Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ๑. ข้อมูลทั่วไปนายอ้าย เชียงรุ้ง อายุ ๗๕ ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ๓๗๒ หมู่ที่ ๙ ตาบลศรีดอนมูล อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาชั้น ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวนสมาชิกในครัวเรือน ๔ คน เป็นชาย ๒ คน หญิง ๒ คน รายได้เฉลี่ย ๒๑,๑๒๕ บาทต่อคนต่อปี

๒. ผลการวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุความยากจนของครัวเรือน ได้รับบริจาค

๒.๑ สภาพปัญหาของครัวเรือน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และทาเกษตรกรรม ทานา ไม่มีทุนประกอบอาชีพเพียงพอ มีรายได้ไม่แน่นอน และสมาชิกในครัวเรือนเป็น เด็ก กาลังเรียนหนังสือ ๒.๒ ผลการวิเคราะห์ครัวเรือนตามทักษะ ๔ ท. ได้แก่ ทักษะ มีความรู้ทักษะการทาเกษตรกรรม หัตถกรรมจักสาน ทัศนคติ มีความยัน หมั่นเพียร หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทรัพยากร มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านเพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก สวนครัว มีอุปกรณ์การทาเกษตร ทางออก

มีพืชผักสวนครัว

ประหยัด อดออม


๓. กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนชีวิต/แผนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ยากจนให้มีรายได้พ้นเกณฑ์ ๓.๑ กิจกรรมที่ครัวเรือนดาเนินการเอง - จัดทาบัญชีครัวเรือน - ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การประหยัด อดออม ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินเอง และจาหน่าย ๓.๒ กิจกรรมที่ชมุ ชน หน่วยงาน หรือส่วนราชการให้การสนับสนุน พัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย

- สานักงานพัฒนาชุมชนให้ความรู้ การจัดทาบัญชีครัวเรือน และร่วม จัดทาแผนชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาของครัวเรือน

อดีต (เมษายน2555)

- กองทุนในหมู่บ้านพิจารณาให้สินเชื่อ เพื่อเป็นทุนในการประกอบ อาชีพ

๔. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น/ผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนที่ชีวิตของครัวเรือน ยากจน - ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไว้กิน และ จาหน่าย ทาให้มีรายได้เสริม และ ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. ปัจจัยที่ทาให้การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความสาเร็จ - ครัวเรือนมีทัศนคติที่ดี - ผู้นาในหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ

๖. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ปัจจุบัน (สิงหาคม 2555)

- ขาดงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ๗. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน - ควรจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเชียงแสน♪♪ถนนริมโขง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150♪♪โทร./โทรสาร 0-5365-0870

เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ อ.เชียงแสน  
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ อ.เชียงแสน  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย