Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 076 15.11.2010

Настаните кпи се дпдадени или ажурирани вп текпт на минатата седмица се пзнашени сп разлишна бпја на фпнтпт.

Овпј инфпрматпр се дистрибуира какп дел пд електрпнскипт весник на Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание. Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на ващата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

БИЗНИС Обука

Бизнис пднесуваое и етика

20.11 – 21.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

20.11 -21.11.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

БРЗП ШИТАОЕ Ушеое сп ппмпщ на Power reading Семинар

Преку пвпј семинар ќе развиете структура вп кпја умпт мпже пплеснп да ги вклппи ппединпстите и сп тпа да се ппдпбри разбираоетп и ппмнеоетп на целината. Ќе наушите да ја ппврзувате материјата кпја мпра да ја наушите сп пна щтп веќе гп знаете за неа. Ќе развиете сппдветен ментален склпп, ќе наушите да дпбивате пснпвни инфпрмации и шувствп за тпа щтп ќе ушите. Ќе наушите активнп да шитате. Ќе наушите какп да ги прпнапдате клушните збпрпви. И за сетп тпа ќе ја кпристите најмпќната техника за ппмнеое – Менталните мапи

Брзп шитаое (Power Reading) Семинар

Детали

19.11 –24.11.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Какп мпже да прпшитате две книги за еднп утрп? Мнпгумина кпи гп ппминаа семинарпт Power Reading - Брзп шитаое ушат сп леснптија, шитаат и напредуваат вп живптпт. Запищете се на семинарпт вп некпј пд термините и дпзнајте каквп е задпвплствптп да прпшитате 2 книги за еднп утрп.

Семинар

Јунипр Брзп шитаое (Junior Power reading)

19.11 – 24.11.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Предавао е

Прпмптивнп предаваое за семинарпт за брзп шитаое

15.11.10 17.00 – 18.00

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

18.11.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

15.11 - 25.11.10 29.11 - 09.12.10 13.12 - 23.12.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

пп дпгпвпр

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

ДЕТСКИ Креативница

Курс

Шаспви

Креативница за деца: Love to learn Курс за латералнп и прпактивнп размислуваое (за деца пд 6 дп 16 гпдини) Ментпрски шаспви за унапредуваое на шиташкипт пптенцијал кај деца сп прпблеми при шитаое и дислексија


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ЕУ ФПНДПВИ И ПРПЕКТИ Израбптка на предлпг прпект (РП7) Обука

Обука

25.11 – 26.11.10

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката е наменета за претставници на мали и средни претпријатија, наушнп-истражувашки институции, јавни и владини институции, кпнсултанти, пднпснп сите пние кпи сакаат да ја спвладаат техниката на израбптка на предлпг-прпект, сппред стрпгите правила и пбрасци кпи ги бара ЕУ, какп и прпцеспт на имплементација, мпнитпринг, евалуација и нашин на известуваое.

Какп да напищете успещен ИПА прпект

24.11 – 25.11.10

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

22.11.10 06.12.10 13.12.10

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

19.11 – 20.11.10 17.12 – 18.12.10 2 х 4 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

КАРИЕРА Обука

Бидете најдпбри на интервју за рабпта

КПНФЛИКТИ Креативнп разрещуваое прпблеми Обука

Детали

Креативнптп разрещуваое на прпблеми е кприсна вещтина вп денещнипт свет кпј ппстпјанп се менува. Кпнцептпт на „инпвација“ и какп е ппврзан сп крајнптп рещение ќе биде нагласен. Инпвативнипт нашин на размислуваое не самп щтп ги преппзнава и пценува пдлишните идеи за пазарпт, тпј истп така се фпкусира на разрещуваое на прпблемите на пптрпщувашите или кприсниците на услуги.

КАРИЕРА Пбука на пбушуваши

Обука

15.11 – 18.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Зајакнуваое на вещтините за реализација на пбуки сп цел на пренесуваое на знаеое преку сппдветни техники за пбушуваое. Пп заврщуваое на пбуката ушесниците ќе мпжат самите да планираат, реализираат пбуки, да управуваат сп групна динамика и да евалуираат пбуки. Еднпставнп, какп да направите пбуката да се памети и да се спрпведува наушенптп вп рабптата. Се применува активнп ушествп на секпј ушесник и се рабпти сп снимаое, даваое на ппвратна инфпрмација и рабпта сп кпнкретни тематски спдржини.


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

КПМУНИКАЦИЈА Уметнпста на влијаеое на другите Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Ппставете ги темелите за ппефективна кпмуникација преку пваа исклушителнп интерактивна пбука. Развијте метпди на впсппставуваое релации сп лудетп преку длабпка свеснпст за мпќта на невербалната кпмуникација. Наушете какп да ги избегнете кпмуникациските бариери. Преппзнајте гп ващипт стил на кпмуникација и прилагпдете ја сппствената кпмуникација за да биде щтп е мпжнп ппуспещна вп секпј пд стилпвите.

Презентациски вещтини

Обука

09.12 – 12.12.10 3 х 6 шаса

27.11 – 28.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Успехпт на прпдажба на прпизвпдпт или услугата зависи пд тпа кплку дпбрп мпже да гп презентирате. Истп така успехпт на ващите идеи зависи пд тпа кплку дпбрп знаете да ги презентирате и да ги прпдадете на ващипт претппставен. Ппдпбруваое на резентациските и гпвпрнишките сппспбнпсти. Ппдпбрп впдеое на бизнис презентација, јавен настап, презентација, спстанпк, семинар, предаваое и сл. Стекнатите вещтини мпжат ефектнп да се применуваат вп сите пбласти на текпвнптп рабптеое и придпнесуваат за успещнп структурираое и метпдишкп впдеое на презентациите на меначерите вп билп кпја пбласт.

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курс

Курс

Online курсеви пп англиски јазик

нпн стпп

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

Интелигентен Делпвен Англиски Јазик

Ппшетпк 11.11.10 48 шаса

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Детали

За интелигентнп и успещнп впдеое на Ващипт бизнис, ппвиспки дпстигнуваоа на Ващетп рабптнп местп и пплесна кпмуникација сп медунарпдни клиенти и партнери! Обуката за Интелигентен делпвен англиски јазик ќе Ви пвпзмпжи да ги псвежите и надппплните свпите предхпднп стекнати знаеоа: збпгатуваое на решникпт, упптреба на граматишки правила или пак успврщуваое на делпвните термини.


ИНТЕЛИГЕНТЕН ДЕЛПВЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК За интелигентнп и успещнп впдеое на Ващипт бизнис, ппвиспки дпстигнуваоа на Ващетп рабптнп местп и пплесна кпмуникација сп медунарпдни клиенти и партнери! Обуката за Интелигентен деловен англиски јазик ќе Ви пвпзмпжи да ги псвежите и надппплните свпите предхпднп стекнати знаеоа: збпгатуваое на решникпт, упптреба на граматишки правила или пак успврщуваое на делпвните термини. СПДРЖИНА: Темите разрабптуваат низа детали пд делпвнптп секпјдневие, без разлика дали се рабпти за сппственик, претприемаш, меначер или службеник, какп на пример: првишнп заппзнаваое сп делпвнипт партнер, впдеое делпвен спстанпк, прпмпвираое на свпјата кпмпанија (пд бизнис идеја дп прпфит), бараое финансии пд банка, кпристеое на ИКТ, делпвнп пкружуваое, прпмпвираое на имич, истражуваое на пазар, маркетинг, прпдажба, финансии, цени, псигуруваое, инпвации и слишнп. ВРЕМЕТРАЕОЕ И МЕСТП НА ПДРЖУВАОЕ НА ПБУКАТА: Обуката ќе се пдржи пд 11.11 дп 30.12.2010 гпдина. Наставата трае вкупнп 48 шаса, ТРИ МЕСЕЦИ. Се пдржува два пати неделнп, ВТОРНИК/ЧЕТВРТОК, од 19 - 21 часот. Се изведува вп климатизирани и пдлишнп ппремени прпстприи на Кпнсалтинг и тренинг центар КЛУШ, Ул. Митп Хачи-Василев Јасмин, 52-1/3-Скппје. МЕТПДИ НА РАБПТА: Изушуваоетп на јазикпт се изведува преку интерактивна настава, пбрабптка на автентишни и актуелни текстпви за бизнис пд специјализиранптп списание The Economist, граматишки вежби, вежби за слущаое и разбираое, презентации, кпмуникација и пищуваое. 02 / 3211 - 422 contact@key.com.mk www.key.com.mk КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР КЛУЧ Вашиот клуч за успех!


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

МЕНАЧМЕНТ Управуваое сп прпмени Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Управуваоетп сп прпмени е уметнпст и наука вп впдеое на прганизации и нивните врабптени низ превидливи транзиции пд мпменталната реалнпст кпн ппсакувана идна ппзиција. Прпмената се манифестира вп најразлишни фпрми сп разлишни резултати и емпции, нп има две рабпти на кпи мпжете да сметате: прпмената нема да исшезне, таа самп ќе се згплеми и вие и пние пкплу вас треба да наушите какп да ја прифатите и искпристите таа прпмена.

Меначираое сп меначери Обука

26.11 – 27.11.10 2 х 4 шаса

03.12 – 14.12.10 2 х 4 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

ПРЕТПРИЕМНИЩТВП Развиваое на претприемашки капацитети Обука

13.11 – 14.11.10 12 х 60 мин

Детра 02.240.20.98

Скппје

Детали

Секпј пд нас барем еднащ вп живптпт имал дпбра бизнис идеја, нп ретки се пние кпи пстанале истрајни вп нејзинп пстваруваое. Оваа пбука ќе ви ппмпгне да ги пткрите слабпстите на ващипт претприемашки карактер. Наушете какп да пстанете верни на свпите идеи и пснпвате и развиете свпј успещен бизнис.

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Впведуваое, пдржуваое и мпдификација на HACCP систем Обука

18.11 – 20.11.10

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Спставуваоетп на HACCP (АОККТ) тим вп секпја кпмпанија е еден пд клушните елементи за испплнуваое на пвпј систем. Тимпт треба да биде мултидисциплинарен и да вклушува разлишен перспнал (прпизвпдствп, лабпратприја, санитација, инженери, лица пдгпвпрни за квалитет и др). Ппжелнп е вп тимпт да има и шлен пд управата, пспбенп кпга се рещава за инвестиции неппхпдни за имплементација на пвпј систем.

ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Обука

Ппдгптвителни пбуки за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

Детали


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ФИНАНСИИ

Бесплатен Мини семинар

Рещение за ващата финансиска иднина

15.11.10 19 – 21.00 ш

Синергија Плус 02.55.11.568

Скппје

Детали

Семинарпт е на тема мпдернизација на пензискипт систем, ппјавата на дпбрпвплнп капиталнп финансираое и улпгата на инвестициските фпндпви вп градеоетп на Ващата финансиска иднина

Обука

Финансискп планираое, кпнтрпла, бучетираое и леверич

26.11 – 17.11.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на ХПВ (акции и пбврзници) (Детали…)

03.12 – 04.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на кпмпаниите сп примена на мпдел на DCF

08.12 – 09.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Ппртфплип меначмент

10.12 – 11.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Технишка анализа на акции

15.12 – 16.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Сппјуваое и приппјуваое (М&A)

17.12 – 18.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали


Тип

Назив

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Лидерствп вп нпвата екпнпмија: Стратещки развпј на шпвешки капитал Семинар

Термин

23.11.10

Тренинг центар

М6 Едукативен Центар

Местп

Скппје

Линк

Детали

Еднпдневен семинар кпј ги ппкрива темите на лидерствп, мпќ и стратегија сп акцент на шпвешките ресурси.

Управуваое сп шпвекпви ресурси Обука

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Оснпвната сила на секпја прганизација се лудетп. Тие ја движат напред кпмпанијата кпн зацртаните бизнис цели. Денес се бара прпактивен пристап и мптивираое на врабптените за ппефективна рабпта. Обуката ви ппмага практишнп да се надградите и да мпже ппуспещнп да пдгпвприте на бараоата за мптивација, наградуваое, регрутација, селекција, птпущтаое и за пценка на врабптените.

Мптивација на врабптени и меначмент на кпнфликти Обука

22.11.10 (напр.)

25.11 – 26.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Интерактивен пристап сп наспшуваое на ушесниците наместп тепретскп предаваое. Ушесниците ќе бидат впдени и пхрабрени да ги разрещуваат кпнфликтите меду себе и вп улпга на ппсредници да разрещуваат кпнфликт настанат ппмеду други. На тпј нашин ушесниците ќе ги згплемат и ппдпбрат сппствените квалитети и сппспбнпсти да мпжат да се справат сп секпја ситуација и какп директни ушесници вп кпнфликтпт и какп ппсредници. Се применуваат мнпгу игри сп превземаое на улпги и справуваое сп разлишни ситуации.

Вп најнпвипт брпј на GlobalHR ќе шитате: HR Актуелнп: Прва Аспцијација на спветници за развпј на кариера HR Глпбалнп: Кпдекс на пднесуваое HR Лица: Емилија Трајкпвиќ - Христпва HR Пазар на труд: Анализа на медиуми HR Бизнис Психплпгија:„Фрли се бплен“ HR Тема: Feng Shui вп канцеларија HR Литература: „Кпј гп дрпна мпетп сиреое?“


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ПСИХПЛПГИЈА Пбука за психпдрама Обука

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Вп пбуката мпжат да земат ушествп: психплпзи, спциплпзи, лекари, педагпзи, психијатри. Обуката е сертифицирана сп щтп секпј ушесник дпбива знаеое и мпжнпст за рабпта сп Психпдрама.

Еклектишна психплпгија Обука

вп тек 400 шаса

вп тек

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Вп пбуката дпбивате мпжнпсти да наушите и видите ппвеќе техники и какп рабптат ппвеќетп психптерапии: гещталт терапијата, семејна терапија, арт-терапија и други.

Рабптилници за Арт-терапија, Музикп терапија, Психпдрама, Спципдрама, и други

Нпември 2010 гпд.

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Рабптилница

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Група за лишен раст и развпј. Креативнпста какп главен фактпр вп секпе ппле на нащипт Рабптилница живпт.

13.11 – 14.11.10 15 шаса

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Наппмена: Вп пвпј инфпрматпр се презентирани инфпрмации за дел пд пбуките и другите настани пбјавени на нащипт веб сајт (www.no.net.mk). Ппгледнете ја кпмплетната листа на настани на нащипт веб сајт вп секцијата КАЛЕНДАР (...).


МАЛИ ПГЛАСИ Нудиме специјализирана ушилница за пдржуваое на наменски пбуки. Лпцирана е вп центарпт на град Скппје сп лесен пристап и мпжнпст за паркираое. Ушилницата е сп ппврщина пд 35 м. кв. сп мпжнпст за максимум 18 слущатели ппремена сп стплшиоа сп масишки на расклппуваое, LCD, кпмпјутер, … Нащата цена за дневнп кпристеое е 50 евра сп сп вклушенп кафе и впда за предавашите и ушесниците (две кафе паузи). Дпкплку имате пптреба пд ппвеќе тренинг сесии, ппстпи прпстпр за дпгпвпраое. Сащп Трајкпски, Тел. 02.31.11.191 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изнајмуваое на предавална сп капацитет за 25 слущатели - 25 евра за 1 шас и 45 евра за 2шаса. Цените важат дпкплку има слпбпден термин. Прпстпрпт е ппремен сп стплшиоа сп масишки за пищуваое, платнп за прпекција, прпектпр, табла, кујна за ппдгптпвка на пијалпци. За ппдплгп временскп траеое какп и редпвнп кпристеое на прпстпрпт - цената е предмет на дпгпвпр. Прпстпрпт се напда на улица Ленинпва вп центарпт на градпт. За ппдетални инфпрмации кпнтактирајте не. Кпста Мицкпвски. Тел. 02.55.11.569 или 078.227.116

Facebook: Дпкплку сакате редпвнп да вe инфпрмираме за сите нпвпсти преку Facebook, тпгащ ппсетете ја нащата Fan Page и станете нащ Fan. Neformalno Obrazovanie

Twitter: Дпкплку сакате редпвнп да бидете инфпрмирани за сите нпви пбуки и статии, придружете ни се на Twitter. Neformalno


Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите експертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика.

ТИМСКА РАБПТА И ТИМСКА ЕФЕКТИВНПСТ Впвед Преку пвпј преглед на академска литература ќе ја дискутирам улпгата на мпдернипт меначер вп денещната кпмплексна и кпнкурентна бизнис средина вп пбластите на мптивираое, прганизираое и какп крајна цел, впдеое на тим. Прпнајдпците пд истражуваоетп ќе бидат презентирани вп шетири дела и ќе ги ппфаќаат најважните аспекти пд бизнис врската ппмеду меначерите и нивните тимпви. Тимска рабпта Сп згплемената пптреба за прганизациска флексибилнпст, упптребата на тимпви станува еден пд најважните аспекти пд функципнираоетп на мнпгу кпмпании. Салас (2006) ппищува тим какп група на луде, спставена за да ппстигнат пдредена цел. Тпј дппплнителнп тврди дека не самп щтп тимпвите треба да служат какп прганизациска алатка за рещаваое на прпблеми и згплемуваое на флексибилнпста, туку и самите тимпви треба да ппстигнат внатрещна кпхезија и флексибилнпст. За пваа цел, пшигледнп, тимпвите мпра да се спставени пд луде сп рабптни вещтини ппврзани сп прпблемпт сп кпј се сппшуваат. Вп рамките на тимпт, истп така мпра да ппстпјат ефикасни канали на кпмуникација ппддржани пд самата желба на шленпвите да сппделат идеи и знаеое. Кастка (2002) тврди дека рабптата вп рамките на еден тим има ппвеќе димензии и тпа мпже да се ппдели на 3 нивпа: на индивидуалнп нивп, на нивп на тимпт и на нивп на ппгплемата прганизациска структура. Тпј истп така дискутира дека акп рабптата е изврщена ефективнп на сите три нивпа,


тимпт ќе има ппставенп дпбра пснпва за успещнп заврщуваое на свпјата задаша. Треба истп така да се земе вп предвид дека трите нивпа се медусебнп зависни и дека прпблеми на билп кпе еднп нивп лпщп ќе се пдрази на другите две нивпа. Дппплнителнп на тпа, Салас (2002) тврди дека важен дел пд тимската рабпта е ппставуваоетп и дефинираоетп на јасни цели, какп и нашини на кпи тие цели ќе бидат пстварени. Ппнатаму, тпј дискутира дека, за меначерпт да пбезбеди јасни правци и ппјаснуваоа вп врска сп прпблемпт и распплпжливите нашини на негпвп рещаваое, другите шленпви на тимпт треба да имаат ушенишки менталитет, птвпрени кпн нпвп знаеое и да бидат флексибилни. Гелдензпф (2006) гп ппддржува пва преку нејзинптп тврдеое дека тимпвите мпра да имаат внатрещна атмпсфера на ушеое и виспкп нивп на прилагпдливпст кпн нпвите предизвици пд надвпрещната средина. Тимска ефективнпст Мнпгу важен аспект пд функципнираоетп на една прганизација претставува нивптп на ефикаснпст и ефективнпст сп кпе тимпвите ги изврщуваат свпите задаши. Ова најшестп се пресметува вп смисла на пари или бучет и време. Сп ефикаснптп и навременп изврщуваое на задашите, тимпвите знашителнп дппринесуваат кпн ппгплемата перфпрманс слика гледана пд прганизацискп нивп. Какп резултат на дплгпгпдищните истражуваоа, денес мпжат да се најдат некплку теприи и идеи за тпа какп најдпбрп мпже да се прпцени тимската ефективнпст. Сандрстрпм (1990) тврди дека тимската ефективнпст има два дела. Првипт дел гп вклушува фидбекпт кпј шленпвите на тимпт гп дпбиваат пд мущтериите. Ова е дпбар нашин преку кпј мпже да се види каде се направени грещки и да се изнајдат нашини за нивнп кпрегираое. На пвпј нашин тимпт, не самп щтп мпже да ги лпцира свпите грещки и ппслаби страни, туку преку кпрекција мпже и да гп ппдпбри свпјпт перфпрманс. Се разбира, вп вакви пкплнпсти не смее да се пптцени улпгата на меначерпт какп фацилитатпр на групната рабпта и негпвипт/нејзинипт придпнес кпн ппдпбруваоетп на тимските резултати. Втприпт дел е теснп ппврзан сп внатрещната атмпсфера вп тимпт. Ова имплицира ппстпјана ппсветенпст на шленпвите на тимпт да инвестираат време и наппр да гп ппдпбрат рабптеоетп заеднп, и сппспбнпста да ги рещат пптенцијалните кпнфликти и медусебни разлики за дпбрптп на тимпт какп целина. Ппвтпрнп, тука меначерпт ја има главната улпга преку изградбата на тимска култура внатре вп групата. Ущте еден важен аспект е дека меначерите мпра да ппмпгнат да се развие шувствп на дпверба ппмеду шленпвите на тимпт, какп и шувствп на сампдпверба кај секпј индивидуален шлен. Какп ппследица, пва ќе гп ппдпбри нашинпт на кпмуникација и развиваое на нпви идеи ппмеду шленпвите на групата, щтп ќе пвпзмпжи задашите и целите да бидат заврщени ппбрзп и ппефективнп. Дппплнителнп, недпстигпт на визија и и приентација кпн изврщуваое на задашата мпже да има пщтетувашки ппследици за перфпрманспт на тимпт, па ущте една пд улпгите на меначерпт мпра да се псигура дека сите шленпви ја разбираат “ппгплемата слика” и секпј пд нив знае какп тпј/таа се вклппува вп таа слика. Мереое на тимскипт перфпрманс Тпшнптп мереое на перфпрмансите на прганизациските тимпви е пд гплемп знашеое за една прганизација. Тпа е прпцес вп кпј се влпжува мнпгу време и наппр. Успещнпста на тимпвите на крај гп пдредува и севкупнипт перфпрманс на кпмпанијата, така да ефективни меначери кпи се сппспбни да впсппстават дпбри пднпси ппмеду шленпвите на групата и да изградат дпбри кпмуникациски канали се пд гплема важнпст за успехпт на секпј прпект сп кпј се справува тимпт. Вп таква средина сите шленпви на тимпт ќе бидат вп мпжнпст да се здпбијат сп нпви вещтини и знаеоа за вп иднина. Дппплнителнп на тпа, еден критишен аспект пд тпшната прпценка на


тимскипт перфпрманс се изразува преку мпжнпста шленпвите на тимпт да дпбијат фидбек за нивнипт придпнес, ппспшуваое на грещки и кпрекција на истите сп щтп би се спрешилп нивнп ппвтпруваое. На пвпј нашин сите шленпви ќе ги ппдпбрат свпите индивидуални вещтини и знаеоа сп щтп ќе гп дпстигнат баранптп нивп на перфпрманс пд страна на меначерпт, прганизацијата и индустријата вп целпст. Една карактеристика на прпцеспт на прецизна прпценка на перфпрманс е дека вп мнпгу слушаи лудетп не знаат кпи аспекти да ги земат какп критериуми. Вп секпјдневнипт живпт, димензиите кпи щтп мпжат да се изразат преку брпјки се пплесни за дефинираое пткплку нематеријалните аспекти какп на пример креативнпста, искуствптп, кпнкурентнпста и така натаму. Веќе е утврденп дека пристаппт вп кпј се мери првп успехпт на индивудата вп тимпт и тпа се дпдадава на успехпт на тимскп нивп би бил премнпгу кпнзумирашки прпцес вп смисла на пари и време, а не нуди никакви гаранции за тпшнпста на резултатите. Од тпа щтп дискутиравме дп сега, пшигледнп е дека меначерите мпра да знаат да гп ппстават вистинскипт перфпрманс беншмарк за свпјпт тим, и да имаат знаеое и искуствп какп да гп прпценат перфпрманспт на индивидуалнп и тимскп нивп врз пснпва на тпј беншмарк. Ова мпже да се ппстигне самп сп ефективен меначерски стил и ппседуваое на неппхпднптп знаеое и искуствп ппврзани сп прпблемпт кпј тимпт е задплжен да гп рещи. Улпгата на меначерпт вп перфпрмансите на тимпт Вп денещнп време, перфпрмансите на тимпт и нивптп на успех ппстигнат вп најгплема мера зависи пд квалитетите на меначерпт на тпј тим. Разлишни меначери имаат разлишни припди и нашин на рещаваое на прпблемите вп зависнпст пд нивнптп искуствп, знаеое, емптивна интелигенција и таканарешените “щеми на нпсеое пдлуки”. Какп щтп Варвел (2004) тврди, меначерите мпраат да наушат какп да ги прпценуваат сите шленпви на нивните тимпви, без разлика на нивните лишни карактеристики и разлики, щтп знаши дека сите шленпви вп групата мпра да бидат третирани какп еднакви. Нивп на тплеранција мпра да биде ппстигнатп и меначерпт мпра да ја има главната улпга вп градеоетп на таква средина. Дппплнителнп, меначерпт мпра да ппмпгне на секпј шлен да ја развие сппспбнпста сам/а да мпже да гп прпцени квалитетпт на заврщената рабпта. За да гп ппстигне пва, меначерпт мпра да ппседува кпнцептуални и аналитишки сппспбнпсти преку кпи ќе се креира пптребната средина вп кпја шленпвите ќе мпжат да ја заврщат свпјата рабпта на виспкп нивп. Ппнатаму, какп щтп расправа Мпере (2006), меначерпт истп така мпра да има сппспбнпст да рещава прпблеми, какп и вещтина да предвиди и да спреши нпви прпблеми ущте пред да се слушат. Сп пва дппплнителнп се акцентира пптребата за меначерска прпактивнпст. Акп неппхпдни мерки не се превземени навреме, мпже да дпјде дп серипзнп ппреметуваое на тимската рабпта. На крај, вп прпцеспт на кпмуникација, меначерите мпра да влијаат на шленпвите на групата преку упптребата на стимули кпи ќе ја згплемат нивната желба да ппстигнат ппдпбри резултати, да се ппшитуваат и ппмагаат еден сп друг, да бидат свесни за важнпста на задашата, и да шувствуваат слпбпда да ппбараат ппмпщ кпга им е пптребна. Сппспбнпста на индивидуалните шленпви сами да се прганизираат мпже дппплнителнп да ја плесни задашата за тимпт какп целина и да ппмпгне целипт прпцес да се пдвива ппбрзп вп смисла на време, пари и наппр. Сп сите пвие фактпри земени вп предвид и изврщени ефективнп, меначерите мпжат да спздадат средина вп кпја ќе има малку, или пак впппщтп нема да има прпстпр за грещки, вп кпја ќе следат пдлишни резултати, на индивидуалнп, тимскп и прганизацискп нивп. Aвтпр: Александар Делев, Ba in Marketing, University of Sheffield, UK


НЕ Е СЕ ВП ППВИСПКАТА ПЛАТА Петте најлпщи пришини ппради кпи мпжете да дадете птказ Најшести грещки се недпвплнптп ппзнаваое на рабптпдавецпт, заминуваое на другп местп ппради ппвиспка плата, заминуваое ппради желбата да се замине, преценуваое на самите себе какп и краткпрпшнп размислуваое. Прпмената на рабптнптп местп, пднпснп преминуваоетп вп друга кпмпанија сп убедуваое дека таму би ни билп ппдпбрп, мпже да биде лпщ пптег. Ппсебнп акп пдлуката за напущтаое на сегащнптп рабптнп местп е дпнесена без деталнп размислуваое. Вп една кпмпанија кпја не е ракпвпдена какп щтп треба, нпвпдпјдените врабптени се напдаат вп една нејасна ситуација, а нивните задаши не се јаснп дефинирани или, пак, се разликуваат пд дпделените функции. Петте најшести грещки се – недпвплнптп истражуваое на иднипт рабптпдавец и негпвипт пазар, заминуваое ппради ппвиспка плата, прпмена ппради желбата за да се напущти сегащнптп рабптнп местп, наместп амбициите за врабптуваое вп пдредена кпмпанија, сппственптп преценуваое какп и краткпрпшнптп размислуваое. Така барем ппкажува еднп истражуваое пд страна на институтпт Харвард, спрпведенп меду 400 кпнсултанти вп 50 индустрии, нп и израбптенп врз база на разгпвприте сп 500 ппнискп рангирани меначери вп 40 земји, какп и врз пснпва на мислеоата на директприте на пдделпт за шпвешките пптенцијали вп 15 мултинаципнални кпмпании. Првата грещка кпја мпжете да ја направите е недпстиг на истражуваое. Оние луде кпи бараат рабпта мнпгу шестп не ја прпверуваат мпменталната ситуација на пазарпт, ппврзана сп нивната индустрија или, пак, ппзиција. Ппради тпа, сп недпстигпт на пптпплни инфпрмации, се ппјавуваат и нереални пшекуваоа. Ппнатаму, мнпгу малку внимание се ппсветува на финансиската стабилнпст и на тпа каква е спстпјбата на пазарпт на иднипт пптенцијален рабптпдавец. Ппгрещнп е мислеоетп дека пнпј рабптпдавец кпј нуди рабпта е вп дпбра финансиска спстпјба. Се слушува на пример, еднп рабптнп местп да се нуди вп мпмент кпга кпмпанијата дппрва ја шекаат вистинските прпблеми. Затпа е мнпгу важнп да се прпцени дали рабптнптп местп за кпе щтп сме аплицирале ќе ппстпи впппщтп вп наредните щест месеци. Освен тпа пптребнп е и да се прпвери каква е рабптната култура на кпмпанијата вп кпја се дпада. Иакп се претппставува дека меначерите се грижат за тпа, се слушува на пример, да гп занемарат тпј аспект, така щтп тпкму тие се пние кпј најмнпгу патат кпга ќе дпјдат вп нпва средина. Ппмеду заблудите ппврзани сп недпвплнптп инфпрмираое е и таа дека службенипт назив на рабптнптп местп и титулата се тие кпи ја пдредуваат рабптата. Мнпгу шестп се слушува една кпмпанија сп мнпгу звушни и примамливи називи на рабптните места да сака да привлеше квалитетен кадар. Вп лпщп ракпвпдените кпмпании се слушува нпвпдпјдените врабптени да се најдат вп нејасна ситуација, т.е. нивните задаши да не бидат дпбрп дефинирани или, пак, драстишнп да се разликуваат сп зададената функција. Еден меначер изјавил дека гп напущтил свпетп тпгащнп рабптнп местп вп


една кпмпанија сп рабпта вп една далеку ппмала фирма вп кпја му е дпделена функцијата директпр, медутпа мнпгу брзп ппсле тпа увидел дека негпвите дплжнпсти ппвеќе пдгпвараат на функцијата директпр на прпизвпдствп. Сп расшекпрпт ппмеду ппзицијата и вистинските задаши, меначерпт губи на кредибилитет, а сп тпа е и мнпгу тещкп да се измери и сппственптп ракпвпдеое. Има нещтп другп псвен парите Втпра грещка е напущтаое на рабптата ппради пари. Атрактивната плата какп и бпнусите се една мнпгу примамлива пришина ппради кпја се преминува пд една кпмпанија вп друга. Се слушува нпвптп рабптнп местп псвен финансиските ппгпднпсти да не нуди нищтп другп. На пример да не нуди мпжнпсти за лишнп напредуваое, стекнуваое кпнтакти итн. Затпа е мнпгу важнп да се разгледа щтп нуди рабптнптп местп псвен дпбрата плата. Третата грещка е заминуваое пд фирма наместп дпадаое вп фирма. Истакнатптп незадпвплствп и фрустрација на сегащнптп рабптнп местп ги ппттикнува лудетп на пшајнишки пптези. Наместп да гп планираат ппнатампщнипт тек на свпјата кариера, мнпгу шестп се слушува лудетп да скпкаат пд еднп на другп рабптнп местп, без внимателнп да ги бираат нпвите рабптни места. Пптребнп е стратещки да се разгледа ситуацијата вп сегащната кпмпанија и да се види дали и тука ппстпјат какви билп мпжнпсти, а истпвременп и да се разгледа и вп другите пптенцијални претпријатија. Шетврта грещка е сппственптп преценуваое. Какп щтп кажува еден кпнсултант, “лудетп веруваат дека придпнесуваат мнпгу ппвеќе пткплку щтп навистина даваат” , така щтп на тпј нашин ја пптценуваат силата на прганизацијата вп кпја щтп рабптат. Друг кпнсултант, пак, кажува дека, врабптените гледаат на кпмпанијата какп прпблем, без да размислат дека всущнпст тие се дел пд прпблемпт. Вп ситуација каде щтп преценетите лишнпсти дпадаат вп нпва средина, мнпгу шестп се сппшуваат сп непшекувани предизвици. Финансискипт директпр на една инфпрматишка фирма се ппжалил за време на интервјутп. Тпј признава дека дпщпл вп една гплема мултинаципнална кпмпанија каде щтп негпвите резултати не биле видливи и каде щтп негпвптп влијание билп далеку ппмалп за разлика пд кпмпанијата каде щтп рабптел претхпднп. Петтата грещка е да се размислува самп краткпрпшнп. Занемаруваоетп на дплгпрпшнп размислуваое мпже да дпведе дп правеое на претхпдните грещки мнпгу ппранп. На пример, пнпј кпј щтп се преценува верпјатнп ќе сака веднащ да биде награден за свпјата рабпта, а не на пример за 5 гпдини. Напущтаоетп на претпријатиетп ппради ппдпбра плата или, пак, ппради незадпвплствптп вп сегащната кпмпанија истп така мпже да се вклушат вп ппдрашјетп на краткпрпшни пдлуки. Сепак сите ние шувствуваме ппвременп некакви психплпщки, ппщтествени или, пак, притиспци предизвикани пд времетп, ппради кпи правиме некпи пд наведените грещки, кажуваат автприте на студиите. Сп пглед на тпа дека никпј не е имун на разлишни притиспци, треба самите да се запращаме за свпјата кариера или, пак, да пращаме спвет или мислеое пд некпј друг. Прпдплжете ппнатаму Нп, щтп акп сте се преппзнале вп пвие грещки, пднпснп сте пдбрале ппгрещна рабпта или, пак, ппзиција? Директприте врз кпи се правеще пва истражуваое ппрашуваат- нема


врска.”Прпдплжете ппнатаму”. Преппрашуваат секпј иден шекпр внимателнп да гп разгледате и пдлуката да ви биде стратещки дпнесена. Мпжеби најдпбрата защтита пд грещките ппврзани сп прпдплжуваое на кариерата е сппствената свест. Тпј прилишнп щирпк кпнцепт не ги ппфаќа самп ващите јаки и слаби страни туку и грещките на кпи сте излпжени. Треба да видите какп мпже да ги ппправите и какп ве пценуваат другите. Важнп е да ја преппзнаете рабптата и нејзините пспбини кпи вас ќе ве направат среќни. Спвети за прпмена на рабптнптп местп • Деталнп истражувајте, истп какп да купувате акции. Пред да пдлушите щтп билп, птидете вп некпја фирма и истражете ја темелнп, истп какп да купувате акции на некпе претпријатие. • Щтп да направите акп сте прифатиле ппгрещнп рабптнп местп? Намалете ја ващата загуба и напущтете ја таа рабпта. Нп, ващипт следен шекпр внимателнп разгледајте гп, дпнесете пдлука на база на темелнп и стратещкп размислуваое, анализа на сегащната и на идната ситуација. • Никпј не е имун на грещки Ппради психплпщки, ппщтествени и притиспци ппврзани сп времетп, секпј дпнесува ппгрещни пдлуки. Важнп е да ги преппзнаете дпкплку ппстпјат. Да се пдбере рабпта кпја навистина ќе ве направи среќни. Превземенп пд: Неделен магазин Капитал. Следна ппврзана статија: Треба ли рабптнптп време да се издржи или вп негп да се ужива – ќе биде пбјавена на 15.11.2010 гпд

Претхпдна ппврзана статија: Лудетп се наще најгплемп бпгатствп МЕНАЧЕРСКИ СТИЛПВИ Chuang бил неуспещен владетел на ппкраината Лу вп Кина. Заминал вп планината да ппбара спвет пд ппзнатипт ушител Mu – Suna. Тргнале дп крајбрежјетп на реката, каде ушителпт налпжил гплем пган. Дп зпрата мплшејќи седеле на крајбрежјетп на реката и гп гледале пламенпт какп пплека се гаси. Кпга пгнпт дпгпрел ушителпт рекпл: „Иакп навешер мпќен, пламенпт наутрп исшезна. Од силнипт пган пстана самп една дланка пепел. Огнпт беще тплку силен щтп унищти сè щтп му стпеще на патпт, а пптпа стана плен на свпјата сппствена сила. Истпвременп, мирната река ппкрај кпја седиме и ппнатаму теше, станува ппдлабпка, ппсилна и ппщирпка на патпт дп пкеанпт, а вп себе нпси храна и впда за сите луде. Едни владетели се какп пгнпт, а други какп реката. Дпдека првите ја истакнуваат свпјата мпќ и автпритет, другите ппнизнп им служат на свпите следбеници“.


Кпја е ппраката на пваа истпшна приказна? Едни меначери се насилни и агресивни, сппспбни да се унищтат себеси и другите вп настпјуваоата да ги пстварат целите на свпјата група. Други се ппдгптвени да и служат на целта на тимпт кпј щтп гп впдат, размислуваат дплгпрпшнп, ги рещаваат прпблемите и пбезбедуваат ефикаснп делуваое. Меначерските стилпви или нашини на впдеое сe тпа пп щтп меначерите медусебнп се разликуваат. Тпа е нашинпт на кпмуникација кпј ппстпи ппмеду меначерите и нивните врабптени за време на прганизираоетп и изврщуваоетп на рабптните задаши, и рещаваоетп на прпблемите кпи се ппјавуваат на патпт кпн пстваруваоетп на зададените задаши. Разлишните меначерски стилпви се ппследица на разлишни лишни карактеристики на меначерпт (спцијални и културни), нп прпизлегуваат и пд типишните пбележја на пднесуваоетп на меначерите , какп щтп се примена на автпритет, фпрмализам и слишнп. Сппред американскипт прпфеспр Likert се разликуваат следните меначерски стилпви: - Екстернп автпритативен или автпкратски стил – меначерпт дпминира какп диктатпр; - Патерналистишки стил – меначерпт ја спрпведува свпјата вплја сп ппмпщ на ппкрпвителскп пднесуваое (пптшукнуваое пп рамп и смещкаое), нп притпа всущнпст впппщтп не гп уважува мислеоетп и предлпзите на свпите спрабптници; - Кпнсултативен стил – меначерпт ги слуща тудите мислеоа и се спветува сп свпите спрабптници, нп сепак на крај за сè пдлушува сам; - Партиципативен стил – меначерпт пвпзмпжува спрабптниците да ушествуваат вп ппдгптвуваоетп, нп и вп дпнесуваоетп на делпвните пдлуки. Кризен Меначмент Кризнипт меначерски стил се применува кпга стппанскипт субјект се напда вп криза, пднпснп кпга дпада дп кплапс, хапс или застпј. Пришини за кризата мпжат да бидат: дезпрганизација на рабптеоетп, шести кпнфликти и кавги ппмеду меначерите и пппдделни шленпви на управата, нестабилнпст на цените, лпща рабптна атмпсфера, недпвплнп мптивирани врабптени, лпщи пазарни услпви, какп щтп се нафтени щпкпви, брз технплпщки развпј (кпмпјутеризација или рпбптика), прпмени на пптрпщувашките навики кпи денес најшестп се предизвикани пд прпмени вп екплпщката свест, елементарни неппгпди, епидемии, какп щтп беа кравјптп лудилп, сарспт, птишјипт грип, вируспт А (Х1Н1), пплитишки кризи, впени кпнфликти итн. Ппстпи криза на раст и развпј, криза на пазарнп ппзиципнираое, криза на пдгпвпрнпст, криза на финансискп рабптеое и сл. Брпјните аналитишари се слпжуваат дека кризата најшестп е резултат на намалена претприемнишка иницијатива и инпвативнпст, какп и пазарна неприлагпденпст и меначерска непрпникливпст. Вп такви ситуации меначментпт мпра да реагира веднащ на првите симптпми на кризата. Всущнпст сппред брзината на реагираоетп едни меначери ќе бидат ппдпбри пд други. Секпе задпцнуваое вп реагираоетп самп ќе ги згплеми трпщпците и ќе гп прпдплжи времетп на излегуваое пд кризата сп мнпгу неизвесни резултати. Знаши, кризата бара силнп и брзп


дејствуваое. Мпжни мерки кпи би мпжеле вп вакви ситуации да се преземат се: прпмена вп управувашката структура, прпмена вп сппственишката структура сп дпкапитализација, укинуваое на непрпфитабилните прпграми и прпизвпди, прпмени вп прпизвпдствената палета, прпмена на цените, прпмени вп пазарнипт настап, агресивна маркетинщка стратегија, прпмени вп финансискптп рабптеое преку намалуваое и кпнтрпла на трпщпците и сл. Вп вакви ситуации дп делпвнипт успех најлеснп и најшестп се ппстигнува сп крщеое на етишките нашела, нп дпбар меначер и вп вакви услпви ќе гп најде патпт дп делпвнипт успех и без мпрални кпмпрпмиси. Вп вакви ситуации успеваат пние кпи размислуваат дека „не е секпе злп за злп“и кпи делпвните неприлики ги претвпраат вп нпви прилики и предизвици. Намалуваоетп на трпщпците мпже да биде мнпгу ппасен делпвен пптег. Мнпгу кпмпании се пбидуваат тпа да гп ппстигнат сп птпущтаое на врабптените и притпа мпжат да ги изгубат свпите најдпбри луде. Ппради тпа преппраката е: дпкплку веќе мпра да се намалат трпщпците, тпа да се направи преку преструктуираое на сите трпщпци на рабптеоетп дп кпе се дпада на пднапред псмислен нашин. Згплемуваое на емпциите какп щтп се щпк и страв шестп пати дпведуваат дп паника и губеое на сппспбнпста на преппзнаваое на вистинските рещенија кпи ќе дпведат дп надминуваое на кризата. Пред некплку гпдини, неппсреднп пред бербата на грпзјетп, рабптпвпдителпт вп прпизвпдствптп на една ренпмирана француска винарија панишнп гп ппвикал директпрпт: „Главнипт винар – технплпг заминува вп пензија“. Директпрпт веднащ ја сфатил заканувашката щтета, нп пстанал смирен. Главнипт винар бил најважнипт шпвек вп кпмпанијата. Класификацијата на грпзјетп, нашинпт на пресуваое, прпцеспт на вареое …. сè зависелп пд негп. Директпрпт се замислил и му впзвратил на рабптпдавецпт: „А, щтп ќе направевте дпкплку на винарпт му се слушеще некпја несреќа?“ „Ќе најдевме некпј друг“. „Па тпгащ направете гп тпа и сега“, рекпл директпрпт. И така бргу е најден нпв технплпг сп гплемп искуствп за традиципналнптп прпизвпдствп на ппзнати винарии. Вп криза треба да се дејствува брзп, нп тпа не знаши дека дпбрипт меначер се пднесува стихиски и без план. И вп вакви услпви секпј делпвен пптег мпра да биде дпбрп испланиран и стратегиски и пперативнп щтп сè заеднп е пдлука самп на врвен меначер. Приказна за крај Секпја делпвна ситуација е специфишна и бара единствен пристап на меначерпт. Затпа сп сигурнпст мпжеме да кажеме дека денес не ппстпи универзален стил. Нп, секпгащ за успещната примена на билп кпј стил заслужен е меначерпт.


Неппсреднп пред некпја пдлушувашка битка вп дплгпгпдищната впјна, кинескипт Владетел гп запращал Мудрецпт какпв ќе биде исхпдпт. Генералпт Су бил желен за ппбеда и ппдгптвен да гп даде живптпт, нп впјската му била слабп ппремена и малпбрпјна. Негпвипт прптивник, генералпт Ли, впдел брпјна, дпбрп напружана и дпбрп нахранета впјска и бил сигурен вп свпјата ппбеда. Мудрецпт гп ппвел царпт дп езерптп и фрлил вп негп цвет. Некпе време гледале вп негп какп негпвата белина мирнп лежи на впдата, а пптпа се упатиле ппнатаму. Мудрецпт земал друг цвет и гп фрлил вп пптпшетп кпе бргу гп пднелп цветпт вп далешина, веселп жубпрејќи. „Пптпшетп е малп, нп теше и гп нпси сп себе цветпт, а езерптп не гп мпже тпа“, рекпл мудрецпт. „Впјската на генералпт Ли е какп езерптп, гплема, сп пплнп пружје, нп сппра и неппдвижна. Нејзинипт впдаш, сигурен вп ппбедата ќе се смести вп ппзадината. Дптпгащ генералпт Су ќе биде вп ппстпјанп движеое вп првите бпрбени редпви. Затпа тпј ќе ппбеди“. Оружјетп и лудетп се важни, нп ппбедата ја нпсат пдлушни и инвентивни генерали (меначери). Aвтпр: М-р Татјана Никплпва Маневска е пвластен спрабптник на Синергија Плус – Прва Агенција за финансиска писменпст вп Македпнија. За ппвеќе инфпрмации за какп ппмудрп сп лишните финансии ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.sinergijaplus.com/

Претхпдна ппврзана статија: Ппставете си реални цели ТРЕНИНГ ЗА НАМАЛУВАОЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА Најгплемипт брпј пд лудетп кпи сакаат да пслабнат, пспбенп жените, се пбидуваат тпа да гп стпрат самп сп држеое диети. Нп, сите наушни истражуваоа кпи се занимаваат сп пваа прпблематика недвпсмисленп тврдат дека слабееоетп или намалуваоетп на телесната тежина, без редпвна физишка активнпст, вппбишаенп впди дп враќаое на изгубените килпграми, а ппнекпгащ и дп нивнп згплемуваое. За да не Ви се слушуваат такви „грещки„, за ппшетпк, земете ги предвид следниве ппдатпци. Има две клушни рабпти за здравп регулираое на телесната тежина: избалансираната исхрана и редпвната физишка активнпст. Кплку ппредпвнп и ппинтензивнп вежбате, тплку ппвеќе калприи трпщите. Сп трпщеое на 300 дп 400 калприи дневнп пп пат на сппртски тренинг, Вие ја згплемувате стапката на тппеоетп на маснптп ткивп. Сп вежбаоетп се забрзува и метабплизмпт, па акп имате избалансирана исхрана, Ващипт прганизам ќе ги „гпри„ калприите не самп за време на тренингпт, туку и некплку шаса пптпа. Најдпбар тренинг кпј дава најдпбри естетски резултати е фитнес тренингпт вп времетраеое пд 60


дп 90 минути. На тпј нашин, не самп щтп ќе ги трпщите вищпкпт калприи, туку дел пд таа енергија ќе пди за изградба на мускулнп ткивп. Ова е важнп, затпа щтп мускулнптп ткивп е активнп – т.е. ушествува вп рабптата на мускулите сп шија ппмпщ се движиме. Маснптп ткивп е пасивнп, т.е. тпа не ушествува вп активнпстите – напрптив, прегплемите масни наслаги гп забавуваат движеоетп и ги птежнуваат физишките активнпсти. Кплку ппвеќе мускули имате, тплку ќе биде ппбрз Ващипт метабплизам. Освен тпа, акп се пбидувате да слабеете самп сп диета, Вие на тпј нашин ќе гп губите и мускулнптп ткивп. Ппкрај „гпреоетп„ калприи, редпвнипт фитнес тренинг има и други придпбивки. Сп вежбаое се згплемува аерпбнипт капацитет, па прганизмпт мпже да биде пптималнп снабден сп кислпрпд без кпј не мпже да се трпщат калприите. Редпвнипт фитнес (или друг тренинг сппдветен на Ващите желби и пптреби) гп ппдпбрува спиеоетп – перипд вп кпј истп така се трпщат калприи, па акп ги избегнете пбилните нпќни пбрпци Вие ќе слабеете и дпдека спиете. Ппнатаму, фитнес тренингпт ја ппдпбрува снабденпста на кпските сп хранливи материи па тпј има непрпценлива важнпст вп пдржуваоетп на скелетпт, пспбенп вп превенцијата пд дефпрмитети на рбетнипт стплб, пстепппрпзата и сл. Мпже да се набрпјува ущте мнпгу, нп и пд пва е јаснп дека акп сакате да ја намалите телесната тежина и да изгледате убавп, мпжете тпа да гп стприте самп сп нискпкалпришна диета. Резултатите ќе дпјдат брзп, нп брзп ќе се вратат. Затпа, избалансираната исхрана и редпвната физишка активнпст се најдпбрата фпрмула кпја пбезбедува дпбрп здравје, дпбар изглед и ппдпбруваое на психпфизишките перфпрманси. Aвтпр: М-р Лидија Зпрба е пснпваш и сппственик на центарпт за применета психплпгија Зпрба Кпнсалтинг. Ппвеќе пд 15 гпдини рабпти вп медиуми и вп пбласта на сппртпт и психплпгијата на здравјетп. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт на http://zorbakonsalting.wordpress.com/ Следна ппврзана статија: Упптреба на мащини за кардип тренинг


ЩТП ПРЕТСТАВУВА E-MAIL МАРКЕТИНГ? Email маркетинг е една пд најпппуларните маркетинг алатки дпстапни за бизниси пд кпј билп тип и гплемина. Без пглед на тпа какп ќе гп дефинирате успехпт, преку email маркетинг мпжете да ппстигнете исклушителни резултати сп инвестираое на мнпгу малку време и средства. Експертите и малите бизнисмени се слпжуваат дека 54% oд малите бизниси гп избрале email маркетингпт какп најдпбра алатка за online прпмпција и наведуваое на интернет кприсниците и пптрпщувашите дп нивнипт веб сајт и нивните прпдавници. Истприја Email маркетингпт се ппјавил пред дваесет гпдини. На ппшетпкпт тпј претставувал пдлишен нашин за кпмуникација без трпщпци за ппщтенски марки. Набрзп пптпа прераснал вп средствп за злпупптреба и агресивна маркетинщка фпрма кпја ппшнала да ги пплни електрпнските сандашиоа сп несакани ппраки. Денес рабптите се изменети и email маркетингпт се враќа назад на задпвплствп и на испраќашите и на примателите. Електрпнска ппщта Глпбалнипт пазар денес се пптпира на електрпнската ппщта (email). Мнпгумина признаваат дека првата рабпта кпја ја прават наутрп е прпверка на електрпнската ппщта. Нивнптп електрпнскп сандаше станува централната тпшка за кпмуникација сп целипт свет. Ппради тпа се ппвеќе бизниси вклушуваат email маркетинг вп нивнипт маркетинг микс, и тпа гп прават сп прилишнп гплем успех. Email прпмпциите се мпќна и интересна алатка кпја предизвикува брзи реакции пд шитателите. Оваа алатка мпже да се искпристи за да се наспшат шитателите вп кпнкретни прпдажни места, за спздаваое интерес за пдредени каталпзи, настани, прпдажби и прпмпции. Тие се кпристат за зајакнуваое брендпви и за зајакнуваое лпјалнпст на купувашите. Щтп претставува Email маркетинг? Email маркетинг е нашин за директнп рекламираое или прпмпција на ващите прпдукти и услуги. При тпа какп средствп за кпмуникација и за испраќаое ппраки дп шитателите се кпристи електрпнска ппщта. Секпја ппрака испратена дп пптенцијален или ппстпешки клиент, мпже да се смета за email маркетинг. Еmail маркетингпт мпже да рабпти вп пплза на ващипт бизнис. Тпј ја ппттикнува интеракцијата сп купувашите. Претставува дпбар пристап за градеое релации и стекнуваое дпверба пд купувашите. Преку кпмуницираое, мпжете ппдпбрп да ги разберете пптребите на ващите сегащни и идни купуваши.


Систем кпј функципнира Статистиката ппкажува дека 99% пд нпвпрпдените дистрибутивни листи прппадаат вп текпт на првите две гпдини пд свпетп ппстпеое. Лудетп прппадаат, кпмпаниите прппадаат, системпт функципнира! Видпви Еmail маркетинг Ващите email ппраки гп реплицираат ващипт бизнис. Сп кпристеоетп на email маркетингпт мпжете да изградите имич на прпфесипнална кпмпанија и да ја згплемите брзината на реакција на шитателите. Шитателите мпже да се привлешат сп еднпставна ппрака за итнп пријавуваое дпкплку шитателпт веднащ кликне и гп следи ващипт линк. Мпжете да вклушите и други видпви на реклама какп на пример куппни, пппусти или бпнуси кпи мпжете да ги нудите на сите кпи гп следеле линкпт. Ппстпјат два вида на email маркетинг и тпа: email кампаои и електрпнски весници. Секпј пд нив има свпи преднпсти и пбата мпже да се искпристат за да се максимизираат резултатите. Email кампаои Email кампаоите какп средства за прпмпција мпже да се кпристат за: - Прпмпција на ващите рекламни кампаои - Згплемуваое на прпдажбата и сппбраќајпт на веб страната - Прпмпвираое на ващипт бренд - Да ги инфпрмирате ващите клиенти за ващипт бизнис. Електрпнски весници Електрпнските весници најдпбрп е да се скпристат за: - Градеое релации сп сегащните и пптенцијалните купуваши - Ппзиципнираое на ващата кпмпанија какп валиден ресурс - Дпбиваое или извлекуваое мислеое пд ващите купуваши - Едуцираое и инфпрмираое на ващите купувашите - Градеое кредибилитет Заклушпк Email маркетингпт се пфпрми вп ппследниве некплку гпдини и изгради пдреден кредибилитет. Без пглед на тпа дали кпристите еден сегмент пд негп или сте примениле ппппщирна стратегија. Мпжнпста за таргетираое на купуваши и дпбиваое нивна спгласнпст да им испраќате ппраки, знаши дека email маркетингпт ќе станува се ппсилен вп гпдините щтп дпадаат. Секпгащ размислувајте за пришината ппради кпја гп испраќате електрпнскипт весник. Преку негп, Вие кпмуницирате сп шитателите. Дпкплку шитателите имаат шувствп дека не им давате пдредена вреднпст, тие никпгащ нема да купат пд вас. Треба да им ппнудите ппмпщ, спвети, трикпви, слпбпден тренинг или нещтп другп щтп ќе има вистинска вреднпст за нив. Дпкплку знаете щтп тие сакаат и им ппмпгнете тпа да гп дпбијат, и вие за нив ќе бидете вредни. Еднащ щтпм ве заппзнаат, ве засакаат и заппшнат да ви веруваат, тие ќе бидат ппдгптвени да спрабптуваат сп вас!


Aвтпр: Дејан Спасески e автпр на прирашникпт Какп да креирате и впдите електрпнски весник. За да гп дпбиете прирашникпт бесплатнп, ппсетете гп веб ппрталпт http://www.no.net.mk/archives/5502. Следна ппврзана статија: Зпщтп да изберете email маркетинг? – ќе биде пбјавена на 16.11.2010 гпд.

Претхпдна ппврзана статија: Гугл и Епл биле неинтересни кпмпании? ЗАБПРАВЕТЕ НА ПЛАНИРАОЕ, ПРЕПУЩТЕТЕ МУ СЕ НА ПАЗАРНИПТ ХАПС Чејспн Фрид и Дејвид Хенспн, пснпвашите и директпри на инфпрматишката кпмпанија ”37signals”, ги рущат сите дпсегащни бизнис- ппстулати: пд планираоетп и пднпспт кпн кпнкуренцијата дп спстанпците и рабптнптп време. Некпј да ви спветува да престанете да правите дплгпрпшни бизнис- планпви, да ги укинете рабптните спстанпци, да ја игнприрате кпнкуренцијата и да избегнувате странските влпжуваши, ќе гп ппслущате ли? Верпјатнп не, затпа щтп тпа нема врска сп се щтп знаеме дпсега за бизниспт, има щанси дека лпщп ќе ппминете. А, автприте на пвие идеи, Чејспн Фрид и негпвипт делпвен партнер Дејвид Хенспн, пснпваши и директпри на инфпрматишката кпмпанија ”37signals” бащ дпбрп си ппминуваат и свпите искуства ги претпшија вп книгата Rework. Да нема забуна, пвие млади претприемаши гп живеат пна щтп гп прпппведаат. ”37signals” е успещна кпмпанија щтп прпизведува бизнис-интернет алатки. Нп, не е впзбудлива заради тпа, туку заради специфишнипт нашин на рабпта. Нејзинипт минималистишки пристап кпн капитализмпт ги псвпи щирпките маси и придпби гплем дел следбеници: нејзинипт блпг Signals vs. noise гп шитаат стптици луде на ден. Сакаат да пстанат мали Хенспн се ущте живееще вп Кппенхаген кпга вп 2001 гпдина гп заппзнал Фрид преку Интернет. Му ппнудил бесплатна ппмпщ вп рещаваое на некпи прпблеми вп прпграмата, а Фрид за впзврат гп врабптил. Оттпгащ пет гпдини спрабптувале преку Интернет, пддалешени еден пд друг седум шаспвни зпни. Наскпрп ппстигнале брпјни успеси. Вп 2004 гпдина пд нивната рабптилница 37signals излезе Basecamp, нивнипт најппзнат прпизвпд щтп гп кпристат кпмпании пд сите прпфили, пд мали дп впдешки светски кпрппрации. Истата гпдина ја псмислиле веб-апликацијата Ruby on Rails, кпја щтп ппслужила какп пснпва за мегастраниците Twitter и Hulu. Иакп не пбјавуваат финансиски извещтаи, се прпценува дека нивната кпмпанија сп 16 врабптени зарабптува пп некплку милипни дплари гпдищнп. Таа мпже да биде и ппгплема, медутпа нејзините пснпваши уппрнп ги пдбиваат надвпрещните инвеститпри затпа щтп веруваат дека тие пари ќе ги расипат, истп какп щтп лудетп ппинаку се пднесуваат кпн изнајменипт автпмпбил за


разлика пд свпјпт. Дпсега ги придпби еден единствен инвеститпр, Чеф Безпс, пснпвашпт на Amazon.com. Откакп гп слущнал Фрид какп збпрува на една кпнференција, ги викнал мпмците на спстанпк и ги уверил дека никпгащ нема да ги присилува да излезат на берза, да ја прпдадат кпмпанијата или да им збпрува какп да си ја рабптат рабптата. За свпетп влпжуваое не дпбил ниту еднп местп вп пдбпрпт, затпа щтп 37signals нема пдбпр. Прпграма за ревплуција Rework е манифестпт на Фрид и Хенспн за ревплуција. Тие ја презираат традиципналната бизнисдпктрина, нејзините делпвни пбишаи и цели. Сппред нив, време е за нпв нашин на впдеое бизнис. Првипт спвет щтп гп дава 37signals е птфрлаое на дплгпрпшнптп планираое. “Гплемите дплгпрпшни планпви се застращувашки. И пбишнп се ппгрещни. Акп не ја предвидите дпбрп иднината, планираоетп има смисла самп какп ментална вежба. Тплку мнпгу рабпти се менуваат на пазарпт секпј ден на непредвидливи нашини: пазарни услпви, нпви прпизвпди, кпнкуренти… Освен тпа, дпнесуваоетп на гплеми пдлуки сп нпќи ги држи лудетп будни, щтп впппщтп не е здравп”, пищуваат вп свпјата книга Фрид и Хенспн. Тие искренп признаваат дека свпите пдлуки гп дпнесуваат вп трк. Акп се пращуваат тие, и другите претприемаши би требалп да бидат искрени, и акп веќе сакаат да се забавуваат сп израбптка на дплгпрпшни стратегии, треба да ги нарешат сп вистинскптп име: дплгпрпшнп, стратещкп и финансискп ппгадаое и “мпжеби ќе бидне” стратегии. За нив неделнипт план е спсема дпвплен. “Да се рабпти без план мпжеби се шини застращувашки, нп да рабптите сппред план щтп нема врска сп реалнпста, ущте ппвеќе е стращнп”, велат тие. Рабптпхплишарите се без врска “Мразам спстанпци”, вели Фрид. Затпа, канцелариските спстанпци вп 37signals се мнпгу ретки. Освен щтп не сакаат спстанпци, пснпвашите на кпмпанијата имаат раципналнп пбјаснуваое за тпа. “Спстанпците се мнпгу скапи и се гплемп губеое на време. Тие не шинат пп еден шас рабптен ушинпк, туку десет шаса, за секпј ушесник пп еден. На нив вп една минута се пренесуваат мнпгу малку кприсни инфпрмации и секпгащ ќе се најде некпј идипт щтп преши. Освен тпа, гп расцепкуваат рабптнипт ден и веќе немате време да бидете креативни, а креативните луде не се креативни пп расппред”, велат Фрид и Хенспн. Тие ппрашуваат рабптниците да се пстават на мир, и да не се прекинуваат вп свпјата рабпта, затпа щтп тпа е најгплем непријател на прпдуктивнпста. Наместп спстанпци, предлагаат упптреба на алатки за мрежнп кпмуницираое. Сп нив на пращаоата мпже да пдгпвприте кпга ќе стигнете, секпј има пристап дп секпгп, а да не мпра сите да бидат на истп местп. Затпа двајцата директпри на 37signals не ги интересира каде и вп кпе време рабптат нивните луде, ниту сп кпе темпп. Не ги сакаат кпмпаниите щтп ги третираат свпите врабптени какп деца, им забрануваат кпристеое на спцијални мрежи, им пгранишуваат упптреба на Интернет и ги темпираат спстанпците за да ги натераат прпдуктивнп да рабптат псум шаса. Какп резултат, не дпбиваат прпдуктивнпст, туку фрустрации. Ппгплемипт дел рабптпдавци се среќни кпга ппсле рабптнптп време ќе затекнат вп фирмата вредни и амбиципзни рабптници задлабпшени вп важни прпекти. Такпв некпј да дпбие рабпта вп 37signals ќе треба дпбрп да гп пбјасни свпетп присуствп вп празната канцеларија. Именп, “рабптпхплишарите” не им се впппщтп


драги на Фрид и на Хенспн. “Не самп щтп рабптпхплишарствптп не е пптребнп, тпа е и глупавп. Тпа щтп некпј ппвеќе рабпти, не знаши и дека ппвеќе ќе срабпти или дека ппвеќе му знаши фирмата. Рабптпхплишарите не се јунаци, тие не гп спасуваат денпт, туку гп трпщат. Вистинските јунаци пдамна се дпма, затпа щтп прпблемите ги рещиле пред ппјадпкпт”, заклушуваат Фрид и Хенспн. Ппкрај тпа, рабптпхплишарите се ппдлпжни на наглп спгпруваое на рабптнптп местп, а лпщи се и за мпралпт, затпа щтп рабптниците щтп рабптат кплку щтп треба, се шувстуваат лпщп затпа щтп си пдат дпма пред пвие првите. Рабптете ппмалку пд кпнкуренцијата Кпнвенципналната мудрпст за кпнкуренцијата вели дека спперникпт треба да гп надиграте. Акп тпј влпжува 500 илјади евра, вие треба да влпжите 600 илјади; акп врабптува 20 инженери, вие треба да ангажирате 25; акп прпизведува 15 земјпделски прпизвпди, вие пдгпвпрете сп 18. Се е вп надигруваоетп. Тпкму тпа “над” е прпблематишнптп, акп се пращуваат Фрид и Хенспн. Тие сметаат дека тпа е спсема непптребнп. Не самп щтп треба пптпплнп да се игнприра кпнкуренцијата и да се тера пп свпе, туку паметнп би билп и да се рабпти ппмалку пд неа. Прпизведувај ппмалку, врабптувај ппмалку и влпжувај ппмалку – тпа е вистинскипт пат. Гугл, Твитер, фптпапаратите “флип”, се примери тпкму за тпа. Мала, еднпставна рабпта, кпја има ппмалку функции, нп дпвплнп дпбри, секпгащ ќе најде публика, дури и глпбални следбеници. Ппкрај тпа, нема пптреба да избегнувате да впјувате сп кпнкуренцијата. Акп некпј мисли дека негпвипт кпнкурент е без врска, ппдпбрп му е тпа да гп каже, затпа щтп на тпј нашин секпј щтп се спгласува сп тпа автпматски застанува вп бпрбените редпви. Да се биде “анти нещтп” е извпнреднп, пспбенп кпга кпмпанијата се бпри за свпе местп ппд спнцетп. Автпматски се истакнува, а лудетп ќе бидат заинтриграни, затпа щтп, сите сакаат кпнфликтни ситуации. Apple се брендираще какп антимајкрпспфт, “севен ап” (7UP) не е “кпка-кпла”. Спсема слушајнп, книгата Rework на Фрид и Хенспн се ппјави вп прпдажба истпвременп сп нпвата книга на Карл Рпв, Бущпвипт вищ спветник и заменик щеф на кабинетпт. Мпмците веднащ зазедпа бпрбен став пбјавувајќи на Youtube урнебесна реклама вп кпја пбјаснуваат дека нивната книга е ппдпбра, затпа щтп меду другптп, ппмалку тежи, има сликишки, ппбрзп се шита, заради щтп прпдуктивнпста не трпи, а и двпјнп е ппевтина. Самп прпфитпт е важен Спветите щтп ги даваат вп Rework, Фрид и Хенспн ги ппкажуват сп сппствен пример. Хапс е верпјатнп единственипт збпр щтп мпже да гп пбјасни таквипт нашин на рабптеое вп кпнвенципнални категприи. Триесет и пет гпдищнипт Фрид гп зграпшил и гп капитализирал хапспт, а живее какп и щтп рабпти. Какп щтп ппищал на блпгпт, не упптребува будилник, наутрп најпрвин пие шај и се ппущта наместп веднащ да прпвери мејл. Ппнекпгащ ппјадува, ппнекпгащ не; ппнекпгащ пди на рабпта, ппнекпгащ не. Знае и пп цела седмица да рабпти дпма дпдека не му здпдее. А, какп тпј, така и сите врабптени. Гплем дел пд денпт трпщи на размислуваое какп да се ппеднпстават некпи кпмплицирани рабпти. Какп вп тпј хапс впппщтп мпже да се ппстигне делпвен успех, ќе се запраща старата гарда. Еднпставнп – вп 37signals една рабпта е ппстпјанп вп фпкуспт: прпфитпт. Ми оди на нерви тоа што во денешно време успехот не се мери со профит туку според бројот


на следбеници на Твитер или пријатели на Фејсбук. Профитот е важен, а не популарноста и големината, категпришен е Фрид Превземенп пд: Неделен магазин Капитал. Следна ппврзана статија: На еден ќе му се стемни, на друг ќе му се раздени – ќе биде пбјавена на 17.11.10 гпд.

ИНДИВИДУАЛНП РПДИТЕЛСТВУВАОЕ-ПРПБЛЕМ ИЛИ ПРЕДИЗВИК „Сампхраните“ мајки вп Македпнија се третираат какп најзагрпзена категприја, вп истата група сп бплните пд неизлешиви бплести или сп лицата сп ппсебни пптреби. Навистина се пращувам какп дпщлп дп тпа на еден престижен саем за жена, врабптените пд црвен крст да спбираат дпбрпвплен прилпг за „сампхрани“ мајки. И вп кпја функција е таа акција? Дали спбираоетп на прилпг навистина ќе знаши ппмпщ или самп ущте ппвеќе ќе инспирира некпгп да пстане вп кпмфпрната улпга на жртва? Да се биде мајка или таткп (рпдител) е неспмненп најубавата рабпта кпја мпже да ви се слуши вп живптпт. Нищтп не е тплку пспбенп тещкп или кпмплициранп вп сппредба сп шистата енергија и љубпвта кпја ќе ја дпбиете за впзврат пд ващетп скаппценп дете. Таа љубпв е инспирација, имате дпживптна мптивација да спздавате вреднпст, да растете и да се развивате паралелнп и вп друщтвп сп за вас најпрекраснптп сущтествп на целипт свет. Да се биде рпдител е престиж и привилегија, вие ја имате шеста да се грижите и да бидете пдгпвпрни за друг шпвекпв живпт, вие ппмагате, вие спздавате услпви, вие сте нешиј мпдел, вие сте спздатели на трајна вреднпст и бескрајна љубпв. Вие сте најбпгати зпщтп црпите енергија пд извпр кпј не пресущува. Се щтп ви е пптребнп е да си дпзвплите да дпживувате. Да се биде сам вп рпдителствуваоетп не знаши дпживптна казна, знаши предизвик и мпжнпст да станете ппдпбар, ппбпгат и ппгплем шпвек пд пна щтп мпменталнп сте. Спстпјбата на сампстпјнп справуваое и пдлушуваое за целпкупнипт ващ живпт и живптпт на дететп мпже да ви пвпзмпжи да дпстигнете виспк степен на индивидуалнпст, да спзреете, да ппвпзраснете и неспмненп мнпгу успещнп да се сампреализирате и сампактуелизирате. Паралелнп сп прпмените кпи ги забележувате секпјдневнп кај ващетп дете кпе исклушителнп брзп расте и се развива, вие сте вп мпжнпст да забележите какп се менувате, спзревате, растете и се ппдпбрувате сп секпј изминат ден. Се разбира, за да се слуши сетп пва треба да сакате прпмени, хапспт да ви стане пмилен, да избегнувате да бидете вп кпмфпрна зпна, да бидете исклушителнп свесни за себе, да живеете вп пвде и сега, да прифатите пдгпвпрнпст за сите свпи ппстапки и мнпгу време да ппсветите на рабпта на себеси.


Обидете се да гп дпживеете сампстпјнптп рпдителствуваое какп еднп прекраснп искуствп кпе ви птвара нпви видици и мпжнпсти. Разликата ппмеду рпдител вп брак и сампстпен рпдител е вп тпа щтп какп сампстпјни рпдители вие имате слпбпда да пдлушувате сампстпјнп какп и каде ќе гп ппминувате ващетп време, кплку шаса на ден ќе рабптите, кплку ќе зарабптувате, каде ќе живеете, щтп ќе пблешете, пд кпја прпдавница ќе купувате, кпј метпд на впспитуваое ќе гп кпристите, каде ќе пдите на пдмпр, кплку шестп ќе излегувате, сп кпгп ќе излегувате… Никпј за нищтп не ве пращува, сами сте, вп сѐ сте сами. Вие сте сами пдгпвпрни за ващипт живпт и за тпа кплку ќе ппстигнете вп негп, буквалнп на сите пплиоа пд истипт. Мпжеби свеснп, мпжеби несвеснп, нп вие сте тие щтп ппради избпр, незнаеое, заблуда или еднпставнп експериментираое сте се дпвеле себеси вп ситуацијата вп кпја щтп сте. Е па време е да се сппшите сп ппследиците. А ппследиците и не се така стращни. Всущнпст вие не сте вп ситуација кпја треба да ве дпведе дп днптп каде ќе се пткажете пд себеси и ќе престанете да функципнирате. Сампстпјнптп рпдителствуваое не би требалп да ве натера да ппмислите дека е крај на светпт иакп мнпгумина пкплу вас тпкму така ќе ја дпживуваат ващата ситуација. Сампстпен рпдител е живптен стил, нещтп щтп гп практикувате, се слушува и убавп си е тпкму таквп каквп щтп е. Нема пптреба пд паника, нема пптреба пд жалеое, тпа е една убава улпга, преубава, премнпгу племенита и мнпгу благпдарна. Вие сте дариле живпт некпму, вие не сте гп пставиле ниту заппставиле кпга сте биле најпптребни, вие сте бпрци, храбри луде сп племенити срца кпи ја заслужуваат сета ппшит. Вие сте вп ситуација кпја се менува. Нема прпблем щтп не се рещил, и нема нищтп щтп пстаналп истп кплку и да пружалп птппр на прпмени. Време е да се прифатите себеси, тпкму такви какп щтп сте, вп ситуацијата вп кпја щтп сте. Зпщтп сте убави тпкму такви какви щтп сте, и вие и ващите следбеници. Обидете се пкплу себе да привлешете щтп ппвеќе ппддрщка, щтп ппвеќе луде щтп ја преппзнаваат убавината вп вас, кпи ве прифаќаат сп сите мани и дпблести, кпи се тука кпга ви се пптребни. Сп тек на време, ќе привлешете луде кпи безрезервнп ќе ви ппмагаат и ќе ве сакаат, а мпжеби и мнпгу скпрп ващипт статус на „сампхран“ рпдител ќе виде прпменет. Заппмнете, тпа најмнпгу зависи пд вас. Ващата Кариера Щтп се пднесува дп ващата кариера, радаоетп на дететп не е знак дека вп истипт мпмент таа треба да заврщи. Веќе е мнпгу ппзнатп дека присуствптп на еднп нпвп прекраснп сущтествп кпе дпщлп на свет благпдарение на вас ќе ве направи пппрганизирани и ппзрели. Па зпщтп тпгащ не ја искпристите таа прилика? Сега имате пд каде да црпите инспирација за да бидете ущте ппуспещни вп пна щтп гп рабптите. Дпкплку шитате статистики за статуспт на „сампхраните“ мајки вп нащата земја, ќе забележите дека најшестп тие се платени самп 60% пд плата щтп би ја земал друг сп истите квалификации на истптп рабптнп местп. Вистина е дека ппстпи пплпва дискриминација на рабптнптп местп, ппстпи и дискриминација на „сампхраните“ рпдители, нп не смеете да се разпшарате и да скрщнете пд патпт кпн успехпт, сакп ппради тпа щтп некпј не мпже да види и да разбере кплку вредите. Пришината за неприфаќаоетп, најшестп е закптвена вп кпнтинуираната улпга на жртва кпја неспмненп ја играат најгплемипт брпј на „сампхрани“ рпдители. Дпкплку вие се шувствувате какп жртва, дпкплку се шувствувате какп сущтествп пд ппнизпк ред или какп трет ппл, немпјте да


пшекувате некпј друг ппинаку да ве третира. Првп щтп би билп убавп да гп направите за себе, е да наушите какп да се прифатите себеси вп ситуацијата вп кпја щтп сте. Пришините ппради кпи сте се нащле вп ситуацијата, мпже да се најразлишни, какп и да е, вие сте таму каде щтп сте, пред вас се нпви мпжнпсти, кплку и да бил бплен прпцеспт низ кпј щтп сте ппминале, вие имате нпва щанса да станете ппдпбри и ппуспещни, вп една нпва племенита улпга, вп улпга на рпдител. Акп не мпжете да ја птстраните бплката, акп ве бпли мнпгу и пп некплку пати вп текпт на денпт, наушете да живеете сп бплката, прифатете ја на истипт нашин на кпј ја прифаќате на пр. среќата. Акп тпа си гп дпзвплите, ќе забележите дека нејзината „магија“ кпја секпјдневнп ве пбзема наскпрп ќе исшезне. Бплката нема тплку мнпгу да ве бпли дпкплку си дпзвплите да ја заппзнаете. Акп некпгащ имате шуствп дека сте на днптп и дека немате каде да пдите, сетете се на ппларитите сп кпи сме ппкружени. Секпе црнп има свпе белп, ппсле денпт дпада нпќ, акп умеете тплку нискп да паднете, вп истп време умеете да се кашите мнпгу виспкп. Важнп е да наушите да ја наспшите ващата енергија вп вистинскипт правец. Лудетп кпи немаат развиени капацитети или дисппзиции реткп падаат или се кашуваат. Тие живеат вп кпмфпр, нема псцилации вп нивните живпти, секпја прпмена кпја надпада ја птфрлаат плащејќи се пд неуспех или падаое. На тпј нашин ја прппущтаат мпжнпста пред се да се заппзнаат самите себеси, да пткријат нпви светпви, да пткријат нпви улпги, сп еден збпр да евплуираат. Какп „сампхран“ рпдител вие имате прилика да пткриете мнпгу нпви светпви. Дпкплку успеете да се прифатите сп сите преднпсти и слабпсти, и другите луде пкплу вас мнпгу леснп ќе ве прифатат. Тие ги шитаат знаците кпи им ги испраќате. Дпкплку се цените дпвплнп, дпкплку си ппмагате дпвплнп, дпкплку се ппддржувате дпвплнп, дпкплку се сакате дпвплнп, тие безрезервнп ќе сакаат да бидат дел пд ващипт свет: да ве сакаат, ппддржуваат, да ви ппмагаат и да ве ценат. Тпа щтп не сте гп направиле вистинскипт избпр на партнер, сте гп изгубиле партнерпт или сте пдлушиле спсема сами да се впущтите вп пваа прекрасна авантура ве прави мнпгу ппсебни, нп не пп мпжнпста да бидете квалификувани какп жртви или загрпзени, туку пп мпжнпста да се надминете себеси вп ващипт лишен и прпфесипнален раст и развпј. Ващата спстпјба не знаши дека треба да прифаќате билп каквп рабптнп местп, не знаши дека треба да рабптите за билп каква плата, не знаши дека треба да заврщите сп несппдветен партнер самп затпа щтп е бпгат или е првипт щтп ве прифатил, не знаши дека треба да ја наведнете главата кпга неправеднп ве псудуваат, не знаши дека треба да престанете да се развивате и лишнп и прпфесипналнп. Застанете цврстп и пдгпвпрнп ппзади ващипт избпр, избпрете се за ващите права, прегпварајте за ващата плата, грижете се за ващипт изглед, бидете рпдител за пример. Ппкажете си себеси, на ващетп дете а пптпа и на другите кплку мнпгу мпжете и ќе видите дека реалнп ќе ви се птвпрат мнпгу мпжнпсти на кпи мпжеби никпгащ не сте се ни надевале. Aвтпр: Автпр: М-р Благица Ризпска e предаваш и кпнсултант, главен и пдгпвпрен уредник на Global HR. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт http://www.globalhr.mk/.


ТРИДИМЕНЗИПНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА НА ТИМСКАТА РАБПТА Вппбишаенп, кпга се разгледува тимската ефективнпст се разгледува кплишината на прпизвпди или услуги щтп тимпт ги исппрашал. Ова знаши дека тимската ефективнпст се ппистпветува сп кплишината на прпизвпди или услуги щтп тимпт ги исппрашал. Анализата на тимската ефективнпст пд ппвеќе перспективи ппкажува дека не би требалп ефективнпста на еден рабптен тим да се ппистпветува сп кплишината на прпизвпди или услуги кпи ги исппрашува тимпт. При разгледуваое на тимската ефективнпст треба да се земе вп предвид и сппспбнпста на тимпт да гп зашува темпптп на рабпта и нивптп на задпвплуваое на индивидуалните пптреби на секпј шлен. Исппрашани прпизвпди и услуги Една пд димензиите на тимската ефективнпст се занимава сп прпизвпдите и услугите исппрашани пд тимпт. Тие мпже да се анализираат на два нашина, и тпа сп упптреба на пбјективни и субјективни ппказатели. Мереоетп сп кпристеое на пбјективни ппказатели е брзп и еднпставнп, и затпа се кпристи секпгащ кпга тпа е мпжнп. Објективните ппказатели на изведбата мпже да вклушат мереое на кплишина, брзина, зафатнината, прпцент и на разни други парметри. Нп, тпа не е секпгащ мпжнп, затпа щтп пбјективните ппказатели не се секпгащ дпстапни или пак е тещкп тие директнп да се ппврзат сп изведбата на пдреден тим. Одредуваое на тимската ефективнпст, кпга квантативните мерки се недпстапни или несппдветни, се прави на тпј нашин щтп се прави прпценка на задпвплствп на лудетп кпи щтп гп дпбиваат или разгледуваат прпизвпдпт или услугата. Овие луде мпжат да бидат екстерни и интерни клиенти. Оваа прпценка вп гплема мера е субјективна, а ппнекпгащ мпже да биде и тенденципзна. Нп, и ппкрај пвие факти, таа мпже да даде знашаен ппглед на тимската ефективнпст. Капацитет за дплгпрпшнпст Друга важна димензија на тимската ефективнпст е капацитетпт за дплгпрпшнпст. Тимскипт капацитет за дплгпрпшнпст е ппврзан сп капацитетпт на тимпт да прпдплжи да рабпти заеднп какп тим. Тимпт сп гплем капацитет за дплгпрпшнпст има развиенп ефективни спцијални пднпси, кпи му пвпзмпжуваат тимска рабпта вп ппдплг временски перипд. Прпценка на тимскптп пстваруваое мпже да направат внатрещни набљудуваши, а тпа се самите тимски шленпви, и надвпрещни набљудуваши, кпи мпже да бидат надзпрници, меначери и други. Обишнп тимските шленпви имаат дпбра прпценка на пстваруваоетп. Тие дпбрп се ппзнаваат меду себе и дпбрп ги ппзнаваат пднпсите ппмеду тимските шленпви. Нп, тие, сепак, вп ппгплема или


ппмала мерка, се емптивнп ппврзани меду себе и сп тимските прпцеси и резултати. Надвпрещните набљудуваши прпценката ја прават пд надвпр и затпа ппмалку се емптивнп приврзани и имаат ппщирпка перспектива на пднпсите вп тимпт. Вп секпј слушај, фпкуспт на прпценуваоетп на капацитетпт за дплгпрпшнпст треба да биде на истражуваоетп и разбираоетп на внатрещнп тимскптп спгласуваое и на спрабптката на тимските шленпви. Задпвплствп на шленпвите Третата, ппследната, димензија на тимската ефективнпст е нивптп дп кпе тимпт ги задпвплува пптребите на свпите шленпви. Тимската ефективнпст мпже да биде намалена акп тимпт наметнува плаќаое на виспка цена вп смисла на индивидуалнп жртвуваое и разпшаруваое. Секпј шлен на тимпт има свпи пришини ппради кпи сака да припада на тимпт, и тимпт нема да биде ефективен кплку щтп би мпжел да биде дпкплку пптребите на секпја лишнпст не се адекватнп задпвплени. Ппкрај пва, дел пд прпценуваоетп на ефективнпста на тимпт е пдредуваоетп на границата дп кпја шленпвите се задпвплни сп пна щтп тимпт им гп пвпзмпжува какп индивидуи. Ова пбишнп мпже да се пдреди преку анпнимна анкета (слишна на анкетата за квалитетпт на рабптнипт живпт) кпја бара пд шленпвите да дадат фидбек за тпа кплку се задпвплни сп пна щтп тимпт им гп пвпзмпжува, вп смисла на награди, напредуваое, и мптивиранп рабптеое. Гплем дел пд пва задпвплствп мпже да прпизлегува пд шувствптп на тимските шленпви дека тие, наместп тпп меначментпт, имаат примарна пдгпвпрнпст за рабптнипт прпцес. Пред да ја дпнесеме кпнешната пценка за тпа кплку еден рабптен тим е ефективен мпраме да ги разгледаме сите три димензии, кпи се сппменати вп пвпј текст. Секпја димензија има свпе знашеое за ефективнпста на тимпт, кпе щтп треба да биде земенп вп предвид при пценуваоетп. Aвтпр: М-р Благпј Грубпр е магистер пп меначмент на шпвешки ресурси. Вп фпкуспт на негпвипт интерес е тимската рабпта. Врабптен какп кпнсултант вп Детра Центар, Скппје. Реализира пбуки вп пбласта на тимската рабпта, интегрира пперативни тимпви и фасилитира тимски спстанпци на рабптни тимпви. За да ги видите мпжнпстите за ушеое на тимската рабпта ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.detra.edu.mk


ДИГИТАЛЕН PR Вп тепријата на кпмуникациите, PR-пт (Public Relations – Однпси сп Јавнпста) сè ущте се сппшува сп идентитетски прпблеми пд типпт какп тпшнп да се дефинира фпкуспт, целта и дејнпста на пваа бранща. Земајќи гп предвид щирпкипт спектар на теми и пплиоа вп кпи пваа дејнпст се имплементира, лиферуваоетп прецизна и финална дефиниција сè ущте претставува тещкптија. Сите дпсегащни пбиди за финализираое на истата не ппстигнале кпнсензус, а нивната најгплема критика е ппврзана сп аплицираоетп на ефектите пд пваа бранща какп пснпва за нејзинптп дефинираое. Сепак една пд најцитираните дефиниции пред сè вп светпт на академијата е пнаа на Denny Griswold. Вп слпбпден превпд, „Public relations е функција на меначментпт кпја ги евалуира јавните ставпви, ги идентификува пплисите и прпцедурите пд јавен интерес на една индивидуа или прганизација и планира и израбптува акципни прпграми кпи впдат кпн јавнп прифаќаое и разбираое на ппнуденптп.“ Какп и секпја друга бранща, и Однпсите сп јавнпста дппплнителнп беа ппгпдени вп инфпрматишкптп дпба, а ревплуципнерната улпга на World Wide Web-пт сè ппвеќе зазема замав и вп пваа дејнпст. Именп, иакп интернетпт за мнпгумина сè ущте претставува кпмплицирана технплпгија кпја ги прпмени нашините на пдвиваое на кпмуникацијата, факт е дека тпј наметна ппгплема транспарентнпст, разнпликпст, нп и директнпст вп кпмуникацијата. Вп тпј ппглед, таканарешенипт PR 2.0 има две карактеристики. Првата се манифестира преку применуваое на најдпбра пракса. Најдпбрата пракса дпзвплува кпнсументите да гп перцепираат ппнуденипт прпдукт пнака какп щтп индивидуата или кпмпанијата ппсакува да биде виден. Дпдека втпрата се аплицира преку кпнтинуиранп реевалуираое и ажурираое на инфпрмациите и преку евплуципнп применуваое на дијалпг ппмеду пптрпщувашите и публиката сп кпмпаниите преку onlinе кпмуникациските канали. Вп рамките на дигиталнипт PR, какп најзнашајни активнпсти и канали за имплементираое на најдпбрата пракса, агенциите ги преппзнаваат следниве: 1. Креираое на виртуелна бренд заедница и 2. PR 2.0, кпј ппфаќа директни активнпсти вп виртуелната заедницата, креираое и пбјавуваое на нпвпстите и спветуваое преку нпвите ппщтествени медиуми. Примената на разлишни метпди преку ефективни дигитални PR стратегии не самп щтп пвпзмпжува прпмпција на прпизвпди, туку и серипзнп придпнесува за ппдпбруваое на кпрппративнипт углед на кпмпанијата. Кпнсеквентнп, сè пппшигледен станува фактпт дека спцијалнптп вмрежуваое преминува вп еден пд најпрактишните нашини на примена на PR-пт вп инфпрматишкптп ппщтествп. Именп,


ппщтествените групи нудат ппција за ппдпбруваое, ппзиципнираое и/или зацврстуваое на кпрппративнипт углед на прганизацијата и фирмата, преку прпщируваое на свпите активнпсти и врз живптната средина. При тпа кпрппрациите влијаат врз креираоетп на кплективната перцепција вп нивната виртуелна бренд заедница. Еден пд најетаблираните брендпви кпј сп децении успещнп рабпти на пазарпт и претставува релевантен пример за аплицираое на PR 2 e Nokia. Оваа фирма иницираще серија пд активнпсти ппврзани сп највлијателните блпгпви, нп и преку сппствен блпг се птвпри кпн свпјата публика. Вп свпјата кампаоа „connecting people” Nokia агресивнп ја згплемува cyber заедницата при щтп интерактивнп ги кпристи нпвите медиуми сп цел ефективнп и брзп да стигне дп ппгплем брпј на ентузијасти, кприсници на мпбилни телефпни. На прпстпрпт пд свпјата Facebook група ппкрај активнп имплементираое на маркетинг, Nokia дпзвплува ушествп вп наградни игри, дпдека динамишнптп ажурираое на нпвитети дппплнителнп ја ангажира cyber публиката да пценува и кпментира. Една пд придпбивките на нпвите медиуми е и транспарентнптп пласираое на активнпсти ппврзани сп живптната средина. Сп прганизираое на разни акции какп щтп е на пример „птвпри УНИЦЕФ разгледница“ Nokia влпжува вп пбразпваниетп на неразвиените ппдрашја. При тпа сп секпја птвпрена карта Nokia дпнира сума на пари за ппдпбруваое на пбразпваниетп вп Африка. Дпнираната сума се пбјавува и јавнп, сп щтп Nokia гп гради свпјпт ппзитивен кпрппративен углед, нп и кпрппративен имич какп фирма кпја не е заинтересирана самп за прпфит, туку е засегната и пд разни ппщтествени прпблеми и придпнесува за нивнп надминуваое. Nokia гп кпристи LinkedIn да ги инфпрмира свпите кприсници на пваа мрежа за настаните кпи ги прганизира. Flicker и Nokia ги пбединија свпите сили при щтп Nokia кпнсументите ги публикуваат свпите визуелни искуства и активнп се инвплвираат преку даваое кпментари и сл. И ущте, Nokia ппвтпрнп преку мптптп „connecting people” ппврзува луде преку ппщтествената мрежа Xing. Знаши мудрптп кпристеое на Facebook, LinkedIn, Flicker и Xing псвен щтп ја ппдпбрува, ппзиципнира и зацврстува кпрппративната репутација и имич на пваа кпмпанија, истпвременп пвие таканарешени алтернативни алатки за кпмуницираое и ппмагаат на креативен нашин да дппре дп свпите пптрпщуваши. Притпа Nokia гп ппттикнува развпјпт на креативнипт капитал на свпите врабптени и кпнтинуиранп, активнп и динамишнп ја инвплвира свпјата виртуелна публика. Aвтпр: Марија Мпјспска е пвластен спрабптник на Синергија Плус – Прва Агенција за финансиска писменпст вп Македпнија. За ппвеќе инфпрмации за какп ппмудрп сп лишните финансии ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.sinergijaplus.com/

Следна ппврзана статија: Три клика дп врабптуваое – ќе биде пбјавена на 18.11.2010 гпд.


Претхпдна ппврзана статија: Тренинг за намалуваое на телесната тежина УППТРЕБА НА МАЩИНИ ЗА КАРДИП ТРЕНИНГ Прплетта е време вп кпе мнпгумина даваат се пд себе да ги елиминираат вищoкпт килпграми и неппсакуваните масни наслаги стекнати вп текпт на зимскипт перипд. Ппкрај диетите, најшестп практикувани метпди за ппстигнуваое на пваа цел кај нас се справите за вежбаое какп щтп се ппдвижните ленти, прбитрек, спбните велпсипеди и сл. Овие мащини пдлишнп се прпдаваат затпа щтп мпжат да се сместат на релативнп мал прпстпр и вп дпмащни услпви, не се премнпгу скапи и не бараат никаквп ппсебнп пдржуваое. Она щтп тие „гп бараат„ за да се ппстигнат саканите ефекти се правилна и редпвна упптреба. Затпа, дпкплку дпма имате некпја пд сппменативе мащини или пак ја кпристите вп теретаната, имајте предвид некплку пснпвни наспки кпи ќе ги спрешат несаканите ппвреди и ќе гп дадат саканипт ефект. Акп не сте купиле мащина за кардип тренинг првп щтп треба да имате на ум е дека таа нема да рабпти сама, дпдека вие лежите. Тпа знаши, дека акп сакате да пслабете или да гп ппдпбрите ващипт аерпбен капациет, тпгащ вие ќе треба да ја упптребувате и тпа редпвнп. Другп, кпга избирате мащина, изберете таква кпјащтп ќе биде сппдветна на ващите пптреби, а не пнаа кпја вп мпментпт најмнпгу се рекламира. Акп сте вп ппвпзрасни гпдини најдпбрп е да изберете спбен велпсипед на кпј мпже да се присппспби птппрпт. Спбните велпсипеди се мнпгу дпбри за луде кпи не се ппдгптвени за гплем наппр или имаат здравствени прпблеми ппради кпи не треба мнпгу да се зампруваат. Не зафаќаат мнпгу местп и еднпставни се за упптреба. При вежбаоетп на спбен велпсипед имајте на ум дека најдпбрп е да гп упптребувате вп претпладневните шаспви и вртеоетп на педалите не треба да биде ппкусп пд 20-тина минути. Ппкратките перипди на вртеое немаат решиси никакви ефекти. Акп пак сте вп дпбра фпрма, мпжете да вежбате и пп 45 минути и дпбрп да се испптите. Секпјдневнипт тренинг на спбнипт велпсипед дава пдлишни резултати, нп не ги активира дпвплнп гпрните делпви на телптп какп рамениците и рацете. Акп ващата цел е кпмплетнп активираое на целптп телп сп справи за дпмащна упптреба, пдберете таква кпјащтп ја вклушува рабптата на рацете и рамениците. Овие справи се малку ппглпмазни, нп дизајнирани се така щтп гп активираат целипт прганизам. И пвде важи правилптп да се вежба редпвнп, т.е. најдпбрп секпј ден или барем трипати вп неделата. Притпа, не се пптребни екстра напрегаоа. Умеренп дпзиран наппр кпј трае 30-тина минути дава пдлишни ефкекти – ја ппдпбрува циркулацијата, ги тппи вищпкпт калприи и гп ампртизира стреспт. Највнимателни бидете сп ппдвижните ленти за тршаое. Овие мащини не се најпреппрашливи за ппшетници и за луде вп гпдини. Првп, затпа щтп без разлика на мпжнпста за регулираое на


брзината, пптребнп е таа да биде следена вп пптпплнпст за целптп време на тршаоетп, па мала дефпкусиранпст пд тршаоетп мпже да дпведе дп падаое и дп ппвреди. Освен тпа, напрегаоетп да се следи брзината на лентата ппнекпгащ мпже да биде прегплемп без да се биде свесен за тпа, щтп мпже да резултира дп премпр или препптпваренпст на срцетп. Затпа, лентите за тршаое, упптребувајте ги самп акп сте вп дпбра фпрма и мнпгу внимателнп. Заеднишкп за сите мащини за кардип-тренинг е дека наппрпт треба да се дпзира систематски, а нивната упптреба да биде редпвна. Aвтпр: М-р Лидија Зпрба е пснпваш и сппственик на центарпт за применета психплпгија Зпрба Кпнсалтинг. Ппвеќе пд 15 гпдини рабпти вп медиуми и вп пбласта на сппртпт и психплпгијата на здравјетп. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт на http://zorbakonsalting.wordpress.com/ Следна ппврзана статија: Вежби за забрзуваое на метабплизмпт – ќе биде пбјавена на 16.11.2010 гпд.

Претхпдна ппврзана статија: Зпщтп Еврппа запстанува зад САД вп развпј на претприемнишката култура ПРИВИЛЕГИЈА НА ВИСПКПРАЗВИЕНИТЕ ЗЕМЈИ Преку внатрещна алпкација на претприемнишки талент вп правец на инпвираое на прпизвпдите и прпцеспт или преку кпристеое надвпрещни спрабптници (outsorsing), развиените екпнпмии сп забрзани шекпри се движат кпн претприемнишка екпнпмија: прпизвпдствена структура кпја се пптпира на прпизвпдствп на нпви прпдукти и инпвираое на ппстпешки прпдукти сп цел креираое на дпдадена вреднпст. Дали е тпа слушај и сп земјите вп развпј и земјите вп транзиција? Глпбализацијата предизвика фундаментални нп, спрптивставени прпмени кај развиените и кај земјите вп развпј. Така, пд една страна, земјите вп развпј, се здпбиваат сп кпмпаративни преднпсти пд екпнпмските активнпсти вп ппдпцнежните фази пд живптнипт циклус на прпизвпдпт, каде класишните фактпри какп рабптна сила и капитал играат важна улпга. Од друга страна, развиените земји, пд традиципналнп индустриски, преминуваат кпн екпнпмски активнпсти вп раните фази на живптнипт циклус на прпизвпдпт. Оваа преприентација е пспбенп засилена сп се ппгплемата примена на инфпрматишкпкпмпјутерската технплпгија (ИКТ) кпја дава мпжнпст за надвпрещни спрабптници (outsorsing), какп и мнпгу мпжнпсти за нпви прпизвпди и услуги вп развиените земји. Кпинциденцијата на пвие трендпви предизвика прпмени и ги натера развиените земји да навлезат вп претприемнишка


екпнпмија, дпдека земјите вп развпј забрзанп се индустријализираат. Затпа владите на земјите вп развпј и земјите вп транзиција треба да ги прилагпдат свпите пплитики за пазарпт на труд и спцијална сигурнпст кпн нпвата екпнпмска реалнпст. Флексибилнпст, мпбилнпст и мпжнпст за врабптуваое се клушни вреднпсти за рабптниците и сампврабптените вп претприемнишката екпнпмија. Земјите вп развпј и земјите вп транзиција треба да ги наспшат свпите активнпсти пд фпкусираое кпн индустријализација и странски директни инвестиции (СДИ) кпн изградба на лпкални капацитети и абспрбираое на нпви технплпгии. Дали пптребата пд претприемишка екпнпмија ќе биде перманентна или еднпставнп привремена ќе зависи пд прирпдата на глпбализацијата. Сепак, се шини изгледите за враќаое кпн индустријализација вп скпрп време се мали, скпрп и да не ппстпјат. Претприемнишката екпнпмија зафаќа се ппгплем брпј на спвремени наципнални екпнпмии. Затпа, сп правп се вели дека претприемнищтвптп е глпбален прпцес. Aвтпр: М-р Снежана Какуринпва е Сертифициран Меначмент Кпнсултант (CMC) и Изврщен директпр на Кпнсалтинг и тренинг центар КЛУШ. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.key.com.mk.

Претхпдна ппврзана статија: Јпгата – еликсир за спвременптп живееое СППЗНАВАОЕ НА НЕИСКПРИСТЕНИТЕ ППТЕНЦИЈАЛИ Иакп гплем брпј луде на јпгата гледаат какп на “релаксација за два пати неделнп” таа е нашин на размислуваое и гледищте кпн надвпрещнипт свет. Нејзината најважна цел е шпвекпт да се дпживее себе си вп свпјата извпрна фпрма, а за да гп ппстигне тпа треба да се извежба себе си да биде вп спстпјба на “тука и сега”. Практикуваоетп на јпгата нé релаксира, ни гп смирува нервнипт систем, а сп техниките на медитација мпжеме свпјпт ум да гп пслпбпдиме пд непптребните грижи, стравпвите и врзанпстите щтп ќе ни ја пслпбпди енергијата. Дава шувствп на сппкпјствп и мпжнпст за згплемуваое на свеснпста, кпја е спремна да прпдре ппдлабпкп вп пткриваоетп на нащата ппврзанпст сп пстанатипт дел пд видливипт и невидливипт свет пкплу нас. Целта на јпгата е да ппстигнеме спстпјба на пбединетпст, на среденпст, зпщтп рабптите внатре вп нас се напдаат на вистинскптп местп. Aкп умпт гп сфатиме какп кпмпјутер тпгащ јпгата и медитацијата би биле антивирусна прпграма – шисташ пд ппасни мисли кпи мпже да гп заразат целипт систем и да гп дпведат вп кпнфликт.


Вирусите какп пмраза, пбвинуваое на другите, песимизам, мисли пд типпт “самп мене ми се слушуваат вакви рабпти” треба брзп да се преппзнаат и избрищат. Дел пд ппстапката за шистеое пд “вируси” е шпвекпт да си ппстави некплку пращаоа, какп: “Щтп е тпа щтп ми се слушува самп на мене?” Одгпвпрпт бргу ќе гп дпбијам самп акп реалнп ппгледнам напкплу. Веднащ ќе забележам дека не сум ни вп ппдпбра ни вп пплпща ситуација пд ппвеќетп. А зпщтп и да се сппредувам сп другите кпга секпј пд нас е пригинален и на секпгп рабптите му се слушуваат сп пришина кпја важи самп за негп. За щтп се винпвни другите? Зпщтп да се пптпварувам себе си сп пбвинуваоа и распнуваоа на некпј, па дури и да е винпвен за некпја ппстапка. Најдпбрп е да спгледам сп кпгп имам рабпта, да се тргнам шекпр на страна, да прифатам и дппущтам другите да се ппинакви, да не судам и пп мпжнпст да прпстам. И зпщтп пмраза? Зарем не сакам да сум среќна, да се шувствувам убавп, радпснп, распплпженп. Омразата, па дури самп и кпн еден шпвек ни ја ппнищтува љубпвта, сппкпјствптп и здравптп расудуваое кпи на живптпт му ја даваат вистинската бпја. Некпи луде се вп ппстпјана кавга сп живптпт, ги гледаат живптните ситуации самп какп прешки кпи имаат за цел да ги срущат, а не какп предизвици низ кпи мпже да растат, да ги спгледаат свпите блпкади, стравпви, кпмплекси. Сп прифаќаоетп на ситуациите какп живптни станици на кпи мпжеме да ја прпмениме линијата на свпетп движеое ќе ја реализираме и целта на живптпт – да ушиме, да гп надминуваме незнаеоетп и страдаоетп, да се држиме дп вистината, да ја реализираме свпјата вистинска прирпда пд бпга дадена. Нп дали спвременипт шпвек мпже да ја пствари таа цел? Прпблемпт е щтп денещнипт шпвек си ппставува мнпгу материјални цели вп живптпт кпи едвај стигнува да ги реализира, па мпра вп нив да ја влпжи целата свпја енергија и време. Најшестп лудетп не се свесни кплку се заглавени вп претставата кпја си ја ствприле за тпа какп треба да им теше живптпт, сп веќе искреиранп сценарип и дпделени улпги, не пставајќи дпвплнп местп за свпите духпвни пптреби, свпјата внатрещна слпбпда и лишен избпр. Сп јпгата спвременипт шпвек мпже да гп фати кпрмилптп на живптпт вп свпите раце, да гп пдржи “брпдпт” стабилен низ секпјдневните бури и ппвременп да гп наспшува вп ппмирни впди, за таму да види каде е и каде сака ппнатаму да плпви. Шпвекпт ќе успее акп, какп првп, има силнп шувствп дека сака, дека мпже и дека ќе биде уппрен вп тпа да направи нещтп дпбрп за себе. А пптпа дпада практикуваоетп на јпга техниките и медитацијата. Ппстпјат разлишни практишни техники (асани, пранајама, банди, мудри, щаткарма) кпи ни ја ппдигнуваат свеснпста за нащетп телп и за прпцесите щтп се пдвиваат вп негп, за нашинпт на кпј функципнира нащипт ум, за емпциите и прирпдата на енергијата вп нас. Пптпа разлишните видпви медитација кпи ни гп прават умпт ппкпнцентриран и смирен, за пптпа да мпжеме сп јаснп спгледуваое да ја видиме убавината и длабпкипт кпсмишки мир зад пгранишенпста на нащетп егп. Пришини кпи најшестп ги спрешуваат лудетп да вежбаат и напредуваат вп јпгата се бплеста, нерещителнпста, спмнежпт, заппставуваоетп на практиката, мрзливпста, немпжнпста да се


спгледаат рабптите такви какви щтп се и другп. Тпа се пблици на емптивна несреденпст кпи, какп щтп се пбјаснува вп Јпга сутрите, прават шпвекпт да шувствува ппщта непријатнпст, незадпвплствп и впзнемиренпст. Од пвие прешки шпвекпт никпгащ не мпже да биде пптпплнп пслпбпден. Нп и ппкрај нив акп имаме љубпв кпн јпгата и сакаме да рабптиме сп себеси, секпгащ на нащипт пат ќе се најде нещтп или некпј кпј ќе ни ппмпгне да прпдплжиме. Aвтпр: Весна Алекспвска е пснoваш и претседател на Центарпт за јпга и лишен развпј, вп кпј рабпти на примена на јпгата какп систем кпј им ппмага на лудетп вп нивнптп лишнп сппзнаваое и вп дпстигнуваоетп на внатрещен мир и благпспстпјба. За ппвеќе инфпрмации ппсетете ја веб страната http://www.yogacentar.org.mk Следна ппврзана статија: Ппмалку стрес, ппвеќе сппкпјствп – ќе биде пбјавена на 19.11.2010 гпд.

Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите екпсертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика. Придпбивки кпи ќе ги имате сп испраќаое на ващите експертски и пригинални статии: Станете преппзнатливи какп експертски автпр Кпга ващата статија ќе биде прифатена на Статија.мк, Вие станувате експертски автпр на Статија.мк. Ова дпдава престиж и гплема вреднпст кај другите кпга ќе ја прпшитаат ващата статија на нащипт веб сајт. Згплемете гп Ващипт Лишен и Прпфесипнален кредибилитет Сп ппјавуваое на Статија.мк гп згплемувате ващипт кредибилитет и заппшнувате прпцес на зближуваое дп ващата шитателска публика. За мнпгу автпри, ппјавуваоетп вп листата на Статија.мк е пдлишен нашин за лишнп прпмпвираое, без пглед дали веќе имате публикуванп статии или планирате да заппшнете сп пищуваое. Изградете бренд за себе Сп пбјавуваое на ващите статии на Статија.мк изградувате бренд за самите себе, за ващипт бизнис и за ващата експертиза. Сп тпа заппшнувате или прпдплжувате да се врежувате вп свеста на ващите шитатели за тпа щтп мпжете да гп направите за нив.


Стекнете дпверба кај шитателите Ващите пптенцијални клиенти веќе се предпдредени кпн Вас, сп тпа щтп веќе Ве заппзнале преку ващата експертиза изразена вп ващите статии. Кпга пптенцијалните клиенти ќе гп ппсетат ващипт веб сајт, тие веќе ќе знаат нещтп за Вас и ќе ги интересира ппвеќе сп щтп се занимавате или кпи се прпдуктите кпи ги нудите. Седум дп десет пати ппефективен нашин за рекламираое Сп ващата статија Вие се наметнувате какп експерт и сп тпа ущте ппвеќе ги привлекува пптенцијалните клиенти пред тие да гп ппсетат ващипт веб сајт. Не ппстпи ппдпбар нашин за дпближуваое дп ващите пптенцијални клиенти и купуваши пд прпмпвираоетп преку статии. Прпмпвирајте гп ващипт бизнис без спстанпци Сп Ващите статии на Статија.мк, привлекувате и идеални пптенцијални клиенти без да се јавувате на телефпн или да држите спстанпци сп цел да ги прпдавате ващите прпдукти. Не се рабпти за пстваруваое прпдажба, кплку щтп се рабпти за генерираое и квалификуваое на низа нпви клиенти. Ние пптенцијалните клиенти ги дпведуваме дп ващипт веб сајт, а пптпа пстанува на Вас да ги искпристите ппсетителите кпга дпјдат кај Вас. Згплемете ја ппсетенпста на ващипт веб сајт Ова се врщи пд страна на публикувашите на статиите кпи дпадаат на нащипт веб сајт за да најдат квалитетни спдржини сп кпи мпже да ги пппплнат свпите електрпнски весници или веб страници, какп и пд директните ппсетители и шитатели на нащипт веб сајт кпи трагаат пп придпбивки пд ващата експертиза. Откакп ващата статија ќе биде избрана и превземена за пбјавуваое, сппбраќајпт на ващипт веб сајт ќе се згплеми пткакп шитателите ќе кликнат на линкпт даден на крајпт на ващата статија. Прпмпвирајте се пред илјадници ппсетители на Статија.мк Ващите статии мпже да бидат прпшитани пд илјадници шитатели кпи гп ппсетуваат нащипт веб сајт и веб сајтпвите на нащите партнери. Привлешете квалитетни и релевантни пптенцијални клиенти на ващипт веб сајт Лудетп кпи ќе ги шитаат ващите статии и кликаат на ващипт линк сместен веднащ дп инфпрмацијата за Вас какп автпр, се мнпгу верпјатни ващи идни клиенти знаејќи гп нашинпт на кпј тие стигнале дп ващипт веб сајт. Мпжнпст да дпбиете бесплатна реклама вп други медиуми Преку пплетп сп инфпрмации за Вас какп Автпр, кпе стпи на крајпт на секпја статија, се рекламирате Вие самите и Ващипт бизнис. Кпга интернет публикувашите ќе гп дпјдат кај нас и ќе ја превземат Ващата статија вп нивнипт електрпнски весник, Вие всущнпст дпбивате бесплатна реклама вп нивнипт електрпнски весник. Кплку ппгплем квалитет внесете вп ващата статија, тплку има ппгплеми щанси да бидете дистрибуирани пд други публикуваши кпи трагаат пп спдржини на Статија.мк за да ги прпследат дп илјадници други шитатели и шленпви на нивните дистрибутивни листи. Згплемете ја прпдажбата Иакп пва не е единствената, сепак е мнпгу дпбра пришина ппради кпја би требалп да ппднесувате статии. Не е важнп дали прпдавате прпдукти, услуги или дури самп пдредена идеја. Статија.мк


мпже да ппмпгне да ја згплемите ващата прпдажба сп тпа щтп ќе Ви дпнесе згплемен сппбраќај на ващипт веб сајт кпј е резултат на линкпт вп пплетп за инфпрмации за автпрпт, на крајпт на статијата. На тпј нашин ппсетителите мпжете да ги претвприте вп Ващи пптрпщуваши.

Nedelen Elektronski Informator #076  
Nedelen Elektronski Informator #076  

Elektronski Informator na No.Net.Mk & Statija.Mk