Metro katalog Neprehrana od 23.06.-06.07.2022.

Page 1

NI J E V A Ž N A V E LI ČI N A BI Z NI S A. N E G O P A R T N E R S T V A. N a š e e xt r a z a v a š u s pj e h. PODRŠ KA CI J E L E G O DI N E

E D U N O P Z I O M A J A V D Z I

A N A R H NEP RE 0 2 3. 0 6. D O D O E J N A T R AJ

LI NI J A GI O T T O m at e rij al p o r c ul a n plit ki 2 7 c m; d u b o ki 3 0 c m; pl at a 31 c m; z a pi z z u 3 3 c m

EKA I LI D O I S T 2. 2 0 2 7. 0 6.

cij e n a v e ć o d

49

S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.

Z A LI H A

S U N C O B R A N S A U V Z A Š TI T O M

99

( 6 2, 4 9)

p r o mj e r c c a. 1 8 0 c m vi š e b oj a

P OST OLJE Z A S U NC O B R A N z a p r e m ni n a 1 8 l b oj a: bij el a

P O N U D A V RI J E DI Z A C E N T R E J A N K O MI R I S E S V E T E

cij e n a z a k o m a d

69

99

( 8 7, 4 9)

M M 2 21 4


S E R VI R A N J E

P RI B O R Z A JEL O H OTEL P O R C U L A N S A B BI A

plit ki t a nj u r - 21 c m, 2 6 c m, 31 c m d u b o ki t a nj u r - 2 0 c m, 2 7 c m z dj el a - 1 4 c m, 1 7 c m o v al ni t a nj u r 31 c m t a nj u r z a tj e st e ni n u 2 8 c m c o u s t a nj u r 2 6 c m

cij e n a v e ć o d

26

n e h r đ aj u ći č eli k 1 8 / 0, d e blji n a 4 m m n o ž e vi 2 /1 vili c e 3 /1 žli c e 3 /1 žli c a z a bij el u k a v u 6 /1 žli c a z a c r n u k a v u 6 /1

99

( 3 3, 7 4)

cij e n a v e ć o d

1 9 99

( 2 4, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

Č AŠE B A N QUET Č AŠE EST RELL A w hi s k y 3 0, 5 cl 4 /1

5 9, 9 9 ( 7 4, 9 9)

b ur g u n d y 6 3 cl, 6 /1, b or d e ux 6 0 cl, 6 /1, vi n o 3 6, 8 cl, 6 /1

cij e n a z a 6 /1

1 0 9 99

(1 3 7, 4 9)

BODEGA DE K A NTE R

1 8 9 99

( 2 3 7, 4 9)

1, 2 5 l

s o k 3 6, 5 cl 4 /1

6 9, 9 9 ( 8 7, 4 9) cij e n a z a k o m a d

2 2 99

( 2 7, 7 4)

cij e n a z a k o m a d

1 2 99

(1 6, 2 4)

BOCA ZA U L J E / O C AT O LI VI A

VAZ A FLO R A o v al 11 x 2 6 c m

2 6l

SET Z A S OL I PAPAR

cij e n a z a k o m a d

m at e rij al i n o x /st a kl o, s a n o s a č e m, b o či c e di m e n zij a 5 x11, 3 c m, l a k o p u nji v e

2

79

99 ( 9 9, 9 9)

STA KLE N K A SA BA MBUS PO KLOPCE M

8 8 0 ml 3 6, 9 9 ( 4 6, 2 4) 11 0 0 ml 3 9, 9 9 ( 4 9, 9 9) p o kl o p c e m i žli či c o m, 3 2 0 ml

2 6, 9 9 ( 3 3, 7 4)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


K U H A NJE P O S U Đ E MI L A N O

t a v a z a u m a k 5 l, 3, 8 l, 2, 5 l, 2 l, 1, 2 l, 0, 5 l l o n či ć z a mlij e k o 0, 8 l l o n a c 7 l 2 4 c m, 5 l 2 2 c m, 4 l 2 0 c m, 3 l 1 8 c m, 2 l 1 6 c m p o kl o p a c st a kl e ni 1 6 c m, 1 8 c m, 2 0 c m, 2 2 c m, 2 4 c m

cij e n a v e ć o d

49

99

( 5 6, 2 4)

mad m a d e i n it al y d al 1 9 4 1

T A V E SI M P L E COOK

w o k 2 8 c m, g rill 2 6 x 2 6 c m, 2 4 c m, 2 8 c m, z a p al a či n k e 2 5 c m

cij e n a v e ć o d

79

99 ( 9 9, 9 9)

M E T R O P R O F E S SI O N A L POSUDA

o k r u gl a 11 x 6 c m, o v al n a 2 2, 6 x1 3 x 4 c m, 2 5 x1 5 x 5, 5 c m, 3 5 x 21 x 6, 8 c m č et v rt a st a 3 3, 5 x 2 2, 5 x 6, 5 c m, 3 8 x 2 5, 5 x 7 c m

cij e n a v e ć o d

1 5 99

(1 9, 9 9)

ZELLER STAL A K S A N O Ž E VI M A

st al a k + 6 n o ž e v a

cij e n a z a s et

1 5 9 99

(1 9 9, 9 9)

ZELLER M U Ž A R G R A NI T A N T R A CI T

m at e rij al: g r a nit di m e n zij e: Ø 9 x 6, 5 c m

cij e n a z a k o m a d

7 9 99

( 9 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

O D S T R A N JI V A Č K O Š TI C A 3

29

99 ( 3 7, 4 9)

ZDJEL A S A PO KLOPCE M

m at e rij al v at r o st al n o st a kl o o k r u gl a 1, 5 l, 2 l, 3, 5 l o v al n a 2, 4 l, 3, 5 l

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

cij e n a v e ć o d

6 9 99

( 8 7, 4 9)


M A LI K U Ć A N S KI A P A R A TI

cij e n a z a k o m a d

ISKRA K U H A L O V O D E T- 8 0 3 AI

s n a g a 2 2 0 0 W, z a pr e m ni n a 1, 7 l

71 cij e n a z a k o m a d

ISKRA Š T A P NI MI K S E R S W - 21 8

snaga 25 0 W o št ri c e o d n e h r đ aj u ć e g č eli k a e r g o n o m s ki di z aj

5 9 99

( 7 4, 9 9)

99

( 8 9, 9 9)

ISKRA BLE NDER D L- B L 0 1 G S

snaga 5 0 0 W 2 br zi n e i p ul s ni r a d vr č z a pr e m ni n e 1, 5 l o štri c e o d n e hr đ aj u ć e g č eli k a

ISKRA R U Č NI MI K S E R S P O S U D O M S1 - A

s n a g a 2 0 0 W, 2 b r zi n e, p o s u d a z a p r e m ni n e 2 l, m etli c e z a mij e š a nj e i g nj e č e nj e

E LI T R U Č NI MI K S E R H M -1 9 3 0 ISKRA S A L A M O R E Z NI C A F S - 9 01 7 A

snaga 15 0 W p r o mj e r o št ri c e 1 8 9 m m o št ri c e o d n e h r đ aj u ć e g č eli k a d ulji n a r e z a nj a 1 6 0 -1 7 0 m m p o d e si v a d e blji n a r e z a nj a 0 - 2 0 m m al u mi nij s k o k u ći št e

cij e n a z a k o m a d

31 9 9 9

( 3 9 9, 9 9)

4

2 3 9 99

( 2 9 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

1 3 5 99

(1 6 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

71 9 9

( 8 9, 9 9)

TEFAL Š T A P NI MI K S E R H B 6 4 31

TEFAL S J E C K A LI C A M B 4 5 0 B 3 8 snaga 5 0 0 W u sit nj a v a, sj e c k a i mij e š a 4 i n o x o št ri c e, p ul s ni r a d k a p a cit et p o s u d e 5 0 0 ml j e d n o st a v n o u p r a vlj a nj e, p oti s k o m n a v r h u

s n a g a 3 0 0 W, 6 b r zi n a s t u r b o f u n k cij o m, i z b a ci v a č m etli c a s a si g u r n o s ni m si st e m o m, m etli c e z a mij e š a nj e i g nj e č e nj e, r oti r aj u ći st a kl e ni t a nj u r

cij e n a z a k o m a d

cij e n a z a k o m a d

2 3 9 99

( 2 9 9, 9 9)

snaga 8 0 0 W p ul s e f u n k cij a t u r b o f u n k cij a p o st a v k e b r zi n e 2 0 p o s u d a 8 0 0 ml sj e c k ali c a 5 0 0 ml m utili c a

cij e n a z a k o m a d

3 5 9 99

( 4 4 9, 9 9)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


M A LI K U Ć A N S KI A P A R A TI cij e n a z a k o m a d

159

99

(1 9 9, 9 9)

TEFAL R O Š TI L J C B 5 0 3 81 3

X L p o v r ši n a: p e č e nj e z a 8 o s o b a n e p rij a nj aj u ć a p o dl o g a p o d e si vi t e r m o st at p e ri v o u p e rili ci s u đ a snaga 2 0 0 0 W

TEFAL C J E DI L O A G R U M A Z P 3 0 01

cij e n a z a k o m a d

4 3 9 99

TEFAL F RI T E Z A F F 2 0 31 snaga 16 0 0 W k a p a cit et ulj a 1, 8 l t e r m o st at 1 5 0 -1 9 0° C

p o s u d a 0, 6 l, 2 filt e r a pl a sti č ni i i n o x, 2 s mj e r a v rt nj e, z a štit ni p o kl o p a c, s p r e m ni k p ri klj u č n o g v o d a, 2 5 W

( 5 4 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

3 91

99 ( 4 8 9, 9 9)

GORE NJE L E D O M ATI M D1 2 0 0 W

v eli či n a k o c ki c a l e d a X L d n e v n a k oli či n a l e d a 1 2 k g b r zi n a i z r a d e k o c ki l e d a 9 mi n v ol u m e n s p r e m ni k a z a v o d u 1, 8 l s n a g a 1 2 0 W, f u n k cij a s a m o či š ć e nj a

cij e n a z a k o m a d

5 9 9 99

( 7 4 9, 9 9)

ARO MI K R O V A L N A M W 7 7 2 0 G

s n a g a mi k r o v al o v a 7 0 0 W s n a g a g rill a 8 0 0 W, z a p r e mi n a 2 0 l 5 r a zi n a s n a g e, 3 0 - mi n ut ni ti m e r f u n k cij a o d m r z a v a nj a

cij e n a z a k o m a d

3 5 9 99

s na ga 6 0- 8 0 W k a p a cit et p r oi z v o d nj e l e da 1 2 k g/ h s p r e m ni k z a v o d u 3, 5 l

( 4 4 9, 9 9)

F GORE NJE HL AD NJA K R B 61 51 A W

z a p r e mi n a hl a d nj a k a 2 3 0 l z a p r e mi n a l e d e ni c e 2 5 l v eli k a l a di c a z a p o v r ć e s r e g ul a cij o m vl a ž n o sti di m e n zij e ( š x v x d): 6 0 x1 4 5 x 6 4 c m

5

A

cij e n a z a k o m a d

2. 0 7 9

cij e n a z a k o m a d

2 31 9 9

( 2 8 9, 9 9)

G

K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 21 6, 6 6 k n

99 ( 2. 5 9 9, 9 9)

T A R RI N G T O N H O U S E D R O BI LI C A L E D A C R1 8 0 0

ISKRA T OSTE R S M- 2- B L

snaga 8 0 0 W n e p rij a nj aj u ć e pl o č e z a štit a o d p r e g rij a v a nj a

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

cij e n a z a k o m a d

5 5 99

( 6 9, 9 9)


HL A ĐE NJE

K LI M A HI S E N S E C F 3 5 Y R1 F G / C F 3 5 Y R1 F W 3, 4 k W S E E R / S C O P - A++ / A+ g rij a nj e n a -1 5° C pli n R 3 2 Wi - Fi ti m e r 2 4 h

K LI M A HI S E N S E C F 5 0 X S1 F G / C F 5 0 X S1 F W cij e n a z a k o m a d

2. 4 7 9

99

( 3. 0 9 9, 9 9)

5, 0 k W S E E R / S C O P - A++ / A+ g rij a nj e n a -1 5° C pli n R 3 2 Wi - Fi ti m e r 2 4 h

cij e n a z a k o m a d

3. 6 7 9

E LI T V E N TI L A T O R F -1 6 N cij e n a z a k o m a d

E LI T V E N TI L A T O R F R -1 6 W 40 c m snaga 45 W 3 b r zi n e, o s cili r a nj e p o d e si v a vi si n a, m a x 1, 3 m

2 0 7 99

( 2 5 9, 9 9)

40 c m snaga 45 W A C 2 2 0-24 0 V 5 0/ 6 0 Hz 3 b r zi n e, o s cili r a nj e p o d e si v a vi si n a, m a x 1, 3 m

E LI T V E N TI L A T O R F M S - 4 0 1 2 N MI S T QUADRO K LI M A U R E Đ A J A C - 3 5 C H - L F BI O

r a s hl a d n a s n a g a 3 5 0 0 W s n a g a z a g rij a v a nj a 3 5 0 0 W n o ć ni r e ži m r a d a, a ut o m at s ki r a d, t u r b o r a d, L E D e k r a n, R - 3 2 P LI N

E LI T R A S H L A ĐI V A Č Z R A K A A C -1 8

3i n1: hl a đ e nj e, o vl a ži v a č i p r o či š ći v a č z r a k a s p r e m ni k z a v o d u 7 5 0 ml ( 8 h r a d a) 3 b r zi n e

6

cij e n a z a k o m a d

1. 91 9 9 9

( 2. 3 9 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

1 2 7 99

(1 5 9, 9 9)

40 c m snaga 75 W A C 2 2 0-24 0 V 5 0/ 6 0 Hz d alji n s ki u p r a vlj a č 3 b r zi n e, ti m e r s p r e m ni k z a v o d u z a 8 s ati m a gli c e

T A R RI N G T O N H O U S E M O BI L N A K LI M A M AC232 0C

hl a đ e nj e 2, 6 k W p o g o d n o z a p r o st o rij e 1 0 -1 5 m 2

99

( 4. 5 9 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

1 3 5 99

(1 6 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

47 9 99

( 5 9 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

1. 51 9 9 9

(1. 8 9 9, 9 9)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


S K L A DI Š T E N J E I ČI Š Ć E N J E

I NOX K A NTA

cij e n a z a 5 0 l

71 9

s k ot a či m a i p e d al o m 7 0 l 7 9 9, 9 9 ( 9 9 9, 9 9)

99

( 8 9 9, 9 9)

M E T R O P R O F E S SI O N A L K A NTA Z A S MEĆE S PO KLOPCE M 1 2 l 1 2 7, 9 9 (1 5 9, 9 9) 3 0 l 1 7 5, 9 9 ( 21 9, 9 9)

ARO NOSAČ VREĆA Z A OT PA D 2 /1

1 0 3, 9 9 (1 2 9, 9 9)

cij e n a z a 1 /1

6 3 99

( 7 9, 9 9)

ARO STAJ AĆ A PEPELJAR A

T A R RI N G T O N H O U S E K A NTA Z A S MEĆE S WI N G T O P

3 0 l 2 7 9, 9 9 ( 3 4 9, 9 9) 1 2 l 1 4 3, 9 9 (1 7 9, 9 9)

9 l 2 3, 9 9 ( 2 9, 9 9) 2 5 l 3 9, 9 9 ( 4 9, 9 9) 5 0 l 6 3, 9 9 ( 7 9, 9 9)

K A NTA Z A R AZD VAJ A NJE O T P A D A 3 U1 b oj e: b e ž i bij el a 1 3+1 3+ 8 l

7

cij e n a z a k o m a d

1 3 5 99

(1 6 9, 9 9)

K A NTA ZA S MEĆE P E D A L A, M O D A 4 5l

111, 9 9 (1 3 9, 9 9)

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

cij e n a z a 2 5 l

9 5 99

(11 9, 9 9)


S K L A DI Š T E N J E I G L A Č A N J E

cij e n a z a k o m a d

cij e n a z a k o m a d

DI S P A N Z E R Z A SAPU N I NOX

67

99

( 8 4, 9 9)

DI S P A N Z E R Z A D E ZI N FI CI J E N S L A K AT

1 4 3 99

(1 7 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

cij e n a z a k o m a d

GI MI S U ŠI L O Z A RUBLJE 18 M

5 9 99

( 7 4, 9 9)

DAS K A Z A GL AČ A NJE

dr v e n a d as k a s a pl at n o m, di m e n zij e: 1 0 6 x 3 0, 5 c m

6 3 99

( 7 9, 9 9)

cij e n a z a k o m a d

ARO KOŠARA ZA R UBLJE PL AVA

T A R RI N G T O N H O U S E KOŠAR A Z A RUBLJE

2 3 99

( 2 9, 9 9)

41 l

3 8 l s o rt, 3 9, 9 9 ( 4 9, 9 9) 4 0 l s o rt, 3 9, 9 9 ( 4 9, 9 9) s p o kl o p c e m, 6 0 l, s o rt,

6 3, 9 9 ( 7 9, 9 9)

TEFAL OSOB N A VAG A ARO P L A S TI Č N A K A N T A 1 0 l, m et al n a r u č k a pl a v a

8

cij e n a z a k o m a d

1 0 39

(1 2, 9 9)

č v r st o st a kl e n o p o st olj e, t a n ki di z aj n ( 2 2 m m) di m e n zij a: 3 0 x 3 0 c m v eli ki L C D z a sl o n do 15 0 kg mj e r ni k o r a k: 1 0 0 g b at e rij s ki ul o ž a k u klj u č e n: C V 2 0 3 2

cij e n a z a k o m a d

8 7 99

(1 0 9, 9 9)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


V R T NI N A M J E Š T A J

S T O L D A N U BI O

o v al ni di m e n zij e: 1 6 5 x11 0 x 7 2 c m b oj a: bij el a

ST OL FA R O

o v al ni di m e n zij e: 1 3 7 x 8 5 c m b oj a: bij el a

cij e n a z a k o m a d

309

99

( 41 2, 4 9)

cij e n a z a k o m a d

1 5 9 99

( 21 2, 4 9)

S T O L NI L O

bij eli, č et v rt a sti di m e n zij e: 8 0 x 8 0 c m

cij e n a z a k o m a d

1 3 9 99

(1 7 9, 9 9)

7 9 99 8 9 99

(1 0 4, 9 9)

ST OL AC A RPA bij el a, z el e n a cij e n a z a k o m a d

9

(11 2, 4 9)

3 3 99 3 9 99

( 4 4, 9 9)

S T O L A C S CI L L A M O N O B L O K di m e n zij e: 5 3 x 5 4 x 8 0 c m b oj a: bij el a, z el e n a cij e n a z a k o m a d

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

( 4 9, 9 9)


S VE Z A TER AS U

cij e n a z a 7 0 x 7 0 c m

cij e n a z a k o m a d

429

599

99

( 5 3 7, 4 9)

cij e n a z a 1 5 0 x 9 0 c m

M E T R O P R O F E S SI O N A L C A S SI O PI A S T O L I S T O L A C

ARO LEŽ ALJ K A C H A RLES

s j a st u k o m, p r e s vl a k a o d pl a stifi ci r a n e t k a ni n e, m et al n a k o n st r u k cij a, vi š e b oj a, di m e n zij e: 1 3 4, 5 x 8 0 x 6 4, 5 c m

10

999

00

( 7 4 8, 7 5)

00

(1. 2 4 8, 7 5)

cij e n a z a k o m a d

2 7 9 99

( 3 4 9, 9 9)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


S VE Z A TER AS U

T A R RI N G T O N H O U S E S U N C O B R A N 2, 9 M A L U

di m e n zij e: 2, 9 m, o k r u gli, m at e rij al: 1 5 0 g / m 2 p oli e st e r, p r o mj e r d r š k e: 3 8 m m, vi si n a 2, 4 3 m, r e g ul a cij s k a r u či c a, b oj e: h u m u s, a nt r a cit, t a m n o si v a i t a m n o cr v e n a

cij e n a z a k o m a d

299

T A R RI N G T O N H O U S E S U N C O B R A N 3, 9 M A L U

99

( 3 7 4, 9 9)

di m e n zij e: 3, 8 7 m, o k r u gli, m at e rij al: 1 5 0 g / m 2 p oli e st e r, p r o mj e r d r š k e: 3 8 m m, vi si n a 2, 4 3 m, r e g ul a cij s k a r u či c a, b oj e: a nt r a cit, h u m u s, t a m n o c r v e n a i bij el a

cij e n a z a k o m a d

399

99

( 4 9 9, 9 9)

38 c m

T A R RI N G T O N H O U S E VI S E ĆI S U N C O B R A N P U S H U P di m e n zij a ot v o r e n o g s u n c o b r a n a ( di a / h) c m: 2 9 5 / 2 4 3 U V 5 0+ b oj e: t a m n o pl a v a /t a m n o si v a, h u m u s /t a m n o si v a, t a m n o si v a /t a m n o si v a

11

B E T O N S KI S T A L A K

cij e n a z a k o m a d

4 9 9 99

( 6 2 4, 9 9)

FI 3 8 m m, p r o mj e r: 4 0 c m, t e ži n a: 21 k g, p o ci n č a n a cij e v, o bl o ž e n k uli r o m, FI 4 8 m m, p r o mj e r: 5 0 c m, t e ži n a: 5 5 k g, p o ci n č a n a cij e v cij e n a z a k o m a d

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

1 3 9 99

(1 7 4, 9 9)

48 c m

2 4 9 99

( 31 2, 4 9)


S T O L CI I G A R NI T U R E

cij e n a z a k o m a d

M E T R O P R O F E S SI O N A L V R T N A G A R NI T U R A 3 /1

849

99

(1. 0 6 2, 4 9)

m a si v ni b o r; di m e n zij e: 2 2 0 x 7 0 c m

32

U P OT R E B A N A OT V O R E N O M

T E ŽI N A

cij e n a z a k o m a d

M E T R O P R O F E S SI O N A L S O F A S E T 3 /1

g a r nit u r a 3 /1; č eli č n a k o n st r u k cij a s a t efl o n s ki m p r e m a z o m; d vij e f ot elj e s a j a st u ci m a ( 6 9 x 8 0 x 7 5 c m) i st ol s a k e r a mi č k o m pl o č o m ( 6 0 x 6 0 x 4 0,1 c m)

2. 0 9 9 0 0

( 2. 6 2 3, 7 5)

-45

U P OT R E B A N A OT V O R E N O M

T E ŽI N A

M E T R O P R O F E S SI O N A L S O F A S E T 4 /1

s et s e s a st oji o d d vij e f ot elj e ( 6 9 x 7 0 x 7 0 c m), d v o sj e d a (1 2 8 x 7 0 x 7 0 c m) i st ol a (1 0 0 x 5 2 x 3 6 c m) r o b u s n a k o n s kt r u k cij a o d č eli k a i al u mi nij a al u mi nij s ki o k vi r z a r u k o h v at e pl o č a st ol a u i z gl e d u d r v et a j a st u ci o d P U pj e n e t e si vi P E m at e rij al, zi p z at v a r a nj e T efl o n ™ z a štit a z a t k a ni n u: r e p el e nt v o d e, ulj a i ot p o r n o n a m rlj e

12

cij e n a z a k o m a d

4. 4 9 9 0 0

( 5. 6 2 3, 7 5)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


T E K S TI L

ARO K R P A MI K R O FI B R A

cij e n a z a 5 /1

31

di m e n zij e: 4 0 x 4 0 c m 8 5 % p oli e st e r, 1 5 % p oli a mi d

99

( 3 9, 9 9)

500

M E T R O P R O F E S SI O N A L L A N E N A K U HI N J S K A K R P A di m e n zij e: 5 0 x 7 7 c m 5 5 % p a m u k, 4 5 % l a n

g/ m2

cij e n a z a 1 2 /1

149

T A R RI N G T O N H O U S E R U Č NI K

99 (1 8 7, 4 9)

500

g/ m

5 0 0 g/ m 2 5 0 x1 0 0 c m 2 3, 9 9 7 0 x1 4 0 c m 3 5, 9 9

( 2 9, 9 9) ( 4 4, 9 9)

cij e n a z a 3 0 x 5 0 c m

7 99 ( 9, 9 9)

2

800

g/ m2

R U Č NI K B L U E NI G H T

b oj a: bij el a, 5 0 0 g / m 2 3 0 x 5 0 c m 7, 9 9 ( 9, 9 9) 5 0 x1 0 0 c m 2 7, 9 9 ( 3 4, 9 9) 7 0 x1 4 0 c m 6 3, 9 9 ( 7 9, 9 9)

P O D N A S T O P A B L U E NI G H T 5 0x7 0 c m

13

2 9, 9 9 ( 3 7, 4 9)

cij e n a z a k o m a d

J AST U K Š T E P A NI S O F T Y 6 0 x 8 0 c m, 8 0 0 g / m 2

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

4 9 99

( 6 2, 4 9)


URED PI S A Č S KE NER K O PI R K A FA KS

cij e n a z a k o m a d

cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 9 6, 6 6 k n

HP P RI N T E R O J P R O 9 0 1 0 AI O

927

2 2 st r/ mi n, st a n d a r d 1 U S B 2. 0, h o st U S B, et h e r n et, wi r el e s s, d u pl e x, ti nt e: H P 9 6 3 / 9 6 3 X L

A G

L O GI T E C H S L U Š A LI C E S MI K R O F O N O M

99

(1.1 5 9, 9 9)

1 9 9 99

( 2 4 9, 9 9)

F cij e n a z a k o m a d

cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E

1 2 x 8 6, 6 6 k n

8 31 9 9

BE NQ M O NI T O R 2 4'' G W2 47 5 H

(1. 0 3 9, 9 9)

L O GI T E C H B E ŽI Č NI MI Š + B E ŽI Č N A TI P K O V NI C A M K27 0

1 7 9 99

( 2 2 4, 9 9)

2, 4 G H z

I P S, 5 m s, V G A

KI O XI A U S B 2. 0 M E M O RI J A 64 G B

14

cij e n a z a k o m a d

8 7 99

(1 0 9, 9 9)

KI O XI A M E M O RI J S K A K A R TI C A MI C R O S D 32 GB

cij e n a z a k o m a d

47 99

( 5 9, 9 9)

MAXELL B E ŽI Č N E S L U Š A LI C E S MI K R O F O N O M BT B52

c r n e, bij el e, pl a v e

cij e n a z a k o m a d

1 3 5 99

(1 6 9, 9 9)

S v e cij e n e s u u k u n a m a, a u z a g r a d a m a s u i z r a ž e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. I z r a ž e ni p o p u sti u r a č u n ati s u u cij e n e. S vi p r oi z v o di ni s u d o st u p ni u s vi m c e nt ri m a.


URED

A4 A4 A4

1 6 0 g/ m2

SI G M A TER MO ROLA 1 0 /1

FOR NAX ŠI R O KI R E GI S T R A T O RI A 4 c r ni, pl a vi i t a m n o pl a vi

1 0 0 g/ m2

N A VI G A T O R F O T O K O PI R NI P A PI R

cij e n a z a 5 7 m m x 3 0 m

33

1 2 0 g/ m2

A4 1 6 0 g, p a ki r a nj e 2 5 0 li st o v a

99 ( 4 2, 4 9)

8 7, 9 9 (1 0 9, 9 9)

1 0 0 g, p a ki r a nj e 5 0 0 li st o v a

8 9, 9 9 (11 2, 4 9)

1 2 0 g, p a ki r a nj e 2 5 0 li st o v a

69

cij e n a z a 1 2 0 g

99

( 8 7, 4 9)

cij e n a z a k o m a d

11 7 9

(1 4, 7 4)

PLOČA BI J E L A M A G N E T N A

cij e n a z a 4 0 x 6 0 c m

6 9 99

( 8 7, 4 9)

cij e n a z a k o m a d

B RI S A Č Z A BI J E L U M AG NET N U PLOČ 15

1 7 99

( 2 2, 4 9)

FELLO WES U NI Š T A V A Č P A PI R A 3 6 C z a p r e mi n a s p r e m ni k a 1 2 l r e z a ni k o m a di 4 x 4 0 m m

P o n u d a o d 2 3. li p nj a d o 0 6. s r p nj a 2 0 2 2.

cij e n a z a k o m a d

3 5 9 99

( 4 4 9, 9 9)


M E DI A

Ž eli t e k u pi ti p rij e n o s n o r a č u n al o ili T V k oj e g n e m a m o u a s o r ti m a n u ? Sl o b o d n o p o š alji t e u pi t n a i nf o @ m e t r o - c c. h r i p o sl a t ć e m o v a m p o n u d u. D O S T U P N A B O N U S Z A Š TI T A Z A S V E T E L E VI Z O R E S A 2 G O DI N E J A M S T V A Z A D O D A T N E 3 G O DI N E SI G U R N O S TI

A G

F cij e n a z a k o m a d

6 3 99

cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 9 5, 8 3 k n

J VC LED T V LT- 3 2 V H 21 0 5

91 9

99

AA K8 AAA K8

(1.1 4 9, 9 9)

1 0 0

A

A G

( 7 9, 9 9)

DURACELL O P TI M U M

G

C

SM AR T

M

F

TV

F cij e n a z a k o m a d cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 1 6 2, 4 9 k n

P HI LI P S LED T V 4 3 P F S 5 5 0 5 /1 2 D V B - T/ H D / S s at elit s ki p ri klj u č a k

1. 5 5 9 9 9

(1. 9 4 9, 9 9)

G R U N DI G LED T V 40GFF6933B Q u a d C or e 2x U S B Wi - Fi i nt e r n al U S B R e c o r di n g

K U P O VI N A N A R A T E 1 2 x 1 6 6, 6 6 k n

1. 5 9 9 9 9

(1. 9 9 9, 9 9)

F M

R A DI O

T O S HI B A KARAO KE Z V U Č NI K T Y- A S C 5 0

s n a g a: 2 5 W x 2, F M r a di o: 8 7. 5 M H z - 1 0 8 M H z, P oj a č al o z a git a r u, Di s c o L E D r a s vj et a, Mi k r of o n, A U X, Ut o r z a mi k r of o n, Ut o r z a git a r u, U g r a đ e n a b at e rij a: 1 2 V 4 A h

cij e n a z a k o m a d K U P O VI N A N A R A T E

1 2 x 7 7, 0 8 k n

739

99 ( 9 2 4, 9 9)

M A NTA Z V U Č NI K T U B A B L U E T O O T H S P K 2 0 4 F M C R NI

s n a g a 1 5 W, F M r a di o, u g r a đ e n a b at e rij a 1 5 0 0 m A h, Mi c r o S D ut o r, A U X -i n

P o n u d e n az n a č e n e u ov o m M E T R O k at al o g u vrij e d e u a k cijs k o m p eri o d u ili d o ist e k a z ali h a. Cij e n e s u izr až e n e u k u n a m a, t e vrij e d e z a k u p nj u ori gi n al ni h M E T R O p a kir a nj a. Cij e n e n az n a č e n e b ez z a gr a d a pr e dst a vlj aj u cij e n e b ez P D V- a, d o k s u cij e n e u z a gr a d a m a izr až e n e s u klj u č e ni m P D V- o m. P ovr at n a n a k n a d a u visi ni o d 0, 5 0 k n p o b o ci/li m e n ci u klj u č e n a j e u pri k az a n e cij e n e u k at al o g u. N e pr e uzi m a m o o d g ov or n ost z a tis k ars k e p o gr eš k e. F ot o gr afij e s u i nf or m ativ n o g k ar a kt er a i n e m or aj u u p ot p u n osti o d g ov ar ati stv ar n o m iz gl e d u pr oizv o d a. Ov a p o n u d a vrij e di is klj u čiv o u n aši m tr g ovi n a m a, z a M E T R O k u p c e i p osl ov n e p art n er e s v alj a n o m M E T R O k arti c o m u s kl a d u s o dr e d b a m a O p ći h uvj et a pr o d aj e u M E T R O v el e pr o d aj ni m c e ntri m a i nij e d ost u p n a p otr oš a či m a niti os o b a m a ml a đi m o d 1 8 g o di n a.

Cij e n e n a v e d e n e u M E T R O k at al o zi m a vrij e d e i s klj u či v o z a k u p o vi n u u v el e pr o d aj ni m c e ntri m a, t e n e vrij e d e z a d o st a v u.

cij e n a z a k o m a d

2 5 9 99

( 3 2 4, 9 9)