Page 1

Ãëàâà ïúðâà

À

ÌÚÓÌˡ ËÁÂÁ ÓÚ Í˙˘Ë Ë Á‡·˙Á‡ ÔÓ ‡Î¡ڇ Í˙Ï ÛÎˈ‡Ú‡. ¬ Í‡ˇ ̇ ‡Î¡ڇ ˇ ˜‡Í‡¯Â ÔˡÚÂÎ͇ڇ ∫ —ÓÙË. »ÁÌÂ̇‰‡Ì‡, ¿ÌÚÓÌˡ Ò Á‡‡‰‚‡ Ë Ú‡Í‡ Ò ‚ÚÛ̇ Í˙Ï Ì¡, ˜Â Ò ÔÓ‰ıÎ˙Á̇ Ë Â‰‚‡ Ì ԇ‰Ì‡. œˡÚÂÎ͇ڇ ∫ ·Â¯Â ̇ ÔӘ˂͇ Ò Ï‡È͇ ÒË Ë ·‡˘‡ ÒË Ë Â‰‚‡ ‰ÌÂÒ Ò ·ˇı‡ ‚˙̇ÎË. ≠ «‰‡‚ÂÈ! ≠ χı̇ ∫ —ÓÙË. ≠ «‰‡‚ÂÈ! ≠ ËÁ‚Ë͇ ¿ÌÚÓÌˡ Ë ˇ Ô„˙̇. ≠ ≈, Í‡Í ·Â¯Â ƒÊ˙ÒË? ≠ —Ú‡ıÓÚÌÓ! ≠ Á‡ÒÏˇ Ò —ÓÙË. ≠ »Ò͇ı ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÏ Ó˘Â, ÌÓ Ï‡Ï‡ ͇Á‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚˙˘‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ ËχÎË ‡·ÓÚ‡. » ‡Á ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ. ≠ » ‡Á ÏËÒΡ ͇ÚÓ Ï‡È͇ ÚË ≠ Ôӯ„ۂ‡ Ò ¿ÌÚÓÌˡ. —ÓÙË ·Â¯Â Á‡ÏË̇· Ò‡ÏÓ Á‡ Ò‰Ïˈ‡, ÌÓ Ì‡ 5


¿ÌÚÓÌˡ ∫ Ò ÒÚÛ‚‡¯Â, ˜Â  ËÁÏË̇· ˆˇÎ‡ ‚˜ÌÓÒÚ. —ÓÙË ÏÌÓ„Ó ∫ ·Â ÎËÔÒ‚‡Î‡. ≠ Œ·Á‡Î‡„‡Ï ÒÂ, ˜Â ‚ Û˜ËÎË˘Â ÌˇÏ‡ ‰‡ Ô‡‚ËÏ ÌË˘Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ ≠ ͇Á‡ —ÓÙË. ≠ ŸÂ Ò Á‡ÌËχ‚‡ÏÂ Ò ‡ÁÌË ‰ÓÒ‡‰ÌË Ì¢‡. ŸÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÏ ÒÚ‡ˇÚ‡, ‰‡ ÔÓ‰‰ËÏ... ¬˙Ó·˘Â ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔË„ÓÚ‚ËÏ ‰‡ Ò ÔÂÏÂÒÚËÏ ÔÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÔË „ÓÒÔÓʇ ’‡Û˙‰. ≠ ‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Â, ‡‰‚‡Ï ÒÂ, ˜Â Ò ‚˙̇! ≠ Ô„˙̇ ˇ Ô‡Í ¿ÌÚÓÌˡ. ≠ ¡ÂÁ Ú· ‚ Û˜ËÎˢ Ì  Ò˙˘ÓÚÓ. ≠ » ÚË ÏË ÎËÔÒ‚‡¯Â. »Ò͇ ÏË Ò ‰‡ ·Â¯Â Ò Ì‡Ò ‚ ƒÊ˙ÒË, ˘Â¯Â ‰‡ ÚË ı‡ÂÒ‡. œÎ‡ÊÓ‚ÂÚ ҇ Ì‚ÂÓˇÚÌË! » ≠ ı‡È‰Â, ÒÂÚË ÒÂ Í‡Í‚Ó Ô‡‚Ëı!  ‡‡ı Ò˙Ù! œ‰ÒÚ‡‚ˇ¯ ÎË ÒË? ÕÓ ˜ÂÒÚÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, Ï‡È Ì ÒÚ‡‚‡Ï... —ÓÙË Ì ÒÔË‡¯Â ‰ÓË Á‡ ‰‡ ÒË ÔÓÂÏ ‰˙ı, ÌÓ ¿ÌÚÓÌˡ ÌˇÏ‡¯Â ÌË˘Ó ÔÓÚË‚. œÓÒÚÓ Ò ‡‰‚‡¯Â, ˜Â ÓÚÌÓ‚Ó Â Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÒË ÔˡÚÂÎ͇. ≠ ’Ó‰ËıÏ ‚ ‰̇ ÍÂ‡Ï˘̇ ‡·ÓÚËÎÌˈ‡ Á‡ ÒÛ‚ÂÌËË Ë ÚË ‚ÁÂı ÌÂ˘Ó ÒÔˆˇÎÌÓ ≠ ̇ÈÔÓÒΠ—ÓÙË ÒÔˇ Ë Ò Á‡Â ‰‡ Ò‚‡Îˇ ÓÚ „˙·‡ ÒË Û˜ÂÌ˘ÂÒ͇ڇ ‡Ìˈ‡. ≠ ŸÂ ÚË „Ó ÔÓ‰‡ˇ Ò„‡. ¬ ÚÓÁË ÏË„ ¿ÌÚÓÌˡ ÛÒÂÚË Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÚˇÎÓÚÓ ∫ Ò ÒÚ„̇ ÓÚ ÔÓÁ̇ÚÓÚÓ Ô‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ. ƒÂÎÙËÌ˙Ú —ÔËËÚ, ÌÂÈÌËˇÚ ÔˡÚÂÎ, ˘Â¯Â ‰‡ ˇ ËÁ‚Ë͇ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ. —Ú‡‚‡¯Â 6


ÒÎÓÊÌÓ. ŒÚ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡, ËÒ͇¯Â ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ÒË ·˙·Ë Ò˙Ò —ÓÙË, ÌÓ ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Úˇ·‚‡¯Â ‚‰̇„‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ —ÔËËÚ. ≈‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ¿ÌÚÓÌˡ ÒË ÒÔÓÏÌË, ˜Â ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ‚˙‚ˇÚ Í˙Ï Û˜ËÎˢÂÚÓ. “ˇ Á‡ÔӘ̇ ÚÂÒ͇‚Ó ‰‡ ÏËÒÎË Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚Ë. ≠ ⁄˙˙... ≠ Á‡ÂÍ̇ Úˇ. ≠ ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÚË ÏÌÓ„Ó, —ÓÙË, ÌÓ ËÁ‚ËÌˇ‚‡È! ŸÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚˙̇ ≠ ÒÂÚËı ÒÂ, ˜Â Ò˙Ï ÒË Á‡·‡‚Ë· ҇̉‚˘ËÚ ≠ ¿ÌÚÓÌˡ ÛÒÂÚË Í‡Í ÎˈÂÚÓ ∫ Ô·Ï̇ ÓÚ Ú‡ÁË Î˙ʇ. ≠ ŸÂ ‰Óȉ‡ Ò Ú· ≠ ͇Á‡ —ÓÙË. ≠ “˙ÍÏÓ ˘Â ÓÒÚ‡‚˯ ÔÓ‰‡˙͇ ‚Í˙˘Ë. Õ ÏË Ò ˘Â¯Â ‰‡ „Ó ÌÓÒˇ ‚ Û˜ËÎˢÂ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ҘÛÔË. —·˙ÌÓÚÓ ‰ÂÎÙË̘ ÓÚ ‚ÂËÊ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ ¿ÌÚÓÌˡ ‚Ë̇„Ë ÌÓÒ¯ ̇ ‚‡Ú‡ ÒË, Á‡ÚÂÔ͇. “ˇ ËÌÒÚËÌÍÚËÌÓ „Ó Á‡ÍË Ò ˙͇, χ͇ ‰‡ Á̇¯Â, ˜Â —ÓÙË ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡·ÂÎÂÊË. —‡ÏÓ Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌ ÏÓʯ ‰‡ ˜Û ÁÓ‚‡ ̇ ‰ÂÎÙËÌËÚÂ. —·˙ÌËÚ ‰ÂÎÙËÌË ·ˇı‡ Ô‡ÁËÚÂÎË Ì‡ ÏÓÂÚÓ. »Ï‡ı‡ χ„˘ÂÒÍË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ËÏ ÔÓχ„‡ı‡ ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Á‡ ÏÓÂÚÓ Ë Ó͇̇ Ë Á‡ ‚Ò˘ÍË ÚÂıÌË Ó·ËÚ‡ÚÂÎË. ¿ÌÚÓÌˡ ÒÔˇ. —˙ˆÂÚÓ ∫ ÔÂÔÛÒ͇¯Â ÎÛ‰Ó, ÌÓ Úˇ ÒË Ì‡ÎÓÊË ‰‡ Á‡Ô‡ÁË ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. ≠ ŸÂ ·˙‰Â ıÛ·‡‚Ó, ÌÓ ÌˇÏ‡ ÒÏËÒ˙Î ‰‡ Á‡Í˙ÒÌˇ‚‡ÏÂ Ë ‰‚ÂÚÂ. “Ë ËÁ·˙Á‡È Ë Í‡ÊË Ì‡ „ÓÒÔÓÊˈ‡ ¡‡ÛÌ Ë Ì‡ χχ Í˙‰Â Ò˙Ï. ŸÂ Ò ÚÂ7


‚ÓʇÚ, ‡ÍÓ Ì ‰Óȉ‡ ̇‚ÂÏÂ. ≠ —Ë„ÛÌÓ Â „ÓÎˇÏ ÛÊ‡Ò Ï‡È͇ ÚË ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ Û˜ËÎË˘Ì‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ≠ ‚˙Á‰˙ı̇ —ÓÙË. ≠ ¿ ÚË Ô˙Í Í‡Í ÏÓʇ ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌÂÒ ‰‡ ÒË Á‡·‡‚˯ ҇̉‚˘ËÚÂ! »Ï‡Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡ Á‡ ‡Á͇Á‚‡ÌÂ! ≠ —˙Ê‡Îˇ‚‡Ï, —ÓÙË! ŸÂ ·˙Á‡Ï ÏÌÓ„Ó! ¿ÌÚÓÌˡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯Â ‚ËÌӂ̇, ˜Â Î˙Ê —ÓÙË, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ „۷¯ Ú˙ÔÂÌËÂ. —ÔËËÚ Ëχ¯Â ÌÛʉ‡ ÓÚ Ì¡. ƒÂÎÙË̘ÂÚÓ Ì‡ ‚ÂËÊ͇ڇ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÔÓ‰Ò͇˜‡ Ë ‰‡ ˇ ÔÓÚÛÔ‚‡ ÎÂÍÓ, ÔÓÒΠ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÓ‰Ò‚Ë̇ ÓÒÚÓ. ì—ÔËËÚ, ˜Û‚‡Ï ÚÂ. “˙„‚‡Ï!î, ÔÓÏËÒÎË ÒË ¿ÌÚÓÌˡ Ë ÔÓıÎÛÔË ‰ÂÎÙË̘ÂÚÓ Ò ‰Î‡Ì. ≠ ƒÓ· ÚÓ„‡‚‡, ‡Á Ú˙„‚‡Ï. ŸÂ Ò ‚ˉËÏ ÒΉ χÎÍÓ ≠ ͇Á‡ ̇Ú˙ÊÂÌÓ —ÓÙË. ¿ÌÚÓÌˡ χı̇ Ò ˙͇ Ë ‰‚ÂÚ ÏÓÏ˘ÂÚ‡ ÔÓÂı‡ ‚ ‡Á΢ÌË ÔÓÒÓÍË. ŸÓÏ —ÓÙË Ò ÒÍË ÓÚ ÔӄΉ‡ ∫, ¿ÌÚÓÌˡ Á‡Ú˘‡ ÔÓ Í‡È·ÂÊ̇ڇ Ô˙ÚÂ͇ Í˙Ï «‡ÎË‚‡ ̇ ˜‡ÈÍËÚÂ. œÎ‡Ê˙Ú Ì‡ Á‡ÎË‚‡ ·Â¯Â ÔÛÒÚ. ÕˇÏ‡¯Â ÊË‚ ˜Ó‚ÂÍ. ¿ÌÚÓÌˡ ÒÏ˙Í̇ ҇̉‡ÎËÚÂ Ë ˜Ó‡ÔËÚÂ, ÒÍË „Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ‡Ìˈ‡Ú‡ Á‡‰ ‰̇ Ò͇· Ë Á‡Ú˘‡ ÔÓ ÏÂÍˡ ·ˇÎ ÔˇÒ˙Í Í˙Ï ÏÓÂÚÓ. ¬Ó‰‡Ú‡ ·Â¯Â ÒÚÛ‰Â̇ Ë Úˇ ÔÓÚ˙Ô̇. Ó„‡ÚÓ ÒÚ˄̇ ‰Ó Í˙ÒÚ‡ ∫, ¿ÌÚÓÌˡ ÔÓ ‰˙ηÓÍÓ ‚˙Á‰Ûı Ë Á‡ÔÎÛ‚‡.  ‡ÍÚÓ ‚Ë̇„Ë, ÛÒÂÚË, ˜Â Í‡Í‡Ú‡ ∫ ÒˇÍ‡¯ Ò ÒΡı‡ Ë Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò 8


‰‚ËÊ‡Ú Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ˆˇÎÓ, ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÚÓ ‰ÂÎÙËÌÒ͇ ÓÔ‡¯Í‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ˙ˆÂÚ ÒË Í‡ÚÓ Ô·‚ÌˈË, ÏÓÏ˘ÂÚÓ Ò ÛÒÚÂÏË Ì‡‚˙Ú ‚ ÏÓÂÚÓ ≠ ËÁÒ͇˜‡¯Â ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡, ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó Ò „ÏÛ‚‡¯Â ‚ Ì¡, ‡ ÚˇÎÓÚÓ ∫ Ò ËÁ‚Ë‚‡¯Â ‚ ‰˙„‡, Ò˙‚ÒÂÏ Í‡ÚÓ Ì‡ ‰ÂÎÙËÌ. —·˙ÌÓÚÓ ‰ÂÎÙË̘ ÓÚ ‚ÂËÊ͇ڇ ‚Ò Ӣ ÔÓ‰Ò‚Ë‚‡¯Â, ÌÓ Ò„‡ Úˇ ˜Û‚‡¯Â Ӣ Ì¢Ó. “Ëı ¯ÂÔÓÚ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÒڇ̇, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÛÒÔ ‰‡ ‡Á·ÂÂ Í‡Í‚Ó Â. ≠ —ÔËËÚ! ≠ ËÁ‚Ë͇ ¿ÌÚÓÌˡ. ≠ ◊‡Í‡Ï ÚÂ, Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌÂ! ≠ ÓÚ‚˙̇ ÚÓÈ. ≠ œÎÛ‚‡Ï Í˙Ï Ú·. ≠ œÓ·˙Á‡È, Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌÂ! ¿ÌÚÓÌˡ ËÁÎÂÁ ÓÚ «‡ÎË‚‡ ̇ ˜‡ÈÍËÚÂ, Á‡ÔÎÛ‚‡ ·˙ÁÓ ÔÂÁ œˇÒ˙˜Ìˡ Á‡ÎË‚ Ë Á‡Ó·ËÍÓÎË ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡. —ÍÓÓ ÒÚ˄̇ ‰Ó ‰ÌÓ Ï‡ÎÍÓ Á‡ÎË‚˜Â. ¡Â¯Â ˉ‚‡Î‡ ÚÛÍ Ò‡ÏÓ ‚‰Ì˙Ê ≠ Ò ¡‡·˙ÎÒ, ÒË̇ ̇ —ÔËËÚ. —„‡ —ÔËËÚ ˇ ˜‡Í‡¯Â Í‡È ‚ıÓ‰‡ ̇ Á‡ÎË‚˜ÂÚÓ. ¡ÎËÁÓ ‰Ó ÌÂ„Ó ÔÎÛ‚‡¯Â ‡È ≠ ‰Û„ËˇÚ Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌ, ÔˡÚÂΠ̇ ¿ÌÚÓÌˡ.  ‡È Ò ÛÒÏËı̇ Ôӷ‰ÓÌÓÒÌÓ ≠ ÚÓÁË Ô˙Ú ·Â¯Â ‰Ó¯˙Î Ô˙‚. —ÔËËÚ ∫ ÍËÏ̇, ÌÓ ¿ÌÚÓÌˡ Ò ÔÓÍÓη‡. ¬Â˜Â Ì ·Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÍÓ‚‡Ì‡ Ô‰ —ÔËËÚ, ÌÓ ËÁÔËÚ‚‡¯Â ÒÚ‡ıÓÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ Ë ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÛ ·Â¯Â ÔÓ-ÒÚÂÒÌËÚÂÎ̇ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ. —ÔËËÚ 9


ÔË·ÎËÊË Ë ‰ÛÊÂβ·ÌÓ ÔÓÚ˙͇ ÌÓÒ ‚ ÌÂÈÌˡ ≠ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‰ÂÎÙËÌÒÍˡ ÔÓÁ‰‡‚. ¿ÌÚÓÌˡ Ò ÓÚÔÛÒ̇. ≠ ¡Î‡„Ó‰‡ˇ, ˜Â ‰ÓȉÓıÚÂ, Ò·˙ÌË ‰ÂÎÙËÌË! ≈·Ú ‰‡ ‚Ë ÔÓ͇ʇ Á‡˘Ó ‚Ë ËÁ‚Ë͇ı! ≠ ͇Á‡ —ÔËËÚ Ë Ò „ÏÛ̇ ÔÓ‰ ‚Ó‰‡Ú‡. œÂ‰Ë ‰‡ Ò „ÏÛÌ ÒΉ Ì„Ó, ‡È ÓÔËÚ‡ ‰‡ Ò Á‡ˇ‰Â Ò ¿ÌÚÓÌˡ. ≠ ¿Á ÒÚ˄̇ı Ô˙‚ ‰ÓÚÛÍ! ≠ ÔÓ‰‡ÁÌË ˇ ÚÓÈ. ≠ ¡‡‚Ó! ≠ Á‡ÒÏˇ Ò ‰Ó·Ó‰Û¯ÌÓ ¿ÌÚÓÌˡ. “ˇ Ì ̇ÔÓÏÌË Ì‡  ‡È, ˜Â ËÏ‡Ú ‰‡ ÔÎÛ‚‡Ú Ó˘Â. ¿ÌÚÓÌˡ ·Â¯Â Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌ Ò ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚Â̇ χ„˘ÂÒ͇ ÒË· Ë ÏÓʯ ‰‡ Ô‡‚Ë Ì¢‡, ÍÓËÚÓ  ‡È ÌËÍÓ„‡ Ì ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ̇Ô‡‚Ë. “Ëχڇ ÔÎÛ‚‡ı‡ Í˙Ï ‰˙ÌÓÚÓ ÔÂÁ ÒË̸ÓÁÂÎÂ̇ڇ ‚Ó‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ÒÚ˄̇ı‡ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ ÔÓΠÓÚ ÁÓÒÚÂ‡ χË̇1. ƒ˙΄ËÚ ∫ ÁÂÎÂÌË ÒÚ˙·Î‡ ÎÂÍÓ Ò ÔÓβ¯‚‡ı‡. ≠ ¬ËÊÚÂ! ≠ ‚˙ÁÍÎËÍ̇ „Ì‚ÌÓ ¿ÌÚÓÌˡ. Õ‡ ‰˙ÌÓÚÓ ÎÂʯ ÏÂÚ‡Î̇ ÍÓ΢͇ ÓÚ ÒÛÔÂχÍÂÚ. ¡Â¯Â ËÁÔÓχ˜Í‡Î‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂÊ̇ڇ ÁÓÒÚÂ‡. ≠  ‡Í  ‰Ó¯ÎÓ ‰ÓÚÛÍ ÚÓ‚‡ Ì¢Ó? ≠ —Ë„ÛÌÓ ÌˇÍÓÈ ˇ  ËÁı‚˙ÎËÎ ÓÚ Ò͇ÎËÚÂ. ≠ œ˘ËÌˇ‚‡ „ÓÎÂÏË ÁÎËÌË ≠ ͇Á‡ —ÔËËÚ. ≠ ≈·Ú ‰‡ ‚ˉËÚ Á‡ Í‡Í‚Ó „Ó‚Óˇ. 1

Зостера марина – вид морска трева, която се среща в крайбрежните плитчини до дълбочина 4 м.

10


¿ÌÚÓÌˡ Ë ‡È Ò ÔÎ˙Á̇ı‡ ·‡‚ÌÓ Ì‡‰ ÍÓ΢͇ڇ. ÃÂÊ‰Û ÏÂÚ‡ÎÌËÚ ∫ ¯ÂÚÍË Ò ·ˇı‡ ÔÓÏÛ¯ËÎË ÒÚ˙ÍÓ‚Â ÔÂÍ˙¯Â̇ Ë Òχ˜Í‡Ì‡ ÁÓÒÚÂ‡. —‰ Úˇı ¿ÌÚÓÌˡ ‰ÓÎÓ‚Ë ÎÂÍÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ¬Áˇ Ò ÔÓ-‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‚ ÍÓ΢͇ڇ Ë ÔÓÒÓ˜Ë. ≠ ¬ËÊÚÂ! ÃÓÒÍÓ ÍÓ̘Â! “ˇ Á‡ÒÚË̇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ì „Ó ÛÔ·¯Ë. »Áˇ˘ÌÓ ËÁ‚ËÚ‡Ú‡ ÏÛ „·‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔË΢‡¯Â ̇ ÏËÌˇڲÂÌ ÍÓÌ, ˜Â ˜Ó‚ÂÍ Ó˜‡Í‚‡¯Â ‰‡ ‚Ë‰Ë Í‡Í‡ Ë ÍÓÔËÚ‡ ‚ÏÂÒÚÓ ‰˙΄‡Ú‡ ÏÛ ÓÔ‡¯Í‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÒÍÓÚÓ ÍÓ̘ ·Â Û‚ËÎÓ ÓÍÓÎÓ ÒÚ˙Í ÁÓÒÚÂ‡. ≠ »Ï‡ Ӣ ≠ Ó·‡‰Ë Ò ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ  ‡È. ≠ √Ή‡ÈÚÂ, ڇ̈ۂ‡Ú! ÃÓÒÍËÚ ÍÓ̘ÂÚ‡ ÔÎÛ‚‡ı‡ ‚ ÔÓ˜ÚË Ô‡‚ËÎÂÌ Í˙„, ‡ ·Ó‰ÎË‚ËÚ ËÏ ÚÂΈ‡ „‡ˆËÓÁÌÓ Ò ̇ÍÎ‡Ìˇı‡ Ë ÔÓβ¯‚‡ı‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡. ≠ ÀÂΡ  Î‡Û‰Ëˇ ͇Á‡, ˜Â ÏÓÒÍËÚ ÍÓ̘ÂÚ‡ Ò Ò¢‡Ú ‚Ò ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ≠ ÔÓ¯ÂÔ̇  ‡È, ÍÓÈÚÓ Ê˂¯ ÔË ÎÂΡ ÒË, Á‡˘ÓÚÓ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏÛ ·ˇı‡ Á‡ÏË̇ÎË ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ.  Î‡Û‰Ëˇ ˙ÍӂӉ¯ ÂÍÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ìÃÓÒ͇ Á‡˘ËÚ‡î, ‡ ‰Ó ÌÂÓÚ‰‡‚̇ ҇χڇ Úˇ Ò˙˘Ó ·Â¯Â Ò·˙ÂÌ ‰ÂÎÙËÌ. ≠ «‡ÚÓ‚‡ ‚Ë ËÁ‚Ë͇ı ≠ ͇Á‡ Ô˜‡ÎÌÓ —ÔËËÚ. ≠ ŒÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÏÓÒÍËÚ ÍÓ̘ÂÚ‡ Ò Ò˙·Ë‡Ú ÚÛÍ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡ÁÏÌÓÊËÚÂÎÌˡ 11


ÒË ÔÂËÓ‰, ÌÓ ·ÂÁ ÁÓÒÚÂ‡Ú‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÓˆÂΡÚ. —Ë‚Ó-ÁÂÎÂÌËÚÂ Ó˜Ë Ì‡ ¿ÌÚÓÌˡ ·ÎÂÒ̇ı‡ „Ì‚ÌÓ. ≠ “Ó‚‡ ‚˜  Ï˙Ú‚Ó ≠ Úˇ ÔÓÒÓ˜Ë Â‰ÌÓ ÏÓÒÍÓ ÍÓ̘Â, ÍÓÂÚÓ ÔÓ˜ÚË Ì Ò ‚Ëʉ‡¯Â, ÔËÚËÒ̇ÚÓ ÔÓ‰ ˇÍÓ˜Â‚Â̇ڇ ‰˙Ê͇ ̇ ÍÓ΢͇ڇ. Œ˜ËÚ ÏÛ ·ˇı‡ Û„‡Ò̇ÎË, ‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ÓÔ‡¯Í‡Ú‡ ˇ ÌˇÏ‡¯Â. ≠ —χ˜Í‡Î‡ „Ó Â. ÃÓÏ˘ÂÚÓ ı‚‡Ì‡ ÍÓ΢͇ڇ Ë Ò ÓÔËÚ‡ ‰‡ ˇ ‚‰Ë„ÌÂ. ≠ œÓÏÓ„ÌÂÚ ÏË! ≠ ◊‡Í‡È! ≠ ËÁ‚Ë͇ ‡È. ≠ ¿ÍÓ Ì ‚ÌËχ‚‡¯, ˘Â ËÁÔÓχ˜Í‡¯ ‚Ò˘ÍÓ Ì‡ÓÍÓÎÓ. ÕÂ͇ ÔÓÏËÒÎËÏ Í‡Í ‰‡ ˇ χıÌÂÏ ÓÚ ÚÛÍ. ¿ÌÚÓÌˡ ÔÛÒ̇ ÍÓ΢͇ڇ. ≠ »Á‚ËÌˇ‚‡È! ≠ ͇Á‡ Á‡‰˙ı‡ÌÓ Úˇ. ≠ «‡„Û·Ëı Ûχ Ë ‰Ûχ ÓÚ „Ìˇ‚. ¿ÍÓ ‡Á ı‚‡Ì‡ ÚÓÁË Í‡È, ‡ ÚË ı‚‡Ì¯ ‰Û„Ëˇ, ˘Â ÏÓÊÂÏ ‰‡ ˇ ‚‰Ë„ÌÂÏ, ·ÂÁ ‰‡ Ô˘ËÌËÏ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ˘ÂÚË. ≠ ƒÓ·Â, ÌÓ Í‡Í‚Ó ˘Â ˇ Ô‡‚ËÏ ÒΉ ÚÓ‚‡? ≠ ÔÓÔËÚ‡  ‡È. ≠ œÎ‡Ê˙Ú Ì‡ Á‡ÎË‚˜ÂÚÓ Â Á‡Ó·ËÍÓÎÂÌ ÓÚ Ò͇ÎË Ë ÌˇÏ‡ Ô˙ÚÂ͇. ≠ «Ì‡Ï ≠ ¿ÌÚÓÌˡ ÓÚÏÂÚ̇ ‰˙΄‡Ú‡ ÒË ÛÒ‡ ÍÓÒ‡. ≠ ŸÂ ÔÎÛ‚‡Ï ‰Ó Ô·ʇ ̇  Î‡Û‰Ëˇ. —·‚‡ ¡Ó„Û, ÚÓÈ Â ˜‡ÒÚÂÌ. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙Ï Ì‡ Û˜ËÎË˘Â Ë ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ Ï ‚ˉË, χχ Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ˘Â ÏË Á‡·‡ÌË ‰‡ ‰Ó·ÎËʇ‚‡Ï ÏÓÂÚÓ.

12

Сребърните делфини: Двойна опасност  

Самър Уотърс Кратка анотация за книгата: Най-после лятната ваканция настъпва, но за Антония тя започва ужасно. Още първия ден изчезва вериж...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you