Page 1

C

Кондензационен стенен газов котел

HT 1.850 HT 1.1000 Инструкция за експлоатация, предназначенa за потребител и инсталатор

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001

Baxi s.p.a., един от водещите производители в Европа на отоплителни и водонагревателни съоръжения за домашни нужди (стенни газови котли, подови котли и електрически бойлери) получил сертификат CSQ съгласно изискванията на норматив UNI EN ISO 9001. Този сертификат удостоверява, че съществуващата Система за Качество в Baxi s.p.a. от Bassano del Grappa, където е произведен този котел, отговаря на най-строгите световни стандарти - UNI EN ISO 9001 – отнасящ се за всички фази на производството.


Уважаеми Потребители, Ние сме убедени, че Вашият нов котел ще задоволи напълно всичките Ви изисквания. Покупката на всяко изделие BAXI гарантира, както Вие очаквате, добра работа и бързо и лесно обслужване. Молим Ви да не оставяте настрана настоящата инструкция преди да сте я прочели внимателно. Тя съдържа полезна информация за правилното и ефективно използване на Вашия нов продукт. Внимание: Частите от опаковката (найлонови пликове, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни. .

BAXI S.p.A. декларира, че всички нейни котли носят маркировката CE и отговарят на следните европейски Директиви: - Директива газ 90/396/CEE - Директива КПД 92/42/CEE - Директива електромагнитна съвместимост 2004/108/CEE - Директива ниско напрежение 2006/95/CE

СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ 1. Предупреждения преди инсталирането 2. Предупрежедения преди пускане в действие 3. Пускане в действие на котела 4. Пълнене на инсталацията 5. Изключване на котела 6. Продължително изключване на съоръжението. Защита от замръзване 7. Инструкция за поддръжка и промяна на вида газ

3 3 4 11 11 11 11

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАТОРА 8. Основни предупреждения 9. Предупреждения преди инсталирането 10. Инсталиране на котела 11. Размери на котела 12. Монтаж на комините 13. Електрически връзки 14. Регулиране на газовия клапан 15. Задаване параметрите на котела 16. Елементи за регулиране и защита 17. Разположение на електродите запалване и следене на пламъка 18. Проверка параметрите на горене 19. Aктивиране на функция почистване на комина 20. Годишно техническо обслужване 21. Работнa схема на котела 22. Схема на електрическите връзки 23. Технически характеристики

12 12 13 14 15 21 29 31 32 33 33 34 34 35 36 37 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

2


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ Този котел се използва за затопляне на вода до температура по-ниска от тази на кипене при атмосферно налягане. Той трябва да бъде свързан към отоплителен или БГВ контур, отговарящ на неговите характеристики и мощност. Преди да се свърже котела, от квалифициран технически персонал, направете следното: • Проверете дали котелът е проектиран да работи с вида на газ на разположение. Това се вижда от табелата или опаковката на апарата. • Проверете дали комина има подходяща тяга, няма запушвания и не са включени към него други апарати (ако той не е предназначен да обслужва множество потребители). • Проверете дали съществуващите комини са добре почистени, тъй като шлака, отделена от стените по време на работа, може да затрудни преминаването на димните газове. • Необходимо е също, за запазване на гаранцията и правилната работа на уреда, да се провери следното: 1. Контур БГВ: Ако твърдостта на водата надвишава стойността от 20 ° F (1 ° F = 10 мг калциев карбонат на литър вода) трябва да се инсталира полифосфатен дозатор или подобна система със същия ефект и отговаряща на действащите нормативни документи. 2. Отоплителен контур 2.1. Нова инсталация Преди монтирането на котела инсталацията трябва да бъде добре почистена, за да се премахнат остатъците от нарязването на резби, заварки и др., като се използват подходящи продукти, налични на пазара, които не представляват киселини или основи и не атакуват метали, пластмаси и гума. Препоръчват се следните продукти за почистване: SentineL X300 или X400 и FERNOX регенератор за отопление. За да използвате тези продукти, следвайте инструкциите, които ги придружават. 2.2. Съществуваща инсталация: Преди монтирането на котела инсталацията трябва да бъде напълно изпразнена и добре почистени от утайки и замърсители, като се използват подходящи продукти, предлагани на пазара и посочени в точка 2.1. За защита на котела от котлен камък е необходимо да се използват продукти, инхибитори, като SENTINEL X100 и FERNOX. За използването на тези продукти следвайте внимателно инструкциите, които ги придружават. Напомняме Ви, че наличието на отлагания в отоплителния контур влошава работата на котела и може да е причина за прегряване и шум в топлообменника.

Неспазването на тези предупреждения води до отпадане на гаранцията за котела. .

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ Първото запалване трябва да се извършва от Упълномощена Техническа Служба, която трябва да провери: а) Дали данните от табелата на апарата отговарят на тези от захранващите мрежи (електрическа, водна, газ). б) Дали инсталацията съответства на действащите нормативни изисквания. в) Дали електрическите връзки и заземлението са правилно изпълнени. Неизпълнение на горното води до отпадане на гаранцията. Преди да пуснете в действие котела отстранете защитното му покритие. Да не се използват за целта инструменти или абразивни материали, тъй като те могат да повредят боядисани части.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

3


3. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА КОТЕЛА

020503_1100

За правилното запалване на котела действайте според казаното по-долу: 1) подайте електрическо захранване на котела; 2) отворете кранчето за газ; 3) следвайте описаните по-долу операции, касаещи настройките, които трябва да се зададат от командното табло за котела.

Фиг. 1

ВАЖНО:

Инструкциите в настоящето ръководство, отнасящи се до работата в режим БГВ, трябва да се взимат под внимание само ако котелът е свързан със система за производство на топла санитарна вода.

ЛЕГЕНДА БУТОНИ

ЛЕГЕНДА СИМВОЛИ НА ДИСПЛЕЯ

Бутон за режим БГВ on/off

Режим БГВ

Бутон за регулиране температурата на топлата вода за отопление

Режим отопление

Бутон за регулиране температурата на БГВ

Автоматичен режим Ръчен режим при максимално зададена температура Ръчен режим при намалена температура

Бутон reset (повторно включване) Бутон достъп до програми

Standby (загасен)

Бутон достъп до програми

Външна температура

Регулиране на параметри (намал. стойност)

Наличие на пламък (запалена горелка) Регулиране на параметри (повиш. стойност) Аномалия (повторно включване)

Бутон визуализиране на информация

Бутон за избор режим отопление

ГЛАВЕН Дисплей ВТОРИЧЕН Дисплей

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

4


3.1 ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

Натискайки този бутон (2) може да зададете температура на подаваната за отопление вода, както е описано в параграф 3-3. Натискайки този бутон (3) може да се избере температура на БГВ, както е описано в параграф 3-4.

Бутон за работа в режим отопление (10)

020503_0800

Натискайки бутон може да се активират четири начина за работа на котела в режим отопление; тези начини могат да се видят на дисплея като черна чертичка, под съответния символ, както е показано на фиг. 2:

Чертичка "Автоматичен режим" aктивен

Фиг. 2

a)

b)

Автоматичен режим. Работата на котела е зависима от часовата програма, както е описано в параграф 3-5.1: "Дневна програма за работа в режим отопление "; Ръчен режим на работа при максимално зададена температура. Котелът се запалва независимо от избраната часова програма. Работната температура е тази, която е

зададена с бутон отопление");

(параграф 3-3 : "Регулиране максимална температура за

c)

Ръчен режим на работа при намалена температура. Работната температура е зададената в параграф 3-6:"Регулиране на намалена температура за отопление". Ръчното преминаване от позиция a) и b) към позиция c) предизвиква изключване на горелката и спиране на помпата след изтичане времето на постциркулация (фабрично зададената стойност е 10 минути).

d)

Standby. Котелът не работи в режим отопление, остава активна функцията против замръзване.

Бутон за работа в режим БГВ on/off (1). Натискайки този бутон може да се включва и изключва функцията, което се визуализира на дисплея с две черни чертички под символа .

Бутон Reset (4). При аномалия, както в параграф 3-8 "Сигнализира аномалия и повторно включване на котела", възможно е да се възстанови работата на котела, натискайки този бутон за не по-малко от две секунди. Ако случайно натиснете този бутон без да има аномалия, на дисплея излиза сигнализация "E153" и е необходимо да натиснете отново този бутон (за не по-малко от две секунди), за да възстановите работата.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

5


Бутон иформации (9). Натискайки последователно този бутон може да визуализирате следните информации : - температура (°C) на топлата вода БГВ ; - Външна температура (°C) ; само при свързана външна сонда. Натиснете един от двата бутона ,за да излезете и се върнете на главното меню.

3.2 ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ

020503_0700

a) Натиснете един от двата бутона ,за да влезете в режим програмиране на дисплея излиза буквата P последвана от цифра (линия на програмата);

Фиг. 3

b) натискайте бутони

до появата на надпис Р1, касаещ избор на време;

c) натискайте бутони

за избиране на време, на дисплея буквата P започва да мига;

d) натиснете бутон

, за да запаметите и завършите програмирането;

3.3 РЕГУЛИРАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

- Натиснете бутон

(Фиг. 1), за да зададете температура на водата за отопление;

- натискайте бутони

за задаване на желаната температура;

- натиснете един от двата бутона

(1 или 10 – Фиг. 1) за запаметяване и връщане в главното меню.

N.B – При свързана външна сонда с бутон

(2 – Фиг. 1) може да се направи транслация

на кривата за отопление. Натиснете бутони на отопляваното помещение.

, за да намалите или увеличите температурата

3.4 РЕГУЛИРАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА В РЕЖИМ БГВ

- натиснете бутон - натискайте бутони

(3- Фиг. 1) за задаване максимална температура на БГВ; за избиране на желаната температура;

- натиснете един от двата бут.

(1 или 10 – Фиг. 1) за запаметяване и връщане в главното меню. 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

6


3.5 СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВНА ПРОГРАМА ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ И БГВ 3.5.1 Дневна програма за режим отопление

Натиснете един от бутоните за влизане в режим програмиране; a) натискайте бутоните до появата на надпис P11 съответстващ на часа за начало на програмата; b) с бутоните

изберете часа;

- натиснете бутон ÿ ÿ ÿ ÿ >ÿ ÿÿ ÿ а часа за край на - повторете операциите описани в точки a и b до третия и последен цикъл (линия на програма P16); - натиснете бутон

за запаметяване и край на програмирането.

3.5.2 Дневна програма за режим БГВ Режимът БГВ на доставения котел е винаги активен, но не е активирана функцията програмиране БГВ. Активирането на тази функция е описано в глава 15, предназначена за инсталатора (параметър H91). При активиране направете настройка на линиите на програмата от 31 до 36 според описаното в параграф 3-5.1.

3.6 НАСТРОЙКА НАМАЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Натиснете един от бутоните за влизане в режим програмиране; - натискайте бутоните до появата на надпис P5, съответстващ на температурата за задаване; - с бутоните

изберете желаната температура.

Taзи функция е активна, когато е активиран режим на работа отопление с понижена температура и когато дневната програма не иска топлинна енергия. N.B – При свързана външна сонда може да се зададе, чрез параметър P5, минимална температура за отопляемото помещение.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

7

o


3.7 TAБЛИЦА ПАРАМЕТРИ ЗАДАВАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ N° параметър

Описание на параметъра

P1

Задаване на час от деня

P5

Задаване намалена температура за отопление (°C)

*

Фабрична настройка

Обхват

———-

023:59

25

25..80

6:00

00:0024:00

22:00

00:0024:00

P11

Начало на първа фаза дневна програма автоматично отопление

P12

Край на първа фаза дневна програма автоматично отопление

P13

Начало на втора фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P14

Край на втора фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P15

Начало на трета фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P16

Край на трета фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P31

Начало на първа фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P32

Край на първа фаза дневна програма БГВ (*)

24:00

00:0024:00

P33

Начало на втора фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P34

Край на втора фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P35

Начало на трета фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P36

Край на първа фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P45

Reset дневни програми за отопление и БГВ (фабрични стойности). Натиснете едновременно за около 3 секунди бутони - + , на дисплея излиза цифра 1. Потвърдете натискайки един от двата бутона

0

0...1

Параметрите от P31 до P36 могат да се визуализират само ако е активирано програмиране БГВ, описано в глава 15 предназначена за инсталатор (параметър H91).

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

8


3.8 СИГНАЛ АНОМАЛИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОТЕЛА При аномалия на дисплея се визуализира мигащ сигнализационен код.

020503_0500

На главния дисплей (Фиг. 1 a) се показва сигнализация за аномалия заедно със символа (Фиг. 4). Възстановяването е възможно чрез бутон reset , който трябва да се натисне за не по-малко от 2 сек..

Фиг. 4

020503_0600

На вторичния дисплей (Фиг. 1 b) излизат сигнализации за аномалии и час, които се редуват мигайки (Фиг. 4.1). Не е възможно повторно включване, тъй като първо трябва да се отстрани причината, която е предизвикала сигнализацията.

Фиг. 4.1

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

9


3.9 TАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ АНОМАЛИИ

Код аномалии

описание на аномалията

отстраняване

E10

Повреден датчик външна сонда

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E20

Повреден датчик ntc на подаване

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E50

Повреден датчик ntc на БГВ

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E110

Сработил защитен термостат или димни газове

Натиснете бутон reset (за около 2 секунди). Ако се задейства отново повикайте упълномощената сервизна служба.

E128

Загуба на пламък по време на работа (стойност на йонизацията извън допустимите граници)

E129

Минимална скорост на вентилатора извън допустимите граници

E132

Задействал подов термостат

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E133

Липса на газ

Натиснете бутон reset (около 2 секунди). Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба.

E151

Вътрешна грешка на платката за котела

Повикайте упълномощената сервизна служба.

Повикайте упълномощената сервизна служба.

Натиснете бутон reset, ако на дисплея е излязал символа

, ако не, изключете

електрическото захранване на котела за 10 секунди. Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба. Проверете разположението на електродите запалване (глава 17). E153

Бутон reset е натиснат без причина

E154

Вътрешна грешка на платката за котела

E160

Недостигната прагова скорост за вентилатора

E164

Хидравличният пресостат не се задейства

Натиснете повторно бутона (за около 2 секунди)

Натиснете бутон reset (за около 2 секунди) и натиснете отново, когато се появи сигнализация E153. Повикайте упълномощената сервизна служба.

Проверете дали налягането в контура отговаря на зададеното. Вижте глава пълнене на контура. Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба.

Всички аномалии се визуализират в зависимост от степента на важност; ако се появат едновременно две аномалии, първо се визуализира тази с по-голям приоритет. След като се отстрани причината за първата аномалия се визуализира втората и т.н.. Когато една аномалия се повтаря многократно повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

10


4. ПЪЛНЕНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ВАЖНО: Проверявайте периодично дали налягането, отчитано от манометъра при студен котел, е 1 ÷ 1,5 bar. Ако е по-ниско, отворете кранчето за пълнене на контура, монтирано от инсталатора. Съветваме ви да отваряте много бавно кранчето, за да се улесни обезвъздушаването. Ако налягането в контура намалява често, повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА За изключване на котела трябва да прекъснете електрическото захранване.

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ Добрите практики изискват да се избягва цялостното източване на отоплителния контур, т.к. честата смяна на водата води до по-бързо натрупване на котлен камък в котела и радиаторите. Ако през зимата съоръжението няма да се използва и има опасност от замръзване, препоръчваме смесване на водата с подходящ за целта антифриз (напр. гликолпропилен с добавки срещу котлен камък и корозия). Електронното управление на котела има функция "против замръзване", която при температура на подаване по-ниска от 5 °C включва горелката до достигане на 30 °C. Tази функция е оперативна ако: * котелът има електрическо захранване; * има газ; * налягането в контура отговаря на зададеното; * котелът не е блокирал.

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СМЯНА НА ВИДА ГАЗ За да се гарантира пълната ефикасност и сигурност на котела е необходимо в края на всеки сезон да се прегледа от Упълномощената Сервизна Служба. Едно добро техническо обслужване на котела, винаги води до икономии при работата му. Външното почистване не трябва да се прави с абразивни, агресивни и/или лесно запалими материали (бензин, спирт и др.) и винаги при изключен котел (вижте глава 5 загасване на котела). Котлите могат да работят както с газ Метан така и с Пропан-Бутан. Когато е необходимо да се прави трансформация повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

11


8. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Инструкциите, които следват са предназначени за Техническия персонал, давайки им възможност да извършат правилен монтаж на съоръжението. Инструкциите, касаещи запалването и експлоатацията на котела се съдържат в частта за потребителя. При инсталиране на котела трябва да се спазват съществуващите местни и европейски нормативи, отнасящи се за газови отоплителни уреди. Освен гореказаното трябва да знаете също, че: • Котелът може да се използва с всякакъв тип отоплителни тела, захранвани с две или една тръба. Напречното сечение на контура трябва да се изчислява съгласно съществуващите методи, държейки сметка на характеристиката дебит-напор, намираща се на табелата на апарата и дадена в параграф 24. • Частите от опаковката (пластмаса, полистирол и др.), криещи опасности, не трябва да са достъпни за деца. • Първото запалване трябва да се извърши от Специализираната техническа служба. Неспазването на гореказаното води до отпадане на гаранцията

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Котелът е предназначен за нагряване на вода до температура, по-ниска от тази на кипенето в условията на атмосферно налягане. Котелът трябва да бъде свързан към система за централно отопление, както и към система за снабдяване с гореща вода за битови цели, в съответствие с неговите функционални характеристики и изходна мощност.

ВАЖНО: при доставката към котела не са монтирани следните елементи, което остава задължение на инсталатора:

• Разширителен съд; • • • •

Предпазен клапан; Циркулационна помпа; Кранче за пълнене на инсталацията; Хидравличен сепаратор.

Преди да се свърже котела трябва да се направи следното: 1.

a) Внимателно да се провери дали котелът е подходящ за работа с наличния тип газ. За по-подробна информация вижте маркировката върху опаковката, както и табелката върху самия уред.

b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения, ако същият не е предвиден за колективно ползване. c) При свързване на котела към вече съществуващи комини, същите трябва основно да се почистят, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1. 2.

Контур БГВ: Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

12


2. Отоплителен контур

2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите и заварките и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, не киселинни и не алкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции.

2.2 Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти, цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника).

Неспазването на горепосочените инструкции води до анулиране на гаранцията.

10. МОНТАЖ НА КОТЕЛА След като сте взели решение относно разположението на котела залепете шаблона върху стената. Свържете тръбопроводите за газа и водата, които са разположени в долната част на шаблона. За италианския пазар съоръжението трябва да е снабдено с предпазни термостат и пресостат, клапан за следене на горивото и др. Монтирайте хидравличен сепаратор преди водните връзки на котела, оразмерен в зависимост от максималния дебит на котела и контура. Ако монтирате котела към съществуващ контур или ако заменяте такава, предлагаме да монтирате утаителен резервоар на тръбопровода за обратен поток на системата, както и под котела, където да се събират отлаганията и котления камък, които в противен случай могат да останат и да циркулират в системата След като фиксирате котела към стената, свържете димната и аспирационната тръба, доставени като аксесоари, според дадените инструкции в следващите глави. Cвържете сифона към отвеждащата тръба, осигурявайки подходящ наклон. Избягвайте хоризонтални участъци. Котелът позволява свързване на външен бойлер. За целта развийте тапата на връзката за връщане отоплителен контур, ако не се използва хидравличен сепаратор (вижте Фиг. 12).

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

13


0701_2403

/ CR_0036

IT

11. РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА

RR:

връщане отоплителен контур G 1-1/2" и връщане бойлер (когато го има) G 1-1/2" MR: подаване отопление G 1-1/2" GAS: вход газ за котела G 1" SC: отвеждане на конденза

0602_1002

/ CG_1786

Фиг. 5

Фиг. 6

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

14


12. МОНТАЖ НА ДИМО-АСПИРАЦИОННИТЕ ТРЪБИ 12. 12. МОНТАЖ НА КОМИНА Монтажът на котела може да се извърши лесно и бързо благодарение на доставените аксесоари, които са описани в настоящата инструкция. Котелът е пригоден за свързване към коаксиален комин, вертикален или хоризонтален. Посредством раздвояващ аксесоар могат да се използват и разделени комини. Когато димоотводните и аспирационни тръби не са доставени от BAXI S.p.A. е необходимо същите да притежават сертификат за тази цел и да имат максимална загуба на тяга съгласно дадените в таблиците стойности.

TИПОЛОГИЯ КОАКСИАЛЕН КОМИН Ø 110/160 (C13 - C33 - C43) LUNA HT 1.850 ДЪЛЖИНА НА ОТВЕЖДАНЕ L (m) 0m÷2m 2 m ÷ 6 m (*) 6 m ÷ 10 m

P Max (Pa) 140 300 400

RPM ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAX G20 5500 5850 6200

G31 5200 5450 5750

LUNA HT 1.1000 RPM ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAX G20 6400 6650 6900

G31 5850 6100 6350

TИПОЛОГИЯ РАЗДВОЕН КОМИН Ø 110 (C13 - C33 - C43 - C53 - C83) LUNA HT 1.850 ДЪЛЖИНА НА ОТВЕЖДАНЕ L1 + L2 (m) 0m÷6m 6 m ÷ 15 m 15 m ÷ 27 m

P Max (Pa) 140 140 190

RPM ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAX G20 G31 5500 5100 5500 5200 5600 5200

LUNA HT 1.1000 RPM ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAX G20 G31 6300 6000 6400 6100 6500 6200

(*) За монтаж в каскада (димен отвор Ø 110) използвайте параметри еквивалентни на 2m÷6m. Предупреждения за следните типологии на монтаж: C13 , C 33 Терминалите при сдвоен комин да се вместват във вътрешността на квадрат със страна 50 cm C53 C63

По подробни инструкции са дадени към отделните аксесоари Термималите за аспирация на въздух и изхвърляне на изгорелите газове не трябва да се монтират на противоположни стени от сградата. Максималната загуба на тяга не трябва да превишава дадената в таблицата. Комините трябва да притежават сертификат за специфична работа и за температура по-висока от 100°C. Терминалът на използвания комин трябва да притежава сертификат съгласно стандарт prEN 1856-1.

C43 , C 83 Коминът или изпозваният димоотвод трябва да е подходящ за целта.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

15


0310_0104

Фиг. 7

Тип комини

коаксиални Ø 110/160 mm разделени вертикални разделени хоризонтални

Макс. дължина на комините

10 m 27 m 27 m

За всяко коляно от 90° макс. дължина се намалява с 1m 0,5 m 0,5 m

За всяко коляно от 45° макс. дължина се намалява с 0,5 m 0,25 m 0,25 m

Диаметър терминал комин 163 mm 163 mm -

Диаметър димоотвод външен 160 mm 110 mm 110 mm

КОАКСИАЛЕН (КОНЦЕНТРИЧЕН) КОМИН

При отвеждане навън димо-аспирационната тръба трябва да излиза от стената с минимум 18 mm. Това ще позволи монтиране на алуминиева розетка и нейното уплътняване, за да се избегне проникването на вода.

990519_0400

Този тип димоотвод позволява отвеждане на димните газове и аспирацията на въздуха, както извън сградата, така и в димоотводите тип LAS. Коаксиално коляно 90° позволява да се свърже котелът към димо-аспирационните тръби във всяка посока благодарение на възможността да се завърта на 360°. То може да се използва и като допълнителни коляно за връзка с коаксиален димоотвод или коляно 45°.

Raccordo concentrico Figura 8

Минималният наклон към котела на тези димоотводи трябва да е 1 cm за метър дължина. • Монтирането на коляно 90° намалява общата дължина на димоотвода с 1 m. • Монтирането на коляно 45° намалява общата дължина на димоотвода с 0,5 metri.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

16


0310_0105

Примери за монтаж с хоризонтални комини Ø 110/160 mm

0310_0106

Примери за монтаж с комини тип LAS Ø 110/160 mm

L max = 10 m

Примери за монтаж с вертикални комини Ø 110/160 mm

0310_0107

Монтажът може да се осъществи, както при наклонен покрив, така и при равен, използвайки аксесоар комин и специалната покриваща керимида, която се доставя по заявка.

L max = 10 m

L max = 10 m

L max = 8 m

L max = 9 m

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

17


СДВОЕНИ КОМИНИ

0609_2702

/ CR_0062

Този тип комин позволява изхвърляне на димните газове, както извън сградата, така и в единичен комин. Аспирацията на въздух за горене може да се осъществи в зона различна от тази на димните газове. Комплектът се състои от тапа за аспирация на въздух (160/110) и от връзка за аспирация на въздух. Уплътнението и винтовете за свързване на аспирационната връзка са същите, които са свалени от тапата.

тапа аспирация въздух

връзка аспирация въздух

Коляното 90° позволява свързването котела към димните и аспирационните тръби във всяка посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. То може да се използва и като допълнително коляно за връзка с комин или коляно 45°. 0702_0801

.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

18


Примери за монтаж със сдвоен хоризонтален комин

0804_1201

ВАЖНО - Минималният наклон към външната стена трябва да е 1 cm за метър дължина. Проверете дали димните и аспирационните тръби са добре фиксирани към стените.

(L1 + L2) max = 27 m

Аспирационната тръба трябва да е с максимална дължина 7 m.

ВАЖНО: Тръбата за евакуация на изгорелите газове трябва да е добре изолирана в местата, където опира в стените на жилището с подходяща изолация (минерална или стъклена вата). За по-подробни инструкции, касаещи монтажа на аксесоарите, вижте инструкциите придружаващи самите аксесоари.

12.1 ПРОМЯНА ОБОРОТИТЕ НА ВЕНТИЛАТОРА (RPM) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪЛЖИНАТА НА КОМИНА (ПРИМЕРИ ФИГ. 7) С цел получаването на оптимална топлинна мощност е необходимо оборотите на вентилатора (rpm) да се променят в зависимост от дължината на евакуационните тръби (параграф 12) и от типологиите на монтажа дадени в следващите таблици. Фабричната стойност отговаря на минималната дължина за евакуационните тръби (0÷2 m за коаксиален комин , 0÷6 m за разделен комин). За да регулирате оборотите вижте параграф 15.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

19


LUNA HT 1.850 TИПОЛОГИЯ КОАКСИАЛЕН КОМИН Ø 110/160 (C13 - C33 - C43) ПАРАМЕТРИ GAS

ДЪЛЖИНА L (m)

МАКС. МОЩНОСТ H536-H613 (rpm)

G20

G31

МИН. МОЩНОСТ

H541-H610 (pwm%)

H612 (rpm)

МОЩНОСТ ЗАПАЛВАНЕ

H609 (pwm%)

H611 (rpm)

H608 (pwm%)

0m÷2m

5500

100

1750

14

2400

20

2 m ÷ 6 m (*)

5850

100

1750

14

3450

30

6 m ÷ 10 m

6200

100

2000

15

4300

45

0m÷2m

5200

100

1650

13

3700

35

2 m ÷ 6 m (*)

5450

100

1750

13,5

3700

35

6 m ÷ 10 m

5750

100

1850

14

4050

40

TИПОЛОГИЯ РАЗДВОЕН КОМИН Ø 110 (C13 - C33 - C43 - C53 - C83) ПАРАМЕТРИ ДЪЛЖИНА GAS

G20

G31

МАКС. МОЩНОСТ L1 + L2 (m)

H536-H613 (rpm)

МИН. МОЩНОСТ

H541-H610 (pwm%)

H612 (rpm)

МОЩНОСТ ЗАПАЛВАНЕ

H609 (pwm%)

H611 (rpm)

H608 (pwm%)

0m÷6m

5500

100

1750

14

2400

20

6 m ÷ 15 m

5500

100

1750

14

3750

35

15 m ÷ 27 m

5600

100

1800

14

4000

40

0m÷6m

5100

100

1650

13,5

3700

35

6 m ÷ 15 m

5200

100

1700

13,5

3750

35

15 m ÷ 27 m

5200

100

1700

13,5

4200

45

LUNA HT 1.1000 TИПОЛОГИЯ КОАКСИАЛЕН КОМИН Ø 110/160 (C13 - C33 - C43) ПАРАМЕТРИ ДЪЛЖИНА GAS

G20

G31

МАКС. МОЩНОСТ L (m)

H536-H613 (rpm)

МИН. МОЩНОСТ

H541-H610 (pwm%)

H612 (rpm)

МОЩНОСТ ЗАПАЛВАНЕ

H609 (pwm%)

H611 (rpm)

H608 (pwm%)

0m÷2m

6400

100

1850

11

3100

20

2 m ÷ 6 m (*)

6650

100

1950

11,5

3900

25

6 m ÷ 10 m

6900

100

2050

12

4300

30

0m÷2m

5850

80

1700

10,5

3100

20

2 m ÷ 6 m (*)

6100

80

1850

11

3900

25

6 m ÷ 10 m

6350

80

1950

11,5

4300

30

TИПОЛОГИЯ РАЗДВОЕН КОМИН Ø 110 (C13 - C33 - C43 - C53 - C83) ПАРАМЕТРИ ДЪЛЖИНА GAS

G20

G31

МАКС. МОЩНОСТ L1 + L2 (m)

H536-H613 (rpm)

МИН. МОЩНОСТ

H541-H610 (pwm%)

H612 (rpm)

МОЩНОСТ ЗАПАЛВАНЕ

H609 (pwm%)

H611 (rpm)

H608 (pwm%)

0m÷6m

6300

90

1850

11

3100

20

6 m ÷ 15 m

6400

90

1900

11

3900

25

15 m ÷ 27 m

6500

90

1950

11,5

4300

30

0m÷6m

6000

80

1700

10,5

3100

20

6 m ÷ 15 m

6100

80

1750

10,5

3900

25

15 m ÷ 27 m

6200

80

1800

11

4300

30

(*) За монтаж в каскада (димна розетка Ø110) използвайте параметри еквивалентни на 2m÷6m.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

20


13. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Електрическата сигурност на апарата е гарантирана само при правилно и ефикасно заземление, реализирано според изискванията на съществуващите нормативи. Котелът се свързва към електрическа мрежа с еднофазно напрежение 230 V + земя посредством, доставеният с котела, трипроводников кабел и спазвайки полярността ФАЗА – НУЛА. За свързването използвайте двуполюсен прекъсвач с отвор на контактите минимум 3 mm. Ако трябва да подмените захранващия кабел, използвайте трипроводников с гумена изолация тип: “HAR 2 H05 VV-F” 3x0,75 mm с максимален диаметър 8 mm. Стопяемият предпазител, бърз тип, за 3.15 A, е вграден в клемореда за захранване (извадете носача на предпазителя, черен цвят, за контрол и/ или смяна.)

ВАЖНО: Проверете дали консумирания номинален ток от свързаните към котела аксесоари е по-малък

Капак

0601_2003/CT_0674

от 2 A. Ако е по-голям трябва да включите реле между аксесоарите и електронната платка.

Клеморед

Клеморед

Капак

Клеморед

Фиг. 9

13.1 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПИТЕ Завъртете надолу кутията за управление и отворете главния предпазен капак, за да получите достъп до клеморедите M1 и M3. Помпите от контур отопление (P1 e P2) трябва да са захранени съгласно схемата от Фиг.10 между електронната платка и релето за помпите. Ако към електронната платка на котела се свърже само една помпа със следните характеристики: 230 V; 50 Hz; 1 A max; cos > 0.8 не е необходимо инсталиране на реле. За правилното оразмеряване на помпата използвайте граф. 1 загуба на налягане/ дебит.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

21


0601_2002/

Капак

Клеморед Клеморед

Капак

0603_1701/

Клеморед

P1 = Помпа хидравличен сепаратор P2 = Помпа отоплителен контур SI = Хидравличен сепаратор UR = Отоплителна единица

Предпазен клапан (*) Разширителен съд

Монтирайте защитните елементи ISPESL (*) (*)

Фиг. 10

(*) предлага се като аксесоар

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

22


топлообменника

Загуба на налягане в

(mH

2

0502_2105

- Загуба на налягане в топлообменника

ДЕБИТ ВОДА (l/h) Графика 1

Минималният дебит на вода в котела, при минимално налягане в котела 1÷1,5 bar, трябва да е следното:

Moдел LUNA HT 1.850 1.1000

Минимален дебит вода l/h

Дебит вода с t=20°K l/h

1900 2100

3700 4300

13.2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА КЛЕМОРЕД M2 ЗА КОТЕЛА Завъртете надолу кутията за управление и отворете предпазния капак, за да получите достъп до клеморед M2, предназначен за електрическите връзки (вижте Фиг. 9). Клеми 1-2: за климатичен регулатор SIEMENS модел QAA73 доставен като аксесоар. Не е необходимо да се спазва поляритета при свързването. Мостът между изводите 3-4 "TA" трябва да се отстрани. Прочетете инструкцията, придружаваща този аксесоар, за да го монтирате и програмирате правилно. Клеми 3-4: "TA" cвързване на стаен термостат. Не трябва да се използват термостати с предсъпротивление. Проверете да няма напрежение между двата проводника за свързване на термостата. Клеми 5-6: "TP" cвързване на термостат за подово отопление (предлага се на пазара). Проверете да няма напрежение между двата проводника за свързване на термостата. Клеми 7-8: cвързване на външна сонда SIEMENS модел QAC34 доставена като аксесоар. Прочетете инструкцията придружаваща този аксесоар, за да го монтирате правилно. Клеми 9-10: cвързване на сонда за предимство на БГВ, доставена като аксесоар за свързване на котела към външен бойлер.

13.3 СВЪРЗВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР QAA73 Климатичният регулатор SIEMENS модел QAA73 (аксесоар по заявка) трябва да се свърже към клемите 1-2 от клеморед M2 - Фиг. 9. Мостът на изводите 3-4, предвиден за свързване на стаен термостат, трябва да се махне. Регулиране температурата на БГВ и часовата програма за режим БГВ, трябва да се прави с този елемент. Часовата програма за отоплителния контур се задава от QAA73, когато има само една зона или зона контролирана от същия QAA73. Часовата програма за отоплителния контур на другите зони може да се избира директно от командния панел на котела. Запознайте се с инструкциите доставени заедно с климатичния регулатор QAA73 за начина на програмиране параметрите предназначени за потребител.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

23


- QAA73: параметри задавани от инсталатора (сервиз) Натискайки едновременно двата бутона PROG, за време не по-малко от 3 сек., може да се влезе в списък параметри, които могат да се визуализират и/или избират от инсталатора. Натиснете един от тези два бутона, за да визуализирате друг параметър или да го промените. Натиснете бутон [+] или [-], за да промените визуализираната стойност. Натиснете отново един от бутоните PROG, за да запаметите промяната. Натиснете бутон информации (i), за да излезете от режим програмиране. След това се отчитат само параметрите за обща употреба:

N° линия

Параметър

Обхват

Фабрична стойност

70

Наклон HC1 Избор климатична крива "kt" на отоплителния контур

2.540

15

72

Подаване Max HC1 Maкс. температура на подаваната вода за отопление

2585

85

74

Tип на сградата

Лека, Тежка

Лека

75

Компенсация на околната температура Включване / изключване влиянието на околната температура. Ако е изключена трябва да има външна сонда.

on HC1 on HC2 on HC1+HC2 нула

77

Aвтоматично адаптиране на климатичната крива "kt" в зависимост от околната температура.

неактивно - aктивно

Aктивно

78

Oптимизация Максимален пуск Максимално предварение, по отношение на часовата програма запалване на котела за оптимизиране температурата на отопляемото помещение.

0360 min

0

Oптимизация Максимален стоп Максимално предварение, по отношение на часовата програма загасване на котела за оптимизиране температурата на отопляемото помещение.

0360 min

0

Наклон HC2

2.540 —.- = неактивно

—.-

ACS set намалено Mинимална температура за БГВ

1058

10

Програма ACS Избор на вид часова програма БГВ. 24 h/ден = винаги активно PROG HC-1h = като програма отопление HC1 без 1 час PROG HC = като програма за отопление PROG ACS = специфична програма БГВ (вижте също линиите на програма 30-36)

24 h/ден PROG HC-1h PROG HC PROG ACS

24 h/ден

79

80 90

91

On HC1

- сигнализации за аномалии При аномалия на дисплея на QAA73 се появява символ (мигащ). Натскайки бутон информации ( ) може да се визуализира код на грешка и описание на аномалията (вижте таблицата в параграф 3.9).

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

24


13.4 CВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНА СОНДА Външната сонда SIEMENS модел QAC34 (аксесоар по заявка) трябва да се свърже към изводите 7-8 на клеморед M2 Фиг. 9. Начините за избиране наклон на климатичната крива "kt" са различни в зависимост от свързаните към котела аксесоари. a) Без климатичен регулатор QAA73:

020523_0600

Изборът на климатична крива "kt" трябва да се направи задавайки параметър H532, както е описано в глава 15 "избор параметри на котела". Вижте грфика 2 за избор на крива отнасяща се за стайна температура 20°C. Може да се осъществи транслация на кривата натискайки бутон от командния панел на котела и да се промени визуализираната стойност натискайки бутони и . Вижте графика 3 за избор на крива. (Визуализираният пример от графика 3 се отнася за крива Kt=15). Увеличете визуализираната стойност, когато не се достига желаната температура в отопляемото помещение.

Графика 2

TM = Teмпература подаване Te = Външна температура Sth = Крива Kt

Графика 3

b) С климатичен регулатор QAA73: Избор на климатична крива "kt" трябва да се направи задавайки параметър 70 "наклон HC1" на климатичния регулатор QAA73 , както е описано в глава 13.3 "QAA73: избираеми параметри за задаване (сервиз)". Вижте графика 4 за избор на крива отнасяща се за стайна температура 20°C. Транслацията на кривата се прави автоматично в зависимост от зададената стайна температура от климатичния регулатор QAA73. Когато инсталацията е разделена на зони изборът на климатична крива "kt" за часта от контура неконтролиран от QAA73, трябва да се направи задавайки параметър H532, както е описано в глава 15 "избор параметри на котела".

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

25


020523_1000

TM = Tемпература подаване Te = Външна температура

Графика 4

c) c AGU2.500 за управление на съоръжение при ниска температура: Вижте инструкциите, придружаващи аксесоарите AGU2.500 за свързване и управление на зона с ниска температура. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят (вижте § 15: H552-H553H632). H552=50 H553=12 H632=00001111

13.5 CВЪРЗВАНЕ НА ЗОНОВ КОНТУР Електрическото свързване и необходимите регулировки за управление на контур, разделен на зони е различно в зависимост от свързаните към котела аксесоари. a) Без климатичен регулатор QAA73: Контактът за работа на различни зони трябва да бъде свързан в паралел към изводите 3-4 "ТА" на клеморед M2 Фиг. 11. Наличното мостче трябва да бъде отстранено. Изборът на температурата за отопление се извършва директно от контролния панел на котела според инструкциите в това ръководство, предназначени за потребителя. b) С климатичен регулатор QAA73: Зоновата помпа, касаеща контрола на климатичния регулатор QAA73, трябва да има електрическо захранване на изводите 11-12 от клемореда M3, Фиг. 11. Контактът за работа на различни зони трябва да бъде свързан в паралел към изводите 3-4 "ТА" на клеморед M2 Фиг. 11. Наличното мостче трябва да бъде отстранено. Изборът на температурата за отопление на контролираната от QAA73 зона се извършва автоматично от същия регулатор QAA73. Изборът на температурата за отопление на другите зони се извършва директно от контролния панел на котела. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят (вижте § 15: H552-H632). H552=50 H632=00001111

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

26


ЗОНА 2 ЗОНА 3 (СТАЕН ТЕРМОСТАТ) (СТАЕН ТЕРМОСТАТ)

ПОМПА ЗОНА 2

ЗОНА 1 (QAA73)

ЗОНА n (СТАЕН ТЕРМОСТАТ)

ПОМПА ЗОНА 3

ПОМПА ЗОНА n

ПОМПА БОЙЛЕР

/ CT_0675

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ЗА КОТЕЛА

0702_0501

ПОМПА ЗОНА 1 РЕЛЕ ИЗКЛ. ОТОПЛЕНИЕ

Фиг. 11

c) c AGU2.500 за управление на съоръжение при ниска температура: Вижте инструкциите, придружаващи аксесоар AGU2.500 за свързване и управление на зона за ниска температура. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят (вижте § 15: H552-H553H632). H552=50 H553=12 H632=00001111

13.6 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПАТА – КОНТУР БГВ Помпата за БГВ P3, при работа с външен бойлер, трябва да се свърже към клеморед M3 за котела на изводи 13-14 (Фиг. 12). Електрическите характеристики на помпата са следните: 230 V AC; 50 Hz; 1 A max; cos > 0.8. Ако използваната помпа има други характеристики е необходимо да се монтира реле между електронната платка на котела и помпата. Cвържете сондата NTC за предимство на БГВ, доставена като аксесоар, към изводи 9-10 на клеморед M2 Фиг. 12, след като сте отстранили електрическия нагревател. Чувствителния елемент на сондата NTC трябва да се монтира на предвиденото за целта място върху същия бойлер (Фиг. 12). Реггулирането на температурата за БГВ и избора на часова програма за режим БГВ, може да се осъществи директно от командния панел, както е описано в настоящата инструкция, предназначена за потребител. При зонови инсталации е необходимо да се инсталира реле за изключване захранването на зоновите помпи при работа в режим БГВ, както е показано в схемата от Фиг. 11.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

27


0603_1702/CG_1790

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕР ЛЕГЕНДА: UB - БОЙЛЕР UR - РАДИАТОР M2 И M3 - КЛЕМОРЕДИ ЗА СВЪРЗВАНЕ SB - СОНДА БОЙЛЕР P1 - ПОМПА СЕПАРАТОР P2 - ПОМПА ОТОПЛЕНИЕ P3 - ПОМПА БОЙЛЕР SI - ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР Фиг. 12

ВНИМАНИЕ: Когато има пряка връзка между серпентината на бойлера и "T"- връзката на котела е необходимо да се промени управлението на помпа P1. Конфигуриране параметър електронна платка H632 = 00001000. (Вижте § 15).

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

28


14. РЕГУЛИРОВКИ НА ГАЗОВИЯ КЛАПАН За настройки на газовия клапан следвайте дадените по-долу указания: 1) настройка за максимална топлинна мощност. Проверете дали CO2, измерен в комина при котел, работещ с максимална топлинна мощност, отговаря на дадената в таблица 1. В противен случай използвайте регулационния винт

(V)

на газовия клапан.

Въртете винта надясно, за да намалите

съдържанието на CO2 и на ляво, за да го увеличите. 2) настройка за намалена топлинна мощност. Проверете дали CO2, измерен в комина при котел работещ с минимална топлинна мощност, отговаря на дадената в таблица 1. В противен случай използвайте регулационния винт (К) на газовия клапан. Въртете винта надясно, за да намалите съдържанието на CO2 ГАЗ

Pl

ДИАФРАГМА

Pi:

щуцер захранване газ

Pl:

входен сигнал за въздух

K V

от вентилатора

V:

реголационен винт за дебит на газа

K:

реголационен винт за OFFSET

0804_1102

и на ляво, за да го увеличите.

Pi Figura 13

Внимание: При незапалване на котела или смяна на газовия клапан ви съветваме да завиете докрай регулировачния винт (V) и след това да го развиете на 2 и 1/2 оборота, повтаряйки гореописаните операции.

ВАЖНО: При смяна на вида газ от Метан на Пропан (GPL), преди да настроите клапана по описания по-горе начин, трябва да се направи следното: • Да се подмени диафрагмата за газа, намираща се на изхода на газовия клапан. За да извършите тази операция е необходимо да демонтирате газовия клапан действайки върху входящите и изходящи връзки и да развиете дюзата с клещи. Проверете плътността на демонтираните газови връзки. • Задайте, чрез дисплея на командния панел, параметрите H536 - H541 - H608 - H609 - H610 - H611 - H612 H613. В таблица 2 или 2.1 са дадени стойностите на параметрите и вида на диафрагмата. Начините за програмиране са описани в глава 15. За да се улеснят операциите по настройките на газовия клапан може да се избере „функция настройки” директно от командния панел на котела, следвайки казаното по-долу:

1) натиснете едновременно бутони (2-3) докато на дисплея се появи символ " " в съответствие със символ (около 6 сек.). 2) чрез бутоните регулирайте скоростта на вентилатораa за мин. и максимална топлинна мощност (%PWM); N.B – за да изберете бързо минимална и максимална топл. мощност натиснете бутоните ; 3)натиснете един от бутон. , за да завършите функцията. 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

29


0307_2201

Фиг. 14

G20 - 2H - 20 mbar

CO 2 макс. топл. мощност CO 2 мин. топл. мощност

G31 - 3P - 37 mbar

8.7 %

10.2 %

8.4 %

9.8 %

Tаб. 1

Консумация на газ при 15 °C 1013 mbar

1.850

1.1000

PCI (MJ/m 3)

34.02

34.02

Консумация при макс. топл. мощност (m 3/h)

9.22

11.10

Консумация при мин. топл. мощност (m /h)

2.79

3.15

Диафрагма за газа (mm)

11.5

11.5

Параметри H536-613 (rpm) за макс. топл. мощност (*)

5500

6400

Параметри H541-610 (pwm%) за макс. топл. мощност (*)

100

100

Параметър H612 (rpm) за мин. топл. мощност (*)

1750

1850

Gas G20 - 2H - 20 mbar

3

Параметър H609 (pwm%) за мин. топл. мощност (*) Параметър H611 (rpm) мощност запалване (*) Параметър H608 (pwm%) мощност запалване (*)

14

11

2400

3100

20

20

Taб. 2

(*) При комини с дължина по-голяма от 2/6 m избирайте стойностите дадени в таблиците от § 12.1.

Консумация на газ при 15 °C 1013 mbar

1.850

1.1000

PCI (MJ/Kg)

46.34

46.34

Консумация при макс. топл. мощност (Kg/h)

6.77

8.15

Консумация при мин. топл. мощност (Kg/h)

2.05

2.31

Диафрагма за газа (mm)

7.5

7.5

Параметри H536-613 (rpm) за макс. топл. мощност (*)

5200

5850

Параметри H541-610 (pwm%) за макс. топл. мощност (*)

100

80

Параметър H612 (rpm) за мин. топл. мощност (*)

1650

1700

Gas G31 - 3P - 37 mbar

Параметър H609 (pwm%) за мин. топл. мощност (*) Параметър H611 (rpm) мощност запалване (*) Параметър H608 (pwm%) мощност запалване (*)

13

10.5

3700

3100

35

20

Taб. 2.1

(*) При комини с дължина по-голяма от 2/6 m избирайте стойностите дадени в таблиците от § 12.1.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

30


15. ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ ЗА КОТЕЛА Промяната на параметрите за котела могат да се правят само от квалифициран персонал действайки по описания по-долу начин: a) натиснете едновременно бутоните , разположени на челния панел на котела, в продължение на около 3 s до появата върху дисплея на параметър H90; b) с бутоните изберете параметър за промяна c) с бутоните и променяйте параметъра; d) натиснете бутон за излизане от програмиране и запаметяване. Следват параметрите за обща употреба: N° параметър

Описание

Фабрична стойност

H90

Задаване намалена температура БГВ (°C)

10

H91

Aктивиране на програма БГВ (0=aктивирана; 1=неактивирана)

1

H505

Максимална температура (°C) отоплителен контур HC1, отговарящ на: - главен контур при инсталации с единствена зона; - контур на зоната, където е инсталиран климатичния реголатор QAA73 при инсталации c повече зони за висока температура; - контур на зоната висока температура при смесена инсталация и използвани аксесоари SIEMENS AGU2.500.

80

H507

Максимална температура (°C) на контур отопление HC2 при инсталация с повече зони, отговаряща на инсталация за зона ниска температура в случай, че се използват аксесоари SIEMENS AGU2.500.

80

H516

Teмпература на автоматично превключване Лято / Зима (°C).

20

H532

Избор на климатична крива за контур отопление HC1 (вижте графика 1)

15

H533

Избор на климатична крива за контур отопление HC2 (вижте графика 1)

15

H536

Избор на мощност (rpm) за отопление

H612

Избор на обороти (rpm) : минимална мощност

Вижте параграф 12.1

H536-H613

Избор на обороти (rpm) : максимална мощност отопление/ БГВ

H541-H610

Избор PWM (%):максимална мощност отопление/ БГВ

H544

Време за постциркулация на помпата за режим отопление (min)

10

H545

Време за изчакване на горелката между две запалвания (s)

180

H552

Избор хидравлично устройство (вижте инструкциите придружаващи аксесоар SIEMENS AGU2.500). 2 H552 = 50 c AGU2.500 и c QAA73 + зони с вътрешен термостат H552 = 80 con RVA 47

H553

Конфигурация отоплителни контури. H553 = 12 con AGU2.500

21

H615

Функции за програмиране:

9

H632

Конфигурация на системата с разделителна помпа P1 H632 = 00001111 con AGU2.500 e con QAA73 + зона със стаен термостат H632 = 00001111 con RVA 47 H632 = 00001000 c бойлер без сепаратор

00001100

Стойността на всеки Bit може да бъде 1 или 0 За да промените този параметър натиснете бутоните 5 и 6 за избиране bit за промяна (b0 е битът в дясно, b7 е последният bit в ляво). За промяна стойността на Bit натиснете бутони 7 и 8. H641

Време за поствентилация на вентилатора (s)

10

H657

Setpoint на режим AНТИЛЕГИОНЕЛА

0

6080 °C = интервал на избираема температура 0 = неактивирана функция

Taб. 4

При смяна на електронната платка, проверете дали зададените параметри отговарят на предвидените за този модел котел, cъгласно наличната документация в Специализираната Сервизна Служба. 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

31


16. ПРЕДПАЗНИ И РЕГУЛАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ Котелът е проектиран в пълно съответствие с европейските стандарти и в частност е оборудван със следното: • Термостат за защита от прегряване. Благодарение на датчика разположен на страна подавана вода за отопление, термостатът прекъсва газовия поток към главната горелка в случай на прегряване на водата. При такива условия котелът се блокира и може да се запали едва след отстраняване на причината за възникналата аномалия. Може да повторите запалването на котела натискайки бутон reset, монтиран на командния панел на котела. Забранява се изключването на тази защита. • Teрмостат димни газове Този защитен елемент, монтиран на евакуационната тръба димни газове вътре в котела, прекъсва газовия поток към горелката при достигане на температура по-висока от 90 °C. Натиснете бутона за възстановяване, монтиран на самия термостат, след като сте отстранили причината за прегряването. Натиснете бутон reset на командния панел, за да включите отново котела. Забранява се изключването на тази защита. Детектор за йонизация на пламъка Електродът за следене на пламъка гарантира безопасното функциониране в случай на неизправност в газоподаването или непълно междинно запалване на горелката. При такива обстоятелства котелът блокира. Необходимо е да натиснете бутон reset, намиращ се на командния панел на котела, за да възстановите нормалните условия на работа. • Постциркулация на помпата Постциркулацията на помпата, електронно управлявана, има продължителност 10 минути и се активира в режим отопление, след загасване на горелката от задействане на стайния термостат. • Устройство за защита от замръзване Електронното управление на котлите включва функцията „защита от замръзване” в системата централно отопление, която задейства горелката, когато температурата на отоплителния поток на системата падне под 5°С, до достигането на 30°С. Тази функция се активира, когато котелът е свързан към електрозахранването, газоподаването е включено и системното налягане е в рамките на изискуемото. Функция против блокиране на помпата В случай че няма заявка за топлинна енергия (в режим отопление или БГВ), в продължение на 24 часа, помпата се включва автоматично за 10 секунди. • Воден пресостат Това устройство позволява запалване на горелката, когато налягането в контура е по-голямо от 0,5 bar.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

32


010905_0200

17. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗАПАЛВАНЕ И ДЕТЕКТОРЕН

Фиг. 15

18. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕТО Котелът е оборудван с два отвора за свързване, специално проектирани за осигуряване възможност на техниците да измерят КПД на горенето след монтирането и да проверят дали продуктите на горенето не представляват здравословен риск. Едният отвор е за свързване към изпускателния кръг на димния газ и позволява непрекъснатото следене на качеството на продуктите на горенето и на ефективността на горенето. Другият отвор е за свързване към смукателния кръг на горивния въздух и позволява проверка на рециклирането на продуктите на горенето в случай на монтиране на коаксиални тръбопроводи. При точката на свързване на кръга на димния газ могат да бъдат измерени следните параметри:  Температура на продуктите на горенето;  Концентрация на кислород или въглероден диоксид (CO2); 

Концентрация на въглероден оксид (CO).

Температурата на горивния газ трябва да се измерва при точката на свързване на системата за аспирация на въздух, като измервателната сонда се поставя на концентричната връзка.

0608_3104

/ CR_0051

Важно: след приключване на проверките затворете отворите c предвидените за целта тапи.

димни газове

въздух за горенето

Фиг. 16

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

33


19. AКТИВИРАНЕ ФУНКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ МА КОМИНА За по-лесно измерване КПД на горенето и чистотата на отделените газове е възможно активирането на

020429_0200

функция почистване на комина следвайки дадените по-долу указания: 1) натиснете едновременно бутоните (2-3) докато на дисплея се появи символ " " в съответствие със символ (около 3 сек., но не повече от 6 сек.). При тези условия котелът работи на максимална топлинна мощност предвидена за отопление. 2) натиснете един от бутоните , за да завършите функцията.

Фиг. 17

20. ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА С цел осигуряване оптимална ефективност на котела е необходимо да се извършват ежегодно следните проверки: - проверка за плътност на гарнитурите в контурите за захранване с газ и тези на горене; - проверка за правилното разположение на електродите запалване и следене на пламъка; - проверка състоянието на горелката и правилното и фиксиране; проверка състоянието на горелката • - проверка за евентуални замърсявания в горивната камера. Използвайте прахосмукачка за почистването; - проверка за правилната настройка на газовия клапан; • - проверка налягането в отоплителния контур; • - проверка налягането в разширителния съд; • - проверка за правилната работа на вентилатора; • - проверка за запушвания в димните и аспирационни тръби; • - проверка за евентуални отпадъци в сифона; • - проверка за цялостта на магнезиевия анод, където го има, за котли с бойлер; •

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Преди всяка проверка изключете електрическото захранване на котела. След приключване на операциите по поддръжка поставете потенциометрите и/ или работните параметри на котела на първоначалните позиции.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

34


0709_0509

/ CR_0046_IT

21. РАБОТНА СХЕМА НА КОТЕЛА

диафрагма въздух/газ

Фиг. 18

Легенда: 1 кран за източване 2 манометър 3 сифон 4 сонда NTC отопление 5 предпазен термостат 105°C 6 газов клапан 7 топлообменник вода-дим 8 eлектрод следене на пламъка 9 горелка 10 eлектрод запалване 11 смесителен колектор въздух/газ 12 миксер с вентури 13 диафрагма газ 14 вентилатор 15 термостат димни газове 16 връзка към комина c термостат димни газове 17 автоматичен обезвъздушителен клапан 18 воден пресостат 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

35


Цвят и клеми C = Св. син M = Кафяв N = Черен R = Червен G/V = Жълто/зелен B = Бял

0608_0518

/ CR_0035-IT A

22. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

36

912.494.1 - IT


23. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модел на Котела LUNA HT Категория газ

1.850 II2H3P

1.1000 II2H3P

Номинална топлинна мощност

kW

87,2

105

Намалена топлинна мощност

kW

26,4

29,8

Номинална топлинна мощност 75/60°C Номинална топлинна мощност 50/30°C Намалена топлинна мощност 75/60°C Намалена топлинна мощност 50/30°C КПД съгласно директива 92/42/CEE

kW

85

102

kcal/h

73.100

87.720

kW

91,6

110,3

kcal/h

78.776

94.858

kW

25,7

29

kcal/h

22.102

24.940

kW

27,8

31,4

kcal/h

23.908

27.004

****

****

Максимално водно налягане отоплителен контур Водно съдържание на котела

bar

4

4

l

13,7

21

25÷80

25÷80

Температурен обхват отоплителен контур

°C

Тип

C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23

Диаметър концентричен комин

mm

Диаметър концентрични аспирационни тръби

mm

110 160

110 160

Диаметър сдвоен комин

mm

110

110

Диаметър сдвоени аспирационни тръби

mm

110

110

Максимален дебит димни газове

kg/s

0,041

0,050

Минимален дебит димни газове

kg/s

0,013

0,015

Максимална температура димни газове

°C

74

79

Клас NOx

5

5

Вид газ

G20

G20

G31

G31

Налягане при захранване с природен газ 2H (G20)

mbar

20

20

Налягане при захранване с газ пропан 3P (G31)

mbar

37

37 230

Захранващо напрежение

V

230

Честота на електрическото захранване

Hz

50

50

Номинална електрическа мощност

W

150

200

Нетно тегло Размери

kg

94

98

височина ширина

mm

950

950

mm

600

600

дълбочина

mm

650

650

IPX5D

IPX5D

Степен на защита от влага и проникване на вода (**) (**) според EN 60529

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

37


Дистрибутор за България БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com Дистрибутор за България БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www Дистрибутор за България БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com.bulgariatherm.com

Дистрибутор за България БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

912.494.1 - IT

38

baxi_instruct_lunaht 1850-1.1000_nb