Page 1

11 maja 2005, godz. 19.00, Nowohuckie Centrum Kultury Ballet Flamenco de Andalucía, Hiszpania choreografia Cristina Hoyos 19 maja 2005, godz. 19.00, Stary Teatr Narodowe Centrum Choreografii Ballet de Lorraine, Francja 28 maja 2005, godz. 19.00, Teatr im. J. S³owackiego ~ ia Nacionale de Danza Nacho Duato Ballet Compan Hiszpania, choreografia Nacho Duato 7 i 8 lipca 2005, godz. 19.00, Teatr im. J. S³owackiego Ballet Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, Niemcy Romeo i Julia, muzyka S. Prokofiew, choreografia Yuri Vamos 10 i 11 paŸdziernika 2005, godz. 19.00 Teatr im. J. S³owackiego Sankt-Petersburski Teatr Baletu Borisa Ejfmana, Rosja Anna Karenina, choreografia Boris Ejfman

Prezes Fundacji Przemys³aw Œliwa Wiceprezes Gra¿yna Karaœ Przewodnicz¹ca Rady Fundacji Teresa Drewniak

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Fundacja Sztuki Baletowej istnieje w Krakowie od 1994 roku. Za cel postawi³a sobie prezentowanie wspó³czesnej sztuki baletowej poprzez sprowadzanie do Krakowa zespo³ów znanych w œwiecie oraz upowszechnianie baletu w ka¿dej mo¿liwej formie. Œrodki na dzia³alnoœæ programow¹ pozyskuje Fundacja od sponsorów, dziêki którym uda³o siê zrealizowaæ przedsiêwziêcie nie znane do tej pory w tej czêœci Polski – Krakowsk¹ Wiosnê Baletow¹. Obok £ódzkich Spotkañ Baletowych jest to najwa¿niejsza w Polsce impreza baletowa o tak szerokim zakresie, i jedyna organizowana ze œrodków uzyskanych od sponsorów, gdy¿ Fundacja nie prowadzi ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej. Tegoroczna edycja to jubileuszowa

Wspó³organizatorzy Festiwalu: Instytut Francuski w Krakowie Teatr im. J. S³owackiego Stary Teatr Nowohuckie Centrum Kultury Opera Krakowska

Niektórzy uczestnicy Krakowskich Wiosen Baletowych w latach 1994–2003 Balet Opery La Scala W£OCHY Ballet Grand Theatre de Geneve SZWAJCARIA

Balletto di Toscana W£OCHY Batscheva Ensemble – – The Junior Company IZRAEL Compagnie M. Maurice’a Bejarta

MINISTERIO DE CULTURA

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków oraz przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego, Ministerstwa Kultury i Ministerio de Cultura Espan~a

SZWAJCARIA

Compagnie Maguy Marin FRANCJA Compagnie Montalvo-Hervieu FRANCJA Cullberg Ballet SZWECJA Decoufle & Complices Associes

Sponsor Festiwalu:

FRANCJA

Dutch National Ballet HOLANDIA Hubbard Street Dance Chicago USA Kibbutz Contemporary Dance Company IZRAEL Marie Claude Pietragalla FRANCJA Preljocaj Ballet FRANCJA Royal Ballet of Flanders BELGIA Sankt-Petersburski Teatr Baletu Borisa Ejfmana ROSJA Balet Teatru Wielkiego z Warszawy

Patronat medialny:

– pierwsza odby³a siê w 1994 roku. Od tego czasu zaprezentowano w sumie 60 spektakli. Dziêki nim Kraków pozna³ dzie³a najwybitniejszych choreografów oraz zobaczy³ sztukê baletow¹ na najwy¿szym poziomie. Zainteresowanie publicznoœci, wœród której znajduj¹ siê równie¿ turyœci licznie odwiedzaj¹cy Kraków, potwierdzi³o celowoœæ organizonizowania tej imprezy artystycznej poœwiêconej baletowi. Od 2001 roku odbywa siê co dwa lata. Krakowska Fundacja Sztuki Baletowej od pocz¹tku zyska³a sojusznika w Instytucie Francuskim w Krakowie. Kolejne Wiosny Baletowe mog³y zaistnieæ dziêki zainteresowaniu i pomocy jakie okaza³y równie¿ Instytut Goethego, konsulaty Austrii i Stanów Zjednoczonych, ambasada Izraela, Instytut Kultury W³oskiej, Pro Helvetia, a tak¿e Ministerstwo Kultury oraz w³adze miasta Krakowa i Województwa Ma³opolskiego. Ka¿da Wiosna Baletowa odbywa siê pod honorowym patronatem prezydenta miasta.

~

Compania Nacional de Danza Nacho Duato Ballet 28 maja 2005 Teatr im. J. S³awackiego w Krakowie

Taniec to ekspresja, któr¹ tancerz powinien siê dzieliæ z widzami. Niektórzy m³odzi tancerze nie maj¹ nic, czym mogliby siê dzieliæ. Chc¹c siê dzieliæ, trzeba mieæ ¿ycie, technika to nie wszystko. Wolê tancerza nawet bez wielkiej techniki, jeœli tylko ma zdolnoœæ ³¹czenia siê z widowni¹. Jaki jest mój styl tañca? Oczywiœcie wspó³czesny, ale bardzo mocno oparty na klasyce. Nie s¹dzê, by tancerz wspó³czesny bez klasycznej edukacji móg³ ze mn¹ pracowaæ. Musi mieæ postawê, „ostre stopy”, ten wdziêk – to, co daje taniec klasyczny. Nacho Duato


Compan~ ia Nacional de Danza Zespó³ zosta³ za³o¿ony w 1979 roku pod nazw¹ Ballet Nacional de Espan~ a Clasico. Mianowanie dyrektorem artystycznym tancerza i choreografa Nacho Duato oznacza³o wielki prze³om w historii zespo³u. Zamiarem Duato by³o przekszta³cenie Compan~ ia Nacional de Danza w zespó³ baletowy o w³asnej osobowoœci, zespó³, który przejmie wspó³czesny styl tañca nie odrzucaj¹c zasad klasyki. Duato tworzy repertuar swego zespo³u z choreografii specjalnie przygotowanych dla niego oraz spektakli znanych ju¿ w œwiecie. Nacho Duato: Gdy trafi³em do tego zespo³u by³ rzeczywiœcie w z³ej sytuacji z powodu zmian, jakie przechodzi³ wczeœniej. Zanim siê tam zjawi³em, zespó³ pracowa³ ju¿ z czteroma dyrektorami. Repertuar by³ przestarza³y, prawie nie by³o przedstawieñ, wœród tancerzy panowa³a anarchia. Najbardziej smutne by³o to, ¿e nie mieli w³asnego stylu, osobowoœci i to by³a pierwsza rzecz, któr¹ chcia³em osi¹gn¹æ. Zmienia³em zespó³ powoli. Ludzie odchodzili, bo zmienia³ siê styl, bo zmusza³em ich do ciê¿kiej pracy. Obecnie po³owa tancerzy to nie Hiszpanie. Chcê mieæ w zespole ludzi z ró¿nych stron œwiata, z wielu kultur, to mnie inspiruje. Nacho Duato pochodzi z Walencji. Edukacjê baletow¹ rozpocz¹³ w londyñskiej Ballet Rambert School maj¹c 18 lat. Zosta³ przyjêty jako jeden z dwóch ch³opców, choæ wczeœniej us³ysza³, ¿e jest za stary na naukê tañca. Potem uczy³ siê w Brukseli, w Mudra School za³o¿onej przez Maurice’a Bejarta i w Nowym Jorku – w Alvin Ailey American Dance Centre. W 1980 r. podpisa³ swój pierwszy zawodowy kontrakt z Cullberg Ballet w Sztokholmie, rok póŸniej Jiri Kylian zaanga¿owa³ go do Nederlands Dans Theater, gdzie po siedmiu latach otrzyma³ status choreografa-rezydenta (przed nim posiadali go Hans van Manen i Jiri Kylian). W czerwcu 1990 roku, zaproszony przez agendê hiszpañskiego ministerstwa kultury, Nacho Duato zosta³ dyrektorem artystycznym Compan~ ia Nacional de Danza.

Arcangelo

dyrektor artystyczny: Nacho Duato soliœci: Mar Baudesson, Tamako Akiyama, Yolanda Martín, Luisa María Arias, Rafael Rivero, Susana Riazuelo Swee Boon Kuik, Dimo Kirilov, Oscar Salomonsson, Alejandro Álvarez zespó³: Liu Balocchi, Lucía Barbadillo, Ana Tereza Gonzaga, Christelle Horna, Marina Jiménez, Emilija Jovanovic, Miriam Kescherman, Ana María López, Andrea Méndez, Inés Pereira, Nadja Sellrup, José Carlos Blanco, Gentian Doda, Fabrice Edelmann, Amaury Lebrun, Francisco Lorenzo, Isaac Montllor, Mathieu P. Rouviere, Jens Rosen, Joel Toledo, Héctor Torres KOORDYNACJA ARTYSTYCZNA: Hervé Palito ASYSTENT DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO: Carlos Iturrioz REPETYTOR: Yoko Taira, BALETMISTRZ: Kim McCarthy PIANISTA: Carlos Faxas RE¯YSER: Xavi Martínez RE¯YSER TOURNEE: Mahor Galilea FIZYKOTERAPEUTA: Luis Gadea MASA¯YSTA: Mateo Martín MENED¯ER: Carmen Bofarull PROMOCJA I RELACJE ZAGRANICZNE: Maite Villanueva PRODUKCJA: Sonia Sánchez ADMINISTRACJA: Aida Pérez PERSONEL: José Antonio Beguiristáin OBS£UGA TECHNICZNA: Ana Galán EKIPA PRODUKCYJNA: Francisco Javier Serrano, Cristina González, Luis Martín Oya (w tournée) EKIPA PROMOCYJNA: Luis Tomás Vargas, Adela Gutiérrez ASYSTENT ADMINISTR.: Cristina Sánchez DYREKTOR TECHNICZNY: Marcelo Suárez ASYSTENT DYR. TECHN.: Ricardo Virgós MONTA¯YŒCI: Cristóbal López, Francisco Padilla ŒWIAT£O: Lucas González, Juan Carlos Gallardo ´WIÊK: Jesús Santos, Pedro Álvaro DZ GARDEROBA: Ismael Aznar (SZEF DZIA£U KOSTIUMÓW), Sagrario Martín, Ma Paz Pérez, Carmen Ortega POMOCNIK W GARDEROBIE: Valeriana Bon REKWIZYTOR: José Luis Mora MAGAZYNIER: Reyes Sánchez PORTIERZY: Miguel Angel Cruz, Teresa Morató

Duato znalaz³ inspiracjê w starohiszpañskiej muzyce XV i XVI wieku oraz CHOREOGRAFIA Nacho Duato w najpiêkniejszych wersach hiszpañMUZYKA Arcangelo Corelli i Alessandro skiego poety Garcilaso de la Vegi. Scarlati Muzykê i poezjê ³¹czy wspó³czesny SCENOGRAFIA Nacho Duato taniec Por Vos Muero z jego historyczKOSTIUMY Nacho Duato (wspó³praca nym odniesieniem. Ismael Aznar) W XV i XVI wieku tañce by³y dla ludzi ŒWIAT£O Brad Fields form¹ ekspresji i ³¹cznie z wszystkimi PREMIERA ŒWIATOWA COMPANIA NACIONAL spo³ecznymi hierarchiami, stanowi³y DE DANZA, TEATRO REAL, MADRYT, 31.05. 2000 prawdziwe odbicie kultury. WYKONAWCY Por Vos Muero jest ho³dem sk³adanym Tamako Akiyama / Dimo Kirilov wa¿nej roli tañca w ka¿dym spo³eczLuisa María Arias / Joel Toledo nym aspekcie tamtych czasów. Yolanda Martín / Amaury Lebrun Ana María López / Rafael Rivero ~

zespó³ garderoby, Pintos and Peroni

WYKONANIE KOSTIUMÓW DEKORACJI

Arcangelo to refleksja o niebie i piekle. Utwór zosta³ oparty na Concerti grossi w³oskiego kompozytora Arcangelo Corellego, a koñczy go aria z opery Scarlattiego Il Primo Omicidio. Nacho Duato wykorzysta³ poszczególne czêœci utworu Corellego w innej ni¿ oryginalna kolejnoœci. Balet opowiada o poszukiwaniu wyzwolenia poprzez œmieræ, jako sposobu osi¹gniêcia raju.

Por Vos Muero Nacho Duato starohiszpañska muzyka XV i XVI wieku (Cançons de la Catalunya mil-lenària – El Mestre, ludowe melodie Katalonii w wykonaniu La Capella Reial de Catalunya, dyrygent Jordi Savall; Canciones y Danzas de Espan~a oraz Espan~a, Antologia de al Música Espan~ola) SCENOGRAFIA Nacho Duato KOSTIUMY Nacho Duato (wspó³praca Ismael Aznar) ŒWIAT£O Nicolás Fischtel (A.A.I.) TEKST Garcilaso de la Vega G£OS Miguel Bosé CHOREOGRAFIA MUZYKA

Cautiva

Nacho Duato MUZYKA Alberto Iglesias (Cautiva) SCENOGRAFIA I KOSTIUMY Nacho Duato ŒWIAT£O Nicolás Fischtel CHOREOGRAFIA

~

PREMIERA ŒWIATOWA COMPANIA NACIONAL DE DANZA, TEATRO DE MADRID,

12.04.1993

WYKONAWCY:

Tamako Akiyama Ana Teresa Gonzaga Yolanda Martin Christelle Horna Dimo Kirilov Liu Balocchi Marina Jimenez Miriam Kescherman Susana Riazuelo Lucia Barbadillo Inés Pereira Nadja Sellrup Héktor Torres Fabrice Edelmann Mathieu Rouviere Oscar Salomonsson Alejandro Alvárez

Cautiva to oryginalny utwór przygotowany dla Compan~ia Nacional de Danza przez Nacho Duato, do muzyki baskijskiego kompozytora, Alberto Iglesiasa. PREMIERA ŒWIATOWA COMPANIA NACIONAL Namiêtna muzyka inspiruje ten balet, DE DANZA, TEATRO DE MADRID, 11.04.1996 który w okreœlonym onirycznym jêzyku WYKONAWCY oraz poprzez seriê przeciwstawianych Ana María López / Gentian Doda sobie obrazów opowiada historiê Nadja Sellrup / Amaury Lebrun Cautivy. Idea utworu ukazana jest Susana Riazuelo / Joel Toledo poprzez przedstawienie g³ównej bohaAna Tereza Gonzaga / Fabrice Edelmann terki, jej w¹tpliwoœci i bezustannej Tamako Akiyama / Rafael Rivero walki przeciw œwiatu fantazji, mi³oœci Luisa María Arias / Dimo Kirilov i œmierci. WYKONANIE DEKORACJI Enrique Lopez Skomponowa³em Cautivê z uczuciem, Corella i Tajuela, KOSTIUMÓW zespó³ ¿e g³ówna idea tej pracy by³a natury garderoby ~

uczuciowej i irracjonalnej, która zyska³a wiele znaczeñ. Teksty Joyce’a i Pounda, których u¿y³em przeciwstawiaj¹c je sobie, brzmi¹ tak, jakby mówi³y do siebie nawzajem. To tak¿e uczucia, mi³oœæ... To wiêcej ni¿ tylko dwa charaktery opowiadaj¹ce swe historie. Si³a tego, co nieracjonalne, ciemna strona rozumu, to dla muzyki rzecz nieodzowna. Mo¿e to w³aœnie wtedy muzyka i taniec wspó³dzia³aj¹ i przyprawiaj¹ nas o dr¿enie. Alberto Iglesias NAGRANIE MUZYCZNE:

1.Pieœñ Corre el Mio Cuor. 2. Cautiva 3. Pieœñ Soul with Soul 4. Wspomnienie 5. Twój g³os G£OS JOYCE‘A: Mary Flood; G£OS POUNDA: Michael Biberstein; TENOR: Eduardo Paz; FORTEPIAN: Maruxa Llorente, PROGRAMOWANIE: Alberto Iglesias; SKRZYPCE: Vladimir Nemtanu, Fermin Aldaz; ALTÓWKA: Cristian Ifrim, Santiago Kuschevatzky; WIOLONCZELA: Roman Jablonski, Dagmar Remtova, Saxello; ~ FLET: Javier Paxarin o; KLARNET: Andreas Pritwittz; NAGRANIE: Música Sin-Fin Daniel Moreno, zespó³ garderoby

WYKONANIE DEKORACJI KOSTIUMÓW

Por Vos Muero Stale jestem sk¹pany we ³zach westchnieniami przeszywam powietrze najbardziej boli mnie to, ¿e nie mówiê ¿e dzieje siê tak przez Ciebie O pieœni, powiedzia³em wiêcej ni¿ powinienem i mniej ni¿ pomyœla³em nie pytaj ju¿ wiêcej, bo znów odpowiem Nikt nie mo¿e byæ szczêœliwy, Pani, lub nieszczêœliwy, póki nie spojrza³ na Ciebie bo chwa³a ogl¹dania Ciebie znika gdy zaczyna wierzyæ, ¿e mo¿e byæ Ciebie wartym dlatego, nie znaj¹c Ciê nikt nie mo¿e byæ szczêœliwy, Pani, lub nieszczêœliwy, póki nie spojrza³ na Ciebie Ludzie siê trwo¿¹ bo zas³ynê³aœ wœród nich cudem, który uczyni³aœ a by³o to w czasie wesela myœlê, ¿e musisz nadejœæ bo dalej idziesz t¹ drog¹, zmieniaj¹c wodê w wino i taniec w œmiech Przyjmij ³zy, które p³yn¹ na tym grobie i p³ynê³y, choæ bezowocne póki ta wieczna, ciemna noc nie zamknie tych oczu, które widzia³y Ciebie opuszczaj¹c¹ mnie wraz z innymi, pragn¹cymi na Ciebie patrzeæ W mej duszy zapisany jest Twój gest i jedyne czego pragnê, to pisaæ o Tobie to Ty sama piszesz, ja tylko odczytujê i tak za Tob¹ pod¹¿am Jestem i bêdê zawsze gotów bo choæ nie umiem unieœæ tak wiele ogromnego dobra ile widzê w Tobie, wierzê w to, czego nie potrafiê poj¹æ bior¹c wiarê za pewnik Urodzi³em siê by Ciê kochaæ moja dusza stworzona wed³ug Twej miary i jej zwyczajem Ciê kocham Wyznajê, ¿e zawdziêczam Ci wszystko co mam dla Ciebie siê urodzi³em, dla Ciebie ¿yjê dla Ciebie muszê umrzeæ, dla Ciebie umieram. t³um. A. Sadecka

Profile for compañía nacional de danza

KrakowCND2005  

program for CND performances at Krakow, 2005

KrakowCND2005  

program for CND performances at Krakow, 2005

Profile for cndanza