Page 1


• / .. ... .........................................4 .........................................4 • . !.$ ...................5 ...................5 •  % "'/? /? ....................18 ....................18 • ' $ #! /" .......................20 .......................20 • #+ *# E-$ *-  .....................24 .....................24 • . ..............................28 ..............................28 • -%$ ................................35 ................................35 • - % ................................38 ................................38 • -%+ / .....................................39 .....................................39

 

.E

 % 2$ "  • • • • • • • • •

+'- ./0! - %-. +1' • + !+''%0# ( • +'%#)* +1 - %/-"- % -2() 34 .! •

   ! "" #$ !% & " " 6 '%# ' %%( ) (6#  (!)  %*

 $        • • • • • •

   ! "" #$ !% & " '%# ' %%( )  %*

• • • •

& " " 6 '%# ' %%( )  (!)

' / $ '  •

 %* "  0 " -2() 34 .! 21/3 .1 .("< .(!# .# .! 20110 0 ( : 089-7725589 0 : 038 - 324251 C.1: http://www.kamsonchan.org


  4

 “  ” 

 ! "!# $ % #' %  “ ” % !#$#) +"$ "!#$

  $" " ,'"$ $ “  !"  # $"!%&" !!% '(! %(% '(! $) *+ &” ( 3:16) 16) ' 3$4 3 " #' 4   “ ” #) ""% “$”   4 4 5 #'  + 4 3  !' %.4 $"#)4   3  $8"$ “4 :% ?”

 + “% '(!!,  ‘+$$ )?” % “% '(!” #)4 5 =!#$! " $:$ +"? 4 5 % ) " +% $"'$"%4 ) > #) "8 4+% !%?! 4 !#$ @ 4 +

  “ ”  !" "

 !#,


  5

    

     

 !"#$%&' ! 4 3 + ,-.01! 1. !2$ 2. 3 . 4 ! 3. $42$ 0 ! 3 + ,  - !"#$! 4 6. $  4, -!60". 7&-6  -$   " 1!!6 1,0 $4 - $ # $0$ 6  0 -8 0 $. $$ " $1,,. " -!" " 06- 6!$,. “ .06$” -! -"7 0 -!" 6  .$,6 --2$ &! "- ,. 0 -. $ ,$1, -"- 4, " - .0 ", 6 .06$ "-  "'


  6

"#$%&$%'%()%* “%,-./%%0”   2 .   1.2.3 50 (

   7  4.4   .../.../...

 46,/$ ( %%0   ... ! 1 :

% &"  -  - '6> C F#*'%()K&%*"EQ'@F; 46/ , ($%%0@A6%Q.$%> %;Q$, 'M6Q(C6%Q.$%H;)"&6%Q'F%:4 '6> C 'ME,0MEA/%%0E?EN$@A 6%Q')U*%,-' - 2<35/*&=5# 35 - #*'%()%;06,/($%%0)A0C'0&;);0.%/"EQ-?AF "  - 6%Q.$%K&&":A%;Q$,(H C ;)"&6%Q'-046,/$ ( %%0 '6> C %QEN$HNA/%%0E?EN$ "A$%KH:4@A6%Q')U*%,-'F%:4 .)$%H;):*O0,U"EQ$%<;F %*4"::-AT 46/ , ($%%0":A$'44*"EQ4(C $?)A&":AF0$ ( %:'4 4 A 4 B "EQ4 C '6>CF%,-OK&0#$:6%Q;@A6%Q')A;C HNA "EQ'0Q0  "#   1 ! * #   $) / ;&<;$'%() / :;'>?@A%?A$ 2 * &" , (&" #') • #*<6@A “,B$ ';%-” <6(C “1 – EA” F#*'%()&* G&) H0#*' %();'4<6@AF%? $#*'%()-:K0K&# * $L0%H 'ME)K& $?NA'<6(C “2 – $” F#'* %()&*'O$ G&)H0 #*'%();'4<6@AF%? $#*'%()-:K0K&)'ME);'4 <6@A:PE'&();$ "-'4<6-(C)A;)*"EQ<6F 4P: • #*F#'* %()K-%-%A; A<6(?:A:$HNA)P@A,B$; -A$HNA4%Q0S 20-25 4 F'L; “,B$F';E?” K0 '0> “,$ B F';E(”? ($"E; "0Q'4T '&();$$L-0 '6%Q )P (C F"-$-A "EQ “,B$F';E(”? Q$E:K4'4 “,B$F';E ?” $L)0'4K4K0K& '6%Q0EQ';E • "-%:6%Q'"E; 6%QA%A'4,%&% %:6%QAK00( &(- 4P: "EQ- 0);0;K00( “ ” ,AC (C6%QA %A$%QNA'44P:'0 UNCA'%K00%H'@FK&'6%Q 0PV)0(@:'@-$& • P$,CA(C6%Q'%A$%QF"#$%"A;0%&6 '6>CKH:4 @A0;E0PV)? "06%Q')U*%,-'FWQ0PV) 6%QAK& %A%:;0P$@%0 , ? 6%QO0"EQ$E:>O(6'0> C $; 2000 4 (C"E; "-$%$%Q@A6%QA$ P )A?)A'44P:)*'0 .)6,/$ ( %%0(C6%Q.$%UNCA0)HNA%,-O “%QEN$HNA” F%: 4 (C > ,CA( C %,-O-AFO;0'O>C'6%QG&)E6A-,4X  X@A 0PV)?QK00%H'@FK& • F'%0&*;6%Q')U*'K&-%'$(C);$:'%>CA(?K;)AK%? 3 2" 3 4 5 ( 22:19-20) 6%QA%A),:@04A %A@:6%QPS %A:,@04A4%Q F:%%&.,V) -%; ‘('C 4$)@A'%(CH$ * 0:'6> C ?AE) A&A('? 6>C%QEN$HNA'%'H,&’ FA'&();$ '0> C $,%'%L "E; 6%QA%A),:H;) -%; ‘H;)(?'46/XXF0F GE,-@A'%(CECA'6> C ?AE)’ 4 ;5# 2" • :%,:@A6%Q;( ? > '-P$%S(?'$,&@N?-C@A;6[\ .$&,],/,] F%Q;A$%'E(?)A%C %?AP&) @SQ(C6%Q')U*' %A)*$::%%&.,V) 6%QA%A-?A.(E0,G&)%A'4E(C)4A "EQ'EAPF'46%Q$)"EQ6%QGE,-@A6%QA

/%&'/ 

• &*<6)"#


  7

• FWQ(C6%Q')U*'%A'46%Q'" 6%QA0%HF'-P$%S

'$,&@N?%,AK& &;);0%$-0PV)6%QANA%A'O(?'6%Q6%QA $EAQ%A$GE$(?K4 NA%Aa$,CA(C0 (  (C& P K;$: 0PV)-K4 C >O(;, @A6%QA'A • 6%Q')U*'%ACA:%%&.,V); “!  2">?> ?5 ” C 0);0; 6%QA%A0:F “!” "$;$?A,:'L&F ,CA(C6%QA%A$%Q?"EQF “45@ *2"” %P-T 0> “2" A” $%Q-K4'%> C )T HNA;,?6,<6 • FWQ “2"B?#&” ,A C (C6%Q')U*%,-'%A$%Q?A0&0(#E '>$E';E 0);0; 0(#EO;C ,%&% K0 $&)*F';E &A? <%$,$%KH$ * ?A0&NA0(#E'>$E';E&;) .)CA"EQ$%0: @A6%QA"$:%%&.,V)F>;6[\.$&, ] ,/,]? F 6%Q.$%0%H-6/$,@A6%Q')U*%,-'#*%A'4.(%VQ K&-  K4G&).):%%&6%QAb • &A? ,CA('C $,&@N?F6,/($%%0.$&,],/,]NA0([/,] '0>;'4 6%Q')U*''A( C %A$%Q,CA?)* 5 &" %3 * # 53 • 6%Q.$%'@F;0%,A@(? NAK&:0-CA@A6%Q')U*' (CF “">?>” ,CA(6 C %QAK&%A$%Q)*' 0 .)%;Q$,F %*4"::"EQFG$-AT (C$%QF%:4'6>C%QEN$HNA/%%0E?EN$"A $%KH:4@A6%Q')U*%,-' D> ">?> &##25 4@  5F & 2 2 "5 ?>

3  ('0>$%&*<6 !F5 "> @A,B$ ';%-@A-) "- &">?> ?> &&%# F

 > &A? P$%?A(C'%%;06,/($%%0 F&T $L-0 '$:;'%$EA)*%;0F'-P$%S? ($%?ANCA • %;Q$,46/ , ($%%0FG$-AT ? 4%Q$:&;)$%MEA%>%QEN$HNA QK%:A? F'%.N$VK&$F:;0%*(C 1 “46,/$ ( %%0” #*0%H /,:);00)@A"-EQ'.$E"EQ;MEAF#*'%()'@FG&)) K&G&)&*$F:;0%* 2 “;00)@A'.$EF46,/($%%0” • $$-%A46/ , ($%%0)"#(CF0(? #*)A0%H/,:) '6,C0'-,0K&$ ( $4e,,E,$4%Q4 '6%QF4e,,\ Q:%%P; MEA-AT %:-E&?A4 UNCA#*F#*'%()K&-& , -0K4-E&4 '6>CQK&;0%*'%>CA46/ , ($%%0K&%:0:*%S • &A? '0> C '%6,%SF& ( Q'@FK&; “&25;

” '4G$F#* %;06,/('$,&;006/$:/%%0E?EN$?( C %,-O0#FNCA4&A'4 '-P$%S(C'$,&@N?F0'0P$%?A • 0(6,/($%%0NCA(C'%%,-OK4%;0P$;,-) > 6,/(0,U:*O @:6%QPS &A? F#*'%()@-?AF; QK4%;00,U\ F;,-) )A0C '0 &;);0-A? F"EQ%;0,-F'4)A&( 6 *&=5# 35 • #*'%()%;06,/($%%0)A0C '0&;);0.%/"EQ-?AF 'M6Q)A ),CAF$%%;06,/(0,U:*O@:6%QPS 7 &

• F-;"#*' %()NCA ;&<;$FG&)'$%G0PS6%Q $?F#'* %()P$;& “:"&A;0%$” 6%0$ 8 /&" 5  • $%A'$- / $%-:H0 / $%%;00> %;0$,$%%0 \E\ 9 # >      

• &*F:;0%* 1 “4

6,/($%%0” )"#

• &*F:;0%* 2

“;00)@A '.$EF4 6,/($%%0” )"#

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………


12

  8

“   ”   1“  ” ( ) A

 #

#"C "# 4 %  –)"  "D > $ #) 30 GA

$

%B @# "1. #"C"D2. #"C"D3. #"C"D4. #"C"D

)" "83 25 @.. 5  "D @# 6 ".. ($    )

@"

)"$  5 @#83 $  $ @8

"?D!"D 5 $AJ@J  "?D!  5 @#%  #) 1 A@"%  #) 2 A@"%  #) 3 A@"%  #) 4 A@"%  #) 5 A@"%  #) 6 A@"%  #) 7 A@"%  #) 8 A@"%  #) 9 A@"
" 

%



"# 40 $ )"$ @8 83  $ G N AJ@J

)"$  83 $ "?D!

  9

.

$ @8%  #) 1 A" %  #) 2 A" %  #) 3 A" %  #) 4 A" %  #) 5 A" 

G

$ G AJ@J$  

A

$ A$ "?D!%$  O"$$  #) 2 ( "?D!%)$  #) 3 ( "?D!%)$  #) 4 ( "?D!%)$  #) 5 ( "?D!%)$  #) 6 ( "?D!%)$  #) 7 "?D!C$ "?D! % #) 1 ( "?D!) "?D!# D

@"

)"$  "?D!  83$   A#" C"D $" 34 % 

% #) 2 ( "?D!) "?D!$ ?  % #) 3 ( "?D!) 83% #) 34 ( "?D!)


 ď&#x153;&#x2039; 1 0

 2 â&#x20AC;?  ď&#x153;&#x201A; !" â&#x20AC;? i (Liturgical Year) 1.ee ee a"e#$%&a(i#e&) (Advent) ei. )/0a/oi 2 ##. a$324o/(i#2 #&/5ผ70a/. 24 a/0( e:/e a0eม.o<407e0=o7a(i## > . ?a7&a 5ผ7 <407e0ĂŚ347e /A e 04 "ee a" e#$%&C" C" eo(o $)0 (0 30a7 5ผ7e#$%& =o7ae DEe&) )o a"a/7 o 2. ea(i## > (Christmastide) ei. )/&0a/(i#2 # 5ผ70a/Jo7a"i) 7=o7 ae DEe&)K/a3047#a$32#u$) =o7e$มo/a/0( ĂŚa #a$32ĂŚ=o7e$มo/ ( (i#</ a7(7o E4K/e a(i## >K/<407e0ĂŚ347(0 <ม./< i/$e34/A e&a )o/a"e#$%& =o7aME)N54a5ผ7ĂŚ#$7o7(2=o7 a(i#e&) (God's Epiphany) a#iiu47o&/2=o7ae&) a7ĂŚM4/$i/<407e0ĂŚ347e a0 ĂŚaeJi Jo7 /?e K3)M4/)/e4ĂŚae=)#E4K3 4 #?3a"(i#</ĂŚ)0 =o7e iK<4 e 73 u/e0 /N=o70a/e0e4/aA/ ĂŚ4e0 /N&/ ("o"=o7(i#</ (มo/?oo/oe0N#E4(0 u47eมo7 ĂŚ347/ia/$2K/ae&) 3. e 3 (The Lent) ei. &0a0a/ua"e5) (Ash Wednesday) 3 (มo<407e0 40 0a/ ĂŚ347e a0eม.oe=)#E4Z# e= 40 eมo/K3)eaผ5ผ7[/.o$ 40 0a/ 40 (ม/ K/# a o/o32 eม.o<?a)7(0 <a.0) =o7ĂŚM4/$i/K3)#ao$3 $&$ â&#x20AC;˘40 ĂŚ347e$i/7=o7<0\"EK/ae eม.o&ae=)#E4 $i/ĂŚ$/ĂŚ347a#a]] â&#x20AC;˘40 0a/ .ae DEe&)7o$o3ĂŚa5Ea&]K/5i./ ua/$ 3 (มo<407e0ĂŚ347>0/e. =) =)/ o$ o3 ĂŚaao"i&a 3)07e0ĂŚ347K3) (0 #$<ม/. ĂŚ4o=o7e eม.oN#E4")/=o7ae&) #a$32 a$i#^ i i^ (Paschal Triduum) e(i#</ &aa`0a/ ae&)/AN$)o 47e3/ 0ĂŚ/4/ eo$o3K/0a/u2a$i#^ ii^ ĂŚa <i$#/ia"a$)0 ม./e[aK/0a/e#2a$i^#ii^eaeม./e[a ĂŚao(o K3)e#$%&a"(ม/a</ <K/0a/oi 2Z#. ?a7 5ผ7e $)0 (0 a3 ĂŚao3 3ao7(2 40 <i$ #/i ĂŚao0 0a/u2a$i#^ ii^ 0a/e#2a$i^#i i^ ĂŚa0a/

oi 2Z#/A 0 e 04 "Paschal Triduum" 3 5ผ7 # 0a/Ì347M4/)/ Triduum (มo3a0K&=o7i #40/0a/ Ì347(0 5E=a7 Ìaa"(ม/a</ <=o7ae DE (i#e&) o$<4070a/oa/a$i^#i i^/A e&aJo7e#$%&M4/ (0 =o7ae DEe&) (Ìa=o7e) $)0 o$)7" i ม/ a/e:/(i#</ Ìaa" 3#/iK/<407Z#/A (Ì4(i#</K3 4) 4. eZ# (Eastertime) ei. &0a/oi 2Z# &/5ผ70a/oi 2# o><a&ie&) eZ# (มo<407e0 50 0a/Ì347eJi Jo7 Dผ7. o E45a$ Triduum /a"N$)04e:/e.e4Ì4 Ìa7$7 .#u$=o7 a#/&a 0a/Ì347(0 <ม./< /i $=o7oDผ.7ม./& 3a"K3 50 0a/ (e/eco#e) E 7x7 = 49 #e) (มo #a$32. 0(d "0o 1 0a/oi 2Z# $a7/aA/eZ#&ผ7 0a/oi 2 8 (aA7 (8 0a/) Dผ.7e:/#a]a`d257ผ (0 ผa"=o7/i/a $>Ì4 a#a$32 e 0a/ae&) ÌaÌ4a e eZ# 50 0a/Ì347e47e# 7 "oaeE " " #e#i]ae&) 50 0a/ Ì347 K<)<0i ""a]]aiÌ347(0 ui Ìa#a/i#u= Dผ.7e% ej K/a0e e มo. 0 a7A 3 <407e=)$)0 a/ (มo 3 #a$32 a$i^#ii^ ÌaZ#&ผ7 e:/Mi"/. a$i^#i i^=o7 a#/&a 5. e $ (Ordinary Time) e:/e.Ìo E4a3047 ea(i## > a" 3 Ìaa3047eZ# a"ee a"e#$%& a(i#e&) e:/e0a d 34 #a$32 /oe3/มoN& e#?(a]=o7a#/&aÌ)0 #a$32e34/Ae 04 e $ $a7/aA/K/Ì4a#a$32 &ผ7 /a"e:/a0e= eม.o<40 K3)eÌ"47o4/ "o4/ "#0$47 l K/3/a7#มo i N$)o 475E)o7 Ìa0 aA73/a7#มo#0$e:/7=o7 a#/&a.e 043/a7#มo?0ao$)0


  1 1

"#$%&$%'%()%* “%,-./%%0”   1 .   1.2.4 50 (

   8  4.4   .../.../...

 $%<; 4 %*4"::   ... ! 1 :

% &"  -  - '6> C F#*'%()%*"EQ'@F; %,-O0%H<;-6%Q'K&&; )$% %%'%,X G0PS ;,A; "EQ@GV-6%QA - 2<35/*&=5# 35 - #*'%();&<;&;)$%%%'%,X6%Q')A%,AF"EQ -?AF "  - $%6:4Q$:6%Q'F$%<; ? 0%HK&FE)%*4":: "-;FX0$ Q ;&<;"::;,A;' ? '6%Q-A$%6%QPS:A)A$6%Q "-$%<;(C&( ;%Q0(%:?A 4 "::&;)$> %%'%,X G0PS ;,A; "EQ@GV-6%Q' #*%A'4'@A%%6,CA"EQO(;, @A'% '6>CF$%<;@A'%?0:*%S"::  "#   1 ! * #   $) / ;&<;$'%() 2 * &" , (&" #') • #*<6,;.;)A0E$E)%*4":: (OP&(C 1) F#*'%() 6,%S&* "E;F"-EQ"&A;0%*$ N @A-$0'46*& • P&4%QA@A$,$%%0(?$L'6>CF#*A'$-&*;  EA$(C#'* %()&* <6'E?"E; ;FXQ$E;F&$0:A? 0(#*'%():A $E;%%'%,X&P& ( %>@:PS6%Q'%:;0;)A0@A /%%0O-,(C'L?:A%>K0? • -K4F#*'%()&*-;)A<6OP&(C 2 "E;F'O'&();$ '6>C A'$-&*; #*'%()Q$E;HNA;0%*N$F&:A? Q0( ;,A;%> @GV6%Q':A%>K0? • #*0%HH0#*' %()-K4; FO(;, %,A@A"-EQ?'@') $:6%Q':A%>K0? '$(C);$:'%>CAQK%? F# * (C)$Q ":A4'EF'6> C T hAK& • #*%P4FO;A(; ?  ;FX"E;#*' %()0$Q$: 6%Q'F'%>CAF&? "E;)A0(4%Q'&L>C($%>K0'(C %;%<;- 6%Q'? • F'%0&*;'0>C#*' %()6%Q;-K4(?"E; Q%*$ N )AK%? 2" : ! B  (; 7:7-11) 3 “A@'H,& "E;QK&%: A";A'H,& "E;Q6: A'Q 4%Q-*'H,& "E;'@Q'4&4%Q-*%:” “'6%Q(C@)0K&%: (C ";A)06: (C'Q4%Q-*)00(#'* 4&4%Q-*F F&(CE$ * @ % QF$,%> HE*$@4E QFA * %> "0"-?AE) (C'4O;C )A%*$F@A&( T "$E*$ "E;6%Q:,&@A#*H,-F ;%%QK04%Q@A&(T "$#*(CE * @6%QA0$$;?%>” 4 ;5# 2" • 6%Q''A%A'4#* %'E(? K0FO0PV)NCAF&%> $4%OXX@AGE$ &A?'E(?NA0(;00)*AP& "EQ'4'%> C A%,A"" • 6%Q'%A'4&'#);0%,A(?'6>C'%QK&'@F,CA(C6%QA%A '4 >%A0(6%Q)&("EQ6%Q'0---'%0PV))A@:'@0,K& F6%QAK00 ( QK%(C'4E(C)"4EA %A0CA'0O;C ,,%&% -A$'%0PV)(C0(, FGE'E )$&(: A )$O;C :A K00( ;0" '4E(C)K4'4E() C 0K&-E&';E &A?;0F&(0( '0--@A0PV)NA0(@:'@-&;)'O$ ;(?FO 6%PA(?$LQK0FO "E; • $6%Q;%% '%'@F; 6%Q'%A-A$%F'%('C 4E*$@A

/%&'/ 

&*-; )A<6OP&(C 1 )"#

&*-; )A<6OP&(C 2 )"#


  1 2

5

6%QA “;@” >$:6%QA 6*&P)$:6%QA "&AHNA;0 -A$%@A'%-6%QA C0);0HNA;0'4 “:PE” @A 6%QA 6%QA0,FO'46%Q,W6%Q4*(CK0%:%*,CAF&T '$(C);$:-;'% "- %A)$F'%":A4;0%*N$N$,&"EQ;0-A$%-AT $:6%QA 0,FO;6%QAK0%A%:HNA,CA'E(? 6%QA%A%:P$)A "- %A)$F'%0(4e,06/$:6%QA • &A? 6%QANA%A'4&A “6F&(” (C6%0QhAE*$T )$P)$:E*$T )$%:%*'%> C A-AT @AE*$T '0 ),CA$;?%A6%0(CQF,CA&(T (E C *$ ;@ $E*$@,CA(CK0&6 ( %QA$LQK0%A4%QF'6%Q,CA? )Q0*E  *$$LK& &A'OE*$('C E0(&"-6  $LPX-FK0K& (C$L :A:$HNA4%(OXS ;0OXME&@A6%Q' ( C %A%*E;A"E;; 6%QA;%Q4%Q,CAF&F"$'%NAQ&("EQ'0Q0(C& P &" %3 * # 53 • '0>C'@F,CA'E(?"E; '%"-EQ%*$ N QK%:A? EAF#'* %()"&A ;0,&"EQ;0%*N$@A-$0 #*0%HF#*'%()K-%-%AHNA 0,-,- AT @AEA(? • 6%Q'%A0(PSE$VSQ(CG&&'&F'%>CA;0%$ ;0F&( '0> C %A%$ '%HNA@&(?"E; '%;%Q,&"EQ%*$ N )AK%? (%%'%,X) • 6%Q'%A6%0(CQ4%Q,CA(& C (%:'% ,CAF&(C'%;@"E;&( 6%QAQ4%QF"$'%)A" %A6%Q)&(),CA$;0PV))A (C'%K00%H&,&K& (;@) • 6%Q)&(@A6%Q'%A"&A$&;)$%K0%A')G$%/'>A'%0PV) )$F'%-A6,.K4OC;,%&% "-%AA6%Q:P-%0KH:4'% C 0);0;6%QA%A<)F"$'%G&),?'O,A "EQ%A)$F'%> &($:6%QA "-E)%?A'%$L$E::4F6%QA-A'()6%Q) :)T (@GV) • FO(;, @A'% '%A')K&%:E),CAE))A(& C (;', .V)AK0 &,& (F"-EQEA,&&*$ 2-3 () "E;F#'* %()":A4$ C >E),CAE))A(6 C %Q'%A4%QF"$'%$(C'%Q;@ &;)U? (@:PS) • (C>0,-,-  AT F;006/%Q;A6%Q'$:'% UNCA'0>C'%K-%-%AF &("E; Q-A'$,&;0,&"EQ;0%*$ N )ANCAF,-F@A'% C> ;0)$( C Q “:$” :A)A$:6%Q'&;)$%$:6%QA $%$%Q'O(?$ L >$%<;C'A • F#'* %();&<6EQ 1 <6 (C"&AHNA;006/@A-$:6%Q'

FO<6%,A%>XE$VS$LK& 6%0$:F;00)"EQ/,:)<6 ?&;)

• %P4K&;  F$%<;-6%Q'? '%0%H%%'%,X @:PS ;

@ "EQ@GV-6%QA

• $:$%'%() F#'* %()0/,$ %*' 6>CK-%-%AFO(;,-@A

-'A&*; “M " 5N2" F F #?” '0>CK& -:"E; F#*'%()FO'4"%A*AFF$%4e,: ,@-A? F(C%%'%,X 6%Q' 6 *&=5# 35 • #*'%();&<;&;)$%%%'%,X6%Q')A%,AF"EQ-?AF 7 &

• F-;"#*' %()NCA;&<;$F %%'%,X"EQ@:PS6%Q' %:,CA&(T (C K&%:$6%QA $?F$ P ;&: “@"-6%Q:,&\” )A-?AF6%0$ 8 /&" 5  • $%A'$- / $%-:H0 / $%%;00> %;0$,$%%0 \E\ 9 # >      

………………………………………………………………………………………


  1 3

 

 


  1 4

"#$%&$%'%()%* “%,-./%%0”   1 .   1.3.2 50 (

   9  4.4  .../.../...

 0G/%%0%,-O   ... ! 1 :

% &"  -  - '6>CF#*'%()%*"EQ'@F; %,-O"-EQ-A4e,:-, 0'()A@A6%Q(C)* FF@A'% C>'()A@A0G/%%0UNCAQ'4'$Sj@A$%$%Q":: %,-O - 2<35/*&=5# 35 - #*'%()'O>ChA'()A0G/%%0@A-&;)$%"0,CA'EL$) )A&((C& P "  - 6%Q'%A4%Q'()A0G/%%0F"$0PV)P$ %:%,-O?6%QA%A 4%QE$'$Sj"A$%'%,XO(;, 'M6Q C>PS"A6%Q;%% UNCAQ-A'4 '()A0G/%%0%:%,-OP$ ('(): 6%Q.$%E,$ @ 1785) '4(C %,-O-A:%00G/%%0@A-FEQ'()&"EQH*$-A '6>CQ0%H&', O(;, F&EA$:? 6%Q)6%Q'  1 2

3

"#   ! * #   $) / ;&<;$'%() * &" , (&" #') • F#'* %()F:A(C 1 “'/EQ...,&)AK%?” '6> C &:&*; "-EQ 'E>$(CQ)AK%? "E;F#'* %()":A4-:"$$"EQ $ • $?#*NA'E,'%> C A “@;'4E>$A:” F#*'%()hA • '0>C:"E; #*0%H-A ? @A'$-F#'* %()6,%S; $% $%Q@AA6(CAF'%>CA?$:@A-'0>%>-A$ )AK%? QK%>'-P@A;0-AF$%$%Q@A'%? • F'%0&*'%>CA$6%Q;%%$:A; 0(-;)A@A#*' %,XO(;, )AK0'0Q0:A%>K0? :PE#*?>F%? "EQ6[-,$%%0@A '@>QK%? 2" :  ! 25;  ? 3 4 @" (0$ 6:17-29) $V-%,)'kG%&A (? %ACAF:$P0) "EQE0GU@AP$K; '6%Q'%>CA@AA'kG%'&() <%%)@AhE,46%QPO UNCA$V-%,) 'kG%&%A%:0'40'( )')*E$V-%,)'kG%&; “K0H$ * -A(C 6%QA%A%:<%%)@AAO)0'40'(” A'kG%'&()NA G$%/""EQ4%%HQb)'() "-b K0K& '6%Q$V-%,) 'kG%&)A%A'$%A))* %A%:;)'4O:/%%0"EQ .$&,],/,] NA%A4A$K; '0>C$V-%,)'kG%&%AhA6*&@A) %A%*N$: "-$L%A),&((CQhA A'kG%'&()K&G$'0> C $V-%,)'kG%&%A&F0(A'E(?)A@PA$:)%O?#*FX"EQ XF";$E,E(F;E);4%Q*-,@A6%QA :P-%X,A @AA'kG%'&()$0'-%'4(C66%Q)@A$V-%,)'kG%& "EQ'4(C6F@A#*%:'O,X $V-%,)NA-%$:X,A?; “ )$K&QK%$L@0'H,& '%QF” "EQ)A%A:($; “@ QK%'%$LQF "0Q'4%NCANCA@AS$%@A'%$L-0” X,A ;NA$K4H00%&; “E*$Q@QK%&(” 0%&-:; “A@ .(%VQ@A) #*  6,/(E A” X,A;NA%(:$E:0*E$V-%,)( ; “00M@.(%VQ@A)#* 6,/(E AFH&0F'&(m);(?” $V-%,)%A'4P$@)A),CA "-'6%QK&%A:K; "EQ'6%Q %A'L"$#*%:'O,X K0%A4%%HQ@&FX,A; NA%ACA '6Onb-K4-&.(%VQ@A)0( '6Onb-K4-&.(%VQ@A )FP$ FH&0FX,A; X,A;NAK4F0%& '0> C :%%&.,V)@A)%*'%>CA NA0%:.6@A) K4aAK;F*

/%&'/ 

• &*F:A(C 1 )"#

• &*F:;0%*'%>CA

“@;'4E>$A:” )"#


 4

5

6



;5# 2" • 'kG%&>$V-%,)@AO;),; '46(O C )@AhE,4 A'kG%'&()><%%)@A hE,4 "-'kG%&O:A'kG%'&()NA'A0'4<%%) ) :4-,-> X-,@A6%Q')U*'(C'4O:/%%0"EQ'L;'kG%&K0H$ * -ANAK& -$'-> 'kG%&0(;0'$%A))*NAK0K&b "-K&:E0GUK;F P$ '0>CHNA;MEA;E);4%Q*-,@A'kG%& E*$;@AA'kG%'&()K& '-%'4(C6F@A'kG%& NAXXQF$ P ,CA(CA@ "0@AANA )P)AF@.(%VQ@A) 'kG%&NA'4-A-0( C A@'6> C 0,F'() 6*& • '%>CA(?F'%'L<6@A#*NCA(C'4$V-%,) '4#*)A ,C FX(C& P @A :'0>A "-'@-A0'$%AT NCA(C'4'6()AO;:/%%0& '-P'4 '6%Q'@%*&;(  )'4#*O  :/%%00$$;'@ ,CA() C ,&"EQ6*&)0 H*$-A0$$;$%$%Q@A'@ • 'kG%&NA'4<6NCA@A:PE(C0(, F" %*;-K0H$ * "-$L)AK0 )P& K0$E:F (C& P '@$L:4(C$K4$;($> $%b:PE(C:%,P/,] UNCA'@$L%*&;(  C>:4 "-'@$L)0'6%Q'L"$X,ANCA(CK0&("EQ0( F'(?)0G&0$ &" %3 * # 53 • FO(;, @A'% 0('%>CA%;E)$(?0$0) '4'%>CA@A-;'%'A:A %>@A>C:A '4'%>CA'EL$:AFX: A "-$-A$K4 "-P$'%>CA '%()$%AF'%0K-%-%A6,%S&* “;0H*$-A” '6%Q#*  (C'4%,-O Q-A'%,XO(;,-'E()"::)A@A6%Q')U*' >'E>$,CA(H C *$-A'? '6%Q,CA(CK0H*$-A>:4(C'%-AE($'E(C)A "E;'%Q%*K&)AK%; ,CAF& H*$-A? ,CAF&#,&? • QK%>'$Sj@A;0H*$-A(CQ:$'%; ,CAF&;% ,CAF&0? .'4GEK&6*&K;F&0)HNAO;G%0 '$(C);$:'%>CA@A “0G/%%0” ;'4 /%%0:XX- , (CH*$$&K;FF UNCA'4;0%*"EQ;0%,A(CQO;)F'% 0%H")$H*$$#,&K& ('(): %0 2:14-20) • &A? 0G/%%0NA'4&A'()A(C6%Q'%AFK;FF@A0PV) '6>C'4&A G0KhAF0PV)'&,:A"AGE$(?(C0(-%)E))A0 EE;A'%F'&,EAAK& "-'%QK0EAFEK4$:$%EE;A?$'%0( FU>C-%A -?AFhA'()A0G/%%0'4)A&( 6%0$:4e,:-, 0$%'E>$(C &EA$:PS"A6%Q;%% • C0);0; %,-O-A6%Q;@A6%Q''44%Q '6> C QK&0( E$'$Sj(CH*$-AF$%)N&4e,: , • "-$%,-OK0)N&E$@A6%Q;%%'4'$Sj"E; 0G/%%0@A'% #,&'6(?)K4K& '6%Q'%'L#,&'4H*$K& &A( C E)T '4 :PE 'E?NA;0O;C K&0$0)G&)K0& , ;0#,& '6%Q0G/%%0@A'@K0 EQ'()&6(CQO;)F'@'L%>-&,,CA-AT K&)AH*$-A($-K4"E; $'4"::(?$0$T "E;A0'%Q)*)AA:P@K&)AK%? • NA'4(C@A'%%,OP$(CQ-A:%0-'AF0(0G/%%0(CEQ'()& UNCA0);0; 0(;0K;-,CA(C#,&%>H*$ K0;,CA?Q'4'%>CAFX%> 'EL$"K$L-0 • $'%>CA “@;'4E>$A:” (C'EF-- A6( C A?K00(F%)$ @&-A$%;0O;)'E>@A($a)NCA '6%Q?A*":A@;('C $L:'$(C); K&'T $)A)P-/ , %%0 &A? ?A*$LK0 '4-A'@;@A-K4F$: ($NCA "-?AA$E:,&&;)0G/%%0(CEQ'()&; '@;%Q'@;@A -K4F$ ( NCA&;)'-P#E('C 0Q0 '%>CA(?NA:EA)A->?- "-'% EA,&FA$E:$ $"-EQ,&;-;%K&@;0$$;($NCA"E; K4@G0)@;@A'@0-$EA> )A(?$ P > '%AQ,-$%K&; '%>CA(?Q:EA)AK%? -;)A'%>CA(?'%K&)AO&'HNA'%> C A;0 EQ'()&@A0G/%%0 "EQ#E&((C-00 *&=5# 35 • #*'%()'O> C hA'()A0G/%%0@A-&;)$%"0,CA'EL$))A&((C& P

  1 5


  1 6 7

&

• F-;"@A#*'%() 1 ;&<;$F @:PS6%Q'%:,CA&(T (C

'% "EQF-;"($NCA;&<;$F%:,CAK0& ( (CK& "0Q 'EL$)'6%QK0hA'()A'->@A0G/%%0 8 /&" 5  • $%A'$- / $%-:H0 / $%%;00> %;0$,$%%0 \E\ 9 # >      

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

# "$ 1 “!...' ( ?” * +", – / 0"$ 1' "$23' 0' # (x) #

/ , 1. หากเพือ่ นทีเ่ ราไมชอบถูกครูทาํ โทษ ก. ดี สมน้ําหนา ชอบทําดี ประจบประแจงครูนัก ข. นาสงสารจัง เขาถูกลงโทษเพราะถูก เพื่อนใสความ 2. หากแมชอบใชใหนอ งทํางานหนักกวาเรา ก. ฉันแอบดีใจเพราะจะไดดูทีวีสบายๆ ข. ฉันจะสงสารนอง แลวรีบไปชวย ทํางาน 3. หากพอกับแมทะเลาะกัน ก. ฉันมักเขาขางคนที่ชอบตามใจฉัน ข. ฉันจะพยายามหามทั้งคูเพราะไม ชอบแบบนี้ 4. หากฉันตองแบงขนมใหพห ี่ รือนอง ก. ฉันจะใหเขามากกวาและสวนทีด ่ ีกวา ข. ฉันจะใหเขานอยกวาและสวนที่แยกวา 5. หากครูแจกของแกทก ุ คนแลวบังเอิญของ ไมพอ ฉันจึงไมไดรบ ั ก. ฉันจะโกรธครูมากและตอวาครู ลับหลัง

ข. ฉันจะดีใจที่ไดเสียสละของนั้นใหแก เพื่อนๆ 6. หากฉันพบสุนขั ตัวหนึง ่ ถูกทําราย และบาดเจ็บ ก. ฉันจะชวยเหลือมันโดยการนําไป พยาบาล ข. ฉันจะทิ้งมันไวที่นั่นเพราะฉันรักษา มันไมเปน 7. หากฉันเจอดอกไมขา งทางทีส ่ วยงาม และหอมมาก ก. ฉันจะขอบคุณพระทีใ่ จดีสรางดอกไม นั้นใหเรา ข. ฉันจะเก็บมาดมใหชื่นใจจนพอแลวก็ ทิ้งไป 8. หากในหองเรียนเหลือไมกวาดเพียง อันเดียวสําหรับทําความสะอาด ก. ฉันจะใหเพื่อนเปนคนกวาดแลวฉันจะ เปนคนถูพื้น ข. ฉันจะเปนคนกวาดแลวใหเพื่อนเปนคน ถูพื้น


  1 7

  

 “  ” ” มีพี่นอ  งคูห  นึง ่ ตัง ้ แตเด็กรักใคร สามัคคีกันมาก ครัน ้ โตเปนผูใ หญ เนือ ่ งจากตางก็แตงงานมีครอบครัวแลว พอแมจง ึ ใหพวกเขาแยกบานกันอยู แยก บานไมแยกนาในสมัยกอนเปนเรือ ่ ง ธรรมดา พีน ่ อ  งคูน  ี้กเ็ ชนเดียวกัน มีอยูปห  นึง ่ หลังจากเก็บเกี่ยวขาว แลว ตางก็แบงขาวเปลือกกันคนละครึง ่ หาบกลับไปบานของตน แลวกองไวที่ ลานตากขาวหนาบาน ตกค่าํ ผูเ ปนพีก่ ค ็ ิด วา นองชายอายุยง ั นอย ลูกๆ ก็ยง ั เล็ก อยู เราควรชวยเหลือเขาใหมากถึงจะถูก เมื่อคิดเชนนัน ้ แลวก็หาบขาวเปลือกหนึ่ง หาบ ไปที่บา นของนองชายอยางเงียบๆ ขางฝายนองชายก็คิดเชนเดียวกันวา พีช ่ ายมีลูกหลายคน แบงขาวเปลือกได เพียงไมกี่หาบจะพอกินไดอยางไร? งไร? คิด แลวก็หาบขาวเปลือกหนึ่งหาบไปที่บา น ของพีช ่ ายอยางเงียบๆ รุง  เชาเขาทั้ง สองตางก็ประหลาดใจ ทีข่ า วเปลือกของ ตนไมไดลดนอยลงเลย พอตกค่าํ เขาทัง ้ สองตางก็เกิดความคิดแบบเดิมขึน ้ อีก เมื่อพีห ่ าบขาวเปลือกไปถึงหนาบานของ นองชาย เปนเวลาเดียวกับทีน ่ อ  งชายก็ กําลังหาบขาวเปลือก เตรียมจะสงไปให พีช ่ ายเชนกัน เขาทั้งสองเผชิญหนากัน เกิดความรูส  กึ ตื้นตันใจจนน้าํ ตาไหลอยาง ไมรูตวั


  1 8

!

 " ,.

เรา เปน ใคร? ใคร?

($2 16:15)

: :  

 2 $"" #) 1 ประชาชนไดเรียกพระเยซูเจาหลาก หลายชือ ่ ทีเ่ ปนเชนนีส ้ บ ื เนือ ่ งมาจาก การสัง ่ สอนและการปฏิบต ั ต ิ อ  ประชาชน ของพระองค เชน ประชาชนเรียก พระเยซูเจาวา บุตรของพระเปนเจา, พระบุตรเพียงพระองคเดียว, ้ งตน ว, เบือ และบัน ้ ปลาย, ปลาย, อัลฟาและโอเมกา ยังไม หมดแคนี้ ประชาชนยังมีชอ ื่ ทีเ่ รียก พระองคอกี หลากหลาย ตามไปดูกน ั ....

   “   ” 2:11    !#$%& ' (( ($ (# * •

 $ 9:17  #3+% +%  %" ? $

$ “?   %  3)4  #) " '  ")  " C + #+  C"%"  20: 20:28 ?" $ “  %    

” R% % 2:11 ) ! D,+ %A$ %  %  ) ?   R 4:5 "# %  #$ $"!) 3)#$ A#% 3)#$  3)#$


  1 9

   “    ” ” $ " $ !$  ?%A $#  !    #' % %  

   “  !"

"  # ” 1 ? @ 2:8 +""#% ? #' $ %#!=: #' 8  +" 3 %  ? 

“ "" ” %$ 8 !" "7  . “"  - 6D- ” - ” 2:13 :#)4  4  ?   ) = +8 % $" #) $+$ •

# 24: 24:10 " ,  #' ?  %  "$ " ,  ?     “  ” T# 1:8 $ “   !  4   ”

  20: 20:2828-29 ?" $ “ %    ”  $ “ !) + C #)!) " +"+ C C% ”    “  !$"%& ” ” "@$ 1:23 = "#'D !3)+ "$

   “  '(" % ( ” ( ” ?" 9: 5 $ "#,%   "@"! " ,   ) % +8$#   " •

+, +  -%.*

+-% /  0$ 12 $ $ 0.* -  30 0+ *%$-% .*& %$ 4 5 %!/$ 4 5 *   +!/.*  +30 0+  . . .


เดียว

…

“” 

... : วัฒนธรรมแหงชี ิ ่ วต •

“ ดูส...ิ... เขารักแมว รักหมามากยิง ่ กวาลูกซะอีกนะ... นะ...” ...”

“ ใช...... ทีกบ ั คน... คน...ไม ...ไมเห็นจะดูแล เสีย เงินเสียทองกันมากขนาดนีเ้ ลย... ลย...” ...”

“ ทําไมบางคนถึงทํากับเพือ่ นมนุษย ไดซะโหดรายอยางงี?้ ...ยั ...ยังมีใจเปน คนกันอยูห  รือเปลาเนีย ่ ?...” ...”

“ บาชะมัด ทําอยางกับคนเปนผัก เปนปลางัน ้ นะ... ฆากันอยาง เลือดเย็นและโหดรายอยางทีส ่ ต ั ว มันยังทํากันไมไดขนาดนีเ้ ลย? ลย?!? ”

“เฮอ... มันทําตัวสมกับทีถ ่ ก ู เรียกวา “ ไอสต ั ว ” จริงๆ... ๆ... ไมนา เลย... เลย...” ...”

คุณเคยไดยิ านี ้ นคํากลาวเหล ่ ่ ้บางไหม? ้ แต...โปรดอย าเข าใจผิ ด ... ผู เขี ย นหมายความ ่ ่ ้ ้ วา่ คําทีค ่ นอืน ่ ๆ เขากลาวกั นตางหาก ่ ่ เพราะไมได าวหาใครแม แต ่ ต ้ องการกล ้ ่ ้ คน ่

ไมทราบคุ ณจะเคยคิดบางไหมว า่ ใน ่ ้ ยุคสมัยของเรานี้มอ ี ะไรแปลกๆ คอนข างเยอะ ่ ้ นั่นอาจเป็ นเพราะปัจจุบน ั ปรอท “โรคเครียด” ของบางคนขึน ้ กันสูงปี๊ ดและบอย จึงเป็ น ่ สาเหตุให้เกิด “อาการหรือพฤติกรรม” แปลกๆ ทีเ่ ราเขาใจไม ค ้ ่ อยได ่ ้ เพราะเราไมรู่ ว ้ าเขาแต ่ ่ ละคนอยูในโลกส วนตั ว ชนิ ด ไหนกั น ? ่ ่ แตจากอาการต างๆ ของคนรอบขาง ่ ่ ้ หรือแมกระทั ง ่ ของเราเองบ าง ทํ า ให เรา ้ ้ ้ อนุมานกันไดไม ยากถึ ง ความจริ ง ข อหนึ ่งวา่ ้ ่ ้ นั่นคงเป็ นเพราะคนเราหาความสุขกันไมค ่ อย ่ ได้ หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คอ ื รูสึ้ กวามี ค วาม ่ ทุกขมากกว าความสุ ข จริงๆ แลวมนุ ษยทุ ์ ่ ้ ์ ก คนมีความทุกขควบคู กั ์ ่ บความสุขเสมอ เพราะ ไมมี ุ ขล์ วนๆ และไมมี ุ 100% ่ ใครมีทก ้ ่ ใครมีสข ทัง้ สองอยางจะคละเคล าคู ่ ้ กั ่ นเสมอ เหมือนกับ ธรรมชาติของรางรถไฟทีต ่ องเป็ นรางคู่ มีราง ้ ขางเดี ยวไมได ่ ส ี มดุลเทานั ้ ่ ้ เฉพาะคนทีม ่ ้นจึง จะสามารถจัดการความทุกขและความสุ ขของ ์ ตนเองให้อยูร่ วมกั นอยางเป็ นปกติสข ุ ได้ ่ ่ มีคาํ ถามกวนๆ อันหนึ่งทีเ่ ราทุกคน น่าจะตอบก็คอ ื “แลวใครกั นทีท ่ าํ ให้ฉันมี ้ ความทุกข?” ทั ์ คนส่วนใหญคงตอบได ่ ้ นทีวา่ “ก็... ไอคนนั ้น คนนี้ คนโน้น...น่ะสิ ” แลวนิ ้ ้ ้ว ก็ชไี้ ปเรือ ่ ยไมมี ่ าํ ให้เราทุกข ์ ่ สิ้นสุดเพราะคนทีท มันมีเยอะเหลือเกิน เนื่องจากคนรอบขางเรามี ้ ขอจํ ั ทุกคน (นี่คอ ื ... ้ ากัดและนิสัยไมดี ่ กน สั จธรรม?!?) จึงเป็ นเหตุให้เขามากระทบกับ เราไดทุ ่ สํ าหรับคนนิสัยไมดี ้ กเมือ ่ แลว ้ แม้ แมลงบินผานเขาก็ ยงั หาเรือ ่ งเราได้ จริง ่ ไหม? เราอยูของเราดี ๆ เขาก็ยงั มาสราง ่ ้ ปัญหาให้เราได้ คิดแลวชี ว ต ิ ก็ ด ร ู น ั ทด ขึน ้ ้ ชือ ่ วามนุ ษยแล วงจร ่ ์ ว ้ ใครละจะสามารถหนี ่ อุบาทนี้ไปได?... ้ เราปฏิเสธไมได ่ ว ้ า่ นี่เป็ นคําตอบที่ ถูกตองในแง หนึ ้ ่ ่ง แตไม ่ ใช ่ ่ ทัง้ หมด เพราะ เป็ นคําตอบของคนทีม ่ องจํากัดอยูแค ่ มุ ่ มเดียว ดานเดี ยว ชีวต ิ คนเรามีหลายดาน ยิง่ ใคร ้ ้ สามารถมองไดหลากหลายมุ มเทาไหร ้ ่ ่ ก็จะยิง่ ไดเปรี ลให้แกชี ิ ้ ยบและสามารถสรางสมดุ ้ ่ วต ของตนเองไดมากเท านั ้ ่ ้น ดังนั้น เราจึงควร เปิ ดใจให้กวางมองในมุ มกลับดวยว า่ คนอืน ่ ้ ้


  2 1 ทําให้เราเจ็บปวดเป็ นทุกขได ์ ้ เราก็ไดทํ ้ าให้ เขาดวยเช ้ ่ นเดียวกัน เพราะเหตุนี้เองวงจร อุบาทจึงเกิดขึน ้ จริงๆ แลวการทํ ารายกั นและ ้ ้ กันอยางไม รู่ จั ่ ้ กสิ้ นสุดนี้เองทีเ่ ป็ นสาเหตุแหง่ ทุกขทั ์ ง้ ปวง นั่นยอมหมายความว า่ ความทุกขนั ่ ์ ้น เกิดขึน ้ จากนํ้ามือของกันและกันเอง แตหากมา ่ มองกันให้ลึกๆ ถึงกนบึ ง ้ แห งสั จ ธรรมแล ว ้ ่ ้ เรา ตองยอมรั บวาหลั กของหลายๆ ศาสนาสอนวา่ ้ ่ หากผูใดมี จต ิ ทีม ่ น ่ั คงแลวไซร ้ ้ ้ จะไมมี ่ ความ ทุกขใดกลํ า้ กรายเขามาในจิ ตใจของเขาได้ ์ ้ ไมว่ าจะเป็ นทุกขเล็ ไมมี ่ ์ กใหญขนาดไหนก็ ่ ่ ทาง ทีจ ่ ะมากระเทาะเปลือกหัวใจของคนๆ นีไ ้ ด้ ทวา่ จะมีสักกีค ่ นละที ่ รรลุถงึ ขัน ้ สูงเช่นนี? ้ ่ บ ปุถุชนคนธรรมดาส่วนใหญก็ ่ ยงั ไปแคครึ ่ ง่ ๆ กลางๆ ก็คงตองทํ างานเหนือตนเองอีกเยอะ ้ พอควรนะ... มนุษยทุ ิ ” เพราะพระเจ้า ์ กคนมี “ชีวต ทรงประทานให้มา เรากลาวอ างเช ่ ้ ่ นนี้ได้ เพราะมนุษยไม ิ ตนเอง ์ ได ่ เป็ ้ นเจ้าของชีวต เนื่องจากมนุษยไม อ ้ ชีวต ิ ของตัวเองให้ ์ สามารถยื ่ ยืดยาวตอไปอี กเพียงแค่ 1 วินาทีไดหากถึ ง ่ ้ เวลาทีเ่ ขาจะตองตาย แมจะมี เงินสั กกี่ ้ ้ พันลาน... หมืน ่ ลาน... แสนลาน... ก็ไมสามารถ ้ ้ ้ ่ ซือ ้ ชีวต ิ ของตนให้ยืนยาวแบบไมต องตายได ่ ้ ้ นี่ก็สัจธรรมอีกขอหนึ ่ ง ที ไ ่ ม ต องพิ ส จ ู น ... ก็ ต อง ้ ่ ้ ์ ้ บอกวาจริ ง ไม ต องใช ความเชื อ ่ ่ ่ ้ ้ แลว ิ ” ทีแ ่ ตละคนมี นี้จะทําให้สุข ้ “ชีวต ่ กวานี เราเกิดมาในโลกนี้เพือ ่ ระทม ่ ้ไดอย ้ างไร? ่ ทุกขเท เพราะ ์ านั ่ ้นหรือ? ไมใช ่ ่ แน่นอน พระเจ้าทรงสรางเรามาให ้ ้มีความสุข แตทํ ่ าไม ทุกวันนี้คนจึงทุกขกั ์ นนัก?!? ก็คงเป็ นเพราะ คนเรานอกจากจะหาทุกขมาใส ์ ่ ตัวเองแลวก็ ้ มักจะหาทุกขมาใส การกระทํา ์ ่ กันและกันดวย ้ เช่นนี้อาจเป็ นไปดวยความไม ตั หรือ ้ ่ ง้ ใจบาง ้ ตัง้ ใจบางก็ เป็ นไปได้ จึงมีคาํ ถามทีน ่ ่ าจะถาม ้ ใจเราทุกคนวา่ แลวทํ ้ าไมเราจึงไมทํ ่ าให้ ตนเองมีความสุข และพยายามทําให้คนอืน ่ มี ความสุขบาง?!? ้ หากเรามองสภาพรอบขาง ดูขาวใน ้ ่ หนังสื อพิมพหรื อ โทรทั ศ น ในอิ น เทอร เน ์ ์ ์ ๊ต ฯลฯ จะพบจนเป็ นปกติเกีย ่ วกับขาวความทุ กข ์ ่ ของมนุษยมากกว าข ข จนทําให้เรา ์ ่ าวความสุ ่ อาจคิดตลกๆ ไดว ่คงเป็ น ้ า่ มนุษยเรานี ์


  2 2 ประเภทซาดิสม ์ เพราะแทนทีจ ่ ะอยูกั ่ นให้ดีม ี ความสุข กลับหาเรือ ่ งมาทําให้ตองเป็ นทุกข ์ ้ กันไดมากขนาดนี ้ สงสั ยจะชอบความทุกข ์ ้ มากกวาความสุ ข?!? นี่มน ั เรือ ่ ง “ตลก” สิ้ นดี!... ่ ปัสกาคือการเฉลิมฉลองแหง่ “ชีวต ิ ใหม”่ ทีพ ่ ระเยซูคริสตเจ้าทรงนํามามอบให้แก่ มนุษยทุ ์ กคน ซึง่ เราเฉลิมฉลองกันทุกปี บาง คนก็น้อยปี บางคนก็มากมายจนนับอายุไม ่ ถวนแล ว ้ ้ แตเราน ่ ่ าจะถามตัวเองดูสักนิดวา่ เราไดลิ ้ รส “ความสุขแหงชี ิ ใหม”่ ทีว่ านั ้ ม ่ วต ่ ้น มากเทาใดแล ว? ่ ไดคํ ่ ้ เมือ ้ าตอบแลวก็ ้ ลองถาม ตัวเองตอไปว า่ “ทําไม?” ทําไมตองเป็ นเช่นนี้ ่ ้ ในเมือ ่ พระเจ้าทรงสรางเรามาเพื อ ่ ความสุข? ้ เราคงจะตองยกคํ าตอบให้กับ “ปี ศาจ ้ และบาป” ทีท ่ าํ ให้มนุษยไขว เขวและผิ ดเพีย ้ นไป ์ ้ จากแผนการเดิมของพระเจ้า แตคงไม ใช ่ ่ ่ แบบ 100% เพราะถาพิ ้ จารณาให้ลึกๆ แลวปี ้ ศาจ มันเป็ นเพียงผูประจญเราให ้ ้ทําบาปเทานั ่ ้น มัน ไมสามารถมาบี บคอบังคับเราให้ทําบาปได้ ่ สาเหตุของเรือ ่ งก็เป็ นเพราะมนุษยเรายิ นยอม ์ พรอมใจไปกั บมันนั่นแหละ บาปและผลของ ้ บาปจึงไดตามมา อันเป็ นเหตุแหงความทุ กข ์ ้ ่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นวงจรอุบาทลอมรอบตั วเรา ้ อยูอย รู่ จั ่ างไม ่ ้ กสิ้ นสุดนี้ มีอก ี สิ่ งหนึ่งทีเ่ ราตองยอมรั บคือ พระเจ้า ้ มิไดทรงต องการปล อยให เราอยู ในสภาพเช ้ ้ ่ ้ ่ ่ นนี้ พระองคมิ อสู ์ ทรงเคยทอดทิง้ ให้เราตองต ้ ่ ้ อยาง ่ เดียวดาย นอกจากพระองค ์ ทรงส่งพระบุตรสุดทีร่ ก ั แต่ พระองคเดี ์ ยวมาไถบาปเรา ่ อยางทุ กขทรมานแสนสาหั ส ่ ์ เพือ ่ แลก “ชีวต ิ ” ดวย ้ “ชีวต ิ ” แลว ้ พระองค ์ ยังทรงประทาน “ตัว ช่วย” หรือเครือ ่ งมือ ตางๆ มากมายสารพัด ่ เพือ ่ ให้เราหลุดพน ้ จากบาปและ ความทุกข ์ ดวย ดังนั้น ้ จะวาไปแล ว ุ ่ ้ มนุษยมี ์ ทก อยางพร อมเพื อ ่ จะ ่ ้ ทําให้ตนเองมี ความสุข แตเหตุ ไฉนจึงยังคง ่

เป็ นเยีย ่ งนี้ในทุกวันนี้เลา?!? ่ เมือ ่ เป็ นเช่นนี้แลว ้นเลย... ้ อยากระนั ่ ให้เรามาเริม ่ สรางความสุ ขกันดีกวา่ แลวจะทํ า ้ ้ ไดไหม? ทําอยางไร? จริงๆ แลวก็ ้ ่ ้ ไมน ่ ่ าจะ ยากเกินไป เพียงแคเรามี น้ําใจเด็ดเดีย ่ วมัน ่ คง ่ เป็ นพืน ้ ฐานเทานั ่ ้น ในภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ ่ อืน ่ ๆ เขามีคาํ วา่ “Culture of Life” กัน แปลวา่ “วัฒนธรรมแหงชี ิ ” ซึง่ เมือ ่ พูดถึงคํา ่ วต นี้ก็จะมีอก ี คําหนึ่งตรงขามกั นคือ “วัฒนธรรม ้ แหงความตาย” ” ซึง่ สองคํานี้นอกจากจะมี งความตาย ่ ความหมายทีน ่ ่ าสนใจมากแลวยั ่ วของกั บ ้ งเกีย ้ ชีวต ิ ของมนุษยอย ชิ ่ ด ุ ดวย เพราะ ์ างใกล ่ ้ ดทีส ้ จริงๆ แลวตามแผนการของพระเจ ่ รงสราง ้ ้าทีท ้ มนุษยมานั ้ น พระองค ทรงต องการให เรา ์ ์ ้ ้ มนุษยอยู ใน “ วั ฒ นธรรมแห งชี ว ต ิ ” ไม ใช ์ ่ ่ ่ ่ ใน “วัฒนธรรมแหงความตาย” ” ทีเ่ รากําลังเจอะเจอ งความตาย ่ กันอยางเต็ มเปาในทุกวันนี้ เพราะแทนทีจ ่ ะให้ ่ ความสุขแกกั ่ นและกัน กลับทับถมกันดวย ้ ความทุกขซํ า ซ อนอั น เนื ่ อ งมาจากความเห็ น ้ ์ ้ แกตั ่ ว เอารัดเอาเปรียบ ทิฐ ิ อคติ ความจองหอง เกลียดชัง แกแค ้ น ้ อิจฉาริษยา ฯลฯ


...

    !" # $%" & '(& '%&") 

 # &&" ?...

“วัฒนธรรมแหงชี ิ ” เราสามารถสราง ่ วต ้ ไดบนพื น ้ ฐานของ “ความรักเทีย ่ งแท้” ซึง่ มา ้ จาก “คุณคาแห งพระวรสาร” ” เทานั งพระวรสาร ่ ่ ่ ้น เพราะ คุณคาพระวรสารทั ง้ หมดรวมกันแลวคื ่ ้ อ “บัญญัตเิ อกแหงความรั ก” นั่นเอง (เทียบ ลก ่ 10:25-28) แน่นอนคงไมมี ่ ใครปฏิเสธวา่ “ชีวต ิ ” จะเบงบาน เติบโตไดก็ ่ ้ เพราะความรัก ความเขาใจกั น ความเอือ ้ อาทร การให้อภัย ้ ความเมตตากรุณา การให้ความเคารพตอ ่ ศักดิศรี ์ ความเป็ นมนุษย ์ ฯลฯ ทีเ่ ราให้แกกั ่ น และกัน ไมใช ่ ่ ความเกลียดชังและสิ่ งเลวราย ้ ตางๆ เพราะสิ ่ ง เหล านี ล ้ วนก อให เกิ ด ่ ่ ้ ่ ้ “วัฒนธรรมแหงความตาย” ” ซึ ง ่ แม ชี ิ อาจจะยัง งความตาย ่ ้ วต

  2 3 ไมถึ ิ ” ่ งจุดจบในทันทีแตก็ ่ สามารถทําให้ “ชีวต ในตัวบุคคลผูถู ้ กกระทํานั้นลดน้อยถอยลงไป เรือ ่ ยๆ เป็ นการบัน ่ ทอนให้ชีวต ิ คอยๆ สิ้ นสุด ่ ลงไมใช ณยฆาต แตด ่ ่ ดวยการุ ้ ่ วย ้ “การ ฆาตกรรม” ิ ประจําวัน ฆาตกรรม” ในชีวต ตราบใดทีค ่ ริสตชน “ศิ ษยของ ์ บ ต ั ค ิ า ํ สั ่ ง ของพระอาจารย พระคริสตเจ้าา”” ไมปฏิ ่ ์ ตราบนั้นสั งคมแหงความรั ก และความเข าใจกั น ่ ้ จะเกิดขึน ้ ไมได ขนาดคริ ส ตชนซึ ง ่ ได รั ่ ้ ้ บคําสั่ ง โดยตรงให้เจริญชีวต ิ ดวยความรั กตอเพื อ ่ น ้ ่ พีน ่ ้ องยังทํากันไมได งรอ ่ ้ แลวเราจะคาดหวั ้ คอยจากใคร?!? ผูที ่ ะกลับมาไตรตรองถึ งสิ่ งทีท ่ าํ ให้ ้ จ ่ ชีวต ิ ของตนและของผูอื ่ เติบโตขึน ้ ไดนั ้ น ้ ้น คือ ผูที ่ รรลุวุฒภ ิ าวะในระดับหนึ่งแลว ้ บ ้ เพราะผูที ้ ่ ยังไมบรรลุ วุฒภ ิ าวะจะไมหยุ ดถึง ่ ่ ดและยอนคิ ้ ชีวต ิ และการกระทําของตนเพือ ่ การพัฒนา พระเยซูเจ้าทรงแลก “ชีวต ิ ” ของเรา ดวย “ชีวต ิ ” ของพระองค ์ เราทีเ่ ป็ นศิ ษย ์ ้ ติดตามพระองคก็ าเช่นเดียวกัน คือตอง ์ ตองทํ ้ ้ แลก “ชีวต ิ ” ของเราเพือ ่ ให้ “ชีวต ิ ” ของเพือ ่ น พีน ่ ้ องมีมากขึน ้ พระองคได ้ นพระชนม ์ ์ ทรงสิ ้ เพือ ่ จะไดชี ิ มา เราเช่นเดียวกันก็ตองตายต อ ้ วต ้ ่ ความเห็นแกตั ว บาปและสิ ่ ง ไม ดี ต างๆ ในตั ว ่ ่ ่ เราเพือ ่ ให้สิ่ งดีๆ เกิดขึน ้ ในตัวเราและเกิดผลดี สู่คนทีอ ่ ยูรอบข างเรา เราจะไดแรงบั นดาลใจ ่ ้ ้ ในการทําสิ่ งนี้จากพระวาจาทีว่ า่ “ทานทํ าสิ่ ง ่ ใดตอพี ่ ้ องผูตํ ส ่ ด ุ ของเราคนหนึ่ง ่ น ้ า่ ตอยที ้ ทานก็ ทาํ สิ่ งนั้นตอเรา” ” (เทียบ มธ 25:40) อเรา ่ ่ นี่คอ ื เคล็ดลับทีพ ่ ระอาจารยเจ ์ ้าทรง แนะนําเพือ ่ ให้เราทุกคนรวมใจกั นสราง ่ ้ “วัฒนธรรมแหงชี ิ ” ให้เกิดขึน ้ ในโลกที่ ่ วต ตองการการฟื ้ นฟูอยางเร งด เพือ ่ ให้ ้ ่ ่ วน ่ “ตนชี ิ ” เติบโตอยางงดงามได ้ วต ่ ้


  2 4

) #'" % +%+ +"? " , "8"C"$"  83 $" #)4 +"  + #$ !#$+ ? $"$': C $ " ,)$> +% "#)4 ' $ $ “"Z #+) ""$# C"” )   +% :"" #' ") $$"#)% +%+  ' +... “...10 ...10 % +% :   ) @  "$ '4  ""#) @ Z +$ C  :     @ #)  " $ $ '4  "    ) $" +% : )   R "$ @ C   "" ' +"  : $ +%#  5#$$" 8 #> ... ...$ C 8 ""#Z)  ?"#R $$   $C $ $ “...4+"5 +""#  #' #)8% 5 C ) # +% $"#  ) + 8%= %#'" #'"  $#) #' +" ' ' " C$) +% + # +"+  4  ) # RRA  #V$$" 5...” $ #$ #)? > '  8$R 3' % ' #) 3 #' $" 3 ' 

:"   +% #$  %#) 8 " ... ...” ...” %?Y,: , "8 $C $ $ “... " 8+  #'  ?5+% :N $>  #V$$" ) +%#)$" $   ...” “...10 ...10 % +%... +%... :   ) @  "$ '4  ""#) @ Z +$ "#$" C" $ @ +""# $" +  #$ !#$ ... ...$ C 8 ""#Z)  ?"#$ $ ) #  $ +% "# $" !#$ C+""# $" +  #$ !#$ ...” ...” :""#)$+% #'    $

  1 4 '*$ ( $1 '& ! !!

...)+%

% %, -&+ / -%

%)1 &)" " ' )%&&224& & %5"&+...


... 16"78 #  - / "#$ #-$$ ! )%&"8:)% 8$ "-  (&; &!  &16"&" <   ...

 :  #' #)%  # !) $+""# %B@+  % " $ 3'$ )#)+ $$ 4"$"  > $% $" #) " % ) ?  88" $ : ' % ? ?... 4 C +"? 8?C+""#AD $""8 #)4 % $"4C"#O + )> " %8 +  )#)  4+" 5> #)"8 4 ++!  #'+"5 #) )   C# +$ “$" $" 

  2 5

 ' +" !) #) 4" '  R Z )  +" ” " +" ! ) % #)) #' 3' % $"  ? %\: #'+" !$" = " % )#) 3' ' "# " 

3' " , +? $8 #' 3'   ?#)+$  ":$ ?#)" ,D"  $% $"4C) = %== ?#)'  O #)=+%"$ "  $"? " , : " ,#)? #)+""8 ) "#  +$ “$8 ' +"8$"  ) "+%" $” $” +"5 $ “$"Z #) '  ) #) =  ' +""$#  ” ? #)% “... ? #)  +$ ... ...” ...” ("@$ 7: 26) " % )  + ?... $" $) ' " #'+"+% ) $" 5#$5 $"? +'' 8 $+%" , ' 5 #)  )  #' $ #) $+" !!#$ " +% $  ?#)+"$"

 ' +" !$"? )#)% $4= ' “$"  ” ”   $ =$ %  ''  " % $" Z ' " % $"%8 #) $ $8)  $"  $   $" % $ #)+""#$ ' ) $8="+ C )' "" C"" ' > C 4 4+%Z +" + $ > C% ) %+"+ Z " # +% #)8"$ $$4 4 +44" +%) +? "% $


4) ?> +%) > #)+"$$+% ?#) "!+%#$ ?#)% +%$ :3)4 4 +%  ' " 4%  "#+ ) #)% #  4%  "# ":) 4  " D #'C4%  ! #)"# ?5 )#)4=#) " , )  % 4  ? $8 #'3 "#%Z $#) % $8 " "'##$  "% #'3"#$A% " A #) 8 A #) !) $ “$"!) )#) +"+ ' % $"? "” $ #  3)+$ “ !) +'' $ $$A  ' ” 88"$ 4+"?$8 "3 %Z $!A #' $ 4 ' Z  A?)  ) )  8"$ + %4= ) " ,  4 +##) 4 D$  " , )   $+$ " , 8%Z !) )" A  $  4  !) $ % #)"#!#$  3)#) 3' "$" =@"! !$$8 #) 3) '  '  %Z !) ? 4 #'#$ + $ "$C +% 83$C +%?+""# + )  # !#$ ?3% ) ? $ )#)  D $"4$"'$ ' O #) % #$! 3)#)"#%== "8^ +  $ ! ? !#$' > #'4 )


  2 7

... 16" / &"8 7' -%" (& 8 4)%,8 " &" / #%" =8  )% # (& / - '%" )4))%! ,1" ## 7"# ) ...

% 34% #) 4 " , D$+"")  ' 5+"+ $"#)$% %O"  " , $$") =34 ) " , +% 

#)") 8$ $"$3% $"!)

! )$+%% $"!) #)  $$8 "?' ! $$"!) $ "# " ,"#$" ?+" 4%  ' $ )+' #)? $8 "" !)  " , $ = ?"#$"! ) $ $"

%\ 3'  " ,!% ' %\: A#)+" 3' "

%$A" ,!C 3'   + C % '$?+""#$" # +% $% @"! ? #"  "84 !#$ + +"  '  $!#$C4 +%   . . .

$"3  ?+"ZZ \ " $ $#)? $8%Z! #' " ,C  D%#" A#)8 3' $ C" #)$ @ $ #) C% # A#)?$8 "4 D  ' ' O 4= $"  " , $"!) #)$  ' % #) ' C44 )#) 4  D$ ") 8$   $? $8+" " ,"#$"!) ! ' C " +"  > ? $8 !%?! " ,


“”

 

 II

'#8 1 - 

eืo. 7. 3 m<0ni#æ a(/e%">`o ( 18:9-14) 1. a0&=o7ae&)... ae DEe&)a#e4eื.o7ou /KA 3) "7(/>. E Ki &04/e:/ME<) o" æa$E3 i/. MEo) ื./nZ704 r < #o7(/=ึA/Noi`s/>0/ K/a0i3 (/3/ึ7. e:/<0ni# o(/3/ึ7. e:/(/e%">` <0ni# /ื oi`s/>0/K/ K&04 m=)æ4ae&) =)e&)=o"a(ud ao7(2=. )e&)N 4e:/e3 ืo/ /u` (2 /oื/. . e:/=o o u i 407ae0d 3ืoe3 ืo/ (/e%">`(//A =)e&)&?o$o3 #a$32a#o70a/ æa50 3/ึ7. K/#i"=o7 N$) a7A 3 $=o7=)e&)o #40/(/e%">` /ื o 3E4 4 7 ooN N 4)æ )æ4&ae7 3/)=ึA/ o7)o7na N$)æ4=o) /o E$04 m=)æ4ae&) o$7 aud4o=)e&)(/"$)0 e5i$o e"o 4/a7A 3 04(/e%">`a"N")/ N$)"a (0 <o" æ4<0ni#N 4N$)"a ea04 MEK) $. /=ึA/&a5E$K3).? 7 MEK) $5. 4o /7 &aN$)"a  4o7K3)#7E =ึ/A t

2. ae$%//?#E4 N4o7 • <0ni# <ื.o/A &(?$aA7e$i 04 mfarasho (æ04 mæ o) 3 5ึ7ME). mo4o/30/ 3ืo ME)æ a0ooo e:/# <i =o7u4 #/.e(47(a$#/(4o/=)7 <0ni#N 4K<4a#7v2 æ4$)0 e3u.0e= (0 E)eื.o7""a]]ai$&ึ7?K3) o?/& K/ a$a"3/ึ.7 (0 #/K&=o70e=(ืo$)/#/ iK<4e ืo7 ou$ d2oa/#E7#47=o70e=(ืo 5ืo""a]]ai a0oa` 0 5ึ7=)owi"ai 4o 47l  .54 o$a/ e:/ aed$)0 "oe4 0e=aA7/e:/aE a"ae DEe&)e/ื.o7&e:/0.<o"(0 ""a]]ai47l o?e>oK&=o7/eo7 æ4 N 4K<4 (0 e(47(a$=o7 e/ aed


(/e%">` K/o=o7<0o a/ 0e=)o7K3)a<</ =o7e ืo7.=ึA/a"u7o )o7e# >` oa#40/o 47e(47(a$ &ึ7?3/$K3) ME)? 3/).e%">`Dึ.7N 4&?e:/)o7e:/<0o a/%N$) 0e=&aึ7oK& 3(/e%">`(/K$#47 #40 K3)a"u7o N$) .#u$ $a7/aA/ (/e%" >`# 5K<)0iK$%N$)eื.oe e%">`K3)N$) e7i/&?/0/ l 0 aA7# 5eo?NK#4 aex/eo7$)0 (/e%">`#40/K3]4&ึ7e:/ (/.?0 æ4%)o75Ea<</?3/i04e:/(/ ".N 4"i#ui^ •

3. "o4/

a#e4eืo. 7ou /KA 3)"7(/>. E Ki &04/ e:/ME<) o" æa$E3 i/. MEo) ื./nZ7...

  2 9

5ืo04/eo7e:/ME)<o" =o7"7(/K/ # a ae DEe&)/aA/ &.0e=ื 04 #>$aA7e$i =o7/(ืoe:/"u=o7o$a Dึ.7 e:/(/" K/# a Z&&u"a/%e<4/a/ o/ =o7 /u` 23a30 N ea#e3u& oii=o7. /u` 2eo/eo7e:/E/ 27 æa3aedy2=o7u#i.7 &ึ7N 4 o aN.Mi$æa "oæ)0#?3a""7(/ uo 47?N$)3 $ o?e>oK& (i#</3 (/&ึ7 æ4Na" 3#/iæ4N 4e( Næ)"e /a./ 3 (0 04 /u` 2E)#ึNeo704/(ืo mME)<o" o Dึ.73 (aA7e="(0 5E)o7=o7 a?Mi$&z3 ")/e ืo73ืo&<4o7o304 =o7z3 .(u) (o7e= 0 aA7oii& #ื.o 0</47l .3o4oK3) /u` 2E)#ึ04 zedy2æ347(0 $3ืo<a.0N 4 o æ)0 uo 47 ?N$)eaK(l e=%?æaeM æ4a/o 47 o&47æ&)7 e ื.oe:/o 47/A /u` 2&a oaN)o7=o o`4oae&)o3ืo?!? ae DEe&)7e4eื.o7e "e "/A#?3a" a0eeo7$)0 u(aA7.e(i$04 mJa/N 4N$)? Mi$ a/5E)o7æ)0o e:/(0 &i73ืoN 404 3 (aA7Ja/%E)#ึe3 ืo/a/04 mN 4e3%/e:/N e o /.(ืo#i.7i=o7<0i Ja/%N0a$e3 ืo/ e( ... æ4&aæ)"N?N a/...?!? eื.o70=o7<0ni#æa(/e%">`&ึ7K3) =)o(i$.#?(a]a"e04 Ja/e( E)#ึ04e:/(/ "./4oa"o e<4/(/e%">`")73ืoN 4? aA7/A iK<4eื.oK3)ei$0i&iK/æ74=o7" æ4 eื.oK3)e (0 #u>54o /æae}$K&#E4 ae =o7ae&)o 47&i7&a7

o0$o)7//aA/MEi$o E4a"(0 &o73o7æa(0 3 i.7a/7 ME)K$.o0$o)7 04/eo7o E4e3/ืo(/oื./%e4a"04e=aA7/ o E4#E704(/oื./ 3K/(o"(a0æa a3047(E4# > #i.7/Ao E4%e3 ืo/a" 


  3 0

N0a#) .(o ? (0 #a a/2=o7 "u((K/(o"(a0o 47N)(0 / ae DEe&)7a##o/eื.o7e "e "/A K3)æ4ME)e:/# -> $)0 eื.oeืo/0 e=5ึ7oa/ .o0$o)7/eo7&a?K3) ei$=ึA/K/(o"(a0N$)

æ)0æ4oo# &ึ7&?e:/.e&a)o7ื./E)5ึ7#> &iK&=o7/o E4e# o ea&eื.o7 e "e "ee3%/<a$e&/ 04 K/(0 e:/ &i7æ)0 "u((K$K/#o7(//A/4<ื./< 04 a/?

< #o7(/=ึ/A N... K/a0i3... N......K/a0i ...

<0ni# /ื ...

e:/#o7"u((.# 5?K3)ee=)K&(?#o//A =o7ae DEe&)N$)e:/o 47$ (/æ(ืoME)wi"ai ""a]]ai e:/ mME)e<. 0<]o $)/a(a >2 e=E)$04)o7>0/o 47N #40/(/.#o7(ืo(/ ".N 4E)eื.o7=o7""a]]aie æ )æ4/)o N 4 E)&aae&)æa0i.&a>0/4oao7(2

æ )04 i<0 i0&a ื/>0/o E4æ)0 æ4 <0ni#(//A ื/$)0 4.o0$a0 &ึ7K3) (0 E)#ึ04e=o &a a$a"/eo7e "e4 a"ae&)e e$ 0

<0ni#æa(/e%">`e:/#o7Eæ"" =o7"u((. (0 #a a/2a"ae&) K/(0 e:/&i7æ)0 >0/(ืo æ#$7oo5ึ70i.&a#//a"ae&) ME) e:/# -> # 5e /E)&#o7 "u((/AN$)o 47 aA7#o7"u(i/A

# 5o E4K/a0eæ4a(/N$)

e:/ mni#o K/æ""(E4# -> 3 (0 04o 47N? 3 (0 04 • mæ o a/o E4(/aa$a" [~ 3/ึ.7 07/#E704o[~ 3/ึ.7 • /=ึA/$)0 405ึ7(ud7 (0 $=o7/e# oo 47eoK&K#4 æ4 N 4e( #/K&o[~ 3/ึ.7e æa$$a/ K3)e=E)#ึ.?7eื.o l • e/)/K3)e3%/e$4/<a$ 5ึ7(0 e# #a ./eo7?eื.o(o"(a0 • o7o[~ 3/ึ.7$)0 (0 eJ e e# ืo/$a7e:/ou#( 04eื.o/ 40 7 • "4o (aA7e aื 04 <0i# #/aA/(ืo a$i^#ii^=o7ae&)K/e(ื.o73 æ347(0 a &ึ7)o7o E4e3/ืoa$a"<0i æ""<0ni# N 4)o7 mME)/?o N 4 )o7 mæ o N 4)o7 (i$ "a]< <a.7070a$a3047K3)æa a" eื.oi&d04e:/ea3 . ao </23ืoe:/(0 e# 3 (i$"a]<?N$)e 7eื.ode$ 0 e4/aA/(ืoK3)u(/"u&u$3 æ347 (0 o$)/ m)o l a/o


=)æ4ae&) =)e&)=o"a(udao7(2. =)e&)N 4e:/e3 ืo/ /u` (2 /oื./... e==o"(udae&) /.e:/Eæ"">0/ a(a >2.<0 i0/i ?a/ 40(ืo #e#i]æao /(udae&) 4o/oื./K$ <0ni#(//A=o"(udae&).e=e:/(/$ &#i.7<a.0) .(/oื./e= a/æaeae= e:/(/.?0 $)0 i&"u] e=5ืo""a]]ai o 47e(47(a$æawi"ai /A?aa =o7 ae&)o 47# "Ed2 &iæa=)o?3/$ zedy247l o 47("5)0/ i&d &i d2=o7<0ni#æ)0 /. (ืo>0/.$ o$e . o 47N 4 .ie æ4%e:/>0/æ""/Aoe<4/a/. ae DEe&)7 m5o$3/)o ooo 47N 4N0) 3/)e ea e"ืAo73a7=o7>0/æ"" n#.$Ee3 ืo//4a/A(ืo>0/=o7 (/ moe0o K/(0 3 04 ae&)(ืo meืoo 34o3u) a0 mJa/o .Ja/K<)eื.o æ#$7oo$)/#/ ?K3)a0Ja/#E7#47=ึA/ K(.æo"D4o/o E43a7>0/</i$/A&aN 4 0a/o(o #i.7K$&ae&) e=N 4&?e:/)o70o/ =o#i.7K$ e=e 7æ4æ#$75ึ7#i.7.e=e:/ #ii =o7e=æa(0 /4e<ื.o5ืo=o7e=4o3/)ae&) e4/aA/ 3 o7o$)/3/ึ.7=o7(0 Mi$eA /$)/ #/ #i.7/A%(ืo$E5Eo[~ 3/ึ.7/a./eo7 e ื.oK$.ni# (3ืoeæ4a(/) (0 (i$04 /N 4e3 ืo/(/oื./ e ื.o/aA/e)o7eืo/#i /eo7a/04"&aei$&(0 (i$e<4//A o$ <i (/e a æ/0o/) .&ao E4 e3/ืoME)oื./ 04(0 o$)/æa(0 i/$=o7 e/aA/&aei$=ึA/N$)%eJaK/o E4a"ME)oื./ K/ a$a"e$ 0a/a"e= e3u04 æ4&u$/Ae4/aA/.e &a"ae&)æaeื.o/./)o7N$)

a(i#e&)7#o/eN 4K3)a$#i/

  3 1

i`eื.o/./)o7 iK<4æ(4N 4a$#i/K/ æ74) æ4N 4K3)a$#i/ME)K$aA7#iA/ /.(ืo=)o wi"ai.(4o/=)7 Dึ.7"7(aA7eืo" e:/NN 4N$)e eJao 47 i.7K/ (o"(a0æaK/(0 #a a/2a3047(E4 # -> eaE)&aa/o 47$ ึDึA7æao E4$)0 a/e:/a&?e:/ e3uK3)=)o&?a$æaa`da/i#a . mN 4 $o =o7o[~ 3/ึ.7e$4/<a$=ึA/ e#)/7.a(i#e&)7e#/oK3)æ4e eื.oeo</a mo=$3i/o . ?"/A (Dึ.7æ7 K/[~ < ) %(ืo#)7 4> K/=o7 m(0 #u>54o /o .e. 7æ) (0 #u>54o /(ืo mEo =o7(0 a &a?K3)N 4a$#i/ N 4 4o7 5)o 5)o oa /?#E4 o a" ?K3) ei$(0 e / æa3e. 7 æ"47æ æ#$7(0 a4oME)oื.//aA/e:/#i.7 3&4=o7(0 #u> 54o /o 47ึDึA7 $)0 (0 e( o 47æ)&i74oo"u((3/ึ.7 (/e%">`......N$) ...N$)æ4=o) /o E$04... (/e%">`K/a0i3/Aæ#$747#a"#/ æa=$a0 e=N 4# 5æ )aa.7&ao E4K/ 4=o7ME).#0$>0/æ""iN$) N 4)æ )&a e7 3/)=ึA/ o7na N 4K<4e 7eae=N 4) o7 æ4ea30$a0.&a5E o7e3%/ 04 e==)o/oe3 ืo/a"ME)o E4K/#>3 $30a7a" <0i #0$o)o/0o/$)0 &iK&=o7ME)#?/ึ04/ e:/(/".N 4# 5æ )&a/a""=o7/N$)

=)æ4ae&) o$7aud4o=)e&)(/ "$)0 e5i$ /.(ืo(?>0/=o7ME).a"K&&i7 o 47# "Ed24o3/)ae&)

(/e%">`N 4 o7.<0ni#$0 DA?N


  3 2

e=#/K&æ4"=o7/e4/aA/ mN 4 o7o /.æ3ae:/u]æ&.?K3)e=)K&04 mN 4a$#i/ME)oื./o /aA/e:/NN$) ME)K$ o7ME)/aA/ 4o a$#i/ ae DEe&)N 47 )o7K3)e o7ME)oื./ æ47)o7 K3)e mae=o o7eื o7 .o#ื"e#aæa()/3&a?K3) ei$(0 o E)o e3%/ a/(ืo # 5>=o7#i #iZ]] ] .(o eA 7 (0 3 i.7&o73o7 æ4a ae:/ a?=o7/A/A?K&K&.(o eA 7K3)ei$ (ud (ud K$e4? %(ud (0 #u>54o //a./eo7 $a7.e40 =)7)/04 a/(ืo"u=o7(0 a Dึ.7e:/ (ud æ)N 4K<4=o7o o 47.0 3/)Dื.oK&($e=?a/ (/#u>54o /æ)&aN 4 N 4$E 04 mJa/ # (0&aN/a.7æ50) lo æ4e=N/a N/a7. . #u$) &i7l K/(o"(a0 (0 #u>54o /N 4N$) a"aa/04[~ 3/ึ.7&a?Mi$$3ืo ?K3)o[~ 3/ึ.7e&%"N 4N$) æ4a"aa/ N$)e 704 (/#u>54o /(ืoME) 4 )o .&a o a"(0 =$"4o7 =o7/æa æ/0o/) .&a#)7(0 e 0K3)ei$=ึA/K3 43a7&u(aA7.ei$ (0 æaæ37 e"o4/a7A 3 04(/e%">`a"N")/ N$)"a (0 <o" ... (0 <o" ... ae DEe&) iN$)70i`20i&d2(0 aA7K& 7#/æa$)/ =o7ni#(//aA/ o aA7 iN$)7 o a"a?.3o07æa ?0 =o7(/e%">` eื.o7e "e "/AN 4N$) ื/ a/04<0ni#&a)o7e&i]<0iK3)e3 ืo/(/ e%">` #i.7.e=N$)?/aA/e:/#i.7.$æa7

)o7K3)(7o E4o 47/aA/ æ4ao7(27 0i`20i&d20i(0 ""a]]ai=o70 e= 04 #i.7.ae DEe&)7)o7#o//aA/ <a$e&/æae "74 40(ืo 45E)o7 4oaa2ae&)K/>0/æaK/ e&i]<0i Dึ.73 5ึ7E)#ึ04/(ืoME)=a$#/. )o7o>a o`æa(0 a&ao7(2 /a./eo7 &?e:/)o7ao"i&$æ4N 4)o7 (?/0d æa i.704/aA/N 4)o7oo)o0$a0eo7 e<4/e$ 0a/N 4&?e:/)o7e "e "/eo7a" ME)oื./ <0ni#5ืowi"ai#/o 47&i7K& 0e= iN$)5E?3/i&#i.7.0e=e/2#o/ æ4&0i.0e=K<)wi"ai/4oae&) 04

a(i#e&)7=oK3)ee$i/o E4"/ 3/7e#)//A 7=oee:/#40/a0 7=oæ4a(E4# # eN 4)o7oK3)e= e:/[~ ei. wi"ai(0 #u>54o / 4o/ æ4u(/)o7(i$04 Ja/)o7e:/ [~ ei. 4o/ e 7(i$04)o7K3)o [~ 3/ึ.7ei. %e:/(0 3 i.7&o73o7æ)0 (0 #u>&aN 4?K3)e&)o7 o7$Eæ4 i =o7ME)oื./ 04 a/(ืo(ud .)o7o E4K/#40/ึ=o7&iK&e

4. m&7 e e5i$o e /E&) a me<ืAoni#o K/a0e • a u2"#o//Aa"<0i=o7eeo7(ืo eื.o7. i.7/a ie&ae3%/ &u$"4o7æa/i#a .N 4$=o7ME)oื./N$)"4o æao 4774 $ æ4K/e0e$ 0a/e a"N 4# 5 o7e3%/(0 Mi$"4o7 =o7/eo7N$)o 47<a$e&/æ&4 æ&)7 $a7/aA/


a/3a7&.N$)o4/eื.o7e "e "/Aæ)0e o&&a iA )o a"(0 E)#ึ04 m a/%5E)o7 /a e:/o 47/A&i7l! ...o • æ4 a/&i7æa5E)o7#?3a"K(a/æ/4? &i7 3ืoN 404 e ื.oe(i$5ึ7a0a(aA7#o7 (ืoni#æa(/e%">`/aA/ e a&aN 4 /? e "a"a0eo7? "7(aA7e%#0 4=o7aA7ni#æa=o7(/e%">`eื.o&a 0i`20i&d2(/oื./ o$ 4004 • mae&)=) =)e&)e:/(/"./4#7# N 4# (0&aN$)a"ae ud=o7 ao7(2 =)e&)&ึ7=o/a.7o E4æ503a7l N aæ4/ =)e&)N 4N$)30a7&aN$)"u]æ4 )o7&a? aa#7(2=o7ao7(2 e4/aA/ æ/4/o/ e 7æ(4(i$ao7(2%&a 7o>a o`K3)æ4=)e&)æ)0 =)e&)(i$N 4 ooe &i7l 04&a?a0o 47(/l /aA/ (<0ni#) N$) a7N7 .(o æ4&ao0$o)7 (0 $=o7/eo704e:/ME)wi"ai#/æa e:/(i#</.$(/3/ึ.7? ?e3 ืo/a"04 K/0a$/A e 7æ4e=(/e$ 0e4/aA/ æ4 =)e&)%?3/).=o7/eo7e3 ืo/a/ æa?N$)N 4e004e=e# $)0 ...o • o7K<)(?E$=o7(/e%">`æ4(i$ æ""ni#$Ea/... (/e a&a(i$æ""ni# K/K&04 m(/oื./... æ4Ja/...o (/&?/0/ 4æ""/A Dึ.7æ#$7K3)e3%/<a$04 a&]=o7&/aA/æ " æ(4N3/ e ื.oK$.(/e3a/ึ.7æ4a?=o7 /eo7e4/aA/ e=%# 5?K3)5//. "e "a" e:/3/)M.#E7<a/N$)

  3 3

3 /a/aA/0)7=07o ( 7:13) æ4 a/ e:/5//.&a/?#E4(0 347N&ae&) =ึA/eื.o l $)0 e3u/Aa(i#e&)&ึ7 7aA7a#/&a=ึA/eื.oK<)ao&i /u>æaa$i^#ii^47l e:/e(ื.o7 ืo /?(0 o$)/#E4 /u` <i a$i^#ii^æ347(ื/$/aA/e:/ me(ื.o73 o .&a<40 K3) /u` 2a"E)5ึ7 (0 =a$#/=o7/4oaa2ae&) 3 (0 04 (0 E)#?/ึ5ึ7e:/(/ "æa(0 5/.&aN$)a"o>a &a/?e=K3)e$i/"/3/7e$ 0a"(/e%" >`. m...a ...a"N")/ N$)"a (0 <o" ... ...o ...o æ4(i#</u0a//A æ/0o/) .&aoo347 &a"o>a " i.7=ึA/eื.o l &ึ7 ?K3)ee3%/>./4e:/3407=o7<0ni# )o/a" K3 4oDึ.7"47"o5ึ7#>=o7 "u((. ื/a074o3/)ae&)æaN 4 )o7(0 e K$l o4oN

5. a0&eืo. >0/ &3/a7#ืo"u#i (35: 35:1212-14. 14.1616-18) 18) eao7(2aME)e:/e&)7e:/ME)i` ao7(2N 47eืo.a a.<a7 ao7(2N 47?eo 7?K3)ME) &/)o7N$)a" (0 e# 3 æ47nZ7(?0o/=o=o7ME)5E=4 e37 ao7(2N 47e i/eJ 4o(?0o/=o=o7 E?) æaN 47e i/eJ e ื.o3]i7 4 a" (0 u=2 æ$4ao7(2

a#/&a •

/u` 2(/K$.o E4o$$e$. 0æaN 4 ืo=o7ME) /? &E7 e=&aeo/eo 7.&aeืoe$i/"/ 5//."e "04... m...7./?N#E4

ME)K$e% K&a"K<)ae&) 4o e:/. o a"=o7 ao7(2 (?0o/=o=o7e=&a=ึA/N5ึ7e v


  3 4

(?oi`s/=o7ME).?)o aue v=ึA/N æa&aN 43 u$&/04e=&aN$)a"(0 "e ">0/ =)æ4ae&) ao7(2N 47eืo.a a.<a7 æa7o$a/(0 a./K&æ4=)e&) aA73 04 (?>0/=o7ME)#u>/aA/&aaue v o$o$ae/ a7=)e&)aA73 $a7. 7 o7(/e%">`a"K&(//aA/ æa=o7o$e}$K&=)e&)aA73 K3)a" ae ud&ao7(2 eื.o&aN$) e:/ME)<o" K/a/ =o7 ao7(2 "e7#$u$ 50 =)æ4ae&) o$e =)e&) (0 a a./(7=o7ao7(2e5i$ o$7")7407ae i$=o7=)e&)ea aud=o7ao7(2 o$7)7=)e&)K3)#ao$3 $&$& (0 Mi$=o7=)e&) o$<?a=)e&)K3)"i#ui^&".=)e&)N$) a? ea=)e&)a3/a$5ึ7407 ae i$=o7/ "=o7=)e&)o E44o3/)=)e&)e# o =)e&) ?"Mi$4oao7(2 ao7(2æ4ME)e$ 0 =)e&)a?#i.7.7e3%/04<a.0) =)e&) o a"Mi$ eื.oao7(2&a7#?æ$7(0 e. 7 .7<40 K3)o$)/ e ื.o7i` æa&a7</a($ e ื.o75EN4#0/ K<4æ)0 =)e&) (0 Mi$aA7æ4ei$ e:/(/"aA7æ4 $aA7(>2 5Eæ)0 ao7(275/(0 &i7K&K/=)e&) 7#o/<]dK/#40/ึ=o7&iK&=)e&) o$7<?a=)e&)$)0 i.73u#" æ)0=)e&)&a

"i#ui^ o$7)7=)e&) æ)0=)e&)&a=0043i a =oK3)=)e&)a#"(0 <ื./"/æa i/$ æaa$E.ao7(273a&ae $i^.3 e:/i o$e"ืo/aa2&"=o7 =)e&) æa7")7(0 Mi$=o7=)e&)K3)#iA/N =) æ4ae&) =oao7(27#)7K&.K##ao$N0) K/=)e&) o$7n‚/nE$07&i=o7=)e&)K3) a./(7 =o o 47MaN#=)e&)N&aa2 =oo 47 a&ia$i^#ii^=o7ao7(2oo &=)e&)e =oao7(2a/(0 <ื./< .7<40 K3)o$ )/(ื/K3)=)e&) =oao7(27(A?&u/&i eoืAoen‚oeMื.oæM4N0)K/=)e&) =)e&)&aN$)#o/ME)407ae i$K3)E)&a7=o7 ao7(2 æ)0(/"%&aa" 3ao7(2 =)æ4ae&) ae&)ME)7<40 =)e&)K3)o$ )/ o$7<40 =)e&)K3))/&o`a3 æ)0iA/=o7=)e&)&a)o7#e#i](0 e. 7 =o7ao7(2 =)æ4o7(2aME)e:/e&) o$ 7eM i [=o7=)e&) æ)0=o7=)e&)&a40#e#i]ao7(2 ao7(2N 4oaa e(ื.o7"E< 5)=)e&)&a50 e(ื.o7"E< ao7(2&aN 47 a" =)æ4ae&) e(ื.o7"E<=o7=)e&)(ืo$07 &i.e:/u=2 =)æ4ae&) ao7(2N 47a7e &K&.e:/u=2 æa54o / =oao7(27a?$4oio / $)0 aa ud =o7#)7?æ7u7e EDe% =ึA/K3 4 æ)0 ao7(2&aoaa K/e(ื.o7"E<.7?3/$ aA7#a02æaa]"E<.)o7eMaA73 $ o(eME)% &a5E/? 50 a7aæ4/"E<=o7ao7(2...


“... .. .. ..

            ...”

  3 5

0 ( (9$ * &./%(15( (9$ #*930 0 :9 * ($ ;5<&' $ ( .$ 0 (15( ' $ * *#* ( ' 5& %(15(9  . .. $ + $# 2 # 1  & % 20 # 2( + /%& % $ (9$ !/#**10 % *0' (15(  0 #&9 & %2 (9$  ($ ;5<&' 4 # + *  11 # */  8$0(15( ( + /% % (15($ & %8 #4*&  ' (15(# & (#*9- ($ : A '$ (9$ 9 8 0 (15( - + $%9$ (15( * ( -% % $%& %(15(&9# '$ & %+&9  8$$ $( 


  3 6

# **01(('$! 5 B (15( * “1#%+  ( 8 : 4-8) - &9+'0 * & % *&9+ & %,& % $ *& , $1'( ' ( -% % ' * & ” (15( '0#  “ 0 ( $1(   $ (9$ & 0+,+ $ 0$ 1 (9$  ,& % & + (9' 9 + (9#/ &9 '% (15( +,

,B  & 02 ,$/ *& %+, *4- $%& %-%” (15( *$9 / # * 0(15'& % $ +(15(  8$ 0-( 8*: +

(15$ (15( $  $ (,

1#$( 8*'01#$(# 3 ( 1#$('#  % 0#4+,$/ 0%+   '0(15 %$%B   # & %$ ( $:' #**10 $ &  2 #(  $% (  (15(' / & %*$ , B  &1& %&18$& %! (15( !!/ # & +'+ 1&I& %$! #  '+., *(15+.$& % #*9& % B '$ & %$ ( #**10 (9+0( #, ./%00!/1% # %& % $ # 


  3 7

 8&08(15(*+09,4 # #8- % ' # *'0# (15( * ./% 0#4+ 1#$('+ J - +, B  ' % 1 '$ :(#K0 ./% *# #L+ 

 M ( # ($- '  

#$ % &  “(**”  $+$ (,, +  # -. (#,+   . ( #/ $+# (  *%0 (*. .1  

#    % (1 .#,+ 4  5+ $6( 7 - ...


  3 8

2. "'#)" %-   + 0 1. , 1 1 233" 2. ,4 A4

0" '. '%

“   ”         “

 ” !" 

#" $%&&'# 

 “ ()... "&' ... "&'# ” + ,  1. "'#)" %-  # "&'#. /

2

1. 0 "51(,%"5 " % 2. 0 6" % 

  # "&'#. / ? 3. 0 ( " %"8 ( , 1 1 233" , 1 "  ,4 A4 , 1 (  4. 0 )" %&% )&'# # "&'# , 1 1 233" &" 1 &'#, 2 ,( )"!% ,$ &'#, 2 ,("& 5. -)"!%-"%,#"+ &,


  3 9

. ," $   % $ 01,  1!" - .  % ! 7&! $- $. $

D

  0 $- " , 8  $ -!6  1, 7  1,.  % 3EF -G$EF 

" D!  4  # : A  (% ) "? ) "$! %A+ 4 $ 160  140 “ " D!  4” " #)+$4 +%$83 3 " " #'% A@ % $ )  > %: "# 4 $  ) !$   +"#$" "  #) 4$"% ! !#$%4$ + 3' ) $ $"!) +)" 4 4 !#$

Between Sundays ? PAUL BOUDREAU "? Paulines Publishing House "'#) 1 "D @ 2555 4 $ 360  200 % #)$$ $ %  ('$  –$ ) A %A % +%$ $ 43+ D$ $@#%B 4+% !

!#$%4$ "4 Y#) ! #"A  " #'!$: "8 4 !#$ % + 33' %: :3) +"+$


  4 0

$+%%  $"! ) ? ) "$! %A+$" :" ) A @" "? ) "$! %A + "'#) 1 "# " 2012 4 $ 96  25 "C %% #) 16 %A $ #) 11 " .A. 2012 83 $ #) 24 GA .A.2013 % %  $"!) ) "$!  $":" ) A @" 3+4 “ $+%% $"!) ” 3' 4 Y $! DD Y":y $ NN ) +83$8% ":   4 D4 % $"!) + 4$"!) ! +%$"% 3)#$

 ) '   ? : $ 8 $" "? ?" "!= "'#) 1 "D @ 2555 4 $ 156  150  “ ) '  ” "#) 4   ) '  ( ""#)' "  “47 ) ' ”  "  +"#$$") ' #%) +% $ ) )  ) %  #' 4  " #' "4 !%  # $!  4#) #$ 4 !) 4


  4 1

DVD T$ ?   $% 4?

:" ) A @" A @" $"$ 34 # 100 ) $%, "#)$% %A"C? #)!) T$ ? !$ # 3)83" !$ 7 % %, !$"C % +A#% % .A.1700 +"# $ " $% 3' "4 4 #) !% 4 )$+%#) ) $ "$%

DVD =?R 4? :" ) A @" A @" $"$ 23 # 100 !#$%$ =?R  $ #) % +%$ " ' 3 #)+) $ #)$!#$ =?R #") #%:A, "  =?R  +'% = ?=A#"C %%  % #) 2 "4 4 #) !%  4 )$+%#) ) $ =?R 

DVD  " .... ....DR ....DR' 4? :" ) A @" A @" $"$ 27 # 100 C = 3)!) R! 4#"$A# D%' @ C+"  83A# D% ' : ?4 @# !$R!  $" " A# D%? A) " ! $ ' $ $"' : +%@#A# D% $ “ #'   " % $ ” "4 #)  ) A# D% #+% 


  4 2

. !  # " !+ 1:  ) E E  " 1 5 . !  ♦ . !  # " !+ 2: .  /  ) E E  " 1 0 . !  ♦ . !  # " !+ 3:  ) E E /  ( ) ) 1 1 . !  ♦ . !  # " !+ 4:  ) E E /  ( $  ) 1 2 . !    %   !  • !$ - % */ F   #? . !" " 25 35B  "#$6%Q0<(% Ab0SjE:P%( • 1! 21/3 0.1 -.P%.$&,] ..%(%O • 1"%% /! .OE:P%( 20110 G%.6 087-496-3669 • +. ! . ... 038-312708 ... .. !/H! ! ... G%% 038-324251 ... 1 ... (I. !.#" • ./.!.$ • * !+% I ♦

 

 5 ! 

  

O>C...........................................0$PE........................................... (C)*. .............................................................G%............................ H(C&A...................................................G%............................ -A$%

( ) 0%0O,$

; 1 4 (6 'E0) 200 :

( ) P4H0< "& ......................................; 1 4 (6 'E0) 200 : O%QG&)

( ) /S-, CA) A;P0E( P&,& %> )'$ 0;AV ( ) G'A,'@:XO(O>C A;P0E( P&,& /%$%PAK) @))"4U,h6% .%(%O 'E@(C 764 - 0 - 03660 - 7 ( ) 'A,&

(0%HH)'K&)


คำสอนจันท์ ฉบับที่ 18  

หนังสือ คำสอนจันท์ ฉบับที่ 18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you