__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 29 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31-- -weeknr: weeknr: JAARGANG 40 JAARGANG weeknr:

02 juli 20 2021 02 JULI juli 2012 2012

40 jarig jarig Boekverkoop in bibliotheken bibliotheken Nieuwe banen voor jeu-de-boulesclub 40 Boekverkoop in jubileum jubileum BIDDINGHUIZEN - De jeu-de-boulesclub in Biddinghuizen banenniet dankzij Op vrijdag vrijdag en zaterdag zaterdagkrijgt julinieuwe zijn boeken boeken alleendete teRotaryclub leen Op 66 en 77 juli zijn niet alleen leen in in de de

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACV de deFlintstones Flintstones met :::FFietsen ietsen gezamenlijke Vrouwen ver. Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen vanaf het ::dinsdagmiddags, vertrek Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::Plein, Seniorenmiddag om 13.30 uur Seniorenmiddag :: Fietsen met Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke : Fvrouwen ietsen gezamenlijke Vrouwen ver. vrouwen verenigingen verenigingen ::dinsdagmiddags, vertrek Fietsen met de gezamelijke vanaf het Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Plein, om 13.30 uur 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 met 24 aug ietsen gezamenlijke Vrouwen ver. 23 aug aug :::FFietsen Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen dinsdagmiddags, vertrek vanaf het 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 Bijeenkomst Anbo om 13.30 uur 11 sept sept ::Plein, Bijeenkomst Anbo 11 ledenavond Passage 11 sept sept :::Officiële ledenavond Passage 28 aug opening van De Binding 12 12 sept sept :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van vannu nu 19 sept : Seniorenmiddag 719sep ietsen gezamenlijke Vrouwen ver. sept ::F Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept :dinsdagmiddags, vertrek ZijActief lezing Ans Schrijer vanaf het 25 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 25 sept : IVN 25 sept :Plein, IVN viert viert “het jaar jaar van de de bij” bij”met met om “het 13.30 uurvan een een lezing lezing in in het het Koetshuis Koetshuis 03 21 sep 03 okt okt : F ietsen gezamenlijke Vrouwen ver. t/m Najaarsfeestweek t/m 77 okt: okt:dinsdagmiddags, vertrek Najaarsfeestweek Koetshuis Koetshuis vanaf het 04 04 okt okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet om 13.30Ontmoeting uur 07 okt :Plein, Interreligieuze het Koetshuis. Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis Agendapunten 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt ontvangen : Bijeenkomst wij Anbograag. 31 31 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van vannu nu 09 nov : Boekenmarkt 09 nov : Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert inin Colombinehuis Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : Ledenavond passage 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte Staatsbosbeheerruimte Z60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag In een eerdere column heb ik eens geschreven over het mooie palet aan 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt bordjes op gevels van woonhuizen. Vriendelijke teksten, maar soms ook 19 dec : Afdelingsavond van 19 dectelevisieprogramma : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen vannu nu minder vriendelijke teksten. Tijdens 19 het ‘Matthijs dec : ZijActief kerstavond 19 dec : ZijActief kerstavond

Dronten. Vrijwilligers hebben de laatste weken hard gewerkt de banen aan devariëren voet vanvan de kerktoren. bibliotheken maar ook teaan koop. De boeken romans tot Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot Zaterdag kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de vakantie. vakantie. jubileum. jubileum. De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aande de Biddingringweg Biddingringweg inin Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf juf Riet Riet rondom een tent kunt u genieten Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaarin in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en Na extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de de receptie Wij receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een Foto: Tinekesensatie, Stuifzandspektakel en spanning, spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier! De jeu-de-boulesclub bestaat al 32 jaar en heeft vier banen bij Het Koetshuis, maar moet verhuizen naar het nieuwe multifunctionele gebouw 'De Binding'. De aanleg van de nieuwe banen was een flinke klus, zegt coördinator Jan van de Wiel. "We hebben eerst alle tegels er uitgehaald en alles uitgegraven. Na de drainage moesten er rondom de banen nieuwe banden komen."

De Rotaryclub zorgt voor de mankracht en het materiaal. In totaal komen er vier banen. De twee die nu af zijn, werden meteen getest door jeu-de-boulers Harry (93) en de Kees (91), meldt de Rotaryclub. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl

Zonne-Energie Zonne-Energie Maria van den Berg - de met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen 'uit' lid schilder-/tekenclub en koersbal Ecosave Ecosave is op 15 juli 2021 overleden sinds2001 2001 sinds 0321 332038 0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Simon van den Berg Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

Jong

07 07 juli juli 10 27 jul 10 juli juli 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 10 aug 14 aug 14 aug

AAggeennddaa

Gelachen

draait door’ zat in het item, ‘For ever young’ Marjan Berk. Voormalig actrice, nu columnist en inmiddels 89 jaar ‘jong’. Zij zei: “Wij hebben de plicht vrolijk te zijn.” Ik vond dat een mooie uitspraak. In haar toelichting op die uitspraak gaf ze aan dat we het in Nederland eigenlijk best goed hebben. We klagen wel veel, maar kijk je naar landen om ons heen, leven we in een soort paradijs. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, natuurlijk zijn er mensen die het minder goed hebben, natuurlijk is er onrecht, natuurlijk....., MANICURE… vult u zelf uw eigen grief maar in. Maar inFRENCH het algemeen hebben we niets te FRENCH MANICURE… klagen en zouden we vrolijk moeten zijn. Dat zou je niet altijd zeggen als •• Natuurlijke mooie je door het dorp loopt of fietst. In mijn column in november 2019 schreef Natuurlijke mooie gelakte gelakte ik dat iedereen standaard groet in Biddinghuizen. Daar ben ik inmiddels nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! van teruggekomen. Nu zou ik schrijven: de grote meerderheid groet. Er •• Basislak Basislak met met een een mooi mooi zijn mensen die je straal voorbij lopen zonder te groeten. Is hun goed recht. wit randje. wit randje. Sommige mensen sluiten zich op in hun eigen ‘bubbel’. Luxaflex of gordij•• Durf uw weer te Durf met uw handen handen te nen de hele dag stijf dicht. Vooral geen contact de ‘boze’weer buitenwereld. laten zien. laten zien. Is hun goed recht. Soms ook begrijpelijk als je getroffen wordt door ziekte • Nu voor maar 17,50 en… maar €€dat 17,50 en… het of verdriet. Maar ik word toch gelukkiger• Nu vanvoor een bordje ik tijdens Het setje nagellak krijgt wandelen tegen de gevel zag waarop onderHet andere In dit huis wordt setjestond: nagellak krijgt u veel gelachen. Dat maakt het leven toch aangenamer. u er er gratis gratis bij!! bij!! Joop de Jager

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Yarden Uitvaartverzekeringen 53371293 Matthé Vos 06 45 70Wijkpost 2348 Spreekuur Wijkagent Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, met za.: 9.30-16.00 muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan een songuurdoodgewoon een Nederlands liedje festival en won de eerste prijs. Ik deed Gezinszorg: ma. det/mgitarist vrij. van Teddy Scholten: ‘weet je”. De rest zong in hetspreekuur Engels. Met 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. DIËTIST: We vormden The ma. Three blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: afspraken t/m vrij. 09.00 Maatschappelijk werk: maandag van 0321-332575. 0321-332575. tot 12.00 voedingsvragen ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sportuur; en tel. langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky bestaan 0321-331414. van 13.30-14.30 uur.Boys’, Dit zijn zowelal HUISARTSENPRAKTIJK: 0320-237666. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig Hilversum. Hetspreekuren zijn accordeonspelers. Ik trad SPOEDLIJN voorjaar hulpindie niet inloop als telefonische FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. kan volgende werkdag: GEMEENTE DRONTEN vrijwachten veel optot indeHilversum en zat in Huizen al in0321-333377. een revue.- KLACHTENLIJN Er werd soms spreekuren: LOGOPEDIE: 0321-333493. Avond-, en weekenddienst: klachtenlijn op werkdagen: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteDiëtist: ikAlgemene ze. Toos zat alma. in de en door GROEPSPRAKTIJK afspraken t/mrevue vrij. 09.00 tot 0900-3336333 Binnen kantoortijden: 0321-388220. VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0321-331414 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-382473. Voor bevallingen en POLITIEBURO DRONTEN: vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. spoed: 06-53659191.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

TANDARTS: 0900-8844 Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de CHIROPRACTIE: 0525-651810. 0321-331070 PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: DRONTEN - KLACHTENLIJN Nederlands fietsroute georganiseerd GEMEENTE langs de grenzen vanuit Amersfoort SENIOREN INFORMATIELOKET 035-6245555. FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: Spreekuur 13.00u 14.00u op de1700 Algemene op werkdagen: VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen klachtenlijn en lekketotbanden. Die 06-25547141 woensdag in Het Koetshuis: 388220. financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 0321-388710 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas POLITIEBURO Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen fietsbandiet.0321-333493 Ik organiseerde veel. Ik klodderdeDRONTEN: op alle fietspaden cijLOGOPEDIE: -Lease service spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 09008844. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN 0321-332387. Een adres waar uw b INFORMATIELOKET -Schade reparatie 0320-233565; Voor inloopspreekuur: 0321-382473. bevallingen donderen Plein 5 - 8256 AZ BIDD Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00Toen uur: Toos 0321-333255. spoed: 06-53659191 DIERENAMBULANCE REGIO Biddinghuizen: is overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: zoekLELYSTAD ik hier nu IXOOwat ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging 316899. 06-36293327 / 144 red een dier zijn 0522-279 nog. Ik heb nu weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het van 07.00 23.00 uur,zin.St. CHIROPRACTIE: 0525-651810. verliezenverwerken Flevoland dat 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. Autoreparatiebedrijf IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Á\HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen *Olie verversen SPREEKUUR WIJKAGENT WIJKPOST 0321-331377 Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, ue. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS DE ZONNEBLOEM 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. *Banden 10 035-6245555. woensdag: 13.00-14.00 Noorderbaan Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk Matthé Voste06zijn 45 70 uur. 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 AFD. BIDDINGHUIZEN *Accu’s uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar THUISZORG ICARE BUURTZORG Biddinghuizen 0321-331655 ofWIJKVERPLEGING 331368. Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. BIDDINGHUIZEN in JEUGDGEZONDHEIDSZORG hermaloohuis@kpnmail.com Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321*Remmen - 332484 De Helling 15 tste 0321-388910 Maatschappelijkinwerk: maandag van DIERENBESCHERMING. AFD. Inloopspreekuur Educatief Centrum: 8251 GH Dronten Biddinghuizen *Distributieriemen www.autofaber.nl 9.00-10.00 en woensdagmiddag glo elke dinsdag uur van 13.00 –13.30 uur. Telnr: 06-12373918 Dit zijn zowel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 de van 13.30-14.30 uur. GICOM *Koppakkingen inloop VERPLEGING spreekuren EN alsVERZORGING telefonische 53371293 ALLERZORG, specialist in zorg thuis het ICARE spreekuren: 0321-333377. 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, Tel: 0321-381826 www.allerzorg.nl Spreekuur Wijkagent Wijkpost Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot aar 0900-8833 COMPOSTING voor overige tijden. Biddinghuizen: 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m GICOM CESARTHERAPIE ANIMEE, SYSTEMS me vrij. Gicom 09.00 tot 17.00 0320-237666. ICARE LEEF: 06-57371561 woensdag: 13.00-14.00 uur. BV uur: op. THUISZORGWINKEL 2 Plaats 1, 8224 9AB Lelystad, Oogstweg installatie service onderhoud COMPOSTING GEMEENTE - KLACHTENLIJN in20120320-752650 ma. t/mnavrij.: 8.30-17.00 COLORIET WIJKZORG 8256 SBDRONTEN BIDDINGHUIZEN 0 ag 3 Schilderwerk - kom Beglazing SYSTEMS Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar je verder mee uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0320-290508 (kantooruren) Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 388220. Gicom BVSpreekuur ma. t/m vrij. Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen GEZINSZORG: klantadvies@coloriet.nl n elektrotechnisch Wandafwerking Houtsanering hts 08.30 Oogstweg 9 DRONTEN: POLITIEBURO tot 17.00 uur: 0321-312881. licht- en krachtinstallaties tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 8256 8844. SB BIDDINGHUIZEN was 0900beveiliging Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 SENIOREN INFORMATIELOKET MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: do. en vr. van 09.00-10.00 uur. Dit zijn databekabeling dus telefonische 316899. spreekuren. 0321-333377 n werktuigbouwkundig Mijn St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 wodragen is overleden, verwarming Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 DE ziekte ZONNEBLOEM *Banden luchtbehandeling -APK keuring AFD. BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal begeleidster Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud en reparatie alle merken 0321-331655 of 331368. BIDDINGHUIZEN -Lease service VAN DE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE *Remmen www.wouda.nl binnen en buiten schilderwerken Tel: 0321-848658, dominee@ -Airco service DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen -APKMeij keuring Joke v/d Bij ons altijd behangen * glasvezel * sausen *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Schade reparatie 06-Onderehoud en reparatie alle merken zomer/wintercheck gratis Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Jolanda Aantjes Lubbersen, -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Bel voor een vrijblijvende offerte -Lease service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: -Accu's,banden en uitlaten financiele administraties - ondernemingsplan tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Airco service Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en ssen wensen de familie APK 29,50 all in Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 -Wintersets incl. opslag -Schade reparatie jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Biddinghuizen: e-mail: cobydeboer@planet.nl. ngs -2kracht Wasboxen en Gods toe. uur. -Laswerkzaamheden woensdag: 13.00-14.00 om -Accu's,banden en uitlaten Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig…?? adres waar uw belangen voorop staan -Wintersets incl. opslag den Schilderwerk - Beglazing Noorderbaan 10 09.30 uur: mw. ds. R.Een van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Reparatie -2 Wasboxen en van en onderhoud Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN GICOM Dronten en bestuur Wandafwerking Houtsanering Biddinghuizen alle merken Voor informatie kunt u bellen met: Schade taxatie, schade reparatie, Heilig Avondmaal viering Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 en wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / uitdeuken zonder spuiten, leenauto 0321 - 332484 Noorderbaan 10 COMPOSTING een 06-51558557 L. ten Hoff tel beschikbaar. DAARwww.autofaber.nl RED JE LEVENS MEE PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS Biddinghuizen En 0321-326533 / 06-11310835 Belt u naarR.K. Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan 20 Agrohulp Ten En Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 tel.- 0321-312456. 0321 - 332484 Mobiel 06 13Dronten, 340 458 Tel: 0321 - 33 21 46 Oogstweg 9 Biddinghuizen in Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN www.autofaber.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ant 332401 ( mevr. A. Scholten ) aar www.parochienorbertus.nl

NRPSOHHWUHFODPHQO Aleksandar

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Belt u naar Giennes Bies

Ke rk diens t en

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Airco service

LEKKERKERKER Autoschade

ouw Stichting harrelberg erk

installatie service onderhoud Colofon:

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

1-1-2

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf financiele administraties - ondernemingsplan Vrijdag 6 juli jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten

een ouw daarDe komScharrelberg je verder mee ter- van Stichting WoCo viering ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: etje n elektrotechnisch Voor al uw schilder, Een behang adres en waar uw belangen voorop staan installatie service onderhoud Wandeling 8, 8256 GS Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256 HB Biddinghuizen lichten krachtinstallaties ooiing. sauswerken. zen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli beveiliging daar kom06-20911847 je verder (op mee Tel: werkdagenTevens uitsluitend 19:00 uur). (0321) ooknahet kwartsen van muren. Tel.: 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 telecommunicatie

-APK keuring

elektrotechnisch in de weer om nhet laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling licht- en krachtinstallatiesOplage Oplage 3000 2900 exemplaren exemplaren -Lease service gas, water en de elektriciteit aangesloten. n werktuigbouwkundig eelbeveiliging E-mail b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 2 -Airco service loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. dnnen ik met de telecommunicatie -Schade reparatie verwarming databekabeling angshek bij de Rabobank Osbornegroep geplaatst en Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. -Laswerkzaamheden luchtbehandeling n werktuigbouwkundig -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. koeling nia loodgieterswerk -Wintersets incl. opslag onds glad Bij maken enover sauzen, de toiletklachten bezorging van B A en kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwww.wouda.nl verwarming -2 Wasboxen riciteit en het luchtbehandeling luchtbehandelingssysteem eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 * Voor het leveren en plaatsenuur van alle soorten glas De Noord 35 8251 GK Dronten koeling * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 lke Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.wouda.nlDruk:Druk: gaf Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 De Noord 35De 8251 GK Dronten Stichting Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL (0321) 38 de 60 60vele vrijwillibedankt 0321 - 332484 22 gers voor hun inzet en

LEKKERKERKER

www.autofaber.nl

09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348.

Uw advertentie hier?

Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: Henriëtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na eengoed moedig gedragen is overleden, Hoe kent uziekte Biddinghuizen? ons trouwe lid en muzikaal begeleidster

U kent Biddinghuizen op uw duimpje? ziekte U kent ons dorp een beetje? Of Na een moedig gedragen is overleden, u moet ons dorp nog leren kennen? Vanaf dit nummer van Biddingonspubliceren trouwe lid muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d huizen Actueel ween iedere weekMeij een foto gemaakt ergens in Biddinghuizen. Herkent u de plek?

Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie Wij zullen haar missen veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie veel sterkte Gods kracht Leden en bestuur van toe. Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg

Het casco (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert voltooiing. Het casco van de zijn nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Beide verenigingen met de afwerking enwel inrichting. Dan maakt u kans opzijn iets begonnen lekkers: tema.om U moet uw prijs zelf even Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer het laatste van het casco af Zaterdag isDeze buiten o.a. het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en ophalen. de ene keer van AH Janzijn Schuurhuis te maken. week het gas, water elektriciteit aangesloten. en andere van bakker Tie- WelBinnen dient u zijn zo exact mogelijk teo.a. beer isdeeen beginkeer gemaakt metbegonnen de bestrating. de vrijwilligers Beide verenigingen zijn met de afwerking en inrichting. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toiletZaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en en doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel vooreneen vrijblijvende offerte binnen buiten schilderwerken tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte

tel. 06-48462307 Biddinghuizen schrijven waar u denkt dat het is. Poolse medewerkers nodig…?? Agrohulp Ten Cultuursingel”, Hoff kan u helpen !! Dus niet “De maar op Voor de informatie hoek Cultuursingel kunt u bellen met:met Poolse medewerkers nodig…?? de....., ter hoogte O. of ten Cultuursingel Hoff 0591-549094 / !! Agrohulp Ten tel Hoff kan u helpen van nummer 3403.” Zijn 06-51558557 L. ten HoffertelmeerVoor informatie kunt udan bellen met: er 0321-326533 / 06-11310835 dere goede inzenders wordt O. ten Hoff tel 0591-549094 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan geloot. U kunt uw inzending,/ 20 on06-51558557 L. ten tel van Biddinghuizen der vermelding van de Hoff datum 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Actueel, dus 6 juli, Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 mailen naar: b.actueel@grafischBiddinghuizen bedrijf.nl. Heeft u geen email, dan kunt uSchildersbedrijf een kaartje of briefje sturen naar Biddinghuizen Actueel: VerJ. Buiten lengdeSchildersbedrijf Baan 16, 8256 HB BiddingVoor al uw schilder, behang en huizen. Buiten Vermeld inJ.sauswerken. zowel de mail als de Tevens ook het kwartsen van muren. kaartVoor of brief, uw naam, adres al uw schilder, behang en en Tel. 333558, mob. telefoonnummer. Veel06-41670881 succes. sauswerken. DeTevens uitslag de eerste ook van het kwartsen van foto muren.en deze, de tweede foto, wordt gepuTel. 333558, mob. 06-41670881 bliceerd in de eerste Biddinghuizen Actueel na de zomerstop. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. WWW.GEERTSGLAS.NL Dit is voorlopig debedankt laatste versie van * Bel voor een vrijblijvende offerte! de vele papieren vrijwilligers voor hun inzet en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg Biddinghuizen Actueel. WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliwoord van dank aan de vele Maar op 17 augustus ligt Biddinghuizen Actueel weer op de mat! gers voor hun inzet en groot een alsActueel i.v.m. de vakantieperiode NIET In de weken 30-31- en 32 (27 juli, 3 aug en 10sponsors, aug) komtzowel Biddinghuizen enthousiasme. Tevens voor het vele materiop papier uit. De krantklein, is dan online te lezen via www.bactueel.nl woord van dank aan de vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Blijf ons vooral uw nieuws en andere berichten sturen naar b.actueel@grafisch-bedrijf.nl aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is klein, voor het vele materiVERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 We wensen u alvast eeneuro’s fijne vakantie! GRANEN ZADEN - PEULVRUCHTEN gesteld en de die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u "! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geldeen doneren dan Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project geweldige graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, "! # de enthousiaste vrijwilligers en /of wilt tel. u geld0321-314537 doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting

BLONK BLONK

  Opening De Binding

De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

 Stichting De Scharrelberg Kopij Actueel  rond Corona Op zaterdagadres 28 augustusBiddinghuizen wordt de Binding officieel geopend. Door de huidige maatregelen 

wordt dit, zoals het nu lijkt, een ingetogen feestje. Na zorgvuldig overleg hebben uiteindelijk besloten $$$we! !" om alleen het officiële door te laten gaan. Hier kunnen maar een heel aantal mensen Kopij voor BA kan gedeelte dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk beperkt   Kopij adres Biddinghuizen Actueel  bij aanwezig zijn.22.00 Deze mensen ontvangen vanbinnenkomt, ons een persoonlijke zondagavond uur. Kopij wat later kan niet uitnodiging. meer $$$ ! !" geplaatst worden in komendeaangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BAgraag kanhet dagelijks worden uiterlijk  gebouw.

We hadden heel het dorp op 28 augustus willen begroeten en rond laten lopen in het prachtige geplaatst in het eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer Helaas kan dit 22.00 onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Zodra het mogelijk is kunt u op een later tijdstip HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst worden bewonderen. in het komende nummer, maar wordt vervolgens alsnog De Binding Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende HEYBOER BV b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd(Infomfg2.nl) op dinsdag/woensdag3 GROOTHANDEL INal? Op facebook (MFG Biddinghuizen) en Instagram houden we u opHETdeMEEST hoogte, volgt KOMPLETE BEDRIJFu IN ons GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING middag. Klachten over contact de bezorging: 0321-331042. Heeft vragen? Neem onsinfo opHet via het mailadres Kopij u alleen aanleveren per met e-mail. e-mail adresinfo@mfg2.nl van BA is 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF HEYBOER BV 3 ZAAIZADEN b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 GROOTHANDEL IN 22 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld

voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Tel: 0321-848658, Scriba: Mw. Coby de Boer Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Jolanda Aantjes - Lubbersen, E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. Raadpleeg voor ds. actuele informatie: Dronten www.facebook.com/KerkBiddinghuizen Zondag 8 juli Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten H. BONIFATIUS R.K. PAROCHIEGELOOFSGEMEENSCHAP ‘NORBERTUS’ Heilig Avondmaal Pastor: AG.. Huitink, Pastor: Nijland, viering Ludgerusplein 2, Dronten, Dronten, tel. tel. 0321-312456. 0321-312456. a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: Schutter 0321-2, Pastor: G.) Pastoraatsgroep: Nijland, Ludgerusplein 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 ( tel. mevr. A. Scholten ) Dronten, 0321-312456. Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) Schutter ) Pastoraatsgroep: KESA (Kerk en Samenleving) 0321Vrijdag 6 juli 332401 ( mevr. A.en Scholten ) tel. 06-30501120 0321-333627 10.00 uur:24eigen www.parochienorbertus.nl Zaterdag juli, voorganger 19,00 uur. WoCo vieringMarijke Swagemakers en Voorgangers VrijdagBastiaansen 6 juli Lauran 10.00 uur: eigen Zaterdag juli, voorganger 19,00 uur. Zondag 831 juli Voorgangers Ina Graumans en WoCo uur: viering 09.00 eigen voorgangers Anya Scholten WoCo viering Zaterdag augustus, 19,00 uur. Zondag 87juli Voorgangers Ban Roest 09.00 uur:14eigen voorgangers Zaterdag augustus, 19,00 uur. Evangelische Gemeente Zeewolde WoCo vieringEls Voorgangers Renne Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Lauran Bastiaansen Zeewolde; tel. 036-5224348. Evangelische Gemeente Zeewolde Zondag 8 juliKwarts 35, 3893 ED Secretariaat: Evangelische Gemeente Biddinghuizen 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen Zeewolde; 036-5224348. E-mail: info@egbsite.nl www.egbsite.nl ZondagGELOOFSGEMEENSCHAP 8 10:30 juli uur Diensten: VRIJZ. 10.00 van Denderen Elke 2euur: t/m Klaas 5e zondag vd maand. FLEVOLAND Locatie: Hetds. Koetshuis Predikant: Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: Henriëtte Hofman, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP tel. 0321-338685 Kerkdiensten Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het FLEVOLAND Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: Henriëtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, Kerkdiensten: Odd vermeld) Fellowhuis, uur (tenzij anders tel.Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het De 6, Dronten Odd Fellowhuis, www.eigentijdsgeloven.nl Zondag 15 6juli De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 10.00 uur: voor uur (tenzij anders vermeld) Raadpleeg actuele informatie de Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke site: www.eigentijdsgeloven.nl Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Turkse Moskee Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Manneke Havenweg 3 93 Klaversingel Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur 8256 BX Biddinghuizen Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur Mustafa Havenweg 3 tel.: 06-51539221 tot 19.00Yazici, uur Burhan Akce, tel.:14.00 0321-332458 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 Muhlis tel.:tel.: 06-47376121 MustafaGenc, Yazici, 06-51539221 e-mail: Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet We e ktoteden dvolgende di e n swerkdag: te n kan wachten

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn 0321 - 331414 kan kan wachten wachten tot tot de devolgende volgendewerkdag: werkdag: Avond-, nachtnacht- en en weekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900vragen Binnen kantoortijden: 0900 - 3336333 kantoortijden: len, m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 -- 331414 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingengenvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op voeding en uitleen van verpleegartikelen: kelen: 0900-8833. zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. deze openingstijden: 0321-312702. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152.geopend; bellen metvan Alphega zaterdag 15.30 apotheek tot 16.30 uur; Buiten Biddinghuizen: 0321-312702. deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 DIERENARTS: 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 ONROERENDBij bevallingen en spoedGOED 06-21588775 HYPOTHEKEN

BELEGGINGEN VERZEKERINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedONROEREND06-53659191 GOED DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB HYPOTHEKEN DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt nsioen.

voorbij laten gaan. Tijdens de receptie geven haar de hand te schudden. De dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur.

09 okt 09 okt 10 okt 10 okt 14 okt 17 okt 23 okt 31 okt 09 nov 10 nov 11 nov 13 nov 13 nov 13 nov 17 nov 20 nov 21 nov 27 nov 11 dec 11 dec 12 dec 14 dec 19 dec 19 dec

2012 2

0

0

03 0

2012

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, Aaltje’s Naaiatelier 0900-8833 voor overige tijden. ParksingelIcare 69, 8256 Thuiszorgwinkel LEEF: GG Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. Biddinghuizen t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 0321-331562 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Maandag en dinsdag 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 12.00 u tot 16.30 u. Maatschappelijk werk: maandag van Andereuur dagen afspraak. 9.00-10.00 en op woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

0

Koetshuis. : ledenavond Passage : Bijeenkomst Anbo : Afdelingsavond Vrouwen van nu : ZijActief workshop : Benefietconcert in Colombinehuis : Seniorenmiddag : Bijeenkomst Anbo : Afdelingsavond Vrouwen van nu : Boekenmarkt zon en zegen : Boekenmarkt zon en zegen : Benefietconcert in Colombinehuis : Bijeenkomst Anbo : Ledenavond passage : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 : Sinterklaasintocht : gez. avond 3 vrouwen verenigingen : Seniorenmiddag : Bijeenkomst Anbo : advent/kerstavond Passage : Bijeenkomst Anbo : Seniorenmiddag : Kerstmarkt : Afdelingsavond Vrouwen van nu : ZijActief kerstavond

Openingstijden ma 07.00-21.00 uur di 07.00-21.00 uur wo 07.00-21.00 uur

do 07.00-21.00 uur vrij 07.00-21.00 uur zat 07.00-21.00 uur zo 12.00-19.00 uur

ag na 2

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

GICOM

Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen 0321-331115 COMPOSTING www.rosehairstyling.nl SYSTEMS

Gicom BV

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Uw vakschilder voor Biddinghuizen en omstreken -APK keuring

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

-Onderehoud en reparatie alle merken

-Lease •service www.bemaschildersbedr ijf.nl Tel: 0611646799

Officiële **

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

PASFOTO’S *

-Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten * 4 met bril opslag plus 4 zonder bril €14,– -Wintersets incl. -2 Wasboxen ** Visum en buitlands ID

€10,–

voor 290 landen €15,–

Noorderbaan 10 www.pasfotodronten.nl Biddinghuizen Fotostudio voor portret- en familiefotografie Maar ook: Fotoprints, uitvergrotingen, (dia’s) scannen, 0321 - 332484 retoucheren en restaureren van uw eigen beelden. www.autofaber.nl De Redepassage 24 • Dronten • 0624498400

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Daniëlle Betrokken Algemene klachtenlijn op werkdagen: en warm Harsta - Franken 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenenFlevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Restaurant De Buurman opent eind augustus de deuren De Buurman in Biddinghuizen opent eind augustus de deuren van het nieuwe restaurant. Een sfeervolle en warme ontmoetingsplek voor iedereen uit Biddinghuizen en omgeving. Restaurant De Buurman is een plek waar jong en oud samenkomt. Iedereen is welkom voor een drankje aan de stamtafel, kopje koffie op de loungebank of voor een lekker en betaalbaar diner. Daarnaast biedt het restaurant uitgebreide catering opties, van hapjes tot buffetten. Het is ook mogelijk om één van de diverse ruimtes te huren voor feesten, evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen. Het restaurant is gevestigd in het Multifunctioneel Gebouw ‘De Binding’ van Biddinghuizen. Henk Slump wordt de exploitant van het gebouw. De Binding biedt een ruime sporthal, een sfeervol restaurant, diverse ruimtes voor onder andere verenigingen en jeugdwerk en het is de ideale locatie voor feesten en evenementen. Tommy Dunnik en Henk Potgieter worden het gezicht van het volledig nieuwe gebouw. Henk Potgieter vertelt: ‘’Wij zijn beiden woonachtig in Biddinghuizen en voelen ons verbonden met het nieuwe MFG. Zelf ben ik 34 jaar beheerder geweest van De Voorhof en Tommy is actief bij BAS Voetbal. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel en we gaan proberen dé ontmoetingsplek van Biddinghuizen te creëren.’’ Henk Slump is al vele jaren actief als ondernemer in de Noordoostpolder en daarbuiten. Naast eigenaar van Slump Catering & Events heeft hij diverse andere ondernemingen waaronder Albert Heijn Swifterbant en Urk, restaurant Pier16 en A. de Huijskamer. Sinds kort werd HJ Partyservice uit Biddinghuizen door Slump overgenomen. ‘’We zijn er trots op dat wij HJ Partyservice hebben overgenomen en ons productaanbod kunnen uitbreiden. Wij vertrouwen erop iedereen in Biddinghuizen en omgeving nog beter van dienst te kunnen zijn’’, aldus Slump. De Buurman is gevestigd aan de Akkerhof 3a te Biddinghuizen info@welkombijdebuurman.nl Tel: 0321 74 59 30

“Op Dreef Feestweek” 2021 Vanzelfsprekend houden wij een welbekende “Corona-slag” om de arm, maar ijs en weder dienende gaan we er toch vanuit dit jaar weer een Op Dreef Feestweek te kunnen organiseren. Van woensdag 29 september tot en met zondag 3 oktober zal het weer feest zijn op het Maaiveld! De hele week staat de kermis op het Maaiveld, ook nu weer met voor ieder wat wils, een ouderwets gezellige kermis. Zaterdag 2 oktober Op deze zaterdag organiseren we een gezellige braderie en ook weer een “Biddinghuizer – Kofferbakmarkt”. Op de kofferbakmarkt worden vele snuisterijen, antiek, curiosa, speelgoed, tweedehands spullen of vintage kleding rechtstreeks verkocht vanuit de kofferbakken van de deelnemers.

Wilt u ook met uw auto gegarandeerd zijn van een mooi plaatsje op het Maaiveld? Stuur dan een mail naar; opdreef-festival@ijsvogel.net Uiteraard gaan we ook weer met elkaar de dorpsmaaltijd gebruiken en sluiten we af met een spetterende feestavond! Hou onze website en onze facebookpagina goed in de gaten. Zodra de invulling concreter is zullen we het zo snel mogelijk delen. Uiteraard kan men dan ook weer online kaarten bestellen! Op zondag 3 oktober Op deze zondag bent u welkom voor de Interreligieuze Bijeenkomst in onze tent op het Maaiveld. Na afloop staat er vast ook dit keer weer koffie, thee en iets lekkers klaar. Nadere informatie Stichting De IJsvogel Teun van Beek; tvanbeek@ijsvogel.net

Specialist

“Onze kracht zit in de aandacht en de details.”

Dronten: 0321 - 38 37 08 Lelystad: 0320 - 33 74 47 WWW.VOLATUS.NL

in: polyesterhars, epoxyhars,

Marie-Catrien

Karin

Femke

plamuren &

Noorderbaan 46 Biddinghuizen Tel: 0321 33 11 67

materialen voor

WWW.WILSOR.NL

kunstnijverheid

5


Actueeltjes +plus+ Snoeien is Vakwerk Marc Custers Laat Laat uw uw voeten voeten deskundig deskundig verzorverzorTuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 gen. gen. Bij Bij Pedicuresalon Pedicuresalon “Hellen” “Hellen” v.d. v.d. Brake-Bom. Brake-Bom. Gespec. Gespec. in in Diabetische Diabetische & & Reumatische voet. Evt. via het ziekenReumatische voet. Evt. via het ziekenFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE fonds. 26, fonds. Karwijhof Karwijhof gespecialiseerd 26, Biddinghuizen, Biddinghuizen, BIDDINGHUIZEN, in tel. 333464. tel. 333464. diabetische-, reumatische-, spastische-, oncologische en alle andere risicoKlokkenreparaties. Ruim voeten, met mogelijke vergoeding door Klokkenreparaties. Ruim 30 30 jaar jaar Vooraf deervaring. ziektekostenverzekeraars. Ook voor ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook prijsopgave.Ook reparaties van sieraden en horloges. reparaties van sieraden en horloges. cosmetische voetbehandelingen. Gratis Gratis halen halen en en brengen. brengen. Karin Andringa MuziTax "De juwelier waar MuziTax "De juwelier waar muziek muziek in in Zonneweide 16, tel. 06-50405611, zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit". Kruidendreef 97, 8252 BE info@pedicurebiddinghuizen.nl Dronten Tel. 0321-318011 Dronten Tel. 0321-318011 www.muzitax.nl www.muzitax.nl

Voor Voor vertalingen vertalingen uit uit het het Engels, Engels, Duits, Duits, Frans Frans of of Russisch Russisch belt belt uu CAW CAW Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook voor particulieren! Ook voor particulieren!

Holistische massage Fruitmand nodig? Holistische massage om om ontspanontspanning www.groenteboerteun.nl ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. Je of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Holistische massagetherapie voor Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor wie goed in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis voelt, burn-out, RSI, regelmatig voelt, burn-out, RSI, regelmatig hoofdpijn, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende klachten. klachten. Stratenmaker nodig voor Oprit of Bewust worden door massage. Bewust worden massage.leveren. terras? Ook door stenen Carl Carl Ferket, Ferket, Begijnenlaan Begijnenlaan 3, 3, 3841 3841 DH DH Harderwijk. Bel voor afspraak Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor afspraakenof of inforinformatie 0341-266806. Tel: 06-55797840 matie 0341-266806. www.carlferket.nl www.carlferket.nl De De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen klussen in in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijblijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 330616, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658.

Uw advertentie hier?

COMMERCIËLE COMMERCIËLE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs € 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196.

06-22513628

wegbebakening, schade en reparatie Ina's Hair-Service Stratenmaker nodig wegbebakening, schade en reparatie Stratenmaker nodig voor voor9Oprit Oprit of of terterScoutingpad machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc machinebouw en besturingsechniek 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0623762800 Custers Custers Tuinen Tuinen en en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 boek u afspraak online Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 2012 2 www.inashairservice.nl 0 0 03 0 2012 0 ag na Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Uw levensverhaal op papier. Uw levensverhaal op papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. bomen De bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij AaldeAaldeDe Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink komen. Harderringweg 16, Bid18484711 info@schrijverij.net rink komen. Harderringweg 16, Bidwww.schrijverij.net dinghuizen, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose TT 0321 Jose Gouwenberg Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 22 Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Voor uw binnen en buiten klusen Depositaire Voor uw binnen en buiten klus- en EE info@hedibouw.nl Depositaire Medex. Medex. Mosselweg Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl onderhoudswerkzaamheden. onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 337030 of of mob. mob. 0610172196. 0610172196. Snoeien Snoeien is is Vakwerk Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen Tuinen en en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 06-55797840 06-55797840 Videobanden, dia’s en lp’s Videobanden, dia’s en lp’s overzetten overzetten op op DVD. DVD. De De Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net Als Als Quilten Quilten uw uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur niet uit niet uit voor voor de de leukste leukste Quiltstoffen Quiltstoffen Uw /Jelly Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu voor snel voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, snel een een kijkje kijkje op op de de Website Website en en uu kunt kunt zoals de zoals diabetes, diabetes, reuma, reuma, spastische, spastische, de bestelling bestelling morgen morgen in in huis huis hebben. hebben. oudere oudere en en verwaarloosde verwaarloosde voet. voet. Bel Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin Karin 06-50405611 06-50405611 Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie Reparatie van van huishoudelijke huishoudelijke apparatuur apparatuur TALPA, Wasmachine, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, magnetron, oven, oven, koelkast koelkast etc. etc. Wij voorrijkosten! Wij rekenen rekenen geen geenVul voorrijkosten! de coupon hieronder in. www.technoservicedoornbos.nl www.technoservicedoornbos.nl Eiken Alvast bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen 06 -- 29 06 29 05 05 05 05 03 03 // 0321 0321 -- 330 330 797 797 ReginaState vatenhandel ReginaState vatenhandel Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 www.reginastate.nl www.reginastate.nl

Uw advertentie hier?

Donateur worden?

Pianoles Pianoles en en Zangles Zangles door door ervaren ervaren gegediplomeerde diplomeerde leraar. leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

6

Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime Ruime binnenkennels binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

JA

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 Uw advertentie hier?

Heerlijke Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen direct direct van van de de importeur importeur Ook Ook voor voor proeverijen. proeverijen. Wijnkoperij Wijnkoperij van van de de Lageweg Lageweg 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl

Uw advertentie hier?

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl

R SEN O SHAR N L E R Voor Dakwerk I SalT uw S specialist in O R en zinkwerk, W N Dakbedekking, loodA polyesterhars, U Honderhoud. LS K I HWA en T epoxyhars, S specialist in W N plamuren & polyesterhars, U KU

kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsepoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 plamuren &

Wilsor kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48 middelen 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen E-mail: Tel: 0321 33 11 67 Fax: 0321 33 10 74 E-mail: info@wilsor.nl

M M AA CC H H TT II G G II N NG G SS CC O OU U PP O ON N

IK IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTING B BIDDINGHUIZEN IDDINGHUIZEN A ACTUEEL CTUEEL..

www.wilsor.nl

Ondergetekende www.wilsor.nl Ondergetekende ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: Naam: ............................................................................................................................ Adres:.............................................................................................................................................

Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode:......................................................... ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. De Waard BV verleent verleent hierbij hierbij tot tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Actueel Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening Secretariaat: Verlengde Cultuursingel - 8256 de jaardonatie, jaardonatie, baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de De Waard BV groot: € ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Loonwerk en grondverzet groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit Dit bedrag bedrag zal zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geïnd. geïnd. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... ........................................................................... Datum: Datum:

................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Handtekening: Handtekening:......................................................................................................................... .........................................................................................................................

99


Foto: via Filmdepot

Geniet deze zomer van de nieuwste films in De Meerpaal Beleef de avonturen van de Boss Baby, Fien & Teun en Juf Ank deze zomer op het witte doek. Weer of geen weer, in de bioscoop van De Meerpaal zit je altijd goed. “Ook tijdens de warmste zomerdagen kun je heerlijk – in de airco – genieten van de nieuwste films”, aldus Robin Wever, medewerker Marketing & Communicatie bij De Meerpaal. “Nadat we maanden weinig tot geen films konden vertonen, hebben we nog heel wat in te halen. Het belooft weer een mooie filmzomer te worden. Geheel veilig en volgens de maatregelen van het RIVM.” Tom & Jerry, De Croods 2, de Kameleon of Zwaar Verliefd 2; het is slechts een greep uit het filmaanbod waaruit filmliefhebbers komende zomer kunnen kiezen. Robin: “We selecteren onze films altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zodat er voor iedereen wat te kiezen valt. Natuurlijk zijn we afhankelijk van de releases van nieuwe films, maar door een mix van genres en leeftijdgebonden films aan te bieden, hopen we ook met onze bioscoop een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt.”

eerste bioscoopfilm! Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is onderbezetting, de corona-crisis heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen. Een film vol humoristische- en herkenbare situaties op- en rondom het schoolplein van Nederlands bekendste basisschool. De kaartverkoop voor de Luizenmoeder start binnenkort.

Megahit ‘De Luizenmoeder’ eindelijk in de bios We hebben er even op moeten wachten, maar deze zomer klinken de bekende woorden ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent’. Juf Ank en de andere welbekende gezichten van basisschool De Klimop zijn terug in hun

Kijk voor het actuele filmaanbod op www.meerpaal.nl/films. Iedere dinsdag wordt de nieuwe filmweek bekend gemaakt. Heb je vragen over filmtitels of -tijden? Neem dan contact op met onze collega’s van het Serviceplein, 0321 388 777.

Uw advertentie hier?

PRINT

MEDIA

ZAKELIJK DRUKWERK • DTP • VORMGEVING

WWW.PRINTONMEDIA.NL 7


Foto: Menno van Dam

Online escaperoom 'De Boekenreismachine' beschikbaar bij FlevoMeer Bibliotheek Op de website van FlevoMeer Bibliotheek is vanaf 19 juli de online escaperoom 'De Boekenreismachine' beschikbaar. Een spannend online spel voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

het duurde om het spel te ontwikkelen en hoe de makers op het idee waren gekomen. Op die manier was het ook een ontmoeting met het bedrijfsleven en was het een leerzame en leuke ervaring voor beide partijen.

Online escaperoom voor kinderen De mysterieuze boekenreismachine van FlevoMeer Bibliotheek neemt de kinderen mee op avontuur naar verre oorden en wonderlijke werelden. Daar moeten ze verschillende puzzels oplossen en ontmoeten ze vriendelijke personages die ze helpen om de verloren trofee van de bibliotheek weer terug te krijgen. Daarna kunnen ze doorreizen naar andere magische werelden door middel van de grote boekencollectie van een vestiging in de buurt.

Meester André Broens van een van de combinatiegroepen 7/8 van basisschool Laetare in Lelystad: “Ik vond het erg leuk om te zien dat de kinderen enthousiast aan de slag gingen en ineens goed gingen lezen toen ze merkten dat het nodig was om de puzzels op te kunnen lossen. Ze zijn echt aan het spelen en tegelijkertijd aan het leren, misschien wel zonder dat ze het doorhebben.”

Het doel van de online escaperoom is om kinderen in de leeftijdscategorie 9-12 jaar te stimuleren een boek te lezen. De escaperoom is een gamification-middel om kinderen op een speelse manier te laten ervaren dat lezen hartstikke leuk is. De kinderen komen in het spel letterlijk terecht in verschillende verhalen, beleven spannende avonturen en ondervinden de informatieve waarde van boeken. Over de totstandkoming van het spel De makers van het spel zijn naar vier basisscholen in Zeewolde, Urk, Ens en Lelystad geweest om het spel te testen en te verbeteren. Daar vonden na het spelen van het spel in groepen gesprekken plaats met de kinderen. Wat vonden ze ervan? Wat kon er verbeterd worden? Wat was te makkelijk en wat was te moeilijk? De kinderen werden ook in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen over het project. Ze vroegen bijvoorbeeld hoelang

8

Over het innovatieproject Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland, en tot stand gekomen door samenwerking tussen de Flevolandse partijen WonderBit, AppRuption en FlevoMeer Bibliotheek. Directeur Jan Gommers van FlevoMeer: “De bibliotheek staat open voor samenwerkingen met innovatieve partijen om onze maatschappelijke relevantie te behouden en te versterken. Dit digitale project is echt een waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening en past bij hoe wij ons als bibliotheek willen positioneren naar de toekomst toe: dicht bij de inwoners van ons werkgebied met oog voor wat er nu speelt. Een trend die we zien in Nederland is dat de leesbereidheid onder kinderen daalt en de laaggeletterdheid toeneemt. Dat is zonde en daar kunnen wij als bibliotheek veel in betekenen.” De Boekenreismachine is te spelen via de website van FlevoMeer Bibliotheek of via www.boekenreismachine.nl.


In de hobbykamer van…

van Joyce en Joop Biemans (Deel 2) – Joops LEGO dorp Door Romy Kooman In dit deel van de Hobbykamer van familie Biemans vertellen Joop en Joyce Biemans over hun gedeelde passie: LEGO. Als kind had Joop al een liefde voor bouwen met LEGO en nu nog steeds kan hij de blokjes niet laten liggen. In het appartement in de Tas heeft hij een kamer vol met LEGO. Nu hij met pensioen is, bouwt hij graag samen met zijn vrouw Joyce allerlei verschillende bouwwerken.

Naast het bouwen kijkt het koppel graag naar LEGO Masters. Iedere zaterdagavond zaten ze aan de buis gekluisterd, maar meedoen willen ze liever niet. “Als je op een gegeven moment zo ervaren bent als die mensen op TV… Dat zijn mensen die minstens zes uur per dag bouwen! Nou zo gek krijg je mij nog net niet, hoor. Ik bouw liever op de momenten dat ik er zin in heb.” Maar in het magazijn speuJoop Biemans laat zijn kamer vol LEGO bouwsels zien. “Biddinghuizen in het klein!” grapt hij. Er staan allerlei auto’s, huisjes en motors, maar ook Walibi is vertegenwoordigd in het klein met een achtbaan met ticketbooth en photobooth erbij. Trots laat hij zien dat het karretje ook echt naar boven kan. In de kamer staat een kast met allerlei instructieboeken en daarnaast staan dozen vol met losse blokjes en onderdelen. Het is Joops trots. “Ja! Lego, ja daar ben ik al heel lang mee bezig,” vertelt hij enthousiast. “Toen onze kinderen de deur uit waren, kocht ik eens in de zoveel tijd een doos LEGO. Op een gegeven moment raak je eraan verslaafd.” Maar die verslaving valt wel mee, zegt Joop. “Het is niet zo dat ik gelijk de nieuwe doos moet hebben op de dag nadat hij uitgekomen is, hoor! Ik kan gerust drie maanden ernaar kijken.” Zodra Joop in een LEGO winkel komt, is hij alleen niet meer te houden. “In Kampen is er een winkel die helemaal gespecialiseerd is in LEGO,” zegt hij stralend. Als je daar binnenstapt, dan

Joop grinnikt. “Als ik iets moet slopen zorgt zij dat alles in de bakjes komt.” Joop gebruikt altijd het voorbeeld en vindt het heerlijk om dat na te bouwen. “Ik wil wel verder, maar dan moet je losse blokjes gaan kopen. Dat is echt heel duur.” “Eén blokje kost twintig cent, maar je hebt ook blokjes van 3 euro,” zegt Joyce. “Als je dan 4000 blokjes nodig hebt voor bijvoorbeeld mijn achtbaan… Tel uit je winst.” Maar dat maakt het niet minder leuk. Nu Joop en Joyce in de Tas wonen, heeft Joop zijn eigen kamertje vooraan het appartement. “Het leukste aan de Tas is dat mijn buurvrouw een keer langskwam en vroeg of ik op zondag de gordijnen niet beter dicht kon houden. Ik vroeg waarom en toen zei ze: ‘Mijn zoon en kleinzoon zitten altijd met de neuzen tegen het raam bij je!’ Toen zei ik: ‘Als ik niet wil dat ze kijken, dan doe ik de gordijnen wel dicht.’”

denk je echt, wauw.” Joop noemt het stiekem een virus. “Je raakt het niet meer kwijt.” Joop raakte afgekeurd in 2016 en kwam in een zware periode terecht. Het bouwen ging niet meer, maar Joyce hielp hem er weer bovenop. Sindsdien delen ze de passie van het bouwen. “Nu sparen we elke maand wat geld en als er dan een nieuwe set is, kunnen we die weer kopen en weer lekker bouwen,” zegt Joyce vrolijk.

ren vindt Joop niet erg. “Ik zou daar best wel eens in het magazijn willen speuren,” geeft Joop lachend toe. “Al was het alleen maar om te kijken.” Ook Joyce vindt het niet erg om een duik in de studio te nemen. “Ik heb ook wel gezegd dat ik het wel wil opruimen aan het eind van de show!” zegt ze lachend. “ Dat vind ik heerlijk! Toen presentator Ruben Nicolai een hele grote toren om liet vallen, stond ik te springen om het op te mogen ruimen.”

Joop moet hard lachen en Joyce voegt eraan toe: “Vandaag hebben een paar glazenwassers alle balustrades schoongemaakt en toen stond er eentje met open mond te kijken naar alle LEGO bouwwerken. Terwijl de hogedrukspuit nog aan stond. Geweldig, dat soort dingen.” “Ik zit wel eens te bouwen hier,” vertelt Joop. “Dan heb ik de tafel helemaal vol. Dan loopt iedereen langs en dan zie je ze kijken. Daar doe je het voor.”

9


ur:

s, W

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. databekabeling blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen loodgieterswerk 06-22513628 www.schaapholland.nl GICOM Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgensDe vroeg eerst de verwarming www.schaapholland.nl nieuwbouw - casco *Banden Voor 71 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 luchtbehandeling www.schaapholland.nl biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 8256 BB Biddinghuizen COMPOSTING direct van de Aleksandar www.schaapholland.nl *Accu’s koeling 0321-332575. bouw verbouwen en het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook voor al uw - Renovatie - SYSTEMS Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister Nieuwbouw Gicom BV Spackspuiten 2 vanwege de Oogstweg kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat erreparatie geen verschade en Mob: 0651 33 96 12 *Remmen www.wouda.nl 0321-331414. Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 N familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee E TANDARTS:mag 0321-331070. R machinebouw en besturingsechniek Biddinghuizen Telefoon (0321) 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen N S www.vandelageweg.nl *Distributieriemen De Noord 35 8251332427 GK Dronten O FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. E R R geoogst wordt en de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 SEN e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. A SO * Geboortekaarten Tel: 0624127084 (0321) 38 60741098 60 - casco R LOGOPEDIE: 0321-333493. 8256goed SM Biddinghuizen H RS N *Koppakkingen www.kafa.nl L machine voor biologische oogst. En als Ploegschaar teler moet84-86. je zelf controleren A O S I T E GROEPSPRAKTIJK R R * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 H S S A L specialist in De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding voor of de containers schoon zijnmet voordat jouw erwten erininfo@kafa.nl De de controles IN VERLOSKUNDIGEN: W TO R verbouwen en Hbouw LS Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl A T specialist in polyesterhars, * Gelegenheidskaarten UI SS Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voorop bevallingen zelfbouwers waarom hij niet veel wordtengebruikt. Desondanks bloeit een Tamarix W N S Hspecialist renovatie van: K in L W I T polyesterhars, N epoxyhars, U Uw geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. opmerkelijk. In het voorjaar helder rose of wit; de bloempjes zijn klein schuren - bewaringen polyesterhars, KU S specialist in W epoxyhars, plamuren & K N CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06epoxyhars, woningen - verhardingen polyesterhars, U maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: plamuren & onderhouds18484711 info@schrijverij.net K plamuren epoxyhars, e.d. - levering & bouwmat. 035-6245555. het oog en een prachtige verschijning. De Tamarix kan gelijk na de bloei onderhoudsSchilderwerk - Beglazing www.schrijverij.net middelen onderhoudsplamuren & middelen Wilsor kunstharsen worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen onderhouds-APK keuring begeleiding voor THUISZORG ICARE Wandafwerking - Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen Schade taxatie, schade reparatie, Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevimiddelen -Onderehoud en reparatie alle merken Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. zelfbouwers 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 Noorderbaan 46-48 -Lease service Wilsor kunstharsen spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 Bovenweg 69 uitdeuken zonder spuiten, leenauto Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Tel: 0321 33 11 67 8256 PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 46-48 -Airco service Noorderbaan uur: 8085 SG Doornspijk Fax:0321 0321 Jose Gouwenberg Tel: 0321 3333 1110 6774 T 0321PR - 33 16 49 8256 Biddinghuizen Tel: 33 11 67 beschikbaar. 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: dondererweijen Noorderbaan 19-21 E-mail: info@wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 0321 33 10 74 Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 T . 0321 – 33 16 49 Tel: 0321 33 11 67 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let -Laswerkzaamheden erweijen dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl 8256 PP Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging Caravanherstelbedrijf dan op bij school De Tamarisk: Hier I. aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl Depositaire Medex. Mosselweg Caravanherstelbedrijf Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 06 13 340 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 0522-279 745 van 07.00 tot Mobiel 23.003a, uur, E E . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een schoonheid heeft -2 Wasboxenwww.wilsor.nl 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en om eens van dichterbij te bekijken. Bovenweg 69 Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Matthé Vos 06 45 70 2348 Ook voor klassiekers. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Custers Snoeien Ook voor klassiekers. uur vanisdeVakwerk Biddinghuizen Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Werkplaats volgens focwa Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

rc 6-

www.vanharsselaar.nl

e ed-

2

EE

n

el.

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

08.30 tot 11.00 uur:financiele 0321-312881. administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel www.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekurenEen alsadres telefonische Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u dewaar deur uw belangen voorop staan spreekuren: Plein 5 8256 niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m vrij. 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen Tel.: (0321) ma. 330120 /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. snel een kijkje op de uur: Website en u kunt

de bestellingDRONTEN morgen in- KLACHTENLIJN huis hebben. GEMEENTE

1 nl

Algemene klachtenlijn op werkdagen: 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

e-

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

- ZSHOVELS VERREIKERS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 installatie service onderhoud

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Uw advertentie hier? RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig loodgieterswerk KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN - TEL. 0321-332400 verwarming *Banden T 0321-333549 M 06-24244119 luchtbehandeling *Accu’s koeling

ELEKTROTECHNISCH *Olie verversen BUREAU

n

www.wouda.nl

7

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

Uw advertentie hier?

Loonwerk en grondverzet grondverzet Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ IXOO FRORUV RQWZHUS Á\HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Á\HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Á\HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schade taxatie, schade reparatie, YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Á\HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 RQWZHUS uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 10

1-1-2

Belt u naar Giennes Bies

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Machinebouw groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Machinebouw Goed is de Heer voor wie Hemtechniek zoekt Transport Machinebouw VOOR SANITAIR,Machinebouw ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles vanVOOR Hem verwacht. Transport techniek Trappen en balustrades

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

8 8

Transport techniek

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 Service afvaltransport Trappeninen en balustrades financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Trappen balustrades

Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAGen VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen DEALER ATAGin Service inVERWARMING afvaltransport Service afvaltransport

tel. 0321 - www.alphabiddinghuizen.nl 333310, fax. 0321 - 330101 Service in afvaltransport 9 Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen Biddinghuizen Telefoon 0321 - 33 11 45 Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen Telefoon 11845 45 tel. fax. 0321 -- 330101 Fax0321 0321- -33 333 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 Korenmaaier 13-15 Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen

8

8

8256 SK Biddinghuizen

E-mail: j.looman@hetnet.nl

SANITAIR CENTRALE VERWARMING

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

TEGELWERK Tel: 0321 - 84 14 44 Jaco: 06 - 228 691 58 www.all-in-installatie.nl

2

10

erweijen DAK/ZINKWERK Caravanherstelbedrijf VLOERVERWARMING VoorELECTRA (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

4 10 10

geh A mo B een inw vr ge m ee in

De Waard BV Werkplaats focwa normen 0321volgens -BV 332484 De Waard BV De Waard normen Tel.: 0321 - 332676 De Waard BV www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

van o.a.

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w

sta lev lev de bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Wist u dat de Scharrelberg dit jaar 40 jaar bestaat? Het plaatsen van een rouwbericht in Biddinghuizen Actueel kost € 25,-. In het verleden was het zo dat deze berichten voor donateurs gratis waren, maar helaas zien we ons genoodzaakt ook voor deze berichten een kleine vergoeding te vragen. Rouwadvertenties staan in Biddinghuizen Actueel, uit respect voor de overledene, altijd op de voorpagina.

Spreuk van de week

Ook Biddinghuizen Actueel heeft, door het teruglopen van het aantal advertenties (door Corona inderdaad ... ), een financieel lastig jaar achter de rug. Mocht u donateur willen worden, vul dan de bon op pagina 6 in en lever in op Verlengde baan 16 of mail naar b.actueel@grafisch-bedrijf. nl Wilt u eenmalig een bijdragen: Ons bankrekeningnummer is NL36RABO0112579256. Aan iedereen die Biddinghuizen Actueel steunt: HEEL HARTELIJK DANK!

WEES LIEF VOOR RUPSEN. WANT ZONDER RUPSEN GEEN VLINDERS. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Iets te melden? B.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Bericht voor onze lezers, adverteerders en publiceerders In de weken 30-31- en 32 (27 juli, 3 aug en 10 aug) komt Biddinghuizen Actueel i.v.m. de vakantieperiode NIET op papier uit. De krant is dan wel online te lezen via www.bactueel.nl Op 17 augustus ligt Biddinghuizen Actueel weer op de mat! We wensen u alvast een fijne vakantie!

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel voor de formaten en tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl of via de site

Plan om laaggeletterdheid terug te dringen BIDDINGHUIZEN – Dronten sluit zich met andere Flevolandse gemeenten aan bij een plan dat laaggeletterdheid terug moet dringen. 15 procent van de inwoners in de arbeidsmarktregio Flevoland is laaggeletterd. Dat is een hoog percentage volgens de gemeente Dronten. Het gaat over mensen die de taal, rekenen en digitale vaardigheden niet goed beheersen.

De gemeente vertelt dat het gaat om mensen die Nederlands als moedertaal hebben en die anderstalig opgroeien. Laaggeletterden kunnen minder goed meekomen in de maatschappij. Ze hebben meer kans op werkloosheid en leven vaak ongezonder. Ook hebben ze een grotere kans op schulden. Hierdoor is hun levenskwaliteit minder en kosten ze de maatschappij geld. "Alle reden voor een goede aanpak

van laaggeletterdheid dus", stelt de gemeente. Aansluiting Dronten sluit zich samen met Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Urk aan bij het regioplan laaggeletterdheid. Zeewolde valt onder een andere arbeidsmarktregio. De gemeenten werken samen met het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal, dat tot 2024 loopt.

Voor het regioplan krijgen de gemeenten jaarlijks geld van het ministerie van Onderwijs. Het gaat om ongeveer een kwart miljoen euro. Almere krijgt het grootste deel van dat budget. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling én de kosten van een uitvaart.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: * Isolatieglas * Veiligheidsglas * Glazen deuren * Douchedeuren * Spiegels etc T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

11


12

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 40 - Nummer 29  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 40 - Nummer 29  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded