Page 1

Gi a da Gi oi e l l ie t e r nidi

r ome

No12 ( Nov-Dec2011)


codBP02

codBP03

Br at ar aaj ust abi l adi nper l e sicr i st alaust r al i anal b 26RON

Setcer ceicubdi ncr i st al ( al b/ negr u)-di amet r u0. 7cm Set ulsel i vr eazai nt r oel egant a cut i epent r ucadoucuf unda di nor ganza 22RON-codSET101

2


CODOU: oper ec hede c er c ei di nper l e s i nt et i c e l af i ec ar e c ol i erPES1 ac hi z i t i onat

Col i erdi nper l e s i nt et i c el ungi me120c m 25RON-c odPES1

Cer c ei s t eadi n c r i s t al al b Di amet r u 0. 5c m 9RONc odC018

* Vandut i s epar atc er c ei i di n per l as i nt et i c as unt l apr et ul de12RON CodPERL3

Cer c ei di nc r i s t al di amet r u0. 5c m 7RON-c odCER7 Cer c ei gl obc u c r i s t al emul t i c ol or e l ungi me2, 5c m 10RON-gl ob3

CODOU: oper ec hede c er c ei di nper l e s i nt et i c e l af i ec ar e c ol i erPES3 ac hi z i t i onat

Col i erdi nper l e s i nt et i c el ungi me49c m 21RON-c odPES3

3


Cer ceist eadi n cr i st alnegr u di amet r u0. 5cm 9RON-codC017

Cer ceicr i st al emar casi t e di mensi uni1X1cm 14RON-codCRD1 Cer ceicr i st alnegr u di mensi uni1X1cm 10RON-codC002

Bent i t at r andaf i rel ast i ca, l antcuzal eaur i t esipi el e ecol ogi ca 22RON

codTRA1

codTRA| 2

codTRA3 4


Cer ceii ni macucr i st al eal be di mensi uni3X2cm 18RON-codC021

Cer ceif l oar e cucr i st al eal be sinegr e i nchi der ecut or t i t a 15RON-C021

Col i erel ef antdi nar gi nt t i bet an c uCr i s t al emar c as i t e Di mens i uni : 4, 5X2, 5c m 20RONc odEL50

Cer ceivul pecucr i st al e Lungi me2, 5cm 19RON-codCER5

Cer ceicucr i st al esiper l e si nt et i ce di amet r u1, 5cm 21RON-CODCPP1

Cer ceibi l adi npl ast i c cuuncr i st alal b ( di amet r u0. 8cm) 7RON-cod CBI L4 5RON

Cer ceicucr i st al esiper l e si nt et i ce di amet r u1, 5cm 21RON-CODCPP2

5


Lantpl acatcuar gi nt l ungi me52cm 14RON-codLA2

Setl antLA10+BAG9 l adoar25RON codCAD1

Br at r apl acat acu ar gi nt l ungi me23cm l at i me0. 8cm 21RON-codBAB2

Br at r apl acat acuar gi nt l ungi me23cm l at i me0. 5cm 18RON-codBAB1 Lantpl acatcuar gi ntl ungi mr 52cm 16RON-codLA10 Br at ar apl acat acuar gi ntLungi me22cm,l at i ne0. 9cm 16RON-BAG9

6


Set(col i ersicer cei ) di ncr i st al eal besiper l esi nt et i ce 49RON-codS121

Medal i oncr uce cu cr i st alal b,pl acatcuar gi nt di mensi uni2, 5X1, 5cm 8RON-codMED1 1

7


I nelcr i st al eal be Masur i :17,18,19 12RON-codI CR1 1

I nelaj ust abi l Ani malPr i nt di mesi uni3X3cm Pr et19RON-cod I CR13

Col i erf l ut ur ecu cr i st al emul t i col r e Lungi mel ant70cm Di mensi uni 7, 5X7 cm 32RON-codL001 Col i ercameecu cr i st al emul t i col or e Lungi mel ant75cm Di mensi unipandant i v 7X4 cm 25 RON-codCM04

8


Setoni xcompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

49 RON-cod 1 1S

Setj adal bcompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

49 RON-cod 13S

Setdi nt ur coaz af r i can Cont i ne: l ant(49+4cm) cer cei(5cm) br at ar ael ast i ca 25RONcod SMAG1 Br at ar adi noni xnegr u 20RON-codB06

Br at ar adi ngr anat ( r ubi ndemont ana) 20RONcodB25

Setmi xpi et r ecompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

49 RON-cod 12S

Cer ceidi nPi at r aSoar el uial bast r a di amet r u0. 8cm 12RON-cod PSA1

Col i erdi namet i st Lantpl acatcuar gi nt l ungi me52cm 23RON-codAMET1

*di mens i uneas i f or ma di f er al af i ec ar epi at r a

9


Medal i onl acat acu r ugaci unea“ Tat alNost r u” di mensi uni3, 5X2Cm 22RON-cod TN4 ( l anti ncl usi npr et )

Medal i onl acat acu r ugaci unea “ Tat alNost r u” di mensi uni3, 5X2Cm 22RON-cod TN5 ( l anti ncl usi npr et )

Br at ar aaj ust abi l a di npi el e ecol ogi casicr ucedi ni nox Pr et19RON-codBV1

Pandant i vcr uce di n ot eli noxi dabi lcur ugaci unea “ Tat alNost r u”sicr i st alal b Di mensi uni5X2cm Pr et22RON-cod TN9 Col i eruni sex modelt r i balcu cr i st al eal bedi n ot eli noxi dabi l Di mensi uni 5X1, 5cm ( l anti ncl usi npr et ) 23RON-codTI B3

setmedal i oanever eghet a DOAR:35RON codVE3

codAV1

Medal i oncu r ugaci unea “ AveMar i a” si cr i st al eal be di mensi uni 4X1, 5cm -pr et22RON codAV2

codVE1 Col i ercuver eghet a sii nscr i pt i a“ dr agost e” i nj aponeza Di amet r u2, 3cm 22RON

codVE2

10


Br at ar adi npi el esi opal 23RONcod BBB2

Br at ar adi npi el esi car neol 23RONcodBBB5 Br at ar adi npi el e siavent ur i n 23RONcodBBB4

Br at ar adi npi el edi oni x 23RON-codBBB3

masur a 22 =2, 2cm

masur a17 =1, 7cm

I nelver i ghet adi n ot eli noxi dabi l Masur i1722 22RON-codI VE1

I nelcal endarant i st r es di not eli noxi dabi l Masur i :17-22 19RON-codI VE3

Set2ver i ghet el a doar40RON codI VE1 1

I nelant i st r esdi not eli noxi dabi l cur ugagi unea“ Tat alNost r u” Masur i :17-22 17RON-codI VE2 I nelant i st r esdi not eli noxi dabi l Masur i1923 17RON-cod I VE4

1 1


Br at ar ael ast i cadi n cr i st al egr i 23RON-codBM2

Cer ceidi ncr i st al egr i l ungi me3cm 12RON-codCBM2

Br at ar ael ast i cadi n st i cl ademur ano 23RON-codBM3

Cer ceidi nst i cl ademur ano l ungi me3cm 12RON-codCMB3

Br at ar a el ast i cadi n cr i st al eal be 23RON-cod BM1

Br at ar a el ast i cadi n cr i st al eal be 23RON-cod BM1

Br at ar ast ea Lungi me19cm l at i me1, 2cm 22RON-codSHEL3 Col i erst ea di n shel lopal di mensi uni3X3cm 21RON-cod SHEL7

Cer ceidel f i ndi n shel lopal l ungi me2, 5 cm 21RONcodSHEL8

12


Cut i epent r ucadou cupambl i cadi nor ganza 9X7cm Pr et5RON-codAMB5

16X14cm 2, 5RONcodAMB3

Sacul et idi nor ganza ( di mensi une12X10cm) Pr et1RONcodAS1

12X10cm 1. 5RONcodAMB4

Setf ul gidenea Cont i ne: manusi f ul ar caci ul a Pr et22RON

cod T1

codT2

13


B j u t e r i i  i n   g i n t st  r  i n  9 2 5 Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmHel i ot r op s iar gi nt925 32RON-c odSWA14

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmPer i dot s iar gi nt925 32RON-c odSW8

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mml i ghtr os e s iar gi nt925 32RON-c odSW12

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmBer mudaBl ue s i ar gi nt925 32RON-c odSWA13

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmv i t r al l i ght s iar gi nt925 32RON-c odSW9

Pandant i vSWAROVSKI 15mm-dr opTanzani t e Aur or eBor ealsi ar gi nt925 32RON-codSWA21

Pandant i vSWAROVSKI 10mm-Vi ol etAur or e Bor eal s i ar gi nt925 32RON-c odSW7

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mml i ghts i am s iar gi nt925 32RON-c odSW6

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmSi l v erni ght s iar gi nt925 32RON-c odSW13

Col i eri ni madi n

c r i s t al SWAROVSKI Cer ceidi nar gi nt925si 10mmAur or eBor eal cr i st alSwar ovskiBl ueAB l antpl ac atc uar gi nt ( ef ectdegheat a-i sischi mba 29RON-codSWA12 cul oar eai nf unct i edel umi na) 42Ron-codSW32

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmv i t r al l i ght medi us iar gi nt925 32RON-c odSW5

Fi ec ar epr odus Swar ov s k i s e l i v r eaz ai nc ut i ede bi j ut er i i c uet i c het a ” Madewi t h. . ”

Pandant i v di nar gi nt925si cr i st alSwar ovskiBl ueAB ( ef ectdegheat a-i sischi mba cul oar eai nf unct i edel umi na) 36Ron-codSW33

14 10


B j u t e r i i  i n   g i n t st  r  i n  9 2 5 Cer ceidi nar gi ntst er l i ng925 sicr i st alSwar ovski pr et42 RONcodSW36

Cer ceidi nar gi nt925 sicr i st alswar ovskiBar oque 25mm 51RON-codSW31

Pandant i vi ni ma( 20mm)di ncr i st alSwar ovski siar gi ntst er l i ng-pr et35RON

Cer ceidi nar gi ntst er l i ng925 sicr i st alSwar ovski pr et42 RONcodSW30

codSAG1

codSAG2

Pandant i vSwar ovski Bar oqueAB25mm si CADOU: ar gi nt925 42Ron Lantpl acatcu ar gi ntpent r uor i car e codSAG5 pandant i vSwar owski achi zi t i onat

codSAG3

Pandant i vl una(40mm) di ncr i st alSwar ovskisi ar gi ntst er l i ng-47RON codSAG4

15


Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i Aur or eBor eal -12mm 32RON-c odSWA2

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmBer mudaBl ue 32RON-c odSWA8

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmHel i ot r op 32 RON-c odSWA9

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i dr opf uc hs i a 13mm 29RON-c odSW39

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmVi t r al Li ght 32 RON-c odSWA22

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmAur or eBor eal 32RON-c odSWA10

Cer c ei f l oar edi n c r i s t al SWAROVSKI 12mmAur or eBor eal 32RON-c odSWA1 1

Pandant i vdi n cr i s t alSWAROVSKI 12mmAur or eBor eal siar gi nt925 32RON-codSWA16

Pandant i vdi n cr i s t alSWAROVSKI 12mmAur or eBor eal siar gi nt92532RONcodSWA15

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i dr opt anz ani t e Aur or eBor eal -15mm 32RON-c odSWA23

CADOU: Lantpl acatcu ar gi ntpent r uor i car e Pandant i vdi n pandant i vSwar owski cr i s t alSWAROVSKI achi zi t i onat 12mmAur or eBor eal siar gi nt92532RONcodSWA12

1 161


Cer c ei i ni madi nc r i s t al SWAROVSKI 10mm -32 RON

v i ol etAB-c odSW1

l i ghts i am -c odSW2

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmf uc hs i adr op s i ar gi nt925 28RON-c odSW40

per i dotABc odSW3

v i t r al l i ghtc odSW4

s i l v erni ght-codSW10

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i per i dots i f uc hs i a32RON c odSW14

Fi ec ar epr odus Swar ov s k i s e l i v r eaz ai nc ut i ede bi j ut er i i c uet i c het a ” Madewi t h. . ”

17


Tat uaj et empor ar ecuscl i pi ci di mensi unif ol i e20X10cm 6RON-codTATU5

Col i ersibr at ar ael ast i ce 7RON-codCOP8

Seti ni ma cont i ne:br at ar a,col i er 9RON-codCOP9 Br at ar ael ast i ca bubur uza 3RON codCOP6

Setbubur uza cont i ne:col i er ,br at ar a 9RON-codCOP5

Br at ar ael ast i ca f l ut ur e 3Ron-codCOP7

Setf l oar e cont i ne:col i er , br at ar a 9RON-codCOP4

18


SetHel l oKi t t y Cont i ne:bent i t a 2agr af e 2el ast i cepar 15RONcodHELO1

Fol i eabt i bi l dur i3D di mensi uni30X5cm (potf il i pi t epeor i cesupr af at a i ncl usi vmobi l a) 8RON

codTATU10

codTATU11

Pi xdecor at i vdi npl usmodelf l oar e ( di ver secul or i-i nal t i me26cm pi xulest ef unct i onabi l) 10RON-codPI X1

19


Decor at i uniunghi i5RON DECO4

DECO6

DECO8

DECO5

DECO7

DECO9

DECO10

20


Decor at i uniunghi iaur i i192buc 15RON-codDECO1

Decor at i uniunghi iar gi nt i i192buc 15RON-codDECO2 ho ef e l og ct r af i c

Decor at i uniunghi i 5RON-codDE14

Gelpent r ucr est er eunghi l or 12ml Dat or i t acal ci ul ui , vi t ami neiEsia pr ot ei nel ordesoi apecar el e cont i ne, i mpi edi car uper eaunghi eisi exf ol i er eaaj ut andl acr est er ea ar moni oasaaacest ei a 12RONcod GEL1

21


si l ver -U191

Lacunghi iChi ssa12ml 5RON

Pi l al uci ucu4f et e Di mensi uni :9X3, 3cm 6RON-MN1

mouve-U164

dar kpur pl e -U127 l i cur i ci -CODOJ1 cor ai * U276

r ose-U105

chocol at e-U180

whi t esi def -U101

gol d-U232

Ki tmani chi ur aFr ench 15RON-codU01 Cont i ne: -3l acur ideunghi i -62benziaut oadezi ve

nude-U259

* mat Gelcucal ci u pent r uunghi i Dat or i t acal ci ul ui pecar ei lcont i ne, i nt ar est eunghi i l e, i mpi edi ca def or mar easi asi gur acr est er ea acest or a-12ML M 10RONcodGC1

22


Lacunghi iLei dy12ml -5RON L743

L789

L776

L720

L749

L738

scl i pi ciaur i u L839

l acnegr ucuscl i pi ci L830

scl i pi ci-L838

Ki tmani chi ur acu4pi ese 15RON-codFA41

codL743

23


Pi at r aPoncecu per i epent r ucal cai e 5RON-codPON1

Razat oar e+pi l a pent r upi ci oar e di mensi uni25X4cm 9RON-PT4

Luf abai ebi col or a ( di mensi unemedi e)4RON-LUF1

Bur t et edebai epent r u spat e

cur at asicat i f el eazapi el ea

8RONLUF3

Razat oar epent r upi ci oar ecu2f et e Di mensi uni :17X3cm PT3-7RON 24


Pr of essi onalMAKEUP apl i cat or +pensul apent r umachi aj di nmet al(l ungi me13cm) 5RON( buc)

APL4

APL3 Ki tpent r umachi ajf or matdi n5pi esesi supor tcuogl i ndaDi mensi uni9X5cm 9RONcodMN3 Set12apl i cat oar edubl e i nsupor tdi npl ast i c 6RON-codAPL1

Pi l apent r u l uci ucu6f et e Lungi me16cm MN2-7RON

Per i epent r uunghi i di mensi uni8X4cm 5RON-cod PER1 di v er s ec ul or i * Razat oar epent r u pi ci oar e Pr of essi onalPEDEGG -f or maer gonomi ca -135mi cr opor idi n ot eli noxi dabi lpent r u pr eci zi e usordef ol osi tside cur at at 16 RON-codPED1

25


Manusinegr escur t e di ndant el a(el ast i ce) 22RON-MDN1

Br at ar af l oar e di amet r uf l oar e3, 5cm i nchi der epear c 23RON-codB001

Geant apl i c cucr i st al eal be Mat er i al :sat en Di mensi uni :27X16cm Cont i ne2maner edet asabi l e unuldi nsat encel al al tdi nl ant Pr et39RON-codELG3

br at ar aBoo1

26


Geant a El ena Cul oar e:neagr a Mat er i al :PVC,pol i est er Di mensi uni :42X29cm Maner:27cm I nchi der ecuf er moar 35RON-GEN19

Geant a El i ana Cul oar e:neagr a Mat er i al :PVC,pol i est er Di mensi uni :42X29cm Maner:27cm I nchi der ecuf er moar 35RON-GEN20

27


codGEN26

codGEN22

Geant a Fl or a

Cul oar e:gr i /neagr a Mat er i al : pi el eec ol ogi c a Di mens i uni :43X31c m Maner:29c m 3c ompar t i ment ei nt er i oar e I nc hi der ec uf er moar Pr et42RON

28


codGR9

codGEN15

Geant a XXL

Cul oar e:al ba/neagr a Mat er i al :pi el eec ol ogi c a Di mens i uni :56X40c m Maner:27c m I nc hi der ec uf er moar Cont i ne3c ompar t i ment ei nt er i oar e ( unul c uf er moar ) unmi ni buz unari nt er i orc uf er moar buz unarpent r ut el ef on unbuz unarex t er i orc uf er moar Pr et55RON

29


Geant a Cr i st i nne

Cul oar e:neagr a Apec t :i mi t at i epi el ec r oc odi l Di mens i uni :49X40c m Maner:22c m I nc hi der ec uf er moar Pr et38RON-c odGEN24

Geant a Deni se

Cul oar e:gr i Mat er i al :i mi t at i epi el e Di mens i uni :43X25c m Maner:29c m I nc hi der ec uf er moar Pr et35RON-c odGEN21

30


Geant a Angel a Cul oar e:negr u Mat al :PVC,pol er i i est er Di mensi uni :42X29cm Maner:29cm I nchi der ecuf er moar 38RON-GEN27

CADOULPERFECT! ! ! ! Por t f ar dt r anspar ent+2por t of el e aur i ibr odat ecucapt useal adi nsat en Di mensi unipor t f ar d 23X18cm Por t of el1:19X15cm Por t of el2:15X12cm

29RON-codPORT4

31


Giada Rome  

Giada Rome

Giada Rome  

Giada Rome