Page 1


Πεξηερόκελα

Πεξηερόκελα ...............................................................................................................2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – ΙΑΝ 2008....................................................3 Οικονομικά ηης Δκπαίδευζης – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢ 2007................................................4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2006 ..................................6 Οικονομικά ηης Δκπαίδευζης – ΢ΔΠΣ 2005 .................................................................7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – IOY 2004....................................................7


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – ΙΑΝ 2008 ΢ειρά Β Θέμα 1.

α.

«Τξία πξάγκαηα πξέπεη λα ζπκάηαη νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία: νηη

θπβεξλάεη αλζξώπνπο , νηη πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ εμνπζία ζύκθσλα κε ην λόκν θη νηη δελ ζα θπβεξλάεη αηώληα.» Αγάζσλ (400π.Φ.) Αλαιύζηε ην παξαπάλσ γλσκηθό κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ - δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. (Παξνκνηάζηε ηνλ

δηαρεηξηζηή

ηεο

εμνπζίαο

κε

έλα

παλεπηζηήκην

πνπ εηδηθεύεηαη

ζηελ παξνρή παξαδνζηαθνύ ηύπνπ εθπαίδεπζεο θαη κεηαζρεκαηίδεη ην πξντόλ ηνπ ζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). β. Όηαλ ιέκε όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο πιενλέθηεκα ηεο έρεη όηη «Μεηξά

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα

ηεο

κάζεζεο

θαη

επνκέλσο

ηνπ

απνηειέζκαηνο ηεο επέλδπζεο» ηη ελλννύκε θαη κε πνηνπο ηξόπνπο γίλεηαη απηό; Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εηδηθά γηα ηε δεσηεροβάθμια εθπαίδεπζε ζηελ Δλλάδα; Θέμα 2.

α. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ Mincer; Πνηα ζεσξία αλέπηπμε θαη πσο απηή

εληάζζεηαη θαη πνπ καο δηεπθνιύλεη ζηα πιαίζηα ησλ Οηθνλνκηθώλ ηεο Δθπαίδεπζεο; β. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζεσξία ηνπ "Credentialism" θαη κε πνηα ζεσξία δελ πξέπεη λα ηε κπεξδεύνπκε θαη γηαηί; Θέμα 3.

α. Σηηο δπν ππν-πεξηπηώζεηο αλάιπζεο ησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ απόθηεζε γεληθνύ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ πνηνπο αθνξνύλ ηα νθέιε θαη γηαηί; (Αλαιύζηε-εμεγήζηε θαη δηαγξακκαηηθά) β. Πνηα ε πξσηαξρηθή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε ώζηε ε δηαγξακκαηηθή

αλάιπζε

ηεο

απόθηεζεο

δεμηνηήησλ

γεληθνύ

ζπγθεθξηκέλνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ λα ηζρύεη θαη γηαηί;

Από ηα παραπάνω 3 θέμαηα απανηήζηε ζηα 2: Οι απανηήζεις ζας να είναι εσανάγνωζηες και να μην σπερβαίνοσν ηη 1 ζελίδα για κάθε θέμα. Καλή επιηστία.

ή


Οικονομικά ηης Δκπαίδευζης – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢ 2007 ΢ειρά Α Θέμα 1. α. Σύκθσλα κε ηελ Θεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, ε επέλδπζε ελόο αηόκνπ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη κέρξη ην ζεκείν πνπ: 1.

νη θαζαξέο παξνύζεο αμίεο ησλ δαπαλώλ θαη ησλ επηζηξνθώλ ζε κηα κέζε αιιαγή ηεο

εθπαίδεπζεο είλαη ίζεο 2.

νη θαζαξέο παξνύζεο αμίεο ησλ δαπαλώλ θαη ησλ επηζηξνθώλ ζε κηα νξηαθή αιιαγή

ηεο εθπαίδεπζε είλαη ίζεο 3.

νη θαζαξέο παξνύζεο αμίεο ησλ δαπαλώλ θαη ησλ επηζηξνθώλ από όιε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιεθζεί είλαη ίζεο

4.

θαλέλα από ηα παξαπάλσ

Δπηιέμηε ην ζσζηό θαη δηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. β. «Η αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ αηόκσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο θαη ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ όισλ ησλ άιισλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο». Σπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη γηαηί; Θέμα 2. α. Σε πνηνπο βαζηθνύο ηύπνπο ρσξίδεηαη ε επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην; Πνηνο από απηνύο δεκηνπξγεί κνλνςσληαθή δύλακε ζε έλαλ εξγνδόηε θαη γηαηί; Αλαιύζηε δηαγξακκαηηθά θαη δώζηε παξάδεηγκα. β. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνηλσληθήο απόδνζεο απαηηείηαη σο βάζε ηνπ ππνινγηζκνύ ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ. Πνην ζεσξείηαη ην πην θνληηλό ππνθαηάζηαηό ηεο θαη γηαηί; Θέμα 3. α. Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε αθξηβήο κνξθή ηεο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη αιιαγέο ζηα Δ(Π) ζην πξόβιεκα κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη γηαηί; β. Σηελ πεξίπησζε ηεο νξζόηεηαο ηεο ζεσξίαο δηαινγήο θαη ζεκαηνδόηεζεο πνηα ε θνηλσληθή ρξεζηκόηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηη ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηώλ;


Από ηα παραπάνω 3 θέμαηα απανηήζηε ζηα 2: Οι απανηήζεις ζας να είναι εσανάγνωζηες και να μην σπερβαίνοσν ηη 1 ζελίδα για κάθε θέμα. Καλή επιηστία.

΢ειρά Β Θέμα 1. α. Τν θαηλόκελν ηεο ζεκαηνδόηεζεο εκθαλίδεηαη όηαλ: 1.

ε εθπαίδεπζε απμάλεη άκεζα ην απόζεκα ελόο εξγαδνκέλνπ ζε αλζξώπηλν θεθάιαην

2.

δελ ππάξρεη θαλέλα αζθάιηζηξν απνδνρώλ πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο

3.

νη εηδηθεπκέλνη θαη νη αλεηδίθεπηνη εξγαδόκελνη εθηεινύλ δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο, θαη ιακβάλνπλ ζπλεπώο θαη δηαθνξεηηθέο ακνηβέο

4.

νη εηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη εθηεινύλ ηηο ίδηεο εξγαζίεο κε απηέο πνπ εθηεινύλ νη αλεηδίθεπηνη εξγαδόκελνη, αιιά πιεξώλνληαη πεξηζζόηεξν

Δπηιέμηε ην ζσζηό θαη δηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. β. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο νκαδνπνηήζεηο ηνπ θνηλσληθνύ θόζηνπο εθπαίδεπζεο. Τί πεξηιακβάλνπλ θαη πσο αλαιύνληαη;

Θέμα 2.α. Πνηα ε άπνςε ηνπ David Monk ζρεηηθά κε ηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνηνο ήηαλ θαη ηη ππνζηήξηδε ν βαζηθόο ηνπ «αληίδηθνο»; β. Δμεγείζηε θαη απεηθνλίζηε δηαγξακκαηηθά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ «ηόπνπ παξαγσγηθώλ

δπλαηνηήησλ»

ζηελ

πεξίπησζε

ηεο

δηαθνξνπνίεζεο

ηνπ

πξντόληνο

«παξαδνζηαθνύ ηύπνπ εθπαίδεπζε». Υπάξρεη πεξίπησζε ν «ηόπνο» λα απεηθνλίδεηαη κε έλα ζεκείν θαη αλ λαη πόηε; Θέμα 3.α. Πσο αλαιύεηαη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ελόο παλεπηζηεκίνπ πνπ παξέρεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε; β. Πνηνο ήηαλ ν πξώηνο Δπξσπαίνο Σπγγξαθέαο πνπ αλέιπζε ηνλ όξν Αλζξώπηλν θεθάιαην; Πνηα ηα θύξηα - βαζηθά ζεκεία ηεο αλάιπζεο ηνπ θαη ζε πνηα ζεκεία ηνπο δηαθέξνπλ από ηελ κεηαγελέζηεξε αλάιπζε ηνπ όξνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ζεσξίαο; Από ηα παραπάνω 3 θέμαηα απανηήζηε ζηα 2: Οι απανηήζεις ζας να είναι εσανάγνωζηες και να μην σπερβαίνοσν ηη 1 ζελίδα για κάθε θέμα. Καλή επιηστία.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2006 1. Πνηα ε ζρέζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ J.Mill θαη Marshall κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Smith αλαθνξηθά κε ηε εθπαίδεπζε; 2. Πνηεο κεζνδνινγίεο ζπλαληάκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο; Αλαιύζηε ηελ εθιεπηπζκέλε κέζνδν. 3. Τη ζεκαίλεη ππόζεζε θίιηξνπ θαη πώο νηθνλνκεηξηθά ειέγρεηαη; 4. Καηά ηνλ Udall θαη Sinclair όπνπ ππάξρνπλ ρακειά πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξεθπαίδεπζεο ηόηε ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνιπηειείαο. Σρνιηάζηε θαη εξκελεύζηε ηε δηαηύπσζε απηή. 5. Πώο εξκελεύεηαη ην θαηλόκελν ηεο ππεξεθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο; 6. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, κε ηε κέζνδν Denison, παξαηεξείηαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα αξλεηηθή ζπκβνιή ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ αληξώλ αηηηνινγείζηε ηα απνηειέζκαηα: Έηε

Α/ζκηα

Β/ζκηα

Γ/ζκηα

1961-1971

0,05

0,04

0,025

1971-1981

0,24

0,15

0,15

1981-1991

−0,01

0,87

0,38

7. Να ππνινγίζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επέλδπζεο ζε εθπαίδεπζε αλάκεζα (α)ζην δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην θαη (β)ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην όηαλ bγπκλ.=0,246 bδεκνη.=−0,153 bιπθ.=0,448. Πνηα κέζνδν αθνινπζήζαηε; Τη ζπκπεξαίλεηε; 8. Πώο θαηά ηε γλώκε ζαο πξνζδηνξίδεηαη ε πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε; 9. Πεξηγξάςαηε αλαιπηηθά ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε ηε κέζνδν ηεο «πνηνηηθήο εξγαζίαο» θαη κε ηε κέζνδν ηνπ «πνηνηηθνύ θεθαιαίνπ». Αλαθέξαηε ηηο ππνζέζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνπλ νη δύν κεζνδνινγίεο αλακέλεηαη λα είλαη ίζα. ΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΣΟ΢Α ΘΔΜΑΣΑ Ω΢ΣΔ ΝΑ ΑΠΟΚΣΗ΢ΔΣΔ ΑΘΡΟΙ΢ΜΑ Ι΢Ο ΜΔ «8»


Οικονομικά ηης Δκπαίδευζης – ΢ΔΠΣ 2005 ΓΙΓΑ΢ΚΟΝΣΔ΢: ΜΑΓΟΤΛΑ 1. Σύκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρεηε κειεηήζεη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο», ηεθκεξηώζηε εάλ ε δσξεάλ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ή όρη ζηε δηαηήξεζε ηεο ίζεο δηαλνκήο εηζνδεκάησλ. (1 βαζκόο) 2. Αλαθέξαηε ηνπο θπξηόηεξνπο θαηά ηελ γλώκε ζαο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεηε πιήξσο ηνλ όξν «πνηόηεηα εθπαίδεπζεο» (1 βαζκόο) 3. Σρνιηάζηε ηελ πξνζέγγηζε (ζεσξίαο) ηνπ J.Mill αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε αληηπαξαβνιή κε ηε ζεσξία ηνπ Smith. (2 βαζκνί) 4. Αλαθέξαηε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ζπλαληάκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σρνιηάζηε ηελ εθιεπηπζκέλε κέζνδν. (3 βαζκνί) 5. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά θαη ζρνιηάζηε ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε κε ηε κέζνδν ηεο «πνηνηηθήο εξγαζίαο» ζπγθξηηηθά κε ηελ κέζνδν ηνπ «πνηνηηθνύ θεθαιαίνπ» (3 βαζκνί)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – IOY 2004 Να ζεκεησζεί αλ ππάξρεη εξγαζία θαη αλ λαη, ε εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο. Να απαληεζνύλ όια ηα παξαθάησ ζέκαηα. Θέμα 1 Να πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηελ Μηλζεξηαλή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό

ησλ

ηδησηηθώλ

απνδνηηθνηήησλ

ηεο

εθπαίδεπζεο

θαη

λα

αλαθέξεηε

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζε ζρέζε κε ηε Σύληνκε κέζνδν θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθιεπηπζκέλε κέζνδν. (Βαζκνί 2,5) Θέμα 2 Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη: Γεθαεηία

1961

1971

Lp

1.699.144

1.943.808

Ls

295.304

429.316

LH

95.988

149.884

Wo

1.420.377

Wp

1.547.602

Ws

1.996.077

WH

2.754.014


Πεγή, ΔΣΥΔ Όπνπ Lp, Ls, LH, είλαη ν αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη Wo, Wp, Ws, WH είλαη νη εηήζηνη κηζζνί ζε δξαρκέο

πνπ

αληηζηνηρνύλ

ζε

κεδεληθή

βαζκίδα

εθπαίδεπζεο

ζε

πξσηνβάζκηα,

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΣΥΔ ην ΑΔΠ ην έηνο 1971 ήηαλ 10.645.259.259.260 δξρ. θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ ηε δεθαεηία 1961-1971 είλαη 8%. Πεξηγξάςηε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα λα εθηηκήζεηε ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ηε δεθαεηία 1961-1971 ζην ΑΔΠ. (Βαζκνί 2,5) Θέμα 3 Απνδείμηε γηαηί ε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο εξγαζίαο είλαη ηζνδύλακε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ πνηνηηθνύ θεθαιαίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ΑΔΠ. (Βαζκνί 2) Θέμα 4 Σρνιηάζηε ηηο βαζηθέο αλαθνξέο ησλ Smith, Mill θαη Marshall γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπζρεηίζηε απηέο κε ηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα. Θέμα 5 Πώο

πξνζδηνξίδεηαη

ην

θαηλόκελν

ηεο

ππεξεθπαίδεπζεο

θαη

πώο

ζπζρεηίδεηαη,

αλ

ζπζρεηίδεηαη, κε ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο; Αλαθέξαηε ηνπ θπξηόηεξνπο θαηά ηε γλώκε ζαο ηξεηο δείθηεο ππνινγηζκνύ ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. (Βαζκόο 1)

dap_themata_2010_oikonomika_ekpaideusis  

Πεξηερόκελα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ – ΙΑΝ 2008 β. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζεσξία ηνπ "Credentialism" θαη κε πνηα ζεσξία δελ πξέπεη λα ηε κπεξ...