„Úte hrn‚ ntuÞ Au. yt he‚u ™t{Y…™t rð¼t„Úte hrn‚ yuðe Sð y™u szT s„‚™e su Ëqû{ Œþt ‚u™u fthýtðMÚtt fnuðt{tk ytðu Au. yt fthýtðMÚtt™e ykŒh …h{tí{t yk‚Þtor{…ýu hnu÷t Au. ‚uÚte …h{tí{t™u fthýtðMÚttÚte rðrþü fnuðt{tk ytðu Au. yt yuf fthýtðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t ÚtÞt. -: ftÞo yðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t :yt s„‚™e ßÞthu ÂMÚtr‚ Œþt ntuÞ Au, íÞthu Sð y™u szT s„‚™e MÚtq÷ Œþt ntuÞ Au, y™u yu ƒÒtu ‚¥ð ™t{ Y…™t rð¼t„Úte Þwõ‚ ntuÞ Au. yt he‚u ™t{Y…™t rð¼t„Úte Þwõ‚ yuðe Sð y™u szT s„‚™e MÚtq÷ Œþt, ‚u™u ftÞo yðMÚtt fnuðtÞ Au. yt ftÞo


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

24

yðMÚtt™e ykŒh …ý …h{tí{t yk‚Þtor{…ýu hnu÷t Au, ‚uÚte …h{tí{t™u ftÞtoðMÚttÚte rðrþ»x fnuðt{tk ytðu Au. yt ƒeS ftÞtoðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t ÚtÞt. yt he‚u ƒÒtu yðMÚttytuÚte rðrþü …h{tí{t™tu su yîi‚¼tð, yÚtto‚T yf‚t ‚u™u fnuðtÞ rðrþütîi‚. «÷Þ Ë{Þu Ëqû{ Œþt™u …t{u÷t Sðtu y™u szT ‚¥ð su {tÞt ‚uÚte rðrþü yuðt su …h{tí{t n‚t, yus …h{tí{t Ë]Âü Ë{Þu »ÜUæïù㢠ÏæãéS²æ¢ Ðí…æ²ï² JJ §ç„ JJ yt he‚u …tu‚u s ËkfÕ… fhe™u, MÚtq÷ Œþt™u …t{u÷t Sðtu y™u szT s„‚Úte rðrþü ƒ™e òÞ Au. yt «{týu …h{tí{t «÷Þ Ë{Þu Sð y™u {tÞtÚte rðrþü ntuÞ Au. y™u Ë]r»x Ë{Þu …ý Sð y™u {tÞtÚte rðrþü s ntuÞ Au. Sð y™u {tÞt …h{tí{t™tk y…]ÚtfT rðþu»týtu Au. …h{tí{tÚte õÞthuÞ …ý swŒtk …ze þf‚tk ™Úte. y™u y…]ÚtfT rðþu»týÚte su Þwõ‚ ntuÞ, ‚u™u rðrþü þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. su{ …w»…{tk Ëw„LÄe hnu÷e Au. ‚u Ëw„kÄ™u …w»…Úte swŒe …tze þft‚e ™Úte. ‚uÚte yu Ëw„kÄ …w»…™wk y…]ÚtfT rðþu»tý fnuðtÞ Au. y™u …w»…™u rðrþü fnuðt{tk ytðu Au. yÚtto‚T …w»… n{uþ™u {txu Ëw„kÄÚte rðrþü Au. yus he‚u Sð y™u {tÞt™u …h{tí{t Útfe …]ÚtfT fhe þft‚tk ™Úte, ‚uÚte Sð y™u {tÞt …h{tí{t™tk y…]ÚtfT rðþu»týtu fnuðtÞ Au. y™u …h{tí{t™u ‚u™tÚte rðrþü fnuðt{tk ytðu Au. Sð y™u {tÞt™e ßÞthu fthý yðMÚtt ntuÞ, íÞthu …h{tí{t yu fthýtðMÚttÚte rðrþü ntuÞ Au. y™u Sð ‚Útt {tÞt™e ßÞthu ftÞo yðMÚtt ntuÞ, íÞthu …ý …h{tí{t yu ftÞo yðMÚttÚte rðrþü ntuÞ Au. yt he‚u ƒÒtu yðMÚttytuÚte rðrþü yuðt …h{tí{t™tu su yîi‚¼tð, yÚtto‚T yuf‚t ‚u™u fnuðtÞ rðrþütîi‚. su{ fu Sð ßÞthu ò„ú‚ yðMÚtt{tk hÌttu ntuÞ, íÞthu ò„ú‚ yðMÚttÚte rðrþü ntuÞ Au. yus Sð ßÞthu Ëw»twÂó yðMÚtt{tk hÌttu ntuÞ, íÞthu Ëw»twÂó yðMÚttÚte rðrþü ntuÞ Au. ‚uÚte ò„ú‚ yðMÚttÚte rðrþü Sð, y™u Ëw»twÂó yðMÚttÚte rðrþü Sð, yt ƒÒtu Sð™e suðe he‚u yuf‚t Au. ‚uðe s he‚u fthýtðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t, y™u ftÞo yðMÚttÚte rðrþü …h{tí{t, yt ƒÒtu™e su yuf‚t, ‚u™u fnuðtÞ rðrþütîi‚. y™u ð¤e ©eS{nthts fnu Au fu- „tu÷tuf Au, yu y{tÁk r«Þ Ät{ Au. yÚtto‚T ðifwkX, ïu‚îe… RíÞtrŒf ¼„ðt™™tk Ät{tu™u {æÞu „tu÷tuf ™t{™wk su Ät{ Au, yu y{tu™u Rü Au. nðu yt „tu÷tuf Ät{ fuðwk Au ‚u™wk MðY… þ‚t™kŒ Mðt{eyu ËíËk„eSð™{tk ßÞtk ƒúñ…wh™wk ðýo™ fhu÷wk Au, íÞtk fnu÷wk Au. :- ’’ÝæÚ沇æ}æéçÝL±æ™ - |æQUæ ! Ÿæë‡æé„ ±ÿ²æç}æ LТ ÏæíræÐéÚS² ±: J »ÜUæç‹„ÜUæÝæ¢ |æQUæÝæ¢ Ðí挲S²æ焨é¶S² ™ JJ »„ÎíãS²}æçS„ §ç„ ÐéÚæ‡æï¯é }æã<¯ç|æ: J Ý ¨}²ÜUì ç±S„Úï‡ææïQ¢U ÐíæïQ¢U Ýæ}ææ‹„Úï‡æ ™‘‘ JJ §ç„ JJ ©eS{nthts fnu Au fu- nu ¼õ‚s™tu ! yt ƒúñ…wh™wk MðY… yr‚ hnMÞY… Au. yÚtto‚T yr‚ „tu…™eÞ Au. ‚uÚte …htþhtrŒf {nŠ»tytuyu …whtýtu{tk rðM‚thÚte ðýoðu÷wk ™Úte. y™u ðifwkX, „tu÷tuftrŒf ™t{ ðzu s ƒúñ…wh™u fnu÷wk Au. su{ fu, AtkŒtuøÞtu…r™»tŒ™u rð»tu ’’»„y¨y²¢ ÏæíræÐéÚ}æì‘‘ JJ§ç„JJ yt ƒúñ…wh ËíÞMðY… Au. yt he‚u Ëkûtu…Úte ðýoðu÷wk Au. {nt¼th‚™t {tuûtÄ{o™u rð»tu ’’Ðí挲汊²¢ ÏæíræÐéÚ}æì‘‘ yt ƒúñ…wh yrð™tþe Au. y™u ð¤e MfkŒ…whtý{tk ²Îì ÏæíræÐéÚç}æy²æãé‘‘ su™u ƒúñ…wh þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. yt he‚u Ëðoºt Ëkûtu…Úte ƒúñ…wh™wk ðýo™ fhu÷wk Au. …ý ©eS{nthts fnu Au fu- nu ¼õ‚tu ! ‚{tu Ëðuo þwØ yk‚:fhýðt¤t Atu. y™u W¥t{ yrÄfthe Atu. ‚uÚte yt ƒúñ…wh™wk rðM‚th…qðof ðýo™ ‚{the yt„¤ fÁk Awk. ‚u™u ‚{tu Ëðuo Ëtk¼¤tu. :- yt ƒúñtkz™u rð»tu [tiŒ ÷tuf hnu÷t Au. yu [tiŒ ÷tuufY…e ƒúñtkz™u Vh‚u …]Úðe, s¤, ‚us, ðtÞw, ytftþ, ynkfth, {n‚¥ð y™u «f]r‚ yt ytX ytðhýtu hnu÷tk Au. ‚u{tk ykr‚{ su «f]r‚ ™t{™wk ytðhý Au. ’’„„: ÐÚ¢ ç™ÎæÜUæàæ}æçS„ „ï…æï}æ²¢ }æã„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt ytðhýÚte …h ‚uòu{Þ


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

25

y™u y…rhÂåAÒt yuðtu r[Œtftþ hnu÷tu Au. su r[Œtftþ™u …h{ ÔÞtu{ ytðt ™t{Úte …ý fnu Au. su{ yt ƒúñtkz™e ykŒh Ëðoºt ÔÞtó yuðtu ¼tir‚f ytftþ hnu÷tu Au. y™u ‚u szMðY… Au. yus he‚u «f]r‚ ™t{™t ytX{t ytðhýÚte …h y…rhÂåAÒt yuðtu yuf ytftþ hnu÷tu Au. y™u yu ytftþ [i‚LÞMðY… Au. ‚uÚte r[Œtftþ fnuðt{tk ytðu Au. y™u yu r[Œtftþ ‚uòu{Þ Au. ’’¥çS„ „~ææÝ‹Î}æ²è ¨é{æ程{é}æüãæÝÎè J çÝy²æùÝ‹„æ ™ xæ}|æèÚæ ²æ}ææãé<±Ú…æ}æçБ‘ JJ §ç„ JJ su{ yt ¼tir‚f ytftþ™u {æÞu yt ƒúñtkzY…e „tu¤tu hnu÷tu Au. y™u su™e Vh‚u [thu ƒtsw Ë{wÿ hnu÷tu Au. ‚u{ s r[Œtftþ™u {æÞu yr‚‚uòu{Þ yuf {nt™ Âî… hnu÷tu Au. y™u ‚u™e [thu ƒtsw „tu¤tfthu rðhò ™t{™e ™Œe hnu÷e Au. rðhò ™Œe™e {æÞu hnu÷t yt îe…™u rð»tu rŒÔÞ y™u yr‚ h{ýeÞ ft{Äu™w „tÞtu hnu÷e Au. rðrðÄ «fth™tk rŒÔÞ ð]ûttu, V¤tu ‚Útt …w»…tu hnu÷tk Au. y™u ð]kŒtð™trŒf ƒnw «fth™t ƒ„e[tytu hnu÷t Au. ‚u{ s ™Œeytu y™u ËhtuðhtuÚte yu îe… yr‚ h{ýeÞ Au. ’’¥çS„ „çS}æÝì ÏæëãgéxæZ àæ„àæëXæ™Hæç|æ{}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ‚u îe…™u {æÞu yr‚ rðþt¤ y™u f{¤™e Ë{t™ „tu¤tfth þ‚þ]k„ ™t{™tu yuf Œw„o (feÕ÷tu) hnu÷tu Au. yu feÕ÷t™e [thu rŒþt{tk yr‚þu ô[tk [th „tu…wh hnu÷tk Au. yÚtto‚T yu feÕ÷t™e [thuƒtsw yuf yuf yr‚ ô[t Œhðtò hnu÷t Au. y™u yu [thu Œhðtò{tk Ëwƒ÷, «ƒ÷ ytrŒf [th îth…t¤tu W¼t Au. ytðt Œw„o™e {æÞu rŒÔÞ ‚uòu{Þ yuf «Œuþ Au. su «Œuþ™e yt ƒúñtkz{tk ftuR…ý ðM‚w™e ËtÚtu W…{t yt…e þftÞ ‚u{ ™Úte. ytðtu yuf r™Y…{ «Œuþ Au. ’’„Îï„yÐÚ}æ¢ {æ}æ ŸæèÜëUc‡æS² ¨Ýæ„Ý}æì J xææïHæïÜU §ç„ ²yÐíæãéxææïüÐxææïÐèxæ‡ææ±ëœæ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yu r™Y…{ «Œuþ™u ©ef]»ý ¼„ðt™™wk …h{ Ë™t‚™ Ät{ fnu÷wk Au. su Ät{ {wõ‚ yuðt „tu… y™u „tu…eytuÚte ÔÞtó Au. ytðwk su …h{tí{t™wk Ät{ ‚u™u „tu÷tuf ytðt ™t{Úte fnu Au. ’’„‹}抲ïùçS„ }æãœæï…: ÜUæïçÅÜUæïÅKÜüU|ææ¨éÚ}æì J }æÝæïãÚ}æç„Eï„¢ ÍæÝ¢ ¨çÓ™y¨é¶æy}æÜU}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yu „tu÷tuf™t {æÞ «Œuþ{tk fhtuzu fhtuz ËqÞo™e Ë{t™ «ftþ{t™ yr‚ïu‚ ½txwk y™u ËÂå[Œt™kŒ yuðwk {nt™ ‚us hnu÷wk Au. ’’²ÎæãéÚÿæÚ¢ Ïæíræ ¨±æü{æÚ¢ „ƒæ}æë„}æì J „Îï„αx拄ò¢ {æ}æ ÏæíræÐéÚ¢ ãÚï:‘‘ JJ §ç„ JJ ‚u {nt™ ‚us™u yûthƒúñ fnu Au, y{]‚ fnu Au, ytðwk …h{ su ‚us Au, yu …h{tí{t™wk ƒúñ…wh ™t{™wk Ät{ òýðwk. ’’„~ææp²ü}æ²¢ çÎò¢ }æç‹ÎÚ¢ ±„ü„ï Ðí|ææï:‘‘ JJ §ç„ JJ yr‚ ‚uòu{Þ ƒúñ…wh Ät{™e {æÞu ¼„ðt™™wk yuf {krŒh hnu÷wk Au. yu {krŒh{tk rŒÔÞ ®ËntË™ W…h ¼„ðt™ ©ef]»ý rðhts{t™ Au. su™u ht{ fnu Au. su™u ðtËwŒuð fnu Au. su™u …hkƒúñ fnu Au. su™u Ënò™kŒ fnu Au. su™u ƒŒhe…r‚ ™thtÞý fnu Au. ytðwk su yuf ‚¥ð ©ef]»ý Au. ‚u ©ef]»ý rŒÔÞ ®ËntË™ W…h rðhts{t™ Au. ‚u «Œuþ™u s yûthÄt{ þçŒÚte fnu÷ Au. ßÞtk {wõ‚tu y¾kz ¼„ðt™™e Ëuðt{tk hnu÷t Au. nðu …h{ ‚¥ð …h{tí{t y™u …h{tí{t™wk Ät{ ‚Útt Ät{™e ykŒh hnu÷t {wõ‚tu, yt ƒÄt yt…ýe RrLÿÞtu y™u yk‚:fhýÚte y„tu[h Au. ‚uÚte yt…ýu …h{tí{t™u fu …h{tí{t™t Ät{™u «íÞût òuR þf‚t ™Úte. fuð¤ þt† «{týÚte yt…ýu yu{™wk yÂM‚íð Mðefthe þfeyu Aeyu. y™u yÂM‚íð MðeftÞto ƒtŒ þt†™t ytÄthu s yt…ýu yu ‚¥ðtu™e fÕ…™t fhe þfeyu Aeyu. su{ fu- yt ÷tuf{tk yuf rðþt¤ ¼tir‚f ytftþ Au. ‚u{ «f]r‚{kz¤Úte …h yuf ‚uòu{Þ r[Œtftþ Au. su{ yt ¼tir‚f ytftþ™e {æÞu yt ƒúñtkzY…e „tu¤tu Au. y™u yu ƒúñtkzY…e „tu¤t™e [thu ƒtsw Ë{wÿ Au. ‚u{ r[Œtftþ™u {æÞu yuf rðþt¤ îe… Au. y™u yu îe…™e [thu ƒtsw „tu¤tfthu yuf rðhò™t{™e ™Œe Au. y™u yt ƒúñtkzY…e „tu¤t{tk su{ …]Úðe÷tuf Au, ‚u{ r[Œtftþ{tk hnu÷t îe…™u rð»tu þ‚þ]Ü feÕ÷t™u {æÞu yuf rðþt¤ ‚uòu{Þ „tu÷tuf «Œuþ Au. y™u yt …]Úðe÷tuf™tu su htò ntuÞ, ‚u™e su{ …]Úðe™u {æÞu ftuR…ý MÚt¤u yuf htsÄt™e ntuÞ Au. ‚u{ rðþt¤ ‚uòu{Þ yuðt „tu÷tuf «Œuþ™u {æÞu y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™t htò yuðt …h{tí{t™e ‘‘ƒúñ…wh‘‘ ™t{™e htsÄt™e Au. su fhtuzu fhtuz ËqÞo™e Ë{t™ «ftþ{t™ Au. y™u yt ÷tuf{tk su{ htsÄt™e™e ykŒh yuf ËhË {ò™tu htò™tu {nu÷ ntuÞ Au. y™u yu {nu÷{tk yuf


&÷tuf - 121

rþûtt…ºte ¼t»Þ

26

ËwkŒh hts®ËntË™ W…h htò rðhts{t™ ntuÞ Au. ‚u{ …h{tí{t™e ƒúñ…wh ™t{™e htsÄt™e™e ykŒh yuf ËwkŒh y™u h{ýeÞ {krŒh hnu÷wk Au. yu {krŒh™u s yûthÄt{ þçŒÚte fnu÷wk Au. y™u yu yûthÄt{™u rð»tu hnu÷wk yuf rŒÔÞ ®ËntË™ ‚u™t W…h Ëtfth rŒÔÞ {qŠ‚{t™ yuðt su, ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u y¾kz rðhtsu Au. y™u y™k‚ {wõ‚tu ¼„ðt™ ©ef]»ý™e Ëuðt fhe hnu÷t Au. yt he‚u «f]r‚{kz¤Úte …h ‚uòu{Þ yuðt yuf s r[Œtftþ ™t{™t «Œuþ™e ykŒh MÚtt™™t ¼uŒðzu fhe™u yuf «Œuþ™u „tu÷tuf þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. y™u „tu÷tuf™e ykŒh s hnu÷t yuf «Œuþ™u ƒúñ…wh þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. y™u ƒúñ…wh{tk yuf «Œuþ Au su™u yûthÄt{ þçŒÚte fnuðt{tk ytðu Au. y™u yûthÄt{ ™t{™t «Œuþ™u ðifwkX þçŒÚte …ý fnuðt{tk ytðu Au. …ý yk‚u yt Ëðuo ¼„ðt™™tk s Ät{tu fnuðtÞ Au. {txu ©eS{nthts fnu Au fu- „tu÷tuf Ät{ yu y{tÁk r«Þ Ät{ Au. y™u yu ‚uòu{Þ „tu÷tuf Ät{™u {æÞu su ©ef]»ý …h{tí{t rðhts{t™ Au. yu …h{tí{t™e su Ëuðt fhðe yu y{tuyu RÂåA‚ {wÂõ‚ {t™u÷e Au, …ý Ët÷tuõÞ, ËtŠ»x, Ët{eÃÞ y™u ËtÁÃÞ yt [th «fth™e su {wÂõ‚ Au, yu y{tu™u Rü ™Úte. Ët÷tuõÞtrŒf [th «fth™e {wrõ‚ fh‚tk Ëuðt {wÂõ‚ ‚tu yr‚ Œw÷o¼ Au. y™u …h{ yuftkr‚f ¼õ‚s™tu™u s yu Ëuðt{wÂõ‚ RÂåA‚ Au. ’’¨æHæïv²¨æ<cŨæ}æ茲¨æLŒ²ñÜUy±}æŒ²é„ J Îè²}ææÝ¢ Ý xæëØç‹„ ç±Ýæ }æy¨ï±Ý¢ …Ýæ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t &÷tuf{tk fr…÷ ¼„ðt™ Œuðnwr‚ {t‚t «íÞu fnu Au fu- {tht su …h{ yuftkr‚f ¼õ‚tu Au. ‚u{™u nwk Ët÷tuõÞtrŒ [th «fth™e {wÂõ‚™u yt…ðt RåAwk Awk, A‚tk yu ¼õ‚tu {the Ëuðt rËðtÞ ftkR…ý „úný fh‚t ™Úte. fuð¤ yuf s {the Ëuðt™u s „úný fhu Au. y™u ð¤e ¼t„ð‚™t yr„Þth{t MfLÄ{tk ©ef]»ý ¼„ðt™ WØðS™u fnu Au fu, nu WØð ! {thu rð»tu s su{ýu …tu‚t™tk {™ y…oý fhu÷tk Au, ytðt …h{ yuftkr‚f ¼õ‚s™tu {the Ëuðt rð™t ‚tu ƒúñt fu RLÿ™e …Œðe™u RåA‚t ™Úte. y™u [¢ð‚eo htßÞ fu hËt‚¤™wk htßÞ …ý RåA‚t ™Úte. ‚Útt yrý{trŒf y»x rËÂØytu™u …ý RåA‚t ™Úte. ‚tu …Ae ™tþðk‚ yt ÷tuf™t ði¼ðtu™u ‚tu õÞtkÚte RåAu ? ™ s RåAu. y™u ð¤e ¼t„ð‚™t ™ð{t MfkÄ{tk ¼„ðt™u ŒwðtoËt «íÞu fnu÷wk Au fu- nu É»tu ! {the ËuðtÚte s …qýo {tht yuftkr‚f ¼õ‚s™tu {the Ëuðt{tk rðhtuÄe yuðe Ët÷tuõÞtrŒ [th «fth™e {wÂõ‚™u …ý RåA‚t ™Úte. ‚tu …Ae ft¤u fhe™u ™tþ …t{e s™thtk htßÞtrŒf™tk Ëw¾tu™u ‚tu õÞtkÚte s RåAu ? ™ s RåAu. y™u ð¤e ¼t„ð‚{tk RLÿu rŒr‚ «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’¥æÚæ{Ý¢ |æx汄 §üã}ææÝæ çÝÚæçàæ¯: J ²ï „é ÝñÓÀ‹y²çÐ ÐÚ¢ „ï S±æƒüÜéUàæHæ: S}æë„æ:‘‘ JJ §ç„ JJ nu rŒr‚ ! ¼„ðt™™e r™»ft{¼tðÚte ythtÄ™t™u fh‚t su …wÁ»ttu ¼„ðt™ …tËuÚte {tuût™u …ý RåA‚t ™Úte, yus …wÁ»ttu …tu‚t™tu ËuðtY…e ‚Útt {tuûtY…e MðtÚto ËtÄðt{tk fwþ¤ fnu÷t Au. yÚtto‚T ¼„ðt™ …tËuÚte su …wÁ»ttu {tuût™e …ý {t„ýe ™ fhu, ‚u …wÁ»ttu s {tuût «tó fhðt{tk fwþ¤ fnu÷t Au. y™u ð¤e þwfŒuðS …heÂût‚ htò™u fnu Au fu- nu hts™T ! ¼„ðt™™e Ëuðtyu fhe™u su{™t Ëðuo {™tuhÚttu Ë{tó ÚtÞu÷t Au, yuðt …h{ yuftkr‚f ¼õ‚s™tu ‚tu …h{…wÁ»ttÚtoY… ytíÞkr‚f {tuût™tu …ý ytŒh fh‚t ™Úte. yux÷t s {txu WØðS …ý ¼„ðt™ ©ef]»ý™u fnu÷wk Au fu, nu «¼w ! ‚{tht [hý f{¤™wk Ëuð™ fh™tht …wÁ»ttu™u yt ÷tuf{tk [th …wÁ»ttÚttuo™u {æÞu fÞtu …wÁ»ttÚto Œw÷o¼ ntuÞ Au ? ftuR…ý …wÁ»ttÚto Œw÷o¼ ntu‚tu ™Úte. A‚tk …ý WØðS fnu Au fu- nwk yuf ‚{tht [hý™e Ëuðt{tk s WífkXtðt¤tu ÚtÞu÷tu Awk. ‚uÚte nwk yu [thu …wÁ»ttÚttuo™u RåA‚tu ™Úte. yt «{týu Ëuðt{wÂõ‚ Ët÷tuõÞtrŒ [th «fth™e {wÂõ‚ fh‚tk yr‚ Œw÷o¼ fnu÷e Au. y™u ¼„ðt™™t …h{ yuftkr‚f ¼õ‚s™tu™u s yu Ëuðt{wÂõ‚ Rü Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ¼„ðt™ …ý ytðe Ëuðt{wÂõ‚ …tu‚t™t …h{ yuftkr‚f ¼õ‚tu™u s yt…u Au, …ý Ëðuo ¼õ‚tu™u yt…‚t ™Úte. y™u yt Ëuðt{wÂõ‚ Au, yus yuftkr‚fe „r‚ y™u ƒúñ„r‚ fnuðtÞ Au.


&÷tuf - 122

rþûtt…ºte ¼t»Þ

27

’’ÝÝé‘‘ ’’ç±}æé@ç„ ²Îæ ÜUæ}ææÝì }ææݱæï }æÝç¨ çSƒ„æÝì J „sïü± Ðé‡ÇÚèÜUæÿæ |æx汜±æ² ÜUËЄ JJ §ç„ JJ nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu- ¼t„ð‚{tk «FtŒSyu ™]®Ën¼„ðt™ «íÞu fnu÷wk Au fu- {™w»Þ ßÞthu ðtË™t {tºtÚte hrn‚ ÚttÞ Au, íÞthu yu {™w»Þ ¼„ðt™…ýt™u {txu fÕ…tR òÞ Au. yÚtto‚T yu ¼„ðt™ ƒ™e òÞ Au. ‚tu ¼t„ð‚™t yt ð[™Úte rËØ ÚttÞ Au fu- ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu™u ¼„ðt™ ƒ™e sðwk yus {wÂõ‚ Au. …ý Ät{{tk sR™u ¼„ðt™™e Ëuðt fhðe, yus {wÂõ‚ Au. yu ðt‚ ‚tu yt ð[™Úte rËØ Út‚e ™Úte. yt™t W¥th{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- yuftkr‚f ¼„ðt™™t ¼õ‚tu …ý ¼„ðt™ ƒ™e òÞ Au, yu{ {t™ðwk ™rn. fthý fu ¼„ðt™ ‚tu yuf s Au, …hk‚w ¼„ðt™™e «ËÒt‚tÚte yuftkr‚f ¼õ‚tu ¼„ðt™™e Ë{t™ yiïÞo™u …t{e™u ¼„ðt™™e Ëuðt{tk «er‚ðt¤t ÚttÞ Au. yt «{týu Ëðuo ËåAtMºttu™tu rËØtk‚ Au. su{ fu- ’’çÝÚ†…Ý: ÐÚ}æ¢ ¨æ}²}æéÐñç„‘‘ JJ §ç„ Ÿæéç„: JJ yt ©wr‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- {tÞtÚte hrn‚ ÚtÞu÷tu …wÁ»t …h{tí{t™e Ë{t™ yiïÞoðt¤tu ÚttÞ Au. y™u ð¤e „e‚t{tk …ý fnu÷wk Au fu- ’’§Î¢ ¿ææÝ}æéÐæçŸæy² }æ}æ ¨æ{}²ü}ææxæ„æ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¿tt™™tu yt©Þ fhe™u ½ýt ¼õ‚tu {the Ë{t™ ƒ™u÷t Au. yt he‚u ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚s™tu ¼„ðt™™e Ë{t™ ƒ™u Au. þ‚t™kŒ Mðt{e yt Ë{t™‚t™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- ¼„ðt™ …tu‚t™t yuftkr‚f ¼õ‚s™tu™u ‚{t{ yiïÞo yt…e Œu Au. …ý yuf s„‚™wk r™ÞL‚t…ýwk yt…‚t ™Úte. yuf s s„‚™t r™ÞL‚t…ýtY… su yiïÞo ‚u™u Atuze™u {wõ‚ ¼„ðt™™e Ë{t™ yiïÞoðt¤tu ÚttÞ Au. y™u yu {wõ‚™wk yiïÞo …ý …h{tí{t™u s ytÄe™ hnu Au. {txu {wõ‚tu …ý ¼„ðt™™e Ë{t™ yiïÞoðt¤t ÚttÞ Au, …ý ¼„ðt™ ƒ™e þõ‚t ™Úte. ytðtu ¼tð Au. >>121>> Bi…‰ ∫……v……Æh…… v…®……«: {…÷∆∫……∆ ∫j…“h……∆ S… ∫…¥…«i…: * ®…n˘… ∏…i……x……∆ EÚ l…i……  ¥…∂…‰π……x…l… EÚ“i…«™…‰ **122** y™u …qðuo su Ëðuo Ä{tuo fÌtt, yu Ä{tuo y{tht ytr©‚ íÞt„e, „]nMÚt ƒtR, ¼tR Ëðuo ËíËk„eytu™t Ët{tLÞ Ä{tuo fÌtt Au. y™u nðu Ëðuo™t …]ÚtfT …]ÚtfT rðþu»t Ä{tuo fneyu Aeyu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu Ë{„ú Ä{oþtMºttuY…e Ë{wÿ™wk Œtun™ fhe™u, ‚{t{ ËíËk„eytu™t Ët{tLÞ Ä{tuo 121 {t &÷tuf …ÞO‚ «r‚…tŒ™ fÞto. su Ä{tuo „]nMÚt ƒtR, ¼tR, íÞt„e, ƒúñ[the Ëðuo ËíËk„eytu™u Ëh¾t …t¤ðt™t ntuÞ ‚u™u Ët{tLÞ (ËtÄthý) Ä{tuo fnuðtÞ Au. ‚{t{ Ä{tuo™wk ‚Útt ‚{t{ ËtÄ™tu™wk «Þtus™ yuf s y™trŒ y¿tt™Y…e {tÞt™t ƒkÄ™™u Œqh fhðt {txu ntuÞ Au. yt[tÞtuo ntuÞ, „]nMÚttu ntuÞ fu íÞt„eytu ntuÞ yt Ëðuo™u y™trŒ y¿tt™Y…e {tÞt™wk ƒkÄ™ ð¤„u÷wk Au. y™u yu y™trŒ y¿tt™Y…e {tÞt™t ƒkÄ™™u ‚tuzât rð™t {tuût…Œ™e «tÂó Út‚e ™Úte. y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ rð™t y™trŒ y¿tt™Y…e {tÞt™wk ƒkÄ™ õÞthuÞ …ý ‚wx‚wk ™Úte. y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ …ý Ä{o rð™t …wÂü™u …t{‚e ™Úte. ‚uÚte ©eS{nthtsu ¼Âõ‚™e …wÂü™u {txu Ëðuo™t 121 {t &÷tuf …ÞO‚ ËtÄthý Ä{tuo fÌtt Au. y™u yt 122 {t &÷tuf{tk rðþu»t Ä{tuo fnuðt™e «r‚¿tt fhu÷e Au. y™u nðu 123 {t &÷tufÚte «thk¼e™u yk‚ …ÞO‚ yt[tÞtuo, „]nMÚttu, ‚u{tk …ý Ä™tZâ „]nMÚttuu, htòytu, ËÄðt-rðÄðt ƒnu™tu, ™iÂcfƒúñ[theytu ‚Útt ËtÄwytu, yt Ëðuo™t rðþu»t Ä{tuo ©eS{nthtsu y™w¢{u fnu÷t Au. ‚u ‚u ðýo™u ‚Útt ‚u ‚u yt©{™u s Wvuþe™u fnuðt{tk ytðu÷t Ä{tuo™u rðþu»t Ä{tuo fnuðtÞ Au. yÚtto‚T ‚u ‚u ðýo™t y™u ‚u ‚u yt©{™t ÔÞÂõ‚„‚ su Ä{tuo ‚u™u rðþu»t Ä{tuo fnuðtÞ Au. ‚u{tk nðu rðþu»t Ä{tuo™u fnuðt™tu «thk¼ fh‚tk «Út{ ©eS{nthts ƒÒtu yt[tÞtuo™t rðþu»t Ä{tuo fnu Au. >>122>>


&÷tuf - 123

rþûtt…ºte ¼t»Þ

28

®…VV™…‰π`Ù…¥…ÆV…ß……i…fi∫…÷i……¶™……∆ i…÷ EÚn˘…S…x… * ∫¥……∫…z…∫…®§…xv…ΩÙ“x…… x……‰{…n‰˘∂™…… ΩÙ ™……‰ π…i…: **123** nðu Ëðo «Út{ Ä{oðkþe yt[tÞtuo™t Ä{tuo fneyu Aeyu. y{tht {tuxt¼tR yuðt ht{«‚t…™t …wºt yÞtuæÞt«ËtŒS, y™u ™t™t ¼tR yuðt RåAtht{™t …wºt h½wðehS, yt ƒÒtu yt[tÞtuoyu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe Mºteytu™u {kºttu…Œuþ ‚Útt Ä{tuo…Œuþ õÞthuÞ …ý fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt Ëk«ŒtÞ{tk ƒÒtu yt[tÞtuo™wk «Ät™ MÚtt™ Au. ƒÒtu yt[tÞtuo Ëk«ŒtÞ™t htò Au. þtMºttu{tk fnu÷wk Au fu- ’’Úæ…æ ÜUæHS² ÜUæÚ‡æ}æì, ²ƒæ Úæ…æ „ƒæ Ðí…æ‘‘ JJ §ç„ JJ htò òu Ä{or™c ntuÞ ‚tu «ò …ý Ä{or™c ƒ™u Au. y™u htò ‚Útt «ò ƒÒtu òu Ä{or™c ntuÞ ‚tu f¤eÞw„{tk …ý ËíÞÞw„ «ð‚eo þfu Au. {txu s fnu÷wk Au fu, htò yu ft¤™tu fthý Au. suðtu htò yuðwk s ðt‚tðhý htßÞ{tk «ð‚uo Au. ‚u{ ƒÒtu yt[tÞtuo …ý Ëk«ŒtÞ™t htò ntuðtÚte, yt[tÞo òu Ä{or™c ntuÞ ‚tu …whtu Ëk«ŒtÞ …ý Ä{or™c ƒ™e þfu Au. Ëk«ŒtÞ™e þtu¼t Ä{o{tk ntuÞ Au. yt yuf Ëk«ŒtÞ ™rn, …hk‚w ‚{t{ Ëk«ŒtÞ™e su þtu¼t Au, y™u ‚{t{ Ëk«ŒtÞ™wk su ‚us Au, yu ËŒt[thtu™u ytÄtrh‚ Au. yÚtto‚T Ä{o™u ytÄtrh‚ Au. y™u ƒÒtu yt[tÞtuo Ä{o™e „tŒe™t ðzt Au. yt Ä{o™e „tŒe ftuR ËtÄthý „tŒe ™Úte. yt Ä{o™e „tŒe™u ht{t™kŒ Mðt{e suðt Ë{Úto ËŒT„wÁyu …tð™ fhu÷e Au. y™u yt s Ä{o™e „tŒe™u y™k‚ftuxe ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ Ënò™kŒ Mðt{eyu …tð™ fhu÷e Au. ytðe …rðºt Ä{o™e „tŒeyu ƒÒtu yt[tÞtuo rðhts{t™ Au. ‚uÚte ©eS{nthts yt[tÞo™e …Œðe™u yÄ{oÚte hrn‚ þwØ ƒ™tððt {txu fnu Au fu - ƒÒtu yt[tÞtuoyu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe Mºteytu™u ©ef]»ý{kºt™tu W…Œuþ fhðtu ™rn. ‚Útt Ä{tuo…Œuþ …ý fhðtu ™rn. …tu‚t™e Ë{e… ËkƒLÄðt¤e su Mºteytu ntuÞ, ‚u Mºteytu™u ‚tu {kºttu…Œuþ ‚Útt Ä{tuo…Œuþ fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ƒÒtu yt[tÞtuo fu𤠅tu‚t™t fwxwkƒ …wh‚t s „]nMÚt™e Ë{t™ Au. ƒtfe ‚tu ƒÒtu yt[tÞtuo {ntíÞt„e Au. fthý fu ƒÒtu yt[tÞtuo™t ‚{t{ Ä{tuo {tuxu ¼t„u íÞt„eytu™e Ë{t™ ðýoðu÷t Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe Mºteytu™tu «Ëk„ Ëðo«fthu Atuze Œuðtu òuRyu. y™u òu ftuR Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe {w{wûtw Mºte {kºtŒeûtt „úný fhðt {txu ytðu. ‚tu …tu‚u su™u W…Œuþ fhu÷tu Au. yuðe …tu‚t™e …í™e îtht {kºttu…Œuþ fhtððtu, …ý …tu‚u fhðtu ™rn.- ’’}ææ~ææ S±dæ Îéçã~ææ ±æ Ýæç±ç±QUæ¨Ýæï |æ±ï„ì J ÏæH±æçÝç‹Îí²xæíæ}ææï ç±m梨}æçÐ ÜU¯üç„‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- yuftk‚MÚt¤{tk {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu …ý «Ëk„ ht¾ðtu ™rn. fthý fu RrLÿÞtu yr‚ ƒ¤ðt™ Au. rðît™ …wÁ»ttu™u …ý Mºte ‚hV ¾U[e òÞ Au. ‚uÚte ƒÒtu yt[tÞtuo Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe Mºteytu™u òu …tu‚u {kºttu…Œuþ fhu, ‚tu …tu‚t™e rþ»Þt ƒ™u÷e Mºteytu™t «Ëk„™u fthýu …tu‚t™u MðÄ{o Útfe ¼úü Útðt™t «Ëk„tu ËòoÞ Au. ’’Ý‹±çxÝ: Ðí}æÎæ Ýæ}æ Íæë„ÜéU}|æ¨}æ: Ðé}ææÝì J ›èÐé¢Ðí¨X »„æÎëÜUì ¨±ü~æ ~ææ¨}ææ±ã‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- Mºte yÂø™™e Ë{t™ Au y™u …wÁ»t ½e™t ½zt™e Ë{t™ Au. su{ yÂø™™e Ë{e…u ½e …e„éÞt rð™t hnu s ™rn. ‚u{ Mºte™u Ë{e…u …wÁ»t …e„éÞt rð™t hnu‚tu ™Úte. yÚtto‚T Mºte™u Ë{e…u …wÁ»t sYh rðfth™u …t{u Au. yt he‚u Mºte-…wÁ»t™tu …hM…h «Ëk„ Ëðoºt ¼Þ™u yt…™thtu Au. „{u ‚uðtu ¿tt™e ntuÞ A‚tk Mºteytu™e Ë{e…u ‚u™t rð[thtu ƒŒ÷tÞt rð™t hnu‚t ™Úte. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu Ä{o™e „tŒe™u yÄ{oÚte hrn‚ þwØ ht¾ðt {txu Œqh ËkƒLÄðt¤e Mºteytu™u {kºtŒeûtt yt…e™u …tu‚t™e rþ»Þt ƒ™tððe ™rn. fthý fu rþ»Þt ƒ™u÷e Mºte™t «Ëk„ Útfe „wY™u MðÄ{o Útfe ¼úü Útðt™t «Ëk„tu ËòoÞ Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu ËtðÄt™ hne™u fuð¤


&÷tuf - 124-125

rþûtt…ºte ¼t»Þ

29

…wÁ»t™u s {kºt Œeûtt yt…ðe. y™u Mºteytu{tk Ë{e… ËkƒLÄðt¤e Mºteytu™u s {kºtŒeûtt yt…ðe. y™u ð¤e yt {ÞtoŒt ŒtŒt Ä{oŒuðu s ƒtkÄu÷e Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu yt {ÞtoŒt yð~Þ …t÷™ fhðe s òuRyu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>123>> x… ∫|…π]Ù¥™……∂S… i……: C¥…… {… ¶……π…h…“™……∂S… i…… x… Ω * GÚ…Ë™…» EÚ…™…» x… EÚÀ∫®… ∂S…z™……∫……‰ ÆI™……‰ x… EÚ∫™… S…i…¬ **124** y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuoyu Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe Mºteytu™tu õÞthuÞ …ý M…þo fhðtu ™rn, y™u ‚u™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk …ý ™rn. y™u ftuR Sð™u rð»tu ¢qh…ýwk fhðwk ™rn, y™u ftuR™e Útt…ý ht¾ðe ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- su{ íÞt„eytu™u Ëðuo Mºteytu™t «Ëk„™tu Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu. ‚u{ ƒÒtu yt[tÞtuoyu …tu‚t™t fwxwkƒ™e Mºteytu™u Atuze™u ƒeS Ëðuo Œqh ËkƒLÄðt¤e Mºteytu™t «Ëk„™tu Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu, ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuoyu ftuR…ý «týe W…h ¢qh…ýwk fhðwk ™rn. yÚtto‚T r™ŒoÞ Útðwk ™rn. fthý fu yt[tÞo yu «ò™t „wY Au. ‚uÚte „wY n{uþtk ŒÞtðt™ ntuðt òuRyu. ’’xæéÚ±æï çã βæH±:‘‘ JJ §ç„ S}æëç„ JJ yt M{]r‚™e ykŒh fnu÷wk Au fu- „wYytu n{uþtk Sð«týe{tºt W…h ŒÞt ht¾™tht ntuðt òuRyu. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu ftuR y¿tt™e Sðtu fŒt[ …tu‚t™tu y…htÄ fhe ™t¾u, A‚tk …ý ‚u{™t W…h ŒÞt ht¾ðe, …ý ‚u{™t W…h îu»t ht¾ðtu ™rn. ftuR …tu‚t™tu þºtw ntuÞ ‚u™t W…h …ý ¢qh‚t fhðe ™rn. yÚtto‚T þºtw™e Ët{u …ý þºtw‚t™tu íÞt„ fhe™u r{ºt™e …uXu hnuðwk. y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuoyu ftuR™wk …ý Útt…ý ht¾ðwk ™rn. ftuR …tu‚tÚte …rhr[‚ ÔÞÂõ‚ ntuÞ fu y…rhr[‚ ntuÞ, ftuR…ý ÔÞÂõ‚™e Útt…ý™e ðM‚w …tu‚t™e …tËu ht¾ðe ™rn. fthý fu Útt…ý™e ðM‚w fSÞt™wk {q¤ fnu÷wk Au. òu yu Útt…ý™e ðM‚w{tk …tu‚t™u {tun Wí…Òt ÚttÞ, y™u …tAe ™ yt…u ‚tu fSÞtu ÚttÞ. y™u su™e Útt…ý™e ðM‚w …tu‚u Ët[ðu÷e ntuÞ, yu ÔÞÂõ‚™wk fŒt[ {]íÞw ÚtR òÞ, y™u ‚u™t …tA¤ ftuR ðthËŒth ntuÞ ‚tu ‚u™t Útfe …ý õÞthuf yt…Â¥t™t «Ëk„tu ËòoÞ Au. yt «{týu Útt…ý™e ðM‚w Ëðo«fthu fSÞt™wk {q¤ fnu÷wk Au, ytðtu ¼tð Au. >>124>> |… i…¶…⁄i¥…∆ x… EÚ∫™…… {… EÚ…™…» S… ¥™……¥…ΩÙ… ÆE‰Ú *  ¶…I…™……{…n˘ i…GÚ®™…… x… i…÷ EÚ…™…«®…fih…∆ C¥… S…i…¬ **125** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, ÔÞðnth ftÞo™u rð»tu ftuR™wk …ý ò{e™…ýwk fhðwk ™rn. y™u ftuR yt…íft¤ ytðe …zu ‚tu r¼ûtt ðzu r™ðton fhe™u yt…íft¤™u WÕ÷k½ðtu, …ý ftuR™wk fhs ‚tu õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu ¾heŒðwk, ðu[ðwk, ÷uðwk, Œuðwk RíÞtrŒf Ë{„ú ÔÞtðntrhf ftÞo™u rð»tu …tu‚t™t fu …thft ftuR…ý …wÁ»t™wk s{t™„Á fhðwk ™rn. fu{ fu ò{e™…ýt{tk fthý rð™t {tuxt õ÷uþ™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu ftuR…ý ÔÞtðntrhf ftÞo{tk ò{e™ …zðwk ™rn, yÚtto‚T ftuR™wk «r‚r™rÄ ƒ™ðwk ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e Œuð RåAtÚte õÞthuf …tu‚t™t Ä™ yÚtðt ÄtLÞtrŒf™wk nhý ÚtR òÞ RíÞtrŒf ßÞthu yt…íft¤ ytðe …zu, íÞthu ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, ƒútñýtu™u {txu rðÄt™ fhu÷e r¼ûttð]Â¥tÚte s yu yt…íft¤™u Œqh fhðtu. …ý ftuR …tËuÚte Ä™ „úný fhe™u Éý õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn. fthý fu Éý yr‚ Œw:¾Y… fnu÷wk Au. ’’Ýæ{}懲ü¨}æ¢ Îé:¶¢ xæëçã‡ææç}æã çÜU@Ý‘‘ JJ §ç„ JJ MfkŒ…whtý{tk fnu÷wk Au fu „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu™u Éý™e Ë{t™ ƒeswk ftuR …ý Œw:¾ ™Úte. yÚtto‚T „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu™u Éý yr‚ ƒtuòY… fnu÷wk Au. ‚uÚte Éý™u yr‚ Œw:¾Y… þtMºttu{tk ƒ‚tðu÷wk Au. ’’Ð@}æïùãçÝ ¯Dï ±æ àææÜ¢U Ð™ç„ ²æï xæëãï J ¥Ýë‡æè ™æÐí±æ¨è ™ ¨ ±æçÚ™Ú }ææï΄ JJ §ç„ JJ {nt¼th‚{tk Þûtu


&÷tuf - 126 - 127

rþûtt…ºte ¼t»Þ

30

ÞwrÄÂch htò™u «&™ …wAu÷tu Au fu, yt ÷tuf{tk ftuý yt™kŒ™u …t{u Au ? yt «&™™t W¥th{tk ÞwrÄÂch htòyu fnu÷wk Au fu, su …wÁ»t …tu‚t™t ½h{tk …tk[{u fu Aêu rŒðËu fuð¤ þtf ƒ™tðe™u s{‚tu ntuÞ …ý ‚u™t W…h Éý™tu ƒtuòu ™ ntuÞ, y™u ‚u™u òu «ðtË ðuXðtu …z‚tu ™ ntuÞ, ‚tu yu …wÁ»t yt™kŒ™u …t{u Au. …ý Éýe …wÁ»t ¼÷u ËtYk ËtYk s{‚tu ntuÞ, y™u ¼÷u …tu‚t™t ½h{tk ƒuXtu ntuÞ ‚tu …ý yu Œw:¾e Au. y™u ð¤e Œuð RåAtÚte Éý [wfÔÞt rð™t òu …tu‚t™wk {hý ÚtR òÞ ‚tu …ý {nt™ y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu Ëðo «fthu õÞthuÞ …ý ftuR™wk Éý fhðwk ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- yt ƒtƒ‚ yt[tÞtuo™u Wvuþe™u rðÄt™ fhu÷e Au, A‚tk Ëðo™u {txu yt ƒtƒ‚ ËtÄthý Au. yÚtto‚T Éý ƒÄtÞ™u {txu Œw:¾Y… Au. {txu su{ ƒ™u ‚u{ «tý™e yt…Â¥t rð™t ftuRyu …ý Éý fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>125>> ∫¥… ∂…π™……Ã{…i…v……x™…∫™… EÚi…«¥™……‰  ¥…GÚ™……‰ x… S… * V…“h…» n˘k¥…… x…¥…“x…∆ i…÷ O……¡∆ i…z…Ëπ…  ¥…GÚ™…: **126** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t rþ»Þtuyu Ä{o r™r{¥tu yt…u÷wk su ÄtLÞ ‚u™u ðu[ðwk ™rn, y™u sw™wk ÚtR „Þu÷wk ÄtLÞ ftuRf™u yt…e™u ™ðwk ÷uðwk ‚u™u ðuåÞwk fnuðtÞ ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- …tu‚t™t rþ»Þtuyu Ä{o r™r{¥tu y…oý fhu÷wk ztk„htrŒf ÄtLÞ …tu‚t™t fwxwkƒ …rhðth™wk …tu»tý ÚttÞ ‚u™t fh‚tk yrÄf ntuÞ ‚tu …ý ƒÒtu yt[tÞtuoyu ‚u ðu[ðwk ™rn. fthý fu õÞthuf yfM{t‚ Œw»ft¤trŒ yt…íft¤ ytðe …zu, y™u ‚u Ë{Þu òu …tu‚t™e …tËu ÄtLÞ ™ ntuÞ ‚tu ŒwŒoþt™e «tÂó ÚttÞ Au. y™u òu ÄtLÞ™tu Ëk„ún fhe ht¾u÷tu ntuÞ ‚tu Œw»ft¤ ytrŒf yt…íft¤{tk …ý ËtÄw, ƒútñý, r¼ûtwf y™u „heƒ yuðt Sðtu™wk …tu»tý fhe þftÞ Au. y™u ‚uýu fhe™u …h{ Ä{o™wk Ëk…tŒ™ fÞwO fnuðtÞ Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu ÄtLÞ™u ðu[ðwk ™rn, ytðtu ¼tð Au. y™u òu „Þt ð»to{tk ¼u¤wk fhu÷wk ntuÞ, yÚtto‚T rþ»Þtu …tËuÚte «tó ÚtÞu÷wk ntuÞ, y™u sk‚w …ze sðt™t ¼ÞÚte ÷tkƒtu Ë{Þ ht¾e þftÞ yu{ ™ ntuÞ ‚tu, yu ÄtLÞ™u ðu[e™u ƒeswk ™ðwk ÄtLÞ ¾heŒe ÷uðwk. yÚtðt ‚tu ÄtLÞ™t ƒŒ÷t{tk ‚u™e Ë{t™ s ÄtLÞ ÷R ÷uðwk. yt{ fhðtÚte yu ÄtLÞ ðuåÞwk fnuðt‚wk ™Úte. …hk‚w „]nMÚtÄ{o™t hûtý™e «tÂó ÚttÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>126>> ¶……p˘∂…÷C±…S…i…÷l™……» S… EÚ…™…»  ¥…Px…‰∂…{…⁄V…x…®…¬ * <π…EfiÚπh…S…i…÷n«˘∂™……∆ EÚ…™……«%S……« S… ΩÙx…÷®…i…: **127** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, ¼tŒhðt ËwrŒ [‚wÚteo™u rŒðËu „ý…r‚™e …qò fhðe. ‚Útt ytËtu ðrŒ [‚wŒoþe™u rŒðËu n™w{t™S™e …qò fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthts yt rþûtt…ºte{tk …tu‚t™t Ëðuo ¼õ‚s™tu™u ðthkðth yuðe rþ¾t{ý yt…e hÌtt Au fu, òu …tu‚tÚte …qÛÞ ™ ÚtR þfu ‚tu ftkR ™rn, …ý …t… ‚tu õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn. y™u òu …tu‚tÚte ftuR™wk ¼÷wk ™ ÚttÞ ‚tu ftkR ™rn, …ý ftuR™wk ¼wkzwk ‚tu õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn. ‚u{ …tu‚tÚte ftuR Œuð™u ytŒh ™ yt…e þftÞ ‚tu ftkR ™rn, …ý ftuR Œuð™tu y™tŒh ‚tu õÞthuÞ …ý fhðtu ™rn. fux÷tf Ëðtuo…rh W…tË™t™tu su fuV Ähtð™tht Au, ‚uytu „ý…r‚, n™w{t™S ytrŒf Œuðtu™e …qò fhðt™tu …ý Ëkftu[ y™w¼ðu Au. y™u yu Œuðtu™wk …qs™ fhðtÚte yLÞt©Þ ™t{™tu Œtu»t ÷t„u Au. yÚtto‚T ƒeò™tu yt©Þ fÞtuo fnuðtÞ Au. y™u ‚uÚte s W…tË™t™tu ¼k„ ÚttÞ Au, ytðwk fux÷tf {t™‚t ntuÞ Au. …ý þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, …tu‚t™t RüŒuð™u Atuze™u ƒeò „ý…r‚S, fu n™w{t™S ytrŒf Œuðtu™e


&÷tuf - 128

rþûtt…ºte ¼t»Þ

31

…qò fhðtÚte yLÞt©Þ ™t{™tu Œtu»t ÷t„‚tu ™Úte. yÚtto‚T ƒeò™tu yt©Þ fÞtuo fnuðt‚tu ™Úte. y™u ‚uÚte s W…tË™t™tu …ý ¼k„ Út‚tu ™Úte. fthý fu ƒeò™tu yt©Þ fÞtuo íÞthu s fnuðtÞ, y™u W…tË™t™tu ¼k„ …ý íÞthu s fnuðtÞ fu, …tu‚t™t RüŒuð™wk f‚to…ýwk Atuze™u ƒeò ŒuðtrŒf™u f‚to Ë{su. ‚uÚte yt s„‚™t f‚to n™w{t™S ‚Útt „ý…r‚ Au. ytðe ¼tð™tÚte òu n™w{t™S fu „ý…r‚™e …qò fhðt{tk ytðu, ‚tus ƒeò™tu yt©Þ fÞtuo fnuðtÞ Au. y™u ‚uÚte s W…tË™t™tu ¼k„ ÚttÞ Au. …ý „ý…r‚, n™w{t™S ytrŒf Ëðuo Œuðtu {tht RüŒuð™e s rð¼qr‚ytu Au. {tht RüŒuð Ëðuo rð¼qr‚ytu™e ykŒh yk‚Þtor{…ýu hnu÷t Au. ytðe ¼tð™tÚte òu „ý…r‚ ytrŒ Œuðtu™e …qò fhðt{tk ytðu, ‚tu yu rð¼qr‚ytu îtht …tu‚t™t RüŒuð™wk s …qs™ Au. y™u ‚uÚte s ftuR…ý ò‚™tu Œtu»t ÷t„‚tu ™Úte. ‚u{tk „ý…r‚ ‚tu Ëðuo rðΙtu™wk nhý fh™tht Au. y™u þtMºttu{tk „ý…r‚™u ¼„ðt™™t yð‚th ‚hefu ðýoðu÷t Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuo yu ¼tŒhðt {tË™e rËÂØ rð™tÞf ™t{™e [‚wÚteo™u rŒðËu rðΙhts „ý…r‚™e {txe™e {qŠ‚ ƒ™tðe, ‚u™wk rðrÄ…qðof …qs™ fhðwk. ¼rð»Þtu¥th™u rð»tu fnu÷wk Au fu- ’’»±¢ ²: Ðê…²ïœæS² ¨¢ÜUÅ¢ H貄ïùç¶H}æì J Ý ç±ÍÝ¢ …沄ï ÒæçÐ ±æç†À„¢ ÐíæŒÝé²æ„ì ÈUH}æì‘‘ JJ §ç„ JJ su …wÁ»t rðrÄ…qðof „ý…r‚™wk …qs™ fhu Au, ‚u™tk Ëðuo Ëkfxtu ™tþ …t{e òÞ Au. y™u ftÞtuo™e ykŒh ftuR…ý rðΙ Út‚wk ™Úte. y™u RÂåA‚ V¤™u …t{u Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu rðrÄ…qðof „ý…r‚™e …qò fhðe. y™u yus he‚u ytËtu {rn™t™t ðŒ …ût™e ™hf[‚wŒoþe™u rŒðËu {ntðeh n™w{t™S™wk ‚u÷, rËLŒwh, ytfzt™tk …w»…tu rð„uhuÚte …qs™ fhðwk. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- yt ƒÒtu Œuð‚tytu™wk …qs™ òu fu yt[tÞo™u WŒuþe™u ynª rðÄt™ fhu÷wk Au. A‚tk yt …qs™ Ëðuo „]nMÚtt©{e ËíËk„eytu™u …ý ËtÄthý Au. {txu ƒeò ‚{t{ „]nMÚt ËíËk„eytuyu …ý yt ƒu Œuð‚t™wk …qs™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>127>> ®…n˘… ∏…i……x……∆ ∫…¥…Êπ……∆ v…®…«ÆI…h…Ω‰Ùi…¥…‰ * M…÷ØÒi¥…‰ ∫l…… {…i……¶™……∆ S… i……¶™……∆ n˘“I™…… ®…÷®…÷I…¥…: **128** y™u Ëðuo {tht ytr©‚tu™t Ä{ohûtý™u {txu „wY…ýt™u rð»tu MÚtt…™ fhu÷t ƒÒtu yt[tÞtuoyu þhýu ytðu÷t {w{wûtws™tu™u Œeûtt yt…ðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu „wY…Œ™t fux÷tf yrÄfthtu ƒÒtu yt[tÞtuo™u s Ë{Š…‚ fhu÷t Au. ‚uÚte ©eS{nthts fnu Au fu- {tht ytr©‚tu™u yt[tÞtuoyu Œeûtt yt…ðe. y™k‚sL{tu™tk …t…tu™u ÄtuR™u su ytí{Œe…™u «sðÂÕ÷‚ fhu ‚u™u Œeûtt fnuðt{tk ytðu Au. y™u yu Œeûtt ƒu «fth™e Au. yuf Ët{tLÞ Œeûtt y™u ƒeS {ntŒeûtt. ‚u{tk þhýu ytðu÷t y™u sL{ {hýY…e ËkË]r‚ Útfe {wftðt™u RåA‚t yuðt ftuR…ý ƒútñýtu, ûtrºtÞtu, ði~Þtu, þwÿtu ntuÞ fu ‚u{™e Mºteytu ntuÞ, yt ƒÄtÞ™u Ët{tLÞ Œeûtt „úný fhðt{tk yrÄfth fnu÷tu Au. ‚uÚte yt ƒÄtÞ™u ©ef]»ý™tu Ët{tLÞ {kºt yt…e™u Ët{tLÞ Œeûtt yt…ðe. ‚Útt ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ yt ºtýu ðýo™u {ntŒeûtt „úný fhðt{tk yrÄfth Au. ‚uÚte yt ºtýu ðýo™tu ftuR…ý …wÁ»t …tu‚t™u þhýu ytðu÷tu ntuÞ, y™u W¥t{ yrÄfthe ntuÞ ‚tu {ntŒeûtt yt…e™u ‚u™t W…h y™w„ún fhðtu. Ët{tLÞ Œeûtt „úný fhðt{tk Ëðuo ðýoðt¤t …wÁ»ttu™u ‚Útt ‚u{™e Mºteytu™u yrÄfth Au. …ý {ntŒeûtt „úný fhðt{tk ‚tu ºtýu ðýtuo™u {æÞu …ý su W¥t{ yrÄfthe ntuÞ ‚u™u s yrÄfth Au. y™u yt WØð Ëk«ŒtÞ™e ykŒh Œeûtt yt…ðt™tu yrÄfth …ý ©eS{nthtsu ƒÒtu yt[tÞtuo™u s yt…u÷tu Au. {txu yt…ýu òu Ënò™kŒ Mðt{e™t ytr©‚ ntuRyu, y™u Ënò™kŒ Mðt{e™t ð[™{tk òu rðïtË ntuÞ ‚tu ƒÒtu „tŒe îtht s Œeûtt «tó fhðe òuRyu. ƒÒtu „tŒe rËðtÞ™e su Œeûtt Au, yu Œeûtt{tk …tu‚t™t R»xŒuð™e yt¿tt™tu y™tŒh ntuðtÚte, yu Œeûtt y™L‚ sL{tu™tk …t…tu™u ÄtuR™u ytí{Œe…™u «sðÂÕ÷‚ fhe þfu ™rn.


&÷tuf - 129

rþûtt…ºte ¼t»Þ

32

Œeûtt™e ykŒh „wY, rþ»Þ y™u {kºt yt ºtý ‚¥ðtu™e «Ät™‚t ntuÞ Au. ‚u{tk {kºt Au yu ƒes Au. y™u rþ»Þ Au yu ¾u‚h Au. y™u „wY Au yu {kºtY…e ƒes™u rþ»ÞY…e ¾u‚h{tk ðtð™tht Au. {txu yt ºtýu ‚¥ðtu W¥t{ ntuðtk òuRyu. ‚u{tk Œeûtt yt…ðt™t yrÄfth™u …t{u÷t Ë{Úto {nt™ „wY ßÞthu …tºt yuðt rþ»Þ™u rð»tu ©ef]»ý{kºtY…e ƒes™u ðtðu Au, íÞthu yu {kºtY…e ƒes yuftÂL‚f Ä{oY…e su ð]ût ‚u Y…u …tk„he™u rþ»Þ™u ytæÞtÂí{f {t„o™e WÒtr‚™t rþ¾hu …ntU[tzu Au. {txu yt…ýu òu Ënò™kŒ Mðt{e™t ytr©‚ ntuRyu ‚tu, Ënò™kŒ Mðt{e™e yt¿tt™u y™wËthu ƒÒtu yt[tÞtuo Útfe s Œeûtt „úný fhðe òuRyu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>128>> ™…l…… v…EÚ…Æ∆ ∫…∆∫l……{™……: ∫¥…‰ ∫¥…‰ v…®…Ê  x…V…… ∏…i……: * ®……x™……: ∫…xi…∂S… EÚi…«¥™…: ∫…SUÙ…∫j……¶™……∫… +…n˘Æ…i…¬ **129** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™tu yt©Þ fhe™u hnu÷t su rþ»Þtu ntuÞ ‚u{™u yrÄfth™u y™wËthu …tu‚…tu‚t™t Ä{o{tk MÚtt…™ fhðt, y™u Ëk‚tu™u …h{ ytŒh Útfe {t™ðt. ‚Útt ËåAt†™tu yÇÞtË …ý ytŒh Útfe fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu yt[tÞtuo™u ºtý yt¿ttytu fhu÷e Au. yuf ‚tu …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ä{o{t„o{tk ð‚toððt. y™u Ëk‚tu™u {t™ðt. ‚Útt ËåAt†™tu yÇÞtË fhðtu. ‚u{tk Ä{o{t„o™wk «ð‚o™ fuð¤ W…ŒuþÚte ÚtR þf‚wk ™Úte. …wÁ»t …tu‚u ßÞthu Ä{or™c ƒ™u íÞthu s, yu ƒeò™u Ä{o{t„o{tk «ð‚toðe þfu Au. …tu‚u òu Ä{o{tk rþrÚt÷ ntuÞ ‚tu …tu‚t™t rþ»Þtu™u õÞthuÞ …ý Ä{o{tk «ð‚toðe þfu ™rn. Ët{tLÞ ÔÞÂõ‚ ßÞthu Ä{oÚte hrn‚ ÚttÞ Au. íÞthu yuf s ÔÞÂõ‚™u ™wfþt™ ÚttÞ Au. …ý Ä{o„wYytu ßÞthu Ä{oÚte hrn‚ ÚttÞ íÞthu ‚u™e yËh ÔÞt…f Ë{M‚ Ë{wŒtÞ W…h ÚttÞ Au. y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuo Ä{o„wY ÚtR™u òu …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ä{o{t„uo «ð‚toðu ™rn, ‚tu rþ»Þtuyu fhu÷t …t…™tu „wY™u rð»tu «ðuþ ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk þk¾M{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’Úæ…æ Ðí…æÝæ¢ àæ}æH¢ ²æç„ {}æü}æçàæÿæ²Ýì J ¥æ™æ²æïü çÝ…çàæc²æ‡ææ¢ ›è‡ææ¢ „yЄ²S„ƒæ‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu ¼tð Au fu, htò «ò …tËuÚte fhðuhtu „úný fhu Au. ‚uÚte htò™e Vhs Au fu «ò™u ËÈt„uo ðt¤ðe òuRyu. A‚tk òu htò «ò™u Ä{o™wk rþûtý yt…e™u ËÈt„uo ðt¤u ™rn ‚tu «òyu fhu÷t …t…™tu y{wf ykþ htò™u «tó ÚttÞ Au. y™u yt[tÞtuo™e …ý Vhs Au fu- …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ä{o{t„uo «ð‚toððt òuRyu. A‚tk òu yt[tÞtuo …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ä{o{t„uo «ð‚toðu ™rn, ‚tu rþ»Þtuyu fhu÷t …t…™tu y{wf ykþ yt[tÞo™u «tó ÚttÞ Au. y™u Mºte òu fw{t„uo òÞ ‚tu yu …t…™tu y{wf ykþ ‚u™t …r‚™u ÷t„u Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu …tu‚u «Út{ …tu‚t™t Ä{o{tk hne™u …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ä{o{t„uo «ð‚toððt, ytðe ©enrh™e yt¿tt Au. y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuoyu ËtÄw…wÁ»ttu™u ytŒh Útfe {t™ðt. yÚtto‚T ËtÄw…wÁ»ttu™u ©ØtÚte …qsðt. fthý fu Ëk‚tu™tu òu n{uþtk Ë{t„{ ntuÞ ‚tu Œiðe Ëk…Â¥t™tk ƒeòu W„e™u …tk„h‚tk hnu Au. y™u ð¤e ËtÄw…wÁ»ttu™t …qs™ rð™t ¼„ðt™™wk …qs™ …ý …qýo V¤ yt…™tYk Út‚wk ™Úte. ’’Ýæã}ææy}ææÝ}ææàææ¨ }æjQñU: ¨æ{éç|æ<±Ýæ‘‘ JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk ¼„ðt™ ŒwðtoËtÉr»t «íÞu fnu Au fu- nu Ér»t ! su ¼õ‚tu {™u htS fhðt {txu {the «r‚{t™u ©ØtÚte …qsu Au, …ý {tht ¼õ‚ ËtÄw…wÁ»ttu™e su …wÁ»t …qò fh‚tu ™Úte, ‚u …wÁ»t™e …qò™u nwk ƒnw {t™‚tu ™Úte. fthý fu nwk {tht ¼õ‚ ËtÄw rð™t ‚tu {tht MðY…™e …ý M…]nt fh‚tu ™Úte. y™u ‚{tuyu {tht …h{ ¼õ‚ ykƒhe»t htò™tu y…htÄ fhu÷tu Au. {txu {tht ¼õ‚ ykƒhe»t htò™e ‚{u ût{t Þt[™t fhtu. yt «{týu ¼„ðt™™t ¼õ‚ ËtÄw™t …qs™ rð™t ¼„ðt™ …tu‚t™t …qs™™u …ý Mðefth‚t ™Úte. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu ¼„ðt™™t ¼õ‚ ËtÄw…wÁ»ttu™u ytŒh Útfe …qsðt. y™u ð¤e yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, ðuŒtrŒf ËåAt†™tu yÇÞtË …ý ytŒh Útfe fhðtu. ’’Ïæíæræ‡æïÝ çÝcÜUUæÚ‡æ¢ ¯ÇXæï ±ïÎæïùŠ²ï„òæï ¿æï²p‘‘


&÷tuf - 130

rþûtt…ºte ¼t»Þ

33

JJ §ç„ JJ ðuŒ™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ‚… y™u rðãt yt ƒÒtu ƒútñýtu™wk …h{ fÕÞtý fh™thtk Au. {txu ƒútñýtu ntuÞ ‚u{ýu r™»ft{¼tðÚte A yk„tu Ërn‚ ðuŒ™tu Ëthe he‚u yÇÞtË fhðtu. fthý fu ðuŒtrŒf ËåAtMºttu™t yÇÞtË rð™t ‚tu ƒútñýtu™u ykÄ fnuðtÞ Au.- ’’Ÿæéç„S}æëç„ ©|æï Ýï~æï Ïæíæræ‡æS² ÐíÜUè<„„ï J »ÜU²æ Úçã„: ÜUæ‡ææï mæ|²æ¢ y±‹{: ¨ ±ñ }æ„:‘‘ JJ §ç„ JJ Œt™ ¾kz{tk fnu÷wk Au fu- ©wr‚ y™u M{]r‚ ƒútñýtu™tk ™uºttu fnuðtÞ Au. ‚uÚte ©wr‚ y™u M{]r‚ yt ƒÒtu{tkÚte ƒútñý òu yuf™u ¼ýu÷tu ™ ntuÞ ‚tu, yu ƒútñý ftkýtu fnuðtÞ Au. y™u òu ƒÒtu™u ¼ýu÷tu ™ ntuÞ ‚tu, yu ƒútñý™u ykÄ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ‚u{tk …ý „wY…Œ W…h su rðhts{t™ ntuÞ, ‚u{™u Ëk«ŒtÞ™t rËØtk‚™wk ‚tu …qýo ¿tt™ ntuðwk òuRyu. y™u yu{tk …ý ¾tË fhe™u rðrþütîi‚ {‚™wk ‚tu …qýo ¿tt™ ntuðwk òuRyu. fthý fu ftuR S¿ttËw ntuÞ y™u rðrþütîi‚ rËØtk‚™u òýðt™e ¼tð™tÚte yt[tÞo …tËu ytðu, y™u yt[tÞo òu ‚u™u Ë{òðe ™ þfu ‚tu „wY…Œ™wk „tihð ™tþ …t{e òÞ Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu ðuŒtrŒf ËåAtMºttu™tu yÇÞtË …h{ ytŒh Útfe fhðtu òuRyu, ytðtu ¼tð Au. >>129>> ®…™…… |… i…π`Ù… {…i……x……∆ ®… xn˘Æ‰π…÷ ®…ΩÙi∫…÷ S… * ±…I®…“x……Æ…™…h……n˘“x……∆ ∫…‰¥…… EÚ…™……« ™…l…… ¥… v… **130** y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, y{tuyu {tuxtk {krŒhtu{tk «r‚ctrðrÄÚte MÚtt…™ fhu÷tk ÷û{e™thtÞýtrŒf ¼„ðt™™tk MðY…tu™e Ëuðt rðrÄ «{týu fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthts™t ºtý ËkfÕ…tu n‚t. ‚u{tk yt …ý yuf ËkfÕ… n‚tu fu {tuût{t„o yƒtrÄ‚ y™u Ë‚‚ ðnu‚tu hnu ‚u™u {txu {thu {krŒhtu™e h[™t fhe™u ‚u{tk …h{tí{t™tk y[toMðY…tu™e MÚtt…™t fhðe. ytðt …tu‚t™t ËkfÕ…™u y™wËthu …hƒúñ …h{tí{t yuðt Ënò™kŒ Mðt{eyu y{ŒtðtŒ, ¼ws, ðz‚t÷ ytrŒf Ät{tu{tk {tuxtk {tuxtk {krŒhtu ƒkÄtÔÞtk Au. y™u yu {krŒhtu{tk ™h™thtÞýŒuð, ÷û{e™thtÞýŒuð, ytrŒf …h{tí{t™tk y[toMðY…tu …ÄhtÔÞtk Au. ‚tu ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, yu y[toMðY…tu™e Ëuðt rðrÄ «{týu fhðe. yÚtto‚T rðê÷uþSyu fnu÷e her‚ ðzu Ëuðt fhðe. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rð&÷u»tý fh‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu yt &÷tuf{tk ÷û{e™thtÞý Œuð™tu {wÏÞ…ýu r™Œuoþ fhu÷tu Au. y™u ƒeò Œuðtu™tu ytrŒ þçŒÚte r™Œuoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. ‚uÚte ‚u™tu yuðtu yÚto Ë{sðtu ™rn fu ÷û{e™thtÞýŒuð {tuxt Au, y™u ƒeò Œuðtu LÞq™ Au. …ý ©eS{nthts ßÞthu yt rþûtt…ºte ÷¾e hÌtt n‚t íÞthu ÷û{e™thtÞýŒuð™e Ë{e…u hnu÷t n‚t. ‚uÚte s ÷û{e™thtÞý Œuð™tu «Ät™…ýu yt &÷tuf{tk r™Œuoþ fÞtuo Au, yu{ òýðwk. …ý ƒeòk MðY…tu™e LÞq™‚t Au yuðe þkft fhðe ™rn. fthý fu 112 {t &÷tuf{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …tu‚u s ƒÄtk ¼„ðt™™tk MðY…tu™e yuf‚t «r‚…tŒ™ fhu÷e Au. {txu {krŒhtu{tk …Ähtðu÷tk ¼„ðt™™tk swŒtk swŒtk MðY…tu{tk ¼uŒ Ë{sðtu ™rn. ßÞthu ðuŒtuõ‚rðrÄÚte «r‚ct fhðt{tk ytðu Au. íÞthu …h{ ‚¥ð su yuf …h{tí{t Au. ‚u™tu s {qŠ‚ytu™e ykŒh ytrð¼toð fhðt{tk ytðu Au. y÷„ y÷„ {qŠ‚ytu™e ykŒh y÷„ y÷„ ‚¥ðtu™tu ytrð¼toð fhðt{tk ytð‚tu ™Úte. ytrð¼toð™tu ðuŒtuõ‚ {kºt …ý Ëðuo {qŠ‚ytu™e «r‚ctytu{tk yuf s ntuÞ Au. {kºt …ý swŒt swŒt ntu‚t ™Úte. yuf s {kºtÚte yuf s ‚¥ð™u {qŠ‚ytu™e ykŒh ƒtu÷tððt{tk ytðu Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, Ëðuo …h{tí{t™t MðY…tu{tk y¼uŒ ¼tð™tu (yuf‚t™tu) Mðefth fhe™u rðê÷uþSyu fnu÷tu su rðrÄ, ‚u™u y™wËthu Ëuðt …qò fhðe. ¼„ðt™™t ¼õ‚tu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t Ëuðf ½ýt ntuÞ A‚tk …ý ¼„ðt™™e Ëuðt ò‚u s fhðe òuRyu, ytðtu rððuf Au. …ý yt[tÞo yuf y™u {krŒhtu ½ýtk ntuðtÚte yu Ëk¼ðe þfu ‚u{ ™Úte. {txu yt[tÞtuoyu Ëuðt fhðe ‚u™tu ÷ûÞtÚto yu òýðtu fu, …tu‚…tu‚t™t Œuþ


&÷tuf - 131-132

rþûtt…ºte ¼t»Þ

34

rð¼t„{tk ytð‚tk {krŒhtu{tk …qòheytu™e r™ÞwÂõ‚ fhe™u ¼„ðt™™tk MðY…tu™e Ëuðt fhtððe. y™u ¼„ðt™™t MðY…tu™e Ëuðt …qò ƒhtƒh ÚttÞ Au fu ™rn ? ‚u™e Ëk¼t¤ ƒÒtu yt[tÞtuoyu ht¾ðe, ytðtu ¼tð Au. >>130>> ¶…M…¥…x®… xn˘Æ∆ |……{i……‰ ™……‰%z……l…‘ EÚ…‰% {… ®……x…¥…: * +…n˘Æ…i∫… i…÷ ∫…®¶……¥™……‰ n˘…x…‰x……z…∫™… ∂… HÚi…: **131** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, ¼„ðt™™t {krŒh «íÞu ytðu÷t su ftuR…ý yÒttÚteo {™w»Þtu ntuÞ ‚u{™e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒt™t Œt™u fhe™u ytŒh…qðof Ëk¼t¤ ht¾ðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {krŒh{tk ytðu÷tu {™w»Þ ftuR…ý ntuÞ …rhr[‚ ntuÞ fu y…rhr[‚ ntuÞ, ƒútñý ntuÞ fu þwÿ ntuÞ, …ý òu ¼qÏÞtu ntuÞ ‚tu ‚u™u ÞÚttÞtuøÞ htkÄu÷wk yÒt yÚtðt ‚tu ft[wk yÒt yt…ðwk. ’’S±Îïàæï ÐÚÎïàæï ±æ sç„ôƒ Ýæïб樲ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ M{]r‚{tk fnu÷wk Au fu- …tu‚t™t Œuþ{tk yÚtðt …hŒuþ{tk …tu‚t™t ytk„ýu ytðu÷t yr‚rÚt™u W…ðtË fhtððtu ™rn. yÚtto‚T yr‚rÚt™u ftkR …ý s{ðt™wk yt…ðwk. y™u ËtÚtu …týe …ý …tðwk. ’’¥óæÎæÝ¢ Ðíà梨狄 ç±m梨æï ±ïαæçÎÝ: J ¥óæ}æï± ²„: Ðíæ‡ææ: Ðíæ‡æÎæݨ}æ¢ çã „„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ytrŒíÞ …whtý{tk rðît™ …wÁ»ttuyu yÒtŒt™™e ¾wƒ «þkËt fhu÷e Au. fthý fu yt þheh™e ykŒh su «týtu Au yu yÒt™u ytÄthu hnu÷tk Au. ‚uÚte yÒt™wk Œt™ yu «týŒt™™e Ë{t™ fnu÷wk Au. s¤™wk Œt™ …ý yÒt™t Œt™™e Ë{t™ s fnu÷wk Au. su{ yÒt Au yu Ëðuo «týeytu™wk Sð™ Au, ‚u{ s¤ …ý «týeytu™t Sð™Y… fnu÷wk Au. {txu yÒt™t Œt™™e ËtÚtu s¤™wk Œt™ …ý yt…ðwk òuRyu. yÚtto‚T ‚hMÞt {týË™u …týe …ý …tðwk òuRyu. ’’¥óæÎæÝæyÐÚ¢ ÎæÝ¢ ç±l„ï Ýïã çÜU@Ý J ¥óææ„ì |æê„æçÝ …沋„ï …è±ç‹„ ™ Ý ¨¢àæ²:‘‘ JJ §ç„ JJ MfkŒ…whtý{tk fnu÷wk Au fu- yÒtŒt™ rËðtÞ ƒeswk ftuR…ý Œt™ ©uc ™Úte. ©uc{tk ©uc òu Œt™ ntuÞ ‚tu yÒtŒt™ fnu÷wk Au. yÒtÚte s «týeytu Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u yÒt™t ytÄthu s Sðu Au. {txu yÒt™e Ë{t™ Œt™ ÚtÞu÷wk ™Úte. y™u ¼rð»Þ{tk Útþu …ý ™rn. {txu ƒÒtu yt[tÞtuoyu {krŒh{tk ytðu÷t ¼qÏÞt «týe™u yÒt™wk Œt™ yt…ðwk. yt ÔÞðMÚtt òu fu ƒÒtu yt[tÞtuo ò‚u fhe þfu ™rn, …ý ‚u ‚u {krŒhtu{tk ÔÞðMÚtt…f su Ëk‚tu hnu‚t ntuÞ ‚u™t îtht fhtððe, ytðtu ¼tð Au. >>131>> ∫…∆∫l……{™…  ¥…|…∆  ¥…u˘…∆∫…∆ {……`ÙÙ∂……±……∆  ¥…v……{™… S… * |…¥…i…«x…“™…… ∫… u˘t… ¶…÷ ¥… ™…i∫…÷EfiÚi…∆ ®…ΩÙi…¬ **132** y™u ƒÒtu yt[tÞtuo ntuÞ ‚u{ýu, rðãtÚteo™u ¼ýtððt™e þt¤t ƒ™tðztðe™u y™u ‚u{tk yuf rðît™ ƒútñý™u ht¾e™u yt …]Úðe W…h ËÂîãt™e «ð]Â¥t fhtððe. fu{ su rðãtŒt™u fhe™u {tuxwk …qÛÞ ÚttÞ Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ©eS{nthtsu ƒÒtu yt[tÞtuo™u yt &÷tuf{tk rðãt «ð‚o™™e rþ¾t{ý yt…u÷e Au. ‚u{tk rðãtytu y™uf «fth™e fnu÷e Au. yu ƒÄe rðãtytu{tk W¥t{ rðãt òu ntuÞ ‚tu ƒúñrðãt Au. ƒúñrðãt™u …htrðãt …ý fnuðt{tk ytðu Au. y™u ËÂîãt …ý fnuðtÞ Au. rðãt y™u ËÂîãt{tk {tuxwk yk‚h hnu÷wk Au. yt ÷tuf™t ¼tir‚f Sð™™u su fuð¤ Ëw¾ yt…u ‚u™u rðãt fnuðtÞ Au. y™u {]íÞw …Ae su rðãt þtï‚ Ëw¾ yt…u Au, su rðãt {™w»Þ™u …h{ ‚¥ð …h{tí{t ‚hV Œtuhe òÞ Au, yÚtto‚T su rðãtÚte …h{ ‚¥ð …h{tí{t™e ytu¤¾tý ÚttÞ, ‚u™u ËÂîãt fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e rðãt …ý „wý™t Þtu„u fhe™u ºtý «fth™e fnuðtÞ Au. ‘‘ËtÂíðf, htsrËf y™u ‚t{rËf’’ yt ºtý «fth™e rðãt™u {æÞu su rðãt …htu…fth™u {txu W…Þtu„e ƒ™u Au ‚u rðãt™u ËtÂíðf rðãt fnuðtÞ Au. y™u su rðãt fu𤠅tu‚t™t s ¼tir‚f Ëw¾™u {txu W…Þtu„e ƒ™u Au ‚u rðãt™u htsrËf rðãt fnuðtÞ Au. y™u ð¤e su rðãt fu𤠃eò™t Œw:¾™u {txu W…Þtu„e ƒ™u ‚u rðãt™u ‚t{rËf rðãt


&÷tuf - 133

rþûtt…ºte ¼t»Þ

35

fnuðtÞ Au. y™u su rðãt …h{…Œ™u …{tzu ‚u rðãt™u ‚tu …htrðãt, ËÂîãt yÚtðt ‚tu r™„woý rðãt …ý fnuðtÞ Au. yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu ƒÒtu yt[tÞtuo™u fu𤠼tir‚f Sð™™u Ëw¾ yt…™the rðãt™t «ð‚o™™e rþ¾t{ý yt…u÷e ™Úte. …hk‚w ¼tir‚f rðãt™e ËtÚtu ËÂîãt™t «ð‚o™™e rþ¾t{ý yt…u÷e Au. fthý fu ËÂîãtyu fhe™u {™w»Þ ytæÞtÂí{f {t„o™e WÒtr‚™t rþ¾hu …ntU[e þfu Au. {txu yt[tÞtuoyu …tXþt¤t™e MÚtt…™t fhe™u ‚u{tk rðît™ ƒútñýtu™u ht¾e™u, yt …]Úðe W…h ËÂîãt™e «ð]Â¥t fhðe y™u fhtððe. ytkĤt™u [ûtw™wk Œt™ yt…ðtÚte su …qÛÞ ÚttÞ Au. yus …qÛÞ rðãtŒt™u fhe™u ÚttÞ Au.- ’’ç±m梨¢ }ææÝç²y±æ ç±ÐéH{Ýàæé|ææ±æ¨¨¢ÐíŸæ²ælñ<±læ¢ |æê}ææñ çm…ï¯é Ðíƒ²ç„ }æã„æ sæÎÚï‡æñ± ²S„é J „çÓÀc²æZpæóæ„ñHæxæα¨Ý}æÆñ: ÐéS„ÜñU: ÐæƲæïx²ñ²üp Ðíè‡ææy²|æèC¢ ¨ÜUH}æçÐ ÈUH¢ ÐíæŒÝé„S„æñ ÎéÚæÐ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ËtrníÞ þ‚f™u rð»tu fnu÷wk Au fu, su …wÁ»t …w»f¤ Ä™, rð™Þ ytrŒfu fhe™u rðît™™wk ËL{t™ fhe™u yt …]Úðe W…h rðãt™u rðM‚thu Au. y™u su …wÁ»t ¼ý™tht rðãtÚteo™u yÒt™e, hnuXtý™e y™u …wM‚ftrŒf™e ‚{t{ Ë„ðz fhe yt…u Au. ‚u ƒÒtu …wÁ»t Ë{„ú RÂåA‚ V¤™u …t{u Au. {txu ƒÒtu yt[tÞtuo yu yt …]Úðe W…h ËÂîãt™e «ð]Â¥t fhtððe, y™u …tu‚u …ý fhðe, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>132>> +l…Ëi…™……‰∫i…÷ ¶……™……«¶™……®……Y…™…… {…i™…÷Æ…i®…x…: * EfiÚπh…®…xj……‰{…n‰˘∂…∂S… EÚi…«¥™…: ∫j…“¶™… B¥… ΩÙ **133** y™u nðu ƒÒtu yt[tÞtuo™e …í™eytu™t rðþu»t Ä{o™wk r™Y…ý fh‚tk fnu Au fu, ƒÒtu yt[tÞo™e su …í™e ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚…tu‚t™t …r‚™e yt¿ttyu fhe™u Mºteytu™u s ©ef]»ý{kºt™tu W…Œuþ fhðtu. …ý …wÁ»ttu™u fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR…ý Ëk«ŒtÞ™e …hk…ht{tk Mºte™u yt[tÞo …Œ ‚hefu™wk „tihð yt…ðt{tk ytðu÷wk ntuÞ, yuðe ftuR…ý ÔÞðMÚtt òuÞt{tk ytð‚e ™Úte. ‚{t{ Ëk«ŒtÞtu™e ykŒh Œeûtt yt…™tht yt[tÞo ‚hefu™wk „tihð …wÁ»t™u s yt…ðt{tk ytðu÷wk Au. ‚tu yt yt…ýt Ëk«ŒtÞ™e ykŒh yt[tÞo…Œ™wk „tihð Mºte™u þt {txu ? yt «&™™t W¥th{tk sýtÞ Au fu- Mºte y™u …wÁ»ttu™u {tuût™tu Ë{t™ yrÄfth Au. sux÷tu {tuût™tu yrÄfth …wÁ»ttu™u Au, ‚ux÷tu s {tuût™tu yrÄfth Mºteytu™u …ý Au. {txu {tuût{t„o{tk ytÄth¼q‚ yuðe {kºtŒeûtt ‚u™tu yrÄfth …ý sux÷tu …wÁ»ttu™u Au, ‚ux÷tu s Mºteytu™u …ý Au. ‚uÚte …wÁ»ttu™e …uXu s Mºteytu™u …ý {kºtŒeûtt {¤ðe s òuRyu. y™u òu yt[tÞo Mºteytu™u {kºtŒeûtt yt…u ‚tu yu{tkÚte y™uf «fth™t y™Úttuo ËòoÞ Au. …qðuo …ý y™uf „wYytu ßÞthu ßÞthu {kºtŒeûtt™t r™r{¥tu Mºteytu™t ËkƒLÄ{tk ytÔÞt n‚t, íÞthu ftuR…ý „wYytu™wk Xuftýwk hÌtwk ™Úte, y™u y™uf «fth™t y™Úttuo ËòoÞt Au. {txu „wYytu „{u ‚uðt {nt™ Ë{Úto ntuÞ A‚tk…ý {kºttu…Œuþu fhe™u …tu‚t™e rþ»Þt ƒ™u÷e yuðe Mºteytu™t ËkƒLÄ Útfe Ä{o¼úü ÚttÞ Au. su™u fthýu yt¾t Ëk«ŒtÞ™u ÷tkA™ ÷t„u Au. ytðtu rð[th fhe™u ©eS{nthtsu yt[tÞo…Œ ‚hefu™wk „tihð yt[tÞo™e …í™eytu™u yt…u÷wk Au. suÚte ¼rð»Þ{tk Mºteytu™t ËkƒLÄu fhe™u yt[tÞtuo™u ftuR ò‚™tk f÷kftu ÷t„u ™rn. y™u ht{t™kŒ Mðt{eyu …ý Ä{oŒuð™u ßÞthu {kºtŒeûtt™tu yrÄfth yt…u÷tu n‚tu, íÞthu ½ýt {w{wûtw …wÁ»ttu Ä{oŒuð …tËu WØðËk«ŒtÞ™e Œeûtt ÷uðt {txu ytð‚t n‚t. y™u Mºteytu …ý ytð‚e n‚e. ‚u Ë{Þu Ä{oŒuðu yuftL‚{tk ƒuËe™u rð[th fÞtuo fu, nwk òu Mºteytu™u {kºtŒeûtt yt…eþ ‚tu yu{tkÚte y™uf ¾htƒ …hk…htytu Ëòoþu. y™u „wYytu …tu‚t™e rþ»Þt ÚtÞu÷e Mºteytu™t ËkƒLÄu fhe™u Ä{o¼úü Útþu. ytðtu rð[th fhe™u Ä{oŒuð …ý ¼Âõ‚{t‚t îtht s Mºteytu™u {kºtŒeûtt y…tð‚t n‚t. yus he‚u ©eS{nthts …ý y™uf «fth™t y™Úttuo™tu rð[th fhe™u, yt…ýt WØðËk«ŒtÞ™e ykŒh yt[tÞo™e …hk…ht{tk yt[tÞo…Œ™wk „tihð yt[tÞo™e …í™eytu™u yt…u÷wk Au. ynª ƒeòu yuf «&™ W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au fu, ftuR…ý Ëk«ŒtÞ™e …hk…ht{tk íÞt„eytu™u {ntŒeûtt yt…™tht „wY „]nMÚt ntuÞ yuðe


&÷tuf - 134

rþûtt…ºte ¼t»Þ

36

ÔÞðMÚtt …ý yíÞth ËwÄe õÞtkÞ òuðt{tk ytð‚e ™Úte. su{ fu þkfht[tÞo™e …hk…ht{tk [th …eXtu MÚtt…ðt{tk ytðu÷e Au. yu [thu …eXtu™t yt[tÞo íÞt„eytu Au. ‚uÚte þkfht[tÞo™e …hk…ht{tk íÞt„eytu™u {ntŒeûtt yt…™tht „wYytu …ý íÞt„e s Au. y™u ht{t™wsËk«ŒtÞ{tk …ý íÞt„eytu™u {ntŒeûtt yt…™tht „wY íÞt„e s ntuÞ Au. yt he‚u ‚{t{ Ëk«ŒtÞtu{tk {tuxu ¼t„u íÞt„eytu™t Œeûtt„wY íÞt„eytu s ntuÞ Au. …ý yt yuf s WØð Ëk«ŒtÞ™e ykŒh íÞt„eytu™t Œeûtt„wY „]nMÚt Au, ytðwk þt {txu ? yt™t Ë{tÄt™{tk yuðwk sýtÞ Au fu- ©eS{nthts™tu yr¼«tÞ yu ntuðtu òuRyu fu, òu Œeûtt yt…™tht yt[tÞo ‚hefu™wk „tihð ftuR íÞt„e …wÁ»t™u yt…ðt{tk ytðþu ‚tu íÞt„e Œeûtt„wÁ fu𤠅wÁ»ttu™u s {kºtŒeûtt yt…e þfþu. fthý fu {ntíÞt„eytu …ý Mºteytu™t «Ëk„u fhe™u Ä{o¼úü ÚtÞt Au, y™u Útþu. y™u òu ftuR Wå[ fûtt™t „]nMÚt …wÁ»t™u Œeûtt yt…™tht yt[tÞo ‚hefu™wk „tihð yt…ðt{tk ytðþu ‚tu yu „]nMÚt yt[tÞo íÞt„e …wÁ»ttu™u ‚Útt „]nMÚt …wÁ»ttu™u {kºtŒeûtt yt…e þfþu. y™u „]nMÚt yt[tÞo™e su …í™e ntuÞ yu …tu‚t™t …r‚™e yt¿ttÚte Mºteytu™u …ý {kºtŒeûtt yt…e þfþu. yt he‚™e ÔÞðMÚtt fhðtÚte ¼rð»Þ{tk ftuR…ý ò‚™t y™Úttuo Ëòoþu ™rn. y™u Mºteytu™u {txu {kºtŒeûtt™tu su yrÄfth Au, yu …ý ËwhÂût‚ hnuþu. yÚtto‚T Mºteytu …ý {kºtŒeûttÚte ðkr[‚ hnuþu ™rn. ytðtu rð[th fhe™u ©eS{nthtsu íÞt„e ËtÄwytu™t …ý Œeûtt„wY ‚hefu™wk „tihð Ä{oðkþe yuðt „]nMÚt yt[tÞo™u yt…u÷wk ntuÞ yu{ sýtÞ Au. yt «{týu «tËkr„f rððhý™u ynª Ë{tó fhe™u nðu, ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e 133 {t &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu, ƒÒtu yt[tÞtuo™tk Ëw™kŒt y™u rðhò ™t{™tk …í™eytuyu (yÞtuæÞt«ËtŒS™tk Ëw™kŒt y™u h½wðehS™tk rðhò) þhýu ytðu÷e Mºteytu™u …tu‚t™t …r‚™e yt¿ttÚte, ©ef]»ý™t yütûth{kºt™tu W…Œuþ yt…e™u ËÄðt ‚Útt rðÄðt Mºteytu™t Ä{tuo™tu …ý ÞÚttÞtuøÞ W…Œuþ yt…ðtu. ynª ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e rðþu»t Ë{òð‚tk fnu Au fu- þtMºttu{tk òu fu …wÁ»t „wY™u s Œeûtt{kºt yt…ðt™tu yrÄfth Ëk¼¤tÞ Au. yt[tÞo™e …í™eytu™u Œeûtt{kºt yt…ðt™tu yrÄfth ‚tu ™Úte. …ý …tu‚t™t …r‚™e yt¿ttÚte …í™eytu òu Œeûtt{kºt Mºteytu™u yt…u, ‚tu yu{tk ftuR ò‚™tu Œtu»t ™Úte. fthý fu …r‚ …í™e™wk yuf yk„…ýu ftÞo fhðt…ýwk fnu÷wk Au. ‚uÚte …í™eyu yt…u÷tu {kºttu…Œuþ …r‚yu s yt…u÷tu „ýtÞ Au. {txu …tu‚t™t …r‚™e yt¿ttÚte yt[tÞo™e …í™eytu fuð¤ Mºteytu™u òu {kºttu…Œuþ yt…u, y™u yt[tÞo …tu‚t™e …í™e™u W…Œuþ yt…e™u, …í™e îtht Mºte{tºt™u W…Œuþ y…tðu, yu{tk ƒÒtu™u ftuR ò‚™tu Œtu»t ™Úte. y™u òu ytðe ÔÞðMÚtt fhðt{tk ™ ytðu, y™u …wÁ»ttu™e Ë{ût yt[tÞo™e …í™eytu W…Œuþ yt…ðt {tkzu, y™u Mºteytu™e Ë{ût yt[tÞtuo òu W…Œuþ yt…ðt {tkzu ‚tu {tuxt y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. fthý fu Mºte …wÁ»t™tu «Ëk„ Ëðoºt ºttË™u yt…™thtu fnu÷tu Au. {txu yt[tÞtuo™e …í™eytuyu …tu‚t™t …r‚™e yt¿ttÚte þhýu ytðu÷e Mºteytu™u s {tºt {kºttu…Œuþ yt…ðtu. …ý …r‚™e yt¿tt rð™t Mð‚Lºt…ýu õÞthuÞ …ý W…Œuþ yt…ðtu ™rn, ytðtu ¼tð Au. >>133>> ∫¥……∫…z…∫…®§…xv…ΩÙ“x…… x…Æ…∫i……¶™……∆ i…÷ EÚÃΩÙ S…i…¬ * x… ∫|…π]Ù¥™…… x… ¶……π™……∂S… i…‰¶™……‰ n˘∂™…» ®…÷J…∆ x… S… **134** y™u ð¤e ƒÒtu yt[tÞo™e …í™eytuyu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄ rð™t™t …wÁ»ttu™tu M…þo õÞthuÞ fhðtu ™rn. y™u ‚u{™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk …ý ™rn. y™u ‚u{™u …tu‚t™wk {w¾ …ý Œu¾tzðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt[tÞo™e …í™eytuyu Œqh ËkƒLÄðt¤t yÚtðt ËkƒLÄ hrn‚ yuðt …wÁ»ttu™tu ƒwÂØ…qðof M…þo fhðtu ™rn. y™u ‚uytu™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn. y™u …tu‚t™wk {w¾ …ý Œu¾tzðwk ™rn. {w¾ Œu¾tzðt™tu


&÷tuf - 135-136

rþûtt…ºte ¼t»Þ

37

ßÞthu «Ëk„ ytðu íÞthu …tAtk ð¤e™u W¼tk hnuðwk, yÚtðt ‚tu „w{xtu ðt¤e™u …tu‚t™wk {w¾ Ztkfe Œuðwk. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu„wYMºteytu™u yt he‚u fhðwk yus ÞtuøÞ Au. y™u òu yu{ fhðt{tk ™ ytðu ‚tu Œþo™ y™u ™{MfthtrŒf™u {txu …wÁ»ttu™e ¼ez Útðt {tkzu. y™u …Ae yu ¼ez™u r™ðthðe yþõÞ ƒ™u. y™u ðthkðth „wÁMºteytu™u …wÁ»ttu™tu «Ëk„ Útðt {tkzu. ‚uÚte MðÄ{o Útfe ¼úü Útðt™tu …ý «Ëk„ ytðu. {txu …tu‚t™wk {w¾ …nu÷uÚte s Ztkfe Œuðwk, suÚte ftuR Œþo™trŒf {txu ytðu s ™rn. y™u …wÁ»t™tu ƒnw «Ëk„ s hnu ™rn. …wÁ»t™t «Ëk„Úte ËŒt[the yuðe …ý Mºte ¼úü ÚttÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk {™wM{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’|æíà²ç„ S±ï„Úï¯æ¢ ±ñ ÝæÚè Ðé¢¨æ¢ Ðí¨X„: J Ð焱í„æ ¨éàæèHæùçÐ „S}ææœæ¢ Ðí²„æ y²…ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu- Mºte …r‚ðú‚t ntuÞ, Ëwþe÷ ntuÞ A‚tk…ý …tu‚t™t …r‚ rËðtÞ …h …wÁ»t™t «Ëk„Úte ¼úü ÚtR òÞ Au. {txu «Þí™ …qðof …h…wÁ»t™tu «Ëk„ Atuze Œuðtu. yt «{týu {™wM{]r‚{tk fnu÷wk Au. {txu yt[tÞo™e …í™eytuyu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðt …wÁ»t™tu «Ëk„ ht¾ðtu ™rn. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>134>> M…fiΩÙ…J™……∏… ®…h……‰ ™…‰ ∫™…÷: {…÷ØÒπ…… ®…n÷˘{…… ∏…i……: * ∫¥……∫…z…∫…®§…xv…ΩÙ“x…… x… ∫{…fi∂™……  ¥…v…¥……∂S… i…Ë: **135**

(nðu „]nMÚtt©{eytu™t rðþu»t Ä{tuo fnu Au.) {tht ytr©‚ yuðt su „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe rðÄðt Mºteytu™tu M…þo fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{ò‚tk fnu Au fu- „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu Œqh ËkƒLÄðt¤e fu ËkƒLÄÚte hrn‚, yuðe ftuR…ý rðÄðt Mºteytu™tu M…þo fhðtu ™rn. yÚtto‚T „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu ŒqhËkƒLÄðt¤e rðÄðt r†Þtu™e ËtÚtu sYh rð™t™tu ftuR…ý «Ëk„ ht¾ðtu ™rn. Ëðoºt «Ëk„ s rð…he‚ V¤™t fthý Y… Au. þtMºttu{tk rðÄðt Mºte™t M…þo™u yr‚ y{k„¤ ƒ‚tðu÷tu Au ‚u™wk fthý …ý yu s ntuR þfu fu, suÚte rðÄðt Mºte™e ËtÚtu …wÁ»t™t rƒ™ sYhe «Ëk„™u r™ðthe þftÞ. y™u rðÄðt Mºte™u…ý ƒúñ[Þo™t Ä{o™wk …t÷™ fh‚e ntuðtÚte Œqh ËkƒLÄðt¤t …wÁ»ttu™tu «Ëk„ ht¾ðtu yu yÞtuøÞ Au. yt ƒÄe ƒtƒ‚tu™u ÷ût{tk ht¾e™u þtMºttuyu rðÄðt Mºte™t M…þo™u yr‚ y{k„¤ ƒ‚tðu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. {txu „]nMÚtt©{eytuyu Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðe rðÄðt MºteytuÚte Œqh hnuðwk >>135>> ®……j…… ∫¥…ª…… n÷˘ ΩÙj…… ¥……  ¥…V…x…‰ i…÷ ¥…™…:∫l…™…… * +x……{… n˘ x… i…Ë: ∫l…‰™…∆ EÚ…™…» n˘…x…∆ x… ™……‰ π…i…: **136** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ÞwðtðMÚttðt¤e {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu yuftk‚MÚt¤{tk yt…íft¤ …zât rð™t hnuðwk ™rn. y™u …tu‚t™e Mºte™wk Œt™ õÞthuÞ fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yuftk‚ MÚt¤ rËðtÞ …ý Þwðt™ Mºte™tk Œþo™ {™™t ûttu¼™u Wí…Òt fh™th Au. ‚uÚte yuftk‚MÚt¤{tk ‚tu yð~Þ {™™u ûttu¼ Wí…Òt fhu s. {txu „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu yt…íft¤ rËðtÞ yuftk‚MÚt¤{tk {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe ËtÚtu hnuðwk ™rn. yt…íft¤{tk òu ƒeòu ftuR W…tÞ ™ ntuÞ ‚tu sux÷wk «Þtus™ ntuÞ ‚ux÷wk s hnuðwk, …ý yrÄf hnuðwk ™rn. ’’Ý }ææ~ææ Ý Îéçã~ææ ±æ Ý S±dñÜUæ‹„àæèH„æ J ÏæH±‹„èç‹Îí²æ‡²~æ }ææï㲋y²çÐ ÜUæïç±ÎæÝì‘‘ JJ §ç„ JJ MfkŒ…whtý{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, RrLÿÞtu™tu Ë{qn yr‚ ƒ¤ðt™ Au, rðît™ …wÁ»ttu™u …ý ¾U[e ÷u Au. yÚtto‚T rðît™ …wÁ»ttu™u …ý {tun …{tzu Au. {txu rðît™ …wÁ»ttuyu …ý {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu yuftk‚MÚt¤™wk Ëuð™ fhðwk ™rn. fthý fu yuftk‚MÚt¤{tk Mºte …wÁ»ttu™tu su ËkÞtu„ Au, yu ƒnw s ¼Þkfh Au. …wÁ»t „{u ‚ux÷tu ¿tt™e ntuÞ …ý ßÞthu yuftk‚MÚt¤{tk Þwðt™ Mºte™t ËkÞtu„{tk ytðu Au, íÞthu ‚u™wk ¿tt™ ™ft{wk ƒ™e òÞ Au. y™u ‚u Ë{Þu


&÷tuf - 137

rþûtt…ºte ¼t»Þ

38

ftkR…ý rð[the þf‚tu ™Úte. yt ƒtƒ‚{tk ½ýt™u yuðtu «&™ W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au fu, yt s„‚{tk yuðtu ftuý …wÁ»t ntuR þfu fu {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu ¾htƒ ÔÞðnth fhu ? ¼„ðt™ ÔÞtËS™t {nt™ rþ»Þ sir{™eÞ Ér»t™u …ý ytðtu «&™ ÚtÞtu n‚tu. ÔÞtË ¼„ðt™ ßÞthu {nt¼th‚ ÷¾tð‚t n‚t, y™u sir{™eÞ Ér»t ÷¾e hÌtt n‚t íÞthu {t, ƒnu™ y™u Œefhe™e ËtÚtu yuftk‚ MÚt¤{tk hnuðwk ™rn, ytðtu &÷tuf ÔÞtË ¼„ðt™u ÷¾tÔÞtu. …ý sir{™eÞ Ér»tyu ÷ÏÞtu ™rn, y™u «&™ fÞtuo fu- yt ƒtƒ‚ ‚v™ yþõÞ Au. fthý fu yt s„‚{tk yuðtu ftuR Œwü ™ ntuR þfu fu, …tu‚t™e {t‚t, ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu ŒwÔÞoðnth fhu, {txu yt &÷tuf ÷¾ðtu yu ÔÞÚto Au. ‚u Ë{Þu ÔÞtË ¼„ðt™u fÌtwk fu- ftkR ðtkÄtu ™rn, …ý yíÞthu ¾t÷e søÞt ht¾tu, ‚{tu™u ßÞthu RåAt ÚttÞ íÞthu ÷¾òu. …Ae yuf Ë{Þu rn{t÷Þ™t yuftL‚ MÚt¤{tk sir{™eÞ Ér»t …tu‚t™e Íw…ze{tk hnu‚t n‚t, {kŒ {kŒ ðhËtŒ ðhË‚tu n‚tu, ðes¤e™t fztft Út‚t n‚t, htºte™tu Ë{Þ n‚tu, Xkztu …ð™ ðt‚tu n‚tu, yu Ë{Þu ÔÞtË ¼„ðt™ sir{™eÞ Ér»t™e ƒnu™™wk Y… Äthý fhe htºte™t Ë{Þu íÞtk „Þt. htºte™t ykÄtht{tk ßÞthu ðes¤e™tu [{fthtu Út‚tu n‚tu, íÞthu yu [{ftht{tk ƒnu™™wk þheh Œu¾t‚wk n‚wk. f…ztk ¼ªòR „Þtk n‚tk. ‚uÚte þheh™e ËtÚtu [tUxe „Þtk n‚tk. ytðt Ë{Þu ƒnu™ …tu‚t™e Íw…ze …tËu ytÔÞtk yux÷u sir{™eÞ Ér»t …ýofwxe{tkÚte ƒnth ™ef¤e „Þt. y™u ƒnu™™u yu «ýofwxe{tk «ðuþ ytÃÞtu. …ý ðes¤e™t [{ftht{tk ƒnu™™e su ytf]r‚ òuÞu÷e n‚e, yu ytf]r‚ ËtUËhe ÓŒÞ{tk W‚he „R, y™u {™ ft{u fhe™u ¾¤¼¤e WXâwk. r[¥t™e ykŒh ƒnu™™wk s ®[‚ð™ Útðt ÷tøÞwk. ƒhtƒh {æÞ htºte™t Ë{Þ{tk sir{™eÞ Ér»tyu Íw…ze™tu Œhðtòu ¾¾ztÔÞtu. Íw…ze™tu Œhðtòu ¾tu÷ðt {txu ƒnu™™u sýtÔÞwk, …ý ƒnu™u ™t …tze ŒeÄe fu, nu ¼tR ! yíÞthu htºte™tu Ë{Þ Au y™u ynª nwk yuf÷e Mºte Awk, ‚u{tk …ý yt yuftk‚ MÚt¤ Au, {txu nwk Íw…ze ™rn ¾tu÷wk. ‚u Ë{Þu sir{™eÞ Ér»tyu fÌtwk fu- {the yuf ðM‚w ykŒh hne „R Au yu ÷uðe Au, {txu ¾tu÷tu. ӌޙe ykŒh rðfth ò„]‚ ÚtÞtu n‚tu ‚uÚte yu rðfthu ¾tuxwk ƒtu÷tðztÔÞwk. A‚tk ƒnu™u Œhðtòu ¾tuÕÞtu ™rn. ‚uÚte sir{™eÞ Ér»t Íwk…ze™u ‚tuze™u …ý ykŒh „Þt. y™u ƒnu™™tu ntÚt …fze™u ßÞtk {w¾{tk ntÚt Vuhððt „Þt, íÞtk‚tu ÔÞtË ¼„ðt™™e Ätu¤e ŒtZe sir{™eÞ Ér»t™t ntÚt{tk ytðe „R. y™u ÔÞtË ¼„ðt™™u òuR™u sir{™eÞ Ér»t ™e[wk òuR „Þt. ‚u Ë{Þu ÔÞtË ¼„ðt™u fÌtwk fu- sir{™eÞ ! nðu yt„¤ ¾t÷e ht¾u÷e søÞtyu …nu÷tkðt¤tu &÷tuf ÷¾þtu fu fu{ ? ‚u Ë{Þu sir{™eÞ Ér»tyu ‚h‚ s yt &÷tuf {nt¼th‚{tk ÷¾e ™tÏÞtu.- ’’}ææ~ææ S±dæ Îéçã~ææ ±æ Ýæùç±ç±QUæ¨Ýæï |æ±ï„ì J ÏæH±æçÝç‹Îí²xæíæ}ææï ç±m梨}æçÐ ÜU¯üç„‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, {t‚t, ƒnu™ y™u Œefhe™e ËtÚtu …ý yuftk‚MÚt¤{tk hnuðwk ™rn. fthý fu RrLÿÞtu ƒnw ƒ¤ðt™ Au. rðît™ …wÁ»ttu™u …ý ZËze òÞ Au. {txu „]nMÚt…wÁ»ttuyu {t‚t, ƒnu™ y™u Œefhe™e ËtÚtu yuftk‚MÚt¤™wk Ëuð™ yt…íft¤ …zât rð™t õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e „]nMÚt …wÁ»ttuyu …tu‚t™e …í™e™e ftuR Þt[™t fh‚tu ntuÞ A‚tk…ý …í™e™wk Œt™ fhðwk ™rn. ƒeS ƒÄe ðM‚w Œt™{tk y…tÞ, …ý …tu‚t™e …í™e fŒe…ý Œt™{tk y…tÞ ™rn, fthý fu …í™e™wk Œt™ fhðtÚte …í™e™t …r‚ðú‚tÄ{o™tu ¼k„ ÚttÞ Au. …r‚ðú‚tÄ{o™tu ¼k„ ÚtðtÚte yr‚…t‚f ™t{™wk …t… ÷t„u Au. y™u yt …t… Mºte™t …r‚™u ÷t„u Au. {txu „]nMÚt …wÁ»ttuyu Mºte™wk Œt™ õÞthuÞ …ý fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>136>> |…∫…R¬M……‰ ¥™…¥…ΩمƉh… ™…∫™……: E‰Úx…… {… ¶…⁄{…i…‰: * ¶…¥…‰k…∫™……:  ∫j…™……: EÚ…™…«: |…∫…R¬M……‰ x…Ë¥… ∫…¥…«l…… **137**


&÷tuf - 138

rþûtt…ºte ¼t»Þ

39

y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, su Mºte™u ftuR…ý ÔÞðnthu fhe™u htò™e ËtÚtu «Ëk„ ntuÞ yuðe Mºte™tu «Ëk„ Ëðo«fthu fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- su Mºte™tu «rËØ he‚u yÚtðt ‚tu „wó he‚u …t…Y… yuðt ftuR…ý ÔÞðnth™u fthýu htò™t yk‚:…wh{tk htò™e Ë{e…u sðwk ytrŒf ËkƒLÄ ntuÞ, yuðe Mºte™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk, ƒuËðwk ytrŒf ËkƒLÄ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu Ëðo«fthu ht¾ðtu ™rn. fthý fu ytðe Mºte™e ËtÚtu «Ëk„ ht¾ðtÚte y™uf «fth™e yt…Â¥tytu™t «Ëk„tu W¼t ÚttÞ Au. htò™e ËtÚtu fu hts…wÁ»ttu™e ËtÚtu yÚtðt ‚tu htýe™e ËtÚtu ËkƒLÄðt¤e Mºte™e ËtÚtu òu shtf yt…ýtu yýƒ™tð ÚttÞ, ‚tu ‚h‚ s htò fu hts…wÁ»ttu îtht yt…ý™u yu Mºte su÷™t ˤeÞt …ý Œu¾tze þfu Au. {txu htò fu hts…wÁ»ttu™e ËtÚtu ËkƒLÄðt¤e MºteÚte Ëðo«fthu Œqh hnuðwk. ’’Úæ¿ææmæÚæùƒ±æ ²S²æ: S±æ„‹~²ï‡æ ™ ²æï範: J Úæ¿ææ Ðí¨Xæï Îê„²æ ±æ „²æ ò±ãÚïóæ „é‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™e ykŒh fnu÷wk Au fu- su Mºte™tu htýe îtht fu ŒtËe îtht yÚtðt ‚tu Mð‚Lºt…ýu htò™e ËtÚtu «Ëk„ ntuÞ, yuðe Mºte™e ËtÚtu ÔÞðnth ht¾ðtu ™rn. ytðtu yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ Au. >>137>> +z……tË: ∂… HÚi……‰%¶™…S™……Ê ¡ i… l…∫i…ËM…fi«ΩÙ…M…i…: * nˢ¥…∆ {…Ëj™…∆ ™…l……∂… HÚ EÚi…«¥™…∆ S… ™…l……‰ S…i…®…¬ **138** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™u ½uh ytðu÷tu su yr‚rÚt, ‚u™e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒttrŒf ðzu …qò fhðe. ‚Útt ntu{trŒf su Œuðf{o, y™u ©tØtrŒf su r…‚]f{o ‚u™u …ý …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu y™u rðrÄ«{týu fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthtsu „]nMÚt™u {™w»Þ Þ¿t, ŒiðÞ¿t y™u r…‚]Þ¿t yt ºtý Þ¿ttu™tu W…Œuþ yt &÷tuf{tk fhu÷tu Au. „]nMÚttu™t ½h{tk Mðt¼trðf he‚u …tk[ søÞtyu …t…tu ÚttÞ Au. ’’ÜU‡ÇÝè Ð﯇æè ™éÌè ©ÎÜéU}|æè ™ }ææ…üÝè J Ð@ ¨êÝæ xæëãSƒS² „æç|æ: S±xæZ Ý ç±‹Îç„‘‘ JJ §ç„ JJ yt ¼rð»Þ …whtý™t &÷tuf{tk …tk[ ®nËt™tk MÚt¤tu fnu÷tk Au. yuf ÄtLÞtrŒf™u ƒhtƒh ËtV fÞwO ™ ntuÞ ‚tu ¾tkzýe{tk ¾tkz‚e ð¾‚u …t… ÚttÞ Au. ƒeswk ½kxe{tk ÄtLÞtrŒf™u …eË‚e ð¾‚u …t… ÚttÞ Au. ºteswk [w÷t™wk …t… Au. yÂø™{tk hËtuR fh‚e ð¾‚u su Sð sk‚wytu {hu Au, yu [wÕ÷t™wk …t… fnuðtÞ Au. [tuÚtwk …týeÞtht{tk …ý …t… ÚttÞ Au. y™u …tk[{wk Ëtðhýe ftZ‚e ð¾‚u …t… ÚttÞ Au. yt …tk[ søÞtyu ®nËtytu Mðt¼trðf he‚u ÚtÞt fhu Au. ‚uÚte yu …tk[ ®nËt™tk …t…tu™t r™ðthý™u {txu „]nMÚttuyu …tu‚t™t ½h{tk …tk[ {ntÞ¿ttu «r‚rŒ™ yð~Þ fhðt òuRyu. ƒúñÞ¿t, ŒiðÞ¿t, r…‚]Þ¿t, {™w»ÞÞ¿t, y™u …tk[{tu ¼q‚Þ¿t yt …tk[ Þ¿ttu™u su „]nMÚt fhu Au ‚u™tk yòý‚tk ÚtÞu÷tk ‚{t{ …t…tu™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. ‚u{tk «r‚rŒ™ …h{tí{t™e …qò fhðe, ¼„ðt™™wk ™t{fe‚o™ fhðwk, ËåAtMºttu ðtk[ðtk Ëtk¼¤ðtk ð„uhu™u ƒúñÞ¿t fnuðtÞ Au. y™u «r‚rŒ™ ½h{tk yÂø™ntuºt ™t{™wk f{o fhðwk. yÚtto‚T nð™ îtht RLÿtrŒf Œuðtu™wk ‚…oý fhðwk ‚u™u ŒuðÞ¿t fnuðtÞ Au. y™u r…‚]‚…oý fhðwk. yÚtto‚T ©tØtrŒf su f{o fhðwk ‚u™u r…‚]Þ¿t fnuðtÞ Au. y™u yr‚rÚtytu™tu Ëífth fhðtu, …qs™ fhðwk yu {™w»Þ Þ¿t fnuðtÞ Au. y™u ¼q‚«týe {tºt™u su ƒr÷ y…oý fhðwk. …þwytu™u [thtu ™t¾ðtu, …ûteytu™u [ý ™t¾ðwk ð„uhu ¼q‚Þ¿t fnuðtÞ Au. yt …tk[ {ntÞ¿ttu þtMºttu™e ykŒh ðýoðu÷t Au. ‚u{tk ©eS{nthts {™w»ÞÞ¿t, ŒuðÞ¿t y™u r…‚]Þ¿t yt ºtý Þ¿t™tu W…Œuþ fh‚tk fnu Au fu, „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu …tu‚t™u ½uh ytðu÷t ftuR…ý r¼ûtwf su yr‚rÚt ‚u™u r™htþ fhðt ™rn. yr‚rÚt™u yÒttrŒf ðzu Ëífth fhe™u Ëk‚wü fhðt. yr‚rÚt™u Ëk‚wü fhðtÚte Ëtûtt‚T …h{tí{t Ëk‚wü ÚttÞ Au. ’’²ïÝæ<™„æïùç„çƒ:Ðíèy²æ „ïÝ ¨¢Ðíèç‡æ„æï ãçÚ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt …htþhM{]r‚™t ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, su{ýu «u{Úte yr‚rÚt™e …qò fhu÷e Au, ‚u{ýu Ëtûtt‚T Rïh™u «ËÒt fhu÷t Au.


&÷tuf - 139

rþûtt…ºte ¼t»Þ

40

{txu yr‚rÚt ßÞthu …tu‚t™u ½uh …Äthu íÞthu Ëtûtt‚T ¼„ðt™ {thu ½uh …ÄtÞto Au. yt «{týu yr‚rÚt{tk ¼„ðŒT¼tð ÷tðe™u yr‚rÚt™wk ËL{t™ fhðwk. y™u yÒtðMºttrŒfu fhe™u yr‚rÚt™e …qò fhðe, …ý r‚hMfth fu y™tŒh õÞthuÞ …ý fhðtu ™rn. y™u òu r‚hMfth …qðof y™tŒh fhðt{tk ytðu ‚tu ™hf™e «tÂó …ý ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚™tu …k[{MfkÄ «{týY… Au. ¼t„ð‚™t …k[{MfkÄ{tk fnu÷wk Au fu, su „]nMÚtt©{e …wÁ»t …tu‚t™u ½uh ytðu÷t yr‚rÚt™u òuR™u òýu ¢tuÄÚte yr‚rÚt™u ƒt¤e hnu÷tu ntuÞ ™u þwk ? ‚u™e …uXu r‚hMfth áÂüÚte yr‚rÚt Ët{wk swyu Au. ‚tu r‚hMftháÂüðt¤tu …wÁ»t ™hf{tk …zu Au. y™u íÞtk ð@™e Ë{t™ [tk[ðt¤tk „eÄzt, ft„zt y™u ƒ„÷t RíÞtrŒf …ûteytu ‚u™tk ™uºttu™u ƒ¤tífthu ¾U[e ftZu Au. {txu „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu ½uh ytðu÷t yr‚rÚt™u r‚hMfth ŒÂüÚte òuðt ™rn. y™u yr‚rÚt™u r™htþ …ý fhðt ™rn. su™t ½h{tk yr‚rÚt™e s¤ ðzu …ý …qò Út‚e ™Úte, y™u yr‚rÚtytu r™htþ ÚtR™u …tAtk ð¤u Au. ‚u …wÁ»t™t ½h™u …ý þtMºttu{tk rþÞt¤eÞtk™u hnuðt™t ƒtu¤™e Ë{t™ fnu÷tk Au. {txu „]nMÚttuyu yr‚rÚt™e «u{Úte …qò fhðe. y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu RLÿtrŒf Œuðtu™wk ‚…oý ‚Útt yÂø™ntuºt RíÞtrŒf ŒuðËkƒLÄe f{o y™u ©tØtrŒf r…‚]ËBƒLÄe f{o …tu‚t™e þÂõ‚™u y™wËthu y™u yrÄfth™u y™wËthu fhðwk. su „]nMÚt Œuð ËkƒLÄe f{o ‚Útt r…‚] ËkƒLÄe f{o fh‚tu ™Úte ‚u™u {nt™ Œtu»t ÷t„u Au. yt ƒtƒ‚{tk M{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’Îñ±¢ çÐ~²¢ ²ƒæ籄¢ ²æï Ýæ™Úç„ }æêÉ{è: J ÿæè‡æÐ釲: Єy²ï± ÚæñÚ±ï ¨ Ý ¨¢àæ²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, {qZ ƒwÂØðt¤tu su …wÁ»t Œuð ËkƒLÄe y™u r…‚]ËkƒLÄe f{o fh‚tu ™Úte ‚u …wÁ»t™t …qÛÞ™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. y™u htihð ™t{™t ™hf{tk …zu Au. yu{tk ftuR ò‚™tu ËkþÞ ™Úte. {txu „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu þÂõ‚ «{týu yu ƒÒtu f{tuo fhðtk. ytðtu ¼tð Au. >>138>> ™……¥…VV…“¥…∆ S… ∂…÷∏…⁄π…… EÚ…™……« ®……i…÷: {…i…÷M…÷«Æ…‰: * Æ…‰M……i…«∫™… ®…x…÷π™…∫™… ™…l……∂… HÚ S… ®……®…EËÚ: **139** y™u ð¤e {tht ytr©‚ yuðt su „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, {t‚t, r…‚t y™u „wY ‚Útt htu„t‚wh yuðt ftuR…ý {™w»Þ ‚u™e Ëuðt Sð™…ÞO‚ …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- {t‚t-r…‚t™e Ëuðt fhðe yu …wºttu™tu …h{ Ä{o fnu÷tu Au. y™u „wY™e Ëuðt fhðe yu rþ»Þ™tu …h{ Ä{o fnu÷tu Au. ‚us he‚u htu„t‚wh {týË™e Ëuðt fhðe yu {týË™e …h{ {t™ð‚t fnu÷e Au. {t‚tr…‚t y™u „wY yt ºtýu ßÞthu «ËÒt ÚttÞ Au. íÞthu Ëðuo ‚…™e Ë{tÂó ÚtR òÞ Au. y™u yt ºtý™e Ëuðt fhðe yu s …h{ ‚… fnu÷wk Au. ¼t„ð‚{tk …ý ©ef]»ý ¼„ðt™u {t‚t-r…‚t «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’¨±æüƒü¨¢|æ±æï Îïãæï …çÝ„: Ðæï範æï ²„: J Ý „²æï²æüç„ çݱïüàæ¢ çÐ~ææï}æüy²ü: àæ„æ²é¯æ‘‘ JJ §ç„ JJ nu r…‚t ! nu {t‚t ! Ëðuo …wÁ»ttÚto™u yt…™thtu yt Œun su {t‚tr…‚t Útfe Wí…Òt ÚtÞu÷tu Au. y™u su {t‚t-r…‚t Útfe …tu»tý™u …t{u÷tu Au. yu {t‚t-r…‚t™t W…fth™tu ƒŒ÷tu {™w»Þ Ëtu ð»tuo …ý ðt¤e þf‚tu ™Úte. {txu su …wºt þhehÚte Ëuðt fhðt{tk Ë{Úto ntuÞ A‚tk…ý {t‚tr…‚t™e Ëuðt fh‚tu ™Úte. y™u Ä™u fhe™u Ë{Úto ntuÞ A‚tk …ý {t‚t-r…‚t™u su …wºt ytSrðft ð]Â¥t yt…‚tu ™Úte. ‚u …wÁ»t htihð ™t{™t ™hf{tk …zu Au. y™u Þ{Œq‚tu ‚u™t s þheh™wk {tkË ‚u™u ¾ðztðu Au. {txu {t‚t-r…‚t y™u „wY™e Ëuðt ÞÚttþÂõ‚ fhðe. ‚us he‚u htu„u fhe™u …ezt™u …t{u÷t {™w»Þ™e Ëuðt …ý ÞÚttþÂõ‚ fhðe. …htþhM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’ÚæïxææçxÝàæ›ælæ„üS² Ðíæç‡æÝæï β²æù‹±ã}æì J ÜUæ²æü ¨ï±æ ²ƒæàæçQU |æñ¯Á²æóææïÎÜUæçÎç|æ:‘‘ JJ §ç„ JJ ftuR…ý htu„Úte …ezt™u …t{u÷t «týe™e ŒÞtyu fhe™u yti»tÄ, yÒt, s¤ RíÞtrŒfu fhe™u ÞÚttþÂõ‚ Ëuðt fhðe. htu„e™e Ëuðt fh™th™u „tiŒt™™e Ë{t™ V¤ «tó ÚttÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>139>>


&÷tuf - 140 - 141 - 142

rþûtt…ºte ¼t»Þ

41

™…l……∂…Ci™…÷t®…: EÚ…™……Ê x…V…¥…h……«∏…®……‰ S…i…: * ®…÷πEÚSU‰Ùn˘…‰ x… EÚi…«¥™……‰ ¥…fiπ…∫™… EfiÚ π…¥…fi k… ¶…: **140** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t ðýo y™u yt©{™u ÞtuøÞ yuðtu su Wã{ ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðtu. y™u ¾u‚e™tu Wã{ fh™tht su „]nMÚt ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu ƒ¤ŒeÞt™t ð]»tý™tu WåAuŒ fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu Wã{ fhðtu. …tu‚t™e þÂõ‚ W…htk‚ òu Wã{ fhu y™u …Ae yu Wã{ ƒhtƒh [t÷u ™rn, yÚtðt ¾tux ytðu, y™u W…h Éý Út‚wk hnu ‚tu {™w»Þtu W…ntË fhu, ‚uÚte {™{tk ¾uŒ Wí…Òt ÚttÞ y™u …Ae {hý …ÞO‚™wk ËtnË fhðwk …zu Au. {txu þÂõ‚ «{týu Wã{ fhðtu. yt ƒtƒ‚{tk ÷½w[týõÞ™wk ðtõÞ «{tý Y… Au. ’’¥Ýé癄ÜU}ææüÚ}|æ: S±…Ýç±Úæï{æï ÏæHè²ç¨ SÐ{æü J Ðí}æÎæ…Ý ç±Eæ¨æï }æëy²æïmæüÚæç‡æ ™y±æçÚ‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- …tu‚t™u ÞtuøÞ ™ ntuÞ yuðt Wã{™tu «thk¼, …tu‚t™t fwxwkƒeytu™e ËtÚtu rðhtuÄ fhu Au, {txu nwk …ý fYk. yt he‚u ƒ¤ðt™™e ËtÚtu M…Äto y™u Œwü Mºteytu™tu rðïtË fhðtu. yt [th {]íÞw™tk îthtu fnu÷tk Au. {txu …tu‚t™u ÞtuøÞ ™ ntuÞ yuðt Wã{™tu «thk¼ fhðtu ™rn. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- Wã{ þçŒÚte fuð¤ yt ÷tuf{tk s Ëw¾™u yt…™thtu Wãtu„ RåAtÞu÷tu ™Úte, …hk‚w Œun™u yk‚u …h÷tuf{tk Ëw¾™u yt…™thtu …ý Wã{ fhðtu. rðŒwh™er‚{tk fnu÷wk Au fu- rŒðË ŒhBÞt™ yuðwk f{o fhðwk fu, suÚte htºtu Ëw¾…qðof r™ÿt ytðe òÞ. y™u ytX {tË …ÞO‚ yuðwk f{o fhe ÷uðwk fu, suÚte ð»ttoÉ‚w Ëw¾u òÞ. ™t™e yðMÚtt{tk yuðwk ftÞo fhðwk fu, suÚte ð]ØtðMÚtt Ëw¾…qðof «Ëth ÚttÞ. y™u Sð™…ÞO‚ yuðwk ftÞo fhðwk fu, suÚte {he™u …h÷tuf{tk Ëw¾ «tó ÚttÞ. yt he‚u …h÷tuf{tk Ëw¾ yt…™thtu Wã{ …ý yt ÷tuf™t Wã{™e ËtÚtu ËtÚtu fhðtu. ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e ¾u‚e fh™tht su „]nMÚt ËíËk„eytu ntuÞ ‚u{ýu, ƒ¤Œ™t ð]»tý™wk f‚o™ fhðwk ™rn. yÚtto‚T ykzÚte Þwõ‚ y™u ™ehtu„e ƒ¤Œ™u s ¾u‚e{tk ¾uzðtu, ytðtu ¼tð Au. >>140>> ™…l……∂… HÚ ™…l……EÚ…±…∆ ∫…R¬O…ΩÙ…‰%z…v…x…∫™… i…Ë: * ™……¥…u˘¨™…∆ S… EÚi…«¥™…: {…∂…÷®… n¬¶…∫i…fih…∫™… S… **141** y™u ð¤e „]nMÚt ËíËk„eytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu y™u Ë{Þ™u y™wËthu sux÷tu …tu‚t™t ½h{tk ¾[o ntuÞ ‚ux÷t yÒt Ä™™tu Ëk„ún fhðtu. y™u su™t ½h{tk …þw ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu y™u Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu ½tË™tu Ëk„ún fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …tu‚t™t ½h{tk Œh ð»tuo sux÷tu ð…htþ ntuÞ ‚u™u y™wËthu ztk„h, ½ô ytrŒf yÒt y™u Yr…Þt ytrŒf Ä™™tu Ëk„ún fhðtu. su Ë{Þu su yÒt ËM‚wk {¤‚wk ntuÞ ‚u Ë{Þu ‚u yÒt™tu Ëk„ún fhe ÷uðtu. y™u ð¤e su™t ½h{tk …þwytu ntuÞ yuðt „]nMÚt ËíËk„eytuyu …þw™t ¼ûtý™u ÞtuøÞ yuðt ½tË™tu Ëk„ún …ý, su Ë{Þu ½tË ËM‚wk {¤‚wk ntuÞ ‚u Ë{Þu fhe ÷uðtu. yÒt y™u Ä™™tu Ëk„ún fhðtu fu ½tË™tu Ëk„ún fhðtu yu ‚tu „]nMÚttu {txu Œu¾t‚wk s V¤ Au. {txu yt{tk ftuR «{tý™e sYh ™Úte, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>141>> M…¥……n˘“x……∆ {…∂…⁄x……∆ S… i…fih…i……‰™…… n˘ ¶…™…« n˘ * ∫…®¶……¥…x…∆ ¶…¥…‰i∫¥…‰x… ÆI™……∫i…‰ i…ÃΩÙ x……x™…l…… **142** y™u ð¤e „]nMÚt ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu „tÞ, ƒ¤Œ, ¼UË ytrŒf …þwytu™e ½tË y™u s¤trŒfu fhe™u …tu‚tÚte òu Ëk¼tð™t ÚttÞ ‚tu …þwytu™u ht¾ðtk, y™u òu Ëk¼tð™t ™ ÚttÞ ‚tu ™ ht¾ðtk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- …tu‚tÚte …þwytu™u òu ƒhtƒh …t¤e þftÞ ‚tu …þwytu™u …tu‚t™t ½h{tk ht¾ðtk, y™u òu ™ …t¤e þftÞ ‚tu ƒeò™u …t÷™ fhðt {txu yt…e Œuðtk. ½h{tk ƒtkÄe ht¾ðtk ™rn. y™u òu ¼qÏÞtk ‚hMÞtk


&÷tuf - 143 -144 - 145

rþûtt…ºte ¼t»Þ

42

…þwytu™u ƒtkÄe ht¾u÷tk ntuÞ ‚tu „]nMÚt™u {nt™ y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rð»tÞ{tk yuf M{]r‚ ðtõÞ Ëtûte yt…u Au. ’’ÿæé{æ „ë¯æ „è±í΢àæ籯}æSƒæݨè΄æ}æì J ÐàæêÝæ}æï± çÝ:Eæ¨ñ«üçh: ¨±æüùçÐ Ýà²ç„‘‘ JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu- …þwytu ¼qÏÞtk ÚtÞu÷tk ntuÞ, ‚hMÞtk ÚtÞu÷tk ntuÞ y™u {t¾eytu ‚eðúŒkþtu {th‚e ntuÞ, A‚tk…ý fe[z{tk òu ƒtkÄe ht¾u÷tk ntuÞ ‚tu yu …þw™t r™:þtËtÚte „]nMÚt™e Ëðuo Ëk…Â¥t™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. y™u …qðo™tk Ëðuo …qÛÞ™tu …ý ™tþ ÚtR òÞ Au. {txu …tu‚tÚte …þwytu™e òu ƒhtƒh Ëk¼t¤ ht¾e þftÞ ‚tu s …þwytu™u …tu‚t™t ½h{tk ht¾ðtk. ™rn ‚tu ht¾ðtk ™rn. y™u ð¤e ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- …tu…x ytrŒf …ûteytu …t¤u÷tk ntuÞ ‚tu yu{™e …ý Ë{Þ Ë{Þ™u y™wËthu yÒt™t Œtýt ‚Útt s¤ ‚u ðzu òu Ëk¼t¤ ht¾e þftÞ ‚tu s …ûteytu™u …t¤ðtk, ™rn ‚tu …t¤ðtk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>142>> ∫…∫……I™…®…xi…Æ… ±…‰J…∆ {…÷j… ®…j…… n˘x…… {… S… * ¶…⁄ ¥…k…n˘…x……n˘…x……¶™……∆ ¥™…¥…ΩÙ…™…» x… EÚÃΩÙ S…i…¬ **143** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾tý fÞto rð™t ‚tu …tu‚t™t …wºt r{ºttrŒf™e ËtÚtu …ý …]Úðe y™u Ä™™t ÷uýŒuýu fhe™u ÔÞðnth õÞthuÞ fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ Ë{òð‚tk fnu Au fu- …wºt r{ºttrŒf™e ËtÚtu …ý ÷¾tý fÞto rð™t …]Úðe Ä™trŒf™e ÷uðz Œuðz fhðe ™rn. ßÞthu ytŠÚtf fu …]Úðe™t ÷uýŒuý™tu «&™ ytðu íÞthu Ë„t …wºt™tu …ý rðïtË fhðtu ™rn. yt f¤eÞw„{tk ‚tu …wºttu …ý r…‚t™e …tËu ft„¤ W…h Ëne fhtðztðe™u r…‚t™u ÷wkxe ÷u™tht òuÞt{tk ytðu Au. y™u r{ºttu …ý õÞthu rðït˽t‚ fhu ‚u™wk ftkR ™¬e ™rn. {txu …wºt ntuÞ fu r{ºt ntuÞ yÚtðt ƒeò ftuR Mðs™tu ntuÞ ‚u{™e ËtÚtu …ý Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾tý fÞto rð™t õÞthuÞ ÔÞðnth fhðtu ™rn. y™u ÷¾tý fÞto rð™t òu Ä™trŒf™e ÷uðz Œuðz fhu ‚tu …tA¤Úte {nt™ ͽzt™tu Ëk¼ð hnu Au. {txu «Út{Úte s Ëtûte™e Ëneðt¤tu ÷u¾ ÷¾tðe fhe™u íÞth …Ae s …]Úðe™e fu Ä™™e ÷uðz Œuðz fhðe. suÚte ¼rð»Þ{tk õ÷uþ Útðt™tu Ëk¼ð hnu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>143>> EÚ…™…«‰ ¥…Ë¥…… ΩÙE‰Ú ∫¥…∫™……x™…∫™… ¥……{™…«v…x…∫™… i…÷ * ¶……π……§…xv……‰ x… EÚi…«¥™…: ∫…∫……I™…∆ ±…‰J…®…xi…Æ… **144** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu …tu‚t™t ‚Útt ƒeò™t rððtn ËkƒLÄe ftÞo{tk yt…ðt ÞtuøÞ Ä™™e Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾tý fÞto rð™t fu𤠃tu÷e fhðe s ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ÔÞðnth ðtkftu Au. ßÞtk ÔÞðnth ytðu Au, íÞtk rðûtu…tu yð~Þ ytðu Au. y™u yu rðûtu…tu fwxwkƒ™t ËkƒLÄtu{tk rð…he‚ yËh fh™tht ƒ™u Au. {txu …tu‚t™t yÚtðt ƒeò™t rððtn ËkƒLÄe ftÞo{tk su ftkR …ý fLÞt™u y…oý fhðt ÞtuøÞ ðM‚w ntuÞ ‚u™wk Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾tý fhe™u s ÔÞðnth fhðtu. yÚtto‚T rððtn Ë{Þu fLÞtŒt™{tk yt…ðt ÞtuøÞ Ä™ ntuÞ fu …Ae …nuht{ýe{tk yt…ðt ÞtuøÞ Ä™ ntuÞ, yu Ä™™e Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾tý fÞto rð™t fuð¤ ðtýe{tºtÚte «r‚¿tt fhðe ™rn. ynª …ý «Út{ Ëtûte™e Ëneðt¤tu ÷u¾ ÷¾tðe™u …Ae s rððtn ËkƒLÄe ÔÞðnth™tu r™ùÞ fhðtu. …ý fuð¤ {tir¾f ÔÞðnth fhðtu ™rn. fthý fu ÷¾tý fÞto rð™t fuð¤ {tir¾f ÔÞðnth fhðtÚte y™uf «fth™t õ÷uþtu Wí…Òt ÚttÞ Au, ytðtu ¼tð Au. >>144>> +…™…p˘¥™……x…÷∫……Ɖh… ¥™…™…: EÚ…™……Ê  ΩÙ ∫…¥…«n˘… * +x™…l…… i…÷ ®…ΩÙq÷˘:J…∆ ¶…¥…‰ n˘i™…¥…v……™…«i……®…¬ **145** y™u ð¤e {tht ytr©‚ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ytðf™t ÿÔÞ™u y™wËthu s n{uþtk ¾[o fhðtu, …ý ‚u W…htk‚ ¾[o fhðtu


&÷tuf - 156

rþûtt…ºte ¼t»Þ

43

™rn. y™u su …wÁ»ttu ytðf fh‚tk ðÄthu ¾[o fhu Au, ‚u™u {tuxwk Œw:¾ ÚttÞ Au, yu{ òýðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- …tu‚t™e ytðf™wk su ÿÔÞ ntuÞ ‚u™u y™wËthu n{uþtk ¾[o fhðtu, ƒnw ÷tu¼ ht¾ðtu ™rn. y™u Éý …ý fhðwk ™rn. y™u òu ytðf™t ÿÔÞ™wk y™wËkÄt™ htÏÞt rð™t RåAt™wËth ¾[o fhðt {tkzu ‚tu {nt™ Œw:¾ ÚttÞ Au. {txu ytðf™t ÿÔÞ™wk y™wËkÄt™ ht¾e™u ytðf™e y…uûttyu Úttuztu LÞq™ s ¾[o fhðtu òuRyu. ytðf fh‚tk su …wÁ»t ytuAtu ¾[o fhu Au ‚u™u s ƒwÂØ{t™ fÌttu Au- ’’§Î}æï± ÐÚ¢ Îæÿ²}ææ²æÎËЄÚæï ò²:‘‘ JJ §ç„ JJ yt ð]Ø[týõÞ™t ðtõÞ{tk fnu÷wk Au fu, ytðf fh‚tk su ytuAtu ¾[o fhðtu, yus ƒwÂØ{t™ …wÁ»ttu™e ƒwrØ Au. y™u yus ztÌtt …wÁ»t™wk znt…ý Au. ’’¥æxæ}æï ²S² ™y±æçÚ çÝxæü}æï Ð@ ±æùçÐ ¯Åì J ¨ ç±S„ë„ò²æï ÝêÝ¢ {}æü|æíCæï |æ±ïÎì Îíé„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu, su™e [th Yr…Þt™e ytðf ntuÞ y™u …tk[ fu A Yr…Þt™tu ¾[o fh‚tu ntuÞ ‚tu ytðtu {tuxtu ¾[to¤w ‚íft¤ s Ä{o¼úü ÚtR òÞ Au, y™u {nt™ õ÷uþ™u …t{u Au. fthý fu ßÞtk íÞtkÚte …iËt W…tze™u su …wÁ»t {tuxtu ¾[o fhe ™t¾u Au. y™u …Ae ßÞthu yu fhs ¼he þfu ™rn, y™u Är™fÄýe™tu ßÞthu W…ÿð ÚttÞ íÞthu Íuh™wk ¼ûtý fhe™u ytí{½t‚ fhðt™tu «Ëk„ ytðu Au. y™u ytí{½t‚ fhðtu yu‚tu {nt™ …t… Au. {txu ¼õ‚s™tuyu n{uþtk ytðf fh‚tk Úttuztu ytuAtu ¾[o fhðtu, …ý Œu¾tŒu¾eÚte rð[tÞto rð™t ƒuVt{ ¾[o fhðtu ™rn. y™u ð¤e Ä{oftÞo …ý ytðf™u y™wËthu s fhðwk, fhs fhe™u õÞthuÞ …ý Ä{oftÞo fhðwk ™rn. yuf Ë{Þu ŒtŒt¾t[hu ©eS{nthts™u „Z…wh{tk fÌtwk fu- nu «¼w ! yÒtfqx™tu WíËð ™Sf ytðe hÌttu Au. {txu ‚{the òu yt¿tt ntuÞ ‚tu yÒtfqx™t WíËð™e ‚iÞthe fheyu. ‚u Ë{Þu ©eS{nthtsu ŒtŒt¾t[h™u W…Œuþ yt…u÷tu Au fu- þÂõ‚ «{týu yÒtfqx™tu WíËð fhòu. ‚{tuyu sL{tü{e ytrŒf WíËðtu{tk ½ýtu ¾[o fhu÷tu Au. y™u «ƒtuÄ™e™tu WíËð …ý ™Sf ytðu Au. {txu Ä™Ëk…Â¥t™u y™wËthu yÒtfqx™tu WíËð fhòu. fthý fu ‚{the Ä™Ëk…Â¥t {thtÚte yAt™e ™Úte. y™u Ä™ËkƒLÄe su ftÞo ntuÞ, yu Ä™™tu ¾[o fhðtÚte s ËtÄe þftÞ Au. …ý ¿tt™Úte fu ¼Âõ‚Úte Ä™ËkƒLÄe ftÞo ËtÄe þft‚wk ™Úte. y™u su …wÁ»ttu ßÞtk íÞtkÚte Ä™ W…tze™u Ä{oftÞo fhu Au. y™u …Ae ßÞthu Ä™ …tAwk yt…e þftÞ ™rn, y™u ßÞthu Ä™™t {tr÷f W…ÿð fhu íÞthu Éýe …wÁ»ttu ¼÷u ¿tt™e ntuÞ A‚tk…ý Är™fÄýe™t W…ÿð™u Ën™ fhe þf‚t ™Úte. y™u {tuxt õ÷uþ™u …t{u Au. fthý fu su Ä™™tu Mðt{e ntuÞ ‚u™u yt…ýu W…Œuþ fheyu fu Ä™{tk ‚tu y™uf y™Úttuo hÌtt Au, Ä™ Œw:¾Y… Au. ytðt W…ŒuþÚte Ä™™tu {tr÷f Ä™ ÷eÄt rð™t õÞthuÞ …ý …tAtu ð¤‚tu ™Úte. {txu «tý™e yt…Â¥t rð™t õÞthuÞ …ý fhs fhðwk ™rn. fthý fu „]nMÚt™u fhs™e Ë{t™ ƒeswk ftuR {tuxwk Œw:¾ ™Úte. ¼„ðt™ ‚tu fu𤠼tðÚte s «ËÒt ÚttÞ Au, …ý ½ýwk Ä™ ¾[oðtÚte «ËÒt Út‚t ™Úte. {txu ytðf™t ÿÔÞ™tu rð[th fhe™u s Ä{oËkƒLÄe ftÞo fhðwk òuRyu. yt «{týu „Z…wh{tk ©eS{nthtsu ŒtŒt¾t[h™u W…Œuþ yt…u÷tu n‚tu. yt &÷tuf{tk ©enrh™tu yr¼«tÞ yu Au fu, {tht ytr©‚tuyu ytðf™u y™wËthu s ¾[o fhðtu òuRyu. >>145>> p˘¥™…∫™……™……‰ ¶…¥…‰t…¥……x…¬ ¥™…™……‰ ¥…… ¥™……¥…ΩÙ… ÆE‰Ú * i……Ë ∫…∆∫®…fii™… ∫¥…™…∆ ±…‰J™……Ë ∫¥…I…ÆË: |… i…¥……∫…Æ®…¬ **146** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu …tu‚t™t ÔÞðnthftÞo{tk sux÷e ytðf ntuÞ ‚Útt sux÷e òðf ntuÞ yu ƒuÞ™u Ëk¼the™u «r‚rŒ™ Yzt yûthtuÚte …tu‚u ‚u™wk ™t{wk ÷¾ðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©eS{nthts …tu‚t™t ¼õ‚™u Sð™Þtºtt ŒhBÞt™ ftuR…ý ò‚™wk Œw:¾ «tó ÚttÞ ™rn, y™u …tu‚t™e Sð™Þtºtt ytŠÚtf ËkfxÚte hrn‚ Ëw¾…qðof «Ëth fhu, yu nu‚wÚte yt &÷tuf{tk fnu Au fu,


&÷tuf - 147-148

rþûtt…ºte ¼t»Þ

44

{tht ytr©‚ „]nMÚttuyu …tu‚t™t Ë{„ú ÔÞðntrhf ftÞo{tk Ä™trŒf™e sux÷e ytðf ntuÞ y™u sux÷e òðf ntuÞ, yu ƒÒtu ytðf òðf™u ‚u ‚u rŒðËu s Ëk¼the™u þtu¼tÞ{t™ yûthtuÚte …tu‚t™t ntÚtu s ™t{wk ÷¾ðwk. y™u òu ™ ÷¾u ‚tu õÞthuf Äw‚thtytu rðM{]r‚™tu ÷t¼ ÷R™u Au‚he òÞ Au. ™er‚þt†{tk fnu÷wk Au fu- ’’Ý ²S² Hï¶æï ±æ Hï¶æï |æ±ï„ì ¨ç‹Îx{±‡æüÜU: J {ê„æü: ÜëU„ÜUHï¶æS„¢ Ïææ{ç²y±æ xæëØ„ï {Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ su ftÞo™tu ÷u¾ ™ ntuÞ, yÚtðt ‚tu yûth ðtk[e ™ þftÞ yuðtu òu ÷u¾ ntuÞ ‚tu Äq‚thtytu ƒ™tðxe ÷u¾ ƒ™tðe™u Au‚he òÞ Au, y™u Ä™ „úný fhe òÞ Au. {txu ðtk[e þftÞ yuðt Yzt yûthu fhe™u ytðf òðf™wk ™t{wk ÷¾ðwk. ytðtu ¼tð Au. >>146>> x…V…¥…fik™…÷t®…|……{i…v…x…v……x™…… n˘i…∂S… i…Ë: * +{™……Ê n˘∂……∆∂…: EfiÚπh……™… À¥…∂……Â%∂… ∫i¥…ΩÙ n÷˘§…«±…Ë: **147** y™u ð¤e „]nMÚt ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™e ð]Â¥t y™u Wã{ Útfe «tó ÚtÞu÷ su Ä™ ÄtLÞtrŒf ‚u{tkÚte Œþ{tu ¼t„ ftZe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u y…oý fhðtu. y™u su ÔÞðnthu Œwƒo¤ ntuÞ ‚u{ýu ðeþ{tu ¼t„ y…oý fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- „]nMÚt ËíËk„eytuyu ð]Â¥t ‚Útt Wã{Úte «tó fhu÷ su Ä™ ÄtLÞ ntuÞ ‚u{tkÚte, yÚtðt ‚tu ¾u‚e{tk Út‚t ftuR …ý …tf{tkÚte Œþ{tu ¼t„ …tu‚t™t RüŒuð™t {krŒh{tk sR™u y…oý fhðtu. y™u su™e ð]Â¥t ‚Útt Wã{ ™t™tu ntuÞ, y™u ¾[o ½ýtu ntuÞ, ytðt su Œwƒo¤ ntuÞ ‚u{ýu rðþ{tu ¼t„ y…oý fhðtu. y™u òu Œþ{tu fu ðeþ{tu ¼t„ ftZu ™rn. ‚tu ÿÔÞ™e þwÂØ Út‚e ™Úte. þwÂØ rððuf{tk fnu÷wk Au fu- ’’{Ý¢ àæélç„ ÎæÝïÝ‘‘ JJ §ç„ JJ Œt™ fhðtÚte Ä™™e þwÂØ ÚttÞ Au. ‚tu yu Œt™ ftu™u fhðwk ? ‚u™t W¥th{tk Œt™¾kz™u rð»tu fnu÷wk Au fu- ’’Ðæ~æï ÎíòæÐü‡æ¢ ÜUæ²ü}æì‘‘ JJ §ç„ JJ su …tºt ntuÞ ‚u™u s Œt™ fhðwk. ‚tu yu …tºt ftuý ? …tºt ftu™u Ë{sðtu ? ‚u™t sðtƒ{tk ¼t„ð‚™u rð»tu ™thŒu ÞwrÄÂch «íÞu fnu÷wk Au fu- ’’Ðæ~æ¢ y±~æ çÝLQ¢U ±ñ ÜUç±ç|æ: Ðæ~æ籜æ}æñ: J ãçÚÚï±ñÜU ©±èüàæ ! ²‹}æ²¢ ±ñ ™Úæ™Ú}æì‘‘ JJ §ç„ JJ nu hts™T ! …tºt™u òý™tht Ér»t{wr™ytuyu yuf s …h{tí{t™u …tºt fnu÷t Au. {txu ƒÄtÚte …nu÷e …qò ©ef]»ý™e s Útðe òuRyu. y™u íÞth …Ae ¼„ðt™™t ¼õ‚ ƒútñýtu …ý …tºt fnu÷t Au. yt he‚u {wÏÞ …tºt ‚hefu þtMºttuyu …h{tí{t™u ðýoðu÷t Au. {txu …tu‚t™t ÿÔÞ™e þwÂØ {txu ðeþ{tu fu Œþ{tu ¼t„ su …tuu‚t™t RüŒuð ntuÞ ‚u™u s y…oý fhðtu. yu rËðtÞ ƒeswk ftkR Œt™trŒf fhðwk ntuÞ, ‚tu ƒútñýtrŒf™u ÚtR þfu Au. …ý Ä™™e þwÂØ™u {txu Œþ{tu fu ðeþ{tu ¼t„ …tu‚t™t RüŒuð rËðtÞ ftuR™u …ý y…oý fhe þftÞ ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{eyu ‚tu yux÷u ËwÄe fnu÷wk Au fu- ’’S±ïCÎï±æH²¢ xæy±æ çݱïÎÝè²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ …tu‚t™t R»xŒuð™t {krŒh{tk sR™u ËkfÕ… fhðtu fu- nu «¼w ! nwk yt ‚{tu™u y…oý fÁk Awk. yt{tk nðu {thtu ftuR yrÄfth ™Úte. yt he‚u {{íð™tu íÞt„ fhe™u …tu‚t™t RüŒuð™t [hý{tk su Ë{Š…‚ fhðt{tk ytðu ‚u™u Ä{toŒtu fnuðt{tk ytðu Au. …ý {thtu {krŒh{tk ytx÷tu Vt¤tu Au. ytðtu òu {™{tk ËkfÕ… ÚttÞ ‚tu …tu‚t™t Ä™ «íÞu™tu yrÄfth Atuzâtu fnuðtÞ ™rn. yÚtto‚T Ä™{tkÚte {{íð Atuzâwk fnuðtÞ ™rn. y™u ßÞtk ËwÄe {{íð Atuzðt{tk ™ ytðu íÞtk ËwÄe yu ðM‚w Ë{Š…‚ ƒ™‚e ™Úte. y™u ßÞtk ËwÄe Ë{Š…‚ ™ ƒ™u íÞtk ËwÄe yu Ä{toŒtu fnuðtÞ ™rn. {txu „]nMÚt ËíËk„eytuyu …tu‚t™t Ä™ yÚtðt ÄtLÞ{tkÚte Œþ{tu fu ðeþ{tu ¼t„ ftZe™u …tu‚t™t RüŒuð™u Ë{Š…‚ fhe™u …tu‚t™t Ä™™e þwÂØ fhðe. y™u yt he‚u òu Ä™™e þwÂØ fhðt{tk ™ ytðu ‚tu yu y…rðºt ÿÔÞ™wk Ëuð™ fhðtÚte ƒwÂØ™e ykŒh sz‚t Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚uÚte ‚u fŒe…ý ËtÁk rð[the þf‚tu ™Úte. y™u õÞthuÞ …ý Œw:¾™e r™ð]Â¥t Út‚e ™Úte. {txu yð~Þ Ä{toŒtu ftZe™u …tu‚t™t Ä™™u ÄtuR ™t¾ðwk. ytðtu ¼tð Au. >>147>> BEÚ…n˘∂…“®…÷J……x……∆ S… µ…i……x……∆  x…V…∂… HÚi…: * =t…{…x…∆ ™…l……∂……∫j…∆ EÚi…«¥™…∆  S… xi…i……l…«n˘®…¬ **148** y™u ð¤e {tht ytr©‚ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu yuftŒþe ytrŒf ðú‚tu™wk Wãt…™ …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu y™u þt†™u y™wËthu


&÷tuf - 149-150

rþûtt…ºte ¼t»Þ

45

fhðwk, fthý fu yu Wãt…™ {™ðtkÂA‚ V¤™u yt…™tÁk Au. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR…ý ðú‚ fhu÷wk ntuÞ fu {kºt…whùhý fhu÷wk ntuÞ, ‚u™wk Wãt…™ rðrÄ «{týu fhðwk. yÚtto‚T ftuR…ý ðú‚™e Wsðýe fhðe. Wsðýe rð™t ðú‚ …qýo V¤™u yt…‚wk ™Úte. ðú‚{tk ftkRf yÄwhtþ hnu÷e ntuÞ yu yÄwhtþ™u …qýo fhðt {txu ðú‚™wk Wãt…™ fhðt{tk ytðu Au. ðú‚ ƒu «fth™tk ntuÞ Au. yuf Ëft{ ðú‚ y™u ƒeswk r™»ft{ ðú‚. …wºttrŒf V¤™e RåAtÚte fhðt{tk ytðu÷wk su ðú‚ ntuÞ ‚u™u Ëft{ ðú‚ fnuðt{tk ytðu Au. y™u fu𤠼„ðt™™u htS fhðt {txu™wk su ðú‚ ntuÞ ‚u™u r™»ft{ ðú‚ fnuðtÞ Au. ‚u{tk r™»ft{ ðú‚™wk Wãt…™ fhðt™e ftuR sYh ntu‚e ™Úte. …ý „]nMÚt™t ÓŒÞ{tk Mðt¼trðf…ýu Ëft{ ¼tð™t ntuÞ Au, yÚtto‚T …wºttrŒf™t V¤™e RåAt ntuÞ Au. {txu su „]nMÚtt©{e ¼õ‚™u V¤™e òu ytþt ntuÞ ‚tu yu ðú‚™u Wsððwk. ðú‚™e ytrŒ{tk, yk‚u yÚtðt ‚tu {æÞu Wãt…™ fhðwk. Wãt…™ rð™t™wk su ðú‚ ‚u …qýo V¤ yt…‚wk ™Úte. {txu ðú‚™e …qŠ‚™u {txu y™u …qýo V¤ «tó fhðt™u {txu ¼„ðt™™e {nt…qò fhðe, ƒútñýtu™u s{tzðt, ¼„ðt™™t ¼õ‚ Ëí…wÁ»ttu™u s{tzðt, „tÞtu™wk Œt™ yt…ðwk fu Ëwðýo™wk Œt™ yt…ðwk. yt he‚u ðú‚™u Wsððwk, suÚte ðú‚ …qýo V¤ yt…™th ÚttÞ Au, ytðtu ¼tð Au. >>148>> EÚi…«¥™…∆ EÚ…Æh…“™…∆ ¥…… ∏……¥…h…‰ ®…… ∫… ∫…¥…«l…… *  §…±¥…{…j…… n˘ ¶…: |…“i™…… ∏…“®…ΩÙ…n‰˘¥…{…⁄V…x…®…¬ **149** y™u ð¤e {tht ytr©‚ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ©tðý {tË™u rð»tu rƒÕð…ºttrŒfu fhe™u ©e {ntŒuðS™wk …qs™ «er‚…qðof y™u Ëðo«fthu …tu‚u fhðwk, yÚtðt ƒeò …tËu fhtððwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ©tðý{tË{tk rƒÕð…ºttrŒf …qò™t W…[thtu ðzu {ntŒuðS™wk …qs™ ytŒh…qðof y™u yð~Þ fhðwk. y™u òu …tu‚t™u y™wfw¤‚t™tu y¼tð ntuÞ ‚tu ƒútñýîtht …qs™ fhtððwk. rþð…whtý{tk fnu÷wk Au fu’’Ÿæ汇æï }ææç¨ ²æï |ævy²æ ÜUÚæïç„ çàæ±Ðê…Ý}æì J ÜUæÚ²ïÎì Ïæíæræ‡æñ±æüçÐ Ý „é àæꋲ¢ ݲïçÎ}æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ su „]nMÚtt©{e ¼õ‚ ©tðý {tË™e ykŒh ¼Âõ‚…qðof {ntr¼»tuf™t rðrÄÚte ftu{¤ rƒÕð…ºttu ðzu rþð™wk …qs™ …tu‚u fhu Au yÚtðt ƒútñýtu îtht fhtðu Au. ‚u „]nMÚtt©{e ¼õ‚™u yt ÷tuf{tk ‚Útt …h÷tuf{tk ftkR…ý y«tÃÞ hnu‚wk ™Úte. y™u ð¤e …È…whtý{tk …ý fnu÷wk Au fu, su …wÁ»t ftŠ‚f{tË{tk ‚w÷Ëe™t Œhuf …ºtu rð»ýw™wk ™t{ Wå[thý fhe™u ‚w÷Ëe …ºttu ðzu rð»ýw™wk …qs™ fhu Au, y™u ©tðý {tË{tk rƒÕð™t Œhuf …ºtu þkfh™wk ™t{ Wå[thý fhe™u rƒÕð…ºttu ðzu rþðS™wk …qs™ fhu Au, ‚u …wÁ»t yt÷tuf{tk ¼wÂõ‚ y™u …h÷tuf{tk {wÂõ‚™u …t{u Au. {txu ©tðý{tË{tk rþðS™wk …qs™ fhðwk. yuf {tË …ÞO‚ {ntŒuðS™e …qò fhðt{tk su yË{Úto ntuÞ ‚u{ýu «r‚rŒ™ ©tðý {tË{tk ËtÞkft¤u rþð™tk Œþo™ fhðtk. «r‚rŒ™ ËtÞkft¤u fuð¤ rþð™tk Œþo™ fhðtÚte …ý …qò™t V¤™e «tÂó ÚttÞ Au, ytðtu ¼tð Au. >>149>> ∫¥……S……™……«z… @Òh…∆ O……¡∆ ∏…“EfiÚπh…∫™… S… ®… xn˘Æ…i…¬ * i……¶™……∆ ∫¥…¥™…¥…ΩÙ…Æ…l…» {……j…¶…⁄π……∆∂…÷EÚ… n˘ S… **150** y™u ð¤e {tht ytr©‚ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t yt[tÞo Útfe ‚Útt ¼„ðt™™t {krŒh Útfe Éý „úný fhðwk ™rn. y™u ð¤e …tu‚t™t yt[tÞo Útfe ‚Útt ¼„ðt™™t {krŒh Útfe …tu‚t™t ÔÞðnth™u {txu …tºttu, ½huýtk y™u ðMºttrŒf {t„e ÷tððtk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- „wY™wk fu Œuð™wk ÿÔÞ õÞthuÞ „úný fhðwk ™rn. ’’Ðíæ‡ææÐ΢ ç±Ýæ Ýñ± «‡æ¢ ÜUæ²Z çã ÜUS²ç™„ì J Îï±Îíò¢ xæéLÎíò¢ 籯±gêÚSy²…ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt yk„eht{wr™™t ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, «tý™e yt…Â¥t rð™t ftuR™wk …ý Éý fhðwk ™rn. y™u ‚u{tk …ý Œuð™t ÿÔÞ™tu y™u „wY™t ÿÔÞ™tu Íuh™e …uXu ŒqhÚte s íÞt„ fhe Œuðtu. fthý fu ‚u{tkÚte y™uf


&÷tuf - 150

rþûtt…ºte ¼t»Þ

46

rððtŒtu ËòoÞ Au. yt {krŒh y™u yt[tÞo yuf yuðwk MÚtt™ Au fu ‚u{™t {txu Ëðoºt Ë{¼tð ntuðtu òuRyu. {krŒh Útfe fu yt[tÞo Útfe òu yuf™u Éý yt…ðt{tk ytðu ‚tu ƒeòu …ý ÷uðt {txu ytðu. y™u ‚u™u òu ™ yt…eyu ‚tu Ëk«ŒtÞ{tk ¼uŒ¼tð W¼tu ÚttÞ Au. y™u su ytðu yu Ëðuo™u yt…ðt {tkzu ‚tu Ä{oMÚt¤ yuf ƒuLf ƒ™e òÞ Au. y™u ð¤e yt…ýu {krŒh{tkÚte fu yt[tÞo Útfe Éý ÷eÄu÷wk ntuÞ ‚u™u ƒeòu ftuR òý‚tu ™ ntuÞ. y™u fŒt[ y[t™f yt…ýtu Œun …ze òÞ y™u Éý …tAwk ™ yt…e þftÞ ‚tu {nt™ y™Úto™e «tÂó ÚttÞ Au. fthý fu Œuð™wk y™u „wY™wk ÿÔÞ yt…ýt ½h{tk hne „Þwk. ‚uÚte ðkþ…hk…ht …ý Œw:¾e ÚtR òÞ Au. {txu „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu …tu‚t™t yt[tÞo Útfe y™u {krŒh Útfe Éý „úný fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e yt…ýu ½uh ÷ø™ suðt ÔÞtðntrhf «Ëk„tu ytðu, ‚tu yu ÔÞðnth™t «Ëk„tu{tk …tu‚t™t yt[tÞo …tËuÚte fu ¼„ðt™™t {krŒh Útfe ºttkË, fztÞtk ytrŒf …tºttu, ‚Útt fwkz÷trŒf y÷kfthtu, ðMºttu ‚Útt ðtn™trŒf ftuR…ý ðM‚w „úný fhðe ™rn. fthý fu yu ðM‚w Ä{toŒt™e ntuÞ, ‚uÚte ftuR Ä{o«Ëk„ ntuÞ ‚u{tk ðt…he þftÞ, …ý ÔÞðntrhf «Ëk„{tk Ä{toŒt™e ðM‚w ðt…he þftÞ ™rn. y™u òu Ä{toŒt™e ðM‚w …tu‚t™t ÔÞðnthftÞo{tk ðt…hu Au ‚tu yu sYh Œw:¾e ÚttÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk yuf M{]r‚ðtõÞ «{týY… Au. ’’§CÜUæÜUæDæà}æHæñãæÝì Îï±æH²xæ„æÝì xæëçã J xæëã‡æè²æóææy}æxæïãæƒZ xæëØæÝì ÐíæŒÝæïç„ ²æ„Ýæ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt Þ{htò™wk ðtõÞ Au. Þ{htò fnu Au fu, ¼„ðt™™t {krŒh{tk ftuR $x, ftü fu …ÚÚth hnu÷tu ntuÞ, yÚtðt ‚tu ftuR ÷tu¾kz™e ðM‚w hnu÷e ntuÞ ‚tu yu ðM‚w™u „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu …tu‚t™t ½h™u {txu õÞthuÞ …ý ÷uðe ™rn. y™u òu ÷u ‚tu yu Þ{Þt‚™t™u …t{u Au. yÚtto‚T Þ{htò fnu Au fu- y{thu íÞtk Þ{…whe{tk ytðe™u sYh ‚u™u Œw:¾ ¼tu„ððwk …zu Au. y™u ð¤e yus he‚u „wY ƒútñý y™u ftuR…ý ‚…ÂMð …wÁ»t™t ðMºttrŒf ÿÔÞ™u …tu‚t™u {txu „úný fhðtk ™rn. y™u yt…ýu yu{™e Ëuðt fh‚t ntuRyu y™u htS ÚtR™u Ëuðt™t …whMfth Y…u yt…u ‚tu „úný fhðt{tk Œtu»t ™Úte. yus he‚u yt…ýu {krŒh™e ykŒh Ëuðt fh‚t ntuRyu y™u Ëk‚tu òu htS ÚtR™u …wM‚f fu {t¤t ytrŒf ftuR…ý ðM‚w yt…u ‚tu ÷uðt{tk Œtu»t ™rn. …ý yt…ýu òu {krŒh{tk ftkR…ý Ëuðt fh‚t ™ ntuRyu A‚tk…ý {krŒh{tkÚte Ëk‚tu «ËtŒe yt…u ‚tu ÷uðe ™rn. fthý fu, yu «ËtŒe …ý Ä{toŒt™e ntuÞ Au, ‚uÚte yð~Þ …tu‚t™u {txu ¼thY… ƒ™u Au, y™u Œu™th™u …ý ¼thY… ƒ™u Au. {txu ©eS{nthts™tu yr¼«tÞ yuðtu Au fu, …tu‚t™t yt[tÞo Útfe fu ©ef]»ý™t {krŒh Útfe nht{™e ftuR…ý ðM‚w ÷uðe ™rn. >>150>>


&÷tuf - 151-152

rþûtt…ºte ¼t»Þ

1

>> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

©e rþûtt…ºte ¼t»Þ

àæ„æÝ¢Îç±Ú癄æùƒüÎèçÐÜUæw²æ ÅèÜUæ ∏…“EfiÚπh…M…÷ØÒ∫……v…⁄x……∆ n˘∂…«x……l…» M…i……Ë {… l… * i…i∫l……x…‰π…÷ S… x… O……¡∆ {…Æ…z…∆  x…V…{…÷h™…æi…¬ **151** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ¼„ðt™, „wY, ‚Útt ËtÄw™tk Œþo™™u {txu ßÞthu „Þu÷t ntuRyu íÞthu {t„o{tk …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn. ‚Útt ¼„ðt™, „wY y™u ËtÄw™tk ‚u ‚u MÚtt™ftu™u rð»tu …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn. fthý fu …thfwk yÒt …tu‚t™t …wÛÞ™u nhe ÷u™tYk Au. {txu …tu‚t™e „tkX™wk yÒt ¾tðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- yt &÷tuf{tk ©eS{nthtsu „wY y™u ËtÄw yt ƒÒtu™tu …]ÚtfT WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ËtÄw™u …ý „wY fne þftÞ A‚tk ynª „wY þ猙tu …]ÚtfT WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. ‚uÚte „wY þçŒÚte ynª yt[tÞo Ë{sðt. ‚tu ¼„ðt™, yt[tÞo y™u Ëk‚tu™tk Œþo™™u {txu yt…ýu ßÞthu „Þu÷t ntuRyu íÞthu {t„o{tk su{ ƒ™u ‚u{ …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn. ynª …thfwk su fÌtwk yu r¼ûtt rËðtÞ™wk yÒt òýðwk. r¼ûtt™wk yÒt …thfwk fnuðt‚wk ™Úte. r¼ûtt™wk yÒt Ëðo«fthu …rðºt y™u …tu‚t™wk s fnuðtÞ Au. {txu r¼ûtt™wk yÒt s{ðt{tk Œtu»t ™Úte. …ý ¼„ðt™, „wY fu ËtÄw™tk Œþo™tÚtuo fu Þtºttyu yt…ýu „Þu÷t ntuRyu, y™u íÞtk òu …thfwk yÒt s{eyu ‚tu Œþo™™wk fu Þtºtt™wk …wÛÞ ‚tu yt…ýu su{™wk yÒt s{u÷t ntuRyu ‚u{™u s {¤u Au. …ý yt…ý™u ftkR {¤‚wk ™Úte. yt ƒtƒ‚{tk M{]r‚™wk ðtõÞ «{tý Y… Au. ’’²S²æóæ}æì ¥àÝÝì ÐéL¯S„èƒüÿæï~æ±í„æçÝ ™ J ²¿æ¢ …Т „Ðæï ±æùçÐ ÜéU²æü„ì „S²ñ± „yÈUH}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, su{™wk yÒt s{e™u …wÁ»t ‚eÚtoÞtºtt, ðú‚, Þ¿t, s…, fu ‚… fhu Au. ‚tu su™wk yÒt …tu‚u s{u÷tu ntuÞ ‚u™u s ‚eÚtoÞtºttrŒf™wk V¤ {¤u Au. …tu‚t™u ftkR {¤‚wk ™Úte. {txu ¼„ðt™, „wY ‚Útt ËtÄw™tk Œþo™tÚtuo „Þu÷t ntuRyu fu …Ae ÞtºttÚtuo „Þu÷t ntuRyu íÞthu …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn. ytðtu ¼tð Au. >>151>> |… i…Y……i…∆ v…x…∆ n‰˘™…∆ ™…i∫™……k…i…¬ EÚ®…«EÚ… Æh…‰ * x… M……‰{™…®…fih…∂…÷r˘¨… n˘ ¥™…¥…ΩÙ…™…» x… n÷˘V…«x…Ë: **152** y™u ð¤e „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, {swhtu™u sux÷wk Ä™ yÚtðt ÄtLÞ yt…ðt™e «r‚¿tt fhu÷e ntuÞ, yu «{týu yt…e Œuðwk, …ý ‚u{tkÚte ytuAwk ™ yt…ðwk, y™u …tu‚t …tËu ftuR fhs {t„‚tu ntuÞ, y™u yu fhs yt…ýu yt…e ŒeÄu÷wk ntuÞ ‚tu yu ðt‚™u At™e ™ ht¾ðe. ‚Útt …tu‚t™tu ðkþ ‚Útt fLÞtŒt™ …ý At™wk ™ ht¾ðwk, y™u Œwso™ …wÁ»ttu™e ËtÚtu ÔÞðnth fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- {swhtu™u su «{týu Ä™ yÚtðt ÄtLÞ yt…ðt™wk fÌtwk ntuÞ,


&÷tuf - 153 - 154 - 155

rþûtt…ºte ¼t»Þ

2

y™u {swhtu îtht …wÁk ft{ fhtðu÷wk ntuÞ, ‚tu {sqhtu™u fnuðt «{týu {sqhe yt…e Œuðe. …hk‚w ‚u{tkÚte ytuAwk yt…ðwk ™rn. y™u òu ytuAwk yt…u ‚tu {sqh™t yk‚:fhý{tk Wí…Òt ÚtÞu÷t Ëk‚t…Y…e yÂø™Úte …tu‚t™wk ËðoMð ™tþ …t{e òÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk „Yz…whtý™wk ðtõÞ «{tý Y… Au. ’’Ðíç„Ÿæéy² ÎÎæ}æèç„ ²: Ðé}ææÝì Ý ÎÎæç„ „„ì J ¨ „yÐæÐïÝ ¨¢„#æï çݱëüôœæ Ýñ± xæÓÀç„‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, su …wÁ»t nwk ‚{™u ytx÷wk Ä™ yt…eþ, ytðe «r‚¿tt fhe™u …Ae yt…‚tu ™Úte. ‚tu yu …wÁ»t rðït˽t‚ Y…e …t…Úte ‚ó ƒ™e™u yt ÷tuf{tk õÞtkÞ …ý Ëw¾™u …t{‚tu ™Úte. {txu {sqhtu™u sux÷wk ytÃÞt™e «r‚¿tt fhu÷e ntuÞ, ‚u{tkÚte ntr™ ftr™ fhðe ™rn, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e ÔÞtsu „úný fhu÷wk Ä™ òu …tAwk yt…e ŒeÄwk ntuÞ ‚tu yu ðt‚™u At™e ht¾ðe ™rn. Ëtûte™e Ë{ût ònuh fhe Œuðe. …htþhM{]r‚™e ykŒh fnu÷wk Au fu- ’’«‡æàæéçh: S±æ‹±²p xææïÐÝè²æñ Ý {è}æ„æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt…e ŒeÄu÷wk Éý, y™u …tu‚t™tu ðkþ, ‚Útt fLÞtŒt™ yt ºtý ƒtƒ‚tu õÞthuÞ …ý „]ó ht¾ðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e …t…f{o™u fh™tht, y™u ¼„ðt™Úte rð{w¾ yuðt …wÁ»ttu™e ËtÚtu ÔÞðnth ht¾ðtu ™rn. ™er‚þ‚f{tk fnu÷wk Au fu Ä™™u …t{e™u fÞtu …wÁ»t „Šðü ÚtÞtu ™Úte, ƒÄt s ÚtÞt Au. rð»tÞht„e fÞt …wÁ»t™e Œw:¾™e r™ð]Â¥t ÚtÞu÷e Au ? ftuR™e …ý ÚtÞu÷e ™Úte. Mºteyu fÞt …wÁ»t™wk {™ ¾krz‚ fhu÷wk ™Úte, ƒÄt™wk {™ ¾krz‚ fhe ™t¾u÷wk Au. fÞtu …wÁ»t ft¤™t Í…txt{tk ytÔÞtu ™Úte, ƒÄt s ytðe „Þt Au. y™u ¼e¾ {t„e™u ¾t™thtu fÞtu …wÁ»t „tihð‚t™u …t{u÷tu Au ? ftuR …ý ™rn. yu s he‚u Œwso™ …wÁ»ttu™e ðtýeY…e ò¤{tk VËtÞu÷tu fÞtu …wÁ»t Ëw¾™u …t{u÷tu Au ? ftuR…ý Ëw¾™u …t{u÷tu ™Úte. {txu ¼õ‚tuyu Œwso™ …wÁ»ttu™e ËtÚtu ÔÞðnth fhðtu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>152>> n÷˘πEÚ…±…∫™… Æ{…÷h……∆ ¥…… x…fi{…∫™……‰{…p˘¥…‰h… ¥…… * ±…VV……v…x…|……h…x……∂…: |……{i…: ∫™……tj… ∫…¥…«l…… **153** ®…⁄±…n‰˘∂……‰% {… ∫… ∫¥…‰π……∆ ∫…t B¥…  ¥…S…I…h…Ë: * i™……V™……‰ ®…n˘… ∏…i…Ë: ∫l…‰™…∆ M…i¥…… n‰˘∂……xi…Æ∆ ∫…÷J…®…¬ **154** y™u ð¤e {tht ytr©‚ rððufe „]nMÚtt©{e …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, su Œuþ{tk hnu‚u Útfu Œw»ft¤, þºtw fu htò™t W…ÿðu fhe™u Ëðo«fthu …tu‚t™e ÷ts s‚e ntuÞ yÚtðt Ä™™tu ™tþ Út‚tu ntuÞ fu …tu‚t™t «tý™tu ™tþ Út‚tu ntuÞ; y™u òu ‚u …tu‚t™t {q¤ ð‚™™tu Œuþ ntuÞ ‚tu …ý ‚u™tu ‚íft¤ s íÞt„ fhe Œuðtu, y™u ßÞtk W…ÿð ™ ntuÞ íÞtk sR™u Ëw¾…qðof hnuðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼õ‚tuyu W…ÿððt¤t Œuþ{tk hnuðwk ™rn. yt ƒtƒ‚{tk {™wM{]r‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’Ýæ{æ<}æÜïU ±¨ïÎì xæíæ}æï Ý Ã²æç{ÏæãéHï |æëàæ}æì J ¨æïÐÎí±ïùç„Ð毇Çï ÝæïШëCïù‹y²…ñ…üÝñ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, su „t{ yÄtŠ{f ntuÞ, yíÞk‚ htu„Úte ÔÞtó ntuÞ, ð¤e W…ÿððt¤wk ntuÞ, y™u su „t{ Ëk…qýo…ýu [tkzt¤Úte ÔÞtó ntuÞ ‚u „t{{tk hnuðwk ™rn. ƒesu MÚt¤u [tÕÞt sðwk. M{]r‚{tk fnu÷wk Au fu ®Ën, Ëßs™ …wÁ»ttu, y™u ntÚte yt ºtý™u ßÞthu Œw:¾ …zu íÞthu ŒuþtL‚h{tk [tÕÞt òÞ Au. …hk‚w ft„ztu, Œwso™ …wÁ»t y™u nhý yt ºtý™u Œw:¾ …zu A‚tk MÚtt™™u Atuze™u yLÞºt s‚t ™Úte. {txu ©eS{nthts™u fnuðt™tu yu ¼tð Au fu- ßÞtk Ëw¾…qðof hne þftÞ íÞtk sR™u hnuðwk y™u íÞtk …ý òu W…ÿð ÚttÞ ‚tu ‚u Œuþ™u …ý Atuze Œuðtu. ’’¨ Îïàææï ²~æ ¨é¶¢ …èò„ï‘‘ JJ§ç„JJ ßÞtk Ëw¾…qðof Sðe þftÞ ‚u™u s Œuþ fnu÷tu Au. {txu Ëßs™tuyu ßÞthu Œw:¾ …zu íÞthu MÚt¤tk‚h fhe sðwk. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>153-154>> +…f¨Ë∫i…÷ M…fi ΩÙ ¶…: EÚ…™……« +ÀΩÙ∫…… ¥…Ëπh…¥…… ®…J……: * i…“l…Êπ…÷ {…¥…«π…÷ i…l…… ¶……‰V™……  ¥…|……∂S… ∫……v…¥…: **155** y™u ð¤e Ä™tZâ ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu ®nËtÚte hrn‚ yuðt rð»ýwËkƒLÄe Þ¿ttu fhðt, ‚Útt ‚eÚttuo{tk y™u …ðtuo™u rð»tu ƒútñýtu ‚Útt


&÷tuf - 156

rþûtt…ºte ¼t»Þ

3

ËtÄw™u s{tzðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo Ë{òð‚tk fnu Au fu- Ä™ðt™ „]nMÚt ËíËk„eytuyu «týeytu™t ðÄÚte hrn‚ y®nËt{Þ rð»ýwÞt„ fhðt. LÞtÞÚte «tó fhu÷t Ä™ ðzu ©Øt…qðof Þ¿t{tk su rð»ýw™e …qò fhðe ‚u s „]nMÚtt©{eytu™tu ©uc fÕÞtýfthe {t„o Au. y™u ð¤e ¼„ðt™™tk {krŒhtrŒf …rðºt ûtuºttu y™u „k„trŒf …rðºt ‚eÚttuo{tk ‚Útt y{tðtMÞtrŒf …ðo™t rŒðËtu{tk ƒútñýtu y™u ËtÄw…wÁ»ttu™u [th «fth™t ¼tus™tu ðzu ‚]ó fhðt. ËtÄw y™u ƒútñýtu™u s{tzðtÚte Þ¿ttu fh‚tk …ý yrÄf V¤ «tó ÚttÞ Au. yÚtto‚T ¼„ðt™™e yrÄf «ËÒt‚t ÚttÞ Au. ¼„ðt™ ©ef]»ýu …tu‚u s ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- ƒútñý™t {w¾îtht suðtu nwk «ËÒt Úttô Awk, ‚uðtu yÂø™™t {w¾ îtht nwk «ËÒt Út‚tu ™Úte. yÚtto‚T ƒútñý y™u ËtÄw…wÁ»ttu™u s{tzðtÚte ¼„ðt™™e yrÄf «ËÒt‚t ÚttÞ Au. {txu Ä™tZâ „]nMÚt ËíËk„eytuyu …ðo™t rŒðËtu{tk ËtÄw y™u ƒútñýtu™u s{tzðt, ytðtu ¼tð Au. >>155>> ®…ΩÙ…‰i∫…¥…… ¶…M…¥…i…: EÚi…«¥™…… ®… xn˘Æ‰π…÷ i…Ë: * n‰˘™…… x… {……j… ¥…|…‰¶™……‰ n˘…x…… x…  ¥… ¥…v…… x… S… **156** y™u ð¤e Ä™tZâ „] n MÚt ËíËk „ eytu y u ¼„ðt™™t {k r Œh™u rð»tu {tu x t WíËðtu fhðt, ‚Útt Ëw … tºt ƒú t ñýtu ™ u ™t™t«fth™tk Œt™tu Œu ð tk . ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt ðýoð‚tk fnu Au fu- Ä™ðt™ „]nMÚt ËíËk„eytuyu ¼„ðt™™t {krŒhtu{tk Ät{Äq{Úte {tuxt WíËðtu fhðt. ‚Útt …tºt ƒútñýtu™u rðrðÄ «fth™tk Œt™tu yt…ðtk. f¤eÞw„{tk Œt™ fhðwk yu „]nMÚt™tu {wÏÞ Ä{o fnu÷tu Au. yt ƒtƒ‚{tk ð]Ø…htþh™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’„Ð: ÐÚ¢ ÜëU„²éxæï ~æï„æ²æ¢ ¿ææÝ}æéÓ²„ï J mæÐÚï ²¿æ}æï±æãéÎæüÝ}æï± ÜUHæñ ²éxæï‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ËíÞÞw„{tk ‚… fhðwk {wÏÞ Ä{o „ýtÞ Au. ºtu‚tÞw„{tk ¿tt™ s {wÏÞ „ýtÞ Au. ît…hÞw„{tk Þ¿ttu fhðt {wÏÞ „ýtÞ Au. y™u f¤eÞw„{tk Œt™ fhðwk yus {wÏÞ „ýtÞ Au. þ‚…Út ©wr‚™e ykŒh …ý fnu÷wk Au fu- f¤eÞw„{tk Œt™, ŒÞt y™u Œ{™ yt ºtý Œfth™wk rþûtý yt…ðwk. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- Œt™ yt…ðt{tk òufu …tºt, fw…tºt™e …heûtt fhðe òuRyu …ý yÒt y™u s¤™wk Œt™ yt…ðt{tk …tºt™e …heûtt ™ fhðe. yt ƒtƒ‚{tk ÔÞtË ¼„ðt™™wk ð[™ «{týY… Au. ’’¥óææÓÀæÎÝÎæÝï¯é Ðæ~æ¢ Ýñ± ç±™æÚ²ï„ì J ¥óæS² ÿæéç{„: Ðæ~æ¢ ç±±›æï ±¨ÝS² ™‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- yÒt y™u ð†™t Œt™{tk …tºt™tu rð[th fhðtu ™rn. ¼qÏÞtu ÚtÞu÷tu ntuÞ ‚u yÒt™tu …tºt Au. y™u ð†hrn‚ ™ø™ ntuÞ yu ð†™tu …tºt Au. ð† y™u yÒt rËðtÞ™wk Œt™ òu fw…tºt™u yt…u÷wk ntuÞ ‚tu yu Œt™ ‚t{Ë fnu÷wk Au. ’’„æ}æ¨æÝæ¢ ÈUH¢ |æéV„ï 焲üvy±ï }ææݱ:‘‘ JJ §ç„ JJ ‚t{Ë f{o™wk V¤ {™w»Þ …þw, …ûte™e Þtur™{tk ¼tu„ðu Au. nðu fuðe ðM‚w™wk Œt™ fhðwk òuRyu ‚u ðM‚w™wk ÷ûtý …ý ¼rð»Þ…whtý™e ykŒh fnu÷wk Au fu, su ðM‚w …tu‚t™u r«Þ ntuÞ, y™u su ðM‚w LÞtÞÚte «tó fhu÷e ntuÞ, ‚u ðM‚w „wýðt™ …tºt™u yt…ðe, yu Œt™™wk …h{ ÷ûtý fnu÷wk Au. y™u ð¤e …tu‚t™t fwxwkƒ™e ËtÚtu rðhtuÄ ™ ÚttÞ yu he‚u Œt™ yt…ðwk, …tu‚t™e Mºte™wk Œt™ ‚Útt …wºt™wk Œt™ õÞthuÞ …ý yt…ðwk ™rn. …tu‚t™tu ðkþ hnu÷tu ntuÞ ‚tu ËðoMð™wk Œt™ fhðwk ™rn. ƒeò™u yt…ðt™e «r‚¿tt ÚtR [wfu÷e ntuÞ yu ðM‚w …ý Œt™{tk ™ yt…e Œuðe. yt he‚u Ä™ðt™ „]nMÚtt©{e …wÁ»ttuyu rðrðÄ «fth™tk Œt™tu rðrÄ …qðof yt…ðtk, fthý fu f¤eÞw„{tk Œt™ yt…ðwk yu „]nMÚt™tu {wÏÞ Ä{o fnu÷tu Au, ytðtu ©enrh™tu ¼tð Au. >>156>>

nðu htòytu™t Ä{tuo fnu Au.


&÷tuf - 157-158

rþûtt…ºte ¼t»Þ

4

®…n˘… ∏…i…Ëx…fi«{…Ëv…«®…«∂……∫j…®…… ∏…i™… S…… J…±……: * |…V……: ∫¥……: {…÷j…¥…i{……±™…… v…®…«: ∫l……{™……‰ v…Æ…i…±…‰ **157** {tht ytr©‚ htòytu ntuÞ ‚u{ýu Ä{oþt†™tu yt©Þ fhe™u …tu‚t™t …wºt™e …uXu Ë{„ú …tu‚t™e «ò™wk …t÷™ fhðwk. y™u …]Úðe™u rð»tu Ä{o™wk MÚtt…™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- htòytuyu hts™er‚™tu yt©Þ fhe™u …tu‚t™e Ë{„ú «ò™u …wºt™e …uXu hûtý yt…ðwk. y™u yÄ{o{tk «ð‚uo÷e «ò™u Ëthe he‚u rþûtý yt…e™u Ä{o{ÞtoŒt™u rð»tu MÚtt…™ fhðe. htò òu yÄ{o{tk «ð‚uo÷e «ò™u Ä{o{t„o™wk rþûtý yt…u ™rn ‚tu «òyu fhu÷wk …t… htò™u ÷t„u Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚þt† «{týY… Au. ’’² ©hÚï„ì ÜUÚ¢ Úæ…æ Ðí…æ {}æïüEçàæÿæ²Ýì J Ðí…æÝæ¢ àæ}æH¢ |æéÑìQïU |æxæ¢ ™ S±¢ …ãæç„ ¨:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- htò «ò …tËuÚte fhðuhtu „úný fhu Au, ‚uÚte htòyu «ò™u Ä{o™wk rþûtý yt…ðwk òuRyu, A‚tk htò òu «ò™u Ä{o™wk rþûtý yt…u ™rn, ‚tu «òyu fhu÷wk …t… htò™u ÷t„u Au. y™u htò …tu‚t™e r™Þ{™ þÂõ‚™u „w{tðe ƒuËu Au. y™u htò òu LÞtÞÚte «ò™wk …t÷™ fhu ‚tu «ò™t …wÛÞ{tkÚte Aêtu ¼t„ htò™u «tó ÚttÞ Au. y™u òu LÞtÞÚte «ò™wk …t÷™ ™ fhu ‚tu «òyu fhu÷t …t…{tkÚte yzÄtu ¼t„ htò™u «tó ÚttÞ Au. y™u ð¤e òu htò «ò™u …ezt yt…u ‚tu «ò™u …ezðtÚte Wí…Òt ÚtÞu÷tu Ëk‚t… Y…e yÂø™ htò™e ÷û{e, fw¤ y™u «tý™u ƒtéÞt rð™t …tAtu ð¤‚tu ™Úte. {txu htòyu LÞtÞÚte …tu‚t™e «ò™wk hûtý fhðwk òuRyu. y™u ð¤e htòyu {™w»Þ™tu ðÄ fhðt{tk ‚tu {nt™ rð[th fhðtu òuRyu. Ët{, Œt{, ¼uŒ y™u íÞth …Ae s ðÄ Œkz fnu÷tu Au. y™u ð¤e htòyu ÞwØ ‚tu Ëðo «fthu fhðwk s ™rn. ƒeòu ftuR…ý hM‚tu ™ {¤u íÞthu s ÞwØ fhðwk, ytðtu Ë{„ú ™er‚þt†™tu Ëkfu‚ Au. yt he‚u htòyu Ëk…qýo ™er‚þt†™tu yt©Þ fhe™u «ò™wk …wºt™e …uXu …t÷™ fhðwk. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>157>> Æ…V™……R¬M……‰{……™…π…b¬¥…M……« Y…‰™……∫i…“l……« x… S……\V…∫…… * ¥™…¥…ΩÙ…Æ ¥…n˘: ∫…¶™…… n˘hb¨…n˘hb¨…∂S… ±…I…h…Ë: **158** {tht ytr©‚ htòytu ntuÞ ‚u{ýu, htßÞ™tk su Ët‚ yk„, ‚Útt [th W…tÞ ‚Útt A „wý ‚u™u ÷ûtýu fhe™u ÞÚttÚto…ýu òýðtk. y™u ‚eÚttuo- su „wó[htu™u {tufÕÞt™tk MÚtt™tu, ‚Útt ÔÞðnth™u òý™tht su ˼tËŒtu, ‚Útt Œkzðt ÞtuøÞ y™u ™®n Œkzðt ÞtuøÞ yuðt {týËtu, yt ƒÄt™u ÷ûtýu fhe™u ÞÚttÚto…ýu òýðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- htòyu Mðt{e, yt{tíÞ, RíÞtrŒf Ët‚ htßÞ™tk yk„tu, Ët{, Œt{, ¼uŒ y™u Œkz yt [th W…tÞtu, ËÂLÄ, rð„ún RíÞtrŒ A ð„o, {kºte, …whturn‚, Þwðhts, Ëu™t…r‚ RíÞtrŒf yZth „wó[h {tuf÷ðt™tk MÚtt™tu, Éý™wk ÷uðwk Œuðwk RíÞtrŒf ÔÞðnth™u òý™tht ˼tËŒtu, y™u Œkzðt ÞtuøÞ y™u ™rn Œkzðt ÞtuøÞ yuðt {týËtu, yt ƒÄt™u ÷ûtýtu ðzu ÞÚttÚto…ýu òýðt. y™u yu rËðtÞ 18 rððtŒ™tk MÚtt™tu Au, ‚u{™u htòyu ÞÚttÚto…ýu òýðtk. y™u ð¤e sft‚ ftu™e …tËuÚte ÷uðe y™u ftu™e …tËuÚte ™ ÷uðe ‚u™u …ý htòyu ÞÚttÚto…ýu òýðwk. ‚u{tk Ëwðýo™e Ë{t™ sýt‚tk ntuÞ …ý r…‚¤ RíÞtrŒf Ät‚w{tkÚte ƒ™tðu÷tk ntuÞ, yuðt Œt„e™t{tkÚte fhðuhtu ÷uðtu ™rn. ™tufhe fh™tht …tËuÚte, ƒt¤f fu Œq‚ …tËuÚte, r¼ûttÚte «tó fhu÷wk ntuÞ y™u ŒuðËkƒLÄe ftÞo {txu™wk ÿÔÞ ntuÞ, ‚u{tkÚte …ý fhðuhtu ÷uðtu ™rn. y™u ð¤e htòyu ƒútñý, Œwƒo¤, íÞt„e, …tu‚t™t {t‚t, r…‚t y™u „wY ytx÷t™u Œkz yt…ðtu ™rn. yt he‚u yt ƒÄt™u htòyu ™er‚þt† Útfe òýe fhe™u ÞtuøÞ r™ýoÞ fhðtu. …ý ftuR™u yLÞtÞ ÚttÞ yu he‚u htòyu r™ýoÞ fhðtu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>158>>


&÷tuf - 159-160

rþûtt…ºte ¼t»Þ

5

nðu ËÄðt Mºteytu™t Ä{tuo fnu Au. ∫…¶…i…fi«EÚ… ¶…x……«Æ“ ¶…: ∫…‰¥™…: ∫¥…{… i…Æ“∂…¥…i…¬ * +xv……‰ Æ…‰M…“ n˘ Æp˘…‰ ¥…… π…hf…‰ ¥……S™…∆ x… n÷˘¥…«S…: **159** y{thu ytr©‚ ËwðtrË™e r†Þtu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™tu …r‚ ykÄ, Œrhÿeu, htu„e y™u ™…wkËf ntuÞ ‚tu …ý Rïh™e …uXu Ëuððtu. y™u …r‚ «íÞu fxwf ð[™ ƒtu÷ðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …r‚ðú‚t su ËwðtrË™e MºteÞtu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™tu …r‚ ¼tøÞðþt‚T ykÄ, htu„e, Œrhÿe, yÚtðt ‚tu ™…wkËf ntuÞ ‚tu …ý Rïh™e …uXu Ëuððtu. …r‚™e Ëuðt fhðe yus …r‚ðú‚t MºteÞtu™tu {wÏÞ Ä{o Au. yt ƒtƒ‚{tk ¼t„ð‚™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’|æ„éü: àæéŸæê¯‡æ¢ ›è‡ææ¢ ÐÚæï {}ææïü s}ææ²²æ J „i‹{éÝæ@ ÜU˲懲: Ðí…æÝæ¢ ™æÝéÐæ﯇æ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yuf Ë{Þu þhŒÉ‚w™e htºte™u rð»tu ©ef]»ý ¼„ðt™u ð]LŒtð™{tk sR™u ðtkËze ð„tze, íÞthu ðtkËze™tu Mðh Ëtk¼¤e™u „tufw¤™e ykŒh hnu÷e Ëðuo „tu…eytu ‚íft¤ s …tu‚t™t ½h™tk ft{fts Atuze™u ð]LŒtð™{tk ¼„ðt™ …tËu „R. ‚u Ë{Þu ¼„ðt™ ©ef]»ýu fÌtwk fu, nu „tu…eytu ! yíÞthu ½tuh htºte™t Ë{Þ{tk Mºteytuyu ½hÚte ƒnth ™ ™ef¤ðwk òuRyu. A‚tk ‚{u yíÞthu {the …tËu þt {txu ytðu÷e Atu ? fthý fu Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu ‚tu …tu‚t™t …r‚™e Ëuðt fhðe òuRyu. fŒt[ ‚{u fnuþtu fu y{u ‚tu ‚{thtk Œþo™ fhðt {txu ytðu÷e Aeyu, ‚tu {thtk Œþo™ …ý ‚{tu™u ÚtÞu÷tk Au. {txu ‚{tu yíÞthu ‚{thu ½uh òð y™u ‚{tht …r‚™e Ëuðt fhtu, fthý fu …tu‚t™t …r‚™e r™»ft{¼tðÚte Ëuðt fhðe yus Mºteytu™tu …h{ Ä{o Au. fŒt[ ‚{u fnuþtu fu y{tht …r‚ ‚tu Au, …ý ‚{tht suðt Y…t¤t ™Úte, ‚tu nwk fnwk Awk fu, nu „tu…eytu ! …tu‚t™tu …r‚ sz ntuÞ, htu„e ntuÞ, r™Äo™ ntuÞ, A‚tk …ý òu ‚u r™»…t… ntuÞ ‚tu Mºteytuyu …r‚™tu íÞt„ fhðtu òuRyu ™rn. fthý fu …r‚ Au yus Mºteytu™wk …h{ Œið‚ fnu÷wk Au. yt he‚u ©ef]»ý ¼„ðt™u „tu…eytu «íÞu fnu÷wk Au. {txu …r‚ðú‚t su ËwðtrË™e ƒtRytu ‚u{ýu …tu‚t™tu …r‚ þhehu „{u ‚uðtu ntuÞ A‚tk…ý Rïh™tu ¼tð ht¾e™u …tu‚t™t …r‚™e Ëuðt fhðe, ytðtu ¼tð Au. y™u ð¤e …tu‚t™t …r‚ Ët{u «r‚fq¤ fXtuh yuðwk ð[™ ƒtu÷ðwk ™rn. …r‚™u y™wfq¤ s ð[™ ƒtu÷ðwk. y™u …r‚™e yt¿tt{tk hnuðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>159>> ∞Ò{…™……Ë¥…x…™…÷HÚ∫™… M…÷ h…x……‰%x™…x…Æ∫™… i…÷ * |…∫…R¬M……‰ x…Ë¥… EÚi…«¥™…∫i…… ¶…: ∫……ΩÙ V…EÚ…‰% {… S… **160** {thu ytr©‚ ËwðtrË™e Mºteytuyu Y… y™u Þwðt™…ýtÚte Þwõ‚ ‚Útt „wýðt™ yuðt …h…wÁ»t™tu «Ëk„ Ëns Mð¼tðu …ý ™ s fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- …tu‚t™t …r‚ rËðtÞ™tu …wÁ»t Y…ðt™ ntuÞ, Þwðt™ ntuÞ, y™u Ä{torŒf „wýtuÚte Þwõ‚ ntuÞ, ytðt …h …wÁ»t™tu Mðt¼trðf yuðtu …ý «Ëk„ Mºte™u {txu ntr™fthf Au. yt™wþtËr™f …ðo{tk þkfhu fnu÷wk Au fu- Mºte …r‚ðú‚t ntuÞ, Ëtht yt[thðt¤e ntuÞ, A‚tk Þwðt™ …wÁ»ttu™t «Ëk„Úte ‚íft¤ Ä{o¼úü ÚtR òÞ Au. y™u …wÁ»t …ý Þwðt™ Mºte™t «Ëk„ Útfe ‚íft¤ Ä{o¼úü ÚtR òÞ Au. yt he‚u ƒÒtu™u …hM…h™tu «Ëk„ ntr™ …ntU[tz™thtu fÌttu Au. {txu …r‚ðú‚t Mºteyu Þwðt™ yuðt …h…wÁ»t™e ËtÚtu ƒtu÷ðt ƒuËðt Y… «f]ü «Ëk„ fhðtu ™rn. y™u Mð‚kºt…ý hnuðwk ™rn. n{uþtk r…‚t …r‚ ytrŒf™e yt¿tt{tk hnuðwk. yt ƒtƒ‚{tk …htþhM{]r‚ «{týY… Au- ’’çЄæ Úÿæç„ ÜUæñ}ææÚï |æ„æü Úÿæç„ ²æñ±Ýï J ±æ{üÜïU Ðé~æÐæñ~æælæ ÝæçS„ ›è‡ææ¢ S±„‹~æ„æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, fw{th yðMÚtt{tk Mºte™e r…‚t hûtt fhu Au. y™u ÞwðtðMÚtt{tk …r‚ Mºte™wk hûtý fhu Au, y™u ð]ØtðMÚtt{tk …wºt, …tiºttrŒf Mºte™wk hûtý fhu Au. Mºteytu™u õÞthu …ý Mð‚Lºt‚t fnu÷e ™Úte. {txu …r‚ðú‚t ËwðtrË™e Mºteytuyu …tu‚t™t …r‚™e yt¿tt{tk s hnuðwk. …tu‚t™t


&÷tuf - 161-162

rþûtt…ºte ¼t»Þ

6

…r‚™e yt¿ttÚte rðÁØ Útðwk ™rn. ËÄðt Mºte fu rðÄðt Mºte òu r…‚t, …wºt fu …r‚™e yt¿tt{tk hnu ™rn ‚tu yu Mºte „t{™e ¼wkzýe™e Ë{t™ ÚtR™u ‚íft¤ Ä{o¼úü ÚtR òÞ Au. {txu Mºteytuyu Mð‚kºt Útðwk ™rn, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>160>> x…ƉI™…x……¶™…⁄ØÒE÷ÚS……%x…÷k…Æ“™…… S… x……‰ ¶…¥…‰i…¬ * ∫……v¥…“ ∫j…“ x… S… ¶…hb‰I…… x… x…±…«VV…… n˘∫… R¬M…x…“ **161** y™u ð¤e {thu ytr©‚ ËwðtrË™e Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™e ™tr¼, ËtÚt¤ y™u At‚e, ‚u™u ƒeòu …wÁ»t Œu¾u yuðe he‚u ™ ð‚oðwk. y™u ytuZât™t ð† rð™t W½tzu þhehu ™ hnuðwk, y™u ¼tkz¼ðtR òuðt ™ sðwk y™u r™÷oßs yuðe su Mºteytu ‚Útt Mðirhýe, ftr{™e y™u …wkù÷e yuðe Mºteytu™tu Ëk„ ™ fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- …r‚ðú‚t ËwðtrË™e Mºteytu ‚u{ýu ƒeò …wÁ»t™e áÂü ™tr¼, ËtÚt¤ fu M‚™ W…h ™ òÞ yuðe he‚u {ÞtoŒt …qðof ðMºttu Äthý fhðtk. y™u n{uþtk W…h ytuZðt™wk ð† Äthý fhe ht¾ðwk. y™u ™t™t«fth™t ðu»ttu Äthý fhe™u nËtð™tht su ¼ðtRyt ntuÞ ‚u™u òuðt sðwk ™rn. y™u r™÷oßs ytrŒf X„the Mºteytu ntuÞ ‚u™tu Ëk„ fhðtu ™rn. Þt¿tðÕõÞu fnu÷wk Au fu- su Mºte …tu‚t™t …r‚™wk r«Þ y™u rn‚ fhðt{tk s ‚í…h hnu Au. y™u {ÞtoŒt …qðof ðMºttrŒf™u Äthý fhe™u ËŒt[the ƒ™u Au, ‚u Mºte yt ÷tuf{tk feŠ‚™u …t{u Au, y™u {he™u W¥t{ „r‚™u …t{u Au. {txu ËwðtrË™e Mºteytuyu n{uþtk …r‚™wk rn‚ fhðt{tk ‚í…h …r‚ðú‚t Útðwk òuRyu. …r‚ðú‚t Mºte™wk ÷ûtý nthe‚ {wr™yu fnu÷wk Au- ’’¥æ„æüùù„ïü }æéç΄ï NCæ Ðíæï範ï }æçHÝæ ÜéUàææ J }æë„ï ç}æí²ï„ ²æ Ðy²æñ ¨æ ›è ¿æï²æ Ð焱í„æ‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, su Mºte …r‚™t Ëw¾u Ëw¾e hnu‚e ntuÞ, y™u …r‚™t Œw:¾u Œw:¾e hnu‚e ntuÞ, y™u ð¤e …r‚ ßÞthu …hŒuþ „Þu÷tu ntuÞ íÞthu {r÷™ ðMºttu Äthý fhu y™u ðú‚ W…ðtËu fhe™u Œun™u yíÞk‚ f]þ fhe ™t¾u. y™u …r‚ ßÞthu {hu íÞthu …r‚™e …tA¤ {hu ‚u™u …r‚ðú‚t òýðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ynª …r‚™e …tA¤ su {hðt™wk fÌtwk Au, yu‚tu su™u {tuût™tu ¾… ™ ntuÞ, ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðt{tk Ë{Úto ™ ntuÞ ytðe ft{wf Mºte™u {txu fnu÷wk Au yu{ òýðwk. fthý fu {tuût™tu òu ¾… ™ ntuÞ, y™u ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðt{tk yË{Úto ntuÞ, ‚tu ytðe Mºte ÔÞr¼[thtrŒf Œwüf{tuo ðzu ºtýu fw¤™u f÷krf‚ fhu Au, ytðtu ¼tð Au. ‚u{tk …ý f¤eÞw„{tk ‚tu þtMºttuyu …r‚™e …tA¤ {hðt™tu rƒÕfw÷ r™»tuÄ fhu÷tu Au. MfkŒ…whtý{tk fnu÷wk Au fu- ’’Ðy²æñ }æë„ïùçÐ ²æ ²æïç¯Îì ±ñ{ò¢ ÐæH²ï„ì Ò癄ì J ¨æ ÐéÝ: Ðí挲 |æ„æüÚ¢ S±xæüHæïÜU}æàÝé„ï‘‘ JJ §ç„ JJ su Mºte …r‚™t {hý …Ae …ý rðÄðt…ýt™wk …t÷™ fhu Au, ‚u Mºte Vheðth …tu‚t™t …r‚™u …t{e fhe Mð„o÷tuf™wk Ëw¾ ¼tu„ðu Au. yt he‚u MfkŒ…whtý™wk rðÄt™ Au. {txu …r‚ðú‚t Mºteyu f¤eÞw„{tk ‚tu …tu‚t™t …r‚™e …tA¤ fŒe…ý {hðwk s ™rn. y™u Sð™ …ÞoL‚ ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>161>> ¶…⁄π……∫…n∆˘∂…÷EÚv…fi i…& {…ÆM…‰ΩÙ…‰{…¥…‰∂…x…®…¬ * i™……V™…∆ ΩÙ…∫™…… n˘ S… ∫j…“ ¶…& {…i™……Ë n‰˘∂……xi…Æ∆ M…i…‰ **162** y™u ð¤e ËwðtrË™e Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™tu …r‚ ßÞthu …hŒuþ „Þtu ntuÞ íÞthu yt¼q»týtu Äthý fhðtk ™rn, ™u Yztk ðMºttu …ý Äthý fhðtk ™rn. ‚Útt …thfu ½uh ƒuËðt sðwk ™rn. y™u ntMÞ rð™tuŒtrŒf™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- …tu‚t™tu …r‚ ßÞthu …hŒuþ „Þtu ntuÞ íÞthu ð† y÷kfthtrŒfu fhe™u ËwðtrË™e Mºteytuyu …tu‚t™wk þheh þý„thðwk ™rn, ƒeò™u ½uh ƒuËðt sðt™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu, yr‚ ¾z¾ztx ntMÞ™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu. yt ƒÄe ƒtƒ‚{tk Þt¿tðÕõÞ Ér»t™wk ðtõÞ «{tý Y… Au- ’’RUèÇæ¢ àæÚèÚ ¨¢SÜUæÚ¢ ¨}ææ…æïy¨±ÎàæüÝ}æì J ãæS²¢ ÐÚxæïãæïбïàæÝ}æì y²…ï„ì Ðíæï範|æ„éüÜUæ‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su™tu …r‚ …hŒuþ „Þu÷tu ntuÞ, ytðe ËwðtrË™e Mºteyu ŒtuztŒtuz y™u […¤…ýt™tu íÞt„


&÷tuf - 163 - 164 - 165

rþûtt…ºte ¼t»Þ

7

fhe Œuðtu, þheh™t ËkMfthtu™tu íÞt„ fhe Œuðtu, yÚtto‚T þheh þý„thðwk ™rn, ¾z¾ztx ntMÞ™tu íÞt„ fhe Œuðtu, …thfu ½uh ƒuËðt™tu y™u Ë{tòuíËð™tk Œþo™™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu, ytðtu ¼tð Au. >>162>>

nðu rðÄðt Mºteytu™t Ä{tuo fnu Au. ¥…v…¥…… ¶…∫i…÷ ™……‰π…… ¶…& ∫…‰¥™…& {… i… v…™…… ΩÙ Æ& * +…Y……™……∆  {…i…fi{…÷j……n‰˘¥…fi«i™…∆ ∫¥……i…xj™…i……‰ x… i…÷ **163** y{thu ytr©‚ yuðe su rðÄðt Mºteytu ntuÞ, ‚u{ýu …r‚ƒwÂØÚte ¼„ðt™™u Ëuððt, y™u …tu‚t™t r…‚t…wºttrŒf su ËkƒLÄe, ‚u{™e yt¿tt™u rð»tu ð‚oðwk …ý Mð‚kºt…ýu ð‚oðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- su{™tu …r‚ {]íÞw …t{e „Þtu ntuÞ ytðe su rðÄðt Mºte ntuÞ ‚u{ýu ‚tu yt …h{tí{t yus {tht …r‚ Au, ytðe ƒwÂØÚte Rïh™e ythtÄ™t fhðe. ’’ç±c‡ææïS„é ¨ï±Ý¢ ÜUæ²Z Ðç„Ïæéh²æ Ý ™æ‹²ƒæ‘‘ JJ §ç„ JJ MfLŒ…whtý{tk rðÄðt™t Ä{tuo™u rð»tu fnu÷wk Au fu, rðÄðt Mºteytuyu …r‚ƒwÂØÚte ¼„ðt™™e Ëuðt fhðe. y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu Mð‚kºt…ýu õÞthuÞ …ý ð‚oðwk ™rn. Þt¿tðÕõÞM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’Úÿæï„ì ÜU‹²æ¢ çЄæ ç±óææ¢ Ðç„: Ðé~æS„é ±æ{üÜïU J ¥|ææ±ï ¿æ愲S„ï¯æ¢ S±æ„‹~²¢ Ý Ò癄ì 盲æ:‘‘ JJ §ç„ JJ ßÞthu Mºte™e fLÞtðMÚtt ntuÞ íÞthu r…‚tyu Mºte™wk hûtý fhðwk, y™u …hýu÷e Mºte™wk …r‚yu hûtý fhðwk, y™u ð¤e ð]ØtðMÚtt{tk …wºttuyu hûtý fhðwk. …wºttrŒf òu ™ ntuÞ ‚tu ¿ttr‚s™tuyu Mºte™wk hûtý fhðwk, y™u ¿ttr‚s™tu …ý ™ ntuÞ ‚tu htòyu Mºte™wk hûtý fhðwk. …hk‚w Mºteytu™wk Mð‚kºt…ýwk õÞthuÞ …ý þtMºttuyu fnu÷wk ™Úte. {txu rðÄðt Mºteytuyu r…‚t, …wºttrŒf™e yt¿tt{tk hnuðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>163>> ∫¥……∫…z…∫…®§…xv…ΩÙ“x…… x…Æ…: ∫{…fi∂™…… x… EÚÃΩÙ S…i…¬ * i…ØÒh…Ë∫i…Ë∂S… i……ØÒh™…‰ ¶……π™…∆ x……¥…∂™…E∆Ú  ¥…x…… **164** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu …tu‚t™t Ë{e…ËkƒLÄ rð™t™t …wÁ»ttu™tu õÞthuÞ …ý M…þo fhðtu ™rn. y™u …tu‚t™e ßÞthu ÞwðtðMÚtt ð‚o‚e ntuÞ íÞthu Ë{e… ËkƒLÄ rð™t™t Þwðt™ …wÁ»ttu ËtÚtu yð~Þ™wk ft{ …zât rð™t ƒtu÷ðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- þtMºttuyu rðÄðt Mºteytu™u {txu ƒúñ[Þo™wk rðÄt™ fhu÷wk Au. suðe he‚u ƒúñ[the …wÁ»ttu™kw ƒúñ[Þo Mºte™t Œþo™M…þtorŒfu fhe™u ™tþ …t{e òÞ Au. ‚uðe s he‚u Mºteytu™kw …ý ƒúñ[Þo …wÁ»t™t Œþo™M…þtorŒfu fhe™u ™tþ …t{e òÞ Au. y™u òu ƒúñ[Þo™tu ™tþ ÚttÞ ‚tu {nt™ {tuûtY…e MðtÚto™tu …ý ™tþ ÚtR òÞ Au, yus fthýÚte rðÄðt Mºteytuyu Ë{e… ËkƒLÄ rð™t™t …wÁ»ttu™tu M…þo fhðtu ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. ynª …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄe …wÁ»ttu™e ËtÚtu ƒtu÷ðt{tk fu M…þo fhðt{tk Œtu»t™tu y¼tð fnu÷tu Au, yu™wk fthý yu Au fu, Ë{e… ËkƒLÄe …wÁ»ttu ‚tu rðÄðt Mºteytu™e yftÞo{tk «ð]Â¥t Útfe hûtý fh™tht Au, {txu Œtu»t™tu y¼tð fnu÷tu Auu, yu{ òýðwk. y™u ð¤e yuðwk ftuR yð~Þ™wk ft{fts ntuÞ ‚tu Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðt …wÁ»ttu™e ËtÚtu …ý ƒtu÷ðt{tk fu M…þo fhðt{tk Œtu»t ™Úte, su he‚u …tu‚t™t þheh™wk y™u Ä{o™wk hûtý ÚttÞ yu he‚u ð‚oðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>164>> ∫i…x…xv…™…∫™… x…÷: ∫{…∂…Ê x… n˘…‰π……‰% ∫i… {…∂……‰ Æ¥… * +…¥…∂™…E‰Ú S… ¥…fir˘∫™… ∫{…∂…Ê i…‰x… S… ¶……π…h…‰ **165** y™u ð¤e rðÄðt Mºte ntuÞ ‚u{ýu, …þw™t M…þo™u rð»tu su{ Œtu»t ™Úte, ‚u{ ™t™t Ätðýt ƒt¤f™tu M…þo fhðt{tk Œtu»t ™Úte. y™u yð~Þ™t ft{fts{tk ftuR ð]Ø …wÁ»t™u yztÞ fu ‚u™e ËtÚtu ƒtu÷tÞ ‚tu …ý Œtu»t ™Úte.


&÷tuf - 166-167

rþûtt…ºte ¼t»Þ

8

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- rðÄðt Mºteyu …þw™e …uXu ™t™t ƒt¤f™u yzðt{tk Œtu»t ™Úte, fthý fu ™t™tu ƒt¤f y™u …þw yt ƒÒtu™e ykŒh y¿tt™e…ýwk Ëh¾wk Au. ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo ðýoð‚tk fnu Au fu©eS{nthtsu rðÄðt Mºteytu™u …wÁ»t™t M…þtorŒf™tu r™»tuÄ fhu÷tu Au, yu™wk ‚tí…Þo yuðwk sýtÞ Au fu, rðÄðt Mºteytu™u {txu …wÁ»t™tu M…þo ytrŒf, ft{rðfth™u Wí…Òt fh™th Au, y™u õÞthuf r{ÚÞt y…ðtŒ™tu …ý Ëk¼ð Au, ‚uÚte þt†{tk r™»tuÄ fhu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au. y™u yu ft{rðfth™tu ƒt¤f ‚Útt ð]Ø™u rð»tu Ëk¼ð ™Úte, ‚uÚte ©eS{nthtsu ƒt¤f y™u ð]Ø™t M…þtorŒf{tk Awx yt…u÷e ntuÞ yu{ sýtÞ Au. y™u ð¤e ft{Úte Wí…Òt Út‚t ‚{t{ rðfthtu Þwðt™…ýt™u ytr©™u hnu Au, ‚uÚte ÞwðtðMÚtt{tk Mºteytu y™u …wÁ»ttuyu ËtðÄt™ ÚtR™u r™Þ{tu™wk …t÷™ fhðwk. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>165>> ¥…t…%x……∫…z…∫…®§…xv……k…… ¶…: {……`Ù¨… x… EÚ…% {… x…÷: * µ…i……‰{…¥……∫…Ë: EÚi…«¥™……‰ ®…÷Ω÷ÙnÊ˘ΩÙn˘®…∫i…l…… **166** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðt …wÁ»t Útfe ftuR…ý rðãt ¼ýðe ™rn, y™u ðú‚tu…ðtËu fhe™u ðthkðth …tuu‚t™t Œun™wk Œ{™ fhðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu yr¼«tÞ fnu‚tk Ë{òðu Au fu- Ë{e… ËkƒLÄÚte hrn‚ yuðt …wÁ»ttu™tu «Ëk„ rðÄðt Mºteytu™u {txu …rhýt{u rð…he‚ ntuðt™u fthýu, rðÄðt Mºteytu™u ¼„ðt™™tk [rhºt™tu ftuR „úLÚt ¼ýðt™e òu RåAt ÚttÞ ‚tu …tu‚t™t r…‚t, ¼tR ytrŒf …tu‚t™t ËkƒLÄes™tu™e Ë{e…u ¼ýðwk, …ý ƒesu ™rn. ‚uðe s he‚u rðÄðt Mºteytuyu yuftŒþe ytrŒf r™íÞ ðú‚tu ‚Útt Äthýt…thýtrŒf ™ir{Â¥tf ðú‚tu ðzu …tu‚t™t Œun™wk Œ{™ fhðwk. MfLŒ…whtý{tk rðÄðt Mºteytu™t Ä{tuo fnu÷t Au, ‚u{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu’’»ÜUæãæÚ: ¨Îæ ÜUæ²æïü Ý çm„è²æï ç±ÝæùùÐÎ}æì J }ææ¨æïб樢 ±æ ÜéU²æüÓ™æ‹Îí沇æ}æƒæçб摑 JJ §ç„ JJ rðÄðt Mºteytuyu n{uþtk yuf s 𾂠s{ðwk, yt…íft¤ rð™t ƒeS 𾂠s{ðwk ™rn. [tLÿtÞýtrŒf ðú‚tu fhðtk, {tÚtwk {wkztðe ™t¾ðwk, yÚtðt ‚tu sxtÄthý fhðe …ý ðt¤™u ytu¤ðtk ™rn. rðÄðt Mºteyu ykƒtu¤tu ƒtkÄðtu ™rn, …]Úðe W…h Ëwðwk …ý …÷k„ W…h Ëwðwk ™rn. rðf]‚ ðu»t Äthý fhðtu ™rn. …tu‚t™t f…ztk{tk y¥th Atkxðwk ™rn. yt he‚u rðÄðt Mºteytu™t Ä{tuo þtMºttu{tk «r‚…tŒ™ fÞto Au. >>166>> v…x…∆ S… v…®…«EÚ…™…Ê% {… ∫¥… x…¥……«ΩÙ…‰{…™……‰ M… ™…i…¬ * n‰˘™…∆ i…… ¶…x…« i…i…¬ C¥…… {… n‰˘™…∆ S…‰n˘ v…E∆Ú i…n˘… **167** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu …tu‚t …tËu Œun r™ðton ÚttÞ yux÷wk s òu Ä™ ntuÞ ‚tu ‚u Ä™ Ä{oftÞo™u rð»tu …ý yt…ðwk ™rn, y™u òu ‚uÚte yrÄf ntuÞ ‚tu yt…ðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- …tu‚t …tËu …tu‚t™t Œun™tu r™ðton ÚttÞ yux÷wk s òu Ä™ ntuÞ, y™u yu Ä™ òu Ä{oftÞo{tk yt…e Œu, ‚tu …Ae rðÄðt Mºteytu™u …tu‚t™t r™ðton™u {txu {swhe fhðe …zu, ftuR™tk ðtËý {tksðtk sðwk …zu, ƒeò™e þw©w»tt fhðe …zu, ‚uýu fhe™u Ä{oÚte ¼úü Útðt™t «Ëk„tu ËòoÞ Au. {txu rðÄðt Mºteyu …tu‚t …tËu yrÄf òu Ä™ ntuÞ ‚tu s Ä{oftÞo{tk yt…ðwk, ™rn ‚tu yt…ðwk ™rn. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au fu- þt†{tk Mºte, ™tufh y™u …wºt yt ºtý™u r™Äo™ fÌtt Au. yt ºtýu ftkR…ý Ä™ «tó fhu, yu Ä™ ‚u™t {tr÷f™wk ÚttÞ Au. yÚtto‚T …wºtu «tó fhu÷wk Ä™ r…‚t™u {¤u Au. ™tufhu «tó fhu÷wk Ä™ ‚u™t {tr÷f™wk ÚttÞ Au. y™u …í™eyu «tó fhu÷wk Ä™ ‚u™t …r‚™wk ÚttÞ Au. yt he‚u þt†{tk Mºte™u ‚tu r™Äo™ ƒ‚tðu÷e Au, {txu Mºte …tËu Ä™ ntuÞ s õÞtkÚte fu suÚte Ä{oftÞo{tk yt…e þfu ?


&÷tuf - 168 - 169 - 170

rþûtt…ºte ¼t»Þ

9

yt™t W¥th{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- Mºteyu «tó fhu÷t Ä™™wk hûtý fhðt{tk s ‚u™t …r‚™tu yrÄfth Au, …ý …tu‚t™e RåAtÚte ðt…hðt{tk …r‚™u yrÄfth ™Úte. ’’{}æüÜUæ²ïüùçÐ Ý xæíæs¢ ÐéL¯ñ: ›è{Ý¢ Ò癄쑑 JJ §ç„ JJ Ä{oftÞo{tk …ý Mºte™t Ä™™u …wÁ»ttuyu õÞthuÞ …ý „úný fhðwk ™rn, yt he‚u M{]r‚{tk r™»tuÄ fhu÷tu Au. {txu …r‚™t {]íÞw …Ae Mºte s ‚u Ä™™wk hûtý fh™the Au. ‚uÚte Mºte r™Äo™ fnuðt‚e ™Úte. y™u ð¤e Mºte ßÞtk ËwÄe Sðu íÞtk ËwÄe Mºte™t Ä™™u ftuR ËkƒLÄeyu …ý ÷uðwk ™rn. y™u òu Sð‚e Mºte™t Ä™™u ftuR ËkƒLÄe ÷R ÷u ‚tu htòyu ‚u™u [tuh {t™e™u Ëò fhðe, yt «{týu {™wyu fnu÷wk Au. {txu rðÄðt Mºteytuyu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu Œt™…qÛÞ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>167>> EÚ…™…«∂S… ∫…EfiÚn˘…ΩÙ…Æ∫i…… ¶…: ∫¥……{…∫i…÷ ¶…⁄i…±…‰ * ®…Ël…÷x……∫…HÚ™……‰¥…“«I…… C¥…… {… EÚ…™……« x… n‰˘ ΩÙx……‰: **168** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu yuf s ðth s{ðwk, y™u …]Úðe™u rð»tu Ëwðwk ‚Útt {iÚtw™tËõ‚ yuðtk su …þw, …ûte ytrŒf Sð«týe {tºt ‚u{™u õÞthuÞ òýe™u òuðtk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- rðÄðt Mºteytuyu ðú‚tu…ðtË™u Atuze™u n{uþtk yufðth s{ðwk. r™ÿt ‚tu …]Úðe W…h s fhðe, …÷k„trŒf™u rð»tu r™ÿt fhðe ™rn. y™u {iÚtw™tËõ‚ «týeytu™u ƒwÂØ…qðof õÞthuÞ …ý òuðtk ™rn. fthý fu {iÚtw™tËõ‚ «týeytu™u òuðtÚte ‚íft¤ {™{tk ûttu¼ Wí…Òt ÚttÞ Au. yus fthýÚte …tu‚t™t ƒúñ[Þo ðú‚™t ¼k„™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu ‚tí…Þo yu Au fu rðÄðt Mºteytuyu su{ ƒ™u ‚u{ Œ{™ y™u þ{™ îtht …tu‚t™t ƒúñ[Þo ðú‚™u ò¤ðe ht¾ðwk. >>168>> ¥…‰π……‰ x… v……™…«∫i…… ¶…∂S… ∫…÷¥…… ∫…x™……:  ∫j…™……∫i…l…… * x™…… ∫…x™…… ¥…“i…Æ…M……™……  ¥…EfiÚi…∂S… x… EÚÃΩÙ S…i…¬ **169** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, ËwðtrË™e Mºte™t suðtu ðu»t Äthý fhðtu ™rn, ‚Útt ËkLÞtËýe y™u ðiht„ýe™t suðtu ðu»t Äthý fhðtu ™rn. y™u …tu‚t™t Œuþ, fw¤ y™u yt[thÚte rðYØ ðu»t …ý Äthý fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- rðÄðt Mºteyu ËÄðt Mºte™t suðtu ðu»t Äthý fhðtu ™rn, yÚtto‚T ðMºttrŒfu fhe™u fu y÷kfthtrŒfu fhe™u þheh™u þý„thðwk ™rn. þheh™t þý„thtu fhðt yu ËÄðt Mºte™e þtu¼t Au, …ý rðÄðt Mºte™e ‚u{tk þtu¼t ™Úte. y™u ð¤e ¼„ðtk ð† …nuhe™u {™w»Þtu™u Au‚hðt {txu ¼ú{ý fh‚e yuðe su ËkLÞtËýe, ‚u™t suðtu ðu»t Äthý fhðtu ™rn. ‚Útt ht{¼õ‚ …wÁ»t™e Ë{t™ ïu‚ ð† Äthý fhe™u ¼ú{ý fh‚e yuðe su ðiht„ýe, ‚u™t suðtu ðu»t …ý Äthý fhðtu ™rn. ‚Útt …tuu‚t™t Œuþ, fw¤ y™u yt[thÚte rðYØ ðu»t …ý õÞthuÞ Äthý fhðtu ™rn. ÷tuf{tk Ët{tLÞ he‚u rðÄðt Mºte su ðu»t™u Äthý fh‚e ntuÞ yu ðu»t Äthý fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>169>> ∫…R¬M……‰ x… M…¶…«{…… i…x™……: ∫{…∂…«: EÚ…™…∂S… ™……‰ π…i…: * ∂…fiR¬M……Æ¥……i……« x…Ò x…fih……∆ EÚ…™……«: ∏…¥™…… x… ¥…Ë C¥… S…i…¬ **170** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, „¼o™u …tze ™t¾™the Mºte™tu Ëk„ ™ fhðtu, y™u ‚u™tu M…þo …ý fhðtu ™rn. y™u …wÁ»t™t þ]k„thhË ËkƒLÄe ðt‚to™u õÞthuÞ fhðe ™rn. y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- rðÄðt Mºteyu yti»tÄtrŒfu fhe™u „¼o™u …tzðt™t Mð¼tððt¤e Mºte™tu Ëk„ fhðtu ™rn. fthý fu yuðe Mºte™tu Ëk„ fhðtÚte …tu‚t™u …ý ÔÞr¼[th fhðt{tk ƒwÂØ Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u ‚u™tu M…þo …ý ™ fhðtu. fthý fu M…þo ËtkËŠ„f …t…™t nu‚wY… Au, yÚtto‚T M…þo fhðtÚte ‚u™t …t…™tu …tu‚t{tk «ðuþ ÚttÞ Au. y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu


&÷tuf - 171 - 172 - 173

rþûtt…ºte ¼t»Þ

10

…wÁ»ttu™t ËkƒLÄðt¤e þ]k„thhË™e ðt‚to ƒeS Mºteytu™e Ë{e…u õÞthuÞ fhðe ™rn. y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. fthý fu …wÁ»t™t þ]k„thhË™e ðt‚to fhðtÚte ‚Útt Ëtk¼¤ðtÚte {™{tk ûttu¼ Wí…Òt ÚttÞ Au, ‚uÚte …tu‚t™t ƒúñ[Þo ðú‚™t ¼k„™e «tÂó ÚttÞ Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>170>> x…V…∫…®§… xv… ¶…Æ {… i……ØÒh™…‰ i…ØÒh…Ëx…«ÆË: * ∫……E∆Ú ÆΩÙ ∫… x… ∫l…‰™…∆ i…… ¶…Æ…{…n˘®…xi…Æ… **171** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™u ßÞthu ÞwðtðMÚtt ð‚o‚e ntuÞ íÞthu Þwðt™ yðMÚttðt¤t …tu‚t™t ËkƒLÄe …wÁ»ttu™e ËtÚtu …ý yuftk‚ MÚt¤{tk yt…íft¤ …zât rð™t hnuðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- rðÄðt Mºteytuyu …tu‚t™u ÞwðtðMÚtt ð‚o‚e ntuÞ íÞthu …tu‚t™t s ËkƒLÄe r…‚t, ¼tR ytrŒf òu Þwðt™ ntuÞ ‚tu ‚u™e ËtÚtu …ý yuftk‚ MÚt¤{tk yt…íft¤ …zât rð™t hnuðwk ™rn. fthý fu ft{ rðfthÚte Wí…Òt Út‚t Ëk…qýo Œtu»ttu ÞwðtðMÚtt™u ytr©™u hnu÷t Au. yt ƒtƒ‚{tk M{]r‚™wk ðtõÞ «{tý Y… Au. ’’„æL‡²ïÝ …xæÁ…ï„é¢ ±æ„ïÝïh §±æÝH: J àævÝæïç„ ¨ã¨æ ÜUæ}ææï Îé<ݱæ²æïü çã ¨æ{Ýñ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, su{ yÂø™ …ð™™t yt©ÞÚte yr‚ ƒ¤ðt™ ÚtR òÞ Au, …Ae ‚u yÂø™ ytu÷ðe þft‚tu ™Úte. yt he‚u …ð™™tu yt©Þ ÷R™u yÂø™ ËthtÞ s„‚™u ƒt¤ðt {txu Ë{Úto ÚtR òÞ Au. ‚u{s ft{ …ý ÞwðtðMÚtt™t yt©ÞÚte yr‚ ƒ¤ðt™ ÚtR òÞ Au, …Ae ¿tt™trŒf ËtÄ™tuÚte r™ðthe þft‚tu ™Úte. yt he‚u ft{ ÞwðtðMÚtt™tu yt©Þ ÷R™u ËthtÞ s„‚™u S‚ðt {txu Ë{Úto ÚttÞ Au. {txu ÞwðtðMÚttðt¤t …wÁ»tu ÞwðtðMÚttðt¤e {t‚t fu …wºte™e ËtÚtu …ý yuftk‚MÚt¤{tk hnuðwk ™rn. yt «{týu sir{r™ {wr™yu fnu÷wk Au. {txu rðÄðt Mºteytuyu ÞwðtðMÚtt{tk ËtðÄt™ hnuðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>171>> x… ΩÙ…‰±……J…‰±…x…∆ EÚ…™…» x… ¶…⁄π……n‰˘∂S… v……Æh…®…¬ * x… v……i…÷∫…⁄j…™…÷C∫…⁄I®…¥…∫j……n‰˘Æ {… EÚÃΩÙ S…i…¬ **172** y™u ð¤e rðÄðt Mºteytuyu ntu¤e™e h{‚ fhðe ™rn, y™u yt¼q»týtrŒf™wk Äthý fhðwk ™rn, y™u ËwðýtorŒf Ät‚w™t ‚thu Þwõ‚ yuðtk Íeýtk ðMºttu™wk Äthý …ý õÞthuÞ fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- rðÄðt Mºteytuyu ntu¤e™t r™r{¥tu …hM…h hk„, „w÷t÷ RíÞtrŒf ÿÔÞtu™u Wztzðt ðzu h{‚ fhðe ™rn. ‚Útt Ëwðýo™t y÷kfthtu Äthý fhðt ™rn, y™u fwkfw{, ytksý ytrŒf Ëti¼tøÞ ÿÔÞ™wk …ý Äthý fhðwk ™rn. ‚Útt ËwðýtorŒf Ät‚w™t ‚thÚte Þwõ‚ Ëqû{ neht„¤ ð†, Ëtkfztk, fztk, ƒk„¤e yu ytrŒf™wk Äthý …ý fhðwk ™rn. fthý fu yt ËÄðt Mºte™tu ðu»t fnu÷tu Au. {txu rðÄðt Mºteytuyu Œuþ ft¤™u y™wËthu W…h fnu÷t Ä{tuo{tk ËtðÄt™ ÚtR™u hnuðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>172>>

nðu ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytu™t ËkÞwõ‚ Ä{tuo fnu Au. ∫…v…¥…… ¥…v…¥…… ¶…∂S… x… ∫x……i…¥™…∆  x…Æ®§…Æ®…¬ * ∫¥…ÆV……‰n˘∂…«x…∆ ∫j…“ ¶…M……Ê{…x…“™…∆ x… ∫…¥…«l…… **173** ®…x…÷π™…∆ S……∆∂…÷EÚ…n˘“ x… x……Æ“ C¥…… {… ÆV…∫¥…±…… *  n˘x…j…™…∆ ∫{…fi∂…‰z…Ë¥… ∫x……i¥…… i…÷™…Ê% ºx… ∫…… ∫{…fi∂…‰i…¬ **174** y™u ð¤e ËÄðt y™u rðÄðt yuðe su Mºteytu ‚u{ýu, ð† …nuÞto rð™t ™ø™ M™t™ fhðwk ™rn, y™u …tu‚t™wk su hsMð÷t…ýwk ‚u ftuR «fthu „wó ht¾ðwk ™rn. y™u ð¤e hsMð÷t yuðe ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytuyu ºtý rŒðË ËwÄe ftuR {™w»Þ™u ‚Útt ðMºttrŒf™u yzðwk ™rn. y™u [tuÚtu rŒðËu M™t™ fhe™u yzðwk.


&÷tuf - 173 - 174

rþûtt…ºte ¼t»Þ

11

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ð† rð™t M™t™ fhðwk yu ðÁýŒuð™tu y…htÄ fnu÷tu Au. yt ƒtƒ‚{tk ¼t„ð‚™tu Œþ{MfkÄ «{týY… Au- ’’²ê²¢ ç±±›æ ²ÎÐæï {넱í„æ òxææã„ñ„œæÎé Îï±ãïHÝ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu„tu…eytu ™ø™ ÚtR™u Þ{w™t{tk M™t™ fh‚e n‚e, ‚u Ë{Þu ¼„ðt™ ©ef]»ý „tu…eytu™tk ð† ÷R™u fŒkƒ™t ð]ût W…h [Ze „Þt. ‚u™u òuR™u „tu…eytuyu fÌtwk fu- nu f]»ý ! y{thtk ðMºttu yt…e Œtu, ™rn ‚tu y{tu ‚{tht {t‚t, r…‚t™u fne ŒRþwk. ‚u Ë{Þu ©ef]»ý fnu Au fu, nu „tu…eytu ! ‚{tu ð† rð™t ™ø™ ÚtR™u Þ{w™t{tk M™t™ fhtu Atu, yu ¾hu¾h ‚{tuyu ðÁýŒuð™tu y…htÄ fhu÷tu Au. {txu ‚u™t «tÞÂù‚ Y…u s¤{tkÚte ƒnth ytðe™u ƒu ntÚt òuze ‚{thtk ðMºttu ÷R òð. yt he‚u ð† rð™t M™t™ fhðwk yu ‚tu Mºteytu y™u …wÁ»ttu ƒÄtÞ™u {txu r™»tuÄ Au. {txu ƒÒtu «fth™e Mºteytuyu ð† rð™t M™t™ fhðwk ™rn. þk¾M{]r‚{tk ‚tu rŒðËu {iÚtw™ fhu ‚Útt s¤{tk ™ø™ M™t™ fhu ‚tu yuf rŒðË W…ðtË fhðtu, yt he‚u «tÞÂù‚ ƒ‚tðu÷wk Au. ‚uðe s he‚u Ëðuo Mºteytuyu RLÿ™e ƒúñníÞt™tu [tuÚttu ¼t„ „úný fhu÷tu ntuðtÚte Œh {tËu Út‚wk su …tu‚t™wk hòuŒþo™ Ëðo«fthu „wó ht¾ðwk ™rn. y™u ßÞthu hòuŒþo™ ÚttÞ íÞthu ½h™tk ftÞo{tk …ý «ð‚oðwk ™rn. fthý fu hsMð÷t Mºte™t ËkË„oÚte ƒeòytu™u …ý ƒúñníÞt™t ¼t„™t ËkƒLÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’àæE„ì ÜUæ}æ±Úï‡ææ¢ãS„éÚè²¢ …xæëãê: 盲: J Ú…æïMUÐï‡æ „æS±¢ãæï }ææç¨ }ææç¨ ÐíÎë಄ JJ §ç„ JJ r™hk‚h y{tu™u ft{ðtË™t hnu ytðwk ðhŒt™ $ÿ …tËuÚte „úný fhe™u, ‚u™t ƒŒ÷t{tk Mºteytuyu ƒúñníÞt™tu [tuÚttu ¼t„ Mðefthu÷tu Au. yu [tuÚttu ¼t„ {tËu {tËu Mºteytu{tk hòuY…u òuÞt{tk ytðu Au, ytðtu þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. {txu ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytuyu Ëðo «fthu …tu‚t™wk hòuŒþo™ „wó ht¾ðwk ™rn. y™u ð¤e hsMð÷t Mºteytuyu ºtý rŒðË …ÞO‚ {™w»Þ{tºt™tu M…þo fhðtu ™rn. …ïtrŒf™tu M…þo fhðt{tk Œtu»t ™Úte. ‚Útt ðMºttu, {txe™tk …tºttu yu ytrŒf™tu …ý ºtý rŒðË ËwÄe M…þo fhðtu ™rn. [tuÚtu rŒðËu ðMºttuyu Ërn‚ M™t™ fhe™u {™w»Þtu™tu fu ðMºttrŒf™tu M…þo fhðtu. ºtý rŒðË ËwÄe Mºteytuyu ftuR™u yzfðwk ™rn ‚u™wk fthý yu sýtÞ Au fu, Mºteytu™t þheh{tk yuf {tË …ÞoL‚ hs yufrºt‚ Út‚wk hnu Au. ‚uÚte ‚u™tu hk„ …ý ft¤tu …ze s‚tu ntuÞ Au. yuf {tË ƒtŒ ™tzeÞkºt™t «Þí™tu îtht yt¾t þheh{tkÚte yu hs yufrºt‚ ÚtR™u Mºteytu™e Þtur™îtht ƒnth ™ef¤ðt™tu su «thk¼ fhu Au ‚u™u hòuŒþo™ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ‚u™e yËh ºtý rŒðË ËwÄe [t÷u Au. yt ƒtƒ‚{tk ði¿ttr™ftu îtht …ý ËkþtuÄ™ fhðt{tk ytÔÞwk Au fu, Mºteytu™t þheh{tkÚte ™ef¤‚t hs™e ykŒh fux÷tf «fth™tk Íuhe fextýwytu ntuÞ Au. su™u rð»ttýwk fnuðt{tk ytðu Au. Mºteytu™e yt hòuðMÚtt{tk ßÞthu ™tzeÞkºt™t «Þí™ îtht y…rðºt hs™u ƒnth ðnuðztðe™u Mºte™t þheh™e þwÂØ ÚtR hnu÷e ntuÞ Au, íÞthu þheh™t Ákðtzt{tkÚte ™ef¤‚e „h{e y™u …hËuðt îtht …ý Íuhe fextýwytu ƒnth ytð‚tk ntuÞ Au. y™u ‚u™e yËh ºtý rŒðË [t÷‚e ntuÞ Au. ‚uÚte Ákðtzt{tkÚte „h{e y™u …hËuðt îtht ƒnth ytð‚tk Íuhe fextýwytu™wk Ëk¢{ý ƒeS ðM‚w™e ykŒh fu {™w»Þ™e ykŒh ™ ÚttÞ, ‚u™u {txu hsMð÷t Mºteytu™u ºtý rŒðË ËwÄe ftuR {™w»Þ fu …tºttrŒf™tu M…þo fhðt™tu r™»tuÄ fhu÷tu ntuÞ yu{ sýtÞ Au. y™u yt her‚ …ý ftkR yts ft÷™e ™Úte. ¼th‚ð»to™e ykŒh ‚tu ytrŒft¤Úte [t÷e ytðu÷e ƒnws «t[e™ her‚ Au. …hk‚w ytsu Ë{Þ™e ËtÚtu yt ÔÞðMÚtt ƒŒ÷tR hnu÷e Au. yíÞth™t ytÄwr™f {™w»Þtu ‚tu yt þtMºteÞ ƒkÄ™™u Œqh VUfe™u …tu‚t™t {™{tLÞt yt[th rð[thtu™wk …t÷™ fhu Au. …ý yu þtMºttuÚte ‚v™ rðÁØ Au. y™u þheh™t MðtMÚÞ™u …ý ntr™ …ntU[tz™th Au. {txu ËÄðt y™u rðÄðt Mºteytuyu ËtðÄt™ ÚtR™u yt þt†™e «t[e™ {ÞtoŒt™wk …t÷™ fhðwk. yt {ÞtoŒt™wk …t÷™ fhðt{tk s Rïh™tu htS…tu Au. {txu yt {ÞtoŒt™wk WÕ÷k½™ fhðwk ™rn, ytðtu Ëðo þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. >>173-174>>


&÷tuf - 175-176

rþûtt…ºte ¼t»Þ

12

nðu ™iÂcf ƒúñ[theytu™t rðþu»t Ä{tuo fnu Au. x…Ë π`ÙEÚµ…i…¥…xi……‰ ™…‰ ¥…Ãh…x……‰ ®…n÷˘{……∏…™……: * i…Ë: ∫{…fi∂™…… x…  ∫j…™……‰ ¶……π™…… x… S… ¥…“I™……∂S… i……  v…™…… **175** {tht ytr©‚ ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Mºte{tºt™tu M…þo fhðtu ™rn, y™u Mºteytu ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn, ‚Útt òýe™u Mºte™e ËL{w¾ òuðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ™iÂcf ƒúñ[theytuyu Mºteytu™tu M…þo fhðtu ™rn, y™u Mºteytu ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn, ‚Útt RhtŒt …qðof Mºteytu™e Ët{wk òuðwk ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e Ë{òðu Au fu, Mºteytu Ët{wk òuðwk ™rn, yu™tu yÚto yuðtu ™Úte fu ytk¾tu {ª[e™u [t÷ðwk, …ý RhtŒt …qðof Mºteytu Ët{wk òuðwk ™rn. áÂü™e …tA¤ ßÞthu ftuR RhtŒtu òuztÞ íÞthu s òuÞwk fnuðtÞ. hM‚u [t÷‚tk Mºteytu Ët{u ™sh ‚tu fhðe s …zu. ™sh fhðt{tk Œtu»t ™Úte, …ý ™sh™e …tA¤ su ¾htƒ RhtŒtu hnu÷tu ntuÞ Au, yu Œtu»tY… Au. yÚtto‚T ft{¼tðu fhe™u Mºteytu™e Ët{u ™sh fhðe yu Œtu»tY… Au. {txu ƒúñ[theytuyu ft{¼tðu Mºteytu™t Ët{wk òuðwk ™rn. fthý fu Mºte yuf {tun Wí…Òt fh™tÁk …ŒtÚto Au. Mºte Útfe su {tun Wí…Òt ÚttÞ Au, ‚uðtu {tun ƒeS ftuR ðM‚w Útfe Út‚tu ™Úte. {txu ¿tt™e …wY»ttu …ý òu Mºte™tu «Ëk„ ht¾ðt òÞ ‚tu ‚u™wk …ý Xuftýwk hnu ™rn, yð~Þ …tu‚t™t Ä{o Útfe ¼úü ÚttÞ. yt ƒtƒ‚{tk MfkŒ…whtý™wk ðtõÞ «{tý Y… Au fu- ’’Ðí}æÎæ¨é Ðí}æælç‹„ Òç™óæñ± ç±Ðçp„: J ç±m梨}挲ç±m梨¢ ²„S„æ {¯ü²y²H}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, Mºte™tu «Ëk„ ¿tt™e …wÁ»ttu™u …ý {tun Wí…Òt fh™thtu Au. yÚtto‚T ¿tt™e…wÁ»ttu™e ƒwrØ™u …ý fwkrX‚ fhe ™t¾u Au. …Ae ¿tt™e …wÁ»t ËtÁk fu ™hËwk ftkR…ý rð[the þf‚tu ™Úte. …whtýtu{tk ™thŒ y™u …ðo‚™e «rËØ fÚtt Au. ™thŒ y™u …ðo‚ …tu‚u ƒúñ[the n‚t, ¿tt™e n‚t, A‚tk …ý fuð¤ ykƒhe»t htò™e …wºte™tu ntÚt òuðt {tºtÚte ft{u fhe™u ÔÞtfw¤ ÚtÞt n‚t. ËtÁk ™hËwk ftkR…ý rð[the þõÞt ™ n‚t, y™u ƒÒtuyu ykƒhe»t htò™e …wºte™u …hýðt™e RåAt fhu÷e n‚e. y™u MðÞkðh{tk ykƒhe»thtò™e …wºte™u ðhðt™e RåAtÚte rð»ýw ¼„ðt™ …tËu ËwkŒh Y…™e Þt[™t fh‚tk ƒÒtu™u {tkfzt™t {w¾™e «tÂó ÚtÞu÷e n‚e. yt he‚u Mºte™tu «Ëk„ Ët{tLÞ…ýu ‚{t{ …wÁ»ttu™e RrLÿÞtu™u ytf»toý fh™thtu Au. {txu ™iÂcf ƒúñ[theytuyu Ëðo «fthu Mºte™t «Ëk„™tu íÞt„ fhe Œuðtu, yuðtu Ëðuo þtMºttu™tu yr¼«tÞ Au. >>175>> i……∫……∆ ¥……i……« x… EÚi…«¥™…… x… ∏…¥™……∂S… EÚn˘…S…x… * i…i{……n˘S……Æ∫l……x…‰π…÷ x… S… ∫x……x…… n˘EÚ…:  GÚ™……: **176** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Mºteytu™e ðt‚to õÞthuÞ fhðe ™rn, y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. y™u su MÚtt™f{tk Mºteytu™tu …„Vuh ntuÞ, ‚u MÚtt™f™u rð»tu M™t™trŒf r¢Þt fhðt sðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒúñ[theytuyu Mºteytu™t „wý yð„wý™e ðt‚to õÞthuÞ …ý fhðe ™rn. yt ƒtƒ‚{tk ™thŒ{wr™™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’±…ü²ï„ì Ðí}æÎæxææƒæ}æxæëãSƒæï ÏæëãÎì±í„: J §ç‹Îí²æç‡æ Ðí}ææƒèçÝ ãÚ‹y²çÐ ²œæï}æüÝ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ƒúñ[theytuyu Mºteytu™e ðt‚to™tu íÞt„ fhe Œuðtu, fthý fu ƒ¤ðt™ RrLÿÞtu Þr‚™t {™™u …ý nhe ÷u Au. {txu ƒúñ[theytuyu MºteËkƒLÄe ðt‚tu™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ‚uðe s he‚u ftuRyu fhðt {tkzu÷e MºteËkƒLÄe ðt‚tu ƒúñ[theyu Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. y™u su þt†™e ykŒh þ]k„thhË™wk ðýo™ ntuÞ yuðtk ft{þt†™wk …ý ©ðý fhðwk ™rn. ’’ÜUæ}ææï Ïæ‹{Ý}æï±ñÜ¢U Ý拲ÎS„èã Ïæ‹{Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ fthý fu yt ÷tuf™u rð»tu ft{ Au yus yuf ƒkÄ™ Y… Au. ft{ rËðtÞ ƒeswk ftuR ƒkÄ™ ™Úte. {txu su ft{ƒkÄ™Úte {wõ‚ ÚtÞtu yu ƒúñ™u …t{e òÞ Au. y™u ð¤e ßÞtk Mºte™tu …„Vuh ntuÞ, yÚtto‚T „t{™e ¼t„tu¤u, ‚¤tð fu ™Œe ntuÞ, ‚u™t rf™tht W…h „t{™e Mºteytu ytð‚e ntuÞ,


&÷tuf - 177 - 178 - 179

rþûtt…ºte ¼t»Þ

13

ðtËýtu {tks‚e ntuÞ, f…ztk Ätu‚e ntuÞ, y™u M™t™ fh‚e ntuÞ, ytðtk MÚtt™f™u rð»tu ƒúñ[theytuyu M™t™ fu {¤{qºt™tu íÞt„ fhðt sðwk ™rn. fthý fu ‚u MÚtt™tu{tk òu M™t™trŒf r¢Þt {txu ƒúñ[theytu òÞ ‚tu íÞtk Mºte™t M{hý™e «tÂó ÚttÞ Au. {txu ©enrh™tu ¼tð yuðtu Au fu, Ëðo«fthu Mºte™t «Ëk„™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ftuR…ý «fthu Mºte™tu «Ëk„ ht¾ðtu ™rn. >>176>> n‰˘¥…i……|… i…®……∆  ΩÙi¥…… ±…‰J™…… EÚ…π`ÙÙ… n˘V…… {… ¥…… * x… ™……‰ π…i|… i…®…… ∫{…fi∂™…… x… ¥…“I™…… §…÷ r˘{…⁄¥…«EÚ®…¬ **177** y™u ð¤e ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Œuð‚tMºte™e «r‚{t rËðtÞ ƒeS Mºte™e r[ºt™e fu ftütrŒf™e «r‚{t ntuÞ, ‚u™tu …ý M…þo fhðtu ™rn, y™u òýe™u ‚tu ‚u «r‚{t™u òuðe …ý ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Œuð‚t™e «r‚{t rËðtÞ yux÷u fu htrÄftS, ÷û{eS, ËhMð‚e y™u ¼Âõ‚{t‚t RíÞtrŒf Œuð‚tMºteytu™e «r‚{t rËðtÞ ftuR…ý {™w»Þ òr‚™e Mºte™e «r‚{t r[‚hu÷e ntuÞ, At…u÷e ntuÞ, ÷tfztk™e fu …ÚÚth™e ntuÞ ‚u™tu M…þo fhðtu ™rn, y™u yu «r‚{tytu™u òuðe …ý ™rn. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu, ytðe yt¿tt …t¤ðe ƒnw {w~fu÷ Au, A‚tk {nthts™e yt¿tt Au ‚uÚte …t¤ðe s òuRyu, …ý ßÞtk rðfx …rhÂMÚtr‚ ntuÞ íÞtk yu …q‚¤tk™u fu r[ºtt{ý™u yze sðtÞ fu M…þo ÚtR òÞ ‚tu Œtu»t ™rn. …hk‚w ft{¼tðÚte RhtŒt …qðof yu r[ºtt{ý™u yzðwk ™rn, fu òuðwk …ý ™rn. yt ƒtƒ‚{tk ¼t„ð‚™wk ðtõÞ «{týY… Au. ’’ÐÎæùçÐ ²é±ô„ ç|æÿæéÝü SÐëàæï„ì ÎæÚ±è}æçБ‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, ƒúñ[theytuyu …„ ðzu …ý Mºte™t ftü™t …q‚¤tk™tu M…þo fhðtu ™rn. yt &÷tuf™tu …ý yus ntŒo Au fu, ƒúñ[theytuyu Ëðo «fthu Mºte™t ËkƒLÄÚte ƒ[ðwk. ftuR…ý «fth™tu Mºte™tu ËkƒLÄ Útðt Œuðtu ™rn. >>177>> x… ∫j…“|… i…EfiÚ i…: EÚ…™……« x… ∫{…fi∂™…∆ ™……‰ π…i……Â%∂…÷EÚ®…¬ * x… ¥…“I™…∆ ®…Ël…÷x…{…Æ∆ |…… h…®……j…∆ S… i…ËÃv…™…… **178** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Mºte™e «r‚{t™wk r™{toý fhðwk ™rn. y™u Mºteyu …tu‚t™t þheh W…h Äthý fhu÷wk su ð†, ‚u™u yzðwk ™rn, y™u {iÚtw™tËõ‚ yuðtk su …þw, …ûte ytrŒf «týe{tºt, ‚u{™u òýe™u òuðtk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒúñ[theytuyu {™w»Þ Mºte™e ftuR…ý «r‚{t™wk r™{toý fhðwk ™rn, Œuð‚tMºteytu™e «r‚{tytu™wk r™{toý fhðt{tk Œtu»t ™Úte. ‚Útt Mºteyu Äthý fhu÷tk ð†™u ƒwÂØ…qðof yzðwk ™rn. ‚u{tk ÄtuÞwk Útfwk ¼ªòÞu÷wk ntuÞ, ÄtuÞwk Útfwk ËwftÞu÷wk ntuÞ y™u ™ðwk ntuÞ yu ð†™tu M…þo fhðt{tk Œtu»t ™Úte. ‚uðe s he‚u {iÚtw™{tk ytËõ‚ …þw…ûÞtrŒf «týe{tºt™u ƒwÂØ…qðof òuðtk ™rn. fthý fu {iÚtw™{tk ytËõ‚ «týe{tºt™u òuðtÚte {™{tk rðfth Wí…Òt ÚttÞ Au y™u ‚uÚte ƒúñ[the™t ƒúñ[Þoðú‚™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. {txu ƒúñ[theytuyu RhtŒt …qðof, {iÚtw™{tk ytËõ‚ yuðtk «týeytu™u òuðtk ™rn. yt &÷tuf{tk …ý ©enrh™tu yus ntŒo Au fu, ƒúñ[theytuyu Mºte™tu ËkƒLÄ Ëðo«fthu Atuze Œuðtu òuRyu. >>178>> x… ∫{…fi∂™……‰ x…‰I…h…“™…∂S… x…… Æ¥…‰π…v…Æ: {…÷®……x…¬ * x… EÚ…™…» ∫j…“: ∫…®…÷ nfi˘∂™… ¶…M…¥…n¬M…÷h…EÚ“k…«x…®…¬ **179** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Mºte™t ðu»t™u Äthý fhe hnu÷t …wÁ»t™u yzðwk ™rn. y™u ‚u™e Ët{wk òuðwk ™rn, y™u Mºte™u Wvuþe fhe™u ¼„ðt™™e fÚtt, ðt‚to y™u fe‚o™ …ý fhðtk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- Mºte™t ðu»t™u Äthý fhe hnu÷tu ftuR ¼ðtRytu ntuÞ, ‚u™tu M…þo fhðtu ™rn, y™u ‚u™u òuðtu …ý ™rn. fthý fu yuðt ¼ðtRyt™tk Œþo™trŒfu fhe™u ÓŒÞ{tk Mºte™t ¼tð™e MVqŠ‚ ÚtR ytðu Au. y™u


&÷tuf - 180

rþûtt…ºte ¼t»Þ

14

ð¤e ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, ‘‘Œqh hnu÷e Mºte ¼÷u Ëtk¼¤u’’ ytðt yr¼«tÞÚte ¼„ðt™™e fÚtt-ðt‚to fhðe ™rn. fthý fu Mºteytu™tu Wvuþ ht¾e™u fÚtt ðt‚to fhðtÚte {™{tk Mºte™t M{hý™tu Ëk¼ð hnu Au. ‚uÚte …tu‚t™t ™iÂcf ðú‚{tk Œq»tý™e «tÂó ÚttÞ Au, ytðtu yr¼«tÞ Au. yt &÷tuf{tk …ý yus ntŒo Au fu, ƒúñ[theytuyu Ëðuo «fthu Mºte™tu ËkƒLÄ ht¾ðtu ™rn. >>179>> •…¿S…™…«µ…i…i™……M…{…Æ∆ ¥……C™…∆ M…÷Æ…‰Æ {… * i…Ëx…« ®……x™…∆ ∫…n˘… ∫l…‰™…∆ v…“ÆË∫i…÷π]ËÙÆ®…… x… ¶…: **180** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t ƒúñ[Þo™tu íÞt„ ÚttÞ yuðwk ð[™ ‚tu …tu‚t™t „wY™wk …ý ™ {t™ðwk, y™u n{uþtk Äehs‚tÚte Þwõ‚ hnuðwk, Ëk‚tu»tu Þwõ‚ hnuðwk y™u {t™Úte hrn‚ hnuðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ’’¥±í„ŠÝ}æì xæéÚæï±ü™Ý}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ’’¨±üƒæ ÐæHÝè²ñ± çàæc²ñÚæ¿ææ xæéÚæïçÚã‘‘ JJ §ç„ JJ yt ƒÒtu M{]r‚ytu{tk ‘‘Ëðo «fthu rþ»Þtuyu „wY™e yt¿tt …t÷™ fhðe òuRyu. y™u „wY™wk ð[™ ðú‚™tu ™tþ fh™th ™Úte.’’ yt he‚u „wY™t ð[™™t {tntíBÞÚte ƒúñ[theytuyu …tu‚t™t ƒúñ[Þoðú‚™tu ¼k„ fhtð™tÁk …tu‚t™t „wY™wk ð[™ …ý {t™ðwk ™rn. yÚtto‚T „wY™t ð[™™u …t÷™ fhðt™t {tntíBÞ™t ƒ¤ Útfe …tu‚t™t ðú‚™tu ¼k„ fhðtu ™rn. „wY™wk ð[™ ðú‚™tu ™tþ fh™tÁk ™Úte. yÚtto‚T „wY™t ð[™u fhe™u ðú‚™tu ™tþ Út‚tu ™Úte. yt{ su M{]r‚{tk fnu÷wk Au yu ‚tu ðú‚trŒf™tu W…ðtË fhu÷tu ntuÞ, y™u þheh{tk òu ftuR htu„trŒf yt…íft¤ ytðe …zu, yu Ë{Þu „wY™t ð[™Úte òu s{e ÷u ‚tu ðú‚™tu ™tþ Út‚tu ™Úte. ytðwk M{]r‚ðtõÞ™wk ‚tí…Þo Au. {txu M{]r‚ðtõÞ™t ƒ¤Úte ƒúñ[theytuyu ƒúñ[Þoðú‚™tu ¼k„ fhðtu ™rn. fthý fu ƒúñ[Þo ‚tu ƒúñ™e «tÂó{tk sux÷tk ËtÄ™tu fnu÷tk Au yu ƒÄtk ËtÄ™tu{tk {wÏÞ Au. yt ƒtƒ‚{tk {nt¼th‚™t {tuûtÄ{o™wk ðtõÞ «{tý Y… Au- ’’²çÎ΢ Ïæíræ‡ææï LТ Ïæír晲üç}æç„ S}æë„}æì J ÐÚ¢ „„ì ¨±ü{}æïü|²S„ïÝ ²æç„ ÐÚæ¢ xæç„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt …ã™tu yu yÚto Au fu, su yt ƒúñ[Þo Au yu Ëtûtt‚T ƒúñ™wk Y… fnu÷wk Au. y™u ƒúñ[Þo Ëðo ËtÄ™tu fh‚tk W¥t{ ËtÄ™ Au, y™u ƒúñ[ÞoÚte {™w»Þ W¥t{ „r‚™u …t{u Au. ¼„ðŒT„e‚t{tk …ý fnu÷wk Au fu, ƒúñ™u «tó fhðt™u RåA‚t yuðt …wÁ»ttu ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhu Au. yt he‚u ƒúñ[Þo Ëðuo ËtÄ™tu{tk W¥t{ ËtÄ™ fnu÷wk Au. {txu ƒúñ[theytuyu …tu‚t™t „wY™wk ð[™ WÕ÷k½e™u …ý ðeÞo™t r™htuÄ Y… ƒúñ[Þoðú‚™wk …t÷™ fhðwk yus ÞtuøÞ Au. „tur¼÷„]ÌtËqºt™e ykŒh ƒúñ[theytu™u W…Œuþ yt…™tht su {kºttu fnu÷t Au, yu {kºttu{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ¥æ™æ²æü{èÝæï |æ±æù‹²~ææùù{}ææü™Ú‡ææ„ì J RUæ{ï æÝë„ï ±…ü² J }æñƒÝé ¢ ±…ü² J ©ÐçÚ àæÄ²æ¢ ±…ü² J ÿæéÚÜëUy²¢ ±…ü² J }æ{é}ææ¢¨ï ±…ü² J xææï²Q é UæÚæïãÚ‡æ¢ ±…ü² J §ç„ J yÄ{to[hý rËðtÞ n{uþtk „wÁ™t ð[™™u ytÄe™ hnuðwk òuRyu, …ý òu „wÁ yÄ{to[hý ƒ‚tðu ‚tu yu yÄ{to[hý™u rð»tu „wÁ™t ð[™™u ytÄe™ hnuðwk ™nª. yÚtto‚T „wÁ™t ð[™™tu y™tŒh fhe Œuðtu. y™u ð¤e ƒúñ[theytuyu ¾tuxwk ƒtu÷ðt™tu, ¢tuÄ fhðt™tu, ¾tx÷t W…h Ëwðt™tu, {wkz™ fhðt™tu, {iÚtw™ fhðt™tu, {ã{tkË™tu y™u su{tk ƒ¤Œ òuzu÷t ntuÞ yuðtk „tztk W…h ƒuËðt™tu íÞt„ fhe Œuðtu. yt{ ßÞtk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au íÞtk …ý, ƒúñ[theytuyu …tu‚t™t „wÁ™t ð[™™wk WÕ÷k½™ fhe™u …ý ðeÞo™t r™htuÄY… ƒúñ[Þoðú‚™wk …t÷™ fhðwk yus ÞtuøÞ Au, …ý „wÁ™t ð[™Úte ƒúñ[Þoðú‚™tu íÞt„ fhe Œuðtu yu ÞtuøÞ ™Úte, ytðwk ‚tí…Þo Au. y™u ð¤e ƒúñ[theytuyu n{uþtk Äehs‚tÚte Þwõ‚ hnuðwk. Äehs‚t™wk ÷ûtý ftr÷ŒtËu fnu÷wk Au fu- ’’ç±ÜUæÚãï„æñ ¨ç„ ç±çRU²‹„ï ²ï¯æ¢ Ý ™ï„æ¢ç¨ „ »±{èÚæ:‘‘ JJ §ç„ JJ rðfth™t nu‚wytu «tó ÚttÞ, [thu ƒtswÚte rðxkƒýtytu «tó ÚttÞ A‚tk su{™tk r[¥ttu sht …ý rðfth …t{u ™rn, ‚u™u Äeh …wÁ»ttu fnu÷t Au. y™u ƒúñ[theytuyu Ëk‚tu»tu Þwõ‚ hnuðwk, hË™t RrLÿÞ™e ÷tu÷w…‚tÚte Ä™ðt™tu™e yt„¤ ðthkðth Þt[™t fhðe


&÷tuf - 181-182

rþûtt…ºte ¼t»Þ

15

™rn. ’’²ÎìÓÀæHæ|æ„éCS² „ï…æï ç±ÐíS² ±{ü„ï‘‘ JJ §ç„ JJ Œið RåAtyu «tó ÚtÞu÷e ðM‚wÚte Ëk‚tu»t ht¾™th ƒúñ[the™wk ƒúñ ‚us ð]ÂØ …t{u Au. y™u ð¤e ƒúñ[theytuyu {t™Úte hrn‚ hnuðwk. yr¼{t™ Ëðuo „wýtu™u nhe ÷u™tÁk fnu÷wk Au. su{ fu- ’’…Úæ LТ ãÚ„ï, {ñ²ü}ææàææ, }æëy²é: Ðíæ‡ææÝì, {}æü™²æü}æ¨é²æ, RUæï{: çŸæ²¢, àæèH}æÝæ²ü¨ï±æ, Nç²¢ ÜUæ}æ:, ¨±ü}æï±æùç|æ}ææÝ:‘‘ JJ §ç„ JJ ð]ØtðMÚtt Y…™u nhe ÷u Au, ytþt ÄiÞo™u nhe ÷u Au, {]íÞw «týtu™u nhe ÷u Au, ¢tuÄ þtu¼t™u nhe ÷u Au, yË‚T …wÁ»ttu™e Ëuðt þe÷™u nhe ÷u Au, ft{ ÷ßò™u nhe ÷u Au, …ý yr¼{t™ ‚tu ËðoMð nhe ÷u Au, {txu ƒúñ[theytuyu n{uþtk yr¼{t™Úte hrn‚ hnuðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>180>> ∫¥…… i…x…ËEÚ]¨®……™……xi…“ |…∫…¶…∆ ¥… x…i…… i…÷ ™…… *  x…¥……Æh…“™…… ∫……¶……π™…  i…Æ∫EfiÚi™…… {… ¥…… p÷˘i…®…¬ **181** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, su Mºte ƒ¤tífthu …tu‚t™e Ë{e…u ytð‚e ntuÞ, ‚u Mºte™u ƒtu÷e™u yÚtðt r‚hMfth fhe™u …ý ‚whk‚ …tAe ðt¤ðe …ý Ë{e…u ytððt Œuðe ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- Mºte òu ƒ¤tífthu …tu‚t™e Ë{e…u ytð‚e ntuÞ ‚tu, ‘‘‚{tu ynªÚte Œqh [tÕÞtk òð’’ yt he‚u ƒtu÷e™u …tAe ðt¤ðe, yu{ fh‚tk …ý òu …tAe ð¤u ™®n ‚tu r‚hMfth fhe™u, s™ yt¢tuþ fhe™u …ý ‚íft¤ íÞtkÚte ftZe {wfðe, …ý Ë{e…u ytððt Œuðe ™rn. fthý fu Mºte™t «Ëk„Úte ytX{t ƒúñ[Þo™t ¼k„™tu Ëk¼ð Au. {txu su W…tÞu fhe™u …tu‚t™t ƒúñ[Þoðú‚™wk hûtý Ëðo«fthu ÚttÞ, yus W…tÞ «Þí™ …qðof fhðtu òuRyu. ßÞthu yt…íft¤ ytðe …zu íÞthu yt…íft¤™t Ä{o™wk …t÷™ fhe ÷uðwk, y™u yt…íft¤™t Ä{o™wk …t÷™ fhe ÷eÄt …Ae ÞÚttÞtuøÞ «tÞÂù¥t fhe™u Vhe …tu‚t™t {wÏÞ Ä{o{tk hnuðwk, ytðtu Ëðo M{]r‚ytu™tu rËØtL‚ Au. >>181>> |……h……{…t÷{…{…xx……™……∆ ∫j…“h……∆ ∫¥…‰π……∆ S… ¥…… C¥… S…i…¬ * i…n˘… ∫{…fiπ]¬¥…… {… i…p˘I…… EÚ…™……« ∫…∆¶……π™… i……∂S… ¥…… **182** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, Mºteytu™t yÚtðt …tu‚t™t «tý™tu ™tþ ÚttÞ yuðtu yt…íft¤ ßÞthu ytðe …zu, íÞthu ‚u Mºteytu™u yze™u yÚtðt ‚u ËtÚtu ƒtu÷e™u …ý ‚u Mºteytu™e hûtt fhðe, y™u …tu‚t™e …ý hûtt fhðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ½h ƒ¤e sðwk, s¤{tk zwƒe sðwk, ftuRyu yt¢{ý fhðwk, RíÞtrŒf{tk Mºteytu™t «tý™e yÚtðt …tu‚t™t «tý™e òu yt…Â¥t ntuÞ, yÚtto‚T «tý Ëkfx{tk ntuÞ ‚tu ‚u Ë{Þu Mºteytu™tu M…þo fhe™u yÚtðt Mºteytu ËtÚtu ƒtu÷e™u …ý …tu‚t™t ‚Útt Mºteytu™t «týtu ƒ[tððt. su{ fu ftuR yòýe Mºte ntuÞ, ™Œe{tk fu ‚¤tð{tk «ðuþ‚e ntuÞ, yu ™Œe{tk fu ‚¤tð{tk s¤ …ý y„tÄ ntuÞ, …ý ‚u Mºte™u ¾ƒh ™ ntuÞ, ‚tu ‚u Ë{Þu Mºte™u [u‚ðýe yt…e Œuðe fu, ƒnu™ ! ynª ‚tu y„tÄ s¤ Au, {txu ykŒh sþtu ™rn. ytðt Ë{Þu Mºteytu ËtÚtu ƒtu÷tÞ ™rn, yu{ {t™e™u W…uûtt fhe Œuðe ™rn. y™u ð¤e …tu‚u ƒúñ[the ftuR søÞtyu „Þt ntuÞ, ™Œe™u …th W‚hðwk ntuÞ, …ý ™Œe{tk fux÷wk s¤ Au yu …tu‚t™u ¾ƒh ™ ntuÞ, y™u ƒtsw{tk Mºte rËðtÞ òu ftuR ™ ntuÞ ‚tu ‚u Ë{Þu ƒúñ[theytuyu Mºte™u …wAe ÷uðwk fu, ƒnu™ ! yt ™Œe{tk fux÷wk s¤ Au ? yÚtðt ‚tu ƒúñ[the …tu‚u zwƒe s‚t ntuÞ, y™u ƒtsw{tk òu Mºte ntuÞ, ƒeswk ftuR ™ ntuÞ, ‚tu ‚u Ë{Þu ‚u Mºte™e ËtÚtu ƒtu÷e ÷uðwk fu, ƒnu™ ! nwk zwƒwk Awk {™u sht ƒnth ftZtu. yt he‚u Œuþ ft¤™u y™wËthu Mºteytu™tu M…þo fhe, Mºteytu™e ËtÚtu ƒtu÷e™u …ý Mºteytu™t ‚Útt …tu‚t™t «tý™e hûtt fhðe. ¼t„ð‚{tk fnu÷kw Au fu- ’’}æëy²éÏæéçü h}æ„æùÐæïsæï ²æ±ÏæéçhÏæHæïβ}æì‘‘ JJ §ç„ JJ ßÞtk ËwÄe …tu‚t™e ƒwÂØ ft{ fhu, íÞtk ËwÄe ƒwÂØ{t™ …wÁ»ttuyu {]íÞw™u xt¤ðwk òuRyu. yu{ fh‚tk …ý òu {]íÞw x¤u ™rn ‚tu ‚u{tk ŒunÄthe …wÁ»t™tu ftuR y…htÄ ™Úte. Þ{htòyu …ý fnu÷wk Au fu, Sð™e hûtt fhðe yu Ä{o Au, y™u hûtt ™ fhðe yu yÄ{o


&÷tuf - 183-184

rþûtt…ºte ¼t»Þ

16

Au. {txu Yze ƒwrØðt¤t …wÁ»tu ÞÚttþÂõ‚ Ä{o™u ËtÄðtu …ý yÄ{o™u ËtÄðtu ™rn. yÚtto‚T Sð™e hûtt fhðe. yt ƒÄt «{týtuÚte yu rËØ ÚttÞ Au fu, ƒúñ[theytuyu yt…íft¤{tk Œuþ ft¤™u y™wËthu Mºteytu™tu M…þo fhe™u yÚtðt Mºteytu™e ËtÚtu ƒtu÷e™u …ý Mºteytu™e y™u …tu‚t™e hûtt fhðe. yt…íft¤™t Ë{Þ{tk yt…íft¤™t Ä{o™wk …t÷™ fhe™u …tAt …tu‚t™t {wÏÞ Ä{o{tk ytðe sðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>182>> i…˱……¶™…R¬M……‰ x… EÚi…«¥™……‰ x… v……™…» S……™…÷v…∆ i…l…… * ¥…‰π……‰ x… ¥…EfiÚi……‰ v……™……Ê V…‰˘i…¥™…… Æ∫…x…… S… i…Ë: **183** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, …tu‚t™t þhehu ‚u÷™wk {Œo™ fhðwk ™rn, y™u ytÞwÄ Äthý fhðwk ™rn, ‚Útt ¼Þkfh ðu»t Äthý fhðtu ™rn, y™u hË™t RrLÿÞ™u S‚ðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒúñ[theyu þhehu ‚u÷ {Œo™ fhðwk ™rn, y™u ‚÷ðth ytrŒf ytÞwÄtu Äthý fhðtk ™rn. fthý fu ytÞwÄtu™wk su Äthý Au, yu ®nËt ƒwrØ™u Wí…Òt fh™tÁk Au. yÚtto‚T õÞthuf rnkËt fhðt™wk …ý {™ ÚtR òÞ. {™w y™u Þt¿tðÕõÞ Ér»tyu ‚tu yt…íft¤{tk ytÞwÄ Äthý fhðt™e Awxe yt…u÷e Au. ’’àæS~æ¢ çm…æç„ç|æxæíæüs¢ {}ææïü ²~ææïÐLŠ²„ï‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, ßÞtk Ä{o™tu ¼k„ ÚtR s‚tu ntuÞ íÞtk ‚tu ƒútñýtuyu …ý ytÞwÄtu Äthý fhe ÷uðtk y™u ð¤e ƒúñ[theyu ÷tuf y™u þt†{tk ®™rŒ‚ yuðtu ¼Þkfh ðu»t Äthý fhðtu ™rn. yuf fti…e™ Äthý fhðe, ‚u™t W…h yuf ytåAtŒ™ ð† Äthý fhðwk, yuf fxeËqºt Äthý fhðwk y™u W…h yuf ytuZðt™wk ð† Äthý fhðwk, ytðtu ËtiBÞ ðu»t Äthý fhðtu. ‚Útt ƒúñ[theytuyu hË™t RrLÿÞ™u S‚ðe. hË™t RrLÿÞ™u S‚ðtÚte ƒeS Ë{„ú RrLÿÞtu S‚tR òÞ Au. Ë{„ú RrLÿÞtu™e …wÂü™wk fthý hË™t RrLÿÞ Au. ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu- ’’„æ±çÁ…„ïç‹Îí²æï Ý S²æçmç…„æy}æïç‹Îí²: Ðé}ææÝì J Ý …²ïÎí¨Ý¢ ²æ±çÁ…„¢ ¨±Z ç…„ï ڨ JJ §ç„ JJ ƒeS ƒÄe RrLÿÞtu S‚u÷e ntuÞ, A‚tk yu …wÁ»t íÞtk ËwÄe S‚urLÿÞ fnuðt‚tu ™Úte fu ßÞtk ËwÄe hË™t RrLÿÞ S‚u÷e ™ ntuÞ. ßÞthu hË™t RrLÿÞ S‚tÞ Au íÞthu ƒÄe $rÿÞtu S‚tR òÞ Au. {txu ƒúñ[theytuyu hË™t RrLÿÞ™u S‚ðe, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>183>> {… Æ¥…‰π…h…EÚj…‘ ∫™……tj… ∫j…“  ¥…|…¥…‰∂®… x… * x… M…®™…∆ i…j…  ¶…I……l…» M…xi…¥™… ®…i…Æj… i…÷ **184** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, su ƒútñý™t ½h™u rð»tu Mºte …ehË™the ntuÞ, ‚u™u ½uh r¼ûtt fhðt sðwk ™rn, y™u ßÞtk …wÁ»t …ehË™thtu ntuÞ íÞtk sðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- su ƒútñý™t ½h{tk Mºte ¼tus™™t …tºt{tk s{ðt ÞtuøÞ …ŒtÚttuo™u y…oý fh™the ntuÞ, ‚uðt ƒútñý™u ½uh ¼tus™ {txu sðwk ™rn. fthý fu Mºte™t Œþo™Úte …tu‚t™t ðú‚¼k„™e «tÂó ÚttÞ Au. y™u ßÞtk …wÁ»t …ehË™thtu ntuÞ íÞtk sðwk, yÚtto‚T íÞtk sR™u ¼tus™ fhðwk. þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ƒúñ[theytu ƒútñý™t ½h™wk htkÄu÷wk yÒt …ý „úný fhe þfu Au. yt ƒtƒ‚™u sýtððt {txu ynª fu𤠃útñý™wk ½h „úný fhu÷wk Au. yu rËðtÞ ft[t yÒt™e r¼ûtt ‚tu ƒúñ[theytu [thu ðýo™e fhe þfu Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e r¼ûtt …ý hË™t RrLÿÞ™e ÷tu÷w…‚tÚte yuf s „]nMÚt™t ½uh ðthkðth fhðe ™rn. su{ {Ä{t¾e Œhuf …w»…tu{tkÚte hË™u „úný fhu Au, yus he‚u ƒúñ[theytuyu Œhuf „]nMÚt™t ½uhÚte r¼ûtt „úný fhðe. yt ƒtƒ‚{tk Þt¿tðÕõÞ Ér»t™wk ðtõÞ «{týY… Au’’Ïæír晲ïü çSƒ„æï ÝñÜUS²æóæ}ælæÎÝæÐçΑ‘ JJ §ç„ JJ yt ðtõÞ™tu yu yÚto Au fu, yt…íft¤ rËðtÞ ƒúñ[theyu yuf s „]nMÚt™t ½h™wk yÒt s{ðwk


&÷tuf - 185

rþûtt…ºte ¼t»Þ

17

™rn. {tÄwfhð]Â¥tÚte Œhuf „]nMÚt™t ½hÚte Úttuze Úttuze r¼ûtt „úný fhðe. ‘‘{Äwfh’’ yux÷u ¼{htu. ¼{htu su{ Œhuf …w»…{tkÚte Úttuztu Úttuuztu hË „úný fhu Au, ‚u{ ƒúñ[theyu Œhuf „]nMÚt™t ½h Útfe Úttuze Úttuze r¼ûtt „úný fhðe, ‚u™u {tÄwfhe ð]Â¥t fnuðtÞ Au. ÝÝé - çαæçÝÎíæ¢ ÐÚæóæ¢ ™ ÐéÝ|æéüôQU ±í„è y²…ï„ì J §ç„ J «r‚ðtŒe þkft fh‚tk fnu Au fu, ƒúñ[theytuyu …thft yÒt™tu íÞt„ fhe Œuðtu òuRyu. yt he‚u yk„eht M{]r‚™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. ‚tu …Ae ‚{tu ƒúñ[theytu™u r¼ûtt fhðt™tu W…Œuþ þt {txu fhtu Atu ? yt™t W¥th{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu ¨æï}æÐæݨ}ææ ç|æÿææ ç|æÿææóæ¢ Ý Ðíç„xæíã: J ÐÚæóæ¢ Ýñ± ç|æÿææ S²æóæ „S²æ: ÐÚÐæÜU„æ JJ ç|æÿææ }ææ{éÜUÚè Ýæ}æ ¨±üÐæÐÐí‡ææçàæÝè J ç|æÿææãæÚæï çÝÚæãæÚ: ÐíæïÓ²„ï ç|æÿæéÜUæï ÝÚ: JJ §ç„ JJ r¼ûtt™wk yÒt y{]‚™e Ë{t™ fnu÷wk Au, r¼ûtt™t yÒt™u Œt™ ÷eÄu÷wk …ý fnuðt‚wk ™Úte, …thfwk …ý fnuðt‚wk ™Úte, ƒeòyu htkÄu÷wk …ý fnuðt‚wk ™Úte, r¼ûtt™tu ytnth fh™th r¼ûtwf ËŒt W…ðtËe fnuðtÞ Au. y™u r¼ûtt™wk yÒt …rðºt fnu÷wk Au. …rðºt yÒt™tu ytnth fhðtÚte yk‚:fhý™e þwÂØ ÚttÞ Au. ‚u{tk …ý {tÄwfhe r¼ûtt yr‚ …rðºt fnu÷e Au. y™u Ëðo …t…™u ™tþ fh™the fnu÷e Au, {txu ƒúñ[theytuyu Œhuf „]nMÚt™t ½uhÚte Úttuze Úttuze r¼ûtt „úný fhe™u {tÄwfhe ð]Â¥t™tu yt©Þ fhðtu, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>184>> +¶™……∫……‰ ¥…‰n˘∂……∫j……h……∆ EÚ…™…«∂S… M…÷ØÒ∫…‰¥…x…®…¬ * ¥…V™…«: ∫j…“h…… ®…¥… ∫j…Ëh…{…÷∆∫……∆ ∫…R¬M…∂S… i…Ë: ∫…n˘… **185** y™u ð¤e ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu, ðuŒþt†™tu yÇÞtË fhðtu, y™u „wY™e Ëuðt fhðe, ‚Útt Mºteytu™e …uXu s Mºte÷k…x yuðt …wÁ»ttu™tu Ëk„…ý n{uþtk íÞt„ fhe Œuðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒúñ[theytuyu ÉøðuŒ RíÞtrŒf [th ðuŒtu, rþûttrŒf ðuŒ™tk A yk„tu, ËtkÏÞþt†, Þtu„þt† ‚Útt W¥th{e{tkËtrŒf þtMºttu™tu yÇÞtË fhðtu. ¼t„ð‚trŒf su Rü ËåAtMºttu ©eS{nthtsu …qðuo fÌttk, ‚u™tu yÇÞtË ‚tu ƒúñ[theytuyu fhðtu s, fthý fu ¼t„ð‚trŒf ËåAtMºttu™tu Ët{tLÞÄ{tuo{tk W…Œuþ fhu÷tu Au. ‚uÚte yu ‚tu ƒúñ[theytu™u «tó s Au. ynª ‚tu ƒúñ[theytu™wk «fhý ntuðtÚte ƒúñ[theytuyu yk„u Ërn‚ ðuŒ™wk yæÞÞ™ ‚tu rðþu»tu fhe™u fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. ‚uðe s he‚u ƒúñ[theytuyu „wY™e Ëuðt fhðe. „wY™e Ëuðt yu ƒúñ[theytu™tu {wÏÞ Ä{o fnu÷tu Au. su{ fu- ’’Ïæíræ™æÚè xæéLÜéUHï ±¨Ýì Îæ‹„æï xæéÚæï<ã„}æì J ¥æ™ÚÝì Î樱óæè™æï xæéÚæñ ¨éÎëɨæñNÎ:‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu, ƒúñ[the™u „wYfw÷{tk r™ðtË fhðtu, RrLÿÞtu™wk Œ{™ fhðwk, „wY™wk n{uþtk rn‚ fhðwk, ŒtË™e …uXu ™{ú ƒ™e™u „wY™e Ëuðt fhðe, „wY W…h «u{ ht¾ðtu, „wY ßÞthu ƒtu÷tðu íÞthu ðuŒtu™wk yæÞÞ™ fhðwk, ðuŒtæÞÞ™™t «thk¼{tk y™u yk‚{tk „wY™t [hý{tk ™{Mfth fhðt. yt he‚u „wY™e Ëuðt fhe™u ðuŒtu™tu yÇÞtË fhðtu. y™u ð¤e ƒúñ[theytuyu Mºteytu™e …uXu s Mºte÷k…x …wÁ»ttu™t «Ëk„™tu …ý n{uþtk íÞt„ fhe Œuðtu. fr…÷„e‚t{tk fÌtwk Au fu …wÁ»t™u Mºte™t «Ëk„u fhe™u y™u Mºte ÷k…x …wÁ»t™t «Ëk„u fhe™u suðtu {tun y™u ƒkÄ™ ÚttÞ Au. yuðtu {tun ƒeò ftuR™t «Ëk„u fhe™u Út‚tu ™Úte, y™u ƒkÄ™ …ý ƒeò ftuR™t «Ëk„u fhe™u Út‚wk ™Úte. …wÁ»t ¼÷u rðãtrŒf „wýu fhe™u Ëk…Òt ntuÞ, …ý òu yu Mºte÷k…x ntuÞ ‚tu ‚u™t rðãtrŒf „wýtu ƒÄt ™ft{t Au. yi÷„e‚™u rð»tu …wÁhðt™e WÂõ‚ Au- ’’ôÜU ç±l²æ ôÜU „Шæ ôÜU y²æxæïÝ Ÿæé„ïÝ ±æ J ôÜU ç±ç±QïUÝ }ææñÝïÝ ›èç|æ²üS² }æÝæï N„}æì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- su™wk {™ Mºteytuyu nhe ÷eÄu÷wk Au, yu …wÁ»t™t rðãt, ‚…, íÞt„, {ti™ ytrŒf Ëðuo „wýtu ÔÞÚto fnu÷t Au. {txu ƒúñ[theytuyu Mºteytu™e …uXu s Mºte÷k…x …wÁ»t™t «Ëk„™tu Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu, ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>185>> ƒúñ[theytu™t Ä{o Ë{tó.


&÷tuf - 186-187

rþûtt…ºte ¼t»Þ

18

nðu òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ ‚u™t Ä{o fnu Au. S…®…«¥…… Æ x… ¥…Ë {…‰™…∆ V……i™……  ¥…|…‰h… E‰Úx… S…i…¬ * {…±……hb÷±…∂…÷x……t∆ S… i…‰x… ¶…I™…∆ x… ∫…¥…«l…… **186** y™u òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ ‚u{ýu, ftuRyu …ý [tk{zt™t ftuþ™wk s¤ …eðwk ™rn. y™u zwk„¤e, ÷Ëý ytrŒf y¼ûÞ ðM‚w™wk Ëðo«fthu ¼ûtý fhðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ, yu ftuR…ý yt©{{tk hnu÷tu ntuÞ, ‚u{ýu [tk{zt™t ftuþ™wk s¤ …eðwk ™rn. y™u òu yt…íft¤ ytðe …zu÷tu ntuÞ, ƒeswk þwØ …rðºt …týe {¤u yuðtu Ëk¼ð …ý ™ ntuÞ, y™u ¾wƒ ‚]»tt ÷t„u÷e ntuÞ, ‚tu yu s [tk{zt™t ftuþ™wk s¤ þwØ …rðºt ¼qr{ W…h ðnu‚wk {wfe™u ƒeò …tºt{tk ¼he™u …e ÷uðwk. fthý fu þwØ …rðºt ¼qr{ W…h ðnu‚wk …týe …rðºt fnu÷wk Au. y™u ð¤e òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ ‚u{ýu zwk„¤e, ÷Ëý, „tkòu ytrŒf y¼ûÞ ðM‚w™wk Ëðo «fthu ¼ûtý fhðwk ™rn, y™u òu fhu ‚tu ‚u™u {txu «tÞÂù‚ fnu÷wk Au. - ’’HàæéÝ¢ ÜU±Ü¢U ™ñ± ÐHæ‡Çé xæ놅ݢ „ƒæ ™y±æ²ü¿ææÝ„æï …xŠ±æ „#ÜëUÓÀî ™Úï„ì çm…:‘‘ JJ §ç„ JJ ƒútñý òu ÷Ëý, htR™e ¼tS, zwk„¤e ‚Útt „tkòu yt [th ðM‚w òu yòý‚tk …ý ¼ûtý fhu, ‚tu ‚óf]åAÙ ™t{™wk ðú‚ fhu. yt he‚u zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™u ¼ûtý fhðt{tk ƒútñý™u Œtu»t fnu÷tu Au. y™u òu ƒwÂØ…qðof òýe òuR™u ¼ûtý fhu ‚tu Ëwht…t™™e Ë{t™ Œtu»t ÷t„u Au. su{ fu- ’’çÝç¯h|æÿæ‡æ¢ …ñu}æéyÜU¯ïü ™ ±™æïùÝë„}æì J Ú…S±Hæ}æé¶æS±æÎ: ¨éÚæÐæݨ}ææçÝ çã‘‘ JJ §ç„ JJ Þt¿tðÕõÞu fnu÷wk Au fu- þtMºt{tk r™»tuÄ fhtÞu÷ zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk ƒwÂØ…qðof ¼ûtý, hsMð÷tMºte™t {w¾™wk [wkƒ™, yt Ëwht…t™™e Ë{t™ …t…tu fnu÷tk Au. {txu ƒútñýtuyu zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk Ëðo «fthu ¼ûtý fhðwk ™rn. ’’¥æñ¯{ï „é HàæéÝæÎïÚÎæï¯:‘‘ JJ §ç„ JJ yti»tÄ™u {txu zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhðt{tk Œtu»t ™Úte, yt «{týu Ëw{L‚wyu fnu÷wk Au. nðu ynª þ‚t™kŒ Mðt{e rðþu»t Ë{òð‚tk fnu Au fu- fux÷tf ði»ýðtu …ý yt &÷tuf™t ƒ¤Úte yuðwk {t™‚t ntuÞ Au fu, zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhðt{tk ƒútñýtu™u s {™tR Au, ƒeò™u ™rn, {txu yt…ý™u zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhðt{tk Œtu»t ™Úte. yt he‚u fux÷tf ði»ýðtu WÕxwk Ë{s‚t ntuÞ Au. …ý yt &÷tuf{tk òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ, ‚u{ýu ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. yt he‚™tu su WÕ÷u¾ Au, ‚u™wk ‚tí…Þo yu{ Ë{sðwk fu, ƒútñý™u ‚tu sL{Úte s zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™tu r™»tuÄ Au. y™u ƒeò su ûtrºtÞ, ði~ÞtrŒf™u ‚tu sL{Úte s zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™tu r™»tuÄ ™Úte. yu ði»ýð ÚtÞt …nu÷tk yÚtto‚T ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …nu÷tk fŒt[ zwk„¤e, ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhe þfu Au, …ý ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …Ae ‚tu ûtrºtÞtrŒf™u …ý ÷ËýtrŒf™wk ¼ûtý fhðt{tk r™»tuÄ s Au. yt he‚u ûtrºtÞtrŒf™u ËíËk„e ÚtÞt …Ae ÷ËýtrŒf™tu r™»tuÄ Au. y™u ƒútñý™u ‚tu ËíËk„e ntuÞ, fu ™ ntuÞ ‚tu…ý sL{Úte s zwk„¤e ytrŒf™tu r™»tuÄ Au. yt he‚™e ynª ÔÞðMÚtt Ë{sðe. >>186>> ∫x……x…∆ ∫…∆v™……∆ S… M……™…j…“V…{…∆ ∏…“ ¥…πh…÷{…⁄V…x…®…¬ * +EfiÚi¥…… ¥…Ë∑…n‰˘¥…∆ S… EÚi…«¥™…∆ x…Ë¥… ¶……‰V…x…®…¬ **187** y™u ð¤e ƒútñý ntuÞ ‚u{ýu, M™t™, ËkæÞt, „tÞºte™tu s…, ¼„ðt™™e …qò, y™u ðiïŒuð ytx÷tk ðt™tk fÞto rËðtÞ ¼tus™ fhðwk s ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ, y™u ftuR…ý yt©{{tk hnu÷tu ntuÞ, ‚u{ýu M™t™trŒf fÞto rð™t ¼tus™ fhðwk ™rn. ’’Ðíæ„: ¨¢ÿæïЄ: FæÝ¢ }抲æqï „é ¨ç±S„Ú}æì‘‘ JJ §ç„ JJ «t‚:ft¤{tk M™t™ Ëkûtu…Úte


&÷tuf - 187

rþûtt…ºte ¼t»Þ

19

fhe ÷uðwk, ƒnw rð÷kƒ fhðtu ™rn, òu rð÷kƒ fhu ‚tu, ËkæÞt …qòrŒf™tu Ë{Þ ÔÞ‚e‚ ÚtR òÞ, y™u …Ae W‚tð¤Úte ËkæÞt …qòrŒf fhðe …zu. {txu rðM‚th …qðof òu M™t™ fhðwk ntuÞ ‚tu {æÞtöu fhðwk. y™u ð¤e su Ë{Úto ntuÞ ‚u{ýu «t‚: ft¤™wk M™t™ Xkzt s¤Úte fhðwk. …ý „h{ s¤Úte fhðwk ™rn. nðu M™t™ fhe ÷eÄt …Ae òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ ‚u{ýu ËkæÞt™e W…tË™t fhðe. «t‚:ft¤{tk nsw ‚thtytu yM‚ ÚtÞt ™ ntuÞ, ‚uÚte …nu÷tk su ËkæÞt W…tË™t fhe ÷uðe, yu W¥t{ fnu÷e Au. y™u ‚thtytu yM‚ ÚtR „Þt ntuÞ …ý nsw ËqÞo WŒÞ …tBÞtu ™ ntuÞ, ‚u …nu÷tk su ËkæÞt W…tË™t fhe ÷uðe, yu {æÞ{ fnu÷e Au. y™u ËqÞtuoŒÞ …Ae ËkæÞt W…tË™t fhðe, yu fr™c fnu÷e Au. {txu «t‚:ft¤{tk su{ ƒ™u ‚u{ ‚thtytu™t yM‚ …nu÷tk s ËkæÞt fhe ÷uðe. ûtrºtÞ, y™u ði~Þ yuðt ËíËk„e™u Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth™wk rðÄt™ Au, ‚uÚte ËkæÞtðkŒ™™tu …ý yrÄfth Au. ‚tu su{ {tuxu ¼t„u Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ûtrºtÞtrŒf ËíËk„eytu™e ykŒh ÷wó Au, ‚u{ ËkæÞtðkŒ™ …ý Œuþft¤™u y™wËthu ÷wó Au. fu𤠃útñý™e ykŒh s Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth y™u ËkæÞtðkŒ™ ½ýwk fhe™u «ð‚uo Au. nðu ËkæÞt ðkŒ™ fhe ÷eÄt …Ae „tÞºte {kºt™tu s… fhðtu. su{ ði»ýðe Œeûtt „úný fÞto …Ae ©ef]»ý™t yütûth{kºt{tk yrÄfth «tó ÚttÞ Au, ‚u{ Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth Äthý fÞto …Ae s „tÞºte {Lºt{tk yrÄfth «tó ÚttÞ Au. ûtrºtÞtrŒf ËíËk„eytu™e ykŒh Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ÷wó Au, ‚uÚte „tÞºte {kºt™tu ò… …ý ÷wó Au. ËkæÞt ðkŒ™ y™u „tÞºte {kºt™tu ò… yt ƒÒtu Þ¿ttu…ðe‚™e …uXu s ûtrºtÞtrŒf ËíËk„eytu™e ykŒh Œuþft¤™u y™wËthu ÷wó Au. fu𤠃útñý{tk s {tuxu ¼t„u «ð‚uo Au. nðu ytðu Au ¼„ðt™™e …qò. yt ¼„ðt™™e …qò nt÷{tk Œhuf ûtrºtÞ, ði~ÞtrŒf ËíËk„eytu{tk «ð‚uo Au. þtr÷„út{ MðY… yÚtðt ‚tu «r‚{t MðY… ¼„ðt™™e …qò …tk[ 𾂠fhðe òuRyu, yÚtðt ‚tu ºtý 𾂠fhðe òuRyu. yþõ‚ ntuÞ ‚u{ýu þwØ ¼tðÚte «t‚:ft¤{tk yuf 𾂠‚tu yð~Þ fhðe s òuRyu. íÞth …Ae ytðu Au ðiïŒuð. …k[ {ntÞ¿ttu fhðt ‚u™u ðiïŒuð fnuðt{tk ytðu Au. MðtæÞtÞ fhðtu ‚u™u ƒúñÞ¿t fnuðt{tk ytðu Au. r…‚]ytu™wk ‚…oý (©tØ) fhðwk, ‚u™u r…‚]Þ¿t fnuðt{tk ytðu Au. ntu{ fhðtu ‚u™u Œið Þ¿t fnuðt{tk ytðu Au. ¼q‚tu™u ƒr÷ y…oý fhðwk ‚u™u ¼q‚ Þ¿t fnuðt{tk ytðu Au. yÚtto‚T …ûteytu™u [ý ™t¾ðwk, …þwytu™u ½tË ™t¾ðwk, fezeytu™u yÒt™t Œtýt fu ÷tux ™t¾ðtu RíÞtrŒf ¼q‚Þ¿t fnuðtÞ Au. yr‚rÚt™wk …qs™ Ëífth fhðtu, ‚u™u {™w»Þ Þ¿t fnuðt{tk ytðu Au. yt he‚u yt …tk[ {ntÞ¿ttu fhðt ‚u™u ðiïŒuð fnu÷wk Au. ‚tu òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ ‚u{ýu M™t™, ËkæÞt, „tÞºte™tu s…, ¼„ðt™™e …qò y™u ðiïŒuð yt …tk[ ðt™tk fÞto rËðtÞ ¼tus™ fhðwk ™rn. ynª …ý yus ÔÞðMÚtt Ë{sðe fu, ƒútñýtu™u sL{Úte s M™t™trŒf «tó Au. y™u ûtrºtÞtrŒf™u ði»ýð ÚtÞt …Ae VhSÞt‚ «tó Au, yÚtto‚T ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …Ae, ËíËk„e ÚtÞt …Ae VhSÞt‚ M™t™trŒf «tó s Au. ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …nu÷tk fŒt[ M™t™ …qòrŒf ™ fh‚t ntuÞ, …ý ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …Ae ‚tu M™t™ …qòrŒf ûtrºtÞtrŒf ËíËk„eytu™u {txu …ý VhSÞt‚ s Au. ƒútñýtu™u ‚tu ËíËk„e ntuÞ fu ™ ntuÞ, M™t™ …qòrŒf VhSÞt‚ «tó Au. ‚tu su{ ƒútñýtuÚte M™t™ …qòrŒf fÞto rð™t ¼tus™ ÚttÞ ™rn, ‚u{ Ëðuo Ët{tLÞ ËíËk„eytuÚte …ý M™t™ …qòrŒf rð™t ¼tus™ ÚttÞ s ™rn. ytðtu ¼tð Au. >>187>>


&÷tuf - 188-189

rþûtt…ºte ¼t»Þ

20

nðu íÞt„e ËtÄwytu™t Ä{tuo fnu Au. ∫……v…¥……‰ ™…‰%l… i…Ë: ∫…¥…Íx…Í π`ÙÙEÚ•…¿S…… Æ¥…i…¬ * ∫j…“∫j…Ëh…∫…R¬M…… n˘ ¥…V™…» V…‰i…¥™……∂S……xi…Æ…Æ™…: **188** {tht ytr©‚ íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ™iÂcf ƒúñ[theytu™e …uXu s Mºte ‚Útt Mºte÷k…x ft{e …wÁ»ttu™t «Ëk„trŒf™tu íÞt„ fhe Œuðtu, y™u ft{, ¢tuÄtrŒf yk‚:þºtwytu™u S‚ðt. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ™iÂcf ƒúñ[theytu™e …uXu s íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttuyu Mºteytu™tu M…þo fhðtu ™rn, Mºteytu™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn, y™u Mºteytu™t Ët{wk òuðwk ™rn, RíÞtrŒf Ëðuo «fth™tu Mºte™tu «Ëk„ Atuze Œuðtu. ‚uðe s he‚u Mºte÷k…x ft{e…wÁ»ttu™tu «Ëk„ …ý Ëðo «fthu Atuze Œuðtu. ‚Útt ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼trŒf yk‚:þºtwytu™u S‚ðt. ¼„ðŒT„e‚t{tk ©ef]»ý ¼„ðt™u fnu÷wk Au fu- ’’ç~æç±{¢ ÝÚÜUS²ï΢ mæÚ¢ ÝæàæÝ}ææy}æÝ: J ÜUæ}æ: RUæï{S„ƒæ Hæï|æS„S}ææÎï„„ì ~æ²¢ y²…ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ft{, ¢tuÄ, y™u ÷tu¼ yt ºtý «fth™wk ™hf™wk îth fnu÷wk Au. ™hf™e ykŒh òu sðwk ntuÞ ‚tu ft{, ¢tuÄ y™u ÷tu¼ îtht sR þftÞ Au. y™u yt ºtýu {tuût{t„o{tk {nt™ rðΙY… Au, {txu yt ºtýu™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ‚u{tk ft{™u ‚tu rðþu»tu fhe™u S‚ðtu, fthý fu ft{ Ëðuo ¿tt™e …wÁ»ttu™t ¿tt™™u Ztkfe Œu™thtu Au. yt rð»tÞ{tk ¼„ðŒT„e‚t «{týY… Au - {ê}æïÝæç±í²„ï ±çq²üƒæùùÎàææïü }æHïÝ™ J ²ƒæïËÏæïÝæ±ëœææï xæ|æüS„ƒæ „ïÝïÎ}ææ±ëœæ}æì JJ ¥æ±ëœæ¢ ¿ææÝ}æï„ïÝ ¿ææçÝÝæï çÝy²±ñçÚ‡ææ J ÜUæ}æLÐï‡æ ÜUæñ‹„ï² ÎécÐêÚï‡ææÝHïÝ ™ JJ §ç„ JJ yt ¼„ðŒT„e‚t™t &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu su{ yÂø™ Äw{tztÚte ZkftR òÞ Au, Äw¤Úte yheËtu ZkftR òÞ Au, „¼o ytu¤Úte ZkftR òÞ Au, ‚u{ ¿tt™e …wÁ»ttu™wk ¿tt™ ft{Úte ZkftR òÞ Au. ft{ ßÞthu ÔÞt…u Au íÞthu ¿tt™e …wÁ»t …ý ftkR rð[the þf‚tu ™Úte, yÚtto‚T ‚u Ë{Þu ¿tt™ …ý ÔÞÚto ÚtR òÞ Au. yuf s RåAt{Þ yuðtu su ft{ Au yu RrLÿÞtu™u …tu‚…tu‚t™t rð»tÞtu{tk «ð‚toðe™u ytí{¿tt™™u Ztkfe Œu Au. {txu «Út{ RrLÿÞtu™u r™Þ{{tk fhe, ƒwÂæÄðzu {™™u f{oÞtu„{tk MÚtt…™ fhe, yÚtðt ‚tu {™™u ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk MÚtt…™ fhe, ft{Y…e þºtw™u yð~Þ S‚e ÷uðtu òuRyu. ft{ Au yu yÂø™™e Ë{t™ Au, su{ yÂø™™e ykŒh nrð»ÞtÒt fu ½e ntu{ðtÚte yu yÂø™ ð]ÂæÄ …t{u Au, …ý yÂø™ þtL‚ Út‚tu ™Úte. ‚u{ ft{™u ¼tu„ððtÚte ft{ ð]ÂæÄ …t{u Au, …ý þtL‚ Út‚tu ™Úte. {txu íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttuyu ft{™u rðþu»tu fhe™u S‚ðtu. y™u yus he‚u ¢tuÄ™u …ý rðþu»tu fhe™u S‚ðtu. ËtÄw™e ykŒh ¢tuÄ sht …ý þtu¼‚tu ™Úte, y™u fÕÞtý™tu …h{ rðhtuÄe Au. ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu, ÄúwðS y÷ft…whe{tk sR™u 13 ÷t¾ Þûttu™u {the ™tÏÞt, ‚u Ë{Þu MðtÞk¼wð {™wyu ÄúwðS™u Ë{òðu÷t Au fu- ¨}æ²ÓÀ Úæﯢ |æÎí¢ „ï Ðí„èТ Ÿæï²¨æ¢ ÐÚ}æì JJ §ç„ JJ nu ÄúwðS ! ¢tuÄ ‚tu fÕÞtý{tk …h{ rðhtuÄe Au. {txu ¢tuÄ™u r™Þ{{tk fhe ÕÞtu. su ¢tuÄÚte ÔÞtó yuðt …wY»t Útfe ‚tu yt÷tuf yr‚þu ¼Þ™u …t{u Au, {txu …tu‚t™wk r™¼oÞ…ýwk RåA‚t yuðt ¿tt™e …wY»ttuyu ¢tuÄ™u ðþ ™ Útðwk òuRyu. yt he‚u ¢tuÄ …ý {nt™ þºtw fnu÷tu Au. y™u ÷tu¼ …ý Ëðuo …t…™wk {q¤ Au. ÷tu¼ Útfe s Ëðuo …t…tu{tk «ð]Â¥t ÚttÞ Au. òu yuf s ÷tu¼ ™ ntuÞ ‚tu ftuR™e …t…f{o{tk «ð]Â¥t Út‚e ™Úte, su ftuR™e …t…f{o{tk «ð]Â¥t Út‚e ntuÞ ‚tu ÷tu¼™u fthýu s ÚttÞ Au. {txu íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttuyu ft{, ¢tuÄ y™u ÷tu¼ ytrŒf yk‚:þºtwytu™u S‚e ÷uðt. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>188>> ∫…¥…Ê xp˘™…… h… V…‰™…… x… Æ∫…x…… i…÷  ¥…∂…‰π…i…: * x… p˘¥™…∫…R¬O…ΩÙ: EÚ…™…«: EÚ…Æh…“™……‰ x… E‰Úx… S…i…¬ **189** ð¤e íÞt„e ËtÄw …wÁ»ttuyu Ëðuo RrLÿÞtu™u S‚ðe, ‚u{tk hË™t RrLÿÞ™u ‚tu rðþu»tu fhe™u S‚ðe, y™u ÿÔÞ™tu Ëk„ún …tu‚u fhðtu ™rn, ‚Útt ftuR ƒeò …tËu fhtððtu …ý ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ËtÄw…wÁ»ttuyu Ëðuo RrLÿÞtu™u S‚ðe. RrLÿÞtu™wk Œ{™, rð[th


&÷tuf - 190

rþûtt…ºte ¼t»Þ

21

y™u rððufÚte ÚttÞ Au. ytk¾u …txt ƒtkÄe ŒuðtÚte ytk¾ S‚t‚e ™Úte, ft™™u ƒkÄ fhe ŒuðtÚte ft™ …ý S‚t‚t ™Úte. RrLÿÞtu™tu Mðt¼trðf Ä{o Au fu …tu‚…tu‚t™t rð»tÞtu ‚hV sðwk. ßÞthu RrLÿÞtu …tu‚…tu‚t™t rð»tÞ ‚hV òÞ, íÞthu rð[thu fhe™u y™u rððufu fhe™u RrLÿÞtu™u …tAe ðt¤e ÷uðe. ft[ƒtu su{ …tu‚t™tk yk„tu™u Ë{uxe ÷u Au, ‚u{ íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttuyu rð»tÞtu ‚hV s‚e RrLÿÞtu™e ð]Â¥tytu™u …tAe ðt¤e ÷uðe. y™u yr„Þth{t {™™u þtMºttu™t ®[‚ð™{tk òuze Œuðwk, yÚtðt ‚tu ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk òuze Œuðwk. yt he‚u rð[th y™u rððufÚte RrLÿÞtu™u S‚ðe. ¼t„ð‚{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au, Ïæ‹{ §ç‹Îí²ç±ÿæïÐæï }ææïÿæ »¯æ@ ¨¢²}æ: JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu RrLÿÞtu™u su {tuf¤e {u÷ðe, yus ƒkÄ™ Au, y™u RrLÿÞtuu™u su r™Þ{{tk fhe ÷uðe yus {tuût Au. {nt¼th‚{tk …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. §ç‹Îí²æç‡æ ¨±æüç‡æ …ï„òæçÝ Ðí²Õ„: J ¨æ{éÝæ {}æüàæèHïÝ |æíà²y²ï±æ‹²ƒæ Ѓ: JJ yt {nt¼th‚™t ð[™{tk ðrËc{wr™yu fnu÷wk Au fu Ä{oþe÷ yuðt ËtÄw…wY»ttuyu …tu‚t™e Ëðuo RrLÿÞtu™u «Þí™ …qðof S‚ðe òuRyu y™u òu ËtÄw…wY»ttu …tu‚t™e RrLÿÞtu™u S‚u ™rn, y™u rð»tÞtu{tk RåAt™wËth sðt Œu ‚tu yu ËtÄw…wY»t …tu‚t™t fÕÞtý™t {t„o Útfe ¼úü ÚtR òÞ Au. y™u hË™t RrLÿÞ su S¼, ‚u™u ‚tu rðþu»tu fhe™u S‚ðe. yÚtto‚T ¾tðt …eðt™e su ÷tu÷w…‚t ‚u™u S‚ðe. yuf s hË™t RrLÿÞ™u S‚ðtÚte ƒeS Ëðuo RrLÿÞtu Ëh¤‚tÚte S‚tR òÞ Au. ¼t„ð‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’ç…„¢ ¨±Z ç…„ï ڨ JJ §ç„ JJ yuf s hË òu S‚ðt{tk ytðu ‚tu Ëðuo RrLÿÞtu S‚tR òÞ Au. yux÷t s {txu yti»tÄ™e …uXu ¼tus™ fhðwk. yti»tÄ™wk ¼ûtý ytËÂõ‚ …qðof Út‚wk ™Úte, fuð¤ htu„ r™ð]Â¥t™u {txu s ÚttÞ Au. ‚u{ ytËÂõ‚™tu íÞt„ fhe™u fu𤠌un™t hûtý™u {txu s ¼tus™ fhðwk, ytðtu yr¼«tÞ Au. ð¤e ËtÄw…wÁ»ttuyu Ä™™tu Ëk„ún fhðtu ™rn, y™u su …ŒtÚttuo ðzu Ä™™e Wí…Â¥t ÚttÞ, yuðtk ™ðe™ ð†, …tºt ytrŒf™tu Ëk„ún …ý fhðtu ™rn. y™u ftuR ƒeò îtht …ý …tu‚t™t «Þtus™™u {txu Ä™™tu Ëk„ún fhtððtu ™rn. fthý fu Ä™™t Ëk„únÚte Ë{„ú rð»tÞ Ëw¾ Ëk…tŒ™ ÚtR þfu Au. {txu Ä™™tu «Ëk„ …ý Mºte™t «Ëk„™e …uXu s Ëðo«fthu íÞt„ fhe Œuðtu, ð¤e ©eS{nthtsu ËíËk„e Sð™{tk …ý fÌtwk Au fu- su íÞt„e ËtÄw Ä™™tu Ëk„ún fhu Au ‚uðt ËtÄw™t {w¾ Útfe, nu ¼õ‚tu ! ‚{thu ¼„ðt™™e fÚtt ðt‚to …ý õÞthuÞ ™ Ëtk¼¤ðe y™u fŒt[ òu Ëtk¼¤þtu ‚tu yuf [tkÿtÞý ðú‚ fhðt ðzu fhe™u fÚtt Ëtk¼¤™th ¼õ‚™e þwÂØ Útþu. ‚tu Ä™™tu Ëk„ún fh™thtu íÞt„e fÞwk ðú‚ fhe™u þwØ Útþu ? {txu íÞt„e ËtÄwyu õÞthuÞ …ý Ä™™tu Ëk„ún fhðtu ™rn, ytðwk ‚tí…Þo Au. >>189>> x™……∫……‰ ÆI™……‰ x… EÚ∫™…… {… v…Ë™…» i™……V™…∆ x… EÚÃΩÙ S…i…¬ * x… |…¥…‰∂… ™…i…¥™…… S… ∫¥……¥……∫…‰ ∫j…“ EÚn˘…S…x… **190** y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ftuR™e Útt…ý™e ðM‚w ht¾ðe ™rn, y™u õÞthuÞ …ý Äehs‚t™tu íÞt„ fhðtu ™rn, ‚Útt …tu‚t™t W‚tht™u rð»tu õÞthuÞ …ý Mºte™tu «ðuþ Útðt Œuðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- …rhr[‚ yÚtðt y…rhr[‚ ftuR…ý …wÁ»t™e Útt…ý™e ðM‚w …tu‚t™e Ë{e…u ht¾ðe ™rn. Útt…ý™e ðM‚w {™™t ûttu¼™u Wí…Òt fh™the Au, ‚uÚte ð]Útt f÷uþ™t fthýY… ƒ™u Au. Ëk«ŒtÞ™tu «rËØ Œt¾÷tu Au. ht{t™kŒ Mðt{eyu …q‚¤e ƒtR™u Ëtu™t™tu …tË÷tu Ët[ððt {txu yt…u÷tu n‚tu, …w‚¤eƒtR™t {™{tk ûttu¼ Wí…Òt ÚtÞtu, ‚uÚte ht{t™kŒ Mðt{eyu …tË÷tu {tøÞtu, A‚tk ytÃÞtu ™rn. ‚u Ë{Þu ht{t™kŒ Mðt{e™t {w¾{tkÚte þçŒtu ™ef¤e „Þt fu yt ‚tu Ä{toŒt™tu …tË÷tu Au, {txu õÞtkf ™hf{tk …zeþ. ‚u …t…u fhe™u …w‚¤eƒtR ™hf{tk …zu÷tk n‚tk. ‚u Ë{Þu Ë{trÄr™c „tuðÄo™ ¼õ‚ ©enrh™t «‚t…Úte …w‚¤eƒtR™tu ™hf Útfe {tuût fÞtuo n‚tu. yt he‚u Útt…ý™e ðM‚w {™{tk ûttu¼ Wí…Òt fh™the Au, y™u ð]Útt f÷uþ™t fthýY… Au. {txu íÞt„e ËtÄwytuyu


&÷tuf - 191

rþûtt…ºte ¼t»Þ

22

Útt…ý™e ðM‚w Ët[ððt …tu‚t™e …tËu ht¾ðe ™rn. y™u ð¤e íÞt„e ËtÄwytuyu õÞthuf Œuþ ft¤trŒf™t rð»t{…ýt™u rð»tu, yÚtðt ‚tu õÞthuf r¼ûttrŒf ßÞthu «tó ™ ÚttÞ íÞthu …tu‚t™e Äehs‚t™tu íÞt„ fhðtu ™rn. fthý fu Œun™wk «thçÄ ƒ¤ðt™ Au. „{u ‚u he‚u Rïh Œun™wk hûtý fhu Au, {txu r™Šðfth hnuðwk. y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw …wÁ»ttuyu …tu‚t™t W‚tht{tk Mºte™u «ðuþðt Œuðe ™rn. òu …tu‚t™t W‚tht{tk Mºte «ðuþu ‚tu Mºte™t Œþo™trŒfu fhe™u …tu‚t™t r™Þ{™tu ¼k„ ÚttÞ Au. ytðtu yr¼«tÞ Au. >>190>> x… S… ∫…R¬P…∆ ¥…x…… Æ…j……Ë S… ±…i…¥™…®…x……{… n˘ * BEÚ… EÚ ¶…x…« M…xi…¥™…∆ i…l…… C¥…… {…  ¥…x……{…n˘®…¬ **191** y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ, ‚u{ýu htºteyu yt…íft¤ …zât rð™t Ëk½Ëtuƒ‚ rð™t™wk [t÷ðwk ™rn. ‚Útt yt…íft¤ …zât rð™t õÞthuÞ …ý yuf÷t [t÷ðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ËtÄw…wÁ»ttuyu yt…íft¤ …zât rËðtÞ htºte™u rð»tu s™Ë{wŒtÞ rð™t yuf „t{Úte ƒesu „t{ sðwk ™rn. yt…íft¤™u rð»tu ‚tu sðt{tk Œtu»t ™Úte. ‚uðe s he‚u yt…íft¤ …zât rËðtÞ ËtÄwytuyu ftuR…ý MÚtt™{tk yuf÷t sðwk ™rn. ƒeò ftuR Ëk‚™u ËtÚtu ÷R™u sðwk. yÚtto‚T yuftfe rð[hý fhðwk ™rn. nðu ynª «r‚ðtŒe þkft fhu Au :- ±æ¨ï ÏæãêÝæ¢ ÜUHãæï |æ±ïÎì ±æ„æü m²æïÚçÐ J »ÜU »± ™Úï„ì „S}ææ„ì ÜéU}ææ²æü §± ÜUV‡æ: JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk fw{the™t fkfý™wk áütk‚ yt…u÷wk Au. ƒnth {nu{t™tu ƒuXtk n‚tk, y™u hËtuzt™e ykŒh fw{the Mºte ntÚt{tk fkfýtu Äthý fhe™u ztk„h ¾tkz‚e n‚e. ztk„h ¾tkz‚e ð¾‚u ntÚt{tk Äthý fhu÷tk fkfýtu™tu yðts ytð‚tu n‚tu. ‚uÚte ntÚt{tk Äthý fhu÷tk fkfýtu W‚the ™tÏÞtk, fu𤠃u fkfýtu s Äthý fhe™u ztk„h ¾tkzðt™tu «thk¼ fÞtuo, ‚tu ƒu fkfýtu™tu …ý yðts ytððt ÷tøÞtu, ‚uÚte yu fw{theyu fuð¤ yuf fkfý Äthý fhe™u ßÞthu ¾tkzðt™tu «thk¼ fÞtuo, íÞthu yðts ƒkÄ ÚtÞtu. ‚u{ ËtÄw…wÁ»ttu ¼u„t hnu ‚tu …hM…h f÷n ÚttÞ, y™u ƒu sýt ¼u„t ÚttÞ ‚tu ðt‚tu fhu, {txu ËtÄw…wÁ»ttu™u þtkr‚ òuR‚e ntuÞ ‚tu yuf÷t s rð[hý fhðwk òuRyu, yt he‚u ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au, ‚tu ‚{tu yuf÷t rð[hý fhðt™e þt {txu {™tR fhtu Atu ? yt™t W¥th{tk ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e fnu Au fu- ‚{the ðt‚ Ët[e Au. ¼t„ð‚{tk fÌtwk Au fu, ËtÄw…wÁ»ttuyu Ëk„Úte hrn‚ hnuðwk, …ý ftu™t Ëk„Úte hrn‚ hnuðwk ? fu𤠌wso™…wÁ»ttu™tu Ëk„ s ¼t„ð‚{tk r™»tuÄ fhu÷tu Au, ™rn fu ¼„ðt™™t ¼õ‚ ËtÄw…wÁ»ttu™tu Ëk„. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt† «{týY… Au - Ðí¨X}æ…Ú¢ Ðæàæ}ææy}æÝ: ÜU±²æï ç±Îé: J ¨ »± ¨æ{é¯é ÜëU„æï }ææïÿæmæÚ}æÐæ±ëœæ}æì JJ §ç„ JJ - yt &÷tuf{tk fr…÷¼„ðt™u {t‚t Œuðnqr‚ «íÞu fnu÷wk Au fu, Sðtí{t™u Œun y™u Œun™t ËkƒLÄeytu™tu su Ëk„ Au yu áZ ƒkÄ™Y… Au. Sðtí{t™u ßÞtk ËwÄe Œun™tu y™u Œun™t ËkƒkÄeytu™tu Ëk„ hnu Au, íÞtk ËwÄe yu áZ ƒkÄ™ ‚qxe þõ‚wk ™Úte. …ý yus Ëk„ òu ¼„ðt™™t yuftkr‚f ËtÄw…wY»ttu™tu fhu÷tu ntuÞ ‚tu, yu áZ ƒkÄ™ ‚wxe™u {tuût™wk îth ¾w÷wk ÚtR òÞ Au. yt he‚u ¼„ðt™™t yuftÂL‚f ËtÄw…wY»ttu™tu su Ëk„ Au, yus {tuûtîth™u W½tz™th Au. {txu ËtÄw…wÁ»ttu™u …ý n{uþtk ËtÄw™tu «Ëk„ ht¾ðtu s òuRyu. yuf÷t ËtÄw™wk …‚™ ÚttÞ Au. sz¼h‚S rn{t÷Þ{tk yuf÷t hnu‚t n‚t, ‚u™u Ë{òð™th ftuR ™ n‚tu ‚uÚte ‚u{™wk …‚™ ÚtÞwk. Ëti¼he Ér»t sk„÷{tk yuf÷t hnu‚t n‚t, ËtXnòh ð»to ‚… fÞwO n‚wk, …ý Ë{òð™thtu ƒeòu ftuR ™ ntuðtÚte, ‚u™wk …ý …‚™ ÚtÞwk. {txu ËtÄw…wÁ»ttu™u …ý ËtÄw™tu «Ëk„ ht¾ðtu, f÷n ‚tu „útBÞðt‚to™u fthýu s Út‚tu ntuÞ Au. …hk‚w ËtÄw…wÁ»ttu™u ‚tu „útBÞ ðt‚to fhðt™e ntu‚e ™Úte. {txu f÷n™tu …ý Ëk¼ð ™Úte. ‚uÚte {tht ytr©‚ íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttuyu


&÷tuf - 192-193

rþûtt…ºte ¼t»Þ

23

õÞthuÞ …ý yuftfe rð[hý fhðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>191>> +x…P™…» S… j…i…∆ ¥……∫…: E÷Ú∫…÷®¶……t∂S… Æ \V…i…®…¬ * x… v……™…» S… ®…ΩÙ…¥…∫j…∆ |……{i…®…x™…‰SUÙ™…… {… i…i…¬ **192** y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, su ð† ƒnw {wÕÞðt¤wk ntuÞ ‚Útt r[ºt rðr[ºt ¼tíÞ™wk ntuÞ, ‚Útt fËwkƒtrŒf su hk„ ‚uýu fhe™u hk„u÷wk ntuÞ, ‚Útt þt÷Œwþt÷t ntuÞ, y™u ‚u ƒeò™e RåAtyu fhe™u …tu‚t™u «tó ÚtÞwk ntuÞ ‚tu …ý ‚u ð† …tu‚u …nuhðwk ytuZðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ftuR ¼tð™tðt¤t nrh¼õ‚ ntuÞ, y™u rðrðÄ«fth™tk hk„ ƒuhk„e þt÷ fu Ätƒze RíÞtrŒf ¼thu ðMºttu òu Ëk‚™u ytuZtzu ‚tu ‚u Ë{Þu y{thu òuR‚wk ™Úte, yt{ fne™u yu nrh¼õ‚™wk y…{t™ fhðwk ™rn. …ý ‚u ð¾‚u Mðefthe ÷uðwk, y™u yu{ fnuðwk fu ‚{u ‚tu yt ð† ƒnw ®f{‚e ÷tÔÞt Atu, ‚{u ‚tu Ëk‚tu™e y™u ¼„ðt™™e ƒnw Ëthe Ëuðt fhtu Atu, yt{ ÷tð™tht ¼õ‚™u htS fhe Œuðt, y™u …Ae yu ð† …tu‚t™u …nuhðwk ytuZðwk ™rn. ftuR „heƒ {™w»Þ ntuÞ fu ƒútñý ntuÞ ‚u™u yt…e Œuðwk. ytðwk su ¼thu ð† ntuÞ ‚u™u þt†{tk htsË fnu÷wk Au- ’’¨ãï}æ¨ê~æ¢ ¨êÿ}æ¢ ™ ÝæÝæÚX¢ ™ ç™~æ²éÜUì J }æãæ{Ý¢ ™ ²Îì ±›}ææÉKãZ Úæ…¨¢ „é „„ì‘‘ JJ §ç„ JJ su ð† ËwðýtorŒf Ät‚w™t ‚thÚte Þwõ‚ ntuÞ, Ëqû{ ntuÞ, r[ºt rðr[ºt hk„tuÚte hk„u÷wk ntuÞ y™u {nt®f{‚e ntuÞ, ytðwk ð† htsË fnu÷wk Au, y™u yu Ä™tZâ™u ÞtuøÞ fnu÷wk Au. {txu íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu™u ytðwk hòu„wýe ð† Äthý fhðwk yu ÞtuøÞ ™Úte. ËtÄw …wÁ»ttu™u ‚tu fti…e™, ‚u™t W…h yuf Ët{tLÞ ð†, y™u yuf W…h ytuZðt™wk Ët{tLÞ ð† y™u ‚wxu÷t ð†™t fxft{tkÚte ƒ™tðu÷e „tuŒze RíÞtrŒf ðMºttu™u Äthý fhðt™wk rðÄt™ fhu÷wk Au. {txu ƒnw ¼thu ðMºttu Äthý fhðtk ™rn. >>192>>  ¶…I……∆ ∫…¶……∆  ¥…x…… x…Ë¥… M…xi…¥™…∆ M…fi ΩÙh……‰ M…fiΩÙ®…¬ * ¥™…l…«: EÚ…±……‰ x… x…‰i…¥™……‰ ¶…ÀHÚ ¶…M…¥…i……‰  ¥…x…… **193** y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, r¼ûtt ‚Útt ˼t«Ëk„ yu ƒu ftÞo rð™t „]nMÚt™t ½hu sðwk ™rn, y™u ¼„ðt™™e su ™ð «fth™e ¼Âõ‚ ‚u rð™t ÔÞÚto ft¤ sðt Œuðtu ™rn, r™hk‚h ¼Âõ‚yu fhe™u s ft¤ ÔÞ‚e‚ fhðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu ytnth™u {txu r¼ûtt fhðe yu ÞtuøÞ Au, fthý fu ‚u™tÚte «tý™wk Äthý ÚttÞ Au. {txu r¼ûtt™t r™r{¥tu „]nMÚt™t ½uh sðt{tk Œtu»t ™Úte. su „]nMÚt™t ½h™tu Œhðtòu ¾wÕ÷tu ntuÞ, yu ½h{tk sR™u ‘‘™thtÞý nhu’’ yt{ ô[u Mðhu ƒtu÷ðwk, …Ae r¼ûtt yt…™th …wÁ»t ntuÞ fu Mºte ntuÞ ‚tu …ý r¼ûtt ÷uðe. Mºte™t ntÚtuÚte …ý Ítu¤e{tk r¼ûtt ÷uðt{tk ftuR Œtu»t ™Úte, …ý Mºte™e Ët{wk òuuðwk ™rn, yÚtto‚T RhtŒt…qðof òuðwk ™rn. ‚uðe s he‚u „]nMÚt™u ½uh ftuR ˼t«Ëk„ Þtusu÷tu ntuÞ, ‚tu …ý íÞtk sðt{tk Œtu»t ™Úte. y™u ˼t{tk þt†™u y™wËthu LÞtÞÞwõ‚ ð[™ ƒtu÷ðwk, …hk‚w {ti™ hnuðwk ™rn, y™u «{týÚte hrn‚ yuðwk …ý ð[™ ƒtu÷ðwk ™rn. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt† «{týY… Au. Ý ¨|ææ¢ Ðíç±àæï„ì Ðíæ¿æ: ¨|²Îæï¯æÝÝéS}æÚÝì J ¥Ïæíé±Ýì ç±Ïæíé±óæ¿ææï ÝÚ: çÜUçËÏæ¯}æàÝé„ï JJ §ç„ JJ yt ¼t„ð‚™t &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu, ˼tËŒtu™t Œtu»ttu™wk M{hý fh‚tk ztÌtt …wY»ttuyu ˼t{tk «ðuþ fhðtu ™rn. y™u ˼t{tk „Þt …Ae òý‚tu ntuðt A‚tk …ý òu {ti™ hnu, yÚtðt LÞtÞÚte hrn‚ ftuRf rð…he‚ ð[™ ƒtu÷u ‚tu yu …wY»t …t…™u …t{u Au. {txu ËtÄw…wY»ttu „]nMÚt™t ½uh ˼t«Ëk„{tk òu òÞ ‚tu íÞtk sR™u {ti™ ƒuËe hnuðwk ™rn. y™u «{tý hrn‚ …ý ƒtu÷ðwk ™rn, yÚtto‚T fzðwk A‚tk …ý rn‚fthe y™u ËíÞ ð[™ ƒtu÷ðwk. y™u ð¤e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ©ðý fe‚o™trŒf ™ð«fth™e ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ rð™t ÔÞÚto ft¤ (yuf ûtý) …ý sðt Œuðtu ™rn. n{uþtk …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu ftuR…ý ¼Âõ‚ fhðe, …ý „útBÞ ðt‚toyu fhe™u Ë{Þ ÔÞ‚e‚ fhðtu ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>193>>


&÷tuf - 194-195-196

rþûtt…ºte ¼t»Þ

24

{…÷®……x…‰¥… ¶…¥…‰tj… {…C¥……z…{… Æ¥…‰π…h…: * <«I…h…… n˘ ¶…¥…‰z…Ë¥… ™…j… ∫j…“h……∆ S… ∫…¥…«l…… **194** i…j… M…fi ΩÙM…fiΩ‰Ù ¶……‰H÷∆Ú M…xi…¥™…∆ ∫……v…÷ ¶…®…«®… * +x™…l……%®……z…®…Ãl…i¥…… {……EÚ: EÚ…™…«: ∫¥…™…∆ S… i…Ë: **195** y™u ð¤e íÞt„e ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, su „]nMÚt™t ½h™u rð»tu htkÄu÷ yÒt™tu …ehË™thtu …wÁ»t s ntuÞ, ‚Útt Mºteytu™t Œþo™trŒf™tu «Ëk„ ftuR he‚u ÚttÞ yu{ ™ ntuÞ. ‚uðe he‚™wk su „]nMÚt™wk ½h ‚u «íÞu s{ðt sðwk. y™u W…h fÌtwk yu «{týu òu ™ ntuÞ ‚tu ft[wk yÒt {t„e™u …tu‚t™u ntÚtu hËtuR fhðe, y™u ¼„ðt™™u ™iðuã Ähe™u s{ðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt ƒÒtu &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- Ëk‚tuyu „]nMÚt™u ½uh s{ðt sðwk, ‚u{tk ‚tu ftuR ò‚™tu Œtu»t ™Úte. …ý yu „]nMÚt™t ½uh yuðe ÔÞðMÚtt ntuðe òuRyu fu Ëk‚tu™u Mºte™tk Œþo™ Ëðo «fthu Útðtk ™ òuRyu, Mºteytu™t þ猙wk ©ðý …ý Útðwk ™ òuRyu, y™u htkÄu÷t yÒt™tu …ehË™thtu …wÁ»t s ntuðtu òuRyu, ytðe ÔÞðMÚtt òu ntuÞ ‚tu Ëk‚tuyu „]nMÚt™u ½uh s{ðt {txu sðwk. ytðe ÔÞðMÚtt òu ™ ntuÞ ‚tu Ëk‚tuyu ft[wk yÒt {t„e fhe …tu‚t™t MÚtt™{tk …tu‚t™t ntÚtu hËtuR fhðe, yÚtðt ftuR þwØ ƒútñý îtht fhtððe. y™u ¼„ðt™™u ™iðuã Ähe™u s{ðwk. Ëðo «fthu …tu‚t™t r™Þ{™wk hûtý fhðwk òuRyu. ytðwk ‚tí…Þo Au. òu fu íÞt„eytu™u …tu‚t™t ntÚtu hËtuR ƒ™tððe yu yÞtuøÞ Au. fthý fu íÞt„e ËtÄwytu™u yÂø™M…þo r™»tuÄ Au. {txu íÞt„eytu™u r¼ûttð]Â¥t fnu÷e Au. A‚tk …ý ¼„ðt™™wk ŒtË…ýwk fhðwk yu ði»ýðtu™tu {wÏÞ Ä{o Au, {txu ¼„ðt™™u yÚtuo hËtuR ƒ™tððt{tk Œtu»t ™Úte. …ý …tu‚t™u {txu hËtuR ƒ™tððe ™rn. yt rð»tÞ{tk ¼„ðŒT„e‚t™wk ð[™ «{týY… Au - |æ醅„ï „ï y±Íæ¢ ÐæÐæ ²ï Й‹y²æy}æÜUæÚ‡ææ„ì JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™wk ‚tí…Þo yu Au fu …tu‚t™u WŒuþe™u õÞthuÞ …ý hËtuR ƒ™tððe ™rn, su …t…e …wY»ttu fu𤠅tu‚t™u WŒuþe™u s hËtuR ƒ™tðu Au ‚u …t…e …wY»ttu …t…™wk s ¼ûtý fhu Au. {txu ¼„ðt™™t ¼õ‚ ËtÄw…wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu yuðtu ¼tð ht¾ðtu òuRyu fu, su yt nwk hËtuR ‚iÞth fYk Awk, yu Útt¤ «Út{ nwk {tht RüŒu𠼄ðt™™u y…oý fheþ, y™u íÞth …Ae ¼„ðt™™tu «ËtŒ ‚u™u nwk s{eþ, ytðtu ¼tð ht¾e™u ¼„ðt™™u yÚtuo hËtuR ƒ™tððt{tk Œtu»t ™Úte, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>194-195>> +…π…«¶……‰ ¶…Æi…: {…⁄¥…» V…b ¥…|……‰ ™…l…… ¶…÷ ¥… * +¥…i…«i……j… {…Æ®…Ω∆Ù∫…Ë¥…fi«i™…∆ i…l…Ë¥… i…Ë: **196** y™u ð¤e {tht ytr©‚ …h{nkË yuðt su ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, …qðuo É»t¼Œuð™t …wºt ¼h‚S yt …]Úðe W…h szƒútñý Útft su{ ð‚o‚t n‚t ‚u{ ð‚oðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- …qðosL{{tk É»t¼Œuð™t …wºt ¼h‚ ™t{™t htsŠ»t ºteò sL{{tk sz rð« ÚtR™u yt …]Úðe W…h suðe he‚u ð‚o‚t n‚t, ‚uðe s he‚u …h{nkË yuðt ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu ð‚oðwk. òu fu …h{nkË ¾he he‚u ¼„ðt™™tu ðt[f þçŒ Au, A‚tk íÞt„e ËtÄw ¼„ðt™™e W…tË™t fh™tht Au. ‚uÚte ¼„ðt™™t ËkƒLÄ™u ÷R™u íÞt„e ËtÄw™u …ý …h{nkË þçŒÚte fnu÷t Au. ytðt …h{nkËtu ÷tuf y™u þt†{tk ƒu «fth™t «rËØ Au- yuf y®÷„ …h{nkËtu y™u ƒeò yðÄw‚®÷„ …h{nkËtu, ‚u{tk y®÷„ …h{nkËtu þwfŒuðS ytrŒf™e …uXu {tuxu ¼t„u rŒ„kƒh ntuÞ Au. y™u yðÄq‚®÷„ …h{nkËtu sz¼h‚S, ©eŒt{t ytrŒf™e …uXu ðÕf÷trŒf™tk Vtxu÷tk ‚wxu÷tk ðMºttu Äthý fh™tht ntuÞ Au. ©eŒt{t yðÄq‚®÷„ …h{nkË n‚t, ¼t„ð‚{tk ©eŒt{t™u yðÄq‚ þçŒÚte ËkƒtuÄu÷t Au. yuf 𾂠©eŒt{t™u yr‚ Œrhÿ…ýwk ytðu÷wk n‚wk, …ux{tk ¾tðt yÒt …ý ftkR {¤u ™rn, …nuhðt ð† …ý {¤u ™rn. ‚uÚte yuf ð¾‚u ‚u™tk …í™eyu ©eŒt{t™u fÌtwk fu- nu …r‚Œuð ! ‚{u ßÞthu ¼ý‚t n‚t, íÞthu ‚{tht r{ºt ©ef]»ý™e ËtÚtu ‚{tu hnu÷t


&÷tuf - 196

rþûtt…ºte ¼t»Þ

25

n‚t. yu ©ef]»ý yíÞthu ‚tu îtrhft™t htò ÚtR™u ƒuXt Au. {txu ‚u™e …tËu ‚{u òð, yu ‚{™u ftkR Úttuzwk ½ýwk yÒt yt…þu. ©eŒt{t™u sðt™e RåAt ‚tu ™ n‚e, …hk‚w …í™e™t ƒnw yt„únÚte sðt™e ‚iÞthe fhe, y™u …í™eyu ©ef]»ý™u ¼ux y…oý fhðt {txu ½h{tk ‚tu ftkR ðM‚w ™ n‚e, ‚uÚte ytztuË …tztuËÚte ƒu ºtý {wXe sux÷t ‚tkŒw÷ ÷tðe™u yuf Vtxu÷t ð†{tk ƒtkÄe ytÃÞt. ‚u ÷R™u ©eŒt{t îtrhft …ntUåÞt Au. ’’¥‹„:ÐéÚ…Ýæï ÎëcÅì±æ ÜëUc‡æïÝæ}æHÜUè<„Ýæ J ç±çS}æ„æïù|æê„ì ¥ç„Ðíèy²æù±{ê„¢ ¨|ææç…„}æì JJ çÜU}æÝïÝ ÜëU„¢ Ð釲}æ±{ê„ïÝ ç|æÿæé‡ææ‘‘ JJ §ç„ JJ îtrhft™e ykŒh yk‚:…wh{tk ¼„ðt™ ©ef]»ýu yðÄq‚ yuðt ©eŒt{t™wk «u{Úte ËL{t™ fhu÷wk Au. y™u ©eŒt{t™tu nM‚ …fze™u …tu‚t™t ®ËntË™ W…h ƒuËtzu÷t Au. ‚u Ë{Þu yk‚:…wh™t s™tu yt òuR™u ytùÞo …t{e „Þt fu yt yðÄq‚ r¼ûtwyu yuðtk þwk …wÛÞ fÞtO nþu ? fu suÚte Ëtûtt‚T ©ef]»ýu ‚u™wk ËL{t™ fÞwO. ynª ©eŒt{t™u yðÄq‚ r¼ûtw ‚hefu ËkƒtuÄu÷t Au {txu ©eŒt{t™u yðÄq‚®÷„ …h{nkË fnu÷t Au. y™u ð¤e sz ¼h‚™tu …ý ¼t„ð‚™e ykŒh yðÄq‚ ðu»t «r‚…tŒ™ fhu÷tu Au. ’’ÜéUÐÅæ±ë„ÜUçÅLбè„ïÝæïL}æ篇ææ çm…æç„çÚç„ ÏæíræÏæ‹{éçÚç„ ¨¢¿æ²æù„Á¿æ…Ýæ±}æ„æï ç±™™æÚ‘‘ JJ §ç„ JJ sz¼h‚ {t™ y…{t™Úte hrn‚ n‚t, M™t™ …ý õÞthuÞ fh‚t ™ n‚t, ‚uÚte ‚u™t þheh W…h {u÷ ò{e „Þtu n‚tu. y™u ht¾Úte ZkftÞu÷t yÂø™™e …uXu ‚u™wk ƒúñ‚us ZkftR „Þwk n‚wk. {r÷™ yuf ð†Úte fuz™u Ztkfu÷e n‚e, y™u ‚u™e Þ¿ttu…ðe‚ …ý yr‚ ft¤e …ze „Þu÷e n‚e. ‚uÚte y¿tt™e {™w»Þtu, ‘‘yt ftuR ‚wåA ƒútñý Au,’’ yu{ {t™e™u ‚u™tu r‚hMfth fh‚t n‚t, …hk‚w sz¼h‚ ‚tu ‚u™e …hðt ™®n fhe™u RåAt™wËth rð[hý fh‚t n‚t. y™u suðwk ‚uðwk yÒt y{]‚™e Ë{t™ {t™e™u s{e s‚t n‚t. yt he‚u {t™ y…{t™Úte hrn‚ ÚtR™u rð[h‚t n‚t. ‚u Ë{Þ{tk yufðth Ëtiðeh Œuþ™t hnq„ý htò …t÷¾e W…h ƒuËe™u fr…÷ ¼„ðt™™tk Œþo™ fhðt sR hÌtt n‚t. ßÞthu Rûtw{‚e ™Œe™t rf™thu …t÷¾e …ntU[e íÞthu …t÷¾e™tu W…tz™thtu yuf rƒ{th …ze „Þtu. ‚uÚte …t÷¾e{tk òuzðt {txu ƒeS ftuR yuf ÔÞÂõ‚™e þtuÄ [t÷e hne n‚e, ‚u Ë{Þu Œið RåAtÚte sz¼h‚S {¤e „Þt, ‚u™u …fze™u …t÷¾e{tk òuze ŒeÄt. ¼h‚S …ý [w…[t… …t÷¾e W…tze™u [t÷ðt ÷tøÞt, …ý ftuR feze, {ftuze …„ ™e[u ytðe ™ òÞ, ‚u™t ¼ÞÚte ™e[e áÂü ht¾e™u [t÷‚t n‚t. y™u ßÞthu ftuR sk‚w ytðu íÞthu fqŒftu {th‚t n‚t, ‚uÚte …t÷¾e ô[e ™e[e Útðt ÷t„e, ‚uÚte hnq„ý htò sz¼h‚™u ÔÞk„ ð[™tu fnuðt ÷tøÞt- ƒnw Œw:¾™e ðt‚ Au fu ÷tkƒt Ë{ÞÚte ‚wk yuf÷tu s …t÷¾e W…tze™u [t÷u Au, Úttfe „Þtu ntuÞ yu{ sýtÞ Au. y™u ‚tYk þheh …ý ƒnw Œwƒ¤wk Au. yt he‚u y™uf ÔÞk„ ð[™tu hnq„ý htòyu ¼h‚S™u fÌttk, A‚tk …ý ¼h‚S …qðo™e …uXu s [q…[t… …t÷¾e WXtðe™u [tÕÞt s‚t n‚t. ¼h‚S™u sht …ý y…{t™ ÷t„‚wk ™ n‚wk. fthý fu yu‚tu þhehÚte …h ð‚o‚t n‚t. …t÷¾e ‚tu …qðo™e …uXu s ô[e ™e[e Út‚e n‚e, ‚uÚte hnq„ý htò ¢tuÄÚte ¼¼wfe™u Vhe fnuðt ÷tøÞt fu yhu ! ‚wk Sð‚tu Au fu {hu÷tu Au ? yt he‚u y™uf y…{t™™t ð[™tuÚte ¼h‚S™tu r‚hMfth fÞtuo A‚tk ¼h‚S ‚tu nË‚tk nË‚tk hnq„ý htò™u fnuðt ÷tøÞt, nu hts™T ! ‚{tuyu su fÌtwk yu Ët[wk s fnu÷wk Au. y™u yu ƒÄwk þheh™u ÷t„w …zu Au, ytí{t ‚tu ƒÄt Ä{tuoÚte …h Au. ytí{t ™Úte {h‚tu, fu ™Úte sL{‚tu. ytí{t ™Úte …t‚¤tu, fu ™Úte òztu. ytí{t ™Úte {q¾o, fu ™Úte ztÌttu. yt he‚u y™uf ò‚™tk ‚¥ðtu…Œuþ™tk ð[™tu fne™u sz¼h‚S ‚tu {ti™ ÚtR „Þt. ‚u Ë{Þu hnq„ý htò ‚tu Ëðuo ӌޙe „úkÚteytu™u AuŒe ™t¾™tÁk ¼h‚S™wk ð[™ Ëtk¼¤e™u ‚íft¤ s …t÷¾e W…hÚte ™e[u W‚he …zât. y™u ¼h‚S™tk [hý …fze™u «tÚto™t fhðt ÷tøÞt fu- ’’ÜUSy±¢ çÝxæêÉpÚç¨ çm…æÝæ¢ çÏæ|æ<¯ ¨ê~æ¢ ÜU„}ææïù±{ê„:‘‘ JJ §ç„ JJ nu Œuð ! ƒútñýtu™wk r[ö su Þ¿ttu…ðe‚ Äthý fh™tht yt… ftuý „wó ðu»tu rð[hý fhe hÌtt Atu ? y™u Œ¥ttºtuÞtrŒf™u {æÞu yt… fÞt yðÄq‚ Atu ? ‚u Ë{Þu sz¼h‚S Vheðth ‚¥ð¿tt™™tu W…Œuþ fhu÷tu Au. hnq„ý htò yu ‚¥ð¿tt™™u Ëtk¼¤e™u yr¼{t™Úte hrn‚ ÚtÞt Au. y™u sz¼h‚™u ™{Mfth fhu÷t Au-


&÷tuf - 197-199-199

rþûtt…ºte ¼t»Þ

26

’’Ý}ææïù±{ê„çm…Ïæ‹{éçHXçÝxæêÉçÝy²æÝé|æ±æ² „é|²}æì‘‘ JJ §ç„ JJ nu yðÄq‚ ! ‚wåA ƒútñý suðtu ðu»t Äthý fhe™u Ztkfe ht¾u÷tu Au ytí{t …h{tí{t™tu y™w¼ð su{ýu yuðt yt…™u nwk ™{Mfth fYk Awk. ynª hnq„ý htòyu sz¼h‚™u, nu yðÄq‚ ! yt «{týu ËkƒtuÄu÷t Au. {txu sz¼h‚™u yðÄq‚®÷„ …h{nkË fnu÷t Au. yt he‚u y®÷„ …h{nkËtu ntuÞ fu yðÄq‚®÷„ …h{nkËtu ntuÞ, ƒÒtu™u ¼„ðt™™e W…tË™t ytð~Þf Au. y™u W…tË™t™e …uXu MðÄ{torŒf™wk …t÷™ fhðwk yu …ý ytð~Þf Au. yt «{týu ƒu «fth™t …h{nkËtu™u {æÞu ¼t„ð‚ yðÄq‚®÷„ …h{nkË su ¼h‚S ‚u™tk ð]¥ttL‚™u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu y™wËhðwk. yÚtto‚T sz¼h‚S suðe he‚u {t™ y…{t™Úte hrn‚ ÚtR™u ð‚o‚t n‚t, ‚uðe s he‚u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu …ý {t™ y…{t™Úte hrn‚ ÚtR™u yt …]Úðe W…h ð‚oðwk, ytðtu ¼tð Au. >>196>> nðu ËtÄw y™u ƒúñ[the™t r{©Ä{tuo fnu Au. ¥…Ãh… ¶…: ∫……v…÷ ¶…∂S…Ëi…Ë¥…«V…«x…“™…∆ |…™…ix…i…: * i……®§…÷±…∫™…… ΩÙ°‰Úx…∫™… i…®……±……n‰˘∂S… ¶…I…h…®…¬ **197** y™u ™iÂcf ƒúñ[theytu ‚Útt ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu ‚tkƒw÷, yVeý ‚Útt ‚{tfw RíÞtrŒf™tk ¼ûtý™tu «Þí™…qðof íÞt„ fhe Œuðtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ™iÂcf ƒúñ[theytu y™u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu ‚tkƒq÷ yux÷u ™t„hðu÷™wk …t™, yVeý, ‚{tfw, ytrŒf fuV fh™the ftuR…ý ðM‚w™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. ’’„æ}ÏæêHæù|²TÝ¢ ™ñ± ÜUæ¢S²Ðæ~æï ™ |ææï…Ý}æì J ²ç„p Ïæíræ™æÚè ™ ç±{±æ ™ ç±±…ü²ï„ì‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™e ykŒh «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, ËtÄw ƒúñ[the y™u rðÄðt Mºteytuyu …t™ƒeztk™wk ¼ûtý fhðwk ™rn. ‚Útt ytk¾u ytksý ytksðwk ™rn. y™u ftkËt™t …tºt{tk ¼tus™ fhðwk ™rn. yt he‚u r™»tuÄ fhu÷tu Au. y™u ð¤e - }æ{é }æ梨¢ }ææÎÜ¢U ™ HàæéÝæçÎ „ƒæùàæéç™ J ¥àææïç{„¢ |æêçÚÚ¨}æì §ç‹Îí²ÿææï|æÜ¢U „ƒæ JJ |ææ±ÎéC¢ çRU²æÎéC¢ ç±c‡æ±ï ™æçݱïç΄}æì J Íæ넱í„: Ðé}ææÝì ›è ±æ |æÿæ²ïóæ ÜUÎæ™Ý JJ §ç„ JJ yt ƒúñðið‚o …whtý™t &÷tuf{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ƒúñ[the yÚtðt ËtÄw…wY»ttu ntuÞ ‚u{ýu {ã, {tkË, fuV fh™the ftuR…ý ðM‚w, zwk„¤e, ÷Ëý, ËtV fÞto rð™t™e ftuR…ý ðM‚w, ½ýt hËÚte Þwõ‚ yuðe ðM‚w, y™u RrLÿÞtu™u ûttu¼ …{tz™the ftuR ðM‚w ntuÞ ‚u™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn, y™u ð¤e rð»ýw ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fÞto rð™t™e ðM‚w™wk …ý ¼ûtý fhðwk ™rn, ytðtu ¼tð Au. >>197>> ∫…∆∫EڅƉπ…÷ x… ¶……‰HÚ¥™…∆ M…¶……«v……x…®…÷J…‰π…÷ i…Ë: * |…‰i…∏……r‰˘π…÷ ∫…¥…Êπ…÷ ∏……r‰˘ S… u˘…n˘∂…… ΩÙE‰Ú **198** y™u ð¤e ƒúñ[theytuyu ‚Útt ËtÄw…wÁ»ttuyu „¼toÄt™trŒf ËkMfthtu™u rð»tu s{ðwk ™rn. ‚Útt yuftŒþtn …ÞO‚™tk su «u‚©tØtu ‚u{™u rð»tu s{ðwk ™rn, ‚Útt îtŒþtn ©tØ{tk …ý s{ðwk ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™wk rððhý fh‚tk Ë{òðu Au fu- ƒúñ[theytuyu y™u ËtÄw…wÁ»ttuyu ËkMfthtu™u rð»tu s{ðwk ™rn, yÚtto‚T „¼toÄt™trŒf ËkMfthtu{tk ftuRyu ƒúñ¼tus™ fhtðu÷wk ntuÞ, y™u ‚u{tk …tu‚t™u …ý yt{kºtý yt…u÷wk ntuÞ, A‚tk íÞtk ¼tus™ fhðwk ™rn. ‚Útt «u‚™u Wvuþe™u fhtÞu÷tk ©tØtu{tk …ý s{ðwk ™rn. yt ƒtƒ‚{tk {íMÞ…whtý™wk ðtõÞ «{týY… Au- ’’¨¢SÜUæÚï¯é Ý |æé†…è„ Ðíï„Ÿææhï¯é ™ ±í„è‘‘ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf™tu yu yÚto Au fu- ðú‚e ntuÞ ‚u{ýu, yÚtto‚T ƒúñ[theytuyu y™u ËtÄw…wÁ»ttuyu „¼toÄt™trŒf ËkMfthtu™u rð»tu y™u ftuR…ý ©tØ™u rð»tu s{ðwk ™rn. y™u òu s{u ‚tu «tÞÂù¥t™tu yrÄfthe ÚttÞ Au. >>198>>  n˘¥……∫¥……{……‰ x… EÚi…«¥™……‰ Æ…‰M……t…{…n˘®…xi…Æ… * O……®™…¥……i……« x… EÚ…™……« S… x… ∏…¥™…… §…÷ r˘{…⁄¥…«EÚ®…¬ **199** y™u ð¤e ™iÂcfƒúñ[the y™u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, htu„trŒf yt…íft¤ rð™t rŒðËu Ëwðwk ™rn. ‚Útt „útBÞ ðt‚to fhðe ™rn, y™u òýe™u Ëtk¼¤ðe ™rn.


&÷tuf - 200

rþûtt…ºte ¼t»Þ

27

©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- htu„trŒf yt…íft¤ rËðtÞ rŒðË™e r™ÿt fhðe ™rn. {nt¼th‚{tk ¼e»{r…‚t{nu fnu÷wk Au fu- ’’çÝcÜUË}æТ Ïæír晲üç}æÓÀ„æ ™çÚ„é¢ çαæ J çÝÎíæ ¨±æüy}æÝæ y²æÁ²æ S±ŒÝÎæï¯æݱïÿæ„æ‘‘ JJ §ç„ JJ r™»…t… ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðt™u RåA‚t yuðt ƒúñ[theyu rŒðË™e r™ÿt™tu íÞt„ fhe Œuðtu. Ë™ífw{thËkrn‚t™u rð»tu …ý «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu rŒðË™e r™ÿt fhðtÚte ƒúñ[the™t ƒúñ[Þoðú‚™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. {txu ™iÂcf ƒúñ[theytu ntuÞ ‚u{ýu rðþu»tu fhe™u rŒðË™e r™ÿt™tu íÞt„ fhðtu, y™u ð¤e r™ýoÞ rËLÄw™u rð»tu yrºtÉr»tyu «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ƒúñ[theytu™u {txu rŒðË™e r™ÿt …‚™Y… Au. y™u ð¤e Œûtu …ý fnu÷wk Au fu ƒúñ[theytu™u {txu rŒðË™e r™ÿt ƒkÄ™ fh™the Au. rðïuïh…Ør‚™u rð»tu rŒðË™e r™ÿt™u …‚™Y… fnu÷e Au. yt he‚u ƒúñ[theytu™u Ëðuo «fthu rŒðË™e r™ÿt íÞt„ fhðt ÞtuøÞ Au. rŒðË™e r™ÿt „]nMÚttuyu …ý íÞt„ fhe Œuðe. {nt¼th‚™e ykŒh „]nMÚt™t Ä{tuo{tk ÔÞtËu fnu÷wk Au fu „]nMÚttuyu rŒðË™e r™ÿt õÞthuÞ …ý fhðe ™rn. …qðo htºte™u rð»tu y™u …tA÷e htºte™u rð»tu r™ÿt fhðe ™rn. ËqÞtuoŒÞ Ë{Þu y™u ËqÞtoM‚ Ë{Þu r™ÿt fhðe ™rn. y™u É‚wft¤ rð™t Mºte™tu Ëk„ fhðtu ™rn. yt he‚u rŒðË™e r™ÿt „]nMÚttu™u {txu …ý r™»tuÄ fhu÷e Au. y™u ð¤e {nt¼th‚{tk fnu÷wk Au fu- ’’¥Ýæ²éc²¢ çαæ S±ŒÝ¢ „ƒæù|²éβàææ粄摑 JJ §ç„ JJ rŒðË™e r™ÿt y™u ËqÞtuoŒÞ Ë{Þu r™ÿt ytÞw»Þ™u ™tþ fh™the fnu÷e Au. {txu ƒúñ[theytu ntuÞ, ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ fu „]nMÚttu ntuÞ, ftuRyu …ý rŒðË™e r™ÿt fhðe ™rn. fthý fu rŒðË™e yrÄf r™ÿt fhðtÚte fV ÚttÞ Au, y™u fVÚte ¾tkËe ÚttÞ Au, y™u ¾tkËeÚte ûtÞhtu„ ÚttÞ Au. yt he‚u {tÄðr™Œt™™u rð»tu «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au. {txu ftuRyu rŒðË™e r™ÿt fhðe ™rn. y™u ð¤e ƒwÂØ…qðof ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ rËðtÞ™e „útBÞðt‚to fhðe ™rn. y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn. ÝêÝ¢ Îñ±ïÝ çÝã„æ ²ï ™æÓ²é„ÜUƒæ¨é{æ}æì J çãy±æ àæ뇱‹y²¨eæƒæ: ÐéÚè¯ç}æ± ç±Çì|æé…: JJ yt ¼t„ð‚™t ðtõÞ{tk fr…÷ ¼„ðt™u {t‚t Œuðnqr‚ «íÞu fnu÷wk Au fu, nu {t‚tS ! ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ rËðtÞ™e su „útBÞðt‚to Au, yu „útBÞ ðt‚to rðüt™wk ¼ûtý fh™th yuðwk su ¼wkz, ‚u™e …ý su rðüt ‚u™e Ë{t™ fnu÷e Au. {txu ¼wkz™t rðüt™e Ë{t™ yuðe su „útBÞðt‚to ‚u™u su …wY»ttu Ëtk¼¤u Au, ‚u …wY»ttu ¾hu¾h r™¼to„e Au, rð»ýwÄ{o{tk fnu÷wk Au fu- ’’Ÿæ±‡æ¢ xæíæ}²±æ„æü²æ: ÜUè„üÝ¢ ™æçÐ Ïæ‹{ÜëU„ì‘‘ JJ §ç„ JJ „útBÞðt‚to™wk ©ðý y™u fe‚o™ yt ƒÒtu ƒkÄ™ fh™thtk Au. {txu ƒúñ[the ntuÞ, ËtÄw ntuÞ fu „]nMÚt ntuÞ ftuRyu …ý „útBÞðt‚to fhðe ™rn y™u Ëtk¼¤ðe …ý ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>199>> ∫¥…{™…∆ x… i…Ë∂S… J…]¬¥……™……∆ ¥…x…… Æ…‰M…… n˘®……{…n˘®…¬ *  x…†UÙs ¥…Ãi…i…¥™…∆ S… ∫……v…÷x……®…O…i…: ∫…n˘… **200** y™u ð¤e ™iÂcfƒúñ[theytu ‚Útt ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, htu„trŒf yt…íft¤ …zât rð™t ¾tx÷t W…h Ëwðwk ™rn, y™u ËtÄw™e yt„¤ ‚tu r™hk‚h r™»f…x…ýu ð‚oðwk. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- htu„trŒf yt…íft¤ …zât rð™t ËtÄw y™u ƒúñ[theytuyu ¾tx÷t W…h þÞ™ fhðwk ™rn. yt…íft¤{tk ‚tu Œtu»t ™Úte, fthý fu Ä{o™wk …t÷™ …ý Œun™e hûtt™u y™wËthu Au. þheh ƒhtƒh ntuÞ ‚tu s Ä{o™wk …t÷™ ÞÚttÚto fhe þftÞ Au. ’’¶Åì±æ²æ¢ àæ²Ý¢ Ïæír晲æüw²±í„|æXÜëU„ì‘‘ JJ §ç„ JJ ¾tx÷t W…h su þÞ™ Au, ‚u ƒúñ[Þoðú‚™tu ¼k„ fh™tÁk Au. {txu yt…íft¤ rËðtÞ ¾tx÷t W…h Ëwðwk ™rn. y™u ð¤e ËtÄw÷ûtýu Ëk…Òt ftuR…ý ¼„ðt™™t ¼õ‚ ntuÞ, ‚u™e yt„¤ n{uþtk r™»f…x ¼tðÚte ð‚o™ fhðwk. ’’¥Ýé…èç±…Ýñ: ÒæçÐ Àk ÜUæ²Z Ý Úæ…çÝ J xæéÚæñ çàæc²ñ{ü±ï ›èç|æ: ¨±ñü¨y¨é: „ƒïEÚï‘‘ JJ §ç„ JJ Ë™ífw{thËkrn‚t™e ykŒh fnu÷wk Au fu, su f{o[the ð„o ntuÞ, ‚u{ýu htò™e yt„¤ f…x fhðwk ™rn. rþ»Þtuyu „wY™e yt„¤ f…x fhðwk ™rn. Mºteytuyu …tu‚t™t


&÷tuf - 201

rþûtt…ºte ¼t»Þ

28

…r‚™e yt„¤ f…x fhðwk ™rn. y™u ËtÄw ‚Útt Rïh™e yt„¤ ftuRyu …ý f…x fhðwk ™rn. yt «{týu fnu÷wk Au. {txu ËtÄw y™u ƒúñ[theytuyu ËtÄw™e yt„¤ y™u ¼„ðt™™e yt„¤ n{uþtk r™»f…x ¼tðÚte ð‚oðwk, ytðtu ¼tð Au. >>200>> M…… ±…n˘…x…∆ i……bx…∆ S… EfiÚi…∆ E÷Ú®… i… ¶…V…«x…Ë: * I…xi…¥™…®…‰¥… ∫…¥…Êπ……∆  S…xi…x…“™…∆  ΩÙi…∆ S… i…Ë: **201** y™u ð¤e ƒúñ[the y™u ËtÄw …wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ftuR fwƒwÂØðt¤t Œwü …wÁ»ttu …tu‚t™u „t¤tu Œu, ‚Útt {thu, ‚tu yu Ën™ fhðwk, …ý ‚u™u Ët{e „t¤ Œuðe ™rn, y™u {thðtu ™rn, y™u ‚u™wk su{ rn‚ ÚttÞ ‚u{s {™{tk ®[‚ð™ fhðwk, …ý ‚u™wk ¼wzwk ÚttÞ yuðtu ‚tu ËkfÕ… …ý fhðtu ™rn. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™tu ¼tð Ë{òð‚tk fnu Au fu- ƒúñ[the y™u ËtÄw…wÁ»ttuyu yuftkr‚f ¼„ðt™™t ¼õ‚tu™wk {tntíBÞ ‚u™u ™rn òý™tht yuðt Œwso™tu …tu‚t™tu ðtýeÚte r‚hMfth fhu, ÷…tx ÷„tðe ÷u, ‚tu yu Ën™ fhe ÷uðwk, …ý ‚u™t W…h Ët{tu ¢tuÄ fhðtu ™rn. y™u òu ¢tuÄ fhu ‚tu ËtÄw Ä{o{tk ûtr‚, yÚtto‚T Wý… ytðu Au. ’’ÿæ}ææàæèHæ çã ¨æ{±:‘‘ JJ §ç„ JJ fthý fu ût{t ht¾ðe yu s ËtÄw™tu {wÏÞ Ä{o fnu÷tu Au. ftuR „t¤tu Œu, {thu, A‚tk ƒÄwk Ën™ fhe ÷uðwk, yu‚tu ƒnw s fXý ft{ Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt† «{týY… Au. „ƒæùçÚç|æ Ýü òƒ„ï çàæHè}æé¶ñ: àæï„ïù<΄æXæï NβïÝ Î겄æ J S±æÝæ¢ ²ƒæ ±RUUç{²æ¢ ÎéLçQUç|æ<αæçÝàæ¢ „ëŒ²ç„ }æ}æü„æçÇ„: JJ §ç„ JJ ¼t„ð‚{tk þkfhu fnu÷wk Au fur‚hMfth™t ð[™Y…e ƒtýtuÚte su™wk {{o MÚt¤ ¼uŒtR „Þwk Au, yuðtu …wÁ»t htºte rŒðË suðe …ezt™u …t{u Au, ‚uðe …ezt™u ‚tu þºtwytu™t ‚eûý ƒtýtuÚte {{o MÚt¤ AuŒtR „Þwk ntuÞ A‚tk …ý …t{‚tu ™Úte. yÚtto‚T r‚hMfth™t ð[™Y…e ƒtýtu Ën™ fhðtk yr‚ fXe™ Au. y™u ð¤e ¼„ðt™ ©ef]»ý WØðS™u fnu Au fu- nu WØð ! {{o MÚt¤™u ðªÄe™t¾e™u yíÞk‚ ykŒh W‚he „Þu÷tk yuðtk ÷tu¾kz™t ƒtýtu ðzu …wÁ»t ðªÄtR „Þtu ntuÞ, A‚tk ‚uðe …ezt™u …t{‚tu ™Úte fu suðe r‚hMfth™t ð[™Y…e ƒtýtuÚte …ezt™u …t{u Au. yÚtto‚T ƒtýtu™t ½t ÁÍtR þfu Au, …ý r‚hMfth Y…e ð[™tu™t ½t fŒe…ý YÍtR þf‚t ™Úte. {txu r‚hMfth™tk ð[™tu Ën™ fhðtk yr‚ fXý Au. y™u su Ën™ fhe þfu Au, ‚u™u {nt™ ËtÄw…wÁ»ttu fnu÷t Au. ¼t„ð‚{tk fÚtt Au fu, r[ºtfu‚w htò™u htßÞ{tk ðihtøÞ ÚtðtÚte …tu‚t™e fhtuz Mºteytu™tu íÞt„ fhe™u [t÷e ™ef¤u÷t n‚t. …t‚t¤{tk þu»tS …tËuÚte ¿tt™ {u¤ðe™u fi÷tË{tk þkfh™e ˼t{tk ytðe™u ƒuXt. ‚u Ë{Þu þkfhu …tðo‚eS™u ¾tu¤t{tk ƒuËtzu÷tk n‚tk. yu òuR™u r[ºtfu‚w htò™t {™{tk ËkfÕ… ÚtÞtu fu, {U fhtuz Mºteytu™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu, …ý yt þkfh ‚tu yuf Mºte™u …ý Atuze þf‚t ™Úte. ¾tu¤t{tk ƒuËtze™u ƒuXt Au. þkfh ‚tu r[ºtfu‚w™wk {tntíBÞ òý‚t n‚t, ‚uÚte ftkR…ý ƒtuÕÞt ™rn, …ý …tðo‚eyu þt… yt…e ŒeÄtu fu ytðt Rïh{qŠ‚ þkfh W…h Œtu»t™e fÕ…™t fhu Au, ò yËwh ÚtR ò. yt he‚u ßÞthu …tðo‚eyu þt… ytÃÞtu íÞthu ¼„ðt™™t …h{ ¼õ‚ r[ºtfu‚w htò …ý …tðo‚e Œuðe™u þt… yt…ðt Ë{Úto n‚t, A‚tk …ý þt…™u {M‚f ðzu „úný fhe ÷eÄtu, yts ËtÄw÷ûtý fnu÷wk Au fu- Ë{Úto ntuðt A‚tk Íhýt fhe ÷uðe. y™u ‚u™wk ¼wkzw ÚttÞ yuðtu ËkfÕ… …ý fhðtu ™rn. ¥¨‹}ææÝæœæÐæï±ëçŠ{: ¨‹}ææÝæœæé „Ð:ÿæ²: JJ §ç„ JJ yt M{]r‚ ðtõÞ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu r‚hMfth™u Ën™ fhðtÚte ‚…™e ð]ÂæÄ ÚttÞ Au, y™u ËL{t™Úte ‚…™tu ™tþ ÚttÞ Au. y™u ð¤e {™wM{]r‚{tk fnu÷wk Au fu r‚hMfth™u Ën™ fh™thtu …wY»t Ëw¾…qðof Ëqðu Au, ò„u Au y™u Ëw¾…qðof nhu Vhu Au, …ý r‚hMfth™u fh™thtu Au ‚u ™tþ …t{e òÞ Au. y™u ð¤e ¿tt™tkfwþ™u rð»tu ‚tu ®™Œt™u ¿tt™e…wÁ»ttu™wk yuf yt¼q»tý fnu÷wk Au, }æçóæ‹Î²æ ²çÎ …Ý: ÐçÚ„æï¯}æïç„ Ý‹±Ðí²Õ¨éH|ææïù²}æÝéxæíãæï }æï J Ÿæï²æ<ƒÝæï çã ÐéL¯æ: ÐçÚ„éçCãï„æïÎéü¶æ<…„拲çÐ {ÝæçÝ ÐçÚy²…ç‹„ JJ §ç„ JJ


&÷tuf - 202

rþûtt…ºte ¼t»Þ

29

yt ðtõÞ{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu ¿tt™e…wÁ»ttu …tu‚u yuðwk {t™u Au, òu ftuR {™w»Þ {the fu𤠮™Œt fhðtÚte htS ÚtR s‚tu ntuÞ, ‚tu «Þí™ rð™t™tu y™u Ënu÷t{tk Ënu÷tu yu {tht W…h y™w„ún Au. fthý fu fÕÞtý™u RåA™tht …wÁ»ttu ƒeò™u htS fhðt {txu Œw:¾u fhe™u Ëk…tŒ™ fhu÷t Ä™™tu …ý íÞt„ fhe Œu Au. yt ‚tu {™u Ä™ ‚tu yt…ðwk …z‚wk ™Úte, y™u Ä™ ytÃÞt rð™t fuð¤ {the ®™Œt fhðtÚte òu ftuR {™w»Þ {tht W…h «ËÒt ÚtR s‚tu ntuÞ ‚tu {the YƒY{tk yÚtðt {the „uhntshe{tk RåAt™wËth {the ®™Œt fhtu, fthý fu Œw:¾Úte ¼hu÷t yt ËkËth{tk «ËÒt‚t {u¤ððe yus yr‚ Œw÷o¼ Au, yt he‚u ¿tt™tkfwþ™u rð»tu ®™Œt yu ¿tt™e…wÁ»ttu™wk yt¼q»tý fnu÷wk Au. {txu ƒúñ[the y™u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu …ý Œwso™tuyu fhu÷t W…ÿð™u Ën™ fhe ÷uðt, y™u …tu‚t™t þºtw™wk …ý n{uþtk rn‚ ®[‚ððwk …ý ‚u™wk ¼wkzw ÚttÞ yuðtu {™{tk ËkfÕ… …ý fhðtu ™rn. ytðtu ©enrh™tu yr¼«tÞ Au. >>201>> n⁄˘i…EÚ®…« x… EÚi…«¥™…∆ {…Ë∂…÷x…∆ S……ÆEÚ®…« S… * n‰˘Ω‰Ù%ΩÙxi…… S… ®…®…i…… x… EÚ…™……« ∫¥…V…x…… n˘π…÷ **202** y™u ð¤e ƒúñ[the y™u ËtÄw…wÁ»ttu ntuÞ ‚u{ýu, ftuR™wk Œq‚…ýwk fhðwk ™rn, ‚Útt [trzÞt…ýwk fhðwk ™rn. yÚtto‚T Œq‚…ýwk yux÷u ËkŒuþt ÷R sðt™wk ft{ fhðwk ™rn. ƒeò ftuR™tu ËkŒuþtu …ºtîtht fu Mð{w¾u yLÞºt su …ntU[tzðtu ‚u™u Œq‚f{o fnuðt{tk ytðu Au. y™u ð¤e [tzeÞt…ýwk fhðwk ™rn. yÚtto‚T ƒeò™wk hnMÞ …ý „wó he‚u ƒeò™u …ntU[tze Œuðwk ‚u™u [tzeÞt…ýwk fnuðtÞ Au. ¼t»tt{tk su™u [tze[w„÷e fnu Au. yu fhðwk ™rn. y™u ftuR™t [th[ûtw Útðwk ™rn. [th[ûtw yux÷u [th ™uºttu, ƒu …tu‚t™tk ™uºttu, y™u ƒu ƒeò™tk ™uºttu. htòytu …tu‚t™t Œuþ{tk fu ƒeò™t Œuþ{tk „wó {týËtu ht¾e™u „wó hnMÞ™u òý‚t ntuÞ Au. ‚uÚte ƒu ™uºttu htò™tk, y™u ƒu ™uºttu „wó …wÁ»t™tk, yt he‚u htò „wó…wÁ»t™t {tæÞ{Úte òu‚t ntuÞ Au. ‚uÚte htò™tk [th™uºttu fnuðtÞ Au. {txu ƒúñ[theytu y™u ËtÄw…wÁ»ttuyu htò™tk ™uºttu ƒ™ðwk ™rn. yÚtðt ‚tu ftuR…ý …wÁ»t™tk ™uºttu ƒ™ðwk ™rn. yÚtto‚T „wó he‚u hne™u ƒeò ftuR™wk ð]‚tk‚ òýðwk ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. y™u ð¤e ytí{r™ct™t yÇÞtËÚte Œun™u rð»tu ynk…ýt™t yr¼{t™™tu íÞt„ fhe Œuðtu. ‚Útt {t‚t, r…‚t, ð†, …tºt, RíÞtrŒf ŒunËkƒLÄe ðM‚wytu{tk ‘‘yt ƒÄtk {thtk Au’’ ytðe {{‚t™tu íÞt„ fhe Œuðtu. fthý fu {t‚t, r…‚t, ð†, …tºttrŒf™tu fuð¤ yt Œun™e ËtÚtu s ËkƒLÄ Au, …ý ytí{t™e ËtÚtu ËkƒLÄ ™Úte. ytí{t™e ËtÚtu™tu su ËkƒLÄ Au yu s Ët[tu Au. nwk Rïh™tu ¼õ‚ Awk, y™u yt {t‚tr…‚trŒf Au, yu …ý Rïh™tk ¼õ‚ Au. yt he‚u ¼õ‚ ‚hefu™tu su ËkƒLÄ, yu ytí{t™e ËtÚtu™tu ËkƒLÄ fnuðtÞ Au. …ý {t‚tr…‚trŒf ‚hefu™tu su ËkƒLÄ, yu Œun™e ËtÚtu™tu ËkƒLÄ fnuðtÞ Au. {txu Œun™e ËtÚtu™t ËkƒLÄ™tu íÞt„ fhe™u ytí{t ËtÚtu™tu ËkƒLÄ ƒtkÄðtu. Œun™u rð»tu ynk‚t y™u Œun™t ËkƒLÄeytu{tk su {{‚t yu {tÞt™wk ftÞo fnu÷wk Au. {tÞt s ynk‚t y™u {{‚t fhtð™the Au. ¼t„ð‚™u rð»tu ‚tu ynk‚t y™u {{‚t™u …þwÄ{o fnu÷tu Au. Ý ±ñ „ïùç…„ |æQUæÝæ¢ }æ}ææãç}æç„ }ææ{± J y±¢ „±ïç„ ™ ÝæÝæ{è: ÐàæêÝæç}æ± ±ñÜëU„æ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk htò ÞwrÄÂch ©ef]»ý ¼„ðt™ «íÞu fnu÷wk Au fu, nu {tÄð ! ‚{tht ¼õ‚tu™e ykŒh ynk‚t (nwk) y™u {{‚t ({tYk) ‚wk y™u ‚tYk ytðt «fth™e ¼uŒƒwÂæÄ ntu‚e ™Úte, y™u ytðe ¼uŒƒwÂæÄ ‚tu …þw™tu Ä{o fnu÷tu Au, …ý ‚{tht ¼õ‚ {™w»Þ™tu Ä{o ™Úte. yt he‚u ÞwÂÄÂchu ©ef]»ý ¼„ðt™ «íÞu fnu÷wk Au. yux÷ts {txu þwfŒuðSyu …ý fnu÷wk Au fu y±¢ „é Úæ…Ýì ! }æçÚc²ïç„ ÐàæéÏæéçhç}æ}ææ¢ …çã JJ §ç„ JJ nu …heÂût‚ htò ! Œun™u s ytí{t {t™e fhe ‘‘nwk {he sRþ’’ ytðe …þwƒwÂØ™tu ‚{tu íÞt„ fhe Œtu. yt he‚u Œun™u rð»tu su ynk‚t ‚u™u …þwƒwÂØ fnu÷e Au. {txu su …wÁ»t {tÞt™t ftÞoY… ynk‚t y™u {{‚tÚte hrn‚ ÚtÞtu, yu s …wÁ»t ¼„ðt™™t Ät{™u …t{e þfu Au. y™u {tÞt™t ftÞoY… ynk‚t y™u {{‚tÚte ½uhtÞu÷t …wÁ»tÚte ‚tu ¼„ðt™™wk Ät{ ½ýwk Œqh Au. y™u ¼„ðt™ …ý ½ýt Œqh Au. Îïãïù㢄æ |æ±ïlæ±æ‹}æ}æ„æ ÎñçãÜïU¯é ™ J Ð風æïù¿æS² |æ±ïœææ±óææïÐàææ}²ç„


rþûtt…ºte ¼t»Þ

30

¨¢¨ëç„: JJ§ç„JJ yt &÷tuf™e ykŒh ðrËcÉr»tyu fnu÷wk Au fu, ßÞtk ËwÄe y¿tt™e …wÁ»t™u Œun™u rð»tu ynk‚t y™u ËkƒkÄeytu{tk {{‚t hnu÷e Au, íÞtk ËwÄe yu …wÁ»t™e sL{{hýY…e ËkË]r‚ Œqh Út‚e ™Úte. y™u ‚u rð™t ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t Ät{™e «tÂó …ý Út‚e ™Úte. yux÷t s {txu ƒúñtyu …ý ¼t„ð‚{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk Au fu, ¼õ‚ ßÞthu r™»f…x ¼tðÚte ¼„ðt™™tu ytþhtu Mðefthu, y™u ¼„ðt™ ßÞthu ¼õ‚ W…h ŒÞt fhu Au, íÞthu yu ¼õ‚ ŒwM‚h yuðe {tÞt™u ‚he òÞ Au. yÚtto‚T sL{{hýY…e ËkË]r‚Úte hrn‚ ÚttÞ Au. y™u …Ae rþÞt¤eÞt™u ¼ûtý fhðt ÞtuøÞ yuðt yt Œun™u rð»tu ynkƒwÂØ y™u Œun™t ËkƒkÄeytu{tk {{íðƒwÂØ fh‚tu ™Úte. yt he‚u ¼t„ð‚{tk ðýoðu÷wk Au. {txu ƒúñ[the y™u ËtÄw…wÁ»ttuyu …tu‚t™t Œun{tk ynk‚t fhðe ™rn, y™u Œun™t ËkƒLÄeytu{tk ‚Útt ŒunËkƒLÄe ftuR…ý ðM‚wytu{tk {{‚t fhðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>202>> < i… ∫…R¬I…‰{…i……‰ v…®……«: ∫…¥…Êπ……∆  ±… J…i…… ®…™…… * ∫……®|…n˘… ™…EÚO…xl…‰¶™……‰ Y…‰™… Bπ……∆ i…÷  ¥…∫i…Æ: **203** y{tht ytr©‚ yuðt su ƒtR ¼tR Ëðuo ËíËk„eytu™t Ët{tLÞ y™u rðþu»t Ä{tuo yt he‚u Ëkûtu…u fhe™u y{tuyu ÷ÏÞt Au. y™u yt Ä{o™tu rðM‚th ‚tu Ëtk«ŒtrÞf su „úLÚttu ‚u Útfe òýðtu. ∫…SUÙ…∫j……h……∆ ∫…®…÷rfi˘i™… ∫…¥…Êπ……∆ ∫……Æ®……i®…x…… * {…j…“™…∆  ±… J…i…… x…fih……®…¶…“π]Ù°Ú±…n˘… ™…x…“ **204** y™u Ëðuo þtMºttu™t Ëth™u y{tuyu y{the ƒwÂØ ðzu WØthe™u yt rþûtt…ºte ÷¾e Au, y™u yt rþûtt…ºte Ëðuo {™w»Þ {tºt™u {™ðtkrA‚ V¤™u yt…™the Au. >>204>> <®……®…‰¥… i…i……‰  x…i™…®…x…÷∫…fii™… ®…®…… ∏…i…Ë: * ™…i……i®… ¶…¥…«Ãi…i…¥™…∆ x… i…÷ ∫¥…ËÆ∆ EÚn˘…S…x… **205** y™u yt rþûtt…ºte Ëðuo ËåAtMºttu™t ËthÁ… Au, y™u {™ðtkrA‚ V¤™u yt…™the Au, yus fthýÚte y{tht ytr©‚ Ëðuo ËíËk„eytu ntuÞ, ‚u{ýu ËtðÄt™ ÚtR™u r™íÞ yt rþûtt…ºte™u y™wËhe™u s ð‚oðwk, …ý …tu‚t™t {™™e RåAt™u y™wËthu õÞthuÞ ð‚oðwk ™rn. >>205>> ¥…Ãi…π™…xi…‰ ™… <il…∆  ΩÙ {…÷ØÒπ…… ™……‰ π…i…∫i…l…… * i…‰ v…®……« n˘S…i…÷¥…«M…« ∫…Àr˘ |……{∫™… xi…  x… ∂S…i…®…¬ **206** y™u y{tht ytr©‚ su …wÁ»ttu y™u Mºteytu yt rþûtt…ºte «{týu ð‚oþu, ‚tu yu Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût yt [thu …wÁ»ttÚto™e rËÂØ™u r™ùÞ …t{þu. Ä{orËÂØ™u RåA™tht Ä{orËÂØ™u …t{þu, yÚtorËÂØ™u RåA™tht yÚtorËÂØ™u …t{þu, ft{rËÂØ™u RåA™tht ft{rËÂØ™u …t{þu, y™u {tuûtrËÂØ™u RåA™tht {tuûtrËÂØ™u …t{þu. su™u su RÂåA‚ nþu, yu ‚u™u …t{þu. ytðtu ¼tð Au. >>206>> x…‰il…∆ ™… +…S… Æπ™… xi… i…‰ i¥…∫®…i∫…®|…n˘…™…i…: * §… ΩÙ¶…⁄«i…… < i… Y…‰™…∆ ∫j…“{…÷∆∫…Ë& ∫……®|…n˘… ™…EËÚ: **207** y™u su ƒtR ¼tR yt rþûtt…ºte™e yt¿ttytu™wk WÕ÷k½™ fhe™u RåAt™wËthu ð‚o™ fhþu, ‚u ‚tu y{tht Ëk«ŒtÞ Útfe ƒrn»f]‚ Au, yu{ y{tht Ëk«ŒtÞðt¤t Mºte…wÁ»ttuyu òýðwk yÚtto‚T yt {U fnu÷t Ä{tuo{tk ð‚uo yus {tht, ƒeò ™rn. yu{ òýðwk. >>207>>  ∂…I……{…j™……: |… i… n˘x…∆ {……`ÙÙ…‰%∫™…… ®…n÷˘{…… ∏…i…Ë: * EÚi…«¥™……‰%x…I…ÆY…Ë∫i…÷ ∏…¥…h…∆ EÚ…™…«®……n˘Æ…i…¬ **208** ¥…Cj…¶……¥…‰ i…÷ {…⁄V…Ë¥… EÚ…™……«%∫™……: |… i…¥……∫…Æ®…¬ * ®…p⁄˘{… ®… i… ®…u˘…h…“ ®……x™…‰™…∆ {…Æ®……n˘Æ…i…¬ **209** y™u y{tht ytr©‚ ËíËk„eytu ntuÞ ‚u{ýu, yt rþûtt…ºte™tu r™íÞ «íÞu …tX fhðtu, y™u su™u ¼ý‚tk ytðz‚wk ™ ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu ytŒh Útfe yt rþûtt…ºte™wk ©ðý fhðwk. y™u yt rþûtt…ºte™u ðtk[e Ëk¼¤tðu yuðtu ftuR ™ ntuÞ, íÞthu ‚tu r™íÞ«íÞu yt rþûtt…ºte™e …qò


rþûtt…ºte ¼t»Þ

31

fhðe, y™u yt su y{the ðtýe Au yu y{tYk s MðY… Au, yu{ òýe™u …h{ ytŒh Útfe yt rþûtt…ºte …qsðe. >>208-209>> ™…÷HÚ…™… ∫…®{…n˘… nˢ¥™…… n˘…i…¥™…‰™…∆ i…÷ {… j…EÚ… * +…∫…÷™……« ∫…®{…n˘…f¨…™… {…÷∆∫…‰ n‰˘™…… x… EÚÃΩÙ S…i…¬ **210** y™u yt y{the rþûtt…ºte su Œiðe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ …wÁ»ttu ntuÞ, ‚u™u s yt…ðe, …ý ytËwhe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ yuðt …wÁ»t™u õÞthuÞ …ý ™ yt…ðe. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- Ë{„ú ¼q‚tu™e Wí…Â¥t «t[e™ …wÛÞ y™u …t…Y… f{o™u ytÄthu ƒu «fth™e ÚttÞ Au. ‚u{tk yuf ‚tu «t[e™ …wÛÞf{o™u ytÄthu ¼„ðt™™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðt {txu Wí…Òt ÚttÞ Au, y™u ƒeòu «t[e™ …t…f{o™u ytÄthu ¼„ðt™™e yt¿ttÚte rðÁØ [t÷ðt {txu Wí…Òt ÚttÞ Au. yt he‚u Wí…Â¥t Ë{Þu s ƒu rð¼t„Úte Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚u{tk …qÛÞf{o™u ytÄthu ¼„ðt™™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðt su Wí…Òt ÚttÞ Au, yu Sðtu y¼Þ, y®nËtrŒf Œiðe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ ntuÞ Au, y™u …t…f{o™u ytÄthu ¼„ðt™™e yt¿ttÚte rðÁØ [t÷ðt {txu su Sðtu Wí…Òt ÚttÞ Au, yu Sðtu Œk¼, Œ…o, yr¼{t™trŒf ytËwhe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ ntuÞ Au. ‚u{tk Œiðe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ ntuÞ yu Œiðe Sðtu, y™u ytËwhe Ëk…Â¥tÚte Þwõ‚ ntuÞ yu ytËwhe Sðtu. {txu ¼„ðt™™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðt Wí…Òt ÚtÞu÷t Œiðe Sðtu™u yt rþûtt…ºte yt…ðe, …ý ytËwhe Sðtu™u yt…ðe ™rn, ytðtu yr¼«tÞ Au. >>210>>  ¥…GÚ®……E«Ú∂…EÚ∫™……§n‰˘ x…‰j……π]Ù¥…∫…÷¶…⁄ ®…i…‰ * ¥…∫…xi……t n˘x…‰  ∂…I……{…j…“™…∆  ±… J…i…… ∂…÷¶…… **211** y™u yt rþûtt…ºte rð¢{ Ëkð‚ 1882 yZthËtu çÞtËe™t {ntËwrŒ …k[{e™u rŒðËu y{tuyu ÷¾e Au, ‚u …h{ fÕÞtý™u fh™the Au. >>211>> nðu rþü …wÁ»ttu™tu yu yr¼«tÞ Au fu, ftuR…ý þt†™t «thk¼{tk, {æÞ{tk y™u yk‚{tk òu {k„÷t[hý fhðt{tk ytðu ‚tu yu þtMºttu «rËrØ™u …t{u Au. yt rþü …wÁ»ttu™t yr¼«tÞ™u y™wËhe™u ©eS{nthtsu ’’±æ}æï ²S² çSƒ„æ‘‘ yt &÷tufÚte «thk¼{tk {k„÷t[hý fhu÷wk Au. y™u ’’¨ ŸæèÜëUc‡æ: ÐÚ¢Ïæíræ‘‘ yt &÷tufÚte {æÞ{tk {k„÷t[hý fhu÷wk Au. y™u nðu yk‚{tk ©eS{nthts {k„÷t[hý fh‚tk …tu‚t™t RüŒuð ‚hefu Mðefthu÷t ©ef]»ý ¼„ðt™™u Ëk¼thu Au x…V…… ∏…i……x……∆ ∫…EÚ±……Ãi…ΩÙxi…… * ∫…v…®…«¶…H‰ÚÆ¥…x…∆  ¥…v……i…… ** n˘…i…… ∫…÷J……x……∆ ®…x…∫…‰ {∫…i……x……∆ * i…x……‰i…÷ EfiÚπh……‰% J…±…®…R¬M…±…∆ x…: **212** < i… ∏…“∫…ΩÙV……x…xn˘∫¥…… ®… ±… J…i……  ∂…I……{…j…“ ∫…®……{i…… …tu‚t™t ytr©‚ ¼õ‚s™tu™e Ë{„ú …ezt™u ™tþ fh™tht, y™u Ä{o Ërn‚ ¼Âõ‚™wk hûtý fh™tht, ‚Útt ¼õ‚tu™u {™ðtkrA‚ Ëw¾™u yt…™tht, yuðt ©ef]»ý ¼„ðt™ y{thtk Ë{„ú {k„¤™u rðM‚thtu. ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e yt &÷tuf™e ÔÞtÏÞt fh‚tk Ë{òðu Au fu- ¼„ðt™ ©ef]»ý þhýu ytðu÷t s™tu™e Ë{„ú …ezt™u nh™tht Au. su Sðtu ¼„ðt™™u þhýu ÚttÞ Au, y™u hûtý™tu Ëk…qýo ¼th ßÞthu ¼„ðt™™u Ë{Š…‚ fhe Œu Au, íÞthu ¼„ðt™ ©ef]»ý hûtý™t ¼th™e sðtƒŒthe Mðefthe™u ¼õ‚tu™e …ezt™u nhu Au. y™u yu þhýt„‚ ¼õ‚™u {]íÞwY…e ËkËth Ët„hÚte hrn‚ fhe™u r™¼oÞ …ýt™u …{tzu Au. yt rð»tÞ{tk ¼t„ð‚ þt† «{týY… Au. Ý拲„ì „± ÐÎæ}|ææï…æ„ì Ðà²æç}æ àæÚ‡æ¢ Ýë‡ææ}æì J çÏæ|²„æ¢ }æëy²é¨¢¨æÚæÎèEÚS²æб<xæÜUæ„ì


&÷tuf - 212

rþûtt…ºte ¼t»Þ

32

JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk fwk‚tS ¼„ðt™™e M‚wr‚ fh‚tk fnu Au fu, nu f]»ý ! su {™w»Þtu {]íÞwY…e ËkËthËt„hÚte ¼Þ …t{u÷t ntuÞ, yu {™w»Þtu™u ‚{tht [hýf{¤™wk su þhý Au yus r™¼oÞ…ýt™u …{tz™th Au. fwk‚tS fnu Au fu, nu «¼w ! ¼Þ …t{u÷t …wÁ»t™u ‚{thtk [hýf{¤™e «tÂó rËðtÞ ƒeswk ftuR…ý þhýwk nwk òu‚e ™Úte. ßÞthu …wÁ»t ‚{thtk [hýf{¤™wk s þhýwk Mðefthu, íÞthu s yu …wÁ»t ËkËth™t ¼ÞÚte hrn‚ ÚtR™u {tuût…Œ™u …t{u Au. y™u ð¤e }æy²æïü }æëy²éòæH|æè„: ÐHæ²ZÌæïÜUæÝì ¨±æüçóæ|æü²¢ Ý抲xæÓÀ„ì J y±yÐæÎæÏ…¢ Ðí挲 ²ÎëÓÀæ²æùl S±Sƒ: àæï„ï }æëy²éÚS}ææÎÐñç„ JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ŒuðfeS [‚w¼wos ©ef]»ý™e M‚wr‚ fh‚tk fnu Au fu, {™w»Þ {]íÞwY…e Ë…oÚte ¼Þ …t{e™u Ëðo ÷tuf{tk Œtuzu Au.…ý ftuR søÞtyu r™¼oÞ MÚtt™™u …t{‚tu ™Úte. y™u …Ae ßÞthu Œið RåAtÚte ‚{tht [hýf{¤™wk þhýwk Mðefthu Au. íÞthu s yu …wÁ»t {]íÞwY…e Ë…o™t ¼ÞÚte hrn‚ ÚtR™u Ëw¾…qðof þÞ™ fhu Au. …ý su Sðtu ¼„ðt™™u þhýu s Út‚t ™Úte, ‚u™e …ezt™u ¼„ðt™ nh‚t ™Úte. y™u ð¤e …h{tí{t ©ef]»ý Ä{o Ërn‚ ¼Âõ‚™wk hûtý fh™tht Au. yÚtto‚T ¼t„ð‚ Ä{o™wk hûtý fh™tht Au. ¼„ðt™™t yð‚thtu …ý ¼t„ð‚ Ä{o™t hûtý™u {txu s ÚttÞ Au. y™u ð¤e …h{tí{t ©ef]»ý …tu‚t™t ytr©‚tu™u {™ðtkrA‚ Ëw¾™u yt…™tht Au. {týË suðt ¼tðÚte …h{tí{t™u ¼su Au, ‚uðt s V¤™tu WŒÞ ÚttÞ Au. ytðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ Ëðuo ftÞtuo{tk y{tÁk {k„¤ rðM‚thtu. ¨±üÎæ ¨±üÜUæ²ïü¯é ÝæçS„ „ï¯æ}æXH}æì J ²ï¯æ¢ NçÎSƒæï |æxæ±æÝì }æXH沄ݢ ãçÚ: JJ §ç„ JJ yt &÷tuf{tk ¼e»{r…‚t{nu ÞwrÄÂch htò «íÞu fnu÷wk Au fu, nu hts™T ! suytu™t ÓŒÞ{tk {k„÷{qŠ‚ yuðt ©ef]»ý ¼„ðt™ rƒhts{t™ ÚtÞu÷t ntuÞ, yuðt …wÁ»ttu™wk n{uþtk ËðoftÞtuo{tk y{k„¤ Út‚wk ™Úte. ËðoŒt {k„¤ s ÚttÞ Au. fthý fu ©ef]»ý¼„ðt™ …tu‚u s {k„¤{qŠ‚ Au. yt he‚u ©eS{nthtsu yk‚{tk ©ef]»ý¼„ðt™™u Ëk¼the™u {k„÷t[hý fhu÷wk Au. y™u nðu yt ¼t»Þ™t yk‚{tk ©e ¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{eyu …ý «¼w™e «tÚto™t fhe™u {k„÷t[hý fhu÷wk Au- ’’§y²ƒüÎèçÐÜUæ ÅèÜUæ çàæÿææÐ~²æ ²ƒæ}æç„ J Ú癄æùù¯üÐí}ææ‡ææÉK „²æ Ðíè„æïùS„é }æï ãçÚ:‘‘ JJ §ç„ JJ ©e¼t»Þfth þ‚t™kŒ Mðt{e «¼w™e «tÚto™t fh‚tk fnu Au fu, {the ƒwÂØ™u y™wËthu {U yt rþûtt…ºte™e ÔÞtÏÞt fhu÷e Au, «¼w {tht W…h «ËÒt Úttytu, «ËÒt Úttytu.

JJ §ç„ Ÿæè}æÎéh±¨¢ÐíÎæ²Ðí±„üÜU Ÿæè ¨ã…æÝ¢ÎS±æç}æçH綄æ çàæÿææÐ~²æ: àæ„æÝ¢Îç±Ú癄æùƒüÎèçÐÜUæw²æ ÅèÜUæ ¨}ææ#æ JJ

/Shikhsapatri%20Bhashya  

http://bhujmandir.org/library/scriptures_pdf/shree-shikshapatri-bhashya-1/Shikhsapatri%20Bhashya.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you