Page 1

ЕСРИ ГИС решения за интегрирано управление на водна инфраструктура Миглена Кузманова ЕСРИ България


Нуждаем се от управление на водите, което да е… 

Ефективно

Устойчиво

Интегрирано

Прозрачно

Да минимизира разходите

Да предоставя възможност за гражданско участие

… базирано на мощните средства на ГИС


Esri ГИС за водна инфраструктура 

Стратегическо Планиране

Планиране и Прогнозиране

Оценяване Ефекта от Инвестиционната Дейност

Управление на Активи, Собственост

Експлоатация и Поддръжка

Обмен на данни, качество на данните, навременност

Мониторинг и Контрол

Превенция на Риска

Обща Оперативна Картина


Esri ГИС за Управление на Водна Инфраструктура Обхваща целия цикъл: Подпомага: • Анализ, Планиране и Проектиране • Провеждане на политики • Изграждане/Рехабилитация • Споделяне на ресурси • Управление на капиталовите инвестиции • Сътрудничеството • Експлоатация, Мониторинг и Контрол Национално

Централна Областно

Орг 1

Орг. Орг. 2

Орг. Орг. 3

Орг. Орг. N

Общинско

Оптимизира всички процеси


Обосновани политики 

Съвременното управление трябва да се фокусира върху създаването на политики, базирани на демонстрирани доказателства.

Това осигурява политиките да посрещат реалните изисквания и да бъдат ясно защитими пред обществото.

ГИС Анализите подпомагат взимането на ефективни и устойчиви управленски решения.


Стратегическо управление Анализ, планиране, реализация, мониторинг

ГИС

Проектиране

Сценарии, оценка на ефекта

Реализация

Мониторинг

. . . Подпомогнато от ГИС инструменти


ЕСРИ ГИС – стратегическо и оперативно управление

Управление на данни

Анализ и планиране

Точна, пълна, актуална и консистентна информация

Превръщане на данните в стратегическа информация

Полеви дейности

Информация за състоянието на водната инфраструктура

Оперативна картина

Информирани решения на база обща оперативна картина


Сътрудничество, ред, контрол, ефективност Множество ведомства: МРРБ, МОСВ, МИЕТ, ЯК, НС…

ГИС Концесионери и др.

Регулатор

Други системи

Експлоатационни дружества


Защо Esri платформата

Мощна технология

Поддържа най-много стандарти

Предпочитана платформа в ЕК и много нейни структури (>10DG, множество агенции и др.)

Осигурява INSPIRE-compliance

Осигурява изпълнение на множество Директиви

Лесна за ползване, скалируема и съвременна технология


Защо Esri в публичния сектор? GITA – Geospatial Technology Report /Раздел „Public Sector“/


Защо Esri във водния сектор? GITA – Geospatial Technology Report /Раздел „Води“/


Европейската Агенция за Околна Среда - ESRI ELA

Карти, приложения, данни, услуги, инструменти….


Европейската Агенция за Околна Среда

www.eea.europa.eu/themes


ЕСРИ България – опит и експертиза


•Кадастър •Устройство на територията •Общинска собственост •Инженерна инфраструктура •Електронна адм. услуги •Регистри и разрешителни •Природни ресурси •Управление при кризи

• Сървърен • Настолен • Мобилен Де факто световен ГИС стандарт

•Планиране на ГИС •Анализ и проектиране •Единна Геобаза данни

•Техническа поддръжка •Инсталации •Конфигурации

•Базови данни за страната •Базови данни за градовете •Сателитни снимки

•Базов ГИС софтуер •Приложени системи •По индустрии


Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите


Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите

Регистър на разрешителните

Мониторинг и контрол

Геопортал

Докладване WISE

Справки

Тематични карти


ГИС база данни Поддържане на данни за: •водни тела •водни обекти, •разрешителни, •санитарно-охранителни зони, •мониторингови пунктове, •мерки, забрани и ограничения, •защитени територии, •канали, •язовири •и много други.


БД - Предварителна оценка на риска от наводнения


ПУРН


ГИС на Софийска вода


ГИС на Софийска вода 

Управление и експлоатация на мрежата

Управление на активите

Инвестиционно планиране

Управление на аварии

Ремонти и Възлагане

Обслужване на клиенти

Управление на водомерно стопанство


Защо говорим за управление на водна инфраструктура?


World Bank


Благодаря за вниманието!

Presentation water panel no 4  
Presentation water panel no 4  

presentation