Page 1

CHILINET.DK

NR. 07 – JULI 2009 24. ÅRGANG

Tilde tvunget til techno

SEXPANELET

ÅHHH , LUIGI… (Er der regler for sommersex sydpå?) Pearl Jam ni år efter tragedien:

INGEN BURDE DØ TIL EN ROCKKONCERT

KOM MED TIL RAVE I AMSTERDAM JOOKS

DRØMMER OM DRAB

VIND

CHAMPAGNE, REJSER OG ANDET LIR.

Blods, Crips og andre syge stoddere

BIDSKE BANDER

KLAR TIL FESTIVAL

<JJ<EK@@J<KC<1 G8BB<ckCc Iµaj\i\

c ¥ccK\ jkfi\ c :_`c`j K<D8 @B J DL 

CATFIGHT: HVEM HADER HVEM I HOLLYWOOD? VIRKELIGHEDSBINGO: SERIØST FJOLLET TIDSFORDRIV MORBIDQUIZ: KAN DU DINE DØDE ROCKSTJERNER? STOMI PÅ STRANDEN: LINE HAR VÆRET SYG HELE SIT LIV GIRLIE-GUIDE: FESTIVAL PÅ HØJE HÆLE ATTITUDE: HVORNÅR HAR DU SIDST LEGET ROCKSTJERNE?


43;)6

7,344-2+    $ ""%& ? #" !" 6*2.*6981*87*6'32'60778>678*4981*8(;975'6*6-:*6)', 8.15@:*/1*)*3)* 9)7'1,756.7*66*2.*6981*878.1(;)*6)., (98.00*62*6**3)+4670*11.,*0*3)8*2=60*6

6*78'96'38*64, ,6'8.75'60*6.3,751')7*6 187'22*31.,*:*) '+0>67*1 . .3,78*)

 

 " 

#

!$ "  

 

 

)6*77* 1478*65'60711A< .3,78*)<$*) 4, ?(3.3,78.)*6 '3)',6*)', <>6)', <!>3)', 


 

$ 

 $  

  $ 

 

 $ 

  $  $  

 

$ 

 

 $  

$  $ ÂŽ

 

 $

 "

$  

   

 =1)*65@9):'1,8*:'6*6 =1)*69):'1,8*9)7'1,7:'6*64,0'3:'6.*6*+6'(98.08.1(98.0

premieroutlets.dk


I Netto er erhvervserfaring en del af uddannelsen, og du für løn undervejs. Over 90% af Nettos elever bliver ledere i dansk detailhandel efter endt uddannelse.

nettoelev.dk


Juli 2009 MUSIK

),@K<I8G@D<;G<8ICA8D 

67

35

K`jK´jb ;µ[\`ej\bk\i Dµ[[\ed\^\k ´ic`^\iXgg\i# Affbj

Fe[k`dXm\e $f^`c`m\k%C`e\ c`[\iX]\e^i`d kXidjp^[fd

 = fie`‚ij`[\eYc\mjpmle^\d´e[dXjk`_a\ck`c\e G\XicAXdbfeZ\ikg‚Ifjb`c[\=\jk`mXc%:_`c`jJµi\e DZ>l`i\jkf[d`[k`[\k_\c\Æf^\iXc[i`^_\ckbfd$ d\kj`^fm\i[\k#_Xefgc\m\[\[\eX]k\e]fiXeFiXe^\ jZ\e\%El\i_XekX^\kk`cJ\Xkkc\]fiXkjgµi^\G\Xic AXd#_mfi[Xe[\j\cm#_Xi_‚e[k\i\kkiX^\[`\e%

)'=<JK@M8CGw?¥A<?¤C< 

 B Xe[lm´i\J8K:c´bb\ig‚]\jk`mXc6J\cm]µc^\c`^Æm` m`j\i[`^_mfi[Xe%

*( HL@Q1;¥;<IF:BJKA<IE<I 

 ?Xi[ljkpig‚[\X][µ[\dlj`bbfip]´\i6

.*I<GFIK8><1K@C;<@K<:?EFC8E; 

 K `c[\_X[\ik\Z_efÆj‚[\kmXi`bb\d\[jd`cg‚c´Y\e _le[if^k`c)+k`d\ijiXm\`8djk\i[Xd%

KENDIS

(/ KFG=<D1

25

?FCCPNFF;:8K=@>?KJ I `^k`^\b\e[k\_Xii`^k`^\[µ[j]a\e[\i¿M`_Xi]le[\k[\ m´ijk\Y\\]j%

-.AFFBJ;I¥DD<IFD;I89 

 : _`c`j(''jgµi^jd‚ciXdd\i[\ee\^Xe^Affbj% M`X]jcµi\iYcXe[kXe[\kXk_Xe[iµdd\ifd[iXYf^ k´e[\ig‚jk´ib\bm`e[\i%

WAUW

M\i[\ej m`c[\jk\ YXe[\i

38

54

*,<KC@M@JD<IK<F><EJFD?<; 

E`‚i\]k\i kiX^\[`\eg‚ Ifjb`c[\#kXc\i :_`c`l[d\[ G\XicAXd

J\ogXe\c1

 M `bXeXcc\_XËc`[k[‚ic`^dXm\_\if^[\i%D\e]fi\jk`c [`^Xk_Xm\[\klX]Yil[k6Dµ[C`e\#[\i_m\i\e\jk\ [X^d‚c\m\d\[j`ekXidjp^[fd%

BcXik`c ]\i`\$Õ`ik6

-*9@;JB<98E;<I

;lkifid‚jb\#8B/(\iYX[Xjj¿d\eile[kfdbi`e^` m\i[\eÔe[\j[\iYXe[\i#[\i]‚iAµeb\k`cXkc`^e\\e jµe[X^jjbfc\[i\e^%M`_Xi]le[\k[\m´ijk\%

SEXSNAK

,) J<OG8E<C<K 

 JbXc[lbeXc[\g‚\e]\jk`mXc6<i[\klkifjbXY#_m`j[\k\i `l[cXe[\k6F^_mfi[Xe_‚e[k\i\i[l[\k^iµee\ dfejk\ie‚ib´i\jk\e[iX^\ik`cJleep9\XZ_6 J\ogXe\c\k[`jblk\i\i]\i`\j\o%

47 Df[\

58

Cp[c`i\[\ ^X[^\kj

61

75 =`cd

Dlj`b

L;>@M<I1D\[`\]ficX^\k:_`c`>iflg#9`jg\m\a+#)+''BµY\e_XmeEM›Kc]1***/-***›=Xo1***/-*''&&I<;8BK@FE<EJ<D8@C1Z_`c`YcX[\k7Z_`c`^iflg%[b&&:?@C@E<KJ<D8@C1Z_`c`e\k7Z_`c`^iflg%[b&& FEC@E<1nnn%Z_`c`e\k%[b&&8EJM% :?<=I<;8BK¥I1BXie\Cpbb\Yf$bc7Z_`c`^iflg%[b&&AFLIE8C@JK18e[i\Xj>ilYY\B`ib\cle[$X^b7Z_`c`^iflg%[b&&BLCKLII<;8BK¥I1Jµi\eDZ>l`i\$jd7Z_`c`^iflg%[b&& 8IK;@I<:KFI1DXik`eAljk\j\e$da7Z_`c`^iflg%[b&&8JJ%8IK;@I<:KFI1G\ie`cc\?\cc\D`cXe[k$g_d7Z_`c`^iflg%[b&&D<;@<>I8=@B<I<C<M1J_Xd`d?ljjX`e&&E<KI<;8BK¥I1C`e\K_XdXnXkAµi^\ej\e $cka7Z_`c`^iflg%[b&&N<9D8JK<I1:_i`jk`Xe?\ifc[$Z_\7Z_`c`^iflg%[b&&=FIJ@;<=FKF1:Xijk\eJ\`[\c&&J8C>J;@I<BK¥I1A\jg\iIX]]\eY\i^$ai7Z_`c`^iflg%[b&&D8IB<K@E>8JJ@JK<EK1:_i`jk`eXBif^$Zb7 Z_`c`^iflg%[b&&J8C>J:?<=19`i^`kk\M`e[\cµm$Ym7Z_`c`^iflg%[b&&GIF;LBK:?<=1Jlq`\>XYi`\cp?fm\$j^_7Z_`c`^iflg%[bJ8C>1D`Z_X\cGXg\$d_g7Z_`c`^iflg%[b#Jk`eXBa\ij^XXi[IXjdljj\e$jb7Z_`c`^iflg%[b#G\ie`cc\JbXk CXij\eÆgjc7Z_`c`^iflg%[b#:Xi`eXJkXiZbÆZXj7Z_`c`^iflg%[b#AXe$Lci`Z_Fkkf$alf7Z_`c`^iflg%[b#A\Xe\kk\=Xeld$a]7Z_`c`^iflg%[b&&GIF;LBK@FEJ:?<=1KfiY\eJk`^8e[\ij\e$kjX7Z_`c`^iflg%[b&&;@JKI@9LK@FE1:_i`jk`eX Jk\\ejYifÆZjk7Z_`c`^iflg%[b&&BFDD<I:@<C;@I<BK¥I1JljXee\?\[\^XXi[$j_7Z_`c`^iflg%[b&&;@I<BK¥I1I`bb`Jµcc`e^$ij7Z_`c`^iflg%[b&&:_`c`kX^\i]fiY\_fc[]fikipb]\ac%8ik`bc\i`:_`c`d‚Z`k\i\j#e‚i[\kjb\id\[kp[\$ c`^Xe^`m\cj\X]:_`c`DX^Xq`e\jfdb`c[\jXdkd‚e\[f^‚i#f^e‚i[\kjb\i`e[\e]fiZ`kXki\^c\ie\&&;B@JJE'0')$/.,.&&I<GIF1K\XdGi\gi\jjX&j&&KIPB19\i^\iGclj&&FGC8>1/,%'''&&C¤J<IK8C1)'0%'''&& 89FEE<D<EK1+''bife\i]fi()d‚e\[\i%K`cd\c[[`^g‚XYfee\d\ek7Z_`c`^iflg%[b&&I<>C<I=FIJDJ$BFEBLII<E:<IF>KA<E<JK<I1?m\ikjmXi`jdj$bfeblii\eZ\ie\bfjk\i+bi%"Xcd%jdj$kXbjk%9\kXc\jm`XdfY`cbfekf\e&$ i\^e`e^\e%Ka\e\jk\el[Yp[\jX]:_`c`#9`jg\m\a+#)+''BµY\e_XmeEM%M\[gifYc\d\id\[JDJka\e\jk\ej‚bfekXbkjlggfikXcc\_m\i[X^\d\cc\d(*f^(-g‚kc]%.')'.,0)%;l_Xi(+[X^\j]fikip[\cj\ji\kam]%]fiYil^\i X]kXc\cfm\e%M\[[\ckX^\cj\^`m\idXejXdk`[`^jXdkpbb\k`c#Xk:_`c`>iflgd‚j\e[\^iXk`j`e]fidXk`fe\im`Xjdj%8=D<C;1:?@C@JKFGk`c()--J:8EC@=<18em\e[\cj\X]kf[`d\ej`feXc\jki\^bf[\ijb\ik`cXcd`e[\c`^[XkXkiX$ ÔbkXbjkf^Y\kXc\jm`XdfY`ci\^e`e^\e%JZXeYlp;\edXib8gJf^[\kjjXdXiY\a[jgXike\i\]iXjbi`m\ij`^\k_m\ikXejmXi]fiXcjbX[\#[`i\bk\\cc\i`e[`i\bk\#[\id‚kk\fgjk‚jfd]µc^\X]Yil^\i\ejY\epkk\cj\X]JZXeC`]\# ki\[a\dXe[jjf]knXi\f^j\im`Z\j#[\ifge‚jX[^Xe^k`cm`XJZXeC`]\%&&:_`c`\ik`cd\c[k;XejbFgcX^jbfekifc%(%bfekifcg\i`f[\(%_Xcm‚i)'')%

:?@C@ALC@)''0,


ibagom

FJGw

HØRT…

lavede ...mens vi et på redaktionen juliblad

:?@C@ ?mX[jbXc[lcXm\ k`cjfdd\i6

B8IE<:?<=I<;8BK¥I8EJM% Gc\a\d`eXcY`efblcµid\[ ]Xbkfi*'f^\ejfc_Xk% Jfcjb`e#dXe[%N_f e\\[j`k6

8E;I<8JAFLIE8C@JK :_`bXe\i\GXiX[@J`e[k`c [\`e[]µi\iYXZfejfiY\k% 9XZfe#dXe[%<i[\ief$ ^\k#[\k@BB<[l\ik`c6

A\^bfdd\ic`^\c`[kj\e\i\% A\^_Xi_X]k\eXYj`ek_$lcpbb\ Æf^bfdk`cXkj´kk\`c[k`cd`e\ _´e[\i% $:?I@JK@8E

M`c[lj\;i\n9Xiipdfi\j gXkk\i6 $J¥I<E

A\^jpe\j[\ek\befcf^`jb\ k`[jXc[\i\i[pYkfm\imli[\i\k $C@E<

;\i\iXc[i`^ef^\e[\i_XijX^k1 C`e\Æ[\k\i_\e[\[\ejµ[\ $C@E<

=lZb`e^Yi`cc\XY\ $D8IK@E('‚i#g´ekjk`mf^l[kXckk`c \eef^\kY`jk\iY\Yi`cc\k[µidXe[

;<KC8M<I I<;8BK@FE<E ;LC@>><IGwJKI8E;<E1

D<EJ

‚;iµdd\ifdXkc`^^\g‚jkiXe[\e J¥I<EBLCKLII<;8BK¥I A\^jbXck`cE\nPfib#d\e [\kjbXc8CC<afelfd [X^\#j‚[\k\i[\ij^l `bb\d\^\eÔ[lj`%

‚;`jblk\i\i_\]k`^kfdJg\eZ\if^?\`[``bb\YXi\]fika\e\i_`eXe[\e ‚8iY\a[\ig‚\kepkf^]fiY\[i\kZ_`c`e\k%[b%D\[dXjj\iX]c`i#Ycf^jf^NK= _`jkfi`\i%Clij\cmg‚Z_`c`e\k%[b ‚Jg`j\ijf]k`Z\d\[YXZfebipdd\c

D8IK@E 8;¡\i A\^jbXc_a\dk`cApccXe[` \kgXil^\i#j‚[\kd\jk\ X]k`[\ejbXca\^m\cYil^\ g‚@BB<Xk]‚k´jbX][\ cfbXc\e\[\g‚^‚^X[\e%

C@E<:?@C@E<K$I<;8BK¥I A\^jbXcefbYil^\ jfdd\i\eg‚Xkfm\im\a\ ]fi[\c\f^lc\dg\im\[Xk ]‚\egifd`j\i`e^%%%

‚Gc\a\ikµdd\id´e[]iXIfjb`c[\ ‚Jg`cc\imfi\j\^\el[^Xm\X]m`ib\c`^_\[j$Y`e^f%=\ck\ie\`ebcl[\i\i gi`ek\ijkfg#gXkk\ig‚\Y%[bf^^eXme\bfdd\ekXi\i]iXblcklii\[Xbkµi\e Jg`cj\cmg‚j`[\./ ‚I\[\j`^e\idX^Xj`e\k#j‚ [lk`cXl^ljk]‚i\k\e[el]\[\i\# d\^\kÕfkk\i\f^c`[kd\i\c`i\k Z_`c`YcX[%?\ek[\kg‚[`k l[[Xee\cj\jjk\[[%((%Xl^ljk% ‚Jg`j\iYXZfed\[ YXZfebipdd\c

:?I@JK@8EN<9D8JK<I ?fc[\d`^cXe^km´b]iX 8Yj`ek_%F^Xe[\kXcbf_fc [\ibXeYi´e[\

J?8D@DD<;@<>I8=@B<I$<C<M A\^jbXcl[f^[iµe\g‚ beXcc\ik\e%A\^jbXcefb f^j‚l[f^[iµe\c`[kg‚ d`e_\jk%<cc\ijjk‚i[\e g‚km%@™km

‚Epee\id\[g‚É?lem`c_XË \eiXgg\iÉd\[Affbj

‚CXm\imfi\j\^\em\ij`fe [\i_\[[\i1 M`m`cYp^Ëd\[YXZfeG* X]m`j\ijafmkefbXkjg`cc\[\e ‚¿Yc`m\i\e`^\d\[fjj\cm fd#XkjkiXe[\ejk`eb\i% 9µie#Y`b`e`Yc´m\if^jXe[` kiljj\e¿E´_kXb¿

:?@C@ALC@)''0.


hotspot

BITCHERIET

MÅNEDENS WWW kXb\(/'%Zfd FJERNSYN AF DIG

=FKF1JO:%?L

BfeZ\gk\kYX^kXb\(/'\ijlg\i j`dg\ck%;ljbi`m\ik`c]fcb\e\YX^ j`k\k%?\iY\jbi`m\i[l\e\g`jf[\# \e_`jkfi`\\cc\i\e`[„jfd[l ^\ie\m`cj\\e]`cdX]%?m`j`[\\e ]Xc[\i`[\i\jjdX^#cXm\i[\\e bfik]`cdl[X][\k%8e[i\^Xe^\ c´^^\ikXb\(/'`[\\ie\l[k`cX]$ jk\de`e^#f^[lbXem`e[\gi´d`\i# f^[\k_\c\\iYXi\j‚[\ac`^kf^ ^f[k%F^Xcc\m`[\f\ie\mXi\idXo (/'j\ble[\iÆj‚[l_XiXck`[k`[k`c \ed\i\%

?m\id‚e\[]‚ii\[Xbk`fe$ \e]i`kXÕµY]fi[\]iljkiX$ k`fe\i#[\i_Xifg_fY\kj`^% @[\ee\d‚e\[^`m\im`\e jm`e\ik`c1

Second hand kluns

55Du kan ikke købe dig til lykke. Men du kan købe en yacht, der er så stor, at du kan sejle meget tæt på. 33 $AF?EEP;<GG

8e[\eile[\X]ÉKµa#m`_\ig‚ 9`kZ_\i`\kjpe\j#c`^e\icfikÉ%M` \ie‚\kk`cj\Zfe[$_Xe[$kµa\cc\i Ém`ekX^\]Xj_`feÉ#jfd[\kj‚ Ôek_\[[\i%Gcl[j\c`^\i[\km`c[k ka\bb\kXk^‚ile[k`XÕX^kcfik# ]fij‚\i[lafY‚[\Y´i\[p^k`^# :F)$e\lkiXcf^gi`jY\m`[jk$`bb\ jfdfjXe[i\`[`fk\i#[\i`mfi\j Xiif^XeZ\fm\i]fi[\e*%m\i[\ej gifYc\d\iYc´j\i(%*''bife\i X]g‚[\j`^e\i$a\Xej#f^[\id\[ ^XiXek\i\i\ele[\iY\kXck()$‚i`^ `e[\i\e[el\efd^Xe^X]k\ej$ dX[%=fi[`m``bb\^`[\iXkjk‚f^ ^cfk`d\l[f^k`d\`e[`\e\cc\i Xe[\egj\l[f$jdXik^\eYil^j$ ]fii\ke`e^]fiXkÔe[\c`^\e\kfg GiX[X$aXbb\j´kk\k#[\i`bb\\i dµc´[kf^`bb\jk`eb\iX]iµ[\ :\Z`cf^j\cm[µ[\g\ej`fe`jk\i#j‚ \im`‚Y\eYXiklka\bb\[\#_mXË6

=FKF18CCFM<I

B HL@:@Q Gfiefjka\ie\\cc\igfgjka\ie\6 HL

JM8I1A<JJ<A8E<k`c_µai\GFIEFJKA<IE< Æ:?I@JK@E88>L@C<I8k`cm\ejki\GFGJKA<IE<

/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @


hotspot

Sådan…

?mX[el_m`j[lm‚^e\i`eXk#f^[\ijk‚i\eilddXe[f^ m`c_XË[`^d\[fg`df[\ijb`Y\k6ÆAX#j‚jbXc[lafefbc`^\ c´j\:_`c`j]`i\ki`ek`cXkfm\ic\m\\eYfik]µi\cj\%

=FKF18CCFM<I

FM<IC<M<I;L8K9C@M< 9FIK=¥IK8=ILDM¤JE<I

55Olivia Wilde er så sexet, at hun kunne få mig til at kvæle en bjerg-okse med mine bare næver 33 =FKF1JO:%?L

$D<>8E=FO

JKPI<K KF>M<CL; J@BB<<K=CF I ?8 ILDJB@9;L

Jw;8E>¥I;L1 =FI?FC;;@>@IF%Ef^\kX][\k# ildm´je\i_X[\iXcc\id\jk#\i]fcb# [\i^‚i`gXe`bÆf^_m`j[\i\ief^\k#[l`bb\ _Xicpjkk`c#j‚\i[\kXkg`jj\\kildm´j\e d\[_Xe^k`ci\bkXcle[\ijµ^\cj\iX]%

1

LE;>wXkildm´j\e\kl[]µi\i Y`qXii\j\bjl\cc\le[\ijµ^\cj\ig‚[`^# m\[Xkle[\ijki\^\Xk[ljkX[`^\iafd]il#f^ Xk[l_Xi_µik#Xk]µijk\^Xe^Xck`[\id\^X b`bj\kÆ`j´i_m`j[\k\id\[\eXc`\e%

2

JG¥I>G¤EKfd[ld‚j\ ildjb`Y\k%M`ib`dgfe\i\k% Ildm´j\e\i\ijfdd´e[Æ[\\cjb\iXk giXc\X][\i\jl[jkpi%

3

9<;FDXkYc`m\jXkX]`e´i_\[\eX] [`k_a\d%F]k\Yc`m\i]fcbjXkX]d`[k l[\g‚\edXib#f^_m`j[\i\i„ek`e^#[\i\i m´ii\\e[XkYc`m\Yfik]µikX]Xc`\ej#j‚\i[\kXk jk‚d\[YXiiµmg‚\edXibc`[kl[\e]fi9ifmjk%

4

?\c[f^cpbb\#afi[Yf%

?8EC@>E<IJ>L;8%%%

:C8IBB<EK =FKF18ccFm\i

('A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

35% X]a\ig‚:_`c`e\k _Xigiµm\kXkjki`gg\ ]fia\i\jb´i\jk\% =`e[Õ\i\gfccj g‚:_`c`e\k%[b

E‚i:C8IBB<EKkX^\iYi`cc\ie\X]d`e[\i_XeXckj‚ _\ckm`c[kfdJLG<ID8EÆj‚]Xk[\k[f^Cf`jCXe\

JLG<ID8E


hotspot

MÅNEDENS SEJESTE BOG

=\jk`mXc\i#[l`bb\ m`[jk\#[l^\ie\m`cc\k`c Ifjb`c[\#JbXe[\iYfi^Æa\gj#[\db\e[\i[l%El\i[\kg‚k`[\#[l gXbb\i[`ejfm\gfj\\e\bjkiX^Xe^f^l[m`[\i[`e]\jk`mXc$_fi`jfek% B8KPG<IIP

$E@9<=<JK@M8C

E@9<=<JK@M8C ?mfi1>´kj\cm¿aX#`E`Y\ ?mfie‚i1(%alc`k`c+%alc` ;\bfdd\i1BXkpG\iip# Jljg\bk#E\g_\n

GENERATION KILL 8=1<mXeNi`^_k ?M8;1Bi`^jlZbj%D\e[\kbXef^j‚ m´i\i\kle[\i_fc[\e[\Xkc´j\fd# jfd`[\ee\Y\i\ke`e^fdbi`^\e` @iXb%<mXeNi`^_k\i\eXd\i`bXejb aflieXc`jk#[\i]µc^\i\e[\c`e^DXi`e\j Æ[\eXd\i`bXejb\_´ijXYjfclk_‚i$ [\jk\dfk_\i]lZb\ijÆle[\i`emXj`fe$ \eX]@iXb`)''*%;\[iµe\i[`i\bk\` ]a´j\kg‚]a\e[\ed\[Xck#_mX[[\bXe dµejki\X]^\m´i\i#je`g\i$i`Õ\if^ YXqffbX\i%G‚YX^j´[\k`?ldd\i\e j`[[\i<mXeNi`^_kf^jbi`m\iXcke\[% =iXjµe[\ijbl[k\`iXb`jb\jfc[Xk\i k`c[\e[X^#_Xe`bb\e‚iXk]‚j`e Y\jbpkk\cj\j[iX^kfi[\ekc`^kg‚]µi\k ^`]k^XjXe^i\Y%AXaX#gfc`k`jblbfii\bk# d\ef^j‚g´ekle[\i_fc[\e[\%

M@DèI@E ?mfi1=´iµ\ie\ ?mfie‚i1(-%alc`k`c(/%alc` ;\bfdd\i1K`‡jkf# Ki\ek\dµcc\i#K_\;i\Xdj

KI<EK<D¥CC<I $M@DèI@E

9<K??8IK

9FIB?8ME DLJ@B=<JK@M8C

$9FIB?8ME

?mfi1?\dd\km\[Jba\ie ?mfie‚i1)0%alc`k`c(%Xl^ljk ;\bfdd\i1B\ccpIfncXe[# 9\k_?Xik#?\aDXk\dXk`b

;LB8ËC@Ë9F><E#?M@J1;l\im`c[ d\[bi`^%<a#[\k\i\ele[\i_fc[\e[\ Yf^#[\i^‚i`e[le[\i[\ejbl[j`bi\m\jk g‚[\Xd\i`bXejb\jfc[Xk\i#[\ib´dg\i` \ebi`^#[\i`bb\Xck`[\ic`^\gfglc´i%;\e \ijafmf^`ek\cc`^\ekf^\ic`^\Yc\m\kk`c \ed`e`$j\i`\#elf^j‚g‚[m[%

;8ED8IBJ >I@DD<JK<=<JK@M8C ?mfi19iXYiXe[m\[wi_lj ?mfie‚i1*'%alc`k`c(%Xl^ljk ;\bfdd\i19Xcjkpibf#ClZp Cfm\#Gfn\ijfcf

GFN<IJFCF

$;8ED8IBJ>I@DD<JK<=<JK@M8C

8ED<C;<I1J¥I<EDZ>L@I<

55Det var første gang, du græd på tv, uden at det var falsk 33 $JG<E:<IGI8KKK@CJ@EBFE<?<@;@DFEK8>

=FKF18CCFM<I

()A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

26% X]a\ig‚:_`c`e\k m`c^\ie\_Xm\\e kXkfm\i`e^% =`e[Õ\i\gfccj g‚:_`c`e\k%[b


hotspot

K¤EB

LP-DIAGRAM OVER

$?M@J;<=@B9¥IE¿

HVORFOR FOLK ER BEGYNDT AT KØBE LP’ER

*$:fm\i\k\ij‚ Õfkf^jkfik

)$8eXcf^cp[ \i[\ac`^

<egXikp$gi`ej\jj\]iX?fccpnff[f^ _\e[\j\bjb´i\jk\%;\kblË_XËm´i\kj‚ jdlbk#d\e[\kjblcc\`bb\m´i\%w_[\e b´ic`^_\[

0,$J‚Xe[i\kifi#

[l\i\ej\a;A

JM8I1IfY\ikGXkk`ejfeBi`jk\eJk\nXik

TOP 3 ;ldd\jk\jgfikj^i\e\\m\i Uintelligent Ordbog

;\i]`e[\j]fcb#jfd`bb\_Xiefb`jpebifejmµde`e^#jkXe^jgi`e^f^Xe[i\[ldd\jgfikj^i\e\% =fi[\dbXe[\k`bb\Yc`m\[ldkefb%:_`c`_Xi]le[\k[\[ldd\jk\Æf^[\k\il[\ecµ^g‚%

Say whaaaaaaaaat?!

Cheese-Rolling

Shin-Kicking

Skak-boksning

<ejkfiile[fjkYc`m\iilcc\ke\[X]\ejk\acYXbb\` <e^cXe[#f^\]k\i[\ecµY\i#_fgg\i#ki`cc\if^]Xc[\i \ejkfi]fcb\d´e^[\%9i´bb\[\Y\e#Xid\f^Xe[i\ µ[\cX^k\c\dd\i]µc^\id\[%

<eYi`k`jb]fid]fibfekifc\i\kjc‚jbXdg%;\kf bXdg_Xe\ijkfgg\i_Xcd`jfbb\ie\f^cfjj\i [\i\]k\icµjg‚_`eXe[\ejjb`ee\Y\e#`e[k`c\eX] [\d]Xc[\i%

<ebfdY`eXk`feX]kfX][\[ldd\jk\jgfikj^i\e\% Jb`]k\m`j\eile[\jbXb\]k\i]lc^kX]\eile[\ Yfbje`e^%8]^µi\cj\ebXem´i\\ek\ejbXbdXk\cc\i befZb$flk%

(+A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @


SIG DET MED

Smykker Højklint Design tilbyder håndlavede danske designsmykker i udsøgt kvalitet. Efter ønske fremstiller designeren gerne personlige smykker. Lad dine smykkedrømme gå i opfyldelse og kontakt Højklint Design for yderlige information.

BLOMSTER

ENKELT

Skønne ørestikkere med håndskårne perlemorsblomster 199 kr.

Smukke øreringe med klaser af 14 karat forgyldte ahornblade 249 kr.

ELEGANT

Øreringe vinklet med kirsebærkvarts og små forgyldte plader 299 kr.

SOMMER

Øreringe m. 12 mm facetteret koral og fine blomsterknapper 299 kr.

KÆRLIGHEDSARMBÅND

De fantastiske kærlighedsarmbånd er udført i ædle metaller, smykkesten, halvædelsten og håndlavede glasperler. Da ikke to kvinder er ens, fremstilles der kun ét af hvert armbånd. 599 kr.

HØJKLINT DESIGN OPLYSER NÆRMESTE FORHANDLER PÅ TLF.: 30801250 ELLER VIA WWW.HOJKLINTDESIGN.DK


vind & rejs Jubiiii, du har fundet julinummeret af Chili! Nu kan du…

VINDE EN REJSE

til Spanien for to personer med Ung Rejs

M@E;

f \i]fik I\aj\e i X _ ^ \if g\ijfe [`X] \em´i

<I BIFE .%,''

T 

`ccpbb\%Glbc\i`\k\ifm\ijk‚\k#bXiXbk\ie\\i_\m\k_a\d%;l\i]i`#_Xi fm\ijbl[f^bXejfm\c´e^\%;lj`[[\ield\[alc`eldd\i\kX]:_`c` `_‚e[\ef^[\kY\kp[\i#Xk[l_Xi\e\e\jk‚\e[\Z_XeZ\]fiXkm`e[\ [\em`c[\jk\]\i`\k`cJgXe`\ejXdd\ed\[Le^I\aj%D\[Xe[i\fi[# \i[l[\e_\c[`^\#\i[\kk`[k`cXkgXbb\kXjb\ie\f^jp[]il^k\ie\#_Xeb\fg` [`epe[c`e^jg\ijfef^ep[\\e_\ck]XekXjk`jbl^\`\]k\i‚ij]\i`\ed\[dfi^\e$ f^X]k\ejdX[\eY\kXck%M`cfm\i[\kYc`m\i]\[k%

M@E;#Jw;8E ;\kËe\dk J\e[:?@I<AJ8k`c()-- (% )% 9\^pe[Xkfm\im\a\_m\d[lm`ck`cYi`e^\\]k\i‚ij]\i`\ejXdd\e d\[#]fi\i[l[\e_\c[`^\#_Xi[lmle[\k\ei\aj\]fikfg\ijfe\i k`c\em´i[`X].%,''bi% *% GXbbl]]\ik\ef^^c´[[`^k`c\el^\d\[^Xe^`[\e`JgXe`\e

JG8E@<E\i]lc[X]c´bi\jk\[\i]fijfdd\i^cX[\le^\%Fd[X^\ebXe[lep[\ jfc\ef^fdX]k\e\e]fimXe[c\ijk\[\ie\j`^k`c\kjXe[k`e]\iefX]]\jkf^YXccX[\% ;l]‚i\kjlg\ic´bb\ikm´i\cj\g‚\kX]Le^I\ajËgfglc´i\_fk\cc\i#f^eXklic`^$ m`jjbXc[l`bb\^‚jlck\e`Yp\e%;l]‚ie\dc`^Y‚[\dfi^\e$f^X]k\eYl]]\k%KX^ [`eY\[jk\m\e`_‚e[\ef^[\ckX^`bfeblii\eZ\eÆf^j‚bXe@m´i\[\_\c[`^\ m`e[\i\#jfdbXe[iX^\k`cJgXe`\e`\]k\i‚ij]\i`\e%

HER KAN DU OGSÅ FINDE DIT CHILIBLAD I JULI f^m`e[\\eZffci\aj\ 1

EfidXckÔe[\i[l:_`c`g‚Xcc\cXe[\kj^pdeXj`\i#_Xe[\cjjbfc\i#k\be`jb\jbfc\i#le`m\ij`k\k\i#_Xe[\cj_µajbfc\i#bfcc\^`\i# bXj\ie\if^ZX]\\i`BµY\e_Xme#F[\ej\#wi_ljf^wcYfi^%BXe[l`bb\Ôe[\:_`c`j‚bfekXbkfj\e[\c`^g‚i\g7Z_`c`^iflg%[b : ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 (.


top 5

?fccpnff[j\^e\<i`b8ee`Ë\i

?M<D?8;<I?M<D6 E‚ijka\ie\ie\ip^\i`Õ´jb\kg‚_`eXe[\e#jb\i[\k_\c[`^m`jXck`[]fi jelii\e[\bXd\iX\i%:_`c`_Xi]le[\k[\]\dj\a\jk\Z\c\Yi`kp$Y\\]j%

(

) G8I@J?@CKFEmj% E@:FC<I@K:?@< ?MFI=FI6G\ic\m\e`e[\ie\^`b`bi`^df[ _`eXe[\e`)''-#[XE`Zfc\m`jk\j\om`[\f\e ÊFe\E`^_k`eGXi`jËk`c\e]\jk% FD>?M8;JB<K<;<IJw6;\ibfd bfc[cl]kd\cc\d[\kfgXikpgi`ej\jj\i#[\i \cc\ijmXij‚^f[\m\ee\i`i\Xc`kpgif^iXdd\k ÊK_\J`dgc\C`]\Ë%<]k\i]µc^\e[\jm`e\[\GXi`j E`Zfc\g‚eldd\i\kÊA\XcfljpËg‚j`k[\YlkXc$ Yld%Jfd`e^\ebµYk\#d\eXcc`^\m\c¿ JC8;;<I9C8;J$=8:K;\kf[lcc\i_Xi jclkk\k]i\[#d\eGXi`j_Xi`[X^\eY\\] d\[G\XZ_\j>\c[fi]%

+ A<EE@=<I8E@JKFE mj%8E><C@E8AFC@< ?MFI=FI6A\ee`]\i8e`jkfejjki`[d\[8e^\c`eXAfc`\Y\^pe[k\` )'',#[X9iX[G`kk[ifgg\[\_\e[\k`c]fi[\c]fi8e^\c`eX%?m`cb\km`` µmi`^kf^j‚m`cc\^µi\¿ FD>?M8;JB<K<;<IJw6Jki`[\eYcljj\[\fg#[XA\ee`]\ibi`$ k`j\i\[\Afc`\]fiXk_Xm\]fikXckE\nPfibK`d\jfdXk_Xm\beXc[\k d\[9iX[#[X_XejkX[`^mXi^`]k%D\ed‚jb\\i8e`jkfe[\e#[\ic\i j`[jk%@_m\ik]Xc[^‚i[\i]fik`[\eip^k\ifdbeXj`]fi_fc[\kd\cc\d Ê9iXe^\c`eXË% JC8;;<I9C8;J$=8:KK`c9iX[jjkfi\`ii`kXk`fej\i_Xejdfi jkX[`^A\ee`]\i8e`jkfe%?lebXË`bb\c`Ë8e^\c`eX%

(/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

AFI;8Emj% GFJ?JG@:< ?MFI=FI6;\fdmXe[i\e[\YXYj\i# Afi[Xe#XebcX^\[\Gfj_]fiXkm´i\‚ijX^k`c Yil[[\kd\[_\e[\jk`[c`^\i\b´i\jk\% FD>?M8;JB<K<;<IJw6Gfj_jXe^ \e^Xe^ÊN_fc\kk_\[f^jflkË#[X_le jkµ[k\`e[`Afi[Xe%Jki`[\e\jbXc\i\[\# [XAfi[Xe`[\k\e^\cjb\9`^9ifk_\iM@G Xekp[\[\#Xk_le_Xm[\_X]k\eX]]´i\d\[ ;Xm`[9\Zb_Xd%?m`cb\kXcc\g`^\iaf_Xi¿ JC8;;<I9C8;J$=8:KAfi[Xe\i]fi epc`^Yc\m\kjb`ck]iX0'Ë\i$Õµ[\Yfcc\e G\k\i8e[i„%

* A8PC<EFmj% ;8M@;C<KK<ID8E ?MFI=FI6@Ë0)Yc\mkXcbj_fnm´ik\e C\efmXc^kk`cXk\ijkXkk\Af_eep:Xijfeg‚ km$j_fn\kK_\Kfe`^_kJ_fng‚E9:]fiXe bfcc\^X\eC\kk\idXe% FD>?M8;JB<K<;<IJw6Jfd_´me jb`]k\[\;Xm`[C\kk\idXek`c[\kbfeblii\$ i\e[\CXk\J_fng‚:9J#f^c`^\j`[\e_Xi [\kfm´ik\ib´dg\kfdj\\ie\% JC8;;<I9C8;J$=8:K6Gfc`k`jb\i[\i i\kjkfi]fi_fc[g‚[\kf%AXp\ik`c_µai\# ;Xm\k`cm\ejki\%

, ,':<EKmj%8CC< 8E;I<I8GG<I< ?MFI=FI6G‚Ê?fnKfIfYË]iX)'''Y\jbi`$ m\i,':\ek#_mfi[Xe_Xem`cjka´c\g\e^\]iX jka\ie\ijfdAXp$Q#9ljkXI_pd\jf^G%;`[[p% FD>?M8;JB<K<;<IJw6=a\e[\c`jk\e \iblemfbj\kj`[\ef^k´cc\ielf^j‚K_\ >Xd\f^C`cËNXpe\%J`[\el[]fi[i\[\=`[[p BXep\N\jk2_Xem`cc\[ifgg\_`g_fg#_m`j BXep\jep\XcYldjfc^k\d\i\\e[_Xej\^\k XcYldÊ:lik`jË%;\k^afi[\[\k¿ JC8;;<I9C8;J$=8:KDf[\i\ek`c=`[[pj jµe_XijX^jµ^k_Xd]fi,'d`cc`fe\i[fccXij%

FI;1E8EE898CJC<M=FKF18CCFM<I


Begynd din uddannelse på Københavns Tekniske Skole, Tuborgvej Vi uddanner guld-, sølv- og metalsmede, industriteknikere, værktøjsmagere, plastmagere samt tekniske designere og laboratorietandteknikere – vi begynder allerede

MANDAG DEN 3. AUGUST 2009

Når fremtiden er vigtig…

Tuborgvej 117 - 35 86 32 86 - tuborgvej@kts.dk - www.kts.dk 1879


de luxe

¿ ?M@J:8II@<KF>GwIFJB@C;<

F ES T

FESTIVAL

= D L

)'A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

=\jk`mXcÆbc`e^\i[\kc`[k]fid\^\kX]giXbk`jb µm$kµad\[cXe^\´id\if^b`^k`cilcc\biXm\6 Fm\i_fm\[\k@BB<;\iY\_µm\i`bb\Xk^‚ ]i`cl]kjcXe[`[\eYXi\]fi[`[ljbXcl[f^_µi\ dlj`ble[\i‚Y\e_`dd\c%GXbkXjb\ed\[ cXY\ikkµaf^[pib[\eX]jcXgg\[\cX^$g‚$cX^$jk`cX cXkµj\ie\]iXEP:#g‚_µa\_´c\f^d\[^cXdfl$ iµj\YfYc\i#j\cm]µc^\c`^%

FI;1I<;8BK@FE<E=FKF1:8IJK<EJ<@;<C


de luxe REDNINGSPLANKE >f[kk`g1_XmXck`[kfjkpb$ b\iYi´kf^\eilcc\j\ac$ ^Xied\[`ZfZbkX`ckXjb\e# j‚jpeb\i[l`bb\_\cke\[ `le[\i^ile[\e%Jbf\e\ \ijkpc`jk\ej\^e\%

I VA L PÅ HØJE

H ÆL E ?m\djX^[\Xk]\jk`mXc mXic`^d\[kiXj_6@bb\fj >cXdjdXkk\efgd\[:_`c`j ^l`[\k`c]\jk`mXc$J8K:jkpc\%

BOBLER BOBLER KX^[\ee\\c\^Xek\c\[jX^\i d\[g‚]\jk`mXc#f^[`ekli Yc`m\i]lc[X]j´ic`^\Xec\[$ e`e^\iLe[liiX^X;\d` J\Z#/'bife\i%@jk\ie`e^\ie\ d‚[lk´eb\[`^k`c\cc\i _ljkc\[`^k`cg‚[\ee´id\$ jk\dX[$Yf[%%

BLING SKAL DER TIL ;ipjjk\ef^^c`dd\il[fm\i[`e bifgd\[ile[_‚e[% D`bj\cc\idXkZ_[\jd‚^lc[$f^ jµcmi`e^\d\[[\Ôe\jk\e]iX Jg`ee`e^A\n\cip%>lc[i`e^.00 bife\i#jµcmi`e^(00bife\i% B´[\ef^[\]Xim\jki‚c\e[\ XidY‚e[\i]iXFg`ldFe\k`c__m% (+,'f^-''bife\i% 9\XlkpYfo\e_fc[\ijkpig‚dXb\lg$ g\ebXe[lm´i\_\c[`^XkÔe[\g‚ cfgg\dXib\[%

MED EN ORDENTLIG FJER PÅ Klib`jjka\ie\b´[\#Clbfl#0,'bife\i% =`ibcµm\ib´[\#DfjZ_`ef#/0,bife\i% =a\igpekk`c_‚i\k#Clbfl#*,'bife\i% FmXckdlck`ZfcfliXidY‚e[#Clbfl#(-0bife\i% 9cfdjk\iYifZ_\#Clbfl#*,'bife\i%

FESTIVAL DRESSCODE: GLAM GiXbk`jbY\kp[\i`bb\b\[\c`^%?m`j[l YXi\jkfc\ig‚g`eb#j‚^‚i[\kefb%?fc[ jdXkk\eg‚X]jkXe[d\[g`eb^ldd`$ jkµmc\i]iX<jgi`kk`c)00bife\i%>`m[\e ^cXd$^Xqd\[\ebfiXc]Xim\kj`cb\bafc\ ]iXdYpDk`c+00bife\if^\eÔeg\cj ]iXdYpDk`c/''bife\i%=ipj\i[l6J‚ cle\i[\ecpj\iµ[\`jcXe[jb\jn\Xk\i]iX dYpD#,00bife\i;\egi`bb\[\bafc\]iX N\`qk`c(+''bife\i`Yfdlc[f^^`m\i c`[kd\i\mXid\\e[ZfZbkX`cbafc\e[\i bXe]le^\i\jfdle[\ibafc\]fij`ed\i\ giXbk`jb\blj`e\%

VIND! 9Xi\]fi[`[lYfi`dl[[\ik`cbe´\e\ \i[\i`e^\e^ile[k`cXk]fi]Xc[\ k`cclebe\[`jZflekg`cjÆ^‚:Xii`\` Y\[\e\f^jb‚c]\jk`mXcj´jfe\e`e[ d\[^cXdfliµj\[i‚Y\i]iX:_`c\ejb\ Le[liiX^X%M`l[cf[[\i)'bXjj\i YfYc\id\[+ÕXjb\i`_m\i% ;\k\e\jk\[ljbXc^µi\]fiXk m`e[\[\c´bi\YfYc\i\i1

J<E;:?@CLBJLJ8k`c()-Æj‚\i[\kd‚jb\[`^#[\i m`e[\i[\c´bi\[i‚Y\i%

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 )(


advertorial

I@>K@><

K C < ? $ I >L@K8

jJb`m\9\XZ_GXikp#f^[\k ‚i kk\ [\ g‚ e\ Z\ f$j \i ? Xi l`k Ëj> o\ 8 :_`c`_Xe^l[m\[ k\ifZbjka\ie\i \j ep ibj dX Xe i; i\ Z\ [l kif ``e k%M c`^ mXiXYjfclk`bb\b\[\

MFOGFG

>L@K8I$?<CK<E< K8C<IL;

))A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

IXe[\ij

D8;J#),‚iÆ`^_k\ijË<m\ijfe^#d\e

^Xjd\[=ff= DX[j^XË[\e_‚i[ iXkj`[[\e\[#e‚i k`c]i\[j%ÉA\^gc\a\ \ck \\ \_ `bb Xi _Xem fZbjkXi$X^k`^k#e‚i ki ic`^ j´ k\iaf`bb\ a\^jg`cc\i#d\e[\ ]k\ij`kj_fn%M` e\ _X jZ\e\É#l[kXck\ dXeeljk‚ig‚\e \^\k]\[k% jpe\jel#[\kmXid


advertorial

KFG, >L@K8I?<IF

CK<

=<D8=;< D<JKJG@CC<;< J8E><Gw 8O<ËJ>L@K8I ?<IF$J:<E<1

; 

\]c\jk\_Xig‚\kk`[j$ glebk_X]k\e[iµdfd# Xkjk‚d\[\ecXid\e[\ jgX[\]fiXe\k_XmX] jbi`^\e[\]Xejf^jfc\ j`^`jlZZ\j%:fdglk\ijg`cc\k >l`kXi?\if_Xi^afikj`k]fi XkYi`e^\[`^e\kfg[\efg$ c\m\cj\#d\ejg`cc\k_XiXck`[ dXe^c\k\km`^k`^k\c\d\ek1 glYc`bld%AX#[\i\idXjj\i X]jbi`^\e[\#bcXgg\e[\ glYc`bld`jg`cc\k#d\e[\k \iXckj‚ef^\kXe[\kXkjk‚ ]fiXe\k´^k\glYc`bldf^ kipbb\[\eX]% ;\k]`b_\ckXcd`e[\$ c`^\d\ee\jb\i[f^cfmXk fgc\m\g‚‚i\kjJb`m\9\XZ_ GXikp%=\jk`mXc\e_Xm[\ jfdXck`[gifgg\kjZ\e\ie\ d\[]\[\#b\e[k\dlj`b\i\# j‚jfdFlkcXe[`j_#Jljg\bk# K_\B`cc\ijf^;$8$;%D\e d`[kg‚]\jk`mXcgcX[j\e mXi\ejZ\e\#_mfi^cX[\ ]\jk`mXc[\ckX^\i\blee\]‚ cfmXk^µi\[\jkfi\YXe[j blejk\e\]k\i18o\Ëj>l`kXi ?\if$jZ\e\%=iXfej[X^

=ff=`^_k\ij Æ<m\icfe^

Jlim`mfi Æ<p\F]K_\K`^\i

Cpepi[Jbpepi[ ÆJn\\k?fd\ 8cXYXdX

C`eb`eGXib ÆN_Xk@Ëm\;fe\ k`ccµi[X^jk`dc\[\]fcbjXdd\e]fi Xk_\gg\g‚[i`jk`^\>l`kXi?\if\j# [\ijkiµdd\[\fgg‚jZ\e\e`\e c`e[jkiµd%;\]c\jk\jg`cc\[\YXi\]fi jafm#d\e`e[k`c]c\i\[\ckf^`8o\Ëj bfeblii\eZ\fd\eOYfo*-'$bfejfc f^\ejkXb>l`kXi?\if$jg`c%;\imXi ]c\jkjfcf$^l`kXi`jk\i#d\e\e_\c[\c [\ckX^\i\jk`cc\[\f^j‚fgf^jg`cc\[\ kifdd\i\cc\ijXe^mfbXc%Fm\i$ iXjb\e[\dXe^\[\ckf^f^j‚jfd [\Z`[\i\[\ifZbYXe[j%

9feAfm` ÆC`m`eËFe8GiXp\i

;\]c\jk\[\ckX^\i\jg`cc\[\jfd[\ ^µi[\i_a\dd\$Xckj‚jfd]fijk\e\[\

I8JDLJ# E@BFC‚8iA ÆM`[\Y´b Y\^^\(-

f^[pYkbfeZ\eki\i\[\Zfdglk\ijg`c$ c\i\#d\[µae\e\c`d\kk`cjb´id\e Æd\ejfd[X^\e\Yc\mk`ce´kk\i# ]`bgi´jkXk`fe\ie\d\i\f^d\i\ gfn\i%;\imXi`j´i\kgXik`[jglebk\i# _mfi8o\$jZ\e\el[\ekm`mcYµ[g‚ d\i\XZk`fef^]\jk#\e[ef^\kXe[\k jk\[g‚]\jk`mXc\e%;\imXij‚^Xi„e jg`i\e[\ifZbjka\ie\#[\i]fi\kf^\k jlZZ\j]lc[kjkX^\[`m\%J\#[\kmXi[\i `bb\\e^Xe^ef^\eX][\Éi`^k`^\É YXe[jg‚]\jk`mXc\e#[\i^afi[\%

_\ii\ijZ\e\ef^ '9fpq`e[kf^[Ë Le[\ieXme\k-0) j_fn%=`ek\ed\[ jk\ [\ ]\ \i\ k`cm`[ fdY`\i` iq cXm\[\[X^\ej`e[ e\ c`^ k\ \j \Õ #XkcXe^k[ d\e >l`kXi?\if\iaf `ek\ejkg‚jb´i ‚i[\if^jk`ii\i m`jk\ pq 9f )' -0 bfdX#jfd[\jk \e D \i\j`ejkild\ek% ‚[ fe$ jg \d icµ i[ ac\ d\ _\ ld f^ je #[X[\d`[k`[\i\ d\[%J<AK jp^fm\ic\^\e_\[ g\ cXg kb `cX bk Xk]‚]fc jkiXk`mkY\^pe[k\

AFE8J# 8E;<IiJ Æ?fij\ej )())‚

Dflj\ d\id\[Df[\jk ej]pi\[\\keld ij\ \jkf ?f \[ iX bb \] k%@ \ii k\c ;Ë_ Xi?\if$ jf]k\`8o\Ëj>l`k µc^\e[\l[kXc\i1 X]#jfd`bb\_µi\ \i] \]k ij [\ 8e k#f^jfd d d`e[i\cµ[[\k^f[ e#[Xm`ÔbglYc`bl l\ebcldg`_Xcj\ % \[ ^d Xe ÉAXd\e#a\^Ôbj^ \j `bb j\cmfd[\]Xbk`jb k`cXkjpe^\d\[É%%%

M`Yfi^

D<KK<#(,‚i‚gÆ`^\i#[\ijk`cc\[\fg%?le \]fi_fc[jm`j] Zb D\kk\mXi\eX][ jg\\[\[\ifZb$kiX <GF#]fi[\kjlg\i$ g‚ i\k m´ m\ lee\_µi\# kb d‚_X ic`^ [‚ Xe d Xk j‚_lik`^k# _le]pi\[\X]#^`b dXe[f^kp[\c`^k ‚jb´id\e\blee\ _mX[_lejg`cc\[\%G \e\e\jk\^Xe^% ik `bb\jg`cc\[\]fib\ k\e ´j ee _l Xk j\# _Xm[\jg`cc\ke\kfg ]fi[`_le8C;I@> c\e ]µi% @dgfe\i\e[\#`j´i ?X Xe ÆM \i Z_ k=fiK\X [\kk\eldd\i?f

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 )*


tragedie

É@E><E9LI;< ;¥K@C<E IF:BBFE:<IKÉ @‚i\i[\ke`‚ij`[\e#e`le^\d´e[Yc\mkiXdg\k`_a\cle[\i\e bfeZ\ikd\[G\XicAXdg‚Ifjb`c[\=\jk`mXc%D`[k`dl[[\i\kjkf[ :_`c`jblcklii\[XbkµiJµi\e%E`‚i\]k\i\i_XekX^\kk`cJ\Xkkc\]fiXkkXc\ d\[YXe[\kf^]fijµ^\Xk]‚\eX]jclke`e^g‚kiX^\[`\e%

FI;1J¥I<EDZ>L@I<=FKF18CCFM<I#J:8EG@O

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 ),


tragedie

M

`blee\cµ]k\Y\^^\ Y\efgle[\ibifg$ g\el[\eXk]Xc[\% M`Yc\mYXi\_´e$ ^\e[\%J‚dXe^\ d\ee\jb\imXi[\i%

AflieXc`jk\e]iX9\ic`e^jb\K`[\e[\ jkf[f^m\ek\[\]fiXe_Xcc\e%A\^ Xe\[\`bb\#_mX[a\^\cc\ijjblcc\]fi$ k´cc\_\e[\%@bb\]fi[`#a\^`bb\blee\ _ljb\ef^\k#]fi_m\ik\e\jk\j\ble[X] [\k#[\imXijb\k\k_Xcmk[µ^ek`[c`^\i\# bµik\jkX[`^ile[k`_m\i\e\jk\c`cc\

*'%ale`)'''

KI8><;@<E D@ELK=FI D@ELK

bif^X]d`k_fm\[%A\^mXiYXi\ki´k# ki´kX]_\c\k`[\eXkjblcc\]fik´cc\ ]fcbfd#_mX[[\imXijb\k#_mfi[Xea\^ fgc\m\[\[\k#f^_mfi[Xea\^_Xm[\ [\kd\[[\k%F^eljkf[_lej‚[\i f^m`]k\[\d\[efk\Ycfbb\e]fiXe[\e _Xc`YXZbjkX^\fdi‚[\k#[\ible\k [µ^ek`[c`^\i\_Xm[\m´i\k\k^Xejb\ Xcd`e[\c`^kZX]\k\i`X]fi]\jk`mXc\ej d\[XiY\a[\i\%ElmXi[\kgcl[j\c`^\k bi`j\Z\ek\i#_mfia\^_Xm[\j`[[\k[\k d\jk\X]dfi^\e\ef^]fid`[[X^\ef^ [ilbb\kafi[Y´ijX]k\mXe[f^^cf\ke\[ g‚[\k#[\imXik`cYX^\X]d`e\_m`[\

))%*' ÆBfeZ\ik\ed\[jbfkjb\ KiXm`jg‚>iµeJZ\e\ el8i\eX jkfgg\i#

f^jkfi\d´e^[\i ]\jk`mXc^´jk\i^‚idf[ FiXe^\JZ\e\

55=fcbm´ck\if^j‚ m´ck\i[\ee´jk\i´bb\ e\[fm\i[\d%33 :fem\ij\8ccJkXij%Fd^`m\kX]jµ[\ bi`j\gjpbfcf^\i#[\icpkk\[\f^cpkk\[\# j\cmfd`e^\ei`^k`^jX^[\ef^\k`_Xc$ c\e%Ef^c\kl[\[\#Xe[i\_m`jb\[\#f^ a\^jX[YXi\f^^cf\[\% $M`bµi\i[`^c`^\l[g‚JZk%?Xej# Jµi\e%

@[X^_ljb\ia\^`bb\j´ic`^d\^\kX]# _mX[[\i\^\ekc`^jb\k\%;\kmXi\e [\cX]k\iXg`\eXk]‚[\kY\XiY\a[\kf^ j\e[kl[X]jpjk\d\k%D\e[\kbfdd\i `^c`dkX]f^k`c#\k_lik`^k]cXj_X]]fcb# [\i_\c\k`[\eYc`m\im\[d\[Xkm´ck\#

))%*,

)*%'-

ÆG\XicAXd bfeZ\ik\eY\^pe[\i

Æ@gfc`k`\kjiXggfik]ficp$ [\i[\k#Xklcpbb\e)-A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

I\^e\e]fiXeFiXe^\

]µijk`e[ki´[\ile[\i jXe^\eË9\kk\iDXeË 


tragedie d`[k\eX]jZ\e\e%;\kmXi]µijcl$ j\ie\bfd#]µi[ljblcc\jk‚`bµ[\k d\jk\X]\e[X^]fiXkbfdd\_\ck fg]fiXe%=fcbgi\jj\[\g‚]iXXcc\ j`[\i%F^j‚^`bG\XicAXdg‚%

55Ef^c\i‚Y\ik`c jZ\e\mX^k\ie\#Xk[\jbXc jkfgg\dlj`bb\e#d\e [\ijb\i`bb\\ejb`[%33 jZ\e\mX^k\id\[gXe`bb\el[g\ejc\k` _\c\Xej`^k\k#f^<[[`\M\[[\i#[\ijk‚i g‚jZ\e\ef^^i´[\i%A\^m\[#Xk[\k Xcc\i\[\mXiY\^pe[kXki\^e\\kgXi k`d\i]µibfeZ\ik\e#]fiXcc\d`e\m\ee\i Y\jclkk\[\j`^]fi#Xk[\_\cc\i\m`cc\e\[ `kµim\ai\kg‚>iµef^]`e[\\e^f[gcX[j k`cLe[\infic[$bfeZ\ik\e%=lZbG\Xic AXd#jX^[\[\%;\i\jep\gcX[\mXiXc$ c`^\m\ciµmjp^% I\^e\e^afi[\afi[\e]fiXeFiXe^\ JZ\e\dl[i\k#d\e[\kmXiXcc`^\m\c e\dkXk]‚bc\dkj`^_\c\m\a\efgk`c[\ ]fii\jk\i´bb\i%J‚[XemXi[\k[\e^Xe^% ;lblee\YXi\^‚[`i\bk\]iXj`[\ie\# [\i_mfi]fcbXck`[jk‚if^g`jj\ifgX[ _\^e\k`e[k`cd\[`\Yp\e#f^`e[df[

;@E=<JK@M8C<I 9C<M<KD<I<J@BB<I 8cc\i\[\‚i\k\]k\ilcpbb\eYc\mj`bb\i_\[j]fi_fc[\e\ g‚Ifjb`c[\=\jk`mXc]fiY\[i\k#j‚\ec`^e\e[\lcpbb\ `bb\^\ekX^\ij`^% J\cm]µilcpbb\eYc\mIfjb`c[\ =\jk`mXcY\kiX^k\kjfd\eX][\ j`bi\jk\dlj`b]\jk`mXc\i`m\i[\e% D\e\]k\ilcpbb\e`)'''kf^]\jk`$ mXc\ejkfi\jbi`[k]fiXk]fiY\[i\ j`bb\i_\[\e#f^[\k^µi[\jkX[`^# ]fik´cc\i?\ei`b9fe[fE`\cj\e]iX Ifjb`c[\=\jk`mXc% $M`_Xi\kbfejkXek]fbljg‚ j`bb\i_\[\e%M`\i_\c\k`[\e` bfekXbkd\[Xe[i\\lifg´`jb\ ]\jk`mXc\ifd]fiY\[i`e^X]j`b$ b\i_\[\e#]fik´cc\i_Xe% Ef^c\X][\bfebi\k\]fiY\[i`e^\i# [\iYc\m`e[]µik\]k\ilcpbb\emXi YcXe[kXe[\kglYc`bldjY‚j\e\ ]fiXejZ\e\ie\#_mfi]\jk`mXc\e _Xidlc`^_\[]fiXki\^lc\i\XekXc$ c\kX]d\ee\jb\i% $Mfi\j\i]Xi`e^m`j\i#Xk[\kf]k\jk

\i_\ck]fii\jk#Xk]fcb\id\jk l[X[m\e[k\#f^[\i]fim`cc\m`_Xm\ Y\[i\dlc`^_\[]fiXkj\#_mX[ [\i]fi\^‚if^bfdd\]fcbk`c le[j´ke`e^% ;\il[fm\i\iFiXe^\JZ\e\Yc\m\k Z`ibX,'gifZ\ekjkµii\%JZ\e\e \iYc\m\k_µa\i\f^Yi\[\i\f^ _µakkXc\ik‚ie\k]fiXejZ\e\e\i Yc\m\k]a\ie\k#]fiXk]fi_`e[i\# Xkgi\jj\kg‚[\]fii\jk\i´bb\i Yc`m\ijkµii\#e‚i]fcb`bb\bXej\# _mX[[\i]fi\^‚ig‚jZ\e\e% F^j‚Zifn[jli]`e^\iYc\m\k ]fiYl[k#]fik´cc\i?\ei`b9fe[f E`\cj\e%=µijk\^Xe^jc`gg\i[l d\[\eX[mXij\c%8e[\e^Xe^ ip^\i[`kXidY‚e[%

)*%(/ ÆG\XicAXdjg`cc\i jXe^\eË;Xl^_k\iË#jfd \i[\kj`[jk\eldd\i# [\e‚iXkjg`cc\%@cµY\kX]

[\ee\jXe^ fg[X^\iYXe[\k#Xk ef^\k\i^‚\k^Xck YcXe[kglYc`bld%

K_\:li\_XiX]cpjk% G\fgc\_Xm\[`\[

$J‚jcXg[X]fi_\cm\[\X]f^cX[ m´i\d\[XkjblYY\#[`e`[`fkA\^ jk‚if^i‚Y\i]pi\eYX^d`^c`^\`e[`]a´$ j\k%?Xe_Xi`bb\]Xkk\k\ejb`[#d\eYc`$ m\im\[d\[XkjblYY\`e[df[jZ\e\e% Jg`cel\ejk`cc\jXe^#k´eb\ia\^#ef^\k# [\i]‚iXcc\`[`fk\ie\YX^d`^k`cXk jcXgg\X]f^cX[\m´i\d\[_\c\k`[\eXk jblYY\d`^`ip^^\e#]i\ddf[jZ\e\e f^_\efm\i[\d#[\iXcc\i\[\\i]Xc[\k% ;\i\igXid\k\id\cc\dd`^f^YXi$ i`\i\e]fiXejZ\e\e#d\em`Yc`m\i_\c\k`$ [\ejblYY\k]i\df^k`cYX^\%=fcbm´ck\i f^j‚m´ck\i[\ee´jk\i´bb\e\[fm\i [\d%J‚[XeYc`m\i[\km\[`]c\i\d`elk$ k\i%=fcbd`jk\iYXcXeZ\ef^]Xc[\ie\[` dl[[\i\k%<e]pi#[\iZifn[jli]\i#]Xc[\i g‚\kk`[jglebke\[`_lcc\k%=fcbm´ck\i _lik`^\i\#\e[m`bXe]‚[\dfg%@e^\e jk‚ijk`cc\#f^dµib\k^µi[\kldlc`^k Xkj\#_mX[[\ijb\i#f^_mfi]fcbc`^^\i `dl[[\i\k%A\^d`jk\ij\cmYXcXeZ\e# d\ebfdd\i_lik`^kfg`^\e%Ef^c\ biXmc\ij\cmfgfm\iYXii`\i\e#Xe[i\jbXc cµ]k\j#ef^c\\l]fi`jb\fm\iXkm´i\j‚ k´kg‚G\XicAXdf^l[\eXkXe\#_mX[ [\ijb\i#Xe[i\Y\m`[jkcµj\%J‚[Xej\i [\`_m\ik]Xc[l[%A\^bXe`bb\_ljb\ [\i\jXej`^k\i#a\^m\[`bb\#_mfidXe^\# [\i]Xc[\i%;\bXe`bb\j\cmi\aj\j`^fg# f^m`Yc`m\im\[d\[Xkm´ck\e\[fm\i [\d%Ef^c\i‚Y\ik`cjZ\e\mX^k\ie\#Xk [\jbXcjkfgg\dlj`bb\e#d\e[\ijb\i `bb\\ejb`[%;\kYc`m\iYXi\m\[%=i\df^ k`cYX^\f^fgf^e\[k`ccp[\eX]^Xdd\c ^ile^\ifZb% Gcl[j\c`^\i[\ij‚jk`cc\g‚jZ\e\e% A\^_Xi`e^\e`[„fd#_mfic´e^\[\ _Xijg`cc\k%Kfd`elkk\i\cc\ikpm\%<[[`\ M\[[\iY\[\i]fcbfdXkjcXgg\X]f^ ki´[\ef^c\jbi`[kk`cYX^\%É@Ëd^feeX Zflekkf]`m\Xe[pflËi\Xcc^feeXkXb\ k_i\\jk\gjYXZb#fb6Ë%J‚[XeYc`m\i_Xe m\[#d\e`e^\em\[#_mX[[\i]fi\^‚i% Ble[\X]fj#[\ijk‚ic`^\[\i#k`c_µai\ ]fiXejZ\e\e#_mfi[\k_\c\\i^‚\k^Xck% Gcl[j\c`^\i[\i\eg`^\#[\im´ck\ic`^\ ]fiXed`^%A\^_`m\i_\e[\fg#_fc[\i

]Xjk`_\e[\j_‚e[f^ki´bb\i_\e[\ m´b#m´b]iXjZ\e\e`e[k`c[\i`bb\c´e$ ^\i\\i]fcbfm\iXck%A\^bXe_µi\#Xk[\k `bb\c´e^\i\\i<[[`\M\[[\i#[\ikXc\i k`cglYc`bldf^Y\[\i[\dfdXkipbb\ k`cYX^\#d\e\e[Xejb\i%G`^\ej`^\ikXb ]fi_a´cg\ef^]fijm`e[\i`d´e^[\e% A\^\ij\cm^cX[]fiXkm´i\jclgg\k ]i`f^^‚ie\[]fiXk]Xe^\[\kj`[jk\ X]Le[\infic[%G‚m\ak`cYX^\bXea\^ _µi\#Xk[\ijkX[`^jk‚i\e\cc\iXe[\e g‚FiXe^\JZ\e\f^kXc\i%?Xe]fik´cc\i# XkK_\:li\bfeZ\ik\e\iX]cpjk%G\fgc\ _Xm\[`\[#j`^\i_Xe% ! ! ! ! !

Ifjb`c[\$dXgg\ie\ G\XicAXdj_fm\[bfekfic`^^\iZ`ibXk` d`elkk\ijbµij\c]iX[\kZ\ekiXc\J\Xkkc\% ;Xm`[i\a\i`e[g‚gXib\i`e^jgcX[j\e ]fiXe[\efdYp^^\[\cX^\i_Xc#_mfi YXe[\kjµm\cfbXc\c`^^\i#]fik´cc\i Z_Xl]]µi\ed`^#XkA`d`?\e[i`oc`^^\i Y\^iXm\kg‚\eb`ib\^‚i[c`[kc´e^\i\ fgg\X[m\a\e#f^Xka\^Y\jk\dkYµi kX^\fgf^j\^iXmjk\[\k#_m`ja\^]‚i k`[%A\^jgµi^\i_Xd#fd_Xej‚f^j‚ b\e[\iX[i\jj\eg‚[\k_lj#_mfiBlik :fYX`ejbµ[j`^j\cm#d\e_Xd_Xi_Xe j^lXc[i`^_µikfd% A\^\im\[XkYc`m\e\imµj%;\kgc\a\ia\^ Xc[i`^XkYc`m\]µi`ek\im`\nj#]fia\^_Xi giµm\k[\k_\i_le[i\[\m`jX]^Xe^\]µi% D‚jb\\i[\kYXi\d`ea\kcX^#[\i[i`cc\i# d\ea\^bXe`bb\i`^k`^kbfeZ\eki\i\d`^ fdXkj`^\fi[\ekc`^k_\ak`cgifdfk`$ fe[Xd\e#[\ikX^\i`df[d`^f^m`j\i d`^`e[`[\kjkfi\dµ[\cfbXc\#_mfia\^ jbXcm\ek\#`e[k`c[\kYc`m\id`ekli%M´^$ ^\e\\i]pc[kd\[]fijb\cc`^\^lc[$f^

)*%),

)*%*)

)*%*-

ÆBfeZ\ik\eX]Yip[\j

ÆLcpbb\eXed\c[\jk`c Ifjb`c[\Gfc`k`

Æ;\e]µijk\XdYlcXeZ\ ]iXIfjb`c[\9iXe[m´j\e Xebfdd\ik`c]\jk`mXc$ gcX[j\e

 

$=FIKJ¤KK<J

''%*' ÆIfjb`c[\=\jk`mXcj [Xm´i\e[\c\[\i# C\`]Jbfm#\ibc´i\i#Xk ]\jk`mXc\e]fikj´kk\i%

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 ).


tragedie 55C`^\[\i#iXdc\[\[\k _\c\jXdd\e%J‚jXkk\a\^ d`^e\[f^kl[\[\33 gcXk`egcX[\i]iXG\XicAXdjjeXikkpm\ ‚icXe^\bXii`\i\%A\^´[\i_Xcm[\c\e X]\eZ_fbfcX[\dl]]`ef^jgµi^\i \]k\i\kkf`c\k%G‚m\a[\ie\[^‚ia\^ ]fiY`\ejkfii\fc]pc[kd\[_m`[\ i`e^Y`e[%;\i\ifm\i(''#Xcc\]pc[k d\[gi\jj\bc`g%G‚ki\X][\djk‚i [\iIfjb`c[\=\jk`mXc)'''%

G<8ICA8D ›G\XicAXdYc\m[Xee\k`J\Xkkc\`(00'% @Y\^pe[\cj\emXi[\\e[\cX]^ile^\$ Yµc^\e#jfdf^j‚kXck\Xe[i\YXe[j ]iXJ\Xkkc\jfd\bj\dg\cm`jE`imXeX# Jfle[^Xi[\ef^8c`Z\@e:_X`ej% ›9\jk‚i`[X^X]]fijXe^\i<[[`\M\[[\i# YXjj`jkA\]]8d\ek#^l`kXi`jk\ie\ Jkfe\>fjjXi[f^D`b\DZ:i\X[pjXdk kifdd\jcX^\i\eDXkk:Xd\ife#[\i k`[c`^\i\jg`cc\[\`Jfle[^Xi[\e% ›;\Ylk\i\[\`(00(d\[XcYldd\kK\e# [\i`e[\_fc[k_`kjjfd8c`m\#A\i\dpf^ <m\e=cfn%8cYldd\k\i]fiepc`^kYc\m\k ^\el[^`m\k% ›Klie\i\[\`)'''d\[XcYldd\k 9`eXliXc#jfdYiX^k\[\d]fiY` Ifjb`c[\=\jk`mXc ›>Xm[\i\j]µijk\[Xejb\bfeZ\ik \]k\ilcpbb\e`=fild`BµY\e_Xme [\e)-%ale`)''. ›L[^`m\ik`cj\gk\dY\i[\i\je`\e[\ XcYld#9XZbjgXZ\i%

;\k\ie`‚ij`[\e#a\^j`[jk_Xi_µik \eG\XicAXdgcX[\%;\k_\c\^`b` jk‚\]k\ilcpbb\e%GcX[\ie\iµ^` \ebXjj\f^bXjj\eiµ^`b´c[\i\e [\ejXdd\[X^#a\^bfd_a\d]iX ]\jk`mXc\e%;\k\i[\k#a\^_ljb\i Y\[jk`[X^%=µc\cj\eX]Xkjk‚ \edXe[X^]fid`[[X^d`[k`\k c`cc\bfcc\^`\m´i\cj\`8XcYfi^# _\ckYi´e[kl[#l[dXkk\kf^ ]lZb`ec`^\^cX[d\[[\k_\c\% A\^_Xm[\Yc´jk\e]fidl\X] g‚]\jk`mXc\e#f^a\^m`[jk\#Xk [\i`bb\m`cc\^‚dXe^\k`d\i# ]µid`eYXebi‚[^`m\ii`e^\[\f^kil\[\ d\[Xkjg´ii\d`kbfik%D\ea\^mXi c`^\^cX[%A\^_Xm[\k`cYiX^k[\kd\jk\X] cµi[X^\eg‚[\egjpb`Xki`jb\jbX[\jkl\ g‚JZk?Xej`Ifjb`c[\d\[Xk]fijµ^\ Xk]`e[\_fm\[f^_Xc\`[\k_\c\%;\ jgli^k\#fd[\jblcc\i`e^\\]k\id`e\ ]fi´c[i\#d\ea\^]fikXck\#Xka\^Xcc\i\[\ _Xm[\kXckd\[[\df^]fikXck#Xka\^efb _\cc\i\d‚kk\Yc`m\g‚]\jk`mXc\ed\[ d`e\m\ee\i%;\kepkk\[\`bb\ef^\kXk kX^\_a\d#]fi_mX[]Xe[\ejblcc\a\^cXm\ [\i6J`[[\f^kl[\g‚d`kbfcc\^`\m´$ i\cj\6D\eeljkf[a\^[\ij‚#_\ckXc\e\% Bfcc\^`\kmXikfdk#]fiXcc\[\Xe[i\mXi kX^\kg‚]\i`\%C`^\[\i#`[\kµa\Yc`b# iXdc\[\[\k_\c\jXdd\efdµi\e\g‚ d`^%J‚jXkk\a\^d`^e\[f^kl[\[\g‚ d`kbfcc\^`\m´i\cj\% ! ! ! ! !

C`m\kjjbiµY\c`^_\[ A\]]8d\ekf^DXkk:Xd\ifebfdd\i `e[`[\kc`cc\bfekfi%A\^_XicXm\k`ek\i$ m`\njd\[cXe^kjkµii\ifZbjka\ie\i\e[ [\eYXjj`jkf^kifdd\jcX^\i#[\ij`[[\i [\i`jf]X\efm\i]fid`^#d\eXcc`^\m\c

K@;<E <=K<I LCPBB<E )/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

\ia\^m\[Xkjb`[\`Ylbj\ie\X]jbi´b% ;\k_\i\ief^\kXe[\k\e[XkkXc\fd\e \cc\iXe[\eepgcX[\%A\^_XiYil^k]c\i\ ‚ig‚Xk]‚[\kYXe[l[X]jpjk\d\k#j`^\ k`cd`^j\cm#Xk[\kmXi\ekiX^`jblcpbb\# f^Xkj‚[Xeef^\kXckj‚jb\i%A\^m\[ `bb\#fd[\k_Xim`ib\k%;\k_Xi[\kefb `bb\%A\^le[^‚iG\XicAXdjgcX[\i%A\^ _X[\ijkX[`^bfeZ\ik\ig‚FiXe^\JZ\e\% J\cmfd[\_XijXkY‚j\fg#j‚`e^\e Yc`m\ibc\dk%A\^_X[\ijkX[`^Xkjk‚[\i% @[X^\ijZ\e\eYc\m\kjkµii\#d\ea\^ bXejkX[`^]`e[\[\gXibmX[iXkd\k\i# _mfi[\k^`b^Xck%@_m\ik]Xc[`_fm\[\k% Elj`[[\ia\^j‚_\i`\kbfekfig‚[\e Xe[\ej`[\X]afi[bcf[\ef^jbXc]fijµ^\ XkkXc\fd[\k#]fijµ^\Xk]`e[\l[X]#fd [\kf^j‚jkX[`^j`[[\ig‚[\i\jip^iX[# f^_mfi[Xe[\bfdm`[\i\%<ejcX^jjXd$ kXc\k\iXg`d\[\kifZbfib\jk\i#a\^`bb\ \e^Xe^bXecpkk\k`c%?m`jXck[\k_\icfik g‚ef^\ejfd_\cjkd‚[\bXeX]jclkk\j# j‚jbXc[\km´i\el% $A\^j\i[\kjkX[`^]fid`^%;\k\ijd‚ k`e^#[\i]‚id`^k`cXk^\efgc\m\[\k# ]fik´cc\iA\]]%JbiµY\c`^_\[\ej`[[\i `_Xd#e‚i_XekXc\ifd[\k%C`^\]µi G\XicAXd^‚ig‚jZ\e\e#bµi\i[\kcµj` YX^_fm\[\kg‚_Xdf^i\jk\eX]YXe[\k% J‚[Xe_Xi[\km´i\k[\j\e\jk\e`‚i%=fi epc`^kd`jk\[\A\]]j`eYXie[fdjm\e#f^ j‚[lbb\[\[\kfg`^\e%?XebXc[\i[\k c`m\kjjbiµY\c`^_\[%?Xem\[#Xk[\kmXi k`c]´c[`^kf^]fi]´i[\c`^kd\[[\elcpbb\# d\e[\i\ij^ljkX[`^`e^\e#[\ijbXc[µ k`c\eifZbbfeZ\ik%;\k\i`bb\d\e`e^\e% =fcb\i[\ij^l[X]fiXkc\m\%

8kjep[\[µ[\e f^^i´[\jXdd\e A\^]fik´cc\i#Xkd`edfij\e[k\d`^ k`cgjpbfcf^\kgXi[X^\\]k\i#a\^bfd _a\d%?le]`bef^c\g\e^\]iX]fij`bi`e$ ^\e%Gjpbfcf^\e]fikXck\d`^#Xka\^mXi gfjk$kiXldXk`j\i\k%;\k_\c\\e[k\`\e [\gi\jj`fe#[\imXi\[\\kgXi‚i#feXe[ f]]\cc\i_mX[dXeelj`^\ifdj‚[Xeef$ ^\k%;\k_aXcgXkkXc\d\[\egjpbfcf^kf k`d\i_m\iXe[\el^\%J‚[Xebµik\[\k# `e[k`cg\e^\e\jcXgfg#f^a\^`bb\_\c\k`$ [\e^`bile[kd\[[\e‚e[jjmX^\lcpbb\

,%alc`)''' Æ<e)+$‚i`^XljkiXc`jb dXe[[µijfd[\ej`[jk\ X]j`e\bm´jk\cj\i% 

;\id\[bi´m\ilcpbb\ej`k e`\e[\f^j`[jk\[µ[jf]]\i% 


tragedie

55M`^Xmfjj\cmcfmk`cXk m´i\b\[\X][\kf^_XË[\k X[_\cm\[\k`c%33 A<==8D<EK=I8G<8ICA8D

bµi\e[\`YX^_fm\[\k%?XejX^[\#Xk a\^Xcc`^\m\cjblcc\i`e^\k`c_Xd#e‚ia\^ kf^k`cYX^\g‚]\jk`mXc\e‚i\k\]k\i%=fi [\kjblcc\a\^%D\e[\km`ib\i‚e[jjmX^k Xkj`[[\_\if^kXc\fdd`^j\cm%;\k ^µid`^e\imµj#f^[\km`ib\if^j‚k`c Xk^µi\A\]]f^DXkkc`[kY\bc\dk\%;\i gc\a\iaf`bb\Xkm´i\]µc\cj\id\[`[\ _\i`ek\im`\nj%A\^jgµi^\i#_mfi[Xe[\ j\cmbfdl[g‚[\eXe[\ej`[\%<i[\k e\dd\i\Xkc\m\d\[[\ejcX^j#e‚i[l \i\eifZbjka\ie\#_´m\kfm\iXcc\fj Xe[i\6E\a#j`^\iDXkk%?Xe]fik´cc\i# XkG\XicAXdmXi^‚\k`fgcµje`e^#_m`j [\`bb\_Xm[\jXkj`^e\[jXdd\ef^ kXckjXdd\ed\[[\kjXdd\#`^\ef^

`^\e%C´e^\i\\i[\e`bb\%;\jblcc\ ]`e[\l[X]#fd[\fm\i_fm\[\k_Xm[\ cpjkk`cXkYc`m\m\[d\[Xkm´i\G\Xic AXd#fd[\ef^\ej`e[\m`cc\]‚cpjkk`c XkkX^\l[f^jg`cc\`^\e%;\kmXi`bb\ ef^\ej\cm]µc^\#[\k_Xe[c\[\`bb\ YXi\fdXkbfdd\fgg‚_\jk\e#jpe^\ fdbm´[\k]iX8c`m\f^j‚\cc\ijcX[\ jfdfd`ek\kmXi_´e[k[\e]i\[X^ X]k\e`Ifjb`c[\%;\^i´[jXdd\ef^ bfe]ifek\i\[\]µc\cj\ie\j‚^f[k#[\ blee\%;\kXck\d\[]fi´c[i\e\k`c[\e` [µ[\le^\%;\m`[jk\#Xk[\mXi\e[\c X][\k#[\imXijb\k#f^Xk[\g‚\e\cc\i Xe[\ed‚[\_Xm[\\e[\cX]jbpc[\e% $M`^Xmfjj\cmcfmk`cXkm´i\b\[\X]

[\kf^_XË[\kX[_\cm\[\k`cd\[[\k# ]fik´cc\iA\]]%;\k_XijbXYk\kY‚e[ d\cc\dfj#jfdjkX[`^_fc[\ijXdd\e g‚m\ejbXY\k#j`^\i_Xe%;\k\ijk´ib\$ i\\e[ef^\ej`e[\%D\e_Xm[\[\`bb\ b\e[k_`eXe[\e^f[kefbk`cXkblee\ kXc\fdfgc\m\cj\e#_Xm[\[\`bb\_X]k \e_`jkfi`\jXdd\e#j‚mXi[\e`bb\ ^‚\k%;\km\[A\]]^f[k%;\k\ic`^\jfd [\ekiX]`blcpbb\#_XemXi`jXdd\e d\[ef^c\m\ee\i]fief^\kk`[j`[\e% ;\i\jY`cYc\mjdX[i\k#f^[\Yli[\j^l _XËm´i\k[µ[\#d\e[\^`bXcc\[\i]iX l[\e\ejbiXdd\%J‚jkf[[\YXi\[\i f^b`^^\[\g‚[\k[\ikfkXcjdX[i\[\ Y`cmiX^]fiXe[\df^k´ebk\#Xk[\e Yli[\`bb\_XËm´i\k^‚\kj‚^f[k%;\ jeµ[[µ[\ejXdd\e%J‚[Xeef^\k ]figc`^k\i#d\e\iA\]]%

EfZcfjli\ @[X^\im`Xcc\bfdd\km`[\i\%D`^f^ G\XicAXd#_mfid´ib\c`^k[\k\e[

j\il[g‚gXg`i\k%;\kj`[[\i`fj#f^ [\km`c[\kXck`[^µi\#lXej\k_m`cb\e j`[\X]jZ\e\bXek\em`jk‚ig‚%C`m\kj jbiµY\c`^_\[f^m`j_\[\efd#Xk[\k _\c\bXe´e[i\j`^g‚\kjgc`kj\ble[% @[X^_fc[\iG\XicAXdXck`[µa\d\[# _mX[[\ijb\iYcXe[kglYc`bldk`c[\i\j bfeZ\ik\i#f^a\^_fc[\id`^Xck`[e\[\ YX^m\[%;\^\ee\d^‚ij\cmj`bb\i_\$ [\e]µibfeZ\ik\ie\%;\m`c`bb\jg`cc\ g‚Ifjb`c[\=\jk`mXc`^\e%;\k\iA\]]f^ DXkkj`bi\g‚%D\e]fikf‚ij`[\ejg`c$ c\[\[\[\i\j]µijk\bfeZ\ik`;XedXib j`[\elcpbb\e%;\kmXi`=fild#f^ j\cmfd[\kmXijm´ik$_\cm\[\jjm´ik Æjbpc[k\[\[\[Xejb\]XejXkbfdd\ k`cYX^\% $M`kXck\c´e^\fd[\k%D\em`m`cc\m`j\ mfi\j]Xej#Xkm`_m\ib\eY\Yi\a[\[\ ;XedXib\cc\i[\d#]fik´cc\iDXkk% $D\e[\km`cXck`[m´i\\e[\cX]fj# j`^\iA\]]%M`]‚iXc[i`^ef^\eX]jclke`e^ g‚[\k%EfZcfjli\#jfd_Xej`^\i%

Jclke`e^\eX]alc`)'''

J\gk\dY\i)'''

$G\XicAXd`e[m`c^\i`XkcX[\j`^X]_µi\ X]gfc`k`\k`Ifjb`c[\fdlcpbb\e%

ÆGfc`k`\kbfebcl[\i\i#Xklcpbb\e\i\k jXdd\e]Xc[X]l_\c[`^\fdjk´e[`^_\$ [\i#f^Xk\kjkiX]

XejmXi`bb\bXegcXZ\i\j#_m\ib\e_fj G\XicAXd#]\jk`mXc\e\cc\iglYc`bld%

B`c[\ÆIfjb`c[\Gfc`k`ji\[\^µi\cj\X]lcpbb\e%

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 )0


2 stk. Egekilde + flaskecooler

25,-

ler ecoo r k s a l F olde der h iskoldt t vande

ekskl. pant

Samlet værdi 57,85

Tilbuddet gælder fra den 22. juni til og med den 12. juli. Tilbuddet gælder 50 cl Kildevand uden smag og brus fra Egekilde. Flaskecooler værdi 29,95 udleveres så længe lager haves.

Freeeeze! Slush Ice eller Cooler

2 stk.

Spar op til

13,-

25,-

Tilbuddet gælder fra den 13. juli til og med den 2. august. Føres ikke i enkelte butikker. Prisen kan variere lokalt.


quiz

:?@C@JJKFI<

;¥;<IF:BJKA<IE<I <e_m\i`[`fkm\[#XkBlik:fYX`eYc´jk\befgg\eX]j`^j\cm%D\e _mfi[Xejk`cc\[\_`jkfi`\ejXe[i\jkfi\ifZbjka\ie\i[\i\jjfik\:fem\ij\6

HL@Q

E`imXeXjBlik:fYX`e

5

@EOJ$]fijXe^\i\eD`Z_X\c ?lkZ_\eZ\[µ[\g‚\ei\k]i\Xbp d‚[\%?mfi[Xe6

£

8%?Xejc`[k]fi]i\Xbpbm´ce`e^j$j\oc\^ ^`b^il\c`^k^Xck

£ £

9%?XeYc\miXdkX]cpe\k :%?XeYc\mY`[kX]j`e\^\ebfYiXjcXe^\ $=FIKJ¤KK<J

FI;1J¥I<EDZ>L@I<=FKF18CCFM<I

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 *(


quiz A\]]9lZbc\p

:

8

£

9

ÉM`jg`cc\ij‚[Xeef^\k _a\ie\&jd\ik\$ifZbÉ%DXp_\dj ]fijXe^\ic\m\ifgk`cj`keXme

<cc`fkkJd`k_

E%N%8 (ÆZ#)ÆX#*ÆY#+ÆZ#,ÆX#-ÆZ#.ÆY#/ÆX#0ÆY#('ÆZ#((ÆY#()ÆX#(*$Z

JmXi1

*)A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @


GINTBERG

FREMTID.NU DET SKARPESTE COMEDY SHOW DE NÆSTE 40 Å ÅR

…BILLETSALGET ER STARTET 15/08 29/08 03/09 04/09 06/09 08/09 10/09 11/09 12/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 22/09 23/09 25/09 26/09 30/09 01/10 02/10 03/10 07/10 08/10 21/10 23/10 24/10 27/10 29/10 30/10 31/10 07/11

Rønne, Musikhuzet – forpremiere København, Skuespilhuset PREMIERE Kolding Teater Skive, KulturCenter Limfjord Grenaa, Kulturhuset Pavillionen Birkerød, Mantziusgården Sønderborg Teater Flensborg, Idrætshallen Vejle Musikteater Rødovre, Kulturhus Viften Nykøbing Falster Teater Ringsted Kongrescenter Helsingør Teater Holstebro, Musikteatret Skanderborg, Kulturhuset Ballerup, Baltoppen Odense, Magasinet - TV optagelse Randers, Værket Horsens Ny Teater Silkeborg, Jysk Musik og Teaterhus Viborg, Tinghallen Århus, Musikhuset Svendborg Teater Albertslund, Musikteatret Slagelse Musikhus København, Imperial København, Imperial Hjørring, Vendelbohus Herning Kongrescenter MCH Esbjerg, Musikhuset Ålborg, Europahallen Køge, Bygningen

BILLETTER GINTBERG.DK


portræt

C`e\_Xim´i\kjp^_\c\j`kc`m

A<>C<M<I@JD<IK<F>

<EJFD?<;

=µijk\[X^_lejblcc\jkXik\`^pdeXj`\k#Yc\mC`e\`e[cX^kg‚_fjg`kXc\k% ?lec`[\iX][\ebife`jb\kXidjp^[fd:if_ef^_Xid\[\^e\fi[`bb\ _X]k\kle^[fdjc`m%<ejkfd`g‚_\e[\jdXm\^µi`bb\j`klXk`fe\ec\kk\i\%

; 

\k\ijfdfd#[\i\ief^\e#[\ijk‚i#

^Xdd\c%J`[\e_Xi_leb´dg\k]fiXk]‚\kc`m`

‚i#_mfiC`e\_Xiblee\kk´eb\g‚Xe[\kf^giµm\

g‚d`edXm\%<cc\ijfd\eYfbj\$

YXcXeZ\d\[jp^[fdd\e#f^[\k_Xi`bb\m´i\kc\k%

Xkm´i\le^%

_Xe[jb\#[\ijk‚if^kipbb\ig‚dX$

?le_Xim´i\k`^\ee\dlkXcc`^\le[\ijµ^\cj\if^

m\ef^Yc`m\im\[f^m\[f^m\[%J‚

Y\_Xe[c`e^\id\[d\[`Z`e`jgiµak\i#g`cc\if^[ifg%

be´bb\ia\^]lc[jk´e[`^jXdd\e#

?le_Xi]c\i\^Xe^\

$A\^_Xi`bb\_X]k\kle^[fdjc`mjfd

]fik´cc\iC`e\BXicjjfefdj`e\jd\ik\i%

fgc\m\kXk_Xm\\k

Xcc\Xe[i\#g‚^ile[X]d`ejp^[fd%

?lec\m\id\[:if_ejjp^[fd#jfd^µi#Xkbifg$

bXk\k\im\[_Xcj\e#

g\ej`ddle]fijmXiXe^i`Y\ibifgg\ejkXidjpjk\d%

j‚_leblee\]‚

KXid\ei\X^\i\im\[Xk_´m\#Yc`m\iµ[f^[Xee\

Y\_Xe[c`e^\id\[

j‚i%C`e\jk`c]´c[\\id\^\kjc\dk%

]cp[\e[\\ie´i`e^

Jfd_lej`[[\i`jkl\e_a\dd\_fjj`e\]fi´c[i\#

`e[`Ycf[\k%E‚i

d\[_´e[\ie\m`bc\kfd\ek\bfg#m`ib\i_lejfd

jp^[fdd\e_Xi

\e_\ckXcd`e[\c`^g`^\g‚)'‚i#jfd[iµdd\ifd

m´i\km´ijk#_Xi

le^\^afi[\#XkC`e\kf^Y\jclke`e^\e

Xk]cpkk\_a\dd\]iX%D\e_\e[\jYc`b\iXcmfic`^kf^

C`e\m´i\k`^\ee\d

fdXkkX^\0%f^('%bcXjj\g‚\]k\ijbf$

mfbj\ek#e‚i_le]fik´cc\i#_mX[:if_e_Xi^afikm\[

]c\i\fg\iXk`fe\i#

_\e[\jc`m%

_mfijkpbb\iX]_\e[\jkXid\iYc\m\k]a\ie\k%D\e

]fijp^[fdd\eYcljj\[\fg#f^C`e\d‚kk\`^\e$

$A\^bXe`bb\_ljb\`bb\Xkm´i\jp^#j`^\i_le%

e‚id\[`Z`e\ef^fg\iXk`fe\ie\_Xim´i\kjlZZ\j$

e\dkffg\iXk`fe\i%?m\i^Xe^b´dg\[\C`e\]fiXk

C`e\]`b[\]µijk\jpdgkfd\i#[X_lemXij\bj‚i

]lc[\#_Xi[\im´i\k^f[\g\i`f[\ig‚_\c\f^_Xcm\

bfdd\k`cj`^j\cmj‚_lik`^kjfddlc`^k#

8c\e\d\[Yµ^\ie\

¾A\^bXe`bb\

_ljb\`bb\Xk m´i\jp^½

8k^‚`Yp\e#_Xm\b´i\jk\if^jfZ`Xc\ Y\^`m\e_\[\i_Xia\^`bb\i`^k`^kfg$ c\m\k#]fia\^e´id\jkblem´i\kg‚ _fjg`kXc\k\cc\ic`^^\kjp^_a\dd\#j`^\i C`e\d\[\kki´bg‚jblc[i\e\% Cpjk\ek`cXkm´i\jXdd\ed\[Xe[i\

c\%;\k]µijk\‚imXid\^\k]iljki\i\e[\#

$=FIKJ¤KK<J FI;1E8;@8E@BFC8A<M8=FKF1:8IJK<EJ<@;<C

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 *,


portræt j‚_leblee\bfdd\k`cYX^\k`cjbfc\e% $A\^^`b]fi\bj\dg\c^c`gX]\ec\aikli#f^mXi [\i`bb\fdX]k\e\e#e‚i]fcb_p^^\[\#cXm\[\ c\bk`\if^jeXbb\[\#]fi[\ijblcc\a\^_a\df^ _Xm\\ie´i`e^jY\_Xe[c`e^% 8e[\k‚ig‚\]k\ijbfc\e^`bY\[i\%=Xbk`jbj‚ ^f[k#XkC`e\d\[[\e]fiep\[\fgk`d`jd\ Y\jclkk\[\j`^]fiXkY\^pe[\`^pdeXj`\k% D\ej‚bfdki´k_\[\eje`^\e[\%C`e\]`b bmXcd\#jd\ik\i`dXm\ef^]\Y\i%JXdd\[X^ C`e\]lc[X]]fim\eke`e^jblcc\_\eg‚^pdeX$ j`\kf^dµ[\j`e\ep\bcXjj\bXdd\iXk\i#Yc\m _le`e[cX^k% $A\^giµm\[\XkjkXYc\d`^g‚Y\e\e\f^ bfdd\`jbfc\%K`cj`[jkd‚kk\a\^^`m\fg#]fi$ k´cc\i_led\[\k´i^\ic`^kipjkg‚_fm\[\k% ;\ke´jk\jkpbb\k`[mXiC`e\`^\e_‚i[kiXdk X]jp^[fdd\e#d\e_le_Xm[\ble„ek`e^` _fm\[\k1$A\^m`cc\_Xm\\e?= =iXY\^pe[\cj\em`[jk\C`e\#Xk_le`bb\blee\ kX^\Xcc\]X^\e\d\[jXdd\bcXjj\#jfd` ^pdeXj`\k#g‚^ile[X]:if_e%;iµdd\efd \ed\i\jfZ`Xc_m\i[X^[µ[\#d\e_lem`cc\ _Xm\\el[[Xee\cj\f^kf^\k]X^X[^Xe^\e% 8k[\ckX^\`le[\im`je`e^\emXiY\jk\dk`bb\ Xck`[c\k% $A\^_Xi_X]k[\k[‚ic`^k`i`^k`^#i`^k`^dXe^\ ‚i#f^bXej`^\Éfb#elkX^\ia\^c`^\dXjb\e

¾<i[\kfm\i_fm\[\k

g‚#j‚d‚a\^m´i\[‚ic`^#e‚ia\^bfdd\i _a\dÉ#]fibcXi\iC`e\f^]fikj´kk\i1

ef^\e#[\i^`[\im´i\ m\ed\[d`^6½

$G‚^ile[X]jp^[fdd\e#kf^a\^c`[kle[\i _Xcm[\c\eX]]X^\e\jfd]a\iele[\im`je`e^% JXdk`[`^_Xm[\a\^Xck`[bmXcd\f^jd\ik\i#d\e

d\^\kk`[k`cXkk´eb\fm\ik`e^\e\%

d\[j‚d\^\kjk´[`^_\[f^m`ca\jfda\^_Xi#j‚

$A\^k´eb\if]k\1É<i[\kfm\i_f$

^\ee\d]µik\a\^g‚kf‚ijfdXcc\Xe[i\#j`^\iC`e\

m\[\kef^\e#[\i^`[\im´i\m\ed\[d`^6É%

[\ee\jp^[fd#j‚m\[dXe#Xk[\i\ii`j`bf]fijkfd`%

d\[µae\#[\ijki‚c\iX]jkfck_\[%

;\i]fib´dg\i_led\[Xk]‚bfekXbkk`cY\b\e[k\`^\e%

F^[\kd‚kk\a\^j‚_Xm\`]\YilXi#[\kblee\`bb\

$;\iYc`m\iYXi\_‚i[kXkjblcc\_Xm\bfekXbkk`c

^µi\jXe[\ic\[\j#j`^\i_lef^b`^^\im´b%

M\ejbXY\ijm´ik

m\ee\ie\`^\e#]fi[`[\kY\kp[\id\^\k]fid`^#Xk

C`e\_XijkX[`^jm´ikm\[XkXZZ\gk\i\gfj\e#[\i

;\k\i\ejfdk#j`^\i_lefdj`kc`m%

[\i\i]fijk‚\cj\f^XZZ\gk#]fi_m\da\^\i%;\k\i

j`[[\ig‚_\e[\jdXm\f^fgjXdc\iX]]µi`e^\e#

$=fcb_fc[\ij`^m´b2[\bXem´i\YXe^\]fiXkjgµi^\

l_p^^\c`^kjm´ik#j`^\i_lejk`cc\%

jfdbfdd\il[X]_\e[\jkpbkXid%@bb\ble]fi[`

fd#_mfi[Xe[\k^‚i#f^ef^c\^`[\ijc\k`bb\cpkk\%

C`e\_Xie\kfgjµ^kfdg\ej`fe`_‚Yfd#Xk[\km`c

[\k\ilmXekXkj\bifgg\eg‚[\ed‚[\#d\ef^j‚

8kC`e\`bb\_Xief^\e#_lebXebXc[\]fij`eY\[jk\

^`m\\kµbfefd`jbgljk\ild#]fi[`_le`bb\dX^k\i

g‚^ile[X]dXe^c\eg‚bfekifc%

m\e#d´ib\[\_lele[\ij`ej\e\jk\`e[c´^^\cj\%

XkgXjj\\kXiY\a[\%D\e[\k\i\ed´ib\c`^f^

$8]]µi`e^f^cl]kbXe[l`bb\j\cmjkpi\#[\kbfdd\i

$E‚ief^\eYi´bb\iY\e\k#j‚\i]fcb[\ijkiXbj%

jm´ikXeb\Xkm´i\g\ej`fe`jkjfd)'$‚i`^%

YXi\%A\^bXe`bb\j\cmjkpi\#fdd`edXm\cXid\i

A\^mXi`e[cX^kkf\e_Xcmd‚e\[`jkXik\eX]‚i\k#

$A\^bXe`bb\j\ef^\e]i\dk`[%=fi[`_m\i^Xe^a\^

c`^\fdc`[k%;\k\ief^\kX][\km´ijk\#j`^\iC`e\#

f^[\ibfdki\ f^Y\jµ^k\d`^%;\kkX^\ikf

^‚i\kjbi`[k]i\d#j‚Yc`m\ia\^bXjk\kkfk`cYX^\%El

kp[\c`^k]iljki\i\kfm\i#Xk[\ig‚\k_m\ikk`[jglebk

j\ble[\iXkjbi`m\\ejdj#d\e\idXejp^#j‚

_Xia\^Yil^]fi\egXlj\%

bXebfdd\\egilkcp[%

mXid\i[\kj‚d\^\k#XkdXeYc`m\ik´ebkg‚%=fcb

8cc`^\m\c\i[\ijd‚^c`dkX]fgk`d`jd\%C`e\_Xi

_Xi[\i\j\^\kc`mXkgXjj\#j‚a\^Yc\m^c\dk%

Gfj\eg‚dXm\e

@[\eg\i`f[\_Xm[\C`e\#d\[\^e\fi[#Xck]fi

;X_lemXi('#jblcc\C`e\g‚fg\iXk`fejYfi[\k]fi

=8BK8FD:IF?E DfiYlj:if_e\cc\i`[X^c`^kXc\:if_ej

X]:if_e\cc\i[\eY\jc´^k\[\jp^[fd

Jp^[fdfgjk‚if]k\jk`Xc[\i\e(,$*'‚i%

:fc`k`j%;\i\i_m\ik‚ifdbi`e^(%)''le^\

Jp^[fdd\eY\kp[\ibife`jbkXidY\k´e$

d\cc\d(-$),‚i#jfd]‚i[`X^efj\e:if_e

[\cj\f^bXe^`m\jpdgkfd\ijfd[`Xii„#

\cc\i:fc`k`j%;lbXec´j\d\i\g‚

jk´ib\dXm\jd\ik\if^\bjki\dki´k_\[%

nnn%ZZ]%[b\cc\innn%]clj_$`k%[b%

;\i\iZ`ibX*'%'''[Xejb\i\#jfd\iiXdk

B`c[\1Fm\ic´^\G`XDleb_fcdf^nn%ZZ]%[b

*-A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

m´i\kl[\f^bµY\YX[\kµak`cjfdd\i\e%;\k Yc\m\ekf[\ckY`b`e`d\[\ecXe^fm\i[\c#jfd^‚i

]µijk\^Xe^%

e\[fm\idXm\e%

J`[\e\i[\k`

$A\^jpe\jfm\i_fm\[\k`bb\#[\k\i]\[kf^_Xi

XckYc\m\kk`ce`

[Xd`e\Y\bpdi`e^\ifd[\k#j`^\iC`e\d\[\k

fg\iXk`fe\i%

jb\gk`jbl[kipb%

@j´i[\ej\e\$

$A\^m\[´ic`^kXck`bb\#fda\^ef^\ej`e[\]‚i[\kg‚%

jk\fg\iXk`fe `]\YilXimXi jm´i% $E‚idXe_Xi


SUCCESEN FORTSĂ&#x2020;TTER

NICK CAVE TEATERKONCERTEN

 â?¤ â?¤ â?¤ â?¤ â?¤      

 

Med MORTEN EISNER, THOMAS BANG, XENIA LACH-NIELSEN, ANNE SOFIE BYDER CHRISTIANE GJELLERUP KOCH og BENJAMIN BOE RASMUSSEN Instruktion Rolf Heim Scenografi Sisse Gerd Jørgensen Kapelmester Søren Graversen Musikere Anders Birk, Klaus Thrane, Tom Bilde

husk!

ung reumertbilletter min. 4 unge under 25 ĂĽr kun 60 kr.

BETTY NANSEN TEATRETs anneksscene 12. september - 17. oktober 2009, maâ&#x20AC;&#x201C;fre kl. 20, lø kl. 17. Tlf. 33 21 14 90, BILLETnet 70 15 65 65 www.bettynansen.dk


ibander

f^c\a\dfi[ ^ `e e b j X m `[ m _ c# \ [ e X _ EXibf

M<I;<EJ ; E 8 9 < =8IC@>JK bXe]‚[`^ \i [ Xe Y \ jb Xe [ i\ [ Xe jf^[\ ?m`j8B/(#9cXZb:fYiX bXc[lefb_Xm\\k\bjkiXjb`]k\gXid\[# k`cXkg`jj\`Ylbj\ie\#j]\i`\`e´i_\[\eX][`jj\[i\e^\% e´jk\^Xe^[ljbXcg‚

)

>8E>JK8

I8G

P8BLQ8

8EK8CD<;C<DD<I1/-%*'' 8BK@M@K<K<I18]gi\je`e^#lcfmc`^k _XjXi[jg`c#gifjk`klk`fe#jdl^c`e^% ?MFI1AXgXe D\[c\dd\ie\X]PXblqX_µi\ik`cef^c\X][\d\jk_‚i[$ bf^k\bi`d`e\cc\[lbXeÔe[\%9Xe[\e\cc\idXÔX\e#jfd [\k\^\ekc`^\i#_Xi\ei´bb\i`klXc\if^´i\jbf[\bjjfd YcXe[kXe[\k`emfcm\i\ijd\ik\]lc[\b´dg\kXkfm\i`e^\i f^X]jb´i`e^X]Ôe^\ic\[%EXme\kPXblqXjkXdd\i]iX \kaXgXejbbfikjjg`cf^Y\kp[\ief^\k`i\ke`e^\eX]É[\e m´ijk\_‚e[É%

AX#[\i\i\e^ile[ k`c#Xk[\k_\[[\i ^Xe^jkX$iXgÆ]fi \e[\c_Xi]fiY`e$ [\cj\ik`c\eYXe[\% :_\Zb[\kl[_\i1

K?<>8D< $9CFF;J

JEFFG;F>> $:I@GJ

C@CN8PE< Æ9CFF;J

@:<:L9< Æ:I@GJ

E8K<;F>> Æ:I@GJ

KLG8:J?8BLI Æ9CFF;J

N8II<E> Æ:I@GJ

*/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

(

DJ$(*

8EK8CD<;C<DD<I1(''%''' 8BK@M@K<K<I1EXibfjdl^c`e^#iµm\i`\i#X]gi\je`e^# m‚Y\ejdl^c`e^#d\ee\jb\_Xe[\c#c\a\dfi[% ?MFI1Efi[$f^D\cc\dXd\i`bX DXiXJXcmXkilZ_X#jfdDJ$(*f^j‚\ib\e[kjfd#\i\eX][\mfc[\$ c`^jk\YXe[\i`m\i[\e%J`[jk\‚ijbµ[f^[i´Yk\\k)($‚i`^kd\[c\d X]YXe[\e\e]Xif^_Xejkfjµee\i#Ycfk]fi[`[\_fc[k`m\a\e]fi _XejY`c%?m`jef^\k\ilcfmc`^k#j‚\i[\kef^\kDJ$(*Y\jb´]k`^\i j`^d\[%=Xbk`jb_Xi=9@fgi\kk\k\ejg\Z`XcX][\c`e^l[\clbb\e[\k`c Y\b´dg\cj\X]DJ$(*%

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1J:8EG@O#8CCFM<I


ibander ?wE;K<>E1 9CFF;

<I

*

<8JKJ@;<

:I@9B@CC8

:I@9J

N<JKJ@;<

9CFF;B@CC8

:I@GJ

8EK8CD<;C<DD<I1d\cc\d*'%'''f^*,%''' 8BK@M@K<K<I1EXibfjdl^c`e^#iµm\i`\i#X]gi\j$ e`e^#dfi[#`[\ek`k\kjkpm\i`%

?MFI1LJ8 :i`gj\i\eX][\d\jkY\ip^k\[\YXe[\i`m\i[\eÆ`bb\d`e[jk` LJ8#_mfi[\_Xi\bj`jk\i\kj`[\e(0-0`C8ËjJflk_:\ekiXc[`jki`bk% ;\\i`j´ib\e[k]fi[\i\jYc‚]Xim\if^]fi[\i\j\m`^\bi`^df[ Xim\]a\e[\e9cff[j%;Xej\ki`e\e\:i`gNXcbYc\mfg]le[\kX] d\[c\dd\i]iX:i`gjk`cYX^\`.'Ë\ie\f^Yc`m\i`[X^Yil^kÕ`kk`^k` m`[\f\id\[^Xe^jkX$iXg%

,

98D9FFLE@FE

8EK8CD<;C<DD<I1)'%''' 8BK@M@K<K<I1EXibfjdl^c`e^#d\ee\jb\_Xe[\c# X]gi\je`e^#Y\jk`bb\cj\% ?MFI1KX`nXe 9Xe[\e_Xi]fi^i\e`e^\icXe^k`e[`gfc`k`bb\ejm\i[\ef^\ib\e[k ]fiYcXe[kXe[\kXkka\e\^f[\g\e^\g‚Xkkil\j`^k`cYp^^\bfekiXb$ k\ik`cfm\igi`j%9XdYffLe`feÔb]fi]µijk\^Xe^m\i[\ejfgd´ib$ jfd_\[`(0/+#[Xc\[\i\eX]YXe[\e:_\e:_`$c`dpi[\[\ aflieXc`jk\e#?\eipC`l#jfd_Xm[\jbi\m\kbi`k`jbfdYXe[\e%

+

9CFF;J

8EK8CD<;C<DD<I1d\cc\d)'%'''f^*'%''' 8BK@M@K<K<I1Dfi[#eXibfjdl^c`e^#iµm\i`\i#X]gi\je`e^% ?MFI1LJ8 =‚‚i\]k\i:i`gjYc\m[Xee\k#fgjkf[9cff[jjfd\kdf[jmXi f^jfd[µ[j]a\e[\eldd\i\k%@[X^_XiYXe[\eX][\c`e^\i`jkfikj\kXcc\ Xd\i`bXejb\jkXk\i#f^d\[c\dd\i\if^j‚]le[\k`d`c`k´i\k%K`cfgkX^\c$ j\ji`klXc\ie\_µi\iYcXe[kXe[\k#Xkd\[c\dd\iY\^‚ifm\i]Xc[\cc\iiµm\i`# _mfi[\iYc`m\iYil^kbe`m\cc\iYXiY\iYcX[\k`cXkjk`bb\f]]\i\k%

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 *0


Nike + iPod Nike + iPod Nike + iPod Nike + iPod Nike + iPod

Husk at Humac tilbyder

STUDIERABAT PÅ MAC Spørg os i butikken.

Alle priser er inklusiv moms. Vi tager forbehold for svigtende leveringer, udsolgte varer, samt pris- og trykfejl. Hos Humac kan du få studierabat på din Mac, hvis du er over 18 år og kan fremvise et gyldigt studiekort eller optagelsesbrev til en længerevarende uddannelse.

Nike + iPod Sports Kit kr.

249,Løb dig til overskud på studiet At studere kræver energi. Selvom studierne bliver lettere med en Mac, skal batterierne oplades efter en krævende indsats på skolebænken! Med Nike + iPod sport får du fornyet energi og din helt egen personlige løbetræner. Spørg os hvordan i din lokale Humac butik 70215353 / www.humac.dk København: Vesterbrogade 12 / Gl. Mønt 12 / Magasin (Kgs. Nytorv) Frederiksberg: Åboulevard 15 Århus: Fredens Torv 2 Odense: Vestergade 94 Lyngby: Lyngby Hovedgade 19A Aalborg: Lille Nygade 8 Vejle: Søndertorv 2

iPod nano 4G 8/16GB fra kr.

1.099,-


vind

SOMMER-

KONKURRENCE

M`m\[[ld\^\k_\cc\i\m`cYil^\[`e\_‚i[kka\ek\dfe\kfjg‚jfc$ Zi\d\#Z`[\if^jfdd\i]\i`\#j‚_\i]‚i[ljd`[kXcjb\ejXe[\k^l]` eXbb\e%%%aX#_m`j[lXckj‚m`e[\i%>f[]fieµa\cj\f^_\c[f^cpbb\f^ Xck[\k[„i

J‚[Xe^µi[l¿

:PBC<E8CC<M@C M@E;<:PBC<E ;\kbfjk\iaf\]k\i_‚e[\e\e_XcmJL]fi\k bc`gg\bfikk`cYljj\e#f^m`_Xic`[kg‚]fie\d$ d\cj\e#Xk[`e]Xi`bb\^`[\ibµi\[`^k`cf^ ]iXk`d\ie\_m\i\e\jk\[X^%;\i]fijbXc[lj\cm$ ]µc^\c`^Yil^\\eZpb\c#f^[\ebXe[lm`e[\_\i% >‚`e[g‚nnn%b`c[\df\j%[b#Ôe[[\eZpb\c#[l jpe\j\id\jkYc´i\kÆ]fi\bj\dg\cB`c[\df\j Cf^`ZJgfikd\[.^\Xif^ilcc\Yi\dj\iÆf^ jXkjg‚#Xk[\k\i;@>#[\ibXeilcc\l[`jfce\[$ ^Xe^\eg‚[`eep\Zpb\c%;l_Xi,%'''bife\iXk ^µi\^f[kd\[%

M@?8IJ<E;KK@C;<K@C?FCC8E;% ?M8;JBLCC<?LEC8M<6 X J\e[Z`bb`c[Xk`c()--]fiK`ck\Z_ef]\jk Y J\e[Z`bb`c[Yk`c()--]fiGclbb\klc`gXe\i Z J\e[Z`bb`c[Zk`c()--]fiC´i\XkkXc\ÕXdjb

(%=`e[\egi´d`\#[l`bb\bXec\m\l[\e )%C´jf^jmXig‚jgµi^jd‚c\k%JmXi\e\]`e[\i[l_\i`:_`c`YcX[\k% *%J\e[jdjË\ed\[[\ei`^k`^\bf[\k`c()-M`c[l]fi\bj\dg\c^\ie\m`e[\\eZpb\cf^kifi#Xk[\ki`^k`^\jmXi\iX# j\e[\i[l\ejdjd\[fi[cp[\eZ`bb`c[Xk`c()--%;\kbfjk\i+bife\igclj Xcd`e[\c`^jdj$kXbjkXk[\ckX^\% Bfeblii\eZ\ebµi\i]iX[\e(%alc`k`c[\e((%Xl^ljk%M`e[\ie\Yc`m\il[kilbb\km\[ cf[ki´be`e^YcXe[k[\i`^k`^\`e[j\e[k\jmXif^]‚i[`i\bk\Y\jb\[% Gi´d`\ie\bXe`bb\fdYpkk\jk`cbfekXek\i%8ejXkk\m\[:_`c`>iflgf^[\ e´mek\]`idX\ibXe`bb\[\ckX^\%J\jdj$`e]fg‚j`[\,%

Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_

J¥;JFDD<IDLJ@BK@C ;@E<¥I<I Jfcf^jfdd\iY\kp[\ibeXc[g‚]Xim\ie\#d\e`[\e ]fiY`e[\cj\\i[\i`bb\dXe^\[\ik´eb\ifm\idlc`^$ _\[\ie\]fi#Xk^`m\j`e\_fm\[k\c\]fe\i\kg\ijfec`^k `jc´k%9Xi\ifc`^#]fi[\k^µiA9C]fi[`^%;\_Xie\kfg cXeZ\i\k[\c´bi\jd‚A9CIfopI\]\i\eZ\),'$_fm\[$ k\c\]fe\i`\bjkiX]lebp]Xim\if^[\d_Xi[lel Z_XeZ\e]fiXkm`e[\_\i%;lbXejZfi\[\d`\ek\e Yc‚&^iµe\cc\ifiXe^\&g`eb% ?M@CB<KC8E;BFDD<IC8;P>8>8=I86 X J\e[Z`baYcXk`c()--]fiLJ8 Y J\e[Z`baYcYk`c()--]fi<e^cXe[ Z J\e[Z`baYcZk`c()--]fi:XeX[X

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 +(


vind

?8Ë;<K@E;<IJK<C8>@FI;<E M`m\[`bb\d\[a\i#d\e_\ig‚i\[Xbk`fe\e_Xim`[\kd\[XkYc`m\_Xcm$ eµ^e\k`cmfi\jjfdd\i]\jk\i#f^[\id\[m\[m`#_mfim`^k`^k[\k\iXkm´i\ `bc´[kc´bb\ik#gi´j\ekXY\ckle[\ikµa%;\i]fi^`m\im`[`^_\iZ_XeZ\e]fi Xkm`e[\\kc´bb\ik8l[i\p$j´k]iXKi`ldg_jep\jk\YiXe[<m\ip[Xp >f[[\jjk`c\em´i[`X]*-'#$bi%J‚bXe[lm`cb‚ic`^kjd`[\kµa\ke‚i[lm`c# l[\eXk]fcb]‚i^i`e\Õ`gfm\i[`e\dfidfi$kiljj\i% C´jd\i\fd<m\ip[Xp>f[[\jjg‚nnn%\m\ip[Xp^f[[\jj%[b#_mfi [lf^j‚bXej`[[\f^c\^\d\[_m`cb\jkpc\j#[ljpe\jdXkZ_\if^Ôe[\ ]i\dk`c[\kg\i]\bk\j´k]fi[`^%

BH

,; 95 @^jE 229 M ‚g‚

?M8;JKwI9?<><EKC@>=FI6 X J\e[Z`bki`lXk`c()--]fi9XY\clk$_`djk\i^`dj Y J\e[Z`bki`lYk`c()--]fi9ffYp$_´e^\bµa\ Z J\e[Z`bki`lZk`c()--]fi9ipjk\_fc[\iMf@^j‚Eg; ‚`c`e\k%[ nnn%Z_

f \k%[b n%Z_`c`e Trusse nn

b

129,95

J<O<;<BLIM<I 8k^‚`Yp\el[\edXjZXiX\im\cc`[kc`ËjfdXk^‚g‚ jkiXe[\el[\eYX[\kµaÆg‚\k\cc\iXe[\kk`[jglebk \e[\i[\kg`ec`^k%D\ed\[I`dd\cjJ\op:lim\j DXjZXiX]iXDXkXjbXe[lm´i\j`bb\ig‚# Xkj\cm_Xd[\ejli\[µidXe[g‚ [`jbfk\b\kYc`m\iYcµ[`be´\e\#]fi [\k\im`ib\c`^\eX][\d\jkgfgl$ c´i\dXjZXiX\i#[lelbXem`e[\% ?MFI?8IM@DF;<JGFKK<K@;<EE<DwE<;6 X J\e[Z`bi`ddXk`c()--]fi G‚^‚^X[\e`A\cc`e^ Y J\e[Z`bi`ddYk`c()--]fi G‚Jb`m\9\XZ_GXikp Z J\e[Z`bi`ddZk`c()--]fi @E\nPfib#YXYp

LOGO

Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_

+)A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

I<EF>K¥I=I8 KFGK@CKw¿F> D@;K@D<CC<D I\ec`^_\[\i\e[p[#c`^\d\^\k_mfi Y\jb`[k\[`e\kXeb\i\e[d‚kk\m´i\% ;\i]fi[`jb\i<ZfMX^_\ifgd\[Y‚[\ eljj\$Ycµ[\_‚e[bc´[\if^\bjkiXd`c[ jg\Z`Xcj´Y\#j‚[lbXe_fc[\_m\i\e bif^g‚[`kjfcYile\\cc\i_ldd\i$iµ[\ bfiglj`jbµee\jk\#m\c[l]k\e[\fi[\e%M` XeY\]Xc\i[`^`_m\ik]Xc[XkjZfi\[\ee\ gi´d`\#]fi_\c\gXbb\e_Xi\em´i[`X] bi%+''#$f^j‚\i[\kbmXc`$mXi\%

?M8;JD@;<ID8EKI8;@K@FE<CK É@I@E><EÉ=FI8KJKFGG<<E 9FBJ<B8DG6 X J\e[Z`bm`kXXk`c()--]fi <k_‚e[bc´[\ Y J\e[Z`bm`kXYk`c()--]fi <e[leb`ek`dj´Y\ Z J\e[Z`bm`kXZk`c()--]fi =`i\´jc\i


sexpanel

9<8KJK@C9¥C><IE<

JKPIGw JFDD<I8=K8C<IE<

Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_

;lb\e[\i]fie\dd\cj\e[\i[lbb\ifg\]k\i)$* l^\ij]\i`\1<i[\kkfij[X^\cc\i]i\[X^6Jblcc\a\^ m´i\g‚Bfjel6?mfi\ia\^6E´jk\e Xcc\[`jj\k`e^ m`c=`cf]XoDf[\$bXc\e[\i\ek`c\em´i[`X]bi%)(0#0, _a´cg\[`^d\[Xk_fc[\jkpig‚%D\ej`^`bb\k`cef^\e _m`j[lm`e[\i[\e#]fij‚bXe[l`bb\c`^\É^c\dd\É kXek\F[Xj‚ic`^\jm\jb\$jfdd\igXikp%

GifYc\d\kd\[Xkm´i\g‚jkiXe[\e\i#Xk[ljfdi\^\c\ikmXe^j`e[cX^kk`cXk _µi\g‚`ii`k\i\e[\Yµie#[\ikl[\ifm\i#Xk[\i\ibfdd\kjkiXe[jXe[`[\i\j jf]k`Z\%D\ed\[\eX][`jj\ka\bb\[\iX[`f\i]iX;XekXok`c\em´i[`X]/00 bife\i#bXe[lfm\i[µm\[\ejcX^j#jXdk_fc[\[`e\^\ec`cc\]\jkg‚jkiXe[\e% @bb\efbd\[#Xk[l]‚iX[^Xe^k`c[\Y\[jk\_`kj]iX´k\i\e$[lbXef^j‚j´kk\ [`edg*$X]jg`cc\ik`cf^j\cmc\^\[a% ?M8;JKwIGIF>$IF:B=FI66 X J\e[Z`b[XekXk`c()--]fiGif^i\jj`mifZb Y J\e[Z`b[XekYk`c()--]fiGifmfb\i\e[\ifZb Z J\e[Z`b[XekZk`c()--]fiGifYc\dXk`jbifZb

Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_

?MFID8E><GIF:<EK8=:?@C@E<KJC¤J<I< M@C><IE<?8M<<EK8KKFM<I@E>6 X J\e[Z`bÔcfXk`c()--]fi) Y J\e[Z`bÔcfYk`c()--]fi)- Z J\e[Z`bÔcfZk`c()--]fi+)

<EK@BB<E;< K¥DD<ID8E;J$9FD9< J‚\i[\k_\im`jbXcle[\ijki\^\#XkXcbf_fcjbXc`e[kX^\jd\[d‚[\f^Xk [lXc[i`^d‚j´kk\[`^YX^iXkk\k`\eild]´i^\\cc\iXe[i\kiXejgfikd`[$ c\i#_m`j[l_Xi]‚\k\ec`cc\&jkfijb`[g‚%E‚i[\kj‚\ijX^k#j‚\i[\kk\9fcj YXik\e[\ib`k]iXDXoo`ldk`c\em´i[`X]bi%)#'''#$jg´bb\kd\[j‚d\^\k jgilk#Xk[lbXe‚Ye\\ejkiXe[YXig‚@Y`qX%Jkfc`Mf[bX#:ilqXeIld#A`d 9\Xd#=Xdflj>iflj\#:f`eki\Xl#JXlqXK\hl`cX#9fcjJ`cm\ikfg>`e#j\bj 9fcjc`bµi\if^\kbfdgc\kYXik\e[\i$b`k#j‚[lbXeafe^c\i\ile[kd\[[\k¿ :fZbkX`c$dlc`^_\[\ie\\il\e[\c`^\f^[\kjXdd\\i]\jk\e% ?M8;=8E;KM@L;8==8BK@JB?A8CGGwK¥DD<ID¤E;@ ALE@$ELDD<I<K8=:?@C@6 X J\e[Z`bdXooXk`c()--]fi8k_l^^\_fm\[\kX] Y J\e[Z`bdXooYk`c()--]fiBXbkljg`cc\if^mXe[ Z J\e[Z`bdXooZk`c()--]fi;i`b[fYY\ckj‚d\^\kjfdgcXecX^k

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 +*


vind Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_

JE8:BPA<8EJ=I8 FLK=@KK<IJE8K@FE ?m`j[l\i]Xi\km`c[`a\Xej$ale^c\e#bfdd\i_\i \em\al[#]fid\[\kgXic´bi\a\Xej]iX FLK=@KK<IJE8K@FE\i[l(''d\[g‚‚i\kj jfdd\idf[\%;\k\i\ei\eep[\cj\XkgXbb\ jk´e^\ie\`e[`[`jj\Yc´i\[\a\Xej# f^jfdfd#[\k`bb\mXiefb#m`e[\i[lY‚[\ \kgXik`c[`^j\cmf^\kgXik`c[`em\e\cc\i m\e`e[\%;lbXef^j‚m`e[\\kgXia\Xejg‚ nnn%flkÔkk\ijeXk`fe%Zfd ?M8;B8ED8EF>JwB8C;<<KG8I A<8EJGwEFIJB6 X J\e[Z`ba\XeXk`c()--]fi<e[fe^\i`Ylbj\ Y J\e[Z`ba\XeYk`c()--]fiGXcXm\i$biX[Xe^\i Z J\e[Z`ba\XeZk`c()--]fi;\e`d$g‚$[\e`d$ g‚$[\e`d$g‚$[\e`d¿

;<E>F;<JD8>Gw JKI8E;<EF>@DLE;<E ;lbXeXc[i`^_XË]fid\^\kl[jkpid\[g‚jkiXe[\ef^ [\kk\Yf[p$YfXi[]iXD8F8Dm`cblem´i\\eb´ibfd$ d\ek`c]µa\cj\k`c\ekli`mXe[\k%;l]‚ifm\e`bµY\k\e ^f[Yleb\D8F8D$bXiXd\cc\id\[#j‚[lbXe^ldc\ f^jli]\jXdk`[`^%?\c\dfc\m`kk\e_Xi\em´i[`X]bi% ),'#$% :?@C@J=8JK<BCLDD<$JBI@9<EKJBI@M<IL; =I8<KLE@BKAPJBG<IJG<BK@M#D<E?M8; ?<;;<I?LE6 X J\e[Z`bdXfXk`c()--]fiC`mX Y J\e[Z`bdXfYk`c()--]fiBffcDf\;\\Apkk\ Z J\e[Z`bdXfZk`c()--]fiKi`e\

++A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

Mf@^j‚Eg; ‚b `c`e\k%[ nnn%Z_


&GVMŸORGJ[RGUQO.C4QWZ QRNGXGTKUKVJLGONCPFGT (7.&6HQTVLGPVEJGEMFGP HQTOKFCDNGUKPING´$WNNGVRTQQH´ 4GNGCUGLWPK

YYYNCTQWZEQWMÂYYYO[URCEGEQONCTQWZWM

        

    

              


mode r e g i p

SPOT PÅ SKIVE BEACH PARTY

?m\djblcc\_Xkif\k#Xk[lf^j‚bXem´i\\e Y\XZ_YXY\#j\cmfd[l`bb\_XiY`b`e`g‚6

A\Xe\kk\#))‚i#wi_lj

8jki`[#(.‚i#IX[\ij

K_\X#(.‚i#]iXK_p

J`^e\#)(‚i#]iXDfij

DET HER KA’ VI OGSÅ GODT LI’: Jlg\iÔeYi`cc\ d\[\ec`cc\je\ik X],'Ë\ie\% 9i`cc\#(000bi#DPB@K8% =`e[e´id\jk\]fi_Xe[c\i g‚1****'-'(% Fm\ij`q\k\\[\ibXe Yil^\jk`c8CK%Jlg\i c´bb\i`mXid\e% Kfg#+00bi# 8d\i`ZXeM`ekX^\% =fi_Xe[c\jg‚ nnn%pfl_\j_\%Zfd

?LJ

DF;<9C B F>><E g‚: ?@C@E<K

?\ckg\i]\bkbfdY`eX$ k`feX][\ki‚f^Ôe\% ;`jj\gldgjbXe^‚ k`cY‚[\bafc\i#j_fikj# a\Xejf^aldgjl`kj% Gldgj#000bi%:cXibj% =`e[e´id\jk\]fi_Xe[$ c\ig‚1****'-'(

DF;<I<;8BK¥I1KI@E<C89L?EJGFKK<I1:8JG<I:?I@JK<EJ<E

GldX_Xif^j‚k´eb]X$ j_`fe`ki´e`e^jcfbXc\kf^ _XiYc%X%cXm\k[\ee\kfg# jfd\ijbµeXkki´e\`% Kfg#*''bi%GldX% =`e[e´id\jk\]fi_Xe[c\i g‚/.0*00''

E`Z\je\Xb\ijk`cbµc`^\f^ giXbk`jb\jkle[\i% Je\Xb\ij#-00bi#B$jn`jj% =`e[e´id\jk]fi_Xe[c\ig‚ *0(-****

;\ee\Ylbj\[iX^k]iX NiXe^c\i\i\^\ekc`^ \kj_fng`\Z\#_m`cb\k Y\kp[\i[\ible\i cXm\k[\kk\\e\\bj\d$ g\c%;\e\i[f^j‚Ôe# f^g‚g\^\i`^\e#Xk Ylbj\[iX^k\e\i[\k pgg\ijk\% 9lbj\[iX^k#NiXe^c\i% =`e[]fi_Xe[c\ig‚ +0)))--

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 +.


mode

drenge

SPOT PÅ SKIVE BEACH PARTY

?\ckl[\`jbfm\e\i]\jk`mXcglYc`bldd\kjkµajk`c_\c[`^m`j`bb\% M`gXbb\[\`^cf$k\ck\kf^]Xe[k[\ej\a\jk\jk`c`Jb`m\%

=FKF1JO:%?L

=FKF1JO:%?L

M`m\[`bb\c`^\#_mfi^Xdd\c_Xd_\i\i# d\e=\[fiX$_Xkk\<IXckj‚ka\bb\[\%

%%%d\eYµcc\_Xkk\6EfkjfdlZ_%

D`bb\c=fcd\i#(.‚i#f^Y\jpe[\ic`^kefb[\e d\jkka\bb\[\be´^k`Jb`m\f^fd\^e%

(*$‚i`^\DXi\ef^(-$‚i`^\8e[i„\?\p#J\o G`jkfcj_Xii`e^\k%;\m`c_X[\i\jjk`ck`cYX^\

DET HER KA’ VI OGSÅ GODT LI’: 8]jcXgg\e[\jbfk`c \ejbµe[X^g‚]o jkiXe[\e% Jbf#*00bi# Kjldfi`:_`jXkf% =fi_Xe[c\jg‚ nnnpflj_\_\%Zfd

BXedXe`bb\Xck`[Yil^\ \e\bjkiXk\ie\kjbafik\6 Jbafik\#,''bi% NiXe^c\i% =`e[e´id\jk\ ]fi_Xe[c\ig‚1 +0)))---

;\_\ile[\iYlbj\ij\iYXi\ j‚iXi\l[ Le[\iYlbj\i#)+0bi%8Ze\% =fi_Xe[c\jg‚ _kkg1&&nnn%pfl_\j_\%Zfd

+/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

;`jj\jbfm`cc\ef^c\d\e\ mXi\ejdlc\jgµaj\#d\e [\jblcc\_Xm\\efgjkiXd$ d\e[\\]]\bkf^m´i\ lkifc`^jle[\Xk^‚`% JXe[Xc\i#-+0bi%#=`k=cfg% =`e[e´id\jk\]fi_Xe[c\i g‚1****'-'(

;\k\i[\]´ii\jk\#[\i`bb\\a\i \kgXia\Xej#f^c`^\c\[\j[\ ]´ii\jk\#[\i`bb\blee\Yil^\ \k\bjkiXgXi% A\Xej#/''bi%NiXe^c\i% =`e[e´id\jk\]fi_Xe[c\ig‚1 +0)))---

DF;<I<;8BK¥I1KI@E<C89L?EJGFKK<I1:8JG<I:?I@JK<EJ<E


Maria døjer ikke med underlivssvamp og bakterielle infektioner Intima® intimsæbe En uparfumeret og skånsom sæbe til den daglige intimhygiejne. Sæben indeholder mælkesyre og er med en lav pH på 4, der vedligeholder en sund intim balance. Intima® intimkur Vaginaltabletter med mælkesyrebakterier, mælkesyre og krameria triandra ekstrakt. Tabletterne genopretter balancen i den vaginale bakterieflora og forebygger svamp.

Se mere på www.intima-intimpleje.dk

Maria er valgt til Intima-pigen i 2009. Hun arbejder som farmakonom og er bosat på Amager med kæreste og vovse.


horoskop

Horoskoper for perioden 01.07.09-11.08.09 )(&*$)'&+

VÆDDEREN

¥BFEFD@1 @e^\ei\jjfik`K_X`cXe[k`c[`^%D\e_mX[jbXc[lf^j‚ d\[clbjlj6;\kYc`m\im‚[k#le[\i_fc[\e[\f^]i´bk Xcc`^\m\c%;fe¡knfiip#[\i\i]\jk\ig‚gif^iXdd\k%

B¤IC@>?<;1 ;\i\idXjj\iX]cfffm\`cl]k\eÆd‚jb\\e[[X \ec´bb\iY`jb\eg‚]\i`\e%;\i\i`_m\ik]Xc[ep\ d\ee\jb\if^]c`ikk`cjk\[\%M`^XiXek\i\i`ek\k Æd\e[\kj\ijg´e[\e[\l[% JKL;@<1 Jbile\[]fiXdY`k`fe\ie\f^jcXgX]%;\ijb\i ef^\kg‚[\ejfZ`Xc\jZ\e\#_mfi\ej´ic`^^ilgg\ X]m\ee\iY\kp[\id\^\k]fi[`^%D‚jb\\ebi\Xk`m l[m`bc`e^%

TVILLINGERNE

))&,$)(&-

TYREN

¥BFEFD@1 B`^[`eµbfefd`\]k\i`jµdd\e\f^m´c^ ]fiel]k`^k%;ljcXgg\i`bb\X]`]\i`\e#d\e^`m\i [\e^Xjd\[i\aj\i#m\ee\if^ep`ejg`iXk`fe% B¤IC@>?<;1 ?m`j[lXcc\i\[\`]fi‚i\kjbil\[\fg]fiifdXe$ Z\eÆj‚\i[\kd‚jb\el#[ljbXcjXkj\g‚[\e

)(&+$)(&, _\ckjkfi\gXi]\i`\%<i[lj`e^c\6J‚\ij`[jk`alc` jlg\iifdXek`jb#dX^`jbf^l]fi^c\dd\c`^ JKL;@<1 ;\i\i`ejg`iXk`fe`cl]k\e#f^[lk\Xd\ifgd\[ jµ[\d\ee\jb\if^]`e[\i\eep#d\e`e^j]lc[ m\a%Alc`\ijg´bb\kd\[bi\Xk`m`k\kÆj‚]fiY\$ i\[[`^g‚l[m`bc`e^%

))&-$))&.

,

KR E IBSEN ¥BFEFD@1 JkXY`c`k\k\i#_mX[[lm`c_XË%F^[\k]‚i[l`alc`%=\i`\ d\[b´i\jk\e#]Xd`c`\e\cc\i\e^f[m\ek\^e\ik`cXk Yc`m\_p^^\c`^#f^[l]µc\i[`^^f[kk`cgXj%

¥BFEFD@1 ;l]‚idXjj\iX]bife\ig‚bfekf\eÆd\e[l jbXcf^j‚Yil^\\edXjj\X][\d%Alc`jk‚ig‚ fgc\m\cj\i#i\aj\if^\edXjj\ep\f^jg´e$ [\e[\d\ee\jb\iÆf^[„kbfjk\ibeXjk\i% B¤IC@>?<;1 ?m`j[l_Xi\eb´i\jk\#j‚\i[\ijµ[jlgg\$ dlqXb`cl]k\ed\cc\da\i%@_Xief^\kXk]\ai\

f^^µi[\kd\[dXe„i%<i[lj`e^c\#\i[\i\e c´bb\i]`jb`]XimXe[\k]µijk`alc`d‚e\[%

B¤IC@>?<;1 ;\i\iifdXeZ\`cl]k\e;\kj\il[jfdfd#[\k\i _fc[YXik%D‚jb\]`e[\i[l[`kc`mjb´ic`^_\[%;\i d\[j`bb\i_\[`d`[k\eX]alc`%

JKL;@<1 ;l_Xi_X]kkiXmckÆ[\k_Xicµee\kj`^Æf^[\k \iel#[ljbXcjcXgg\X]Ep[jfc\e#]\i`\ef^kX^ [\k_\c\#jfd[\kbfdd\i%Ep\`[\\if^d\e$ e\jb\i\ig‚kiXgg\ie\Æj`^_\ak`c[\d%

JKL;@<1 ;l_XijkX[`^c`[kXiY\a[\#[\ijbXccXm\j`jkXik\e X]d‚e\[\e%D\ee‚i[\k\ifm\ijk‚\k#bXe[l jd´bb\]µ[[\ie\fgf^ep[\Xcc\[\^c´[\if^ ep\`e[kipb#jfd]\i`\eYp[\ig‚%

)*&.$)*&/

LOVEN

¥BFEFD@1 ;\kj\i`bb\_\ckjb`[kl[%D‚jb\]‚i[l\e\bjkiX jcXkg\e^\Æf^[\djbpe[\i[l[`^efbXkYi´e[\ X]g‚\kjdlkl[`m\i[\e%>f[kli B¤IC@>?<;1 8dfi_Xi[`^`jbp[\jb`m\e`alc`d‚e\[%<i[l` \k]Xjk]fi_fc[#bµi\i[\kg‚jb`ee\iÆf^\i[l j`e^c\#bXe[lcXm\\kc´bb\ik_ffblg`jkXik\eX] d‚e\[\eÆj‚_fc[µae\e\‚Ye\ JKL;@<1 ?m`j[l_Xi\kg\ijfec`^kgifa\bkbµi\e[\Æj‚e‚i [lefb`d‚cd\[[\k`jkXik\eX]alc`%;lm`c_\cjk XiY\a[\Xc\e\Æd\ee‚ifg^Xm\e\ibcXi\k#\i_\c\ m\i[\e[`ec\^\gcX[j%>`m[\e^Xj

FI;1:?8ICFKK<;LE:8E=FKF1:8IJK<EJ<@;<CK8KKFM¥I1:?I@JK@8EALEBL?E

JOMFRUEN ¥BFEFD@1 ;l_Xi`bb\kfkXccXmmXe[\`jbXkk\b`jk\e%D‚jb\ _Xi[`e\]fi´c[i\^`m\k[`^\eYfelj]fi[`e\ ]`e\\bjXd\eji\jlckXk\i6;\\bjkiXg\e^\ Yil^\i[lg‚\e[\ac`^]\i`\%Ep[]i\[\ef^if\e% B¤IC@>?<;1 @jkXik\eX]alc`_Xi[l^f[k^Xe^`Xdfi`e\ie\% D‚jb\dµ[\i[l\eÆf^[\icX^kfgk`c\e

)+&/$)*&0 ]fi\cjb\cj\%?m`j[l_Xi\eb´i\jk\bµi\ia\i\j ]fi_fc[g‚jb`ee\i%;\ac`^k

JKL;@<1 ;l_XiXcc\dlc`^_\[\i]fiXk]‚^f[\i\jlckXk\i `_ljÆf^[\kjkpib\i[`ej\cmk`cc`[%;lYil^\i [`e]\i`\g‚m\ee\ie\Æd\e[l_ljb\if^j‚Xk _`m\jk`bb\k?<CKl[%;\k\ibcf^k^afik¿

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 ,(


horoskop

Horoskoper for perioden 01.07.09-11.08.09 )+&('$))&((

SKORPIONEN

)+&0$)*&('

VÆGTEN

¥BFEFD@1 ;\i\icX^kfgk`c\e]XekXjk`jb]\i`\Æf^[\k_Xi [li\ek]Xbk`jbi‚[k`c%=\i`\eYp[\ig‚jg´e[\e[\ f^le`bb\fgc\m\cj\id\[m\ee\ie\%CfZXk`fe\i jkiXe[f^mXe[#j‚^‚blel[k`ceXmc\e% B¤IC@>?<;1 ?mfie‚iYc\m[`kc`mk`c\ejlbb\ijµ[ifdXek`jb k‚i\g\ij\i6JmXi\k\ij`[jk`alc`#_mfiXcc\j\acj´k$ k\jk`c`ifdXek`bb\ejeXme%M´igXiXkk`cXkYc`m\ ]fi\cjb\kf^]`e[[\cpj\iµ[\bc\\e\o]i\d % JKL;@<1 Alc`Yil^\jgi`d´ikg‚Xk_´e^\l[f^]\jk\%;`e ]\i`\Yp[\ig‚blcklil[m\bjc`e^f^bfddle`bXk`fe P\jAfj„@nflc[c`b\kfj\\pflijkXdgZfcc\Zk`fe ;\kYc`m\ijafmk#`ejg`i\i\e[\f^]XekXjk`jb%

¥BFEFD@1 ;lm`c^\ie\l[f^i\aj\Æf^[\kbXe^f[kcX[\ j`^^µi\%D\e[ljbXcm`ib\c`^k´eb\[`^fdÆ]fi [l_Xi`bb\dXe^\bife\i`bXjj\e% B¤IC@>?<;1 J`[jk`alc`jbil\i[lfg]fiifdXek`bb\e%;l\i ]i\dd\`jbf\ef^]c`ik\ik`c_µai\f^m\ejki\%

?m`j[l\i`\k]fi_fc[#m`c[\kYcfdjki\fg_\e fm\ijfdd\i\e% JKL;@<1 AX#[lm`c_\cjkc`^^\g‚jkiXe[\e%D\ejfd$ d\i]\i`\e\i]Xbk`jb\ek`[#_mfi[ld\[]fi[\c bXec´j\f^jXdc\g‚m`[\e%;\k\iel#[l_Xiif k`cXkm´i\[`^j\cm%L[epk[\k

))&()$)'&(

STEN IBUKKEN

)*&(($)(&()

SKYTTEN

¥BFEFD@1 ;l\ij‚]fiel]k`^F^[\kbfdd\i[`^k`c^f[\ `alc`%?\c\m\i[\em`c[`^[\kY\[jk\Æd\ecX[ m´i\d\[XkcX[\[\kjk`^\[`^k`c_fm\[\k%;ljbXc gXjj\c`[kg‚d\[`em\jk\i`e^\i%

¥BFEFD@1 Al_lll;l_Xi]le[\k`gcX[j`Yl[^\kk\kk`c\e ]\i`\Æd\e]fiXk_fc[\l[^`]k\ie\e\[\#i\aj\i [ljXdd\ed\[\e^ilgg\%;`ebi\Xk`m`k\k Ycfdjk\iÆf^[\kl[m`bc\i[`^% B¤IC@>?<;1 Jfdd\i\eYp[\ig‚fZ\Xe\iX]ifdXek`b% D‚jb\Yc`m\i[l]fi\cjb\k_m`j[l`bb\Xcc\i\[\

_XijZfi\k[\ei`^k`^\ %;`e\m\ejbXY\i]pc[\i d\^\kÆg‚[\e^f[\d‚[\% JKL;@<1 El_Xi[ldlc`^_\[]fiXk]‚\e[iµdfg]pc[k Æd‚jb\_Xe[c\i[\efdef^\k_ldXe`k´ik6 ;\k\i`bb\Xck#[\i\idlc`^kÆd\e_m`j[l`bb\ \ifm\ifgk`d`jk`jb#jbXc[\kefbm`ib\%

B¤IC@>?<;1 ?m`j[l\i`\k]fi_fc[#Yc`m\i[\kj\i`µjkelÆi`^k`^ j\i`µjk%D\e[\k\iXckjXdd\e^f[k%;ljXkj\ig‚ ef^\kjfc`[kf^gi`fi`k\i_a\dc`^\jpjc\i%Ef^\k jfc`[k\ile[\ifgYp^e`e^% JKL;@<1 >c\dXckfd[`e\XdY`k`fe\i%Alc`_Xe[c\ifdXk m´i\j`^j\cmf^^‚`YXi\k´\i%;`e]Xd`c`\m`c ^\ie\m´i\jXdd\ed\[[`^Æf^[\kYc`m\iY‚[\ jafmkf^^f[k%

(0&)$)'&*

FISKEN

VAN D IBÆREREN

)(&($(/&)

¥BFEFD@1 ;`eb´i\jk\jZfi\i\edXjj\bife\i_a\dÆf^ [\kc\kk\igi\jj\kg‚[`e\jblc[i\%D\e[l_µjk\i f^j‚c`[k^lc[k`cYXebbfekf\eÆf^[\kfdj´kk\i [lg‚\ei\aj\%

,)A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

B¤IC@>?<;1 @bb\ef^\kd\[Xkc`^e\cfike‚i[l^‚il[X] [µi\e%=fie‚ijfd_\cjkbXe[`e[iµdd\jZfi`e^ jk‚g‚cli%Lgk`Mlgk`Æfgd\[_‚i\kf^_fg`jbf ]iX>lZZ`%

¥BFEFD@1 <e]\i`\cXe^km´b]iXi\^em\ai\k`[Xee\mXe^ ^`m\i[`^epq\e\e\i^`Æd\e[\e[i´e\if^j‚ bfekf\ej‚gXjg‚]`eXej\ie\fm\ijfdd\i\e%

JKL;@<1 ;l_Xijkpig‚[`kg`jÆ[\k^´c[\if^j‚[\gifa\bk\i# [\ic`^^\i`jkXik\eX]alc`%E‚i[\\ifm\ijk‚\k#jk‚i [\eg‚jgXjle[\i]i\dd\[\_`dd\cjkiµ^%C´bb\ik

B¤IC@>?<;1 ;l\i]pc[kd\[c´e^j\cf^b´ic`^_\[%D‚jb\ bXe[l`bb\[\c\[\kd\[ef^\eÆd\e\k\cc\i Xe[\k\i[\i`^´i\Æf^[\k\iY\kp[e`e^j]lc[k%

JKL;@<1 ;\k\id\^X]\[k%;lbXeYil^\_\c\d‚e\[\e g‚bi\Xk`m\`[\\i#jcXgg\X]d\[m\ee\if^ b´i\jk\f^YXi\ep[\c`m\k%=fi\e^Xe^jbpc[ Y\_µm\i[\i`bb\m´i\]lc[]Xikg‚Æf^[\k^µi [`^^f[k%


sexpanel SEXPANEL

Sexpanelet diskuterer:

FERIESEX

<i[\kbcXdkXkbeXc[\g‚]\jk`mXc6<i[\klkifjbXY#_m`j[\k jb\i`JgXe`\e6F^_mfi[XekXZbc\i[l[\k^iµee\dfejk\i# e‚ib´i\jk\ekX^\ik`cJleep9\XZ_% A\i\jb´i\jk\kX^\ig‚ ]\i`\f^[lYc`m\i_a\dd\% ?mfi[Xei\X^\i\i@6 ALC@<1A\^_Xi`bb\giµm\k[\kj\cm%D\ea\^

Jfm\kg‚^Xe^\e6

[\i_a\dd\6F^j‚^`ba\^d`em\a%

?<@;@1D‚jb\jblcc\[l_Xm\cXm\k\em`[\f$[X^$

JK<G?8E@<1;\k\iaff^j‚i\kc\kXkX]$

Yf^Æj‚blee\_Xej\cmj\#Xk[lfm\i_fm\[\k

jbi´bb\]pi\g‚]\i`\%;lj`^\iYXi\ef^\kd\[1

`bb\cXm\[\ef^\k%

8_#p\jÆdpYfp]i`\e[Xk_fd\%@d`jj_`djf

_Xi\em\e#[\ic`^\_Xm[\]‚\k\eepb´i\jk\

JK<G?8E@<1AX#d\ej‚i`e^\[\_Xej\e\i\f^

dlZ_¿j‚ki´bb\i[\]c\jk\]µc\_fie\e\k`cj`^%

f^j‚jblcc\g‚]\i`\%?Xejpe\j^f[kefb#[\k

g‚jkf[#Xk[\imXi\e]iXd`ebcXjj\#[\i_Xm[\

C8JJ<1;\k\iaff^j‚[\k#Xk[\kYXi\\i„k

mXijm´ikÆ]fi[\imXiafjgilkf^[Xd\if^

i`e^\kf^jX^k#Xka\^_Xm[\beXc[\k\ekpjb\i%

beXc[%;lbXeXck`[]‚\kbeXc[`l[cXe[\k¿[\k

Xckdlc`^Xe[\k%?XecXm\[\m`jk`bb\ef^\k

J‚d‚kk\a\^j`[[\`\e_Xcmk`d\f^i`e^\]iX

\i`bb\jm´ik%D\e[\k\ijm´ikXkc\m\d\[Xk

Æd\e[\kmXi_‚i[k%A\^m`cc\^f[kefbf^j‚

GiX^k`c;XedXib]fiXk]fibcXi\_Xd#Xka\^

_Xm\m´i\kj`eb´i\jk\lkif%

_Xm\jm´ikm\[[\k#_m`j[\kmXid`e]pi#[\i mXiX]jk\[l[\ed`^¿ C8JJ<18ckj‚#_m`j[\k\i]\i`\d\[]Xd`c`\e# ^µi[\kaf`bb\ef^\k% ALC@<1E\a#d\e_m`j[\kelmXij‚[Xe\e Le^I\aj$]\i`\%J‚m`cc\a\^^f[kefbm´i\c`[k

55A\^m`cc\jkX[`^Yc`m\jli_m`jd`e b´i\jk\c‚f^beXc[\[\d\[\e\cc\i Xe[\ekpjb\ig‚\k_fk\cm´i\cj\%33 $JK<G?8E@<

Y\bpdi\k%

<i[\kd\i\ c\^XckXk m´i\lkif` l[cXe[\k6 JK<G?8E@<1;\i \ief^\e#[\i_Xi

Xckj‚`bb\_Xm[\cXm\kef^\k¿K`cj`[jkjX^[\

j‚[Xe\ei\^\c#d\[Xk[\k`bb\\ilkifjbXY#

?Xi@j\cm^afikef^\k@ `bb\Yli[\g‚\e]\i`\6

_Xe1A\^_Xm[\YXi\Yil^]fiXkk\jk\[`^%A\^

e‚i[\k\i`l[cXe[\k%D\ej‚[Xe_Xia\^[\k

mXij‚jliÆf^bfd_a\dd\[\ek\c\]fei\^e`e^

Y\jk\dk`bb\%A\^m`cc\jkX[`^Yc`m\jli#_m`jd`e

JK<G?8E@<1A\^_XiXc[i`^d‚kk\kkX^\

g‚(+''bife\i%M`\i`bb\b´i\jk\id\i\%

b´i\jk\c‚f^beXc[\[\d\[\e\cc\iXe[\e

X]jk\[g‚j‚[Xeef^\k]fid`e\bjb´i\jk\%

C8JJ<1A\^_Xif^j‚fgc\m\kef^\kg‚\ejkl$

kpjb\ig‚\k_fk\cm´i\cj\%

?XemXid\^\kaXcflo%D\ea\^_Xifgc\m\k

[`\kli%C`^\`e[\em`jblcc\_a\d#Yc\m[\i_fc[k

ALC@<1A\^jpe\j`bb\#[\k\i\ele[jbpc[e`e^#

ef^\kg‚\ejkl[`\kli%D`e\iffddXk\jmXi

\eX]jclke`e^j]\jk`\e\cc\iXe[\e]f[Yfc[bclY%

Xk[l\il[\f^i\aj\Æ\cc\iXk[l\ijk`m%A\^

Yc\m\kj‚jk`m\#Xk[\_Xm[\c‚jkd`^l[\%J‚

8cc\[\[\ikpjb\i\m`_Xm[\Y\jµ^kmXiYXi\kfg

_Xij\cmYil^k[\ele[jbpc[e`e^\e^Xe^#[Xa\^

d`^f^\em\e`e[\\e[k\d\[Xkjfm\g‚\e

kpjb\i$bcXdd\¿

mXilkif%D\e[\kmXiaf`bb\^ile[\e%>ile[\e

kpjb]pijm´i\cj\%;\ijb\k\`bb\ef^\kÆd\e

:?8IC@<1Kpjb\i\#`^\e6

mXi#Xk[\k#a\^_Xm[\[\i_a\dd\#`bb\mXi^f[k

[Xa\^]fikXck\d`eb´i\jk\#Xka\^_Xm[\

C8JJ<1AX#kpjb\i\%E‚#d\e[\ej`[jk\X]k\e

efb%

jfm\kg‚m´i\cj\d\[_Xdkpjb\i\e#Yc\m_Xe

bfd[\ij‚\edXjj\Xe[i\Æf^\eX][\dmXi

?<@;@1?mfie‚i\i[\k\^\ekc`^lkifjbXY6E‚i

YXi\Jw^Xc%

YXi\jlg\ic´bb\i%M`[Xej\[\f^a\^bpjj\[\

dXebpjj\i#\cc\i%%%

C8JJ<18ia#j‚d‚_Xe[Xc`^\jc`gg\kXe^X$

_Xdg‚b`e[\e%D\ej‚k´ebk\a\^1Jkfg#[l_Xi

C8JJ<1;\kbfdd\iafXeg‚#_mX[[lc´^^\i

kiljj\e¿

\eb´i\jk\[\i_a\dd\Æ[\k\iafYXi\„kbeXc[#

`\kbpj%

JK<G?8E@<1AX#_mX[jblcc\a\^_Xm[\^afik6

„eeXk%M`c[lm`ib\c`^µ[\c´^^\[\k#[l_Xi

$=FIKJ¤KK<J

CHILIS SEXPANEL Blee\[lk´eb\[`^Xkm´i\d\[`:_`c`j j\ogXe\c6<i[lbcXik`cXk]fik´cc\‚Y\ek f^´ic`^kfd[`e\i]Xi`e^\cc\idXe^\cg‚ jXdd\6J\e[\edX`ck`ci\[Xbk`fe\e7 Z_`c`^iflg%[bf^d´ibdX`c\eÉj\ogXe\cÉ%

,+A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

STEPHANIE,18 ÅR

JULIE, 18 ÅR

9<JB¤=K@><CJ<1>pdeXj`\\c\m K@C1G`^\if^]pi\ :@M@CJK8KLJ1J`e^c\ B¤I<JK<I1=`i\ J<OL8CG8IKE<I<1=\dk\e J<O<I%%1\k]pj`jbY\_fm#d\e f^j‚ef^\k`ek`dkd\cc\d kfd\ee\jb\i

9<JB¤=K@><CJ<1Df[\cf^ ?=$\c\m K@C1=pi\Æd\eg`^\ibXef^j‚ Yil^\j :@M@CJK8KLJ1J\i\e]pi B¤I<JK<I1=\dÉi`^k`^\É J<OL8CG8IKE<I<1(* J<O<I%%1ef^\k#[\i`bb\bXe le[m´i\j

FI;JKPI<I1C@E;8>A8C;9¤B?8EJ<E=FKF1C8IJN8?C


sexpanel SPRANG KONDOMET?

HVAD MENTE HAN MED "SKAL JEG SLaÅMIN PLoK I DIT IGLO-TELT?"

C´jfdj\of^b´ic`^ _\[ _m\idXe[X^g‚

M`\im´i[XkkXc\d\[

:_`c`e\k%[b

u

33 91 11 19 nnn%j`bb\i-%`e]f

YEP...MIT TELT ER IKKE DET ENESTE, JEG lige HAR REJST, SNUSKE...

LASSE, 20 ÅR

CHARLIE, 18 ÅR

HEIDI, 19 ÅR

9<JB¤=K@><CJ<18iY\a[\i `Ylk`b K@C1=pi\ :@M@CJK8KLJ1J`e^c\ B¤I<JK<I1Kf#[\ii`^k`^ ^´c[\i J<OL8CG8IKE<I<1(( J<O>¥I%%1Xk[l]µc\i#[lc\m\i

9<JB¤=K@><CJ<1Jkl[\$ i\e[\ K@C1G`^\i :@M@CJK8KLJ1=fi_fc[g‚ Xe[\k‚i B¤I<JK<I1J<OL8CG8IKE<I<10 J<O<I%%1L`df[jk‚\c`^k

9<JB¤=K@><CJ<1Jkl[\ek K@C1=pi\ :@M@CJK8KLJ1Bfdgc`Z\i\k B¤I<JK<I1) J<OL8CG8IKE<I<1+ J<O<I%%1ef^\km`Xcc\_Xi Yil^]fi

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 ,,


sexpanel ?<@;@1AX#d\e_m`j[\k\ij‚[Xe\k]\dj\ble[\ij

?<@;@1Ef^\e6MXi[\k[`^¿

bpjÆf^j‚k´eb\i[l1E\a#m\ek%Jkfg%F^j‚^‚i[l

JK<G?8E@<1E\a#a\^_Xm[\`bb\j\o

[`em\a%<i[\kj‚lkifjbXY6

g‚Ifjb`c[\%A\^giµm\[\\cc\ij[\jg\$

JK<G?8E@<1;\kjpe\ja\^#[\k\i%A\^_Xi\e^Xe^

iXkXk]`e[\\e%8cc\Xe[i\^afi[\[\k

j\cm^afik[\k%8ckj‚\kbfikbpj%F^a\^_Xm[\Jw

Æf^j‚k´ebk\a\^#bcXik#a\^jbXc_Xm\

[‚ic`^jXdm`kk`^_\[YX^\]k\i%A\^]µck\d`^m`ib\c`^

]\jk`mXcj\o%D\ea\^]Xe[k`bb\ef^\e¿

lkif%

C8JJ<1;ld‚^f[kefb_XËm´i\k

C8JJ<1;lbXeafXck`[m\e[\[\efd%?m`j[lm`cc\

Y\jb`[k#_m`j[\i`bb\mXief^\eg‚

Yc`m\b\[X]#Xk[`eb´i\jk\^afi[\[\kÆj‚\i[\k

Ifjb`c[\#[\im`cc\_XË[`^%

g‚_m\d_\cjk%A\^_Xief^c\m\ee\i#[\iXck`[cXm\i

lkifjbXY%

?Xi[`eb´i\jk\be$ c[\k\eXe[\e\cc\i m`c[l_Xm\\k‚i[ fdjfdd\ic`i%J‚ c´jj\ofcf^\eg‚

:_`c`e\k%[b \cc\ijbi`mk`c cfm\j\op7Z_`c`^iflg%[b

:?8IC@<1E\a#[\kmXid`eb´i\jk\#a\^ jcf^d`^cµjjXdd\ed\[%A\^kifi`bb\# a\^blee\]`e[\g‚Xk_ffb\fgd\[\e jfda\^jc\k`bb\_Xidµ[k]µiÆd\e_m`j a\^_Xm[\b\e[kg\ijfe\e`ef^\kk`[#j‚ _\ckbcXik%D\e^\e\i\ck%@e^\ei\^c\ig‚ ]\jk`mXc ALC@<1A\^jpe\j`bb\#[ljbXcbXjk\[`^

JK<G?8E@<1E´_#a\^mXi]Xbk`jb[\ei\e\jk\`

bfeblii\eZ\fd_m\d#[\ibXejZfi\]c\jkg‚]\jk`$

c\ai\e%D‚jb\mXi[\k[\k¿a\^cl^k\[\]fid\^\k

mXcÆ[\e#[\i]‚i]c\jkm`e[\i\ebXjj\YXa\i\\cc\i

?mX[\ii\^c\ie\]fi j\og‚]\jk`mXc6

X]j´Y\%

ef^\kc`^e\e[\%;\ki\jlck\i\iXck`[`\edXjj\jd‚

?<@;@1>µi[\k#e‚i[\k\idµibk%A\^_Xig‚\kk`[j$

fe[kX][\d%A\^k´eb\iYXi\1?mfi\i@eX`m\

glebkbeXc[\k`\kk\ck#_mfi[\kgcl[j\c`^^`bfg]fi

<i[\ief^\k[l`bb\bXe ^µi\g‚\e]\jk`mXc6

Xkk\ck\ke´jk\emXi^\ee\dj`^k`^kÆf^Xcc\blee\

:?8IC@<1A\^jpe\j`bb\#[\i\ief^\ei\^c\ig‚

\e]\jk`mXc#bXe[laf`bb\i\^e\d\[#Xk[\k\i[\e

j\#_mX[m`cXm\[\¿

\e]\jk`mXc%A\^jpe\jYXi\#dXejbXcjc‚j`^cµj¿[\k

\e\jk\\e\%

JK<G?8E@<1;\kbXef^j‚m´i\`ii`k\i\e[\#e‚i

^afi[\a\^j`[jk#a\^mXiX]jk\[%

C8JJ<1E\a#[ljbXcefb`bb\i\^e\d\[Xk^‚

]fcbbeXc[\ifdeXkk\e%;Xa\^mXig‚Ifjb`c[\#

?<@;@1D\[_m\djfd_\cjk6

[\i]iXd\[\ei`e^g‚]`e^\i\e%

kµj\i#[\ijk‚if^kl[\i`mfi\jc\ai%D\ea\^_Xi`bb\ JK<G?8E@<1E‚i[l\ijXdd\ed\[ef^\eg‚

mXi[\ief^\e]iXmfi\jc\ai#[\imXij‚_µacp[k\#Xk `e^\eblee\jfm\Æ_\cc\i`bb\[\d`eXYfc\ai\e%

55;ld‚^f[kefb_XËm´i\kY\jb`[k#_m`j[\i`bb\ mXief^\eg‚Ifjb`c[\#[\im`cc\_XË[`^%33 $C8JJ<

,-A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @


FÅ 10 KONDOMER GRATIS -F`>˜Ê}©ÀÊ`Õt

Skriv blot “chili” i kommentarfeltet når du handler på gummihat.dk så vedligger vi 10 normale kondomer gratis.

Koden skal bruges i sammenhæng med en ordre på minimum 100 kr. ex. levering (DKK 24,00) på siden gummihat.dk

www.gummihat.dk 100% diskret levering direkte til døren!


gadgets

BI8DD<IK@C;@E@GF; GI@J1)%,''bife\i =`idX\kCf^`Z*_XicXm\k\e]fijk´ib\ik`c[`e `Gf[#jfd\ij‚j`e[jjp^Yc´i\k#Xk[`e´Yc\dl$ j`bX]jg`cc\ibfdd\ik`cXkc`^e\[\j`^e]iX[\k ^Xdc\Jfma\k%Jpjk\d\k_\[[\iMXcm\/'#f^ \il[jkpi\kd\[iµi]fijk´ib\i\$jgµi^fj`bb\ _mfi[Xe[\m`ib\i%D\e]fia€mc\e[\kj\i]\[kl[% J<KGw1cf^`Z*%Zfd

;leb[leb[leb

C@I<KCP;C@I

I`m[`e\µae\l[%=iXelX]Y\_µm\i[lble[`e\µi\iÆ\cc\i#cX[[\dc`^\ j`[[\#[ljbXcc`^\c´j\[\k_\i]µijk1:_`c`_Xi]le[\k]\dcp[$^X[^\kj# jfd[`e\µi\im`c\cjb\[`^]fi% GIP>C;@E<DG*Ë<I< GI@J1(%(0/bife\i ;\k\iXXXXck`[\e;A#[\icµY\id\[[\c´bi\[Xd\i% ;\i]fijbXc[lm´i\[a%w_#d\ej‚jbXc[laf_XË+' d\k\igcX[\if^c\[e`e^\if^g`jf^cfik%E´#`bb\_m`j [l_Xi\e;A$glck]iX@fe#[\ibXejclkk\j[`i\bk\k`c [`eZfdglk\i%9XXd#f^j‚_Xi[lc`^\gcl[j\c`^Xcc\ [`e\dg*Ë\i\k`cXkj$j$j$jZiXkZ_\d\[% J<KGw1Zffcjkl]]%[b

?¥AK8C<I8=>LC; GI@J1.)%0''bife\i ;\k\icµ^e#[\e\i`bb\cXm\kX] ^lc[%D\e_m`j[lb`^^\i\e\bj$ kiX^Xe^g‚gi`j\e#kifi[lefb# [\e\i%F^aX#[\k\igi`j\e]fi„e _µakXc\i%?m`j[ljbXc_Xm\kfÆf^ [\kjbXc[l#j‚fm\im\afd[l` jk\[\kjblcc\bµY\\eY`c%?m`j[l m´c^\i_µakXc\ie\#j‚i\^ed\[ Xk[`e\µi\ibfdd\ik`cXk]µc\j`^ \e[\cd\i\m`^k`^\\e[i\jk\eX] [`e\bifgj[\c\% J<KGw1_`ÔbclYY\e%[b

CP;@>CFI@<E GI@J1.00bife\i ;\i\i`e^\eY‚e[#[\iY`e[\i[`^#_m`j[l gcXZ\i\i[`k_fm\[d\cc\d[\_\icpkk\$Yµ]]\i% Fb#Yµ]]\i\i[\k]Xbk`jb`bb\#d\ed\i\\ejcX^j _`^_k\Z__‚iY‚e[d\[Ycl\kffk_%;\bXeX]jg`cc\ Xc[`epe[c`e^jdlj`bki‚[cµjk#f^jXdk`[`^\i[\i d`bif]fe`#j‚_m`jm\ee\ie\i`e^\i#]le^\iAXYiX ?Xcfjfd\k_\X[j\k%P`b\j#[\k\ijdXik J<KGw1aXYiX%[b

,/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1GI


DLJ@B8ED<C;<I< LI98EEXeeX9Xcjc\m

GFGBXifc`e\E\[\iYp

IF:BAf_eFËJlcc`mXe

musik

ER AF MASSVIEWS INTER ILINET ed: PÅ CH r talt m Vi ha n rre, Gavi Søs Bje Medina , DeGraw ... Basim

>>Priviligeret rap-poet<<

>> Lille pige - lille talent <<

JOOKS

LADY SOVEREIGN

Privilegeret (electropop/soul)

Jigsaw (hiphop/pop)

?mX[iXgg\i[lfd#e‚i[lXc[i`^_XigXZb\k ^lejf^\ifgmfbj\kj‚cXe^km´b]iX9ifeoËjfd d`[[\cbcXjj\j$¥jk\iYif6;ljb`c[i\ic`m\kd\[ ]XjkgXi]fi_fc[#c`cc\YXYpf^jg\Z`Xc\jbi`me`e^% Affbj#[\ik`[c`^\i\mXi\e[\cX]I\ekD\c#_Xi c´e^\m´i\k\kX][Xejb_`g_fgjY\[jk\bfik d\[j`kÕXY\[\Õfnf^k´ebjfdd\k\bjk\i% G‚ÊGi`m`c\^\i\kËjb`c[i\iAffbj\e_m\i[X^ d\[Zil`j\i$[i\e^\g‚Eµii\Yif#d\[`\c`[\ic`$ ^\kµj\if^`ekfc\iXek\[Xejb\i\#[\i\iYXe^\ ]fi]fcb#[\ij\iXe[\ic\[\jl[%Affbj\i`j´i `kfg]fidg‚[\e[`ikpjflk_$YfleZ\e[\Ê=\d =`e^i\Ë#[\i\i[\kg\i]\bk\Zil`j\ijfle[kiXZbk`c 9DNË\e% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: =\d=`e^i\ På? Så check også:Fi^`$<#C%F%:%f^JmXj

=fikf‚ij`[\eYc\m[\eiXgb´]k\[\CX[pJfm\$ i\`^el[i‚Ykk`c\e^\cjb_`g_fgj]i\cj\if^j`^e\k X]AXp$Q%8k[µdd\l[]iX[\e_XcmXe[\e d\k\i_µa\^i`d\iXgg\ijXe[\kXcYld#\i[\e j\cml[i‚Yk\ÊY`^^\jkd`[^\k`ek_\^Xd\Ëd\jk X]Xck\eiXgg\i#[\i\^\ekc`^k_\cc\i\m`cc\m´i\ CX[p>X^X%ÊA`^jXnË\i[fd`e\i\kX]gfgg\[\# Ôij\iX^k`^\\c\Zkif$gif[lbk`fe\i#jfd`bb\i`^k`^ bc´[\iJfm\i\`^ejg`jkfc$iXgÕfn%G‚k`k\celdd\$ i\k]fijµ^\i_lej`^d\[]µcjfdC`cp8cc\e$cpi`b# f^g‚Ê@>fkPfl;XeZ`e^Ë^`m\i_le[\ed\[ YX^^‚i[j\c\Zkifjfd\eXe[\eD%@%8l[\e_\c[% ;\k_\c\cl^k\iX]ef^\k#\ejdXikgif[lZ\i_Xi l[k´ebk% Hvis jeg kun skulle downloade et nummer: :6C\kËj9\DXk\j Check hellere: IfY`eK_`Zb\#IX_jXXeGXkk\ijfe f^IXg_X\cJXX[`h

>>Sommerens soundtrack<<

MAJOR LAZERS Guns Don’t Kill People – Lazers Do (dancehall/electro) B\e[\i[l`bb\dlj`bkifc[dXe[\e;`gcf#b\e[\i[lj`bb\ikD%@%8# JXek`^fc[#JgXebIfZb\cc\iYiXj`c`Xejb\9fe[fIfc\#jfd_Xe _Xigif[lZ\i\k]fi%D\[DXafiCXq\ij\i;`gcfi\ajkk`cAXdX`ZX f^`e[jg`cc\kd\[_`g_fg$f^[XeZ\_XccjZ\e\ejd\jkjg´e[\e[\ eXme\jfdDi%M\^Xj#E`eXJbpf^MP9QBXik\c% Ê?fc[K_\C`e\Ëd\[JXek`^fc[\iXcc\i\[\\kbclY_`k#f^[\i\i d\i\X][\ejbl]]\g‚XcYldd\k%;`gcff^Jn`kZ_YcXe[\iml^$ ^\e[\[XeZ\_Xcc#\bjgcfj`mjli]ifZb#be`mjbXig\c\Zkiff^YfleZp YXck`dfi\ZclYk`cmXe\[Xee\e[\bclYY\Xkj]iX[\eki\[a\m\i[\e% @ek\k\i_\cc`^k]fi[\edlj`bXcjb\^cfY\kifkk\i#[\icXm\idlj`b l[X]i`e^\e[\k\c\]fe\i#dXiZ_kifdd\if^YXYp^i‚[%;\k\i_\]$ k`^k#`ej`jk\i\e[\f^l[\ekm`mcjfdd\i\ejlck`dXk`m\]\jkgcX[\% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: ?fc[K_\C`e\ På? Så check også:D%@%8%#;A9cXhjkXiif^?fcc\ikife`o EXeeX9Xcjc\m

EXeeX9Xcjc\m EXeeX9Xcjc\m

:?@C@J,KI@EK@C

;<KG<I=<BK< GIF>IF:B$?@K

>\e\j`j_Xi^afik[\k#DXijMfckX_Xi^afik[\k#f^elbXe [lf^j‚:_`c`^`m\i[`^]\dki`ek`cXkjbi`m\\kgif^i\jj`mk ifZbeldd\i#jfdm`c]‚gif^eµi[\ie\k`cXkÕ`gg\l[% >>Lindas takketale<<

>>En mørk og tung perle<<

(%M¤C>J8E>K@K<C

*%D8JJ<I8=JFCF<I

;l bXe ^‚ kf m\a\ d\[ eXme\k% <ek\e

<i[\id`e[jk]`i\jfcf\i6;\ijbXcm´i\

LINDA ANDREWS NEPHEW

bXe[l^`m\[\e\ek`k\cg‚„kfi[#jfd

d`e[jk]`i\jfcf\i#\cc\ij\i[l`bb\i`^$

Into The Light (elektro)

Danmark Denmark (rock)

k`c^\e^´c[\ek\e\iX fg[`^k\k\cc\iY 

k`^kgif^%

jkXm\k]fib\ik%<cc\ijbXe[l^`m\[\e\e

+%C8E>K$L;<$K<BJK<I

B´i\@#[\ijk\dk\g‚d`^`O=XZkfi%8]_a\ik\k kXb#]fi[`@_Xim\cj`^e\kd`^d\[dlc`^_\[\e ]fiXk]fig\jk\a\i\jµi\id\[\m`^kc`^\^pc[`^\ gfgd\cf[`\i%A\^_XielcXm\k\egcX[\]pc[kd\[ eldi\#[\iXcc\_Xi\ej´ic`^gcX[j`d`k_a\ik\% 9Xi\´i^\ic`^k]fia\i#Xkd`k_a\ik\Yil^\j k`cfgY\mXi`e^X]Yle[]Xc[\kX]Xcc\k´eb\$ c`^\dlj`bXcjb\bc`Z_\\i%M`j\jg‚d`eklie\ ile[k`[\[Xejb\jkfiZ\eki\Æf^fd\k‚i bXe@Ôe[\d`egcX[\g‚k`cYl[k`c\e('Ë\i%B´ic`^ _`cj\ef^>l[jm\cj`^e\cj\i#C`e[X% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: ;\kjbXca\^_\c[`^m`j`bb\#f^[\kYµi[l_\cc\i`bb\% Check hellere:DXik`e#Df_Xd\[f^Xcc\[\ Xe[i\]iXO=XZkfi

E\g_\n\i\k^f[k\bj\dg\cg‚#Xk[\k]Xbk`jb \idlc`^kXkcXm\dlj`b#jfdY‚[\_Xi\kle`bk l[kipbf^jXdk`[`^bXeXgg\cc\i\k`c\kYi\[k glYc`bld%Ë;XedXib;\edXibË\i\e[el\e m\cgif[lZ\i\kg\ic\]iX^ilgg\e#[\i`^\e ep[\i^f[kX]J`dfeBmXddjbXiXbk\i`jk`$ jb\jk\dd\f^l j´[mXec`^\fi[c\^\% Cp[\e\idµib#kle^f^\c\bkife`jb%F^[\k ]le^\i\ii`^k`^^f[k% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: ;%K%8%G På? Så check også: ;\g\Z_\Df[\#G\k\i Jfdd\i#?\ei`b?Xcc

k`k\c j‚ cXe^# Xk 9`Yc\e m`ib\i bfik m\[ jXdd\ec`^e`e^%

<i[\kldlc`^k]fief^\eXk]Xkk\#_mX[ jXe^\e_Xe[c\ifd6Jµi^]fiXkk\bjk\e

)%DPJK@B

g‚jXe^\e\ij‚XYjkiXbk#Xk`e^\ebXe

<i [\i \k YX^c´ej Yl[jbXY6 <k i`^k`^k

]`e[\l[X]#_mX[[\e_Xe[c\ifd%Jbi`m

gif^d\jk\im´ib_Xi\k\c\d\ekX]dp$

\m\ekl\ckfdj\od\[\e_aµie`e^\i

jk`b#f^[\kbfdd\i`]fidX]\ed\[[\$

,%E<M<I$<E;@E>

c\cj\#jfdblebXe]fijk‚j#_m`jjXe^\e jg`cc\jYX^c´ej%=`e[g‚ef^\kfd[a´m$ c\e#f^j‚\i[`eblckjkXkljj`bi\k%

<i eldd\i\k fm\i e` d`elkk\i cXe^k6 ?m`j`bb\#j‚giµm`^\e Af_eFËJlcc`mXe

BXifc`e\E\[\iYp

BXifc`e\E\[\iYp

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 -(


musik

DLJ@B8ED<C;<I< LI98EEXeeX9Xcjc\m

GFGBXifc`e\E\[\iYp

IF:BAf_eFËJlcc`mXe

DwE<;<EJ

;FNE CF8;J1 FLORENCE AND THE MACHINE: Dog Days Are Over (indiepop)

>>Kunsten at prøve for hårdt<<

>>Dinosaur-rock<<

>>Firserpop-perler<<

THE MARS VOLTA

DINOSAUR JR

LITTLE BOOTS

Octahedron (progressiv rock)

Farm (støjrock)

Hands (electropop)

;\kep\XcYld]iX[\kXd\i`bXejb\gif^ifZb$ YXe[Yp[\ig‚fkk\eldi\#_mfiX]„k\ile[\i ]\dd`elkk\i %M`jeXbb\i,'d`elkk\i#_mfi Xcc\\]]\bk\i#[\ief^\ej`e[\\ifg]le[\k#Yc`$ m\ikX^\k`Yil^#f^[\kcp[\im`ib\c`^Z_\\jp% DXijMfckXblee\jbi`m\\k]\[kifZbXcYld# _m`j[\kf^j`^k`[k`c[\k#d\eX]\e\cc\iXe[\e ^ile[jbXcXcc\[\i\j]\[\jXe^\g‚ki\d`elk$ k\im´i\fkk\d`elkk\icXe^\%Le[^‚% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: :fkfgXo`#[X[\e\ibfik\jk Check hellere:P\j#Ilj_f^[\k_\ck^Xdc\ >\e\j`j%

;`efjXliAi%\i`ek\kd`e[i\\e[c\^\e[Xi`jb\#kXb$ b\km´i\\kYX^bXkXcf^Y\jk‚\e[\X]ef^c\X][\ d\jk`e[Õp[\cj\ji`^\jkµaifZbgcX[\ief^\ej`e[\% E\kfg[\i]fi\i[\kjm´ikXkYc`m\jlg\iY\^\ajki\k ]fiË=XidË#[\i\je`\e[\jkl[`\XcYld%?\i\i\kÕfk _µa[\glebk`]fidX][\ee´jk\ee`$d`elkk\icXe^\ Ë@;feËkNXeeX>fK_\i\Ë#f^XcYldd\k_XidXj$ j\iX]_´[\ic`^\µa\Yc`bb\#d\e_m`j;`efjXli Ai%bfdd\ik`cXk´e[i\[`kjpeg‚dlj`bb\e# Yc`m\i[\kefbd\[[\i\j^Xdc\gcX[\i% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer:@ ;feËkNXeeX>fK_\i\ Check hellere:Jfe`ZPflk_#G`o`\j#\cc\i\k ^Xdd\ck;`efjXliAi%XcYld

C`kkc\9ffkj\i\e[\cX][\eep\^\e\iXk`fe X]jXe^\i`e[\id\[\ejk´ib]\k`j_]fi\c\Z$ kifgfgf^bµc`^\jpek_\j`q\ij%F^e‚i[l\i b‚i\kjfdei%(g‚99:j‚ic`^\ËJfle[f]Ë$c`jk\# [\ik`[c`^\i\_Xil[bc´bb\kjka\ie\ijfdK_\ 9iXm\ipf^D`bX#\i[\ief^\kXkc\m\fgk`c% C`kkc\9ffkjcXm\i^cX[\c\Zkifgfg`jXdd\j`e^$ Xcfe^$bXk\^fi`jfdIfYpef^Bpc`\D`ef^l\#f^ j\cmfdXcYldd\k`bb\\i`jXdd\c`^XjfdCX Ifloj[\YlkXcYld#\i[\i\e[\cÔij\igfg$g\i$ c\ig‚Ë?Xe[jË% Hvis jeg kun skulle downloade ét nummer: E\n@eKfne På? Så check også: Bpc`\#CXIflo f^CX[p_Xnb\

Af_eFËJlcc`mXe

Af_eFËJlcc`mXe

EXeeX9Xcjc\m

RUBBERHEAD BANDITZ: Remember Me (partyrock) GOD HELP THE GIRL: If You Could Speak (pop) ART BRUT: DC Comics And Chocolate Milkshakes (indie) LITTLE BOOTS: New In Town (indierock)

:?@C@JB8I8FB<$HL@Q

JPE> J<CM I <JK<E8=J8E><E

;l_Xij\k[\k`]a\ie\i\eÆeljbXc[lj\cmgiµm\[\k%J\fd[l_XiZ_\Zbg‚[`e\jfdd\i$ _`kj`[\ee\k\jk#_mfi[lj\cmjbXcjpe^\i\jk\e%>\k`k6;\k\ij^li\kj`dg\ck¿ (%M<E>89FPJ1@9@Q8

*%E@BA8P1?FK

ËN_fX_N\Ëi\^f`e^kf @Y`qX&N_fX_9XZbKf K_\@jcXe[&N_fX_N\Ëi\ >feeX¿ X%=lZbXcce`^_k Y%?Xm\XgXikp Z%>\k`kjkXik\[

ËCX[d`^j\[`^^‚]i\df^ k`cYX^\&=iXj`[\k`cj`[\& CX[d`^j\[`^^‚fgf^ e\[&Bfdel%%Ë X%;lË_\[ Y%Bfde\[ Z%9c`mm\[

)%A<EE@=<ICFG<Q1 C<KËJ><KCFL;

+%@EE<I:@I:C<1 JN<8K

ËC\kËj^\kcfl[&C\kËj^\k cfl[&Kliek_\dlj`Zlg Xe[%%% X%GcXpk_Xkjfle[ Y%?Xm\XgXikp Z%>\k`kjkXik\[

Ê>`ic@nXekkfdXb\pfl jn\Xk&Jn\Xkk`ccpflZXeËk jn\Xkefdfi\&8e[`]pfl Zipflk&@Ëd^feeXglj_ `k&Glj_`k#glj_`kjfd\ dfi\Ë&8cXcXcXcXcfe^#X cXcXcXcXcfe^

X%[fe[fe^[fe^[fe^ Y%Yfe^Yfe^Yfe^Yfe^ Z%cfe^c`cfe^cfe^cfe^

,%GC8P8?@KKP1K?< JLDD<I@JD8>@: ÊK_\jldd\i`jdX^`Z#`j dX^`Z&f_f_f_& K_\jldd\i`jdX^`Z& Pfl_Xm\kf¿Ë X%@dX^`e\&`dX^`e\&f_f_ f_&K_\jldd\i`jdX^`Z Y%GXikp&GXikp&f_f_f_& K_\jldd\i`jdX^`Z Z%J_Xb\pflYffkp&Yffkp& f_f_f_&K_\jldd\i`j dX^`Z

N_f›X_N\Ëi\^f›`e^kf@›Y`›qX

EXeeX9Xcjc\m

JmXi1(1Y#)1X#*1Z#+1Z#,1OX

-)A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @


SPIL SOM METALLICAS GUITARHELT Forestil dig at kunne spille Nothing Else Matters og Enter Sandman i virkeligheden. Endda på det fede grej, som Metallicas guitarist lægger navn til. Der er ekstraudstyr at hente og penge at spare ved at købe alt i en samlet Metallica-pakke.

ESP LTD KIRK HAMMETT 202 ELGUITAR

+

RANDALL KIRK HAMMETT 75 COMBOFORSTÆRKER Inklusive tuner, gigbag, kabel, stativ, rem, plektre og pudseklud. PRIS

(Du sparer Varenr.

6.995,890,-) 54291

FIND DIT GREJ PÅ WWW.AAGE.DK OG WWW.ESKILDSEN.DK AALBORG ESKILDSEN AALBORG Hobrovej 347 MUSIKCENTRET Vesterbro 55-57

ESBJERG ESKILDSEN ESBJERG Torvegade 6

KØBENHAVN

ODENSE

ÅRHUS

AAGE GUITAR/BAS/PA Åbenrå 1-3 AAGE KEYBOARD/STUDIE/DJ Landemærket 27 AAGE SLAGTØJ Landemærket 25

AAGE ODENSE Ørbækvej 113

ESKILDSEN ÅRHUS Viborgvej 155A AAGE ÅRHUS Vestergade 35


spil

JG@C8ED<C;<I< K_fdXj9\i^\i

B\ee\k_DZE\`c

ACTION

PARTY

MÅNE >>Ingen metaltræthed i plastikspaden<<

GUITAR HERO: METALLICA

DENS

SPIL

PS3, Activision ;\k\i_Xcmm\aj`e[\`DXjk\if]Glgg\kj#Xk[\k]fiXcmfi Yc`m\ikp[\c`^k#_mfid\^\k[\k_Xck\id\[bfe[`\e%@YX^_f$ m\[\k\i[\i\e[\jg\iXkjk\dd\#[\ijbi`^\i#Xkeld‚[\k

ROLLESPIL

SPORT

[XjeXik_fc[\fgÆd\e^l`$ kXii`]jYc`m\im\[d\[XkÕpm\ ]fiY`g‚^i`Y\Yi´kk\k%Fm\i fkk\d`elkk\ij_‚i[jgX[\ bXekX^\c`m\kX][\Õ\jk\#e‚i gcXjk`b^l`kXi\ejjd‚]\[k\[\ beXgg\ijbXc_Xbb\j`Yle[` kXbk%D\e^l`kXi`jk\e_Xi[\k e\dk`]fi_fc[k`ckifdd\jcX$ ^\i\e%?mfi[Xe]Xe[\eCXij Lci`Z_bcXi\i[\k_\iX]k\e \]k\iX]k\e\ij^l\e^‚[\% ;\edXe[d‚_Xm\Y\ebi´]$ k\iefbk`cXkjgXib\efjj\ie\ X]\e]i`Yip[\i% Eldd\i\k\YY\il[%<im`]fi jdX[i\[\k`cXk]fikj´kk\6>l \im`j‚D\em`^µi[\kj\cm]µc^\c`^ Xcc`^\m\c%J\kc`jk\e`ebcl[\i\i]\[\ eldi\jfdI`[\k_\C`^_ke`e^# 9Xkk\ip#<ek\iJXe[dXe#N_`gcXj_# \eYiµc\e[\kli^\ee\dD\kXc$ c`ZXjYX^bXkXcf^Æ[\k_\ckg\i]\bk\ dXk\i`Xc\k`c>l`kXi?\if Check også:IfZb9Xe[) K_fdXj9\i^\i

STRATEGI

KORT/BRÆTSPIL

>>InFamous<<

GOOD SUPERHERO / BAD SUPERHERO PS3, Sony ;\e^Xdc\[Xd\c`^^\ig‚afi[\ef^ k`^^\ifd_a´cgÆ[\k\i_\ckfgk`c[`^ j\cm#fd[lm`cYil^\[`e\ep]le[e\ jlg\ibi´]k\ik`cXk_\cYi\[\_\e[\\cc\i [i´e\_\e[\]fi\c\bki`jb\e\i^`%@e=Xdflj \i]lc[Ycf[jXZk`fek`cjXkjlg\ibi´]k\if^ dfiXcjb\mXc^d\cc\d^f[kf^fe[k#[\i \iX]^µi\e[\]fi[`e\dlc`^_\[\i`jg`cc\k% =i`_\[\e\i\efid#f^fd[lm`c^\ee\djg`cc\ d`jj`fe\i\cc\iYcfkl[]fijb\Yp\e\ifgk`c[`^% 9\^^\[\c\\i\bjki\dkle[\i_fc[\e[\%Dlc`^$ m`j[\kY\[jk\XZk`fejg`ck`cGcXpJkXk`fe*`‚i Check også::iXZb;fne K_fdXj9\i^\i

;<M¤IJK< 9FFK?989<J >>Virtua Tennis 2009<<

SVEDIG KETCHER OG GULE BOLLER PS3, Sega ;\k\ic`[kjb`[k]fieXk`feXc]µc\cj\e# e‚i[\k`bb\\idlc`^kXkjg`cc\:Xif$ c`e\Nfqe`XZb``[\e\e\jk\m\ij`fe X]M`iklXK\ee`j%G‚[\eXe[\ej`[\\i[\k d‚jb\d\^\k^f[k#XkB\ee\k_:Xicj\e_\cc\i `bb\\id\[%D\elXej\k#fd[lm`cm´i\If$ ^\i=\[\i\i#M\eljN`cc`Xdj\cc\i[`^j\cm#j‚ \i[\i[µdkjm\[`^b\kZ_\i%8e`dXk`fe\ie\ \iYc\m\kgl[j\k^\mXc[`^kX]#f^fec`e\dl$ c`^_\[\ie\`e[XiY\a[\kfi[\ekc`^k#j‚[lXck`[ bXeÔe[\\k\cc\iXe[\k]afcj[\il[\#[lbXe cXdd\k´m\% Check også:KfgJg`e

:_`c`jjg`cXed\c$ [\i\_Xic`^\m´i\k k`c[\ejkfi\#‚ic`^\ ^Xd\j$d\jj\#<*# `Cfj8e^\c\j%?\i _Xe[c\i[\k`bb\ blefdjg`c#d\e f^j‚fdd\i\ \cc\id`e[i\c´bi\ bm`e[\i#[\ijbXc k`cki´bb\gi\jj\ej fgd´ibjfd_\[ d\[jkfi\YXYj\i f^[\ejcX^j%M` _Xi]le[\kef^c\ X][\d\jkjbi´d$ d\e[\]i\d% K_fdXj9\i^\i

K_fdXj9\i^\i

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 -,


Alle trusser 79,95

         


svar

:?@C@J(''JG¥I>JDwCK@C¿

AFFBJ

Affbj\ibcXid\[j`kc´e^\m\ek\[\jfcfXcYldf^jX^[\]ip^kcµjk aXk`cXkYc`m\l[jXk]fi:_`c`j(''jgµi^jd‚c%@bb\\e[ldY\jclke`e^# ]fi[\kYc\mk`c\em`^k`^jeXbfdk`j#k´jbf^dX^k\ek`cXkdpi[\%

Jw;8E=FI<>wI;<K1 :_`c`\iY\m´Ye\kd\[(''[ldd\# jafm\#bcf^\#]`cfjf]`jb\#g`ec`^\f^ c`^\^pc[`^\jgµi^jd‚c%Affbjm´c^\i k`c]´c[`^\kXc]iX(k`c(''f^]`e[\i [\id\[]i\dk`c_m`cb\_\ckk`c]´c[`^\ jgµi^jd‚c#_XejbXcjk`cc\j%>F

p

?Xi[lef^\ej`e[\ m´i\k`c`mj]Xi\6 $<]k\i\ealc\]ifbfjk ]`ba\^\e^Xe^\e fi[\ekc`^#]pj`jbiµm$ ]lc[#_mfia\^Yc\mcX^ke\[f^kiXdg\k` Xej`^k\k%;Xd`eb´i\jk\j\e\i\jblcc\ Y\jµ^\d`^g‚_fjg`kXc\k#blee\_le` ]µijk\fd^Xe^`bb\^\eb\e[\d`^#]fi[` a\^mXij‚jdX[i\k%A\^_Xijbi\m\k eldd\i\kKi´bM\ai\k#[\i_Xe[c\ifd [\k¿A\^]`bYi´bb\ke´j\ef^gXe[\e# f^_m`ja\^_Xm[\m´i\kd`e[i\_\c[`^# blee\d`ke´j\Y\e^f[km´i\iµ^\kfg `_a\ie\e%;\km`ca\^bXc[\c`mj]Xi\% ?Xi[lef^\ej`e[\_fc[k\e]\jk# _mfigfc`k`\kbfd]fiY`6 $;Xa\^mXipe^i\#Yf\[\a\^`C\ai\#f^ [\ijblcc\`bb\j‚d\^\kk`c#XkcXe[Y\$ ka\ek\ebfd]fiY`#d\eXckj‚¿[\kmXi f^j‚C\ai\#`bË%?m\ijµe[X^i\[_Xeg‚ _\jke\[^\ee\d_fm\[^X[\e%J_\i`]]\e X]C\ai\% ?mfie‚i_Xi[lj`[jkm´i\kfe[6 $¥\_¿<a#[\kbXËa\^`bb\#]fi_m`j a\^j`^\i\k\cc\iXe[\k#YXi\]fiXk jmXi\#cp[\i[\k]figljjp$X^k`^k% A\^\i`bb\fe[% ?m`cb\e\i[`epe[c`e^j]`cd f^_mfi]fi6 $A\^_XiXck`[_X]k\e]fib´ic`^_\[]fi _`jkfi`\i#[\ijkXik\icpbb\c`^kf^\e[\i lcpbb\c`^k%;\k^µiC\Xm`e^CXjM\^Xj d\[E`ZfcXj:X^\#d\e[\e\i`bb\j‚ ^f[%;\k\i=\Xi8e[CfXk_`e^@eCXj

M\^Xj[\i`df[%;\e\iY‚[\dfijfdf^ JwZffcF^9\e`Z`f;\cKfifjfd_Xd X[mfbXk\e8ia#_Xe\i]\[;\k\i]Xbk`jb efb\eX][\Y\[jk\]`cda\^_Xij\k%L_# f^J`[\nXpj BXe[lc`Ëjk´ib\bm`e[\i6 $AX#]fi_\cm\[ËA\^\cjb\i[\d#f^[\k df[jg`c[\bfdd\id\[% BXe[lc`ËXk_µi\[`e\^\ejk\dd\6 $A\^m`cc\cpm\#_m`ja\^jX^[\e\a#d\e [\kjbXcm´i\#e‚ia\^iXgg\i%A\^bXe `bb\c`Ë[\e#_m`ja\^_µi\id`^j\cm`iX$ [`f\e\cc\i\k\cc\iXe[\k#d\e[\k\im\c \emXe\jX^%;\k\iefb#]fi[`a\^k´eb\i fm\id`ejk\dd\#e‚ia\^iXgg\i#d\e `bb\e‚ia\^jeXbb\i% ?mfi[Xem`cc\[`e\m\ee\iY\jbi`m\[`^ d\[]\dfi[6 $GXj;\kd‚[ljgµi^\[\dfd% ?Xi[lef^\ej`e[\Yi´e[kdpi\id\[ \k]fijkµii\cj\j^cXj6 $E\a#d\ea\^_Xig`jj\kg‚[\d# c`^\jfd[\g`jj\ig‚fj%Ef^\k]fi ef^\k%F^af#j\cm]µc^\c`^_Xia\^Yi´e[k dpi\id\[\k]fijkµii\cj\j^cXj#d\em` Yi´e[k\af8CKdlc`^k%<eX][\Y\[jk\ jX[`jk`jb\fgc\m\cj\ia\^_Xi_X]k#mXi [\m`glkk\[\\eY`blY\e\[`\ejgXe[ mXe[#jfddXeafjbXc^µi\#]fiXkjc`gg\ X]d\[[\e%M`cf[[\ejk‚d\[c‚^g‚ `cXe^k`[#f^[Xm`kf^[\kX]#c‚[\iaf ef^c\\eb\ck\X]bi´]k\[\Y`\ie\[\g‚ Yle[\e%F^j‚^`bd`^f^\ebXdd\iXk \cc\ij`^Xe^d\[XkkXË[\dfg\e]fi\e f^jb´i\[\dfm\if^j\[\dY\m´^\ j`^%M`^afi[\[\k_\ckd\bXe`jb$i\k l_p^^\c`^k% ?mX[\i[\k[ldd\jk\#[l_Xi^afik ]fig\e^\6 $?dd¿A\^_Xijfc^kgfjkfi[i\$kµa]fi ?D%;\idµ[\idXekfjcX^jble[\i1 [\eepYX^k\dfi#[\i_Xi]fikiXmck k`cXkj_fgg\f^[\ekpbb\[Xd\#[\i jpe\j[\k\ig`ec`^kXkgiµm\kµae\[\`

55 J\cm]µc^\c`^_Xia\^Yi´e[k 

dpi\id\[\k]fijkµii\cj\j^cXj# d\em`Yi´e[k\af8CKdlc`^k%33

$=FIKJ¤KK<J FI;1:8JG<I:?I@JK<EJ<E=FKF1GI

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 -.


svar 9c‚9f^1AFFBJ I`^k`^keXme1Af_Xe=fijYp 8c[\i1)0‚i K`[c`^\i\dlj`b\i]Xi`e^]iX1 8kjg`cc\kifdd\ijfdYXie2 Xkm´i\d\[c\dX]_`g_fg$ ^ilgg\eI\ekD\c%

Ylk`bb\e%?m`j[\`bb\\i]figi\jj\[\# \i[\kbcXik[\]µijk\#[\i\ijafm\jkXk kXc\d\[%;\Xe[i\bXe^f[km´i\c`[k l_p^^\c`^\%D\ea\^_Xm[\]c\bj`Yc\ XiY\a[jk`[\i#f^[\k\iiXik% ?mfie‚i_Xi[lj`[jkk`jj\k `Ylbj\ie\6 $;\ej`[jk\^Xe^#a\^bXe_ljb\#mXi[X a\^mXi()$(*‚i#`\e?K$Ylj#g‚m\a_a\d ]iXjbfc\#f^[\i\i[\kXckj‚G@EC@>K M`_Xm[\m´i\k`jbfc\f^mXig‚m\a _a\dk`c\ebXdd\iXk#f^j‚jk‚ia\^[„i `d\cc\d^Xe^\e#`[\ee\_\ifm\i]pc[k\ Ylj%F^j‚bXea\^YXi\`bb\_fc[\d`^ c´e^\i\f^Y\^pe[\iXkg`jj\%J‚\i [\ij\cm]µc^\c`^[\eÉm\ec`^\ÉdXe[# [\im\e[\ij`^fdd\[_´jkfYXbj$ jk\dd\#d\e_µakefbj‚Xcc\bXe_µi\ [\k1ÉEwI?#JKwI;L;ßIF>K@JJ<I C@CC<M<E;<KM8I;8@BB<Jw >F;K;LDw?<CC<I<C¥9<FGK@C :?8L==¥I<EF>J@><;<KÉ%?fc[ b´]k#dXe[%;\kmXiJw]cfmk% ?mX[\i[\k[ldd\jk\#[l ef^\ej`e[\_XiYil^kg\e^\g‚6 $8ckj‚¿a\^jd`[\ig\e^\m´befejkfg# d\ea\^bXeXck`[]`e[\[\kgfj`k`m\`Xk _XËYil^k]fidXe^\g\e^\g‚\k\cc\i Xe[\kcfik#`bË6 ?Xi[lef^\ej`e[\X]]pi\k\e g`jkfc6 $AX#[\k_Xia\^L[\g‚#µ_# Eµii\Yif^X[\Æ?8E\a#\e$ ^Xe^`\ejbp[\bclYl[\g‚ 8dX^\ik`c\egfck\iXY\e[% ;\kmXi]fiM@C;KM`]`b cfmk`cXkjbp[\d\[Xck ]iX[\_\ckjd‚k`c ;`ikp?XiipDX^eld \k\cc\iXe[\k%;\i mXief^\k_\ck m`c[km\[Xkjk‚ d\[j‚[Xe\k

m‚Y\ef^m`[\#Xk[\kbXejc‚`_a\c%;l jbXcgiµm\[\kM`\ik`cYX^\m\[]fijkµi$ i\cj\j^cXjj\k#[lm\[% ?Xi[ljk\[jXej6 $Plg#a\^\ikfkXck\ejk`]`e[\i#d\e d‚jb\d\jk`biX]kX]#Xka\^_Xi\e b´i\jk\#[\ifm\i_fm\[\k`bb\\i[\k% ?m`j[lblee\Yip[\\ecfml[\e bfej\bm\ej\i#_mX[jblcc\[\kj‚ m´i\]fi\e6 $El_Xim`jeXbb\kg`jkfc\if^]fijkµi$ i\cj\j^cXj#j‚\_¿„k[iXY=i`kmXc^ 9Xi\]fiXkd´ib\_mX[[\km`cc\^µi\ m\[d`^%J‚m`cc\a\^j\cm]µc^\c`^^‚\]$ k\i\e#a\^m`ib\c`^_X[\if^efbl[]iX \kgfc`k`jbjpejglebk%A\^_Xi]Xbk`jb \keldd\ig‚d`egcX[\#[\i_Xe[$ c\ifd[\k%A\^_XiXc[i`^m´i\k` _´i\e#j‚_mX[^µi[\km\[d`^6 ?mX[\i[\kY\[jk\i‚[[`e\ ]fi´c[i\_Xi^`m\k[`^6 $ÉCX[m´i\#_m`j[l`bb\m`cÉ¿ ;\k\i[\k% Jpe\j[l#[\k\ig`ec`^k XkbµY\bfe[fd\i6 $AX#[Xa\^mXipe^i\#jpe\j a\^#[\kmXi]fi]´i[\c`^kg`ec`^k% ;\kd\[]µik\f^j‚ef^c\bµej$ jp^[fdd\%we[jjmX^k% Kifi[lg‚_fifjbfg\i6 $E\a#d\ea\^\ii\kfm\ikif`jb% A\^^‚i\bj\dg\cm`jXck`[ile[k d\[[\ejµcmjb\#m`Yil^k\#[X m`kf^Y`cc\[\k`cZfm\i\kk`c d`kXcYld%

Affbj]c‚i\ec`cc\jb\fgX[j`ekXjb\ % ;\k\ief^\kd\[#Xk[\eXck`[jµi^\i]fi# Xka\^_fc[\i]fbljg‚[\k#a\^jbXc%A\^ JB8Cf^j‚_XËjfbb\ig‚l[\e_lcc\i `#e‚ia\^^`ËibfeZ\ik%A\^_Xi\e\cc\i Xe[\e]fi\jk`cc`e^fd#Xk[\k_fc[\id`e\ ]µ[[\ig‚afi[\e%@e^\e_lcc\i`jfbb\ie\ J‚^‚i[\kY\[i\¿;<K>¥I;<K

55 ;\imXief^\k_\ckm`c[km\[ 

Xkjk‚d\[j‚[Xe\km‚Y\ef^ m`[\#Xk[\kbXejc‚`_a\c%33

-/A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

F^#j`[jkd\e`bb\d`e[jk#_m`cb\k jgµi^jd‚cm`c[l_XËd\[g‚c`jk\e6 $É=µc\i[l[`^gi`m`c\^\i\k6É¿eXklic`^$ m`j%?\#_\#_\%

AffbjËXcYldGi`m`c\^\i\k\ig‚^X[\e el#f^m`bXemXidkXeY\]Xc\Xk^`Ë_Xd \ecpkk\i$\edXe[l[\e_lcc\i`jfb$ b\ie\\ikif[jXckk`cXkjkfc\g‚%


  

 !

!

!

! "

 #

   ! !

INKL. NR. 1 HITTET BOOM BOOM POW!

  

  


tv

PIMPEN PUNGER UD

50 CENT

THE MONEY & ;feXc[Kildgf^;fe¥_Xi^afik[\k%El ^µi,':\ek[\kf^j‚Æ^`m\i\ejkfijcXkX] j`e\g\e^\k`cle^\#_‚Y\]lc[\]fii\ke`e^j$ ^\e`\i`epkDKMj_fn%

8

ck]fiel]kj`^\i#XkiXgg\i\e,':\ek Yli[\_XËm´i\k[µ[f^Y\^iXm\k ]fi]c\i\‚ij`[\e%?Xe\iYc\m\k jbl[ke`^Xe^\Æg‚jXdd\k`[#Xckj‚Æf^ _XejdfiYc\m[i´Yk#[X:lik`jAXZbjfe# jfd_Xe`m`ib\c`^_\[\e_\[[\i#mXi()% I\jk\eX]j`e\k\\eX^\‚ik`cYiX^k\[\ele^\ ^Xe^jk\id\[Xkj´c^\jkf]]\i`E\nPfib% C`^\`e[k`c[\e[X^,':\ek`bb\c´e^\i\ ^X[k`cYi`e^\]c\i\e´kk\i`jga´c[\k%;\k

.'A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

FI;1I<;8BK@FE<E=FKF1GI


tv

THE POWER ]`b,':\ekk`cXk^i`Y\]Xk` bcleb\ie\f^ip[[\fg`j`k c`m%@[X^\i_Xe\eX]m\i[\ej jkµijk\iXgg\i\#_Xijfc^k d`cc`fe\iX]gcX[\if^jk‚i YX^ef^c\X]_`g_fgË\ejjkµi$ jk\_`kjef^\ej`e[\Æk´eb YXi\g‚@e;X:clYf^G%@%D%G%

;\kbi´m\ijki\\kjb`ccj D\[Xe[i\fi[_Xi=`[[p ka\ekbXjj\ef^_XielY‚[\ dlj`bbXii`\i\#gcX[\j\cjbX$ Y\k>$Le`k#j`k\^\kkµad´ib\ f^\edXjj\Xe[i\X][\k`e^# \e_m\i`ek\ieXk`feXciXgjka\i$ e\jbXc_XË%D\e`jk\[\k]fi

YXi\Xkkµii\iµmf^k´e[\ af`ekjd\[j`e\g\e^\#_Xi,' :\ekelY\jclkk\kj`^]fiXk Y\cµee\Xe[i\_‚Y\]lc[\f^ [p^k`^\]fii\ke`e^j_Xa\id\[ (''%'''[fccXiX]j`e\\^e\ g\e^\`gif^iXdd\kK_\Df$ e\pK_\Gfn\i%(+X]LJ8Ëj d\jkkXc\ek]lc[\#XdY`k`µj\ f^jki\\kjdXik\\eki\gi\eµ$ i\ijbXcY\m`j\fm\i]fi,' :\ek#Xke\kfg;<_Xi_a\ie\ f^efjj\iefbk`cXkYc`m\c`^\ j‚jlZZ\j]lc[\jfd,':\ek% ;\k_Xe[c\i`bb\fdXkkXc\ iµm\el[X]Ylbj\ie\]fi Xkm`j\#_mfi[p^k`^\[\\i

Æefg\#,':\ek_Xik´ebkj`^ Xkgi\jj\[\dk`c[\kp[\ijk\ ]fiXkj\#fd[\_Xi#_mX[[\k bi´m\iX]kXbk`b#[i´Y\i`e$ jk`ebkf^^f[#^Xdd\c[X^j jki\\kn`j\efbk`cXk^µi\j`^ ]fika\ekk`cg\e^\e\%F^[\k Yc`m\ij^l`bb\ef^\ejk`cc\ X]k\e`[XZclYÆ_m\il^\m`c =`[[pjd`[\\eep[\ckX^\i g‚^X[\e`^\e%

K_\Dfe\pK_\Gfn\i bXej\j_m\ijµe[X^ bcfbb\e)'%,'g‚DKM : ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 .(


technotur

Gw造9C<IFM@?FCC8E;

K@C;< KM8E>J@E;C8>K K@CK<:?EF

FI;1K@C;<?<CC@JA8:F9J<E=FKF1?8I;JKPC<IJ%;BB<M@EM<IBIL@AJJ<E&D@KKE@:B%ECDLCK@D<;@8=FKF>I8=@<

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 .*


technotur

G

iµmXk_µi#Jk\]]\e Æ`_#_mfi[\k cp[\i]\[k% A\^[Xej\iile[k `^c´[\%Dlj`b$ b\ed`e[\ifd Ki\ek\dµcc\i#d\e ^c´[\emXi\ible`*'j\ble[\i#f^j‚ \i[\kk`cYX^\k`c[\k_‚i[kgldg\e[\ k\Z_efdlj`b`^\e$g`j%Jk\]]\ef^a\^ Y\]`e[\ifj`\kb´dg\bfe^i\jZ\ek\i `?fccXe[%M`jk‚i`\k_XmX]_‚i[YXj f^jkifYfjbfgcpj#fd^`m\kX]+,%''' d\ee\jb\i#[\igclbb\i´Yc\i%M`\ik`c k\Z_ef]\jk\e#`eHfekifc#_mfi[\iYc`m\i jg`cc\k_Xi[kiXeZ\&_Xi[jkpc\%;\k\i [\k_‚i[\jk\[lbXe]`e[\`e[\e]fik\Z_ef Æf^d`e\µi\i\iYc\m\kjkfg]f[i\kd\[ [\k#j`[\emfi\jkli_\ik`cY\^pe[k\`^‚i% 

9ljklik`cYXj$cXe[ ;\kje`^\ij`^`e[fm\iXck#f^a\^?8;<I [\k$k\Z_efdlj`b%@Yp\ebXea\^`bb\ le[^‚[\k#f^[\i_a\dd\_µi\id`e c`cc\Yifi[\kbfejkXek%;\ke\dd\jk\ m`cc\m´i\Xkkm`e^\d`^j\cmk`cXkblee\ _fc[\[\kl[Æf^d‚jb\c`^\]i\dblee\ c`[\[\k%;\i]fi\ia\^kX^\kk`c?fccXe[ ]fiXk^`m\d`^j\cm\efm\i[fj`j`_‚Y fdXkYc`m\X]_´e^`^%D\[d`^_Xia\^ d`em\eJk\]]\e#jfdXcc\i\[\\i_ffb\[ g‚k\Z_ef% M`j`[[\i`\eYlj]iXBµY\e_Xmek`c8d$ jk\i[Xd%Kli\ebfdd\ik`cXkmXi\[\k d\jk\X]cµi[X^\e#f^AXd\j9XieXi[# [\i\iXiiXe^µiX]kli\e#]fik´cc\i#Xk [\k^f[kbXem´i\_‚i[kÆd\ef^j‚ ]\[k#]fi[`[\k\i„ejkfi]fi]\jk% $M`Y\^pe[\iXk_µi\X]k\e\ejdlj`b# c`^\j‚jeXikm`e‚i[\ekpjb\^i´ej\# j`^\i_Xe% Gl_X#[\i]`bd`edfiXcc`^\\k_lb%D`e\ jkXbb\cjkifdd\_`e[\ijbXcXckj‚`bb\ blel[j´kk\j]fi[µ[j$k\Z_ef_\c\eXk$

.+A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

k\e#d\eXcc\i\[\]iXbcfbb\e(+#e‚im` bip[j\i^i´ej\e%(.k`d\ijgifmfb\i\e$ [\gldg\e[\YXjÆ[\kYc`m\ij‚_‚i[k%

;lcc\[\g`^\if^gldg\[\]pi\ DXe^\X]d`e\]fi[fdd\Yc`m\i Y\bi´]k\k%=c\i\]pi\`Yljj\e\id\^\k gldg\[\#jfcXi`\Yile\#_Xibfik_‚if^ _m`[\le[\ikiµa\ig‚%G`^\ie\\if^j‚ d\^\kYile\#dXe^\X][\d_Xid\^\k X]Yc\^\k_‚i#f^cpj\iµ[j\il[k`cXk m´i\[\i\jpe[c`e^j]Xim\%A\^giµm\i# Xk[ifgg\d`e\]fi[fdd\#]fi[\\i ]Xbk`jbi\k]c`eb\%8[jb`cc`^\_Xim´i\kg‚ k\Z_efkli\]µif^[\c\i^cX[\c`^kl[X] [\i\j\i]Xi`e^\i%<eg`^\]fibcXi\ifj#Xk jk\[\k\ij‚jkfik#Xk_le]c\i\^Xe^\\i Yc\m\km´b]iXj`e\m\ee\i%?leXeY\]X$ c\i[\i]fi#Xkm`X]kXc\i\kjk\[Xkdµ[\j# K`c[\`[\kµa\Yc`b#_le`e[j\i#Xk_\e[\j`Gf[ ]pc[kd\[Ycµ[mfbj\egfgjkX[`^c`^^\i_a\dd\ g‚m´i\cj\k%%%

K\Z_ef[Xej\iD\[;i\e^\% C`^\fdc`[k]fik´cc\i\eX][\d [\ebcXjj`jb\É8lj]X_ik\i[\e jkµijk\Yp`KpjbcXe[É$afb\%%%

9Xj#Ycfe[`e\if^YXYj%%%µ_#Ylj$ Y`e^f%Jfiip#K`c[\#pflËi\fepfli fne_\i\%K\Z_ef$kli\jkpi\i


technotur

55?Xed‚m´i\fdbi`e^-'‚if^ d`e[\ifd\eipeb\km\ij`feX] J`[e\pC\\%?Xe^‚i_\ckX^libf^ [Xej\im`c[\i\f^m`c[\i\%33

_m`jm`Yc`m\im´b]iX_`eXe[\e%8cc\g‚ Yljj\e\ijlg\i^cX[\#f^Y\^\ajki`e$ ^\ejk‚il[X]_fm\[\ie\g‚[\]c\jk\% Jk\]]\ed\e\i#Xk[\k\ijfdfd#Xk[\ _Xife[kg‚d`e\m\^e\fm\i#Xka\^`bb\ _Xifgc\m\k[\k_\i]µi%

;Xejm`c[\i\ <edliX]YXjf^e\fecpj`dXj$ j`m\d´e^[\idµ[\ifj#[Xm`\]k\i ]c\i\k`d\ijYlj]\jk\e[\c`^e‚i`e[k`c jZ\e\ie\%;\i\i`Xck]`i\]fijb\cc`^\ jZ\e\i#f^m`^‚ic`[kile[kd\cc\d[\d% A\^\i`bb\kfjj\kd\[[\k#a\^_µi\i# d\emfm\id`^Xcc`^\m\cl[#`d`[k\eX] d\ee\jb\d´e^[\e%A\^jbXcl[_mfi [\i\im`c[\jk`_‚YfdXkYc`m\^i\Y\k X]jk\de`e^\e%Ile[kfdd`^jk‚i klj`e[m`jX]k\Z_ef\cjb\i\#f^a\^]‚i µa\g‚\e^Xdd\cdXe[%?Xed‚m´i\ fdbi`e^-'‚if^d`e[\ifd\eipeb\k m\ij`feX]J`[e\pC\\%?Xe^‚i_\ck X^libf^[Xej\im`c[\i\f^m`c[\i\%=fcb fdbi`e^d`^[Xej\if^_fgg\iile[k% ;\kc`^e\i#Xk[\cµY\ig‚jk\[\k#d\ej [\]´^k\iile[kd\[[\i\jXid\%;\i

\i]Xikg‚#f^[Xa\^j\cmgiµm\iXkbXjk\ d`^l[`c`^e\e[\[Xej\$dfm\j#jpe\ja\^# Xka\^c`^e\i\ejgXjj\i%D\eef^\eX][\d _Xi_\ckj`bb\ikf^j‚_Xie´j\ee\[\`\e bX^\[‚j\#]fi[lbXej`dg\ck_\e`bb\m´i\ j‚m`c[l[\e%M`_Xi[Xf^j‚j\kef^c\jkpb$ b\i#[\ijk‚i_\ck‚Y\ecpjkf^je`]]\iÆf^[\k \i`bb\]cfid\c`j%

@ek_\M@G Jk\]]\ef^a\^jc`gg\il[X]d´e^[\e f^^‚iile[k]fifjj\cm%D\e[\i\i jkX[`^dXjj\iX]]fcb#[\i]cpm\iile[k `\ek\Z_ef$ilj%A\^Yc`m\ic`[kYXe^\ ]fi[\dXe^\XcYl\i#[\iYc`m\ibXjk\k ile[kfd_fm\[\kg‚d`^Æef^\ka\^ _Xifgc\m\kk`c]c\i\bfeZ\ik\i#d\e]fcb \iYXi\m`c[\i\_\i%Gcl[j\c`^Yc`m\i a\^iXdkX]\ebepke´m\c`^\`Yipjk\k% ;\k^µid\^Xfe[k#f^bepke´m\ej \a\idXe[\i_\c[`^m`j_lik`^k`cXk le[jbpc[\%Elm`ca\^YXiË^\ie\l[# d\ej‚i`e^\iAXd\j9XieXi[%M`\i ‚Y\eYXik^‚\k^c`gX][\ejkµijk\jZ\e\% ;\i_mfi[\Y\[jk\;AËj\i%Jk\de`e$ ^\e\id\i\ifc`^_\i#f^[\k\i[\k

]\[\jk\jZ\e\j_fn%AXd\j^`m\id`^ _XejM@G$XidY‚e[#j‚a\^bXe]‚\k fm\iYc`b%ElbXea\^j\l[fm\i[\k_\c\ $Xcc\d\ee\jb\ie\$f^a\^bXekp[\c`^k j\jZ\e\ed\[[\ejdXe^\\]]\bk\i% ?\iblee\a\^^f[kjk‚_\c\X]k\e\e% ;\k\im`ib\c`^\e]\[fgc\m\cj\#f^a\^ ]fijk‚iel#_mfi]fi]fcbjpe\j#Xk[\_\i k\Z_ef]\jk\i\ij‚]\[\%

>`md`^\ej\e^elll Bcfbb\e\iYc\m\k]\d#f^m`\i^‚\k ]lc[jk´e[`^[µ[\%Mfi\jYlj\ic‚jk% ;\e‚Ye\i]µijkfdkfk`d\i#j‚a\^j´k$ k\id`^g‚\eY´ebjXdd\ed\[

Jk\]]\e%D`e\µa\ec‚^\ikle^\%M`_Xi m´i\km‚^e\`e´jk\e)+k`d\i#f^ mX^k\ie\]iXk\Z_ef]\jk\e_fc[\iµa\ d\[#Xk]fcb`bb\j`[[\if^jfm\i%A\^ m`cc\^`m\d`ec`cc\Yificfmk`cXkjg`cc\_µa k\Z_efdlj`bbfejkXek#_m`ja\^]`b\e j\e^el% D`k]fi_fc[k`ck\Z_ef\iYc\m\kd\i\ df[\iXk%A\^Yc`m\iefbXc[i`^]Xe#d\e a\^\i_fc[kfgd\[Xk[µdd\[\d# [\i\i%;\k_Xim´i\k\efm\im´c[\e[\ fgc\m\cj\#f^_m`j[lYXi\\ic`[k^cX[ ]fikle^YXj#j‚bXe\ekli_\ckj`bb\ik XeY\]Xc\j%

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 .,


film ACTION

=@CD8ED<C;<I< D\kk\?µ\^

DRAMA

GYS

KOMEDIE

ROMANTIK

BXk_i`e\Fm\i^XXi[

:_i`jk`Xe9\ee`b\

DOKUMENTAR

CHILIS SMARTE GUIDE TIL

MUSIKFILM! ;L<I9C<M<KJK<DK L;8=O=8:KFI1 9I@KE<P Æ=FIK?<I<:FI; GfgjXe^\i\ef^jbXe[Xc\[lcc\ekXc\iÆf^ kl[\iÆl[fdXcc\[\k`e^#[\i\i_\\\\ck

55BcXm\iÔe^i\f^b`e[ÕX[\33

55Mfc[gjpbfgXk`jbilkja\kli33

m`c[ke\[\i\em\[Xkm´i\i`^f^Y\iµdk¿

VANVITTIG FORELSKET

BRONSON

;L=wI=I¤BK9<J¥>1 9L<E8M@JK8JF:@8C:CL9

Premiere: 24. juli

;\i\id\^\k]‚dlj`b]`cd#[\i\i

Medvirkende Tom Hardy

jZfi\m\ec`^\#d\e[\k_\i\i\eX][\d

Premiere: 31. juli

J´k[\eg‚#_m`j[l]‚i[Xd\Y\jµ^f^cX[

Medvirkende: Cyron Melville, Sara Hjort, Dejan Cukic, ?MFI=FIJ<;<E6 =fi[`[l_\\\ckm`c[k^\ie\m`cm`[\#_mfi$ [Xe[\]\jk\ig‚dlj`bbfej\imXkfi`\k¿ ?M8;?8E;C<I;<EFD6 ;Xe`\c\i\elj`bb\i]pi#[\iifZb\ibcXm\i\k# d\e`bb\g`^\ie\%;\kcpbb\j_Xd[f^Xk]‚ Ôe^i\e\`[\eÕ`gg\[\Z\ccf$YXY\JfÔ\#f^` \eg\i`f[\bµi\i[\k_\c\jfdjdlik`fc`\]fi ;Xe`\c%C`^\`e[k`c%%% ?MFI=<;<I;<EJw6 Kif[j\ecXe^jfdjkXik#Y\^pe[\i[\eXk m`ib\$`e[k`c[\ekX^\ij`eXYjli[\[i\ae`e^% ;Xe`\cjl[m`bc`e^d\[[`m\ij\]fiYip[\cj\i \ij`dg\ck_\elkifm´i[`^#_m`cb\k[\jm´ii\ fm\ijbp^^\i_fm\[ifcc\ie\j\cc\ijÔe\ gi´jkXk`fe\i%

?MFI=FIJ<;<E1;l_Xicpjk k`c\kjbl[_Xcm[‚ic`^k#Xck\ieXk`m Ôcdblejk% ?M8;?8E;C<I;<EFD6 :_Xic\j9ifejfe\i[\ed\jkmfc[\c`^]Xe^\ ef^\ej`e[\`[\k\e^\cjb\i\kjjpjk\d%?Xe l[[\c\i_‚e[dX[[\if^XdX^\ibpjk`c_µai\ f^m\ejki\#d\ej_XebfejkXekÕpkk\jd\cc\d ]´e^jc\if^j`e[jjp^\XejkXck\i%?Xejd`jj`fe \ij`dg\c18kk´jb\Xckf^Xcc\j‚d\^\kjfd dlc`^k_\c\k`[\e% ?MFI=<;<I;<EJw6 ;\ecp[\ild`[[\cYXikjg´e[\e[\f^XZk`fe$ gXZb\[$[\k\i[\eYXi\`bb\%;\e\ib\[\c`^# cXe^jfdf^bledfd\ekm`j`ek\i\jjXek%;\k ]µijk\bmXik\i\i^f[k#d\e[\i\]k\i]µc\j [\kjfdfd#[\kjXdd\bmXik\i^\ekX^\j `^\ef^`^\e#`e[k`cÔcd\ejclkk\i%

^Xdc\#ipeb\[\ZlYXejb\dlj`b\i\[fk_\

kXcb`e^]fi[`^%

;L=wI8C;I@> =I¤BK9<J¥>1 :FEKIFC ;\k_\i\ij‚m\i[\ejd`e[jkjZfi\m\ec`^\ dlj`b]`cd%;\e_Xe[c\ifdm\i[\ej d\jk[\gi`d\i\[\]fijXe^\i#@Xe:lik`j# ]iXm\i[\ejd\jk[\gi`d\i\[\YXe[# \e^\cjb\Afp;`m`j`fe%>f[#d\ed\^\k c`[k^i`e\i\e%

;@E=8IBFDD<I1 9F9;PC8E ÆEF;@I<:K@FE?FD< ;`e]Xi\ig‚Y\jµ^%@_Xi`bb\j‚ jb`[\d\^\kXkkXc\fd%J´kJZfij\j\j ;pcXe$[fbld\ekXig‚f^[`jblk\i#_mX[

Check også:F]]jZi\\e#Kfipbf^ \eXÕ\m\i`e^

Check også:=\XiO#Glj_\iÔcd\e\

[\e[\ijafm\cp[`?`^_nXp-(I\m`j`k\[ \^\ekc`^\i%

:_i`jk`Xe9\ee`b\

8]:_i`jk`Xe9\ee`b\

D\kk\?µ\^

DVD’er på vej 07.07

:FFCD<E D\[JXdl\cC%AXZbfe f^9\ie`\DXZ%M\i$ [\ejj\a\jk\e\^\i\

.-A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

07.07

?LE;<?FK<CC<K <k_\ck_fk\cblek`c _le[\%ËB´]k#_mfi elkk\k%%

8]:_i`jk`Xe9\ee`b\

14.07

9I@;<N8IJ Kfm\e`e[\ijbXc^`]k\j jXdd\[X^%I`^k`^^f[ kµj\XZk`fe

14.07

=CL>K<E @Y\e?a\ac\]‚ijb‚i\k ]`e^\i\eX]f^_a´cg\i \eX]^_Xejb]cp^ke`e^%

14.07

ALC@8 <eXcbf_fc`j\i\kbm`e[\ b`[eXgg\i^\eYf\ej [i\e^%

21.07

=I<;8>;<E(*% ?Xdd\[_fZb\pdXjb\e ´[\iXkk\ieµ^e\Xd\i`$ bXejb\k\\eX^\i\%

27.07

JKI<<KJF=9CFF; Bi`d`d\[MXcB`cd\if^ J_XifeJkfe\%=\Xkli`e^ ?lii`ZXe\BXki`eXf^,':\ek


VERDENS MEST SETE FILM I 2009! Eneste film udover “FULDT PÅ HØJDE MED DE SIDSTE BOURNE OG BOND FILM” Entertainment Weekly

B AT M A N THE DARK KNIGHT

TOP 5 7 UGER i træk der var i

THE TIME FOR REVENGE HAS COME

KØB ELLER LEJ HOS


HIG6 K:GH C9 >DC

tidsfordriv Jw<I;<K?<I

I<8C@KP9@E>F

D\[[\ee\j`[\X][`k:_`c`$YcX[_Xi[lelm\i[\ejY\[jk\^ile[ k`cXk^cf\]k\i]fcbg‚jkiXe[\eÆf^jfdYfelj]‚i[ll\e[\c`^\ d´e^[\ile[\i_fc[e`e^%

G:<A:G

>cfg‚[\Xe[i\]fcbg‚jkiXe[\e%?m\i^Xe^[ljgfkk\i\eYX[\^´jk#[\ijmXi\ik`c \k]\ckg‚i\Xc`kp$Y`e^f$gcX[\e#[ipjj\i[lc`[kjXe[g‚]\ck\k%E‚iXcc\]\ck\i\i]pc[k d\[jXe[_Xi[lmle[\k%;\i\]k\ibXe[ljkXik\]fi]iX#k`c[l\ijbfc[\kefb%

JKI8E;C¥M<E

JFGG<I<E I¥MJGI¤BB<E

JkiXe[l[^Xm\eX]\e´^k\_‚e[m´ib\i Æc`^\k`cXkglkk\\e]\dd\i`%

?LDD<I<E

G\ijfe\e#[\i`bb\_Xi]Xkk\k#Xkiµ[`bb\ Yµim´i\ef^\ej_l[]Xim\%

G`mjb`[\e#[\iYil^\i\e_Xcmk`d\g‚Xk jfgg\#]µi_XeÔe[\il[X]#XkmXe[\kefb \ic`[k]fibfc[kk`c_Xejgljj\cXeb\i%

;Xm`[?Xjj\c_f]]$nXeeXY\#d\[\efi$ [\ekc`^_‚i$d‚kk\g‚Yipjk\k#[\ijg\a[\i \]k\i[Xd\i#_XebXei\[[\%

JLI=<I=PI<E

< IPEB<G8KK<IE

;Xd\e#[\ic`^\\i^‚\kfm\i_fc[YXi_\[j$ [Xkf\e#d\ejkX[`^jm`e^\ikfgcµjile[k%

?Xd#[\i\imfbj\kfgg‚?XnX``#_Xi [i\X[cfZbjf^_Xic´ikXck#_mX[_Xem\[# X][\cÔe\i%

:@JK<E ?wE;BC¤;<=8

989<E

?\e[\#[\i^µi#Xk]pi\e\cXm\i\ec`cc\ ]fi[pYe`e^`jXe[\kf^[\i\]k\ic`^^\ig‚ dXm\e[\ke´jk\bmXik\i%

./A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

E<

BJ<I DFI=8I98;<9L

Kpg\e#[\i_X[\ijXe[f^[\i]fiYil^\i ki\bmXik\ig‚Xkc´^^\j`k_‚e[bc´[\_\ck ;\ec`[k]fikpbb\dXe[d\[[\c`[k]fi i`^k`^k% jd‚YX[\Ylbj\i%Gi`ej?\ei`b6

FI;18E;I<8J>IL99<B@IB<CLE;=FKF1GI


J\odf[\c`iXcmfi^µ^cjkl[`\jeXm jka\ie\im‚Y\enXlndlj`bjkf]]\i Yl[^\k mfogfg jcX[[\i b´ic`^_\[ mXem`[ ]XjZ`eXk`fe kl[\i` ^X[^\kj blckli [lcc\^i\a c´bb\i_\[ j\i`\i jafm Yµ^\i hl`q beXcc\ik bXii`\i\ µd_\[_fifjbfgi\mfclk`fe^Xd\j \bjXd\enk]b\e[k\k\jkj`ek\im`\nj k`[jjg`c[^i`e^i‚[]\jk`mXci\c\mXej Z_fb YXY\j ^l`[\j ^i\a b´i\jk\i m\ee\i ^fjj`g m`c[_\[ g\e^\ n\Y Ôcdjbµe_\[jbXe[Xc\_Xkk\df[\ YiX^f^d\^\kd\^\kd\i\¿ K¤EBM@>@ËI;<KM¤B>I8K@J


klumme

FIS UD AF MIT PRØVERUM, GL :_`c`jblcklii\[Xbkµi#Jµi\e#_X[\idXe[c`^\ kµaYlk`bj\bjg\[`\ek\i#l[\clbb\e[\]fi[`#[\d`e[\i _XdfdXcc\[\`[`fk\i#_Xe^`b`jbfc\d\[% $?mXËj‚‚‚‚‚‚‚‚#j`[[\i[\jfd[\jbXc\cc\i_mX[#_mXË6 JbXca\^c`^\]`e[\\eXe[\ejkµii\cj\k`c[`^#dXbb\i6 @[`fk\e\imX[\k_Xcmm\aj`e[`giµm\ildd\k#bfc[`iµm\e fm\i#Xka\^Xckj‚jk‚i_\id\[[`cc\i\e_Xcmm\aj_´e^\e[\ l[X][\Ylbj\i#a\^\im\[Xkgiµm\%A\^]fijµ^\im\ec`^kXk ^µi\_Xdfgd´ibjfdg‚#Xka\^`bb\\e^Xe^_Xi]‚\kYlb$ j\ie\g‚\e[el#f^Xka\^jbXdefbjbXcj`^\k`c#_m`ja\^jbXc Yil^\p[\ic`^\i\Xjj`jkXeZ\#d\e\bjg\[`\ek\ebXe`bb\_µi\ \ejb`[]fi[\eile^\e[\kpjb\i$k\Z_ef#[\ik´jb\il[`Ylk`b$ b\ejfdmXi[\k\k\cc\iXe[\kjb`[\gifm`ej[`jbfk\b%Gcl[j\c`^ Y\^pe[\ijkf[[\i\ej‚Xk_`m\`jbi´m\kg‚d`^% $J`[[\i[\^f[kefb[\i6;\k\i98I<\e]\[mXjb#[\k[\iF^ gXj]fid\ej`[[\ic`^\jfd[\ejbXc;\\ikfkXXXXXck]\[\k`c[`^ JbXË[l_X[\d\cc\i_mXË6

D‚jb\]fi[`[\`[\i\jÉa\^$mXi$k´k$g‚$Xk$bfdd\$d\[$`$GX$ iX[`j\$?fk\cÉ\^f]c`gg\i`f^k‚Y\c`^\_´e^\iµm\f^]afcc\[\ ?\ei`bM`Yjbfmkµibc´[\ikifi#[\\ijXk`m\i[\e]fiXk i\[[\_‚Ycµj\Yfe[\iµm\jfdd`^]iXXkY\^‚[\]Xj_`fe$ ]lZblgj#a\^l[\ekm`mcm`cc\Y\^‚#_m`ja\^`bb\_Xm[\\e \cc\iXe[\e(0$‚i`^>c\X^\i$bfg`#[\i\]k\iXckXk[µdd\_Xi k`cYiX^kd\i\k`[`jfcXi`\k\e[g‚_Xe[\cjjbfc\e#k`cXkjk‚f^ ^cfg‚d`eiµm%Jfdfd#a\^m`cc\bfdd\[\i]iXd\[Ylbj\i# [\i\ek\ej`[[\i_\ckfgg\le[\i_X^\e\cc\ibc\dd\iXck c`ml[X]bl^c\ie\#_m`ja\^`bb\_Xm[\d`e_\ck\^\e:iXqp ;X`jp$]i`jb\g\ijfeXcj_fgg\ik`cXkjk‚f^c`i\c`^\^pc[`^\ bfdgc`d\ek\iX]^\ee\d[µi\ek`cgiµm\ildd\k%A\^\im\[ XkbµY\Ylbj\i%;\k\i`bb\\eY`c#a\^jbXc`bb\_XË\egiµm\$ kli#f^d`edfi?8Ic´ikd`^XkkX^\kµag‚#[`ebcfme

@[`fk\ie\]iX]fcb\jbfc\e JfcXi`\Yile\\^f]c`gg\i\ ;\i\id\^\k]‚k`e^_\i`k`cm´i\cj\e#[\i^µid`^d\i\lk`cgXj \e[j‚[Xeef^c\fm\i^\Xi\[\dXe[c`^\kµaYlk`bj\bjg\[`\ek\i%

Sundhedsstyrelsens råd om indtagelse af alkohol bør ikke overskrides.

/'A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

F^a\^_XiXck`[m´i\kYXe^\]fi[\d%C`^\j`[\e]fcb\jbf$ c\e#_mfiXckÆ8CKÆ_Xe[c\[\fdXkjZfi\j`^\k]i`k`[jafY` \eX]Yp\ejkµa]fii\ke`e^\i#_Xi`[`fk\ie\_´c[kY\eq`eg‚ FI;1J¥I<EDZ>L@I<=FKF1:8IJK<EJ<@;<C@CCLJKI8K@FE1BC8LJG<CC<

Kaktus-Pillen

Sommer-Fest uden Tømmermænd Tænk at kunne feste hele sommeren igennem uden, at opleve nedturen efter en vild aften. Mange ved det allerede. Kaktus-pillen er kåret som Danmarks bedste middel mod tømmermænd. Lukas fra Kbh. er en af dem, der har prøvet det: - Vi var 4 gutter der overlevede en vild ferie til Ibiza uden at være dårlige en eneste dag. Tak Kaktus-pillen og SKÅL. - Vi tager aldrig på ferie uden dig.

del d i m e t beds s k r a ND Æ M Danm R E MM mod TØ Kaktus-Pillen forhandles hos Matas, helsekost og via www.DenSundeLinie.dk


klumme

EAGER! 55;\k\i`bb\\eY`c#a\^jbXc `bb\_XË\egiµm\kli#f^d`e dfi?8Ic´ikd`^XkkX^\kµa g‚#[`ebcfme33

d`k`]fim\a\e Yi´e[\e[\ d`e[i\m´i[jbfdgc\bj%J‚blee\[\km´i\c`^\^pc[`^k#_mfi cXe^kfga\^blee\gi\jj\Bi\`[c\i\eg‚[\cfbXc\jgi`kilk\i [\cXe[\m\a\#_mfigfc`k`\kja´c[\ekbfd \cc\i_mfidXe^\ JdXj_`e^Gldgb`ejjXe^\#a\^blee\jg`cc\g‚^l`kXi\e%E´_# _m`j[lm`cc\_\ck]i\d`GXccX[`ld$jbf\e\`Efi[apccXe[`d`[k$ 0'Ë\ie\#j‚jblcc\[lk`cYi`e^\_m\i\e\jk\cµi[X^d\[Xkjk‚f^ ]fc[\kµajXdd\e`[\ecfbXc\AXZbAfe\jYlk`b%;\kmXi[\e _\cc`^\]lZb`eË^iXc%?m`j[lj‚f^j‚]`b]\[k\k[`^k`c\ec´i\$ gcX[jf^i\kk\ek`cXkj`^\k`e^jfdÉ_mXXXË#jbXË[l`bbËc`^\_XË \e]\\\Ëjbafik\d\[6Ë#j‚mXi[\ij^l`e^\e^i´ej\i]fi#_mfi dXe^\[Xd\i#[lblee\kXc\l[X]?Xic\p;Xm`[jfe^XdXZ_\ie\ \cc\i_mfic\k[lblee\jc`gg\X]jk\[d\[Xkk\iifi`j\i\Xcc\fj Xe[i\]fikXYk\]afcj\i%

`bb\blee\bfdd\_li$ k`^kefbl[X]Ylk`bb\e f^m´b]iX_m\i[X^\ej gcX^\‚e[\i%(+‚i]i\df^ (,k`cYX^\%L[\clbb\e[\ ]fi[`bcfme\e`bb\_Xi ]Xkk\k[\e^pc[e\j_fgg`e^$ i\^\cfd#XkÉA\^b`^^\iYXi\ c`^\É`m`ib\c`^_\[\eY\kp[\i ÉElclbb\i[l]Xe[d\iµm\ef^ cX[\id`^m´i\`]i\[#d\eja\^ giµm\iYlbj\i#[`eeXi%A\^]`bj^l efbX]j\cm^cX[\jafm\i\jfd[`^` ]fcb\jbfc\e#]`jk\iÉ%

F^eljk‚ia\^[\igcl[j\c`^`^\e#`\kgiµm\ild`\e\cc\iXe[\e gfgg\kkµa]fii\ke`e^f^]µc\id`^jfd[\e(-$‚i`^\eµi[#[\i

: ? @ C @ A L C @ ) ' ' 0 /(


voxpop

HVORNÅR HAR DU SIDST OPFØRT DIG SOM EN

ROCKSTJERNE?

J<98JK@8E#(,‚i ;\kmXik`c\kbcXjj\XiiXe^\d\ek#_mfim`cXm\[\\e jXe^bfeblii\eZ\%Ef^c\m\ee\if^a\^l[^Xmfj]fiXk m´i\9iµ[i\e\Fcj\e#d\[k$j_`ikj#YXee\i\f^[\k_\c\% F^j\cm]µc^\c`^mXi[\kfj#[\imXe[k%

D8I@8#(/‚i

B8JG<I#(,‚i ;\k\ifdbi`e^ki\d‚e\[\ij`[\e%A\^mXik`c\e ]\jk#_mfia\^m`ib\c`^]pi\[\[\eX]%G‚\kk`[jglebk _fgg\[\a\^fgg‚\kYfi[#jfd\e[k\d\[XkÕ´bb\ ]lc[jk´e[`^k%

;\kmXim\c]fi\el^\j`[\e%;\kmXi[\i_a\dd\#_mfi a\^mXi`^Xe^d\[Xkc´j\k`c\bjXd\e%A\^ki´e^k\k`c \egXlj\#j‚a\^jbil\[\_\ckfg]fidlj`bb\e#f^j‚ ]pi\[\a\^[\edXbjX]f^jbi‚c\[\cµj#d\[_‚iYµijk\ f^[\k_\c\%

BEDS TE SVAR

@;8D8I@8#(/‚i ;\kmXi[Xa\^Ôb\ekXkfm\i`e^%;\e]fi\jk`cc\i^f[kefb \k_a\ik\#f^[\k\i`bb\jg\Z`\ckifZbjkXi$X^k`^k%

/)A L C @ ) ' ' 0 : ? @ C @

D@B<#(-‚i J`[jka\^fg]µik\d`^ifZbjka\ie\$X^k`^kmXile[\i\e bfeZ\ikd\[YXe[\kGXibnXp;i`m\%;\ibfda\^fgg‚ jZ\e\ef^ÔbcfmXkjpe^\`d`bif]fe\e%F^j‚kf^a\^[X f^j‚c`^\\kjkX^\[`m\g‚m\ae\[`^\e%

B8IFC@E<#(,‚i =fiepc`^mXia\^jXdd\ed\[\em\e`e[\%M`b\[\[\fj# j‚m`bc´[k\fjl[#jbil\[\_\ckfg]fidlj`bb\ef^jXe^ f^[Xej\[\ile[kk`c9i`ke\pJg\Xijf^Xe[i\gfgjXe^\%

FI;=FKF1B@IJK@E<D{?I@E>


5 stjernet elt attraktion h ude i skoven

n! a p a J til r u t d n på k Vi mere land.d Se er m m o s aarup f . w w w

7FSEFOTMžOHTUFSVUDIFCBOF

:—VQIHXMPEXWOEFIHIRP—RKWXIVYXGLIFERIMZIVHIRWLMWXSVMIR(IXIRIWXIHYWOEP IVEXPEZIIXPMPPIJMPQOPMTEJHMKWIPZHMRIZIRRIVHMRLYRHIPPIVHMRQSVWoHIXWIVYH WSQSQLYRO˜VIVMIRVYXGLIFERI(IVR—WXP—KKIVHYOPMTTIXMRHToZSVIW LNIQQIWMHISKZYTXMHYLEVFMHVEKIXXMPZIVHIRWP—RKWXIVYXGLIFERI(IXP]HIV WZ—VXQIRMZMVOIPMKLIHIRIVHIXT—VIPIX

(lJOEQlXXXGBBSVQTPNNFSMBOEELSKWILZSVHERHYK˜V

www.faarupsommerland.dk


CHILI #07 juli 2009  

Chili går i festival-mode. Du får den perfekte guide til den perfekte festival...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you