Page 1


LLIBRE D’ACTES 2009 - 2010 - 2011


Antiga Rectoria s/n 17199 - CARTELLÀ

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 6 de novembre 2009 HORA: 19h 30 (1era convocatòria) ; 20h (segona convocatòria) LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents (38): Anna Vidal, Anna Delgado, Marta Gasull, Miquel Millan, Aida Carbonell, Margarita Pararols, Josep Sandonis, Josep Sunyer, Pau Bassols, Toni Alfaro, Jordi Vila, Aniol Duch, Miquel Bohigas, Ricard March, Anna Corominas, Pep Caballé, Oriol Costa, Anna Roura, Enric Llauger, Jordi Recasens, Jordi Rubió, Jesús Busquets, Marta Masó, Jordi Corominas, Pere Casamitjana, Enric Forés, Antonio Ruiz, Anna Baquer, Joan Brunet, Jordi Fabregas, Cesc Compte, Paco Millan, Angel Cubarsí, Pere Bosch, Eneida Ruscalleda, Fina Sirvent, Narcís Canadell, Jordi Esteban. S’excusen (6): Josep Tur (tresorer) , Pilar Avila (manifestant la seva voluntat de participar en la nova junta), Ferran Mozota, Josep Pujol, Iñaki Mariscal, Aureli Álvarez L’ordre del dia es va desenvolupar de la següent forma: 1- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR Es fa la lectura i s’aprova l’acta de l’anterior reunió. 2 – INFORME DE LA JUNTA SORTINT El Sr Antonio Ruiz, actual president, fa una valoració dels darrers anys de gestió de l’actual junta, de l’evolució l’Ateneu i de les característiques i situació actuals, així com de la tasca aportada per l’empresa Dinamis dins de l’Ateneu. S’expliquen abastament les accions realitzades en els darrers anys així com quines accions pensa l’actual junta més prioritàries de fer en un futur immediat. 3 – INFORME ECONÒMIC I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS COMPTES ANUALS Referent a l’informe econòmic, i en absència del tresorer Sr Josep Tur, el Sr Oriol Costa explica a grans trets i amb mancances l’estat de comptes. També comenta la gestió i aportacions a l’Ateneu que ha fet Dinamis. Els Srs Forés i Casamitjana expressen el fet d’haver demanat l’informe de l’estat econòmic actual de l’Ateneu i no haver-los-hi estat facilitats. S’emplaça a una propera reunió de la Junta la revisió i aprovació de l’estat de comptes. 4 – DIMISSIÓ DE L’ACTUAL JUNTA I ELECCIÓ DE LA NOVA L’actual junta, representada a l’assemblea pel Sr Antonio Ruiz (president) i el Sr Jordi Esteban (secretari) així com l’excusat Sr Josep Tur (tresorer), presenten la seva dimissió. Es presenta la proposta d’una nova junta. El Sr Joan Brunet i el Sr Cesc Compte expliquen quina es la seva composició (annex 1) així com els trets més importants del programa que es pensa desenvolupar des de la candidatura proposada.


Es procedeix a la votació a ma alçada de la proposta de nova junta, que no rep vots en contra ni abstencions pel que queda aprovada per unanimitat. 5 - IDEES I PROPOSTES D’ACTIVITAT I DE FUNCIONAMENT A PARTIR D’ARA Posteriorment i en torn obert de paraules, s’exposen diferents idees a desenvolupar i que la junta constituïda acorda valorar per a la seva realització. 6 – REVISIÓ DELS CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS El president sortint explica que les circumstàncies que van portar a fer un conveni amb Dinamis ja no tenen sentit de manera que l’empresa Dinamis li ha manifestat la voluntat de deixar la seu de l’Ateneu on allotja la seva estructura empresarial sense necessitat d’exhaurir el termini acordat segons el conveni de col·laboració signat. De la mateixa manera, es comenta que l’espai cedit al CST es recupera per ús de l’Ateneu ja que la finalitat de la cessió no ha estat assolida. Queden pendents les condicions i dates amb les que s’alliberaran els espais cedits. 7 – PRECS I PREGUNTES No hi ha cap comentari o aportació rellevant. El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta Signatura del secretari

Sr Antonio Ruiz (President sortint) Sr Jordi Esteban (secretari sortint) Sr Joan Brunet (President electe) Sr Jordi Rubió (secretari electe) Cartellà, 24 de novembre 2009

Vist i plau del President


Annex 1: Candidatura a la renovació de la Junta de l’Ateneu de la Vall de Llémena President: Joan Brunet Vice-president primer: Cesc Compte Vice-president segon: Jordi Fàbregas Tresorer: Enric Forés Secretari: Jordi Rubió Vocals: Pilar Àvila

Marta Masó

Pau Bassols

Miquel Millán

Pere Casamitjana

Jordi Recasens

Narcís Canadell

Antonio Ruiz

Pau Cases

Fina Sirvent

Jordi Corominas

Josep Suñer

Aniol Duch

Josep Tur

Ricard March

Jordi Vila


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 27 de novembre 2009 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Jordi Fàbrega, Enric Forés, Jordi Rubió, Fina Sirvent, Marta Masó, Antonio Ruiz, Josep Tur, Jordi Recasens, Pere Casamitjana, Narcís Canadell, Pau Bassols, Miquel Millan, Jordi Vila, Josep Sunyer, S’excusen: Ricard March, Jordi Corominas, Pilar Avila, Aniol Duch, Pau Cases Punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea de l’Ateneu (6 de novembre 2009) S’aprova l’acta de l’assemblea del 6 de novembre després de ser llegida per tots els membres de la junta amb l’única esmena que el nom de Jordi Martorano d’entre els assistents correspon a Jordi Vila i Martorano 2. Cronograma del traspàs de poders entre l’anterior junta i l’actual Es defineix el següent cronograma: -signatura per part dels presidents i secretaris sortints i electes de l’acta de l’assemblea on consta la dimissió de l’anterior junta i la constitució i ratificació assembleària de la nova ( fet ) -notificació del canvi de junta en el Registre d’Associacions de Girona: el vocal Antonio Ruiz s’encarrega de saber el procediment per després emetre la signatura el president i/o secretari actuals. -certificació del secretari del canvi de junta: pendent saber el model de certificat -canvi de nom del compte bancari de Caixa de Girona, on signarien actual president i tresorer En relació també amb aquest tema, es notificarà del canvi de junta a la Federació d’Ateneus de Catalunya, tasca que realitzarà, així com el manteniment de relacions amb dita federació, en Josep Tur 3. Aprovació estat de comptes L’antic tresorer Josep Tur repassa els comptes de l’entitat fent referència als ingressos i les despeses. En l’apartat de despeses es fa especial referència a les obres realitzades, als rebuts de la llum , on es fa esment que bona part de la despesa es feta per Dinamis, i a les assegurances, actualment tres, la del casal i dues de l’entitat, de responsabilitat civil i d’accidents.


Es decideix intentar optimitzar les tres assegurances per a simplificar aquest servei i intentar disminuir les quotes d’aquestes, s’encarrega a la Fina Sirvent l’anàlisi i la presentació en la propera reunió de la junta d’una nova proposta. En tant el capítol d’ingressos, es comenta que les quotes es cobren en el mes de març. Es planteja l’augment de l’import de la quota, decidint-se que es plantejarà la seva revisió de cara al 2011. Es fa també referència en que caldria fer pagar quotes a entitats o particulars fora de l’Ateneu que volguessin fer us de les instal·lacions d’aquest, l’import de la qual no excedís el de la quota anual del soci. S’enllaça aquest tema en la necessitat d’establir un codi de drets i deures dels socis i es determina que es farà una proposta de quotes a pagar pels no socis i en quines condicions, en Cesc Compte s’encarrega d’aquest afer. Es comenta també el capítol de subvencions, s’acorda que en cada activitat que es generi dins del l’Ateneu es procurarà tenir una tipus de subvenció o ajut econòmic que la faci autogestionada, però a més, es seguiran demanant les subvencions globals que fins ara tenia l’Ateneu per a mantenir-les i intentar ampliar-les. S’acorda que l’antic president Antonio Ruiz elaborarà la llista d’aquestes per al coneixement de la nova junta. El president Joan Brunet refereix que parlarà amb l’Ajuntament de Sant Gregori per a definir quins ajuts es poden obtenir per part d’aquest. S’estableix que actualment l’Ateneu disposa d’un superàvit d’uns 2000 euros, pendents encara de rebre una darrera subvenció. S’aproven els comptes i es fa traspàs de la tresoreria a l ‘Enric Forés. 4. Discussió conveni amb Dinamis La junta ratifica la decisió assembleària de no mantenir el conveni amb Dinamis i amb el CST (Centre de Sostenibilitat del Territori). Les gestions amb ambdues entitats per a la finalització del conveni les realitzaran el president Joan Brunet i Antonio Ruiz. Posteriorment a la finalització es realitzarà la redistribució de tasques que realitzava cada entitat per a l’Ateneu i es farà un inventari. 5. Creació blog o pàgina web S’encarrega al vocal Miquel Millan la coordinació en l’elaboració d’un blog per a l’Ateneu, es presentarà el projecte en la propera junta on es definiran també els continguts que es vol hi apareguin. 6. Definició de com es contacta amb l’Ateneu en el futur Es posposa la decisió de mantenir o no la línea telefònica i si s’escau millorar-ne els condicions a la finalització de les tasques que Dinamis fa en l’Ateneu. Es fa especial esment en que ha de ser el blog l’eina principal de l’Ateneu a l’hora de comunicar activitats i gestionar l’espai de la Rectoria, mitjançant un calendari d’actes. El president Joan Brunet s’encarregarà de crear un nou mail i posteriorment es definirà qui de la junta te la clau de pas per accedir-hi. Es determina la intenció de fer una carta de presentació de la nova junta en properes edicions del 7 en 1i en aquesta definir les noves vies de contacte.


Es fa també esment en crear o actualitzar la base de dades dels socis, tasca que realitzarà Cesc Compte. 7. Avaluació i discussió de nous projectes Es realitzaran en 2010 activitats dirigides a celebrar els 20 anys de l’Ateneu, a pormenoritzar en properes reunions de junta. Es proposa també crear un lema per a promocionar l’event. Es decideix també mantenir i promocionar la festa de l’Ateneu el dia 1 de maig de cada any. El grup de joves expressa mitjançant Pau Bassols les seves propostes de realitzar cursos de balls de saló, campionat de butifarra i altres jocs de cartes i la visualització a la Rectoria, en la pantalla del cinema, de partits del Barça, propostes que troben acollida en la junta i es desenvoluparan. També es planteja la possibilitat de realitzar un camp de treball, proposta que es consensua requereix una major reflexió. Es consensua també el recolzament en la continuïtat de la realització del cinefòrum S’aixeca la reunió a les 21h 15’ i s’emplaça els assistents per a una propera el dia 8 de gener del 2010

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 29 de novembre del 2009


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 15 de gener del 2010 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Jordi Fàbrega, Enric Forés, Jordi Rubió, Jesús Busquets,Jordi Coromines, Josep Tur, Pere Casamitjana, Miquel Millan, Ricard March, Pilar Avila Punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta de (27 de novembre 2009) S’aprova l’acta de la reunió de la junta del 27-11-09 2. Informació sobre l’estat del traspàs de poders i vies de contacte S’informa que ja s’ha realitzat la notificació al Departament de Justicia del canvi de Junta així com s’han realitzat els oportuns canvis en el numero del compte corrent de la caixa per actualitzar les signatures acreditades. Es confirma que el numero de telèfon de l’Ateneu és el 972428610 i que s’ha creat un correu electrònic en “gmail” per a l’ateneu : ateneuvalldellemena@gmail.com 3. Propostes d’activitats i cronograma d’execució d’aquestes − creació d’un grup d’excursionisme: Jordi Coromines i Jesús Busquets proposen la creació d’un Grup Excursionista de l’Ateneu que realitzi sortides un dia fix al mes, establint-se el primer diumenge. S’acorda realitzar ja la primera sortida a Rocarcorba el primer diumenge de febrer i a partir d’aquí organitzar amb el grups d’interessats les següents excursions, publicitant-les a la resta de l’Ateneu. − campionat de butifarra: Miquel Millan proposa realitzar un campionat de butifarra, emplaçant-se aquest la tarda del darrer diumenge de febrer. Hi haurà un premi per als guanyadors (es proposa un pernil) i es farà pagar una quota simbòlica, una mica major per als no socis de l’Ateneu. − projecte remences: S’informa que es continua amb el projecte dels Remences, iniciat per l’Ateneu i Dinamis i pel que es compta amb subvencions de la Mancomunitat de Municipis i la Generalitat. Aquest projecte comptarà amb una exposició itinerant i el material d’aquesta restaria patrimoni de l’Ateneu. − festa 1 de maig: Es concreta la data de l’1 de maig per a fer el dinar de la Festa de l’Ateneu. Per a la d’enguany es proposa plantejar al fotògraf Miquel Bohigas fer un recull de fotografies dels 20 anys de l’Ateneu i una presentació d’aquestes. − cinefòrum: Es fa explícit el desig de la junta de continuar amb la realització del cinefòrum, a ser possible també un dia fix al mes, es proposa el 4rt dissabte.


També es proposa fer una doble sala, amb la projecció de pel.lícules per al nens en l’annexa. 4. Finalització conveni amb Dinamis El president informa dels contactes amb Dinamis i de la intenció d’aquests de deixar la rectoria abans de la finalització del mes de gener. Es dona per finalitzada la relació amb el CST que no ha mostrat interès en continuar la relació amb l’Ateneu. 5. Estat de la creació blog o pàgina web Miquel Millàn informa de l’evolució de la creació del blog i s’emplaça en propera reunió de junta la seva presentació. 6. Suggeriments i propostes Es proposa donar continuïtat a l’espai que es va cedir a l’Ateneu en el darrer “7 en 1”, la revista de Sant Gregori, comptant ja amb el vist-i-plau dels editors (Ajuntament). S’encarrega a Ricard March la coordinació de les tasques relacionades amb les publicacions en revistes. Així mateix, es planteja aparèixer també a la “Banya del Boc”, revista de Sant Martí de Llémena. S’encarrega a Pilar Avila, que fa la proposta, de fer arribar als editors el text que va aparèixer en el “7 en 1” per al proper numero. Es suggereix crear un apartat de correus per unificar la rebuda de correspondència, que ara es rep en lloc diversos. Se’n farà càrrec el secretari un cop Dinamis deixi de dur la gestió de l’Ateneu. Es proposa començar a fer els contactes adients amb Can Caballé per a l’organització del casal d’Estiu 2010 i aportar la informació en la propera reunió de junta. S’encarrega la tasca a Pere Casamitjana i Ricard March. Es proposa l’edició d’algun tipus d’enganxina amb el “logo” de l’Ateneu per a la celebració dels vint anys. S’aixeca la reunió a les 21h 15’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 29 de gener del 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 19 de febrer del 2010 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Enric Forés, Jordi Rubió, Fina Sirvent, Marta Masó,Jordi Coromines, Narcís Canadell, Pere Casamitjana, Pilar Avila Punts de l’ordre del dia: Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta S’aprova l’acta de la reunió de la junta del 15 de gener del 2010. El Secretari confirma també haver rebut la notificació del Departament de Justícia conforme l’Ateneu esta inscrit en aquest com a entitat. Actualització estat de les assegurances Fina Sirvent, després de reunir-se amb el Sr Pere Güell de la corredoria d’assegurances Atlantis informa que actualment l’Ateneu disposa d’una assegurança Pòlissa de Responsabilitat Civil de 217 €/any que venç el 1 de setembre i d’una Assegurança d’accidents per 146€/any que venç el 2 de juny. Ambdues s’ha d’actualitzar per l’actual normativa pel que s’acorda convocar una nova reunió de part de la Junta amb el Sr Güell per aquest afer. Es fa esment també que el Casal ja te una assegurança a part gestionada per Can Caballé i que cal plantejar si es necessari cobrir les activitats que organitza l’Ateneu fora de la seu i que no es disposa d’assegurança del continent de la Rectoria. Estat de l’organització del Casal d’Estiu Pere Casamitjana informa que s’ha engegat l’organització del Casal d’Estiu de l’Ateneu amb el vocal Ricard March i ell mateix coma responsables. S’ha convocat ja una primera reunió pares pel 26 de Febrer. De nou es contractarà l’empresa i casa de colònies “Can Caballé” per a l’organització del Casal que s’estendrà des del 28 de juny al 30 de juliol inclusos, 5 setmanes. Cada nen haurà d’assistir un mínim de dues setmanes i es pagarà pel nombre d’aquestes que s’hagi assistit. Es proposa enviar les preinscripcions a principis d’abril per a ser tancades al maig Es demanarà també enguany a l’Ajuntament de Sant Gregori l’espai de les escoles refermant la idea de fer una valoració prèvia del seu estat per a no perdre si no en som responsables la comissió per possibles desperfectes que es diposita. Es planteja fer un sols torn de menjador i dur una cuina industrial que gestionaria Can Caballé. Es planteja la necessitat de reformar la part els lavabos de baix, on fan el casal els petits i la compra d’algunes taules de menjador també per a aquest grups de nens i més adaptades a ells. Es contemplarà segons pressupostos en propera junta.


Còmput de socis En tant al recompte de socis, Enric Fores explica que s’ha trames fins a 4 enviaments diferents de rebuts i no es possible tenir el llistat d’aquests. Es decideix demanar a Dinamis de nou el llistat de socis i també trametre un formulari via e-mail a tots els socis per a actualitzar dades. També s’acorda enguany pujar la quota a 30euros/any la individual i 45 euros /any la familiar i confirmar-ne el pagament en la inscripció del casal d’estiu Activitats S’anuncia que el 7 de març es realitza la segona sortida del Grup Excursionista de L’Ateneu de la Vall de Llémena a Cabrera Es confirma la proposta de realització el dia 1 de maig de la Festa de l’Ateneu, deixant-se per a la propera reunió de junta l’organització d’aquesta. Es recorda la campanya “fem dissabte” organitzada per “Llémena Espai Natural” i l’AMPA del CEIP de neteja de les voreres del riu Llémena Es proposen com a futures activitats a valorar una excursió al jaciment arqueològic de Sant Roc i un treball de divulgació sobre la importància ecològica de les diferents fonts de la Vall de Llémena Informació del President S’informa de que es va publicar a la Revista La Banya del Boc l’article sobre l’Ateneu que va aparèixer en el darrer 7 en 1 i que abans del 15 de març cal remetre’n un de nou a aquesta revista de Sant Gregori, tasca que recaurà en Ricard March i amb la intenció de reflectir les activitats fetes en el mes de febrer (campionat de butifarra i sortida al Rocacorba) i la creació del blog S’informa de l’avaria d’algunes de les canonades de la seu, plantejant-se una reforma més a fons i global d’aquestes. Per raons pressupostaries, per ara es procedirà sols a arreglar les avaries. Jordi Recasens contactarà amb persona encarregada Es planteja la possibilitat de l’assistència d’algun component de la Junta a la reunió del 20 de febrer de la Federació d’Ateneus de Catalunya a Barcelona, no essent possible per a ningú, pel que s’acorda contactar amb la FAC per actualitzar les nostres dades i la composició de la nova junta S’aixeca la reunió a les 21h 15’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 20 de març del 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 26 de març del 2010 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Enric Forés, Marta Masó, Jordi Coromines, Ricard March, Josep Tur, Antonio Ruiz, Jordi Recasens, Pere Casamitjana, Punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta S’aprova l’acta de l’anterior reunió 2. Quota us de rectoria S’acorda demanar per l’ús de la Rectoria a entitats o no-socis la quantitat de 50€ o fer-se soci de l’Ateneu. Es proposa posar un calendari al blog per facilitar la coneixença de l’ocupació de la Rectoria 3. Quotes S’informa que s’està a punt de passar les quotes d’enguany i es fa palesa la dificultat de conèixer el cens actual de socis i els seus nombres de comptes corrents amb la informació que fou traspassada des de Dinamis. S’ha encarregat a tresorer i sots president primer l’actualització del cens 4. Festa 1 de maig Es proposa celebrar com a Festa de L’Ateneu, tradicionalment l’1 de maig una arrossada popular amb jocs de gimcana per a nens i exposició/projecció de fotos de l’Ateneu 5. Subvencions S’encarrega al Secretari Jordi Rubió i el vocal Antoni Muñoz la recerca de futuribles subvencions que escaiguin a les característiques i activitats a desenvolupar a l’Ateneu 6. Condicionament de la Rectoria de cara al Casal d’Estiu S’acorda condicionar de cara a l’organització del casal d’estiu: -els lavabos -revisar llums i fluorescents -revisar portes -pintar les zones que ho necessitin -sanejar la zona del soterrani propera als lavabos


-estudiar l’estat del sostre Es proposa també intentar donar d’alta el Vimax per a poder tenir internet a la Rectoria 7. Properes activitats Es proposen com a properes activitats la realització d’un curtmetratge i una jornada de ciència a la Vall. Joan Brunet Vidal President Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 29 de març del 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA  REUNIÓ  DE  LA  JUNTA  DE  L’ATENEU  DE  LA  VALL  DEL  LLÉMENA   DATA: 7 de maig del 2010 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assisteixen a la reunió els següents membres de la junta: Antoni Ruiz, Josep Tur, Marta, Jordi Recasens, Enric Fores, Ricard March, Cesc Compte, Pilar Àvila, Joan Brunet. El primer tema que es tracta és el de l’estat de comptes degut a la petició del paleta que reclama uns 4500 € pendents de cobrament, dels quals la Junta només en tenia coneixement de 2300. Es reconeix per part de l’ex-tresorer i expresident que hi va haver un error a l’hora de confeccionar el full d’excel amb la liquidació de l’estat de comptes i als 2396.35 € calia afegir-ne 2134.64 que no constaven. Així doncs queden 4539.99 € pendents de pagar al paleta. Al mateix temps, es fa el seguiment de la subvenció d’Acció Ciutadana de la Generalitat GAP/463/2008 la qual esta concedida per un import de 6000 € i pendent de cobrament i que és en d’aquesta subvenció d’on han de sortir els recursos per pagar el paleta. L’Antoni Ruiz farà el seguiment per si es pot saber quan s’efectuarà el cobrament. De moment s’avançarà aproximadament ¼ part al paleta i es negociarà amb ell la forma de pagament de la resta de l’import. Dins de l’aparta de comptes, també es parla de l’import que Dinamis reclama en concepte d’un rebut de la llum i que estava retingut fins que no s’aclarís el tema de la reclamació del paleta. S’acorda que en breu es farà el pagament tal i com estava acordat. Respecte a la subvenció dels Remences, Dinamis demana que l’Ateneu faci la factura a la Mancomunitat de Municipis i que s’ingressi directament al seu compte. S’acorda que un cop feta la factura i cobrada, Dinamis haurà de fer factura a l’Ateneu i serà llavors que es farà l’ingrés, essent conscients que Dinamis haurà de fer la factura amb IVA (2000 € IVA inclòs) i que no el podrà recuperar. Es comenta la participació a la festa de l’1 de Maig, es passen comptes de la despesa que s’ha efectuat (168,34 €) i es passa al tresorer la resta d’efectiu (4.10 €)que quedava des que Dinamis va fer el traspàs. També es demana que consti en acta l’agraïment al grup de dones senegaleses per la seva aportació a la festa i de la qual no van voler cobrar-se cap despesa.. També es recorda que cal abonar el cost de la pantalla a en Pep Caballé. L’Enric Fores comenta que es va retornar el rebut de la Federació d’Ateneus i que es buscarà quin ha estat l’error i s’abonarà la quantitat de manera que l’Ateneu continuï formant part de la Federació.


Referent a les possibles subvencions, l’Antoni Ruiz explica que l’Ateneu no pot accedir a els subvencions de bens immobles ja que no consta com entitat juvenil sinó només com entitat que presta serveis a la joventut. Aquest fet limita l’accés a algunes convocatòries pel que caldria parlar amb els joves per estudiar la possibilitat de que es constituïssin com entitat juvenil dins de l’Ateneu. Per demanar la subvenció l’Antoni demana un llistat d’activitats (en Jordi Fàbregas – tot i no estar present- s’ha compromès a fer-la i passar-la a ell directament i poder tramitar la petició de subvenció per activitats. El tresorer comenta que te gairebé a punt el llistat per passar les quotes d’enguany desprès de detectar errors al llistat. La tramesa de rebuts es farà dins la segona quinzena de maig. Prèviament en Cesc es compromet a enviar un correu als socis recordant que es carregarà el rebut i un altres pels que consten com a socis però dels quals no tenim les dades bancàries. A la família Aiats s’els reclamarà la clau de l’Ateneu (que la tenen des que van fer una festa d’aniversari) i el nº de compte per passar la quota de l’any vinent ja que la d’enguany la varen ingressar per poder disposar de la rectoria. Per poder acabar de tramitar la subvenció de la Diputació que en Pep Caballé va detectar i ell mateix va tramitar, l’Antoni Ruiz passarà la tarja del NIF a en Jordi Recasens i aquest a en Pep ja que només falta aquest paper. En Josep Tur tenia en el seu poder una carpeta amb documentació (factures, números de compte,...) que dona a l’Enric Fores. En Cesc es compromet a passar les properes activitats de l’Ateneu a cal Bolet per poder-hi figurar a la seva agenda. Es fa constar en acta l’agraïment a en Jordi Matamoros per haver redibuixat el logotip de l’Ateneu ja el que disposàvem no es podia ampliar. En Jordi Recasens parlarà amb en Paco per arreglar l’escalfador que goteja i la Pilar Àvila parlarà amb l’instal·lador de les estufes ja que la de dalt no ha funcionat mai. Es proposa la possibilitat de baixar l’estufa a la sala gran de manera que doni un servei millor que el que dona al pis de dalt. En relació amb el casal d’estiu, en Ricard March informa que de moment hi ha 121 prescripcions recollides i que encara s’ha de mirar si tots podran participar en el casal fent el repartiment d’edats i setmanes demanades. En Joan Brunet recorda la intenció de fer una presentació al veïnat de Cartellà de les persones que porten l’Ateneu i fer-los coneixedors de les activitats que s’hi realitzen. Es farà una visita al veí i a partir d’aquí la resta de visites o aprofitar alguna reunió de veïns. En considera oportú de posar-los en el mailing de l’Ateneu de manera que com a mínim estiguin al corrent de l’activitat que s’hi va realitzant. Es decideix fer una convocatòria el dia 12 de juny per fer l’endreça de la rectoria i en concret la neteja dels baixos. El mateix dia es procurarà pintar la paret del veí que es va embrutir fent foc a la vora. En Jordi Fàbregas insistirà al fuster que es faci pressupost per el canvi de portes i resta de fusteria dels lavabos dels baixos. Cesc Compte i Alburnà Sots-president Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 8 de juny del 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 30 juliol del 2010 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Enric Forés, Jordi Rubió, Jesús Busquets, Marta Masó,Jordi Coromines, Pere Casamitjana, Pilar Avila i Eva Espigulé 1. Informació aportada pel president Sr. Joan Brunet S’informa que la revista “Les Garrotxes” inclou en el seu darrer número una entrevista amb el president de L’Ateneu Es planteja que la Mancomunitat de la Vall de Llémena ens ha proposat un conveni per al manteniment i ús de l’exposició dels Remences, el suport i contingut de la qual és propietat de l’Ateneu. Es llegeix aquest conveni i s’aprova la seva signatura pels membres de la junta condicionat a que es faci constar en ell la durada, que es proposa que sigui de dos anys prorrogables S’exposa que la Consellera Marina Geli ha escrit i un llibre i s’ha proposat a dues entitats de la Vall on és vinculada, L’Associació de Dones de la Vall i el propi Ateneu a fer un acte de presentació d’aquest llibre el proper 16 de setembre a la Biblioteca de l’Escola. Un membre de cada associació farà la presentació del personatge i es convidarà una altre ponent, que conegui la biografia de la Consellera, a fer la ponència central de l’acte. Es debat la idoneïtat de fer un refrigeri com a cloenda que s’exposarà per part del president a l’altra associació participant. El president exposa que existeix una subvenció de la Diputació de nomenclatura “paisatge i salut” que ha de ser demanada pels ajuntaments. El president proposa reunir-se amb l’alcalde de Sant Gregori per a proposar la realització d’activitats vinculables a la subvenció, coma ara de tipus paisatgístic i per a recuperar el camí ral de Sant Gregori. La junta està d’acord amb la proposta i en aprofundir en el tema. Aporta també el president que es va fer una reunió amb l’ajuntament i els responsables de la Junta de l’organització del Casal sobre com es deixen les escoles i la coincidència de la festa final amb la Festa Major de Cartellà. S’apunta, en parlar d’aquest tema, que caldria donar a conèixer o treballar el tema de que és i fa l’Ateneu amb els veïns de Cartellà. Es decideix que a la tardor es convidarà a aquests a algun tipus d’acte de presentació o aproximació. 2. Valoració del Casal, aportada per Sr. Pere Casamitjana Es tracten els següents punts: -

Es considera encertat el format i la data, penúltim dia de casal, de la festa de cloenda

-

Es considera problemàtic fer tantes acollides com setmanes té al casal, pel que s’apunta a l’any que ve tornar al sistema de blocs quinzenals, que es


debatrà també segons les setmanes de calendari implicades en l’època del casal -

Es comenta que aquest any ha pogut ser poc sòlid el centre d’interès i que pot haver mancat entre els nens la motivació de seguir-lo.

-

S’exposa que caldria en altres edicions tenir algú que fes la neteja i que caldrà veure com es paga.

-

Es comenta que pot haver faltat un lideratge pedagògic ja que el director del casal, que havia de desenvolupar aquesta tasca, ha estat absorbit per feines més de caire administratiu o logístic. Es comenta per l’any que ve que es treballi en que hi hagi una persona a qui es delegui aquesta tasca diferent al director del casal.

-

Es proposa debatre en l’organització del casal del 2011 la necessitat de tenir i revisar un programa d’activitats per a assegurar un fil pedagògic adient a la filosofia que encara es vol donar al casal i que és matriu de la ideologia de l’Ateneu

-

Es qüestiona la idoneïtat de la nit a la casa a colònies, havent-hi ja l’acampada, i pel que es fa en aquesta

-

Es comenta que l’acampada enguany ha estat massa aviat i que és millor es mantingui com a quasi cloenda del casal. També hi ha es fa ressó de queixes que s’han rebut perquè el jocs de por de la nit han pogut impressionar nens i es reforça que de cara a l’any que ve es digui als monitors que no facin aquest tipus de jocs de nit.

3. Aportacions del tresorer, Sr. Enric Forés Exposa que restem pendents de saber si s’han adjudicat i cobrat les subvencions pendents i que es farà una segona tramesa e quotes, de socis amb algun problema de dades amb la primera o incorporats ara per dur els nens al Casal 4. Propostes d’activitats properes -

Re-emprendre després d’estiu les excursions del Grup Excursionista de l’Ateneu, se’n proposa una al Far i una a terres de Tarragona.

-

Es farà a la tardor la excursió-visita sobre vulcanisme ja pre-organitzada.

-

Es proposa fer dins l’Ateneu un debat sobre l’Estatut, queda per definir el format d’aquest acte.

Es conclou la reunió cap a les 21h 15’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 14 de agost del 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA JUNTA ATENEU DATA: 26/11/2010 a la Rectoria de Cartellà ASSISTENTS: Joan Brunet, Marta Masó, Cesc Compte, Joan Fàbregas, Enric Forés, Narcis Canadell, Pep Tur i Ricard March. INICI: 20:00H FINAL: 22:00H TEMES: 1. Pep Tur fa un resum de la seva assistència a la reunió d’Ateneus de Catalunya celebrada a Igualada el 23 d’octubre, en la que es va presentar el PECAT (Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya). Son plans locals que han de presentar els ajuntaments. A Sant Gregori per dimensions li toca una Biblioteca i un Espai Polivalent. A partir de 5000 habitants ja toca un espai escènic. 2. Pep Tur explica que una part del material de cuina se l’ha quedat Can Caballé desprès del Casal. Es va anar a buscar a Can Caballé i els hi van dir que era propietat de Can Caballé ja que l’havien comprat ells al faltar molt material pel menjador. 3. Cesc Compte explica que ha contactat amb el grup el 42 de St.Gregori com alternativa a Can Caballé per organitzar el Casal d’estiu del 2011. 4. Ricard March explica que Can Caballé te pendent fer una transferència a l’Ateneu per valor de 1410,18 €, corresponents a 1035,68 € de romanent del Casal del 2010 i 374,5 € com a romanent del grup de Joves del Casal. 5. Es parla del tema de les subvencions i Joan Brunet explica que tenim una subvenció concedida per fer activitats adreçades a la joventut. Acordem obtenir les factures per justificar la subvenció mitjançant les diferents activitats que organitzarem els propers mesos. 6. Enric Forés exposa l’estat de comptes i proposa passar el compte de l’Ateneu a la Caixa, en un compte zero de banca electrònica per eliminar el pagament de comissions. 7. Festa de l’1 de Maig. Es proposa a en Joan Fàbregas que contacti amb el grup de Joves perquè organitzin un concert i alguna altra activitat com un campionat de poker. 8. Cesc Compte i Joan Brunet fan un resum de les activitats que s’estan organitzant per al 1er trimestre del 2011, com el cicle de xerrades a l’entorn de la crisis, cinefòrum i taller de fòssils. 9. Es proposa crear una Comissió per organitzar la festa de l’1 de Maig i per la celebració dels 20 anys de l’Ateneu. Algunes propostes que surten en la discussió son fer un concurs de paelles, una exposició de fotos dels 20 anys,


acte de reconeixement dels presidents anteriors, concert de joves, pica-pica i/o dinar popular, concert d’un grup de Celrà. 10.S’acorda convocar una Assemblea el 21 de Gener, demanant a l’ajuntament que ens deixi una sala al local polivalent. S’acorda demanar al Secretari que convoqui l’Assemblea explicant el tema dels 20 anys i el tema dels nous estatuts.

Ricard March Massos Vocal Ateneu de la Vall de Llémena

Sant Gregori, 28 de novembre 2010


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 18 de febrer del 2011 HORA: 19h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Jordi Fàbregas, Enric Forès, Jordi Rubió, Marta Masó,Jordi Coromines, Narcís Canadell, Pere Casamitjana, Pilar Avila, Ricard March, Jordi Recasens, Punts de l’ordre del dia: 1. Organització del casal d’Estiu Pere Casamitjana informa que enguany el casal serà organitzat pel Grup 42, no continuant doncs amb la relació amb Can Caballé. S’estableix que es farà en casal entre el 4 i el 29 de juliol (4 setmanes) amb quota per quinzenes. Informa també que s’està treballant en la llista de monitors i pre-monitors i que serà el mateix grup que s’ocupi de la gestió de contractes. 2. Estat de les subvencions cobrades i per rebre S’informa de la subvenció del Departament de Joventut concedida que caldrà argumentar amb la facturació d’actes per joves. 3. Relació amb Federació d’Ateneus Es proposa Josep Tur com vocal de relació amb la FAC i que assistirà a la propera reunió que es celebra a Olot. Es decideix a partir d’ara comptar amb la FAC per a la gestió de les subvencions 4. Estatuts El secretari comenta la necessitat de reformar els estatuts per adequar-los a la legislació vigent. Per això es farà una reunió de junta específica per a repassar-los i modificar en el que s’escaigui i ser posteriorment presentats per a la seva aprovació en Assemblea 5. Diada 1 de maig Es parla de l’organització de la Diada de l’Ateneu de la Vall de Llémena a celebrar el dia 1 de maig. Es proposa comptar amb el Grup 42 per fer jocs de cucanya per la mainada. Es proposa fer un dinar popular, bé buscant un cuiner o un ateneista que faci una arrossada o una empresa que gestiones tot l’àpat. Es proposa fer un concert el dia de la Diada i valorar la possibilitat de fer-ne un el dia anterior a l’Espai de la Pineda, que pot ser cedit gratuïtament per l’Ajuntament a les Entitats de la Vall una o dues vegades a l’any. Es proposa fer un acte de record dels anteriors presidents de l’Ateneu i ateneistes que hagin traspassat.


6. Festa dels remences S’informa que la Festa dels remences serà enguany el 18 de juny a Canet D’Adri. També que s’ha afegit un nou plafó i que cal decidir com es fa el seu suport, havent estat pressupostat per Dinamis una quantitat de 850€ per la seva realització. Es decideix donat el preu que es valoraran alternatives. Narcís Canadell expressa el seu sentiment de que la festa ha perdut la intenció original d’informar i divulgar sobre la Història dels Remences de la Vall, per convertir-se un acte de contingut més lúdic que educatiu. 7. Quotes i ús de la Rectoria Es decideix no pujar la quota d’ateneista però proposar en assemblea la necessitat de fer quota única, no familiar o individual com fins ara. Les quotes es giraran en el mes d’abril. També es resol cedir l’ús de la Rectoria gratuïtament a socis de l’Ateneu i cobrar 30€ per despeses a no socis i 45€ per entitats. 8. Cicle de conferencies sobre la crisi Es comenten diferents noms de ponents per a donar continuïtat al cicle de conferencies sobre la crisi, amb la intenció de fer-ne la segona en el mes de maig. Per manca de temps es decideix tractar-ho en una propera reunió. S’aixeca la reunió a les 21h 15’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 17 de març del 2011


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 7 de març 2011 HORA: 19:30 h LLOC: Can Quel Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Enric Forés, Jordi Rubió, Josep Tur, Pere Casamitjana, Antonio Ruiz, Ricard March. En aquesta reunió extraordinària, en Josep Tur informà del desenvolupament de la Jornada de la FAC (Federació d’Ateneus de Catalunya) celebrada a Olot l’anterior cap de setmana. Informà de la necessitat d’actualitzar els estatuts, fet ja conegut per la Junta i motiu de la convocatòria de la reunió extraordinària d’aquesta, així com de la normativa en tant a protecció de dades, gestió de fitxers de socis, elaboració de missatges de correu electrònic i relació amb SGAE. També informà dels serveis que ofereix la FAC en tant assessoria de temes jurídics, sobre assegurances o gestió de sol·licitud de subvencions. Es procedí també a repassar els estatuts actualitzant o retocant el text en els detalls que, per haver estat elaborats en 1991, calia posar al dia. Es va decidir que la versió actualitzada seria enviada a la FAC per a que fos valorada en tant compleixi la legislació vigent. Un cop obtinguda aquesta revisió es convocarà l’Assemblea anual per a ratificar, entre altres punts del dia, els Estatuts de l’Ateneu de la Vall de Llémena. S’aixecà la reunió a les 21:30

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 13 de març del 2011


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 25 de març del 2011 HORA: 20h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Jordi Rubió, Marta Masó,Josep Tur, Pere Casamitjana, Pilar Avila Punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta S’aprova l’acta de la reunió de la junta extraordinària del 7 de març on es varen revisar els estatuts. S’informa que s’ha rebut un pressupost de 512 €per part dels Serveis Jurídics de la FAC per a la l’adequació dels estatuts a la legislació vigent i que el secretari es reuneix el proper dimecres 30 de març amb esmentats serveis per a valorar aquesta tasca i despesa. En Josep Tur aporta una acta de la Jornada de la FAC celebrada a Olot que s’incorporarà com a acta. 2. Informe del President El president informa que s’ha firmat el conveni amb la Mancomunitat per a l’ús de l’exposició dels Remences i que a partir d’ara els nous cartells es faran de manera que el suport permeti bescanviar el contingut i per tant ser reutilitzat per altres exposicions. El cost econòmic d’aquests nous suports és també menor. 3. Planificació cicle de conferencies sobre la crisi Es proposen diferents noms d’il·lustres conferenciants per a donar continuïtat al cicle sobre la crisi començat en el mes de gener amb Santiago Niño Becerra. El primer que es contactarà, fent la gestió Josep Tur, serà Arcadi Oliveres (economista i activista social, Doctor per la UB). Altres possibles ponents proposats i establint-se aquest ordre, són Ramón Folch (Doctor en Biologia, socio-ecòleg i expert en gestió territorial i urbanística des d'una aproximació sostenibilista ), Joan Lluis Alegret (Doctor en Antropologia per la UAB), Joan Godayol (sacerdot, bisbe emèrit de la diòcesi d’Ayaviri, filòsof i activista social) i Eudald Carbonell (antropòleg i Director de l’ Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). 4. Diada 1 de maig Es decideix fer la Diada de l’Ateneu en una sola jornada, el dia 1 de maig entre 13 i 20h. L’estructura serà aproximadament i pendent de definir: 13h: Acte de benvinguda i record als antics presidents de l’Ateneu i ateneistes que hagin traspassat. Aquest acte s’abrigarà amb musica, interpretada per fills d’ateneistes.


14h: Dinar de germanor. Es decideix contactar amb Albó Festes per a l’organització d’aquest i fer-ne pagar l’import. En cas que s’exigís un mínim de comensals que no es pogués assegurar assolir, es contactaria amb un cuiner per fe un arròs popular. Es faran tickets que caldrà posar a la venda abans de Setmana Santa i fins el 28 d’abril. El contacte serà gestionat per Marta Masó. 16h: Jocs de Cucanya amenitzats pel grup 42, que també seran presentats com els propers organitzadors del Casal 18h: Concert: es proposen diferents grups (Bleed it, Le Croupier, Ska..) que seran contactats per a veure la seva disponibilitat i facturació. S’estableix que cal anunciar mitjançant cartells i e-mail el programa de la Diada a voltants del 11 d’abril. S’encomana a Ricard March el contacte amb l’Ajuntament per a la cessió de l’entarimat i l’equip de música. També es planteja la possibilitat de exhibir fotografies mitjançant un suport de canó digital i pantalla, pel que es contactarà amb Ricard March, Miquel Bohigas i Pep Caballé. 5. Organització del Casal d’Estiu Es continua parlant de l’organització del Casal d’Estiu mitjançant el vocal responsable Pere Casamitjana. S’informa que no s’ha recuperat quasi res del material de cuina que va anar a parar a Can Caballé i que caldrà fer inversió en un de nou. S’informa que la llista de monitors i pre-monitors quedarà definida en una propera reunió de l’1 d’abril. També que caldrà implicar un major nombre de pares en l’equip organitzatiu donat que es el primer any que es fa amb el Grup 42, per això es farà una propera crida a una reunió informativa preliminar. Es comenta que caldrà redefinir com ha de ser l’assegurança, que fins aleshores contreia Can Caballé i per la que es contactarà amb el Grup 42 i es demanarà l’assessorament de la FAC. Es proposa demanar a Ferran Mozota, ateneista i pare de nen de casal, ajuda en la comptabilitat del Casal d’Estiu d’enguany. S’aixeca la reunió a les 22h

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 27 de març del 2011


Antiga Rectoria s/n 1 7199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 NIF: G17167602 ateneuvalldellem ena@ gm ail.com

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 25 de març del 2011 HORA: 20h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Joan Brunet, Cesc Compte, Jordi Rubió, Enric Forès, Jordi Fabrega, Pere Casamitjana, Josep Tur Punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta S’aprova l’acta de la reunió de la junta del 27 de març 2. Llei de protecció de dades El secretari exposa que s’ha fet mitjançant la FAC la tramitació necessaria per normalitzar l’Ateneu en tant a la Llei de protecció de dades, enviant l’informació requerida a l’Agencia de Protección de Datos a Madrid. Per a aquesta tasca la FAC ens remetrà en breu una facturació. També s’informa del canvi de contrassenya del gmail en tant circulen en ell dades bancàries, quedant-ne l’ús restringit als coneixedors d’aquesta: el presidents, els dos sots-presidents, el secretari, el tresorer i els vocals responsables del Casal 3. Subvencions S’informa que ja s’ha presentat a la Generalitat en data de 28 de juny l’expedient de justificació de la subvenció de joventut de l’any 2010. Es referma la idea que a partir d’ara s’optarà a les diferents subvencions segons els projectes que pretengui desenvolupar l’entitat i el perfil i objectius d’aquesta. Es valoraràn dues propostes més de subvencions: − una sobre medis de comunicació on no es creu tinguem cabuda però es pot intentar en tant la realització del blog. Jordi Rubió mirarà les bases. − els premis de la FAC on s’acorda optar-hi amb un dossier sobre la “Festa dels Remences” a elaborar per diferents membres de la Junta i amb data límit de presentació el 11.11.11 4. Cicle de conferencies sobre la crisi S’informa que el dia 9.9.11 es fara la segona de les conferències sobre la crisi a càrrec de Arcadi Oliveres. En disposarà del mateix moderador que en l’anterior i presentarà l’acte Joan Brunet. Es proposa també que en l’acte hi hagi una guardiola per a recollir donatius per intentar fer una partida econòmica per a arreglar el teulat de la rectoria


Es proposen els noms de Ramon Folch o Eudald Carbonell com a propers ponents en data aproximada de gener 2012 5. Propostes d’activitats El president informa que ha rebut la sol·licitud del grup de teatre de Rafael Nieto de fer una obra a l’església i rectoria, es comenta que se li indicarà que cal demanar el permís al Bisbat en tant l’Església També es comenta que hi ha dues propostes de continuïtat de les “Jornades temàtiques-taller” per als propers mesos. Una sobre bolets, on es proposa a Ana Coromines com experta i a realitzar a la tardor i una per a primavera sobre herbes remeieres, havent fet la proposta na Cristina Anguera També hi ha la proposta de crear un grup de lectura a càrrec de Carme Callejón. Es decideix convidar-la a la propera reunió de junta per explicar el projecte. Alhora en la propera reunió es concretarien més les Jornades-taller. El president comenta també que un grup de joves ha sol·licitat l’ús de la rectoria, es decideix que cal que aquest us si es continuat sigui vinculat a un projecte i amb tots els participants socis. 6. Avaluació inicial del desenvolupament del casal d’estiu Es comenten els primers dies de l’evolució del Casal, enguany dedicat a les festes tradicionals i on es previst visitar empreses on fabriquen cap-grossos i gegants. Es disposa ja de la partida econòmica per al lloguer dels autobusos. S’explicita la bona sintonia per ara amb el grup “el 42” i el director del Casal Lluis Illas. Es comenta també l’adquisició de nous components de vaixella i un congelador i que es farà la neteja un cop per setmana, pel que s’ha contractar a una persona encarregada. I com cada any, l’Ajuntament ha recordat que el divendres que finalitza el casal es festa major a Cartellà i cal deixar netes les escoles per als actes que s’hi desenvolupen 7. Proposta compte de “facebook” Es proposa i accepta crear un compte a “FACEBOOK” encarregant-se la tasca a Jordi Fàbrega. Finalment el secretari demana a la Junta se li permeti encomanar la realització d’un segell de l’entitat, en tant per a algunes gestions es necessari i actualment no se’n disposa, cosa que aprova la Junta S’aixeca la reunió a les 21h 45’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 28 de juliol del 2011


ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA

DATA: 2 de desembre del 2011 HORA: 20h LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Enric Fores, Cesc Compte, Joan Brunet, Marta Maso i Ricard March Socis convidats: Miquel Bohigas. Punts de l’ordre del dia: 1.Aprovació de l’acta de la darrera reunió de la junta: S’aprova l’acta de la reunió de la junta del 16 de setembre del 2011 2. Normativa us d’espai: S’acorda cal escriure-la, especialment aderçada alsjoves: cuina no s'utilitzara, no tabac, recollida deixalles quan s'usa l'espai. 3. Reparacions pendents: porta exterior no tanca, porta habitació joves cal reparar, tanca ferro exterior. 4. Acces al blog de l'ateneu: s’acorda facilitar-ho per part dels joves 5. Inversions en reparacions pel 2012: 2.000-3.000 €, buscarem un dia per fer una llista i prioritzar les reparacions, demanar pressupostos, extintors. Diumenge d'endreça 15 de gener 6. Activitats: cicle de la crisis: contacte Cesc Compte amb Eudald Carbonell per gener-febrer o buscar si no possible altre ponent, com Joan Manuel Del Pozo


7. Activitats: Cicle conferencia-tallers: propostes visita mines Osor, herbes remeieres, arqueologia 8. Activitats: Proposta calçotada popular i concurs de salsa 26 de Febrer 9. Balanç economic: Es parlarà a la propera reunio, un cop tancat any. 500€ mancomunitat, subvencio de joventut 10. Casal d'estiu: pendent tancar balanç 2011, proposta de politiques i dates del casal a parlar en la propera junta 11. Visita Bisbat : Es parlarà amb en Carles Sapena per veure com organitzar-la 12. Premis de l'Ateneu: es va presentar la Festa dels Remences. ens han convidat el dia 21 de Desembre a l’entrega de premis.

Ricard March Vocal Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 12 de desembre del 2011


Antiga Rectoria s/n 17199 - CARTELLÀ 972 - 42 86 10 CI F: G17167602 ateneuvalldellemena@gmail.com http://ateneudecartella.blospot.com

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA DATA: 27 de maig 2011 HORA: 19h 30 (1era convocatòria) ; 20h (segona convocatòria) LLOC: Rectoria de Cartellà (seu de l’Ateneu) Assistents: Marta Gasull, Miquel Bohigas, Ricard March, Enric Llauger, Jordi Rubió, Marta Masó, Pere Casamitjana, Enric Forés, Antonio Ruiz, Joan Brunet, Cesc Compte, Angel Cubarsí, Pilar Àvila. S’excusen explícitament: Jordi Fàbregas, Josep Tur, Jordi Recasens, Pep Caballé

L’ordre del dia es va desenvolupar de la següent forma: 1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR Es fa la lectura i s’aprova l’acta de l’anterior assemblea del 6.11.2009 2 – MÈMORIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA EN L’ANTERIOR ANY Prèvia introducció del President Joan Brunet, el sots-president Cesc Compte fa un resum a mode de memòria de les activitats realitzades durant 2010 i el que es duu de 2011. S’inclou la realització i proposta de continuïtat del cicle de conferencies sobre la crisi, del que es preveu fer una segona en un termini de 3 mesos i a càrrec d’Arcadi Oliveres i els tallers-excursió temàtiques que fins l’actualitat s’han efectuat sobre l’aigua, els volcans i els fòssils.


Es fa també èmfasi en la dinàmica del Grup Excursionista que ha realitzat mensualment sortides, en el desenvolupament de la Festa dels Remences, la col·laboració en cinema-fòrum amb la Biblioteca de Sant Gregori i l’organització un any més del Casal d’Estiu. També es ressenya la notable presència de l’Ateneu en les revistes de la Vall i la sensació d’una notable coneixença entre la població de la Vall. Totes aquestes activitats es recorda s’inclouen en el blog, que actua a mode de memòria permanent de l’Ateneu, s’aprofita per agraïr explicitament a Miquel Bohigas en notable desenvolupament i actualització que fa d’aquest. 3 – INFORME ECONÒMIC I APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS El tresorer Enric Forès explicita l’extracte dels comptes de l’Ateneu, deficitaris a finals de 2010 en poc més de 1000€ per deutes que es tenen en temes de treballs de manteniment i reparacions de la Rectoria realitzats i que es deuen a un paleta, però que a data de 25.5.11 i després de girar una primera remesa de quotes, són positius en +4650€, cosa que permetrà enguany eixugar el deute existent. 4 – PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE QUOTES El President Joan Brunet fa una proposta de renovació de les quotes de l’Ateneu. Es considera innecessari i inapropiat mantenir el fet de dues quotes separades de forma individual i familiar, en tant s’enten que la quota que paga un soci inclou el dret a participar en les activitats de l’Ateneu als seus beneficiaris, entesos com el cònjuge i els fills menors de 18 anys. Es proposa una quota única de 45€. La mateixa es proposa per a cobrar a altres particulars o entitats no socis per a l’ús de la Rectoria. Es proposa no cobrar per l’ús de la Rectoria socis, però demanar una quantitat voluntària en tant es fa despesa de llum i aigua. S’aprova per unanimitat dels presents la nova estructuració i preus de les quotes i aplicar-se aquestes en l’exercici de 2012, en tant aquest any ja s’han girat bona part d’aquestes. 5 – PROPOSTA I APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS El Secretari Jordi Rubió exposa que hi ha hagut una necessitat d’adequar els estatuts de l’Entitat, escrits en 1991, a la legislació vigent. Per això s’ha comptat amb els Serveis Jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalunya, que va elaborar un text fidel a l’original però amb els canvis pertinents per a tal tasca. Aquesta versió va estar enviada a tots els socis de l’Ateneu amb la convocatòria de l’Assemblea. Després de comentar-se de forma general els trets bàsics d’aquesta adequació, es realitzen unes esmenes en els següents articles:


Article 2: S’inclou a proposta d’Enric Llauger i acceptació unànime la promoció i coneixement de la llengua catalana com a un dels fins de l’Ateneu. Article 4: S’estableix que sigui la Junta Directiva i no l’assemblea la que accepti com a socis persones o entitats no residents a la Vall Article 6: S’estableix que l’import de les quotes puguin ser fixades per l’Assemblea i no recollides pels Estatus, ja que això duria a reformar-los cada vegada que es fessin canvis. Article 15: Es ratifica, com recull la legislació, que la durada de l’exercici de càrrec de la Junta pugui ser de 4 anys. Això no va en perjudici de que aquesta hagi o pugui ser renovada pels altres mecanismes que recullen els Estatuts. Els Estatuts i les esmenes son aprovats per unanimitat dels presents i es faculta el Secretari a contactar amb els Serveis Jurídics de la FAC a fer el procés registrar aquests en els òrgans escaients de la Generalitat de Catalunya

Posteriorment i en previst torn obert de paraules, s’exposa per part del President i s’accepta pels assistents de fer un escrit de manifest d’adherència al moviment popular del 15M. També es fa un breu resum de seguiment de l’organització del Casal d’Estiu,enguany encomanat al grup de Sant Gregori “El Quaranta-dos”

S’aixeca de la reunió de l’assemblea a les 21h 45’

Jordi Rubió Casadevall Secretari Ateneu de la Vall del Llémena Sant Gregori, 11 de juny del 2011


Llibre d'actes de l'Ateneu de la Vall de Llemena (2009-2010-2011)  

Llibre d'actes de l'Ateneu de la Vall de Llémena (2009-2010-2011)