Page 1

8

Soá

91 ra ngaøy 05.08.2011

BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi

NHAÄN DAÏNG NGUOÀN VOÁN CHO THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN


THÔØI SÖÏ

8

Soá

91 ra ngaøy 05.08.2011

BAÁT ÑOÄNG SAÛN - NEÀN TAÛNG CUÛA TÖÔNG LAI

nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi

06

BEÁN NHAØ ROÀNG - HANG PAÙC BOÙ - QUAÛNG TRÖÔØNG BA ÑÌNH - NHÖÕNG DAÁU AÁN KHOÂNG THEÅ NAØO QUEÂN

08 QUYÕ ÑAÀU TÖ: BÖÔÙC ÑOÄT PHAÙ TRONG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NHAØ ÔÛ

10 QUYÕ ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN: ÑAÙP SOÁ CHUNG CUÛA BAØI TOAÙN VOÁN

NHAÄN DAÏNG NGUOÀN VOÁN CHO THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Toång bieân taäp: Hoaøng Thò Ngoïc Anh Phoù Toång bieân taäp thöôøng tröïc Nguyeãn Maïnh Haø Thö kyù toøa soaïn: Tröông Thò Mai Hoa Hoäi ñoàng chuyeân ngaønh: ThS. Nguyeãn Traàn Nam, KS. Toáng Vaên Nga, GS.TS. Nguyeãn Vaên Ñaït, ThS. Nguyeãn Maïnh Haø, TS. Ñoã Thò Loan, TS.KS. Voõ Kim Cöông, TS. Traàn Du Lòch, TSKT. Traàn Minh Hoaøng, ThS. Chu Vaên Chung, KS. Nguyeãn Lam Sôn, ThS. Ñoaøn Huøng Nam, TGÑ. Ñaëng Ñöùc Thaønh, TS. Tröông Anh Tuaán, LS. Tröông Thò Hoøa, KTS. Khöông Vaên Möôøi, ThS. Leâ Cao Tuaán, TS. Nguyeãn Vaên Hieäp, TS. Nguyeãn Ngoïc Döông, TS. Leâ Chí Hieáu.

- CHÖÙNG KHOAÙN HOÙA & TÍNH THANH KHOAÛN

12 TÌM ÑAÙP SOÁ CHO BAØI TOAÙN GIAÛM DÖ NÔÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN TIN TÖÙC - SÖÏ KIEÄN

15 CÔ HOÄI TÖØ DÖÏ AÙN TAØI CHÍNH NHAØ ÔÛ ADB 16 TIN NGAÉN 21 LIEÂN VIEÄT, NGAÂN HAØNG THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ XUAÁT SAÉC

22 CHUAÅN BÒ CHO PHAÙT ÑIEÄN TOÅ MAÙY SOÁ 2 THUÛY ÑIEÄN ÑOÀNG NAI 3

23 QUY CHUAÅN MUA NHAØ THU NHAÄP THAÁP TAÏI TIEÀN GIANG YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA BÑS

24 DIEÃN BIEÁN MÔÙI CUÛA CHÆ SOÁ TIEÂU DUØNG CPI COÙ ÑAÙNG QUAN NGAÏI?

26 TÖØ HOÄI THAÛO ÑEÁN TÖ DUY:

TRAÙCH NHIEÄM XAÕ HOÄI TRONG BOÁI CAÛNH KINH TEÁ HIEÄN TAÏI

Toøa soaïn: 67/8 Phaïm Ngoïc Thaïch, P.6,Q.3, TPHCM ÑT:(08) 3820 6086 - Fax:(08)3820 6616 Email: tsbatdongsan@yahoo.com

NGAØY NHAØ BAÙO VIEÄT NAM

Vaên phoøng lieân laïc phía Baéc: 01 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi

DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN

Cô quan chuû quaûn: Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam P.201, toøa nhaø Thaønh Ñoâng 132-138 Kim Maõ, Ba Ñình, Haø Noäi GPXB soá 1214/GP-BTTTT do Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng caáp ngaøy 18/08/2010 Lieân heä quaûng caùo: Real Estate Media Corp. Email: reallinkmedia@gmail.com 090 945 1349 (A. Ñeà) - 093 210 6338 (A. Sôn) Thieát keá: Vuõ Hoaøng Sôn Cheá baûn CTP vaø In taïi: Coâng ty TNHH MTV Leâ Quang Loäc TP. Hoà Chí Minh Phaùt haønh vaøo ngaøy: 05 haøng thaùng

28 "KHOÂNG THEÅ ÑAÙNH ÑOÀNG LÓNH VÖÏC TÖ TÖÔÛNG, CHÍNH TRÒ VÔÙI KINH DOANH ÑÔN THUAÀN”

30 SAIGON CHOLON INRESCO - MAÏNH MEÕ VÖÔN LEÂN TÖØ NOÄI LÖÏC

CHÍNH SAÙCH & PHAÙP LUAÄT

32 ÑIEÀU KIEÄN THAØNH LAÄP VAØ BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI TRONG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN

33 CHUÛ ÑAÀU TÖ CAÁP I VAØ CHUÛ ÑAÀU TÖ CAÁP II THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

34 5 GIAÛI PHAÙP KHOÂNG ÑEÅ THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN TRÔÛ THAØNH NHAÂN TOÁ TAÙC ÑOÄNG GAÂY RA LAÏM PHAÙT

36 TRANG TRAÏI PHAÛI COÙ DIEÄN TÍCH TREÂN MÖÙC HAÏN ÑIEÀN 37 TIEÀM NAÊNG THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM COØN RAÁT LÔÙN 40 MUA NHAØ THEO NHOÙM: XU HÖÔÙNG MÔÙI CUÛA DÖÏ AÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN


WWW.TAPCHIBATDONGSANVIETNAM.VN

41 BAÙO CAÙO THOÂNG TIN THÒ TRÖÔØNG BÑS 50 LAØM GIAØU TÖØ ÑAÁT:

NGOÏT NGAØO SAÛN VAÄT ÑAÁT PHÖÔNG NAM

53 HOÄI THAÛO CHUYEÂN ÑEÀ VEÀ HEÄ THOÁNG ÑOÃ XE OÂ TOÂ TÖÏ ÑOÄNG NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG

54 PHOØNG KHAÙCH AÙNH SAÙNG DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

56 TÖÏ HAØO PETROLAND 58 NAM LONG: VAØM COÛ ÑOÂNG - ÑOÂ THÒ MÔÙI BEÂN DOØNG SOÂNG THÔ 60 HAØ NOÄI COÙ THEÂM KHU ÑOÂ THÒ SINH THAÙI 61 XUAÂN KHANH VILLAS - CHOÁN BÌNH YEÂN TRONG LOØNG THAØNH PHOÁ BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH

62 KHAÙNH HOØA: ÑIEÅM ÑEÁN CUÛA DU LÒCH SINH THAÙI BIEÅN VAØ NUÙI HIEÄP HOÄI & HOÄÏI VIEÂN

64 DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG CAÙC HOÄI VAØ HIEÄP HOÄI ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG

65 HIEÄP HOÄI VAØ DOANH NGHIEÄP: SÖÏ HÔÏP TAÙC KHOÂNG THEÅ THIEÁU 66 HIEÄP HOÄI BÑS VIEÄT NAM: NHÌN LAÏI NAÊM 2010 - KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM

2011 & HÖÔÙNG TÔÙI ÑAÏI HOÄI NHIEÄM KYØ III

71 CLB BÑS HAØ NOÄI: TAÄP TRUNG PHAÙT TRIEÅN KHAI THAÙC, HÔÏP TAÙC ÑAÀU TÖ CAÙC DÖÏ AÙN KHAÛ THI

72 THOÂNG BAÙO GIAÛI BOÙNG ÑAÙ MINI BÑS 2011 KIEÁN TRUÙC & ÑOÂ THÒ

74 ÑOÅI MÔÙI CÔ CHEÁ QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG VAØ TAÊNG CÖÔØNG QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ

76 VAÊN HOÙA KIEÁN TRUÙC TRONG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 80 ÑEÅ HAØ NOÄI XANH HÔN NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

81 SAVILLS LIEÂN KEÁT PHAÙT TRIEÅN MAÏNG LÖÔÙI DÒCH VUÏ BÑS 82 TOÅNG HÔÏP THÒ TRÖÔØNG BÑS HONGKONG QUYÙ 1 NAÊM 2011 TRANG SONG NGÖÕ

88 THOÂNG TÖ 18/2011/TT-BTC CUÛA BOÄ TAØI CHÍNH GIAÙ: 14.500 ÑOÀNG


8

THÔØI SÖÏ

nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu

phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi

6 thaùng cuoái naêm 2011

Taïi phieân khai maïc Kyø hoïp thöù nhaát Quoác hoäi 8 nhoùm giaûi phaùp Khoùa XIII ngaøy 21/7, Phoù Thuû töôùng Thöôøng tröïc chuû yeáu 1. Veà chính saùch tieàn teä: Tieáp tuïc thöïc hieän ñieàu haønh chính saùch tieàn teä chaët cheõ, thaän troïng; ñieàu haønh taêng tröôûng tín duïng ôû möùc hôïp lyù theo quyù, thaùng phuø hôïp vôùi dieãn bieán thò tröôøng, ñaëc bieät laø vaøo caùc thôøi ñieåm muøa vuï saûn xuaát, kinh doanh khi nhu caàu voán taêng cao. Tieáp tuïc söû duïng linh hoaït, hieäu quaû caùc coâng cuï cuûa chính saùch tieàn teä ñeå giaûm söùc eùp laïm phaùt, giaûm laõi suaát xuoáng möùc phuø hôïp nhaèm hoã trôï saûn xuaát kinh doanh, baûo ñaûm thanh khoaûn cuûa heä thoáng tín duïng, ngaân haøng vaø toaøn boä neàn kinh teá. Taêng cöôøng thanh tra, kieåm tra, kieåm soaùt nôï xaáu vaø chaát löôïng tín duïng cuûa caùc toå chöùc tín duïng; kieåm soaùt ñeå tyû leä vaø möùc cho vay tín duïng vaøo lónh vöïc phi saûn xuaát, baát ñoäng saûn, chöùng khoaùn

Soá

91

- 05.08.2011

6

Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ trình baøy baùo caùo cuûa Chính phuû, neâu roõ 8 nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu caàn taäp trung laõnh ñaïo, chæ ñaïo ñieàu haønh, trieån khai thöïc hieän trong 6 thaùng cuoái naêm nhaèm phaùt trieån KT-XH, hoaøn thaønh caùc chæ tieâu naêm 2011 ôû möùc cao nhaát.

giaûm so vôùi hieän nay; taäp trung voán cho vay lónh vöïc saûn xuaát, xuaát khaåu, noâng nghieäp, noâng thoân, saûn xuaát nhöõng saûn phaåm thieát yeáu vôùi ñôøi soáng nhaân daân, doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, coâng nghieäp hoã trôï. Tieáp tuïc thanh tra, kieåm tra vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh veà baûo ñaûm an toaøn taøi chính cuûa caùc toå chöùc tín duïng, quyõ ñaàu tö, coâng ty taøi chính; xaùc ñònh tieâu chí vaø thöïc hieän phaân loaïi caùc toå chöùc tín duïng ñeå coù bieän phaùp giaùm saùt

vaø xöû lyù kòp thôøi. Tieáp tuïc thöïc hieän chính saùch tyû giaù linh hoaït, hôïp lyù ñeå bình oån thò tröôøng vaø taêng döï tröõ ngoaïi hoái; taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt vieäc tuaân thuû quy ñònh veà thu ñoåi ngoaïi teä, kinh doanh vaøng. Kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh giaù trò ñoàng tieàn laø muïc tieâu trung vaø daøi haïn cuûa chính saùch tieàn teä, taïo tieàn ñeà cho vieäc kieàm cheá laïm phaùt, duy trì oån ñònh kinh teá vó moâ.


THÔØI SÖÏ 2. Veà chính saùch taøi khoùa: Tieáp tuïc thöïc hieän nhaát quaùn chính saùch taøi khoùa thaét chaët, phoái hôïp haøi hoøa vôùi vieäc thöïc hieän chính saùch tieàn teä chaët cheõ, thaän troïng nhaèm giaûm toång caàu, giaûm söùc eùp laïm phaùt naêm 2011 vaø naêm 2012. Tieáp tuïc taäp trung thöïc hieän caùc giaûi phaùp taêng thu, phaán ñaáu vöôït 7 - 8% döï toaùn thu naêm 2011; tieát kieäm chi ñeå giaûm boäi chi ngaân saùch thaáp hôn möùc Quoác hoäi quyeát ñònh; tieáp tuïc raø soaùt, caét giaûm voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc vaøo nhöõng coâng trình, döï aùn khoâng hieäu quaû, chöa thaät söï caàn thieát, tieán ñoä chaäm, keùo daøi, taäp trung voán cho caùc coâng trình saép hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng trong naêm 2011, coâng trình an sinh xaõ hoäi, giaûm ngheøo, phoøng traùnh thieân tai; kieåm soaùt chaët cheõ ñaàu tö cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc. Quaûn lyù, söû duïng coù hieäu quaû nguoàn döï phoøng ngaân saùch, nguoàn taêng thu naêm 2011 vaø nguoàn tieát kieäm chi thöôøng xuyeân naêm 2011; öu tieân duøng caùc nguoàn naøy cho phoøng choáng, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, dòch beänh, thöïc hieän chính saùch an sinh xaõ hoäi. Caùc Boä, ngaønh vaø ñòa phöông chuû ñoäng saép xeáp, boá trí trong phaïm vi döï toaùn ñöôïc giao ñeå xöû lyù caùc nhieäm vuï ñoät xuaát phaùt sinh trong naêm. Taêng cöôøng quaûn lyù, giaùm saùt nôï nöôùc ngoaøi cuûa khu vöïc doanh nghieäp; taêng cöôøng kieåm soaùt nôï Chính phuû, nôï coâng, nôï nöôùc ngoaøi quoác gia, baûo ñaûm trong giôùi haïn phuø hôïp, an toaøn.

3. Veà chính saùch thöông maïi, giaù caû, thò tröôøng:

tröôøng ñeå caùc doanh nghieäp vaø ngöôøi daân hieåu roõ, coù söï chuaån bò veà taâm lyù vaø bieän phaùp öùng xöû.

Tieáp tuïc kieåm soaùt chaët cheõ thò tröôøng, giaù caû, baûo ñaûm oån ñònh cung - caàu haøng hoùa, dòch vuï thieát yeáu. Taäp trung chæ ñaïo quaûn lyù thò tröôøng, giaù caû, chuû ñoäng phöông aùn öùng phoù tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa tình hình thò tröôøng haøng hoùa theá giôùi vaø trong nöôùc, khoâng ñeå xaûy ra ñoät bieán giaù caùc maët haøng thieát yeáu; oån ñònh nguoàn cung trong nöôùc, baûo ñaûm caân ñoái cung - caàu haøng hoùa, nhaát laø caùc maët haøng thieát yeáu phuïc vuï cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng. Thöïc hieän ñieàu haønh giaù ñieän, xaêng daàu, than theo cô cheá thò tröôøng phuø hôïp vôùi tình hình vaø muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi; thöïc hieän coâng khai, minh baïch trong ñieàu haønh giaù caû theo cô cheá thò

Caùc ngaønh, caùc caáp tieáp tuïc chæ ñaïo thöïc hieän caùc bieän phaùp bình oån giaù caû, thò tröôøng, taêng cöôøng kieåm tra, thanh tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh phaùp luaät veà giaù, nhaát laø ñaêng kyù, keâ khai, nieâm yeát giaù vaø baùn theo giaù nieâm yeát, ngaên chaën ñaàu cô, gaêm haøng, thao tuùng thò tröôøng, taêng giaù baát hôïp lyù, buoân laäu qua bieân giôùi; choáng ñaàu cô taêng giaù, caïnh tranh khoâng laønh maïnh; xöû phaït nghieâm caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà giaù caû, thò tröôøng. Tieáp tuïc ñaåy maïnh tuyeân truyeàn, vaän ñoäng coäng ñoàng doanh nghieäp vaø nhaân daân caû nöôùc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Ngöôøi Vieät Nam öu tieân duøng haøng Vieät Nam”. Taêng cöôøng vai troø vaø traùch nhieäm cuûa caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông trong quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt giaù caû, bình oån thò tröôøng. Naâng cao vai troø cuûa caùc Hieäp hoäi ngaønh haøng; xaây döïng cô cheá phoái hôïp giöõa caùc Boä, ngaønh vôùi caùc Hieäp hoäi ngaønh haøng ñeå taïo söï thoáng nhaát trong chæ ñaïo ñieàu haønh, phoái hôïp toå chöùc maïng löôùi thoâng tin döï baùo tình hình thò tröôøng, giaù caû.

4. Veà thuùc ñaåy saûn xuaát kinh doanh, khuyeán khích xuaát khaåu, kieàm cheá nhaäp sieâu, söû duïng tieát kieäm naêng löôïng: Thöïc hieän caùc bieän phaùp thaùo gôõ kòp thôøi khoù khaên, vöôùng maéc trong saûn xuaát kinh doanh, trong tieáp caän voán ñoái vôùi döï aùn hieäu quaû, coù ñaàu ra cuûa saûn phaåm; khuyeán khích tieát giaûm chi phí, ñaåy maïnh saûn xuaát haøng hoùa, cung öùng dòch vuï phuïc vuï saûn xuaát vaø tieâu duøng. Taäp trung nguoàn löïc ñaåy maïnh phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp, phaùt trieån chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn theo höôùng saûn xuaát

7

Soá

91

- 05.08.2011


THÔØI SÖÏ haøng hoùa quy moâ lôùn ñeå baûo ñaûm an ninh löông thöïc vaø taêng xuaát khaåu noâng saûn, baûo ñaûm ñôøi soáng noâng daân; coù giaûi phaùp cuï theå giuùp noâng daân qua hoã trôï veà kyõ thuaät, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp nhö phaân boùn, thuoác tröø saâu... vaø thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm. Tieáp tuïc ñaàu tö phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn, coù lôïi theá so saùnh, saûn phaåm ñaàu ra coù chaát löôïng, giaù trò gia taêng cao vaø caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï ñeå taïo ñaø phaùt trieån coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi. Phaùt trieån maïnh, oån ñònh caùc ngaønh dòch vuï taøi chính, ngaân haøng, logistics vaø caùc dòch vuï coù giaù trò gia taêng cao; phaùt trieån du lòch theo höôùng chuyeân nghieäp, chaát löôïng cao. Coù bieän phaùp phuø hôïp ñeå khuyeán khích, taêng cöôøng vai troø cuûa khu vöïc kinh teá ngoaøi nhaø nöôùc trong ñònh höôùng phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá vaø caùc lónh vöïc dòch vuï. Baûo ñaûm ñuû ñieän cho saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa nhaân daân ñi ñoâi vôùi tieát kieäm ñieän. Tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, ñaåy maïnh caûi caùch thuû tuïc haønh chính, xaây döïng cô cheá öu ñaõi veà thueá, voán, ñaát ñai, nguoàn nhaân löïc cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa; chuù troïng coâng taùc quy hoaïch, taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, baûo ñaûm söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc ñaát ñai, taøi nguyeân vaø nhaân löïc. Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp söû duïng hieäu quaû vaø tieát kieäm naêng löôïng, taøi nguyeân, tieát kieäm chi phí, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän töøng böôùc, coù hieäu quaû chuû tröông ñaåy maïnh chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá gaén vôùi ñoåi môùi moâ hình taêng tröôûng, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá1. Taêng cöôøng tính minh baïch, naâng cao hieäu quaû cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, thò tröôøng baát ñoäng saûn ñeå taïo keânh huy ñoäng hieäu quaû, beàn vöõng caùc nguoàn löïc taøi chính, ñaát ñai phuïc vuï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Xaây döïng keá hoaïch, chöông trình haønh ñoäng cuï theå thuùc ñaåy xuaát khaåu, söû duïng haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø kieåm soaùt nhaäp khaåu ñoái vôùi töøng loaïi maët haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu coù kim ngaïch lôùn. Thöïc hieän nghieâm chuû tröông söû duïng haøng hoùa, vaät tö, thieát bò saûn xuaát trong nöôùc; xaây döïng quy trình, nguyeân 1. Trieån khai thöïc hieän Quyeát ñònh soá 1914/ QÑ-TTg ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät Ñeà aùn “Nhöõng giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng taêng tröôûng, hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá”.

Soá

91

- 05.08.2011

8

taéc kieåm soaùt nhaäp khaåu haøng hoùa, vaät tö, thieát bò cuûa caùc döï aùn ñaàu tö baèng nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc, voán traùi phieáu Chính phuû, voán do Chính phuû baûo laõnh, voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc2. Kieåm soaùt chaët cheõ nhaäp khaåu haøng tieâu duøng, ñaëc bieät laø haøng aûnh höôûng ñeán söùc khoeû, moâi tröôøng, haøng xa xæ, haøng khoâng thieát yeáu, haøng khoâng khuyeán khích nhaäp khaåu; haïn cheá xuaát khaåu taøi nguyeân, nguyeân lieäu thoâ.

cheá nhaäp khaåu, nhaát laø ñoái vôùi caùc maët haøng xa xæ, haøng khoâng thieát yeáu. Tieáp tuïc ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi caáp cao, thuùc ñaåy hôïp taùc, ñaàu tö vaø buoân baùn giöõa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc. Nghieân cöùu, xaây döïng cô cheá, chính saùch khuyeán khích caùc taäp ñoaøn ña quoác gia ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc coâng nghieäp hoã trôï, coâng nghieäp saûn xuaát haøng thay theá haøng nhaäp khaåu, coâng nghieäp saûn xuaát haøng xuaát khaåu coù nhieàu tieàm naêng.

Chæ ñaïo ñieàu haønh xuaát khaåu gaén vôùi yeâu caàu bình oån giaù caû, thò tröôøng trong nöôùc. Ñieàu chænh, boå sung chính saùch thueá theo höôùng taïo ñoäng löïc khuyeán khích saûn xuaát caùc maët haøng trong nöôùc coù khaû naêng thay theá nhaäp khaåu vaø haïn

Tieáp tuïc ñaåy maïnh caûi caùch cô caáu vaø quaûn trò doanh nghieäp, laøm roõ traùch nhieäm cuûa chuû sôû höõu nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc vaø coù keát quaû vieäc saép xeáp, ñoåi môùi, coå phaàn hoùa, phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc. Khaån tröông hoaøn thieän khung phaùp lyù veà cô cheá caûnh baùo sôùm ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà

2. Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc Chæ thò soá 494/CT-TTg ngaøy 20 thaùng 4 naêm 2010 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc söû duïng vaät tö, haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc trong coâng taùc ñaáu thaàu caùc döï aùn söû duïng voán nhaø nöôùc.


THÔØI SÖÏ tôø trình rieâng veà noäi dung naøy).

5. Veà baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi: Taäp trung laøm toát hôn nöõa ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu, nhieäm vuï veà an sinh xaõ hoäi ñaõ ñeà ra cho caû naêm 2011, trong ñoù taïo vieäc laøm cho 1,6 trieäu lao ñoäng; giaûm tyû leä hoä ngheøo 2% theo chuaån ngheøo môùi, rieâng 62 huyeän ngheøo giaûm 4%. Öu tieân nguoàn löïc thöïc hieän toát caùc chính saùch an sinh xaõ hoäi, caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia höôùng ñeán vuøng ngheøo, ñòa baøn huyeän, xaõ, thoân, baûn ñaëc bieät khoù khaên, ngöôøi ngheøo, ngöôøi coù coâng, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá vaø caùc ñoái töôïng khoù khaên trong xaõ hoäi; tieáp tuïc ñaåy maïnh thöïc hieän caùc chöông trình: xaây döïng noâng thoân môùi; phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng caùc huyeän ngheøo; baûo veä vaø phaùt trieån röøng nhaèm taêng ñoä che phuû röøng vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho nhaân daân vuøng saâu, vuøng xa, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá; xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân lao ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp thueâ; xaây döïng nhaø ôû cho ngöôøi thu nhaäp thaáp taïi khu vöïc ñoâ thò; hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû; xaây döïng cuïm, tuyeán daân cö vaø nhaø vuøng ngaäp luõ ñoàng baèng soâng Cöûu Long (giai ñoaïn 2); xaây döïng kyù tuùc xaù sinh vieân... Thöïc hieän ñieàu chænh sôùm hôn loä trình taêng löông toái thieåu theo vuøng cuûa khu vöïc doanh nghieäp5. Quan taâm giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi naûy sinh ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong caùc doanh nghieäp. nguoàn nhaân löïc, ñaát ñai, voán, hoã trôï phaùp lyù ñeå khuyeán khích phaùt trieån caùc doanh nghieäp, toå chöùc kinh teá ngoaøi nhaø nöôùc. Thöïc hieän bieän phaùp giaõn (chaäm noäp) thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp naêm 2011 cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, doanh nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng saûn xuaát trong caùc ngaønh cheá bieán noâng laâm thuûy haûi saûn, deät may, da giaøy, linh kieän ñieän töû, xaây döïng coâng trình haï taàng kinh teá - xaõ hoäi vaø moät soá ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh quan troïng3. Ñoàng 3. Giaõn (chaäm noäp) thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp naêm 2011 cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, doanh nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng hoaït ñoäng saûn xuaát trong caùc ngaønh cheá bieán noâng laâm thuûy haûi saûn, deät may, da giaøy, linh kieän ñieän töû, xaây döïng coâng trình haï taàng kinh teá - xaõ hoäi (ñöôøng giao thoâng, tröôøng hoïc, ñieän, thuyû lôïi, y teá...) vaø moät soá ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh quan troïng khoaûng 6.900 tyû ñoàng (seõ thu vaøo naêm 2012)..

thôøi taïi kyø hoïp naøy, Chính phuû trình Quoác hoäi quyeát ñònh vieäc mieãn, giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa vaø thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi moät soá tröôøng hôïp gaëp khoù khaên, baûo ñaûm thöïc hieän chính saùch an sinh xaõ hoäi trong naêm 2011 vaø 20124 (Chính phuû coù 4. Giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp cho caùc doanh nghieäp thuoäc ñoái töôïng ñöôïc giaõn noäp thueá; giaûm thueá giaù trò gia taêng, thueá thu nhaäp caù nhaân vaø thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñoái vôùi moät soá ñoái töôïng hoaït ñoäng kinh doanh nhaø troï, phoøng troï cho thueâ, chaêm soùc troâng giöõ treû, cung öùng suaát aên ca cho coâng nhaân vôùi ñieàu kieän hoä, caù nhaân, toå chöùc naøy giöõ oån ñònh möùc giaù cho thueá, giaù troâng giöõ treû vaø cung öùng suaát aên ca nhö cuoái naêm 2010; mieãn thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi thu nhaäp cuûa moät soá ñoái töôïng nhö: caù nhaân tham gia hoaït ñoäng ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn goùp voán mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp (tröø coå töùc cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn, caùc quyõ ñaàu tö taøi chính, caùc toå chöùc tín duïng); caù nhaân mua baùn, chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn... khoaûng 6.000 tyû ñoàng.

Taäp trung nguoàn löïc cho phoøng traùnh, khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, khoâi phuïc nhanh saûn xuaát vaø oån ñònh ñôøi soáng cho nhaân daân vuøng bò thieân tai, baõo luõ. Tieáp tuïc raø soaùt, söûa ñoåi boå sung, ban haønh môùi caùc chöông trình, chính saùch nhaèm hoaøn thieän heä thoáng chính saùch veà an sinh xaõ hoäi ñeå thöïc hieän cho giai ñoaïn 2011 - 2015. Caùc ñòa phöông tieáp tuïc phaùt huy söï chuû ñoäng, linh hoaït vaø kòp thôøi trong vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp cuï theå, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa töøng ñòa phöông ñeå thöïc hieän toát muïc tieâu baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi cho ngöôøi ngheøo, caùc ñoái töôïng chính saùch xaõ hoäi theo chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng 5. Nghò quyeát phieân hoïp Chính phuû thöôøng kyø thaùng 6 naêm 2011 (Nghò quyeát soá 86/NQCP ngaøy 05 thaùng 7 naêm 2011 cuûa Chính phuû) quy ñònh ñieàu chænh möùc löông toái thieåu vuøng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong caùc doanh nghieäp naêm 2011 vaø 2012 aùp duïng töø thaùng 10 naêm 2011.

9

Soá

91

- 05.08.2011


THÔØI SÖÏ phaïm; quan taâm giaûi quyeát toát caùc vaán ñeà daân toäc, toân giaùo, xöû lyù caùc teä naïn xaõ hoäi, baûo ñaûm vöõng chaéc an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi. Tieáp tuïc ñaåy maïnh vaø naâng cao hieäu quaû cuûa hoäi nhaäp quoác teá. Chuû ñoäng tích cöïc tham gia vaän ñoäng vaø taïo khuoân khoå, moâi tröôøng quoác teá thuaän lôïi phuïc vuï phaùt trieån kinh teá. Hoã trôï caùc ñòa phöông, doanh nghieäp naâng cao hieäu quaû hôïp taùc quoác teá vaø tranh thuû phaùt trieån thò tröôøng tieàm naêng.

vaø Nhaø nöôùc.

6. Veà lónh vöïc giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, xaõ hoäi: Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc vaø ñaøo taïo cuûa caùc baäc hoïc treân cô sôû thöïc hieän Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Tích cöïc trieån khai thöïc hieän ñoåi môùi cô cheá taøi chính giaùo duïc vaø ñaøo taïo giai ñoaïn 2010 - 2015; ñoåi môùi quaûn lyù giaùo duïc ñaïi hoïc giai ñoaïn 2010 - 2012. Tích cöïc chuaån bò ñeå sôùm ñoåi môùi caên baûn vaø toaøn dieän giaùo duïc ñaøo taïo, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa phaùt trieån. Toå chöùc coù hieäu quaû hôn caùc dòch vuï xaõ hoäi cô baûn veà y teá, môû roäng baûo hieåm y teá theo loä trình. Ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa caùc dòch vuï y teá, chaêm soùc söùc khoûe, khuyeán khích môû caùc cô sôû khaùm chöõa beänh ngoaøi coâng laäp, tö nhaân vaø cô sôû ñaàu tö baèng voán nöôùc ngoaøi vôùi cô cheá, chính saùch hôïp lyù. Môû roäng vieäc aùp duïng cheá ñoä luaân phieân caùn boä y teá giuùp tuyeán döôùi naâng cao chaát löôïng khaùm chöõa beänh. Taêng cöôøng quaûn lyù veà saûn xuaát, nhaäp khaåu, cung öùng thuoác chöõa beänh, giaù thuoác chöõa beänh, chaát löôïng hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh, nhaát laø khu vöïc tö nhaân. Xaây döïng keá hoaïch, chöông trình phaùt trieån vaên hoùa gaén vôùi phaùt trieån du lòch vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá. Naâng cao chaát löôïng caùc hoaït ñoäng thoâng tin, baùo chí, xuaát baûn. Chuû ñoäng öùng phoù coù hieäu quaû vôùi thieân tai, dòch beänh. Tieáp tuïc trieån khai

Soá

91

- 05.08.2011

10

thöïc hieän Chöông trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu, phoøng traùnh, giaûm nheï thieân tai. Kieåm tra, thanh tra, phaùt hieän, xöû lyù nghieâm caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng. Taäp trung giaûi quyeát caùc vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng ôû caùc laøng ngheà, khu coâng nghieäp, khu ñoâ thò. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn naâng cao nhaän thöùc vaø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi veà baûo veä moâi tröôøng.

7. Veà lónh vöïc quoác phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi vaø baûo ñaûm traät töï an toaøn xaõ hoäi: Tieáp tuïc quaùn trieät vaø trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû caùc chuû tröông, Nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong lónh vöïc quoác phoøng, an ninh; ñaëc bieät tröôùc tình hình vaø dieãn bieán phöùc taïp, chuùng ta caàn haønh ñoäng kieân quyeát, kòp thôøi, phuø hôïp vôùi phaùp luaät quoác teá, ñuùng chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, huy ñoäng söùc maïnh cuûa toaøn daân ñeå baûo veä vöõng chaéc chuû quyeàn quoác gia. Thöïc hieän phaùt trieån kinh teá keát hôïp vôùi quoác phoøng vuøng bieân giôùi, haûi ñaûo; taêng cöôøng söï chuû ñoäng cuûa caùc ñòa phöông trong vieäc xaây döïng tieàm löïc kinh teá keát hôïp vôùi quoác phoøng. Taêng cöôøng söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc ngaønh chöùc naêng, naâng cao nhaän thöùc vaø traùch nhieäm cuûa caû heä thoáng chính trò, thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp ñeå chuû ñoäng ngaên chaën, laøm thaát baïi caùc aâm möu vaø haønh ñoäng choáng phaù cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, caùc baêng nhoùm toäi

Ñeå tieáp tuïc thöïc hieän nhieäm vuï caáp baùch laø ñaåy luøi, kieàm cheá tai naïn giao thoâng vaø giaûm uøn taéc giao thoâng, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò quyeát veà taêng cöôøng thöïc hieän caùc giaûi phaùp troïng taâm baûo ñaûm traät töï an toaøn giao thoâng, trong ñoù taäp trung naâng cao coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc, kieän toaøn UÛy ban An toaøn giao thoâng quoác gia theo höôùng naâng cao hôn nöõa traùch nhieäm cuûa UÛy ban. Thöïc hieän


THÔØI SÖÏ kieân quyeát, maïnh meõ hôn nöõa caùc giaûi phaùp ñeå giaûm thieåu tai naïn giao thoâng. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn naâng cao yù thöùc ngöôøi daân veà an toaøn giao thoâng, xöû lyù nghieâm caùc haønh vi vi phaïm veà phöông tieän giao thoâng vaø ngöôøi ñieàu khieån phöông tieän giao thoâng, ñaëc bieät laø haønh vi choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï… Caùc caáp uûy Ñaûng, caùc cô quan nhaø nöôùc, caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc ñòa phöông vaø toaøn daân tích cöïc tham gia coâng taùc baûo ñaûm traät töï an toaøn giao thoâng, thöïc hieän coù hieäu quaû caùc giaûi phaùp veà baûo ñaûm traät töï, an toaøn giao thoâng, giaûm thieåu tai naïn.

8. Veà coâng taùc tö töôûng, thoâng tin, tuyeân truyeàn: Tieáp tuïc chæ ñaïo caùc Boä, cô quan Trung öông vaø ñòa phöông phoái hôïp chaët cheõ vôùi Maët traän Toå quoác Vieät Nam quaùn trieät saâu saéc tình hình, chuû tröông,

giaûi phaùp cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; laøm toát coâng taùc tö töôûng, thoâng tin, tuyeân truyeàn taïo söï thoáng nhaát vaø ñoàng thuaän

xaõ hoäi caû trong nhaän thöùc vaø toå chöùc thöïc hieän toát muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi; naâng cao nieàm tin trong caùc taàng lôùp nhaân daân, caùc doanh nghieäp ñeå tham gia tích cöïc vaøo vieäc thöïc hieän, phaán ñaáu hoaøn thaønh cao nhaát muïc tieâu vaø nhieäm vuï ñeà ra. Chuû ñoäng cung caáp thoâng tin ñaày ñuû, chính xaùc, kòp thôøi, coâng khai, minh baïch veà caùc chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, caùc giaûi phaùp chæ ñaïo, ñieàu haønh cuûa Chính phuû, ñoàng thôøi taêng cöôøng ñoái thoaïi chính saùch; taêng cöôøng traùch nhieäm cuûa baùo chí, caùc cô quan truyeàn thoâng trong vieäc thu thaäp, kieåm soaùt thoâng tin, baûo ñaûm kòp thôøi tuyeân truyeàn veà nhöõng chính saùch, giaûi phaùp cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, noã löïc cuûa caùc ngaønh, caùc caáp cuõng nhö nhöõng vieäc laøm toát cuûa caùn boä vaø nhaân daân, haïn cheá vieäc ñöa tin quaù möùc nhöõng maët haïn cheá, khoù khaên, vuï vieäc xaáu, baïo löïc trong xaõ hoäi...; xöû lyù nghieâm caùc tröôøng hôïp vi phaïm.” (Trích “Baùo caùo cuûa Chính phuû veà tình hình kinh teá - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc 6 thaùng ñaàu naêm, caùc nhieäm vuï, giaûi phaùp chuû yeáu trong 6 thaùng cuoái naêm 2011) Chính phuû tin töôûng, vôùi quyeát taâm cao, ñoaøn keát, ñoàng thuaän veà tö töôûng, nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa caû heä thoáng chính trò, coäng ñoàng doanh nghieäp vaø nhaân daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nhaát ñònh seõ tranh thuû ñöôïc thuaän lôïi, vöôït qua ñöôïc thaùch thöùc, noã löïc phaán ñaáu thöïc hieän thaønh coâng muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi, taïo neàn taûng cho söï phaùt trieån beàn vöõng. (theo chinhphu.vn)

11

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Kinh teá Vieät Nam

nhöõng thaùng cuoái naêm 2011 NGUYEÃN TROÏNG HAØ

(Baøi toång hôïp)

Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2011, Vieät Nam coù khoaûng 39,5 nghìn doanh nghieäp ñaêng kyù kinh doanh vôùi toång soá voán ñaêng kyù öôùc ñaït treân 230,2 nghìn tyû ñoàng, baèng 95,3% veà soá doanh nghieäp ñaêng kyù môùi vaø baèng 87,2% veà voán ñaêng kyù so cuøng kyø naêm 2010. Kim ngaïch xuaát khaåu tieáp tuïc ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao so cuøng kyø naêm tröôùc vaø so vôùi keá hoaïch ñeà ra. Trong ñoù, thò tröôøng chaâu AÙ vaãn chieám hôn 61,4% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. Rieâng xuaùt khaåu cuûa Vieät Nam sang caùc thò tröôøng chuû yeáu nhö Trung Quoác cuõng taêng 21,7% (chieám tyû troïng 22,4%); ASEAN taê n g 36,1% (tyû troï n g 21,1%); Haøn Quoác taêng 41% (tyû troï n g 12,1%); Nhaä t Baû n taê n g 10,8% (tyû troïng 9,2%) vaø xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang EU taêng 17,4% (chieám tyû troïng 7,1%).

Soá

91

- 05.08.2011

12


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Theo nhaän ñònh cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, nhöõng thaùng cuoái naêm 2011 kinh teá theá giôùi tieáp tuïc phuïc hoài nhôø taêng tröôûng cuûa caùc neàn kinh teá môùi noåi vaø nhöõng daáu hieäu tích cöïc töø söï phuïc hoài cuûa caùc neàn kinh teá phaùt trieån, ñaëc bieät laø lieân minh chaâu AÂu (EU). Ñieàu naøy coù theå taïo theâm nhieàu cô hoäi cho kinh teá Vieät Nam, nhaát laø hoaït ñoäng xuaát khaåu ñeán caùc thò tröôøng lôùn vaø truyeàn thoáng. Söï taêng giaù trôû laïi cuûa ñoàng USD cuøng vôùi xu höôùng taêng giaù oån ñònh cuûa ñoàng Nhaân daân teä vaø

söï haï nhieät cuûa moät soá maët haøng treân theá giôùi ñang laø nhöõng daáu hieäu tích cöïc cho hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam cuõng nhö noã löïc kieàm cheá laïm phaùt trong nöôùc.

Naêm 2011, GDP coù theå taêng 6% Nhöõng thaùng cuoái naêm 2011, vôùi quyeát taâm chính trò cao vaø chæ ñaïo saùt sao cuûa Chính phuû, cuøng söï quyeát taâm vaø thöïc hieän nghieâm tuùc cuûa caùc

boä, ngaønh, ñòa phöông, caùc doanh nghieäp trong vieäc bình oån giaù caû, kieàm cheá laïm phaùt, neàn kinh teá Vieät Nam seõ töøng böôùc ñöôïc thaùo gôõ khoù khaên, nguoàn löïc ñöôïc öu tieân ñaàu tö cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, môû roäng thò tröôøng. Trong ñoù ngaønh coâng nghieäp, nhaát laø coâng nghieäp cheá bieán coù trieån voïng tieáp tuïc duy trì ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng cao. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö döï baùo, toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp caû naêm 2011 öôùc ñaït khoaûng 14,7%, cao hôn möùc bình quaân 6 thaùng ñaàu naêm 2011 (öôùc ñaït 14,3%). Saûn xuaát noâng, laâm nghieäp seõ tieáp tuïc ñaït keát quaû khaù. Nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuûy saûn cuõng tieáp tuïc phaùt trieån thuaän lôïi. Döï baùo toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát ngaønh noâng, laâm nghieäp vaø thuûy saûn caû naêm 2011 öôùc ñaït khoaûng 3,9%, cao hôn möùc bình quaân 6 thaùng ñaàu naêm 2011 (öôùc ñaït 3,7%). Khu vöïc dòch vuï, du lòch, hoaït ñoäng xuaát khaåu, vôùi ñaø phuïc hoài vaø phaùt trieån maïnh meõ trong thôøi gian qua, cuøng nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi caû ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø theá giôùi; ñaëc bieät laø nhöõng daáu hieäu tích cöïc töø söï phuïc hoài cuûa caùc thò tröôøng lôùn, truyeàn thoáng nhö EU, Nhaät Baûn... seõ coù nhieàu trieån voïng tieáp tuïc phaùt trieån nhanh. Vôùi xu höôùng phaùt trieån caùc ngaønh, lónh vöïc nhö treân, döï baùo toác ñoä taêng tröôûng GDP 6 thaùng cuoái naêm coù theå ñaït cao hôn 6 thaùng ñaàu naêm 2011, vaø öôùc caû naêm 2011 coù theå taêng khoaûng 6%. Tuy nhieân, nhöõng dieãn bieán gaàn ñaây cuõng cho thaáy, ñaø taêng tröôûng cuûa moät soá neàn kinh teá lôùn treân theá giôùi nhö Myõ, Nhaät Baûn,... coù daáu hieäu chöõng laïi. Ñoù laø nguyeân nhaân khieán Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) môùi ñaây ñaõ ñieàu chænh giaûm döï baùo veà neàn kinh teá theá giôùi naêm 2011 töø möùc 4,4% hoài thaùng 4/2011 xuoáng coøn 4,3%. Beân caïnh ñoù, thò tröôøng lao ñoäng toaøn caàu cuõng dieãn bieán keùm oån ñònh, tyû leä thaát nghieäp taïi moät soá neàn kinh teá lôùn vaãn ôû möùc cao vaø chöa coù chieàu höôùng giaûm. Ngoaøi ra, nhöõng daáu hieäu baát oån töø neàn kinh teá toaøn caàu do aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng chính trò keùo daøi ôû caùc nöôùc Baéc Phi vaø Trung Ñoâng; haäu quaû naëng neà cuûa khuûng hoaûng keùp ñoäng ñaát - soùng thaàn taïi Nhaät Baûn; khuûng hoaûng nôï coâng vaø söï caét giaûm chi tieâu ngaân saùch taïi EU; thaâm huït ngaân saùch vaø nôï coâng gia taêng taïi Myõ vaø Nhaät Baûn, cuøng vôùi aùp löïc laïm phaùt taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi cuõng seõ coù nhöõng aûnh höôûng

13

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Phöông höôùng, nhieäm vuï phaùt trieån ñaát nöôùc 5 naêm 2011-2015.

nhaát ñònh ñeán neàn kinh teá Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) treân theá giôùi tieáp tuïc phuïc hoài trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011 nhöng coù xu höôùng quay trôû laïi caùc neàn kinh teá phaùt trieån nhö Myõ, Nhaät Baûn,... seõ gaây khoù khaên cho vieäc thu huùt doøng voán FDI vaøo Vieät Nam trong thôøi gian tôùi. Do ñoù cuøng vôùi nhöõng thuaän lôïi, neàn kinh teá Vieät Nam cuõng ñöùng tröôùc nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc. Cuï theå, vieäc thöïc hieän chính saùch tieàn teä thaét chaët, taêng laõi suaát lieân ngaân haøng nhaèm kieàm cheá laïm phaùt cuõng seõ coøn gaây khoù khaên nhaát ñònh cho caùc doanh nghieäp, nhaát laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong vieäc vay voán tín duïng ñeå ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh. Beân caïnh ñoù, nhaäp sieâu vaãn tieàm aån xu höôùng taêng do giaù theá giôùi chöa coù daáu hieäu giaûm, trong khi tyû giaù vaø giaù caû haøng hoùa nhaäp khaåu dieãn bieán phöùc taïp coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng caûi thieän caùn caân thanh toaùn. Trong khi nguy cô laïm phaùt vaø vieäc thöïc hieän chính saùch tieàn teä thaét chaët taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi cuøng vieäc taêng giaù daây chuyeàn vaø taêng giaù do taâm lyù sau khi coù söï ñieàu chænh taêng giaù moät soá maët haøng thieát yeáu taïi Vieät Nam, seõ laøm taêng chi phí ñaàu vaøo saûn xuaát vaø taêng giaù caû haøng hoùa tieâu duøng trong nöôùc, thieát laäp maët baèng giaù môùi cao hôn tröôùc, gaây khoù khaên trong vieäc kieàm cheá laïm phaùt, bình oån giaù caû thò tröôøng cuõng nhö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh taïi Vieät Nam.

Soá

91

- 05.08.2011

14

Öu tieân oån ñònh kinh teá vó moâ Tröôùc tình hình kinh teá theá giôùi döï baùo coøn dieãn bieán phöùc taïp, khoù löôøng. Trong khi neàn kinh teá Vieät Nam môùi thu ñöôïc keát quaû böôùc ñaàu veà oån ñònh kinh teá vó moâ; khoù khaên, thaùch thöùc tröôùc maét coøn nhieàu, cho thaáy phaûi coù söï noã löïc vaø taäp trung cao ñoä, phaùt huy söùc maïnh toång hôïp cuûa caùc caáp, ngaønh, caùc doanh nghieäp vaø toaøn daân ñeå thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu vaø caùc chæ tieâu chuû yeáu veà phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2011, taïo tieàn ñeà vöõng chaéc ñeå thöïc hieän thaéng lôïi Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2011-2020 vaø

Theo Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, trong 6 thaùng cuoái naêm 2011 vaø moät soá naêm tieáp theo, caàn tieáp tuïc thöïc hieän nhaát quaùn, laâu daøi chuû tröông kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi. Kieân trì vaø thöïc hieän quyeát lieät, ñoàng boä caùc giaûi phaùp ñeà ra trong Keát luaän soá 02/KL-TW cuûa Boä Chính trò, Nghò quyeát soá 59/2011/ QH12 cuûa Quoác hoäi, caùc Nghò quyeát soá 02/NQ-CP vaø Nghò quyeát soá 11/ NQ-CP cuûa Chính phuû. Coâng taùc laõnh ñaïo, chæ ñaïo, ñieàu haønh caàn quyeát lieät hôn; Cuõng nhö tieáp tuïc taäp trung taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, quaûn lyù ñieàu haønh cuûa Nhaø nöôùc, phaùt huy söùc maïnh, ñoàng thuaän cuûa caû heä thoáng chính trò vaø toaøn daân toäc trong thöïc hieän caùc nhoùm giaûi phaùp ñeå phaán ñaáu thöïc hieän ñaït möùc cao nhaát caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ñaõ ñeà ra. Trong ñoù öu tieân thöïc hieän muïc tieâu kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, ñoàng thôøi duy trì saûn xuaát, taêng tröôûng ôû möùc hôïp lyù ñeå baûo ñaûm thu nhaäp, giaûi quyeát vieäc laøm vaø taïo tieàn ñeà goùp phaàn kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi trong 6 thaùng cuoái naêm, phaán ñaáu thöïc hieän moät soá chæ tieâu cô baûn cuûa naêm 2011 laø kieåm soaùt laïm phaùt (CPI) ôû möùc khoaûng 1517%; taêng tröôûng GDP ñaït khoaûng 6%; kieåm soaùt taêng tröôûng tín duïng döôùi 20%, tyû leä nhaäp sieâu khoâng quaù 16% toång kim ngaïch xuaát khaåu; giaûm boäi chi ngaân saùch nhaø nöôùc xuoáng döôùi 5% GDP./.


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Leã coâng boá quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ÑOÂNG BAÉC - BUØI TÖÔØNG,

Chieàu 29/7, taïi Haø Noäi, Boä Xaây döïng phoái hôïp vôù i UBND thaø n h phoá Haø Noä i toå chöù c coâ n g boá Quyeát ñònh soá 1259/ QÑ-TTg pheâ duyeät Quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ñeán naêm 2030 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050 vöøa ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû kyù pheâ duyeät ngaøy 26/7/2011; cuøng ngaøy, khai tröông Cung Trieå n laõ m Quy hoaïch quoác gia vaø moâ hình Ñoà aùn Quy hoaïch chung Haø Noäi.

AÛnh: TUAÁN AN

Tham döï buoåi leã troïng theå naøy coù Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Taán Duõng, Bí thö Thaønh uûy Haø Noäi Phaïm Quang Nghò, Boä tröôûng Xaây döïng Nguyeãn Hoàng Quaân, Chuû tòch UBND TP Haø Noäi Nguyeãn Theá Thaûo, laõnh ñaïo nhieàu boä, ngaønh, caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, caùc vò khaùch quoác teá vaø ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân Thuû ñoâ. Thuû ñoâ Haø Noäi laø ñoâ thò lôùn coù toång dieän tích 128.900 ha, dieän tích ñaát xaây döïng ñoâ thò 73.000 ha (chieám 21,8% dieän tích), döï baùo ñeán naêm 2030 Thuû ñoâ Haø Noäi coù khoaûng 9,2 trieäu daân, tyû leä ñoâ thò hoùa khoaûng 65-68%. Theo quy hoaïch, Thuû ñoâ Haø Noäi phaùt trieån theo moâ hình chuøm ñoâ thò goàm moät ñoâ thò trung taâm vaø 5 ñoâ thò veä tinh laø Hoøa Laïc, Sôn Taây; Xuaân Mai; Phuù Xuyeân; vaø Soùc Sôn. Khu ñoâ thò Trung taâm ñöôïc phaùt trieån môû roäng töø khu noäi ñoâ veà phía Taây - Nam ñeán ñöôøng vaønh ñai 4, phía Baéc vôùi khu coâng nghieäp Meâ Linh, Ñoâng Anh, phía Ñoâng ñeán khu vöïc Gia Laâm, Long Bieân. Khu vöïc noäi ñoâ lòch söû giôùi

haïn töø phía Nam soâng Hoàng ñeán ñöôøng vaønh ñai 2, laø khu vöïc baûo toàn vaên hoùa Thaêng Long, caùc giaù trò truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Haø Noäi, baûo toàn caùc khu phoá coå, hoà Göôm, hoà Taây, thaønh coå… Khu ñoâ thò hai beân soâng Hoàng laø truïc khoâng gian caûnh quan trung taâm cuûa thuû ñoâ ñöôïc boá trí caùc coâng vieân, coâng trình vaên hoùa, khu giaûi trí lôùn ñeå toå chöùc caùc söï kieän… Treân soâng Hoàng seõ xaây môùi 8 caàu vaø haàm qua soâng, xaây döïng vaø caûi taïo 5 caàu qua soâng Ñuoáng, xaây 2 caàu qua soâng Ñaø ñoàng thôøi caûi taïo toaøn boä beán baõi ñoã xe. Khu ñoâ thò trung taâm ñöôïc keát noái vôùi caùc thò traán baèng ñöôøng vaønh ñai, caùc truïc höôùng taâm vaø ñöôïc phaân caùch bôûi 70% ñaát troàng caây xanh. Phaù t bieå u taï i buoå i leã , Thuû t öôù n g Nguyeãn Taán Duõng cho raèng, Quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ñeán naêm 2030 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050 coù yù nghóa raát quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi Haø Noäi vaø cuûa caû nöôùc. Ñaây cuõng laø cô sôû phaùp lyù quan troïng ñeå quaûn lyù vieäc ñaàu tö xaây döïng phaùt trieån ñoâ thò, phaùt huy coù hieäu

quaû hôn nöõa moïi tieàm naêng vaø theá maïnh cuûa Thuû ñoâ ñeå töøng böôùc naâng cao ñieàu kieän soáng cuûa nhaân daân veà nhaø ôû; dòch vuï coâng coäng, y teá, giaùo duïc, vaên hoùa xaõ hoäi; haï taàng kyõ thuaät, moâi tröôøng vaø khoâng gian kieán truùc, caûnh quan ñoâ thò. Gaén söï phaùt trieån cuûa Thuû ñoâ vôùi söï phaùt trieån cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä, baûo ñaûm söï thoáng nhaát trong chieán löôïc phaùt trieån chung ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån Thuû ñoâ Haø Noäi thöïc söï laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa caû nöôùc. Thuû töôùng tin töôûng seõ xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi - traùi tim cuûa caû nöôùc xöùng taàm laø trung taâm ñaàu naõo chính trò, haønh chính; trung taâm vaên hoaù, giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc kyõ thuaät quan troïng cuûa caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng trung taâm kinh teá, du lòch, thöông maïi, dòch vuï cuûa khu vöïc chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông. * Chieàu cuøng ngaøy, Thuû töôùng cuõng döï leã caét baêng khai tröông Cung Quy hoaïch quoác gia vaø thaêm Trieån laõm Moâ hình Ñoà aùn quy hoaïch chung Haø Noäi./.

15

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Phaùt trieån Ñoâ thò Haø Noäi Ñònh höôùng trong töông lai

PHUØNG VAÊN NHO

(Tieáp theo kyø tröôùc)

Coù theå nhaän thaáy, theo Quy hoaïch, Haø Noäi ñaët muïc tieâu toác ñoä taêng tröôûng kinh teá bình quaân thôøi kyø 2011-2015 ñaït 1213%/naêm, thôøi kyø 2016-2020 ñaït khoaûng 11-12%/naêm vaø khoaûng 9,5-10%/naêm thôøi kyø 2021-2030. Phaán ñaáu ñeán naêm 2015, GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Thuû ñoâ ñaït töø 4.100 USD ñeán 4.300 USD vaø ñeán naêm 2020, ñaït khoaûng 7.100 USD ñeán 7.500 USD vaø phaán ñaáu taêng leân ñeán 16.000 USD - 17.000 USD vaøo naêm 2030 (tính theo giaù thöïc teá). Quy hoaïch quy moâ daân soá Haø Noäi ñeán naêm 2015 ñaït 7,2 - 7,3 trieäu ngöôøi, naêm 2020 khoaûng 7,9-8 trieäu ngöôøi vaø naêm 2030 khoaûng 9,2 trieäu ngöôøi. Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ñaït treân 55% vaøo naêm 2015 vaø 70 - 75% vaøo naêm 2020, ñöa Thuû ñoâ trôû thaønh trung taâm ñaøo taïo chaát löôïng cao cuûa caû nöôùc vaø coù taàm côõ trong khu vöïc. Xaây döïng Haø Noäi thaønh trung taâm taøi chính - ngaân haøng haøng ñaàu ôû khu vöïc phía Baéc vaø coù vai troø quan troïng trong caû nöôùc, ñoàng thôøi Haø Noäi tieáp tuïc giöõ vai troø laø moät trong nhöõng trung taâm du lòch, laø nguoàn phaân phoái du khaùch lôùn cuûa khu vöïc phía Baéc. Haø Noäi döï kieán seõ xaây môùi vaø môû roäng 15 khu coâng nghieäp (KCN). Tröôùc maét, trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2015, Haø Noäi seõ tieáp tuïc trieån khai 9 KCN ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. Vaø ñeán giai ñoaïn naêm 2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2030, Haø Noäi döï kieán seõ xaây döïng môùi vaø môû roäng 15 KCN; phaùt trieån caùc

Soá

91

- 05.08.2011

16

Xaây döïng, phaùt trieån Haø Noäi giaøu ñeïp, vaên minh, hieän ñaïi, tieâu bieåu cho caû nöôùc, ñaûm baûo thöïc hieän chöùc naêng laø trung taâm chính trò, vaên hoaù, khoa hoch, coâng ngheä, giao thöông vaø kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc; baûo toàn vaø phaùt huy giaù trò tinh hoa vaên hoaù truyeàn thoáng cuûa Thuû ñoâ ngaøn naêm vaên hieán, xaây döïng con ngöôøi Haø Noäi thanh lòch, vaên minh, tieâu bieåu cho trí tueä vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam; thieát laäp caùc cô sôû haøng ñaàu cuûa ñaát nöôùc veà nghieân cöùu, öùng duïng khoa hoïc, coâng ngheä, vaên hoaù, giaùo duïc, y teá, theå duïc theå thao; coù heä thoáng keát caáu haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò ñoàng boä, hieän ñaïi, moâi tröôøng beàn vöõng; baûo ñaûm vöõng chaéc an ninh chính trò, quoác phoøng, traät töï an toaøn xaõ hoäi; quan heä ñoái ngoaïi ñöôïc môû roäng, vò theå cuûa Thuû ñoâ trong khu vöïc vaø quoác teá ñöôïc naâng cao chính laø muïc tieâu cuûa Pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi Thaønh phoá Haø Noäi ñeán naêm 2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2030 vöøa ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 1259/QÑ-TTg ngaøy 26 thaùng 7 naêm 2011.


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

cuïm coâng nghieäp ôû phaïm vi ngoaïi thaønh, chuù troïng thu huùt caùc ngaønh coâng nghieäp khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Beân caïnh ñoù, Haø Noäi seõ tieáp tuïc trieån khai phaùt trieån caùc laøng ngheà truyeàn thoáng theo höôùng öùng duïng kyõ thuaät, coâng ngheä cao; keát hôïp giöõa phaùt trieån caùc laøng ngheà vôùi phaùt trieån du lòch. Song song vôùi ñoù, Haø Noäi seõ môû roäng, keát hôïp xaây môùi caùc truïc chính ñoâ thò. Vaø cuõng theo Quy hoaïch toång theå naøy, vaán ñeà phaùt trieån keát caáu haï taàng giao thoâng ñaët ra laø giaûi quyeát aùch taéc giao thoâng gaén vôùi xaây döïng cô sôû haï taàng ñoàng boä, hieän ñaïi; ñaàu tö xaây

döïng caùc tuyeán vaän taûi coâng coäng lôùn nhö ñöôøng saét treân cao, taøu ñieän ngaàm, caùc coâng trình ngaàm,... Thaønh phoá Haø Noäi seõ phoái hôïp vôùi Boä Giao thoâng baän taûi hoaøn thaønh xaây döïng caùc quoác loä vaø cao toác höôùng taâm, vaønh ñai giao thoâng ñoâ thò 2 vaø 3 (keå caû ñöôøng treân cao), xaây döïng caùc vaønh ñaïi giao thoâng lieân vuøng (vaønh ñai 4 vaø 5). Giao thoâng thaønh phoá ñöôïc môû roäng, keát hôïp xaây döïng môùi caùc truïc chính ñoâ thò nhaèm taïo thaønh caùc luoàng haønh khaùch chuû yeáu trong ñoâ thò Haø Noäi, keát noái trung

taâm Thuû ñoâ vôùi caùc khu ñoâ thò môùi, caùc truïc cuûa khu vöïc phía Taây thaønh phoá. Theo keá hoaïch, Haø Noäi seõ hoaøn thaønh naâng caáp maïng löôùi ñöôøng boä khu vöïc, môû roäng truïc Ñoâng - Taây (ñöôøng vaønh ñai 1 cuõ). Naâng caáp, taêng cöôøng quaûn lyù, khai thaùc caùc ñöôøng phoá chính, ñöôøng khu vöïc. Xaây döïng heä thoáng baõi ñoã xe ngaàm, cao taàng taïi khu vöïc noäi thaønh. Khoâng gian ñoâ thò Haø Noäi toå chöùc theo moâ hình chuøm ñoâ thò. Vôùi ñònh höôùng chung laø xaây döïng thaønh phoá Haø Noäi trôû thaønh moät ñoâ thò xanh, vaên hieán, vaên minh, hieän ñaïi, coù baûn saéc treân neàn taûng phaùt trieån beàn vöõng, toå chöùc khoâng gian ñoâ thò Haø Noäi seõ theo moâ hình chuøm ñoâ thò, bao goàm ñoâ thò trung taâm, caùc ñoâ thò veä tinh, caùc thò traán vaø vuøng noâng thoân, ñöôïc keát noái baèng heä thoáng giao thoâng ñöôøng vaønh ñai keát hôïp caùc truïc höôùng taâm, coù moái lieân keát vôùi maïng löôùi giao thoâng vuøng vaø Quoác gia. Ñoâ thò trung taâm ñöôïc phaân caùch vôùi caùc ñoâ thò veä tinh, caùc thò traán baèng haønh lang xanh. Trong ñoâ thò trung taâm coù khu noäi ñoâ lòch söû (giôùi haïn töø phía Nam soâng Hoàng ñeán ñöôøng vaønh ñai 2), khu noäi ñoâ môû roäng (giôùi haïn töø ñöôøng vaønh ñai 2 ñeán soâng Nhueä), khu vöïc môû roäng phía Nam soâng Hoàng (töø soâng Nhueä ñeán ñöôøng vaønh ñai 4), khu vöïc môû roäng phía Baéc soâng Hoàng (ñeán Nam soâng Caø Loà).

17

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Taïi ñoâ thò trung taâm laø boá trí truï sôû, cô quan Trung öông, cô quan ñaàu naõo cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø caùc ñoaøn theå cuûa quoác gia vaø Thaønh phoá, truï sôû caùc cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao, toå chöùc quoác teá; caùc cô sôû thöông maïi, giao dòch, dòch vuï taøi chính - ngaân haøng - baûo hieåm chöùng khoaùn, caùc vieän nghieân cöùu ñaàu ngaønh; truï sôû chính cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá, doanh nghieäp lôùn, caùc cô sôû ñaøo taïo chaát löôïng cao vôùi quy moâ phuø hôïp. Ñoâ thò trung taâm ñöôïc phaùt trieån môû roäng töø khu vöïc noäi ñoâ veà phía Taây, Nam ñeán ñöôøng vaønh ñai 4 vaø veà phía Baéc ñeán khu vöïc Meâ Linh, Ñoâng Anh; phía Ñoâng ñeán khu vöïc Gia Laâm vaø Long Bieân. Phaùt trieån nhanh caùc ñoâ thò veä tinh nhö: Ñoâ thò Hoaø Laïc, ñoâ thò Sôn Taây, ñoâ thò Xuaân Mai, ñoâ thò Phuù Xuyeân, ñoâ thò Soùc Sôn. Vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån nhanh caùc ñoâ thò veä tinh coù chöùc naêng hoãn hôïp vaø ñaëc thuø rieâng, hoaït ñoäng töông ñoái ñoäc laäp ñeå hoã trôï vaø chia seû vôùi ñoâ thò trung taâm caùc chöùc naêng veà ñaøo taïo, coâng nghieäp, dòch vuï, nhaø ôû,... Trong ñoù, ñoâ thò Hoøa Laïc coù chöùc naêng chính veà khoa hoïc - coâng ngheä vaø ñaøo taïo. Ñoâ thò Sôn Taây laø ñoâ thò vaên hoaù lòch söû, du lòch nghæ döôõng, troïng taâm laø baûo toàn Thaønh coå Sôn Taây, laøng coå Ñöôøng Laâm vaø phaùt trieån môùi trung taâm phuïc vuï du lòch gaén vôùi hoà Xuaân Khanh, caùc dòch vuï ñaøo taïo, y teá. Ñoâ thò Xuaân Mai laø ñoâ thò dòch vuï - coâng nghieâp hoã trôï phaùt trieån tieåu thuû coâng nghieäp vaø heä thoáng laøng ngheà. Ñoâ thò Phuù Xuyeân laø ñoâ thò coâng nghieäp, ñaàu moái giao thoâng vaø trung chuyeån haøng hoaù. Ñoâ thò Soùc Sôn laø ñoâ thò phaùt trieån veà dòch vuï, khai thaùc tieàm naêng Caûng Haøng khoâng quoác teá Noäi Baøi, haønh lang kinh teá Coân Minh - Haø Noäi - Quaûng Ninh vaø vuøng caûnh quan nuùi Soùc. Khu vöïc ngoaïi thaønh seõ hình thaønh caùc vaønh ñai caây xanh gaén vôùi phaùt trieån caùc coâng vieân sinh thaùi coù quy moâ lôùn. Phaùt trieån caùc vuøng rau, hoa, caây caûnh cao caáp, thöïc phaåm saïch. Nhaân roäng caùc moâ hình caùc khu noâng nghieäp - coâng nghieäp coâng ngheä cao ñaõ vaø ñang hình thaønh taïi caùc huyeän Gia Laâm, Ñoâng AÏnh, Meâ Linh. Hình thaønh caùc khu du lòch sinh thaùi quy moâ lôùn taïi khu vöïc Ba Vì, Soùc Sôn, Höông Sôn, Quan Sôn. Hình thaønh caùc khu du lòch sinh thaùi quy moâ lôùn taïi khu vöïc Ba Vì, Soùc Sôn. Theo Quy hoaïch, döï kieán toång nhu caàu voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi thôøi kyø 2011-2015 laø töø 1.400 - 1.500 nghìn tyû ñoàng theo giaù thöïc teá (töông ñöông khoaûng 69 - 70 tyû USD) vaø khoaûng 2.500 - 2.600 nghìn tyû ñoàng (töông ñöông khoaûng 110-120 tyû USD) thôøi kyø 2016 - 2020./.

Soá

91

- 05.08.2011

18


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

QUY HOAÏCH CHUNG XAÂY DÖÏNG THUÛ ÑOÂ

GÔÕ NUÙT THAÉT CHO THÒ TRÖÔØNG BÑS HAØ NOÄI THAÏCH THAÛO thöïc hieän

Ngaøy 26/7, Quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ñeán naêm 2030 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050 ñaõ ñöôïc Thuû töôùng pheâ duyeät vaø ñöôïc coi laø moät söï kieän ñaëc bieät khoâng chæ rieâng vôùi Thuû ñoâ Haø Noäi maø vôùi caû nöôùc; ñaëc bieät vôùi caùc doanh nghieäp vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn. Nhaân dòp naøy, chuùng toâi ñaõ trao ñoåi vôùi oâng Nguyeãn Quoác Khaùnh - Chuû tòch HÑQT, Toáng Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Quaûng caùo vaø Truyeàn thoâng Quoác teá DTJ veà caûm nhaän cuûa oâng döôùi goùc nhìn cuûa moät doanh nghieäp baát ñoäng saûn. PHOÙNG VIEÂN: Thöa oâng, Söï kieän Quy hoaïch chung xaây döïng Thuû ñoâ Haø Noäi ñeán naêm 2030 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050 ñaõ ñöôïc Thuû töôùng pheâ duyeät, ñöôïc nhaän ñònh seõ laø moät yeáu toá quan troïng giuùp gôõ nuùt thaét cho thò tröôøng BÑS ñang trong tình traïng thieáu voán traàm troïng nhö hieän nay, yù kieán cuûa oâng nhö theá naøo veà söï kieän naøy?

OÂNG NGUYEÃN QUOÁC KHAÙNH - Chuû tòch HÑQT Toång Giaùm ñoác DTJ: Toâi raát

taâm ñaéc vôùi nhaän ñònh naøy! Phaân tích chi tieát sô boä laø, theo Quy hoaïch, khu vöïc ñoâ thò trung taâm ñöôïc phaùt trieån môû roäng töø khu vöïc noäi ñoâ veà phía Taây, Nam ñeán ñöôøng vaønh ñai 4 vaø veà phía Baéc vôùi khu vöïc Meâ Linh, Ñoâng Anh; phía Ñoâng ñeán khu vöïc Gia Laâm vaø Long Bieân. Toå chöùc khoâng gian ñoâ thò Haø Noäi seõ theo moâ hình chuøm ñoâ thò, goàm khu vöïc ñoâ thò trung taâm, 5 ñoâ thò veä tinh (Hoøa Laïc, Sôn Taây, Xuaân Mai,

Phuù Xuyeân vaø Soùc Sôn), caùc thò traán ñöôïc keát noái baèng heä thoáng giao thoâng ñöôøng vaønh ñai keát hôïp caùc truïc höôùng taâm, coù moái lieân keát vôùi maïng löôùi giao thoâng vuøng vaø quoác gia. Vieäc môû roäng khu vöïc noäi ñoâ vaø phaùt trieån 5 ñoâ thò veä tinh döï baùo seõ taïo neân nhöõng thay ñoåi veà giaù trò cuûa BÑS caùc khu vöïc naøy ? Baûn quy hoaïch taïo cô sôû vaø khieán caùc nhaø ñaàu tö yeân taâm “xuoáng tieàn” cho caùc döï aùn naèm trong khu vöïc quy hoaïch. Beân caïnh ñoù, vieäc di chuyeån truï sôû laøm vieäc cuûa moät soá cô quan Trung öông ra ngoaøi noäi ñoâ ñeán khu vöïc Meã Trì vaø Taây Hoà Taây ñeå taïo ñieàu kieän lieân heä thuaän lôïi vôùi truï sôû cuûa Trung öông Ñaûng, Quoác hoäi, Chuû tòch nöôùc vaø Chính phuû cuõng coù theå keùo theo söï di chuyeån choã ôû cuûa nhoùm caùn boä, coâng chöùc thuoäc caùc boä phaän di dôøi. Trong boái caûnh thò tröôøng traàm laéng vôùi nuùt thaét tieàn teä thì khi chính saùch quy hoaïch ñöôïc trieån khai seõ giuùp thò tröôøng giao dòch khôûi saéc hôn. Quy hoaïch thuû ñoâ ñöa ra moät böùc tranh toång theå veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät cuûa Haø Noäi trong töông lai. Nhìn

vaøo böùc tranh naøy, caùc hoä gia ñình coù theå xaùc ñònh choã ôû thuaän tieän cho nhu caàu cuûa caùc thaønh vieân cuõng nhö phuø hôïp vôùi ñònh höôùng chung cuûa toaøn thaønh phoá. Beân caïnh ñoù, haøng traêm döï aùn tröôùc bò taïm döøng chôø quy hoaïch thì nay, khi ñaõ quy hoaïch cuï theå coù theå tieáp tuïc trieån khai, giuùp ñaåy maïnh tieán ñoä caùc döï aùn vaø taêng nguoàn cung cho thò tröôøng. Nhöõng ñònh höôùng phaùt trieån ñoâ thò ñöôïc kyø voïng sau khi trieån khai seõ ñem laïi cho hoaït ñoäng kinh doanh, ñaàu tö baát ñoäng saûn Haø Noäi theâm nhieàu cô hoäi vaø trieån voïng môùi, taùc ñoäng tích cöïc vaøo tình traïng thò tröôøng voán ñang beá taéc. Ñoàng thôøi, goùp phaàn laøm cho thò tröôøng baát ñoäng saûn Haø Noäi phaùt trieån beàn vöõng vaø trôû veà gaàn hôn vôùi caùc giaù trò thöïc cuûa noù, ñaùp öùng nhu caàu tìm kieám choã ôû vaø ñaàu tö chính ñaùng cuûa ngöôøi daân.

Xin caûm ôn vaø chia seû vôùi oâng, hi voïng thò tröôøng vaø doanh nghieäp baát ñoäng saûn sôùm oån ñònh vaø phaùt trieån maïnh meõ, phaùt huy heát tieàm naêng voán coù!

19

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

CHUNG CÖ AN THÒNH

DÖÏ AÙN ÑAÀU TIEÂN DAØNH CHO NGÖÔØI THU NHAÄP THAÁP TÆNH KHAÙNH HOAØ T. HIEÂN

Uyû Ban Nhaâ n Daâ n thaø n h phoá Nha Trang chaáp thuaän ñaàu tö xaây döïng Chung cö thu nhaä p thaá p An Thònh nhaèm bình oån giaù nhaø ôû, taïo nguoàn cung nhaø ôû oån ñònh cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp treân ñòa baøn thaønh phoá Nha Trang, ñaûm baûo cho ngöôøi daân ñöôïc höôûng caùc lôïi ích töø phuùc lôïi coâng coäng vaø an sinh xaõ hoäi, goùp phaàn chænh trang boä maët ñoâ thò.

Ngaøy 29/7/2011, Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Soâng Hoàng Nha Trang ñaõ khôûi coâng xaây döïng coâng trình Chung cö thu nhaäp thaáp An Thònh taïi ñöôøng Ngoâ Gia Khaûm, khu AT, phöôøng Vónh Haûi, Thaønh phoá Nha Trang vôùi toång soá voán ñaàu tö khoaûng 65 tyû ñoàng. Toøa nhaø cuûa coâng trình cao 9 taàng, 02 thang maùy vaø 03 caàu thang boä, goàm 120 caên hoä ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát roäng 2.496m2, toång dieän tích saøn xaây döïng 10.306m2. Taàng treät laø nôi sinh hoaït coäng ñoàng, phoøng quaûn lyù chung cö, phoøng baûo veä vaø nhaø ñeå xe. 8 taàng laàu laø caên hoä, moãi taàng coù 15 caên hoä dieän tích töø 57m2 ñeán 70 m2, moãi caên hoä coù 2 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng aên, loâ-gia, khu beáp vaø khu veä sinh. Vôùi thieát keá hôïp lyù, thaân thieän moâi tröôøng, khoâng gian thoâng thoaùng, giaûm

Phoái caûnh chung cö thu nhaäp thaáp An Thònh

thieåu nhu caàu söû duïng naêng löôïng trong toaøn toøa nhaø, xung quanh chung cö coù loái ñi noäi boä keát hôïp saân vöôøn caây xanh. Heä thoáng caáp ñieän, caáp thoaùt nöôùc, truyeàn hình caùp, thoâng tin lieân laïc, phoøng chaùy chöõa chaùy ñaït tieâu chuaån. Ngoaøi ra, chuû ñaàu tö, ñôn vò tö vaán thieát keá vaø ñôn vò thi coâng aùp duïng caùc giaûi phaùp toái öu trong thieát keá, phöông phaùp tieân tieán trong thi coâng ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä, giaûm thieåu chi phí nhaèm giaûm giaù thaønh saûn phaåm, ñaùp öùng nhu caàu vaø phuø hôïp vôùi “tuùi tieàn” cuûa ngöôøi daân thu nhaäp thaáp taïi khu vöïc ñoâ thò. Döï kieán thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình vaøo quyù III naêm 2013, vôùi giaù baùn phaàn sôû höõu rieâng töø 7trieäu ñoàng/m2, ngöôøi mua ñöôïc kyù hôïp ñoàng sau khi xaây döïng xong phaàn moùng vaø noäp tieàn theo tieán ñoä.

Coâng ty TNHH MTV Soâng Hoàng Nha Trang laø ñôn vò thaønh vieân cuûa Toång coâng ty CP Soâng Hoàng tröïc thuoäc Boä Xaây döïng. Chung cö ñaõ thöïc hieän vaø ñöa vaøo söû duïng: - Chung cö Chôï Ñaàm - Nha Trang: - Chung cö soá 04 Yersin, thaønh phoá Nha Trang - Chung cö soá 02 Leâ Hoàng Phong - Nha Trang - Chung cö Vónh Phöôùc - Nha Trang - Chung cö Höng Phuù, phöôøng Vónh Haûi, Nha Trang

Soá

91

- 05.08.2011

20


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN

Ñeán vôùi Khu ñoâ thò môùi beân soâng Kyø Cuøng - Laïng Sôn

BUØI TÖÔØNG

Khu ñoâ thò môùi Nam Hoaøng Ñoàng 1 ôû Thaønh phoá Laïng Sôn, tænh Laïng Sôn, caùch chôï Kyø Löøa 1 km veà phía Taây Baéc vaø caùch cöûa khaåu Höõu Nghò 15 km veà phía Nam. Khu ñoâ thò roäng treân 57ha naøy naèm beân quoác loä 1A coù vò trí ñaéc ñòa, raát thuaän tieän cho vieäc giao löu kinh teá vôùi Trung Quoác, Haø Noäi vaø laø caàu noái cuûa söï phaùt trieån kinh teá vôùi caùc nöôùc ASIAN. Khu ñoâ thò Nam Hoaøng Ñoàng 1 ñöôïc khôûi coâng töø 25/5/2008 do Coâng ty coå phaàn Saûn xuaát thöông maïi Laïng Sôn vaø 3 ñôn vò cuûa nöôùc ngoaøi cuøng xaây döïng. Khu ñoâ thò ñaõ thi coâng xong phaàn haï taàng nhö: ñieän, nöôùc, vieãn thoâng, hoà ñieàu hoøa… Ñöôøng noäi khu ñoâ thò chieám gaàn 30% toång dieän tích, ñöôøng nhoû raûi ñaù, truïc ñöôøng chính thaûm nhöïa. Dieän tích xaây döïng nhaø ôû 17,46ha - chieám 31% toång quyõ ñaát.

theå thao… cho cö daân soáng ôû ñaây. Khu Nam Hoaøng Ñoàng 1 do Saøn giao dòch Baát ñoäng saûnTimesland, moät saøn coù uy tín taïi khu vöïc ñöa ra thò tröôøng. Döï aùn Nam Hoaøng Ñoàng 1 ñöôïc ñaàu tö treân 500 tyû ñoàng, vôùi treân 1.000 oâ ñaát nhaø ôû roäng töø 85 - 110m2 vaø treân 400 loâ ñaát bieät thöï roäng töø 250 - 350 m2. Nam Hoaøng Ñoàng 1 (Laïng Sôn) laø ñoâ thò coù nhieàu öu ñieåm: thuaän lôïi veà giao thoâng, kinh teá maäu dòch, coù moâi tröôøng soáng hoaøn haûo nhö vöôøn

hoa caây xanh, hoà nöôùc neân khoâng khí luoân trong saïch vaø maùt meû. Ñeán vôùi Nam Hoaøng Ñoàng 1, moïi ngöôøi coù ñieàu kieän ñöôïc chieâm ngöôõng nuùi Maãu Sôn quanh naêm maùt meû, soâng Kyø Cuøng uoán löôïn quanh co, ñoäng Tam Thanh, chuøa Tieân, nuùi Voïng phu vôùi tích chuyeän naøng Toâ Thò ñöùng chôø choàng hoùa ñaù, vôùi cöûa khaåu Ñoàng Ñaêng - moät trung taâm buoân baùn saàm uaát; ngoaøi ra, coøn coù saân goân,… laø nôi coù nhieàu danh lam thaéng caûnh vaø quyeán ruõ.

Khu ñoâ thò Nam Hoaøng Ñoàng 1 laø trung taâm haønh chính cuûa Thaønh phoá Laïng Sôn, ñöôïc xaây döïng nhö moät khu sinh thaùi coù trung taâm thöông maïi roäng 2,7ha, cao 18 taàng; coù caùc tröôøng maàm non, tieåu hoïc vaø trung hoïc phoå thoâng treân dieän tích 7,3ha; coù beänh vieän cao caáp, coù trung taâm böu ñieän, hoà nöôùc ñieàu hoøa, coâng vieân caây xanh, saân theå thao treân dieän tích gaàn 11ha phuïc vuï caùc tieän ích vui chôi giaûi trí,taäp theå duïc

21

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN nhaân laøm ñaàu moái thu mua taøi nguyeân, coù cam keát veà vieäc keâ khai, noäp thueá taøi nguyeân cho toå chöùc caù nhaân khai thaùc taøi nguyeân nhoû leû. Ñoái vôùi nhöõng toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä chöùng töø, soå saùch theo quy ñònh thì giaù tính thueá taøi nguyeân khoâng ñöôïc thaáp hôn giaù tính thueá taøi nguyeân cuûa quy ñònh naøy. Trong quaù trình thöïc hieän, giaù tính thueá taøi nguyeân quy ñònh taïi quyeát ñònh naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh hoaëc boå sung neáu coù bieán ñoäng taêng hoaëc giaûm töø 20% trôû leân hoaëc coù loaïi taøi nguyeân môùi phaùt sinh./.

HOAØNG THÒ HOØA

Khôûi ñoäng daây chuyeàn luyeän theùp trieäu taán/ naêm

An Giang: Quy ñònh giaù tính thueá taøi nguyeân UBND tænh An Giang vöøa ban haønh Quyeát ñònh soá 22/2011/ QÑ-UBND (ngaøy 3/6/2011) quy ñònh veà giaù tính thueá taøi nguyeân thieân nhieân aùp duïng vôùi 8 loaïi taøi nguyeân thuoäc 4 nhoùm: ñaát, caùt, ñaù xaây döïng vaø nöôùc thieân nhieâ n treâ n ñòa baø n tænh An Giang. Theo ñoù giaù tính thueá ñoái vôùi ñaát khai thaùc ñeå san laáp maët baèng, xaây laép coâng trình laø 20.000ñoàng/m3; ñaát laøm gaïch ngoù i laø 35.000ñoà n g/m 3; caù t san laá p maët baèng (bôm) laø 6.000ñoàng/m3; caùt xaây döïng 17.000ñoàng/m3; ñaù xaây döïng 55.000ñoàng/m3; nöôùc khoaùng thieân nhieân 150.000ñoàng/m3; nöôùc maët 2.000ñoàng/ m3; nöôùc ngaàm (gieáng khoan, gieáng ñaøo) 33.000ñoàng/m3. Quyeát ñònh ñònh naøy cuõng neâu roõ, giaù tính thueá neâu treân ñöôïc aùp duïng ñeå tính thueá taøi nguyeân ñoái vôùi caùc toå chöùc, caù

Soá

91

- 05.08.2011

22

nhaân khai thaùc taøi nguyeân treân ñòa baøn tænh An Giang nhöng khoâng baùn ra, hoaëc khoâng thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä soå saùch, chöùng töø theo quy ñònh; Toå chöùc, caù nhaân noäp thueá taøi nguyeân theo phöông phaùp aán ñònh hoaëc theo saûn löôïng khai thaùc nhöng khoâng coù ñuû caên cöù ñeå xaùc ñònh giaù baùn taøi nguyeân; vaø toå chöùc, caù

Ngaø y 18/6/2011 taï i khaù c h saïn Legend Saøi Goøn, TP.HCM ñaõ dieãn ra Leã kyù keát hôïp ñoàng cung caá p thieá t bò cho daâ y chuyeàn luyeän theùp coâng suaát 1trieäu taán phoâi/naêm giöõa Coâng ty Coå phaàn Gang theùp Nghi Sôn vôùi Taäp ñoaøn Tenova vaø Danieli - Ñaây laø hai nhaø saûn xuaát vaø cung caáp thieát bò luyeän caùn theùp noåi tieáng vaø uy tín haøng ñaàu theá giôùi. OÂng Nguyeãn Baûo Giang, Chuû tòch HÑQT - Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå Phaàn Gang theùp Nghi Sôn cho bieát: vôùi ñònh höôùng phaùt trieån vì söï beàn vöõng, giaûm thieåu toái ña oâ nhieãm moâi tröôøng, Coâng ty Coå phaàn Gang theùp Nghi Sôn choïn coâng ngheä Consteel laø coâng ngheä ñoäc


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN quyeàn cuûa Coâng ty Tenova cho loø ñieän luyeän theùp. Coâng ngheä naøy giuùp pheá lieäu ñöôïc naïp lieân tuïc qua heä thoáng saáy lieäu baèng nguoàn nhieät thoaùt ra töø loø. Qua ñoù, ruùt ngaén thôøi gian naáu luyeän, vaø giaûm hôn 20% ñieän naêng tieâu hao so vôùi loø luyeän truyeàn thoáng, cuõng nhö caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cho coâng nhaân vaän haønh. Beân caïnh ñaàu tö loø ñieän hieän ñaïi, Coâng ty Coå phaàn Gang theùp Nghi Sôn cuõng ñaàu tö loø tinh luyeän (LF) vaø maùy ñuùc lieân tuïc 5 doøng cuûa Coâng ty Danieli nhaèm môû roäng khaû naêng saûn xuaát caùc maùc theùp khaùc nhau; cuõng nhö naâng cao chaát löôïng maùc theùp saûn xuaát ñaûm baûo cung caáp phoâi cho saûn xuaát theùp xaây döïng chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu caùc coâng trình lôùn cuûa Vieät Nam cuõng nhö xuaát khaåu. Ñaëc bieät, döï aùn saûn xuaát phoâi theùp cuûa Coâng ty Coå phaàn Gang theùp Nghi Sôn ñi vaøo saûn xuaát, haøng naêm seõ cung caáp haøng trieäu taán phoâi cho thò tröôøng, giaûm ñaùng keå phoâi nhaäp khaåu, goùp phaàn tieát giaûm nhaäp sieâu cuûa Chính phuû, thuùc ñaáy tieán trình ñaàu tö vaøo Khu kinh teá Nghi Sôn, ñoùng goùp vaøo nguoàn thu ngaân saùch cuûa tænh Thanh Hoùa cuõng nhö taïo haøng nghìn coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân trong vuøng döï aùn.

döïng vaø phaùt trieån khu Ñoâ thò môùi Nghóa Ñoâ thaønh khu ñoâ thò hieän ñaïi, coù baûn saéc, ñoàng boä caùc coâng trình kieán truùc vaø heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñaït tieâu chuaån cao, coù ñieàu kieän laøm vieäc, sinh hoaït vaø moâi tröôøng soáng chaát löôïng cao, ñaùp öùng yeâu caàu veà nhaø ôû cuûa ngöôøi daân ñoâ thò vaø nhaø ôû phuïc vuï di daân giaûi phoùng maët baèng theo quy ñònh cuûa UBND Thaønh phoá; Ñoàng thôøi, hoaøn thieän khoâng gian kieán truùc caûnh quan cuûa khu ñoâ thò, haøi hoøa vaø gaén keát vôùi toång theå caûnh quan chung taïi khu vöïc phaùt trieån ñoâ thò phía Taây Hoà Taây. Trong ñoù, treân cô sôû baûn ñoà quy hoaïch söû duïng ñaát, tyû leä 1/500 Khu ñoâ thò môùi Nghóa Ñoâ ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, ñieàu chænh chæ tieâu quy hoaïch kieán truùc vaø boá cuïc quy hoaïch toång maët baèng goàm caùc chöùc naêng söû duïng laø Nhaø ôû chung cö taïi caùc oâ ñaát kyù hieäu CT1, CT2, CT3 vaø CX2

nhö sau: OÂ ñaát kyù hieäu CT1 dieän tích ñaát 5.346 m2, taàng cao 17 taàng, daân soá 540 ngöôøi; OÂ ñaát kyù hieäu CT2 (goàm caùc coâng trình kyù hieäu CT2A-CT2B-CT2C) coù dieän tích ñaát 14.217 m2, taàng cao 19 ñeán 25 taàng, daân soá 1.619 ngöôøi; OÂ ñaát kyù hieäu CT3 dieän tích ñaát: 4.334 m2, taàng cao 3 taàng ñeán 21 taàng, daân soá 908 ngöôøi; Coù chöùc naêng söû duïng laø Caây xanh theå thao vôùi OÂ ñaát kyù hieäu CX2-A (dieän tích ñaát 4.334 m2); vaø coù chöùc naêng söû duïng laø Caây xanh vôùi OÂ ñaát kyù hieäu CX2-B (dieän tích ñaát 1.558 m2). Rieâng Quyeát ñònh soá 3136/QÑ-UBND veå pheâ duyeät ñieàu chænh cuïc boä quy hoaïch chi tieát phaàn coøn laïi Khu ñoâ thò môùi Caàu Giaáy neâu roõ: Theo Quy hoaïch chi tieát phaàn coøn laïi Khu ñoâ thò môùi Caàu Giaáy tyû leä 1/500 ñaõ ñöôïc UBND Thaønh phoá pheâ duyeät, loâ ñaát do Coâng ty coå phaàn Phan Nguyeãn nghieân cöùu laäp döï aùn ñaàu

Ñöôïc bieát, Döï aùn Gang theùp Nghi Sôn, do Coâng ty Coå phaàn Gang theùp Nghi Sôn laøm chuû ñaàu tö, naèm trong Khu Coâng nghieäp Luyeän kim thuoäc Khu kinh teá Nghi Sôn (tænh Thanh Hoùa). Döï aùn coù toång möùc ñaàu tö treân 3.000 tyû ñoàng, goàm moät loø ñieän luyeän theùp coâng suaát 120 taán/ meû vaø moät caûng bieån nöôùc saâu coù coâng suaát xeáp dôõ treân 2 trieäu taán/naêm. Döï kieán sau 22 thaùng xaây döïng, döï aùn seõ cho ra loø meû theùp ñaàu tieân./.

HAØ TROÏNG

Haø Noäi: Ñieàu chænh quy hoaïch khu ñoâ thò môùi Ñaàu thaùng 7/2011, UBND TP Haø Noäi ñaõ ban haønh quyeát ñònh soá 3137/QÑ-UBND, pheâ duyeät ñieàu chænh toång theå Quy hoaïch chi tieát Khu ñoâ thò môùi Nghóa Ñoâ, taïi xaõ Coå Nhueá, xaõ Xuaân Ñænh (huyeän Töø Lieâm); phöôøng Xuaâ n La (quaä n Taâ y Hoà ) . Vaø quyeát ñònh soá 3136/QÑ-UBND, pheâ duyeät ñieàu chænh cuïc boä quy hoaïch chi tieát phaàn coøn laïi Khu ñoâ thò môùi Caàu Giaáy, Theo Quyeát ñònh soá 3137/QÑ-UBND: Quy hoaïch ñöôïc ñieàu chænh nhaèm xaây

23

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN tö thuoäc oâ quy hoaïch kyù hieäu D32, coù chöùc naêng laø ñaát cô quan, vaên phoøng vaø chæ tieâu quy hoaïch kieán truùc chung toaøn oâ vôùi maät ñoä xaây döïng: 32,4%, taàng cao trung bình laø 9 taàng, heä soá söû duïng ñaát 2,7 laàn; Nay ñieàu chænh cuïc boä loâ ñaát do Coâng ty coå phaàn Phan Nguyeãn nghieân cöùu laäp döï aùn ñaàu tö thaønh chöùc naêng hoãn hôïp (vaên phoøng laøm vieäc cuûa Baùo Gia ñình vaø Xaõ hoäi, dòch vuï thöông maïi vaø caên hoä ñeå baùn) vôùi caùc chæ tieâu quy hoaïch kieán truùc: Dieän tích loâ ñaát khoaûng 1.640m2, maät ñoä xaây döïng khoái ñeá laø # 72%, maät ñoä xaây döïng khoái thaùp laø #55%, coâng trình cao 25 taàng (chöa bao goàm taàng haàm, kyõ thuaät vaø taàng maùi)./.

HAØ BÌNH THUAÄN

Ñaåy nhanh tieán ñoä tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò UBND Thaønh phoá Haø Noäi vöøa ban haønh Vaên baûn soá 5407/ UBND-GT veà ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng Döï aùn tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò thí ñieåm treân ñòa baøn Thaønh phoá Haø Noäi, ñoaïn Nhoån - Ga Haø Noäi vaø Döï aùn caûi taïo, naâng caáp, môû roäng QL32 ñoaïn Caàu Dieãn - Nhoån. Theo ñoù, UBND Thaønh phoá yeâu caàu Ban Döï aùn ñöôøng saét ñoâ thò Haø Noäi, caùc sôû, ngaønh lieân quan, UBND caùc quaän, huyeän: Ba Ñình, Ñoáng Ña, Caàu Giaáy, Hoaøn Kieám, Töø Lieâm nghieâm tuùc thöïc hieän noäi dung keát luaän cuoäc hoïp giao ban tieán ñoä thöïc hieän Döï aùn tuyeán ñöôøng saét

Soá

91

- 05.08.2011

24

ñoâ thò thí ñieåm Thaønh phoá Haø Noäi, ñoaïn Nhoån - Ga Haø Noäi taïi thoâng baùo soá 169/ TB-UBND ngaøy 28/6/2011; kieåm tra, ñoân ñoác nhaø thaàu Vinaconex taêng cöôøng nhaân löïc, vaät löïc, ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng, hoaøn thaønh goùi thaàu 4 - haï taàng kyõ thuaät ñeàpoâ trong thaùng 4/2012;. UBND huyeän Töø Lieâm chæ ñaïo Trung taâm Phaùt trieån quyõ ñaát huyeän vaø UBND caùc xaõ lieân quan khaån tröông hoaøn thaønh vieäc ñieàu tra, kieåm ñeám, xaùc nhaän nguoàn goác ñaát ñai, nhaân khaåu, pheâ duyeät 75 phöông aùn coøn laïi. Giaûi phoùng maët baèng khu vöïc ñeàpoâ vaø ñöôøng daãn ñeán Nhoån xong trong thaùng 7/2011. Rieâng Döï aùn caûi taïo, naâng caáp, môû roäng QL32 ñoaïn Caàu Dieãn - Nhoån, UBND Thaønh phoá giao Sôû Giao thoâng vaän taûi chæ

ñaïo, ñoân ñoác caùc nhaø thaàu taêng cöôøng nhaân löïc, vaät löïc ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng, chaäm nhaát 30/7/2011 thoâng xe kyõ thuaät toaøn tuyeán; chuû ñoäng laøm vieäc vôùi caùc sôû, ngaønh, cô quan lieân quan cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi ñeå ñeà xuaát, baùo caùo vieäc ñieàu chænh toång möùc ñaàu tö, phaân boå nguoàn voán ñaàu tö; cung caáp ñuû hoà sô, taøi lieäu veà thu hoài ñaát boå sung (haïng muïc coáng baûn 3m x 2,5m thoaùt nöôùc ra Soâng Nhueä vaø 04 vò trí xaây keø ñaù gia coá loøng soâng) vaø laøm vieäc vôùi UBND huyeän Töø Lieâm ñeå sôùm coù thoâng baùo thu hoài ñaát boå sung vaø caùc hoà sô lieân quan laøm caên cöù ñeå Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng thaåm ñònh, trình thu hoài ñaát boå sung theo quy ñònh; chuû ñoäng laøm vieäc vôùi caùc cô quan lieân quan cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi sôùm thoáng nhaát phöông aùn cuï theå ñeå toå chöùc thi coâng caùc coáng, haøo kyõ thuaät qua ñöôøng saét./.

TRAÀN VAÊN HOA

Coâng boá giaù ñaát boài thöôøng hoã trôï döï aùn UBND TP.HCM vöøa ban haønh Coâng vaên soá 3028/UBND-ÑTMT veà ñôn giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï trong döï aùn xaây döïng tröôøng Tieåu hoïc An Phuù , phöôø n g An Phuù . Theo ñoù, möùc giaù chung ñeå tính boài thöôø n g, hoã trôï laø 3.076.400 ñoàng/m2. Theo Coâ n g vaê n soá 3029/UBNDÑTMT do UBND TP.HCM banhaønh veà boå sung ñôn giaù ñaát ôû ñeå tính boài thöôøng, hoã trôï trong döï aùn naâng caáp ñoâ thò Thaønh phoá soá 2 treân ñòa baøn phöôøng 16, vaø phöôøng 18 taïi quaän 4: Giaù ñaát maët tieàn ñöôøng Toân Thaát Thuyeát (ñoaïn töø Xoùm Chieáu ñeán Nguyeãn Thaàn Hieán) coù giaù 53,884 trieäu ñoàng/m2; Heûm 66 Toân Thaát Thuyeát (heûm xi maêng caáp 1, vò trí 4) coù giaù 23,004 trieäu ñoàng/m2; Heûm xi maêng caáp 2, vò trí 3 coù giaù 22,013 trieäu ñoàng/ m2; Heûm xi maêng caáp 2, vò trí 4 coù giaù 21,058 ñoàng/m2. Cuûng theo vaên baûn UBND TP.HCM ban haønh, ñôn giaù ñaát tính boài thöôøng, hoã trôï döï aùn ñaàu tö xaây döïng bôø keø ngaên trieàu, choáng ngaäp treân ñòa baøn phöôøng 7, quaän 8 taïi ñöôøng Phaïm Theá Hieån: Maët tieàn ñöôøng (töø caàu Baø Taøng ñeán cuoái ñöôøng) laø 26,889 trieäu ñoàng/m2; Heûm caáp 1, vò trí 2, heøm xi maêng roäng töø 3m5m laø 11,969 trieäu ñoàng/m2; Heûm caáp 1, vò trí 3, heûm xi maêng roäng töø 2m ñeán döôùi 3m laø 10,195 trieäu ñoàng/m2; Heûm caáp 1, vò trí 4, heûm xi maêng roäng döôùi 2m laø 10,300 trieäu ñoàng/m2. Taïi ñöôøng Trònh Quang Nghò: Maët tieàn ñöôøng laø 10,300 trieäu ñoàng/m2; Heûm caáp 1, vò trí 4, heûm xi maêng roäng döôùi 2m laø 7,200 trieäu ñoàng/m2. Taïi ñöôøng Ñình An Taøi: Maët tieàn ñöôøng laø 9,354 trieäu ñoàng/m2. Ñoái vôùi ñaát noâng nghieäp (thuaàn): Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 200.000 ñoàng/m2; Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây haøng naêm vò trí maët tieàn laø 300.000 ñoàng/m2; Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm vò trí khoâng maët tieàn laø 250.000 ñoàng/m2; Giaù ñaát noâng nghieäp troàng caây laâu naêm vò trí maët tieàn laø 375.000 ñoàng/m2. Rieâng giaù ñaát ôû trung bình khu vöïc ñeå tính hoã trôï ñaát noâng nghieäp xen keõ khu daân cö laø 2,955 trieäu ñoàng/m2. Möùc hoã trôï thöïc hieän theo quy ñònh taïi Quyeát ñònh soá 35/2010/QÑUBND ngaøy 28/5/2010 cuûa UBND thaønh phoá ban haønh Quy ñònh veà boài thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö khi Nhaø nöôùc thu hoài


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN ñaát treân ñòa baøn TP.HCM. Ñoái vôùi ñôn giaù ñaát ôû tính boài thöôøng, hoã trôï döï aùn xaây döïng Tröôøng Maãu giaùo phöôøng 4, quaän 4, UBND TP.HCM quy ñònh: Heûm nhöïa 266 ñöôøng Toân Ñaûn (heûm caáp coøn laïi, vò trí 3) laø 25,236 trieäu ñoàng/m2; Heûm nhöïa caáp coøn laïi, vò trí 4 ñöôøng 43 (heûm 266/51 ñöôøng Toân Ñaûn cuõ) laø 24,111 trieäu ñoàng/m2; Heûm nhöïa cuït caáp coøn laïi, vò trí 4 ñöôøng 43 (heûm 266/51 ñöôøng Toân Ñaûn cuõ) laø 20,189 trieäu ñoàng/m2; Heûm nhöïa, caáp coøn laïi vò trí 3 ñöôøng soá 9 (heûm 129F ñöôøng Beán Vaân Ñoàn cuõ) laø 25,857 trieäu ñoàng/m2; Heûm nhöïa cuït caáp coøn laïi vò trí 3 ñöôøng soá 9 (heûm 129F ñöôøng Beán Vaân Ñoàn cuõ) laø 20,236 trieäu ñoàng/m2./.

NGUYEÃN THÒ THU THUÙY

Cuï theå theo quyeát ñònh naøy, töø ngaøy 1/7/2011, caùc loaïi xe lam, xe boâng sen, xe coâng noâng, maùy keùo coù möùc thu veù laø 4.000 ñoàng/löôït, veù thaùng laø 120.000 ñoàng/thaùng, veù quyù laø 300.000ñoàng/quyù; Xe döôùi 12 gheá ngoài, xe taûi coù taûi troïng döôùi 2taán vaø caùc loaïi buyùtvaän taûi khaùch coâng coäng coù möùc thu 10.000ñoàng/löôït, 300.000ñoàng/thaùng, 800.000ñoàng/quyù; Xe töø 12 gheá ngoài ñeán 30 gheá ngoài, xe taûi coù taûi troïng töø 2 taán ñeán döôùi 4 taán coù möùc thu 15.000ñoàng/löôït, 450.000ñoàng/ thaùng, 1.200.000ñoàng/quyù; Xe töø 31 gheá ngoài trôû leân, xe taûi coù taûi troïng töø 4 taán ñeán döôùi 10 taán coù möùc thu 22.000 ñoàng/löôït, 660.000ñoà n g/thaù n g, 1.800.000ñoà n g/ quyù; Xe taûi coù taûi troïng töø 10taán ñeán döôùi 18taán vaø xe chôû haøng baèng Container 20 feet coù möùc thu 40.000ñoàng/löôït,

1.200.000ñoàng/thaùng, 3.200.000ñoàng/ quyù; Xe taûi coù taûi troïng töø 18 taán trôû leân vaø xe chôû haøng baèng Container 40 feet coù möùc thu 80.000ñoàng/löôït, 2.400.000ñoàng/thaùng, 6.500.000ñoàng/ quyù. Theo Hieä p hoä i Vaä n taû i haø n g hoù a TP.HCM, vieäc taêng phí giao thoâng vaøo thôøi ñieåm naøy seõ ñaåy giaù cöôùc vaän taûi haøng hoùa leân cao, keùo giaù haøng hoùa dòch vuï taêng theo, gaây khoù khaên cho doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng./.

NGUYEÃN TROÏNG MINH HOAØNG

Quaûn lyù kinh phí hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû Ngaø y 14/07/2011, Boä Taø i chính ban haønh Thoâng tö soá 106/2011/TT-BTC höôùng daãn vieäc quaûn lyù, söû duïng kinh phí quaûn lyù thöïc hieän chính saùch hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû theo Quyeát ñònh soá 67/2010/QÑ-TTg ngaøy 29/10/2010 veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Quyeát ñònh 167/2008/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà chính saùch hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû. Thoâng tö quy ñònh roõ, kinh phí thöïc hieän chính saùch hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû phaûi ñöôïc caùc toå chöùc, cô quan quaûn lyù chaët cheõ, chi tieâu ñuùng tieán ñoä, ñuùng muïc ñích, coù hieäu quaû, ñaûm baûo tieát kieäm, ñoàng thôøi ñöôïc thöïc hieän töø ngaøy Quyeát ñònh 67/2010/QÑ-TTg coù hieäu löïc (ngaøy 25/12/2010). Trong ñoù, UBND caùc tænh,

Töø 1/7/2011, TPHCM taêng phí dòch vuï ñöôøng boä Theo quyeát ñònh ñieàu chænh möùc thu phí söû duïng dòch vuï ñöôøng boä taïi caùc traïm thu phí treân xa loä Haø Noäi, ñöôøng Kinh Döông Vöông vaø traïm thu phí caà u Bình Trieä u 2 do UBND TP.HCM ban haønh seõ coù möùc taêng dao ñoäng töø 10% ñeán treân 100%; trong ñoù, chuû yeáu laø aùp duïng vôùi caùc loaïi xe treân 31 choã ngoài, xe taûi coù taûi troïng töø 4 taán ñeán döôùi 10 taán.

25

Soá

91

- 05.08.2011


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông chuû ñoäng söû duïng ngaân saùch ñòa phöông ñeå boá trí kinh phí quaûn lyù trieån khai thöïc hieän chính saùch hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû vôùi möùc toái ña khoâng quaù 0,5 % toång soá chi phí ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï vaø voán vay Ngaân haøng Chính saùch xaõ hoäi ñeå thöïc hieän chính saùch theo quy ñònh. Treân cô sôû soá kinh phí quaûn lyù thöïc hieän chính saùch hoã trôï hoä ngheøo veà nhaø ôû dongaân saùch ñòa phöông boá trí, UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông quyeát ñònh pheâ duyeät phöông aùn phaân boá kinh phí quaûn lyù vaø giao cho Sôû Taøi chính thoâng baùo kinh phí quaûn lyù cho caùc cô quan, toå chöùc lieân quan ôû caáp tænh vaø boå sung coù muïc tieâu cho ngaân saùch caáp huyeän. Caên cöù vaøo möùc kinh phí ñöôïc UBND tænh giao, UBND caáp huyeän quyeát ñònh phaân boå kinh phí vaø giao phoøng Taøi chính - Keá hoaïch thoâng baùo kinh phí quaûn lyù cho caùc cô quan, toå chöùc coù lieân quan vaø töøng xaõ treân ñòa baøn. Treân cô sôû möùc kinh phí ñöôïc giao, UBND caáp xaõ vaø caùc cô quan, ñôn vò söû duïng kinh phí caên cöù vaøo caùc cheá ñoä tieâu chuaån ñònh möùc chi tieâu hieän haønh vaø caùc noäi dung chi theo quy ñònh ñeå laäp döï toaùn kinh phí ñöôïc giao theo caùc nhoùm muïc chi göûi cô quan taøi chính vaø Kho baïc nhaø nöôùc ñeå phoái hôïp toå chöùc chi tieâu theo quy ñònh. UBND caáp xaõ môû taøi khoaûn tieàn göûi ñeå quaûn lyù, thanh toaùn rieâng khoaûn kinh phí naøy vaø quyeát toaùn vôùi ngaân saùch caáp huyeän, khoâng quyeát toaùn vaøo ngaân saùch caáp xaõ. Thoâng tö naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 28/08/2011./.

NGUYEÃN THÒ THU THUÙY

Ñaáu giaù coå phaàn ngaân haøng phaùt trieån nhaø ÑBSCL Ngaøy 15/6/2011, Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 1324/QÐNHNN veà giaù khôûi ñieåm ñeå baùn ñaáu giaù coå phaàn laàn ñaàu cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Theo quyeá t ñònh naø y , Thoá n g ñoá c Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ quyeát ñònh giaù khôûi ñieåm ñeå baùn ñaáu giaù coå phaàn laàn ñaàu cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø 11.000ñoàng/coå phaàn. Caên cöù giaù khôûi ñieåm naøy, Ban Chæ ñaïo coå phaàn hoùa, Hoäi ñoàng thaønh vieân, Toång Giaùm ñoác Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù traùch nhieäm thöïc hieän caùc coâng vieäc tieáp theo

Soá

91

- 05.08.2011

26

ñeå coå phaàn hoùa Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long theo ñuùng thôøi haïn vaø quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 109/2007/NÐ-CP ngaøy 26/6/2007 cuûa Chính phuû veà chuyeån ñoåi doanh nghieäp 100% voán Nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn vaø caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan./.

KIEÂN THÒ MYÕ DUYEÂN

Öu ñaõi baùn vaøng göûi tieát kieäm taïi HDBank Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Phaùt Trieån Nhaø TP.HCM (HDBank) vöøa coâng boá: töø nay ñeán heát 31/12/2011, HDBank seõ mua vaøng cuûa khaùch haøng vôùi giaù cao hôn 0,15% giaù mua vaø n g do HDBank nieâ m yeá t taïi thôøi ñieåm khaùch haøng baùn

vaøng. Trong ñoù, khaùch haøng höôûng öu ñaõi theo chöông trình naøy vaãn ñöôïc tham gia caùc chöông trình khuyeán maïi hieän haønh khi göûi tieát kieäm baèng tieàn ñoàng Vieät Nam taïi HDBank. Tröôùc ñoù, HDBank cuõng ra maét Theû tín duïng quoác teá HDBank MasterCard. Ñaây laø phöông tieän thanh toaùn quoác teá tích hôïp nhieàu öu ñieåm nhö: chi tieâu tröôùc - traû tieàn sau, hoaøn toaøn mieãn laõi trong 45 ngaøy; ñöôïc tích luõy ñieåm thöôûng, an toaøn vaø thuaän tieän trong moïi giao dòch thanh toaùn haøng hoùa, dòch vuï taïi caùc sieâu thò, cöûa haøng, nhaø haøng, khaùch saïn, ñaïi lyù veù maùy bay, khu du lòch chaáp nhaän theû MasterCard; duøng ñeå ruùt tieàn maët taïi caùc maùy ATM coù logo Master treân toaøn theá giôùi. Beân caïnh ñoù, khi duøng theû HDBank MasterCard, ngöôøi söû duïng seõ an toaøn hôn so vôùi mang theo tieàn maët. Chuû theû seõ deã daøng quaûn lyù vaø kieåm soaùt ñöôïc moïi chi tieâu thoâng qua baûn sao keâ giao dòch haøng thaùng vaø dòch vuï SMS Banking göûi tröïc tieáp qua ñieän thoaïi; luoân ñöôïc caäp nhaät thoâng tin veà chöông trình khuyeán maõi, saûn phaåm, dòch vuï cuûa HDBank. Rieâng khaùch haøng môû theû trong voøng 3 thaùng keå töø khi HDBank trieån khai phaùt haønh theû naøy coøn ñöôïc mieãn phí phaùt haønh, mieãn phí thöôøng nieân. Ñöôïc bieát ñeán cuoái thaùng 4/2011, HDBank ñaït lôïi nhuaän tröôùc thueá treân 200 tyû ñoàng, taêng hôn 160% so vôùi cuøng kyø naêm 2010. Toång giaù trò taøi saûn laø 35.000 tyû ñoàng, ñaït 70% keá hoaïch naêm 2011, taêng 60% so cuøng kyø naêm tröôùc. Huy ñoäng voán ñaït 70% keá hoaïch, taêng 60% so cuøng kyø naêm tröôùc./.

NGUYEÃN HOAØNG MINH ANH


TIN TÖÙC & SÖÏ KIEÄN Chuyeån muïc ñích söû duïng röøng trong 10 ngaøy Theo Quyeát ñònh soá 34/2011/ QÑ-TTg ngaøy 24/06/2011 söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu Quy cheá quaûn lyù röøng, keå töø ngaøy 19/08/2011 caù c toå chöù c , caù nhaân khi coù yeâu caàu chuyeån ñoåi muïc ñích söû duïng röøng phaûi noäp 01 boä hoà sô cho Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñoái vôùi khu röøng do Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh xaùc laäp hoaëc 01 boä hoà sô cho UBND caáp tænh ñoái vôùi khu röøng do UBND tænh, thaønh phoá ñoù quyeát ñònh xaùc laäp. Hoà sô bao goàm: ñôn ñeà nghò chuyeån muïc ñích söû duïng röøng, baùo caùo veà hieän traïng röøng, caùc tieâu chí vaø chæ soá cho pheùp xaùc laäp loaïi röøng xin chuyeån ñoåi. Trong thôøi haïn 10 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô hôïp leä, Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân hoaëc UBND caáp tænh phaûi traû keát quaû xöû lyù hoà sô cho toå chöùc, caù nhaân. Quyeát ñònh naøy cuõng söûa ñoåi caùc ñieàu kieän ñeå chuû röøng, hoä gia ñình ñöôïc pheùp khai thaùc chính goã röøng töï nhieân. Theo ñoù, chuû röøng laø toå chöùc kinh teá phaûi coù phöông aùn ñieàu cheá röøng vaø thieát keá khai thaùc ñöôïc Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân pheâ duyeät; chuû röøng laø hoä gia ñình, caù nhaân, coäng ñoàng daân cö phaûi coù phöông aùn khai thaùc röøng ñöôïc UBND

caáp huyeän hoaëc phoøng chöùc naêng cuûa caáp huyeän ñöôïc uûy quyeàn pheâ duyeät.

MINH PHÖÔNG

Khoâng ñöôïc eùp giaù mua thoùc gaïo Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Thoâng tö soá 89/2011/TT-BTC ngaøy 17/06/2011 höôùng daãn veà phöông phaùp xaùc ñònh giaù saøn gaïo xuaát khaåu laøm caên cöù ñeå Hieäp hoäi Löông thöïc Vieät Nam xaùc ñònh vaø coâng boá giaù saøn gaïo xuaát khaåu trong töøng thôøi kyø ñeå thöông nhaân kinh doanh xuaát khaåu gaïo coù cô sôû kyù keát hôïp ñoàng vaø ñaêng kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu gaïo. Theo ñoù, trong tröôøng hôïp giaù thò tröôøng theá giôùi haï thaáp, thöông nhaân phaûi tính toaùn chi tieát giaûm chi phí kinh doanh cuûa mình, khoâng ñöôïc eùp giaù mua thoùc, gaïo cuûa ngöôøi saûn xuaát xuoáng thaáp khoâng phuø hôïp vôùi giaù thoùc ñònh höôùng theo höôùng daãn cuûa cô quan coù thaåm quyeàn vaø maët baèng giaù thò tröôøng; ñoàng thôøi phaûi chaáp nhaän caùc bieän phaùp bình oån giaù thoùc, gaïo ôû thò tröôøng trong nöôùc. Beân caïnh ñoù, caên cöù vaøo chi phí kinh doanh xuaát khaåu gaïo, giaù thò tröôøng theá giôùi vaø ñieàu kieän xuaát khaåu gaïo theo giaù FOB hoaëc CNF/CIF, thöông nhaân kinh doanh xuaát khaåu gaïo löïa choïn aùp duïng 01 trong 02 phöông phaùp xaùc ñònh giaù saøn gaïo xuaát khaåu laø: Phöông phaùp chi phí vaø Phöông phaùp khaáu tröø./.

THAØNH NHAÂN

Kieåm soaùt chaët cheõ haøng nhaäp khaåu Trong thôøi haïn 72 tieáng ñoàng hoà , neá u cô sôû kinh doanh khoâng xuaát trình ñöôïc hoùa ñôn, chöùng töø chöùng minh tính hôïp phaùp cuûa haøng hoùa, thì ngay laä p töù c cô quan chöù c naê n g seõ tieán haønh taïm giöõ ñeå xöû lyù. Thoâng ñieäp cöùng raén naøy vöøa ñöôïc Lieân Boä Taøi chính - Coâng Thöông - Coâng an ñöa ra trong Thoâng tö 60/2011/TTLT ñeå thay theá Thoâng tö 12 veà hoùa ñôn, chöùng töø ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu löu thoâng treân thò tröôøng keå töø ngaøy 1/7/2011. Theo ñoù, toå chöùc, caù nhaân tröïc tieáp nhaäp khaåu haøng hoùa hoaëc kinh doanh, mua, baùn, vaän chuyeån haøng nhaäp khaåu (goïi chung laø cô sôû kinh doanh haøng hoùa nhaäp khaåu) phaûi xuaát trình hoùa ñôn, chöùng töø ngay taïi thôøi ñieåm cô quan kieåm tra yeâu caàu. Trong ñoù, bao goàm caû haøng hoùa nhaäp khaåu ñang treân ñöôøng vaän chuyeån, ñeå taïi caùc ñòa ñieåm, kho, beán, baõi; haøng hoùa nhaäp khaåu thuoäc danh muïc haøng nhaäp khaåu coù ñieàu kieän. Thoâng tö cuõng neâu roõ, trong tröôøng hôïp nhöõng haøng hoùa treân thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc söû duïng cuûa cô sôû kinh doanh (töùc cô sôû kinh doanh ñaõ ñaêng kyù hoaït ñoäng kinh doanh vôùi cô quan coù thaåm quyeàn) thì trong thôøi haïn 72 giôø, keå töø thôøi ñieåm kieåm tra, cô sôû kinh doanh haøng hoùa nhaäp khaåu phaûi xuaát trình hoùa ñôn, chöùng töø chöùng minh tính hôïp phaùp cuûa haøng hoùa. Ngöôïc laïi, neáu cô sôû kinh doanh khoâng chöùng minh ñöôïc thì caùc cô quan kieåm tra cuûa lieân boä, nhö: cô quan Thueá, Quaûn lyù thò tröôøng, Coâng an, Haûi quan vaø caùc ñôn vò coù thaåm quyeàn seõ tieán haønh taïm giöõ ñeå xaùc minh tính hôïp phaùp cuûa haøng hoùa ñoù. Ngoaøi nhöõng quy ñònh treân, thoâng tö Lieân boä Taøi chính - Coâng Thöông - Coâng an, coøn neâu roõ: ngay caû trong tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh haøng nhaäp khaåu xuaát trình ñaày ñuû hoà sô chöùng minh tính hôïp phaùp cuûa haøng hoùa, nhöng neáu cô quan kieåm tra coù ñuû caên cöù cho raèng nguoàn goác cuûa haøng hoùa ñoù khoâng hôïp phaùp thì cô quan kieåm tra coù quyeàn thöïc hieän vieäc ñoái chieáu hoà sô, xaùc minh nguoàn goác haøng hoùa ñoù ñeå xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät./.

TRAÀN VAÊN HOA

27

Soá

91

- 05.08.2011


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA

GIAO ÑAÁT CHO

NHAØ ÑAÀU TÖ THEO

?

MUÏC ÑÍCH NAØO TS. VOÕ KIM CÖÔNG

Treân thöïc teá hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn hieän nay, khi ñaát ñai khoâng chæ laø taøi nguyeân maø ñaõ trôû thaønh haøng hoùa - moät loaïi haøng hoùa ñaëc bieät vaø trò giaù, thì ñoàng thôøi, giöõa vieäc thu tieàn ñaát vaø kích thích ñaàu tö treân ñaát coù maâu thuaãn vôùi nhau, xin neâu moät vaøi yù kieán. MUÏC ÑÍCH VEÀ TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT Theo Luaät Ñaát ñai 2003, caùc toå chöùc kinh teá trong nöôùc ñöôïc Nhaø Nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát (Khoaûn 4, Ñieàu 34) vaø cho thueâ ñaát, thu tieàn thueâ ñaát haøng naêm (Ñieåm e, Khoaûn 1, Ñieàu 35). Caên cöù ñeå giao ñaát laø quy hoaïch, keá hoaïch vaø nhu caàu söû duïng ñaát ñöôïc theå hieän trong döï aùn ñaàu tö, ñôn xin giao ñaát, thueâ ñaát (Ñieàu 31). Vieäc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát, ñaáu thaàu döï aùn coù söû duïng ñaát (sau ñaây goïi taét laø ñaáu giaù, ñaáu thaàu) ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 58. Veà giaù ñaát, taïi Khoaûn 3 Ñieàu 58 quy ñònh: “Giaù truùng ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát hoaëc truùng ñaáu thaàu döï aùn coù söû duïng ñaát khoâng ñöôïc thaáp hôn giaù ñaát do UBND tænh, TP. tröïc thuoäc Trung öông quy ñònh”. Khoaûn 1, Ñieàu 11, Nghò ñònh 69/2009/ NÑ - CP, ngaøy 13 thaùng 8, naêm 2009 cuûa Chính phuû coù quy ñònh: “Khi Nhaø nöôùc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát khoâng thoâng qua hình thöùc ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát hoaëc ñaáu thaàu döï aùn coù söû duïng ñaát, cho thueâ ñaát, pheâ duyeät phöông aùn boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö khi Nhaø nöôùc thu hoài ñaát vaø tröôøng hôïp doanh nghieäp nhaø nöôùc tieán haønh coå phaàn hoùa löïa choïn hình thöùc giao ñaát maø giaù ñaát

Soá

91

- 05.08.2011

28


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA do UÛy ban Nhaân daân caáp tænh quy ñònh taïi thôøi ñieåm giao ñaát, cho thueâ ñaát, thôøi ñieåm quyeát ñònh thu hoài ñaát, thôøi ñieåm tính giaù ñaát vaøo giaù trò doanh nghieäp coå phaàn hoùa chöa saùt vôùi giaù chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát thöïc teá treân thò tröôøng trong ñieàu kieän bình thöôøng thì UÛy ban Nhaân daân caáp tænh caên cöù vaøo giaù chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát thöïc teá treân thò tröôøng ñeå xaùc ñònh laïi giaù ñaát cuï theå cho phuø hôïp”. Nhö vaäy Luaät Ñaát ñai cuõng nhö Nghò ñònh Chính phuû ñeàu khoâng quy ñònh baét buoäc phaûi ñaáu giaù ñaát hay ñaáu thaàu döï aùn. Vieäc khoâng thöïc hieän ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát vaø ñaáu thaàu döï aùn treân ñaát laøm cho nhieàu ngöôøi lo ngaïi veà tính coâng baèng khi giao ñaát vaø laøm thaát thoaùt taøi saûn coâng (do Nhaø nöôùc quaûn lyù), chöa keå ñoù laø moâi tröôøng deã xaûy ra tham nhuõng. Tuy nhieân nhieàu ñòa phöông vaãn thöïc hieän vieäc giao ñaát, cho thueâ ñaát khoâng qua ñaáu giaù hay ñaáu thaàu, lyù do vì sao? Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy caàn trôû laïi muïc ñích cuûa vieäc giao ñaát cho caùc toå chöùc kinh teá. Tröôùc heát giaû thuyeát raèng, vieäc giao ñaát khoâng thoâng qua ñaáu thaàu, ñaáu

giaù nhöng vaãn ñöôïc thöïc hieän moät caùch coâng khai, coâng baèng vaø khoâng coù muïc ñích tham nhuõng (seõ noùi roõ hôn vaán ñeà naøy sau). Vôùi giaû thuyeát ñoù, ôû ñaây chæ phaân tích veà caùc muïc ñích taøi chính vaø ñoâ thò cuûa vieäc giao ñaát. Vieäc giao ñaát cho toå chöùc kinh teá, ngoaøi vieäc baûo ñaûm veà quy hoaïch, keá hoaïch, baûo ñaûm coâng baèng, choáng tham nhuõng coøn coù hai muïc ñích veà taøi chính vaø ñoâ thò, ñoù laø: (1) Baûo ñaûm thu tieàn söû duïng ñaát, traùnh thaát thoaùt taøi saûn coâng; (2) Baûo ñaûm hieäu quaû khai thaùc ñaát laâu daøi. Hai muïc ñích naøy khoâng phaûi khi naøo cuõng thoáng nhaát trong moät muïc tieâu phaùt trieån chung. Thöïc vaäy, moãi muïc ñích coù maët toát, maët xaáu rieâng. Theo muïc ñích thöù nhaát - baûo ñaûm thu tieàn söû duïng ñaát, laø baûo ñaûm thu vaøo coâng quyõ caøng nhieàu tieàn caøng toát; Keát hôïp vôùi muïc ñích coâng baèng daãn ñeán vieäc phaûi ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát. Keát quaû thöôøng laøm giaù ñaát taêng cao. Veà maët taøi chính (ngaân saùch) tuy thu ñöôïc nhieàu tieàn baùn ñaát cho coâng quyõ, nhöng coù moät soá baát lôïi nhö: *Giaù ñaát taêng cao laøm taêng giaù thaønh saûn phaåm hay dòch vuï, laøm giaûm hieäu quaû ñaàu tö (giaûm lôïi

nhuaän nhaø ñaàu tö), töø ñoù laø giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp; *Vieäc baùn quyeàn söû duïng ñaát trong tröôøng hôïp ñaát ñang coù ngöôøi söû duïng, Nhaø nöôùc phaûi thöïc hieän vieäc ñeàn buø giaûi toûa theo giaù do Nhaø nöôùc ñònh. Duø giaù quy ñònh coù saùt giaù thò tröôøng, trong nhieàu tröôøng hôïp vaãn gaëp söï baát bình cuûa ngöôøi daân; *Giaù ñaát bò ñoäi leân quaù cao, nhieàu nhaø ñaàu tö phaûi “naøy næ” linh hoaït veà quy hoaïch, nhaát laø xin taêng heä soá söû duïng ñaát (xin theâm taàng cao vaø taêng maät ñoä xaây döïng). Ñeå khuyeán khích ñaàu tö, chính quyeàn thöôøng chieàu nhaø ñaàu tö, keát quaû laøm moâi tröôøng ñoâ thò theâm ngoät ngaït, aùp löïc söû duïng haï taàng taêng tôùi möùc quaù taûi, taéc ngheõn giao thoâng, oâ nhieãm moâi tröôøng; *Nhieàu khu ñaát vaøng cöù maõi laø “vaøng ñaát” vì khoâng ai daùm ñaàu tö, nhieàu ngöôøi chæ coá giaønh ñöôïc ñaát ñeå chôø cô hoäi chuyeån cho ngöôøi khaùc lieám lôøi. Ñieàu naøy coù nghóa laø ñaát bò boû hoang. Theo muïc ñích thöù hai - baûo ñaûm hieäu quaû khai thaùc ñaát laâu daøi. Neáu theo muïc ñích naøy, Nhaø nöôùc khoâng quaù chuù troïng veà soá tieàn söû duïng ñaát qua vieäc baùn, hay cho thueâ ñaát maø quan taâm nhieàu hôn tôùi hieäu quaû toaøn dieän vaø laâu daøi cuûa vieäc söû duïng ñaát. Khi ñoù Nhaø nöôùc chæ thu moät phaàn tieàn söû duïng ñaát (nhö chæ thu baèng giaù trò ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò lieân quan), thaäm chí coù theå giao ñaát cho nhaø ñaàu tö maø khoâng thu tieàn söû duïng ñaát. Thöïc hieän theo muïc ñích naøy, Nhaø nöôùc khoâng thu lôïi töø vieäc baùn ñaát, noùi caùch khaùc, phaûi chòu thaát thu veà tieàn söû duïng ñaát khi giao ñaát, cho thueâ ñaát. Nhöng do ñònh giaù giao ñaát thaáp, Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi thu ñöôïc nguoàn lôïi lôùn hôn veà laâu daøi nhö sau: - Giaù ñaát thaáp coù ñieàu kieän haï giaù thaønh saûn phaåm vaø dòch vuï, taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa neàn kinh teá. Töø ñoù coù ñieàu kieän haáp daãn ñaàu tö hôn; - Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi thu ñöôïc nhöõng lôïi ích maø keát quaû hoaït ñoäng ñaàu tö mang laïi, nhö: thaønh phoá seõ sôùm coù theâm nhieàu cô sôû saûn xuaát kinh doanh, beänh vieän, khaùch saïn, vaên phoøng phuïc vuï, v,v… cho neàn kinh teá vaø ñôøi soáng nhaân daân; - Nhaø nöôùc khoâng phaûi boû tieàn ñeàn buø giaûi toûa. Neáu laø ñaát ñang coù ngöôøi söû duïng, Nhaø nöôùc hoã trôï chuû ñaàu tö töï thöông löôïng mua laïi quyeàn söû duïng ñaát; giaù ñaát chæ do luaät cung caàu cuûa thò tröôøng ñieàu tieát; - Treân cô sôû sôùm coù döï aùn ñaàu tö, sôùm coù hieäu quaû ñaàu tö, Nhaø nöôùc coù ñieàu kieän thu thueá sôùm hôn vaø nhieàu hôn khi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû hôn. Muïc ñích veà taøi chính (ngaân saùch) trong tröôøng hôïp naøy laø thueá chöù khoâng phaûi tieàn söû duïng ñaát; Giaù ñaát thaáp coøn coù ñieàu kieän caûi thieän

29

Soá

91

- 05.08.2011


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA veà moâi tröôøng sinh thaùi (do giaûm heä soá söû duïng ñaát), coù ñieàu kieän taêng cöôøng ñaàu tö caùc dòch vuï xaõ hoäi nhö y teá, giaùo duïc, v,v…

MAÁU CHOÁT CUÛA VIEÄC GIAO ÑAÁT GIAÙ THAÁPP Ñeå KÍCH THÍCH ÑAÀU TÖ Töø phaân tích treân, roõ raøng laø, thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm haï giaù ñaát khi giao ñaát, cho thueâ ñaát seõ coù lôïi cho muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi hôn laø chæ nhaém vaøo muïc tieâu thu ñöôïc nhieàu tieàn söû duïng ñaát tröôùc maét. Tuy nhieân caùc bieän phaùp naøy coù theå bò voâ hieäu, khoâng coâng baèng vaø taïo ñieàu kieän tham nhuõng neàu khoâng coù caùc bieän khaùp khoáng cheá ñoái vôùi chuû ñaàu tö. Moät laø muïc ñích haï giaù ñaát laø ñeå thuùc ñaåy ñaàu tö, töùc laø nhaèm muïc ñích ñeå döï aùn treân ñaát ñöôïc thöïc hieän sôùm nhaát. Neáu khoâng coù bieän phaùp cheá taøi veà tieán ñoä thöïc hieän ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc giao ñaát, nhaát ñònh seõ xaûy ra hieän töôïng ñaàu cô ñaát (khoâng ñaàu tö, chôø giaù leân roài nhöôïng laïi döï aùn). Nhö vaäy tieán ñoä thöïc hieän döï aùn cuõng nhö cheá ñoä quaûn lyù tieán ñoä phaûi laø moät ñieàu kieän baét buoäc khi giao ñaát. Hai laø muïc tieâu veà moâi tröôøng, haï giaù ñaát ñeå ñaûm baûo caùc muïc tieâu veà moâi tröôøng, trong ñoù coù yeâu caàu veà maät ñoä xaây döïng vaø taàng cao coâng trình (hoaëc heä soá söû duïng ñaát), yeâu caàu veà haï taàng kyõ thuaät vaø caûnh quan ñoâ thò. Nhöõng yeâu caàu naøy ñöôïc coâng boá coâng khai tröôùc khi ñaáu thaàu döï aùn hay xeùt giao ñaát vaø phaûi quaûn lyù nghieâm ngaët sau khi giao ñaát. Vieäc coâng khai caùc yeâu caàu naøy trong quy hoaïch coøn goùp phaàn haï giaù ñaát. Neáu khoâng giöõ nghieâm caùc yeâu caàu naøy, vieäc haï giaù ñaát seõ trôû neân voâ nghóa vaø taïo ñieàu kieän cho vieäc “thöông löôïng laïi” vôùi nhöõng ngöôøi laïm duïng quyeàn löïc. Ba laø muïc tieâu veà hieäu quaû taøi chính, töùc laø söï ñoùng goùp cuûa chuû ñaàu tö sau khi ñöôïc giao ñaát. Söï ñoùng goùp naøy chuû yeáu phaûi baèng thueá. Suaát thueá treân moãi m2 ñaát laø bao nhieâu coù theå ñöôïc Nhaø nöôùc thieát keá tröôùc tuøy theo muïc ñích söû duïng

Soá

91

- 05.08.2011

30

ñaát vaø coi nhö moät ñieàu kieän phaûi coù ñeå ñaáu thaàu döï aùn. Nhöõng aân haïn vaø cheá taøi cuõng caàn ñöôïc thieát keá vaø coâng khai. Neáu Luaät Ñaát ñai ñaõ giao cho UBND caáp tænh vaø thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông thaåm quyeàn ñònh giaù ñaát thì luaät veà thueá cuõng caàn giao thaåm quyeàn ñònh möùc thueá treân ñaát. Bôûi vì caàn phaûi giaûi baøi toaùn caân ñoái giöõa baùn quyeàn söû duïng ñaát giaù cao vôùi haï giaù ñaát vaø thu thueá. Neáu khoâng cuøng thaåm quyeàn, vieäc tính toaùn xöû lyù seõ gaëp khoù khaên.

VAÁN ÑEÀ COÂNG BAÈNG VAØ PHOØNG, CHOÁNG THAM NHUÕNG Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ daïy: “Khoâng sôï thieáu, chæ sôï khoâng coâng baèng”. Caùc bieän phaùp ñaûm baûo coâng baèng cuõng laø caùc bieän phaùp choáng tham nhuõng. Ñaáu thaàu hay choïn thaàu laø bieän phaùp ñaûm baûo coâng baèng vaø haïn cheá tham nhuõng. Nhöng neáu khoâng coâng khai, minh baïch thì bieän phaùp naøy vaãn taïo keû hôû cho tham nhuõng vaø khoâng coâng baèng. Cho

neân maáu choát ôû ñaây laø phaûi baûo ñaûm yeâu caàu coâng khai, minh baïch. Nhöõng yeâu caàu naøy ñaõ ñöôïc phaùp luaät quy ñònh nhöng chöa chaët cheõ. Ví duï: Ñieàu 5 Luaät Ñaáu thaàu khoâng quy ñònh baét buoäc phaûi thoâng tin veà ñaáu thaàu treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. Vieäc choáng tham nhuõng cuõng ñaõ ñöôïc quy ñònh khaù roõ raøng trong Luaät Phoøng choáng tham nhuõng (2005). Tuy nhieân, hieän nay nhaân daân vaãn than phieàn veà teä naïn naøy, nhaát laø vieäc “ai cuõng thaáy maø khoâng ai laøm gì ñöôïc”. Luaät Phoøng choáng tham nhuõng khaù daøi (92 ñieàu), nhöng bieän phaùp maáu choát laø coâng khai taøi saûn vaø thu nhaäp cuûa caùn boä coâng chöùc chöa ñöôïc quy ñònh chaët cheõ (nhö chæ moät soá ñoái töôïng phaûi keâ khai vaø khoâng coù cheá taøi neáu khoâng thöïc hieän keâ khai vaø coâng khai). Coù leõ ñoù laø keõ hôû lôùn nhaát ñeå tham nhuõng hieän nay. Chæ thaéng ñöôïc tham nhuõng khi Nhaø nöôùc coi noù nhö giaëc ngoaïi xaâm vaø söû duïng moïi giaûi phaùp nhö choáng giaëc ngoaïi xaâm tröôùc ñaây./.


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA

THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

TÖØ CAÙCH NHÌN NHAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN TGÑ. ÑAËNG ÑÖÙC THAØNH

Toång Giaùm ñoác Cty CP Ñaàu tö Caên Nhaø Mô Öôùc (Dream House) Phoù Chuû tòch Hieäp hoäi Doanh nghieäp thaønh phoá Hoà Chí Minh UÛy vieân Ban Chaáp haønh Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam

Ñieàu chænh cô caáu tín duïng, thöïc hieän toát Nghò quyeát 11/NQ-CP cuûa Thuû töôùng Chính phuû: Öu tieân kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi

PHAÂN TÍCH KYÕ LÖÔÕNG VIEÄC CHO VAY ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN VAØ CAÀN THAY ÑOÅI CAÙCH NHÌN NHAÄN VEÀ THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Kinh doanh baát ñoäng saûn laø “moät ngaønh kinh doanh ñaëc thuø, do ñoù caàn coù moät söï chuyeân nghieäp, caàn moät löôïng voán töï coù raát lôùn, sau ñoù môùi caàn voán vay ngaân haøng vaø phaûi laø ñaàu tö daøi haïn” Moät coâng trình döï aùn ñaàu tö phaùt trieån caên hoä chung cö, moät coâng trình döï aùn xaây döïng nhieàu bieät thöï, nhieàu nhaø phoá… thöôøng coù giaù trò raát lôùn haøng vaøi traêm tyû VND vaø thôøi gian ñeå hoaøn thaønh coâng trình laø töø 2 ñeán 3 naêm (neáu phaûi ñeàn buø ñaát nhieàu coâng trình seõ keùo daøi ñeán 5 naêm v.v.).

Ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn taïi Vieät Nam coù ñaëc ñieåm rieâng Vaøo cuoái naêm 2007, bong boùng baát ñoäng saûn taïi Vieät Nam leân cao ñeán ñænh ñieåm, ña phaàn nhöõng ngöôøi tham gia (thaønh laäp coâng ty môùi kinh doanh baát ñoäng saûn, hoaëc boå sung ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn töø nhöõng ñôn vò khoâng coù chöùc naêng ngaønh naøy nhö.) laø nhöõng ngöôøi “tay ngang” khoâng chuyeân nghieäp. (Haøng ngaøn coâng ty kinh doanh baát ñoäng saûn ra ñôøi taïi thôøi ñieåm naøy).

Trong ñoù, keå caû moät phaàn caùc Giaùm ñoác ngaân haøng cuõng chaïy theo lôïi nhuaän, söû duïng tieàn ngaân haøng ñaàu tö vaøo ngaønh naøy quaù möùc (do troâng thaáy lôïi nhuaän tröôùc maét: ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn laø ngaønh sieâu lôïi nhuaän töø mua ñaát…). Nhieàu ngöôøi ñôn giaûn nghó raèng kinh doanh baát ñoäng saûn chæ caàn mua 1 “mieáng ñaát”, sau ñoù xin quy hoaïch nhaø cao taàng, hoaëc xin quy hoaïch phaân loâ laø coù theå trôû thaønh “ngheà” kinh doanh baát ñoäng saûn ñöôïc? Vaø keát quaû laø khi bong boùng baát ñoäng saûn xì hôi, giaù nhaø ñaát (baát ñoäng saûn) nhìn treân toaøn cuïc (tröø moät vaøi ñòa phöông - theo töøng thôøi ñieåm khaùc nhau giaù khoâng giaûm) giaûm treân 40% töø naêm 2008 ñeán nay; Coù moät boä phaän khoâng nhoû ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn keùm thanh khoaûn (thaäm chí do giaù giaûm, khoâng ñaûm baûo an toaøn voán cuûa ngaân haøng). Do ñaëc thuø rieâng, giaù caû baát ñoäng saûn leân xuoáng cheânh leäch raát cao, do ñoù neáu khoâng öùng xöû toát, ngaân haøng cho vay seõ gaëp nhieàu ruûi ro.

Caàn thay ñoåi caùch nhìn nhaän veà thò tröôøng baát ñoäng saûn Thöïc hieän muïc tieâu cuûa Chính phuû (Nghò quyeát 11, ngaøy 24-02-2011 cuûa TTCP) “Öu tieân kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi”. Baèng Thoâng tö 13, sau naøy thay baèng Thoâng tö 19/2010/ TT-NHNN vaø Chæ thò 01/CT-NHNN ngaøy 01-03-2011, trong ñoù ñöa hai lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn vaø kinh doanh chöùng khoaùn vaøo dieän ruûi ro 250%, cuõng nhö trong Nghò quyeát 11 cuûa Chính phuû, xem hai ngaønh naøy laø lónh vöïc phi saûn xuaát neân haïn cheá cho vay ñaàu tö (ñoàng nghóa vôùi khoâng cho vay) ñaõ laø moät trong nhöõng yeáu toá chính taïo neân söï ñoùng baêng (keùm thanh khoaûn) cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn, gaây taùc ñoäng taâm

31

Soá

91

- 05.08.2011


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA lyù lôùn trong xaõ hoäi vaø raát khoù khaên cho caùc coâng ty kinh doanh hai lónh vöïc naøy.

Caàn xaùc ñònh roõ lónh vöïc phi saûn xuaát, laø nhöõng lónh vöïc naøo? Nhöõng saûn phaåm chuû löïc ñöôïc saûn xuaát ra töø thò tröôøng baát ñoäng saûn goàm coù nhöõng saûn phaåm lieân quan tröïc tieáp vaø thieát thöïc ñeán ñôøi soáng con ngöôøi: ñoù laø nhaø ôû, khaùch saïn ñeå ôû, vaên phoøng laøm vieäc, kho taøng, nhaø xöôûng phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh nhieàu ngaønh,… phuïc vuï nhu caàu hoaït ñoäng trong ñôøi soáng vaø nhu caàu phaùt trieån xaõ hoäi: aên, ôû, hoïc haønh, phöông tieän ñi laïi, cô sôû haï taàng kyõ thuaät, töø ñöôøng saù, caàu coáng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát, thöông maïi, ngaân haøng, taøi chính, kieán truùc, vaên hoùa, du lòch, tröôøng hoïc, beänh vieän… Phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn, chuùng ta thaáy seõ taùc ñoäng raát maïnh, keùo theo söï phaùt trieån haøng loaït thò tröôøng vaät lieäu xaây döïng, caùt, ñaù, gaïch, ngoùi, xi maêng, saét, theùp… Ñoàng thôøi, giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng vôùi soá löôïng raát lôùn (höôùng tôùi ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi), keøm theo phaùt trieån dòch vuï taøi chính, ngaân haøng… Vôùi yù nghóa ñoù, thò tröôøng baát ñoäng saûn thöïc söï laø moät trong nhöõng thò tröôøng neàn taûng cuûa neàn kinh teá.

Laõi suaát cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam khoâng giaûm vì sao? Moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính do moät phaàn voán ñaàu tö laø nguoàn voán ngaân haøng (xoay quanh khoaûng 224.000 tyû VND (soá lieäu cuoái naêm 2010 theo Baùo caùo cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc) chieám khoaûng 8,9% toaøn heä thoáng ngaân haøng ñaàu tö cho vay vaøo kinh doanh baát ñoäng saûn ñoùng baêng, (khoâng coù thanh khoaûn). Do vaäy, ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn ñieàu chænh cô caáu tín duïng taïo thanh khoaûn, nhöng vaán ñeà laø ñieàu chænh nhö theá naøo?

KIEÁN NGHÒ Ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn ñieàu chænh, khoâng neân ñaët heä soá ruûi ro trong cho vay kinh doanh baát ñoäng saûn ñeán 250%. Neáu thöïc hieän nhö hieän nay, keát quaû seõ raát xaáu. Laõi suaát khoâng nhöõng giaûm maø coøn taêng, ñaåy doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn cöïc kyø khoù khaên. Möùc ñoä nôï xaáu taïi caùc ngaân haøng seõ taêng ñoät bieán trong cuoái naêm 2011, laøm cho caû heä thoáng ngaân haøng ñang toát trôû neân xaáu. Thöïc teá ñaõ qua hôn 4 thaùng, laõi suaát vaãn khoâng giaûm (vaø vaãn xoay quanh 20%/naêm).

Nhaø nöôùc caàn phaûi xem thò tröôøng baát ñoäng saûn laø thò tröôøng quan troïng cuûa neàn kinh teá, khoâng xem ñaây laø lónh vöïc phi saûn xuaát. Tuy nhieân, ñeå coù theå hoaït ñoäng ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng ngaân haøng, ñeà nghò ngaân haøng töøng böôùc ñieàu chænh cho vay nhö sau: *Cho vay ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn theo höôùng nhaø ñaàu tö coù 1 ñoàng, ngaân haøng cho vay 1 ñoàng. (Thoâng thöôøng caùc loaïi hình ñaàu tö khaùc: nhaø ñaàu tö coù 3 ñoàng, ngaân haøng cho vay 7 ñoàng); *Ngaân haøng ñöôïc quyeàn töø choái khoâng cho caùc ñôn vò khoâng chuyeân nghieäp vay ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn. (Neáu ngaân haøng töï yù cho ñôn vò khoâng chuyeân nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn vay, gaây haäu quaû thì loãi

Soá

91

- 05.08.2011

32

do ngaân haøng chòu). Ngay caû ñoái vôùi ñôn vò ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn chuyeân nghieäp vaø coù thöông hieäu, Ngaân haøng caàn cho vay ñaàu tö taäp trung döùt ñieåm töøng döï aùn, khoâng cho vay ñaàu tö traøn lan (theo kieåu ñaàu cô ñaát) vaø ñoái vôùi moät ñôn vò chuyeân nghieäp, möùc cho vay cuõng khoâng neân vöôït 1.000 tyû VND (vì qui moâ ngaân haøng Vieät Nam coøn nhoû), nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät caàn cho vay theo hình thöùc hôïp voán nhieàu ngaân haøng (ñeå traùnh ruûi ro laøm maát thanh khoaûn cuûa ngaân haøng); *Ngaân haøng neân cho vay daøi haïn vôùi nhaø ñaàu tö caù nhaân (10 naêm - 20 naêm) vay mua nhaø ñeå ôû. Tyû leä cho vay, tuøy theo tình hình tích luõy voán cuûa quoác gia haøng naêm vaø phaàn tích luõy cuûa heä thoáng ngaân haøng.

KEÁT LUAÄN Trong khi chôø ñieàu chænh cuûa heä thoáng ngaân haøng cho ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn vay theo phöông thöùc môùi, nhaèm thaùo gôõ “khoù khaên” cho caùc doanh nghieäp, ñeà nghò Chính phuû vaø ngaønh Ngaân haøng ñoàng yù duy trì caùc khoaûn vay cuõ cuûa doanh nghieäp coù thôøi haïn (moät naêm) ñeå doanh nghieäp coù thôøi gian ñieàu chænh cô caáu taøi chính doanh nghieäp, keå caû coù thôøi gian xöû lyù, chuyeån ñoåi, sang nhöôïng döï aùn…. Veà phía Ngaân haøng: Ngaønh ngaân haøng cho nhaø ñaàu tö caù nhaân vay daøi haïn mua nhaø ñeå ôû vaø ñaây laø bieän phaùp toát taïo thanh khoaûn cho tín duïng baát ñoäng saûn. Nhaø nöôùc vaø ngaønh Ngaân haøng taäp trung söùc ñöa laõi suaát giaûm daàn (höôùng ñeán xoay quanh 12%/naêm) cho vay ñeå hoã trôï cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Maët khaùc, ñeå coù theå taäp trung löïc cho ngaønh ngaân haøng: + Ñeà nghò chuû tröông giaûm ñaàu tö coâng thöïc hieän quyeát lieät; + Ñaåy maïnh thöïc hieän chuû tröông coå phaàn hoùa caùc ñôn vò nhaø nöôùc, thoâng qua ñoù thu moät phaàn voán veà cho ngaân saùch; + Thöïc hieän phaán ñaáu giaûm boäi chi ngaân saùch xuoáng coøn 3% naêm 2011 vaø 2012.


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA

NHAÄN DAÏNG NGUOÀN VOÁN CHO THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM TS. VUÕ ÑÌNH AÙNH

Thò tröôøng baát ñoäng saûn hieän taïi ñang trong thôøi kyø traàm laéng giao dòch song lai ñang noùng boûng böùc xuùc ñoái vôùi doanh nghieäp baát ñoäng saûn, bôûi leõ, thò tröôøng naøy vaãn ñaày haáp daãn veà tieàm naêng nhöng caâu chuyeän veà voán cho thò tröôøng naøy vaãn chöa thöïc söï coù loái ra. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt laø nguyeân nhaân chính yeáu maø Nhaø nöôùc buoäc phaûi thaét chaët tín duïng ñoàng thôøi vôùi nhieàu giaûi phaùp khaùc ñeå giaûm laïm phaùt, ñaûm baûo oån ñònh kinh teá vó moâ vaø an sinh xaõ hoäi. Tìm höôùng ñi ñuùng cho vieäc ñöa thò tröôøng baát ñoäng saûn daàn trôû laïi oån ñònh ñeå phaùt trieån ñuùng vôùi thöïc tieãn vai troø vaø tieàm naêng cuûa noù laø moái quan taâm ñaëc bieät cuûa ngaønh quaûn lyù chöùc naêng, ñaëc bieät laø vai troø caùc Hieäp hoäi. Lieân tieáp trong 2 tuaàn cuoái thaùng 7 vaø ñaàu thaùng 8, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM ñaõ toå chöùc caùc hoäi thaûo lieân quan ñeán vaán ñeà thaùo gôõ veà voán cho thò tröôøng baát ñoäng saûn – ñaëc bieät ñoái vôùi thò tröôøng khu vöïc TP.HCM – moät trong hai thò tröôøng baát ñoäng saûn lôùn nhaát nöôùc ta, vaø cuõng laø thò tröôøng aûnh höôûng taùc ñoäng lôùn nhaát bôûi tình traïng laïm phaùt hieän nay. Ñoù laø, Ñeâm Baát ñoäng saûn vôùi chuû ñeà: “Laïm phaùt – Tính duïng vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn” (29/7/2011 do Chuû tòch Hieäp hoäi TP.HCM Leâ Hoaøng Chaâu chuû trì) vaø hoäi thaûo: “Nhöõng giaûi phaùp khôi thoâng Thò tröôøng Baát ñoäng saûn höôùng tôùi an sinh xaõ hoäi” dieãn ra ngaøy 06/8/2011 do Thö tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Traàn Nam chuû trì .

Thò tröôøng baát ñoäng saûn (BÑS) laø moät trong nhöõng thò tröôøng coù söùc haáp daãn ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö caû trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaát laø thò tröôøng BÑS ôû moät nöôùc ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä töông ñoái cao nhö Vieät Nam hieän nay. Chính vì vaäy, thò tröôøng BÑS thu huùt caùc nguoàn voán ña daïng ñoå vaøo vaø qui moâ cuõng nhö giaù caû thò tröôøng BÑS tyû leä thuaän vôùi qui moâ vaø toác ñoä caùc nguoàn voán ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS, caùi naøy vöøa laø nguyeân nhaân, vöøa laø keát quaû cuûa caùi kia vaø ngöôïc laïi. Maëc duø veà cô baûn, caùc saûn phaåm treân thò tröôøng BÑS coù 3 ñaëc ñieåm noåi baät laø: *Giaù trò lôùn ñeán raát lôùn; *Tính thanh khoaûn thaáp hôn nhieàu so vôùi tính thanh khoaûn cuûa caùc saûn phaåm treân thò tröôøng taøi chính tieàn teä; *Raát ña daïng.

33

Soá

91

- 05.08.2011


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA

Theo ñoù, veà nguyeân taéc, nguoàn voán ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS phaûi: *Coù qui moâ lôùn (töø vaøi traêm trieäu, vaøi tyû ñoàng ñeán tyû USD); *Thôøi haïn ñaàu tö daøi (thoâng thöôøng laø ñaàu tö trung daøi haïn, ít nhaát laø 1 - 3 naêm, coù theå tôùi haøng chuïc naêm). Tuy nhieân trong thöïc teá ôû Vieät Nam (vaø ôû nhieàu nöôùc khaùc, keå caû caùc nöôùc phaùt trieån nhö Myõ tröôùc khuûng hoaûng toaøn caàu 2008-2009 hay ñang phaùt trieån nhö Trung Quoác hieän nay), beân caïnh nguoàn voán ñaàu tö trung-daøi haïn, nguoàn voán ñaàu tö ngaén haïn (hay coøn goïi laø nguoàn voán “noùng” thoâng thöôøng coù thôøi haïn vaøi thaùng ñeán döôùi 1 naêm) cuõng ñoå vaøo thò tröôøng BÑS, thaäm chí coù nhöõng giai ñoaïn nguoàn voán “noùng” coøn laán aùt nguoàn voán trung-daøi haïn trong vieäc chi phoái söï vaän ñoäng cuûa thò tröôøng BÑS, taïo ra nhöõng côn soát noùng treân thò tröôøng BÑS, ñoàng thôøi goùp phaàn chuû yeáu taïo ra “bong boùng” treân thò tröôøng BÑS laøm gia taêng ruûi ro treân thò tröôøng taøi chính, caû thò tröôøng taøi chính chính thöùc vaø phi chính thöùc. Ñaëc ñieåm quan troïng nhaát cuûa nguoàn voán “noùng” laø tham gia vaøo thò tröôøng raát nhanh song cuõng coù theå ruùt ra khoûi thò tröôøng raát nhanh vaø gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng ñaàu cô. AÛnh höôûng cuûa nguoàn voán ngaén haïn tôùi thò tröôøng BÑS phuï thuoäc vaøo: (1)Qui moâ nguoàn voán ngaén haïn tham gia thò tröôøng; (2)Toác ñoä tham gia vaøo thò tröôøng; (3)Thôøi gian tham gia vaøo thò tröôøng; (4)Tính oån ñònh cuûa cô sôû taïo ra nguoàn voán ngaén haïn tham gia vaøo thò tröôøng BÑS. Coù theå noùi, qui moâ caøng lôùn, toác ñoä caøng cao, thôøi gian caøng ngaén vaø ñaëc bieät laø tyû leä nguoàn voán ngaén haïn tham gia vaøo thò tröôøng BÑS laïi döïa treân huy ñoäng nhöõng nguoàn löïc thieáu oån ñònh nhö vay noùng, tín duïng ñen, tín duïng coù ruûi ro ñaïo ñöùc cao, nguoàn voán mang tính chaát

Soá

91

- 05.08.2011

34

ñaàu cô cao,… caøng cao thì taùc ñoäng caøng tieâu cöïc ñeán thò tröôøng BÑS noùi rieâng vaø söï oån ñònh cuûa thò tröôøng taøi chính tieàn teä noùi chung, thaäm chí caøng coù theå gaây ra nhöõng haäu quaû kinh teá - xaõ hoäi khoân löôøng. Vì vaäy, beân caïnh vieäc thu huùt caùc nguoàn voán trung daøi haïn thì vieäc quaûn lyù ñaàu tö ngaén haïn vaøo thò tröôøng BÑS laø raát quan troïng vaø caàn thieát. Vaán ñeà laø taïi sao moät nguoàn voán döôøng nhö khoâng phuø hôïp vôùi baûn chaát cuûa thò tröôøng BÑS laïi vaãn ñöôïc thò tröôøng BÑS haáp thuï? Theo chuùng toâi coù maáy nguyeân nhaân cô baûn sau:

· Tin ñoàn: Thò tröôøng BÑS, nhaát laø thò tröôøng BÑS Vieät Nam hieän nay bieán ñoäng raát lôùn, caû veà giaù caû, cung vaø caàu, trong khi thieáu tính coâng khai minh baïch neân chòu taùc ñoäng cuûa tin ñoàn, keå caû tin ñoàn nhieàu khi chính xaùc hôn caû tin ñöôïc

coâng boá chính thöùc laãn tin ñoàn thaát thieät, nhöng xu theá chung laø giaù caû BÑS taêng lieân tuïc, thaäm chí taêng gaáp vaøi laàn ñeán vaøi chuïc laàn sau moät thôøi gian khoâng daøi, cung BÑS luoân ôû traïng thaùi thieáu trong khi caàu BÑS döôøng nhö “voâ taän”, theo ñoù, thò tröôøng BÑS coù theå taïo ra lôïi nhuaän raát cao, nhieàu khi laø sieâu lôïi nhuaän. Vì vaäy, caùc nhaø ñaàu tö “löôùt soùng” voán chæ hoaït ñoäng maïnh treân thò tröôøng chöùng khoaùn khoâng boû lôõ cô hoäi tìm kieám caùc khoaûn sieâu lôïi nhuaän trong ngaén haïn naøy. Ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS khoâng traùnh ñöôïc caên beänh ñaàu tö theo phong traøo nhö taäp trung quaù möùc vaøo phaân khuùc chung cö cao caáp, khu ñoâ thò, du lòch nghæ döôõng v.v. laøm cho thò tröôøng phaùt trieån khoâng caân ñoái, thaäm chí meùo moù, taïo ra bong boùng ôû moät soá phaân khuùc thò tröôøng coù theå gaây haäu quaû xaáu cho caû thò tröôøng BÑS.

· Giao dòch phi chính thöùc:

Maëc duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng haïn cheá song caùc giao dòch treân thò tröôøng BÑS laø phi chính thöùc vaãn chieám tyû troïng lôùn do: (i) saûn phaåm BÑS thieáu caên cöù phaùp lyù; (ii) qui hoaïch khoâng oån ñònh, qui hoaïch “treo” coøn phoå bieán; (iii) thuû tuïc haønh chính vaø phaùp lyù quaù röôøm raø phöùc taïp nhöng quaûn lyù ñaát ñai noùi chung, kinh doanh giao dòch BÑS noùi rieâng laïi chöa chaët cheõ ñeå xaûy ra raát nhieàu vi phaïm trong lónh vöïc naøy; (iv) thu thueá phí töø giao dòch BÑS chöa phuø hôïp vôùi thöïc teá thò tröôøng; (v) thöôøng xuyeân dö caàu BÑS, keå caû dö caàu giaû taïo; (vi) caùc qui ñònh veà huy ñoäng, söû duïng voán kinh doanh BÑS, veà ñieàu kieän taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp vaø döï aùn lieân quan tôùi BÑS coøn


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA baát caäp, thöïc thi chöa trieät ñeå. Chính moâi tröôøng “tranh toái tranh saùng” ñoù taïo ñieàu kieän cho giôùi coø moài, giôùi ñaàu cô BÑS phaùt trieån maïnh, taïo ra hoaït ñoäng ñaàu tö BÑS theo phong traøo, nhaø nhaø tham gia thò tröôøng BÑS, ngöôøi ngöôøi tham gia thò tröôøng BÑS, doanh nghieäp naøo cuõng tham gia thò tröôøng BÑS khi muoán vaø coù theå (ñieàu kieän tieáp caän thò tröôøng BÑS quaù loûng), trong ñoù coù caû caùc nguoàn voán ngaén haïn vì nguoàn voán “noùng” nhieàu khi laïi toû ra hieäu quaû hôn caû nguoàn voán trung daøi haïn trong moät thò tröôøng BÑS phi chính thöùc nhö vaäy. Chöøng naøo chuùng ta chöa trieät tieâu ñöôïc caùc ñieàu kieän toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa thò tröôøng BÑS phi chính thöùc thì chöøng ñoù voán “noùng” vaãn saün saøng ñoå vaøo thò tröôøng BÑS vaø hieäu quaû cuûa caùc nguoàn voán trung daøi haïn raát khoù xaùc ñònh, keùo theo nhöõng ruûi ro lôùn ñoái vôùi vieäc huy ñoäng vaø söû duïng nguoàn voán trung daøi haïn cho thò tröôøng BÑS; Hieän nay, caùc nguoàn voán trung daøi haïn (thöôøng laø chính thöùc) khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu phaùt trieån cuûa thò tröôøng BÑS Vieät Nam ñang trong côn khaùt voán. Cho ñeán nay, nguoàn voán trung daøi haïn chuû yeáu cung caáp cho thò tröôøng BÑS laø:

· Voán tín duïng trung daøi haïn cho caùc doanh nghieäp vaø döï aùn BÑS (khoaûng 80% tín

duïng cho BÑS laø voán trung-daøi haïn) song nguoàn voán naøy chòu aùp löïc bôûi caùc qui ñònh veà tín duïng cho vay BÑS, veà cho vay theá chaáp BÑS vaø xöû lyù taøi saûn theá chaáp baèng BÑS cuõng nhö nhöõng haïn cheá trong khaû naêng huy ñoäng voán trung daøi haïn cuûa caùc NHTM vaø caùc ñònh cheá taøi chính cuûa Vieät Nam. Theâm vaøo ñoù, khi chính saùch tieàn teä tín duïng thaét chaët thì nguoàn voán tín duïng daønh cho BÑS thöôøng bò thaét chaët ñaàu tieân, keå caû thaét chaët veà laõi suaát, ñieàu kieän cho vay vaø ñieàu kieän theá chaáp, thaét chaët caû baèng bieän phaùp kinh teá vaø bieän phaùp haønh chính trong khi chöa coù cô cheá taùi theá chaáp vaø baûo laõnh voán vay tín duïng daønh cho BÑS. Baûn chaát cuûa ngaân haøng laø trung gian taøi chính cung caáp caû tín duïng trung-daøi haïn laãn tín duïng ngaén haïn (trong ñoù tín duïng ngaén haïn quan troïng hôn tín duïng daøi haïn) neân nguoàn tín duïng ngaân haøng ngaén haïn ñöôïc söû duïng nhö nguoàn voán “noùng” cho thò tröôøng BÑS laø bình thöôøng neáu caùc ñieàu kieän tín duïng vaø quaûn lyù ruûi ro tín duïng BÑS ñöôïc tuaân thuû nghieâm tuùc, ñaëc bieät laø tuaân thuû qui ñònh veà ñònh giaù BÑS caàm coá theá chaáp (ñieàu naøy khoâng ñôn giaûn khi thò tröôøng BÑS bieán ñoäng quaù lôùn vaø baát ngôø). Vaán ñeà ñaùng lo ngaïi laø ruûi ro ñaïo ñöùc khi söû duïng tín

duïng ngaân haøng ñaàu tö ngaén haïn vaøo thò tröôøng BÑS hay noùi caùch khaùc laø söû duïng sai muïc ñích khoaûn tín duïng ñaõ ghi trong hôïp ñoàng tín duïng. Ruûi ro naøy gia taêng khi keát hôïp vôùi tyû leä ruûi ro voán raát cao ñoái vôùi nhöõng khoaùn ñaàu tö/ñaàu cô ngaén haïn vaøo thò tröôøng BÑS. Giaûi phaùp laø baûn thaân caùc ñònh cheá taøi chính phaûi naâng cao khaû naêng quaûn lyù tín duïng vaø choáng ruûi ro ñaïo ñöùc trong hoaït ñoäng tín duïng;

phaùt trieån oån ñònh laønh maïnh hôn maø coøn laøm taêng tyû troïng nguoàn voán “noùng” cho thò tröôøng BÑS. Beân caïnh ñoù, khoâng ít doanh nghieäp tuy thieáu tieàm löïc taøi chính song cuõng tham gia thò tröôøng BÑS ñaõ laøm taêng soá löôïng döï aùn BÑS chaäm tieán ñoä, thaäm chí boû hoang nhieàu naêm hay/ vaø laøm taêng soá löôïng caùc döï aùn bò sang nhöôïng nhieàu laàn, thaäm chí bò thu hoài gaây laõng phí nguoàn löïc ñaát ñai, taøi chính, taêng

2008

2009

2010

2011

Tәng tín dөng BĈS (tӹ VND)

130285

184615

235000

220787

Thay ÿәi (tӹ VND)

na

54330

50385

-14213

Tӹ trӑng/tәng tín dөng (%)

9.7

9.9

9.7

9.4

Tӕc ÿӝ tăng (%/năm)

na

41.7

27.3

6.05

· Voán kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp song do phaàn lôùn

caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù qui moâ vöøa vaø nhoû neân nguoàn löïc naøy coøn raát haïn cheá, hôn nöõa, söï tham gia cuûa caùc doanh nghieäp lôùn vaøo thò tröôøng BÑS laïi bò phaân taùn bôûi söï “co keùo” caùc nguoàn voán vaø tính thieáu chuyeân nghieäp trong ñaàu tö vaøo BÑS. Hieän töôïng moät soá taäp ñoaøn, toång coâng ty lôùn, nhaát laø taäp ñoaøn toång coâng ty nhaø nöôùc oà aït tham gia vaøo thò tröôøng BÑS maáy naêm gaàn ñaây ñaõ cung caáp moät nguoàn voán lôùn cho thò tröôøng BÑS; tuy nhieân nguoàn voán naøy mang naëng tính phong traøo, thieáu tính chuyeân nghieäp vaø tính oån ñònh neân khoâng nhöõng khoâng laøm thò tröôøng BÑS

chi phí cô hoäi,… Thò tröôøng chöùng khoaùn keùm phaùt trieån cuõng haïn cheá khaû naêng taêng qui moâ voán cuûa caùc doanh nghieäp BÑS thoâng qua phaùt haønh coå phieáu;

· Voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caû tröïc tieáp (FDI) vaø giaùn tieáp

(keå caû nguoàn töø ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi) ñang coù xu höôùng taêng leân trong maáy naêm gaàn ñaây, tuy vaäy nguoàn voán naøy chæ taäp trung vaøo moät vaøi phaân khuùc thò tröôøng BÑS nhö du lòch, vaên phoøng chung cö cao caáp, khaùch saïn nhaø haøng, trung taâm thöông maïi,… vaø chöa xaùc laäp xu höôùng oån ñònh caàn thieát. Hôn nöõa, söï tham gia cuûa caùc quó ñaàu tö taøi chính vaøo thò tröôøng BÑS vöøa bò haïn cheá bôûi tyû leä

35

Soá

91

- 05.08.2011


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA nhaát ñònh treân qui moâ quó vöøa thieáu haønh lang phaùp lyù caàn thieát ñeå ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa nguoàn voán naøy. Qui ñònh veà khaû naêng tieáp caän BÑS cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi tuy ñaõ coù song chaäm trieån khai trong thöïc tieãn;

· Voá n huy ñoä n g töø traù i phieáu doanh nghieäp lieân quan

tôùi döï aùn BÑS cuï theå (tính chaát traùi phieáu coâng trình) ñaõ manh nha song coøn thieáu caùc qui ñònh phaùp lyù caàn thieát, beân caïnh ñoù, haønh lang phaùp lyù cho vieäc huy ñoäng caùc nguoàn voán trung daøi haïn töø daân cö cho thò tröôøng BÑS cuõng chöa ñaày ñuû vaø roõ raøng. Trong khi ñoù, vieäc ña daïng hoaù caùc nguoàn voán trung daøi haïn cho thò tröôøng BÑS nhö hình thaønh caùc daïng quó ñaàu tö BÑS, chöùng khoaùn hoaù BÑS,… vaãn chöa ñöôïc trieån khai. Ñeå buø ñaép söï thieáu huït nguoàn löïc taøi chính naøy, thò tröôøng BÑS phaûi troâng caäy vaøo nguoàn voán “noùng”, caû chính thöùc vaø phi chính thöùc.

· Voán nhaø nöôùc bao goàm voán ñaàu tö phaùt trieån töø NSNN (khoaûng 25% toång chi NSNN, chieám gaàn 2/3 toång voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc), voán tín duïng nhaø nöôùc (chieám khoaûng 14% toång voán ñaàu tö nhaø nöôùc) vaø voán cuûa DNNN. Ngoaøi phaàn voán cuûa DNNN ñaàu tö vaøo BÑS ñaõ neâu ôû treân thì nguoàn voán nhaø nöôùc ñoùng

Soá

91

- 05.08.2011

36

TӸ TRӐNG VӔN ĈҪU TѬ TOÀN XÃ HӜI 1995-2010 100% 90% 80%

30.4% 26.0% 28.0%

70% 60% 50%

20.8% 17.3% 18.0% 17.6% 17.4% 16.0%

23.7% 27.6%

24.0% 22.9% 22.6% 25.3% 31.1%

24.9% 22.6%

14.2% 14.9% 16.2%

24.3%

30.9% 25.6%25.80%

37.7% 38.0% 38.1% 38.5%

35.2%

33.9%36.10%

40% 30% 20%

42.0%

49.1% 49.4%

55.5% 58.7% 59.1% 59.8% 57.3% 52.9%

48.1% 47.1% 45.7%

37.2% 33.9% 40.6%38.10%

10% 0%

Kinh tӃ NN

Kinh tӃ ngoài NN

vai troø raát quan troïng trong ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS, caû ñaàu tö tröïc tieáp taïo döïng caùc BÑS (truï sôû, CSHT kinh teá - xaõ hoäi, nhaø cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp, nhaø cho caùn boä coâng nhaân vieân chöùc,…) cuõng nhö ñaàu tö giaùn tieáp thoâng qua qui hoaïch, quaûn lyù thò tröôøng BÑS,… Ñaëc bieät ñoái vôùi moät nöôùc ñang phaùt trieån nhö Vieät Nam vôùi khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc chieám treân 40%GDP thì nguoàn voán nhaø nöôùc cho thò tröôøng BÑS laïi caøng giöõ vò trí quan troïng. Tuy nhieân, voán ñaàu tö nhaø nöôùc coù ñaëc ñieåm laø khoâng phaûi hoaøn laïi (voán NSNN) hoaëc coù hoaøn laïi nhöng vôùi laõi suaát öu ñaõi (tín duïng nhaø nöôùc) neân hieäu

Khu vӵc FDI

quaû khoâng cao, thöôøng xuyeân xaûy ra thaát thoaùt laõng phí lôùn laøm giaûm hieäu quaû ñaàu tö chung cuûa thò tröôøng BÑS, goùp phaàn taêng suaát ñaàu tö BÑS. Beân caïnh ñoù, cô cheá ñònh giaù ñaát, thu hoài ñaát, ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng, cho thueâ ñaát, giao ñaát coù vaø khoâng thu tieàn söû duïng ñaát, thu NSNN töø BÑS coøn nhieàu keõ hôû vaø baát hôïp lyù cuõng laøm phaùt sinh nhöõng tieâu cöïc vöøa laøm taêng qui moâ voán ñaàu tö vaøo BÑS vöøa laøm sai leäch vieäc phaân boå caùc nguoàn voán vaøo BÑS. Voán nhaø nöôùc chöa trôû thaønh boä phaän gaén boù höõu cô vôùi caùc nguoàn voán khaùc ñaàu tö vaøo BÑS.


YÙ KIEÁN CHUYEÂN GIA

· Voán daân cö ñöôïc söû duïng ñaàu

tö vaøo BÑS raát lôùn do tuyeät ñaïi ña soá ngöôøi daân Vieät Nam ñeàu coi BÑS laø taøi saûn lôùn, quan troïng vaø muoán chieám höõu BÑS khoâng chæ ñeå phuïc vuï nhu caàu tieâu duøng caù nhaân maø coøn phuïc vuï nhu caàu ñaàu tö. Nguoàn löïc taøi chính trong daân cö Vieät Nam raát lôùn (khoái löôïng ngoaïi teä vaø vaøng döï tröõ trong daân cö leân tôùi haøng chuïc tyû USD) song heä thoáng taøi chính chính thöùc chöa thu huùt ñöôïc do taùc ñoäng cuûa tính oån ñònh kinh teá vó moâ (laïm phaùt, laõi suaát, tyû giaù,…) trong khi caùc keânh ñaàu tö haáp daãn, caùc saûn phaåm taøi chính chính thöùc coøn thieáu, caùc ñònh cheá ñaàu tö BÑS taäp trung haàu nhö chöa coù, qui ñònh veà goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö trong quaù trình hình thaønh BÑS coøn chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro cho caû nhaø ñaàu tö laãn chuû ñaàu tö BÑS neân moät phaàn khoâng nhoû nguoàn löïc taøi chính trong daân cö ñöôïc huy ñoäng ñaàu tö vaøo thò tröôøng BÑS, keå caû döôùi hình thöùc nguoàn voán “noùng”, vöøa khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc, vöøa tieàm aån nguy cô ruûi ro taøi chính vaø baát oån xaõ hoäi raát lôùn. Vieäc huy ñoäng, vay möôïn trong daân cö raát ña daïng, phöùc taïp vaø haàu nhö thieáu cô sôû phaùp lyù vöõng chaéc, chuû yeáu laø giao dòch

daân söï nhöng coù söï tham gia cuûa caû theå nhaân laãn phaùp nhaân chaúng haïn nhö vay noùng, chôi huïi hoï, caàm ñoà,… vôùi laõi suaát thoaû thuaän raát cao (tín duïng “ñen” coù theá chaáp hay khoâng coù theá chaáp, tín chaáp), huy ñoäng voán cuûa khaùch haøng döôùi hình thöùc hôïp ñoàng goùp voán (khoâng theo qui ñònh cuûa luaät),… neân thöôøng xuyeân xaûy ra tranh chaáp, khieáu naïi, kieän tuïng, löøa ñaûo,… Hôn nöõa, ranh giôùi giöõa daân söï vaø hình söï trong caùc giao dòch naøy khoâng roõ raøng, ngay caû khi roõ raøng thì vieäc xöû lyù cuõng toán raát nhieàu thôøi gian. Ñeå oån ñònh nguoàn voán “noùng” naøy, theo chuùng toâi, tröôùc heát caàn xem ñaây laø nhöõng giao dòch xuaát phaùt töø taát yeáu khaùch quan vaø vì vaäy, caàn coù khuoân khoå vaø thuû tuïc phaùp lyù caàn thieát ñeå nhöõng giao dòch naøy ñöôïc coâng khai, hôïp thöùc hoaù döôùi söï chöùng thöïc, kieåm tra vaø giaùm saùt cuûa caùc cô quan quaûn lyù theo nguyeân taéc ngaên chaën tröôùc nhöõng ruûi ro toát hôn laø xöû lyù nhöõng ruûi ro ñaõ xaûy ra, nhaát laø nhöõng ruûi ro cuûa thò tröôøng tín duïng “ngaàm” khi chuùng ta chöa coù bieän phaùp chính thöùc hoaù noù. Hôn nöõa, maëc duø chuùng ta chöa töï do hoaù taøi khoaûn voán, chöa cho pheùp luaân chuyeån voán töï do song do khaû naêng kieåm soaùt coøn haïn cheá neân khoâng loaïi tröø khaû

naêng nguoàn voán “noùng” tham gia vaøo thò tröôøng BÑS coøn mang yeáu toá ngoaïi (thaäm chí coù theå caû hoaït ñoäng röûa tieàn töø nöôùc ngoaøi). Do söùc haáp daãn cuûa lôïi nhuaän treân thò tröôøng BÑS neân khoâng ít caùc caù nhaân vaø phaùp nhaân coù ñoäng cô chieám duïng voán taïm thôøi nhaøn roãi cuûa ngöôøi khaùc trong quaù trình luaân chuyeån caùc nguoàn löïc taøi chính, thaäm chí caû nguoàn löïc taøi chính cuûa phía nöôùc ngoaøi vaø nhaø nöôùc, ñeå ñaàu tö ngaén haïn vaøo thò tröôøng BÑS. Moïi vieäc seõ bình thöôøng neáu “phi vuï” ñaàu tö ñoù thaønh coâng, song lôïi nhuaän cao luoân gaén lieàn vôùi ruûi ro cao neân neáu “phi vuï” ñoù khoâng thaønh coâng thì ngöôøi chieám duïng voán ñaàu tö “noùng” raát coù theå maát khaû naêng chi traû, nhaát laø khi löôïng voán chieám duïng coù qui moâ lôùn, thaäm chí coù theå gaây ra hieäu öùng daây chuyeàn sang caû heä thoáng khi moät hay/vaø moät vaøi caù nhaân toå chöùc maát khaû naêng chi traû quaù lôùn. Vì vaäy, caàn coù caùc qui ñònh quaûn lyù taøi chính chaët cheõ ñeå kòp thôøi ngaên chaën loaïi nguoàn voán “noùng” naøy ñoå vaøo thò tröôøng BÑS. Moät trong nhöõng bieän phaùp khaû thi laø qui ñònh caùc luoàng voán ñaàu tö vaøo BÑS (caû ngaén haïn cuõng nhö trung daøi haïn) phaûi thoâng qua heä thoáng taøi chính chính thöùc (töông töï nhö qui ñònh lieân quan tôùi giao dòch treân thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc hieän nay) ñeå quaûn lyù vaø giaùm saùt hieäu quaû hôn, ñoàng thôøi cuõng taïo cô sôû ñeå ngaên chaën vaø xöû lyù nhöõng vi phaïm trong hoaït ñoäng giao dòch lieân quan tôùi BÑS, keå caû caùc hoaït ñoäng löøa ñaûo hay röûa tieàn. Dó nhieân, qui ñònh naøy chæ thaät söï höõu hieäu khi giaûm ñöôïc tyû troïng thò tröôøng BÑS phi chính thöùc Toùm laïi, nguoàn voán cho thò tröôøng BÑS Vieät Nam coù tieàm löïc raát lôùn vaø ña daïng. Vaán ñeà laø phaûi taïo döïng vaø khôi thoâng ñöôïc caùc keânh ñaàu tö vaøo BÑS moät caùch oån ñònh, beàn vöõng, hieäu quaû vaø haïn cheá ruûi ro. Xaây döïng vaø phaùt trieån moät thò tröôøng voán thaät söï ñaûm baûo caân ñoái cung caàu voán ñaàu tö cho BÑS, phoái hôïp toát caùc nguoàn voán ñaàu tö cho BÑS laø yeâu caàu böùc thieát ñeå phaùt trieån thò tröôøng BÑS oån ñònh, laønh maïnh, chuyeân nghieäp vaø hieäu quaû./.

37

Soá

91

- 05.08.2011


CHUYEÂN TRANG TÖ VAÁN PHAÙP LUAÄT

“Nhöõng giaûi phaùp khôi thoâng thò tröôøng baát ñoäng saûn höôùng tôùi an sinh xaõ hoäi” Ths LS. TRÖÔNG THÒ HOAØ

Ngaøy 06/8/2011, Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng toå chöùc Hoäi thaûo “Nhöõng giaûi phaùp khôi thoâng thò tröôøng baát ñoäng saûn höôùng tôùi an sinh xaõ hoäi.” vôùi söï chuû trì cuûa Thöù tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Traàn Nam. Vieäc toå chöùc hoäi thaûo naøy laø raát caàn thieát, bôûi vì: Nghò Quyeát soá 11/NQ-CP ngaøy 24/02/2011 cuûa Chính phuû veà nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu taäp trung kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi vaø Chæ thò soá 01/ CT-NHNN ngaøy 01/3/2011 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam veà thöïc hieän giaûi phaùp tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng nhaèm kieåm soaùt laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, ñaõ böôùc ñaàu ñem ñeán nhieàu taùc ñoäng höõu hieäu ñoái vôùi vieäc kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh thò tröôøng taøi chính Vieät Nam. Tuy nhieân, trong lónh vöïc baát ñoäng saûn (BÑS), töø khi Nghò quyeát soá 11/NQ-CP ngaøy 24/02/2011 cuûa Chính phuû, Chæ thò soá 01/CT-NHNN ngaøy 01/3/2011 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ñöôïc ban haønh, thò tröôøng baát ñoäng saûn töø choã “khaùt” voán trôû neân “khaùt” hôn, thò tröôøng BÑS caøng trôû neân traàm laéng; nhieàu doanh nghieäp kinh doanh BÑS ñöùng tröôùc nguy cô phaù saûn, nhieàu döï aùn chaäm trieån khai thöïc hieän, nhieàu lao ñoäng khoâng coù vieäc laøm trôû neân lao ñao, raát nhieàu toå chöùc, caù nhaân khoâng mua ñöôïc caùc saûn phaåm BÑS nhö mong muoán.

maät thieát ñeán nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau, laø nôi tieâu thuï, laø ñaàu ra cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp, saûn xuaát vaät lieäu nhö xi maêng, saét theùp, gaïch ngoùi, trang thieát bò,… thu huùt nhieàu lao ñoäng, aûnh höôûng maïnh meõ ñeán neàn kinh teá neân khoâng theå xeáp ñaây laø lónh vöïc phi saûn xuaát roài sieát vieäc cho vay. *Döï aùn veà BÑS coù nhieàu quy moâ khaùc nhau, nhieàu coâng naêng khaùc nhau, uy tín cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS cuõng khaùc nhau. Do ñoù khoâng theå aùp duïng hình thöùc “caøo baèng” trong vieäc cho vay hay khoâng cho vay trong lónh vöïc BÑS. Vì theá, caàn thieát coù söï saøng loïc, phaân chia, ñieàu tieát caùc maûng döï aùn khaùc nhau trong lónh vöïc BÑS. Theo toâi, khoâng neân sieát vieäc cho vay trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: Cho vay ñeå phaùt trieån caùc coâng trình ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi, caùc döï

Tröôùc thöïc traïng naøy, raát caàn coù nhöõng giaûi phaùp nhaèm khôi thoâng thò tröôøng BÑS, höôùng tôùi ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi. Neáu coâng cuï taøi chính ñöôïc söû duïng hôïp lyù, hieäu quaû, moät löôïng tieàn nhaát ñònh seõ ñöôïc huy ñoäng ñeå ñaûm baûo cho thò tröôøng BÑS taêng tröôûng, phaùt trieån.

Thöù nhaát. Caàn xem xeùt, choïn loïc töøng tröôøng hôïp cho vay trong lónh vöïc BÑS

(phaân khuùc tín duïng ñoái vôùi vieäc ngaân haøng cho vay trong lónh vöïc BÑS) Chæ thò soá 01/CT-NHNN ngaøy 01/3/2011 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam quy ñònh “Thöïc hieän giaûm toác ñoä vaø tyû troïng dö nôï cho vay lónh vöïc phi saûn xuaát so vôùi naêm 2010, nhaát laø lónh vöïc baát ñoäng saûn, chöùng khoaùn; ñeán 30 thaùng 6 naêm 2011, tyû troïng dö nôï cho vay lónh vöïc phi saûn xuaát so vôùi toång dö nôï toái ña laø 22% vaø ñeán 31 thaùng 12 naêm 2011, tyû troïng naøy toái ña laø 16%.” Vieäc xeáp BÑS vaøo lónh vöïc phi saûn xuaát vaø sieát vieäc cho vay BÑS laø khoâng thoaû ñaùng, caàn coù söï choïn loïc, caân nhaéc. Bôûi vì: *Lónh vöïc BÑS taïo ra nhieàu saûn phaåm, coù lieân quan CHUYEÂN TRANG NAØY DO TAÏP CHÍ BAÁT ÑOÄNG SAÛN NHAØ ÑAÁT VIEÄT NAM THÖÏC HIEÄN VÔÙI SÖÏ PHOÁI HÔÏP CUÛA VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ TRÖÔNG THÒ HOØA VAØ TAØI TRÔÏ CUÛA COÂNG TY NAVILAND (COÂNG TY ÑAÁT NA VI)

Soá

91

- 05.08.2011

38


CHUYEÂN TRANG TÖ VAÁN PHAÙP LUAÄT ñöôïc bieát nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi raát quan taâm ñeán lónh vöïc BÑS nhaø ôû taïi nöôùc ta. Ñaây laø cô hoäi raát toát cho chuùng ta ñeå keâu goïi ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi. Phaùp luaät caàn coù nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû ñaàu tö, öu ñaõi ñaàu tö,… ñeå thu huùt nguoàn voán lôùn naøy töø nöôùc ngoaøi vaøo lónh vöïc BÑS.

Thöù tö. Caàn hoaøn chænh cô cheá “mua baùn nhaø treân giaáy”. Nghò ñònh 71/2010/NÑ-CP cuûa Chính phuû vaø Thoâng tö 16/2010/TT-BXD cuûa Boä Xaây döïng ñöôïc ban haønh ñaõ haïn cheá phaàn naøo caùc ruûi ro cuûa cô cheá “mua baùn nhaø treân giaáy” veà caùc vaán ñeà nhö: chaát löôïng saûn phaåm, tieán ñoä thöïc hieän, thuû tuïc caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, quyeàn sôû höõu nhaø ôû vaø taøi saûn khaùc gaén lieàn vôùi ñaát,… Nhöng phaûi thaáy raèng cô cheá “mua baùn nhaø treân giaáy” ñöôïc ñaùnh giaù laø giaûi phaùp voán quan troïng, thu huùt ñöôïc nguoàn voán lôùn töø nhaân daân, ñöôïc nhieàu doanh nghieäp aùp duïng. Do ñoù, trong thôøi gian saép tôùi, cô cheá naøy caàn ñöôïc tieáp tuïc thöïc hieän, ñoàng thôøi caàn coù nhöõng giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát caùc ruûi ro khi giao dòch baèng cô cheá naøy. aùn ñaõ hoaøn thaønh ñeán 70-80% tieán ñoä, cho vay ñoái vôùi caùc BÑS döôùi 1,5 tyû, cho vay ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù tyû leä nôï xaáu thaáp,… Ñoàng thôøi cuõng caàn sieát vieäc cho vay ñoái vôùi caùc döï aùn chöa thöïc söï caàn thieát, caàn quaù nhieàu voán, vaø vôùi doanh nghieäp coù tyû leä nôï xaáu cao,… Ñeà nghò coù phaân khuùc veà tín duïng ñoái vôùi vieäc ngaân haøng cho vay trong lónh vöïc BÑS.

Thöù hai. Caàn cho pheùp theá chaáp baèng BÑS taïi caùc ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi. Hieän nay, phaùp luaät chöa cho pheùp thöïc hieän cô cheá naøy. Tuy nhieân, neáu cô cheá naøy ñöôïc trieån khai, thöïc hieän thì seõ khôi thoâng maïnh meõ nguoàn voán cho BÑS. Ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa phaùp luaät, nhaát laø trong tình hình nöôùc ta ñaõ gia nhaäp toå chöùc WTO. Taát nhieân, Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng quy ñònh rieâng bieät khi theá chaáp baèng BÑS taïi caùc ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi so vôùi quy ñònh theá chaáp BÑS taïi caùc ngaân haøng trong nöôùc (nhaèm ñaûm baûo cheá ñoä sôû höõu toaøn daân veà ñaát ñai).

Thöù ba. Caàn thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi FDI trong lónh vöïc BÑS Töø ngaøy 01/7/2004 (ngaøy Luaät Ñaát ñai naêm 2003 coù hieäu löïc), nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc ñaàu tö vaøo lónh vöïc baát ñoäng saûn nhaø ôû vôùi nhöõng höôùng daãn veà thu tieàn söû duïng ñaát quy ñònh taïi Nghò ñònh 181/2004/NÑ-CP, Nghò ñònh 84/2007/NÑ-CP,… Tuy nhieân, do khuûng hoaûng taøi chính theá giôùi neân nguoàn voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi vaøo lónh vöïc BÑS taïi Vieät Nam thôøi gian qua khoâng nhieàu. Hieän nay, khuûng hoaûng taøi chính theá giôùi ñaõ böôùc ñaàu ñöôïc khaéc phuïc. Toâi

Thöù naêm. Cho pheùp phaùt haønh traùi phieáu phaùt trieån nhaø. Tröôùc ñaây vaø hieän nay, caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS chuû yeáu söû duïng voán vay ñeå kinh doanh. Nhöng phaûi thaáy raèng ngaân haøng laø toå chöùc trung gian huy ñoäng voán ngaén haïn ñeå cho vay laïi. Voán caàn cho BÑS laø voán trung vaø daøi haïn. Cho neân, thöïc teá phaûi nhìn nhaän raèng caùc ngaân haøng cho caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS vay ñeå thöïc hieän döï aùn phaûi chaáp nhaän ruûi ro, nhaát laø khi thò tröôøng BÑS coù bieán ñoäng maïnh (chaäm thu hoài voán nhö tình hình hieän nay). Neáu doanh nghieäp kinh doanh BÑS ñöôïc phaùt haønh traùi phieáu phaùt trieån nhaø (phaûi ñöôïc mua baùn, chuyeån nhöôïng) seõ thu huùt nhieàu toå chöùc, caù nhaân tham gia, goùp phaàn giaûi quyeát raát lôùn nguoàn voán cho BÑS.

Thöù saùu. Caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS caàn thích öùng toát vôùi söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng BÑS Caùc doanh nghieäp kinh doanh BÑS caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: - AÙp duïng caùc hình thöùc khuyeán maïi, öu ñaõi cho khaùch haøng ñeå kích caàu. - Coù bieän phaùp caét giaûm chi phí doanh nghieäp. - Ñaëc bieät laø caàn thöïc hieän caùc döï aùn nhoû leû, gaén vôùi nhu caàu thieát thöïc cuûa ngöôøi daân ñeå deã trieån khai thöïc hieän, deã baùn deã mua; thöïc hieän caùc giaûi phaùp “laáy ngaén nuoâi daøi” ñeå löôùt qua thôøi kyø khoù khaên nhö hieän nay (moät soá doanh nghieäp thöïc hieän caùc dòch vuï BÑS ñeå coù nguoàn thu oån ñònh töông ñoái cho doanh nghieäp hoaït ñoäng, chôø thôøi cô thuaän lôïi ñeå thöïc hieän caùc döï aùn lôùn)./.

39

Soá

91

- 05.08.2011


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN

BITEXCO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG CUØNG ÑAÁT NÖÔÙC

Vôùi phöông chaâm “Bieán ñieàu khoâng theå thaønh coù theå”, laø moät trong nhöõng taäp ñoaøn kinh teá ña ngaønh haøng ñaàu taïi Vieät Nam, hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc: Saûn xuaát nöôùc khoaùng, ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn, thuûy ñieän, xaây döïng, haï taàng giao thoâng, ñaàu tö taøi chính, ñaàu tö khai thaùc khoaùng saûn, daàu khí,…, BITEXCO thaønh laäp töø 1985, ñaõ ñònh hình thöông hieäu vaø ñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng, trôû thaønh moät taäp ñoaøn mang taàm voùc quoác teá, ñöa saûn phaåm, dòch vuï vaø thöông hieäu BITEXCO ñeán vôùi thò tröôøng treân toaøn caàu. BITEXCO tham gia vaøo Thò tröôøng Baát ñoäng saûn töø naêm 2000 vôùi döï aùn ñaàu tieân cuûa laø Toøa nhaø vaên phoøng BITEXCO toïa laïc taïi trung taâm Quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh., ñaây laø toøa nhaø hieän ñaïi nhaát Vieät Nam vaøo thôøi ñieåm xaây döïng (2000 - 2003). Sau thaønh coâng khôûi ñaàu, BITEXCO tieáp tuïc trieån khai caùc döï aùn khaùc nhö: The Manor 1, The Manor 2, Thaùp taøi chính Bitexco - Bitexco Financial Tower (Tp. HCM), The Manor vaø The Garden (Haø Noäi). Moät soá caùc döï aùn qui moâ lôùn khaùc ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng hieän nay: Thaùp Beán Thaønh, Khu ñoâ thò Töù giaùc Nguyeãn Cö Trinh ôû Tp. HCM, khaùch saïn 5 sao J.W. Marriott vaø khu ñoâ thò Hoaøng Mai ôû Haø Noäi, döï aùn Khu ñoâ thò tieåu khu 2 Cam Ñöôøng ôû tænh Laøo Cai.

Caùc döï aùn haï taàng - giao thoâng Döï aùn Quoác loä 1A ñoaïn traùnh thaønh phoá Thanh Hoaù Döï aùn do Coâng ty coå phaàn B.O.T Ñöôøng traùnh Thanh Hoaù moät Coâng ty thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn BITEXCO laøm chuû ñaàu tö. Coâng trình ñöôïc trieån khai treân ñòa baøn huyeän Quaûng Xöông,

Soá

91

- 05.08.2011

40


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN caùc khu vöïc trung taâm du lòch ôû caùc tænh mieàn Trung. Döï kieán döï aùn seõ ñöôïc hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo khai thaùc vaøo naêm 2014.

BITEXCO - Nhöõng coâng trình thuyû ñieän Taäp ñoaøn BITEXCO ñaõ vaø ñang tham gia ñaàu tö vaøo15 döï aùn xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän treân khaép laõnh thoå Vieät Nam, vôùi toång coâng suaát treân 500MW vaø toång soá tieàn ñaàu tö khoaûng 600 trieäu USD. Trong danh muïc hieän coù cuûa BITEXCO coù 4 nhaø maùy thuûy ñieän ñaõ ñi vaøo hoïat ñoäng laø: Thuûy ñieän Bình Ñieàn, Hoá Hoâ, Se San 3A vaø Eakrong rou. Lôùn nhaát phaûi keå ñeán döï aùn thuûy ñieän Nho Queá 3 vôùi coâng suaát 110 MW. Ñaây laø coâng trình troïng ñieåm cuûa BITEXCO treân ñòa baøn ñaëc bieät khoù khaên taïi huyeän Meøo Vaïc tænh Haø Giang. Khi hoaøn thaønh, coâng trình naøy seõ goùp phaàn phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi cho vuøng cao nguyeân ñaù. thaønh phoá Thanh Hoùa, coù chieàu daøi 10 km, quy moâ 4 laøn xe, vaän toác thieát keá 80 km/h. Döï aùn coù toång möùc ñaàu tö laø 822 tyû ñoàng. Ñaây laø döï aùn nhoùm B, troïng ñieåm cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu vaän taûi haøng hoùa hieän taïi vaø töông lai treân truyeán quoác loä 1A, ñaûm baûo söï ñieàu hoaø giao thoâng giöõa tuyeán quoác loä 1A hieän taïi vaø tuyeán traùnh, cuõng nhö naâng cao naêng löïc löu thoâng cuûa tuyeán quoác loä 1A vaø khu vöïc Baéc Trung Boä. Döï aùn ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä vaøo quyù 3 naêm 2009.

Ngoaøi caùc lónh vöïc ñaàu tö, kinh doanh treân, hieän nay Taäp ñoaøn BITEXCO ñang trieån khai hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong caùc lónh vöïc khaùc nhö: Ñaàu tö Taøi chính, Khai thaùc khoaùng saûn, Vieãn thoâng,v.v. Khoâng naèm ngoaøi muïc tieâu khaúng ñònh thöông hieäu, tieáp tuïc ñoåi môùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñôøi soáng ngaøy caøng toát ñeïp.

Döï aùn ñöôøng cao toác Daàu Giaây - Phan Thieát Döï aùn ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû giao cho Coâng ty TNHH SXKD XNK Bình Minh (BITEXCO) laø nhaø ñaàu tö laäp ñeà xuaát döï aùn vaø laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng theo hình thöùc PPP (hôïp taùc coâng - tö) vôùi toång möùc ñaàu tö gaàn 1 tæ ñoâ la Myõ. Ñöôøng cao toác coù ñieåm ñaàu döï kieán keát noái vôùi ñöôøng cao toác thaønh phoá Hoà Chí Minh - Long Thaønh - Daàu Giaây, ñieåm cuoái naèm treân ñöôøng quoác loä 1A ñi Ba Baøu, tænh Bình Thuaän. Toång chieàu daøi tuyeán ñöôøng khoaûng 100 km. Döï aùn seõ goùp phaàn ruùt ngaén cöï li vaø thôøi gian haønh trình töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán caùc tænh vaø

41

Soá

91

- 05.08.2011


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN

HÖNG THÒNH TREÂN ÑAØ PHAÙT TRIEÅN

VAØ HOÄI NHAÄP ANH TUÙ

böôùc, Coâng ty maïnh daïn môû roäng theâm lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, môû caùc lôùp giaùo duïc maàm non nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá hieän nay. Coâng ty CP ÑTTC Höng Thònh quy tuï moät ñoäi nguõ caùn boä, coâng nhaân vieân naêng ñoäng, saùng taïo, nhieät tình, giaøu kinh nghieäm vaø naêng löïc chuyeân moân. Ñoäi nguõ nhaân söï goàm 300 ngöôøi, trong ñoù hôn 90% toát nghieäp Ñaïi hoïc, Cao ñaúng cuûa caùc chuyeân ngaønh: Luaät, Kinh teá, Keá toaùn, Ngaân haøng, Taøi Chính, Xaây döïng, Sö phaïm, Ngoaïi ngöõ… Thôøi gian qua, Coâng ty thöôøng xuyeân ñaøo taïo veà maët chuyeân moân, nghieäp vuï ñeå ñaùp öùng nhu caàu thöïc tieãn cuûa coâng vieäc. Thöù tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Traàn Nam (thöù 2 beân traùi) thaêm SGD BÑS Höng Thònh

Laø moät doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng, haøng khoâng daân duïng, kinh doanh veù maùy bay, baát ñoäng saûn, xi maêng, saét theùp vaø kinh doanh haï taàng khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp… Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Taøi chính (CP ÑTTC) Höng Thònh coù truï sôû taïi soá 82, phoá Chuøa Haø, Quan Hoa, Caàu Giaáy, TP. Haø Noäi. Töø buoåi ñaàu thaønh laäp, Coâng ty ñaõ coù nhöõng quyeát saùch ñuùng ñaén, saùng taïo, phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuõng nhö nhu caàu cuûa thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Vôùi taâm nguyeän ñöa Coâng ty Höng Thònh trôû thaønh moät trong nhöõng Coâng ty coù thöông hieäu veà caùc lónh vöïc hoaït ñoäng, taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân ñaõ phaán ñaáu, noã löïc khoâng ngöøng, thöïc hieän phöông chaâm “Taän taâm, Taän löïc, Ñoaøn keát, Phaùt huy Trí tueä, Tinh thaàn Saùng taïo…” vì muïc tieâu: “UY TÍN - CHAÁT LÖÔÏNG - CAÏNH TRANH”, töøng böôùc oån ñònh, phaùt trieån vaø ñaåy maïnh caùc hoaït

Soá

91

- 05.08.2011

42

ñoäng kinh doanh, saûn xuaát. Coâng ty CP ÑTTC Höng Thònh ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ñôn vò ñaàu ngaønh trong lónh vöïc ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng ñaëc bieät laø kinh doanh veù maùy bay vaø baát ñoäng saûn. Töø nhöõ n g thaø n h coâ n g ñoù , thaù n g 5/2009, Höng Thònh quyeát ñònh ñöa vieäc kinh doanh baát ñoäng saûn leân saøn giao dòch nhaèm môû roäng thò tröôøng tieàm naêng naøy. Saøn giao dòch baát ñoäng saûn Höng Thònh ra ñôøi nhaän ñöôïc söï coå vuõ, ñoäng vieân, khích leä töø phía cô quan Nhaø nöôùc cuõng nhö khaùch haøng. Ñeå tieán theâm moät

Ngoaøi ñoäi nguõ caùn boä, coâng nhaân vieân chính thöùc, Coâng ty coøn ñöôïc söï hoã trôï ñaéc löïc vaø voâ cuøng hieäu quaû cuûa caùc ñoái taùc, coäng taùc vieân, ñaëc bieät laø söï hoã trôï cuûa caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh keå caû trong vaø ngoaøi nöôùc veà lónh vöïc ñaâu tö, taøi chính, ngaân haøng, veù maùy bay, baát ñoäng saûn, giaùo duïc… Cuøng vôùi söï phaùt trieån ngaøy moät maïnh meõ, Coâng ty CP ÑTTC Höng Thònh ñaõ ñem ñeán cho caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc söï tin töôûng veà khaû naêng, naêng löïc chuyeân moân cuõng nhö tieàm löïc taøi chính. Trao ñoåi vôùi chuùng toâi veà muïc tieâu phaùt trieån cuûa Coâng ty thôøi gian tôùi, baø Ñaøo Thò Hieàn - TGÑ kieâm CT.HÑQT cho bieát: “Höng Thònh tieáp tuïc phaán ñaáu laø Coâng ty coù tieàm löïc trong caùc lónh vöïc ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng, haï taàng khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp, ñaëc bieät laø baát ñoäng saûn, veù maùy bay, giaùo duïc maàm non; trôû thaønh söï löïa choïn ñaùng tin caäy cuûa khaùch haøng nhôø khaû naêng cung caáp dòch vuï vaø chaêm soùc khaùch haøng”. Hôn 3 naêm ñi vaøo hoaït ñoäng, Saøn giao dòch baát ñoäng saûn Höng Thònh ñaõ ñaït ñöôïc raát nhieàu keát quaû trong lónh vöïc


kinh doanh. Töø moät thöông hieäu chöa ñöôïc bieát ñeán nhieàu, Höng Thònh ñaõ taïo ñöôïc choã ñöùng cho rieâng mình, taïo ñöôïc uy tín chaát löôïng vaø loøng tin ñeán vôùi nhieàu ñoái taùc, caùc nhaø ñaàu tö vaø caùc chuû ñaàu tö trong lónh vöïc baát ñoäng saûn nhö: Taäp ñoaøn Soâng Ñaø, Taäp ñoaøn Vinaconex, Toång HUD, Taäp ñoaøn Haø Ñoâ, Coâng ty An Laïc… Vôùi nhöõng döï aùn phaân phoái qua saøn nhö: döï aùn khu nhaø ôû Phuøng Khoang xaõ Trung Vaên, quaän Thanh Xuaân do Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö An Laïc laøm

chuû ñaàu tö vaø coøn raát nhieàu döï aùn khaùc. Ñònh höôùng trong nhöõng naêm saép tôùi cuûa Coâng Ty Höng Thònh laø ñaåy maïnh hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc vaø môû roäng heä thoáng maïng löôùi kinh doanh sang caùc tænh baïn trong caû nöôùc cuøng vöôït qua khoù khaên vôùi thò tröôøng baát ñoäng saûn trong tình hình neàn kinh teá thò tröôøng thieáu nguoàn voán, caùc giao dòch giaûm ñaùng keå. Goùp phaàn laøm minh baïch thò tröôøng qua vieäc ñieàu haønh hoaït ñoäng Saøn giao dòch Baát ñoäng saûn hieäu quaû vaø ñuùng chuaån.


DOANH NGHIEÄP & DOANH NHAÂN

Savills

daønh 7 giaûi thöôûng veà baát ñoäng saûn NGUYEÃN HAØ Vöôït qua nhieàu ñoái thuû haøng ñaàu trong khu vöïc, Savills Vieät Nam ñaõ daønh 7 giaûi thöôûng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn taïi Giaûi thöôûng Baát ñoäng saûn chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông naêm 2011, trong ñoù coù danh hieäu “Ñaïi lyù baát ñoäng saûn toát nhaát chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông”. Theo Savills Vieät Nam, trong caùc giaûi thöôûng Savills Vieät Nam ñaït ñöôïc coù 3 giaûi thöôûng chaâu AÙ laø: Ñaïi lyù Baát ñoäng saûn toát nhaát chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông; Ñaïi dieän Tieáp thò Baát ñoäng saûn toát nhaát chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông; Ñaïi dieän Tö vaán vaø Tieáp thò Baát ñoäng saûn toát nhaát chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông (Chieán dòch Trung taâm môùi cuûa TP.HCM - Döï aùn The

Soá

91

- 05.08.2011

44

Crescent); vaø boán giaûi Vieät Nam goàm: Ñaïi lyù Baát ñoäng saûn toát nhaát Vieät Nam; Ñaïi dieän Tieáp thò Baát ñoäng saûn toát nhaát Vieät Nam, Ñaïi dieän Tö vaán vaø Tieáp thò Baát ñoäng saûn toát nhaát Vieät Nam (Chieán dòch “Trung taâm môùi cuûa TP.HCM” - Döï aùn The Crescent); Coâng ty Tö vaán Baát ñoäng saûn toát nhaát Vieät Nam. OÂng Brett Ashton, Giaùm ñoác ñieàu haønh Savills Vieät Nam, cho bieát: Ñaây laø laàn thöù 2 lieân tieáp Savills Vieät Nam ñaït giaûi thöôûng baát ñoäng saûn chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông treân taát caû caùc haïng muïc döï giaûi. Giaûi thöôûng naøy ñaëc bieät coù yù nghóa khi Savills Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn phaùt trieån lôùn maïnh. Ñaây cuõng laø minh

chöùng chaát löôïng dòch vuï do hôn 700 nhaân vieân Savills Vieät Nam ñang cung caáp cho khaùch haøng. Ñöôïc bieát, Giaûi thöôûng Baát ñoäng saûn chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông naèm trong chuoãi giaûi thöôûng Baát ñoäng saûn quoác teá uy tín. Theo ñoù, logo cuûa ñôn vò ñaït giaûi ñöôïc xem nhö bieåu töôïng chaát löôïng xuaát saéc trong ngaønh Baát ñoäng saûn toaøn caàu. Cuoái naêm 2011, nhöõng ñôn vò chieán thaéng töø giaûi thöôûng Baát ñoäng saûn chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông seõ tieáp tuïc tranh taøi vôùi caùc ñaïi dieän ñoaït giaûi töø chaâu AÂu, chaâu Myõ, chaâu Phi… ñeå tìm öùng cöû vieân xuaát saéc nhaát theá giôùi./.


BAN TOÅ CHÖÙC GIAÛI BOÙNG ÑAÙ MINI

BAÁT ÑOÄNG SAÛN 2011 (Giaûi Truyeàn Thoáng Laàn V)

THOÂNG BAÙO Giaûi Boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn laø moät Giaûi Boùng ñaù Phong traøo daønh cho Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn vaø caùc ngaønh lieân quan, do Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam phoái hôïp vôùi forum “Thò tröôøng & Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn” toå chöùc haèng naêm; Giaûi ñöôïc söï baûo trôï cuûa Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieât Nam vaø ñaõ ñöôïc Lieân ñoaøn Boùng ñaù TP. Hoà Chí Minh coâng nhaän laø Giaûi truyeàn thoáng haèng naêm Nhöõng naêm qua Giaûi ñaõ ñöôïc toå chöùc raát thaønh coâng vaø uy tín, Ban Toå chöùc Giaûi luoân neâu cao tinh thaàn vì Theå thao, trung thöïc, trong saùng vaø maïnh meõ nhaèm mang ñeán moät saân chôi chung vui - khoûe vaø boå ích cho caùc doanh nghieäp trong lónh vöïc Baát ñoäng saûn; coå vuõ cho phong traøo reøn luyeän söùc khoûe, naâng cao tinh thaàn taäp theå, ñoaøn keát trong löïc löôïng CB-CNV cuûa ñôn vò ñoàng thôøi taïo cô hoäi giao löu, gaén boù haèng naêm cuûa caùc Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn. Naêm 2011, nhaân Kyû nieäm 5 naêm thaønh laäp Giaûi Boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn, tieáp noái söï thaønh coâng cuûa Giaûi töø nhöõng naêm qua, Ban Bieân taäp Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam - Thöôøng tröïc Forum “Thò tröôøng & Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn” vaø Ban Toå chöùc Giaûi traân troïng thoâng baùo ñeán Quyù Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn:

Giaûi Boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn 2011 (Giaûi Truyeàn thoáng Laàn thöù V)

Döï kieán Khai maïc chính thöùc vaøo Thöù Baûy, ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2011 Ñòa ñieåm: Nhaø Thi ñaáu TDTT Laõnh Binh Thaêng - Q.11 - TP.HCM Söï goùp maët caùc Ñoäi Boùng ñaù cuûa Quyù Coâng ty hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Baát ñoäng Saûn taïi Giaûi laø goùp phaàn naàng cao tinh thaàn cho phong traøo theå duïc theå thao vaø giao löu, ñoøan keát trong caùc Doanh nghieäp Baát ñoäng saûn vaø caùc ngaønh lieân quan, vaø laø thaønh vieân quan troïng nhaát khoâng theå thieáu: traùi tim taïo neân nhòp soáng cuûa Giaûi boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn - saân chôi chung cuûa doanh nghieäp baát ñoäng saûn Vieät Nam. Traân troïng thoâng baùo! BAN TOÅ CHÖÙC Giaûi Boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn 2011

Hoã trôï chuyeân moân:

Hoã trôï thoâng tin:

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä: Ban Toå chöùc Giaûi Boùng ñaù Mini Baát ñoäng saûn 2011 - Taïp chí Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam 67/8 Phaïm Ngoïc Thaïch, P.6, Q.3, Tp.HCM. - ÑT: (08) 3820 6086 - ÑTDÑ: 090 245 1349 - 090 945 1349 (Mr. Nguyeàn Vaên Ñeà - BTC & Ñieàu haønh Giaûi) - Email: tsbatdongsan@yahoo.com - hoangphongbds@gmail.com


CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI B̹n có hoài bão trͷ thành chuyên viên t̹i mͱt ngân hàng lͳn? B̹n muͩn nâng cao nghi͟p vͽ? B̹n muͩn chuy͛n bͱ phͅn công tác trong ngành ngân hàng mͱt cách d͝ dàng? Hay B̹n muͩn hͥc hͧi t΃ các chuyên gia? Khóa hͥc s͕ giúp b̹n gi̻i quy͗t nh·ng v́ͳng m͇c trên.

Khai giaûng: 16/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Hӑc phҫn 1 - NghiӋp vө ngân hàng thѭѫng mҥi Hӑc phҫn 2 - Thҭm ÿӏnh tín dөng Hӑc phҫn 3 - Kinh doanh ngoҥi hӕi

Hӑc phҫn 4 - Thanh toán quӕc tӃ Hӑc phҫn 5 - KӃ toán ngân hàng

Ho 0908 tline: 0908 637 647 425 4 75

HỌC PHÍ : 3.800.000Đ MiӉn Phí Bӝ Giáo Trình Tài LiӋu Tһng 20% hӑc phí các chѭѫng trình ÿào tҥo Kinh Doanh BĈS cho hӑc viên ÿã tham dӵ khóa hӑc CVNHHĈ Tһng 10% giá trӏ dӏch vө phҫn mӅm phân tích chӭng khoán toàn diӋn iTrade. Phòng Hӑc Máy Lҥnh – phөc vө nѭӟc uӕng, bánh kҽo.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Nghệ thuật môi giới không chỉ đơn thuần là mặc cả giá bán mà đó còn là sự chuẩn bị tinh thông, kiến thức sâu rộng về thị trường bắt động sản.

QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BDS

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Cung cấp đầy đủ kiến thức về ngành kinh doanh bất động sản. Giúp cho công ty, doanh nghiệp

Trang bị một nền tảng kiến thức về chuyển giao sở hữu (xác định giá bán, giá mua, tài chính và tác dụng) Khả năng đầu tư và ra những quyết định đầu tư.

Chương trình đào tạo môi giới giúp bạn trở thành một chuyên gia tư vấn bất động sản chuyên nghiệp.

hay cá nhân có đủ điều kiện thành lập sàn bất động sản theo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản quy định. Có khả năng quản lý - điều hành sàn giao dịch bất động sản hoạt động tốt.

Khai giảng ngày:

Khai giảng ngày:

Khả năng môi giới là chìa khóa thành công cho một thương vụ bất động sản.

10/08/2011

Hướng dẫn lập hồ sơ và chứng thực định giá. Khai giảng ngày:

10/08/2011

PHONG THỦY THỰC HÀNH Lớp phong thủy thực hành đem đến một nền tảng kiến thức về: Ngũ hành bát quái và cách ứng dụng tương sinh tương khắc. Các yếu tố tác động và cách hóa giải (Đông/Tây Bát Trạch, về 10 Thiên can và 12 Địa chi) Cách xem hướng nhà, hướng bếp trong nội ngoại cảnh phong thủy. Khai giảng ngày:

16/08/2011

10/08/2011 Thời gian học: thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18h00 - 21h00 Địa điểm học: Tầng 3, Tòa nhà Khahomex, 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4.

ƯU ĐÃI: Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 20% học phí cho học viên và thành viên Hiệp Hội Bất Động Sản. Tặng 20% học phí khóa học Phong thủy cho học viên cũ.

Giảm 1.000.000đ cho học viên đăng ký 2 khóa Quản lý sàn và định giá bất động sản (áp dụng cho hv đã học ktcs) Giảm phí cho nhóm đăng ký 5 học viên trở lên Hoa hồng cho người giới thiệu học viên mới

ĐẶC BIỆT: MIỄN PHÍ NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SỞ XÂY DỰNG CHO HỌC VIÊN.

TRUNG TAÂM TRI THÖÙC DOANH NGHIEÄP QUOÁC TEÁ

Truï sôû: 331 Traàn Xuaân Soaïn, Phöôøng Taân Kieång, Quaän 7, TP.HCM Website: www.sucmanhtrithuc.vn - Email: bds@sucmanhtrithuc.vn - Ñieän thoaïi: (84.8) 3872 3438 - Fax: (84.8) 3872 2701


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Nhaân vieân chöùng khoaùn khoâng ñöôïc nhaän uûy quyeàn cuûa Nhaø ñaàu tö HAØ NGUYEÃN

Theo Thoâng tö soá 74/2011/TT-BTC cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn veà giao dòch chöùng khoaùn, coù hieäu löïc töø ngaøy 1/8/2011, nhaân vieân coâng ty chöùng khoaùn (CTCK) khoâng ñöôïc pheùp nhaän uûy quyeàn cuûa nhaø ñaàu tö. Trong ñoù, moïi uûy quyeàn cuûa khaùch haøng cho nhaân vieân ñöôïc laäp tröôùc ñaây seõ maëc nhieân heát hieäu löïc. Thay vaøo ñoù, caùc nhaø ñaàu tö coù theå uûy quyeàn giao dòch baèng vaên baûn cho CTCK hoaëc ngaân haøng löu kyù chöùng khoaùn; uûy quyeàn cho caù nhaân khaùc vaø vaên baûn uûy quyeàn phaûi coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông hoaëc coâng chöùng theo quy ñònh.

Höôùng daãn cuûa Thoâng tö naøy neâu roõ, nhaø ñaàu tö khi môû taøi khoaûn giao dòch chöùng khoaùn coù theå ñöôïc uûy quyeàn giao dòch trong caùc tröôøng hôïp: UÛy quyeàn giao dòch baèng vaên baûn cho CTCK hoaëc ngaân haøng löu kyù chöùng khoaùn thöïc hieän giao dòch thay cho mình; uûy quyeàn giao dòch baèng vaên baûn cho caù nhaân khaùc thöïc hieän giao dòch thay cho mình.

Nhaø ñaàu tö ñöôïc thöïc hieän caùc giao dòch ngöôïc chieàu (mua, baùn) cuøng moät loaïi chöùng khoaùn trong ngaøy giao dòch, khi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän nhö: Söû duïng moät taøi khoaûn môû taïi moät coâng ty chöùng khoaùn ñeå thöïc hieän caû leänh mua vaø baùn; Chæ mua (hoaëc baùn) moät loaïi chöùng khoaùn neáu leänh baùn (hoaëc leänh mua) cuûa chöùng khoaùn cuøng loaïi tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaø leänh giao dòch phaûi ñaùp

öùng yeâu caàu tyû leä kyù quyõ theo quy ñònh taïi Thoâng tö naøy. Coâng ty chöùng khoaùn, ngaân haøng löu kyù chòu traùch nhieäm kieåm tra tính hôïp leä cuûa leänh ñaët mua/baùn cuûa nhaø ñaàu tö. Tuy nhieân, nhaø ñaàu tö khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän giao dòch maø khoâng daãn ñeán vieäc thay ñoåi quyeàn sôû höõu chöùng khoaùn; ñoàng thôøi ñaët leänh mua vaø baùn cuøng moät loaïi chöùng khoaùn trong töøng laàn khôùp leänh treân cuøng moät taøi khoaûn hoaëc caùc taøi khoaûn khaùc nhau maø nhaø ñaàu tö ñöùng teân sôû höõu.

Taïm ngöøng giao dòch chöùng khoaùn Theo höôùng daãn taïi Thoâng tö naøy, Sôû Giao dòch chöùng khoaùn (SGDCK) toå chöùc giao dòch chöùng khoaùn theo phöông thöùc khôùp leänh vaø phöông thöùc thoûa thuaän. Phöông thöùc khôùp leänh treân heä thoáng giao dòch thöïc hieän theo nguyeân taéc öu tieân veà giaù vaø thôøi gian. SGDCK toå chöùc giao dòch chöùng khoaùn nieâm yeát, ñaêng kyù giao dòch treân SGDCK thoâng qua heä thoáng giao dòch cuûa SGDCK vaø taïm ngöøng hoaït ñoäng giao dòch chöùng khoaùn treân toaøn heä thoáng trong tröôøng hôïp: Heä thoáng giao dòch hoaëc heä thoáng chuyeån leänh cuûa SGDCK gaëp söï coá; Khi xaûy ra caùc söï kieän baát khaû khaùng laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng giao dòch cuûa thò tröôøng nhö thieân tai, hoûa hoaïn; UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc (UBCKNN) yeâu caàu ngöøng giao dòch ñeå oån ñònh thò tröôøng; Caùc tröôøng hôïp SGDCK thaáy caàn thieát ñeå baûo veä lôïi ích cuûa nhaø ñaàu tö sau khi ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän. Trong ñoù, vieäc taïm ngöøng giao dòch töøng loaïi chöùng khoaùn cuï theå thöïc hieän theo Quy cheá giao dòch cuûa SGDCK. SGDCK phaûi baùo caùo UBCKNN ngay khi quyeát ñònh taïm ngöøng giao dòch. Beân caïnh ñoù, SGDCK quy ñònh cuï theå ñieàu kieän, bieän phaùp, thôøi haïn aùp duïng caùc bieän phaùp ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp chöùng khoaùn giao dòch treân SGDCK thuoäc dieän bò caûnh baùo, kieåm soaùt, taïm ngöøng giao dòch vaø ñình chæ giao dòch sau khi ñöôïc UBCKNN chaáp thuaän. Rieâng caùc giao dòch bò caám bao goàm: giao dòch noäi boä, giao dòch thao tuùng thò tröôøng vaø caùc giao dòch bò caám khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; Caùc haønh vi vi phaïm veà giao dòch chöùng khoaùn ñöôïc xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät./.

47

Soá

91

- 05.08.2011


TAØI CHÍNH & BAÁT ÑOÄNG SAÛN

NIEÂM YEÁT TRAÙI PHIEÁU CHUYEÅN ÑOÅI

TDH TREÂN SAØN HOSE TRANG YEÁN

Sôû giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM ñaõ coù quyeát ñònh veà vieäc chaáp thuaän ñaêng kyù nieâm yeát 2.088.731 traùi phieáu Cty Coå Phaàn Phaùt Trieån Nhaø Thuû Ñöùc vôùi maõ traùi phieáu TDH41029. Toång giaù trò traùi phieáu TDH nieâm yeát laàn naøy laø 208.873.100.000 ñoàng (hai traêm leû taùm tyû taùm traêm baûy möôi ba trieäu moät traêm ngaøn ñoàng). Ngaøy 25/07/2011, traùi phieáu Thuduc House vôùi maõ traùi phieáu TDH41029 ñöôïc giao dòch phieân ñaàu tieân treân saøn giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM (HOSE). Vieäc nieâm yeát traùi phieáu TDH treân saøn giao dòch seõ giuùp gia taêng tính thanh khoaûn cho traùi phieáu trong thôøi gian chôø chuyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu. Traùi phieáu chuyeån ñoåi TDH coù thôøi gian ñaùo haïn laø 03 naêm vôùi laõi suaát laø 7%/naêm vaø ñöôïc traû laõi ñònh kyø 12 thaùng/laàn. Vôùi söï linh hoaït trong phöông aùn phaùt haønh, traùi phieáu TDH cuõng ñaõ thu huùt söï quan taâm cuûa nhaø ñaàu tö; ñoù laø vaøo ngaøy troøn naêm thöù hai (02), nhaø ñaàu tö seõ ñöôïc quyeàn chuyeån ñoåi 50% soá löôïng sôû höõu vaø vaøo ngaøy troøn naêm thöù ba (03), nhaø ñaàu tö seõ ñöôïc quyeàn chuyeån ñoåi 50% soá löôïng coøn laïi. Trong tröôøng hôïp nhaø ñaàu tö khoâng muoán chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu thì seõ ñöôïc nhaän laïi tieàn maët. Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduc House) laø doanh nghieäp ñòa oác ñaõ coù hôn 20 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc ñaàu tö phaùt trieån vaø kinh doanh nhaø ñaát taïi khu vöïc phía Nam. Ñeán nay, Thuduc House ñaõ trôû thaønh moät taäp ñoaøn

Soá

91

- 05.08.2011

48

baát ñoäng saûn ña ngaønh trong nhieàu lónh vöïc hoaït ñoäng nhö ñaàu tö Baát ñoäng saûn, Chôï ñaàu moái, Trung taâm thöông maïi, Khaùch saïn, Vaên phoøng cho thueâ..v..v... HieänThuduc House coù 08 coâng ty con vaø 10 coâng ty lieân doanh lieân keát cuøng haøng loaït caùc döï aùn treân khaép caùc ñòa baøn traûi daøi töø Haø Noäi ñeán TP.HCM vaø ñaàu tö taïi Hoa Kyø. Thuduc House ñang vaø seõ tieáp tuïc phaùt trieån caùc döï aùn baát ñoäng saûn nhaèm cung caáp ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm chaát löôïng, giaù thaønh hôïp lyù vaø ñaùp öùng nhu caàu, kyø voïng cuûa khaùch haøng. Laø doanh nghieäp tieân phong trong vieäc lieân doanh lieân keát vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi, Thuduc House ñaõ taïo döïng ñöôïc danh tieáng thoâng qua thöông hieäu ”Cantavil”. Sau thaønh coâng cuûa döï aùn Cantavil - GÑ 1, Thuduc House ñang cuøng vôùi Daewon phaùt trieån döï aùn Cantavil Premier vôùi quy moâ döï aùn goàm 2 block, cao 36 taàng vaø döï kieán seõ ñöôïc hoaøn thaønh vaøo cuoái naêm 2013.

Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaù n Sen Vaø n g (GLS) laø ñôn vò tö vaán cho vieäc phaùt haønh vaø nieâm yeát 2.088.731 traùi phieáu ThuDuc House laàn naøy. Ñöôïc caáp pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng vaøo ngaøy 21 thaùng 12 naêm 2007 vôùi soá voán ñieàu leä laø 135.000.000.000 ñoàng (Moät traêm ba möôi laêm tyû ñoàng), GLS chuyeân kinh doanh trong lónh vöïc chöùng khoaùn vôùi caùc dòch vuï nhö: moâi giôùi chöùng khoaùn, löu kyù chöùng khoaùn, tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn , töï doanh chöùng khoaùn vaø nhieàu hoaït ñoäng tö vaán taøi chính cho caùc toå chöùc doanh nghieäp.

Ñeå bieát theâm thoâng tin xin vui loøng lieân heä Phoøng Ñaàu Tö Taøi Chính theo soá ñieän thoaïi (84.8) 3933 3090 - 3933 3131 (Ms. Dieãm Trang/ Mr. Tuyeán) hoaëc email veà ñòa chæ thuduchouse@hcm.vnn.vn.


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

MÖØNG

& LO

KHI ÔÛ NHAØ CHUNG CÖ CAO TAÀNG HOAØNG LINH

Caên hoä cuûa toâi ôû moät chung cö cao taàng noäi ñoâ Haø Noäi, gaàn Ngaõ Tö Sôû, coù dieän tích treân 100m2 vaø khaù ñeïp. ÔÛ taàng 10, coù ban coâng nhìn ra phoá. nhöõng ngaøy ñeïp trôøi ñöùng ôû ban coâng ngaém phoá phöôøng hoaëc ngaém maët trôøi laën luùc hoaøng hoân cuõng tuyeät laém. Nhöõng ngaøy heø, neáu khoâng naéng gaét thì khaù lyù töôûng, nhöng neáu trôøi naéng thì höôûng troïn caùi noùng, bôûi taát caû cöûa soå caên phoøng cuûa toâi ñeàu ôû höôùng taây, chung cö laïi ñöùng trô troïi, vuùt cao moät khoâng gian rieâng neân chaúng coù gì che chaén, caùc phía ñeàu chan hoøa caùi naéng neân cuõng höôûng troïn caùi noùng cuûa muøa heø nhieät ñôùi. Caùi noùng khaéc phuïc ñöôïc neáu ñieän khoâng bò caét: nhaø naøo cuõng coù maùy ñieàu hoaø, chæ coù ñieàu hôi toán tieàn moät chuùt. Tuy theá, maëc duø hôi noùng vaøo muøa heø, nhöng caên hoä vaãn coù caùi thuaän lôïi rieâng cuûa noù, haàu nhö caû ngaøy khoâng phaûi baät ñieän trong nhaø vì caùc cöûa soå raát roäng ñeàu ñoùn ñöôïc aùnh saùng vaø khí trôøi. Vaøo muøa ñoâng cöù ñoùng cöûa kính laø aám aùp ngay, vaø trong caên hoä vaãn ñuû aùnh saùng.

Cuõng coù nhieàu ngöôøi aùc caûm vôùi nhaø cao taàng, nhöng khi ñeán thaêm nhaø toâi ai cuõng ca ngôïi. Caên hoä cuûa toâi coù söûa sang ñoâi chuùt - vì ai mua caên hoä ôû chung cö ñeàu coù gia coá theâm cho hôïp gia caûnh vaø thò hieáu. Phaûi thöøa nhaän chung cö naøy coù caùch boá trí rieâng, xaây thaùp ñoâi neân coù khoâng gian khaù ñeïp maét. Caùc nhaø thieát keá bieát löïa choïn taïo neân khoaûng khoâng gian ñeïp cho moïi nhaø. Töø taàng 1 ñeán taàng 4 ñöôïc thieát keá moät kieåu ñeå cho kinh doanh, töø taàng 5 ñeán taàng 7, caû hai thaùp A vaø B thieát keá maët baèng chæ coù 4 caên hoä khaù roäng, töø taàng 8 ñeán taàng 22 thì thieát keá moãi taàng laø 6 caên hoä. ÔÛ chung cö cao taàng coù nhieàu thuaän lôïi. Saïch seõ, maùt meû, ñi laïi deã daøng, neáu thang maùy ít bò hoûng thì thaät lyù töôûng. Trong toøa nhaø coù sieâu thò, giaù caû phaûi chaêng, raát thuaän lôïi cho sinh hoaït. Caû gia ñình soáng trong caên hoä ñöôïc giao löu treân moät maët baèng, ngöôøi cao tuoåi khoâng phaûi leo leân taàng cao nhö caùc caên hoä coù maët ñaát nhöng dieän tích heïp, phaûi xaây nhaø cao taàng môùi ñuû nôi ôû cho caùc thaønh vieân. Caùc thaønh vieân coù giao löu nhöng töï do vaãn ñöôïc toân troïng, neáu mình muoán nghæ ngôi, vaøo phoøng rieâng, ñoùng cöûa laïi ta seõ coù khoâng gian rieâng cuûa mình. Caùc phoøng caùch aâm raát toát, noùi chuyeän hoaëc xem ti vi khoâng aûnh höôûng ñeán nhau. Hieän taïi, khoâng phaûi ai cuõng thích ôû chung cö cao taàng, coù nhieàu caùi lo laém khi quyeát ñònh soáng ôû ñaây. Tröôùc heát, ñieàu “sôï” nhaát laø sôï keùm chaát löôïng cuûa caùc coâng trình xaây döïng khi nguyeân vaät lieäu bò bôùt xeùn. Neáu coát nhaø khoâng ñöôïc gia coá ñuùng tieâu chuaån chaát löôïng thì nguy hieåm voâ cuøng. Khi coù söï coá xaûy ra nhö ñoå töôøng, saäp traàn chaúng haïn, hoaëc gaëp phaûi ñoäng ñaát toøa nhaø lieäu coù chòu ñöïng noåi khoâng? Caùch ñaây hôn 2 thaùng, Haø Noäi coù dö chaán ñoäng ñaát, töø taàng 8 trôû leân ôû ngoâi nhaø toâi ñang sinh soáng, ñeøn chuøm ñung ñöa, ngöôøi ñöùng trong nhaø laûo ñaûo, bieát ngay laø ñoäng ñaát, moïi ngöôøi ôû trong khu nhaø ñoå xuoáng ñöôøng, ñöôïc moät phen sôï haõi vaø cuõng lo laéng. Lieäu ñoäng ñaát caáp cao hôn, tuoåi thoï cuûa toøa nhaø seõ ra sao ? Vaø, hieän traïng chaát löôïng keùm cuõng ñaõ xaûy ra ngay ôû khu nhaø ñöôïc coi laø cao caáp, môùi chæ qua maáy thaùng söû

49

Soá

91

- 05.08.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN duïng traàn bò saäp, vöõa baén tung toùe, may maø khoâng thieät haïi ñeán ngöôøi...

gaëp söï coá caàu thang maùy bò hoûng thì sao nhæ???

Ai ñeán nhaø môùi cuõng söûa sang, neáu nhaø xaây khoâng toát thì caên hoä lieàn keà ngay laäp töùc seõ bò aûnh höôûng. Caùc thieát bò ñieän, nöôùc ñöôïc trang bò cho moãi caên hoä, neáu gia chuû khoâng coù thay ñoåi, gia coá vôùi chaát löôïng toát thì vöøa heát thôøi gian baûo haønh laø hoûng hoaëc phaùt sinh nhieàu ñieàu phieàn phöùc. Ngay nhaø toâi ôû ñaõ xaûy ra tröôøng hôïp voøi nöôùc trong nhaø cuûa moät caên hoä cuûa moät cô quan thueâ, khi hoï veà nhaø heát, boãng nhieân voøi nöôùc töï nhieân xoøe ra, nöôùc chaûy xoái xaû, may phaùt hieän kòp thôøi, Ban quaûn lyù nhanh choùng xöû lyù ñöôïc neân khoâng gaây ra hieän töôïng nöôùc traøn… Coù laàn, hieän töôïng nöôùc traøn xaûy ra vaøo ñeâm khoâng phaùt hieän ñöôïc neân thang maùy bò ngaäp nöôùc, caû tuaàn khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. ÔÛ nhaø cao taàng, cö daân raát sôï vôùi caàu thang maùy cuûa khu nhaø, tröôùc ñaây raát hay bò hoûng, vaøo giôø cao ñieåm chæ coù moät thang maùy hoaït ñoäng, ngöôøi ñôïi thì ñoâng… Nhieàu khi caû hai thang maùy cuøng hoûng, phaûi leo boä… heát hôi vì phaûi leo cao quaù. Coù laàn toâi hoát hoaûng vì bò keït trong caàu thang maùy: boãng nhieân khoâng hoaït ñoâng, may maø mang theo ñieän thoaïi di ñoäng neân goïi ñöôïc cho Ban quaûn lyù… cöùu hoä, cuõng run laém, neáu lôõ queân ñieän thoaïi ôû nhaø maø

Khi chuaån bò xaây nhaø cao taàng, nhaát laø ôû Haø Noäi hay uùng ngaäp, neáu thieát keá nhaø haàm ñeå xe cuõng phaûi nghó ñeán vieäc thoaùt nöôùc nhö theá naøo ñeà taàng haàm khoâng bò ngaäp luït. Chính ngoâi nhaø toâi ôû, naêm 2008, do ngaäp taàng haàm maø toaøn boä ñieän nöôùc bò teâ lieät, xe maùy, oâtoâ bò hoûng hoùc raát nhieàu… Thaät ñaùng tieác cho nhöõng chung cö ôû toaøn vò trí ñeïp, thuaän lôïi maø xaây döïng khoâng “ñeïp”: chaát löôïng xaây döïng khoâng baûo ñaûm laïi khoâng ñaûm baûo ñuùng tæ leä ñaõ döï kieán,… do ngöôøi coâng nhaân thieáu kyõ naêng ngheà nghieäp hoaëc söï taùc traùch cuûa ngöôøi quaûn lyù thi coâng neân boû maát söï an toaøn cuûa ngoâi nhaø taùc haïi seõ raát khuûng khieáp, thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa seõ taêng leân gaáp boäi. Giaù nhö caùc khaâu thieát keá, thi coâng ñeàu ñöôïc chuù yù kyõ caøng, thöïc hieän ñuùng nhö döï aùn neâu ra thì ngoâi nhaø coù tuoåi thoï cao hôn vaø ngöôøi ôû ñôõ lo hôn.

Soá

91

- 05.08.2011

50

ÔÛ nhaø cao taàng, ñoái töôïng lôùp treû thích ôû hôn laø ngöôøi cao tuoåi. Nhöng ôû roài môùi thaáy cuõng coøn nhieàu ñieàu lo laéng laém. Khoâng chæ laø lo söï khoâng an toaøn cuûa ngoâi nhaø, coøn lo caùc dòch vuï phaûi traû khi soáng ôû ñaây, coù nôi dòch vuï cao quaù khoâng phuø hôïp vôùi tuùi tieàn cuûa

ngöôøi coù thu nhaäp bình thöôøng, nhaát laø ngöôøi nghæ höu. coù nôi Ban quaûn lyù laøm chöa toát, keû gian ñoät nhaäp, ñeå hieän töôïng troäm caép xaûy ra. Ngay vôùi khu nhaø naøy ñeán nay, ñaõ qua 3 naêm söû duïng, tieàn nöôùc vaãn phaûi ñoùng theo hoä kinh doanh chöù khoâng ñoùng theo tieàn nöôùc sinh hoaït cuûa ngöôøi daân: coù thaùng toâi ñaõ phaûi ñoùng ñeán 400.000 ñoàng tieàn nöôùc, nhaø chæ coù 3 ngöôøi lôùn vaø 2 chaùu beù, trong khi caùc hoä daân cö khoâng ôû chung cö, hoï duøng thoaûi maùi chöa ñeán 100.000ñoàng/1 thaùng. Roài tieàn göûi xe oâtoâ haøng thaùng cuûa caùc gia ñình, tieàn göûi oâtoâ cuûa khaùch ñeán chôi giaù caû cuõng khaù cao. Soáng ôû chung cö cao taàng, nhieàu ngöôøi cuõng khaù chaät vaät veà vaán ñeà taøi chính. Nhu caàu ôû nhaø cao taàng taïi caùc ñoâ thò trong caû nöôùc ngaøy caøng taêng vì daân soá soáng ôû ñoâ thò taêng ñeán choùng maët. Cho neân caùc döï aùn xaây chung cö cao taàng vaãn phaùt trieån ñeå phuïc vuï nôi ôû cho ngöôøi daân. Mong sao, caùc nhaø thieát keá vaø thi coâng taïo döïng ñöôïc nhöõng ngoâi nhaø ñeïp vaø an toaøn, caùc Ban quaûn lyù nhaø chung cö coù kinh nghieäm quaûn lyù khoa hoïc vaø hôïp lyù ñeå taïo döïng neáp soáng ôû nhöõng chung cö naøy vaên minh vaø hieän ñaïi hôn./.


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN BÁO CÁO THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TUҪN 30 NĂM 2011 (Ngày cͅp nhͅt 25.07.2011) Nguͫn: Sàn giao dͣch B̽t ÿͱng s̻n DTJ - Hà Nͱi

Tên Quұn HuyӋn

Tên dӵ án

Loҥi BĈS

DiӋn tích (m2)

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

T07/11

T07/11

32 30 24 35 39 31.5

32.5 31 25 36 41 35 43 38 43 61.1 31 46.5 35.5 41 38 46 42.5 50 38 45

Tăng giҧm so vӟi tháng trѭӟc

TriӋu/m2

%

Cҫu Giҩy 0.0 -1.0 0.0 0.0 -1.0

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0

0.0% -3.2% 0.0% 0.0% -3.1%

-1.5

ĺ

0.0

-3.6% ĺ

0.0%

0.0 3.0 -1.2 -1.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.5 -0.5 0.0

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-1.5 2.9 -1.6 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.0

0.0% 8.1% -2.1% -3.3% -1.5% 0.0% 0.0% 0.0% -3.6% 1.1% -1.4% 0.0%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-3.8% 7.2% -2.6% -1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.4% 0.0% 0.0% 0.0%

37.5 58

-0.5 1.5

ĺ ĺ

-1.5 2.0

-1.4% ĺ -3.8% 2.7% ĺ 3.6%

50 53 56 38 22.5

56 57 58 45 24.5

-5.0 -5.0 -4.0 -3.0 1.5

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-4.0 -4.0 -5.0 -2.5 1.9

-9.1% -8.6% -6.7% -7.3% 7.1%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-6.7% -6.6% -7.9% -5.3% 8.4%

68.5 83 56.5 50.5 51 37 23 23 115 111.5 89 27.5 27 17.5 90 34 36 35 39 27 24 21 22 85 100 120 95 85 28.3 24

81 92.5 68 55 56.5 39 26.5 24.5 130.5 128.5 125 33 33 20 93 39 40 41.5 43.5 28 26 22 26.7 87 108 130 97 88 32 26

-1.5 -2.0 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.5 0.0 -2.0 -1.5 -2.0 -0.5 -1.0 -0.5 -2.0 -1.0 -0.5 0.0 -1.0 0.7 -2.0 0.0 -6.0 2.0 11.0 6.0 -5.2 -0.5

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-1.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.5 -1.0 0.0 0.0 -1.5 -0.5 -1.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -0.5 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -1.7 0.0 -4.3 -7.0 11.5 4.5 -4.5 -1.5

-2.1% -2.4% -0.9% -1.9% -1.9% -2.6% -6.1% 0.0% -1.7% -1.3% -2.2% -1.8% -3.6% -2.8% -2.2% -2.9% -1.4% 0.0% -2.5% 2.7% -7.7% 0.0% -21.4% 2.4% 12.4% 5.3% -15.5% -2.0%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-1.2% -2.1% -2.9% -1.8% -2.6% -2.5% 0.0% 0.0% -1.1% -0.4% -0.8% 0.0% 0.0% 0.0% -2.6% -1.3% -2.4% -1.2% -1.1% -1.8% -6.1% 0.0% -13.9% -7.4% 11.9% 3.6% -12.3% -5.5%

AZ Lâm Viên BIG Towers Chung cѭ 99 Trҫn Bình Chung cѭ Nam Trung Yên Chung cѭ No5 - Vinaconex CT2 Nghƭa Ĉô

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

83 103.43 107 116 146 99

Discovery Complex (302 Cҫu Giҩy)

Căn hӝ chung cѭ

119.16

Dolphin Plaza ( Trҫn Bình ) Hongkong Towers Indochina Plaza Sky View Mandarin Garden N07- B2 Dӏch Vӑng No9- B1 -Dӏch Vӑng No9- B2 -Dӏch Vӑng Richland Southern Tháp Ĉông Tây Vimeco 173 Xuân Thӫy 671 Hoàng Hoa Thám

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

150 100 112 89 130.1 107 109 128.6 100 97 133 116 101

40.5 37 40 56 30 43.5 32 33.5 35 44 40 47.5 36 41.5

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

125 112

36 56.5

LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 15.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 27m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 12m)

87.5 80 198 204 400

LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 23m) BiӋt thӵ A (Lӝ giӟi 11,5m) LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 11,5m) LiӅn kӅ C (Lӝ giӟi 20m) Khu C - Ĉô Nghƭa Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m ) LiӅn kӅ( Lӝ giӟi 17m ) BiӋt thӵ Căn hӝ Chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ BiӋt thӵ LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 10.5m) LiӅn kӅ khu A (Lӝ giӟi 17.5m) LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 11.5m) LiӅn kӅ khu B (Lӝ giӟi 17.5m) Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11,5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 17,5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 10m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 12m) Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

82.5 82.5 298 75 75 200 85.4 116 85 76.5

ĺ 0.0% ĺ -1.6% ĺ 0.0% ĺ 0.0% ĺ ĺ 0.0%

Ĉӕng Ĉa Chung cѭ 170 Ĉê La Thành Sky city Tower 88 Láng Hҥ Ĉan Phѭӧng Tân Tây Ĉô The Phoenix Garden Hà Ĉông An Hѭng

Dѭѫng nӝi

Hà nӝi Time Towers

Làng viӋt kiӅu châu âu

Mekong Plaza Lê trӑng Tҩn Park City Thanh Hà Cienco 5 Tháp Doanh Nhân The Pride Unimax Hà Ĉông Usilk City

Văn khê

Westa( Mӛ Lao ) Xa La

100.2 76.6 78 120 100 100 100 100 83.5 74.14 113 110 82.5 82.5 82.5 84 90 120 77.84

51

Soá

91

- 05.08.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Tên Quұn HuyӋn

Tên dӵ án

Loҥi BĈS

DiӋn tích (m2)

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

Tăng giҧm so vӟi tháng trѭӟc

TriӋu/m2

%

T07/11

T07/11

177.5 162 100 75 80 100 100 100 90-100 90 - 100 80 90 - 120 90 - 120 120-160 242 - 360 242 - 360 100 - 114 100 - 114 100 - 114 260 200 76 78.05 82.02 115.75

47.5 42 62 55 53 38.5 39 40 35 47 53 48 100 60 41 50 43 45 63 50 38.5 38.5 14.8 14.4 14.7

48 45 72 57 64 40 41.5 43 41 50 55 49 110 63 43 60 45 48 65 56 40 40 15.2 15 15.4

5.5 0.0 10.0 2.0 0.5 -4.0 -7.0 -7.0 -6.0 -5.0 -10.5 3.5 2.5 9.5 3.5 -1.5 -4.0 3.0 4.0 -3.5 1.5 0.5 0.2 0.1

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

2.0 -2.0 4.0 3.0 -2.0 -6.5 -6.0 -5.9 -10.0 -6.5 -12.0 0.0 2.0 4.5 0.0 -3.0 -4.0 3.0 1.0 -5.0 -5.0 0.0 0.2 0.0

13.1% 0.0% 19.2% 3.9% 1.3% -9.3% -14.9% -16.7% -11.3% -8.6% -17.9% 3.6% 4.3% 30.2% 7.5% -3.4% -8.2% 5.0% 8.7% -8.3% 4.1% 3.5% 1.1% 0.7%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

4.3% -4.3% 5.9% 4.9% -4.8% -13.5% -12.2% -12.6% -16.7% -10.6% -19.7% 0.0% 3.3% 11.7% 0.0% -6.3% -7.7% 4.8% 1.8% -11.1% -11.1% 0.0% 1.4% 0.0%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

98 94.3 97.5 108.6 116.7 98 127

23.5 28.6 31.5 31.2 29.8 25.5 72

25.5 34.2 34.1 33.4 33.4 26 75

-3.5 -1.2 0.0 2.2 1.6 -2.0 9.0

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-3.0 0.0 -2.1 0.9 -1.4 -2.5 10.0

-13.0% -4.0% 0.0% 7.6% 5.7% -7.3% 14.3%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

-10.5% 0.0% -5.8% 2.8% -4.0% -8.8% 15.4%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

86 88 78 77.5

17 21 22 16

17.5 21.5 23 18

0.4 -3.0 3.5 -1.3

ĺ ĺ ĺ ĺ

-0.3 -3.2 -1.0 0.5

2.4% ĺ -1.7% -12.5% ĺ -13.0% 18.9% ĺ -4.2% -7.5% 2.9%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

100 125.59 96.5

28 22 22

32 24 24

-2.0 -2.0 -2.0

ĺ ĺ ĺ

-1.0 -1.0 -0.5

-6.7% ĺ -3.0% -8.3% ĺ -4.0% -8.3% ĺ -2.0%

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 15.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 15.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24 m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 27m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 11.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 27m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 19m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 19m)

172 172 147-200 147-200 100 100 200 100 300 144 160 112.5 112.5 270 100 100 250 112 320

13.7 13 9.5 10 19 20.5 14 13 14 17.5 13.5 15 15.5 16 16 18 15 15 14

14.5 14 11 11 22 23 15.5 14.5 14.5 22 15 16 17 16.5 19 22 16.2 17 14.5

2.2 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0 -1.5 -0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

1.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5 -0.7 0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

19.1% 8.3% 11.8% 11.1% 2.7% 5.1% 7.7% 8.3% 27.3% -7.9% -3.6% 3.4% 3.3% 6.7% 14.3% 2.9% 3.4% 7.1% 7.7%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

14.2% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 20.8% -3.1% 0.0% -1.2% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6%

182 114

46 68

51 80.5

-0.5 -8.5

ĺ ĺ

0.0 0.0

-1.1% ĺ -11.1% ĺ

0.0% 0.0%

Hoài Ĉӭc Bҳc Quӕc lӝ 32 - Lideco Cienco 5 - Hoàng Quӕc ViӋt

Kim Chung - Di trҥch

Lê Trӑng Tҩn - Geleximco

Nam An Khánh - Sudico Vân Canh - HUD Vѭӡn Cam - Vinapol

Tân ViӋt

Hai Bà Trѭng Sky Light _ 125 D Minh Khai TimesCity Tә hӧp 310 Minh Khai Tòa nhà Kinh Ĉô_93 Lò Ĉúc Hoàng Mai CC Megastar 409 Lƭnh Nam LiLama 52 Lƭnh Nam 282 Lƭnh Nam Sông NhuӋ Sails Tower Long Biên Canal Park Chung cѭ CT10 ViӋt Hѭng Chung cѭ CT9 ViӋt Hѭng

BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 8 - 11.5m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn kӅ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 24m) LiӅn KӅ GĈ 1 (Lӝ giӟi 10.5) LiӅn KӅ GĈ 1(Lӝ giӟi 12m) LiӅn KӅ GĈ 1(Lӝ giӟi 17m) LiӅn KӅ GĈ 2 (Lӝ giӟi 10.5) LiӅn KӅ GĈ 2 (Lӝ giӟi 30m) LiӅn kӅ khu C (Lӝ giӟi 13,5m) LiӅn KӅ khu B( Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn KӅ khu A (Lӝ giӟi 42m) BiӋt thӵ khu A(Lӝ giӟi 13.5m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 13m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 39m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 12m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 17m) LiӅn KӅ (Lӝ giӟi 31m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 42m) BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 20.5) LiӅn kӅ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

Mê Linh AIC Chi Ĉông Cienco 5 - Mê linh Diamond Park Hà Phong Minh Ĉӭc

Minh Giang - Ĉҫm Và Phúc ViӋt Tây Hӗ Ciputra Golden Westlake

Soá

91

- 05.08.2011

52

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Tên Quұn HuyӋn

Tên dӵ án

Thanh Xuân CC SaKuRa 47 VNJ Trӑng Phөng Chung cѭ 57 VNJ Trӑng Phөng Vinaconex12 Khu hӛn hӧp Hapulico Royal City

Loҥi BĈS

Căn hӝ chung cѭ

DiӋn tích (m2)

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

T07/11

T07/11

117

29

30

Tăng giҧm so vӟi tháng trѭӟc

TriӋu/m2

%

0.5

ĺ

0.0

1.8%

ĺ

0.0%

91.67

28.5

29.5

1.5

ĺ

1.5

5.6%

ĺ

5.4%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

101 109 89.8 181.4 124.6

32 42 43 43 44

35 45 44.5 44.5 46.3

-1.5 -0.2 0.5 1.0 1.3

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-4.5% -0.5% 1.2% 2.4% 3.0%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ BiӋt thӵ BiӋt thӵ BiӋt thӵ (Lӝ giӟi 13m) BiӋt thӵ BiӋt thӵ, Lk Căn hӝ chung cѭ

110 80 60 90 96.5 115 93.6 96 91 101 85-162 106 118 90 200 154 200 89 133

27 14 27 32 35 39 25.6 26.5 32.5 26.7 35 29 57 25.5 175 113 150 175 99 40

29 15.7 29 32 30.5 39.5 26.9 29 34 27.5 38 33 60 26 185 135 154 180 105 42

1.0 -0.4 2.0 3.0 1.5 -0.4 -1.3 2.5 0.7 -0.5 -0.5 0.0 0.5 28.0 10.0 8.0 18.0 0.0 3.0

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0 0.4 0.0 -6.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 12.0 0.0 5.5 -1.0 4.0

3.8% -2.8% 6.7% 9.4% 4.0% -1.5% -4.7% 8.3% 2.7% -1.4% -1.7% 0.0% 2.0% 19.0% 9.7% 5.6% 11.5% 0.0% 8.1%

ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0% 2.6% 0.0% -16.4% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 9.8% 0.0% 3.2% -0.9% 10.5%

120 70.9 83.3 91.8

82 19.44 18.9 19.62

85 23.67 22.68 24.12

0.0 0.0 0.0 0.0

ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ĺ ĺ ĺ ĺ

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

186-605 200-600

14 6

16 7

1.0 0.0

ĺ ĺ

0.0 -1.0

7.7% 0.0%

ĺ 0.0% ĺ -12.5%

Căn hӝ chung cѭ

Tӯ Liêm C14 Bӝ công an ( Trung Văn ) Chung cѭ binh ÿoàn 12 Chung cѭ ÿài phát thanh MӉ Trì Chung Cѭ mӉ trì thѭӧng Chung cѭ Mӻ Ĉình 1 Chung cѭ Mӻ Ĉình 2 Chung cѭ ngoҥi giao ÿoàn CT3 Trung Văn CT4 Trung Văn FLC Landmark Tower Golden Palace HH2 Bҳc Hà Keangnam HN Landmark Tower Khu ÿô thӏ Cә NhuӃ MӉ Trì Hҥ MӉ Trì Thѭӧng Mӻ Ĉình 1 Mӻ Ĉình 2 Phùng Khoang-Trung Văn ViglaceraTower(Khuҩt Duy TiӃn) Hѭng Yên Ecopark

LiӅn kӅ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ Căn hӝ chung cѭ

Xanh Villas - Hòa Bình Xuân Khanh Villas - Sѫn Tây

Biêt thӵ Biêt thӵ

Khác

Báo cáo tham khҧo ÿѭӧc cung cҩp bӣi Sàn giao dӏch Bҩt ÿӝng sҧn DTJ

Traûi nghieäm söï khaùc bieät

53

Soá

91

- 05.08.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

BÁO CÁO THÔNG TIN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN TP.HCM TUҪN 31/2011 (ngày cұp nhұt 30.07.2011)

Q. 2

Nhóm dӵ án

Tên dӵ án

Ĉô th͓ mͣi An Phú- An Khánh An Cѭ An Hòa An Khang Intresco An Phú- An Khánh An Thӏnh Bình Minh Cantavil Estella An Phú- An Khánh An Phú- An Khánh P. An Khánh

Loҥi BĈS

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

DiӋn tích

98-105m² 75-95-100m² 77-93-103-195m² 141.6m² 86-110m² 95-108m² 98-140m² 105-126-147m² 4x20m, 5x20m 4x20m, 5x20m

Giá chào bán (triӋu ÿӗng/m2)

Tăng giҧm so vӟi tuҫn trѭӟc %

triӋu ÿӗng/m2

24.5 ĺ 25.8 19.3 ĺ 21.2 24 ĺ 27 24.4 ĺ 25.5 24.5 ĺ 26.6 19.3 ĺ 22.3 31.5 ĺ 37.1 30.8 ĺ 33 39.3 ĺ 42.9 44.3 ĺ 51.2

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

46.5 ĺ 50

0ĺ0

0% ĺ 0%

Him Lam- Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m)

62 ĺ 66.2

0ĺ0

0% ĺ 0%

145-202m² 145-202m²

30 ĺ 33 33.5 ĺ 36

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

P. An Phú Xi RiverView Palace Xi RiverView Palace

Căn hӝ Penthouse

Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m

33 ĺ 37.7 38.2 ĺ 40.4 47.2 ĺ 52.4

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Thӫ Ĉӭc House

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

10x20m, 7x18m, 8x20m 38.4 ĺ 43.3

0ĺ0

0% ĺ 0%

Phú Nhuұn EPCO Sài Gòn 5 Tân Hӗng Uy

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m)

5x20m

36.3 ĺ 40.2 43.3 ĺ 48.5 58 ĺ 60.3

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Thӫ Ĉӭc House

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

10x20m, 7x18m, 8x20m 51.3 ĺ 52.6

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

60-150m² 76-183m² 86-100-115m² 60-120m²

13.5 ĺ 14.5 19.8 ĺ 23.4 19.2 ĺ 23 15.2 ĺ 16.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Bình Trѭng Ĉông Cát Lái

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

7x20m, 8x20m

16.3 ĺ 17.8

0ĺ0

0% ĺ 0%

Ĉông Thӫ Thiêm Ĉông Thӫ Thiêm

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m)

6x20, 7x20m 6x20m, 7x20m

19 ĺ 20.6 21.6 ĺ 24.4

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Bình Trѭng Ĉông Cát Lái

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

7x20m, 8x20m

18.5 ĺ 21.3

0ĺ0

0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m 10x20m 100- 140m²

24.5 ĺ 28.3 29.3 ĺ 31.7 29.2 ĺ 30.7

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

7.5x18m

30.4 ĺ 34.2

0ĺ0

0% ĺ 0%

Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m 34.5 ĺ 39.6

0ĺ0

0% ĺ 0%

ThӃ Kӹ 21 Văn Minh Villa Thӫ Thiêm Villa Thӫ Thiêm Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1

8x20m 108-250m² 160-385m² 160-385m² 10x20m 100-140m²

35.6 ĺ 37 35 ĺ 35.2 32.1 ĺ 34.5 34.7 ĺ 40.5 34.6 ĺ 39.6 32.5 ĺ 38.2

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Thҥnh Mӻ Lӧi - Phú Nhuұn Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m)

7.5x18m

43.6 ĺ 47.4

0ĺ0

0% ĺ 0%

Thҥnh Mӻ Lӧi- Huy Hoàng Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m)

8x20m, 8x20m

45.5 ĺ 50.3

0ĺ0

0% ĺ 0%

P. Bình An

P. Bình Tr˱ng Ĉông PetroLand Thӏnh Vѭӧng Thӫ Thiêm Stars Thӫ Thiêm Xanh

P. Th̩nh MͿ Lͫi Cán bӝ CNV Q.2 Công nghiӋp Sài Gòn Cөm 1

Soá

91

- 05.08.2011

54

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 24m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN ThӃ Kӹ 21 Văn Minh

5x20m 108-250m²

45.3 ĺ 49.4 38 ĺ 41.5

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

5x20m

28.3 ĺ 30.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

157-138-162-217m² 100-120m² 105-120m² 101-139 m²

25 ĺ 27 30 ĺ 32 29 ĺ 31 31 ĺ 34.2

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

100-120m²

22 ĺ 25

0ĺ0

0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m)

96-129.5-160m² 126-196-324-427.2m² 126-196-324-427.2m² 96-129.5-160m²

12.5 ĺ 13.5 13.5 ĺ 14 14 ĺ 14.5 13 ĺ 14

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 30m)

5x20m,6x20m,7x20m 5x20m,6x20m,7x20m

15.7 ĺ 16.5 18.7 ĺ 19.2

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

55-94m²

13 ĺ 13.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

Gia Hòa

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m; 7x22m; 10x20m 12.8 ĺ 14.2

0ĺ0

0% ĺ 0%

Hѭng Phú Khang ĈiӅn Nam Long An Thiên Lý KiӃn Á Trí KiӋt Trí KiӋt An Thiên Lý KiӃn Á Hѭng Phú Gia Hòa Khang ĈiӅn Nam Long

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 18- 25m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m)

5x18m, 6x20m, 7x20m 6x20m, 8x22m 5x20m, 12x22m

6x22m, 7x20m 5x20m, 7x20m 6x22m, 8x22m 5x20m, 12x22m

11.5 ĺ 12.6 10.1 ĺ 12.2 14.5 ĺ 17.3 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 13 ĺ 13.5 12.2 ĺ 14 15.5 ĺ 16.1 12.2 ĺ 14 15.4 ĺ 17

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ADC Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng Phú Mӻ ven sông Phú Mӻ- Chӧ Lӟn Phú Mӻ ven sông ADC Phú Mӻ- Vҥn Phát Hѭng P. Tân H˱ng Hoàng Anh Gia Lai 2 Him Lam - Kênh Tҿ Him Lam - Kênh Tҿ P. Tân Phong

BiӋt thӵ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30m)

10x22m 77-117m² 5x20m 4x24m, 4x25m 6x22m 5x18m 5x16m, 5x18m 5x18m 5x20m 6x22m

28 ĺ 28.3 22 ĺ 23.5 22.3 ĺ 25 21.5 ĺ 21.7 31 ĺ 33 20 ĺ 22 24 ĺ 25 24 ĺ 25.5 40.5 ĺ 44 38 ĺ 40.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

118-187.6m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m

16 ĺ 19.5 46.5 ĺ 48 70 ĺ 80

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Sadeco ven sông

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m, 10x20m, 6x15m 31 ĺ 33.2

0ĺ0

0% ĺ 0%

Sadeco ven sông

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m 34 ĺ 36

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ

77-114m²

19 ĺ 20

0ĺ0

0% ĺ 0%

BiӋt thӵ (lӝ giӟi 12m) BiӋt thӵ (lӝ giӟi 19m) Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

12x24m 16x24m 61-65-79m² 73-75-76m² 63-64m²

24 ĺ 24.5 27.5 ĺ 30 18 ĺ 19 19.5 ĺ 21 18.5 ĺ 18.7

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Cán bӝ CNV Q.2 P. Th̫o Ĉi͉n Hoàng Anh RiverView RiverGarden Thҧo ĈiӅn River View The Vista

Q. 9

P. Hi͏p Phú Richland Hill P. Phú Hͷu Topia Garden Villa Park Villa Park Topia Garden P. Ph˱ͣc Long A Bҳc Rҥch ChiӃc Bҳc Rҥch ChiӃc P. Ph˱ͣc Long B Phӕ Ĉông Hoa Sen

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

Q. 7

P. Phú MͿ

P. Tân Quy Hoàng Anh Gia Lai 1 P. Tân Thu̵n Ĉông- KDC Nam Long Nam Long Nam Long An Hòa An Viên Ehome

55

Soá

91

- 05.08.2011


H. Nhà Bè

Phú Mӻ Hѭng

THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN Nam Long Nam Long

Nhà phӕ (lӝ giӟi 12m) Nhà phӕ (lӝ giӟi 19m)

5x25m 5x22m

25 ĺ 25.5 27 ĺ 28

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Nam Long

Nhà phӕ vѭӡn (lӝ giӟi 12m) 8x24m

26 ĺ 26.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

10x20m 112-197m² 112-118m² 121-196m²

68 ĺ 73 40 ĺ 45 33.3 ĺ 36 45 ĺ 51

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

7x18m 58-74-94-140m² 71-81-88-91m² 6x18.5m

75.5 ĺ 79 27 ĺ 30 29 ĺ 33 67 ĺ 70

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

6x18.5m

84 ĺ 86

0ĺ0

0% ĺ 0%

Khu C̫nh Ĉ͛i Mӻ Kim Grand View Mӻ Khánh Panorama Khu H˱ng Gia- H˱ng Ph˱ͣc Hѭng Thái Hѭng Vѭӧng Sky Garden Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc Hѭng Gia- Hѭng Phѭӟc Khu Nam Viên Mӻ Thái Mӻ Khang Mӻ Viên Nam Khang Riverside Residence

BiӋt thӵ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ

7x18m 114-124m² 95-118m² 120-121m²

72 ĺ 77 30 ĺ 34 30 ĺ 33 32 ĺ 34 40 ĺ 41

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

X. Phú Xuân Cotec Phú Xuân

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m, 10x23m

7ĺ8

0ĺ0

0% ĺ 0%

Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

6x20m, 15x20m

9.5 ĺ 11

0ĺ0

0% ĺ 0%

Phú Xuân- Vҥn Phát Hѭng Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

6x20m, 15x20m

12 ĺ 13.5

0ĺ0

0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

5x20m, 10x23m

8.5 ĺ 10

0ĺ0

0% ĺ 0%

Hoàng Anh Gia Lai 3

Căn hӝ

98.9-100-121.4-126.1m² 19 ĺ 21

0ĺ0

0% ĺ 0%

Phú Hoàng Anh Phѭӟc KiӇn GĈ 1 Tân An Huy Thái Sѫn 1 Thanh Nhӵt Tân An Huy

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

87-129m² 100-300m² 120-300m² 120-231m² 108-300m² 120-300m²

20 ĺ 30 18 ĺ 20.5 27 ĺ 29 13 ĺ 15 8 ĺ 9.6 28 ĺ 30.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

120-231m²

15 ĺ 17

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

68-130m² 50-100m² 65-97m² 6x20m, 10x20m 6x20m, 10x20m

18.8 ĺ 21 22.5 ĺ 25.5 20.5 ĺ 24.5 40 ĺ 51 52 ĺ 56.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x20m, 7x20m 100m², 200m² 5x20m, 7x20m 100m², 200m²

13.5 ĺ 14.5 12.5 ĺ 18 27 ĺ 30 26.5 ĺ 29

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Căn hӝ

83-110m²

13.5 ĺ 15

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ

55-74m²

12 ĺ 13.8

0ĺ0

0% ĺ 0%

Căn hӝ

63-82m²

12.5 ĺ 14

0ĺ0

0% ĺ 0%

Conic Garden (Block A, B) Căn hӝ

60-88m²

13.4 ĺ 15

0ĺ0

0% ĺ 0%

The Mansion

Căn hӝ

83-101m²

12 ĺ 14

0ĺ0

0% ĺ 0%

13A

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

5x20m, 7x22m, 10x20m 10 ĺ 12

0ĺ0

0% ĺ 0%

Cotec Phú Xuân X. Ph˱ͣc Ki͋n

H. Bình Chánh

Thái Sѫn 1

Soá

91

KDC 6A- Trung S˯n Him Lam- Nam Sài Gòn Hoàng Tháp Hӗng Lƭnh Plaza Trung Sѫn Trung Sѫn KDC 6B Ĉҥi Phúc Intresco 6B Ĉҥi Phúc Intresco 6B Khu 13 A- B- C- D- E A View Conic Ĉình Khiêm (Block A, B) Conic Ĉông Nam Á (Block C, D, E)

- 05.08.2011

56


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN 13B 13C 13E- Intresco

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m)

6x20m, 7x18m, 8x18m 5x17.5m, 5x20m 5x20m

18.6 ĺ 20 16 ĺ 17.5 12.8 ĺ 14.8

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

13A

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

5x18.5m, 5x20m, 7x18m 14.5 ĺ 15.8

0ĺ0

0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên 40m)

6x16.6m, 6x20m 5x17.5m, 5x18m 7x20m

21 ĺ 21.8 19 ĺ 20.5 15.3 ĺ 16.5

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 20m)

5x18m, 4.5x20m 5x18m, 4.5x20m

6ĺ7 7ĺ8

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Carina CityGate

Căn hӝ Căn hӝ

86-105m² 86-190m²

14 ĺ 17 18.5 ĺ 20.5

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

Ngӑc Phѭѫng Nam

Căn hӝ

89.92-118m²

18.6 ĺ 21

0ĺ0

0% ĺ 0%

Phú Lӧi Phú Lӧi - Sacomreal Phú Lӧi- Hai Thành Phú Lӧi- Hai Thành

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

74m² 68m², 100m² 4.5x20m 4.5x20m

9.5 ĺ 10.6 15 ĺ 16 10.5 ĺ 12.2 15 ĺ 17.2

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

An Lҥc Hӗ Hӑc Lãm

Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi trên dѭӟi 20m)

80-96-105m² 4x16m, 6x14m, 4x20m

9.5 ĺ 12 14 ĺ 15

0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

4x16m, 4x14m, 4x20m

15 ĺ 16

0ĺ0

0% ĺ 0%

50-59-68m² 90-120m² 5x20m; 10x20m 5x20m, 10x20m

11 ĺ 11.2 10.5 ĺ 13.5 11.5 ĺ 13 36 ĺ 39

0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0 0ĺ0

0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0% 0% ĺ 0%

13B 13C 13E- Intresco X. Tân Kiên Cienco 5 Cienco 5 P.16

Q. 8

P.2 P.7

Q. Bình Tân

P. An L̩c

Hӗ Hӑc Lãm P. Bình Tr͓ Ĉông B Lê Thành Vƭnh Tѭӡng Tây SG Ao Sen- Tên Lӱa Ao Sen- Tên Lӱa

Căn hӝ Căn hӝ Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 10- 12m) Ĉҩt nӅn (lӝ giӟi 30- 40m)

&KÈVRÃJLDÛÓDÃWYDÚFDÌQKRÆWDÑL73+&0

7XDÂQ 

6ÖÓRÂELHÇXGLHÅQFKÈVRÃJLDÛÓDÃWQHÂQÓRÄWKÔWDÑL73+&0

³LHÇP

6ÖÓRÂELHÇXGLHÅQFKÈVRÃJLDÛFDÌQKRÆWDÑL73+&0

³LHÇP 

 

Ĉ{ Q J 6 j L *z Q 1J j \

            

7ă Q J JL ҧP 

            

1D P 6 j L *z Q *L i WUÿP 

            

7ă Q J JL ҧP 

            

8/3,/DQG73+&0

8/3,/D Q G 73+& 0 7ă Q J *L i JL ҧP WUÿP             

            

Ĉ{QJ6jL*zQ

Ĉ{ Q J 6 j L *z Q 6 ӕ ÿL Ӈ P Wă Q J J L ҧ P

            

1J j \

            

*L i WUÿP 

            

7ă Q J JL ҧP 

            

1DP6jL*zQ

1D P 6 j L *z Q *L i WUÿP 

            

7ă Q J JL ҧP 

            

57

1DP6jL*zQ8/3,$SDUWPHQW73+&0 8/3,$SD UWP H Q W 73+& 0 7ă Q J *L i JL ҧP WUÿP             

Soá

91

            

6 ӕ ÿL Ӈ P Wă Q J J L ҧ P

            

- 05.08.2011

1JXRÂQ&RÄQJW\9,1$/$1'

            

*L i WUÿP 

Ĉ{QJ6jL*zQ

1JDÚ\

1JDÚ\
THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Soá

91

- 05.08.2011

58


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

59

Soá

91

- 05.08.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN THӎ TRѬӠNG BҨT ĈӜNG SҦN DӴ ÁN CHUNG CѬ Indochina Plaza Ha Noi Vӏ trí: 239 Xuân Thӫy, Cҫu Giҩy,Hà nӝi. HiӋn trҥng: Giao nhà tháng 12/2011 Loҥi diӋn tích: 93-116, 128-145 – 207m2…

Chào bán t΃ 52tr ÿ͗n 62tr/m2

DӴ ÁN ĈҨT NӄN Khu ĈTM Vân Canh - HUD Vӏ trí: Vân Canh, huyӋn Hoài Ĉӭc, Hà Nӝi HiӋn trҥng:Ĉã và ÿang xây thô Loҥi diӋn tích: LiӅn kӅ:100-115m2

Chào bán t΃ 45tr- ÿ͗n 62 tr/m2

Golden Palace

Khu ĈTM Trҥm Trôi Bҳc QL 32

Vӏ trí: ÿѭӡng MӉ trì, xã MӉ Trì, Tӯ Liêm, Hà Nӝi.

Vӏ trí: Thӏ trҩn Trôi, huyӋn Hoài Ĉӭc Hà Nӝi.

HiӋn trҥng: Ĉang xây móng

HiӋn trҥng: Ĉang hoàn thiӋn xây thô giai ÿoҥn 2.

Loҥi diӋn tích: 85-87-94-116-118-120-128-141-162

Loҥi diӋn tích: liӅn kӅ: 75, 84, 102, 152m2, biӋt thӵ

Chào bán t΃ 36tr/m2

144, 162, 175, 180, 220-343

Chào bán: Bi͟t thΉ t΃ 43tr ÿ͗n 47tr/m2

Khu căn hӝ Times City

Khu Ĉô thӏ Phѭѫng Trang Ĉà Nҹng

Vӏ trí: 458 Minh Khai – Hà Nӝi.

Vӏ trí: Quұn Liên ChiӇu – TP Ĉà Nҹng

HiӋn trҥng: Khӣi công tháng 4/2011

HiӋn trҥng: Ĉã hoàn thiӋn cѫ sӣ hҥ tҫng

Loҥi diӋn tích: 75,2-86,7-94.3-116.7m2

Loҥi diӋn tích: 95 – 246 m2

Chào bán t΃ 29tr ÿ͗n 34tr/m2

Chung cѭ Ngoҥi giao ÿoàn

Chào bán t΃ 8- 20 tr/m2

Khu ÿô thӏ cҧng Ngӑc Châu Vӏ trí: Phѭӡng Tuҫn Châu – TP Hҥ Long, tӍnh Quҧng

Vӏ trí: Khu ngoҥi giao ÿoàn, Xuân ĈӍnh, Tӯ Liêm, HN

Ninh

HiӋn trҥng: Ĉã san lҩp xong mһt bҵng

HiӋn trҥng: Ĉang làm hҥ tҫng và xây nhà

Loҥi diӋn tích: 109-160 m2

Loҥi diӋn tích: ÿҩt 102 – 105 m2

Chào bán t΃ 26.5tr ÿ͗n 28tr/m2

Chào bán 15 tr/m2 DT sàn s΅ dͽng

Tân ViӋt Tower

Khu biӋt thӵ Xuân Khanh

Vӏ trí: xã Ĉӭc Thѭӧng – Hoài Ĉӭc – Hà Nӝi

Vӏ trí: xã Xuân Khanh – Sѫn Tây

HiӋn trҥng:Ĉang xây ÿӃn tҫng 9, Tòa A Bàn giao nhà

HiӋn trҥng: ÿã hoàn thiӋn hҥ tҫng, ÿang xây thô

Q2/2013

Loҥi diӋn tích: BT 200m2 -600m2

Loҥi diӋn tích: 78-82-88-91-115 m2

Chào bán t΃ 14,2 ÿ͗n 15 tr/m2

Traûi nghieäm söï khaùc bieät

Soá

91

- 05.08.2011

60

Chào bán t΃ 6tr ÿ͗n 8tr/m2.


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN XUÂN KHANH VILLAS - CHӔN BÌNH YÊN TRONG LÒNG THÀNH PHӔ Tәng diӋn tích: 16.318 m2 Vӏ trí: Phѭӡng Xuân Khanh,TP. Sѫn Tây, cách trung tâm HN 40km

Các căn biӋt thӵ Xuân Khanh có diӋn tích tӯ 200- 600m2/căn, ÿѭӧc xây dӵng trên triӅn ÿӗi thoai thoҧi và bao bӑc bӣi khung cҧnh thiên nhiên “hӳu tình”. Môi trѭӡng xanh mát và không khí trong lành mang ÿӃn cho cѭ dân cҧm giác gҫn gNJi vӟi thiên nhiên trong lành ӣ nhӳng góc nhìn ÿҽp nhҩt. KiӃn trúc cӫa biӋt thӵ hoà hӧp vӟi thiên nhiên và phong cách chung cӫa toàn khu nhѭng vүn ÿһt dҩu ҩn riêng thӇ hiӋn cá tính và phong cách hѭӣng thө cuӝc sӕng cӫa tӯng chӫ nhân.

Vӟi mөc tiêu ÿem ÿӃn cho các chӫ biӋt thӵ không chӍ mӝt không gian yên tƭnh, mӝt bҫu không khí trong lành mà còn là mӝt cuӝc sӕng tiӋn nghi hiӋn ÿҥi, Xuân Khanh Villas ÿã có kӃ hoҥch triӇn khai ÿӗng bӝ nhiӅu tiӋn ích dӏch vө công cӝng. Khu biӋt thӵ Xuân Khanh hӭa hҽn trӣ thành mӝt nѫi an cѭ và nghӍ dѭӥng phù hӧp cho nhӳng ngѭӡi sinh sӕng làm viӋc tҥi nӝi ngoҥi thành Hà Nӝi mua ÿӇ ӣ hoһc các cá nhân có nhu cҫu ÿҫu tѭ biӋt thӵ ÿӇ nghӍ cuӕi tuҫn. HiӋn tҥi, Xuân Khanh Villas ÿã hoàn thiӋn phҫn thô, dӵ kiӃn tháng 10/2011 bàn giao nhà.

Chào bán t΃ 6tr – 8 tr/m2

INDOCHINA PLAZA HANOI – MӜT TѬѪNG LAI TӔT ĈҼP HѪN Tәng diӋn tích: 16,619 m2 Vӏ trí: 239 ÿѭӡng Xuân Thӫy, Cҫu Giҩy Hà Nӝi

Indochina Plaza Hanoi là công trình phӭc hӧp bao gӗm trung tâm thѭѫng mҥi, khu văn phòng và 390 căn hӝ chung cѭ cao cҩp tӑa lҥc trên vӏ trí chiӃn lѭӧc( ÿѭӡng Xuân Thӫy cҳt ÿѭӡng Phҥm Hùng và Phҥm Văn Ĉӗng). Indochina Plaza Hà Nӝi ÿѭӧc vinh dӵ nhұn giҧi thѭӣng “Dӵ án bҩt ÿӝng sҧn phӭc hӧp tӕt nhҩt ViӋt Nam” trong hӋ thӕng giҧi thѭӣng Bҩt ÿӝng sҧn thѭѫng mҥi Châu Á Thái Bình Dѭѫng vӟi các tiêu chí vӅ vӏ trí dӵ án, kiӃn trúc và nӝi thҩt, tiӋn nghi vui chѫi giҧi trí, ӭng dөng công nghӋ cao và các tiêu chí khác.

Tҩt cҧ các căn hӝ ÿӅu có nhӳng trang thiӃt bӏ cao cҩp nhұp khҭu tӯ nhӳng hãng có tên tuәi trên toàn cҫu và ÿѭӧc cân nhҳc lӵa chӑn vӟi tiêu chí bӅn vӳng trѭӡng tӗn vӟi thӡi gian, mang lҥi mӝt không gian cӵc kǤ trang nhã nhҽ nhàng và thanh lӏch. Indochina Plaza Hanoi vӟi nhӳng ÿҷng cҩp vѭӧt trӝi là nѫi mà con ngѭӡi ÿѭӧc hѭӣng nhӳng giá trӏ ÿích thӵc cӫa cuӝc sӕng. Dӵ kiӃn, tháng 12/2011 sӁ bàn giao căn hӝ.

Chào bán t΃ 52 – 62tr/m2

Traûi nghieäm söï khaùc bieät

61

Soá

91

- 05.08.2011


THÒ TRÖÔØNG BAÁT ÑOÄNG SAÛN

Coâng ty CP. Baát ñoäng saûn Haûi Phoøng: Saøn An Bieân goùp phaàn minh baïch hoùa

thò tröôøng Baát ñoäng saûn Haûi Phoøng Chính thöù c caé t baê n g khaù n h thaønh vaø ñi vaøo hoaït ñoäng saùng 10 - 12 – 2009, Saøn giao dòch baát ñoäng saûn An Bieân, truï sôû taïi soá 157 ñöôøng Ngoâ Gia Töï (Q. Haûi An), do Coâng ty Coå phaàn Baát ñoäng saûn Haûi Phoøng thaønh laäp. Sau gaàn 2 naêm hoaït ñoäng Saøn giao dòch baát ñoäng saûn An Bieân ñaõ trôû thaønh nôi ñaùng tin caäy cho caùc nhaø ñaàu tö trong lónh vöïc baát ñoäng saûn. Saøn giao dòch baát ñoäng saûn An Bieân coù voán phaùp ñònh 6 tyû ñoàng, ñaûm nhaän 7 chöùc naêng kinh doanh theo Luaät Kinh doanh baát ñoäng saûn nhö ñaàu tö döï aùn baát ñoäng saûn; lieân doanh lieân keát taøi chính; giao dòch baát ñoäng saûn; moâi giôùi baát ñoäng saûn; ñònh giaù, quaûng caùo baát ñoäng saûn; tö vaán tín duïng, thanh toaùn chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn; tieáp thò döï aùn, quaûn lyù khai thaùc baát ñoäng saûn. Saøn Giao dòch Baát ñoäng saûn An Bieân cuõng laø saøn chuaån ñaàu tieân taïi Haûi Phoøng, luoân hoaït ñoäng vôùi phöông chaâm “ Thaønh coâng cuûa nhaø ñaàu tö laø thaønh coâng cuûa chuùng toâi”.Saøn An Bieân chuyeân cung caáp caùc dòch vuï baát ñoäng saûn cho doanh nghieäp ñaàu tö taïi Khu Coâng Nghieäp treân ñòa baøn Thaønh Phoá Haûi Phoøng. Beân caïnh ñoù, Saøn ñaõ cung caáp caùc thoâng tin chính xaùc, tö vaán ñeå löïa choïn ñöôïc khu coâng nghieäp phuø hôïp nhaát vôùi ngaønh ngheà ñaàu tö cuûa doanh nghieäp; Hoã trôï trong vieäc xin giaáy pheùp ñaàu tö taïi ban quaûn lyù giuùp caùc doanh nghieäp xuùc tieán hoaït ñoäng ñaàu tö trong thôøi gian sôùm nhaát; Hoã trôï trong

Soá

91

- 05.08.2011

62

vieäc xin giaáy pheùp kinh doanh vaø caùc thuû tuïc khaùc ñeå thaønh laäp doanh nghieäp... Taïi Haûi Phoøng coù khoaûng 70% soá döï aùn vaø soá voán ñaàu tö vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn. Thò tröôøng baát ñoäng saûn treân ñòa baøn Thaønh phoá ñang daàn “aám” leân vôùi vieäc ngaøy caøng coù nhieàu döï aùn ñaàu tö phaùt trieån khu ñoâ thò môùi mang taàm voùc quoác teá nhö döï aùn Khu nghæ döôõng, saân golf Soâng Giaù (Huyeän Thuûy Nguyeân), döï aùn Khu Resort Quoác teá Hoøn Daáu – ( Quaän Ñoà Sôn ); Khu Ñoâ thò vaø Coâng nghieäp Traøng Caùt (quaän Haûi An)... Vieäc ñöa Saøn giao dòch baát ñoäng saûn chuaån An Bieân vaøo hoaït ñoäng gaàn 2 naêm vöøa qua ñaõ goùp phaàn giuùp thò tröôøng baát ñoäng saûn ôû Haûi Phoøng trôû neân minh baïch hôn do ñaàu tö vaø phaùt trieån ñuùng höôùng; caùc caù nhaân, toå chöùc taïi Haûi Phoøng ñaõ deã daøng hôn trong vieäc giao dòch mua, baùn, thueâ, cho thueâ baát ñoäng saûn vôùi nhöõng thoâng tin minh baïch veà giaù mua, giaù baùn, thoâng tin phaùp lyù vaø quy hoaïch. Vôùi mong muoán phuïc vuï nhaø ñaàu tö

toát nhaát, Saøn giao dòch Baát ñoäng saûn An Bieân hy voïng seõ trôû thaønh chieác caàu noái giöõa caùc nhaø ñaàu tö vaø caùc Khu coâng nghieäp, laø ñoái taùc thaân thieát, tin caäy cuûa Quyù Doanh Nghieäp. Qua ñoù, ngöôøi mua coù ñieàu kieän löïa choïn haøng phuø hôïp vaø ngöôøi baùn coù cô hoäi tieáp caän vôùi nhieàu ngöôøi coù nhu caàu./. Ñeå khaùch haøng ñöôïc tö vaán tröïc tieáp, Phoøng dòch vuï khaùch haøng cuûa saøn luoân taän taâm saün saøng phuïc vuï taïi:

SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN AN BIEÂN 157 Ngoâ Gia Töï - Haûi Phoøng Ñieän thoaïi: (031) 325 0368 Fax: (031) 325 0968 Hotline: 0904.185.185 Mr Nguyeãn Trung Ngoïc Chairman & General Director Mail: ngocreal@yahoo.com Trang truy caäp: www.nhadatAnBien.com www.khucongnghiepland.com


CHUYEÂN TRANG NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG

Hoâm nay ngoài xem phim, hình aûnh Ngöôøi Cha chaïy ra ñoùn ngoõ cho con gaùi tröôùc buoåi ñi thi laøm tim toâi xao xuyeán, nhöõng ngaøy aáu thô laïi uøa veà. Toâi nhôù nhöõng ngaøy coøn soáng beân Boá Meï, beân hai ñöùa em. Öôùc ao coù moät ngaøy ñöôïc quay trôû laïi quaõng thôøi gian aáy. Haïnh phuùc sao quaù ñoãi yeân bình. Toâi nhôù ngoâi nhaø beù nhoû naèm neùp mình döôùi nhöõng haøng caây, toâi nhôù khoaûng saân traøn ngaäp naéng vaø gioù chaïy daøi ra ñaàu ngoõ. Nhôù caùi bancon goã cuõ kyõ maø xinh xaén. Nhôù caùi phoøng rieâng nhoû xíu coù caùi keä goã Boá toâ töï tay ñoùng cho toâi, caên phoøng coù caùi phong linh keâu ñinh ñang moãi khi coù gioù. Nhôù caû caùi phoøng khaùch treo ñaày nhöõng baèng khen hoïc sinh gioûi cuûa ba chò em toâi ñöôïc boá ñoùng khung thaät ñeïp vaø mang ra khoe moãi khi coù khaùch, hôùn hôû y nhö luùc chuùng toâi nhaän ñöôïc nhöõng caùi baèng aáy töø tay thaày coâ giaùo. Kyù öùc tuoåi thô gaén chaët taâm hoàn toâi, toâi luoân ao öôùc ngoâi nhaø toâi ñang soáng cuõng traøn ngaäp naéng vaø gioù. Toâi nhôù nhöõng ngaøy ñi hoïc vaát vaû, nhôù nhöõng khoaûng thôøi gian oân luyeän tröôùc moãi kyø thi, toâi nhôù saùng saùng chuaån bò ñi thi, Boá luoân laø ngöôøi daét chieác xe ñaïp ra kieåm tra phanh, kieåm tra loáp vaø ñi ra ñoùn ngoõ cho toâi laáy may maén. Toâi cuõng nhôù hai ñöùa em líu ríu chaïy ra theo, caäu em trai laø hay ñoùn ngoõ cho toâi nhaát.

Ñoùn ngoõ! VUÕ QUYØNH ANH

Suoát nhöõng naêm thaùng ñi hoïc, toâi khoâng ñeám noåi bao nhieâu laàn ñoùn ngoõ cuûa Boá, toâi khoâng bao giôø queân aùnh nhìn trìu meán tin töôûng, lôøi daën doø "Ñi caån thaän vaø laøm baøi toát con nheù!". Boá ñaõ mang ñeán cho toâi nieàm tin, Boá ñaõ mang ñeán cho toâi kieán thöùc soáng, Boá ñaõ mang ñeán cho toâi thaønh coâng...toâi coù ñöôïc ngaøy hoâm nay chính laø nhôø vaøo tình yeâu thöông trìu meán, nieàm tin töôûng maø Boá luoân daønh cho toâi thaät giaûn dò chæ laø töø moãi saùng ñoùn ngoõ. Sau naøy khi toâi ñaõ ñi laøm, Boá vaãn luoân laø ngöôøi saùng saùng daét xe vaø ñaïp noå maùy cho toâi (ngaøy aáy toâi coøn ñi xe soá neân saùng daäy laø phaûi ñaïp maáy phaùt cho xaêng xuoáng roài môùi ñeà giöõ cho xe beàn maø), cho ñeán taän khi toâi coù baïn trai, anh ñeán ñoùn toâi ñi laøm moãi saùng, Boá vaãn luoân daën "Ñi caån thaän con nheù!".

CÔNG TY VINALAND HÂN HẠNH TÀI TRỢ CHUYÊN TRANG “NƠI TÔI MUỐN SỐNG” www.vinalandinvest.com.vn

Soá

91

- 05.08.2011

64


CHUYEÂN TRANG NÔI TOÂI MUOÁN SOÁNG

Nhöõng hoâm Boá ñi laøm sôùm thì caäu em trai toâi laïi daäy daét xe vaø ñaïp noå cho chò raát chi laø töï giaùc, cöù nhö laø nhieäm vuï ñaõ ñöôïc phaân coâng yù. Söï chaêm lo cuûa Boá vaø caäu em daønh cho toâi boãng trôû thaønh moät thoùi quen cho ñeán baây giôø toâi ñaõ ñi laáy Choàng, anh cuõng daønh luoân vieäc ñoù khieán toâi maõi caûm thaáy aám loøng moãi khi ngoài leân xe chaïy ra ñöôøng phoá ñoâng nghòt. Giôø toâi ñaõ coù gia ñình nhoû cuûa rieâng mình, soáng trong moät ngoâi nhaø khoâng coù saân ngoõ chaïy daøi, thì tuïi toâi chuyeån sang ñoùn cöûa, toâi ñi laø anh daét xe cho toâi, anh luoân kieåm tra xe cuûa toâi ñaõ heát xaêng chöa vaø ñi ñoå xaêng cho toâi töø toái hoâm tröôùc, khoâng hieåu sao toâi raát sôï vaø raát gheùt phaûi chaïy xe ñi ñoå xaêng, ñi bôm, ñi söûa, ñi vaù ... gì gì ñoù...toâi quen coù Boá roài, Boá thöôøng xuyeân kieåm tra vaø söûa xe cho toâi maø, neân giôø vieäc ñoù nghieãm nhieân chuyeån sang cho anh... Hay anh ñi tröôùc thì toâi cuõng luoân laø ngöôøi ñoùn cöûa, nhìn nhau mæm cöôøi, treâu nhau moät chuùt thoâi... caûm giaùc chaïy xe daøi daøi ra ñeán tít ngoaøi ñöôøng xa vaãn voâ cuøng vui veû vaø deã chòu . "Ñoùn ngoõ" - thaät yù nghóa vaø traøn ñaày tình yeâu thöông, sau naøy toâi cuõng seõ luoân "Ñoùn ngoõ" cho caùc con mình, moãi saùng böôùc chaân ra cöûa caùc con toâi seõ ñöôïc nghe caâu noùi maø Boá ñaõ noùi vôùi toâi trong suoát nhöõng naêm thaùng aáu thô cho ñeán taän ngaøy toâi ñi laáy Choàng - "Ñi caån thaän con nheù!". Toâi yeâu Boá xieát bao , chaû theá maø Choàng toâi baây giôø cuõng coù raát nhieàu ñieåm töông ñoàng gioáng Boá .

65

Soá

91

- 05.08.2011


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH

NOÂNG THOÂN VIEÄT NAM & NEÀN VAÊN MINH LUÙA NÖÔÙC

Baøi & aûnh: NGUYEÃN HAØ

Ñoàng Thaùp seõ coù khu du lòch Vaên hoùa luùa nöôùc Ngaøy 3/6/2011, Chuû tòch UBND tænh Ñoàng Thaùp, OÂng Leâ Minh Hoan ñaõ trao giaáy chöùng nhaän ñaàu tö döï aùn Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc cho OÂng Ñaëng Phöôùc Thaønh, Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Moät thaønh vieân Hai Luùa (chuû ñaàu tö). Ñaây laø döï aùn coù toång voán ñaàu tö 150 tyû ñoàng, nhaèm khai thaùc tieàm naêng du lòch, thöông maïi, dòch vuï taïi Ñoàng Thaùp; vaø baûo toàn neùt vaên hoùa ñaëc tröng vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Döï kieán, khi döï aùn hình thaønh seõ thu huùt töø 5.000 10.000 khaùch tham quan, nghæ döôõng moãi naêm.

Soá

91

- 05.08.2011

66


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH

Theo ñoà aùn qui hoaïch ñaõ pheâ duyeät, Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc coù dieän tích 72,301ha thuoäc ñòa baøn xaõ Long Höng A, huyeän Laáp Voø, tænh Ñoàng Thaùp. Ñaây laø vuøng ñaát naèm giöõa soâng Haäu vaø soâng Tieàn, nôi coù heä thoáng kinh raïch chaèng chòt, ñòa hình coù cao ñoä khoaûng 1m so möïc nöôùc bieån vaø ñoå doác thoai thoaûi veà phía bôø soâng Tieàn. Ñaây laø vuøng ñaát ñang coù nhieàu thay ñoåi, nhôø heä thoáng kinh ñaøo hoaøn chænh, cung caáp ñuû nöôùc cho saûn xuaát noâng nghieäp thaâm canh, taêng vuï. Beân caïnh ñoù, töø vuøng döï aùn heä thoáng ñöôøng giao thoâng keát noái caùc tænh thaønh laân caän cuõng phaùt trieån thuaän lôïi. Ngoaøi caàu Myõ Thuaän ñaõ hoaït ñoäng, döï kieán caàu Cao Laõnh seõ ñöôïc xaây döïng ñeå thay phaø Cao Laõnh hieän nay. Trong ñoù töø phaø Cao Laõnh vaøo khu döï aùn qua tænh loä 849 chæ khoaûng 10km. Thôøi gian tôùi, caùc tuyeán giao thoâng keå treân cuøng tuyeán ñöôøng huyeän ñang thi coâng môû roäng (24m) seõ keát noái. Theo ñoù, cô hoäi môùi cuõng môû ra ñeå nôi ñaây trôû thaønh moät ñieåm du lòch haáp daãn du khaùch ñeán Ñoàng Thaùp.

cuûa tre, cuûa coû, hoøa quyeän muøi sen thôm, muøi tre maùt, muøi noàng noàng cuûa coû môùi caét vaø muøi ngai ngaùi cuûa ñaát sau côn möa… Trong khung caûnh “nhaø queâ” aáy, theo ñeà aùn: Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc goàm coù ba phaân khu. Trong ñoù treân dieän tích roäng 15,187ha, phaân khu 1 seõ hình thaønh khu baûo toàn, goàm nhieàu thöûa ruoäng moâ taû laïi quaù trình saûn xuaát haït luùa, töø khaâu saûn xuaát luùa gioáng, laøm ñaát, gieo maï, caáy luùa, vaø thu hoaïch. Du khaùch muoán tham gia

troàng luùa, seõ ñöôïc caùc höôùng daãn vieân noâng daân taän tình chæ daãn. Ngoaøi ra, coøn coù khu tröng baøy caùc loaïi noâng cuï, vaät duïng chuyeân duøng trong quaù trình canh taùc, thu hoaïch luùa töø xöa tôùi nay ñeå du khaùch coù theå hình dung nhöõng nhoïc nhaèn cuûa ngöôøi noâng daân khi laøm ra haït gaïo. Beân caïnh ñoù laø khu sinh vaät caûnh, khu hieän vaät lòch söû vaên hoùa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long; Caùc coâng trình vaên hoùa daân gian toân vinh caùc vò coù coâng khai phaù vuøng ñaát phöông Nam; Khu saân khaáu ngoaøi trôøi toå chöùc leã hoäi cuùng ñình, ñi chuøa, gioã chaïp thôø cuùng toå tieân, gaû cöôùi; haùt daân ca khi ñeán muøa saï luùa vaø caûi löông möøng boäi thu. Trong phaân khu naøy, neáp soáng bình yeân nôi vuøng queâ coøn ñöôïc theå hieän qua nhöõng ngoâi nhaø thieát laäp taùch bieät trong vöôøn caây aên traùi, vöôøn kieång vôùi nhöõng loaïi caây bình dò, gaàn guõi ñôøi soáng haèng ngaøy nhö kheá, cau, buøm sum, si, mai... qua baøn tay kheùo leùo cuûa ngheä nhaân trôû thaønh nhöõng caây kieång quyù, coù theá caây, daùng ñöùng thaém ñöôïm neàn vaên hoùa vaø trieát hoïc phöông Ñoâng. Beân caïnh ñoù laø khu troàng tre vôùi khoaûng 200 loaøi ñöôïc phaân theo vuøng mieàn nhö khu tre ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Taây Nguyeân, Ñoâng Nam boä, vaø khu tre Baéc boä; Caùc khu aåm thöïc keát hôïp vôùi chôï noåi taùi hieän caûnh buoân baùn treân soâng; Khu dòch vuï cho thueâ xuoàng, ghe, xe ngöïa, xe boø, giaêng löôùi. Khoâng chæ theá, phaân khu naøy coøn coù khu nghæ döôõng sinh thaùi vôùi nhöõng caên nhaø daân daõ, nhaø

Nôi baûo toàn vaên minh luùa nöôùc Ñeán Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc vaøo baát cöù thaùng naøo trong naêm, du khaùch cuõng coù caûm giaùc nhö laïc vaøo moät laøng queâ xöa hieàn hoøa - Nôi coù nhöõng caùnh ñoàng luùa chín vaøng traûi doïc hai beân bôø soâng maøu môõ phuø sa, chöùa ñaày toâm caù, quanh naêm loäng gioù; treân neàn xanh nhaït cuûa trôøi, maøu naâu ñoû cuûa ñaát, maøu xanh non möôn möôùt

67

Soá

91

- 05.08.2011


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH saøn goã moät gian hai chaùi theo kieåu nhaø ôû noâng thoân (nhöng coù noäi thaát hieän ñaïi), cuøng hoà bôi, khu massage döôõng theå, khu luyeän taäp yoga. Vaø khu dòch vuï du lòch cao caáp vaø sieâu thò mini. ÔÛ caùc phaân khu coøn laïi, nhö phaân khu 2 coù dieän tích 12,3 ha, chuyeân troàng caùc loaïi caây aên traùi ñaëc tröng vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long nhö Xoaøi, Cam, Quít, Saboâ, Böôûi, Vuù Söõa… ñöôïc nuoâi döôõng baèng phaân höõu cô. Taïi ñaây cuõng phaùt trieån moâ hình troàng caây aên traùi keát hôïp nuoâi caù, toâm nöôùc ngoït vaø troàng maøu; trong ñoù seõ coù 100 ao (roäng 2m x 10m) daønh cho moâ hình du lòch “taùt ñìa baét toâm, caù”. Beân caïnh ñoù laø caùc khu vui chôi giaûi trí daân gian nhö choïi gaø, choïi traâu, caâu caù, baén cu li, choïi caù, choïi chim... cuøng khu aåm thöïc daân gian, khu nuoâi döôõng caùc loaøi chim quí hieám vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, caùc khu dieãn tuoàng caûi löông. Rieâng phaân khu 3, ñöôïc quy hoaïch troàng luùa vaø phaùt trieån röøng sinh thaùi vôùi dieän tích 25,344ha; trong ñoù, seõ taùi hieän sinh hoaït ñaëc tröng cuûa vuøng luùa nöôùc vôùi caùc nhaø saøn ven keânh raïch, cuûa ngöôøi noâng daân soáng baèng ngheà troàng luùa nöôùc, taùt ñìa baét caù, giaêng caâu vaø chaên nuoâi gia suùc. ÔÛ ñaây, coù ruoäng luùa trôøi xen trong khu baûo toàn sinh thaùi troàng traøm, oâ-roâ, sen, boâng suùng, ñieân ñieån, caùc loaøi rong reâu, luïc bình,veït, döøa nöôùc.

Soá

91

- 05.08.2011

68

OÂng Ñaëng Phöôùc Thaønh, Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn Moät thaønh vieân Hai Luùa taâm söï; trong boái caûnh ñoâ thò hoùa maïnh meõ hieän nay, ñoâi khi chuùng ta queân raèng Vieät Nam vaãn laø ñaát nöôùc noâng nghieäp. Noâng nghieäp quyeát ñònh raát lôùn ñeán söùc taêng tröôûng cuûa quoác gia; vaø luùa nöôùc laø hình thöùc canh taùc truyeàn thoáng, chuû ñaïo trong cô caáu saûn xuaát noâng nghieäp. Vieäc hình thaønh Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc cuõng laø nhaèm baûo toàn vaø giôùi thieäu laïi moät neàn vaên

hoùa ñaëc saéc cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long vôùi ngheà troàng luùa nöôùc. Qua ñoù giöõ gìn baûn saéc daân toäc trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Theo tính toaùn, sau khi hình thaønh, Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc seõ thu huùt theâm töø 5.000 - 10.000 khaùch ñeán Ñoàng Thaùp tham quan, nghæ döôõng moãi naêm; ñoàng thôøi giaûi quyeát vieäc laøm cho treân 500 lao ñoäng vaø caûi thieän cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân trong vuøng döï aùn.


BAÁT ÑOÄNG SAÛN DU LÒCH Chung söùc xaây döïng noâng thoân môùi Töø ngaøn ñôøi nay, caây luùa gaén boù vôùi con ngöôøi, laøng queâ Vieät Nam ñaõ laøm neân moät neàn vaên minh röïc rôõ trong tieán trình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi, ñoù laø neàn vaên minh luùa nöôùc. Theo thôøi gian, caây luùa khoâng chæ mang laïi söï no ñuû maø coøn trôû thaønh neùt ñeïp trong ñôøi soáng vaên hoùa vaø tinh thaàn ngöôøi Vieät. Trong ñoù, hình aûnh haït luùa vaø ngöôøi noâng daân caàn cuø, moäc maïc khoâng theå thieáu trong böùc tranh ñoàng queâ Vieät Nam. Hôn theá, noâng thoân hieän laø nôi sinh soáng cuûa khoaûng 70% daân soá; noâng nghieäp ñang taïo vieäc laøm cho khoaûng 50% lao ñoäng, ñoùng goùp khoaûng 20% GDP, vaø gaàn 30% kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. Ñaùng chuù yù laø, sau 25 naêm thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi do Ñaûng khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo, noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân Vieät Nam ñaõ ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn. Trong ñoù, noâng nghieäp phaùt trieån theo höôùng saûn xuaát haøng hoùa vaø taêng tröôûng vôùi toác ñoä khaù cao, ñaït bình quaân khoaûng 3,6%/ naêm, goùp phaàn baûo ñaûm vöõng chaéc an ninh löông thöïc quoác gia trong 10 naêm qua vaø trôû thaønh quoác gia ñöùng thö hai theá giôùi veà xuaát khaåu gaïo. Tuy nhieân, nhöõng thaønh töïu keå treân vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø lôïi theá voán coù; Noâng nghieäp phaùt trieån coøn keùm beàn vöõng, söùc caïnh tranh chöa cao, vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá vaø ñoåi môùi moâ hình saûn xuaát trong noâng nghieäp coøn chaäm, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa daân cö noâng thoân coøn thaáp, tæ leä hoä ngheøo cao.

boä vôùi nhöõng böôùc ñoät phaù, ñeå mang laïi hieäu quaû cao vaø oån ñònh. Phaùt bieåu taïi buoåi leã phaùt ñoäng thi ñua “Caû nöôùc chung söùc xaây döïng noâng thoân môùi” dieãn ra vaøo ngaøy 8/6/2011 taïi Haø Noäi, Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng xaùc ñònh: Noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân luoân coù vò trí chieán löôïc trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, laø cô sôû vaø löïc löôïng quan troïng ñeå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi beàn vöõng, giöõ vöõng oån ñònh chính trò, baûo ñaûm an ninh, quoác phoøng; giöõ gìn, phaùt huy baûn saéc vaên hoùa daân toäc vaø baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi cuûa ñaát nöôùc.

Nhöõng thöïc teá keå treân cho thaáy, xaây döïng noâng thoân môùi laø moät chieán löôïc laâu daøi, caàn ñöôïc thöïc hieän ñoàng

Coù theå noùi, trong boái caûnh “Caû nöôùc chung söùc xaây döïng noâng thoân môùi”, vieäc moät doanh nghieäp ngoaøi quoác

doanh maïnh daïn ñaàu tö coâng söùc, tieàn cuûa xaây döïng Khu Du lòch Vaên hoùa Luùa nöôùc chính laø nhöõng noã löïc thieát thöïc nhaèm toân vinh haït luùa, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi troàng luùa chuyeân taâm phaùt trieån ngheà nghieäp vaø khoâng bò tuït haäu so vôùi nhòp phaùt trieån chung cuûa xaõ hoäi. Ñaây cuõng laø minh chöùng sinh ñoäng veà söùc haáp daãn töø moät chuû tröông coù taàm chieán löôïc ñaëc bieät quan troïng trong söï nghieäp caùch maïng vaø mang tính nhaân vaên saâu saéc cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta. Qua ñoù taïo söï ñoàng thuaän vaø söùc maïnh toång hôïp cuûa caû heä thoáng chính trò; cuøng söï ñoàng taâm, hieäp löïc cuûa toaøn xaõ hoäi ñaåy maïnh toaøn dieän coâng cuoäc ñoåi môùi, goùp neân moät dieän maïo môùi cho noâng nghieäp, noâng daân, vaø noâng thoân Vieät Nam./.

Chuyeân trang Baát ñoäng saûn Du lòch do Taïp chí BÑS Nhaø ñaát Vieät Nam phoái hôïp vôùi ®

thöïc hieän

69

Soá

91

- 05.08.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ Cao oác OSC Land coù nhöõng tieän ích nhö moät khaùch saïn 3 sao, naèm ngay trung taâm du lòch Baõi Sau TP. Vuõng Taøu. Ñoái dieän döï aùn laø hoà Baøu Sen roäng gaàn 40 ha, höôùng veà bieån laø baõi taém tuyeät ñeïp daøi 3 km vôùi taàm nhìn hoaø quyeän vôùi caûnh quan thô moäng cuûa Hoà vaø Nuùi taïo cho chuû nhaân söï thö thaùi vaø caûm nhaän ñaày ñuû giaù trò ñích thöïc cuûa cuoäc soáng. Trong baùn kính 03 km, Cao oác OSC Land gaàn tröôøng hoïc caáp I, II, chôï Môùi Vuõng Taøu, beán xe, böu ñieän, caùc khu khaùch saïn vaø caùch Baõi Sau 15 phuùt ñi boä. Giöõa hai khoái nhaø laø hoà bôi hieän ñaïi roäng 250 m². Ñaëc bieät cao oác OSC LAND ñöôïc thieát keá kheùo leùo ñeå taát caû caùc caên hoä ñeàu coù höôùng nhìn ra bieån vôùi khoâng gian noäi thaát sang troïng, thoâng thoaùng.

OSC LAND goàm 508 caên hoä chia laøm saùu loaïi: Ñaïi Gia, Phuù Gia, Thònh Vöôïng, Höng Thònh, Hoaøn Myõ vaø Uyeân Öông vôùi dieän tích töø: 40m2, 50m2, 58m2, 90m2, 117m2. Caùc caên hoä ñöôïc sôû höõu vónh vieãn, giaù baùn khoaûng 1316 trieäu/ m2, khaû naêng sinh lôøi cao cho nhaø ñaàu tö, cuõng nhö phuø hôïp vôùi nhu caàu sinh soáng oån ñònh. Ngay sau khi ñöôïc chaøo baùn tyû leä laáp ñaày cuûa cao oác caên hoä OSC LAND ñaït hôn 90%. Ñaây laø minh chöùng thuyeát phuïc veà söùc haáp daãn cuûa döï aùn. Hieän nay coâng ty OSC RESCO ñang taäp trung nguoàn löïc ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng, döï kieán baøn giao caên hoä vaøo thaùng 09/2012. Döï aùn OSC LAND ñöôïc khôûi coâng ngaøy 16/09/2010 do Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö phaùt trieån ñòa oác OSC (OSC RESCO) laø chuû ñaàu tö. Dieän tích xaây döïng 4.298,1 m2, maät ñoä xaây döïng 45,39%, goàm 2 khoái nhaø 21 taàng vaø caùc coâng trình phuï trôï, caûnh quan xung quanh, do coâng ty CP Tö vaán Thieát keá Coâng nghieäp vaø Daân duïng (IDCo) thieát keá. Toång möùc ñaàu tö hôn 450 tyû ñoàng. Vôùi OSC RESCO thì OSC Land laø ñieåm nhaán quan troïng, laø saûn phaåm maãu möïc cho moâ hình ñaàu tö “caên hoä nghæ döôõng keát hôïp khai thaùc du lòch” ñaûm baûo haáp daãn khaùch haøng vì “vöøa ñöôïc ôû, vöøa ñöôïc kinh doanh”.

Soá

91

- 05.08.2011

70

Nhöõng naêm gaàn ñaây, nhu caàu cuûa khaùch du lòch trong nöôùc noùi chung vaø du khaùch quoác teá ñeán vôùi Vieät Nam noùi rieâng ñang ngaøy caøng cao caáp hôn. Hoï khoâng chæ muoán ñöôïc tham quan caûnh ñeïp, ñöôïc löu truù trong nhöõng khaùch saïn, bieät thöï, khu nghæ döôõng tieän nghi maø coøn coù nhu caàu ñöôïc sôû höõu caên hoä, ñöôïc ñaém mình trong khoâng gian du lòch, hoøa mình vôùi thieân nhieân.

BAØ RÒA VUÕNG TAØU VÔÙI

CAÊN HOÄ NGHÆ DÖÔÕNG

KEÁT HÔÏP KHAI THAÙC

DU LÒCH

Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa OSC RESCO Thaønh laäp ngaøy 27 thaùng 03 naêm 2008 vôùi ba coå ñoâng: Coâng ty Du lòch Dòch vuï Daàu khí Vieät Nam thuoäc Boä Du lòch - Vaên hoùa - Theå thao (OSC - Viet Nam), Coâng ty Coå phaàn Saûn xuaát - Thöông maïi - Dòch vuï Kieán Quoác.(KIOCcorp.), Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Xaây döïng OSC (OIC). Laø nhöõng doanh nghieäp hoaït ñoäng ña ngaønh, coù uy tín vaø thöông hieäu maïnh treân thöông tröôøng ñaëc bieät trong caùc lónh vöïc Du lòch - Ñaàu tö - Xaây döïng - Baát ñoäng saûn. Ñeå phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån vaø muïc tieâu kinh doanh, OSC RESCO taäp trung cho caùc hoaït ñoäng: Xaây döïng coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp, Ñaàu tö taïo laäp quyõ nhaø ôû caùc döï aùn baát ñoäng saûn,Dòch vuï quaûn lyù nhaø cao taàng, Saøn giao dòch, moâi giôùi, ñònh giaù BÑS.


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ Thò tröôøng BÑS du lòch taïi BRVT nhieàu tieàm naêng vaø cô hoäi phaùt trieån. OSC RESCO seõ taäp trung ñaàu tö phaùt trieån caùc döï aùn BÑS laø cao oác caên hoä, ñaëc bieät laø caùc döï aùn ñöôïc xaây döïng ôû nhöõng ñòa phöông phaùt trieån maïnh veà du lòch ñeå phuïc vuï nhu caàu löu truù vaø nghæ döôõng keát hôïp vôùi chuû sôû höõu ñeå kinh doanh dòch vuï cho thueâ caên hoä, goùp phaàn laøm phong phuù theâm thò tröôøng BÑS Vieät Nam. OSC RESCO ñaët muïc tieâu trôû thaønh nhaø ñaàu tö döï aùn haøng ñaàu taïi tænh BRVT vaø laø moät trong nhöõng doanh nghieäp uy tín, OSC RESCO cam keát mang laïi cho khaùch haøng nhöõng giaù trò vöôït troäi, nhöõng khoâng gian soáng hoaøn myõ vaø hieän ñaïi. Vôùi taàm nhìn saùng suoát cuûa ban laõnh ñaïo cuøng nhöõng chieán löôïc vaø höôùng ñi ñuùng ñaén mang tính ñoät phaù, OSC RESCO phaán ñaáu ñaït ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh meõ nhaèm khai thaùc toái ña cô hoäi maø thò tröôøng mang laïi vaø khaúng ñònh vò theá cuûa doanh nghieäp nhö moät ngoâi sao môùi treân thò tröôøng BÑS Vieät Nam.

Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Phaùt trieån Ñòa oác OSC (OSC RESCO) Ñòa chæ: Soá 02 Leâ Lôïi, P1, TP. Vuõng Taøu, Tænh BR - VT ÑT: (064) 628 6585 Fax: (064) 625 4516 Website: www.diaocosc.com Email: diaocosc@yahoo.com.vn

Theo toång keát cuûa Sôû Du lòch tænh BRVT trong giai ñoaïn 2006-2010, trung bình moãi naêm tænh ñoùn tieáp 7 trieäu khaùch du lòch. Keá hoaïch 2011-2015 trung bình moãi naêm tieáp ñoùn hôn 12 trieäu löôït khaùch. Naêm

Löôït khaùch du lòch

2011

9.497.650

2012

10.732.345

2013

12.127.549

2014

13.582.855

2015

15.212.798

71

Soá

91

- 05.08.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

ECORIO SOÁNG ÑÔØI XANH, HÖÔÛNG PHUÙC LAØNH Döï aùn khu ñoâ thò sinh thaùi Ecorio do chuû ñaàu tö FBS Coâng ty CP Taøi chính vaø phaùt trieån doanh nghieäp - ñöôïc môû baùn taïi Haø Noäi töø thaùng 01 naêm 2011. Söï thaønh coâng cuûa ñôït chaøo baùn naøy ñaõ môû ra moät trang môùi vaø keùo theo ñôït taêng tröôûng maïnh cho ngaønh baát ñoäng saûn ñoâ thò Ñaø Naüng. Coâng ty CP Taøi chính vaø Phaùt trieån doanh nghieäp (FBS) laø thaønh vieân cuûa coâng ty Gami Land. Laø moät doanh nghieäp coù beà daøy kinh nghieäm veà phaùt trieån caùc saûn phaåm döï aùn baát ñoäng saûn vaø khu ñoâ thò sinh thaùi, FBS - Gami Land ñaõ vaø ñang phaùt trieån nhieàu döï aùn: Khu ñoâ thò Taây Quoác Oai, khu ñoâ thò sinh thaùi Ecorio - Ñaø Naüng, döï aùn Trung taâm hoäi nghò Laøng sinh thaùi Gami - Hoäi An, khu ñoâ thò môùi Traàn Höng Ñaïo - Thaùi Bình, khu ñoâ thò môùi Huøng Vöông 1 - Phuù Yeân, khu ñoâ thò Hoa Lö - Gia Lai,… Caùc döï aùn baát ñoäng saûn naøy naèm trong keá hoaïch daøi haïn cuûa Gami Group, goùp phaàn ñaùp öùng nhu caàu nhaø ôû vaø ñoâ thò cho moät xaõ hoäi ñang phaùt trieån. Phöông chaâm cuûa Gami Land laø quy hoaïch caùc khu ñoâ thò - sinh thaùi, caùc khu du lòch vôùi kieán truùc hieän ñaïi, haøi hoøa vôùi thieân nhieân, phuø hôïp vôùi vaên hoùa Vieät, ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. Nhöõng saûn phaåm baát ñoäng saûn maø Gami Land taäp trung phaùt trieån coù yù

Soá

91

- 05.08.2011

72

töôûng thieát keá thaåm myõ cao, hieän ñaïi, vò trí thuaän lôïi vaø coù tieàm naêng kinh doanh.

Traø, ñaây laø moät lôïi theá cuûa döï aùn naèm beân trong vònh bieån.

Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecorio - Ñaø Naüng.

Quy hoaïch toång theå khu ñoâ thò xanh Ecorio ñöôïc thieát keá bôûi coâng ty thieát keá Nguõ Giaùc (Pentago Design Co., Ltd), moät trong nhöõng coâng ty thieát keá haøng ñaàu Malaysia. OÂng Traàn Ñaïi Haøo, giaùm ñoác ñaïi dieän cuûa Pentago taïi Vieät Nam ñaùnh giaù Ecorio laø moät ñoâ thò sinh thaùi ñoäc ñaùo coù maät ñoä xaây döïng thaáp, tyû leä phuû xanh cao, phoái hôïp haøi hoøa vôùi khung caûnh soâng nöôùc vaø nuùi non töï nhieân cuûa Ñaø Naüng. “YÙ töôûng Ecorio ñöôïc döïa treân thieát keá sinh thaùi beàn vöõng - ñaây laø moät trong nhöõng tieâu chuaån quan troïng taïo neân moät ñoâ thò sinh thaùi hoaøn chænh”, oâng Haøo noùi.

Döï aùn toïa laïc taïi phöôøng Hoøa Hieäp Nam, quaän Lieân Chieåu, caùch trung taâm thaønh phoá Ñaø Naüng khoaûng 12km. Ecorio vôùi toång dieän tích 59,5 ha, trong ñoù 21,8 ha laø ñaát ôû, 5,2ha ñaát thöông maïi vaø vaên phoøng, ñaát coâng coäng caây xanh chieám 18,6ha vaø 13,9 ha ñaát daønh cho giao thoâng khu vöïc noäi boä. Ecorio - Ñaø Naüng naèm trong Vònh Ñaø Naüng, vôùi moät ñaàu laø baùn ñaûo Sôn Traø, moät ñaàu laø ñeøo Haûi Vaân - “Thieân haï ñeä nhaát huøng quan”, ñöôïc bao boïc bôûi doøng soâng Cu Ñeâ. Nhöõng ngöôøi daân cö nguï laâu naêm cho bieát, nôi ñaây khoâng heà bò aûnh höôûng cuûa baõo, do höôùng baõo ñaùnh vaøo ñeàu bò chaën laïi phía beân kia baùn ñaûo Sôn

Caùc bieät thöï cuûa Ecorio ñeàu naèm treân caùc loâ ñaát nôû haäu, gaàn maët nöôùc vôùi khoâng gian soáng rieâng bieät. Caùc saûn phaåm cuûa döï aùn taäp trung cao vaøo giaù trò soáng ñem ñeán moâi tröôøng sinh thaùi lyù töôûng cuøng nhöõng tieän ích nhaèm ñaùp öùng


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ phaåm cuûa Ecorio ngoaøi giaù trò soáng trong moät khoâng gian an toaøn, hieän ñaïi, maät ñoä phuû xanh lôùn, coøn coù giaù trò ñaàu tö cao. Saûn phaåm naøy coù ñieåm lôïi laø tính ñoàng boä cuûa khu ñoâ thò cao, chaát löôïng ñoàng ñeàu, seõ ñöông nhieân taïo giaù trò gia taêng cao, ñieàu maø caùc nhaø ñaàu tö quan taâm nhaát. Ngoaøi ra, khaùch haøng sau khi nhaän baøn giao caên nhaø hoaøn thieän maët ngoaøi, coù theå tuøy yù ñieàu chænh thieát keá beân trong cho phuø hôïp vôùi sôû thích vaø coâng naêng maø mình caàn.

nhu caàu cuûa ñôøi soáng cho cö daân. Vöôøn thöôïng uyeån vôùi caây xanh vaø caùc töôïng ñaøi ñan xen, coâng vieân nöôùc ñöôïc taïo neân bôûi doøng nöôùc uoán khuùc, keát noái caùc hoà nöôùc sinh thaùi vaø traûi daøi theo döï aùn, qua saân vöôøn caùc caên nhaø, nhö moät taùc phaåm ngheä thuaät ñaày ngaãu höùng ñem laïi caûm giaùc bình yeân vaø töôi treû. Khu tieän ích bao goàm Spa, khu theå thao trong nhaø, beå bôi thoâng minh vôùi

phong caùch thieát keá hieän ñaïi. Khu theå thao ngoaøi trôøi ñöôïc taän duïng moät vò trí gaàn guõi vôùi thieân nhieân nhaát, vôùi khoâng gian gaàn loøng soâng roäng, ñoä bao phuû xanh cao vaø gaàn truïc ñöôøng chính. Ñaëc bieät, ôû ñaây coøn coù moät khu vui chôi daønh cho treû em, ñaûm baûo cho caùc em coù moät khoâng gian xanh maùt. Theo nhaän ñònh cuûa caùc chuyeân gia vaø moät soá nhaø ñaàu tö kinh nghieäm, saûn

Hieän nay, chuû ñaàu tö FBS ñang leân phöông aùn ñeå taïo ñieàu kieän cho khaùch haøng mua saûn phaåm cuûa Ecorio, vôùi tröôøng hôïp khoâng coù nhu caàu ôû thöôøng xuyeân coù theå cho thueâ laïi. Hình thöùc naøy giuùp chuû nhaân duy trì veä sinh vaø chaát löôïng caên nhaø cuûa mình trong thôøi gian khoâng coù maët. Vôùi giaù caû hôïp lyù (töø 4,5 5,8 trieäu ñoàng/m2). Vôùi giaù baùn naøy, moãi caên nhaø phoá khoaûng 2 tyû - 2,3 tyû ñoàng/ caên, (dieän tích töø 120m2) bieät thöï khoaûng töø 2,5 - 3,2 tyû ñoàng/caên (song laäp dieän tích töø 190m2, ñôn laäp töø 240m2). Ñaây laø cô hoäi ñaàu tö toát ñeå sôû höõu moät caên nhaø ñaúng caáp taïi Ñaø Naüng.

73

Soá

91

- 05.08.2011


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

Söùc haáp daãn cuûa Khu coâng nghieäp Long Haäu MAI HOA

Khu Coâng nghieäp (KCN) Long Haäu thuoäc Coâng ty Coå phaàn Long Haäu - Long An naèm treân ñòa baøn giaùp ranh giöõa huyeän Caàn Giuoäc tænh Long An vaø huyeän Nhaø Beø TP.HCM, coù dieän tích 300ha, toång voán ñaàu tö laø 3.000 tyû ñoàng vaø 79 trieäu USD. 3.000m2 cuøng vôùi caùc saûn phaåm hoã trôï nhö: dòch vuï phaùp lyù, nhaø löu truù coâng nhaân, trung taâm ñaøo taïo nhaân löïc. Ñaëc bieät, KCN Long Haäu ñaõ xaây döïng ñöôïc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hieän ñaïi cho toaøn Khu coâng nghieäp.

Töø TP.HCM, theo höôùng caûng Hieäp Phöôùc, chuùng toâi ñeán KCN Long Haäu trong nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 7 vöøa qua. Tuy laø khu coâng nghieäp cuûa tænh Long An, song chæ caùch Khu ñoâ thò môùi Phuù Myõ Höng TP.HCM khoâng quùa 12km. Böôùc vaøo coång KCN chuùng toâi khoâng khoûi ngôõ ngaøng khi nhìn thaáy moät khoâng gian khoâng chæ xanh, saïch maø coøn ñeïp. Ñoù laø nhöõng con ñöôøng thaúng taép, nhöõng khu nhaø xöôûng khang trang hieän ñaïi, nhöõng khu nhaø löu truù coâng nhaân môùi meû xen giöõa nhöõng coâng vieân ñaày hoa ñöôïc chaêm soùc moãi ngaøy. Khu coâng nghieäp Long Haäu naèm trong toång theå qui hoaïch khu ñoâ thò Caûng Hieäp Phöôùc coù dieän tích 3.900ha, thuoäc khu vöïc chieán löôïc öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp “höôùng ra bieån Ñoâng” cuûa tænh Long An, caùch ñoâ thò môùi Phuù Myõ Höng 12km vaø hai caûng container quoác teá SPCT & caûng Saøi Goøn Hieäp Phöôùc 3km, Coù theå noùi, khu coâng nghieäp Long Haäu laø giaûi phaùp toái öu, ñieåm ñeán chieán löôïc cho caùc nhaø ñaàu tö logistics vaø xuaát nhaäp khaåu taïi khu vöïc phía Nam. Theo baùo caùo keát quaû kinh doanh, tính ñeán thaùng 01/2010, KCN Long Haäu ñaõ thu huùt ñöôïc 58 nhaø ñaàu tö, trong ñoù doanh nghieäp logistics chieám 28% toång

Soá

91

- 05.08.2011

74

ngaønh ngheà thu huùt ñaàu tö, laáp ñaày 80% dieän tích ñaát KCN hieän höõu vaø 30% khu môû roäng, toång voán ñaàu tö laø 3.000 tyû ñoàng vaø 79 trieäu USD vôùi 16 doanh nghieäp, tieâu bieåu nhö: Lotte Sea Logistics, Swire Cold Storage, Anfa AG…. Theo caùc nhìn nhaän vaø ñaùnh giaù khaùch quan, khu coâng nghieäp Long Haäu ñang vöôn mình ñeå trôû thaønh khu coâng nghieäp kieåu maãu haøng ñaàu Vieät Nam trong lónh vöïc thu huùt caùc nhaø ñaàu tö logistics chuyeân nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaø ñaàu tö, töø cuoái naêm 2010, KCN Long Haäu ñaõ trieån khai döï aùn 35.000m2 nhaø xöôûng cho thueâ vôùi voán ñaàu tö gaàn 160 tæ ñoàng. Quy moâ moãi nhaø xöôûng töø 250m2 ñeán

KCN Long Haäu ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù laø KCN coù toác ñoä phaùt trieån nhanh vaø haï taàng kyõ thuaät ñoàng boä, tyû leä laáp ñaày nhanh vôùi treân 90% ñaát ñaõ ñöôïc cho thueâ. Naêm 2010, doanh thu cuûa KCN Long Haäu laø 470 tæ ñoàng, lôïi nhuaän sau thueá 160 tæ ñoàng. Cuõng trong naêm 2010 KCN Long Haäu vinh döï ñöôïc nhaän giaûi thöôûng “Moâ hình doanh nghieäp hoaøn haûo” (The Quest for Excellence Award). Giaûi thöôûng naøy do Toå chöùc Chaát löôïng chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông (APQO) saùng laäp vaø toå chöùc haøng naêm töø naêm 2000. Coù theå noùi, KCN Long Haäu hieän nay laø moät trong nhöõng KCN coù söùc haáp daãn lôùn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc nhôø vaøo chaát löôïng saûn phaåm vaø lôïi theá vò trí cuûa mình. Böôùc vaøo naêm 2011, Coâng ty Coå phaàn Long Haäu tieáp tuïc ñaàu tö caùc döï aùn môùi nhö: nhö Khu Daân cö Long Haäu, Khu Ñoâ thò - Coâng nghieäp Long Haäu 3 vôùi dieän tích 2.865ha, döï kieán seõ laáp toaøn boä dieän tích vaøo naêm 2015; Song song, ñaàu tö Khu Coâng nghieäp Bourbon An Hoøa theo höôùng khu ñoâ thò coâng nghieäp sinh thaùi./.


DÖÏ AÙN & CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ

Bieån Khaùnh Hoøa saün saøng ñoùn ñaàu tö LAÂM HOAØNG

Chuû tòch Hoäi Moâi giôùi Baát ñoäng saûn tænh Khaùnh Hoøa

Caàn sôùm coù chieán löôïc ñoät phaù, taän duïng tieàm naêng, ñeå ngaønh kinh teá bieån cuûa Khaùnh Hoøa coù theå nhanh choùng caát caùnh. Vôùi vò trí naèm gaàn nhö oâm troïn moät maët cuûa Thaønh phoá höôùng ra bieån, ñöôøng Traàn Phuù nhö moät ñieåm nhaán ñeå nhaän ra “söùc huùt” cuûa Nha Trang. Haøng loaït khaùch saïn lôùn nhoû thi nhau moïc leân ñang minh chöùng cho söï phaùt trieån du lòch cuûa thaønh phoá naøy. Du lòch laø ngaønh Kinh teá muõi nhoïn cuûa Khaùnh Hoøa. Naêm 2010, tænh ñaõ ñoùn gaàn 1,8 trieäu löôït du khaùch vôùi doanh thu chieám 43,32% cô caáu kinh teá toaøn tænh. Taïi Dieãn ñaøn Kinh teá Bieån Vieät Nam 2011 dieãn ra hoài thaùng 6 vöøa qua, nhieàu chuyeân gia ñeàu nhaän ñònh raèng, bieån ñem ñeán cho Khaùnh Hoøa nhöõng nguoàn lôïi to lôùn nhöng vaãn laø quaù nhoû so vôùi tieàm naêng cuûa Thaønh phoá bieån tuyeät ñeïp naøy. Maëc duø ñaõ coù caùc khu du lòch cao caáp nhö An Laâm Ninh Vaân, Ana Mandara, Hoøn Taèm hay Vinpearl..., vaø thu huùt khaùch du lòch ñeán vôùi Nhaø Trang ngaøy moät phaùt trieån maïnh, song neáu so saùnh vôùi caùc nöôùc maïnh veà du lòch trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ nhö Singapore hay Thaùi Lan, thì moät soá khu du lòch vaãn chöa ñöôïc ñaùnh giaù ngang taàm caû veà quy moâ laãn dòch vuï. Hieäu quaû ñaït ñöôïc hieän vaãn coøn khaù khieâm toán. Vieäc trieån khai vaø phaùt trieån döï aùn coøn chaäm. Ñieån hình laø döï aùn Khu kinh teá bieån vònh Vaân Phong, ñöôïc Chính phuû ñònh höôùng trôû thaønh 1 trong 15 khu kinh teá ven bieån cuûa quoác gia, laø caûng trung chuyeån quoác teá, ñaàu moái giao löu quan troïng cuûa Vieät Nam vôùi theá giôùi. Quyeát ñònh cuûa Chính phuû chaáp thuaän töø naêm 2006 nhöng cho ñeán

nay, döï aùn ñang trieån khai khaù chaäm… Khaùnh Hoøa coøn coù moät öu ñieåm raát rieâng, ñoù laø huyeän ñaûo Tröôøng Sa., ñöôïc ñaùnh giaù laø kho baùu caû veà khai thaùc, nuoâi troàng, cheá bieán thuûy saûn, dòch vuï - du lòch vaø thaêm doø, khai thaùc taøi nguyeân khoaùng saûn (daàu moû, khí ñoát). Maûnh ñaát yeâu thöông naøy ñang vöõng vaøng baûo veä vuøng bieån trôøi cuûa Toå quoác Vieät Nam. Khaùnh Hoøa, Thaønh phoá bieån cuûa mieàn Nam Trung boä ñang chuyeån mình vöôn leân. Song, ñeå coù ñöôïc böôùc ñoät phaù ñeå vöôn mình caát caùnh, Khaùnh Hoøa phaûi laøm gì ñeå taän duïng ñöôïc heát theá maïnh tieàm naêng kinh teá bieån cuûa mình vaø vaãn ñaûm baûo moâi tröôøng trong laønh cuûa Thaønh phoá bieån; ñaït ñöôïc muïc tieâu trôû thaønh trung taâm kinh teá - vaên hoùa - du lòch, khoa hoïc coâng ngheä (nhaát laø coâng ngheä bieån vaø ñaïi döông), trung taâm ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung boä vaø Taây nguyeân. Tröôùc maét, töø nay ñeán naêm 2015, Khaùnh Hoøa ñaët muïc tieâu ñaït bình quaân taêng tröôûng kinh teá 12-13% vaø GDP bình quaân ñaàu ngöôøi 3.000 USD.

Bôø bieån cuûa Khaùnh Hoøa keùo daøi töø ñeøo Caû (giaùp Phuù Yeân) ñeán xaõ Cam Thònh Ñoâng (giaùp Ninh Thuaän). Toång chieàu daøi tính theo meùp nöôùc khoaûng 385km. Doïc bôø bieån coù gaàn 200 ñaûo lôùn, nhoû ven bôø vaø treân 100 ñaûo, baõi ñaù ngaàm thuoäc quaàn ñaûo Tröôøng Sa. Khu vöïc gaàn bôø coù caùc ñaàm vaø vònh lôùn laø Vaân Phong, Hoøn Khoùi, Nha Phu; Nha Trang vaø Cam Ranh. Trong ñoù, noåi baät laø vònh Nha Trang, moät trong nhöõng vònh ñeïp nhaát theá giôùi. Hieän Khaùnh Hoøa ñang keâu goïi taát caû caùc toå chöùc, caù nhaân, nhaø nghieân cöù u, doanh nghieä p ... cuø n g ñöa ra caùc giaûi phaùp, yù töôûng nhaèm xaây döïng, phaùt trieån ñòa phöông moät caùch ñoàng boä vaø beàn vöõng.

75

Soá

91

- 05.08.2011


HIEÄP HOÄI & HOÄI VIEÂN

ÑAÏI HOÄI NHIEÄM KYØ III - HIEÄP HOÄI BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM:

NIEÀM TIN & KYØ VOÏNG HOAØNG PHONG

Sau Ñaïi hoäi Nhieäm kyø III Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, Doanh nghieäp & Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Vieät Nam chôø ñôïi baûn lónh & trí tueä cuûa Ban Chaáp haønh Hieäp Hoäi: Noái voøng tay lôùn - vöôït khoù khaên - bieán thaùch thöùc thaønh cô hoäi ñaàu tö!

BÑS noùi rieâng; ñaëc bieät, trong Nhieäm kyø II vöøa qua, Hieäp Hoäi ñaõ theå hieän ñöôïc vai troø cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi - ngheà nghieäp: taäp hôïp vaø phaùt trieån maïnh veà soá löôïng Hoäi vieân vôùi con soá ñaày aán töôïng: töø chöa ñaày 200 Hoäi vieân Nhieäm kyø I ñaõ vöôït leân treân 1.200 Hoäi vieân vaø cuoái nhieäm kyø II; taïo ñöôïc tieáng noùi ñoàng thuaän cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn; taïo caàu noái höõu hieäu vôùi caùc cô quan chöùc naêng, caùc nhaø nghieân cöùu thò tröôøng, caùc nhaø ñaàu tö, caùc doanh nghieäp… ñeå ñeà xuaát vôùi caùc cô quan chöùc naêng, vaø vôùi Chính phuû veà nhöõng giaûi phaùp thaùo gôõ khoù khaên cho doanh nghieäp vaø cuøng chung söùc xaây duïng thò tröôøng BÑS töøng böôùc oån ñònh ñeå phaùt trieån beàn vöõng, coâng khai, minh baïch.

Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam - tieàn thaân laø Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Nhaø ñaát Vieät Nam; ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 37/2002/QÑ-BTCCBCP cuû a Boä tröôûng-Tröôûng Ban Toå chöùc Caùn boä Chính phuû pheâ duyeät ngaøy 13/8/2002; vaø ñöôïc ñoåi teân laø Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam theo Quyeát ñònh soá 673/ QÑ-BNV cuûa Boä Noäi vuï pheâ duyeät ngaøy 18/6/2010. Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam (goïi taét laø Hieäp Hoäi) laø toå chöùc xaõ hoäi - ngheà nghieäp, taäp hôïp caùc caù nhaân, toå chöùc cuûa Vieät Nam hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn (BÑS) hoaëc coù lieân quan ñeán lónh vöïc BÑS theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (goïi taét laø Hoäi vieân), töï nguyeän thaønh laäp, khoâng vuï lôïi, nhaèm muïc ñích: phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa caùc Hoäi vieân nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát -

Soá

91

- 05.08.2011

76

kinh doanh, quaûng baù, dòch vuï, hoïp taùc quoác teá vaø phaùt trieån kinh teá trong lónh vuïc BÑS vaø caùc lónh vöïc khaùc coù lieân quan ñeán lónh vöïc BÑS trong phaïm vi caû nöôùc; ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc Hoäi vieân; phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng caùc loaïi hình saûn xuaát - kinh doanh - dòch vuï, nghieân cöùu caù saûn phaåm dòch vuï khaùc coù lieân quan ñeán ngaønh, lónh vöïc BÑS, goùp phaàn xaây döïng vaø phaùt trieån beàn vöõng ngaønh, lónh vöïc BÑS cuûa Vieät Nam, qua ñoù goùp phaàn thuùc ñaåy söï nghieäp coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeán nay, sau 10 naêm hoaït ñoäng, qua hai nhieäm kyø vaø böôùc sang nhieäm kyø môùi - Nhieäm kyø III (2011-2015), Hieäp Hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ theo söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc noùi chung vaø thò tröôøng

Ñaïi hoäi Nhieäm kyø III (2011-2015) - Moät Ñaïi hoäi ñaëc bieät vaø quan troïng ñoái vôùi Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam - khoâng chæ laø Ñaïi hoäi baàu leân nhöõng ñaïi bieåu xuaát saéc ñeå tieáp tuïc phaùt huy vai troø, traùch nhieäm cuûa boä maùy ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Hieäp Hoäi maø coøn laø traùch nhieäm cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi - ngheà nghieäp trong heä thoáng toå chöùc ngaønh ngheà cuûa caû nöôùc, ñaïi dieän cho doanh nghieäp BÑS Vieät Nam trong vai troø chæ ñaïo, phaûn bieän, ñònh höôùng chuyeân nghieäp hoùa lónh vöïc BÑS trong caùc hoaït ñoäng ngheà nghieäp - töø ñaàu tö ñeán kinh doanh, dòch vuï baát ñoäng saûn, tö vaán - moâi giôùi - ñònh giaù baát ñoäng saûn; goùp söùc vôùi caù c cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc xaây döïng caùc theå cheá hoaït ñoäng cuûa moät lónh vöïc kinh teá cô baûn mang ñaëc thuø nhaïy caûm vaø lan toûa naøy. Chính vai troø, traùch nhieäm ñoù ñoøi hoûi ôû Ban Chaáp haønh Hieäp Hoäi moät baûn laõnh vaø trí tueä saâu saéc ñeå gaùnh vaùc troïng traùch cuûa mình. Thò tröôøng Nhaø ôû vaø BÑS phaùt trieån maïnh meõ seõ mang laïi


HIEÄP HOÄI & HOÄI VIEÂN lónh vöïc naøy vaø löu yù Hieäp Hoäi cuõng nhö töøng thaønh vieân phaûi quaùn trieät saâu saéc Nghò quyeát 11/CP cuûa Chính phuû veà nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu oån ñònh kinh teá vó moâ; ñaåy maïnh coâng taùc phaûn bieän ñeå xaây döïng cô cheá chính saùch phuø hôïp, ñaåy maïnh hôïp taùc quoác teá treân lónh vöïc BÑS vaø naâng cao khaû naêng töï chòu traùch nhieäm cuûa Hieäp hoäi tröôùc thaùch thöùc cuûa thò tröôøng cuøng nhöõng khoù khaên khaùc; Thöù tröôûng Nguyeãn Traàn Nam - Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam thay maët taäp theå Ban Chaáp haønh Hieäp Hoäi Nhieäm kyø III (68 UÛy vieân BCH) cuøng caùc Hoäi vieân Hieäp Hoäi, caûm ôn Laõnh ñaïo Chính phuû - Boä ngaønh…, vaø trình baøy roõ hôn thò tröôøng BÑS non treû neân doanh nghieäp vaø thò tröôøng BÑS ñang phaûi ñoái maët vôùi thöïc teá maát caân ñoái cô caáu haøng hoùa, heä thoáng taøi chính ñi keøm chöa hoaøn thieän... Ñaëc bieät, thò tröôøng phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc ñoäng thaùi cuûa chính saùch tieàn teä, tín duïng nhaát laø khi nguoàn voán trung vaø cho göông maët ñoâ thò Vieät nam ngaøy caøng raïng rôõ; Ngöôøi daân Vieät Nam ñöôïc ñaûm baûo an cö,… ñoàng thôøi ngöôïc laïi, khi haï taàng cô sôû phaùt trieån maïnh, seõ thuùc ñaåy thò tröôøng naøy caøng phaùt trieån; vaø hieån nhieân, cuøng ñoàng haønh seõ laø haøng loaït ngaønh ngheà phaùt trieån, theâm haøng ngaøn, haøng vaïn ngöôøi lao ñoäng coù coâng aên vieäc laøm, hieäu quaû kinh teá taêng cao, an sinh xaõ hoäi theâm beàn vöõng! Ñieàu vinh döï lôùn ñoái vôùi Hieäp Hoäi: taïi buoåi leã Khai maïc Ñaïi hoäi Nhieäm kyø III, Hieäp Hoäi ñaõ vinh döï ñöôïc ñoùn Laõnh ñaïo caáp cao cuûa Chính phuû ñeán döï: Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung haûi, Boä tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Hoàng Quaân, Phoù Chuû tòch UBND TP. Haø Noäi Nguyeãn Vaên Khoâi, vaø ñaïi dieän caùc Boä ngaønh Trung öông; ñaëc bieät, coù Vò Chuû tòch ñaàu tieân cuûa Hieäp Hoäi: oâng Trònh Huy Thuïc - nguyeân Cuïc

tröôûng Cuïc Quaûn lyù Nhaø vaø Thò tröôøng Baát ñoäng saûn (Boä Xaây döïng) cuøng Hoäi vieân treân caû nöôùc veà döï. Tieáp thu phaùt bieåu chæ ñaïo cuûa Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi vaø Boä tröôûng Boä Xaây döïng Nguyeãn Hoàng Quaân veà nhöõng ghi nhaän vaø khaúng ñònh hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ taïo ra böôùc phaùt trieån tích cöïc cho thò tröôøng BÑS Vieät Nam, goùp phaàn ñaùng keå vaøo söï taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá; ñoàng thôøi yeâu caàu Hieäp hoäi BÑS Vieät Nam taäp trung cao vaøo coâng taùc phaûn bieän xaõ hoäi, ñoùng goùp theâm nhieàu yù kieán xaùc ñaùng trong vieäc xaây döïng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät lieân quan ñeán

daøi haïn bò haïn cheá…; do ñoù, moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa Hieäp Hoäi trong nhieäm kyø tôùi laø ñoùng goùp giaûi phaùp huy ñoäng nguoàn taøi chính. Tröôùc nhöõng khoù khaên hieän taïi maø doanh nghieäp BÑS Vieät Nam ñaõ, ñang vaø seõ phaûi ñoái maët vaø tieáp tuïc vöôït qua, Hieäp Hoäi chính laø ñieåm töïa giuùp Doanh nghieäp vöôn xa. Sau Ñaïi hoäi Nhieäm kyø III Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn Vieät Nam, Doanh nghieäp & Thò tröôøng Baát ñoäng saûn Vieät Nam chôø ñôïi baûn lónh & trí tueä cuûa Ban Chaáp haønh Hieäp Hoäi: Noái voøng tay lôùn vöôït khoù khaên - bieán thaùch thöùc thaønh cô hoäi ñaàu tö!

77

Soá

91

- 05.08.2011


KIEÁN TRUÙC & ÑOÂ THÒ

UBND TP.HCM cuøng Ban quaûn lyù Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm - TP.HCM, Coâng ty TNHH Nam Raïch Chieác vöøa baøn giao 512 caên hoä ñaàu tieân thuoäc döï aùn taùi ñònh cö 17,3ha toïa laïc taïi phöôøng An Phuù, quaän 2 - TP.HCM. Ñaây laø döï aùn taùi ñònh cö ñaàu tieân taïi TP.HCM thöïc hieän theo moâ hình hôïp taùc giöõa Nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Khi hoaøn thaønh, döï aùn naøy seõ cung caáp 1.844 caên hoä cho ngöôøi daân khu Ñoâ thò môùi Thuû Thieâm.

Laø döï aùn ñaàu tieân trong chöông trình xaây döïng 12.500 caên hoä taùi ñònh cö taïi choã cuûa Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm. Döï aùn khu chung cö cao 18 taàng, goàm 1.844 caên hoä, ñöôïc Coâng ty TNHH Nam Raïch Chieác (chuû ñaàu tö) laø lieân doanh giöõa Coâng ty Flemmington Investments (coâng ty con cuûa Taäp ñoaøn Phaùt trieån Baát ñoäng saûn Keppel Land Singapore) vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc laø Coâng ty TNHH Tieán Phöôùc vaø Coâng ty TNHH Traàn Thaùi khôûi coâng xaây döïng treân dieän tích 17,3 ha taïi phöôøng An Phuù - Bình Khaùnh, quaän 2, TP.HCM. Ñaây laø döï aùn nhaø ôû taùi ñònh cö nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà nhaø ôû coù chaát löôïng toát phuïc vuï cho ngöôøi daân thuoäc khu vöïc di dôøi giaûi toûa trong döï aùn khu Ñoâ thò môùi Thuû thieâm. Trong ñoù 512 caên hoä thuoäc 2 khu nhaø 18 taàng taïi loâ N ñöôïc khôûi coâng chung vôùi döï aùn Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm töø ngaøy 28/11/2008, vaø hoaøn thaønh coâng trình vaøo ngaøy 31/05/2011. Theo thieát keá, döï aùn coù ba loaïi caên hoä goàm caên hoä moät phoøng nguû dieän tích 52m2/caên; hai phoøng nguû (68,5m2/caên) vaø loaïi caên hoä ba phoøng nguû (92m2/ caên). Trong ñoù yù töôûng thieát keá, laáy kinh nghieäm töø döï aùn caên hoä dieän tích nhoû daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp trung bình ôû Singapore. OÂng Nguyeãn Thaønh Laäp - Chuû tòch

Soá

91

- 05.08.2011

78

Nhöõng caên hoä môùi cho ñoâ thò Thuû Thieâm Baøi & aûnh: NGUYEÃN HAØ


KIEÁN TRUÙC & ÑOÂ THÒ Hoäi ñoàng thaønh vieân Coâng ty TNHH Nam Raïch Chieác cho bieát, trong 512 caên hoä giao ñôït naøy coù 260 caên hoä dieän tích 46,9m2/caên, ñöôïc boá trí moät phoøng nguû. Vaø 252 caên hoä coù hai phoøng nguû vôùi dieän tích roäng 60,9m2/caên. Rieâng noäi thaát caên hoä ñöôïc hoaøn thieän baèng caùc vaät lieäu coù thöông hieäu. Khoâng chæ vaäy, nhaèm höôùng tôùi moät moâi tröôøng soáng hoaøn haûo, ñaày ñuû tieän ích, ñaùp öùng nhu caàu taän höôûng cuoäc soáng theo phong caùch soáng - laøm vieäc vaø giaûi trí cho ngöôøi daân taùi ñònh cö; Ngoaøi taïo khoâng gian kieán truùc hieän ñaïi, vôùi caûnh quan thaân thieän moâi tröôøng, khu chung cö naøy coøn coù heä thoáng thang maùy, baõi ñaäu xe vaø caùc coâng trình coâng coäng nhö saân chôi cho treû em, khu taäp theå duïc, vöôøn caây, vaø khoâng gian giao tieáp coäng ñoàng… Hieän nay, cuøng vôùi hoaøn thaønh 1.844 caên hoä thuoäc döï aùn taùi ñònh cö taïi khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm, Coâng ty cuõng phaùt trieån khu daân cö phöùc hôïp ven soâng taïi Nam Raïch Chieác, phöôøng An Phuù (quaän 2). Theo quy hoaïch, taïi ñaây seõ hình thaønh khu nhaø ôû cao taàng, caùc trung taâm mua saém, khu thöông maïi, tröôøng hoïc, y teá, coâng vieân caây xanh vaø khu theå duïc theå thao. Döï kieán, giai ñoaïn ñaàu cuûa döï aùn Nam Raïch Chieác seõ chaøo baùn vaøo naêm 2012. Phaùt bieåu taïi buoåi leã, OÂng Leâ Hoaøng Quaân, Chuû tòch UBND TP.HCM nhaán maïnh, vieäc baøn giao caùc caên hoä taùi ñònh cö cho ngöôøi daân phaûi di dôøi ñeå phuïc vuï xaây döïng Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm theå hieän noã löïc raát lôùn cuûa Thaønh phoá trong chaêm lo ñôøi soáng, nôi aên choán ôû cho ngöôøi daân. Vaø khoâng chæ moät döï aùn naøy, nhöõng naêm qua, Thaønh phoá ñaõ coù nhieàu coá gaéng, tìm toøi nhöõng phöông thöùc môùi trong vieäc xaây döïng, taïo nguoàn nhaø ôû môùi cho nhaân daân. Rieâng döï aùn taùi ñònh cö 17,3 ha taïi phöôøng An Phuù, quaän 2, Thaønh phoá ñaõ maïnh daïn ñeà xuaát vôùi Trung öông cho thöïc hieän phöông thöùc “ñoåi ñaát laáy chung cö” ñeå taïo quyõ nhaø ôû taùi ñònh cö cho ngöôøi daân bò aûnh höôûng do coâng taùc giaûi phoùng maët baèng taïi ñòa phöông. Trong ñoù, Thaønh phoá khoâng chæ phaùt trieån nhaø ôû nhö nôi cöu truù ñôn thuaàn, maø coøn phaùt trieån caû khoâng gian môùi, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa

ngöôøi daân; ñoàng thôøi phaùt trieån nhaø ôû gaén vôùi quaù trình phaùt trieån ñoâ thò theo höôùng taùi boá trí daân cö, hình thaønh caùc khu ñoâ thò veä tinh ñöôïc keát noái vôùi heä thoáng giao thoâng ñoâ thò. Beân caïnh ñoù, laø taêng heä soá söû duïng ñaát qua caùc döï aùn chænh trang ñoâ thò keát hôïp vôùi xaây döïng khu daân cö môùi, vaên minh hieän ñaïi trong noäi thaønh.

Xaây 39 trieäu m2 nhaø ôû Theo baùo caùo taïi Hoäi nghò toång keát Chöông trình phaùt trieån nhaø ôû giai ñoaïn 2006-2010 treân ñòa baøn TP.HCM, sau naêm naêm thöïc hieän chöông trình naøy, TP.HCM ñaõ xaây döïng hôn 33trieäu m2 saøn nhaø ôû, bình quaân ñaït 14m2/ngöôøi/naêm. Trong ñoù, coù khoaûng 1,3trieäu m2 nhaø ôû cho coâng nhaân ñaùp öùng nhu caàu cho hôn 450.000 ngöôøi vaø gaàn 8.300 caên nhaø ôû xaõ hoäi cho ñoái töôïng laø coâng chöùc, syõ quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, 8.760 caên hoä cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Thaønh phoá ñaõ khôûi coâng 5 döï aùn xaây döïng kyù tuùc xaù cho sinh vieân vôùi 612.000m2 saøn xaây döïng, ñaùp öùng 67.000 choã ôû cho sinh vieân caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng treân ñòa baøn thaønh phoá. Chöông trình taùi ñònh cö cuûa thaønh phoá ñaõ thöïc hieän 132 döï aùn taùi ñònh cö caùc hoä daân thuoäc dieän di dôøi, giaûi toûa vôùi 33.000 neàn. Chöông trình xaây döïng môùi caùc chung cö bò hö hoûng, xuoáng caáp ñaõ söûa chöõa, ñaàu tö

xaây môùi 62 chung cö vôùi 3.384 caên hoä, di dôøi ñöôïc 8.023/15.000 hoä daân, naâng caáp 96 khu daân cö taïi 14 quaän, huyeän. Toång soá voán cho chöông trình nhaø ôû treân ñòa baøn TP.HCM giai ñoaïn 2006-2010 öôùc khoaûng 275.000 tyû ñoàng, trong ñoù voán ngaân saùch thaønh phoá laø 4.600 tyû (chieám 1,69%), voán doanh nghieäplaø 166.000 tyû ñoàng, chieám 60,48%.Cuõng trong giai ñoaïn naøy, TP.HCM ñaõ pheâ duyeät 404 döï aùn nhaø ôû vôùi 20 trieäu m2 saøn xaây döïng, toång möùc ñaàu tö 139.500 tyû ñoàng. Tuy nhieân, baùo caùo cuõng cho bieát, chöông trình xaây döïng nhaø thu nhaäp thaáp vaø di dôøi nhaø treân keânh vaø ven keânh raïch treân ñòa baøn TP.HCM gaëp nhieàu khoù khaên. Tröôùc thöïc teá naøy, trong giai ñoaïn 2011-2015, TP.HCM ñeà ra muïc tieâu xaây döïng 39 trieäum2, naâng dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi leân 17m2/ ngöôøi. Trong ñoù seõ xaây döïng 4.695 caên nhaø ôû xaõ hoäi, 10.000 caên hoä cho ngöôøi thu nhaäp thaáp vaø 67.000 choã löu truù cho coâng nhaân. Beân caïnh ñoù, Thaønh phoá cuõng thaønh laäp Toång Coâng ty Phaùt trieån Nhaø ôû ñeå taäp trung nguoàn löïc ñaàu tö vaø phaùt trieån quyõ ñaát vaø nhaø ôû coâng saûn vaø laäp Quyõ ñaàu tö baûo laõnh voán cho caùc döï aùn nhaø ôû xaõ hoäi. Ñoàng thôøi, thoâng qua caùc chöông trình nhaø ôû, goùp phaàn hình thaønh caùc cô cheá, chính saùch ñoái vôùi nhaø ôû vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn./.

79

Soá

91

- 05.08.2011


KHOÂNG GIAN SOÁNG

Theâm saéc maøu cho ngoâi nhaø baïn Baøi & aûnh: HAØ TROÏNG NGUYEÃN

Nhu caàu veà moät caên nhaø hieän khoâng chæ höôùng ñeán nhöõng ñaûm baûo veà coâng naêng söû duïng maø coøn phaûi ñöôïc thieát keá coù tính thaåm myõ cao, phuø hôïp sôû thích vaø thoùi quen sinh hoaït thöôøng ngaøy. Ñeå baïn coù theå taän höôûng moät cuoäc soáng thaät thö thaùi ngay trong ngoâi nhaø cuûa mình. Caùc nhaân vieân Coâng ty Ñaêng Haø taïi khu chuyeân doanh vaät lieäu xaây döïng treân ñöôøng Toâ Hieán Thaønh (TP.HCM) cho raèng, ñeå moät caên phoøng trôû neân töôi vui hôn töø nhöõng vieân gaïch laùt saøn; baïn neân tham khaûo maãu gaïch taïi caùc khu chuyeân doanh vaät lieäu xaây döïng trong thaønh phoá hay ôû trang vaät lieäu xaây döïng treân maïng ñeå choïn maãu. Theo ñoù, vôùi khoaûng 100.000ñoàng/m2 laø caùc loaïi gaïch Vieät nam chaát löôïng cao; 150.000ñoàng/m2 laø loaïi gaïch saûn xuaát theo coâng ngheä nöôùc ngoaøi. Sang hôn laø gaïch Taây Ban Nha ñang ñöôïc baùn phoå bieán ôû möùc treân 200.000ñoàng/ m 2…

Soá

91

- 05.08.2011

80

Neáu laø ngöôøi thích toâng neàn ñaäm, baïn coù theå yeâu caàu thi coâng toâ ñieåm baèng gaïch maøu nhaït vaø ngöôïc laïi. Baïn cuõng khoâng neân söû duïng quaù nhieàu loaïi gaïch, bôûi seõ ñaåy chi phí taêng theâm vaø laøm cho caên phoøng trôû neân roái maét. Toát nhaát laø chæ duøng hai loaïi gaïch ñan xen nhau, hay duøng gaïch caét ñoâi, caét goùc maø thoâi. Neáu caên nhaø coù haønh lang quaù daøi, baïn coù theå thay ñoåi baèng nhöõng maët laùt ngang. Taïi ñieåm cuoái hay goùc nhaø thì taïo ñieåm nhaán baèng moät loaïi gaïch khaùc maøu (coù theå saãm hôn). Töông töï, baïn coù theå laùt xeùo gaïch ñeå che laáp khieám khuyeát cuûa caên phoøng khoâng vuoâng vaén. Rieâng phoøng


KHOÂNG GIAN SOÁNG taém, vieäc duøng gaïch coù vieàn keát hôïp vôùi gaïch laùt töôøng giuùp caên phoøng coù duyeân hôn. Tröôøng hôïp baïn muoán taïo moät hoa vaên lôùn laøm ñieåm nhaán trong phoøng, phaûi tính ñeán khi boá trí vaät duïng beân treân coù naèm loït trong khuoân hoa vaên hay khoâng. Moät “bieán taáu” khaùc laø nôi tieáp khaùch, coù theå xaây gaïch ñeå thoâ (khoâng toâ traùt vöõa), roài boá trí theâm ñeøn trang trí nhoû vaø tranh. Khi ñoù, aùnh saùng ñeøn seõ xoùa ñi söï thoâ nhaùm vaø toân leân maøu töï nhieân cuûa vieân gaïch laøm töø ñaát seùt nung. Vieân gaïch nhôø vaäy cuõng röïc rôõ vaø soáng ñoäng hôn.

vieàn trang trí (25 maãu), gaïch Porcelain vaø gaïch giaû ñaù granite (25 maãu), gaïch thuûy tinh hieäu KIG-Indonesia (22 maãu). Haàu heát gaïch coù kích thöôùc töø 30 x 30 cm trôû leân. Trong ñoù, giaù baùn caùc saûn phaåm naøy reû hôn so vôùi gaïch cuûa YÙ, Taây Ban Nha vaø Malaysia ñang baùn taïi thò tröôøng Vieät Nam hieän nay. Theo Baø Haèng, nhöõng maët haøng naøy ñang ñöôïc öa chuoäng do ñaùp öùng nhu caàu veà moät phong caùch soáng môùi, moät loái soáng ñaúng caáp trong nhöõng ngoâi nhaø Vieät ñöông ñaïi.

OÂng Hendrata Atmoko - Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty PT. Asri Pancawarna (Coâng ty chuyeân saûn xuaát gaïch oáp laùt thöông hieäu Indogress vaø Decogress) cho bieát, moät soá saûn phaåm gaïch oáp laùt do PT. Asri Pancawarna saûn xuaát ñang ñöôïc tröng baøy taïi Showroom Nhaø Gaïch (474A Luõy Baùn Bích, quaän Taân Phuù, TP.HCM) ñöôïc saûn xuaát theo coâng ngheä tieân tieán Nano, treân daây chuyeàn hieän ñaïi cuûa YÙ. Ñieåm noåi baät cuûa caùc saûn phaåm naøy laø söï ña daïng veà hoa vaên ñaùp öùng cho nhieàu söï löïa choïn, vaø ñem laïi hieäu quaû veà coâng naêng söû duïng cuõng nhö giaù trò thaåm myõ cao cho ngoâi nhaø hay caên hoä. Ñieån hình laø doøng saûn phaåm coù teân Marmo Series. Ñaây laø loaïi saûn phaåm thuoäc theá heä môùi nhaát cuûa doøng gaïch oáp laùt boùng kính, vôùi maøu saéc sinh ñoäng, hoa vaên treân moãi vieân gaïch gioáng nhö vaân cuûa ñaù trong thieân nhieân. Ñaëc bieät, gaïch coù ñoä boùng saùng gaàn nhö kính vaø choáng baån raát toát (daàu nhôùt khoâng baùm dính ñöôïc vaøo gaïch).

caên nhaø thích söï giaûn ñôn cuûa nhöõng böùc vaùch ngaên baèng gaïch trong noäi thaát caên nhaø, thöôøng söû duïng giaáy daùn töôøng, sôn tay hay sôn xòt cho caùc maûng caàn trang trí hoaëc treo leân nhöõng böùc tranh... Song vôùi nhöõng chuû nhaân caàu kyø thì nhöõng saûn phaåm phuø ñieâu ngheä thuaät laøm töø chaát lieäu ñaù Mapble traéng nghieàn nhoû keát hôïp vôùi phuï gia chuyeân duïng ñang ñöôïc xem laø giaûi phaùp taïo cho ngoâi nhaø moät khoâng gian môùi giaøu tính thaåm myõ. Ñoù coù theå laø moät boä töù bình, moät böùc tranh sôn thuûy, moät böùc tranh tröøu töôïng hay töø nhöõng böùc tranh do chính gia chuû löïa choïn coù söï tö vaán vaø thieát keá kyõ caøng cuûa nhaø kieán truùc, ñeå böùc töôøng khoâng chæ toân neân khoâng gian noäi thaát maø yù nghóa böùc tranh cuõng phuø hôïp vôùi noäi taâm, tuoåi taùc cuûa chuû nhaø. Theo nhaø saûn

Sinh ñoäng phuø ñieâu Sang troïng vôùi gaïch ngheä thuaät Nano ÔÛ moät goùc khaùc, coù chuû nhaân cuûa

xuaát ra caùc saûn phaåm phuø ñieâu ngheä thuaät laø Coâng ty Coå phaàn Noäi thaát Nhaø Baïn (soá 200 ñöôøng Coäng Hoøa, quaän Taân Bình, TP.HCM), saûn phaåm phuø ñieâu ngheä thuaät laøm töø boät ñaù laø söï löïa choïn toái öu bôûi giaù thaønh saûn phaåm vöøa phaûi laïi coù öu ñieåm nhö thi coâng nhanh goïn, tính thaåm myõ cao. Ñaëc bieät, khi caàn thay theá (dôõ boû) laïi khoâng laøm aûnh höôûng ñeán toång theå kieán truùc coâng trình. Theo nhieàu kieán truùc sö, nhöõng taùc phaåm taïo hình ñieâu khaéc ngheä thuaät laøm töø ñaù Mapble khaù phuø hôïp vôùi loái kieán truùc hieän ñaïi. Hieän caùc saûn phaåm naøy ñöôïc öùng duïng ña daïng trong nhieàu khoâng gian, nhö trang trí noäi vaø ngoaïi thaát cuûa nhöõng coâng trình laø nhaø ôû, nôi coâng sôû, nhaø haøng, khaùch saïn, quaûng tröôøng. Khoâng chæ vaäy, saûn phaåm phuø ñieâu ngheä thuaät khi ñöôïc keát hôïp cuøng caùc chaát lieäu nhö goã, ñaù, thaïch cao hay saét myõ thuaät seõ khaéc hoïa thaønh nhöõng hoa vaên coù maøu saéc tinh teá, uyeån chuyeån. Qua ñoù, taïo theâm saéc maøu cho cuoäc soáng meán thöông. Coù theå noùi, khoâng coù moät khuoân pheùp naøo laø toái öu trong boá cuïc, saép xeáp nhöõng vieân gaïch, nhöõng taám phuø ñieâu töôûng nhö voâ hoàn vaøo trong noäi thaát caên nhaø, neáu chuùng khoâng laøm cho ngoâi nhaø cuûa baïn trôû neân deã thöông vaø thaân thieän. Hôn theá, khi tham gia laøm cho nôi ôû cuûa mình ñeïp hôn, cuõng chính laø taâm hoàn baïn ñang höôùng ñeán moät cuoäc soáng laïc quan vaø yeâu ñôøi./.

Baø Ngoâ Thò Haèng giaùm ñoác Coâng ty Hon Hui cho bieát, hieän Showroom Nhaø Gaïch ñang tröng baøy treân 200 maãu saûn phaåm gaïch oáp laùt thöông hieäu Indogress, Decogress vaø Platinum phuø hôïp cho nhieàu khoâng gian söû duïng nhö laùt neàn (96 maãu), oáp töôøng (33 maãu),

81

Soá

91

- 05.08.2011


NHÌN RA THEÁ GIÔÙI Haàu nhö taát caû caùc chöông trình chính ñeå taêng tröôûng daøi haïn trong lónh vöïc baát ñoäng saûn thöông maïi cuûa Singapore vaãn coøn nguyeân veïn. Moät nhoùm nhoû caùc nhaø phaùt trieån ñòa phöông coù quy moâ töông ñoái lôùn ñaû vaø ñang tieáp tuïc tham gia vaøo moät voøng troøn, trong ñoù phaùt trieån thöông maïi veà caû lôïi nhuaän vaø lôïi ích töø söï phaùt trieån nhaø nöôùc theo höôùng daãn cuûa Singapore nhö laø moät trung taâm kinh doanh tham chieáu cuûa khu vöïc. Moät phaàn bôûi vì caùc moái quan heä vôùi caùc quyõ tröïc tieáp cuûa chính phuû (thoâng qua chieán löôïc cuûa Quyõ Ñaàu tö Temasek Holdings hoaëc Government of Singapore Investment Corporation GIC), moät phaàn khaùc nhôø söï oån ñònh chính trò vaø taøi chính chung cuûa ñaûo quoác naøy, nhöõng tay chôi lôùn nhö CapitaLand vaø City Development töø laâu ñaõ coù tieáp caän vôùi nguoàn voán kinh phí töông ñoái thaáp naøy: ñaây luoân laø moät tröôøng hôïp.

Döï baùo thò tröôøng

baát ñoäng saûn

Singapore Quyù III/2011 SÔN VUÕ

Trieån voïng ngaén haïn ñeán trung bình vaãn coøn tích cöïc. Giaù khu daân cö ñaõ taêng leân möùc cao kyû luïc, nhôø phaàn ñaàu tö mua vaøo ñaùng keå cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, chieám khoaûng 1/3 löôïng tieàn mua nhaø vaø caên hoä trong quyù 3. Tuy nhieân, ñaø taêng giaù cuõng ñang ñang chaäm laïi, do ñoù, doanh soá baùn haøng cuûa khu vöïc nhaø ôû

Soá

91

- 05.08.2011

82

ñaõ giaûm trong quyù 3 ñeán möùc thaáp nhaát keå töø quyù 4/2009. Caùc nhaø ñaàu tö lôùn tieáp tuïc tìm lôïi nhuaän töø nhöõng moùn ñaàu töø töø tröôùc vaø tìm caùch boå sung quyõ ñaát cuûa hoï. Trong lónh vöïc vaên phoøng, toång giaù trò dieän tích ñaõ taêng leân trong naêm qua, chieám moät tæ leä khoâng nhoû. Nhöõng caûi thieän trong neàn kinh teá ñaõ maïnh meõ xaùc

nhaän ñoä laïc quan cuûa caùc ñaïi lyù baát ñoäng saûn thöông maïi ñöôïc vaán taïi Singapore vaøo cuoái naêm 2010. Thaät vaäy, caùc soá lieäu thoáng keâ chính thöùc sô boä ñaõ ñöa ra chæ soá BMI ñeå söûa ñoåi döï baùo taêng tröôûng GDP cho naêm 2011 ñeán 5,9%. Caùc yù kieán chung cuûa caùc nhaø ñaàu tö lôùn traán an moïi ngöôøi raèng caùc phaân ñoaïn thöông maïi vaø


NHÌN RA THEÁ GIÔÙI coâng nghieäp cuõng ñang ñöôïc taïo nhöïng nguoàn ñoäng löïc phaùt trieån. Taát caû ñieàu naøy ñaët ra caâu hoûi: Coù gì sai ôû ñoù khoâng? Chæ coù hai thaùch thöùc trong naêm tieáp theo: Moät laø thò tröôøng baát ñoäng saûn thöông maïi cuûa Singapore trôû thaønh moät naïn nhaân cuûa söï thaønh coâng cuûa cuûa noù, vôùi keát quaû laø giaù thueâ taêng ñeán möùc nhaø nöôùc thaønh phoá khoâng coøn lôïi theá caïnh tranh nhö laø moät doanh

ñieåm thu huùt khaùc vaø theá maïnh cuûa Singapore nhö moät trung taâm kinh doanh khu vöïc, nhö vaäy coù leõ seõ vaãn phaùt trieån maïnh ngay caû khi giaù thueâ vaên phoøng trôû neân ñaét ñoû nhaát treân theá giôùi. Lieân quan ñeán ñieàu naøy, coù theå caùc doøng tieàn "noùng" töø Trung Quoác vaø Malaysia laøm meùo moù thò tröôøng ñoái vôùi taøi saûn daân cö, vôùi keát quaû laø giaù caû vaø tieàn thueâ nhaø vaø

nghieäp trong khu vöïc. Hieän taïi, cuoäc ñieàu tra ñaëc bieät cuûa caùc thò tröôøng vaên phoøng toaøn caàu chæ ra raèng, veà tieàn thueâ nhaø moãi meùt vuoâng, Singapore ñang ôû A grade, nghóa laø moät trong soá caùc quoác gia ñaét ñoû nhaát treân theá giôùi. Beân caïnh ñoù, coù nhöõng

caên hoä cao caáp taêng ñeán möùc xa xæ, tuy nhieân, nhö ñaõ noùi ôû treân, ñoäng löïc trong thò tröôøng nhaø ñaát ñaõ ñöôïc ñöa ra ñeå laøm chaäm quaù trình naøy. Thaùch thöùc, quan troïng hôn nhieàu seõ laø moät döï baùo thò tröôøng tuït doác (hoaëc teä hôn) ôû Trung Quoác, töø ñoù seõ coù nhöõng aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán neàn thöông maïi

khu vöïc. Neàn kinh teá cuûa Singapore - vaø, do ñoù, lónh vöïc baát ñoäng thöông maïi thöïc söï cuûa noù - laø ñoøn baåy kinh doanh trong vaø thoâng qua khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Caùc vaán ñeà kinh teá taøi chính ôû Malaysia vaø / hoaëc Indonesia cuõng seõ coù nhöõng thaùch thöùc - maëc duø khoù coù theå ñöôïc ñaët ra nhö moät nhö laø khaû naêng aûnh höôûng cao.

83

Soá

91

- 05.08.2011


TRANG SONG NGÖÕ BOÄ TAØI CHÍNH Soá: 18 /2011/TT-BTC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Haø Noäi, ngaøy 10 thaùng 2 naêm 2011.

THOÂNG TÖ SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG THOÂNG TÖ SOÁ 130/2008/TT-BTC NGAØY 26/12/2008 CUÛA BOÄ TAØI CHÍNH HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP SOÁ 14/2008/QH12 VAØ HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH NGHÒ ÑÒNH SOÁ 124/2008/NÑ-CP NGAØY 11 THAÙNG 12 NAÊM 2008 CUÛA CHÍNH PHUÛ QUY ÑÒNH CHI TIEÁT THI HAØNH MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP Caên cöù Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp soá 14/2008/QH12 ngaøy 3 thaùng 6 naêm 2008; Caên cöù Luaät quaûn lyù thueá soá 78/2006/QH11 ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2006; Caên cöù Nghò ñònh soá 124/2008/NÑ-CP ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2008 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp; Caên cöù Nghò ñònh soá 118/2008/NÑ-CP ngaøy 27/11/2008 cuûa Chính phuû quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa Boä Taøi chính; Caên cöù yù kieán cuûa Thuû töôùng Chính phuû taïi coâng vaên soá 2225/VPCP-KTTH ngaøy 9/4/2009 cuûa Vaên phoøng Chính phuû veà vieäc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä, Boä Taøi chính höôùng daãn söûa ñoåi, boå sung moät soá noäi dung taïi Thoâng tö soá 130/2008/TT-BTC ngaøy 26/12/2008 cuûa Boä Taøi chính veà thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) nhö sau:

Ñieàu 1. Söûa ñoåi, boå sung moät soá noäi dung taïi Thoâng tö soá 130/2008/TT-BTC: (tieáp theo)

5. Thueá TNDN töø chuyeån nhöôïng voán, chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn. a) Boå sung ñieåm 1.3 Phaàn E noäi dung sau: Tröôøng hôïp coâng ty coå phaàn thöïc hieän phaùt haønh theâm coå phieáu ñeå huy ñoäng voán thì phaàn cheânh leäch lôùn hôn giöõa giaù phaùt haønh vaø meänh giaù ñöôïc haïch toaùn vaøo taøi khoaûn thaëng dö voán coå phaàn vaø khoâng tính thueá TNDN ñoái vôùi khoaûn thaëng dö voán coå phaàn. b) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 2.1a Phaàn E nhö sau: Thu nhaäp tính thueá töø chuyeån nhöôïng voán ñaàu tö vaøo cô sôû kinh doanh ñöôïc xaùc ñònh: Thu nhaäp tính = thueá

Giaù chuyeån nhöôïng

-

Giaù mua cuûa phaàn voán chuyeån nhöôïng

-

Chi phí chuyeån nhöôïng

Trong ñoù: - Giaù chuyeån nhöôïng ñöôïc xaùc ñònh laø toång giaù trò thöïc teá theo giaù thò tröôøng maø beân chuyeån nhöôïng thu ñöôïc theo hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng. Tröôøng hôïp hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng voán quy ñònh vieäc thanh toaùn theo hình thöùc traû goùp, traû chaäm thì doanh thu

cuûa hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng khoâng bao goàm laõi traû goùp, laõi traû chaäm theo thôøi haïn quy ñònh trong hôïp ñoàng. Tröôøng hôïp hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng khoâng quy ñònh giaù thanh toaùn hoaëc cô quan thueá coù cô sôû ñeå xaùc ñònh giaù thanh toaùn khoâng phuø hôïp theo giaù thò tröôøng, cô quan thueá coù quyeàn kieåm tra vaø aán ñònh giaù chuyeån nhöôïng. Doanh nghieäp coù chuyeån nhöôïng moät phaàn voán goùp trong doanh nghieäp maø giaù chuyeån nhöôïng ñoái vôùi phaàn voán goùp naøy khoâng phuø hôïp theo giaù thò tröôøng thì cô quan thueá ñöôïc aán ñònh laïi toaøn boä giaù trò cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm chuyeån nhöôïng ñeå xaùc ñònh laïi giaù chuyeån nhöôïng töông öùng vôùi tyû leä phaàn voán goùp chuyeån nhöôïng. Caên cöù aán ñònh giaù chuyeån nhöôïng döïa vaøo taøi lieäu ñieàu tra cuûa cô quan thueá hoaëc caên cöù giaù chuyeån nhöôïng voán cuûa caùc tröôøng hôïp khaùc ôû cuøng thôøi gian, cuøng toå chöùc kinh teá hoaëc caùc hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng töông töï taïi thôøi ñieåm chuyeån nhöôïng. Tröôøng hôïp vieäc aán ñònh giaù chuyeån nhöôïng cuûa cô quan thueá khoâng phuø hôïp thì ñöôïc caên cöù theo giaù thaåm ñònh cuûa caùc toå chöùc ñònh giaù chuyeân nghieäp coù thaåm quyeàn xaùc ñònh giaù chuyeån nhöôïng taïi thôøi ñieåm chuyeån nhöôïng theo ñuùng quy ñònh. - Giaù mua cuûa phaàn voán chuyeån nhöôïng (giaù voán) ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû soå saùch, chöùng töø keá toaùn veà voán ñaàu tö vaøo cô sôû kinh doanh cuûa toå chöùc, caù nhaân chuyeån nhöôïng voán taïi thôøi ñieåm chuyeån nhöôïng voán vaø ñöôïc caùc beân tham gia doanh nghieäp hoaëc tham gia hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh xaùc nhaän, hoaëc keát quaû kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp ñoái vôùi doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi.

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

91

- 05.08.2011

84


TRANG SONG NGÖÕ THE MINISTRY OF FINANCE No. 18/2011/TT-BTC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, February 10, 2011

CIRCULAR AMENDING AND SUPPLEMENTING THE FINANCE MINISTRY'S CIRCULAR NO. 130/2008/TT-BTC OF DECEMBER 26, 2008, GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF LAW NO. 14/2008/QH12 ON ENTERPRISE INCOME TAX, AND THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 124/2008/ND-CP OF DECEMBER 11, 2008, DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ENTERPRISE INCOME TAX Pursuant to June 3, 2008 Law No. 14/2008/ QH12 on Enterprise Income Tax; Pursuant to November 29, 2006 Law No. 78/ 2006/QH11 on Tax Administration; Pursuant to the Government's Decree No. 124/200S/ND-CP of December 11, 2008, detailing a number of articles of the Law on Enterprise Income Tax; Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance; Pursuant to the Prime Minister's opinions in the Government Office's Official Letter No. 2225/VPCP-KTTH of April 9, 2009, on handling of foreign exchange rate differences. The Ministry of Finance guides amendments and supplements to a number of provisions of Circular No. 130/2008/TTBTC of December 26, 2008, on enterprise income tax (EIT), as follows:

Article 1. To amend and supplement a number of provisions of Circular No. 130/2008/TT-BTC (Continued)

5. EIT on capital or securities transfer a/ To add the following to Point 1.3, Part E: In case a joint-stock company additionally issues stocks to raise capital, the positive difference between the issuing price and par value shall be accounted into the stock capital surplus account and such stock capital surplus is not liable to EIT. b/ To amend and supplement Point 2. la. Part E as follows: Taxed income from transfer of capital invested in a business establishment shall be determined as follows:

Taxed income

=

Transfer price

Purchase price of the transferred capital

-

Transfer expenses

Of which: - The transfer price is the market price-based total actual value earned by the transferor under the transfer contract.

If installment or deferred payment is stipulated in the capital transfer contract, the contract's turnover is exclusive of the installment or deferred payment interest receivable in the contractual term. If no payment price is indicated in the transfer contract or the tax office has grounds to determine that the payment price does not match the market price, it may conduct inspection and fix the transfer price. In case an enterprise transfers part of its contributed capital at a price not matching the market price, the tax office may re-fix the whole value of this enterprise at the time of transfer for re-determining the transfer price in proportion to the transferred contributed capital. The transfer price shall be fixed based on the tax office's investigation documents or capital transfer prices in other cases at the same time and applied by the same economic organization or under similar transfer contracts at the time of transfer. If the tax office-fixed transfer price is unsuitable, the appraisal price set by a professional valuation institution competent to determine the transfer price at the time of transfer may be referred to under regulations. - The purchase price of transferred capital (historical cost) shall be determined based on accounting books and documents on the transferor's capital invested in the business establishment at the time of capital transfer as certified by parties to the enterprise or business cooperation contract, or on audit results of

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

85

Soá

91

- 05.08.2011


TRANG SONG NGÖÕ Tröôøng hôïp doanh nghieäp haïch toaùn keá toaùn baèng ñoàng ngoaïi teä (ñaõ ñöôïc Boä Taøi chính chaáp thuaän) coù chuyeån nhöôïng voán goùp baèng ngoaïi teä thì giaù chuyeån nhöôïng vaø giaù mua cuûa phaàn voán chuyeån nhöôïng ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoàng ngoaïi teä; Tröôøng hôïp doanh nghieäp haïch toaùn keá toaùn baèng ñoàng Vieät Nam coù chuyeån nhöôïng voán goùp baèng ngoaïi teä thì giaù chuyeån nhöôïng phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù taïi thôøi ñieåm chuyeån nhöôïng. - Chi phí chuyeån nhöôïng laø caùc khoaûn chi thöïc teá lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc chuyeån nhöôïng, coù chöùng töø, hoaù ñôn hôïp leä. Tröôøng hôïp chi phí chuyeån nhöôïng phaùt sinh ôû nöôùc ngoaøi thì caùc chöùng töø goác ñoù phaûi ñöôïc moät cô quan coâng chöùng hoaëc kieåm toaùn ñoäc laäp cuûa nöôùc coù chi phí phaùt sinh xaùc nhaän vaø chöùng töø phaûi ñöôïc dòch ra tieáng Vieät (coù xaùc nhaän cuûa ñaïi dieän coù thaåm quyeàn). Chi phí chuyeån nhöôïng bao goàm: chi phí ñeå laøm caùc thuû tuïc phaùp lyù caàn thieát cho vieäc chuyeån nhöôïng; caùc khoaûn phí vaø leä phí phaûi noäp khi laøm thuû tuïc chuyeån nhöôïng; caùc chi phí giao dòch, ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng vaø caùc chi phí khaùc coù chöùng töø chöùng minh. c) Boå sung ñieåm 3.1 Phaàn E noäi dung sau: Tröôøng hôïp doanh nghieäp coù chuyeån nhöôïng voán khoâng nhaän baèng tieàn maø nhaän baèng taøi saûn, lôïi ích vaät chaát khaùc (coå phieáu, chöùng chæ quyõ....) coù phaùt sinh thu nhaäp thì khoaûn thu nhaäp naøy ñöôïc xaùc ñònh laø khoaûn thu nhaäp khaùc vaø keâ khai vaøo thu nhaäp chòu thueá khi tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp. d) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 3.2 Phaàn E nhö sau: Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoaøi kinh doanh taïi Vieät Nam hoaëc coù thu nhaäp taïi Vieät Nam maø toå chöùc naøy khoâng hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö, Luaät Doanh nghieäp (goïi chung laø nhaø thaàu nöôùc ngoaøi) coù hoaït ñoäng chuyeån nhöôïng voán. Toå chöùc, caù nhaân nhaän chuyeån nhöôïng voán coù traùch nhieäm xaùc ñònh, keâ khai, khaáu tröø vaø noäp thay toå chöùc nöôùc ngoaøi soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp. Tröôøng hôïp beân nhaän chuyeån nhöôïng voán cuõng laø toå chöùc nöôùc ngoaøi khoâng hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö, Luaät Doanh nghieäp thì doanh nghieäp thaønh laäp theo phaùp luaät Vieät Nam nôi caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi ñaàu tö voán coù traùch nhieäm keâ khai vaø noäp thay soá thueá TNDN phaûi noäp töø hoaït ñoäng chuyeån nhöôïng voán cuûa toå chöùc nöôùc ngoaøi.

6. Thueá TNDN töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn. a) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 1 muïc I Phaàn G nhö sau: Doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, moïi ngaønh ngheà coù thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån nhöôïng quyeàn thueâ ñaát; caùc doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn coù thu nhaäp töø cho thueâ laïi ñaát thuoäc dieän phaûi noäp thueá thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn. Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn bao goàm caùc hình thöùc sau: - Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån nhöôïng quyeàn thueâ ñaát; thu nhaäp töø cho thueâ laïi ñaát. - Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån

nhöôïng quyeàn thueâ ñaát gaén vôùi taøi saûn treân ñaát; thu nhaäp töø cho thueâ laïi ñaát gaén vôùi taøi saûn treân ñaát. Taøi saûn treân ñaát bao goàm: + Nhaø ôû; + Cô sôû haï taàng; + Coâng trình kieán truùc treân ñaát; + Caùc taøi saûn khaùc gaén lieàn vôùi ñaát bao goàm caùc taøi saûn laø saûn phaåm noâng nghieäp, laâm nghieäp, ngö nghieäp (caây troàng, vaät nuoâi); - Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng nhaø ôû. Thu nhaäp töø cho thueâ laïi ñaát cuûa doanh nghieäp kinh doanh baát ñoäng saûn khoâng bao goàm tröôøng hôïp doanh nghieäp chæ cho thueâ nhaø, cô sôû haï taàng, coâng trình kieán truùc treân ñaát. b) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 5 muïc III Phaàn G nhö sau: Tröôøng hôïp toå chöùc tín duïng nhaän giaù trò baát ñoäng saûn laø taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay ñeå thay theá cho vieäc thöïc hieän nghóa vuï ñöôïc baûo ñaûm thì toå chöùc tín duïng khi ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät phaûi keâ khai noäp thueá thu nhaäp töø hoaït ñoäng chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Tröôøng hôïp baùn ñaáu giaù baát ñoäng saûn laø taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay thì soá tieàn thu ñöôïc thöïc hieän thanh toaùn theo quy ñònh cuûa Chính phuû veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng vaø keâ khai noäp thueá theo quy ñònh. Sau khi thanh toaùn caùc khoaûn treân, soá tieàn coøn laïi ñöôïc traû cho caùc toå chöùc kinh doanh ñaõ theá chaáp baát ñoäng saûn ñeå baûo ñaûm tieàn vay. Tröôøng hôïp toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn ñaõ ñöôïc theá chaáp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñeå thu hoài voán neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc giaù voán cuûa baát ñoäng saûn thì giaù voán ñöôïc xaùc ñònh baèng (=) voán vay phaûi traû theo hôïp ñoàng theá chaáp baát ñoäng saûn coäng (+) chi phí laõi vay chöa traû ñeán thôøi ñieåm phaùt maõi baát ñoäng saûn theá chaáp theo hôïp ñoàng tín duïng coäng (+) caùc khoaûn chi phí phaùt sinh khi chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn neáu coù hoùa ñôn, chöùng töø hôïp phaùp. c) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 6 muïc III Phaàn G nhö sau: Tröôøng hôïp cô quan thi haønh aùn baùn ñaáu giaù baát ñoäng saûn laø taøi saûn baûo ñaûm thi haønh aùn thì soá tieàn thu ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Nghò ñònh cuûa Chính phuû veà keâ bieân, ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát ñeå baûo ñaûm thi haønh aùn. Toå chöùc ñöôïc uyû quyeàn baùn ñaáu giaù baát ñoäng saûn thöïc hieän keâ khai, khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn noäp vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Treân caùc chöùng töø ghi roõ keâ khai, noäp thueá thay veà baùn taøi saûn ñaûm baûo thi haønh aùn. Tröôøng hôïp cô quan thi haønh aùn chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn laø taøi saûn ñaûm baûo thi haønh aùn neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc giaù voán cuûa baát ñoäng saûn thì giaù voán ñöôïc xaùc ñònh baèng (=) soá tieàn nôï phaûi traû nôï theo quyeát ñònh cuûa Toøa aùn ñeå thi haønh aùn coäng (+) caùc khoaûn chi phí phaùt sinh khi chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn neáu coù hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp.

7. Öu ñaõi thueá TNDN. a) Boå sung ñieåm 2.2 muïc I Phaàn H noäi dung sau:

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

91

- 05.08.2011

86


TRANG SONG NGÖÕ an independent audit firm, for wholly foreign-owned enterprises. In case an enterprise making accounting in foreign currency (as approved by the Ministry of Finance) transfers contributed capital in foreign currency, the transfer and purchase prices of transferred capital shall be determined in foreign currency. In case an enterprise making accounting in Vietnam dong transfers contributed capital in foreign currency, the transfer price must be converted into Vietnam dong at the exchange rate applicable at the time of transfer. - Transfer expenses are actual expenditures directly related to the transfer which are accompanied by valid documents and invoices. In case transfer expenses arise in a foreign country, the original documents on such expenses must be certified by a notary public office or an independent audit firm of that country and translated into Vietnamese (with certification of a competent representative). Transfer expenses include expense for carrying out legal formalities necessary for the transfer; charges and fees for carrying out transfer procedures; expenses for transaction, negotiation and conclusion of the. transfer contract, and other expenses, accompanied by documentary evidence. c/ To add the following to Point 3.1, Part E: In case a capital-transferring enterprise receives capital in assets or other material benefits (stocks, fund certificates, etc) but not in cash and earns income, such income shall be accounted as other income and declared as taxable income upon EIT calculation.. d/ To amend and supplement Point 3.2, Part E as follows; For capital-transferring foreign organizations doing business or earning incomes in Vietnam but not operating under the Investment Law or the Enterprise Law (collectively referred to as foreign contractors): Capital transferees shall determine, declare, deduct and pay on behalf of foreign contractors payable EIT amounts. In case capital transferees are also foreign organizations not operating under the Investment Law or the Enterprise Law, enterprises established under Vietnamese Jaw in which these foreign organizations invest capital shall declare and pay payable amounts of EIT on capital transfer on behalf of such organizations.

6. EIT on real estate transfer a/ To amend and supplement Point 1, Section I, Part Fas follows: Enterprises of all economic sectors earning incomes from transfer of land use or lease rights, and real estate enterprises earning incomes from land sublease shall pay income tax on real estate transfer. Incomes from real estate transfer include: - Income from transfer of land use or lease rights; and

income from land sublease. - Income from transfer of land use or lease rights in association with land-attached assets; and income from sublease of land in association with land-attached assets, Land-attached assets include: + Houses; + Infrastructure facilities; + Architectural works on land; + Other land-attached assets, including agricultural, forestry and fishery products (plants and animals); - Income from transfer of house ownership or use rights. Income from sublease of land of real estate enterprises excludes income earned by enterprises only from lease of houses, infrastructure facilities or architectural works on land. b/ To amend and supplement Point 5, Section III, Part Gas follows: Credit institutions receiving the value of real estate used as loan security in substitution of the performance of the secured obligation shall, when transferring such real estate under law, declare and remit income tax on real estate transfer into the state budget. In case of auction of real estate mortgaged as loan security, the proceeds from such auction shall be paid under the Government's regulations on securing credit institutions' loans, and tax shall be declared and paid under regulations. After these amounts are paid, the remainder shall be returned to business organizations that have mortgaged fixed assets to secure loans. For credit institutions licensed to transfer real estate mortgaged under law for capital recovery, if the historical cost of real estate is unidentifiable, it shall be determined as equal to (=) payable loan under the real estate mortgage contract plus (+) unpaid loan interest expense by the time of sale of real estate for mortgage under the credit contract plus (+) expenses arising upon the real estate transfer accompanied by lawful invoices and documents. c/ To amend and supplement Point 6, Section III, Part G as follows: When a judgment enforcement agency auctions real estate used to secure judgment enforcement, the proceeds from such auction shall be used under the Government's Decree on distraint and auction of land use rights to secure judgment enforcement. Organizations authorized to auction real estate shall declare and deduct income tax on real estate transfer and remit it into the state budget. Documents must indicate on-behalf lax declaration and payment for sale of assets to secure judgment enforcement. In case a judgment enforcement agency transfers real estate used to secure judgment enforcement, if the historical cost of real estate is unidentifiable, it shall be determined as equal to (=) payable debt under the

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

87

Soá

91

- 05.08.2011


TRANG SONG NGÖÕ Tröôøng hôïp doanh nghieäp thaønh laäp môùi töø döï aùn ñaàu tö maø döï aùn ñaàu tö trong nöôùc coù quy moâ voán ñaàu tö döôùi möôøi laêm (15) tyû ñoàng Vieät Nam vaø khoâng thuoäc Danh muïc lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän thì hoà sô ñeå xaùc ñònh döï aùn ñaàu tö laø giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp. Tröôøng hôïp doanh nghieäp thaønh laäp môùi töø döï aùn ñaàu tö maø döï aùn ñaàu tö trong nöôùc coù quy moâ voán ñaàu tö töø möôøi laêm (15) tyû ñoàng Vieät Nam ñeán döôùi ba traêm (300) tyû ñoàng Vieät Nam vaø khoâng thuoäc Danh muïc lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän thì nhaø ñaàu tö laøm thuû tuïc ñaêng kyù ñaàu tö theo maãu taïi cô quan nhaø nöôùc quaûn lyù ñaàu tö caáp tænh. b) Söûa ñoåi ñieåm 2.5 muïc I Phaàn H nhö sau: Tröôøng hôïp trong naêm doanh nghieäp coù phaùt sinh hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá bò loã, hoaït ñoäng kinh doanh khoâng ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá, thu nhaäp khaùc cuûa caùc hoaït ñoäng kinh doanh (khoâng bao goàm thu nhaäp töø hoaït ñoäng chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn) coù thu nhaäp (hoaëc ngöôïc laïi) thì doanh nghieäp buø tröø vaøo thu nhaäp chòu thueá cuûa caùc hoaït ñoäng coù thu nhaäp do doanh nghieäp löïa choïn. Phaàn thu nhaäp coøn laïi sau khi buø tröø aùp duïng möùc thueá suaát thueá TNDN theo möùc thueá suaát cuûa hoaït ñoäng coøn thu nhaäp. c) Boå sung ñieåm 1.3 muïc III Phaàn H nhö sau: Ñeå ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá TNDN theo tröôøng hôïp doanh nghieäp thaønh laäp môùi töø döï aùn ñaàu tö vaøo caùc ngaønh ngheà ñaàu tö phaùt trieån nhaø maùy nöôùc, nhaø maùy ñieän, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc; caàu, ñöôøng boä, ñöôøng saét; caûng haøng khoâng, caûng bieån, caûng soâng; saân bay, nhaø ga vaø coâng trình cô sôû haï taàng ñaëc bieät quan troïng khaùc do Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh thì doanh nghieäp phaûi phaùt sinh doanh thu, thu nhaäp töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc döï aùn ñaàu tö neâu treân. Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp thöïc hieän thi coâng, xaây döïng caùc coâng trình naøy thì phaàn thu nhaäp töø hoaït ñoäng thi coâng, xaây döïng caùc coâng trình naøy khoâng ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá TNDN. d) Söûa ñoåi, boå sung ñieåm 5 Phaàn I nhö sau: - Doanh nghieäp hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc khaùc nhöng coù phaùt sinh thu nhaäp töø hoaït ñoäng trong lónh vöïc giaùo duïc - ñaøo taïo, daïy ngheà, y teá, vaên hoaù, theå thao vaø moâi tröôøng (sau ñaây goïi chung laø lónh vöïc xaõ hoäi hoaù) neáu ñuû ñieàu kieän thuoäc Danh muïc loaïi hình, tieâu chí quy moâ, tieâu chuaån veà lónh vöïc xaõ hoäi hoaù do Thuû töôùng Chính phuû quy ñònh thì aùp duïng thueá suaát thueá TNDN 10% trong suoát thôøi gian hoaït ñoäng ñoái vôùi phaàn thu nhaäp coù ñöôïc töø hoaït ñoäng trong lónh vöïc giaùo duïc - ñaøo taïo, daïy ngheà, y teá, vaên hoaù, theå thao vaø moâi tröôøng keå töø ngaøy 01/01/2009. - Doanh nghieäp coù hoaït ñoäng trong lónh vöïc xaõ hoäi hoaù tröôùc ngaøy 01/01/2009 vaø ñuû ñieàu kieän thuoäc Danh muïc loaïi hình, tieâu chí quy moâ, tieâu chuaån veà lónh vöïc xaõ hoäi do Thuû töôùng Chính phuû quy ñònh maø ñang aùp duïng möùc thueá suaát cao hôn möùc 10% ñoái vôùi phaàn thu nhaäp töø hoaït ñoäng xaõ hoäi hoaù thì ñöôïc chuyeån sang aùp duïng möùc thueá suaát 10% ñoái vôùi phaàn thu nhaäp töø hoaït ñoäng xaõ hoäi hoaù keå töø ngaøy 01/01/2009.

nhaân daân ñöôïc aùp duïng thueá suaát 20% keå caû tröôøng hôïp hôïp taùc xaõ dòch vuï noâng nghieäp vaø quyõ tín duïng nhaân daân ñöôïc thaønh laäp tröôùc ngaøy 1/1/2009 nhöng chöa ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá suaát thueá TNDN hoaëc ñaõ heát thôøi gian höôûng öu ñaõi thueá suaát thueá TNDN (khoâng bao goàm tröôøng hôïp hôïp taùc xaõ dòch vuï noâng nghieäp vaø quyõ tín duïng nhaân daân ñang ñöôïc aùp duïng thueá suaát 10%). - Doanh nghieäp saûn xuaát saûn phaåm phaàn meàm ñang ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá TNDN theo Giaáy pheùp ñaàu tö hoaëc Giaáy chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö ñaõ caáp maø möùc öu ñaõi thueá TNDN (bao goàm möùc thueá suaát öu ñaõi, thôøi gian mieãn thueá, giaûm thueá) theo Thoâng tö soá 130/2008/TT-BTC cao hôn möùc öu ñaõi quy ñònh taïi Giaáy pheùp ñaàu tö hoaëc Giaáy chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö thì doanh nghieäp ñöôïc chuyeån sang öu ñaõi theo caùc möùc öu ñaõi quy ñònh taïi Thoâng tö soá 130/2008/ TT-BTC cho thôøi gian coøn laïi tính töø kyø tính thueá naêm 2009. - Khoâng aùp duïng öu ñaõi thueá TNDN ñoái vôùi thu nhaäp töø hoaït ñoäng khai thaùc khoaùng saûn cuûa caùc doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp vaø caáp giaáy pheùp ñaàu tö veà hoaït ñoäng khai thaùc khoaùng saûn töø ngaøy 01/01/2009. Tröôøng hôïp doanh nghieäp khai thaùc khoaùng saûn hoaït ñoäng tröôùc ngaøy 01/01/2009 ñang höôûng öu ñaõi thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo quy ñònh taïi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät tröôùc ñaây veà thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaëc theo Giaáy pheùp ñaàu tö hoaëc Giaáy chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö ñaõ caáp thì tieáp tuïc ñöôïc höôûng caùc möùc öu ñaõi naøy cho thôøi gian coøn laïi.

Ñieàu 2. Toå chöùc thöïc hieän. Thoâng tö naøy coù hieäu löïc sau 45 ngaøy keå töø ngaøy kyù vaø aùp duïng töø kyø tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm 2011. Caùc noäi dung khoâng höôùng daãn taïi Thoâng tö naøy vaø caùc noäi dung khoâng traùi vôùi noäi dung höôùng daãn taïi Thoâng tö naøy ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Thoâng tö soá 130/2008/TTBTC ngaøy 26/12/2008 cuûa Boä Taøi chính veà thueá TNDN. Baõi boû Thoâng tö soá 177/2009/TT-BTC ngaøy 10/9/2009 veà höôùng daãn xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù cuûa caùc khoaûn nôï phaûi traû baèng ngoaïi teä. Thay theá baûng keâ thu mua haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo khoâng coù hoaù ñôn maãu soá 01/TNDN (ban haønh keøm theo Thoâng tö soá 130/2008/TT-BTC ngaøy 26/12/2008 cuûa Boä Taøi chính). Tröôøng hôïp doanh nghieäp mua haøng hoaù, dòch vuï khoâng coù hoaù ñôn ñöôïc pheùp laäp Baûng keâ thu mua haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo theo quy ñònh thì thöïc hieän laäp Baûng keâ ban haønh keøm theo Thoâng tö naøy. Trong quaù trình thöïc hieän, neáu coù khoù khaên, vöôùng maéc, ñeà nghò caùc ñôn vò phaûn aùnh veà Boä Taøi chính ñeå ñöôïc höôùng daãn giaûi quyeát kòp thôøi./. KT. BOÄ TRÖÔÛNG THÖÙ TRÖÔÛNG Ñoã Hoaøng Anh Tuaán

e) Boå sung Phaàn I noäi dung sau: - Töø ngaøy 1/1/2009, hôïp taùc xaõ dòch vuï noâng nghieäp coù thu nhaäp töø hoaït ñoäng dòch vuï noâng nghieäp vaø quyõ tín duïng

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

Soá

91

- 05.08.2011

88


TRANG SONG NGÖÕ court ruling for judgment enforcement plus (+) expenses arising upon the real estate transfer accompanied by lawful invoices and documents.

7. EIT incentives G:

a/ To add the following to Point 2.2, Section I. Part

For new enterprises established under domestic investment projects capitalized at under VND fifteen (15) billion and outside the conditional investment domains, the enterprise registration certificate serves as the dossier for identifying an investment project. For new enterprises established under domestic investment projects capitalized at between fifteen (15) billion VND and under three hundred (300) billion VND and outside the conditional investment domains, investors shall carry out investment registration procedures as required at a provincial-level investment management state agency. b/ To amend Point 2.5, Section I, Part G as follows: In case in a year an enterprise's business activities eligible for tax incentives sustain losses while business activities ineligible for tax incentives generate incomes (or vice versa) (excluding income from real estate transfer), the enterprise may clear such losses against taxable incomes from income-generating activities. After clearing, the- remaining income is subject to an EIT rate applicable to income-generating activities. G:

c/ To add the following to Point 1.3, Section III. Part

To enjoy EIT incentives for new enterprises established under investment projects on water plants, power plants, water supply and drainage systems; bridges, roads, railways; airports, seaports, river ports; airfields, stations and other infrastrudure works of special importance as decided by the Prime Minister, enterprises must have turnover and incomes from activities of these projects. In case enterprises themselves build these works, income from such construction is ineligible for EIT incentives. d/ To amend and supplement Point 5, Part I as follows: - Enterprises operating in other domains but earning incomes from education-training, vocational, healthcare, cultural, sports and environmental activities (collectively referred to as socialized activities) which fully satisfy the conditions in terms of types, size and criteria prescribed by the Prime Minister will pay EIT at the rate of 10% throughout their operation duration on incomes from such activities from January 1, 2009. -Enterprises engaged in socialized activities before January 1. 2009. and fully satisfying the conditions in terms of types, size and criteria prescribed by the Prime Minister which are paying EIT at a rate higher than 10% on incomes from socialized activities may pay the EIT rate of 10% for these activities from January 1,2009.

e/ To add the following to Part I: - From January 1,2009, the EIT rate of 20% applies. to agricultural service cooperatives earning -incomes from agricultural service activities and people's credit funds, including those which were established before January 1, 2009, but have not yet enjoyed EIT incentives or for which the duration of EIT incentive enjoyment has expired (excluding those currently-enjoying the rale of 10%). - Software-manufacturing enterprises currently enjoying EIT incentives under granted investment licenses or investment incentive certificates under which the incentive EIT level (including the incentive EIT rate and EIT exemption, or reduction duration) under Circular No. 130/2008/TT-BTC is higher than the incentive level specified in such licenses or certificates may enjoy incentives specified in Circular No. 130/2008/TT-BTC for the remaining period, counting from the 2009 tax period. - Incomes from mining activities of enterprises established and licensed to carry out mining activities from January i, 2009, are not eligible for EIT incentives. Mining enterprises operating before January 1,2009, and currently enjoying EIT incentives under previous regulations on EIT or under investment licenses or investment incentive certificates may further enjoy such incentives for the remaining period.

Article 2. Organization of implementation This Circular takes effect 45 days from the date of its signing and applies from the 2011 EIT period. Matters neither guided in nor contrary to this Circular comply with the Finance Ministry's Circular No. 130/2008/ TT-BTC of December 26, 2008, on enterprise income tax. To annul Circular No. 177/2009/TT-BTC of September 10, 2009, guiding the determination of taxable income with regard to exchange rate differences of payable foreign-currency debts. To replace form No. 01/TNDN (attached to the Finance Ministry's Circular No. 130/2008/ TT-BTC of December 26,2008) of the statement of purchased goods and services without invoices. Enterprises purchasing goods and services without invoices and allowed to make a statement of purchased goods and services under regulations shall make such statement according to the form attached to this Circular (not printed herein). Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for timely guidance and settlement. FOR THE MINISTER OF FINANCE DEPUTY MINISTER Do Hoang Anh Tuan

Chuyeân trang naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi söï phoái hôïp cuûa Coâng ty CFO Capital

89

Soá

91

- 05.08.2011


AsiaInvest

Connecting Susccesses

®

G-Globalland Goodland for you

Hӊ THӔNG SÀN GIAO DӎCH BҨT ĈӜNG SҦN TOÀN CҪU XANH G-Globalland G-Globalland Trung Tâm

G-Globalland Khu Ĉông

G-Globalland Khu Tây

Lҫu 1, Tòa nhà Thiên Hӗng 13 Cao Thҳng, P.2, Q.3, TPHCM ĈT: 3929 3999 - Fax: 3832 9399

151 Lѭѫng Ĉӏnh Cӫa, P. Bình An Quұn 2, TP. Hӗ Chí Minh ĈT: 3740 7374 - Fax: 3740 7279

237 ÿѭӡng 7, P. Bình Trӏ Ĉông B Quұn Bình Tân, TP. Hӗ Chí Minh ĈT: 3817 2202 - Fax: 3817 2204

VIGLACERA

www.globalland.com.vn - cs@globalland.com.vn

BAÙN ÑAÁT LONG AN KHU N2 GIAÙ HAÁP DAÃN Caàn nhöôïng ñaát xaõ thanh lôïi Beán Löùc Long An, maët tieàn quoác loä N2 noái daøi ñöôøng HCM qua caùc tænh bình phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh, Long An, Sa Ñeùc, Ñoàng Thaùp, An Giang, Kieân Giang, Haäu Giang, Caø Mau… caù c h TPHCM 35km, gaà n caù c khu coâ n g nghieäp Haïnh Phuùc, khu ñoâ thò Ecity.

BAÙN 10 NEÀN ÑAÁT COÙ CHUÛ QUYEÀN SOÅ HOÀNG 10 neàn 4.5 x 20m Maõ U34 - U 43 treân ñöôøng soá 2 (ñöôøng 20m) khu daân cö Lôïi Bình Nhôn, Taân An. Höôùng baéc, saùt quoác loä 62 vaø ñöôøng cao Toác TPHCM - Trung löông, caùch böu ñieän trung taâm thò xaõ Taân An 3.5 km vaø trung taâm haønh chính môùi cuûa tænh 1.5km neân coù ñuû ñieàu kieän thuaän lôïi phaùt trieån thaønh khu daân cö ñoâ thò môùi. Ñôn giaù 315 trieäu/neàn hoaëc 3 tæ/10 neàn. Giaáy pheùp xaây döïng 100%, haï taàng ñieän nöôùc, ñöôøng noäi boä ñaày ñuû. Lieân heä: Anh Tuaán 0903003305 - mieãn tieáp trung gian

+ Dieän tích 27,545m2: maët tieàn loä N2, ngang 138m saâu 200m, giaù 140,000 ñoàng/m2 + Dieän tích 24,600m2: maët tieàn loä N2, 123m ngang, saâu 200m giaù 140,000 ñoàng/m2 + Dieän tích 5,000 m2: maët tieàn loä N2, ngang 100m, saâu 50m, giaù 440,000 ñoàng/m2 + Dieän tích 78,000 m2: maët tieàn loä N2, ngang 130m saâu 600m giaù 120,000 ñoàng/m2 + Dieän tích 6,750 m2: ngang 135m saâu 50m tröôùc maët tieàn loä N2, sau maët tieàn soâng giaù 480,000 ñoàng/m2 Soå ñoû bao sang teân. Lieân heä: Anh Tuaán 0903003305 An cö vaø Ñaàu tö.


Truï sôû chính : Ñieän thoaïi : Email : Website :

222 Lyù Long Töôøng, Myõ Kim 3, P.Taân Phong, Q.7, TP.HCM (08) 5412 2427 - 5412 2428 - 5412 2429 info@vinalandinvest.com.vn http://www.vinalandinvest.com.vn


ÑAÁT

ÑAÁT

VAØN G

VAØN G

GIA

ÛI TH

ÖÔÛN GS

AO

AO ÖÔÛN GS ÛI TH GIA

ÖÔÛN G GIA ÛI TH

VIE ÄT

VIE ÄT

IEÄT GÑ AÁT V SAO

VAØN

GOLD STAR AWARD

TOP 200

BRANDS OF VIETNAM

10 20

TOP 100

BRANDS OF VIETNAM

09 20

08 20

TOP 100

BRANDS OF VIETNAM

GOLD STAR AWARD

GOLD STAR AWARD

HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG HAÏNG III SAO VAØNG ÑAÁT VEÄT 2008 - 2009 - 2010


Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam #91/2011  

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam #91/2011  

Tạp chí Bất động sản nhà đất Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam