Page 1


PRZYWRACAMYMŁ ODOŚĆ

I RADOŚĆŻYCI A

A k c e s Me d i c a l S p ap o ł o z o n yk o ł oK o ł o b r z e g uwn a d mo r s k i e j mi e j s c o wo ś c i D ź wi r z y n o , o k . 2 0 0 mo ds z e r o k i e j , p i a s z c z y s t e j

D ź wi r z y n oz n a n ej e s tzj e d n e jzn a j p i ę k n i e j s z y c hp l a żp o l s k i e g o Wy b r z e ż a i c z y s t y c hk ą p i e l i s k . P r a wd z i wą a t r a k c j ą t u t e j s z e g ok r a j o b r a z u s ąwy d myp o r o ś n i ę t el a s e ms o s n o wy m. O ś r o d e kWy p o c z y n k o wyA k c e s Me d i c a l S p ap o ł o ż o n yj e s t wc e n t r u mD ź wi r z y n a , o k . 2 0 0mo dp l a ż yi 6 5 0mo dj e z i o r aR e s k o .O b i e k tmas t a t u sN Z O Z ,p o s i a d aO DiO R ; z a p r a s z aG o ś c i p r z e zc a ł yr o kp oz d r o wi ei n awy p o c z y n e k . P r z yn a s z e j p o mo c yt y s i ą c eo s ó bd z i ę k i wł a ś c i we muż y wi e n i ui t e r a p i i o d z y s k a ł y z d r o wi eo r a z s i ł yd oż y c i a . Wp r z e s t r o n n e j j a d a l n i p r o p o n u j e myP a ń s t wup e ł n ewy ż y wi e n i e , t j . 3 p o s i ł k i d z i e n n i e : ś n i a d a n i e , o b i a d , k o l a c j a ; ws z y s t k i ep o s i ł k i wf o r mi e b u f e t u . N at e r e n i eO ś r o d k az n a j d u j es i ęk a wi a r n i a , s a l ak o mi n k o wai s a l afi t n e s s , b i l a r d , s o l a r i u m, g a b i n e t k o s me t y c z n yi f r y z j e r s k i , k i o s kz b i ż u t e r i ąo r a zk o r tt e n i s o wy ,b o i s k od ok o s z y k ó wk iis i a t k ó wk i .W r a ma c hp o b y t uo f e r u j e my k o r z y s t a n i ez es t r e f yr e l a k s u : p r z y s t o s o wa n e g od l ao s ó bs t a r s z y c hl u bn i e p e ł n o s p r a wn y c hb a s e n u , s a u n yi j a c u z z i . Wo b i e k c i ez n a j d u j es i ęd o s k o n a l ewy p o s a ż o n ab a z az a b i e g o wa , g d z i e b ę d z i e c i eP a ń s t womo g l is k o r z y s t a ćzk o n s u l t a c j il e k a r s k i e jo r a zz z a o r d y n o wa n y c hp r z e zl e k a r z az a b i e g ó w.O ś r o d e ko f e r u j ez a b i e g iz z a k r e s ul e c z e n i ar e u ma t y z mu , c h o r ó bu k ł a d uk r ą ż e n i a , o d d e c h o we g o , n a r z ą d ó wr u c h uo r a z o g ó l n e j o d n o wyb i o l o g i c z n e j , p i e l ę g n a c y j n e , S P A , at a k ż ed i e t y z d r o wo t n ed o s t o s o wa n ed oc h a r a k t e r us c h o r z e ń . D l aG o ś c i c h c ą c y c hp o s z e r z y ćs wo j ąwi e d z ęwz a k r e s i ez d r o we g oż y wi e n i a , p r o fi l a k t y k i , z d r o we g os t y l uż y c i ao r g a n i z u j e mys p o t k a n i azl e k a r z e m s p e c j a l i s t ąn at e ma tK u r a c j iŻ y c i a ,d i e t ywa r z y wn o o wo c o we j , p r z e c i wn o wo t wo r o we jii n n y c hd i e to r a zwy k ł a d ys p e c j a l i s t yd s . ż y wi e n i ad o t y c z ą c er o l i d i e t ywz d r o wy mo d ż y wi a n i u . D l aa k t y wn y c hG o ś c i j e s twi e l ep r o p o z y c j i s p ę d z e n i awo l n e g oc z a s u : g i mn a s t y k ap o r a n n awd n i r o b o c z en ap l a ż y , g i mn a s t y k awb a s e n i ew d n i r o b o c z e , 2r a z ywt y g o d n i ua q u a a e r o b i k , 2r a z ywt y g o d n i uj o g az e l e me n t a mi p r o fi l a k t y k i k r ę g o s ł u p o we j , 1r a z wt y g o d n i ui n s t r u k t a ż o we z a j ę c i azN o r d i cWa l k i n g . D l ao s ó bc h o r y c hn ac u k r z y c ęz a p e wn i a my b e z p ł a t n ep o mi a r y p o z i o muc u k r uwek r wi i p o mi a r y p o z i o muc i ś n i e n i a k r wi . R o z r y wk i d o s t a r c z ąo r g a n i z o wa n ep r z e zn a swi e c z o r k i t a n e c z n e . Z a p e wn i a myb e z p r z e wo d o wyd o s t ę pd oi n t e r n e t u . O b i e k tj e s to g r o d z o n yi c a ł o d o b o womo n i t o r o wa n y , c od a j ep o c z u c i e b e z p i e c z e ń s t wai s p o k o j u .

. . .

D I E T YL E C Z NI C Z EWC Z A S YU R L O P WY P O C Z Y NE K t e l . +4 89 43 5 85 48 1 , k o m. 6 0 95 2 07 0 9 , r e c e p c j a @p u h a k c e s . p l

www. o wa k c e s . p l


Powołaj się na Bizneskonferencje, skorzystaj z promocji! 1 nocleg w pokoju 2 - osobowym bez śniadań 2 noclegi w pokoju 2 - osobowym bez śniadań 1 nocleg w pokoju 2 - osobowym ze śniadaniami 2 noclegi w pokoju 2 - osobowym ze śniadaniami

169 PLN 315 PLN 199 PLN 385 PLN

Hotel Conrad **** ul. Josepha Conrada 29, 31- 357 Kraków tel. +48 12 293 00 00, tel. +48 600 134 124

Naszym Gościom oferujemy: 8 apartamentów oraz 90 komfortowych pokoi dwuosobowych. Zapraszamy także do naszej restauracji serwującej wykwintne dania kuchni polskiej i europiejskiej. Nasi Goście mają możliwość skorzystania z sauny, jacuzzi oraz stanowisk biznesowych wyposażonych w sprzęt komputerowo-biurowy. Internet Wi-Fi oraz parking GRATIS!

www.conradhotel.pl e-mail: hotel@conradhotel.pl


www. gr e e nhot e l . pl nf o@gr e e nhot e l . pl

Gr e e nHot e l u j e dynet aki emi e j s c e !

GREENHOTEL-z aws z e , g dypodr óż uj e s zdoPoz nani a! Gr e e nHot e lus yt uowa nyj e s tw Komor ni ka c hpodPoz na ni e m nas kr a j uWi e l kopol s ki e goPa r kuNa r odowe go, pr z yt r a s i ePoz na ńWr oc ł a w –odda l onyt yl koot r z yki l ome t r yodz j a z duza ut os t r a dyA2 Wa r s z a wa–Be r l i nidwa na ś c i eki l ome t r ów odc e nt r um mi a s t aiPor t uLot ni c z e goŁa wi c a . Gr e e nHot e ldys ponuj e4 3pokoj a mi , wt ym: 3 6dwuos obowymi , 4j e dnoos obowymior a z3a pa r t a me nt a mi–c oda j eł ą c z ni e8 2mi e j s c anoc l e gowe . I s t ni e j et a kż emoż l i woś ćdos t a wi e ni ał óż e knaok. 1 6mi e j s c , z a t e m wc a ł oś c ihot e lmoż epr z yj ą ćj e dnoc z e ś ni e9 8Goś c i . Ut r z yma new c i e pł yc his ł one c z nyc hba r wa c hpokoj es ąpr z e s t r onneipr z yt ul ne . Ur z ą dz onet a k, a by mogl iPa ńs t wopoc z ućs i ęw ni c hkomf or t owoiw pe ł niwypoc z ą ć . Ta kż edl aPa ńs t wawygody , nat e r e ni ec a ł e gohot e l uwł ą c z onaj e s tkl i ma t yz a c j aor a zi s t ni e j e , pr z ypomoc ys i e c ibe z pr z e wodowe j WLAN, s t a ł ydos t ę pdoI nt e r ne t u. Na we t , j e ż e l ipr z ybę dz i e c i edona spóź nowi e c z or e ma l bow noc y , moż e c i el i c z yćnami ł ąobs ł ugęi c i e pł ąka wę . Dl apodr óż uj ą c yc hs a moc hode m pr z ygot owa nyj e s tpa r ki ngmoni t or owa ny , pr z yl e ga j ą c y dohot e l u. E2 6 1

KOMORNI KI

E2 6 1 ul . J e z i or na1a , 6 2 0 5 2Poz na ń-Komor ni ki t e l . + 4 85 1 30 9 78 5 8 , f a ks+ 4 8 ( 0 ) 6 1 8 1 0 8 1 2 3


TermyRzymski ew Pałacu Saturna Świ ątyni aZdrowi aiEnergi i

Pałac Saturnaw Czeladzito odrestaurowanybudyneko ponad 100 letni ejhi stori i ,któryfascynuj e ni epowtarzalnąatmosferąiurzeka pi ęknem archi tektury .Dzi śłączyw sobi e funkcj eCentrum Bi znesu iKonferencj i , komfortowo wyposażonych Apartamentów zuni kalnym mi ej scem odbudowanym w oparci u o starożytne ryci nyTerm zPompeij aki m sąTermy Rzymski e -Świ ątyni aZdrowi aiEnergi i , gdzi emożnasi ęzrelaksować izadbać o harmoni eci ałaiducha.Nagościczeka –Świ ątyni aSłońca,basen z przeci wprądem,basen zleżankami masuj ącymi ,grotatermalna,Świ ątyni a Kleopatry ,Świ ątyni aW ody ,Frygi dari um, 12saun iłaźni( w tym łaźni abłotna, kwi atowa,zi ołowa,SaunaKleopatry , SaunaW rażeń,SaunaCezara,tężni a termalna)orazczęść zewnętrzna– basen,zi elonetarasy ,pi aszczystaplażai saunazewnętrzna.Do dyspozycj iGości oddaj emyrówni eżCentrum W ellness& SPAzni ezli czonąi lości ąrelaksuj ących iodmładzaj ących zabi egów,kąpi elii masaży .

www. palacsaturna. pl www. termyrzymski e. pl i nfo@palacsaturna. pl 41250Czeladź ul.Dehnelów 2 Tel +48322901390lub322672698


medi c al s pa&v i t al i t y

WAKACJENAMAZURACH Hot elMi ł omł yn Zdr ójMedi calSpa& Vi t al i t y t o k amer al nyhot elSpanaMaz ur ac hzni epowt ar z al ną at mos f er ą,poł oż ony w mal owni c z y m mi as t ec z k u Mi ł omł y n w ur oc z y m s ąs i edz t wi e ar omat y c z ny c h maz ur s k i c hl as ów s os nowy c h.J eś l ic eni s zs obi e c i s z ę,s pok ójipr agni es z obc ować z pr z y r odą t o mi ej s c enaz aws z epoz os t ani ewt woj ej pami ęc i . Hot el Mi ł omł yn Zdr ój t o hot el z el eganc k ą r es t aur ac j a,s t r ef ąVi t alSPA iMedi calSPA ,or az hal ąbas enowązat r ak c j ami . Do Pańs t wa dy s poz y c j ioddaj emy 54 k omf or t owe pok oj e zł az i enk ami ,TV,t el ef onem,dos t ępem do i nt er net u. Nas z ą s pec j al noś c i ą s ą wc z as y odc hudz aj ąc e, pak i et y Spa, or az k onf er enc j ei s z k ol eni afi r mowe. I deal ny m pomy s ł em s pędz eni al at abędąs t ar anni e s k omponowane Ak t y wne Wak ac j e na Maz ur ac h. Noc l egiw k omf or t owy c h pok oj ac h,wy ż y wi eni ew el eganc k i ejr es t aur ac j ior azz abi egir el ak s ac y j ne i duż a por c j ar uc hu s pr awi ąż e Wak ac j e w Hot el u Mi ł omł y nZdr ójMedi c alSpa& Vi t al i t ydadz ąwi el e r adoś c iimnós t woni ez apomni any c hc hwi lr az e z bl i s k i mi ,dl at egoj użdz i śz ar ez er ujpoby tis pr awdź of er t ęnawww. mi l oml ynz dr oj . pl Hot elMi ł omł ynZdr ój-Medi calSPA&Vi t al i t y ul .Os t r ódz k a2B,14140Mi ł omł y n T el .+48( 89)6423301 Fax+48( 89)6423325 emai l :r ec epc j a@mi l oml y nz dr oj . pl


Goś c i ni ecDARŁ OWO komf or t owyobi ektws er c u s t ar egomi as t a Goś c i ni ec&s paDARŁ OWOpoł oż onyj es tna d mor z em, wc i c hy mi ma l owni c z y mz a k ą t k us t a r ego mi a s t apr z ys a my m br z egur z ek i Wi epr z y . T o wy j ą t k owemi ej s c ewk t ór y m na t ur ai ok ol i c z ne z a by t k i t wor z ąi dea l newa r unk i douda negour l opu. Goś c i ni ec&s paDARŁ OWOt o21k omf or t owo wy pos a ż ony c hpok oi , r es t a ur a c j as er wuj ą c a pot r a wyk uc hni pol s k i ej wor y gi na l nej S a l i Kr ól ews k i ej i PubCa f eRes t a ur a ntDej aVu zt a r a s em wi dok owy m na dr z ek ąor a zt r a mwa j wodny , Na s z ąof er t ęk i er uj emydogoś c i i ndy wi dua l ny c h zuwa gi nai dea l nemi ej s c enadł uż s z epoby t y wc z a s owej a kr ówni eżdogr upt ur y s t y c z ny c h i fir mowy c h. Or ga ni z uj emys z k ol eni a , s emi na r i a, k onf er enc j eat a k ż eur oc z y s t oś c i r odz i nne . S t y l owe , dos k ona l ewy pos a ż onewnęt r z a a pa r t a ment ówt wor z ąni epowt a r z a l nąa t mos f er ę , a or y gi na l nas a l ar es t a ur a c j i z a s k oc z yk l a s y c z ny m wy gl ą dem i wy j ą t k owy ms ma k i em. . . Dl anas z yc hGoś c i c z ekaj ąt akż egabi net ySPA, w kt ór yc hot r z ymac i ePańs t wokompl eks owąus ł ugę wot oc z eni uor i ent al nyc hz apac hówi bl as kuś wi ec . Goś c i ni ecDar ł owo Pows t a ńc ówWa r s z a ws k i c h27, 76150Da r ł owo T el ef on: 943144350 T el ef onk omór k owy : 606275500 F a x : 943144350

www. hot el dar l owo. pl r ec epc j a@hot el dar l owo. pl


J e s t e ś myt up ot ob y ś b y ł z d r o ws z y J el eni aSt r ugaMEDI CALSPA–CUDnawy SP AKar konos z y , nakt ór ej każ dyz naj dz i edl as i ebi e odpowi edni ąpr z es t r z eń. Poł oż onaj es twz ac i s z nejdol i ni eokr y s t al i c z ni ec z y s t y m powi et r z u, ot oc z onejgęs t y ml as em,wol nejod s mogu el ekt r omagnet y c z nego,wś r ód dz i ki ejnat ur y pr z es y c onej s z umem s t r umy kówi ś pi ewem pt akówKar konos ki egoPar kuNar odowego. Pr of es j onal neSPAwJ el eni ejSt r udz et obogat aof er t apr ogr amówMEDI CALor azz abi egów SP Aopar t y c hnapł y nny ms kar bi eJ el eni ej St r ugi –ant y oxy dac y j nej wodz i ePot enc j ał c eAOx . J el eni aSt r ugaMEDI CALSPA z apr as z as er dec z ni ews z y s t ki c hGoś c i pr agnąc y c hz apomni ećo s t r es i einapi ęc i ac hdni ac odz i ennego,c hc ąc y c hws pól ni eodby ćr el aks uj ąc ąpodr óżwkr ai nę kar konos ki c hl as ów,bl i s ki egokont akt uznat ur ą,bł ogi egoc i epł aini ez wy kł y c har omat ów, c hc ąc y c hut r z y maćs wój or gani z mj aknaj dł uż ej wdos konał ej f or mi e.

J el eni aSt r ugaMedi c al SPA* * * * Ul . Podgór z e55, 58530Kowa r yk . Ka r pa c z a T el . : +48757528404, f a x : +48757528428

ema i l : i nf o@j el eni a s t r uga . pl

www. j el eni a s t r uga . pl


NEWS Ar t i sLof tHot el z adz i wi aś mi ał y m,nowocz es ny m or azni epowt ar z al ny m wy s t r oj em. Zas ada3P ,cz y l i pr os t ot a,pr z es t r z eń,pr opor cj a,oddaj ecał yz amy s ł i koncepcj ęs t y l u i ns pi r owanegonat ur ą.Zaar anż owanew t ens pos óbwnęt r z at wor z ąj ednącał oś ć,w kt ór ej z ami as t pr z epy chu,l i cz ys i ęmi ni mal i z m. Oddaj emyni eogr ani cz onąpr z es t r z eńi wy j ąt kowewnęt r z as t wor z onew duchuar chi ekt ur y i ndus t r i al nej ,kt ór ekus z ąs woj ąf or mąi ł adem.I deal ner oz wi ąz ani adl at ur y s t y ki bi z nes owej ,dz i ęki s z er oki emuwachl ar z owi us ł ugkonf er ency j ny ch.

KONFERENCJE 5wy godny ch,kl i mat y z owany ch,w peł ni wy pos aż ony ch,s al konf er ency j ny ch,kt ór e ł ącz ni epomi es z cz ądo220os ób.Or gani z acj ę r óż negor odz aj us pot kańumoż l i wi adowol na konfi gur acj aus t awi eni as al . m2

TURKUSOWA ZI ELONA AMARANTOWA POMARAŃCZOWA CZERWONA

25 30 65 110 24

Li czbaosób

28os . 16os . 72os . 126os . 20os .

Ni ezbędnenar zędzi ado ef ekt ywnejpr acy: bez pr z ewodowydos t ępdoI nt er net u, s pr z ętmul t i medi al ny , nagł oś ni eni e, z apl ecz ebi ur owe, dos t ępdoś wi at ł adz i ennegozmoż l i woś ci ą z aci emni eni a.

www. a r t i s l of t . pl


LOFTY 91pr z es t r onny ch,komf or t owy chl of t ów zdź wi ękos z cz el ny mi oknami ,nowocz es ny m wy pos aż eni em,ni epowt ar z al ny m wy s t r oj em or azgwar ancj ądobr egos amopocz uci a. Zapr oj ekt owanew pi ęci uener get y cz ny chkol or ach:amar ant owy m,cz er wony m,pomar ańcz owy m, z i el ony mi t ur kus owy m. Wy pos aż eni epokoi :t el ef on,TVSAT32’ ,kl i mat y z acj a80% pokoi ,z ameknakar t ęz bl i ż eni ową, l ekka,pr z y j emnapoś ci el ,z es t aw dopar z eni akawyi her bat y ,ł az i enkazwannąl ubpr y s z ni cem do wy bor u,s us z ar ka.

BARIRESTAURACJA

LOFTBAR LOFTBARI deal nemi ej s cem nas pot kani a bi z nes owe,j aki chwi l ęr el aks upopr acy . Sz er oki wy bórś wi eż opr z y got owany ch: s oków,kokt aj l i ,dr i nków or aznas t r oj owe ś wi at ł oi dobr amuz y kagwar ant uj ąudany wi ecz ór .

REST AURACJA KARDAMON Pr oponuj emynowebar wyt r ady cy j ny ch eur opej s ki chpot r aw i ns pi r owany chnat ur ą. Wy ś mi eni t ys makwz bogaconyor i ent al ny mi pr z y pr awami z adowol i każ depodni ebi eni e. Nowocz es nydes i gni pos t moder ni s t y cz nykl i mat , nowat or s ki epoł ącz eni apr os t ot yi pr z es t r z eni e pobudz ąz my s ł y .

www. a r t i s l of t . pl


Rezydencja z duszÄ…

www.proharmonia.pl


ProHarmonia mieści się u podnóża Gór Złotych w Sudetach, w Lądku-Zdroju - jednym z najstarszych europejskich uzdrowisk, będącym przez lata ulubionym miejscem spotkań arystokracji, w tym pruskich królów i rosyjskiej rodziny carskiej. Z budynku, położonego na stoku góry Trojak, roztacza się fantastyczny widok na Czarną Górę leżącą w Masywie Śnieżnika. Budynek ProHarmonii, pierwotnie nazwany Villa Barbara, został oddany do użytku w 1906 r. Po II wojnie światowej stopniowo popadał w ruinę i zapomnienie. W 2006 r. rozpoczęła się dwuletnia renowacja, której celem było odtworzenie budynku i jego otoczenia zgodnie z historycznym dziedzictwem. W grudniu 2008 r., pieczołowicie odrestaurowana Villa Barbara ponownie otworzyła swoje podwoje jako ProHarmonia Rezydencja Wellness. W ProHarmonii na Gości czeka 19 pokoi i jeden apartament – każdy urządzony w innym stylu, nawiązującym do różnych epok, kultur czy znanych postaci. Każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od tego, czy szuka wyciszenia, czy raczej pobudzenia zmysłów feerią barw i zapachów. Ozdobami rezydencji są Projektornia, czyli najmniejsze kino w Polsce, Biblioteka urządzona w stylu angielskiego klubu dla gentlemanów czy sala Dekanter - idealne miejsce do kameralnych spotkań przy winie. Rezydencja z duszą


Specjalnością ProHarmonii jest bogaty program SPA, obejmujący różnego rodzaju masaże i zabiegi kosmetyczne. Inne atrakcje oferowane w rezydencji to kąpiele w wodach zdrojowych, wycieczki do okolicznych zamków i jaskiń, nocne jazdy na nartach, nordic walking, warsztaty jogi, zajęcia aerobicu oraz gimnastyka dla kręgosłupa. Koneserzy mogą nacieszyć zmysły podczas degustacji specjalnie sprowadzanych win i najlepszych cygar, herbacianych rytuałów, wieczorów przy muzyce czy dźwiękach mis tybetańskich. Biblioteka zapewni Gościom relaks nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. Wygodzie Gości służy także bezprzewodowy Internet. Rezydencja oferuje obsługę concierge, dzięki której klienci nie martwią się o bilety do muzeów czy ski-pass, a mogą skoncentrować się tylko na przyjemnościach. Jedną z nich jest wykwintna kuchnia oraz potrawy przygotowywane wedle indywidualnych gustów, obejmujących także ograniczenia dietetyczne. ProHarmonia Rezydencja Wellness oferuje miejsce na kameralne spotkania biznesowe. Na użytek szkoleń i konferencji można zaadaptować Salę Balową, Bibliotekę lub gabinet Dekanter. Sala Balowa przystosowana jest do spotkań dla 20-25 uczestników, nieco mniejsza Biblioteka zmieści do 16 gości, natomiast gabinet Dekanter 8 osób. Rezydencja zapewnia niezbędne multimedia takie jak rzutnik, białe ekrany, panele ciekłokrystaliczne czy flipcharty. Oferta konferencyjna ProHarmonii jest odmienna od zuniformizowanych centrów konferencyjnych większości hoteli - zapewnia profesjonalne wyposażenie i daje możliwość spotkania w stylowych wnętrzach, utrzymanych w klimacie całej rezydencji. Salę można wynająć niezależnie od rezerwacji noclegu w Rezydencji ProHarmonia. Rezydencja z duszą


ProHarmonia Rezydencja Wellness oddaje do dyspozycji gości restaurację Gourmet, serwującą codziennie trzy posiłki. Śniadanie podawane jest w formie szwedzkiego stołu z możliwością zamówienia ciepłych dań na indywidualne życzenie. Najważniejszym posiłkiem jest pięciodaniowa, tematyczna kolacja, na którą składają się przystawka, zupa, sorbet, danie główne i deser. Popołudniami w Bibliotece przygotowany jest bufet ze słodkimi wypiekami i przekąskami. Podstawą menu jest tradycyjna kuchnia polska wzbogacona o inspiracje kulinarne z całego świata. W zależności od pory roku i pakietów tematycznych Rezydencja proponuje dodatkowo śniadanie na tarasie i dla śpiochów, kolacje przy świecach w Sali Balowej, zimowego grilla, lunch na stoku lub biwak podczas wycieczki. ProHarmonia realizuje także indywidualne życzenia kulinarne gości będących na specjalnych dietach. Całodzienny pakiet kulinarny wraz z innymi ekskluzywnymi przyjemnościami zawarte są w cenie wellinclusive. Rezydencja z duszą


ProHarmonia Rezydencja Wellness w ramach programu Hormony SPA oferuje szeroki zakres zindywidualizowanych zabiegów oczyszczających, odprężających, witalizujących, pielęgnacyjnych i regeneracyjnych dla ciała i umysłu. Propozycja obejmuje zarówno klasyczne zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, jak również niespotykane egzotyczne ceremonie. Specjalnie dla ProHarmonii opracowane zostały unikalne w tej części Europy zabiegi według metody Vitalis dr Joseph: siedmioetapowe rytuały kąpielowe w suchej drobnocząsteczkowej parze, rytuały holistyczne i masaże. Rezydencja proponuje szeroką gamę rytuałów zdrowia Alpine Healthcare na bazie górskich ziół i roślin, spośród których szczególną uwagę zwracają kąpiele parowe w alpejskim sianie, będącym certyfikowaną mieszanką 36 gatunków ziół i zbóż zbieraną na wysokości przeszło 2000 m n.p.m. Goście mogą spróbować odprężających kąpieli w pierwotnym dźwięku gongu tam-tam, masaży dźwiękiem mis tybetańskich, a także egzotycznych polinezyjskich i amazońskich ceremonii z masażem. ProHarmonia czerpie inspiracje także z bogactw regionu w cyklu zabiegów „Sulfurea”, który wykorzystuje właściwości lądeckich wód siarczkowo- siarkowodorowo – fluorkowych. Rezydencja z duszą

ProHarmonia Rezydencja Wellness, ul. Leśna 4, 57-540 Lądek Zdrój www.proharmonia.com.pl, www.facebook.com/proharmonia, rezerwacja@proharmonia.pl, tel. 74 8120 800


Dody s po z y c j ina s z y c hGo ś c io dda j e my27 ko mf o r t o wowy po s a ż o ny c hj e dno , dwuo r a zt r z y o s o bo wy c hpo ko imo gą c y c hpo mi e ś c i ć ł ą c z ni e59o s ó b. Wy pos aż eni ek aż degopok oj uobej muj emi n.t el ef on, TVSATLCD,r adi oor azbez pł at nydos t ępdoł ącz a I nt er net owegoLANor azWi Fi .W z al eż noś ci odpot r z eb nas z y chk l i ent ów,of er uj emypok oj edwuos obowezj edny m ł oż em mał ż eńs k i mj aki dwomaoddz i el ny mi . Dl aPa ńs t wawy go dywy dz i e l i l i ś mypo ko j edl ani e pa l ą c y c h. Dl ar odz i nzdz i ećmi pr z y got owal i ś mys pecj al nepr z es t r onne pok oj ezdodat k owy mi ł óż ecz k ami dz i eci nny mi .W s woj ej of er ci e pos i adamyr ówni eżpok oj epr z y s t os owanedopot r z ebos ób ni epeł nos pr awny ch. Naż y c z e ni ena s z y c hGo ś c iś wi a dc z y myus ł ugido da t ko wet j . Pr ani ei Pr as owani e, Świ eż ek wi at y-dos t ar cz anedopok oj u, Pr as acodz i enna-dos t ar cz anadopok oj u, Pomocwor gani z acj i wy ci ecz ek , Rez er wacj abi l et ównp.dot eat r ucz yk i na, Budz eni eous t al onej godz i ni e.

a z s j e i n k e i p j ar ona nit i a.Cz k or c e r g Sant pa s i l e i c awy i n c z ś c a i ł n w a ł k y z wul oc ż e aur z y got e p t s a y l d w i j j e t ac a i aur uc t z s c e r u i o u g l e e t t ho kę t ąs z . . c . i l ki i s l w o o P n a o t d s po obą es aćz abr z

-

www. sant or i ni k r akow. p l hot el @sant or i ni kr ako w. pl

Hot elSant or i ni * * *-31751Kr aków,ul .Bul war owa35b t el ./ 12/6805195,f ax :/ 12/6438128

-


HotelTycj an W mi lówce Abys ol i dni ewy poc z ą ćpomęc z ą c y c h, a c z pr z y j emny c hes k a pa da c h, wa r t os k or z y s t a ć zna s z y c hus ł ug. Hot el pos i a dak omf or t owo ur z ą dz one34pok oj edwuos oboweor a z2 a pa r t a ment y .W k a ż dy m pok oj uz na j duj es i ęł a z i enk a , t el ef onor a zt el ewi z or . Uz upeł ni eni em Pa ńs t wapoby t u, c z yt opodc z a spodr óż y s ł uż bowej , c z yok r es owegowy poc z y nk uj es tmoż l i woś ć s k or z y s t a ni azna segoCent r um OdnowyBi ol ogi c z nej . Za pr a s z a my dos a uny , nahy dr oma s a ż , dos t udi afit nes sor a zdos ol a r i um. Of er uj emy Pa ńs t wus t r z eż onypa r k i ng, bez pi ec z nypl a cz a ba wdl a a s z y c hPoc i ec hor a z moż l i woś ćgr i l l owa ni anaś wi eż y m powi et r z u.

Pokoj ew Hotelu * * *Tycj an ot el pos i a dak omf or t owour z ą dz one34pok oj e dwuos oboweor a z2a pa r t a ment y . Wk a ż dy m pok oj u z na j duj es i ęł a z i enk a , t el ef onor a zt el ewi z or .

Restauracj a Res t a ur a c j apr z y got owa nadl a120os óbpol ec ada ni ak uc hni r egi ona l nej . Ws a l i k omi nk owej , z ega r owej , por t r et owej , l ubnawer a ndz i ez a pr a s z a mydos k os z t owa ni as pec j a ł ów S z ef aKuc hni . Ws z y s t k owmi ł ej i pr z y j a z nej a t mos f er z e .

Weselew Hotelu * * * Tycj an w Mi lówce Ś l ubt oj edy nai ni epowt a r z a l nac hwi l awż y c i u, awes el e j es tz wi eńc z eni em t ej c hwi l i , t os z c z egól newy da r z eni e , k t ór enadł ugopoz os t a j ewpa mi ęc i Mł odej Pa r y or a zws z y s t k i c hgoś c i .

HOTELRESTAURACJ A* * *TYCJ AN 34360MI LÓW KAPLAC W OLNOŚCI7TEL.( +48)0338637223

www. t yc j an. pl

i nf o@hot el t yc j an. pl


www. e ur o pa ho t e l . pl ho t e l @e ur o pa ho t e l . pl

Ho t e lEu r o p a * * * *t on o wo c z e s n yo b i e k tk o n f e r e n c y j n o b i z n e s o wyd z i a ł a j ą c yn ar y n k uo d1ma j a2 0 0 4 r . Ho t e lz n a j d u j es i ęwc e n t r u mp o ł u d n i o wo ws c h o d n i e jc z ę ś c ik r a j u( wo j . ś wi ę t o k r z y s k i e ) . Ze wz g l ę d un al o k a l i z a c j ę ,Ho t e lj e s tz n a k o mi t ąb a z ąn o c l e g o wą d l at u r y s t ó wi n d y wi d u a l n y c h , p o z n a j ą c y c ha t r a k c j et u r y s t y c z n er e g i o n uś wi ę t o k r z y s k i e g o . Wr azznadchodz ącym s ez onem l et ni m Hot eloddaj edodys poz ycj iGoś cidodat koweat r akcj e wn o wo p o ws t a ł e jS TREFI ERELAKS U. J użo dc z e r wc a2 0 1 3do s t ę pnebę dą : Ba s e n( 1 5 x 6 )za t r a k c j a miwo d n y mi( p r z e c i wp r ą d y , k a s k a d y , g e j z e r y ) , b r o d z i kd l ad z i e c i , 3s a u n y( fi ń s k a , ł a ź n i ap a r o wa ,l a k o n i u m) ,t a r a sl e t n izj a c u z z i-zb e z p o ś r e d n i mwy j ś c i e mzb a s e n u ,b o i s k od os q u a s h a , ś wi e t n i ewy p o s a ż o n as a l afi t n e s s( b i e ż n i e ,r o we r y ,o r b i t r e k i ,u r z ą d z e n i ad oć wi c z e ńs i ł o wy c h ) ,s o l a r i u m, ma n i c u r e ,p e d i c u r e ,ma k i j a żd z i e n n y ,wi e c z o r o wy ,o k o l i c z n o ś c i o wy ,i t p . ,z a b i e g ip i e l ę g n a c y j n e , u p i ę k s z a j ą c e ,r e wi t a l i z u j ą c e ,r e l a k s a c y j n en at wa r zic i a ł o ,z a b i e g in ad ł o n i eis t o p y ,ma s a ż en ab a z i e n a t u r a l n y c he s e n c j a l n y c ho l e j k ó w.

Ho t e lEur o p a* * * * ul . Ra d o ms k a7 6 a•2 7 2 0 0 St a r a c ho wi c e t e l . +4 84 12 7 67 80 0 f a x+4 84 12 7 67 80 1


r ecepcj a@kot ar z. com

+48338556996

Hot elKot ar z* * *Spa&Wel l nes sBr enna-gór yBes ki dy

Na s z3-pi ęt r owyhot el pos i a da47uni k a t owy c hpok oi , z a pr oj ek t owa ny c hz my ś l ąooc z ek i wa ni a c hwy ma ga j ą c egok l i ent a , c eni ą c egoel ega nc k i s t y l i wy godę . Dz i ęk i odpowi edni emuumebl owa ni u, dek or a c j i i a r a nż a c j i pr z es t r z eni , podk r eś l onoi ndy wi dua l nyc ha r a k t erpok oi . Hot el dy s ponuj e10 dwupoz i omowy mi pok oj a mi t y pus t udi ooz na c z ni ewi ęk s z ej powi er z c hni ni ż pok oj ehot el owe . Cha r a k t e r y s t y c z ny mi e l e me nt a mi wy s t r oj uhot e l us ądr e wni a neme bl e , pe ł neur ok us e k r e t a r z y k i ha r moni j ni e poł ą c z oneze l e me nt a mi k a mi e ni api a s k owc aws pół gr a j ą c ezpa s t e l owąk ol or y s t y k ąś c i a ni moc no z a a k c e nt owa ny c ht k a ni n, bę dą c y c hdope ł ni e ni e mc a ł oś c i . Poby tws t r e fies a unz a pe wni k a ż de mupr a wdz i wyr e l a k si odpr ę ż e ni e . Kor z y s t a ni ezs a unpobudz apr z e mi a nę ma t e r i i , oc z y s z c z as k ór ę , r oz l uź ni ai or z e ź wi aor ga ni z m. Na s zHot e l S pady s ponuj et r z e mas a una mi s uc hy mi i ł a ź ni ąpa r ową Zmy ś l ąok l i e nt a c hbi z ne s owy c hpr z y got owa l i ś mypr of e s j ona l nez a pl e c z ek onf e r e nc y j ne . Dy s ponuj e my3s a l a mi k onf e r e nc y j ny mi S a l et es ąwpe ł ni wy pos a ż onemul t i me di a l ni e .

ul .Wyz wol eni a40 43438Br enna Tel ef on:+48338556996

www. kot ar z. com r ecepcj a@kot ar z. com


KI ELCE* * *

GDAŃSK* *

Hot e l eDal z apr as z aj ąnawak ac j epe ł neat r akc j i i uś mi e c hu Rodz i nnywy poc z y ne kwGór ac hŚ wi ę t ok r z y s k i c hc z ynadmor z e mwT r ó j mi e ś c i e , L i c z neat r akc j edoodwi e dz e ni a, wGdańs ku900mdopl aż y , r abat ydoAqua Par kui wy ś mi e ni t ej e dz e ni ewr e s t aur ac j i , wKi e l c ac hmoż l i woś ćz amówi e ni apr z e wodni k akt ór ypok aż ec i e k awe z ak ąt ki okol i c ywr azzJ as ki ni ąRaj , r ui nami z amku… T ows z y s t koi wi e l ewi ę c e j nami e j s c u, r e z e r wuj j użt e r az …

Hot el eDal i deal nenawy poc z y nekc z yk onf er enc j e–wy bi er zs am Gdańs kc z yKi el c e Hot el Dal * * *

ul . Pi ot r k ows k a12, 25510Ki e l c e t e l . 413361000 ema i l : Re c e pc j a . k i e l c e @hot e l da l . pl

* *Hot el Dal

ul . Cz a r nyDwór4, 80365Gda ńs k t e l . 585112399 ema i l : Re c e pc j a . gda ns k @hot e l da l . pl


www. bor owi anka. pl

Hot elRes t aur acj aBor owi anka 63400Os t r ów Wi el kopol s ki ul :L i manows ki ego134 t el / f ax.( 62)7353666,7353655 bor owi anka@bor owi anka. pl

Na s zo ś r o de kpo ł o ż o n yj e s t wma l o wni c z y mpa r k u . Wo dl e gł o ś c i 2 0 0 mo dni e goz na j duj es i ęs z t uc z n yz a l e wz es t r z e ż o n y m k ą pi e l i s k i e mo r a zk o mpl e k sl e ś n y .Ca ł k o wi t yo bs z a ro ś r o dk awy no s i9ha .Na s z y ma t ut e mj e s tc i s z ais po k ó j ,zda l ao d wi e l k o mi e j s k i e goz gi e ł k u .Na j bl i ż s z as ł uż bame dy c z naz na j duj es i ęw o dl e gł o ś c i1 5 0 0 m,ac e nt r um mi a s t aOs t r o wa Wi e l k o po l s k i e go2 5 0 0 m. Ho t e l R e s t a ur a c j a" B o r o wi a nk a " po s i a daws pa ni a ł ewa r unk i doo r ga ni z o wa ni as z k o l e ńi k o nf e r e nc j i z ewz gl ę dunak o r z y s t ne po ł o ż e ni ege o gr a fi c z ne ,w c e nt r um P o l s k i . Wa l o r e mj e s tbl i s k o ś ćpo ł ą c z e ńzduż y mia gl o me r a c j a mimi e j s k i mi ,c e nt r a mi k ul t ur a l n y mi , bi z ne s o wy mi o r a zfi na ns o wy mi , t a k i mi j a kWr o c ł a w( 1 1 0k m) , P o z na ń( 1 2 5k m) , Ł ó dź( 1 4 0k m) . Ho t e l i s t ni e j eo d1 9 8 0r o k u . Wc i ą guo s t a t ni c hdz i e s i ę c i ul a t pr z e pr o wa dz o nol i c z nei n we s t y c j ei mo de r ni z a c j eo bi e k t u , dz i ę k i c z e muna s i go ś c i ec hę t ni edona swr a c a j ą . Na s z y mc e l e mj e s tś wi a dc z e ni ek o mpl e k s o wy c hus ł ugpr z yba r dz oa t r a k c y j ne j o f e r c i ec e no we j . Mi ł ao bs ł ugai no wo c z e s nez a pl e c z ek o nf e r e nc y j nez a pe wni ąP a ńs t wuz a r ó wnows pa ni a ł ywy po c z y ne kw r o dz i nn y mgr o ni ej a ki uda nes po t k a ni abi z ne s o we . S pe c j a l i z uj e mys i ęw o bs ł udz ego ś c iuc z e s t ni c z ą c y c hw s z k o l e ni a c hik o nf e r e nc j a c h,j a kr ó wni e żw r e a l i z o wa ni ui mpr e z o k o l i c z no ś c i o wy c h.Go ś c i l i ś mypr z e ds t a wi i e l ibr a nż yube z pi e c z e ni o we j ,t e l e k o muni k a c y j ne j ,s pe dy c y j ne j ,budo wl a ne j , mo t o r y z a c y j ne j , s z k o l e ni o we j , r o z r y wk o we j i wi e l ei nn y c hz na n y c hnar y nk uo gó l no po l s k i m.


www. panor amakr y ni c a. pl ORW “ P ANORAMA” 33338Kr y ni c a , ul . Wy s ok a15 t el . 184712885, f a x184715415 ema i l : pa nor a ma @k r y ni c a . pl opt y mal newar unki pr ac y , podc z askonf er enc j i i s z kol eń komf or t owepokoj e owy s oki ms t andar dz i e dwi epr of es j onal ne s al ekonf er enc y j ne komf or ti bez pi ec z eńs t wo z nakomi t akuc hni a ORW Panor amat oi deal ne mi ej se gani z ac j ę s c naor ni ez wy kł egopr z y j ęc i a wes el nego.

ZAPRAS ZAMY! !

Oś r odekpoł oż onywc ent r umkur or t u napoł udni owy ms t okugór yJ as i enni k


www. hot el t r y l ogi a. pl r ec epc j a@hot el t r y l ogi a. pl

Hot el T r y l ogi awZi el onc e( 18k modc ent r umWa r s z a wy ) , poł oż ony na4hat er eni ewy poc z y nk owor ek r ea c y j ny m.Of er uj emys woi m goś c i om46k omf or t owy c hpok oi , gwa r a nt uj ą cpr z y j emnyi s pok oj ny wy poc z y nekwot oc z eni ul a s u, s t a wówwodny c hibuj nejpr z y r ody . Ws z y s t k i epok oj ewy pos a ż ones ąwł a z i enk ę , 22' L CDTV, r a di o, t el ef on or a zbez pł a t nybez pr z ewodowydos t ępdoI nt er net u. Nami ej s c uj es t r ówni eżr es t a ur a c j a , s a l abi l a r dowa , ga bi netS P A( s a unafińs k a , gr ot a s ol na ,j a c uz z i )or a zbez pł a t nyz a mk ni ęt ypa r k i ng.Obi ek tHot el T RYL OGI Apows t ał zi ns pi r acj i dz i eł ami Henr ykaSi enki ewi cz a , apr z edews z y s t k i m whoł dz i ewi el k i emuPol a k owi –mi s t r z owi k i na J er z emuHoffmanowi , wpodz i ęk owani uz aekr ani z acj ę„ Ogni em imi ec z em” ,„ Pot opu”i„ PanaWoł odyj ows ki ego” .Wi el kipol s ki r eż y s er wdni u31ma r c a2008r ok uz os t a ł ofic j a l ni eoj c emc hr z es t ny m obi ek t u. W Hot el uT r y l ogi az na j duj es i ęga l er i a–muz eum, wk t ór ej wy ek s ponowa ne z os t a ł yr ek wi z y t y fil mowe ,k os t i umy ,uni k a l ne wy da ni a k s i ą ż ek Henr y k a S i enk i ewi c z a a t a k ż e mnós t wo a r c hi wa l ny c hf ot ogr a fiizpl a nów fil mowy c h ini epubl i k owa ny c h dot ą dz dj ęćzpr y wa t ny c hz bi or ówJ er z egoHoffma na , k t ór es t a nowi ą ni ez wy k ł ąwa r t oś ćpoz na wc z ąi eduk a c y j ną . Hot e l T r y l ogi aof e r uj eP a ńs t wuor ga ni z a c j ęk onf e r e nc j i , s z k ol e ńor a z s e mi na r i ów.Gwa r a nt uj e my nowoc z e s ne pr z y got owa ni es z k ol e ni a odda j ą cdoP a ńs t wady s poz y c j i s a l epr z y got owa nepodi ndy wi dua l ny c ha r a k t e r k a ż de goz es pot k a ń. Za pe wni a myba z ęnoc l e gowądl a1 0 0os . Dy s ponuj emy s i edmi oma k l i ma t y z owa ny mi ,wi el of unk c y j ny mi s a l a mis z k ol eni owok onf er enc y j ny mi , k t ór emogąpomi eś c i ćod15 do 500 os ób.S a l e pos i a da j ą wy pos a ż eni ea udi owi z ua l ne or a z bez pr z ewodowe ł ą c z e i nt er net owe . Pr of es j ona l na obs ł uga gwa r ant uj ewy s oki poz i omor gani z ac yj nyi t ec hni c z nyi mpr ezj a k i ż y c z l i wei i ndy wi dua l nepodej ś c i edok l i ent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOTELTRYL OGI A–Cent r umKonf er enc y j noBanki et owe ul . Poni at ows ki ego46, 05220Zi el onka t el . : ( 022) 7718224, 7997219


J UŻOD437, 50PL N ZADOBĘ/OS OBAW POKOJ U2OS OBOWYM Of er t ados t ępnawt er mi ni e 28c z er wc a-1wr z eś ni a2013

7dni ws pani ał ej pr z ygodyi kul i nar nej uc z t y . . .

WAKACYJ NAPODRÓŻDOOKOŁAŚWI AT A

PAKI ETZAWI ERA: 6noc l egówwk omf or t owy c hpok oj a c h, 6ś ni a da ńwf or mi ebuf et us z wedz k i ego, Kol a c j eor a za t r a k c j et ema t y c z ne* , POLECAMYRÓWNI EŻ Poni edz i a ł ekCz a s yPRL * ( z adodat kowąopł at ą) : Wt or ekF i es t aMe x i c a na * Zabi egi nat war zi c i ał o, r yt uał y , Ś r odaS ma kOr i ent u* ma s a ż e w C e n t r u m S p a & We l l n e s s Cz wa r t ekVi v aI t a l i a * Pi ą t ekKa r a i bs k i eWy s py * S obot a Pi c ni cCount r y * Ni edz i el aT ourdeF r a nc e* DEDYKOWANAPAŃSTWUOFERT AOBEJ MUJ ET AKŻE: S ł onec z nydr i nkpowi t a l nywL obbyba r z e Ba s enzk a s k a da mi , bi c z a mi wodny mi , gej z er a mi Br odz i kdl adz i ec i Ł a ź ni eZdr oj owe: s a unas uc ha , ł a ź ni apa r owaa r oma t y c z na T r eni ngws t udi oCa r di o/ s i ł owni a Pr ogr a mz a j ęćr ek r ea c y j ny c h: a k t y wne: z umba , s t ep, por a nnes pa c er y , nor di cwa l k i ng, z a j ęc i a r el a k s a c y j nedl ador os ł y c hi dz i ec i , a quaa er obi c , J a c uz z i Wa nnas ol a nk owa Bez pr z ewodowyi nt er net Pa r k i ng

Hot el Cz ar nyPot okRes or t&SPA ul . Cz a r nyPot ok65 33380Kr y ni c a Zdr ój T el +48185303000 F a x : +48185303159

www. hot el c z ar nypot ok. pl r es or t @c z ar nypot ok. c om


www. c ar l t on. pl Wi l l a„ Car l t on”j es tpr z y k ł a dem moder ni z mu wa r c hi t ek t ur z epol s k i egoXX–l ec i a mi ędz y woj ennego. Wnęt r z aur z ek a j ą ur odąmi ni ony c hl a taor y gi na l ne , s k r z y pi ą c es c hodyi podł ogi pr z y pomi na j ą ol a t a c hś wi et noś c i i na da j ąs pec y fic z ny c ha r a k t erwi l l i . Wi l l a„ Ca r l t on” ema nuj e pr z y t ul noś c i ąi r odz i nnaa t mos f er ą . Of er uj emy21pok oi j edno, dwu, t r z yi c z t er oos obowy c hor a zj edena pa r t a ment . Wk a ż dy m pok oj uz na j duj es i ęt el ewi z or , t el ef oni ł a z i enk azk a bi nąpr y s z ni c ową .

Zakopanej es tnaj wi ęks z ym oś r odk i em mi ej s k i m wbez poś r edni m ot oc z eni uT a t r , duż y m oś r odk i em s por t ów z i mowy c h, odda wnana z y wa ne ni ef or ma l ni ez i mowąs t ol i c ąPol s k i . Wc el uuat r akc yj ni eni aPa ńs t wapoby t u s ł uż y mypomoc ąwz or ga ni z owa ni u i mpr ezi nt egr a c y j ny c h( ogni s k a zk a pel ągór a l s k ą , k ul i gi i t p. )

T oi dea l nemi ej s c enawy poc z y nek zr odz i ną , pr z y j a c i ół mi c z ypr a c owni k a mi .

Zapewni amywy c i ec z k i zdoś wa dc z ony mi pr z ewodni k a mi r ówni eżwj ęz y k u a ngi el s k i mi ni emi ec k i m.

Bl i s k oś ćna j popul a r ni ej s z ej wZa k opa nem ul i c y Kr upówk i ( 3mi n) t ęt ni ą c ej ż y c i em dopóź ny c h godz i nnoc ny c h, at a k ż ef a k t , ż ek i l k ak r ok ów( 7 mi n) odna s z egobudy nk uz a c z y na j ąs i ęgór s k i e s z l a k i t ur y s t y c z ne: Dr ogadoBi a ł ego, Dr ogado dol i nyS t r ą ż y s k i ej , Dr ogapodRegl a mi dec y duj ą c eot y m, ż e„ Ca r l t on” j es tj edny mz na j l epi ej z l ok a l i z owa ny c hobi ek t ów noc l egowy c h. Of er uj emypoby t yi ndy wi dua l ne , r odz i nne , i nt egr a c y j nei z bi or owe . Pi es k i i i nni mi l us i ńs c ymi l ewi dz i a ni ( ni epobi er a my doda t k owy c hopł a tz ai c hpoby t ) .

Na j l eps z ewa k a c j e-t y l k owgór a c h

Adr es : ul . Gr unwa l dz k a1134500Za k opa newoj . ma ł opol s k i e Rec epc j a: t el . : +48( 18) 2014415, k om. : +48606908108, f a x : +48( 18) 2017443 emai l : c a r l t on@c a r l t on. pl


www. hot el l i do. pl r ec epc j a@hot el l i do. pl

La t o 201 3Of e r t as p e c j a l n a d l ar o d z i nzd z i e ć mi

Zbl i ż a j ą c es i ęwa k a c j et oc z a s , k t ó r ywa r t os pę dz i dwr o dz i nn y mgr o ni e ! J ur a t at owy ma r z o nemi e j s c edl ana s z y c hna j mł o ds z y c h. At r a k c j e , k t ó r e o f e r uj eP ó ł wy s e pHe l s k i , c z y s t epl a ż ei ni e s a mo wi t yk l i ma tpr z y c i ą ga j ą wi e l er o dz i n. Abyumi l i dP a o s t wupo by twJ ur a c i e , pr z y go t o wa l i ś my pr o mo c y j nepa k i e t y7dni o weo r a z1 4dni o wewna s z y mho t e l u . PAKI ET7DNI OWYW TERMI NI E29. 06. 2013–06. 07. 2013 Pok ój 2os obowy–c enaz adobę-310z ł Pok ój 3os obowy–c enaz adobę-370z ł Pok ój 4os obowy–c enaz adobę-450z ł PAKI ET14DNI OWYW TERMI NI E29. 06. 2013–13. 07. 2013 Pok ój 2os obowy–c enaz adobę-290z ł Pok ój 3os obowy–c enaz adobę-350z ł Pok ój 4os obowy–c enaz adobę-440z ł PAKI ET7DNI OWYW TERMI NI E17. 08. 2013–24. 08. 2013 Pok ój 2os obowy–c enaz adobę-260z ł Pok ój 3os obowy–c enaz adobę-330z ł Pok ój 4os obowy–c enaz adobę-400z ł PAKI ET14DNI OWYW TERMI NI E17. 08. 2013–31. 08. 2013 Pok ój 2os obowy–c enaz adobę-220z ł Pok ój 3os obowy–c enaz adobę280z ł Pok ój 4os obowy–c enaz adobę-320z ł Of er t aobej muj et y l k opeł newy k or z y s t a ni epoby t ut j . 7l ub14dni wwy z na c z ony mt er mi ni e , Wc enęwl i c z onej es tś ni a da ni eor a zobi a dok ol a c j a , Hot el a k c ept uj ez wi er z ęt a–20z ł / doba , Pa r k i ngpł a t nyod01. 07. 2013do31. 08. 2013–10z ł / doba , Dobahot el owar oz poc z y nas i ęogodz i ni e14: 00ak ooc z ys i ęogodz i ni e11: 00bezwz gl ędu nagodz i nępr z y by c i a .

HOTELLI DO* * 84141J ur a t a ul . Woj s k aPol s k i ego26

t el : +48( 58)6752554 +48( 58)6752913 f ax: +48( 58)6752880


Rekomendujemy Warmię i Mazury...i hotel Galery69!

www.hotelgalery69.pl

Kochamy tę krainę cud chociaż pogoda u nas kapryśna, infrastruktura nazwijmy to "zróżnicowana", drogi nie najlepsze. Marzymy o słonecznym i gorącym lecie, a cieszymy się takim jakie jest. Kto naprawdę marzy o greckim, powinien niezwłocznie jechać do Grecji. Mazury są inne…Tu się przyjeżdża po tę różnorodność, którą oferuje nam klimat i krajobraz. Po słońce i po deszcz, po wiatr i ciszę, po lenistwo i ruch. Każdy dzień może być inny i dostarczyć nam mnóstwa wrażeń, właśnie dzięki tej różnorodności. Jest pogoda na leżak i hamak, na kontemplacje, na żagle, na kajak, na ryby, na pływanie, na bieganie, na rower, na grzyby, na jagody, na konie. Gdzie jeszcze w Europie można tyle przeżyć w kilka dni???

Każdej osobie, która tak pojmuje mazury i swoją tutaj obecność podajemy rękę. Rozkładamy przed nią wachlarz możliwości aktywnego i leniwego spędzenia czasu i uruchomienia drzemiących endorfin. Otworzymy oczy na piękno otaczającej natury i wskażemy miejsca gdzie smakuje najlepiej! Poznajcie niewyczerpalne źródło naszych inspiracji…

Nasze oferty: >NA WEEKEND< >NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ< >NA EVENT< >NA BANKIET<


www. hot el l ubi c z . pl r es er vat i on@hot el l ubi c z . pl

Hot elLubi c zWel l nes s&SPAUs t kat okomf or t owykompl eks hot el owyzpeł nym z apl ec z em SPA. Poł oż onyj es toki l ka mi nutdr ogiodpi ęknejpi as z c z ys t ejus t ec ki ejpl aż y . Toi deal nemi ej s c enar el aksdl aos óbc eni ąc yc hkomf or t iwys okąj akoś ćobs ł ugi . Cz t e r og wi a z dkowy , poł oż onywUs t c e-l e t ni e js t ol i c yPol s ki , Hot e l Lubi c zt o55komf or t owour z ą dz ony c hpokoi , r e s t a ur a c j a Bur s z t ynowas e r wuj ą c apot r a wykuc hnipol s ki e jor a zt a kż e nowoc z e s nec e nt r um S P A&We l l ne s sipr z yt ul nykr yt yba s e n, g dz i e ba r dz os z y bkomoż naz r e g e ne r owa ćs i ł y . Nahot e l owy c hg oś c i c z e ka j ąt a kż eg a bi ne t yodnowybi ol og i c z ne j , wkt ór y c hna we t kr ót kawi z yt aka ż de mupopr a wis a mopoc z uc i e . W hot e l umoż na t a kż eor g a ni z owa ćs z kol e ni a , s e mi na r i a , konf e r e nc j e , s pot ka ni a bi z ne s owe , at a kż eur oc z y s t oś c ir odz i nneor a zi r mowe . Hot e lLubi c zwUs t c et omi e j s c e , g dz i ec z a spł yni ewol ni e j , mi e j s c e g dz i eka ż dyg oś ćt r a kt owa nyj e s ti ndywi dua l ni e . Tomi e j s c e , w kt ór ym pr z e kona s zs i ę , c ona pr a wdęz na c z ypol s kag oś c i nnoś ć .

Zapr as z amydonas z egohot el u!

KONTAKT:ul.Grunwaldzka1476270Ustka tel.598143102,fax.598143300


HOTELSPA RESTAURACJ A WESELA PI KNI KI KONFERENCJ E POLEGOLFOWE Tel:256820660


Gal i ndi a Iz not ak oł oMi k oł aj e k 1 2 2 2 0Ru c i aneNi da Te l . /Fax . ( 8 7 )42 31 41 6 gal i ndi a@gal i ndi a. c om. p l Gal i ndi a,kr ai nahi s t or ycz negopl emi eni aGal i ndów,poł oż onanapół wys pi euuj ś ci a r z ekiKr ut ynidoJez i or aBeł dany.Obej muj eobs z arokoł o20hawcent r um Pus z cz y Pi s ki ejnat er eni eMaz ur s ki egoPar kuKr aj obr az owego. Konf er encj es ąor gani z owanewat r akcyj nyini ekonwencj onal nys pos óbnawi ąz uj ącdo hi s t or i iGal i ndówt wor z ąni epowt ar z al nykl i mati nt egr uj ącyibawi ącyucz es t ni ków. Spot kani om t owar z ys z ąr óż negor odz aj uni es podz i anki ,np:napadyGal i ndów,wypr awy ł odz i amipobur s z t yn,t r opi eni edz i ki chpt akówiz wi er z ąt ,ar chai cz nepol owani ena Dz i ki egoDz i kaGal i ndów,l ubpoz or owanewal kimi ędz ypl emi enne. Bi es i adys ąor gani z owanenaj cz ęś ci ejwkos t i umachhi s t or ycz nych,nawi ąz uj ącdo s t ar ycht r adycj iGal i ndówr oz bawi as i ęgoś ciił echcei chpodni ebi eni a. Pos i adamy1 80mi ej s cnocl egowych.

www. gal i ndi a. com. pl


Pr agni es zs i ęodpr ęż y ć,mar z y s zowy j ąt k owy m mi ej s cu,s pok oj u,z aci s z ui mal owni cz ej ok ol i cy ?St wor z y mydl a Pańs t wani epowt ar z al nąat mos f er ędos pędz eni awol negocz as u.Cent r um Zdr owi aiWy pocz y nk uKr ólPl az a SPAz os t ał owy budowanezmy ś l ąonas z y chGoś ci achwj edny m znaj bar dz i ej ur ok l i wy chmi ej s c-wJ ar os ł awcu. Wy j ąt k owa l ok al i z acj a obi ek t u poz wol iPańs t wu na r el ak siwy pocz y nek na ni edot k ni ęt y ch r ęk ą cy wi l i z acj i t er enach,z apewni aj ącpr z yt y m wy s ok ipoz i om us ł ug ś wi adcz ony ch pr z ezwy k wal i fi k owanyiuś mi echni ęt y per s onel . Na t er eni e Cent r um Zdr owi a iWy pocz y nk u do Pańs t wa dy s poz y cj iz naj duj ąs i ę:r es t aur acj a,ni ghtcl ub, nowocz es neSPA & Wel l nes s ,k ompl ek sbas enowy ,s al ak onf er ency j na,ogr ód l et ni ,pl acz abaw dl adz i eci , par k i ng. DoPańs t wady s poz y cj i oddaj emy63pok oj edwuos obowezmoż l i woś ci ądos t awk i .3pok oj et y pus t udi oor az3 pok oj et y puLUX.Wi ęk s z oś ćpok oi pos i adabal k ony ,bądźwy j ś ci enat ar as .Ws z y s t k i epok oj ewy pos aż ones ąw ł az i enk ęzs us z ar k ą,t el ewi z j ęs at el i t ar ną,mi ni bar( wpok oj uLUXi St udi o) ,t el ef onLAN( Ii I Ipi ęt r o) ,Wi Fi ( Lobby i I I I pi ęt r o) . Pr z ypoby t achr odz i nny chi s t ni ej emoż l i woś ćdos t awi eni ał óż eki ł óż ecz ekdz i eci ęcy chzcał y m as or t y ment em dl a ni emowl ęci a. Pos i adamywł as nys pr z ętpl aż owy( l eż ak i ,par awany )

Cent r um Zdr owi ai Wy pocz y nk uKr ól Pl az aSpa* * * * ul .Bał t y ck a16,76107J ar os ł awi ec Dz i ał s pr z edaż yi mar k et i ngu:mar k et i ng@k r ol pl az as pa. pl Dz i ał r ez er wacj i -r ez er wacj a@k r ol pl az as pa. pl

www. kr o l pl a z a s pa . pl

Wakacje 2013  
Wakacje 2013  

Wakacje 2013