Page 1

• Nom del tràmit Inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012. Objecte del tràmit La superació de la prova de certificació corresponent donarà lloc a l'obtenció del certificat nivell bàsic, nivell intermedi o nivell avançat. Inici • Qui pot sol·licitar-ho? Requeriments - Per a inscriure's en la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi o de nivell avançat, serà requisit imprescindible tindre setze anys complits l'any natural en què la prova se celebre. - La matriculació en la prova de certificació no exigirà haver cursat ensenyances prèvies en les escoles oficials d'idiomes. - Les persones que desitgen ser admeses hauran de formalitzar la inscripció individualment si es tracta d'alumnat matriculat en segon curs de nivell bàsic, de nivell intermedi o de nivell avançat en els quals resulta necessària la superació de la prova de certificació o, en cas contrari la matrícula, i abonar la taxa corresponent. - Els ciutadans de nacionalitat no espanyola podran matricular-se en la prova de certificació en qualsevol idioma diferent de l'oficial del seu país d'origen i que no haja cursat durant l'ensenyança obligatòria. S'entendrà com a país d'origen aquell que figure en el seu NIE o passaport. - L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, cursant ensenyances de primer curs de nivell bàsic, primer curs de nivell intermedi o primer curs de nivell avançat, podrà presentar-se a la prova de certificació del mateix idioma que curse, després de renunciar a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació. El mateix criteri s'aplicarà a l'alumnat que, matriculat en l'últim curs de nivell bàsic, de nivell intermedi o de nivell avançat en els quals resulta necessària la superació de la prova de certificació, desitge presentar-s'hi en un nivell diferent del que es troba matriculat. - Estar matriculat en una escola oficial d'idiomes no suposa la inscripció automàtica per a la realització de la prova de certificació. - L'alumne o l'alumna serà qui haurà d'acudir, individualment, a la secretaria de la mateixa escola oficial d'idiomes a presentar la inscripció en la mencionada prova. Inici • Tases Taxes 2012: Proves per a l'obtenció del Ceritificado d'Aptitud de Cicle o Nivell 44,55 euros Enllaç relacionat amb el pagament de les taxeshttp://www.edu.gva.es/doc046/eoi/val/matriculalibre.asp Inici • Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació La matriculació per a la prova de certificació corresponent al nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat de l'actual curs acadèmic, es realitzarà segons el calendari següent:


a) Alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2011-2012: El període perquè este alumnat s'inscriga en la prova de certificació comprendrà, des del dia 27 de febrer del 2012, fins al dia 13 de març del 2012, ambdós inclusivament. Alumnes de "That's English": Per a facilitar que este alumnat puga presentar-se a la prova de certificació corresponent del mencionat curs acadèmic, l'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà amb anterioritat al dia 18 de maig del 2012; així mateix, l'avaluació de la tercera convocatòria dels mencionats mòduls, es realitzarà amb anterioritat a l'inici de la realització de la prova de certificació de nivell bàsic i de nivell intermedi respectivament. Cada escola oficial d'idiomes establirà un procediment extraordinari d'inscripció en la prova de certificació, per a garantir que este alumnat puga inscriure's. b) Alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2011-2012 o que ha efectuat renúncia de matrícula: El període de matriculació d'este alumnat en la prova de certificació comprendrà, des del dia 6 de febrer del 2012, fins al dia 24 de febrer del 2012, ambdós inclusivament. Inici • On s'ha d'anar? La matriculació en la prova de certificació es realitzarà a través de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana: ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. MARQUÉS DE MOLINS, 56-58. 03004 - ALACANT. 965143968 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. AV. VIADUCTE, 1. 03800 - ALCOI. 96-5549798 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. PD. SALT DE L'AIGUA, S/N. 03503 - BENIDORM. 965858161 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. AV. JOAN FUSTER, 44. 03700 - DÉNIA. 965784750 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. JOSEP LLUÍS BARCELÓ I RODRÍGUEZ ADVOCAT, 1. 03202 - ELX. 96-5421907 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. AV. MONGE Y BIELSA, S/N. 03183 - TORREVIEJA. 966700232 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. CR. BORRIOL, S/N. 12006 - CASTELLÓ DE LA PLANA. 964-208855 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. RIOLA, 9. 46600 - ALZIRA. 96-2415850 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C/ JAUME II núm. 8, 46700 - GANDIA. 96-2865766 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. XIQUET DE QUART, S/N. 46930 - QUART DE POBLET. 96-1523374 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. FAUSTO CARUANA. 46500 - SAGUNT. 96-2683474 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. SAN ILDEFONSO, 46. 46300 - UTIEL. 96-2174541 ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES. C. LLANO DE ZAIDÍA, 19. 46009 - VALENCIA. 96-3405022 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES, C. PICO VELETA, S/N, 03600-ELDA 96-5383941. ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES, (IES CAMP DE TÚRIA) C. ALCALDE MARCELINO GARCÍA S/N, 46080 - LLÍRIA 96-2792960 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. AV. DEL DOCTOR GARCÍA ROGEL, 28. 03300 - ORIHUELA. 965300943 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C. PINTOR JUAN FRANCÉS GANDIA. S/N 46800 - XÀTIVA http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp Inici


• Què s'ha de presentar? A.- Alumnado matriculado en las Escuelas Oficiales de Idiomas durante el curso académico 20112012: - Impreso normalizado (Anexo I Resolución de 20 de enero de 2012). B.- Alumnado no matriculado en las escuelas oficiales de idiomas durante el curso académico 20112012 o que ha efectuado renuncia de matrícula: - Impreso normalizado (Anexo II de la Resolución de 20 de enero de 2012). - Fotocopia compulsada del DNI / NIE o pasaporte. - Fotocopia compulsada del título de Familia Numerosa. - Dos Fotografías tamaño carné - Alumnado extranjero: Certificado, o en su defecto, declaración jurada en la que acredite la lengua en la que fue escolarizado durante la enseñanza obligatoria. - Español para extranjeros: podrán matricularse los ciudadanos de nacionalidades extranjeras cuyo idioma oficial no sea el español y así lo acrediten. - Otra documentación de interés. (Especificar) - Pago de la tasa correspondiente. C.- Alumnado con necesidades educativas especiales: Para adaptar la duración y las condiciones de realización de la prueba de certificación a las características del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad este alumnado deberá acreditar su discapacidad en el momento de efectuar la inscripción o la matrícula, mediante certificado acreditativo del grado de discapacidad, expedido por la administración competente y solicitar expresamente las adaptaciones que necesita. Una vez estudiadas las solicitudes y la documentación aportada, si procede, las adaptaciones a realizar serán comunicadas a la escuela oficial de idiomas en que realizará la prueba de certificación con las adaptaciones autorizadas. Impresos associats INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D?IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA MATRÍCULA PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D?IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA Inici • Com sol·licitar-ho? Passos - Presentació de la documentació. A- Alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2011-2012: 1.- Finalitzat el termini d'inscripció, les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana faran públiques les llistes de l'alumnat inscrit en la prova de certificació. Els candidats exclosos disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a poder esmenar la causa que n'haja motivat l'exclusió. Així mateix, aquells candidats que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho per escrit en el mateix termini, perquè s'esmenen. Les reclamacions, si és el cas, es dirigiran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent. 2.- Esmenats els possibles errors i exposats en els taulers d'anuncis els llistats definitius de l'alumnat inscrit en la prova de certificació, les escoles oficials d'idiomes, amb anterioritat al dia 31 de març


del 2012, traslladaran al Servici d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, un informe estadístic amb el nombre d'alumnes inscrits per idioma i nivell. B.- Alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2011- 2012 o que ha efectuat renúncia de matrícula: 1. Finalitzat el termini de matriculació, les escoles oficials d'idiomes faran públiques les llistes de l'alumnat matriculat en la prova de certificació. Els candidats exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils per a poder esmenar la causa que n'haja motivat l'exclusió. Així mateix, aquells candidats que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho per escrit en el mateix termini, perquè s'esmenen. Les reclamacions, si és el cas, es dirigiran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent. 2. Esmenats els possibles errors i exposats en els taulers d'anuncis els llistats definitius de l'alumnat matriculat en la prova de certificació, les escoles oficials d'idiomes, amb anterioritat al dia 31 de març del 2012, traslladaran al Servici d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, un informe estadístic amb el nombre d'alumnes i alumnes matriculats per idioma i nivell. Inici • Informació complementària * CALENDARI DE PROVES CURS ACADÈMIC 2011-2012 28 maig 09:30: VALENCIÀ NB 16:00: ANGLÉS NB 29 maig 09:30: ALEMANY NB 16:00: VALENCIÀ NI 30 maig 16:00 ANGLÉS NI 31 maig 16:00: VALENCIÀ NA 1 juny 09:30: PORTUGUÉS NB 16 :00: RUS NB 4 juny 09:30: ÀRAB NB 16 :00: ITALIÀ NB 5 juny 09:30: GREC NB 16:00: ANGLÉS NA 6 juny 09:30: ITALIÀ NI 16:00: XINÉS NB 7 juny


09:30: ALEMANY NI 16:00: FRANCÉS NB 8 juny 09:30: RUS NI 16:00: PORTUGUÉS NI 11 juny 09:30: ÀRAB NI 16:00: FRANCÉS NI 12 juny 09:30: ESPANYOL NB 13 juny 09:30: ESPANYOL NI 14 juny 09:30: ESPANYOL NA 15 juny 09:30: ALEMANY NA 16:00: RUS NA 18 juny 09:30: ÀRAB NA 16:00: FRANCÉS NA 19 juny 09:30: PORTUGUÉS NA 16:00: XINÉS NI 20 juny 09:30: ITALIÀ NA 21 juny 09:30: XINÉS NA 16:00 GREC NI Inici • Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 4, de 4/1/07). - Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, regula per primera vegada les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i establix el currículum del nivell Bàsic i del nivell Intermedi (DOCV núm. 5605, de 24/09/07). - Orde de 10 de març del 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5728, de 26/03/08).


- Resolució de 17 de gener del 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2011-2012 (DOCV núm. 6700, de 26/01/12). - Resolució de 20 de gener del 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 20112012 (DOCV núm. 6705, de 02/02/12). Llistat de normativa Vegeu Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre Vegeu Decret 155/2007, de 21 de setembre Vegeu Orde de 10 de març de 2008 Vegeu Resolució de 17 de gener de 2012 (calendari realització proves) Vegeu Resolució de 20 de gener de 2012 Inici • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat. La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

Inscripció i matriculació prova de certificació EOI 2011-12  

Ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you