Page 1

EDITIONS - EDICIONS EDICIONES 2010 • Over 2000 works of contemporary music in all styles and groups. • Symphonic Music, Chamber Music, Lied, Choir. • Browse our catalogues at www.clivis.cat • Més de 2000 obres de música contemporània en tots els estils i grups. • Música Simfònica, Música de Cambra, Lied, Coral. • Examineu els nostres catàlegs a www.clivis.cat

Sp e MU cial

• Más de 2000 obras de música contemporánea en todos los estilos y grupos. • Música Sinfónica, Música de Cámara, Lied, Coro. • Examinar nuestros catálogos en www.clivis.cat

SIK disc ME ount SS s E

SIMFONIES PER A INSTRUMENTS DE VENT I PERCUSSIÓ. Jesús Rodríguez Picó Wind Band & 2 perc. Score. 48 pgs. ref: E638. (Parts in rent. ref: E638LL)

SCHERZO SOBRE UN TEMA POPULAR. Joan Lamote de Grignon 2222-4230-timp.-string. Score 80 pgs. ref: E477 (Parts in rent, ref. E477LL)

Like works from the Baroque period, it is characterised by its instrumental virtuosity, short structures and highly varied nature.

On the melody of La Filadora. The overall structure is that of a classical scherzo, but it maintains a playful spirit.

Com a les obres del barroc destaca pel virtuosisme instrumental, estructures breus i caràcter molt variat.

Sobre la melodia de La Filadora. L’estructura general respon a l’scherzo clàssic, però en conserva l’esperit juganer.

Igual que en las obras del barroco destaca por el virtuosismo, estructuras breves y carácter variado.

Sobre la melodía de La Filadora. La estructura general responde a un scherzo clásico, conservando el espíritu lúdico.

SERENATA MEDITERRÀNIA núm. 25 “Calafell”. Francisco Fleta Polo Wind Band - 2 perc. & Dbass. Score. 80 pgs. ref: E640, (Parts in rent ref: E640LL)

L’ILLA MISTERIOSA. Jesús Rodríguez Picó Sax., Perc. solo-1111-1110-timp.-string. Score 142 pgs. ref: E629, (Parts in rent, ref: E629LL )

It is a fantasia about the sea, in which the most important features are the dynamics, nuances and inner forces.

Written in a single movement and organised around three extracts from the homonymous novel by Jules Verne.

És una fantasia sobre el mar en la que el més important són les dinàmiques, els matisos, la força interior.

Escrita en un sol moviment y organitzada a partir de tres fragments de la novel·la homònima de Jules Verne.

Es una fantasía sobre el mar en la que lo más importante son las dinámicas, los matices, la fuerza interior.

Escrita en un solo movimiento y organizada a partir de tres fragmentos de la novela homónima de Jules Verne.

DESPRÉS DE BURN NORTON. Sonatina en tres moviments Enric Ferrer Fl.Cl.V.Vc.Pno. Score and parts. 80 pgs. ref: E611

PAISATGE AMB OCELLS. Jesús Rodríguez Picó Fl. Cl. V. Vc. & Pno. Score and parts 52 pgs. ref: AC309

This Sonatina is inspired by the first of the Four Quartets by T. S. Eliot, Burn Norton. D: 15 min. Obra inspirada en el primer dels Quatre Quartets de T. S. Eliot, Burn Norton. Durada: 15 min. Obra inspirada sobre el primero de los Cuatro Cuartetos de T. S. Eliot, Burn Norton. Duración: 15 min.

This composition is based on the painting of the same title by Joan Miró. It is a short piece in a “naïve” style. Composada a partir del quadre del mateix títol de Joan Miró. Obra de caràcter “naïf” de format breu. Compuesta a partir del cuadro del mismo título de Joan Miró. Obra de caracter “naif” de formato breve.


SONATINA LÍQUIDA. Moisès Bertran Flute, Viola & Harp. Score and parts 36 pgs. ref: E625

TONIGHTINGALE. Jep Nuix Fl. Cl. V. & Vc. Score and parts 56 pgs. ref: AC331

The Prelude and Dance follow a structure typical of Frederic Mompou, and the Finale, closes the work.

Tonightingale exudes austerity with clarity and concision.

El Preludi i la Dansa, segueixen l’estructura pròpia de Frederic Mompou; el Finale tanca l’obra. El Preludio y la Danza siguen la estructura propia de Frederic Mompou, un Finale cierra la obra.

Tonightingale traspúa austeritat amb claredat i concisió. Tonightingale transpira la austeridad con claridad y concisión.

CINC DUOS CONCERTANTS 4-5. F. Fleta Polo Violin & piano. Score & part 48 pgs. ref: E595

SONATA NÚM. 1. Josep Soler Viola & piano. Score & part 40 pgs. ref: AC342

Short but intense and expressive works which move through different feelings, tempos and rhythms.

Two themes inspired by Verdi serve to create different variations and juxtapositions, which never appear in the same way.

Obres breus però intenses i expressives que transiten per diferents aires, tempos i ritmes.

Dos temes de Verdi serveixen per generar variacions i juxtaposicions que mai no hi apareixen de la mateixa manera.

Obras breves pero intensas y expresivas que transitan por diferentes aires, tempos y ritmos.

CINC DUOS CONCERTANTS 6-7-8. F. Fleta Polo Viola & piano. Score & part 80 pgs. ref: E576 CINC DUOS CONCERTANTS 9-10. F. Fleta Polo Viola & piano. Score & part 80 pgs. ref: E577

Dos temas de Verdi sirven para generar variaciones y yuxtaposiciones que nunca aparecen de la misma manera.

CINC DUOS CONCERTANTS 11-12-13. F. Fleta Polo. Violoncello & piano. Score & part 84 pgs. ref: E602

The six duets are dedicated to his good friend the viola player, Abili Fort.

CINC DUOS CONCERTANTS 14-15. F. Fleta Polo. Violoncello & piano. Score & part 68 pgs. E603

Aquests sis duets estan dedicats al seu bon amic y interpret de viola, Abili Fort.

In these duetos this nature is very present: you can note the serenity and the nobility of violoncello.

Estos seis duetos están dedicados a su buen amigo e intérprete de viola, Abili Fort.

En aquests duets hi són ben presents la serenor i la noblesa de l’instrument. En estos duetos están presentes la serenidad y la nobleza del violonchelo.

ATENTAMENT. Jep Nuix Contrabbasso solo. Score 8 pgs. ref: E399

GALLINÀRIA. Jep Nuix Contrabbasso solo. Score 8 pgs. ref: E400

The work begins with a single idea, a unique effect that is exploited to the full.

This is a virtuoso piece that explores the potential of the double bass’s sound; a kind of study with room for interpretation.

S’inicia l’obra amb una única idea, un únic efecte per explotar-lo fins al límit. Se inicia la obra con una única idea, un único efecto para explotarlo hasta el límite.

Peça virtuosa que explora totes les possibilitats sonores del contrabaix; com un estudi amb marge per a la interpretació. Pieza virtuosa que explora las posibilidades sonoras del contrabajo; como un estudio con margen para la interpretación.

VARIACIONS SIMFÒNIQUES SOBRE UN TEMA D’HENRY ECCLES. Moisès Bertran Contrabbasso & piano. Score & part 24 pgs. ref: E622 It comprises one Theme , six Variations, one Cadenza and a reprise of the original theme by Henry Eccles. Consta d’un Tema, sis Variacions, una Cadenza i la reexposició del tema original. Consta de un Tema, seis Variaciones, una Cadenza y la reexposición del tema original.

SONATA PER A FLAUTA I PIANO. Lluís Benejam (version: V. M. Morales) Flauta & piano. Score & part 80 pgs. ref: E590 Very successful version of the original Sonata for violin and piano No.1. Versió molt interessant de l’obra original Sonata per a violí i piano núm. 1. Versión muy interesante de la obra original Sonata para violin y piano nº 1.


CATALONIA SAX QUARTET N.2. Pere Soto Saxo soprano, alto, tenor, bariton. Score & parts 96 pgs. ref: E615 Work with great dynamic wealth using all the instrument’s resources. Peça de gran riquesa dinàmica que usa tots els recursos de l’instrument. Obra de gran riqueza dinámica que usa todos los recursos del instrumento.

RENOI QUIN TO! per a flautí, requinto i piano. Enric Ferrer. Piccolo, Cl.picc. inE, & piano. Score & parts 20 pgs. ref: E610 Wow, what a tone! is a little musical joke or humoreske on the melody at the beginning of the sardana. Broma musical, humoreske, sobre la melodia d’inici de la sardana. Es tracta d’una peça senzilla. Vaya qué tono! es una pequeña broma musical o humoreske sobre la melodía de inicio de la sardana.

ENTRELLAÇAT. Mercè Torrents Piano 4 hands. 16 pgs. ref: E599

VALS DE SINERA. Jesús Rodríguez Picó Piano 4 hands. Score 16 pgs. ref: E633

Interwined: music which requires a perfect rapport between the four hands of the duo.

With a waltz rhythm that gives a dreamlike feel, this piece is full of allegories from Espriu’s poetry.

Una música que requereix una perfecta comunió entre les quatre mans del duo.

A partir del ritme de vals que reprodueix l’ambient de l’espectacle oníric ple d’al·legories a l’obra del poeta Espriu.

Entrelazado Una música que requiere una perfecta comunión entre las cuatro manos del dúo.

A partir del ritmo de vals que reproduce un ambiente onírico y lleno de alegorías a la obra del poeta Espriu.

CALIDOSCOPI. Consuelo Colomer Piano. Score 20 pgs. ref. E571

SONATA CERVANTINA. F. Fleta Polo Piano. Score 32 pgs. ref: E596

Contrasts of light and shadows, like those you might find inside a kaleidoscope, where mirrors reflect the shards of glass.

An interesting piano piece inspired by certain episodes from Don Quixote.

Contrastos de llums i ombres, com a l’interior d’un calidoscopi on els miralls reflecteixen els cristalls. Contrastes de luces y sombras, como en el interior del calidoscopio donde los espejos reflejan los cristales.

POLICROMIES. Consuelo Colomer Piano. 44 pgs. ref: E605 Six polychromes is a suite for piano composed under a true rainbow of emotions. És una suite per a piano composta sota un autèntic arc-de-Sant-Martí d’emocions. Es una suite para piano compuesta bajo un auténtico arco iris de emociones.

Interessant obra pianística inspirada en episodis de Don Quijote de la Mancha. Interesante obra pianística inspirada en episodios de Don Quijote de la Mancha.

PRELUDI I FUGA PER A PIANO. Concepció Ramió. Piano. Score 16 pgs. ref: E634 This is a moderately difficult piece for solo piano with virtuoso touches. Es tracta d’una peça per a piano sol de dificultat mitjana-superior amb pinzellades virtuosístiques. Se trata de una pieza para piano solo de dificultad media-superior con pinceladas virtuosísticas.

TRES PECES PER A PIANO. Enric Ferrer Piano. 12 pgs. ref: E608

TRES EXPRESSIONS. Mercè Torrents Piano. 20 pgs. ref: E566

These pieces written in crystal-clear language offer clear, transparent music.

This music exudes poetry in clear, intimate language.

Aquestes peces de llenguatge diàfan, ens ofereixen una música transparent i clara.

Aquesta música traspua poesia amb un llenguatge clar i intimista.

Estas piezas escritas en un lenguaje diáfano, nos ofrecen una música transparente y clara.

Esta música rezuma poesía en un lenguaje claro e intimista.


FANTASIA NÚM.1 I VIDA. Pere Soto Piano. 20 pgs. ref: E600

CINC MINIATURES. Consuelo Colomer Piano. 20 pgs. ref: E572

These two short pieces for piano form part of two moments that are quite distant in time, not so much in terms of style.

Five short ideas for a full keyboard. They are small moving passages that convey certain emotions.

Dues petites peces per a piano de dos moments allunyats en el temps, encara que no tant pel seu estil. Dos pequeñas piezas para piano de dos momentos alejados en el tiempo, aunque próximas por su estilo.

GLOSES DEL LLIBRE VERMELL. Josep Soler Organ. Score 20 pgs. ref. AC341 The work is based on a summary of four songs from the Llibre Vermell (Red Book) by Montserrat. L’obra es basa en la glosa de quatre cançons del Llibre Vermell de Montserrat La obra se basa en la glosa de cuatro canciones del Llibre Vermell de Montserrat.

Cinc idees breus per a un teclat generós. Petits discursos en moviment que transmeten emocions. Cinco ideas breves para un teclado generoso. Pequeños discursos en movimiento que transmiten emociones.

L’ARGOLLA cinc peces per a gralles. Joan Cuscó Gralla/shawm type & timbale. 20 pgs. ref: S070 Three traditional-style trio pieces for dulzaina and timpani, and two impromptus with piano accompaniment. Tres peces per a trio de gralles i timbal d’estil tradicional i dos impromptus acompanyats amb piano. Tres piezas para trío de grallas y timbal de estilo tradicional y dos impromptus acompañados de piano.

QUATRE CANÇONS SOBRE POEMES DE SAL VADOR ESPRIU. Francesc Bonastre Voice & piano. Català. Score 20 pgs. ref: E630

VIBRACIONS, 6 Cançons amb poemes de M. Corretja. Mercè Torrents Voice & piano. Català. Score 28 pgs. ref: E631

The musical language used linked to the rich potential of Espriu’s poetry.

What these poems have in common is the way in which they discuss simple things that evoke feelings or sensations of peace and fulfillment in us.

El llenguatge musical emprat depèn de la rica potencialitat de la poesia d’Espriu. El lenguaje musical empleado depende de la rica potencialidad de la poesía de Espriu.

Aquests poemes tenen en comú el fet de parlar de coses senzilles que ens evoquen sentiments o sensacions de pau i de plenitud. Estos poemas tienen en común el hecho de hablar de cosas sencillas que nos evocan sentimientos o sensaciones de paz y de plenitud.

LA MÀGIA DELS TEUS ULLS. Música i Text: Jordi Morral i Masià Voice & piano. Català. Score 8 pgs. ref: E645 Dramatic song for soprano. Cançó dramàtica per a soprano.

VINE PLUJA, 6 Cançons amb poemes de M. Corretja. Mercè Torrents Voice & piano. Català. Score 28 pgs. ref: E632 What these poems have in common is the way in which they discuss simple things that evoke feelings or sensations of peace and fulfillment in us. Aquests poemes tenen en comú el fet de parlar de coses senzilles que ens evoquen sentiments o sensacions de pau i de plenitud.

Canción dramática para soprano.

Estos poemas tienen en común el hecho de hablar de cosas sencillas que nos evocan sentimientos o sensaciones de paz y de plenitud.

ORDERS:

COMANDES A:

PEDIDOS A:

CLIVIS PUBLICACIONS Milà i Fontanals, 14, 3r. 9a. - 08012 BARCELONA Tel. +34 934 588 989 - Fax: +34 935 113 904

clivis@clivis.cat

www.clivis.cat

NEW EDITIONS 2010  
NEW EDITIONS 2010  

• Over 2000 works of contemporary music in all styles and groups. • Symphonic Music, Chamber Music, Lied, Choir. • Browse our catalogues at...