Page 1

J

ffimffi'

ul/Ago/SeUOuVN ov/Dez g5

ËAKAJAS

AMËTTE "

CuFaTrÍu:rck*@

nos Estados Unidos. c apcrìas dccidirarn dar nrcia

O

fi"ffo##'rt

ç\,

;ì "'.:Ë'l""'i

##, .€ i.it-:Fí

,

;

g;:,:ïit,:ììlt;lïlï-Y:::::ï.ïìï,.1'o'

il'ì::ìi:"ïr:lillï::;:ï.ìlliilïHli:. granclc rrcnttrrr'.) Foi ai r;rrc rrrrr clclcs strgcriu rrrtr clc sctrs sonhos clc inÍincia. "- I)or qrrc rxìo \ Arììos rlc clrro'')" Assirn corììcçorÌ urììlì rurna

R

A

rI

clas nraiolcs .jorrraclus cla lristriliu clo (ìrrrpo ('ara.jás l..lrrr r crclurlcrro atracrri

Parl lrtos

csta e lltrc\ ista. qrre corrrcrrrora os -10 -'Opclatiorr Pinelltltlc" lìrssc realizada.

clLrc

tl Gazcttc l)assou urìr l.ìrìo ltrás dcsse s trôs "loucos". píìra (luc clcs lttrclcssclìl rìos corìtar urìl potrqtrirrho da hrstorre dcssa rcrdadcira odisscilt. ('onscgrrirnos cor.ìtiìctíìr o Sr I'lrrgo Vidal ((r l) c o Sr C'harlcs Dorrncr (ír2) O tcrccilo ltarticiltarrtc. Jan Stcklr (60). nrora na Inglatcrre Foi rrrn ano c l2 dias rtsqando ls lÌias pllrrícrcs clo

roita cluarrdo alcançararn o Alasca! E todos csscs llÍ paíscs c 73.(XX) quilôrnctros pcrcorridos nutn Jccp Willrs! ('ARAJÁS CAZETTE - Do ondc surgiu a iclcia'l OPERATION PINIIAPPLE - Nos trôs.já não órarnos scouts participantcs crtt -54. Erontos uttra cspccic dc lìorcrs O Iìugo trabalhava na ,A,rlrorrrotor. o Jrn Íhzia bico dc guia turístico ctu Sio I)aulo c crr (('lrarlic). trabalhava na Souza ( nrz De \cz crÌì qrrartdo a gontc ia Itas rcuniõr:s rlc scotrts. c por coincidôncia f'onros os trôs rlrcpcll scrte-tcira (dia des rcuniõcs). Foi a prirrrcirr \cz quü o Tobr (ChcÍì dc Tropa) nrcnciorrorr o Jrrrrborcc cnr Niagara-on-thc-LakcC'anaclli - o llrirncrro no contincrrtc arncricltrto! Dc la f-ornos torìlrr rrnl clroppinho na Padaria Rcgôncia. c dc urna cabcça.já pouco sóbria. q\ surgiu a loucn idcie dc ir clc carro paríÌ o Jrrnborcc

!

Operation Pineapple

ffi'ffiuxffi* - Scouting Tips from an Old Timer

lrgcrttinns. ltmr

('hilc.

cssarrclcl clcscrtos liliclos no srrtrirrclo c clcsccnclo os Arrclcs r arias r czcs.

clorrninclo ntuna c.iclcia no [)lrrarrrá. cllttttunclo na ('oste Rica. particiltanclo dc proqmnurs dc -fV

Lookout

a F

ztIJ F z

o o

- We Are The

Champions!

-Carajás-ALifetime of Scouting (2nd part)

18th World Jamboree

- Um camp molhado, diga-se de passagem Scout Lyrics Did you Know?

lffi


Foi rclc'il rkr [ìrrgo. qrrc tinhl isso corìrrl srltìlì0 clc rnlìrrcia Dcciclir.trrrr e ttllìrt 1111ç e ssit \ tíìgctìt se lÌ 'a prror rdlclc na r ida cìlquclcs trôs lo\ cns \/illrn qrrc isso ttrdo cr.u rrnt trcnrcnclo altacari Ncnhrrrn lrrrhu cl.rr.ro (rxr cp<lcn. l)ouciìs llrnílils trnllrnt tirrrs clÌr'r'os c Ircttt ltevur

tocla.

Slrrdicato dc FeLrnc--,::l.s Jc i\utoltcças .\ r re:,nt ::t:Jir:ì cstava llrcr ista ltÍìra custaÌr f ir : rr1111. g quarìto rrutis crrrltr;s.ls. llì.ìi: irlrato íìcava para cldl rrrni D; i.rrl. tivcrrros urrrls l2 ld;stì.s n.i.-lrrlll asscrnblcia! No tinal c(ìn:-.-riiÌrì(ts

CG - Conto cntlìo conscgLrirarn o lcsto do nratcrial rìcccssaritl'/ OI' - Alr! lsso Í'oi trrrxr per'(c rrrrritr'l inrportantc crrr toclo o llro.jcto Lli rrl Paclaria Rcgôncia. nós trôs lizcrrros rrnr

"brainstrtrrrrirrg" dc ctììl)rssas qut:

runr--1tool" clc 2-i cnrltrcses. s,:r.1,.- tlr a Roval Wirrclsor (olco de rìrLì[. r lirrlnciotr t lR:il .i(X) - ulìì s.'\r, .:-

podcriarn

l

I)OS

pltrocirlr tì

r irgcnr

('Cì - tialc rrnr pouco

No irrício.

plarrc-janrcrrto...

p rodrrtos qtrc ntis

ir.trrros

tirtharnos libcrcllclc Ía,,,os scrnltrc

corrstrnrir'.

[:rnic's Blr.

c()lìì()

l)rìssou

llinrcrrtos ( ('ocu-

Ncrn irnltgirro o quLÌ clcs ltcnsavarn d rrirs! Tclrrtristiìs. scrìucstl'adorcs..'l Scrnprc cltcgnrarnos lá dc rrortcpccliarrros rrrrr catózinho clda c csltalluirlÌtììos (ìs nìtìllos ltcla rnosl. s<i slirrclo clc la rrr rnudruqacla! E lrììl)ortíÌlìtc lcnrttrar qtre nós tinhanror rrrrr ltllno clc r iarlunr Nâo cra urn

trcriarncls

erììl) rcslìs

quc lizcsscrn OS

inchistria

Cola). prrcus ((ìoochcur)

lurrtornoltilística níìciorìíìl consiclcnir cl ) Ninguúnr tirrlut clinlrciro. Essa r ia_qern so podia tcr utì.Ì tìotììc.

rlrius terrtntirus tle r isitls

Opcratiorr l)incapltlc.

e

ctc [: lltos

rlcscotrrrnrcls (luc cstas gnr rrrles crìll)rcsíìs jli rrìo tinlrlrrr rnuis clinhciro

llltra inrcstrr clÌt rìoss() trlto rlc crnllrccrrdrrrrclìto. c l.ìctìì sc itttclcsstr anr Errtlìo r ie nrtls corrr rclcia clc lazcr rrrrra propagurrrle

loco'l !"

proclrrtos ntr iinÌtl clc rnorrtlle rrr tÌas grlrrclcs nrclnttdt'rras rrrrrltirltcionlis trtr lluis Nlclu rrrclhol quc l)rotììo\cr iìs iìut()l)cças lìtìclol ÌÍìts

(Charlic) Nio Íalou naclt cnr cspccill CG - Entìo corììo corìscgrriranr tr carro'l OP - (Hugo) Lilna chs ltrirncirrs cr-risus quc cr.l Íìz Íbi Ínlar corìì rììou clrcÍc no tlabtlho llara clc nrc clar urrra curta rlc dispcrrsa. Err trabalhava trn Agrorrrotor

(a rìnica rcl)rosclìtarìtc dos Jcclt Willis no Brasrl). Mcrr clrcfc cra o Sr. Jrrr

F2

clirrrinlrcl.

clc

Qturrrto scrrs

rrnr Jcclt

lo Jec;t. clc Íbi rrritntuclo

na

.-\slornotor conlo ulìl nrrtro qtralqucr.

ljor urrtlìrr lcr ldo ltara.jtrrrto da irnltrcnsl. rlrrc rc{istrclr a clcsrnontl.gctrr clc toclo o cíìrrc) c u ....,,,j..: lÌl()lìtAgctìì coDl l)0ças r

rìtcr

rarìlctìtc tìactotìals

Jìntbórn Í'orarn

':::.|::::::::.

,"ï:

l: ...ii .à.....ï.,.r,..:i...,.j.ii.....,..!..irir.,i..,,

Vcrstocg. C'orrtci ltra clc todo o nosso pro.icto c r i qrrc clc sc enttrsitslììou

Foi Iá quc dcscobri quc clc cra casrdo corìì urììa cíìlìaclctìsc c qrrc cftr rrrtrito atiro no scouting da l-lolancla (scu 1taís dc origcrn) Dois dias clcpois clc rcio corìvcrsar corrrigo. c alónr da disltcnsa. clc crnprcstou urn Jccp!! Acho (plo cssc fbi o fator dctcntrinarrtc da viagcrrr

nr

Vila I\,llriana. quc sc clrarrrlr Bcrnic-s Barl rra

ir crnbora. corno nrrritos (ptc crìcotÌtr'íÌrnos ltclo

corrrcrcinl/ ltatriotrca A inclirstril

lrrtollcçus cstiÌ\ iÌ ttltsccnclo. u (lueniÌ nrrrrto rrrcltrir

l

ll

üs(lr,lcrììa clc pcgar c

lr

CG - O quo suas Íarnilias aclrararrr cla idcia'l OP - (t-lugo) Mcu pri ÍaloLr. "-\bcô tl

rtacionll

clo

Ol) - Tirrhlnìos (luc nos rcrrnir corìstiÌrìtcrììL'ntc l)ara r crificar as tlrcÍas prollostas c vcr o clue eirrda tinhlnros lxtm tazcr. Mas urn dilcnra srrrgia orrclc sc rctrnir'J Nos scouts rritr cllr l r inha logo algtrrn curioso lcltrar l atr:.rltllltrnclo. enr casa. não

q

Alusku: O prttlo tnoi.s lotrí!ítrtltto du vitrgt,ttt.

tudo!!l

r'

a*tru", tì te l Ii.ìlÌìcrìlu

g

"

PClClCarltilrlto E Íbi graças a cssiìs ctrtíìs quc

,,,,',,,,,,,,,,,,.,,"'';i"""

tircrnos ótitna rcccltçio pclos scouts

cqrriltaclo colìì cstts 1lcças. Era

crrr todos os lugarcs .{s

csscncill quc rrós couscguísscrncts

pcssoas quc ltrocrrrá\ ArÌìos quando clrcgár'anros nurnn cidadc lìovA 0rAlìì os scouts. CG - E qrrais tbrarn as prccauçõcs_

corì\'orìccr os tatrricarrtcs dc rluc o nosso llrojcto cra viár,cl c conliár'cl

C'elcullnros tudo 1;crÍLitatììcrìtu c prcparanìos urììa aprcscntação rro

torrrtclas'.)

llrirrrcirls

\)


- Printciralììclìtc Íìzcrrios trrrr scguro. For difìcrl I)orrluc ne nliurnlr scgtrradora quulríì íìssr.uììrr o nsco nurna r iegcrrr plrl tâo longe . c lcnrbra quc r il.jar dc n rio nlio OP

ci-ll rtltda coÌììurìì

(

con.ìccAran.ì a viagcnr'Ì

OP - Partirnos c\atanìontc às 20:00 horas. do dia 2 dc abril ( por sortc a nossa viagcrìì não s0 torna ulììa

nrcntira). Saínros do Valc do AnhangabaÍr aclaurados por ur.Ìta nrultidão. Dali scguinros para o Rio dc

on\e :ru urì()s

corì\ e rìccr' () errrÌllus:rs quü.lulìt:ìs podianr assrrrnir tls nscos

Janciro para tcstar o Jccp. c para rnais

Prcplranros unl [)r)rìì

rrrna "dcspcdida". Já ncstc pcqucno

First-Ard E tlrrrbe rrr Ie r anros tunta csltinr-1nrda e rrnra ltistola

put'r cr itar rssrlt,,s So rlrre a csltingnrch fìcar a clcsrrrontada cltrbriro dc todl I baulgcrn c a pistola rìo cotììllartitììclìto ctììbai\o tlO bancO \rrnca It\ L'tììOS qtrc trSá-

'\

ì

r"$ï

tra.jcto dcscobrirnos quc o nosso fbgarciro dc qucroscnc rrrais tazia Ícdcr a cornida do qLrc cozinhar!! llolth.t .\lìll: ,l' l'inuo I t'r.stttcg

les. ncrrr píìre i.ìssusttr. Alcrrr drsso- tinharnos todo urrr rnatcrial dc cozinha. corìì ulìì Í-ogarciro c tanqucs clc água. O Íbgarciro cra curioso! Elc dcirar a turn clrcilo irrsrrportír'cl dc qucrozclìc na conrida!

CG - .{lcrrrrre crrriosidadc arrtcs dr

slida') OP -

slir

HLrrn

bent antcs

dl

gunrc

lcrnbro quc cllcoutrer'ììos cssc cnsll arrrcriclno no ccntro dc cLr

São Parrlo Elcs cstíÌ\Alìì rìt.ltììo prck-tr1t intltortlda e thzcrrdo a r iagcrn inr crsl \os l.jrrcllrlnt bastantc. dlndo clrcas. ctc. E

Alltaryatas!l Elcs a.jrrdarlrn bastantc - aliás. o gcrclttc cra o Pctcr Ingcrvillc. conhccido rtosso. Elcs atú confcccioníìríìrÌ'ì as tarrrbcrrr tcrn a

prinrciras ctlças Íar-rcst brasilciras sob rrrcdida ltara rrós. Hojc. as calças Íar-ucst são rnais conhccidas corno Jcarrs! Tarnbónr prcparíìralìr unta blrraca dc lona tipo. "locortrotrr a". Aqtrilo cra gigulttç. Uur lldo cra lrnlrraclo no Jccp c o outro tinha rrrna arrnação quc alloiava no chio. Era rrrtrito

boa Mas cra nrtrito grlndc c rradl prátrca. Acabanros dcixando o

"Hotcl Loconrotiva" uo Unrguai. nr casa dc parcr'Ìtcs. Drli cur diantc dornríarnos altcrtldos rrurrra barraqrrinha do Jan. Ou rnclhor. do Vavo. couro brirrcír,arnos corn clc (apr:lido do infãncia)

CG - Dcpois dc unr alro dc prcparativos. quarrdo c cotÌlo locôs

3-


&*o

ãuy'.o ro*rot

QVt,

&;*o*

I

ïìrhr Shcll:rrd

I tcrc arc irrst a í-cw tlÍ'the rna tf I)r-orrcrÌls l carìl

.//

'.,,r"*1r"crco up against durinq Irtternational Scouting activities.

.L

l,t.

</ r

":*-\( / ,t-' ,\i

-/\ --*\7V.l----'.

|r,,1

!

-\,

Scouts during o "Secret" Patrol Camp organiry o clntest in order to see who purchases the most nice, houltl, sacy and strange T'umnty ín the campsite. |l/ithout men-

tioníng nomcs

or

usuJructing of intense und meticu lou s h rainvu sh i n g methods, I leuve you reader do decidc for yourself the winner of such event. 'fuke your chances, guess who ! ! ! Actuulll', to he more sincere, tltis contest seems to me a pretty u nfair competition. How can u Particiltant twice the síze oJ'ullthe othcrs (put tugAher) take port rf such event.

Anyway, Congrutu Iotiott s to the EAGLES Patrolfor the Camp and things done durín1; it, apport from 'fummy Contests.

h yì U' l-

o v ì ã P.S. DICA da

Hort ! O vcncctlor

tlcsÍc concurso niio pcrtcncc à patrulhr Eaglcs rnas cstiiva na

E 3 t-

atividadc crlrrro conlidado tlc honra.

Wcll, I brçrught up this <:ontcsI aftur r<lad-

hilarious Patrol Rcport. If Lhcrr: is any Patrol willing to bring-up thcir ing; a

"Con[cls[" plcasc do not hcsitatc on doing so. Thc only rulc is thaL thcre musL bc proof (fotog,raph). Thc maLcrial should bc handcd in [o Michacl Downcy as soon as possiblc.

There

will

be a prize

íor thc best

will be the main topics analiscd.

*1

onc,. Originality, Fun, and

I'roof

Wlrcn \ve \ve rìt to the 195 I Wo .larn[rorcc irr Austria. rve travell r !u L.ondorr and tlien rvith the British C'ontingerrt to Austria b train. r'eturning rvitÌr tlrerl afÌer thc Jarnborce fbr the Festival c []r'itain Intcrnational Patrol ('arnp Arriving at tlre Janrborc, e 1ìrurtcl tltat htllde r-s of Brazil "r ian I'assports lr ho had used the [- K r isas ullon alrir ing in l-ond . crlrrlcl lr()t ()t)tltirr rrcu visas. \r'icrtn.t \,, lÌs still I{Lrssiarr ()ccr.rgliccl. On tlur rcturn and arrivinr at 'ì'iltrury rve ÍìrLrnd rve had anothcr' problcin. one olthe llraziliarr l-caclcls haci packccl h l)iìssl)()r't togethcr rvitir the unac cornpaniccl baggagc! I cxplainc, our' ltroblcrn ancl crrors to tlrc CustorÌls Ofìrccr'. rvho turncd tc lììe rìs lrc starnpccl our ltassportr anrl suicl "\'orr nlaY cllter becau \ oir arc Sctltrts bLrt don't cver cl tlrat irqain"

In 1957 I drovc rvitlr thrcc PI-s l\t'tlctttitta it.t "Lollo", rrry Land-

l{or cr' 'l'hct' lrarl tlrcir' llarcrrts tr-avcl pcrrrrit staurpcd "Brasil, [,lruguai, Argcntina c reton]o" i\rriving at the Argcntinc CLrstortts t'rrt ()ur rctrlnì , tlrc Custor' OÍÌiccr stol)llcd us. "Tlre passltttrts say Argctttitttt c retonto a llrasil, yt'ru rnust clrive up to tlre


rirct't0 r'tìtüt Br:zii ,,r]tcte t:tc --rìiil c.Ì'S irt,.rr.ll Irrtr courìtÌ.ir': tììr.iÌ I':tc L rr.t:.i.,., ( l.Lil irt BucÌì(ìs .{ir.': : ,,. r'al .,Lrr }tÌ'olìlL.Ììì Irrr c Cal'ajas Scottts \\ L'llt

lì\ .:t t. :,. (jcno., a. ttt

nrakc a sciì colìlìr-ctitrn ttr Pi:.-:it. :ì'r' Ìht- I()ôl Janrboree in Glceec Bc.tLi.r :.r \.ìÌlt(ìs ltrtr-t strike tlrey dclayccl arrd nrissc.l itì1.: . tìÌìr'Ctittr.r. stl I rvhrt rvas Ílyirtq drrcct trr \Ìitr.:r.. :.r..^c .tì rrr' tri' i. Ronte to nle ct lìtt Sc.,Lt .: ,'. rì.r ìlitl conte lì-clrn 'Ì'Ìt..,:r , Genor,a bv train i lìlìlr_.ÌìCCd a lantastic adventure trr inu trì Lüi 1,., \rltr'ns in the rniddlc of tlre hiCh trar e I Sr.i.ì\t. lì \\ i' ,.i..1'.- stLrck Í-or 48 horrrs in Brindisr. tinalÌr ::iiÌirìi I boat to Cor-Íìr alld the Greek ntainÌan.1. tir..n lriling a tari to drir,,c us tlte leneltt ol Grc.c'cr- ,r \larathcln. arr-ir,,intÌ as tlìc Openinq ('erenton\ aiììll!- ttr âlì end TItcn a Íìrrther trr tr dat,s n aìt tìrr r_.Lrr- citnrltinq seiìl- to arrive by sca BLrl the ScoLrts tÌtrrrtrLt ghlv enjoved thc "sliort crrt', seerng ltalr ri Itich rr as rrot irr r)ut' l)rrìgralÌllÌleJust orre rnore. o1- the niany incide nts. On l'ly,inu in a qrolrp to tlic 1967 Idalto Janrbor-ce and arriving at Kennedv Air'1tort Íbr oLrr conncction to Los Anqeles. IfòLrnd that the air ltassagc given by an Antclicall CttttsLtl to i1 Scopl1 rrlio.jttilccl rtLrr'ÍìigÌtt i1 Rirt. cor crecl orrlr Rìo \ \'ork [ìio \cr c.r.llì]r's\ \\ c Lrìt hinr to thL' J,ÌrìÌLì(ìr'üe

I anr re ltOrtinq a]t tltc.>c. ìitctJc.lìÌ: .t -rSi iL, _lì\ ç .:, GroLrlt \lenrbcr.s sornc icl c'a trÌ ll.ir Ì'c.S|1-r11s;11.;litrcs tri our Janrbclr-ec Lcadc'r. PaLr I Tlrtrntsc'Ì1. âljcl thc Lr ire-rpected sLrrpriscs hc Lrncloubtedlr carlc Lrp aSainst. not tr) nrention thc inrntense pre Jantbrtrce planning rvork. So le t nte r-eqister' 1reart1, congratuiaticln tr-t PaLrl arrd ali his Leaderslrilt assistants Keep it u1t Paul, rve are ver'\r grateÍìrl to you.

Our sincere thanks to Paul Thomsen for the tremendous organization of the Jamboree delegation. Thanks too to all other leaders who put much time and effort in this so ever exciting activity. Congratulations to all who participated.

g

Congratulations to Carlos Alexandre, Peter Golitz, Zé Maria and Alex Salvo who are soon to become daddy's.

V

A Tropa de Escoteiras organizou um churrasco em comemoração ao seu 10o. aniversário. O evento que foi realizado no dia 26, contou com apresentação de slides, presença de ex-escoteiras, barraquinhas das patrulhas, e muita diversão.

V

The following cubs have gone up to scouts: Daniel Zilenovsky, Christian Guterrez, Renata Leuzzi, Natalie Sutherland

g

The following scouts are now part of the Clan Gilwell (Rovers): Emily Barker, Joule Lee

Sze, lan Bennett, Beto Ricardi e Celso Mannrich.

V

O ïhomas e a Rachel Govier passaram férias aqui em Novembro.

V

Lookout next Rover Moot in Sweden -

July, 1996.

V

O time de Rugby dos Carajás entrou em ação no dia 24111. Participamos do Seven-aSide realizado no campo do SpAC. A única

"Vocè já pensou em organizar um Patrol Camp ou Outing sem a ajuda do PL?"

g

Llnrcrrtlrnos quc. no .jogo dc rrrgbr o Lau r ic l\lills (caltitrìo) tcnhr clrcbraclo o blrço. Boa rcctrpcraçaoll O Crisinho NÍcrkcl hc'rnrrrrr o síìrìguc c.jogotr

citrclo.

pclos Carr.jás ao iurcs do SP,\Cl. oudc tr.ciur.

vitoria obtida parece ser um resultado animador, já que o time nunca havia treinado

junto antes. A seguir os resultados e

a

escalação da seleção. Carajás 0 X 38 Rio Branco "A', Carajás 14 X 21 Pasteur Carajás 21 X 14 São José Atletas: Terence Baines, Michael Betenson, Robby Mills, Charlie Mills, Klaus Wuestefeld, Michael Downey, Matthew Govier, Jonathan Govier, Ricardo Couto.

V Congratulations to Tommy Ahlgrim for wining the Rovers SpecialAward! 5-


Th.

WE ARE THE GHAMPIONS S..tion

fti*l,ui'i'':j'' í;:ïïï;,,,'".,ï:'ln"" itc'p ,,

orrr

ltst

oo;i1

S,ix: Rutt. 1.':1

1'

.1",",,,.

",,,,

íï,fit'r:i;:_::r:" nrnu ììi, ï)|ii,,,,

,rr",

Paulì


:"::,,:;:::;::

!u"ï,ï,ii,",

r n dúìn id o

sp i ri | :

B crt

a

t

1iffiry;"'

vcr,-

ìÏll'fi,ïili}"""

'i::i;:::::''";:;';:,:!,';'r .lÍo.çt poptt

ht

r:

Dtut it

r"gegrteri - .1húbrtiu

l

lrnat Sì0. ubs Scouts Slo. Amaro

@rc

% 4{s


rr- Bonete!?...

We've Éot a problem!!" Mnrio L. Ctrró

l,

/os olìcontralììos ua scdc. dc nranltã. prontos c

lV"onl

a conrida c as panclas diviclidas nas uralas pois cstc scria urais unr hikc-carnp da tropa St.Paul's. c irianros lovar apcnas lìossas mochilas Iras costits. Scguirrtos prra o Tcnttinal Rodoviário do Tictô

usufhrindo dos transportcs pÍrblicos c nos cncontrAntos conl o Pallc c o Klaus. quc lí cstavanr. c fomos para o ônibus. Chogando cur São Scbastião. pcganros a balsa atc llha Bcla c dcpois outro ônibus. Dcscctnos no pollto final do ônibus. rta frcntc dc um supcnncrcado. c colìrcçarì'ros a artdar. cnr dircção à Praia do Bonotc. No final da tardc. chcgautos rta printcira cachocira c ficanros por ali atc o Johnuv chcgar. Andantos ntais unì pouco o rììorìtAlìlos acallìpalììcnto na bcira da ostrada. jantanros c fornos donttir.

No dia scguitttc coutiuuartros a catttirtltar após o cafó da manhã c logo chcgarttos na Cachocira da Lagc ondc pararnos pra uadar. Brincarnos dc cscorrcgar nas pcdras. fbnros dcbaixo da cacltocira c nadartros por unì bom tcnrpo. rnas tinhanros dc coutinuar a andar. Chogarì1os rìa Praia do Bonctc no final da tardc c nos cncontrarìros corìì cscotciros do Falcão Pcrcgrino. Montauros rìossAs barracas c rcdcs c alguns fornrn poscar. poróm scnr nruito succsso. pois apcnas o Kcviu conscguiu pcscar urn pcirc quc logo foi confiscado c prcparado pclo Johnnr'. quc scn'iu pcqucnos pcdaços aos dcnrais. Fizcrnos urn.iarrter courunitário. rcuniudo corrtidas dc todas as patnrlltas c após a janta fbnros dornrir.

Acordanros ua uranhã scguintc c crìquanto prcparávamos o cafó da manhã. alguns foram corìvcrsar colìì os pcscadorcs para voltarnros dc barco. Tomarnos o cafë da rnanhã c ArnlrrlArìros rìossas coisas para irnros cntbora. Fomos cnr trôs barcos o dcsconros num sítio no lugar conhccido conro Burrifos. ondc voltanros a andar cm dircção ao rìlcsrÌlo lugar cm quc acarìrpauìos no prinrciro dia c no final da tardc tornan'ìos banho o jantantos. Fizcmos uur carrrpfirc corn muitos skctchcs o trcinarnos as rnÍrsicas para o carlpfirc do grupo. auxiliados pclo canciouciro quc o Piugo. chcfc convidado. trouxc para o camp.

A alvorada foi cedo como de costume e ao arrumarmos nossas coisas, partintos de novo. Chegarnos ainda de rnanhã, debaixo de chuva, ao

11(. Mlrs rrrn Jarttborcc Mundial chcgou ao lÍ/final. Errr quc outro cvcrtto llodcríamos tcr a oportunidadc dc cstar lado a lado cottt 2-5.00() jovons do rttrrttdo intciro. collì o objctivo único dc confiatcrnizar-sc'J Quantos brasilciros podcrtr dizcr quc jogarartt Íìrtcbol corìl os libartcscs. povo cstc quc csta\a ntctido nulììa gtlcrriÌ civil à 5 anos atrás'Ì Dcpois do -iogo. rcccbcr os bclgas para urìì jantar c trocar ttttil'ortttcs cotìl os .japoncscs'Ì Arìtcs clisso. conltcccr o Big Bcn por dcntro. o Ccutro Escotciro Intcrttacional dc Kandcrstccg. os cattais dc Vcttcza. a Torrc Eiffcl co

TivoÌr Park.

Scrá qtrc poclcutos cousidorar caríÌ unta viagcnt dcssas. quc rìos proporciotta uttta oxpcriôrtcia quc rìlarca txlìto rìossas vidas'i Dado quc sonìclìtc cscotciros podcrn particillar. não scriarnos nós. pcssoas prir ilcgiadas'l A rcsposta r ocç1 r.ì rtas 1láuinlts à scgrrir.

-

.-

ll

\tas. scnr dúr ida. o ponto alto dcsta cdiçio c a cntr* ista cortt Hugo Vidal c Clrarlcs Dou'trc1'. fcita pclo Pingo c pclo Robr'. Cotrf'orrnc vocôs pudcranr lcr na cdiçío passada. olcs Íbram dois dos trôs participantcs cla i'Opcration Pittcapplc". viagcur cprc nìíìrcou a história do Grupo. c quc rìlostrou "conr qttantos paus sc faz utna cAItoo",

-IU

A It

r'Ìo nosso caso. con.Ì qualìto dc raça c coração sc

Ë .-

dctalhcs da srra cpopcia.

-

faz unr Grupo Cara-yás. Agora. clc cortta "cttr prirncira nrão c conr crclusividadc" todos os

Bcrrr. aqora quc tircnros os lìossos rtrotnctrtos dc 1ìlrcrdadc. qrrc tal procurar proporcionar um pouco aos outros tarnbcttt',)

ponto final do ônibus, na frente do onde tornarnos ntrito reÍiigerante, nossas forças e peganlos o ônibus Logo que chegatrtos, pcgarìros a Scbastião ortdc corttcrtros unt P parx o ônibus quc ia pra pois tivontos a prcscnç o Salsicha. ntclltor todos cortt suas quc cstá r'ocô

Sr

'U


Garaiás r a Lifetime of Scouting (2nd part)

a rììost irrrDorterrt rrrilcstorrc in tlru fllirl of Birzrlrrn Citrrdrng and Scouting rras tìrc r isit to Brazil. in It)5().

ol Olar c. Lrclr Brdcn-Porrcll.

liclou olthc Fotrndcr TÌris uls during lr,:r Lltirr .{,ntcriclu torrr lncl slrc spcnt sercntl clars in Sio Peulo I

lcr cnthtrsnsrrr lrrd sl)ontxtìcot.ls

lrtcl rrragrrctic l)ir.s(ìrìiÌlit\ capturccl thc lor e ancl rusltcct of all Guidcs lurtrl Scorrts. \oun_q and old Thc lìorcrs rrrcl Rarrgcrs uho attcndod at tlrc Gele clirrncr _qircn bl Lisah and

bc a "jcito". Thcrcaftcr. rcgulnrlv onco a lrcck. nl' Sccrctan'at thc oflìcc rrould cornc irr trith a srnilc to anrìouncc A \ourìg bor to sco rììc. ht trould ualk this squat. dctcnnincd looking thirtccn-r'carolc'lto ask ilrrc had f'ound hinr I ltlacc irr tltc Troop. AÍÌcr about tuo rnorrths I gavc ul) A "icito" uas donc arrd thc ncxt ucck loung PaLrl Tlrornscrr-joinccl tlrc Cara.jás.

What nrakcs thc Carajás

llresentccl trr I-lttlr B P as shs rriìs Icur ins thc sathcrinlÌ ancl. as shc spoke ttr thcnt. slrr: iclcntifìccl cach lho lracl Íbrnrccl ltart oltlrc airltort

tick'l Llndoubtcblv thc strcngth oltlrc Ciroup rcstrlts to a grclt c\tctìt Íì'orn thc lolal and dcdicntccl clÌ'orts of thc rnauv Lcaclcrs or cr all thcsc

uclcorrrc

ing. as shc shook tlrcir lranrls- "Oh. I knorr vou alrcrtlr " Orrr lìor crs rr crc thrillccl

rcrrs

.\ lìttrrrg tribrrtc to tlrat 1ìntastic pcrs()tì nas Ìlre rrrtrotlrrctiorr rrscd br l tltll. srrrultlr trrrrÍìrrnrccl .A,rrrcrrcarr [:rltltrre r Se trtrt. ls I-trrh B I) Itrt'ir erl rìt llìJ ('l(ìsltrs ('crcrrronr ,ìf' tlre lltlr \\trrlrl Jurrrtrtrrcc rn Itltlrrr

Group rrith ell its nccds

\lrs \\'rrlcrr at thcir lrousc.

rrcrc

plrtr. slr

Ancl thc strong ('orrrrrrittcc ancl Cornnruttitr srrltltort ulrich has urrÍÌri

linglr

orclcr trl

su1;1;licclcl thc

clrrr

irr

out thc

Scorrt r rrg l)r'(ìg rrÌlììrììcs

l-loir cr lr. lì[.t,r ; tll. _!]ood Scotrtrns a.lììi: ÍÌrìtìì Crrf r',cI ltpplrclttrr'rn of

.-\s slrc cartte irr Ìrc rrrrrr'rtrnc,;cl. lotrcl arrrl clelir ()\ cr tlìc krrrrlsltcakrng

rttetÌrtrrls nìtt'rì(luccd

rìr "[-urlrus arrcl (icntlurnan Scotrts oÍ'thc \\irrlrl - I lravc bccrr grr crt tlte lttlrroru' oÍ'ltlcscntirrg to

Scorrtrng Sprrit. gocrncd bv thc Oath aucl Scout

s\ ste

rou thc \\irrld ('lrrcl'Guidc - tlrc (ìrcutcst l-lclr irr Scoutrug - Laclv Olur e llnclcrr-l)oncll". Witlrout anr cruggcrutrrrrr. it sls lirc rrrirrrrtcs bclbrc tlrc chccrinq srrbsidcd.

br thc

Forrrrclcr :rnc[ tltc tnrc

Latr. Florn thc tcn'carlv dars thc C'orrrt of Honour cornposcd br Patrol Lcadcrs ancl Scotrtcrs in chrrgc. has bccn a ltorr.crfìrll Íbrcc in thc rtrrrrrirrg of tho Scorrt and Scnior Troog;s ('orrcct usc olthc patrol

BEAVER PATROL

..\n inciclcnt rrortìr rccorclding tiorn It)ír() lus nn lrcinlÌ ultltroaclrccl br an olcl Íì'iunrl Jolrrr Lorrsbr'. trho tras orrt lì'orrr [ìnglrncl on I ltusirrcss trilt Irtrl rils irr totrclr uith a Danish

gcntlcnrarr Dnrrc to

tn

llc

lrad askcd

br

UUlrg

discrrss if ewerg Bodg knows

thc

trralìgiÌc Í'or hrs son to.join thc Cìrra.;ás Troolt This bor rroulclgo to thc cnd oÍ'a loug uaitirrg list. "Corrrc on. Tobr "- slicl Jolrrr. "lrc's a rricc lacl ancl tcrriLllr kccn to bccourc l Scorrt. Thcrc rrrust nrrcl

svstclìl is possiblv thc main factor in rnaintcncncc of tradicions and top qualitv Scouting in thc Carajás. Maf it alrravs bc so.

Nlcol^rr V. Jarrrer

HILl J.rrú

lS.

Díartln J. Jonatlran L

Àlcxrndcr F. Rtchard S. L

}ílno líln Johnny Alex

-,'rl

ttt

That

Klto Abobrão

rrye

are th€ best


Ë,t ':7 fvi"fe ,,*. g,!

Qual o lug:rr mais interessante l)ot'on(lc l)nssamos no turismo? Kandersteeg (50%)

ï5wM'

Lo nd

O quc vocô aclt:ì (luc o .l:rnrborec :tcresccntou dc positivo l)iìriì o seu Íìlho(:r)? Ele aprendeu

a

convivcr corn drversos tipos de pessoas. corn diversos tipüs de cLtltLrras. e aprerrdeu o

fl

res

(15%)

Copenhagen

(1

Veneza

|12"1')

Paris

(Bn/o)

5'lo)

The Jarnboree "opened" rny datrghter's cyes, and

helped hcr. rrndt--r:stand a bit rnore of yrhat the rcst of ihe wolld is about

g I ilo W orl'd /or,r,lt?ee

valol das coisas. F3mella (lírrrìtìer Vera I Lrcra Rerberian

L(natlres ('openltugen

Iíundersl iÏ!ít

l'eneztt

ee 91

P.a'rís ..r.,:.i:i:: f)flnttCtt

llÍiu"\'

Qual o nlonlcnto mais miìrcaÌltc (lo .Ianr llorcc? Foi a Íesta de encerramento, com os milhões de fogos de aflifÍcio Eu encontrei os amigos do Carajás e senti muita união Sem contar que eu conheci muita gente ali. Eu lembro como se Íosse h

Quando nós chegamos no Jamboree, de ônibus, e todos coÌnecaram a acenar, dando as boasvindas Estavarn todos alegres erl tcr chegado. Mario Carré

oje Michael Shooter

Vo//a/4d

- 1EES

O Grupo Carajas agradece o empenho do Paul Thomsen em organizar essa mega excursão, que nos proporcionou dias de -.\ imensa alegria e diversão st)t',rì,Sstl

Valeu Paul!


\l

ich ircl

l)rll ltcr

\\'ho Saitl it ncvcr riìins tluring (lub Caml)s ?!? 1,..s

I t'.

1

t

t

tt i t' t

ì L t

ltÌr t.s t l It t t ì Ì t t t'

( I L'

Ì

(

t

t.\'

iiÌìÌ It'(t(Ii( tí))ì(tl "('iitìtl, tIt, ('rrlrs"

\ \(t ij(' Dt tl L' (tL ( I tÌÌ f )( llÌL'l1l() ,/t' ( 'tr."r tt'ttÌ t lÌttt'rt ttti0 t, (íL(ltlt|)Lttìti l1Itt 1f1' ( i1i1.t Ì)(

)

t.\

I

(

)(l(

)

tt

//().f.Yr/.', (l it (t I t'() lÌ(,\'(t.\' l)(t t')'(t. (t.\'

()lll (I ttt't't'ctttIitç'ãrt tltr.s ttttrlrittrltt.s tlt' 19,)i (: ltrttlt'ttto.t,gttrttttIi t' (lltL' n('Il.\' , I t t r rn t rc rn t.t .\ ril r'L' t' c t t.t. r rj t t I t ltÌlt(tt'111 (lu(ttll() t ltt tt'tt. I )trt'tt ttlc lttrt'ir hrtttttrr tlt, (ìtrlo-MÌtr L'tl(1il(uli() tt (' ltt' lt Lt .\'()tìt(t\'(t ().\' r

)( )

n

I(

).\' t I r t.s ì n.t 1 t c c' I i r t tt.:

t'

It

l'rtt' /.\'.{í, t'

ttttt ì

I

o

Dt(t L\'.

( r It ( t' ( n t l c.s' I t"' (' t t". c l ú,q()r0 c()nt L'crl(,:tt t'.sltio l) t7 t7 I ).\ 1to ru ott I ru.t

l

)

t

L'

t

)

t

t t

rt r t

1

(

)

L

L'

)

.s

r

o tt.s.ç t ttt llLl0.: lL' tìl ( ( t ( r. ,q rt t t I e t l t i.s l it r i o.s 1 tt r t L' l)()l'lolll() l)(t.\'.\'o (t lltlttvt'Lt Lt trtltrt'lt'.s' quL' rc0lmanlc .\(, Ìlf

c'.s ttt r

t

t

()

tI

tlrvc r! ì t'trttt;

Os con ta d gre ç dg-lfi s tó ri a :

Julia Noble I{en Sekine DanieI Dangoor IlIark Bishop

lot's To finisir, of course this of fun. O melhor sketch was the part of the camp foi o dos Blacks, junto I liked nrost , specially The Canrp-fire wâs

com o Eric e Dany attheendwlrcnMichael Dangoor,elesgzurhararn said th:ìt Blacks had

por

t Ir t

l)(tro hL'n i:e nto.\ 0 /0tltt,s tltrc

l2,l3,l{el5/Out/1995

o Trovão Verrnelho melhor sketclr.

r

D\(ll.\"..

I

l..tt t't'ttttto.t t ttt)1,t1'1117rfr, rtt',4tr Ilto tttl1Ì|tss11|a1.',

|

Won !!!

Zorelha (AI^o llI. Dawidson)

ll-

t


'(I

nÍilrcnt s ceru?tontus o .lumobrce. e cutttur, u c'ttttçtirt

purudu no ,lunthrtrcc.

a Little Love (4. Hammond / D. WaÍren)

a

t.ìÈ' \-

J -

p'

s

o a (/)

Living in this üazy world So caught up in the confusion Nothing is making sense For me and you

..\ ìrcrb corcrcd rritlr fìnc stirrging hairs nlrrch pcnctratc thc skin and rclcasc a l'lLritl coutlining fbnnic acid. This can bc

Maybe we can find a way There has got to be solution How to make a brighter day What do we do?

llorr.'rel closc to c\üra Ncttlc carr llc tìrtrntl tlrc Dock plrnt sltosç lcnvcs rrltctt lplrlieti to tlrr; rrsh can qrcatlr rclis'uc thc

Chorus We got to give a little love Have a little hope Make this world a little better Try a little more Harder than before Let's do what we can do together

i

cn

puintìrl

Ì)alrtÌ

.-\ lìrrtlrcr lìotü. \\hcn a Ncttlc is fìrnrlr urlspcrl it clocs not stirtg - l-loucrcr. il orrc [rrtrslrcs r.rgrirrst it - ouch!

oh, oh We can really make it better Oh, oh oh Only if we try OJ^r,

Got the worries on our minds Got the troubles on our shoulders Sometimes it just seems so much What we go through Maybe if we take the time Time to understand each other We can learn to make it right What do we do? lf everybody took somebody by the hand Then maybe everyone could learn to love and understand that Oh, oh. oh, la, la. la We can really make it better Oh, oh, oh, la, la. la Only if we try

u

\cttlc is a plant fbund in tlrc Tcrnpcratc purts ol' both hcrnisplrcrcs.

Chorus

G*zsrrË# ry

Ano

Xl

no.

3

JuUAgo/Sel1ôut/Nov/üec $6

Publicação dirìgida uo,

-.-úror.

arnigos do G.E. Carajás - SP2

Crlrrespondence Address: lì C,jnego Érçènio Leite, 61 3 ap 42

3ir

Faulo - BRASIL

cEp 05414{11 Editor: Marco Antonio Carré Assisl. Editor: Marcos R.Versieeg (Pngo) Assistant: Robeft H. Mìils I Jonathan H. Govìer Ãrl'. Kain Wuestefeld

Autorizaçào para <la UEB no. 216

publicaçào

, I

,,

1995_03 - Gazette  

Publicação dirigida aos membros e amigos do GE Carajás (SP2).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you