Page 1

::Πορ Λιχ. Χριστιαν Χυελλαρ

20

Ασεσορ εν Χοµερχιο Ιντερναχιοναλ − Ινσχριπτο εν ελ Χονσεϕο Προφεσιοναλ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ δε λα Χ.Α.Β.Α. ωωω.ασεσοραµιεντοχοµεξ.ωορδπρεσσ.χοµ

| COMERCIO EXTERIOR |

Χηινα λεϖαντα ελ πιε δελ αχελεραδορ Εν λοσ λτιµοσ µεσεσ ηα ηαβιδο υνα νοταβλε δεσαχελεραχι⌠ν δε λα εχο− νοµα χηινα, διστιντοσ φαχτορεσ µαχροεχον⌠µιχοσ ηαν ινφλυιδοσ εν ελλο, λο θυε ηα λλεϖαδο α συ ϖεζ α συ γοβιερνο α πονερ εν µαρχηα διστιντασ εστρατεγιασ θυε απυνταν α εσταβιλιζαρ συ εχονοµα ↵Χ⌠µο ιµπαχταρ〈 α νιϖελ γλοβαλ ψ εν εσπεχιαλ εν Αµριχα Λατινα, τενιενδο εν χυεντα θυε εσ υν ιµπορταντε προϖεεδορ δε µατεριασ πριµασ δελ γιγαντε ασι〈τιχο? ∆υραντε λοσ λτιµοσ α〉οσ αντεριορεσ αλ 2011, ελ χρεχιµιεντο δελ ΠΒΙ δε Χηινα ϖενα χρεχιενδο α τασασ προµεδιο δελ 10%, ψ ελ πασαδο α〉ο τερµιν⌠ χον υν 9,2%; ψ ψα εν ελ χοµιενζο δελ 2012, λασ χιφρασ εστ〈ν δεµοστρανδο θυε νο συπεραρ〈 εσα µαρχα. Ελ σεχτορ µανυφαχτυρερο ψα σε ενχυεντρα πορ δεβαϕο δελ 50% εν λο θυε ρεσπεχτα αλ τοταλ δε λα αχτιϖιδαδ εχον⌠µι− χα δελ πασ. Α λο θυε σε συµα υνα ρεδυχ− χι⌠ν δε λα δεµανδα ιντερνα ψ δε λασ ινϖερ− σιονεσ. ∆ατοσ θυε ατενταν χοντρα υν δεσ− αρρολλο συστενταβλε.

Ηαψ θυε τενερ εν χυεντα θυε ελ δεσβορδαδο χρεχιµιεντο θυε ϖενα τενιενδο λοσ λτιµοσ α〉οσ νο ερα λα ρεαλ ιντενχι⌠ν δελ γοβιερνο χηινο, θυε α〉οσ αντεριορεσ σε ηαβα προπυεστο µενορεσ τασασ δε χρεχιµιεντο α λασ ρεσυλταντεσ, περο νο σε πυδο φρεναρ, ψ αηορα τοδο ινδιχαρα θυε αδεµ〈σ δε λοσ µοτιϖοσ εξτερνοσ, ηαψ ∀µανο∀ δε λασ αυτοριδα− δεσ χηινασ θυε ρεσυλταν εν λα συαϖε, πορ αηορα, δεσαχελεραχι⌠ν εχον⌠µιχα.

λα ΥΕ ψ λοσ ΕΕ.ΥΥ., λα τενδενχια γλοβαλ α υν χοµερχιο προτεχχιονιστα λε ρεστα αν µ〈σ µερχαδο α Χηινα. Ψ εν στα σιτυαχι⌠ν, ελ πελιγρο λατεντε σερα υνα χαδα δελ εµπλεο.

Φαχτορεσ ινφλυψεντεσ − Χοντραχχι⌠ν δε λασ εξπορταχιονεσ

Ελ αυµεντο δε πρεχιοσ σε ηα νοταδο εν λα χαδα εν ελ χρεχιµιεντο δε λασ ϖεντασ δε αυτοµ⌠ϖιλεσ δελ αλρεδεδορ δελ 20%.

Χηινα νο εσ ινµυνε α λα χρισισ δε λα ζονα ευρο ψ α λα τοδαϖα δβιλ εχονοµα εσταδουνιδενσε, ψα θυε εστοσ δοσ πρινχι− παλεσ σοχιοσ χοµερχιαλεσ ηαν δισµινυιδο χονσιδεραβλεµεντε λα δεµανδα δε συσ προδυχτοσ δεσδε λα χρισισ ινιχιαδα εν 2008. Απαρεχε ελ δφιχιτ χοµερχιαλ, ψα θυε ελ χρεχιµιεντο δε λασ ιµπορταχιονεσ φυε δε χασι ελ 25% χοντρα ελ 20% δε λασ εξπορτα− χιονεσ δυραντε ελ 2011. Αδεµ〈σ δε συσ πρινχιπαλεσ σοχιοσ δε

− Ινφλαχι⌠ν Προϖοχαδα πορ ελ σοβρεχαλενταµιεντο δε συ εχονοµα δε λοσ λτιµοσ α〉οσ, εν ϕυλιο δε 2011 ηα τοχαδο υν µ〈ξιµο δε 6,5%. Ψ σι νοσ ρεφεριµοσ α λοσ αλιµεντοσ νιχαµεντε, λα χιφρα εσ µαψορ αν.

Ηα ιµπαχταδο ταµβιν εν λα ϖεντα δε λασ ϖιϖιενδασ χον βρυσχασ χαδασ α µεδιδα θυε λοσ πρεχιοσ δε λασ µισµασ σε δισπαραν, χρεανδο υνα βυρβυϕα ινµοβιλιαρια θυε ηαχε θυε λα χονστρυχχι⌠ν δε ϖιϖιενδασ τενγα υν ριτµο µυχηο µ〈σ αχελεραδο θυε λα δεµανδα. − Προβλεµασ δε λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ Λα δευδα δε λασ ινστιτυχιονεσ εστατα− λεσ, θυε σον χονσιδεραδασ υν ριεσγο παρα µυχηοσ ινϖερσορεσ, ψα θυε λοσ προβλεµασ


21

ωωω.ρεϖισταµυλτιµοδαλ.χοµ.αρ

δε φινανχιαχι⌠ν ρεσταν ινϖερσιονεσ εν ινφραεστρυχτυρα. Συµεµοσ ταµβιν ελ χοντινυο αυµεντο δε λα δεσιγυαλδαδ εν ελ ρεπαρτο δε λα ριθυεζα φαϖορεχιενδο εν γραν µανε− ρα α σολο αλγυνοσ σεχτορεσ δε λα σοχιεδαδ, προϖοχανδο υνα δεσεσταβιλιζαχι⌠ν δε λα µισµα, ψ, χοµο παρα ρεδονδεαρ, υνα χρε− χιεντε χορρυπχι⌠ν. − Αλτα χονταµιναχι⌠ν αµβιενταλ Ελ χονσταντε χρεχιµιεντο δε λα εχονο− µα χηινα τραϕο χονσιγο ελ προβλεµα δε λα χονταµιναχι⌠ν θυε αηορα σε ϖε εν λα νεχε− σιδαδ δε ρεδυχιρλα, πορ µ〈σ θυε ελλο σιγνι− φιθυε υν φρενο εν λα ινδυστρια, ψα θυε Χηινα εσ ρεσπονσαβλε δε χασι λα χυαρτα παρτε δε λασ εµισιονεσ δε δι⌠ξιδο δε χαρ− βονο µυνδιαλεσ, θυε προϖοχα ελ χαλεντα− µιεντο γλοβαλ. Ελ γοβιερνο ψα ηαβα µανι− φεσταδο ελ α〉ο πασαδο συ ιντενχι⌠ν δε ρεδυχιρ εν υν 17% συ ϖολυµεν χονταµι− ναντε αντεσ δελ 2015.

Ελ πλαν δελ γοβιερνο χηινο Ψα ηα πυεστο εν µαρχηα µεδιδασ εχο− ν⌠µιχασ παρα λα ρεδυχχι⌠ν δελ χρεχιµιεν− το, θυε τιενε χοµο οβϕετιϖο υνα ρεεστρυχ− τυραχι⌠ν ψ εσταβιλιζαχι⌠ν δε συ εχονοµα; ταλ ρεδυχχι⌠ν, αψυδαρ〈 α χοντενερ λα ινφλα− χι⌠ν, λα χυ〈λ σε ηα εσταβλεχιδο χοµο οβϕε− τιϖο δελ 4% παρα ελ πρεσεντε α〉ο, ψ δε ηεχηο ψα ηαψ ινδιχαδορεσ δε µενορεσ πορ− χενταϕεσ δεσδε µιταδ δελ πασαδο 2011 ηαστα λλεγαρ α φεβρερο λτιµο αλ σολο 3,2 %. Ελ χρεχιµιεντο δε λα εχονοµα πλαντεαδο παρα ελ 2012 σερα δελ 7,5 %, σεγν ανυνχιαρα ελ πριµερ µινιστρο χηινο Ωεν ϑιαβαο σεµανασ ατρ〈σ, ανυνχιο χον ελ χυ〈λ διερα λυγαρ α µλτιπλεσ δεβατεσ πορ παρτε δε λοσ πρινχιπαλεσ αχτορεσ εν λα εχονοµα γλοβαλ. Αδεµ〈σ, ταµβιν µενχιον⌠ υν εστιµατιϖο δελ 7% παρα λοσ 5 α〉οσ πρ⌠ξιµοσ. Πορ αηορα νο εστ〈 πρεϖιστο θυε ελ γοβιερνο ιντερϖενγα εν ελ τιπο δε χαµβιο δελ ψυαν παρα αυµενταρ λα χοµπετιτιϖιδαδ, αλγο σιεµπρε χριτιχαδο πορ λοσ ΕΕ.ΥΥ.

Σε απυεστα α υνα εσταβιλιδαδ εχον⌠µι− χα µ〈σ θυε α µαντενερ υνα ϖελοχιδαδ δελ χρεχιµιεντο δελ ΠΒΙ, τενιενδο εν χυεντα θυε ελ πρ⌠ξιµο α〉ο ηαβρ〈 νυεϖοσ λδερεσ πολτιχοσ, ψ ταντο ελ πριµερ µινιστρο χοµο ελ πρεσιδεντε Ηυ ϑινταο δεϕαρ〈ν λοσ χαργοσ. Σε λλεϖαραν α χαβο ταµβιν ρεφορµασ εστρυχτυραλεσ παρα εστιµυλαρ ελ χονσυµο, χρεανδο υν αµβιεντε φαϖοραβλε παρα λα δεµανδα ιντερνα πορ µεδιο δε ινχρεµεν− ταρ ελ ποδερ δε χοµπρα. Εν σιντονα χον εστοσ πλανεσ, σε βαραϕαν πολτιχασ µονετα− ριασ ψ φισχαλεσ χοντρολαδασ χον νοταβλεσ ρεστριχχιονεσ παρα εϖιταρ υν ιµπαχτο εν ελ σεχτορ φινανχιερο. Οτροσ δεσαφοσ θυε αφροντα Χηινα εν ελ πρεσεντε σον υνα ρεδιστριβυχι⌠ν δε λα ριθυεζα δε µανερα εθυιτατιϖα, ρεδυχιρ λα εσπεχυλαχι⌠ν εν ελ µερχαδο ινµοβιλιαριο εθυιπαρανδο λα οφερτα ψ δεµανδα, δισµι− νυιρ λα βρεχηα εντρε λοσ σαλαριοσ υρβανοσ ψ ρυραλεσ. Παρα τοδο ελλο σε ηα προπυεστο


| COMERCIO EXTERIOR |

22

δαρλε εσπεχιαλ ατενχι⌠ν α λα εµπρεσα πεθυε〉ασ ψ µιχροεµπρεσασ, λο θυε ηαρ〈, απροϖεχηανδο λασ οπορτυνιδαδεσ χρεαδασ εν λα ζονα δε λιβρε χοµερχιο Χηινα − ΑΣΕΑΝ (Ασοχιαχι⌠ν δε Ναχιονεσ δελ Συρεστε Ασι〈τιχο). Εστα ρεεστρυχτυραχι⌠ν εχον⌠µιχα σε εστιµα ιρ〈 αχοµπα〉αδα δελ δεσαρρολλο δε ινδυστριασ δε σερϖιχιοσ, ελ αηορρο δε ενερ− γα ψ λα ρεδυχχι⌠ν δε εµισιονεσ δε συσταν− χιασ χονταµιναντεσ. Ελ ιµπαχτο α νιϖελ γλοβαλ: Αµριχα Λατινα ψ ελ νυεϖο εσχεναριο χηινο Μιεντρασ Χηινα δεσαχελερα, σε εσπερα υν µνιµο χρεχιµιεντο παρα Ευροπα ψ λοσ ΕΕ.ΥΥ, ψ αλρεδεδορ δε υν 6% παρα ελ ρεστο δε λασ εχονοµασ εµεργεντεσ, σεγν ινφορµεσ δε λα ΟΜΧ ψ ελ ΦΜΙ, θυε αδεµ〈σ εστιµα υνα ινφλαχι⌠ν δελ 3% παρα Χηινα παρα στε α〉ο, πορ δεβαϕο δελ 4% πρεϖιστο πορ λα αυτοριδαδεσ χηινασ. Μ〈σ αλλ〈 δε λασ εστιµαχιονεσ οφιχιαλεσ δελ γοβιερνο χηινο, οτροσ εχονοµιστασ δε διστιντασ παρτεσ δελ µυνδο εστιµαν θυε προµεδιαρ〈 υν 8% ελ χρεχιµιεντο δελ ΠΒΙ χηινο εν λοσ πρ⌠ξιµοσ χινχο α〉οσ, ψ µυχηοσ δε ελλοσ οπιναν θυε νο συχεδερ〈 υν ατερριζαϕε φορζαδο ψα θυε χυεντα χον συφιχιεντε χαπαχιδαδ παρα ηαχερλε φρεντε. Ψ χοµο ψα ηα συχεδιδο α〉οσ αντεριορεσ, σε τερµιναν συπερανδο εσασ εστιµαχιο− νεσ οφιχιαλεσ. Ελ µενορ χρεχιµιεντο αχτυαλ ψα ρεπερ− χυτε εν αλγυνασ εµπρεσασ θυε χοτιζαν εν ελ ∆οω ϑονεσ, λασ χυ〈λεσ σον ιµπορταντεσ

προϖεεδορασ δε µατεριασ πριµασ χοµο αλυµινιο, πετρ⌠λεο ο ϖεηχυλοσ δε τρανσ− πορτε παρα λα χονστρυχχι⌠ν. Ευροπα µιεντρασ ταντο, εστ〈 ενφοχα− δα εν ρεσολϖερ συ προβλεµα δε δευδα δε λα ζονα ευρο, µ〈σ θυε εσταρ µιρανδο λοσ πορχεντυαλεσ δελ µενορ χρεχιµιεντο δελ πασ ασι〈τιχο. Αυνθυε χλαρο, νο δεϕαρ〈 δε σεγυιρλο δε χερχα; πορθυε σι βιεν ελ ιντερ− χαµβιο χοµερχιαλ τιενε µ〈σ πορχενταϕε ινδυστριαλ θυε χον λασ εχονοµασ εµερ− γεντεσ, ελ ηεχηο δε λα ρ〈πιδα υρβανιζα− χι⌠ν χηινα, ηαχε θυε ταµβιν δεµανδε προδυχτοσ τερµιναδοσ χον ϖαλορ αγρεγα− δο εν δονδε σ Ευροπα εσ προταγονιστα ϕυντο χον ΕΕ.ΥΥ. Ελ εχονοµιστα ψ προφεσορ υνιϖερ− σιταριο εν Χηινα, Μιχηαελ Πεττισ εσ δρ〈στιχο εν συ προν⌠στιχο δε υν χρεχι− µιεντο δε σολο ελ 3% παρα λα εχονο− µα χηινα παρα λα πρ⌠ξιµα δχαδα, ψ εντρε οτρασ χοσασ αφιρµ⌠ ρεχιεντε− µεντε θυε λα ινϖερσι⌠ν εν ινφραεσ− τρυχτυρα ρεπρεσεντα υν αλτο πορχεντα− ϕε δελ ΠΒΙ χον ρεσπεχτο α λο θυε ρεπρε− σεντα ελ χονσυµο, ψ θυε λο µ〈σ χορρεχτο σερα ρεϖερτιρ ψ εθυιλιβραρ εσοσ πορχενταϕεσ. Λα µενορ δεµανδα δε µατεριασ πρι− µασ δε παρτε δε λα σεγυνδα εχονοµα δελ µυνδο, ποδρα ιµπαχταρ σοβρε λοσ πρεχιοσ α λα βαϕα δε λοσ χοµοδιτιεσ, αφεχτανδο παρ− τιχυλαρµεντε α πασεσ δεπενδιεντεσ δε µατεριασ πριµασ εν συσ εξπορταχιονεσ, ψα θυε λτιµαµεντε ταλεσ εξπορταχιονεσ εσταβαν µαρχαδασ µ〈σ θυε ναδα πορ ελ

ινχρεµεντο δε λοσ πρεχιοσ θυε πορ ελ δελ ϖολυµεν δε λασ µισµασ. Ψ σι ηαχεµοσ υνα συµα δε τοδο εστο τενδραµοσ θυε εσταρ πρεοχυπ〈νδονοσ πορ τενερ µεδιδασ παρα αφρονταρ αλγυνα ρεδυχχι⌠ν ιµπορταντε δε λα δεµανδα χηινα τενιενδο εν χυεντα θυε χον Ευροπα ψ λοσ ΕΕ.ΥΥ. απενασ ποδεµοσ χονταρ εν µατερια χοµερχιαλ. Αργεντινα τενα χοµο πρινχιπαλ δεστινο α Χηινα παρα συσ εξπορταχιονεσ αγροινδυστριαλεσ, εν σιντονα χον ελ ρεστο δε λοσ πασεσ δε Λατινοαµριχα; θυε σι βιεν ηα θυεδαδο δεµοστραδο θυε πορ εστασ λατιτυδεσ σε ηα σοπορταδο βασταντε βιεν λοσ εφεχτοσ δε λα χρισισ ινι− χιαδα εν 2008, ελ ηεχηο δε νο χονταρ ο χονταρ δε µανερα ρεδυχιδα χον υν γραν δεµανδαντε δε µατεριασ πριµασ βιεν ποδρα σεντιρσε εν νυεστρα εχονοµα σι σε µαντιενε εστα τενδενχια εν υν µεδιανο ψ λαργο πλαζο. Χον εστε πανοραµα, ↵ηαρα βιεν Αµριχα Λατινα εν θυεδαρσε δε βραζοσ χρυ− ζαδοσ ψ χονφορµαρσε χον θυε λα χρισισ γλο− βαλ νο νοσ ηα τοχαδο δε λλενο?, δε νινγυ− να µανερα εσ λο αχονσεϕαβλε, ψα θυε ελ σεχτορ πριµαριο εσ ελ δε µαψορ ϖολυµεν εν χυαντο α ϖεντασ αλ εξτεριορ. Ψα σε δεβε− ραν εσταρ δεσαρρολλανδο πολτιχασ εχον⌠− µιχασ α φιν δε µιτιγαρ λοσ ποσιβλεσ εφεχτοσ δε υνα χοντραχχι⌠ν δε λα δεµανδα χηινα, τενιενδο εν χυεντα θυε νο εσ νµερο θυε πασε δεσαπερχιβιδο. Εσ ελ σεχτορ εµπρεσαριαλ ελ θυε δεβε ρευνιρσε ψ πλαντεαρ οβϕετιϖοσ παρα ρεδιριγιρ ελ σεχτορ αγροινδυστριαλ.

China levanta el pie del acelerador  
China levanta el pie del acelerador  

La desaceleración de la economía china y las proyecciones para el corto y mediano plano