Page 1

yæÞtÞ 1

Ëkð‚T 2065 …tu»tËwŒ 5

©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

© eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T

©ef]»ýtÞ ™{tu ™{:

1 Ë™u. 2009 ‚t. 1-1-09

-: A…tðe «ËæÄ fh™th :©eMðtr{™thtÞý {krŒh, ¼ws - fåA.

©e ÔÞtË{wr™ rðhr[‚: ©e{ŒT¼t„ð‚ {nt…whtý -: …k[{ MfkÄ :yæÞtÞ -:- 1

r«Þðú‚ htò™wk [rhºt …heÂût‚ htò …qAu Au – nu ¼„ð™T ! {nthts r«Þðú‚ ‚tu ¼„ðt™™t {nt™ ¼õ‚ y™u ytí{r™c n‚t, su™t ƒkÄ™{tk Sð …tu‚t™t {q¤ MðY…™u ¼q÷e sR f{o™t ƒkÄ™{tk ƒkÄtR òÞ Au, yuðt „]nMÚtt©{{tk ‚u{™u ¼tð™t þtÚte ÚtR ?. 1 nu ©uc rð« ! ytðt r™÷u…o {nt…wÁ»ttu™kw „]nMÚtt©{{tk …zðwk Þtuøu Þ ™Úte. 2 su{™wk r[¥t …rðºt feŠ‚ðt¤t ©enrh™tk [hýtu™e þe‚¤ AtÞt™tu yt©Þ …t{e™u þtL‚ ÚtR „Þwk Au, ‚u {nt…wÁ»ttu …rhðth ytrŒ{tk ytËõ‚ ÚttÞ ™nª. yu{tk ftuR «fthu ËkŒun ™Úte. 3 Mºte ½h y™u …wºttrŒf{tk ytËõ‚ hne™u …ý {nthts r«Þðú‚u þe he‚u rËÂØ «tó fhe ? y™u ‚u{™e ©ef]»ý™t [hýtu{tk áZ ¼Âõ‚ fR he‚u ÚtR ? yu ðt‚™tu {™u ðËðËtu Au. 4 þwfŒuðS fnu Au – nu hts™T ! ‚{tÁk fnuðwk ƒhtƒh Au, su{™tk r[¥t …rðºt feŠ‚ðt¤tk ©enrh™tk …h{ {Äwh [hý f{¤™t {fhkŒhË{tk ‚Õ÷e™ ÚtR „Þtk Au ‚u ftuR rðΙ ™z‚h™u ÷eÄu yðhtuÄ ytððt A‚tk …h{nkË ¼t„ð‚tu™u r«Þ ðtËwŒu𠼄ðt™™t fÚtt©ðýY…e …h{ fÕÞtý{Þ {t„o™u «tÞ: Atuz‚t ™Úte. 5 nu hts™T ! htsfw{th r«Þðú‚ …h{ ¼„ðŒT¼õ‚ n‚t. ™thŒS™tk [hýtu™e Ëuðt fhðtÚte ‚u{™u Ëns{tk s …h{‚¥ð™wk ¿tt™ ÚtÞwk n‚wk. ‚u …tu‚t™wk Sð™ r™hk‚h ƒúñ™t yÇÞtË{tk rð‚tððt™tu ËkfÕ… fhðt™t n‚t, ‚u Ë{Þ{tk ‚u{™t r…‚t MðtÞk¼q {™wyu htßÞ þtË™ {txu r«Þðú‚ htò™u þt†{tk fnu÷t Ëðuo W¥t{ „wýtuðt¤t …qýo…ýu Ëk…Òt ÚtÞu÷t òuR™u ‚u{™u htßÞtË™™e Äwht Ëk¼t¤e ÷uðt yt¿tt fhe. …hk‚w r«Þðú‚u ‚tu …tu‚t™e ‚{t{ RrLÿÞtu™u ‚Útt r¢Þtytu™u ¼„ðt™ ðtËwŒuð™t [hýtu{tk y¾kz Ë{trÄÞtu„ îtht Ë{…oý fhe ŒeÄe n‚e. yux÷u r…‚t™e yt¿tt™tu ftuR …ý «fthu y™tŒh fhðtu ™ òuRyu, …hk‚w htsË¥tt {u¤ððtÚte {thtu ytí{t, Mºte, …wºttrŒ «…k[Y… {tÞt™t ytðhý{tk ytðe sþu, ð¤e htßÞ y™u fwxwkƒ™e ®[‚t{tk nwk …ý fŒtr[‚T …h{tÚto ‚¥ð™u ¼q÷e sRþ, yu{ rð[the™u ‚u{ýu r…‚t™e yt¿tt™tu Mðefth ™ fÞtuo. 6 ƒúñtS™u ‚tu yt rºt„wýtí{f {tÞt «…k[™e ð]ÂØ™tu r™hk‚h rð[th hÌtt fhu Au, y™u htòytu su{ ˽¤t ËkËth™t Sðtu™tu yr¼«tÞ …tu‚t™t „wó[htu {thV‚ {u¤ð‚t hnu Au ‚u{ ƒúñt …ý Ë{M‚ ËkËth™t Sðtu™t yk‚„o‚ rð[thtu™u òý‚t hnu Au. r«Þðú‚™e ytðe {™tuð]Â¥t òuR yux÷u ‚u {qŠ‚{k‚ [thu ðuŒ ‚Útt {heåÞtrŒ …t»toŒtu™u ËtÚtu ÷R ƒúñ÷tuf{tkÚte ™e[u Q‚Þto. 7 ytftþ{tk Xuftýu Xuftýu rð{t™tu{tk rƒhtsu÷t RLÿ ð„uhu «Ät™ Œuðtuyu ‚u{™wk …qs™ fÞwO, {t„o{tk …tu‚…tu‚t™e {kz¤e{tk ytðu÷ rËØ, „LÄðo, ËtæÞ, [thý y™u {wr™s™tuyu ‚u{™e M‚wr‚ fhe, yt{ ƒÄes søÞtyu ytŒh Ëífth …t{‚t ‚u ™ûtºt…r‚ [kÿ{t™e su{ „LÄ{tŒ™™e ‚¤uxe™u ŒuŒeÃÞ{t™ fh‚t r«Þðú‚™e …tËu …ntUåÞt. 8 ™thŒS …ý r«Þðú‚™u ytí{rðãt™tu W…Œuþ yt…ðt {txu íÞtk ytðu÷t n‚t. ƒúñtS íÞtk …ntUåÞt íÞthu ‚u{™t ðnt™ nkË™u òuR ŒuðŠ»t


yæÞtÞ 1

©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

2

™thŒ Ë{S „Þt fu {tht r…‚t ƒúñt …ÄtÞto Au. ytÚte ‚u MðtÞk¼qð {™w ‚Útt r«Þðú‚ Ërn‚ Q¼t ÚtÞt, y™u ƒÄtyu ntÚt òuze™u «ýt{ fÞto. 9 nu …heÂût‚ ! …Ae ™thŒSyu ‚u{™e rðrðÄ «fthu …qò fhe y™u {Äwh ðtýeÚte ‚u{™t „wý ‚Útt yð‚th™e ©uc‚t™wk ðýo™ fÞwO, íÞthu ytrŒ…wÁ»t ¼„ðt™ ƒúñt {kŒ{kŒÂM{‚ ðt¤e ŒÞt{Þ áÂü fhe™u yt «{týu ð[™ fnuðt ÷tøÞt. 10 ƒúñt fnu Au – nu r«Þ ! nwk ‚™u rƒ÷fw÷ Ët[e ðt‚ fnwk Awk, ‚u™u æÞt™ ŒR™u Ëtk¼¤, ‚thu Ëðtuo…he ©enrh «íÞu ftuR ò‚™e Œtu»t áÂü ht¾ðe ™ òuRyu, ‚u{tk …ý nwk, {ntŒuðS y™u ‚tht r…‚t MðtÞk¼qð{™w y™u ‚tht „wÁ ™thŒS y{u ƒÄt ‚u{™u ytÄe™ hne yt¿tt™wk …t÷™ fheyu Aeyu. 11 ftuR …ý {™w»Þ ‚…, rðãt, Þtu„ƒ¤ fu ƒwÂ؃¤Úte yÚtðt Ä{o fu Ä™™e þÂõ‚Úte y™u …tu ‚ u yÚtðt ƒeò™e {ŒŒÚte ‚u { ™t ð[™™tu y™tŒh fhe þf‚tu ™Úte. 12 nu r«Þðh ! Ëðuo Sðtu sL{, {hý, þtuf, {tun, ¼Þ y™u Ëw¾Œw:¾™u ¼tu„ððt y™u f{o fhðt yÔÞõ‚ Rïhu yt…u÷t þheh™u Äthý fhu Au. 13 nu ðíË ! su{ ŒtuheÚte ™tÚtu÷ …þw {™w»Þ™tu ¼th ðn™ fhu Au, ‚u{ yt…ýu Ëti …h{tí{t™e ðuŒðtýeY… htþ{tk ËtÂíðf, htsË y™u ‚t{Ë yt ºtý «fth™tk f{tuo™t ytÄth¼q‚ ƒútñý ð„uhu ðtõÞtu™t {sƒq‚ ŒtuhztÚte ƒkÄtR™u ™tÚtu÷t ƒ¤Œtu su{ ¾uzq‚™e {hS «{týu ft{ fhu ‚u{ yt…ýu ‚u …h{tí{t™e RåAt {wsƒ f{o™u ð¤„e hneyu Aeyu. 14 nu yk„ ! ¼tu„ ¼tu„ððt{tk …ý yt…ýu …h‚kºt Aeyu, fu{fu Rïhu „wý y™u f{o™u y™wËthu yt…ý™u su Œun ytÃÞtu Au ‚u yt…ýu {ksqh ht¾ðtu s …zu Au. y™u ‚u y™wËth yt…ýu Ëw¾ yÚtðt Œw:¾ ¼tu„ð‚t hneyu Aeyu, su{ ftuR ytkĤtu {týË Œu¾‚t {týË™u y™wËhu Au. 15 yt ˽¤wk y¿tt™e™u {txu Au, …ý ¿tt™e yuðt ƒúñðu¥tt™u {txu ™Úte, yu{ Ë{sðwk ™nª, fthý fu {wÂõ‚™u …t{u÷tu {™w»Þ …ý «thçÄ™t ¼tu„ ¼tu„ð‚tu hne™u ¼„ðt™™e RåAt™wËth …tu‚t™t þheh™u Äthý fhu s Au. suðe he‚u r™ÿt{tk su Mð¡ òuÞtk ntuÞ ‚u òøÞt …Ae {týË™u Mð¡t{tk ŒeXu÷t …ŒtÚto™wk M{hý hnu Au …ý ‚u …ŒtÚto{tk yr¼{t™ ÚttÞ ™rn, ‚u{ {wõ‚¼tð™u …t{u÷t Sðtu™u …ý yt Œun™wk M{hý hnu Au, …ý ‚u{tk yr¼{t™ Út‚wk ™Úte, ‚u fthýu yu Sð™{wõ‚ ¼tu„™e ðtË™tÚte ƒeòu Œun Äthý fhðtu …zu ‚uðwk f{o …ý fh‚tu ™Úte. 16 ½h™tu íÞt„ fhe ð™{tk sðtÚte s {tuût ÚttÞ Au, yu{ Ë{sðwk ™nª, fu{ fu „tV÷ {týË ð™{tk hnuðt A‚tk …ý òu {™ Ërn‚ RrLÿÞtuY…e A þºtwytu ¼u¤t s ntuðtÚte yËtðÄt™e™u fthýu rð»tÞtu{tk ¾U[e òÞ Au. y™u su rðît™T {týË ËtðÄt™e …qðof rs‚urLÿÞ ‚Útt ytí{tht{ ÚtR™u ½h{tk hnu‚tu ntuÞ ‚tu …ý „]nMÚtt©{ ‚u™wk ftkR ƒ„tze þf‚tu ™Úte. 17 su™u yt A þºtwytu™u S‚ðt™e RåAt ntuÞ ‚uýu «Út{ …tu‚t™t …rhðth Ërn‚ ½h{tk hne™u {™ $rÿÞtuY…e A þºtwytu™tu yíÞk‚ r™htuÄ fhe ‚u{™u ðþ fhðt™tu «Þí™ fhðtu òuRyu. suðe he‚u rfÕ÷t{tk hne™u ÷z™th htò yr‚ ƒ¤ðt™ þºtwytu™u …ý S‚e ÷uAu, …Ae s ‚u Mð‚kºt rðnth fhe þfu Au. yuðt rð[thþe÷ rðît™tu™u {txu ½h y™u ð™ ƒÒtu Ë{t™ ÚtR òÞ Au. A‚tk …ý ¼„ðt™ …È™t¼u yt…u÷t ¼tu„tu ¼tu„ÔÞt …Ae ytËÂõ‚ {wõ‚ ÚtR …tu‚t™t ytí{MðY…{tk ÷e™ ÚtR òÞ Au. 18-19 þwfŒuðS fnu Au – ºtýu ÷tuf™t „wÁ ƒúñtyu ßÞthu yt «{týu fÌtwk íÞthu …h{ ¼t„ð‚ r«Þðú‚ …tu‚u ™t™t ntuðt™u fthýu ™{ú‚t…qðof {M‚f ™{tðe yt…™e yt¿tt rþhtu{tLÞ Au yu{ fne™u ½ýt ytŒhÚte ‚u{™e yt¿tt {tÚtu [ztðe. 20 MðtÞk¼qð {™wyu …tu‚t™t …wºt™t yt ð‚o™Úte «ËÒt ÚtR™u ¼„ðt™ ƒúñtS™e rðrÄËh …qò fhe, íÞth …Ae ‚u {™ y™u ðtýe™u y„tu[h …tu‚t™t yt©Þ y™u ÔÞðnthÚte …h …hƒúñ™wk ®[‚™ fh‚t …tu‚t™t ÷tuf{tk [tÕÞt „Þt. 21 yt «{týu {™wyu ƒúñtS™e f]…tÚte …tu‚t™tu {™tuhÚt …qhtu ÚtÞt …Ae ™thŒS™e yt¿ttÚte r«Þðú‚™u Ëk…qýo ¼q{kz¤™e hûtt™e sðtƒŒthe ËtU…e ŒeÄe, y™u …tu‚u rð»tÞY…e Íuhe s¤Úte ¼h…qh y™u ‚he™u …th fhðt fXý yuðt „]nMÚtt©{Y…e s¤tþÞ™e ¼tu„÷t÷ËtÚte {wÂõ‚ {u¤ðe. 22 nðu …]Úðe…r‚ {nthts r«Þðú‚ ¼„ðt™™e RåAtÚte htsþtË™™t ftÞo{tk r™Þwõ‚ ÚtÞt, suytu Ë{M‚ ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ fhtððt{tk yr‚þÞ Ë{Úto Au, ‚u ytrŒ …wÁ»t ©e¼„ðt™™tk [hýf{¤™wk æÞt™ fh‚t hnuðtÚte ‚u{™t ht„ îu»t ð„uhu Œtu»t ™tþ …tBÞt y™u ‚u™wk ÓŒÞ …ý yíÞk‚ þwØ n‚wk, ‚u{ A‚tk ðze÷tu™wk {t™ ht¾ðt {txu ‚uytu …]Úðe™wk þtË™ fhðt ÷tøÞt. 23 íÞth…Ae ‚u{ýu rðïf{to™e …wºte ƒŠn»{‚e ËtÚtu ÷ø™ fÞwO, ‚u™tÚte ‚u{™u Œþ …wºttu ÚtÞt ‚uytu …ý …tu‚t™t r…‚t™e Ë{t™ „wýðt™, [trhºÞðt™, f{or™c …ht¢{e y™u Y…ðt™ n‚t y™u


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

3

Œþ …wºttu …Ae ËtiÚte ™t™e QsoMð‚e ™t{u yuf …wºte ÚtR. 24 …wºttu™tk ™t{ ytÂø™Äú, Ræ{rsb, Þ¿tƒtnw, {ntðeh, rnhÛÞhu‚t, ½]‚…]c, Ëð™, {uÄtr‚rÚt, ðer‚ntuºt y™u frð n‚t, yt ƒÄtk ™t{tu yÂø™™tk …ý Au. 25 ‚u Œþ…wºttu{tkÚte frð, {ntðeh y™u Ëð™ yu ºtý …wºttu ™iÂcf ƒúñ[the ÚtÞt, ‚u{ýu ™t™e ðÞ{tk s ytí{rðãt™tu yÇÞtË fhðt {tkzâtu y™u yk‚u ‚u{ýu ËkLÞtË yt©{ MðeftÞtuo. 26 yt r™ð]Â¥t …htÞý {nŠ»tytuyu ËkLÞtË yt©{{tk hne™u Ë{M‚ Sðtu™tu ytÄth y™u ËkËth™t ƒkÄ™tuÚte ¼Þ …t{u÷t ÷tuftu™t yt©Þ Œt‚t yuðt ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð™t [hýf{¤™wk ®[‚ð™ fÞwO, ‚u™tÚte «tó ÚtÞu÷ y¾kz ©uc ¼Âõ‚Þtu„Úte ‚u{™wk yk‚:fhý ËðoÚtt þwØ ÚtÞwk ‚u™t fthýu ‚u™t ÓŒÞ{tk ¼„ðt™ ©enrh™tu ytrð¼toð ÚtÞtu. ŒuntrŒf Ëðuo W…trÄ r™{qo¤ ÚtðtÚte ‚u{™tu ytí{t Ëðuo Sðtu™t ytí{t™t ytÄth yuðt …hƒúñ …h{tí{t ËtÚtu ‚ÿq… ÚtR „Þtu. 27 r«Þðú‚ htò™e ƒeS …í™eÚte W¥t{, ‚t{Ë y™u hið‚ ™t{™t ºtý …wºttu Wí…Òt ÚtÞt, fu suytu …tu‚t™t s ™t{ðt¤t {Lðk‚htu™t yrÄ…r‚ ÚtÞt. 28 yt «{týu frð ytrŒ ºtý …wºttu r™ð]Â¥t ÷eÄt …Ae r«Þðú‚ htòyu yr„Þth yƒwoŒ (Œþ fhtuz ƒhtƒh yuf yƒwoŒ) ð»ttuo ËwÄe …]Úðe™wk þtË™ fÞwO, ßÞthu ‚uytu …tu‚t™e y¾kz …wÁ»ttÚto¼he ƒ¤ðt™ ¼wòytu ðzu Ä™w»Þ™e Œtuhe ¾U[e xkfth fh‚t íÞthu ‚{t{ Ä{oÿtuneytu ¼Þ™t {tÞto yuðt Ëk‚tR s‚t n‚t fu õÞtkÞ ™shu …z‚t ™ n‚t. «týÚte …ý yrÄf r«Þ ƒŠn»{‚e™tu rŒ™ «r‚rŒ™ yt™kŒ y™u rðftË ðÄ‚tu s‚tu n‚tu. ‚Útt rðrðÄ ¢eztytu, Mºtes™™u ÞtuøÞ ntð¼tð, ÷tsÚte Ëkftu[t‚wk {kŒntMÞ …qðof òuðwk y™u ËwkŒh ntkËe {~fhe™t ðtõÞtuÚte òýu rððuf ¼q÷e sR™u {tun{tk {ø™ ÚtÞt ntuÞ™u þwk yuðe he‚u ¼tu„ ¼tu„ð‚t ntuÞ yu{ ÷t„‚wk n‚wk, …hk‚w ðtM‚rðf he‚u ËkËtrhf ¼tu„{tk ytËõ‚ ™ n‚t. 29 yuf 𾂠‚u{™u yuðtu rð[th ytÔÞtu fu {uÁ …ðo‚™u «ŒÂûtýt Vh‚t ËqÞo™thtÞý …]Úðe{tk ÷tuft÷tuf …ðo‚ …ÞO‚ ysðt¤wk fhu Au, …ý ‚u{tk ðthtVh‚e ftuR yuf ƒtsw yzÄt ¼t„{tk ykÄtÁk hnu Au, yu …tu‚t™u ™nª „{‚tk ¼„ðt™™e W…tË™t™u ÷eÄu yr‚þÞ «¼tðþt¤e yu r«Þðú‚ htò htºte™u …ý rŒðË ƒ™tðe Œuðt™t nu‚wÚte ËqÞo™t hÚt Ëh¾t ðu„ðt¤t ‚uòu{Þ hÚt{tk ƒuËe™u ËqÞo™e …Aðtzu ƒeò ËqÞo™e …uXu Vh‚t …]Úðe™e Ët‚ «ŒÂûtýt yuðe he‚u fhe fu ËqÞo ßÞthu yM‚t[¤ …h ntuÞ íÞthu …tu‚t™tu hÚt WŒÞt[¤ …h ythtuný fh‚tu n‚tu y™u ËqÞo ßÞthu WŒÞ …t{‚t ntuÞ íÞthu ‚u r«Þðú‚ htò yM‚t[¤ …h …ntU[e s‚t n‚t. 30 ‚u Ë{Þu ‚u{™t hÚt™t …iztkytuÚte su [e÷t …zât ‚u Ët‚ Ë{wÿ ÚtÞt, fu su Ët‚ Ë{wÿ™u fthýu …]Úðe{tk Ët‚ îe… ÚtÞt. 31 ‚u{™t ™t{ y™w¢{u yt «{týu Au skƒwîe…, Ã÷ûtîe…, þtÕ{r÷îe…, fwþîe…, ftI[îe…, þtfîe… y™u …w»fhîe… yu{tk™t …nu÷t …nu÷t fh‚t …Ae …Ae™t ƒ{ýt rðM‚thðt¤tu Au. yuðe he‚u yuf îe… y™u yuf Ë{wÿ yt «{týu h[™t ÚtR Au. 32 yt Ët‚u Ë{wÿtu ¢{þ: ¾tht …týeÚte, þuhze™t hËÚte, {rŒhtÚte, ½eÚte, ŒqÄÚte, ŒnªÚte y™u {eXt …týeÚte ¼hu÷t Au. yt Ët‚u Ë{wÿtu ¾tRytu Ë{t™ Au, y™u Œhuf Ë{wÿtu ¢{Úte y÷„ y÷„ Ët‚u xt…w™u ½uhe hnu÷t Au. {nthts r«Þðú‚u …tu‚t™t …wºt ytø™eÄú, Ræ{rsb, Þ¿tƒtnw, rnhÛÞhu‚t, ½]‚…]c, {uÄtr‚rÚt y™u ðer‚ntuºt yt Œhuf™u y™w¢{u skƒw ytrŒ îe…tu™t htò ƒ™tÔÞt. 33 y™u …tu‚t™e fLÞt QsoMð‚e™tu rððtn þw¢t[tÞo ËtÚtu fÞtuo. ‚u™tÚte þw¢™e fLÞt ŒuðÞt™e™tu sL{ ÚtÞtu. 34 nu hts™T ! su{ýu ¼„ðt™™t [hý f{¤™e hs™t «¼tðÚte ¼q¾, ‚hË, þtuf, {tun, sht, {]íÞw yt A „wýtu ‚Útt {™ Ërn‚ RrLÿÞtu™u S‚e ÷eÄt Au yuðt ¼„ðŒT ¼õ‚tu ytðt …wÁ»ttÚto{tk ÷t„e hnu ‚u{tk ™ðtR …t{ðt suðwk ftkR ™Úte. fthý fu ¼„ðt™™t ™t{™wk yuf s ðth Wå[thý fhðtÚte [kzt÷ ytrŒ ™e[ Þtur™™tu …wÁ»t …ý ËkËth™t ƒkÄ™{tkÚte ‚h‚ {wõ‚ ÚtR òÞ Au. 35 yt{ y…th ƒ¤ y™u …ht¢{ðt¤t r«Þðú‚ htò yuf rŒðË ™thŒS™t [hý™e Ëuðt fh‚tk yÚtto‚T ™thŒSyu yt…u÷tu W…Œuþ „úný fÞto A‚tk …ý nwk Vhe ËkËth™t «…k[{tk VËtR „Þtu Awk, ytðwk rð[the™u …tu‚t™u rðb¤ òuR™u {™tu{™ rð[th fhðt ÷tøÞt. 36 yntu !!! ¼thu y™Úto ÚtÞtu, {the rð»tÞ ÷tu÷w… RrLÿÞtuyu {™u yrðãtÚte sL{‚t rð»t{ rð»tÞY… ykÄfth{Þ fqðt{tk Äfu÷e ŒeÄtu. ƒË ƒË nðu yt rð»tÞ¼tu„ ½ýtu ¼tu„ÔÞtu, yhu hu !!! nwk ‚tu Mºte™tu ¢ezt{]„ ƒ™e „Þtu, ‚uýu {™u ðt™h™e su{ ™[tÔÞtu, {™u rĬth Au ! yt «{týu ‚uýu …tu‚t™e ðthkðth ®™Œt fhe. 37 yu «{týu yVËtuË fhe ¼„ðt™™e f]…tÚte «tó ÚtÞu÷t rððuf™u ÷eÄu Ëthe …]Úðe™wk [¢ð‚eo htßÞ …tu‚t™t …wºttu™u ÞtuøÞ‚t «{týu ðnU[e yt…e. y™u su™e ËtÚtu ‚u{ýu rðrðÄ «fth™t ¼tu„tu ¼tu„ÔÞt n‚t ‚u …tu‚t™e ƒŠn»{‚e htýe y™u {tuxe Ë{]ÂØðt¤tk htßÞ™tu {]‚þheh™e …uXu íÞt„ fhe r«Þðú‚ htò Vhe ™thŒSyu fnu÷t {t„o™u y™wËhe ¼„ðt™™e

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 1


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

4

÷e÷t™wk ®[‚ð™ fhðt ÷tøÞt. 38 yu r«Þðú‚ htò rð»tu yuðe WÂõ‚ «rËØ Au fu- ði»ýðtu W…h «er‚ ht¾‚t r«Þðú‚ htò suðwk ftÞo fÞwO ‚uðwk ftÞo ËðoþÂõ‚{t™ ¼„ðt™ rËðtÞ ƒeòu ftuý fhðt Ë{Úto Au ? ‚u{ýu htºte™t ykÄfth™u ™ü fÞtuo, y™u …tu‚t™t hÚt™t …izt™t ¾tztY… Ët‚ Ë{wÿ™wk Ëso™ fÞwO. 39 îe…tu™e h[™tÚte …]Úðe™e ÔÞðMÚttY… rð¼t„ fÞto y™u «íÞuf îe…{tk rð¼t„ «{týu ™Œeytu, …ðo‚tu y™u ð™ ð„uhuÚte ‚u{™t Ëe{tzt ™¬e fhe ytÃÞt. 40 …tu‚u ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚ n‚t y™u …tu‚t™t s Ëíf{oÚte {u¤ðu÷ Mð„o÷tuf, {]íÞw÷tuf y™u …t‚t¤÷tuf ‚u{s Ë{„ú yiïÞo Ëw¾™u …ý AuÕ÷eðthu ™hf Ë{t™ {tLÞwk. 41 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu r«Þðú‚ [rhºt ðýo™ ™t{™tu …nu÷tu yæÞtÞ Ëk…qýo. (1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ -:- 2 ytø™eÄú htò™wk [rhºt þwfŒuðS fnu Au - r…‚t r«Þðú‚ htò yt «{týu ‚…ùÞto{tk Ëk÷ø™ ÚtR „Þt íÞthu ytø™eÄú htò ‚u{™e yt¿tt™u y™wËhe™u skƒqîe…™e «ò™wk Ä{to™wËth …wºt™e …uXu …t÷™ fhðt ÷tøÞt. 1 yuf 𾂠‚uytu r…‚]÷tuf …t{ðt™e RåAtÚte Ëí…wºt™e «tÂó™u {txu …qò™e Ëðuo Ët{„úe yufXe fhe™u Œuð™theytu™t ¢eztMÚt¤ yuðt {kŒht[¤™e yuf …ntze{tk „Þt, y™u ‚…MÞt{tk Ëk÷ø™ ÚtR™u yuft„úr[¥tu «ò…r‚ ƒúñtS™e ythtÄ™t fhðt ÷tøÞt. 2 ¼„ðt™ ytrŒ…wÁ»t ƒúñtSyu ‚u{™e RåAt òýe™u …tu‚t™e ˼t™e „trÞft …qðro [Â¥t ™t{™e yÃËht ‚u{™e …tËu {tuf÷e. 3 htò ytø™eÄú™t yt©{™e …tËu yíÞk‚ h{ýeÞ yuf W…ð™ n‚wk, ‚u{tk …qðor[Â¥t yÃËht Vhðt ÷t„e, ‚u W…ð™{tk ò‚ò‚™t „tZ ð]ûttu™e zt¤eytu …h Ëtu™uhe ÷‚tytu Vu÷tÞu÷e n‚e. ‚u{™t …h ƒuXu÷tk {tuh ð„uhu MÚt¤[h …ûteytu™tk Þw„÷tu Ëw{Äwh …tu‚t™t þçŒtu fhe hÌttk n‚tk. ‚u{™tu MðhtuÚte Þwõ‚ æðr™ Ëtk¼¤e™u s¤fqfze, fthkzð, f÷nkË ytrŒ s¤[h …ûteytu …ý rðrðÄ «fth™t f÷hð fhðt ÷tøÞtk, yt ƒÒtu MðhtuÚte f{¤ Þwõ‚ Ëhtuðh …ý „wkS hÌtwk n‚wk. 4 …qðor[Â¥t™e rð÷tË…qýo Ëw÷r÷‚ „r‚rðrÄÚte y™u [t÷™e þi÷eÚte z„÷u z„÷u ‚u{™tk [hýtu™tk ÍtkÍh™tu {™tunh æðr™ Ëtk¼¤e™u htsfw{th ytø™eÄúu Ë{trÄ{tk {ª[u÷tk …tu‚t™t f{¤ Ë{t™ ™uºttu™u yzÄt ¾tu÷e™u òuÞwk ‚tu …tu‚t™e …tËu s yÃËht Œu¾tR, ‚u yÃËht ¼{he™e …uXu Œhuf …w»… …tËu sR™u ‚u™u Ëwk½‚e n‚e, y™u Œuð‚tytu ‚Útt {™w»Þtu™t {™ y™u ™uºttu™u ytFtrŒ‚ fh™the …tu‚t™e rð÷tË…qýo [t÷ ‚u{s ¢ezt, [t…ÕÞ, ÷ßò, rð™ÞÞwõ‚ áÂü, {Äwhðtýe y™u {™tunh …tu‚t™t „tºttuÚte òýu …wÁ»ttu™t ÓŒÞ{tk ft{«uðþ {txu îthY… n‚e. ‚u{™t {w¾{tkÚte y{]‚ Ë{t™ ð[™ ™ef¤‚wk n‚wk, ‚u{™t M‚™Y…e f¤þ, frx…tþ y™u frx{u¾¤t yíÞk‚ {™tunh he‚u nt÷‚t n‚t, ‚uðe yÃËht™u òuðtÚte ytø™eÄú™t ÓŒÞ{tk ft{ Wí…Òt ÚtÞtu y™u WL{¥t™e …uXu yt «{týu fnuðt ÷tøÞt. 5-6 nu {wr™ðÞo ! ‚wk ftuý Au ? yt …ðo‚ …h ‚wk þwk fhðt RåAu Au ? ‚wk Ëtûtt‚T …h{tí{t™e ftuR {tÞt ‚tu ™Úte ™u ? nu r{ºt ! ‚U Œtuhe rð™t™tk yt ƒu Ä™w»Þ þt {txu Äthý fÞtO Au ? yu{™tÚte y{thtk suðtk „tV÷ nhýtu™tu rþfth fhðt RåAu Au fu þwk ? ‚thtk yt ƒu ƒtý ‚tu ½ýtk ËwkŒh y™u ‚eûý Au, yntu !!! ‚u f{¤™e …tk¾ze Ë{t™ Œu¾tð{tk ƒnw þtk‚ Au, y™u …eAtk rð™t™t yt ƒtý ftu™t W…h Atuzðt RåAu Au ? yu y{u òý‚t ™Úte, …ý yux÷e y{the {t„ýe Au fu ‚tÁk yt …ht¢{ y{tht suðt szƒwÂØytu {txu fÕÞtýfthe Úttytu. 8 yt yt…™t rþ»Þtu rðãtÇÞtË fhe hÌtt Au, y™u hnMÞ Ërn‚ Ët{ðuŒ™wk „t™ fh‚tk fh‚tk òýu ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhu Au, Ér»tytu su{ ðuŒ™e þt¾tytu™wk Ëuð™ fhu ‚u{ yt yt…™t ˽¤t rþ»Þtu [tux÷t{tkÚte ¾hu÷t …w»…tu™wk Ëuð™ fhe hÌtt Au. 9 nu ƒúñ™T ! ‚tht [hý{tk su …tkshtk ÄÞtO Au ‚u{tkÚte ‚u‚h™tu yðts Ëk¼¤tÞ Au …ý ‚u‚h …ûte òuðt{tk ytð‚tk ™Úte. yt ËwkŒh r™‚kƒ™t {kz¤{tk fŒkƒ™t Vq÷ suðe ftkr‚ ‚{™u õÞtkÚte {¤e Au ? yu{™e W…h ‚tu yk„thtytu™t {kz¤ suðwk …ý Œu¾tÞ Au, …hk‚w ‚tÁk ðÕf÷ð† õÞtk Au ? 10 nu rð« ‚{tht yt ËwkŒh þª„ztk{tk þwk ¼hu÷wk Au ? ÷t„u Au fu ‚u{tk ½ýtk y{qÕÞ

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 2


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

5

hí™tu ¼hu÷tk Au, ynª sR™u ‚tu {the áÂü htuftR òÞ Au, nu Ëw¼„t ! yt þª„tu …h su ‚U ÷u… ÷„tzu÷tu Au ‚u™e „kÄÚte ‚tu {thtu yt¾tu yt©{ Ëw„Äk e{t™ ÚtR hÌttu Au. 11 nu r{ºt ! ‚{thtu ÷tuf {™u Œu¾tztu fu ßÞtk™t hnuðtËeytu …tu‚t™t ðût:MÚt¤tu …h ytðtk yŒT¼w‚ yðÞðtu Äthý fhu Au y™u y{tht suðt™t {™™u ÷÷[tð™tht {w¾{tk rðr[ºt ntð¼tð, ËwkŒh ¼t»tý y™u yÄht{]‚ suðe y™tu¾e ðM‚wytu hnu÷e Au. 12 nu r{ºt ! ‚thtu þtu ytnth Atu ? fu su™u ythtu„ðtÚte ‚tht {w¾Úte nð™™e Ëw„kÄ Vu÷tR hne Au ? ÷t„u Au fu ‚wk rð»ýw ¼„ðt™™e ftuR f¤t s Au, ð¤e ‚tht ft™{tk [¤f‚t y™u ™uºttu ™rn {e[™thtk ƒu {tA÷tY… fwkz¤ Au. ‚tÁk {w¾ ËwkŒh Ëhtuðh suðwk Au, ‚u{tk ‚the [k[¤ ƒu ytk¾tu {tA÷tk™e su{ QAéÞt fhu Au, Œk‚…kÂõ‚ nkËtu suðe y™u ðtkfrzÞt¤e fuþ÷xtytu ¼{htytu suðe Au. 13 ‚wk ßÞthu …tu‚t™t nM‚f{¤Úte x…÷e {the™u Œzt™u WåAt¤u Au íÞthu [thuftuh s‚tu {the ytk¾tu™u ¼úr{‚ fhu Au, ËtÚtu ËtÚtu {tht {™{tk …ý ¾¤¼¤tx …uŒt fhu Au. ‚the ðtkfe sxt ¾w÷e „R Au. ‚u™e fu{ Ëk¼t¤ fh‚t ™Úte ? yhu !!! yt ÷k…x ‚Útt Äq‚o …ð™ fuðtu Œwü Au fu su ðthkðth ‚tht fxeð†™u Wztze {qfu Au ! 14 nu ‚…tuÄ™ ! ‚…Mðeytu™t ‚…™u ¼úü fh™th yt y™w…{ Y… ‚U fÞwk ‚… fhe™u {u¤ÔÞwk Au ? nu r{ºt ! Úttuzt rŒðË {the ËtÚtu hne™u ‚…ùÞto fh yÚtðt õÞtkf rðï™tu rðM‚th fhðt™e RåAtÚte ƒúñtyu f]…t fhe™u ‚{™u {the …tËu {tuf÷e Au fu þwk ? 15 Ët[u s ‚wk ƒúñtSyu yt…u÷e r«Þ ¼ux Au, nðu nwk ‚™u Atuze þfwk ™nª. ‚tht{tk ‚tu {tÁk {™ y™u ytk¾tu yuðe yxðtR „R Au fu yLÞºt sðt RåA‚t s ™Úte. nu ËwkŒh þª„ztkðt¤e ! nwk fu su ‚™u ytÄe™ Awk ‚u™u ßÞtk ‚the RåAt ntuÞ íÞtk ÷R ò. nwk ‚tu ‚the ËtÚtu Vh™th Awk y™u {k„÷{Þe ˾eytu …ý ¼÷u yt…™e ËtÚtu s hnu 16 þwfŒuðS fnu Au, nu hts™T ! ytø™eÄú htò ƒwÂØ{t™ y™u Mºteytu™u «ËÒt fhðt{tk fwþ¤ ntuðtÚte ‚u{ýu yt «fth™e {tÄwÞo…qýo {eXe {eXe ðt‚tuÚte yÃËht™u «ËÒt fhe ŒeÄe. 17 yt ytø™eÄú htò™e ƒwÂØ, þe÷, Y…, yðMÚtt, ÷û{e y™u WŒth‚tÚte ytf»ttoR™u ‚u yÃËhtyu skƒwîe…™t ‚u yÄe…r‚™e ËtÚtu nòhtu ð»ttuo ËwÄe …]Úðe y™u Mð„o™t ¼tu„ ¼tu„ÔÞt 18 íÞthƒtŒ ‚u ytø™eÄú htò™u ‚u yÃËht™t „¼oÚte ™tr¼, ®f…wÁ»t, nrhð»to, R÷tð]‚, hBÞf, rnhÛ{Þ, fwÁ, ¼ÿtï y™u fu‚w{t÷ ™t{™t ™ð …wºttu Wí…Òt ÚtÞt. 19 yu …qðor[Â¥t yÃËhtyu yuf ð»tuo yuf Œefhtu yu{ ™ð ð»tuo ™ð Œefht™u sL{ yt…e™u ‚uytu™u hts ¼ð™{tk s {qfe™u …tAe ƒúñt …tËu „R. 20 ytø™eÄú™t yt ™ð …wºttu {t‚t™t y™w„n ú Úte Mð¼trðf s ƒ¤ðt™ y™u áZ þhehðt¤t n‚t, ‚u Ëðuo Œefhtytu™u ytø™eÄúu skƒwîe…™t ‚u{™t s suðt ™t{ðt¤t ™ð ¾kz …tze «íÞuf Œefht™u yuf yuf ¾kz ðnU[e yt…‚tk ‚uytu rð¼t„ «{týu …tu‚…tu‚t™t ¾kz{tk htßÞ fhðt ÷tøÞt. 21 {nthts ytø™eÄú ft{¼tu„Úte ‚]ró ™nª …t{‚tu y™u rŒðËu rŒðËu ‚u yÃËht™u s yrÄf fhe {t™‚tu ‚u htò ðuŒtuõ‚ f{o fhe™u ‚u yÃËht™t ÷tuf™u s …tBÞtu fu ßÞtk r…‚]ytu …tu‚t™t …wÛÞ f{to™wËth rðrðÄ ¼tu„tu ¼tu„ððt{tk {M‚ hnu Au. 22 r…‚t ytø™eÄú …h÷tuf rËÄtÔÞt …Ae ™tr¼ rð„uhu ™ð ¼tRytuyu {uÁŒuðe, «r‚Y…t, W„úŒk»xÙe, ÷‚t, hBÞt, ~Þt{t, ™the, ¼ÿt y™u Œuððer‚ ™t{™e {uÁ…ðo‚™e ™ð Œefheytu ËtÚtu ÷ø™ fÞtO. 23 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ytø™eÄú ðýo™ ™t{™tu ƒeòu yæÞtÞ Ëk…qýo. (2) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 3

™tr¼ htò™wk [rhºt þwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! ytø™eÄú™t …wºt ™tr¼™u ftuR Ëk‚t™ ™ n‚wk, ‚uÚte ‚u{ýu …tu‚t™e …í™e ËtÚtu …wºt™e RåAtÚte yuft„ú r[¥tÚte Þ¿t…wÁ»t ¼„ðt™™wk …qs™ fÞwO. 1 òu fu ¼„ðt™, ÿÔÞ, Œuþ, ft¤, {kºt fu ŒÂûtýtÚte {¤u ‚uðt ™Úte, A‚tk …ý …tu‚t™t ¼õ‚ W…h™t ðtíËÕÞ™u ÷eÄu …tu‚t™t ¼õ‚tu™t {™tuhÚt …qýo fhðt™e RåAtÚte ©Øt …qðof Þs™ fh™th ™tr¼htò™u …tu‚t™tk {™tunh h{ýeÞ MðY…™wk Œþo™ ŒeÄwk. 2 yu …wÁ»ttu¥t{™thtÞý™e yü¼wò n‚e, Ëtu™t suðe ftkr‚ n‚e, …e¤t huþ{e ð† Äthý fÞtO n‚tk, ðût:MÚt÷{tk ©eðíË™wk r[ö þtu¼‚wk n‚wk, þk¾, [¢, „Œt, …È™u ‚u{s ftiM‚w¼{rý™u Äthý fhe hnu÷t n‚t, {M‚f W…h [¤f‚t {rýytuðt¤t {w„x™u Äthý fhe hnu÷t, fwkz¤, fztk,

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 3


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

6

fxe{u¾÷t, nth, ƒtswƒkÄ ytrŒ yt¼q»týtuÚte þtu¼‚t yuðt ¼„ðt™™u òuR™u su{ r™Äo™ …wÁ»t™u Ä™ {¤u ‚u{ yr‚þu htS ÚtÞu÷t Þs{t™, ÉÂíðs y™u ˼tËŒtu, yt ƒÄt ½ýt {t™Úte …tu‚t™t {M‚f ™{tðe ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. 3 ÉÂíðòu M‚wr‚ fhu Au – nu …qßÞ ! yt… …rh…qýo Atu ‚tu…ý y{tu yt…™t ¼õ‚tu Aeyu y™u yt… y{tht …qs™eÞ Atu. …hk‚w yt…™e …qò fhðt{tk y{tu ftkR …ý òý‚t ™Úte, {txu ðthkðth ™{Mfth fheyu Aeyu. yt… «f]r‚ …wÁ»tÚte …h Atu, ‚tu …Ae «tf]‚ „wýtu™t ftÞo¼q‚ yt ËkËth{tk su™e ƒwÂØ VËtÞu÷e Au y™u yt…™t „wý„t™ fhðt{tk ËðoÚtt yË{Úto yuðtu fÞtu {™w»Þ Au fu yt…™t MðY…™wk r™Y…ý fhe þfu ? yt… ‚tu Ëtûtt‚T …h{tí{t Atu. 4 yt…™t …h{ {k„÷{Þ „wýtu Ë{M‚ «ò™tk Œw:¾tu™u {xtz™th, Ëw¾Y… y™u W¥t{ Au ‚u y™uf „wýtu{tkÚte yuftŒ „wý™wk ðýo™ fhe þfu …ý ðÄthu ƒ™e þfu ™rn. 5 nu …h{uïh ! yt… yuðt ŒÞtËt„h Atu fu, yt…™u òu fu {™ðtýe …ntU[e þf‚t ™Úte ‚tu …ý Ëns{tk {¤‚tk s¤, …w»…, ‚w÷Ëe…ºt, ŒqðtOfwh ytrŒ Ët{„úe ðzu ¼õ‚s™ yt…™e …qò fhu yÚtðt „ŒT„ŒT {™ðtýeÚte yt…™e M‚wr‚ fhu ‚ux÷t {tºtÚte yt… …rh…qýo Ëk‚wü ÚtR òytu Atu. 6 nu …h{tí{t ! y{u su Þ¿t fhe hÌtt Aeyu yuÚte yt…™tu ftuR rðþu»t yÚto rËØ ÚttÞ ‚uðwk ™Úte ‚tu…ý y{tht suðt ¼õ‚tu W…h yt…™e fÁýt™u ÷eÄu y{thtu Þ¿t V¤e¼q‚ ÚttÞ yuðwk y{u {t™eyu Aeyu. 7 nu {nt…wÁ»t ‚{tht yt…{u¤u s ûtýu ûtýu Út‚t …wÁ»ttÚto™t V¤MðY… su …h{t™kŒ Mð¼trðfs r™hk‚h …tŒw¼qo‚ Út‚tu hnu Au, yt… Ëtûtt‚T ‚u™wk s MðY… Atu yt «{týu òufu yt…™u yt Þ¿t ð„uhuÚte ftuR «Þtus™ ™Úte ‚tu …ý ftkRf ft{™t™u ÷eÄu s yt Þ¿tðzu yt…™e ythtÄ™t fhe hÌtt Aeyu. y™u ‚u {™tuhÚt™e rËÂØ …ý Útðe òuRyu. 8 yt… ƒúñt ð„uhu Œuð‚tytu fh‚tk …ý …h{ ©uc Atu, y{u ‚tu yu …ý òý‚t ™Úte fu y{tÁk …h{ fÕÞtý þt{tk Au ? y™u ™Úte ‚tu y{thtÚte yt…™e ÞÚttÞtuøÞ …qò …ý ÚtR þfe; ‚tu …ý su{ ‚¥ð¿tt™e {™w»Þtu ƒtu÷tÔÞt rð™t …ý {tºt fÁýtðþ ÚtR™u y¿tt™e {™w»Þtu™e …tËu …ntU[e òÞ Au, ‚uðe s he‚u yt… …ý y{™u {tuût ™t{™t …tu‚t™t …h{…Œ™wk y™u y{the y¼eü ðM‚wytu™wk «Œt™ fhðt {txu yLÞ ËtÄthý Þ¿tŒþoftu™e su{ ynª «„x ÚtÞt Atu. 9 nu {nthts ! y{™u ËtiÚte {tuxwk ðhŒt™ ‚tu yt…u yus yt…e ŒeÄwk fu, ™tr¼htò™e Þ¿tþt¤t{tk y{tu™u Œþo™ ŒeÄwk, nðu y{u ƒeswk þwk ðhŒt™ {t„eyu ? 10 nu «¼w ! yt…™t „wýtu™wk „t™ …h{ {k„÷{Þ Au, ðihtøÞÚte «„xu÷t ¿tt™Y… yÂø™Úte suytu™t ht„ îu»ttrŒ ˽¤t {¤ ƒ¤e „Þt Au, y™u ‚uÚte s su{™tu Mð¼tð yt…™t suðtu s þtL‚ Au yuðt ytí{tht{ {wr™ytu …ý r™hk‚h yt…™t „wýtu™wk s „t™ fh‚t hnu Au. 11 y{tu Œþo™{tºtÚte f]‚tÚto ÚtÞt Aeyu A‚tk …ý yt…™e …tËu yuf ðhŒt™ {t„eyu Aeyu fu ßÞthu y{tu …z‚tk, yt¾z‚tk, Aef‚tk fu ƒ„tËw ¾t‚tk ‚u{s Ëkfx Ë{Þu ‚tð ‚Útt {hý™e Œþt{tk yt…™wk M{hý ™rn ÚtR þfðt A‚tk …ý ftuR …ý he‚u yt…™t Ëf¤ f¤eÞw„™t {¤™tu ™tþ fh™tht ‘¼õ‚ðíË÷’, ‘Œe™ƒkÄw’ ð„uhu „wýtu™u y™wY… ™t{™wk Wå[thý y{the ðtýe îtht ÚttÞ. 12 nu …h{uïh ! ‚{the …tËu yuf ƒeswk …ý ðhŒt™ {t„eyu Aeyu, fu yt… Ëtûtt‚T …h{uïh Atu, Mð„o, y…ð„o ð„uhu{tk yuðe ftuR ðM‚w ™Úte fu su yt… yt…e þftu ™nª. ‚tu …ý su{ ftuR fk„t¤ {™w»Þ Ä™tZâ y™u Œt™uïhe …wÁ»t …tËu sR™u Vtu‚htk™e {tk„ýe fhu, ‚uðe s he‚u y{tht Þs{t™ yt ™tr¼htò Ëk‚t™™u s …h{ …wÁ»ttÚto {t™e™u yt…™t suðtu …wºt «tó fhðt {txu yt…™e ythtÄ™t fhe hÌtt Au. 13 yt…™e {tÞt™u ™Úte ftuR Ë{S þf‚wk fu ™Úte ftuR …th …t{e þf‚wk, su ÷tuftu {nt…wÁ»t™tu Ë{t„{ fÞtuo ™Úte fu ‚u{™e …tËuÚte ¿tt™ {u¤ÔÞwk ™Úte yuðtu ftuý {™w»Þ ntuÞ fu su™e ƒwÂØ Œqr»t‚ ÚtR ™ ntuÞ ? yÚtðt ‚{the {tÞt™u ðþ ™ ntuÞ ?. 14 nu ŒuðtrÄŒuð ! yt… ¼õ‚s™tu™t {tuxtk {tuxtk ftÞo fh™tht Atu, {kŒ ƒwÂØðt¤t yuðt su y{tu ‚u yt n÷ftk ft{ ËtÁ yt…™wk ynª ytðtn™ fÞwO yu yt…™tu ¾hu¾h y™tŒh s fÞtuo Au A‚tk …ý yt… Ëðo{tk Ë{t™ áÂü ht¾™tht Atu, ‚uÚte MðtÚteo y™u y¿tt™e yuðt su y{tu ‚u y{tht yt y…htÄ™u ût{t fhtu. 15 þwfŒuðS fnu Au – nu hts™T yt «{týu ™tr¼htòyu …qsu÷t ÉÂíðòuyu ¼„ðt™™t [hýtu{tk ðkŒ™t fhe™u M‚wr‚ fhe íÞthu ¼õ‚ðíË÷ …h{tí{t fÁýt ðþ ÚtR yt «{týu fnu÷t ÷tøÞt. 16 nu Ér»tytu ! ËíÞðtýe ƒtu÷™tht ‚{tuyu yt htò™u {tht suðtu …wºt ÚttÞ yuðwk su y…qðo ðhŒt™ {tøÞwk ‚u Ëw÷¼ ‚tu ™Úte s fthý fu yÂî‚eÞ ntuðtÚte {tht suðtu ‚tu nwk yuf s Awk, ‚u{ A‚tk …ý ƒútñýtu™wk ð[™ r{ÚÞt ™ Útðwk òuRyu yu

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 3


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

7

nu‚wÚte y™u {thtk suðtu ƒeòu ftuR ™ ntuðtÚte nwk …tu‚u s ykþ f¤tÚte ™tr¼htò™u ½uh yð‚th Äthý fheþ. 17-18 yt «{týu {nthtýe {uÁŒuðe™t Ëtk¼¤‚tk ‚u™t …r‚ ™tr¼htò™u fne™u ¼„ðt™ yk‚Äto™ ÚtR „Þt. 19 nu …heÂût‚ htò ! ‚u Þ¿t{tk {nŠ»tytuyu «ËÒt fhu÷t ¼„ðt™ ©enrh ™tr¼htò™wk r«Þ fhðt™e RåAtÚte {uÁŒuðe™u íÞtk rŒ„kƒh, ËLÞtËeytu y™u ™iÂcf ƒúñ[theytu™t Ä{o™wk MÚtt…™ fhðt {txu þwØ Ë¥ð{Þ rð„únÚte «„x ÚtÞt. 20 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ™tr¼[rhºt É»t¼Œuð «t„xâ ðýo™ ™t{™tu ºteòu yæÞtÞ Ëk…qýo. (3) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 4

É»t¼Œu𠼄ðt™™wk [rhºt þwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! ™tr¼htò™t …wºt™tu sL{ ÚtÞtu íÞthÚte s ‚u™t þheh{tk ð@ ykfþ w ð„uhu ¼„ðt™™t r[ötu òuðt{tk ytð‚tk n‚tk. y™u Ë{‚t, þtÂL‚, ðihtøÞ, yiïÞo ð„uhu {ntrð¼qr‚ytu™u fthýu ‚u{™tu «¼tð rŒðËu rŒðËu ðÄ‚tu s‚tu n‚tu, yt òuR™u {kºte ð„uhu yt{tíÞtu, «òs™tu, ƒútñýtu y™u Œuð‚tytu™u yuðe ƒ¤ðt™ yr¼÷t»tt Útðt ÷t„e fu yt ©uc …wºt îtht s …]Úðe™wk htßÞ ÚttÞ yuðe RåAt ht¾ðt ÷tøÞt. 1 ‚u{™wk htò™t r[ötuÚte ykrf‚ ËwkŒh þheh y™u rð…w÷ feŠ‚, ‚us, ƒ¤, yiïÞo, Þþ, …ht¢{ y™u þqhðeh‚t ð„uhu „wýtu™u fthýu ™tr¼htòyu …tu‚t™t …wºt™wk ™t{ É»t¼ htÏÞwk. 2 yufðth RLÿ {nthtsu R»Þtoðþ ÚtR™u …tu‚t™e {q¾o‚tÚte ‚u ¼„ðt™ É»t¼Œuð™t htßÞ{tk ð]Âü ™ fhe. ‚u ðt‚ òýe Þtu„uïh ¼„ðt™ É»t¼ŒuðSyu RLÿ™e {qh¾tR W…h nË‚tk nË‚tk …tu‚t™e Þtu„{tÞt™t «¼tðÚte …tu‚t™t ys™t¼¾kz{tk …tu‚s u ¾qƒ …týe ðhËtÔÞw.k 3 ™tr¼htò …tu‚t™e RåAt {wsƒ ©uc …wºt …t{e™u yíÞk‚ yt™kŒ{ø™ ÚtR „Þt y™u …tu‚t™e s RåAtÚte {™w»Þ þheh Äthý fh™tht ©enrh™wk yíÞk‚ «u{Úte ÷t÷™-…t÷™ fh‚t n‚t y™u …wºt™e Œhuf r¢Þt™t rð÷tËÚte nu …wºt ! nu ðíË ! fnu‚tk yíÞk‚ …h{ Ëw¾ …tBÞt. 4 ßÞthu ™tr¼htòyu òuÞwk fu {tht {kºte ytrŒ yt{tíÞtu Ërn‚ Ëtht ht»xÙ™e «ò {tht …wºt É»t¼ŒuðS W…h ½ýtu s «u{ fhu Au yu{ òýe™u ‚u{s ÷tuftu™t {‚™u y™wËhe™u y™u Ä{o{ÞtoŒt™t hûtý™u ðtM‚u É»t¼ŒuðS™tu htßÞtr¼»tuf fÞtuo. íÞth …Ae ƒútñýtu™t ntÚt{tk ËtU…e™u ‚u ™tr¼htò …tu‚t™e …í™e {uÁŒuðe ËtÚtu ƒrÿft©{{tk [tÕÞt „Þt, …Ae þwØ y™u ‚eðú ‚…ùÞtoÚte ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð™e ythtÄ™t fh‚tk fh‚tk …k[¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fÞtuo. 5 nu …tkzw™kŒ™ ! ‚u ™tr¼htò rðþu yuðe ÷tuftuÂõ‚ Au– ‘‘™tr¼htò™t WŒth ftÞo™wk yt[hý ƒeòu fÞtu …wÁ»t fhe þfu ? fu su htò™tk þwØ f{tuoÚte «ËÒt ÚtR™u Ëtûtt‚T ¼„ðt™ ©enrh ‚u{™t …wºtY…u yð‚Þto n‚t. y™u ‚u ™tr¼htò suðtu ƒeòu ƒútñý ¼õ‚ …ý ftuý ntuR þfu ? fu su{™e ŒÂûtýt ð„uhÚu te Ëk‚ü w ÚtÞu÷t ƒútñýtuy u u …tu‚t™t {kºtƒ¤Úte Þ¿tþt¤t{tk 6-7 Ëtûtt‚T ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð ™thtÞý™tk Œþo™ fhtÔÞtk.’’ ¼„ðt™ É»t¼Œuðu …tu‚t™t Œuþ ys™t¼¾kz™u f{o¼qr{ {t™e™u ÷tuf fÕÞtý™u ðtM‚u Úttuztuf Ë{Þ „wÁfw÷{tk ðtË fÞtuo, „wÁ™u ÞtuøÞ ŒÂûtýt yt…e™u „]nMÚtt©{{tk «ðuþ fhðt {txu „wÁ™e yt¿tt {u¤ðe. ÷tuftu™u „]nMÚtt©{™t Ä{o þe¾ððt ËtÁ ©wr‚, M{]r‚{tk fnu÷t Ä{tuo™wk yt[hý fh‚t hne™u RLÿ™e fLÞt sÞL‚e ËtÚtu ÷ø™ fhe ‚u{tk …tu‚t™t suðt s „wýeÞ÷ Ëtu …wºttu™u Wí…Òt fÞto. 8 ‚u Ëtu …wºttu{tk ¼h‚S ËtiÚte {tuxt {ntÞtu„e y™u „wýðt™ n‚t, fu su™t ™t{ W…hÚte yt ys™t¼ ¾kz™wk ™t{ ¼h‚¾kz fnuðtÞ Au. 9 ¼h‚Úte ™t™t fwþtð‚o, R÷tð‚o, ƒúñtð‚o, {÷Þ, fu‚w, ¼ÿËu™, RLÿM…]fT, rðŒ¼o y™u fefx yu ™ð …wºttu ƒeò ™uðwk ¼tRytuÚte {tuxt n‚t. 10 ‚u{™tÚte ™t™t frð, nrh, yk‚rhût, «ƒwØ, r…Ã…÷tÞ™, ytrðntuoºt, ÿwr{÷, [{Ë y™u fh¼ts™ yt ¼t„ð‚ Ä{o™tu «[th fh™tht ™ð Þtu„uïhtu fnuðtÞt yt ™ðÞtu„uïhtu {nt ði»ýð y™u ¼„ðíËkƒkÄe Ä{o™tu W…Œuþ fh™tht {nt™ ¼„ðŒT¼õ‚tu n‚t ‚u™t {rn{t y™u [rhºt™wk „t™ ðËwŒuð y™u ™thŒS™t ËkðtŒY…u yt„¤ yuftŒþ MfkÄ{tk fnuðt{tk ytðþu. 11-12 ™ð Þtu„uïhtuÚte ™t™t sÞL‚e™t yuõÞtþe …wºttu r…‚t™e yt¿tt™wk …t÷™ fh™tht, yr‚ rð™{ú, {nt™ ðuŒ¿t y™u r™hk‚h Þ¿ttu fh™tht n‚t. ‚uytu …wÛÞf{o™kw

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 4


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

8

y™wct™ fhðtÚte þwØ y™u ðuŒ{tk r™…wý yuðt ƒútñýtu ÚtR „Þt. 13 É»t¼Œu𠼄ðt™ …tu‚u …h{ Mð‚kºt ntuðt™u fthýu y™uf «fth™t y™Úttuo ‚tu …tu‚t™e {u¤u s ‚u{™tÚte Œqh hnu‚t n‚t, ‚tu …ý Ët{tLÞ {týË™e …uXu f{tuo fh‚t hne™u Ë{Þ «{týu «tó Ä{o™wk yt[hý fhe™u ‚u™wk ‚¥ð ™nª òý™tht ÷tuftu™u …tu‚t™t yt[hýÚte s W…Œuþ yt…‚t n‚t, ‚u™e ËtÚtu Ë{, þtL‚, r{ºt¼tð y™u fÁýt{Þ hne™u Ä{o, yÚto, Þþ, Ëk‚t™, ¼tu„Ëw¾ y™u {tuût™tu Ëk„ún fh‚t s™tu™u „]nMÚtt©{™t r™Þ{ðt¤t ƒ™tÔÞt. 14 {nt…wÁ»ttu su «{týu yt[hý fhu Au, ‚u «{týu yLÞ ÷tuftu ‚u™wk s y™wfhý fhu Au. 15 òufu É»t¼Œu𠼄ðt™ …tu‚u ƒÄt s Ä{tuo™wk su{tk r™Y…ý fhu÷wk Au yuðt ðuŒ™t „qZ hnMÞ™u òý‚t n‚t, ‚tu …ý ƒútñýtu™u …qAe™u ‚u{ýu ƒ‚tðu÷ Ët{, Œt{ ð„uhu ™er‚ y™wËthu s «ò™wk …t÷™ fh‚t n‚t. 16 ‚u{ýu þtMºttu y™u ƒútñýtu™t W…Œuþ™u y™wËthu Ëðuo Œuð‚tytu™u Wvuþe™u ÿÔÞ, Œuþ, ft¤, ytÞw»Þ, ©Øt, ÉÂíðs ð„uhuÚte Ëk…Òt Ëðuo «fth™t Ëtu Ëtu Þ¿ttu þtMºtrðrÄ «{týu fÞto. 17 É»t¼Œu𠼄ðt™™t þtË™ft¤{tk ‚{t{ «òs™tu™u …tu‚t™u {txu ftuR™e …tËuÚte ftuR …ý ðM‚w ÷uðt™e RåAt Út‚e ™ n‚e. yux÷wk s ™nª …hk‚w ¼„ðt™ rËðtÞ yLÞ ftuR …ŒtÚto ‚hV áÂü…t‚ …ý fh‚t ™ n‚t, ƒË ¼„ðt™{tk s {thtu y™wht„ hnu. 18 yuf 𾂠¼„ðt™ É»t¼Œuð Vh‚t Vh‚t ƒúñtð‚o Œuþ{tk …ntUåÞt, íÞtk {tuxt {tuxt ƒúñŠ»tytu™e ˼t{tk ‚uytu «ò™e Ët{u s …tu‚t™t rs‚urLÿÞ, ™{ú‚tðt¤t, rð™Þe y™u yr‚þÞ «u{e yuðt …wºttu™u W…Œuþ yt…ðt {txu yt «{týu fnuðt ÷tøÞt. 19 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu É»t¼Œuð Sð™ft¤ ðýo™ ™t{™tu [tuÚttu yæÞtÞ Ëk…ý q .o (4) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 5

É»t¼ŒuðSyu fhu÷tu …tu‚t™t …wºttu™u W…Œuþ. É»t¼ŒuðS fnu Au - nu …wºttu ! yt {]íÞw÷tuf{tk {™w»Þ þheh fuð¤ ËkËtrhf rð»tÞtu ¼tu„ððt {txu s ™Úte, rð»tÞ¼tu„tu ‚tu rðct ¾t™thtk ¼qkz, fq‚htkytu ð„uhu «týeytu™u …ý {¤u s Au, yt þhehÚte fuð¤ rŒÔÞ ‚…MÞt s fhðe òuRyu fu suÚte yk‚:fhý þwØ ÚttÞ, fthý fu yk‚:fhý™e þwÂØÚte s …hƒúñ …h{tí{t™e «tró ÚttÞ Au. 1 Ëk‚tuyu {nt…wÁ»ttu™e Ëuðt fhðe yu {wÂõ‚™wk îth fnu÷wk Au, y™u Mºte™tu Ëk„ fh™th ft{e…wÁ»ttu™tu Ëk„ fhðtu ‚u™u ™hf™wk îth fnu÷wk Au. suytu Ë{t™ áÂü ht¾™tht, ¢tuÄhrn‚, Ëðo™t r{ºt y™u ËŒt[th Ëk…Òt ntuÞ ‚u™u {nt…wÁ»ttu fnu÷t Au. 2 ytðt {nt…wÁ»ttu fu𤠅h{tí{t™t «u{™u s …wÁ»ttÚto {t™‚t ntuÞ Au, y™u Mºte, …wºt, Ä™ ð„uhu Ët{„úeÚte Ëk…Òt ½htu{tk yÁr[ ht¾™tht ‚u{s Œun r™ðton fh‚tk ðÄthu RåAt ™nª ht¾™tht™u {nt…wÁ»ttu Ë{sðt. 3 ßÞthu RrLÿÞtu™u htS fhðt ËtÁ ftkR …ý f{o fhu íÞthu „tV÷‚tÚte …t… ÚtÞt rð™t hnu‚wk s ™Úte, y™u ‚u …t…™u ÷eÄu ™tþðk‚ y™u Œw:¾Y… yuðtu yt Œun Wí…Òt ÚtÞtu Au, yux÷t s {txu ðthkðth f{o fÞto fhðtk ‚u nwk ÞtuøÞ {t™‚tu ™Úte. 4 ßÞtk ËwÄe Sð™u ytí{‚¥ð òýðt™e RåAt Út‚e ™Úte íÞtk ËwÄe s ‚u y¿tt™™u ÷eÄu …tu‚t™t MðY…™u òýe þf‚tu ™Úte. y™u ßÞtk ËwÄe ÷tirff r¢Þtytu{tk s Ár[ðt¤tu ntuÞ Au íÞtk ËwÄe {™{tk f{o™e ðtË™tytu Œqh Út‚e ™Úte. ‚u™t fthýu ŒunY…e ƒkÄ™ «tó ÚttÞ Au. 5 ¼„ðt™ fnu Au yt «{týu yrðãt ðzu ytí{MðY…™t ZkftR sðtÚte f{tuo{tk ðþ ÚtÞu÷wk r[¥t {™w»Þ™u VheÚte f{o{tk s «ð]¥t fhu Au, y™u ‚u™t fthýu ‚u Sð™u {thu rð»tu «er‚ Út‚e ™Úte. ‚uÚte s ‚u Œun ƒkÄ™{tkÚte Aqxe þf‚tu ™Úte. 6 MðtÚto{tk …t„÷ ÚtÞu÷tu Sð ßÞtk ËwÄe rððufáÂüÚte RrLÿÞtu™e [uüt™u r{ÚÞt òu‚tu ™Úte, íÞtk ËwÄe ytí{MðY…™e rðM{]r‚ ÚtR òÞ Au, ‚u fthýu rð»tÞ «Ät™ ½h{tk r{Útw™trŒ rð»tÞtu™u ¼tu„ð‚tu y™u {nt f÷uþ™u WXtð‚tu ½h{tk s ytËõ‚ hnu Au. 7 Mºte…wÁ»t™tu su …hM…h ËkƒkÄY… ŒtB…íÞ¼tð Au ‚u™u s rðît™tu ‚u{™t ӌޙe ƒeS MÚtq¤ y™u Œw¼uoã „úkrÚt fnu Au, Œuntr¼{t™Y…e yuf yuf Ëqû{ „úkrÚt ‚tu ‚u{™t{tk y÷„ y÷„ he‚u …nu÷tkÚte s Au ‚u™t fthýu Sð™u …tu‚t™e RrLÿÞtu W…htk‚ Mðs™, Ëw‚, Ä™, Ät{ y™u Äht ytrŒ{tk nwk y™u {tht…ýt™tu {tun ÚttÞ Au. 8 ßÞthu {týË™e f{oðtË™tytu™u fthýu ƒkÄtyu÷e {sƒq‚ „tkX Ze÷e …zu Au, íÞthu ‚u {týË ŒtB…íÞ¼tðÚte r™ð]¥t ÚtR òÞ Au, y™u íÞth…Ae ËkËth™t fthý¼q‚ ynkfth™u íÞS ŒR™u ƒÄts «fth™tk ƒkÄ™tu{tkÚte {wõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™t …h{Ät{™u …t{u Auu. 9 (ynkfth™tu íÞt„ y™u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 5


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

9

…h{…Œ™e «tÂó {txu …[eþ «fth™t ËtÄ™tu fnuAu) É»t¼Œu𠼄ðt™ fnu Au, nu …wºttu ! Ëðo™tu Rïh yuðtu su nwk ‚u {the ¼Âõ‚,

„wÁ™e Ëuðt, ‚]»ýt™tu íÞt„, Ëw¾-Œw:¾trŒf îkîtu™u Ën™ fhðtk, yt Sð™u ßÞtk òÞ íÞtk Œw:¾ s ¼tu„ððwk …zu Au. ytðtu rð[th, ¿tt™ {u¤ððt™e RåAt, ‚…, Ëft{ f{tuo™tu íÞt„, n{uþtk {thtk [rhºtY… fÚtt™wk ©ðý, {tht „wýtu™wk „t™, {tht ¼õ‚tu™tu Ëk„ fhðtu, ðih ƒwÂØ™tu íÞt„, Ë{‚tÚte, þtÂL‚Úte y™u þheh - ½h ð„uhu{tk nwk y™u {tht…ýt™t ¼tð™u íÞsðt™e RåAtÚte, Ëthe he‚u ðuŒtk‚ þt†™t yÇÞtËÚte, yuftk‚MÚt¤™wk Ëuð™, «tý, RrLÿÞ y™u {™™u Ëthe he‚u S‚ðtÚte, þtMºttu y™u {nt…wÁ»ttu™t ð[™tu{tk rðïtË, yü«fth™t ƒúñ[Þo™wk …t÷™, …tu‚t™t f‚oÔÞ™tu íÞt„ ™ fhðtu, ð]Útt ð[™ ™ ƒtu÷ðwk, Ëðoºt {the s Ë¥tt òuðtÚte, y™w¼ð y™u ¿tt™ Ërn‚™t ‚¥ðrð[thÚte, Þtu„™t ËtÄ™Y… Ë{trÄ, ÄiÞo, Wã{e y™u Ë¥ð„wýÚte Þwõ‚ ÚtR™u ynkfthY… …tu‚t™t ®÷„þheh™u íÞt„ fhe Œuðwk òuRyuu. 10-13 {™w»Þu …tu‚u ËtðÄt™ hne™u f{tuo™u hnuðt™t ËtÄ™Y… y™u yrðãtÚte «tó ÚtÞu÷ ӌބúkrÚtY… ƒkÄ™™u þtMºttu{tk Œþtoðu÷e he‚u ft…e ™t¾ðwk òuRyu. 14 y™u su™u {thtu ÷tuf …t{ðt™e yÚtðt {tht fuð¤ y™w„ún™e s RåAt ntuÞ ‚u™u ‚tu ƒt…u Œefhtytu™u, „wÁyu rþ»Þtu™u y™u htòyu «òytu™u ¢tuÄ hrn‚ ÚtR™u ytðtu s W…Œuþ fhðtu òuRyu, …ý f{o{tk s {qZ ƒ™u÷t y¿tt™e ÷tuftu™u f{o{tks Vhe òuzðt ™ òuRyu. sL{Úte s Ëft{ {týËtu™u …tAt Vhe Ëft{ f{o{tk s òuzðt yu ‚tu ytkĤt™u ¾tzt{tk ™t¾ðt ƒhtƒh Au. {txu ‚uðwk ft{ fh™th™u fÞt …wÁ»ttÚto™e «tÂó ÚttÞ ? 15 {týË …tu‚t™wk Ët[wk fÕÞtý òuðt{tk ‚tu ytkĤtu s Au, ‚uÚte s ‚uytu y™ufrðÄ ¼tu„rð÷tË{tk VËtR™u ‚wåA y™u ûtrýf yuðtk Ëw¾ {txu yuf ƒeò ËtÚtu ðih ht¾u Au y™u ûtrýf Ëw¾ {u¤ððt s‚tk y™k‚ Œw:¾ ytðe …zu Au, yu {qZ ÷tuftu rð[th fh‚t ™Úte. 16 ¾tzt{tk …zðt {txu yð¤t {t„uo s‚t ™uºtne™ {™w»Þ™u su{ ytk¾ðt¤tu {™w»Þ ‚u ‚hV sðt Œu‚tu ™Úte, ‚uðe s he‚u y¿tt™e {™w»Þ™u yrðãt{tk VËtR™u Œw:¾tu ‚hV s‚tu òuR™u, ŒÞt¤w y™u ¿tt™e {™w»Þ ‚u™u …tAtu ËkËth™t {t„o{tk s fu{ òuzu ? yÚtto‚T Mð¼tðÚte s y¿tt™e {týË™u y¿tt™™tu {t„o ƒ‚tððtu yu ‚tu yð¤t {t„uo s‚t ytkĤt™u ‚u s {t„uo sðt «uhýt ƒhtƒh Au. 17 ËkËth™t {t„o{tk …zu÷t {™w»Þ™u ¼Âõ‚{t„o™tu W…Œuþ yt…e ‚u™u ËkËth{tkÚte {wõ‚ fhtðe þõ‚tu ™Úte ‚u „wÁ, „wÁ ™Úte; Mðs™, Mðs™ ™Úte; r…‚t, r…‚t ™Úte; {t‚t, {t‚t ™Úte; RüŒuð, RüŒuð ™Úte y™u …r‚, …r‚ ™Úte. (yÚtto‚T ðthkðth Út‚t sL{ {hýÚte su {wõ‚ fhe þfu ‚uýu s rþ»Þ, ËkƒkÄe fu …wºt fhðt™tu «Þí™ fhðtu òuRyu, y™u Œuð …ý ‚u™u s {t™ðt fu su yt…ýe …qò Mðefthe {tuût yt…e þfu.) 18

{tht yt yð‚th þheh™wk hnMÞ ËtÄthý {™w»Þtu òýe þfu ‚u{ þõÞ ™Úte. þwØ Ë¥ð{Þ {tÁk ÓŒÞ Au y™u ‚u{tk s Ä{o hnu÷tu Au, y™u yÄ{o™u {U ½ýtu s Œqh fhe ŒeÄtu Au ‚uÚte s Ëí…wÁ»ttu {™u ‘‘É»t¼’’ ™t{Úte fnu Au. 19 þwØ Ë¥ð{Þ ÓŒÞ{tkÚte s ‚{tu Ëðuo Wí…Òt ÚtÞt Atu, ‚uÚte {íËh Atuze™u ‚{tht {tuxt¼tR ¼h‚™e Ëuðt fhtu. ‚u™e Ëuðt fhðe yu {the s Ëuðt fhðt ƒhtƒh Au y™u yu s ‚{tÁk «ò…t÷™ ftÞo Au. 20 ƒeò ƒÄt ¼q‚tu fh‚tk ð]ûttu yíÞk‚ ©uc Au, ‚u{™t fh‚tk [t÷™tht Sðtu ©uc Au y™u ‚u{™t fh‚tk ¿tt™Þwõ‚ …þw ©uc Au, ‚u{™t fh‚tk W¥thtu¥th {™w»Þtu, «{Út, „kÄðo, rËØtu, rfÒthtu, yËwhtu, Œuð‚tytu ytrŒ ©uc Au. Œuð‚tytu{tk …ý W¥thtu¥th RLÿ, ƒúñtS™t …wºt Œût ð„uhu «ò…r‚ytu, Áÿtu ©uc Au. y™u ‚u Áÿtu ƒúñtS Útfe Wí…Òt ÚtÞt Au ‚uÚte Áÿtu fh‚tk ƒúñtS ©uc Au. ¼„ðt™ fnu Au ‚u ƒúñtS {thtÚte Wí…Òt ÚtÞt Au y™u ‚u {the W…tË™t fhu Au ‚uÚte nwk ‚u{™t fh‚tk …ý ©uc Awk, …hk‚w {thtk fh‚tk …ý ƒútñýtu ©uc Au, fthý fu nwk ‚u{™u …qßÞ {t™wk Awk. 21-22 É»t¼Œu𠼄ðt™ ˼t{tk ƒuXu÷t ƒútñýtu «íÞu fnu Au, nu rð«tu ! ƒeò ftuR …ý «týe™u nwk ‚{tht suðtk Ë{s‚tu ™Úte ‚tu ‚{thtÚte ©uc ‚tu {t™e s fu{ þfwk ? su ÷tuftu ƒútñýtu™u ©Øt …qðof s{tzu Au ‚u ytnwr‚™u nwk sux÷e «ËÒt‚tÚte MðeftÁk Awk ‚ux÷e «ËÒt‚tÚte yÂø™{tk ntu{tÞu÷e Ët{„úe™tu Mðefth fh‚tu ™Úte. 23 su ƒútñýtu {tht «t[e™ ŒunY… ðuŒ ‚u™wk yæÞÞ™ fhe Äthý fhu Au y™u suytu{tk …h{ …rðºt þ{, Œ{, ËíÞ, ŒÞt, ‚…, r‚r‚ûtt y™u ¿tt™trŒ Ë¥ð„wýtu hnu÷t Au ‚uðt ƒútñýtu fh‚tk yrÄf ©uc ftuý ntuR þfu ? 24 nwk fu su ƒúñt ð„uhu fh‚tk ©uc Awk, Mð„o ‚Útt {tuût™tu yrÄ…r‚ Awk y™u Ëðo fthý™tu fthý yuðtu su nwk ‚u {the …tËuÚte …ý y®f[™ yuðt su {tht ¼õ‚tu ‚u r™:M…]n ntuðt™u fthýu ftkR …ý RåA‚t ™Úte, ‚tu …Ae htßÞtrŒf ð„uhu™e ‚tu RåAt s õÞtkÚte ht¾u ? 25 nu …wºttu ! ‚{tu Ë{M‚ MÚttðh, sk„{ «týeytu™u {tÁk s þheh Ë{S™u þwØ ƒwÂØÚte z„÷u ™u …„÷u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 5


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

10

‚u{™e Ëuðt fhtu, yu s {the Ët[e …qò Au. 26 {™, ðtýe y™u áÂü ytrŒ yLÞ Ëðuo RrLÿÞtu™e r¢Þtytu™wk Ëtûtt‚T V¤ yu {the yt «fth™e …qò Au, yu rð™t {™w»Þ …tu‚t™u {nt {tun{Þ yuðt ft¤…tþÚte Atuztðe þõ‚tu ™Úte. 27 þwfŒuðS fnu Au– nu hts™T ! É»t¼ŒuðS™t …wºttu …tu‚u ƒÄe s he‚u fu¤ðtÞu÷t n‚t, ‚tu…ý ÷tuftu™u W…Œuþ yt…ðt™t WvuþÚte {nt«¼tðþt¤e …h{ ËwÓŒ ¼„ðt™ É»t¼u ‚u{™u yt «{týu W…Œuþ ytÃÞtu. Ëtu …wºttu{tk ¼h‚ ËtiÚte {tuxt n‚t y™u {nt ði»ýð ‚u{s ði»ýðtu™t Ëuðf n‚t, ‚u™tu …]Úðe™t …t÷™™u {txu htßÞtr¼»tuf fhe …tu‚u ‚wh‚ ËkËth™tu íÞt„ fhe r™ð]Â¥t…htÞý ÚtÞt y™u {nt{wr™ytu™u Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™tu ÞtuøÞ W…Œuþ yt…ðt {txu …tu‚u rƒ÷fw÷ rðhõ‚ ÚtR „Þt; ‚u Ë{Þu fuþ rð¾htÞu÷t n‚t, WL{¥t™t suðtu ðuþ n‚tu, y™u þheh ‚tu fuð¤ rŒþtY…e ðMºttuÚte s ZkftÞu÷wk n‚wk, ytðe ÂMÚtr‚{tk ‚uytu yÂø™ntuºt™t yÂø™ytu™u …tu‚t{tk s ÷e™ fhe™u ËkLÞtËe ÚtR ƒúñtð‚o Œuþ{tkÚte ƒnth ™ef¤e „Þt. 28 ‚uytu ËðoÚtt {ti™ ÚtR „Þt, ÷tuftu ƒtu÷tðu ‚tu…ý ™nª ƒtu÷‚t {ti™ðú‚ Ähe™u [q… s hnuðt ÷tøÞt, ytx÷wk s ™nª …ý sz, ykÄ, ƒrÄh, {qk„t, r…þt[ y™u „tkztytu™e …uXu [uüt fhðt ÷tøÞt. 29 õÞthuf ™„htu{tk y™u „t{tu{tk, ‚tu õÞthuf ¾eýtu{tk, ¾uzq‚tu™e ðM‚e{tk, ƒ„e[t{tk, …ntze „t{tu{tk, ËiLÞ™e Atðýe{tk, „tiþt¤tytu{tk, ¼hðtztu™t ™uËztytu{tk y™u õÞthuf Ä{oþt¤tytu{tk ðtË fh‚t n‚t. ‚tu ð¤e õÞthuf sk„÷tu y™u yt©{tu ð„uhu{tk …ý rð[h‚t n‚t. yuðt ¼„ðt™ É»t¼ŒuðS™u ftuR hM‚uÚte s‚t ÷tuftu, {wõ‚ {™u rð[h™tht ntÚte™u su{ {t¾eytu Ë‚tðu ‚u{ {q¾o y™u Œwü ÷tuftu ‚u{™e …tA¤ …ze ‚u{™u nuht™ fh‚t n‚t, ftuR Ä{fe yt…e rƒðhtð‚t, ftuR {th‚t, ftuR ‚u{™t W…h …uþtƒ fh‚t, ftuR Útqkf‚t, ftuR Zu¾t¤t {th‚t, ftuR rðct y™u Äq¤ VUf‚t, ftuR yÄtuðtÞw Atuz‚t y™u ftuR „t¤tu yt…e™u ‚u{™tu r‚hMfth fh‚t n‚t. ‚tu…ý ð™™tu ntÚte su{ {t¾eytu™u ™ „ýfthu ‚u{ É»t¼ŒuðS …ý yu ftuR™u „ýfth‚t ™ n‚t, fu{ fu ytí{t y™u y™tí{t™t y™w¼ð™u ÷eÄu …tu‚u …tu‚t™t MðY…{tk s {ø™ hnu‚t n‚t, yt r{ÚÞt þheh{tk ‚u{™u sht …ý ynk‚t {{‚t ™ n‚e. ‚uytu ‚tu ftÞo fthýY… Ë{M‚ «…k[™t Ëtûte ÚtR™u …h{tí{t™t s MðY…{tk r[¥t™e ð]Â¥t ht¾e …]Úðe …h rð[hý fh‚t n‚t. 30 yu{™t ntÚt, …„ y™u ðût:MÚt¤ ƒnw s Ëwftu{¤ n‚tk, ƒtnw y™u ¾¼t {tuxt n‚t, fkX ‚Útt {w¾ ð„uhu yðÞðtu™e h[™t ½ýe s ËwkŒh n‚e, Mð¼tðÚte {™tunh y™u Mð‚:rËØ nËðtÚte {w¾ yíÞk‚ þtu¼‚wk n‚wk, ytk¾tu ™ðt f{¤…ºt suðe ht‚e, ÷tkƒe y™u ËwkŒh n‚e, ‚u{™e fefeytu þe‚¤ y™u Ëk‚t…™u nh™the n‚e. ft™, „t÷, ntÚt y™u ™trËft Ëh¾t y™u Ëwþtur¼‚ n‚t, ‚u{™t ntMÞ Þwõ‚ {™tunh {w¾th®ðŒ™e þtu¼t òuR™u ™„h™e Mºteytu™t r[¥t{tk ft{Œuð™tu «ðuþ Út‚tu n‚tu, ‚u{™t {w¾ yt„¤ ÷tkƒe ðtkfrzÞt¤e fuþ÷xtu ÷xfe hne n‚e, ‚u{™t {tÚtt™t {tuxt ðt¤™t ¼th™u ÷eÄu y™u yðÄq‚tu™t suðt Äq¤Úte ¾hztÞu÷t þheh™u fthýu sz suðt sýt‚t n‚t. 31 É»t¼Œu𠼄ðt™u rð[tÞwO fu yt÷tuftu {™u Þtu„™wk ËtÄ™ fhðt{tk rðΙY… Au y™u ‚u™tÚte ƒ[ðt {txu ƒe¼íËð]Â¥tÚte hnuðwk yus ÞtuøÞ Au, yu{ {t™e ys„hð]Â¥tÚte hnuðt ÷tøÞt, yuf s søÞtyu hnuðwk ¾tðwk, …eðwk, {¤-{qºt™tu íÞt„ fhðtu yu ƒÄwk s Ëq‚tk Ëq‚tk s fhðt ÷tøÞt, y™u …tu‚t™t {¤-{qºt{tk s yt¤tuxe™u yt¾wk þheh ¾hze {uÕÞwk n‚wk. 32 ‚u{™e yu rðct{tkÚte yuðtu Ëw„kÄ ™ef¤ðt {tkzâtu fu ‚uÚte Vh‚t Œþ Þtus™ ËwÄe{tk Ëðuo søÞt Ëw„kÄ{Þ ƒ™e „R n‚e. 33 yu «{týu …tu‚t™e Ëðuo [uüt „tÞ, {]„ y™u ft„zt™e …uXu fh‚t n‚t, õÞthuf Q¼t Q¼t, õÞthuf ƒuXtk ƒuXtk, ¾t‚t, …e‚t fu {¤-{qºt™tu íÞt„ fh‚t n‚t y™u ƒeS Ëðuo r¢Þtytu …ý …þw™t suðe s fh‚t n‚t. 34 yt «{týu É»t¼ŒuðS …tu‚u ‚tu {tuûtŒt‚t n‚t A‚tk …ý …h{nkËtu™u íÞt„™t ytŒþo™tu ƒtuÄ yt…ðt {txu ½ýt «fth™e Þtu„[Þtoytu™wk yt[hý fh‚t n‚t, ‚uytu Ëðo ©uc {nt yt™kŒ™tu r™hk‚h y™w¼ð fh‚t ¼„ðt™ …tu‚u s n‚t A‚tk …ý ÷tuftu™e ¼ez ™nª Útðt™u ËtÁ Þtu„eytuyu yt{ ð‚oðwk òuRyu yu{ Œu¾tzðt ËtÁ yu «{týu fh‚t n‚t. Ëðo«týeytu™t ytí{tY… y™u ytí{ MðY… ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð ËtÚtu ftuR «fth™tu ¼uŒ ™ n‚tu, ‚uÚte ‚u{™t Ëðuo …wÁ»ttÚto …qýo ÚtR [qõÞt n‚t. ‚uÚte ytftþ „{™, {™™t Ëh¾tu þheh™tu ðu„, yk‚Äto™ ÚtR sðwk, ƒeò™t þheh{tk «ðuþ fhðtu, Œqh™t þçŒtu ‚Útt …ŒtÚttuo™u òýðt ytrŒf y™uf «fth™e rËÂØytu MðuåAtyu …tu‚t™e …tËu n‚e s A‚tk …ý ‚u{ýu ‚u{™tu {™Úte …ý ytŒh fu Mðefth fÞtuo ™nª. 35 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu É»t¼Œuð [rhºt ðýo™ ™t{™tu …tk[{tu yæÞtÞ Ëk…qýo. (5) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 5


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

11

yæÞtÞ - : - 6

É»t¼Œu𠼄ðt™™t Œun íÞt„™wk [rhºt …heÂût‚ htò …qAu Au – nu {nthts ! ytí{tht{ ÷tuftu fu suytu™t ht„ îu»ttrŒf f{oY… ƒes Þtu„Úte «Œeó ÚtÞu÷t ¿tt™Y… yÂø™Úte ƒ¤e „Þt ntuÞ yuðt …wÁ»ttu™u ÞáåAtÚte ŒiðÞtu„u yt…{u¤u s yrý{trŒ rËÂØytu {¤e òÞ ‚tuu ‚u{™t ht„trŒ õ÷uþtu™wk fthý ftuR he‚u ƒ™e þõ‚e ™Úte, A‚tk …ý ¼„ðt™ É»t¼ŒuðSyu rËÂØytu™tu y™tŒh þt {txu fÞtuo ? 1 þwfŒuðS fnu Au – nu hts™T ! ‚{tÁk fnuðwk Ët[wk Au, …hk‚w {t÷ ¾heŒ™th ÷tuftu su{ swXwk ƒtu÷™th ÷wå[t ðu…the™tu rðïtË fh‚t ™Úte, ‚u{ ƒwÂØ{t™ …wÁ»ttu …ý ½zeðthu ÂMÚth ™nª hnu™th yt [k[¤ r[¥t™tu ¼htuËtu fh‚t ™Úte. 2 ‚uðe s he‚u fux÷ef ðth fnu÷wk Au fu – yt [k[¤ r[¥t ËtÚtu õÞthuÞ …ý {iºte fhðe ™nª. {™™tu rðïtË fhðtÚte {tuxt {tuxt Þtu„eytu™wk ½ýtft¤Úte Ëkr[‚ fhu÷wk ‚… ûtýðth{tk s ûteý ÚtR „Þwk Au. 3 suðe he‚u ÔÞr¼[trhýe Mºte, ÔÞr¼[the …wÁ»ttu™u ‚f yt…e™u ‚u{™t ntÚtu …tu‚t™t{tk ¼htuËtu ht¾™th …tu‚t™t …r‚™tu ðÄ fhtðe Œu Au, ‚uðe s he‚u su Þtu„eytu {™™tu rðïtË fhu Au ‚u{™wk {™ ft{, ¢tuÄtrŒf yk‚:þºtwytu™u ËtÚtu ht¾e yt¢{ý fhðt™e ‚f yt…e™u ‚u{™u ¼úü fhe Œu Au. 4 ft{, ¢tuÄ, {Œ, ÷tu¼, þtuf, {tun, ¼Þ y™u f{oƒkÄ™ ð„uhu™wk {q¤ ‚tu {™ s Au, {txu yu {™™tu ftuR …ý ƒwÂØ{t™ …wÁ»ttu rðïtË fh‚t ™Úte. 5 yux÷t s {txu ¼„ðt™ É»t¼ŒuðS Ëðuo ÷tuf…t÷tu™t rþhtu{rý n‚t ‚tu …ý …tu‚u sz {™w»Þtu™t suðt ðuþ, ¼t»tt y™u yt[hýÚte …tu‚t™t RïheÞ «¼tð™u Aw…tðe™u hnu‚t n‚t. AuÕ÷e yðMÚttyu ‚uytu Þtu„eytu™u ŒuníÞt„™e rðrÄ þe¾ðtzðt {txu …tu‚t™t þheh™tu íÞt„ fhðt™e RåAt fhe. yt Œu¾t‚tu ÷tuf Ëðuo yËíÞ Au yuðtu áZ r™ùÞ fhe …tu‚t™t yk‚:fhý{tk MðMðY…™wk æÞt™ fh‚t Œuntr¼{t™ Atuze ŒeÄwk. 6 yt «{týu ®÷„þheh™t yr¼{t™Úte {wõ‚ ÚtÞu÷t ¼„ðt™ É»t¼ŒuðS …tu‚u þheh Atuze™u …tu‚t™t …h{ Ät{{tk „Þt …Ae …ý yt …]Úðe …h hnu÷ …tu‚t™tu Œun ÞáåAtÚte ftUf, ðUf, fwxf ytrŒ ŒÂûtý fýtoxf{tk {tuZt{tk …ÚÚth {qfu÷tu, Aqxt fuþ ðt¤tu y™u rŒ„BƒhY…u …t„÷™e su{ Vh‚tu n‚tu. 7 yt Ë{Þu ðtÞw™t ðu„Úte n÷™ [÷™ Út‚t ðtkË™t ½»toý™u ÷eÄu ¼Þkfh ŒtðtÂø™ «ßðr÷‚ ÚtÞtu, ‚u yÂø™yu …tu‚t™e rðþt¤ ßðt¤tÚte É»t¼ŒuðS™t Œun Ërn‚ [thuftuh yt¾t ð™™u ¼M{ fhe ŒeÄwk. 8 nu hts™T ! Ë{Þ s‚tk fr¤Þw„{tk yÄ{o ð]ÂØ …t{‚tk ftUf, ðUf y™u fwxf Œuþ™tu ‘yno™T’ ™t{™tu {q¾o htò yt É»t¼ŒuðS™wk …h{nkË…ýt™wk [rhºt Ëtk¼¤e, …tu‚u ‚u «{týu yt[hý fhe, …tu‚t™t …qðosL{™t ½tuh …t…tu™u ÷eÄu, ðirŒf Ä{o™t {t„o™tu r™¼oÞ…ýu íÞt„ fhe™u …tu‚t™e ƒwÂØ {wsƒ yÞtuøÞ y™u …t¾kz…qýo fw{t„o™tu «[th fhþu. 9 yu {t„o{tk [t÷™tht ™e[ {týËtu y¿tt™Úte {tun …t{e, …tu‚t™e …rðºt‚t y™u ËŒt[th fu su ðuŒþtMºt{tk fnu÷ Au ‚u™u Atuze Œuþu. M™t™ ™nª fhðwk, yt[{™ ÷uðwk ™nª, {r÷™‚t ht¾ðe, ðt¤ [qkxtðe ÷uðt ð„uhu Rïh™tu r‚hMfth fh™th …t¾kz Ä{tuo™u {™ Vtðu ‚u he‚u „úný fhþu. yt ½tuh …t…tuÚte ƒwÂØ nýtR sðt™u ÷eÄu ½ýwk fhe™u ðuŒtu, ƒútñýtu y™u Þ¿ttu™e ®™Œt fhðt ÷t„þu. 10 ‚uytu …tu‚t™e yt„¤Úte [t÷e ytð‚e yðirŒf MðuåAtf]‚ ykÄ …hk…ht{tk rðïtË ht¾ðt™u fthýu …tu‚u s ½tuh ™hf{tk …zþu. 11 òufu ¼„ðt™ É»t¼Œuð™tu yt yð‚th hòu„wýe ÷tuftu™u {tuût{t„o™tu W…Œuþ fhðt {txu s ÚtÞtu n‚tu. 12 yt™t „wýtu™wk ðýo™ fh‚t ÷tuftu ytðe WÂõ‚ fnu Au, yntu !!! Ët‚ Ë{wÿtuðt¤e …]Úðe™t ‚{t{ îe…tu y™u Œuþtu{tk yt ¼th‚ð»to {nt™ …wÛÞ¼qr{ Au, fthý fu ynª™t ÷tuftu ©enrh™t {k„¤{Þ yð‚thtu™tk [rhºttu™wk „t™ fhu Au. 13 yntu !!! r«Þðú‚ htò™t ðkþ™e ¼thu Wßßð¤ feŠ‚ Au, fu su ðkþ{tk …whtý…wÁ»t ytrŒ™thtÞýu É»t¼ yð‚th Äthý fhe™u {tuût yt…™thtu Ä{o …téÞtu n‚tu. 14 yntu !!! ysL{t ¼„ðt™ É»t¼ŒuðS™t {t„o …h ftuR ƒeòu Þtu„e {™Úte …ý fuðe he‚u [t÷e þfu ? fthý fu Þtu„es™tu Þtu„rËÂØytu {u¤ððt {txu «Þí™ fhu Au, y™u É»t¼ŒuðS ‚tu rËrØytu …tu‚t™e …tËu ytððt RåA‚e n‚e ‚tu …ý r{ÚÞt òýe™u ‚u™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu n‚tu. 15 nu hts™T ! yt «{týu Ë{„ú ðuŒtu, Mð„torŒ ÷tuftu, Œuð‚tytuu, ƒútñýtu y™u „tÞtu™t …h{ hûtf É»t¼Œu𠼄ðt™™wk yt …rðºt [rhºt fu su {™w»Þtu™t Ë{„ú …t…tu™u ™tþ fh™tÁk Au ‚u {U ‚{™u fne Ëkk¼¤tÔÞwk, yt …h{ {k„÷{Þ [rhºt™u su {™w»Þ yuft„úr[¥tu ©Øt…qðof r™hk‚h Ëtk¼¤u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 6


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

12

Au yÚtðt „tÞ Au ‚u ƒÒtu™e ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð™thtÞý™u rð»tu …h{ yuftkr‚f ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚttÞ Au. 16 y™uf «fth™tk …t…tuÚte ¼hu÷t y™u ËkËtrhf ‚t…tuÚte yíÞk‚ ‚…u÷t yuðt …tu‚t™t yk‚:fhý™u rðît™tu yt [rhºtY…e Ërh‚t{tk ™ðhtð‚t hnu Au, ‚u {™w»Þtu™u …h{ yt™kŒ{Þ þtkr‚ {¤u Au, yt™e yt„¤ ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu ¾wŒ ¼„ðt™u yt…ðt RåAu÷e [th «fth™e {wÂõ‚™tu …ý ytŒh fh‚t ™Úte. 17 þwfŒuðS fnu Au – nu hts™T !¼„ðt™ ©ef]»ý MðÞk …tkzðtu™t ‚Útt ÞtŒðtu™t hûtf, „wÁ, RüŒuð, ËkƒkÄe y™u r™Þk‚t n‚t, yux÷wk s ™nª …hk‚w õÞthuf ‚tu ‚u{™e ¼Âõ‚™t ðþ…ýtÚte yt¿ttkrf‚ Ëuðf …ý ƒ™e s‚t n‚t. ytðe he‚u ¼„ðt™ …tu‚t™u r™hk‚h ¼s™thtytu™u {wÂõ‚ yt…u Au, …hk‚w «u{÷ûtýt ¼Âõ‚ yt…‚t ™Úte. fthý fu yuðe ¼Âõ‚ Ëðo …wÁ»ttÚto fh‚tk …ý {tU½e Au. 18 r™hk‚h rð»tÞ¼tu„™e yr¼÷t»tt fhðt™u fthýu …tu‚t™t ðtM‚rðf fÕÞtý «íÞu Œe½oft¤ ËwÄe ƒuËwÄ hnu÷t ÷tuftu™u suytu ytí{fÕÞtý™tu W…Œuþ yt…™tht y™u …tu‚u r™hk‚h ytí{MðY…™e «tÂó Útðt™u ÷eÄu Ëðo«fth™e ‚]»ýtytuÚte {wõ‚ n‚t yuðt ¼„ðt™ ©eÉ»t¼Œuð™u nwk ™{Mfth fÁk Aw. 19 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu É»t¼Œuð [rhºt ðýo™ ™t{™tu Aêtu yæÞtÞ Ëk…qýo. (6)

yæÞtÞ - : - 7

¼h‚S™wk [rhºt þwfŒuðS fnu Au - nu …herût‚ ! ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚ y™u {ntði»ýð yuðt ¼h‚S™u ‚u{™t r…‚t É»t¼ŒuðSyu ßÞthu htßÞtrÄfth ytÃÞtu íÞthu ¼h‚Syu rðïY…™e Œefhe …k[s™e ËtÚtu ÷ø™ fÞwO. 1 ynkfthÚte suðe he‚u ‚L{tºttytu Ërn‚ …tk[ {nt¼q‚tu Wí…Òt ÚttÞ Au, ‚uðe s he‚u ¼h‚Syu …tu‚t™e Mºte …k[s™e™t „¼oÚte Ëðo«fthu …tu‚t™t Ëh¾t s „wýtuðt¤t Ëw{r‚, ht»xÙ¼]‚, ËwŒþo™, ytðhý y™u Äq{úfu‚w ™t{™t …tk[ …wºttu Wí…Òt fÞto, yt ¾kz …qðuo ‘‘ys™t¼’’ ™t{Úte ytu¤¾t‚tu n‚tu, ‚u ¼h‚S™t Ë{ÞÚte ‘‘¼h‚¾kz’’ yuðt ™t{Úte fnuðtÞ Au. 2-3 Ëðo¿t y™u MðÄ{o™u y™wËh™tht yu ¼h‚ htòyu …tu‚t™t ƒt…ŒtŒtytu™e …uXu s …tu‚t™t Ä{o{tk [t÷™the «ò™wk yíÞk‚ ðtíËÕÞ ¼tðu …t÷™ fÞwO. 4 ‚u{ýu ntu‚t, yæðÞwo, WŒT„t‚t y™u ƒúñt yt [th ÉÂíðòu îtht fhðt{tk ytð‚t «f]r‚ y™u rðf]r‚ yu ƒÒtu «fth™t yÂø™ntuºt, Œþo, …qýo{tË, [t‚w{toMÞ, …þw, Ëtu{trŒ Þ¿ttuÚte ¼„ðt™ fu su Þ¿t y™u ¢‚wY… Au ‚u{™wk ©ØtÚte …qs™ fÞwO. 5 yt «{týu yk„tu y™u r¢Þtytu Ërn‚ y™uf «fth™t Þ¿ttu™t y™wct™ Ë{Þu ßÞthu yæðÞwoytu ytnwr‚ yt…ðt ntÚt{tk nrð Äthý fh‚t íÞthu Þs{t™ ¼h‚ ‚u Þ¿tf{oÚte su ftkR …wÛÞ V¤ Út‚wk ‚u Ëðuo Þ¿t…wÁ»t yuðt ©eðtËwŒu𠼄ðt™™u y…oý fhe Œu‚t n‚t. ‚u …hƒúñ s RLÿ ð„uhu Ë{M‚ Œuð‚tytu™t «ftþf Au. ‚uytu s {kºttu îtht «tó fhðt ÞtuøÞ ðtM‚rðf ‚¥ð …ý Au. y™u ‚u Œuð‚tytu™t …ý r™Þt{f ntuðtÚte {wÏÞ Œuð Au. yt «{týu …tu‚t™e ¼„ðŒ…oý ƒwÂØY…e fwþ¤‚tÚte ht„ îu»ttrŒ {¤tu™e þwÂØ fh‚t hne™u ËqÞo ð„uhu ‚{t{ Þ¿t¼tuõ‚t Œuð‚tytu ¼„ðt™ ðtËwŒuð ™thtÞý™t s ™uºttrŒ yðÞðtu Au yu{ {t™e …qs™ fh‚t n‚t. 6 ytðe he‚u f{o™e þwÂØÚte su{™wwk yk‚:fhý þwØ ÚtR „Þwk Au yuðt ¼h‚S™u yk‚Þto{eY…u rðhts{t™ ÓŒÞtftþ{tk s yr¼ÔÞõ‚ Út‚t, MðY…Úte {™{tk rƒhts‚t ¼„ðt™{tk rŒðËu rŒðËu ðÄ‚e s‚e yuðe ƒnw s ¼Âõ‚ Wí…Òt ÚtR, ÓŒÞtftþ{tk sýtÞ yuðt …hƒúñ ¼„ðt™ …tu‚t™t ©eðíË, ftiM‚w¼{rý, ð™{t¤t, þk¾, [¢, „Œt y™u …È ytrŒ r[ötuÚte þtu¼e hnu÷t {nt…wÁ»tY…Úte ¼h‚S™u ÓŒÞ{tk Œþo™ Œu‚t n‚t. 7 yt «{týu yuf fhtuz ð»to ðe‚e s‚tk …tu‚t™t htßÞ¼tu„™t «thçÄ™tu yk‚ ytÔÞtu òýe, …tu‚u ¼tu„ðu÷e ðkþ…hk…ht„‚ Ëk…Â¥t ÞtuøÞ he‚u …wºttu™u ðnU[e yt…e, y™u …tu‚u Ëðo Ëk…Â¥tÚte ¼h…qh yuðt hts{nu÷™u Atuze™u …w÷nt©{{tk ‚… fhðt {txu [tÕÞt „Þt. 8 yt …w÷nt©{{tk hnu‚t ¼õ‚tu …h ¼„ðt™™wk yíÞk‚ ðtíËÕÞ Au ‚uÚte ¼„ðt™ ytsu …ý íÞtk ‚… fhe hnu÷t …tu‚t™t ¼õ‚tu™u «íÞût Œþo™ yt…u Au. 9 íÞtk „kzfe ™t{™e «rËØ ™Œe Au, ‚u™e rþ÷tytu{tk W…h ™e[u ƒÒtu ‚hV „tu¤tfth ™tr¼ðt¤tk r[ötu ntuÞ Au, yuðe y™u Ér»tytu™t yt©{tu™u Ëðuo rŒþtytuÚte …rðºt fh‚e [¢tfth ™Œe ðnu Au. 10 yu …w÷nt©{™t ƒ„e[t{tk ¼h‚S yuftk‚MÚtt™{tk yuf÷t s hne™u ‚u …ºt, …w»…, s¤, ‚w÷Ëe…ºt, fkŒ{q¤, V¤trŒ ™t™t «fth™e Ët{„úeÚte ¼„ðt™™e ythtÄ™t fhðt ÷tøÞt. ‚uÚte ¼h‚S™wk yk‚:fhý

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 7


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

13

Ë{„ú rð»tÞtu{tkÚte r™ð]¥t ÚtR™u þtL‚ ÚtR „Þwk. y™u ‚u{™u …h{ yt™kŒ «tó ÚtÞtu. 11 yt «{týu r™hk‚h ¼„ðt™™wk …qs™ fhðtÚte ‚u{™u ¼„ðt™ «íÞu rŒðËu rŒðËu «u{™tu ðu„ ðÄðt ÷tøÞtu, ‚u fthýu ‚u{™wk ÓŒÞ ÿðe¼q‚ ÚtR™u þtk‚ ÚtR „Þwk. ytðe he‚u yt™kŒ™t «ƒ¤ ðu„Úte þheh™tk Yðtztk Q¼tk ÚtR s‚tk n‚tk, y™u yr‚þÞ WífkXt™u ÷eÄu ðthkðth ytð‚tk M™un™tk ytkËy w tuÚte áÂü htuftR s‚e n‚e. y™u ßÞthu …tu‚t™t r«Þ‚{™tk ht‚t [hýth®ðŒ™t æÞt™Úte ¼Âõ‚Þtu„™tu ytrð¼toð ÚtÞtu íÞthu …h{ yt™kŒÚte A÷ftÞu÷ ÓŒÞY…e „n™ Ëhtuðh{tk ƒwÂØ zqƒe sðtÚte ‚u{™u r™Þ{ …qðof fhðt{tk ytð‚e ¼„ðt™™t …qs™™e …ý M{]r‚ hne ™nª. 12 yt «{týu ‚uytu ¼„ðt™™e Ëuðt™t r™Þ{{tk s ‚í…h hnu‚t n‚t. y™u þhehu f]»ý{]„[{o Äthý fh‚t, rºtft¤M™t™™u fthýu ¼ªò‚t hnuðtÚte ‚u{™t fuþ „qkÚttR sR ðtkfrzÞt¤e ÷xtuÚte ¼h‚S yíÞk‚ þtu¼‚t n‚t, ‚uytu «t‚:ft¤u ËqÞo …]Úðe{tkÚte ƒnth ™ef¤‚tk ‚u{™e Ët{u Q¼t hne ‚u{tk hnu÷t ËqÞo Ëh¾t ‚usðt¤t …h{…wÁ»t ¼„ðt™ ™thtÞý™e ythtÄ™t fh‚t yt„¤ fnuðtþu ‚u «{týu M‚wr‚ fh‚t n‚t. 13 «f]r‚Úte …h, f{tuo «{týu V¤™u yt…™tht, ƒwÂØ™u „‚e yt…™tht, …tu‚t™t ËkfÕ…Úte rð&ð™u Wí…Òt fh™tht y™u Wí…Òt ÚtÞu÷t rðï{tk …tu‚t™e yk‚Þto{e þÂõ‚Úte «ðuþ fhe …tu»tý fh™tht yuðt su ËqÞoŒuð™t ytí{tY… ¼„ðt™ Au ‚u …h{…wÁ»t ™thtÞý ¼„ðt™™u þhýu Aeyu. 14 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼h‚S ½h íÞt„ ðýo™ ™t{™tu Ët‚{tu yæÞtÞ Ëk…ý q :o (7) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 8

{]„÷t{tk {tun ÚtðtÚte ¼h‚S™tu ƒeòu sL{ {]„™tu ÚtÞtu. þwfŒuðS fnu Au - yufðth ¼h‚S „kzfe ™Œe{tk þti[trŒ r™íÞ f{oY… M™t™ fhe™u «ýð H fth™tu s… fh‚t fh‚t, ºtý {wnq‚o ËwÄe ™Œe™t ftkXu ƒuËe hÌtt. 1 nu hts™T ! yu Ë{Þu yuf {]„÷e ‚hËÚte ÔÞtfw¤ ÚtR™u …týe …eðt {txu yuf÷e s ‚u ™Œerf™thu ytðe. 2 yu {]„÷e ™Œe{tk …týe …e hne n‚e ‚ux÷e ðth{tk ™Sf{tk s yuf ®Ënu ÷tuftu™u ºttË W…òðu ‚uðe „so™t fhe. 3 yu „so™t Ëtk¼¤e™u Mð¼tðÚte s rðb¤ (zh…tuf) ò‚™e yu nhýe [f¤ðf¤ ÚtR™u [thu ƒtsw òuðt ÷t„e, ®Ën™e ƒef ÷t„ðtÚte ‚u{™wk ÓŒÞ yíÞk‚ ÔÞtfw¤ ÚtR „Þwk, y™u áÂü ¼{ðt ÷t„e, ‚uÚte ‚uýu ‚hË AeÃÞt …nu÷tk s ¼Þ™u ÷eÄu ™Œe …th fhðt {txu òuhÚte A÷tk„ {the. 4 ‚u™t …ux{tk „¼o n‚tu ‚uÚte A÷tk„ {the ‚u Ë{Þu yíÞk‚ ¼Þ™u fthýu ‚u™tu ‚u „¼o …tu‚t™t MÚtt™uÚte ¾Ëe™u Þtur™îthÚte ™ef¤e sR™u ™Œe™t «ðtn{tk …ze „Þtu. 5 ‚u y[t™f „¼o…t‚ ÚtðtÚte, ÷tkƒe A÷tk„ {thðtÚte y™u ®Ën™t ¼Þkfh yðtsÚte ¼Þ¼e‚ Útðt™u fthýu ‚u{s …tu‚t™t xtu¤tÚte yuf÷e …zu÷e yu {]„÷e ftuR …ðo‚™e „wVt{tk „R y™u íÞtk s {]íÞw …t{e. 6 y™u yt ƒtswk yu {]„÷e™wk ƒå[wk ™Œe™t «ðtn{tk ‚ýt‚wk n‚wk ‚u™u ¼h‚Syu òuÞwk ‚uÚte ‚u™u ‚u™t …h ½ýe ŒÞt ytðe ‚uÚte ‚u ¼h‚S Mðs™™e su{ {t‚trðntuýt ƒå[t™u …tu‚t™t yt©{{tk ÷R ytÔÞt. 7 ‚u {]„™t ƒå[t «íÞu ¼h‚S™e {{‚t áZ Útðt™u fthýu htus htus ½tË ð„uhu ¾ðztðe™u WAuhðwk, ®ËntrŒ ò™ðhtuÚte ‚u{™e hûtt fhðe, ƒå[e ÷uðt ð„uhuÚte ÷ztððwk y™u ¾ksðt¤ðt ð„uhuÚte ‚u™u htS fhðt ÷tøÞt. yt{ fhðtÚte ¼h‚S™u {]„™t ƒå[t™u rð»tu yr‚þÞ ytËÂõ‚ ƒkÄtR sðtÚte, Úttuzt s rŒðËtu{tk ‚u{™t Þ{, r™Þ{, ¼„ð‚T …qs™ ð„uhu f{tuo yuf …Ae yuf Aqxðt ÷tøÞt, yt{ fh‚tk fux÷uf rŒðËu ¼„ðt™ ËkƒkÄe ½ýtk ƒÄtk s f{tuo Aqxe „Þtk. 8 ¼h‚S™u {]„™t ƒå[t rð»tu {™{tk yuðe ytËÂõ‚ ÚtR fu, yntu !!! fuðe ¾uŒ™e ðt‚ Au ? yt rƒ[tht fk„t¤ {]„™wk ƒt¤f ft¤[¢™t ðu„Úte …tu‚t™t xtu¤t y™u Ë„t ËkƒkÄeytuÚte swŒtu …ze {tht yt©Þ ™e[u hÌtwk Au. yt {™u s …tu‚t™tk {t‚t-r…‚t, ¼tRytu, ËkƒkÄe y™u ËtÚte Ë{su Au. yt {]„™u {tht rËðtÞ yLÞ ftuR™e ¾ƒh ™Úte, y™u {tht{tk s rðïtË ht¾u Au, ð¤e þhýt„‚™tu y™tŒh fhðt{tk Œtu»t Au yu{ nwk òýwk Awk. ‚uÚte {thu …ý þhýt„‚™tu y™tŒh ™ fhðtu òuRyu. yu{ {t™e ‚u™u rð»tu Œtu»t ƒwÂØ™tu íÞt„ fhe …t÷™-…tu»tý fhðwk ð„uhu ÷tz ÃÞth fhðt ÷tøÞt. 9 þtk‚ Mð¼tð ðt¤t y™u Œe™ Œw:r¾Þt™wk hûtý fh™tht …htu…fthe {nt…wÁ»ttu ytðt þhýt„‚™t hûtý ¾t‚h …tu‚t™t {tuxt{tk {tuxt MðtÚto™e …ý …hðt fh‚t ™Úte. 10

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 8


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

14

ytðe he‚u nhý™t ƒå[t{tk ytËÂõ‚ ðÄðtÚte ƒuË‚tk, Ëq‚tk, nh‚tk, Vh‚tk, Q¼t hnu‚tk ‚u{s ¼tus™ fh‚e ðu¤tyu …ý ¼h‚S™wk r[¥t M™un™t ƒkÄ™Úte ƒkÄtyu÷wk ntuðtÚte ‚u™u ËtÚtu s ht¾ðt ÷tøÞt. 11 Œ¼o, …w»…, Ër{Ä, …ºt, V¤, fkŒ{q¤ ð„uhu ßÞthu ÷uðt s‚t, íÞthu …ý ðÁ y™u fq‚htytu yt™u Vtze ¾tþu yuðe ƒef™u ÷eÄu ‚u ƒå[t™u ËtÚtu ÷R™u ð™{tk s‚t. 12 hM‚u s‚tk {™ „{‚t fqýtk ½tË ð„uhu™u òuR™u ‚u nhý™wk ƒå[w {wøļtðu htuftR s‚wk, íÞthu ¼h‚S yíÞk‚ «u{¼tðÚte ŒÞtðþ ÚtR™u ‚u{™u Q[fe™u ¾¼u ƒuËtze Œu‚t, yt «{týu õÞthuf ¾tu¤t{tk ÷R™u ‚tu õÞthuf At‚eyu ÷„tze™u h{tz‚t …tu‚u {tuxtu yt™kŒ {t™ðt ÷tøÞt. 13 r™íÞ ¼„ðt™™e …qò ð„uhu f{tuo fh‚e ð¾‚u …ý ¼h‚S ðå[u ðå[u QXe™u ‚u™u òwðu Au y™u òuR™u MðMÚt {™Úte ‚u™u ytþeðtoŒ yt…‚tk ƒtu÷e QX‚t, nu ƒuxt ! Ëðo«fthu ‚tÁk {k„¤ Úttytu. 14 yu ƒå[wk õÞthuf ytk{ ‚u{ s‚wk hÌtwk ntuÞ íÞthu ¼h‚S™t òuðt{tk ™ ytððtÚte su{ ÷tu¼e {týË™wk Ä™ s‚wk hnuðtÚte ‚u™t ÓŒÞ{tk yíÞk‚ Wîu„ ÚttÞ ‚u{ ¼h‚S …ý ÔÞtfw¤ ÓŒÞðt¤t Út‚t n‚t, y™u …Ae ‚uytu nhý™t ƒå[t™t rðhnÚte ÓŒÞ{tk Ëk‚ó ÚtR™u ŒÞt{ýe he‚u þtuf fh‚t yt «{týu ƒtu÷e QX‚t. 15 yhuhu !!! þwk fne þftÞ ? su™e {t‚t {]íÞw …t{e Au ‚u {t rðntuýwk rƒ[tÁk nhý™wk ƒå[wk Œwü rfht‚™t suðe ƒwÂØðt¤t, …wÛÞne™, y™tÞo yuðtu nwk ‚u {thtu rðïtË fhe™u {™u …tu‚t™tu {t™e™u {U fhu÷t y…htÄtu™u Ëí…wÁ»ttu™e su{ ¼q÷e sR™u Vhe …tAwk {the …tËu ytðþu ™u ? 16 þwk nwk Vhe yt yt©{™t W…ð™{tk ‚u ƒå[t™u ¼„ðt™™e f]…tÚte ËwhÂût‚ hnu÷wk y™u r™ŠðΙ…ýu ÷e÷wk ½tË [h‚wk {™u òuðt{tk ytðþu ? 17 yhu ! h¾u™u õÞtkf yuðwk ™t ƒ™u fu ftuR ðÁytu fu fq‚htytu xtu¤u {¤e™u yÚtðt yuf÷t h¾z™th ¼qkz, ðt½, ®Ën ytrŒ ò™ðhtu yu™u ¼h¾e ™ òÞ ! 18 yhuhu ! Ëðo s„‚™t ûtu{fwþ¤ {txu WŒÞ …t{‚t ðuŒºtÞeY… ËqÞ™ o thtÞý 19 yM‚ Útðt …h Au, y™u nsw ËwÄe yu {]„÷e™e Útt…ýY… ƒt¤f …tAwk ytð‚wk ™Úte. þwk ‚u y™uf «fth™t ËwkŒh y™u òuðt suðt …tu‚t™t ƒt¤¾u÷Úte M™uneytu™t ¾uŒ™u {xtz™th y™u ftr¤Þth{]„™tu htsfw{th …wÛÞne™ yuðt {the …tËu ytðe™u {™u yt™krŒ‚ ‚tu fhþu ™u ? 20 yntu ! õÞthuf ‚tu nwk „B{‚ fh‚tk ¾tuxe he‚u Ë{trÄ™t ZtU„Úte ytk¾tu {ª[e s‚tu íÞthu yu ƒt¤f M™un™t ftu…Úte {the …tËu ytðe™u s¤®ƒŒw suðe ™tswf þª„zeytu™t y„ú¼t„Úte {™u n÷tð‚tu n‚tu. 21 õÞthuf nwk su™t W…h nð™™e Ët{„úe {qfe ntuÞ yuðt Œ¼o™t ytË™™u ‚u {]„ …tu‚t™t Œt‚tUÚte ¾U[e™u y…rðºt fhe {qf‚tu, íÞthu {tht Ä{ftððtÚte ‚u yíÞk‚ ¼Þ¼e‚ ÚtR™u ‚íft¤ …tu‚t™e Ëðuo [uütytu Atuze ŒR™u Ér»tfw{th™e su{ …tu‚t™e Ëðuo RrLÿÞtu™tu r™htuÄ fhe™u [q…[t… ƒuËe s‚tu n‚tu. 22 (¼h‚S s{e™ …h hnu÷tk ¾heytu™t r[ötu òuR™u fnu÷t ÷tøÞt) yntu ! yt ‚…rMð™e …]Úðeyu yuðwk ‚tuu fÞwk ‚… fÞwO Au ? fu ‚u yr‚ ™{ú‚tðt¤t ftr¤Þth{]„™tk ƒå[t™tk ™t™tk ™t™tk ËwkŒh, Ëw¾ŒtÞe y™u Ëwftu{¤ ¾heytuðt¤t r[ötuÚte ykrf‚ ÚtR™u {™u fu su nwk Ä™Y…e {]„™t ƒå[tÚte hrn‚ y™u Œw:¾e Awk ‚u Ä™™e «tÂó™tu {t„o ƒ‚tðe hne Au, y™u ‚u …tu‚u …tu‚t™t þheh™u ¾he™t r[ötuÚte rð¼qr»t‚ fhe™u Mð„o y™u y…ð„o™t Œuð‚tytu y™u ƒútñýtu {txu Þ¿tMÚt¤ ƒ™tðe hne Au. 23 (¼h‚S [kÿ{t{tk hnu÷t {]„™t r[ö™u …tu‚t™tu {]„ {t™e™u fnu Au) yntu ! ®Ën™t ¼ÞÚte su™e {t‚t {he „R Au yuðwk {]„™wk ƒt¤f ytsu …tu‚t™t yt©{Úte rð¾qxwk …ze „Þwk Au, ‚uÚte ‚u™u y™tÚt òuR™u [kÿ{t ŒÞtÚte «uhtR™u ‚u™wk hûtý fhe hÌtt Au fu þwk ? fu …Ae …tu‚t™t …wºttu™t rðÞtu„Y…e Œtðt™¤™e ßðt¤tÚte ÓŒÞ ŒtÍe sðt™u fthýu {U yuf {]„ƒt¤™tu Ënthtu ÷eÄtu n‚tu, …hk‚w ‚u™t [tÕÞt sðtÚte {tÁk ÓŒÞ VheÚte ƒ¤ðt ÷tøÞwk Au ‚uÚte yt [kÿ{t …tu‚t™t þe‚¤, þtk‚ y™u M™un…qýo y{]‚{Þ rfhýtu ðzu {™u þtk‚ fhe hÌtt Au fu þwk ! 24-25 nu hts™T ! yt «{týu su{™t {™tuhÚt …qýo Útðt™wk ËðoÚtt yËk¼ð Au yuðt ¼h‚S™wk r[¥t ÔÞtfw¤ hnuðt ÷tøÞwk, {]„ƒt¤™t Y…{tk ytËõ‚ Út‚t …tu‚t™t «thçÄf{tuo™u fthýu ‚…Mðe ¼h‚S Þtu„™t y™wct™Úte y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚Úte ¼úü ÚtÞt. ™rn‚h ‚tu su{ýu íÞt„ fhðt Œw»fh yuðt …tu‚t™t s …wºttu™u {tuût{t„o{tk rðΙY… Ë{S™u ‚u™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu Au yuðt ¼h‚S™u rðò‚eÞ {]„ƒt¤{tk ytðt y‚qx ytËõ‚ þt {txu ÚttÞ ? yt «{týu htsŠ»t ¼h‚ rðΙtu™t ðþ…ýtÚte Þtu„™t ËtÄ™Úte ¼úü ÚtÞt, y™u {]„™t …t÷™ …tu»tý y™u ÷tz-ÃÞth{tk s ÔÞM‚ hne™u ytí{MðY…™u ¼q÷e „Þt. yu ðu¤tyu su™wk x¤ðwk yíÞk‚ {w~fu÷ Au ‚u ƒ¤ðt™ rðfht¤ ft¤ suðe he‚u ôŒh™t Œh{tk Ët… ½qËe ytðu ‚u{

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 8


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

15

¼h‚S™t {tÚtt W…h [ze ytÔÞtu. 26 ‚u yk‚ Ë{Þu {]„ƒt¤ ¼h‚S™e …tËu ƒuXu÷t …wºt™e su{ þtuft‚wh ÚtR hÌttu n‚tu, y™u ¼h‚S …ý ‚u þtuf{ø™ {]„ƒt¤™u òuR hÌtt n‚t, ‚u{™wk r[¥t nhý{tk ÷t„u÷wk n‚wk. yt «fth™e ytËÂõ‚{tk s {]„™e ËtÚtu ‚u{™wk þheh …ý Aqxe „Þwk. íÞth …Ae Ë{Þ s‚tk ‚u ¼h‚S™u yk‚ft¤™e ¼tð™t «{týu yLÞ ËtÄthý {™w»Þtu™e su{ {]„™wk þheh {éÞwk, …hk‚w ‚u{™e ËtÄ™t «ƒ¤ ntuðt™u fthýu …qðosL{™e M{]r‚ ‚u™u {]„™t Œun{tk …ý ™tþ …t{e ™nª. 27 nhý™t Œun{tk …ý …qðosL{™e ¼„ðt™™e ythtÄ™t™t «¼tðÚte …tu‚t™u {]„Y… Útðt™wk fthý òýe™u ‚uytu ½ýtu s …ùt‚t… fh‚t fnuðt ÷tøÞt. 28 yntu ! ½ýt ¾uŒ™e ðt‚ Au fu, nwk ¿tt™eytu™t {t„oÚte ¼úü ÚtÞtu. ˽¤t Ëk„tu™tu íÞt„ fhe yuftk‚ y™u …rðºt ð™™tu yt©Þ ÷eÄtu n‚tu. íÞtk hne™u su r[¥t™u {U Ëðo «týe™t ytí{t ©eðtËwŒu𠼄ðt™{tk r™hk‚h ‚u{™t s „wýtu™wk ©ðý, {™™ y™u Ëkfe‚o™ fhe™u ‚Útt «íÞuf ûtý™u ‚u{™e s ythtÄ™t M{hý ð„uhu Útfe ËV¤ fhe™u, ÂMÚth¼tðu Ëk…qýo …ýu òuze ŒeÄwk n‚wk. A‚tk …ý y¿tt™e yuðtu su nwk ‚u {tÁk r[¥t yýÄtÞwO yuf ™t™fzt nhý™t ƒå[t …tA¤ …tu‚t™t ÷ûÞ{tkÚte åÞw‚ ÚtR „Þwk. 29 yt «{týu {]„™t þheh{tk hnu÷t ¼h‚ htò™t ÓŒÞ{tk su ðihtøÞ¼tð ò„ú‚ ÚtÞtu ‚u™u Aw…tðe ht¾e™u ‚u{ýu …tu‚t™e {t‚t nhýe™tu íÞt„ fÞtuo y™u …tu‚t™e sL{¼qr{ ft÷ksh …ðo‚ …hÚte ‚uytu Vhe þtL‚ Mð¼tððt¤t {wr™ytu™u r«Þ yuðt þt÷„út{‚eÚto{tk, …w÷MíÞ y™u …w÷n Ér»t™t yt©{{tk …ntUåÞt. 30 …w÷nt©{{tk hne™u …ý ‚uytu ft¤™e «‚eûtt fhðt ÷tøÞt, y™u {™u ftuR yLÞ{tk «er‚ ™ ÚtR òÞ, yuðtu ytËÂõ‚ ‚hVÚte ‚u{™u ƒnw s ¼Þ ÷t„ðt {tkzâtu. ‚uÚte {tºt yuf÷t s hnu‚t y™u Ëqftk …tkŒztk, ½tË y™u ÷‚t™tu ytnth fhe Sð™ r™ðton fh‚t n‚t, yu «{týu fux÷tf rŒðËtu ËwÄe hÌtt …Ae ‚u{ýu „kzfe ™Œe™t «ðtn{tk Q¼t hne {]„™t þheh™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu. 31 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼h‚S {]„™t Œun™u …tBÞt yu ™t{™tu ytX{tu yæÞtÞ Ëk…qýo. (8) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 9

¼h‚S™tu ºteòu sL{ ƒútñýfw¤{tk ÚtÞtu ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! {]„™t þheh™u Atuzât …Ae ¼h‚S™wk þwk ÚtÞwk, ‚u Ëtk¼¤tu. ytk„ehË „tuºt{tk Wí…Òt ÚtÞu÷t yuf ©uc ƒútñý n‚t. ‚uytu ƒútñýtur[‚ þ{, Œ{, ‚…, MðtæÞtÞ, íÞt„, ËL‚tu»t, r‚r‚ûtt, rð™Þ, rðãt, y™ËqÞt (ƒeò™t „wýtu{tk Œtu»t ™ òuðt), ytí{¿tt™ y™u «ËÒt‚t ð„uhu Ëðuo „wýtuÚte Ëk…Òt n‚t. ‚u{™e {tuxe …í™eÚtfe ‚u{™e Ë{t™ rðãt, þe÷, yt[th, Y… y™u WŒth‚t ð„uhu ‚{t{ „wýtuÚte Ëk…Òt ™ð …wºttu ÚtÞt, ‚Útt ™t™e …í™eÚte yuf ËtÚtu yuf …wºt y™u yuf …wºte™tu sL{ ÚtÞtu. 1 fnuðtÞ Au fu, yt ƒÒtu{tk su …wºt n‚tu, ‚u {]„™t þheh™tu íÞt„ fhe™u [h{Œun (su þhehÚte Sðtí{t sL{ {hýÚte Aqxe™u {tuût «tó fhu Au, ‚u™u [h{ Œun fnuðtÞ Au.) {tk ƒútñý ÚtÞt n‚t. …h{¼t„ð‚ htsŠ»t©uc ¼h‚S s n‚t. 2 yt sL{{tk …ý ¼„ðt™™e f]…tÚte …tu‚t™t …qðosL{tu™wk M{hý hnuðt™u fthýu, ‚u{™u ËŒtÞ {™{tk zh hÌtt fh‚tu n‚tu fu yt sL{{tk Vhe ftuR rðΙ W…ÂMÚt‚ ™ ÚttÞ, ‚uÚte …tu‚t™t Mðs™tu™t Ëk„Úte …ý ½ýt zh‚t n‚t; su{™wk ©ðý, M{hý y™u „wýfe‚o™ ƒÄt «fth™t f{oƒLÄ™tu™u ft…e ™t¾u Au ‚uðtk ©e¼„ðt™™t Þw„÷[hýf{¤™u s ËŒtÞ ÓŒÞ{tk Äthý fhe hnu÷t n‚t ƒeòytu™e áÂü{tk …tu‚t™u WL{¥t {q¾o, ykÄ y™u ƒrÄh™t suðt Œu¾tz‚t n‚t. 3 r…‚t™tu ‚tu ‚u{™e W…h yuðtu s M™un n‚tu. ‚uÚte ‚u ƒúñtý Œuð‚tyu …tu‚t™t ytðt WL{¥t …wºt™t …ý þtMºtt™wËth Ë{tð‚o™ …ÞoL‚ rððtnÚte …nu÷tk™t ƒÄt s ËkMfthtu fhðt™t r™ýoÞÚte ‚u{™tu W…™Þ™ ËkMfth fÞtuou. òu fu ¼h‚S™u ftuR r™Þ{™e sYh‚ ™ ntuðt A‚tk ‘…wºt r…‚t …tËuÚte W…Œuþ „úný fhu’ ytðt þt†rðÄt™ y™wËthu r…‚tSyu ‚u{™u þti[-yt[{™ ð„uhu ytð~Þf f{tuo™tu W…Œuþ ytÃÞtu. 4 …hL‚w ¼h‚S ‚tu r…‚t™e yt„¤ s ‚u{™t W…ŒuþÚte rðÁØ yt[hý fhðt ÷tøÞt n‚t. r…‚tS RåA‚t n‚t fu ð»ttoÉ‚w{tk ‚u™u ðuŒtæÞÞ™™tu «thk¼ fhtðe Œô. …hL‚w ðËk‚ y™u „úe»{É‚w™t [iºt, ðiþt¾, suX y™u y»ttZ- yt

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 9


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

16

[th {rn™tytu ËwÄe yÇÞtË fhtð‚t hÌtt A‚tk …ý ‚u™u ÔÞtÓr‚ y™u rþhtu{Lºt «ýð Ërn‚ rºt…Œt „tÞºte …ý Ëthe he‚u ¼ýtðe ™ þõÞt. 5 ytðwk ntuðtk A‚tk …ý …tu‚t™t yt …wºt{tk ‚u{™u ytí{ð‚T y™wht„ n‚tu. ‚uÚte ¼h‚S™e ftuR …ý ftÞo{tk RåAt ™ ntuðt A‚tk …ý ‘…wºt™u Ëthe rþûtt yt…ðe òuRyu’ ytðt y™wr[‚ yt„únÚte ¼hS™u þti[, ðuŒtæÞÞ™, ðú‚, r™Þ{ ‚Útt „wÁ y™u yÂø™™e Ëuðt ð„uhu ƒúñ[Þto©{{tk ytð~Þf r™Þ{tu™tu W…Œuþ yt…‚t hÌtt. …hL‚w …wºt™u ËwrþÂût‚ òuðt™e ‚u{™e RåAt …qhe ÚtR ™ n‚e y™u …tu‚u …ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ Y… …tu‚t™t {wÏÞ f‚oÔÞÚte yËtðÄt™ hne™u fu𤠽h™t ft{-fts{tk ÔÞM‚ hnu‚t n‚t, fu nk{uþtk ËtðÄt™ hnu™th ft¤ ¼„ðt™u yt¢{ý fhe™u ‚u{™tu yk‚ fhe ™tÏÞtu. 6 íÞthu ‚u{™e ™t™e …í™e™t „¼o Útfe Wí…Òt ÚtÞu÷tk ƒÒtu ƒt¤ftu™u …tu‚t™e þtuõÞ™u ËtU…e™u …tu‚u Ë‚e ÚtR™u …r‚÷tuf{tk [t÷e „R. 7 ¼h‚S™t ¼tRytu ‚tu f{oftkz{tk ËtiÚte ËtÁk ¿tt™ Ähtð‚t n‚t. ‚uytu ƒúñ¿tt™Y… …htrðãtÚte ËðoÚtt y™r¼¿t ntuðt™u fthýu ‚uytu ¼h‚S™t «¼tð™u …ý òý‚t ™ ntuðtÚte ‚u™u Ëtð {q¾o Ë{s‚t n‚t. r…‚tS™t …h÷tuf rËÄtÔÞt …Ae ‚u{ýu ¼h‚S™u rðãtÇÞtË fhtððt™tu yt„ún Atuze ŒeÄtu. 8 ¼h‚S™u {t™-y…{t™™tu ftuR rð[th ™ n‚tu. ßÞthu ftuR ™h…þw ‚u™u {q¾o, yÚtðt ƒrÄh fne™u …wfth‚t ‚tu ‚u …ý ‚uðe s he‚u fnuðt ÷t„‚t. ftuR …ý ‚u{™e …tËuÚte ftuR …ý «fth™wk ft{ fhtððt RåA‚t n‚t, ‚tu ‚uytu ‚u{™e RåAt «{týu fhe yt…‚t. ðuXY…u yÚtðt {swheY…{tk, {tk„ðtÚte yÚtðt {tkøÞt rð™t su ftkR …ý Úttuzwk ½ýwk ËtÁk yÚtðt ¾htƒ yÒt {¤e s‚kw ‚u™u ftuR «fth™tu S¼™tu MðtŒ òuÞt rð™t ¼tus™ fhe ÷u‚t n‚t. ƒeò ftuR fthýÚte Wí…Òt ™ Út™th Mð‚:rËØ fu𤠿tt™t™kŒMðY… ytí{¿tt™ ‚u{™u «tó ÚtR „Þwk n‚wk; ‚uÚte Xkze-„h{e, {t™ y…{t™ ð„uhu îLîÚte Út‚tk Ëw¾-Œw:¾ ð„uhu{tk ‚u{™u Œuntr¼{t™™e MVqŠ‚ Út‚e ™ntu‚e. 9 ‚uytu Xkze-„h{e, ð»tto y™u ÍkÍtðt‚™t Ë{Þu …ý ËtkZ™e su{ ™ø™tðMÚtt{tk …zât hnu‚t. ‚u{™wk þheh Óü-…wü y™u {tkË÷ n‚wk. ‚uytu …]Úðe…h s …zât hnu‚t n‚t. õÞthuÞ ‚u÷ {Œo™ ð„uhu fh‚t ™ n‚t y™u õÞthuÞ M™t™ …ý fh‚t ™ n‚t, ‚uÚte ‚u{™t þheh…h {u÷ ò{e „Þtu n‚tu. ‚u{™wk ƒúñ‚us Äq¤Úte ZkftÞu÷t {qÕÞðt™ {rý™e Ë{t™ Aw…tR „Þwk n‚wk. ‚uytu …tu‚t™e fxe¼t„{tk yuf {u÷w-½u÷wk f…zwk ƒtkÄe™u ht¾‚t n‚t. ‚u™e Þ¿ttu…ðe‚ …ý ½ýe {u÷e ÚtR „R n‚e. ‚uÚte y¿tt™e ÷tuftu ‘yt ftuR Âîs Au’ ‘ftuR yÄ{ ƒútñý Au’ yuðwk fne™u ‚u{™tu r‚hMfth fÞto fh‚t n‚t, …hk‚w ‚uytuyu yu™tu ftuR rð[th ™ fhe™u MðåALŒ rð[hý fh‚t n‚t. 10 ‚u{™t ¼tRytu ‚u™u ƒeò™e {sqhe fhe™u …ux …tu»tý fhu Au yuðwk òuR™u …tu‚t™t ¾u‚htu{tk õÞthtytu ƒ™tððt{tk ÷„tze ŒeÄt. ‚tu ‚u ftÞo™u …ý fhðt ÷tøÞt. …hk‚w ‚u™u yu ðt‚™wk rƒ÷fw÷ æÞt™ ™ n‚wk fu ‚u õÞthtytu™e s{e™ Ë{‚÷ Au fu Ÿ[e-™e[e, yÚtðt ™t™e Au fu {tuxe Au. ‚u{™t ¼tRytu ‚u{™u [tu¾t™e fýfe, ytuËt{ý, ¼qËwk, Ëzu÷t yzŒ fu …Ae ðtËýtu{tk ŒtÍe „Þu÷t y™ts™tu …tu…ztu ð„uhu su ftkR …ý yt…‚t ‚u™u ‚u y{]‚™e Ë{t™ {t™e™u ¼tus™ fh‚t.11 ftuR yuf Ë{Þu ztfwytu™t ËhŒthu su™t Ët{k‚ þqÿ òr‚™t n‚t ‚u …wºt™e RåAtÚte ¼ÿft÷e™u {™w»Þ™e ƒr÷ yt…ðt™tu r™ùÞ fÞtuo. 12 ‚uýu su …wÁ»t - …þwƒr÷ {txu …fze ÷tÔÞtu n‚tu ‚u ¼tøÞƒ¤u ‚u{™e …fz{tkÚte ¼t„e ™eféÞtu n‚tu. ‚u™u þtuÄðt {txu ‚u{™t ™tufhtu [thu ƒtsw Œtuzât; …hk‚w ykÄthe yÄeohtºte™t Ë{Þu ‚u™e ftuR ¼t¤ {¤e ™ne. ‚u Ë{Þu ŒiðÞtu„Úte yuftyuf ‚u{™e áÂü yt ytÂÜhË„tuºteÞ ƒútñýfw{th…h …ze, su ðehtË™u ƒuËe™u nhý - ¼qkz ð„uhu «týeytuÚte …tu‚t™t ¾u‚h™wk hûtý fhe hÌtt n‚t.13 ‚u ÷tuftuyu òuÞwk fu yt ™h…þw ‚tu Ëthtk ÷ûtýðt¤tu Au, yt™tÚte yt…ýt Mðt{e™wk ftÞo yð~Þ rËØ Útþu. ytðwk rð[th‚tk ‚u{™wk {w¾ yt™kŒÚte ¾e÷e QXâwk. y™u ‚uytuyu ¼h‚S™u ŒtuhztkytuÚte ƒtkÄe™u [krzft {krŒh{tk ÷R „Þt. 14 íÞth …Ae ‚u [tuhtuyu …tu‚t™t he‚-rhðts {wsƒ ‚u™u rðrÄ…qðof M™t™ fhtðe™u ™ðtk ðMºttu …nuhtÔÞtk ‚Útt y™uf «fth™tk yt¼q»týtu, [kŒ™, {t¤t y™u r‚÷f ð„uhÚu te rð¼qr»t‚ fhe Ëthe he‚u ¼tus™ fhtÔÞw.k …Ae Äq…, Œe…, {t¤t, ztk„h™e Ätýe, fq…¤, yÑwh, V¤ y™u ™iðã u ð„uhu Ët{„úe ËtÚtu ƒr÷Œt™™e rðrÄ «{týu „t™, M‚wr‚ y™u {]ŒÜ ‚Útt Ztu÷ ð„uh™ u tu {nt™T æðr™ fh‚tk fh‚tk ‚u ™h…þw yuðt ¼h‚S™u ¼ÿft¤e™e yt„¤ ™e[wk {tÚtwk fhtðe™u ƒuËtze ŒeÄtu. 15 íÞth …Ae [tuhhts™t ÷wxtht …whturn‚u ‚u ™h-…þw™t ÁrÄhÚte Œuðe™u «ËÒt fhðt {txu Œuðe{kºttuÚte yr¼{krºt‚ fhtÞu÷e yuf ÄthŒth ‚÷ðth ÷eÄe. 16 ‚u ÷wxthtytu Mð¼tðÚte ‚tu hòu„wýe y™u ‚{tu„wýe n‚t s, ð¤e Ä™™t {ŒÚte

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 9


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

17

‚u{™wk r[¥t ðÄthu WL{‚ ÚtR „Þwk ntuðtÚte ®nËt{tk …ý Mðt¼trðf Ár[ n‚e. yt Ë{Þu ‚u [tuh÷tuftu ¼„ðt™™t ykþMðY… ƒútñýfw¤™tu r‚hMfth fhe™u MðåAkŒ‚tÚte fw{t„o™e ‚hV ðÄe hÌtt n‚t. yt…Â¥tft¤{tk …ý þtMºt su™t ðÄ™e yt¿tt ™Úte yt…‚tk, yuðt Ëtûtt‚T ƒúñ¼tð™u …t{u÷t ðihne™ ‚Útt Ë{M‚ «trýytu™t ËÓŒT yuf ƒúñŠ»tfw{th™tu ‚u ƒr÷ Œuðt RåA‚t n‚t. yt ¼Þkfh fwf{o òuR™u Œuðe ¼ÿft÷e™t þheh{tk Œw:Ën ƒúñ‚usÚte Œtn Útðt ÷tøÞtu y™u ‚uytu yuftyuf {qŠ‚{tkÚte «„x ÚtR „Þtk. 17 yíÞk‚ yËn™þe÷‚t y™u ¢tuÄ™t fthýu ‚u{™tk ¼ðtk [ze „Þtk n‚tk ‚Útt rðfht÷ Œtk‚ y™u [Zu÷e ÷t÷ ytk¾tu™u fthýu ‚u{™wk {w¾ yíÞk‚ ¼Þt™f n‚wk. ‚u{™t yt rðfht÷ Y…™u òuR™u yuðwk sýt‚wk n‚wk fu òýu yt ËkËth™tu Ëknth fhe ™t¾þu. ‚u{ýu ¢tuÄÚte ‚tzqfe™u ¼Þkfh yèntMÞ fÞwO y™u ‚u yr¼{rLºt‚ ¾zT„Úte s ‚u ƒÄt …t…eytu™tk {M‚ftu ft…e ™tÏÞtk y™u …tu‚t™t „ýtu™e ËtÚtu ‚u{™t „¤tytu{tkÚte ðnu‚tk „h{ hõ‚Y… ytËð, …e™u yíÞk‚ WL{¥t ÚtR™u Ÿ[t MðhÚte „t‚tk y™u ™t[‚tk ‚u {tÚttytu™u Œzt™e su{ h{ðt ÷tøÞtk. 18 Ët[wk Au, fu {nt…wÁ»ttu «íÞu fhu÷ yíÞt[thY… y…htÄ yt s «{týu Q÷xtuu …tu‚t™t s W…h ytðe …zu Au. 19 nu …heÂût‚T ! su{™e Œuntr¼{t™Y… ËwáZ ӌބúÂLÚt Aqxe „R Au, su Ë{M‚ «trýytu™t r{ºt y™u ytí{t Au ‚Útt ðih hrn‚ Au, su{™wk Ëtûtt‚T ¼„ðt™T s ¼ÿft¤e ð„uhu r¼Òt r¼Òt Y…tu Äthý fhe™u …tu‚t™wk õÞthuÞ ÷ûÞ ™nª [qf™tht ft¤[¢Y… ©uc y†Úte su{™e hûtt fhu Au. y™u su{ýu ¼„ðt™™tk r™¼oÞ [hýf{¤tu™tu yt©Þ ÷R htÏÞtu Au ‚u ¼„ðt™™t ¼õ‚ …h{nkËtu {txu …tu‚t™wk {M‚f f…tðt™tu yðËh ytððt A‚tk …ý ftuR «fthu ÔÞtfw¤ ™ Útðwk yu ftuR {nt™ ytùÞo™e ðt‚ ™Úte. 20 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu sz¼h‚ [rhºt ðýo™ ™t{™tu ™ð{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (9) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 10

sz¼h‚ y™u htò hnq„ý™tu r{÷t…. ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! yuf ðth rËLÄwËtiðeh Œuþ™tu Mðt{e htò hnq„ý …t÷¾e …h ƒuËe™u sR hÌtt n‚tu. ßÞthu ‚u Rûtw{‚e ™Œe™t rf™thu …ntUåÞt íÞthu ‚u™e …t÷¾e Ÿ[f™tht fnthtu™t s{tŒth™u yuf yu fnth™e ytð~Þf‚t …ze. ŒiðÞtu„u ‚u™u yt ƒútñý Œuð‚t (sz¼h‚) {¤e „Þt. ‚u™u òuR™u ‚uytu rð[tÞwO fu, ‘yt {™w»Þ Óü…wü, Þwðt™ y™u {sƒq‚ yk„tuðt¤tu Au. ‚uÚte yt ‚tu ƒ¤Œ ‚Útt „Äuzt™e su{ Ëthe he‚u ¼th W…tze þfu ‚u{ Au. ytðwk rð[the™u ‚uýu ðuX {txu …fzu÷t ƒeò fnthtu™e ËtÚtu yu{™u …ý ƒ¤…qðof …fze™u …t÷¾e{tk òuze ŒeÄtu. {ntí{t ¼h‚S òufu ftuR «fthu yt ftÞo{tk ÞtuøÞ ™ n‚t, ‚tu …ý fþwk ƒtuÕÞt rð™t {ti™ hne …t÷¾e™u W…tze [t÷ðt ÷tøÞt. 1 ‚u Âîs©uc, ftuR Sð …„ ™e[u ŒƒtR ™ òÞ yuðt zhÚte yt„¤™e yuf Ä™w»t sux÷e …]Úðe òuR™u [t÷‚t n‚t. ‚uÚte ƒeò fnthtu™e „r‚ ËtÚtu ‚t÷{u¤ ™ ÚtðtÚte ßÞthu …t÷¾e ðtkfe ËeÄe Útðt ÷t„e. íÞthu htò hnq„ýu …t÷¾e Ÿ[f™th ™tufhtu™u fÌtwk ‘yhu fnthtu ! ƒhtuƒh [t÷tu, …t÷¾e™u ðtkfe ËeÄe fhe™u fu{ [t÷tu Atu ?’ 2 íÞthu …tu‚t™t {tr÷f htò™wk ytûtu… Þwõ‚ ð[™ Ëtk¼¤e™u ‚u fnthtu™u zh ÷tøÞtu fu õÞtkf htò y{tu™u Œkz ™ yt…u. ‚uÚte ‚u …t÷¾e Q[f™tht {sqhtu htò™u yt «{týu r™ðuŒ™ fhðt ÷tøÞt. 3 nu {nthts ! y{u yËtðÄt™ ™Úte, y{u ‚tu ‚{the yt¿tt™wËth Ëthe he‚u …t÷¾e ÷R™u [t÷eyu Aeyu …ý yt yuf ™ðtu fnth n{ýtk-n{ýtk …t÷¾e{tk òuzâtu Au, ‚u Íz…Úte [t÷e þf‚tu ™ ntuðtÚte y{u ƒÄt ‚u™e ËtÚtu …t÷¾e ÷R sE þf‚t ™Úte.4 fnthtu™tk yt Œe™ ð[™ Ëtk¼¤e™u htò hnq„ýu rð[tÞwO, ËkË„oÚte Wí…Òt Út‚tu Œtu»t yuf s ÔÞÂõ‚{tk ntuðt A‚tk ‚u™tu ËkƒLÄ ht¾™th ƒÄt …wÁ»ttu{tk ytðe þfu Au. ‚uÚte òu ‚u™tu «r‚fth ™nª fhðt{tk ytðu ‚tu Äehu Äehu yt ƒÄt fnthtu …tu‚t™e [t÷ ƒ„tze Œuþu.’ ytðwk rð[the™u htò hnq„ý Úttuzt ¢turÄ‚ ÚtR „Þt. òufu ‚uýu {nt…wÁ»ttu™wk Ëuð™ fÞwO n‚wk , A‚tk …ý ûtrºtÞ Mð¼tð™u ÷eÄu ƒ÷…qðof ‚u™e ƒwÂØ hòu„wýÚte ÔÞtó ÚtR „E y™u ‚uytu ‚u Âîs©ucÚte su{™wk

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 10


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

18

ƒúñ‚us ht¾Úte ZkftÞu÷t yÂø™™e su{ «„x ™nª n‚wk ‚uðt ‚u ƒútñý©u»X™u ÔÞkøÞ…qýo ð[™ fnuðt ÷tøÞtu. 5 ‘yhu ¼tR ! ½ýt ¾uŒ™e ðt‚ Au, yuðwk ÷t„u Au fu ‚wk yð~Þ Úttfe „Þtu Au. ‚tht yt ËtÚteÞtuyu ‚™u shtÞ …ý Ënthtu ytÃÞtu ™Úte, ½ýu ŒqhÚte ‚wk yuf÷tu s ½ýt Ë{ÞÚte …t÷¾e Ÿ[fe [t÷u Au. ‚tÁk þheh …ý ¾tË {tuxwk ‚tswk y™u ¼htðŒth ™Úte, y™u yhu r{ºt ! ð]ØtðMÚttyu ‚™u Ze÷tuu …tze ŒeÄtu Au, ’ yt «{týu ½ýtk ÔÞÜ ð[™tu îtht xtuýtk {thðt A‚tk …ý ‚uytu …nu÷t™e su{ s {ti™ hne™u …t÷¾e Ÿ[fe™u [q…[t… [t÷‚t hÌtt. ‚u{ýu htò™t ð[™tuÚte sht …ý {tXwk ™ ÷„tzâwk; fthý fu ‚u{™e áÂüyu ‚tu …k[¼q‚tu, $rÿÞtu y™u yL‚:fhý™t Þtu„Y… …tu‚t™wk yt ykr‚{ þheh ytrðãt™wk s ftÞo n‚wk. yt swŒt-swŒt yÜtuÚte Þwõ‚ Œu¾tR Œuðt A‚tk …ý ðtM‚ð{tk n‚wk s ™ne, ‚uÚte ‚u{tk ‚u{™tu nwk y™u {tht …ýt™tu r{ÚÞt yæÞtË ËðoÚtt r™ð]¥t ÚtR „Þtu n‚tu ‚uytu ƒúñY… ÚtR „Þt n‚t. 6 rfL‚w …t÷¾e nswk …ý Ëthe he‚u [t÷‚e ™Úte, yt òuR™u htò hnq„ý ¢tuÄÚte ÷t÷, …e¤t ÚtR „Þt y™u fnuðt ÷tøÞt, yhu ! yt þwk ? þwk ‚wk Sð‚tu s {he „Þtu Au ? òý‚tu ™Úte, nwk ‚thtu {tr÷f Awk; ‚wk {thtu y™tŒh fhe™u {the yt¿tt™wk yt «{týu WÕ÷k½™ fhe hÌttu Au ! yuðwk ÷t„u Au fu ‚wk {q¾o Au. yhu ! nwk Œkz…trý Þ{hts™e Ë{t™ «ò™wk þtË™ fh™th Awk. ËtÁk, Q¼tu hnu; nwk yíÞthu s ‚™u Œkz Œô Awk. íÞthu s ‚the ƒwÂØ Xuftýu ytðþu. 7 hnq„ý™u htò ntuðt™wk yr¼{t™ ntuðtÚte yt «{týu ðÄthu …z‚t y…þçŒtu ƒtu÷‚tu ‚u …tu‚t™u {nt™ ƒwÂØ{t™ Ë{s‚tu n‚tu, ‚uÚte hòu„wý y™u ‚{tu„wý Þwõ‚ yr¼{t™™u ðþe¼q‚ ÚtR™u ‚u{ýu ¼„ðt™™t y™LÞ «er‚…tºt ¼õ‚ðh ¼h‚S™tu r‚hMfth fÞtuo. Þtu„uïh™e rðr[ºt ðtýe y™u ð‚o™™e ‚u™u sht …ý ¾ƒh ™ n‚e. ‚u™e ytðe y…rh…õð ƒwÂØ òuR™u ‚u Ëk…qýo «trýytu™t ËwÓŒ y™u ytí{t, ƒúñ¼q‚ ƒútñýŒuð‚t nMÞt y™u ftuR «fth™wk yr¼{t™ htÏÞt rð™t yt «{týu fnuðt ÷tøÞt.8 sz¼h‚u fÌtwk - nu hts™T ! ‚{u su ftkR fne hÌtt Atu, ‚u Ët[wk s Au; nwk ‚u{tk ftuR Xufze yÚtðt W…ntË™e ðt‚ ™Úte {t™‚tu. fthý fu òu ftuR ¼th ™t{™e ðM‚w Au ‚tu ‚u™u Ÿ[f™th þheh™u Au, y™u su ftkR {t„o Au ‚u …ý ‚u{tk [t÷™th þheh {txu s Au. {thtu þhehÚte ftuR ËkƒLÄ ™Úte, ‚uÚte {™u ™ ¼th Ÿ[fðt™tu õ÷uþ Au y™u ™ {t„o{tk [t÷ðt™tu ©{ Au. ‚{tÁk yt ð[™ …ý ÞtuøÞ s Au fu MÚtq÷ y™u Ëqû{…ýwk ‚u{s ™t™t y™u {tuxt…ýwk ‚tu yt …k[¼q‚tu™t ®…z þheh{tk s Au. ‚uÚte yt rð»tÞ{tk ftuR rððtŒ ™Úte.9 MÚtq÷‚t, f]þ‚t, ytrÄ, ÔÞtrÄ, ¼q¾, ‚hË, ¼Þ, f÷n, RåAt, ð]Øíð, r™ÿt, «u{, ¢tuÄ, yr¼{t™ y™u þtuf yt ƒÄt Ä{tuo Œuntr¼{t™™u ÷R™u Wí…Òt Út™th Sð{tk hnu Au; {thtk{tk ‚tu ‚u™tu rƒ÷fw÷ ykþ …ý ™Úte.10 nu hts™T ! ‚{u su Sððt {hðt™e ðt‚ fne yu ƒÒtu ðt‚tu ‚tu sux÷tk rðfthe …ŒtÚttuo Au, ‚u ƒÄt{tk r™Þr{‚Y…Úte òuðt {¤u Au; fthý fu yt ƒÄtk …ŒtÚttuo ytrŒ y™u yk‚ðt¤tk Au. nu ÞþMðe ™huþ ! ßÞtk Mðtr{-Ëuðf¼tð ÂMÚth ntuÞ, íÞtk s yt¿tt…t÷™ ð„uh™u kw r™Þ{ …ý ÷t„w …zu Au. ‚{tht y™u {tht ðå[u yt ËkƒLÄ ÂMÚth ™Úte, yt{tk …rhð‚o™ …ý ÚtR þfu Au. 11 ‘‚{u htò Atu y™u nwk «ò Awk ’ ytðt «fth™e ¼uŒ ƒwÂØ {txu {™u ÔÞðnth™t rËðtÞ ƒesw ftuR …ý «Þtus™ ™Úte Œu¾t‚wk. …h{tÚto áÂüÚte òuðt{tk ytðu ‚tu ftu™u Mðt{e fnuðt y™u ftu™u Ëuðf fnuðt ? A‚tk …ý nu hts™T ! ‚{™u òu Mðt{e…ýt™wk yr¼{t™ Au ‚tu ƒtu÷tuu, nwk ‚{the þwk Ëuðt fÁk ? 12 nu ðehðh ! nwk ‚tu {¥t, WL{¥t y™u sz™e Ë{t™ …tu‚t™e {ÂM‚{tk hnwk Awk. {™u Œkz yt…e™u ‚{™u þwk {¤þu ? òu nwk ðtM‚ð{tk sz y™u «{tŒe s ntuðwk, ‚tu …ý {™u rþûtt yt…ðe yu ‚tu …eËu÷t™u Vhe …eËðt™e su{ ÔÞÚto s Útþu. {™u Œkz yt…e™u ‚{u [‚wh [t÷tf ‚tu ™nª ƒ™tðe þftu. 13 ©eþwfŒuðS fnu Au - nu …heÂût‚T ! {wr™ðh sz¼h‚ ÞÚttÚto ‚¥ð™tu W…Œuþ fh‚tk fh‚tk ytx÷tu W¥th yt…e™u {ti™ ÚtR „Þt. yt sz¼h‚S™tk ð[™tu Ëtk¼¤e hnq„ý htò™wk Œuntí{ƒwÂØ™t nu‚w¼q‚ y¿tt™ r™ð]¥t ÚtR „Þwk n‚wk. ‚uÚte ‚uytu …h{ þtk‚ ÚtR „Þt n‚t. ‚uÚte ytx÷wk fne™u, ¼tu„ îtht «thçÄ™tu ûtÞ fhðt {txu ‚uytu Vhe …tAt …nu÷tk™e su{ s ‚u …t÷¾e ÷R™u [t÷ðt ÷tøÞt. 14 nu …heÂût‚T ! yt ƒtsw rËLÄwËtiðeh™huþ hnq„ý …ý …tu‚t™e W¥t{ ©Øt™u fthýu ‚¥ðrs¿ttËt™tu …qýo yrÄfthe n‚tu. ßÞthu ‚uýu ‚u Âîs©uc™t yt y™uf Þtu„ „úLÚttuÚte Ë{ŠÚt‚ y™u ӌޙe „úÂLÚt™wk AuŒ™ fh™th ðtõÞ Ëtk¼éÞtk,

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 10


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

19

íÞthu ‚u ‚íft¤ …t÷¾e{tkÚte ™e[u Q‚he „Þtu. ‚u™tu hts{Œ Ëk…qýo ™ü ÚtR „Þtu y™u ‚u ‚u{™t [hýtu{tk {M‚f ht¾e™u …tu‚t™t y…htÄ™u ût{t fhðt rð™ð‚tu yt «{týu fnuðt ÷tøÞtu. 15 hnq„ý htò fnu Au- nu Œuð ! ‚{u Âîs™wk r[ö Þ¿ttu…ðe‚ Äthý fhe htÏÞwk Au, ‚tu ƒ‚tðtu Aw…tðuþ{tk ‚{u ftuý Atu ? þwk ‚{tu Œ¥ttºtuÞ ð„uhu yðÄq‚tu{tkÚte ftuR yuf Atu ? ‚{u ftu™t …wºt Atu ? ‚{thtu sL{ õÞtk ÚtÞtu Au y™u ytnª fÞt fthýÚte rð[hý fhtu Atu ? òu ‚{u {tÁk fÕÞtý fhðt {txu …ÄtÞto Atu, ‚tu þwk ‚{tu Ëtûtt‚T Ë¥ð{qŠ‚ ¼„ðt™ fr…÷S ‚tu ™Úte ™u ? 16 {™u RLÿ™t ð@™tu ftuR zh ™Úte y™u {ntŒuðS™t rºtþq¤Úte zh‚tu ™Úte, Þ{hts™t ŒkzÚte …ý zh‚tu ™Úte. y™u yÂø™, ËqÞo, [Lÿ, ðtÞw y™u fwƒuh™t ytÞwÄtuÚte …ý ftuR ¼Þ ™Úte; …hk‚w ƒútñý™t y…{t™Úte nwk ½ýtu zÁk Awk. 17 ‚uÚte f]…t fhe™u ƒ‚tðtu, yt «{týu …tuu‚t™e rð¿tt™ Y…e þÂõ‚™u Aw…tðe™u y¿tt™e™e su{ rð[h™tht ‚{u ftuý Atu ? rð»tÞtuÚte ‚tu ‚{u Ëk…qýo y™tËõ‚ sýtðtu Atu. ‚{the ftuR ytu¤¾t¤ {¤‚e ™Úte. ‚tu nu {ntí{™T ! ‚{thtk Þtu„Þwõ‚ ðtõÞtu™tu ƒwÂØ îtht rð[th fhðtÚte …ý {thtu ËkþÞ Œqh ÚtÞtu ™Úte. 18 nwk ‚tu ytí{¿tt™e {wr™ytu™t …h{„wÁ y™u Ëtûtt‚T ©enrh™e ¿tt™þÂõ‚™t yð‚th Þtu„uïh ¼„ðt™ fr…÷S™u yu …qAðt {txu sR hÌttu n‚tuu fu yt ÷tuf{tk yuf {tºt þhý ÷uðt ÞtuøÞ ftuý Au. 19 ‚tu þwk ‚{u s ‚u fr…÷{wr™ Atu, fu suytu {™w»Þtu™e Œþt òuðt {txu yt «fthu rð[hý fhtu Atu ? ¼÷t ½h{tk ytËõ‚ hnu™th rððufne™ …wÁ»t Þtu„uïhtu™e „r‚™u fuðe he‚u òýe þfu ? 20 ( yt «{týu ¼h‚S™tu …rh[Þ …qAe™u nðu ‚u™t fÚt™{tk þkft fhe™u htò hnq„ý fnu Au) f{tuo fhðtÚte Œun™u ©{ …zu Au ‚uðwk {U ÞwØ ð„uhu f{tuo{tk òuÞwk Au. ‚uÚte {tÁk y™w{t™ Au fu ‚{™u …ý ðs™ Ÿ[fðtÚte y™u hM‚u [t÷ðtÚte yð~Þ ©{ …ntUåÞtu nþu. (…hk‚w ‚{u ‚tu fÌtwk n‚wk fu nwk ‚tu ðs™ Ÿ[f™thtu …ý ™Úte y™u [t÷™thtu …ý ™Úte, y™u ÔÞðnth rËðtÞ {™u fkR sýt‚wk ™Úte ð„uhu) ‚tu {™u ‚tu ÔÞðnth{t„o …ý Ët[tu s sýtÞ Au, fthý fu Vqxu÷t ½ztÚte …týe ÷tððwk ð„uhu ftÞo Út‚wk ™Úte, 21 Œun ð„uhu™t Ä{tuo™tu ytí{t …h ftuR «¼tð ntu‚tu ™Úte, yuðe ðt‚ …ý ™Úte. [q÷t …h {qfu÷e ‚…u÷e ßÞthu yÂø™Úte ‚…ðt ÷t„u Au íÞthu ‚u{tk hnu÷wk …týe …ý Qf¤ðt ÷t„u Au; y™u …Ae ‚u …týeÚte [tu¾t™tu ykŒh™tu ¼t„ …ý …tfe òÞ Au. yu s «{týu Œun, RrLÿÞ, y™u yk‚:fhý™t ËtÂÒtæÞÚte Sð™wk ËkËhý ÚttÞ Au. Sð ‚u™tu ‚Útt ‚u™t ©{ ð„uhu™tu …ý y™w¼ð fhu Au. 22 ‚{u Œkz ð„uhu™wk ÔÞÚto…ýwk ƒ‚tÔÞwk, …ý htò ‚tu «ò™wk þtË™ y™u …t÷™ fhðt {txu r™Þwõ‚ fhtÞu÷tu ‚u «ò™tu Ëuðf s Au. …hk‚w htò îtht WL{¥t ð„uhu ÷tuftu™u Œkz yt…ðtu yu r…ü…u»tý fnuðtÞ ™nª. fthý fu …tu‚t™t Ä{o™wk yt[hý fhðwk yu ¼„ðt™™e Ëuðt s Au, ‚u{ fh™thtu {týË …tu‚t™t Ë{M‚ …t…Ë{qn™u ™ü fhe Œu Au. 23 “nu Œe™ƒkÄw ! htsðe…ýt™t yr¼{t™Úte WL{¥t ÚtR™u {U ‚{tht suðt …h{ËtÄw™e yð¿tt fhe Au. nðu ‚{u {iºte™e ¼tð™t fhtu y™u yuðe f]…táÂü fhtu fu su™tÚte ËtÄw™e yð¿tt fh™th yuðtu su nwk ‚u yt y…htÄ{tkÚte {wõ‚ Úttô. 24 ‚{u Œuntr¼{t™ hrn‚ y™u rðïƒkÄw ©enrh™t y™LÞ ¼õ‚ Atu; ‚uÚte Ëti{tk Ë{áÂü Au. yt…™e ykŒh {t™ y…{t™™u fthýu ftuR rðfth ÚtR þõ‚tu ™Úte. …hk‚w yuf {nt…wÁ»t™wk y…{t™ fhðt™u fthýu {tht suðtu {™w»Þ, Ëtûtt‚T rºtþq¤…trý {ntŒuðS suðtu «¼tðþt¤e ntuðt A‚tk …ý, …tu‚t™t y…htÄ™u ÷eÄu Úttuzt s Ë{Þ{tk yð~Þ ™ü ÚtR sþu.”25 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu sz¼h‚ y™u hnq„ýhtò™t ËkðtŒ ™t{™tu Œþ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (10) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 11

¼h‚Syu htò hnq„ý™u fh÷tu W…Œuþ sz¼h‚u fÌtwk - nu hts™T ! ‚{u …h{tÚto‚¥ð™u ƒhtƒh ™Úte òý‚t A‚tk …ý {tuxt ¿ttr™ytu™e su{ W…h W…hÚte ‚forð‚fo™e ðt‚tu fhe hÌtt Atu, yu™tÚte ©uc ¿ttr™…wÁ»ttu{tk ‚{the „ý™t ™ ÚtR þfu. ‚¥ðrð[th fh‚e ð¾‚u rð[thðt™T …wÁ»t ‚{u «r‚…tŒ™ fhu÷ Mðt{e-Ëuðf ð„uhu™t yt ÔÞðnth™u ËíÞY…Úte Mðefth ™Úte fh‚t.1 nu hts™T !

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 11


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

20

fŒt[ ‚{u RåAtu fu ÷tirff ÔÞðnth™e su{ s ðirŒf rð[thÚte ‚¥ð™tu r™ýoÞ ÚtR þfu; ‚tu yu …ý Ëk¼ð ™Úte; fthý fu ðuŒðtõÞ …ý rðþu»t…ýu „]nMÚtÄ{o{tk fhðt{tk ytð‚t {tuxt {tuxt Þ¿trðrÄ™tu rðM‚th fhðt{tk ÔÞM‚ Au. ht„îu»ttrŒ Œtu»ttuÚte hrn‚ rðþwØ ‚¥ð¿tt™™e …qhu…qhe ðt‚ ðuŒðtýe{tk …ý fnuðt{tk ytðe ™Úte. 2 „]nMÚt™u ÞtuøÞ Þ¿t ð„uhu f{tuoÚte «tó Út‚wk Mð„o ð„uhu™wk Ëw¾ Mð¡™e su{ íÞt„ fhðt suðwk Au, yuðwk su {™w»Þ™u ™Úte {™t‚wk ‚u {™w»Þ™u ‚¥ð™wk ¿tt™ fhtðt{tk Ëtûtt‚T W…r™»tŒT™t ð[™tu …ý Ë{Úto ™Úte.3 ßÞtk ËwÄe {™w»Þ™wk {™ Ë¥ð, hs y™u ‚{tu„wý™u ðþ hnu Au, íÞtk ËwÄe ‚u r™hkfwþ …ýu ‚u™e ¿tt™urLÿÞtu y™u f{uorLÿÞtu, þw¼ y™u yþw¼ f{tuo fh‚e hnu Au.4 yt {™ s ðtË™t{Þ Au; y™u rð»tÞtu{tk ytËrõ‚ ðt¤wk Au y™u „wýtuÚte «urh‚, ht„-îu»ttrŒ rðfthtuÚte Þwõ‚ Au y™u …tk[¼q‚Úte ƒ™u÷wk yt MÚtq¤ þheh, Œþ RrLÿÞtu y™u {™ yt Ëtu¤f¤tytu{tk {wÏÞ Au. yt {™ s Œuð‚t y™u {™w»ÞtrŒ W¥t{-yÄ{ suðt swŒt swŒt þhehtu™u Äthý fhtððt{tk fthý Au. 5 yt {tÞtÞwõ‚ {™ ËkËth[¢{tk Au‚h™tÁk Au. y™u …tu‚t™t þheh™t yr¼{t™e Sð™e ËtÚtu {¤e™u ‚u™u ft¤[¢Úte «tó Út‚tk Ëw¾-Œw:¾ y™u ‚u™tÚte swŒt {tunY…e yð~Þk¼tðe ([tuõõË …ýu Út™th) V¤tu™e yr¼ÔÞÂõ‚ fhu Au. 6 ßÞtk ËwÄe yt {™ hnu Au, íÞtk ËwÄe ò„ú‚ y™u Mð¡tðMÚtt™tu ÔÞðnth ËŒtÞ «ftrþ‚ ÚtR™u Sðtí{t™u {txu á~Þ ƒ™u Au. ‚uÚte …kÂz‚s™tu {™™u s rºt„wý{Þ yÄ{ ËkËth™tu y™u „wýt‚e‚ …h{tuíf]ü {tuût…Œ™wk …ý fthý ƒ‚tðu Au. 7 rð»tÞtu{tk ytËõ‚ yuðwk yt {™ Sð™u ËkËth™t Ëkfx{tk ™t¾e Œu Au; rð»tÞ hrn‚ ÚtÞt …Ae yu s {™ ‚u™u þtÂL‚{Þ {tuût…Œ «tó fhtðu Au. su{ ½eÚte ¼ªòÞu÷ ðtx™u ¾t™tht Œeðzt{tkÚte ‚tu Äq{tztðt¤e ßÞtu‚ ™ef¤‚e hnu Au y™u ßÞthu ½e Ë{tó ÚtR òÞ Au íÞthu ‚u …tu‚t™t fhtý¼q‚ yÂø™ ‚¥ð{tk ÷e™ ÚtR òÞ Au; ‚uðe he‚u „wý y™u f{tuoÚte ytËõ‚ ÚtÞu÷wk {™ y™uf «fth™e rð»tÞ ð]Â¥tytu™tu yt©Þ ÷u‚wk hnu Au y™u ‚u™tÚte {wõ‚ ÚtR „Þt …Ae ‚u …tu‚t™t ‚¥ð{tk ÷e™ ÚtR òÞ Au. 8 nu ðeh©uc ! …tk[ f{o RrLÿÞtu, …tk[ ¿tt™ RrLÿÞtu y™u yuf ynkfth yt {™™e yr„Þth ð]Â¥tytu Au ‚Útt …tk[ «fth™t f{tuo, …tk[ ‚L{tºttytu y™u yuf þheh yt yr„Þth ‚u™t ytÄth¼q‚ rð»tÞtu fnu÷t Au. 9 „LÄ, Y…, M…þo, hË y™u þçŒ - yt …tk[ ¿tt™urLÿÞtu™tu rð»tÞ Au. {¤íÞt„, Ëk¼tu„, ¼t»tý y™u ÷uý-Œuý fhðwk ytrŒ ÔÞt…th yt …tk[ f{uorLÿÞtu™tu rð»tÞ Au. ‚Útt ‘yt þheh {tÁk Au’ yuðwk {t™ðwk yu ynkfth™tu rð»tÞ Au. fux÷tf ÷tuftu ynkfth™u {™™e ƒth{e ð]Â¥t y™u ‚u™t yt©Þ¼q‚ þheh™u ƒth{tu rð»tÞ {t™u Au. 10 {™™e yt yr„Þth ð]Â¥tytu ÿÔÞ (rð»tÞ) Mð¼tð, ËkMfth, f{o y™u ft¤ ðzu Ëukfztu, nòhtu y™u fhtuztu «fthtu{tk …rhýt{ …t{u Au. …hk‚w ‚u™wk yÂM‚íð ûtuºt¿t yuðt ytí{t™e Ë¥tt™u ÷eÄu s Au. …ý MðÞk yÚtðt …hM…h {¤ðtÚte hnu‚e ™Úte. 11 yuðwk ntuðt A‚tk …ý {™™e ËtÚtu ûtuºt¿t™tu ftuR ËkƒkÄ ™Úte. yt ‚tu Sð™e s {tÞtîtht r™Š{‚ W…trÄ Au. ‚u™wk fthý {tÞt Au. yt {™ ½ýwk fhe™u ËkËth ƒkÄ™{tk ™t¾™tht yrðþwØ f{tuo fhðt{tk s «ð]¥t hnu Au. ‚u™e W…Þwoõ‚ ð]Â¥tytu «ðtnY…u r™íÞ s hnu Au; ò„ú‚ y™u Mð¡ yðMÚtt{tk ‚u ð]Â¥tytu «„x ÚttÞ Au y™u Ëw»twÂó yðMÚtt{tk Aq…tR òÞ Au. yt ƒÒtu yðMÚttytu{tk ûtuºt¿t (Sðtí{t) fu su rðþwØ r[L{tºt Au ‚u ð]Â¥tytu™u ËtûteY…u òu‚tu hnu Au. 12 (Sðtí{t y™u …h{tí{t™t ¼uŒÚte ûtuºt¿t ƒu «fth™t Au. yíÞth ËwÄe Sðtí{t™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk. nðu …Ae …h{tí{t™wk r™Á…ý fhðt{tk ytðu Au.) yt ûtuºt¿t, …h{tí{t, ËðoÔÞt…f, s„‚™wk ytrŒfthý, …rh…qýo, «íÞût, MðÞk«ftþ, ysL{t, ƒúñtrŒf Œuð‚tytu™t …ý r™Þk‚t y™u …tu‚t™u ytÄe™ hnu™the {tÞt îtht Sð«týe{tºt™t yL‚:fhý{tk hne™u Sðtu™u «urh‚ fh™th, Ë{M‚ ¼q‚«týeytu™t yt©ÞY… ¼„ðt™ ðtËwŒuð Au.13 suðe he‚u ðtÞw Ëk…qýo MÚttðh (ð]ûttrŒ) sk„{ ({™w»ÞtrŒ) «trýytu{tk «týY…{tk «ðuþ fhe™u ‚u™u «urh‚ fh‚tu hnu Au. ‚uðe he‚u ‚u …h{tí{t ©eðtËwŒu𠼄ðt™ Ëðuo™t Ëtûte ÚtR™u ytí{MðY…u yt Ë{„ú MÚttðhsk„{Y… ËkËth{tk ytu‚«tu‚ ÚtR™u hnu Au.14 nu hts™T ! ßÞtk ËwÄe {™w»Þ ¿tt™îtht yt ËkËthY… {tÞt™tu r‚hMfth fhe™u ËtkËtrhf Ëðuo «ŒtÚto{tkÚte ytËÂõ‚ Atuze™u ‚Útt ft{, ¢tuÄ ð„uhu A yL‚:þºtwytu™u S‚e™u ytí{‚¥ð™u òýe ÷u‚tu ™Úte y™u ßÞtk ËwÄe ‚u ytí{t™t W…trÄY… {™™u ËkËth™t Œw:¾tu™wk ûtuºt (fthý) {t™e ÷u‚tu ™Úte, íÞtk ËwÄe ‚u {™w»Þ yt ËkËth÷tuf{tk ‘sL{-{hý™t [¢{tk’ ¼xf‚tu hnu Au. fthý fu yt {™ Sð™t þtuf, {tun, htu„, ht„, ÷tu¼ y™u ðuh ð„uhu™t ËkMfthtu™e ‚Útt {{‚t™e ð]ÂØ

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 11


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

21

fh‚wk hnu Au. 15-16 yt {™ s ‚{thtu {ntƒ¤ðt™ þºtw Au. ‚{thtÚte ‚u™e W…uûtt fhðtÚte ‚u™e þÂõ‚ rðþu»t …ýu ðÄe „R Au. òu fu yt {™ …tu‚u ‚tu ËðoÚtt r{ÚÞt Au. A‚tk …ý yuýu ‚{tht ytí{tMðY…™u Ztkfe htÏÞwk Au. ‚uÚte ‚{tu ËtðÄt™ ÚtR™u ©e„wÁ y™u ©enrh™t …tð™ [hýf{¤tu™e W…tË™t Y…e y†Úte ‚u™u {the ™t¾tu. 17 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu hnq„ý ðýo™ ™t{™tu yr„Þth{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (11) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 12

hnq„ýu …qAu÷t «&™tu™wk ¼h‚Syu yt…u÷ Ë{tÄt™. htò hnq„ý fnu Au - nu ¼„ðt™ ! nwk ‚{™u ™{Mfth fÁk Awk. ¼„ðt™ suðe he‚u ÷tuf™e hûtt {txu þheh Äthý fhu Au. ‚uðe he‚u ‚{u …ý yt ËkËth{tk hnu‚t «týeytuu™tu WØth fhðt {txu s yt þheh Äthý fÞwO Au. nu Þtu„uïh ! …tu‚t™t …h{ yt™kŒY… ytí{MðY…™tu y™w¼ð fhe™u ‚{u yt MÚtq÷ þhehÚte WŒtËe™ ÚtR „Þt Atu. ‚Útt yuf sz ƒútñý™t ðuþÚte …tu‚t™t ËŒtÞ ¿tt™{Þ MðY…™u ËtÄthý {™w»Þ™e ™shu yá~Þ fhe ht¾u÷wk Au. yuðt yt…™u nwk ðthkðth ™{Mfth fÁk Awk. 1 nu ƒúñ™T ! suðe he‚u ‚tðÚte …ezt‚t htu„e …wÁ»t {txu „éÞwk yti»tÄ, y™u ‚zftÚte ‚…u÷t …wÁ»t {txu þe‚÷ s¤ y{]‚™e Ë{t™ ntuÞ Au. ‚uðe he‚u Œuntr¼{t™Y… Íuhe÷t Ë…uo su™e rððufƒwÂØ™u zkËe ÷eÄe Au, ‚uðt {tht {txu ‚{thtk ð[™tu y{]‚™e su{ yti»tÄe Ë{t™ Au. 2 nu Œuð ! nwk ‚{the …tËuÚte {tht ËkþÞtu™e r™ð]Â¥t …Ae fhtðe ÷Rþ, …ý …nu÷t ‚tu yt Ë{Þu ‚{u su yæÞtí{Þtu„{Þ W…Œuþ ytÃÞtu Au ‚u™u s yr‚ Ëh÷ ƒ™tðe™u {™u Ë{òðtu. ‚u™u Ë{sðt™e {™u ½ýe WífkXt Au.3 nu Þtu„uïh ! ‚{u yu{ fÌtwk su fu- ¼th W…tzðt™e r¢Þt ‚Útt ‚u™t ÷eÄu ©{Y…e su V¤ ÚttÞ Au. ‚u ƒÒtuÞ «íÞût ntuðt A‚tk …ý fuð¤ ÔÞðnth{q÷f s Au. ðtM‚ð{tk ‚u ËíÞ ™Úte. ‚¥ð rð[th™e yt„¤ ‚u™wk ftkR {qÕÞ ™Úte. ‚uÚte yt rð»tÞ{tk {tÁk {™ ¼úr{‚ ÚtR òÞ Au. ‚{tht yt ð[™™tu {{o {™u Ë{s{tk ytð‚tu ™Úte.4 sz¼h‚u fÌtwk- nu …]Úðe…r‚ ! yt Œun …]Úðe™tu s rðfth Au, …ÚÚth ð„uhu …ŒtÚtoÚte ‚u™tu þtu Vhf Au ? ßÞthu yt þheh ftuR …ý fthýÚte …]Úðe W…h [t÷ðt ÷t„u íÞthu ‚u™wk ¼thðtnf ð„uhu ™t{ …ze òÞ Au. swytu ! yu™tk ƒu …„ Au, ‚u{™t W…h ¢{þ: yuzeytu, r…zªytu, ½qxýtu, òk½tu, f{h, ðût:MÚt¤, „hŒ™, ¾¼t ð„uhu rðrðÄ yk„tu Au.5 ¾¼t W…h ÷tkfzt™e …t÷¾e ht¾e Au; ‚u{tk …ý Ëtiðehhts ™t{™tu yuf …tŠÚtð rðfth s ƒuXtu Au. su{tk ytí{ƒwÂØY… yr¼{t™ fhðtÚte ‚{u ‘nwk rËLÄw Œuþ™tu htò Awk’ ytðt «ƒ¤ {ŒÚte ytkĤt ÚtR hÌtt Atu. 6 …hL‚w yt™tÚte ‚{the ftuR «fth™e ©uc‚t rËØ Út‚e ™Úte. ðtM‚ð{tk ‚tu ‚{u ½ýt ¢qh y™u Ä]ü s Atu. ‚{u yt rƒ[tht Œe™Œw:¾e fnthtu™u fuŒ{tk …fze™u …t÷¾e{tk òuze ŒeÄt Au; y™u …Ae {nt…wÁ»ttu™e Ä{o˼t{tk {tuxe {tuxe ‚¥ð¿tt™™e ðt‚tu fhtu Atu fu ‘nwk ÷tuftu™wk hûtý fh™thtu Aw’k . yt ‚{™u þtu¼‚wk ™Úte.7-8 yt…ýu òuRyu Aeyu fu sux÷tk ™t{ ¼uŒðt¤t Œu¾t‚tk yt Ëk…ý q o [ht[h ¼q‚«týeytu nk{uþtk …]Úðe{tkÚte s Wí…Òt ÚttÞ Au y™u …]Úðe{tk s ÷e™ ÚtR òÞ Au; ‚uÚte ‚u{™t r¢Þt¼uŒ™u ÷eÄu y÷„ y÷„ ™t{ …ze „Þtk Au. ðtM‚ð{tk ‚u™t rËðtÞ ÔÞðnth™wk ƒesw þwk {q¤ Au ? 9 yt «{týu ‘…]Úðe’ þ猙tu ÔÞðnth …ý ¾tuxtu s Au. ðtM‚rðf ™Úte; fthý fu yu …tu‚t™wk W…tŒt™ fthýY… Ëqû{ …h{týwytu{tk ÷e™ ÚtR òÞ Au. y™u su™t ËkÞtu„Úte …]ÚðeY… ftÞo™e rËÂØ ÚttÞ Au, ‚u …h{týwytu yrðãt™u ÷eÄu {™Úte s fÕ…tÞu÷ Au. ðtM‚ð{tk ‚u™e …ý Ë¥tt ™Úte. 10 (yt Ë{„ú «…k[ ¼„ðt™™e {tÞt™tu s ¾u÷ Au, ‚u™tÚte y÷„ ‚u™e ftuR Ë¥tt ™Úte.) yt «{týu ƒeswk …ý su fkR MÚtq¤-þqû{ ™t™wk-{tuxwk, ftÞo-fthý ‚Útt [u‚™ y™u y[u‚™ ð„uhu „wýtuÚte Þwõ‚ ¼uŒðt¤wk «…k[ Œu¾tÞ Au- ‚u™u …ý ÿÔÞ, Mð¼tð, ytþÞ, ft¤ y™u f{o ð„uhu ™t{tuðt¤e ¼„ðt™™e {tÞt™wk s ftÞo Ë{òu. 11 rðþwØ …h{tÚtoY…, yÂî‚eÞ ‚Útt ykŒh-ƒnth™t ¼uŒÚte hrn‚ …rh…qýo ¿tt™ s ËíÞ ðM‚w Au. ‚u Ëðo-yk‚ðo‚eo y™u ËðoÚtt r™rðftoh Au. ‚u™wk s ™t{ ‘¼„ðt™’ Au. y™u ‚u™u s …kÂz‚s™tu ‘ðtËwŒuð’ ™t{Úte fnu Au. 12 nu hnq„ý ! ‚u ¿tt™Y… …h{tí{t {nt…wÁ»ttu™t [hýhsÚte …tu‚t™u ™ðztÔÞt rð™t fu𤠂…, Þ¿t ð„uhu ðirŒf

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 12


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

22

f{o, yÒttrŒ™wk Œt™, yr‚rÚtytu™e Ëuðt, „heƒtu™e Ëuðt, ð„uhu „]nMÚttur[‚ Ä{to™wct™, ðuŒtu™wk yæÞÞ™ yÚtðt s¤, yÂø™ yÚtðt ËqÞo™e W…tË™t ð„uhu ftuR …ý ËtÄ™ fhðtÚte ‚u …h{tí{t™wk ÞÚttÚto ¿tt™ «tó Út‚wk ™Úte. 13 ‚u™wk fthý yu Au fu, {nt…wÁ»ttu™e ÷tuf{tk ËŒtÞ …rðºtfeŠ‚, ©enrh™t „wýtu™e [[to Út‚e hnu Au ‚uÚte rð»tÞtu™e ðt‚ ‚tu ‚u™e …tËu ytðe …ý þf‚e ™Úte; y™u ßÞthu ¼„ðt™™e fÚtt™wk r™íÞ«r‚ Ëuð™ fhðt{tk ytðu íÞthu ‚u {tuût™e RåAtðt¤t …wÁ»t™e …rðºt ƒwÂØ™u ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð{tk ÷„tze Œu Au.14 nwk …qðosL{{tk ¼h‚ ™t{™tu htò n‚tu. yirnf (yt÷tuf™t) y™u …th÷tirff (…h÷tuf™t) ƒÒtu «fth™t rð»tÞtuÚte rðhõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™e ythtÄ™t{tk s h‚ hnu‚tu n‚tu; A‚tk …ý yuf {]„{tk ytËÂõ‚ ÚtR sðtÚte {thu …h{tÚto{tkÚte ¼úü ÚtR™u yt„÷t sL{{tk {]„™tu yð‚th ÷uðtu …zâtu n‚tu. 15 …hL‚w ¼„ðt™ ©ef]»ý™e W…tË™t™t «¼tðÚte ‚u {]„Þtur™{tk …ý {the …qðosL{™e M{]r‚ ÷wó ÚtR ™ n‚e, yuÚte s nwk yt sL{{tk sz¼h‚ ™t{Úte «rËØ Awk y™u s™ËkË„oÚte zhe™u n{uþtk yËk„ ¼tðÚte „wóY…Úte s rð[h‚tu hnwk Awk. Ëthtkþ yu Au fu rðhõ‚ {nt…wÁ»ttu™t ËíËk„Úte «tó ÚtÞu÷t ¿tt™Y… ¾zT„ îtht {™w»Þ™u yt ÷tuf{tk s …tu‚t™t {tunƒkÄ™™u ft…e ™t¾ðwk òuRyu. …Ae ©enrh™e ÷e÷tytu™t fÚt™ y™u ©ðýÚte ¼„ðt™™wk M{hý ftÞ{ hnuðt™u fthýu ‚u Ënu÷tRÚte s ËkËth{t„o™u …th fhe™u ¼„ðt™™u «tó fhe þfu Au. 16 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu hnq„ý™u sz¼h‚ îtht ¿tt™tu…Œuþ ðýo™ ™t{™tu ƒth{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (12) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 13 ¼ðtxðe™wk ðýo™ y™u hnq„ý™t «&™tu™wk Ë{tÄt™. sz¼h‚u fÌtwk - nu hts™T ! Ëw¾Y…e Ä™{tk ytËõ‚ yuðtu Sð Ë{wŒtÞ Œuþ ŒuþtL‚h{tk Vhe Vhe™u ÔÞt…th fh™th ÔÞt…the Ë{qn suðtu Au. {tÞtyu Sð™u ŒwM‚h «ð]Â¥t{t„o{tk òuze ŒeÄtu Au; ‚uÚte ‚u™e áÂü Ëtr¥ðf, htsË y™u ‚t{Ë™t ¼uŒÚte swŒt swŒt «fth™t f{tuo …h ÚttÞ Au. ‚u f{tuo{tk ¼xf‚tu ¼xf‚tu yt SðË{wŒtÞ ËkËth ¼ðtxðe{tk sR …ntU[u Au. íÞtk ‚u™u sht …ý þtÂL‚ {¤Úte ™Úte. 1 nu {nthts ! ‚u sk„÷{tk A ÷wxthtytu Au. yt ðu…the Ë{ts™tu ™tÞf ½ýtu áü Au. ‚u™t ™u‚]íð{tk ßÞthu yt (ðu…the Ë{ts) íÞtk …ntU[u Au, íÞthu yt ÷wxthtytu ƒ¤…qðof yt™e ƒÄe {t÷-r{÷f‚ ÷qkxe ÷u Au. suðe he‚u ðÁytu ½uxtkytu™t xtu¤t{tk ½qËe sR™u ‚u{™u ¾U[e ÷R òÞ Au. ‚uðe s he‚u yu™e ËtÚtu hnu‚tk ðÁ s yt™u yËtðÄt™ òuR™u yt™t Ä™™u ynª-‚nª ¾U[ðt ÷t„u Au. 2 ‚u sk„÷ ½ýt ƒÄt ðu÷t,½tË, y™u Ítz-Ít¾ht™u fthýu ½ýwk Œw„o{ ƒ™u÷wk Au. ‚u{tk ‚eðú ztkË y™u {åAhtu yt™u ytht{Úte hnuðt Œu‚t ™Úte, íÞtk ‚u™u õÞthuf ‚tu „LÄðo™„h Œu¾tðt ÷t„u Au y™u õÞthuf-õÞthuf [{[{‚t yr‚ [k[÷ ytr„Þt (…‚kr„Þt) ytk¾tu™e yt„¤ ytðe òÞ Au. 3 yt ðrýf Ë{wŒtÞ yt ð™{tk r™ðtËMÚtt™, s¤ y™u Ä™ ð„uhu{tk ytËõ‚ ÚtR™u yt{-‚u{ ¼xõÞt fhu Au. õÞthuf ytkÄeÚte Wzu÷e Äq¤Úte ßÞthu ƒÄe rŒþtytu Äw{tztytuÚte XkftR òÞ Au y™u ‚u™e ytk¾tu{tk …ý Äq¤ ¼htR òÞ Au. íÞthu ‚u™u rŒþtytu™wk ¿tt™ …ý ™Úte hnu‚wk. 4 õÞthuf yt ÔÞt…the Ë{wŒtÞ™u ™nª Œu¾t‚t ‚{htkytu™tu fýofxw (ft™™u yr«Þ) þçŒ Ëk¼¤tÞ Au, õÞthuf ½qðztu …tu‚t™e ƒtu÷eÚte yt™wk r[¥t ÔÞrÚt‚ fhe ™t¾u Au. õÞthuf yt™u ¼q¾ …huþt™ fhðt ÷t„u Au. ‚tu yt r™LŒ™eÞ ð]ûttu™tu s Ënthtu þtuÄðt ÷t„u Au y™u õÞthuf ‚hËÚte ÔÞtfq¤ ÚtR™u {]„s¤ ‚hV Œtux {qfu Au. fÞthuf s¤ hrn‚ Ëqfe ™Œeytu™e [f{f{tk VËtR™u ‚u™e ‚hV Œtuzu Au. 5 õÞthuf yÒt ™ {¤ðtÚte …hM…h yuf ƒeò™t yÒt™t „útnf ƒ™e òÞ Au, õÞthuf Œtðt™¤{tk «ðuþe™u yÂø™{tk yxðtR òÞ Au. y™u õÞthuf Þût÷tuftu yt™t «tý ¾U[ðt ÷t„u Au íÞthu ‚u Œw:¾e ÚtR òÞ Au. 6 õÞthuf …tu‚tÚte ðÄthu ƒ¤ðt™ ÷tuftu ‚u™wk Ä™ ÷qkxðt ÷t„u Au ‚tu ‚u Œw:¾e ÚtR™u þtuf y™u {tun{tk ƒu¼t™ ÚtR òÞ Au. y™u õÞthuf „kÄðo™„h{tk …ntU[e™u Úttuze ûtý {txu ƒÄwk Œw:¾ ¼q÷e™u yt™kŒ™tu y™w¼ð

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 13


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

23

fhu Au. 7 yt (ÔÞt…the Ë{wŒtÞ) õÞthuf …ðo‚tu…h [zðt RåAu Au. ‚tu ftkxt y™u ftkfhtytu™u ÷eÄu …„ [thýe ÚtR sðtÚte WŒtË ÚtR òÞ Au. …rhðth ½ýtu ðÄe òÞ Au y™u WŒh…qŠ‚ (ytSrðft)™wk ËtÄ™ ™Úte ntu‚wk ‚tu ¼q¾™e yÂø™{tk Ëk‚ó ÚtR™u …tu‚t™t s Ë„tËkƒLÄeytu …h r¾òðt ÷t„u Au. 8 õÞthuf ys„h ‚Útt Ë…o™tu ftur¤Þtu ƒ™e™u ð™{tk VUfeŒuðtÞu÷ {zŒt™e su{ …zâtu hnu Au. ‚u Ë{Þu ‚u™u ftkR ËqÄ ƒwÄ ™Úte hnu‚e. õÞthuf ƒeò Íuhe sk‚wytu ‚u™u zk¾ðt ÷t„u Au ‚tu ‚u™t Íuh™t «¼tðÚte ytkĤtu ÚtR™u ftuR Ÿzt fqðt{tk …ze òÞ Au y™u ½tuh Œw:¾{Þ ykÄfth{tk ƒuntuþ ÚtR™u …zâtu hnu Au. 9 õÞthuf {Ä þtuÄðt ÷t„u Au ‚tu {Ä{tk¾eytu yt™t ™tf{tk fhzðt ÷t„u Au. y™u yt™wk ƒÄwk yr¼{t™ ™ü ÚtR òÞ Au. y™uf {w~fu÷eytu™tu Ët{™tu fÞto …Ae fŒt[ ftuR …ý «fthu ‚u™u {Ä {¤e …ý òÞ Au ‚tu ƒeò ÷tuftu ‚u™e …tËuÚte Ae™ðe ÷u Au. 10 õÞthuf xtZ, ‚zftu, ‚qVt™ y™u ðhËtŒÚte …tu‚t™e hûtt fhðt{tk yË{Úto ÚtR òÞ Au. õÞthuf …hM…h Úttuztu ÔÞt…th fhu Au ‚tu Ä™™t ÷tuu¼Úte ƒeò™u Œ„tu ŒR™u ‚u{™e ËtÚtu ðuh ƒtkÄe ÷u Au. 11 õÞthuf õÞthuf ‚u ËkËthð™{tk yt™wk Ä™ ™ü ÚtR òÞ Au ‚tu yt™e …tËu þGÞt, ytË™, hnuðt {txu MÚt¤ y™u nhðt Vhðt {txu Ëðthe ð„uhu …ý hnu‚wk ™Úte. íÞthu ƒeòytu …tËuÚte {tk„u Au; {tk„ðtÚte …ý ßÞthu RÂåA‚ ðM‚w {¤‚e ™Úte íÞthu ‚u™u ½ýtu r‚hMfth Ën™ fhðtu …zu Au. 12 yt «{týu ÔÞðntrhf ËkƒkÄ™u fthýu yuf ƒeò ËtÚtu îu»t¼tð ðÄe òðtÚte …ý ‚u ÔÞt…the Ë{qn …hM…h rððtn suðt ËkƒkÄtu òuzu Au y™u …Ae yt {t„o{tk Œw:¾tu y™u Ä™Ëk…r¥t™tu ™tþ ytrŒ Œw:¾tu™u ¼tu„ð‚tu ¼tu„ð‚tuu {hu÷t™e su{ ÚtR òÞ Au. 13 y™u ËtrÚtytu{tkÚte su su {h‚t òÞ Au, ‚u™u íÞtk™u íÞtk Atuze™u ™ðt sL{u÷tytu™u ËtÚtu ÷R™u ‚u ðýÍthtytu™t Ë{qn™e su{ yt„¤ ðÄ‚tuu hnu Au. nu ðehðh ! ‚u{tkÚte ftuR …ý «týe ™Úte …tAtu ytÔÞtu fu ™Úte ftuR yt Ëkfx…qýo {t„o™u …th fhe™u …h{t™kŒ{Þ Þtu„™wk þhý ÷eÄwk. 14 (ðtM‚ð{tk yt Þtu„{t„o s ytíÞk‚f Œw:¾r™ð]Â¥t™wk ËtÄ™ Au, ‚uÚte rð[thþe÷ …wÁ»t …ý Ëðo søÞtyuÚte r™ð]Â¥t ÷R™u yt {t„o™tu yt©Þ ÷u Au.) su{ýu {tuxt {tuxt rŒø…t¤tu …h rðsÞ {u¤ÔÞtu Au, yuðt Äeh ðeh …wÁ»ttu …ý ‘yt …]Úðe {the Au’ yuðwk yr¼{t™ fhe™u …hM…h ðuh ƒtkÄe™u Ëk„tú {¼qr{{tk ÷ze {hu Au. ‚tu …ý ‚u{ýu ¼„ðt™ rð»ýw™kw yt yrð™tþe …h{…Œ {¤‚wk ™Úte. fu su ‘…h{…Œ’ ðuh¼tðÚte hrn‚ …h{nkËtu™u s «tó ÚttÞ Au. 15 yt ËkËthð™{tk ¼xf™th yt ðýÍtht™tu Ë{qn õÞthuf ftuR ðu÷t™e ztr¤Þtu{tk yt©Þ ÷u Au. y™u ‚u{tk hnu™th {Äwh¼t»te …ûteytu™t {tun{tk VËtR òÞ Au. õÞthuf ®Ën™t ÍwkzÚte ¼Þ¼e‚ ÚtR™u ƒ„÷t, fkf y™u „eÄ™e ËtÚtu «er‚ fhu Au. 16 ßÞthu ‚u™tÚte Au‚h…ªze™tu ¼tu„ ƒ™u Au. íÞthu nkËtu™e (Ëk‚-{ntí{t™e)…kÂõ‚{tk «ðuþ fhðt RåAu Au; …hk‚w ‚u™u ‚u{™tu yt[th Á[‚tu ™Úte, ‚uÚte ðt™htu{tk ¼¤e sR™u ‚u{™t òr‚Mð¼tð™u y™wËthu „]nMÚt Ëw¾{tk h‚ hne™u rð»tÞ¼tu„Úte RrLÿÞtu™u ‚]ó fh‚tu hnu Au. y™u yuf ƒeò™wk {w¾ òuR™u …tu‚t™e ytÞw»t™t yðrÄft¤™u ¼q÷e òÞ Au. 17 íÞtk ð]ûttu{tk ¢ezt fh‚tu hne™u …wºt y™u Mºte™t M™un ƒkÄ™{tk ƒkÄtR òÞ Au. ‚u{tk {iÚtw™™e ft{ ðtË™t yux÷e ðÄe òÞ Au fu ò‚ ò‚™t ŒqÔÞoðnthtuÚte Œe™ (ŒÞt{ýtu) Útðt A‚tk …ý yt rððþ ƒ™e™u …tu‚t™t ƒkÄ™tu™u ‚tuzðt™wk ËtnË ™Úte fhe þf‚tu. õÞthuf yËtðÄt™eÚte …ðo‚™e „wVt{tk …ze s‚tu ntuÞ Au ‚tu ‚u{tk hnu‚t ntÚteÚte zhe™u ftuR ðu÷e™u Ënthu ÷xf‚tu hnu Au. 18 nu þºtwŒ{™ ! òu ftuR he‚u ‚u™u ‚u yt…Â¥tÚte Aqxfthtuu {¤e …ý òÞ ‚tu ‚u Vhe …tu‚t™t fwkzt¤t{tk {¤e òÞ Au. òu {™w»Þ {tÞt™e «uhýtÚte yufðth yt {t„o{tk …ntU[e òÞ Au ‚u™u ¼xf‚tk ¼xf‚tk Sð™…ÞO‚ …tuu‚t™t …h{ …wÁ»ttÚto™u ytu¤¾e þf‚tu ™Úte. 19 nu hnq„ý ! ‚{u …ý yus {t„o{tk ¼xfe hÌtt Atu. ‚uÚte nðu «ò™u Œkzðt™wk ftÞo Atuze™u Ë{„ú «trýytu™t r«Þ ƒ™e òytu. y™u rð»tÞtu{tk y™tËõ‚ ÚtR™u ¼„ðt™™e ËuðtÚte ÄthŒth ƒ™tðu÷ ¿tt™Y…e ¾zT„ ÷R™u yt {t„o™u …th fhe ÕÞtu. 20 htò hnq„ýu fÌtw ! yntu ! [tuhtþe÷t¾ Þtur™ytu{tk yt {™w»Þ sL{ s ËtiÚte W¥t{ Au. ƒeò ÷tuf{tk «tó Út™th Œuð ð„uhu W¥t{ sL{tuÚte …ý þwk ÷t¼ Au ? ßÞtk ¼„ðt™ É»tefuþ™t …rðºt ÞþÚte þwØ yL‚:fhýðt¤t ‚{tht suðt {ntí{tytu™tu ðthkðth Ë{t„{ {¤‚tu ™Úte.21 ‚{tht [hýf{¤™e hs™wk Ëuð™ fhðtÚte su™tk ƒÄtk …t…, ‚t… ™ü

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 13


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

24

ÚtR „Þtk Au, ‚u {nt™w¼ðtu™u ¼„ðt™™e rðþwØ ¼Âõ‚ «tó Útðe ftuR rðr[ºt (ytùÞo) ðt‚ ™Úte. {tÁk ‚tu ‚{tht ƒu ½ze ËíËk„Úte s ƒÄt fw‚fo{q÷f y¿tt™ ™ü ÚtR „Þwk Au. 22 ‚¥ð¿tt™eytu™e ytu¤¾ ‚u™t ƒtÌt yt[hý ðuþ¼q»ttÚte ™Úte ntu‚e; ‚uÚte ‚u ftuE …ý ðu»t{tk fu ô{h{tk ntuÞ nwk ‚u{™u ™{Mfth fÁk Awk; ‚u{tk òu ‚u ðÞtuð]Ø ntuÞ ‚u™u ™{Mfth Au; su ƒt¤f Au ‚u{™u ™{Mfth Au; su Þwðt™ Au ‚u{™u ™{Mfth Au; y™u su ¢ezt{tk h‚ (h{‚tk) ƒt¤ftu Au; ‚u{™u …ý ™{Mfth Au; su ƒúñ¿tt™e ƒútñý yðÄq‚ðuþ{tk …]Úðe …h rð[hý fhu Au ‚u{™tÚte y{tht suðt yiïÞoÚte WL{¥t ÚtÞu÷t htòytu™wk fÕÞtý Úttytu.23 ©eþwfŒuðS fnu Au - nu W¥tht™kŒ™ ! yt «{týu ‚u …h{ «¼tðþt¤e ƒúñŠ»t…wºtu …tu‚t™wk y…{t™ fh™th rËLÄw™huþ hnq„ý™u …ý yíÞL‚ fÁýtðþ ytí{‚¥ð™tu W…Œuþ ytÃÞtu. íÞthu htò hnq„ýu ™{ú ¼tðÚte …rh…qýo Ë{wÿ™e su{ þtL‚r[¥t y™u ËkÞ{e‚ RrLÿytuðt¤t ÚtR™u …]Úðe …h rð[hðt ÷tøÞt. 24 ‚u{™t ËíËk„Úte …h{tí{t ‚¥ð™wk ¿tt™ {u¤ðe™u Ëtiðeh…r‚ hnq„ýu …ý yL‚:fhý{tk yrðãtðþ ythtur…‚ Œuntí{ƒwÂØ™tu íÞt„ fÞtuo. nu hts™T ! su ÷tuftu ¼„ðt™™t ytr©‚ yuðt y™LÞ ¼õ‚tu™wk þhý ÷R ÷u Au. ‚u™tu ytðtu s «¼tð ntuÞ Au. ‚u{™e …tËu yrðãt hne þf‚e ™Úte. 25 htò …heÂût‚u fÌtwk - nu {nt¼t„ð‚ {wr™©uc ! ‚{u …h{ rðît™ Atu. ‚{u Y…f ð„uhu ðzu y«íÞûtY…Úte Sðtu™wk su ËkËthY… {t„o™wk ðýo™ fÞwO Au, ‚u rð»tÞ™e fÕ…™t rððufe …wÁ»ttu™e ƒwÂØyu fhu÷e Au; ‚u yÕ…ƒwÂØðt¤t …wÁ»ttu™u Ëh÷‚tÚte Ë{s{tk ™Úte ytð‚e. ‚uÚte {the ‚Bt™u «tÚto™t Au; fu yt ŒwƒtuoÄ rð»tÞ™t Y…f™u M…Âüfhý fh™th þçŒtuÚte Ë{òðtu.26 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼ðtxðe Y…f fÚt™ ðýo™ ™t{™tu ‚uh{tuu yæÞtÞ Ëk…ý q :o (13) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 14

¼ðtxðe™wk M…üefhý ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! Œuntr¼{t™e Sðtu îtht Ë¥ð ð„uhu „wýtu™t ¼uŒÚte þw¼, yþw¼ y™u r{© yu ºtý «fth™tk f{o Út‚tk hnu Au. ‚u f{tuo îtht s r™{toÞu÷ swŒt swŒt «fth™tk þhehtu™e ËtÚtu Út‚tu su ËkÞtu„-rðÞtu„ ð„uhu Y… y™trŒ ËkËth Sðtu™u «tó ÚttÞ Au, ‚u™t y™w¼ð™tk A îth Au. - {™ y™u …tk[ ¿tt™urLÿÞtu, ‚u™tÚte rððþ ÚtR™u yt SðË{qn {t„o ¼q÷e™u ¼Þkfh ð™{tk ¼xf‚tu hne™u Ä™™t ÷tu¼e ðýÍtht™e su{ …h{ Ë{Úto ¼„ðt™ rð»ýw™u ytþhu hnu™the {tÞt™e «uhýtÚte ¼Þt™f sk„÷™e su{ Œq„o{ {t„o{tk …ze™u ËkËthð™{tk sR …ntU[u Au. yt ð™ M{þt™™e Ë{t™ yíÞk‚ yþw¼ Au. yt{ ¼xf‚t Sðu …tu‚t™t þhehÚte fhu÷ f{tuo™wk V¤ ¼tu„ððwk …zu Au. ynª y™uf rðΙtu™u fthýu ‚u™u …tu‚t™t ÔÞt…th{tk ËV¤‚t …ý {¤‚e ™Úte; A‚tk …ý ‚u™t …rh©{™u þtL‚ fh™th ©enrh y™u „wÁŒuð™t [hýth®ðŒ™t {fhkŒ™t {Ä™t hrËf ¼õ‚tuY…e ¼ú{htytu™t {t„o™u y™wËh‚tu ™Úte. yt ËkËhtð™{tk {™ Ërn‚ A RrLÿytu s …tu‚t™t f{tuo™e áÂüyu ztfwytu™e Ë{t™ Au. 1 …wÁ»t ½ýwk fü Ën™ fhe™u su Ä™ f{tÞ Au, ‚u™tu W…Þtu„ Ä{o{tk ntuðtu òuRyu; ‚u s Ä{o òu Ëtûtt‚T ¼„ðt™ …h{…wÁ»t™e ythtÄ™t™t Y…{tk ÚtR òÞ Au ‚tu …h÷tuf{tk r™©uÞË™tu nu‚w ÚttÞ Au, yu{ ƒ‚tððt{tk ytÔÞwk Au. …hL‚w su {™w»Þ™tu ƒwÂØY…e ËthrÚt rððufne™ ntuÞ Au y™u {™ ðþ{tk ntu‚wk ™Úte. ‚u{™t ‚u Ä{tuo…Þtu„e Ä™™u yt {™ Ërn‚ A RrLÿÞtu, òuðwk, M…þo fhðtu, Ëtk¼¤ðwk, MðtŒ ÷uðtu, Ëwk½ðwk, ËkfÕ…rðfÕ… fhðtu y™u r™ùÞ fhðtu. yt «ð]Â¥tytu îtht „]nMÚttur[‚ rð»tÞ¼tu„tu{tk VËtðe™u yuðe he‚u ÷qkxe ÷u Au fu su{ ƒuR{t™ ËhŒth™wk y™w„{™ fh™tht, yËtðÄt™ ðýÍtht™t Ë{qn™wk Ä™ [tuh-ztfq ÷qxe™u ÷R òÞ Au. 2 yux÷wk s ™nª ‚u ËkËth ð™{tk hnu™th ‚u™t fwxwkƒes™tu fu suytu ™t{Úte ‚tu Mºte, …wºt ð„uhu fnuðt‚tk ntuÞ Au, …hL‚w su{™wk f{o Ëtûtt‚T ðÁytu y™u „eÄtu suðwk ntuÞ Au ‚u Ä™÷tu¼e fwxwkƒ™t Ä™™u ‚u™e RåAt ™ ntuðt A‚tk …ý ‚u™t òu‚tk s yuðe he‚u ÷qkxe™u ÷R

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 14


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

25

òÞ Au, su{ ðÁytu ¼hðtztuÚte ËwhÂût‚ ½uxtkytu™u ÷R òÞ Au. 3 su{ ¾u‚htu{tk ftuR ƒes yÂø™ îtht ƒt¤e ™t¾ðt{tk ytÔÞwk ™ ntuÞ ‚tu Œhð»tuo ¾uze ™t¾ðt A‚tk …ý ðtðýe™tu Ë{Þ ytð‚tk ‚u ¾u‚h Vhe …tAwk Ítz-Ít¾htk, ðu÷t y™u ½tË ð„uhuÚte „e[ ÚtR òÞ Au, ‚uðe he‚u yt „]nMÚtt©{ …ý f{o ¼qr{ Au. ‚u{tk …ý òu f{tuo™tu Ëk…qýo WåAuŒ õÞthuÞ …ý ™Úte Út‚tu, fthý fu yt ËkËth ft{™tytu™tu …xthtu Au. 4 „]nMÚtt©{{tk ytËõ‚ ÚtÞu÷ ÔÞÂõ‚™t Ä™Y… ƒtÌt «týtu™u ztkË y™u {åAhtu suðt ™e[ …wÁ»ttuÚte ‚Útt þ÷¼, (‚ez) þfw™ …ûte, [tuh, ŸŒh ð„uhuÚte ntr™ …ntU[‚e hnu Au. õÞthuf yt {t„o{tk ¼xf‚t-¼xf‚t yt yrðãt, ft{™t, y™u f{tuoÚte f÷wr»t‚ ÚtÞu÷ …tu‚t™t r[¥tÚte áÂüŒtu»t™t fthýu yt {]íÞw÷tuf™u su „kÄðo™„h™e Ë{t™ yËíÞ Au, ‚u™u ËíÞ Ë{sðt ÷t„u Au. 5 …Ae ¾t™-…t™ y™u Mºte Ë{t„{ ð„uhu ÔÞË™tu{tk VËtR™u {]„s¤™e su{ ¾tuxt rð»tÞtu ‚hV Œtuzðt ÷t„u Au. 6 õÞthuf ƒwÂØ™t hòu„wýÚte «¼trð‚ ntuðtÚte ƒÄt y™Úttuo™wk {q¤ yÂø™™t {¤Y… Ëwðýo™u s Ëw¾™wk ËtÄ™ {t™e™u ‚u™u {u¤ððt {txu yt‚wh ÚtR™u yuðe he‚u ŒtuzÄt{ fhðt ÷t„u Au; su{ ð™{tk XkzeÚte Äúqs‚tu …wÁ»t yÂø™ {txu ÔÞtfq¤ ÚtR™u ytr„Þt (Œeðt suðwk «ftþ fh‚wk rðþu»t «fth™wk …‚kr„Þwk) ™u yÂø™ {t™e™u ‚u™t ‚hV Œtuzu Au. 7 õÞthuf yt …k[¼q‚™t þheh™u Srð‚ ht¾™th ½h, yÒt, s¤ y™u Ä™ ð„uhu{tk yr¼r™ðuþ fhe™u yt ËkËthð™{tk yt{-‚u{ ŒtuzÄt{ fh‚tu hnu Au. 8 õÞthuf ytkÄe™e su{ yt¾{tk Äq¤ ™t¾™the …í™e™u ¾tu¤t{tk ƒuËtze ÷u Au, ‚tu ‚h‚s «u{{tk ytkĤtu ÚtR™u Ëí…wÁ»ttu™e {ÞtoŒt™tu rð[th fh‚tu ™Úte. ‚u Ë{Þu ytk¾tu{tk hòu„wý Y…e Äq¤ ¼htR sðtÚte ƒwÂØ yuðe {÷e™ ÚtR òÞ Au fu …tu‚t™t f{o™t Ëtûte Œþu rŒþtytu™t Œuð‚tytu™u …ý ¼q÷tðe Œu Au. 9 õÞthuf …tu‚t™e ò‚u s yuftŒðth rð»tÞtu™wk r{ÚÞt…ýwk òýe ÷uðt A‚tk …ý y™trŒft¤Úte þheh{tk ytí{ƒwÂØ ¼tð hnuðtÚte rððufƒwÂØ ™ü ÚtR sðt™u fthýu ‚u hý{tk Œu¾t‚t {]„s¤ suðt rð»tÞtu ‚hV s Vhe Œtuzðt ÷t„u Au. 10 õÞthuf «íÞût ƒtu÷™th ½wðz™e su{ þºtwytu™e y™u …htuût…ýu ƒtu÷™th ‚{htkytu suðt htò™e yr‚ fXtuh y™u rŒ÷™u Œw:¾ …ntU[tz™the ¼Þtðn ÄtfÄ{feÚte ‚u™t ft™ y™u {™™u ½ýwk Œw:¾ …ntU[u Au. 11 …qðosL{™tk …wÛÞ ™ü ÚtR sðtÚte Sð‚tu ntuðt A‚tk …ý {zŒt suðtu ÚtR òÞ Au; y™u su fthMfh y™u ftf‚wkz ð„uhu yuðt s «fth™e Œqr»t‚ ÷‚tytu Íuhe÷t fqðtytu™e Ë{t™ Au. ‚Útt su™wk Ä™ yt ÷tuf y™u …h÷tuf yu{ ƒÒtu ÷tuf{tk ft{ ™Úte ytð‚wk y™u su Sð‚tu s {hu÷t™e Ë{t™ Au, ‚uðt f]…ý …wÁ»ttu™tu yt©Þ ÷u Au. 12 õÞthuf Œwü…wÁ»ttu™t Ëk„Úte ƒwÂØ ™ü ÚtR sðt™u fthýu Ëqfe ™Œe{tk …ze™u Œw:¾e™e su{ yt ÷tuf y™u …h÷tuf{tk Œw:¾ yt…™th …t¾kz{tk VËtR òÞ Au. 13 ßÞthu ƒeòytu™u Œw:¾ …ntU[tzðtÚte ‚u™u yÒt …ý {¤‚wk ™Úte, íÞthu …tu‚t™t Ë„t r…‚t-…wºttu™u yÚtðt su{™e …tËu r…‚t, …wºt ð„uhu™wk yuf fý …ý Œu¾u Au ‚u™u Vtze ¾tðt ‚iÞth ÚtR òÞ Au. 14 õÞthuf Œtðt™¤ yÂø™™e su{ r«Þ rð»tÞtuÚte hrn‚ y™u …rhýt{u Œw:¾{Þ ÷t„‚t ½h{tk …ntU[u Au ‚tu íÞtk …tu‚t™t r«Þs™™t rðÞtu„ ð„uhuÚte ‚u™t þtuf™e yt„ ¼¼qfe QXu Au; ‚u™tÚte Œw:¾e ÚtR™u ½ýtu s r¾Òt Útðt ÷t„u Au. 15 õÞthuf ft¤™e Ë{t™ ¼Þkfh htsfw¤Y… htûtË ‚u™t …h{r«Þ Ä™Y… «tý™u nhe ÷u Au. ‚tu …tu‚u {hu÷t™e su{ r™Soð ÚtR òÞ Au. 16 õÞthuf {™Úte fÂÕ…‚ …ŒtÚttuo™e su{ yíÞk‚ yË‚T r…‚t-r…‚t{n ð„uhu ËkƒkÄtu™u ËíÞ {t™e™u ‚u™t ËnðtËÚte Mð¡™e su{ ûtrýf Ëw¾™tu y™w¼ð fhu Au. 17 „]nMÚtt©{ {txu su f{orðrÄ™tu ½ýtu rðM‚th fhðt{tk ytÔÞtu Au ‚u™wk y™wct™ ftuR {tuxt …ðo‚ W…h [zðt™e Ë{t™ frX™ Au. ‚u™e ‚hV «ð]¥t ÚtÞu÷t ÷tuftu™u òuR™u ‚u™e Œu¾tŒu¾e fhe™u ‚u …ý ßÞthu ‚u™u …qht fhðt™tu «ÞtË fhu Au íÞthu y™uf «fth™e {w~fu÷eytuÚte Œw:¾e ÚtR™u ftkxtk y™u ftkfhtytuÚte ¼htÞu÷e ¼qr{™tk ûtuºt{tk …ntU[u÷e ÔÞÂõ‚™e su{ Œw:¾e ÚtR òÞ Au. 18 õÞthuf …ux™e yËÌt ¼q¾™e yt„Úte yÄehtu ÚtR™u …tu‚t™tk fwxwkƒes™tu W…h s „wMËu ÚttÞ Au. 19 …Ae ßÞthu r™ÿtY… ys„h™t …kò{tk VËtR òÞ Au, íÞthu y¿tt™Y…e ½tuh ykÄfth{tk zqƒe™u ðuht™ sk„÷{tk VUftÞu÷ {zŒt™e su{ …zâtu hnu Au. ‚u Ë{Þu ‚u™u ftuR «fth™wk ¼t™ hnu‚wk ™Úte. 20 õÞthuf Œqso™tuY…e Œkþ Œu™tht Sðtuu yux÷t fhzu Au, r‚hMfth fhu Au fu ‚u™tk „ðoY… Œtk‚, su™tÚte ‚u …tu‚u ƒeò™u fhz‚tu n‚tu ‚u ‚qxe òÞ Au. íÞthu ‚u™u yþtk‚™u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 14


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

26

fthýu Ÿ½ …ý ytð‚e ™Úte. ‚Útt {{oðuŒ™t™u fthýu ½zeyu ½zeyu rððufþÂõ‚ ™ü Út‚e hnuðtÚte yk‚{tk ytkĤt™e su{ ‚u ™hfY… ykÄtht fqðt{tk …ze òÞ Au. 21 õÞthuf rð»tÞËw¾Y… {Ä™t fýtu™u þtuÄ‚tk þtuÄ‚tk ßÞthu ‚u [tuhe Aq…eÚte …hMºte yÚtðt …hÄ™ W…tzðt RåAu Au, íÞthu ‚u™t Mðt{e yÚtðt htòîtht {tÞtuo sR™u yuðt ¼Þkfh ™hf{tk …zu Au su™tu ftuR …‚tu ™Úte. 22 yux÷ts {txu yuðwk fnuðt{tk ytðu Au fu «ð]Â¥t {t„o{tk hne™u fhðt{tk ytðu÷ ÷tirff y™u ðirŒf ƒÒtu «fth™tk f{o Sð™u ËkËth™e s «tÂó fhtð™th Au. 23 òu ftuR «fthu htò ð„uhu™t ƒkÄ™{tkÚte Aqxe …ý „Þtu ‚tu yLÞtÞÚte y…nhý fhu÷ ‚u Mºte y™u Ä™ ‚u ŒuðŒ¥t ™t{™e ftuR ƒeS ÔÞÂõ‚ …ztðe ÷u Au, y™u ‚u™tÚte rð»ýwr{ºt ™t{™e ftuR ºteS ÔÞÂõ‚ ÷qkxe ÷u Au. yt «{týu ‚u ¼tu„tu yuf …wÁ»tÚte ƒeò …wÁ»t …tËu s‚tk hnu Au. yuf s ÔÞÂõ‚ …tËu xf‚tk ™Úte. 24 õÞthuf õÞthuf Xkze y™u …ð™ ð„uhu y™uf ytrÄŒirðf, ytrļtiir‚f y™u ytæÞtÂí{f Œw:¾™e …rhÂMÚtr‚™u Œqh fhðt{tk yË{Úto ntuðtÚte ‚u y…th r[k‚tytu™u fthýu WŒtË ÚtR òÞ Au. 25 õÞthuf …hM…h yt…-÷u™tu ÔÞðnth fh‚e ð¾‚u ƒeò™wk …iËt¼th yÚtðt ‚u™tÚte …ý Úttuzwk Ä™ [tuhe ÷u Au, ‚tu yt ƒuR{t™e™u fthýu ‚u™tÚte ðuh ƒtkÄe ÷u Au 26 nu hts™T ! yt {t„o{tk y„tW fÌttk ‚u «{týu rðΙtu W…htk‚ Ëw¾-Œw:¾, ht„-îu»t, ¼Þ, yr¼{t™, «{tŒ, WL{tŒ, þtuf, {tun, ÷tu¼, {tíËÞo, E»Þto, y…{t™, ûtwÄt-r……tËt, ytrÄ-ÔÞtrÄ, sL{-sht y™u {]íÞw ð„uhu ƒeòk …ý y™uf rðΙtu Au. 27 yt rðΙ ¼hu÷t {t„o{tk yt «{týu ¼xf‚tu hnu‚tu yt Sð ftuRf Ë{Þu Œuð{tÞtY…e Mºte™t ƒtnw…tþ{tk ytðe sR™u rððuf hrn‚ ÚtR òÞ Au. íÞthu ‚u™t {txu rðnth¼ð™ ð„uhu ƒ™tððt™e r[k‚t{tk {ø™ hnu Au, ‚Útt ‚u™u ytþhu hnu™th …wºt, …wºte y™u yLÞ Mºteytu™e {eXe {eXe ðtýe, ™uºt fxtût y™u [uütytu{tk ytËõ‚ ÚtR™u ‚u{™tk{tk s r[¥t VËtR sðtÚte ‚u $rÿytu™tu ŒtË ÚtR òÞ Au y™u y…th ykÄfth{Þ ™hftu{tk …zu Au. 28 ft¤[¢ Ëtûtt‚T ¼„ðt™™wk ytÞwÄ Au ‚u …h{týwÚte ÷R™u Âî…htÄo ËwÄe™t …¤, ½ze ytrŒ yðÞðtuÚte Þwõ‚ Au. ‚u r™hk‚h ËtðÄt™ hne™u VÞto fhu Au, sÕŒe sÕŒe ƒŒ÷t‚e ƒtÕÞtðMÚtt, ÞwðtðMÚtt, ð]ØtðMÚtt ð„uhu Sð™™e yðMÚttytu s ‚u™tu ðu„ Au. ¼„ðt™ rð»ýw …tu‚t™t ft¤[¢ ytÞwØ îtht ‚u ƒúñtÚte ÷R™u ™t™t{tk ™t™tk ‚ý¾÷t ËwÄe™t ƒÄt «týeytu™tu r™hk‚h Ëknth fh‚t hnu Au. ‚u™e „r‚{tk ftuR …ý yz[ý Q¼e fhe þõ‚wk ™Úte. ‚u™tu ¼Þ ht¾ðt A‚tk …ý su yt …tu‚t™wk ytÞwÄ Au, ‚u Ëtûtt‚T ft÷[¢ ¼„ðt™ Þ¿t…wÁ»t™e ythtÄ™t Atuze™u {kŒƒwÂØ {™w»Þ …t¾kzeytu™t Ëk„{tk ytðe sR™u fkf, „eÄ, ƒ„ y™u ƒxuh suðtk, ytÞoþt† ƒrn»f]‚ fhu÷t Œuð‚tytu™tu yt©Þ ÷u Au, fu su{™tu fuð¤ ðuŒƒnth™t y«{trýf yt„{þtMºttuyu s WÕ÷u¾ fÞtuo Au. 29 yt …t¾kzeytu ‚tu …tu‚us Au‚htÞu÷t Au; ‚tu ‚u …t¾kze™tu yt©Þ ÷u™th Sðtí{t ‚u™tÚte Au‚htR™u Œw:¾e ÚttÞ Au, íÞthu ƒútñýtu™u þhýu òÞ Au, …hk‚w W…™Þ™ ËkMfth ÚtÞt …Ae™tk ©wr‚ y™u M{]r‚yu fnu÷t f{tuoÚte ¼„ðt™ Þ¿t…wÁ»t™e ythtÄ™t fhðe ð„uhu su ‚u{™u {txu þtMºttuõ‚ ƒútñýtu™t yt[hý Au ‚u ‚u™u Ëthtk ™Úte ÷t„‚tk; ‚uÚte ðuŒtu{tk ƒ‚tðu÷ yt[th «{týu …tu‚t{tk þwÂØ ™ ntuðt™u fthýu ‚u þqLÞ þqÿfq¤{tk «ðuþ fhu Au, su™tu Mð¼tð ðtk™htu™e su{ fu𤠅tu‚t™t fwxwkƒ™wk …tu»tý fhðwk y™u Mºte™wk Ëuð™ fhðwk yu s Au. 30 ‚u þqÿfw¤{tk ftuR™e htuf-xtuf ™ ntuðtÚte MðåAkŒ rðnth fhðtÚte ‚u™e ƒwÂØ yíÞk‚ ŒÞts™f ÚtR òÞ Au, y™u yufƒeò™wk {w¾ òuðwk ð„uhu rð»tÞ¼tu„{tk VËtR™u ‚u™u …tu‚t™wk {]íÞw Ë{Þ™wk …ý M{hý hnu‚wk ™Úte. 31 Ítz™e su{ ËtkËtrhf Ëw¾ s su™wk V¤ Au ‚uytu™t ½htu{tk Ëw¾ {t™e™u ðt™htu™e su{ Mºte, …wºt ð„uhu{tk ytËõ‚ ÚtR™u ‚u …tu‚t™e Ëtheyu SkŒ„e {iÚtw™ ð„uhu ûtrýf rð»tÞ ¼tu„{tk ðuzVe ™t¾u Au.32 yt «{týu «ð]Â¥t {t„o{tk [t÷e Ëw¾ Œw:¾™u ¼tu„ð‚tu yt Sðtí{t htu„Y…e …ðo‚™e „wVt{tk VËtR™u ‚u{tk hnu™th {]íÞY… ntÚteÚte zh‚tu hnu Au.33 õÞthuf Xkze, ‚tuVt™e …ð™ ð„uhu y™uf «fth™t ytrÄŒirðf, ytrÄ-¼tir‚f y™u ytæÞtÂí{f Œw:¾tuÚte Aqxfthtu ÷uðt{tk yËV¤ ÚtR òÞ Au, ‚u Ë{Þu y™uf rð»tÞtu™e r[k‚tÚte ‚u yfztR òÞ Au. 35 õÞthuf …hM…h ÷u ðu[ ð„uhu ÔÞt…th fhðt{tk ðÄthu fksqËe fhðtÚte ‚u™u Úttuzwk Ä™ {¤u Au. 36 õÞthuf Ä™ ™ü ÚtR òÞ Au íÞthu ‚u™e …tËu Ëqðwk ƒuËðwk

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 14


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

27

y™u ¾tðt ð„uhu™e …ý ftuR Ët{„úe hnu‚e ™Úte. íÞthu …tu‚t™t r«Þ rð»tÞ¼tu„ ™ {¤ðtÚte ‚u [tuhe ð„uhu y™er‚™t {t„oÚte {u¤ððt «Þí™ fhu Au, ‚u™tÚte ‚u™u „{u íÞthu ƒeòytu™t ntÚtuÚte y…{tr™‚ Útðwk …zu Au.37 yt «{týu Ä™™e ytËÂõ‚Úte …hM…h ðuh¼tð ðÄe sðtÚte …ý ‚u …tu‚t™e …qðoðtË™tÚte ÷t[th ÚtR™u …hM…h rððtn ð„uhu ËkƒkÄtu ƒtkÄu Au y™u Atuz‚tu hnu Au.38 yt ËkËth {t„o{tk [t÷™th yt Sð y™uf «fth™tk Œw:¾ y™u rðΙtu yz[ýtuÚte ½uhtR sðtÚte {t„o{tk su™tk W…h ßÞtk Ëkfxtu ytðu Au yÚtðt su ftuR {he òÞ Au ‚u™u íÞtk™u íÞtk Atuze Œu Au. ‚Útt ™ðt sL{u÷t™tu ËtÚt ÷u Au. õÞthuf ftuR™t {txu þtuf fhu Au, ‚tu õÞthuf ftuRf™wk Œw:¾ òuR™u {qŠåA‚ ÚtR òÞ Au. y™u r«Þs™tu™tu rðÞtu„ Útðt™e ytþkftÚte ¼Þ¼e‚ ÚtR òÞ Au. ftuRfÚte Í„zðt ÷t„u Au, ftuR yt…Â¥t ytðu Au ‚tu htuðt ÷t„u Au. õÞthuf {™™u y™wfq¤ ftuR ðt‚ ÚtR „R ntuÞ ‚tu yt™kŒ™tu {tÞtuo Vq÷tR òÞ Au. õÞthuf „tðt ÷t„u Au y™u õÞthuf ‚u{™u {txu fuŒ¾t™t{tk sðt {txu …ý yxft‚tu ™Úte. Ëßs™ …wÁ»ttu ‚u™e …tËu õÞthuÞ ytð‚tk ™ ntuðtÚte ‚u ËtÄws™tu™t Ë{t„{Úte n{uþtk ðkr[‚ hne òÞ Au. yt «{týu yt r™hk‚h yt„¤ ðÄ‚tu òÞ Au. ytnªÚte ‚u™e Þtºtt™tu «thk¼ ÚtÞtu Au y™u su™u yt {t„o™e ykr‚{ yðrÄ fnu Au, ‚u …h{tí{t™e …tËu yt Sðtí{t yts ËwÄe …tAtu VÞtuo ™Úte. 39 …h{tí{t ËwÄe …ntU[ðt {txu Þtu„þt†™e …ý „r‚ ™Úte; su™u ƒÄt «fth™tk þtË™™tu íÞt„ fÞtuo Au. ‚u r™ð]Â¥t …htÞý {wr™s™tu s ‚u™u «tó fhe þfu Au. 40 su rŒø„òu™u S‚™th y™u {tuxt-{tuxt Þ¿ttu™wk y™wct™ fh™th htsŠ»t Au ‚u™e …ý íÞtk …h{tí{t ËwÄe „r‚ ™Úte, ‚u Þwؼqr{{tk þºtwytu™tu Ët{™tu fhe™u fu𤠫tý …rhíÞt„ s fhu Au ‚Útt su{tk yt {tÁk Au; yuðwk yr¼{t™ fhe™u ðuh ƒtkæÞwk n‚wk ‚u …]Úðe{tk s …tu‚t™t þheh™tu íÞt„ fhe™u MðÞk …h÷tuf (ftuRf Œuð™t ÷tuf{tk) ËeÄtðu Au. …hk‚w yt ËkËth{tkÚte ‚uytu …ý {wõ‚ Út‚t ™Úte.41 …tu‚t™t …wÛÞf{o Y… ÷‚tytu™tu yt©Þ ÷R™u òu ftuR «fthu ‚u Sð yt yt…Â¥tytuÚte yÚtðt ™hfÚte Aqxfthtu {u¤ðe …ý ÷u Au, ‚tu …ý yus he‚u ËkËth{t„o{tk ¼xf‚tu yt s™ Ë{wŒtÞ{tk {¤e òÞ Au, yuðe s Œþt Mð„o ð„uhu Wæðo÷tuftu{tk s™thtytu™e …ý Au. 42 nu hts™T ! (yt ¼ðtxðe™t Y…f™wk ‚tí…Þo ‚{™u Ë{òR „Þwk nþu nðu ¼h‚S™wk {ntíBÞ Ëtk¼¤tu) {nŠ»t ¼h‚™t rðþu …kÂz‚s™tu yuðwk fnu Au, su{ …ûtehts „ÁzS™e M…Äto ftuR {tk¾e fhe þf‚e ™Úte, ‚uðe he‚u htsŠ»t {tntí{t ¼h‚™t {t„o™u ftuR ƒeò htòytu {™Úte …ý Ë™wËhý fhe þf‚t ™Úte.43 ‚uytuyu …wÛÞfeŠ‚ ©enrh{tk y™whõ‚ ÚtR™u yr‚ {™tunh Mºte, …wºt, r{ºt y™u htßÞ ð„uhu™tu Þwðt™ ðÞ{tk s rðct™e su{ íÞt„ fhe ŒeÄtu Au; ƒeòytu {txu ytðtu íÞt„ fhðtu ƒnws frX™ Au. 44 ‚u{ýu íÞt„ fhðtu yr‚ {w~fu÷ yuðe …]Úðe, …wºt, Mðs™, Ëk…r¥t y™u Mºte™tu ‚Útt su™t {txu {tuxt {tuxt Œuð‚tytu …ý fh„h‚t hnu Au, …hk‚w su MðÞk …tu‚t™e ŒÞtáÂü {txu ‚u™t …h ŒÂü…t‚ fh‚e hnu÷e n‚e, ‚u ÷û{e™e …ý ÷uþ{tºt RåAt ™ ht¾e. yt ƒÄw ¼h‚S {txu ÞtuøÞ s n‚wk, fthý fu su {nt™w¼tðtu™wk r[¥t ¼„ðt™ {ÄwËqŒ™™e Ëuðt{tk y™whõ‚ ÚtR „Þwk Au, ‚u™e ŒÂü{tk {tuût…Œ …ý yr‚ ‚wåA Au.45 ¼h‚Syu þheh Atuzðt™e RåAt Út‚tk Ÿ[u yðtsu fÌtwk n‚wk fu Ä{o™e hûtt fh™th, Ä{to™wct™{tk r™…wý, Þtu„ðzu òýe þft™th, ËtkÏÞ îtht «r‚…tŒ™ fhtÞu÷, «f]r‚™t Eïh, Þ¿t{qŠ‚ ËðtO‚Þto{e ©enrh™u ™{Mfth Au. 46 nu hts™T ! htsŠ»t ¼h‚™t …rðºt „wý y™u ftÞtuoÚte ¼õ‚s™tu …ý «þkËt fhu Au. ‚u{™wk yt [rhºt fÕÞtýfthe, ytÞw»t y™u Ä™™e ð]ÂØ fh™th, ÷tuf{tk Ëthtu Þþ Vu÷tð™th y™u Mð„o ‚Útt {tuût™e «tÂó fhtð™th Au. su …wÁ»t yt ¼h‚S™wk [rhºt Ëtk¼¤u Au yÚtðt Ëk¼¤tðu Au y™u ‚u™wk yr¼™kŒ™ fhu Au ‚u™e ƒÄe RåAtytu …tu‚us …qýo ÚtR òÞ Au; ƒeò …tËuÚte ‚u™u ftR …ý {tk„ðwk …z‚wk ™Úte. 47

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼ðtxðe ðýo™ ™t{™tu [tiŒ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (14)

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 14


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

28

yæÞtÞ - : - 15

¼h‚S™t ðkþ™wk ðýo™. ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! ¼h‚S™tu Ëw{r‚ ™t{™tu …wºt n‚tu. É»t¼ŒuðS™t {t„o™wk y™wþhý fÞwO ‚uÚte fr¤Þw„{tk ½ýt ƒÄt …t¾kze y™tÞo …wÁ»ttu …tu‚t™e Œwü {r‚Úte ðuŒrðÁØ fÕ…™t fhe™u ‚u™u Œuð‚t {t™ðt ÷tøÞt. 1 ‚u™e …í™e ð]ØËu™tÚte Œuð‚trs‚ ™t{™tu …wºt ÚtÞtu 2 Œuð‚trs‚™u yËwhe™t „¼oÚte ŒuðãwB™, ŒuðãwB™™u Äu™w{‚e™t „¼oÚte …h{uce y™u ‚u™u Ëwð[o÷t™t „¼oÚte «‚en ™t{™tu …wºt ÚtÞtu. 3 ‚u{ýu ƒeò …wÁ»ttu™u ytí{rðãt™tu W…Œuþ fhe MðÞk þwØr[‚ ÚtR™u …h{ …wÁ»t ©e™thtÞý™tu Ëtûtt‚T y™w¼ð fÞtuo n‚tu. 4 «‚en™e …í™e Ëwð[o÷t™t „¼oÚte «r‚n‚to, «M‚tu‚t y™u WŒT„t‚t ™t{™t ºtý …wºt ÚtÞt. yt ºtýu …wºttu Þ¿t ð„uhu f{tuo{tk ½ýt r™…wý n‚t. ‚u{tk «r‚n‚to™u M‚wr‚ ™t{™e …Âí™ n‚e, ‚u™t „¼oÚte ys y™u ¼q{t ™t{™t ƒu …wºt ÚtÞt. ¼q{t™u Ér»tfwÕÞt™t „¼oÚte WŒT„eÚt y™u WŒT„eÚt™u ŒuðfwÕÞtÚte «M‚tð ÚtÞtu y™u «M‚tð™u r™ÞwíËt™t „¼oÚte rð¼w ™t{™tu …wºt ÚtÞtu. rð¼w™u hr‚™t WŒhÚte …]Útw»tuý ÚtÞtu. …]Útw»tuý™u ytf]r‚™t „¼oÚte ™õ‚ ™t{™tu …wºt ÚtÞtu y™u ™õ‚™u ÿwr‚™t „¼oÚte WŒthfeŠ‚ htsŠ»t«ðh „Þ™tu sL{ ÚtÞtu. yt „Þ htò s„‚™e hûtt {txu Ë¥ð„wý™u Mðefth fh™th Ëtûtt‚T ¼„ðt™ rð»ýw™tu ykþ {t™ðt{tk ytð‚t n‚t. ËkÞ{ ð„uhu y™uf „wýtu™u fthýu ‚u „Þ™e {nt…wÁ»ttu{tk „ý™t fhðt{tk ytð‚e n‚e. 5-6 {nthts „Þu «ò™wk …t÷™, …tu»tý ð„uhu fhe™u ‚Útt sqŒt sqŒt «fth™t Þ¿ttu™wk y™wct™ fhe™u r™»ft{¼tðÚte fu𤠼„ðt™™e «ËL‚t {txu …tu‚t™t Ä{o™wk yt[hý fÞwO. ‚u™tÚte ‚u™tk ƒÄtk f{o Ëðo©uc …h{…wÁ»t …h{tí{t ©enrh™u yŠ…‚ fhe™u …h{tÚtoY… ƒ™e „Þt n‚t. ‚u™tÚte ‚Útt ƒúñðu‚t {nt…wÁ»t™t [hýtu™e ËuðtÚte ‚u™u ¼Âõ‚Þtu„™e «tÂó ÚtR. íÞthu r™hk‚h ¼„ðt™™wk r[k‚ð™ fhe™u ‚u{ýu …tu‚t™wk r[¥t þwØ fÞwO. y™u þheh ð„uhu y™tí{t ðM‚wytuÚte ynkfth nxtðe™u ‚u …tu‚t™t ytí{t™u ƒúñY…™tu y™w¼ð fhðt ÷tøÞt. yt ƒÄwk ntuðt A‚tk …ý ‚u r™hr¼{t™e ÚtR™u …]Úðe™wk …t÷™ fh‚t hÌtt. 7 nu …heÂût‚ ! «t[e™ Rr‚ntË™u òý™tht {ntí{tytuyu htsŠ»t „Þ™t rð»tu yt „tÚtt fne Au. 8 yntu !!! …tu‚t™t f{tuoÚte {nthtò „Þ™e ƒhtƒhe ƒeò fÞt htò fhe þfu Au ? ‚u ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™™e f¤t s n‚t. ‚u™t rËðtÞ ƒeò fÞt htò yt «{týu Þ¿ttu™wk rðrÄð‚T y™wct™ fh™th, {™Mðe, ƒnw¿t, Ä{o™e hûtt fh™th, ÷û{e™tu r«Þ …tºt, ËtÄwË{ts™t rþhtu{rý y™u Ëí…wÁ»ttu™tu Ët[tu Ëuðf ntuR þfu ? 9 ËíÞ ËkfÕ…ðt¤e …h{ Ëtæðe ©Øt, {iºte, y™u ŒÞt ð„uhu ŒûtfLÞtytuyu „k„t Ërn‚™e y™uf ™Œeytu™t s¤Úte yr‚ «ËL‚tÚte ‚u™tu yr¼»tuf fÞtuo n‚tu. ‚Útt ‚u™e RåAt ™ ntuðt A‚tk …ý ðËwkÄhtyu, su{ „tÞ …tu‚t™t ðtAzt™u M™unÚte ŒqÄ r…ðztðu Au ‚uðe he‚u ‚u™t „wýtuÚte «ËÒt ÚtR™u «ò™u Ä™, hí™ ð„uhu RÂåA‚ …ŒtÚttuo ytÃÞtk n‚tk. 10 ‚u{™u ftuR «fth™e ft{™tytu ™ n‚e. A‚tk …ý ðuŒtuõ‚ f{tuoyu ‚u{™u ƒÄt «fth™t ¼tu„tu ytÃÞt n‚t. htòytuyu ÞwØ ¼qr{{tk ‚u{™t ƒtýtuÚte Ëíf]‚ ÚtR™u rðrðÄ «fth™e ¼uxtu yt…e n‚e, ‚Útt ƒútñýtuyu ŒÂûtýt ð„uhu Ä{oÚte «ËÒt ÚtR™u ‚uytu™u …h÷tuf{tk {¤™th …tu‚t™t Ä{oV¤™tu Aêtu ¼t„ ytÃÞtu. 11 ‚u{™t Þ¿t{tk RLÿ ðÄthu Ëtu{…t™ fhðtÚte WL{¥t ÚtR „Þt n‚t. ‚Útt ‚u{™e yíÞk‚ ©Øt ‚Útt rðþwØ y™u r™ù÷ ¼Âõ‚¼tðÚte Ë{Š…‚ fhu÷ Þ¿tV¤™u ¼„ðt™ Þ¿t…wÁ»tu Ëtûtt‚T «„x ÚtR™u „úný fÞwO n‚wk . 12 su (Þ¿t…wÁ»t)™t ‚]ó ÚtðtÚte ƒúñtSÚte {tkze™u Œuð‚t, {™w»Þ, …þw-…ûte, ð]ût y™u ‚]ý…ÞO‚ ƒÄt Sð ‚íft¤ ‚]ó ÚtR „Þt n‚t. ‚u rðïtí{t ©enrh r™íÞ ‚]ó ntuðt A‚tk …ý htsŠ»t „Þ™t Þ¿t{tk ‚]ó ÚtR „Þt n‚t. ‚uÚte ‚u{™e ƒhtƒhe ftuR ƒeS ÔÞÂõ‚ fuðe he‚u fhe þfu ? 13 {nthts „Þ™u „Þk‚e™t „¼oÚte r[ºthÚt, Ëw„r‚ y™u yðhtuÄ™ ™t{™t ºtý …wºttu ÚtÞt. ‚u{tk r[ºthÚt™e …í™e QýtoÚte Ë{útx™tu sL{ ÚtÞtu. 14 Ë{útx™u Wíf÷tÚte {her[ y™u {her[™u rƒLŒw{‚eÚte rƒLŒw{t™ ™t{™tu …wºt ÚtÞtu. ‚u™tu ËhÄtÚte {Äw, {Äw™tu Ëw{™tÚte ðehðú‚ y™u ðehðú‚™t ¼tuòÚte {kÚtw y™u «{kÚtw ™t{™t ƒu …wºttu ÚtÞt. ‚u{tkÚte {kÚtw™tu ËíÞt™t „¼oÚte ¼tið™ ÚtÞtu y™u ¼tið™™tu Œq»týt™t WŒhÚte íðüt, ÚtÞtu y™u íðüt™tu rðhtu[™tÚte rðhs y™u rðhs™e rð»tq[e ™t{™e …Âí™Úte þ‚rs‚ ð„uhu Ëtu …wºttu y™u yuf …wºte™tu sL{ ÚtÞtu.15 rðhs™t rðþu yt &÷tuf «rËØ Au. suðe he‚u ¼„ðt™ rð»ýw Œuð‚tytu™e þtu¼t ðÄthu Au. ‚uðe he‚u yt r«Þðú‚ ðkþ™u ‚u{tk ËtiÚte AuÕ÷u Wí…Òt ÚtÞu÷ htò rðhsu …tu‚t™t ËwÞþÚte rð¼qr»t‚ fÞtuo n‚tu. 16 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼h‚ðkþ ðýo™ ™t{™tu …kŒh{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (15)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 15


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

1

© eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T

©ef]»ýtÞ ™{tu ™{:

©e ÔÞtË{wr™ rðhr[‚: ©e{ŒT¼t„ð‚ {nt…whtý -: …k[{ MfkÄ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 16

¼wð™ftuþ™wk ðýo™ htò …heÂût‚u fÌtwk - nu {wr™ðh ! ßÞtk ËwÄe ËqÞoŒuð™tu «ftþ Au y™u ßÞtk ËwÄe ‚tht{kz¤ Ërn‚ [kÿŒuð™u òuR þftÞ Au, íÞtk ËwÄe ‚{u ¼q{kz¤™tu rðM‚th ƒ‚tÔÞtu Au. 1 ‚u{tk …ý ‚{u ƒ‚tÔÞwk fu {nthts r«Þðú‚™t hÚt™tk …iztytu™tk Ët‚ hu¾tytuÚte Ët‚ Ë{wÿ ƒ™e „Þt n‚t. su™u fthýu yt …]Úðe…h Ët‚ îe…tu™wk rð¼ts™ ÚtÞwk. ‚uÚte nu ¼„ð™T ! nðu nwk yt ƒÄt îe…tu™wk …rh{tý (rðM‚th-{t…) y™u ÷ûtýtu ËtÚtu ‚u™wk …qhu…qÁk rððhý òýðt RåAw Awk. 2 fthý fu su {™ ¼„ðt™™t yt „wý{Þ MÚtq¤ rð„ún{tk ÷t„e þfu Au. ‚u™wk ðtËwŒuð ™t{ðt¤t MðÞk«ftþ, r™„woý ƒúñY… Ëqû{‚{ MðY…{tk …ý ÷t„ðwk Ëk¼ð Au. ‚uÚte nu „wÁðh ! yt rð»tÞ™wk ðM‚thÚte ðýo™ fhðt™e f]…t fhtu. 3 ©eþwfŒuðSyu fÌtwk - nu {nthts ! ¼„ðt™™e {tÞt™t „wýtuu™tu yux÷tu ƒÄtu rðM‚th Au fu òu ftuR …wÁ»t Œuð‚tytu sux÷wk ytÞw»t {u¤ðe ÷u ‚tu …ý {™ y™u ðtýeÚte ‚u {tÞt™t „wýtu™t rðM‚th™tu yk‚ {u¤ðe þõ‚t ™Úte. ‚uÚte y{u ™t{, Y…, …rhýt{ y™u ‚u™t ÷ûýtu îtht {wÏÞ rð»tÞtu™u ÷R™u ¼q{kz¤™e rðþu»t‚tytu™wk ðýo™ fheþwk. 4 yt sBƒwîe… su{tk yt…ýu hneyu Aeyu, ¼q{kz¤Y…e f{¤™t ftuþ MÚtt™eÞ su Ët‚ îe…tu Au, ‚u{tk ËtiÚte ykŒh™tu su ftuþ Au ‚u™tu rðM‚th yuf ÷t¾ Þtus™ Au y™u yt f{¤…ºt™e su{ „tu¤tfth Au. 5 ‚u{tk ™ð nòh Þtus™™t rðM‚thðt¤t ™ð ¾kz Au. su ‚u™e Ëe{thu¾t™tu rð¼t„ fh™th ytX …ðo‚tuÚte ðnU[tÞu÷t Au. 6 ‚u{™e ðå[u E÷tð]¥t ™t{™tu Œþ{tu ¾kz Au, ‚u™t {æÞ¼t„{tk fw÷…ðo‚tu™tu htò {uÁ…ðo‚ Au. ‚u òýu ¼q{kz¤Y… su f{¤ ‚u™e ztkze s Au ‚u W…hÚte ÷R™u ™e[u ËwÄe ƒÄwk Ëwðýo {Þ Au. y™u yuf ÷t¾ Þtus™ Ÿ[tuu Au. ‚u™tu rðM‚th rþ¾h…h ƒºteË nòh y™u ‚¤uxe{tk Ëtu¤ nòh Þtus™ Au. ‚Útt Ëtu¤ nòh Þtus™ ‚u …]Úðe™e ykŒh hnu÷tu Au, yÚtto‚T ¼qr{™e ƒnth ‚u™e Ÿ[tR [tuÞtoËe nòh Þtus™ Au. 7 E÷tð]‚ ¾kz™t W¥th{tk ¢{þ: ™e÷, ïu‚ y™u þ]Üðt™T ™t{™t ºtý …ðo‚ Au, su hBÞf, rnhÛ{Þ y™u fwÁ ™t{™t ¾kz™e Ëe{t ™¬e fhu Au. ‚u …qðoÚte …Âù{ËwÄe ¾tht …týe™t Ë{wÿ ËwÄe Vu÷tÞu÷tu Au. ‚u{tk Œhuf™e …ntu¤tR ƒu nòh Þtus™ Au y™u ÷kƒtR{tk …nu÷tk fh‚t …Ae™tu ¢{þ: ŒË{t ¼t„Úte Ënus ðÄw yux÷t {t…{tk ytuAtu Au; …ntu¤tR y™u Ÿ[tR ‚tu ƒÄtÞ™e Ëh¾e Au. 8 yt «{týu R÷tð]‚™e ŒÂûtý™e ƒtsw yuf …Ae yuf r™»tÄ, nu{fqx, y™u rn{t÷Þ ™t{™t ºtý …ðo‚tu Au. ™e÷t ð„uhu …ðo‚™e su{ yt …ý …qðo y™u …Âù{™e ƒtsw Vu÷tÞu÷tu Au y™u Œþ-Œþ nòh òus™ Ÿ[t Au. ‚u™tÚte ¢{þ:

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 16


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

2

nrhð»to, ®f…wÁ»t y™u ¼th‚ð»to™e Ëe{tytu™tu rð¼t„ ytðu Au. 9 R÷tð]‚Úte …]ðo y™u …Âù{™e ƒtswyu W¥th{tk ™e÷ …ðo‚ y™u ŒÂûtý{tk r™»tÄ …ðo‚ ËwÄe Vu÷tÞu÷ „kÄ{tŒ™ y™u {tÕÞðt™T ™t{™t ƒu …ðo‚tu Au. ‚u™e …ntu¤tR ƒu-ƒu nòh òus™ Au y™u yt ¼ÿtï y™u fu‚w{t÷ ™t{™t ƒu ¾kztu™e Ëe{t ™¬e fhu÷ Au.10 ‚u™t rËðtÞ {kŒh, {uÁ{kŒh, Ëw…tïo y™u fw{wŒ yt [th Œþ-Œþ nòh òus™ Ÿ[t y™u yux÷t s …ntu¤t …ðo‚tu {uÁ …ðo‚™t ytÄth¼q‚ Útk¼™e Ë{t™ ƒ™u÷t Au. 11 yt [thu™e W…h ‚u™e æðò™e Ë{t™ ¢{þ: ytkƒtu, òkƒwztu, fŒkƒ y™u ðz yt [th ð]ûttu Au. ‚u{tkÚte «íÞuf yr„ÞthËtu Þtus™ Ÿ[t Au y™u yux÷es ‚u™e zt¤eytu™tu rðM‚th Au. ‚u™e òztR Ëtu-Ëtu òus™ Au. 12 nu ¼h‚©uc ! yt …ðo‚tu W…h [th Ëhtuðh …ý Au, su ¢{þ: ŒqÄ, {Ä, þuhze™tu Ëh y™u {eXt …týe ¼hu÷ Au. yt™wk …t™ fh™th Þûttu, rfÒthtu ð„uhu W…Œuð‚tytu™u Mð¼tðÚte s Þtu„rËÂØytu «tó Au. 13 ‚u™e W…h ¢{þ: ™kŒ™, [iºthÚt, ði¼útsf y™u Ëðo‚tu¼ÿ ™t{™t [th rŒÔÞ W…ð™ …ý Au. 14 ‚u{tk {wÏÞ Œuð„ý, y™uf ËwhËwkŒheytu™t ™tÞf ƒ™e™u ËtÚtu rðnth fhu Au. ‚u Ë{Þu „kÄðtuo ð„uhu W…Œuð„ýtu ‚u™t s {rn{t™t ð¾tý fÞto fhu Au. 15 {kŒht[÷™e ‚¤uxe{tk su yr„Þth Ëtu òus™ Ÿ[t Œuð‚tytu™tk yt{úð]ût Au. ‚u{tkÚte r„rhrþ¾h™e Ë{t™ {tuxt y™u y{]‚™e Ë{t™ MðtrŒü V¤ …zu Au. 16 ‚u ßÞthu ‚qxu Au, íÞthu ‚u{tkÚte yr‚ Ëw„kÂÄ‚ y™u {eXtu ÷t÷ hË ðnuðt ÷t„u Au. ‚u s yÁýtuŒt ™t{™e ™Œe™t Y…{tk ƒŒ÷tR òÞ Au. yt ™Œe {kŒht[÷™t rþ¾hÚte W‚he™u …tu‚t™t s¤Úte R÷tð]¥t ¾kz™t …qðo™t rð¼t„™u ˪[u Au. 17 ©e…tðo‚eS™e y™w[he Þût…Âí™ytu yt s¤™wk Ëuð™ fhu Au. ‚u™tÚte ‚uytu™t þheh{tkÚte Ëw„kÄ r™f¤u Au fu ‚u™u M…þo fhe™u ðnu‚tu …ð™ …ý ‚u™e [thu ƒtsw Œþ òus™ ËwÄe™t «Œuþ™u Ëw„kÄÚte ¼he Œu Au. 18 yt «{týu òkƒw™t ð]ût …hÚte ntÚte suðzt {tuxt y™u «tÞ: Xr¤Þt rð™t™t V¤tu …zu Au. ½ýt Ÿ[uÚte …zðt™u fthýu ‚u Vtxe òÞ Au. ‚u™t hËÚte òkƒw ™t{™e ™Œe «„x ÚttÞ Au, su {uÁ{kŒh …ðo‚™t Œþ nòh òus™ Ÿ[t rþ¾hÚte W‚he™u R÷tð]¥t™t ŒÂûtý ¼q¼t„™u ˪[u Au. 19 ‚u ™Œe™t ƒÒtu rf™thtytu™e {txe ‚u hËÚte ¼ªòR™u ßÞthu …ð™ y™u ËqÞo™t ËkÞtu„Úte ËwftR òÞ Au, íÞthu yu s Œuð÷tuf™u rð¼qr»t‚ fh™th òkƒq™Œ ™t{™wk Ëwðýo ƒ™e òÞ Au.20 ‚u™tÚte Œuð‚tytu y™u „LÄðtuo ð„uhu …tu‚t™e Þwðt™ Mºteytu ËtÚtu {w„x, fztk, fkŒtuht ð„uhu yt¼q»týtu™t Y…{tk Äthý fhu Au. 21 Ëw…tïo …ðo‚ W…h su rðþt¤ fŒkƒð]ût ytðu÷wk Au, ‚u™e …tk[ ƒ¾tu÷tu{tkÚte {Ä™e …tk[ Äthtytu r™f¤u Au; yt Ëw…tïo™t rþ¾h W…hÚte Q‚he™u R÷tð]¥t ¾kz™t …Âù{ ¼t„™u …tu‚t™t Ëw„kÄÚte ËwðtrË‚ fhu Au. 22 su ÷tuftu yu™wk {Äw…t™ fhu Au, ‚uytu™t {w¾Úte r™f¤u÷ …ð™ …tu‚t™e [thu ƒtsw Ëtu-Ëtu òus™ ËwÄe ‚u™e Ëw„kÄ Vu÷tðe Œu Au. 23 yt «{týu fw{wŒ …ðo‚ W…h su þ‚ðÕþ ™t{™wk ðxð]ût Au, ‚u™e ðzðtRytu{tkÚte ™e[u ‚hV ðnu‚t y™uf «ðtntu r™f¤u Au, ‚u ƒÄt RåAt™wËth ¼tu„tu yt…™th Au. ‚u™tÚte ŒqÄ, Œnª, {Ä, Äe, „tu¤, yÒt, ð†, þGÞt, ytË™ y™u yt¼q»tý ð„uhu …ŒtÚttuo {¤e òÞ Au. yt ƒÄw fw{wŒ™t rþ¾h W…hÚte r™f¤e™u R÷tð]¥t™t W¥th rð¼t„™u ˪[uu Au. 24 ‚u{™u yt…u÷t …ŒtÚttu™ o kw Ëuð™ fhðtÚte íÞtk™e «ò™e [t{ze{tk fh[÷eytu …zðe, ðt¤ Ätu¤t ÚtR sðtk, Úttf ÷t„ðtu, þheh{tkÚte …hËuðtu r™f¤ðtu, ð]ØtðMÚtt Útðe, htu„ Útðtu, {]íÞw, Xkze-„h{e™e r…zt, þheh ‚us rð™t™wk ÚtR sðwk ‚Útt þheh ‚qxðtk ð„uhu fü õÞthu …ý Ë‚tkð‚t ™Úte y™u ‚u™u Sð™ …ÞO‚ Ëk…qýo Ëw¾ «tó ÚttÞ Au. 25 nu hts™T ! f{¤™e fŠýft™e [thu ƒtsw su{ fuËh ntuÞ Au, ‚uðe s he‚u {uÁ™t {q¤Œuþ{tk ‚u™e [thu ƒtsw fwhÜ, fwhh, fwËwk¼, ðifÑ, rºtfqx, rþrþh, …‚Ü, Á[f, r™»tÄ, rþ™eðtË, fr…÷, þÖ, ðiŒqÞo, òÁrÄ, nkË, É»t¼, ™t„, ft÷ksh y™u ™thŒ ð„uhu ðeË …ðo‚ ƒeò …ý Au. 26 ‚u™t rËðtÞ {uÁ™e …qðo rŒþt ‚hV sXh y™u Œuðfqx ™t{™t ƒu …ðo‚tu Au, su yZth nòh òus™ ÷tkƒt ‚Útt ƒu nòh òus™ …ntU¤t y™u Ÿ[t Au. yt «{týu …Âù{ ‚hV …ð™ y™u …trhÞtºt, ŒÂûtý ‚hV fi÷tË y™u fhðeh ‚Útt W¥th ‚hV rºtþ]Ü y™u {fh ™t{™t …ðo‚tu Au. yt ytX …ðo‚tuÚte [thu ƒtswÚte ½uhtÞu÷tu Ëwðýor„rh {uÁ yÂø™™e Ë{t™ s„{„‚tu hnu Au. 27 fnuðtÞ Au fu {uÁ™t rþ¾h W…h ðå[tuð[ ¼„ðt™ ƒúñtS™e Ëwðýo{Þ ™„he Au, su ytfth{tk Ë{[tuhË y™u fhtuz òus™ rðM‚thðt¤e Au. 28 ‚u™e ™e[u …qðo ð„uhu ytX ÷tuf…t÷tu™e ytX …wheytu Au. ‚u …tu‚…tu‚t™t Mðt{e™u y™wY… ‚u ‚u rŒþtytu{tk Au ‚Útt …rh{tý{tk ƒúñtS™e …wheÚte [tuÚtt ¼t„™e Au. 29 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼wð™ ftuþ ðýo™ ™t{™tu Ëtu¤{tuu yæÞtÞ Ëk…qýo: (16) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 16


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

3

yæÞtÞ - : - 17

„k„tS™wk rððhý y™u Ëkf»toýŒuð™e M‚wr‚. ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! ßÞthu htò ƒr÷™e Þ¿tþt¤t{tk Ëtûtt‚T Þ¿t{qŠ‚ ¼„ðt™ rð»ýwyu rºt÷tuf™u {t…ðt {txu …tu‚t™tu [hý Vu÷tÔÞtu, íÞthu ‚u™t ztƒt [hý™t yk„qXt™t ™¾Úte ƒúñtkz™tu W…h™tu ¼t„ Vtxe „Þtu. ‚u rAÿ{tk ÚtR™u su ƒúñtkzÚte ƒnth™t s¤™e Ätht ykŒh ytðe, ‚u [hý™u ÄtuðtÚte ‚u{tk ÷t„u÷ fuËh™t ¼¤ðtÚte ÷t÷ ÚtR „R. ‚u r™{o¤ Ätht™tu M…þo Út‚tk s ËkËth™tk ƒÄtk …t… ™ü ÚtR òÞ Au, …hk‚w ‚u n{Uþt r™{o¤ s hnu Au. …nu÷tk ƒeò ftuR ™t{Úte ‚u™u ™ fne™u ‘¼„ðí…Œe’ s fnu‚t n‚t. ‚u Ätht nòhtu Þw„ ðe‚ðtÚte Mð„o™t {wÏÞ¼t„{tk hnu÷ Äúðw ÷tuf{tk Q‚he, su™u ‘rð»ýw…Œe’ …ý fnu Au. 1 nu ðehðú‚ …heÂût‚T ! ‚u Äúwð÷tuf{tk W¥tt™…tŒ™t …wºt …h{ ¼t„ð‚ ÄúwðS hnu Au, ‚u r™íÞ«r‚ ðÄ‚t s‚t ¼Âõ‚¼tðÚte ‘yt y{tht fw¤Œuð‚t™wk [hýtuŒf Au’ yuðwk {t™e™u ytsu …ý ‚u s¤™u ½ýt ytŒhÚte {M‚f …h [ztðu Au. ‚u Ë{Þu «u{tðuþ™t fthýu ‚u™wk ÓŒÞ yíÞk‚ „ŒT„Œ ÚtR òÞ Au, WífkXtðþ rððþ ÚtR™u {ª[u÷t ƒÒtu ™uºtf{¤tu{tkÚte r™{o¤ ytkËwytu™e Ätht ðnuðt ÷t„u Au y™u þheh{tk htu{tk[ ÚtR òÞ Au. 2 ‚u™t …Ae ytí{r™c ËóŠ»t„ý ‚u™tu «¼tð òýðt™u fthýu ‘yt s ‚…MÞt™e ytíÞk‚f rËÂØ Au’ yuðwk {tr™™u ‚u™u ytsu …ý yt «{týu ytŒh…qðof …tu‚t™e sxtsqx …h yuðe s he‚u Äthý fhu Au su{ {w{wûtws™ …tu‚t™u «tó ÚtÞu÷ {wÂõ‚™u Äthý fhu. yt{ ‚tu yu yíÞk‚ r™»ft{e Au; Ëðtoí{t ¼„ðt™T ðtËwŒuð™e r™ù÷ ¼Âõ‚™u s …tu‚t™wk …h{ Ä™ {t™e™u ‚uytuyu ƒeS ƒÄe ft{™tytu™tu íÞt„ fhe ŒeÄtu Au, íÞtk ËwÄe fu ytí{¿tt™™u …ý ‚u™e yt„¤ ftuR [es ™ {t™‚t. 3 íÞtkÚte „k„tS fhtuztu rð{t™tuÚte ½uhtR™u ytftþ{tk ÚtR™u Q‚hu Au y™u [Lÿ{kz¤™u ¼ªsð‚t {uÁ™t rþ¾h…h ƒúñ…whe{tk Q‚hu Au. 4 íÞtkÚte Ëe‚t, y÷f™kŒt, [ûtw y™u ¼ÿt ™t{Úte [th Äthtytu{tk rð¼õ‚ ÚtE òÞ Au ‚Útt y÷„-y÷„ [thu rŒþtytu{tk ðnu‚e ðnu‚e AuÕ÷u ™Œ,™Œeytu™t yÄeïh Ë{wÿ{tk ¼¤e òÞ Au. 5 ‚u{tk Ëe‚t ƒúñ…wheÚte ™ef¤e™u fuËht[÷™t Ëðtuoå[ rþ¾h{tk ÚtR™u ™e[u™e ‚hV ðnu‚e ðnu‚e „kÄ{tŒ™™t rþ¾h …h …zu Au y™u ¼ÿtïð»to™u ®Ë[‚e …qðo™e ‚hV ¾tht Ë{wÿ{tk ¼¤e òÞ Au. 6 yt «{týu [ûtwÄtht {tÕÞðt™™t rþ¾h …h …ntU[e™u íÞtkÚte yxõÞt rð™t fu‚w{t÷ð»to{tk ðnu‚e …Âù{™e ‚hV ûtthË{wÿ{tk sR {¤e òÞ Au. 7 ¼ÿt {uÁ…ðo‚™t rþ¾hÚte W¥th™e ‚hV …zu Au ‚Útt yuf …ðo‚Úte ƒeò …ðo‚ …h òÞ Au y™u yk‚{tk þ]Üðt™™t rþ¾hÚte ™ef¤e™u W¥thfwÁ Œuþ{tk ÚtR™u W¥th™e ‚hV ðnu‚e Ë{wÿ{tk {¤e òÞ Au. 8 y÷f™kŒt ƒúñ…wheÚte ŒÂûtý™e ‚hV ™ef¤e™u y™uf r„rhrþ¾htu™u W÷de™u nu{fqx …ðo‚ …h …ntU[u Au, íÞtkÚte yíÞk‚ ‚eðú ðu„Úte rn{t÷Þ™t rþ¾h™u [eh‚e ¼th‚ð»to{tk «ðuþu Au y™u …Ae ŒÂûtý™e ‚hV Ë{wÿ{tk sR ¼¤e òÞ Au. ‚u{tk M™t™ fhðt {txu ytð™th …wÁ»t™u …„÷u …„÷u yï{uÄ y™u htsËqÞ ð„uhu Þ¿ttu™wk V¤ …ý Œw÷o¼ ™Úte. 9 «íÞuf ð»to{tk {uÁ ð„uhu …ðo‚tuÚte ™ef¤‚e ƒeS …ý y™uf ™Œ-™ŒeÞtu Au. 10 yt ƒÄt ¾kztu{tk ¼th‚ð»to s f{o¼qr{ Au. ƒeò ytX ¾kz ‚tu Mð„oðtËe …wÁ»ttuu™wk Mð„o÷tuf{tkÚte ƒ[u÷ …wÛÞ™u ¼tu„ððt {txu™wk MÚtt™ Au. ‚uÚte ‚u™u …]Úðe÷tuf{tk Mð„o…ý fnuðtÞ Au. 11 íÞtk™t Œuð‚wÕÞ {™w»Þtu™e „ý™t™u y™wËthu ŒË nòh ð»to™e ytÞw»Þ ntuÞ Au. ‚u{tk ŒË nòh ntÚteytu™wk ƒ¤ ntuÞ Au ‚Útt ‚u™t ð@ Ë{t™ ËwŒ]Z þheh{tk su þÂõ‚, Þtið™ y™u WÕ÷tË ntuÞ Au ‚u™u fthýu ‚u ½ýt Ë{Þ ËwÄe {iÚtw™ ð„uhu rð»tÞtu ¼tu„ð‚t hnu Au. yk‚{tk ßÞthu ¼tu„ Ë{tó ÚtR sðtÚte ‚u™e ytÞw™wk fuð¤ yuf ð»to hne òÞ Au, íÞthu ‚u™e MºteÞtu „¼o Äthý fhu Au. yt «{týu íÞtk n{uþtk ºtu‚tÞw„™e Ë{t™ Ë{Þ hnu Au. 12 íÞtk yuðtk yt©{, ¼ð™ y™u …ðo‚tu™e ½txeytu Au ‚u™t ËwkŒh W…ð™{tk ƒÄe É‚wytu™tk Vq÷tu™t „wåA, V¤ y™u ™q‚™ …Õ÷ðtu™e þtu¼t™t ¼thÚte Íqfu÷e zt¤eytu y™u ÷‚tytuðt¤tk ð]ûttuÚte Ëwþtur¼‚ Au; íÞtk™t r™{o¤ s¤Úte ¼hu÷tk yuðtk ‚¤tðtu …ý Au; su{tk swŒtk swŒtk «fth™tk ™q‚™ f{¤ r¾÷u÷tk ntuÞ Au y™u ‚u f{¤™e Ëw„kÄÚte «{wrŒ‚ ÚtR™u htsnkË, s¤{]„, fthÛzð, ËthË y™u [fðt ð„uhu …ûteytu swŒt swŒt «fth™e ƒtu÷eytu ƒtu÷u Au ‚Útt rðr¼Òt òr‚™t ¼ú{htu {Äwh „wkòh fh‚t hnu Au. yt ‚¤tðtu{tk íÞtk™t Œuð©uc …h{ ËwkŒhe

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 17


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

4

ŒuðtÜ™tytu™e ËtÚtu ‚u™t ft{ WL{tŒ Ëq[f ntMÞrð÷tË y™u ÷e÷t fxtûttuÚte {™ y™u ™uºttu™wk ytf]ü ÚtR sðt™u fthýu s¤¢ezt ð„uhu swŒt swŒt «fth™e [uütytu fh‚tk fh‚tk MðåAkŒ rðnth fhu Au ‚Útt ‚u™t {wÏÞ y™w[h„ý y™uf «fth™e Ët{r„úytuÚte ‚u™tu ytŒh Ëífth fhu Au.13 yt ™ð ¾kztu{tk …h{…wÁ»t ™thtÞý ¼„ðt™ íÞtk™t …wÁ»ttuu …h y™w„ún fhðt {txu yt Ë{Þu …ý …tu‚t™e swŒt-swŒt «fth™e {qŠ‚ytu îtht rðhts{t™ Au. 14 R÷tð‚oð»to{tk yuf s ¼„ðt™T þkfh s …wÁ»t Au. ©e…tðo‚eS™t þt…™u òý™th ftuR ƒeòu …wÁ»t íÞtk «ðuþ fh‚tu ™Úte; fthý fu íÞtk su òÞ Au, ‚u MºteY… ÚtR òÞ Au. yt «Ëk„™wk yt„¤ (™ð{t MfLÄ{tk) ðýo™ fheþwk 15 íÞtk …tðo‚e y™u ‚u™e y„rý‚ ŒtËeytuÚte ËuðtÞu÷ {ntŒuðS …h{ …wÁ»t …h{tí{t™e ðtËwŒuð, «ãwB™, yr™ÁØ y™u ËÑ»toý yt [‚wÔÞqon {qŠ‚ytu{tkÚte …tu‚t™e fthýY…t ËÑ»toý ™t{™e ‚{:«Ät™ ( ¼„ðt™™e {qŠ‚ þwØ r[L{Þ s Au …hL‚w Ëknth ð„uhu ‚t{Ëe ftÞtuo™t nu‚w¼q‚ ntuðt™u fthýu ‚t{Ëe (‚{:«Ät™) {qŠ‚ fnu Au.) [tuÚte {qŠ‚™wk æÞt™ÂMÚt‚ {™tu{Þ rð„ún™t Y…{tk r[k‚™ fhu Au y™u yt {kºt™tu Wå[thý fh‚t yt «{týu M‚wr‚ fhu Au. 16 ¼„ðt™ þkfh fnu Au - ‘H su™tÚte ƒÄt „wýtu™e yr¼ÔÞÂõ‚ ÚttÞ Au, ‚u y™k‚ y™u yÔÞõ‚{qŠ‚ HMðY… …h{…wÁ»t ©e¼„ðt™™u ™{Mfth Au.’ ‘ nu ¼s™eÞ «¼tuu ! ‚{tht [hýf{¤ ¼õ‚tu™u yt©Þ yt…™th Au ‚Útt ‚{u MðÞk Ëk…qýo yiïÞo™t …h{ yt©Þ Atu. ¼õ‚™e yt„¤ ‚{u ‚{tÁk ¼q‚¼tð™ MðY… …qýo‚Þt «fx fhtu Atu ‚Útt ‚u™u ËkËth™t ƒkÄ™Úte {wõ‚ fhtuu Atu, …hk‚w y¼õ‚tu™u ‚u ƒkÄ™{tk ™t¾‚t hntu Atu. ‚{u s Eïh Atu, nwk ‚{tÁk ¼s™ fÁk Awk. 17-18 nu «¼w ! y{u ¢tuÄ™t ytðu„™u S‚e þõÞt ™Úte. ‚Útt y{the áÂü ‚íft¤ …t…Úte r÷ó ÚtR òÞ Au. …hk‚w ‚{u ‚tu ËkËth™wk r™Þ{™ fhðt {txu r™hk‚h ËtûteY…u ‚u™t ƒÄt f{o f÷t…tu™u òuÞt fhtu Atu. A‚tk …ý y{tht «íÞu™e ‚{the áÂü …h ‚u {trÞf rð»tÞtu™tu ‚Útt r[¥t™e ð]Â¥tytu™tu ™t{{tºt™tu …ý «¼tð ™Úte …z‚tu. ytðe ÂMÚtr‚{tk …tu‚t™t {™™u ðþ{tk fhðt™e RåAt ðt¤tu fÞtu …Á»t ‚{thtu ytŒh ™ fhu ? 19 ‚{u su …wÁ»t™u {Äw ð„uhu …eðt™u fthýu yÁý™Þ™ y™u {¥t sýtytu Atu, ‚u {tÞt™u ðþe¼q‚ ÚtR™u s yuðtk r{ÚÞt Œþo™ fhu Au ‚Útt ‚{thtk [hýM…þoÚte s r[¥t [k[¤ ÚtR sðt™u fthýu ™t„…í™eytu ÷ßòðþ ÚtR™u ‚{the …qò fhðt{tk yË{Úto ÚtR òÞ Au. 20 ðuŒ{kºttu ‚{™u s„‚™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u ÷Þ™wk fthý ƒ‚tðu Au; …hk‚w ‚{u MðÞk yt ºtýu rðfthtuÚte hrn‚ Atu; ‚uÚte ‚{™u ‘y™k‚’ fnu Au. ‚{tht nòh {M‚ftu …h yt ¼q{kz¤ htR™t Œtýt™e su{ ht¾u÷ Au. 21 su™tÚte Wí…Òt ÚtÞu÷ yuðtu su nwk ‚u ynkfthY… …tu‚t™t rºt„wý{Þ ‚usÚte Œuð‚t, RrLÿÞ y™u ¼q‚tu™e h[™t fÁk Awk ‚u rð¿tt™™t yt©Þ ¼„ðt™T ƒúñtS …ý ‚{tÁk s {n¥t¥ðËk¿tf …nu÷wk „wý{Þ MðY… Au. 22 nu {ntí{™T ! {n¥t¥ð, ynkfth RrLÿÞtr¼{t™e Œuð‚t, RrLÿÞtu y™u …k[¼q‚ ð„uhu y{u ƒÄt Œtuhe{tk ƒkÄtÞu÷ …k¾e™e su{ ‚{the r¢ÞtþÂõ‚™u ðþ{tk hne™u ‚{the s f]…tÚte yt s„‚™e h[™t fheyu Aeyu. 23 Ë¥ðtrŒ „wýtu™e Ë]ÂüÚte {tuurn‚ ÚtÞu÷ yt Sð ‚{the s h[u÷ ‚Útt f{o-ƒkÄ™{tk ƒkÄt™th {tÞt™u ‚tu fŒt[ òýe …ý ÷u, …hk‚w ‚u™tÚte {wõ‚ Útðt™tu W…tÞ ‚u™u Ëh¤‚tÚte ¾ƒh …z‚tu ™Úte. yt s„‚™e Wí…Â¥t y™u «÷Þ …ý ‚{thtk s Y… Au. yuðt ‚{™u nwk ðhkðth ™{Mfth fÁk Awk . 24 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu þkfh M‚wr‚ ðýo™ ™t{™tu Ë¥th{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (17) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 18

ƒeò ¾kztu™wk ðýo™ ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! ¼ÿtïð»to (¾kz) {tk Ä{o…wºt ¼ÿ©ðt y™u ‚u™t {wÏÞ Ëuðf ¼„ðt™T ðtËwŒuð™e nÞ„úeð™t{™e Ä{o{Þe r«Þ {qŠ‚™u yíÞk‚ Ë{trÄr™ct îtht ÓŒÞ{tk MÚttr…‚ fhe™u yt {kºt™tu s… fh‚t hne™u yt «{týu M‚wr‚ fhu Au. 1 ¼ÿ©ðt y™u yu{™t Ëuðftu fnu Au - ‘r[¥t™u rðþwØ fh™th HMðY… ¼„ðt™T Ä{o™u ™{Mfth Au’ 2 yntu ¼„ðt™™e ÷e÷t fuðe rðr[ºt Au ? su™u fthýu yt Sðtí{t ƒÄt ÷tuuftu™tu Ëknth fh™th ft¤™u òuR™u …ý òu‚tu

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 18


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

5

™Úte y™u ‚wåA rð»tÞtu™wk Ëuð™ fhðt {txu …t…{Þ rð[th{tk håÞtuu …åÞtuu hne™u …tu‚t™t s ntÚtu …tu‚t™tu …wºt y™u r…‚t ð„uhu™t þƒ™u yÂø™Œtn yt…e™u …ý …tu‚u Sð‚t hnuðt™e RåAt fhu Au. 3 rðît™T …wÁ»ttu s„‚™u ™ïh ƒ‚tðu Au y™u Ëqû{Œþeo ytí{¿tt™e yuðwk Œu¾u …ý Au; A‚tk …ý nu ysL{t «¼w ! ‚{the {tÞtÚte ÷tuftu {turn‚ ÚtR òÞ Au. ‚{u y™trŒ Atu y™u ytùÞos™f ÷e÷t™u fh™tht yuðt su ‚{tu ‚u ‚{™u nwk ™{Mfth fÁk Awk. 4 nu …h{tí{t ! ‚{u yf‚to y™u {tÞt™t ytðhýÚte hrn‚ Atu A‚tk …ý s„‚™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ yt ‚{thtk s f{o {t™ðt{tk ytÔÞtk Au. ‚u ‚tu ƒhtƒh s Au, ‚u{tk ftuR ytùÞo suðwk ™Úte. fthý fu Ëðtoí{tY…Úte ‚{u s Ëk…qýo ftÞo™t fthý Atu y™u …tu‚t™t þwØMðY…{tk yt ftÞo-fthý¼tðÚte ËðoÚtt …h Atu.5 ‚{tÁk MðY… rð„ún {™w»Þ y™u ½tuzt™wk ËkÞwõ‚ Y… Au. «÷Þft¤{tk ßÞthu ‚{: (ykÄfth) «Ät™ ŒiíÞ„ý ðuŒtu™u [tuhe „Þt n‚t, íÞthu ƒúñtSyu «tÚto™t fhe n‚e ‚uÚte ‚{u hËt‚¤{tkÚte ÷tðe™u ƒúñtS™u ytÃÞt n‚t. ytðt yŒT¼w‚ ÷e÷t fh™th ËíÞËkfÕ… ‚{™u ™{Mfth fÁk Awk. 6 nrhð»to¾kz{tk ¼„ðt™ ™]®ËnY…u hnu Au. yu{ýu yt Y… su fthýÚte Äthý fÞwO n‚wk, ‚u™wk ðýo™ yt„¤ (Ëó{ MfLÄ{tk) fhðt{tk ytðþu. ¼„ðt™™t ‚u r«ÞY…™e {nt¼t„ð‚ «FtŒS ‚u ð»to™t ƒeò …wÁ»t™e ËtÚtu r™»ft{ y™u y™LÞ ¼Âõ‚¼tðÚte W…tË™t fhu Au. yt «FtŒS {nt…wÁ»ttur[‚ „wýtuÚte Ëk…Òt Au ‚Útt ‚u{ýu …tu‚t™t þe÷ y™u yt[hýÚte ŒiíÞ y™u Œt™ð™t fw¤™u …rðºt fÞwO n‚wk. ‚u yt {Lºt s… ‚Útt M‚tuºt™tu …tX fhu Au. 7 ‘H MðY… ¼„ðt™ ©e™]®ËnŒuð™u ™{Mfth Au. ‚{u yÂø™ ð„uhu ‚uòu™t …ý ‚us Atu, ‚{™u ™{Mfth Au. nu ð@™¾ ! nu ð@Œk»xÙ ! ‚{u y{the Ët{u «„x Úttytu, «„x Úttytu; y{the f{oðtË™tytu™u ƒt¤e ™t¾tu, ƒt¤e ™t¾tu, y{tht y¿tt™Y… ykÄfth™u ™ü fhtu, ™ü fhtu, H Mðtnt. y{tht yk‚:fhý{tk y¼ÞŒt™ Œuðt «ftrþ‚ Úttytu.8 H ûtti{’T nu ™tÚt ! rðï™wk fÕÞtý ntu, Œwütu™e ƒwÂØ þwØ ntu, ƒÄt «trýytu{tk …hM…h ËŒT¼tð™t ntu, ƒÄt yuf ƒeò™wk rn‚r[k‚™ fhu, y{tÁk {™ þw¼ {t„o{tk «ð]¥t ÚttÞ y™u y{tht Ëðo™e ƒwÂØ r™»ft{¼tðÚte ¼„ðt™T ©enrh{tk «ðuþ fhu. 9 nu «¼w ! ½h, Mºte, …wºt, Ä™ y™u ¼tE ‚Útt ƒkÄwytu{tk y{the ytËÂõ‚ ™ ÚttÞ; òu ÚttÞ ‚tu fu𤠼„ðt™™t «u{e ¼õ‚tu{tk s ÚttÞ. su ËkÞ{e …wÁ»t fuð¤ þheh r™ðton™t ÞtuøÞ yÒttrŒÚte Ëk‚wü hnu Au, ‚u™u sux÷e s÷Œe rËÂØ «tó ÚttÞ Au, ‚uðe RrLÿÞ÷tu÷w… …wÁ»ttu™u Út‚e ™Úte. 10 ‚u ¼„ðt™™t ¼õ‚™t Ëk„Úte ¼„ðt™™t ‚eÚto‚wÕÞ …rðºt [rhºt Ëtk¼¤ðt {¤u Au, su ‚u™e yËtÄthý þÂõ‚ y™u «¼tð™wk Ëq[f ntuÞ Au. ‚u™wk ðthkðth Ëuð™ fh™th ÷tuftu™t fýo™t {t„oÚte ¼„ðt™ ÓŒÞ{tk «ðuþ fhu Au y™u ‚u™t Ëðo «fth™t Œirnf y™u {t™rËf {¤tu™u ™ü fhe ™t¾u Au. …Ae ftuý yuðt ¼„ðt™™t ¼õ‚™tu Ëk„ fhðt ™ RåAu ? 11 su …wÁ»t™u ¼„ðt™{tk r™»ft{ ¼Âõ‚ Au, ‚u™t ÓŒÞ{tk Ë{M‚ Œuð‚t, Ä{o, ¿tt™ ð„uhu Ëk…qýo ËŒT„wýtu Ërn‚ ËŒtÞ r™ðtË fhe™u hnu Au. …hk‚w su ¼„ðt™™tu ¼õ‚ ™Úte, ‚u{tk {nt…wÁ»t™t ‚u „wýtu õÞtkÚte ytðe þfu ? ‚u ‚tu y™uf «fth™t ËkfÕ…tu fhe™u r™hk‚h ‚wåA ËtkËtrhf rð»tÞtu™e ‚hV Œtuz‚tu hnu Au. 12 su{ {tA÷eytu™u s¤ yíÞk‚ r«Þ Au y™u ‚u™t Sð™™tu ytÄth ntuÞ Au. ‚uðe s he‚u Ëtûtt‚T ©enrh s Ë{M‚ ŒunÄtrhytu™t r«Þ‚{ ytí{t Au. ‚u™tu íÞt„ fhe™u òu ftuR {n¥ðtr¼{t™e …wÁ»t ½h{tk ytËõ‚ hnu Au ‚tu ‚u Œþt{tk Mºte-…wÁ»ttu™e {tuxtR fuð¤ ytÞw»t™u òuR™u {t™ðt{tk ytðu Au; …hk‚w „wýáÂüyu {t™ðt{tk ytð‚e ™Úte.13 ‚uÚte nu yËwhtu ! ‘‚{u ‚]»ýt, ht„, rð»ttŒ, ¢tuÄ, yr¼{t™, RåAt, ¼Þ, Œe™‚t y™u {t™rËf Ëk‚t…™wk {q¤ ‚Útt sL{-{hýY… ËkËth[¢™wk ðn™ fh™th ½h ð„uhu™tu íÞt„ fhe™u ¼„ðt™ ™h®Ën™t r™¼oÞ [hýf{¤™tu yt©Þ ÷tu’ 14 fu‚w{t÷ ¾kz{tk ÷û{eS™tu ‚Útt ËkðíËh ™t{™t «ò…r‚™t …wºt y™u …wºteytu™wk r«Þ fhðt {txu …ãwB™ ¼„ðt™ ft{ŒuðY…u r™ðtË fhu Au. ‚u htrºt™e yr¼{t™e Œuð‚tY… fLÞtytu y™u rŒðË™t yr¼{t™e Œuð‚tY… …wºttu™e ËkÏÞt {™w»Þ™e Ëtu ð»to™e ytÞw»Þ™t rŒðËtu y™u htºteytu sux÷e Au, yÚtto‚T AºteË nòh ð»to™e Au y™u ‚uytus ‚u ¾kz™t yrÄ…r‚ Au. ‚u fLÞtytu …h{…wÁ»t ©e™thtÞý™t ©uc y† ËwŒþo™[¢™t ‚usÚte zhe òÞ Au; ‚uÚte Œhuf ð»to™t yk‚u ‚uytu™t „¼o ™ü ÚtR™u …ze òÞ Au. 15 ¼„ðt™ …tu‚t™t Ëw÷r÷‚ „r‚-rð÷tËÚte Ëwþtur¼‚ {Äwh {kŒ ntMÞÚte {™tunh ÷e÷t…qýo Ëwfw{th ™uºtfxtûtÚte, Ëns Q…Ëu÷tk ËwkŒh ytk¾ W…h™tk ¼ªsý™e h{ýeÞ AxtÚte {w¾f{¤™wk y…th ËtiŒÞo W÷u[e™u ËtIŒÞoŒuðe ©e÷û{e™u yt™krŒ‚ fhu Au, y™u …tu‚u …ý Ënò™kŒY… Au.16 ©e÷û{eS …h{ Ë{trÄÞtu„

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 18


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

6

îtht ¼„ðt™™t ‚u {tÞt{Þ MðY…™e htºte™t Ë{Þu «ò…r‚ ËkðíËh™e fLÞtytu Ërn‚ y™u rŒðË{tk ‚uytu™t …r‚ytu Ërn‚ ythtÄ™t y™u yt {kºt™tu s… fh‚e ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhu Au. 17 su $rÿÞtu™t r™Þt{f y™u Ëk…qýo ©uc ðM‚wytu™tu ¼kzth Au, r¢ÞtþÂõ‚, ¿tt™þÂõ‚ y™u ËkfÕ… yæÞðËtÞ ð„uhu r[¥t™t Ä{tuo ‚Útt ‚u rð»tÞtu™t yÄeïh Au, yr„Þth RrLÿÞtu y™u …tk[ rð»tÞ yt Ëtu¤ f¤tytuÚte Þwõ‚ Au, ðuŒtuõ‚ f{tuoÚte «tó ÚttÞ Au, ‚Útt yÒt{Þ, y{]‚{Þ y™u Ëðo{Þ Au ‚u {t™rËf, yirLÿrÞf y™u þtherhf ƒ¤MðY… …h{ ËwkŒh ¼„ðt™ ft{Œuð™u H Ótk nÙtk nÙª Óqk yt ƒes{kºt Ërn‚ Ëðo ƒtswÚte ™{Mfth Au. 18 nu ¼„ðt™ ! ‚{u RrLÿÞtu™t yÄeïh Atu. Mºteytu ò‚-ò‚™tk fXtuh ðú‚tuÚte ‚{the s ythtÄ™t fhe™u ƒeò ÷tirff …r‚ytu™e RåAt fÞto fhu Au. …hk‚w ‚u ‚u™t r«Þ …wºt, Ä™ y™u ytÞw»Þ™e hûtt fhe þf‚t ™Úte; fthý fu ‚u …tu‚u s …h‚kºt Au.19 Ët[t …r‚ ‚tu yu s Au, fu su …tu‚u s ËðoÚtt r™¼oÞ ntuÞ y™u ƒeò ¼Þ¼e‚ ÷tuftu™e Ëðo«fthu hûtt fhe þfu. yuðt …r‚ yuf{tºt ‚{u s Atu; òu yufÚte ðÄthu Eïh {t™ðt{tk ytðu ‚tu ‚u™u yuf-ƒeò ‚hVÚte ¼Þ Útðt™e Ëk¼tð™t Au. ‚uÚte s ‚{u …tu‚t™e «tÂó fh‚tk yrÄf ƒeò ftuR ÷t¼™u {t™‚t ™Úte. 20 nu ¼„ðt™ ! su Mºte ‚{tht [hýfh¤™wk …qs™ s RåAu Au, y™u yLÞ ftuR ðM‚w™e RåAt fh‚e ™Úte ‚u™e Ëðuo ft{™tytu …qýo ÚtR òÞ Au; …hk‚w òu ftuR yuf RåAt™u ÷R™u ‚{the W…tË™t fhu Au, ‚u™u ‚{u fuð¤ yu s ðM‚w yt…tu Atu. y™u ƒÄt ¼tu„tu Ë{tó ÚtÞt …Ae ‚u ™ü ÚtR òÞ Au ‚tu ‚u™u {txu ‚u{™u Ëk‚ó Útðwk …zu Au. 21 nu yrs‚ ! {™u {u¤ððt {txu RrLÿÞËw¾™t yr¼÷t»te ƒúñt y™u Áÿ ð„uhu Ë{M‚ Œuðtu y™u Œt™ðtu frX™ ‚…MÞt fh‚t hnu Au. …hk‚w ‚{tht [hýfh¤™tu yt©Þ ÷u™th ¼õ‚ rËðtÞ {™u ftuR {u¤ðe þf‚tu ™Úte; fthý fu {tÁk {™ ‚tu ‚{tht{tk s ÷t„u÷wk hnu Au. 22 nu yåÞw‚ ! ‚{u ‚{tht su ðLŒ™eÞ fhf{¤ ¼õ‚tu™t rþh …h ht¾tu Atu, ‚u {tht rþh …h …ý ht¾tu. nu ðhuÛÞ ! ‚{u {™u fu𤠩e÷tkA™Y…{tk ‚{tht ðût:MÚt¤{tk s Äthý fhtu Atu; ‚{u ‚tu Ëðo Ë{Úto Atu, y™u ‚{the {tÞtÚte su ÷e÷t fhtu Atu, ‚u™wk hnMÞ ftuý òýe þfu Au ? 23 hBÞf Œuþ{tk {íMÞ ¼„ðt™u íÞtk™t yrÄ…r‚ {™w™u …qðoft¤{tk …tu‚t™wk …h{ r«Þ {íMÞY…u Œþo™ ytÃÞwk n‚wk. {™w {nthts …ý yts rŒðË ËwÄe ¼„ðt™™t yu s {íMÞY…™e ½ýt ¼Âõ‚¼tðÚte W…tË™t fhu Au y™u yt {kºt™tu s… fh‚t hne™u M‚wr‚ fhu Au. Ë¥ð«Ät™ {wÏÞ «tý Ëqºttí{t ‚Útt {™tuƒ¤, RrLÿÞƒ¤ y™u þhehƒ¤ H…Œ™tu yÚto Ëðo©u»X ¼„ðt™ {nt{íMÞ™u ðthkðth ™{Mfth Au. 24-25 nu «¼w ! suðe he‚u ™x fX…w‚r¤ytu™u ™[tðu Au, ‚uðe s he‚u ‚{u ƒútñý ð„uhu ™t{tu™e ŒtuheÚte Ëk…qýo rðï™u …tu‚t™u ytÄe™ fhe™u ™[tðe hÌtt Atu. ‚uÚte ‚{u s ƒÄt™t «uhf Atu. ‚{™u ƒúñt ð„uhu ÷tuf…t÷„ý …ý òuR þf‚t ™Úte; A‚tk …ý ‚{u Ë{M‚ «trýytu™e ykŒh «týY…Úte y™u ƒnth ðtÞwY…Úte r™hk‚h Ëk[th fhe hÌtt Atu. ðuŒ s ‚{thtu {nt™T þçŒ Au. 26 yuf ðth RLÿ ð„uhu $rÿÞtr¼{t™e Œuð‚tytu™u «týMðY… ‚{thtÚte îu»t ÚtÞtu n‚tu. íÞthu ‚{thtÚte y÷„ ÚtR sðtÚte ‚u swŒt swŒt yÚtðt …hM…h {¤e™u …ý {™w»Þ …þw, MÚttðh-sk„{ ð„uhu sux÷tk þheh Œu¾tÞ Au, ‚u{tkÚte ½ýtu «Þí™ fhðtÚte …ý ftuR™e hûtt ™ fhe þõÞt. 27 nu ysL{t «¼w ! ‚{u {tht Ërn‚ y™u Ë{M‚ yti»tÄY… ð™M…r‚ytuu y™u ðu÷eytu™t yt©ÞY… yt …]Úðe™u ÷R™u {tuxt {tuxt «[kz {tuòkytuðt¤t «÷Þft÷e™ Ë{wÿ{tk ¼thu WíËtnÚte rðnth fh™tht y™u ËkËth™t Ë{M‚ «týË{wŒtÞ™t r™Þk‚t yuðt ‚{™u {tht ™{Mfth Au. 28 rnhÛ{Þ ¾kz{tk ¼„ðt™ fq{oY… Äthý fhe™u hnu Au. íÞtk™t r™ðtrËytu Ërn‚ r…‚]hts yÞo{t ¼„ðt™™e ‚u r«Þ‚{ {qŠ‚™e W…tË™t fhu Au. y™u ‚u {kºt™u r™hk‚h s…‚t M‚wr‚ fhu Au. 29 su Ëk…qýo Ë¥ð„wýÚte Þwõ‚ Au, s¤{tk rð[h‚t hnuðt™u fthýu su™wk MÚtt™ ftuR r™Âù‚ ™Úte ‚Útt su ft¤™e {ÞtoŒtÚte ƒnth Au, ‚u HMðY… ËðoÔÞt…f ËðtoÄth fq{oY… ¼„ðt™™u ðthkðth ™{Mfth Au. 30 nu ¼„ðt™ ! y™uf Y…tu{tk «‚e‚ Út‚wk yt Œu¾t‚wk «…k[ òu fu r{ÚÞt s Au yuðtu r™ùÞ ÚttÞ Au, ‚uÚte yu™e ðM‚w‚: ftuR ËkÏÞt ™Úte, A‚tk …ý yt {tÞtÚte «ftrþf Út™th ‚{tÁk s Y… Au. yuðt yr™ðo[™eÞY… ðt¤t ‚{™u {tht ™{Mfth Au. 31 yuf {tºt ‚{u s shtÞws, MðuŒs, ykzs, WÂŒT¼ßs, sÜ{, MÚttðh, Œuð‚t, Ér»t, r…‚]„ý, ¼q‚, $rÿÞ, Mð„o, ytftþ, …]Úðe, …ðo‚, ™Œe, Ë{wÿ, îe…, „ún y™u ‚tht ð„uhu rðr¼Òt

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 18


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

7

™t{tuÚte «rËØ Atu.32 ‚{u yËkÏÞ ™t{, Y… y™u ytf]r‚ytuÚte Þwõ‚ Atu; fr…÷ ð„uhu rðît™tuyu su ‚{the [tuðeË ‚¥ðtu™e ËkÏÞt r™Âù‚ fhe Au, ‚u su ‚¥ðáÂü™tu WŒÞ ÚtðtÚte r™ð]¥t sR òÞ Au, ‚u …ý ðM‚w‚: ‚{tÁk s MðY… Au. yuðt ËtkÏÞrËØtL‚ MðY… ‚{™u {tht ™{Mfth Au’. 33 W¥th fwÁ¾kz{tk ¼„ðt™ Þ¿t…wÁ»t ðhtn{qŠ‚ Äthý fhe™u rðhts{t™ Au. íÞtk™t r™ðtrËytu Ërn‚ Ëtûtt‚T …]ÚðeŒuðe ‚u™e yrð[÷ ¼Âõ‚¼tðÚte W…tË™t fhu Au. 34 ‘su™wk ‚¥ð {kºttuÚte sýtÞ Au su Þ¿t y™u ¢‚wY… Au ‚Útt {tuxt{tuxt Þ¿ttu su™wk yk„ Au ‚u HfthMðY… þwõ÷f{o{Þ rºtÞw„{qŠ‚ …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ðhtn™u ðthkðth ™{Mfth Au’. 35 ‘ÉÂíðòu su{ yhrý™t ÷tfzt™t xwfztytu{tk Aw…tÞu÷t yÂø™™u {kÚt™ îtht «„x fhu Au, ‚uðe he‚u f{o™e ytËÂõ‚ y™u f{oV¤™e ft{™t™u ÷eÄu Aw…tÞu÷t ‚{tht Y…™wk Œþo™ fhðt™e RåAtÚte …h{ «ðeý …krz‚s™tu …tu‚t™t rððufÞwf‚ {™Y…e ð÷tuýtÚte þheh y™u RrLÿÞ ð„uhu™u ð÷tuðe ™t¾u Au. yt «fthu {kÚt™ fhðtÚte …tu‚t™t MðY…™u «„x fh™th ‚{™u ™{Mfth Au.36 rð[th ‚Útt Þ{, r™Þ{ ð„uhu Þtu„tÜtu™t ËtÄ™Úte su™e ƒwÂØ r™ùÞtÂí{ft ÚtR „R Au. ‚u {nt…wÁ»t ÿÔÞ, r¢Þt (RrLÿÞ™tu ÔÞt…th), nu‚w (RrLÿÞtrÄct‚t Œuð‚t), Þ{™ (þheh), Eþ, ft¤ y™u f‚to (ynkfth) ð„uhu {tÞt™t ftÞo™u òuR™u su™t ðtM‚rðf MðY…™tu r™ùÞ fhu Au yuðt {trÞf ytf]r‚ytuÚte hrn‚ ‚{™u ðthkðth ™{Mfth Au. 37 su{ ÷tuZkw sz …ŒtÚto ntuðt A‚tk [wBƒf™t ËtrÒtæÞ {tºtÚte n÷™-[÷™ fhu Au. ‚uðe he‚u su ËðoËtûte™e RåAt{tºtÚte su …tu‚t {txu ™Úte, …hk‚w Ë{M‚ «trýytu {txu ntuÞ Au, «f]r‚ …tu‚t™t „wýtu îtht s„‚™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ fh‚e hnu Auu; yuðt Ëk…qýo „wýtu y™u f{tuo™t Ëtûte ‚{™u ™{Mfth Au. 38 ‚{u s„‚™t fthý¼q‚ ytrŒðhtn Atu. su{ yuf ntÚte ƒeò ntÚte™u …Atzu Au, ‚uðe he‚u „shts™e su{ ¢ezt fh‚t ‚{u ÞwØ{tk …tu‚t™t «r‚îLîe rnhÛÞtût ŒiíÞ™u f[ze ™t¾e™u {™u (…]Úðe™u) …tu‚t™e ŒtZtu™e yýe …h ht¾e™u hËt‚¤Úte «÷Þ Ë{wÿ{tkÚte ƒnth ™eféÞt n‚t. nwk yuðt ËðoþÂõ‚{t™ «¼w™u ðthkðth ™{Mfth fÁk Awk.’ 39

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¾kz ðýo™ ™t{™tu yZth yæÞtÞ Ëk…qýo: (18) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 19

®f…wÁ»t¾kz y™u ¼th‚ð»to™wk ðýo™ ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! ®f…wÁ»tð»to{tk ©e÷û{ýS™t {tuxt ¼tR ytrŒ…wÁ»t, Ëe‚tÓŒÞtr¼ht{ ¼„ðt™ ©eht{™t [hýtu™e ËÂÒtrÄ™t hrËf …h{ ¼t„ð‚ ©en™w{t™S ƒeò rfÒthtu™e ËtÚtu yrð[÷ ¼Âõ‚¼tðÚte ‚u™e W…tË™t fhu Au. 1 íÞtk ƒeò „kÄðtuo™e ËtÚtu ytŠ»x»tuý ‚uytu™t Mðt{e ¼„ðt™ ht{™e …h{ fÕÞtý{Þe „wý„tÚtt „tÞt fhu Au. ©en™w{t™S ‚u™u Ëtk¼¤u Au y™u MðÞk …ý yt {kºt™tu s… fh‚t yt «{týu ‚u™e M‚wr‚ fhu Au. 2 ‘y{u Hfth MðY… …rðºtfeŠ‚ ¼„ðt™ ©eht{™u ™{Mfth fheyu Aeyu. ‚{tht{tk Ëí…wÁ»ttu™tk ÷ûtý, þe÷ y™u yt[hý rðã{t™ Au; ‚{u ½ýt s ËkÞ{r[¥t, ÷tufthtÄ™‚í…h, ËtÄw‚t™e …heûtt {txu fËtuxeY… Atuu y™u yíÞk‚ ƒútñý¼õ‚ Atu. yuðt {nt…wÁ»t {nthts ht{™u y{tht ðthkðth «ýt{ Au.’ 3 nu ¼„ðt™ ! ‚{u rðþwØ ƒtuÄMðY…, yÂî‚eÞ, …tu‚t™t MðY…™t «ftþÚte „wýtu™wk ftÞoY… ò„ú‚ ð„uhu Ëk…qýo yðMÚttytu™t r™ðtË fh™th, ËðtO‚htí{t, …h{ þtL‚, þwØ ƒwÂØÚte „úný fhðt ÞtuøÞ, ™t{Y…Úte hrn‚ y™u ynkfthþqLÞ Atu; nwk ‚{thu þhýu Awk. 4 nu «¼w ! ‚{thtu {™w»Þ yð‚th fuð¤ htûtËtu™t ðÄ {txu s ™Úte …hk‚w ‚u™tu {wÏÞ Wvu~Þ ‚tu {™w»Þtu™u ƒtuÄ yt…ðt™tu Au. yLÞÚtt …tu‚t™t MðY…{tk s h{ý fh™th Ëtûtt‚T s„‚™t ytí{t s„Œeïh™u Ëe‚tS™t rðÞtu„{tk ytx÷wk Œw:¾ fuðe he‚u ÚtR þfu ? 5 ‚{u Äeh…wÁ»ttu™t ytí{t Atu( ynª þkft ÚttÞ fu ¼„ðt™ ‚tu ƒÄt™t ytí{t Au, ‚tu …Ae ynª ytí{ðt™T (Äeh) …wÁ»ttu™t s ytí{t Au yuðwk fu{ ƒ‚tÔÞwk ? ‚u™wk fthý yu Au fu ƒÄt™t ytí{t ntuðt A‚tk …ý ‚u™u fuð¤ ytí{¿tt™e …wÁ»t s …tu‚t™t

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 19


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

8

ytí{tY…Úte y™w¼ð fhu Au. ƒeò …wÁ»t yuðwk ™Úte fh‚t. ©wr‚{tk ßÞtk ßÞtk ytí{Ëtûttífth™e ðt‚ ytðu Au, yu s ytí{ðu¥tt {txu ‘Äeh’ þ猙tu «Þtu„ fÞtuo Au. su{ ‘fÂùØeh: «íÞ„tí{t™{iût‚ Rr‚ ™: þw©w{ Äehtýt{T’ RíÞtrŒ. ‚uÚte ynª …ý ¼„ðt™™u ytí{tðt™T yÚtðt Äeh …wÁ»t™t ytí{t ƒ‚tÔÞt Au. ) y™u r«Þ‚{ ¼„ðt™ ðtËwŒuð Atu; rºt÷tuf™e ftuR …ý ðM‚w{tk ‚{™u ytËÂõ‚ ™Úte. ‚{u ‚tu ™Úte Ëe‚tS {txu {tun …t{‚t y™u ™Úte ÷û{ýS™tu íÞt„ …ý fh‚t. 6 (yuf ðth ¼„ðt™ ©eht{ yuftk‚{tk yuf Œq‚™e ËtÚtu ðt‚ fhe hÌtt n‚t. ‚u Ë{Þu ÷û{ýS …nuhtu fhe hÌtt n‚t y™u ¼„ðt™™e yt¿tt n‚e fu òu yt Ë{Þu ftuR ykŒh ytðþu ‚u {tht nÚtu {tÞtuo sþu. ‚uðt{tk s ŒqðtoËt {wr™ ytÔÞt y™u yu{ýu ÷û{ýS™u ykŒh sE «¼w ©eht{™u Ëq[™t yt…ðt {txu ykŒh sðt {txu rððþ fÞto. ytðe …tu‚t™e «r‚¿tt y™wËthu ¼„ðt™ ½ýt yË{ks (ÂîÄt){tk …ze „Þt. íÞthu ðrËcSyu fÌtwk fu ÷û{ýS™tk «tý ™ ÷R™u ‚u™tu íÞt„ fhðtu òuRyu; fthý fu …tu‚t™t r«Þs™™tu íÞt„ fhðtu {]íÞwŒkz™e Ë{t™ s Au. ‚uÚte ¼„ðt™u ‚u™tu íÞt„ fÞtuo.) ‚{thtu yt ÔÞt…th fuð¤ ÷tufrþûtt {txu s Au. nu ÷û{ýt„ús ! W¥t{ fw¤{tk sL{, ËwkŒh‚t, ðtýe[t‚whe, ƒwÂØ y™u ©ucÞtur™ yt{tkÚte ftuR …ý „wý ‚{the «ËÒt‚t™wk fthý ÚtR ™ þfu, yt ðt‚ Ë{òððt {txu s ‚{u yt ƒÄt „wýtuÚte hrn‚ y{tht suðt ð™ðtËe ðt™htu ËtÚtu r{ºt‚t fhe Au. 7 Œuð‚t, yËwh, ðt™h yÚtðt {™w»Þ ftuR …ý ntuÞ, ‚u{ýu ƒÄehe‚u ©eht{Y… ‚{tÁk s ¼s™ fhðwk òuRyu; fthý fu ‚{u ™hY…{tk Ëtûtt‚T ©enrh s Atu y™u Úttuzwk fÞwO ntuÞ ‚u™u ½ýwk {t™tu Atu. ‚{u yuðt ytr©‚ðíË÷ Atu fu ßÞthu MðÞk rŒÔÞÄt{{tk rËÄtÔÞt n‚t, íÞthu Ë{M‚ W¥thftuË÷ðtrËytu™u …ý …tu‚t™e ËtÚtu s ÷R „Þt n‚t.’ 8 ¼th‚Œuþ{tk …ý ¼„ðt™ ŒÞtðþ ™h™htÞýY… Äthý fhe™u ËkÞ{þe÷ …wÁ»ttu W…h y™w„ún fhðt {txu yÔÞõ‚Y…Úte fÕ…™t yk‚ ËwÄe ‚… fh‚t hnu Au. ‚u{™e yt ‚…MÞt yuðe s Au fu su{tk Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, yiïÞo, þtÂL‚ y™u W…hr‚™e W¥thtu¥th ð]ÂØ ÚtR™u yk‚{tk ytí{MðY…™e W…÷ÂçÄ ÚtR þfu Au. 9 ynª ¼„ðt™ ™thŒS MðÞk ©e¼„ðt™ îtht fnuðtÞu÷ ËtkÏÞ y™u Þtu„þt† Ërn‚ ¼„ðt™™t {rn{t™u «„x fh™th …tk[htºtŒþo™™t ËtðŠý {wr™™u W…Œuþ fhðt {txu ¼th‚ð»to™e ðýto©{Ä{toð÷ÂBƒ™e «ò™e ËtÚtu yíÞk‚ ¼Âõ‚¼tðÚte ¼„ðt™ ©e™h™thtÞý™e W…tË™t fh‚t y™u yt {kºt™tu s… ‚Útt M‚tuºt™tu …tX fh‚t ‚u{™e M‚wr‚ fhu Au. 10 Hfth MðY… Ér»t«ðh ¼„ðt™ ™h™thtÞý™u ™{Mfth Au. ‚u …h{nkËtu™t …h{ „wÁ y™u ytí{tht{tu™t yÄeïh Au, ‚{™u ðthkðth ™{Mfth Au. 11 ‘su rðï™e Wí…Â¥t ð„uhu{tk ‚u™t f‚to MðÞk ntuðt A‚tk …ý f‚]oíð™t yr¼{t™{tk ƒkÄt‚t ™Úte, þheh{tk hnuðt A‚tk …ý ‚u™t Ä{o ¼q¾-‚hË ð„uhu™u ðþe¼q‚ Út‚tk ™Úte ‚Útt ÿüt ntuðtk A‚tk …ý su™e áÂü á~Þ™t „wý-Œtu»tÚte Œqr»t‚ Út‚e ™Úte. ‚u yËk„ y™u rðþwØ ËtÂûtMðY… ¼„ðt™ ™h™thtÞý™u ™{Mfth Au. 12 nu Þtu„uïh ! rnhÛÞ„¼o ¼„ðt™ ƒúñtSyu Þtu„ËtÄ™t™e ËtiÚte ðÄthu fwþ¤‚t yu s ƒ‚tðe Au fu {™w»Þ yk‚ft¤{tk Œuntr¼{t™™u Atuze™u ¼Âõ‚…qðof ‚{tht «tf]‚ „wýhrn‚ (rŒÔÞ) MðY…{tk …tu‚t™wk {™ ÷„tðu. 13 ÷tirff y™u …th÷tirff ¼tu„tu™t ÷t÷[e {qZ …wÁ»t su{ fu …wºt, Mºte y™u Ä™™e r[k‚t fhe™u {]íÞwÚte zhu Au, ‚uðe s he‚u su rðît™ …wÁ»ttu Au ‚u™u …ý yt r™kŒ™eÞ þheh™t Aqxðt™tu ¼Þ hÌtt fhu, ‚tu ‚u{ýu ¿tt™ «tÂó {txu fhu÷ «Þí™ fu𤠩{ s Au. 14 ‚uÚte nu yÄtuûts ! ‚{u y{™u ‚{thtu Mðt¼trðf «u{Y… ¼Âõ‚Þtu„ «Œt™ fhtu. nu «¼w ! su™tÚte yt r™kŒ™eÞ þheh{tk ‚{the {tÞt™u fthýu ƒØ{q¤ ÚtÞu÷ Œq¼uoã ynk‚t-{{‚t™u y{u ‚whk‚ ft…e ™t¾eyu.’ 15 nu hts™T ! yt ¼th‚ð»to{tk …ý ½ýt …ðo‚tu y™u ™Œeytu Au, su{ fu {÷Þ, {Ü÷«MÚt, {i™tf, rºtfqx, É»t¼, fqxf, ftuÕ÷f, ËÌt, Œuðr„rh, É»Þ{t™T, ©eþi÷, ðuÑx, {nuLÿ, ðtrhÄth, rðLæÞ, þwÂõ‚{t™T, Éûtr„rh, …trhÞtºt, ÿtuý u , r[ºtfqx, „tuðÄo™, hið‚f, ffw¼, ™e÷, „tufu t{q¾, $ÿfe÷, y™u ft{r„rh ð„uhu. yuðe s he‚u ƒeò …ý ËUfztu nòhtu …ðo‚tu Au, ‚u{™t ‚x«tL‚tu{tkÚte ™ef¤‚t ™Œ (…týe™t ðnuý) y™u ™Œeytu …ý y„rý‚ Au. 16 yt ™ŒeÞtu …tu‚t™t ™t{tuÚte Sð™u «rðºt fhe Œu Au y™u ¼th‚eÞ «ò ‚u™t s¤{tk M™t™ ð„uhu fhu Au. 17 ‚u{tkÚte {wÏÞ ™Œeytu yt «{týu Au [kÿðËt, ‚t{ú…ýeo, yðxtuŒt, f]‚{t÷t, ðintÞËe, ftðuhe, ðuýe, …ÞÂMð™e, þfohtð‚to, ‚wk„¼ÿt, f]»ýt, ðuÛÞt, ¼e{hÚte, „tuŒtðhe, r™ŠðLæÞt, rËLÄw, yLÄ y™u þtuý ™t{™t ™Œ, {nt™Œe, ðuŒM{]r‚, Ér»tfwÕÞt, rºtËt{t, ftirþfe, {LŒtrf™e, Þ{w™t, ËhMð‚e, á»tî‚e, „tu{‚e, ËhÞq,

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 19


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

9

htuÄMð‚e, Ëóð‚e, Ëw»ttuu{t, þ‚ÿq, [Lÿ¼t„t, {Áî]Ät, rð‚M‚t, yrËfT™e y™u rðït 18 yt ð»to (¾kz){tk sL{ ÷u™th …wÁ»ttu™u s …tu‚u fhu÷ Ëtr¥ðf, htsË y™u ‚t{Ë f{tuo™u y™wËthu ¢{þ: swŒt swŒt «fth™e rŒÔÞ, {t™w»t y™u ™thfe Þtur™ytu «tó ÚttÞ Au; fthý fu f{to™wËth ƒÄt Sðtu™u ƒÄt «fth™e Þtur™ytu «tó ÚtR þfu Au. yt s Œuþ{tk …tu‚…tu‚t™t ðýo {txu ™¬e fhu÷ Ä{o™wk rðrÄð‚T y™wct™ (yt[hý) fhðtÚte {tuût ËwØtk™e …ý «tÂó ÚtR þfu Au. 19 nu …heÂût‚ ! ƒÄt ¼q‚tu(Sðtu)™t ytí{t ht„ ð„uhu Œtu»ttuÚte hrn‚, yr™ðo[™eÞ, r™htÄth …h{tí{t ¼„ðt™ ðtËwŒuð{tk y™LÞ y™u yni‚wf ¼Âõ‚¼tð s yt {tuût…Œ Au. yt ¼Âõ‚¼tð íÞthu s «tó ÚttÞ Au, ßÞthu y™uf «fth™e ƒtÄtytu Wí…Òt fh™th yrðãtY… ӌޙe „úÂLÚt f…tR (™ü) ÚtR sðtÚte ¼„ðt™™t «u{e¼õ‚™tu Ëk„ {¤u Au. 20 Œuð‚t …ý yt ¼th‚Œuþ{tk Wí…Òt ÚtÞu÷ {™w»Þ™tu yt «fthu {rn{t „tÞ Au. yntu ! su Sðtí{tytuyu ¼th‚Œuþ{tk ¼„ðt™™e Ëuðt™u ÞtuøÞ {™w»Þ sL{ «tó fhu÷ Au, ‚uytuyu yuðwk ‚u fÞwk …wÛÞ fÞwO Au ? yÚtðt ‚u™t W…h MðÞk ©enrh s «ËÒt ÚtR „Þt Au ? ytðt …h{ Ëti¼tøÞ {txu ‚tu r™hk‚h y{u (Œuð‚t) …ý ‚÷Ë‚t hneyu Aeyu. 21 y{™u ½ýt fXtuh Þ¿t, ‚…, ðú‚ y™u Œt™ ð„uhu fhe™u òu yt ‚wåA Mð„o™tu yrÄfth «tó ÚtÞtu Au, yu™tÚte þwk ÷t¼ Au ? ynª ‚tu RrLÿÞtu™tu ¼tu„ ðÄthu …z‚tu ntuðt™u fthýu M{]r‚þÂõ‚ ûteý ÚtR òÞ Au, ‚uÚte ©e™thtÞý™t [hýf{¤tu™e M{]r‚ õÞthuÞ Út‚e s ™Úte. 22 yt Mð„o ‚tu þwk ynª™t r™ðtrËytu™e yuf fÕ…™e ytÞw»t ntuÞ Au …hk‚w ynªÚte Vhe ËkËth[¢{tk Vhðwk …zu Au, ‚u ƒúñ÷tuf ð„uhu™e y…uûttyu …ý ¼th‚¼qr{{tk Úttuze ytÞw»tðt¤t ÚtR™u sL{ ÷uðtu W¥t{ Au; fthý fu ynª Äeh …wÁ»t yuf ûtý{tk s …tu‚t™t yt {íÞoþhehÚte fhðt{tk ytðu÷ Ëk…qýo f{o ©e¼„ðt™™u y…oý fhe™u ‚u™wk (¼„ðt™™wk) y¼Þ…Œ «tó fhe þfu Au.23 ynª (Mð„o{tk) ¼„ðt™™e õÚtt™e y{]‚{Þe Ërh‚t ðnu‚e ™Úte, ynª ‚u y{]‚{Þe Ërh‚t™wk Wí…Â¥t MÚtt™ ¼„ðŒT¼õ‚ ËtÄws™ r™ðtË fh‚t ™Úte. y™u ynª ™]íÞ, „e‚ ð„uhu™e ËtÚtu {tuxt Ë{thtun îtht ¼„ðt™ Þ¿t…wÁ»t™e …qò-y[o™t fhðt{tk ytð‚e ™Úte, ‚u ¼÷u™u ƒúñ÷tuf fu{ ™ ntuÞ, ‚u™wk Ëuð™ ™ fhðwk òuRyu. 24 su Sðtí{tytuyu yt ¼th‚Œuþ{tk ¿tt™ (rððufƒwÂØ), ‚u™u y™wY… f{o ‚Útt ‚u f{o™u W…Þtu„e ÿÔÞ ð„uhu Ët{„úeÚte Ëk…Òt {™w»Þ sL{ {u¤ÔÞtu Au, ‚u òu ytðt„{™ (sL{-{hý)™t [¢Úte ™ef¤ðt™tu «Þí™ fh‚tuu ™Úte. ‚tu …thtÄe™t VkŒt{tkÚte Aqxe™u …ý V¤ ð„uhu™t ÷tu¼Úte ‚u ð]ût…h rðnth fh™th ð™ðtËe …Âûtytu™e Ë{t™ Vhe ƒkÄ™{tk …ze òÞ Au. 25 ‘yntu ! yt ¼th‚ðtËeytu™wk fuðwk Ëti¼tøÞ Au ? ßÞthu yu Þ¿t{tk r¼Òt-r¼Òt Œuð‚tytu™e ‚]Âó™t Wvu~ÞÚte y÷„ ¼t„ ht¾e™u rðrÄ, {Lºt y™u ÿÔÞ ð„uhu™t Þtu„Úte ©Øt…qðof Œuð‚tytu™u nrð «Œt™ fhu Au, íÞthu yt «{týu RLÿ ð„uhu Œuðtu™t ytnðt™ fhðtÚte Ëk…qýo ft{™tytu™u …qýo fh™th MðÞk …qýoft{ ©enrh s «ËÒt ÚtR™u ‚u nrð™wk „úný fhu Au. 26 yu ‚tu ƒhtƒh Au fu ¼„ðt™ Ëft{ …wÁ»ttu™t {tk„ðtÚte ‚u™u y¼eü …ŒtÚto yt…u Au, …hk‚w yt ¼„ðt™™wk ðtM‚rðf Œt™ ™Úte; fthý fu ‚u ðM‚wytu™u {u¤ðe ÷uðtÚte …ý {™w»Þ™t {™{tk Vhe ft{™tytu Út‚e s hnu Au. yt™tÚte Q÷xwk òu ©enrh™wk r™»ft{¼tðÚte Þs™ fhu Au, ‚u™u ‚tu MðÞk ©enrh Ëtûtt‚T …tu‚t™tk [hýf{¤ s yt…e Œu Au, su ƒeS ƒÄe RåAtytu™u Ë{tó fh™th Au. 27 ‚uÚte yíÞth ËwÄe Mð„oËw¾ ¼tu„ðe ÷eÄt …Ae y{thtk …qðof]‚ Þ¿t, «ð[™ y™u þw¼ f{tuoÚte su fkR …ý …wÛÞ ƒtfe hÌtwk ntuÞ, ‚tu ‚u™t «¼tðÚte y{™u yt ¼th‚Œuþ{tk ¼„ðt™™e M{]r‚Úte Þwõ‚ {™w»Þ sL{ {¤u; fthý fu ©enrh …tu‚t™wk ¼s™ fh™th™wk ƒÄe he‚u fÕÞtý fhu Au.’ 28 ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! htò Ë„h™t …wºttuyu …tu‚t™t Þ¿t™t ½tuzt™u þtuÄ‚t yt …]Úðe™u [thu ƒtswyu ¾tuŒe n‚e. ‚u™tÚte skƒwîe…{tks ƒeò ytX îe… ƒ™e „Þt Au. 29 ‚u Mðýo«MÚt, [kÿþwõ÷, ytð‚o™, h{ýf, {kŒhnrhý, …tk[sLÞ, ®Ën÷ y™u ÷kft Au. 30 nu ¼h‚©uc ! yt «{týu suðwk {U „wÁ{w¾uÚte Ëtk¼éÞwk n‚wk, ‚uðwk s ‚™u yt skƒwîe…™t Œuþtu™tu rð¼t„ (rðM‚th) fne Ëk¼¤tÔÞtu. 31 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu skƒwîe… ðýo™ ™t{™tu ytu„ýeË{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (19) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 19


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

10

yæÞtÞ - : - 20

ƒeò A îe…tu y™u ÷tuft÷tuf …ðo‚™wk ðýo™ ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! ¼qr{ rðM‚th™tu {t…, ÷ûtý y™u ÂMÚtr‚™u y™wËthu Ã÷ûttrŒ ƒeò îe…tu™t Œuþ rð¼t„™wk ðýo™ fhðt{tk ytðu Au. 1 suðe he‚u {uÁ …ðo‚ skƒqîe…Úte ðªx¤tÞu÷tu Au, ‚uðe he‚u skƒqîe… …ý …tu‚t™t s sux÷t …rh{tý y™u rðM‚thðt¤t ¾tht s¤™t Ë{wÿÚte [thu ƒtswÚte ðªx¤tÞu÷tu Au. ð¤e su he‚u ¾tR ƒnth™t W…ð™Úte ðªx¤tÞu÷e Au, ‚uðe he‚u ¾thtu Ë{wÿ …ý …tu‚tÚte ƒ{ýt rðM‚thðt¤t Ã÷ûtîe…Úte ðªx¤tÞu÷tu Au. skƒqîe…{tk sux÷wk {tuxwk òkƒwzt™wk Ítz Au ‚ux÷t s rðM‚thðt¤t ynª Ëwðýo{Þ Ã÷ût (ykSh) ™wk Ítz Au. ‚uÚte yt îe…™wk ™t{ Ã÷ûtîe… …zâwk Au. ynª Ët‚ rsbtðt¤t yÂø™Œuð rðhtsu Au. yt îe…™t yrÄ…r‚ r«Þðú‚…wºt {nthts Ræ{rsb n‚t. ‚u{ýu yt îe…™u Ët‚ ¾kztu{tk rð¼trs‚ fÞtuo y™u ‚u™u ‚u ¾kztu™t suðt s ™t{ðt¤t …tu‚t™t …wºttu™u ËtU…e ŒeÄt, y™u …tu‚u yæÞtí{Þtu„™tu yt©Þ ÷R™u rðhõ‚ ÚtR „Þt. 2 yt Œuþtu™tk ™t{ rþð, ÞðË, Ëw¼ÿ, þtL‚, ûtu{, y{]‚ y™u y¼Þ Au. yt Œuþtu{tk …ý Ët‚ …ðo‚tu y™u Ët‚ ™Œeytu s «rËØ Au. 3 íÞtk {rýfqx, ð@fqx, RLÿËu™,ßÞtur‚»{t™, Ëw…ýo, rnhÛÞceð y™u {u½{t÷ yt Ët‚ {ÞtoŒt…ðo‚tu Au ‚Útt yÁýt, ™]Být, ytÂÜhËe, Ëtrðºte, Ëw«¼t‚t, É‚k¼ht y™u ËíÞk¼ht yt Ët‚ {nt™Œeytu Au. íÞtk nkË, …‚Ü, QæðtoÞ™ y™u ËíÞtÜ ™t{™t [th ðýtuo Au. W…h sýtðu÷ ™ŒeÞtu™t s¤{tk M™t™ fhðtÚte hòu„wý-‚{tu„wý ûteý Út‚t hnu Au. ‚u{™e ytÞw»Þ yuf nòh ð»to™e ntuÞ Au. ‚u{™t þheh{tk Œuð‚tytu™e su{ Úttf, …hËuðtu ð„uhu Út‚tk ™Úte y™u Ëk‚t™tuí…Â¥t …ý ‚u{™t suðe s ÚttÞ Au. yt ºtÞerðãt îtht ºtýu ðuŒtu{tk ðýo™ fhtÞu÷ Mð„o™t îth¼q‚ ytí{MðY… ¼„ðt™ ËqÞo™e W…tË™t fhu Au. 4 ‚uytu fnu Au fu ‘suytu ËíÞ (y™wct™ÞtuøÞ Ä{o) y™u É]‚ («‚e‚ Út™th Ä{o), ðuŒ y™u þw¼tþw¼ V¤™t yrÄct‚t Au ‚u …whtý…wÁ»t rð»ýwMðY… ¼„ðt™ ËqÞo™t þhý{tk y{u sRyu Aeyu.’ 5 Ã÷ût ð„uhu …tk[ îe…tu{tk ƒÄt {™w»Þtu™u sL{Úte s ytÞw»Þ, RrLÿÞ, {™tuƒ¤, RrLÿÞƒ¤, þtherhf ƒ¤, ƒwÂØ y™u …ht¢{ Ë{t™Y…Úte rËØ ÚtÞu÷tk ntuÞ Au. 6 Ã÷ûtîe… …tu‚t™t sux÷t s rðM‚th ðt¤t RûtwhË (þuhze™t hË)™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷tu Au. ‚u™tÚte yt„¤ ‚u™tÚte ƒ{ýt …rh{tý(rðM‚th) ðt¤tu þtÕ{÷eîe… Au, su yux÷t s rðM‚thðt¤t {rŒht™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷tu Au. 7 yt þtÕ{÷eîe…{tk Ã÷ûtîe…™t Ã÷ût Ítz™t suðzwk s þtÕ{÷e™wk Ítz Au. fnuðtÞ Au fu, yt s Ítz …tu‚t™e ðuŒ{Þ …tk¾tuÚte ¼„ðt™™e M‚wr‚ fh™th …Âûthts ¼„ðt™ „Áz™wk r™ðtËMÚtt™ Au ‚Útt yt ð]ût yt îe…™t ™t{ fhý{tk nu‚w¼q‚ Au. 8 yt îe…™t yrÄ…r‚ r«Þðú‚…wºt {nthts Þ¿tƒtnw n‚t. ‚uytu ‚uðts ‚u{™t Ëwhtu[™, Ëti{™MÞ, h{ýf, Œuðð»to, …trh¼ÿ, ytÃÞtÞ™ y™u yrð¿tt‚ ™t{t™t Ët‚ rð¼t„ fÞto y™u ‚uytu™u yu s ™t{ðt¤t …tu‚t™t …wºttu™u ËtU…e ŒeÄt. 9 ‚u{tk …ý Ët‚ ð»to, …ðo‚ y™u Ët‚ ™Œeytu «rËØ Au. …ðo‚tu™tk ™t{ yt «{týu Au MðhË, þ‚þ]Ü, ðt{Œuð, fwLŒ, {wfwLŒ, …w»…ð»to y™u ËnËú©wr‚ Au ‚Útt ™Œeytu yt «{týu Au, y™w{r‚, rË™eðt÷e, ËhMð‚e, fwnq, hs™e, ™LŒt y™u htft Au,10 yt Œuþtu{tk hnu™th ©w‚Äh, ðeÞoÄh, ðËwkÄh y™u R»tLÄh ™t{™t [th ðýo ðuŒ{Þ ytí{MðY… ¼„ðt™ [Lÿ{t™e ðuŒ{kºttuÚte W…tË™t fhu Au. 11 ‚uytu «tÚto™t fh‚t fnu Au ‘ su f]»ý…ût y™u þwõ÷…ût{tk …tu‚t™t rfhýtuÚte rð¼ts™ fhe™u Œuð‚tytu, r…‚]ytu y™u Ë{M‚ «trýytu™u yÒt yt…u Au, ‚u [kÿŒuð y{tÁk {™tuhks™ fh™tht htò Úttytu. 12 yt «{týu {rŒht™t Ë{wÿÚte yt„¤ ‚u™tÚte ƒ{ýt …rh{týðt¤tu fwþîe… Au. …nu÷tk fnu÷ îe…™e Ë{t™ yt …ý …tu‚t™t s sux÷t rðM‚thðt¤t ½]‚(½e)™t Ë{wÿÚte ðªx¤tÞu÷tu Au. yt îe…{tk ¼„ðt™u h[u÷wk yuf fwþ™wk Ítz Au, ‚u™t ™t{Úte yt îe…™wk ™t{ «rËØ ÚtÞu÷wk Au, ‚u ƒeò yÂø™Œuð suðwk s fwþ Ítz …tu‚t™e ftu{¤ rþ¾tytu™e ftÂL‚Úte ƒÄe rŒþtytu™u «ftrþ‚ fh‚wk hnu Au.13 nu hts™T ! yt îe…™t yrÄ…r‚ r«Þðú‚…wºt {nthts rnhÛÞhu‚ n‚t. ‚u{ýu yt îe…™t Ët‚ rð¼t„ fhe™u ‚u{tk™tu yuf-yuf rð¼t„ …tu‚t™t Ët‚ …wºttu ðËw, ðËwŒt™, áZÁr[, ™tr¼„wó, M‚wíÞðú‚, rðrðõ‚ y™u ðt{Œuð™u yt…e ŒeÄt y™u …tu‚u ‚… fhðt r™f¤e „Þt.14 ‚u{™e Ëe{tytu ™¬e fh™th Ët‚ …ðo‚tu Au y™u Ët‚ ™Œeytu Au. …ðo‚tu™tk ™t{ yt «{týu Au - [¢,[‚w:þ]Ü, fr…÷, r[ºtfqx, Œuðt™ef, Qæðohtu{t y™u ÿrðý Au.

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 20


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

11

™Œeytu™tk ™t{ yt «{týu Au, hËfwÕÞt, {ÄwfÕw Þt, r{ºtrðkŒt, ©w‚rðkŒt, Œuð„¼to, ½]‚åÞw‚t y™u {kºt{t÷t 15 yt ™Œeytu™t s¤{tk M™t™ fhe™u fwþîe…ðtËeytu fwþ¤, fturðŒ, yr¼Þwõ‚ y™u fw÷f ðýo™t …wÁ»t yÂø™MðY… ¼„ðt™ ©enrh™wk Þ¿t ð„uhu f{o ftiþ÷™t îtht …qs™ fhu Au. y™u yt «{týu M‚wr‚ fhu Au. 16 “nu yÂø™Œuð ! ‚{u …hƒúñ™u «íÞût nrð …ntU[tz™th Atu; ‚uÚte ¼„ðt™™t yܼq‚ Œuð‚tytu™wk Þs™ fhe™u ‚{u ‚u …h{…wÁ»t™wk Þs™ fhtu.” 17 nu hts™T !…Ae ½e™t Ë{wÿ™e yt„¤ ‚u™tÚte ƒ{ýt …rh{týðt¤tu ¢tI[îe… Au. suðe he‚u fwþîe… ½e™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷tu Au, ‚uðe he‚u yt …tu‚t™t suðzt rðM‚thðt¤t ŒqÄ™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷tu Au. ytnª ¢tI[ ™t{™tu yuf ƒnwk {tuxtu …ðo‚ Au, ‚u™u fthýu yt îe…™wk ™t{ ftI[îe… …zâwk Au. 18 …qðuo ©eMðtr{ftŠ‚fuÞS™t þ†«nthÚte yt™tu frx¼t„ y™u ÷‚t, r™fwks ð„uhu ût‚ rðût‚ ÚtR „Þtu n‚tu, rfL‚w ûtehË{wÿ ðzu ˪[ðtÚte ðÁýŒuð ðzu ËwhÂût‚ ÚtðtÚte yt Vhe r™¼oÞ ÚtR „Þtu. 19 yt îe…™t yrÄ…r‚ r«Þðú‚…wºt {nthts ½]‚…]c n‚t. ‚u ƒnwk {tuxt ¿tt™e n‚t. ‚uytuyu yt îe…™u Ët‚ Œuþtu{tk rð¼ts™ fhe™u ‚u™t s suðt ™t{ðt¤t …tu‚t™t Ët‚ W¥thtrÄfthe …wºttu™u r™Þwõ‚ fÞto y™u …tu‚u Ë{„ú Sð«týe™t yk‚htí{t, …h{ {k„÷{Þ feŠ‚þt¤e ¼„ðt™ ©enrh™t …tð™ [hýf{¤™wk þhýwk ÷eÄwk. 20 {nthts ½]‚…]c™t yt{, {ÄwÁn, {u½…]c, ËwÄt{t, ¼útrsc, ÷turn‚týo y™u ð™M…r‚ yt Ët‚ …wºttu n‚t. ‚u{™t Œuþtu{tk …ý Ët‚ ¾kztu, …ðo‚tu y™u Ët‚ ™Œeytu fnuðt{tk ytðu Au. …ðo‚tu™tk ™t{ yt «{týu Au - þwõ÷, ðÄo{t™, ¼tus™, W…ƒŠný, ™kŒ, ™kŒ™ y™u Ëðo‚tu¼ÿ Au ‚Útt ™Œeytu™tk ™t{ yt «{týu Au - y¼Þt, y{]‚ti½t, ytÞoft, ‚eÚtoð‚e, ð]Â¥tY…ð‚e, …rðºtð‚e, y™u þwõ÷t. 21 yt ™Œeytu™wk …rðºt y™u r™{o¤ s¤™wk Ëuð™ fh™th íÞtk™t …wÁ»t, É»t¼, ÿrðý y™u Œuðf ™t{™t [th ðýoðt¤t r™ðtËe s¤Úte ¼htÞu÷ yks÷eytu îtht yt…tuŒuð‚t s¤™t Œuð‚t™e W…tË™t fhu Au. 22 (y™u «tÚto™t fhu Au) nu s¤™t Œuð‚t ! ‚{™u …h{tí{t …tËuÚte Ët{ÚÞo «tó Au. ‚{u ¼q: ¼wð: y™u Mð: yt ºtýu ÷tuftu™u …rðºt fhtu Atu; ‚uÚte ‚{u MðY…Úte s …t…tu™tu ™tþ fh™th Atu. y{u y{thtk þhehÚte ‚{thtu M…þo fheyu Aeyu, ‚{u y{tht yk„tu™u …rðºt fhtu. 23 yt «{týu ûtehË{wÿ™e yt„¤ ‚u™e [thu ƒtsw ƒºteË ÷t¾ òus™ rðM‚thðt¤tu þtfîe… Au, su …tu‚t™t s sux÷t rðM‚thðt¤t Œnª™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷ Au. yu{tk þtf ™t{™wk yuf ƒnwk {tuxwk ð]ût Au, ‚u s yt îe…™t ™t{™wk fthý Au. ‚u™e yíÞk‚ {™tunh Ëw„kÄÚte Ë{„ú îe… Ëw„krÄ‚ hnu Au.24 {uÄtr‚rÚt ™t{™t ‚u™t yrÄ…r‚ …ý htò r«Þðú‚™tu s …wºt n‚tu. ‚u{ýu …ý …tu‚t™t îe…™u Ët‚ ¾kztu{tk rð¼trs‚ fÞtuo y™u ‚u{tk ‚uðts ™t{ ðt¤t …tu‚t™t …wºttu …whtusð, {™tusð, …ð{t™, Äq{út™ef, r[ºthuV, ƒnwY…, y™u rðïÄth™u yrÄ…r‚ ƒ™tÔÞt. y™u MðÞk ¼„ðt™ y™k‚{tk Œ¥tr[‚ ÚtR ‚…tuð™{tk [tÕÞt „Þt. 25 yt ¾kztu{tk …ý Ët‚ {ÞtoŒt …ðo‚tu y™u Ët‚ ™Œeytu s Au. …ðo‚tu™tk ™t{ yt «{týu Au, Eþt™, WÁþ]Ü, ƒ÷¼ÿ, þ‚fuËh, ËnËúËútu‚, Œuð…t÷ y™u {nt™Ë Au ‚Útt ™Œeytu™tk ™t{ yt «{týu Au - y™½t, ytÞwŒto, W¼ÞM…]Âü, y…htrs‚t, …Å[…Œe, ËnËú©wr‚ y™u r™sÄ]r‚ Au. 26 ‚u ¾kz™t É‚ðú‚, ËíÞðú‚, Œt™ðú‚ y™u y™wðú‚ ™t{™t …wÁ»ttu «týtÞt{ îtht …tu‚t™t hòu„wý, ‚{tu„wý™u ûteý fhe™u {nt™ Ë{trÄ îtht ðtÞwY… ©enrh™e ythtÄ™t fhu Au. ‚Útt yt «{týu ‚u™e M‚wr‚ fhu Au. 27 ‘su «tý ð„uhu ð]Â¥tY… …tu‚t™e æðòytu Ërn‚ «trýytu™e ykŒh «ðuþ fhe™u ‚u™wk …t÷™ fhu Au ‚Útt Ëk…qýo Œu¾t‚wk yt s„‚ su™u ytÄe™ Au, ‚u Ëtûtt‚T yk‚Þto{e ðtÞw ¼„ðt™ y{the hûtt fhtu. 28 yt «{týu Œnª™t Ë{wÿ™e yt„¤ ‚u™e [thu ƒtswk ‚u™tÚte ƒ{ýt rðM‚thðt¤t …w»fhîe… Au. ‚u [thu ƒtswÚte …tu‚t™t s sux÷t rðM‚thðt¤t {eXt s¤™t Ë{wÿÚte ½uhtÞu÷ Au. íÞtk yÂø™™e rþ¾t™e Ë{t™ ŒuŒeÃÞ{t™ Mðýo{Þ ÷t¾tu …tk¾zeytuðt¤wk yuf ½ýwk {tuxwk …w»fh f{¤ Au, su ƒúñtS™wk ytË™ {t™ðt{tk ytðu Au. 29 ‚u îe…™t ðå[tuðå[ ‚u™t …qðo y™u …Âù{ rð¼t„™e Ëe{tytu ™¬e fh™th {t™Ëtu¥th ™t{™tu yuf …ðo‚ Au. ‚u Œþ nòh òus™ Ÿ[tu y™u yux÷tu s ÷tkƒtu Au. ‚u™e W…h [thu rŒþtytu{tk RLÿ ð„uhu ÷tuf…t÷tu™e [th …wheytu Au. ‚u™e W…h {uÁ…ðo‚™e [thu ƒtswk Vh™th ËqÞo™t hÚt™wk ËkðíËhY… …izwk Œuð‚tytu™tu rŒðË y™u ht‚ yÚtto‚T W¥thtÞý y™u ŒÂûtýtÞ™™t ¢{Úte ËŒtÞ VÞto fhu Au.30 ‚u îe…™t yrÄ…r‚ r«Þðú‚…wºt ðer‚ntuºt …ý …tu‚t™t …wºt h{ýf y™u Ät‚rf™u ƒÒtu ¾kz™t yrÄ…r‚

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 20


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

12

ƒ™tðe™u …tu‚u …tu‚t™t {tuxt ¼tR™e su{ ¼„ðt™™e Ëuðt{tk s ‚í…h hnuðt ÷tøÞt n‚t. 31 íÞtk™t r™ðtËe ƒúñtY… ¼„ðt™ ©enrh™e ƒúñËt÷tuõÞ ð„uhu «tÂó fhtð™th f{tuoÚte ythtÄ™t fh‚t yt «{týu M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. 32 ‘su Ëtûtt‚T f{oV¤Y… Au y™u yuf …h{uïh{tk s su{™e …qýo ÂMÚtr‚ Au ‚Útt su™e Ëðuo ÷tuftu …qò fhu Au, ƒúñ¿tt™™t ËtÄ™Y… ‚u yÂî‚eÞ y™u þtk‚MðY… ƒúñ{qŠ‚ ¼„ðt™™u {tht ™{Mfth Au.’ 33 ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! ‚u™e yt„¤ ÷tuft÷tuf ™t{™tu …ðo‚ Au. ‚u …]Úðe™e ƒÄe ƒtsw ËqÞo îtht «ftrþ‚ y™u y«ftrþ‚ «Œuþ™e ðå[u ‚u™wk rð¼ts™ fhðt {txu Q¼tu Au. 34 {uÁÚte ÷R™u {t™Ëtu¥th …ðo‚ ËwÄe sux÷wk yk‚h Au, ‚ux÷e s ¼qr{ þwØtuŒf Ë{wÿ™e Ët{u …th Au. ‚u™e yt„¤ Ëwðýo{Þe ¼qr{ Au, su Œ…oý™e su{ MðåA Au. ‚u{tk …zu÷e ftuR …ý ðM‚w …tAe {¤‚e ™Úte, ‚uÚte Œuð‚tytu rËðtÞ ƒeò ftuR «trýytu hnu‚tk ™Úte. 35 ÷tuft÷tuf …ðo‚ ËqÞo «ftrþ‚ y™u y«ftrþ‚ ¼q¼t„™t ðå[{tk Au, yu™tÚte ‚u™wk yt ™t{ …zâwk Au.36 yt™u …h{tí{tyu rºt÷tuf™e ƒnth ‚u™e [thu ƒtsw Ëe{t™t Y…{tk MÚttr…‚ fÞtuo Au. yu yux÷tu Ÿ[tu y™u ÷tkƒtu Au fu yt™e yuf ƒtswÚte ºtýu ÷tuftu™u «ftrþ‚ fh™thtk ËqÞo™t rfhýtuÚte {tkze™u Äúwð ËwÄe Ë{M‚ ßÞtur‚{Oz¤™t rfhýtu ƒeS ƒtsw sR þf‚tk ™Úte.37 rðît™tuyu «{tý, ÷ûtý y™u ÂMÚtr‚™u y™wËthu ƒÄt ÷tuftu™tu yux÷tu s rðM‚th ƒ‚tÔÞtu Au. yt Ë{„ú ¼q„tu¤ …[tË fhtuz òus™ Au. yt™tu [tuÚttu ¼t„ (yÚtto‚T Ëtzt ƒth fhtuz òus™ rðM‚thðt¤tu) yt ÷tuft÷tuf…ðo‚ Au. 38 yu{™e W…h [thu rŒþtytu{tk Ë{M‚ ËkËth™t „wÁ MðÞk¼q ©eƒúñtSyu Ëðuo Sð«trý{tºt™e hûtt {txu É»t¼, …w»fh[qz, ðt{™ y™u y…thrs‚ ™t{™t [th „shts r™Þwõ‚ fÞto Au. 39 yt rŒø„òu™e y™u …tu‚t™t ykþMðY… RLÿ ð„uhu ÷tuf…t÷tu™e rðrðÄ þÂõ‚™e ð]ÂØ íÞtk™t Ë{M‚ ÷tuftu™t fÕÞtý {txu …h{ yiïÞo™t yrÄ…r‚ ËðtoL‚Þto{e …h{ …wÁ»t ©enrh …tu‚t™t rðïõËu™ ð„uhu …t»toŒtu Ërn‚ yt …ðo‚ W…h rðhtsu Au. ‚u …tu‚t™t rðþwØ Ë¥ð ©erð„ún™u su Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u yiïÞo ð„uhu ytX {ntrËÂØytuÚte Þwõ‚ Au ‚u™u Äthý fhe hÌtt Au. ‚u{™t fhf{¤tu{tk þk¾-[¢ ð„uhu ytÞwÄ Ëwþtur¼‚ Au. 40 yt «{týu …tu‚t™e Þtu„ {tÞtÚte h[u÷t swŒt swŒt ¼wð™tu™e ÔÞðMÚtt™u ËwhÂût‚ ht¾ðt {txu ÷e÷t{Þ Y…u fÕ…™t yk‚ËwÄe íÞtk hnu Au. 41 ÷tuft÷tuf™t yk‚ðo‚eo ¼q¼t„™tu sux÷tu rðM‚th Au, ‚ux÷tu s ƒeS ƒtsw y÷tuf «Œuþ™tu rðM‚th …ý Au, yuðwk Ë{S ÷uðwk òuRyu. ‚u™e yt„¤ ‚tu fuð¤ Þtu„uïhtu™e s ƒhtƒh „r‚ ÚtR þfu.42 nu hts™T ! Mð„o y™u …]Úðe™e ðå[u su ƒúñtkz™wk fuLÿ Au, ‚u s ËqÞo™e ÂMÚtr‚ Au. ËqÞo y™u ƒúñtkz„tu÷f™e ðå[u Ëðuo ƒtswÚte …[eË fhtuz òus™™wk yk‚h Au. 43 ËqÞo yt {]‚ yÚtto‚T {hu÷ yÛz{tk ðihtsY…u rðhts{t™ Au, ‚u™tÚte ‚u™wk ™t{ ‘{t¥toÛz’ ÚtÞwk Au. yt rnhÛÞ{Þ ƒúñtkzÚte «„x ÚtÞu÷t Au, ‚uÚte ‚u™u ‘rnhÛÞ„¼o’ …ý fnu Au.44 ËqÞoîtht s rŒþt, ytftþ, ãw÷tuf (yL‚rhût÷tuf), ¼q÷tuof, Mð„o y™u {tuût™tu «Œuþ, ™hf y™u hËt‚÷ ‚Útt yLÞ Ë{M‚ ¼t„tu™tu rð¼t„ ™¬e ÚttÞ Au.45 ËqÞo s Œuð‚t, r‚ÞofT, {™w»Þ, ËheË]… y™u ðu÷e ð]ût ð„uhu Ë{M‚ Sð«trýytu™t ytí{t y™u ™uºturLÿÞ™t yrÄct‚t Au. 46

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ¼wð™ftuþ ðýo™ ™t{™tu ðeþ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (20) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 21

ËqÞo™tu hÚt y™u ‚u™e „r‚™wk ðýo™. ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! rðM‚th y™u ÷ûtýtu Ërn‚ yt ¼q{kz¤™tu fw÷ ytx÷tu s rðM‚th Au, ‚u ‚{™u y{u fne ƒ‚tÔÞtu.1 yt™u y™wËthu rðît™ ÷tuftu ãw÷tuf™tu …ý rðM‚th ƒ‚tðu Au. suðe he‚u [ýt, ðxtýt ð„uhu™tk ƒu VtzeÞtk{tkÚte yuf™wk MðY… òýe ÷uðtÚte ƒeò™wk …ý òýe þftÞ Au, ‚uðe s he‚u ¼q÷tuf™t …rh{týÚte …ý ãw÷tuf™wk …ý …rh{tý Ë{S ÷uðwk òuRyu. yt ƒÒtu™e ðå[u yk‚rhût÷tuf Au. yu yt ƒÒtu ÷tuftu™wk ËkÂÄMÚtt™ Au. 2 ‚u yk‚rhût÷tuf™t {æÞ¼t„{tk hnu÷ „úntu y™u ™ûtºttu™t yrÄ…r‚ ¼„ðt™ ËqÞo …tu‚t™t ‚t… y™u «ftþÚte ºtýu ÷tuftu™u ‚…tð‚t y™u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 21


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

13

«ftrþ‚ fh‚t hnu Au. ‚u W¥thtÞý, ŒÂûtýtÞ™ y™u rð»twð‚T ({æÞ{) ™t{ðt¤e ¢{þ: {LŒ, þe½ú y™u Ë{t™ „r‚îtht [t÷e™u Ë{Þt™wËth {fh ð„uhu htrþytu{tk Ÿ[t-™e[t y™u Ë{t™ MÚtt™tu{tk sR™u rŒðË-ht‚™u {tuxtu-™t™tu y™u Ë{t™ fhu Au. 3 ßÞthu ËqÞo ¼„ðt™ {u»t yÚtðt ‚w÷t htrþ{tk «ðuþ fhu Au. íÞthu rŒðË y™u htrºt Ëh¾tk ÚttÞ Au; ßÞthu ð]»t¼ ð„uhu …tk[ (ËqÞo) htrþytu{tk [t÷u Au. íÞthu «r‚{tË htrºtytu yuf ½ze ™t™e Út‚e òÞ Au y™u ‚u s rnËtƒu rŒðËtu {tuxt Út‚t òÞ Au. 4 ßÞthu ð]Âùf ð„uhu …tk[ htrþytu{tk [t÷u Au, íÞthu rŒðËtu y™u htrºtytu{tk ËqÞo™t ðÄ-½x{tk W…h sýtðu÷ ft¤™e ÂMÚtr‚ fh‚tk ‚u™tÚte Q÷xwk …rhð‚o™ ÚttÞ Au. yÚtto‚T rŒ™«r‚rŒ™ yuf yuf ½ze ½x‚e òÞ Au y™u htrºtytu ðÄ‚e òÞ Au. 5 yt «{týu ŒÂûtÞtý™™tu «thk¼ ÚttÞ íÞtk ËwÄe rŒðË {tuxtu Út‚tu hnu Au y™u W¥thtÞý ÷t„u íÞtk ËwÄe htrºtytu {tuxe Út‚e òÞ Au. 6 yt «{týu …kÂz‚s™tu {t™Ëtu¥th …ðo‚…h ËqÞo™e …rh¢{t™tu {t„o ™ð fhtuz yuftð™ ÷t¾ òus™ ƒ‚tðu Au. ‚u …ðo‚…h {uÁ™t …qð™ o e ‚hV RLÿ™e ŒuðÄt™e, ™t{™e …whe Au. ŒÂûtý rŒþt{tk Þ{hts™e ËkÞ{™e …whe Au, …Âù{{tk ðÁý™e r™B÷tu[™e y™u W¥th{tk [Lÿ{t™e rð¼tðhe ™t{™e …wheytu Au. yt …wheytu{tk {uÁ™e [thu ƒtsw Ë{Þt™wËth ËqÞtuoŒÞ, {æÞtö, ËtÞkft¤ y™u yÄohtrºt ÚttÞ Au; ‚u™u s fthýu Ë{„ú Sð«trý{tºt™e «ð]Â¥t y™u r™ð]Â¥t ÚttÞ Au. 7 nu hts™T ! su ÷tuftu Ëw{uÁ…h hnu Au ‚u™u ‚tu ËqÞoŒuð ËŒtÞ {æÞtöft÷e™ hne™u s ‚…tð‚t hnu Au. ‚u …tu‚t™e „r‚ «{týu yÂï™e ð„uhu ™ûtºttu™e ‚hV „r‚ fh‚tk òufu {uÁ™u ztƒu ht¾e™u „r‚ fhu Au ‚tu …ý Ë{„ú ßÞtur‚{kz¤™u ½w{tð‚t, nk{uþtk s{ýe ‚hV ðt‚t «ƒ÷ …ð™ îtht ½q{tðe Œuðt‚wk ntuðt™u fthýu ËqÞoŒuð ztƒe ƒtswyu ht¾e™u „r‚ fh‚tk sýtR ytðu Au. 8 su …whe{tk ËqÞo™thtÞý™tu WŒÞ ÚttÞ Au, ‚u™tÚte ƒe÷fw÷ ƒeS ƒtsw™e …whe{tk ËqÞo yM‚ Út‚t òýtþu y™u ßÞtk ‚u ÷tuftu™u …hËuðtÚte ¼ªò‚tk ‚…tðe hÌtt nþu. ‚u™tÚte ƒe÷fw÷ Ët{u™e …whe{tk yÄeo htºte Útðt™u fthýu ‚uytu ÷tuftu™u r™ÿtÄe™ fÞto nþu. su ÷tuftu™u {æÞtö™t Ë{Þu ËqÞo M…ü Œu¾tR hÌtt nþu ‚u ÷tuftu, ËqÞo ßÞthu ËtiBÞ rŒþt{tk …ntU[þu íÞthu ‚u{™wk Œþo™ fhe þfþu ™nª. 9 ËqÞoŒuð ßÞthu RLÿŒuð™e …wheÚte Þ{hts™e …whe ‚hV òÞ Au, íÞthu …kŒh ½ze{tk ‚uytu Ëðt ƒu fhtuz y™u Ëtztƒth ÷t¾ òus™™e „r‚Úte Úttuze …[eË nòh òus™ ðÄw „r‚Úte [t÷u Au. 10 …Ae yt s ¢{u ‚uytu ðÁý y™u [Lÿ{t™e …wheytu™u …th fhe™u Vhe RLÿ™e …whe{tk …ntU[u Au. yt «{týu [Lÿ{t ð„uhu ƒeò „úntu …ý ßÞtur‚ù¢{tk ƒeò ™ûtºttu™e ËtÚtu WrŒ‚ y™u yM‚ Út‚t hnu Au. 11 yt «{týu ¼„ðt™ ËqÞo™t ðuŒ{Þ hÚt yuf {wnq¥to{tk [tuºteË ÷t¾ ytXËtu òus™™e „r‚™t rnËtƒu [t÷‚tu yt hÚt [thu …wheytu{tk VÞto fhu Au. 12 yt ËqÞo™t hÚt™wk ËkðíËh ™t{™wk yuf [¢ ƒ‚tððt{tk ytðu Au. ‚u{tk {rn™t™t Y…{tk ƒth ytht Au, É‚w™t Y…{tk A ™u{eytu Au, ºtý [tu{tËt™t Y…{tk ºtý ™tr¼ytu Au. yt hÚt™e Ähe™tu yuf Auztu {uÁ…ðo‚™e rþ¾h…h Au y™u ƒeòu Auztu {t™Ëtu¥th …ðo‚…h Au. ‚u{tk ÷„tðu÷ yt …izwk ½týe™t …iztk™e su{ Vh‚wk {t™Ëtu¥th™e W…h [¬h ÷„tðu Au.13 yt Ähe{tk su™tu {wÏÞ ¼t„ òuztÞu÷tu Au, yuðe yuf Ähe ƒeS …ý Au. ‚u ÷kƒtR{tk ‚u™t [tuÚtt ¼t„ sux÷e Au y™u W…h™tu Auztu ‚i÷Þkºt™e Ähe™e su{ Äúwð÷tufÚte òuztÞu÷ Au. 14 yt hÚt{tk ƒuËðt™wk MÚtt™ AºteË ÷t¾ òus™ ÷tkƒw y™u ™ð ÷t¾ òus™ …ntu¤w Au. ‚u™tu ‚wheÞ ¼t„ …ý AºteË ÷t¾ òus™ s ÷tkƒtu Au. ‚u{tk yÁý ™t{™tu ËthrÚtyu „tÞºte ð„uhu ALŒtu™t suðt s ™t{ ðt¤t Ët‚ ½tuztytu òuze htÏÞt Au, ‚u s yt hÚt …h ƒuËe™u ¼„ðt™ ËqÞo™u ÷R™u [t÷u Au.15 ËqÞoŒuð™e yt„¤ ‚u{™e s Ët{u {w¾ ht¾e™u ƒuXu÷ yÁý ‚u™t ËthrÚt™wk ft{ fhu Au. 16 ËqÞo™e yt„¤ yk„qXt™t ðuZt suðt y™u yux÷ts ytfthðt¤t ðt÷r¾ÕÞ, ð„uhu ËtX nòh Ér»t MðÂM‚ðt[™ {txu r™Þwõ‚ fhtÞu÷ Au. ‚uytu ËqÞo™e M‚wr‚ fÞto fhu Au. 17 yu™t rËðtÞ Ér»t, „LÄðo, yÃËht, ™t„, Þût, htûtË y™u Œuð‚t su fw÷{¤e™u [tiŒ Au, …hk‚w Þw„÷Y…{tk swŒt- swŒt ™t{ðt¤t ÚtR™u …tu‚t™t swŒt-swŒt f{tuoÚte «íÞuf {rn™t{tk y÷„-y÷„ ™t{ Äthý fh™th ytí{MðY… ¼„ðt™ ËqÞo™e òuz÷tk {¤e™u W…tË™t fhu Au. 18 yt «{týu ËqÞo™thtÞý ¼q{kz¤™t ™ð fhtuz yuftð™ ÷t¾ òus™ ½uhtðt{tkÚte «íÞuf ûtý{tk ƒu nòh ƒu òus™™wk yk‚h …th fhe ÷u Au. 19 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ËqÞo hÚt {kz÷ ðýo™ ™t{™tu yufðeþ{tu yæÞtÞ Ëk…ý q :o (21) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 21


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

14

yæÞtÞ - : - 22

swŒt swŒt „úntu™e ÂMÚtr‚ y™u „r‚™wk ðýo™ htò …heÂût‚u fÌtwk - nu ¼„ðt™ ! ‚{u su fÌtwk fu òufu ¼„ðt™ ËqÞo htrþytu™e ‚hV ò‚u Ë{Þu {uÁ y™u Äúwð™u ztƒe ƒtsw ht¾e™u [t÷‚t sýtÞ Au, …hk‚w ðM‚w‚: ‚u™e „r‚ ŒÂûtýtð‚o ntu‚e ™Úte. yt rð»tÞ™u y{u fuðe he‚u Ë{Syu ?1 ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! suðe he‚u fwk¼th™t Vh‚t [tfzt …h [zu÷e, ‚u™e ËtÚtu [¬h Vh‚e feze™e …ý „r‚ [tfztÚte swŒe rŒþt{tk Œu¾tÞ Au õthý fu ‚u feze swŒt-swŒt Ë{Þu ‚u [¢™t swŒt-swŒt ¼t„{tk òuðt {¤u Au. ‚uðe he‚u ™ûtºt y™u htrþytuÚte W…÷Âût‚ ft¤[¢{tk …ze™u Äúwð y™u {uÁ™u ztƒe ƒtsq ht¾e™u ½q{™th ËqÞo ð„uhu „úntu™e „r‚ ðtM‚ð{tk ‚u™tÚte swŒe Au; fthý fu ‚u ft¤™t ¼uŒÚte swŒe-swŒe htrþ y™u ™ûtºttu{tk Œu¾tR ytðu Au. 2 ðuŒ y™u rðît™ ÷tuftu …ý su™e „r‚™u òýðt {txu WíËwf hnu Au, ‚u Ëtûtt‚T ytrŒ…wÁ»t ¼„ðt™ ™thtÞý s ÷tuftu™t fÕÞtý y™u f{tuo™e þwÂØ {txu …tu‚t™t ðuŒ{Þ rð„ún™u ft¤™t ƒth {rn™t{tk rð¼trs‚ fhe™u ðËk‚ ð„uhu A É‚wytu{tk ‚u™t ÞÚttÞtuøÞ „wýtu™wk rðÄt™ fhu Au. 3 yt ÷tuf{tk ðýo y™u yt©{™t Ä{o™u y™wËh™th …wÁ»t ºtýu ðuŒ îtht «r‚…trŒ‚ ™t™t-{tuxt f{tuoÚte RLÿ ð„uhu Œuð‚tytu™t Y…{tk y™u Þtu„™t ËtÄ™tuÚte yk‚Þto{eY…{tk ‚u™e ©Øt…qðof ythtÄ™t fhe™u Ëw„{‚tÚte s …h{ …Œ™u «tó fhu Au. 4 ¼„ðt™ ËqÞo Ëðo «týeytu™t ytí{t Au. ‚u …]Úðe y™u ãw÷tuf™t {æÞ{tk hnu÷t ytftþ{kz¤™e ykŒh ft¤[¢{tk ÂMÚth hne™u ƒth {rn™t™u ¼tu„ðu Au, su ËkðíËh™t yðÞðtu Au y™u {u»t ð„uhu htrþytu™t ™t{Úte «rËØ Au. ‚u{tkÚte «íÞuf {tË [kÿ{t™Úte þwõ÷ y™u f]»ý yu{ ƒu …ût™tu r…‚]{t™Úte yuf ht‚ y™u yuf rŒðË™tu ‚Útt Ëtih{t™Úte Ëðt ƒu ™ûtºttu™tu ƒ‚tððt{tk ytðu Au. sux÷t ft¤{tk ËqÞoŒuð yt ËkðíËh™tu AXtu ¼t„ ¼tu„ðu Au, ‚ux÷t Ë{Þ™u yuf É‚w fnuðt{tk ytðu Au.5 ytftþ{tk ¼„ðt™ ËqÞo™tu sux÷tu {t„o Au, ‚u™tu yzÄtu ¼t„ ‚u sux÷t Ë{Þ{tk …th fhe ÷u Au, ‚u™u yuf ð»to fnuðtÞ Au. 6 ‚Útt sux÷t Ë{Þ{tk ‚u …tu‚t™e {LŒ, ‚eðú y™u Ë{t™ „r‚Úte Mð„o y™u …]Úðe{kz¤ Ërn‚ Ë{„ú ytftþ™wk [¬h ÷„tðe ÷u Au. ‚u™u yðtL‚h ¼uŒÚte ËkðíËh, …rhðíËh, RztðíËh, y™wðíËh yÚtðt ðíËh fnu Au.7 yt «{týu ËqÞo™e rfhýtuÚte yuf ÷t¾ òus™ W…h [Lÿ{t Au. ‚u™e „r‚ ½ýe ‚eðú Au. ‚uÚte ‚u ƒÄt ™ûtºttuÚte yt„¤ hnu Au. ‚u ËqÞo™t yuf ð»to™t {t„o™u yuf {rn™t{tk, yuf {rn™t™t {t„o™u Ëðt ƒu rŒðË{tk y™u yuf …ût™t {t„o™u yuf rŒðË{tk s Vhe ÷u Au. 8 yt f]»ý…ût{tk ûteý Út‚e f¤tytuÚte r…‚]„ý™t y™u þwõ÷…ût{tk ðÄ‚e s‚e f¤tytuÚte Œuð‚tytu™t rŒðË ht‚™wk rð¼ts™ fhu Au ‚Útt ºteË-ºteË {wnq‚tuo{tk yuf-yuf ™ûtºt™u …th fhu Au. yÒt{Þ y™u y{]‚{Þ ntuðt™u fthýu yt s ƒÄt Sðtu™tu «tý y™u Sð™ Au. 9 yt su Ëtu¤ f¤tytuÚte Þwõ‚ {™tu{Þ, yÒt{Þ, y{]‚{Þ …wÁ»tMðY… ¼„ðt™ [Lÿ{t Au yu s Œuð‚t, r…‚h, {™w»Þ, ¼q‚, …þw, …ûte, ËheË]… y™u ð]ût ð„uhu Ë{M‚ «trýytu™t «týtu™u …tu»tý fhu Au; ‚uÚte ‚u™u ‘Ëðo{Þ’ fnu Au. 10 [Lÿ{tÚte ºtý ÷t¾ òus™ Q…h yr¼rs‚ Ërn‚ yXâtrðþ ™ûtºt Au. ¼„ðt™u ‚u™u ft¤[¢{tk r™Þwõ‚ fhe htÏÞt Au, ‚uÚte yu {uÁ™u ztƒe ƒtsw ht¾e™u VÞto fhu Au. 11 ‚u™tÚte ƒu ÷t¾ òus™ Q…h þw¢ òuR þftÞ Au. ‚u ËqÞo™e þe½ú, {LŒ y™u Ë{t™ „r‚ytu™u y™wËthu ‚u™e Ë{t™ õÞthuf yt„¤, õÞthuf …tA¤ y™u õÞthuf ËtÚtu hne™u [t÷u Au. yt ðhËtŒ fh™th „ún Au, ‚uÚte ÷tuftu™u «tÞ: nk{uþtk y™wfw¤ hnu Au. ‚u™e „r‚Úte yuðwk y™w{t™ ÚttÞ Au fu yt ðhËtŒ htuf™th „ún™u þtL‚ fhe Œu Au. 12 þw¢™e „r‚™u ËtÚtu ƒwÄ™e …ý ÔÞtÏÞt ÚtR „R, þw¢™u y™wËthu s ƒwØ™e „r‚ …ý Ë{S ÷uðe òuRyu. yt [Lÿ{t™t …wºt þw¢Úte ƒu ÷t¾ òus™ Q…h Au. yt «tÞ: {k„¤fthe s Au; rfL‚w ßÞthu ËqÞo™e „r‚™wk WÕ÷k½™ fhe [t÷u Au íÞthu yr‚þÞ ytkÄe, ðtŒ¤ y™u Œw»ft¤™t ¼Þ™e Ëq[™t Œu Au. 13 yu™tÚte ƒu ÷t¾ òus™ W…h {k„¤ Au. ‚u òu ð¢„r‚Úte [t÷‚tu ™Úte, ‚tu yuf-yuf htrþ™u ºtý-ºtý …ût{tk ¼tu„ð‚tu hne™u ƒthu htrþytu™u …th fhu Au. yt yþw¼

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 22


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

15

„ún Au y™u «tÞ: y{k„¤™tu Ëq[f Au. 14 ‚u™e W…h ƒu ÷t¾ òus™ Œqh ¼„ðt™ ƒ]nM…r‚™tu „ún Au. ‚u òu 𢠄r‚Úte [t÷‚tu ™Úte, ‚tu yuf-yuf htrþ™u yuf-yuf ð»to{tk ¼tu„ðu Au yt «tÞ: ƒútñýfw¤ {txu y™wfq¤ fnuðtÞ Au. 15 ƒ]nM…r‚Úte ƒu ÷t¾ òus™ W…h þ™iùh òuðt{tk ytðu Au. ‚u ºteË {rn™t ËwÄe yuf-yuf htrþ{tk hnu Au. ‚uÚte ‚u™u Ëðo htrþytu™u …th fhðt {txu ºteË ð»ttuo ÷t„e òÞ Au. yt «tÞ: ƒÄt {txu yþtÂL‚fthf Au. 16 ‚u™e W…h yr„Þth ÷t¾ òus™ Œqh f~Þ… ð„uhu ËóŠ»t Œu¾tÞ Au. ‚u ƒÄt ÷tuftu {txu {k„¤ ft{™tytu fh‚t hne™u ¼„ðt™ rð»ýw™t …h{ …Œ Äúwð÷tuf™e «ŒÂûtýt fÞto fhu Au.17 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ßÞtur‚þ[¢ ðýo™ ™t{™tu ƒtðeþ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (22) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 23

rþþw{th[¢™wk ðýo™ ©eþwfŒuðS fnu Au- nu hts™T ! ËóŠ»tytuÚte ‚uh ÷t¾ òus™ W…h Äúwð÷tuf Au. ‚u™u ¼„ðt™ rð»ýw™wk …h{ …Œ fnuðtÞ Au. ynª W¥tt™…tŒ™t …wºt ¼„ðt™™t …h{ ¼õ‚ ÄúwðS rðhts{t™ Au. yÂø™, RLÿ, «ò…r‚ f~Þ… y™u Ä{o yt ƒÄt yufe ËtÚtu yíÞk‚ ytŒh …qðof yu{™e …ŒÂûtýt fÞto fhu Au. ƒÄt s fÕ… …ÞO‚ hnu™th ÷tuf yu{™t ytÄthu s hnu÷t Au. yu{™t yt ÷tuftu™t «¼tð™wk ([tuÚtt MfLÄ{tk) ðýo™ fhu÷wk Au. 1 nk{uþtk ò„ú‚ hnu‚t yÔÞõ‚„r‚ ¼„ðt™ ft¤™e «uhýtÚte su „úntu, ™ûtºttu ð„uhu ßÞtur‚„oý r™hk‚h ½qBÞt fhu Au, ¼„ðt™u Äúwð÷tuf™u s ‚u ƒÄt™t ytÄthMÚt¼Y…u r™Þwõ‚ fhu÷ Au. ‚uÚte yt yuf MÚtt™{tk hne™u ËŒtÞ «ftrþ‚ hnu Au. 2 suðe he‚u zqztk{tkÚte ÄtLÞ Aqxwk fhðt {txu zqztk™u ¾wkŒ™thtk …þw ™t™e, {tuxe y™u {æÞ{ hËe{tk ƒtkÄe™u ¢{þ: ™Sf, Œqh ™u {æÞ{tk hne™u ¾qxe™e [thu ƒtsw {kz¤ ƒtkÄe™u VÞto fhu Au. ‚uðe he‚u ƒÄtk ™ûtºt y™u „ún{kz¤ ƒnth y™u ykŒh™t ¢{Úte yt ft¤[¢{tk r™Þwõ‚ ÚtR™u Äúwð÷tuf™tu s yt©Þ ÷R™u ðtÞwÚte «urh‚ Út‚t fÕ…™t yk‚ ËwÄe VÞto fhu Au. suðe he‚u ðtŒ¤tk y™u ƒts ð„uhu …ûteytu …tu‚t™t f{tuo™e ËntÞÚte ðtÞw™u ytÄe™ hne™u ytftþ{tk Qzât fhu Au, ‚uðe he‚u yt ßÞtur‚{kz¤ …ý «f]r‚ y™u …wÁ»t™t ËkÞtu„ðþ …tu‚…tu‚t™t f{tuo™u y™wËthu [¬h {th‚t hnu Au, …]Úðe …h …z‚t ™Úte. 3 ftuR …wÁ»t ¼„ðt™™e Þtu„{tÞt™t ytÄthu hnu÷ yt ßÞtur‚ù¢™wk rþþw{th Y…u ðýo™ fhu Au.4 yt rþþw{th „tu¤tfthu ð¤u÷t ytfthðt¤t Au y™u ‚u™wk {w¾ ™e[u ‚hV Au. yt™e …qkAze™t Auzu Äúwð hnu÷ Au. …qAze™t {æÞ¼t„{tk «ò…r‚, yÂø™, RLÿ y™u Ä{o Au. …qkAze™t {q¤{tk Ät‚t y™u rðÄt‚t Au. yu™t frx¼t„{tk ËóŠ»t Au.yt rþþw{th s{ýe ‚hV Ëkftu[tR™u fwz¤e ðt¤u÷tu Au. ytðe ÂMÚtr‚{tk yr¼rs‚Úte ÷R™u …w™ðoËw …ÞO‚ su W¥thtÞý™tk [tiŒ ™ûtºttu Au, ‚u Ëðuo ‚u{™t s{ýt ¼t„ Au y™u …w»ÞÚte ÷R™u W¥tht»ttZt …ÞO‚ su ŒÂûtýtÞ™™tk [tiŒ ™ûtºttu Au, ‚u Ëðuo ztƒt ¼t„{tk Au. ÷tuf{tk …ý ßÞthu rþþw{th fwkz¤tfthu ÚttÞ Au, íÞthu ƒÒtu ƒtsw™tk yk„tu™e ËkÏÞt Ë{t™ hnu Au, ‚uðe he‚u ynª ™ûtºttu™e ËkÏÞt{tk Ë{t™‚t (ƒÒtu ƒtsw [tiŒ-[tiŒ) Au. yt{™e …eX™t ¼t„{tk ysðeÚte ({q¤, …qðto»ttZt y™u W¥tht»ttZt ™t{™t ºtý ™ûtºttu™tu Ë{qn) Au y™u WŒh™t ¼t„{tk ytftþ„k„t Au. 5 nu hts™T ! yu{™t s{ýt y™u ztƒt frx¼t„tu{tk …w™ðoËw y™u …w»Þ ™ûtºttu Au. …tA÷t ¼t„u s{ýt y™u ztƒt [hýtu{tk ytÿto y™u yt&÷u»tt ™ûtºttu Au, ‚Útt ™Ëftuhtytu{tk ¢{þ: yr¼rs‚T y™u W¥tht»ttZt ™ûtºttu Au. ytðe he‚u s{ýtk y™u ztƒtk ™uºttu{tk ©ðý y™u …qðto»ttZt y™u s{ýt y™u ztƒt ft™tu{tk Är™ct y™u {q¤ ™ûtºt Au. {½t ð„uhu ŒÂûtýtÞ™™t ytX ™ûtºt ztƒe …tˤeytu{tk y™u Q÷xt ¢{Úte {]„rþht ð„uhu W¥thtÞý™t ytX ™ûtºt ztƒe …tˤeytu{tk Au. þ‚r¼»tt y™u ßÞuct yt ƒu ™ûtºttu ¢{þ: s{ýt y™u ztƒt ¾¼t™t MÚtt™u Au. 6 ‚u{™e W…h™e nz…[e{tk y„MíÞ, ™e[u™e nz…[e{tk ™ûtºtY… Þ{, {w¾{tk {k„¤, ®÷„«Œuþ{tk þr™, ¾qkÄ{tk ƒ]nM…r‚, At‚e{tk ËqÞo, ÓŒÞ{tk ™thtÞý, {™{tk [Lÿ{t, ™tr¼{tk þw¢, M‚™tu{tk yÂï™efw{th, «tý y™u y…t™{tk ƒwÄ, „¤t{tk htnw, Ë{M‚ yÜtu{tk fu‚w y™u Áðtkxtkytu{tk Ë{„ú ‚tht„ý hnu÷ Au. 7

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 23


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

16

nu hts™T ! yt ¼„ðt™ rð»ýw™wk ËðoŒuð{Þ MðY… Au. ‚u{™wk r™íÞ«r‚ ËkæÞtft¤™t Ë{Þu …rðºt y™u {ti™ ÚtR™u Œþo™ fh‚tk r[k‚™ fhðwk òuRyu ‚Útt yt {kºt™tu s… fh‚tk ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhðe òuRyu. (“™{tu ßÞtur‚÷tuoftÞ ft÷tÞ™tÞtr‚r{»ttk …‚Þu {nt…wÁ»ttÞtr¼Äe{rn” ‘Ëk…qýo ßÞtur‚„oýtu™t yt©Þ, ft¤[¢ MðY…, ËðoŒuðtrÄ…r‚ …h{…wÁ»t …h{tí{t™wk ™{Mfth…qðof y{u æÞt™ fheyu Aeyu.’ 8 „úntu, ™ûtºttu y™u ‚thtytu™t Y…{tk ¼„ðt™™wk ytrÄŒirðfY… «ftrþ‚ ÚtR hÌtwk Au; ‚u ºtýu ft¤{tk W…Þwoõ‚ {kºt™tu s… fh™th …wÁ»ttu™tk …t…tu™tu ™tþ fhe ™t¾u Au. su …wÁ»t Ëðthu, ƒ…tuhu y™u Ëtksu yt ºtýu ft¤{tk ‚u{™t yt ytrÄŒirðf MðY…™wk r™íÞ«r‚ r[k‚™ y™u ðkŒ™ fhu Au, ‚u{™tk ‚u Ë{Þu fhu÷tk …t…tu ‚whk‚ ™ü ÚtR òÞ Au. 9 Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu rþþw{th[¢ú ðýo™ ™t{™tu ºtuðeþ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (23)

yæÞtÞ - : - 24 htnw ð„uhu „úntu™e ÂMÚtr‚, y‚÷ ð„uhu ÷tuftu™wk ðýo™. ©eþwfŒuðS fnu Au, nu …heÂût‚T ! fux÷tf ÷tuftu™wk fnuðwk Au fu ËqÞoÚte ŒË nòh òus™ ™e[u htnw ™ûtºttu™e su{ VÞto fhu Au. ‚u{ýu ¼„ðt™™e f]…tÚte s Œuðíð y™u „úníð «tó fÞwO Au, MðÞk yt ®Ërnft…wºt yËwhtÄ{ ntuðt™u fthýu ftuR he‚u yt …Œ™u ÞtuøÞ ™Úte. ‚u{™tu sL{ y™u f{tuou™wk ðýo™ y{u yt„¤ fheþwk. 1 ËqÞo™wk yt su yíÞk‚ ‚…‚wk {kz¤ Au, ‚u™tu rðM‚th ŒË nòh òus™ ƒ‚tððt{tk ytÔÞtu Au. ‚uðe he‚u [Lÿ{kz¤™tu rðM‚th ƒth nòh òus™ Au y™u htnw™tu ‚uh nòh òus™ Au. y{]‚…t™™t Ë{Þu htnw Œuð‚t™t ðu»t{tk ËqÞo y™u [Lÿ™e {æÞu ytðe™u ƒuËe „Þtu n‚tu. ‚u Ë{Þu ËqÞo y™u [Lÿyu ‚u™e Ëti™u òý fhe ŒeÄe; ‚u ðuh™u ÞtŒ fhe™u yt y{tðtMÞt y™u …qŠý{t™t rŒðËu ‚uytu™t W…h yt¢{ý fhu Au. 2 yt òuR™u rð»ýw ¼„ðt™u ËqÞo-[Lÿ™e hûtt {txu ƒÒtu™e …tËu …tu‚t™wk r«Þ ytÞwÄ ËwŒþo™ [¢™u r™Þwõ‚ fÞwO Au. ‚u nk{uþtk fÞto fhu Au, ‚uÚte htnw ‚u™t yËÌt ‚usÚte WÂîø™ y™u [rf‚r[¥t ÚtR™u {wnq‚oðth ‚u{™e Ët{u ytðe™u ‚h‚ s …tAtu [tÕÞtu òÞ Au. yux÷e ðth ‚u ËqÞo y™u [Lÿ™e Ët{u hnuðt™e ½x™t™u ÷tuftu „úný fnu Au. 3 htnwÚte ŒË nòh òus™ ™e[u rËØtu, [thýtu y™u rðãtÄhtu ð„uhu™t MÚtt™ Au. 4 ‚u™e ™e[u ßÞtk ËwÄe ðtÞw™e „r‚ Au y™u ðtŒ¤ òuR þftÞ Au, ‚u yk‚rhût ÷tuf Au. ‚u Þût, htûtË, r…þt[, «u‚ y™u ¼q‚tu™wk rðnthMÚt¤ Au.5 ‚u™e ™e[u Ëtu òus™ Œqh …]Úðe Au. ßÞtk ËwÄe nkË, „eÄ, ƒts, „Áz ð„uhu …ûteytu Qze þfu Au, íÞtk ËwÄe ‚u™e Ëe{t Au. 6 …]Úðe™tu rðM‚th y™u ÂMÚtr‚ ð„uhu™wk ðýo™ yt„¤ ÚtR „Þwk Au. …]Úðe™e ™e[u y‚÷, rð‚÷, Ëw‚÷, ‚÷t‚÷, {nt‚÷, hËt‚÷ y™u …t‚t÷ ™t{™t Ët‚ ¼q„¼oÂMÚt‚ ÷tuf Au. yt yuf-yuf™e ™e[u yuf-yuf ÷tuf ŒË-ŒË nòh òus™ Œqh hnu÷ Au, y™u ‚u{™e Œhuf™e ÷kƒtR y™u …ntU¤tR …ý ŒË-ŒË nòh òus™ Au.7 yt ¼qr{™t ÷tuf …ý yuf he‚u Mð„o s Au. ‚u{tk Mð„oÚte …ý ðÄthu rð»tÞ¼tu„ u , yiïÞo, yt™kŒ, Ëk‚t™Ëw¾ y™u Ä™Ëk…Â¥t Au. ykne™t ði¼ð…qýo ¼ð™, Wãt™ y™u ¢eztMÚt¤tu{tk ŒiíÞtu, Œt™ðtu y™u ™t„÷tuftu y™uf «fth™e {tÞt{Þe ¢eztytu fh‚t r™ðtË fhu Au. yt ƒÄt „]nMÚtÄ{o™kw …t÷™ fh™tht Au. ‚u{™e …í™e, …wºt,ƒLÄw ƒtLÄð y™u Ëuðftu ‚u{™u ƒnw «u{ fhu Au y™u nk{uþtk «ËÒt r[¥t hnu Au. ‚u{™t ¼tu„tu{tk ¾÷u÷ fhðt™e ®n{‚ RLÿ ð„uhu Œuð‚tytu{tk …ý ™Úte. 8 nu {nthts ! yt ÷tuftu{tk {nt{tÞtðe {ÞŒt™ðu ƒ™tðu÷ y™uf …wheytu þtu¼tÚte s„{„e hne Au, su y™uf «fth™e òr‚ytu™t ËwkŒh y™u W¥t{ {rýÞtuÚte h[u÷ r[ºt-rðr[ºt ¼ð™, ftux, ™„hîth, ˼t¾kz, {kÂŒh, rðþt¤ ytk„ýtytu ‚Útt su{ ™t„ y™u yËwhtu™tk Þw„÷tu y™u fƒq‚htu, …tu…x y™u {u™t ð„uhu …ûte rf÷tu÷ fÞto fhu Au yuðe ðtrxftytu y™u ‚u …t‚t÷÷tuftu™t yrÄ…r‚ytu™t ¼ÔÞ ¼ð™tu Ëwþtur¼‚ Au. 9 íÞtk™t ƒ„e[tytu …ý …tu‚t™e þtu¼tÚte Œuð÷tuf™t ƒ„e[tytu™e þtu¼t™u …htrs‚ fhu Au. ‚u{tk y™uf «fth™tk ð]ûttu Au, su™e ËwŒk h zt¤eytu V¤-Vq÷tu™tk „wåAtu™t y™u ftu{¤ fq…k ¤tu™t ¼thÚte ™{‚e hnu Au ‚Útt swŒt-swŒt «fth™e ÷‚tðu÷eytu™u …tu‚t™t yk„…tþ{tk ƒtkÄe htÏÞt Au. íÞtk su r™{o¤ s¤Úte ¼hu÷ y™uf s¤tþÞtu Au. ‚u{™e …ý y…qðo þtu¼t Au. ‚u™t

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 24


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

17

rf™thtytu …h swŒt-swŒt «fth™t …ûteytu™tk òuz÷tkytu rð÷tË fÞto fhu Au. yt ð]ûttu y™u s¤tþÞtu™e þtu¼tÚte ‚u Wãt™tu yíÞk‚ þtu¼e hÌtt Au. ‚u s¤tþÞtu{tk hnu™th {tA÷eytu ßÞthu ¢ezt fh‚e QA¤u Au, íÞthu s¤{tk ‚hk„tu QXu Au. y™u ËtÚtu ËtÚtu s¤™e W…h Q„u÷ f{¤, fw{wŒ, fwð÷Þ, fFth, ™e÷f{¤, ÷t÷f{¤ y™u þ‚…ºt f{¤ ð„uhu Ë{wŒtÞ …ý ztu÷ðt ÷t„u Au. yt f{¤tu™ u t ð™tu{tk hnu™th …ûte ¢ezt-fti‚fw fh‚tk swŒt-swŒt «fth™e yr‚ {Äwh ƒtu÷e ƒtuÕÞt fhu Au, su™u Ëtk¼¤e™u {™ y™u RrLÿytu{tk WíËtn AðtR òÞ Au. 10 íÞtk ËqÞo™tu «ftþ s‚tu ™Úte, ‚uÚte rŒðË y™u ht‚ ð„uhu ft¤„ý™t™tu …ý ftuR «&™ Q¼tu Út‚tu ™Úte. 11 íÞtk™t ykÄfth™u {tuxt-{tuxt ™t„tu™t {M‚ftu™t {rýytu s Œqh fhe Œu Au.12 yt ÷tuftu™t hnuðtËeytu su yti»trÄ, hË, hËtÞ™, yÒt, …t™ y™u M™t™ ð„uhu™wk Ëuð™ fhu Au, ‚u Ëðuo …ŒtÚto rŒÔÞ ntuÞ Au; yt rŒÔÞ ðM‚wytu™t Ëuð™Úte ‚u™u {t™rËf yÚtðt þtherhf htu„ Út‚t ™Úte. ‚Útt fh[÷eytu …zðe, ðt¤ ËVuŒ ÚtR sðtk, ð]ØtðMÚtt Útðe, þheh ‚us hrn‚ ÚtR sðwk, þheh{tkÚte Œw„OÄ ytððe, …hËuðtu ™ef¤ðtu, Úttf ÷t„ðtu y™u rþrÚt÷‚t ytððe ‚Útt yðMÚtt™e ËtÚtu þheh{tk ƒŒ÷tð ytððtu ytðtu ftuR «fth™tu þheh{tk rðfth Út‚tu ™Úte. ‚u nk{uþtk ËwkŒh, MðMÚt, Þwðt™ y™u þÂõ‚ Ëk…Òt hnu Au. 13 ‚u …wÛÞ…wÁ»ttu™wk ¼„ðt™™t ‚usY… ËwŒþo™ [¢ rËðtÞ ƒeò ftuR ËtÄ™Úte {]íÞw Út‚w ™Úte. 14 ËwŒþo™ [¢™t ytððt™t ¼Þ™u fthýu yËwh h{rýytu™u „¼oËútð y™u „¼o…t‚ (yt[‚wÚttoŒ¼ T ðuíËútð: …t‚: …Å[{»tcÞtu: - yÚtto‚T [tuÚtt {tË ËwÄe{tk su „¼o …ze òÞ Au ‚u™u ‘„¼oËtú ð’ fnu Au, ‚Útt …tk[{t fu Aat {tË{tk su „¼o …ze òÞ Au ‚u™u ‘„¼o…t‚’ fnuðtÞ Au.) ÚtR òÞ Au. 15 y‚÷ ÷tuf{tk {Þ Œt™ð™tu …wºt yËwh©uc ƒ÷ hnu Au. ‚u{ýu AÒtwk «fth™e {tÞt h[e Au. ‚u{tkÚte ftuR-ftuR yts …ý {tÞtðe …wÁ»ttu{tk òuðt {¤u Au. ‚u{ýu yufðth ƒ„tËwk ¾tÄwk n‚wk ‚u Ë{Þu ‚u{™t {w¾{tkÚte Mðirhýe (fu𤠅tu‚t™e s ò‚e™t …wÁ»ttu™e ËtÚtu h{ý fh™the) ftr{™e (yLÞ ò‚e™t …wÁ»ttu ËtÚtu …ý Ë{t„{ fh™the) y™u …kù w ÷e (…tu‚t™t ¼tR fu ftft™e ËtÚtu Ëk„ fh™the) yt ºtý «fth™e Mºteytu Wí…Òt ÚtR. yt ‚u ÷tuf{tk hnu™th …wÁ»t™u ntxf ™t{™tu hË r…ðztðe™u Ëk¼tu„ fhtððt{tk Ë{Úto ƒ™tðe ÷u Au. y™u …Ae ‚u™e ËtÚtu …tu‚t™t ntð-¼tð{Þe r[k‚ð™, «u{{Þ ÂM{‚, «u{t÷t… y™u ytr÷Ü™ ð„uhu îtht RåAt{wsƒ h{ý fhu Au. ‚u ntxf hË™u …e™u {™w»Þ {ŒtLÄ ÚtR òÞ Au y™u …tu‚t™u ŒË nòh ntrÚtytu™e Ë{t™ ƒ¤ðt™ {t™e™u ‘nwk Eïh Aw’ ‘nwk rËØ Aw’k yt «{týu yr¼{t™{tk Vq÷tR™u ðt‚tu fhðt ÷t„u Au. 16 y‚÷™e ™e[u rð‚÷ ÷tuf{tk ¼„ðt™ ntxfuïh ™t{™t {ntŒuðS …tu‚t™t …t»toŒ ¼q‚ „ýtuu™e ËtÚtu hnu Au. ‚u «ò…r‚™e Ë]Âü™e ð]ÂØ {txu ¼ðt™e™e ËtÚtu rðnth fhu Au. ‚u ƒÒtu™t ‚usÚte íÞtk ntxfe ™t{™e yuf ©uc ™Œe Wí…Òt ÚtR Au. ‚u™t s¤™u ðtÞwÚte «ßðr÷‚ yÂø™ WíËtn …qðfo …eðu Au. ‚u su ntxf ™t{™wk Ëtu™kw Útqfk u Au ‚u™tÚte ƒ™tðtÞu÷ yt¼q»tý™u ŒiíÞhts™t yL‚:…whtu{tk Mºte-…wÁ»ttu ƒÄt Äthý fhu Au. 17 rð‚÷™e ™e[u Ëw‚÷ ÷tuf Au. ‚u{tk {ntÞþMðe …rðºtfeŠ‚ rðhtu[™…wºt ƒr÷ hnu Au. ¼„ðt™u RLÿ™wk r«Þ fhðt {txu yrŒr‚™t „¼oÚte ðt{™Y…{tk yð‚th ÷R ƒr÷™t ºtýu ÷tuf™u Ae™ðe ÷eÄt. y™u …Ae ¼„ðt™u f]…t fhe™u ‚u{™u yt ÷tuf{tk «ðuþ fhtÔÞtu. ynª ‚u{™u suðe W¥t{ Ëk…Â¥t {¤e Au, ‚uðe RLÿ ð„uhu Œuð‚tytu™e …tËu …ý ™Úte. ‚uÚte ‚u ƒr÷ ‚u …qßÞ‚{ «¼w™e …tu‚t™t Ä{to[hý îtht ythtÄ™t fh‚t-fh‚t yts …ý r™¼oÞ‚t …qðof hnu Au.18 nu hts™T ! Ëk…qýo Sðtu™t r™Þk‚t y™u ytí{MðY… yuðt …h{tí{t ©eðtËwŒu𠼄ðt™™t ytððtÚte ‚u{™u …h{ ©Øt y™u ytŒh ËtÚtu ÂMÚth r[¥tÚte Œuðt{tk ytðu÷ ¼qr{Œt™™wk yt s {wÏÞ V¤ ™Úte, fu ƒr÷™u Ëw‚÷ ÷tuf™wk yiïÞ «t ÚtR „Þwk. yt yiïÞo ‚tu yr™íÞ Au. rfL‚w ‚u ¼qr{Œt™ ‚tu Ëtûtt‚T {tuût™wk s îth Au. 19 «Þí™ rð™t yÚtto‚T yt¤Ë{tk ƒ„tËwk fu Aef ÷u‚e ð¾‚u, [t÷‚e ð¾‚u …z‚tk fu ÷zÚtzt‚tk rððþ ÚtR™u …ý òu yuf ðth ¼„ðt™™wk ™t{ ÷uðtÚte …ý {™w»Þ ‚h‚ s f{oƒkÄ™™u ft…e ™t¾u Au, ßÞthu {w{wûtwytu yt f{oƒkÄ™™u Þtu„ËtÄ™ ð„uhu ƒeò y™uf W…tÞtu™tu yt©Þ ÷R™u {nt{nu™‚Úte ft…e þfu Au. 20 ‚uÚte …tu‚t™t ËkÞ{e ¼õ‚ y™u ¿ttr™ytu™u ytí{MðY… «Œt™ fh™th y™u Ë{M‚ «trýytu™t ytí{t ©e¼„ðt™™u ytí{¼tðÚte fhu÷ ¼qr{Œt™™wk yt V¤ ™Úte. 21 ¼„ðt™u òu ƒr÷™u yt…u÷ …tu‚t™t

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 24


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

18

ËðoMð Œt™™t ƒŒ÷t{tk …tu‚t™e rðM{]r‚ fhtð™th yt {tÞt{Þ ¼tu„ y™u yiïÞo s ytÃÞwk ntuÞ ‚tu ‚u{™e …h ftuR y™w„ún fÞtuo ™Úte.22 ßÞthu ƒeòu ftuR W…tÞ ™ òuR™u ¼„ðt™u Þt[™t™t f…xÚte ‚u{™t ºtýu ÷tuf™wk htßÞ Ae™ðe ÷eÄkw y™u ‚u{™e …tËu fuð¤ þheh s ƒtfe hnuðt ŒeÄwk, íÞthu ðÁý…tþÚte ƒtkÄe™u …ðo‚™e „wVt{tk VUfe Œuðt{tk ytÔÞwk íÞthu ‚u{™u fÌtwk n‚wk. 23 ¾uŒ™e ðt‚ Au fu, yt yiïÞoþt¤e RLÿ rðît™T ntuðt A‚tk …ý …tu‚t™tu Ët[tu MðtÚto rËØ fhðt{tk fwþ¤ ™Úte. ‚uýu {the …tËu™kw yt Mð„o™kw htßÞ Aª™ðe ÷uðt {txu ƒ]nM…r‚™u …tu‚t™t {kºte ƒ™tÔÞt; y™u MðtÚtoðþ ‚u{™e yð„ý™t fhe™u ‚uýu ¼„ðt™ ©erð»ýw …tËuÚte ‚u{™e ¼Âõ‚ ™ {tk„e™u ‚u{™t îtht {the …tËuÚte …tu‚t {txu yt ¼tu„ s {tkøÞt. …hk‚w RLÿ™u ¾ƒh ™Úte fu yt ºtý ÷tuf ‚tu fuð¤ yuf {kðL‚h ËwÄe s hnu Au, su y™k‚ ft¤™tu yuf yðÞð {tºt Au. ¼„ðt™™e Ëuðt™e yt„¤ yt ‚wåA ¼tu„tu™kw þwk {wÕÞ Au ?. 24 yntu ! y{tht r…‚t{n «FtŒSyu ¼„ðt™™t ntÚtu …tu‚t™t r…‚t rnhÛÞfrþ…w™wk {hý ÚtÞt …Ae «¼w™e Ëuðt™tu s ðh {tkøÞtu n‚tu. ¼„ðt™ ¼õ‚ «FtŒ™u htßÞ yt…ðt RåA‚t n‚t, ‚tu …ý yt Ëðuo ¼tu„tu ¼„ðt™Úte Œqh fh™th Au, yuðwk Ë{S™u ‚u{ýu …tu‚t™t r…‚t™wk r™»fkxf htßÞ ÷uðt™tu Mðefth ™ fÞtu.o 25 ‚uytu {tuxt {nt™w¼tð n‚t. ‚u{™wk y™wfhý fhðt™e …ý {tht{tk ƒwÂØ ™Úte, y™u ¼„ðt™™t y™w„n ú Úte …ý ðkr[‚ Aw.k ‚tu …Ae {tht suðt ftuý …wÁ»t ‚u{™e …tËu …ntU[ðt {txu ËtnË fhe þfu Au ? 26 nu hts™T ! yt ƒr÷™wk [rhºt yt„¤ (ytX{t MfLÄ{tk) rðM‚thÚte y{u fneþwk. …tu‚t™t ¼õ‚tu «íÞu ¼„ðt™™wk ÓŒÞ ŒÞtÚte ¼ÞwO hnu Au. ‚u™tÚte Ë{„ú s„‚™t …h{ …qs™eÞ „wÁ ¼„ðt™ ™thtÞý ntÚt{tk „Œt ÷R™u Ëw‚÷ ÷tuf{tk htò ƒr÷™t îth…h ËŒtÞ W…ÂMÚt‚ hnu Au. yufðth rŒÂøðsÞ fh‚tu ½{kze htðý ßÞthu ƒr÷™t Œhðtsu …ntUåÞtu, íÞthu ¼„ðt™u …tu‚t™t [hýthrðLŒ™t yk„qXt™e XtufhÚte s ‚u™u ÷t¾tu òus™ Œqh Vufe ŒeÄtu n‚tu. 27 Ëw‚÷ ÷tufÚte ™e[u ‚÷t‚÷ ÷tuf Au. íÞtk rºt…whtrÄ…r‚ {Þ ™t{™tu Œt™ðhts hnu Au, …nu÷tk ºtýu ÷tuftu™u þtk‚ yt…ðt {txu ¼„ðt™ þkfhu ‚u™t ºtýu …wh™u ƒt¤e™u ¼M{ fhe ™tÏÞtk n‚tk. …Ae þkfh™e s f]…tÚte ‚u™u yt MÚtt™ {éÞwk. yt {tÞtrðytu™tu …h{ „wÁ Au. y™u {ntŒuðS îtht ËwhÂût‚ Au. ‚uÚte ‚u™u ËwŒþo™ [¢Úte …ý ftuR ¼Þ ™Úte. íÞtk™t hnuðtËe ÷tuftu ‚u™tu ½ýtu ytŒh fhu Au. 28 ‚u™e ™e[u {nt‚÷{tk fÿwÚte Wí…Òt ÚtÞu÷ y™uf {M‚ftuðt¤t Ë…tuo™tu ¢tuÄðþ ™t{™tu yuf Ë{wŒtÞ hnu Au. ‚u{tk {tuxe Výtytu ðt¤t fwnf, ‚ûtf, ftr÷Þ y™u Ëw»tuý ð„uhu {wÏÞ Au. ‚u ¼„ðt™™wk ðtn™ …Âûthts „ÁzSÚte ËŒtÞ ¼Þ¼e‚ hnu Au; ‚tu …ý õÞthuf …tu‚t™e Mºte, …wºt, r{ºt y™u fwxwkƒ™t Ëk„Úte «{¥t ÚtR™u rðnth fhðt ÷t„u Au. 29 ‚u™e ™e[u hËt‚÷{tk …rý ™t{™t ŒiíÞtu y™u Œt™ðtu hnu Au. yt r™ðt‚fð[, ft÷uÞ y™u rnhÛÞ…wh ðtËe …ý fnuðtÞ Au. ‚uytu Œuð‚tytuÚte ðuh ht¾u Au. y™u sL{Úte s ƒ¤ðt™ y™u {nt ËtnËe ntuÞ Au. …hL‚w su™tu «¼tð Ëk…qýo ÷tuftu{tk Vu÷tÞu÷tu Au yuðtu ©enrh™t ‚usÚte ƒ¤™u fthýu yr¼{t™{tk [qýo ÚtR sðt™u fthýu ‚u Œq‚e Ëh{tyu fnu÷ {LºtðýoY… ðtõÞ™u fthýu ËðoŒt RLÿÚte ¼Þ¼e‚ hÌtt fhu Au. ( yuf fÚtt ytðu Au fu ßÞthu …rý ™t{™t ŒiíÞtuyu …]Úðe™u hËt‚¤{tk Aq…tðe ŒeÄe n‚e, íÞthu RLÿyu ‚u™u þtuÄðt {txu Ëh{t ™t{™e yuf Œq‚e™u {tuf÷e n‚e. ŒiíÞtuyu Ëh{tÚte ËkrÄ fhðt™e RåAt fhe …hk‚w Ëh{tyu ËÂLÄ ™ fhe™u RLÿ™e M‚wr‚ fh‚tk fÌtwk n‚wk - ‘n‚t RLÿuý «ýÞ: þÞæð{T’ nu …rýytu ! ‚{u RLÿ™t ntÚtu {he™u …]Úðe …h ËwR òðtu, yt þt…™u fthýu ‚u™u ËŒtÞ RLÿÚte ¼Þ ÷tøÞt fhu Au.) 30 hËt‚÷™e ™e[u …t‚t÷ Au. íÞtk þk¾, fwr÷f, {ntþk¾, ïu‚, Ä™ksÞ, Ä]‚ht»xÙ, þk¾[qz, fkƒ÷, yï‚h y™u ŒuðŒ¥t ð„uhu {tuxt ¢tuÄe y™u {tuxe Výtytu ðt¤t ™t„tu hnu Au. ‚u{tk ðtËwrf ™t„ {wÏÞ Au. ‚u{tkÚte ftuRf™t …tk[, ftuRf™t Ët‚ ftuRf™t ŒË, ftuRf™t Ëtu Výtytu™t [{f‚t {rýytu™t «ftþÚte …t‚t÷ ÷tuf™t ykÄfth™u Ëk…qýo ™ü fhe Œu Au. 31

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu y‚÷trŒ Ëó÷tuf ðýo™ ™t{™tu [tuðeþ{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (24)

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 24


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

19

yæÞtÞ - : - 25

©e Ëkf»toýŒuð™wk rððhý y™u ‚u™e M‚wr‚. ©eþwfŒuðS fnu Au - nu hts™T ! …t‚t÷÷tuf™e ™e[u ºteË nòh òus™ Œqh y™k‚ ™t{™e rðÏÞt‚ ¼„ðt™™e ‚t{Ëe r™íÞ f¤t Au. ‚u ynkfth Y…t ntuðt™u fthýu ÿüt y™u á~Þ™u ¾U[e™u yuf fhe Œu Au. ‚uÚte …k[htºt yt„{™t y™wÞtÞe ¼õ‚s™ ‚u™u Ëkf»toý fnu Au. 1 yt y™k‚ ¼„ðt™™tk yuf nòh {M‚f Au. ‚u{™t yuf {M‚f …h ht¾u÷ yt Ë{„ú ¼q{kz¤ htR™t Œtýt™e su{ Œu¾tR Œu Au. 2 «÷Þft¤™tu Ë{Þ ytððtÚte ßÞthu ‚u{™u yt rðï™tu Ëknth fhðt™e RåAt ÚttÞ Au, íÞthu ‚u™t ¢tuÄðþÚte Vh‚e {™tunh ¼úwfwrxytu™t {æÞ¼t„Úte Ëkf»toý ™t{™tu Áÿ «„x ÚttÞ Au. ‚u™e ÔÞqn ËkÏÞt yr„Þth Au. ‚u ƒÄt ºtý ytk¾tuðt¤t ntuÞ Au. y™u ntÚt{tk ºtý …tk¾ðt¤wk rºtþq÷ Äthý fhu Au. 3 ¼„ðt™ Ëkf»toý™t [hýf{¤tu™t „tu¤ MðåA y™u yÁýðýeo ™¾{rýytu™e …kÂõ‚ Ë{t™ ŒuŒeÃÞ{t™ Au. ßÞthu ƒeò y™LÞ {wÏÞ ¼õ‚tu Ërn‚ y™uf ™t„htòu y™LÞ ¼tðÚte ßÞthu ‚u{™u «ýt{ fhu Au, íÞthu ‚u{™u ‚u ™¾{rýytu{tk …tu‚t™tk fwkz÷tu™e ftÂL‚Úte Þwõ‚ f{™eÞ „t÷ðt¤t {™tunh {w¾th®ðŒtu™wk {™™u {tun …{tz™th Œþo™ ÚttÞ Au, y™u ‚u{™wk {™ yt™kŒÚte ¼htR òÞ Au. 4 ™t„htòu™e y™uf fLÞtytu rðrðÄ ft{™tytuÚte ‚u{™tk yk„{kz¤ …h [tkŒe™t MÚtk¼™e Ë{t™ Ëwþtur¼‚, y™u ð÷Þrð÷rË‚ ÷tkƒe ïu‚ðýo ËwkŒh ¼wòytu …h y„Á, [kŒ™ y™u fw{fw{™tu ÷u… fh‚e ntuÞ Au, ‚u Ë{Þu ¼„ðt™™t yk„tu™tu M…þo ÚtðtÚte ‚u{™t ÓŒÞ{tk ft{™tu Ëk[th ÚtR òÞ Au. íÞthu ‚u{™t {Œrðb¤ fÁýtyu Ërn‚ yÁý ™uºtf{¤tuÚte Ëwþtur¼‚ ‚Útt «u{{ŒÚte {w¾f{¤™e ‚hV {Äwh {™tunh ntMÞ™e ËtÚtu ÷ßò™e ¼tð™tÚte òuðt ÷t„u Au. 5 y™k‚ „wýtu™t Ët„h ‚u Ëkf»toý ¼„ðt™ …tu‚t™t y{»to (yËn™þe÷‚t) y™u ¢tuÄ™t ðu„™u htufe™u íÞtk Ë{„ú ÷tuftu™t fÕÞtý {txu rðhts{t™ Au. 6 Œuð‚tytu, yËwhtu, ™t„tu, rËØtu, „kÄðtuo, rðãtÄhtu y™u {wr™„ýtu yt ƒÄt ¼„ðt™ y™k‚™wk æÞt™ fÞto fhu Au. ‚u{™t ™uºttu r™hk‚h «u{{ŒÚte «ËÒt [k[¤ y™u rðb¤ hnu Au. ‚u ¼„ðt™ Ëkf»toý Ëw÷r÷‚ ð[™t{]‚Úte …tu‚t™t …t»toŒtu y™u ŒuðÞqÚt…tu™u Ëk‚wü fÞto fhu Au. ‚u{™t yk„…h ™e÷tkƒh y™u ft™tu{tk fuð¤ yuf fwkz¤ [¤f‚wk hnu Au, ‚Útt ‚u{™tu Ëw¼„ y™u ËwkŒh nM‚ n¤™e {qX …h ht¾u÷tu ntuÞ Au. ‚u WŒth÷e÷t{Þ ¼„ðt™ Ëkf»toý „¤t{tk ðisÞk‚e {t¤t Äthý fhu Au, su Ëtûtt‚T RLÿ™t ntÚte yihtð‚™t „¤t{tk …zu÷e Ëwðýo™e Ëtkf¤ Ë{t™ sýtÞ Au, ‚u ðisÞk‚e {t¤t™e ftÂL‚ õÞthuÞ Vefe ™Úte …z‚e yuðe ™ðe™ ‚w÷Ëe™e „LÄ y™u {Äwh {fhLŒÚte WL{¥t ÚtÞu÷ ¼ú{htytu r™hk‚h {Äwh „wkòh fhe™u ‚u{™e þtu¼t ðÄthu Au. 7 nu …heÂût‚T ! yt «{ýu ¼„ðt™ y™k‚™wk {tntíBÞ …qðof ©ðý y™u æÞt™ fhðtÚte {w{wûtwytu™t ÓŒÞ{tk ytrð¼qo‚ ÚttÞ Au, y™u y™trŒft¤™e f{oðtË™tytuÚte „úrÚt‚ Ë¥ð, hs y™u ‚{tu„wýtí{f yrðãt{Þe ӌޙe „úLÚteytu™u ‚íft¤ ft…e ™t¾u Au. ‚u{™t „wýtu™wk yufðth ƒúñtS™t …wºt ¼„ðt™ ™thŒSyu ‚wBƒwÁ „kÄðo™e ËtÚtu ƒúñtS™e ˼t{tk yt «{týu „t™ fÞwO n‚wk. 8 yuf ntuðt A‚tk y™uf Y…™u Äthý fh™th yuðt ¼„ðt™ Ëkf»toý™e áÂü …zðtÚte s s„‚™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ™t nu‚w¼q‚ Ë¥ð, hs y™u ‚{ yt «tf]‚„wýtu …tu‚…tu‚t™t ftÞo{tk Ë{Úto ÚttÞ Au. ‚u{™wk MðY… Äúwð, y™trŒ y™u y™k‚ Au ‚Útt su yuf÷t ntuðt A‚tk …ý yt y™uf «fth™t «…k[™u …tu‚t{tk Äthý fhu÷ Au, ‚u ¼„ðt™ Ëkf»toý™t ‚¥ð™u ftuR fuðe he‚u òýe þfu Au ? 9 su{tk yt ftÞo fthýY… Ë{„ú «…k[ ¼tËu Au ‚Útt …tu‚t™t ¼õ‚s™tu™t r[¥t ytfŠ»t‚ fhðt {txu ðeh‚t…qðof fhu÷e ÷e÷t™u …h{ …ht¢{e ®Ën™u ytŒþo {t™e™u y…™tÔÞt Au. ‚u WŒthðeÞo Ëkf»toý ¼„ðt™u yt…ýe W…h {tuxe f]…t fhe™u yt rðþwØ Ë¥ð{Þ MðY… Äthý fÞwO Au. 10 su{™tk ™t{tu™wk ftuR …erz‚ yÚtðt …r‚‚ …wÁ»t, ftuR yt…Â¥t{tk yÚtðt nËe™u …ý Wå[thý fhu Au ‚tu ‚u …wÁ»t ƒeò {™w»Þ™tk …ý ƒÄtk …t…tu™tu ‚íft¤ ™tþ fhe Œu Au. yuðt þu»t™thtÞý ¼„ðt™™u Atuze™u {w{wûtw …wÁ»t ƒeò ftu™tu yt©Þ ÷R þfu ? 11 yt …ðo‚tu, ™Œeytu y™u Ë{wÿtu ð„uhuÚte …qýo Ë{„ú ¼q{kz¤ ‚u ËnËúþe»tto ¼„ðt™™t yuf {M‚f W…h yuf hsfý™e su{ ht¾u÷ Au. ‚uÚte ‚u{™t …ht¢{™tu ftuR {t… ™Úte. ftuRf {™w»Þ™e nòh S¼ ntuÞ ‚tu …ý ‚u ËðoÔÞt…f ¼„ðt™™t …ht¢{tu™e „ý™t fhðt™wk ËntË fuðe he‚u fhe þfu ? 12 ðtM‚ð{tk ‚u{™e þÂõ‚™tu ftuR yk‚

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 25


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

20

™Úte. ‚Útt ‚u{™t „wýtu y™u «¼tð …ý yËe{ Au. yuðt «¼tðþt¤e ¼„ðt™ y™k‚ hËt‚¤™t {q¤{tk …tu‚t™t s {rn{t{tk hne Mð‚Lºt Au. y™u Ë{M‚ ÷tuftu™e ÂMÚtr‚ {txu ÷e÷tÚte s …]Úðe™u Äthý fhu÷ Au. 13 nu hts™T ! ¼tu„tu™e ft{™tðt¤t …wÁ»ttu™u …tu‚t™t f{tuo™u y™wËthu «tó Út™th ¼„ðt™u h[u÷e yt s „r‚ytu Au. yu{™u suðe he‚u „wÁ{w¾Úte {U Ëtk¼éÞwk n‚wk ‚uðe s he‚u ‚™u fR Ëk¼¤tÔÞwk 14 {™w»Þ™u «ð]Â¥tY… Ä{o™t …rhýt{u «tó Út‚e …hM…h rð÷ûtý W¥t{ y™u yÄ{ ytrŒ rðrðÄ «fth™e „r‚ytu Au ‚u {U ‚{™u ‚{tht «&™™u y™wËthu fne Ëk¼¤tðe. ƒesw þwk fne Ëk¼¤tðwk ? 15

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu Ëkf»toý ðýo™ ™t{™tu …[eË{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (25) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yæÞtÞ - : - 26

™hftu™e swŒe- swŒe „r‚ytu™wk ðýo™ htò …heÂût‚u …qAâwk , nu {nŠ»t ! {™w»Þtu™u su yt W¥t{, yÄ{, „r‚ytu «tó ÚttÞ Au ‚u{tk ytx÷e ƒÄe rðr¼Òt‚t fu{ Au ? 1 ©e þwfŒuðSyu fÌtwk - nu hts™T ! f{o fh™th …wÁ»t ËtÂíðf, htsË y™u ‚t{Ë yu{ ºtý «fth™t ntuÞ Au. ‚Útt ‚u{™e ©Øtytu{tk …ý ¼uŒ hnu Au. yt «{týu Mð¼tð y™u ©Øt™t ¼uŒÚte ‚u{™t f{tuo™e „r‚ytu …ý swŒe-swŒe ntuÞ Au y™u ytuAt-ðÄw «{tý{tk yt ƒÄe „r‚ytu Ëðuo Sð«týe™u «tó ÚttÞ Au 2 yu s he‚u r™r»tØ f{oY… …t… fh™thtytu™u …ý ‚u{™e ©Øt™e yË{t™‚t™u fthýu Ëh¾wk V¤ ™Úte {¤‚wk. ‚uÚte y™trŒ yrðãt™u ðþ ÚtR™u ft{™t …qðof fhðt{tk ytðu÷ ‚u r™»tuÄ f{tuo™t …rhýt{{tk su nòhtu «fth™e ™thfe „r‚ytu ntuÞ Au, ‚u{™wk rðM‚th …qðof ðýo™ fheþwk. 3 htò …heÂût‚u …qAâwk - nu ¼„ðt™ ! ‚{u su{™wk ðýo™ fhðt RåAtu Atu, ‚u ™hf yt …]Úðe™tu s ftuR Œuþ rðþu»t Au ? yÚtðt rºt÷tufeÚte ƒnth™tu ÷tuf yÚtðt yu™e s ykŒh ftuR søÞt Au ? 4 ©eþwfŒuðSyu fÌtwk - nu hts™T ! ‚u ºtý ÷tuf™e ykŒh s Au ‚Útt ŒÂûtý rŒþt ‚hV y™u …]ÚðeÚte ™e[u …týe™e W…h (™hf ÷tuf) hnu÷ Au. yt s rŒþt{tk yÂø™»ðt‚ ð„uhu r…‚]„ý hnu Au, ‚u yíÞk‚ yuft„ú‚t …qðof …tu‚t™t ðkþÄhtu {txu {k„÷ft{™t fÞto fhu Au. 5 ‚u ™hf ÷tuf{tk ËqÞo™t …wºt r…‚]hts ¼„ðt™ Þ{ …tu‚t™t Ëuðftu Ërn‚ hnu Au ‚Útt ¼„ðt™™e yt¿tt™wk WÕ÷k½™ fÞto rð™t …tu‚t™t Œq‚tu îtht íÞtk Œw»f{tuo™u y™wËthu …t…™t V¤Y…u Œkz yt…u Au. 6 nu …heÂût‚T ! fux÷tf {™w»Þtu ™hftu™e ËkÏÞt yufðeË ƒ‚tðu Au. nðu y{u ‚u™tk ™t{, Y… y™u ÷ûtýtu™u y™wËthu ‚u{™wk ¢{þ: ðýo™ fheyu Aeyu. ‚u{™t ™t{ yt «{týu Au, ‚tr{Ëú, yLÄ‚tr{Ëú, htihð, {nthtihð, fwB¼e…tf, ft÷Ëqºt, yrË…ºtð™, Ëqfh{w¾, ykÄfq…, f]r{¼tus™, ËLŒkþ, ‚óËqŠ{, ð@fkxf, þtÕ{÷e, ði‚hýe, …qÞtuŒ, «týhtuÄ, rðþË™, ÷t÷t¼ût, Ëth{uÞtŒ™, yðer[ y™u yÞ:…t™ yt rËðtÞ yLÞ ™hf™tk ™t{ yt «{týu Au. ûtthfŒo{, hûttu„ý ¼tus™, þq÷«tu‚, ŒLŒþqf, yðxr™htuÄ™, …Þtoð‚o™ y™u Ëq[e{w¾ yt Ët‚ Au, fw÷ {¤e™u yêtðeË r¼Òt r¼Òt Þt‚™tytu ¼tu„ððt™tk ™hf MÚtt™tu Au. 7 su …wÁ»t ƒeò™wk Ä™, …wºt yÚtðt Mºteytu™wk nhý fhu Au, ‚u™u yíÞk‚ ¼Þt™f Þ{Œq‚ ft¤…tþ{tk ƒtkÄe™u ƒ¤…qðof ‚tr{† ™hf{tk VUfe Œu Au. ‚u ykÄfth{Þ ™hf{tk ‚u™u yÒt-s¤ ™ yt…ðwk. {th {thðtu y™u ¼Þ ƒ‚tððtu ð„uhu y™uf «fth™t W…tÞtu îtht …ezt yt…ðt{tk ytðu Au. yu™tÚte yíÞk‚ Œw:¾e ÚtR™u ‚u {qŠA‚ ÚtR òÞ Au. 8 yt «{týu su …wÁ»t ƒeò™u Au‚he™u ‚u™e Mºte ð„uhu™u ¼tu„ðu Au, ‚u ykÄ‚tr{Ëú ™hf{tk …eztÞ Au. íÞtk™e Þt‚™tytu ¼tu„ðe™u ‚u f…tÞu÷t Ítz™e su{ Œw:¾e ÚtR™u ƒÄe ËqÄ-ƒqÄ ¼q÷e òÞ Au y™u ‚u™u ftkR …ý Ë{s{tk ™Úte ytð‚wk. ‚uÚte yt ™hf™u ykÄ‚tr{Ëú fnu Au. 9 su …wÁ»t yt ÷tuf{tk ‘yt þheh s nwk Awk y™u yt Mºte-Ä™ ð„uhu {thtk Au’ ytðe ƒwÂØÚte ƒeò «trýytu™tu ÿtuun fhe™u r™hk‚h …tu‚t™t fwxwkƒ™wk s …t÷™-…tu»tý fhu Au, ‚u …tu‚t™wk þheh Atuzât …Ae …tu‚t™tk …t…™u fthýu …tu‚u htihð

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 26


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

21

™hf{tk …zu Au. 10 yt ÷tuf{tk ‚uýu su Sðtu™u suðe he‚u Œw:¾ …ntU[tzâwk ntuÞ, ‚u …h÷tuf{tk Þ{Þt‚™t™tu Ë{Þ ytð‚tk ‚u Sðtí{t™u ÁÁ ÚtR™u ‚uðt s «fth™wk Œw:¾ ¼tu„ððwk …zu Au. ‚uÚte yt ™hf™wk ™t{ ‘htihð’ Au. ‘ÁÁ Ë…oÚte …ý ðÄthu ¢wh Mð¼tððt¤t yuf Sð™wk ™t{ Au.’ 11 yuðwk {nthtihð ™hf Au. yu{tk ‚u Sð òÞ Au, su ftuR™e …hðt ™ fhe™u fu𤠅tu‚t™t s þheh™wk …t÷™-…tu»tý fhu Au. íÞtk ft[wk {tkË ¾t™th ÁÁytu ‚u™u {tkË™t ÷tu¼Úte ft…e-ft…e™u ¾tÞ Au. 12 su ¢qh {™w»Þ yt ÷tuf{tk …tu‚t™wk …ux ¼hðt {txu Sð‚t …þw yÚtðt …Âûtytu™u htkÄu Au, ‚u ÓŒÞne™, htûtËÚte …ý yÄ{ …wÁ»t™u Þ{Œq‚tu fwk¼e…tf ™hf{tk ÷R sR™u Wf¤‚t ‚u÷{tk htkÄu Au. 13 su {™w»Þ yt ÷tuf{tk {t‚t, r…‚t, ƒútñý y™u ðuŒ™e ™ªŒt fhu Au, ‚u™u Þ{Œq‚ ft¤Ëqºt ™hf{tk ÷R òÞ Au. ‚u™tu rðM‚th ŒË nòh òus™ Au. ‚u™e s{e™ ‚tkƒt™e Au . ‚u{tk su ‚…u÷ {uŒt™ Au, ‚u W…hÚte ËqÞo y™u ™e[uÚte yÂø™™t ‚t…Úte ‚…u Au. íÞtk …ntU[u÷tu …t…e Sð ¼q¾, ‚hËÚte Œw:¾e ÚtR òÞ Au y™u ‚u™wk þheh ƒnth ‚Útt ykŒh ƒ¤ðt ÷t„u Au, ‚u™e ƒu[u™e yux÷e ðÄe òÞ Au fu ‚u õÞthuf ƒuËu Au. õÞthuf ËqR òÞ Au, ‚tu õÞthuf ‚hVzðt ÷t„u Au, õÞthuf Q¼tu ÚttÞ Au y™u õÞthuf ykne-‚nª Œtuzðt ÷t„u Au. yt «{týu ‚u ™h…þw™t þheh{tk sux÷tk Áðtztk ntuÞ Au, ‚ux÷tk nòh ð»ttuo ËwÄe ‚u™e Œw„or‚ Út‚e hnu Au. 14 su …wÁ»t ftuR «fth™e yt…Â¥t ™ ytðe ntuÞ ‚tu …ý ðirŒf {t„o™u Atuze™u ƒeò …t¾kzÞwõ‚ Ä{o™tu yt©Þ ÷u Au, ‚u™u Þ{Œq‚ yrË…ºtð™ ™hf{tk ÷R sR™u ftuhztytuÚte {thu Au. ßÞthu ‚u yt {thÚte ƒ[ðt {txu yt{-‚u{ Œtuzðt ÷t„u Au, íÞthu ‚u™tk ƒÄtk þheh™tk yk„tu ‚t÷ð™™t ‚÷ðth™e Ë{t™ ÄthŒth …tkŒ¤tytuÚte su{tk ƒÒtu ƒtsw r‚ûý Äth ntuÞ Au ‚u™t ðzu rAÒt-r¼Òt Útðt ÷t„u Au. íÞthu ‚u yíÞk‚ Œw:¾Úte ‘ntÞ, nwk {he „Þtu !’ yt «{týu ÁŒ™ fh‚tu z„÷u ™u …„÷u {qŠåA‚ ÚtR™u …ze òÞ Au. …tu‚t™t Ä{o™u Atuze™u …t¾kz{t„o{tk [t÷ðtÚte ‚u™u yt «fthu fwf{o™wk V¤ ¼tu„ððwk …zu Au. 15 yt ÷tuf{tk su …wÁ»t htò yÚtðt htò™t f{o[the ÚtR™u ftuR r™Œtuo»t {™w»Þ™u Œkzu Au yÚtðt ƒútñý™u þhehŒkz Œu Au, ‚u {nt…t…e {he™u Ëqfh{w¾ ™hf{tk …zu Au. íÞtk ßÞthu {nt ƒ¤ðt™ Þ{Œq‚ ‚u™t yk„tu™u f[hu Au, íÞthu ‚u (½týe{tk ytuhðt{tk ytð‚t þuhze™t ËtkXtytu™e su{) Œw:¾e ÚtR™u suðe he‚u yt ÷tuf{tk ‚u™t îtht Œw:¾e ÚtÞu÷ «týeytu htuR-htuR™u ƒhtz‚tk n‚tk, ‚uðe s he‚u ‚u õÞthuf yt¥toMðhÚte [eËtu …tzu y™u õÞthuf {qŠåA‚ ÚtR òÞ Au.16 su …wÁ»t yt ÷tuf{tk {tkfz ð„uhu Sðtu™e ®nËt fhu Au, ‚u ‚u{™tu ÿtun fhðt™u fthýu ykÄfq… ™hf{tk …zu Au. fthý fu MðÞk ¼„ðt™u hõ‚…t™ ð„uhu fhðt™e ð]Â¥t ƒ™tðe Au y™u ‚u™u ‚uÚte ƒeò™u Œw:¾ Útþu yuðwk ¿tt™ …ý ™Úte; …hk‚w {™w»Þ™e ð]Â¥t ¼„ðt™u rðrÄ-r™»tuÄ …qðof ƒ™tðe Au y™u ‚u™u ƒeò™u Œw:¾ Útþu yuðwk ¿tt™ …ý Au. íÞtk ‚u …þw, {]„, …ûte, Ë…o ð„uhu (½ËztR™u [t÷‚tk) sk‚wytu, {åAh, sq {tfý y™u {t¾e ð„uhu Sðtu su{™tu ‚u™u ÿtun fÞtuo n‚tu ‚uytu ƒÄt ‚u Sð™u [thu ƒtswÚte ft…e™u ¾tÞ Au. ‚uÚte ‚u™e Ÿ½ y™u þtÂL‚ ¼k„ ÚtR òÞ Au y™u õÞtkÞ MÚtt™ ™ {¤ðtÚte ƒu[u™e™u fthýu ‚u ½tuh ykÄfth{tk yuðe he‚u ¼xõ‚tu hnu Au, suðe he‚u htu„„úM‚ þheh{tk Sð ‚zVzu Au. 17 su {™w»Þ yt ÷tuf{tk …k[{ntÞ¿t fÞto rð™t ‚Útt su fkR {¤u Au ‚u ftuR ƒeò™u ytÃÞt rð™t …tu‚u s ¾tR òÞ Au, ‚u™u ft„zt suðtu fnuðt{tk ytðu Au. ‚u …h÷tuf{tk f]r{¼tus™ ™t{™t yÄ{ ™hf{tk …zu Au. íÞtk yuf ÷t¾ òus™ ÷tƒtk y™u …ntU¤t yuf fezt™tu fwkz Au. ‚u{tk ‚u™u …ý feztu ƒ™e™u hnuðwk …zu Au; y™u ßÞtk ËwÄe …tu‚t™t …t…tu™wk «tÞÂù‚ ™nª fh™th ‚u …t…e™u ftuR™u fkR ytÃÞt rð™t y™u nð™ fÞto rð™t …tu‚u ¾tðt™tu su Œtu»t ÷tøÞtu Au ‚u™kw «tÞÂù‚ ÚtR s‚wk ™Úte íÞtk ËwÄe ‚u Sð ‚u feztytu™u ¾tÞ Au. 18 nu hts™T ! yt ÷tuf{tk su ÔÞÂõ‚ [tuhe yÚtðt ƒ¤sƒheÚte ƒútñý™wk yÚtðt yt…¥tft¤ rð™t …ý ftuR ƒeò …wÁ»t™wk Ëtu™wk, hí™ y™u Ä™ ð„uhu™e [tuhe fhu Au, ‚u™t {]íÞw …Ae Þ{Œq‚ ËLŒkþ ™t{™t ™hf{tk ÷R sR™u „h{ fhu÷ ÷tuZt™t zt{ Œu Au. y™u [er…ÞtÚte ‚u™e [tkƒze W‚thu Au. 19 yt ÷tuf{tk òu ftuR …wÁ»t ™ fhðt ÞtuøÞ Mºte ËtÚtu Ëk¼tu„ fhu Au yÚtðt ftuE Mºte y„BÞ …wÁ»tÚte ÔÞr¼[th fhu Au, ‚tu Þ{Œq‚ ‚u™u ‚óËqŠ{ ™t{™t ™hf{tk ÷R sR™u ftuhztytuÚte {thu Au ‚Útt …wÁ»t™u ‚…tðu÷ ÷tuZt™e Mºte™t …w‚¤t ËtÚtu yt®÷„™ fhtðu Au y™u Mºte™u ‚…tðu÷ …wÁ»t™t …w‚¤t™e ËtÚtu yt®÷„™ fhtðu Au. 20 su …wÁ»t yt ÷tuf{tk …þw ð„uhu™e ËtÚtu ÔÞr¼[th fhu Au, ‚u™u {]íÞw …Ae Þ{Œq‚ ð@fkxfþtÕ{÷e ™hf{tk ™t¾u Au y™u ð@™e Ë{t™ fXtuh ftkxtðt¤t þe{¤t™t ð]ût…h [ztðe™u …Ae ™e[u ‚hV ¾U[u Au. 21 òu htò yÚtðt hts…wÁ»t yt ÷tuf{tk ©uc fw¤{tk sL{ ÷R™u …ý Ä{o™e {ÞtoŒt™wk W÷k½™ fhu Au, ‚u™u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 26


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

22

fthýu ‚u™t {hý …Ae ‚u™u ði‚hýe ™Œe{tk ™t¾e Au. íÞtk ™Œe ™hftu™e ¾tR™e Ë{t™ ntuÞ Au; ‚u{tk {¤, {qºt, …Ák, hõ‚, fuþ, ™¾, ntzftk, [hƒe, {tkË y™u {ßò ð„uhu „kŒe ðM‚wytu ¼hu÷e ntuÞ Au. ‚u{tk …zât …Ae ‚u™u ƒÄe ƒtswÚte {„h, {åA ytrŒ …týe™t Sðtu [ehe ¾tÞ Au. …hL‚w ‚u™tÚte ‚u™wk þheh Aqx‚wk ™Úte, …t…™u fthýu «tý ‚u™u Äthý fhe ht¾u Au y™u ‚u Œw„or‚™wk V¤ …tu‚t™t f{oV¤™e Ëò Ë{S™u {™{tk ™u {™{tk Œw:¾e ÚtÞt fhu Au. 22 su {™w»Þ þti[ y™u yt[th™t r™Þ{tu™tu íÞt„ fhe™u y™u {ÞtoŒt WÕ÷k½™ fhe™u yt ÷tuf{tk þwØò‚e™e Mºte™e ËtÚtu ËkƒkÄ ƒtkÄe™u …þw™e Ë{t™ yt[hý fhu Au ‚u {Þto …Ae …Á, rðct, {qºt, fV y™u {¤Úte ¼hu÷ …qÞtuŒ ™t{™t Ë{wÿ{tk …ze™u ‚u yíÞk‚ ½]rý‚ ðM‚wytu™u ¾tÞ Au. 23 yt ÷tuf{tk su ƒútñý ð„uhu Wå[ ðýo™t ÷tuftu fq‚htk yÚtðt „Äuztk™u …t¤u Au y™u {]„ÞtrŒ fhðt ðzu rþfth ð„uhu fhu Au, ‚Útt …þwytu™tu ðÄ fhu Au, ‚u{™t {Þto …Ae ‚u «týhtuÄ ™t{™t ™fh{tk …zu Au y™u íÞtk Þ{Œq‚tu ‚u™u ÷ûÞ ƒ™tðe™u ƒtýtuÚte ðªÄu Au. 24 su …t¾kze {™w»Þtu …t¾kz…qýo Þ¿ttu{tk …þwytu™tu ðÄ fhu Au, ‚u{™u …h÷tuf{tk rðþË™ ™hf{tk ™t¾e™u íÞtk™t yrÄfthe ‚u™u ƒnw Œw:¾ yt…e™u ft…u Au. 25 su Âîs ft{t‚wh ÚtR™u …tu‚t™e Ëðýto …í™e™u ðeÞo…t™ fhtðu Au, {Þto …Ae ‚u …t…e™u Þ{Œq‚ ðeÞo™e ™Œe ÷t÷t¼ût ™t{™t ™fh{tk ™t¾e™u ðeÞo r…ðztðu Au,26 su ftuR [tuh yÚtðt htò yÚtðt hts…wÁ»ttu yt ÷tuf{tk ftuR™t ½h{tk yÂø™ ÷„tzu Au, ftuR™u Íuh yt…e™u {the ™t¾u Au, yÚtðt „t{ yÚtðt ÔÞt…theytu™e {kz¤eytu™u ÷qkxe ÷u Au, ‚u™t {Þto …Ae Ëth{uÞtŒ™ ™t{™t ™hf{tk ð@™e su{ ‚eûý Œtk‚tu ðt¤t Ët‚Ëtu ðeË Þ{Œq‚tu fq‚htytu ƒ™e™u òuh-òuhÚte ft…e™u ¾tÞ Au. 27 yt ÷tuf{tk su …wÁ»t ftuR™e Ëtûte Œuðt{tk, ÔÞt…th{tk yÚtðt Œt™ yt…‚e ð¾‚u ftuR …ý «fth™wk ¾tuxwk ƒtu÷u Au, ‚u™t {hý …Ae ytÄthþqLÞ yðer[{t™T ™hf{tk …zu Au. íÞtk ‚u™u Ëtu òus™ Ÿ[t …ntz™t rþ¾h …hÚte ŸÄt {tÚtu ™e[u VUfu Au. ‚u ™hf™e …ÚÚth™e s{e™ …týe suðe ÷t„‚e ntuÞ Au ‚uÚte ‚u™wk ™t{ yðer[{t™ Au. íÞtk ‚u™u VUfðtÚte ‚u™t þheh™t xwfzu-xwfzt ÚtR sðt A‚tk …ý «tý ™ef¤‚t ™Úte; ‚uÚte ‚u™u ðthkðth W…h ÷R sR™u ™e[u VUfu Au. 28 su ƒútñý yÚtðt ƒútñýe yÚtðt ðú‚™wk …t÷™ fh‚e ftuR …ý ÔÞÂõ‚ «{tŒðþ ÚtR™u {ã…t™ fhu Au ‚Útt su ûtrºtÞ yÚtðt ði~Þ Ëtu{…t™ (ûtrºtytu y™u ði~Þtu {txu Ëtu{…t™ fhðt™wk þMºttu{tk r™»tuÄ Au.) fhu Au, ‚u™u Þ{Œq‚ yÞ:…t™ ™t{™t ™hf{tk ÷R òÞ Au y™u ‚u™e At‚e…h …„ ht¾e™u {tuZt{tk yÂø™Úte ytu„t¤u÷ ÷tuZt™tu hË ™t¾u Au. 29 su …wÁ»t yt ÷tuf{tk r™B™ ðýo™tu ntuðt A‚tk …ý …tu‚t™u {tuxtu {t™ðt™u fthýu sL{, ‚…, rðãt, yt[th, ðýo yÚtðt yt©{{tk …tu‚tÚte {tuxt™tu rðþu»t ytŒh Ëífth ™Úte fh‚tu, ‚u Sð‚tu A‚tk …ý {hu÷t™e Ë{t™ Au. {Þto …Ae ‚u™u ûtthfŒo{ ™t{™t ™hf{tk ŸÄt {tÚtu ™t¾u Au. y™u íÞtk ‚u™u y™k‚ «fth™e …ezt ¼tu„ððe …zu Au. 30 su …wÁ»t yt ÷tuf{tk ™h{uÄ ð„uhu Þ¿ttuîtht ¼ihð, Þût, htûtË ð„uhu™wk Þs™ fhu Au y™u su Mºteytu …þwytu™e su{ …wÁ»ttu™u ¾tR òÞ Au, ‚u{™u …þwytu™e su{ {thðt ytðu÷t ‚u …wÁ»ttu Þ{÷tuf{tk htûtËtu ÚtR™u y™uf «fth™e Þt‚™tytu Œu Au y™u hûttu„ý¼tus™ ™t{™t ™hf{tk fËtR™e su{ fwntzeÚte ft…e-ft…e™u ‚u{™wk hõ‚ …eðu Au. ‚Útt su{ ‚u {tkËtnthe …wÁ»t yt ÷tuf{tk ‚u™wk {tkË ¼ûtý fhe™u su he‚u yt™kÂŒ‚ Út‚tu n‚tu, ‚uðe he‚u ‚u …ý ‚u™wk hõ‚ …t™ fhu Au y™u yt™kÂŒ‚ ÚtR™u ™t[-„t™ fhu Au. 31 yt ÷tuf{tk su {™w»Þ ð™ yÚtðt „t{™t r™h…htÄe Sðtu™u fu su ƒÄt …tu‚t™t …týtu™u ht¾ðt RåAu Au, ‚u{™u swŒt swŒt W…tÞtuÚte ÷÷[tðe™u …tu‚t™e …tËu ƒtu÷tðe ÷u Au y™u …Ae ‚u™u ftxtkytuÚte ðªÄe™u yÚtðt hMËeÚte ƒtkÄe™u {òf fhðt ¾t‚h y™uf «fth™e …eztytu Œu Au, ‚u™u …ý {Þto …Ae Þ{Þt‚™tytu™t Ë{Þu þq÷«tu‚ ™t{™t ™hf{tk þq¤eÚte ðªÄðt{tk ytðu Au. ‚u Ë{Þu ‚u™u ¼q¾-‚hË Ë‚tðu Au y™u fkf, ƒxuh ð„uhu ‚eûý [tk[tuðt¤tk ™hf™tk ¼Þt™f …ûteytu ¾tðt ÷t„u Au, íÞthu ‚u{™u …tu‚u fhu÷ ƒÄtk …t… ÞtŒ ytðu Au. 32 nu hts™T ! yt ÷tuf{tk suytu Ë…o™e su{ W„ú Mð¼tððt¤t …wÁ»ttu ƒeò Sðtu™u …ezt …ntU[tzu Au, ‚uytu {Þto …Ae ŒkŒþqf ™t{™t ™hf{tk …zu Au. íÞtk …tk[ y™u Ët‚ {tuZtðt¤t Ë…tuo ‚u{™e …tËu ytðe™u ‚u{™u ôŒhtu™e su{ ¾tR òÞ Au. 33 su ÔÞÂõ‚ yt ÷tuf{tk ƒeòk «týeytu™u ykÄthe ¾eýtu, ftuXt yÚtðt „wVtytu{tk ™t¾e Œu Au, ‚u™u …h÷tuf{tk Þ{Œq‚tu ‚uðtk s MÚtt™tu{tk ™t¾e™u Íuhe yÂø™™t Äq{tzt{tk „wk„¤tðe {thu Au. ‚uÚte yt ™hf™u yðxr™htuÄ™ fnu Au. 34 su „]nMÚt …tu‚t™u ½uh ytðu÷ yr‚rÚtytu fu yÇÞt„‚tu™e Ët{u ðthkðth ¢tuuÄÚte fwrx÷ ™uºttuÚte swðu Au, òýu ‚u™u ¼M{ fhe Œuþu, ‚u

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 26


©e{ŒT¼t„ð‚ …k[{ MfkÄ

23

ßÞthu ™hf{tk òÞ Au, íÞthu ‚u …t…e™e ytk¾tu™u „eÄtu, ft„zt y™u ƒxuh ð„uhu ð@™e Ë{t™ fXtuh [tk[tuðt¤tk …ûteytu ƒ¤…qðof ftZe ÷u Au. yt ™hf™u …Þtoð‚o™ fnu Au. 35 yt ÷tuf{tk su ÔÞÂõ‚ …tu‚t™u {tuxtu Ä™ðt™ Ë{S™u yr¼{t™ðþ ƒÄt™u ðtkfe ™shÚte swðu Au y™u ƒÄt W…h þkft ht¾u Au, Ä™™tu ¾[o y™u ™tþ™e r[k‚tÚte su™wk ÓŒÞ y™u {w¾ þtu»ttÞu÷t hnu Au, ‚uÚte Úttuzwk …ý Ëw¾[u™ ™nª {t™e™u su Þût™e Ë{t™ Ä™™e hûtt{tk s ÷tøÞtu hnu Au ‚Útt …iËt ¼u„t fhðt, ðÄthðt y™u ƒ[tððt{tk su y™uf «fth™tk …t… fÞto fhu Au, ‚u ™htÄ{ {Þto …Ae Ëq[e{w¾ ™hf{tk …zu Au. íÞtk ‚u yÚtor…Ët[ …t…tí{t™t ƒÄtk yk„tu™u Þ{hts™t Œq‚tu ŒhSytu™e su{ ËtuÞ-ŒtuhtÚte Ëeðu Au. 36 nu hts™T ! Þ{÷tuf{tk yt s «{týu y™uf nòhtu ™hftu Au. ‚u{tkÚte ytkneÞtk su™tu WÕ÷u¾ fÞtuo Au y™u su{™t rð»tu fþwk fnuðt{tk ytÔÞwk ™Úte, ‚u ƒÄt yÄ{o…htÞý Sðtu …tu‚t™t f{o™u y™wËthu ðthkðth ™hftu{tk òÞ Au. y™u Ä{toí{t …wÁ»t Mð„o ð„uhu{tk òÞ Au. yt «{týu ™hf y™u Mð„o™t ¼tu„Úte ßÞthu yu{™t yrÄftkþ …t…tu y™u …wÛÞ ûteý ÚtR òÞ Au, íÞthu ƒtfe ƒ[u÷tk …wÛÞ…t…Y…f{o™u ÷R™u VheÚte yt ÷tuf{tk sL{ ÷uðt {txu ytðu Au. 37 yt Ä{o y™u yÄ{o ƒÒtuÚte rð÷ûtý yuðtu su r™ð]Â¥t {t„o Au, ‚u™wk ‚tu yt„¤ (ƒeò MfkLÄ{tk) s ðýo™ ÚtR „Þwk Au, …whtý{tk su{™wk [tiŒ ¼wð™™t Y…{tk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au, ‚u ƒúñtkzftuþ yux÷tu s Au. yt Ëtûtt‚T …h{ …wÁ»t ©e™thtÞý …tu‚t™e {tÞt™t „wýtuÚte Þwõ‚ yíÞk‚ MÚtq¤ MðY… Au. yu™wk ðýo™ {U ‚{™u Ëk¼¤tÔÞwk, …h{tí{t ¼„ðt™™wk W…r™»tŒtu{tk ðŠý‚ r™„woý MðY… òu fu {™ƒwÂØ™e …ntU[Úte ƒnth Au ‚tu …ý su …wÁ»t yt MÚtq¤ Y…™wk ðýo™ ytŒh…qðof ðtk[u Au, Ëtk¼¤u Au yÚtðt Ëk¼¤tðu Au, ‚u™e ƒwÂØ ©Øt y™u ¼Âõ‚™u fthýu þwØ ÚtR òÞ Au y™u ¼„ðt™™t ‚u Ëqû{Y…™tu …ý y™w¼ð fhe þfu Au. 38 Þr‚s™tuyu ¼„ðt™™tk MÚtq¤ y™u Ëqû{ ƒÒtu «fth™t Y…tu™wk ðýo™ fhe™u …nu÷tk MÚtq¤ Y…{tk r[¥t™u ÂMÚth fhðwk òuRyu, …Ae Äehu-Äehu íÞtkÚte nxtðe™u ‚u™u Ëqû{ MðY…{tk ÷R òðwk òuRyu. 39 nu …heÂût‚T ! {U ‚{the yt„¤ …]Úðe, y™u ‚u™t yk‚„o‚ îe…tu, ¾kztu, ™Œeytu, …ðo‚tu, ytftþ, Ë{wØtu, …t‚t¤ ð„uhu ÷tuftu ‚Útt rŒþt, ßÞtuŠ‚„ý, ¼wð™tu y™u ™hftu™e ÂMÚtr‚™wk ðýo™ fÞwO. yt s ¼„ðt™™wk yŒT¼q‚ MÚtq¤ Y… Au fu su Ë{M‚ SðË{wŒtÞ™tu yt©Þ MÚtt™ Au. 40

Rr‚ ©e{ŒT ¼t„ð‚u {nt…whtýu …k[{ MfkÄu ™hf ðýo™ ™t{™tu AðeË{tu yæÞtÞ Ëk…qýo: (26) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rr‚ …k[{ MfkÄ Ë{tó

www.bhujmandir.org

yæÞtÞ 26

/Bhagwad%205%20Skand  

http://bhujmandir.org/library/scriptures_pdf/bhagwad-5-skandh/Bhagwad%205%20Skand.PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you