Page 1

Nr. 83 Juli 2007

Partnerskaber i stedet for købmandsskaber 111 delegerede var samlet til årets repræsentantskabsmøde, der løb af stablen en varm junidag på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København. Af Informationsmedarbejder Mette Kramshøj Flinker

”Vi vil fokusere på yderligere at forfine beskrivelsen af vores ydelser og sætte endnu mere fokus på de lokale aftaler. Den lokalt tilpassede service er vores brand. Det er her vi kan slå vores konkurrenter”. Sådan sagde Lisbet Riis, da hun i sin beretning fra året, der er gået, løftede sløret for nogle af næste års målsætninger. Med henvisning til bestyrelsens forslag til det nye servicekoncept Din service – dit valg kunne Lisbet Riis fortælle, at Boligkontoret fortsat vil have nærværet som sit varemærke med god og tæt dialog om forventninger og målopfyldelse.

”Vi skal være synlige omkring succeskriterier og mål for samarbejdet, også når vi fordeler opgaverne mellem administrationen og beboerdemokratiet. Målet er at vores fælles anstrengelser går op i en større enhed til gavn for vores beboere”, understregede Lisbet Riis. Samarbejdet med kommunerne Også den boligpolitiske situation var igen i år et centralt emne i formandens beretning. Hun kunne med tilfredshed konstatere, at Socialministeriet i sidste års store udvalgsrapport om den almene

sektors fremtid erkender, at der er brug for mange penge, hvis den almene sektors standard og konkurrenceevne skal løftes. Man kan derfor kun med spænding imødese frugten af det udvalg, der i øjeblikket arbejder med et forslag til den almene sektors fremtidige struktur. Lisbet Riis kunne dog samtidig også give udtryk for bekymring, da der inden for visse områder vil opstå uoverensstemmelser mellem boligselskabernes og kommunernes ønsker. Blandt andet vil kommunerne have større og færre selskaber, hvilket uundgåeligt vil fortsættes på side 3

Handlingsprogram

Bopriser

Bestyrelsen

Med denne udgave af BoDanmarknyt følger Boligkontorets handlingsprogram for 2007-2008

Igen i år blev der uddelt priser til aktive og initiativrige medlemmer.

Ved årets repræsentantskabsmøde blev Boligkontorets bestyrelse konstitueret.

Se indstik

Se bagsiden

Se bagsiden


Mod nye tider Af Michael Demsitz Boligkontoret Danmarks administrerende direktør

BoDanmarknyt Nr. 83 juli 2007 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Redaktion: Michael Demsitz ansv. Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker

Med sommerens ankomst til landet blev det også tid til Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde, der blev afholdt den 9. juni – en af årets hidtil varmeste dage. Igen i år var det en fornøjelse at tilbringe en dag i selskab med så mange glade og engagerede beboere, der alle er fælles om viljen til hver dag at stille tid og kræfter til rådighed i arbejdet for en endnu bedre almen sektor.

udlejninger. Fra direktionens side kan jeg kun erklære mig fuldt ud tilfreds med den beslutning. I en situation, hvor det merarbejde, der er knyttet til de vanskelige udlejninger, skal dokumenteres ned til mindste detalje, åbner det sluserne for en bølge af bureaukrati, der slet ikke modsvarer gebyrernes økonomiske betydning. Derimod kan vi med afskaffelsen af gebyrerne sende et godt signal ud til beboerne.

Ved repræsentantskabsmødet præsenterede vi Boligkontorets nye handlingsprogram, der indeholder de fokusområder, vi har valgt at sætte øverst på dagsordenen for 2007-2008. Vi vil blandt andet stille skarpt på informationen og dialogen omkring den enkelte beboers muligheder og rettigheder. Med temaaftener og cafémøder vil vi gøre en indsats for at fremme nærværet og engagementet mellem beboer og afdeling, så vi blandt andet også kan skabe grobund for det generationsskifte, der tegner sig forude. Vi vil iværksætte et udredningsarbejde, som skal give et signalement af fremtidens beboerdemokrati. Beboerdemokratiet skal sælges til de unge – blandt andet ved at pege på de personlige kompetencer og muligheder, man kan opnå ved frivilligt beboerarbejde.

Som man kan læse andetsteds i dette nyhedsbrev gav repræsentantskabsmødet også anledning til at præsentere vores nye servicekoncept. Med Din service – dit valg vil vi videreudvikle vores eksisterende servicekoncept med fokus på den lokale tilpasning fra medlem til medlem. Der vil her blive lagt vægt på synlighed med tydelige beskrivelser af de forventninger, vi har til hinanden. På den måde vil vi sikre en god kommunikation omkring, hvordan vores service skal leveres og ikke mindst hvilke succeskriterier, vi skal arbejde ud fra, så alle parter bliver tilfredse. Vi vil i denne proces desuden få mulighed for at vurdere vores forretningsgange, hvilket yderligere vil hjælpe os til at retningsbestemme og finjustere processerne.

Redaktionen afsluttet 22. juni Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen Oplag 2.250

Denne udgave af BoDanmarknyt udkommer med Boligkontoret Danmarks handlingsprogram 2007-2008 som indstik.

Alment andelsselskab Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax. 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

 BoDanmarknyt∙nr. 83

Med et forslag fra Lillerød Boligforening og med bestyrelsens opbakning besluttede et enigt repræsentantskab at afskaffe det særlige gebyr for vanskelige udlejninger. Boligkontorets gebyr bruges kun i særlige tilfælde, men bliver ofte forvekslet med det standardgebyr for fraflytninger, mange boligorganisationer har benyttet, men som i en højesteretsdom i 2003 blev kendt ulovligt. Standardgebyrerne er derfor ikke noget vi praktiserer i Boligkontoret – og fra 1. juli praktiserer vi altså heller ikke brugen af det særlige gebyr for vanskelige

Boligkontoret Danmarks administrerende direktør, Michael Demsitz


Formand for Boligkontoret Danmark, Lisbet Riis, indledte dagen med sin mundtlige årsberetning. Fortsat fra forsiden

skabe større afstand mellem boligselskaberne, afdelingerne og beboerne. Kommunerne vil desuden gerne have fingrene i de lokale dispositionsfonde, så de kan bruges til at medfinansiere eventuelle fælles projekter. ”Vi vil sikre os, at boligorganisationerne ikke udvikler sig til kommunale institutioner, men at de bevarer deres fulde selvstændighed i et eventuelt tættere samarbejde med kommunerne”, sagde Lisbet Riis og benyttede også sin beretning som anledning til endnu engang at rose repræsentantskabet for det engagement, alle hver især lægger i det daglige arbejde ude i selskaberne for at skabe værdier og bedre bovilkår for beboerne.

”Vi ser hvor mange ressourcer, I stiller til rådighed i den gode sags tjeneste. Jeg synes vi skal være stolte over denne enorme boligsociale indsats, der udføres fra jeres side. Og jeg synes samfundet også burde være taknemmelig for dette arbejde”. Repræsentantskabet godkendte den mundtlige og den skriftlige beretning, ligesom de godkendte regnskabet for 2006.

ket ved at udarbejde to helhedsplaner i henholdsvis Apotekervænget (Sakskøbing Boligselskab) og Knorreløkken 1, 2 og 3 (Bo Godt Ejby), der vil danne erfaringsmæssigt grundlag for de helhedsplaner, der bliver udbudt til alle medlemmer i løbet af efteråret. Servicekonceptet og Handlingsprogrammet 2007-2008 blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

Partnerskaber og helhedsplaner Efter pausen gennemgik Michael Demsitz bestyrelsens forslag til Boligkontorets nye servicekoncept samt handlingsprogrammet for 2007-2008. Med Din service – dit valg kunne Michael Demsitz præsentere et servicekoncept, der fortsat baserer sig på tanken om partnerskaber i stedet for købmandsskaber. Synlighed og fleksibilitet er i centrum, når der i fremtiden vil blive udarbejdet et aftalepapir, så hver enkelt aftale kan indrettes efter lokale ønsker på en måde, der gør ydelserne synlige for alle. Af fokusområderne i det nye handlingsprogram kunne Michael Demsitz blandt andet nævne en styrkelse af det lokale engagement gennem debat- og cafémøder ude i boligafdelingerne. Her vil et andet væsentligt område – helhedsplanerne – også kunne blive diskuteret, så den enkelte boligafdelings fremtidige udvikling kan blive drøftet lokalt. Boligkontoret er i øjeblik-

Afskaffelse af fraflytningsgebyrer Som følge af et forslag fra Ole Christophersen, Lillerød Boligforening, blev det besluttet at afskaffe de særlige fraflytningsgebyrer ved vanskelige udlejninger inden for tre måneder. Emnet var forinden blevet drøftet i bestyrelsen, der støttede forslaget. Gebyrerne på henholdsvis 250,- kr. og 500,- kr. pr. fraflytning er i forslaget til budgettet for 2008 estimeret til at udgøre en samlet indtægt på 215.000 kr., som nu skal findes andetsteds i budgettet. Formand for Boligselskabet Kolding, Erik Andersen, præsenterede et forslag om ændring af medlemmernes antal stemmer på lokalrådsmøderne, således at medlemmerne får den samme grad af indflydelse i lokalrådene, som på repræsentantskabet. Han stillede desuden forslag om, at formanden for lokalrådet automatisk bliver første opstiller til Boligkontoret Danmarks bestyrelse. Forslaget blev sendt til behandling i vedtægtsudvalget.

Det var et enigt repræsentantskab, der vedtog handlingsprogrammet for næste år. BoDanmarknyt∙nr. 83 


Bestyrelsen Valgt til bestyrelsen Indstillet af lokalrådene: Knud Kingo Christensen Boligselskabet af 1945 i Strib (1 år) Lisbet Hansen Søllerød Almene Boligselskab (1 år) Bente Kristensen Midtjysk Boligselskab (2 år) Birgit Larsen Holsted Boligforening (2 år) Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo (2 år) Henning Tønning Sakskøbing Bolig- selskab (2 år) Indstillet af bestyrelsen: Hans-Chr. Andersen D.s.b. for Herfølge (1 år) Jens Hunderup Ribe Boligforening (2 år)

Ole Steen Larsen Hejrevangens Boligselskab (1 år)

John Søborg Boligselskabet RI-BO

Udpeget af de store medlemmer: Niels Chr. Hansen AB Hørsholm Karlebo Arno Kreutz Nielsen Boligselskabet Teglværksgården Leif Christensen Andelsboligforeningen Holmegården

Indstillet af bestyrelsen: Ole Christophersen Lillerød Andelsboligforening Irene Jensen DVB Næstved Jørgen Rasmussen Arbejdernes Andelsboligforening i Ringe

Valgt som suppleanter Indstillet af lokalrådene: Arne Dahl Andersen DVB Parken Helle Dalsgaard Midtfyns Boligselskab Flemming Hansen Nakskov almennyttige Boligselskab Bjarne Almind Johansen Midtjysk Boligselskab

Udpeget af de store medlemmer: Annie Pedersen Nakskov almennyttige Boligselskab Max Rasmussen Andelsboligforeningen Holmegården Heidi Vinge Thomsen Boligselskabet Teglværksgården

som forvaltningskonsulent på Afdelingskontoret Holte, hun er 34 år og er uddannet på Københavns Universitet og RUC med fagene dansk og psykologi.

Nataly Cordova, 35 år, er fastansat i økonomiafdelingen, hvor hun startede som praktikant og siden har arbejdet i en tidsbegrænset stilling.

Medarbejdere Allerød Christen Mors er udnævnt til forretningsfører på afdelingskontoret. Han overtog den 1. maj posten efter Dennis Christensen. Christen startede 1. januar 2003 som forvaltningskonsulent på afdelingskontoret og blev 1. februar i år udnævnt til souschef. Christen er 36 år gammel og er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Lundsgade Annitta Vejstrup er den 1. juli startet som projektleder i sekretariatet. Annitta kommer fra en stilling

Michael Hansen er den 1. juli startet i IT-afdelingen. Han afløser Henrik Skjoldlund, der stoppede med udgangen af maj måned. Michael er 31 år og kommer fra en stilling som driftsoperatør og systemsupporter i NordData i Hillerød. Heidi Wickmann, 23 år, er startet som elev i Lundsgade for at tage en kontoruddannelse i administration. Hun kommer rundt i de forskellige afdelinger i Lundsgade og ud på et afdelingskontor.

Helsingør Jesper Kjærsgaard er den 1. juni startet som inspektør på afdelingskontoret. Han er 32 år og kommer fra en stilling i Helsingør Boligselskab. Han afløser Lars Lehmann, der er udnævnt til forretningsfører på afdelingskontoret. Lone G. Larsen stopper på afdelingskontoret 1. juli.

Boligkontoret Danmark ønsker alle en god sommer

Bopriser Årets jubilæumspris gik til Afdeling 11 og 12 i Andelsboligforeningen Holmegaarden for “Møllerhuset” - et værested med frivillig arbejdskraft, der har skabt et konkret alternativ for områdets unge Bestyrelsen i Boligselskabet Sæbjørnshuse – en meget aktiv og velfungerende afdeling, der bl.a. huser mange klubber – blev belønnet med 1. prisen.

Afdelingsbestyrelsen for Byengen/ Nordengen i AB Hørsholm Karlebo afholdt i 2006 et kulturnatsarrangement i samarbejde med lokalområdet. Initiativet fortsætter i år, og indbragte derfor afdelingen årets ene 2. pris Den anden 2. pris gik til Riddersborgparken i NAB for de mange aktiviteter i det nye fælleshus “Striben”

Formanden for Boligselskabet Sæbjørnshuse, Nicolai Bangsbo Wammen, modtog checken på 5.000,- kr.

BoDanmarknyt nr. 83 - Juli 2007  

BoDanmarknyt nr. 83 - Juli 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you