Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

กะเทาะเปลือก

Attraction Marketing มนตรา หรือมายา ของธุรกิจเครือข่าย ในโลกออนไลน์ Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

การตลาดแบบดึงดูด (Attraction Marketing) กาเนิดขึ้นมาได้อย่างไร? แท้ที่จริงแล้วการตลาดในลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากการผสมผสาน ระหว่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับหลักการตลาดแบบดั้งเดิม ถ้าให้เรามาแกะรอย ค้นหา Attraction Marketing ในโลกของการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ตัวอื่น ที่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่าย คุณอาจค้นหามันไม่พบเลยในเว็บไซด์ของ สินค้าตัวอื่นๆ ของบ้านเรานัน่ เป็นเพราะอะไรนะหรือ? มันเกิดจากนัก ธุรกิจเครือข่ายในฝั่งยุโรป และอเมริกา ที่รู้จักนาหลักการตลาด เข้ามา ผสมผสานกับเทคโนโลยีในโลกของอินเตอร์เน็ท เข้ามาเผยแพร่ ในฝัง่ เอเชีย แต่โดยความจริงแล้ว ในธุรกิจอื่นๆ ที่ทางฝัง่ ยุโรป และอเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย ได้นาหลักการผสมผสาน ทั้งสองย่างเข้าด้วยกัน ระหว่าง “เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ท กับหลักการตลาด” ซึ่งใช้มา เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี มาแล้ว


ถ้าเราติดตามเทรน หรือแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทางด้านการสื่อสาร ในทุกๆ 10 ปี เราจะพบว่า...มันจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง แล้วยิง่ ในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การนาเสนอ บทบาดของอินเตอร์เน็ทเลยมีอิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงในโลกของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างมาก เราจะดูได้จากอดีตเราเปิดหาสินค้า หรือผู้จาหน่ายจากสมุดโทรศัพท์ หน้าเหลือง (Yellow pages) แล้วปัจจุบันหละ คุณคิดว่าการค้นหาสินค้า หรือผู้แทนจาหน่าย คนส่วนมากจะค้นหาจากอะไร คงหนีไม่พ้น Google และเมื่อ เร็วๆ นี้ กรมไปรษณีย์ในบ้านเราก็เพิ่งยกเลิกระบบส่งโทรเลข ลงอย่างสิน้ เชิง แล้วก็กาลังเร่งเปิดระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบ 3G นีค่ ือ...ภาพสะท้อนของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ที่ เราต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง เพื่อตามยุคให้ทนั ตราบใดที่คณ ุ ยังคิดจะทาธุรกิจของคุณเอง ไม่มีทางเลยที่ คุณจะเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เพราะอะไรนะหรือ?


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

Attraction Marketing ระบบที่จะทาให้คณ ุ พัฒนาศักยภาพในการสร้างธุรกิจ เครือข่ายแบบมืออาชีพ - เป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์ สาหรับผู้ที่ต้องการ ทาการตลาดอย่างแท้จริง - ไม่ใช้การทาตลาดแบบลิสต์รายชื่อคนใกล้ตัว - ไม่ใช่ระบบตามตื้อแบบไม่มีเหตุผล - สามรถทาการตลาดไปสู่ผมู้ ุ่งหวังที่แท้จริงของคุณ - ลดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจลงอย่างมาก กับการเดินทาง แบบไร้จุดหมาย - สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ ธุรกิจในโลก อินเตอร์เน็ทอย่างแท้จริง


การสร้าง Attraction ขึน้ นัน้ องค์ประกอบทีส่ าคัญมีอยู่เพียงไม่กี่ข้อ แต่ก่อนที่จะไปถึงข้อสาคัญต่างๆ นั้น เรามาทาความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องแรงดึงดูด หรือ Attraction กันสักหน่อย คุณจะสามารถสร้าง แรงดึงดูดได้ ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องมีในสิ่งที่คนหมูม่ ากมีความต้องการ อยากได้จากตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ แนวทางการแก้ปญ ั หา ให้กับเขา หรือวิธกี ารที่จะทาให้เขาประสบความสาเร็จ หรือแม้กระทั่ง สินค้าของคุณ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเขา หรือสร้างพึงพอใจให้กับ เขาต่างหาก ยิ่งถ้าพวกเขาต้องการคุณมากเท่าไร? แรงดึงดูดก็ยิ่ง เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แล้วถ้าคุณเข้าใจในสิ่งนี้แล้ว ผมเชื่อว่าคุณจะ สามารถสร้างระบบ Attraction Marketing ของคุณเองได้อย่างไม่ ยากเย็นอะไรเลย คุณจงจาไว้ แก่นแท้ที่แท้จริงของแรงดึงดูด ก็คือ... ความเป็นที่ต้องการของผู้อนื่

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วเราจะสร้างระบบ Attraction ได้อย่างไร?


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

และความเป็นที่ต้องการของผู้อื่นจะสร้างขึ้นได้อย่างไร? 1. เคล็ดลับสาคัญที่สุด ที่จะทาให้คุณเป็นที่ต้องการของผู้อนื่ นั้น คุณจะ ต้องแสวงหาความรูท้ ี่ว่า........ผู้มงุ่ หวังของคุณต้องการอะไรเสียก่อน แล้ว ช่วยค้นหาวิธีทดี่ ีที่สดุ ที่จะทาให้เขาได้สิ่งนั้นมา 2. ถ้าคุณต้องการที่จะตีให้ถูกประเด็น จงทาตามความจริงในเรือ่ งนี้........... “ในโลกนี้ มีอยูว่ ิธีเดียวเท่านั้นที่จะทาให้คนทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และวิธีนั้นก็คือ จงทาให้อีกฝ่ายหนึง่ รู้สึกอยากจะทาในสิง่ นัน้ จงจาไว้ ไม่มีวธิ ีอนื่ อีก” และ “เมื่อท่านชี้ให้ใครคนหนึ่งได้เห็น ในสิ่งที่เขาต้องการ เขาพยายามทุกวิถีทาง ที่จะ ได้สิ่งนั้นมา” และเหตุผลที่สนับสนุนในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็คือ.. ทฤษฎี ความพอใจและ ความเจ็บปวด(Pleasure–Pain) ทฤษฎี Pleasure-Plane นี้ กล่าวไว้ว่า “คนทุกคนถูกสร้างเพื่อให้อยาก พบความพอใจ และอยากหนีให้ไกลความเจ็บปวด”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

นักจิตวิทยาทางการขายได้สรุปทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับเรื่องนีว้ ่า “คนเราจะทาอะไรสักอย่างนั้น ล้วนมาจากแรงบันดาลใจทั้งสิน้ และเจ้าแรงบันดาล ใจนี้มีอยูด่ ้วยกัน สองอย่างก็คอื อย่างแรกติดตัวมาตั้งแต่เกิด และอย่างที่สอง เกิดขึ้นภายหลังเมื่อเติบโตขึ้น” ตัวแรงขับที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี้เอง ทีม่ คี วามสาคัญมากต่อจิตใจของมนุษย์ เพราะ คนเรานัน้ มีความรูส้ ึกที่จะชอบหรือไม่ชอบเหมือนๆกัน จากแรงขับดันโดยธรรมชาติ ของมนุษย์ ที่เรียกว่า...ความพอใจและความเจ็บปวด(Pleasure–Plane) ถ้าจะให้ขยาย ความเกี่ยวกับแรงขับที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้น คุณเองก็จะได้คาตอบทันทีว่า “ทาไม” เหตุผลประการแรกทีม่ นุษย์เลือกที่จะทาก็คือ...... ทาเพื่อหลีกหนีจากความกลัวหรือ ความเจ็บปวด นัน่ หมายถึง....สัญชาตญาณของมนุษย์นั่นเอง ส่วนเหตุผลทีท่ าเพื่อ ความพอใจนั้น เป็นเหตุผลจากการปรุงแต่งที่เกิดขึน้ ในภายหลัง ที่ได้รับรู้จาก ภายนอก หรือเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของมนุษย์ นั่นคือความพอใจหรือ พึงปรารถนา หรือจะให้สรุปสัน้ ๆก็คือ.... “ตัวตน” ของมนุษย์นนั่ เอง ที่ต้องการ และ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือ...กุญแจดอกสาคัญที่จะทาให้คณ ุ ไขไปสูค่ วามลับที่จะช่วยให้งาน ของคุณง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงานขาย สปอนเซอร์ หรือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ในด้านต่างๆ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

Attraction Marketing

กาเนิดจากโลกอินเตอร์เน็ท เหมาะกับโลก อินเตอร์เน็ท แล้วก็สร้างการตลาดในโลกอินเตอร์เน็ท เป็นเครื่องมือที่ทรง อานุภาพมากที่สุดในโลกการตลาดออนไลน์สงิ่ สาคัญทีผ่ มได้กล่าวมาก่อน หน้านีท้ ั้งหมด คุณจะได้รแู้ ล้วว่า คุณจะต้องทาอย่างไรบ้าง ทีค่ ณ ุ จะสร้าง ระบบ Attraction Marketing ของคุณขึน้ มาเองได้อย่างไร?...........

องค์ประกอบของระบบ Attraction Marketing - คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ - ต้องรู้จักความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้มงุ่ หวัง - คุณจะต้องทาตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นา - มีศิลปะการใช้ถ้อยคา - ต้องมีระบบการติดตาม Follow up Email


เพราะอะไรหรือ?....... ก็ขนาดธุรกิจเครือข่ายที่พอเอ่ย ปากขึ้นมาก็ทาให้คนโดยทั่วๆ ไปถึงกับเอ่ยปากร้อง..ยี้ กันทัง้ เมือง ยังสามารถใช้หลักการนีไ้ ด้อย่างเกินความคาดหมาย หลายสิบเท่าตัว นับประสาอะไรกับธุรกิจอืน่ ๆ ทีค่ นแทบจะ โดดใส่ เมื่อมองเห็นโอกาสของมัน จะไม่รบี ไขว่คว้าไว้หละ

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เพียง 5 องค์ประกอบหลักเหล่านี้ก็สามารถทาให้คณ ุ สร้างระบบ Attraction Marketing ของ คุณเองได้แล้ว ผมอยากให้คณ ุ ทาความเข้าใจแก่นแท้ขององค์ประกอบเหล่านี้ คุณก็สามารถที่ จะสร้างผลลัพธ์ ทีท่ าให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่ ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลย แล้วไม่ว่าคุณจะทาธุรกิจอะไรก็ตามที ตราบใดที่คณ ุ ยังต้องพึ่งอินเตอร์เน็ท ที่จะช่วยในการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ ผม..ขอแนะนาให้คณ ุ เริ่มต้นเรียนรู้มันอย่างจริงจัง แล้วคุณจะ ยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจที่คณ ุ ทาอยู่จริงๆ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ไม่ว่าความฝันทีค่ ณ ุ อยากจะมีร้านอาหารเล็ก ร้านกาแฟพื้นบ้าน หรือ สปาวารีบาบัด ฯลฯ คุณ สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ทีค่ ุณอยากสื่อให้กบั ผูม้ ุ่งหวังของคุณ รู้จกั คุณธุรกิจของคุณ สินค้าของคุณ เพียงปลายนิ้วเขาสัมผัส มันจะดีกว่าไหมทีค่ ณ ุ ไม่ต้องไปนั่งสาธยาย ให้กบั คนโน้นที คนนี้ทถี ึงความคุม้ ค่าของธุรกิจหรือสินค้าของคุณทั้งๆทีค่ ุณก็พยายามทามันอย่างดีที่สดุ เพือ่ ให้ ลูกค้าของคุณได้รับในสิง่ ดีๆ อยูแ่ ล้ว


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เมื่อคุณทาให้ผคู้ นสนใจในธุรกิจของคุณ หรือสินค้า ของคุณได้แล้ว สิ่งที่คณ ุ จะละเลยไม่ได้เลยกับการพูดคุย สนทนาอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วย ความเชี่ยวชาญของคุณ คุณจะต้องเรียนรูศ้ ิลปะนี้ดว้ ยกับการช่วยให้ผู้มงุ่ หวังของ คุณตัดสินใจได้เร็วขึน้ เพราะ..สิ่งนี้มคี วามสาคัญกับธุรกิจ ของคุณอย่างยิง่ ถ้าคุณทาให้ผู้มุ่งหวังเข้ามาหาคุณเป็น จานวนมาก แต่คณ ุ ขายสินค้าไม่ได้ หรือสมัครคนเข้าร่วม ธุรกิจกับคุณไม่ได้ มันก็ไม่ได้มีความหมายอยูด่ ี จริงไหม ครับ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

หลักการตลาดแบบดึงดูดใช้ได้ผลจริงหรือไม่? เมื่อเร็วๆนี้ในวงการธุรกิจเครือข่าย และอินเตอร์เน็ทในบ้าน เราได้ฮือฮา เกี่ยวกับหลักการตลาดแบบดึงดูด (Attraction Marketing) ที่เจ้าของบทความก็คือชายผู้นี้ MIKE DILLARD ที่ได้เขียนหนังสือ Magnetic Sponsoring ออกมา หลักการ ต่างๆ เหล่านี้ที่เที่ยวได้ทาโฆษณากันอยู่เกลื่อนอินเตอร์เน็ท มันจะใช้ได้ผลอย่างนั้นจริงหรือ?


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับหลักการ ตลาดแบบที่ว่านีม้ า 4 ปี กว่าเริ่มต้นจากการเปิดตัวใหม่ๆ โดย เว็บไซด์หนึ่งของคนไทย ผมก็เฝ้าติดตามผล และลองทดสอบทา ระบบอย่างทีว่ ่านี้แบบเงียบๆ มาเป็นเวลา 4 ปี ใช้บทความตามที่ คุณ MIKE DILLARD สอนมาในหลักสูตรของเขา ผลที่ได้ปรากฏ ว่า ได้ผลคาดหวังน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราส่วนคนที่สนใจใน หลักสูตรนี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่สนใจในหลักการเหล่านี้ โทรศัพท์มาคุยกับผม เป็นจานวนนับหลายๆ ร้อยคน แต่ก็สนใจ ในธุรกิจที่ผมทาน้อยมาก แต่สิ่งเดียวทีผ่ มเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ.......มีคน กรอกรายละเอียดเพื่ออยากรู้เกีย่ วกับหลักการนี้เป็นจานวน มาก แต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วนัยสาคัญมันอยู่ ที่อะไรกันแน่ เป็นคาถามที่ดงั กึกก้องอยู่ในใจผมมาเป็นแรมปี เวลากับเงินทองทีท่ ุ่มเทลง ไปมันได้ผลแค่นี้ จริงๆ หรือ? แต่มีบางสิง่ ทีผ่ มเริ่มมองเห็นทะลุลงไป ของ หลักการต่างๆเหล่านี้ มันไม่ได้เป็นความแปลกใหม่อะไรเลย จากหลักการ ตลาด มันมีอยูม่ านานแล้วเสียด้วยซ้า เพียงแต่.....มันถูกใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้ เหมาะสม กับโลกยุคปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะเจาะ และลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมได้ใช้หลักการนี้นามา ปรับเปลี่ยนบทความ ที่ ผสมผสานความรู้สกึ ความเป็นธรรมชาติของคน ลง ไป โดยเฉพาะธรรมชาตินิสัยของคน ซึ่งเรากาลังทา การตลาดกับคนหมูม่ าก เปรียบได้กบั ว่า ลึกๆ แล้ว เราก็ยังรู้ว่า คนไทยชอบกินข้าวราดแกง กับไข่ต้มยาง มะตูมร้อนๆ ราดพริกน้าปลามากกว่าแฮมเบอร์เกอร์ แน่นอน ถ้าไม่เชื่อคุณลองตอบคาถามตัวเองดูซิว่า... ให้คนไทยเลือก ที่จะกินแฮมเบอร์เกอร์ทุกมื้อ หรือ ข้าวราดแกง กับไข่ตม้ อย่างทีผ่ มบอกคุณว้าคนไทยจะ เลือกอะไร? มากกว่ากัน


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผลลัพธ์..ในการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ผลลัพธ์ทผี่ มได้ มากกว่าเดิมถึง 25 เท่าตัว แล้วผมยังพบอีกว่า เพียงหลักการของ MIKE DILLARD เพียง อย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จ ในทาง การตลาดในอินเตอร์เน็ทบ้านเราได้เลย

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะไม่หลงประเด็นไปจากแก่นแท้ของการตลาดที่แท้จริง แล้ว คุณจะรู้ว่ามันมีอยู่แล้วจริงๆ เพียงแต่ เราเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานเป็นการตลาดแบบ ใหม่ การตลาดในรูปแบบนี้เองถูกใช้อยู่ในฝัง่ อเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย มาไม่ต่ากว่า 10 ปี มาแล้ว แต่ทมี่ ันน่าสนใจมากทีส่ ุดคือ... มันยังไม่ได้ถูกใช้ในเอเชีย และประเทศไทยเลย


ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้หลักการใดๆ จะเป็น Attraction Marketing ก็ดี หรือจะเป็นการตลาดแบบ ดึงดูด ทีค่ ณ ุ ได้อ่านบทความของใครต่อใครอีกหลายๆคน คนโน้นก็บอกว่าดี คนนีก้ ็บอกว่า ได้ผล นัน่ มันไม่สาคัญเท่ากับตัวคุณเองเข้าใจมัน มากน้อยขนาดไหน แม้กระทั่งบทความ และ เรื่องราวที่คณ ุ ได้อ่านจากหลักสูตรของผม มันก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านัน้ ผมเชื่อว่า........ “ความมีสติปัญญา และวิจารณญาณของคุณ มีคุณค่ากว่าสิ่งอื่นใดทัง้ สิน้ ”

แล้วนี่กค็ ือเหตุแห่งปัจจัย ที่จะทาให้คณ ุ ประสบความสาเร็จด้วยกระบวน ของเหตุผล และสติปัญญาล้วนๆ ทีม่ ีอยู่ในตัวคุณ ถ้าเราจะมาทาความรู้จกั กับกฎแห่งการดึงดูด ทีม่ คี วามมหัศจรรย์ แฝงฝังอยู่ในตัวเรานัน้

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ดูหนัง....ดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง ยิ้มเยาะเล่นหัว...เต้นยั่วเหมือนฝัน


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมอยากให้คณ ุ ย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่สอนเกี่ยวกับ “The Secret” ที่สร้างขึ้นมาในทศวรรษ นี้ ที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนับล้านๆ ชีวิต มันมีอยู่จริงหรือ? แท้ที่จริงแล้ว.... ใน ความคิดของผมก็อยากจะพูดมันออกมาอย่างเต็มปาก แบบมิต้องสงสัยเลยแม้สักน้อยว่า.... มันเกิดขึ้นได้จริงๆ

การกาเนิดและก่อเกิด แรงดึงดูดที่แท้จริงนั้น สิ่งที่สาคัญ ที่สุดก็คือ “คุณจะต้องเรียนรูค้ วามเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบ ก่อนที่จะเป็นผู้รบั ” แล้วนี่กค็ ือหัวใจที่แท้จริงของการสร้าง กฎแห่งการดึงดูดที่แท้จริงนั่นเอง การอธิฐานแล้วจะบันดาล ให้เกิดสิ่งโน้นสิง่ นี้ ดูเหมือนมัน จะลมๆ แล้งๆ มากเกินไป ไม่มอี ะไรจะมาดึงดูดได้นอกจาก การแสดงออกซึง่ การกระทาเท่านั้น


แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจในสิง่ นี้ “คุณก็จะรู้จักกฎแห่งการดึงดูดที่แท้จริง” ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า บทความในวันนี้จะช่วยให้คณ ุ เริ่มต้นอย่างถูกทางไม่มากก็น้อย ลอง ผิดลองถูกก็ดกี ว่าไปเทีย่ วกอบบทความของคนอืน่ มา เพื่อแสดงความสามารถแบบลวงๆ

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แม้กระทัง่ การตลาดแบบดึงดูด ที่คณ ุ ไปอ่านบทความในหลายต่อหลายค่าย เขาก็ยังให้องค์ ความรู้กบั คุณเป็นหลัก แล้วคุณหละ......ก่อนที่คณ ุ คิดจะดึงดูดใคร คุณต้องถามตัวเองก่อน ว่า.....คุณจะให้อะไรกับคนเหล่านัน้ หรือผู้มงุ่ หวังของคุณที่เขาจะได้รับประโยชน์จากคุณจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ หรือทัศนะคติต่างๆ ทีค่ ุณมิได้หวังสิ่งตอบแทนในรูปของตัวเงินทีค่ ณ ุ จะควักเอาจากผู้มุ่งหวังของคุณ


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.10  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you