Page 1

к 'ф

ЁшпоРА

Б

5Бн-г

ш^ж уу

А![!е1!с (!цб

Р[ !-о[огп&;у

йоз}<уа

ть!г56ау 2з16 геьгцаш 201 к!с( о#-]9.0о рп

2


7!7'"||а. 1?а о,сс. а1 !па|&асагппспа;. |э2!а1' шао05 а яеа...{ог ]е'е ,оп }!ггса. 6а'а.12а . п€са.. оп !йаи коь!.ао. !а9!п!:з'еа соаьога6о. сдпп!сгвсяш..! ' оъопп1!а е!а па|е1а, оэ

оБе.о у п]ач!е1а..п: оап!с1 нсгп!пас2. Р!ь ?{а!еа '"1а А|п|!Б!.а2'оа - р!ь с'ааа ! Аап.'лБкас'оп \гапф у!!ы.ьс11|а ' ме|(а1]! 5а;]э оора'|апе.1о сопе.с'а! ,й!яо 7аьа|с|д {. 2аьа!.1а@{е!е{оп са пс1). Агоа7( аг 0а го|о9.а[а: !'а'!.'! о!'сао. м!псега5. с!!!ь '.с. ^1ь|с|!.

^в!.!1€в|д

в!с!оа! о6с.а5 Ра!ас'о !ьэ!апа]а!€9!а А!0а ма'а-еёФ ?!ба.!'а :з 48оо9 в/ьо (в'2(а.) . те]е{опоа +з! 944 27! 7?4 . Ёах +з4 !44 2?8 4 5 ' р0ь[сас опе5(а] а1ь е1 с с!!ь.е{. ***а1ь!епс с 0ь пе1. А)е !ор0.!атйааа ао ооо. ]пр. па1?ел ё0 прпфе в!]!о!га1 е/!!|'1х\!|||.

|2]1 аа о5оа .аао .а!]&о 1ао!2;2|о Р| оь

1

ь1и

ьо'теп ьаг]*

|1 | ер11 ||

|{о]0Р.,!1''

о|||.]/л|''1

|\'|'1 лг.!й

$0[!) |\с|;п1

с}цье} рап|0а етаБа1<|3ап|аг! е91п8о а;о ацгге 8ацг апа1ва10еап, аопеп3о 0епБога10|агеп е1от[<1аттпа {п&а1ц[о 6цепа. Р€ 1ю[опот1уеп ацггеап ац8цп егтоп[а& !1вв|оа р!а!ц 6тт еаБа[атг!!;а!ееп8ап, ьа|21к е!а вцторап ьааеп 5ев1ш па1т1 6цеп 1ап1а10е зшг!3огг!агеп8ап еге. вгш5!а[о 1а|аеа[ Беге ац[еге: оп0о Ба!по ьоье1о ьа1!а1ц ?пеп 1т{оэ!п[о раг1|0ап Беге !п6атта ега[!1512, ьог!а2, ка|е0га1еап 6а1п0! 0а| 1екееп аьап{а!1а 1ог|! 2ц|еп па'€ва|1цап. Ёа1а ете, [т'[агсе1о 3|е!вагеп ашг[аг!а Ба1по 9п1х1а9о еа ё!ге!а а9ег|ап ']о}са1аг!е} ц!2| 2ц1еп. капрога[е1а ьап ва1па|1!2 9ето, ваг|а (}тапА1ь]е1!с

р|оп5 [еа8цетеп (!шгора[о кора) 1|1[100а а!1еп А]ах еао мапсье51ег шп!1еаеп ацт&а [па1 1ацг0епе!ап ]о}@12еа аа' сацг[о раЁ|аа ьа]еп0г!а Бап0|}<о.]о[а1е[ша оь; 6еп 3ап мапсвеп 1таБаа1еа !шг1еп8о }апрогаье{ага |8ато аьа1 !2а1е[о, па?!оа|1еап 12ап8о а!!еп оь1ап2цпа а|п!2а1 ьапц1а, 2цг|во1г' 3пат!о1с Бе1е т:аБ1 0в8цп апе15а аа.

в| А[]1!ег!с €!ттБ с7$'ота[о е5[а [огае ц!1 а1!е!о аес[9!оо ч[!е !т\огсог(| 5|! рег!р!о е11 !а р|е5еп|е !еп1ро|оао- Б! Р[о о11|е е[ Р€ [оРоттто|!ц гг@15'1..е ,|!5'6п лао з6!о а [а ц||с16тт, з[по топт6!ёп а |а р|опг!||ст го)[Б|тплсо. чпе цп!еге зе9та[г сгес!еллао ет1 Ё|гора. Ё] со11]ц,1{о |ц5о }[19() ]11!!! 6!еп заэ 6о:оз еп 4езр!е96 зтт ро|е11с]а! ! оьп!0о 1!п(1 |еп|(11а |а11 е01аеп[е' е11 е! |11огсоаот сопло зтс1>етоБ!е еп [о са|е&'а!. А,',1 по 3е1' е11 оьсэ|. |оэ ргр!/оз с1е [1отсе!о Б1е!ва '11о5Ё,'@9п е5[о |о11аа, во|о|о 1тфг!отез о з[| г!|о!. Бп са5о ае '[!ре|ат со11п'о !!по ае е! ргетта[о вет6 ё{эртт|о/ !по5 с!ог[о5 ае.Ё|1а| |оэ с/с1э[соэ ае!.п1|ьо| е!юрео' А]ах о мо71с!1еч|е| уп!|еа'

1с1озс(т,

Ап{е с0а!ч! е. .оп!п9епс1а 5а.г 1аг|а

!мо,

ас!са а п0е*.о еч!!Ро 6е] !це !6еп!!6са.ё |ёс1!пеп{е

а!

еп [оаоз !о5 !оф1|о.!о5 ае ассе5о а! сафро, о ас!аа а !а еп|е.пе/а 5|(0ааа еп !а р0е(а зо 6е т.|ь0.а Р.|пс|ра1.

соп)ц]1|о5 ц.!е 9|!о|а(1тт !о €Аатэтр1оттз [ео9.!е (сора ае Бцгор0) еп 5!5 0;.л,|@в- 6оттог !тс:11 еп [о со!еа|о!, е\се,1о|[о ае 9|опае5 9е5[о3, рага ассе4ег о !о рт6А1па е|!п1117о[о|1а'

соп !о теретсттз16та !тт|е|,1ос1о11о! ч.!е со111!еоот6 а1]о4!ёа, ев ллл !лт.]<' члле !о4оз |оз |о)!ь[а!1со5 о5|'[|!!поз с солсе9п1г. 8аье{е о6.!а!ак Ра1'ос!па6о€5

]|*|о 7{, Рфгопог

@

но'п!(!а!!е о62!а!а! Рго!ееёо€9

щ

о'о.!а!€5

@

!0пом:эгаг

я

Ф

опс]а!€5

м!!

Ф

й!ы


6

1..


Ас !-ап!а!6еаР!ап1!!!а Ас

А 7еггеп6а

!-|з1а

А

пг-] ] 6от[. !пА!7о7 мо епо ! ?- -! п,'п.. тш"г""-а) о6 о] 198] ! .. !:э:..ч:зкь-:!] 6оа![еере.А|е;а!па.Ропе'о !

с"'[а тоо0гво

э

{, =| !6аз|е]7(А.аьа) ----т_1' |

|!'

[ъ<|

|'! !Б.д]

з !оп А!,птгшгтхЁ во16е !дпогеь:еш твика!а). 0з о1.]992

]:'в:-.в:ьч

[----__!

]:.?;гёъ:13:.;ъъ

|:.в:..:ц'вдч

вззкч

!

!

х']*Ё

оё|рпаегАРе!аг]а_ое{еп5а

гвп | !:'вь.::к9

;"т51;:},:::; 9.т'"'ч;6

-

!,----д.']

г|!г| _-

ое[епае..А|2е!апа.регеп5а

/;:х:1[$:1]

|1'в]п_75ко

]Б1,"',

*,

!!ма6ра.Ёг.а|я.!а.мёа. 8 Ал0ег {т!пвА5РЁ ое(е.по Аьаа!ло (в!,|а!а)' 08.0з 1989

!

м!абе!ае|

Ёт0

!апа.ме0!о

],:я,к#ж:];;;:]а." !Бп | |]81п 7('6ко -. /. ! г![-] |

] =

_1

!

!

м!0яе!ае|Ё|а[аг!а меа!о 19 !|е. м!ш!А]\ 6о.! ||0пеа (шага'гоа), 19-12-1992

| ., |:'ьэ. ьз.:ь9 !] го.шато А0пе ат!а.ое!ап!его н 20 А!топ ос]о с.п]6п | !- -! |с'*", 1я,,ь';' :в.::.:э:ь .". | |1'87п.80'зк9 |/------\] оегепаегА|.е

аг!а-ое[еп5а 2]. Ашогп нгв&!вА А9!е.а в!!ьо (в|2|а1а), 14-о8{989

1.87п 74'5|9

1'в2п-7з'2к9

в

!|- -|

., [---4] |'

м!а6о ае. Ё.6!1а.!а_меа!о

)? хаь

ег

с^5т]||о А..пь!|0 ]986

!о-,'о'<в"ь,!а)'29о3 |

:.вц.. т:'з

ое|е.6е.А|.е

кч апа ое{еп5а

1;#'{"-:[]:3"11"'1 гпп | |],80п 7з[9 [--]_---]

г-т]]:":т:%';:*:'",'."ьуъ}ъ ' |

[4\.] гРг_1 ! Б+| !

Р.

|

1'85 п. 78'2 к9 м!6пе]аё..Ёго[аг!а меа]о ]2 ко]к{|! [е.[хшпа! ое! сафоо

оегепае|А!7е!аг|а

::#: к:|::]]) ъ1 1з ]"'ъ | .. |190-_86'дь9 ! '!] м!айе!6ег!|0!!апа.мео!о

о*'"а;" тв.и.!а) 2].]2.]986

гп!-] ::,::::*1:]

!

;:'ж.,:## ","'"","

!:1!

[---_-_]

6.а !|рёпёгА}ё2а

!па.

Ропё'о

гпп*#ё1;:::#]}$:жт :':э. ьт'в ко ![--___! - м!а6ё!аё. г.а[ап..мёа!о !

',.',,, ое{еп5а

га:п

!

;':|н':.;]";]ъ11']ътг [Ёп |'-. !:чь..ввкч

1ъ"

ое|епаегА!7е!ат а.ое1еп9а 16 ]ьап 2!в1А!вп! 0!т0| а мепаа1о (6|р!7!оа)' 22.01.1983 1'77 п--75'6к9ое|епае}А|7е!а|!а оегел5а

;,.#'к'"н;:"ъ тъ'','' п-п | .- |]'78п.74ко. !

ое{епаегА|,е1апа-ое{еп5а

Бп :"::';*'&:}::5:]:]Ё |\ *:|:ч:||'

|..

|:.в:.. :в'ь ко /{го.ша.а.А!пе|а.!а.ое!ап|его

и !

Р пс0о 09.0в.]984

гпп

| -:

п. ьз ко м!06е!6€гЁга!!а']а

|:.:о

)':6я!ъы ме6!о

Р*,ж#ж:::


;Ёзсара1е а ]а оов1а еп

5епапа

$ап1а!

со5тА впАуА

со5тА в|-АшсА вЁш!ооРм 4а;аз7з посье5 мр н.вегпа|!!**** мр 2Ф9о сгап но1е! ва[! "*' соэтддьмнп[д со5тА оопАоА мо]^сАп .4 6|а5 / з посье5 сА!Б[|А о€ |А со5тА-4а1а5 /з посье5

[А Р|шЁоА.46ьз /з посье5 ;.апно1е!|анас!епаа'"'

5А|о!.4а|а57зпосье5 н' ]а!пе

!

'''

со5тАА2АнАР

Рв&[5со[А _46|а5 / з посье5 н' Реп|5со!а Р!а2а

"''

_

18@

с

[п6а!о'.. мР !29с

мР 193с со5тА ов!- 5о!/ з посье5 мР 156 с н'вЁшА[мдоЁшА в""!т.пь] ** мР 186с н. ве5! Рцеь!о

_

со5тА

мР |э2€

4 а|а5

|_ш2

сн!с!АшА _ 4 6ъ5 / з посье5 н.зрауа!еп[|п$апф!ъ}!ж

мР 2|2с


3 7еггеп0а !-!з{а 3

н ш ш н

27 6|]|| | гпмо гегп6пае2 н в!]ьо (в]/ка а)' 23-о5.199]

],78п'71

€ппо

г|::п

п-

]'78п

6оа!кеере.А|е.а!па.Ро(е|о

66.зк9

м!66€{аег

Ё16!!а|!а

1

66к9

м!а6е!6е|

з1. ]опа5 пАмА|но сь!пепо ва1а[а!ао (в!7*а!а)' ]0.06.199з 1'81 п'68 19 ое{епаегА1?е!а|а ое|еп5а 32. ]а|9о Р017 оЁ 6А!Акп€тА

1'74п

"

з4. А!!о.5Ё601ш с!0 Ё ьа! (6|р07!оа)' 27-04.] 995

70 19

оопо5!!а (6!рш2коа). о6'08

:ъът

[_-<_-.] 6оа !еепегА|е,а!па.Ро{|е.о

ое!ап!е.о з0' А|то& гегйпае2 Аьаг!5ке!а Аппа5а1е (6!р!,коа). о3-о5 1991 го|ша.0.А0по!а||а

1.82

31]::%""1Ёж:н:а

|-;3'|:.вь..в:ьч

19

Ёга|!а||а-меа!о

з5'А!уа|о РЁпА неппето в!1ьо (в!7|а!а)' 24 ] 0 1991 1'78 п .69 [9 м!а6р!аёгг.а!!аг]а.меа|о

99з

меа|о

!!ЁРА Ёшгора |еа9оеп Ё51а1!5{|как Ё5(аа|51|са5 еп !а [-.'ЁгА ЁцгоРа [еа9це

1 !пА12о7 2 тооц€по з А0ктЁш!тх[ 5 Амопвв!ЁтА 6 5Аш ]о5Ё 7 оАио !6Р€? 8 !т0лпА5РЁ 9 !!оп€шт€ 10 о6 мАпсо5 11 6Ав|[ошоо

12 ко1к|!| 13 пА0!

14 505АЁтА

Р] Р'т с тА тп 0 0 о о о о о о о 0 0 о 0

м!п. 540 16з 477 472 27о 111 491 5з8 512 311 о 9о 504

ш' 12епа/попьге Р] Р'т 6 тА 0 15 ]РАо|А 16 70в]А0РРЁ 0 0 17 ]п!6о РЁвЁ2 18 с0пР€с]

19 м0ш|А]ш 20 А]тоя ос]о 21 Ашо€Р нЁппЁпА 22 сА5т!!|о 2з Ёк]а 24 ,Ау1 мАпт!шЁ2 28 твА1 з2 п0]7 ог 6А[Ап8пА

1 3

0 1

0

т8

м|п' 515 0 92 18о 509 о

зз5

о

1

22з

1

54о 102

1

о

2


с!цьеп ьег.!акшо1!с|а5 ае! с!0ь 1|| со|с:9|а4<; Ро!ас1) Раше! (}|| зе с:тсаг3аг1: 0с (|г181г с1 раг(|4о ае ьоу е|11ге с1 (|т:Б 1'с| [о!с<лпто|;! (!е р1о$с(| ^.ь|с[!с Раше| 61|, пас10о е1 э8 0е.)шп!о 0е т976, !а агБ|

1гаао 1ге5 рап!ао5 ас 1а ас{ца] еа!с|6п ае 1а ['вгА вцгора [еа8це. сопсте{апеп1е, ]о5 сьочце5 5рот-

1!п8 вга8а-уо1п18 воу5 (о-о)' ма]пое-Ац5!г!а !|ет:а (т-а) у 2шг!с}т-ьа2;о (1-1). оеьц|6 еп ]а Рг| тттета 0!йз!6п 6е вп ра|5 еп 2оо5 у, сца!го а6о5 тп6в 1аг0е, ]о }т|ао еп 1ш ра*!ао 1п1етпас!опа]. Регтта::<[<>,\!11()геь|е1а.!о[а!аг!а

ае|!ц {!ц уепс|21!е-

[1!!(о |.'!!.|)(}! [;е0сгаа|оа[с 015;||!а1ге|1 29ап ма1а8а!1 !]5ра|п1агет: атш'!<а.!<;}га[:е[о А1ае1аг1 ашт|8огг!а[ 'йпо1!п1о:[оек!п 1ац раг!1аа ]о!Фш а11! ]а4а. !е1тепетт6оап, [а1е ев|п 2пеп Ат9еп1||1агеп ац1*а ]а8ц11аг1е[оьа1еап (1-о), ьа!:та !вгтетт3о Б|гтте1ап е|11а112а опа} ]о|1ц 5а11ка|2е-1а5еа11. 2!1!ел 2о14}о мцпацко варе1]<е1ага.]оа1е[о уепе12!|е]а& 1-о !таьа2! 7!о|1 Ат8еп1|пат! А!о|'еь!е1агеп 8о1аг! е5!ег, е1а 8етоа8о о!хе1![ }апро (о1опБ!аге[!|1 ьапа апа!1ц 2еп рай|а21. нцггеп8оап, во]!у|а 1-о ьа|1ц ?це11 пепаеа|1. |.]] с]с{опьа.'()11 А1!г1е|1е1хе. ая! сс>::т<> е! с1е1а:т|его Бгаэ!!е;_то |-о[о!1)о!|\'. |\1:||соп' !1о |)оаг.1|!]ц8аг с1 1)аг|1а() ас ь0у а1 ])аьег ![5!о 1а |егсега {:!!'.,с1а ап1аг1!|а е|} |,ц7!1п!};

(1е1

!1.]ш3а6от 6е Аптогеь!е1а у!о ]а саг|ц1!па а:пат!11а, чше 1е |тт:р!0е.]ш9аг ]е по51г6 1а!'.,е1а е|1 1а еп ]а е5!а {агае ро! 5апс;6п. в1 5оьте е] ае]ап{е|з есца1ог1апо 'ть;|то чое ртомос6 е| ацао5о репа11; 'ц8аааге1;ре са1сеао у ч!е 5црц5о е1 епра1е а цпо ра|а ]о5 гц5о5 {га5 |патсаг 0еп;5 61пз}та}сот 0е рспа1т|. [а:ттросо ро0г1 ва11аг Боу а| 1еггепо 0е)ше6о е1 ьга5!]ебо ма|соп, р|саа с1ате еп 1аз.]в3ааа5 ае соп1та8о1ре ае] соп.;цп1о

по5сой1а.

с111ь п'|!5с()|1гс!1 !т:гггсга 3е!атт :тг3:п:[!!::г!:ггс:: !пп: а!ра3а. гг;спа|( |!ц5|с[о 2!тт[сга 0ачо ,!|ап г1ог 19941!к по6ш рто{ев!опа1еап ат! 0а аг' 3:т:}с!1аг!|аап, е1а 2о1оеап [!го!аге:т \1[оп заг1а ^|]1!('!!с !'!('г ,ва!!

2!еп п1{е ьете]<о [,1штт6ш&о 1харе1[е1агетт 6']а9о па|еат: 1тт1ев1а.]о[а1аг!аг, а1е!а1ако аг8а?к|а8а1|[. Ротлтта1ц }тапё![о 13 |ап а!1г[е2{еп а|п' А1ь1е1!с €1шБеп |та9ап [тогБ!]а 8о8ога ека]12еп а|?}<'8ц1еп атдаа}с!а[ 0!га е1а 6оа|1 1[ц5 аа!1е2ке.


Р€ [о!<о.";;;';;';;;

чщ

!-а п1а

(Фут6ольнь:й клу6

!6еа-Р!а п1!!|а

з5.,4/е&5спаг

5.

г!т-т5оу

(о27о!79о - Р05|а)

Аие|ат!а|(-ое{еп$Ф тсгФ в('в'|Ак (2'о279о

2о. втопРо 1\т;с (о6/о218з 22.

||ап|е!

24'.4паге, 28.../ап 29' 19ог 49, 5!.

55'

Р!5[а)

- в5!оуео!а)

- Ё.апс!а)

(о/2/8! - Ё5!оуач0!а)

в$пснвшко

]4сь;п вв]-уАву

(о9/о27в4 - п05!а) - Р05|а) - п05!а)

(зо/о9/9!

деп@.уАшвА6у(о/о47в4

вга||аяа]-сепшосмР|31а5

4. 6.

7 8.

А!ьег|о 7'^Р^тБп. Ат1о! (!з/о6/85 - 7ата9о7а) мс,<5;п ск]оокуву (о6/о719о - п05;а)

оп'.г'тАпА8оу

леп|5

(!87оз/87 - к05;а) (277о|/8? - п05|а)

!о. 2!.

26. 21.

,п,Ёг' !-о$коу (12/о2/74 - в051а) исаь|с, |спАтуву (2о7о!/87 - п05|а) г,топв1п5кгу(28/о4184

у@п т|сохву 'п'

77.5'спь]с0

-

п!5!а)

(о/оз/84 - в!е!огг!5|а)

ма9опеао2'овх|

гуАпоу

(о5/!!792 - к05!а) (о77!о78о - Р05!а)

Ацгге|аЁа}-ое|ш1ето$ !!.

!з' 25-

эо.

л?п|и5уснгу

(26/!о18з - пц5]а)

ий,ог]у5фг ов!шпА (25/оз/87

Ре!]ре 5а!оааот

с^|сЁоо

- |{19ег!а)

(о5/о9/вв

мА!сошмаг9ие9 вф'со!Ё

1]9а5,

? соРа5

г!|ьо] ?е!а|а - сапро ае г{]|ьо! |о&опо{]! 51а6!оп (28'воо) [п|гепа(2а!!еа' Ёп(гепааог |а90п!2а!!еа -А5!5!еп!е Ё69а.а5.]ап[а05&а5 А{е2а1ла| ' Ро(его5 у{|ог 5!1уе5|ге Рге5|а!2а!!е я5!!оа[ ' Ргерагааоге5 {'5!со5 .]о5ё негс0!апо, маг!уа

в0гоуа, Аг(!г 5ауе]!еу

с|-т'5т|Акоу

9.5еп,'са [в&|с|с (26/о9/85 - во5п;а) !8.

|92з

]о56 со0се!го

со1вАш (з|/о779о - п05!а) лопап $н!8нк1ш (277о!787 - п05!а)

5о'.4паге,

Рге5|аеп{а

т]!0!0а! -т|!!!о5

оА со3тА (о6/о5/86 (уАшоу (о5/о/88 - п0з|а) '1о.оц4ппе

о! к]сА

_

)

5о*!а- г!п6аао еп

2 -

йосква

о!9а 5погоа5|ауа

(12А2/85 - вв5||) (27,оз/85 - в|е!огг05!а)

Ап'оп Амв1-снвшко

<<,г!окомотив>

Рге5;а€п|еа

А1е2ыпак-Ройето9 мог1по[о 1. с(л1-нвв]ив.4|0'п !6.

@

@]т&д

|,

-

Ёс0аао0

(!87о279о - вга5!!)


1 }таБ!1!0оэо

пеа!осапр!51а ае1 Рс 1ю[опо1|у

е5

1о5 ь1ьо1151а5 соп п1з ргоуесс!6п 6е1 ра|в. ог16епев па0а Ёепеп чпе тет соп е| с!цБ '{еггойат1о' ро1чце соп арепав опсе абов ве а]|516 а1 с5кА ае мо3с|!, рего 5ц ауеп{цта [:е еЁпега у пагсь6 а| поае5{о гк ш|!€, 1апь1ёп ае |а сар!{а1 шва, соп е1 цое асаБ6 разап6о еп е1 рго{ез!опа!!зпо. А}тота, €1пв}:а[оу ео е!'а1па па1ег' 6е] !о[опо1|у еп е1 сеп1го 0е1 сапро. 5|епрге опп|рге5еп1е е:: вц .1це8о, '61цзБа[' ез цп 11е3а0ог соп

цпо ае

!/5пз

пшсБо ре1|6го рог вв 01эрато, а0еп6з 0е ёе5{асат рот 5ц засг|!с1о еп 1а гесшретас|6о 0е1 Ба16п. Ёп зо::, бе е1е9!ао сопо е1 'гц1ьо1|51а ае1 Айо' еп кц51а рот зшз 9гап0ев рто9гезоз (е1 ргеп|о а] 'ме]от ;цвааог ]оуеп' гесау6 еп е] 1апБ|ёп пеё!о 0е 1оэ {еггойаг!ов, 1т{а9опе0 Фа06ует) у 5ц арог|ас!6п еп е5{а сапрапа ьа 51ао ае{е!п1пап|е рага чше е1 '1о[<о' 1о3тага пе1егве еп е1 ос1о8опа1 ро! е1 1{!ц1о1|8цето, чце $е а|Ёп1г1 арап!т 0е паРо. вп 6ц5 26 рап10ов 0е 1а рт|пета {аве ёе 1а Б3а, е1 сеп1госапр;51а ёе э5 айов патс6 ос!о 8о|е5, в!п о1йааг о.тоз 0ов чпе }:а апо1аао еп вцгора. 5а1уап6о 1ас 0|в1апс!ав, зп ев{11о 0е ;'ше6о зе азепе]а а1 6е] пе6|о 0е] €1те1веа, Ргап! 1апраг0. [а ето1шс|6п 0е} шБ!о уо1ап{е, соп е1 '8' а зшв езра[0ав, по }та раэа0о ёезаретс|Б!0а рага е1 ве1есс|опааог ае &во1а, е1 Бо1ап3ёз )!е! Аауосаа1, чце ргоьаБ1епеп!е 1е !пс1ц!га еп 1а соп9оса{ояа рата 1а {а5е лпа1 0е 1а Ёцтосора чше зе се1еБтаг6 ео!е а6о еп Ро1оп|а у |1стап!а.

оеп!5 вог]5оу|сь 6

!5ьа!(оу

м;!]его!оп ([гг!5а) ]ао 2еп 19в7[о !г[агг!]агеп 27ап веге

а!|0ега ,82 пе{го!оа аа е{а

8! <!о р;5а12еп а[!. Ёга5ога ]о оь! а!еп егс|!аг| ьоле[ 7а? р' а]а!2 ]ока!! 60 па2;овг[еап ьеге 5е ек2;оаге]( п' е[а а0г{еп 9о Ё0го<орап раг1е ьаг12е[о а0[ега ьапа!а[

о]|! мо5!!1(о

с5 <А-п е9]п 2||!еп ьеге !енеп 0(а{5а[ ьапа;!(а 0г|е 71[!е1а,

е|а ьапа!!(' Ё.г0з|а <о ь|г;ь0г0ко г!< ш1ка 1а!6ега |9аго 2еп. вег {ап на5! 7еп рго[е51опа па|]ап' 2оо5еап !о(опо(1уега пе!а0 а0гге1|](. 6егоа9о' 5!(А по5!о уеп е{а 2уе?аа !а<0{5(еп !а9а_ {! 9 5а ]о|а[! 20еп, е{а 2оо7ап '[о<о!га |12!!] 2еп

|


[ггеРог!а;апеРог(а.!е

гс

А гт!|!его: оп|1г! 1ю5[оу. еп ас[!\0 а -/\,пв 38 айоз, ев е| пауог 3о|еа0ог 6е

1о6оэ 1оэ 1|епров ёе1 с1ць. 11еуа 128 1ап1о5 (:7 еп !цтора) у!а в1ёо'р!с[т!с}т!'еп эооо у 2оо3. в! '!о' е5 |оао цп !сопо еп кц5!д. 0Атв: 5! пауог 9о1еа6а еп вшгора -!)(:-7) зе 1а !л0!3!6 а| ечш|ро 6е 3ог|зом еп шпа топ0а 0е ]а {]вРА еп 1999. Ааепа$, 1е 9ап6 еп са5а рог 5-о. 5ц пауог аетго1а [00е еп 1995 соп е1 вауегп йцп!с[: (о-5).

]_!ошсе|го' )оэё:

Ё! 1ёсп!со 1шзо, чше бе 1о), е5

\:зе]есс|опа6ог 6е [||цап!а (2оо8-

цп {ап 6ес1ата0о ае! 5рог|;п8 ае Ропц8а1, с1шБ еп е1 чше ]ш66 эп 1|о-аБше1о, е1 1е3епааг!о гегпапао РеР'о1ео. т\|г!веп!е: Ф!яа 5пого0в|<ауа ргев|6е -|,-|е!'[о[о'6ез0! эо:о. Рг1пегп у т]п!са пц]ет ч!е а1т;8е пп с1цБ 4е {цтБо! гцво. псца{ог!апо: (-|па 6е ]аз Баааз о{еп-]-)з|уаз ез Ёе1!ре €а|се0о, ех.!ш3а0от 0е1 й61а6а у ш6-х1по апо!ааог ае 1а ь!5!ог!а ае1 !еуап1ееп цпасапраба еп Рт|пега соп |!есе 8о|е5 (2о1о/11).

Бш|ьо||5!а ае1 А;о: в! пе0!о !п!ег!'пас!опа| )еп!з 6|шз}:а|<оу,0е э5 аЁоз, яап6 е5!е |1|ц]о е] аЁо рава0о еп вш ра1з.

1-1ааъаем, !а!егу: Ё1

(-]'гопо' у 0ев0е ао:т

е1

ехзе1есс|опа6ог

Аап!а

ех.]ш3а6ог 0е1

шзо ргез!0е

!!аё|}<ау1саа. вчц]ро ас1ша] 6е1 езсосёз

!]1Бегп|ап:

-| _|сагц Ф'[оппог.

г]п!со Бг!!6п|со чше ьа п|1!1аао еп е} сца0го повсой1а. 1у1агс6

е! 8о1 ае1 {т!вп{о еп ]а Ёпа1 0е 6ора еп :оо7 ап1е е! Брапак ае мозс6 еп !а рг6гго3а'

!||с. Бгш}о:

!!шяа0о еп е]

Ё] 0е{епза ез]оуепо |а

ве|!5. о1го5 ]цяа0огев 0е]

|_о|<огпо{!ч '[о!о'

чпе [тап рава0о рог !а [|8а е5райо1а 5оп е1 п18ейапо ФБ!опа (1у161а8а), 2аратет (7ата3оаа') у €а|сеёо (ма]а8а у [еуап1е). та||кац5ка5, вавшаэ: Б| ех]ш3а0ог 6е |! |а &еа| 5ос{е0а6 ( 1999|2оооу 2оо\/ о2) еэ е1 а1ъ0апте 0е1 тёсп!со соцсе!го у, а 5ц теа' }тасе 1аз 1аБогев 0е 1о1ёФ1е1е. т7 Ётле й:пёаёо сопо €1цБ 0е 1а ^7^пка| \леуо]шс{оп 0е Фсш!эге (рог ]а геуо1цс!6п гшва) у (евршёз 5е 11ап6 ка7ап[а. вп :9з6 а6ор16 вц ас1тта1 0епоп|пас|6п. в1 зш0ай1сапо.9ше т еи8'ейо. _|:соптг!Бшу6 'асоь: еп |оз |![ц|о5 ае [!8а ае 2оо2 у аоо4, пшг|6 0е 5|)А еп 2оо8. Раг!1с!р6 соп 1ов'8а|апа 8а1апа'еп е1 1у1цп0!а!'оа. '1| ,/[ цз!1п. 51ау('!ць: вп 2оо6 5е сопеп ет рг;_пег |ёсп|со [ог6пео еп 1а ь;Б1ог!а поаегпа ае1 с1шБ (еп :937 1о 0| г!3!6 е1 {тапсо-[:т!п3ато .!ц1е5 |-!пьес[). в| эегБ|о бе [па1!в{а 6е 1а сора ае 1а {'вгА еп :979 сшап0о.]ш3аБа ец е1 !51ге}1а ко]а.

1}!ип;о

\']о!аБ!ез:

1\

о!5|1пс1оп ге5епааа рага уа!епт;п 8пБп[|п у йаё1п|т йав1а-

с}теп[о, 6п!соз 0е1 '[о1со' соп '!ш9аёотев !о1о еогорео: 1а Бптосора ёе :96о.

*!

.|'\а<!оеу, &!аяопе0: в! пеа;о ае |9 |(,|аЁоз 3ап6 еп-эот: е! ргеп!о а!.]ш3а6ог п6в ргопе1е0ог 6е

1а !16а гшва. |)по 6е вшв аро0оз 0осопо|огаз 0е марог).1апБ]ёп ве !еэ сопосе рот 1ов [еггом1аг|оз у 1оэ то!|метёез. /\ш1п1е1о: йп;зст! асоее а с|псо с1цБез

0агоуо2у: _|-

!ц.|"', Б*!с!о

зо1".а. Ё1з!ог1сйепге. е! '!-о!<о'

ргор|е6ас1 ае! м!п!51ег!о 5ойё!!со ае тап5ропе а 1тауё5 ае 1ов {етгэсагг11ео шзов; е1 65(А ега 6е1 е.]ёгс11о; е1 5ра(а}<


ега 'е1 ечп!ро ёе1 ршеБ1о', па5 сегсапо а 1ов з!п01са1оэ; е1 )упапо, ёе 1а ро[1с|а, ёе |а ап1|3ша !(€3; у е1 1о!реао Б!епрге ьа е5{аао йпсц1аао а1 5ес1от ац1опой1{э1!со. есора: 5ц5 пауоге5 ёх||о5 ецгорео5 5е -1\рто4ш.!егоп еп 199?|9в у 1998|99. Р'п ашБш сау6 еп 1ав веп!япа1е5 ае е5е 1огпео соп е[ $1ц1!8аЁ у е} !-&[о, те5рес1|уапеп1е. ($уоп|п). }ш1: Б1 пе'|от еп9|геоа6от ёе вц }:1з{оЁа. 8пргепё!6 шпа 1ат8а е1ара (1986-2оо5) роп1еп0о а1 с1пБ а

т!

сепй

а[цта 0е 1оэ ятапае5 ае1 ра!в (вап6 ао5 сцапо сора5 у аоз 5шретсорав, у 11е66 6оз уесез а веп!0па1ев ёе 1а &есора). }езршёь !пе зе1есс!опа6ог ае кш!а. вп 2оо7 ге9тев6 сопо ргев|6еп!е ацццце 5ц папаа1о ацт6 цц а[о. вп 2оо9, сцпр1|6 цпа сопа е{аРа соФо 1ёсп1со. 1а

118а5,

т 7е5{ нш! 0пптап|е 5ц е1аоа еп е1 }}^ с|шБ |пд|ёз, шп!ше: оБ1|3о а[ёе{епза

{гапсо-1цво ёе1 ']ю[о', мапце1 аа со51а, а Ра8аг цца щцпа ае 25о 11Бгав рог }:аБег ре8аао цп 1ог!шо еп 1а сата а цпа ф!са. в5!а !епрогааа 5е сцпР|е е1 уе!п|е .Аап|уегэайо ёе ]а 5шрег1!3а шза' )ев0е 1а фво1цс|6п 0е 1а ]1п|6п 5ойё{!са еп 1991, е1 сар|т6п 0е 1ов {епойаг1ов' пп|1т! 1юБ[от, ев е1 т!п1со Ё::Бо1|$а {це ьа ф5рц1аао 1ас ме!п1е сшрабаз, :9 6е е11ав еп |а е1|те.

\1х:

\га&щь' 14аё|п|г: в| рге5!аеп1е ае ! 1оз !еггосшп'!1ез п5о5 е5 цпа рег5опа

е1 с1шБ. Ровее е1 ро0ег 0е 0ес|о|6п рага е!е5|г а 9ц$ фтес!|уо6. г'/шБ|е:а, Ал3е|: [..|по 6е 1оз го.]!Б|апюэ а 81авсо, €1)ашгеп, 1гата6ой' мц8ет2а, в|хеьагт[а у 6огоойа, чше }т!ао |а 1а 0Р$$ соп вц'<аа1' 8апапао рог 31та рот 1_5 а1 1лкошо1|у е1 24 ае ]цп|о ае 1937.

пшу !п0шуеп1е еп

уш: Бп е| раг6п паиаеЁо, е1 2!]\\|о 'т!|воге!' -|- с1пБ позсой!а 6сь6 а| !п{епас!опа] у 1ашь!ёп а1 ех1!епо |п1епас!опа] зцБ-а: }{а1<в1п 6г!3от|ет, а| 1а1ега1 Ап0ге! БзБс}:еп[о у а1 ёе1ап1его &опап Б1е1опшзо,

Рат11шсБеп[о, чш[еп по рше0е ]ш3ат еп Бвтора а1 }таБет1о }тесБо уа соп е1 то1!еоьап. Ё-п 2оо2. ез{е поае5[о с1ць (..,| :оп6 рапе еп е1 рап!0о |паш6шга1 6е1

т ттыш:

пцеуо ев!а6!о |ю1Фпо{!у (э8.ооо р1аааэ), цпо 0е ]ов п6з по0етпов 0е Ршв!а, соп са1е8ойа ае сца!го е51ге11а5 швгА. [о5 сй|!сов 1о аэепе]ап а шп арата1о то1а6от. пР: в! е51аа!о [о1опоЁу сцеп[а соп сцашо аопаз (е !ц|о (опа 6е е!|аз соп

т }

!е$!ацтап1е), цце

1о1а11аап

сав1 п11 р1ааш.


,'1

Атн.'€'.с

сц0'

*,ж!.ж

|_'{ш5ц9ф*-ж-ж'# з. з11€ $вт |швттп* 1щв1в

{й;]

А=_у


6о9ога[!2нас.еп6о пепог!а

А

ш

гге

!<а г!

Ба{ Без{ег![< е7

!' Ё

тлп:к!а Б!рагге]1а|а!7А|]|е|!сс!!!ье[ м'.|,,!'_' 1а!ае ьа|е|| ацг[а !о[а_[- -[с'"' 6!е!!а в!гора|(о гхарЁ![ета

ьа1еап. !973|74 6епБота1ё!атет: 6атэ| Ба[е!0 Ёггекорд тхаре![е!ап тогреао !2ап 2це|1 ацгге2 ацтш. г|па| 1тагпазе1гепе}<о

[апрота[е{а ьаг1ап, м|1огаа Рау!с еп-

а8!паце1ага 2е8ое!1 {а1ае ашг!6отй[оа[ апггега е3!{еа ]о(ц 7цеп. 1га!]агеп 19а|1.]о[а1[ 2еп ]оапекоап, моБ1ге|1а12а1]еагеп

]<ц}о [етт1п {цтБо] :е1а|ап (оатт0а1со ов1е-

6шпе[о ]о&а|е[ша е1а 9аттг е3оп !ша|п![! !аеппаа е:а6шпа 0епта) !!ц!5еап 9ега|ц 2|геп ь! 1а1аеак. на|па1ац е6о:: Бета::3ша9о, 101еага1еап. А.ь1е11с [1цБе[ д-о [ат1п ацеп пеп0еа:: !а1еу 1мапоуе[ 2ц2еп12еп 2!1еп 1а1аеа, 7в1га!|1е[ е1а !аэа}< зат1в1а[о 9о1е1 ев]<ег.

в1 рап1ае1ап, Рат1се]< }тапа!}са[о Бета1па ?е!а!га1! :шеп: |г!Баг; 5ае2, А51га!п. 2шБ1а6а, 6!эаво1а; ко]о 11а, [а5а' у!11аг; А'!е!а 1!, шг!а|1е е1а ко.,о 1а. мо5кцкоап, са!!о5 е{а 18апца ог0еа[о.]о[а1ат!е[ }тапт: 2!1е11 райе ь;9а!ге|] 2а1!ап, е{а 5ап мапеьетт 6апаа Бега е3!;т ац1еп [а!1?цт!к е1а е1а 13ат*тта[ Бега[. г{па] 2ог12|гепе1ап, ве!ое |;{ага 7а8ога ьц18а!;а!га! 8ц|э 1а]аеа [апрога1ц 2!!е|1. сата1 ьа|1ап. А1ь]е1!с €1цБе[ Бг111аптеа[о в2!е|а! е2 с2!к, рела 2цт]вогг!еп аг|еко ]еьеп в!112агга еге о5ра1! ,е!|. в!ш;[ег] 8;5а, ь| ш|1е 1еьепа8о, 1971ко аьц21цап, [а1п ашаеп еге, 9ште [!шБе[ 1еьеп в1]ьоко н|й-

Б!]0ц[о 6ага|[шгта ап1о1а{ц 2це|1, е1а 8опь|аа1!еп аг1еап мо5!ц]<о !|ттапо ае8оеп, !еу уа5ь!п а1е2а|п п]1.|[оате1сп ьа1ега.

г|

-| . .т6 6_ А, |! р,!! а !!. еч! ро вс мо5с! еп сопре. .! о се' ..о.с' "-| 5.уоз 0е ппа ае а ех|1п{. песора еп !97з. !9 со. Ро' у! о' !а о''.:. е|ра{а1оп ! п !о!е5 а]|е е тогрс!о сп с! е5!а0!о [ео|п, |оу !ёп1асо !021)п |, сапро |опае ]!!ёго. !оз р!р1]оз ае в е 5а е] ра5аао ]0е!ез' у еп !а !!е 1а, !о5 !ео1 е5 уе!1. с!е1оп ро' 2 о (А5[га п' |а5а) А!!е] апо 5е с

р':. ь .оп!

|

.

'-'

|"0 ' .! .. воа. .|.]

9ге5о

Ат

'

- в' '3' т.в 7,

(

оо

6

о'

се Ре']а5 1о]|ь.1пса5 еп ва

,6'

"_|

.о1

1ёп (-]аЁп)


с|0ь о|ь(е1!с '0пёос16л

'цпёо,!ф

Ё0{ьо!а, екопоп|агел 'к!5ре9!{]к, гоо1ьа!1' а21е(0[о сё 'ть;п&!п9 ь!ггеп9о паьа;_;п90г0ап, ь!!агеп 29ап, вв!< Аге{оап' !7:оое1ап ьа5;1а' 5{е'ап 5?упап5к| ('5оссегпоп!с5'еп е9;!ее{а[о ьа{ е1а е[опоп;]аг]а),.]о5е маг]а 6ау 6е [!еьапа (!<оп{аь;!!1а[е е1а Ё|пап12а_е|опоп!агел

2;]<!оагеп

;га[а5]еа

ва(2е]ола!о

|...|п!ьеЁ5|{а1еап)

е1а ..]оач!;п

А!п0п!а (Ё0гора!(о ва{2огсеагеп рге5|оеп|ео.аеа)

!2ап9о а!га

ь|2!аг]а[.5а(ега !;ьгёа аа.

'1[!п[!п9

г0|Бо! у ,

есопогп]а

рт6х!по ш!ётсо1ев э9 0е {еБгего а 1аэ т7:оо ьога5, еп 1а 5'а вв( {еп6т6 1ш5аг шпа пцеуа пева теёоп0а ае1 с!с|о ть!пк!п8 гоо1ьаш'. вп 1а пъпа, ве ёеБа!1г1 зоБге [а есоп6п|са 0е} й:1Бо1, 6ев0е шпа регврес!!та 61оБа1, а{гоп1шёо е1 рава0о,

1

.!/фпепз!6п

ртевеп1е у 6:{шго 0е 1ав епЁёа0* {:|Бо1!в!ев еп 1о 9пе а вш теЁеп|е есоп6п|са 5е !елеге. в5!ат6п рге5еп1е5 51е{ап 5а1папв[! (есопоп15!а у соац1ог ае '5ос@пош16'), ,'о$ё майа @ау 0е !!ёБапа (рго{еэог ёе [сопоп!а |!папс[ета у €оп1аБ!110а6 0е 1а {_1п1уегв|0аё 0е

Ашшп|а (йертео1ёеп{е ае ]а соп15!6п вцтореа у гезропваБ[е 0е € пре1епс!а). 'оа{ць о Б1 0еБа1е $ега поаегаао рот !3пас1о Ра1ас1ов-Ёцег|а (Рго{е5о! ае'мапаеп |а ]-опаоп 5с}тоо1 о{ &опоп1с). ]-а еп1тааа е5 1[ь!е у ве {ас|1!1ат6 а 1ов ав!э1еп8епеп1' 1е5 цп 5|5!епа ае 1!а0осс16п в1пш1йпеа ргФ!о аер651!о ае1 ош1. ватсе1опа) у


!(!ёеа!< ]'41егпБгоз Ра|го.оёк Ра!гопо5

щ

щ

1г,

оьо.е,[о

ы

@

ае нопог

Ре1гопог

Ё!п0а!/а|]еа[ Ё!п6ааоге5

в|!,аяэ

в

ъо*

Ё5!га1ё9;со5

|!ио

пьт\

е!ёц+

ы

оп9 еа[ вепе{ас|о.е5

е

пц{ша!!а

(@

**

[]г#:

!!Р!!м^г!!^

(

#..-+ *€.," щ

Ф

:=ф.:

ы

'.ш."ваьез<|аеа<

]!(!]э1!

щ** ЁЁ|аа

7аа1м' Ё5{га|е!1[оа[

}

:1}

3!а[а1а

.д9|"!Р

|#[

я '!,

!Бш !] )]-!:#-

( п_

пч*

Рго1ес|оге5

:

Ё

ш

Ф*.*

6)соБго

д*=

4/иршш

"3:,

Ё!чч &

Ф

+(\\г['п\ : !: _ }я];'1]!'{ !щ:[:п

-|а]{а 4? 0е|.0.


$ =Ёг!т 4,.

-* !"'-

#

{Ё,

, о; _1

Р\ 1А

43АР[[ЁуАтБ у^]]1

А!_нАмвпА сош шш 25'7. оЁ о[5сшпшт0 РоР 5[п 5ос!о 0Ё[ Атн|Ёт!с с|шв.

шш 5ЁАт

мА!'!)5|&[]|,А1][|]Р7\$ )[50г5(|]гшт(]5г[] г| пг5т()0|]

!|\]1оп]\4Аг[1]!|:\5(()ш0( (]п{5 !|'г( ]А|г50!]Р()1)у[п1^.5(]1[1

'г ]#:Ё*!ЁЁ!]

^(]^]\,1А!гА1

[)А1]А50(1|]!.


Ац,ге[аг!аРгесваеп1е

Ё! раг{!6о 6е |6а еп [4озсЁ:

|-аз

[ !ауез

гг|о ех(гепо' рего по [ш1о

Б| 3о! {е ||сег йпп1а|п 3еп!а1]ш3а0а |п0!й0ца] е]аБота0а 5115ае!а {це е1 рте1ш01о 0с! тап1о ае! ае]ап1его |ш|п-1агта, чше зпршзо 1а пегес!0а гесопрепва а1 пе'|ог й:Бо1 0с! 1-1па

рог ма'(е!

А1ъ1е1;с с1шь а||гап1е 1оз

рг!пегоз 45 п!

п0!о5 ае] сьочце ае !аа еп

сар11а| гп5а.

Ацпчце еп йзретаз 0е1 рай!0о ве }:аБ!ап уа1!с1паёо 1епрега1ц-

таз сегсапаз а 1оз _3о 8таёов' !_ па1пеп!е е[ шегсцЁо по Ба'1'6 0е 1ов -тэо. Ё,во з!,1а г6р|0а вцрейс!е ёе1 сапро .|ш96 ы8!па рава0а а 1ов 1еопев, сошо еп е1 2-1 1е осцтЁ6 а Алотеь1е1а.

п'а

оо5 сага5 в| сопроЁш|еп1о ае

|оБ

то'|1Б1шсов ф6т16 шцфо еп сдаа рейоао. м1еп1та$ цше еп 1а рг!пега п1иё е1 Ат!1ет|с 0ош!ц6 е1 едсцепшо у апш6 а] 1юкопо1!ч 1га$ 1а геапцаас16п

ипБ!атов

Ать!1га]е са5его €а!се6о зе ег|д!6 еп рто1а8оп!51а а1 {ог:аг е1 0!всот!Б1е репа11| чпе оЁ61п6 :-:, соп 9о1 0е 61ш5ьа!оу, у апо1аг е1 3о1 9пе ропе етт {тапчш1а а зш ечп!ро.

е!

1опав.

.,це8о у сеа1его! а 1оз |оса]ез.

с 0ь !еьеп 2а!|ап ь! <а1п аг1{0 7еп |07ьо|](; {0|ьо 7е!а!ап' е|а ьоггеп опао1!о7' м0п!а пе( 9о}а 5аг[0 ?0еп 505ае{агеп ]о(а]6! !|ага9агг1аг; е5(е. 1с,пеап, в!9а1 |о[опо|'!е]< 2е!а;ега!]<о <оп!го!а ьаг!0 :0еп е1а, 1еьепеп9о 6!!511.!оус!(, са!се6ог! е91п0а!<о ?а ап12а?[о репа!| ьа[еп ь;|а(е?, е|а 9его а!р.1!!1[оа0ггеа! е!(0а0ог!агга(, 2-!е[<оа]а(| 20{еп паг(а9а!!!ап' А!ь е| с

1ав

}о-

6е чше ве ршв1егоп еп 0евтеп1а]а, 1оз 1еопев вц{г|егоп цп сог|ос!гсш1о еп $ц е1

соц1то1


ф нцггеп9о а!г!€г!аРг6х|по

г!уа!

оа1оггеп 9ап6еап, А|ь!е(;с с10ье| в! мааг19а

|!|ьо

2е!а|а ь15;|а!!!о

а! у| !.г.еа!е[|п лаагга[

пе0г|7еко е90ега|[о ьапаь|е{а|! ( а!г1ега. А0г!еп9о аепьога!а]ап, |а]ае ьог а ка!еап 9е.а|! аа сьапр!оп5 |еа90егеп п0 {7оеп [а5еап' в 9аггеп в ма'!ако м|гап6е5ек !<ора| !< ьа:(е(0 ё! е|а !19атхаре!(е|апьа5|ега]<ахкаг.а|?апс!

ног!0е!апеа|о,еп|гепа|2а!еагепааа1<е!ае9!еаега-

ьа|1 ?!1еп []!ь поггеп а9;п{аге](, ьега7' саго5 саг.!6огеп ог6е7.]о5е Ёгапс15со мо1|па 6|ха|0 ,0!еп. Ё{а ьеге а9 п6!е{ага' у1! аг.еа1 9ога е9 {еп ьа5| са р;х[апа[а 5а!!<арепеап' а!гге[а1аеко ,о!а1аг1г|[ опепа аеп 61ш5ерре Ро55] 9о]е9| еа !е5|опа!0|а е9оп аггеп

у!|!аггеа|

г! }{

5|с ргох!по аоп!п8о' е] А1ь1е{!с с1шь а{гоп[ага 5ц [е:тега ]огпа6а па!!па| ае !а сапрайа еп сцг5о. |ю5 -!-.]||со;тсв йз!|аг6!! в1 мааЁва] рага пеа1г5е а шп у!1!атгеа1 чгте т!те зп реог 1епрота0а еп 1ов 1]]1|по5 а6о5. в! соп]ппп1о са5{е!1опеп5е, е]1п!па6о 6е 1а €}тапр1опв !еавт|е еп 1а рг!пега гоп0а в|п }:аБег вцпа0о цп во1о ршп1о, тто [а !о9га0о епёегеаат зц тцпБо ]!3шето. 5ш пе]ог в!*шас!6п с!ав1{са!от!а по вшрета е1 ёшоаёс1по рце5{о 3е 1а таБ1а, у а1 тёп1по 0е зе|э.|опа0ав 11е66 а осшраг р1ааа 6е 6езсепво. А [азсо евгорео эе 1е шп!6 |а е11п!пас!6п сорега а папоз ёе1 6} й!гап0ёв, чветепс!6 о-а еп е1 {ецао апаг!1|о. в51е ге5ц1{аао р!оуос6 1а ае51!1цс!6п ае ,цап [аг1оз €агг!6о сопо ец1те!ааот росо ап1ев ёе }.1айёа6, у е1 ро31ег!ог а8сеп5о ае .}ов6 Ргапс!зсо йо1!па а1 Бапчш| 1|о' ргосе6епте 0е1 61!а1. Б1 ех 6шаг0апе1а |п!етпас!опа!, ц00е по ьа роа|ао соп1ат соп е1 ]ев!отта6о 6|шверре &овв1, }та 1одга0о ге!о!аг 1а5 е5ре!ап2а5 ае1 у!1|агеа! €Р 0е сата а !а сопзесцс!6п 6е! оБ!е!!уо 0е ]а регпапепс!а.

.]

-/1 }/ 111,


Ф

'#+

шЁгА ЁшкоРА [БА6шЁ 2о11!12

г:'--]';;Ф_;;й | наг^оуе'с:оьвцзче |

щ Б;-----=Б;;-й ;ш;к.! !о.о |].' |::

';;.;..;;|";4

лБщ :.э зроп'.ч | ы;;й.тпп |

!

'.'

цеч,а.

р'ь. оц-р*''

|

-.ао,оп5ро.

| ')

Р5у

[апе5е

|

рАои

]

|

ш----:;;щ в"т*п"а ', Б_*щ в,"ч" '

|

|

21

!о!офо(!!

м

Ать'е('с

|

с!!ь

|


-

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.