Page 1

TEMA 3 “L’ENERGIA” Activitat de Cerca Guiada

Cicle: Superior (6è)

PROPÒSIT DE L’ACTIVITAT Buscar la informació més adequada sobre la llum i el so, a partir d’unes preguntes donades i exposar oralment aquesta informació.

TEMPORITZACIÓ 4 sessions

OBJECTIUS DIDÀCTICS

ACTIVITATS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 Delimitar els camps de cerca de la informació.  Adaptar la informació a les preguntes plantejades.

 Dialogar i arribar a acords en el treball per grups.

 Dissenyar estratègies de cerca en funció de la informació que volem obtenir.

 Argumentar els motius pels quals un recurs és adequat.

 Identificar l’objectiu de la cerca.  Conèixer i distingir diversitat de recursos en diferents formats: vídeo, pàgina web...  Utilitzar habilitats per a la recollida d’informació: la taula.  Col·laborar en les tasques de treball de grup.

Competència del tractament de la informació i competència digital.  Conèixer diferents motors de cerca.  Saber aplicar les dades obtingudes mitjançant recursos informàtics. Competència d’aprendre a aprendre.

 Exposar oralment amb coherència i de forma clara els conceptes recollits a la cerca.

 Saber planificar les diferents tasques durant les 3 sessions de treball.

 Defensar i argumentar davant dels companys les seves opinions.

 Recollir les dades obtingudes en una taula organitzada. Competència d’autonomia i iniciativa personal.  Ser protagonista del propi aprenentatge i prendre les decisions pertinents.  Reconduir el procés de cerca en cas que no doni els fruits previstos  inicialment. Competència social i ciutadana.  Expressar les pròpies idees i escoltar les dels altres.

AGRUPAMENTS DE TREBALL 2 persones

 La finalitat d’aquesta activitat és que, amb tots els recursos que trobin els alumnes, expliquin els continguts treballats en relació a la llum i el so.  Dedicarem tres sessions a fer la cerca de recursos a partir de les preguntes que guiaran la seva cerca. Hauran d’omplir també la fitxa i la taula donada.  La quarta sessió es dedicarà a l’exposició per grups de la informació que hauran recollit.  En finalitzar l’activitat, farem una posada en comú d’opinions i de si creuen que aquesta activitat els ha aportat algun coneixement nou.


TEMA 3 “L’ENERGIA” GRUP DE TREBALL:____________________________

LA LLUM

 Propòsit de lectura: haureu de buscar informació a les següents webs Resposta 1) que doni resposta a les preguntes que us plantejarem en relació a la llum i el color.  http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm604/cm60401.h tm

Resposta 2)

 http://www.edu3.cat/edu3tv/fitxa?p_id=28587 (vídeo)  En parelles, haureu de trobar resposta a les següents preguntes i redactar un text en format de Word.

Resposta 3)

La llum - Què és la llum? Quins tipus de fonts hi ha? Digues algun exemple. -

Com es propaga la llum?

-

Quins tipus de materials tenim i com es propaga la llum en cadascun Resposta 4) d’ells?

-

Què vol dir que la llum es reflexa?

-

Què obtenim gràcies a la reflexió de la llum?

-

Quina relació tenen els miralls amb la llum?

-

Quan es produeix la refracció de la llum? Anomena un exemple.

Resposta 5)


TEMA 3 “L’ENERGIA” -

Quins tipus de lents tenim i quina incidència tenen amb la llum?

Color - Quins són els colors que formen la llum solar? -

Per què veiem un objecte de color vermell?

-

Quins són els colors primaris?

Resposta 6)

Resposta 7)

 A partir del vídeo de l’Arc de Sant Martí : -

Quan es forma l’arc de Sant Martí?

-

Quins valors simbolitzen l’arc de Sant Martí?

-

Per què rep aquest nom?

-

Com podem fer un arc de Sant Martí a casa?

Resposta 8)

EL COLOR Resposta 1)

Resposta 2)

Resposta 3)


TEMA 3 “L’ENERGIA”

Resposta 4)

Resposta 5)

Resposta 6)

Resposta 7)

Observacions)

L'energia: cerca guiada  

nitat de programació i activitats

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you