Page 1

$ENJANUARBLIVERSTARTSKUDDETFORDETNYESAMARBEJDEMELLEM "OLIGKONTORET$ANMARKOG"OLIGSELSKABET3CT*’RGEN

Byens markante boligselskab "9''%2)%2/'&53)/.%2+%.$%4%'.%26)"/2'334Œ234% "/,)'3%,3+!" $%2(!23!43)402‰'0±"9%. AF ANDERS JUEL HANSEN ajh@bdk.dk

LDRIGFRDIGALTIDPÍVEJ KUNNEVREMOTTOET FOR"OLIGSELSKABET3CT *’RGEN 6IBORG +JELLE RUP DERALTIDERIFULD GANGMEDNYEIDÏEROG PÍVEJMODNYEMÍL &ORNYELSEERETAFN’GLEORDENEI"OLIG SELSKABETSARBEJDE DERBÍDESKABER FORANDRINGERINDADTILISELSKABETnOG UDADTILIDENBY DEROMGIVERSELSKA BETSBEBOERE De aktive bygherrer "OLIGSELSKABET3CT*’RGENBLEVSTIFTET ALLEREDEIOGSATTEFRADAGÏTENRE IATVREENAKTIVBYGHERREOGMEDTILAT SKAFFEGODEBOLIGERTILDENALMINDELIGE VIBORGENSER-EDMANGEBYGGERIER ISR FRAERNEOGFREM HARBOLIGSELSKA BETPRGET6IBORGOGOMEGN $ETEROGSÍ"OLIGSELSKABET3CT *’RGEN DERSTÍRBAGUDLEJNINGSPORTALEN PÍINTERNETTET WWW"O6IBORGDK DER ERRESULTATETAFETSAMARBEJDEMED BYENSANDETSTOREBOLIGSELSKAB "OLIG SELSKABET6IBORG "OLIGSELSKABET3CT*’RGENSMAN GEÍRIGEFORMANDER6IBORGSTIDLIGERE

BORGMESTER*’RN#ATO.IELSEN OG SELSKABETSDIREKT’RSIDENER (ANS%RIK,UND DERSOMFORMAND FOR!"& !NDELSBOLIGFORENINGERNES &LLESREPRSENTATION OGSÍERAKTIVI BOLIGARBEJDETPÍFORENINGSPLAN Administration og spektakulært nybyggeri BOLIGERINKLUSIVEKOMMUNALE BOLIGEROGINSTITUTIONERBLIVERADMINI STRERETFRA"ROVEJ CENTRALTI6IBORG (ERARBEJDERADMINISTRATIVEMED ARBEJDERE MENSEJENDOMSFUNKTIO NRERTAGERSIGAFVEDLIGEHOLDELSENI BOLIGAFDELINGERNE 3CT*’RGENERKENDTFORSITUTRADI TIONELLENYBYGGERI BLAETHÍNDBOLD COLLEGEOGKOLLEGIEBYGGERIET#AMP ,OGOSPÍDETTIDLIGEREKASERNEOM RÍDE HVORSELSKABETSKALINDRETTEET STUDENTERHUSIDEGAMLELNGERPÍ KASERNEN BOLIGERI"R’NDUMS'ÍRD)) LIGE NEDTIL3’NDERS’OGTTPÍBYKERNEN ERBYGGETSAMMENMED"OLIGSELSKA BET6IBORGOGERNETOPVEDATBLIVE FRDIGGJORT

3±$!. 34!24%$% $%4 "OLIGSELSKABET3CT*’RGEN BLEVSTIFTETIUNDER NAVNET%RHVERVSRÍDETS "OLIGSELSKAB 3ELSKABETSAMLEDETRE OMEGNSSELSKABER+JELLE RUP"OLIGFORENING 2’D KRSBRO"OLIGSELSKABOG "OLIGSELSKABET'UDENÍI ETSAMARBEJDE DERI ENDTEIENFUSIONMED NAVNET"OLIGSELSKABET3CT *’RGEN6IBORGn+JELLERUP 3ELSKABETERSIDEN FUSIONERETMED4JELE Almene Boligorganisation OGADMINISTRERERDESUDEN Boligforeningen Granly og "JERRINGBRO!NDELSBOLIGFOR ENING DERERSELVSTNDIGE BOLIGORGANISATIONER

beboermagasinet BoDanmark

9


BRØNDUMS GÅ RD II BOLIGER VED SØEN

Nyt og spændende samarbejde begynder i Viborg IDEN KOMPETENCEOG NETVRKERNOGETAF DET "OLIGSELSKABET3CT *’RGENBRINGERMEDINDI SAMARBEJDET NÍRSELSKABET FRABLIVERLANDSDK KENDESOMMEDEJERAF"OLIG KONTORET$ANMARK 3OMBEBOERI6IBORGOMRÍDETVIL MANIKKEMRKEDENSTOREFORANDRING IDAGLIGDAGEN NÍR"OLIGSELSKABET3CT *’RGEN6IBORG +JELLERUPFRABLIVER MEDLEMOGMEDEJERAF"OLIGKONTORET $ANMARK+ONTOROGPERSONALEI6IBORG FORTSTTER OGDETLOKALESAMARBEJDE MED"OLIGSELSKABET6)"/2'OM UDLEJNINGSPORTALENWWW"O6IBORGDK FORTSTTEROGSÍ 4ILGENGLDBLIVER"OLIGKONTORET BACKUPFOR3CT*’RGENSADMINISTRATION FORATOPNÍSTORDRIFTSFORDELEVEDATDELE )4 SYSTEMEROGHJLPEHINANDEN HVOR

DETERMULIGT%NFREMTIDSSIKRING DERGI VER3CT*’RGENDIREKTEADGANGTIL"OLIG KONTORETSAFDELINGERMEDKOMPETENCER INDENFOR)4 JURA KOMMUNIKATION L’NOG UDVIKLINGSPLANERFORBOLIGAFDELINGERNE %NBALLASTTILATMATCHEDESTIGENDEKRAV FRAMYNDIGHEDEROGGENERELLEKRAVTIL UDVIKLINGAFETMODERNEBOLIGSELSKAB "OLIGSELSKABET3CT*’RGENMED BRINGERERFARINGOGKOMPETENCE NÍR "OLIGKONTORETSBYGGEAFDELINGFOR&YN OG*YLLANDPLACERESI6IBORG OGDIREK T’R(ANS%RIK,UNDBLIVERBYGGEDIREK T’RI"OLIGKONTORET Ny hjemmeside og beboermagasin )F’RSTEOMGANGBLIVERBEBOERNEI 3CT*’RGENPRSENTERETFORENNY HJEMMESIDEFORBOLIGSELSKABETOG VILFREMOVERMODTAGEBEBOERMAGA sinet BoDanmark tre gange om året INKLUSIVEDETTENUMMERnSÍHJERTELIG

I VIBORG

revideret 05.05.09

VELKOMMENTILDENYELSERE red  "OLIGKONTORET$ANMARKINDLEDERI ENKLIMAKAMPAGNEFORATFORMINDSKE ENERGIFORBRUGETOG#/UDSLIPPETPÍ KONTOREROGIBOLIGOMRÍDER%NKAMPAG NEBEBOERNEI6IBORGOGSÍKANDELTAGEI Plads i direktion og bestyrelse 3OM"OLIGKONTORETSSUVERNTST’RSTE MEDLEMER"OLIGSELSKABET3CT*’RGENS MEDLEMSKABI"OLIGKONTORET$ANMARK FORBEREDTGRUNDIGT6EDTGTERNEERND RET SÍDERBLIVERPLADSI"OLIGKONTORETS BESTYRELSEFORENREPRSENTANTFRA3CT *’RGEN *’RN#ATO.IELSEN OGDIREKT’R (ANS%RIK,UNDINDTRDERI"OLIGKONTO RETSDIREKTIONSGRUPPE)TOLVARBEJDS GRUPPERHARMEDARBEJDEREFRA3CT*’R GENOG"OLIGKONTORETFORBEREDTDETNYE SAMARBEJDE DERSTARTERFORMELTVEDÍRS SKIFTETOGLANGSOMTSKALUDVIKLESPÍ)4 OMRÍDETOGPÍDETADMINISTRATIVEPLAN

NYHED

*5,%!&4%.)%434Œ22%&‰,,%33+!" (VORFORSIDDEALENE MÍSKESAMMENMEDB’RNENE NÍRMANKANHYGGESIGJULEAFTENSAMMENMEDANDRE 4OBEBYGGELSERHOLDERJULEAFTENFORBEBOERNE HVORB’RNOGVOKSNEHARMULIGHEDFORENAFTENPRGETAF DETFLLESSKAB DERSKABES NÍRKREDSENUDVIDES Juleaften i Skanderborg 3IGNEOG2IEHARBESLUTTETSIGFORATINVITERETILJULEAFTENMEDFLLESJULEMIDDAGI(’JVANGEN$EFRISKE PROJEKTMEDARBEJDEREINVITERERBEBOERNETILATVREMEDTILATLAVEMADOGPYNTETRFRAEFTERMIDDAGEN $ETHELEFOREGÍRIBEBOERHUSETPÍ0OULLA#OURSVEJFRAKL OGPRISENERKRFORVOKSNEOGKRFORB’RN 4ILMELDINGTILPROJEKTKOORDINATOR,OUISE"UCH6IFTRUPPÍTELEFON 0ROJEKT(’JVANGENOMFATTERBLA-IDTJYSK"OLIGSELSKABSAFDELINGPÍ0OULLA#OURSVEJ WWWPROJEKTH’JVANGDK Juleaften i Snekkersten "EBOERNETVRKETI"ORUPGÍRDI3NEKKERSTENINVITERERTILJULEAFTEN MEDJULEMIDDAG DANSOMJULETRET OGJULEGAVER!NNE3VAREROG"ENNY,ARSENFRABEBOERNETVRKETSTÍRFORÍRETSJULEAFTEN DERlNDERSTEDI BEBOERHUSET"EBOEREFRA,ERBAKKENI(ELSING’R AFDELINGI"OLIGSELSKABET4EGLVRKSGÍRDENERSRLIGT VELKOMNE$ETERGRATISATDELTAGEI"ORUPGÍRDSJULEAFTEN 4ILMELDINGTIL!NNE TELEFONELLER"ENNY-ajh

beboermagasinet BoDanmark

11

Viborg - artikler fra BoDanmark nr. 63  

Viborg - artikler fra BoDanmark nr. 63

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you