Page 1

NYHEDSBREV

Nyt fra bestyrelseN side 2

JulehyggeN øger fareN for braNd side 3

stor iNteresse for Nye almeNe boliger i billuNd side 3

oNsdagslukNiNg fra 1. december på tværveJ side 4

har iNdviet områdekoNtorer side 4

områdekoNtorerNe side 4

01/2009

Nyt logo og nyhedsbrev billund boligforening har fået nyt logo og nu også nyt nyhedsbrev. moderniseringen af nyhedsbrevet tager udgangspunkt i det nye logo, som signalere fleksibilitet, huse, rummelighed, stisystemer, mangfoldighed, sammenhold, plads til alle og en lang række andre ting, siger billund boligforenings formand Jørgen bjerg sørensen. Nyhedsbrevet skal være med til at informere om hvad der rører sig billund boligforening og vil fremover udkomme 3-4 gange om året.

Vi ønsker alle vores beboere en glædelig jul og et godt nytår.


Nyt fra bestyrelsen der er fortsat projekter som er under udarbejdelse og heldigvis er der også projekter som bliver afsluttet og i den forbindelse skal omtales følgende: Afd. 9 – Grindstedvej her arbejdes der med et projekt som dels renoverer bygningerne og dels fremtidssikrer disse på en fornuftig måde. der arbejdes her meget tæt sammen med landsbyggefonden, men man skal ikke forvente at der bygningsmæssigt sker noget i 2010. projektforslaget indebærer en sammenlægning af de meget små lejligheder til nogle større og dermed en renovering såvel indvendigt som udvendig, således at boligerne bringes op på nutidig standard. Afd. 11 – Bakkevej i Vorbasse her har beboerne godkendt et renoveringsprojekt som omfatter en udskiftning af efterisolering af taget, udskiftning af vinduer og døre samt en udskiftning af kedelanlægget. kommunen har dog ikke godkendt forslaget med henvisning til at lejlighederne ikke er tidssvarende og har anmodet om et supplerende projekt, hvor man ud over et renoveringsprojektet også fremtidssikrer boligerne. et projektforslag er indsendt til sagsbehandling i landsbyggefonden, der foreligger endnu ikke et svar herfra. Afd. 14 – Hybenvej og Kærvej der foreligger et meget omfattende projekt som omfatter både renovering og forbedring af bygningerne og en miljøforbedrings indsats i forbindelse med udearealerne. desværre trækker sagsbehandlingen ud, men der forventes en tilbagemelding medio 2010. Afd. 17, 18 og 21: Del af ” Hesteskoen” her er der gennemført en renovering af tagdækningen og murværket. tagdækningen fordi den smuldrer og murværket, fordi det ikke udviser den nødvendige stabilitet og sammenhæng med de øvrige konstruktioner. sagen er gennemført i regi af byggeskadefonden, som via en ekstern rådgiver har gennemført renoveringen. de samlede udgifter andrager 8.414.000,- kr. heraf betaler byggeskadefonden 6.707.000,- kr. og afdelingerne 1.707.000,- kr. afdelingernes andel medfører ikke en lejeforhøjelse, idet andelen betales af afdelingernes henlæggelser.

❄❄

Vi holder lukket Billund Boligforenings kontor på Tværvej 3 er lukket mellem jul og nytår

❄❄

Tilbygning til kontoret på Tværvej bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 30. november 2009, besluttet at kontoret på tværvej skal udvides med et personalerum, bedre køkkenfaciliteter og en istandsættelse af de øvrig lokaler.


Julehyggen øger faren for brand Julehyggen i december giver 50% flere brande i private hjem end resten af året. først og fremmest bør alle hjem have mindst en røgalarm, men derud over er der nogle enkle gode råd, man bør følge: • forlad ikke et rum med tændte stearinlys! • lad ikke små børn, hunde og katte være alene med tændte stearinlys! • sæt ikke tændte stearinlys tæt ved gardiner eller andet brandbart! • husk at juledekorationer – især adventskranse – bliver meget tørre og derfor ekstra brandfarlige! • hav en kande vand i lokalet, når juletræet er tændt! • sluk aldrig en væskebrand i gryde eller pande med fedtstof – med vand! ilden kvæles med et låg eller et tæppe. • mange små brande kan kvæles med et tæppe

Stor interesse for nye almene boliger i Billund to åbent hus-arrangementer i billund boligforening, skabte stor interesse for at komme i betragtning til 43 nye almene boliger. ca. 100 interesserede er allerede nu skrevet op til boligerne, og boligforeningens ledelse har en klar forventning om, at boligerne bliver lejet ud i takt med, at de bliver gjort færdige. det er et privat byggeselskab, egebæk byggeri, der bygger boligerne, og billund boligforening skal være driftsherre i projektet. det er de første almene boliger i billund kommune i de seneste år, og boligforeningens formand, Jørgen bjerg sørensen, er godt tilfreds med, at projektet er blevet realiseret. – den store interesse for at blive skrevet op til boligerne viser, at der er behov for dem, siger han. det var inspektør i boligforeningen, leif Nygaard, der stod for åbent hus-arrangementerne, og han blev mødt med stor interesse og nysgerrighed fra de mange besøgende. de 43 boliger er bygget som tæt-lav. de er alle på 110

kvm., og indretningen er ensartet med køkkenalrum og stue ud i ét, tre værelser hver på godt 13 kvm., et badeværelse på 8,7 kvm. og et bryggers ved boligens indgang. i nordlig retning er der et mindre redskabsrum og plads til en bil. i sydlig retning er der to udgange fra køkkenalrum og stue til en terrasse. de besøgende var begejstrede for boligernes funktionelle indretning uden spildplads, og hvad angår udenomsarealet, så må der på den begrænsede plads plantes bøgehække i kanten af haven ud til vejen, og den må vokse op i en højde af 1,80 meter. inden hækken er vokset op, må der i en årrække sættes et flethegn op. huslejen for boligerne bliver på 5.800 kr., og det er i den højere del af prisniveauet for lejeboliger i billund. der er tale om lavenergiboliger, så forbrug og faste afgifter får den månedlige boligudgift til at ligge i nærheden af 7.300 kr. de nye boliger på bakkelien i billund bliver for første dels vedkommende klar til indflytning 1. februar 2010 og anden etape ca. 1. april 2010. foto leif Nygaard


Onsdagslukning fra 1. december på Tværvej i en begrænset tre måneder periode er der indført onsdagslukning på billund boligforeningens kontor på tværvej. om onsdagen vil det stadig være muligt at kontakte dit områdekontor. i bestræbelserne på at skabe bedre beboerservice gennemgår administrationsfunktionen i øjeblikket en omlægning, hvor flere arbejdsfunktioner revideres eller sammenlægges. arbejdsrutiner vurderes, og rutiner, der kan virke naturlige i dag, bliver revurderede, og vil i fremtiden måske få en anden udformning. denne indsats kræver i en afgrænset periode en fast ugentlig lukkedag, så de nye elementer kan blive indført på en god måde. – vort mål er at skabe den optimale beboerservice, siger beboerservicechef dorte radik, billund bolig-

forening/bovia. – det sker ikke som en erkendelse af, at medarbejderne tidligere præsterede en mindre god service, men med nutidens krav er det nødvendigt, at vi ser med nye øjne på de rutiner, der hidtil har været praksis. vi skal skabe indholdet og rammerne for en beboerservice af en så høj kvalitet, at beboerne får mest mulig kvalitetsservice for den del af deres husleje, der bruges i administrationsledet. – administrationens medarbejdere gennemgår en række kurser, der styrker samarbejdet mellem de enkelte funktioner, og på tværs af de faglige grænser, der hidtil har været. boligforeningens administrationsressourcer vil dermed blive brugt endnu mere rationelt til gavn for beboerne.

Har indviet områdekontorer i løbet af året indviede boligforeningen nye områdekontoret på henholdsvis grønningen og kærvej. – den nye ordning er meget velfungerende, siger formand Jørgen bjerg sørensen,– og beboerne har taget imod ordning på en meget positiv måde. og nu, hvor det også er blevet muligt at komme i kontakt med varmemestrene via e-mail, er hensigterne med kontorerne opfyldt. dette forventes igangsat ultimo januar. Nu kan beboerne kontakte varmemestrene direkte uden først at skulle omkring boligforeningens kontor. de får direkte adgang til varmemestrene, og kan kontakte om problemer med manglende el, fejl ved vand-, varme eller afløbsinstallationerne, fejl ved vinduer og døre, utæt tagdækning eller tagrender eller lignende. Nu går sagsbehandlingen meget hurtigere, siger Jørgen bjerg sørensen . – samtidig bliver beboerne nu også betjent af de samme mennesker, som de i forvejen kender fra afdelingen, siger formanden.

Områdekontorerne svend olin grønningen 49 7190 billund 21 45 79 50

keld larsen kærvej 126 7190 billund 61621376

de kaN koNtaktes maNdag-torsdag mellem kl. 7-16 og fredag kl. 7-12.30

Nyhedsbrev nr. 1 - 2010  

Nyhedsbrev for beboerne i Billund Boligforening