Page 1

PROJECTE PRESENTAT I REVISAT PEL GRUP DE TREBALL: “L’ALUMNAT AMB DIFICULTAT DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA A LES USEEs”

PROJECTE DECORACIÓ

JUSTIFICACIÓ A l’aula, els alumnes veuen passar les estacions de l’any, i perquè no, aprofitar per conèixer el què és típic de cadascuna i decorar les finestres i les parets. A través d’aquest projecte els alumnes es relacionen, s’ajuden entre ells, creen, dissenyen, exploren altres maneres d’expressar-se, coneixen tradicions i participen d’elles, reutilitzen materials, escriuen o copien poemes, canten, etc.

OBJECTIUS -

Potenciar l’autoestima i la seguretat personal.

-

Desenvolupar la creativitat.

-

Aprendre a expressar-se mitjançant l’art.

-

Conèixer la decoració que requereix cada estació de l’any.

-

Reforçar la lecto-escriptura.

-

Conèixer noves tècniques i materials.

-

Reforçar el treball individual i en grup.

-

Aprendre que tothom pot crear i participar.

-

Generar un bon ambient de treball a l’aula.

-

Aprendre a gestionar el temps i l’espai.

CONTINGUTS 1.

La tardor i la Castanyada.

2.

L’hivern, el Nadal i el Carnestoltes.

3.

La primavera i el Sant Jordi.

4.

L’estiu i el Sant Joan.


PROJECTE PRESENTAT I REVISAT PEL GRUP DE TREBALL: “L’ALUMNAT AMB DIFICULTAT DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA A LES USEEs”

COMPETÈNCIES BÀSIQUES -

Competència comunicativa lingüística i audiovisual:

Es treballa mitjançant les activitats en grup o la cerca d’informació sobre la temàtica que s’està tractant, també amb la lectura de poemes o cantades, i quan els alumnes expressen la seva opinió i creen materials. -

Competència artística i cultural:

Es desenvolupa en el moment d’haver de ser creatius per crear materials i decorar l’aula de manera diferent. I es fa incisió en la competència cultural quan mitjançant les activitats es treballen les diferents festes tradicionals.

-

Competència de tractament de la informació i digital:

Es tracta quan els alumnes fan un bon us de la informació que reben i de les fonts que empren, també a mesura que es vam mostrant més autònoms, responsables i eficaços en les seves tasques. -

Competència matemàtica:

Agafar mides, treballar amb figures geomètriques, comptar quants elements es necessiten, i fer una bona gestió del temps i de l’espai, etc. -

Competència d’aprendre a aprendre:

La capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, de manejar un conjunt de recursos i tècniques, requereixen d’aquesta competència. -

Competència d’autonomia i iniciativa personal:

Quan els alumnes poder imaginar i emprendre projectes creatius amb confiança i responsabilitat, s’ha fet èmfasi en la competència. -

Competència del coneixement i la interacció amb el món físic:

El projecte en si sensibilitza amb les tradicions i promou la coherència. -

Competència social i ciutadana:

Les activitats que es proposen en el següent projecte, ajuden a l’alumne a comprendre la realitat social on viu i exercir la ciutadania, en aquest sentit, amb una actitud responsable.

METODOLOGIA


PROJECTE PRESENTAT I REVISAT PEL GRUP DE TREBALL: “L’ALUMNAT AMB DIFICULTAT DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA A LES USEEs” El projecte anirà avançant a mesura que també ho facin les estacions de l’any i les festes tradicionals amb una metodologia el més activa, demostrativa i participativa possible. Les activitats podran proposar-se de manera individual o grupal, segons convingui. Un cop es puguin donar per finalitzades les activitats, es decorarà l’aula amb totes les manualitats creades pels alumnes, i la classe ja estarà preparada per rebre l’estació de l’any o festivitat corresponent.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS A l’aula es precisa d’un professor i una educadora. Els materials variaran en funció del taller que es dugui a terme, però a l’aula compten amb taules, cadires, pissarra, ordinadors, tisores, pega, vernís, paper d’embalar, cartolines, colors de tota mena, pintures, pinzells, recipients, fils, etc.

AVALUACIÓ Els criteris d’avaluació giren entorn de la valoració de les activitats realitzades pels alumnes (dibuixos representatius, cançons, danses, poemes, símbols, elements significatius, etc) i l’observació de la seva implicació, considerant l’evolució individual respecte les capacitats, coneixements i habilitats prèvies de cadascú.


PROJECTE DECORACIÓ NIVELL: USEE SECUNDÀRIA

CURS 2012-13

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ OBJECTIUS

Potenciar l’autoestima i la seguretat personal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

C Autonomia IP

Desenvolupar la creativitat. Aprendre a expressar-se mitjançant l’art.

CC Artística Cultural

L’avaluació

serà

inicial,

processual

i

final.

La tardor i la Castanyada. Conèixer la decoració que requereix cada estació de l’any. Reforçar la lecto-escriptura.

CC Lingüística ADV CMA Aprendre

Conèixer noves tècniques i materials. Reforçar el treball individual i en grup.

CCI Món Físic C Social i Ciutadana

Aprendre que tothom pot crear i participar. CM Matemàtica Generar un bon ambient de treball a l’aula. Aprendre a gestionar el temps i l’espai. METODOLOGIA:

RECURSOS HUMANS, MATERIALS I ESPAIALS:

Un professor/a i un El projecte anirà avançant a mesura que també ho educador/a facin les estacions de l’any i les festes tradicionals amb una metodologia el més activa, demostrativa i Els materials variaran en participativa possible. funció del taller que es dugui Les activitats podran proposar-se de manera a terme, però a l'aula USEE individual o grupal, segons convingui. Un cop es donin compten amb taules,

L’hivern, el Nadal i el Valoració de les activitats realitzades pels alumnes: Carnestoltes. dibuixos representatius, cançons, danses, poemes, símbols, elements significatius, etc. I observació de la La primavera i el Sant seva implicació, tot considerant l’evolució individual respecte les capacitats, coneixements i habilitats Jordi. prèvies de cadascú. L’estiu i el Sant Joan.


per finalitzades les activitats, es decorarà l’aula amb cadires, pissarra, ordinadors, totes les manualitats creades pels alumnes, i la classe tisores, pega, vernís, paper ja estarà preparada per rebre l’estació de l’any o d’embalar, cartolines, colors festivitat corresponent. de tota mena, pintures, pinzells, recipients, fils, etc.

Projecte decoracio  

Projecte decoracio El treball amb alumnat amb dificultat de regulació de la conducta a les USEEs