Page 1

CUESTONARIO DE LISÍSTRATA A) Prólogo: Lisístrata, Calonice, Mirrina e Lámpito.(1­253) i)

Cal é o obxectivo dramático do coro?

ii)

Que problema lle preocupa a Lisístrata?

iii)

Cal será a solución ó problema¿

iv)

Cal será o resultado se a solución de Lisístrata ten éxito?

v)

Que pretende Lisístrata que fagan as mulleres?

vi)

Lisístrata foi representada no 411 a C. Ano no que estaba en pleno apoxeo a guerra do  Peloponeso. Esta obra é  unha mostra máis do malestar que había en Atenas pola guerra, e  sobre   todo   neste   intre   no   que   a   flota   ateniense   acababa   de   ser   aniquilada   en   Sicilia.  Ademais estábase a producir a secesión dalgúns aliados de Atenas. Busque cáles foron as  fases   da   guerra   do   Peloponeso.   Averigue   tamén   cómo   eran   os   rexímenes   políticos   de  Esparta y Atenas, así como a organización social de cada unha delas.  Recursos para investigar a pregunta anterior: ◦  A guerra do Peloponeso  ◦ Relato das guerra do Peloponeso ◦ Mapa do escenario da guerra do Peloponeso.

B) Párodo: Coros de homes e mulleres anciáns (254­386) i)

Que intenta facer o Coro de Homes anciáns¿

ii)

Que acción realiza o coro de mulleres ancianas contra os homes?

iii)

Obsérvese o significado real e figurado que teñen aquí as palabras lume co significado de  destrucción e auga co de limpeza e purificiación?

C) Episodio: Maxistrado ateniense ou Comisario, Coros, Lisístrata e tres mulleres (387­466) i)

Cal é a opinión do maxistrado sobre as mulleres¿

ii)

Que pretende o maxistrado que fagan os gardas¿

D) Debate: Lisístrata, Maxistrado e os dous coros (467­613) i)

Que razón dá Lisístrata as mulleres para que intenten toma­la acrópolis¿

ii)

Como reaccionan os maridos ante a crítica que fan as mulleres sobre a guerra¿

iii)

Cal é o significado de “traballar a lá” empregado por Lisístrata¿(567­586)

iv)

Que preocupación ten Lisístrata con respecto ó casamento e as mulleres que están sen  casar pro causa da guerra¿

v)

Que lle fan Lisístrata e outras mulleres ó maxistrado e cal é o significado de esta acción¿


E) Estásimo: Os dous coros (614­705): os dous coros insúltanse entre eles. i)

Que temor expresa o Coro de homes anciáns con respecto á tomo da Acrópolis¿

ii)

Que queixa fai o coro de mulleres contra os homes¿

F) Escea: Lisístrata, Coro e mulleres (706­780) i)

Que entorpece o plan de Lisístrata¿

ii)

Cal é o significado do oráculo que Lisístrata realta ás mulleres¿

G) Estásimo: ámbolos dous coros (781­828). i)

Que significado ten os exemplos de Melanión e Timón usado polos dous coros¿

H) Escena: Lisístrata, muller e home, Mirrina, Cinesias, coro e Heraldo espartano. (706­780).  Hai que ter en conta dous aspectos: en prieiro lugar o significato que ten en grego o nome  de Cinesias que está relacionado co aspecto sexual e en segundo lugar a forma que ten  Lampito de falar. Esta fala de distinto xeito cás demás mulleres debido a que é de Esparta e  aquí falábse en dialecto dórico, diferente do ático, que se falaba en Atenas. i)

En que estado esta cinesias cando entra en escea. Cal é a razón desta siutuación? Por que  motivo? Que busca de Mirrina?

ii)

Que condición debe cumprir Cinesias antes de que ela acceda ós seus desexos?

iii)

En que condición está o heraldo espartano cando chega? Como é a situación en Esparta?

iv)

Que mensaxe lle dá o maxistrado ateniense ó heraldo para que llo leve ós espartanos?

I) Estásimo: Os dous coros(1014­1042) i)

Que opinión sobre as mulleres expresa o coro de homes anciáns.

ii)

Cal é a reacción do coro de mulleres con respecto a esta opinión?

iii)

Explique cómo e por qué o coro de homes cambia a súa opinión sobre as mulleres?

J) Éxodo: Coros   mixturados,   un   espatano,   dous   atenienses,   coro   de   atenienses,   coro   de  espartanos (1043­ ata o final). i)

Que invitación fai o coro?

ii)

En que condicións están os embaixadores espartanos ó entrar en escea?

iii)

Cal é a proposta da delegación?

iv)

Que recomendacións dá Lisístrata ós Espartanos e Atenienses?

v)

Cal será o premio de paz? vi) Como remata a obra?

Cuestionario de Lisistrata  

Lectura de la comedia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you