Page 1


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﯾــﻚ »ﺑﻴﻤﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ آﻪ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ دارد و‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ آﻪ ﺑــﻪ ﻋﻠـﻞ ﮔـﺮاﯾﺶ »ﺑﻴﻤـﺎر« ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺸـﻮد‪ ،‬درﻣـﺎن ﺟﺴـﻤﻰ و‬ ‫رواﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاهـﺪ ﺑـﻮد و ﻓــــﺮد ﻣــــﻌﺘﺎد دوﺑـﺎرﻩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎر » ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد ﺁور« ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨـﺪر ﯾﻜـﻰ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎدى و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ اﺳـﺖ آـﻪ ﻋـﻮارض ﻧﺎﺷـﻰ از ﺁن ﺗﻬﺪﯾـﺪى ﺟـﺪى ﺑـﺮاى ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﺑﺸﺮى ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﺟـﺐ رآـﻮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ در زﻣﻴﻨـﻪ هـﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ﻣﻰﮔـــــﺮدد هﻤﭽﻨـﻴﻦ وﯾـــﺮاﻧﮕﺮﯼ هـﺎى ﺣﺎﺻـﻞ از ﺁن زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎز ﺳـﻘﻮط‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرى از ارزشهﺎ و هﻨﺠﺎرهﺎى ﻓﺮهﻨﮕﻰ و اﺧﻼﻗﻰ ﺷﺪﻩ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪى ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻰاﻧﺪازد‪.‬‬ ‫ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺷﻮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺠﺎرى و اﻗﺘﺼـﺎدى در ﻋﺮﺻـﻪ ﻣﺎﻓﻴـﺎى اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺑﺰارى آﺎرﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺆﺛﺮ و راهﺒﺮدى در ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن ﺑﺮ آﺸـﻮرهﺎى ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ آﻪ در ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮهﻨﮕﯽ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺒﺎهﻰ آﺸﻴﺪن و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزى‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺪى اﺳﺖ آﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺮدﻩ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد آﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌـﺎً ﺑـﻴﺶ از‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻰ در راﺳﺘﺎى وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﻗـﺪاﻣﻰ اﺳـﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺑـﺰار ﻧﻈـﺎم ﺳـﻠﻄﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻰ در اﻧﺤﻄـﺎط‬ ‫اﺧﻼﻗﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اهﺪاف ﺧﺎص ﺳﻴﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﺁﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ آﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻼﺷـﻰ ﻣﺨﻠﺼـﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺁﻧﺮا ﺑﻪ آﻨﺘﺮل در ﺁورد‪ .‬در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺁﮔـﺎهﻰ اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻋﺘﻴﺎد را ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزى آﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اى داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ آـﻪ اﮔـﺮ هـﻢ در ﺁن ﻓـﺮد‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدى وﺟﻮد دارد‪ ،‬درﺻﺪد ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎن اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﺑﺸﺮي را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻧﺒﻮدﻩ و ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر هﻤﺰاد ﺑﺎ ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آـﻪ اﻧﺴـﺎن در اﻳـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ وﺟـﻮد دارد ﺁن ﻧﻴـﺰ ﭘـﺎ ﺑـﺮ ﺟﺎﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺛﺮات ﺁن ﻧﻴﺰ هﻤﻮارﻩ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎ و اﻗﻮام ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ‪ .‬در آﺘﺐ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان و ﺣﺘﻲ در آﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ از اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧـﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔﺰارﺷـﺎت در ﻣـﻮرد ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ آﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺒﻬﺎي اﻳﻦ دوران آـﻪ اﺷـﺎﻋﻪ ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬ ‫در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ و آﺎﻣﻼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ زﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪي و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﺴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ واﮔﻴﺮدار هﻤﭽـﻮن‬ ‫اﻳﺪز ‪ -‬هﭙﺎﺗﻴﺖ ‪ -‬ﺳﻞ‪ -‬ﻋﻮارض و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ازﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر هﻤﭽﻮن‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺳﺮﻗﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺮ و ﺗﻜﺪي ﮔﺮي و هﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎي آﻼن ﻣﺎدي آﺸﻮرهﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آﺸﻮر ﻣـﺎ داراي‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﻮان اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﺶ از ‪%۵٠‬ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺸﻮر درﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ ‪ ٢٠‬ﺳﺎل ﺑـﻮدﻩ و ‪ %۶٢‬از اﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﺷـﻬﺮهﺎ ﺳـﺎآﻦ‬ ‫ﺑـﻮدﻩ و از هـﺮ ﭼﻬــﺎر ﻧﻔـﺮ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻳــﻚ ﻧﻔـﺮ در ﻣﻌـﺮض ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻗـﺮار دارد‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳـﺮان و ﻗﺮارﮔﻴـﺮي ﺁن در آﻨــﺎر‬ ‫آﺸﻮرهﺎﻳﻲ هﻤﭽﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎآﺴﺘﺎن آﻪ ﺟﺰو ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻩ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ‬

‫‪١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫و ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي از آﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻗﺎﭼـﺎق ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪرﻓﺮاهﻢ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ و هﻢ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺁن آﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش هﺎ و ﺑﻴﺶ از ‪ ٢٧٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت از ﻧﻴﺮوهﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻣﺎر ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﻴﺎد اﻓـﺮاد اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮﺁوردهـﺎي رﺳـﻤﻲ اوﻟﻴـﻪ و‬ ‫ﺳﺎدﻩ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﻗﻤﻲ ﺣـﺪود ‪٢‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ را ذآـﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ‪ ۵‬ﻧﻔﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑـﻪ رﻗﻤـﻲ ﺣـﺪود ‪١٠‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ اﻧﺴـﺎن آـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـﻼت و‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ‪ .‬ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎي آﺸﻮر در ﺳﺎل ‪٧٧‬ﻣﻌﺎدل ‪١۶٫٧٧۵‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻗﺮﻳـﺐ‬ ‫ﺑﻪ ‪ %۶٠‬ﺁﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرو اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﺮان ﺑﻪ ازاي هﺮ ‪ ١٠٠‬هﺰار ﻧﻔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ‪ ٢۶٠‬ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ازاي هـﺮ‬ ‫‪ ۴٠٠‬ﻧﻔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در ‪ ٢٠‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﻳـﺐ ‪ ١/.۵٣/٨٣۶‬آﻴﻠـﻮﮔﺮم اﻧـﻮاع ﻣـﻮاد ﻣﺨﺪرآﺸـﻒ و ﺿـﺒﻂ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ‪ ٣٨١٨١٢‬ﻧﻔﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ و‪ ۶٩٩۵۵٧‬ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘـﺎد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و دﺳـﺘﮕﻴﺮ ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ ﻗﺮﻳـﺐ‬ ‫‪ ٢۵۶۵٢‬ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد از ﺳﺎل ‪ ۶٢‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ ٧٧‬درﻣﺮاآﺰ ﺑﺎز ﭘﺮوري آﺸﻮر ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺁﻣﺎرهـﺎي واﻗﻌـﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻧﮕﺮان آﻨﻨﺪﻩ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ورﻃﻪ اﻋﺘﻴﺎد آﺸﻴﺪﻩ ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ‪ .‬اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺐ وﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻓﺮهﻨﮕـﻲ ﺑـﺎ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻴﻬﺎي ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﺣﺎآﻤﻴـﺖ ﻣﻠـﻲ اﻣﻨﻴـﺖ و‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل آﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒـﻲ ﺁن ﻣﻴﺘـﻮان ادﻋـﺎ ﻧﻤـﻮد آـﻪ ارزﺷـﻬﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ و‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻴﺰ هﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺁﺳﻴﺐ اﻳﻦ ﺁﻓـﺖ ﺑـﺰرگ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺁﻣﺎرهـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ رﺷـﺪ‬ ‫روزاﻓﺰون ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ در اﺟﺘﻤﺎع رو ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﺎ دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺁﺳـﻴﺐ و ﺁﻣـﺎج اﻋﺘﻴـﺎد‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ هﻤﮕﺎن را در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺮاﺳﺘﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ درﻗﺒـﺎل‬ ‫اﻳﻦ دﻳﻮ ﺑﺪﺳﻴﺮت ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎي ﻣﺎو واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﭼﻪ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ دارﻧـﺪ ؟ دﺳـﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻌﻠـﻴﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ؟ﺁﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ زدن و ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻳﺎ اﻋـﺪام آـﺮدن ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﻞ اﺳـﺖ؟ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋـﺰم‬ ‫ﻣﻠﻲ و ﺟﺰم ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در هﺮ ﻟﺒﺎس و در هﺮ ﻣﻜﺎن و هﺮ زﻣﺎن را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺘﻲ آﺪام ﻳﻚ ﭼﺎرﻩ آﺎر اﺳﺖ ؟‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫□ اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻦ و واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬رواﻧﻲ و ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آـﻪ ﺗـﺮك ﻳـﺎ ﻓـﺮار از ﺁن ﻧـﺎﻣﻤﻜﻦ و ﻳـﺎ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫□ اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻣﻜﺮر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻪ ﻣﻮﺟﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪﻧﻲ و رواﻧﻲ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﺮك ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ هﺎي ﺑﺪﻧﻲ و رواﻧﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ) از ﻣﻘﺎﻟـﻪ دآﺘـﺮ ﺳـﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻦ‬ ‫ﻓﺨﺮ (‪.‬‬ ‫□ اﻋﺘﻴﺎد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﻮادي آﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺼﺮف ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻢ و آﻴـﻒ ﻣﺸـﺨﺺ و درﻣـﺎن ﻣﻌـﻴﻦ از دﻳـﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ) .‬از ﻣﻘﺎﻟﻪ دآﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ (‪.‬‬ ‫□ اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن و ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص رواﻧﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲﺁﻳـﺪ‪ ) .‬از ﺗﺤﻘﻴـﻖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ دآﺘﺮ رﺑﺎﺑﻪ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼم (‬ ‫□ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي اﻋﺘﻴﺎد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اآﺘﺴﺎﺑﻲ آﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻤـﺎدي دارو در ﺑـﺪن ﺣﺎﺻـﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﻲ آﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺮر دارو ﻣﻮﺟﺐ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن اﺛﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻲ دارو را در ﺑﺪن ﺑﺪون ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤـﻞ آﻨـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﻲ آـﻪ دارو ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻧﺮﺳـﺪ اﺧـﺘﻼﻻت ﺟﺴـﻤﻲ و رواﻧـﻲ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﺮوز ﻣﻲآﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٩۵٠‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد اراﺋﻪ دادﻧﺪ‪:‬‬ ‫□ اﻋﺘﻴﺎد داروﺋﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف دورﻩاي ﻳـﺎ ﻣـﺪاوم ﻳـﻚ ﻣـﺎدﻩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ) ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ( آـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد و وﻳﮋﮔﻲهﺎي ﺁن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ‪ -١ :‬اﺷﺘﻴﺎق ﻳﺎ ﻧﻴﺎز اﺟﺒﺎري ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺪاوم‬

‫‪٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺁن ﻣﺎدﻩ و ﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎري اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا آﺮدن ﺁن ﺑﻪ هﺮ وﺳﻴﻠﻪ‪ -٢ .‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮف ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن‪-٣ .‬‬ ‫ﭘﻴﺪا ﺷﺪن واﺑﺴﺘﮕﻲهﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺑﺮاﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻣﺎدﻩ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺪاوم ﻳﺎ دورﻩاي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﺒﻮدﻩ و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺁن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻻ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واژﻩ ﻋﺎدت داروﺋـﻲ را در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ‪ .‬وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ آـﻪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي ﻋﺎدت داروﺋﻲ ﻧﺎرﺳﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ در ﺳـﺎل ‪ ١٩۵٧‬ﻣـﻴﻼدي ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺗﻮﺳـﻂ آﻤﻴﺘـﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻳـﻚ دارو “ﺑـﺪون ﭘﺪﻳـﺪﻩ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ” را‬ ‫ﻋﺎدت و واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ “هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ” را اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺎﻣﻴﺪﻩاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻓﻮق ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻣﺼـﺮف‬ ‫داروهــﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴــﻞ ال ‪ .‬اس ‪ .‬دي و ﺁﻣﻔﺘــﺎﻣﻴﻦهــﺎ ﻧﺎرﺳــﺎ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﭼــﻮن ﻣﺼــﺮف ﺁﻣﻔﺘــﺎﻣﻴﻦ ﺑــﺮاي ﮔﺮوهــﻲ ﻣﻮﺟــﺐ اﻓــﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي روزاﻧﻪ ﻣﻲﮔﺸﺖ و ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻲ ﺣﻤﻠـﻪ ﺟﻨـﻮن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲآـﺮد ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ در ﺳـﺎل ‪ ١٩۶۴‬آﻤﻴﺘـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر‬ ‫اﺻﻄﻼح واﺑﺴﺘﮕﻲ داروﺋﻲ را ‪ Drug Dependence‬ﺑﺮاي هﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب آﺮد و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد آـﻪ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروي ﺧﺎص واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﺑﻴﻤﺎر دﻳﮕـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ دارو‪ ،‬ﻋـﻼوﻩ ﺑـﺮ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر واﺑﺴﺘﮕﻲ داروﺋﻲ را ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜـﺮر‬ ‫ﻳﻚ دارو ﺑﻪ ﻃﻮر دورﻩاي ﻳﺎ ﻣﺪاوم ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬آﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺁن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ هـﻴﻢ دﻟﻴـﻞ ذآـﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺟﻠﻮ ﻋﺒﺎرت “واﺑﺴﺘﮕﻲ داروﺋﻲ” ﻗﻴﺪ ﮔـﺮدد‪ .‬ﺑـﻪ هـﺮ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در‬ ‫آﺸﻮر ﻣﺎ واژﻩ اﻋﺘﻴﺎد از هﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ درك ﻋﻤﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ از آﻠﻤﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻓﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ و ﺁن اﻳﻨﻜﻪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗﻄﻊ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دارد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻋﺎدت و اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫» ﻋـﺎدت « و » اﻋﺘــﻴﺎد « دو اﺻﻄﻼح و ﻋﻨﻮاﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪآﻪ در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﻏﻠـﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﻣﻌـﺎدل هـﻢ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴـﻜﻪ اﺧﺘﻼف آﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫» ﻋﺎدت « در اﺻﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳــﺴﺖ ﻳـﺎ ﺷﺮاﻳــﻂ ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻲﺳـﺎﺑﻘﻪ آـﻪ در اﻧﺴـﺎن اﻧـﻮاع‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در آﺘﺎب » ﻣﻌﻤﺎي ﻋﺎدت « ﻃﺮح ﺟﺪﻳـﺪي در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺁن ارﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ و » ﻋـﺎدت «‬ ‫ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ اﺻﻠﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ‪:‬‬ ‫اول ‪ » -‬ﻋــﺎدت روﺣــﻲ « آــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴــﺖ از ﺗﻄــﺎﺑﻖ روﺣــﻲ و ﻣﻌﻨــﻮي ﺑــﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت و آﻠﻴــﻪ ﭘﺪﻳــﺪﻩهــﺎي ﺟﺪﻳــﺪ و‬ ‫ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاﻳـﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺲ و ﻋﺎدﺗﻲ از ﭘﻴﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﺛـﺎر ﻣﻌﻨــﻮي ﺣـﺎد ﺁﻧﻬـﺎ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮود ؛ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧﺒـﺮ ﺧـﻮش ﻳـﺎ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮش ﻣﻬﻤﻲ آﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧـﺴﺎن را ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺄﺛـﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻴـﺪهﺪ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر و‬ ‫ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﻨﻜﻮر ورودي داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻳﺎ ﺧﺒﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺟﺎﻳــﺰﻩ ﺑﺰرﮔـﻲ در ﻗﺮﻋـﻪآﺸـﻲ و ﻏﻴــﺮﻩ ‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮور زﻣﺎن آﻪ ﺧﺒﺮ آﻬﻨﻪ ﻣﻴـﺸﻮد ) اﻧﺴﺎن ﺿـﻤﻦ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁن ﻋﺎدت آﺮدﻩ ( اﺛﺮات رواﻧﻲ ﺁن از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود ‪.‬‬ ‫دوم ‪ » -‬ﻋﺎدت ﻋﻀﻮي « ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺎدت دادن ﻋﻀﻮي از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺑﻜﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم ﻏﻴﺮارادي ﻣﻌﻴﻨـﻲ آـﻪ‬ ‫ﻗﺒﻼً از روي ﻋﻠﻢ و ﺁﮔﺎهﻲ و دﺧﺎﻟﺖ ﺷـﻌﻮر و ارادﻩ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﭘـﺲ از ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﺗﻜـﺮار آـﺎﻓﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر‬ ‫ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و ﻏﻴﺮ ارادي و ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدت دادن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎﻳﭗ ﻳﺎ ﻋﺎدت دادن دﺳـﺘﻬﺎ و‬ ‫ﭘﺎهﺎ ﺑﻜﺎرهﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري و راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ هﻨﺮهﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم ‪ » -‬ﻋﺎدت ﻏﺮﻳﺰي « ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺎدت ﻋﻀﻮي ﻣﺸﺨﺼﻲ آﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀـﺎي ﻓﻄﺮي و ﻧﺎﺁﻣﻮﺧﺘـﻪ از ﺑـﺪو ﺣﻴـﺎت در اﻋﻀـﺎء‬ ‫وﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻧﺴﻮج ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و هﻤﺎن ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎدت ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ دو ﻓﻮق را داراﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آـﺎر ﻗﻠـﺐ و آﻠﻴــﻪهـﺎ و‬ ‫رﻳـــﻪهــﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي دروﻧــﻲ اﻋـــﻀﺎء و ﻧـــﺴﻮج و ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي داﺧﻠــﻲ ﺑــﺪن آــﻪ ﺑﻄــﻮر ﻏﻴــﺮ ارادي و ﻣــﻨﻈﻢ اﻧﺠــﺎم ﻣﻴﮕﻴــﺮد ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم ‪ » -‬ﻋـﺎدت ﺣﻴﺎﺗﻲ « ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗـﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪن ﻣـﻮﺟﻮد زﻧـﺪﻩ ) ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ( ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ‬

‫‪٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪن ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳـﺮﻣﺎ ) ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ( ﻳـﺎ ﺑـﺎ رژﻳـﻢهـﺎي ﻏـﺬاﺋﻲ و‬ ‫داروﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻴـﻤﻴﺎﺋﻲ ( ﻳـﺎ ﺑﺎ ﺁب و هﻮاهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴـﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﻮأم ( ‪.‬‬ ‫در اﺳﺘﻌﻤﺎل دارو ﺑﻤﺪت دراز ) و هﺮ ﻧﻮع ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺷﻴـﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﺪن ( ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻴــﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮﺟـﻮد‬ ‫ﻣﻲﺁﻳﺪ آﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁن دارو ﻳﺎ ﻣﺎدﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺨﺼﻮص ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ داروهﺎي ﻣﺴـﻜﻦ‬ ‫ﻳﺎ ﺧﻮاب ﺁور ( ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴـﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮس و ﮔﺎهﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺪن در اﺛﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺁن دارو و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳـﻂ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻤﺼـﺮف ﺁن ﺑـﻪ ﻳـﻚ اﻋﺘـﺪال‬ ‫ﻣﺠﺎزي ﻣﻮﻗﺘﻲ رﺳﻴـﺪﻩ آﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺁن ‪ ،‬اﻋﺘﺪال ﺑﺪن ﺑﺮ هﻢ ﻣﻴﺨﻮرد و ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﺘﺎًﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد زﻳﺮا ﺑـﺪن‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺁن دارو ﻋﺎدت آﺮدﻩ و ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ اﻳـﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑﺴﻴــﺎر ﺳـﺨﺖ و از ﺗﻤـﺎم اﻧـﻮاع ﻋـﺎدات‬ ‫ﺑﻴـﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎﺣﻴﺎﺗﻲ ) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴـﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( دردﻧﺎآﺘﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫» اﻋﺘﻴـﺎد « ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪن ﺑﺎ هﺮ دارو ﻳﺎ ﻣﺎدﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻻزﻣﻲ ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ آﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻋـﺎدات‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻋﺎدات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد ‪ .‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳــﺠﺎد ﺳـﺨﺖﺗﺮﻳــﻦ اﻧـﻮاع‬ ‫ﻋﺎدات ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﺸﻮد آﻪ هﻤﺎن » اﻋﺘﻴـﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر « ﻣﻴـﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﮎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ » ﻋـﺎدت « ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻬﻠﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺑـﺪون ﻋﻮارض ﺳﺨﺖ ﺑـﻮدﻩ و ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺮك اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﺎ ﻣــﺸﻜﻼت ﺑـﺰرگ‬ ‫روﺑﺮو ﻧﻤﻴﮕﺮدد ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ » اﻋـﺘﻴﺎد « ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻟﻄﻤﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﺎﻧﻲ و ﺧـﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴـﺎر و ﺁﻣﺎدﻩ آﺮدن ﺑـﺪن ﺑﻪ اﻧـﻮاع‬ ‫ﺑﻴـﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺗـﺮك و رهﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰرگ و ﮔﺎهﻲ ﺑﺎ زﺣﻤﺎت و ﻣﺸﻘﺎت و ﺳﺨﺘـﻲهـﺎ‬ ‫و ﻧﺎﻣـﻼﻳﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻴﻢ آﻪ » ﺗﺮك اﻋﺘــﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴـﺖ « و ﭼـﻮن ﻋﻨـﻮان »‬ ‫اﻋﺘــﻴﺎد « از ﻃﺮﻓﻲ اآﺜﺮاً ﺑﺎ » ﻋﺎدت « ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﺒﺎﻩ ﺑـﻮدﻩ و در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ واﻗﻌﻴــﺖ اﻣـﺮ در اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ داروهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاد ‪ ،‬ﺻﺪق و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ از اﻳﻨﺮوﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻃﺮف ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺰﺷـﻜﻲ‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻩ آﻪ ﺑﻴﺶ از هﻌﻤﻪ ﺗﻌﺎرﻳـﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺪاوم داروهﺎ ) اﻋﻢ از ﻣﺨﺪر و ﻏﻴـﺮﻩ ( ﺑـﻮدﻩ و ﺁن اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻨـﻮان » واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ دارو «‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد)‪(Substance dependence‬‬ ‫اﻣﺮوزﻩ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺘﻴﺎد از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬هـﺮ ﭼﻨـﺪ آـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣـﺮدم اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﻪ‬ ‫“اﻋﺘﻴﺎد” و ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻣﻌﺘﺎد” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪﻳﻬﺎي ﻋﻠﻤـﻲ آـﻪ در دهـﻪ هﺸـﺘﺎد‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ “واﺑﺴـﺘﮕﻲ” ﻳـﻚ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺖ آـﻪ در ﭘـﻲ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻋﻼﺋﻤـﻲ در ﺣـﺎﻻت رﻓﺘـﺎري‪ ،‬ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرهﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻴﻤﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺁن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺟﺒـﺎري و وﺳـﻮاس ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺁن اداﻣـﻪ ﻣـﻲ‬ ‫دهﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي در اﺗﻴﻮﻟـﻮژي ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف و اﻋﺘﻴـﺎد‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف و ﺳﭙﺲ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻓـﺮد‪ ،‬ﻣﺤـﻴﻂ ﻓـﺮد و‬ ‫آﻠﻴﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ درهﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ اي هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬درك آﻠﻴﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ اي ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ‪ ،‬درﻣﺎن و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر هﺪﻓﻤﻨﺪ ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪ ،‬ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻨﻨﺪﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن از دو ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت دارد‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺁﻧﺎن؛‬ ‫‪ -٢‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع درﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﺸﺎورﻩ اي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻌﺘﺎدان‪.‬‬

‫‪۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮدي‬ ‫□ دورﻩ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ‬ ‫□ اﺳﺘﻌﺪاد ارﺛﻲ‬ ‫□ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ‪:‬‬ ‫● ﺻﻔﺎت ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫● ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‬ ‫● اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫□ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي رواﻧﻲ‪:‬‬ ‫● اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫● ﺗﺮس‬ ‫□ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد‬ ‫□ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ‪:‬‬ ‫● ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫● ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ‬ ‫□ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻓﺮد‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح هﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ‪:‬‬ ‫دورﻩ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ دوران زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد دورﻩ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ دورﻩ اﻧﺘﻘـﺎل از آـﻮدآﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و آﺴﺐ هﻮﻳﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ دورﻩ‪ ،‬ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اوج ﻣﻲ رﺳـﺪ و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺑﻠﻮغ و ﻓﺮدﻳﺖ ﺧﻮد ارزﺷﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺳـﻌﻲ در اﻳﺠـﺎد و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ارزﺷـﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ‬ ‫ﺧﻮد دارد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﺲ آﻨﺠﻜﺎوي و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮك‪ ،‬ﺗﻨﻮع و هﻴﺠﺎن‪ ،‬ﻓـﺮد را ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣـﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ژﻧﺘﻴﻚ‬ ‫ﺷﻮاهﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﺳﺘﻌﺪاد ارﺛﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ و ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻮاﻣـﻞ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳـﻖ اﺛـﺮات‬ ‫ﻓﺎرﻣﺎآﻮآﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻓﺎرآﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮاد در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و رواﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ‬ ‫از اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻨﻨﺪﻩ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻓﺮدي را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻣﺪرﺳـﻪ و ﻣـﺬهﺐ‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻧﺪارد و ﻳﺎ از ﻋﻬﺪﻩ اﻧﻄﺒﺎق‪ ،‬آﻨﺘﺮل ﻳﺎ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﻬﺎي دردﻧﺎآﻲ ﻣﺜﻞ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻩ‪ ،‬ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﻧﻤـﻲ ﺁﻳـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ارزﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و راﻳﺞ‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗـﺪرت‪ ،‬ﻧﻴـﺎز ﺷـﺪﻳﺪ‪ ،‬اﺣﺴـﺎس ﻓﻘـﺪان‬ ‫آﻨﺘﺮل ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد‪ ،‬اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘـﺪان ﻣﻬـﺎرت در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدهﺎي ﺧـﻼف دﻳﮕـﺮان‪ ،‬ﻓﻘـﺪان ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي‬

‫‪۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ‪ .‬از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﺮوع ﻣـﻲ ﺷـﻮد هـﺮ ﻗـﺪر ﻓـﺮد ﻗـﺪرت‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر هﻤﺴﺎﻻن ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي رواﻧﻲ‬ ‫در ﺣﺪود ‪ ٧٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد‪ .‬ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪:‬‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻮﺑﻲ‪ ،‬دﻳﺲ ﺗﺎﻳﻤﻲ‪ ،‬اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ‪ -‬ﺟﺒﺮي‪ ،‬اﺧﺘﻼل ﭘﺎﻧﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻴﺎ‪،‬‬ ‫اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد‬ ‫اﻓﺮادي آﻪ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﺑﺎورهﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﻴﺎدﺷﺎن ﺑـﻴﺶ از آﺴـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ‬ ‫آﻪ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪ :‬آﺴـﺐ ﺑﺰرﮔـﻲ و ﺗﺸـﺨﺺ‪ ،‬رﻓـﻊ دردهـﺎي ﺟﺴـﻤﻲ و‬ ‫ﺧﺴﺘﮕﻲ‪ ،‬آﺴﺐ ﺁراﻣﺶ رواﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺪون اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮدي‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ آـﻪ ﺁﻧـﺎن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻗـﺮار ﻣـﻲ دهـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﻳــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬــﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از‪ :‬در ﻣﻌــﺮض ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻗــﺮار ﮔــﺮﻓﺘﻦ در دوران آــﻮدآﻲ و ﻧﻮﺟــﻮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗــﺮك ﺗﺤﺼــﻴﻞ‪ ،‬ﺑــﻲ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻳﺎ دردهـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ‪ .‬ﺣـﻮادﺛﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ از دﺳـﺖ‬ ‫دادن ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واآﻨﺸﻬﺎي ﺣـﺎد رواﻧـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي‬ ‫آﺎهﺶ درد و رﻧﺞ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺁن از ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻓﺮد‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻗﺘﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﻣﺎدﻩ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮ ﻓﺮد‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺧـﻮاص‬ ‫ذاﺗﻲ ﻣﺎدﻩ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁن ﺑﺎ ﻓﺮد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻓـﺮد ﻣﺼـﺮف آﻨﻨـﺪﻩ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت او ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻤﻲ ﻓﺮد‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮد از ﻣﻮاد‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠـﻲ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي آﻪ هﻢ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮهﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و رواﻧـﻲ‬ ‫ﻓﺮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً‪ :‬هﺮوﺋﻴﻦ و آﻮآﺎﺋﻴﻦ ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬اﻟﻜﻞ ﺁراﻣﺶ و ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي هﺸﻴﺎري و ﺁراﻣﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ‬ ‫□ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪:‬‬ ‫● ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫● وﺟﻮد اﻟﮕﻮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫● ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺁﺷﻔﺘﻪ‬ ‫□ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن‪:‬‬ ‫● دوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮاد‬ ‫□ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‪:‬‬ ‫● ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺪودﻳﺖ‬ ‫● ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫□ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ‪:‬‬ ‫● ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﻤﺎل ﺧﻼف‬

‫‪۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ اوﻟﻴﻦ ﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎورهﺎ و اﻟﮕﻮهﺎي رﻓﺘﺎري ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﺣﻔﻆ و رﺷـﺪ اﻓـﺮاد‬ ‫و آﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﺶ‪ ،‬ﺷـﻜﻞ و اﺧـﺘﻼل ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻧـﺎ ﺁﮔـﺎهﻲ واﻟـﺪﻳﻦ‪ ،‬ارﺗﺒـﺎط‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ واﻟﺪﻳﻦ و آﻮدك‪ ،‬ﻓﻘﺪان اﻧﻀﺒﺎط در ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻳﺎ ﺁﺷـﻔﺘﻪ و از هـﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﻪ‪ ،‬اﺣﺘﻤـﺎل ارﺗﻜـﺎب ﺑـﻪ اﻧـﻮاع‬ ‫ﺑﺰهﻜﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ واﻟﺪﻳﻨﻲ آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮاد هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداري از رﻓﺘﺎر ﺁﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻠﻘﻲ و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﭘﻴﺸﻪ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ دوﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ‪ ۶٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎرف دوﺳﺘﺎن رخ ﻣﻲ دهﺪ‪ .‬ارﺗﺒﺎط و دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻻن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻗﻮي ﺑﺮاي اﺑﺘﻼي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎن را وادار ﺑﻪ هﻤﺮاهﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬ﮔـﺮوﻩ»هﻤﺴـﺎﻻن« ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص‪ ،‬در ﺷـﺮوع‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﺣﺸﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از دوﺳﺘﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬هـﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﻟﻢ آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﻮﻧﺪ او ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از راهﻬﺎﻳﻲ زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎز ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﺟـﺪي ﻣﻨـﻊ ﻣﺼـﺮف در ﻣﺪرﺳـﻪ‪ ،‬اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ﺷـﺪﻳﺪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻧﻴﺎزهﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﻃﺮد ﺷـﺪن‬ ‫از ﻃﺮف ﺁﻧﺎن‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔـﺮاﻳﺶ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺷـﻮد‪ :‬ﻓﻘـﺪان ارزﺷـﻬﺎي ﻣـﺬهﺒﻲ و‬ ‫اﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﻤﺎل ﺧﻼف‪ ،‬وﻓﻮر ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺎذب‪ ،‬ﺁﺷـﻔﺘﮕﻲ و ﺿـﻌﻒ هﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺤـﻞ و ﺣﺎﺷـﻴﻪ‬ ‫ﻧﺸﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫□ ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪي ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫□ ﺑﺎزار ﻣﻮاد‬ ‫□ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫□ آﻤﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬ ‫□ آﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺎورﻩ اي و درﻣﺎﻧﻲ‬ ‫□ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ -‬اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻴﺎد هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ را ﺑﺎزارهـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣـﻮاد و ﻋﻮاﻣـﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ -‬اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪي ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ وﻓﻮر و ارزاﻧﻲ ﺁن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎزار ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس دارد‪ .‬هﺮ ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد آﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي آـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺁن را ﺗﻬﻴـﻪ‬ ‫آﻨﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫در ﺟﻮاﻣﻌﻲ آﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺟﺰﻳـﻲ از ﺁداب و ﺳـﻨﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻳـﺎ ﻧﺸـﺎن ﺗﻤـﺪن و‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ و وﺳﻴﻠﻪ اﺣﺘﺮام و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﻴﺎد ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸـﺘﺮي‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫آﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮهﻨﮕﻲ‪ ،‬ورزﺷﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ‬ ‫آﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزهﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ آﻨﺠﻜـﺎوي‪ ،‬ﺗﻨـﻮع ﻃﻠﺒـﻲ‪،‬‬ ‫هﻴﺠﺎن‪ ،‬ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و آﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﻦ هﻤﺴﺎﻻن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻳﺶ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ آﺴﺐ ﻟﺬت و‬ ‫ﺗﻔﻨﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺎورﻩ اي و درﻣﺎﻧﻲ‬ ‫در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ آﻪ ﺁﻧﺎن را از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دهـﺪ‪ .‬ﻓﻘـﺪان‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ آﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را از ﻧﻈـﺮ رواﻧـﻲ‪ ،‬ﻣـﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺷـﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺪون وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رهﺎ ﻣﻲ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺟﺮت‪ ،‬آﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﺪن و ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﺳﻮق ﻣﻲ دهﺪ‪ .‬ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد‪ ،‬ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺟﺪاﻳﻲ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ارزﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻗﺒﻠـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺰوا و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻓﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬آﻢ ﺳﻮادي‪ ،‬ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آـﺎذب ﻳـﺎ ﺧﺮﻳـﺪ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﻲ آﺸﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑـﺮاي اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺨﺖ روزﻣـﺮﻩ و ﺷـﻴﻮﻩ ﺟﺪﻳـﺪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺷـﻴﻮﻩ هـﺎي‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﻮق ﻣﻲ دهﺪ) رﺣﻴﻤﻲ ﻣﻮﻗﺮ‪ ،‬ﺁﻓﺮﻳﻦ؛ و هﻤﻜﺎران‪.(١٣٧۶ ،‬‬

‫دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ ﻣﯽ ﻧﻬﻴﻢ و اﻋﺘﻴﺎد را در ﺑﻴﻦ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ‬

‫‪٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدى ‪:‬‬ ‫ﺣﺘﻰ اﮔﺮ هﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورﻧﺪﻩ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮد‪ .‬ﺿﻌﻒ‬ ‫اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق‪ ،‬آﻨﺠﻜﺎوﯼ‪ ،‬ﺗﻤﺘﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ‪ ...‬از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدى ﮔﺮﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ هﻴﺠﺎﻧﺎت دورﻩ ﺟﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﺪ از دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻓﺸﺎرهﺎى ﻋﺼﺒﻰ و رواﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮار از ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﯽ‪،‬‬ ‫ﻏﺮور‪ ،‬آﻨﺠﻜﺎوﯼ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﻰ و ﺷﻜﺴﺖهﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬هﻤﻪ از اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎى ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدﺁور در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاى اﯾﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ اﻋﺘﻴﺎد دور ﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎى اﯾﺸﺎن آﺎﻣﻼً ﺿﺮورى ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتهﺎى زﻧﺪﮔﻰ )ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ‪ ،‬ﻗﺪرت‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ »ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ‪ ،‬هﻨﺮ دوﺳﺖﯾﺎﺑﻰ و ‪ (...‬از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮدى اﺳﺖ آﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻧﻴﺎﻣﻮزﯾﻢ ﻓﺮدا در ﻏﻴﺎب ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﺮار دوﺳﺘﺎن ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ‪:‬‬ ‫<<< ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻤﺮﻧﮓ ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻰ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻋﺘﻴﺎد دارد و هﺮ ﻗﺪر اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺮدى ﮔﺮاﯾﺪ‬ ‫ﺧﻄﺮ اﻋﺘﻴﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫<<< ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫وﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮهﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و درﮔﻴﺮى ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻋﺪم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﺘﻴﺎد در ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺮ ﻣﺎدى ﯾﺎ رﻓﺎﻩ اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﺎﻧﻮادﻩ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫<<< ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎى ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺗﻚ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﻜﻰ از واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﺎن در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﻧﺎن در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ هﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد‪ ،‬ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺮوﻩهﺎى اﻗﻠﻴﺖ ﻧﮋادﯼ‪ ،‬ﺑﻴﻜﺎرﯼ‪ ،‬رﺷﺪ ﺑﯽﻗﻮارﻩ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺟﻨﮓ و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺟﺎﻣﻊ و آﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ‪ ،‬روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻋﺘﻴﺎد‪ ،‬وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺎورهﺎى ﻧﺎدرﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺿﻌﻒ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺸﺎورﻩ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ‬

‫ای اﻋﺘﻴﺎد ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاهﻢ داد‬

‫ﺧﻴﺮ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮب اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮ ارآﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ وارد ﻣﻰ ﺁﯾـﺪ‪ ،‬هﻤـﺎﻧﻄﻮرى آـﻪ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮى از اﻋﺘﻴـﺎد ﻧﻴـﺰ ﻧﻬـﺎد‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫‪ .١‬درﺑﺎرﻩ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدﺁور )ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺼﺮف‬ ‫ﻣﻮاد‪ ،‬ﺧﻄﺮات‪ ،‬ﻋﻮارض و ﻋﻼﺋﻢ ﺁن( اﻃﻼﻋﺎت آﺎﻓﻰ‬ ‫آﺴﺐ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻣﻬﺎرتهﺎى ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺧﻮد را اﻓﺰﯾﺶ دهﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﮕﻮى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ و هﺮﮔﺰ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺠﺎد آﻨﻴﺪ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﺁن اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺁراﻣﺶ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖهﺎى ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺧﻮب ﮔﻮش آﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻜﺎن دادن ﺳﺮ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﻴﺮ »ﭼﻘﺪر ﺟﺎﻟﺐ«‪،‬‬ ‫»ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ« و ‪ ...‬ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﯾﺠﺎد آﻨﻴﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁرزوهﺎى ﺑﺮﺁورد ﻧﺸﺪﻩ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬از ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزى از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ آﻪ ﺁﯾﺎ ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف آﺮدﻩ اﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎلهﺎى ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ آﻨﻴﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﺒﻼً ﻣﺼﺮف آﺮدﻩ اﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺳﭙﺲ آﻨﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺁن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ و اﯾﻨﻜﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﻤﺎ را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻨﻴﺪ ﻣﺒﺎدا آﻨﺠﻜﺎوى ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻓﺴﺮدﮔﻰ وآﻢ روﯾﻰ ﻓﺮزﻧﺪان‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ زا ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬راﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪارى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر هﻤﺴﺎﻻن را در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺎ از »ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﻣﻮاﻧﻊ راﺑﺮدارﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﻧﮕﻴﺰﻩ دادﻩ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺻﺮف آﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﺘﻮران‪ ،‬ﭘﺎرك‪ ،‬آﻮﻩ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎ و ‪ ...‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﮔﻮش دهﻴﺪ و از هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ آﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ آﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺳﻌﻰ آﻨﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺁهﻨﮓ ﺻﺪاﯾﺘﺎن ﻣﻼﯾﻢ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١۴‬ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﻣﻮادﻣﺨﺪر و اﻟﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻩ‪ ،‬ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺁﻧﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١۵‬ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١۶‬ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﻣﺸﺨﺼﻰ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺮاى ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ از ﺁن ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﺁورﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٧‬ﺳﻌﻰ آﻨﻴﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا ﺧﻮردن هﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ را دور هﻢ ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٨‬ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٩‬ﺁﻧﺎن را ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ و ﺑﻄﻮر اﻏﺮاق ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٠‬از ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دوﺳﺖﯾﺎﺑﻰ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار آﻨﻴﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺻﻮرﺗﻰ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دوﺳﺘﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً از ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺰل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬

‫‪١٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اآﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢١‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮج آﺮدن ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اهﻤﻴﺖ ﺑﺪهﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٢‬ﺑﺮاى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺁﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى آﻨﻴﺪ‪ .‬هﻤﻮارﻩ ﺁﻧﺎن راﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ورزش و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاهﻢ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٣‬زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺧﺘﺼﺎص دهﻴﺪ‪ .‬ﭼﺮا آﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ارزش ﻧﺼﺎﻳﺤﺘﺎن را ﺑﺎ ارزش زﻣﺎﻧﻰ آﻪ ﺑﻪ ﺁن اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫دادﻩ اﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢۴‬راهﻨﻤﺎﯾﯽهﺎى ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺑﻴﺎن و دﺑﻴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ آﻨﻴﺪ‪ .‬ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎورهﺎ و ارزشهﺎى ﺧﻮد را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ را هﻢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺷﻤﺎ از زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن و دﺑﻴﺮاﻧﺸﺎن‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫‪ .٢۵‬ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢۶‬ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدى را آﻪ از وﯾﮋﮔﯽهﺎى دوران ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﺮآﻮب ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٧‬ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺬهﺒﻰ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﻰ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٨‬در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل و ﺁزادى ﺑﺪهﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢٩‬در رﻓﺘﺎرهﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻗﺖ آﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﻚ ﻣﻌﺘﺎد و ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ آﺮدن ﺑﺎ ﻟﺤﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﭘﻴﺎﻣﻰ‬ ‫ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٠‬اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ و رﺷﺪ ﺟﺴﻢ و روان ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ ،‬از اﻧﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮﺳﺎزﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ آﺮدن‬ ‫ﺁﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﺟﺪاً ﺑﭙﺮهﻴﺰﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣١‬ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرهﺎى ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٢‬در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهﺎى ﺑﺤﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺗﻨﺶهﺎى روﺣﯽ‪ ،‬راهﻨﻤﺎ و هﻤﺮاﻩ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٣‬هﺮﮔﺰ ﻓﻀﺎى ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻧﻨﻤﻮدﻩ و از ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ و ﺑﺤﺚهﺎى ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﭙﺮهﻴﺰﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣۴‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺪهﻴﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺁﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣۵‬در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن هﻤﻮارﻩ ﺻﺎدق و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣۶‬از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل‪ ،‬ﺑﻮﯾﮋﻩ هﻨﮕﺎﻣﻰ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﻣﯽروﯾﺪ ﺟﺪاً ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٧‬ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ‪ .‬هﺮ ﮔﺎﻩ در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس آﺮدﯾﺪ آﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻰ وﺟﻮد دارد ﺣﺘﻤﺎً ﺁﻧﺮا ﺟﺪى‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٨‬در ﺻﻮرت ﺷﻚ و ﺗﺮدﯾﺪ‪ ،‬وﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻰ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣٩‬ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎن را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۴٠‬هﻤﻮارﻩ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮى در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنهﺎى ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۴١‬رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻜﺎت ﻣﺬآﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﺮادران و ﺧﻮاهﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻴﺰ‬ ‫در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﯾﺮى ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺁﻧﺎن را در ﺁﻏﻮش‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺎی دهﻴﻢ ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ دﻳﻮان ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ‬

‫‪١١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ )دوﺳﺘﺎﻧﻪ( ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪ .١‬ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدﺁور را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎس‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺑﻪ هﺮ آﺲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻮاد ﺗﻌﺎرف آﺮد ﻣﺤﻜﻢ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﮕﻮ »ﻧﻪ« اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮدﻣﻮن »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﺧﻮدش ﯾﻚ هﻨﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮاد ﺧﻮش ﻓﻜﺮ هﺮ ﺗﻌﺎرﻓﻰ آﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼﻣﺘﻰ‬ ‫ﺷﺎن هﺴﺖ را ﺑﺮاﺣﺘﻰ رد ﻣﻰآﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾﻰ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاى اﺻﺮار زﯾﺎد اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺖ ﺁﻣﺎدﻩ آﻦ‪ .‬ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ هﺎ ﻓﻜﺮ آﻦ‬ ‫»ﺧﻴﻠﻰ آﻴﻒ دارﻩ« ‪» ،‬ﺷﻨﮕﻮل ﻣﻴﺸﯽ« ‪» ،‬ﺳﺮﺣﺎل ﻣﻴﺸﯽ« و اﮔﺮ آﻤﻰ ﺗﺮدﯾﺪ آﻨﻰ ﻣﻴﮕﻮﯾﻨﺪ‪» :‬ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ اﯼ« ‪،‬‬ ‫»ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ« ‪» ،‬اول ﺗﺠﺮﺑــــﻪ آﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮ ﺑﺪﻩ« ‪» ،‬هﻨﻮز ﻣﺮد ﻧﺸﺪﯼ«‪» ،‬ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﻼﻧﻰ آﺸﻴﺪ و ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺸﺪ ؟ و …‬ ‫‪ .۴‬ﻣﻮادﻣﺨﺪر را ﺣﺘﻰ ﯾﻚ ﺑﺎر هﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻜﻦ‪ .‬هﻴﭽﻜﺲ در دﻧﻴﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪهﺪ آﻪ ﯾﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف آﺮدن‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدت ﻧﻤﯽآﻨﺪ‪ .‬اﺻﻼً ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺘﺎدى وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺷﺮوع آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﯾﻦ هﻤﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد از آﺠﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ؟!!! ﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭘﺮﯾﺪن از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﯾﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻟﻤﺲ آﺮدن ﺳﻴﻢهﺎى ﺑﺪون روآﺶ ﺑﺮق را‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﯾﻚ ﺑﺎر هﻢ اﻣﺘﺤﺎن آﻨﻴﺪ؟‬ ‫‪ .۵‬ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ آﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯼ ﺑﺮاى اﺳﺎرت در ﭼﻨﮕﺎل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ در ﻣﻜﺎنهﺎى ﺁﻟﻮدﻩ و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك ﭘﺮهﻴﺰ آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ اﻓﺮادى آﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﻰ ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ زﯾﺎد هﺴﺖ ﺧﻮددارى آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدﺁور ﺳﻢ آﺸﻨﺪﻩ اﯼ هﺴﺖ آﻪ اﺛﺮاﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖهﺎى ﭘﺪر و ﻣﺎدرت آﻪ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻩﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﻦ‪ .‬ارﺗﺒﺎﻃﺖ را ﺑﺎ ﺁن ﻣﺤﻜﻢ آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬اﻋﺘﻘﺎدات و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﻣﺬهﺒﻰ ﺧﻮدت را ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ورزش و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﮐﺴﯽ آﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﯽآﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺮﻩ اش ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد‪ .‬ﭘﺲ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﻜﺎن ﺧﻮدت را‬ ‫ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎس‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺑﻌﻀﯽهﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮق دارﻧﺪ و هﺮ وﻗﺖ آﻪ ارادﻩ آﻨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را آﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻰ آﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .١۴‬ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﻰ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﯾﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﻮرت آﻦ‪.‬‬ ‫‪ .١۵‬اﮔﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺣﺮف هﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﺑﺰﻧﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺣﺮﻓﻬﺎى ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و آﻤﻜﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣ ﻦ دوﺳ ﺘﺎن هﻤﺠﻨﺴ ﮕﺮای ﺧ ﻮد را از اﻳ ﻦ دﻳ ﻮ ﺑ ﺪ ﺳ ﻴﺮت ﺁﮔ ﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد‬ ‫اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻦ هﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ‬

‫ای اﻋﺘﻴﺎد ‪ ،‬ﻧﻪ !!!‬ ‫‪١٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋﻼﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫‪ .١‬ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟﺐ هﺎ‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ‬ ‫‪ .٣‬ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻴﻔﻴﺖ ﺻﺪا در اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎرهﺎى ﺻﻮﺗﯽ‬ ‫‪ .۴‬داﺷﺘﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻐﻤﻮم و ﻣﺤﺰون‬ ‫‪ .۵‬ﺧﻮاب ﺁﻟﻮدﮔﻰ و آﻢ ﺗﺤﺮآﯽ‬ ‫‪ .۶‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪارﯼ‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮى و ﻣﻌﺎﺷﺮت آﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫‪ .٨‬ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺁراﺳﺘﮕﻰ ﻇﺎهﺮﯼ‬ ‫‪ .٩‬ﻻﻏﺮ ﺷﺪن و آﺎهﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن ﺑﺪن‬ ‫‪ .١٠‬ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب‬ ‫‪ .١١‬ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺮر‬ ‫‪ .١٢‬ﺑﺴﺘﻦ در اﺗﺎق ﺑﻪ روى ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﻗﻔﻞ آﺮدن ﺁن ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل‬ ‫‪ .١٣‬ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮك ﺑﻴﻨﯽ‬ ‫‪ .١۴‬وﺟﻮد ﺁﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ در اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺳﻴﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن و ﻧﻴﺰ در وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪ .١۵‬ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﯾﺎ وﺳﺎﺋﻠﻰ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﺁن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ زرورق ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل‬ ‫آﺎﻏﺬى ﺁﻟﻮدﻩ‪ ،‬آﺎﻏﺬ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰﯼ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮدآﺎر ﺁﻟﻮدﻩ‪ ،‬ﻗﺮص هﺎى ﺧﻮاب ﺁور‪ ،‬ﻗﻄﺮﻩ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﭼﺸﻤﻰ و ﻏﻴﺮﻩ‬ ‫‪ .١۶‬درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻜﺮر ﭘﻮل ﺑﺮاى اﻣﻮر ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اﺷﻴﺎء و وﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻨﺰل‬ ‫‪ .١٧‬ﺁﺑﺮﯾﺰش ﺑﻴﻨﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم‬ ‫‪ .١٨‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ‬ ‫‪ .١٩‬ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ دﻧﺪاﻧﻬﺎ و زﺑﺎن‬ ‫‪ .٢٠‬آﺎهﺶ اﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر‬ ‫‪ .٢١‬ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮى‬ ‫‪ .٢٢‬ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر‬ ‫‪ .٢٣‬ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮدن از آﺎرهﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫‪ .٢۴‬ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻏﻴﺒﺖهﺎى ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫‪ .٢۵‬ﭘﺮﮔﻮﯾﻰ و دروﻏﮕﻮﯾﻰ و ﺻﺤﺒﺖهﺎى ﻧﺎﺑﺠﺎ‬ ‫‪ .٢۶‬ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ‬ ‫‪ .٢٧‬ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫‪ .٢٨‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل از ﻋﻄﺮ و ادآﻠﻦ‬ ‫‪ .٢٩‬ﺧﻨﺪﻩ هﺎى ﺑﯽ ﻣﻮرد‪ ،‬ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺳﻔﻴﺪى ﭼﺸﻢ و ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻘﻄﻪ )از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ(‬

‫دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ رو در ﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ‬ ‫ای دوﺳﺖ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮای ﻣﻦ‬ ‫‪١٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺁﺛﺎر و ﻋﻮارض اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫• ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻰ‬ ‫‪ .١‬ﺁﻟﻮدﮔﻰ و ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎ‬ ‫‪ .٢‬ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎط دهﺎن‬ ‫‪ .٣‬ﻧﻘﺼﺎن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﻰ‬ ‫‪ .۴‬ﺿﻌﻒ ﻗﻮاى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و آﺎهﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن ﺑﺪن‬ ‫‪ .۵‬ﻋﻘﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدان و ﻧﺎزاﺋﻰ زﻧﺎن‬ ‫‪ .۶‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﻰ‬ ‫‪ .٧‬اﺧﻼل در آﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻰ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﺼﺮف‬ ‫‪ .٨‬ﺗﻨﺒﻠﻰ آﺒﺪ‬ ‫‪ .٩‬اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﺮﻗﺎن و اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش‬ ‫‪ .١٠‬ورم آﻠﻴﻪ هﺎ و اﺷﻜﺎل در دﻓﻊ ادرار ﺗﻮام ﺑﺎ درد‬ ‫‪ .١١‬اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎرهﺎى ﺻﻮﺗﻰ‬ ‫‪ .١٢‬اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى هﺎى ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ‬ ‫‪ .١٣‬ﺁﺳﻢ‪ ،‬ﺳﻞ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ و دوران ﺳﺮ‬ ‫‪ .١۴‬ﺧﺸﻜﻰ ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫‪ .١۵‬ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻰ ﻧﺎﺧﻦهﺎ‬ ‫‪ .١۶‬ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻰ‬ ‫‪ .١٧‬ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺎهﺶ اﺣﺴﺎس درد‬ ‫• ﻋﻮارض رواﻧﻰ‬ ‫‪ .١‬ﺑﺮ هﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل رواﻧﻰ‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫‪ .٣‬ﺿﻌﻒ ارادﻩ‬ ‫‪ .۴‬از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫‪ .۵‬اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺼﻮﻣﺖزا‬ ‫‪ .۶‬ﺑﻴﻘﺮارى‬ ‫‪ .٧‬ﻋﺼﻴﺎﻧﮕﺮى‬ ‫‪ .٨‬اﺿﻄﺮاب داﺋﻢ و اﺣﺴﺎس ﺑﯽ آﻔﻴﺘﻰ و ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ‬ ‫‪ .٩‬اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب‬ ‫‪ .١٠‬ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرى هﺎ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ‬ ‫• ﻋﻮارض ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫‪ .١‬ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ‬ ‫‪ .٢‬ﻣﺤﺪود ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ‬ ‫‪ .٣‬ﻋﺪم ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫‪ .۴‬ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫‪ .۵‬اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﻓﺮهﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬

‫‪١۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ .۶‬ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻼق‬ ‫‪ .٧‬آﺎهﺶ ﺁﻣﺎر ازدواج‬ ‫• ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫‪ .١‬ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺻﺮف ﺷﺪن‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫‪ .٣‬ﺳﻄﺤﻰ و ﺗﺼﻨﻌﻰ ﺷﺪن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و دورى از ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎى‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻋﺎﻃﻔﻰ‬ ‫‪ .۴‬ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ‬ ‫‪ .۵‬ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻤﺎرىهﺎى واﮔﻴﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ اﯾﺪز و هﭙﺎﺗﻴﺖ‬ ‫‪ .۶‬ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫‪ .٧‬اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺎذب‬ ‫• ﻋﻮارض اﻗﺘﺼﺎدﯼ‬ ‫‪ .١‬هﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻣﺨﺪر‬ ‫‪ .٢‬هﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ‬ ‫‪ .٣‬آﺎهﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺎر‬ ‫‪ .۴‬وﻗﻮع ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﯼ هﺎى ﺑﺰرگ‬ ‫‪ .۵‬هﺰﯾﻨﻪ هﺎى ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ورود ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ داﺧﻞ آﺸﻮر‬ ‫‪ .۶‬هﺰﯾﻨﻪ ﻗﻀﺎت و دادﮔﺎهﻬﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص‬ ‫‪ .٧‬هﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاى ﻃﺮحهﺎى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﯾﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎى اﯾﺪز و هﭙﺎﺗﻴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺁرام و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﺮﺟﺴﻢ و روان ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻣﯽﮔﺮدد آﻪ هﻴﭻ ﻣﻌﺘﺎدى ﺁﻏﺎز اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺁورد‪.‬‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎهﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎى ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ درﺻﺪ آﻤﻰ از آﻮدآﺎﻧﻰ آﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺎد هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺰهﻜﺎرى ﺳﻮق دادﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺰهﻜﺎران در هﺮ ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ ﺑﻪ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﺶ از ﯾﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻌﺘﺎدان را در ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ ﺁﺳـﻴﺐ ﻣﻮاﺟـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻨﺸﺎء وﻗﻮع ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﺮاﺋﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺗﺠﺎوز‪ ،‬ﺳﺮﻗﺖ و ‪ ...‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ‪ ۶٠٠‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ وارﯾﺰ ﻣﯽ آﻨﺪ آـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﭼﻨـﺪ ﺻـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ آـﻞ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ آﺸﻮر ﻣﺎ و ﺑﺴﻴﺎرى دﯾﮕﺮ از آﺸﻮرهﺎى ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ازﺛﺮوت ﻣﻠﻰ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺗﺴـﻠﻴﺤﺎﺗﻰ و ارﺗﺒـﺎﻃﻰ ﻣﺠﻬـﺰ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ %٧۵‬از زﻧﺪاﻧﻴﺎن آﺸﻮر را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ‪.‬‬

‫‪١۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫آﺸﻮر ﻣﺎ در هﻤﺴﺎﯾﮕﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺟﻬﺎن )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎآﺴﺘﺎن( ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »هﻼل ﻃﻼﺋـﯽ«‬ ‫و در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﯾﻦ راﻩ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺁن ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﺘﻴﺎد ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﻰ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب( ﯾﺎ از روى ﻏﺮور و آﻨﺠﻜﺎوى ﺧﻮد ﻓﺮد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﯾﺪ ‪:‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻣﻴﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد واﻗﻌﻰ ‪:‬‬ ‫در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد واﻗﻌﻰ ﻣﻰ رﺳﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ »ﺗﺤﻤـﻞ« ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺌﮕﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺪر‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ‪ ،‬رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﺳـﺖ‪ .‬اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ داروهـﺎي ﻣﺠـﺎز و ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در‬ ‫ﭼﻨﺪ دهﺔ ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺣﺎآﻲ از ﺑﺮوز ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي درﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬رواﻧﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد درﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﻪ روش آﻠﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان وﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺟﻬـﺖ آـﺎهﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎﻋﺮﺿﺔ ﻣﻮادﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻮاد ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺪﺗﺮ از اﻣـﺮوز ﻣـﻲﺑـﻮد‪،‬‬ ‫ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف واﻋﺘﻴﺎد را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درﻳﻚ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﺎﺗﻘﺎﺿﺎي زﻳﺎد ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻢ ﻣﻮاد را آﻤﻴﺎب ﻧﻤﻮد ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن را اﺿـﺎﻓﻪ آـﺮد‪ .‬درﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎزاري‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ آﻨﻨﺪﮔﺎن و دﻻﻻن ﺑﻪ ﻗﺪري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖهﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ‪ .‬در ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ از ﺳـﺎل ‪ ١٩٨۶‬ﺗـﺎ ‪١٩٨٩‬‬ ‫هﺰﻳﻨﻪ اي آﻪ ﺻﺮف اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻣﺎ در هﻤﺎن زﻣﺎن ﻗﻴﻤﺖ آﻮآﺎﺋﻴﻦ درﺑﺎزار از ‪ ١٠٠‬دﻻر ﺑﻪ ازاي هﺮآﺪام‬ ‫ﺑﻪ ‪ ٧۵‬دﻻر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا آﺮد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﻮاد زﻳـﺎد اﺳـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ را ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁورد‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ روﻳﻜﺮد درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮادي آـﻪ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲآﻨﻨـﺪ‬ ‫دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬رواﻧﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪي ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺮﻃﺮف آﺮدن ﺁن هﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ و اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﺻﺮف ﻣﻲآﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﺘﻴﺎد‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗـﺎ هﻤـﺔ‬ ‫اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ و اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺘﺎدان رادرﺑﺮﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻬﺎي وﻳﮋﻩ ﻣﻌﺘﺎدان‪ ،‬ﻣﺮاآﺰ ﺳﻢ زداﺋـﻲ و‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮوري‪ ،‬آﺎرﮔﺎﻩهﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺟﻮاﻣﻊ درﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺟﻬﺎن ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮي دارد و از ﺳﻲ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺗـﻼش و ﻣﺒـﺎرزﻩ ﻋﻠﻴـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﻨﺪ آﻪ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در آﻨﺎر ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ و روﻳﻜﺮد درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﻴﺮد‪ .‬از ﺳﺎل ‪ ١٩٨٠‬ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد درآﺸﻮرهﺎﺋﻲ آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖهـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴـﺎد را از ﻃﺮﻳـﻖ آـﺎهﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﺟﺪﻳﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪،‬آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻣﺮﻳﻜـﺎ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،١٩٩٠‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ ١٩٨۵‬ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬آﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻐﺖ »ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي« ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع ﻳﻚ اﺗﻔﺎق‪ ،‬از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي ﻣﺜﺒـﺖ و‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻀﺮ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫هﺪف از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﺮوع اﺧﺘﻼل اﺳﺖ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آـﺎهﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮوز )‪ (Incidence‬ودرﻧﺘﻴﺠـﻪ‪،‬آﺎهﺶ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع )‪ (Prevalence‬ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪١۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫روشهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -١‬از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻞ‬ ‫‪ -٢‬آﺎهﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ‬ ‫‪ -٣‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮد‬ ‫‪ -۴‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راهﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد را در‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ‪ .‬ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ‪ ،‬ﭘﺴـﻴﻜﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ‪،‬ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژﻳﻚ‪ ،‬ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫هﻤﮕﻲ دراﺗﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف و ﺳـﭙﺲ اﻋﺘﻴـﺎد‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋيهﺎ‪ ،‬داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻴﺎزهﺎ و ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞهﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺮوري‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬اﺟــﺮاي هﺮﺑﺮﻧﺎﻣــﺔ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي ﺑــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴــﻖ ﻣﻨﻄﻘــﻪ‪،‬ﺑﺮرﺳــﻲ آﺎﻣــﻞ وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و روان ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ و‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲهﺎي هﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺁﺷﻜﺎر ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎدة ﻣﺼﺮف و ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهﺎ و ﻣﺤﻞهﺎي ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺑﺎورهﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ وﻋﻮاﻣـﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ‪ ،‬اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﻣﺪل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن‬ ‫دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﻚ روش واﺣﺪ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روش ﺑـﺮاي هﻤـﻪ اﻓـﺮاد و ﮔـﺮوﻩهـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد‪ .‬ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮي از‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋيهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد آﻪ درﺟﻬﺎن از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺁﮔﺎهﺴﺎزي اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات ﻣﻮاد‬ ‫‪ -٢‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتهﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‪ ،‬ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮاد ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزهﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪ -۴‬ﻣﺸﺎورﻩ و ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺣﻴﻦ ﺑﺤﺮان‪ ،‬درﺑﺤﺮانهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫‪ -۵‬ارﺗﻘﺎء ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻣﺬهﺒﻲ‬ ‫‪ -۶‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫‪ -٧‬درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻓﻮق در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﺮﻓﺮد‬ ‫‪ -٢‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﺮﺁﻣﻮزش و ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪ -٣‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﺮﻣﻌﻠﻤﺎن وﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫‪ -۴‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﺳﺎﻧﻪهﺎ‬ ‫‪ -۵‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻠﻬﺎي آﺎر و ﻣﻜﺎنهﺎي ﺗﺠﻤﻊ‬ ‫‪ -۶‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ‬ ‫‪ -٧‬وﺿﻊ واﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬

‫‪١٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﺮﻓﺮد‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ دوران زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬دورة ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺮاﻧـﻲ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ دورﻩهﺎي زﻧﺪﮔﻲ هﺮ ﻓﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ اﻳﻦ دوران‪ ،‬دوران ﻃﻮﻓﺎن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺎﻇﻬﻮر ﺑﻠـﻮغ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺁﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ دورة اﻧﺘﻘﺎل )‪ (Transition‬اﺳﺖ‪ .‬دورﻩ اي آﻪ ﻓﺮد ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻴﺎﺑـﺪ دﭼـﺎر‬ ‫اﺧﺘﻼل ﻳﺎ اﻏﺘﺸﺎش در ﻧﻘﺶ ﺧﻮد )‪ (Role Confusion‬و ﺑﺤﺮان هﻮﻳﺖ )‪ (Identity Crisis‬ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻓﺮدي آـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﻳـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان آﻮدك ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲآﺮد‪ ،‬درﺑﺮﺧﻲ از اﺑﻌﺎد ﺗﻼش ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻓـﺮد ﺑـﺎﻟﻎ را اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬دراﻳـﻦ دورﻩ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﺔ آﻮدآﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻳﺮﻓﺸﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺴـﺎس ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮد از ﺧﻮد )‪ (self image‬ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳـﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮذهﻨﻲ ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺮي آـﻪ ﻓـﺮد ازﺧـﻮد در ﺁﺋﻴﻨـﻪ ﻣـﻲﺑﻴﻨـﺪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺷﺎﻣﻞ درك ﻓﺮد از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮذهﻨﻲ ﻧﻮﺟﻮان از ﺟﺴﻢ و هﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼـﻲ اش را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲآﻨـﺪ‪ .‬ﻧﻮﺟـﻮان‪ ،‬در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺒﻮل ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻠﻮغ‪ ،‬هﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را از ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲآﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺳﺘﻴﺰ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎواﻟﺪﻳﻦ‬ ‫و ﻋﺼﻴﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ارزشهﺎ و ﻗﺪرتهﺎ ودﺧﺎﻟﺖهﺎي دﻳﮕﺮان‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ هﻮﻳﺖ وﺟﺪا ﻧﻤﻮدن هﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﻧﻘﺶ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ‪،‬اﺧﺘﻼل در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮد از ﺧﻮد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪن از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻘﻼل‪،‬ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرهﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎر آﺸﻴﺪن ﻳﺎﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺳﻮق ﻣﻲدهﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋيهﺎﻳﻲ آﻪ اﻃﻼﻋﺎت‪،‬ﻧﮕﺮشهﺎ و رﻓﺘﺎر آﻮدآﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮاد و ﻣﻬﺎرتهﺎي ﺗﻄﺎﺑﻘﻲ و اﺟﺘﻤﺎي و ﻧﻴﺎزهـﺎي‬ ‫ﺁﻧﺎن را ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮار ﻣﻲدهﻨﺪ‪ ،‬درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ روشهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ دادن اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪:‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻮار اﺳﺖ آﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺁﮔﺎهﻲ ﺻﺤﻴﺢ از زﻳﺎنهﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴـﺮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ درآـﺎهﺶ اﻋﺘﻴـﺎد ﻧـﺪارد‪ ،‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ) راﻩهﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪(.‬‬ ‫ب ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮارزشهﺎ و ﻧﮕﺮشهﺎ ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮشهﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﮕﺮشهﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪:‬‬ ‫ﻧﮕﺮشهﺎ )‪ (attitudes‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎورهﺎي ﻓﺮد درﻣﻮرد ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ هﺮآﺎر و ارزﺷﻲ آﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺋـﻞ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺮشهﺎ دﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرهﺎي هﺮ ﻓﺮد ﺧﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖهـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎورهﺎ و ﻧﻮرمهﺎي هﺮاﺟﺘﻤﺎع اهﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ اﻓﺮادي آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد‬ ‫ﻧﮕﺮشهﺎ و ﺑﺎورهﺎي ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﻴﺎدﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻧﮕﺮشهﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻴﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻳﺎاﻳﺠــﺎد ﻧﮕــﺮشهــﺎﺋﻲ آــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﺑــﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨــﺪ آﺎرﺁﺳــﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﻧﮕــﺮشهــﺎي ﻣﻨﻔــﻲ ﻳــﺎ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﮕﺮشهﺎ از ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي از ﻣﺪارس ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ آﻪ آﻮدآﺎن را ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻨﻴﻦ آـﻮﭼﻜﺘﺮ آـﻪ هﻨـﻮز‬ ‫ﺑﺎورهﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر آﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮا داد‪ .‬ﻧﮕﺮشهﺎ و ارزشهـﺎﺋﻲ آـﻪ ﺑﺮﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ـ ارزشهﺎي ﻣﺬهﺒﻲ‬ ‫ـ اوﻟﻮﻳﺖ دادن ﺑﻪ ارزشهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ (Social values‬ﺑﻪ ﺟﺎي ارزشهﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻓﺮدي )‪(personal values‬‬ ‫ـ ارزش ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي‬ ‫ـ ارزش ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي‬ ‫ـ هﺮﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ـ ﻋﺎدي ﻧﺒﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‬ ‫ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارزش دادن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺧﻮد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮان‬ ‫ـ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮدن اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد‬

‫‪١٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫پ ـ ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسهﺎ‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﻨﻲ »ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻧﻄﺒﺎق آﺎﻓﻲ در رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي«‪ .‬اﻳـﻦ روش ﺑﺮﺗﺌـﻮري ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ) ‪social‬‬ ‫‪ (learning Theory‬اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺌﻮري‪ ،‬ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺗﻘﻮﻳﺖهـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ آـﻪ ﻓـﺮد در ﻧﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آﺴﺐ ﻣﻲآﻨﺪ و ﻣﺸﺎهﺪة رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان و ﻋﻮاﻗﺐ ﺁن ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻓـﺮد ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻋﻮاﻗـﺐ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و ﻧﮕﺮش دﻳﮕﺮان را در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آﺴﺐ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر و دروﻧﻲ آﺮدن ﺗﺸـﻮﻳﻖهـﺎ‬ ‫و ﺗﻨﺒﻴﻪهﺎ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن دادﻩ اﻧـﺪ آـﻪ ﺁﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرتهـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮء‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ورﻓﺘﺎرهﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‪ ،‬اﻧﺰوا‪ ،‬ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ وﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻗﺖ را آﺎهﺶ ﻣﻲدهﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧـﻲ از‬ ‫ﻣﻬﺎرتهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻪ آﺴﺐ ﺁن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد اهﻤﻴﺖ دارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﻣﻬﺎرتهﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ )‪ ،(Communication skills‬ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ )‪ (assertiveness‬ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورد آﺮدن ) ‪rehearsal‬‬ ‫‪.(and resistance skills‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتهﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ازﺗﻜﻨﻴـﻚ ‪ modeling‬ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ آـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺗﺌـﻮري ﻳـﺎدﮔﻴﺮي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺁﻣﻮزش ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرهﺎي دوﺳﺘﺎن‪:‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط و دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻻﻧﻲ آﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮئ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد هﺴﺘﻨﺪ‪،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻨﻨﺪة ﻗﻮي ﺑﺮاي اﺑﺘﻼي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺑـﻴﺶ از ‪ ۶٠‬درﺻـﺪ ﻣـﻮارد‪،‬اوﻟـﻴﻦ ﻣﺼـﺮف ﺑﺎﺗﻌـﺎرف دوﺳـﺘﺎن و هﻤﺴـﺎﻻن‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص هﻤﺴﺎﻻن درﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﺣﺸﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﮕﺮشهﺎ و‬ ‫ﻓﺸﺎرهﺎي دوﺳﺘﺎن‪ ،‬از ﺁﻣﻮزش ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر دوﺳﺘﺎن اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ‪،‬اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از اﻳـﻦ روش‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬وهﻤﺮاﻩ ﺑﺎ روش اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲرود‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آـﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدة هﻤﺰﻣﺎن از اﻳﻦ دو روش ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را آﺎهﺶ دادﻩ و ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ روش‪ ،‬ﺑﻪ آﻮدآﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲﺁﻣﻮزﻳﻢ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﭘﺎﺳـﺦهﺎﻳـﺎ رﻓﺘﺎرهـﺎﺋﻲ ﺧـﻮد را از ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖهـﺎي ﻧﺎراﺣـﺖ‬ ‫آﻨﻨﺪﻩ اي آﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﺁﻳﺪ‪،‬رهﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم‪:‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‪ ،‬ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸـﺎن دهﻨـﺪة‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺘﻴﺎد ﻓﺮد در ﺁﻳﻨﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ وﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻓﺮدي را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲآﺸﺪ آﻪ ﺑﺎ ارزشهﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺬهﺐ( ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز‪ :‬آﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‪،‬ﻃﻐﻴﺎن ﮔﺮي‪،‬ﻋﺪم ﭘـﺬﻳﺮش ارزشهـﺎي‬ ‫ﺳﻨﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﺴﺐ هﻴﺠﺎن‪،‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف‪،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻋﺪم آﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷﻮاهﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﺳﺘﻌﺪاد ارﺛﻲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از اوﻗﺎت ﻓﺮد هﻨﮕﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﺮسهﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع اﺳﺘﺮسهﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬ ‫ـ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ـ ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮﻩ‬ ‫ج ـ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫چ‪ -‬اﻟﮕﻮﺑﺨﺸﻲ و ﺁﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﺴﺎﻻن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﺮ ﺁﻣﻮزش و ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ‬ ‫آﻮدآﺎن ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶهـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در هـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ واﻗﻌﻲ ﺁن ﻓﺮض ﻣﻲآﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻩاﻧﺪ آﻪ هﻤﻮارﻩ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺳﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را آﻤﺘـﺮ از ﻣﻴـﺰان و اﻗﻌـﻲ ﺁن ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣـﻲزﻧﻨـﺪ و‬ ‫درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﺁن را ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲآﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫دراﺑﺘﺪا واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻄﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ و در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺁن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜـﺮر از راﻩهـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪن آﺘـﺎب‪ ،‬ﺟـﺰوﻩ‪،‬روزﻧﺎﻣـﻪ‪،‬ﺷـﺮآﺖ در ﺟﻠﺴـﺎت‬ ‫ﻣﺸﺎورﻩ‪،‬ﺳﻤﻴﻨﺎر‪ ،‬ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ آـﻪ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ‬ ‫اﺷﺎرﻩ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺁﻣﻮزش اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻣﻮاد‬ ‫ب ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎي ﻗﻮي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‬ ‫ـ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻮدآﺎن‬ ‫ـ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬ ‫ـ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻲ ﻗﻮي‬ ‫پ ـ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات واﺿﺢ درﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫ت ـ ﺁﻣﻮزش اﻟﮕﻮي ﺧﻮب ﺑﻮدن‬ ‫ث ـ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻼق‬ ‫ج ـ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻼت و اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪرﺳﻪ وﻣﻌﻠﻤﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي وﺳﻴﻊ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﺳـﻬﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﺋﻲ دارد‪ .‬هﺰﻳﻨـﺔ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗﻲ آـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً آﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬هﻤﺮاهﻲ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪهـﺎي ﺟـﺎﻣﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗـﺎ ﭘﻴـﺎمهـﺎ‪ ،‬ارزشهـﺎ و‬ ‫ﻧﮕﺮشهﺎي واﺣﺪي ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ .‬هﻨﮕﺎﻣﻲ آـﻪ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳـﻪ درﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي را آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ هﺴـﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺴـﺎﻧﻲ آـﻪ داراي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﻣﺴـﺘﻌﺪ آﻨﻨـﺪﻩ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داد‪ ،‬زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻣﺎرك »داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻋﺘﻴﺎد« زدﻩ ﺷﺪﻩ و اﻳﻦ ﭘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮد دادﻩ ﺷﻮد آﻪ »در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻮاهﻲ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ دﺧﺎﻟﺖ دادن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ روشهﺎي زﻳﺮ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺁﮔﺎﻩ آﺮدن واﻟﺪﻳﻦ از ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد و دادن ﺁﻣﻮزشهﺎي ﻻزم‬ ‫ـ دادن ﺟﺰوﻩهﺎ ﻳﺎﺑﺮوﺷﻮرهﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ـ ﺗﺮﻏﻴﺐ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ در ﺗﺸﻜﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶهﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﺮ‬ ‫ب ـ ﺑﺮﮔﺰاري دورﻩهﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ روشهﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان‬ ‫پ ـ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات واﺿﺢ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ت ـ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎورﻩ ودرﻣﺎن‬ ‫ث ـ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻤﺎن‬ ‫ج ـ اﺻﻼح روش ﺗﺪرﻳﺲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎداﻧﺶ ﺁﻣﻮزان‬ ‫چ ـ ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺟﺎع دادن‬ ‫ح ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاي ﺁﻣﻮزش اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﺳﺎﻧﻪهﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪهﺎ در ﺷﻜﻞ دادن و ﺗﻘﻮﻳﺖ هﻨﺠﺎرهﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر اهﻤﻴﺖ دارﻧـﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن‪،‬رادﻳـﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﻧﻔـﻮذ ﺑﻴﺸـﺘﺮي‬ ‫دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻘﺶ روزﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻣﺠﻼت‪ ،‬ﭘﻮﺳﺘﺮهﺎ و ﺁﮔﻬﻲهﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ را در اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮشهﺎ و ارزشهـﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻧﺎدﻳـﺪﻩ ﮔﺮﻓـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي آـﻪ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﺳـﺎﻧﻪهـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲآﻨﻨـﺪ‪ ،‬هﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺧﻮاهﻨـﺪ داﺷـﺖ آـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋيهﺎي دﻳﮕﺮ هﻤﺮاﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧـﺪ آـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ رﺳـﺎﻧﻪهـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ‬

‫‪٢٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻓــﺰاﻳﺶ ﺁﮔــﺎهﻲ ﺟﻤﻌﻴــﺖ هــﺪف ﻣــﻲﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻧﻤــﻲﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳــﻲ در رﻓﺘــﺎر ﺁﻧــﺎن اﻳﺠــﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ‪.‬‬ ‫روشهﺎﺋﻲ آﻪ در رﺳﺎﻧﻪهﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و آﺎرﮔﺮداﻧﺎن‬ ‫ب ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻬﺮﻩهﺎي ﻣﺤﺒﻮب در رﺳﺎﻧﻪهﺎ‬ ‫پ ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻩ در رﺳﺎﻧﻪهﺎ‬ ‫ت ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﻳﺮ روشهﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﻧﻘﺪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﻠﻢهﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫و‪...‬‬ ‫اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻞهﺎي آﺎر و ﻣﻜﺎنهﺎي ﺗﺠﻤﻊ‬ ‫ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد‪ ،‬درﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻜﺎنهﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ‪،‬ﺑﺎزدهﻲ آﺎر و ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫آﺎرآﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﻣﻜﺎنهﺎﺋﻲ آﻪ آﺎرآﻨﺎن ﺁن را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدهﻨﺪ) ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧـﻪهـﺎ‪ ،‬آﺎرﺧﺎﻧـﻪهـﺎ‪،‬‬ ‫داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و واﺣﺪهﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ( و ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻜﺎنهﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴـﺰي هﺴـﺘﻨﺪ آـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﮋيهﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻞ آﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮان‪،‬ﻣﺴﺌﻮﻻن و آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن‬ ‫ب ـ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎورﻩ و درﻣﺎن‬ ‫پ ـ وﺿﻊ واﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻣﻮاد‬ ‫ت ـ ﺁﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪٢١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻨﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي‪ ،‬ﺟﺰو ﮔﺮوﻩ ﻣﻮاد ﺳﺴـﺘﻲ زا‪ ،‬ﻣﺴـﻜﻦ درد و ﺷـﺪﻳﺪا اﻋﺘﻴـﺎد ﺁور ﻣـﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ و ﻧﺸﺎط ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﺎك آـﻪ‬ ‫از ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺪرهﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺪﻳﻴﻦ ارزش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻧﺎﺑﺠﺎي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ‪ ،‬ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد‪ ،‬اﻳـﻦ داروهـﺎ ﺗﺤـﺖ‬ ‫آﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﺗﺮﻳـــﺎك‬ ‫ب‪ -‬آﺪﻳﻴﻦ‬ ‫پ‪ -‬ﻣﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ت‪ -‬هﺮوﺋﻴﻦ‬ ‫ث‪ -‬ﻣﺘﺎدون‬ ‫ج‪ -‬ﭘﺘﻴﺪﻳﻦ )دﻣﺮول(‬ ‫چ‪ -‬ﭘﻴﺮآﺪان‬ ‫ح‪ -‬دﻳﻼودﻳﺪ‬ ‫خ‪ -‬دارون‬ ‫د‪ -‬دﻳﻔﻦ اآﺴﻴﻼت )ﻟﻮﻣﻮﺗﻴﻞ(‬ ‫ذ‪ -‬هﻴﺪرو ﻣﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ر‪ -‬هﻴﺪرو آﺪﻳﻴﻦ و آﻠﻴﻪ داروهﺎﻳﻲ آﻪ هﻴﺪرو آﺪﻳﻴﻦ دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮاد ﺳﺴﺘﻰ زا )ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ – ﺧﻮاب ﺁورهﺎ(‬ ‫ﻣﻮادى هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺼﺮف ﺁن ﺑـﺮ روى ﺳﻠﺴـﻠﻪ اﻋﺼـﺎب ﻣﺼـﺮف آﻨﻨـﺪﻩ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﻜـﺮى و ﺑـﺪﻧﻰ او‬ ‫راﺳﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﻰ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬اﺳﺘﺤﺼﺎﻻت ﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎش‪ ،‬ﺗﺮﯾﺎك‪ ،‬ﺷﻴﺮﻩ ﺗﺮﯾﺎك‪ ،‬ﻣﺮﻓﻴﻦ‬‫ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬هﺮوﺋﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﺎدون‪ ،‬ﻧﺮﻣﺘﺎدون‪ ،‬ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ‪ ،‬ﭘﺘﻴﺪﯾﻦ‪ ،‬اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺮص هﺎى ﻣﺴﻜﻦ و ﺁرام ﺑﺨﺶ‬‫ﺷﺎﻣﻞ ﺁن ﮔﺮوﻩ داروهﺎ و ﻣﻮاردي اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﺴـﻠﻪ اﻋﺼـﺎب ﻣﺮآـﺰي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﺑـﺮ ﺷـﻌﻮر و ﺣـﺲ‬ ‫هﻮﺷﻴﺎري ﻓﺮ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ داروهﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف آﺮدن درد ﻳﺎ اﻳﺠـﺎد ﺧـﻮاب و ﺁراﻣـﺶ‪ ،‬از‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺸﺸﻬﺎ و اﺿﻄﺮاب و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد‪ .‬اﻧـﺪازﻩ ﻣﺼـﺮف زﻳـﺎد ﺁن اﻳﺠـﺎد ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷـﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )آﻤﺎ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮگ ﻣﻲ آﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫دﺳﺘﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ را ﺑﺎر ﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ هﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎر ﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ داروهﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺳﻜﻮﻧﺎل‪ ،‬ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل‪ ،‬ﺁﻣﻴﺘﺎل )ﺁﻣﻮرﺑﺎرﺑﻴﺘـﺎل( ‪ ،‬ﻣﺘـﺎآﻮاﻟﻦ )ﻣﺎﻧـﺪراآﺲ(‪ ،‬ﺗﻮﻳﻨـﺎل )ﺳـﻜﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل(‪ .‬ﮔﻠﻮﺗﻴﺘﻤﻴـﺪ )دورﻳـﺪن(‪ ،‬ﻣﻴﺘـﻲ‬ ‫ﭘﺮﻳﻠﻮن‪ ،‬ﭘﻼﺳﻴﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻠﻮراز ﭘﺎم‪ ،‬اﻟﻜﻞ )ﺟﺰو ﮔﺮوﻩ داروهﺎي ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(‪.‬‬

‫ﺗﻮهﻢ زاهﺎ )‪(Hallucinations‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻓﺮد دﭼﺎر اوهﺎم ﺣﺴﻰ و ﺑﺼﺮى ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮاد را هﺎﻟﻮﺳﻴﻨﻮژن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﻰ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬اﺳﺘﺤﺼﺎﻻت ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎهﺪاﻧﻪ‪،‬ﺣﺸﻴﺶ‪ ،‬ﺑﻨﮓ‪ ،‬ﻣﺎرﯼﺟﻮاﻧﺎ‪ ،‬ﮔﺮاس‪ ،‬ﭼﺮس؛ ﻣﺴﻜﺎﻟﻴﻦ‪ ،‬ﺟـﻮ ﺳـﻴﺎﻩ ﺁﻓـﺖ زدﻩ‪،‬‬‫ﺑﺮﺧﻰ از ﻗﺎرﭼﻬﺎى ﺣﺎوى ﻣﻮاد ﺗﻮهﻢ زا‪ ،‬داﻧﻪ هﺎى ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ وﺣﺸﯽ‬ ‫‪ -‬ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬ال‪.‬اس‪.‬دﯼ)‪ ، (L.S.D‬دﯼ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﯾﭙﺘﺎﻣﻴﻦ )‪ ، (D.M.T‬دﯼ اﺗﻴﻞ ﺗﺮﯾﭙﺘﺎﻣﻴﻦ )‪(D.E.T‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮادي آﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮهﻢ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺗـﻮهﻢ‬ ‫زا در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﻲ در ﻗﺎرﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﺨﺪر و ‪ ....‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺣﺮان در ﺁﺳﻴﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﺑـﺮاي‬ ‫ﺟﺎدوﮔﺮي در اروﭘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي اﻧﺪآﻲ اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﻮع و ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮهﻢ زا‪ ،‬وﻟﻲ اآﻨﻮن اﺻﻄﻼح ﺗﻮهﻢ زا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣـﻮادي‬ ‫اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺷﺎﻣﻞ )اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺴﺮژﻳﻚ( ﺑﻮدﻩ و داراي اﺛﺮات اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪.DMT , STP , LSD‬‬ ‫ﻣﻮاد ﺗﻮهﻢ زا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮓ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ از ﻣﻮادي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻳﻦ ﻣﻮاد و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻨﺘـﺮل ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑﺴـﻴﺎري از اﻧـﻮاع ﺁن‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳــﻦ ﮔــﺮوﻩ از داروهــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﻳــﺎ ﺗﺤﺮﻳــﻚ آﻨﻨــﺪﻩ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺮآــﺰي اﻋﺼــﺎب ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎدﻩ ﻗــﺮار ﻣــﻲ ﮔﻴــﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﺎﻻت ﻋـﺎﻃﻔﻲ‪ ،‬رﻓﺘـﺎري‪ ،‬ﺧﻠﻘـﻲ‪ ،‬و رواﻧـﻲ ﻓـﺮد اﺳـﺖ‪ .‬اﻳﺠـﺎد ﺣـﺎﻻت ﺗـﻮهﻤﻲ‬ ‫ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي و ﺗﺼﻮرات ﻣﻮهﻮم آﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ روﻳﺎهﺎ و ﻳﺎ آﺎﺑﻮﺳﻬﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠـﻪ دﻳﮕـﺮ اﺛـﺮات اﻳـﻦ ﮔـﺮوﻩ‬ ‫داروهﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮهﻢ زاهﺎ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﺑﻨﺎم )داروهﺎي ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻮ ﻣﻴﻤﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻜﺪﻟﻴﻚ ﻳﺎ هﻠﻮﺳﻴﻨﻮژن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪(.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع داروهﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ال‪ .‬اس‪ .‬دي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫داروهﺎي ﺗﻮهﻢ زا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -١‬ال‪ .‬اس‪ .‬دي ‪LSD‬‬ ‫‪ -٢‬ﭘﻲ‪ .‬ﺳﻲ‪ .‬ﭘﻲ ‪PCP‬‬ ‫‪ -٣‬ام‪ .‬دي‪ .‬ﺁ‪MDA .‬‬ ‫‪ -۴‬ﭘﻲ‪ .‬ام‪ .‬ﺁ‪PMA .‬‬ ‫‪ -۵‬ﺗﻲ‪ .‬ام‪ .‬ﺁ‬

‫‪TMA‬‬

‫‪ -۶‬دي‪ .‬ام‪ .‬ﺗﻲ ‪D M T‬‬ ‫‪ -٧‬اس‪ .‬ﺗﻲ‪ .‬ﭘﻲ ‪ = STP‬دي‪ .‬او‪ .‬ام ‪DOM‬‬ ‫‪ -٨‬ﻣﺴﻜﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﻮت ‪Mescaline - Peyote‬‬ ‫‪ -٩‬ﺳﻴﻠﻮﺳﻴﻦ و ﺳﻴﻠﻮﺳﻴﺒﻴﻦ ‪Psilocin - Psilocybin‬‬ ‫ﻣﻮاد ﺗﻮان اﻓﺰا‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺁن ﺑﺮ روى ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻜﺮى و ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻋﺚ هﻴﺠﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬ﺑﺮگ آﻮآﺎ‪ ،‬آﻮآﺎﺋﻴﻦ‪ ،‬آﺮاك‪ ،‬ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮﺧﻰ درﺧﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎت و آﺮاﺗﻢ و ﻧﺎس‬‫ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ :‬ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﻴﻞ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦهﺎ‬‫ﺁرام ﺑﺨﺶ هﺎ‬ ‫ﺁرام ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ آﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮآﺰي اﻋﺼﺎب و ﺟﺰو ﺁن دﺳـﺘﻪ از داروهـﺎﻳﻲ هﺴـﺘﻨﺪ آـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﻜﻦ هـﺎ و ﺧـﻮاب‬ ‫ﺁورهﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﻢ ﺁﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺁراﻣﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻧﺪازﻩ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدﺷﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ هـﺎ و ﺧـﻮاب‬ ‫ﺁورهﺎي ﻗﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و آﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺁن اﻳﺠﺎد ﺧﻄـﺮات ﺟـﺪي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داروهﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺁرام ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻧﺎراﺣﺘﻲ هﺎي ﺧﻔﻴﻒ رواﻧـﻲ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻞ آﺮدن ﻋﻀﻼت ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪ .‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺮﻳﻦ داروهـﺎي اﻳـﻦ‬ ‫ﮔﺮوﻩ دﻳﺎز ﭘﺎم )‪ ،(Diazepam‬آﻠﺮدﻳﺎز ﭘﻮآﺴﺎﻳﺪ‪ ،‬اﮔﺰاز ﭘﺎم و ﻣﭙﺮوﺑﺎﻣﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﭼﺴﺐ و ﻣﻮاد ﻓﺮار )ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ(‬ ‫ﻓﺮارهﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺐ هﺎﻳﻲ آـﻪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧﺸـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﻮﺧﺘﻨﻲ هـﺎي ﻣﺜـﻞ ﺑﻨـﺰﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮن و ﺗﻴﻨﺮ رﻧﮓ و ﻣﻮاد ﭘﺎك آﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻮاد ﻓﺮار ﭘﺲ از اﺳﺘﻨﺸﺎق از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺸﻬﺎ وارد ﻋـﺮوق ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻐﺰ و آﺒﺪ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑـﻪ ﻓـﺮد اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ‪ ،‬ﺳﺒﻚ ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﺎآﻲ و ﺑﻲ ﭘﺮواﻳﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ دهﺪ و ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﺲ ‪ ،‬ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪن ﺑﻪ آﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻗـﻮﻃﻲ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺁن را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻨـﻲ و‬ ‫دهﺎن اﺳﺘﻨﺸﺎق آﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺸـﺎق و ﺗـﻨﻔﺲ ﻣـﺪاوم ﻓﺮارهـﺎ و ﭼﺴـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ آﺒﺪ و آﻠﻴﻪ‪ ،‬ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺻـﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻟـﺮزش‪ ،‬ﻋﻄـﺶ زﻳـﺎد‪،‬‬ ‫آﺎهﺶ وزن‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي‪ ،‬اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي‪ ،‬ﺣﺎﻻت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬در ﻣﺼﺮف ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻨﺸـﺎق ﺑﻨـﺰﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف داﺋﻤﻲ و ﻣﻜﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻞ و ﻧﻴﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ‬ ‫رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ اﻳﺠﺎد آﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﺮك ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻟﺮزش ﺑـﺪن‪ ،‬ﺗﻮهﻤـﺎت‪ ،‬ﺳـﺮدرد‪ ،‬دردهـﺎي‬ ‫ﺷﻜﻤﻲ‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮك هﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از داروهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك‪ ،‬اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪﻩ هﻴﺠﺎن و اﻧﺮژي اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮآﺰي اﻋﺼﺎب ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮدد‪ .‬اﻳﻦ داروهﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ هﺸﻴﺎري‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻤـﻞ زﻳـﺎد ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺪار ﻣﺎﻧـﺪن ﺑـﻪ ﻣـﺪﺗﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ‪ ،‬ﺟﻬـﺖ آـﺎهﺶ‬ ‫اﺷﺘﻬﺎ و اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ رود‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ داروهﺎ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮك هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ آﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ )آـﺮاك( اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣـﺪت آﻮﺗـﺎهﻲ ﺁن را آﻨـﺎر ﺑﮕـﺬارد و ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﺎ در‬ ‫ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد و ﺗﺮآﻴﺒﺎت اﻋﺘﻴﺎد ﺁور اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ‪ ،‬ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ هﺎ و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي آﻮآﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎهﺪاﻧﻪ )‪(CANNABIS‬‬ ‫ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎهﺪاﻧﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺁورﻳﻢ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار آـﻢ ﻳـﺎ زﻳـﺎد در ﮔﺮوهﻬـﺎي‬ ‫ﺗﻮهﻢ زا‪ ،‬ﺳﺴﺘﻲ زا و ﻣﺤﺮك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ ﻓـﺮﺁوردﻩ هـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر آﻠـﻲ ﺑـﺮ روي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺮآـﺰي اﻋﺼـﺎب اﺛـﺮ ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ‬ ‫ب‪ -‬ﺣﺸﻴﺶ‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻲ‪ .‬اچ‪ .‬ﺳﻲ‪(.T. H. C) .‬‬

‫‪٢۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﺗﺮﻳﺎك ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ؟‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎدﻩ ﻗﻬﻮﻩ اي ﺗﻴﺮﻩ رﻧﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﺷﻴﺮﻩ اﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪ داري اﺳﺖ آﻪ از ﺗﻴﻎ زدن ﮔﺮز ﺧﺸـﺨﺎش و ﻟﺨﺘـﻪ ﺷـﺪن ﺷـﻴﺮﻩ ﺧﺸـﺨﺎش‬ ‫ﻧــﺎرس ﺑﺪﺳــﺖ ﻣــﻲ ﺁﻳــﺪ‪ .‬ﺗﺨﻤــﺪان ﺣــﺎوي داﻧــﻪ هــﺎي ﺧﺸــﺨﺎش‪ ،‬ﺑﻴﻀــﻲ ﺷــﻜﻞ اﺳــﺖ آــﻪ‬ ‫ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎي ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ دارد‪ .‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ رو ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻣﻲ رود‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻴﻎ زدن ﺗﺨﻤﺪان‬ ‫ﻧﺎرس‪ ،‬ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﻴﺮي رﻧﮕﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮاوش ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ در ﻣﺠﺎورت هﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت )دﻟﻤﻪ( ﺷﺪﻩ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫روز ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ اي و ﮔﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ در ﻣﻲ ﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻤﻐﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ آـﻪ ﺁن‬ ‫را ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ و ﺟﻤﻊ ﺁوري ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ را در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ))‪ ((Papaver Somniferom‬و ﺧﺸﺨﺎش را ))‪ ((Poppy‬و در ﻓﺎرﺳﻲ آﻮآﻨﺎر و داﻧﻪ هﺎي ﺧﺸﺨﺎش‬ ‫را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ))‪ ((Poppy Seeds‬و ﺻﻤﻎ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ را ﺗﺮﻳﺎك آﻪ از ﺗﺮﻳﺎآﺎ )‪ (Theriaca‬ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫اﻓﻴﻮن‪ ،‬اﺑﻴﻮن‪ ،‬ﺗﺮﻳﺎق‪ ،‬درﻳﺎق و در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ))‪ ((Opium‬ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪ ،‬اﺑﻴـﻮن ﻳـﺎ اﻓﻴـﻮن ﻧﻴـﺰ از رﻳﺸـﻪ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ اﭘﻴـﻮن ))‪((Opion‬‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺸﺨﺎش از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪) .‬ﻣﺎرﺳﻞ ﮔﺮاﻧﻴﺮد واﻳﻪ( )‪ (Doyeux Marcel Granin‬ﻣﻌﺎون ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﺨـﺶ‬ ‫آﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺺ و دارو ﺷﻨﺎس و ﻧﺰوﺋﻼﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ‪:‬‬ ‫)در ﻟﻮﺣﻪ هﺎي ﺳﻮﻣﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻴﺎﻩ ﺗﺮﻳﺎك ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪﻩ و‬ ‫ﺁن را )ﮔﻴﺎﻩ ﺷﺎدي ﺑﺨﺶ( ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺘﻮن ﺁﺷﻮري‪ ،‬ﻣﺼـﺮي و ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺗﺮﻳـﺎك در زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻗـﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟـﺐ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري دارﻧﺪ(‪.‬‬ ‫در آﺘــﺎب ادﻳﺴــﻪ هــﻮﻣﺮ ﺁﻣــﺪﻩ اﺳــﺖ آــﻪ )اﻟﻨــﺎ( )‪ (Elena‬هﻤﺴــﺮ ﺷــﺎﻩ )ﻣﻨﻼﺋــﻮ( ﺷــﺮﺑﺘﻲ ﺑــﻪ )ﺗﻠﻤــﺎآﻮ( )‪ (Telemaco‬داد‪ .‬از‬ ‫ﺟﺴــﺘﺠﻮي ﺑــﻲ ﺣﺎﺻــﻞ ﭘــﺪر ﻏﻤﮕــﻴﻦ ﺑــﻮد‪) ،‬ﻣﺮوﻓــﻪ( )‪ (Morfer‬ﺧــﺪاي روﻳــﺎ و ﺧﻴــﺎل در داﺳــﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳــﺎﻃﻴﺮي ﻳﻮﻧــﺎن – ﮔــﻞ‬ ‫ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫هﺮودت‪ ،‬ارﺳﻄﻮ و هﻴﭙﻮآﺮات در آﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺸﺎن از ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬زﻧﺎن ﻣﺼﺮي از ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﻳـﺎك ﺑـﺮاي ﻓﺮوﻧﺸـﺎﻧﺪن‬ ‫ﺧﺸﻢ و ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬از زﻣﺎن )ارﺳـﻄﻮ( ﺗـﺎ )وﻳﺮژﻳـﻞ( ﺷـﺎﻋﺮ روﻣـﻲ و دﻳﮕـﺮ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻳﻮﻧـﺎن و رم‬ ‫هﻤﻮارﻩ از ﺧﺸﺨﺎش و ﺗﺮﻳﺎك ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺻﺤﺒﺖ از ﺁن‪ ،‬در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻗﺮن هﺸﺘﻢ )ﻣﻴﻼدي( در هﻨـﺪ راﻳـﺞ ﺷـﺪﻩ و ﻋـﺪﻩ اي ﻋﻘﻴـﺪﻩ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﺑﻘﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن در هﻨﺪ ﺑﻪ دروازﻩ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻟﺸﻜﺮ آﺸﻲ اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺐ داروﻳﻲ ﺗﺮﻳﺎك در ﻗﺮن ‪ ١۶‬ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ و ﺁن را ﺑﻪ ﻧﺎم آﺎﺷﻒ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ اش ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ‬ ‫آﻪ دآﺘﺮ ﭘﺎراﺳﻠﻮس ﺑﻮد‪(Para cel si), (Dr. Paracelsus Claudanum).‬‬ ‫ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣـﺎس ﺳـﻴﺪﻧﻬﺎم )‪ (Thomas Sydenham‬آـﻪ اﻓﻼﻃـﻮن اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ‪ ،‬ﻧﻴـﺰ در ﻗـﺮن‬ ‫هﻔﺪهﻢ م‪ .‬داروي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺎك ﺗﻬﻴﻪ آﺮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ م‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي ﺁن ) ﻣﻮرﻓﻴﻦ ‪ ،‬آﺪﺋﻴﻦ و‪ ( ...‬آﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻴـــــﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎش از ﻧﺎﺣﻴــــــﻪ ﺁﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘـــــﻞ ﺷﺪﻩ‪ ،‬اﮔـــــﺮ ﭼﻪ در ﺑﻌﻀـــﻲ ﻣﻨــــﺎﺑﻊ ﺁﻣــــﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ در‬ ‫اروﭘـــــﺎ ﻣﺠـــــﺎرهﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﺘﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎش ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ آﺸﻮر‪ ،‬اﻳﻦ ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ را از‬ ‫هﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ هﻮﻣﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ آﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ‪ ۶٠٠‬ﺳﺎل‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ در ﺁﺛﺎر ﺧﻮد از ﮔﻞ ﺧﺸﺨﺎش ﻳﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ در ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺷﻬﺮ روم آﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ و ﭼﻮن ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن‬

‫‪٢۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫زﻣﺎن ﺳﻘﺮاط ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻃﺒﻲ ﺗﺮﻳﺎك ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧـﺪ‪ ،‬ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ آـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻃﺒﻲ ﻣﺨﺪرهﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻘﺮاط در ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ و ﻧﺌﻮﻓﺮاﺳﺖ در هﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ از ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺮاي درﻣـﺎن اﺳـﻬﺎل و رﻓـﻊ درد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫ﻣﻲ آﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎي ﭘﺎﭘﻴﺮوس ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ آﻪ ﻣﺼﺮي هﺎ از زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻗـﺪﻳﻢ )اﭘﻴـﻮم( اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻣـﻲ آـﺮدﻩ اﻧـﺪ و اﺳـﻢ )‪(Thebaica‬‬ ‫ﻣﺸﺘﻖ از ﺷﻬﺮ )‪ (Thebes‬اﺳﺖ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺸﺨﺎش ﻧﻴﺰ ﻣﻲ آﺎﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻴﻼدي ﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎش آﺸﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در داﻳﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﻜﺎ ﺁﻣﺪﻩ آـﻪ ﺗﺮﻳـﺎك در ﻗـﺮن هﻔـﺘﻢ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ در ﭼﻨﻴﻦ آﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺮآﻬـﺎ و ﻋﺮﺑﻬـﺎ در ﻗـﺮون ‪ ۶‬و ‪ ٧‬ﺑـﻪ ﭼـﻴﻦ ﺑـﺮدﻩ ﺷـﺪﻩ و ﺗـﺎ ﻗـﺮن‬ ‫هﻔﺪهﻢ ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ دردهﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮن هﻴﺠﺪم م‪ .‬ﻣﺼﺮف داروﻳﻲ ﺗﺮﻳﺎك در‬ ‫دﻧﻴﺎ ﺣﺪود ‪ ١٧٠٠‬ﺗﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك ﺧﺎم )ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻮﻟﻪ‪ ،‬ﭼﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻗﺮص‪ ،‬ﻗﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬ﺁﺟﺮي و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻗـﺪﻳﻢ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﺮان‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻗـﺪري ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻴﺦ اﻟـﺮﻳﻴﺲ اﺑـﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ )‪ ۴٢٧ – ٣٧٠‬ﻩ‪ .‬ق( و اﺑـﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ زآﺮﻳـﺎي رازي‬ ‫)‪ ٣١٣ -٢۵١‬ﻩ‪ .‬ق( از ﺗﺮﻳﺎك در ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻤﺎري هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ اﻧﺪ و در اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮاﻳﻲ آﻪ ﭘﺲ از اﻳـﻦ دو داﻧﺸـﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻃﺒﻲ ﺗﺮﻳﺎك اﺷﺎراﺗﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮردن ﺗﺮﻳﺎك در ﭼﻴــــﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﻲ دود آـﺮدن و آﺸـﻴﺪن ﺗﺮﻳـﺎك از ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﭼـﻴﻦ رﺳـﻴﺪ و راﻳـﺞ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از ﻣــــﺮدم ﺗــــﺮﻳﺎك را ﺑﺎ ﺗﻮﺗﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺰودي آﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓـﺖ‬ ‫و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪ آﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ درﺑﺎرﻳﺎن هﻢ ﺳﺮاﻳﺖ آﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻴﻦ در ﺁﻣﺪ آﻪ در ﺳﺎل ‪١٧٢٩‬‬ ‫م‪ .‬ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮاﻃﻮر )ﻳﺎﻧﮓ ﭼﻴﻨﮓ‪ ١٧٢٣ – ١٧٣۵ ،‬م‪ (.‬ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮوش و آﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎك ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﻳﺎك ﻟﻄﻤﻪ زد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻟﻄﻤﻪ‪ ،‬آﻤﭙﺎﻧﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ هﻨـﺪ ﺷـﺮﻗﻲ‬ ‫ﺑﻪ آﺸﺖ ﺗﺮﻳﺎك در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻨﮕﺎل هﻨﺪ اداﻣﻪ دادﻩ و ﺁن را در ﺳﺎل ‪ ١٧٧۵‬م‪ .‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ )ﻧﺎرآﻲ وارن هﺴﺘﻴﻨﮓ( آﻪ از ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫آﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎدﻩ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ آﻠﻴﻪ اﻣﻼك اﻧﮕﻠﻴﺲ در هﻨﺪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و او اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑـﺎ ﻧﺮﺧـﻲ ارزان و‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ آﺮد‪.‬‬ ‫آﻤﭙﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﭼﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺮﻳﺎك را ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺑـﺰرگ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﭼـﻴﻦ در ﺳـﺎﺣﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ‬ ‫ﻣﻲ داد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﺁن را در ﺑﺎزارهﺎي ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬و در ازاي ﻓﺮوش ﺗﺮﻳـﺎك‪ ،‬ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮﻩ و ﮔـﺎهﻲ‬ ‫هﻢ ﭼﺎي‪ ،‬آﺘﺎن‪ ،‬اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻤﭙﺎﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﺎآﻲ آﻪ آﻤﭙﺎﻧﻲ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل ‪ ١٧٢٩‬م‪ .‬ﺑﻪ ﭼﻴﻦ دادﻩ‪ ٢٠٠ ،‬ﺻﻨﺪوق ﺑﻮد آـﻪ در ﺳـﺎل ‪ ١٧۶٧‬م‪ .‬ﺑـﻪ ‪ ١٠٠٠‬و در‬ ‫ﺳﺎل ‪ ١٨٢٠‬م‪ .‬ﺑﻪ ‪ ١٠٠٠٠‬و از ‪ ١٨٣٠‬ﺗﺎ ‪ ١٨٣٨‬م ‪ .‬ﺑﻪ ‪ ۴٠٠٠٠‬ﺻﻨﺪوق اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ‪ ١٨٣٩‬م‪ .‬اﻣﭙﺮاﻃﻮر وﻗﺖ‪) ،‬ﻟﻴﻦ ﭼﻪ هﺴﻮ( را آﻪ ﻣﺮدي ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ﺑﻪ آﺎﻧﺘﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎي ﺑـﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﻲ و ﭼﻴﻨﻲ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻴﺶ از ‪ ٢٠٠٠٠‬ﺻﻨﺪوق آﻪ ﺣﺎوي ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻴﻢ آﻴﻠﻮ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدرﻩ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮدﻧﺪ و )ﻟﻴﻦ( ﺷﺨﺼﺎ در ﻣﻴﺎن اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ را ﺁﺗﺶ زد‪ ،‬ﺁﺗﺸﻲ آﻪ ‪ ٢٠‬روز روﺷﻦ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻬﺎ و دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺘﻲ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ از ﺗﺮآﻴـﻪ و هﻨـﺪ ﺗﺮﻳـﺎك‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ آﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺁن در ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻳﺎك ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺗﺮﻳﺎك در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ ١٨٣٩ -۴٢‬م ‪.‬‬ ‫و ‪ ١٨۵۶ -۶٠‬م‪ .‬ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﮓ هﺎي اول و دوم‪ ،‬ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﻳﺎك در ﭼﻴﻦ از ‪ ۵٠٠٠٠‬ﺑﻪ ‪ ۶٠٠٠٠‬ﺻﻨﺪوق اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳــــﺎل ‪) .١٩٠٧‬ﭼﻴﻨﮓ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮي ورود ﺗﺮﻳﺎك را ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻴﻦ ﺑﮕﻴـﺮد و ﺗـﺎ ﺳـﺎل ‪ ١٩١٧‬م‪ .‬ورود ﺗـــﺮﻳﺎك از هﻨـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد وﻟﻲ ﭼﻴﻨﻲ هﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش در داﺧﻞ آﺸﻮرﺷﺎن آﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٢۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ هـــﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﭼﻴﻦ‪ ،‬در اواﻳﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ﺑﺎز هﻢ ﺑﻴﺶ از هﻔﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴـﻮن آﻴﻠـﻮ ﺗﺮﻳـﺎك وارد ﭼـﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل ‪ ١٩٣٧‬م‪ .‬ﺣﺪود ‪ ۴‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ آـﻪ ﻧﺎﻣﺸـﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮد و در ﺳـﺎل ‪ ١٩٣٨‬م‬ ‫)ﻣﺎﺋﻮ( رهﺒﺮ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در دهﻪ هﺎي ‪ ١٩۴٠‬ﺗﺎ ‪ ١٩٨٠‬م ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و درﻣﺎﻧﻬـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ و ﮔﺴـﺘﺮدﻩ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد در ﭼـﻴﻦ‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ آﺸﻮر ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارد‪.‬‬ ‫هﻢ اآﻨﻮن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻮﻧﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﭼﻴﻦ آـﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺑﺮﻣـﻪ‪ ،‬ﻻﺋـﻮس و ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ )ﻣﺜﻠـﺚ ﻃﻼﻳـﻲ( ﻗـﺮار دارد‪ ،‬آﺸـﺖ‬ ‫ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ داروﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘـﺎي اﻋﺘﻴـﺎد در اﻳـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﺪﻩ و ﺿـﻤﻨﺎ ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺑﻨﺎدر ﭼﻴﻦ ﺑﻪ هﻨﮓ آﻨﮓ و ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺮﻳﺎك در اﻳﺮان‬ ‫در اﻳﺮان آﺸﺖ ﺗﺮﻳﺎك در دورﻩ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺻـﻔﻮﻳﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺮف داﺧﻠـﻲ آـﻪ در‬ ‫اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﺳﺎم ﺁوري داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺪي آﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از ﭘﺎدﺷـﺎهﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ هﻢ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ در اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮاي ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫ﮔﻮﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دورﻩ هﻢ ﺗﺮﻳﺎك ﺧﻮاري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎورﻧﻴﻪ و ﺷﺎردن آﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ از اﻳﺮان دﻳﺪن آـﺮدﻩ اﻧـﺪ‪ ،‬ﻣـﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪ‪:‬‬ ‫)ﺧﻮردن ﺗﺮﻳﺎك و آﻮآﻨﺎر در اﻳﺮان راﻳﺞ اﺳﺖ(‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺮ )‪ (Freyer‬ﻃﺒﻴﺐ و ﺟﺮاح آﻤﭙـﺎﻧﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ هﻨـﺪ ﺷـﺮﻗﻲ آـﻪ در ﺳـﺎل‬ ‫‪ ١٠٨٧‬ﻩ‪ .‬ق از اﻳﺮان دﻳﺪن آﺮدﻩ‪ ،‬در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪" :‬اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ هﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ آﻴﻔﻮر ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺮﻳﺎك ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ‬ ‫آﻨﻨﺪ" و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ " :‬آﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺁﻧﻜـﻪ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎن ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻲ وﺟﻮد دارد آﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬در آﺮﻣﺎن از هـﺮ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺗﺮﻳﺎآﻲ هﺴﺘﻨﺪ"‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﺲ از ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺁوردن هﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪ آﻪ ﻣﻴﺎن ﻟﻨـﺪن و هﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺧـﻂ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺗﻠﮕـﺮاف ﺑﺮﻗـﺮار آﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ هﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﻳﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷـﺎﻩ ﮔﻮﺷـﺰد آـﺮد و ﺁن را ﻋﻤﻠـــﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و از اﻳﻦ رو ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻧﺎن و آﺎرﮔﺮان هﻨﺪي ﺧﻂ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ‪ ،‬از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﺴـﺘﺮش و ﺁﻣـــــﻮزش ﺗﺮﻳـﺎك آﺸـﻲ در‬ ‫اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن دروازﻩ ﺗﺮﻳﺎك آﺸﻲ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻃـﻮري آـﻪ از ﺳـﺎل ‪ ١٢٣٠‬ﻩ‪ .‬ش ﭘﻴﺸـﻘﺮاوﻻن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣـﺎدﻩ‬ ‫ﻣﺨﺪر در ﻟﺒﺎس دراوﻳﺶ هﻨﺪي در ﺧﺮاﺳﺎن و آﺮﻣﺎن ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك آﺸﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻮداﮔﺮان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ از ﻳﻜﺴﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻌﻲ در ﺗﺸﻮﻳﻖ آﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻳـﺎك ﻧﻤـﻮدﻩ و از‬ ‫ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻳﺎك آﺸﻲ را در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اي در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را در آﺸﻮر هـﺎي‬ ‫ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬آﺸﺖ ﺧﺸـﺨﺎش و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﺗﺮﻳـﺎك ﻧﻴـﺰ در روﺳﺘـــﺎهﺎي اﻳـﺮان‬ ‫ﻣﺘﺪاول ﮔﺸﺖ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺁن ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ هﺎ ﺗﺮﻳﺎك اﻳﺮان را ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﻮﺑــــﻲ ﻣـﻲ ﺧﺮﻳﺪﻧـﺪ‪،‬‬ ‫آﺸﺎورزان دﺳﺖ از آﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺸﺎورزي آﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از آﺸﺘﺰارهﺎي ﮔﻨـﺪم را ﺑـﻪ آﺸـﺖ‬ ‫ﺧﺸﺨﺎش اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﺎﻻهﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان در ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎژوري ﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮرخ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد در آﺘﺎب )ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ( ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪ " :‬از ‪ ٢۶‬وﻻﻳﺖ اﻳـﺮان در ‪ ١٨‬وﻻﻳـﺖ ﺁن ﺗﺮﻳـﺎك‬ ‫آﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و‪."........‬‬ ‫از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش آﺸﺎورزان و آﺎرﮔﺮان هﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﺮﻩ ﺧﺸﺨﺎش از ﺁن ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁن ﻋـﺎدت ﻣـﻲ‬ ‫آﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ‪ ١٣٢٩‬ﻩ‪ .‬ش رژﻳﻢ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻨﺘﺮل ﺗﺮﻳﺎك و در واﻗﻊ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي ﺧﻮد ﻗﺮارداد "اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺮﻳﺎك" را‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺎهﺮا در ﺟﻬﺖ آﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑـﺎ ﺁن وﺿـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪﻩ ﺑـﻮدن‬

‫‪٢٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﻟﻲ ﻋﻤﻼ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك آﺸﻲ دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد‪ ،‬زﻳﺮا در ﺑﺨﺸﻲ از اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﻳـﺪﻩ ﺑـﻮد آـﻪ دوﻟـﺖ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﺎك را ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺁوري آﻨﺪ و در ازاي هﺮ ﻣﺜﻘﺎل ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﻣﺒﻠﻐﻲ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ‬ ‫اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دهﻨﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ و اﻳﺎدي داﺧﻠﻲ ﺁن در ﺗﺎر‬ ‫و ﭘﻮد اﻳﻦ ﻣﻠﺖ رﺧﻨﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و ﭘﻲ از ﺁن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺁن رواج ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨـﺪ‪ ،‬ﺗـﺎ ﺁﻧﻜـﻪ در ﺳـﺎل‬ ‫‪ ١٣٣۴‬ﻩ‪ .‬ش ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ آﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻲ ﺗﺮﻳﺎك از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬﺷﺖ و در ﺳـﺎل ‪١٣۴٨‬‬ ‫دوﻟﺖ وﻗﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ آﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش را ﻟﻐﻮ آﺮدﻩ و ﻗﺎﻧﻮن آﺸﺖ ﻣﺤﺪود ﺧﺸﺨﺎش و ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻮﭘﻦ ﺗﺮﻳﺎك را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁن‬ ‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٣١١‬ﻩ‪ .‬ش‪) .‬زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﯽ رﺿﺎ ﺷﺎﻩ( هﺸﺖ ﺷﻴﺮﻩ آﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر‬ ‫رﺳﻤﻲ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎغ ﻓﺮدوس آﻨﻮﻧﻲ داﻳﺮ ﺑﻮد آﻪ ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را داراﻟﻌﻼج ﻳﺎ ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻧﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻳﺎك در دوران ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺮﻳﺎك‪ ،‬ﻣﺼﺮف هﺮوﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﺪ آـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را در ﺣﺪود ﺳﺎل ‪ ١٩۶٠‬م‪ ١٣٣٩) .‬ﻩ‪ .‬ش( ﻳﻚ دارو ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻲ از ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁورد‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫‪ -١‬ﺗﺮﻳﺎك ﺧﺎم‪ ,‬آﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺷﻴﺮﻩ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪﻩ ﮔﺮزهﺎي ﺧﺸـﺨﺎش اﺳـﺖ آـﻪ ﺑـﺪون‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان ﺁن‪ ,‬ﺟــﺰ ﺑــﺮاي ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي و ارﺳــﺎل‪ ,‬دﺳــﺘﻜﺎري دﻳﮕــﺮي در ﺁن ﻧﺸــﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪).‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪(١‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺮﻳﺎك ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ )ﭘﺮوردﻩ(‪ ,‬ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻهﻪ‪ ,‬ﺗﺮﻳﺎك ﭘﺮوردﻩ ﻣﺤﺼـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ آـﻪ از ﺗﺮﻳـﺎك‬ ‫ﺧﺎم ﺑﺎ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻞ آﺮدن‪ ,‬ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن‪ ,‬ﺑﻮدادن و ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺁن‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺼﺎرﻩ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪) .‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪(٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﺮﻳﺎك ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ,‬ﺗﺮﻳﺎآﻲ آﻪ ﻣﻘﺪار ﺁن )دوز( ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮدﻩ و ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف درﻣـﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷـﻜﻲ آـﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬و در ﺻـﻨﺎﻳﻊ‬ ‫داروﺳﺎزي هﺮ آﺸﻮري ﺁن را ﺑﺼﻮرت ﮔﺮد ﻳﺎ داﻧﻪ هﺎي رﻳﺰ درﺁوردﻩ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﻠﻮط آـﺮدﻩ و ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻗـﺮار ﻣـﻲ‬ ‫دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫در ﺗﺮﻳﺎك ﺣﺪود ‪ ٢۵‬ﻧﻮع ﺁﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ وﺟﻮددارﻧﺪ آﻪ ‪ ۶‬ﻧﻮع ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﺮﻳﺎك ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪ :‬ﻣـﻮرﻓﻴﻦ )‪٣‬‬ ‫ﺗﺎ ‪٢٣‬درﺻﺪ(‪ ,‬آﺪﺋﻴﻦ )‪٠/۵‬درﺻﺪ(‪ ,‬ﭘﺎﭘﺎورﻳﻦ )‪٠/١‬درﺻﺪ(‪ ,‬ﻧﺎرﺳﺌﻴﻦ)‪٠/١‬درﺻﺪ(‪ ,‬ﻧﺎرآﻮﺗﻴﻦ )‪٧‬درﺻﺪ(‪ ,‬ﺗﺒﺎﺋﻴﻦ )‪٠/٣‬درﺻﺪ(‪.‬‬ ‫هﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻳﺎآﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺁن ﺗﺮﻳﺎك داراي ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرﻓﻴﻦ در‬ ‫ﺗﺮﻳﺎآﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ١۴‬درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮردن‪ ،‬آﺸﻴﺪن ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺗﺮﻳﺎك از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﮋي‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ آﻨﻨـﺪﻩ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪ -١ :‬ﺧﻮاب ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ذهﻦ‪ -٢ ,‬ﺗﺴﻜﻴﻦ درد‪ -٣ ,‬اﻧﺒﺴﺎط ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫و ﺁراﻣﺶ‪ -۴ ,‬اﺣﺴﺎس ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن‪ -۵ ,‬ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺁراﻣﺶ و ﺗﺨﻴﻼت ﻣﻄﺒﻮع‪ -۶ ,‬ﺳﺴﺘﻲ ارادﻩ و ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺣﺮآﺎت ﻓﻌﺎﻟﻪ و ‪ -٧‬آﺎهﺶ اﻣﻴﺎل ﺟﻨﺴﻲ‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺛﺮات دﻟﭙﺬﻳﺮ و ﺁراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺪت ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و‬ ‫ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﺎري ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ آﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺎزﻩ و ﺁﺑﺮﻳﺰش از ﺑﻴﻨﻲ‪ ,‬ﺑﻴﻘﺮاري‪ ,‬ﺑـﻲ اﺷـﺘﻬﺎﺋﻲ‪ ,‬اﻓﺴـﺮدﮔﻲ‪ ,‬ﺗﻬـﻮع و‬ ‫اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از آﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﻨﺪ "ﺑﺴﺖ" ﺗﺮﻳﺎك‪ ,‬ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ روي ﺧﻮدش ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺷـﺪﻩ و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪي ﺑـﻪ ﺁراﻣـﺶ ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻣﻲ آﻨﺪ‪ .‬درﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺼﺎﺑﺶ ﺁرام و ارادﻩ اش ﺳﺴـﺖ ﺷـﺪﻩ و در ﺗﻔﻜـﺮ و ﺧﻴـﺎل ﻓـﺮو ﻣـﻲ رود و از ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﺪودي ﭘﺮهﻴﺰ ﻣﻲ آﻨﺪ و از وزن و زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ ﺁزاد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ زﻣـﺎﻧﻲ‪ -‬ﻓﻀـﺎﺋﻲ در وي اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮد ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻩ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺣﺎل" را ﺑﺮاﻳﺶ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ و از‬ ‫زﻣﺎن ﺁزاد ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك در ﺧﻴﺎل واهﻲ ﺧﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻳﺎك اﺣﺴﺎس ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ داراي روﺷﻦ ﺑﻴﻨـﻲ زﻳـﺎد و ﻗـﺪرت‬ ‫ﻓﻬﻢ و ﻗﻀﺎوت هﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ و ﺑﻴﻨﺶ و ادراك اﺻﻴﻞ از دﻧﻴﺎي اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و‬ ‫از اﻳﻦ آﻪ ﺑﺪون هﻴﭻ ﺳﻌﻲ و آﻮﺷﺸﻲ داراي اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪﻩ‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ آﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آﻴﻒ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﻲ‬ ‫و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﻪ وي دﺳﺖ ﻣﻲ دهﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ اﻃـﺮاف ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذآﺮﺷﺪﻩ‪ ,‬ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‪ ,‬ﺳـﺎﻋﺎت‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺑﺎ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ و روﻳﺎهﺎي رﺿـﺎﻳﺘﺒﺨﺶ اداﻣـﻪ دهـﺪ‪ .‬و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ در وي‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﺑﻨﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﭗ هﺎ اﻳﻦ ﻓﺮد اﻧﺮژي ﺧﻮد‬ ‫را از دﺳﺖ دادﻩ و اﻧﺪوهﮕﻴﻦ و ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺻـﺪا‬ ‫و آﻨﺪي در ﺣﺮآﺎﺗﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻻﻏﺮي و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك رﻓﺘـﻪ رﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و رواﻧـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﺮد‬ ‫ﺑﺘﺪرﻳﺞ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﺟﺐ زوال و ﻧﺎﺑﻮدي ﻓﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮف ﺗﺮﻳـﺎك ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻮاﺻﻞ ﺁن ﻧﻴﺰ آﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ و ﮔﺮوهﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ هﺮوﺋﻴﻦ روي ﻣﻲ ﺁورﻧـﺪ‪ .‬از ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ ,‬اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻌﺘـﺎدان‬ ‫ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ آﺸﻮر هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﺟﺒﺎراً اداﻣﻪ ﻣﻲ دهﻨﺪ وﻟﻲ از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در اﻏﻠﺐ‬ ‫ﻣﻮارد ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ داروهﺎي ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر در ﺣﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁن و ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ هﺎ و ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮراﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ دﻳﺴﺘﺮس داﺧﻞ رﺣﻤـﻲ و آـﻢ‬ ‫وزﻧﻲ ﻧﻮزاد و ﮔﺎهﺎً ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﻮزاد ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻮاردي آﻪ ﻣـﺎدر ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻣﻌﺘـﺎد ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﺳـﻌﻲ در ﺗـﺮك اﻋﺘﻴـﺎد را دارد‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻘﻂ زودرس را اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ) ‪(Overdose‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪﻩ و ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ آﻨـﺪي و ﺁهﺴـﺘﮕﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴــــﺮد و در‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺗﺮﻳﺎك هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫درﻣﺎن و ﺗﺮك ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺮﻳﺎك‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در ﻣﻨﺰل و ﺑﻮﻳﮋﻩ زﻳﺮﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ را دارﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ روش ﺳﺎدﻩ و ﻣﻔﻴﺪ در زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﮔﺮدد آﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﺘـﺎدان ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﺁن ﺑـﻮدﻩ و ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﺋﻲ و درﻣﺎﻧﮕﺎهﻲ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ روش اﻋﺘﻴﺎد را ﺗﺮك آـﺮدﻩ اﻧـﺪ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ هـﻴﭻ ﺧﻄـﺮي ﻧﻴـﺰ‬ ‫درﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑـﻪ ﺗﺮﻳـﺎك‪ ،‬در ﻃـﻲ ‪ ١۵‬روز و هـﺮ روز ﻣﻘـﺪار آﻤـﻲ از ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﻳـﺎك‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪاش را آﻢ آﻨﺪ و ﭘﺲ از ‪ ١۵‬روز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻲﻧﻴﻤﻢ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ‪ ۴‬داروي زﻳـﺮ آـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺟﻬـﺖ‬ ‫درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎي ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود و ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان در ﻣـﺪت ‪ ١٠‬روز‪ ،‬وي را‬

‫‪٢٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫از اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺠﺎت داد )درﻣﺠﻤﻮع ‪ ٢۵‬روز(‪ .‬داروهﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪ -١ :‬اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ آـﺪﺋﻴﻦ آـﻪ در روز اول ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ‪٣-۶‬‬ ‫ﻋﺪد و ﺑﺮاي ‪ ٣‬ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد آﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮي از آﺪﺋﻴﻦ ﺑﺠﺎي ﺗﺮﻳﺎك ﻣﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼﺋـﻢ‬ ‫درد ﺑﺪن و ﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آـﺎهﺶ دهـﺪ و ﺳـﭙﺲ از روز دوم ﺗـﺎ ‪ ١٠‬روز ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫روزاﻧﻪ ﺣﺪود ‪ ٣‬ﻋﺪد از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ آﺪﺋﻴﻦدار را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﭙﺮوﺑﺎﻣــﺎت و ﻳــﺎ داروهــﺎي ﺧــﺎﻧﻮادة ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻜﻬــﺎ ‪ :‬آــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺗﻜﺎﻧﻬــﺎي ﻋﻀــﻼﻧﻲ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ روﺣــﻲ و ﻋﺼــﺒﻲ و ﻋﻀــﻼﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ آﻪ در روز اول روزاﻧﻪ ‪ ٣‬ﻋﺪد و روزهﺎي دوم و ﺳﻮم روزاﻧﻪ ‪ ٢‬ﻋﺪد و ﺳـﭙﺲ ﺗـﺎ روز دهـﻢ روزاﻧـﻪ ‪١‬‬ ‫ﻋﺪد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗﺮص دﻳﻔﻨﻮآﺴﻴﻼت آﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﻬﺎل و اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ‪ ١-٣‬ﻋﺪد و ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧﻴـﺎز‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ ١٠‬روز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻗﺮص دﻳﺎزﭘﺎم دو ﻋﺪد روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ‪ ١‬ﻋﺪد دﻳﺎزﭘﺎم ‪ ۵‬ﻣﻴﻠﻲﮔﺮﻣﻲ در ﺻﺒﺢ و ﻳﻜﻲ در ﺷﺐ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﻳﺪ داروي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﺮا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻓﺮد دﭼﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﻬـﻮع ﺷـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫از داروهﺎي ﺿﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﭘﻴﺪاآﺮد داروهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺠـﻮﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻳﺎ ﺁﻣﭙﻮل آﻠﺮﭘﺮوﻣﺎزﻳﻦ و ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ داروهﺎي ﺗـﺮك‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد و رﻓﻊ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در هﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮارﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎدي آﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد دارﻧﺪ اﮔﺮ زﻳﺮﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻮﻓـﻖﺗﺮﻧـﺪ و ﺟـﺎي هﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ زﻳﺮا ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم و ﻳﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫داروهﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف اﻏﺬﻳﻪ ﭘﺮاﻧﺮژي و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺿﺮوري هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ورزﺷﻬﺎي روزﻣﺮﻩ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﺷـﺎديﺑﺨـﺶ از‬ ‫ﺿﺮورﻳﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺟﺐ در روزهﺎي ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻦ در ﭼﻨﮕﺎل اﻋﺘﻴﺎد اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ ام و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا‬ ‫ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻣﻮزش هﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ هﺎی ﺧﻮد ﻳﺎرﻳﻢ ﺳﺎزﻳﺪ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ‬ ‫‪٣٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫در ﺳﺎل ‪ ١٨٠۴‬م‪ .‬اوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﺗﺮﻳﺎك – آﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ – ﻣﻮرﻓﻴﻦ)‪ (morphine‬ﻧﺎﻣﮕـﺬاري آﺮدﻧـﺪ‬ ‫آﻪ از آﻠﻤﻪ ﻣﻮرﻓﺌﻮس )‪(Morpheuse‬ﺧﺪاي روﻳﺎي ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬از ﺳﺎل ‪١٨۵٠‬م‪.‬‬ ‫آﻪ ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺁﻣﺪ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا آﺮد‪.‬ﻣﻮرﻓﻴﻦ از‬ ‫ﺗﺮﻳﺎﮎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺸﻮد و ﯾـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺳـﺎﻗﻪ ﺧﺸـﺨﺎش ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺁﻳـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻮدري‬ ‫ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ اي روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻗﺮص‪ ،‬آﭙﺴﻮل‪ ،‬ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﻮراآﻲ‪ ،‬آﺸـﻴﺪن از راﻩ ﻣﺠـﺎري ﺗﻨﻔﺴـﻲ و‬ ‫ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ و داﺧﻞ ﺳﻴﺎهﺮﮔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد‪.‬ﺷـﺮوع ﻣﺼـﺮف ›› ﻣـﻮرﻓﻴﻦ ‹‹ را ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺑـﻪ ›› ﻣـﺎﻩ‬ ‫ﻋﺴﻞ ‹‹ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ .‬زﻳﺮا ›› ﻣﻮرﻓﻴﻦ ‹‹ ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دهﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎي ادارآﻲ‪ ،‬ﺧﻠﻘﻲ و ﺣﺴﻲ و‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺺ ﺑـﺎ دﻧﻴـﺎي ﺧـﺎرج‪ ،‬ﻇـﺎهﺮ دﻟﻨﺸـﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻟـﺬت در اﺑﺘـﺪا در ﻣـﻮرد اﺣﺴﺎﺳـﺎت داﺧﻠـﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﺎرآﺮد ذهﻨﻲ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دﭼـﺎر اﺷـﻜﺎل ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁن ﺑﺎ ﺷﻮر و هﻴﺠﺎن زﻳﺎد ﺗﻮأم اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ ﻣﺼـﺮف‪ ،‬ﻋـﺎدت ﭘﺪﻳـﺪار ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ‪.‬‬ ‫اﺿﻄﺮاب آﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻲ از درد و رﻧﺞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد آﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧـﻮد‪ ،‬ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﺼـﺮف را آـﺎهﺶ دادﻩ و ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ آﻤﺒﻮد و اﺿﻄﺮاب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادي هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ دهﻨﺪ‪ ،‬و‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس رﻳﺘﻢ ﺳﺮﻧﮓ هﺎ ﻗـﺮار دادﻩ و ﺑـﻪ آـﺎر و زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﻣـﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪاوم آﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮدﻩ و داﺋﻤﺎً درﭘﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮﻓﻲ و ﭘـﺮ‬ ‫آﺮدن ﺳﺮﻧﮓ هﺎي ﺑﻌﺪي هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﺘﻼف ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﻲ – ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮد و ﻗﺪرت او در آﻨﺘـﺮل ﺗﻤـﺎﻳﻼت و ارﺿـﺎ‬ ‫ﺁن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اآﺜﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ›› ﺗﺮﻳﺎك ‹‹ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋـﺎم و ﺑـﻪ ›› ﻣـﻮرﻓﻴﻦ ‹‹ ﺑـﻪ ﻃـﻮر‬ ‫ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ زوال ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ‪ ،‬رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ ،‬و اﻓﺮادي آﻪ ﻗﺪرت ذهﻨﻲ ﺧـﻮد را‬ ‫ﺣﻔﻆ آﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﻣﻲ آﺸﻨﺪ‪ .‬زﻳﺮا دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻟﺤﻈـﺎت ﭘـﺮ‬ ‫اﺿﻄﺮاب و ﺳﺨﺘﻲ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﭘﺮآﺮدن ﺳﺮﻧﮓ ﻓﺮداي ﺧﻮد ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزي ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن درد از ﻗﺮن ‪ ١٩‬م‪ .‬ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و از ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ آﻨﻨـﺪﻩ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮآﺰي اﻋﺼﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ رﻧﮓ هﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻢ؟!‬ ‫ﺁﺧﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟‬ ‫‪٣١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫هﺮوﺋﻴﻦ آﻪ ﻧـﺎم ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁن "دي اﺳـﺘﻴﻞ ـ ﻣـﻮرﻓﻴﻦ" اﺳـﺖ و در‬ ‫ﺳﺎل ‪ ١٩٠٠‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻦ‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻓﺴـﻮس آـﻪ اﻳـﻦ اﻣﻴـﺪ واهـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ زود ﺑـﻪ ﻳـﺄس‬ ‫ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ هﺮوﺋﻴﻦ ﺧﻮابﺁوري آﻤﺘـﺮي‬ ‫دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﻤﻮم آﻨﻨﺪﮔﻲ ﺁن ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ از ﻣﺮﻓﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬هـﺮوﺋﻴﻦ ﭘـﻮدر‬ ‫آﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٨٧۴‬ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸـﻤﻨﺪ‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﺮي آﺸﻒ ﺷﺪ‪ .‬داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﻮي اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻞ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٨٩٠‬داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم درﺳﺮ و ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﺁن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ آﻪ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺘﻖ‬ ‫دي اﺳﺘﻴﻠﻪ اﺳﺖ و ﺁن را ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﺴﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻋﻤﻞ آﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺮ ﺁﻟﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺁن زد و ﺑﻪ ﺁن ﻧﺎم هـﺮوﺋﻴﻦ داد ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺎﻳﺮ آﻠﻤـﻪ هـﺮوﺋﻴﻦ را از آﻠﻤـﻪ آـﻪ در زﺑـﺎن‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ آﻪ ﻣﻘﺪار آﻢ ﺁن اﺛﺮ زﻳﺎد دارد‪ ،‬اﻗﺘﺒﺎس آﺮدﻩ اﺳـﺖ‪ .‬از ﻃﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﻳﺪ ﭼـﻮن‬ ‫ﻣﺼﺮف هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺮﻓﻴﻦ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد )ﭼﻮن ﻳﻚ ﻣﺨﺪر ﻗﻮيﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮارت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ داروي ﻣﺨـﺪر‬ ‫ﻗﺒﻠﻲ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁن ﺑﺸﻮد(در ﺿﻤﻦ ﭼﻮن ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف هﺮوﺋﻴﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷـﺮوع و اواﻳـﻞ ﻣﺼـﺮف ﺁن‬ ‫اﻋﻤﺎل رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺎر ﭼﻨﺪ روزﻩ را در ﻳﻚ روز ﺗﻤﺎم آﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﺎم‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﺸﺘﻖ از آﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را در آﻤﺘﺮ از ‪ ٢١‬روز در ‪ ٩٧‬درﺻﺪ اﺷﺨﺎﺻﻲ آﻪ ﺁن را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ وﺟـﻮد‬ ‫ﺁورد‪ .‬هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺨﺪري ﻗﻮي اﺳﺖ‪ ،‬آﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن اﻋﺘﻴﺎد را در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻩ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺳﻔﺮي ﻣﻲ ﺑﺮد آﻪ آﻤﺘﺮ آﺴﻲ از ﺁن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ!‬ ‫ﻓﺮدي آﻪ ﭘﺲ از ﺳﻴﺮ در ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ هﺮوﺋﻴﻦ روي ﻣﻲﺁورد‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺁن را اﺳﺘﻨﺸـﺎق ﻣـﻲآﻨـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ آﻤـﻲ ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮري و اﻓﺰاﻳﺶ دادن اﺛﺮ ﺁن‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ روي ﻣﻲﺁورد و در رگ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲآﻨﺪ‪.‬‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻩ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺮﻳﻊ و ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲآﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺷـﺒﻴﻪ اوج در ﺟﻤـﺎع‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮدﻩ وﻟﻲ در اﺻﻄﻼح‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎدان ﺁﻧﺮا ﻓﻠﺶ )‪ (Flash‬ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻴﺰي ﺷﺪﻳﺪ و ﺁﻧـﻲ هﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮر ﻓﻠـﺶ دورﺑـﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬زﻧﺪﻩ و ﻋﻤﻴﻖ آﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ‬ ‫در ﺣﺪود ‪ ١٠‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﻣﻲآﺸـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺘـﺎد هﻤﻴﺸـﻪ ﻋـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ‪ .‬هـﺮوﺋﻴﻦ آـﻪ ﻗـﺪرت ﺧـﻮابﺁوري آﻤﺘـﺮي دارد‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲهﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺧﺸﻨﻲ ﻣﻲآﻨﺪ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺼﻮر ﺗﺮﻳﺎك را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدهﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲهﺎي ﺁﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهـﺪ آـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ هـﺮ ‪ ۵‬ﻣـﺮد ﻣﻌﺘـﺎد‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﻚ زن ﻣﻌﺘﺎد وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ از ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪﺗﺮ اﺳﺖ و آﻤﺒﻮد ﺁن زودﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻌﺘـﺎد را ﻣﺠﺒـﻮر ﻣـﻲﺳـﺎزد در ﻓﻮاﺻـﻞ‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ) ‪ ٣‬ﺗﺎ ‪ ۵‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي هﺮوﺋﻴﻦ و ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﺎك( از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷﻲ از آﻤﺒﻮد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺮف هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎج‪ ،‬اﺛﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ‪ ،‬رﻳـﺘﻢ ﺗﺰرﻳـﻖ و ﻣﻘـﺪار‬ ‫ﻣﺼﺮف را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدهﺪ و زوال و ﻧﺎﺑﻮدي ﻓﺮد را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي هﺮوﺋﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺁن زﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺁﮔـﺎهﻲ از‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻮد رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﻣﻲﺑﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻇﺎهﺮا آﺎري از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﺮﺧﻼف اﻟﻜﻞ آﻪ ﺑﻌﻀﻲ از رﻓﺘﺎرهﺎي ﺳﺮآﻮب ﺷﺪﻩ را ﺁزاد ﻣﻲﺳﺎزد‪ ،‬ﺗﻌﺪادي از رﻓﺘﺎرهـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫رﻓﺘﺎرهﺎي ﺟﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺣﺘﻲ رﻓﺘﺎرهﺎي رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را ﺳﺮآﻮب آﺮدﻩ و از ﻗﺪرت اﺻـﻠﻲ ﺁن ﻣـﻲآﺎهـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ آﺮﺧﻲ در ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و دردهﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻟﻮاﭘﺴﻲ و اﺿﻄﺮاب وي ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ هﺮ ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺼﺮف آﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ آﻤﺒﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﺪ آﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ‪ ۶٠‬ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت دو هﻔﺘﻪ ﻓﺮد را آﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﺎد ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺪت ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ ﻣﺨﺪر وﻓﻖ دادﻩ و ﺑﺎ ﺁن ﺳﺎزﮔﺎر ﻣـﻲﮔـﺮدد‪ ،‬و وﻗﺘـﻲ ﺷـﺨﺺ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ‬ ‫آﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪ‪ ،‬آﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ‪ ١٢‬ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﻣﺼـﺮف‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺪﺣﺎل ﺣﺲ ﻣﻲآﻨﺪ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻔﻲ ﺑﻪ او دﺳﺖ دادﻩ و ﺧﻤﻴﺎزﻩ ﻣﻲآﺸﺪ‪ ،‬ﻣﻲﻟﺮزد و ﻋﺮق ﻣﻲآﻨﺪ‪ ،‬از ﺑﻴﻨﻲ‬ ‫و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻳﺎدي ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘـﺲ از‬ ‫ﺁن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺎﺁرام ﻓﺮو ﻣﻲرود‪ .‬در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺪاري ﻳﻌﻨﻲ ‪ ١٨‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓـﺮد ﻣﻌﺘـﺎد وارد ﻋﻤـﻖ‬ ‫ﺟﻬﻨﻢ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺧﻤﻴﺎزﻩ هﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻜﻬﺎﻳﺶ را از هﻢ ﺟﺪا ﺳـﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺑﻴﻨـﻲ‬ ‫هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻣﻮهﺎي ﺑﺪن ﺳﻴﺦ ﻣﻲﺷﻮد و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻌﺪﻩ و رودﻩهﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣـﻲﺁﻳـﺪ‪ ،‬آـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد‬ ‫اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣــﺪود ‪ ٣۶‬ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌــﺪ از ﺁﺧــﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳــﻖ‪ ،‬ﻣﻌﺘــﺎد ﺧــﻮد را ﺑــﺎ‬ ‫ﭘﺘﻮهﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻲﻟـﺮزد و‬ ‫ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎد دﭼﺎر ﻟﺮزﺷﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻃـﻮري آــﻪ ﻗـﺎدر ﺑــﻪ ﺧﻮاﺑﻴــﺪن ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻨــﺪ ﻣــﻲﺷــﻮد‪ ،‬راﻩ‬ ‫ﻣﻲرود‪ ،‬روي زﻣﻴﻦ دراز ﻣﻲآﺸﺪ و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲزﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻳﺰش ﺗﺮﺷﺤﺎت از ﺑﻴﻨﻲ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺮﻋﺖ و‬ ‫ﻣﻴــﺰان ﺁن ﺑــﺎور ﻧﻜﺮدﻧــﻲ اﺳــﺖ‪ ،‬زﻳــﺮا ﻓﻘــﻂ ﺗﻌﺮﻳــﻖ او ﺑﺎﻋــﺚ‬ ‫ﺧﻴﺲ ﺷﺪن داﺋﻢ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ آﻪ ﻓﺮد ﻗـﺎدر‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﻠﻨــﺪ آــﺮدن ﺳــﺮ از روي ﺑــﺎﻟﺶ ﻧﻤــﻲﺑﺎﺷــﺪ و ﮔــﺎهﻲ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺑﻴﻢ ﺟﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ هﺮاس ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﻣﻘﺪاري هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻪ وي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲآﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪار آﻤﻲ هﺮوﺋﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد‪.‬‬ ‫هﺎرﻳﺲ اﻳﺰﺑﻞ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ "ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﺷﺨﺼﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁدﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺧﻨﺪﻩ رو‪ ،‬ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﻲﺁﻳﺪ‪".‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ﭘﺲ از ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ٧‬روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود‪ ،‬زﻳﺮا ﺑﺪن ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت دوﺑﺎرﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋـﺪم‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ هﺮوﺋﻴﻦ را ﺑﺎز ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻣﻦ و ﻣﻦ هﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دام ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﻢ‬

‫‪٣٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫اﻟﻜﻞ ‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﻗﻬﻮﻩ = )‪(Neglected Invisible Drugs‬‬ ‫داروهﺎي ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩ‪ -‬آﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ در ﻣﻮرد اﻟﻜﻞ‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻪ آﺎر‬ ‫ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد – در واﻗﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوﻩ از ﻣـﻮادي اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﮔـﺮدد آـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ اي ﻣﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻋﻤـﻮم ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ اآﺜﺮﻳـﺖ ﻗﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق‬ ‫ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ دهﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺟﺰو داروهﺎ‬ ‫و ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد ﺁور هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻳﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ )‪(Ethylic Alcohol‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻮﺗﻮن و دﺧﺎﻧﻴﺎت )ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ‬ ‫ج‪ -‬ﻗﻬﻮﻩ )آﺎﻓﺌﻴﻦ( )‪(Coffee-Caffeine‬‬ ‫اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ‪ ٩۶‬ﺗﺎ ‪ ٩٧‬درﺟﻪ اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ آـﻪ در ‪ ١٠٠‬ﺣﺠـﻢ ﺁن‪،‬‬ ‫‪ ٩٧‬ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻞ و ‪ ٣‬ﺣﺠﻢ ﺁب و دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ هﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل از دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در‬ ‫هﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﺗﺨﻤﻴﺮهﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري از اﻳﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﻲ ﺁﻳـﺪ و ﻣﻘـﺪار آﻤـﻲ از ﺁن‬ ‫ﻧﻴﺰ در ﺁﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻜـﻞ از ﺷـﻴﻮﻩ هـﺎي ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﻣـﻮاد ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ اي و ﻗﻨـﺪي ‪ ،‬ﻳـﺎ از‬ ‫ﺷﻴﻮﻩ هﺎي ﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ آﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮآﺰي اﻋﺼﺎب اﺳﺖ آﻪ ﺟﺰو ﺁرام ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺳﺴـﺘﻲ زاهـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺎرف زﻳﺎدي دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﻣﺼﺮف ﺁن‪ ،‬ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮي‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات اﻟﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاب و ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧـﺮژي زا اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬در دردهـﺎي‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دردهﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺳﭙﺎﺳﻢ هﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬هـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺨـﺎر در‬ ‫ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي اآﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻓﺮادي آﻪ دﭼﺎر ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ هﺎي ﺁﺳـﻢ‪ ،‬رﻳـﻮي و اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴـﻲ هﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﻓﻴﻦ در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز و ﻧﻴﺰ در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬ ‫از ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﺧﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ اﻟﻜـﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ‪) Booze‬ﻣﺸــﺮوب ﺧـﻮاري ‪ ،‬ﻣﻴﮕﺴـﺎري(‪) Sauce ،‬ﺳـﻮس‪ ،‬ﺗﺮﺷـﻲ( و ‪) Juice‬ﻋﺼــﺎرﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﺑﺖ( را ذآﺮ آﺮد‪.‬‬ ‫اﺛﺮ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪﻩ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت اﻟﻜﻞ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧـﻮاب ﺁور ﻳـﺎ ﺑـﻲ ﺣـﺲ آﻨﻨـﺪﻩ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ‬ ‫آﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن‪ ،‬اﺛﺮاﺗﻲ در هﻮﺷﻴﺎري ﻓﺮد و اﻋﻤﺎل و وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ اﺛﺮ اﻟﻜﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺷﻴﺪن‪ ،‬اﻧﺪازﻩ‪ ،‬وزن ﺑﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺗﺤﻤـﻞ و‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ‪ ،‬ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي و درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ هﺎي اﻟﻜﻠﻲ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﺁراﻣﺶ و رهﺎ ﺷﺪن از ﻗﻴﻮدات و ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔـﺮدد‪ ،‬وﻟـﻲ ﭘـﺲ از‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ اﺛﺮات واﻗﻌﻲ ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﻲ در ﺣﺮآﺎت ﻋﻀـﻼت )ﺁﺗﺎآﺴـﻲ(‪ ،‬اﺧـﺘﻼل در ﻗﻀـﺎوت‪ ،‬ﺁﺳـﻴﺐ اﻋﻤـﺎل ﺣﺮآﺘـﻲ و‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﻲ‪ ،‬آﻨﺪي واآﻨﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻣﺎﻏﻲ و ﻓﻜﺮي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي‪ ،‬ﺗﻠﻮﺗﻠـﻮ ﺧـﻮردن‪ ،‬درهـﻢ و ﺑـﺮ هـﻢ‬ ‫ﺣﺮف زدن‪ ،‬ﺳﻮزش ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﭘﺮﺣﺮﻓﻲ‪ ،‬دوﺗﺎ دﻳﺪن اﺷﻴﺎ و اﻓﺮاد‪ ،‬ﮔﻴﺞ‪ ،‬ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ‪ ،‬آﺮﺧﺘﻲ و ﺑﻲ ﺣﺴﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ادرار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺮف آﻢ ﺁن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد ﺁور ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺻـﺪﻣﻪ و ﺁﺳـﻴﺐ‬ ‫ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ آﻪ از ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺁن ﺑﮕﺬرد‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬ﺗﻬﻮع‪ ،‬ﻟﺮزش و اﺳﺘﻔﺮاغ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻐﺰي و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ‬ ‫اﻳﻦ اﺛﺮات ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺁرام ﺑﺨﺸﻬﺎ و دﻳﮕﺮ داروهﺎي ﺗﻀـﻌﻴﻒ آﻨﻨـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد‪ .‬ﻣﺼـﺮف زﻳـﺎد ﺁن‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ داروهﺎي ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ هـﺎ اﻏﻠـﺐ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ ﻓـﺮد ﮔـﺮدد‪ .‬ﻣﺼـﺮف ﻣـﻨﻈﻢ و‬

‫‪٣۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ ۴‬ﺑﺎر ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ هﺎي اﻟﻜﻠﻲ در روز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺁﺳـﻴﺐ آﺒـﺪ‪ ،‬ﻣﻐـﺰ‪ ،‬ﻗﻠـﺐ‪ ،‬و‬ ‫دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ هﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﻳﺮوز آﺒﺪي‪ ،‬ﭘﺎﻧﻜﺮﻳﺖ و اﺧﺘﻼﻻت آﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا‪ ،‬ﻧﺎراﺣﺘﻲ‬ ‫هﺎي ﮔﻮارﺷﻲ‪ ،‬زﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺳـﺮﻃﺎﻧﻬﺎ در دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺟﻬـﺎز هﺎﺿـﻤﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد‪ .‬ﻧﻘﺸـﻬﺎي‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ هﺎي اﻋﻤﺎل هﻮﺷﻲ‪ ،‬ﺣﺮآﺘﻲ و ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ هﻴﺠﺎﻧﻲ‪ ،‬آﺎهﺶ ادراك ﺣﺴﻲ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم از‬ ‫دﺳﺖ دادن ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ‪ ،‬ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺼﺒﻲ در اﻟﻜﻠﻴﺴﻢ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺐ ﻗﺮﻧﻴﻪ و اﻋﺼﺎب ﭼﺸﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺴﻮج ﻣﻐﺰ‪ ،‬ﻧﺎراﺣﺘﻲ هـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﺁرﻳﺘﻤﻲ و ﺗﺎآﻴﻜﺎردي از ﻋﻮارض ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﺳﺖ‪ .‬اﻟﻜﻞ‪ ،‬رﮔﻬﺎي آﺮوﻧﺮي ﻗﻠـﺐ را آـﺎهﺶ ﻣـﻲ دهـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣـﺎدﻩ در‬ ‫ﻣﺮدان ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺁﻧﺎن را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ و زﻳﺎد ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠـﻲ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي دﻟﻴﺮﻳﻮم‪ ،‬ﺗﺮﻣﻨﺲ و دﭘﺮﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼـﺎب ﻣﺮآـﺰي ﻣـﻲ ﮔـﺮد‪ .‬از‬ ‫هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‪ ،‬ﺷﻐﻞ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و زوال اﺑﻌـﺎد ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻳﻜﻲ از داروهﺎي اﻋﺘﻴﺎد ﺁور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﺁرام ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺧـﻮاص ﻧﺸـﺎط ﺁور ﺁن ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺗﺤﻤـﻞ و واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ‬ ‫ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺮوب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در‬ ‫اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل دارد آﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در ﺁﻧﺎن ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﺁﻳـﺪ آـﻪ ﻗﻄـﻊ ﻣﺼـﺮف ﺁن‪ ،‬ﻧﺸـﺎﻧﻪ‬ ‫هﺎي ﺗﺮك را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد‪ ،‬ﺗﺸﻨﺞ‪ ،‬دﻟﻴﺮﻳﻮم ﺗﺮﻣﻨﺲ‪ ،‬ﺣﺎﻻت ﺑﻲ ﻗﺮاري ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺪ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ‪،‬‬ ‫ﻋﺮق آﺮدن و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي اﻋﺘﻴﺎد ﺁور‪ ،‬ﻗﺪرت اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ را دارد‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻞ و ﺑﺎرداري‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ در دوران ﺑﺎرداري ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻲ هﺎي ﺟﺪي و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن ﻧﻮزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬زﻧـﺎن‬ ‫ﺑﺎرداري آﻪ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﺣﺪ زﻳﺎد ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻮدآﺎن ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺎ ﻧﻘﻴﺼـﻪ هـﺎي ذهﻨـﻲ ﻳـﺎ‬ ‫ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁورﻧﺪ‪ .‬در ﻳﻚ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ – آﻪ در اﺛﺮات اﻟﻜﻞ ﺑـﺮ روي ﺟﻨـﻴﻦ ﻣـﺎدران اﻟﻜﻠـﻲ ﺁزﻣـﺎﻳﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ‪ -‬ﻣﺸـﺨﺺ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ‪ :‬ﻧﻮﺷﻴﺪن زﻳﺎد و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در دوران ﺑﺎرداري‪ ،‬اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارد‪ .‬در ‪ ٣٢٢‬ﻧﻮزادي آﻪ ﻏﻴـﺮ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ٣٢ ،‬درﺻﺪ ﺁﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﻣﺸﺮوب ﺧﻮار در ﺣﺪ اﻓﺮاط ﺑﻮدﻧﺪ و ‪ ١۴‬درﺻﺪ ﺁﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﻣﺸـﺮوب‬ ‫ﺧﻮار در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ‪ ٩‬درﺻﺪ ﺁﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ آﻪ ﺗﺮك آﺮدﻩ و در ﺣﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ‪ ٢٠ .‬ﻧﻔـﺮ از ‪١۶٢‬‬ ‫ﻧﻮزادي آﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ دﭼﺎر ﺳﻨﺪرم ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ در دوران ﺑﺎرداري ﺷﺎن روزاﻧﻪ ‪ ٣٠٠‬ﻣﻴﻠﻲ‬ ‫ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮم را هﺪر دهﻢ‬

‫ﺑﯽ ﺧﻴﺎﻟﯽ دردی را از ﻣﻦ دوا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺑﺮﺧﻴﺰم ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ از ﺁن هﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ‬ ‫‪٣۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﺗﻮﺗﻮن‪ ،‬ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﻨﺒﺎآﻮ اﺳﺖ آﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫آﺸــﻴﺪﻧﻲ )دود آــﺮدن( و اﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺟﻮﻳــﺪﻧﻲ در اﺷــﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﻴﮕﺎر‪،‬‬ ‫ﺳــﻴﮕﺎر ﺑــﺮگ‪ ،‬ﺗﻮﺗــﻮن ﭘﻴــﭗ‪ ،‬ﻗﻠﻴــﺎن و ‪ ...‬ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻗــﺮار ﮔﻴــﺮد‪ .‬از‬ ‫ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺎر و ﻣﻮﻧﻮ اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺒﺎآﻮ )ﺗﻮﺗﻮن( در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮآـﺰي در ﻗـﺮن ‪ ١۶‬م‪.‬‬ ‫آﺸﻒ ﮔﺮدﻳـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎﻩ ﻣﺼـﺮف ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧـﺪارد و از ﻧﻈـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي‬ ‫ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮآﺰي اﻋﺼﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ‪) Cancer ،Sticks :‬ﺳﺮﻃﺎن( ‪) Nails ،‬ﻧﺎﺧﻦ(‪) Weeds ،Coffin ،‬ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﺗﻨﺒﺎآﻮ(‪.‬‬ ‫اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت‪:‬‬ ‫ﺗﺎر و دود ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ زﻳﺎد ﻧﺴﻮج و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻧﺎﻳﭽﻪ هﺎ و ﺑﺰاق دهﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮدد‪ .‬ﺗـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻴﮕﺎر در‬ ‫رﻳﻪ هﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﻲ هﺎي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ و ﺁﻣﻔﻴﺰم رﻳﻮي ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬دﻳﮕﺮ از ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن و ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ‪ ،‬ﮔﺸـﺎد ﺷـﺪن ﻣﺮدﻣـﻚ ﭼﺸـﻢ‪ ،‬آـﺎهﺶ‬ ‫اﺷﺘﻬﺎ‪ ،‬اﺳﻬﺎل‪ ،‬اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮔﻴﺠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻟﺮزش‪ ،‬اﺳﺘﻔﺮاغ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﻲ و‬ ‫اﻏﻠﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻧﻮاآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﮕﺎر ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﺳﻴﺐ رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺳـﻴﮕﺎري ﺑـﻪ اﻃﺮاﻓﻴـﺎن وي ﻧﻴـﺰ هﻤـﺎن ﺁﺳـﻴﺐ را ﻣـﻲ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر آﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ وارد ﺧﻮن ﻣﻲ آﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ‪ ٢‬ﻳﺎ ‪ ٣‬ﻗﻄﺮﻩ از ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺧﻮردﻩ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺮگ‬ ‫ﺁﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ آﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﺧﻮردﻩ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑـﻪ ﺁهﺴـﺘﮕﻲ در ﻣﻌـﺪﻩ‬ ‫ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد و از اﻳﻦ رو اﺳﺖ آﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻮدآﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ را آﻪ اﺷﺘﺒﺎهﺎ ﺳﻴﮕﺎري ﺧﻮردﻩ اﻧـﺪ‪ ،‬از ﻣـﺮگ ﻧﺠـﺎت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اﺛﺮات دراز ﻣﺪت‪:‬‬ ‫ﺗﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﮕﺎر اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺁن ﺳﺮﻃﺎن دﺳـﺘﮕﺎهﻬﺎي‬ ‫هﺎﺿﻤﻪ‪ ،‬رﻳﻪ‪ ،‬دهﺎن‪ ،‬ﮔﻠﻮ و ﺣﻨﺠﺮﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻲ دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﻋـﺮوق و زﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ ﺑﺴـﻴﺎر راﻳـﺞ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﮕﺎر آﺸﻴﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ C‬در ﺑﺪن را آﻢ ﻣﻲ‬ ‫آﻨﺪ‪ ،‬اﻳﺠﺎد زﺧﻤﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ آﻪ ﺑﻪ آﻨﺪي ﺧﻮب و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬درﺟـﻪ‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ هﺮ ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر ‪ ۵/۵‬دﻗﻴﻘﻪ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﻲ آﺎهﺪ‪ .‬آﻮدآﺎن ﻣﺎدران ﺳﻴﮕﺎري در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ از‬ ‫وزن آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎرس ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ذهﻨﻲ و رﺷﺪ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻧﻴـﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫آﻮدآﺎن ﻣﺎدران ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و رواﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف دﺧﺎﻧﻴـﺎت‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٣۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫آﺎﻓﺌﻴﻦ ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ آﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ اﺳـﺖ آـﻪ در داﻧـﻪ هـﺎي ﻗﻬـﻮﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭼـﺎي )ﺗﻴﺌـﻴﻦ(‪ ،‬ﺑﺮﮔﻬـﺎي آﺎآـﺎﺋﻮ و داﻧـﻪ هـﺎي آـﻮﻻ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﺷـﻜﻼت‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ هﺎي آﻮﻻ‪ ،‬ﻗﻬﻮﻩ و ﭼﺎي وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮري ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺪود‬ ‫‪ ۶۶‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ و ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي ‪ ٢٧‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم‪ ،‬ﻳﻚ ﻗﻮﻃﻲ آﻮﻻ )‪ ٢٨٠‬ﻣﻴﻠﻲ‬ ‫ﻟﻴﺘــﺮي( ‪ ٣۵‬ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم‪ ،‬ﻳــﻚ ﭘــﺎرﻩ ﺷــﻜﻼت ‪ ٢٠‬ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم و ﻳــﻚ ﻓﻨﺠــﺎن آﺎآــﺎﺋﻮ ﻳــﺎ‬ ‫ﺷﻜﻼت داغ ﺣﺪود ‪ ۵٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ داد‪ .‬آـﺎﻓﺌﻴﻦ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻗﺮﺻـﻬﺎي ﺧـﻮاب‬ ‫ﺁور ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ‪ ٣٠‬ﺗﺎ ‪ ۶۵‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻗﺮﺻﻬﺎﻳﻲ – آﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮص هﺎي‬ ‫ﺑﻴﺪاري ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ١٠٠ -‬ﺗﺎ ‪ ٢٠٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در هﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﮐـﺎﻓﺌﻴﻦ در ‪ ١٨٢٠‬م‪ .‬از ﻗﻬـﻮﻩ ﻣﺠـﺰا‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ ﺗﺮآﻴﺒﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از داروهﺎي ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ و ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ و ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت آﺎﻓﺌﻴﻦ‬ ‫ﭘﺲ از ‪ ۵‬دﻗﻴﻘﻪ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺼﺎب و ﭘﺲ از ‪ ٣٠‬دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﻣﺪت ‪۴‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬اﺛﺮات ﺁن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ اداﻣـﻪ‬ ‫دارد‪ .‬ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﻩ اﺛﺮات ﺟﺴﻤﻲ ﺁن از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن و درﺟـﻪ‬ ‫ﺣﺮارت ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺮ آﻠﻴﻪ هﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ادرار ﻣﻲ ﺷـﻮد‪ .‬هـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻩ ﺷﺪن ﮔﻠﻮآﺰهﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﺧﻮاب را آﻢ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ‬ ‫ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺪﻩ و اﺷﺘﻬﺎ را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ‪ ،‬ﻟﺮزش دﺳﺘﻬﺎ و اﺧـﺘﻼل در هﻤـﺎهﻨﮕﻲ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺣﺮآـﺖ از دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﺮدرد‪ ،‬دﻟﻴـــﺮﻳﻮم و ﻋﺼـﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎك و آﺸﻨﺪﻩ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺰرﻳﻖ ورﻳﺪي ‪ ٣-٢‬ﮔﺮم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراآﻲ ‪ ١٠‬ﮔﺮم اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫ﺑﻴﺶ از ‪ ۶٠٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ در روز )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﺸﺖ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﻩ( ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻲ ﺧـﻮاب ﻣـﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺣـﺎﻻت اﺿـﻄﺮاب‪،‬‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﻲ و دردهﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮﻩ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن آﻠﻴﻪ‬ ‫و ﻣﺜﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ آﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳـﻘﻢ ﺁن هﻨـﻮز ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬از ﻣﺼـﺮف زﻳـﺎد ﮐـﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣـﺪت ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ‬ ‫ﺧﻮدداري آﺮد‪ ،‬زﻳﺮا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ راﺑﻄﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ و ﻣﺸﻜﻼت زاﻳﻤﺎن و ﻧﻘﻴﺼﻪ‬ ‫ﻧﻮزادان وﺟﻮد دارد‪ .‬در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‪ ،‬در ﻣﺎدراﻧﻲ آـﻪ در ﻣـﺪت ﺑـﺎرداري ﺷـﺎن ﻗﻬـﻮﻩ زﻳـﺎد ﻣـﻲ ﻧﻮﺷـﻨﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤـﺎل‬ ‫ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁوردن ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوزﻩ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺳﻌﻲ آﻨﻨﺪ در‬ ‫روز ﺑﻴﺶ از ‪ ٢٠٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ )ﺣﺪود ‪ ٢‬ﺗﺎ ‪ ٣‬ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﻩ( ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ و واﺑﺴﺘﮕﻲ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از آﺴﺎﻧﻲ آـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﻴﺪن ﻗﻬـﻮﻩ ﻣﻌﺘـﺎد ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺟﺒـﺎر ﻳـﺎ‬ ‫اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮﺧـﻲ اوﻗـﺎت ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﻧﺸـﺎﻧﻪ هـﺎي ﺗـﺮك ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬هﻨﻮز در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻞ و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺷـﻚ اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺁﻧﭽـﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ و روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ‪ ٣۵٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮐـﺎﻓﺌﻴﻦ )‪ ۴‬ﺗـﺎ ‪ ۵‬ﻓﻨﺠـﺎن ﻗﻬـﻮﻩ در روز( ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻴـﺎد‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﺮك ﺁن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي‪ ،‬ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺮط اﺳﺖ‪ .‬آﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﻴﺪن‬ ‫ﻗﻬﻮﻩ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود‪.‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﻣﺘﺎدون ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـﺒﻪ اﻓﻴـﻮنهﺎﺳـﺖ‪ .‬ﺷـﺒﻪ اﻓﻴـﻮنهـﺎ ﻣـﻮادي ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮرﻓﻴﻦ هﺴـﺘﻨﺪ ) ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺻـﻨﺎﻋﻲ (‪ ،‬ﻳﻜـﻲ از زﻳـﺮ ﮔﺮوهﻬـﺎي‬ ‫ﺷﺒﻪ اﻓﻴﻮنهﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروهﺎي ﺗﺴﻜﻴﻦ دهﻨـﺪﻩ درد ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﺮآـﺰي‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت آﻪ آﺎرآﺮد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺎهﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻞ‪،‬آﺎﻧﺎﺑﻴﺲ‪ ،‬ﺑﻨﺰ و دﻳﺎزﭘﻴﻦهﺎ ) ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎزﭘـﺎم‪ ،‬ﻟﻮرازﭘـﺎم و‪ (...‬ﻣـﻮارد دﻳﮕـﺮي از داروهـﺎي ﻣﻀـﻌﻒ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن اﻓـﺮاد و‬ ‫اﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ هﺮوﺋﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻪ اﻓﻴﻮنهﺎ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲرود‪ .‬ﻃﻮل ﻣﺪت اﺛﺮ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از هﺮوﺋﻴﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮري آـﻪ‬ ‫ﻣﺪت اﺛﺮ ﻳﻚ دوز واﺣﺪ ﺁن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﻣﻮرد هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ‪ ٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ‬ ‫درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ در ﺁب ﻣﻴﻮﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون وﺟﻮد دارد‪:‬‬ ‫‪ -١‬درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت آـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺎهﻬـﺎ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣـﺪ‪ .‬هـﺪف در اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آـﺎهﺶ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺑﻬﺒﻮد آﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻢ زداﺋﻲ در روش ﭘﺮهﻴﺰ ﻣﺪار ) آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت( آﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ ۵ -١۴‬روز ﻃﻮل ﻣـﻲآﺸـﺪ‪ .‬هـﺪف از اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آـﺎهﺶ‬ ‫رﻧﺞهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻄﻊ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮوﺋﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻮاﻳﺪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ‪:‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻗﻄﻊ آﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪،‬اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺎزﮔﺸـﺖ‬ ‫زﻳﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎﻣﺘﺎدون ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺁن زﻳﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراآﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ هﺮوﺋﻴﻦ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻳــﻦ اﻣــﺮ ﻣﻮﺟــﺐ آــﺎهﺶ ﺧﻄــﺮات ﻧﺎﺷــﻲ از اﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﺸــﺘﺮك از وﺳــﺎﻳﻞ ﺁﻟــﻮدﻩ در ﺗﺰرﻳــﻖ ﻣــﻲﮔــﺮدد و درﻧﺘﻴﺠــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل‬ ‫ﻋﻔﻮﻧــﺖهــﺎي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷــﻮﻧﺪﻩ از راﻩ ﺧــﻮن هﻤﭽــﻮن هﭙﺎﺗﻴــﺖ‪ ،B‬هﭙﺎﺗﻴــﺖ‪) C‬آــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺸــﻜﻼت ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت ﺑــﺮاي آﺒــﺪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ( و ‪ HIV‬آﺎهﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻓﺮادي آﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎﻣﺘﺎدون هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﻴﻮة زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻲ دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺧﻮاب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻓﺮدآﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ آﻪ ﻧﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻜﺮر در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ‬ ‫روز ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ درﺑﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ﻣﻴﺰان ﺟﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﺔ ﺧﺮﻳﺪ هﺮوﺋﻴﻦ آﺎهﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﭼﺎق و ﻋﺮﺿﻪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﻣﺘﺎدون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬درﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺘﺎدون را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد )درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻴﻢ درﻣﺎﻧﻲ (‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫درﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون درﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد آﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﻣﺸﺎورة ﺗﺨﺼﺼﻲ درﻳﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺘﺎدون هﻤﺎﻧﻨﺪ هﺮوﺋﻴﻦ ﻗﻮي اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻏﻠﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎﻣﺘﺎدون اﺳﺖ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ اﻓﻴﻮنهﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻓﺮد ﺑﺎﻣﺼﺮف ﻳﻚ دوز ﻣﺘﺎدون ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺸﺌﮕﻲ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد آﻪ روزاﻧﻪ )ﺣﺘﻲ درﺗﻌﻄﻴﻼت (ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﺎدون ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮارض ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اي را در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاهﺪ آﺮد‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آـﻪ ﻋﻠـﺖ‬ ‫ﺁن دوزﻣﺘﺎدون ﺗﺠﺮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺨﺼﻮص درﺷﺮوع درﻣﺎن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮارض ﺧﻮد ﻣﺘﺎدون اﺳﺖ‪.‬‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ وﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮاﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺁﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻄﺴﻪ‬ ‫‪ -٢‬ﺳﻴﺦ ﺷﺪن ﻣﻮهﺎ‬ ‫‪ -٣‬دردهﺎي ﺷﻜﻤﻲ‬ ‫‪ -۴‬دردﭘﺸﺖ وﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫‪ -۵‬اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﻲ‬ ‫‪ -۶‬اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﺔ ﺣﺮارت ﺑﺪن و اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ‬ ‫‪ -٧‬از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ‬ ‫‪ -٨‬ﺗﻌﺮﻳﻖ‬ ‫‪ -٩‬ﻟﺮزش‬ ‫‪ -١٠‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‬ ‫‪ -١١‬اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﺎهﻴﭽﻪ اي وﭘﺮش ﻋﻀﻼﻧﻲ‬ ‫‪ -١٢‬اﺧﺘﻼل درﺧﻮاب‬ ‫‪ -١٣‬ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ‬ ‫‪ -١۴‬وﻟﻊ ﺑﺮاي ﻣﻮاد‬ ‫‪ -١۵‬ﺧﻤﻴﺎزﻩ‬ ‫‪ -١۶‬اﺳﻬﺎل‬ ‫ﻓﺮدي آﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون را ﻳﻜﺒﺎرﻩ ﻗﻄﻊ آﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻼﺋﻢ ذآﺮ ﺷﺪﻩ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮك ) ﺑـﺎزﮔﻴﺮي(‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و در ﺣﺪود روزﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺧﻮاب ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﭼﺮت زدن ‪ -۶‬ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻧﺒﺾ و آﺎهﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻬﻮع واﺳﺘﻔﺮاغ ‪ -٧‬ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻄﺤﻲ ‪ -٨‬ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ‬ ‫‪ -۴‬ﻣﺮدﻣﻚ ﻧﻮك ﺳﻨﺠﺎﻗﻲ ‪ -٩‬اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ‬ ‫‪ -۵‬آﺎهﺶ دﻣﺎي ﺑﺪن ‪ -١٠‬ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض را ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻨﻨﺪ آﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﺎدون ﻧﺪارد‪:‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ -١‬ﺗﻌﺮﻳﻖ )ﻓﺮدﺑﺎﻳﺪﺣﺪاﻗﻞ دوﻟﻴﺘﺮ ﺁب در روز ﺑﻨﻮﺷﺪﺗﺎ دﭼﺎرآﻤﺒﻮد ﺁب ﺑﺪن ﻧﺸﻮد(‬ ‫‪ -٢‬ﻳﺒﻮﺳﺖ‬ ‫‪ -٣‬درد ﻣﺎهﻴﭽﻪهﺎ وﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫‪ -۴‬آﺎهﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ‬ ‫‪ -۵‬ﺟﻮشهﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺧﺎرش‬ ‫‪ -۶‬ﺗﺴﻜﻴﻦ‬ ‫‪ -٧‬اﺣﺘﺒﺎس ﻣﺎﻳﻊ‬ ‫‪ -٨‬آﺎهﺶ اﺷﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ‬ ‫‪ -٩‬دردﺷﻜﻤﻲ‬ ‫‪ -١٠‬ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان‬ ‫‪ -١١‬ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲدرﻗﺎﻋﺪﮔﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﺪت آﻮﺗﺎهﻲ ﭘﺲ ازﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻓﺮوآﺶ ﻣﻲآﻨﺪ‪.‬‬ ‫دراﻓﺮادي آﻪ آﺎرآﺮد آﺒﺪي ﺁﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ هﭙﺎﺗﻴـﺖ‪ ،B‬هﭙﺎﺗﻴـﺖهـﺎ وﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎدة ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت از‬ ‫اﻟﻜﻞ ( ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺎدون ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻘﻲ دارد‪.‬‬ ‫اﻓﺮادي آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و اﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻋﻼﺋﻤﻲرا ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﻮاهﻨـﺪ آـﺮد آـﻪ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﺘﺎدون اﺳﺖ )ﻗﺒﻼً ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داروهﺎ‬ ‫ﻣﺼـﺮف داروهـﺎي دﻳﮕــﺮ هﻤـﺮاﻩ ﻣﺘــﺎدون‪ ،‬ﺑﺨﺼـﻮص اﮔـﺮ ﺁﻧﻬــﺎ هـﻢ ﻣﻀــﻌﻒ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻜــﻞ‪،‬اﻓﻴﻮﻧﻬـﺎ از ﺟﻤﻠــﻪ هـﺮوﺋﻴﻦ ﻳــﺎ‬ ‫ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎزﭘﺎم (‪ ،‬ﺧﻄﺮ ‪ overdose‬رااﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدهﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﻟﻜﻞ درﭼﻨﺪ روز ﻳﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻃﻮل زﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﺘﺎدون را آﻮﺗﺎﻩ آﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد آﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف دوز ﺑﻌﺪي ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮك ) ﺑﺎزﮔﻴﺮي ( راﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آﻪ ﻓﺮد هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ داﻧﭙﺰﺷﻚ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﻣﺘـﺎدون راﮔـﺰارش دهـﺪ ﺗـﺎ داروهـﺎﺋﻲ آـﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ Overdose‬و ﻣﺮگ‬ ‫ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻧﺎدر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﺘﺎدون ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف هﻤﺰﻣﺎن ﺳـﺎﻳﺮ داروهـﺎ ﺑﺨﺼـﻮص‬ ‫ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦهﺎ و ﻳﺎ اﻟﻜﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﺎدر ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون درآﺎهﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ هـﺮوﺋﻴﻦ ﻣـﻮﺛﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦهﺎ درﻣﺮاﺟﻌﺎن درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺘﺎدون ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ‪ .‬هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف هﻤﺰﻣﺎن داروهﺎي ﻣﺴـﻜﻦ‪ ،‬ازﺟﻤﻠـﻪ اﻓﻴﻮﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ هـﺮوﺋﻴﻦ‪،‬اﻟﻜـﻞ و ﺑﻨﺰودﻳـﺎزﭘﻴﻦهـﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮآﻮب ﺗﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬اﻏﻤﺎو ﻣﺮگ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺧﻮدآﺸﻲ ـ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ درﻣﺮاﺟﻌﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﺎدون ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺻﺪﻣﺎت و ﺁﺳﻴﺐهﺎ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎوﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺮات دﻳﮕﺮ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮاد دﻳﮕـﺮ )ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل اﻃﻔـﺎل( ﺑﺴـﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎك اﺳـﺖ و ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﻋﻼﺋـﻢ‬ ‫‪ overdose‬ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺘﺎدون اﺿﺎﻓﻲ را ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﺮس ﺑﭽﻪهﺎ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪۴٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﺎدون ﺧﻄﺮي ﻋﻤﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ‪ ،overdose‬ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن‪،‬اﻧﺴﺪاد ﺳﻴﺎهﺮﮔﻬﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻃﺒﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدهﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ وﺷﻴﺮدهﻲ ‪:‬‬ ‫زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫زﻳﺮا ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ ﻋـﻮارض ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺼـﺮف ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮوﺋﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬دﻻﻳﻞ ﺁن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -١‬دورﻩهﺎي ﺗﺮك ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد درﻣﺼﺮف روزاﻧﺔ ﻣﺘﺎدون رخ ﻧﻤﻲدهﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬آﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد در درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺎﻣﺘﺎدون ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ آﻪ ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و آﺎهﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺁن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺘﺎدوﻧﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺮآﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺣـﺎوي هﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺎدة ﻣﻀﺮ دﻳﮕﺮي آﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ‪،‬ﻣﺘﺎدون از را ﻩ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮزاداﻧﻲ آﻪ از ﻣﺎدران ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪة ﻣﺘـﺎدون ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲﺁﻳﻨـﺪ‪ ،‬ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ دﭼـﺎر‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮك ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻼﺋﻢ ﺁﻧﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻃـﻮل ﻣـﺪت و ﺷـﺪت ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻧـﻮزادان را ﻣـﻲﺗـﻮان ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ‬ ‫درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰي درﻣﺎن ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ‪ ،‬زﻧﺎﻧﻲ آﻪ از ﻣﺘﺎدون اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲآﻨﻨﻨﺪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ‪ ،‬دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﻮارض آﻤﺘﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻣﻘﺪار آﻤﻲﻣﺘﺎدون از راﻩ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎدراﻧﻲ آﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪﻩ ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎدون هﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺮﻏﻴـﺐ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮك ﻣﺘﺎدون در ﻧﻮزادان‪،‬ﺑﻪ ﺷﻴﺮدهﻲ اداﻣﻪ دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎدون در ﺷﻴﺮﻣﺎدر ‪ ٢-۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷـﻴﺮدادن ﺑـﻪ ﻧـﻮزاد ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﺘﺎدون ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد آﻪ ﻣﺘﺎدون آﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ(‪:‬‬ ‫ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﺎدون ﻳﺎﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دوز در ﻳﻚ زﻣﺎن‪ ،‬ﻳﺎدادن ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ـ دراﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬هﻤﺎﻧﻨﺪ اآﺜﺮ‬ ‫آﺸﻮرهﺎي ﻏﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ آﻪ داراي ﻣﺠﻮز هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎدون و راﻧﻨﺪﮔﻲ )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ(‪:‬‬ ‫هﺮﻓﺮدي آﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ دارو ﺑﺎﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻗﺎدر ﺑـﻪ آﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮدرو ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼـﺮف ﻣﺘـﺎدون هـﻢ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻘـﺾ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﺮﻳﻤـﻪهـﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺧﻮاهـﺪ ﺷـﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﭙﺎرم‬ ‫‪۴١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺮگ هﺎ‪ ،‬ﮔﻞ و ﺗﺨﻤﻜﻬـﺎي ﺷـﻜﻔﺘﻪ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺗﻪ ﺷﺎهﺪاﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ آﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در‬ ‫رﻧﮕﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎآﺴﺘﺮي و ﻗﻬﻮﻩ اي وﺟﻮد دارد‪ .‬داراي ﺑﻮي ﺗﻨﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺸﻴﺪﻧﻲ در ﭘﻴـﭗ ﻳـﺎ ﺳـﻴﮕﺎرهﺎي دﺳـﺖ ﭘـﻴﭻ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺁن ‪ Potherbs Grass, pot, Weed, Mary Jane‬و ‪ ...‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺛﺮ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺸﻴﺪﻧﻲ ‪ ٢‬ﺗﺎ ‪ ۴‬ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﻮارد ﺧﻮردﻧﻲ ‪ ۵‬اﻟﻲ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ آﺸـﺪ‪ .‬در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل آـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ و آﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ هﻮﺷﻴﺎري و ﺧﻮد ﺁﮔﺎهﻲ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و دﭼﺎر ﺗﺤﺮﻳﻒ ادراآـﺎت‪،‬‬ ‫ﻋﺪم هﻤﺎهﻨﮕﻲ و ﺗﻮازن‪ ،‬ﮔﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺁن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘـﺮ ﺣﺮﻓـﻲ و ﺧﻨـﺪﻩ‬ ‫هﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دارد‪ ،‬و اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﺎري ﺟﻮاﻧـﺎ را – در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل آـﻪ ﻣـﺎدﻩ اﻋﺘﻴـﺎد ﺁور ﺳـﺒﻚ‬ ‫اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺁن را ﻣﺪﺧﻞ ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎد ﺁور ﻗﻮي ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻩ اﻧـﺪ – ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣـﺎدﻩ ﺗـﻮهﻢ زا ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺁورد‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻒ ادراك ﺣﺴﻲ‪ ،‬اﺧﺘﻼل درك زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮي‪ ،‬اﺣﺴﺎس دارا ﺷﺪن ﻳﻚ‬ ‫درك ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺷﻴﺎ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ‪ ،‬ﺷـﻮرﻳﺪﮔﻲ ﻳـﺎ اﻏﺘﺸـﺎش ﻓﻜـﺮي‪ ،‬ﺗﻴﺮﮔـﻲ‪ ،‬هﻮﺷـﻴﺎري‪ ،‬ﮔﻴﺠـﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺮس‪ ،‬ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﺗﻮهﻤﺎت از اﺛﺮات و ﺧﻄﺮات ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻴﺎن اﻓﺮادي آﻪ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از اﻓﺮاد ﻋﺎدي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻔﻴﻔﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺁورد‪.‬‬

‫ای اﻋﺘﻴﺎد ‪ ،‬ﻣﻦ از ﺗﻮ روی ﮔﺮداﻧﻢ‬

‫ﮔﻮﺷﻢ از وﺳﻮﺳﻪ هﺎی ﺗﻮ ﭘﺮ هﺴﺖ و ﺟﻮاﺑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻴﺮ‬ ‫‪۴٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﺣﺸﻴﺶ ﺻﻤﻎ ﭼﺴﺒﻨﺎك از ﺑﻮﺗﻪ آﺎﻧﺎﺑﻴﺲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻪ هـﺎي‬ ‫ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در رﻧﮕﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻗﻬـﻮﻩ اي آـﻢ‬ ‫رﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﻩ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮآﻴﺒﻲ اش ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ از‬ ‫ﺧﺸﻚ و ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺮم و ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ دﻳﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺁن را ﺧـﺮد و‬ ‫رﻳﺰ آﺮدﻩ و در ﭘﻴﭗ و ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎرهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻨـﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﺗﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﺸﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﺧﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ ﺁن )‪ (Pot, Smoke, grass, Hash‬ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬از ﻧﻈـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪي ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ آﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﭘﺰﺷﻜﻲ‪:‬‬ ‫ﺣﺸﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺎدﻩ رﻓﻊ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ آﻪ اﻳﺠﺎد ﺁراﻣﺶ ﻣﻲ آﻨﺪ و ‪ THC‬و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺑﺮﺧـﻲ از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺳﻢ و ﺻﺮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ،‬وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در درﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬـﻮع و اﺳـﺘﻔﺮاغ‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮاﭘﻲ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ اﺛﺮات ﺣﺸﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ )آﺸﻴﺪن ﻳـﺎ ﺧـﻮردن( ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ‪ .‬وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺴـﻤﻲ و‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ وزن‪ ،‬اﻧﺪازﻩ‪ ،‬ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﻓﺮد‪ ،‬درﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ و ‪ ...‬ﻓﺮق ﻣﻲ آﻨﺪ‪ .‬اﺛﺮات آﺸﻴﺪن ﺣﺸﻴﺶ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ‪ ٢‬ﺗﺎ ‪ ۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺧﻮردن هﻀﻢ ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻄﻲ و آﻨﺪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﻟﺬا اﺛﺮ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ اﺣﺴـﺎس ﺁراﻣـﺶ و راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ‬ ‫آﻨﺪ‪ ،‬ﻗﻮﻩ درك و اﺣﺴﺎس او اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺪهﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﺪ‪ .‬ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل در ادراآﺎت ﺣﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﻲ ﺁﻳـﺪ‪ ،‬اﺷـﺘﻬﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻏﺬاهﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫از اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺧﻮاب ﺁﻟﻮدﮔﻲ ‪ ،‬ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻬﺎ‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ‪ ،‬ﺧﺸـﻜﻲ‬ ‫دهﺎن و ﮔﻠﻮ‪ ،‬ﮔﺸﺎدﮔﻲ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﻗﻮﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻤﺮآﺰ ﻓﻜﺮي ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻮﻗـﺖ‪ ،‬اﺧـﺘﻼل درك زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن‪،‬‬ ‫اﺿﻄﺮاب‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﻲ‪ ،‬هﻴﺠﺎن‪ ،‬ﺗﺤﺮك زﻳﺎد‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي‪ ،‬ﺗﻨﺪ ﻣﺰاﺟﻲ‪ ،‬ﺑﻲ ﻗﺮاري‪ ،‬ﭘﺮ ﺣﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺧﻨﺪﻩ هﺎي ﺑﻲ دﻟﻴﻞ‪ ،‬اﺣﺴﺎس‬ ‫ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ‪ ،‬دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن – اﺧـﺘﻼل در هﻤـﺎهﻨﮕﻲ و ﺗﻌـﺎدل در راﻩ رﻓـﺘﻦ‪ ،‬اﺣﺘﻤـﺎﻻ‬ ‫اوهﺎم آﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎراﻧﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎد ﺁن هﻤـﺮاﻩ اﺳـﺖ‪ .‬دوز ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺁن‪ ،‬ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي‬ ‫آﺎرﺑﺮدهﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ را ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ‪ ،‬از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣـﺎدﻩ‬ ‫‪ .T. H. C‬آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻌﺎل ﺣﺸﻴﺶ اﺳﺖ در ﺑﺪن اﻓﺮادي آﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺪﻳﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﺨﺘﻲ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ‪ ،‬دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪۴٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺛﺮات ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ‪ :‬از‬ ‫دﺳﺖ دادن اﻧﮕﻴﺰﻩ و ﻋﻼﻳﻖ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻤﺮآـﺰ ﻓﻜـﺮ‪ ،‬ﻋـﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ راﻧﻨـﺪﮔﻲ‪ ،‬آـﺎهﺶ ﻗـﻮاي دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﺪن در ﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ‪ ،‬ﮔﻴﺠﻲ و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪان اﻧﺮژي و ‪ ...‬در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺪاوم ﺣﺸﻴﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴـﻲ در ﻣﺼـﺮف آﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻨﻈﻢ ﺣﺸـﻴﺶ‬ ‫ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﮔﺮوهﻬﺎﺳﺖ‪ .‬آﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ و ﺣﺸﻴﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣـﻲ زﻧـﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا ﺗـﺎر‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺁن‪ ،‬دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮي ﺗﺮ از ﺗﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ‪ .‬هﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪﻩ ﺳـﺮﻃﺎن در ﺗـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد‬ ‫در ﺣﺸﻴﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﮕﺎرهﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻚ ﻧﻮزاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺸﻴﺶ ﻳﺎ ﻣﺎري ﺟﻮاﻧـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ‬ ‫ﻣﺎدر‪ ،‬در دوران ﺑﺎرداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺁﺳـﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨـﺪ‪ .‬ﺁزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻧﺸـﺎن داد آـﻪ ﻧـﻮزادان ﺣﻴﻮاﻧـﺎت‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ آﻪ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬داراي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﺎهﻨﺠﺎرﻳﻬـﺎ و رﻓﺘـﺎر ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدي‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ و ﺗﺤﻤﻞ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻧﺸـﺎﻧﻪ هـﺎي ﺗـﺮك ﺷـﺎﻣﻞ اﺿـﻄﺮاب‪ ،‬ﻋﺼـﺒﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬از‬ ‫دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ و ﺑﻲ ﺧﻮاب و ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روﻏﻦ ﺣﺸﻴﺶ‬ ‫روﻏــــﻦ ﻏﻠﻴﻆ ﺳﺒﺰﻩ ﺗﻴﺮﻩ ﻳﺎ ﻗﻬﻮﻩ اي ﻣﺎﻳـــــﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ آـﻪ از ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺣﺸـﻴﺶ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺎدﻩ‬ ‫ﻣﺤﻠﻞ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺁن را ﺑـﻪ ﺗﻮﺗـﻮن داﺧـــــﻞ ﺳـﻴﮕﺎر ﻣﺎﻟﻴـﺪﻩ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دود‬ ‫آﺮدﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻲ‪ .‬اچ‪ .‬ﺳﻲ‪(.T. H. C) .‬‬ ‫ﻳﻚ ﺗﺮآﻴﺐ ﺣﻼل در ﺣﺸﻴﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬ﻳﻚ ﺗﺮآﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺪرت ‪ THC‬در‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ و ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ THC‬ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻣﻌﻤـﻮﻻ‬ ‫ﭘﻲ‪ .‬ﺳـﻲ‪ .‬ﭘـﻲ ﻳـﺎ ال‪ .‬اس‪ .‬دي اﺳـﺖ‪ .‬ﮐﻠﻤـﻪ ‪ THC‬ﻣﺨﻔـﻒ )‪ (Tetra Hydro Cannabinol‬ﻳﻜـﻲ از‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺎهﺪاﻧﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺗـﯽ اچ ﺳـﯽ ﻳـﻚ ﻣـﺎدﻩ ﻗـﻮي ﺗـﻮهﻢ زاﺳـﺖ‪ ،‬و اﺛـﺮات ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁن‬ ‫ﺷﺒﺎهﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ‪ LSD‬دارد آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻓﺘﺎر‪ ،‬اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ زﻣﺎن و ﺣـﻮاس ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ و‬ ‫ﺷﻨﻮاﻳﻲ‪ ،‬از ﺧﻮد ﺑﻲ ﺧﻮد ﺷـﺪن‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ هﻤـﻪ ﺷـﻮاهﺪي وﺟـﻮد دارد آـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دهـﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﻳـﻦ دو دارو از ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و اﺛﺮات ﺁﻧﻬﺎ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻨﮕﯽ و ﻧﻌﺸﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ را زﻳﺎد ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ هﺴﺘﻴﻢ ﻧﻪ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﮔﻴﺞ و ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ‬ ‫‪۴۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫آﻮآﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺁﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮگ آﻮآﺎ اﺳﺖ آﻪ از ﺑﺮﮔﻬـﺎي ﺑﻮﺗـﻪ اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬ ‫)‪ (Ergthroxglom Coca‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ ،‬آﻪ ﻣﺮآﺰ اﺻﻠﻲ روﻳﺶ ﺁن ﺁﻣﺮﻳﻜﺎي‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎدﻩ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ‪ ١٨۵٩ -۶٠‬م‪ .‬از‬ ‫ﺑﺮگ آﻮآﺎ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪ (١‬ﻣﺠﺰا و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪ‪ .‬آﺮاك را ﻧﻴﺰ از آﻮآـﺎﻳﻴﻦ ﺗﻬﻴـﻪ و‬ ‫در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ‪ ١٩٨۵‬م‪ .‬ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﺮﺿﻪ آﺮدﻧﺪ‪ .‬آﺮاك ﺧﻄﺮﻧﺎآﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻋﺘﻴﺎد ﺁوري اﺳﺖ‬ ‫آﻪ ﺗﺎ آﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ ﺣﺪي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺁور اﺳﺖ آﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺁن‪ ،‬ﻓـﺮد را ﻣﻌﺘـﺎد ﻣـﻲ آﻨـﺪ‪ .‬از ﻧﻈـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي‬ ‫ﻓﺎرﻣﺎآﻮﻟﻮژي‪ ،‬ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮم ﺷﻔﺎف آﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﻲ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ آﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺗﺎﻟـﻚ‪ ،‬ﻳـﺎ ﻣﻠـﻴﻦ هـﺎ ﻳـﺎ ﺷـﻜﺮ ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق‪ ،‬ﺗﺰرﻳﻘﻲ‪ ،‬ﺧﻮراآﻲ ﻳﺎ دود آﺮدن و ﮔﺎهﻲ هﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺷﻴﺪن روي دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دود ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺁن ﺑﺮاي اﻧﻔﻴﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ‪ ٣٠‬ﺗﺎ ‪ ١٠٠‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺖ و ‪ ١٠‬ﺗﺎ ‪ ٢۵‬ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺁن ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳـﻖ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﺮدد‪ .‬آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﺑﻲ ﺣﺲ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺁن ‪ Coke‬ﻣﺨﻔﻒ آﻠﻤﻪ آﻮآـﺎﻳﻴﻦ ))‪) Candy ،Cocaine‬ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ( ‪) Nose ،‬ﺑﻴﻨـﻲ( ‪) Snow،‬ﺑـﺮف( ‪Happy ،‬‬ ‫)ﺧﻮﺷﺤﺎل‪ ،‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ( و ‪) Dust‬ﻣﻮاد ﮔﺮدي‪ ،‬ﮔﺮد و ﺧﺎك( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮآﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ اﺳﺖ در آﺸﻮرهﺎي هﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺮو و ﺑﻮﻟﻴﻮي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻩ‪ ،‬ﺑﺮﮔﻬﺎي رﻧﮓ آﻮآﺎ را ﺑﺮاي ﻟﺬت و ﺧﻮش ﺑﻮدن ﻣﻲ‬ ‫ﺟﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎدر ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آﺎرهـﺎي ﺳـﺨﺖ و ﺟـﺪي و راﻩ رﻓـﺘﻦ و ﺗﺤﻤـﻞ ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ و ﺗﺸـﻨﮕﻲ از‬ ‫ﺟﻮﻳﺪن آﻮآﺎ ﻳﺎري ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻮآﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﺎدت در ﻣﻴﺎن ﺳـﺎآﻨﺎن آـﻮﻩ هـﺎي ﺁﻧـﺪ راﻳـﺞ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ‪ .‬در ﺗـﺎﺑﻮت هـﺎي‬ ‫)‪ (Huacas‬ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮو‪ ،‬ﻣﺠﺴﻤﻪ هﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮآﺎ آﺸﻒ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺘﻲ آﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻌﺘـﺎدان‬ ‫آﻮآﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﺳﺖ آﻪ در اﺛﺮ ﻣﻜﻴﺪن ﺑﺮگ آﻮآﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت‪:‬‬ ‫اﺛﺮات آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺁن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺪت زﻣـﺎن آﻮﺗـﺎهﺘﺮ‪،‬‬ ‫اﺣﺴﺎس اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧـﺮژي‪ ،‬ﭼـﺎﺑﻜﻲ و ﺳﺮﺧﻮﺷـﻲ زﻳـﺎد ﻣـﻲ آﻨـﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫اﺛﺮات ﺁن ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﻧﺒﺾ‪ ،‬ﺗﻨﻔﺲ‪،‬‬ ‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‪ ،‬ﮔﺸـﺎدﮔﻲ ﻣﺮدﻣـﻚ ﭼﺸـﻢ‪ ،‬ﭘﺮﻳـﺪﮔﻲ رﻧـﮓ‪،‬‬ ‫آــﺎهﺶ اﺷــﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻌــﺮق ﺷــﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳــﻚ و هﻴﺠــﺎن‪ ،‬ﺑــﻲ ﻗــﺮاري‪ ،‬ﻟــﺮزش ﺑــﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮص در دﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮهﻤﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺴﻲ‪ ،‬ﻋـﺪم هﻤـﺎهﻨﮕﻲ ﺣﺮآـﺎت‪ ،‬اﻏﺘﺸـﺎش دﻣـﺎﻏﻲ‪ ،‬ﮔﻴﺠـﻲ‪ ،‬درد ﭘـﺎ‪ ،‬ﻓﺸـﺎر ﻗﻔﺴـﻪ‬ ‫ﺳﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻬﻮع‪ ،‬ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺗﺐ‪ ،‬اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻠﻪ‪ ،‬ﺗﺸﻨﺞ و ﻣﺮگ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﺎدﻩ ﻧﻴﺰ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﻲ آﻮآـﺎﻳﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑـﺎن اﻏﻠـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ و ﺁﻟـﺮژي‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺁب رﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻮآﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺮد ﻣﺼﺮف‬ ‫آﻨﻨﺪﻩ دﭼﺎر ﺑﻲ ﻗﺮاري و ﺗﺸﻮﻳﺶ‪ ،‬هﻴﺠﺎن‪ ،‬ﺷﻮرﻳﺪﮔﻲ ﻓﻜﺮ و اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﺿـﺮﺑﺎن‪ ،‬ﺗـﻨﻔﺲ و ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﻓـﺮد‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪۴۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺛﺮات دراز ﻣﺪت‪:‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺁن از دﺳﺖ دادن وزن ﺑﺪن‪ ،‬ﻳﺒﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻲ ﺧـﻮاب‪ ،‬ﺿـﻌﻒ ﺟﻨﺴـﻲ‪ ،‬دﭘﺮﺳـﻴﻮن ﺗﻨﻔﺴـﻲ‪ ،‬اﺷـﻜﺎل در‬ ‫ادرار آﺮدن‪ ،‬ﺗﻬﻮع‪ ،‬آـﻢ ﺧـﻮﻧﻲ‪ ،‬رﻧـﮓ ﭘﺮﻳـﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺗﻌـﺮق ﺷـﺪﻳﺪ‪ ،‬دردهـﺎي ﺷـﻜﻤﻲ و اﺳـﻬﺎل‪ ،‬اﺧـﺘﻼﻻت در هﻀـﻢ و دﺳـﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﮔﻮارﺷﻲ‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬ﻟﺮزش دﺳﺖ هﺎ‪ ،‬ﻟﺮزش و ﺗﺸﻨﺞ‪ ،‬ﭘﺮﻳﺪن ﻋﻀﻼت و ﺳﻔﺘﻲ ﺁﻧﻬـﺎ‪ ،‬هﭙﺎﺗﻴـﺖ‪،‬‬ ‫ﺁب رﻳﺰش داﺋﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻳﺠﺎد زﺧﻢ‪ ،‬ﺁﻣـﺎس و ﺟﻮﺷـﻬﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص اﻃـﺮاف ﻣﺨـﺎط‬ ‫ﮔﻮش و ﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬زﺧﻢ ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﻲ )در ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻧﻔﻴـﻪ(‪ ،‬اﺿـﻄﺮاب‪ ،‬ﺑـﻲ ﻗـﺮاري‪ ،‬ﺗﺸـﻨﺞ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺳﻮء ﻇﻦ‪ ،‬ﮔﻴﺠﻲ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت درك زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن‪ ،‬رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺬﻳﺮي‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﻲ‪ ،‬ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮد آﺸـﻲ‪ ،‬ﺗﻮهﻤـﺎت و اﺧـﺘﻼل در ﺣـﻮاس )ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺷﻨﻮاﻳﻲ‪ ،‬و ﻻﻣﺴﻪ(‪ ،‬اﻓﻜـﺎر هـﺬﻳﺎﻧﻲ‪ ،‬و ﮔـﺎهﻲ اﺷـﺘﻬﺎي آـﺎذب و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺟﺪي دﻣﺎﻏﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻳﻜﻮز و آﻮآﺎﻳﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ و اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ آﻨـﺪ آـﻪ اﻳـﻦ واﺑﺴـﺘﮕﻲ در‬ ‫ﻋﺼﺎرﻩ آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ آﺮاك ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮ آﻮآﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻮش و ﻣﻴﻤﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺁن‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎي‬ ‫ﺗﺮك از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ زﻳﺎد دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬آﺮاك را ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻳﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن روي ﺗﻮﺗﻮن و ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ و ﭼﻪ از راﻩ آﺸـﻴﺪن ﺑـﺎ ﭘﻴـﭗ اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫آﻨﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺮف ﺁن ﺧﻮدداري آﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺁن را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺬب رﻳﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻐﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ دﺳﺖ دادﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از آﺮاك ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬اﺻﻮﻻ ﻓﺮدي آﻪ آﺮاك ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺧـﻮد ﺗﺴـﻠﻂ ﻧـﺪارد و ﮔﻮﻳـﺎ ﺧـﻮدي‬ ‫ﺧﻮد را ﮔﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫دﻧﻴﺎ زﻳﺒﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن هﺎ را دﻳﺪ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ دهﻴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺑﺴﺎزﻳﻢ‬

‫‪۴۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ال‪.‬اس‪.‬دي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ داروﻳﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﮔﺮوﻩ ﺗﻮهﻢ زاهﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ‪ .‬اوﻟـﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪ ١٩٣٨‬ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﻤﻲ دان ﺳﻮﺋﻴﺴـﻲ ﺑﻨـﺎم دآﺘـﺮهـﺎﻓﻤﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻣـﺎ ﺧـﻮاص ﺁن در ﺳـﺎل ‪ ١٩۴٣‬زﻣـﺎﻧﻲ آـﻪ ﺑﺼـﻮرت اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دآﺘـﺮ‬ ‫هﺎﻓﻤﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در دهﻪ ‪ ١٩۶٠‬ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣـﺎن از اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ در دهﻪ ‪ ١٩٩٠‬ﻣﺠـﺪداً در ﻣﻴـﺎن دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻴﻬﺎ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﻬﺮت ﭘﻴـﺪا آـﺮد واﻳـﻦ ﻣـﺎدﻩ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻓﺮهﻨﮓ در ﻏﺮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫درﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ دارو هﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬ﮔﺮﭼـﻪ در دهـﻪ ‪ ١٩۵٠‬اﻳـﻦ دارو ) ﺑﻨـﺎم ‪(Delgsid‬ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮآﻮب ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ )‪ (CIA‬ﻧﻴﺰ ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧـﻮد را‬ ‫ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ ا زﻣﺘﻬﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٩۶۶‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣـﺎدﻩ در ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺁن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ ‪ :‬ﻧﺪارد‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ‪ :‬ﻧﺪارد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻜﺮر از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﻲ ﻣﻲآﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد‬ ‫اﺣﺴﺎس اوﻟﻴﻪ از دوزﻩهﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪت اﺛﺮ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮات رواﻧﻲ ‪ ٣٠-۶٠‬دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎدﻩ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺪوداً ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اوج اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣـﺪوداً‬ ‫‪ ۵‬ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ال اﺳﻲ دي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺛﻴﺮات رواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ وﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻪ ﻓﺮد در ﺁن ﻗﺮار دارد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎً درﻓﺮم ﻗﺮص و ﻳﺎ آﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ آﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد آﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً هﻤﺮاﻩ اﻟﻜﻞ و ﻳﺎ ﺁب ﺑﻠﻌﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺛﺮات‬ ‫ال اس دﯼ اﺛﺮات ﺁﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩهﺎي ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدهـﺪ هﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺑـﺮاﻳﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ آـﻪ ‪ LSD‬ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ درﻏﺸـﺎء ﻣﻐـﺰي و ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻠـﻮي ﻣﻐـﺰي )‪(limbic Forebrain‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ )‪(Overdose‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺪرﻳﺎز‪ ,‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻔﻴﻒ‪ ،‬ﺗـﭙﺶ ﻗﻠـﺐ )ﺗـﺎآﻲ آـﺎردي( و ﻧـﺪرﺗﺎً اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي ﺑـﺪن ) هﻴﭙﺮﺗﺮﻣـﻲ(و از ﻧﻈـﺮ‬ ‫رﻓﺘﺎري اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دروﻧﮕﺮا وﻳﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻏﺎﻟﺒﺎً در اﻓﺮاد ﺗﺎزﻩ آﺎر ﻳﺎ اﻓﺮادﻳﻜﻪ اﺷـﺘﺒﺎهﺎً‬ ‫‪ LSD‬ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ﺣﺎدث ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪۴٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﺑﺮوﻣﻮ ‪ ٢،۵‬دﯼ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻨﺘﻴﻼﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ داروﯼ ﺗﻬﻴـﻴﺞ ﮐﻨﻨـﺪﻩ و ﺟﺰوداروهـﺎﯼ ﺻـﻨﺎﻋﯽ ﺗـﻮهﻢ زاﺳـﺖ‪ .‬ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺁن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از داروهﺎﯼ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩهﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﯾﻦ داروهﺎ و اﺳﺘﻔﺎدﻩهﺎﯼ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ دوزاژ ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﻼل ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﯽ وﻧﺎﭘـﺎﮐﯽ و ﻏﻴﺮواﻗﻌـﯽ ﺑـﻮدن ﺁﻧﻬـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺁﻓـﺮﯾﻦ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﻣﻴﻼدﯼ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ داروﯼ ﻓﻮق رادر ﮐﻠﻮﭘﻬﺎ وﭘﺎرﺗﯽهﺎﯼ دورﻩ اﯼ ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩهﺎﯼ ﻣﺠﺎز‬ ‫هﻴﭻ ﻣﺠﻮز ﭘﺰﺷﮑﯽ وﻃﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾـﻦ دارو وﺟـﻮد ﻧـﺪارد در اﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻓـﺮاد اﻓﺴـﺮدﻩ ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﻟـﺬت از اﯾـﻦ دارو‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﯾﻦ دارو در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑـﺰودﯼ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از اﯾـﻦ دارو در‬ ‫ﺗﮕﺰاس و ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ دراواﯾﻞ ‪ ١٩٧٠‬ﻣﻴﻼدﯼ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎزارهﺎﯼ ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد‪ .‬ﺷﻴﻮع اوﻟﻴﻪ اﯾﻦ دارو و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫در ﮐﻨﺘﺮل ﺁن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮاب و هﻴﺠﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات دارو‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮﻩ ادراﮎ ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩهﺎﯼ ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ (‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ‪ ۴‬ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽﺁﯾﺪ و اﺛﺮ ﺳﻤﯽﺁن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ‪ ٨‬ﻣﻴﻠﯽ‬ ‫ﮔﺮم ﻣﺎدﻩ اﯾﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ درﻋﺮض ‪ ٢٠‬ﺗﺎ ‪ ٣٠‬دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ و و ﭘﻴﮏ اﺛﺮ ﺑﻴﻦ ‪ ١/۵‬ﺗـﺎ‬ ‫دوﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﺛﺮ دارو ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ٨‬ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻃـﻮل ﻣـﯽﮐﺸـﺪ‪ .‬ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﭘـﺎﯾﻴﻦ ) ‪-۴‬‬ ‫ﺑﺮﻣﻮ ‪ ٢،۵‬دﯼ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻨﺘﻴﻼﻣﻴﻦ ( ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻮهﻢ زاﯾﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠـﺎﯼ اﯾﺠـﺎد ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﻻﺗﯽ ﻋﻼﯾﻤﯽاز ﻗﺒﻴﻞ هﻴﺠـﺎن زدﮔـﯽ‪ ,‬ﺳﺴـﺘﯽ و رﺧـﻮت اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ‪ .‬ﻣﻘـﺎدﯾﺮ زﯾـﺎدﺗﺮ ﻣﺼـﺮف ) ﺑـﻴﻦ ‪ ٢٠‬ﺗـﺎ ‪ ۴٠‬ﻣﻴﻠـﯽ‬ ‫ﮔﺮم(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪ LSD‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻻت ﺗﻮهﻢ زاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﯼ ‪ ۵٠‬ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﺼـﺮف اﺛـﺮﯼ ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ‬ ‫ﺗﻮهﻢ زا و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس وﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽﺁورد‪ .‬اﯾﻦ دارو هﻤﺎﻧﻨﺪ ‪DOM‬و ‪ ) DOB‬از دﺳﺘﻪ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦهـﺎ( ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ‬ ‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را دارد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩهﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزاﯾﻦ ﻣﺎدﻩ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎً از راﻩ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راﻩ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴـﺮد‪ .‬هـﻴﭻ‬ ‫ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁن اﻋﻼم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬درﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ هﻤﺎﻧﻨﺪ داروهﺎﯼ ﺗﻮهﻢ زاﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﺜـﻞ ‪ DOB‬و ‪LSD‬‬ ‫و ‪ MDMA‬درﺣﺎل ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﮔﯽ ال اس دﯼ ﻧﺒﻮدﻩ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﻴﮑﻪ اﮐﺴﺘﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪهﺎ وﮐﺎﻟﺞهـﺎﯼ‬ ‫داﻧﺶ ﺁﻣﻮزﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﻴـﺮد‪.‬اﯾـﻦ دارو هﻤﺎﻧﻨـﺪ داروهـﺎ ﯼ ﮐﻠـﻮپ ﻣﺜـﻞ ﮔﺎﻣﺎهﻴﺪروﮐﺴـﯽ‬ ‫ﺑﻮﺗﻴﺮات‪،‬ﮐﺘﺎﻣﻴﻦ و اﮐﺴﺘﺴﯽ در ﮐﻠﻮﭘﻬﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ رواج دارد‪.‬‬ ‫رواج و اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ دارو در ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮوﻣﻮ‪ A2CB ,‬وﻧﮑﺴﻮز رواج دارد و اﻧﻮاع اﺷﮑﺎل دوزاژ وﻧﺎم و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﺁن اﺣﺘﻴﺎج ﺑـﻪ ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دارد‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﯾﻦ دارو ﺟﺰو ‪ Schedul I‬ﺟﺪول ﻣﻮاد ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ‪ ١٩٧٠‬ﻣﻴﻼدﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪۴٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫‪ MDMA‬ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪ ١٩١٢‬ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﺷـﺮآﺖ ﺁﻟﻤـﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨـﻮان داروي‬ ‫اﺷﺘﻬﺎ زا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ‪ .‬اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ در دهـﻪ ‪ ١٩٨٠‬و ‪ ١٩٩٠‬در ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ‬ ‫راﻳﺞ ﺷﺪ‪ MDMA.‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷـﻮد‪ ،‬وﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا آﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ آﻪ اﻟﻜﻞ اﺛـﺮ ﺁن‬ ‫را ﺧﻨﺜــﻲ ﻣــﻲﺳــﺎزد‪ .‬اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از اﻳــﻦ ﻣــﺎدﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ در اﻣــﺎآﻨﻲﭼــﻮن آﻠﻮﭘﻬــﺎي‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﻪ‪،‬ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻴﻬﺎي ﺁﺧﺮﺷﺐ و در آﻨﺴﺮﺗﻬﺎي ﻣﻮزﻳﻚ راك راﻳﺞ اﺳﺖ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫در دهﻪ ‪ ١٩٧٠‬اﻳﻦ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ روان درﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣـﺎدﻩ در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارد‪.‬اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺪازﻩ هﺮوﺋﻴﻦ و آﻮآﺎﺋﻴﻦ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ داروﺋﻲ)‪(Tolerance‬‬ ‫ﻣﺼﺮف اآﺴﺘﺴﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺤﻤﻞ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪت اﺛﺮ‬ ‫ﻣﺪت اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ‪ ۴-۶‬ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻓﺮم ﻗﺮص و آﭙﺴﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از راﻩ ﺧﻮراآﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮات‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﺣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲآﻨﺪ‪،‬ﺣﺲ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان‪ ،‬از ﺑـﻴﻦ‬ ‫رﻓﺘﻦ اﺿﻄﺮاب و اﻳﺠﺎد ﺁراﻣﺶ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎدﻩ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪﻧﺒﺎل دارد‪.‬هﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻏـﺬا‬ ‫ﺧﻮردن‪،‬ﻧﻮﺷﻴﺪن وﺧﻮاب را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮآﺖ در ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻴﻬﺎي ‪٢-٣‬‬ ‫روزﻩ را ﻣﻲدهﺪ و ﻟﺬا درﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﻪ هﻤـﺮاﻩ آـﻢ ﺁب‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺪن )‪ (dehydration‬ﻣﻲآﻨﺪ‪ .‬از اﺛﺮات دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دارو ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﻮع‪،‬ﺗﻮهﻢ‪،‬ﺗﺐ‬ ‫و ﻟﺮز‪،‬ﺗﻌﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ‪،‬دردهﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺗﺎري دﻳﺪ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ )‪(Overdose‬‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ اﻳــﻦ دارو ﻣﻮﺟــﺐﻓﺸــﺎرﺧﻮن ﺑــﺎﻻ‪،‬ﺑﻴﻬﻮﺷــﻲ‪ ،‬ﺣﻤــﻼت‬ ‫اﺿﻄﺮاﺑﻲ‪ ,‬ﺗﺸﻨﺞ و ﺗﺐ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠـﺐ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﮎ )‪(Withdrawal‬‬ ‫اﻳﻦ دارو درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ‪ ،‬واﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬

‫‪۴٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺁﻣﺎر و اﻋﺪاد‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر‪ ،‬اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻼي ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺸـﺮي را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲآﻨـﺪ‪ .‬در اﻳـﺮان ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫هﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻬﺎن ـ آﺸـﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ـ و ﻗـﺮار داﺷـﺘﻦ در ﺷـﺎهﺮاﻩ اﺻـﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺰﻳـﺖ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪهﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻘـﺮ و ﺑﻴﻜـﺎري و …‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد در رأس ﻧﮕﺮاﻧﻲهﺎي دﻟﺴﻮزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ‪ .‬اهﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﺮﺑﻪهـﺎي واردﻩ‬ ‫ﺑﺮ ﺟﻨﺒـﻪهـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر‪ ،‬هـﺪفﮔﻴـﺮي اﻳـﻦ ﻣﻌﻀـﻞ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴـﻮز ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ آـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪهﺎي اﺻﻠﻲ آﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ‪ :١‬ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٨‬ﺗﺎ ‪٢۴‬‬ ‫ﻣﺮد ‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪٣۴‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫‪ ٣۵‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻨﺲ و‬ ‫ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ‬ ‫ﺳﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫‪ ١٨‬ﺗﺎ ‪٢۴‬‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫زن ‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪٣۴‬‬ ‫)ﻧﻔﺮ(‬ ‫‪ ٣۵‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺴﺎط ﻣﺼﺮف و ﺷﻴﺮﻩآﺶ ﺧﺎﻧﻪ )ﻣﻮرد(‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ )ﻧﻔﺮ(‬

‫ﺳﺎل‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪٧۶‬‬ ‫‪٢۵٢٢۵‬‬ ‫‪۴۵٢۴‬‬ ‫‪۵٣٠٣‬‬ ‫‪۵١۶۴‬‬ ‫‪۵١۴۴‬‬ ‫‪۵٠٩٠‬‬ ‫‪١۴٣٨٢۴ ٣٨٨۴۶ ٣٧۴۵۶ ٣٧١٠۵ ٣٣٣٧٨ ٢٧٠٣٩‬‬ ‫‪٢٧٩٧٨۴ ۶٣٢٣٧ ۶٠٠٨٨ ۵٧٩٧٠ ۵٣٣۵٩ ۴۵١٣٠‬‬ ‫‪٢۵٠۶١۴ ۵١١١۵ ۵٢٠٣۴ ۵٣۴٣٠ ۵٠٧۴۵ ۴٣٢٩٠‬‬ ‫‪٣۵٨۵‬‬ ‫‪٧٧٨‬‬ ‫‪۶۵٠‬‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪۵۶٨‬‬ ‫‪۴۶٩٠‬‬ ‫‪١٠٢٩‬‬ ‫‪٧٩٣‬‬ ‫‪١١٣٠‬‬ ‫‪١١٢٩‬‬ ‫‪۶٠٩‬‬ ‫‪٧۴٨١‬‬ ‫‪١۵۴٠‬‬ ‫‪١۴٩١‬‬ ‫‪١۵٧٨‬‬ ‫‪١۵۴۶‬‬ ‫‪١٣٢۶‬‬ ‫‪٨۶١۶‬‬ ‫‪١۴٨٢‬‬ ‫‪١۴۴۵‬‬ ‫‪٢٠٠۵‬‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫‪١٩١٣‬‬ ‫‪١۵٠۴۶۴ ۴٠٠٠۴ ٢٨٩۶٩ ٢۶١۴۵ ٣٠٧١٩ ٢۴۶٢٧‬‬ ‫‪۵٠٢٩٠۵ ٩٨٩٣۴ ١٠٧٩١۴ ١١٠٧٩۵ ٩٩۶٨٨ ٨۵۵٧۴‬‬ ‫‪۵۶۵٣‬‬ ‫‪١٣۵٩‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫‪٩٩٣‬‬ ‫‪١١٢۶‬‬ ‫‪٨٨۴‬‬ ‫‪٩۴١٧٣‬‬ ‫‪٢٢٢٠٩ ٢٠۵٠٧ ٢١٣٣٨ ١۶٢٣٩ ١٣٨٨٠‬‬ ‫‪٢۵۶۵‬‬ ‫‪٢۶٣‬‬ ‫‪٩١۵‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫‪٨٨١‬‬ ‫‪١۶٧‬‬ ‫‪١١٨۵٨٢٧ ١۶٢۵۵١ ١۵٩٢۶٠ ١۵٩٢٧١ ١۴٧٧٧٢ ١٢۴٩۶۵‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬

‫هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ ‪ ١‬ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ ١٣٧۶‬ﺗـﺎ ‪٧٢٣/٨١٩ ،١٣٨٠‬‬ ‫ﻧﻔﺮﺑﻮدﻩ آﻪ ‪ ۶٩٩/۴۴٧‬ﻧﻔﺮ ﻣﺮد )‪ (%٩۶/۶٣‬و ‪ ٢۴/٣٧٢‬ﻧﻔﺮ زن )‪ (%٣/٣٧‬ﺑﻮدﻩاﻧـﺪ‪ .‬ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻌﺘـﺎدان دﺳـﺘﮕﻴﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮ اﺳـﺎس‬ ‫ﮔﺮوهﻬﺎي ﺳﻨﻲ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زن و ﻣﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدان‪ :‬ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل ‪ ١٨ %٣/۶٠‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳﺎل ‪%٢٠/۵٧‬‬ ‫‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪ ٣۴‬ﺳﺎل ‪ ٣۵ %۴٠‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ‪%٣۵/٨٣‬‬ ‫زﻧﺎن‪ :‬ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل ‪ ١٨ %١۴/٧١‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳﺎل ‪%١٩/٢۴‬‬ ‫‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪ ٣۴‬ﺳﺎل ‪ ٣۵ %٣٠/٧٠‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ‪%٣۵/٣۵‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻩهﺎي ﻓﻮق‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد در ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﻲ ‪٢۵‬ﺗﺎ ‪ ٣۴‬ﺳـﺎل و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮔﺮوهﻬـﺎي ‪٣۵‬‬ ‫ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‪ ١٨ ،‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳﺎل و ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺳـﻨﻲ ‪ ٣۵‬ﺳـﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوهﻬﺎي ‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪ ٣۴‬ﺳﺎل‪ ١٨ ،‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳـﺎل و ﺗـﺎ ‪ ١٧‬ﺳـﺎل ﻗﺮاردارﻧـﺪ‪ .‬ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد در ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﻲ ‪ ٣۵‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ هﻢ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﺮوﻩ ‪ ٢۵‬ﺗﺎ ‪ ٣۴‬ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲﺷـﻮد و‬ ‫ﺳﭙﺲ در ﮔﺮوﻩ ‪ ١٨‬ﺗﺎ ‪ ٢۴‬ﺳﺎل ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ هﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ در ﮔﺮوﻩ ﺳـﻨﻲ زﻳـﺮ‬ ‫‪ ١٧‬ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺘﺎدان در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺬآﺮ ‪ ٣/۶٠‬درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎل ﺁﻧﻜـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﮔـﺮوﻩ در ﻣﻴـﺎن‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ %١۴/٧١‬اﺳﺖ آﻪ ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر دارد‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺎ ‪ %۶۶/٧٧‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩاﺳﺖ و هﺮوﺋﻴﻦ ﺑﺎ ‪ ،%١٩/٩٨‬ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد‬ ‫اﻋﺘﻴﺎد ﺁور ﺑﺎ ‪ %١٢/۵٠‬و ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ‪ %٠/٧۵‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺎﻳﮕﺎهﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪۵٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫روﻧﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ )آﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪاي از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪ( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ ٧۶‬ﺗﺎ ‪ ٨٠‬رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﻮدﻩ و‬ ‫از رﻗﻢ ‪ ١٢۴/٩۶۵‬ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻪ رﻗﻢ ‪ ١۶٢/۵۵١‬ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺎل ‪١٣٨٠‬رﺳـﻴﺪﻩاﺳـﺖ‪ .‬در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ‪ ٢۵۶۵‬ﺑﺴـﺎط‬ ‫ﻋﻤﺪة ﻣﺼﺮف و ﺷﻴﺮﻩآﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪﻩاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ ‪ :٢‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫‪٧۶‬‬ ‫‪۴٧٧٢٧‬‬

‫‪٧٧‬‬ ‫‪۵١۵٩٠‬‬

‫ﺳﺎل‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪٩٧٨٨٠‬‬

‫‪٧٩‬‬ ‫‪۶٧١٢٨‬‬

‫ﺟﻤﻊ‬

‫‪٨٠‬‬ ‫‪٣١٧٢۵١ ۵٢٩٢۶‬‬

‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫‪٧٩٨/۴١٣ ١١١/٩٣۶ ١٨٨/٣٧۴ ٢٠٢/٧۵١ ١٣٩/١٣٢ ١۵۶/٢٢٠‬‬ ‫)آﻴﻠﻮﮔﺮم(‬ ‫آﺸﻔﻴﺎت‬ ‫ﻗﺮص‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫‪١١١١٨۶ ٣١٠۵۶ ٣٢۵۴‬‬ ‫‪٨٢٨۶ ۶٠٩٧٨ ٧۶١٢‬‬ ‫)ﻋﺪد(‬ ‫ﻧﺎس‬ ‫‪٢۶٠١‬‬ ‫‪١٩٣٢٨‬‬ ‫‪۵٨۵‬‬ ‫‪٨١٧٢‬‬ ‫‪٣۴٠٩‬‬ ‫‪۴۵۶١‬‬ ‫)آﻴﻠﻮﮔﺮم(‬ ‫‪٢۴۴٨‬‬ ‫‪٧٨٣‬‬ ‫‪۴٢٧‬‬ ‫‪۶٢٧‬‬ ‫‪٣۴۵‬‬ ‫ﻣﺮد ‪٢۶۶‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫زن ‪٢۵٢‬‬ ‫‪٢٢۴٧‬‬ ‫‪۴٧٣‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪١١۵١‬‬ ‫‪٢۵٨‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ ‪٢۶٨٠۴٨ ۴١٩٣٣ ۵٨۴۴٨ ۵۴۶٨۵ ۶۵۴۴١ ۴٧۵۴١‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫‪۴٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٩۶‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫ﻣﺮد‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن‬ ‫ﺑﻮدن و ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢‬‬ ‫زن‬ ‫‪٧۴‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺖ‬ ‫‪٨٩٨١‬‬ ‫‪١٣٩۶‬‬ ‫‪١٣۴۴‬‬ ‫‪٣٢٣٢‬‬ ‫‪٢١٣٢‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ ‪٨٧٧‬‬ ‫)ﻧﻔﺮ(‬ ‫هﺮوﺋﻴﻦ ‪۶۶١٨٨ ١٢۶٩٣ ١۴٠۴١ ١١٢۶٢ ١۶۵٢٣ ١١۶۶٩‬‬ ‫‪١٨۶٢٠۶ ٢۵٨۶۴ ۴٠٩۶٨ ۴١١١٢ ۴۶٠٨۵ ٣٢١٧٧‬‬ ‫ﺗﺮﻳﺎك‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﻮاد‬ ‫‪٢۶٣۴‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‪۶۶٨‬‬ ‫‪۶٧۵‬‬ ‫‪۶٠١‬‬ ‫‪۴٠٠‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻴﻦ‬ ‫‪٢٧٣٨٣ ۵٧٢٩‬‬ ‫‪۵٠۵٨‬‬ ‫‪۶٧۴٨‬‬ ‫‪۵٠۶٧‬‬ ‫‪۴٧٨١‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫‪٢٣١٣‬‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫‪۴١٨‬‬ ‫‪۶۵۴‬‬ ‫‪۵۵٠‬‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪﻩ )ﻋﺪد(‬ ‫‪٢٨٢١۶٨ ۴۴۶۵٩ ۶٠۴٠٩ ۵٩٧٩٧ ۶٨٢٧۶ ۴٩٠٢٧‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ )ﻧﻔﺮ(‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ ‪ ٢‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺸﻔﻴﺎت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﻣﺘﻼﺷـﻲﺷـﺪﻩ و ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴـﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﺷـﺪﻩ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻃـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ ٧۶‬ﺗﺎ ‪ ،٨٠‬ﺟﻤﻌﺎً ‪ ٧٩٨/۴١٣‬آﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﻮادﻣﺨﺪر‪ ١٩/٣٢٨ ،‬آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎس و ‪ ١١١/١٨۶‬ﻋﺪد ﻗﺮص ﻣﺨﺪر آﺸﻒ و‬ ‫ﺿﺒﻂ و ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدﻳﺪﻩاﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ‪ ٢/٣١٣‬ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در ﺳﺮاﺳـﺮ آﺸـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻼﺷـﻲ‬ ‫ﺷــﺪﻩ و ﺑــﺮاي آﺸــﻒ ﻣــﻮاد و دﺳــﺘﮕﻴﺮي ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴــﺎن‪ ،‬ﺑــﻴﺶ از ‪ ٣١٧/٢۵١‬ﻣــﻮرد ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪاﺳــﺖ‪ .‬ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴــﺎن‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮادي آﻪ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲآﺮدﻩاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮﻳﺎك ‪ %۶۵/٩٢‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق هﺮوﺋﻴﻦ ‪%٢٣/۴۴‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ‪ %٩/٧٠‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺮﻓﻴﻦ ‪%٠/٩۴‬‬ ‫اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي ذآﺮﺷـﺪﻩ در ﻣـﻮرد ﻣﻌﺘـﺎدﻳﻦ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر هـﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدﻩ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻄﺒـﺎق ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق‪ ،‬از ‪ ٢٨٢/١۶٨‬ﻧﻔﺮ ﻗﺎﭼـﺎﻗﭽﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷـﺪﻩ‪ %٩٨/١٨ ،‬ﻏﻴﺮﻣﺴـﻠﺢ و ‪ %١/٨٢‬ﻣﺴـﻠﺢ ﺑـﻮدﻩاﻧـﺪ‪ .‬از آـﻞ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ آﻪ ‪ ۵/١٣٩‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ‪ ۴/۶٩۵ ،‬ﻧﻔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ و ‪ ۴۴۴‬ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬از آﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴـﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺮاﻧﻲ ‪ %۵٢/١۴‬ﻣﺮد و ‪ %۴٧/٨۶‬زن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ‪ .‬هﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑـﻴﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴـﺎن ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ‪ %٨٣/٣٣‬ﻣـﺮد و‬ ‫‪ %١۶/۶٧‬زن ﺑﻮدﻩاﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ارﻗﺎم‪ ،‬ﺳﻬﻢ ‪ ۴٧/٨۶‬درﺻﺪي زﻧﺎن در ﻗﺎﭼـﺎق ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در آﺸـﻮر‪ ،‬ﺟـﺎي ﺗﺄﻣـﻞ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ ‪ ٢‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﺪ آﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺸﻒ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل ‪ ٧٨‬ﺑـﻮدﻩ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ‪ ٧٧‬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﻼﺷﻲﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل ‪ ٧٨‬ﺑـﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪۵١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﻬﺪﯼ ﺧﻠﺠﯽ‬ ‫ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﻃﻠﺐ ﮐﺎم‪ ،‬دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان‪ ،‬از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯼ ﺗـﺎ دورﻩ ﻣﺸـﺮوﻃﻴﺖ‪ ،‬ﮐﺘـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ رودﯼ ﻣـﺎﺗﯽ‪،‬‬ ‫اﺳــﺘﺎد ﺗــﺎرﻳﺦ در داﻧﺸــﮕﺎﻩ دﻟﻴــﻮر )‪ (Delaware‬در اﻳــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑــﺎ؛ و ﻳﮑــﯽ از ﺁﺛــﺎر ﺑــﺪﻳﻊ و ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪاﯼ ﮐــﻪ در ﻗﻠﻤــﺮو‬ ‫اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از "دﺧﺎﻧﻴﺎت" هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ از ﺗﺮﻳﺎﮎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ‪ .‬هـﻢﭼﻨـﻴﻦ از "ﻣﺸـﺮوﺑﺎت" ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ‬ ‫هﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﻈﺮ دارد و هﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎﯼ وارداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮﻩ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﻮاد ﺳﮑﺮﺁور ﻳﺎ ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪﻩ ذهﻦ و روان ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ دﻣﺎغ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺁنهﺎ را ﺳﺮ‬ ‫ﮐﻴﻒ ﻳﺎ ﺳﺮ ذوق و وﺟﺪ ﻣﯽﺁورد‪.‬‬ ‫ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﺧﺮد‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎﻳﯽ ﭼـﻮن ﻗﻬـﻮﻩ‪ ،‬ﺷـﺮاب‪ ،‬ﺗﻮﺗـﻮن و ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ در ﻏـﺮب‪ ،‬از ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﺳـﺪﻩ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﺁﻏـﺎز ﺷـﺪ و داﻣﻨـﻪاﯼ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﭘﮋوهﺶهﺎﯼ روﺷﻦﮔﺮﯼ در دﺳﺖ اﺳﺖ درﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺐ‪ ،‬روز‪ ،‬ﺧﻮاﻧـﺪن‪ ،‬ﻧﻮﺷـﺘﻦ‪ ،‬ﻏـﺬا‪ ،‬ﻟﺒـﺎس زﻳـﺮ‪،‬‬ ‫ﭼﺮخ‪ ،‬اﻧﺪام اﻧﺴﺎن و هﺮ ﭼﻴﺰ "ﺧﺮد و ﺟﺰﻳﯽ" دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ روزﮔﺎرﯼ در ﺧﻮر ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﻴﺖِ ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮهﻨﮓ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﻴﻢ در ﻧﮕﺎرش ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﭘﯽ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در دهﻪهﺎﯼ ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﺑﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﺗﺎرﻳﺦ را دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖﮐﺮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ ﺁنهﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬روﻧﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫را ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﯼ‪ ،‬در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺦ "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﺸﺮﻳﺖ" اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﻼﺳـﻴﮏ ﺁن ﮐـﻪ‬ ‫"ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻞ و ﻣﻠﻮﮎ" و ﺷﺮح ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ و ﺣﮑﺎﻳﺖ هﺰﻳﻤﺖ و زوال ﺁﻧﺎن ﺑﻮد ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁدﻣﯽ را ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ؟‬ ‫در ﻧﮕﺮش ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ‪" ،‬ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺦ" دﻳﮕﺮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﺒﺮت ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻞﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑـﻮد‪ .‬ﭘـﺲ ﻻﺟـﺮم ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﯽﺑﺎﻳﺴـﺖ‬ ‫هﻤﻪ ﺳﻮﻳﻪهﺎ و ﺳﺎﻳﻪهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﮔﻴﺮد و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻮد از ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ هـﺮ اﻧﺴـﺎن‪ ،‬ﭼـﻪ رﻋﻴـﺖ ﭼـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﺳﺘﻢﮔﺮ ﻳﺎ ﺳﺘﻢدﻳﺪﻩ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺎدﻩﻟﻮح‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮﻩ و ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁدﻣﻴﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ هﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩاﯼ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫هﺮ ﻳﮏ از رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ذهﻨﯽ ﻳﺎ ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺁﮔـﺎهﯽ از‬ ‫ﺁن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮدرﺗﻮﻳﯽ‪ ،‬رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪام "ذات" ﺑﺸﺮ رهﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ روﯼ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻬﻮﻩ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻠﺦ و ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﻬـﻮﻩ ﭼـﻪ‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ و ﭼﻪ ﮐﺮدﻩ؛ و اﻳﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻏﻠﻴﻆ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﻗﺘﺼـﺎدﯼ او ﭼـﻪ اﺛـﺮﯼ‬ ‫ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎد‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻓﺮهﻨﮓ و رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن را ﻣﯽﺗﻮان از وراﯼ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺟﺮم ﺗﻴﺮﻩ‪ ،‬روﺷﻦ ﮐـﺮد‪ .‬رودﯼ‬ ‫ﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﮋوهﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎ و دودﮐﺮدﻧﯽهﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮاب و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﭘﮋوهﺶهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ درﺑﺎرﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﺮﺧﻮﺷﯽﺁور در ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ از دوران ﻣﺪرن و ﭘﺲ از ﺁن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶهﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدهﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪهـﺎﻳﯽ از‬ ‫ﺷﻌﺎﻳﺮ دﻳﻨﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ‪ ،‬ﺑﺴـﯽ دﻳﺮﺗـﺮ از ﺗـﺎرﻳﺦﻧﮕـﺎران‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ واﻗﻌﻴﺖهﺎﯼ ﻣﺎدﯼ از اﻳﻦ دﺳﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪۵٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﭘﮋوهﺶ درﺑﺎرﻩ ﺷﺮاب در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭼﻨﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻏﺎز ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻳـﻦ ﭘـﮋوهﺶهـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ و ﻣﻌﻨـﺎﯼ‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺮاب در ادﺑﻴﺎت ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﺜﻼً ﭘﺮﺳﺶهـﺎﻳﯽ از اﻳـﻦ دﺳـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤـﯽﻳﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺣﺮﻣـﺖ ﺷـﺮﻋﯽ‬ ‫ﺷﺮاب‪ ،‬ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺎدﻩﻧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻳﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(‪.‬‬ ‫رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎور دارد ﺳﻨﺖ اﻳﺪﻩﺁﻟﻴﺴﺘﯽ اﻳﺮان ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘـﮋوهﺶﮔـﺮان اﻳﺮاﻧـﯽ و اﻳـﺮانﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻏﺮﺑـﯽ را‬ ‫واﻣﯽدارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ "ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻮﯼ و ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان" روﯼ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدﯼ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎ ﻋﻼﻗﻪاﯼ ﻧﺸﺎن ﻧﺪهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ و اﺳﺘﻌﺎرﻩ‬ ‫اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﻏﻨـﯽ ادﺑﻴـﺎت و ﻋﺮﻓـﺎن و دﻳـﻦ و ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﺳـﻨﺎد ﺗـﺎرﻳﺨﯽ در اﻳـﻦﺑـﺎرﻩ اﻏـﻮاﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪﯼ ﺑـﺮاﯼ‬ ‫ﭘﮋوهﺶﮔﺮان ﺑﻮدﻩ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺳﺮﺧﻮﺷﯽﺁور ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎرﻩهﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺮ ﭘﮋوهﺶ ادﺑﻴﺎت و دﻳﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ در روﻳﮑﺮد ﻧﻮﻳﻦ او ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎرﯼ اﻳﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳــﺮانﺷﻨﺎﺳــﺎن ﮐﻼﺳــﻴﮏ ﮔﻮﻳــﺎ ﺑــﺎور داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺟــﺎن و ﺟــﻮهﺮ ﻳــﮏ ﮐﺸــﻮر را اﺑﻌــﺎد ﻏﻴﺮﻣــﺎدﯼ و ﻣﻌﻨــﻮﯼ ﺁن ﻣــﯽﺳــﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎرﯼ ﺟﺪﻳﺪ از اﻳﻦ اﻧﮕﺎرﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎﯼ ﻣﺎدﯼ و ﻋﻴﻨـﯽ‬ ‫اﻗﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭘﺪﻳﺪﺁورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮر ﻗﻬﻮﻩ‪ ،‬دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت‬ ‫ﮐﺘﺎب در ﻃﻠﺐ ﮐﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبهﺎ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯼ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻔـﺎهﻴﻢ و ﭘﺪﻳـﺪﻩهـﺎﯼ‬ ‫اﻧﺘﺰاﻋﯽ‪" ،‬ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎدﯼ" را ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻗﺮار دهﺪ؛ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻗﻬﻮﻩ‪ ،‬ﭘﺪﻳـﺪﻩهـﺎﻳﯽ ﻣـﺎدﯼ هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫رﺷﺘﻪاﯼ از اﻳﺪﻩهﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذوق و ﺳﻠﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻟﺬت‪ ،‬ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ‪" :‬ﻗﻬﻮﻩ‪ ،‬دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرﯼ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﺁن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ"‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎﻳﯽ ﮐـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ ﺗـﺎرﻳﺦﻧﮕـﺎرﯼ ﺁنهـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ "ﻟـﻮﮐﺲ و ﺗﺠﻤﻠـﯽ"‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﯼ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎور دارد "اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ را ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﻟـﻮﮐﺲ و ﺗﺠﻤﻠـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻣـﺮﯼ ﻓﺮﻋـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﭘﻨﺪاﺷﺖ؛ دودﮐﺮدن و ﺷﺎدﺧﻮارﯼ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن اﻣﻮر ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ و ﺗﺠﻤﻠﯽ و اﻣﻮر ﺿﺮورﯼ را ﺑﺮهﻢ ﻣـﯽزﻧﻨـﺪ و‬ ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺎدهﺎﻳﯽ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻓﺮهﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯼ درازﻣﺪتِ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهـﺎﻳﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوهﺶ ﺑـﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁن اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻗﻬﻮﻩ و ﺷﺮاب‪ ،‬در ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان‪ ،‬واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺎدﯼ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن‬ ‫رﺷﺘﻪاﯼ از ﻣﻌﻨﺎهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺁنهﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ‪ .‬رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﭘـﮋوهﺶ او اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩهـﺎ را در دو ﺟﻨﺒـﻪ ﻣـﺎدﯼ و‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽاش ﺑﺮﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﺑﻪ ﺑﺎور او‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﺮان در دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ ﭘﻮﻳﺎ را ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬـﺎن ﺑﻴـﺮون از ﺧـﻮد‬ ‫در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب در ﻃﻠﺐ ﮐﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ورود ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﯽهـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺨـﺪرات ﺗـﺎزﻩ ﺑـﻪ اﻳـﺮان در ﻋﺼـﺮ ﺻـﻔﻮﯼ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ از ورود اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩاﯼ اﺳﺖ؛ ﺑﻞﮐﻪ ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ روﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ و‬ ‫ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﮐﺮدن ﺁنهﺎ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ‪ ،‬هﻢ ذوق ﻣﺮدم ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪﻩ و هﻢ ﺁن ﻣﻮاد ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎرﯼ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﺮدم ﻃﻌﻢ و ﺑﻮﯼ وﻳﮋﻩ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪۵٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷﺎﻩ و ﺷﺮاب‬ ‫از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺣﻤﻠﻪ اﻋـﺮاب و ورود اﺳـﻼم ﺑـﻪ اﻳـﺮان‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴـﺎن و ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ اهـﻞ دﻳـﻮان و درﺑـﺎر را از ﻋـﺎدت ﻧﻮﺷـﻴﺪن ﺷـﺮاب‬ ‫ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﺎ ﺷﺎهﺎن ﺻﻔﻮﯼ ﻧﻴﺰ هﻮادار ﺷﺮب ﻣﺪام ﺑﻮدﻩاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران از ﻋﺜﻤﺎﻧﯽهﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد اوﻗﺎت ﺑﺴﻴﺎرﯼ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪاﯼ دﻣﺎغ را ﺗﺮ ﻣـﯽﮐـﺮد و ﺑﺮﺧـﯽ‬ ‫ﺷﺎهﺎن دﻳﮕﺮ ﺻﻔﻮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻠﺨﻮش ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ را ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﻴﻦﻃﻮر ﮐﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎﮎ هﻢ ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻬﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯼ روﻧﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺒﻪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻗﺘﯽ در ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ﻳﺎ در ﮐﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎﮎ ﺑـﻪ اﻓـﺮاط ﻣـﯽﮔﺮاﻳﻴﺪﻧـﺪ‪ ،‬ﺗـﺪﺑﻴﺮ و ﺧـﺮدورزﯼ ﺗﺒـﺎﻩ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﻮﮐﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﯽدﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﻴﻮن از ﻗﺤﻄﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‪ ،‬روﻳﺪاد ﺗﻠﺦ‪ ،‬ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ از زﻣﻴﻦهﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ در ﻗﺤﻄـﯽ ﺳـﺎلهـﺎﯼ‬ ‫‪ ١٨۶٩ -٧٢‬ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪﻩ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﻗﺤﻂ‪ ،‬ﻳﮏ دهﻢ اهﺎﻟﯽ اﻳﺮان ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ‪ .‬ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ هـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺁنﮐـﻪ در ﺳـﺪﻩ ﺷـﺎﻧﺰدهﻢ‬ ‫وارد اﻳﺮان ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺸﻮد و ﺣﺘﺎ ﺳﻪ ﻗـﺮن ﺑﻌـﺪ‪ ،‬هﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰﯼ ﺷﻮرﺷـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷﺪ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ – ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮﻳﻦ ﺟﺒﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺗﺎ ﺁن هﻨﮕﺎم – ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮﻩ و ﭼﺎﯼ هﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ دﺳﺖﻣﺎﻳﻪ ﺷﻮرشهﺎ و ﺟﻨﺒﺶهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ ،‬در اﻟﮕﻮهﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌـﻪﭘـﺬﻳﺮﯼ ﻣـﺮدم اﻳـﺮان‬ ‫اﺛﺮﯼ ﺷﮕﺮف ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﯼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻗﻬﻮﻩ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب و راﻳـﺞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﺑـﺪل‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم‬ ‫دورﻩ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪاﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﯽاﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺮان و اروﭘﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﻴﺰد‪ .‬در دوراﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﻋﻘﻼﻧـﯽ ﮐـﺮدن ﻧﻈـﺎم زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﺗـﺎزد و ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ ﺳـﺒﺐ ﻣﺮدﻣـﺎن ﺳـﺨﺖﮐـﻮش و ﭘﺮﮐـﺎر و‬ ‫رﻳﺎﺿﺖﮐﺶ ﺷﺪﻩاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﮐﻪ از اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻟـﺬتﺟـﻮ و ﮐـﺎمران‪ ،‬ﮐـﻢﮐـﺎر و‬ ‫ﮐﺮﺧﺖ و ﻧﻴﺰ در دوران اﻓﻮل ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ‪.‬‬ ‫رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﯼ ارزﺷﯽ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهـﺪ زﻳـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭼـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ و‬ ‫ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاد ﺳﮑﺮﺁور و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽزا اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ او ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﻼم ﺗﻨﻬـﺎ اﺻـﻞ ﻧﻈـﻢدهﻨـﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻓﺮهﻨـﮓ ﻧﺒـﻮدﻩ و هﻤـﻪ‬ ‫رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ داد‪.‬‬ ‫در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ "ﺟﺪﻳﺖ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اوﻟﻴﻪ ﺁدﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ"‬ ‫و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎﯼ ﺳﮑﺮﺁور هﻤﻴﺸﻪ و هﻤﻪﺟﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪﻩ و ﺣﺘﺎ در هـﻴﭻ دورﻩاﯼ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دوران ﻣـﺪرن‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﻟﺬت‬ ‫ﺟﺪا از ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف در اﻳﺮان و ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺻﺎدرات و واردات در ﭼﻬﺎرﺳﺪﻩ ﻳﺎدﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘـﺎب در‬ ‫ﻃﻠﺐ ﮐﺎم ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻬﺎدهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎ و ﮐﺸﻴﺪﻧﯽهﺎﯼ ﺳﺮﺧﻮشﮐﻨﻨـﺪﻩ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣـﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁنهﺎ را ﺑﮑﺎود؛ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻩﮐﺶﺧﺎﻧﻪ ﻳـﺎ ﭼـﺎﯼﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻣﺮدﻣـﯽ از‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻓﺮودﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ دورﻩ را درﺑﺎرﻩ ﺁﺛﺎر ﻣﺨـﺪرات و ﻣﺸـﺮوﺑﺎت ﺑـﺮ ﺑـﺪن و ﺧﺎﺻـﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﻧﻴﺮوﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪۵۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﻟﺬت‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﮔﻴﺮاﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺟﺪالهﺎﯼ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮب ﺗﻮﺗﻮن )ﮐﺸـﻴﺪن ﺗﻮﺗـﻮن( ﻳـﺎ‬ ‫ﺷﺮب ﻗﻬﻮﻩ اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﻪهﺎﯼ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺼﺮ درﺑﺎرﻩ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽهﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وارداﺗﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺧﻮد ﺁن اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻮﺗﻮن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎزﻩاﯼ در ﻓﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪ‪ :‬ﺁﻳـﺎ ﮐﺸـﻴﺪن‬ ‫ﺗﻮﺗﻮن روزﻩ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺠﺎدﻻت ﺳﺮﺁﻏﺎز درﮔﻴﺮﯼ ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﮐﺘﺎبهـﺎﯼ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ" )ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ( ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫هﻤﻴﻦﻃﻮر ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺨﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﻊ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮاب از ﻓﺼﻞهﺎﯼ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ دورﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ هﺎﯼ "در ﻃﻠﺐ ﮐﺎم"‬ ‫ﻋﻨﻮانهﺎﯼ دﻩ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ‪:‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ‪ :‬ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻠﯽ‪ :‬اﻳﺮان از ﻗـﺮن ﺷـﺎﻧﺰدهﻢ ﺗـﺎ ﻗـﺮن ﻧـﻮزدهﻢ؛ ﻓﺼـﻞ دوم‪ :‬ﺷـﺮاب در اﻳـﺮان ﻋﺼـﺮ ﺻـﻔﻮﻳﻪ‪ :‬اﻓـﺮاط و‬ ‫اﻣﺴﺎﮎ؛ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﺷﺮاب در اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ‪ :‬از ﻣﻨﻊ ﻧﻴﻢﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪﻏﻦﮐﺮدن ﻗﻄﻌﯽ؛ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺗﺮﻳـﺎﮎ در اﻳـﺮان ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﺻﻔﻮﻳﻪ‪ :‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرِ ﺑﻮﻣﯽﺷﺪﻩ؛ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺗﻮﺗﻮن در اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ‪ :‬ﻟﺬت و ﺗﺤﺮﻳﻢ؛ ﻓﺼﻞ ﺷﺸـﻢ‪ :‬ﻗﻬـﻮﻩ در اﻳـﺮان ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﺻﻔﻮﻳﻪ‪ :‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر‪:‬‬ ‫ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ ﺷﺮاب در اﻳﺮان ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر‪ :‬از ﻧﻘﺾ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﻓﺴـﻖ؛ ﻓﺼـﻞ هﺸـﺘﻢ‪ :‬ﺗﺮﻳـﺎﮎ و ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ در اﻳـﺮان ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر‪ :‬از ﻟﺬت ﺗﺎ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﺖ ﺷﺪن؛ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬از ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻪ ﭼﺎﯼ‪ :‬دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮف در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر؛ ﻓﺼﻞ دهـﻢ‪:‬‬ ‫ﻗﻬﻮﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪن در ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻧﻪ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف در اﻳﺮان ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر‬ ‫در ﻃﻠﺐ ﮐﺎم‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﭼﻬﺎر ﺳﺪﻩ اﻳﺮان را ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ اﻳﺮان ﭘﮋوﻩ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻳﺮان در اﻳﻦ دورﻩ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﺰﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ هﻤـﻪ ﭘـﺎرﻩهـﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﺑﻪ هﻢ را ﺑﺎزﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﺸﺎن دادﻩ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎﯼ ﻣﺎدﯼ ﭼﻪ اﺛﺮﯼ ﺳﺘﺮگ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎمهﺎﯼ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯼ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺮاﯼ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﻩ اﻳﺮاﻧــﯽ‪ ،‬ﺑﻬــﺮﻩ از ﺧﻮاﻧــﺪن اﻳــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺑــﻪ ﻳﺎﻓﺘــﻪهــﺎ و ﻧﺘﻴﺠــﻪهــﺎﯼ ﺁن ﺧﻼﺻــﻪ ﻧﻤــﯽﺷــﻮد؛ ﺑﻠﮑــﻪ ﺷــﻴﻮﻩ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﯽ رودﯼ ﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪ ،‬ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ‪:‬‬ ‫‪Matthee, Rudi, The Pursuit of Pleasure, Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500-1900, Princeton‬‬ ‫‪University Press, 2005 ٣۴٧ ,pages‬‬

‫‪۵۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﺮاغ ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫اﻋﺘﻴﺎد‪ ،‬ﻧﻪ !!!‬ ‫‪.‬‬

‫ﺁﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﮔﺮدﺁورﯼ و ﺗﻬﻴﻪ اﯾﻦ‬ ‫وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎرﯼ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫‪۵۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪ - ٨۴‬وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬

Cheraq 09 - Attached  

Cheraq's last issue published on November 2008 and since then Neda Magazine is pyublishing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you