Page 1

Vũ Đức Cường-CSTMQT

M«n häc: chÝnh

s¸ch th−¬ng m¹i quèc tÕ

Ch−¬ng 1: ®èi

Néi dung häc phÇn: -

PhÇn 1: Nh÷ng lý thuyÕt vÒ TMQT (Ch−¬ng 1-2)

-

PhÇn 2: ChiÕn l−îc vµ c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i th−¬ng (Ch−¬ng 7-8)

-

PhÇn 3: ChÝnh s¸ch TMQT cña ViÖt Nam (Ch−¬ng 9-10)

t−îng, néi dung vµ PPNC

I. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan tíi Ngo¹i th−¬ng: 1.1. Kh¸i niÖm Quan hÖ KTQT: Lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ vÒ VËt chÊt & Tµi chÝnh diÔn ra kh«ng nh÷ng trong lÜnh vùc kinh tÕ mµ c¶ trong lÜnh vùc KHCN cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i SX gi÷a c¸c quèc gia víi nhau còng nh− gi÷a c¸c quèc gia víi c¸c tæ chøc KTQT.

1

2

Néi dung cña QHKTQT: - Th−¬ng m¹i quèc tÕ: - §Çu t− quèc tÕ - Hîp t¸c quèc tÕ vÒ kü thuËt vµ khoa häc c«ng nghÖ - C¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ

1.2. Kh¸i niÖm Quan hÖ Kinh tÕ ®èi ngo¹i: Lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ vÒ vËt chÊt vµ tµi chÝnh, c¸c mèi quan hÖ vÒ kü thuËt vµ KHCN cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. HoÆc: Lµ sù trao ®æi, hîp t¸c cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi vÒ th−¬ng m¹i, tµi chÝnh vµ KHCN

KT§N lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ  KT§N lµ mét ph¹m trï lÞch sö 

Tõ gi¸c ®é của mét quèc gia, TMQT chÝnh lµ ho¹t ®éng Ngo¹i th−¬ng.

Ph©n biÖt QHKTQT kh¸c víi QHKT§N? 3

C©u hái: Quan ®iÓm sau lµ ®óng hay sai: “TMQT ra ®êi sím nhÊt vµ quyÕt ®Þnh c¸c quan hÖ KT§N kh¸c”

5

Chương I-Đối tượng, nội dung và PPNC

4

1.3. ChÝnh s¸ch Quan hÖ KT§N? Lµ hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c, c«ng cô vµ biÖn ph¸p thÝch hîp mµ mét n−íc ¸p dông ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng KT§N nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn KT - XH cña m×nh.  Lµ 1 bé phËn cña ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH

6

1


Vũ Đức Cường-CSTMQT

II. Ngo¹i th−¬ng vµ ChÝnh s¸ch Ngo¹i th−¬ng: 2.1. Kh¸i niÖm Ngo¹i th−¬ng: NhiÒu quan niÖm kh¸c nhau: - Lµ néi th−¬ng v−ît ra khái biªn giíi quèc gia - Lµ mét c«ng nghÖ gi¸n tiÕp ®Ó SX ra HH &DV - Lµ mét ngµnh kinh tÕ thùc hiÖn chøc n¨ng l−u th«ng HH & DV gi÷a thÞ tr−êng trong n−íc vµ thÞ tr−êng n−íc ngoµi. - Lµ sù trao ®æi d−íi h×nh thøc mua b¸n HH & DV gi÷a mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi.

Kh¸i niÖm cÇn nhí! Ngo¹i th−¬ng lµ sù trao ®æi, mua b¸n HH & DV gi÷a c¸c n−íc th«ng qua ho¹t ®éng XK, NK. hay Ngo¹i th−¬ng lµ ho¹t ®éng mua b¸n HH vµ DV qua biªn giíi l·nh thæ h¶i quan cña mét mét n−íc

7

8

2.2. Néi dung cña Ngo¹i th−¬ng: Chªnh lÖch gi÷a kim ng¹ch XK vµ kim ng¹ch NK gäi lµ C¸n c©n TM. - CCTM thÆng d−? - CCTM th©m hôt? - CCTM c©n b»ng

XK lµ b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô cho n−íc ngoµi. Hµng ho¸ ®−îc SX trong n−íc (thùc hiÖn GT ë trong n−íc) vµ ®−îc tiªu dïng ë n−íc ngoµi (thùc hiÖn GTSD ë n−íc ngoµi).

NK lµ mua hµng ho¸ vµ dÞch

CCTM cña mét n−íc lµ tæng hîp c¸c CCTM cña n−íc ®ã víi tõng khu vùc thÞ tr−êng.

vô tõ n−íc ngoµi. Lîi Ých chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng lµ tõ ho¹t ®éng NK. 9

10

2.3. §Æc ®iÓm cña Ngo¹i th−¬ng: -

Lµ mét bé phËn cña nÒn KTQD (mét ngµnh kinh tÕ), cã mèi quan hÖ qua l¹i víi c¸c bé phËn kh¸c cña nÒn KT.

-

Lµ mét bé phËn cña quan hÖ XH. Nã ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ng−êi SX riªng biÖt t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau.

11

Chương I-Đối tượng, nội dung và PPNC

2.4. §iÒu kiÖn ®Ó Ngo¹i th−¬ng ra ®êi vµ ph¸t triÓn: •

Cã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña KT hµng ho¸, tiÒn tÖ kÌm theo ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña TB th−¬ng nghiÖp;

Sù ra ®êi cña Nhµ n−íc vµ sù ph¸t triÓn cña PCL§QT gi÷a c¸c n−íc.

12

2


Vũ Đức Cường-CSTMQT

2.5. ChÝnh s¸ch Ngo¹i th−¬ng? Lµ mét hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c vµ biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, hµnh chÝnh vµ ph¸p luËt mµ Nhµ n−íc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh trong lÜnh vùc ngo¹i th−¬ng trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh.

 Kh¸i qu¸t sù kh¸c nhau: Trao ®æi hµng ho¸ trong n−íc & Trao ®æi hµng ho¸ víi n−íc ngoµi:

1. Chñ thÓ hîp ®ång: 2. Gi¸ c¶: 3. §ång tiÒn thanh to¸n: 4. Ph¸p luËt ®iÒu chØnh:

Néi dung nghiªn cøu chÝnh cña häc phÇn: - ChÝnh s¸ch NhËp khÈu - ChÝnh s¸ch XuÊt khÈu - C«ng cô biÖn ph¸p thùc hiÖn - Xu h−íng vËn ®éng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H vµ héi nhËp KT quèc tÕ vµ khu vùc 13

Chương I-Đối tượng, nội dung và PPNC

14

3

Handout Ch. 1-Gioi thieu hoc phan_Bookbooming