Page 1

Comunicació

Blocs valldalbaidins i educatius a Internet Lluís M. Segrelles i Martínez Presentada al III Congrés de la Vall d’Albaida Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida L’Olleria, 13 de març de 2010


U

na societat i una escola adaptades a la realitat, a l’entorn, no poden defugir el coneixement i la interpretació dels elements que incideixen en la realitat social i educativa, com ara les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). Lluny del messianisme que fia tota salvació a l’ús de màquines, podem i cal que en fem un ús racional, afavoridor del pensament autònom. La Vall d’Albaida, trossejada mediàticament per interessos foranis i per inacció de les autoanomenades classes dirigents, ha trobat a Internet una taula de salvació pel que fa a tenir mitjans de comunicació de referència, que possibiliten una comunicació global, comarcal i local. Malgrat això, l’estatisme i unidireccionalitat que imposaven les pàgines webs, ha estat superat a hores d’ara per la multidireccionalitat i participació que suposa l’aparició dels blocs, bé siguen de caire individual o col·lectiu, una eina més àgil i autònoma que fa realitat que puguem conéixer les veus dels blocaires valldalbaidins i, conseqüentment, que tinguem a l’abast aspectes de la realitat que d’altra banda ens passarien desapercebuts. Els blocs permeten alhora mantenir una cohesió intracomarcal i més enllà de les fronteres geogràfiques de la Vall. En l’àmbit educatiu, la introducció de l’ordinador i d’Internet ha permés posar al dia metodologies renovadores com les de Freinet, però l’aparició dels blocs educatius permet aportar una flexibilitat i una manera de funcionar que connecta estretament amb les pedagogies renovadores. Una vegada apresos els fonaments d’aquesta eina, les possibilitats d’aprenentatge cooperatiu i crític es multipliquen i de manera multidireccional: lluny de la verticalitat jeràrquica de l’ensenyament tradicional ací se’ns ofereix una oportunitat més per fomentar l’aprenentatge mestre-alumnes, i alumnesalumnes. Amb l’ús educatiu dels blocs se’ns obri una altra finestra que ens permet lluitar amb millors condicions per un trencament amb el pensament únic que se’ns vol imposar també a l’educació, i per avançar cap a la formació d’una ciutadania crítica. Triple objectiu d’aquesta comunicació Per això, i aplegats a aquest punt, creem convenient assenyalar aquests tres objectius de la present comunicació: 1r: oferir una panoràmica actual del moviment blocaire a la Vall d’Albaida, incloent-hi un Annex amb totes les adreces actualitzades 2n: mostrar els principals blocaires capdavanters a la comarca, que editen blocs de caire personal i també local i comarcals. I 3r: mostrar la iniciativa formativa docent sobre blocs i implicacions que té en els centres educatius de la Vall, centrada en els Col·legis Rurals Agrupats (CRAs). Un poc d’història Un breu esquema ens mostrarà la velocitat amb què s’han desenvolupat els avanços tecnològics lligats a Internet, i com aquests han aplegat a la nostra comarca. Encara que Arpanet, l’embrió de 2


l’actual Internet, apareix en 1969, els inicis del web (World Wide Web) no tenen lloc fins el 1991. Tres anys després, en 1994, comença les seues activitats el primer weblog. L’eclosió de la Blocosfera hispana (en castellà) es produeix al voltant dels anys 2000, i a terres nostres ens arriba cap als anys 2003 i 2004. La seua massificació va ser entre 2007 i 2008, tres o quatre anys després de la blocosfera en castellà i uns nou després de l’anglosaxona. Pel que fa als blocs valldalbaidins, cal remarcar com a pioner a la nostra vall blanca el bloc Gàlim (http://blocs.mesvilaweb.cat/albinyana), que va posar en funcionament l’ollerià Josep Albinyana el 30 de juny de 2004, dins la plataforma engegada pels Blocs Vilaweb. Encara que el segueixen uns quants blocaires l’any 2005, no és fins el 2007 quan proliferen els blocs nascuts a la comarca, fins arribar enguany, en 2010, a vorejar-ne els dos-cents, segons les darreres estimacions.

Avantatges dels blocs respecte als webs La primera comparació, necessària per altra banda, l’hem de fer entre les pàgines webs —de complicada creació i gestió, el que ha comportat el seu escàs ús i deficient manteniment i actualització, tant en les empreses com en organismes i institucions de la Vall— i els blocs. Per això resulta important remarcar els avantatges d’aquest respecte a aquelles: 1. Molts sistemes per a crear blocs permeten crear-los i editar-los des d'un navegador d'Internet. 2. Els blocs permeten de forma senzilla organitzar els articles per categories temàtiques i de forma cronològica. 3. Els motors de recerca tendeixen a identificar més fàcilment el contingut dels weblogs; és a dir, el weblog té major probabilitat de rebre visites que una pàgina web. 4. Els visitants poden subscriure's al bloc i rebre les notícies per correu o en els seus agregadors de RSS. 5. Els blocs tenen sistemes de comentaris que permeten que els visitants puguen reaccionar als escrits. 6. Crear i mantenir un weblog és molt més fàcil que crear una pàgina web. Publicar contingut en un weblog és similar a enviar un correu electrònic. Totes aquestes característiques converteixen als weblogs en eines dinàmiques i no estàtiques com les pàgines web. Per la seua naturalesa fomenten la productivitat ja que ens disciplinen a publicar més sovint. Centrem-nos ara específicament en la situació actual i els condicionants que els i les blocaires de la Vall trobem per a crear-los i mantenir-los en funcionament.

3


LA VALL EN BLOCS

Un microcosmos de l’univers blocaire Context Encara que la Vall d’Albaida forma orogràficament un comarca prou compacta, el fet de ser tan allargassada i amb evidents deficiències de transport i comunicació física, amb carreteres de pas entre contrades veïnes més que afavoridores de la interconnexió dins la comarca, la fan encara a hores d’ara, una comarca invertebrada. Malgrat l’empenta i sentiment comarcal que la ciutadania mostra en les seues activitats (aplecs, Trobades, Diades...), la voluntat del poble entropessa amb la indiferència d’uns representants polítics d’escàs pes en els centres de decisió, i amb l’evident falta de voluntat d’uns altres, ben obedients als dictats que emanen de València, on ni Diputació provincial, ni les Corts Valencianes fan res per avançar cap a una Llei de Comarcalització del País Valencià, que els resulta incòmoda i oposada als seus interessos particulars o de partit. Per això Internet s’ha convertit ara i ací en una arma comunicativa formidable, que supleix les mancances dels mitjans de comunicació tradicionals, en paper bàsicament, i que ajuda clarament a la vertebració comarcal. Així veiem com, per exemple, Vilaweb Ontinyent s’ha convertit en un vertader referent “glocal” (valldalbaidí i global alhora), al qual els darrers anys li han sorgit més competidors digitals: Ontinyent Digital, Comarcàlia..., o, darrerament, Ara Multimèdia. La xarxa dels blocaires aporta horitzontalitat i intercomunicació multidireccional entre emissors i receptors, el que els converteix en mitjans idonis per copsar la realitat de la Vall. S’han convertit, de fet, en un veritable pols a l’actualitat d’ara i ací, no tan sols pel que fa a la informació, sinó també quant a l’opinió des d’un punt de mira nostrat. S’enllacen els uns als altres i, des d’un bloc d’ells, podem conéixer puntualment quan s’actualitza un dels altres. Cada bloc aporta la visió personal del seu autor o autora —en aspectes i aficions rellevants, formació, dèries, especialitats...—, però a més afig aqueixa visió local i comarcal —ja que entre tots ofereixen informació i opinió social, cultural, política...— sovint silenciada, amagada o desconeguda pels mitjans tradicionals. Ens connecten, doncs, des de la comarca, al món globalitzat, ja que ultrapassen els límits físics de l’àmbit proper. Els blocaires usen per a la seua creació i gestió distintes plataformes d’edició (Blogger, Wordpress, Blocs Vilaweb, Windows Live, Myspace...), sovint gratuïtes, i afigen multitud de gadgets i hiperenllaços que ajuden a contextualitzar cada post i ampliar-ne les referències, a més d’oferir links a l’origen de la informació o de l’opinió de què parlen. Un bon exemple d’interconnexió entre els blocs actius l’ofereix el lloc Blogaires valldalbaidins (http://blogairesvalldalbaidins.blogspot.com/), creat i gestionat pel beniatgí Marc Gomar, on acull agrupats per temàtica i per data d’actualització, els enllaços als 187 blocs de la comarca que té enregistrats, encara que ja n’hi ha algun mes. Gomar, amb aquest impagable servei públic, segueix l’estel deixat pels blocs homòlegs creats a la Safor o al Baix Llobregat, iniciativa seguida posteriorment al Comtat, la Marina Alta i les Riberes. A hores d’ara no s’ha celebrat, però, cap trobada formal i massiva de blocaires valldalbaidins, ni de valencians tampoc. Per contra, a Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i Vilaweb ja han organitzat les II Jornades de la Catosfera. Per detallar-ne més les valoracions que en fan els lectors de bitàcoles i les motivacions per crearne, la investigació inèdita “El futur del valencià als mitjans de comunicació digitals: els blocs”, que Sergi Pitarch ha realitzat per a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL, 2010), corrobora les tesis de Víctor Abellón sobre la blocosfera hispana publicades en 2005: “el que més valoren els lectors de blocs, a banda del talent del seu autor, és que els blocs tracten temes que no surten en els 4


mitjans tradicionals, ofereixen una visió més completa [...]”. Pitarch afig que “Els blocaires valencians obrin un bloc per quatre raons fonamentalment: per raons personals (31%), per poder informar sobre temes que no toquen els mitjans de comunicació de masses (18%), per motius polítics (16%) i per informar sobre temes dels que es té un coneixement molt elevat (14%)”. I la Vall d’Albaida em sembla que no n’és una excepció. Un altre tema estadísticament rellevant és el de la llengua d’ús que s’empra als blocs nascuts o amb vinculació amb la Vall. Dels 234 que tinc comptabilitzats fins ara, 209 usen el valencià (el que suposa el 89,31% dels blocs) tant en la seua maquetació com en els articles i comentaris; 25 el castellà (10,68%), encara que algunes posseeixen capçalera en català; 3 els podem considerar bilingües valencià-castellà (1,28%); 1 bilingüe castellà-anglés (0,42%), i 2 en anglés (0,85%), gestionats aquests per residents nouvinguts a la comarca i que són de procedència anglosaxona, i que sovint van adreçats a la comunitat britànica d’ací. Segons afirma Pitarch, en analitzar la blocosfera valenciana, quan hi esmenta una peculiaritat que la diferencia dels fets en les llengües majoritàries, diu que “la majoria dels blocaires, 64 de 88, asseguren que la raó principal per la que empren el valencià al seu bloc és per compromís lingüístic”. Aquesta fidelitat a la llengua impregna també els temes tractats, “farcits de referències sociolingüístiques i polítiques”. Una altra cosa ben distinta és la correcció lingüística en qualsevol dels idiomes esmentats, ja que en tractar-se d’un ús més informal de la llengua, depén dels coneixements i acurament que hi pose cada internauta, tant l’editor als posts, com els qui emeten els comentaris. No obstant això, segons l’enquesta que dóna lloc a l’estudi de Pitarch esmentat adés, el nivell lingüístic dels blocaires valencians és molt alt: “el 61% dels propietaris de bitàcoles té com a mínim el Nivell Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o la Capacitació Lingüística. És més, un de cada quatre és Llicenciat en Filologia Catalana. Només un de cada deu té estudis bàsics”. Dades que considere extrapolables al cas valldalbaidí. Quant al sexe dels autors que creen i mantenen els blocs, la presència de dones al País Valencià suposa només la quarta part del total, dades equiparables a les de la Vall. Finalment, i pel que fa a les tendències que s’observen als blocs d’ací, no podem estar més d’acord amb les paraules de Marc Gomar al seu post “Quasi 200”: “Hi ha qui diu que el Facebook li ha fet molt de mal als blogs, però des de Blogaires Valldalbaidins creguem que el que ha hagut ha estat un canvi de tendència. Els continguts personals i íntims han trobat el seu espai al Facebook, mentre que els col·lectius i mitjans d’informació alternatius, usen els blogs. Ja va passar amb el Myspace, ara reducte dels grups de música. En tot cas, queden molts col·lectius de la Vall d’Albaida sense blog: partits polítics, sindicats, organitzacions culturals o mediambientals... Estan ací totes les que són o sols les que tenen alguna cosa que dir?”

5


ALGUNS BLOCAIRES VALLDALBAIDINS DESFICIOSOS I CAPDAVANTERS Sense ànim de ser-ne exhaustius, ací en mostrem alguns dels més representatius: Àngel Canet Català o Valldalbaidí http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/view/id/6148

BENICOLET Des del 28 de gener de 2009. Un magnífic exemple d’un bloc amb sentiment de comarca, i de reivindicació de la nostra llengua. Defensor de la dignitat de les connexions a Internet, des d’una localitat tan afectada pel tema com Benicolet, ha mantingut una ferma lluita per l’extensió de la banda ampla a la Vall d’Albaida. Quant al contingut, hi podem destacar el seu interés pels temes religiosos, així com els seus cèlebres “Pom d’articles”, un repàs puntual a la premsa valenciana. Can Carrasca (Sergi Gómez) http://sergicarrasca.blogspot.com/

ONTINYENT Al meu parer, el més elaborat i treballat de la Vall. Entre la multitud de temes, tots amb el seu segell ben particular, Gómez ens introdueix en temes etnològics de les comarques de la Mariola. A més, és un excel·lent coneixedor de la comarca i de la seua gent, i del seu costumari. L’actualitat, però, no se li’n fuig tan aïnes, i és un opinador de raça, sobre el diví i l’humà. Cal destacar-ne la quantitat d’enllaços i d’imatges, amb un acurat disseny. Colata (Lluís M. Segrelles). http://colata.blogspot.com/

MONTAVERNER Des del 29 de juliol de 2007 (Abans anomenat Mallol, 6 de desembre de 2005) Amb temes locals muntavernins, valldalbaidins i personals, incideix en les qüestions relacionades amb els mitjans de comunicació i l’educació, i enllaça a blocs paral·lels (El Tel, Curs blocs CRAs...). Cal destacar l’extens llistat de la secció “De collita pròpia”, amb molta informació, producció inèdita pròpia, etc., des de 1994. 6


Gàlim (Josep Albinyana) http://blocs.mesvilaweb.com/bloc/view/id/1096

L’OLLERIA Des del 30 de juny de 2004 (el pioner a la Vall d’Albaida, si no erre el càlcul) De caire experimental, sovint literari i d’una excel·lent factura, amb abundosa reflexió personal. A banda dels temes culturals i socials valencians, incorpora retalls i vídeos de la cultura francesa, tan admirada per l’autor, des d’un punt de vista ben personal i un xic descregut.

El blog de Juli (Juli Fenollar) http://julifenollar-salem.blogspot.com/

SALEM Literatura de la bona, cinema, cultura, política i, la seua gran passió, el teatre. També, però, compromís cívic i informació i opinió des de Salem. Una visió personal amb voluntat de servir d’experiència encoratjadora per al jovent.

El Mirador Valencià (Joan Sanchis) http://elmiradorvalencia.net/ i/o http://elmiradorvalencia.wordpress.com

BENIGÀNIM Des d’abril de 2007. Informació i opinió d’èxit, que ha merescut algun guardó com el Premi Blocs 2008, que organitza “El Penjoll” per als millors de les Comarques Centrals Valencianes, en la categoria d’Informació i Notícies. Ha necessitat eixamplar la seua acció blocaire amb d’altres blocs, com ara Benigànim Digital, per incloure de manera més adient la informació i l’opinió d’abast local. 7


La Terra d’Enlloc (Salvador Jàfer) http://laterradenlloc.blogspot.com/

EL RÀFOL DE SALEM Des del 3 de març de 2007 (fragments anteriors a XarqAnd) Literari, místic, amb un profund coneixement sufí, però amb molta cultura universal actual. Les dèries i les inquietuds d’un dels millors poetes de la nostra terra, Salvador Jàfer, en estat pur. Senzillament, impressionant.

I, com a mostra de l’extraordinària efervescència blocaire de Bocairent, que no fa més que arreplegar virtualment la tradicional premsa local d’abans, us ressenye un parell de mostres que tenen les seues arrels a partir de Bocairent.net, de la BekyParty... Sols són un exemple de la multitud de blocs personals, sobre festes, d’amics, de viatges... Un reflex de la vida bocairentina. Diari d’un jove maniàtic (Twenty) http://twentypv.blogspot.com/

BOCAIRENT Des del 6 d’abril de 2006.

Mariano-Bocairent http://mariano-bocairent.blogspot.com/

BOCAIRENT Des del 21 de setembre de 2007. Blogaires valldalbaidins (Marc Gomar) http://blogairesvalldalbaidins.blogspot.com/

BENIATJAR Amb187 blocs recollits fins ara, aquesta impagable iniciativa de servei públic, segueix els blocs homòlegs de la Safor i del Baix Llobregat, i ha continuat al Comtat, la Marina Alta i les Riberes. Classificats per ordre alfabètic i per temes.

El blog de l’IEVA http://ievablog.blogspot.com/

LA VALL D’ALBAIDA El bloc de la institució d’aquest Congrés, que aporta major agilitat als lectors /-es que la pàgina web de l’entitat. 8


FORMACIÓ DOCENT I BLOCS EDUCATIUS A LA VALL D’ALBAIDA

Una necessitat creixent i una oportunitat per a l’educació Editar blocs en educació? Una vegada generada la necessitat social de construir blocs, una escola com la valenciana i molt especialment la valldalbaidina, ben arrelada al medi, també ha de saber incorporar les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació). Entre altres motius perquè ara ja no podem considerar el “medi” només en el sentit estrictament físic proper, sinó, i això ho constaten cada dia, a més en el “virtual”. De manera natural, com una prolongació del que ja es venia realitzant als nostres centres educatius, sorgeix la demanda educativa d’incorporar l’edició de blocs al currículum educatiu, i també, a més, a la pràctica diària de l’aula. Una aula amb cada vegada més finestres al món. Per això mateix el professorat, de manera individual, però sovint, la major part de les vegades, en grup (seminaris, grups de treball, claustres de centre, etc.) s’està acollint a projectes de formació, a cursos, sol·licitats i orientats als docents. Encara que hi ha exemples del treball dels blocs educatius a alguns centres (CP Dr. Esplugues de Montaverner, CEIP Bonavista d’Ontinyent...), fruit de les inquietuds dels docents per incorporar les TIC a la vida ordinària del centre, ací faré referència a un projecte del quan n’he sigut partícep, i que ultrapassa les tanques de cada escola, ja que el seu leit motiv és, precisament d’àmbit comarcal, ja que el seu objectiu fonamental és alhora agrupar en una sola plataforma i difondre mitjançant la xarxa les iniciatives de les escoles rurals valldalbaidines. Amb l’inestimable suport del CEFIRE d’Ontinyent la Vall d’Albaida, especialment en els aspectes formatius i organitzatius, hem pogut posar en marxa la Xarxa dels CRAs (Col·legis Rurals Agrupats) de la Vall d’Albaida.

9


Classes de blocs educatius Els blocs, idonis per a l’ensenyament a l’aula, també poden ser utilitzats en altres àmbits relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge. Vegem, si més no, els principals tipus a la classificació il·lustrada amb el quadre següent:

Formació en l’edició de blocs educatius Una vegada detectada la necessitat formativa, li haguérem de donar forma, i com a suport vaig elaborar el bloc següent, una eina de guia i consulta per anar creant-los pas a pas, i que anàrem ampliant amb les necessitats detectades i les aportacions pràctiques: Curs Blocs educatius CRAs de la Vall d’Albaida http://cursblocscrasvall.blogspot.com/ Autor bloc i ponent: Lluís M. Segrelles Pel que fa al contingut del Curs Blocs educatius CRAs de la Vall d’Albaida, només ressenyar-ne a continuació els epígrafs principals en què ho vaig organitzar, que menen a tot un munt d’hiperenllaços per ajudar ordenadament en la creació i gestió dels blocs i ampliarne les seues possibilitats. Aquest “bloc mare” ha esdevingut necessari per guiar la docència sobre blocs, tant a les meues intervencions a la Vall d’Albaida, com a la Ribera (Escoleta de la Tardor 2009, celebrada a Carcaixent i organitzada pel Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera-Coderi). 10


Aquests són esquemàticament els apartats més destacables d’aquest bloc formatiu docent:  Sessions del curs  Fem un bloc?  Serveis de blocs públics educatius  Web 2.0 o web social  Blocosfera o blogosfera (en català i en castellà)  RSS o sindicació  Fer RSS  Blocs del professorat  Blocs d’aula del professorat  Blocs professor-alumnes  Blocs d’aula d’alumnes  Arxiu del curs Un exemple: els blocs dels CRAs de la Vall d’Albaida Una vegada concretades les necessitats formatives de les escoles rurals valldalbaidines, tot partint del bloc del curs esmentat adés, els docents participants s’hi llançaren a crear i gestionar blocs educatius prenent com a referència estructural els Col·legis Rurals Agrupats de la comarca, que mantenen des de fa uns anys una excel·lent activitat formativa i de coordinació, assessorats pel CEFIRE d’Ontinyent. Per qui no ho sàpia, a grans trets, la característica definitòria dels Col·legis Rurals Agrupats és la de posseir un sol centre amb aules en distintes localitats. Això significa comptar amb un únic claustre de professorat, un mateix consell escolar, i un únic equip directiu. Metodològicament suposa acollir a una mateixa unitat o aula més d’un nivell educatiu, i que hi haja professorat tutor a cada aulari i d’altre itinerant, normalment els especialistes (Música, Ed. Física, etc.). Els CRAs de la Vall d’Albaida participants en el curs 2008-09 al voltant dels blocs han estat: el CRA Serra de Benicadell, que inclou Aielo de Rugat, Montitxelvo, el Ràfol de Salem, Rugat, Salem i Terrateig; el CRA Castell de Carbonera, amb aularis a Bèlgida, Beniatjar i Otos; el CRA Riu d’Albaida, amb les localitats de Bellús, Benissuera, Guadasséquies i el Palomar. I, finalment, hi va participar el CRA Riu Vernissa, a cavall entre la Safor (d’on manté aules a Llocnou de Sant Jeroni i Almiserà) i la Vall d’Albaida (Pinet i Benicolet).

Bloc CRAs de la Vall d’Albaida http://crasdelavalldalbaida.blogspot.com/

LA VALL D’ALBAIDA Des del 3 de febrer de 2009. Bloc mare per a les Escoles Rurals de la Vall, en constant renovació, on s’afigen els nous blocs que s’hi vagen publicant, així com les novetats dels ja existents. 11


Creem i gestionem els blocs dels CRAs de la Vall d’Albaida En sessions mensuals de coordinació, la formació i l’experimentació aconsegueixen que cada CRA cree i gestione el seu bloc (o blocs). El professorat enceta el procés i fa partíceps en la creació i gestió de blocs la resta de companys dels diferents aularis, així com l’alumnat, que pot dir la seua, en la mesura que aquesta “corretja de transmissió” els ho permeta. S’aconsegueix, doncs, començar a cobrir la necessitat de comunicació al si de cada CRA, tant a nivell d’aularis com per afavorir la interacció mestres-alumnes. També entre els diferents CRAs de la comarca, que així tenen un punt de trobada virtual, i d’aquests amb la resta del món, ja que tot el que pengen públicament és a un sol clic des de qualsevol indret. Conseqüentment s’hi origina la creació i gestió de l’anomenada Xarxa dels Blocs dels CRAs de la Vall d’Albaida (http://crasdelavalldalbaida.blogspot.com/), amb una pàgina que els agrupa i on s’hi reuneixen els distints links i les innovacions i novetats que vagen afegint als respectius blocs de cada CRA. Val a dir que, a partir d’aquest curs 2009-10, tant la Xarxa com cada CRA estan en contínua actualització i millora. Així, per exemple, hom ha decidit incorporar-hi noves possibilitats col·laterals i complementàries, com ara activitats i experiències al voltant de la pissarra digital interactiva (PDI). Com que l’estructura dels blocs fa possible incorporar funcionalitats amb nous gadgets o widgets, l’estructura establerta als blocs dels CRAs valldalbaidins permet anar afegint paulatinament totes aquestes innovacions i d’altres que amb posterioritat hi vagen sorgint. Els blocs dels CRAs de la Vall d’Albaida Veiem, doncs, tot seguit alguns dels blocs generats al voltant dels CRAs de la Vall d’Albaida:

Assessoria Primària del CEFIRE d’Ontinyent (Lupe Palau) http://lupeontinyent.blogspot.com/

LA VALL D’ALBAIDA Des del 3 de desembre de 2008.

12


CRA Riu d’Albaida-Bellús http://crariudalbaidabells.blogspot.com/

BELLÚS Des del 12 de febrer de 2009.

CRA Castell de Carbonera-Bèlgida http://cracastelldecarbonerabelgida.blogspot.com/

BÈLGIDA Des del 3 de desembre de 2008.

CRA Riu Vernissa-Pinet http://crariuvernissapinet.blogspot.com/

PINET Des del 3 de desembre de 2008.

CRA Serra del Benicadell http://craserradelbenicadell.blogspot.com/

MONTITXELVO Des del 23 de gener de 2009.

13


ENLLAÇOS DELS BLOCS VALLDALBAIDINS Tot aprofitant l’estructura proposada per Marc Gomar a Blogaires Valldalbaidins, n’hem afegit alguns més perquè el catàleg actual siga més complet. Cal advertir els lectors de les modificacions d’adreces que sovintegen en els blocs, bé perquè canvien de plataforma d’edició, o fruit de la seua periòdica renovació. A més a més, per tal que les referències comarcals siguen més aclaridores, he afegit algunes pàgines web, especialment de mitjans de comunicació que parlen de la Vall a Internet, o també de bitàcoles enllestides per la gent d’ací, fins i tot els qui des de la distància continuen fent comarca. Els blocs aaRnauu Satoorrees

ACPV Benigànim

http://arnausatorres.bloc.cat/

http://acpvbeniganim.wordpress.com/

Agrupació local PSPV Bocairent

Alea iacta est

http://pspv-bocairent.blogspot.com/

http://floket.blogspot.com

Algunes utopies mereixen ser somiades

Amics del Buscarró

http://alexborrell.blogspot.com

http://amicsdelbuscarro.blogspot.com/

Àngel Canet i Català

Anmorsígol

http://blocs.mesvilaweb.cat/valldalbaidi

http://anmorsigol.blogspot.com/

Arrop i talladetes

Art-92

http://arropitalladetes46.blogspot.com/

http://art-92.blogspot.com/

Asesor Albaida

Associació de Minusvàlids d’Ontinyent

http://asesoralbaida.blogspot.com/

http://amo.bloc.cat/

Associació protectora d’animals la Vall

Auld Reekie

http://protectoralavall.blogspot.com/

http://www.bekirent.blogspot.com/

Bambalina

Belkro

http://www.bambalina.es/blog/index.php

http://belkro.blogspot.com/

BLOC Albaida

Blog Otropuntodevista

http://www.blocalbaida.com/

http://www.otropuntodevista.com/

Ca les Senyoretes

Camp de proves

http://senyoretes.blogspot.com/

http://meandmymulon.blogspot.com/

Can Carrasca

Carlos Segura Donat

http://sergicarrasca.blogspot.com/

http://carlosegura.blogspot.com/

Casal Jaume I de la Vall d’Albaida

Ca Toni

http://www.casalvalldalbaida.tk/

http://catonibng.blogspot.com/

Cerilet’s Web

Clau Taronja

http://www.cerilet.com/

http://clautaronja.blogspot.com/

Colata

Confraria de la Soledat, Ontinyent

http://colata.blogspot.com/

http://soledatontinyent.blogspot.com/

Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida

Corral Nou

http://cevalavall.org/blog/

http://corralnou.blogspot.com/

Death Star

Del café en pols al fum cafeïnic

http://sith13.blogspot.com/

http://unacoseta.blogspot.com/

Del sud al món

Diari d’un jove maniàtic

http://desdelsud.bloc.cat/

http://twentypv.blogspot.com/

Eddie & Brigitte Bramley

El bloc de Julià

http://ebbramley.blogspot.com/

http://www.juliaengo.net/

El bloc de Juli Fenollar

El blog d’Enju

http://julifenollar-salem.blogspot.com/

http://enju4t.blogspot.com/

14


El blog dels Autòmats

El blog de l’Empar

http://automats.wordpress.com/

http://emparoltra.blogspot.com/

El blog de Manel

El blog de Maria José

http://manelbass.blogspot.com/

http://mariajll.blogspot.com/

El blog de pabl3ras

El blog de Rebeca Torró

http://elblogdepableras.blogspot.com/

http://elblogderebecatorro.blogspot.com/

El desert de la paraula

El meu món... t’agrada?

http://eldesertdelaparaula.blogspot.com/

http://catbrass.blogspot.com/

El purgatori

Els fadrins

http://lopurgatori.blogspot.com/

http://elsfadrins.spaces.live.com/blog/

Emili Rosselló

Empar Pont

http://www.emiliorosello.com/

http://blocs.esquerra.cat/emparpont

Enric Soler: en primera persona

Enrique Conejero Galiana arquitecto

http://enricsol.blogspot.com/

http://quiquecone.blogspot.com/

Espai d’Inés

Francesc Mompó

http://inparpav.spaces.live.com/blog/

http://francescmompovalls.blogspot.com/

Gàlim

Gatzara (v 1.3)

http://blocs.mesvilaweb.cat/albinyana

http://gatzara.blogspot.com/

Grup de xirimiters i tabaleters l’Aljub

Jerjitos

http://aljubbocairent.blogspot.com/

http://jerjitos.blogspot.com/

Jocarju

Jo sóc aquest que em dic

http://jocarju.blogspot.com/

http://josocaquestqueemdic.blogspot.com/

Jorge Rodríguez

José Segrelles

http://jorgerodriguezgramage.blogspot.com/

http://josesegrelles.blogspot.com/

Joves d’Albaida

JSPV la Vall d’Albaida

http://www.jovesalbaida.blogspot.com/

http://jsvalldalbaida.wordpress.com/

La Font

L’àngel caigut

http://lesfontsdelalbaida.blogspot.com/

http://langelcaigut.blogspot.com/

La habitación de Fox 17

La Llum de les Paraules

http://blogs.gamefilia.com/fox-17

http://gonpardo.wordpress.com/

La Lluna en un Cove

La pocilga

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com/

http://pinyolet.blogspot.com/

La Sitja

Macolin Productions

http://lasitja.blogspot.com/

http://www.macolinproductions.blogspot.com/

Mamelleslokes

Mariano-Bocairent

http://mamelleslokes.blogspot.com/

http://www.mariano-bocairent.blogspot.com/

Maria Valls_blog

Mari Luz Solís

http://mariavallsblog.blogspot.com/

http://mluzsol.blogspot.com/

MC Penya Motera Alforins

Mujeres sabias y brujas

http://penyamoteralforins.spaces.live.com/

http://teremolla.nireblog.com/

Neuraska

Nigotadeponen

http://neuraska.blogspot.com/

http://nigotadeponen.blogspot.com/

NNGG Albaida

Olga i Nan

http://nnggalbaida.blogspot.com/

http://olgainan.blogspot.com/

Otos4

Partido Popular de l’Olleria

http://otos4.blogspot.com/

http://www.pp-olleria.blogspot.com/

Per què no et calles, moniato?

Per un tren amb condicions, per una línia amb futur

http://blocmorrison.blogspot.com/

http://salvemeltren.blogspot.com/

Perifèries concèntriques

Pilota de fulls de paper

http://periferiesconcentriques.blogspot.com/

http://josepmoll.blogspot.com/

15


Plouen fulles de balabre

Protecció Civil d’Albaida

http://jordialbinyana.blogspot.com/

http://pcalbaida.blogspot.com/

SerViCa

Start me up (Jagger said)

http://vidadelser.blogspot.com/

http://joancliment.blogspot.com/

Tereivaj

The raconet of Ximo

http://tereivaj.blogspot.com/

http://ximonet.blogspot.com/

Tinc un blog de tres pams i mig

Tonet... del Mediterrani

http://eldescredit.blogspot.com/

http://tonetdelmediterrani.blogspot.com/

Treball i dignitat

Un poc de tot (Rulo)

http://treballidignitat.wordpress.com/

http://aison78.blogspot.com/

Urpes negres

Veneno, pur i mortal

http://urpesnegres.blogspot.com/

http://langoixa.blogspot.com/

Xavi Pascual i Soler http://xavipascual.blogspot.com/

Bandes de música Agrupació Musical d’Agullent

Agrupació Musical “La Banda” d’Alfarrasí

http://www.amagullent.org/

http://www.amlabanda.galeon.com/

Banda Instructiva Musical Alfarrasí

Unió Musical Atzeneta d’Albaida

http://www.instructiva.com/

http://www.uniomusicalatzeneta.com/

Associació Unió Musical Bocairent

Societat Musical Vila de Bocairent

http://aumbocairent.blogspot.com/

http://www.sviladebocairent.blogspot.com/

Banda Artístico-Cultural de Montaverner

Agrupació Musical “La Nova” de l’Olleria

http://bacmontaverner.blogspot.com/

http://agrupacioescolamusical.spaces.live.com/

Escola Musical. Coses de la Banda de l’Olleria

Agrupació Musical Ontinyent

http://blocs.mesvilaweb.cat/escolamusical

http://www.agrupaciomusicalontinyent.es/

Societat Unió Artística Musical Ontinyent

Radiobanda, des d’Atzeneta d’Albaida

http://www.suamontinyent.com/

http://www.radiobanda.com/

Festius Campaners d’Albaida

Campanes de Bocairent

http://www.campanersalbaida.es/blog/

http://www.campanesbocairent.blogspot.com

Comparsa Alternativa

Diari Llauradors 08

http://comparsalternativa.com/blog/

http://diarillaurador.blogspot.com/

Els Dimonis de darrere la Vila

Esquadra Aladins

http://www.darrerelavila.blogspot.com/

http://esquadraaladins.blogspot.com/

Esquadra el Penó

Esquadra la Campana

http://esquadraelpeno.blogspot.com/

http://escuadralacampana.blogspot.com/

Esquadra la Moskaterà

Esquadra Trabuc d’or

http://mosqueters.blogspot.com/

http://marrocs.blogspot.com/

Festa avant!

Filà Mercenaris

http://festaavant.blogspot.com/

http://www.filamercenaris.es/

Grup de xirimiters i dolçaines l’Aljub

Lloable Confraria de la Soledat d’Ontinyent

http://aljubbocairent.blogspot.com/

http://soledatontinyent.blogspot.com/

Música a tot arreu

Sant Blai Montaverner

http://musicaatotarreu.blogspot.com/

http://santblaimontaverner.blogspot.com/

Templaris d’Albaida

¡Nos vamos de orquesta!

http://templarisdalbaida.blogspot.com/

http://nosvamosdeorquesta.blogspot.com/

16


Educatius AMPA CP Sant Vicent Ferrer (Agullent)

AMPA CEIP Covalta (Albaida)

http://www.ampaagullent.org/

http://ampa-covalta.blogspot.com/

AMPA CEIP Elías Tormo (Albaida)

AMPA CEIP Isabel la Catòlica (l’Olleria)

http://ampaeliastormo.blogspot.com/

http://ampaisabellacatolica.blogspot.com/

Assessoria de Primària CEFIRE Ontinyent

CEIP Beata Inés (Benigànim)

http://lupeontinyent.blogspot.com/

http://www.ceipbeataines.com/

CEIP Verge del Remei (Castelló de Rugat)

CEIP Bonavista (Ontinyent)

http://infantilcastello.blogspot.com/

http://www.ceipbonavista.org/principal/inici.php

CEIP Martínez Valls (Ontinyent)

CP Doctor Esplugues (Montaverner)

http://bitacolaescola.blogspot.com/

http://cpdresplugues.blogspot.com/

CRA Castell de Carbonera (Bèlgida)

CRA Castell de Carbonera (Beniatjar)

http://cracastelldecarbonerabelgida.blogspot.com/

http://cracastelldecarbonerabeniatjar.blogspot.com/

CRA Castell de Carbonera (Otos)

CRA Riu d’Albaida (Bellús)

http://craotos.blogspot.com/

http://crariudalbaidabells.blogspot.com/

CRA Riu d’Albaida (Benissuera)

CRA Riu d’Albaida (Guadasséquies)

http://aularibenisuera.blogspot.com/

http://crariudalbaida-guadassquies.blogspot.com/

CRA Riu d’Albaida (el Palomar)

CRA Riu Vernissa (Benicolet)

http://crariudalbaidaelpalomar.blogspot.com/

http://crariuvernissabenicolet.blogspot.com/

CRA Riu Vernissa (Benicolet)

CRA Serra del Benicadell

http://crariuvernissapinet.blogspot.com/

http://craserradelbenicadell.blogspot.com/

CRAs de la Vall d’Albaida

Curs blocs educatius CRAs de la Vall d’Albaida

http://crasdelavalldalbaida.blogspot.com/

http://cursblocscrasvall.blogspot.com/

Educació Primària

Fundació Universitària Vall d’Albaida

http://aprendreaensenyar.blogspot.com/

http://www.uv.es/fuva/

Educando

El tel

http://www.oscargonzalezeducacion.blogspot.com/

http://colata-eltel.blogspot.com/

IES Les Foies (Benigànim)

IES Vermellar (l’Olleria)

http://www.ieslesfoies.org/

http://iesolleria.org/blogs/

Parlar i escriure

PQPI IES Sa Colomina (Eivissa)

http://parlariescriure.blogspot.com/

http://pqpisacolomina.blogspot.com/

Pebrella, IES M.Sanchis Guarner (Castelló de Rugat) Vols llegir? http://pebrella.blogspot.com/

http://guieslectures.blogspot.com/

Esportius A dos i dos ratlles

CB Patronato Bocairent

http://pilota-albaida.blogspot.com/

http://www.cbpatronato.blogspot.com/

Aficionats de l’Ontinyent CF

Club Bàsquet Benigànim

http://www.aficionatsdelontinyent.com/

http://www.cbbeniganim.beniganim.net/

Club BTT Dimonis del Ganxo Benigànim

Club Ciclista d’Aielo de Malferit

http://www.dimonisdelganxo.es/

http://ccaielo.blogspot.com/

Club Esport Base Ontinyent

Club Frontennis Agullent

http://febontinyent.blogspot.com/

http://fornetdelaneucfagullent.blogspot.es/

Club Karate-Do Benigànim

Club de Raspall Quatretonda

http://karatebeniganim.blogspot.com/

http://raspallot.bloc.cat/

Club Tennis Aielo de Malferit

Escola Futbol Base Benigànim

http://www.ctaielo.com/

http://escolafutbolbeniganim.blogspot.com/

Escola Municipal Futbol Base l’Olleria

Veteranos Benigànim

http://futbolbaselolleria.blogspot.com/

http://veteranosbeniganim.blogspot.com/

17


Els músics Atzukak

Auxili

http://www.atzukak.org/

http://www.myspace.com/auxili

Bielorússia

BPD

http://www.myspace.com/bielorussiagrup

http://www.myspace.com/bajapordiversion

Brocka

Carles Pastor

http://www.acidstudio.net/brocka/

http://www.myspace.com/carlespastor

El blog d’Alba 90

El corredor polonés

http://www.patatabrava.com/blogs/alba90.htm

http://www.elcorredorpolones.com/

Eppi

Estakats

http://www.eppi.com.es/

http://www.myspace.com/estakats

Gent del desert

Gàtaca

http://www.myspace.com/gentdeldesert

http://www.webgataca.com/

L’home del sak

Mal abuso

http://www.homedelsak.com/

http://www.malabuso.com/

Merut’s festival, el blog!

Miquel Herrero i els Autòmats

http://merutsfestival.blogspot.com/

http://www.myspace.com/automats

Neuròtics

Odi

http://www.myspace.com/neurotics0

http://www.odiweb.org/noticies.html

Rebel·lió Sud

Rebufo

http://www.rebeliosud.es.tl/Inici.htm

http://www.rebufo.com/

Red Roja

Sacsejat Folk

http://www.myspace.com/redrojaband

http://www.sacsejatfolk.tk/

Sota de Bastos

XeQueTu

http://www.myspace.com/skasotadebastos

http://www.xequetu.blogspot.com/

Xus Garcia http://www.myspace.com/xusmundi

Homòlegs Baix Llobregat Blocs

Blogaires valldalbaidins

http://baixllobregatblocs.blogspot.com/

http://blogairesvalldalbaidins.blogspot.com

El Comtat

Els blogs de la Safor

http://comarcaelcomtat.blogspot.com

http://elsblogsdelasafor.blogspot.com/

Planeta Marina Alta

Riberenques

http://marinaalta.pikaspart.com/?

http://xuquer.blogspot.com/

Útils Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià

IEVA (blog) http://ievablog.blogspot.com/

http://www.escolavalenciana.com/associacions/detall/28

Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA)

Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

http://www.ieva.info/

http://www.mancovall.com/new/index.php

Món·Doc, Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner

Mostra Internacional de Titelles de la Vall d’Albaida http://www.mostratitelles.com

http://www.mon-doc.org

18


Informatius Aielo de Malferit notícies

Albaida hui

http://aielonoticies.blogspot.com/

http://www.jazztelia.com/ancomal/blog

Albaida i la seua gent

Ara Multimèdia

http://albaidaysugente.blogspot.com/

http://www.aramultimedia.com/

Bellús viu

Benigànim digital

http://bellus-viu.blogspot.com/

http://www.beniganimdigital.info/

BiblioMón, el bloc de la Biblioteca de Montaverner

BIM Montaverner

http://bpmontaverner.blogspot.com/

http://bimmontaverner.blogspot.com/

Bloc actualitat

Blog d’Ontimet, informació meteorològica

http://blocactualitat.net/category/la-vall-dalbaida/

http://ontimet.es/blog/

Comarcàlia

Crònica

http://comarcalia.info

http://cronicaopinio.blogspot.com/

Diario digital independiente d’Ontinyent

El mirador valencià

http://diarioindependientedeontinyent.blogspot.com/

http://elmiradorvalencia.wordpress.com/

InfOnt

La veu de l’Olleria

http://infont-ontinyent.blogspot.com/

http://veudelolleria.blogspot.com/

La veu de Quatretonda

Meteontinyent

http://laveudequatretonda.blogspot.com/

http://meteontinyent.blogspot.com/

News la Costera

Ontinyent.tk

http://www.newslacostera.com/

http://ontinyent-tk.blogspot.com/

Ontinyent Digital

Portal de Ontinyent

http://ontinyentdigital.com/index2.php

http://portaldeontinyent.es/

Quatretonda Digital

Ràdio Ontinyent

http://quatretondadigital.com/

http://www.radioontinyent.com/

TV Digital Ontinyent

Vilaweb Ontinyent

http://tvdigitalontinyent.com/

http://www.vilaweb.cat/ontinyent

19


BIBLIOGRAFIA

ABELLÓN, VÍCTOR: Assaig blocosfera hispana, 2005. AAVV : La Catosfera literària 08. Primera antologia de blocs en català. Cossetània Edicions, 2008. BALAGUÉ, FRANCESC, I ZAYAS, FELIPE: Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents. Ed. UOC, 2008. PITARCH, SERGI: El futur del valencià als mitjans de comunicació digitals: els blocs. Acadèmia Valenciana de la Llengua. Inèdit, 2010. ROJAS ORDUÑA, OCTAVIO ISAAC ET ALTRII: Libro de blogs. http://octaviorojas.blogspot.com/

Lluís M. Segrelles La Vall d’Albaida, 10 de març de 2010

20

Blocs valldalbaidins i educatius a Internet  

Comunicació de Lluís M. Segrelles per al III Congrés de la Vall d'Albaida celebrat a l'Olleria el 13 de març de 2010

Blocs valldalbaidins i educatius a Internet  

Comunicació de Lluís M. Segrelles per al III Congrés de la Vall d'Albaida celebrat a l'Olleria el 13 de març de 2010