Page 1

BEBOERBL AD FOR A AB KOLDING

I

A U G U S T 2 012

I

65. ÅRGANG


”VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE UDVIKLINGEN I DIN BOLIGAFDELING?” AF BESTYRELSESMEDLEM KAREN ANDERSEN, AAB KOLDING ”Vi søger beboere med lyst til at indtræde i afdelingsbestyrelsen!” Dette kunne godt være indledningen i en stillingsannonce, hvor man efterfølgende oplister, hvad dine primære opgaver vil være, hvilken profil du gerne skal have, hvilke muligheder afdelingen kan tilbyde dig, og endelig hvad der forventes af dig, hvis du bliver valgt. Hvis vi skal kunne bevare det så unikke danske beboerdemokrati, er det overordentligt vigtigt og ønskeligt i en boligafdeling, at der er beboere, der er parat til at deltage i de beboerdemokratiske funktioner. Der skal gerne være en eller flere, der er parat til at være tillidsmand for beboerne i afdelingen og varetage deres interesser. Afdelingsbestyrelsen er bindeleddet mellem beboerne og administrationen/hovedbestyrelsen. Foruden deltagelse i det praktiske bestyrelsesarbejde med jævnlige møder og det årlige afdelingsmøde vil det også være ønskeligt, hvis et bestyrelsesmedlem kan være lydhør overfor beboernes ønsker og interesser og måske kan bidrage med ideer til sociale og kulturelle aktiviteter. Det vil være godt, hvis man er i stand til sammen med den øvrige bestyrelse at fungere som igangsætter uden nødvendigvis at være tvunget til at skulle udføre alle opgaverne selv.

ANDELSBO

NÆSTE NUMMER

Udgivet af: AAB Kolding Redaktør: Karen Andersen (ansvarsh. iht. presseloven) Redaktionsmedarbejder: Carsten Dall Oplag: 4250 Tryk: From Grafisk, Kolding.

Stof til næste nummer skal være indsendt senest den 8. i måneden. Gengivelse af Andelsbo’s artikler er tilladt, ved kildeangivelse.

”VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE UDVIKLINGEN”

Når man deltager i bestyrelsesarbejde og vælger at bruge tid og kræfter på det, får man som ved alt andet frivilligt arbejde også noget til gengæld. En meningsfyldt hverdag, et socialt fællesskab og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i boligafdelingen. Man får mulighed for at udvikle sig personligt og for at øge sit netværk og sin bekendtskabskreds. Alt sammen noget der også kan bruges i andre sammenhænge og måske fremme evnen til at kunne samarbejde. Det er vigtigt at understrege, at ingen bør – eller behøver – føle sig presset til at deltage i det organisatoriske arbejde. Det er og skal være helt frivilligt. Men for at den aktive og interesserede beboer kan blive valgt og være med til at præge udviklingen i boligafdelingen vil det være godt, hvis så mange som muligt møder op til afdelingsmødet. Det er nemlig der, indflydelsen er, idet afdelingsmødet er øverste myndighed. På afdelingsmødet skal man bl.a. godkende driftsbudgettet, som jo danner grundlag for fastsættelse af huslejen, eventuelt træffe beslutning om iværksættelse af vedligeholdelses – eller moderniseringsarbejder samt godkende husordenen for afdelingen. Det er på afdelingsmødet problemer kan blive vendt og drejet og diskuteret. Det er nemlig fuldstændigt nytteløst, hvis der efterfølgende sendes anonyme breve til afdelingsbestyrelsen eller til administrationen, for disse breve kan jo ifølge sagens natur ikke besvares!

ÅBNINGSTIDER PÅ ENGSTIEN 2 A Mandag-onsdag

kl. 10-14.00

Torsdag

kl. 12-17.00

Fredag

kl. 10-14.00

Tlf. 75 52 53 44, Fax 75 52 29 36 E-mail: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk

2

TELEFONTIDER: UDLEJNING OG ØKONOMI Mandag-onsdag Torsdag Fredag

kl. 9-14.00 kl. 9-17.00 kl. 9-14.00


SNERLEVEJS FESTSAL MODERNISERES Snerlevejs festsal er en vigtig del af beboerarbejdet i Brændkjær-kvarteret. Her afvikles mange aktiviteter for beboerne, og der holdes en del fester. Men i takt med populariteten nedslides faciliteterne også. Derfor har hovedbestyrelsen i AAB Kolding godkendt et oplæg til istandsættelse af festsalen, som har dannet rammen om mange festlige og oplysende begivenheder. Inspektør Charlotte Uhrskov fortæller, at moderniseringsprojektet startede i begyndelsen af august. De første to uger var malerfirmaet Ib Kristensen & Søn og dets medarbejdere i gang med at male væggene og med at istandsætte gulvene. I uge 34 blev den store sal tømt, og så rykkede Idémøbler ind og gjorde deres indsats. De opstillede, monterede og ophængte nyt inventar. Fredag den 24. august var salen så helt færdig til brug. Indvielsen af faciliteterne finder sted lørdag den 1. september, hvor der holdes en bryllupsfest i lokalerne. -Flere beboere har meddelt, at de synes, salen er nedslidt og har nedslidt inventar. Men samtidig vil de gerne bevare og fastholde muligheden for at kunne benytte faciliteterne, og det er på den baggrund, hovedbestyrelsen har bevilget midler til moderniseringen, siger inspektør Charlotte Uhrskov. Efter moderniseringen står festsalen til rådighed med en bedre funktionalitet af inventaret til forskellige indretninger. Salen blev i øvrigt senest renoveret i 1997. Medarbejdere fra malerfirmaet Ib Kristensen & Søn har udført malerarbejde og renovering af gulvarealet i festsalen.

3

SNERLEVEJS FESTSAL MODERNISERES


RESSOURCESTYRINGS-REDSKAB ER SYNLIGGØRELSE AF ARBEJDSINDSATS Da varmemestre og ejendomsfunktionærer i Bovia i januar i år fik stillet en iPad til rådighed, som de skulle bruge til at registrere omfanget af deres forskellige arbejdsopgaver, var der røster fremme om, at ”nu skulle der nok øget kontrol med den enkeltes arbejdsindsats”, men beboerservicechef Dorte Radik, Bovia, finder, at medarbejderne hurtigt vænnede sig til registreringsopgaven, som i dag er blevet til rutine. Registreringen giver såvel administrationen som beboerne og medarbejderne selv mulighed for at få et overblik over det samlede ressourceforbrug, men også arbejdstidsforbruget på afdelingsbasis bliver synliggjort, og det er til gavn for alle parter. Medarbejderne indberetter, hvor meget tid de bruger på, og hvor ofte de udfører de forskellige arbejdsopgaver på arbejdspladsen. Det drejer sig om arbejdsopgaver lige fra servicering af de grønne områder over håndtering af affald til ukrudtsbekæmpelse, vintervedligehold og forbrugsaflæsning m.v. -Det giver medarbejderne mulighed for at dokumentere deres arbejdsindsats overfor både boligforening og beboere, og samtidig giver det en mulighed for at vurdere, om der er ressourcer nok til at løse de forskellige opgaver, siger beboerservicechef Dorte Radik. Dialogen med de implicerede parter om ressourceforbruget blev indledt i 2010. Udgangspunktet var at vurdere driftsomkostningerne i de forskellige boligforeninger i administrationssamarbejdet, og som en konsekvens heraf påbegyndte administrationen i 2011 at ”trimme” organisationen ved at overgå til stordriftsfordele. Ejendomsfunktionærernes arbejdsområder er blevet lagt sammen til større enheder, bl.a. for at mindske sårbarhederne i områderne og for at afbøde for de stadigt voksende krav i forhold til lovgivningens krav på arbejdsmiljøområdet. Det er bl.a. også begrundelsen for, at der også bygges nye velfærdsbygninger. En større medarbejderstab har også større mulighed for at dække hinanden ind ved ferie, afspadsering og sygdom. Men gennem sammenlægning af driftsområder opstår der også nye styringsbehov, for de enkelte afdelinger vil have behov for at se, hvad der betales for ydelserne og kvaliteten af disse, siger Dorte Radik.

-Ejendomsfunktionærernes timer har tidligere været fordelt efter nogle faste ”nøgler”, som er lavet for mange år siden. Disse ”nøgler” er nu ved at blive ændret, så de

Beboerservicechef Dorte Radik, Bovia: - Ressourcestyringen bliver et godt redskab også for den beboerdemokratiske proces.

går fra faste ”nøgler” til individuelle forbrugsnøgler, men det er ikke den letteste opgave at løse. De forbrugsmønstre, som skabes i 2012 får ikke den fulde afsmittende effekt før i budgettet for 2014, men vi har dog skævet til tallene fra områderne i første halvår af 2012 for at vurdere, om budgettet for 2013 ser fornuftigt ud, så vi garderer os, siger beboerservicechef Dorte Radik. Følgerne af de ændrede forbrugsmønstre i områderne skal der arbejdes med i de kommende år, så man får et klart billede af, hvordan ejendomsfunktionærernes arbejdsrutiner og dermed økonomien gør sig gældende. -Det nytter jo ikke at budgettere højt på forbruget af timer på de grønne områder, hvis det er baseret på en ekstraordinær indsats på udtynding af en beplantning ét år, som ikke gentages året efter. Både boligforeningen og medarbejderne håber, at ressourcestyringen og dermed ydelser og kvalitet i fremtiden bliver et godt værktøj i dialogen med afdelingsbestyrelserne, for systemet er også tænkt som et beboerdemokratisk værktøj, siger Dorte Radik.

DRIFTSUDGIFTER OG KVALITET Beboerservicechefen fremhæver, at ressourcestyringssystemet skal danne baggrund for de fremtidige drøftelser med afdelingsbestyrelserne om driftsudgifter og kvaliteten af de opgaver, der udføres i afdelingerne. -I princippet bliver der gjort op med det solidariske princip til fordel for, at afdelingerne nu reelt betaler for de ydelser, de får. Afdelingerne skal ikke forvente, at der bliver ”frit valg” på alle hylder, for vi skal også sikre os, at afdelingerne har en vis vedligeholdelsesstandard for at sikre attraktive boliger.

RESSOURCESTYRINGS-REDSKAB ER SYNLIGGØRELSE

4


ET FORNUFTIGT ARBEJDSREDSKAB Medarbejderne i AAB-afdelingerne i Brændkjærkvarteret har hver deres måde at indberette oplysningerne til ressourcestyringssystemet på. Nogle skriver oplysningerne ind i en bog, og samler dem, inden de ved arbejdstids ophør fredag skriver dem ind i iPad’en. Andre skriver informationerne ind hver dag. Ejendomsfunktionær Torben Schmidt hører til den første gruppe. Han skriver først oplysningerne ind i en lille bog og overfører dem så på iPad’en, når ugen er omme. -Det kan godt lyde lidt som dobbeltarbejde, men det tager kun ganske få minutter, så det betyder ikke noget. Jeg kan bare bedre lide at lave statistikken på den måde. Ligesom mange af sine kolleger følte Torben Schmidt, at hans arbejde skulle efterkontrolleres med det nye ressourcestyringssystem, da det blev indført ved årsskiftet. -Men nu otte måneder efter starten synes jeg, at indberetningen er blevet en rutine, som kun tager ganske kort tid. Og omkring kontrolfunktionen – ja, så er den jo til fordel for begge parter. Både arbejdsgiverne og os. Det er eksempelvis også væsentligt for os at kunne dokumentere, at vi den bestemte dag på et konkret klokkeslæt har udført et stykke arbejde. Det hænder jo, at nogle beboere ikke mener, vi er over græsslåningen eller snerydningen så ofte, som de gerne vil have det. Så er det altså rart at kunne dokumentere, at vi har udført vores arbejde, som det er aftalt, siger Torben Schmidt. Han siger, at der var en smule skepsis omkring systemet, da det blev indført.

-Der er en naturlig skepsis over for alt nyt, synes Torben Schmidt. I dag tror jeg, de fleste kolleger ser det som en vanesag at få udført arbejdet. Kollegerne kan ikke se, hvad de hver især skriver ind i systemet, men Torben Schmidt frygter heller ikke, at kontrolfunktionen misbruges. -Systemet giver os også mulighed for at se, hvilke afspadseringstimer og ferie/fritids-timer, vi har, så det har også sine fordele, men væsentligst er det, at vi nu har dokumentation for, at vi har udført de aftalte opgaver for afdelingerne, hvis det skulle blive aktuelt at dokumentere det, siger Torben Schmidt. I dag snakkes der ikke ret meget om systemet i frokoststuen. I starten var det til gengæld et stort emne. -Engang imellem kommer det da på bane som led i en joke, smiler Torben Schmidt. – Men skal jeg gøre mit personlige regnestykke op, så er der flest fordele i systemet. Vi skriver også maskintimer på, så det kan dokumenteres, hvor meget maskinparken bliver brugt, og om det måske er nødvendigt med flere maskiner. Torben Schmidt konkluderer, at de fleste er tilfredse med indberetningssystemet – både medarbejdere, arbejdsgivere og beboerne, der nu får syn for sagn. -Det er endnu få beboere, der ved, at systemet er gennemført, men vi kan i hvert fald dokumentere, at vi har lavet de opgaver, vi får stillet.

Varmemester Niels Møller og Torben Schmidt ser mange fordele ved ressourcestyringssystemet.

5

ET FORNUFTIGT ARBEJDSREDSKAB


BEBOERMØDER 2012 DATO

Så nærmer vi os sæsonen med årets beboermøder, og her på siden kan du se, hvornår der er beboermøde i din afdeling. Mød frem, få information og stil spørgsmål til afdelingsbestyrelsen og AAB’s repræsentanter. Beboermødet har bl.a. beslutningskompetence omkring det kommende års budget for afdelingen, så det er reelt her, huslejen fastsættes. Og da sidste frist for varsel af huslejeforhøjelser er den 1. oktober, er august-september, hvor møderne holdes, det afgørende tidspunkt. Beboermødet er også stedet, hvor der gives information om den enkeltes boligforhold i afdelingen. Og så er det forummet, hvor man kan stille forslag om forbedringer og nye initiativer. Har du forslag, der skal behandles på beboermødet, skal boligforeningens administration have dem i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse.

AFD. STED

Tirsdag 28.08.12

1

Sct. Jørgens Gård, lokale 3

Onsdag 29.08.12

5

Mødelokalet, Tvedvej 16 A

Mandag 27.08.12

6

Kvarterhuset, Junghansvej 121

Tirsdag 28.08.12

7

Kikkenborggården

Tirsdag 28.08.12

9

Forsamlingsbygningen, Snerlevej

Torsdag 30.08.12

12 Agtrupvej 109, kælderen

Tirsdag 04.09.12

14 Sct. Jørgens Gård, Lokale 10

Mandag 27.08.12

15 Forsamlingsbygningen, Snerlevej

Mandag 27.08.12

18 Sct. Jørgens Gård, Kirkesalen

Torsdag 30.08.12

19 Fælleshuset, Norgesvej

Onsdag 05.09.12

21 Comwell, Skovbrynet 1

Mandag 03.09.12

22 Fælleshuset Skovvænget 30

Onsdag 29.08.12

23 Mødelokalet, Snerlevej 8

Onsdag 05.09.12

24 Rosenhuset, Suomivej

Tirsdag 28.08.12

26 Stejlbjergvej 23, kælderen

Tirsdag 28.08.12

27 Sct. Jørgens Gård, Kirkesalen, Kl. 17

Tirsdag 04.09.12

28 Sct. Jørgens Gård, Kirkesalen

Mandag 03.09.12

29 Sct. Jørgens Gård, Kirkesalen

Mandag 03.09.12

31 Mødelokalet, Vesterbrogade

Tirsdag 28.08.12

34 Floraklubben, Ny Vestergade

Tirsdag 04.09.12

42 Fælleshuset, Skovvænget 30

Torsdag 30.08.12

45 Mødelokalet, Tvedvej 16 A

Mandag 27.08.12

46 Sct. Jørgens Gård, lokale 10, Kl. 17

Torsdag 30.08.12

47 Kulturhuset, Levisonsvej

Mandag 27.08.12

49 Sct. Jørgens Gård, Lokale 4, Kl. 17

Mandag 27.08.12

51 Mødelokalet, Tvedvej 16 A

Torsdag 30.08.12

52 Fælleshuset, Snebærvej

Onsdag 05.09.12

54 Mødelokalet Tvedvej 16 A

Mandag 27.08.12

56 Fælleshuset, Hvidtjørnevej

Onsdag 29.08.12

61 Fælleshuset, Askøvænget 34

Torsdag 30.08.12

71 Sct. Jørgens Gård, lokale 10

Mandag 03.09.12

72 Kvarterhuset, Junghansvej 121

Tirsdag 04.09.12

73 Mødelokalet, Tvedvej 16 A

Onsdag 29.08.12

74 Fælleshuset, Skovvænget 30

Mandag 03.09.12

75 Forsamlingsbygningen, Snerlevej

Mandag 27.08.12

76 Kvarterhuset, Junghansvej 121

Mandag 03.09.12

78 Kvarterhuset, Junghansvej 121

Onsdag 29.08.12

81 Knud Hansens Vej 44, Kælderen

Mandag 27.08.12

82 Sct. Jørgens Gård, Lokale 4, Kl. 17

Torsdag 30.08.12

83 Gramrolighed 10, kælderen

1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Beretning om afdelingens drift 4. Regnskabsorientering for året 2011 5. Indkomne forslag 6. Budgetforslag for regnskabsåret 2013 7. Valg 8. Eventuelt

Hvor intet andet er anført starter møderne kl. 19.

BEBOERMØDER 2012

FÆLLES DAGSORDEN

6

Hvis man ønsker et fyldestgørende regnskab med noter, kan det afhentes på kontoret.


AAB-INDSATS FOR AT UDLEJE SKOVPARKEN-BOLIGER Ca. 17 3-værelses lejligheder i afdeling 21, Skovparken, står ledige, og det er for mange, mener AAB Kolding. De tomme lejligheder betyder et årligt tab i manglende lejeindtægter på en million kroner, og det er afdelingen og beboerne i Skovparken, der kommer til at bære tabet. Derfor er der god mening i at iværksætte en kampagne for at gøre opmærksom på, at boligerne er attraktive, og kan lejes til en fornuftig pris. -Vi vil gerne have både studerende og familier ind i de ledige boliger, siger beboerservicechef Dorte Radik, Bovia. Boligforeningen har indrettet to tre-værelses lejligheder, som bruges til fremvisning. De er indrettet i en lys og venlig stil, og gennem annoncering på blandt andet bo-

ligportalen.dk gøres interesserede opmærksomme på dem, og der har allerede været en del henvendelser på lejemålene. Varmemester Hans Andersen har ligeledes haft flere interesserede på besøg. Dorte Radik: - Vi vil gerne have fat i nogle af de mange tilflyttere, der kommer til Kolding. De er ikke præget af de fordomme, som nogle koldingensere har omkring Skovparken. Langt de fleste er meget positive, når de kommer ud i lejlighederne og ser, hvilke muligheder der er i området. -Det er rart at kunne præsentere en boligafdeling, der er velholdt, og som er nabo til skovområder og tæt på indkøbsmuligheder, siger Dorte Radik. Lejlighederne koster 4.693 kr. om måneden. Oveni kommer varme, vand og el. Boligerne er 92 kvm store.

De to fremvisningslejligheder er indrettet i en lys og venlig stil. Lejlighederne kan også lejes af to studerende eksempelvis.

7 AAB-INDSATS FOR AT UDLEJE SKOVPARKEN-BOLIGER


SOL OG SOMMER I BRÆNDKJÆR OG SYDVEST Ikke alle forældre har råd til at tage på en kostbar charterferie. Derfor er aktiviteter i både Sydvestkvarteret og Brændkjærkvarteret meget vigtige for at give børnene en god sommeroplevelse. I Sydvestkvarteret var der for 13. gang feriesjov i uge 30. Her er aktiviteterne baseret på at skulle afvikles i lokalområdet, om end der også er en udflugt til Sommerland Syd. I det store telt, der er slået op på græs-

set mellem blokkene, laves en masse forskellige aktiviteter og ikke mindst fælles hygge. Leo Bendixen fra Uge 30’s venner havde sammen med sine kolleger tilrettelagt et godt program, som deltagerne så frem til at være med i. Børnene kommer væk fra tv’et og computeren, og de lærer nogle nye kammerater at kende, og der bliver knyttet venskaber og etableret netværk, som man kan have glæde af året rundt.

Både børn og voksne hyggede sig med sommersjov i Brændkjær-kvarteret.

SOL OG SOMMER I BRÆNDKJÆR OG SYDVEST

8


I ugerne 30 og 31 havde boligsocial medarbejder Vivi Andersen og Frivillignetværket i Brændkjær indbudt børn, forældre og bedsteforældre til en lang række aktiviteter, bl.a. omkring festsalen på Snerlevej, og traditionen tro var der også afslutningsfest den 4. august. Her var alle beboere i kvarteret inviteret med, for også i Brændkjær-området kan man nemlig godt lide fællesskab på tværs af generationerne.

Der sker rigtig meget i Brændkjærkvarteret, som omfatter hele seks afdelinger under AAB Kolding, og med ca. 1.500 beboere i alt er der alle muligheder for at få etableret et godt beboersamarbejde. Brændkjær-området tilbyder også en kreativ café, petanque, fællesspisning, gåture og mange andre initiativer.

Uge 30 blev for 13. gang afviklet i Sydvestkvarteret, og deltagerne var entusiastiske.

9

SOL OG SOMMER I BRÆNDKJÆR OG SYDVEST


NIELS KLAUSEN NY BYGGETEKNISK CHEF I BOVIA/AAB KOLDING Det er en rigtig koldinger, der har indtaget posten som byggeteknisk chef i Bovia/AAB Kolding. 48-årige Niels Klausen er født og opvokset i Kolding, og selv om han i kortere perioder har været væk fra fødebyen, så er han altid vendt tilbage. Han kommer til boligforeningen fra en professionel tilværelse som selvstændig konsulent, men har tidligere været ansat som projektleder i entreprenørvirksomheder m.v. Niels Klausen skal sikre, at både nybyggerier og større renoveringsopgaver på eksisterende byggeri bliver udført på byggeteknisk forsvarlig måde til gavn for både beboere og boligforening. Mindre renoveringsopgaver fører inspektørerne fortsat tilsyn med. Niels Klausens arbejdsområde omfatter deltagelse i byggemøder på vegne af boligforeningen. Hans arbejde er det også at forhandle med entreprenører og rådgivere. -Selv om en stor del af mit arbejde kommer til at foregå på byggepladserne eller på Engstien og i de enkelte boligforeninger, der er med i Bovia, så kommer jeg også i kontakt med beboerne. Primært igennem dialog med deltagerne i beboerdemokratiet. Det kan f.eks. være en afdelingsbestyrelse, der vil have gennemført et nybyggeri eller en renovering af deres afdeling. Så er det min opgave at lave en projektbeskrivelse med budgetberegninger, så bestyrelsen kan få et realistisk grundlag at vurdere ud fra, siger Niels Klausen, der er bygningsingeniør og tømrer af uddannelse. Beslutter afdelingsbestyrelsen sig for at realisere projektet, er det også Niels Klausens opgave at udarbejde konkret udbudsmateriale, der skal danne grundlag for en licitation. Når en entreprenør har vundet licitationen, forestår der efterfølgende arbejde med at udarbejde en kontrakt. I byggeperioden er det også Niels Klausen, der overvåger byggeriet. Er det et større projekt, har den byggetekniske chef også rådgivere til at bistå sig under hele forløbet fra start til slut.

nerne, og det styrker standarden, men generelt har boligforeningens ejendomme en solid standard. Vi arbejder også ihærdigt på at få Landsbyggefonden med på nogle

Bovia/AAB Koldings nye byggetekniske chef Niels Klausen følger to nybyggerier i boligforeningen tæt.

sager. Der er afdelinger i den ældre del af boligforeningen, hvor boligernes størrelse ikke lever helt op til nutidens krav. -Det er en af boligforeningens store udfordringer at sørge for, at boligerne har en størrelse og indretningsmulighed, så de passer til det aktuelle behov. Her er det, at det kan blive nødvendigt at slå lejlighederne sammen for at opnå det ønskede resultat. I øjeblikket arbejder vi med et par projekter af denne karakter, men udfordringen er at skabe nogle rammer, der er til at betale for beboerne. Ingen har interesse i at lave projekter, der ikke er til at betale for potentielle beboere, pointerer Niels Klausen.

TO NYBYGGERIER I GANG I ØJEBLIKKET I øjeblikket er Niels Klausens arbejdstid optaget af de to nybyggerier i henholdsvis Låsbygade og i Dalby samt en lang række renoveringsprojekter ude i afdelingerne. -Jeg trives ikke med et job, der udelukkende er bag skrivebordet, siger Niels Klausen. – Jeg vil gerne ud i afdelingerne og se, hvordan standarden er. Jeg har allerede været på besøg i mange afdelinger, og det er mit indtryk, at standarden er god. Beboerdemokratiet har i samarbejde med administrationen sørget for at holde bygningerne vedlige, så de fortsat lever op til standarden. -Der er selvfølgelig forskel fra den ene afdeling til den anden. Nogle afdelinger har en bedre økonomi end andre, og de økonomisk stærke afdelinger kan få flere projekter gennemført. I få afdelinger er vi i gang med helhedspla-

NIELS KLAUSEN NY BYGGETEKNISK CHEF I BOVIA/AAB

KONKURRENCEDYGTIGE HUSLEJER Boligforeningens nye byggetekniske chef arbejder efter princippet om, at huslejerne skal være konkurrencedygtige. -I en årrække har det bl.a. været facader, badeværelser og køkkener, beboerne gerne har villet renovere, men i fremtiden tror jeg også, at det bliver energiforholdene, beboerne peger på. Der er mange penge at spare både på varme og el, og det er et område, hvor der eksisterer mange tilbud om forbedringer. I øjeblikket er solceller

10


efterspurgte hos parcelhusejerne, men om nogle år vil det også blive attraktivt i den almene boligsektor. Der er nogle juridiske forhold, der står i vejen i øjeblikket, men det vil også blive løst, forventer Niels Klausen. Han har ikke tidligere erfaringer med at arbejde i en boligforening, men synes, at det boligdemokratiske element er godt. -Det er med til at sikre, at vi får nogle boliger, som er efter

beboernes smag. De mennesker, der skal bo i boligerne, får selv lejlighed til at bestemme, hvordan boligerne skal være, og hvordan de skal serviceres. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at deltagerne i beboerdemokratiet ved, hvad de har med at gøre. De skal have god rådgivning, og al den uddannelse, man fra boligforeningernes side kan tilbyde, siger Niels Klausen..

SKOVPARKEN-BEBOERE SPARER 25 MILLIONER LITER VAND Der er ikke noget så lækkert som en 10-15 minutter, hvor bruseren sender litervis af varmt vand ud over kroppen. Men efterhånden er det ikke en tilstand, beboerne i Skovparken nyder. Det må man kunne formode, efter at AAB Koldings energiog miljørådgiver Niels-Christian Sørensen har meldt ud, at man i 2011 brugte over 25 millioner liter vand mindre end i 2009. Den voldsomme nedgang i forbruget kommer, efter afdeling 21 er gået over til individuel måleraflæsning og efter at AAB Kolding har afviklet en stor kampagne for at få især vandforbruget til at falde. Også en stor indsats fra de kvindelige somaliske miljøambassadører har en stor del af æren for projektet, der har været ledet af Niels-Christian Sørensen. Målet med kampagnen var et fald i vandforbruget på 25 procent, men i realiteten blev nedgangen i vandforbruget på 35 procent. Niels-Christian Sørensen har rådgivet om vandbesparelser i 370 lejemål af de 551 lejemål i Skovparken. - Der er mange familier med teenage-børn, og de bruger virkelig at tage lange varme bade. Men det er lykkedes forældrene at forklare dem, at de penge, der nu spares på vandforbruget, kan bruges på noget andet. F.eks. ferier, som alle er interesserede i, siger Niels-Christian Sørensen. AAB Koldings energi- og miljørådgiver har under sine hjemmebesøg også tjekket beboernes toiletter og vandhaner for at få konstateret, om der lå gemt et unødigt forbrug her. -Der har virkelig været en stemning i hele afdelingen, der gik på, at man ville spare på vandforbruget. Selvfølgelig var der en smule skepsis til at begynde med. Mange var vant til, at vand var gratis, eller de troede i hvert fald, at det var det. Men da de så fik resultatet af den individuelle aflæsning opdagede de, at vand faktisk er en meget kostbar vare. Der er familier, der har sparet både 6000 og 7000 kr. på vandforbruget, men flertallet har nok sparet et par tusinde kroner, og det er i alle tilfælde beløb i en størrelsesorden, man godt kan mærke, lyder det fra Niels-Christian Sørensen. Han er godt klar over, at besparelser i million-størrelsesor-

Miljø- og energirådgiver Niels-Christian Sørensen har succes med vandsparekampagnen i Skovparken.

denen bliver mere sjældne i fremtiden, for nu er forbruget kommet så tilpas langt ned. Men endnu er der beboere, der har dyre vaner, når det gælder vandforbruget. -De burde da også give sig selv den oplevelse at få penge tilbage, synes Niels-Christian Sørensen, Han er i øjeblikket ved at færdiggøre uddannelsen af et nyt hold miljøambassadører. Denne gang er der tale om et hold mandlige afghanske ambassadører..

11

SKOVPARKEN-BEBOERE SPARER 25 MILLIONER L. VAND


BOVIA-ANSATTE VANDT I CYKELKONKURRENCE AAB Koldings og Bovias ansatte er gode til at træde i pedalerne. I hvert fald har seks af medarbejderne vundet den lokale udgave af den landsdækkende kampagne ”Vi cykler til arbejde”. Fem af de seks ansatte fik overrakt præmien i konkurrencen ved et arrangement på Byog Udviklingsforvaltningen i Kolding umiddelbart før sommerferien. Bente Ginnerskov Hansen, Dorthe H. Knudsen, Anita T. Mors Larsen, Susanne Parbo og Inge Sørensen fik præmien – et årskort til teatret Mungo Park i Kolding. Den sjette vinder, inspektør Lars Johnsen, kunne ikke være til stede ved præmieoverrækkelsen. De seks AAB/Bovia-medarbejdere cyklede i maj i år tilsammen 951 kilometer frem og tilbage på deres jobs på Engstien. 121 hold fra Kolding Kommune deltog i konkurrencen. Kolding Kommune præsenterede i forbindelse med præmieoverrækkelsen et nyt tilbud til de ansatte i forvaltningen: To almindelige og to elcykler, som de ansatte opfodres til at benytte i stedet for bilen, når de skal til møder ude i byen.

Bente Ginnerskov Hansen, Dorthe H. Knudsen, Anita T. Mors Larsen, Susanne Parbo og Inge Sørensen får her overrakt deres præmie på Teknisk Forvaltning.

BOVIA-ANSATTE VANDT I CYKELKONKURRENCE

12


NYT FRA AFDELINGERNE NYT FRA BRÆNDKJÆR

Kreativ Cafe: starter mandag d. 3/9 kl. 18.30 – 21.00 ” starter tirsdag d. 4/9 kl. 14.00 – 16.00 Ingen tilmelding til disse aktiviteter. Bare mød op i forsamlingsbygningen.

Husk fællesspisning tirsdag d. 18. september 2012! Vi spiser kl. 17.30 i forsamlingsbygningen på Snerlevej. Menu: Forloren hare med kartofler, sovs og tyttebær. Pris: Voksne 25 kr. Børn under 15 år 10 kr. Bindende tilmelding og betaling: Senest d. 13. september et af følgende steder: Beboerrådgivningen i børnehaven Mariekjær torsdage mellem kl. 15 og 17 til boligsocial medarbejder Vivi O. Andersen eller mandag fra kl. 18.30 til 21.00 i forsamlingsbygningen til Anna Grethe Jensen. I nødstilfælde kan man bestille og betale i børnehaven Mariekjær i normal åbningstid. Her er det vigtigt at medbringe seddel med navn, adresse og antal børn og voksne samt telefonnr. Ingen efter-tilmeldinger!!!

SNERLEVEJS MILJØCENTER Bankospil-sæsonen i Snerlevejs Miljøcenter starter igen og fortsætter efter følgende plan: 2012 4. september 2. oktober 6. november 9. december (juletræsfest) 11. december

Så er ferien forbi og vi starter på aktiviteterne igen Gåture: starter torsdag d. 30/8 kl. 10.00 – 12.00 Petanque: starter torsdag d. 30/8 kl. 18.30 – 20.30 ” starter mandag d. 3/9 kl. 14.00 – 16.00

2013 8. januar 5. februar 5. marts 9. april 30. april

VARMEMESTRE OG INSPEKTØRER Det henstilles til beboerne, at man ved reparationer altid først retter henvendelse til varmemesteren AAB afd. 1 (ekskl. Ndr. Ringvej 11-29 og Bakkevej 19) Afd. 7, 14, 46 og 83: Carlos Danielsen, Tlf: 23 68 35 70 Kontor: Kikkenborgvej 37, kld. Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30 Mail: aab04@aab-kolding.dk

Afd. 19, 24 og 71: Knud Kipp, Tlf: 23 68 35 85 Kontor: Norgesvej ved vaskeriet ud for nr. 19 Kontortid: Mandag-fredag 9.30-10.00 Torsdag 15.30-16.00 Mail: aab05@aab-kolding.dk

Teknisk afdelings træffetider: Engstien 2a, tlf. 75 52 53 44 tast 2 for teknisk afdeling Mandag-fredag kl. 8.00-9.00 Torsdag kl. 12.30-17.00 Fredag kl. 13.00 -14.00

Afd. 9 12, 15, 23, 51, 73 og 75: Niels Møller, Tlf.: 23 68 35 87 Kontor: Agtrupvej 145 A Kontortid: Mandag-fredag 8.00-9.00 Onsdag 15.00-15.30 Mail: aab07@aab-kolding.dk

Afd. 18, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38 og 49: Verner Andersen, Tlf: 23 68 35 86 Kontor: Sct. Jørgens Gade 4 Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30 Torsdag 15.30-16.00 Mail: aab02@aab-kolding.dk

Erik Brixen Olesen Synsinspektør Inspektør for: Afd. 1, 7, 14, 46, 54, 61, 72, 83. Mail: eol@bovia.dk

Afd. 21: Hans Andersen, Tlf.: 61 62 68 40 Kontor: Skovparken 53 A Kontortid: Mandag-fredag 8.00-8.30 (fremmøde) Mandag-torsdag 15.00-15.30 (frem­møde) Mail: aab08@aab-kolding.dk

Afd. 5, 6, 26, 45, 76, 78 og 81: Tlf.: 23 68 35 89 Kontor: Junghansvej 34, kld. Kontortid: Mandag 9.00-9.30 Onsdag 15.15-15.45 Fredag 9.00-9.30

Afd. 22, 40, 42 og 74: Bruno Sørensen, Tlf.: 61 62 68 43 Kontor: Skovvænget 30 Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30 Mail: aab09@aab-kolding.dk

Afd. 47/48, 52, 56 og 82: Hans Andersen, Tlf.: 23 68 35 88 Kontor: Snebærvej 38 Kontortid: Mandag-fredag 8.00-8.30 Onsdag 15.00-15.30 I juli og august Mandag-fredag 10.00-10.30 Mail: aab10@aab-kolding.dk

Per Skau

Inspektør for: Afd. 5, 6, 13, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 45 ,49 ,71, 76, 78, 80, 81. Mail: psk@bovia.dk

Charlotte Uhrskov Inspektør for: Afd. 9, 12, 15, 21, 22, 23, 40, 42, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 62, 73, 74, 75, 82. Mail: cu@bovia.dk Lars Johnsen Energiansvarlig inspektør Mail: lj@bovia.dk

NB. For beboere i afdeling 47, 54, 61, 72 og 82 gælder, at mangelliste ved indflytning afleveres på admini­strationen Engstien 2 A. Niels Christian Sørensen Miljø og Energi-vejleder. ncs@aab-kolding.dk tlf. 23 68 35 77 Træffetid: Mandag-fredag kl. 8.00-9.00

13

VARMEMESTRE OG INSPEKTØRER


Malernes Aktieselskab

Smedegade 5 · Kolding

Tlf. 75 50 88 44 Ring og få et tilbud på Deres næste malerarbejde

BENT FALK’s Eftf. Aps

MALERNES LAGERSALG

Munkensdam 1 · 6000 Kolding jan.kristensen@mail.tele.dk

V/Malermester Jan Kristensen

GARANTI PÅ KVALITET

KOLDING MALERLAUG

Tlf. 75 52 47 97 Bil 20 32 41 12 Fax 75 52 47 39

Annonce.indd 1

28/06/11 14:23:48

OPLEVELSER

            sammen med andre

Kom ind og få et program

OK-Klubben

- er for alle voksne! Ålegården 3 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 47 67

www.ok-klubben.dk Over 18 års erfaring

BIL– TLF. 40 70 47 47 www.danskebank.dk

Nul daglige gebyrer

+ Personlig rådgivning

Gejlhavegård 23 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 52 77 11 Fax +45 75 52 06 66

Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv – eller klik ind på danskebank.dk

info@from-grafisk.dk www.from-grafisk.dk

Kolding Afdeling Telefon 45 12 35 90

14


Glarmesteren - der hjælper med det hele ! Termoruder. Energiruder. Vinduer/døre. Brusedøre. Butiksfacader. Frontruder.

Reparation af stenslag. Traktor/entreprenørruder. Billede indramning. Alt indenfor spejle - vi har eget glassliberi.

Besøg vores hjemmeside og se alt hvad vi kan...

www.brd-glarmester.dk Albuen 18 6000 Kolding Tlf.: 7630 6767/Fax: 7630 6768

Åbningstider: Mandag-Fredag 07.15-17.00

Haderslevvej 106 · 6000 Kolding Tlf. 75 52 88 20

.

Nu også salg til private fra lager (værksted). Samme materialer, som vi bruger hos AAB

Tlf. 75 50 33 44 C. F. Tietgensvej 3 a 6000 Kolding

DIN VVS MAND

JENS KRISTIANSEN VÆRKSTEDSVEJ 13 – 6000 KOLDING

75 52 11 87

FLYTNING OPBEVARING BUDCENTRAL

BLIK-VVS-GAS FJERNVARME GLAS – DET ER OS! Thermoruder · Lavenergiruder · Butiksruder · Panserglas Solafskærmende glas · Glasreparationer · Lamineret glas Drivhuse · Blyruder · Forsatsruder · Spejle · Alufacader

TYVERISIKRING – DET ER OS! Rullegitrer · Faste gitre · Sikringsskabe

MARKISER · SOLFILM · PERSIENNER – DET ER OGSÅ OS!

75 52 69 99 Nordager 8 . 6000 Kolding

DØGNVAGT

75 52 43 22

Døgnvagt 75 52 22 36

FAX 75 53 53 33

STRØGETS GLARMESTER v. Kurt Kristensen

sks@iss.dk

Seestvej 37 · Seest · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 22 36 · Fax 75 53 52 49

15


NYE LÅSBYGADE-BOLIGER KLAR 1. APRIL AAB Koldings byggeprojekt i Låsbygade skrider planmæssigt frem. Efter en ikke uproblematisk start på projektet, der opføres på grunden, hvor tidligere Kolding Mini-Motor havde til huse, er håndværkerne nu i fuld sving med byggeriet. Fundamentet er for længst støbt, og de første elementer er placeret. Projektet omfatter, når det er færdigt, 32 nye familieboliger og seks ungdomsboliger. De første beboere ventes at rykke ind den 1. april 2013.

16

08 Andelsbo august 2012  

Andelsbo er bladet til dig der bor i AAB Kolding. Her kan de læse nyt.