Page 1

BAXI LUNA 3 comfort HT SOLAR Кондензационен cтенен акумулиращ газов котел, с подготовка за свързване към слънчеви панели

Инструкция за експлоатация, предназначена за потребител и технически персонал

СЕ

0085 1


Уважаеми Потребители, Ние сме убедени, че Вашият нов котел ще задоволи напълно всичките Ви изисквания. Покупката на всяко изделие BAXI гарантира, както Вие очаквате, добра работа и бързо и лесно обслужване. Молим Ви, да не оставяте настрана настоящата инструкция, преди да сте я прочели внимателно. Тя съдържа полезна информация за правилното и ефективно използване на Вашия нов продукт.

Частите от опаковката (найлонови пликове, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни. BAXI S.p.A. декларира, че тези модели котли притежават сертификат CE и отговарят на следните Директиви: - Директива газ 90/396/CEE - Директива КПД 92/42/CEE - Директива Електромагнитна Съвместимост 2004/108/CEE - Директива ниско напрежение 2006/95/CEE

CE

Baxi s.p.a., един от водещите производители в Европа на отоплителни и водонагревателни съоръжения за домашни нужди (стенни газови котли, подови котли и електрически бойлери) получил сертификат CSQ съгласно изискванията на нормативи за качество-ISO 9001. Този сертификат удостоверява, че съществуващата Система за Качество в Baxi s.p.a. от Bassano del Grappa, където е произведен този котел, отговаря на най-строгите световни стандарти - UNI EN ISO 9001 – отнасящ се за всички фази на производството.

2


СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1. Предупреждения преди монтажа......................................................................................................4 2. Предупреждения преди пускане в действие....................................................................................4 3. Пускане в действие на котела ..........................................................................................................5 4. Специални функции..........................................................................................................................11 5. Пълнене на съоръжението...............................................................................................................13 6. Изключване на котела.......................................................................................................................13 7. Промяна вида газ...............................................................................................................................13 8. Изключване на съоръжението за продължително време. Защита против замръзване............14 9. Сигнализации и задействане на елементи от защитата................................................................14 10. Инструкция за общо техническо обслужване..................................................................................15

ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЕРВИЗНАТА СЛУЖБА 11. Общи предупреждения........................................................................................................................16

12. Предупреждения преди монтажа.......................................................................................................16 13. Монтаж на котела................................................................................................................................17 14. Свързване на слънчевата инсталация..............................................................................................22 15. Монтаж на комините............................................................................................................................25 16. Електрически връзки...........................................................................................................................29 17. Монтаж на климатичния регулатор AVS 77.......................................................................................30 18. Cвързване на външна сонда...............................................................................................................31 19. Електрическо свързване на слънчевия регулатор............................................................................33 20. Обезвъздушаване на инсталацията........ ..........................................................................................35 21. Електрическо свързване на зонов контур..........................................................................................35 22. Програмиране на параметрите посредством климатичен регулатор AVS 77................................36 23. Промяна на вида газ............................................................................................................................37 24. Устройства за регулировка и защита.................................................................................................39 25. Разположение на електродите запалване и следене на пламъка...................................................40 26. Проверка параметрите на горене.......................................................................................................41 27. Характеристики дебит/ напор..............................................................................................................41 28. Демонтаж на топлообменника вода-вода..........................................................................................42 29. Демонтаж на магнезиевия анод.........................................................................................................43 30. Изпразване на бойлера.......................................................................................................................43 31. Почистване на бойлера.......................................................................................................................43 32. Годишна поддръжка.............................................................................................................................44 33. Визуализиране параметрите на дисплея...........................................................................................45 34. Функционална схема............................................................................................................................47 35. Схема за свързване на клеморедите.............................................................................................48-49 36. Нормативи.............................................................................................................................................50 37. Технически характеристики..................................................................................................................52

3


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Този котел служи да затопли водата до температура по-ниска от тази на кипене при атмосферно налягане. Той трябва да се свърже към отоплителен и БГВ контур, отговарящ на неговите характеристики и мощност. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, спазвайки действащите нормативни изисквания, направете следното: a) Проверете дали котелът е настроен за работа с вида газ на разположение. Това може да се види от надписите върху амбалажа и от табелата на котела. b) Проверете комина за: наличие на подходяща тяга, отсъствие на стеснения и свързани към същия комин други апарати, ако разбира се комина не е проектиран да обслужва повече потребители, съгласно действащите нормативни изисквания. c) Проверете дали, при вече използван комин, същият е добре почистен, тъй като откъсване на налепи от сажди при работещ котел, може да затрудни преминаването на димните газове. d) За да се гарантира правилна работа на котела е задължително спазването на следните изисквания: 1. Контур БГВ: 1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на литър вода) се препоръчва монтиране на дозатор на полифосфати или подобна система със същия ефект, отговаряща на действащите нормативи. 1.2. Необходимо, след монтажа и преди използването му, инсталацията да се измие основно. 2. Контур отопление 2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно отоплителния контур, за да отстраните всякакви отпадъци от заварки, резби и евентуални разтворители, използвайки подходящи продукти (некиселинни и неалкални), които не повреждат метали, пластмаса и гума. Препоръчваните почистващи продукти са: SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore за отоплителни инсталации. За използването на тези продукти следвайте съответните инструкции. 2.2. Съществуваща инсталация: Преди да монтирате котела, съществуващата инсталация трябва да се изпразни напълно и да се почисти основно, използвайки подходящи почистващи препарати, като цитирани по-горе в точка 2.1. За защита на инсталацията от котлен камък е необходимо използването на защитни продукти като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни инсталации. За използването на тези продукти следвайте съответните инструкции. Напомняме ви, че наличието на утайки в отоплителната инсталация влошава работата на котела (прегряване и шум в топлообменника). Неспазването на горепосочените предупреждения води до отпадане на гаранцията за апарата.

1. 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЯ 2. Първоначалният пуск на котела трябва да се осъществи от Упълномощена Сервизна Служба, която трябва да провери: a) Дали данните от табелата отговарят на тези от захранващата мрежа (електрическа, водна и газова). b) Дали отоплителната инсталацията отговаря на действащите нормативни изисквания. c) Дали при електрическото свързване има подходящо заземление. Нормативите на Упълномощена Техническа Служба са дадени в специално приложение. Неспазването на казаното по-горе води до отпадане на гаранцията. Преди да пуснете в действие котела отстранете защитното покритие. Не използвайте за тази цел абразивни инструменти и материали, за да не повредите боядисаните части.

4


3. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА КОТЕЛА

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато за първи път се подава електрическо захранване на котела, или когато дълго време не е имало такова, на дисплея се визуализира надпис CLOW. Тази сигнализация показва, че вътрешната батерия на AVS 77 се зарежда в момента. Продължителността на зареждане е около 5 минути и през това време функцията ПРОГРАМИРАНЕ на параметри е изключена. Могат да се правят всички настройки за температурата, но не е възможно да се променят стойностите на параметрите, докато не изчезне надписа от дисплея. Батерията се зарежда напълно 12 часа, след включване на захранването.

4. За правилно запалване на котела следвайте казаното по-долу: • Подайте електрическо захранване на котела. • Отворете кранчето за газа. • Натиснете бутон , от дистанционното (фиг. 1), за да изберете режима на работа за котела, съгласно описанието в параграф 3.2. Забележка: избирайки режим на работа ЛЯТО

котелът ще работи само при консумация на БГВ.

• Посредством бутони +/-, изберете желаната температура за отопление и БГВ, следвайки описаното в параграф 3.3.

Фиг. 1

5


3.1 ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛ При работа на котела от дисплея на дистанционното могат да се визуализират 4 различни нива на мощност в зависимост от степента на модулация на котела, както е показано на фиг.2.

FФиг.2 п

3.2 ОПИСАНИЕ НА БУТОН Натискайки този бутон могат да се изберат следните режими на работа: • ЛЯТО • ИЗКЛЮЧЕН • ЗИМА • САМО ОТОПЛЕНИЕ • ЛЯТО + ОХЛАЖДАНЕ (опция – вижте параграф 33) • ОХЛАЖДАНЕ (опция – вижте параграф 33) В режим ЛЯТО на дисплея се визуализира символ активно (функция против замръзване активна).

. Котелът задоволява само нуждите за БГВ, отоплението НЕ е

Избирайки ИЗКЛЮЧЕН на дисплея НЕ се визуализира нито един от символите функцията против замръзване, всяко искане за БГВ или отопление не се изпълнява. В режим ЗИМА на дисплея се визуализира символ (функция против замръзване активна).

. Котелът задоволява, както нуждите за БГВ, така и за отопление

При САМО ОТОПЛЕНИЕ на дисплея се визуализира символ (функция против замръзване активна).

3.3 ОПИСАНИЕ НА БУТОН

. В този режим е активна само

. Котелът задоволява само нуждите за отопление

(АВТОМАТИЧЕН – РЪЧЕН - ИЗКЛЮЧЕН)

С този бутон може да се избира една от следните функции касаещи отоплението: AВТОМАТИЧЕН – РЪЧЕН – ИЗКЛЮЧЕН, както е описано по-долу. AВТОМАТИЧЕН (визуализира символ ) Тази функция активира часовото програмиране за работата на котела в режим отопление. Искането за отопление зависи от избраното часово програмиране (стайна температура COMFORT или намалена температура ). Вижте параграф 3.6 за програмиране на времето. РЪЧЕН (визуализира символ ) Тази функция изключва програмирането и котелът работи в режим отопление при стайна температура избирана с бутоните +/. ИЗКЛЮЧЕН (символ ) Поставяйки телекомандата на ―Off‖, дисплеят визуализира символ режим против замръзване).

6

и режим отопление е изключен (остава активен


3.4 РЕГУЛИРАНЕ НА СТАЙНАТА И БГВ ТЕМПЕРАТУРА Регулирането на стайната температура

и тази за БГВ

се извършва посредством бутоните +/- (фиг. 1).

Запалването на горелката се визуализира на дисплея със символ

, както е описано в параграф 3.1.

ОТОПЛЕНИЕ При работа на котела в режим отопление на дисплея от фиг.1 се визуализира символ При ръчно регулиране на стайната температура на дисплея излиза надпис ―tAMB‖.

и стайна температура (°C).

БГВ При работа на котела в режим БГВ на дисплея от фиг.1 се визуализира символ и стайна температура (°C). При ръчно регулиране на температурата за БГВ на дисплея се визуализира символ и стайна температура (°C). Препоръчваме през лятото, при максимално слънцегреене, да регулирате температурата на БГВ за бойлера на 450 С и да изключите функция БГВ за котела за нощния и сутрешен интервал, както е показано в параграф 3.7.

3.4.1. Климатичен регулатор, монтирано в котела Ако дистанционното е монтирано в котела, бутоните +/контур.

регулират температурата на подаваната вода за отоплителния

3.4.2. Използване на смесителния вентил за БГВ Контурът БГВ е снабден с термостатичен смесител с ръчно управление, който осигурява постоянна температура на БГВ, дори и при акумулирани високи температури в бойлера (при включен слънчев контур през лятото) За да осигурите достъп до смесителния вентил следвайте инструкциите дадени в глава 16, касаещи достъпа до електрическите части на котела.

Ако регулировката на БГВ направена от климатичния регулатор е по-голяма от стойността зададени на термостатичния смесител, вода ще излиза при температурата на последния (например, ако регулаторът има зададената температура до 65°C и смесителят е настроена за 45°С, водата за потребление ще бъде с температура от 45 ° C). Забележка: Инструкциите за климатичния регулатор са дадени в съответното ръководство.

7


3.5 ПРОГРАМИРАНЕ (PROGR) ИЗБИРАНЕ ДАТА-ЧАС Натиснете бутон IP: на дисплея се визуализира (за кратко време) надпис PROGR и започва да мига времето. Забележка: Ако не се използва никакъв бутон, тази функция се изключва автоматично след 1 минута. • Използвайте бутоните +/, за да изберете часа; • Натиснете бутон OK; • Използвайте бутоните +/, за да изберете минутите; • Натиснете бутон OK; • Използвайте бутоните +/, за да изберете ден от седмицата ―Day‖ 1…7 , което отговаря на Lunedi…Domenica (Понеделник...Неделя); Натиснете бутон IP, за да излезете от избора ДАТА - ЧАС.

3.6 ПРОГРАМИРАНЕ ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ За да активирате програмирането в режим отопление, натиснете бутон (на дисплея на дистанционното се визуализира символ ).Програмирането позволява да се избира автоматично работа на котела в режим отопление за определени часови интервали и за определени дни от седмицата. Това програмиране на работата на котела може да се прави за отделни дни или групи от повече последователни дни. 3.6.1. Отделни дни

За всеки избран ден има на разположение 4 часови интервала (4 периоди на запалване и загасване на котела в режим отопление, с различно разписание за отделните дни), както е дадено в следната таблица: ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ

MONDY

DAY 1 (понеделник)

TUEDY

DAY 2

WEDDY DAY 3

On 1

Of 1

On 2

Of 2

On 3

Of 3

On 4

Of 4

06:00

08:00

11:00

13:00

17:00

23:00

24:00

24:00

(вторник) (сряда)

THUDY

DAY 4

(четвъртък)

FRIDY

DAY 5

(петък)

SATDY

DAY 6

(събота)

SANDY DAY 7

(неделя)

За да изберете отделен интервал за време действайте както следва: 1) Натиснете бутон IP и след това бутон ; 2) изберете един ден от седмицата (1…7) посредством бутоните +/; 3) натиснете бутон OK; 4) дисплеят визуализира надпис on 1 и четирите мигащи цифри за час, както се вижда на фигурата по-долу; 5) посредством бутоните +/изберете час за запалване на котела; 6) натиснете бутон OK; 7) дисплеят визуализира надпис of 1 и четирите мигащи цифри за час; 8) посредством бутоните +/изберете времето за загасване на котела; 9) натиснете бутон OK; 10) повторете същите операции от т.4, за да изберете останалите 3 интервала за време; 11) натиснете бутон IP, за да излезете от менюто.

8


Заб.: Избирайки час на запалването on… равен на часа на изключване of…, интервалът на време е анулиран и програмирането преминава към следващия интервал. (пример: on1=09:00 – of1=09:00 програмата „прескача‖ интервал 1 преминавайки на on2…).

3.6.2. Групи от дни Тази функция предполага програмирането на 4 часови интервала за запалване и загасване на котела, за повече дни, или за цялата седмица (вижте дадената по-долу таблица). За да изберете един часови интервал действайте по следния начин: 1) Натиснете бутон IP и след това бутон ; 2) Изберете ГРУПА от дни посредством бутоните +/; 3) натиснете бутон OK 4) повторете операциите описани в точки 4-10 на параграф 3.6.1.

От понеделник до петък

ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ Както в параграф 3.6.1.

Събота и неделя

07:00 – 23:00

DAY 1 2 3 4 5 6

От понеделник до събота

Както в параграф 3.6.1.

DAY 1 2 3 4 5 6 7

Всички дни от седмицата

Както в параграф 3.6.1.

Taблица за наличните групи от дни Група „MO– FR”

DAY 1 2 3 4 5

Група „SA – SU”

DAY

Група „MO – SA” Група „MO – SU”

67

9


3.7 ПРОГРАМИРАНЕ НА БГВ РЕЖИМ Този режим се състои в програмирането на 4 часови интервала за работа на котела в режим БГВ в рамките на седмицата ( програмираните часови интервала са еднакви за всички дни от седмицата). За да изберете часово програмиране в БГВ режим действайте по следния начин: 1) Натиснете бутон IP и последователно бутон , за да започнете програмиране (отопление и БГВ); 2) Изберете програмата БГВ ―HW PR‖ използвайки бутони +/; 3) Натиснете бутон OK 4) Задайте часовите интервали, в които да се активира режим БГВ, повтаряйки описаните операциите в точки 4-10 от параграф 3.6.1 (фабрични стойности 06:00 - 23:00).

ВАЖНО: за да се активира седмично програмиране трябва инсталатора да въведе параметър ―HW PR‖ = 2, както е описана в параграф 30.

10


4. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 4.1 ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧНА – КОМФОРТ Предназначението на тази функция е да се зададат две различни стойности за стайната температура: Economy / Comfort. Съветваме ви да изберете температура ECONOMY по-ниска от температура COMFORT. За да изберете желаната стайна температура, натиснете бутон

:

• Надписът ―ECONM‖ показва, че избраната стайна температура е намалената: На дисплея се визуализира символ ; • Надписът ―COMFR‖ показва, че избраната стайна температура е номиналната: На дисплея се визуализира символ ; За да промените временно стайната температура използвайте бутоните +/или вижте параграф 4.3. Тази функция може да бъде ръчна или автоматична, както е описана по-долу: АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (на дисплея се визуализира символ

)

Зададената стайна температура, зависи от часовия интервал (параграф 3.6). Вътре, в часовия интервал, стайната температура е тази за COMFORT, извън този часови интервал, стайната температура е тази за ECONOMY. Натискайки бутон може да се промени временно стайната температура (от COMFORT в ECONOMY и обратно) до следващата промяна за зададения часови интервал. РЪЧЕН РЕЖИМ (на дисплея се визуализира символ ) Натиснете бутон и изберете ръчен режим за котела. Натискайки бутон може да се промени временно стайната температура (от COMFORT в ECONOMY и обратно) до следващото натискане на бутона.

11


4.2 ФУНКЦИЯ ДУШ Функция душ осигурява максимален комфорт в режим БГВ, например при взимане на душ. Тази функция позволява консумацията на БГВ да става при по-ниска от номиналната температура. За да се промени стойността на максималната температура на функция душ действайте според описаното в параграф 4.3. Тази функция може да се активира ръчно по следния начин: • Натиснете един от двата бутона +/- ( ) и последователно бутон , за да активирате функцията(на дисплея се появява за известно време надпис SHOWR последван от надпис HW SS); • натиснете бутон OK докато на дисплея мига температурата на подаване и символ ; • продължителността на тази функция е 60 минути (през този период символът мига). След изтичане на това време температурата на БГВ приема отново стойността, която е имала преди тази функция (на дисплея излиза символ постоянно светещ). Заб.: за да се изключи тази функция, преди изтичането на 60 минути, действайте по следния начин : • натиснете един от двата бутона +/- ( ) и след това натиснете бутон ; • На дисплея се визуализира надпис ―HWSS ― и последователно надпис „OFF‖.

4.3 ПРОМЯНА СТОЙНОСТИТЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПОСРЕДСТВОМ БУТОН За да промените температурата действайте по следния начин: • Натиснете бутон IP, за да активирате функция PROGR; • Посредством бутон Функция COMFR

ECONM

NOFRS

SHOWR

може да избирате различни функции съгласно дадената по-долу табела:

Визуализиране Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 20°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 18°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 5°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 40°C)

Описание на функцията Работа на котела в режим отопление при номинална температура. Работа на котела в режим отопление при намалена температура. Работа на котела в режим против замръзване. Работа на котела в режим БГВ при зададената температура.

• За да промените стойността при избраната функция действайте с бутоните +/• За да излезете натиснете бутон IP

4.4 ФУНКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ (БУТОН

;

)

4.4.1 ИЗКЛЮЧЕНО ПРОГРАМИРАНЕ (ПРОГРАМА ВАКАНЦИЯ) Посредством тази функция може да забраните временно, за определен период от време, избора на часово програмиране (глава 3.6). През този период се гарантира минимална вътрешна температура (фабрична настройка 5°C), която може да се променя съгласно казаното в параграф 4.3 за режима против замръзване ―NOFRS‖. За да активирате тази функция, действайте в следния ред: • натиснете бутон • натиснете бутон 12

, за да изберете функция “AUTO” (символ ); на дисплея се появява надпис MM 60, а символите

10

12

мигат.


В този пример функцията има продължителност 60 минути.

Действайте посредством бутоните +/, за да изберете продължителността на функцията, интервалът за регулиране е 10 минути. Времето може да варира от 10 минути до максимум 45 дни. Натискайки бутон + след 90 минути на дисплея излиза надпис HH 02: В този случай времето е в часове. Интервалът е от 2 до 47 часа. Натискайки бутон + след 47 часа на дисплея излиза надпис DD 02: В този случай времето е в дни. Интервалът е от 2 до 45 дни (интервал на регулиране 1 ден). • натиснете бутон ОК, за да активирате функцията и да излезете от режим програмиране. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като е активирана тази функция, внимавайте да не натиснете някой друг бутон. Натискайки други бутони от дистанционното може да активирате погрешно ръчно действие (символът мига на дисплея) и функцията ―Изключено програмиране‖ се прекъсва. В този случай трябва да повторите процедурата за активиране на функцията, както е описано в началото на този параграф. 4.4.2 РЪЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (PARTY) Тази функция се състои в задаване на временна стайна температура. След изтичане на този период се връща на предишно избрания режим. За да активирате функцията действайте по следния начин: • натиснете бутон , за да изберете функция ―MAN‖ (символ ); • натиснете бутон на дисплея се появява надпис MM 60 и символ мига; • регулиране продължителността на функцията е същото, като описаното в параграф 4.4.1. • за да промените стойността на стайната температурата натиснете бутон OK (на дисплея се визуализира надпис ―AMB‖) и действайте с бутоните +/. • натиснете бутон ОК, за да активирате функцията и да излезете от режим програмиране.

5. ПЪЛНЕНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО RIEMPIMENTO IMPIANTO Котелът е снабден със система за автоматични пълнене. За повече информация вижте параграф 13.4 (часта за инсталатор).

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА За да изключите котела трябва да прекъснете електрическото захранване. Ако котелът е на ―OFF‖(параграф 3.2), електрическите вериги остават под напрежение и е активна функцията против замръзване (параграф 8). Изключвайки напрежението, слънчевият регулатор се изключва също. 6. SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA 9. SEGNALAZIONI-INTERVENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA 7. CA 7. ПРОМЯНА ВИДА ГАЗ IO GAS Котлите могат да работят както с Метан, така и с Пропан-Бутан. Когато е необходима такава трансформация, повикайте Специализираната Сервизна Служба.

5.

13


8. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО. ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ Добрата практика изисква да се избягва изпразването на целия отоплителен кръг, тъй като честата подмяна на водата води до увеличено натрупване на котлен камък във вътрешността на котела и в отоплителните тела. Ако през зимата отоплителното съоръжение няма да се използва и има опасност от замръзване ви съветваме да смесите водата с подходяща за целта незамръзваща течност, като гликол-пропилен, с добавки предпазващи от корозия и натрупване на котлен камък. Електронното управление на котела притежава функция „против замръзване‖, която при температура на подаване пониска от 5 °C включва горелката до достигане на температура на подаване 30 °C. Taзи функция е активна само ако: * на котела е подадено електрическо захранване; * има газ; * налягането в контура отговаря на нормите; * котелът не е блокирал. Слънчевата инсталация трябва също да е защитена от замръзване, използвайки подходящи средства (вижте параграф 14.1)

9. СИГНАЛИЗАЦИИ - ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ЗАЩИТНА АПАРАТУРА Има два вида сигнализации визуализирани от дистанционното: ANOMALIA (АНОМАЛИЯ) и BLOCCO (БЛОКИРАНЕ). ANOMALIА При наличие на аномалия на дисплея се визуализира мигащ надпис <ERROR> (ГРЕШКА). Аномалията се идентифицира с код на грешка следван от буквата E и не може да се възстанови от потребителя. Повикайте Специализираната Сервизна Служба. БЛОКИРАНЕ При блокиране на дисплея се визуализира мигащ надпис >>>OK, който се редува (на всеки 2 секунди) с друг мигащ надпис <ERROR> (ГРЕШКА). Блокирането се идентифицира с код на грешка следван от буквата E. Натиснете два пъти бутон OK, за да включите отново електронната платка и да възстановите работата на котела. Дисплеят визуализира надпис <RESET> и последователно надпис >>>OK. Операцията за възстановяване ( натискайки бутон "OK") може да се повтори максимум 5 пъти, след което на дисплея на АVS 77 излиза надпис "155Е". При тези условия възстановяването трябва да се прави с бутон RESET, намиращ се в котела (фиг. 4). Заб.: Ако на дисплея на климатичния регулатор се появи код на грешка, различен от споменатите, или една и съща повреда се повтаря, обърнете се към Сервизната служба.

Фиг. 4

14


9.1 ТАБЛИЦА НА ПО-ЧЕСТИТЕ ПОВРЕДИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ КОД

ВИД ПОВРЕДА

ОТСТРАНЯВАНЕ

10E

Повреден датчик външна сонда

Повикайте Специализирания сервиз.

20E

Повреден датчик NTC подаване

Повикайте Специализирания сервиз.

28E

Повреден датчик NTC димни газове

Повикайте Специализирания сервиз.

50E

Повреден датчик NTC за БГВ

Повикайте Специализирания сервиз.

60E

Повредена сонда стайна температура

Повикайте Специализирания сервиз.

62E

Повикайте Специализирания сервиз.

110E

Превишена софтуер версията на електронната платка Грешка в комуникациите между платката и климатичния регулатор AVS 77 Повреден чсовник на климатичния регулатор AVS 77 Задействал предпазен термостат

119E

Липса на консенсус с водния пресостат

125E

Задействала защита при липса на циркулация на водата или наличие на въздух в контура Активиране на функция „антилегионела‖

88E 95E

127E

133E

Задействал NTC димни газове поради превишена температура Изкл. елзахранването на котела поради аномалия Е125 или Е130 Липса на газ

151E

Вътрешна грешка на платката

155Е 156E

Превишен максималния брой опити за Reset (позволени 5 бр. ) Много ниско захранващо напрежение

160E

Недостигнат скоростен праг на вентилатора

193E

Наличие на въздух в контура

130E 131E

Повикайте Специализирания сервиз. Повикайте Специализирания сервиз. Натиснете 2 пъти бутон OK, за да възстановите работата (фиг. 1). Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Проверете дали налягането в контура отговаря на предписаното. Вижте глава пълнене на инсталацията. Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Натиснете 2 пъти бутон OK, за да възстановите работата (фиг. 1). Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Сигнализацията е временна и се изключва автоматично след изтичане на зададеното време. Натиснете 2 пъти бутон OK, за да възстановите работата (фиг. 1). Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Натиснете 2 пъти бутон OK, за да възстановите работата (фиг. 1). Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Натиснете 2 пъти бутон OK, за да възстановите работата (фиг. 1). Ако аномалията продължава повикайте Специализирания сервиз. Повикайте Специализирания сервиз. проверете разположението на запалителните електроди (параграф 24). Натиснете бутон „RESET” (фиг. 4) Изчакайте напрежението да достигне нормалните стойности. Работата на котела се възстановява автоматично. Повикайте Специализирания сервиз. Сигнализацията за повреда е временна. Работата на котела се възстановява автоматично.

Всички повреди се визуализират по степента на важност; ако едновременно има повече от една повреди, първо се визуализира най-значимата. След като се отстрани причината за тази повреда, се визуализира следващата и т. н. Ако една повреда се повтаря многократно, повикайте Специализирания сервиз.

10. ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБЩО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ За да се гарантира перфектна и сигурна работа на котела е необходимо в края на всеки сезон да се извърши технически преглед от Специализирания сервиз. Един грижлив технически преглед води до икономии при поддръжката на съоръжението. Външното почистване на апарата не трябва да се прави с абразивни, агресивни и/ или лесно запалими препарати (като бензин, спирт и др.) и винаги при изключен котел (вижте глава 5 изключване на котела).

15


11. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Инструкциите, които следват са предназначени за техническия персонал, давайки им възможност да извършат правилен монтаж на съоръжението. Инструкциите, касаещи запалването и експлоатацията на котела се съдържат в частта за потребителя. При инсталиране на котела трябва да се спазват съществуващите местни и европейски нормативи, отнасящи се за газови отоплителни уреди. Освен гореказаното трябва да знаете също, че: • Котелът може да се използва с всякакъв тип отоплителни тела, захранвани с две или една тръба. Напречното сечение на контура трябва да се изчислява съгласно съществуващите методи, държейки сметка на характеристиката дебит-напор, намираща се на табелата на апарата и дадена в параграф 26. • Частите от опаковката (пластмаса, полистирол и др.), криещи опасности, не трябва да са достъпни за деца. • Първото запалване трябва да се извърши от Специализираната техническа служба. Неспазването на гореказаното води до отпадане на гаранцията

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТО Този котел служи за затопляне на водата до температура по-ниска от тази на кипене и при атмосферно налягане. Той се свързва към отоплителната инсталация и към системата за разпределение на БГВ в зависимост от своята мощност и характеристики. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, проверете следното: а) Дали котелът може да работи с вида газ, който е на разположение. Това се вижда на опаковката, а също така и на табелата на котела. b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения. При изключителни случаи коминът може да се използва и за други съоръжения, при спазване на съществуващите специфични норми и изисквания. c) При свързване на котела към вече съществуващи комини, същите трябва основно да се почистят, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. d) Дали слънчевата инсталация е правилно монтирана и може да изпълни исканото от нея. За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1. Контур БГВ: 1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти. 1.2. След монтиране на котела и преди първият пуск е необходима да измиете основно инсталацията. 1.3. Използваните материали за контур БГВ трябва да отговарят на Директива 98/83/СЕ. 2. Контур отопление 2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите, заваркитe и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, некиселинни и неалкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции. 2.2. Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника). Неспазването на горепосочените изисквания води до отпадане на гаранцията.

16


13. ИНСТАЛИРАНЕ НА КОТЕЛА Инсталирането на този продукт е възможно само при наличието на три основни компонента, които са доставени в три отделни опаковки: 1 2 3

LUNA 3 COMFORT HT SOLAR КОРПУС LUNA SOLAR БОЙЛЕР SOLAR UB 200 (*)

Картонена опаковка Картонена опаковка Палет + подсилен картон

(*) Дъното на апарата е фиксирано на дървена основа с винт. За да развиете винта, свалете картонената опаковка и отстранете вратата.

Фиг.5

13.1 АКСЕСОАРИ, ПРИДРУЖАВАЩИ КОТЕЛА LUNA 3 COMFORT HT SOLAR Телескопични тръби подаване и връщане отопление G ¾” + кранчета Телескопична тръба газ G ¾” (Уплътнителен пръстен) + кранче (Жълта ръкохватка) Уплътнения Тръби подаване и връщане за БГВ контура Плик с винтове БОЙЛЕР SOLAR UB 200 Телескопични тръби подаване и връщане БГВ G ½” + кранче за монтаж на входа Телескопични тръби подаване и връщане отопление G ¾” Връзки „U‖ подаване и връщане слънчев контур G ¾” Телескопични тръби подаване и връщане слънчев контур G ¾” Телескопична тръба газ G ¾” + кранче Уплътнения Монтажен шаблон от хартия Комплект дюбели Сонда слънчев колектор КОРПУС LUNA SOLAR Монтажен шаблон от хартия

17


13.2 ОПИСАНИЕ ФАЗИТЕ НА ИНСТАЛИРАНЕ Котелът може да бъде инсталиран окачен на задната стена (монтаж на стена) или отдалечен от стената (монтаж независима колона). СТЕНЕН МОНТАЖ В този случай връзките между инсталацията и котела трябва да бъдат извършени преди окачването на стената. Все пак е възможен достъпа до водните връзки, след отстраняването на страничните инспекционни капаци и ако сте оставили достатъчно разстояние от страни на котела. МОНТАЖ КОЛОНА В този случай е необходимо да блокирате трите модула (Котел + Корпус + Бойлер) с доставените винтове, без да използвате стенни куки. След като сте определи точното местоположение на оборудване начертайте осите на тръбопроводите използвайки хартиения шаблон доставен с корпуса на котела. Шаблонът трябва да бъде окачен на стената на височина 2060 mm. Проверете дали подът може да издържи теглото на котела (теглото на котела + водното съдържание) и дали мястото на инсталиране позволява лесна поддръжка. (Необходимо е минимално разстояние 270 милиметра от горната страна за евентуална подмяна на разширителния съд). Позиционирайте бойлера на определеното място окачвайки го на стената (монтаж на стена). Може да компенсирате евентуални неравности на терена посредством регулируемите крачета; Окачете корпуса на стената посредством доставените с котела куки (монтаж на стена) използвайки щифтовете като водачи; Осъществете връзките между контурите (отопление, БГВ, слънчев, газ) и корпус + бойлер, използвайки доставените с котела телескопични тръби; Окачете котела на куките на корпуса, използвайки щифтовете на бойлера като водачи и свържете тръбите подаване и връщане отопление и газ със съответните кранчета, доставени с котела (ВНИМАНИЕ тръбата за газ е снабдена с пластамасов уплътнителен пръстен); Накрая свържете тръбите подаване и връщане БГВ (котел-бойлер) доставени с бойлера. Вижте също Фиг. 6

Фиг.6

18


При съществуващи инсталации и в случай на замяна е препоръчително да се предвиди на връщането за котела в ниската част, утайник за събиране на депозити или отпадъци, налични дори след измиване, които след време могат да циркулират в контурите. След като сте фиксирали котела свържете изпускателните и аспирационни тръби, доставени като аксесоари, както е описано в следващите глави. Свържете сифона към канализацията, осигурявайки постоянен наклон. Хоризонталните участъци трябва да се избягват.

13.3 РАЗМЕРИ И ВРЪЗКИ НА АПАРАТА

Фиг. 7

19


20


13.4 ПЪЛНЕНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА КОНТУР на КОТЕЛА Препоръчваме отварянето на кранчето да се прави много бавно, за да се улесни обезвъздушаването. При често спадане на налягането, повикайте Сервизната техническата служба. Начална фаза на пълнене По време на инсталирането на котела, или в случай на извънредно техническо обслужване, свързано с изпразването на инсталацията на котела, повторното ръчно пълнене може да се извършва посредством винта, разположен на тялото на електроклапана (фиг.3а-B). След приключване на пълненето, позиционирайте винта, както е показано на фиг.3а-A. Фаза за възстановяване налягане в контура Всеки път, когато налягането в системата спадне под ~ 0.8 bar, се активира автоматичното възстановяване на налягането. Цикълът има максимална продължителност от ~ 6 минути. Ако в края на зареждане на системата, налягането не се възстанови, котелът прави втори опит, след интервал от ~ 6 минути. Ако и двата опита за повишаване налягането не задоволяват изискванията на инсталацията, автоматичното зареждане приключва. За повторение на автоматичен цикъл пълнене, е необходимо да изключите напрежението на котела. Ако аномалията е причинена от блокирал електроклапан, можете да го отблокирате ръчно, завъртайки с отвертка винта от фиг.3а-А, имайки грижата, след отблокирането, да го поставите обратно до съвпадане на символите С, щамповани върху тялото на клапан (фиг.3а-A). ВАЖНО: Кранчето за пълнене, налично в котела (фиг.3b), трябва да е винаги отворено, за да позволи автоматичното пълнене. Същото може да бъде затворено, ако е необходимо изключването на системата за автоматично пълнене, за да позволи нормалната работа на котела. Котелът е снабден с воден пресостат, който при липса на вода изключва котела.

СЛЪНЧЕВ КОНТУР Проверявайте редовно, дали налягането отчитано от манометъра на слънчевия контур (3-Фиг. 11), разположен от дясната страна на бойлера, при студена система е 2,5 bar. За допълване на слънчевия контур вижте даденото в глава 14.1 (Частта за инсталатора). Тази операция се извършва от специализиран техник.

Фиг. 3b

Кранче за пълнене на котела

Кранче за източване на котела

21


14. СВЪРЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ КОНТУР Котелът е проектиран за свързване към слънчев контур за интегрирано производство на БГВ. Котелът загрява само горната част на бойлера (вместимост 100 литра). Вътре в слънчевата система са налични следните компоненти: Слънчева помпа Дебитомер с обхват за регулиране 120÷720 l/h (индикатор дебит слънчев контур) Група за пълнене и източване на слънчевия контур Предпазен клапан на слънчевия контур (6 bar) Разширителен съд слънчев контур (вместимост 18 литра) Термометри за отчитане температурата подаване и връщане на слънчевия контур Манометър слънчев контур Електронен слънчев регулатор Температурна сонда слънчев колектор (да се монтира на панела) Препоръчителни характеристики за слънчевите панели (прочетете също инструкциите придружаващи панелите): Максимална абсорбираща повърхност 5 m2 (максимум два плоски панела) Максимална приемлива загуба на налягане за дебит 70 l/h на m2 абсорбираща повърхност Препоръчваният дебит, за най-добра ефективност на слънчевите панели е 40 l/h на m2 абсорбираща повърхност Брой Панели № 1

Абсорбираща повърхност на панел m2 2,5

Дебит панел (l/h) Макс. 175

100

2

5

350

200

Препоръчан

Топлинна мощност Максимално абсорбирана W 1100 2200

Време за загряване на бойлера (*) 10 часа 10 минути 5 часа 5 минути

(*) с ∆ Т = 50 К (разлика температура вход изход БГВ) Отдавана Абсорбирана мощност Р = 440 W/m2 Слънчево излъчване = 800 W/m2 КПД = 55 % Реализирайте слънчевия контур следвайки дадената на фиг.9 схема.

Фиг.9 Слънчевият разширителен съд има вместимост 18 литра, подходящ за вместимост на инсталацията от 45 литра (максимално работно налягане 5 bar – предварително налягане - 2,5 bar). Например при свързваща тръба с диаметър 16 mm е възможно разширение от 200 m (вместимост на котела 4 литра, вместимост слънчевите панели (№ 2) 3,4 литра).

22


Изчислете сеченията на слънчевата инсталация (панели + тръби + клапани), с помощта на обичайните методи, като държите сметка за характеристиките дебит-напор, дадени в графиката. Работната точка на помпата трябва да гарантира коректен дебит на циркулацията.

На тръбите подаване на Слънчевите Панели, трябва да се предвиди място за въвеждането на сондата Температура колектор, доставена с котела (вж. фиг. 10). За електрическото свързване вижте даденото в параграф 19.2.

ВАЖНО: Внимавайте, когато трябва да работите по елементите от слънчевата система, те могат да достигнат много високи температури.

23


14.1 ПЪЛНЕНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ИНСТАЛАЦИЯТА Тази операция може да се направи чрез завъртане кранчетата за пълнене/източване намиращи се на групата пълнене/ измерител поток, достъпни през вратата на бойлера (вж. фиг. 11). От съображения за сигурност, пълнене трябва да се извършва само при липса на слънцегреене. Преди да напълните инсталацията се препоръчва да се извърши почистване и проверка за течове. Инсталацията трябва да бъдат защитени от замръзване чрез попълване на соларния кръг с подходящи смеси, антифриз (40%), предназначен за тази специфична употреба (например етилен гликол с добавки против котлен камък и корозия). За правилния избор на продукта за употреба и правилното му разреждане, вижте посоченото в ръководството за соларния панел. За да напълните инсталацията трябва да използвате външна помпа, подходящ за тази цел (създаване на вакуум в инсталацията и външно смесване на антифриза). Прочетете инструкциите за помпата преди да се пристъпи към пълненето. За да направите това действайте, както е описано по-долу: Отстранете челния долен капак, издърпвайки го силно (блокировка клип); Завийте гъвкавите тръби на помпата за пълнене към отворите (гумено покритие) на кранчетата за пълнене/ изпразване; Отворете кранчетата за пълнене/ изпразване (1), вентилите за обезвъздушаване на инсталацията, вентилът монтиран на корпуса и затворете вентила за Байпас (2); Задействайте помпата до елиминирането на въздуха от инсталацията; Затворете кранчетата пълнене/ изпразване (1), вентилите за обезвъздушаване на инсталацията, отворете вентила за Байпас (2), когато отчетеното налягане на манометъра (3) е около 2,5 bar; Задействайте инсталацията за около половин час и проверете дали е напълно обезвъздушена; Фиксирайте отново налягането на 2,5 bar.

Фиг. 11

24


15. МОНТАЖ НА КОМИНА Монтирането на котела може да се осъществи бързо и лесно, благодарение на доставените с него и описани по долу аксесоари. Котелът е предназначен за свързване с коаксиални комини - вертикални или хоризонтални. Посредством разделителен комплект може да се използват и отделни тръби за димните газове и въздуха. Ако монтирате димо-аспирационни тръби, недоставени от Baxi S.p.a., необходимо е същите да притежават сертификат за тази цел и максималната загуба на налягане да е 100 Рa. Предупреждения за следните типологии на монтаж: С13, С33: Терминалите при сдвоен комин да се вместват във вътрешността на квадрат със страна 50 cm. По подробни инструкции са дадени към отделните аксесоари С53: Термималите за аспирация на въздух и изхвърляне на изгорелите газове не трябва да се монтират на противоположни стени от сградата. С63: Максималната загуба на тяга не трябва да превишава 100 Ра. Комините трябва да притежават сертификат за специфична работа и за температура по-висока от 100°C. Терминалът на използвания комин трябва да притежава сертификат съгласно стандарт EN 1856-1. С43, С83: Коминът или изпозваният димоотвод трябва да е подходящ за целта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира максимална сигурност на работата, необходимо е коминът, да е добре фиксиран към стената, посредством доставените фиксаторни скоби. Фиг. 12

КОАКСИАЛЕН (КОНЦЕНТРИЧЕН) КОМИН Този вид комин позволява аспирация на въздух и димоотделяне, както извън сградата, така и в коминни тела от типа LAS. Коаксиалното коляно 90° позволява да се свърже котелът с терминала на комина в каквато и да е посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Това коляно може да се използва като допълнително към коаксиални системи или към колена 45°. При отвеждане на продуктите от изгарянето навън, коминът трябва да излиза от стената най-малко с 18 mm, за да позволи монтирането на алуминиева розетка , предпазваща от влизането на вода. Минималният наклон към външната стена на такъв димоотвод трябва да бъде 1 cm на метър дължина. Монтирането на едно коляно 90° намалява общата дължина на димоотвода с 1 метър. Монтирането на едно коляно 45° намалява общата дължина на димоотвода с 0,5 метър.

25


15.1 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ХОРИЗОНТАЛНИ КОМИНИ Ø 60/100 mm

15.2 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С КОМИНИ ТИП LAS Ø 60/100 mm

15.3 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ВЕРТИКАЛНИ КОМИНИ Ø 60/100 mm Монтажът може да се направи, както на наклонен покрив така и на равен, използвайки аксесоар комин и специална керемида, на разположение при заявка.

26


СДВОЕНИ КОМИНИ

Този вид комин позволява отвеждането на димните газове, както извън помещението, така и в отделено коминно тяло. Аспирацията на въздух може да се извърши от място различно на отвеждането на димните газове. Комплектът е съставен от редукторна тръба за димните газове (100/80) и от тръба за аспирация на въздух. При монтажа използвайте уплътненията и винтовете, свалени от предпазната тапа.

Коляното 90° позволява свързването на котела към тръбите за димни газове и въздух във всяка посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Такова коляно може да се използва като допълнително при сглобяване на тръбите или заедно с коляно 45°.

27


15.4 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ СЪС СДВОЕН ХОРИЗОНТАЛЕН КОМИН Важно - Минималният наклон към котела, за такъв димоотвод, трябва да бъде 1 cm на метър дължина. Проверете дали димо-аспирационните тръби са добре фиксирани към стените. Единичната тръба за отвеждане на димните газове трябва да бъде изолирана с подходяща изолация в местата, където допира стените на жилището (напр. със стъклена вата). За по-подробни инструкции, отнасящи се до монтажа на аксесоарите, вижте придружаващите ги описания.

15.5 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ СЪС СДВОЕН ВЕРТИКАЛЕН КОМИН

28


16. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Електрическата сигурност на апарата е гарантирана само при правилно и ефикасно заземление, реализирано според изискванията на съществуващите нормативи. Котелът се свързва към електрическа мрежа с еднофазно напрежение 230 V + земя посредством, доставеният с котела, трипроводников кабел и спазвайки полярността ФАЗА – НУЛА. За свързването използвайте двуполюсен прекъсвач с отвор на контактите минимум 3 mm. Ако трябва да подмените захранващия кабел, използвайте трипроводников с гумена изолация тип: ―HAR H05 VV-F‖ 3x0,75 mm2 с максимален диаметър 8 mm. Бързодействащите стопяеми предпазители 2А са вградени в захранващия клеморед (извадете носача на предпазителя, черен цвят, за контрол и/ или подмяна).

ВНИМАНИЕ Изключвайте захранващото напрежение преди да предприемете каквото и да е действие по елекрическата част на системата.

Фиг. 13 За да получите достъп до електрическата част на котела е необходимо да отстраните долния капак (капак бойлер), развийте винтовете и отстранете горния капак (капак котел). Развийте двата винта, виксиращи командното табло, повдигнете го, преместете го към вас и накря го завъртете.

16.1 ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ ЗА КОТЕЛА ВНИМАНИЕ: Изключете захранващото напрежение преди да предприемете каквото и да е действие. Завъртете надолу командната кутия, за да осигурите достъп към, предназначените за електрическите връзки, клемореди М1 и М2, сваляйки двата предпазни капака (свалете предния капак). Клеморед М1 Клеми 1-2: „ТА‖ свързване на стаен термостат. Клеморед М2 Клеми 1-2: Свързване на климатичния регулатор AVS 77. Не е необходимо да се спазва полярността. Клеми 3-4: Свързване на външна сонда SIEMENS модел QAC34, доставена като аксесоар. Прочетете инструкцията, придружаваща този аксесоар, за да го монтирате правилно. Клеми 5-6: Свързване на сонда за предимство БГВ. Клема 7: Свободна. Клеми 8-9-10: Захранване на зонов вентил (фиг. 19).

29


17. МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР AVS 77 За да свържете климатичния регулатор, действайте както следва: Отворете климатичния регулатор (няма винтове), използвайки ръцете като лост; Свържете двата проводника, идващи от клемореда М2 на котела (фиг. 13), както е показано на фиг. С. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Климатичният регулатор е за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ. Не трябва да се свързва към електрическата мрежа 230 V. За електрическото свързване вижте параграфи 16.1 и 32. Климатичният регулатор може да се монтира директно на котела (изключен стаен термостат) или на стена.

17.1 МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР ВЪРХУ ЧЕЛНИЯ КАПАК НА КОТЕЛА За да монтирате клим. регулатор в командното табло на челния панел на котела, фиг. 14, действайте както следва: 1. 2. 3. 4.

Отстранете декоративния капак (1) от челния панел на котела, използвайки ръцете като лост, както е показано на долната фигура; Отстранете капака (2) от декоративния капак (1) и поставете отново декоративния капак (1) на челния панел; Срежете двата проводника, червен цвят, излизащи от командното табло и ги свържете както е показано на фиг. С; Накрая поставете регулатора на мястото на капака (2).

ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ Задайте на параметър „AMBON” стойност 0, както е описано в параграф 33; Задайте параметър 555.4=1, както е описано в параграф 22. СВЪРЗВАНЕ НА СТАЕН ТЕРМОСТАТ Осигурете достъп към клеморед захранване (фиг. 11); Свържете изводите на термостата към клеми (1) и (2); Подайте електрическо захранване на котела.

30


17.2 МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР НА СТЕНА За да монтирате клим. регулатор на стена, действайте както следва: 1. 2. 3. 4.

Развийте двата винта фиксиращи корпуса на котела и завъртете командното табло; Осигурете достъп към клеморед М2, както е показано на долната фигура; Свържете двата проводника, идващи от клим.регулатор, към клеми 1 и 2; Свържете клим. регулатор, както е показано на фиг С, параграф 17.

Фиг. 15 ВАЖНО: След като сте монтирали климатичния регулатор, подайте електрическо захранване, за да проверите дали работи правилно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако апаратът е свързан директно към подово отопление, трябва да се предвиди от инсталатора защитен термостат, предпазващ от прегряване.

17.3 СВЪРЗВАНЕ НА СОНДА БОЙЛЕР Свържете кабела, идващ от клеморед М2 (клеми 5-6 – фиг. 16), към сондата NTC от лицевата страна на бойлера (фиг. 11).

18. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНА СОНДА Към котела може да се свърже външна сонда, доставена като аксесоар. За свързването вижте фиг. 12 (изводи 3-4), както и инструкцията придружаващи сондата.

Фиг. 16

31


При свързана външна сонда, температурата на подаваната вода за отопление, може да се регулира по два различни начина: Когато клим. регулатор е монтиран в котела (§ 17.1), регулирането на температурата зависи от кривата K REG (Графика 1) и от температурата (COMF),

K REG - Криви на климатичния регулатор AVS 77

зададена ръчно чрез бутоните +/. Когато регулаторът е монтиран на стена (§ 17.2), регулирането на температурата зависи от кривата K REG (Графика 1), коефициент „KORR” (влияние на стайната температура - § 33) и от температура (ТАМВ), зададена ръчно чрез бутоните +/. Tm = Температура подаване Те = Външна температура

Работа за зоната, управлявана от климатичния регулатор AVS 77, е независима от зоната или от зоните контролирани от стайни термостати свързани с котела. Предвидени са два различни начини за работа на зоните НЕуправлявани от AVS 77, без външна сонда (І случай) и с външна сонда (ІІ случай). І случай Инсталация без външна сонда: За да се зададе температурата (setpoint) на подаваната за отопление вода за зони неконтролирани от AVS 77, може да се действа по следния начин: задайте температурата на подаваната вода за зоните неконтролирани от AVS 77, посредством параметър „CH2SF” (§ 33). Заб.: при едновременно искане, от основната зона, управлявана от AVS 77 и една от другите зони, температурата на подаване е максималната между определената от AVS 77 и тази от електронната платка на котела. ІІ случай Инсталация с външна сонда: За да се зададе кривата Kt, за зони неконтролирани от AVS 77, действайте по следния начин: Изборът на климатичната крива „Kt‖ трябва да се направи от Специализирания сервиз, посредством климатичния регулатор AVS 77, променяйки параметър 532, както е описано в § 22. Регулирането на температурата на подаване за отоплението, се определя въз основа на стойността на параметър „CH2SR” (§ 33). На графика 2 са дадени наличните криви.

Криви „Kt” ( за електронната платка)

Tm = Температура подаване Те = Външна температура

Графика 2

32


19. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ СЛЪНЧЕВ РЕГУЛАТОР Бойлерът е доставен с електронен слънчев регулатор с вече свързани кабели. Необходимо е само да се подаде електрическо захранване 230 V (ВНИМАНИЕ: изключете напрежението преди да тази операция). За да направите това свързване, действайте съгласно описано по-долу: Отстранете челния панел на бойлера, дърпайки навън (блокировка клип); Осигурете достъп до електрическата част на котела (вижте § 16.1); Свържете захранващия кабел, доставен заедно със слънчевия регулатор, към клеморед М1 на котела (вижте § 16.1) заедно със захранващия кабел на котела, спазвайки полярността. ФАЗА L: кафяв НУЛА N: светлосин ЗЕМЯ

: жълто-зелен

При подмяната на кабела, използвайте такъв с двойна изолация "HAR H05 VV-F 2x0, 75" mm2. За да получите достъп до командите на електронния регулатор, извадете същия от траверса на бойлера, дърпайки нагоре (фиксаж с втулки и монтажни отвори), отворете предния капак на регулатора, разширявайки го странично (фиксаж с щифт) и завъртане нагоре (панта в горната част).

Фиг. 17

33


19.1 ПАРАМЕТРИ СЛЪНЧЕВ РЕГУЛАТОР (Вижте също даденото в инструкцията за употреба на регулатора) Реголаторът управлява дейността на помпата в слънчевия контур в зависимост от температурата, измерена от сондата на бойлера и от сондата на колектора. Следната графика илюстрира едновременно всички символи, които се появяват на дисплея по време на работата. При нормална работа се показва само една част от тези символи в зависимост от избора на менюто.

ГЛАВНО МЕНЮ ПАРАМЕТРИ

ТОЧКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ИНДИКАЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО

На слънчевия регулатор са зададени следните фабрични стойности. ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТЪРА Разлика в температурата между сонда колектор и сонда бойлер Разлика в температурата между сонда колектор и сонда бойлер Максимална температура акумулиране Максимална температура колектор Функция защита колектор висока температура Функция охлаждане бойлер

СТОЙНОСТ T>7K T<3K T> 65°C T> 120°C OFF OFF

СЪСТОЯНИЕ НА ПОМПАТА ПОМПА ON ПОМПА OFF ПОМПА OFF ПОМПА OFF ПОМПА OFF ПОМПА OFF

Функция Защита слънчев контур Функцията Защита на Слънчевия контур изключва инсталацията при температури по-високи от стойността на температурата на колектора + 10 К (Tcollettore + 10 К) (фабричната настройка 130 ° C). Тази функция е винаги активни, независимо дали защитата на колектора е включена или изключена. Когато температурата падне под тази стойност, системата отново се въвежда в експлоатация. Управление на дебита слънчев контур Слънчевият регулатор контролира температурната разлика между колектора и бойлера. При температурни разлики над 60К + ∆Tmax (фабрична настройка 67 К) регулаторът мига, сигнализирайки грешка (високите температурни разлики се дължат на неправилно оразмеряване или повредена помпа). Мигането на дисплея показва повреда в системата. Ако е необходимо да се променят фабричните параметри, процедирайте по начина, описан в съответната инструкция на слънчевия регулатор, доставена заедно с бойлера (това трябва да се прави само от специализиран технически персонал).

34


19.2 СВЪРЗВАНЕ НА СОНДА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР Сондата слънчев колектор, доставена заедно с бойлера, се поставя в специално гнездо (вижте глава 14, „Свързване на слънчевия контур‖) и се свързва електрически към Слънчевия регулатор. За да направите това следвайте дадените по-долу описания: Отстранете предния капак на бойлера, дърпайки навън (блокаж клип); Свържете посредством кабел с двойна изолация (HAR H05 VV-F 2x0,75‖ mm2) изводите на сондата слънчев колектор към двуполюсния клеморед, наличен на металната траверса Сечение Максимална дължина на бойлера (фиг. 17) 2 х 0,5 mm2 15 m При дълги връзки използвайте екранни кабели. 2 х 0,75 mm2 50 m

20. ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА КОТЕЛА При първото пълнене на съоръжението е необходимо да обезвъздушите инсталацията за БГВ и тази на котела. За тази цел трябва да задействате котела, редувайки режимите на работа, БГВ и отопление с изключена горелка и действайки съгласно казаното по-долу: Затворете кранчето за газа; Изберете с бутона зимен режим на работа; Повишете, посредством бутоните +/, до максимум температурата за БГВ, по този начин трипътният вентил е включен към серпентината на бойлера. Сигнализацията е включена; След това повишете до максимум температурата за отопление, действайки със съответните бутони +/понижете до минимум температурата на БГВ. По този начин трипътният вентил е включен към системата за отопление. Ако е необходимо, повторете горните стъпки, няколко пъти.

и

ЗАБЕЛЕЖКА. Препоръчително е да се обърне специално внимание при пълненето на отоплителната инсталация. Поточно, отворете термостатичните вентили, евентуално налични в инсталацията, осигурете бавното пълнене с вода, за да се избегне образуването на въздух в първичния контур, докато се достигне необходимото работно налягане. Накрая обезвъздушете наличните радиатори в инсталацията. BAXI не носи отговорност за повреди, причинени от наличието на въздушни мехурчета в първичния топлообменник, поради неправилно или непълно изпълнение на гореизложеното.

21. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ЗОНОВ КОНТУР Апаратът може да се свърже електрически към зонов контур. Климатичният регулатор AVS 77 може да се използва като стаен термостат на една зона, като е възможно използването на нормални стайни термостати за контрол на останалите зони (за достъп до клемореда, вижте § 16.1). Схемата на свързване е дадена на фиг. 19. Климатичният регулатор AVS 77 избира температурата на подаване за отопление, когато има заявка за отопление на зоната, където е предвиден климатичен регулатор.

Фиг. 19

35


21. ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ С КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР AVS 77 За задаване параметри на котела действайте както следва: • Натиснете за не по-малко от 3 секунди бутон IP; • Натиснете и задръжте натиснат бутон и последователно натиснете бутон (вижте фиг. 15). Когато функцията е активна на дисплея излиза надпис ―OF 725‖ следван от софтуерверсията за платката LMU 34. За промяна на параметри действайте както следва: • Натиснете едновременно за 3 сек. двата бутона +/; (по този начин се влиза в списък параметри и дисплея визуализира надпис OF 504, който се редува със стойността на същия параметър) • За да видите различните параметри използвайте бутоните +/, (вижте дадената по-долу таблица); • За да промените отделен параметър използвайте бутоните +/; • За да потвърдите и да се върнете на списък параметри натиснете ОК: • За да излезете натиснете бутон IP.

Фиг. 15

Таблица за промяна на параметри с климатичен регулатор AVS 77 Параметри 504 516 532 534 536 541 544 545 555.0 555.1 555.2 555.3 555.4 555.5...555.7

608 609 610 611 612 613 614 641 677 651

Описание на параметрите Максимална температура подаване за отопление (°C) Автоматична смяна Лято-Зима Наклон на кривата „kt‖ за отопление Компенсиране на стайната температура Максимална скорост (обор/мин-rpm) на вентилатора за отопление (максимална мощност за отопление) PWM (%) максимално за отопление Време за постциркулация на помпата (секунди) Минимално време за пауза на горелката във фаза отопление (секунди) Задаване на функция почистване на комина 1: включена 0: изключена Задаване на функция антилегионела 1: включена 0: изключена Задаване хидравлично устройство НЕИЗПОЛЗВАН Избиране на климатичен регулатор AVS 77 1: температурата на подаване се контролира от AVS 77, искането за топлина се управлява от ТА на котела 0: температурата на подаване и искането за топлина се управлява независимо от AVS 77 или ТА НЕИЗПОЛЗВАНИ Избор на стойност за PWM (%): мощност на запалване Избор на стойност за PWM (%): минимална мощност Избор на стойност за PWM (%): максимална мощност Избор на обороти в минута (rpm): мощност на запалване Избор на обороти в минута(rpm): минимална мощност Избор на обороти в минута(rpm): максимална мощност Избор вход ОТ (AVS 77) Избор на време за пост-вентилация (секунди) Регулиране мощността на котела Макс.(100%) – Мин.(0%) при функция настройка Типология на котела (задаване на воден контур) 1: само отопление 2: проточен 4: с подгряване (параграф 3.7.1)

Default 80 30 15 0 * * 180 180 0

1

0 0

0

* * * * * * 0 10 0 *

* Тези параметри са различни, в зависимост от модела инсталиран котел. Вижте инструкциите предназначени за Сервизната служба, за пълния списък задавани параметри.

36


23. ПРОМЯНА НА ВИДА ГАЗ За настройката на газовия клапан, активирайте функция настройка, съгласно описанието в § 22 и изпълнете следните операции: 1) Настройка за максимална мощност: Проверете дали стойността на СО2, измерена в комина при работещ на максимална мощност котел, отговаря на дадената в таблица 1. Ако не отговаря, завъртете регулационния винт (V), монтиран на газовия клапан. Въртете винта надясно, за да намалите съдържанието на СО2 и обратно, за да го увеличите. 2) Настройка за намалена мощност: Проверете дали стойността на СО2, измерена в комина при работещ на минимална мощност котел, отговаря на дадената в таблица 1. Ако не отговаря, завъртете регулационния винт (К), монтиран на газовия клапан. Въртете винта надясно, за да увеличите съдържанието на СО2 и обратно, за да го намалите. Pi: щуцер за захранване с газ Pout: щуцер газ за горелката P: щуцер за измерване на OFFSET PI: вход сигнал за въздуха идващ от вентилатора V: винт за регулиране дебита газ K: винт за регулиране на OFFSET ВАЖНО: При трансформация от газ метан на пропан, преди да регулирате газовия клапан, съгласно даденото описание, трябва да се извършат следните операции: Завъртете регулационния винт (V) съгласно даденото в табл. 3; Задайте, посредством климатичния регулатор AVS 77, параметри 608 и 611, съответстващи на мощността за запалване, както е описано в § 22. В табл. 3 са дадените стойностите за задаване. Фиг. 21

23.1 АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако отоплителният контур се състои от една единствена зона ниска температура, задайте параметър „CHSL‖ = 450, съгласно казаното в § 33. Влезте в програмиране на електронната платка според описанието в § 22. Превъртете списъка с параметри и изберете параметър OF 555.0; Задайте параметър OF 555.0=1 и натиснете бутон ОК (функцията се активира); За да изберете бързо максимална или минимална мощност на котела, действайте както следва: Превъртете отново списъка с параметри и изберете параметър OF 677; Задайте параметър OF 677=100% и натиснете бутон ОК; (котелът достига бързо макс. мощност) Задайте параметър OF 677=0% и натиснете бутон ОК; (котелът достига бързо мин. мощност) Настройте газовия клапан според казано в т. 1 и 2 на § 23. Забележка: Функцията НАСТРОЙКА има продължителност 15 минути, след което се изключва автоматично. За да излезете от тази функция, преди 15 минути, поставете параметър OF 555.0=0 или изключете котела.

37


Предупреждение: По време на функцията настройка, трипътният вентил е свързан към контур отопление. Ако не е възможно да се направи настройката на вентила, когато котелът се изключва поради висока температура, действайте по следния начин: -

излезте от функция настройка; осигурете максимална консумация на БГВ; настройте газовия клапан на максимална мощност, според описанието в на § 23.

За да настроите газовия клапан на минимална мощност, активирайте функция настройка, съгласно казаното в тази глава.

ТАБЛИЦА 1: ГОРЕНЕ, СО2 и ДЮЗА ГАЗ HT 240 СО2 максимална мощност СО2 минимална мощност СО max Дюза газ Taблица 1а

G20-2H-20 mbar 8,7 % 8,4 % < 250 ppm 7,5 mm

G31-3P-37 mbar 10 % 9,5 % < 250 ppm 7,5 mm

HT 120 СО2 максимална мощност СО2 минимална мощност СО max Дюза газ Taблица 1b

G20-2H-20 mbar 8,7 % 8,4 % < 250 ppm 4,0 mm

G31-3P-37 mbar 10 % 9,5 % < 250 ppm 4,0 mm

ТАБЛИЦА 2: КОНСУМАЦИЯ при МИН. и МАКС. МОЩНОСТ НТ 240 Консумация на газ при 15 °C и 1013 mbar РСІ При максимална мощност При минимална мощност Taблица 2a

G20-2H-20 mbar 34.02 MJ/m3 2.61 m3/h 0.43 m3/h

G31-3P-37 mbar 46.3 MJ/kg 1.92 kg/h 0.32 kg/h

НТ 120 Консумация на газ при 15 °C и 1013 mbar РСІ При максимална мощност При минимална мощност Taблица 2b

G20-2H-20 mbar 34.02 MJ/m3 1.31 m3/h 0.22 m3/h

G31-3P-37 mbar 46.3 MJ/kg 0.96 kg/h 0.31 kg/h

ТАБЛИЦА 3: ЗАДАВАНЕ ПАРАМЕТРИ 608 и 611 Модел котел НТ 240 НТ 120

Обороти винт (V) надясно 2 1¾

Параметър 608 (%) G 20 G 31 50 35 40 40

Параметър 611 (об./мин.) G 20 G 31 4300 4000 4400 3350

38

Параметър 608 (%) G 20 G 31 10 15

Параметър 611 (об./мин.) G 20 G 31 1200 2200


24. УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РЕГУЛИРОВКА Котелът е произведен, за да задоволи всички изисквания на Европейските нормативи и е оборудван с: • Предпазен термостат Това устройство, чийто датчик е монтиран на подаването за отопление, прекъсва подаването на газ към горелката при прегряване на водата в първичния контур. В този случай котелът блокира и само след отстраняване на причината може да повторите запалването, натискайки бутон ОК (параграф 9.1). Забранено е изключването на този защитен елемент • Сонда NTC димни газове Това устройство е монтирано на топлообменника вода-димни газове. Електронната платка блокира притока на газ, когато температурата е > 110°C. Трябва да натиснете бутон ОК (параграф 9.1), за да възстановите нормалните условия на работа. Заб.) Гореописаната операция, за повторно включване, е възможна само ако температура е <90°C. Забранено е изключването на този защитен елемент • Електрод за следене на пламъка Електродът за следене на пламъка гарантира защита при липса на газ или при непълно запалване на горелката. При това условие котелът блокира. Трябва да натиснете бутон ОК (параграф 9.1), за да възстановите нормалните условия на работа. • Воден пресостат Това устройство позволява запалването на главната горелка само ако налягането в контура е по-голямо от 0,5 bar. • Постциркулация на помпата Постциркулацията на помпата, осигуряваща се по електронен път, има продължителност 3 минути и се активира в режим отопление, след загасване на горелката при сработил стаен термостат. • Функция против замръзване Електронното управление на котела има и функция против замръзване в режим отопление и БГВ, която при температура на подаване по-ниска от 5 °C включва горелката, докато същата температура достигне 30 °C. Тази функция е активна ако котелът има електрическо захранване и се подава газ с необходимото налягане. • Противоблокировка на помпата При липса на заявка за отопление и/или БГВ в продължение на 24 последователни часа, помпата се включва автоматично за 10 секунди. • Противоблокировка на трипътния вентил При липса на искане за отопление в продължение на 24 часа, трипътният вентил прави една пълна комутация. • Предпазен клапан (контур отопление) Този елемент, настроен за 3 bar, служи за защита на отоплителния контур. Съветваме ви да свържете предпазния клапан към подходящ сифон за отвеждане. Забранено е използването му за изпразване на отоплителния контур. • Пре-циркулация на помпата за отопление При заявка за отопление, апаратът може да осъществи една пре-циркулация на помпата, преди запалване на горелката. Продължителността на тази пре-циркулация зависи от работната температура и от самата инсталация и може да продължи от 0 до няколко минути. • Предпазен клапан (контур БГВ) Този елемент, настроен за 8 bar, служи за защита на контур БГВ. Съветваме ви да свържете предпазния клапан към подходящ сифон за отвеждане. Забранено е използването му за изпразване на контура.

39


• Предпазен клапан (слънчев контур) Този елемент, настроен за 6 bar, служи за защита на слънчевия контур. Съветваме ви да свържете предпазния клапан към подходящ сифон за отвеждане. Забранено е използването му за изпразване на контура. • Термостатичен смесител (контур БГВ) Този елемент, регулиращ се от 35 до 550 С (фабрична настройка 450 С), позволява да се поддържа постоянна (предварително избрана) температурата на подаваната БГВ при наличието на високи температури на водата, акумулирани в бойлера. Забележка: Устройствата за безопасност и регулировка са оперативни само ако котелът е захранен електрически.

25. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗА ГОРЕНЕ И СЛЕДЕНЕ НА ПЛАМЪКА

Фиг. 22

40


26. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕТО 26.1 АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНА Влезте в програмиране на електронната платка според описанието в § 22. Превъртете списъка с параметри и изберете параметър OF 555.0; Задайте параметър OF 555.0=1 и натиснете бутон ОК (функцията се активира); Забележка: Функцията ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНА има продължителност 15 минути, след което се изключва автоматично. За да излезете от тази функция, преди 15 минути, поставете параметър OF 555.0=0 или изключете котела. За да се провери по време на работа КПД на горене и чистотата на изгорелите газове, котелът е снабден с два отвора, върху концентричната връзка, предназначени за тази специфична цел. Единият е свързан към тръбата за димни газове и позволява да се контролира чистотата на изгорелите газове и КПД на горенето. Другият се намира на тръбата за аспирация на въздух и позволява да се определи наличието на продукти от горенето във въздуха, при използването на коаксиална система тръби. От извода, разположен на тръбата за димни газове могат да се определят следните параметри: • температура на продуктите на горене; • концентрация на кислород (O2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2); • концентрация на въглероден оксид (CO). Температурата, на необходимия за горенето въздух, може да се измери от извода на тръбата за аспирация на въздух, разположен на концентричната връзка.

Фиг. 18

Важно: След приключване на проверките, затворете отворите с наличните тапи.

27. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕБИТ/НАПОР Използваната помпа е с висок напор и е годна за всякакъв вид двутръбна или еднотръбна отоплителна инсталация. Вграденият в помпата автоматичен обезвъздушител, позволява бързо отделяне на въздуха от отоплителната система. Смяната на скоростта се прави ръчно, посредством селектор, монтиран върху капака на клемореда за помпата. Работата, при понижена скорост, трябва да се провери внимателно от инсталатора в зависимост от загубите на налягане в контур отопление. При дебит на вода под дадените граници, се увеличава риска от шум в топлообменника и като следствие повреда на същия. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За правилната работа на котела, минималният воден дебит, за контур отопление, трябва да бъде: LUNA 3 COMFORT HT SOLAR 120 ≥ 400 l/h; LUNA 3 COMFORT HT SOLAR 240 ≥ 600 l/h;

41


HT 120 HT 240

27. ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА ВОДА-ВОДА 29. P Топлообменникът вода-вода, пластинчат тип от неръждаема стомана, може лесно да се демонтира с помощта на отверка, следвайки долуописаното: • изпразнете контура, по възможност само котела, посредством специално предвиденото за целта, кранче; • източете водата от БГВ контура; • отстранете циркулационната помпа; • развийте двата винта, фиксиращи топлообменника и видими от челната страна и го извадете от гнездото му (фиг. 24).

Фиг. 24

42


За почистване на топлообменника и/или БГВ контура, ви съветваме да използвате Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL. За зони, където твърдостта на водата превишава 200 F (10 F = 10 mg калциев карбонат на литър вода), съветваме да се монтира полифосфатен дозатор или други системи, отговарящи на действащите нормативи.

29. ДЕМОНТАЖ НА МАГНЕЗИЕВИЯ АНОД Периодично е необходимо да се проверява състоянието на предпазния магнезиев анод. За да направите това действайте, както следва: Изпразнете бойлера съгласно казаното в глава 30 (изпразване на бойлера); Отстранете горния фланец, развивайки винтовете (фиг. 25), проверете целостта на магнезиевия анод и ако се налага го сменете.

Фиг. 25

30. ИЗПРАЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА Изпразването на бойлера може да се направи със специалното кранче разположено в долния ляв ъгъл на същия и достъпно след отстраняване на долния челен панел: Отстранете долния челен капак, издърпвайки го силно от двете страни (фиксаж клип); Затворете входното кранче за студена вода на котела (ако е необходимо отстранете подвижните странични капаци); Отворете едно кранче за топла вода, възможно най-близкото до котела; Вкарайте единия край на гъвкава тръба в отвора на кранчето и свържете другия към подходящ отвор за отвеждане; Развийте плавно ръкохватката на кранчето. Абсолютно забранено е изпразването да се прави чрез предпазния клапан за БГВ.

31. ПОЧИСТВАНЕ НА БОЙЛЕРА Периодично е необходимо да се проверява състоянието на слънчевата серпентина, за натрупан котлен камък. За да осъществите тази операция действайте както следва: Изпразнете бойлера съгласно казаното в глава 30 (изпразване на бойлера); Отстранете горния фланец, развивайки шесте винта; Почистете серпентината с четка и съберете отпадъците с прахосмукачка.

43


32. ГОДИШНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ За осигуряване оптималната ефективност на котела е необходимо ежегодно да се правят следните проверки: Проверка състоянието на уплътненията за газа и във веригата на горене; Проверка състоянието и разположението на електродите - запалителен и следене на пламъка; Проверка състоянието на горелката и правилното й фиксиране; Проверка за евентуални нечистотии в горивната камера. Използвайте прахосмукачка за почистването й. Проверка правилната настройка на газовия клапан; Проверка налягането в контур отопление; Проверка налягането на разширителния съд; Проверка за правилна работа на вентилатора; Проверка на димните и аспирационни тръби за евентуални запушвания; Проверка за евентуални нечистотии в сифона; Проверка цялостта на магнезиевия анод на бойлера; Проверка налягането на разширителния съд за БГВ. Слънчев контур Проверка налягането в студено състояние, което трябва да е 2,5 bar; Проверка плътността на панелите; Проверка налягането на слънчевия разширителен съд; Проверка дебита на слънчевия контур. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Преди да предприемете каквото и да е действие по техническото обслужване, проверете дали е изключено захранващото напрежение. След приключване на същото, поставете превключвателите и/или параметрите за котела на първоначалните позиции.

44


33. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ПАРАМЕТРИ НА ДИСПЛЕЯ За да влезете в режим Информации и Настройки трябва да натиснете за не по-малко от 3 секунди бутон IP; Достъпът до този режим се сигнализира с подвижен надпис “INFO”. За да излезете е достатъчно да натиснете еднократно бутон IP. За да проследите информацията натиснете бутон OK; когато визуализираните големите цифри мигат може да се променя стойността посредством бутони +/-

.

ОТОПЛИТЕЛЕН КОНТУР • “CH SL”

Максимална стойност на температурата отоплителен контур, задава се посредством бутони +/-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: натискайки бутон • “EXT Т” • “CH O>” • “CH SP”

.

може да се променя температурната скала от °C в °F.

Външна температура (cъс свързана външна сонда ). Teмпература на подаваната вода отоплителен контур. Стойност на температурата вода за отопление.

• “CH MX” Максимална стойност на температурата за отопление(задава се с бутони +/• “CH MN” Минимална стойност на температурата за отопление(задава се с бутони +/• “CH2SR” Стайна температура втори контур отопление (5...30). • “CH2SF” Температура на водата втори контур отопление.

). ).

КОНТУР БГВ • “HWO” • “HWSP” • “HWRD” • “HW MX” • “HW MN”

Teмпература на подаваната вода за БГВ или бойлер. Стойност за температурата на БГВ. Задавана стойност посредством бутони +/Стойност за намалена температура на БГВ. Mаксимална стойност за температурата на БГВ (зададена макс. стойност). Mинимална стойност за температурата на БГВ (зададена мин. стойност).

.

ПРЕДВИДЕНИ ИНФОРМАЦИИ • “PWR %” Ниво на мощност/ модулация на пламъка (в %). • “S FAN” Скорост на вентилатора ( об./мин.). • “T EXH” Температура на димните газове. ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ • “K REG” Регулационна константа (0,5...9,0) за температурата на подаваната вода за отопление (фабрична стойност = 3 - Вижте графика 1). Задавана стойност посредством бутони +/. Една голяма стойност води до по-висока температура в отоплителния контур. Избирайки правилна стойност за регулационната константа K REG, при промяна на външната температура, вътрешната температура запазва зададената стойност. • “BUILD” Параметър зависещ от размерите на помещението (1..10 - фабрична стойност = 5). Задавана стойност посредством бутони +/. Една висока стойност е подходяща за голямо помещение / отоплителен контур с висока топлинна инерция и обратно, ниска стойност за малки помещения или отоплителни съоръжения с малка инерция (термоконвертори). • “KORR” Определя влиянието на стайната температура върху зададената стойност. Стойностите са между 0 и 20. С увеличаването на тази стойност се увеличава влиянието на стайната температура. • “AMBON” Вкл./изкл. на Вътрешна Сонда за клим. регулатор AVS 77 (фабрична стойност = 1). Стойност = 1 показва вкл. функция, докато 0 означава изкл. При включена функция, контролът на стайната температура зависи от температурата на подаване за избрания котел (―CH SL‖). Натискайте бутоните +/-

45

, за да промените тази стойност.


31

• “SDR” Хистерезис на задаваната стайна температура от 0.5 0С до 4 0С, използвайки бутони +/• “HW PR” Активиране програматор БГВ (0-1-2). Фабрична стойност = 1. 0: Изключен 1: Винаги включен 2: Включен cъс седмична БГВ програма (―HW PR‖ вижте параграф 3.7) • “L FCT” Ако е равна на 1, фуннкцията легионела е активирана. • “LTIME” Време за задържане на функцията, след достигане стойността на температура “LTIME” • “LTEMP” Максимална стойност на температурата за функцията антилегионела (600 С) • “COOL” Вкл./ изкл. контрол на стайната температура през лятото (фабрична стойност =0). Избирайки този параметър = 1 се активира функцията и се прибавят два нови режими на работа за котела - параграф 3.2: ESTATE - SPENTO - INVERNO - SOLO RISCALDAMENTO – ESTATE+COOL - COOL ЛЯТО – ИЗКЛ. – ЗИМА - САМО ОТОПЛЕНИЕ – ЛЯТО+ОХЛАЖДАНЕ – ОХЛАЖДАНЕ За активиране на функцията натиснете многократно бутон , докато на дисплея се визуализира символ , от дясно на часовника. Задачата на тази функция е да активира използването на дистанционното, за да може да се управлява, през лятото, включването на един или повече външни климатици (например такива за въздуха). По този начин платката реле на котела активира външния климатик, когато вътрешната температура превиши стойността на зададената от дистанционното температура. При искане за работа в този режим, на дисплея символ мига. За свързване на платката реле вижте инструкциите предназначени за СЕРВИЗ. • “LMU34” Ако е равна на 1, контролът на софтуерверсията LMU34 е включен Taблица с комбинациите на функциите AMBON и EXT T (външна сонда) AMBON

EXT T

0 0 1 1

Несвързана Свързана Несвързана Свързана

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ +/Регулиране температурата на подаване Регулиране стойността на температура комфорт Регулиране на стайната температура (фиксирана температура на подаване). Регулиране на стайната температура (модулираща температура на подаване).

33.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ За по-пълна техническа информация вижте: „ИНСТРУКЦИИ ЗА СЕРВИЗНА СЛУЖБА‖.

46


34. ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА

Фиг. 26 Легенда: 1. Спирателен кран 2. Сифон 3. Воден пресостат 4. Трипътен вентил 5. Двигател трипътен вентил 6. Предпазен термостат 1050 С 7. Сонда NTC отопление 8. Разширителен съд 9. Автоматичен обезвъздушител 10. Коаксиална връзка 11. Сонда димни газове 12. Електрод запалване 13. Горелка 14. Електрод за следене на пламъка 15. Смесителен колектор въздух/газ 16. Топлообменник вода-димни газове 17. Смесител с вентури 18. Диафрагма газ

19. Вентилатор 20. Газов клапан 21. Пластинчат топлообменник вода-вода 22. Помпа с обезвъздушител 23. Помпа контур БГВ 24. Кранче за източване на котела 25. Манометър 26. Предпазен клапан (3 bar) 27. Кранче за пълнене на котела 29. Трипътен вентил с възвратен клапан 30. Предпазен клапан БГВ (8 bar) 31. Разширителен съд слънчев контур 32. Предпазен клапан слънчев контур (3 bar) 33. Термометри слънчев контур 34. Манометър слънчев контур 35. Помпа слънчев контур 36. Датчик поток с възвратен клапан 37. Сонда бойлер-котел

47

38. Сонда слънчев бойлер 39. Бойлер 40. Разширителен съд БГВ 41. Кранче източване бойлер 42. Електровентил пълнене контур 43. Възвратен клапан 44. Автоматичен обезвъздушител (слънчев контур) с кранче 45. Пресостат отопление MR – Подаване отопление RR – Връщане отопление GAS – Захранване газ ACS – БГВ AFS – Студена санитарна вода RS – Рециркулация БГВ RPS – Връщане слънчеви панели MPS – Подаване слънчеви панели


35. СХЕМИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ КОТЕЛ

48


СЛЪНЧЕВА ЦЕНТРАЛА

49


36. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ Монтажът трябва да се извърши при стриктно спазване на действащите местни и европейски нормативни документи. В долната таблица са дадени минималните разстояния за монтаж на терминалите, за апарати тип С, с принудителна тяга. Разположение на терминала

Разстояние

Под прозорец Под отвор за проветряване Под навес Под балкон От прозорец От отвор за проветрение От димни тръби вертикални или хоризонтални От ъгъл на помещението От вход за помещението От пода Между два вертикални терминала Между два хоризонтални терминала От челна повърхност без отвор и терминал с радиус3 m от изхода на димните газове Същото, но с отвор и терминал с радиус 3 m от изхода на димните газове

А B C D E F G H I L M N O P

Апарати от 16 до 35 kW (mm) 600 600 300 300 400 600 300 300 300 2500 1500 1000 2000 3000

Отвеждане на изгорелите газове за апарати тип В Газовите апарати, снабдени с връзка за отвеждане на димните газове, трябва да се свързват директно към комин или димни тръби с гарантирана ефикасност: Само при липса на такива се позволява отвеждането на димните газове директно навън. Връзката към комина и/или димните тръби, Фиг. (А), трябва: да е добре уплътнена и изработена от материали устойчиви на: нормални сътресения, топлина, действието на продуктите от изгаряне на горивото и евентуален конденз; да има не повече от три колена променящи посоката, включително това за комина и/или димната тръба, изпълнени с вътрешни ъгли по-големи от 900. Смяната на посоката трябва да се прави само с подходящи колена; оста на терминала трябва да е перпендикулярна на вътрешнта стена на комина и/или димната тръба; да има, по цялата си дължина, сечение не по-малко от това на отвеждащата тръба на апарата; да няма елементи за контрол (розетки). За отвеждане димните газове директно навън (фиг. В), не трябва да има повече от две промени на посоката.

50


Вентилация на помещенията за апарати тип В. Задължително е в помещения, където има газови уреди да се осигури достъп на такова количество въздух, колкото е необходим за горенето и за вентилация на помещението. Естествения приток на въздух трябва да идва от: постоянни вентилационни отвори в стената на помешението вентилационни тръбопроводи, еденични или колективни разклонени. Вентилационните отвори трябва да отговарят на следните условия: a) да имат общо напречно сечение 6 cm2 за всеки kW инсталирана топлинна мощност с един минимум за общо напречно сечение от 100 cm2; b) да са изпълнени по начин не позволяващ запушване на вътрешните и външните отвори; c) да са защитени с метални мрежи, които да не намаляват даденото по-горе напречно сечение; d) да са разположени на височина близка до пода и така, че да не пречат на отвеждането на димните газове; където това не е възможно трябва да се увеличат с минимум 50% сечението на вентилационните отвори.

51


37. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Котел модел LUNA 3 COMFORT HT SOLAR Категория Вид газ Максимална номинална мощност БГВ Максимална номинална мощност отопление Намалена топлинна мощност Номинална топлинна мощност БГВ

kW kW kW kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h —

Номинална топлинна мощност отопление 75/60 °C Номинална топлинна мощност отопление 50/30 °C Намалена топлинна мощност 75/60 °C Намалена топлинна мощност 50/30 °C Маркировка енергийна ефективност 92/42/CEE Максимално налягане на водата за отопление Вместимост на разширителния съд котел Налягане в разширителния съд котел Вместимост на разширителния съд БГВ Производство БГВ с ∆T=30 °C Акумулирано количество, подгрявано от котела Максимално налягане на водата за БГВ Налягане в разширителния съд БГВ Акумулирано количество бойлер Производство БГВ с ∆T=25 °C Производство БГВ с ∆T=35 °C Специфичен дебит (*) „D‖ Време за загряване на бойлера (100 l) ∆T=50 °C Температурен обхват отоплителен контур Температурен обхват БГВ Вместимост слънчев разширителния съд Максимално налягане на водата слънчев контур Топлообменна мощност слънчева серпентина ∆T=30 °C Налягане слънчев разширителния съд Тип Диаметър тръба димни газове коаксиален комин Диаметър аспирационна тръба коаксиален комин Диаметър тръба димни газове сдвоен комин Диаметър аспирационна тръба сдвоен комин Максимален масов дебит димни газове Минимален масов дебит димни газове Максимална температура димни газове Клас NOx Налягане при захранване с Метан 2H Налягане при захранване с Пропан 3P Захранващо напрежение Честота на захранващото напрежение Номинална електрическа мощност Нетно тегло (котел-бойлер-корпус) Размери Височина Ширина Дълбочина Степен на защита от влага и проникване на вода (**) (*)според EN 625; (**)според EN 60529

52

bar l bar l l/30min l bar bar l l/min l/min l/min min 0 С 0 С l bar kW bar — mm mm mm mm kg/s kg/s 0 С — mbar mbar V Hz W kg mm mm mm

120 II2H3P G20 G31 12,4 12,4 12,4 12,4 2,1 4 12 12 10.320 10.320 12 12 10.320 10.320 13 13 11.180 11.180 2 3,9 1.720 3.350 2,2 4,2 1.892 3.610

****

240 II2H3P G20/G31 24,7 20,5 4,1 24 20.640 20 17.200 21,6 18.580 4,0 3.440 4,3 3.698

****

3 3 8 8 0,5 0,5 8 8 366 483 100 100 8 8 3,5 3,5 200 200 6,9 13,8 4,9 9,8 18,5 27 60 25 20 ÷ 80 20 ÷ 80 35 ÷ 60 35 ÷ 60 18 18 6 6 20 20 2,5 2,5 С13-С33-С43-С53-С63-С83-В23 60 60 100 100 80 80 80 80 0,006 0,006 0,012 0,001 0,002 0,002 73 73 5 5 20 20 37 37 230 230 50 50 297 297 170 170 2056 2056 600 600 640 640 IP X5D IP X5D


Дистрибутор за България: БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

53

baxi_instruct_luna 3 comfort htsolar_bg