Page 1

design:CASE Et stærkt interaktionsdesign skaber resultater. Det erfarede Zealand Care A/S, da virksomheden, som de første i Danmark, lancerede en integreret mobilog IT-løsning til ældreområdet. Interaktionsdesignet gav hjemmehjælpere mere tid til omsorgsarbejde og skabte besparelser for kommunerne.

dansk design center


Denne mastercase fortæller om designs værdiskabende og forretningsmæssige potentiale med udgangspunkt i historien om Zealand Care A/S. fakta om Zealand Care A/S (mio kr) Nette oms

2003

2004

2005

2006

102,2

133,7

147

173,2

Årets resultat

5,4

9,7

10,5

15,7

Overskudsgrad

5,3%

7,2%

7,1%

9%

Afkastningsgrad

8,2%

9,9%

8,8%

11,3%

Zealand Care A/S tilbyder omsorgsløsninger til den offentlige og private sektor inden for tre forretningsområder: • Hjælpemiddelservice • IT-fagsystemer til ældre-, handicap-,

social- og psykiatriområdet

• Produktafprøvning • Uddannelseskoncepter Zealand Care beskæftiger 150 medarbejdere, heraf er 60 tilknyttet hovedkontoret i Holbæk og resten er fordelt på lokalt placerede servicecentre for hjælpemidler i hele Danmark. Zealand Care er siden 2006 ejet af den hollandske Welzorg Group. Zealand Care A/S har fire gange været indstillet som gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen og blev i 2006 vinder af Innovation Cup i Region Sjælland. Zealand Care A/S Tåstrup Møllevej 14 4300 Holbæk Tel +45 5944 1485 Fax +45 5945 1645 www.zealandcare.dk

”Vi kan og tør integration og innovation – det er det, vi tjener penge på i forhold til andre virksomheder.” Bjarne Henneman, administrerende, direktør Zealand Care A/S


Fra produktdesign til interaktionsdesign

Fokus på design og tværfagligt samarbejde

Et interaktionsdesign tager form

med brugeren i centrum

Med en dominerende rolle på hjælpemiddelområdet vendte

Zealand Care blev etableret i 1996 som en mindre projekt

Zealand Care sig mod nye forretningsområder. Det beslægtede

organisation, der med en offentlig pulje i ryggen havde fået til

omsorgsområde var større end hjælpemiddelområdet. Det var

opgave at produktudvikle markedet for hjælpemidler (kørestole,

samtidig et marked, som var præget af stor konkurrence fra

løfteudstyr, badestole mm). Det stod hurtigt klart,

større virksomheder, for hvem mindre kunder ikke var i fokus.

at hjælpemiddelmarkedet i Danmark var uden overordnet styring.

Zealand Care besluttede derfor at satse på salg til de

I 1997 udvidede Zealand Care forretningsområdet

mindre kommuner.

og etablerede hjælpemiddelcentraler i hele landet. I 1999 lancerede Zealand Care det første IT-system til Zealand Care havde fra starten fokus på brugerorienteret design,

organisering af hjemmeplejen, men der skulle en afgørende

og derfor ansatte man i 1998 en designer til at produktudvikle

videreudvikling til, før Zealand Care for alvor slog igennem

nye og bedre hjælpemidler. Designprocessen bestod af et

på omsorgsområdet. Det skete i 2002 med ‘Mobil Omsorg’

tvær-fagligt samarbejde mellem terapeutfagligt personale og

– en integreret mobil- og IT-løsning til styring af hjemmeplejen.

designere, og det gav så gode resultater, at flere af de nye hjælpemiddel-designs blev præmierede.

Mobil Omsorg består af en håndholdt mobiltelefon og computer, hvor hjemmehjælperen får adgang til og kan registrere

I samme periode fik Zealand Care tilført en afgørende

alle relevante oplysninger i omsorgsarbejdet. Skærmbillederne

kompetence, da de opkøbte IT virksomheden UniqSoft, som

og navigationen er tilpasset med menuer og ikoner, som gør

havde specialiseret sig i mobile IT-løsninger.

det let at betjene mobilen, og som samtidig er tilpasset det bagvedliggende IT-system på kommunen.


UDFORDRINGEn

før mobil omsorg:

Zealand Care stod overfor en kompleks opgave, da de skulle

En typisk arbejdsdag for en hjemmehjælper

udvikle et nyt, moderne og besparende plejesystem til kommunerne. Kommunernes krav om effektiviseringer havde

• Mødetid på kommunen hvor dagens kørselsplan

medført en række besparelser på omsorgsområdet. Hjemme-

hjælperne oplevede et større pres på deres arbejde, og der

og plejeopgaver blev udleveret

• For hvert besøg skulle hjemmehjælperen udfylde

var uenighed om, hvordan de knappe ressourcer bedst skulle

en journal i papirform, som skulle afleveres

udnyttes. Hjemmeplejen var i forvejen et lavstatus-område,

tilbage til kommunen

og det var svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

• Hjemmehjælperen havde ikke mulighed for

at se løbende ændringer i dagens besøgsplan

På baggrund af brugerundersøgelser og analyser fandt man to

uden at kontakte kommunen

faktorer, som var kernen i problemstillingen: Hjemmehjælpernes

• Der var en tidskrævende overleveringsproces

rapporteringsmetode var for tidskrævende, og kommunernes

i forbindelse med ekstra plejeforanstaltninger

planlægningsmetode var ufleksibel. For at ændre på

som f eks ændring af medicinering eller booking

rapporteringsmetoden og give hjemmehjælperne mere styring på

af læge eller sygeplejerskebesøg til patienten.

egne opgaver, var det nødvendigt at digitalisere og mobilisere arbejdsgangene.


fra papir til mobil computer

At digitalisere arbejdsmetoder stiller krav til brugerne, og her mødte Zealand Care endnu en udfordring. Udgangspunktet var, at medarbejderne ikke nødvendigvis var vant til at anvende teknologi, fx computere og mobiltelefoner. Der var behov for en løsning, som var intuitiv at betjene for alle.

i en håndholdt mobiltelefon og computer, hvor

“I udviklingsfasen er det vigtigt at få en holistisk tankegang med i designet, så systemerne ikke bliver bestemt af ledelse, økonomi og IT alene.”

hjemmehjælperen får adgang til og kan registrere alle

Bjarne Henneman

Sammen med webdesignere, IT-udviklere, mobilselskabet Nokia og et team af sygeplejersker og hjemmehjælpere blev interaktionsdesignet Mobil Omsorg udviklet. Løsningen består

relevante oplysninger i omsorgsarbejdet. Alle skærmbilleder og navigation er designet med menuer samt ikoner, som gør det let at betjene mobilen, der samtidig passer med det bagvedliggende IT-system. Designet af selve mobilen udmærker sig ved fire overordnede funktionsknapper. Ved hjælp af disse kan hjemmehjælperen på en let og intuitiv måde få oplysninger om borgeren, journaler, medicinkort, kørselsplan osv. Valget af en mobil computer i forhold til f eks en elektronisk kalender er taget, fordi mobilen designmæssigt er mere brugervenlig. Den kan fungere som computer og telefon, og der er prestige i at få en ”arbejdsmobiltelefon” på omsorgsområdet. Det er med til at give hjemmehjælperne en følelse af, at deres arbejde bliver opgraderet. Alle registreringer bliver foretaget online, og derfor kan hjemmehjælperen rapportere direkte til planlæggeren på kommunen. Det giver en stor tidsbesparelse for både hjemmehjælpere og planlæggere, som får en helt ny og mere fleksibel måde at kommunikere og arbejde sammen på.

Mobil Omsorg terminalen


Brugerdreven innovation

Administrerende direktør Bjarne Henneman siger om kravene til

Derudover ligger der et stort arbejde i at designe systemer,

design på omsorgsområdet: ”Hvor de ældre borgere tidligere er

som tager højde for de mange individuelle behov hos både

blevet opfattet og behandlet som en homogen gruppe med ens

borger og kommune.

behov, stiller de i dag langt større krav til individualisering end tidligere. De ældre borgere opfatter sig selv som forbrugere

Zealand Care arbejder på at levere effektive løsninger, som giver

og forventer samme serviceniveau af de offentlige tilbud, som

økonomisk gevinst for kommunerne. Vores filosofi er, at brugeren

af enhver anden ydelse. Derfor stiller kommunerne også stadigt

skal være i centrum for at skabe den bedste og mest valide

flere krav til de produkter og ydelser, som vi leverer til dem.

løsning. Det gælder i høj grad for omsorgsområdet.

I den sammenhæng spiller design en vigtig rolle. Det gælder ikke bare det industrielle design af hjælpemidler, som vi leverer, men i lige så høj grad den grafiske brugergrænseflade i de ITsystemer, vi udvikler.

Eksempel på visning af køreliste i Mobil Omsorg

Eksempel på visning af medicinkort i Mobil Omsorg


Organiseringen af en vækstvirksomhed

Zealand Care har udviklet virksomheden ved innovativ designudvikling, hvor målet er, at virksomheden hvert andet år skal sende en ny løsning på markedet. Zealand Care har gennem en årrække indsamlet informationer om hjælpemidler og omsorgsarbejde, og det er denne viden, som danner grundlag for udvikling af nye designløsninger til kommunerne. Zealand Care arbejder med en fasemodel i deres designudvikling, hvor hver fase anses for en ”isflage”, som vil smelte, hvis den enkelte fase varer for længe eller ikke giver det ønskede resultat. Hver fase er først gennemført, når en række økonomiske, tekniske og faglige krav er mødt. Især de første faser prioriteres højt, da det er erfaringen, at disse faser er afgørende for at skabe et bæredygtigt design. Organisationsstrukturen er en projektorganisering, hvor idéer bliver formuleret til business cases og en projektgruppe nedsættes. Projektarbejdet involverer tværfaglige kompetencer igennem alle faser og går på tværs af organisationen – fra idé til implementering og salg. Bjarne Henneman om den innovative virksomhed: ”Hvis man vil være kreativ og innovativ kræver det streng styring. Der skal være nogle grænser og krav, som holder processen under kontrol og sikrer den rigtige fremdrift. Vi udvikler til profit – ikke til markedet, dvs at processen først er færdig og succesfuld, når vi kan konstatere, at vi har en ordentlig indtjening på designet. Derfor er vores designere og udviklere med helt hen i faserne med salg og markedsføring.”

”Vi skal forstå samfundsdebatten og have en grundlæggende viden om lovgivningen og den teknologiske udvikling inden for omsorgsområdet. Det giver overblik over, hvordan vi kan integrere forskellige systemer. Vi kan og tør integration og innovation – det er det, vi tjener penge på i forhold til andre virksomheder,” siger Bjarne Henneman.


SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Udgivet af:

Herunder finder du nyttige links, der kan hjælpe

Dansk Design Center

din virksomhed videre i arbejdet med design,

H C Andersens Boulevard 27 1553 København V

eksport mv. Tel 3369 3369

FIND EN DESIGNER www.ddc.dk/ddcnet

Fax 3369 3300

På Dansk Design Centers hjemmeside kan du

design@ddc.dk

finde en designer, der matcher de kompetencer,

www.ddc.dk

din virksomhed efterspørger. DDC Netværk indeholder profiler på over 2.000 designere og design-

Tekst: Pia Dandanell Parrot

virksomheder. EKSPORTSTART www.eksportstart.dk Danmarks Eksportråd tilbyder små og mellemstore virksomheder gratis rådgivning omkring eksportforberedelse. Efterfølgende ydes assistance til eksportstart til halv pris. VEJLEDNING OM VÆKST www.startvaekst.dk Landets fem regionale Væksthuse tilbyder gratis information og vejledning til iværksættere og små virksomheder. Dansk Design Center udarbejder hvert år et antal designcases. I 2008 publiceres der fire mastercases og to iværksættercases.

værdiskabende og forretningsmæssige potentiale ved at fortælle en historie om en virksomhed, der har satset bevidst på design, og hvor resultaterne kan aflæses på værdiskabelsen. Udvalgte økonomiske nøgletal bekræfter og dokumenterer en fremgang for resultatet efter designinvesteringer. En IVÆRKSÆTTERCASE er en historie om en nystartet virksomhed, der som en central del af forretningsgrundlaget har haft succes med at integrere design fra begyndelsen. Da det som oftest ikke er muligt at indhente økonomiske nøgletal, kan virksomhedernes økonomiske bæredygtighed og fremtidige succes ikke vurderes.

Design og layout: Scandinavian Branding A/S og Morten Nielsen, DDC

En MASTERCASE formidler budskabet om designs

design:CASE / Zealand Care A/S  

Et stærkt interaktionsdesign skaber resultater. Det erfarede Zealand Care A/S, da virksomheden, som de første i Danmark, lancerede en integr...