Page 1

ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК

Стратегическа инфраструктура – България 2012 Март 2012, София

Добромир Симидчиев Заместник Министър, МРРБ


Резюме на предлаганите промени в ЗИД на Закона за водите  Язовири – спешни промени  Отрасъл ВиК – промени, касаещи устойчивото му развитие


Язовири - предложени промени  Контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири  Определяне на оператори на всички водностопанските системи и съоръжения  Ясно дефиниране на отговорностите на собствениците и операторите на водностопанските системи и съоръжения  Създаване на регистър на водностопанските системи и съоръжения


Обособени територии


Предизвикателства


ВиК оператори - показатели 2010  Големи дружества (29) • • • • •

Обслужвано население – 5, 690 млн. жители Инвестиции със собствен принос -7,75 лв/ жител на година Добита и подадена вода – 430 мил. куб.м Средно приходи на 1 лице персонал – 29138 лв Съотношение инвестиции/амортизации – 0,975

 Малки дружества (21) • • • • • •

Обслужвано население – 504 хил. жители Инвестиции със собствен принос -3,00 лв/ жител на година 50% нямат инвестиции със собствени средства Добита и подадена вода – 48 мил. куб.м Средно приходи на 1 лице персонал – 22419 лв. Съотношение инвестиции/амортизации – 0,65


Цели на предложените промени


Основа за развитие на ВиК сектора


Основа за развитие– Собственост на активите


Основа за развитие – Институционална рамка

Клиент

ДКЕВР ВиК оператори Асоциации по ВиК Държава

Общини


Функционален модел  Собственици – държавата и общините  Асоциации по ВиК – представители на собствениците  ВиК оператори – сключват договор със собствениците на инфраструктурата за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на услугите


Основа за развитие – Капацитет на ВиК операторите


Критерии за ВиК операторите  Наредба за критерии за ВиК операторите  определя изисквания и критерии към ВиК операторите  определя професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на В и К операторите, условията и редът за провеждане на обучението му  Лицензиране?


Какво предстои за отрасъл ВиК  Стратегия за ВиК отрасъл  Подзаконови нормативни документи  Правилник за асоциациите  Наредба за критерии за ВиК операторите  Наредба за отстояния от техническите проводи и съоръжения

 Повишаване капацитета на структурите в отрасъла – асоциациите по ВиК, ВиК операторите, администрацията


Благодаря за вниманието!

Добромир Симидчиев

Шератон, София, 29.03.2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

presentation water 2  

presentation