Page 1

Η ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειώςεισ, κακώσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Περιεχόμενα Περιεχόμενα ................................................................................................................................ 1 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2010 .......................................................... 2 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2009 ................................................. 2 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Φεβρουάριοσ 2009 ................................................ 2 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2008 ................................................. 3 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2008 .......................................................... 3 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιανουάριοσ 2008 ................................................... 4 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2007 ................................................. 4 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2007 .......................................................... 4 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2006 ................................................. 5

Εμβόλιμη..................................................................................................................... 5 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2006 .......................................................... 5 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιανουάριοσ 2006 ................................................... 6 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2005 ................................................. 6 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2005 .......................................................... 7 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Φεβρουάριοσ 2005 ................................................ 7 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Σεπτέμβριοσ 2004 ................................................. 7 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιούνιοσ 2004 .......................................................... 8 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Μάρτιοσ 2004 ........................................................ 8 Οικονομικά Μεταςχ/ςμοφ & Ανάπτυξθσ – Ιανουάριοσ 2002 ................................................... 8

1

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2010 Α) Τπνρξεσηηθφ ζέκα (5 κνλάδεο) Τπφ πνηεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ν ζπλερήο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο θαη ην απμαλφκελν εμσηεξηθφ ρξένο κπνξεί λα είαη δηαηεξήζηκα θαη λα κελ νδεγνχλ ζε αδπλακία πιεξσκήο; Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ππεξρξέσζεο; Πνηα εηλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο επεξεάδνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν ηελ εμέιεημε ηνπ ρξένπο ζηηο εζληθέο νηθνλνκηέο θαη γηαηί; Β) Δπηινγή 2 εθ ησλ 3 ζεκάησλ (2,5 κνλάδεο ην θαζέλα) 1. Πνηεο ζπλζήθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ψζηε κηα εηζξνή ή έλα ζχλνιν εηζξνψλ λα ζεσξεζνχλ <<βαζηθφο ζπληειεζηήο>> ελφο λένπ ηερληθν-νηθνλνκηθνχ παξαδέηγκαηνο; 2. Πνηνη είλαη νη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ν πσιεηήο ηερλνινγίαο θαη ηη επίπησζε κπνξεί λα έρνπλ ζηνλ αγνξαζηή; 3. Πνηα είλαη ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεζλνχο άκεζεο επέλδπζεο θαη ζε ηη δηαθέξεη απφ ηελ επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ;

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2009 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΘΔΜΑ: (6 κνλάδεο) Μαθξνρξφληα θαη Βξαρπρξφληα θηλεηηθφηεηα θεθαιαίσλ. Υαξαθηεξηζηηθά – Δπηπηψζεηο – Πξνβιήκαηα. Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηηο αδχλακεο ρψξεο. Δπηινγή (2 απφ ηα 3) (2 κνλάδεο αλά ζέκα) : 1. Ση είλαη ε γεληθή ΢πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ, ηη επηδίσμε θαη κε πνηα απνηειέζκαηα; 2. Ση ξφιν (ζεηηθφ, αξλεηηθφ) παίδνπλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρψξσλ; 3. Ση δηαθέξνπλ νη δηεζλείο άκεζεο επελδχζεηο απφ ηηο δηεζλείο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ;

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Φεβρουάριοσ 2009 Τπνρξεσηηθφ ζέκα (5 κνλάδεο): Γηεζλήο θηλεηηθφηεηα θεθαιαίσλ: Ση δηαθξίζεηο ππάξρνπλ θαη πνηα ε ζεκαζία ηοςρ; Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηη πξνβιήκαηα έρεη ε θάζε δηάθξηζε. Αλ επεξεάδνπλ ή φρη ηην θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ θαη γηαηί. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πνιηηηθέο ειέγρνπ ησλ δηεζλψλ ξνψλ θεθαιαίνπ; Θέμαηα επιλογήρ (να απανηήζεηε 2 από ηα 3, 2,5 μονάδερ ηο καθένα):

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ Ση

πξνβιήκαηα

δεκηνπξγεί

ε

κεγάιε

πξνζηαζία

ζηελ

αλαπηπμηαθή

2010 δηαδηθαζία

Ση

δηαθνξνπνηεί κηα δηεζληθή άκεζε επέλδπζε απφ κηα επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ Παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2008 Υποσπεωηικό Θέμα (5 μονάδερ ) : Να αλαιχζεηε ηε ‘ζεσξία εζσηεξηθνπνίεζεο ‘ γηα ηελ εξκελεία ησλ δηεζλψλ άκεζσλ επελδχζεσλ . Να εμεγήζεηε ηηο δηαθνξέο ηεο κε άιιεο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ ίδηνπ θαηλφκελνπ. Να απανηήζεηε 2 από ηα 3 θέμαηα επιλογήρ (2.5 μονάδερ ηο καθένα ) : 1.Πνηα ραξαθηεξηζηηθά έδσζαλ ζηε βηνκεραλία ην ραξαθηήξα παξάγνληα-θιεηδηνχ γηα ηελ αλάπηπμε αλαπηπζζνκέλσλ ρψξσλ . Ιζρχνπλ απηά πάληα ή φρη θαη γηαηί . 2.Πνηεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο κπνξεί λα πάξεη ε δηεζλήο κεηαθνξά ηερλνινγίαο. 3.Ση είλαη νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο κε αιιά εξγαιεία πξνζηαηεπηηζκνχ .

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2008 Τπνρξεσηηθφ ζέκα (5 κνλάδεο): ΢πζρεηίδνληαη θα κε πνην ηξφπν ε δηεζλήο βνήζεηα (θαη πνηεο εηδηθέο κνξθέο ηεο) κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ ιακβάλνπλ ηε βνήζεηα απηή. Να παξνπζηάζεηε ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη λα ζρνιηάζεηε θξηηηθά. Να απαληήζεηε ζε δχν εξσηήζεηο (απφ 2,5 κνλάδεο θαζεκία): 

Ση νλνκάζηεθε θεθαιαηαθφο θνληακεληαιηζκφο (ή θνληακεληαιηζκφο θεθαιαίνπ), ηη ξφιν έπαημε ζηε ζεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ.

Πνηνη παξάγνληεο δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαηά ηε ζεσξία ηνπ Πφξηεξ.

Να αλαιχζεηε ηηο κνξθέο πεξηνξηζκψλ ζε ζέκαηα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηνπο πσιεηέο ζηνπο αγνξαζηέο ηερλνινγίαο.

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιανουάριοσ 2008 Υποσπεωηικό Θέμα (5 μονάδερ ) Να αλαιχζεηε κνξθέο πεξηνξηζκψλ θαη θηλήηξσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη ρψξεο ππνδνρήο γηα ηηο δηεζλείο άκεζεο επελδχζεηο. Επιλογέρ ( 2 από ηα 3 , 5 μονάδερ ) Α) Πνηεο κνξθέο παίξλεη ην «ηίκεκα» ζηηο ηερλνινγηθέο ζπκθσλίεο (licensing) κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ? Β) Σππηθνχ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαηά ηε ζεσξία ηνπ Πφξηεξ. Γ) Ση είλαη νη πνζνζηψζεηο ζηηο εμαγσγέο θαη κε ηη πξνβιήκαηα ζπλδένληαη.

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2007 Τπνρξεσηηθφ ζέκα: Πνηεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη ζην δηεζλή αληαγσληζκφ σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο Θέκαηα επηινγήο (2 απφ ηα 3): 1. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο κνξθήο ηνπ εζληθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δνκήο ηεο εζληθήο αγνξάο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαηά ηε ζεσξία ηνπ Πφξηεξ 2. Να αλαθεξζείηε ζε νξηζκέλα 'εκπφδηα εηζφδνπ' ζηελ αγνξά θαη γηαηί ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εξκελείεο γηα ηηο δηεζλείο άκεζεο επελδχζεηο 3. Δλδνγελήο θαη εμσγελήο ραξαθηήξαο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Πνηεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία.

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2007 Τπνρξεσηηθφ ζέκα: (6 κνλάδεο) Πψο επεξεάδεη ε πνιηηηθή πξνζηαηεπηηζκνχ κηαο ρψξαο ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη ηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ; Δπηινγή (2 απφ ηα 3): (4 κνλάδεο) 1. Ση ζπλέπεηεο έρεη ε παγθνζκηνπνίεζε γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή θαη ηδηαίηεξα πψο επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.

4

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

2. Γηαηί ε βηνκεραλία ζεσξήζεθε σο ηνκέαο – θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε; Ση επηρεηξήκαηα αλαπηχρζεθαλ γηα ην ζέκα; 3. Ση ζεκαίλεη ν φξνο «Δζληθφ Γηακάληη» ζηελ αλάιπζε ηνπ Πφξηεξ; Αλαιχζηε ην.

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2006 Υποσπεωηικό Θέμα (6 κνλάδεο) Να αλαιχζεηε ηελ «εθιεθηηθή ζεσξία» ηνπ Dunning Επιλογέρ (1 απφ ηα 2, 4 κνλάδεο) α) Να αλαιχζεηε ηελ ππφζεζε «ηαθηηθνχ εηζνδήκαηνο» ηνπ Friedman θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. β) Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ επλντθά ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηεζλή αγνξά θαη ηε δηεζλή κεηαθνξά ηερλνινγίαο.

Εμβόλιμη Υποσπεωηικό θέμα (6 μονάδερ) Με πνηα πξνβιήκαηα ζπλδέεηαη ε βηνκεραλία πνπ ζηεξίδεηαη ζε κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο; Επιλογή (1 από ηα 2 θέμαηα) a) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη «δεκηνπξγία εκπνξίνπ» θαη «εθηξνπή εκπνξίνπ» θαη πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηηο ηεισλεηαθέο ελψζεηο. b) Ση

ζπλνιηθφηεξεο

ή

δηαξζξσηηθέο

αιιαγέο

επηθέξεη

ε

αλάδεημε

ελφο

λένπ

ηερλννηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο (παξαδείγκαηνο);

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2006 Υποσπεωηικό θέμα (6 μονάδερ ): Να αλαιχζεηε ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο θαηά ηε ζεσξία ηνπ Porter κπνξνχλ: Α) λα δεκηνπξγήζνπλ , θαη Β) λα δηαηεξεζνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα Θέμαηα επιλογήρ ( 2 από ηα 3 με 2 μονάδερ ηο καθένα ) : 1.Γηαθνξά κεηαμχ νλνκαζηηθήο θαη πξαγκαηηθήο δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο. Οηθνλνκηθή ζεκαζία.

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

2.Γηαηί ε βηνκεραλία αλαδείρζεθε ζε θξίζηκν θιεηδί αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ζε εηδηθφηεξεο ηζηνξηθέο θάζεηο . 3.Ση δηαθνξέο έρνπλ νη δηεζλείο άκεζεο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ. Πσο νξίδεηαη θάζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο .

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιανουάριοσ 2006 Τπνρξεσηηθφ ζέκα (5 κνλάδεο): Πνηα ζεσξία ησλ δηεζλψλ άκεζσλ επελδχζεσλ κπνξεί λα εξκελεχζεη θαιχηεξα ην θαηλφκελν ησλ ζηαπξνεηδψλ δηεζληθψλ επελδχζεσλ θαη γηαηί. Να εμεγήζεηε επίζεο ηελ έλλνηα ησλ ζηαπξνεηδψλ δηεζληθψλ επελδχζεσλ θαη ηη δηαθέξνπλ απφ άιιεο κνξθέο δηεζληθψλ επελδχζεσλ. Πξναηξεηηθά ζέκαηα (επηιέγεηε 2 απφ ηα 3): (α) Ση πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε γηα ρψξεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; (β) Να αλαιχζεηε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ μέλεο βνήζεηαο, εζληθήο απνηακίεπζεο, επελδχζεσλ θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηηο ρψξεο πνπ δέρνληαη βνήζεηα (γ) Να εμεγήζεηε ηελ έλλνηα ηνπ νξηαθνχ ιφγνπ θεθαιαίνπ-εξγαζίαο θαζψο θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε δηακφξθσζε επελδπηηθψλ επηινγψλ ζε ρψξεο ππφ αλάπηπμε.

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2005 Υποσπεωηικό Θέμα: Οη «ζπλζήθεο δήηεζεο» σο ζπληειεζηήο δηακφξθσζεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Επιλέξηε 2 από ηα 3 θέμαηα: 1. Ση είλαη νη νηθνλνκίεο ζπλάζξνηζεο θαη πσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κηαο ρψξαο. 2. Πνηεο ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη σο «αζηαηηθέο ηίγξεηο» ηη ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ θαη πνηνη παξάγνληεο θαζφξηζαλ ηελ επηηπρία ηνπο. 3. Ση είλαη «εκπνξεχζηκα» θαη «κε εκπνξεχζηκα» αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο.

6

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2005 Να απανηηθούν δύο από ηα ηπία θέμαηα: 1. ΢εκαζία ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγία 2. Πνηεο λέεο ιεηηνπξγίεο αλαδεηθλχνληαη γηα ην θξάηνο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο; 3. Να αλαιχζηε ηε ζεκαζία θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο.

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Φεβρουάριοσ 2005 Υποσπεωηικό θέμα (6 μονάδερ) Με δεδνκέλν φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή ζεσξείηαη «ελδνγελήο δηαδηθαζία», ζε πνηα ζηνηρεία ζα έπξεπε ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή λα δψζεη έκθαζε ψζηε λα πξνσζήζεη ηηο εγγελείο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο; Η πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο εληάζζνληαη ή φρη ζηε ινγηθή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Επιλέξηε ένα από ηα δύο επόμενα θέμαηα (4 μονάδερ): 1.Μνξθέο βνήζεηαο πξνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Να αλαιχζεηε –θαη φρη απιψο λα αλαθέξεηε- ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ε θάζε κνξθή βνήζεηαο θαη πψο ηα πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή επίδξαζε ηεο βνήζεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 2. Γηαηί ε ζηξαηεγηθή ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ απνδείρηεθε αλαπνηειεζκαηηθή θαη πνηα πξνβιήκαηα δεκηνχξγεζε θαη πψο πηζηεχεηε φηη επεξέαζε ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο;

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Σεπτέμβριοσ 2004 Να απαληεζνχλ δχν απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο θξίζεσο νη απαληήζεηο δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ απηνχζηεο ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, αιιά λα ζπληεζνχλ ζε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 1. Πνηα είλαη ε επηξξνή ηεο ζεσξίαο ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηε ράξαμε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο; 2. Δμεγήζηε ηε ζεσξία εζσηεξηθνπνίεζεο θαη ηη ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο βηνκεραλίαο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία;

7

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιούνιοσ 2004 Να απαληεζνχλ δχν απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο θξίζεσο νη απαληήζεηο δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ απηνχζηεο ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, αιιά λα ζπληεζνχλ ζε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο 1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο; ΢ην πιαίζην απηφ αλαπηχμηε πφζν αθξηβήο κπνξεί λα είλαη ε πξφβιεςε απνηακίεπζεο / θαηαλάισζεο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο; 2. Πσο ζπλδέεηαη ε ζεσξία ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα εζληθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα νιφθιεξσλ; 3. Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάπηπμεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληίζηνηρα;

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Μάρτιοσ 2004 Να απαληεζνχλ δχν απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο θξίζεσο νη απαληήζεηο δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ θάζε βηβιίνπ αιιά ζε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε. 1.

Οη

άκεζεο

μέλεο

επελδχζεηο

ζπλεηζθέξνπλ

ζηε

δεκηνπξγία

αληαγσληζηηθψλ

πιενλεθηεκάησλ ή φρη; Πξνζδηνξίζηε επηπιένλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ παίδεη ε κεηαπνίεζε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 2.

Πνηεο επθαηξίεο θαη απεηιέο δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο

νηθνλνκίεο αληίζηνηρα ζην πιαίζην αιιαγήο ηερλννηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο; 3.

Πψο εμειίζζνληαη νη αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηε

δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αληίζηνηρα;

Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ – Ιανουάριοσ 2002 Να απαληεζνχλ δχν απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο θξίζεσλ νη απαληήζεηο δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ αιιά ζε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε. Θέμα ππώηο: Αλαπηχμηε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ πξντφληνο θαη εθηηκήζηε ηε ζρέζε ηεο κε ηα ηερλννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα.

8

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικά Μεταςχ/ςμού & Ανάπτυξησ

2010

Θέμα δεύηεπο: Πσο δηακνξθψλνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε εηαηξηθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν αληίζηνηρα. Θέμα ηπίηο: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ληα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο; Πνηνπο κεραληζκνχο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη εηαηξίεο θαη πνηνπο ε εζληθή πνιηηηθή γηα λα εκπνδίζνπλ ή λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο αληίζηνηρα:

Βρείτε στο site και στα τραπεζάκια μας: ηην Ύλη ηων μαθημάηων ηοςρ κωδικούρ και ηον ηόπο διανομήρ ηων Σςγγπαμμάηων Θέμαηα Παλαιόηεπων Εξεηαζηικών Λςμένα Θέμαηα ζηα μαθήμαηα Σημειώζειρ για ηα μαθήμαηα

Και άλλο Χρήσιμο Υλικό

ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 9

www.dap-oikonomikou.gr

dap_themata_ok_2010_politikiIV  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you