Page 1

เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สิงหาคม 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

คานา

การฝึกประสบการณ์จานวน 300 ชั่วโมง และ/หรือ สหกิจศึกษาจานวน 600 ชั่วโมง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษา ได้ รั บ ทั้ ง ความรู้ แ ละประสบการณ์ ต รง จากการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ๆที่ นอกเหนือจากการได้รับความรู้ที่จากตาราเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ ใหม่ๆ ที่ ทั นต่อเหตุก ารณ์ รวมทั้ งการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ซึ่งสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็น สาขาหนึ่งใน 7 สาขาวิชาชีพของกลุ่มแรกได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิด AEC ดัง นั้นความจาเป็นในเรื่องภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร จึงเป็นเรื่องแรกๆที่ ต้อ ง เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปเผชิญกับการทางานในชีวิตจริง เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ ทั้ง นักศึกษา พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ได้เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการ ฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศ าสตร์ ที่ ค วรทราบก่ อนฝึก ประสบการณ์ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งฝึ ก ประสบการณ์ หลั ง การฝึ ก ประสบการณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์ต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ แล้ว ซึ่ง นั ก ศึ ก ษาได้ส รุป ผลที่ ได้รั บพร้อมทั้ งข้ อเสนอแนะจากการฝึก ประสบการณ์ ส่ ง อาจารย์นิเทศในวันปัจฉิมนิเทศ เอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และท้ายที่สุด ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความราบรื่นและ กระตือรือร้นในการฝึก ประสบการณ์ เพื่อนาพาชื่อเสียงมาสู่ ต นเอง สาขาวิ ชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดทา สิงหาคม 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

สารบัญ คานา สารบัญ ส่วนที่หนึ่ง 1 การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 1.1 ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์ 1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ 1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.4 เป้าหมาย 1.5 เงื่อนไขการออกฝึกประสบการณ์ 1.6 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ 1.7 สถานที่ฝึกประสบการณ์

หน้า ก ข 1 1 1 1 1 2 2 2

2.แนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2.1 การปฏิบัติตนก่อนการออกฝึกประสบการณ์ 2.2 การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกประสบการณ์ 2.3 การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 2.4 สรุปผลการฝึกประสบการณ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษา

3 3 3 4 5

3.แนวปฏิบัติสาหรับอาจารย์นิเทศ 3.1 แนวปฏิบัติก่อนนิเทศ 3.2 แนวปฏิบัติระหว่างนิเทศ 3.3 แนวปฏิบัติหลังนิเทศ

7 7 7 7

4.แนวปฏิบัติสาหรับพี่เลี้ยงหรือสถานประกอบการ

8

5.การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 5.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 5.2 การวัดและประเมินผล 6. การยกเลิกการฝึกประสบการณ์หรือส่งตัวกลับ

9 9 9 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

7.เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ควรรู้ 7.1 แบบคาร้องขอฝึกประสบการณ์ 7.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 7.3 หนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 7.4 หนังสือส่งนักศึกษารายงานตัวฝึกประสบการณ์ 7.5 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 7.6 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ 7.7 ระเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 7.8 ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา 7.9 ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 7.10 สรุปผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ 7.11 ข้อเสนอแนะจากการฝึกประสบการณ์ 7.12 สรุประยะเวลาปฏิบัติงาน 7.13 ข้อคิดเห็นของพี่เลี้ยง 7.14 ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ ส่วนที่สอง 1.1 การเตรียมความพร้อม 1.2 ทฤษฎีและรูปแบบของการเตรียมความพร้อม 1.3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 1.4 การเตรียมความพร้อม 90 ชั่วโมง ส่วนที่สาม คุณสมบัติของผู้ทางานเป็น ส่วนที่สี่ ฝึกประสบการณ์อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ

10

16

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มต่างๆ

18

ภาคผนวก ข ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กาหนดการปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ

35 35 36

11 11 12 13 14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

1

ส่วนทีห ่ นึ่ง 1. การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 1.1 ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึ ก ประส บการณ์ วิ ช า ชี พ เป็ น กระ บ วนการเพิ่ ม ทั ก ษะ แล ะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความ เข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะและความสามารถในการท างานที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ทั้ ง ในสถานประกอบการ และการ ประกอบอาชี พอิสระ นักศึก ษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการอุต สาหกรรม ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการทางาน สามารถเห็นวิธีการ สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสร้างความเชื่ อมั่นและทัศนคติที่ดี ต่อวิ ช าชี พ และให้ นัก ศึ ก ษาฝึ ก การท างานร่ว มกั บผู้ อื่น ที่ ส าคัญเป็นการเสริม สร้า ง สมรรถภาพในการทางานการประกอบอาชีพในอนาคต 1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ 1) เพื่อฝึ ก ให้นัก ศึก ษามีค วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพระเบียบวิ นัย และ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพ ตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ 3) เพื่อให้ นักศึก ษาได้ท ราบถึ งปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และ สามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 4) เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ต่อไป ภายหลังจากสาเร็จการศึกษา 5) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐบาล 1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม (44000) โทรศัพท์ 043-020227 ต่อ 6302 โทรสาร 043-742191 1.4 เป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

2

1.5 เงื่อนไขการออกฝึกระสบการณ์ 1) นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ทุกคนจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ขั้ น ต้ น จากสาขาวิ ช าฯ ก่ อ น ถ้ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง จะไม่ มี สิ ท ธิ์ อ อก ฝึ ก ประสบการณ์ 2) ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศจากคณะฯ ก่อนจึง จะออกฝึกประสบการณ์ได้ 3) ในระหว่างฝึกประสบการณ์ หากมีปัญหาที่ทาให้เกิดความไม่พึงประสงค์ของ สถานที่ฝึกประสบการณ์ คณะฯ จะเรียกตัวกลับมาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข 4) นักศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้ในด้านมารยาทในการเข้าสังคม และการปฏิบัติ ตนต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 1.6 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จานวน 300 ชั่วโมง 1.7 สถานที่ฝึกประสบการณ์ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

บริษัท ยัวร์แนฟ จากัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

3

2. แนวปฏิบัตส ิ าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2.1 การปฏิบัติตนก่อนการออกฝึกประสบการณ์ 1)ศึ ก ษาข้ อ มู ล และรายละเอี ย ด ต่ า งๆของหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาจะไปฝึ ก ประสบการณ์ให้เข้าใจ 2) เตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นความรู้ แ ละทฤษฎี ต่ า งๆที่ จ ะนาไปใช้ ใ นขณะฝึ ก ประสบการณ์ 3) ตรวจสอบความสะดวกในเรื่องของที่พักระหว่างฝึกประสบการณ์ 4) ตรวจสอบเส้นทางและประมาณเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ 5) เตรียมความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกประสบการณ์ 6) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 7) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการฝึกประสบการณ์ (ถ้ามี) 2.2 การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกประสบการณ์ 1. นัก ศึก ษาทุ ก คนต้ องเข้ าร่ ว มกิ จกรรมของฝ่ ายวิ ช าการ เช่ น การปฐมนิเ ทศ การปัจฉิมนิเทศ หรือกิจกรรมอื่นๆที่คณะฯกาหนดไว้ 2. ส่งรูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้วจานวน 1 รูปที่อาจารย์นิเทศ เพื่อติดใน ระเบี ย นข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ พร้ อ มกรอกรายละเอี ย ดให้ ชั ด เจนและ ครบถ้วน 3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมใน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ดังนี้ 1) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานที่ฝึกประสบการณ์ อย่างเคร่งครัด 2) ต้องลงเวลามาปฏิบัติงานและกลับทุ กครั้ง โดยมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ดูแลนักศึกษาในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 3) ต้ อ งท าบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น ตามแบบที่ ค ณะฯ ก าหนดไว้ และส่งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ตรวจเป็นระยะ 4) ต้องตรงต่อเวลา ทั้งเวลาไปและกลับ 5) ต้องมีใบลาทุ กครั้งที่ป่วยหรือไม่สามารถฝึก ประสบการณ์ ต ามปกติได้ โดยส่งใบลาที่หัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 6) ต้ อ งข ออ นุ ญา ต หั วห น้ า งา น ทุ ก ค รั้ งที่ จะ ออ ก นอ กส ถา นที่ ฝึ ก ประสบการณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

4

7) ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ แต่งกายของนักศึกษา หรือตามระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์ 8) ต้องไม่พาเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ เข้ามาในสถานที่ ฝึกประสบการณ์ โดย ไม่ได้ขออนุญาตสถานที่ฝึกประสบการณ์นั้นก่อน 9) ต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 10) ต้องรับฟังความคิดเห็น และคาแนะนาของหัวหน้างาน และอาจารย์ นิเทศ เพื่อทาการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 11) ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ความช่วยเหลือต่อ สถานที่ฝึกประสบการณ์ 12) ต้ อ งมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ม าติ ด ต่ อ โดยเฉพาะการแสดงออกทั้งกิริยา ท่าทาง และการพูด จะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม 13) นักศึกษาต้องรักษาความลับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 14) นักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผูท ้ ี่มาติดต่อด้วย ความสุภาพไม่หยาบคาย ก้าวร้าว ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่กระทาตนเป็นนักเลง อันธพาล 15) นัก ศึก ษาต้องไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสารเสพติดทั้ งใน และนอกสถานประกอบการโดยเด็ดขาด 4. พบหรือติดต่อ อาจารย์นิเทศทันทีเมื่อมีปัญหาด้ว ยการโทรศัพท์ จดหมาย/ อีเมล์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ 5. สรุปประสบการณ์ และข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ หมายเหตุ

ถ้ า หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ ข ณะฝึ ก ประสบการณ์ เ มื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น จะไม่ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของ สถานที่ฝึกประสบการณ์นั้น

2.3 การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในขณะฝึกประสบการณ์ ของแต่ละวันเป็น สิ่ ง จ าเป็ น เพราะการบั น ทึ ก ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ปั ญ หา ข้ อ คิ ด และ ประสบการณ์ในขณะปฏิบัติง าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิ เคราะห์งาน สรุปผลงาน ตลอดจนการเสนอแนะต่างๆ ดังนั้นการบันทึกจึงมีประโยชน์ดังนี้ 1) การฝึ ก นิ สั ย ที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ รู้ จั ก หน้ า ที่ ค วาม รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

5

2) ข้อมูลตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่บันทึกไว้จะเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ สะท้อนให้เห็นความจริงในการปฏิบัติงาน 3) การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ จะเป็นบรรทัดฐานที่ดี ให้นักศึกษา สามารถนาไปปรับปรุงตนเองเมื่อสาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ 4) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เป็ น เทคนิ ค วิ ธี ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ จะอ านวย ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรง ข้อเสนอแนะในการบันทึกงาน 1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะวั น ในตารางที่ กาหนด 2) ในการบันทึกแต่ละครั้ง ให้นักศึกษาลงนามกากับไว้ด้านท้าย 3) ให้ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ลงนามรับรอง หรือแสดงข้อเสนอแนะ ด้วยทุกครั้ง 4) เสนอบันทึกต่ออาจารย์นิเทศหรือผู้ตรวจฝึกประสบการณ์ทราบ เมื่อไป นิเทศหรือตรวจการฝึกประสบการณ์ 5) การบั น ทึ ก ต้ อ งเป็ น ระเบี ย บ สะอาดเรี ย บร้ อ ย และมี ล าดั บ ขั้ น ตอน ก่อนหลัง 2.4 สรุปผลการฝึกประสบการณ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษา สรุปผลการฝึกประสบการณ์ ให้นักศึกษาเขียนสรุปผลการฝึกประสบการณ์จาก 1) ข้อมูลการบันทึกปฏิบัติงานประจาวัน 2) สภาพแวดล้อมที่วัดและสังเกตได้ 3) ข้อเสนอแนะของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์และอาจารย์นิเทศ 4) ข้อมูลเด่นๆ หรือที่สาคัญๆ ของการฝึกประสบการณ์ ข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาเขียน ข้อเสนอแนะโดย 1) เสนอแนะจากความเป็นจริง 2) เสนอแนะในทางสร้างสรรค์ 3) เสนอแนะเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล และประโยชน์ ต่ อ การฝึ ก ประสบการณ์ ข อง นักศึกษารุ่นต่อไป 4) เสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานของคณะฯ 5) เสนอแนะเป็นข้อๆ และเด่นชัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

6

คาแนะนาในการใช้สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ 1) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ให้บันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ ในแต่ละ วันอย่างละเอียด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากมีความคิดเห็นในเรื่ องใดให้บันทึกไว้ ในหน้าบันทึกเพิ่มเติม เช่น วงจรการทางาน ชิ้นส่วนที่สาคัญ สาเหตุที่เกิด วิธีแก้ไข วิธี ป้องกัน และคาแนะนาอื่นๆ เป็นต้น 2) ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ ค วบคุ ม การฝึ ก ประสบการณ์ หั ว หน้ า ผู้ รับ ผิ ด ชอบ พี่เ ลี้ ย ง หรือ อาจารย์ นิเ ทศ สามารถขอตรวจสมุ ดบัน ทึ ก การฝึก ประสบการณ์ ได้ ต ลอดเวลา ดังนัน ้ ควรทาให้เป็นปัจจุบัน 3) ให้ นัก ศึก ษาเสนอสมุ ดบันทึ ก การฝึก ประสบการณ์ ต่อผู้ ค วบคุ ม การฝึ ก ประสบการณ์เพื่อตรวจและลงนามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4)เมื่อครบกาหนดการฝึกประสบการณ์แล้วให้นักศึกษานาสมุดบันทึกการ ฝึ ก ประสบการณ์ ส่ ง ให้ กั บ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการฝึ ก ประสบการณ์ แ ต่ ล ะแผนกวิ ช าเพื่ อ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 5) สมุ ด ฝึ ก ประสบการณ์ 1 เล่ ม ต่ อ นั ก ศึ ก ษา 1 คน และจะต้ อ งมี ภาพประกอบการฝึกประสบการณ์นอย่างน้อย 2 ภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

7

3. แนวปฏิบัตส ิ าหรับอาจารย์นิเทศ 3.1 แนวปฏิบัติก่อนนิเทศ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ดังนี้ 1) แบ่งกลุ่มนักศึกษาและสถานประกอบการที่จะออกไปปฏิบัติการนิเทศ 2) กาหนดแนวทางหรือวิธีการนิเทศ 3) ศึกษาเส้นทางและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการต่างๆ 4) ให้ ค าแนะน าในเรื่ อ งต่ า งๆ แก่ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า งฝึ ก ประสบการณ์ 5) เข้าร่วมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่กาหนด 3.2 แนวปฏิบัติระหว่างนิเทศ 1) นิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคน อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง โดยยึด หลักกัลยาณมิตร 2) จดบันทึก สรุปผลการปฏิบัติงานที่สังเกตเห็น 3) ชี้แจงหรือให้คาแนะนากับนักศึกษา เพื่อแก้ไขข้อพกพร่อง 4) รวบรวมข้อมูลที่สังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผล 5) ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก่ นักศึกษาตามที่เห็นสมควร 6) จัดทารายงานการเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไปนิเทศ 3.3 แนวปฏิบัติหลังนิเทศ 1) ติดตามแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯ จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2) ให้คะแนนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตามรายการต่อไปนี้  ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 50%  ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศ 30%  การร่วมกิจกรรม (ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ) 10%  บันทึกการฝึกประสบการณ์ 10% 3) จัดทารายการคะแนนเกี่ยวกับการวัดและประเมินส่งหัวหน้าสาขาวิชาตาม เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 4) ส่งเอกสารและใบสาคัญอื่นๆ ต่อฝ่ายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

8

4. แนวปฏิบัตส ิ าหรับพี่เลี้ยงหรือสถานประกอบการ พี่ เ ลี้ ย ง หมายถึ ง ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาไป ปฏิบัติการฝึ กประสบการณ์ เป็นผู้ที่ มีความรู้และชานาญการในงานที่นัก ศึกษาจะฝึก ประสบการณ์ สามารถตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทางาน สามารถให้คาแนะนา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ควรเคารพ ให้ความสาคัญ และปฏิบัติต่อพี่เลี้ยงดังต่อไปนี้ 1. หลั ง จากสถานประกอบการตอบรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ แ ล้ ว นักศึกษาควรรับทราบหรือเข้ารายงานตัวต่อพี่เลี้ยงทันที 2. น าใบส่ ง ตั ว ส่ ง สถานประกอบการ หรื อ พี่ เ ลี้ ย งให้ รั บ ทราบ เพื่ อ ให้ ท่ า น นาเสนอต่อผู้บริหารอีกชั้นหนึ่ง 3. ขอรับทราบภาระงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ขอคาแนะนาในเรื่องต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในขณะฝึกประสบการณ์ 5. รับฟังหรือปฏิบัติตามคาว่ากล่าวตักเตือนจากพี่เลี้ยง 6. ขออนุญาตพี่เลี้ยง เมื่อมีความจาเป็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ลา มาสาย ไม่ สามารถทางานได้ และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

9

5. การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 5.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 1) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามปฏิทินการฝึกประสบการณ์ ครบทุกกิจกรรมและ ตรงต่อเวลา 2) การประเมิ น ผลจากสถานประกอบการ ใช้ แ บบประเมิ น ผลการ ฝึ ก ประสบการณ์ ที่ ค ณะฯ จั ด เตรี ย มให้ หรื อ อาจมี แ บบประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานนั้ น เพิ่มเติมด้วย 3) การประเมินผลจากคณะฯ  ใช้แบบประเมินผลชุดเดียวกันกับแบบประเมินผลที่ส่งให้สถานประกอบการ  พิจารณาจากสมุดบันทึกรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 4) เวลาฝึกประสบการณ์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ตามวันเวลาที่กาหนดครบทุกครั้ง 6) ผลคะแนนสุดท้าย เป็นคะแนนรวมของคะแนนที่ได้รับจากสถานประกอบการ และคะแนนที่ได้รับจากอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ 5.2 การวัดผลและประเมินผล สัดส่วนของคะแนนการฝึกประสบการณ์ มีดังนี้    

ผลการประเมินจากสถานประกอบการ ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศ การร่วมกิจกรรม (ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์/การรายงาน

เกณฑ์และการประเมินผล มีดังนี้ ช่วงคะแนน

50 30 10 10

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ค่าระดับคะแนน

 80-100

พอใจ (S)

 ไม่ส่งบันทึกการฝึกประสบการณ์

ยังไม่สมบูรณ์ (I)

 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ)

ยังไม่สมบูรณ์ (I)

 ประพฤติผิดระเบียบของสถานประกอบการหรือสถานศึกษา ไม่พอใจ (U) โดย 1.อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งแต่ ล ะหน่ ว ยงานฝึ ก เป็ น ผู้ ป ระเมิ น โดยใช้ แ บบประเมิ น ตามแบบวั ด ผลการฝึ ก ประสบการณ์นักศึกษา 2.นาผลของการประเมินของแต่ละงานมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดของสถาบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

10

6. การยกเลิกการฝึกประสบการณ์หรือส่งตัวกลับ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และสถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ หรือการจงใจทาให้เกิดความเสียหายแก่งาน เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ชื่อเสียงของมหาวิท ยาลัยหรือสถานที่ฝึกประสบการณ์ประการใดก็ตาม หรือ อาจต้องคดีความอาญา คดีละเมิด การกระทาผิดวินัยร้ายแรง การต้องโทษด้านการค้า และเสพสารเสพติด และอื่นๆ เป็นต้น ให้ถือว่า ไม่ผ่าน การฝึกประสบการณ์ ในภาค เรียนนัน ้

7. เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ทีค่ วรรู้ 7.1 แบบคาร้องขอฝึกประสบการณ์ 7.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 7.3 หนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 7.4 หนังสือส่งนักศึกษารายงานตัวฝึกประสบการณ์ 7.5 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรม 7.6 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ 7.7 ระเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 7.8 ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา 7.9 ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 7.10 สรุปผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ 7.11 ข้อเสนอแนะจากการฝึกประสบการณ์ 7.12 สรุประยะเวลาปฏิบัติงาน 7.13 ข้อคิดเห็นของพี่เลี้ยง 7.14 ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ (ภาคผนวก ก)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

11

ส่วนทีส ่ อง 1. การเตรียมความพร้อม การเตรี ย มความพร้ อ ม หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว เองก่ อ นกระท าการหรือ ก่ อ น ทางานที่จะทาหรือก่อนได้รับมอบหมาย เป็นการทาความเข้าใจในงานนั้นโดยศึกษาหา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน และหน่วยงานที่จะเข้าร่วมปฏิบัติในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถ้ามีการศึกษา เตรียมการอย่างรัดกุม มีความเข้าใจกั บ ระบบ และงานมากเท่าใด ก็ย่อมมีความพร้อมและสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น 1.1 ความมุง่ หมายของการเตรียมความพร้อม สาหรั บการเตรีย มความพร้อมที่จะกล่ าวต่อไปนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมใน การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง ในการฝึ ก ประสบการณ์นจี้ ะมีการติดต่อไปยังหน่วยที่สนใจจะเข้าร่วมงาน โดยมีหนังสือแสดงความ จานง เมื่อทางหน่วยงานได้รับพิจารณาอนุญาตให้เข้า ฝึกประสบการณ์แล้ว ก็ถือได้ว่า เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ยิ น ดี เพราะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ "วิ ธี คิ ด วิ ธี ท างาน และ เป้าประสงค์” ซึ่งจะเป็นแนวทางการทางานในอนาคต 1.2. ทฤษฎีและรูปแบบของการเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมประกอบด้วยการเตรียมการในหลายด้าน หลายรูปแบบ ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา หมายถึง การเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เราคาดว่าจะได้รับมอบหมาย ทั้งด้านข้อมูลของหน่วยงาน บริษัท สายการบังคับบัญชา และอื่นๆ ที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง และที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือการศึกษาพื้นฐานงาน หรือทบทวนทฤษฎีที่เราคาดว่ าจะได้รับ คงดีกว่าการไปตัวเปล่าพร้อมสมองอันว่ างเปล่า โอกาสการฝึกหาประสบการณ์คงน้อย หรืออาจจะไม่ได้อะไรเลย 2. การเตรียมวางแผนงาน หมายถึง เมื่อมีการศึกษาในงานที่คาดว่ าจะได้รับ มอบหมายแล้ว ต่อไปก็เป็นการเตรียมวางแผนการทางาน ทั้งระยะเวลาในการทางาน บางหน่วยงานอาจมีการทางานล่วงเวลา ช่วงเวลาเหล่านี้ก็ต้องมีการเตรียมการไว้ด้วย มีก ารวางแผนเวลาที่ ใช้ เ ดิน ทาง การหาวิ ธี ก ารประหยั ด ปลอดภั ย รวดเร็ว ที่ สุด ลด ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการทางาน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ ซึ่งในตอนแรกต้องเตรียมตัวไว้ ก่อนถึงแม้ในบางหน่วยงานอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้บ้างก็ตาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

12

3. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมสาหรับ การท างาน ซึ่ง อาจจะต้อ งมีก ารจัดระบบร่างกายใหม่ เช่ นการ ช่วงเวลาการขับถ่าย เวลานอน เวลาตื่น และอื่นๆ เพราะเวลาการทางานกับเวลาเรียน บางทีอาจมีช่วงเวลาที่ใช้แตกต่างกัน ซึ่งคงไม่ดีแน่หากเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน หรือ ร่างกายอ่อนเพลียขณะทางาน 1.3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ควรปฏิบัติดังนี้ 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน 2. จดจาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง 3. วางแผนการเดินทาง 4. บุคลิกภาพ 5. ศิลปะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการเข้าทางาน สาระสาคัญมีดังต่อไปนี้ 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทางานให้ได้มากที่สุด จะทาให้นักศึกษาจะมีความหวัง มากขึ้น หรืออย่างน้อยจะได้ไม่ พลาดจนต้องนั่งกุมขมับภายหลังหากยิ่งสมัครตาแหน่ง สาคัญก็ยิ่งต้องหาความรู้ให้มาก เช่น ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่ทางานของ บริ ษั ท รายชื่ อ ผู้ อ านวยการ รายละเอี ย ดโดยย่ อ เกี่ ย วกั บ สาขา เป็ น ต้ น ที่ ส าคั ญ นักศึกษาต้องมั่นใจในข้อมูล ไม่ใช่เดาสุ่มเอาเองหรือจากความจาครึ่งๆ กลาง ๆ มิฉะนั้ น ภาพของสถานที่ทางานจะผิดเพี้ยนไปจากความจริง 2. จดจ าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง หน่ ว ยงานที่ ไ ปฝึ ก และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ า มี ห ลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ต่ า งๆ อะไรบ้ า ง หากใส่ ใ จสั ก นิ ด ใน รายละเอียดของมหาวิทยาลัยบ้างก็ย่อมทาให้สร้างความประทับใจได้ ซึ่งพบว่าบ่อยครั้งที่ ผู้เข้าฝึกประสบการณ์ หรือทางานมักถูก ถามว่า "อืมม์... คุณรู้อะไรเกี่ ยวกับหน่วยงาน หรือบริษัทเราบ้างหละ ?" คาตอบซื่อๆ ว่า" ก็…ไม่มากหรอกครับ" ไม ่ คาตอบเช่นนี้ไม่ได้ ให้ความรู้สึกประทับใจที่ดีแน่นอน การทาการบ้านมากย่อมเตือนให้นักศึกษาได้รู้จักระวัง เองในการลดความประหม่า เช่น  ไม่พูดจาเงอะงะ  ไม่ท้วงติงอะไรแบบคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์  อย่าแสดงภูมิรู้โอ้อวด ถึงแม้ว่าเราอาจได้กรอกวัน-เดือนของการเข้าทางาน หรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ แ ล้ว ก็ ต าม ควรพกสาเนาประวั ติ ก ารท างานหรื อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

13

ประวัติ ก ารศึ กษาติดตัว ไปด้วย ในวั นเข้าฝึก ประสบการณ์ -ท างาน หรือ แม้แต่ประวัติส่วนตัวเป็นต้น 3. วางแผนการเดินทางจริงๆ เพราะเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะต้องตรวจเช็คให้ดีว่า สถานที่ฝึ ก ประสบการณ์ ตั้ง อยู่ บนถนนอะไร ต้นหรือปลายถนน หรืออยู่ ลึก เข้าไปใน ซอย ควรตรวจสอบหมายเลขรถประจาทาง ต่อรถหรือไม่ และจาป้ายรถประจาทางให้ดี หากสงสัยให้รีบโทรไปถามพี่เลี้ยงหรือผู้รท ู้ ันที 4. บุคลิกภาพของแต่ละคน เช่ น นิสัยของคนๆ นั้ น ความคิด ความรู้สึก การ กระท า ทั ศ นคติ ความสนใจ ความถนั ด และอื่ น ๆ รวมถึ ง รู ป ร่ า ง หน้ า ตา ท่ า ทาง รวมกั น เข้ า ก็ ท าให้ เ กิ ด บุ ค ลิ ก ของคนๆ นั้ น ขึ้ น มา ฉะนั้ น นั ก ศึ ก ษาควรจะมี พั ฒ นา บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ใ ห้ กั บ ตนเอง หรื อ ปรั บ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ดี ใ นการ ฝึ ก ประสบการณ์-ทางาน 5. ศิ ล ปะการสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในการเข้ า ท างาน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั ก ษา ความสัมพั นธ์กั บ บุค คลหลายฝ่ า ย เริ่ม ต้ นจากผู้บัง คับบั ญชาระดับ ต่ างๆ เจ้ าหน้ าที่ ใ น หน่วยงาน เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองให้ตรงกับบุคคลเหล่านี้ได้ มีหลัก 4 ประการ คือ 1) การปรับปรุงทั่วไป เช่น ด้านร่างกาย การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 2) การแก้นิสัยตั วเอง ถ้ารู้ว่ าตัวเองเป็นคนมีนิสัยโกรธง่ ายก็ควรจะพยายาม หาทางแก้ไข 3) การรู้จักจิตใจของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 4) การรู้ จั ก คนเพราะคนมี ห ลายจ าพวก ต้ อ งรู้ จั ก ศึ ก ษา พู ด คุ ย เพื่ อ สร้ า ง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 1.4 การเตรียมความพร้อม 90 ชั่วโมง การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเทคโนโลยี ส ารสนเท ศ ภูมิศาสตร์ จาแนกได้ดังนี้ ชั้นปี 1 2 3 4

การเตรียมฝึก

จานวนชั่วโมง เทอม 1 เทอม 2 ภายใน ภายนอก ภาษากลุ่มอาเซียน ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 30/30/30 ความรู้ทางวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ 30/30 30 บุคลิกภาพ ภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม 30/60 ซัมเมอร์ 3 เดือน (ฝึกประสบการณ์) หรือ 4 เดือน (สหกิจศึกษา) 300 /600 ความรู้ ภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม 30/30 30

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

14

ส่วนทีส ่ าม คุณสมบัติของผูท ้ างานเป็น ก่อนที่นักศึกษาจะเรียนจบ และก้ าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย การเตรียมความ พร้อมก่อนที่จะหางานทา ย่อมเป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้เลยเพราะตามความเป็นจริงแล้ว นอกจากความรู้ทางวิชาการที่มี พร้อมทั้ งรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีแล้ว สิ่ งที่ต้องมี คือ การเตรียมความพร้อมไว้อย่างยิ่งในการทางาน ซึ่งเรียกว่า "การทางานเป็น" โดยรวมถึง ความสามารถหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันของคาว่า การทางานเป็น มีองค์ประกอบดังนี้ คุณสมบัติของผู้ทางานเป็น มีดังนี้ 1. รักการเรีย นรู้ โดยหมั่ นศึกษาหาความรู้ ทั้ งการอ่าน การซัก ถาม และการ ใกล้ ชิ ด คนเก่ ง เป็ น คนฉลาดที่ จ ะยอมรั บ การสอนของผู้ ที่ มี ค วามช านาญ และผู้ ที่ มี ประสบการณ์มากกว่า และมีความชานาญในงานนั้นอย่างแท้จริง 2. ไม่เกี่ยงงาน มีจิตสาธารณะในการอาสารับทางานต่างๆ การได้ทางานบ่อยๆ คือการสั่ง สมความช านาญ เกิ ดเป็นทัก ษะติดตัว แล้วเมื่อเราไม่ เกี่ ยงงานก็จะสามารถ ทางานทุกอย่องได้ด้วยความคล่องแคล่วมั่นใจ 3. รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน ในสังคมไทยเรามักชื่นชอบผู้ที่มีสัมมาคารวะ เมื่อ ทา ผิดพลาดพลั้ งไปเจ้านายก็ ให้อภัย มีหลายคนที่ทางานผิดพลาด แต่ ออกมายอมรับผิด กล่าวขอโทษวอย่างอ่อนน้อมและรีบแก้ไขปัญหา ก็จะทาให้งานนั้นสาเร็จไปได้ด้วยดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อให้ทางานเก่งแค่ไหน แต่เก่งคนเดียว ไม่มีเพื่อนฝูงก็ ยากที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ได้ องค์ ป ระกอบของการท างานเป็ น คื อ การมี เ พื่ อ น ช่วยเหลือเกื้อหนุน ซึ่งเกิดจากการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอย่างจริงใจนั่นเอง 5. ไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทเมื่อต้องทางานร่วมกับผู้อื่น แต่เมื่อพบว่าได้รับการ เอาเปรียบ หรือ ถูกกลั่นแกล้ง นัก ศึกษาต้องมี จิตใจมั่นคง คิดให้อภัย และมุ่ ง อยู่ที่ งาน มากกว่ า การมีนิสัยโกรธแค้น ตอบโต้นั้นนั้นเป็นบุค ลิก ที่แสดงถึ งระดับการเป็น ผู้มีวุ ฒิ ภาวะต่า ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้างได้ 6. รู้จักกาลเทศะ การทางานเก่งแต่ไม่รู้จักกาลเทศะ ก็จัดว่าทางานไม่เป็น ควร แบ่งเวลาทางานที่ถูกต้อง เช่นรู้ว่าเวลาใดควรรีบเร่งงานให้เสร็จ เวลาใดควรหยุดพัก นั่น คือ รู้จักการบริหารเวลา นอกจากนี้คาว่า กาลเทศะ ยังอาจหมายถึงการควรและไม่ควร ในการติดต่องานด้วย เช่น ไม่ติดต่อกับลูกค้าในเวลาเย็นค่า ไม่ไปเยี่ยมลูกค้าโดยไม่ได้นัด หมายล่วงหน้าหรือโทรศัพท์เข้าหมายเลขส่วนของลูกค้าเพื่อขายสินค้า เป็นต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

15

7. มีปิยะวาจา ทั้งคาพูดและน้าเสียง หลีกเลี่ยงการใช้คาพูดดูถูก ดูหมิ่น เหน็บ แนม หรือใช้คาพูดก้าวร้าว เอะอะโวยวาย เรียนรู้การใช้คาพูดที่สุภาพ พูดในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ พู ด ในทางสร้ า งสรรค์ และเกิ ด ก าลั ง ใจ พร้ อมทั้ ง โทนเสี ย งที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ จะเกิ ดประโยชน์ในการทางานอย่างมาก เช่นเมื่อต้องรายงานผลงานต่ อ ผู้บังคับบัญชา การสรุปรายงานการทางานในที่ประชุม หรือความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน ต่างๆ ทุกอย่างจะสาเร็จได้ก็ด้วยการมีปิยะวาจา การ "ทางานเป็น" ไม่ยากเลย หากตั้งใจและฝึกฝนเตรียมความพร้อมเสียตั้งแต่ วันนี้เพื่อการเป็นผู้ประสบความสาเร็จจากการทางานอย่างมีความสุข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

16

ส่วนทีส ่ ี่ ฝึกประสบการณ์อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ การฝึกประสบการณ์เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมสาหรับ การทางานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้ จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการปฏิบัติ ในระยะเวลาที่กาหนด การฝึกประสบการณ์ต้องมีเป้าหมายชัดเจน นักศึกษาต้องทราบก่อนที่จะไป ฝึ ก ประสบการณ์ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก ประสบการณ์ ข องตั ว เอง เพื่ อ การ เตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อความสาเร็จผลตามความมุ่งหมาย หลังจากจบช่วงเวลาการ ฝึกประสบการณ์แล้ว โดยทั่วไปการฝึกประสบการณ์มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ - ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง - ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน - ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา - ได้รับประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ ปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ มักจะติดต่อสถาน ประกอบการต่ างๆ ที่มีสายงานเกี่ ยวข้องกับสาขาวิชา และคณะต่ างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาสามารถเลือกเป็นสถานที่จะไปฝึกประสบการณ์ด้วย หากมีคุณสมบัติตรงตาม เกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนั้นสถานศึกษาบางแห่งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือก หาสถานที่ ฝึก ประสบการณ์ ที่ตนสนใจได้เองอีก ด้วย ซึ่ง นักศึกษาสามารถเลือกได้จาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์รวมแหล่งฝึกประสบการณ์ เว็บไซต์ของบริษัทหรือ องค์กรที่เราสนใจประกาศทางหนังสือพิมพ์ หนังสือรวมแหล่งงานต่างๆ กรอกใบสมั ค รและยื่ น เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ประวั ติ ส่ ว นตั ว รู ป ถ่ า ย ใบ รายงานผลการศึกษา สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จดหมายรับรองจากสถานศึกษา เป็นต้น โดยควรเตรียมให้ พร้อมและสมบูรณ์ที่สุด อย่า ลื ม ว่ า องค์ ก รที่ เ ราประสงค์ จ ะเข้ า ไปร่ ว มฝึ ก ประสบการณ์ ม าก ย่ อ มเป็ น องค์ ก รที่ น่าสนใจสาหรับคนอื่นๆอีกจานวนมากเช่นกัน และเมื่อทาง บริษัทนั้ นๆ มีตัวเลือกมาก การแข่งขัน และการเปรียบเทียบย่อมเกิดขึ้น ผู้ที่พร้อมที่สุดเท่านั้นจึงจะ ได้โอกาสนั้นไป หากต้ องผ่ าน การสั มภาษณ์ เ พื่ อคัด เลือ ก นัก ศึก ษาก็ ต้ องสามารถวางแผนเตรี ยมตั ว ล่วงหน้า เช่นการหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สถานที่ฝึกประสบการณ์ ประวัติ ลักษณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

17

ของงานที่ จ ะไปฝึ ก รวมถึ ง การเดิ น ทางต่ า งๆ โดยสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารเตรี ย มตั ว สัมภาษณ์แบบต่างๆ จากบทความก่อนหน้านี้ได้ การปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า งการฝึ ก ประสบการณ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ การท างานของ พนัก งานในองค์ก รทั่ ว ไป นัก ศึ ก ษาฝึก ประสบการณ์ ก็ ค วรปฏิบั ติต ามกฎระเบียบการ ทางานของสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ในที่นี้จะขอรวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็น สากล ที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 2. 3. 4. 5.

ข้อควรปฏิบัติ ตรงต่อเวลาทั้งการมาทางานและการ ส่งงาน ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ ตนเอง ผู้ อื่ น และ องค์กร แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บการลาอย่ า ง เคร่งครัด มีจิตอาสา หมั่นแสดงน้าใจต่อผู้อื่น

6. มี ค วามสุ ภ าพ อ่ อ นน้ อ มต่ อ ทุ ก คนที่ เกี่ยวข้อง 7. รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ และท าอย่ า ง เต็มที่ เต็มกาลัง 8. รู้จักกาลเทศะ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม 9. เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้านาเสนอ อย่างสร้างสรรค์ 10. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ให้ติดต่อผู้ดูแลการ ฝึกประสบการณ์ทันที

ข้อควรงดเว้น 1.ขาดงานหรือไปทางานสายโดยไม่มีเหตุผล จาเป็น 2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในที่ทางานเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว 3.ต่อรองหรือเรียกร้องสิท ธิพิเศษใดๆจาก สถานที่ฝึกประสบการณ์ 4.ใช้ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารส่ ว นตั ว ในลั ก ษณะที่ รบกวนผู้อื่น 5.ก่ อ เ ห ตุ ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท ใ น ส ถ า น ที่ ฝึ ก ประสบการณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ 6.มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ชู้ ส าวกั บ บุ ค ลากรใน สถานที่ฝึกประสบการณ์ 7.เปิ ด เผยข้ อ มูล ความลั บ ของบริ ษั ท หรื อ ข้อมูลลูกค้า 8.ประมาทเลินเล่อ สร้างความเสียหายแก่ ทรัพย์สินผู้อื่น 9.สื่ อ สารด้ ว ยถ้ อ ยค าหรื อ กิ ริ ย าไม่ สุ ภ าพ แม้อยู่ในกลุ่มเพื่อน 10.ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ของสถานที่ฝึกประสบการณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

18

ภาคผนวก ก 7.1 แบบคาร้องขอฝึกประสบการณ์

แบบคำร้องของฝึกประสบกำรณ์ วันที่… เรื่อง

ขอฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร

เรียน

หัวหน้ำสำขำวิชำ................................................. ข้ำพเจ้ำ นำย...............................................................รหัสประจำตัว..................................................... สำขำวิชำ......................ระดับชั้น ปริญญำตรี ปีที่ 1 มีควำมประสงค์ขอฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงวันที่.........ถึงวันที............... 1. สถำนประกอบกำรที่ขอเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์ ชื่อ..........................................................ที่อยู่เลขที่........................หมู่ท่ี

..........ถนน................................ตำบล................................................ ..........อำเภอ...............................................จั งหวัด ...............รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์.........................................โทรสำร..................................... 2. สถำนประกอบกำรแห่งนี้ ( ) คณะฯ จัดให้ ( ) นักศึกษำหำเอง 2.1 สำเหตุที่เลือกสถำนประกอบกำรแห่งนี้.......................................................................................................... 2.2 บิดำ มำรดำเป็นพนักงำน/เจ้ำของสถำนประกอบกำร ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่ (ถ้ำไม่ใช่ ข้ำมไปข้อ 3)

ถ้ำใช่ คือ ( ) บิดำ ( ) มำรดำ ชื่อ.................................................ตำแหน่ง.................................................... 3. ที่อยู่ของนักศึกษำที่อยู่เลขที่................หมู่ที่..................ถนน..........................ตำบล.........................................................

อำเภอ...............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................................................ โทรศัพท์.........................................มือถือ.....................................E-mail Address…….. จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต ลงชื่อ.............................................นักศึกษำ (.................................................................)

หมำยเหตุ กรุณำกรอกแบบคำร้องขอฝึกประสบกำรณ์ให้ครบถ้วนชัดเจน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

ที่ ศธ ........./......... 7.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

19

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 80 ถนนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000

วันที่................................... เรื่อง

ขอควำมอนุเครำะห์รับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำ................... ระดับชั้นปริญญำตรี เข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์

เรียน ผู้จัดกำร............................ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รำยชื่อนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2. หนังสือตอบรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์

จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งตำมหลักสูตร กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำต้อง เข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงทักษะ และประสบกำรณ์วิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง ระหว่ำงวันที่ ....เดือน......... ถึง วันที่….......เดือน......พ.ศ..... คณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ จึงขอควำมอนุ เครำะห์จำกท่ำนในกำรรับนัก ศึกษำเข้ำ ฝึก ประสบกำรณ์ จำนวน .......... คน รำยชื่อดังแนบมำนี้ เข้ำ ฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรของท่ำน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะและเปิดโอกำสนักศึกษำได้เรียนรู้กำรทำงำนในสถำนประกอบกำร โดยกรุณำ กรอกข้อควำมในหนังสือตอบรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ตำมเอกสำรและส่งกลับคืนคณะฯ คณะเทคโนโลยี สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงจะ ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน และ ขอขอบคุณยิ่งมำ ณ โอกำสนี้ จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ ขอแสดงควำมนับถือ ฝ่ำยวิชำกำร โทร 043-020227 ต่อ 6302 โทรสำร 043-721919

(ผศ. ดร. วรปภำ อำรีรำษฎร์) คณบดี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

20

หนังสือตอบรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าฝึกประสบการณ์ 7.3 หนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

ชื่อสถำนประกอบกำร................................................. ที่อยู่............................................................................. วันที่...........................................

เรื่อง

กำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง คณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ที่ ศธ ......./.............ลงวั น ที่ .....................................ได้ขอควำมอนุเครำะห์สถำนประกอบกำรในกำรรับนักศึกษำ เข้ำ ฝึกประสบกำรณ์ นั้น สถำนประกอบกำรได้พิจำรณำแล้ว ( ) ไม่สำมำรถรับ นักศึกษำ เข้ำฝึกประสบกำรณ์ได้ ( ) ยินดีรับ นักศึกษำ เข้ำฝึกประสบกำรณ์ได้ จ ำนวน.............คน ตำมรำ ยชื่ อ ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ................................................นำมสกุล.......................................................... 2. ชื่อ................................................นำมสกุล.......................................................... 3. ชื่อ................................................นำมสกุล.......................................................... หั ว หน้ ำ สถำนประกอบกำรที่ ป ระสำนเกี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ คื อ ................................ตำแหน่ง............................................................ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ ขอแสดงควำมนับถือ (.......................................................) ตำแหน่ง..................................................... โทรศัพท์........................................... โทรสำร............................................. บันทึกเพิ่มเติมของหน่วยงำน (เช่น วันเวลำ เอกสำรในกำรรำยงำนตัว ฯลฯ) .......................................................................................................................................................................... หมายเหตุ กรุณำส่งแบบตอบรับมำยังคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภายในวันที่...................... โทรสำร 043-721919 email:........................................................ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7.4 หนังสือส่งนักศึกษารายงานตัวฝึกประสบการณ์

ที่ ศธ ............/...........

21

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม อำเภอเมือง มหำสำรคำม 44000 วันที่..................................

เรื่อง

ส่งตัวนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำ........................ เข้ำรับกำร ฝึกประสบกำรณ์

เรียน ผู้จัดกำร.................................... สิ่งที่ส่งมาด้วย คำชี้แจงกำรฝึกประสบกำรณ์

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมได้ขอควำมอนุเครำะห์ จำกท่ำนเพื่อให้ นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี เข้ำฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร ระหว่ำงวันที่ ........ถึง วันที่.............พ.ศ.255..... และท่ำนได้ตอบ “ยินดีรับ” นั้น ในกำรนี้ คณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ มหำสำรคำม จึง ขอส่ ง ตั ว นักศึกษำ เริ่มฝึกประสบกำรณ์ ในวันที่ .....................พ.ศ.255.. จำนวน.........คน คื อ ................................. ขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงยิ่งมำ ณ โอกำสนี้ ที่กรุณำให้ควำมอนุเครำะห์ รับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ จึงเรียนมำเพื่อทรำบและกรุณำแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงควำมนับถือ (ผศ. ดร. วรปภำ อำรีรำษฎร์) คณบดี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ฝ่ำยวิชำกำร โทร 043-020227 ต่อ 6302 โทรสำร 043-721919 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

22

7.5 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ ทางวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ .............................................................................................................................................. ชื่อ-สกุลนักศึกษา (นำย / นำงสำว) ............................................................................................................................... รหัสนักศึกษา............................................................ ................................................................................................ คุณลักษณะ

คะแนนเต็ม 10

คะแนนที่ได้

1. มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 2. มีควำมตั้งใจแสวงหำควำมรู้และเรียนรู้งำน - ควำมขยันอดทน 5 - ควำมคิดริเริ่ม 5 3. มีทักษะในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 10 4. มีทักษะในกำรทำงำน กำรใช้วัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ในวิชำชีพ 10 5. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบและมีคุณภำพ 10 6. มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและแก้ปัญหำ 10 7. มีควำมกระตือรือร้น ตรงต่อเวลำ และซื่อสัตย์ - ควำมกระตือรือร้น 5 - กำรตรงต่อเวลำ / ซื่อสัตย์ 5 8. มีควำมเอำใจใส่และรับผิดชอบงำน 10 9. มีกำรแต่งกำย กริยำ วำจำสุภำพเรียบร้อย 10 10. มีมนุษย์สัมพันธ์และมีควำมรอบรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ - มนุษย์สัมพันธ์ / เอื้อเฟื้อ 5 - รอบรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน 5 รวมคะแนน 100 ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ผลการประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน ลงนาม................................................................ (.............................................................) ตาแหน่ง............................................................ หมายเหตุ : ผู้ที่จะผ่ำนกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ฯ จะต้องได้ค่ำคะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

23

7.6 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ ชื่อนักศึกษา ................................................................................. รหัส ........................................................ สาขาวิชา ............................................................... แขนงวิชา...................................................................... สถานที่ฝึกประสบการณ์ ............................................................................................................................... ที่อยู่ เลขที่ .......... หมู่ .... ซอย/ตรอก ................................................ ถนน ............................................... แขวง/ตำบล ............................................. เขต/อำเภอ ...........................................จังหวัด ........................... พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา ..................................................... โทรศัพท์ที่ฝึกประสบการณ์ ........................................

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

24

7.7 ระเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ระเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ติดรู ปถ่าย นศ. 1 นิ้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 1. ประวัติส่วนตัว 1.1 ชื่อภำษำไทย..............................................นำมสกุล................................................... ชื่อภำษำอังกฤษ..........................................นำมสกุล................................................... สำขำวิชำ ....................................................รุ่น..................กลุ่ม................................... รหัสนักศึกษำ..............................................ระดับ........................................................ 1.2 ชื่อ-สกุลบิดำ ........................................................... อำชีพ ....................................... 1.3 ชื่อ-สกุลมำรดำ ........................................................ อำชีพ ...................................... 1.4 ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษำ เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ............................... ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................ โทรศัพท์ .......................................................E-mail :................................................. 1.5 เพื่อนที่สนิท คือ ชื่อ ........................................................ นำมสกุล ....................................................... เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ................................ ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ....................................................... E-mail :................................................ 1.6 สุขภำพของนักศึกษำ เลือดกรุ๊ป .................. โรคประจำตัว ........................................................................... 2. ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 2.1 กำรศึกษำระดับมัธยม ชื่อโรงเรียน ........................................................... ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ............................................ 2.2 กำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชื่อโรงเรียน ........................................................... ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ............................................ 2.3 กำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

25

ชื่อโรงเรียน ........................................................... ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ............................................ 2.4 วิชำที่ถนัดตำมลำดับ (1) ...................................................................... (2)....................................................................... 3. ประสบการณ์ทางานอาชีพ

 เคย

 ไม่เคย

3.1 สถำนที่ทำงำน…........................................................................................................ ลักษณะงำนที่ทำ .......................................................................................................... ระยะเวลำที่ทำ ............................................................................................................. 3.2 ควำมสำมำรถพิเศษ (1) .............................................................................................................................. (2) .............................................................................................................................. (3) .............................................................................................................................. ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน 4.1 หัวหน้ำสำขำวิชำ ชื่อ ............................................................................................................................... 4.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อ ............................................................................................................................... 4.3 อำจำรย์นิเทศ ชื่อ ............................................................................................................................... 2. ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่มต้น วันที่ ..................... เดือน .................................................... พ.ศ. ................ สิ้นสุด วันที่ ..................... เดือน .................................................... พ.ศ. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริง อันเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อนักศึกษำ และต่อกำรปรับตัวอื่นๆ 1. ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ ชื่อสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ ........................................................................................ เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ................................ ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต ............................................ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

26

จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................ โทรศัพท์ ...................................................... โทรสำร ................................................ 2. ชื่อหัวหน้าสถานที่ฝึกประสบการณ์ ชื่อ ............................................................................................................................... ตำแหน่ง ...................................................................................................................... 3. ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ (พี่เลี้ยง) ชื่อ ............................................................................................................................... ตำแหน่ง ...................................................................................................................... โทรศัพท์................................................E-mail............................................................ 4. วัตถุประสงค์และลักษณะงานของสถานที่ฝึกประสบการณ์ 4.1 วัตถุประสงค์ 1) ................................................................................................................................. 2) ................................................................................................................................. 3) ................................................................................................................................. 4.2 ลักษณะงำน ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 4.3 ข้อมูล ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

27

แผนที่ประกอบ (ย่อส่วน) และแสดงรายละเอียดเส้นทางของสถานที่ฝึกประสบการณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

28

7.8 ใบลงเวลาปฏิบัตงิ านของนักศึกษา

ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ว/ด/ป

ชื่อ-สกุล

ลงนาม

เวลามา

ลงนาม

เวลากลับ

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

29

7.9 ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผู้บันทึก (............................................................................) ความเห็น,ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ควบคุมกำรฝึกประสบกำรณ์ (................................................................) ตำแหน่ง..................................................................

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

30

7.10 สรุปผลที่ได้รับจากการฝึก ประสบการณ์

สรุปผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ มีดังนี้ .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ)..............................................................................นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ (..............................................................................) ............/.........../........... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

31

7.11 ข้อเสนอแนะจากการฝึก ประสบการณ์

ข้อเสนอแนะจากการฝึกประสบการณ์ มีดังนี้ .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ)..............................................................................นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ (..............................................................................) ............/.........../........... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

32

7.12 สรุประยะเวลาปฏิบัตงิ าน

สรุประยะเวลาปฏิบัติงาน (นักศึกษาเป็นผู้สรุป) มา...................................วัน ขาด.................................วัน ป่วย.................................วัน

สาย...................................วัน ลา......................................วัน

(ลงชื่อ)........................................................................นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ (.......................................................................) วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ..........

คิดเป็นเวลา  รวม 80 % ขึ้นไป  น้อยกว่ำ 80 %

(ลงชื่อ)........................................................................พี่เลี้ยง/หัวหน้ำหน่วยงำน (.......................................................................) วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ..........

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

33

7.13 ข้อคิดเห็นของพี่เลี้ยง

ข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์/หัวหน้าสถานประกอบการ .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ)........................................................................ (.......................................................................) วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ........ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

34

7.14 ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ

ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................ (.......................................................................) วันที่..........เดือน............................พ.ศ. .........

ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ ............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ)........................................................................ (.......................................................................) วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ......... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

35

ภาคผนวก ข ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/255..... ะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 1. ติดต่อขอฝึกประสบกำรณ์ต่อสถำนประกอบกำรด้วยวำจำหรือผ่ำนทำงคณะ ฯ 2. ยื่นคำร้องขอฝึกประสบกำรณ์ต่อคณะ (ผ่ำนสำขำวิชำ) 3. รับหนังสือขอควำมอนุเครำะห์และหนังสือตอบรับไปติดต่อสถำนประกอบกำรหรือเลือก สถำนประกอบกำรที่ทำงคณะ ฯ ได้กำหนดให้ ** นักศึกษาติดต่องานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นักศึกษำตรวจสอบสอบกำรตอบรับกำรฝึกประสบกำรณ์ และรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำร ฝึกประสบกำรณ์ ได้ที่ http://www........................................... 5. ปฐมนิเทศก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์ 6. จัดส่งระเบียนข้อมูลนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ต่ออำจำรย์นิเทศประจำสำขำ 7. รับหนังสือส่งตัวนักศึกษำปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์ส่งสถำนประกอบกำรพร้อมแบบ ประเมินผลและสมุดบันทึกกำรฝึกประสบกำรณ์ 8. เริ่มปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์ 9. บันทึกภำระงำนประจำวัน 10. รอรับกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์

เวลาดาเนินการ

ภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ ถึง 13 มีนำคม 255......

วันที่ 16 มีนำคม 255..........

วันที่ ....... มีนำคม 255.......... ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์ สัปดำห์แรก -สัปดำห์สุดท้ำย ของกำรปฏิบัติกำรฝึก ประสบกำรณ์ วันที่ ...18..... พฤษภำคม 255......

11. จบกำรปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์ 12. ส่งเอกสำร / ข้อมูลประเมินผลต่ออำจำรย์นิเทศประจำสำขำ - แบบประเมินผลจำกสถำนประกอบกำร วันที่ ....1..... พฤษภำคม 255....... - รำยงำนสรุปกำรฝึกประสบกำรณ์ 13. ปัจฉิมนิเทศหลังกำรฝึกประสบกำรณ์ 14. ประชุมอำจำรย์นิเทศ ประเมินผล วันที่ 28 พฤษภำคม 255......... หมำยเหตุ 1. นักศึกษำที่ออกฝึกประสบกำรณ์ภำคกำรศึกษำ 3/255….. จะต้องเข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ และปฏิบัติตำม กฎระเบียบที่กำหนด 2. นักศึกษำที่ออกฝึกประสบกำรณ์ภำคกำรศึกษำ 3/255.. จะต้องส่งเอกสำรในกำรฝึกประสบกำรณ์ตำมระยะเวลำกำหนด 3. หำกมีปัญหำระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์ โปรดติดต่อ ฝ่ำยวิชำกำรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรสำร 043-721919, email: .................................. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กาหนดการปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. กาหนดการปฐมนิเทศ วัน........... ที่ 16 มีนาคม 25......... เวลา 08.30 น.- 09.00 น. 09.00 น.- 10.00 น. 10.00 น.- 10.30 น. 10.30 น.- 11.45 น. 11.45 น.-12.00 น.

กิจกรรม ลงทะเบียน ประธำนกล่ำวให้โอวำท รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยกล่ำวให้ข้อคิดเห็น หัวหน้ำสำขำวิชำและอำจำรย์นิเทศแนะนำกำรฝึกประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ปิดกำรปฐมนิเทศ

2. กาหนดการปัจฉิมนิเทศ วัน............ที่ 18 พฤษภาคม 25........... เวลา 08.30 น.- 09.00 น. 09.00 น.-09.45 น. 09.45 น.-10.15 น. 10.15 น.-11.15 น. 11.15 น.-11.45 น. 11.45 น.-12.00 น.

กิจกรรม ลงทะเบียน ประธำนกล่ำวให้โอวำท รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยกล่ำวให้ข้อคิดเห็น นักศึกษำ / ตัวแทนรำยงำน / อภิปรำย / สรุปกำรฝึกประสบกำรณ์ทำง วิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์ หัวหน้ำสำขำวิชำและอำจำรย์นิเทศสรุปและให้ข้อคิดเห็น ปิดกำรปัจฉิมนิเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555


เอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

37

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2555

GIT professional manual 2012  
GIT professional manual 2012  

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์