Page 1

MHN IANOYARIOS ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 1. ™¿‚‚·ÙÔÓ. † ∏ ∫∞∆∞ ™∞ƒ∫∞ ¶∂ƒπ∆√ª∏ ∆√À ∫Àƒπ√À ∏ªø¡ π∏™√À Ãπ™∆√À. µ·ÛÈÏ›Ԣ àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ∫··‰ÔΛ·˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ († 379) (∆˘ÈÎeÓ 1˘ \π·Ó. ¨¨ 1-3). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^∏ Á¤ÓÓËÛ›˜ ÛÔ˘, ÃÚÈÛÙ¤»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^∏ ·Úı¤ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ»Ø àfiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ ÛËÏ·›ˇˆ ÁÂÓÓËı›˜...» ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 6, å‰ÈfiÌÂÏ· 2 Ùɘ ëÔÚÙɘ «™˘Áηٷ‚·›ÓˆÓ ï ÛˆÙcÚ» (‰d˜) ηd «√éÎ âFËÛ¯‡ÓıË» (±·Í), ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ 3 ÚÔÛfiÌÔÈ· «^√ âˆÓ‡Ìˆ˜ ÎÏËıÂd˜» Î.Ï., ¢fiÍ·, ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «™ÔÊ›·˜ âÚ·ÛÙ‹˜», ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ «™˘Áηٷ‚·›ÓˆÓ ï ÛˆÙ‹Ú». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ ηd Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·*. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa 3 å‰ÈfiÌÂÏ· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÌÂÙa ÛÙ›¯ˆÓ Âå˜ Ùa 2 ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·: ·) «∆e ÛÙfiÌ· ÌÔ˘ Ï·Ï‹ÛÂÈ ÛÔÊ›·Ó ηd ì ÌÂϤÙË Ùɘ ηډ›·˜ ÌÔ˘ Û‡ÓÂÛÈÓ», ‚) «™ÙfiÌ· ‰Èη›Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÛÔÊ›·Ó ηd ì ÁÏáÛÛ· ·éÙÔÜ Ï·Ï‹ÛÂÈ ÎÚ›ÛÈÓ», ¢fiÍ·, ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «^√ ÙcÓ ¯¿ÚÈÓ ÙáÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ», ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ «√éÎ âFËÛ¯‡ÓıË». ∞¶√§À∆π∫π∞ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». ∞¶√§À™π™ «^√ âÓ ÙFÉ çÁ‰fiFË ì̤Ú÷· Û·ÚÎd ÂÚÈÙÌËıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó, ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ». * ∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏψÓÙ·È Ùe Úˆd Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ.


64

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». ∫∞£π™ª∞∆∞ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∂rÙ· Ùe ·ã àÓٛʈÓÔÓ ÙáÓ àÓ·‚·ıÌáÓ ÙÔÜ ‰ã õ¯Ô˘, Ùe àÔÛÙÔÏÈÎeÓ ÚÔΛÌÂÓÔÓ (∆.ª.∂. 1Ë \π·Ó. ¨ 2) «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ âÍÉÏıÂÓ ï ÊıfiÁÁÔ˜ ·éÙÔÜ Î·d Âå˜ Ùa ¤Ú·Ù· Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ùa ®‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ» ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «√î ÔéÚ·ÓÔd ‰ÈËÁÔÜÓÙ·È ‰fiÍ·Ó £ÂÔÜ, Ô›ËÛÈÓ ‰b ¯ÂÈÚáÓ ·éÙÔÜ àÓ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ùe ÛÙÂÚ¤ˆÌ·». ∂À∞°°∂§π√¡ ùÚıÚÔ˘, «^√ Ìc ÂåÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜» (˙‹ÙÂÈ ÙFÉ 13ËF ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘)Ø ï Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ·, ¢fiÍ·, «∆·Ö˜ ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘», ∫·d ÓÜÓ, «∆·Ö˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘», ï ÛÙ›¯Ô˜ «\∂ϤËÛfiÓ ÌÂ, ï £Âfi˜, ηÙa Ùe ̤Á· öÏÂfi˜ ÛÔ˘» ηd Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «\∂ͯ‡ıË ì ¯¿ÚȘ âÓ ¯Â›ÏÂÛ› ÛÔ˘». ∫∞¡√¡∂™, ï Ùɘ ëÔÚÙɘ (ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ) ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜» ηd ï ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «≠∞ÁÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ»Ø àe Áã ηd Çã è ˇ ‰É˜ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π ‰ÈÏ·Ö* «µ˘ıÔÜ àÓÂÎ¿Ï˘„ ˘ı̤ӷ» ηd «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘». ∂rÙ· „¿ÏÏÂÙ·È ì ıã ˇè‰c àÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙáÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›ˆÓ, ηd âÓ Ù¤ÏÂÈ Ôî ‰‡Ô ÂîÚÌÔd Ùɘ

* ∞î ‰ÈÏ·Ö Î·Ù·‚·Û›·È „¿ÏÏÔÓÙ·È ñe àÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙáÓ ¯ÔÚáÓ ó˜ àÎÔÏÔ‡ıˆ˜Ø \ø‰c ·ã ‰ÂÍÈfi˜, å·Ì‚ÈÎc ·ã àÚÈÛÙÂÚfi˜. \ø‰c Áã ‰ÂÍÈfi˜, å·Ì‚ÈÎc Áã àÚÈÛÙÂÚfi˜, Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜. \ø‰c ‰ã àÚÈÛÙÂÚfi˜, å·Ì‚ÈÎc ‰ã ‰ÂÍÈfi˜, Ù¤ÏÔ˜ àÚÈÛÙÂÚfi˜. \ø‰c Âã ‰ÂÍÈfi˜, å·Ì‚ÈÎc Âã àÚÈÛÙÂÚfi˜, Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜. \ø‰c Çã àÚÈÛÙÂÚfi˜, å·Ì‚ÈÎc Çã ‰ÂÍÈfi˜, Ù¤ÏÔ˜ àÚÈÛÙÂÚfi˜. \ø‰c ˙ã ‰ÂÍÈfi˜, å·Ì‚ÈÎc ˙ã àÚÈÛÙÂÚfi˜, Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜. \ø‰c Ëã àÚÈÛÙÂÚe˜ ÌÂÙa ÙÔÜ «∞åÓÔÜÌÂÓ, ÂéÏÔÁÔÜÌÂÓ...», å·Ì‚ÈÎc Ëã ‰ÂÍÈfi˜. \ø‰c ıã ‰ÂÍÈfi˜, å·Ì‚ÈÎc ıã àÚÈÛÙÂÚfi˜. ^∞ÏÔ‡ÛÙÂÚÔÓØ i˜ âÓı˘ÌáÓÙ·È Ôî „¿ÏÏÔÓÙ˜ ¬ÙÈ Âå˜ ÙÔf˜ ÂîÚÌÔf˜ ÙÔÜ ·ã ηÓfiÓÔ˜ ï ‰ÂÍÈe˜ „¿ÏÏÂÈ ÙÔf˜ ö¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÙÙeÓ àÚÈıÌeÓ ÂîÚÌÔf˜ (·ã, Áã, Âã, ˙ã, ıã è ˇ ‰áÓ) ηd ï àÚÈÛÙÂÚe˜ óÛ·‡Ùˆ˜ ÙÔf˜ ö¯ÔÓÙ·˜ ôÚÙÈÔÓ àÚÈıÌfiÓ (‰ã, Çã ηd Ëã è ˇ ‰áÓ), Âå˜ ‰b ÙÔf˜ ÂîÚÌÔf˜ ÙÔÜ ‚ã ηÓfiÓÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔéÓ·ÓÙ›ÔÓ.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

65

ıã ˇè‰É˜ «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ...] \∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·» ηd «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ Ï˘Ùڈ۷̤ÓËÓ...] hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ·, ·rÓÔÈ Î.Ï. ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, ηd Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ. ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï Û·ÚÎd ÂÚÈÙÌËı›˜, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜», «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ» ηd Ùe ÙÔÜ Ó·ÔÜØ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ ÙáÓ ¬ÏˆÓ ∫‡ÚÈÔ˜» (˙‹ÙÂÈ ÌÂÙa ÙcÓ Áã ˇè‰‹Ó). ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 1˘ \π·Ó., «µÏ¤ÂÙ ̋ ÙȘ ñÌĘ öÛÙ·È» (∫ÔÏ. ‚ã 8-12)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «^À¤ÛÙÚ„·Ó Ôî ÔÈ̤Ó˜» (§Î. ‚ã 20-21, 40-52). ∫·ıÂÍɘ ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «\∂d ÛÔd ¯·›ÚÂÈ». [∫·Ùa Ùe ∆.ª.∂., Âå˜ Ùa ‰›Ù˘¯·, ÌÂÙa Ùe «\∂Ó ÚÒÙÔȘ ÌÓ‹ÛıËÙÈ», ϤÁÂÙ·È Ùe ·ÚeÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘Ø ∆eÓ ÔéÚ·ÓÔÊ¿ÓÙÔÚ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ̇ÛÙËÓ ÙÔÜ ¢ÂÛfiÙÔ˘, ÙeÓ ÊˆÛÙÉÚ· ÙeÓ Ê·ÂÈÓfiÓ, ÙeÓ âÎ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ηd ∫··‰fiÎˆÓ ¯ÒÚ·˜, µ·Û›ÏÂÈÔÓ ÙeÓ Ì¤Á·Ó, ¿ÓÙ˜ ÙÈÌ‹ÛˆÌÂÓ.] ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. \∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜ âd ÙFÉ âÓ¿ÚÍÂÈ ÙÔÜ Ó¤Ô˘ öÙÔ˘˜ ªÂÙa Ùe «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», àÔÏ˘Ù›ÎÈ·: Ùɘ ëÔÚÙɘ «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜», ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ», ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùɘ åÓ‰›ÎÙÔ˘, q¯Ô˜ ‰ã, Úe˜ Ùe «^√ ñ„ˆı›˜», ^√ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ ÔÈËÙc˜ ηd ‰ÂÛfiÙ˘, £Âb ÙáÓ ¬ÏˆÓ ñÂÚÔ‡ÛÈ ùÓÙˆ˜, ÙcÓ âÓÈ·‡ÛÈÔÓ ÂéÏfiÁËÛÔÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ, ÛˇÒ˙ˆÓ Ùˇá âϤÂÈ ÛÔ˘ Ùˇá à›ڡˆ ÔåÎÙ›ÚÌÔÓ, ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÔd Ùˇá ÌfiÓˇˆ ‰ÂÛfiÙFË, ηd â΂ÔáÓÙ·˜ Êfi‚ˇˆØ §˘ÙÚˆÙ¿, ÂûÊÔÚÔÓ ÄÛÈ Ùe öÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛÔÓ.


66

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

∂éıf˜ ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›· (âÈÏÔÁc ÛÙ›¯ˆÓ), ÌÂı\ mÓ ·î ëÍɘ ·åÙ‹ÛÂȘ Ùɘ âÎÙÂÓÔܘ, ÙáÓ ¯ÔÚáÓ „·ÏÏfiÓÙˆÓ âÎ ÂÚÈÙÚÔɘ àÓa íÓ ÙÚÈÏÔÜÓ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ», âÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Ùɘ ≤ÎÙ˘ ·åÙ‹Ûˆ˜ «ñbÚ ÙÔÜ ‰È·Ê˘Ï·¯ıÉÓ·È», ÌÂı\ mÓ „¿ÏÏÔ˘Ó ·éÙe àÓa ‰¤Î· àÌÔÈ‚·‰eÓ ÙÂÙÚ¿ÎȘ, ڷ›÷· ÙFÉ ÊˆÓFÉ. «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ï £Âfi˜...» «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ...» «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ìÌáÓ...» «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÙÔÜ ÂéÛ‚Ôܘ ìÌáÓ öıÓÔ˘˜, ¿Û˘ àگɘ ηd âÍÔ˘Û›·˜ âÓ ·éÙˇá ηd âÓ Ùˇá ÎÚ¿ÙÂÈ ìÌáÓ, ÙÔÜ Î·Ùa ÍËÚ¿Ó, ı¿Ï·ÛÛ·Ó Î·d à¤Ú· ÊÈÏÔ¯Ú›ÛÙÔ˘ ìÌáÓ ÛÙÚ·ÙÔÜ Î·d ñbÚ ÙÔÜ ∫‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ ìÌáÓ âd ϤÔÓ Û˘ÓÂÚÁÉÛ·È Î·d ηÙ¢ԉáÛ·È ·éÙÔf˜ âÓ ÄÛÈÓ». «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÂéÎÚ·Û›·˜ à¤ÚˆÓ, ÂéÊÔÚ›·˜ ÙáÓ Î·ÚáÓ Ùɘ Áɘ, ηd ηÈÚáÓ ÂåÚËÓÈÎáÓ Î·d ñbÚ ÙÔÜ ÂéÏÔÁËıÉÓ·È ÙeÓ Ó¤ÔÓ âÓÈ·˘ÙeÓ Ùɘ ¯ÚËÛÙfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘». «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÙÔÜ ‰È·Ê˘Ï·¯ıÉÓ·È ÙcÓ êÁ›·Ó âÎÎÏËÛ›·Ó...» «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ÙÔÜ ÂåÛ·ÎÔÜÛ·È...» «∆ÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰ÂËıáÌÂÓ» ηd ï îÂÚÂf˜ ÙcÓ Â鯋Ó: ∫‡ÚÈÂ ï £Âe˜ ìÌáÓ, ï ηÈÚÔf˜ ηd ¯ÚfiÓÔ˘˜ âÓ ÙFÉ å‰›÷· âÍÔ˘Û›÷· ı¤ÌÂÓÔ˜, ï ôÓ·Ú¯Ô˜ ηd àÙÂχÙËÙÔ˜ ηd â¤ÎÂÈÓ· ·ÓÙe˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÓÔÔ‡ÌÂÓfi˜ Ù ηd ñ¿Ú¯ˆÓ, ï ¿Û˘ âÎÙe˜ ÌÂÙ·‚ÔÏɘ Ù ÙáÓ ùÓÙˆÓ Î·d àÏÏÔÈÒÛˆ˜, ï ÙeÓ ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÔÓ ÙfiÓ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙfiÓ Ù ùÓÙ· ηd ÙeÓ âÛfiÌÂÓÔÓ ÏËÚáÓ, ï âÓ ÙFÉ àÊ¿Ùˇˆ ÛÔ˘ Ì·ÎÚÔı˘Ì›÷· ηٷÍÈÒÛ·˜ ìÌĘ Âå˜ Ó¤ÔÓ âÓÈ·˘ÙeÓ ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ùɘ ¯ÚËÛÙfiÙËÙfi˜ ÛÔ˘ ÂåÛÂÏıÂÖÓ, ·éÙfi˜, ·Ó¿Á·ı ¢¤ÛÔÙ·, ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÙFÉ ı›÷· ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÙÈ ÂéÏfiÁËÛÔÓØ ùÌ‚ÚÔ˘˜ ÂåÚËÓÈÎÔf˜ Úe˜ ηÚÔÊÔÚ›·Ó ÙFÉ ÁFÉ ‰ÒÚËÛ·ÈØ ÙÔf˜ à¤Ú·˜ ñÁÈÂÈÓÔf˜ ηd ÂéÎÚ¿ÙÔ˘˜ àÓıÚÒÔȘ Ù ηd ÎÙ‹ÓÂÛÈ Î·Ù·Û··ÛÔÓØ ‰e˜ ìÌÖÓ âÓ ÂåÚ‹ÓFË Î·d ïÌÔÓÔ›÷· ‚‚·›÷· ÙeÓ Î‡ÎÏÔÓ ·éÙÔÜ ‰ÈÂÏıÂÖÓ, Ùˇá ÛÙÂÊ¿Óˇˆ Ùɘ ‰fi͢ ÙáÓ àÚÂÙáÓ ÎÔÛÌÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, Ùˇá ʈÙd ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ ÛÔ˘ ÂéÛ¯ËÌfiÓˆ˜ ó˜ âÓ ì̤Ú÷· ηÏᘠï‰Â‡ÔÓÙ·˜Ø Ùe ÂéÛ‚b˜ ìÌáÓ öıÓÔ˜ ÙFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÛÔ˘ ÎÚ·Ù·›ˆÛÔÓØ ÙcÓ ÓÂfiÙËÙ· ·È‰·ÁÒÁËÛÔÓØ Ùe ÁÉÚ·˜ ÂÚÈÎÚ¿ÙËÛÔÓØ ÙÔf˜ çÏÈÁÔ„‡¯Ô˘˜ ·Ú·Ì‡ıËÛÔÓØ ÙÔf˜ âÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ âÈÛ˘Ó¿Á·ÁÂØ


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

67

ÙÔf˜ ÂÏ·ÓË̤ÓÔ˘˜ â·Ó¿Á·Á ηd Û‡Ó·„ÔÓ ÙFÉ êÁ›÷· ÛÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›÷·, mÓ ÙFÉ ı›÷· ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÙÈ Î·Ïᘠ‰È·Ê‡Ï·ÍÔÓØ Ï¿ÏËÛÔÓ àÁ·ıa âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ÙáÓ àÚ¯fiÓÙˆÓ ìÌáÓ, âÓ›Û¯˘ÛÔÓ Î·d âÓ‰˘Ó¿ÌˆÛÔÓ ·éÙÔ‡˜ Ù ηd ÙeÓ ÊÈÏfi¯ÚÈÛÙÔÓ ìÌáÓ ÛÙÚ·ÙfiÓØ âÏı¤Ùˆ âÊ\ ìÌĘ, ∫‡ÚÈÂ, ì ‚·ÛÈÏ›· ÛÔ˘, ‚·ÛÈÏ›· àÁ¿˘, ¯ÚËÛÙfiÙËÙÔ˜, ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηd ÂåÚ‹Ó˘, ηd àÍ›ˆÛÔÓ ìÌĘ âÓ ëÓd ÛÙfiÌ·ÙÈ Î·d ÌÈ÷Ä Î·Ú‰›÷· ñÌÓÂÖÓ Û ηd ‰ÔÍ¿˙ÂÈÓ Û ÙeÓ âÓ ∆ÚÈ¿‰È ôÓ·Ú¯ÔÓ Î·d ·åÒÓÈÔÓ £ÂeÓ Âå˜ ÙÔf˜ ·åáÓ·˜ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ. ^√ ¯ÔÚe˜ «\∞Ì‹Ó», ï îÂÚÂf˜ ÙcÓ àfiÏ˘ÛÈÓ, ó˜ Âå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ, ηd Ùe «¢È\ Âé¯áÓ». ∂剋ÛÂȘ. 1. \∞e Ùɘ ëÛ¤Ú·˜ Ùɘ Û‹ÌÂÚÔÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È Âå˜ ¿Û·˜ Ùa˜ Ù·ÎÙÈÎa˜ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ Ôî Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÚÔÂfiÚÙÈÔÈ ≈ÌÓÔÈ ÙáÓ ºÒÙˆÓ, Ô¥ ÙÈÓ˜ àÓ·ÏËÚÔÜÓ âÓ Ù·Ö˜ ηıËÌÂÚÈÓ·Ö˜ ÙÔf˜ ≈ÌÓÔ˘˜ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ‰È\ n ηd Û¯ÔÏ¿˙ÂÈ ·≈ÙË Ì¤¯ÚÈ Ùɘ 14˘ ÙÔÜ ÌËÓe˜ ÏcÓ ÙáÓ ∫˘ÚÈ·ÎáÓ. 2. ∂å˜ ÙÔf˜ ëÛÂÚÈÓÔf˜ ÙáÓ ÚÔÂÔÚÙ›ˆÓ ìÌÂÚáÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙa Ùe «¡ÜÓ àÔχÂȘ» Ôî Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ ‰Èa Ùa àfi‰ÂÈÓ· ‰ÈˇÒ‰ÈÔÈ j ÙÚÈˇÒ‰ÈÔÈ j Ï‹ÚÂȘ ηÓfiÓ˜ (‚Ϥ ∆.ª.∂., ¢ÂÎÂÌ. 25 ¨ 23), ÌÂı\ ÔR˜ ϤÁÂÙ·È Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. 3. ¢Èa Ùa˜ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙáÓ ÚÔÂÔÚÙ›ˆÓ ηd ÙáÓ ÌÂıÂfiÚÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ ‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ «ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ» ¨¨ 5263. 4. \∞e 2 ̤¯ÚÈ 5 \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, âaÓ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ±ÁÈÔ˜, „¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd ÙÔÜ ·ã ηÓfiÓÔ˜ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ «µ˘ıÔÜ àÓÂÎ¿Ï˘„ ˘ı̤ӷ». ∂å˜ ÙcÓ ı. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó (ηd Âå˜ Ùa˜ œÚ·˜ ÌÂÙa Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ) „¿ÏÏÂÙ·È Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂Ó ÙÔÖ˜ ®Â›ıÚÔȘ Û‹ÌÂÚÔÓ».

2. † ∫Àƒπ∞∫∏ Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ (Ï‚ã). ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÔ˘ ^ƒÒÌ˘ († 335)Ø £Â·Á¤ÓÔ˘˜ († 320), £ÂÔ›ÛÙÔ˘, ™ÂÚÁ›Ô˘ ηd £ÂÔ¤ÌÙÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∫ÔÛÌÄ (∞ã) ∫ˆÓ/fiψ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔÜ òπ‚ËÚÔ˜ († 1770), ™ÂÚ·ÊdÌ âÓ ™¿ÚˆÊ († 1833). o∏¯Ô˜ ‚·Ú‡˜Ø ëˆıÈÓeÓ Èã (Ù˘ÈÎeÓ ∫˘ÚÈ·Îɘ Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ ¨¨ 1-3). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜», ¢fiÍ·, «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ ÙáÓ ¬ÏˆÓ ∫‡ÚÈÔ˜». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ.


68

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6 ηd ÚÔÂfiÚÙÈ· 4 «¶ÚÔÂfiÚÙÈ· ÷ôÛÌ·Ù·...» (2·˜ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘), ¢fiÍ·, Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ «ò∂Ú¯ÂÙ·È Úe˜ \πÔÚ‰¿ÓËÓ», ∫·d ÓÜÓ, «ª‹ÙËÚ ÌbÓ âÁÓÒÛı˘». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚeÓ» ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «\πˆ¿ÓÓË ‚·ÙÈÛÙ¿...» (˙‹ÙÂÈ ÙFÉ 2·÷ \π·Ó. Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙáÓ ·úÓˆÓ). ∞¶√§À∆π∫π∞ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘, ∑·‚Ô˘ÏÒÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘, ∑·‚Ô˘ÏÒÓ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∫·Ù¤Ï˘Û·˜», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «^∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘, ∑·‚Ô˘ÏÒÓ». ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· (àÏÏ\ Âå˜ ÙcÓ ·ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·Ó Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ àÔÏ˘ÙÈΛԢ «^ø˜ Ùɘ ìÌáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜»*). ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂ø£π¡√¡ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ (Èã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ, ηd ï ÚÔÂfiÚÙÈÔ˜ Ùɘ ì̤ڷ˜ «∞åÛı·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÙcÓ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘» ôÓ¢ ÂîÚÌáÓ Î·d ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ». \∞e Áã è ˇ ‰É˜ ÌfiÓÔÓ Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· «\∞fiÚ·Ù £Â¤». \∞Ê\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ï ÔrÎÔ˜ ηd Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «µ˘ıÔÜ àÓÂÎ¿Ï˘„Â»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, ηd ï ÂîÚÌe˜ «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘...] \∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·».

* ∫·Ùa ÙcÓ àÚ¯·›·Ó Ù¿ÍÈÓ, iÓ Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ àÔÏ˘ÙÈΛԢ ÙÔÜ õ¯Ô˘ ‰bÓ „·ÏFÉ Âå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ j Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ, ÙfiÙ ϤÁÂÙ·È ó˜ ıÂÔÙÔΛÔÓ Âå˜ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηı›ÛÌ·Ù· Ùɘ ·ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜. ^∏ Ù¿ÍȘ ·≈ÙË àÎÔÏÔ˘ıÂÖÙ·È Î·d âÓ Ùˇá √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎˇá ¶·ÙÚȷگ›ˇˆ (^∏ÌÂÚ. √åÎ. ¶·ÙÚ. öÙÔ˘˜ 1998, Û. 40, ηd öÙÔ˘˜ 2010, Û. 36 ηd 531).


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

69

∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe Èã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «∆È‚ÂÚÈ¿‰Ô˜ ı¿Ï·ÛÛ·» ηd Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÚÔÛfiÌÔÈ· ÚÔÂfiÚÙÈ· 4 «∞î àÁÁÂÏÈηd ÚÔÔÚ‡ÂÛı», Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ·) «¢Èa ÙÔÜÙÔ ÌÓËÛı‹ÛÔÌ·› ÛÔ˘ âÎ Áɘ \πÔÚ‰¿ÓÔ˘ ηd \∂Ú̈Óț̻, ‚) «∂ú‰ÔÛ¿Ó Û ≈‰·Ù·, ï £Âfi˜, Âú‰ÔÛ¿Ó Û ≈‰·Ù· ηd âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó», ¢fiÍ·, Ùe Èã ëˆıÈÓeÓ «ªÂÙa ÙcÓ Âå˜ ± ÷ ‰Ô˘ οıÔ‰ÔÓ», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ 4 àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙÔÜ õ¯Ô˘ ηd 4 âÎ Ùɘ Çã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ ÚÔÂÔÚÙ›Ô˘ ηÓfiÓÔ˜]. ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∫·Ù¤Ï˘Û·˜», «^∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘, ∑·‚Ô˘ÏgÓ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂Ó ÙÔÖ˜ ®Â›ıÚÔȘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ Ùa Âå‰ÈÎa Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ (˙‹ÙÂÈ âÓ Ùˇá ªËÓÔÏÔÁ›ˇˆ). \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫˘ÚÈ·Îɘ Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ, «¡ÉÊ âÓ ÄÛÈ» (µã ∆ÈÌ. ‰ã 5-8)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›ˆ˜, «\∞Ú¯c ÙÔÜ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ» (ªÚ. ·ã 1-8). ∫·ıÂÍɘ ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø Âå˜ Ùe «™áÛÔÓ, ï £Âe˜» „¿ÏÏÂÙ·È Ùe «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êá˜»Ø ÌÂÙa ÙcÓ âÎÊÒÓËÛÈÓ «¶¿ÓÙÔÙ ÓÜÓ Î·d à›», ï ¯ÔÚe˜ ÙeÓ àÚ¯·ÖÔÓ ≈ÌÓÔÓ «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ»*Ø Î·d Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜.

* ∆e «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ» ó˜ „¿ÏÏÂÙ·È âÓ ^∞Á›ˇˆ ò√ÚÂÈ Î·d àÏÏ·¯ÔÜØ «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ Ùe ÛÙfiÌ· ìÌáÓ, ·åÓ¤ÛÂÒ˜ ÛÔ˘ ∫‡ÚÈÂ, ¬ˆ˜ ñÌÓ‹ÛˆÌÂÓ ÙcÓ ‰fiÍ·Ó ÛÔ˘, ¬ÙÈ äÍ›ˆÛ·˜ ìÌĘ, ÌÂÙ·Û¯ÂÖÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÛÔ˘Ø ÛÙ‹ÚÈÍÔÓ ìÌĘ âÓ Ùˇá Ûˇá êÁÈ·ÛÌˇá, ¬ÏËÓ ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó ÌÂÏÂÙÄÓ ÙcÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ ÛÔ˘Ø àÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ». æ¿ÏÏÂÙ·È âÓ ¿ÛFË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›÷·, ÙÂÏ›÷· j ÚÔËÁÈ·Ṳ̂ÓFË, ÏcÓ Ùɘ ÌÂÁ. ¶¤ÌÙ˘ ηd Ùɘ ‰È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜. \∞ӷʤÚÂÙ·È ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ Âå˜ Ùa àÚ¯·Ö· ∆˘È-


70

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

3. ¢Â˘Ù¤Ú· (ÚÔÂfiÚÙÈ· ÙáÓ ºÒÙˆÓ). ª·Ï·¯›Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ (ÂÚd Ùe 450 .Ã.), °ÔÚ‰›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÚÔÂfiÚÙÈÔ˜, ¶¤ÌÙ˘ Îã 낉. âÈÛÙ. (ºÈÏÈ. Áã 1-8)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›ˆ˜, ¢Â˘Ù. ‰È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘ (\πˆ. ·ã 18-28). ™ËÌ›ˆÛȘ. §fiÁˇˆ Ùɘ ÚˆÈÌfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ¶¿Û¯· ÙÔÜ öÙÔ˘˜ 2010 ηd Ùɘ ç„ÈÌfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ¶¿Û¯· 2011 Âå˜ Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓÙ·È Âå‰ÈÎᘠ‰È\ âʤÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓa àe Ôî·Ó‰‹ÙÈÓ· ôÏÏËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ. ≠√ıÂÓ ‰Èa ÙcÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ÙáÓ ÎÂÓáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂrÓ·È àÓ·Áηַ àÔÛÙÔÏÈÎa ηd Âé·ÁÁÂÏÈÎa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÚÔÂfiÚÙÈ· ηd ÌÂı¤ÔÚÙ· ÙáÓ ºÒÙˆÓ. ≠√Ô˘ ‰bÓ ïÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÈ·ÜÙ· Âå˜ Ùa âÓ ¯Ú‹ÛÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa ‚È‚Ï›·, àÓÂ˙ËÙ‹Û·ÌÂÓ ·éÙa Âå˜ Ùa ∆˘ÈÎa ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ò√ÚÔ˘˜ ò∞ıˆ, ÛÙËÚȯı¤ÓÙ˜ âÓ ÔÏÏÔÖ˜ Âå˜ Ùe ¯Ê. 372 (∞∑/1) Ùɘ ÌÔÓɘ ^∞Á›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘.

4. ∆Ú›ÙË (ÚÔÂfiÚÙÈ· ÙáÓ ºÒÙˆÓ). ™‡Ó·ÍȘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ 70 àÔÛÙfiψÓ, £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ïÛ›Ô˘. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÚÔÂfiÚÙÈÔ˜, ·Ú·ÏÂÈÊıÂd˜ ™·‚. Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ, «√î ηÏᘠ‰È·ÎÔÓ‹Û·ÓÙ˜» (∞ã ∆ÈÌ. Áã 13-‰ã 5)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›ˆ˜, ·Ú·ÏÂÈÊıbÓ ™·‚. Úe ÙáÓ ºÒÙˆÓ, «¶·Ú·Á›ÓÂÙ·È \πˆ¿ÓÓ˘ ï ‚·ÙÈÛÙ‹˜» (ªÙı. Áã 1-6). 5. ∆ÂÙ¿ÚÙË (ÚÔÂfiÚÙÈ· ÙáÓ ºÒÙˆÓ). £ÂÔ¤ÌÙÔ˘ ηd £ÂˆÓÄ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 305), ™˘ÁÎÏËÙÈÎɘ ïÛ›·˜ († 350). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ ì̤ڷ˜ „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ÌÂÙa Ùe «¡ÜÓ àÔχÂȘ» Û˘Ó¿ÙÂÙ·È ï ηÓgÓ ÙÔÜ àԉ›ÓÔ˘ (ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ ·éÙÔÜ). ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ ÌÂÙa Ùa àfiÛÙȯ·, Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ ÎÏ. ηd Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÂÛÙÚ¤ÊÂÙÔ ÔÙb» (±·Í) ϤÁÂÙ·È ì (ÌÂÁ¿ÏË) àfiÏ˘ÛȘ. \∂Ó Û˘Ó¯›÷· „¿ÏÏÔÓÙ·È ·î

Îa Ùɘ ∂éÂÚÁ¤ÙȉԘ ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ™¿‚‚· (‰È¿Ù·ÍȘ ÌÂÁ. ¶¤ÌÙ˘), Âå˜ Ùa âÓ ¯Ú‹ÛÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa ‚È‚Ï›· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ (öΉ. \∞ÔÛÙ. ¢È·ÎÔÓ›·˜, ÌÂÁ. ¶¤ÌÙË), ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∂é¯ÔÏÔÁ›Ô˘ (µÂÓÂÙ›·˜ 1862 j «\∞ÛÙ¤ÚÔ˜», Û. 159), ηd Âå˜ Ùa˜ –âÁÎÚ›ÛÂÈ Ùɘ ^πÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘– Óˆ٤ڷ˜ âΉfiÛÂȘ ÙÔÜ ^πÂÚ·ÙÈÎÔÜ Î·d ÙÔÜ \∂ÁÎÔÏ›Ô˘ ÙÔÜ àÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘).


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

71

ªÂÁ¿Ï·È zÚ·È. ∂å˜ ÙcÓ ·ã œÚ·Ó «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., ·î ‰b ÏÔÈ·d zÚ·È ôÚ¯ÔÓÙ·È àe ÙÔÜ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ», ηıg˜ âÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Âéıf˜ ÌÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ Ùɘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ œÚ·˜. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ·éÙáÓ ó˜ ö¯ÂÈ Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ (∆˘ÈÎeÓ 6˘ \π·Ó., ¨ 1)Ø àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÂÛÙÚ¤ÊÂÙÔ ÔÙ¤». \∂Ó ˇz „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ Áã, Ùɘ Çã ηd Ùɘ ı㠜ڷ˜, ï ‰È¿ÎÔÓÔ˜ ı˘ÌÈ÷Ä [ÚÔÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ Ï·Ì·‰Ô‡¯Ô˘] ÙeÓ Ó·eÓ Î·d ÙeÓ Ï·eÓ ÌÂÙa ı˘ÌÈ·ÙÔÜ («Î·Ù˙›Ô˘»). ≠øÚ· ıã. ªÂÙa Ùa ‰‡Ô ÚáÙ· å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ œÚ·˜ ï ·ã ¯ÔÚe˜ „¿ÏÏÂÈ Âå˜ q¯ÔÓ Ï. ·ã ¢fiÍ· ¶·ÙÚ›, ï ‚ã ∫·d ÓÜÓ, ηd ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ ÙÔÜ Ó·ÔÜ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂÈ ÂéÏ·‚ᘠηd ηÙa Ùe ≈ÊÔ˜ ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ïÏfiÎÏËÚÔÓ Ùe ‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ «∆cÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘ ÙcÓ ê„·Ì¤ÓËÓ» (ï ÚáÙÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜ «∆cÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘ ÙcÓ ê„·Ì¤ÓËÓ...» ηd Ùe âÓ Ù¤ÏÂÈ ìÌÈÛÙ›¯ÈÔÓ «∫·d ‰ÂÜÚÔ ÛÙÉıÈ ÌÂı\ ìÌáÓ» â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›˜, Ôî ‰b ÏÔÈÔd ÛÙ›¯ÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ±·Í), ηd ÂrÙ· „¿ÏÏÔ˘Ó Ùe ·éÙe ‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ Ôî ¯ÔÚÔd âÓ·ÏÏaÍ Î·Ùa ÛÙ›¯ÔÓ. ∂rÙ· ì ¶ÚÔÊËÙ›·, ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ùe ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Î·d Ùa ÏÔÈ¿. ªÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ «¢¤ÛÔÙ· ∫‡ÚÈ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙb» Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È âÓ Ù·Ö˜ âÓÔÚ›·È˜ Ùa Ù˘ÈÎa ηd Ôî ̷ηÚÈÛÌÔ›, ηd Âéıf˜ Á›ÓÂÙ·È (ÌÈÎÚa) àfiÏ˘ÛȘ. ∂rÙ· âÓ Û˘Ó¯›÷· ôÚ¯ÂÙ·È ^√ ̤Á·˜ ëÛÂÚÈÓe˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÌÂÙa Ùɘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. «∂éÏÔÁË̤ÓË ì ‚·ÛÈÏ›·», ï ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùa ÂåÚËÓÈο. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» Ùa 4 å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ëÔÚÙɘ «∆eÓ ÊˆÙÈÛÌeÓ ìÌáÓ» Î.Ï. Âå˜ 6, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^À¤ÎÏÈÓ·˜ οڷӻ. ∂úÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ»Ø ÚÔΛÌÂÓÔÓ ‰bÓ Ï¤ÁÂÙ·È [∆.ª.∂. Û. 142], àÏÏ\ Âéıf˜ Ùa ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ∆e ·ã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· «\∂Ó àÚ¯FÉ âÔ›ËÛÂÓ ï £Âfi˜»Ø ÌÂÙ\ ·éÙe ï ·ã ¯ÔÚe˜ Ùe ÌÂÙa Ùe Áã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ», ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ «≠πÓ· ʈٛÛF˘ ÙÔf˜ âÓ ÛÎfiÙÂÈ» „¿ÏÏÂÙ·È (àÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ‚ã ¯ÔÚÔÜ) ÌÂÙa ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔÜ ÍÇã (66Ô˘) „·ÏÌÔÜ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ï ‚ã ¯ÔÚe˜ Ùe ·éÙe ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ» ïÏfiÎÏËÚÔÓ. ∂rÙ· Ùe Âã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· «∂rÂÓ \∏Ï›·˜»Ø ÌÂÙ\ ·éÙe ï ‚ã ¯ÔÚe˜ Ùe ÌÂÙa Ùe Çã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ÙÚÔ¿-


72

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

ÚÈÔÓ «^∞Ì·ÚÙˆÏÔÖ˜ ηd ÙÂÏÒӷȘ», Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ «¶ÔÜ ÁaÚ Âr¯Â Ùe ÊᘠÛÔ˘ Ï¿Ì„·È» „¿ÏÏÂÙ·È (àÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ·ã ¯ÔÚÔÜ) ÌÂÙa ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔÜ Å‚ã (92Ô˘) „·ÏÌÔÜ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ï ·ã ¯ÔÚe˜ Ùe ·éÙe ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ «^∞Ì·ÚÙˆÏÔÖ˜ ηd ÙÂÏÒӷȘ» ïÏfiÎÏËÚÔÓ. \∞ÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ùe Çã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· «¶·ÚÂÁ¤ÓÂÙÔ ¡ÂÂÌ¿Ó», ÌÂÙa Ùe ïÔÖÔÓ «∆ÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰ÂËıáÌÂÓ», «≠√ÙÈ ±ÁÈÔ˜ Âr, ï £Âe˜» ηd Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ, «\∂χıÂÚÔ˜ JÓ âÎ ¿ÓÙˆÓ» (∞ã ∫ÔÚ. ıã 19-27)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: Ùɘ ı㠜ڷ˜, «\∂Ó öÙÂÈ ÂÓÙÂηȉÂÎ¿Ùˇˆ» (§Î. Áã 1-18). ∫·ıÂÍɘ ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÌÂÁ. µ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «\∂d ÛÔd ¯·›ÚÂÈ». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ. ª∂°∞™ ∞°π∞™ª√™. ªÂÙa ÙcÓ çÈÛı¿Ì‚ˆÓÔÓ Âé¯cÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· «ºˆÓc ∫˘Ú›Ô˘» ηd ÙÂÏÂÖÙ·È ñe ÙÔÜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓÙÔ˜ îÂÚ¤ˆ˜ ï ̤Á·˜ ^∞ÁÈ·ÛÌfi˜, ó˜ ÂúıÈÛÙ·È, ηÙa ÙcÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ. ∂å˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ^∞ÁÈ·ÛÌÔÜ ï îÂÚÂf˜ ‚·Ù›˙ÂÈ ÙÚd˜ âÓ Ùˇá ìÁÈ·ÛÌ¤Óˇˆ ≈‰·ÙÈ ÙeÓ Ù›ÌÈÔÓ ™Ù·˘ÚeÓ ùÚıÈÔÓ, „¿ÏÏˆÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË ‚·ÙÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈ», Ùe ïÔÖÔÓ â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ôî ¯ÔÚÔd àÓa Ì›·ÓØ ÂrÙ· ®·ÓÙ›˙ÂÈ ÙeÓ Ï·eÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ìÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ≈‰·ÙÔ˜ „¿ÏÏˆÓ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂Ó ÙÔÖ˜ ®Â›ıÚÔȘ Û‹ÌÂÚÔÓ»*. ∂rÙ· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ï Ï·e˜ ÌÂÙa ٿ͈˜, ‰Èa Óa êÁÈ·ÛıFÉ, âÓˇá ï ‚ã ¯ÔÚe˜ „¿ÏÏÂÈ Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «\∞Ó˘ÌÓ‹ÛˆÌÂÓ Ôî ÈÛÙÔ›». ∞¶√§À™π™. ªÂÙa Ù·ÜÙ· «∂úË Ùe ùÓÔÌ· ∫˘Ú›Ô˘» (Áã)Ø àfiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âfi˜». ∂ú‰ËÛȘ. \∂Ó ÙFÉ ÙÚ·¤˙FË ÓËÛÙ›·.

* ∆e ó˜ ôÓˆ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ âÙ¤ıË Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ùˇá ∆.ª.∂.. ∫·Ùa Ùa àÚ¯·Ö· ¬Ìˆ˜ ∆˘Èο, Âå˜ ÙeÓ Ì¤Á·Ó ^∞ÁÈ·ÛÌeÓ „¿ÏÏÂÙ·È Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ» ηd ù¯È Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓØ ôÏψÛÙ ÚÔËÁÂÖÙ·È Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ, àÎfiÌË Î·d Âå˜ ÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Î·ı\ mÓ ï ^∞ÁÈ·ÛÌe˜ ÙÂÏÂÖÙ·È Úe ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ùɘ ëÔÚÙɘ.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

73

6. ¶¤ÌÙË. † ∆∞ ∞°π∞ £∂√º∞¡∂π∞ ∆√À ∫Àƒπ√À ∫∞π £∂√À ∫∞π ™ø∆∏ƒ√™ ∏ªø¡ π∏™√À Ãπ™∆√À. ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ å‰ÈfiÌÂÏ· (ôÓ¢ ÙÔÜ ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·) ηd Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· ÙáÓ àÔÛÙ›¯ˆÓ ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ (ôÓ¢ ÙáÓ Úe ·éÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ), ó˜ Ìc „·Ï¤ÓÙ· Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ı¤ÛÈÓØ ÂrÙ· ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË» (Áã). ∆a ηı›ÛÌ·Ù·, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd «\∂Î ÓÂfiÙËÙfi˜ ÌÔ˘», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ «^∏ ı¿Ï·ÛÛ· Âr‰Â ηd öÊ˘Á» (Áã), Ùe ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ «o∏ÏıÂÓ ï \πËÛÔܘ» (ªÚ. ·ã 9-11), ï Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ· Î.Ï., ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∫∞¡√¡∂™ àÌÊfiÙÂÚÔÈ Ôî Ùɘ ëÔÚÙɘ (ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ) àÓa 4 ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘, ÂåÌc ÌfiÓÔÓ ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, âÓ ëοÛÙFË ˇè‰FÉØ àe Áã ˇè‰É˜ ì ñ·ÎÔc «≠√Ù ÙFÉ âÈÊ·Ó›÷· ÛÔ˘»Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ, ï ÔrÎÔ˜ ηd Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π ‰ÈÏ·Ö «µ˘ıÔÜ àÓÂÎ¿Ï˘„» ηd «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘». \∞ÓÙd ÙÔÜ «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, Ôî ÂîÚÌÔd ηd Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· Ùɘ ıã ˇè‰É˜ ÙáÓ ‰‡Ô ηÓfiÓˆÓ Ìb Ùa ÌÂÁ·Ï˘Ó¿ÚÈ· ·éÙáÓØ ÂrÙ· Ôî ÂîÚÌÔd (ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›ˆÓ) «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ... \∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·» ηd «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ Ï˘Ùڈ۷̤ÓËÓ... hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔÓ, ·rÓÔÈ Î.Ï. ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·d Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË» ±·Í. ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ. ∂π™√¢π∫√¡ «∂éÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ âÓ çÓfiÌ·ÙÈ ∫˘Ú›Ô˘Ø £Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ηd â¤Ê·ÓÂÓ ìÌÖÓ. ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘ ‚·ÙÈÛı›˜...». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». \∞ÓÙd ÙÚÈÛ·Á›Ô˘ «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 6˘ \π·Ó., «\∂ÂÊ¿ÓË ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ» (∆›Ù. ‚ã 11-14, Áã 4-7)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «¶·Ú·Á›ÓÂÙ·È ï \πËÛÔܘ» (ª·Ùı. Áã 13-17). ∫·ıÂÍɘ ÙÂÏÂÖÙ·È ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ îÂÚÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ ï ÂîÚÌe˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›Ô˘ ·éÙÔÜ «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ... \∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·».


74

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

∫√π¡ø¡π∫√¡ «\∂ÂÊ¿ÓË ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ì ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔÈ˜Ø àÏÏËÏԇȷ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ». ª∂°∞™ ∞°π∞™ª√™*. ªÂÙa ÙcÓ çÈÛı¿Ì‚ˆÓÔÓ Âé¯cÓ Âéıf˜ Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· «ºˆÓc ∫˘Ú›Ô˘» Î.Ï. ηd ÙÂÏÂÖÙ·È ï ̤Á·˜ ^∞ÁÈ·ÛÌe˜ ó˜ ¯ı¤˜. \∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ», ÌÂı\ n «∂úË Ùe ùÓÔÌ· ∫˘Ú›Ô˘», «∂éÏÔÁ›· ∫˘Ú›Ô˘» ηd àfiÏ˘ÛȘ ó˜ ¯ı¤˜.

™ËÌÂÈÒÛÂȘ. 1) ªÂÙa Ùe ¤Ú·˜ Ùɘ ÙÂÏÂÙɘ ‰›‰ÂÙ·È ñe ÙÔÜ îÂÚ¤ˆ˜ Âå˜ ÙeÓ Ï·eÓ ï ̤Á·˜ ^∞ÁÈ·ÛÌfi˜, âÓˇá Ôî ¯ÔÚÔd „¿ÏÏÔ˘Ó âÓ·ÏÏaÍ àÚÁᘠηd ÌÂÙa ̤ÏÔ˘˜ Ùe ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Ùɘ Ëã è ˇ ‰É˜ «∆ÚÈ¿‰Ô˜ ì Ê·Ó¤ÚˆÛȘ». 2) \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Î·d Âå˜ ¿Û·˜ Ùa˜ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ̤¯ÚÈ Ùɘ ı㠜ڷ˜ Ùɘ 14˘ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ àfiÏ˘ÛȘ ϤÁÂÙ·È «^√ âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ».

7. † ¶·Ú·Û΢‹. ∆ÔÜ ÙÈÌ›Ô˘ âÓ‰fiÍÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ηd µ·ÙÈÛÙÔÜ \πˆ¿ÓÓÔ˘ (Ù˘ÈÎeÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ¨¨ 5-7 ηd 37). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ (ôÓ¢ æ·ÏÙËÚ›Ô˘). ∂úÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙa ı˘ÌÈ·ÙÔÜ Î·d Ùe ̤Á· ÚÔΛÌÂÓÔÓ «^√ £Âe˜ ìÌáÓ âÓ Ùˇá ÔéڷӡỠÌÂÙa ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ ·éÙÔÜ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», ¢fiÍ·, «ªÓ‹ÌË ‰Èη›Ô˘», ∫·d ÓÜÓ, «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». \∞fiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó..., ÙÔÜ ÙÈÌ›Ô˘ âÓ‰fiÍÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ηd ‚·ÙÈÛÙÔÜ \πˆ¿ÓÓÔ˘, Ôy ÙcÓ ÌÓ‹ÌËÓ âÈÙÂÏÔÜÌÂÓ...» ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa Ùe âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË».

* ∆e ªËÓ·ÖÔÓ, Ùe åÛ¯ÜÔÓ ∆˘ÈÎeÓ µÈÔÏ¿ÎË (Û. 143) ηd ¬Ï· Ùa ·Ï·Èa ∆˘ÈÎa ïÚ›˙Ô˘Ó ÙeÓ Ì¤Á·Ó ^∞ÁÈ·ÛÌeÓ Ùɘ Û‹ÌÂÚÔÓ ÌÂÙa Ùe à ÷ ÛÌ·ÙÈÎeÓ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Ùɘ ÌÂÁ. ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜, àÏÏa ηÙa Û¯ÂÙÈÎcÓ Úfi‚Ï„ÈÓ ÙÔÜ ∆.ª.∂. (Û. 143, ñÔÛ. 4), Âå˜ Ï›ÛÙ·˜ âÓÔÚ›·˜ ÙÂÏÂÖÙ·È Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰Èa Óa Ìc Á›ÓÂÙ·È àÙ·Í›· ηd Úe˜ ηÏÏÈÙ¤Ú·Ó â͢ËÚ¤ÙËÛÈÓ ÙáÓ ÈÛÙáÓ.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

75

∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá àÔÏ˘Ù›ÎÈ·. ∆a ηı›ÛÌ·Ù· âÎ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘. ^√ Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ·. ∫∞¡√¡∂™, ï ·ã ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ «µ˘ıÔÜ àÓÂÎ¿Ï˘„» ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ» ηd ï ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «µ·ÙÈÛÙa ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, Ú¤Û‚Â˘Â ñbÚ ˇ ‰É˜ Ùa ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ìÌáÓ»Ø àe Áã ηd Çã è ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘». \∞ÓÙd Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ˇè‰É˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ), ï ÂîÚÌe˜ ηd Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· Ùɘ ıã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ ·ã ÌfiÓÔÓ Î·ÓfiÓÔ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·» ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›ˆÓ (ó˜ ¯ı¤˜), ÂrÙ· ì ıã ˇè‰c ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ìb ÛÙ›¯ÔÓ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÚáÙ· ÙÚÔ¿ÚÈ· «µ·ÙÈÛÙa ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ», ¢fiÍ·, «^√ ÙÔÖ˜ àۈ̿ÙÔȘ», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀbÚ ÂéÛÏ·Á¯Ó›·Ó», ηd ï ÂîÚÌe˜ «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘,... hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ·, ÛÙȯËÚa Âå˜ ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜ ηd ‰ÔÍ·ÛÙÈÎa ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ ηd Ùe ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ ó˜ ¯ı¤˜. ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», «ªÓ‹ÌË ‰Èη›Ô˘», ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». \∞ÓÙd ÙÚÈÛ·Á›Ô˘ «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ» (ηÙ\ à·›ÙËÛÈÓ ÙÔÜ ∆.ª.∂.). ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ –ÌÂÙa ÙÔÜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηd ÙÔÜ àÏÏËÏÔ˘·Ú›Ô˘ ·éÙÔÜ– ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, 7˘ \π·Ó., «\∂Á¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÙeÓ \∞ÔÏÏg ÂrÓ·È âÓ ∫ÔÚ›Óıˇˆ» (¶ÚÍ. Èıã 1-8)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «µÏ¤ÂÈ ï \πˆ¿ÓÓ˘ ÙeÓ \πËÛÔÜÓ âÚ¯fiÌÂÓÔÓ» (\πˆ. ·ã 29-34). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ... hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·åÒÓÈÔÓ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ. 1. \∞e ·ûÚÈÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ 13˘ ÙÔÜ ÌËÓfi˜, âaÓ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ±ÁÈÔ˜, „¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd ÙÔÜ ‚ã ηÓfiÓÔ˜ ÙáÓ ºÒÙˆÓ «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘». ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ 14˘ ÙÔÜ ÌËÓe˜ Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ» (‚Ϥ 6 \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘).


76

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

2. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ ô¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Úe ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÙcÓ ÌbÓ 8ËÓ, 10ËÓ Î·d 12ËÓ ÙÔÜ ÌËÓe˜ ϤÁÂÙ·È ï ‚ã ηÓgÓ Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø ÙcÓ ‰b 9ËÓ, 11ËÓ Î·d 13ËÓ ï ·ã ηÓgÓ ·éÙɘ. 3. ≠∂ˆ˜ Ùɘ 13˘ \π·Ó. âaÓ „·ÏÔÜÓ àÓٛʈӷ Âå˜ ÙcÓ Î·ı\ ìÌ¤Ú·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, ϤÁÔÓÙ·È Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ, àÏÏ\ ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘».

8. ™¿‚‚·ÙÔÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔÜ ÃÔ˙‚›ÙÔ˘, ¢ÔÌӛ΢ ïÛ›·˜Ø ∫‡ÚÔ˘ ηd \∞ÙÙÈÎÔÜ ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ ì̤ڷ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂıÂfiÚÙˆÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÂÙa Ùa ºáÙ·, ∫˘Ú. Î˙ã âÈÛÙ., «\∂Ó‰˘Ó·ÌÔÜÛı âÓ ∫˘Ú›ˇˆ» (\∂ÊÂÛ. ¤ã 10-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «\∞Ó‹¯ıË ï \πËÛÔܘ Âå˜ ÙcÓ öÚËÌÔÓ» (ªÙı. ‰ã 1-11). «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∞Á·ÏÏÈÄÛıÂ, ‰›Î·ÈÔÈ, âÓ ∫˘Ú›ˇˆ». 9. † ∫Àƒπ∞∫∏ ÌÂÙa Ùa ºáÙ· (ÏÁã). ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 295)Ø ∂éÛÙÚ·Ù›Ô˘ ïÛ›Ô˘ (ıã ·å.). o∏¯Ô˜ Ï. ‰ã, ëˆıÈÓeÓ È·ã (Ù˘ÈÎeÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ¨¨ 8-10). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6 ηd Ùɘ ëÔÚÙɘ 4, ¢fiÍ·, «∫‡ÚÈÂ, ÏËÚáÛ·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜...» (˙‹ÙÂÈ Âå˜ Ùe ¢fiÍ· Ùɘ ÏÈÙɘ 6 \π·Ó.), ∫·d ÓÜÓ, «^√ ‚·ÛÈÏÂf˜ ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «™‹ÌÂÚÔÓ ì ÎÙ›ÛȘ ʈٛ˙ÂÙ·È» (ÏÈÙc 6˘ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘). ∞¶√§À∆π∫π∞ «\∂Í ≈„Ô˘˜ ηÙÉÏı˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». ∞¶√§À™π™ «^√ âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË ñe \πˆ¿ÓÓÔ˘ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ηd àÓ·ÛÙ¿˜...». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘Ø Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Í ≈„Ô˘˜ ηÙÉÏı˜», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË».


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

77

∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, àÏÏ\ àÓÙd ıÂÔÙÔΛˆÓ àÓa íÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ (9 \π·Ó.). ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (È·ã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Î·d ï ·ã ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ (ôÓ¢ ÂîÚÌáÓ) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ». \∞e Áã è ˇ ‰É˜ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ ηd Ùe ÌÂı¤ÔÚÙÔÓ ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ·. \∞Ê\ Çã ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÔrÎÔ˜ àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηd Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ Ï˘Ùڈ۷̤ÓËÓ...] hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe È·ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «ªÂÙa ÙcÓ ı›·Ó öÁÂÚÛÈÓ», ηd Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4, ηd Ùɘ ëÔÚÙɘ (6˘ \π·Ó.) 4 «ºá˜ âΠʈÙe˜» Î.Ï., ÌÂÙa ÛÙ›¯ˆÓ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ·) «^∏ ı¿Ï·ÛÛ· Âr‰Â ηd öÊ˘ÁÂÓ, ï \πÔÚ‰¿Ó˘ âÛÙÚ¿ÊË Âå˜ Ùa ç›Ûˆ», ‚) «∆› ÛÔ› âÛÙÈ, ı¿Ï·ÛÛ·, ¬ÙÈ öÊ˘Á˜, ηd Û‡, \πÔÚ‰¿ÓË, ¬ÙÈ âÛÙÚ¿Ê˘ Âå˜ Ùa ç›Ûˆ;», ¢fiÍ·, Ùe È·ã ëˆıÈÓeÓ «º·ÓÂÚáÓ ë·˘ÙfiÓ», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ ÌÂÙa ÙáÓ âÊ˘ÌÓ›ˆÓ ·éÙáÓ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ (Âå˜ ÌbÓ Ùe ‚ã «™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ \πÔÚ‰¿ÓFË...», Âå˜ ‰b Ùe Áã «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË ‚·ÙÈ˙Ô̤ÓÔ˘»). ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ...» ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Í ≈„Ô˘˜», «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜØ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ –ÌÂÙa ÙÔÜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηd ÙÔÜ àÏÏËÏÔ˘È·Ú›Ô˘ ·éÙÔÜ– ∫˘Ú. ÌÂÙa Ùa ºáÙ·, «^∂Ód ëοÛÙˇˆ ìÌáÓ â‰fiıË ì ¯¿ÚȘ» (\∂ÊÂÛ. ‰ã 7-13)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›ˆ˜, «\∞ÎÔ‡Û·˜ ï \πËÛÔܘ ¬ÙÈ \πˆ¿ÓÓ˘ ·Ú‰fiıË» (ªÙı. ‰ã 12-17). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙ». \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá.


78

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

10. ¢Â˘Ù¤Ú·. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¡‡ÛÛ˘ († 395), ¢ÔÌÂÙÈ·ÓÔÜ ªÂÏÈÙÈÓɘ († 602)Ø ª·ÚÎÈ·ÓÔÜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘ ÔåÎÔÓ. ªÂÁ. \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∂å˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ÌÂıÂfiÚÙÔ˘˜ ì̤ڷ˜ ì àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔÓ âÎ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ (¬Ú· öÌÚÔÛıÂÓ ÁÂÓ. Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 52-63). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜, ÌÂÁ. ™·‚‚¿ÙÔ˘ (^ƒÌ. Çã 311)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÌÂı¤ÔÚÙÔÓ, ¢Â˘Ù. ·ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. Áã 1922). 11. ∆Ú›ÙË. £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ÎÔÈÓÔ‚È¿Ú¯Ô˘ († 529). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ùÚıÚÔ˘: ÙÔÜ ïÛ›Ô˘, ¶·Ú·ÛÎ. ‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ, «ò∂ÛÙË ï \πËÛÔܘ âd ÙfiÔ˘ ‰ÈÓÔÜ» (§Î. Çã 17-23). ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «™Ù›‚ÂÈ ı·Ï¿ÛÛ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·d Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË» ±·Í. ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ ïÛ›Ô˘, ï âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ÛËÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ˜, ∫˘Ú. ÈÂã âÈÛÙ., «^√ £Âe˜ ï ÂågÓ âÎ ÛÎfiÙÔ˘˜ ÊᘠϿ̄·È» (µã ∫ÔÚ. ‰ã 6-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ¶¤Ì. ‰ã 낉. ªÙı., «¶¿ÓÙ· ÌÔÈ ·Ú‰fiıË» (ªÙı. È·ã 27-30). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·åÒÓÈÔÓ». 12. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ∆·ÙÈ·Óɘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 226)Ø ∂éı·Û›·˜, ªÂÚÙ›Ô˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 305). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜, ¶¤ÌÙ˘ ‰È·Î·ÈÓ. (¶ÚÍ. ‚ã 38-43)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÌÂı¤ÔÚÙÔÓ, \π·ÓÔ˘·Ú. 12 (\πˆ. Èã 39-42). 13. ¶¤ÌÙË. ^∂Ú̇ÏÔ˘ ηd ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 315). ™˘Ì„¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚÔÓ Î·d ì àÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ âÓ ™ÈÓa ηd ^ƒ·˚ıg à‚‚¿‰ˆÓ ‰Èa Ùe àÔ‰›‰ÔÛı·È ·ûÚÈÔÓ ÙcÓ ëÔÚÙcÓ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ.

\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜, ¶¤Ì. ÏÂã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ. ‰ã 20Âã 20)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÌÂı¤ÔÚÙÔÓ, ∆ÂÙ. ·ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ‰ã 115). 14. ¶·Ú·Û΢‹. \∞fi‰ÔÛȘ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ. ∆áÓ âÓ ™ÈÓa ηd ^ƒ·˚ıg àÓ·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË», ¢fiÍ·, «^√ £Âe˜ ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ìÌáÓ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ àÎÔÏÔ˘ı›·Ó „¿ÏÏÔÓÙ·È ±·ÓÙ· Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ (\π·Ó. 6) ÌÂÙa ÙáÓ ëÊÂÍɘ ÛËÌÂÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰È·ÊÔÚáÓ.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

79

\∂Ó Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá ôÓ¢ ÙáÓ àÓ·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ, Ùɘ ÏÈÙɘ ηd ÙÔÜ ^∞ÁÈ·ÛÌÔÜ, àÏÏa Á›ÓÂÙ·È ÂúÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙa ı˘ÌÈ·ÙÔÜ, ηd ÂrÙ· Ùa àfiÛÙȯ· Ùɘ ëÔÚÙɘ ó˜ Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓØ àfiÏ˘ÛȘ, ó˜ âÓ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ. \∂Ó Ùˇá ùÚıÚˇˆ ηٷÏÈÌ¿ÓÔÓÙ·È ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜, Ùe οıÈÛÌ· ·éÙÔÜ, ηd Ùe ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÌÂÙa Ùɘ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. \∞e Áã è ˇ ‰É˜, àÓÙd Ùɘ ñ·ÎÔɘ, Ùe ‰Èa ÙeÓ ÔÏ˘¤ÏÂÔÓ ·Ú·ÏÂÈÊıbÓ Î¿ıÈÛÌ· «∆a ®ÂÖıÚ· ìÁ›·Û·˜»Ø àÊ\ Çã, ÌÂÙa Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÙeÓ ÔrÎÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ, Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ Ùɘ 14˘ ÙÔÜ ÌËÓfi˜. ∫·Ù·‚·Û›·È ‰ÈÏ·Ö Î·d Ùa ÏÔÈa ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘, ó˜ âÓ ÙFÉ Î˘Ú›÷· ì̤Ú÷· Ùɘ ëÔÚÙɘ. ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ ηd ÂåÛÔ‰ÈÎfiÓ, ó˜ âÓ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË» ηd ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜, ∆Ú. ÏÁã 낉. ëÈÛÙ. (∞ã ¶¤ÙÚ. Áã 10-22)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊıbÓ ™·‚. ÌÂÙa Ùa ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· (ªÙı. È‚ã 15-21), ηd ηıÂÍɘ ì ı. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ î. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘... hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∂ÂÊ¿ÓË ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ì ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔÈ˜Ø àÏÏËÏԇȷ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∂Ó \πÔÚ‰¿ÓFË». 15. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ¶·‡ÏÔ˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ £Ë‚·›Ô˘ ηd \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ Î·Ï˘‚›ÙÔ˘. °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ (¶·ÏÏ·‰Ä) ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. ∂剋ÛÂȘ. 1. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ 31˘ ÙÔÜ ÌËÓe˜ (ÏcÓ ÙáÓ ëÔÚÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ êÁ›ˆÓ) ôÚ¯ÂÙ·È „·ÏÏÔ̤ÓË ì ¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋. 2. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ ≤ˆ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ, âaÓ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ±ÁÈÔ˜, „¿ÏÏÔÓÙ·È ·î ηٷ‚·Û›·È Ùɘ ëÔÚÙɘ «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø Âå˜ ‰b ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ (˙‹ÙÂÈ 2 ºÂ‚Ú.). 3. ¢Èa Ùa˜ Ìc ëÔÚÙ·Û›ÌÔ˘˜ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ ‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ, ÁÂÓ. Ù˘. ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 1-44.

^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ „¿ÏÏÂÙ·È Ìb «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» (‚Ϥ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 31-44). \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Ëã âÈÛÙ. (∞ã ∫ÔÚ. ·ã 10-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. Ëã ª·Ùı. (ªÙı. ȉã 14-22).


80

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

16. † ∫Àƒπ∞∫∏ §¢ã (ÙáÓ 10 ÏÂÚáÓ). ^∏ ÚÔÛ·ÓËÛȘ Ùɘ ÙÈÌ›·˜ êχÛˆ˜ ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘. ¶Â˘Û›Ô˘, \∂Ï·Û›Ô˘, ªÂÛ›Ô˘, ¡ÂÔÓ›ÏÏ˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 161-180), ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘. o∏¯Ô˜ ·ã, ëˆıÈÓeÓ ·ã. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Î ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶Ôı‹Û·˜, ÛÔʤ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6 ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ 4, ¢fiÍ·, ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ «™‹ÌÂÚÔÓ ìÌÖÓ ì ÎÚË›˜», ∫·d ÓÜÓ, «∆cÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔÓ ‰fiÍ·Ó». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ «¶¿ÏÈÓ ìÌÖÓ ï ıÂÚÌe˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘», ∫·d ÓÜÓ, «^√ ÔÈËÙc˜ ηd Ï˘ÙÚˆÙ‹˜ ÌÔ˘, ¿Ó·ÁÓ» (¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋, ™·‚‚¿Ùˇˆ ëÛ¤Ú·˜, q¯Ô˜ Ï. ‚ã). ∞¶√§À∆π∫π∞ «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈÛı¤ÓÙÔ˜», ¢fiÍ·, «∆cÓ ^ƒÒÌËÓ Ìc ÏÈÒÓ», ∫·d ÓÜÓ, «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈfiÓ âÛÙÈ», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd ì ñ·ÎÔc ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ ÚÔÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó. [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ô̈ÌÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÙáÓ ‰‡Ô ÛÙȯÔÏÔÁÈáÓ (àÏÏ\ Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ Ùɘ ·ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ àÔÏ˘ÙÈΛԢ «∆ÔÜ °·‚ÚÈ‹Ï»). ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (·ã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ, ηd ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ôÓ¢ ÙáÓ ÂîÚÌáÓØ àe Áã ˇè‰É˜ Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ηı›ÛÌ·Ù·, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ àÊ\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «[£ÂÔÙfiΠì âÏ›˜...] \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ·ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «∆ÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ Û˘Ó¤ÏıˆÌÂÓ», ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «√é ÛaÚÍ Î·d


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

81

·xÌ·, ¶¤ÙÚ ÛÔÈ» ηd ıÂÔÙÔΛÔÓ ¬ÌÔÈÔÓ «¶·Úı¤ÓÔ˜ ·Ó·ÌÒÌËÙÔ˜». ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÚÔÛfiÌÔÈ· 3 «∆Ôf˜ fiÓÔ˘˜ ÙÔÜ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜» Î.Ï. Âå˜ 4, Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ·) «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ âÍÉÏıÂÓ ï ÊıfiÁÁÔ˜ ·éÙÔÜ, ηd Âå˜ Ùa ¤Ú·Ù· Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ùa ®‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ», ‚) «√î ÔéÚ·ÓÔd ‰ÈËÁÔÜÓÙ·È ‰fiÍ·Ó £ÂÔÜ, Ô›ËÛÈÓ ‰b ¯ÂÈÚáÓ ·éÙÔÜ àÓ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ùe ÛÙÂÚ¤ˆÌ·», ¢fiÍ·, Ùe ·ã ëˆıÈÓeÓ «∂å˜ Ùe ùÚÔ˜ ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈÛı¤ÓÙÔ˜», «∆cÓ ^ƒÒÌËÓ Ìc ÏÈgÓ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. Îıã âÈÛÙ., «≠√Ù·Ó ï ÃÚÈÛÙe˜ Ê·ÓÂÚˆıFÉ» (∫ÔÏ. Áã 4-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. È‚ã §Ô˘ÎÄ, «∂åÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙÔÜ \πËÛÔÜ Âú˜ ÙÈÓ· ÎÒÌËÓ» (§Î. È˙ã 12-19). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ», ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. 17. ¢Â˘Ù¤Ú·. \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ († 356). \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ÙFÉ Û΋ÙFË Ùɘ µÂÚÔ›·˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ âÓ \πˆ·ÓÓ›ÓÔȘ († 1838). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘», ¢fiÍ·, «∆cÓ ^ƒÒÌËÓ Ìc ÏÈÒÓ»Ø ì ñ·ÎÔc ÙÔÜ õ¯Ô˘. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÙÔÜ ïÛ›Ô˘, ¶¤Ì. ‰ã 낉. ªÙı., «¶¿ÓÙ· ÌÔÈ ·Ú‰fiıË» (ªÙı. È·ã 27-30). ∫·ÓfiÓ˜, ï Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ηd ï ÙÔÜ êÁ›Ô˘ àÓa 4. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ ïÛ›Ô˘, ¢ÂÎ. 6, «¶Â›ıÂÛı ÙÔÖ˜ ìÁÔ˘Ì¤ÓÔȘ» (^∂‚Ú. ÈÁã 17-21)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ¶·Ú. ‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ,


82

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

«ò∂ÛÙË ï \πËÛÔܘ âd ÙfiÔ˘ ‰ÈÓÔÜ» (§Î. Çã 17-23). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 18. ∆Ú›ÙË. † \∞ı·Ó·Û›Ô˘ († 373) ηd ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ († 444) ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆eÓ ˙ËψÙcÓ \∏Ï›·Ó»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆Ôf˜ ‚ÈÔÙÈÎÔf˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜». ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: Ùe Ùɘ ı. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 13˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, «\∂ÁÒ ÂåÌÈ ì ı‡Ú·» (\πˆ. Èã 9-16). ∫·ÓfiÓ˜, ï Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ «^ÀÁÚaÓ ‰Èԉ‡۷˜» Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ηd Ôî ÙáÓ êÁ›ˆÓ. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 18˘ \π·Ó., «ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ÙáÓ ìÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ìÌáÓ» (^∂‚Ú. ÈÁã 7-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «^ÀÌÂÖ˜ âÛÙ Ùe ÊᘠÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘» (ªÙı. Âã 14-19). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 19. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ª·Î·Ú›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ∞åÁ˘Ù›Ô˘. ª·Î·Ú›Ô˘ ÙÔÜ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¤ˆ˜Ø \∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ∫ÂÚ·ڷ˜, ª¿ÚÎÔ˘ àÚ¯ÈÂ. \∂ʤÛÔ˘ ÙÔÜ ∂éÁÂÓÈÎÔÜ († 23 \πÔ˘Ó. 1444), ª·Î·Ú›Ô˘ ïÛ. îÂÚԉȷÎfiÓÔ˘ (ÙÔÜ ∫·ÏÔÁÂÚÄ) ÙÔÜ ¶·ÙÌ›Ô˘. ¢Èa Ùa˜ âÓ Î·ıËÌÂÚÈÓFÉ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÌÂÙa ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (¨¨ 1-30). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. È‚ã âÈÛÙ. (∞ã ∫ÔÚ. ÈÂã 1-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. È‚ã ª·Ùı. (ªÙı. Èıã 16-24). 20. ¶¤ÌÙË. ∂éı˘Ì›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘. ∑·¯·Ú›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ âÍ ò∞ÚÙ˘. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ó˜ öÛÙÈ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓØ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ùÚıÚÔ˘, ¶¤ÌÙ˘ ‰ã 낉. ªÙı., «¶¿ÓÙ· ÌÔÈ ·Ú‰fiıË» (ªÙı. È·ã 27-30)Ø Î·ÓfiÓ˜, ï Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ηd ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ Ôî ‰‡ÔØ Î·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ ïÛ›Ô˘, ∫˘Ú. ÈÂã âÈÛÙ., «^√ £Âe˜ ï ÂågÓ âÎ ÛÎfiÙÔ˘˜ Êᘻ


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

83

(µã ∫ÔÚ. ‰ã 6-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ¶·Ú. ‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ, «ò∂ÛÙË ï \πËÛÔܘ âd ÙfiÔ˘ ‰ÈÓÔÜ» (§Î. Çã 17-23)Ø ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 21. ¶·Ú·Û΢‹. ª·Í›ÌÔ˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 662), ¡ÂÔʇÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 305). ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ ηd ^∞ÁÓɘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ª·Í›ÌÔ˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ °Ú·ÈÎÔÜ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ȉã âÈÛÙ. (µã ∫ÔÚ. ·ã 21‚ã 4)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. ȉ㠪·Ùı. (ªÙı. ΂ã 214). 22. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ∆ÈÌÔı¤Ô˘ àÔÛÙfiÏÔ˘ († 96), \∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ïÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ ¶¤ÚÛÔ˘ († 628). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ „¿ÏÏÂÙ·È Ìb «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 31-44). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: àÔÛÙfiÏÔ˘, 22·˜ \π·ÓÔ˘·Ú. (µã ∆ÈÌ. ·ã 3-9)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. ÈÇã ª·Ùı. (ªÙı. ÎÂã 14-30). 23. † ∫Àƒπ∞∫∏ §∂ã (ÙÔÜ Ù˘ÊÏÔÜ). ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘ \∞Á·ڷ˜ († 312), \∞Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 312), ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ \√χÌˇˆ († 1540). o∏¯Ô˜ ‚ã, ëˆıÈÓeÓ ‚ã. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «ÃÚËÛÙfiÙËÙ· âΉȉ·¯ı›˜», ¢fiÍ·, «^√ Ì¿ÚÙ˘˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆eÓ ıÂÖÔÓ Ì·ıËÙ‹Ó». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ 6, ¢fiÍ·, ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «∆cÓ ÙáÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÂÙÚ·¯á˜», ∫·d ÓÜÓ, «¶·ÚÉÏıÂÓ ì ÛÎÈ¿». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «∆eÓ ı·˘Ì·ÛÙeÓ âÓ îÂÚÂÜÛÈ», ∫·d ÓÜÓ, «\π‰Ôf ÂÏ‹ÚˆÙ·È» (¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋, q¯Ô˜ ·ã, ™¿‚‚·ÙÔÓ ëÛ¤Ú·˜, Âå˜ Ùa àfiÛÙȯ·). ∞¶√§À∆π∫π∞ «≠√Ù ηÙÉÏı˜», ¢fiÍ·, «∫ÏÉÌ· ïÛÈfiÙËÙÔ˜», ∫·d ÓÜÓ, «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd ì ñ·ÎÔc ÙÔÜ õ¯Ô˘.


84

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ ÚÔÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó. [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ô̈ÌÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÙáÓ ‰‡Ô ÛÙȯÔÏÔÁÈáÓ (àÏÏ\ Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ Ùɘ ·ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ àÔÏ˘ÙÈΛԢ «¶¿ÓÙ· ñbÚ öÓÓÔÈ·Ó»). ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (‚ã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Î·d Ôî ‰‡Ô ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ôÓ¢ ÙáÓ ÂîÚÌáÓØ àe Áã ˇè‰É˜ Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔÎ›Ô˘Ø àÊ\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «[£ÂÔÙfiΠì âÏ›˜...] \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ‚ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «∆eÓ Ï›ıÔÓ ıˆڋ۷۷Ȼ, ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «^ø˜ ¶·ÜÏÔ˜ ï àfiÛÙÔÏÔ˜» ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙÔÜ «^ø˜ ÔsÛ· ηı·ÚÒÙ·ÙÔÓ». ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 8, ¢fiÍ·, Ùe ‚ã ëˆıÈÓeÓ «ªÂÙa Ì‡ÚˆÓ ÚÔÛÂÏıԇ۷Ș», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ÌÂÙa ̷ηÚÈÛÌáÓ] (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ ÁÂÓ. Ù˘. ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 64-66). ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï àÓ·ÛÙ¿˜». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «≠√Ù ηÙÉÏı˜», «∫ÏÉÌ· ïÛÈfiÙËÙÔ˜» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. Ï·ã 낉. âÈÛÙ., «¶ÈÛÙe˜ ï ÏfiÁÔ˜..., ¬ÙÈ ï ÃÚÈÛÙe˜ \πËÛÔܘ» (∞ã ∆ÈÌ. ·ã 15-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. ȉã 낉. §Ô˘ÎÄ, «\∂Á¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá âÁÁ›˙ÂÈÓ ÙeÓ \πËÛÔÜÓ» (§Î. ÈËã 35-43). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

85

24. ¢Â˘Ù¤Ú·. •¤Ó˘ ïÛ›·˜ (Âã ·å.). µ·‚‡Ï· îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ (Áã ·å.), º›ÏˆÓÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘ ∫·Ú·Û›·˜ ÙÔÜ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ, ¡ÂÔʇÙÔ˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ∫‡Úˇˆ. ¢Èa Ùa˜ âÓ Î·ıËÌÂÚÈÓFÉ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÌÂÙa ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (¨¨ 1-30). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ÈËã âÈÛÙ. (µã ∫ÔÚ. ıã 6-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. ·ã §Ô˘ÎÄ (§Î. Âã 1-11). 25. ∆Ú›ÙË. † °ÚËÁÔÚ›Ô˘ àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔÜ £ÂÔÏfiÁÔ˘ (¡·˙È·Ó˙ËÓÔÜ) († 390). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: 13 ¡ÔÂÌ., «\∞ÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ï Ìc ÂåÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜» (\πˆ. Èã 1-9). ∫·ÓfiÓ˜, ï Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ηd Ôî ‰‡Ô ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ ÙáÓ ·úÓˆÓ «^∞Ì·ÚÙˆÏáÓ Ùa˜ ‰Â‹ÛÂȘ»* (¶·Ú·ÎÏ. q¯Ô˜ ·ã, ¢Â˘Ù¤Ú· ëÛ¤Ú·˜). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘, 13 ¡ÔÂÌ., «∆ÔÈÔÜÙÔ˜ ìÌÖÓ öÚÂÂÓ àÚ¯ÈÂÚ‡˜» (^∂‚Ú. ˙ã 26-Ëã 2)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «\∂ÁÒ ÂåÌÈ ì ı‡Ú·» (\πˆ. Èã 9-16). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ», ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. 26. ∆ÂÙ¿ÚÙË. •ÂÓÔÊáÓÙÔ˜ ïÛ›Ô˘ ηd Ùɘ Û˘Óԉ›·˜ ·éÙÔÜ († Çã ·å.)Ø ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ \∞ıËÓ·›Ô˘ († 1111). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ÎÂã âÈÛÙ. (\∂ÊÂÛ. ‰ã 1-7)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. ıã §Ô˘ÎÄ (§Î. È‚ã 16-21). 27. ¶¤ÌÙË. † \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (àÓ·ÎÔÌȉc ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ âÓ öÙÂÈ 438). ª·ÚÎÈ·Óɘ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘. * \∂Âȉc Ùa ÙÔÈ·ÜÙ· Û‡ÓÙÔÌ· ıÂÔÙÔΛ·, „·ÏÏfiÌÂÓ· Û˘Ó‹ıˆ˜ Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ âÓ ÌӋ̷Ș ëÔÚÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ êÁ›ˆÓ, ‰bÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÚË Âå˜ óÚÈṲ̂ӷ˜ âΉfiÛÂȘ ªËÓ·›ˆÓ, Úe˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛÈÓ ÙáÓ „·ÏÏfiÓÙˆÓ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Âå˜ Ùa˜ öÌÚÔÛıÂÓ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔÜ àÓa ¯ÂÖÚ·˜ ÙfiÌÔ˘ ÌÂÙa Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.


86

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ âÏÏ›ÔÓÙ· ÛÙȯËÚa ˙‹ÙÂÈ Âå˜ ÙcÓ 13ËÓ ¡ÔÂÌ., ϤÁÔÓÙ·È ‰b Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: 13 ¡ÔÂÌ., «\∞ÌcÓ àÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ï Ìc ÂåÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜» (\πˆ. Èã 1-9). ∫·ÓfiÓ˜, Ôî âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜØ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘, 13 ¡ÔÂÌ., «∆ÔÈÔÜÙÔ˜ ìÌÖÓ öÚÂÂÓ àÚ¯ÈÂÚ‡˜» (^∂‚Ú. ˙ã 26 - Ëã 2)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, 13 ¡ÔÂÌ., «\∂ÁÒ ÂåÌÈ ì ı‡Ú·» (\πˆ. Èã 9-16). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ», ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. 28. ¶·Ú·Û΢‹. \∂ÊÚ·dÌ ÙÔÜ ™‡ÚÔ˘ († 373). ¶·ÏÏ·‰›Ô˘ ïÛ›Ô˘ (‰ã ·å.), ÿÚÈÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ˙ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ÈÂã 17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ¢Â˘Ù. ‰ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. È·ã 215). 29. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ^∏ àÓ·ÎÔÌȉc ÙáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔÜ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ \πÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔÜ ıÂÔÊfiÚÔ˘ († 107). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ „¿ÏÏÂÙ·È Ìb «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 31-44). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ıã âÈÛÙ. (∞ã ∫ÔÚ. Áã 9-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ¶¤Ì. ıã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Îã 1728). 30. † ∫Àƒπ∞∫∏ §@ã. † ∆áÓ ÙÚÈáÓ îÂÚ·Ú¯áÓ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ıÂÔÏfiÁÔ˘ ηd \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ^πÔχÙÔ˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜Ø àÓ¿ÌÓËÛȘ Ùɘ âÓ ∆‹Óˇˆ ÂñÚ¤Ûˆ˜ Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (1823)Ø ∞ûÚ·˜ (Ùɘ ηd ÃÚ˘Ûɘ) Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜. o∏¯Ô˜ Áã, ëˆıÈÓeÓ Áã (Ù˘ÈÎeÓ 30ɘ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¨¨ 4-6). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∫·d ÙÚfiˆÓ ̤ÙÔ¯Ô˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «\∂Í ëˇÒ·˜ Û‹ÌÂÚÔÓ âÍ·Ó·Ù›Ϸ˜».


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

87

∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd Ùa ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ 4 Âå˜ 6, ¢fiÍ·, ÙáÓ êÁ›ˆÓ «∆a˜ Ì˘ÛÙÈÎa˜ Û‹ÌÂÚÔÓ», ∫·d ÓÜÓ, «¶á˜ Ìc ı·˘Ì¿ÛˆÌÂÓ». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ ηd Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ÙáÓ êÁ›ˆÓ «™·Ï›ÛˆÌÂÓ âÓ Û¿ÏÈÁÁÈ ÷àÛÌ¿ÙˆÓ», ∫·d ÓÜÓ, «¡·e˜ ηd ‡ÏË ñ¿Ú¯ÂȘ» (¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋, q¯Ô˜ Ï. ·ã, ™¿‚. ëÛ¤Ú·˜, Âå˜ Ùa àfiÛÙȯ·). ∞¶√§À∆π∫π∞ «∂éÊÚ·ÈÓ¤Ûıˆ Ùa ÔéÚ¿ÓÈ·», ¢fiÍ·, «∆Ôf˜ ÙÚÂÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘˜ ʈÛÙÉÚ·˜», ∫·d ÓÜÓ, «∆ÔÜ °·‚ÚÈcÏ ÊıÂÁͷ̤ÓÔ˘ ÛÔÈ». ™ËÌ›ˆÛȘ. ∫·Ùa Ùe ÌËÓ·ÖÔÓ, ì àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ^πÔχÙÔ˘ „¿ÏÏÂÙ·È âÓ ÙÔÖ˜ àԉ›ÓÔȘ.

∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa ÙáÓ êÁ›ˆÓ, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈfiÓ âÛÙÈ», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ «^ø˜ ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ ïÌfiÙÚÔÔÈ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ ÚÔÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó. [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· Ùɘ ·ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ (àÏÏ\ Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ àÔÏ˘ÙÈΛԢ «™b ÙcÓ ÌÂÛÈÙ‡۷۷ӻ)Ø ÂrÙ· Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· Ùɘ ‚ã ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ ·éÙáÓØ ÂrÙ· Ùa ÌÂÙa ÙeÓ ÔÏ˘¤ÏÂÔÓ Î·ı›ÛÌ·Ù· ÙáÓ êÁ›ˆÓ «√î ÛÔÊÔd ‰È‰¿ÛηÏÔÈ», ¢fiÍ·, «^∂ÔÚÙ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚÔÓ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›· ôÌ·¯Â». ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ· (ηÙ\ à·›ÙËÛÈÓ ÙÔÜ ∆.ª.∂.). ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (Áã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Î·d Ôî ‰‡Ô ÙáÓ êÁ›ˆÓ ôÓ¢ ÂîÚÌáÓ (ï âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ηÓgÓ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ηٷÏÈÌ¿ÓÂÙ·È)Ø àe Áã ˇè‰É˜ Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd ÂrÙ· Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÌÂÙa


88

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

ÙÔÜ ıÂÔÙÔÎ›Ô˘Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø ÂrÙ· «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ Âå˜ q¯ÔÓ Áã ÂîÚÌÔÏÔÁÈÎfiÓ, àÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ì ıã è ˇ ‰c ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ ηÓfiÓÔ˜* Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ Âå˜ 4 ηd âÓ Û˘Ó¯›÷· ì ıã ˇè‰c ÙáÓ ‰‡Ô ηÓfiÓˆÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›ˆÓØ âÓ Ù¤ÏÂÈ ï ÂîÚÌe˜ «[£ÂÔÙfiΠì âÏ›˜...] \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe Áã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «≠√ÙÈ ÃÚÈÛÙe˜ âÁ‹ÁÂÚÙ·È», Ùa 2 ÙáÓ êÁ›ˆÓ ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙáÓ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÚÔÛfiÌÔÈ· 4 Ìb ÛÙ›¯Ô˘˜ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ·) «∫·˘¯‹ÛÔÓÙ·È ¬ÛÈÔÈ âÓ ‰fiÍFË Î·d àÁ·ÏÏÈ¿ÛÔÓÙ·È âd ÙáÓ ÎÔÈÙáÓ ·éÙáÓ», ‚) «√î îÂÚÂÖ˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ, âÓ‰‡ÛÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ, ηd Ôî ¬ÛÈÔ› ÛÔ˘ àÁ·ÏÏÈ¿ÛÔÓÙ·È», ¢fiÍ·, ÙáÓ ê Á › ˆ Ó «™‹ÌÂÚÔÓ ·î „˘¯·d ÙáÓ ÁËÁÂÓáÓ», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ 4 ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙÔÜ õ¯Ô˘ ηd 4 ÙÚÔ¿ÚÈ· âÎ Ùɘ Çã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ ·ã ηÓfiÓÔ˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ]. ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï àÓ·ÛÙ¿˜». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∂éÊÚ·ÈÓ¤Ûıˆ», «∆Ôf˜ ÙÚÂÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘˜» ηd Ùe ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ Ùɘ 30ɘ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (˙‹ÙÂÈ âÓ Ùˇá ªËÓÔÏÔÁ›ˇˆ). \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙáÓ îÂÚ·Ú¯áÓ, 18˘ \π·Ó., «ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ÙáÓ ìÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ìÌáÓ» (^∂‚Ú. ÈÁã 7-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›ˆ˜, 30ɘ \π·Ó., «^ÀÌÂÖ˜ âÛÙ Ùe ÊᘠÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘» (ªÙı. Âã 14-19).

* ∆e ∆.ª.∂. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙeÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ηÓfiÓ· Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (30 \π·Ó. ¨ 4), àÏÏa âÓ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ ï ηÓgÓ ·éÙɘ àÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ñe ÙÔÜ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘, ¬ˆ˜ â›Û˘ ïÚ›˙ÂÈ Ùe ·éÙe ∆.ª.∂. Âå˜ 25 \π·Ó. ¨ 3, Âå˜ mÓ ‰È¿Ù·ÍÈÓ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·d ‰Èa ÙcÓ àÎÔÏÔ˘ıËÙ¤·Ó Ù¿ÍÈÓ Ùɘ Û‹ÌÂÚÔÓ.


M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

89

∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ àÔÛÙÔÏÈÎeÓ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. 31. ¢Â˘Ù¤Ú·. ∫‡ÚÔ˘ ηd \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙáÓ àÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ ηd ÙáÓ ÛfÓ ·éÙÔÖ˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 311). ∆áÓ âÓ ∫ÔÚ›Óıˇˆ íÍ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 251), \∏Ï›· (\∞Ú‰Ô‡ÓË) ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ âÓ ∫·Ï·Ì¿Ù÷· († 1685), \∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ¶¿Úˇˆ († 1877). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Ï‚ã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ∆ÈÌ. ‰ã 9-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ∫˘Ú. ÈÂã §Ô˘ÎÄ (§Î. Èıã 110).


MHN º∂µƒOYARIOS

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÂúÎÔÛÈÓ çÎÙg ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 11 ηd ì ÓfÍ œÚ·˜ 13 1. ∆Ú›ÙË. ¶ÚÔÂfiÚÙÈ· ^À··ÓÙɘ, ∆ڇʈÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜. († 250). ¶ÂÚÂÙÔ‡·˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ηd ÙáÓ ÛfÓ ·éÙFÉ († 202). µ·ÛÈÏ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔÜ âÍ \∞ıËÓáÓ († 870), \∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ âÎ ¡·˘Ï›Ô˘ († 1655)Ø ÙáÓ âÓ ªÂÁ¿ÚÔȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ. Eå˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ÌÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ, àÔÏ˘Ù›ÎÈ· Ùe ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ «√éÚ¿ÓÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜», ÙÔÜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ «^√ Ì¿ÚÙ˘˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÚÔÂfiÚÙÈÔÓ, q¯Ô˜ ‰ã, Úe˜ Ùe «\∂ÂÊ¿Ó˘ Û‹ÌÂÚÔÓ». «^ø˜ àÁοϷ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ, ÈÛÙÔd ηډ›·˜, âÊ·ÏÔÜÓÙ˜ ‰¤Í·ÛıÂ, ηı·ÚˆÙ¿Ùˇˆ ÏÔÁÈÛÌˇá, âȉËÌÔÜÓÙ· ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ, ÚÔÂÔÚÙ›Ô˘˜ ·åÓ¤ÛÂȘ ÚÔÛ÷¿‰ÔÓÙ˜». \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. ÎËã âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. ·ã 1218)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ™·‚. È·ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. È‚ã 32-40). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ. 1. ≠√Ô˘ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È âÈÛËÌfiÙÂÚÔÓ ï ±ÁÈÔ˜ ∆Ú‡ÊˆÓ j ï ±ÁÈÔ˜ \∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ì àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ëÔÚÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ êÁ›Ô˘ Û˘Ì„¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙa Ùɘ ÚÔÂÔÚÙ›Ô˘ âÎ Ùɘ ÔåΛ·˜ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ηd ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ ëÔÚÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ êÁ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 2. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ, ÏcÓ ÙáÓ ∫˘ÚÈ·ÎáÓ, ‰bÓ „¿ÏÏÂÙ·È ¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋.


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

91

2. † ∆ÂÙ¿ÚÙË. ∏ À¶∞¶∞¡∆∏ ∆√À ∫Àƒπ√À ∫∞π £∂√À ∫∞π ™ø∆∏ƒ√™ ∏ªø¡ π∏™√À Ãπ™∆√À. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «√éÚ¿ÓÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜», ¢fiÍ·, «^√ Ì¿ÚÙ˘˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^ø˜ àÁοϷ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ (Ùa 3 ëÛ¤ÚÈ· å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ëÔÚÙɘ ‰Â˘ÙÂÚÔÜÓÙ·È). ∂úÛÔ‰Ô˜, ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘, àÏÏ\ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÌÂÙa ÛÙ›¯ˆÓØ ·) «¡ÜÓ àÔχÂȘ ÙeÓ ‰ÔÜÏfiÓ ÛÔ˘, ‰¤ÛÔÙ·, ηÙa Ùe ®ÉÌ¿ ÛÔ˘ âÓ ÂåÚ‹ÓFËØ ¬ÙÈ Âr‰ÔÓ Ôî çÊı·ÏÌÔ› ÌÔ˘ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈfiÓ ÛÔ˘, n ìÙԛ̷۷˜ ηÙa ÚfiÛˆÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Ï·áÓ»Ø ‚) «ºá˜ Âå˜ àÔÎ¿Ï˘„ÈÓ âıÓáÓ, ηd ‰fiÍ·Ó Ï·ÔÜ ÛÔ˘ \πÛÚ·‹Ï». ∞¶√§À∆π∫π√¡ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË» ÙÚ›˜. \∞fiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Ùɘ ëÔÚÙɘ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùe «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË» ÙÚ›˜. ∫·ı›ÛÌ·Ù·, àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∂À∞°°∂§π√¡ Ùɘ ëÔÚÙɘ, n ˙‹ÙÂÈ ºÂ‚Ú. 2, «o∏Ó ôÓıÚˆÔ˜ âÓ \πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì» (§Î. ‚ã 25-32). ^√ Óã „·ÏÌe˜ ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ^√ ηÓgÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Âå˜ 6 («ôÓ¢ ÛÙ›¯ˆÓ»). ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø (àÓÙd Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ˇè‰É˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ) Âå˜ ÙcÓ ıã è ˇ ‰cÓ Ùa ÌÂÁ·Ï˘Ó¿ÚÈ· «\∞ηٿÏËÙÔÓ âÛÙd» ̤¯ÚÈ ÙÔÜ «∫·ÙÂÏıfiÓÙ\ âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ», àe ‰b ÙÔÜ «§¿ÌÚ˘ÓfiÓ ÌÔ˘ ÙcÓ „˘¯cÓ» Û˘Ì„¿ÏÏÔÓÙ·È Î·d Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· Ùɘ ıã è ˇ ‰É˜ (ï ÂîÚÌe˜ ηd Ùe ·ã ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ ‰›˜), ÂrÙ· ï ÂîÚÌe˜ «£ÂÔÙfiÎÂ, ì âÏ›˜... \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔÓ Î·d ·rÓÔÈ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·d Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË».


92

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ ÌÂÙa ÙáÓ âÊ˘ÌÓ›ˆÓ ·éÙáÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∂π™√¢π∫√¡ «\∂ÁÓÒÚÈÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ·éÙÔÜ, âÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âıÓáÓ. ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ı›˜, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ „¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË» ηd Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∂rÙ· Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 2·˜ ºÂ‚Ú., «ÃˆÚd˜ ¿Û˘ àÓÙÈÏÔÁ›·˜» (^∂‚Ú. ˙ã 7-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «\∞Ó‹Á·ÁÔÓ Ôî ÁÔÓÂÖ˜» (§Î. ‚ã 22-40). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «£ÂÔÙfiÎÂ, ì âÏ›˜... \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ» (àÓÙd ÙÔÜ ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó). ∫√π¡ø¡π∫√¡ «¶ÔÙ‹ÚÈÔÓ ÛˆÙËÚ›Ô˘»*Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ. \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. ∂剋ÛÂȘ. 1. ª¤¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ Âå˜ ÙÔf˜ ηÓfiÓ·˜ ÙáÓ ªËÓ·›ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·ı\ ëοÛÙËÓ ï Ùɘ ëÔÚÙɘ. 2. ª¤¯ÚÈ Ùɘ ı㠜ڷ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ Âé¯c àÔχÛˆ˜ ϤÁÂÙ·È ì âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá Ùɘ ëÔÚÙɘ ·Ú·ÙÂıÂÖÛ·. 3. \∂›Û˘ ≤ˆ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ, âaÓ „·ÏÔÜÓ àÓٛʈӷ Âå˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, ϤÁÔÓÙ·È Ùa Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø àÏÏ\ ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ı›˜».

3. ¶¤ÌÙË. ™˘ÌÂgÓ ÙÔÜ ıÂÔ‰fi¯Ô˘ ηd ò∞ÓÓ˘ Ùɘ ÚÔÊ‹ÙȉԘ. \πˆ¿ÓÓÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηd ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÙáÓ âÎ ™ÂÙÛáÓ ÓÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ († 1822). ∂å˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ÌÂıÂfiÚÙÔ˘˜ ì̤ڷ˜ ì àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔÓ âÎ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ (¬Ú· öÌÚÔÛıÂÓ ÁÂÓ. Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 52-63). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Îıã âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. Áã 4-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÙáÓ êÁ›ˆÓ, 3˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú. (§Î. ‚ã 25-38).

* \∂Âȉc ì ëÔÚÙc Ùɘ ^À··ÓÙɘ ÂrÓ·È ÌbÓ ıÂÔÌËÙÔÚÈ΋, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ¬Ìˆ˜ ηd ‰ÂÛÔÙÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa „·ÏFÉ Ùe å‰È·›ÙÂÚÔÓ ·éÙɘ ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∂ÁÓÒÚÈÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ·éÙÔÜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âıÓáÓØ àÏÏËÏԇȷ». ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ Î·d ì ïÌÔ›· ëÔÚÙc (ó˜ ‰ÂÛÔÙÔıÂÔÌËÙÔÚÈÎc) ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌÔÜ àӤηıÂÓ Âr¯ÂÓ ú‰ÈÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ.


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

93

4. ¶·Ú·Û΢‹. \πÛȉÒÚÔ˘ ÙÔÜ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘ († 436-440). \πˆ¿ÓÓÔ˘ ïÛ›Ô˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 868), \∞‚Ú·Ì›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 347). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Ïã âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. Áã 1216)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ¶·Ú. ȉã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. Èã 24-32). 5. ™¿‚‚·ÙÔÓ. \∞Á¿ı˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 251)Ø ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ († 570), £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ™ÎÔ¤Ïˇˆ, \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ \∞ıËÓ·›Ô˘ († 1774). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ™·‚. Ï·ã 낉. âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. ·ã 1-6)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ™·‚. ȉã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ÈÇã 10-15). 6. † ∫Àƒπ∞∫∏ π∑ã ª∞∆£∞π√À (Ùɘ ÷ӷӷ›·˜). µÔ˘ÎfiÏÔ˘ âÈÛÎfiÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ (·ã ·å.), ºˆÙ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiψ˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηd åÛ·ÔÛÙfiÏÔ˘ († 891). o∏¯Ô˜ ‰ã, ëˆıÈÓeÓ ‰ã (Ù˘ÈÎeÓ 2·˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÚ›ÙˆÛȘ ·ã, ¨¨ 7-9). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6 ηd ÌÂı¤ÔÚÙ· (6˘ ºÂ‚Ú.) 3 «^√ ÔÈËÙc˜ ÙáÓ ê¿ÓÙˆÓ» Î.Ï. Âå˜ 4, ¢fiÍ·, «\∂Ú¢ÓÄÙ Ùa˜ ÁÚ·Ê¿˜» (‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ ÏÈÙɘ Ùɘ ëÔÚÙɘ), ∫·d ÓÜÓ, «^√ ‰Èa Ûb ıÂÔ¿ÙˆÚ». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^√ ·Ï·Èe˜ ìÌÂÚáÓ» (Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ÏÈÙɘ Ùɘ ëÔÚÙɘ). ∞¶√§À∆π∫π∞ «∆e ʷȉÚeÓ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË». ∞¶√§À™π™ «^√ âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ηd àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË».


94

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆e ʷȉÚeÓ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ô̈ÌÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÙáÓ ‰‡Ô ÛÙȯÔÏÔÁÈáÓ Î·d àÓÙd ıÂÔÙÔΛˆÓ àÓa íÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂Ó Ùˇá Ó·ˇá ÚÔÛËÓ¤¯ı˘ ì ˙ˆc ÙáÓ ê¿ÓÙˆÓ», «\∂Ó Ó·ˇá ÚÔÛËÓ¤¯ı˘ Ùa ÂåıÈṲ̂ӷ» (6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘). ∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (‰ã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ηd ï Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø àe Áã ˇè‰É˜ ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· Ùɘ ëÔÚÙɘ «¡ËÈ¿˙ÂÈ ‰È\ â̤» (6 ºÂ‚Ú.)Ø àÊ\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ ηd ï ÂîÚÌe˜ «[£ÂÔÙfiΠì âÏ›˜...] \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ‰ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «∆·Ö˜ àÚÂÙ·Ö˜ àÛÙÚ¿„·ÓÙ˜», ηd Ùe ¬ÌÔÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «∆áÓ ÎfiÏˆÓ ÙÔÜ ÁÂÓÓ‹ÙÔÚÔ˜» (6 ºÂ‚Ú). ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd (‰Èa Ùe Ìc ö¯ÂÈÓ Ùe ÌËÓ·ÖÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÌÂı¤ÔÚÙ·) Ùɘ ëÔÚÙɘ 3 «¡fiÌÔÓ ÙeÓ âÓ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ» Î.Ï. (2·˜ ºÂ‚Ú.) Âå˜ 4, Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ·) «¡ÜÓ àÔχÂȘ Ùe ‰ÔÜÏfiÓ ÛÔ˘, ‰¤ÛÔÙ·, ηÙa Ùe ®ÉÌ¿ ÛÔ˘, âÓ ÂåÚ‹ÓFËØ ¬ÙÈ Âr‰ÔÓ Ôî çÊı·ÏÌÔ› ÌÔ˘ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈfiÓ ÛÔ˘, n ìÙԛ̷۷˜ ηÙa ÚfiÛˆÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Ï·áÓ», ‚) «ºá˜ Âå˜ àÔÎ¿Ï˘„ÈÓ âıÓáÓ Î·d ‰fiÍ·Ó Ï·ÔÜ ÛÔ˘ \πÛÚ·‹Ï», ¢fiÍ·, Ùe ‰ã ëˆıÈÓeÓ «ò√ÚıÚÔ˜ qÓ ‚·ı‡˜», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ ÌÂÙa ÙáÓ âÊ˘ÌÓ›ˆÓ ·éÙáÓ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Ôî ̷ηÚÈÛÌÔd ÙÔÜ õ¯Ô˘ Âå˜ 4 ηd 4 âÎ Ùɘ Çã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ]. ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï àÓ · Û Ù ¿ ˜». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆e ʷȉÚeÓ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜», «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ.


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

95

∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. È˙ã âÈÛÙ., «^ÀÌÂÖ˜ âÛÙ ӷe˜ £ÂÔÜ ˙áÓÙÔ˜» (µã ∫ÔÚ. Çã 16-˙ã 1)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. È˙ã ª·Ùı., «\∂ÍÉÏıÂÓ ï \πËÛÔܘ Âå˜ Ùa ̤ÚË ∆‡ÚÔ˘ ηd ™È‰áÓÔ˜» (ªÙı. ÈÂã 21-28). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜.

∂ú‰ËÛȘ. ™‹ÌÂÚÔÓ âd ÙFÉ ÌÓ‹ÌFË ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ºˆÙ›Ô˘ –ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ Ùɘ ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜– ÙÂÏÂÖÙ·È ·ÓËÁ˘ÚÈÎc Û˘ÓÔ‰ÈÎc ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηıÈÂÚˆıÂÖÛ· Û˘ÓÔ‰ÈÎFÉ àÔÊ¿ÛÂÈ àe ÙÔÜ öÙÔ˘˜ 1926. ^∏ å‰È·ÈÙ¤Ú· àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ Û˘Ì„¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙa Ùɘ àÓ·ÛÙ·Û›ÌÔ˘ ηd ÙáÓ ÌÂıÂfiÚÙˆÓ, ì ‰b Ù¿ÍȘ ö¯ÂÈ ó˜ ëÍɘ: ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∂å˜ Ùe «∫‡ÚÈÂ, âΤÎÚ·Í·», ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4, ÌÂı¤ÔÚÙ· 3 ηd ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘ ≤ÙÂÚ· 3, ¢fiÍ·, ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘ «≠√ÛÈ ÙÚÈÛÌ¿Î·Ú êÁÈÒٷٻ, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘Ø ÂúÛÔ‰Ô˜ Î.Ï. (ηd Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ âÎ Ùɘ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜)Ø Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· àfiÛÙȯ·, ¢fiÍ·, ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘ «ò∂ÚÂ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›‰È ÙáÓ fiψӻ, ∫·d ÓÜÓ, «^√ ·Ï·Èe˜ ìÌÂÚáÓ» (ÏÈÙɘ Ùɘ ëÔÚÙɘ)Ø àÔÏ˘Ù›ÎÈ· Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ, ¢fiÍ·, ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘, ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇáØ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηı›ÛÌ·Ù·, àÏÏ\ àÓÙd ıÂÔÙÔΛˆÓ àÓa íÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ âÎ ÙÔÜ ÌËÓ·›Ô˘, ÂrÙ· Ùe ‰Èa ÙeÓ ÔÏ˘¤ÏÂÔÓ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «^√ îÂڿگ˘ ηd ÛÂÙe˜ ıÂËÁfiÚÔ˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ ïÌfi˯ÔÓ «™·ÚÎd ÓËÈ¿Û·ÓÙ· âÍ àÂÈÚ¿Ó‰ÚÔ˘ ÌËÙÚfi˜» (4 ºÂ‚Ú.), ηd Ùa ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·Ø ì ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘Ø ì Ù¿ÍȘ ÙÔÜ ëˆıÈÓÔÜ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘Ø Î·ÓfiÓ˜, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜, ï Ùɘ ñ··ÓÙɘ ηd ï ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘Ø àe Áã è ˇ ‰É˜ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘, Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· ·éÙÔÜ âÎ Ùɘ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ ÔxÔÓ ‚Ô‡ÏÂÈØ àÊ\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘, Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ ηd Ùe ñfiÌÓËÌ· ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘Ø Î·Ù·‚·Û›·È «Ã¤ÚÛÔÓ à‚˘ÛÛÔÙfiÎÔÓ»Ø Âå˜ Ùa âÍ·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ· «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ‰ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ, Ùe ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «¶ÚÔÛÙ¿ÙËÓ Û ıÂÚÌfiÙ·ÙÔÓ» ηd Ùe Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø Âå˜ ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘ (âÎ Ùɘ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜) ≤ÙÂÚ· 4 «∆ɘ âÎÎÏËÛ›·˜ ÙeÓ ıÂÖÔÓ» Î.Ï., ÌÂÙa ÙáÓ ëÍɘ ÛÙ›¯ˆÓ Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·Ø ·) «™ÙfiÌ· ‰Èη›Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÛÔÊ›·Ó, ηd ì ÁÏáÛÛ· ·éÙÔÜ Ï·Ï‹ÛÂÈ ÎÚ›ÛÈÓ», ‚) «√î îÂÚÂÖ˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ, âÓ‰‡ÛÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ, ηd Ôî ¬ÛÈÔ› ÛÔ˘ àÁ·ÏÏÈ¿-


96

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

ÛÔÓÙ·È», ¢fiÍ·, Ùe ‰ã ëˆıÈÓfiÓ, ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË»Ø ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ ηd ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ ó˜ óÚ›ÛıËÛ·Ó àÓˆÙ¤ÚˆØ ÌÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ, ÙÔÜ îÂÚ¿Ú¯Ô˘ ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈÎ‹Ó»Ø ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓØ \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ (˙‹ÙÂÈ ÙFÉ 13FË ÓÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ηd ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ùɘ ΢ÚÈ·ÎÉ˜Ø ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ.

7. ¢Â˘Ù¤Ú·. ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ âÈÛÎfiÔ˘ §·Ì„¿ÎÔ˘ (‰ã ·å.), §Ô˘ÎÄ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ™ÙÂÈÚ›ˇˆ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ († 946). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ¶¤ÙÚ. ‚ã 21Áã 9)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. È‚ã 1317). 8. ∆Ú›ÙË. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 319), ∑·¯·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ († 620 .Ã.). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙa ÙáÓ ≈ÌÓˆÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ (ÌÂıÂfiÚÙˆÓ) ôÓ¢ ηٷ‚·ÛÈáÓ Î·d ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘, ηÙa ÙcÓ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ Ù¿ÍÈÓØ \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ¶¤Ù. Áã 10-22)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. È‚ã 18-27). 9. ∆ÂÙ¿ÚÙË. \∞fi‰ÔÛȘ Ùɘ ëÔÚÙɘ Ùɘ ^À··ÓÙɘ. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 257), ª·ÚΤÏÏÔ˘ âÈÛÎ. ™ÈÎÂÏ›·˜, ºÈÏ·ÁÚ›Ô˘ âÈÛÎfiÔ˘ ∫‡ÚÔ˘, ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ âÈÛÎ. ∆·˘ÚÔÌÂÓ›Ô˘ (‰ã ·å.). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ó˜ ÙFÉ ÚÒÙFË ì̤Ú÷· Ùɘ ëÔÚÙɘ ηٷÏÈÌ·ÓÔÌ¤ÓˆÓ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá ÙáÓ àÓ·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ, âÓ Ùˇá ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈΡá ÙáÓ ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚáÓ, âÓ Ùˇá ùÚıÚˇˆ ÙÔÜ ÔÏ˘ÂÏ¤Ô˘ ηd ÙÔÜ Î·ı›ÛÌ·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ, ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ ηd Ùɘ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ, ηd ÙÔÜ Û˘Ó·Í·Ú›Ô˘, àÓÙd ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂÙ·È Ùe Ùɘ 9˘ ÙÔÜ ÌËÓfi˜. \∂Ó ÙFÉ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›÷· ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ¶¤Ù. ‰ã 1-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. È‚ã 28-37). 10. ¶¤ÌÙË. ÷ڷϿÌÔ˘˜ îÂÚÔÌ. ÙÔÜ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ († 202). \∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ \πÂÚÔÛÔχ̈Ó, ∑‹ÓˆÓÔ˜ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘ (‰ã ·å.).


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

97

∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ëÔÚÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÔsÛ· „¿ÏÏÂÙ·È ‰›¯· ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ó˜ öÛÙÈ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓØ âÈÛÊÚ·ÁÈÛÙÈÎeÓ ÙÔÜ àÔÏ˘ÙÈΛԢ Ùe ïÌfi˯ÔÓ ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘, ˙‹ÙÂÈ ∆Ú›ÙFË È‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ, «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ» (§Î. ηã 12-19). ∫·ÓfiÓÂ˜Ø ï Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜, ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·»Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜ –ÌÂÙa ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ùɘ 15˘ ¢ÂÎ.– ÙÔÜ êÁ›Ô˘, ˙‹ÙÂÈ 26 \√ÎÙ., «\∂Ó‰˘Ó·ÌÔÜ âÓ ÙFÉ ¯¿ÚÈÙÈ» (µã ∆ÈÌ. ‚ã 1-10)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ™·‚. Áã 낉. \πˆ¿Ó., «∆·ÜÙ· âÓÙ¤ÏÏÔÌ·È ñÌÖÓ» (\πˆ. ÈÂã 17ÈÇã 2). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 11. ¶·Ú·Û΢‹. µÏ·Û›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 316). £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ († 867) Ùɘ ÛÙÂÚˆۿÛ˘ ÙcÓ çÚıÔ‰ÔÍ›·Ó. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. ·ã 110)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 1-9). 12. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ªÂÏÂÙ›Ô˘ \∞ÓÙÈԯ›·˜ († 381). \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (µã) ∫ˆÓ/fiψ˜ († 901), ÃÚ›ÛÙÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÎËÔ˘ÚÔÜ († 1748). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ìb àÏÏËÏԇȷ Âå˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 45-51) ηd Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ™·‚. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (µã ∆ÈÌ. ‚ã 11-19)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ™·‚. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ÈËã 2-8). 13. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ∆∂§ø¡√À ∫∞π º∞ƒπ™∞π√À. ª·ÚÙÈÓÈ·ÓÔÜ ïÛ›Ô˘ (Âã ·å.). \∞·Ϸ ηd ¶ÚÈÛΛÏÏ˘, ∂éÏÔÁ›Ô˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ († 607). o∏¯Ô˜ Ï. ·ã, ëˆıÈÓeÓ Âã. ò∞Ú¯ÂÙ·È Ùe ∆ÚÈˇÒ‰ÈÔÓ ™ËÌ›ˆÛȘ. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ·È Û˘Ì„·ÏÏfiÌÂÓÔÈ Ôî âÓ Ùˇá ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎˇá ‚È‚Ï›ˇˆ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔÈ ≈ÌÓÔÈ. ò∂Ó ÙÈÛÈ Ó·ÔÖ˜ Úe Ùɘ âÓ¿Ú͈˜ ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ù›ıÂÙ·È ñe ÙcÓ âÓ Ùˇá Ù¤ÌÏˇˆ ÂåÎfiÓ·


98

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ âd ËéÙÚÂÈṲ̂ÓÔ˘ ÛΛÌÔ‰Ô˜ Ùe ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎeÓ ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, öÓı· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ï ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ (âÎÚÔÛˆáÓ ÙÔf˜ âÓ ÙÔÖ˜ àÓ·ÏÔÁ›ÔȘ ñËÚÂÙÔÜÓÙ·˜), ‚¿ÏÏÂÈ Úe Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ 3, àÛ¿˙ÂÙ·È ·éÙ‹Ó, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙa ¯ÂÖÚ·˜ Ùe ∆ÚÈˇÒ‰ÈÔÓ Î·d àÛ¿˙ÂÙ·È ·éÙfi, ÔÈÂÖ ¿ÏÈÓ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ÌÈÎÚa˜ 3 ηd à¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙa ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ·éÙÔÜ ı¤ÛÈÓ. ^∏ Ù¿ÍȘ ·≈ÙË ö¯ÂÈ ÙcÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹Ó Ù˘ Âå˜ ÙcÓ âÓ Ù·Ö˜ ÌÔÓ·Ö˜ ñe ÙÔÜ «Î·ÓÔÓ¿Ú¯Ô˘» àÓ¿ÏË„ÈÓ ÙÔÜ Úe Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÙÈıÂ̤ÓÔ˘ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, ¬˜ ÙȘ ηd âηÓÔÓ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ ÙÔf˜ ¯ÔÚÔf˜ ÙÔf˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔf˜ ≈ÌÓÔ˘˜.

∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞fiÛÙÔÏÔÈ, Ì¿ÚÙ˘Ú˜», ¢fiÍ·, «ªÓ‹ÛıËÙÈ, ∫‡ÚÈÂ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^ø˜ à·Ú¯a˜ Ùɘ ʇÛˆ˜». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 7 ηd Ùa 2 å‰ÈfiÌÂÏ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «ªc ÚÔÛ¢ÍÒÌÂı·», «º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ÎÂÓÔ‰ÔÍ›÷·» Âå˜ 3, ¢fiÍ·, «¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ ∫‡ÚÈ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «\∂Ó ÙFÉ \∂Ú˘ıÚ÷Ä ı·Ï¿ÛÛFË». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «µÂ‚·ÚËÌ¤ÓˆÓ ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ÌÔ˘», ∫·d ÓÜÓ, «¡·e˜ ηd ‡ÏË». ∞¶√§À∆π∫π√¡ «∆eÓ Û˘Ó¿Ó·Ú¯ÔÓ §fiÁÔÓ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙÔÜ «Ã·ÖÚÂ, ‡ÏË ∫˘Ú›Ô˘». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd Ùa 3 Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎa ÙÚÔ¿ÚÈ· «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ∫‡ÚÈ» Î.Ï.. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆eÓ Û˘Ó¿Ó·Ú¯ÔÓ §fiÁÔÓ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «Ã·ÖÚÂ, ‡ÏË ∫˘Ú›Ô˘». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ò∞̈ÌÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηÙa ÛÂÈÚaÓ Î·d Ùa ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓfiÓ (Âã), ÌÂÙa ‰b ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· ¢fiÍ·, «∆ɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜», ∫·d ÓÜÓ, «∆ɘ ÛˆÙËÚ›·˜» ηd Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ «\∂ϤËÛfiÓ ÌÂ, ï £Âfi˜», «∆a Ï‹ıË». ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ (ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ) ηd ï ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ»Ø àe Áã ˇè‰É˜ Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘, Ùa ÌÂÛˇÒ‰È·


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

99

ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙáÓØ àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ· ªËÓ·›Ô˘ ηd ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «^ø˜ âÓ ä›ڡˆ Â˙‡۷˜»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «£ÂeÓ àÓıÚÒÔȘ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe Âã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «^∏ ˙ˆc ηd ï‰fi˜», ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «^À„ËÁÔÚ›·Ó ʇÁˆÌÂÓ» ηd ıÂÔÙÔΛÔÓ ¬ÌÔÈÔÓ «^√ ÔÈËÙc˜ Ùɘ ÎÙ›Ûˆ˜». ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 4 ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ å‰ÈfiÌÂÏ· 4 (Âå˜ ÙÔf˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·, õ ÙÔÈ · – «\∞Ó¿ÛÙËıÈ, ∫‡ÚÈ», ‚ – «\∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔÌ·› ÛÔÈ»), ¢fiÍ·, «∆·Ö˜ âÍ öÚÁˆÓ η˘¯‹ÛÂÛÈ», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [iÓ „·ÏÔÜÓ Ù˘Èο, Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ 4 ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙÔÜ õ¯Ô˘ ηd ì Çã è ˇ ‰c ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ Âå˜ 4]. ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆eÓ Û˘Ó¿Ó·Ú¯ÔÓ §fiÁÔÓ» ηd Ùe ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «º·ÚÈÛ·›Ô˘ ʇÁˆÌÂÓ». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ (Ï. ·ã)Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. ÏÁã âÈÛÙÔÏáÓ, «¶·ÚËÎÔÏÔ‡ıËο˜ ÌÔ˘ ÙFÉ ‰È‰·Ûηϛ÷·» (µã ∆ÈÌ. Áã 10-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. ÈÇã §Ô˘ÎÄ, «ò∞ÓıÚˆÔÈ ‰‡Ô àÓ¤‚ËÛ·Ó Âå˜ Ùe îÂÚfiÓ» (§Î. ÈËã 10-14). ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ» ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂ú‰ËÛȘ. ∆cÓ ∆ÂÙ¿ÚÙËÓ Î·d ÙcÓ ¶·Ú·Û΢cÓ Ùɘ ·ÚÔ‡Û˘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜, ≥ ÙȘ ηd «ÚÔʈӋÛÈÌÔ˜» ηÏÂÖÙ·È, «Î·d ‰Èa ÎÚ¤·ÙÔ˜ àÎÈÓ‰‡Óˆ˜ ηٷχÔÌÂÓ» (£Âfi‰ˆÚÔ˜ µ·ÏÛ·ÌáÓ).

14. ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞éÍÂÓÙ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ († 470). \∞‚Ú·aÌ (Âã ·å.) ηd ª¿ÚˆÓÔ˜ (‰ã ·å.) ÙáÓ ïÛ›ˆÓ. ¢Èa Ùa˜ âÓ Î·ıËÌÂÚÈÓFÉ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÌÂÙa ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (¨¨ 1-30). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ωã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. ·ã 20-‚ã 9)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ÈÁã 9-13).


100

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

15. ∆Ú›ÙË. \√ÓËÛ›ÌÔ˘ àÔÛÙfiÏÔ˘ († 109). ∂éÛ‚›Ô˘ ïÛ›Ô˘ (Âã ·å.), ª·˝ˆÚÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, \∞Óı›ÌÔ˘ ïÛ›Ô˘ (ÙÔÜ µ·ÁÈ¿ÓÔ˘) ÙÔÜ âÓ Ã›ˇˆ († 1960). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ωã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. ‚ã 9-22)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ∆Ú. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 14-23). 16. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 307). ºÏ·‚È·ÓÔÜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ωã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. Áã 1-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 24-31). 17. ¶¤ÌÙË. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ ∆‹ÚˆÓÔ˜ († 307). ª·ÚÈ¿ÌÓ˘ à‰ÂÏÊɘ ÙÔÜ àÔÛÙ. ºÈÏ›Ô˘ (·ã ·åÒÓ), ∞éÍÈ‚›Ô˘ ïÛ›Ô˘, ª·ÚÎÈ·ÓÔÜ Î·d ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ‚·ÛÈϤˆÓ, £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ïÛ›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ († 1795) ÙÔÜ âÓ ª˘ÙÈÏ‹ÓFË. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ¿Ó. ·ã 8‚ã 6)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 31ȉã 2). 18. ¶·Ú·Û΢‹. §¤ÔÓÙÔ˜ ¿· ^ƒÒÌ˘ († 461). \∞Á·ËÙÔÜ âÈÛÎfiÔ˘ ™ÈÓ¿Ô˘ ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ (‰ã ·å.). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ¿Ó. ‚ã 717)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ȉã 3-9). 19. ™¿‚‚·ÙÔÓ. \∞Ú¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ηd \∞Ê›·˜ (·ã ·åÒÓ). ºÈÏÔı¤Ë˜ ïÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Ùɘ \∞ıËÓ·›·˜ († 1589). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ìb àÏÏËÏԇȷ Âå˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 45-51) ηd Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ™·‚. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ∆ÈÌ. Çã 11-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ™·‚. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. Îã 46 - ηã 4, Ëã 8). ™ËÌ›ˆÛȘ. ∂å˜ ÙÔf˜ ëÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙcÓ êÁ›·Ó ºÈÏÔı¤ËÓ Ó·Ôf˜ ì àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È âÎ Ùɘ å‰È·ÈÙ¤Ú·˜ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜ ·éÙɘ ÌÂÙa ÙÔÜ «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» ηd ηٷÏÈÌ·ÓÔ̤Ó˘ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ. ∂å˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ ÙáÓ ëÛÂÚ›ˆÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ «\∂Ó ÙFÉ âÚ˘ıÚ÷Ä».


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

101

20. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ∞™ø∆√À. §¤ÔÓÙÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘ ∫·Ù¿Ó˘ († 780). µËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ ïÛ›Ô˘, ¶ÏˆÙ›ÓÔ˘ ïÛ›Ô˘. o∏¯Ô˜ Ï. ‚ã, ëˆıÈÓeÓ Çã (Ù˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, ∫˘ÚÈ·Îc ÙÔÜ àÛÒÙÔ˘ ¨¨ 4-6). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞fiÛÙÔÏÔÈ, Ì¿ÚÙ˘Ú˜», ¢fiÍ·, «ªÓ‹ÛıËÙÈ, ∫‡ÚÈÂ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^ø˜ à·Ú¯a˜ Ùɘ ʇÛˆ˜». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 7 ηd Ùa ‰‡Ô å‰ÈfiÌÂÏ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÜÓÙ˜ Ùe ÚáÙÔÓ, ¢fiÍ·, «hø fiÛˆÓ àÁ·ıáÓ», ∫·d ÓÜÓ, «∆›˜ Ìc ̷ηڛÛÂÈ Û». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, «∆ɘ ·ÙÚÈÎɘ ‰ˆÚÂĘ», ∫·d ÓÜÓ, «^√ ÔÈËÙc˜ ηd Ï˘ÙÚˆÙ‹˜ ÌÔ˘». ∞¶√§À∆π∫π√¡ «\∞ÁÁÂÏÈηd ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^√ ÙcÓ ÂéÏÔÁË̤ÓËÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ^√ ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd Ùa Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎa ÙÚÔ¿ÚÈ· «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ» Î.Ï.. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÁÁÂÏÈηd ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «^√ ÙcÓ ÂéÏÔÁË̤ÓËÓ». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ò∞̈ÌÔ˜.] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ηd Ùa ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓfiÓ (Çã)Ø ÌÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· «∆ɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜», Î.Ï., ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ∫∞¡√¡∂™ ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ (ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ), ηd ï ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ». \∞e Áã ˇè‰É˜ Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘, Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘* ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ. \∞Ê\ Çã ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÔrÎÔ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ Î·d Ùe ñfiÌÓËÌ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘. * ªÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ·, q¯Ô˜ ·ã, Úe˜ «∆eÓ Ù¿ÊÔÓ ÛÔ˘, ÛˆÙ‹Ú». \∞ÁοϷ˜ ·ÙÚÈÎa˜ ‰È·ÓÔÖÍ·› ÌÔÈ ÛÂÜÛÔÓ, àÛÒÙˆ˜ ÙeÓ âÌeÓ Î·ÙËӿψ۷ ‚›ÔÓ, Âå˜ ÏÔÜÙÔÓ à‰·¿ÓËÙÔÓ àÊÔÚáÓ ÙÔÜ âÏ¤Ô˘˜ ÛÔ˘, ÓÜÓ Ùˆ¯Â‡Ô˘Û·Ó Ìc ñÂÚ›‰F˘ ηډ›·Ó, ÛÔd ÁaÚ ∫‡ÚÈ âÓ Î·Ù·Ó‡ÍÂÈ ÎÚ·˘Á¿˙ˆØ ìÌ¿ÚÙËη, ÛáÛfiÓ ÌÂ. (∫ˆÓ. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, «¢ÈÔÚıÒÛÂȘ ηd ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Âå˜ Ùe ∆ÚÈˇÒ‰ÈÔÓ», £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006, Û. 27 ηd 28).


102

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «∆cÓ ªˆÛ¤ˆ˜ ˇè‰‹Ó»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «∆áÓ ÁËÁÂÓáÓ Ù›˜ õÎÔ˘ÛÂÓ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe Çã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ, Ùa ‰‡Ô ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙáÓ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 5 ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ 3 «∆cÓ ÙÔÜ àÛÒÙÔ˘ ʈÓcÓ» Î.Ï., ¢fiÍ·, «¶¿ÙÂÚ àÁ·ı¤», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Ôî ̷ηÚÈÛÌÔd ÙÔÜ õ¯Ô˘ Âå˜ 4 ηd 4 âÎ Ùɘ Çã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘]. ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∞ÁÁÂÏÈηd ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «∆ɘ ·ÙÚˇÒ·˜ ‰fi͢ ÛÔ˘». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. ωã âÈÛÙ., «¶¿ÓÙ· ÌÔÈ öÍÂÛÙÈÓ» (∞ã ∫ÔÚ. Çã 12-20)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. È˙ã §Ô˘ÎÄ, «ò∞ÓıÚˆfi˜ ÙȘ Âr¯Â ‰‡Ô ˘îÔ‡˜» (§Î. ÈÂã 11-32). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø Î·d Ùa ÏÔÈa ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜.

∂ú‰ËÛȘ. ∆cÓ ∆ÂÙ¿ÚÙËÓ Î·d ÙcÓ ¶·Ú·Û΢cÓ Ùɘ ·ÚÔ‡Û˘ Úe Ùɘ àfiÎÚˆ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ ‰bÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿Ï˘ÛȘ, àÏÏa ÙËÚÂÖÙ·È ì Û˘Ó‹ı˘ ÙáÓ ìÌÂÚáÓ ·éÙáÓ ÓËÛÙ›·.

21. ¢Â˘Ù¤Ú·. ∆ÈÌÔı¤Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ™˘Ì‚fiÏÔȘ (ıã ·å.). ∂éÛÙ·ı›Ô˘ \∞ÓÙÈԯ›·˜ († 360), ∑·¯·Ú›Ô˘ \πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ († 633), \πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔÜ àe Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎáÓ († 577). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ÏÂã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ. ‚ã 18-Áã 8)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. àfiÎÚˆ (ªÚ. È·ã 1-11). 22. ∆Ú›ÙË. ^∏ Â≈ÚÂÛȘ ÙáÓ î. ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙáÓ âÓ ÙÔÖ˜ ∂éÁÂÓ›Ô˘ († 395-423). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ÏÂã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ. Áã 9-22)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆Ú. àfiÎÚˆ (ªÚ. ȉã 10-42). 23. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ († 166). ¶ÚÔÙÂÚ›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ († 457).


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

103

\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ÏÂã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ. Áã 21-‰ã 11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. àfiÎÚˆ (ªÚ. ȉã 43-ÈÂã 1). 24. ¶¤ÌÙË. \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ηd ‚·ÙÈÛÙÔÜ âd ÙFÉ ÌÓ›÷· Ùɘ ·ã ηd ‚ã ÂñÚ¤Ûˆ˜ Ùɘ ÙÈÌ›·˜ ÎÂÊ·Ïɘ ·éÙÔÜ (452). ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ªÂÙa ÙcÓ ·ã ÛÙ¿ÛÈÓ ÙÔÜ æ·ÏÙËÚ›Ô˘, ëÛ¤ÚÈ· ÛÙȯËÚa ÚÔÛfiÌÔÈ· ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 3 «Ã·›ÚÔȘ ì îÂÚa ÎÂÊ·Ïc» Î.Ï. Âå˜ 6, ¢fiÍ·, Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ ·éÙÔÜ «£ËÛ·˘Úe˜ âÓı¤ˆÓ ‰ˆÚÂáÓ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ïÌfi˯ÔÓ ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆›˜ Ìc ̷ηڛÛÂÈ Û». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ (˙‹ÙÂÈ Ù·ÜÙ· ÌÂÙa ÙeÓ ùÚıÚÔÓ Ùɘ 24˘ ηd Úe ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ùɘ 25˘ ÙÔÜ ÌËÓe˜) ÛÙȯËÚa ÚÔÛfiÌÔÈ· ÙÔÜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 3, «¢ÂÜÙ ÙcÓ ÙÈÌ›·Ó ÎÂÊ·ÏcÓ» Î.Ï., Ìb ÛÙ›¯Ô˘˜ Âå˜ ÌbÓ Ùe ‚ã «\∂ÎÂÖ âÍ·Ó·ÙÂÏá Τڷ˜ Ùˇá ¢·˘›‰, ìÙԛ̷۷ χ¯ÓÔÓ Ùˇá ¯ÚÈÛÙˇá ÌÔ˘», Âå˜ ‰b Ùe Áã «∂éÊÚ·Óı‹ÛÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ˜ âÓ Ùˇá ∫˘Ú›ˇˆ ηd âÏÈÂÖ â\ ·éÙfiÓ», ¢fiÍ·, Ùe âÓ Û˘Ó¯›÷· å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «^∏ ÙáÓ ı›ˆÓ âÓÓÔÈáÓ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ïÌfi˯ÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ì âÏd˜ ìÌáÓ» (˙‹ÙÂÈ ·éÙe Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙÔÜ àÚ¯ÈÎÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ùɘ 24˘). ∞¶√§À∆π∫π√¡ «\∂Î Áɘ àÓ·Ù›Ϸ۷», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ („¿ÏÏÂ, Âå ‚Ô‡ÏÂÈ, ¢fiÍ·, Ùe Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙáÓ ·úÓˆÓ å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «^∏ ÚˇÒËÓ âd ›Ó·ÎÈ», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «£ÂÔÙfiÎÂ, Ûf Âr ì ôÌÂÏÔ˜... ÌÂÙa ÙÔÜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘»), ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Î Áɘ àÓ·Ù›Ϸ۷». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∂Î Áɘ àÓ·Ù›Ϸ۷», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ΛÌÂÓ· ηÙa ÛÂÈÚaÓ Î·d ì Ù¿ÍȘ ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘, âÓ Fw ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ¶¤Ì. Áã 낉. §Ô˘ÎÄ, «\∂ÍÉÏıÂÓ ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ \πËÛÔÜ» (§Î. ˙ã 17-30). ∫∞¡√¡∂™, ï ÌÈÎÚe˜ ·Ú·ÎÏËÙÈÎe˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ ·éÙÔÜ Î·d ï ÙÔÜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ôÓ¢ ÙáÓ ÂîÚÌáÓØ àe Áã ηd Çã ˇè‰É˜ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ.


104

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «≠∞·˜ ÁËÁÂÓ‹˜». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ·, ·rÓÔÈ, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË. ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ, àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Î Áɘ àÓ·Ù›Ϸ۷» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ∫˘Ú. ÈÂã âÈÛÙ., «^√ £Âe˜ ï ÂågÓ âÎ ÛÎfiÙÔ˘˜ ÊᘠϿ̄·È» (µã ∫ÔÚ. ‰ã 6-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ¢Â˘Ù. ‰ã 낉. ª·Ùı., «\∞ÎÔ‡Û·˜ ï \πˆ¿ÓÓ˘ âÓ Ùˇá ‰ÂÛ̈ÙËÚ›ˇˆ» (ªÙı. È·ã 2-15). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ» ηd àfiÏ˘ÛȘ.

25. ¶·Ú·Û΢‹. ∆·Ú·Û›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (784-806). ^ƒËÁ›ÓÔ˘ îÂÚÔÌ. âÈÛÎfiÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ († 335), \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ âÓ £Ú÷¿ÎFË. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ÏÂã 낉. âÈÛÙ. (µã \πˆ. 1-13)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. àfiÎÚˆ (ªÚ. ÈÂã 20, 22, 25, 33-41). 26. † æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ. «ªÓ‹ÌË ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ à\ ·åáÓÔ˜ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ çÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ». ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ âÈÛÎfiÔ˘ °¿˙˘ († 420). ºˆÙÂÈÓɘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Ùɘ ™·Ì·Ú›ÙȉԘ ηd ÙáÓ ÛfÓ ·éÙFÉ, £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘ ηd ÏÔÈáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ ∫¿ÏÊ· âÓ ∫ˆÓ/fiÏÂÈ († 1575). (∆˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔÓ Úe Ùɘ àfiÎÚˆ, ¨¨ 7-9Ø Ùa Û¯ÂÙÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈο, ηı›ÛÌ·Ù· Î.Ï. ˙‹ÙÂÈ âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘.) ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÓÙd àÔÏ˘ÙÈΛԢ ηd ÎÔÓÙ·Î›Ô˘ Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· Ùɘ œÚ·˜. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îfi˜ [ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ]. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» –Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 6–, ëÛ¤ÚÈ· Ì·ÚÙ˘ÚÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ 3 («√î Ì·ÚÙ˘Ú‹Û·ÓÙ˜ ‰Èa Û¤», «√î àıÏÔÊfiÚÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜», «^√ ÛÙ·˘Úfi˜ ÛÔ˘, ∫‡ÚÈ»), ηd ÚÔÛfiÌÔÈ· ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ 3 (™·‚‚¿ÙÔ˘ Úe Ùɘ \∞fiÎÚˆ) «∆áÓ à\ ·åáÓÔ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ» Î.Ï., ¢fiÍ·, Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «£ÚËÓá ηd 片ÚÔÌ·È», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «∆›˜ Ìc ̷ηڛÛÂÈ Û». ∞¡∂À ∂π™√¢√À «ºá˜ îÏ·ÚeÓ» ηd „¿ÏÏÔÌÂÓ, àÓÙd ÙÔÜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ùɘ ì̤ڷ˜, Âå˜ q¯ÔÓ Ï. ‰ã Ùe «\∞ÏÏËÏԇȷ, àÏÏË-


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

105

Ïԇȷ, àÏÏËÏԇȷ» âÎ ÙÚ›ÙÔ˘, Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùe ÌbÓ ‚ã «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈», Ùe ‰b Áã «∫·d Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·éÙáÓ»Ø ÂrÙ· Âéıf˜ Ùe «∫·Ù·Í›ˆÛÔÓ» Î.Ù.Ï. ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂π™ ∆∞ ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa 4 Ì·ÚÙ˘ÚÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘*, õÙÔÈØ ·) ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘ «∫‡ÚÈÂ, âÓ ÙFÉ ÌÓ‹ÌFË ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÛÔ˘», ‚) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «£·˘Ì·ÛÙe˜ ï £Âe˜ âÓ ÙÔÖ˜ êÁ›ÔȘ ·éÙÔÜ», «∫‡ÚÈÂ, Âå Ìc ÙÔf˜ êÁ›Ô˘˜ ÛÔ˘», Á) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «∆ÔÖ˜ êÁ›ÔȘ ÙÔÖ˜ âÓ ÙFÉ ÁFÉ ·éÙÔÜ âı·˘Ì¿ÛÙˆÛÂÓ ï ∫‡ÚÈÔ˜», «ªÓ‹ÌË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ», ‰) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «\∂ΤÎÚ·Í·Ó Ôî ‰›Î·ÈÔÈ, ηd ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÂåÛ‹ÎÔ˘ÛÂÓ ·éÙáÓ», «∆Ôf˜ âÎÏÂÎÙÔf˜ âı·˘Ì¿ÛÙˆÛ» (˙‹ÙÂÈ Ù·ÜÙ· âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ Úˆd Âå˜ ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜, q¯Ô˜ Ï. ‚ã), ¢fiÍ·, «\∞Ú¯‹ ÌÔÈ Î·d ñfiÛÙ·ÛȘ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ÌÂÙ\ ·éÙe ΛÌÂÓÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «¶ÚÂۂ›·È˜ Ùɘ ÙÂÎÔ‡Û˘ Û». ¡∂∫ƒø™πª√™ ∫∞¡ø¡. ªÂÙa Ùe «¡ÜÓ àÔχÂȘ» Ôî ¯ÔÚÔd „¿ÏÏÔ˘Ó ÙeÓ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ «\∂Ó ÔéÚ·Ó›ÔȘ ı·Ï¿ÌÔȘ» ôÓ¢ ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Âå˜ Ùa ëÍɘ ÚÔ˛ÌÓÈ· ηd ÛÙ›¯Ô˘˜: Ùe 1ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ ëοÛÙ˘ ˇè‰É˜ Âå˜ Ùe «¶ÚÂۂ›·È˜ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÔ˘, ÃÚÈÛÙb ï £Âfi˜, àÓ¿·˘ÛÔÓ Ùa˜ „˘¯a˜ ÙáÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘»Ø Ùe 2ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Âå˜ Ùe «∞î „˘¯·d ·éÙáÓ âÓ àÁ·ıÔÖ˜ ·éÏÈÛı‹ÛÔÓÙ·È»Ø

* ∂å˜ Ùa àfiÛÙȯ· „¿ÏÏÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎᘠÙe ‰ã Ì·ÚÙ˘ÚÈÎeÓ Î·d Ùa ‰‡Ô ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÙÔÜ õ¯Ô˘, ó˜ ëÍɘ. √î Ì¿ÚÙ˘Ú¤˜ ÛÔ˘ ∫‡ÚÈÂ, ÔéÎ äÚÓ‹Û·ÓÙfi ÛÂ, ÔéÎ à¤ÛÙËÛ·Ó àe ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ ÛÔ˘Ø Ù·Ö˜ ·éÙáÓ ÚÂۂ›·È˜ âϤËÛÔÓ ìÌĘ. ™Ù›¯Ô˜. ∞î „˘¯·d ·éÙáÓ âÓ àÁ·ıÔÖ˜ ·éÏÈÛı‹ÛÔÓÙ·È. \∂Ù›ÌËÛ·˜ ÂåÎfiÓÈ ÛÔ˘, Ùe ÙáÓ ¯ÂÈÚáÓ ÛÔ˘ ÛáÙÂÚ Ï·ÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ˙ˆÁÚ·Ê‹Û·˜ âÓ ñÏÈÎFÉ ÌÔÚÊFÉ, Ùɘ ÓÔÂÚĘ ÔéÛ›·˜ Ùe ïÌÔ›ˆÌ·, w˜ ηd ÎÔÈÓˆÓfiÓ Ì η٤ÛÙËÛ·˜, ı¤ÌÂÓÔ˜ ÙáÓ âd Áɘ ηٿگÂÈÓ ÌÂ Ùˇá ·éÙÂÍÔ˘Û›ˇˆ §fiÁÂØ ‰È\ n ÛáÙÂÚ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ âÓ ¯ÒÚ÷· ˙ÒÓÙˆÓ, âÓ ÛÎËÓ·Ö˜ ‰Èη›ˆÓ àÓ¿·˘ÛÔÓ. ™Ù›¯Ô˜. ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈ ηd ÚÔÛÂÏ¿‚Ô˘, ∫‡ÚÈÂ. ≠πÓ· ÌÔÈ Ùe àÍ›ˆÌ· Ùɘ ÙáÓ ÏÔÈáÓ ˙ˆÉ˜ ‰È·ÎÚ›ÓËÙ·È, ÎÉÔÓ âÓ ÙFÉ \∂‰¤Ì, ·ÓÙÔ›ÔȘ óÚ·˚Ṳ̂ÓÔÓ Ê˘ÙÔÖ˜ âʇÙÂ˘Û·˜, χ˘ ηd ÌÂÚ›ÌÓ˘ âχıÂÚÔÓ, ̤ÙÔ¯ÔÓ ı›·˜ ˙ˆÉ˜, åÛ¿ÁÁÂÏÔÓ âd Áɘ ÌÈÎÙfiÓ Ì ٿͷ˜Ø ‰È\ n ÛáÙÂÚ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ âÓ ¯ÒÚ÷· ˙ÒÓÙˆÓ, âÓ ÛÎËÓ·Ö˜ ‰Èη›ˆÓ àÓ¿·˘ÛÔÓ.


106

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

Ùe 3ÔÓ ÙÚÔ. Âå˜ Ùe «¢fiÍ· ¶·ÙÚd ηd Àîˇá ηd êÁ›ˇˆ ¶Ó‡̷ÙÈ»Ø Ùe 4ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Âå˜ Ùe «∫·d ÓÜÓ Î·d à›»Ø ÌÂÙa ÙcÓ ıã ˇè‰cÓ ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ «£ÂeÓ àÓıÚÒÔȘ å‰ÂÖÓ à‰‡Ó·ÙÔÓ» ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘. ∂rÙ· Ùe ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ù.Ï.. ∞¶√§À∆π∫π√¡ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜», ¢fiÍ·, Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ ·éÙÔÜ «\∂Ó ÛÔd ÁaÚ ÙcÓ âÏ›‰·», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «™b ηd ÙÂÖ¯Ô˜», ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ^∏ âÎÙÂÓc˜ «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ï £Âfi˜». ¡∂∫ƒø™πª√¡ ª¡∏ª√™À¡√¡. ªÂÙa ÙcÓ âÎÊÒÓËÛÈÓ «≠√ÙÈ âÏ‹̈ӻ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· «ªÂÙa ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ» Î.Ï., ηd ÌÂÙa ï îÂÚÂf˜ îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Úe Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙÔÜ ‰ÂÛfiÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ, οوıÈ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ùa ñbÚ ÙáÓ àÔȯÔÌ¤ÓˆÓ ÎfiÏÏ˘‚·, âÎʈÓÂÖ Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ó˜ ëÍɘ: «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ï £Âfi˜, ηÙa Ùe ̤Á· öÏÂfi˜ ÛÔ˘, ‰ÂfiÌÂı¿ ÛÔ˘, â¿ÎÔ˘ÛÔÓ Î·d âϤËÛÔÓ»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã. «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ·åˆÓ›Ô˘ ÌÓ‹Ì˘ ηd ̷ηڛ·˜ àÓ··‡Ûˆ˜ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ â\ âÏ›‰È àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ˙ˆÉ˜ ·åˆÓ›Ô˘ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ‚·ÛÈϤˆÓ, ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ, àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ, îÂÚ¤ˆÓ, îÂÚÔÌÔÓ¿¯ˆÓ, îÂÚԉȷÎfiÓˆÓ, ÌÔÓ·¯áÓ, ·Ù¤ÚˆÓ, ÚÔ·ÙfiÚˆÓ, ¿ˆÓ, ÚÔ¿ˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘˙‡ÁˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, à‰ÂÏÊáÓ Î·d Û˘ÁÁÂÓáÓ ìÌáÓ, âÎ ÙáÓ à\ àگɘ ηd ̤¯ÚÈ ÙáÓ âÛ¯¿ÙˆÓ, ηd ñbÚ ÙÔÜ Û˘Á¯ˆÚËıÉÓ·È ·éÙÔÖ˜ ÄÓ ÏËÌ̤ÏËÌ· ëÎÔ‡ÛÈfiÓ Ù ηd àÎÔ‡ÛÈÔÓ»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã ¯ÜÌ·. «≠√ˆ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ Ù¿ÍFË Ùa˜ „˘¯a˜ ·éÙáÓ öÓı· Ôî ‰›Î·ÈÔÈ àÓ··‡ÔÓÙ·È»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã ¯ÜÌ·. «∆a âÏ¤Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ Î·d ôÊÂÛÈÓ ÙáÓ ·ñÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ·Úa ÃÚÈÛÙˇá Ùˇá àı·Ó¿Ùˇˆ ‚·ÛÈÏÂÖ Î·d £Âˇá ìÌáÓ ·åÙËÛÒÌÂı·»Ø ï ¯ÔÚe˜ «¶·Ú¿Û¯Ô˘, ∫‡ÚÈ». ^√ îÂÚÂf˜ «∆ÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰ÂËıáÌÂÓ», ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» ±·Í. ^√ îÂÚÂf˜ ÙcÓ Â鯋ÓØ «^√ £Âe˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·d ¿Û˘ Û·ÚÎfi˜, ï ÙeÓ ‰È¿‚ÔÏÔÓ Î·Ù··Ù‹Û·˜ ÙeÓ ‰b ı¿Ó·ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ‹Û·˜ ηd ˙ˆcÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

107

ÛÔ˘ ‰ˆÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜, ·éÙfi˜, ∫‡ÚÈÂ, àÓ¿·˘ÛÔÓ Î·d Ùa˜ „˘¯a˜ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘, ‚·ÛÈϤˆÓ, ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ, àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ, îÂÚ¤ˆÓ, îÂÚÔÌÔÓ¿¯ˆÓ, ÌÔÓ·¯áÓ Î·d ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ àe ÂÚ¿ÙˆÓ ≤ˆ˜ ÂÚ¿ÙˆÓ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ·Ù¤ÚˆÓ, ÚÔ·ÙfiÚˆÓ, ¿ˆÓ, ÚÔ¿ˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘˙‡ÁˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, à‰ÂÏÊáÓ Î·d Û˘ÁÁÂÓáÓ ìÌáÓ âÓ Ùfiˇˆ ¯ÏÔÂÚˇá, âÓ Ùfiˇˆ àÓ·„‡Íˆ˜, öÓı· à¤‰Ú· 片ÓË, χË Î·d ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜Ø ÄÓ êÌ¿ÚÙËÌ· Ùe ·Ú\ ·éÙáÓ Ú·¯ı¤Ó, âÓ ÏfiÁˇˆ j öÚÁˇˆ j ‰È·ÓÔ›÷·, ó˜ àÁ·ıe˜ ηd ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ £Âe˜ Û˘Á¯ÒÚËÛÔÓ, ¬ÙÈ ÔéÎ öÛÙÈÓ ôÓıÚˆÔ˜ n˜ ˙‹ÛÂÙ·È Î·d Ôé¯ êÌ·ÚÙ‹ÛÂÈØ Ûf ÁaÚ ÌfiÓÔ˜ âÎÙe˜ êÌ·ÚÙ›·˜Ø ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÔ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ· ηd ï ÏfiÁÔ˜ ÛÔ˘ àÏ‹ıÂÈ·Ø ¬ÙÈ Ûf Âr ì àÓ¿ÛÙ·ÛȘ, ì ˙ˆc ηd ì àÓ¿·˘ÛȘ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ÃÚÈÛÙb ï £Âe˜ ìÌáÓ, ηd ÛÔd ÙcÓ ‰fiÍ·Ó àÓ·¤ÌÔÌÂÓ ÛfÓ Ùˇá àÓ¿Ú¯ˇˆ ÛÔ˘ ¶·ÙÚ›...» ^√ ¯ÔÚe˜ «∞åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË ·éÙáÓ» âÎ ÙÚ›ÙÔ˘. ∂rÙ· ï îÂÚÂf˜ «™ÔÊ›·»Ø «^√ JÓ ÂéÏÔÁËÙe˜» Î.Ï. ηd âÎʈÓÂÖ ÙcÓ Û˘Ó‹ıË Âé¯cÓ Ùɘ àÔχÛˆ˜. ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎeÓ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÂÙa Ùe «∆cÓ ÄÛ·Ó âÏ›‰· ÌÔ˘», àÓÙd ÙáÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎáÓ ÙÚÔ·Ú›ˆÓ «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ∫‡ÚÈ» Î.Ï., Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. \∞ÓÙd ÙÔÜ «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» „¿ÏÏÂÙ·È âÍ ñ·ÌÔȂɘ Âå˜ q¯ÔÓ Ï. ‰ã Ùe «\∞ÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ» ÙÂÙÚ¿ÎȘ, ‰d˜ ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘ ηd ‰d˜ âʇÌÓÈÔÓ ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈», «∫·d Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·éÙáÓ». ∂rÙ· Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ, ó˜ àÎÚȂᘠÂå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. (∫·Ù·ÏÈÌ·ÓÔ̤Ó˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ æ·ÏÙËÚ›Ô˘) ÌÈÎÚa Û˘Ó·Ùc ÌÂÙ\ âÎʈӋÛˆ˜ «≠√ÙÈ ÛeÓ Ùe ÎÚ¿ÙÔ˜». ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa 3 Ì·ÚÙ˘ÚÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ (‚Ϥ âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘) «\∞ıÏËÙÈηd âÓÛÙ¿ÛÂȘ», «\∞ıÏËÙÈÎeÓ àÁáÓ·», «∆áÓ êÁ›ˆÓ ÛÔ˘ ì ÌÓ‹ÌË» –Âå˜ ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·–, ¢fiÍ·, Ùe ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «^√ ÙcÓ ÂéÏÔÁË̤ÓËÓ» (âÎ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ). ∂éıf˜ (âÓ Ù·Ö˜ âÓÔÚ›·È˜ ·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÜ, Âå˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ‰‡Ô, \∞ÌÒÌÔ˘) Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·.


108

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

¡∂∫ƒø™πª√¡ ª¡∏ª√™À¡√¡. ∂rÙ· ï îÂÚÂf˜ âͤگÂÙ·È Âå˜ Ùa ‚ËÌfiı˘Ú·, ¥ÛÙ·Ù·È Úe Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙÔÜ ‰ÂÛfiÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ, οوıÈ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ùa ÚÔÙÂı¤ÓÙ· ÎfiÏÏ˘‚·, ηd âÎʈÓÂÖ Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌË̤ӈÓ, ó˜ âÛËÌÂÈÒıË Âå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∫·ÙfiÈÓ Ôî ¯ÔÚÔd „¿ÏÏÔ˘Ó Ùe âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ οıÈÛÌ· «\∞Ó¿·˘ÛÔÓ, ÛˆÙcÚ ìÌáÓ», ¢fiÍ·, Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ ·éÙÔÜ «∫·d ¿ÓÙ· Ùa âÓ àÁÓÔ›÷·», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «^√ âÎ ·Úı¤ÓÔ˘ àÓ·Ù›Ϸ˜». ∫∞¡ø¡. ^√ Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ· ηd ï âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ ηÓgÓ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ ·éÙÔÜ. ™Ù›¯ÔÈ Âå˜ Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· ·) «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈ ηd ÚÔÛÂÏ¿‚Ô˘, ∫‡ÚÈ», ‚) «∫·d Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·éÙáÓ Âå˜ ÁÂÓÂaÓ Î·d ÁÂÓ¿ӻ, Á) «∞î „˘¯·d ·éÙáÓ âÓ àÁ·ıÔÖ˜ ·éÏÈÛı‹ÛÔÓÙ·È»*. \∞e Áã è ˇ ‰É˜ „¿ÏÏÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ (ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ ÙÔÜ æ˘¯ÔÛ·‚‚¿ÙÔ˘), ì ·úÙËÛȘ, ηd Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· «^√ ‰È\ ìÌĘ ñÔÌ›ӷ˜» ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ, ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆØ àÊ\ Çã è ˇ ‰É˜ ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ, ì ·úÙËÛȘ, Ùe ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ· Ùɘ ì̤ڷ˜ ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È ‰bÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È, àÏÏa Âå˜ Ùe «∞åÓÔÜÌÂÓ, ÂéÏÔÁÔÜÌÂÓ» „¿ÏÏÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ Ùɘ Ëã ˇè‰É˜ «∆eÓ âÓ ùÚÂÈ êÁ›ˇˆ»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, ï ÂîÚÌe˜ Ùɘ ıã ˇè‰É˜ «∆eÓ ÚÔ‰Ëψı¤ÓÙ·» ηd Ùe «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «^√ ηd ÓÂÎÚáÓ Î·d ˙ÒÓÙˆÓ», Ùe ≤ÙÂÚÔÓ Î·d Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙáÓ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa ÚÔÛfiÌÔÈ· «¢ÂÜÙ Úe Ù¤ÏÔ˘˜ ¿ÓÙ˜» Î.Ï., ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. «™Ôd ‰fiÍ· Ú¤ÂÈ» ηd ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ¯ÜÌ·. ∂rÙ· «¶ÏËÚÒÛˆÌÂÓ ÙcÓ ëˆıÈÓcÓ» ηd Ùa ÏÔÈa ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ. ∂π™ ∆√¡ ™∆πÃ√¡, Ùa âÓ Ùˇá Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ 3 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÙÔÜ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ (ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘) «ò∂¯ˆÓ àηٿÏËÙÔÓ» Î.Ï., Âå˜ ÙÔf˜ Úe ·éÙáÓ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·, ¢fiÍ·, Ùe ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ ÙÔÜ æ˘¯ÔÛ·‚‚¿ÙÔ˘ «ò∞ÏÁÔ˜ Ùˇá \∞‰¿Ì», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔ-

* h∞Ó à·ÈÙËıFÉ ‰ã ÛÙ›¯Ô˜, ϤÁÂÙ·È ï ëÍÉ˜Ø «’∞Ó¿·˘ÛÔÓ, ∫‡ÚÈÂ, Ùa˜ „˘¯a˜ ÙáÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘», Âå ‰b ηd ≤ÙÂÚÔ˜, â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Âx˜ âÎ ÙáÓ àÓˆÙ¤Úˆ.


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

109

ΛÔÓ, «™f Âr ï £Âe˜ ìÌáÓ»Ø «\∞Á·ıeÓ Ùe âÍÔÌÔÏÔÁÂÖÛı·È», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ù.Ï.. ∞¶√§À∆π∫π√¡ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ «™b ηd ÙÂÖ¯Ô˜ ηd ÏÈ̤ӷ», ó˜ ïÚ›˙ÂÈ Î·d Ùe ∆.ª.∂. (Û. 321). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ ì Áã ηd ì Çã ˇè‰c ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ ÙÔÜ æ˘¯ÔÛ·‚‚¿ÙÔ˘Ø iÓ ¬Ìˆ˜ „·ÏÔÜÓ àÓٛʈӷ, ϤÁÔÓÙ·È Ùa Û˘Ó‹ıË Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ («ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ»). ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ êÁ›ÔȘ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «ªÂÙa ÙáÓ êÁ›ˆÓ». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Î·d àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ ÓÂÎÚÒÛÈÌ·Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÎÔÈÌËı¤ÓÙˆÓ, «√é ı¤Ïˆ ñÌĘ àÁÓÔÂÖÓ» (∞ã £ÂÛ. ‰ã 13-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ™·‚. Úe Ùɘ àfiÎÚˆ, «µÏ¤ÂÙ Ìc Ï·ÓËıÉÙ» (§Î. ηã 8-9, 25-27, 35-36). ∫√π¡ø¡π∫√¡ «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈». «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ. «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ». ¡∂∫ƒø™πª√¡ ª¡∏ª√™À¡√¡. ªÂÙa ÙcÓ çÈÛı¿Ì‚ˆÓÔÓ Âé¯cÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÙÚÔ¿ÚÈ· «ªÂÙa ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ» Î.Ï., ηd âÎʈÓÂÖÙ·È ·Úa ÙÔÜ îÂÚ¤ˆ˜ Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌË̤ӈÓ, ó˜ âÛËÌÂÈÒıË âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇáØ ÌÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ «^√ £Âe˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ», Ùe «∞åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË ·éÙáÓ» ÙÚ›˜. ∞¶√§À™π™. ªÂÙa Ù·ÜÙ· Ôî ¯ÔÚÔd Ùe «∂úË Ùe ùÓÔÌ· ∫˘Ú›Ô˘» (Áã), ï îÂÚÂf˜ «∆ÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰ÂËıáÌÂÓ», «∂éÏÔÁ›· ∫˘Ú›Ô˘ ηd öÏÂÔ˜», ηd ì Û˘Ó‹ı˘ àfiÏ˘ÛȘ. 27. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∆∏™ ∞¶√∫ƒ∂ø. «ªÓ›· Ùɘ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ ηd à‰ÂοÛÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ìÌáÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ». ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ÙÔÜ ¢ÂηÔÏ›ÙÔ˘ († Ëã ·å.). ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔÜ ÁËÚÔÎfiÌÔ˘. o∏¯Ô˜ ‚·Ú‡˜, ëˆıÈÓeÓ ˙ã. ∂å˜ ÙcÓ ıã. «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «ªÂÙa ÙáÓ êÁ›ˆÓ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ.


110

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6, ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÚÔÛfiÌÔÈ· 4 «≠√Ù·Ó Ì¤ÏÏF˘ öÚ¯ÂÛı·È» Î.Ï., ¢fiÍ·, ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «≠√Ù·Ó Ù›ıˆÓÙ·È ıÚfiÓÔÈ», ∫·d ÓÜÓ, «ª‹ÙËÚ ÌbÓ âÁÓÒÛı˘». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, «√úÌÔÈ, ̤ϷÈÓ· „˘¯‹», ∫·d ÓÜÓ, «\∞Ó‡ÌÊ¢Ù ·Úı¤Ó». ∞¶√§À∆π∫π√¡ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^ø˜ Ùɘ ìÌáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «ò∞ÓÔÈÍfiÓ ÌÔ˘ Ùe ÛÙfiÌ·», ¢fiÍ·, Ùe âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ å‰ÈfiÌÂÏÔÓ Ùɘ ÏÈÙɘ «∆a˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÁÓfiÓÙ˜ âÓÙÔÏ¿˜», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «^Àe ÙcÓ Û‹Ó, ‰¤ÛÔÈÓ·», Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd Ùa Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎa ÙÚÔ¿ÚÈ· «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ∫‡ÚÈ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «^ø˜ Ùɘ ìÌáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜ «\∂d ÙáÓ ÔÙ·ÌáÓ µ·‚˘ÏáÓÔ˜».] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηd Ùa ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (˙ã) ÌÂÙa Ùɘ ٿ͈˜ ·éÙÔÜØ ÌÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· «∆ɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜» Î.Ï., ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ηd ï ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘Ø àe Áã ˇè‰É˜ Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηı›ÛÌ·Ù· (·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ «∆eÓ ¿ÓÙˆÓ ÔÈËÙ‹Ó»)Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ï ÔrÎÔ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ· ªËÓ·›Ô˘ ηd ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «µÔËıe˜ ηd ÛÎÂ·ÛÙ‹˜». «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, ï ÂîÚÌe˜ «\∞ÛfiÚÔ˘ Û˘ÏÏ‹„ˆ˜». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ˙ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «≠√ÙÈ FqÚ·Ó ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ» ηd Ùa ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 5 ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ å‰ÈfiÌÂÏ· 3 «\∂ÓÓÔá ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó âΛÓËÓ» Î.Ï., Âå˜ ÙÔf˜ Û˘Ó‹-


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

111

ıÂȘ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· «\∞Ó¿ÛÙËıÈ, ∫‡ÚÈÂ...» ηd «\∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔÌ·› ÛÔÈ, ∫‡ÚÈÂ...», ¢fiÍ·, «¶ÚÔηı¿ÚˆÌÂÓ ë·˘ÙÔ‡˜», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË», ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a Û˘Ó‹ıË àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ 4 ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙÔÜ õ¯Ô˘ ηd ì Çã è ˇ ‰c ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ Ùɘ \∞fiÎÚˆ Âå˜ 4]. ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «≠√Ù·Ó öÏıF˘, ï £Âfi˜». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ, q¯Ô˜ ‚·Ú‡˜, «ª¤Á·˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ìÌáÓ Î·d ÌÂÁ¿ÏË ì åÛ¯f˜ ·éÙÔÜ», ηd ÛÙ›¯Ô˜ «∞åÓÂÖÙ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ, ¬ÙÈ àÁ·ıeÓ „·ÏÌfi˜»Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. àfiÎÚˆ, «µÚáÌ· ìÌĘ Ôé ·Ú›ÛÙËÛÈÓ» (∞ã ∫ÔÚ. Ëã 8-ıã 2)Ø àÏÏËÏÔ˘È¿ÚÈÔÓ, q¯Ô˜ Ï. ‰ã, ÛÙ›¯ÔÈ ·ã «¢ÂÜÙ àÁ·ÏÏÈ·ÛÒÌÂı· Ùˇá ∫˘Ú›ˇˆ, àϷϿ͈ÌÂÓ Ùˇá £Âˇá Ùˇá ÛˆÙÉÚÈ ìÌáÓ», ‚ã «¶ÚÔÊı¿ÛˆÌÂÓ Ùe ÚfiÛˆÔÓ ·éÙÔÜ âÓ âÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ»Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. àfiÎÚˆ, «≠√Ù·Ó öÏıFË ï ˘îe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘» (ªÙı. ÎÂã 31-46). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ» ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂剋ÛÂȘ. 1. ∂å˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ì̤ڷ˜ Ùɘ ·ÚÔ‡Û˘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜, ÚÔÔ›ÌÈÔÓ Î·d ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÔûÛ˘ Ùɘ êÁ›·˜ ηd ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ ÓËÛÙ›·˜, ÌfiÓÔÓ ‰Èa Ù˘ÚÔÜ, èáÓ Î·d å¯ı‡ˆÓ ηٷχÔÌÂÓ, à¤¯ÔÌÂÓ ‰b ÎÚ¤·ÙÔ˜. 2. ™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ìb àÚ¯·›·˜ îÛÙÔÚÈÎa˜ ηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ (ηd ‰c ηÙa ÙeÓ 9ÔÓ ·åáÓ· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ºˆÙ›Ô˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘) ì ·ÚÔÜÛ· 낉ÔÌa˜ qÙÔ Î¿ÔÙ ·éÛÙËÚᘠÓËÛÙ‹ÛÈÌÔ˜ ó˜ ÚÒÙË Ùɘ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ ÓËÛÙ›·˜. 3. ∞î àÎÔÏÔ˘ı›·È ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ùɘ ∆˘ÚÈÓɘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·Ùa Ùe Ù˘ÈÎeÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ¨13.

28. ¢Â˘Ù¤Ú·. µ·ÛÈÏ›Ԣ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 750). ¶ÚÔÙÂÚ›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ àÚ¯ÈÂ. \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ († 457), ∫˘Ú¿ÓÓ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Ùɘ âÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎFË († 1751).


112

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ìb ÛËÌ›ˆÛÈÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘, âÓ ÙÔÖ˜ àԉ›ÓÔȘ „¿ÏÏÂÙ·È ì àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÔÜ ÙÔÜ ^ƒˆÌ·›Ô˘ (29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘), âÂȉc Ùe öÙÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰›ÛÂÎÙÔÓ.

∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «≠√Ù·Ó öÏıF˘, ï £Âfi˜»Ø ÌÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ Ùɘ œÚ·˜, ì Âé¯c Ùɘ (ÌÈÎÚĘ) àÔχÛˆ˜ «^√ àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ». ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^∂Û¤ÚÈ· Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‰ÂÛÔÙÈÎa ‰‡Ô «o∞ÚfiÓ ÛÔ˘, t „˘¯‹ ÌÔ˘», «µÏ¤„ÔÓ ÛÔ˘ Ùa ·Ú¿ÓÔÌ·», ÙáÓ àÛˆÌ¿ÙˆÓ íÓ «ºÏfiÁ· ˘Úe˜» ηd ÙÔÜ ÌËÓ·›Ô˘ (28 ºÂ‚Ú.) 3 «∆ɘ ̷ηÚÈfiÙËÙÔ˜» Î.Ï., ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆e ¯·ÜÓÔÓ Î·d öÎÏ˘ÙÔÓ». ∞¡∂À ∂π™√¢√À «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ «\π‰Ôf ‰c ÂéÏÔÁÂÖÙ» ηd Ùe «∫·Ù·Í›ˆÛÔÓ». ∂π™ ∆√¡ ™∆πÃ√¡, Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «§È¯ÓÂ˘Û¿ÌÂÓÔÈ, ÙcÓ ÚÒÙËÓ ñ¤ÛÙËÌÂÓ Á‡ÌÓˆÛÈÓ» ‰›˜, Ùe ïÌfi˯ÔÓ ·ã Ì·ÚÙ˘ÚÈÎeÓ «ª¿ÚÙ˘Ú˜ ∫˘Ú›Ô˘» ±·Í, Âå˜ ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆a ÔéÚ¿ÓÈ· ñÌÓÂÖ Û». ∞¶√§À∆π∫π√¡ Ùɘ ì̤ڷ˜ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ «∆áÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ ÛÙÚ·ÙÈáÓ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ïÌfi˯ÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆FÉ àÓ·ÙÚ·Ê›ÛFË» (‚Ï. Âå˜ ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ). \∞fiÏ˘ÛȘ. ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆áÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ ÛÙÚ·ÙÈáÓ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «∆FÉ àÓ·ÙÚ·Ê›ÛFË». ∫∞£π™ª∞∆∞, [ÌÂÙa ÙcÓ ·ã ÛÙȯÔÏ.] Ùa Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎa Ùɘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔÜ ‚·Ú¤Ô˜ õ¯Ô˘ (‚Ϥ âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘), àÏÏa Úe ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ Âå˜ Ùe ¢fiÍ· ϤÁÔÌÂÓ Ùe Ì·ÚÙ˘ÚÈÎeÓ «√î ±ÁÈÔ› ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ»Ø ÂrÙ· [ÌÂÙa ÙcÓ ‚ã ÛÙȯÔÏ.] Ùe οıÈÛÌ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ (¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ù˘ÚÈÓɘ) ‰d˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ. ∫∞¡√¡∂™, Ôî ‰‡Ô Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ï ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ηd Ôî ‰‡Ô ÙÚÈˇÒ‰ÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, àÏÏa Âå˜ ¬Û·˜ è ˇ ‰a˜ ϤÁÔÌÂÓ Ùa ‰‡Ô ÙÚÈˇÒ‰È· ηٷÏÈÌ¿ÓÔÌÂÓ Ùa˜ è ˇ ‰a˜ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ηd àÚ¯fiÌÂı· àe Ùɘ è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ (Û‹ÌÂÚÔÓ ·éÙe Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Âå˜ Ùa˜ ˇè‰a˜ ·ã, Ëã ηd ıã)Ø Âå˜ ÙcÓ àÚ¯cÓ ëοÛÙ˘ ˇè‰É˜ ϤÁÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ηÓfiÓÔ˜. \∂Âȉc ‰bÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù·‚·Û›·È, âÓ Ù¤ÏÂÈ Ùɘ Áã è ˇ ‰É˜ „¿ÏÏÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ âÎ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «∂éÊÚ·›ÓÂÙ·È âd ÛÔ›»,


M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

113

·úÙËÛȘ ηd Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘Ø âÓ Ù¤ÏÂÈ Ùɘ Çã ˇè‰É˜ „¿ÏÏÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ âÎ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ «£‡Ûˆ ÛÔÈ», ·úÙËÛȘ, Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ «\∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔÈ £ÂÔÜ» ηd Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓØ Âå˜ Ùe «∞åÓÔÜÌÂÓ, ÂéÏÔÁÔܡ ‰É˜ ÙÔÜ ‚ã ÙÚÈˇˆ‰›Ô˘ «≠ÀÌÓÔÓ ÛÔÈ ÚÔÌÂÓ», ï ÂîÚÌe˜ Ùɘ Ëã è ÛʤÚÔÌÂÓ», «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, ï ÂîÚÌe˜ Ùɘ ıã ˇè‰É˜ ÙÔÜ ‚ã ÙÚÈˇˆ‰›Ô˘ «™b ÙcÓ ïÚ·ıÂÖÛ·Ó» ηd Ùe «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙdÓ ó˜ àÏËıᘻ. ∞úÙËÛȘ ηd âÎÊÒÓËÛȘ. ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ√¡ Ùɘ ì̤ڷ˜ (‚Ϥ Âå˜ ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ j ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎcÓ) «\∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔÈ Î·d ôÁÁÂÏÔÈ» ÌÂÙa ÙÔÜ ïÌÔ›Ô˘ ıÂÔÙÔΛԢ «™‡ ÌÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙȘ, ô¯Ú·ÓÙ». «™Ôd ‰fiÍ· Ú¤ÂÈ», ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ¯ÜÌ·, ηd Ùa ÏÔÈa ¿ÓÙ· ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ âÓ Ù·Ö˜ êÏ·Ö˜ ηıËÌÂÚÈÓ·Ö˜. ∂π™ ∆√¡ ™∆πÃ√¡ ∆ø¡ ∞π¡ø¡ ÛÙȯËÚa ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ, «\∞Á·ıeÓ Ùe âÍÔÌÔÏÔÁÂÖÛı·È», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆áÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ ÛÙÚ·ÙÈáÓ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ïÌfi˯ÔÓ ·éÙÔÜ ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ «≠√ÙÈ ¿ÓÙˆÓ ñ¿Ú¯ÂȘ» (‚Ϥ Âå˜ ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ j Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ). ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ ηd ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ Ùa Û˘Ó‹ıË «ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ». ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆áÓ ÔéÚ·Ó›ˆÓ ÛÙÚ·ÙÈáÓ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ». \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ¢Â˘Ù. Ù˘ÚÔÊ¿ÁÔ˘ (°ã \πˆ. 1-15)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜ (§Î. Èıã 29-40, ΂ã 7-39). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «^√ ÔÈáÓ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜».

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...